ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2013.105.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 105

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 56
13. dubna 2013


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 335/2013 ze dne 12. dubna 2013 o změně nařízení (ES) č. 1974/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 336/2013 ze dne 12. dubna 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1010/2009, pokud jde o správní ujednání se třetími zeměmi týkající se osvědčení o úlovku pro produkty mořského rybolovu

4

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 337/2013 ze dne 12. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

7

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

13.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 105/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 335/2013

ze dne 12. dubna 2013

o změně nařízení (ES) č. 1974/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (1), a zejména na článek 91 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 (2) stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1698/2005.

(2)

Dne 12. října 2011 přijala Komise návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (3). Uvedený návrh zavádí novou strategii rozvoje venkova založenou na možnostech politiky uvedených ve sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvaném „Budoucnost SZP do roku 2020: Řešení problémů v oblasti potravin, přírodních zdrojů a územní problematiky“ (4) a na rozsáhlých diskusích, které na toto sdělení navazovaly. Bude-li uvedený návrh přijat, zavede do politiky rozvoje venkova podstatné změny, zejména s ohledem na obsah řady opatření stanovených v nařízení (ES) č. 1698/2005 a zahrnutých v programech pro rozvoj venkova členských států.

(3)

Je nutné zajistit, aby zdroje EZFRV na programové období následující po programovém období 2007–2013 byly v co největším rozsahu použity na provádění nové strategie rozvoje venkova. Přitom nebude možné zabránit tomu, aby se během určitého období používaly zároveň programy rozvoje venkova a příslušné právní předpisy programového období 2007–2013 a programy a předpisy následujícího programového období. Mělo by proto být stanoveno používání opatření z programového období 2007–2013 za takových podmínek, aby na ně nebyl vyčleněn nepřiměřeně vysoký podíl finančních zdrojů z následujícího programového období.

(4)

Mělo by proto být stanoveno, aby členské státy nepřijímaly žádné nové právní závazky vůči příjemcům víceletých opatření, která mohou z velké části zasahovat do následujícího programového období a která budou v důsledku nové strategie rozvoje venkova pravděpodobně zrušena nebo výrazně pozměněna.

(5)

Ustanoveními čl. 27 odst. 12 a článku 32a nařízení (ES) č. 1974/2006 se omezuje prodloužení trvání probíhajících agroenvironmentálních závazků, závazků týkajících se dobrých životních podmínek zvířat a lesnicko-environmentálních závazků do konce prémiového období, k němuž se vztahuje žádost o platbu za rok 2013. S cílem zajistit, aby zpoždění v postupu podávání a schvalování nových programů rozvoje venkova neměla nepříznivý dopad na kontinuitu provádění politiky, mělo by být možné prodloužit uvedené závazky až do konce prémiového období, k němuž se vztahuje žádost o platbu za rok 2014.

(6)

S blížícím se koncem programového období 2007–2013 by se měla snížit procedurální zátěž pro členské státy provádějící změny programů rozvoje venkova, přičemž by se měla zároveň zachovat přiměřená úroveň posuzování prováděného Komisí. Pro členské státy by se proto měly rozšířit možnosti včas převádět nevyužité prostředky z určitých opatření prostřednictvím postupu oznamování na jiná opatření. Z tohoto důvodu by měl být zvýšen práh pružnosti pro přesuny prostředků mezi osami.

(7)

Je důležité zajistit kontinuitu provádění politiky rozvoje venkova a hladký přechod z jednoho programového období k dalšímu. Mělo by proto být upřesněno, aby výdaje týkající se hodnocení nových programů ex ante a náklady na přípravu rozvoje místních strategií rozvoje na programové období následující po programovém období 2007–2013 byly součástí přípravných činností financovaných prostřednictvím technické pomoci. Navíc by mělo být možné financovat další přípravné činnosti, jsou-li přímo spojeny s činnostmi stávajících programů rozvoje venkova a jsou-li nezbytné k zajištění kontinuity a hladkého přechodu z jednoho programového období do dalšího.

(8)

Jestliže členské státy již vyčerpaly své zdroje na konkrétní program nebo opatření na programové období 2007–2013, neměly by již přijímat žádné nové právní závazky vůči příjemcům uvedeného programu nebo opatření. Dále by měla být stanovena jasná mezní data pro přijímání právních závazků vůči příjemcům v programovém období 2007–2013 a v následujícím programovém období.

(9)

Nařízení (ES) č. 1974/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru pro rozvoj venkova,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1974/2006 se mění takto:

1)

V čl. 9 odst. 2 a 4 se údaj „1 %“ nahrazuje údajem „3 %“.

2)

V článku 14 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:

„5.   Po 31. prosinci 2013 se nepřijmou žádné nové právní závazky vůči příjemcům v souladu s článkem 23 nařízení (ES) č. 1698/2005“.

3)

V článku 21 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„3.   Po 31. prosinci 2013 se nepřijmou žádné nové právní závazky vůči příjemcům v souladu s článkem 31 nařízení (ES) č. 1698/2005“.

4)

V čl. 27 odst. 12 druhém pododstavci se údaj „2013“ nahrazuje údajem „2014“.

5)

V článku 31 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:

„5.   Po 31. prosinci 2013 se nepřijmou žádné nové právní závazky vůči příjemcům v souladu s článkem 43 nařízení (ES) č. 1698/2005, a to ani v případě, že jsou tato opatření prováděna místními akčními skupinami v souladu s čl. 63 písm. a) uvedeného nařízení.“

6)

V článku 32 se doplňuje druhý pododstavec, který zní:

„Po 31. prosinci 2013 se nepřijmou žádné nové právní závazky vůči příjemcům v souladu s článkem 45 nařízení (ES) č. 1698/2005, a to ani v případě, že jsou tato opatření prováděna místními akčními skupinami v souladu s čl. 63 písm. a) uvedeného nařízení.“

7)

V článku 32a se údaj „2013“ nahrazuje údajem „2014“.

8)

Vkládá se nový článek 41a, který zní:

„Článek 41a

1.   Pro účely čl. 66 odst. 2 nařízení (ES) č. 1698/2005 zahrnují přípravné činnosti pomoci poskytované v rámci programu v programovém období následujícím po programovém období 2007–2013:

a)

výdaje týkající se hodnocení programů ex ante;

b)

náklady na přípravu rozvoje strategií místního rozvoje;

c)

výdaje týkající se jiných přípravných činností, pokud:

i)

jsou přímo spojeny s činnostmi v rámci stávajících programů rozvoje venkova, a

ii)

jsou nezbytné k zajištění kontinuity provádění politiky rozvoje venkova a hladkého přechodu z jednoho programového období k dalšímu.

2.   Použití odstavce 1 podléhá zahrnutí příslušného ustanovení do programů rozvoje venkova.“

9)

Do kapitoly III oddílu 2 se vkládá článek 41b, který zní:

„Článek 41b

1.   Jsou-li prostředky přidělené programu nebo opatření vyčerpány před uplynutím konečného data způsobilosti výdajů stanoveného v čl. 71 odst. 1 nařízení (ES) č. 1698/2005, nesmějí členské státy přijmout žádné nové právní závazky vůči příjemcům.

2.   Členské státy nesmí podle nařízení (ES) č. 1698/2005 přijmout nové právní závazky vůči příjemcům ode dne, kdy začnou přijímat právní závazky vůči příjemcům na základě právního rámce programového období 2014–2020.

Členské státy mohou první odstavec použít na úrovni programu nebo na úrovni opatření.

3.   Pokud jde o program LEADER, členské státy mohou použít odstavec 2 na úrovni místních akčních skupin podle článku 62 nařízení (ES) č. 1698/2005.

4.   Odstavec 2 se nepoužije pro přípravné činnosti programu LEADER a pro technickou pomoc.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. dubna 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 368, 23.12.2006, s. 15.

(3)  KOM(2011) 627 v konečném znění/3 ze dne 12. října 2011.

(4)  KOM(2010) 672 v konečném znění ze dne 18. listopadu 2010.


13.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 105/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 336/2013

ze dne 12. dubna 2013,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1010/2009, pokud jde o správní ujednání se třetími zeměmi týkající se osvědčení o úlovku pro produkty mořského rybolovu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (1), a zejména na čl. 12 odst. 4, čl. 14 odst. 3, čl. 20 odst. 4 a článek 52 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Správní ujednání se třetími zeměmi týkající se osvědčení o úlovku pro produkty rybolovu jsou uvedena v příloze IX nařízení Komise (ES) č. 1010/2009 ze dne 22. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (2). Uvedená ujednání zahrnují vzory osvědčení o úlovku potvrzených příslušnými orgány dotčených třetích zemí.

(2)

Název orgánu Nového Zélandu uvedený na osvědčeních o úlovku potvrzených uvedenou zemí se změní ke dni 1. března 2013.

(3)

Příloha IX nařízení (ES) č. 1010/2009 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IX nařízení (ES) č. 1010/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. března 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. dubna 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 280, 27.10.2009, s. 5.


PŘÍLOHA

V oddílu 3 (Nový Zéland) přílohy IX nařízení (ES) č. 1010/2009 se dodatek 1 nahrazuje tímto:

Image

Image


13.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 105/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 337/2013

ze dne 12. dubna 2013

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. dubna 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

59,7

TN

99,9

TR

127,0

ZZ

95,5

0707 00 05

JO

158,2

MA

116,3

TR

136,2

ZZ

136,9

0709 93 10

MA

91,2

TR

116,6

ZZ

103,9

0805 10 20

EG

50,3

IL

62,5

MA

68,5

TN

72,8

TR

61,4

ZZ

63,1

0805 50 10

TR

84,7

ZA

99,1

ZZ

91,9

0808 10 80

AR

101,4

BR

85,7

CL

110,7

CN

76,0

MK

31,8

NZ

151,6

US

184,2

ZA

98,4

ZZ

105,0

0808 30 90

AR

119,4

CL

136,8

CN

99,8

TR

204,5

US

182,0

ZA

115,5

ZZ

143,0


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.