ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2013.101.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 101

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 56
10. dubna 2013


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 322/2013 ze dne 9. dubna 2013 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 791/2011 na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých otevřených síťovin ze skleněných vláken zasílaných z Indie a Indonésie, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Indie a Indonésie, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 323/2013 ze dne 9. dubna 2013, kterým se podle čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 k rybolovným kvótám na rok 2013 přičítá určité množství převedené v roce 2012

5

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 324/2013 ze dne 9. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

27

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2013/173/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 8. dubna 2013 o opatření, které přijalo Dánsko v souladu s článkem 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES a kterým se zakazuje typ víceúčelového strojního zařízení pro přesun zeminy (oznámeno pod číslem C(2013) 1874)  ( 1 )

29

 

 

2013/174/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 8. dubna 2013, kterým se stanoví seznam inspektorů Unie podle čl. 79 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (oznámeno pod číslem C(2013) 1882)

31

 

 

2013/175/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 8. dubna 2013 o finančním příspěvku Unie podle nařízení Rady (ES) č. 247/2006 na program ochrany proti organismům škodlivým rostlinám a rostlinným produktům ve francouzských zámořských departementech na rok 2013 (oznámeno pod číslem C(2013) 1934)

48

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

10.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 101/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 322/2013

ze dne 9. dubna 2013

o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 791/2011 na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých otevřených síťovin ze skleněných vláken zasílaných z Indie a Indonésie, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Indie a Indonésie, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 uvedeného nařízení,

po konzultaci s poradním výborem podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   ŽÁDOST

(1)

Evropská komise (dále jen „Komise“) obdržela žádost podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení, aby prošetřila možné obcházení antidumpingových opatření uložených na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a aby zavedla celní evidenci dovozu některých otevřených síťovin ze skleněných vláken zasílaných z Indie a Indonésie, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Indie a Indonésie.

(2)

Žádost předložily dne 25. února 2013 společnosti Saint-Gobain Adfors CZ spol. s r. o., Tolnatext Fonalfeldolgozó, „Valmieras stikla šķiedra“ AS a Vitrulan Technical Textiles GmbH, čtyři výrobci některých otevřených síťovin ze skleněných vláken v Unii.

B.   VÝROBEK

(3)

Výrobkem, jehož se možné obcházení týká, jsou otevřené síťoviny ze skleněných vláken o velikosti buňky větší než 1,8 mm na délku i na šířku a o plošné hmotnosti větší než 35 g/m2, s výjimkou kotoučů ze skleněných vláken, pocházející z Čínské lidové republiky, v současnosti kódů KN ex 7019 51 00 a ex 7019 59 00 (dále jen „dotčený výrobek“).

(4)

Výrobek, který je předmětem šetření, je stejný jako výrobek uvedený v předchozím bodě odůvodnění, avšak zasílaný z Indie a Indonésie, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Indie a Indonésie, v současnosti stejných kódů KN jako dotčený výrobek (dále jen „výrobek, který je předmětem šetření“).

C.   STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ

(5)

Opatřeními, která jsou v současné době platná a k jejichž obcházení možná dochází, jsou antidumpingová opatření uložená prováděcím nařízením Rady (EU) č. 791/2011 (2).

D.   ODŮVODNĚNÍ

(6)

Žádost obsahuje dostatečné důkazy prima facie o tom, že antidumpingová opatření uložená na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky jsou obcházena překládkou v Indii a Indonésii.

(7)

Předloženy byly následující důkazy prima facie:

(8)

Žádost prokazuje, že po uložení opatření na dotčený výrobek došlo k významné změně obchodních toků týkajících se vývozu z Čínské lidové republiky, Indie a Indonésie do Unie a že mimo uložení cla pro tuto změnu neexistuje jiný dostatečný důvod nebo ekonomické opodstatnění.

(9)

Tato změna obchodních toků zřejmě vyplývá z překládky některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a dovážených do Unie v Indii a Indonésii.

(10)

Žádost dále obsahuje dostatečné důkazy prima facie o tom, že jsou mařeny vyrovnávací účinky stávajících antidumpingových opatření na dovoz dotčeného výrobku, pokud se jedná o množství i ceny. Zdá se, že dovoz dotčeného výrobku byl ve velkém množství nahrazen dovozem výrobku, který je předmětem šetření. Dále existují dostatečné důkazy o tom, že dovoz výrobku, který je předmětem šetření, probíhá za ceny, které jsou pod úrovní ceny nepůsobící újmu, která byla stanovena v šetření, jež vedlo ke stávajícím opatřením.

(11)

Žádost rovněž obsahuje dostatečné důkazy prima facie o tom, že ceny výrobku, který je předmětem šetření, jsou ve srovnání s běžnou hodnotou, která byla pro dotčený výrobek stanovena dříve, dumpingové.

(12)

Budou-li v průběhu šetření zjištěny kromě překládky i jiné praktiky obcházení přes Indii a Indonésii ve smyslu článku 13 základního nařízení, může být šetření rozšířeno i na tyto praktiky.

E.   POSTUP

(13)

Vzhledem k výše uvedenému došla Komise k závěru, že existují dostatečné důkazy k zahájení šetření podle čl. 13 odst. 3 základního nařízení a k zavedení celní evidence dovozu výrobku, který je předmětem šetření, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Indie a Indonésie, v souladu s čl. 14 odst. 5 základního nařízení.

a)   Dotazníky

(14)

S cílem získat informace, které pro své šetření považuje za nezbytné, zašle Komise dotazníky známým vývozcům/výrobcům a sdružením vývozců/výrobců v Indii a Indonésii, známým vývozcům/výrobcům a sdružením vývozců/výrobců v Čínské lidové republice, známým dovozcům a sdružením dovozců v Unii a orgánům Čínské lidové republiky, Indie a Indonésie. V případě potřeby mohou být informace vyžádány také od výrobního odvětví Unie.

(15)

Všechny zúčastněné strany by se v každém případě měly neprodleně, nejpozději však ve lhůtě stanovené v článku 3 tohoto nařízení, obrátit na Komisi, aby si ve lhůtě stanovené v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení vyžádaly dotazník, vzhledem k tomu, že se lhůta stanovená v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení vztahuje na všechny zúčastněné strany.

(16)

Orgány Čínské lidové republiky, Indie a Indonésie budou informovány o zahájení šetření.

b)   Shromažďování informací a pořádání slyšení

(17)

Všechny zúčastněné strany se vyzývají, aby písemně oznámily svá stanoviska a poskytly příslušné důkazy. Komise může kromě toho zúčastněné strany vyslechnout, pokud o to písemně požádají a uvedou zvláštní důvody pro takové slyšení.

c)   Osvobození od celní evidence dovozu nebo opatření

(18)

V souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení může být dovoz výrobku, který je předmětem šetření, osvobozen od celní evidence nebo opatření, pokud jím není obcházeno žádné opatření.

(19)

Protože k možnému obcházení dochází vně Unie, může se osvobození v souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení udělit výrobcům otevřených síťovin ze skleněných vláken o velikosti buňky větší než 1,8 mm na délku i na šířku a o plošné hmotnosti větší než 35 g/m2, s výjimkou kotoučů ze skleněných vláken, v Indii a Indonésii, kteří jsou schopni prokázat, že nejsou ve spojení (3) s výrobci, kteří podléhají stávajícím opatřením (4), a u kterých bylo zjištěno, že se nepodílejí na praktikách obcházení ve smyslu čl. 13 odst. 1 a 2 základního nařízení. Výrobci, kteří chtějí získat osvobození, by měli podat žádost řádně doloženou důkazy ve lhůtě uvedené v čl. 3 odst. 3 tohoto nařízení.

F.   CELNÍ EVIDENCE

(20)

Podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení by měla být zavedena celní evidence dovozu výrobku, který je předmětem šetření, aby bylo zajištěno, že pokud bude šetřením zjištěno obcházení, mohou být antidumpingová cla v příslušné výši vybrána ode dne zavedení celní evidence dovozu tohoto výrobku zasílaného z Indie a Indonésie.

G.   LHŮTY

(21)

V zájmu řádné správy by měly být stanoveny lhůty, během nichž:

se mohou zúčastněné strany přihlásit Komisi, předložit písemně svá stanoviska a odpovědi na dotazník nebo jakékoliv jiné informace, které by se měly při šetření vzít v úvahu,

mohou výrobci v Indii a Indonésii požádat o osvobození od celní evidence dovozu nebo opatření,

mohou zúčastněné strany písemně požádat Komisi o slyšení.

(22)

Upozorňuje se na skutečnost, že výkon většiny procesních práv stanovených v základním nařízení závisí na tom, zda se strana sama přihlásí ve lhůtách uvedených v článku 3 tohoto nařízení.

H.   NEDOSTATEČNÁ SPOLUPRÁCE

(23)

Pokud zúčastněná strana odmítne umožnit přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne v příslušné lhůtě nebo pokud klade závažným způsobem překážky šetření, mohou podle článku 18 základního nařízení pozitivní nebo negativní zjištění vycházet z dostupných údajů.

(24)

Pokud se zjistí, že zúčastněná strana předložila nepravdivé nebo zavádějící informace, nepřihlédne se k nim a je možné vycházet z dostupných údajů.

(25)

Nespolupracuje-li zúčastněná strana vůbec nebo spolupracuje-li jen částečně, a zjištění se proto podle článku 18 základního nařízení zakládají na dostupných údajích, může to vést k výsledku, který pro ni bude méně příznivý, než kdyby spolupracovala.

I.   ČASOVÝ ROZVRH ŠETŘENÍ

(26)

Podle čl. 13 odst. 3 základního nařízení bude šetření ukončeno do devíti měsíců ode dne vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie.

J.   ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(27)

S veškerými osobními údaji shromážděnými v rámci tohoto šetření bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (5).

K.   ÚŘEDNÍK PRO SLYŠENÍ

(28)

Zúčastněné strany mohou požádat o intervenci úředníka pro slyšení z Generálního ředitelství pro obchod. Úředník pro slyšení slouží jako prostředník mezi zúčastněnými stranami a útvary Komise provádějícími šetření. Úředník pro slyšení přezkoumává žádosti o přístup ke spisu, spory ohledně důvěrné povahy dokumentů, žádosti o prodloužení lhůt a žádosti třetích stran o slyšení. Úředník pro slyšení může uspořádat slyšení jednotlivé zúčastněné strany a působit jako prostředník, aby bylo zajištěno úplné uplatnění práva zúčastněných stran na obhajobu.

(29)

Žádost o slyšení u úředníka pro slyšení by měla být podána písemně s uvedením důvodů žádosti. Úředník pro slyšení rovněž umožní uspořádání slyšení pro strany, při němž budou moci vyjádřit svá stanoviska a předložit protiargumenty.

(30)

Další informace a kontaktní údaje naleznou zúčastněné strany na internetových stránkách úředníka pro slyšení na internetové stránce Generálního ředitelství pro obchod: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zahajuje se šetření podle čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1225/2009 s cílem stanovit, zda dovoz do Unie otevřených síťovin ze skleněných vláken o velikosti buňky větší než 1,8 mm na délku i na šířku a o plošné hmotnosti větší než 35 g/m2, s výjimkou kotoučů ze skleněných vláken, zasílaných z Indie a Indonésie, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Indie a Indonésie, v současnosti kódů KN ex 7019 51 00 a ex 7019 59 00 (kódy TARIC 7019510014, 7019510015, 7019590014 a 7019590015), obchází opatření uložená prováděcím nařízením (EU) č. 791/2011.

Článek 2

Celní orgány přijmou podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 1225/2009 vhodná opatření k zavedení celní evidence dovozu do Unie uvedeného v článku 1 tohoto nařízení.

Celní evidence končí po uplynutí devíti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Komise může nařízením vyzvat celní orgány, aby ukončily celní evidenci dovozu do Unie u výrobků vyráběných výrobci, kteří požádali o osvobození od celní evidence a u kterých bylo shledáno, že splňují podmínky pro udělení osvobození.

Článek 3

1.   Žádosti o dotazníky se Komisi předkládají do patnácti dnů od vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Mají-li být stanoviska zúčastněných stran při šetření zohledněna, musí se tyto strany přihlásit, a to tak, že se obrátí na Komisi a předloží písemně svá stanoviska a odpovědi na dotazník nebo další informace do 37 dnů ode dne vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak.

3.   Výrobci v Indii a Indonésii, kteří požadují osvobození od celní evidence dovozu nebo opatření, musí ve stejné lhůtě 37 dnů předložit žádost řádně podloženou důkazy.

4.   Zúčastněné strany mohou rovněž ve stejné lhůtě 37 dnů písemně požádat Komisi o slyšení.

5.   Zúčastněné strany musí předložit veškerá podání a žádosti v elektronické podobě (podání, která nemají důvěrnou povahu, elektronickou poštou a ta, která mají důvěrnou povahu, na nosiči CD-R/DVD), přičemž musí uvést své jméno/název, poštovní adresu, e-mailovou adresu a telefonní a faxová čísla. Veškeré plné moci a podepsaná osvědčení připojená k odpovědím na dotazník a jakékoli jejich aktualizace však musí být podány v tištěné podobě, tj. poštou nebo přímým předáním, na níže uvedenou adresu. Pokud zúčastněná strana nemůže poskytnout podání a žádosti v elektronické podobě, musí o tom podle čl. 18 odst. 2 základního nařízení neprodleně informovat Komisi. Další informace týkající se korespondence s Komisí naleznou zúčastněné strany na příslušné internetové stránce Generálního ředitelství pro obchod: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Veškerá písemná podání, včetně informací vyžadovaných tímto nařízením, odpovědí na dotazník a korespondence, jež zúčastněné strany poskytují jako důvěrné, se označí poznámkou „Limited (6) a v souladu s čl. 19 odst. 2 základního nařízení se k nim přiloží verze, která nemá důvěrnou povahu a je označena poznámkou „For inspection by interested parties“.

Korespondenční adresa Evropské komise, Generálního ředitelství pro obchod, ředitelství H:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 08/20

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax + 32 22993704

E-mail: Trade-R571-AC-mesh@ec.europa.eu

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. dubna 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Úř. věst. L 204, 9.8.2011, s. 1.

(3)  V souladu s článkem 143 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1) o provádění celního kodexu Společenství se za osoby ve spojení považují pouze osoby: a) z nichž jedna je členem vedení nebo správní rady podniku druhé osoby a naopak; b) které jsou právně uznanými obchodními společníky; c) které jsou vůči sobě v zaměstnaneckém poměru; d) z nichž jedna přímo nebo nepřímo drží, kontroluje nebo vlastní nejméně 5 % vydaných akcií nebo podílů s hlasovacími právy obou osob; e) z nichž jedna přímo nebo nepřímo kontroluje druhou; f) jež obě přímo nebo nepřímo kontroluje třetí osoba; g) jež společně přímo nebo nepřímo kontrolují třetí osobu, nebo h) které jsou členy jedné rodiny. Osoby se považují za členy jedné rodiny pouze tehdy, jsou-li k sobě v některém z těchto příbuzenských poměrů: i) manželé, ii) rodiče a děti, iii) sourozenci (i nevlastní), iv) prarodiče a vnuci, v) strýc nebo teta a synovec nebo neteř, vi) tchán nebo tchyně a zeť nebo snacha, vii) švagři a švagrové. „Osobou“ se v tomto kontextu rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba.

(4)  Nicméně i když jsou výrobci ve spojení ve výše uvedeném smyslu se společnostmi, na které se vztahují stávající opatření uložená na dovoz dotčeného výrobku pocházejícího z Čínské lidové republiky, může být osvobození přesto uděleno v případě, že neexistují důkazy, že spojení se společnostmi, na něž se vztahují původní opatření, bylo vytvořeno nebo využíváno za účelem obcházení stávajících opatření.

(5)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(6)  Podle článku 19 nařízení (ES) č. 1225/2009 a článku 6 Dohody WTO o provádění článku VI dohody GATT 1994 (antidumpingová dohoda) je dokument označený poznámkou „Limited“ považován za důvěrný. Je to také chráněný dokument podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).


10.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 101/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 323/2013

ze dne 9. dubna 2013,

kterým se podle čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 k rybolovným kvótám na rok 2013 přičítá určité množství převedené v roce 2012

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96 mohou členské státy požádat Komisi před 31. říjnem v roce, na který se kvóta jim přidělená vztahuje, o převedení maximálně 10 % uvedené kvóty do následujícího roku. Komise přičte převedené množství k příslušné kvótě.

(2)

Nařízení Rady (EU) č. 1225/2010 ze dne 13. prosince 2010, kterým se pro roky 2011 a 2012 stanoví rybolovná práva na některé populace ryb hlubinných druhů pro plavidla EU (2), nařízení Rady (EU) č. 1256/2011 ze dne 30. listopadu 2011, kterým se pro rok 2012 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) č. 1124/2010 (3), nařízení Rady (EU) č. 5/2012 ze dne 19. prosince 2011, kterým se pro rok 2012 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Černém moři (4), nařízení Rady (EU) č. 43/2012 ze dne 17. ledna 2012, kterým se pro rok 2012 stanoví rybolovná práva, jimiž disponují plavidla EU, pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, na něž se nevztahují mezinárodní jednání nebo dohody (5), a nařízení Rady (EU) č. 44/2012 ze dne 17. ledna 2012, kterým se pro rok 2012 stanoví rybolovná práva ve vodách EU a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla EU v některých vodách mimo EU, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací, na něž se vztahují mezinárodní jednání nebo dohody (6), stanoví kvóty rybolovu na rok 2012 a stanoví rybí populace, na něž se mohou vztahovat opatření podle nařízení (ES) č. 847/96.

(3)

Nařízení Rady (EU) č. 1262/2012 ze dne 20. prosince 2012, kterým se pro roky 2013 a 2014 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro plavidla EU (7), nařízení Rady (EU) č. 1088/2012 ze dne 20. listopadu 2012, kterým se pro rok 2013 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři (8), nařízení Rady (EU) č. 1261/2012 ze dne 20. prosince 2012, kterým se pro rok 2013 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Černém moři (9), nařízení Rady (EU) č. 39/2013 ze dne 21. ledna 2013, kterým se pro rok 2013 stanoví rybolovná práva, jimiž disponují plavidla EU, pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, na něž se nevztahují mezinárodní jednání nebo dohody (10), a nařízení Rady (EU) č. 40/2013 ze dne 21. ledna 2013, kterým se pro rok 2013 stanoví rybolovná práva ve vodách EU a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla EU v některých vodách mimo EU, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací, na něž se vztahují mezinárodní jednání nebo dohody (11), stanoví rybolovné kvóty pro některé rybí populace na rok 2013.

(4)

Některé členské státy požádaly před 31. říjnem 2012 podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96, aby část jejich kvót na rok 2012 byla převedena do následujícího roku. V rámci omezení stanovených v uvedeném nařízení by měla být převedená množství připočtena ke kvótě pro rok 2013.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Rybolovné kvóty stanovené na rok 2013 v nařízeních (EU) č. 1262/2012, (EU) č. 1088/2012, (EU) č. 1261/2012, (EU) č. 39/2013 a (EU) č. 40/2013 se zvyšují tak, jak je uvedeno v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. dubna 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 336, 21.12.2010, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 320, 3.12.2011, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 3, 6.1.2012, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 25, 27.1.2012, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 25, 27.1.2012, s. 55.

(7)  Úř. věst. L 356, 22.12.2012, s. 22.

(8)  Úř. věst. L 323, 22.11.2012, s. 2.

(9)  Úř. věst. L 356, 22.12.2012, s. 19.

(10)  Úř. věst. L 23, 25.1.2013, s. 1.

(11)  Úř. věst. L 23, 25.1.2013, s. 54.


PŘÍLOHA

Kód země

Kód populace

Druh

Název zóny

Konečná kvóta na rok 2012 (1)

(v tunách)

Úlovky 2012

(v tunách)

Úlovky spadající pod zvláštní podmínky 2012

(v tunách)

Konečná kvóta

(%)

Převedené množství

(v tunách)

BEL

ANF/07.

Ďasovití

VII

1 688

1 374,2

141,7

89,80

168,8

BEL

ANF/2AC4-C

Ďasovití

Vody EU oblastí IIa a IV

358

132,6

 

37,04

35,8

BEL

ANF/8ABDE.

Ďasovití

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

95

59,7

 

62,84

9,5

BEL

COD/07A.

Treska obecná

VIIa

28

22,9

 

81,79

2,8

BEL

COD/07D.

Treska obecná

VIId

71

39,8

 

56,06

7,1

BEL

COD/7XAD34

Treska obecná

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1

327

288,9

 

88,35

32,7

BEL

HAD/07A.

Treska jednoskvrnná

VIIa

39

12,8

 

32,82

3,9

BEL

HAD/5BC6A.

Treska jednoskvrnná

Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb a VIa

7

0

 

0

0,7

BEL

HAD/6B1214

Treska jednoskvrnná

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VIb, XII a XIV

8

0

 

0

0,8

BEL

HAD/7X7A34

Treska jednoskvrnná

VIIb–k, VIII, IX a X; vody EU oblastí CECAF 34.1.1

243

235,4

 

96,87

7,6

BEL

HKE/2AC4-C

Štikozubci

Vody EU oblastí IIa a IV

32

27,1

 

84,69

3,2

BEL

HKE/571214

Štikozubci

VI a VII; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

23

9,7

 

42,17

2,3

BEL

HKE/8ABDE.

Štikozubci

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

10

2,6

 

26

1

BEL

LEZ/07.

Pakambaly

VII

659

600,9

 

91,18

58,1

BEL

LEZ/2AC4-C

Pakambaly

Vody EU oblastí IIa a IV

9

0,2

 

2,2

0,9

BEL

LIN/04-C.

Mníci

Vody EU oblasti IV

24

11,7

 

48,75

2,4

BEL

LIN/6X14.

Mníci

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

74

61,4

 

82,97

7,4

BEL

NEP/07.

Humr severský

VII

72

6,4

 

8,89

7,2

BEL

NEP/2AC4-C

Humr severský

Vody EU oblastí IIa a IV

1 268

372,6

 

29,38

126,8

BEL

NEP/8ABDE.

Humr severský

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

6

1,4

 

23,33

0,6

BEL

PLE/07A.

Platýs velký

VIIa

433

235,6

 

54,41

43,3

BEL

PLE/7DE

Platýs velký

VIId a VIIe

1 216

1 167,7

 

96,03

48,3

BEL

PLE/7HJK.

Platýs velký

VIIh, VIIj a VIIk

2

1,4

 

70

0,2

BEL

SOL/07A.

Jazyk obecný

VIIa

246

221,7

 

90,12

24,3

BEL

SOL/07D.

Jazyk obecný

VIId

1 689

939,2

 

55,61

168,9

BEL

SOL/07E.

Jazyk obecný

VIIe

40

37,4

 

93,5

2,6

BEL

SOL/24-C

Jazyk obecný

Vody EU oblastí II a IV

1 558

601,1

 

38,58

155,8

BEL

SOL/7FG.

Jazyk obecný

VIIf a VIIg

867,9

839,7

 

96,75

28,2

BEL

SOL/7HJK.

Jazyk obecný

VIIh, VIIj a VIIk

39

18,1

 

46,41

3,9

BEL

SOL/8AB.

Jazyk obecný

VIIIa a VIIIb

386

385,2

 

99,79

0,8

BEL

SRX/07D.

Rejnokovití

Vody EU oblasti VIId

63

8,3

46,8

87,46

6,3

BEL

SRX/2AC4-C

Rejnokovití

Vody EU oblastí IIa a IV

208

28

156,9

88,89

20,8

BEL

SRX/67AKXD

Rejnokovití

Vody EU oblastí VIa, VIb a VIIa–c a VIIe–k

1 422

112

1 183,6

91,11

126,4

BEL

SRX/89-C.

Rejnokovití

Vody EU oblastí VIII a IX

10

0,3

3,3

36

1

BEL

WHG/07A.

Treska bezvousá

VIIa

5

4,4

 

88

0,5

BEL

WHG/7X7A-C

Treska bezvousá

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj a VIIk

326

235,4

 

72,2

32,6

DEU

ANG/07.

Ďasovití

VII

339

269,926

 

79,62

33,9

DEU

ANF/2AC4-C

Ďasovití

Vody EU oblastí IIa a IV

386

260,977

 

67,61

38,6

DEU

ANF/56-14

Ďasovití

VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

154

142,055

 

92,24

11,945

DEU

ARU/1/2

Stříbrnice atlantská

Vody EU a mezinárodní vody oblastí I a II

33

0

 

0

3,3

DEU

ARU/34-C

Stříbrnice atlantská

Vody EU oblastí III a IV

22

0

 

0

2,2

DEU

ARU/567.

Stříbrnice atlantská

Vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

1 036

537,699

 

51,9

103,6

DEU

BLI/03-

Mník modrý

EU a mezinárodní vody oblasti III

2

0

 

0

0,2

DEU

BLI/24-

Mník modrý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí II a IV

4

0

 

0

0,4

DEU

BSF/1234-

Tkaničnice tmavá

Vody EU a mezinárodní vody oblastí I, II, III a IV

3

0

 

0

0,3

DEU

COD/03AS.

Treska obecná

Kattegat

2

0,051

 

2,55

0,2

DEU

COD/3DX32.

Treska obecná

Vody EU subdivizí 25–32

4 811,48

2 457,146

 

51,07

481,148

DEU

GFB/1234-

Mníkovec velkooký

Vody EU a mezinárodní vody oblastí I, II, III a IV

9

0

 

0

0,9

DEU

GFB/567-

Mníkovec velkooký

Vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

10

0

 

0

1

DEU

HAD/5BC6A.

Treska jednoskvrnná

Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb a VIa

8

0,079

 

0,99

0,8

DEU

HAD/6B1214

Treska jednoskvrnná

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VIb, XII a XIV

10

0

 

0

1

DEU

HER/5B6ANB

Sleď obecný a sleď tichomořský

Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, VIb a VIaN

1 979

1 829,419

 

92,44

149,581

DEU

HER/7G-K.

Sleď obecný a sleď tichomořský

VIIg, VIIh, VIIja VIIk

253

230,034

 

90,92

22,966

DEU

HKE/2AC4-C

Štikozubci

Vody EU oblastí IIa a IV

102

101,746

 

99,75

0,254

DEU

JAX/2 A-14

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

Vody EU oblastí IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

17 471

17 054,643

 

97,61

416,357

DEU

LEZ/2AC4-C

Pakambaly

Vody EU oblastí IIa a IV

6

1,426

 

23,76

0,6

DEU

LIN/04-C

Mníci

Vody EU oblasti IV

100,3

32,75

 

32,65

10,03

DEU

LIN/1/2.

Mníci

Vody EU a mezinárodní vody oblastí I a II

9

0,44

 

0,44

0,9

DEU

LIN/3A/BCD

Mníci

IIIa; vody EU oblasti IIIb, c, d

1,5

0,561

 

37,4

0,15

DEU

LIN/6X14.

Mníci

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

4

3,927

 

98,18

0,073

DEU

NEP/2AC4-C

Humr severský

Vody EU oblastí IIa a IV

836,5

385,681

 

46,10

83,65

DEU

NEP/3 A/BCD

Humr severský

IIIa; Vody EU subdivizí 22–32

15

10,876

 

72,51

1,5

DEU

POK/56-14

Treska tmavá

VI; vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, XII a XIV

12,7

8,509

 

67

1,27

DEU

RNG/03-

Hlavoun tuponosý

EU a mezinárodní vody oblasti III

5

0

 

0

0,5

DEU

RNG/124-

Hlavoun tuponosý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí I, II a IV

1

0

 

0

0,1

DEU

RNG/5B67-

Hlavoun tuponosý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, VI a VII

5

0

 

0

0,5

DEU

SAN/2A3A4.

Smačci rodu Ammodytes

Vody EU oblastí IIa, IIIa a IV

1 739

1 708,431

 

98,24

30,569

DEU

SOL/24-C

Jazyk obecný

Vody EU oblastí II a IV

1 075

440,31

 

40,96

107,5

DEU

SOL/3 A/BCD

Jazyk obecný

IIIa; Vody EU subdivizí 22–32

34

11,875

 

34,93

3,4

DEU

SRX/2AC4-C

Rejnokovití

Vody EU oblastí IIa a IV

17

16,689

 

98,17

0,311

DEU

SRX/67AKXD

Rejnokovití

Vody EU oblastí VIa, VIb a VIIa–c a VIIe–k

14

0,532

 

3,8

1,4

DEU

USK/04-C.

Mníkovec bělolemý

Vody EU oblasti IV

18

0,564

 

3,13

1,8

DEU

USK/1214EI

Mníkovec bělolemý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí I, II a XIV

7

0,02

 

0,29

0,7

DEU

USK/3A/BCD

Mníkovec bělolemý

IIIa a vody EU subdivizí 22–32

7

0

 

0

0,7

DNK

ANF/2AC4-C

Ďasovití

Vody EU oblastí IIa a IV

789

278,33

 

35,28

78,9

DNK

ARU/34-C

Stříbrnice atlantská

Vody EU oblastí III a IV

1 063

31,24

 

2,94

106,3

DNK

BLI/03-

Mník modrý

EU a mezinárodní vody oblasti III

4

0,16

 

4

0,4

DNK

BLI/24-

Mník modrý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí II a IV

4

0,01

 

0,25

0,4

DNK

COD/03AS.

Treska obecná

Kattegat

97

64,68

 

66,68

9,7

DNK

COD/3DX32.

Treska obecná

Vody EU subdivizí 25–32

16 164

0

11 712,46

72,46

1 616,4

DNK

GHL/2 A-C46

Platýs černý

Vody EU oblastí IIa a IV; vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb a VI

2

0

 

0

0,2

DNK

HKE/3A/BCD

Štikozubci

IIIa; Vody EU subdivizí 22–32

1 698

300,23

 

17,68

169,8

DNK

JAX/2 A-14

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

Vody EU oblastí IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

4 356

3 929,29

 

90,20

426,71

DNK

LEZ/2AC4-C

Pakambaly

Vody EU oblastí IIa a IV

21

13,67

 

65,1

2,1

DNK

LIN/04-C.

Mníci

Vody EU oblasti IV

173,3

92,76

 

53,53

17,33

DNK

LIN/1/2.

Mníci

Vody EU a mezinárodní vody oblastí I a II

9

0

 

0

0,9

DNK

LIN/3A/BCD

Mníci

IIIa; vody EU oblasti IIIb, c, d

73,5

68,19

 

92,78

5,31

DNK

LIN/6X14.

Mníci

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

6

0

 

0

0,6

DNK

NEP/2AC4-C

Humr severský

Vody EU oblastí IIa a IV

1 284

496,22

 

38,65

128,4

DNK

NEP/3A/BCD

Humr severský

IIIa; Vody EU subdivizí 22–32

4 775

2 972,18

 

62,24

477,5

DNK

PRA/2AC4-C

Kreveta severní

Vody EU oblastí IIa a IV

2 576

92,69

 

3,6

257,6

DNK

RNG/03-

Hlavoun tuponosý

EU a mezinárodní vody oblasti III

804

0

 

0

80,4

DNK

SAN/2A3A4.

Smačci rodu Ammodytes

Vody EU oblastí IIa, IIIa a IV

51 799

51 748,42

 

99,9

50,58

DNK

SOL/24-C.

Jazyk obecný

Vody EU oblastí II a IV

601

418,4

 

69,62

60,1

DNK

SOL/3A/BCD

Jazyk obecný

IIIa; Vody EU subdivizí 22–32

589

321,3

 

54,55

58,9

DNK

SRX/03A-C.

Rejnokovití

Vody EU oblasti IIIa

50

7,92

 

15,84

5

DNK

SRX/2AC4-C

Rejnokovití

Vody EU oblastí IIa a IV

9

2,79

0,3

34,33

0,9

DNK

USK/04-C.

Mníkovec bělolemý

Vody EU oblasti IV

59

3,39

 

5,75

5,9

DNK

USK/3A/BCD

Mníkovec bělolemý

IIIa; Vody EU subdivizí 22–32

13

0,77

 

5,92

1,3

ESP

ANE/9/3411

Červenice obecná

IX a X; vody EU oblastí CECAF 34.1.1

5 285,72

4 754,38

 

89,95

528,572

ESP

ANG/07.

Ďasovití

VII

2 974

2 533,7

 

85,2

297,4

ESP

ANF/56-14

Ďasovití

VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

275

107,04

 

38,92

27,5

ESP

ANF/8ABDE.

Ďasovití

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

1 304

906,22

 

69,5

130,4

ESP

ANF/8C3411

Ďasovití

VIIIc, IX a X; vody EU oblastí CECAF 34.1.1

2 036,92

1 592,71

 

78,19

203,692

ESP

BLI/12INT-

Mník modrý

Mezinárodní vody oblasti XII

832,29

203,62

 

24,47

83,229

ESP

GFB/567-

Mníkovec velkooký

Vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

577,5

569,91

7,37

99,96

0,22

ESP

GHL/2 A-C46

Platýs černý

Vody EU oblastí IIa a IV; vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb a VI

2

0

 

0

0,2

ESP

HAD/6B1214

Treska jednoskvrnná

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VIb, XII a XIV

3

0

 

0

0,3

ESP

HKE/8ABDE.

Štikozubci

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

8 005

6 116,55

1 836,31

99,35

52,14

ESP

HKE/8C3411

Štikozubci

VIIIc, IX a X; vody EU oblastí CECAF 34.1.1

8 312

5 835,84

 

70,21

831,2

ESP

JAX/08C.

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

VIIIc

12 195,1

8 275,72

 

67,86

1 219,51

ESP

JAX/09.

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

IX

9 787,77

8 160,6

 

83,38

978,777

ESP

JAX/2A-14

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

Vody EU oblastí IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

5 510,1

5 505,97

 

99,93

4,13

ESP

LEZ/07.

Pakambaly

VII

5 599

3 578,9

 

63,92

559,9

ESP

LEZ/56-14

Pakambaly

VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

424

208,12

 

49,08

42,4

ESP

LEZ/8ABDE.

Pakambaly

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

601

418,23

 

69,59

60,1

ESP

LEZ/8C3411

Pakambaly

VIIIc, IX a X; vody EU oblastí CECAF 34.1.1

877,7

657,16

 

74,87

87,77

ESP

LIN/6X14.

Mníci

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

2 457

1 600,71

 

65,15

245,7

ESP

NEP/07.

Humr severský

VII

1 374,8

284,53

200,74

35,3

137,48

ESP

NEP/08C.

Humr severský

VIIIc

77

20,19

 

26,22

7,7

ESP

NEP/5BC6.

Humr severský

VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb

32

0,08

 

0,25

3,2

ESP

NEP/8ABDE.

Humr severský

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

22

1,56

 

7,09

2,2

ESP

RNG/5B67-

Hlavoun tuponosý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, VI a VII

118

117,94

 

99,95

0,06

ESP

RNG/8X14-

Hlavoun tuponosý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VIII, IX, X, XII a XIV

3 798

3 386,93

134,35

92,71

276,72

ESP

SBR/09-

Sleď obecný

EU a mezinárodní vody oblasti IX

685

91,3

9

14,64

68,5

ESP

SBR/10-

Sleď obecný

Vody EU a mezinárodní vody oblasti X

10

0

 

0

1

ESP

SBR/678-

Sleď obecný

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VI, VII a VIII

122

119,77

 

98,17

2,23

ESP

SRX/67AKXD

 

Vody EU oblastí VIa, VIb a VIIa–c a VIIe–k

767

5,11

279,23

37,07

76,7

ESP

SRX/89-C.

Rejnokovití

Vody EU oblastí VIII a IX

1 285

537,07

518,4

82,14

128,5

ESP

WHB/8C3411

Treska modravá

VIIIc, IX a X; vody EU oblastí CECAF 34.1.1

11 013,9

5 975,21

 

54,25

1 101,39

ESP

WHG/56-14

Treska bezvousá

VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

1

0

 

0

0,1

ESP

WHG/7X7 A-C

Treska bezvousá

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj a VIIk

12

5,98

 

49,83

1,2

EST

COD/3DX32.

Treska obecná

Vody EU subdivizí 25–32

1 236,6

0

685,796

55,46

123,66

EST

HER/03D.RG

Sleď obecný a sleď tichomořský

Subdivize 28.1

14 008

13 788,559

 

98,43

219,441

FIN

COD/3DX32.

Treska obecná

Vody EU subdivizí 25–32

1 680,92

0

1 512,153

89,96

168,092

FIN

HER/30/31.

Sleď obecný a sleď tichomořský

Subdivize 30-31

109 385

0

98 144,159

89,72

10 938,5

FRA

ALF/3X14-

Pilonoši rodu Beryx

Vody EU a mezinárodní vody oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

22

7,5

 

34,09

2,2

FRA

ANF/07.

Ďasovití

VII

18 835

13 054,1

 

69,31

1 883,5

FRA

ANF/2AC4-C

Ďasovití

Vody EU oblastí IIa a IV

72

16,8

 

23,33

7,2

FRA

ANF/56-14

Ďasovití

VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

2 516

1 660

 

65,98

251,6

FRA

ANF/8ABDE.

Ďasovití

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

7 786

5 541,4

 

71,17

778,6

FRA

ANF/8C3411

Ďasovití

VIIIc, IX a X; vody EU oblastí CECAF 34.1.1

25

16,5

 

66

2,5

FRA

ARU/1/2

Stříbrnice atlantská

Vody EU a mezinárodní vody oblastí I a II

9

0,3

 

3,33

0,9

FRA

ARU/34-C

Stříbrnice atlantská

Vody EU oblastí III a IV

8

1,5

 

18,75

0,8

FRA

ARU/567.

Stříbrnice atlantská

Vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

8

0

 

0

0,8

FRA

BLI/12INT-

Mník modrý

Mezinárodní vody oblasti XII

21

0

 

0

2,1

FRA

BLI/24-

Mník modrý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí II a IV

27

9,3

 

34,44

2,7

FRA

BLI/5B67-

Mník modrý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, VI, VII

1 926,4

1 601,9

 

83,16

192,64

FRA

BSF/1234-

Tkaničnice tmavá

Vody EU a mezinárodní vody oblastí I, II, III a IV

4

0,1

 

2,5

0,4

FRA

BSF/56712-

Tkaničnice tmavá

Vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI, VII a XII

2 080,9

1 752,9

 

84,24

208,09

FRA

BSF/8910-

Tkaničnice tmavá

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VIII, IX a X

29

13,1

 

45,17

2,9

FRA

COD/07A.

Treska obecná

VIIa

16

1

 

6,25

1,6

FRA

COD/07D.

Treska obecná

VIId

1 444

885,3

 

61,31

144,4

FRA

COD/7XAD34

Treska obecná

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1

7 671

5 368,7

 

69,99

767,1

FRA

GFB/1012-

Mníkovec velkooký

Vody EU a mezinárodní vody oblastí X a XII

10

0

 

0

1

FRA

GFB/1234-

Mníkovec velkooký

Vody EU a mezinárodní vody oblastí I, II, III a IV

10

1

 

10

1

FRA

GFB/567-

Mníkovec velkooký

Vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

610

385,6

4,4

63,93

61

FRA

GFB/89-

Mníkovec velkooký

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VIII a IX

35

34

 

97,14

1

FRA

GHL/2 A-C46

Platýs černý

Vody EU oblastí IIa a IV; vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb a VI

118

111,6

 

94,58

6,4

FRA

HAD/07A.

Treska jednoskvrnná

VIIa

99

2,6

 

2,63

9,9

FRA

HAD/5BC6A.

Treska jednoskvrnná

Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb a VIa

331

34,4

 

10,39

33,1

FRA

HAD/6B1214

Treska jednoskvrnná

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VIb, XII a XIV

408

0

 

0

40,8

FRA

HER/5B6ANB

Sleď obecný a sleď tichomořský

Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, VIb a VIaN

484

474,8

 

98,1

9,2

FRA

HER/7G-K.

Sleď obecný a sleď tichomořský

VIIg, VIIh, VIIja VIIk

1 384

3,6

 

0,26

138,4

FRA

HKE/2AC4-C

Štikozubci

Vody EU oblastí IIa a IV

567,5

391,9

 

69,06

56,75

FRA

HKE/571214

Štikozubci

VI a VII; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

13 474

12 086,4

 

89,7

1 347,4

FRA

HKE/8ABDE.

Štikozubci

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

14 830

12 191,7

1 116,4

89,74

1 483

FRA

HKE/8C3411

Štikozubci

VIIIc, IX a X; vody EU oblastí CECAF 34.1.1

827

210,1

 

25,41

82,7

FRA

JAX/08C.

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

VIIIc

231

54,2

 

23,46

23,1

FRA

JAX/2 A-14

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

Vody EU oblastí IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

10 747

8 720,7

 

81,15

1 074,7

FRA

LEZ/07.

Pakambaly

VII

6 688

2 668

 

39,89

668,8

FRA

LEZ/2AC4-C

Pakambaly

Vody EU oblastí IIa a IV

32

4,8

 

15

3,2

FRA

LEZ/56-14

Pakambaly

VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

1 646

125,4

 

7,62

164,6

FRA

LEZ/8ABDE.

Pakambaly

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

1 287

787

 

61,15

128,7

FRA

LEZ/8C3411

Pakambaly

VIIIc, IX a X; vody EU oblastí CECAF 34.1.1

61

3,2

 

5,25

6,1

FRA

LIN/04-C

Mníci

Vody EU oblasti IV

139

84,2

 

60,58

13,9

FRA

LIN/1/2.

Mníci

Vody EU a mezinárodní vody oblastí I a II

9

5,8

 

64,44

0,9

FRA

LIN/6X14.

Mníci

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

2 622

1 909,9

 

72,84

262,2

FRA

NEP/07.

Humr severský

VII

4 416

518,9

 

11,75

441,6

FRA

NEP/08C.

Humr severský

VIIIc

16

5,8

 

36,25

1,6

FRA

NEP/2AC4-C

Humr severský

Vody EU oblastí IIa a IV

38

0

 

0

3,8

FRA

NEP/5BC6.

Humr severský

VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb

127

0

 

0

12,7

FRA

NEP/8ABDE.

Humr severský

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

4 305

2 431,4

 

56,48

430,5

FRA

PLE/07A.

Platýs velký

VIIa

20

0

 

0

2

FRA

PLE/7DE

Platýs velký

VIId a VIIe

2 381

2 219,6

 

93,22

161,4

FRA

PLE/7FG.

Platýs velký

VIIf a VIIg

92,5

80,8

 

87,35

9,25

FRA

PLE/7HJK.

Platýs velký

VIIh, VIIj a VIIk

66

61,7

 

93,48

4,3

FRA

POK/56-14

Treska tmavá

VI; vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, XII a XIV

2 970

2 652,2

 

89,3

297

FRA

RNG/124-

Hlavoun tuponosý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí I, II a IV

11

0,2

 

1,82

1,1

FRA

RNG/5B67-

Hlavoun tuponosý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, VI a VII

2 297,17

1 180,5

 

51,39

229,717

FRA

RNG/8X14-

Hlavoun tuponosý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VIII, IX, X, XII a XIV

149

0,9

 

0,6

14,9

FRA

SBR/678-

Sleď obecný

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VI, VII a VIII

69

51,5

 

74,64

6,9

FRA

SOL/07A.

Jazyk obecný

VIIa

2

0,2

 

10

0,2

FRA

SOL/07D.

Jazyk obecný

VIId

3 286

2 530,6

 

77,01

328,6

FRA

SOL/07E.

Jazyk obecný

VIIe

285,5

261,4

 

91,56

24,1

FRA

SOL/24-C

Jazyk obecný

Vody EU oblastí II a IV

791

632,9

 

80,01

79,1

FRA

SOL/7FG.

Jazyk obecný

VIIf a VIIg

85

47,9

 

56,35

8,5

FRA

SOL/7HJK.

Jazyk obecný

VIIh, VIIj a VIIk

98

85,5

 

87,24

9,8

FRA

SOL/8AB.

Jazyk obecný

VIIIa a VIIIb

4 077

3 716,6

 

91,16

360,4

FRA

SRX/07D.

Rejnokovití

Vody EU oblasti VIId

744

198,6

477,2

90,83

68,2

FRA

SRX/2AC4-C

Rejnokovití

Vody EU oblastí IIa a IV

74

18,4

29

64,05

7,4

FRA

SRX/67AKXD

Rejnokovití

Vody EU oblastí VIa, VIb a VIIa–c a VIIe–k

4 719

385,1

3 439,4

81,04

471,9

FRA

SRX/89-C.

Rejnokovití

Vody EU oblastí VIII a IX

1 979

378,4

830,1

61,07

197,9

FRA

USK/04-C.

Mníkovec bělolemý

Vody EU oblasti IV

37

13,3

 

35,95

3,7

FRA

USK/1214EI

Mníkovec bělolemý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí I, II a XIV

7

6,2

 

88,57

0,7

FRA

USK/567EI.

Mníkovec bělolemý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

216,4

189,2

 

87,43

21,64

FRA

WHG/07A.

Treska bezvousá

VIIa

4

3,7

 

92,5

0,3

FRA

WHG/56-14

Treska bezvousá

VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

40

0,2

 

0,5

4

FRA

WHG/7X7 A-C

Treska bezvousá

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj a VIIk

11 899

6 724,2

 

56,51

1 189,9

GBR

ALF/3X14-

Pilonoši rodu Beryx

Vody EU a mezinárodní vody oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

11

0,4

 

3,64

1,1

GBR

ANG/07.

Ďasovití

VII

6 814,55

5 333,2

148,8

80,45

681,455

GBR

ANF/2AC4-C

Ďasovití

Vody EU oblastí IIa a IV

8 199

4 827

338

63

819,9

GBR

ANF/56-14

Ďasovití

VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

2 011

1 682,7

 

83,67

201,1

GBR

ARU/1/2

Stříbrnice atlantská

Vody EU a mezinárodní vody oblastí I a II

46

0

 

0

4,6

GBR

ARU/34-C

Stříbrnice atlantská

Vody EU oblastí III a IV

19

0

 

0

1,9

GBR

ARU/567.

Stříbrnice atlantská

Vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

267

4,6

 

1,72

26,7

GBR

BLI/12INT-

Mník modrý

Mezinárodní vody oblasti XII

7

0

 

0

0,7

GBR

BLI/24-

Mník modrý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí II a IV

13

1,4

 

10,77

1,3

GBR

BLI/5B67-

Mník modrý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, VI, VII

75,6

46,6

 

61,64

7,56

GBR

BSF/1234-

Tkaničnice tmavá

Vody EU a mezinárodní vody oblastí I, II, III a IV

4

0

 

0

0,4

GBR

BSF/56712-

Tkaničnice tmavá

Vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI, VII a XII

38,6

34,4

 

89,12

3,86

GBR

COD/07A.

Treska obecná

VIIa

124

110,1

 

88,79

12,4

GBR

COD/07D.

Treska obecná

VIId

151,5

96,8

 

63,89

15,15

GBR

COD/7XAD34

Treska obecná

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1

865

688,8

 

79,63

86,5

GBR

GFB/1012-

Mníkovec velkooký

Vody EU a mezinárodní vody oblastí X a XII

10

0

 

0

1

GBR

GFB/1234-

Mníkovec velkooký

Vody EU a mezinárodní vody oblastí I, II, III a IV

15

1,8

 

12

1,5

GBR

GFB/567-

Mníkovec velkooký

Vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

591

267

 

45,18

59,1

GBR

HAD/07A.

Treska jednoskvrnná

VIIa

660

236,4

 

35,82

66

GBR

HAD/5BC6A.

Treska jednoskvrnná

Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb a VIa

4 935

4 043,5

 

81,94

493,5

GBR

HAD/6B1214

Treska jednoskvrnná

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VIb, XII a XIV

3 008

577,2

 

19,19

300,8

GBR

HER/07A/MM

Sleď obecný a sleď tichomořský

VIIa

5 696

5 676,3

 

99,65

19,7

GBR

HER/7G-K.

Sleď obecný a sleď tichomořský

VIIg, VIIh, VIIja VIIk

28

1,2

 

4,29

2,8

GBR

HKE/2AC4-C

Štikozubci

Vody EU oblastí IIa a IV

1 839,8

1 816

 

98,71

23,8

GBR

HKE/571214

Štikozubci

VI a VII; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

5 186,9

4 750,9

103,6

93,59

332,4

GBR

JAX/2 A-14

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

Vody EU oblastí IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

15 997

14 520,2

 

90,77

1 476,8

GBR

LEZ/07.

Pakambaly

VII

2 887,5

2 163,2

 

74,92

288,75

GBR

LEZ/2AC4-C

Pakambaly

Vody EU oblastí IIa a IV

1 936

1 378,1

 

71,18

193,6

GBR

LEZ/56-14

Pakambaly

VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

1 173

674,1

 

57,47

117,3

GBR

LIN/04-C

Mníci

Vody EU oblasti IV

2 152,7

1 978,3

 

91,9

174,4

GBR

LIN/1/2.

Mníci

Vody EU a mezinárodní vody oblastí I a II

9

6,7

 

74,44

0,9

GBR

LIN/6X14.

Mníci

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

3 058

2 535,5

 

82,91

305,8

GBR

NEP/07.

Humr severský

VII

7 766,2

7 124,6

134,2

93,47

507,4

GBR

NEP/2AC4-C

Humr severský

Vody EU oblastí IIa a IV

19 851,5

10 655,8

 

53,68

1 985,15

GBR

NEP/5BC6.

Humr severský

VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb

15 261

13 840,5

 

90,69

1 420,5

GBR

PLE/07A.

Platýs velký

VIIa

506

156,3

 

30,89

50,6

GBR

PLE/7DE

Platýs velký

VIId a VIIe

1 473,4

1 468

 

99,63

5,4

GBR

PLE/7HJK.

Platýs velký

VIIh, VIIj a VIIk

40

37,3

 

93,25

2,7

GBR

POK/56-14

Treska tmavá

VI; vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, XII a XIV

5 468,3

4 508,8

 

82,45

546,83

GBR

PRA/2AC4-C

Kreveta severní

Vody EU oblastí IIa a IV

727

0

 

0

72,7

GBR

RNG/124-

Hlavoun tuponosý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí I, II a IV

1

0

 

 

0,1

GBR

RNG/5B67-

Hlavoun tuponosý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, VI a VII

139

2,1

 

1,51

13,9

GBR

RNG/8X14-

Hlavoun tuponosý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VIII, IX, X, XII a XIV

14

0

 

0

1,4

GBR

SAN/2A3A4.

Smačci rodu Ammodytes

Vody EU oblastí IIa, IIIa a IV

280

0

 

0

28

GBR

SBR/10-

Sleď obecný

Vody EU a mezinárodní vody oblasti X

11

0

 

0

1,1

GBR

SBR/678-

Sleď obecný

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VI, VII a VIII

24

1,2

 

5

2,4

GBR

SOL/07A.

Jazyk obecný

VIIa

37

20,8

 

56,22

3,7

GBR

SOL/07D.

Jazyk obecný

VIId

1 132

616,2

 

54,43

113,2

GBR

SOL/07E.

Jazyk obecný

VIIe

484,8

459,1

 

94,70

25,7

GBR

SOL/24-C

Jazyk obecný

Vody EU oblastí II a IV

1 217

579,6

 

47,63

121,7

GBR

SOL/7FG.

Jazyk obecný

VIIf a VIIg

204,1

168,9

 

82,75

20,41

GBR

SOL/7HJK.

Jazyk obecný

VIIh, VIIj a VIIk

78

46,2

 

59,23

7,8

GBR

SRX/07D.

Rejnokovití

Vody EU oblasti VIId

159

8,7

124,3

83,65

15,9

GBR

SRX/2AC4-C

Rejnokovití

Vody EU oblastí IIa a IV

774

90,1

557,5

83,67

77,4

GBR

SRX/67AKXD

Rejnokovití

Vody EU oblastí VIa, VIb a VIIa–c a VIIe–k

2 814

128,4

1 817,3

69,14

281,4

GBR

SRX/89C-

Rejnokovití

Vody EU oblastí VIII a IX

10

0

 

0

1

GBR

USK/04-C.

Mníkovec bělolemý

Vody EU oblasti IV

93

64,4

 

69,25

9,3

GBR

USK/1214EI

Mníkovec bělolemý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí I, II a XIV

7

6,8

 

97,14

0,2

GBR

USK/567EI.

Mníkovec bělolemý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

71,6

52,3

 

73,04

7,16

GBR

WHG/07A.

Treska bezvousá

VIIa

37

10,5

 

28,38

3,7

GBR

WHG/7X7A-C

Treska bezvousá

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj a VIIk

1 750

986,8

 

56,39

175

IRL

ALF/3X14-

Pilonoši rodu Beryx

Vody EU a mezinárodní vody oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

11

0

 

0

1,1

IRL

ANG/07.

Ďasovití

VII

3 371

3 256,051

 

96,59

114,949

IRL

ANF/56-14

Ďasovití

VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

613

559,644

 

91,3

53,356

IRL

ARU/34-C

Stříbrnice atlantská

Vody EU oblastí III a IV

8

0

 

0

0,8

IRL

ARU/567.

Stříbrnice atlantská

Vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

338

0

 

0

33,8

IRL

BLI/24-

Mník modrý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí II a IV

4

0

 

0

0,4

IRL

BLI/5B67-

Mník modrý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, VI, VII

5

0,041

 

0,82

0,5

IRL

BSF/56712-

Tkaničnice tmavá

Vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI, VII a XII

1

0

 

 

0,1

IRL

COD/07A.

Treska obecná

VIIa

271

192,5

 

71,03

27,1

IRL

COD/7XAD34

Treska obecná

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1

1 597

1 489,991

 

93,3

107,009

IRL

GFB/567-

Mníkovec velkooký

Vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

267

7,824

 

2,93

26,7

IRL

HAD/07A.

Treska jednoskvrnná

VIIa

583

561,365

 

96,29

21,635

IRL

HAD/5BC6A.

Treska jednoskvrnná

Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb a VIa

932

844,744

 

90,64

87,256

IRL

HAD/6B1214

Treska jednoskvrnná

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VIb, XII a XIV

294

31,168

 

10,6

29,4

IRL

HER/07A/MM

Sleď obecný a sleď tichomořský

VIIa

25

17,19

 

68,76

2,5

IRL

HER/5B6ANB

Sleď obecný a sleď tichomořský

Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, VIb a VIaN

3 416

3 213,49

 

94,07

202,51

IRL

HER/6AS7BC

Sleď obecný a sleď tichomořský

VIIb, VIIc; VIaS

4 777

4 037,394

 

84,52

477,7

IRL

HER/7G-K.

Sleď obecný a sleď tichomořský

VIIg, VIIh, VIIja VIIk

18 320

16 584,548

 

90,53

1 735,452

IRL

HKE/571214

Štikozubci

VI a VII; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

1 873

1 850,101

0,741

98,82

22,158

IRL

JAX/2 A-14

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

Vody EU oblastí IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

46 791

45 306,486

 

96,83

1 484,514

IRL

LEZ/07.

Pakambaly

VII

3 384

3 098,1

 

91,55

285,9

IRL

LEZ/56-14

Pakambaly

VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

483

332,2

 

68,78

48,3

IRL

LIN/6X14.

Mníci

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

671

635,48

 

94,71

35,52

IRL

NEP/07.

Humr severský

VII

10 533,8

9 743,982

608

98,27

181,818

IRL

NEP/*07U16

Humr severský

VII (Porcupine Bank – jednotka 16)

659,80

608

 

92,15

51,8

IRL

NEP/5BC6.

Humr severský

VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb

211

28,501

 

13,51

21,1

IRL

PLE/07A.

Platýs velký

VIIa

848

107,413

 

12,67

84,8

IRL

POK/56-14

Treska tmavá

VI; vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, XII a XIV

440

363,691

 

82,66

44

IRL

RNG/5B67-

Hlavoun tuponosý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, VI a VII

187

0

 

0

18,7

IRL

RNG/8X14-

Hlavoun tuponosý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VIII, IX, X, XII a XIV

7

0

 

0

0,7

IRL

SBR/678-

Sleď obecný

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VI, VII a VIII

6

0

 

0

0,6

IRL

SOL/07A.

Jazyk obecný

VIIa

58

51,442

 

88,69

5,8

IRL

SOL/7FG.

Jazyk obecný

VIIf a VIIg

37

32,799

 

88,65

3,7

IRL

SOL/7HJK.

Jazyk obecný

VIIh, VIIj a VIIk

194

85,031

 

43,83

19,4

IRL

SRX/67AKXD

Rejnokovití

Vody EU oblastí VIa, VIb a VIIa–c a VIIe–k

1 311

277,698

975,598

95,6

57,704

IRL

USK/567EI.

Mníkovec bělolemý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

3

2,125

 

70,83

0,3

IRL

WHG/56-14

Treska bezvousá

VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

101

95,634

 

94,69

5,366

IRL

WHG/7X7A-C

Treska bezvousá

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj a VIIk

6 102

5 836,044

 

95,64

265,956

LTU

BLI/12INT-

Mník modrý

Mezinárodní vody oblasti XII

7

3,21

 

45,86

0,7

LTU

COD/3DX32.

Treska obecná

Vody EU subdivizí 25–32

4 664

0

2 482,827

53,23

466,4

LTU

RNG/5B67-

Hlavoun tuponosý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, VI a VII

48

38,35

 

79,9

4,8

LTU

SRX/67AKXD

Rejnokovití

Vody EU oblastí VIa, VIb a VIIa–c a VIIe–k

21

0

 

0

2,1

LVA

COD/3DX32.

Treska obecná

Vody EU subdivizí 25–32

7 282

0

4 269,2

58,62

728,2

NLD

ANG/07.

Ďasovití

VII

43

0,671

 

1,56

4,3

NLD

ANF/2AC4-C

Ďasovití

Vody EU oblastí IIa a IV

281

50,156

 

17,85

28,1

NLD

ANF/56-14

Ďasovití

VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

65

0

 

0

6,5

NLD

ARU/1/2

Stříbrnice atlantská

Vody EU a mezinárodní vody oblastí I a II

17

0

 

0

1,7

NLD

ARU/34-C

Stříbrnice atlantská

Vody EU oblastí III a IV

39

0

 

0

3,9

NLD

ARU/567.

Stříbrnice atlantská

Vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

3 136

1 784,522

 

56,9

313,6

NLD

COD/07D.

Treska obecná

VIId

56,5

39,241

 

69,45

5,65

NLD

COD/7XAD34

Treska obecná

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1

6

5,166

 

86,1

0,6

NLD

GFB/567-

Mníkovec velkooký

Vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

100

0

 

0

10

NLD

HAD/07 A.

Treska jednoskvrnná

VIIa

2

0

 

0

0,2

NLD

HAD/7X7A34

Treska jednoskvrnná

VIIb–k, VIII, IX a X; vody EU oblastí CECAF 34.1.1

90

64,66

 

71,84

9

NLD

HER/5B6ANB.

Sleď obecný a sleď tichomořský

Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, VIb a VIaN

3 799

3 697,245

 

97,32

101,755

NLD

HER/6AS7BC

Sleď obecný a sleď tichomořský

VIIb, VIIc; VIaS

2

0

 

0

0,2

NLD

HER/7G-K.

Sleď obecný a sleď tichomořský

VIIg, VIIh, VIIja VIIk

1 499

1 363,631

 

90,97

135,369

NLD

HKE/2AC4-C

Štikozubci

Vody EU oblastí IIa a IV

112

111,977

 

99,98

0,023

NLD

HKE/8ABDE.

Štikozubci

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

18

1,416

6,198

42,3

1,8

NLD

JAX/2 A-14

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

Vody EU oblastí IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

71 420

65 194,416

 

91,28

6 225,584

NLD

LEZ/2AC4-C

Pakambaly

Vody EU oblastí IIa a IV

26

15,09

 

58,04

2,6

NLD

LIN/04-C.

Mníci

Vody EU oblasti IV

6

0,237

 

3,95

0,6

NLD

LIN/6X14.

Mníci

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

3

0,354

 

11,8

0,3

NLD

NEP/2AC4-C

Humr severský

Vody EU oblastí IIa a IV

1 265

1 021,579

 

80,76

126,5

NLD

NEP/5BC6.

Humr severský

VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb

10

0

 

0

1

NLD

PLE/07 A.

Platýs velký

VIIa

1

0

 

0

0,1

NLD

PLE/7DE

Platýs velký

VIId a VIIe

65

64,289

 

98,91

0,711

NLD

PRA/2AC4-C

Kreveta severní

Vody EU oblastí IIa a IV

59

0

 

0

5,9

NLD

SAN/2A3A4.

Smačci rodu Ammodytes

Vody EU oblastí IIa, IIIa a IV

366

317,07

 

86,63

36,6

NLD

SOL/24-C.

Jazyk obecný

Vody EU oblastí II a IV

12 465

9 064,5

 

72,72

1 246,5

NLD

SOL/3A/BCD

Jazyk obecný

IIIa; Vody EU subdivizí 22–32

49

0

 

0

4,9

NLD

SOL/7HJK.

Jazyk obecný

VIIh, VIIj a VIIk

51

0

 

0

5,1

NLD

SRX/2AC4-C

Rejnokovití

Vody EU oblastí IIa a IV

457

3,226

427,344

94,22

26,43

NLD

SRX/67AKXD

Rejnokovití

Vody EU oblastí VIa, VIb a VIIa–c a VIIe–k

12

1,014

0,434

12,07

1,2

NLD

WHG/7X7A-C

Treska bezvousá

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj a VIIk

624

571,753

 

91,63

52,247

POL

COD/3DX32.

Treska obecná

Vody EU subdivizí 25–32

20 534

0

14 020,17

68,28

2 053,4

POL

RNG/8X14-

Hlavoun tuponosý

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VIII, IX, X, XII a XIV

30

0

0

0

3

PRT

ANE/9/3411

Červenice obecná

IX a X; vody EU oblastí CECAF 34.1.1

2 073,8

800,079

 

38,58

207,38

PRT

ANF/8C3411

Ďasovití

VIIIc, IX a X; vody EU oblastí CECAF 34.1.1

934,35

811,583

 

86,86

93,435

PRT

BSF/8910-

Tkaničnice tmavá

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VIII, IX a X

3 044,58

2 918,887

 

95,87

125,693

PRT

BSF/C3412-

Tkaničnice tmavá

Vody EU a mezinárodní vody CECAF 34.1.2.

4 321

1 718,319

 

39,77

432,1

PRT

GFB/1012-

Mníkovec velkooký

Vody EU a mezinárodní vody oblastí X a XII

40

6,443

 

16,11

4

PRT

GFB/89-

Mníkovec velkooký

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VIII a IX

11

6,253

 

56,85

1,1

PRT

HKE/8C3411

Štikozubci

VIIIc, IX a X; vody EU oblastí CECAF 34.1.1

4 020

2 631,142

 

65,45

402

PRT

JAX/08C.

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

VIIIc

1 091

1 023,732

 

93,83

67,268

PRT

JAX/09.

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

IX

22 758

18 229,242

325,945

81,53

2 275,8

PRT

JAX/2A-14

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

Vody EU oblastí IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

21

0

 

0

2,1

PRT

LEZ/8C3411

Pakambaly

VIIIc, IX a X; vody EU oblastí CECAF 34.1.1

192

163,84

 

85,33

19,2

PRT

LIN/6X14.

Mníci

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

5

0,022

 

0,44

0,5

PRT

NEP/9/3411

Humr severský

IX a X; vody EU oblastí CECAF 34.1.1

205

176,724

 

86,21

20,5

PRT

SBR/09-

Sleď obecný

EU a mezinárodní vody oblasti IX

182

117,817

 

64,73

18,2

PRT

SBR/10-

Sleď obecný

Vody EU a mezinárodní vody oblasti X

1 240

618,781

 

49,90

124

PRT

SRX/67AKXD-

Rejnokovití

Vody EU oblastí VIa, VIb a VIIa–c a VIIe–k

25

0,02

 

0,08

2,5

PRT

SRX/89-C.

Rejnokovití

Vody EU oblastí VIII a IX

1 322

1 122,592

 

84,92

132,2

PRT

WHB/8C3411

Treska modravá

VIIIc, IX a X; vody EU oblastí CECAF 34.1.1

2 496,98

2 385,035

 

95,52

111,945

SWE

COD/3DX32.

Treska obecná

Vody EU subdivizí 25–32

17 041

0

10 080,89

59,16

1 704,1

SWE

HER/30/31.

Sleď obecný a sleď tichomořský

Subdivize 30-31

7 975

0

6 459,58

81

797,5

SWE

HKE/3A/BCD

Štikozubci

IIIa; Vody EU subdivizí 22–32

144

24,4

 

16,94

14,4

SWE

JAX/2A-14

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

Vody EU oblastí IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

23

14,46

 

62,87

2,3

SWE

LIN/04-C.

Mníci

Vody EU oblasti IV

11

0,91

 

8,27

1,1

SWE

LIN/3A/BCD

Mníci

IIIa; vody EU oblasti IIIb, c, d

23

19,28

 

83,83

2,3

SWE

NEP/3A/BCD

Humr severský

IIIa; vody EU subdivizí 22–32

1 714

1 359,15

 

79,3

171,4

SWE

PRA/2AC4-C

Kreveta severní

Vody EU oblastí IIa a IV

103

0

 

0

10,3

SWE

SAN/2A3A4.

Smačci rodu Ammodytes

Vody EU oblastí IIa, IIIa a IV

4 739

4 735,06

 

99,92

3,94

SWE

SOL/3A/BCD

Jazyk obecný

IIIa; vody EU subdivizí 22–32

30

29,66

 

98,87

0,34

SWE

USK/04-C.

Mníkovec bělolemý

Vody EU oblasti IV

6

0,01

 

0,17

0,6

SWE

USK/3A/BCD

Mníkovec bělolemý

IIIa; vody EU subdivizí 22–32

7

1,69

 

24,14

0,7


(1)  Kvóty dostupné členskému státu podle příslušných nařízení o rybolovných právech po zohlednění výměny rybolovných práv v souladu s čl. 20 odst. 5 nařízení (ES) č. 2371/2002 (Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59), převodu kvót v souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96 a/nebo přerozdělení a odpočtu rybolovných práv v souladu s články 37 a 105 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).


10.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 101/27


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 324/2013

ze dne 9. dubna 2013

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. dubna 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

65,4

TN

109,2

TR

121,8

ZZ

98,8

0707 00 05

MA

116,3

TR

137,0

ZZ

126,7

0709 93 10

MA

91,2

TR

113,1

ZZ

102,2

0805 10 20

EG

47,5

IL

71,8

MA

84,7

TN

67,7

TR

65,2

ZZ

67,4

0805 50 10

TR

76,9

ZZ

76,9

0808 10 80

AR

106,6

BR

93,2

CL

109,3

CN

78,3

MK

29,8

NZ

151,3

US

247,6

UY

106,8

ZA

110,9

ZZ

114,9

0808 30 90

AR

121,7

CL

113,6

CN

100,1

TR

204,5

US

182,0

ZA

123,9

ZZ

141,0


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

10.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 101/29


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 8. dubna 2013

o opatření, které přijalo Dánsko v souladu s článkem 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES a kterým se zakazuje typ víceúčelového strojního zařízení pro přesun zeminy

(oznámeno pod číslem C(2013) 1874)

(Text s významem pro EHP)

(2013/173/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (1), a zejména na článek 11 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s postupem stanoveným v čl. 11 odst. 2 směrnice 2006/42/ES dánské orgány oznámily Komisi a ostatním členským státům opatření, které se týká strojního zařízení typu Multione S630 vyráběného společností C.S.F. Srl., via Palù 6/8, 36040 Grumolo delle Abbadesse (Vicenza), Itálie. Strojní zařízení bylo opatřené označením CE a doložené ES prohlášením o shodě podle směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních, směrnice Komise 2004/108/ES (2) o elektromagnetické kompatibilitě a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES (3) o emisích hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí.

(2)

Multione S630 je víceúčelové strojní zařízení pro přesun zeminy, které může být vybaveno celou řadou úchytů umožňujících provádění různých funkcí během činností jako např. lesnictví, zemědělství, zahradnictví, krajinné úpravy, údržby silnic a stavebnictví.

(3)

K dánskému opatření vedla neshoda strojního zařízení se základním požadavkem na ochranu zdraví a na bezpečnost stanoveným v oddíle 3.4.4 přílohy I směrnice 2006/42/ES, který stanoví, že existuje-li u samojízdného strojního zařízení s jedoucí obsluhou riziko padajících předmětů nebo padajícího materiálu, musí být strojní zařízení navrženo a konstruováno tak, aby se toto riziko vzalo v úvahu, a dovolují-li to rozměry, musí být vybaveno vhodnou ochranou konstrukcí.

(4)

Dánské orgány uvedly, že ačkoliv několik předpokládaných funkcí strojního zařízení vystavuje jedoucí obsluhu riziku padajících předmětů nebo padajícího materiálu, bylo strojní zařízení uvedeno na trh bez ochranné konstrukce proti padajícím předmětům (FOPS). Dánské orgány požádaly výrobce, aby přijal nápravná opatření. Jelikož tento požadavek nebyl splněn, dánské orgány zakázaly uvádět na trh strojní zařízení Multione S630 bez FOPS a nařídily výrobci, aby v případě strojů, které již byly uvedeny na trh, přijal nápravná opatření.

(5)

Komise zaslala výrobci dopis, ve kterém ho vyzvala, aby sdělil své připomínky k opatření přijatému Dánskem. Ve své odpovědi výrobce uvedl, že dle jeho názoru není nutné vybavovat stroj FOPS, pokud je dodán pro funkce, při nichž nehrozí riziko padajících předmětů nebo padajícího materiálu. Informoval nicméně Komisi, že v návaznosti na opatření přijaté dánskými orgány podnikl kroky nezbytné k tomu, aby byly všechny stroje uvedené na dánský trh vybaveny FOPS.

(6)

Oddíl 1.1.2 písm. a) přílohy I směrnice 2006/42/ES stanoví, že strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby plnilo svou funkci a mohlo být provozováno, seřizováno a udržováno, aniž by osoby byly vystaveny riziku, pokud se tyto operace provádějí za předpokládaných podmínek, avšak rovněž s přihlédnutím k jakémukoli jeho důvodně předvídatelnému nesprávnému použití. Účelem přijatých opatření musí být vyloučení každého rizika během předpokládané doby životnosti strojního zařízení, včetně etap dopravy, montáže, demontáže, vyřazování z provozu a šrotování.

(7)

V případě víceúčelového strojního zařízení, jako je Multione S630, je pravděpodobné, že i když je stroj původně dodán pro funkce, při nichž nehrozí riziko padajících předmětů nebo padajícího materiálu, bude během své předpokládané doby životnosti používán i pro jiné zamýšlené funkce, které obsluhu tomuto riziku vystavují. V důsledku toho je třeba riziko padajících předmětů nebo padajícího materiálu brát v potaz už při návrhu a konstrukci stroje.

(8)

Přezkoumání důkazů předložených dánskými orgány a připomínek sdělených výrobcem potvrzuje, že strojní zařízení typu Multione S630 bez FOPS nesplňuje základní požadavek na ochranu zdraví a na bezpečnost stanovený v oddíle 3.4.4 přílohy I směrnice 2006/42/ES a že tento nesoulad vede ke vzniku vážného rizika poranění jedoucí obsluhy padajícími předměty nebo padajícím materiálem,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Opatření přijaté dánskými orgány, jež zakazuje uvádět na trh strojní zařízení typu Multione S630, které není vybaveno ochranou konstrukcí proti padajícím předmětům (FOPS), a jež po výrobci požaduje, aby přijal nápravná opatření, pokud jde o stroje, které již byly uvedeny na trh, je odůvodněné.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 8. dubna 2013.

Za Komisi

Antonio TAJANI

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 24.

(2)  Úř. věst. L 337, 13.11.2004, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 162, 3.7.2000, s. 1.


10.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 101/31


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 8. dubna 2013,

kterým se stanoví seznam inspektorů Unie podle čl. 79 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009

(oznámeno pod číslem C(2013) 1882)

(2013/174/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (1), a zejména na čl. 79 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1224/2009 zavádí režim Společenství pro kontrolu, inspekci a vynucování k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky. Nařízení (ES) č. 1224/2009 stanoví, že aniž je dotčena prvořadá odpovědnost pobřežních členských států, mohou inspektoři Unie provádět inspekce v souladu s uvedeným nařízením ve vodách Unie a na rybářských plavidlech Unie mimo vody Unie. Seznam inspektorů Unie má být stanoven v souladu s postupem stanoveným v nařízení (ES) č. 1224/2009.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 404/2011 ze dne 8. dubna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (2), stanoví prováděcí pravidla pro uplatňování kontrolního režimu Evropské unie zavedeného nařízením (ES) č. 1224/2009.

(3)

Prováděcí nařízení (EU) č. 404/2011 stanoví, že seznam inspektorů Unie má být přijat na základě oznámení členských států a Evropské agentury pro kontrolu rybolovu.

(4)

Prováděcím rozhodnutím Komise 2011/883/EU (3) byl přijat první seznam inspektorů Unie. Článek 120 prováděcího nařízení (EU) č. 404/2011 stanoví, že po sestavení počátečního seznamu oznámí členské státy a Evropská agentura pro kontrolu rybolovu do října Komisi jakékoli změny, které by chtěly v seznamu pro následující kalendářní rok provést, a Komise seznam do 31. prosince odpovídajícím způsobem změní.

(5)

Některé členské státy předložily celé seznamy příslušných inspektorů. Je proto vhodné nahradit seznam stanovený prováděcím rozhodnutím 2011/883/EU novým seznamem inspektorů Unie uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí a vycházejícím ze seznamů a oznámení o změnách původního seznamu předložených členskými státy.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Seznam inspektorů Unie je uveden v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Prováděcí rozhodnutí 2011/883/EU se zrušuje.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 8. dubna 2013.

Za Komisi

Maria DAMANAKI

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 112, 30.4.2011, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 343, 23.12.2011, s. 123.


PŘÍLOHA

SEZNAM INSPEKTORŮ UNIE PODLE ČL. 79 ODST. 1 NAŘÍZENÍ (ES) č. 1224/2009

Země

Inspektoři

Belgie

De Vleeschouwer, Guy

Devogel, Geert

Lieben, Richard

Monteyne, Ian

Bulharsko

Kamenov, Vladimir Angelov

Kerekov, Nikolay Ivanov

Česká republika

nepoužije se

Dánsko

Akselsen, Ole

Andersen, Dan Søgård

Andersen, Hanne Skjæmt

Andersen, Lars Ole

Andersen, Mogens Godsk

Andersen, Niels Jørgen Anton

Andersen, Peter Bunk

Anderson, Jacob Edward

Bache, René

Bang, Mai

Barrit, Jørgen

Beck, Bjarne Baagø

Bendtsen, Lars Kjærsgaard

Bernholm, Kristian

Burgwaldt Andersen, Martin

Carl, Morten Hansen

Christensen, Frantz Viggo

Christensen, Jesper Just

Christensen, Peter Grim

Christensen, Thomas

Christiansen, Michael Koustrup

Damsgaard, Kresten

Degn, Jesper Leon

Due-Boje, Thomas Zinck

Dølling, Robert

Ebert, Thomas Axel Regaard

Eiersted, Jesper Bech

Eilers, Bjarne

Elnef, Frank Godt

Fick, Carsten

Frandsen, Rene Brian

Frederiksen, Torben Broe

Gotved, Jesper Hovby

Groth, Niels

Grupe, Poul

Gaarde, Børge

Handrup, Jacob

Hansen, Bruno Ellekær

Hansen, Gunnar Beck

Hansen, Henning Skødt

Hansen, Ina Kjærgaard

Hansen, Jan Duval

Hansen, John Daugaard

Hansen, Martin

Hansen, Martin Baldur

Hansen, Ole

Hansen, Thomas

Harbo, Christen Christensen

Heldager, Peter

Hestbek, Flemming

Høgild, Lars

Højrup, Torben

Jaeger, Michael Wassermann

Jensen, Anker Mark

Jensen, Flemming Bergtop

Jensen, Hanne Juul

Jensen, Jimmy Langelund

Jensen, Jonas Krøyer

Jensen, Jørn Uth

Jensen, Lars Henrik

Jensen, Lone A.

Jensen, René Sandholt

Jespersen, René

Johansen, Allan

Johnsen, Stine Lykke

Juul, Torben

Justesen, Mogens Palle

Jørgensen, Kristian Sandal

Jørgensen, Lasse Elmgren

Jørgensen, Ole Holmberg

Karlsen, Jesper Herning

Knudsen, Malene

Knudsen, Niels Christian

Knudsen, Ole Hvid

Kofoed, Kim Windahl

Kokholm, Peder

Kristensen, Henrik

Kristensen, Jeanne Marie

Kristensen, Peter Holmgaard

Larsen, Michael Søeballe

Larsen, Peter Hjort

Larsen, Tim Bonde

Lorenzen, Arne

Lundbæk, Tommy Oldenborg

Madsen, Arne

Madsen, Jens-Erik

Madsen, Johnny Gravesen

Mortensen, Erik

Mortensen, Jan Lindholdt

Møller, Gert

Munkholm, Iben

Nielsen, Christian

Nielsen, Dan Randum

Nielsen, Dion

Nielsen, Hans Henrik

Nielsen, Henrik

Nielsen, Henrik Frühstück

Nielsen, Henrik Kruse

Nielsen, Jeppe

Nielsen, Tage Kim

Nielsen, Niels Kristian

Nielsen, Steen

Nielsen, Søren

Nielsen, Søren Egelund

Nielsen, Trine Fris

Nørgaard, Max Reno Bang

Paulsen, Kim Thor

Pedersen, Bent Lykke

Pedersen, Claus

Pedersen, Knud Jan

Petersen, Christina Holmer

Petersen, Henning Juul

Petersen, Jimmy Torben

Porsmose, Tommy

Poulsen, Bue

Poulsen, Janni Branderup

Poulsen, John

Ramm, Heine

Risager, Preben

Rømer, Jan

Schjoldager, Tim Rasmussen

Schmidt, Stefan Göttsche

Schou, Kasper

Schultz, Flemming

Siegumfeldt, Jeanette

Simonsen, Kjeld

Simonsen, Morten

Skrivergaard, Lennart

Skaaning, Per

Sørensen, Allan Lindgaard

Thomsen, Bjarne Kondrup

Thomsen, Klaus Ringive Solgaard

Thorsen, Michael

Trab, Jens Ole

Vistrup, Annette Klarlund

Wille, Claus

Wind, Bernt Paul

Østergård, Lars

Aasted, Lars Jerne

Německo

Abs, Volker

Baumann, Jörg

Bembenek, Jörg

Bergmann, Udo

Bernhagen, Sven

Bieder, Mathias

Birkholz, Siegfried

Bloch, Ralf

Borchardt, Erwin

Bordolo, Jan

Borowy, Matthias

Bösherz, Andreas

Brunnlieb, Jürgen

Buchholz, Matthias

Büttner, Harald

Cassens, Enno

Christiansen, Dirk

Claßen, Michael

Döhnert, Tilman

Drenkhahn, Michael

Dürbrock, Dierk

Ehlers, Klaus

Erdmann, Christian

Fink, Jens

Franke, Hermann

Franz, Martin

Frenz, Sandro

Garbe, Robert

Golz, Ulrich

Gräfe, Roland

Grawe, André

Griemberg, Lars

Haase, Christian

Hänse, Dirk

Hansen, Hagen

Heidkamp, Max

Heisler, Lars

Herda, Heinrich

Hickmann, Michael

Homeister, Alfred

Hoyer, Oliver

Käding, Christian

Keidel, Quirin

Kersten, Mickel

Klimeck, Uwe

Köhn, Thorsten

Kollath, Mark

Kopec, Reinhard

Kraack, Sönke

Krüger, Martin

Krüger, Torsten

Kupfer, Christian

Kutschke, Holger

Lange, Michael

Lehmann, Jan

Lorenzen, Alexander

Lübke, Torsten

Lührs, Carsten

Möhring, Torsten

Mücher, Martin

Mundt, Mario

Nickel, Jörg

Nöckel, Stefan

Pauls, Werner

Perkuhn, Martin

Raabe, Karsten

Radzanowski, Sven

Ramm, Jörg

Reimers, Andre

Remitz, Lutz

Rutz, Dietmar

Sauerwein, Dirk

Schmidt, Harald

Schmiedeberg, Christian

Schuchardt, Karsten

Schuler, Claas

Sehne, Dirk

Skrey, Erich

Slabik, Peter

Springer, Gunnar

Stüber, Jan

Sturm, Jochen

Sween, Gorm

Taubert, Christian

Teetzmann, Julian

Thieme, Stefan

Thomas, Raik

Tiedemann, Harald

Vetterick, Arno

Wagner, Ralf

Welz, Henning

Welz, Oliver

Wessels, Heinz

Wichert, Peter

Wolken, Hans

Estonsko

Grossmann, Meit

Lasn, Margus

Nigu, Silver

Ninemaa, Endel

Pai, Aare

Ulla, Indrek

Varblane, Viljar

Irsko

Aherne, Robert

Allen, Damien

Amrien, Rudi

Andersson, Kareen

Andrews, Kevin

Ansbro, Mark

Armstrong, Stuart

Barber, Kevin

Barrett, Elizabeth

Barrett, Brendan

Barrett, John

Beale, Derek

Bones, Anthony

Brandon, James

Brannigan, Stephen

Breen, Kieran

Broderick, Michael

Brophy, James

Brophy, Paul

Browne, Joseph

Browne, Patrick

Brunicardi, Michael

Buckley, Anthony

Buckley, David

Bugler, Andrew

Butler, David

Byrne, Kenneth

Cagney, Daniel

Cahalane, Donnchadh

Campbell, Aoife

Carr, Kieran

Casey Anthony

Casey, Alex

Chute, Killian

Claffey, Seamus

Clarke, Tadhg

Cleary, James

Cloke, Niall

Coffey, Kevin

Cogan, Gerard

Coleman, Thomas

Collins, Damien

Connery, Paul

Cooper, Trevor

Corish, Cormac

Corrigan, Kieran

Cosgrave, Thomas

Cotter, Jamie

Cotter, Colm

Coughlan, Susan

Graven, Cormac

Crowley, Brian

Cummins, William

Cunningham, Diarmuid

Curran, Donal

Curtin, Brendan

Daly, Brendan

Daly, Joseph

D’Arcy, Enna

Devaney, Michael

Dicker, Philip

Doherty, Anita

Doherty, Patrick

Donaldson, Stuart

Downing, Erika

Downing, Grace

Downing, John

Doyle, Cronan

Duane, Paul

Ducker, Nigel

Dullea, Michael

Falvey, John

Fanning, Grace

Farrell, Brian

Fealy, Gerard

Fenton, Gary

Ferguson, Kevin

Finegan, Ultan

Fitzgerald, Brian,

Fitzgerald, Richard

Fitzpatrick, Gerard

Fleming, David

Flynn, Alan

Foley, Brendan

Foley, Kevin

Foran, Bryan

Forde, Cathal

Fowler, Patrick

Fox, Colm

Freeman, Harry

Gallagher, Damien

Gallagher, Neil

Gallagher, Paddy

Galvin, Rory

Galvin, Sarah

Gannon, James

Geaney, Gerard

Geraghty, Anthony

Gleeson, Marie

Gormanly, Breda

Goulding, Josephine

Goulding, Donal

Greenwood, Mark

Grogan, Suzanne

Haigney, Vincent

Hamilton, Gillian

Hamilton, Gregory

Hamilton, Ken

Hamilton, Stewart

Hannon, Gary

Harding, James

Harkin, Patrick

Harkins, Ciaran

Harman, Mark

Healy, Derek

Healy, John

Hederman, John

Heffernan, Bernard

Hegarty, Denis,

Hegarty, Paul

Henson, Marie

Hewson, Kevin

Hickey, Adrian

Hickey, Michael

Horgan, Brian

Humphries, Daniel

Irwin, Richard

Ivory, Sean

Joyce, Michael

Kavanagh, Ian

Keane, Brian

Kearney, Brendan

Keeley, David

Keirse, Gavin

Kelly, Niall

Kenneally, Jonathan

Kennedy, Liam,

Kennedy, Thomas

Keogh, Mark

Kickham, Jon-Laurence

Kinsella, Gordon

Kirwan, Conor

Laide, Cathal

Landy, Glenn

Lane, Brian

Lane, Mary

Leahy, Brian

Lenihan, Mark

Linehan, Sean

Lynch, Darren

Lynch, Gerard

Lynch, Grainne

Lynch, Robert

Mac Donald, Victor

MacUnfraidh, Caoimhin

MacGabhann, Declan

Mackey, John

Mallon, Keith

Malone, Robert

Maloney, Nessa

Maunsell, Blaithin

Mc Carthy, Gavin

Mc Carthy, Mark

Mc Carthy, Michael

Mc Connell, Clodagh

Mc Gee, Noel

Mc Glinchey, Martin

Mc Grath, Owen

Mc Grath, Richard

Mc Groarty, John

Mc Groarty, Mark

Mc Guckin, Martin

Mc Keown, Amelia

Mc Laughlin, Ronan

Mc Loughlin, Gerard

Mc Loughlin, John-Jack

Mc Namara, Paul

Mc Parland, Cian

Mc Philbin, Dwayne

McCaffrey, Lesley

McGroary, Peter

McNamara, Ken

McWilliams, Stuart

Memery, David

Meredith, Helen

Molloy, Darren

Molloy, John Paul

Moloney, Kara

Moloney, Luke

Moore, Conor

Morrison, Kevin

Mulcahy, Shane

Mulcahy, John

Mullane, Paul

Mullery, Alan

Mundy, Brendan

Murphy, Barry

Murphy, Brian

Murphy, Claire

Murphy, Enda

Murphy, Honor

Murphy, John

Murran, Sean

Murray, Paul

Nalty, Christopher

Nash, John

Ni Cionnach Pic, Dubheasa

Nolan, Brian

O Brien, Claire,

O Brien, David

O Brien, Jason

O Brien, Kenneth

O Callaghan, Maria

O Ceallaigh, Kevin

O Connor, Diarmud

O Donoghue, John

O Donoghue, Niamh

O Donovan, Diarmud

O Donovan, Michael

O Donavan, Thomas

O Dowd, Brendan

O Driscoll, Olan

O Flynn, Aisling

O Leary, David

O Mahony, David

O Mahony, Karl

O Mahony, Robert

O Neachtain, Aonghus

O Regan, Alan

O Regan, Anthony

O Reilly, Brendan

O Seaghdha, Ciaran

O Shea, John

O Sullivan, Charles

O Sullivan, Patricia

O’Brien, Amanda

O’Donovan, Bernard

O’Keeffe, Olan

O’Neill, Shane

O’Regan, Cliona

O’Sullivan, Aileen

Patterson, Adrienne

Pentony, Declan

Peyronnet, Arnaud

Phipps, Kevin

Pierce, Paul

Piper, David

Plante, Maurice

Plunkett, Thomas

Power-Moylotte, Gillian

Prendergast, Kevin

Pyke, Gavin

Pyne, Alan

Quigg, James

Quigley, Declan

Quinn, James

Quinn, Michael

Reddin, Anthony

Reidy, Patrick

Ridge, Patrick

Roche, John

Rogers, Kevin

Ryan, Fergal

Scalici, Fabio

Scanlon, Caroline

Shalloo, Jim

Shanahan, Jacqueline

Sheahan, Paudie

Sheridan, Glenn

Shiels, Brian

Sills, Barry

Smith, Brian

Smyth, Eoin

Snowdon, Edward

Stack, Stephen

Sweetnam, Vincent

Tarrant, Martin

Tighe, Declan

Timon, Eric

Tortise, Charles

Turley, Mark

Twomey, Peter

Twomey, Thomas

Valls Senties, Virginia

Wall, Daniel

Wall, Vanessa

Wallace, Jason

Wallace, Eugene

Walsh, Conleth

Walsh, Laurence

Walsh, Richard

Watson, Philip

Weldon, James

Whelan, Mark

Whelehan, Jason

White, John

Wickham, Laurence

Wilmot, Emmet

Wise, James

Řecko

Αγγελόπουλος, Χαράλαμπος

Αγιανιάν, Σπυρίδων

Αδαμοπούλου, Γεωργία

Ακουμιανάκης, Βασίλειος

Ακριβός, Δημήτριος

Αλεξανδρόπουλος, Ευστάθιος

Αλεξίου Νικόλαος

Αργυρακοπούλου, Αικατερίνη

Βαίτσης Γεώργιος

Βαρδαξής, Βασίλειος

Βαρελόπουλος, Ευάγγελος

Βελισσαρόπουλος, Αλέξανδρος

Βεργίνης, Αναστάσιος

Βιδάλη, Μαρία

Βορτελίνας, Γεώργιος

Βουρλέτσης, Σωτήριος

Γεωργαντζόπουλος Θεόδωρος

Γεωργατζής, Ιωάννης

Γιαννούσης, Βασίλειος

Γκανατσούλα Ελένη

Γκλεζάκος, Ανδρέας

Γκορίτσας, Γεώργιος

Γογοδώνης, Δημήτριος

Γρηγορίου, Αικατερίνη

Δελημήτης, Βασίλειος

Δημόπουλος, Απόστολος

Δοκιανάκης, Κωνσταντίνος

Δούτσης, Δημήτριος

Δροσάκης, Σπυρίδων

Ελευθερίου, Κωνσταντίνος

Ευαγγελάτος, Νικόλαος

Ζακυνθινός, Κωνσταντίνος

Ζαμπετάκης, Νικόλαος

Ζαφειράκης, Διονύσιος

Ζησιμόπουλος, Νεκτάριος

Ζουρμπαδέλος, Σταμούλης

Ηλιάδης, Νικόλαος

Καλαμάκης Ευάγγελος

Καλαμάρης, Χαρίδημος

Καλλίνικος, Κωνσταντίνος

Καλογεράκης, Γεώργιος

Καλογήρου, Νικόλαος

Καρανάσιος Γεώργιος

Καρυστιανός Στέφανος

Κατημερτζόγλου, Στέλιος

Κατσακούλης, Παράσχος

Κατσάμπας, Νικόλαος

Κάτσης Αναστάσιος

Καψάσκης, Παρασκευάς

Κοκκάλας, Νικόλαος

Κοκολογιαννάκης, Ευάγγελος

Κοντοβάς, Γρηγόριος

Κοντογιάννης, Κωνσταντίνος

Κοντογιάννης, Νέστωρας

Κοντός Παναγιώτης

Κουζίλου, Σταυρούλα

Κουκάρας, Ευάγγελος

Κουκλατζής, Δημήτριος

Κουλαξίδης, Δρακούλης

Κουμπανάκη, Θεοδώρα

Κουρούλης, Στυλιανός

Κραουνάκης, Γεώργιος

Κωνστάντος, Γεώργιος

Κωστάκης, Μιχαήλ

Κωστόπουλος, Νικόλαος

Μαίλης, Στέφανος

Μαλαφούρης, Σπυρίδων

Μανούσος, Αντώνιος

Μανωλουδάκης, Ιωάννης

Μαραγκού, Άννα

Μαργώνης, Γεώργιος

Μαχαιρίδης, Νικόλαος

Μολυβιάτης Βασίλειος

Μόριτς, Ελευθέριος

Μόσχος, Δημήτριος

Μπάρλας, Αθανάσιος

Μπεθάνης, Γεώργιος

Μπερζιργιάννης, Αντώνιος

Μπίχας, Βασίλειος

Μπραουδάκης, Γεώργιος

Ντόκος, Ευάγγελος

Ξακοπούλου, Χρυσάνθη

Ξυπνητού, Βασιλική

Ουζουνόγλου, Ραλλού

Παναγιώτου Στυλιανός

Παπαδοπούλου, Μαρία-Ευαγγελία

Παπακωνσταντίνου, Νικόλαος

Παπαλεονάρδος, Δημοσθένης

Παρδάλης Αριστοτέλης

Πάρος Νικόλαος

Πασβαντής Ιωάννης

Πασχαλάκης, Χρήστος

Πατεράκης, Γεώργιος

Πάτσης, Χρήστος

Πέγιος, Γεώργιος

Πετμέζα Αγγελική-Ειρήνη

Πιπιγκάκης Νικόλαος

Πλατής, Κωνσταντίνος

Ρήγα, Κυριακή

Ρηγούλης, Ζαχαρίας

Ριακοτάκης, Δημήτριος

Ριζοπούλου, Αγγελική

Σαραντάκος, Ιωάννης

Σαραντίδης Ιωάννης

Σιγανός, Εμμανουήλ

Σλανκίδης, Βασίλειος

Σταματελάτος, Σπυρίδων

Σταυροπούλου Μαρία-Αμαρυλλίς

Σταυρουλάκης, Γεώργιος

Στουπάκης Μιχαήλ

Στρατηγάκης, Διονύσιος-Γεώργιος

Στρατιδάκη, Χρυσή

Συρίγος, Σπυρίδων

Σφακιανάκης, Εμμανουήλ

Σωτηροπούλου Ελένη

Τελεμές, Χριστόδουλος

Τετράδη, Γεωργία

Τοπάλογλου, Κωνσταντίνος

Τουρουλίτης Χριστόφορος

Τζεσούρης, Γεώργιος

Τζιόλας, Ιωάννης

Τρίχας, Χρήστος

Τσαπατσάρης, Νικόλαος

Τσαχπάζης, Δημήτριος

Τσέλης, Ανδρέας

Τσιμηρίκα, Αγγελική

Τσούμας, Σπυρίδων

Φόρας, Γεώργιος

Φραζής, Εμμανουήλ

Χαμαλίδης, Βασίλειος

Χαριτάκης, Ανδρέας

Χασανίδης, Γεώργιος

Χατζηπασχάλης, Κωνσταντίνος

Χρηστέας, Κυριάκος

Ψαρράς, Άγγελος

Ψηλός, Κωνσταντίνος

Španělsko

Abalde Novas, Tomás

Acuña Barros, José Antonio

Almagro Carrobles, Jorge

Alonso Sánchez, Beatriz

Álvarez Gómez, Marco Antonio

Amunárriz Emazabel, Sebastián

Avedillo Contreras, Buenaventura

Barandalla Hernando, Eduardo

Boy Carmona, Esther

Boy Carmona, Sara

Bravo Téllez, Guillermo

Brotons Martínez, José Jordi

Calderón Gómez, José Gabriel

Carmona Mazaira, Manuel

Carro Martínez, Pedro

Chamizo Catalán, Carlos

Climent de Castro, Luis Miguel

Cortés Fernández, Natalia

Couce Prieto, Carlos

Criado Bará, Bernardo

Del Castillo Jurado, Ángeles

Del Hierro Suances, Javier

Del Hierro Suances, María

Fariña Clavero, Irene

Fernández Costas, Antonio

Ferreño Martínez, José Antonio

Fontán Aldereguía, Manuel

Fontanet Domenech, Felipe

García Antoni, Mónica

García González, Francisco Javier

García Merchán, Marta

García Simonet, Cristina

Garrido Álvarez, Santiago

Genovés Ferriols, José Carlos

Gil Gamundi, Juan Luis

Gómez Delgado, Raquel

González Fernández, Manuel A.

González Fernández, Marta

Guerrero Claros, María

Gundín Payero, Laura

Gutiérrez Tudela, Manuel

Iglesias Prada, Juan Antonio

Lado Codesido, Beatriz

Lastra Torre, Ruth

Lestón Leal, Juan Manuel

López González, María

Lorenzo Sentis, José Manuel

Marra-López Porta, Julio

Martínez González, Jesús

Martínez Velasco, Carolina

Mayoral Vázquez, Fernando

Mayoral Vázquez, Gonzalo

Mayordomo Montiel, Jaime

Medina García, Estebán

Méndez-Villamil Mata, María

Menéndez Fernández, Manuel J.

Miranda Almón, Fernando

Molina Romero, José António

Ochando Ramos, Ana María

Orgueira Pérez, Ma Vanesa

Ortigueira Gil, Adolfo

Ossorio González, Carlos

Ovejero González, David

Pérez González, Virgilio

Perujo Dávalos, Florencio

Piñón Lourido, Jesús

Ponte Fernández, Gerardo

Prieto Estévez, Laura

Ríos Cidrás, Manuel

Ríos Cidrás, Xosé

Rodríguez Bonet, Jordi

Rodríguez Moreno, Alberto

Rodríguez Muñiz, José Manuel

Rueda Aguirre, Luzdivina

Ruiz Gómez, Sònia

Saavedra España, Jesús

Sáenz Arteche, Idola

Sánchez Sánchez, Esmeralda

Santalices López, Marta

Santos Maneiro, José Tomás

Santos Pinilla, Beatriz

Sendra Gamero, Ma Esther

Serrano Sánchez, Daniel

Sieira Rodríguez, José

Tenorio Rodríguez, José Luis

Torre González, Miguel Á.

Tubío Rodríguez, Xosé

Unzurrunzaga Campoy, José María

Valcarce Arenas, Paula Isabel

Vásquez Pérez, Ivan

Vázquez Pérez, Juana Ma

Vega García, Francisco M.

Vicente Castro, José

Vidal Maneiro, Juan Manuel

Yeregui Velasco, Pablo

Zamora de Pedro, Carlos

Francie

Belz, Jean-Pierre

Ben Khemis, Patricia

Beyaert, Frédéric

Bigot, Jean-Paul

Bon, Philippe

Bouniol, Grégory

Bourbigot, Jean-Marc

Cacitti, Raymond

Caillat, Marc

Celton Arnaud

Ceres, Michel

Crochard, Thierry

Croville, Serge

Curaudeau, Patrick

Daden, Nicolas

Dambron, François

Darsu, Philippe

Davies, Philippe

Deric, William

Desson, Patrick

Dolou, Claude

Donnart, Christian

Ducrocq, Philippe

Fernandez, Gabriel

Fortier, Eric

Fouchet, Michel

Fournier, Philippe

Gehanne, Laurent

Gloaguen, Maurice

Guillemette, Jean Luc

Harel, David

Hitier, Sébastien

Isore, Pascal

Le Corre, Joseph

Le Cousin, Jean-Luc

Le Dreau, Gilbert

Lescroel, Yann

Maingraud, Dominique

Malassigne, Jean-Paul

Masseaux, Yanick

Menuge, Gilles

Moussaron, Hervé

Moussay, David

Ogor, Bernard

Pasquereau, Rebecca

Peron, Olivier

Peron, Pascal

Radius, Caroline

Richou, Fabrice

Rondeau, Arnold

Rousselet, Pascal

Semelin, Gérard

Serna, Mathieu

Trividic, Bernard

Vilbois, Pierre

Villenave, Patrick

Villenave, Yorrick

Itálie

Abate, Massimiliano

Abbate, Marco

Affinita, Enrico

Albani, Emidio

Apollonio, Cristian

Aprile, Giulio

Aquilano, Donato

Barraco, Francesco

Basile, Giuseppe

Benvenuto, Salvatore Giovanni

Bernadini, Stefano

Biondo, Fortunato

Bizzari, Simona

Bizzarro, Federico

Boccoli, Fabrizio

Bonsignore, Antonino

Bove, Gian Luigi

Burlando, Michele

Caiazzo, Luigia

Calandrino, Salvatore

Cambareri, Michelangelo

Cappa, Euplio

Cappeli, Salvatore

Carafa, Simone

Carini, Vito

Carta, Sebastiano

Castellano, Sergio

Cau, Dario

Cesareo, Michele

Chionchio, Alessandro

Cianci, Vincenzo

Cignini, Innocenzo

Colarossi, Mauro

Colazzo, Massimiliano

Comuzzi, Alberto

Conte, Fabio

Conte, Plinio

Corallo, Domenico

Cormio, Carlo

Cortese, Raffaele

Costanzo, Antonio

Criscuolo, Enrico

Croce, Aldo

Cuciniello, Luigi

D’Acunto, Francesco

D’Agostino, Gianluca

D’Amato, Fabio

D’Aniello, Annunziata

D’Arrigo, Antonio

De Crescenzo, Salvatore

De Pinto, Giuseppe

De Quarto, Enrico

Del Monaco, Ettore

Di Benedetto, Luigi

Di Domenico, Marco

Di Donato, Eliana

Doria, Angelo

D’Orsi, Francesco Paolo

Errante, Domenico

Esibini, Daniele

Esposito, Francesco

Esposito Robertino

Fanizzi, Tommaso

Fava, Antonello

Ferrara, Manfredo

Fioravanti, Andrea

Fiore, Fabrizio

Fogliano, Pasquale

Folliero, Alessandro

Francolino, Giuseppe

Fuggetta, Pasquale

Gallo, Antonio

Gangemi, Roberto

Genchi, Paolo

Giannone, Giuseppe Claudio

Giovannone, Vittorio

Gismondi, Tommaso

Golizia, Pasquale

Graziani, Walter

Greco, Giuseppe

Guida, Giuseppe

Guido, Alessandro

Guzzi, Davide

Iemma, Oreste

Isaia, Sergio

L’Abbate, Giuseppe

La Porta, Santi Alessandro

Lambertucci, Alessandro

Lanza, Alfredo

Leto, Antonio

Lo Pinto, Nicola

Lo Priesti, Matteo

Loggia, Carlo

Lombardi, Pasquale

Longo, Pierino Paolo

Maggio, Giuseppe

Magnolo, Lorenzo Giovanni

Maio, Giuseppe

Maltese, Franco

Marceca, Giuseppe

Mariotti, Massimiliano

Marrello Luigi

Martina, Francesco

Martinez, Giuliano

Marzio, Paolo

Mastrobattista, Giovanni Eligio

Matera, Riccardo

Messina, Gianluca

Mino, Alessandro

Monaco, Paolo

Morelli, Alessio

Mostacci, Sergio Massimo

Mugnaini, Dany

Musella, Stefano

Nacarlo, Amadeo

Nardelli, Giuseppe

Negro, Mirco

Novaro, Giovanni

Palombella, Fabio Luigi

Panconi, Federico

Pantaleo, Cosimo

Paolillo, Francesco

Patalano, Andrea

Pavese, Paolo

Pepe, Angelo

Petruzzi, Giulia

Pino, Filippo

Piroddi, Paola

Pisino, Tommaso

Pistorio, Angelo

Poli, Mario

Porru, Massimiliano

Postiglione, Vito

Praticò, Daniele

Preziosi, Pietro

Puddinu, Fabrizio

Puleo, Isidoro

Quinci, Gianbattista

Rallo, Tommaso

Rivalta, Fabio

Romanazzi, Francesco

Romanazzi, Valentina

Ronca, Gianluca

Rossano, Michele

Sacco, Giuseppe

Salce, Paolo

Santini, Paolo

Sarpi, Stefano

Sassanelli, Michele

Schiattino, Andrea

Sebastio, Luciano

Siano, Gianluca

Silvia, Salvatore

Siniscalchi, Francesco

Solidoro, Sergio Antonio

Spagnuolo, Matteo

Stramandino, Rosario

Sufrà, Emanuele

Tersigni, Tonino

Tesauro, Antonio

Tescione, Francesco

Tesone, Luca

Tordoni, Maurizio

Torrisi, Ivano

Trapani, Salvatore

Triolo, Alessandro

Troiano, Primiano

Tumbarello, Davide

Tumminello, Salvatore

Turiano, Giuseppe

Uopi, Alessandro

Vangelo, Pietro

Vellucci, Alfredo

Ventriglia, Felice

Vero, Pietro

Virdis, Antonio

Vitali, Daniele

Zaccaro, Giuseppe Saverio

Zippo, Luigi

Kypr

Apostolou, Antri

Avgousti, Antonis

Christodoulu, Lakis

Christoforou, Christiana

Christou, Nikoletta

Flori, Panayiota

Fylaktou, Anthi

Georgiou, Markella

Hadjialexandreou, Kyriacos

Heracleous, Andri

Ioannou, Georgios

Ioannou, Theodosis

Karayiannis, Christos

Konnaris, Kostas

Korovesis, Christos

Kyriacou, Kyriacos

Kyriacou, Yiannos

Michael, Michael

Nicolaou Nicolas

Panagopoulos, Argyris

Papadopoulos, Andreas

Pavlou George

Prodromu, Pantelis

Savvides, Andreas

Lotyšsko

Barsukovs, Vladislavs

Brants, Jānis

Brente, Elmārs

Caune, Vizma

Gronska, Ieva

Holštroms, Arturs

Kalējs, Rūdolfs

Klagišs, Felikss

Kozlovskis, Rolands

Leja, Jānis

Naumova, Daina

Priediens, Ainars

Pūsilds, Aigars

Putniņš, Raitis

Sproğis, Eduards

Štraubis, Valērijs

Upmale, Sarmīte

Veide, Andris

Veinbergs, Miks

Zemture, Viola

Litva

Balnis, Algirdas

Jonaitis, Arūnas

Kazlauskas, Tomas

Lendzbergas, Erlandas

Vaitkus, Giedrius

Zartun, Vitalij

Lucembursko

nepoužije se

Maďarsko

nepoužije se

Malta

Abela, Claire

Agius, Jesmond

Balzan, Gilbert

Bonello, Shaun

Borg, Anthony

Brimmer, Christopher

Busutill, Amadeo

Cachia, Pierre

Carabott, Paul

Carabott, Stephen

Cardona, Emanuel

Caruana, Francis

Caruana, Raymond

Caruana Russel

Cassar, Jonathan

Cauchi, Marco

Cutajar, Alex

Farrugia, Joseph

Farrugia, Omar

Gatt, William

Galea, Alex

Grech, Felix

Grech, James.L.

Micallef, Charlo

Mifsud, Michael

Muscat, Carlo

Nappa, Jason

Psaila, Kevin

Santillo Edward

Sciberras, Christopher

Scicluna, Etienne

Seguna, Marvin

Tabone, Mark

Theuma, Johan

Vella, Leo

Xuereb, Glen

Zahra, Dione

Nizozemsko

Altoffer Wim

Bakker, Jan

Bastiaan, Robert.

Beij, Wim

Boone, Jan Kees

de Boer,Meindert

de Kort, Maarten

de Mol, Gert

Dieke, Richard

Duinstra, Jacob

Freke, Hans

Kleinen, Tom

Kleczewski-Schoon, Anneke

Koenen, Gerard

Kraaijenoord, Jaap

Kramer, Willem

Krijnen, Hans

Kwakman, Jeroen

Leenheer, Adrie

Meijer, Cor

Meijer, Willem

Miedema, Anco

Parlevliet, Koos

Ros, Michel

Schekkerman, Cees

Schneider, Leendert

Tervelde, Lex

van den Berg, Dirk

van der Molen, Ton

van der Veer, Siemen

Velt, Ernst

Weijtmans, Peer

Wijbenga, Arjan

Wijkhuisen, Eddy

Zegel, Gerrit

Zevenbergen, Jan

Rakousko

nepoužije se

Polsko

Anulewicz, Adam

Augustynowicz, Mariusz

Bartczak, Tomasz

Dębski, Jarosław

Domachowski, Marian

Górski, Marcin

Jamioł, Waldemar

Jóźwiak, Marek

Kasperek, Stanisław

Kołodziejczak, Michał

Konefał, Szymon

Kościelny, Jarosław

Kozłowski, Piotr

Kucharski, Tadeusz

Kunachowicz, Tomasz

Łukaszewicz, Paweł

Łuczkiewicz, Tomasz

Niewiadomski, Piotr

Nowak, Włodzimierz

Patyk, Konrad

Prażanowski, Krystian

Sikora, Marek

Skibior, Sławomir

Słowinski, Roman

Smolarski, Łukasz

Sokołowski, Paweł

Szumicki, Tomasz

Tomaszewski, Tomasz

Trzepacz, Michał

Wereszczyński, Leszek

Wiliński, Adam

Zięba, Marcin

Portugalsko

Albuquerque, José

Canato, Francisco

Carvalho, Ricardo

Coelho, Alexandre

Diogo, João

Ferreira, Carlos

Fonseca, Álvaro

Franco, Jorge

Moura, Nuno

Silva, António Miguel

Rumunsko

Chiriac, Marian

Dinu, Aurel

Gheorghe, Petrică-Puiu

Manole, Manuela

Mănăilă, Marian Sorinel

Panaitescu, Lorin

Rusu, Laurențiu

Slovinsko

Smoje, Robert

Smoje, Vinko

Slovensko

nepoužije se

Finsko

Heikkinen, Pertti

Hiltunen, Jouni

Komulainen, Unto

Koivisto, Kare

Lähde, Jukka

Linder, Jukka

Nikiforow, Mikael

Ruotsalainen, Eeva

Sundqvist, Lars

Suominen, Ari

Suominen, Paavo

Toivonen, Ville

Ulenius, Niklas

Švédsko

Åberg, Christian

Ahnlund, Jenny

Andersson, Andréa

Andersson, Per-Olof

Andersson, Per-Olof Vidar

Antonsson, Jan-Eric

Bergman, Daniel

Bjerner, Martin

Boussard, Peter

Cardell, Christina

Carlsson, Christian

Cederlund, Kenneth

Englund, Raymond

Eriksson, Örjan

Falk, David

Frejd, Maud

Granholm, Björn

Göransson, Roger

Havh, Johan

Hellberg, Stefan

Ingeby-Olsson, Lena

Jakobsson, Magnus

Jeppsson, Tobias

Johansson, Daniel

Johansson, Klas

Johansson, Thomas

Jönsson, Dennis

Joxelius, Paul

Karlsson, Zineth

Karlsson-Fonseca, Antónia

Kempe, Clas

Kjällgren, Curt

Kurtsson, Morgan

Lahovary, Oscar

Larsson, Mats

Lindved, Martin

Malmström, John

Mattson, Olof

Nilsson, Pierre

Norrby, Bengt

Norrby, Tom

Näsman, Lars

Olovsson, Bo

Olsson, Kenneth

Olsson, Lars

Österlind, Andreas

Palmén, Lars-Erik

Penson, Lena

Persson, Göran

Persson, Mats

Peterson, Jan

Petterson, Joel

Petterson, Johan

Philipsson, Gunnar

Piltonen, Janne

Podsedkowski, Zenek

Reuterljung, Thomas

Sandblom, Örjan

Sjödin, Ronny

Skölderud, Svante

Snäckerström, Leif

Söderblom, Anna

Stenmark, Richard

Strandberg, Magnus

Stührenberg, Björn

Svenserud, Anders

Svensson, Rutger

Tillawi, Peter

Toresson, Martin

Turesson, Andreas

Ulmstedt, Håkan

Wallin, Bo

Westberg, David

Wigzell, Andreas

Wilson, Pierre

Spojené království

Alexander, Stephen

Anderson, Mark

Anderson, Reid

Bailey Roberta

Barclay, Michael

Bateman, Pia

Bell, Stuart

Billson, Carol

Blower, Amy

Bowers, Claire

Boyce, Sean

Brough, Derek

Bruce, John

Buttery Stephanie

Caldwell, Mark

Calvert, Lauren

Campbell, Colin

Campbell, Iain

Campbell, Jonathan

Campbell, Murray

Carpenter, Bryony

Carroll, David

Coleman, Alex

Cook, David

Corden, Adam

Corner, Nigel

Craig, Ian

Craig, Stephen

Croucher, Tim

Crowe, Michael

Cullen, Donna

Cunningham, George

Davey, Andy

Davis, Danielle

Dawkins, Matthew

Deadman, Ross

Douglas, Sean

Draper, Peter

Dunkerely, Sabrina

Durbin, William

Ebdy, Jim

Eccles, David

Ellison, Peter

Evans, David

Faulds, Mike

Fenwick, Peter

Ferguson, Adam

Ferguson, Simon

Ferrari, Richard

Fitzpatrick, DeeAnn

Fletcher, Norman

Fletcher, Paul

Flint, Toby

Ford-Keyte, Graham

Fordham, Philip

Foster, Pam

Fraser, Uilleam

Fullerton, Gareth

Gibson, Philip

Gooding, Colin

Goodwin, Aaron

Gough, Callum

Graham, Chris

Gray, Sam

Gregor, Stuart

Griffin, Stuart

Griffiths, Greg

Gristwood, Malcolm

Hall, Katherine

Hamilton, Ian

Hanbury, Rachel

Harris, William

Hay, David

Hay, John

Hazel, Tom

Hember, Marcus

Henderson, Rod

Henning, Alan

Hepburn, Ian

Hepburn, Jim

Hepples, Stephen

Higgins, Frank

Hill, Katie

Holbrook, Joanna

Hughes, Greta

Inglesby, Paul

Irish, Rachel

John, Barrie

Johnson, Paul

Johnston, Steve

Johnston, Isobel

Kelly, Kevin

Kemp, Gareth

Kilbride, Paul

Laird, Iain

Law, Garry

Legge, James

Lindsay, Andrew

Lister, Jane

Livingston, Andrew

Lockwood, Mark

MacCallum, Archie

MacEachan, Iain

MacGregor, Duncan

MacIver, Roderick

MacLean, Paula

MacLean, Robin

Marshall, Phil

Mason, John

Mason, Liam

Mason, Roger

Matheson, Louise

McAlister, Gerald

McBain, Billy

McCaughan, Mark

McComiskey, Stehpen

McCowan, Alisdair

McCrindle, John

McCubbin, Stuart

McCusker, Simon

McDonnell, Alistair

McHardy, Adam

McKenzie, Gregor

McKeown, Nick

McMillan, Robert

McQuillan, David

Merrilees, Kenny

Mills, John

Milne, Roderick

Mitchell,Hugh

Mitchell, John

Morris, Chris

Morrison, Donald

Muir, James

Mynard, Nick

Nelson, Paul

Newlands, Andrew

Nicholson, Chris

North, Philip

O’Hare, Jonathon

Oakley, Sarah

Ord, Vivian

Owen, Gary

Page, Tim

Parr, Jonathan

Pateman, Jason

Paterson, Craig

Paterson, Kelly

Paton, Robert

Perry, Andrew

Phillips, Michael

Pole Mark

Pool, Beshlie

Poulding, Daniel

Powell, Greg

Pringle, Geoff

Putt, David

Quilter, George

Quinn, Barry

Radford, Angus

Raine, Katherine

Rawlinson, Kat

Reeves, Adam

Reeves, Jennie

Reid, Adam

Reid, Peter

Rendall, Colin

Richardson, David

Richens, Peter

Riley, Joanne

Roberts, Julian

Robertson, Tom

Robinson, Neil

Skelton, Richard

Skillen, Damien

Smart, Barrie

Smith, Don

Smith, Pam

Sooben, Jeremy

Steele, Gordon

Stipetic, John

Strang, Nicol

Stray, Sloyan

Styles, Mario

Sutton, Andrew

Taylor, Mark

Templeton, John

Thain, Marc

Thomas, Dan

Thompson, Gerald

Todd, Ian

Turner, Patrick

Watt, Barbara

Ward, Daniel

Ward, Mark

Warren, John

Warren, Watt

Watson, Stacey

Watt, James

Wellum, Neil

Wensley, Phil

Weychan, Paul

Whelton, Karen

Whitby, Phil

White, Clare

Wilkinson, Dave

Williams, Carolyn

Williams, Justin

Williford, Susie

Wilson, Tom

Wood, Ben

Worsnop, Mark

Wright, Nicholas

Yuille, Derek

Evropská komise

Alcaide, Mario

Aláez Pons, Ester

Ansell, Neil

Casier, Maarten

Daly, James

Duarte, Rafael

Grevsen, Dorthe

Janiak, Katarzyna

Janakakisz, Marta

Jensen Ulrik

Jiménez Alvarez, Ignacio

Lansley, Jon

Leskinen Jari

Libioulle Jean-Marc

Pagliarani, Giuliano

Sakas, Remigijus

Skountis Vasileios

Skrey, Hans

Spezzani, Aronne

Stulgis, Maris

Ulman-Kuuskman, Els

Viva, Claudio

Evropská agentura pro kontrolu rybolovu

Allen, Patrick

Cederrand, Stephen

Chapel, Vincent

De Almeida Pires, Maria Teresa

Del Hierro, Belén

Del Zompo, Michele

Dias Garçao, José

Fulton, Grant

Koskinen, Aki

Lesueur, Sylvain

Magnolo, Lorenzo

Mueller, Wolfgang

Nuevo Alarcón, Miguel

Papaioannou, Themis

Pinto, Pedro

Quelch, Glenn

Roobrouck, Christ

Sorensen, Svend

Spaniol, Petra

Stewart, William

Tahon, Sven


10.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 101/48


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 8. dubna 2013

o finančním příspěvku Unie podle nařízení Rady (ES) č. 247/2006 na program ochrany proti organismům škodlivým rostlinám a rostlinným produktům ve francouzských zámořských departementech na rok 2013

(oznámeno pod číslem C(2013) 1934)

(Pouze francouzské znění je závazné)

(2013/175/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 247/2006 ze dne 30. ledna 2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie (1), a zejména na čl. 17 odst. 3 první pododstavec první větu uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 12. listopadu 2012 předložily francouzské orgány Komisi program, který stanoví rostlinolékařská opatření ve francouzských zámořských departementech na rok 2013. Tento program stanoví cíle, kterých má být dosaženo, očekávaný přínos, nutná opatření, jejich trvání a náklady s ohledem na možný finanční příspěvek Unie.

(2)

Opatření stanovená v uvedeném programu splňují požadavky rozhodnutí Komise 2007/609/ES ze dne 10. září 2007 o stanovení opatření způsobilých k financování Společenství v rámci programů ochrany proti organismům škodlivým rostlinám a rostlinným produktům ve francouzských zámořských departementech, na Azorách a na Madeiře (2).

(3)

Opatření stanovená v programu byla posouzena Komisí a projednána na Stálém rostlinolékařském výboru ve dnech 22. a 23. listopadu 2012. Upravená finanční tabulka byla předložena dne 15. února 2013. V důsledku toho se Komise domnívá, že uvedený program a jeho cíle splňují požadavky stanovené v čl. 17 odst. 1 nařízení (ES) č. 247/2006.

(4)

V souladu s čl. 17 odst. 3 nařízení (ES) č. 247/2006 by měla být stanovena vhodná maximální výše finančního příspěvku Unie a tento příspěvek by měl být vyplacen na základě dokumentace poskytnuté Francií.

(5)

V souladu s čl. 3 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (3) by finanční příspěvky Unie na rostlinolékařská opatření měly pocházet z Evropského zemědělského záručního fondu. Pro účely finanční kontroly těchto opatření se použijí články 9, 36 a 37 uvedeného nařízení.

(6)

V souladu s článkem 75 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (4), a čl. 90 odst. 1 nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (5), musí závazku výdajů z rozpočtu Unie předcházet rozhodnutí o financování přijaté orgánem nebo subjekty, které tento orgán pověřil, přičemž toto rozhodnutí stanoví základní prvky akce, která zahrnuje výdaj z rozpočtu.

(7)

Program, který předložily francouzské orgány dne 12. listopadu 2012, a stanovená opatření se týkají roku 2013. Článek 112 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 stanoví, že grant na již zahájené akce lze poskytnout pouze v případě, že žadatel může prokázat, že akce musela být zahájena ještě před udělením grantu. Francie prokázala, že bylo nezbytné tento program zahájit od začátku roku 2013, čímž bylo umožněno řádné financování a zahájení provádění těchto opatření před přijetím finančního příspěvku Unie stanoveného v tomto rozhodnutí.

(8)

Toto rozhodnutí je rozhodnutím o financování ve smyslu článku 75 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 a týká se maximální možné částky výdajů uvedených v žádosti o spolufinancování, jak je stanoveno v programu, který předložila Francie.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Francii je poskytnut finanční příspěvek Unie na provádění úředního programu ochrany proti organismům škodlivým rostlinám a rostlinným produktům ve francouzských zámořských departementech na rok 2013, jak je uvedeno v části A přílohy.

Tento finanční příspěvek je omezen na nejvýše 60 % celkových způsobilých výdajů, jak je uvedeno v části B přílohy, přičemž jeho maximální výše je 219 000 EUR (bez DPH).

Článek 2

1.   Do 60 dnů od obdržení žádosti o platbu ze strany Francie se vyplatí záloha ve výši 100 000 EUR.

2.   Zbývající částka finančního příspěvku Unie se vyplatí za předpokladu, že závěrečná zpráva o provádění programu bude předložena Komisi v elektronické podobě nejpozději do 15. března 2014 a poté Komisí schválena.

Uvedená zpráva musí obsahovat alespoň:

a)

stručné odborné hodnocení celého programu včetně stupně dosažení fyzických a kvalitativních cílů. Toto hodnocení musí uvést do souvislosti cíle stanovené v původním programu předloženém Francií a dosažené výsledky, z perspektivy očekávaných přínosů a stupně dokončenosti práce. Hodnocení popíše pokrok, kterého bylo dosaženo, a zhodnotí přímý fytosanitární a hospodářský dopad uskutečněných opatření; a dále

b)

výkaz nákladů udávající skutečné výdaje vzniklé v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 rozdělené podle podprogramů a opatření. K tomuto výkazu musí být přiloženy doklady nebo potvrzení o platbě výdajů prostřednictvím vhodné dokumentace, jako jsou faktury nebo příjmové doklady.

3.   Pokud jde o orientační rozdělení rozpočtu uvedené v části B přílohy, může Francie upravit financování různých opatření v rámci jednoho podprogramu, a to až do výše 15 % finančního příspěvku Unie na uvedený podprogram, pokud není překročena celková výše způsobilých výdajů plánovaných v rámci programu a nejsou tím narušeny hlavní cíle programu.

O veškerých úpravách uvědomí Komisi.

Článek 3

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2013.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno Francouzské republice.

V Bruselu dne 8. dubna 2013.

Za Komisi

Tonio BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 42, 14.2.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 242, 15.9.2007, s. 20.

(3)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1.


PŘÍLOHA

PROGRAM A ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ ROZPOČTU NA ROK 2013

ČÁST A

Program

Program se skládá ze dvou podprogramů:

1)

Podprogram týkající se všech departementů:

1.

Opatření 1.1: nástroj ke stanovení priorit v oblasti karanténních škůdců a chorob pro zámořské departmenty, který povede ke klasifikaci škodlivých organismů a příslušných metod jejich detekce.

2.

Opatření 1.2: vývoj inovačních metod detekce Xanthomonas axonopodis pv.alii, Xanthomonas citri pv. citri a begomovirů u lilkovitých.

3.

Opatření 1.3: optimalizace a validace metod detekce organismů škodlivých citrusům (Candidatus Liberibacter asiaticus, C.L. africanus a C.L. americanus, Citrus tristeza virus, Citrus variegated chlorosis, Citrus mosaic virus, Citrus psorosis virus a tatter leaf virus a jemu příbuzných virů).

2)

Podprogram pro departement Martinik:

Opatření: vytvoření a spuštění sítě agroekologických farem a příslušný rostlinolékařský dozor nad nimi.

ČÁST B

Orientační rozdělení rozpočtu (v eur) s uvedením různých očekávaných přínosů

Podprogramy

Přínosy (S: poskytování služeb, R: výzkum nebo studie)

Způsobilé výdaje

Vnitrostátní finanční příspěvek (40 %)

Maximální finanční příspěvek Unie (60 %)

Podprogram týkající se všech departementů:

 

Opatření 1

Nástroj ke stanovení priorit v oblasti karanténních škůdců a chorob pro zámořské departmenty (S)

62 000

24 800

37 200

Opatření 2

Inovační metody detekce škodlivých organismů (R)

120 000

48 000

72 000

Opatření 3

Metody detekce organismů škodlivých citrusům (R)

97 000

38 800

58 200

Mezisoučet

 

279 000

111 600

167 400

Martinik

 

Opatření

Síť agroekologických farem (S)

86 000

34 400

51 600

Mezisoučet

 

86 000

34 400

51 600

Celkem

 

365 000

146 000

219 000