ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2013.118.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 118

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 56
30. dubna 2013


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

 

2013/206/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 22. dubna 2013 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XXI (Statistika) Dohody o EHP

1

 

 

2013/207/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 22. dubna 2013 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

3

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 392/2013 ze dne 29. dubna 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, pokud jde o kontrolní systém pro ekologickou produkci

5

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 393/2013 ze dne 29. dubna 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1120/2009 a (ES) č. 1122/2009, pokud jde o kritéria způsobilosti a oznamovací povinnosti týkající se odrůd konopí pro uplatňování režimů přímých podpor pro zemědělce

15

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 394/2013 ze dne 29. dubna 2013, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku monepantel ( 1 )

17

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 395/2013 ze dne 29. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

19

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2013/208/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 22. dubna 2013 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

21

 

 

2013/209/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 26. dubna 2013 o schválení účetních závěrek platebních agentur členských států týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) za rozpočtový rok 2012 (oznámeno pod číslem C(2013) 2444)

23

 

 

2013/210/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 26. dubna 2013 o schválení účetních závěrek platebních agentur členských států týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) pro rozpočtový rok 2012 (oznámeno pod číslem C(2013) 2454)

30

 

 

2013/211/EU

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 19. dubna 2013 o nominálních hodnotách, specifikacích, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek (ECB/2013/10)

37

 

 

OBECNÉ ZÁSADY

 

 

2013/212/EU

 

*

Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 19. dubna 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2003/5 o prosazování opatření proti nepřípustným reprodukcím eurobankovek a o výměně a stahování eurobankovek (ECB/2013/11)

43

 

 

III   Jiné akty

 

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

 

*

Doporučení č. 93/13/COL Kontrolního úřadu ESVO ze dne 21. února 2013 o koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých potravin na trh

44

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

30.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 118/1


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 22. dubna 2013

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XXI (Statistika) Dohody o EHP

(2013/206/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 338 odst. 1 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této Smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2894/94 ze dne 28. listopadu 1994 o některých prováděcích pravidlech k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru (1), a zejména na čl. 1 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (2) (dále jen „Dohoda o EHP“) vstoupila v platnost dne 1. ledna 1994.

(2)

Podle článku 98 Dohody o EHP může Smíšený výbor EHP rozhodnout mimo jiné o změně přílohy XXI této dohody.

(3)

Příloha XXI Dohody o EHP obsahuje zvláštní ustanovení a opatření týkající se statistiky.

(4)

Nařízení Komise (EU) č. 555/2012 ze dne 22. června 2012, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic, pokud jde o aktualizaci požadavků na údaje a definic (3) by mělo být začleněno do Dohody o EHP s určitými úpravami pro Norsko, Island a Lichtenštejnsko.

(5)

Příloha XXI Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Postoj Unie ve Smíšeném výboru EHP by měl vycházet z připojeného návrhu rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP k navrhované změně přílohy XXI (Statistika) k Dohodě o EHP, vychází z návrhu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP připojeného k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 22. dubna 2013.

Za Radu

předseda

E. GILMORE


(1)  Úř. věst. L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  Úř. věst. L 1, 3.1.1994, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 166, 27.6.2012, s. 22.


NÁVRH

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. …/2013

ze dne, …

kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 555/2012 ze dne 22. června 2012, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic, pokud jde o aktualizaci požadavků na údaje a definic (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Příloha XXI Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V příloze XXI Dohody o EHP se bod 19s (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005) mění takto:

1)

Doplňuje se nová odrážka, která zní:

„—

32012 R 0555: nařízení Komise (EU) č. 555/2012 ze dne 22. června 2012 (Úř. věst. L 166, 27.6.2012, s. 22)“.

2)

Úprava se nahrazuje tímto:

„a)

Body 1 a 2 tabulky 1 přílohy I se nevztahují na Norsko.

b)

Tabulka 1 přílohy I se nevztahuje na Island před květnem roku 2017.

c)

Toto nařízení se nevztahuje na Lichtenštejnsko.“

Článek 2

Znění nařízení (EU) č. 555/2012 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne … za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (2).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne …

Za Smíšený výbor EHP

předseda nebo předsedkyně

tajemníci Smíšeného výboru EHP


(1)  Úř. věst. L 166, 27.6.2012, s. 22.

(2)  [Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.] [Byly oznámeny ústavní požadavky.]


30.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 118/3


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 22. dubna 2013

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

(2013/207/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 46 a 48 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2894/94 ze dne 28. listopadu 1994 o některých prováděcích pravidlech k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru (1), a zejména na čl. 1 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (2) (dále jen „Dohoda o EHP“) vstoupila v platnost dne 1. ledna 1994.

(2)

Podle článku 98 Dohody o EHP může Smíšený výbor EHP rozhodnout mimo jiné o změně Protokolu 31 k této dohodě.

(3)

Protokol 31 k Dohodě o EHP obsahuje zvláštní ustanovení a opatření týkající se spolupráce v některých oblastech mimo čtyři svobody.

(4)

Je vhodné rozšířit spolupráci smluvních stran Dohody o EHP na činnosti financované z rozpočtových položek 04 01 04 08 a 04 03 05 na rozpočtový rok 2013.

(5)

Protokol 31 k Dohodě o EHP by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(6)

Postoj Unie ve Smíšeném výboru EHP by měl vycházet z připojeného návrhu rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Smíšeném výboru EHP k navrhované změně Protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody, vychází z návrhu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP připojeného k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 22. dubna 2013.

Za Radu

předseda

E. GILMORE


(1)  Úř. věst. L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  Úř. věst. L 1, 3.1.1994, s. 3.


NÁVRH

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. …/2013

ze dne,

kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na články 86 a 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je vhodné rozšířit spolupráci smluvních stran Dohody o EHP tak, aby zahrnovala i spolupráci v oblasti volného pohybu pracovníků, koordinace systémů sociálního zabezpečení a opatření týkajících se migrujících osob, včetně migrujících osob z třetích zemí.

(2)

Protokol 31 k Dohodě o EHP by proto měl být změněn, aby mohla být tato rozšířená spolupráce uplatňována od 1. ledna 2013,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Odstavce 5 a 12 článku 5 protokolu 31 k Dohodě o EHP se mění takto:

slova „rok 2012“ se nahrazují slovy „rok 2012 a 2013“.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem poté, co bude učiněno poslední oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (1).

Použije se ode dne 1. ledna 2013.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne …

Za Smíšený výbor EHP

předseda nebo předsedkyně

tajemníci Smíšeného výboru EHP


(1)  [Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.] [Byly oznámeny ústavní požadavky.]


NAŘÍZENÍ

30.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 118/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 392/2013

ze dne 29. dubna 2013,

kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, pokud jde o kontrolní systém pro ekologickou produkci

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 a 3 a čl. 38 písm. c) a d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 28 odst. 1 nařízení (ES) č. 834/2007 musí hospodářské subjekty, které produkují, připravují, skladují, uvádějí na trh, dovážejí nebo vyvážejí produkty vyráběné v souladu s pravidly produkce stanovenými v uvedeném nařízení, podřídit svůj podnik kontrolnímu systému podle článku 27 uvedeného nařízení. Prováděcí pravidla pro tento kontrolní systém stanovuje hlava IV nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (2).

(2)

V rámci uvedeného kontrolního systému musí hospodářské subjekty ohlásit svůj podnik příslušnému orgánu, včetně informací o příslušném kontrolním subjektu, a podepsat prohlášení, že vykonávají činnost v souladu s pravidly ekologické produkce a v případě porušení předpisů a nesrovnalostí souhlasí s prosazováním příslušných opatření.

(3)

Ustanovení čl. 30 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 upravuje sdělování informací o případech nesrovnalostí nebo porušení, které se týkají ekologického statusu produktu. V zájmu vyšší účinnosti by hospodářské subjekty měly informovat své kontrolní orgány nebo kontrolní subjekty o jakémkoli případu nesrovnalosti nebo porušení, který se týká ekologického statusu jejich produktu, včetně ekologických produktů, které získávají od jiných subjektů.

(4)

Na základě zkušeností získaných při zavádění kontrolního systému a v zájmu odvětví ekologické produkce je vhodné stanovit minimální počet vzorků, které mají kontrolní orgány nebo subjekty každoročně odebrat a zanalyzovat v rámci obecného vyhodnocení rizika nesouladu s pravidly ekologické produkce. Pokud mají kontrolní orgány nebo subjekty podezření na používání produktů nepovolených pro ekologickou produkci, měly by odebrat a zanalyzovat vzorky daných produktů. V takových případech by se neměl uplatňovat minimální počet vzorků. Za účelem zjištění nedodržování ekologických požadavků Unie mohou kontrolní orgány nebo subjekty odebrat a zanalyzovat vzorky i v jakémkoli jiném případě.

(5)

Na základě zkušeností získaných při zavádění kontrolního systému a v zájmu odvětví ekologické produkce je vhodné zajistit předávání příslušných informací v případech, kdy jsou hospodářský subjekt nebo subdodavatelé tohoto hospodářského subjektu kontrolováni různými kontrolními orgány nebo subjekty, nebo kdy hospodářský subjekt či jeho subdodavatelé svůj kontrolní orgán nebo subjekt změní. Náležitá výměna informací a předávání kontrolní dokumentace těchto hospodářských subjektů je žádoucí v zájmu řízení kontrolního systému, zároveň je ale třeba dodržovat požadavky na ochranu osobních údajů stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (3). Hospodářské subjekty by měly souhlasit s předáváním a výměnou svých údajů a všech informací souvisejících s jejich činností v rámci kontrolního systému.

(6)

V zájmu zajištění jednotného uplatňování kontrolního systému a zabránění nejasnostem by nařízení (ES) č. 889/2008 mělo obsahovat definici výrazu „kontrolní dokumentace“.

(7)

V souvislosti s formátem osvědčení uvádí čl. 29 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007 elektronickou certifikaci. Je třeba upřesnit, že v případě elektronické certifikace není vyžadován podpis osvědčení, je-li jeho pravost zajištěna jinou z hlediska padělání osvědčenou elektronickou metodou.

(8)

Ze zkušeností vyplývá, že v souvislosti s výměnou informací mezi členskými státy je nezbytné vysvětlení v případech, kdy členský stát odhalí nesrovnalosti či porušení týkající se souladu dovezených produktů s čl. 33 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 834/2007 nebo článkem 19 nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (4).

(9)

Kromě toho je vhodné objasnit postup týkající se výměny informací mezi členskými státy v případech nesrovnalostí nebo porušení, a to s přihlédnutím k osvědčeným postupům zavedeným od roku 2009.

(10)

V zájmu zajištění souladu s čl. 33 odst. 1 nařízení Komise (EU) č. 65/2011 ze dne 27. ledna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova (5), je důležité objasnit, že v případech, kdy kontroly neprovádí platební agentura, by členské státy měly zajistit, aby byla tato platební agentura o prováděných kontrolách dostatečně informována.

(11)

V souladu s čl. 44 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (6) jsou členské státy povinny uvést ve své výroční zprávě veškeré změny svého víceletého vnitrostátního plánu kontrol, mimo jiné za účelem zohlednění nových právních předpisů. Komise by měla mít k dispozici nezbytné údaje a informace o dozoru, který vykonávají příslušné orgány členských států v souvislosti s ekologickou produkcí. Členské státy by proto měly mít povinnost změnit své vnitrostátní plány kontrol, aby obsahovaly tento dozor, a uvést tyto změny a příslušné údaje o ekologické produkci ve výroční zprávě uvedené v článku 44 nařízení (ES) č. 882/2004. Členské státy by měly mít možnost uvést tyto údaje o ekologické produkci v samostatné kapitole vnitrostátního plánu kontrol a výroční zprávy.

(12)

Kromě povinnosti týkající se kontrol stanovených v nařízení (ES) č. 882/2004, hlava V nařízení (ES) č. 834/2007 a nařízení (ES) č. 889/2008 stanovují konkrétnější ustanovení o kontrolách v odvětví ekologické produkce. Pro případ, kdy příslušný orgán pověří kontrolními úkoly soukromé kontrolní subjekty, stanovuje nařízení (ES) č. 834/2007 podrobnější požadavky a povinnosti, které musí každý kontrolní subjekt splňovat.

(13)

Ze zkušeností vyplývá, že konkrétní ustanovení o kontrolách ekologické produkce musí být podrobnější, zejména v zájmu posílení dozoru příslušných orgánů nad kontrolními subjekty, které byly pověřeny kontrolními úkoly. Tato ustanovení by měla být zahrnuta do kontrolního systému členských států zřízeného v souladu s článkem 27 nařízení (ES) č. 834/2007 v podobě jednotných minimálních požadavků.

(14)

Příslušné orgány členských států by měly mít dokumentované postupy pro přenášení úkolů na kontrolní subjekty a dozor nad nimi, aby bylo zajištěno dodržování regulačních požadavků.

(15)

Měla by se zdokonalit výměna informací týkajících se dozoru vykonávaného příslušnými orgány, která probíhá v rámci členských států, mezi členskými státy a mezi členskými státy a Komisí, a měly by být přijaty jednotné minimální požadavky.

(16)

Nařízení (ES) č. 889/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(17)

V zájmu účinnosti kontrolních opatření by se doplňující prvky zavedené tímto nařízením, které jsou součástí závazku uvedeného v prohlášení, které má hospodářský subjekt podepsat v souladu s čl. 63 odst. 2 nařízení (ES) č. 889/2008, měly vztahovat rovněž na hospodářské subjekty, které uvedené prohlášení podepsaly před datem použitelnosti tohoto nařízení.

(18)

Aby byl zajištěn hladký přechod ze stávajícího kontrolního systému na upravený systém, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. ledna 2014.

(19)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem regulativního Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 889/2008

Nařízení (ES) č. 889/2008 se mění takto:

1)

V článku 2 se doplňuje nové písmeno s), které zní:

„s)

„kontrolní dokumentací“ se rozumí veškeré informace a dokumenty, které hospodářský subjekt podléhající kontrolnímu systému uvedenému v článku 28 nařízení (ES) č. 834/2007 předal pro účely kontrolního systému příslušným orgánům členského státu nebo kontrolním orgánům a subjektům, včetně všech příslušných informací a dokumentů týkajících se tohoto hospodářského subjektu nebo činností tohoto hospodářského subjektu, které uchovávají příslušné orgány, kontrolní orgány a subjekty, s výjimkou informací nebo dokumentů, které nemají na fungování kontrolního systému žádný vliv.“

2)

V čl. 63 odst. 2 prvním pododstavci se doplňují písmena d) až h), která znějí:

„d)

že v případech, kdy hospodářský subjekt a/nebo subdodavatele tohoto hospodářského subjektu kontrolují různé kontrolní orgány nebo subjekty v souladu s kontrolním systémem vytvořeným daným členským státem, souhlasí s výměnou informací mezi těmito orgány nebo subjekty;

e)

že v případech, kdy hospodářský subjekt a/nebo subdodavatelé tohoto hospodářského subjektu změní svůj kontrolní orgán nebo subjekt, souhlasí s předáním své kontrolní dokumentace novému kontrolnímu orgánu nebo subjektu;

f)

že v případě, kdy hospodářský subjekt vystoupí z kontrolního systému, souhlasí s povinností neprodleně o této skutečnosti uvědomit příslušný orgán a kontrolní orgán nebo subjekt;

g)

že v případě, kdy tento hospodářský subjekt vystoupí z kontrolního systému, souhlasí s uchováním kontrolní dokumentace po dobu alespoň pěti let;

h)

že souhlasí s tím, že bude příslušný kontrolní orgán nebo subjekt, popř. příslušné kontrolní orgány nebo subjekty neprodleně informovat o jakémkoli případu nesrovnalosti nebo porušení týkajícího se ekologického statusu jeho produktu nebo ekologických produktů získávaných od jiných hospodářských subjektů či subdodavatelů.“

3)

V článku 65 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Kontrolní orgán nebo subjekt odebírá a analyzuje vzorky, aby zjistil, zda se nepoužívají produkty nebo způsoby produkce, které nejsou v souladu s pravidly ekologické produkce, nebo zda nedošlo ke kontaminaci produkty nepovolenými pro ekologickou produkci. Počet vzorků, které mají být každoročně odebrány a podrobeny analýze kontrolním orgánem nebo subjektem, odpovídá minimálně 5 % z celkového počtu jím kontrolovaných subjektů. Výběr hospodářských subjektů, u kterých se mají odebrat vzorky, vychází z obecného vyhodnocení rizika nesouladu s pravidly ekologické produkce. Toto obecné vyhodnocení zohlední všechny fáze produkce, přípravy a distribuce.

Kontrolní orgán nebo subjekt odebere a zanalyzuje vzorky vždy, když existuje podezření na používání produktů nebo způsobů produkce nepovolených pro ekologickou produkci. V těchto případech se neuplatňuje minimální počet vzorků, které mají být odebrány a zanalyzovány.

Kontrolní orgán nebo subjekt může rovněž odebrat a zanalyzovat vzorky v jakémkoli jiném případě, aby zjistil, zda se nepoužívají produkty nebo způsoby produkce, které nejsou v souladu s pravidly ekologické produkce, nebo zda nedošlo ke kontaminaci produkty nepovolenými pro ekologickou produkci.“

4)

V čl. 68 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„V případě elektronické certifikace uvedené v čl. 29 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007 se nepožaduje podpis osvědčení v kolonce 8, je-li pravost osvědčení zajištěna jinou z hlediska padělání osvědčenou elektronickou metodou.“

5)

Články 92 a 92a se nahrazují tímto:

„Článek 92

Výměna informací mezi kontrolními orgány, kontrolními subjekty a příslušnými orgány

1.   Pokud hospodářský subjekt a/nebo subdodavatele tohoto hospodářského subjektu kontrolují různé kontrolní orgány nebo subjekty, vyměňují si tyto kontrolní orgány nebo subjekty příslušné informace o činnostech podléhajících jejich kontrole.

2.   Pokud hospodářské subjekty a/nebo jejich subdodavatelé změní kontrolní orgán nebo subjekt, dotyčné kontrolní orgány nebo subjekty tuto změnu neprodleně oznámí příslušnému orgánu.

Předchozí kontrolní orgán nebo subjekt předá novému kontrolnímu orgánu nebo subjektu relevantní části kontrolní dokumentace dotčeného hospodářského subjektu a zprávy uvedené v druhém pododstavci čl. 63 odst. 2.

Nový kontrolní orgán nebo subjekt zajistí, aby hospodářský subjekt napravil nesrovnalosti uvedené ve zprávě předchozího kontrolního orgánu nebo subjektu.

3.   Pokud hospodářský subjekt vystoupí z kontrolního systému, kontrolní orgán nebo subjekt o této skutečnosti neprodleně informuje příslušný orgán.

4.   Pokud kontrolní orgán nebo subjekt zjistí nesrovnalosti nebo porušení, které se týkají ekologického statusu produktů, neprodleně o nich informuje příslušný orgán členského státu, který jej v souladu s článkem 27 nařízení (ES) č. 834/2007 určil nebo schválil.

Příslušný orgán může z vlastního podnětu rovněž požadovat jakékoli další informace o nesrovnalostech nebo porušeních.

Pokud se zjištěné nesrovnalosti nebo porušení týkají produktů, které kontrolují jiné kontrolní orgány nebo subjekty, musí být neprodleně informovány i tyto orgány nebo subjekty.

5.   Členské státy přijmou vhodná opatření a zavedou dokumentované postupy, aby umožnily výměnu informací mezi všemi kontrolními orgány, které určily, nebo všemi kontrolními subjekty, které schválily v souladu s článkem 27 nařízení (ES) č. 834/3007, včetně postupů pro výměnu informací pro účely ověření osvědčení uvedeného v čl. 29 odst. 1 uvedeného nařízení.

6.   Členské státy přijmou vhodná opatření a zavedou dokumentované postupy, aby se zajistilo, že bude platební agentura informována o výsledcích kontrol a kontrolních návštěv podle článku 65 tohoto nařízení v souladu s potřebami této platební agentury podle čl. 33 odst. 1 nařízení Komise (EU) č. 65/2011 (7).

Článek 92a

Výměna informací mezi jednotlivými členskými státy a Komisí

1.   Pokud členský stát zjistí nesrovnalosti nebo porušení týkající se uplatňování tohoto nařízení v souvislosti s produktem, který pochází z jiného členského státu a je označen údaji uvedenými v hlavě IV nařízení (ES) č. 834/2007 a v hlavě III a/nebo příloze XI tohoto nařízení, neprodleně o tom informuje členský stát, který určil kontrolní orgán nebo schválil kontrolní subjekt, ostatní členské státy a Komisi prostřednictvím systému uvedeného v čl. 94 odst. 1 tohoto nařízení.

2.   Pokud členský stát zjistí nesrovnalosti nebo porušení, pokud jde o soulad produktů dovezených v souladu s čl. 33 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 834/2007 s požadavky stanovenými v uvedeném nařízení nebo v nařízení (ES) č. 1235/2008, neprodleně o tom informuje ostatní členské státy a Komisi prostřednictví systému uvedeného v čl. 94 odst. 1 tohoto nařízení.

3.   Pokud členský stát zjistí nesrovnalosti nebo porušení, pokud jde o soulad produktů dovezených v souladu s článkem 19 nařízení (ES) č. 1235/2008 s požadavky stanovenými v uvedeném nařízení nebo v nařízení (ES) č. 834/2007, neprodleně o tom informuje ostatní členské státy a Komisi prostřednictví systému uvedeného v čl. 94 odst. 1 tohoto nařízení. Oznámení se zašle ostatním členským státům a Komisi v případě, že je nesrovnalost nebo porušení zjištěno u produktů, pro něž sám členský stát vydal povolení uvedené v článku 19 nařízení (ES) č. 1235/2008.

4.   Členský stát, který obdrží oznámení o produktech, které nejsou v souladu podle odstavců 1 a 3, popř. členský stát, který udělil povolení uvedené v článku 19 nařízení (ES) č. 1235/2008 produktu, u něhož byla zjištěna nesrovnalost nebo porušení, vyšetří původ nesrovnalostí nebo porušení. Okamžitě přijme nezbytná opatření.

Informuje členský stát, který zaslal oznámení, ostatní členské státy a Komisi o výsledcích vyšetřování a přijatých opatřeních formou odpovědi na původní oznámení prostřednictvím systému uvedeného v čl. 94 odst. 1. Odpověď musí být zaslána do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení původního oznámení.

5.   Členský stát, který zaslal původní oznámení, může v případě potřeby požádat odpovídající členský stát o doplňující informace. Členský stát, který zaslal původní oznámení, však v každém případě po obdržení odpovědi nebo dodatečných informací od členského státu, jemuž zaslal oznámení, vloží potřebné údaje a aktualizace do systému uvedeného v čl. 94 odst. 1.

Článek 92b

Zveřejňování informací

Členské státy veřejnosti vhodným způsobem, včetně zveřejnění na internetu, zpřístupní aktualizované seznamy uvedené v čl. 28 odst. 5 nařízení (ES) č. 834/2007 obsahující aktualizovaná osvědčení týkající se každého hospodářského subjektu, jak stanoví čl. 29 odst. 1 uvedeného nařízení, a s použitím vzoru obsaženého v příloze XII tohoto nařízení. Členské státy řádně dodržují požadavky na ochranu osobních údajů stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (8).

6)

V hlavě IV se doplňuje kapitola 9, která zní:

KAPITOLA 9

Dozor vykonávaný příslušnými orgány

Článek 92c

Činnosti dozoru týkající se kontrolních subjektů

1.   Činnosti dozoru, které vykonávají příslušné orgány pověřující kontrolní subjekty kontrolními úkoly v souladu s čl. 27 odst. 4 písm. b) nařízení (ES) č. 834/2007, se zaměří na hodnocení fungování těchto kontrolních subjektů s přihlédnutím k výsledkům práce vnitrostátního akreditačního orgánu, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 (9).

Tyto činnosti dozoru zahrnují vyhodnocení interních postupů kontrolních subjektů týkajících se kontrol, řízení a přezkumu kontrolní dokumentace s ohledem na povinnosti stanovené v nařízení (ES) č. 834/2007 a ověření postupu řešení nesrovnalostí, odvolání a stížností.

2.   Příslušné orgány vyžadují, aby kontrolní subjekty předložily dokumentaci o svém postupu při analýze rizika.

Postup analýzy rizika je navržený tak, aby:

a)

výsledek analýzy rizika poskytl základ pro určení intenzity neohlášených nebo ohlášených ročních kontrol a kontrolních návštěv;

b)

v souladu s kategorií rizika proběhly dodatečné namátkové kontrolní návštěvy v souladu s čl. 65 odst. 4 u alespoň 10 % hospodářských subjektů, se kterými je uzavřena smlouva;

c)

bylo alespoň 10 % všech kontrol a kontrolních návštěv provedených v souladu s čl. 65 odst. 1 a 4 neohlášených;

d)

výběr hospodářských subjektů, u kterých proběhnou neohlášené kontroly a kontrolní návštěvy, proběhl na základě analýzy rizika a aby byly plánovány podle úrovně rizika.

3.   Příslušné orgány, které pověřují kontrolní subjekty kontrolními úkoly, ověří, zda mají pracovníci kontrolních subjektů dostatečné znalosti, a to včetně poznatků o rizikových prvcích ovlivňujících ekologický status produktů, kvalifikaci, odbornou přípravu a zkušenosti s ohledem na ekologickou produkci obecně a konkrétně s příslušnými právními předpisy Unie a že mají zavedena příslušná pravidla o střídání kontrolorů.

4.   Příslušné orgány mají dokumentované postupy pro pověřování kontrolních subjektů kontrolními úkoly v souladu s čl. 27 odst. 5 nařízení (ES) č. 834/2007 a pro dozor v souladu s tímto článkem upřesňujícím informace, které mají kontrolní subjekty předkládat.

Článek 92d

Seznam opatření v případě nesrovnalostí a porušení

Příslušné orgány přijmou a oznámí kontrolním subjektům, které byly pověřeny kontrolními úkoly, minimálně seznam porušení a nesrovnalostí, které se týkají ekologického statusu produktů, a odpovídajících opatření, která mají kontrolní subjekty uplatnit v případě porušení nebo nesrovnalostí zjištěných u jimi kontrolovaných hospodářských subjektů, které se zabývají ekologickou produkcí.

Příslušné orgány mohou z vlastního podnětu do seznamu zařadit další relevantní informace.

Článek 92e

Roční inspekce kontrolních subjektů

Příslušné orgány zajistí roční inspekci kontrolních subjektů, které byly pověřeny kontrolními úkoly v souladu s čl. 27 odst. 4 písm. b) nařízení (ES) č. 834/2007. Pro účely roční inspekce vezme příslušný orgán v úvahu výsledky práce vnitrostátního akreditačního orgánu, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 11 nařízení (ES) č. 765/2008. V rámci roční inspekce příslušný orgán ověří především, zda:

a)

kontrolní subjekt dodržuje standardní postup kontroly, který kontrolní subjekt předložil příslušnému orgánu v souladu s čl. 27 odst. 6 písm. a) nařízení (ES) č. 834/2007;

b)

má kontrolní subjekt dostatečný počet vhodných, kvalifikovaných a zkušených pracovníků v souladu s čl. 27 odst. 5 písm. b) nařízení (ES) č. 834/2007 a zda zavedl odbornou přípravu v souvislosti s rizikem, které ovlivňuje ekologický status produktů;

c)

kontrolní subjekt má a dodržuje dokumentované postupy a vzory pro:

i)

roční analýzu rizika v souladu s čl. 27 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007,

ii)

přípravu strategie pro odběr vzorků založené na riziku, odběr vzorků a laboratorní analýzu,

iii)

výměnu informací s ostatními kontrolními subjekty a s příslušným orgánem,

iv)

počáteční a následné kontroly hospodářských subjektů, které kontrolují,

v)

používání seznamu opatření, které se mají uplatnit v případě porušení nebo nesrovnalostí, a příslušné navazující kroky,

vi)

dodržování požadavků na ochranu osobních údajů jimi kontrolovaných hospodářských subjektů, jak stanovily členské státy, v nichž příslušný orgán působí, a v souladu se směrnicí 95/46/ES.

Článek 92f

Údaje o ekologické produkci ve víceletém vnitrostátním plánu kontroly a ve výroční zprávě

Členské státy zajistí, aby jejich víceleté vnitrostátní plány kontrol uvedené v článku 41 nařízení (ES) č. 882/2004 zahrnovaly dozor nad kontrolami ekologické produkce v souladu s tímto nařízením a aby začlenily konkrétní údaje o tomto dozoru (dále jen „údaje o ekologické produkci“) do výroční zprávy uvedené v článku 44 nařízení (ES) č. 882/2004. Údaje o ekologické produkci zahrnují oblasti uvedené v příloze XIIIb tohoto nařízení.

Údaje o ekologické produkci vycházejí z informací o kontrolách prováděných kontrolními subjekty a/nebo kontrolními orgány a z auditů prováděných příslušným orgánem.

Údaje musí být překládány v souladu se vzory uvedenými v příloze XIIIc tohoto nařízení od roku 2015 za rok 2014.

Členské státy mohou začlenit údaje o ekologické produkci do svého vnitrostátního plánu kontroly a do své výroční zprávy.

7)

Vkládají se nové přílohy XIIIb a XIIIc, jejichž znění jsou obsažena v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Přechodná ustanovení

Písmena d) až h) prvního pododstavce čl. 63 odst. 2 nařízení ES č. 889/2008 ve znění bodu 2 článku 1 tohoto nařízení se vztahují rovněž na hospodářské subjekty, které podepsaly oznámení uvedené v čl. 63 odst. 2 nařízení (ES) č. 889/2008 před datem použitelnosti tohoto nařízení.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. dubna 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

(4)  Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25.

(5)  Úř. věst. L 25, 28.1.2011, s. 8.

(6)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 25, 28.1.2011, s. 8.

(8)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.“

(9)  Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30.“


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA XIIIb

Oblasti, které má příslušný vnitrostátní orgán zahrnout do údajů o ekologické produkci uvedených v článku 92f

1.   Informace o příslušném orgánu pro ekologickou produkci:

který orgán je příslušným orgánem,

zdroje dostupné příslušnému orgánu,

popis auditů provedených příslušným orgánem (jak, kdo),

dokumentovaný postup příslušného orgánu.

2.   Popis kontrolního systému ekologické produkce:

systém kontrolních subjektů a/nebo kontrolních orgánů,

registrované hospodářské subjekty, na které se vztahuje kontrolní systém – minimální roční kontrola,

jak se uplatňuje přístup založený na analýze rizik.

3.   Informace o kontrolních subjektech/orgánech:

seznam kontrolních subjektů/orgánů,

úkoly, kterými jsou pověřeny kontrolní subjekty/které jsou svěřeny kontrolním orgánům,

dozor nad pověřenými kontrolními subjekty (kdo, jak),

koordinace činností v případě více než jednoho kontrolního subjektu/orgánu,

odborná příprava pracovníků provádějících kontroly,

ohlášené/neohlášené kontroly a kontrolní návštěvy.

PŘÍLOHA XIIIc

Vzory pro údaje o ekologické produkci uvedené v článku 92f

Zpráva o úředních kontrolách v odvětví ekologické produkce

Země:

Rok:

1)   Informace o kontrolách hospodářských subjektů:

Číselný kód kontrolního subjektu nebo orgánu

Počet reg. hosp. subjektů na kontrolní subjekt nebo orgán

Počet registrovaných hospodářských subjektů

Počet ročních kontrol

Počet dodatečných kontrolních návštěv provedených na základě rizika

Celkový počet kontrol/kontrolních návštěv

Zemědělští producenti (1)

Produkční jednotky pro chov živočichů pocházejících z akva-kultury

Zpracovatelé (2)

Dovozci

Vývozci

Ostatní hospodářské subjekty (3)

Zemědělští producenti (1)

Produkční jednotky pro chov živočichů pocházejících z akva-kultury

Zpracovatelé (2)

Dovozci

Vývozci

Ostatní hospodářské subjekty (3)

Zemědělští producenti (1)

Produkční jednotky pro chov živočichů pocházejících z akva-kultury

Zpracovatelé (2)

Dovozci

Vývozci

Ostatní hospodářské subjekty (3)

Zemědělští producenti (1)

Produkční jednotky pro chov živočichů pocházejících z akva-kultury

Zpracovatelé (2)

Dovozci

Vývozci

Ostatní hospodářské subjekty (3)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Číselný kód kontrolního subjektu nebo orgánu nebo název příslušného orgánu

Počet registrovaných hospodářských subjektů

Počet analyzovaných vzorků

Počet vzorků, které svědčí o porušení nařízení (ES) č. 834/2007 a č. 1235/2008

Zemědělští producenti (4)

Produkční jednotky pro chov živočichů pocházejících z akva-kultury

Zpracovatelé (5)

Dovozci

Vývozci

Ostatní hospodářské subjekty (6)

Zemědělští producenti (4)

Produkční jednotky pro chov živočichů pocházejících z akva-kultury

Zpracovatelé (5)

Dovozci

Vývozci

Ostatní hospodářské subjekty (6)

Zemědělští producenti (4)

Produkční jednotky pro chov živočichů pocházejících z akva-kultury

Zpracovatelé (5)

Dovozci

Vývozci

Ostatní hospodářské subjekty (6)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Číselný kód kontrolního subjektu nebo orgánu

Počet registrovaných hospodářských subjektů

Počet zjištěných nesrovnalostí nebo porušení (10)

Počet uplatněných opatření na dávce nebo produkční sérii (11)

Počet uplatněných opatření na hospodářský subjekt (12)

Zemědělští producenti (7)

Produkční jednotky pro chov živočichů pocházejících z akva-kultury

Zpracovatelé (8)

Dovozci

Vývozci

Ostatní hospodářské subjekty (9)

Zemědělští producenti (7)

Produkční jednotky pro chov živočichů pocházejících z akva-kultury

Zpracovatelé (8)

Dovozci

Vývozci

Ostatní hospodářské subjekty (9)

Zemědělští producenti (7)

Produkční jednotky pro chov živočichů pocházejících z akva-kultury

Zpracovatelé (8)

Dovozci

Vývozci

Ostatní hospodářské subjekty (9)

Zemědělští producenti (7)

Produkční jednotky pro chov živočichů pocházejících z akva-kultury

Zpracovatelé (8)

Dovozci

Vývozci

Ostatní hospodářské subjekty (9)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)   Informace týkající se dozoru a auditů:

Číselný kód kontrolního subjektu nebo orgánu

Počet registrovaných hosp. subjektů na kontrolní subjekt nebo orgán

Počet registrovaných hospodářských subjektů

Přezkoumání dokumentů a audit úřadu (16)

(Počet zkontrolované dokumentace hospodářského subjektu)

Počet kontrolních auditů (17)

Počet svědeckých auditů (18)

Zemědělští producenti (13)

Produkční jednotky pro chov živočichů pocházejících z akva-kultury

Zpracovatelé (14)

Dovozci

Vývozci

Ostatní hospodářské subjekty (15)

Zemědělští producenti (13)

Produkční jednotky pro chov živočichů pocházejících z akva-kultury

Zpracovatelé (14)

Dovozci

Vývozci

Ostatní hospodářské subjekty (15)

Zemědělští producenti (13)

Produkční jednotky pro chov živočichů pocházejících z akva-kultury

Zpracovatelé (14)

Dovozci

Vývozci

Ostatní hospodářské subjekty (15)

Zemědělští producenti (13)

Produkční jednotky pro chov živočichů pocházejících z akva-kultury

Zpracovatelé (14)

Dovozci

Vývozci

Ostatní hospodářské subjekty (15)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)   Závěry o kontrolním systému ekologické produkce

Číselný kód kontrolního subjektu nebo orgánu

Odebrání povolení

Opatření přijatá k zajištění účinného fungování kontrolního systému ekologické produkce (prosazování)

Ano/Ne

Od

(data)

Do

(data)

MS-BIO-01

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

Vyjádření o celkové výkonnosti kontrolního systému ekologické produkce:


(1)  Mezi zemědělské producenty patří: pouze zemědělští producenti, producenti, kteří jsou zároveň zpracovateli, producenti, kteří jsou zároveň dovozci, ostatní kombinace producentů, které nejsou uvedeny jinde.

(2)  Mezi zpracovatele patří: výhradně zpracovatelé, zpracovatelé, kteří jsou zároveň dovozci, ostatní kombinace zpracovatelů, které nejsou uvedeny jinde.

(3)  Mezi ostatní hospodářské subjekty patří: obchodníci (velkoobchodníci, maloobchodníci) a ostatní hospodářské subjekty, které nejsou uvedeny jinde.

(4)  Mezi zemědělské producenty patří: pouze zemědělští producenti, producenti, kteří jsou zároveň zpracovateli, producenti, kteří jsou zároveň dovozci, ostatní kombinace producentů, které nejsou uvedeny jinde.

(5)  Mezi zpracovatele patří: výhradně zpracovatelé, zpracovatelé, kteří jsou zároveň dovozci, ostatní kombinace zpracovatelů, které nejsou uvedeny jinde.

(6)  Mezi ostatní hospodářské subjekty patří: obchodníci (velkoobchodníci, maloobchodníci) a ostatní hospodářské subjekty, které nejsou uvedeny jinde.

(7)  Mezi zemědělské producenty patří: pouze zemědělští producenti, producenti, kteří jsou zároveň zpracovateli, producenti, kteří jsou zároveň dovozci, ostatní kombinace producentů, které nejsou uvedeny jinde.

(8)  Mezi zpracovatele patří: výhradně zpracovatelé, zpracovatelé, kteří jsou zároveň dovozci, ostatní kombinace zpracovatelů, které nejsou uvedeny jinde.

(9)  Mezi ostatní hospodářské subjekty patří: obchodníci (velkoobchodníci, maloobchodníci) a ostatní hospodářské subjekty, které nejsou uvedeny jinde.

(10)  Uvádí se pouze nesrovnalosti a porušení, které se týkají ekologického statusu produktů nebo které vedly k uplatnění opatření.

(11)  Je-li zjištěna nesrovnalost ohledně souladu s požadavky tohoto nařízení, kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt zajistí, aby označení a propagace celé dávky nebo produkční série danou nesrovnalostí dotčené neobsahovalo žádný odkaz na ekologický způsob produkce, pokud je to úměrné důležitosti požadavku, jenž nebyl splněn, a povaze a zvláštním okolnostem daných nesrovnalostí (v souladu s prvním pododstavcem čl. 30 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007).

(12)  Při zjištění vážného porušení předpisů nebo porušení s dlouhodobým dopadem zakáže kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt dotyčnému hospodářskému subjektu uvádět na trh produkty, jejichž označení nebo propagace odkazuje na ekologický způsob produkce, a to po dobu, na níž se dohodne s příslušným orgánem členského státu (v souladu s druhým pododstavcem čl. 30 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007).

(13)  Mezi zemědělské producenty patří: pouze zemědělští producenti, producenti, kteří jsou zároveň zpracovateli, producenti, kteří jsou zároveň dovozci, ostatní kombinace producentů, které nejsou uvedeny jinde.

(14)  Mezi zpracovatele patří: výhradně zpracovatelé, zpracovatelé, kteří jsou zároveň dovozci, ostatní kombinace zpracovatelů, které nejsou uvedeny jinde.

(15)  Mezi ostatní hospodářské subjekty patří: obchodníci (velkoobchodníci, maloobchodníci) a ostatní hospodářské subjekty, které nejsou uvedeny jinde.

(16)  Přezkoumání příslušných obecných dokumentů, v kterých se popisuje struktura, fungování a řízení kvality kontrolního subjektu. Audit úřadu kontrolního subjektu zahrnuje kontrolu dokumentace hospodářského subjektu a ověření řešení neshod a stížností, stejně jako minimální četnosti kontrol, používání přístupu založeného na riziku, neohlášených a následných kontrol, politiky odebírání vzorků a výměny informací s ostatními kontrolními subjekty a orgány.

(17)  Kontrolní audit: příslušný orgán vykonává inspekci hospodářského subjektu s cílem ověřit dodržování provozních postupů kontrolního subjektu a ověřit jeho efektivnost.

(18)  Svědecký audit: příslušný orgán přihlíží kontrole, kterou vykonává pracovník kontrolního subjektu.


30.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 118/15


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 393/2013

ze dne 29. dubna 2013,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1120/2009 a (ES) č. 1122/2009, pokud jde o kritéria způsobilosti a oznamovací povinnosti týkající se odrůd konopí pro uplatňování režimů přímých podpor pro zemědělce

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003 (1), a zejména na čl. 39 odst. 2 a čl. 142 písm. h) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 39 odst. 1 nařízení (ES) č. 73/2009 lze na plochy využívané k produkci konopí poskytnout přímou podporu pouze tehdy, pokud je obsah tetrahydrokanabinolu v použitých odrůdách nejvýše 0,2 %. Podle čl. 124 odst. 3 nařízení (ES) č. 73/2009 se článek 39 téhož nařízení použije rovněž na plochy v režimu jednotné platby v nových členských státech.

(2)

Článek 10 nařízení Komise (ES) č. 1120/2009 ze dne 29. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle hlavy III nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (2), stanoví, že poskytnutí platby na plochy osázené konopím je vázáno na používání osiva odrůd uvedených ve „Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin“, s výjimkou odrůdy Finola, jež je v současnosti způsobilá pouze ve Finsku, a odrůdy Tiborszállási, jež je v současnosti způsobilá pouze v Maďarsku.

(3)

Na základě oznámení některých členských států a vzhledem ke skutečnosti, že již existuje postup pro vyloučení určité odrůdy na úrovni členských států, je možné režim na úrovni Unie zjednodušit zrušením ustanovení, jímž se omezuje způsobilost ploch, na kterých se pěstují odrůdy Finola a Tiborszállási, na určitý členský stát.

(4)

Článek 40 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína (3), stanoví postup, který musí být dodržen, pokud vzorky určité odrůdy překročí obsah tetrahydrokanabinolu stanovený v čl. 39 odst. 1 nařízení (ES) č. 73/2009.

(5)

Vzhledem k tomu, že členské státy mají k dispozici všechny informace, aby mohly Komisi zažádat o povolení zakázat uvádění odrůdy konopí s obsahem tetrahydrokanabinolu překračujícím úroveň stanovenou v čl. 39 odst. 1 nařízení (ES) č. 73/2009 na trh a vyloučit tuto odrůdu ze způsobilosti pro přímou podporu, je možné režim dále zjednodušit zrušením povinnosti oznamovat zprávy o zjištění obsahu tetrahydrokanabinolu ve vzorcích dané odrůdy.

(6)

Nařízení (ES) č. 1120/2009 a (ES) č. 1122/2009 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro přímé platby,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 10 nařízení (ES) č. 1120/2009 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

Produkce konopí

Pro účely článku 39 nařízení (ES) č. 73/2009 je poskytnutí platby na plochy osázené konopím vázáno na používání osiva odrůd uvedených ve „Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin“ dne 15. března roku, pro který je poskytnuta podpora, a zveřejněných podle článku 17 směrnice Rady 2002/53/ES (4). Osivo se osvědčuje podle směrnice Rady 2002/57/ES (5).

Článek 2

V čl. 40 odst. 2 nařízení (ES) č. 1122/2009 se zrušuje druhý pododstavec.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. dubna 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 316, 2.12.2009, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 316, 2.12.2009, s. 65.

(4)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 74.“


30.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 118/17


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 394/2013

ze dne 29. dubna 2013,

kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku monepantel

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (1), a zejména na článek 14 ve spojení s článkem 17 uvedeného nařízení,

s ohledem na stanovisko Evropské agentury pro léčivé přípravky vyjádřené Výborem pro veterinární léčivé přípravky,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limit reziduí farmakologicky účinných látek určených k použití v Unii ve veterinárních léčivých přípravcích pro zvířata určená k produkci potravin nebo v biocidních přípravcích používaných v chovu zvířat by měl být stanoven podle nařízení (ES) č. 470/2009.

(2)

Farmakologicky účinné látky a jejich klasifikace podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu jsou uvedeny v příloze nařízení Komise (EU) č. 37/2010 ze dne 22. prosince 2009 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu (2).

(3)

Monepantel je v současnosti zařazen v tabulce 1 přílohy nařízení (EU) č. 37/2010 jako povolená látka u ovcí a koz, pokud jde o svalovinu, tuk, játra a ledviny, a nemá se používat u zvířat, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

(4)

Evropské agentuře pro léčivé přípravky byla předložena žádost o rozšíření stávající položky pro monepantel, pokud jde o ovčí mléko.

(5)

V souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 470/2009 Evropská agentura pro léčivé přípravky zváží, zda mají být maximální limity reziduí stanovené pro danou farmakologicky účinnou látku v určité potravině používány i pro jinou potravinu získanou ze stejného druhu nebo maximální limity reziduí stanovené u jednoho nebo více určitých druhů používány i u jiných druhů. Výbor pro veterinární léčivé přípravky doporučil stanovit pro monepantel maximální limit reziduí pro ovčí mléko a extrapolovat tento limit na kozí mléko.

(6)

Položka pro monepantel v tabulce 1 přílohy nařízení (EU) č. 37/2010 by tudíž měla být změněna tak, aby zahrnovala maximální limity reziduí u ovcí a koz, pokud jde o mléko.

(7)

Je vhodné poskytnout dotčeným zúčastněným stranám přiměřenou lhůtu k přijetí opatření, jež by mohla být nutná k zajištění souladu s nově stanoveným maximálním limitem reziduí.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro veterinární léčivé přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 37/2010 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 29. června 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. dubna 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 15, 20.1.2010, s. 1.


PŘÍLOHA

V tabulce 1 přílohy nařízení (EU) č. 37/2010 se položka týkající se látky monepantel nahrazuje tímto:

Farmakologicky účinná(-é) látka(-y)

Indikátorové reziduum

Druh zvířat

MRL

Cílové tkáně

Další ustanovení (podle čl. 14 odst. 7 nařízení (ES) č. 470/2009)

Zařazení podle léčebného účelu

„monepantel

monepantel-sulfon

ovce, kozy

700 μg/kg

svalovina

 

antiparazitika / antiparazitika vnitřní“

7 000 μg/kg

tuk

5 000 μg/kg

játra

2 000 μg/kg

ledviny

170 μg/kg

mléko


30.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 118/19


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 395/2013

ze dne 29. dubna 2013

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. dubna 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

75,7

TN

97,0

TR

124,1

ZZ

98,9

0707 00 05

AL

65,0

TR

129,8

ZZ

97,4

0709 93 10

TR

108,2

ZZ

108,2

0805 10 20

EG

55,9

IL

72,0

MA

53,1

TN

69,6

TR

68,0

ZZ

63,7

0805 50 10

TR

90,8

ZA

105,6

ZZ

98,2

0808 10 80

AR

116,6

BR

102,2

CL

120,3

CN

73,9

MK

30,8

NZ

137,7

US

237,3

ZA

107,9

ZZ

115,8

0808 30 90

AR

139,1

CL

136,5

CN

69,8

NZ

199,4

ZA

135,6

ZZ

136,1


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

30.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 118/21


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 22. dubna 2013

o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

(2013/208/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 148 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

po konzultaci s Výborem regionů,

s ohledem na stanovisko Výboru pro zaměstnanost,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 145 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) stanoví, že členské státy a Unie pracují na rozvoji koordinované strategie zaměstnanosti, a zejména na podpoře kvalifikace, vzdělání a přizpůsobivosti pracovníků a schopnosti trhů práce reagovat na hospodářské změny, aby dosáhly cílů vymezených v článku 3 Smlouvy o Evropské unii.

(2)

Strategie Evropa 2020, navržená Komisí, umožňuje Unii nasměrovat své hospodářství k inteligentnímu a udržitelnému růstu podporujícímu začlenění a doprovázenému vysokou úrovní zaměstnanosti, produktivity a sociální soudržnosti. Dne 13. července 2010 přijala Rada doporučení o hlavních směrech hospodářských politik členských států a Unie (3). Dále dne 21. října 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/707/EU o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států (4) (dále jen „hlavní směry politik zaměstnanosti“). Tyto soubory hlavních směrů tvoří integrované hlavní směry pro provádění strategie Evropa 2020. Pět hlavních cílů, které jsou uvedeny v příslušných hlavních směrech, představuje společné cíle, jimiž se řídí opatření členských států, a zohledňuje příslušné výchozí situace a podmínky v jednotlivých členských státech, jakož i situaci a podmínky v Unii. Vedoucí úlohu při plnění cílů této nové strategie týkajících se zaměstnanosti a trhu práce má Evropská strategie zaměstnanosti.

(3)

Integrované hlavní směry jsou v souladu se závěry Evropské rady ze dne 17. června 2010. Členským státům poskytují jasná vodítka, pokud jde o definování národních programů reforem a provádění reforem. Hlavní směry politik zaměstnanosti by měly být základem pro veškerá doporučení, která může Rada adresovat členským státům na základě čl. 148 odst. 4 Smlouvy o fungování EU, a to ve spojení s doporučeními podávanými konkrétním členským státům na základě čl. 121 odst. 2 Smlouvy o fungování EU. Hlavní směry politik zaměstnanosti by měly být rovněž podkladem pro přípravu společné zprávy o zaměstnanosti, kterou Rada a Komise zasílají každoročně Evropské radě.

(4)

Posouzení návrhů národních programů reforem členských států, které je součástí společné zprávy o zaměstnanosti přijaté Radou dne 28. února 2013, ukazuje, že členské státy by měly nadále vyvíjet co největší úsilí při řešení těchto priorit: zvyšování účasti na trhu práce a snižování strukturální nezaměstnanosti, rozvoj kvalifikovaných pracovních sil, které budou reagovat na potřeby trhu práce, podpora kvality pracovních míst a celoživotního učení, zvyšování účinnosti systémů vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních a zvyšování účasti na terciárním vzdělávání, podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě.

(5)

Hlavní směry politik zaměstnanosti přijaté v roce 2010 by měly zůstat až do roku 2014 stabilní, aby bylo možné se zaměřit na jejich provádění. Až do konce roku 2014 by možnosti jejich aktualizace měly být nadále přísně omezeny. V letech 2011 a 2012 zůstaly hlavní směry politik zaměstnanosti beze změn. Beze změn by měly zůstat v roce 2013.

(6)

Členské státy by se při provádění hlavních směrů zaměstnanosti měly soustředit na využití Evropského sociálního fondu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států, které jsou stanoveny v příloze rozhodnutí 2010/707/EU, jsou platné i pro rok 2013 a členské státy je ve svých politikách zaměstnanosti zohlední.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Lucemburku dne 22. dubna 2013.

Za Radu

předseda

S. COVENEY


(1)  Stanovisko ze dne 6. února 2013 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko ze dne 13. února 2013 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Úř. věst. L 191, 23.7.2010, s. 28.

(4)  Úř. věst. L 308, 24.11.2010, s. 46.


30.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 118/23


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 26. dubna 2013

o schválení účetních závěrek platebních agentur členských států týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) za rozpočtový rok 2012

(oznámeno pod číslem C(2013) 2444)

(2013/209/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (1), a zejména na články 27, 30 a 33 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem zemědělských fondů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 30 nařízení (ES) č. 1290/2005 Komise na základě ročních účetních závěrek předložených členskými státy, k nimž jsou přiloženy informace požadované pro schválení účetních závěrek a osvědčení týkající se úplnosti, přesnosti a věcné správnosti účetních závěrek a zprávy vyhotovené certifikačními subjekty, schvaluje účetní závěrky platebních agentur podle článku 6 uvedeného nařízení.

(2)

Podle článku 5 nařízení Komise (ES) č. 883/2006 ze dne 21. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o vedení účtů platebních agentur, výkazy výdajů a příjmů a podmínky následné úhrady výdajů v rámci EZZF a EZFRV (2), začíná rozpočtový rok pro účetní závěrky EZZF dne 16. října roku N–1 a končí 15. října roku N. Za účelem sjednocení referenčních období u výdajů EZZF a EZFRV je třeba v rámci schvalování účetních závěrek pro rozpočtový rok 2012 zohlednit výdaje vzniklé členským státům v době od 16. října 2011 do 15. října 2012.

(3)

Ustanovení čl. 10 odst. 2 druhého pododstavce nařízení Komise (ES) č. 885/2006 ze dne 21. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o akreditaci platebních agentur a dalších subjektů a schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV (3), stanoví, že částky, které mají být v souladu s rozhodnutím o schválení účetní závěrky uvedeným v čl. 10 odst. 1 prvním pododstavci výše jmenovaného nařízení od každého členského státu získány zpět či mu mají být uhrazeny, se stanoví pomocí odečtení průběžných plateb za daný finanční rok od výdajů uznaných za stejný rok v souladu s odstavcem 1. Komise tuto částku odečte od následující průběžné platby, nebo ji k této platbě přičte.

(4)

Komise ověřila informace předložené členskými státy a sdělila do 31. března 2013 členským státům výsledky ověřování informací spolu s nezbytnými změnami.

(5)

Roční účetní závěrky a k nim přiložené doklady umožňují Komisi rozhodnout v případě některých platebních agentur o úplnosti, přesnosti a věcné správnosti předložených ročních účetních závěrek. V příloze I jsou uvedeny částky schválené členskými státy a částky, které mají být získány zpět od členských států nebo mají být členským státům vyplaceny.

(6)

Informace předložené některými dalšími platebními agenturami vyžadují doplňující šetření a jejich účetní závěrky nemohou být v tomto rozhodnutí schváleny. Dotčené platební agentury jsou uvedeny v příloze II.

(7)

V souladu s článkem 27 nařízení (ES) č. 1290/2005 může Komise členskému státu snížit nebo dočasně pozastavit průběžné platby. Komise o tom uvědomí členský stát. S cílem zabránit předčasné nebo dočasné úhradě dotyčných částek je třeba, aby nebyly uznány tímto rozhodnutím a aby byly předmětem pozdějšího přezkoumání v rámci postupu schválení souladu podle článku 31 nařízení (ES) č. 1290/2005.

(8)

Podle čl. 33 odst. 8 nařízení (ES) č. 1290/2005 nese finanční důsledky toho, že nedošlo ke zpětnému získání částek v důsledku nesrovnalostí, z 50 % dotčený členský stát, pokud nebyly částky v důsledku nesrovnalostí získány zpět před uzavřením programu rozvoje venkova během čtyř let následujících po dni prvotního zjištění správním orgánem nebo soudem, nebo během osmi let, jestliže je zpětné získání předmětem vnitrostátního soudního řízení, nebo při uzavření programu, pokud tyto lhůty uplynou před jeho uzavřením. Ustanovení čl. 33 odst. 4 uvedeného nařízení zavazuje členské státy, aby předložily Komisi roční účetní závěrku a souhrnný seznam řízení o zpětném získání částek zahájených v důsledku nesrovnalostí. Prováděcí pravidla týkající se povinnosti členských států oznamovat částky, které mají být získány zpět, jsou stanovena v nařízení (ES) č. 885/2006. Příloha III uvedeného nařízení obsahuje tabulku, kterou měly členské státy předložit v roce 2013. Na základě tabulek vyplněných členskými státy by měla Komise rozhodnout o finančních důsledcích skutečnosti, že částky v důsledku nesrovnalostí nebyly ve lhůtě čtyř, popřípadě osmi let získány zpět. Tímto rozhodnutím nejsou dotčena budoucí rozhodnutí o shodě podle čl. 33 odst. 5 nařízení (ES) č. 1290/2005.

(9)

Podle čl. 33 odst. 7 nařízení (ES) č. 1290/2005 mohou členské státy rozhodnout, že po uzavření programu rozvoje venkova nebudou ve zpětném získávání pokračovat. Takové rozhodnutí lze přijmout pouze tehdy, pokud je souhrn vynaložených a odhadovaných nákladů vyšší než částka, která má být získána, nebo pokud se ukáže, že zpětné získání není možné proto, že dlužník nebo osoba právně odpovědná za nesrovnalost vykazují platební neschopnost zjištěnou a uznanou v souladu s vnitrostátním právem. Pokud k přijetí tohoto rozhodnutí dojde během čtyř let následujících po dni prvotního zjištění správním orgánem nebo soudem nebo během osmi let, jestliže je zpětné získání předmětem vnitrostátního soudního řízení, nese 100 % finančních důsledků toho, že nedošlo ke zpětnému získání částek, rozpočet EU. V souhrnném seznamu uvedeném v čl. 33 odst. 4 nařízení (ES) č. 1290/2005 jsou uvedeny částky, které se členský stát rozhodl nezískávat zpět, a důvody tohoto rozhodnutí. Tyto částky nejsou účtovány k tíži dotyčných členských států, a nese je proto rozpočet EU. Tímto rozhodnutím nejsou dotčena budoucí rozhodnutí o shodě podle čl. 33 odst. 5 uvedeného nařízení.

(10)

V souladu s čl. 30 odst. 2 nařízení (ES) č. 1290/2005 není tímto rozhodnutím dotčeno přijetí dalších rozhodnutí Komisí, která vylučují z financování z prostředků Evropské unie výdaje, jež nebyly vynaloženy v souladu s předpisy Evropské unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

S výjimkou platebních agentur uvedených v článku 2 se schvalují účetní závěrky platebních agentur členských států týkající se výdajů financovaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) pro rozpočtový rok 2012.

Částky, které mají být v rámci všech programů rozvoje venkova podle tohoto rozhodnutí získány zpět od členských států nebo mají být členským státům vyplaceny, včetně částek vyplývajících z použití čl. 33 odst. 8 nařízení (ES) č. 1290/2005, jsou stanoveny v příloze I.

Článek 2

Účetní závěrky platebních agentur členských států týkající se výdajů na program pro rozvoj venkova financovaných z EZFRV pro rozpočtový rok 2012, uvedené v příloze II, jsou odděleny od tohoto rozhodnutí a budou předmětem pozdějšího rozhodnutí o schválení účetních závěrek.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 26. dubna 2013.

Za Komisi

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 171, 23.6.2006, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 171, 23.6.2006, s. 90.


PŘÍLOHA I

SCHVÁLENÉ VÝDAJE EZFRV NA PROGRAM PRO ROZVOJ VENKOVA PRO ROZPOČTOVÝ ROK 2012

Částka podle jednotlivých programů, kterou má členský stát vrátit nebo která mu má být vyplacena

Schválené programy s vykázanými výdaji z EZFRV

v EUR

Členský stát

Kód CCI

Výdaje 2012

Opravy

Celkem

Jednorázové částky

Přijatá částka schválená pro rozpočtový rok 2012

Průběžné platby uhrazené členskému státu za rozpočtový rok

Částka, kterou má členský stát vrátit (–) nebo která mu má být vyplacena (+)

 

 

i

ii

Formula

iv

Formula

vi

Formula

AT

2007AT06RPO001

536 750 710,55

0,00

536 750 710,55

0,00

536 750 710,55

536 889 693,18

– 138 982,63

BE

2007BE06RPO001

38 717 525,91

0,00

38 717 525,91

0,00

38 717 525,91

38 717 490,21

35,70

BE

2007BE06RPO002

28 714 739,97

0,00

28 714 739,97

0,00

28 714 739,97

28 716 204,48

–1 464,51

BG

2007BG06RPO001

308 461 739,36

0,00

308 461 739,36

0,00

308 461 739,36

308 461 766,20

–26,84

CY

2007CY06RPO001

19 979 798,73

0,00

19 979 798,73

0,00

19 979 798,73

19 977 169,29

2 629,44

CZ

2007CZ06RPO001

420 405 062,51

0,00

420 405 062,51

0,00

420 405 062,51

420 404 919,20

143,31

DE

2007DE06RAT001

402 133,08

0,00

402 133,08

0,00

402 133,08

402 133,11

–0,03

DE

2007DE06RPO004

210 119 186,29

0,00

210 119 186,29

0,00

210 119 186,29

210 119 186,29

0,00

DE

2007DE06RPO007

185 163 802,40

0,00

185 163 802,40

0,00

185 163 802,40

185 163 861,88

–59,48

DE

2007DE06RPO009

3 069 982,65

0,00

3 069 982,65

0,00

3 069 982,65

3 069 987,85

–5,20

DE

2007DE06RPO011

122 658 529,48

0,00

122 658 529,48

0,00

122 658 529,48

122 658 529,49

–0,01

DE

2007DE06RPO012

124 722 137,43

0,00

124 722 137,43

0,00

124 722 137,43

124 722 136,25

1,18

DE

2007DE06RPO015

45 640 598,90

0,00

45 640 598,90

0,00

45 640 598,90

45 640 598,96

–0,06

DE

2007DE06RPO017

32 444 966,09

0,00

32 444 966,09

0,00

32 444 966,09

32 444 966,09

0,00

DE

2007DE06RPO018

5 642 155,06

0,00

5 642 155,06

0,00

5 642 155,06

5 642 155,04

0,02

DE

2007DE06RPO019

166 108 621,46

0,00

166 108 621,46

0,00

166 108 621,46

166 108 621,45

0,01

DE

2007DE06RPO020

144 647 436,45

0,00

144 647 436,45

0,00

144 647 436,45

144 647 436,41

0,04

DE

2007DE06RPO021

38 874 673,75

0,00

38 874 673,75

0,00

38 874 673,75

38 874 699,12

–25,37

EE

2007EE06RPO001

129 931 680,74

0,00

129 931 680,74

0,00

129 931 680,74

129 931 856,59

– 175,85

ES

2007ES06RAT001

12 605 523,30

0,00

12 605 523,30

0,00

12 605 523,30

12 605 523,29

0,01

ES

2007ES06RPO002

44 410 451,88

0,00

44 410 451,88

0,00

44 410 451,88

44 411 263,01

– 811,13

ES

2007ES06RPO003

46 565 987,62

0,00

46 565 987,62

0,00

46 565 987,62

46 565 977,49

10,13

ES

2007ES06RPO004

4 728 268,02

0,00

4 728 268,02

0,00

4 728 268,02

4 728 266,87

1,15

ES

2007ES06RPO005

6 355 287,75

0,00

6 355 287,75

0,00

6 355 287,75

6 355 287,82

–0,07

ES

2007ES06RPO006

11 509 387,33

0,00

11 509 387,33

0,00

11 509 387,33

11 509 387,33

0,00

ES

2007ES06RPO007

88 731 043,58

0,00

88 731 043,58

0,00

88 731 043,58

88 731 040,54

3,04

ES

2007ES06RPO008

94 769 354,19

0,00

94 769 354,19

0,00

94 769 354,19

94 769 380,73

–26,54

ES

2007ES06RPO009

30 099 390,74

0,00

30 099 390,74

0,00

30 099 390,74

30 099 338,76

51,98

ES

2007ES06RPO010

91 947 161,33

0,00

91 947 161,33

0,00

91 947 161,33

92 023 646,85

–76 485,52

ES

2007ES06RPO011

102 629 746,17

0,00

102 629 746,17

0,00

102 629 746,17

102 629 745,16

1,01

ES

2007ES06RPO012

7 282 917,77

0,00

7 282 917,77

0,00

7 282 917,77

7 282 917,38

0,39

ES

2007ES06RPO013

24 869 738,26

0,00

24 869 738,26

0,00

24 869 738,26

24 869 737,90

0,36

ES

2007ES06RPO014

20 959 053,96

0,00

20 959 053,96

0,00

20 959 053,96

20 959 062,52

–8,56

ES

2007ES06RPO015

13 565 898,04

0,00

13 565 898,04

0,00

13 565 898,04

13 568 195,86

–2 297,82

ES

2007ES06RPO016

6 657 518,54

0,00

6 657 518,54

0,00

6 657 518,54

6 657 514,28

4,26

ES

2007ES06RPO017

2 432 274,93

0,00

2 432 274,93

0,00

2 432 274,93

2 432 290,65

–15,72

FI

2007FI06RPO001

306 194 739,68

0,00

306 194 739,68

0,00

306 194 739,68

306 205 706,94

–10 967,26

FI

2007FI06RPO002

2 476 684,91

0,00

2 476 684,91

0,00

2 476 684,91

2 476 684,88

0,03

FR

2007FR06RPO002

13 474 359,90

0,00

13 474 359,90

0,00

13 474 359,90

13 474 771,64

– 411,74

GR

2007GR06RPO001

330 814 547,86

0,00

330 814 547,86

0,00

330 814 547,86

330 814 547,83

0,03

HU

2007HU06RPO001

444 085 578,73

0,00

444 085 578,73

0,00

444 085 578,73

443 956 972,20

128 606,53

IE

2007IE06RPO001

322 067 654,67

0,00

322 067 654,67

0,00

322 067 654,67

322 067 614,63

40,04

IT

2007IT06RAT001

6 506 208,56

0,00

6 506 208,56

0,00

6 506 208,56

6 506 208,56

0,00

IT

2007IT06RPO001

24 379 135,72

0,00

24 379 135,72

0,00

24 379 135,72

24 380 736,23

–1 600,51

IT

2007IT06RPO002

17 564 520,93

0,00

17 564 520,93

0,00

17 564 520,93

17 564 521,29

–0,36

IT

2007IT06RPO003

65 039 830,31

0,00

65 039 830,31

0,00

65 039 830,31

65 039 828,99

1,32

IT

2007IT06RPO004

15 657 996,80

0,00

15 657 996,80

0,00

15 657 996,80

15 664 080,33

–6 083,53

IT

2007IT06RPO005

47 329 565,62

0,00

47 329 565,62

0,00

47 329 565,62

47 339 294,23

–9 728,61

IT

2007IT06RPO006

14 777 673,53

0,00

14 777 673,53

0,00

14 777 673,53

14 786 581,96

–8 908,43

IT

2007IT06RPO007

90 362 021,28

0,00

90 362 021,28

0,00

90 362 021,28

90 362 024,63

–3,35

IT

2007IT06RPO008

16 936 677,31

0,00

16 936 677,31

0,00

16 936 677,31

17 328 986,74

– 392 309,43

IT

2007IT06RPO009

75 301 501,51

0,00

75 301 501,51

0,00

75 301 501,51

75 301 501,48

0,03

IT

2007IT06RPO010

55 292 452,79

0,00

55 292 452,79

0,00

55 292 452,79

55 292 452,33

0,46

IT

2007IT06RPO011

22 479 775,82

0,00

22 479 775,82

0,00

22 479 775,82

22 479 775,77

0,05

IT

2007IT06RPO012

58 700 494,85

0,00

58 700 494,85

0,00

58 700 494,85

58 718 426,04

–17 931,19

IT

2007IT06RPO013

7 077 988,03

0,00

7 077 988,03

0,00

7 077 988,03

7 077 988,21

–0,18

IT

2007IT06RPO014

83 205 962,61

0,00

83 205 962,61

0,00

83 205 962,61

83 205 960,22

2,39

IT

2007IT06RPO015

14 019 405,51

0,00

14 019 405,51

0,00

14 019 405,51

14 019 423,76

–18,25

IT

2007IT06RPO016

72 825 928,02

0,00

72 825 928,02

0,00

72 825 928,02

72 854 508,13

–28 580,11

IT

2007IT06RPO017

60 734 732,80

0,00

60 734 732,80

–5 006 487,10

55 728 245,70

55 719 550,02

8 695,68

IT

2007IT06RPO018

98 749 442,94

0,00

98 749 442,94

0,00

98 749 442,94

98 748 375,78

1 067,16

IT

2007IT06RPO019

124 100 396,67

0,00

124 100 396,67

0,00

124 100 396,67

124 120 192,75

–19 796,08

IT

2007IT06RPO020

124 337 336,44

0,00

124 337 336,44

0,00

124 337 336,44

124 510 471,21

– 173 134,77

IT

2007IT06RPO021

226 053 238,71

0,00

226 053 238,71

0,00

226 053 238,71

226 139 550,09

–86 311,38

LT

2007LT06RPO001

237 177 796,40

0,00

237 177 796,40

0,00

237 177 796,40

237 121 459,60

56 336,80

LU

2007LU06RPO001

9 348 661,78

0,00

9 348 661,78

0,00

9 348 661,78

9 378 940,94

–30 279,16

LV

2007LV06RPO001

214 814 466,80

0,00

214 814 466,80

0,00

214 814 466,80

214 813 938,09

528,71

MT

2007MT06RPO001

9 002 133,91

0,00

9 002 133,91

0,00

9 002 133,91

9 002 133,88

0,03

NL

2007NL06RPO001

97 078 371,06

0,00

97 078 371,06

0,00

97 078 371,06

98 217 487,71

–1 139 116,65

PL

2007PL06RPO001

2 041 824 877,34

0,00

2 041 824 877,34

0,00

2 041 824 877,34

2 041 821 110,52

3 766,82

PT

2007PT06RAT001

2 100 675,90

0,00

2 100 675,90

0,00

2 100 675,90

2 100 675,68

0,22

PT

2007PT06RPO001

48 442 865,80

0,00

48 442 865,80

0,00

48 442 865,80

48 442 855,88

9,92

PT

2007PT06RPO002

601 644 296,63

0,00

601 644 296,63

0,00

601 644 296,63

601 644 193,09

103,54

PT

2007PT06RPO003

26 722 075,59

0,00

26 722 075,59

0,00

26 722 075,59

26 722 055,59

20,00

SE

2007SE06RPO001

294 264 230,85

0,00

294 264 230,85

0,00

294 264 230,85

298 089 364,84

–3 825 133,99

SI

2007SI06RPO001

122 609 926,69

0,00

122 609 926,69

0,00

122 609 926,69

122 610 210,36

– 283,67

SK

2007SK06RPO001

274 899 210,89

0,00

274 899 210,89

0,00

274 899 210,89

274 899 689,64

– 478,75

UK

2007UK06RPO001

469 465 696,13

0,00

469 465 696,13

0,00

469 465 696,13

469 411 107,94

54 588,19

UK

2007UK06RPO002

51 445 616,04

0,00

51 445 616,04

0,00

51 445 616,04

51 445 684,02

–67,98

UK

2007UK06RPO003

166 234 309,63

0,00

166 234 309,63

0,00

166 234 309,63

166 904 508,81

– 670 199,18

UK

2007UK06RPO004

54 428 821,51

0,00

54 428 821,51

0,00

54 428 821,51

54 428 841,38

–19,87


PŘÍLOHA II

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK PLATEBNÍCH AGENTUR

ROZPOČTOVÝ ROK 2012 – EZFRV

Seznam platebních agentur a programů, jejichž účetní závěrky jsou odděleny a budou předmětem pozdějšího rozhodnutí o schválení účetních závěrek

Členský stát

Platební agentura

Program

Dánsko

DAFA

2007DK06RPO001

Německo

Baden-Württemberg

2007DE06RPO003

Thüringen

2007DE06RPO023

Helaba

2007DE06RPO010

Francie

ASP

2007FR06RPO001

ASP

2007FR06RPO003

ASP

2007FR06RPO004

ASP

2007FR06RPO005

ASP

2007FR06RPO006

Rumunsko

PARDF

2007RO6RPO001

Španělsko

Andalucia

2007ES06RPO001


30.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 118/30


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 26. dubna 2013

o schválení účetních závěrek platebních agentur členských států týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) pro rozpočtový rok 2012

(oznámeno pod číslem C(2013) 2454)

(2013/210/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (1), a zejména na články 30 a 32 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem zemědělských fondů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 30 nařízení (ES) č. 1290/2005 Komise na základě ročních účetních závěrek předložených členskými státy, k nimž jsou přiloženy informace požadované pro schválení účetních závěrek a osvědčení týkající se úplnosti, přesnosti a věcné správnosti účetních závěrek a zprávy vyhotovené certifikačními subjekty, schvaluje účetní závěrky platebních agentur podle článku 6 uvedeného nařízení.

(2)

S ohledem na čl. 5 odst. 1 druhý pododstavec nařízení Komise (ES) č. 883/2006 ze dne 21. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o vedení účtů platebních agentur, výkazy výdajů a příjmů a podmínky následné úhrady výdajů v rámci EZZF a EZFRV (2), se pro rozpočtový rok 2012 zohledňují výdaje vynaložené členskými státy od 16. října 2011 do 15. října 2012.

(3)

Ustanovení čl. 10 odst. 2 prvního pododstavce nařízení Komise (ES) č. 885/2006 ze dne 21. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o akreditaci platebních agentur a dalších subjektů a schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV (3), stanoví, že částky, které mají být v souladu s rozhodnutím o schválení účetní závěrky uvedeným v čl. 10 odst. 1 prvním pododstavci výše jmenovaného nařízení od každého členského státu získány zpět či mu mají být uhrazeny, se stanoví pomocí odečtení měsíčních plateb za daný finanční rok, tj. rok 2012, od výdajů uznaných ve stejném roce v souladu s odstavcem 1. Komise tuto částku odečte od měsíční platby týkající se výdajů uskutečněných za druhý měsíc následující po měsíci, v němž bylo přijato rozhodnutí o schválení účetní závěrky, nebo ji k ní přičte.

(4)

Komise ověřila informace předložené členskými státy a sdělila do 31. března 2013 členským státům výsledky ověřování informací spolu s nezbytnými změnami.

(5)

Roční účetní závěrky a k nim přiložené doklady umožňují Komisi rozhodnout v případě některých platebních agentur o úplnosti, přesnosti a věcné správnosti předložených ročních účetních závěrek. V příloze I jsou uvedeny částky schválené členskými státy a částky, které od nich mají být získány zpět nebo jim mají být vyplaceny.

(6)

Informace předložené některými dalšími platebními agenturami vyžadují doplňující šetření a jejich účetní závěrky nemohou být v tomto rozhodnutí schváleny. Dotčené platební agentury jsou uvedeny v příloze II.

(7)

Podle čl. 9 odst. 4 nařízení (ES) č. 883/2006 se při rozhodnutí o schválení účetních závěrek přihlédne k překročení lhůt v měsících srpnu, září a říjnu. Některé výdaje vykázané některými členskými státy během těchto měsíců v roce 2012 byly vynaloženy po příslušných lhůtách. Je proto třeba, aby toto rozhodnutí stanovilo odpovídající snížení.

(8)

Na základě článku 17 nařízení (ES) č. 1290/2005 a článku 9 nařízení (ES) č. 883/2006 Komise již snížila nebo pozastavila některé měsíční platby při vyúčtování výdajů pro rozpočtový rok 2012. S cílem zabránit předčasné nebo dočasné úhradě dotyčných částek je třeba, aby nebyly uznány tímto rozhodnutím a aby byly předmětem pozdějšího přezkoumání v rámci postupu schválení souladu podle článku 31 nařízení (ES) č. 1290/2005.

(9)

Podle čl. 32 odst. 5 nařízení (ES) č. 1290/2005 nese finanční důsledky toho, že nedošlo ke zpětnému získání částek v důsledku nesrovnalostí, z 50 % dotyčný členský stát, pokud nebyly částky v důsledku nesrovnalostí získány zpět během čtyř let následujících po dni prvotního zjištění správním orgánem nebo soudem nebo během osmi let, jestliže je zpětné získání předmětem vnitrostátního soudního řízení. Ustanovení čl. 32 odst. 3 uvedeného nařízení zavazuje členské státy, aby předložily Komisi roční účetní závěrku a souhrnný seznam řízení o zpětném získání částek zahájených v důsledku nesrovnalostí. Prováděcí pravidla týkající se povinnosti členských států oznamovat částky, které mají být získány zpět, jsou stanovena v nařízení (ES) č. 885/2006. Příloha III uvedeného nařízení obsahuje tabulku, kterou měly členské státy předložit v roce 2013. Na základě tabulek vyplněných členskými státy by měla Komise rozhodnout o finančních důsledcích skutečnosti, že částky v důsledku nesrovnalostí nebyly ve lhůtě čtyř, popřípadě osmi let získány zpět. Tímto rozhodnutím nejsou dotčena budoucí rozhodnutí o shodě podle čl. 32 odst. 8 nařízení (ES) č. 1290/2005.

(10)

Podle čl. 32 odst. 6 nařízení (ES) č. 1290/2005 mohou členské státy rozhodnout, že nebudou ve zpětném získávání pokračovat. Takové rozhodnutí lze přijmout pouze tehdy, pokud je souhrn vynaložených a odhadovaných nákladů vyšší než částka, která má být získána, nebo pokud se ukáže, že zpětné získání není možné proto, že dlužník nebo osoba právně odpovědná za nesrovnalost vykazují platební neschopnost zjištěnou a uznanou v souladu s vnitrostátním právem. Pokud k takovému rozhodnutí dojde během čtyř let následujících po dni prvotního zjištění správním orgánem nebo soudem nebo během osmi let, jestliže je zpětné získání předmětem vnitrostátního soudního řízení, nese 100 % finančních důsledků rozpočet EU. V souhrnném seznamu uvedeném v čl. 32 odst. 3 nařízení (ES) č. 1290/2005 jsou uvedeny částky, které se členský stát rozhodl nezískávat zpět, a důvody tohoto rozhodnutí. Tyto částky nejsou účtovány k tíži dotčených členských států, a nese je proto rozpočet EU. Tímto rozhodnutím nejsou dotčena budoucí rozhodnutí o shodě podle čl. 32 odst. 8 uvedeného nařízení.

(11)

V souladu s čl. 30 odst. 2 nařízení (ES) č. 1290/2005 není tímto rozhodnutím dotčeno přijetí dalších rozhodnutí Komisí, která vylučují z financování z prostředků Evropské unie výdaje, jež nebyly vynaloženy v souladu s předpisy Evropské unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

S výjimkou platebních agentur uvedených v článku 2 se schvalují účetní závěrky platebních agentur členských států týkající se výdajů financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) pro rozpočtový rok 2012.

Částky, které mají být podle tohoto rozhodnutí jednotlivými členskými státy vráceny nebo jim vyplaceny, včetně částek vyplývajících z použití čl. 32 odst. 5 nařízení (ES) č. 1290/2005, jsou stanoveny v příloze I.

Článek 2

Účetní závěrky platebních agentur členských států týkající se výdajů financovaných z EZZF za rozpočtový rok 2012, uvedené v příloze II, jsou odděleny od tohoto rozhodnutí a budou předmětem pozdějšího rozhodnutí o schválení účetních závěrek.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 26. dubna 2013.

Za Komisi

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 171, 23.6.2006, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 171, 23.6.2006, s. 90.


PŘÍLOHA I

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK PLATEBNÍCH AGENTUR

ROZPOČTOVÝ ROK 2012

Částka, kterou má členský stát vrátit nebo která mu má být vyplacena

Pozn.: Nomenklatura 2013: 05 07 01 06, 6701, 6702

Členský stát

 

2012 – Výdaje / účelově vázané příjmy platebních agentur, jejichž účetní závěrka je

Celkem a + b

Snížení a pozastavení plateb za celý rozpočtový rok (1)

Snížení podle článku 32 nařízení (ES) č. 1290/2005

Celkem včetně snížení a pozastavení plateb

Platby členskému státu za rozpočtový rok

Částka, kterou má členský stát vrátit (–) nebo která mu má být vyplacena (+) (2)

schválena

oddělena

= výdaje / účelově vázané příjmy vykázané v ročním výkazu

= součet výdajů / účelově vázaných příjmů v měsíčních výkazech

 

 

a

b

Formula

d

e

Formula

g

Formula

BE

EUR

626 505 990,43

17 563 033,17

644 069 023,60

– 835 758,00

–9 465,76

643 223 799,84

643 268 110,28

–44 310,44

BG

EUR

409 313 564,46

0,00

409 313 564,46

0,00

0,00

409 313 564,46

409 382 531,46

–68 967,00

CZ

EUR

756 245 858,01

0,00

756 245 858,01

12 287 000,00

0,00

768 532 858,01

768 528 458,42

4 399,59

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

–66 422,98

–66 422,98

0,00

–66 422,98

DK

EUR

920 591 828,88

0,00

920 591 828,88

0,00

0,00

920 591 828,88

920 419 781,93

172 046,95

DE

EUR

5 208 255 884,14

226 507 719,74

5 434 763 603,88

–10 670,90

– 116 714,81

5 434 636 218,17

5 434 442 720,94

193 497,23

EE

EUR

84 668 605,91

0,00

84 668 605,91

6 584 000,00

0,00

91 252 605,91

91 240 137,57

12 468,34

IE

EUR

1 285 148 754,42

0,00

1 285 148 754,42

–41 641,57

–56 295,34

1 285 050 817,51

1 283 663 941,98

1 386 875,53

EL

EUR

2 291 882 303,19

0,00

2 291 882 303,19

– 261 095,95

–1 786 932,58

2 289 834 274,66

2 291 621 207,24

–1 786 932,58

ES

EUR

5 785 117 916,91

0,00

5 785 117 916,91

– 289 492,07

–1 953 186,99

5 782 875 237,85

5 785 098 764,38

–2 223 526,53

FR

EUR

8 574 978 838,60

0,00

8 574 978 838,60

– 618 018,77

–2 836 879,32

8 571 523 940,51

8 573 913 709,81

–2 389 769,30

IT

EUR

4 584 038 546,05

0,00

4 584 038 546,05

–5 943 018,39

–5 281 611,90

4 572 813 915,76

4 574 209 766,71

–1 395 850,95

CY

EUR

37 135 164,63

0,00

37 135 164,63

115 000,00

0,00

37 250 164,63

37 185 681,72

64 482,91

LV

EUR

126 627 252,89

0,00

126 627 252,89

202 904,04

0,00

126 830 156,93

126 811 515,51

18 641,42

LT

LTL

0,00

0,00

0,00

0,00

– 184,79

– 184,79

0,00

– 184,79

LT

EUR

323 440 802,21

0,00

323 440 802,21

3 181 000,00

0,00

326 621 802,21

326 572 046,77

49 755,44

LU

EUR

33 823 988,14

0,00

33 823 988,14

–2 597,78

– 998,55

33 820 391,81

33 608 834,43

211 557,38

HU

HUF

0,00

0,00

0,00

0,00

– 250 657 247,00

– 250 657 247,00

0,00

– 250 657 247,00

HU

EUR

1 156 158 797,34

0,00

1 156 158 797,34

0,00

0,00

1 156 158 797,34

1 156 147 681,97

11 115,37

MT

EUR

5 237 634,56

0,00

5 237 634,56

0,00

0,00

5 237 634,56

5 225 133,76

12 500,80

NL

EUR

865 043 698,77

0,00

865 043 698,77

– 124 990,78

–3 055,23

864 915 652,76

866 711 150,74

–1 795 497,98

AT

EUR

731 289 360,97

0,00

731 289 360,97

0,00

0,00

731 289 360,97

731 300 872,35

–11 511,38

PL

PLN

0,00

0,00

0,00

0,00

– 519 914,58

– 519 914,58

0,00

– 519 914,58

PL

EUR

2 819 440 069,24

0,00

2 819 440 069,24

12 429 920,20

0,00

2 831 869 989,44

2 832 111 656,96

– 241 667,52

PT

EUR

753 645 124,44

0,00

753 645 124,44

–2 860 720,53

– 424 567,26

750 359 836,65

750 267 141,91

92 694,74

RO

EUR

989 121 603,72

0,00

989 121 603,72

–65 967,69

0,00

989 055 636,03

991 300 594,37

–2 244 958,34

SI

EUR

124 384 026,71

0,00

124 384 026,71

393 000,00

– 954,10

124 776 072,61

124 777 026,71

– 954,10

SK

EUR

328 103 748,64

0,00

328 103 748,64

3 634 000,00

0,00

331 737 748,64

331 777 829,53

–40 080,89

FI

EUR

550 258 170,47

0,00

550 258 170,47

–73 951,98

–23 890,45

550 160 328,04

550 231 344,07

–71 016,03

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

– 631 641,70

– 631 641,70

0,00

– 631 641,70

SE

EUR

639 766 558,88

0,00

639 766 558,88

–24 704,47

0,00

639 741 854,41

639 799 725,33

–57 870,92

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

–51 932,23

–51 932,23

0,00

–51 932,23

UK

EUR

3 313 755 544,68

0,00

3 313 755 544,68

– 578 462,05

0,00

3 313 177 082,63

3 308 426 422,77

4 750 659,86


Členský stát

 

Výdaje (3)

Účelově vázané příjmy (3)

Článek 32 (= e)

Celkem (= h)

05 07 01 06

6701

6702

 

 

i

j

k

Formula

BE

EUR

–34 844,68

0,00

–9 465,76

–44 310,44

BG

EUR

–68 967,00

0,00

0,00

–68 967,00

CZ

EUR

4 399,59

0,00

0,00

4 399,59

DK

DKK

0,00

0,00

–66 422,98

–66 422,98

DK

EUR

172 046,95

0,00

0,00

172 046,95

DE

EUR

310 212,04

0,00

– 116 714,81

193 497,23

EE

EUR

12 468,34

0,00

0,00

12 468,34

IE

EUR

1 443 170,87

0,00

–56 295,34

1 386 875,53

EL

EUR

0,00

0,00

–1 786 932,58

–1 786 932,58

ES

EUR

– 270 339,54

0,00

–1 953 186,99

–2 223 526,53

FR

EUR

447 110,02

0,00

–2 836 879,32

–2 389 769,30

IT

EUR

3 885 760,95

0,00

–5 281 611,90

–1 395 850,95

CY

EUR

64 482,91

0,00

0,00

64 482,91

LV

EUR

18 641,42

0,00

0,00

18 641,42

LT

LTL

0,00

0,00

– 184,79

– 184,79

LT

EUR

199 389,51

– 149 634,07

0,00

49 755,44

LU

EUR

212 555,93

0,00

– 998,55

211 557,38

HU

HUF

0,00

0,00

– 250 657 247,00

– 250 657 247,00

HU

EUR

11 115,37

0,00

0,00

11 115,37

MT

EUR

12 500,80

0,00

0,00

12 500,80

NL

EUR

–1 792 442,75

0,00

–3 055,23

–1 795 497,98

AT

EUR

–11 511,38

0,00

0,00

–11 511,38

PL

PLN

0,00

0,00

– 519 914,58

– 519 914,58

PL

EUR

– 241 667,52

0,00

0,00

– 241 667,52

PT

EUR

517 262,00

0,00

– 424 567,26

92 694,74

RO

EUR

–2 244 958,34

0,00

0,00

–2 244 958,34

SI

EUR

0,00

0,00

– 954,10

– 954,10

SK

EUR

–38 443,34

–1 637,55

0,00

–40 080,89

FI

EUR

–5 519,31

–41 606,27

–23 890,45

–71 016,03

SE

SEK

0,00

0,00

– 631 641,70

– 631 641,70

SE

EUR

–57 870,92

0,00

0,00

–57 870,92

UK

GBP

0,00

0,00

–51 932,23

–51 932,23

UK

EUR

4 750 659,86

0,00

0,00

4 750 659,86


(1)  Uvedená snížení a pozastavení plateb jsou ta, která jsou zohledněna v platebním systému a k nimž jsou přičteny zejména opravy za nedodržení platebních lhůt stanovených v srpnu, září a říjnu 2012 a opravy za přebytečné zásoby.

(2)  Pro výpočet částky, kterou má členský stát vrátit, nebo která mu má být vyplacena, se použije částka, která je součtem schválených výdajů podle ročního výkazu (sloupec a), nebo součtem oddělených výdajů z měsíčních výkazů (sloupec b).

Použitelný směnný kurz: čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 883/2006.

(3)  Pokud by položka účelově vázaných příjmů byla ve prospěch členského státu, musí být vykázána v položce 05 07 01 06.

Pozn.: Nomenklatura 2013: 05 07 01 06, 6701, 6702


PŘÍLOHA II

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK PLATEBNÍCH AGENTUR

ROZPOČTOVÝ ROK 2012 – EZZF

Seznam platebních agentur, jejichž účetní závěrky jsou odděleny a budou předmětem pozdějšího rozhodnutí o schválení účetních závěrek

Členský stát

Platební agentura

Německo

Hamburg-Jonas

Německo

Helaba

Belgie

BIRB


30.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 118/37


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 19. dubna 2013

o nominálních hodnotách, specifikacích, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek

(přepracované znění)

(ECB/2013/10)

(2013/211/EU)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 128 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na článek 16 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Oblast působnosti rozhodnutí ECB/2003/4 ze dne 20. března 2003 o nominálních hodnotách, specifikacích, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek (1) je třeba rozšířit tak, aby zahrnovalo budoucí série eurobankovek. Za tímto účelem je v rozhodnutí ECB/2003/4 třeba provést řadu technických změn. Kromě toho je s ohledem na zkušenosti získané při uplatňování a výkladu rozhodnutí ECB/2003/4 nezbytné dále vyjasnit a zlepšit některá pravidla a některé postupy. Za účelem provedení výše uvedených změn a v zájmu jasnosti a transparentnosti by mělo být rozhodnutí ECB/2003/4 přepracováno.

(2)

Podle čl. 128 odst. 1 Smlouvy a článku 16 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky má Evropská centrální banka (ECB) výlučné právo povolovat vydávání eurobankovek v Unii. Uvedená ustanovení rovněž stanoví, že tyto bankovky mohou vydávat ECB a národní centrální banky členských států, jejichž měnou je euro (dále jen „národní centrální banky“). Podle článku 10 nařízení Rady (ES) č. 974/98 ze dne 3. května 1998 o zavedení eura (2) uvedou ECB a národní centrální banky do oběhu eurobankovky.

(3)

Evropský měnový institut (EMI) provedl přípravnou práci pro výrobu a vydávání eurobankovek, a zejména v souvislosti s návrhy eurobankovek usnadnil uživatelům rozeznávání a přijímání nominálních hodnot a specifikací nových eurobankovek tím, že zohlednil specifické vizuální a technické požadavky evropských sdružení uživatelů bankovek.

(4)

ECB je jako nástupce EMI držitelem autorského práva k návrhům eurobankovek, jímž byl původně EMI. ECB a národní centrální banky jednající jejím jménem mohou uplatňovat toto autorské právo ve vztahu k reprodukcím, jejichž vydávání nebo šíření představuje porušení tohoto autorského práva, mimo jiné například reprodukcím, které mohou nepříznivě ovlivňovat dobrou pověst eurobankovek.

(5)

ECB a národní centrální banky čas od času zavedou nové série eurobankovek se zdokonalenými ochrannými prvky, přičemž se využije pokroku v technologii výroby bankovek, k němuž došlo od doby zavedení první série.

(6)

Právo ECB a národních centrálních bank vydávat eurobankovky zahrnuje i pravomoc přijímat veškerá právní opatření nezbytná k ochraně integrity eurobankovek jako platebního prostředku. ECB by měla přijmout opatření k dosažení minimální úrovně ochrany ve všech členských státech, jejichž měnou je euro, a zajistit tak, že veřejnost dokáže rozlišit eurobankovky, které vydala ECB nebo národní centrální banky a které nejsou padělanými bankovkami podle čl. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1338/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání (3) (dále jen „pravé eurobankovky“), od reprodukcí. Je tedy nezbytné stanovit společná pravidla pro povolování reprodukce eurobankovek.

(7)

Tímto rozhodnutím není dotčeno použití trestněprávních předpisů, zejména v souvislosti s paděláním.

(8)

Reprodukce eurobankovek v elektronické podobě by měly být považovány za přípustné pouze tehdy, přijme-li jejich výrobce vhodná technická opatření, aby zabránil jejich tištění, pokud by veřejnost mohla tyto tištěné reprodukce zaměnit s pravými eurobankovkami.

(9)

Pravomoc přijímat opatření na ochranu integrity pravých eurobankovek jako platebního prostředku zahrnuje pravomoc přijmout jednotná pravidla pro výměnu poškozených pravých eurobankovek národními centrálními bankami. V rámci těchto pravidel jsou stanoveny některé kategorie eurobankovek, které by národní centrální banky měly stáhnout z oběhu, pokud jim budou předloženy k výměně.

(10)

Část původní eurobankovky, která musí být předložena, aby ji bylo možné vyměnit, musí splňovat stanovené minimální rozměry. Tyto rozměry by měly být vyjádřeny jako procentní podíl povrchové plochy původní eurobankovky před poškozením, aby se zabránilo zkreslení rozměrů, například v případech, kdy k poškození eurobankovky došlo zmenšením jejích rozměrů.

(11)

Podle nařízení (ES) č. 1338/2001 mají úvěrové instituce a v rámci své činnosti provádění plateb ostatní poskytovatelé platebních služeb, jakož i jakýkoli jiný hospodářský subjekt, který se podílí na zpracovávání a veřejné distribuci bankovek a mincí, povinnost ujistit se o pravosti eurobankovek a euromincí, které přijímají a hodlají navrátit do oběhu, a dbát na rozpoznávání padělků.

(12)

Vzhledem k tomu, že k poškození pravých eurobankovek ochranným zařízením proti krádeži může dojít v souvislosti s trestným činem nebo pokusem o něj, je třeba zajistit, aby v takových případech mohla bankovky vyměnit pouze osoba, která je obětí tohoto činu nebo pokusu o něj.

(13)

Pro podporu řádné manipulace s ochrannými zařízeními proti krádeži ze strany všech institucí a hospodářských subjektů uvedených v čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1338/2001 je vhodné, aby národní centrální banky účtovaly subjektům, které zacházejí s bankovkami, poplatek jako náhradu za analýzu provedenou v souvislosti s výměnou pravých eurobankovek, které byly poškozeny ochrannými zařízeními proti krádeži.

(14)

Tento poplatek by neměl být účtován, pokud k poškození došlo v důsledku pokusu o loupež nebo krádež či v důsledku dokonané loupeže nebo krádeže; aby se zabránilo bezvýznamným poplatkům, měl by se poplatek účtovat pouze v případě, kdy je k výměně předložen určitý minimální počet poškozených pravých eurobankovek.

(15)

Pravé eurobankovky, které byly poškozeny ve velkém počtu v důsledku aktivace ochranných zařízení proti krádeži, by měly být k výměně předloženy v souborech skládajících se z určitého minimálního počtu eurobankovek, požadují-li tak národní centrální banky.

(16)

S cílem podpořit úsilí o zvýšení bezpečnosti peněžního oběhu a zamezit znevýhodnění těch, kteří používají ochranná zařízení proti krádeži, je vhodné, aby institucím a hospodářským subjektům uvedeným v čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1338/2001, které předloží k výměně pravé eurobankovky, jež byly náhodně poškozeny ochranným zařízením proti krádeži, byla hodnota těchto bankovek připsána na účet ke dni jejich přijetí obdobně jako v případě běžného uložení hotovosti.

(17)

S cílem podpořit činnost Evropské unie v oblasti předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu je vhodné, aby Eurosystém stanovil pravidla zacházení se žádostmi o výměnu poškozených pravých eurobankovek v hodnotě nejméně 7 500 EUR. Těmito pravidly nejsou dotčeny případné přísnější požadavky na identifikaci a oznamování, které členské státy zavedly v rámci provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (4).

(18)

Výhradní právo ECB povolovat vydávání eurobankovek v Unii zahrnuje též pravomoc stahovat eurobankovky z oběhu a stanovit jednotná pravidla, na základě nichž mohou ECB a národní centrální banky stahování eurobankovek z oběhu provádět,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Nominální hodnoty a specifikace

1.   Eurobankovky sestávají ze sedmi nominálních hodnot eurobankovek od 5 EUR do 500 EUR, znázorňujících téma „evropské epochy a umělecké slohy“ s těmito základními specifikacemi.

Nominální hodnota

(v EUR)

Rozměry (první série)

Rozměry (druhá série)

Převažující barva

Téma

5

120 × 62 mm

120 × 62 mm

šedá

antika

10

127 × 67 mm

127 × 67 mm

červená

románský sloh

20

133 × 72 mm

133 × 72 mm

modrá

gotika

50

140 × 77 mm

140 × 77 mm

oranžová

renesance

100

147 × 82 mm

budou stanoveny

zelená

baroko a rokoko

200

153 × 82 mm

budou stanoveny

žlutohnědá

architektura užívající železo a sklo

500

160 × 82 mm

budou stanoveny

fialová

moderní architektura 20. století

2.   Série eurobankovek v sedmi nominálních hodnotách nese na přední straně (líc) vyobrazení portálů a oken a na zadní straně (rub) vyobrazení mostů. Bankovky všech sedmi nominálních hodnot zachycují znaky typické pro jednotlivé zmíněné evropské umělecké slohy. Bankovky dále obsahují tyto grafické prvky:

a)

symbol Evropské unie;

b)

název měny v latinské a řecké abecedě a v případě druhé série eurobankovek navíc název měny v cyrilici;

c)

zkratky ECB v jednotlivých úředních jazycích Evropské unie; v případě první série eurobankovek jsou zkratky ECB uvedeny v těchto pěti jazykových variantách: BCE, ECB, EZB, EKT a EKP; u druhé série eurobankovek se zkratky ECB uvádějí v těchto devíti jazykových variantách: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE a EBC;

d)

symbol © označující skutečnost, že autorské právo náleží ECB, a

e)

podpis prezidenta ECB.

Článek 2

Pravidla reprodukce eurobankovek

1.   „Reprodukcí“ se rozumí jakékoliv hmotné i nehmotné vyobrazení, které napodobuje eurobankovku uvedenou v článku 1 či její část nebo části jejích jednotlivých grafických prvků, jakými jsou mimo jiné barva, rozměry a užitá písmena nebo symboly, pokud se takovéto vyobrazení může podobat pravé eurobankovce nebo může vyvolat celkový dojem, že se jedná o pravou eurobankovku, bez ohledu na:

a)

velikost vyobrazení;

b)

materiály nebo postupy použité k jeho výrobě, nebo

c)

skutečnost, zda došlo ke změně grafických prvků eurobankovky, například písmen nebo symbolů, nebo zda k nim bylo něco přidáno, či nikoli.

2.   Reprodukce, které by mohla veřejnost zaměnit s pravými eurobankovkami, se považují za protiprávní.

3.   Za přípustné se považují reprodukce splňující následující podmínky, neboť u těchto reprodukcí není nebezpečí, že by je veřejnost mohla zaměnit s pravými eurobankovkami:

a)

jednostranné reprodukce eurobankovky uvedené v článku 1, pokud rozměry reprodukce činí nejméně 125 % délky i šířky nebo nejvýše 75 % délky i šířky dané eurobankovky uvedené v článku 1;

b)

oboustranné reprodukce eurobankovky uvedené v článku 1, pokud rozměry reprodukce činí nejméně 200 % délky i šířky nebo nejvýše 50 % délky i šířky dané eurobankovky uvedené v článku 1;

c)

reprodukce jednotlivých grafických prvků eurobankovky uvedené v článku 1, pokud není tento grafický prvek zobrazen na pozadí připomínajícím bankovku;

d)

jednostranné reprodukce zobrazující část lícní nebo rubové strany eurobankovky, pokud je tato část menší než jedna třetina lícní nebo rubové strany původní eurobankovky uvedené v článku 1;

e)

reprodukce vytvořené z materiálu, který je zřetelně jiný než papír a který vypadá zřetelně jinak než materiál používaný k výrobě bankovek, nebo

f)

nehmotné reprodukce zpřístupněné elektronicky na internetových stránkách, kabelově nebo bezdrátově nebo jakýmkoli jiným způsobem umožňujícím jednotlivcům ze strany veřejnosti přístup k těmto nehmotným reprodukcím z místa a v době, které si zvolí, za předpokladu, že:

reprodukce je opatřena úhlopříčně slovem SPECIMEN písmem typu Arial nebo podobným typem písma a

rozlišení elektronické reprodukce nepřesahuje v její 100 % velikosti 72 obrazových bodů na palec (dpi).

4.   V případě reprodukcí podle odst. 3 písm. f):

délka slova SPECIMEN činí nejméně 75 % délky reprodukce,

výška slova SPECIMEN činí nejméně 15 % šířky reprodukce a

slovo SPECIMEN je provedeno neprůhlednou barvou kontrastující s dominantní barvou příslušné eurobankovky uvedené v článku 1.

5.   ECB a národní centrální banky na základě písemné žádosti potvrdí, že reprodukce, které nesplňují podmínky odstavce 3, avšak nemohou být veřejností zaměněny s pravými eurobankovkami uvedenými v článku 1, jsou rovněž přípustné. Pokud se reprodukce vyrábí pouze na území jednoho členského státu, jehož měnou je euro, podává se výše uvedená žádost národní centrální bance tohoto členského státu. Ve všech ostatních případech se žádosti podávají ECB.

6.   Pravidla reprodukce eurobankovek se rovněž použijí na eurobankovky, které byly staženy z oběhu nebo ztratily podle tohoto rozhodnutí statut zákonného platidla.

Článek 3

Výměna poškozených pravých eurobankovek

1.   Národní centrální banky vymění na požádání a za podmínek stanovených v odstavci 2 a v příslušném rozhodnutí Rady guvernérů uvedeném v článku 6 poškozené pravé eurobankovky:

a)

po předložení více než 50 % eurobankovky, nebo

b)

po předložení 50 % nebo méně než 50 % eurobankovky, jestliže žadatel prokáže, že chybějící části byly zničeny.

2.   Kromě odstavce 1 se na výměnu poškozených pravých eurobankovek dále použijí tyto doplňující podmínky:

a)

pokud existuje pochybnost o právním nároku žadatele na eurobankovky: žadatel prokáže svou totožnost, jakož i skutečnost, že žadatel je vlastníkem nebo jinak oprávněným žadatelem;

b)

pokud existuje pochybnost o pravosti eurobankovek: žadatel prokáže svou totožnost;

c)

pokud jsou předložené pravé eurobankovky zabarveny, znečištěny nebo napuštěny: žadatel poskytne písemné vysvětlení původu zabarvení, znečištění nebo napuštění;

d)

pokud byly pravé eurobankovky poškozeny ochranným zařízením proti krádeži: žadatel uvede písemně důvody neutralizace;

e)

pokud byly pravé eurobankovky poškozeny ochranným zařízením proti krádeži v souvislosti s pokusem o loupež, krádež či jinou trestnou činnost nebo v souvislosti s dokonanou loupeží, krádeží nebo jinou trestnou činností: bankovky budou vyměněny jen na žádost vlastníka nebo jinak oprávněného žadatele, který je obětí pokusu či dokonané trestné činnosti, jež vedla k poškození bankovek;

f)

pokud byly pravé eurobankovky poškozeny ochranným zařízením proti krádeži a k výměně je překládají instituce a hospodářské subjekty uvedené v čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1338/2001: tyto instituce a hospodářské subjekty uvedou písemně důvody neutralizace, odkaz na ochranné zařízení proti krádeži a jeho vlastnosti, podrobné údaje o osobě, která předkládá poškozené bankovky a datum jejich předložení;

g)

pokud byly pravé eurobankovky poškozeny ve velkém počtu v důsledku aktivace ochranných zařízení proti krádeži: pokud je to možné a vyžadují-li to národní centrální banky, předloží se v souborech po 100 kusech eurobankovek za předpokladu, že množství předkládaných eurobankovek postačuje k vytvoření takových souborů;

h)

pokud instituce a hospodářské subjekty uvedené v čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1338/2001 v rámci jedné transakce či více transakcí k výměně předkládají poškozené pravé eurobankovky v hodnotě nejméně 7 500 EUR: tyto instituce a hospodářské subjekty předloží dokumentaci o původu bankovek a prokáží totožnost klienta, případně skutečného vlastníka ve smyslu směrnice 2005/60/ES. Tato povinnost je dána, i pokud vzniknou pochybnosti o tom, zda bylo dosaženo prahové hodnoty 7 500 EUR. Pravidly vymezenými v tomto odstavci nejsou dotčeny případné přísnější požadavky na identifikaci a oznamování, které členské státy zavedly v rámci provedení směrnice 2005/60/ES.

3.   Bez ohledu na výše uvedené:

a)

pokud národní centrální banky vědí nebo mají dostatečný důvod se domnívat, že pravé eurobankovky byly poškozeny úmyslně, odmítnou jejich výměnu a zadrží tyto eurobankovky, aby zabránily návratu těchto eurobankovek do oběhu nebo aby zabránily žadateli předložit takové bankovky k výměně v jiné národní centrální bance. Avšak národní centrální banky vymění poškozené pravé eurobankovky, pokud vědí nebo mají dostatečný důvod se domnívat, že žadatel jedná v dobré víře nebo pokud žadatel může prokázat, že jedná v dobré víře. Mírně poškozené eurobankovky, např. popsané poznámkami, čísly nebo krátkými větami, se v zásadě nepovažují za úmyslně poškozené, a

b)

pokud národní centrální banky vědí nebo mají dostatečný důvod se domnívat, že byl spáchán trestný čin, odmítnou výměnu poškozených pravých eurobankovek a zadrží tyto eurobankovky proti potvrzení o příjmu poškozené bankovky, aby mohly být jako důkaz postoupeny příslušným orgánům a použity k zahájení vyšetřování trestného činu nebo předloženy v již probíhajícím vyšetřování trestného činu. Pokud příslušné orgány nerozhodnou jinak, mohou být pravé eurobankovky na konci vyšetřování předloženy k výměně za podmínek uvedených v odstavcích 1 a 2.

c)

Pokud národní centrální banky vědí nebo mají dostatečný důvod se domnívat, že poškozené pravé eurobankovky jsou znečištěny tak, že představují zdravotní a bezpečnostní riziko, vymění tyto poškozené pravé eurobankovky, pokud žadatel předloží zdravotní a bezpečnostní posouzení vypracované příslušnými orgány.

Článek 4

Stanovení poplatku za výměnu pravých eurobankovek, které byly poškozeny ochranným zařízením proti krádeži

1.   Národní centrální banky účtují institucím a hospodářským subjektům uvedeným v čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1338/2001 poplatek, pokud tyto osoby žádají národní centrální banky v souladu s článkem 3 o výměnu pravých eurobankovek, které byly poškozeny ochranným zařízením proti krádeži.

2.   Poplatek činí 10 centů za poškozenou eurobankovku.

3.   Poplatek se vyměřuje pouze při výměně alespoň 100 poškozených eurobankovek. Poplatek se vyměřuje za všechny vyměňované eurobankovky.

4.   Poplatek se neúčtuje, jestliže byly eurobankovky poškozeny v souvislosti s pokusem o loupež, krádež či jinou trestnou činnost nebo v souvislosti s dokonanou loupeží, krádeží nebo jinou trestnou činností.

Článek 5

Připsání hodnoty pravých eurobankovek, jež byly náhodně poškozeny ochranným zařízením proti krádeži a jež jsou předkládány k výměně, na účet určitých subjektů

1.   Ke dni přijetí bankovek připíší národní centrální banky na účet institucí a hospodářských subjektů uvedených v čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1338/2001, jež mají účet u příslušné národní centrální banky, hodnotu pravých eurobankovek, které byly náhodně poškozeny ochranným zařízením proti krádeži, za předpokladu, že:

a)

eurobankovky nebyly poškozeny v souvislosti s dokonanou loupeží, krádeží nebo jinou trestnou činností;

b)

národní centrální banka je schopna okamžitě ověřit, že požadovaná částka odpovídá alespoň přibližně hodnotě předložených bankovek, a

c)

byly předloženy veškeré další informace, které si národní centrální banka vyžádala.

2.   Jakýkoli rozdíl mezi hodnotou náhodně poškozených pravých eurobankovek, jež byly předloženy k výměně, a částkou, jež byla připsána na účet před zpracováním, který se zjistí po zpracování, se odepíše z účtu, popřípadě připíše na účet instituce nebo hospodářského subjektu, který dané eurobankovky předložil k výměně.

3.   Poplatky uvedené v článku 4 se vypočtou na základě skutečného množství náhodně poškozených pravých eurobankovek, jež byly zpracovány národní centrální bankou.

Článek 6

Stahování eurobankovek z oběhu

Stahování určité nominální hodnoty nebo série eurobankovek z oběhu upraví rozhodnutí Rady guvernérů, zveřejněné pro informaci v Úředním věstníku Evropské unie a v jiných sdělovacích prostředcích. Rozhodnutí musí obsahovat alespoň tyto údaje:

nominální hodnotu nebo sérii eurobankovek, jež mají být staženy z oběhu,

dobu, po kterou bude možné bankovky vyměňovat,

den, kterým nominální hodnota nebo série eurobankovek ztrácí statut zákonného platidla, a

způsob nakládání s eurobankovkami předloženými po skončení lhůty pro stahování z oběhu nebo poté, co ztratí statut zákonného platidla.

Článek 7

Vstup v platnost a zrušení

1.   Rozhodnutí ECB/2003/4 se zrušuje.

2.   Odkazy na rozhodnutí ECB/2003/4 se považují za odkazy na toto rozhodnutí.

3.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 19. dubna 2013.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 78, 25.3.2003, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 139, 11.5.1998, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 181, 4.7.2001, s. 6.

(4)  Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15.


PŘÍLOHA

SROVNÁVACÍ TABULKA

Rozhodnutí ECB/2003/4

Toto rozhodnutí

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 2

Článek 3

Článek 3

Článek 4

Článek 4

Článek 5

Článek 6

Článek 6

Článek 7


OBECNÉ ZÁSADY

30.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 118/43


OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 19. dubna 2013,

kterými se mění obecné zásady ECB/2003/5 o prosazování opatření proti nepřípustným reprodukcím eurobankovek a o výměně a stahování eurobankovek

(ECB/2013/11)

(2013/212/EU)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 128 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na články 12.1, 14.3 a 16 tohoto statutu,

s ohledem na rozhodnutí ECB/2013/10 ze dne 19. dubna 2013 o nominálních hodnotách, specifikacích, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S ohledem na zkušenosti získané při uplatňování a výkladu obecných zásad ECB/2003/5 ze dne 20. března 2003 o prosazování opatření proti nepřípustným reprodukcím eurobankovek a o výměně a stahování eurobankovek (2) a v zájmu konzistence při odkazování na pravé eurobankovky, které jsou zákonným platidlem, je vhodné používat jen výraz „poškozené“.

(2)

Obecné zásady ECB/2003/5 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

Článek 1

Změna

Článek 4 obecných zásad ECB/2003/5 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Výměna poškozených eurobankovek

1.   Národní centrální banky řádně provedou rozhodnutí ECB/2013/10 (3).

2.   Při provádění rozhodnutí ECB/2013/10 a s výhradou případných právních omezení mohou národní centrální banky zničit veškeré poškozené eurobankovky nebo jejich části, pokud neexistují právní důvody k jejich uchování nebo vrácení žadateli.

3.   Národní centrální banky určí jeden výhradní orgán nebo subjekt, který přijímá rozhodnutí o výměně poškozených eurobankovek v případech uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. b) rozhodnutí ECB/2013/10, a uvědomí o tom ECB.

Článek 2

Nabytí účinku

Tyto obecné zásady nabývají účinku dnem oznámení národním centrálním bankám členských států, jejichž měnou je euro.

Článek 3

Určení

Tyto obecné zásady jsou určeny národním centrálním bankám členských států, jejichž měnou je euro.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 19. dubna 2013.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Viz strana 37 v tomto čísle Úředního věstníku.

(2)  Úř. věst. L 78, 25.3.2003, s. 20.

(3)  Úř. věst. L 118, 30.4.2013, s. 37.“


III Jiné akty

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

30.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 118/44


DOPORUČENÍ č. 93/13/COL KONTROLNÍHO ÚŘADU ESVO

ze dne 21. února 2013

o koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých potravin na trh

KONTROLNÍ ÚŘAD ESVO,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, a zejména na článek 109 a protokol 1 uvedené dohody,

s ohledem na Dohodu mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora, a zejména na čl. 5 odst. 2 písm. b) a protokol 1 uvedené dohody,

s ohledem na akt uvedený v bodě 54 zzzi kapitoly XII přílohy II Dohody o EHP (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat) ve znění oprav a novel, a zejména na článek 53 uvedeného aktu,

s ohledem na rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO 75/13/COL ze dne 19. února 2013, jímž se zmocňuje příslušný člen kolegia k přijetí konečného doporučení schváleného Veterinárním a rostlinolékařským výborem ESVO (věc č. 663341),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 53 nařízení (ES) č. 882/2004 zmocňuje Kontrolní úřad ESVO (dále jen „úřad“) doporučit koordinované plány, které, pokud se to považuje za nezbytné, se sestavují ad hoc, zejména s cílem posoudit rozšíření rizik spojených s krmivy, potravinami nebo zvířaty.

(2)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy (1) stanoví pravidla EHP pro označování potravin platná pro všechny potraviny.

(3)

Podle směrnice 2000/13/ES by použité způsoby označování neměly uvádět spotřebitele v omyl, zejména pokud jde o vlastnosti potraviny, včetně její skutečné povahy a identity. Kromě toho platí, že neexistují-li zvláštní předpisy EHP ani zvláštní vnitrostátní předpisy, pak názvem, pod kterým je potravina prodávána, by měl být název vžitý ve státě EHP, v němž je výrobek prodáván, nebo popis potraviny, který musí být dostatečně přesný, aby kupujícímu umožnil poznat skutečnou povahu potraviny.

(4)

Dále musí být všechny složky uvedeny na etiketě balené potraviny určené pro konečného spotřebitele nebo zařízení společného stravování. Zejména potraviny obsahující jako složku maso, jsou-li určeny pro konečného spotřebitele nebo zařízení společného stravování, musí přímo na obalu nebo na etiketě k němu připevněné uvádět také druhy zvířat, z nichž maso pochází. Pokud je určitá složka uvedena v názvu potraviny, musí být její množství vyjádřené v procentech uvedeno rovněž v seznamu složek, aby se zabránilo tomu, že spotřebitel bude uveden v omyl, pokud jde o identitu a složení potraviny.

(5)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (2) stanoví další požadavky na označování použitelné na určité potraviny. Zejména stanoví, že na baleních určených k dodání konečnému spotřebiteli obsahujících mleté maso mimo jiné z lichokopytníků musí být uvedeno, že dotyčný výrobek by měl být před konzumací tepelně upraven, pokud to požadují vnitrostátní pravidla členského státu, na jehož území je výrobek uváděn na trh, a v takovém rozsahu, v jakém to pravidla požadují.

(6)

Příloha II oddíl III nařízení (ES) č. 853/2004 požaduje, aby provozovatelé potravinářských podniků provozující jatka požadovali, obdrželi a zkontrolovali informace o potravinovém řetězci a jednali podle nich, pokud jde o jakákoli zvířata, kromě volně žijící zvěře, která byla odeslána nebo mají být odeslána na jatka. Informace příslušné z hlediska potravinového řetězce zahrnují zejména podané veterinární léčivé přípravky v určeném období s nenulovou ochrannou lhůtou, společně s datem jejich podání a s délkou ochranných lhůt. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (3) požaduje, aby úřední veterinární lékař mimo jiné prováděl auditní a inspekční úkoly. Při provádění prohlídek před porážkou a po porážce úřední veterinární lékař zejména kontroluje a analyzuje příslušné informace ze záznamů hospodářství, ze kterého zvířata určená k porážce pocházejí, včetně informací o potravinovém řetězci, a přihlíží k dokumentovaným výsledkům této kontroly a analýzy.

(7)

V návaznosti na úřední kontroly prováděné od prosince 2012 v řadě členských států Evropské unie se ukázalo, že některé balené výrobky obsahují koňské maso, které není uvedeno v seznamu složek přímo na obalu nebo na etiketě k němu připevněné. Namísto toho byl v názvu některých těchto potravin a/nebo v příslušném seznamu složek klamavě uveden pouze výskyt hovězího masa.

(8)

V souladu s článkem 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (4) musí provozovatelé potravinářských podniků zajistit ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce v podnicích, které řídí, aby potraviny splňovaly požadavky potravinového práva, které se týkají jejich činnosti, a kontrolovat plnění těchto požadavků.

(9)

Koně jsou druhem zvířat, která mohou být zvířaty „určenými k produkci potravin“, nebo „neurčenými k produkci potravin“. Fenylbutazon je veterinární léčivý přípravek, jehož použití je povoleno pouze u zvířat, která nejsou určena k produkci potravin, podle nařízení Komise (EU) č. 37/2010 ze dne 22. prosince 2009 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu (5). Koně, kteří nejsou určeni k produkci potravin a kterým byl v určitém období jejich života podáván fenylbutazon, proto nemohou vstupovat do potravinového řetězce. S ohledem na podvodné praktiky týkající se neoznačeného výskytu koňského masa v některých potravinářských výrobcích je vhodné pro účely prevence zjistit, zda do potravinového řetězce vstoupili koně, kteří nebyli určeni k produkci potravin a kterým byl podáván fenylbutazon.

(10)

Proto je nezbytné, aby úřad doporučil Norsku a Islandu provádět po dobu jednoho měsíce koordinovaný plán kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých potravin na trh. Toto období může být prodlouženo o další dva měsíce.

(11)

Doporučený plán kontrol by měl sestávat ze dvou opatření.

(12)

Prvním opatřením by měly být odpovídající kontroly prováděné na maloobchodní úrovni u potravin určených pro konečného spotřebitele nebo zařízení společného stravování, které jsou na trh uváděny nebo označeny jako potraviny obsahující hovězí maso. Tyto kontroly by mohly být rozšířeny i na jiná zařízení (např. chladírenské sklady). Cílem těchto kontrol by bylo zjistit, zda tyto výrobky neobsahují koňské maso, které není řádně označeno na obalu, nebo, v případě nebalených potravin, zda jsou informace týkající se jeho výskytu dány spotřebiteli nebo zařízení společného stravování k dispozici. Takové kontroly by měly být prováděny na reprezentativním vzorku.

(13)

Existují spolehlivé metody, které umožňují s dostatečnou přesností zjistit ve vzorku výskyt proteinů nedeklarovaného druhu zvířat. Užitečné informace o těchto metodách a jejich použití může poskytnout referenční laboratoř Evropské unie pro živočišné proteiny v krmivech. Příslušné orgány Norska a Islandu by měly být vyzvány, aby se v souvislosti s metodami, jež je možné použít, obrátily o radu na tuto laboratoř.

(14)

Druhé opatření by měly tvořit odpovídající kontroly prováděné v zařízeních manipulujících s koňským masem určeným k lidské spotřebě, včetně potravin pocházejících ze třetích zemí, za účelem zjišťování reziduí fenylbutazonu. Také tyto kontroly by měly být prováděny na reprezentativním vzorku a měly by zohledňovat údaje o výrobě a dovozu. Zde je vhodné řídit se metodami stanovenými rozhodnutím Komise 2002/657/ES, kterým se provádí směrnice Rady 96/23/ES, pokud jde o provádění analytických metod a interpretaci výsledků (6).

(15)

Norsko a Island by měly výsledky těchto kontrol pravidelně sdělovat úřadu, aby mohl nálezy posoudit a rozhodnout o vhodném dalším postupu. Tyto výsledky budou zaslány Evropské komisi.

Opatření stanovená v tomto doporučení jsou v souladu se stanoviskem Veterinárního a rostlinolékařského výboru ESVO, který je úřadu nápomocen,

PŘIJAL TOTO DOPORUČENÍ:

Norsko a Island by měly v souladu s přílohou tohoto doporučení provádět koordinovaný plán kontrol, který se skládá z těchto opatření:

a)

úředních kontrol potravin určených pro konečného spotřebitele nebo zařízení společného stravování, které jsou na trh uváděny nebo označeny jako potraviny obsahující hovězí maso; a

b)

úředních kontrol koňského masa určeného k lidské spotřebě za účelem zjišťování reziduí fenylbutazonu.

V Bruselu dne 21. února 2013.

Za Kontrolní úřad ESVO

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

člen kolegia

Xavier LEWIS

ředitel


(1)  Akt uvedený v bodě 18 kapitoly XII přílohy II Dohody o EHP.

(2)  Akt uvedený v bodě 6.1.17 kapitoly I přílohy I Dohody o EHP.

(3)  Akt uvedený v bodě 1.1.12 kapitoly I přílohy I Dohody o EHP.

(4)  Akt uvedený v bodě 54zzzc kapitoly XII přílohy II Dohody o EHP.

(5)  Akt uvedený v bodě 13 kapitoly XIII přílohy II Dohody o EHP.

(6)  Akt uvedený v bodě 7.2.19 kapitoly I přílohy I Dohody o EHP.


PŘÍLOHA

Koordinovaný plán kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých potravin na trh

I.   OPATŘENÍ A PŮSOBNOST KOORDINOVANÉHO PLÁNU KONTROL

Koordinovaný plán kontrol by měl sestávat ze dvou opatření:

OPATŘENÍ 1:   Kontroly potravin uváděných na trh nebo označených jako potraviny obsahující hovězí maso

A.   Výrobky spadající do oblasti působnosti koordinovaného plánu kontrol

1.

Potraviny uváděné na trh a/nebo označené jako potraviny obsahující hovězí maso (např. mleté maso, masné výrobky a masné polotovary), které patří do těchto kategorií:

a)

balené potraviny určené pro konečného spotřebitele nebo zařízení společného stravování, které jsou označené jako potraviny obsahující hovězí maso;

b)

nebalené potraviny nabízené k prodeji konečnému spotřebiteli nebo zařízením společného stravování a potraviny balené v místě prodeje na žádost zákazníka nebo balené za účelem přímého prodeje, které jsou uváděny na trh nebo jinak označeny jako potraviny obsahující hovězí maso.

2.

Pro účely tohoto koordinovaného plánu kontrol se použije definice „balených potravin“ v čl. 1 odst. 3 písm. b) směrnice 2000/13/ES.

3.

Pro účely tohoto koordinovaného plánu kontrol se použijí definice „mletého masa“, „masných polotvarů“ a „masných výrobků“ v bodech 1.13, 1.15 a 7.1 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004.

B.   Cíl

Příslušné orgány Norska a Islandu by měly provádět úřední kontroly za účelem zjištění, zda výrobky uvedené v písmeni A neobsahují koňské maso, které není řádně označeno na obalu, nebo, v případě nebalených potravin, zda jsou informace týkající se jeho výskytu dány spotřebiteli nebo zařízení společného stravování k dispozici, v souladu s předpisy EHP, a případně s vnitrostátními předpisy.

C.   Místa a postup odběru vzorků

1.

Vzorek by měl být reprezentativní pro dotčené výrobky a měl by zahrnovat širokou škálu výrobků.

2.

Odběr vzorků výrobků by měl být prováděn na maloobchodní úrovni (např. v supermarketech, menších obchodech, řeznictvích) a mohl by být rozšířen i na jiná zařízení (např. chladírenské sklady).

D.   Počty vzorků a podmínky

V tabulce níže se pro orientaci uvádí přehled doporučeného minimálního počtu vzorků, které mají být odebrány ve lhůtě uvedené v oddíle II. Je-li to možné, vyzývají se příslušné orgány Norska a Islandu k odebrání většího počtu vzorků. Početní rozložení vzorků na jednotlivé země vychází z údajů o počtu obyvatel, přičemž minimální počet je 10 vzorků dotčených výrobků za zemi a kalendářní měsíc, jak je uvedeno v oddíle II.

Potraviny uváděné na trh nebo označené jako potraviny obsahující hovězí maso

Země prodeje

Orientační doporučený počet vzorků za měsíc

Norsko

50

Island

10

E.   Metody

Příslušné orgány Norska a Islandu by měly přednostně používat metody, které doporučí referenční laboratoř Evropské unie pro živočišné proteiny v krmivech.

OPATŘENÍ 2:   Kontroly koňského masa určeného k lidské spotřebě

A.   Výrobky spadající do oblasti působnosti koordinovaného plánu kontrol

Koňské maso, oslí maso, maso z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, které je zařazené pod kódem kombinované nomenklatury 0205 a které je určené k lidské spotřebě.

B.   Cíl

Příslušné orgány Norska a Islandu by měly provádět úřední kontroly za účelem zjištění možného výskytu reziduí fenylbutazonu ve výrobcích uvedených v písmeni A.

C.   Místa a postup odběru vzorků

Odběr vzorků výrobků by měl být prováděn v zařízeních manipulujících s výrobky uvedenými v písmeni A (např. na jatkách, stanovištích hraniční kontroly).

D.   Počty vzorků a podmínky

Doporučený minimální počet vzorků, které mají být odebrány ve lhůtě uvedené v oddíle II, by měl být stanoven na 1 vzorek na každých 50 tun výrobků uvedených v písmeni A, přičemž minimální počet je 5 vzorků na zemi.

E.   Metody

Příslušné orgány Norska a Islandu by měly používat metody validované v souladu s rozhodnutím Komise 2002/657/ES. Tyto metody jsou k dispozici na internetové stránce referenční laboratoře Evropské unie pro rezidua veterinárních léčivých přípravků a kontaminujících látek v potravinách živočišného původu v případě reziduí uvedených ve skupině A bodě 5 a skupině B bodě 2 písm. a), b) a e) přílohy I směrnice 96/23/ES (1).

II.   DOBA TRVÁNÍ KOORDINOVANÉHO PLÁNU KONTROL

Koordinovaný plán kontrol by měl být prováděn po dobu jednoho měsíce ode dne přijetí tohoto doporučení, nebo nejpozději od 1. března 2013.

III.   OZNAMOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

1.

Příslušné orgány Norska a Islandu by měly pro každé z opatření uvedených v oddíle I této přílohy předložit zprávu shrnující tyto informace:

a)

počet odebraných vzorků, v členění podle kategorie výrobků;

b)

metodu (metody) použitou (použité) pro analýzu a druh provedené analýzy;

c)

počet pozitivních nálezů;

d)

následné kontroly provedené s ohledem na pozitivní nálezy u výrobků uvedených v písmeni A v rámci opatření 1 v případech, kdy je zjištěný výskyt koňského masa vyšší než 1 %;

e)

následné kontroly provedené s ohledem na pozitivní nálezy u výrobků uvedených v písmeni A v rámci opatření 2;

f)

výsledky následných kontrol;

g)

s ohledem na pozitivní nálezy u výrobků uvedených v písmeni A v rámci opatření 2 zemi, ve které bylo vydáno osvědčení k porážce dotčeného zvířete.

Zpráva by měla být úřadu předána do patnácti dnů od uplynutí jednoměsíčního období uvedeného v oddíle II.

Zpráva by měla být předložena ve formátu, který stanoví úřad.

2.

Příslušné orgány Norska a Islandu by měly úřadu prostřednictvím systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva neprodleně oznámit jakékoli pozitivní výsledky úředních kontrol provedených v rámci opatření 1 a 2 uvedených v oddíle I.

3.

Příslušné orgány Norska a Islandu by také měly úřadu podat zprávu o výsledcích všech vlastních kontrol provedených na jejich žádost provozovateli potravinářských podniků. Tyto informace by měly být doplněny o podrobné údaje uvedené v bodě 1 a předloženy ve formátu, který stanoví úřad.


(1)  Akt uvedený v bodě 2 části 7.1 kapitoly I přílohy I Dohody o EHP.