ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2013.095.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 95

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 56
5. dubna 2013


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 311/2013 ze dne 3. dubna 2013, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) č. 467/2010 z dovozu křemíku pocházejícího z Čínské lidové republiky na dovoz křemíku zasílaného z Tchaj-wanu bez ohledu na to, zda je deklarován jako pocházející z Tchaj-wanu, či nikoli

1

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 312/2013 ze dne 31. ledna 2013, kterým se opravuje maďarské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 244/2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov stanovením srovnávacího metodického rámce pro výpočet nákladově optimálních úrovní minimálních požadavků na energetickou náročnost budov a prvků budov ( 1 )

8

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 313/2013 ze dne 4. dubna 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o konsolidovanou účetní závěrku, společná ujednání a zveřejnění podílů v jiných účetních jednotkách: přechodné pokyny (změny mezinárodních standardů účetního výkaznictví 10, 11, a 12) ( 1 )

9

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 314/2013 ze dne 4. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

17

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2013/167/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 3. dubna 2013, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položku týkající se Mexika v seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie (oznámeno pod číslem C(2013) 1794)  ( 1 )

19

 

 

2013/168/EU

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 20. března 2013, kterým se zrušují rozhodnutí ECB/2011/4 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo zaručených irskou vládou, rozhodnutí ECB/2011/10 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo zaručených portugalskou vládou, rozhodnutí ECB/2012/32 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Řeckou republikou a rozhodnutí ECB/2012/34 o dočasných změnách pravidel týkajících se způsobilosti zajištění denominovaného v cizí měně (ECB/2013/5)

21

 

 

2013/169/EU

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 20. března 2013 o pravidlech týkajících se používání vlastních nekrytých bankovních dluhopisů zaručených státem jako zajištění při operacích měnové politiky Eurosystému (ECB/2013/6)

22

 

 

OBECNÉ ZÁSADY

 

 

2013/170/EU

 

*

Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 20. března 2013 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění a o změně obecných zásad ECB/2007/9 (ECB/2013/4)

23

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

5.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 95/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 311/2013

ze dne 3. dubna 2013,

kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) č. 467/2010 z dovozu křemíku pocházejícího z Čínské lidové republiky na dovoz křemíku zasílaného z Tchaj-wanu bez ohledu na to, zda je deklarován jako pocházející z Tchaj-wanu, či nikoli

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) („základní nařízení“), a zejména na článek 13 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Evropské komise předložený po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

1.   POSTUP

1.1   Stávající opatření

(1)

Prováděcím nařízením (EU) č. 467/2010 (2) (dále jen „původní nařízení“) uložila Rada konečné antidumpingové clo ve výši 19 % na dovoz křemíku pocházejícího z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“) pro všechny ostatní společnosti kromě společností uvedených v čl. 1 odst. 2 uvedeného nařízení, na základě přezkumu před pozbytím platnosti a částečného prozatímního přezkumu opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 398/2004 (3). Původní nařízení rovněž zachovalo clo, které bylo na základě nařízení Rady (ES) č. 42/2007 (4) rozšířeno na dovoz křemíku zasílaného z Korejské republiky bez ohledu na to, zda je deklarován jako pocházející z Korejské republiky, či nikoli. Tato opatření uložená původním nařízením jsou dále uváděna jako „platná opatření“ nebo „původní opatření“ a šetření, na jehož základě byla původním nařízením uložena příslušná opatření, je dále uváděno jako „původní šetření“.

1.2   Žádost

(2)

Dne 15. května 2012 obdržela Evropská komise (dále jen „Komise“) žádost podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 3 základního nařízení, aby prošetřila možné obcházení antidumpingových opatření uložených na dovoz křemíku pocházejícího z ČLR a aby zavedla celní evidenci dovozu křemíku zasílaného z Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u něho deklarován původ z Tchaj-wanu.

(3)

Žádost byla podána výborem Euroalliages (tj. Styčný výbor odvětví feroslitin) (dále jen „žadatel“) jménem výrobců představujících 100 % výroby křemíkového kovu v Unii.

(4)

Žadatel tvrdil, že na Tchaj-wanu není žádná skutečná výroba křemíku a žádost obsahovala dostatečné důkazy prima facie, že po uložení platných opatření došlo k podstatné změně obchodních toků týkajících se vývozu z ČLR a Tchaj-wanu do Unie, pro kterou mimo uložení platných opatření neexistuje dostatečné opodstatnění nebo důvod. Tato změna obchodních toků údajně vyplývá z překládky křemíku pocházejícího z ČLR na Tchaj-wanu a následného dovozu do Unie.

(5)

Žadatel dále tvrdil, že důkazy poukazují na skutečnost, že byly mařeny vyrovnávací účinky platných opatření, pokud se jedná o množství i ceny. Z důkazů vyplynulo, že ceny u tohoto zvýšeného dovozu z Tchaj-wanu byly nižší než ceny, které nepůsobí újmu, stanovené v rámci původního šetření. Existovaly rovněž důkazy, že ceny křemíku zasílaného z Tchaj-wanu byly dumpingové ve srovnání s běžnou hodnotou, která byla dříve stanovena pro dotčený výrobek v původním šetření.

1.3   Zahájení šetření

(6)

Poté, co bylo po konzultaci s poradním výborem shledáno, že existují dostatečné důkazy prima facie pro zahájení šetření podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení, zahájila Komise nařízením (EU) č. 596/2012 (5) (dále jen „zahajovací nařízení“) šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených na dovoz křemíku pocházejícího z ČLR a rovněž dala pokyn celním orgánům, aby evidovaly dovoz křemíku zasílaného z Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u něho deklarován původ z Tchaj-wanu.

1.4   Šetření

(7)

Komise oficiálně informovala o zahájení šetření orgány ČLR a Tchaj-wanu, vyvážející výrobce v těchto zemích, známé dotčené dovozce do Unie a výrobní odvětví Unie.

(8)

Výrobcům/vývozcům na Tchaj-wanu, kteří byli Komisi známi, a prostřednictvím orgánů Tchaj-wanu při Evropské unii byly zaslány formuláře žádosti o osvobození. Výrobcům/vývozcům v ČLR, kteří byli Komisi známi, a prostřednictvím orgánů ČLR při Evropské unii byly zaslány dotazníky. Dotazníky byly rovněž zaslány známým dovozcům v Unii.

(9)

Zúčastněné strany dostaly možnost písemně vyjádřit svá stanoviska a požádat o slyšení ve lhůtě stanovené v zahajovacím nařízení. Všechny strany byly informovány, že odmítnutí spolupráce by mohlo vést k použití článku 18 základního nařízení a ke zjištěním založeným pouze na dostupných skutečnostech.

(10)

Přihlásili se tři výrobci/vývozci z Tchaj-wanu, náležící k jedné skupině, a tři dovozci do Unie, kteří nejsou ve spojení, a předložili odpovědi na formuláře žádosti o osvobození, respektive dotazníky.

(11)

Komise provedla inspekce na místě v prostorách těchto tří společností, které jsou ve spojení a tvoří skupinu zmíněnou v 10. bodě odůvodnění:

Asia Metallurgical Co. Ltd. (Tchaj-wan),

Latitude Co. Ltd. (Tchaj-wan),

YLB Co. Ltd. (Tchaj-wan).

1.5   Období, o němž se podává zpráva, a období šetření

(12)

Šetření se vztahovalo na období od 1. ledna 2008 do 30. června 2012 (dále jen „období šetření“). Za období šetření byly shromážděny údaje za účelem prošetření mimo jiné údajné změny obchodních toků. Za období od 1. července 2011 do 30. června 2012 (dále jen „období, o němž se podává zpráva“ nebo „OZ“) byly shromážděny podrobnější údaje s cílem přezkoumat možné maření vyrovnávacího účinku platných opatření a existenci dumpingu.

2.   VÝSLEDKY ŠETŘENÍ

2.1   Obecné informace

(13)

V souladu s čl. 13 odst. 1 základního nařízení byla existence obcházení posouzena prostřednictvím postupné analýzy, jejímž účelem bylo zjistit, zda dochází ke změně obchodních toků mezi ČLR, Tchaj-wanem a Unií; zda je tato změna způsobena praktikami, zpracovatelskými postupy nebo pracemi, pro něž mimo uložení cla neexistuje dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod; zda existují důkazy o újmě nebo o tom, že vyrovnávací účinky cla jsou mařeny, pokud se jedná o ceny a/nebo množství výrobku, který je předmětem šetření; a zda existují důkazy o dumpingu ve vztahu k běžné hodnotě určené dříve pro výrobek dotčený v původním šetření, v případě nutnosti v souladu s článkem 2 základního nařízení.

2.2   Dotčený výrobek a výrobek, který je předmětem šetření

(14)

Výrobek dotčený možným obcházením je křemíkový kov pocházející z ČLR, v současnosti kódu KN 2804 69 00 (obsah křemíku menší než 99,99 % hmotnostních) (dále jen „dotčený výrobek“). Pouze z důvodu současné klasifikace v kombinované nomenklatuře je označován jako „křemík“. Křemík s vyšším stupněm čistoty, tj. obsahující nejméně 99,99 % hmotnostních křemíku, který se většinou používá v odvětví elektronických polovodičů, spadá pod jiný kód KN a není předmětem tohoto řízení.

(15)

Výrobek, který je předmětem šetření, je stejný jako výrobek výše uvedený, avšak zasílaný z Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je deklarován jako pocházející z Tchaj-wanu, v současnosti stejného kódu KN jako dotčený výrobek (dále jen „výrobek, který je předmětem šetření“).

(16)

Z šetření vyplynulo, že výše definovaný křemík vyvážený do Unie z ČLR a křemík zasílaný do Unie z Tchaj-wanu má stejné základní fyzické i technické vlastnosti a využití, a musí být tedy považován za obdobný výrobek ve smyslu čl. 1 odst. 4 základního nařízení.

2.3   Zjištění

2.3.1   Úroveň spolupráce

(17)

Jak je uvedeno v 10. bodě odůvodnění, pouze tři společnosti z Tchaj-wanu, náležející ke stejné skupině, předložily formuláře žádosti o osvobození. Srovnání jejich vývozu do Unie a údajů Eurostatu o dovozu ukázalo, že spolupracující společnosti představovaly 65 % vývozu výrobku, který je předmětem šetření, z Tchaj-wanu do Unie v období, o němž se podává zpráva.

(18)

Z vyvážejících výrobců křemíku z ČLR nespolupracoval žádný. Zjištění ohledně dovozu křemíku z ČLR do Unie a vývozu z ČLR do Tchaj-wanu je tudíž třeba učinit na základě údajů Eurostatu o dovozu, dovozních statistik Tchaj-wanu a údajů získaných od spolupracujících společností z Tchaj-wanu.

2.3.2   Změna obchodních toků

(19)

Tabulka 1 ukazuje dovoz křemíku z ČLR a Tchaj-wanu do Unie mezi lety 2004 a koncem období, o němž se podává zpráva.

Tabulka 1

(v MT)

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

OZ

ČLR

1 268

27 635

1 435

9 671

5 353

6 669

11 448

13 312

5 488

Tchaj-wan

0

2,7

0,2

340

3 381

5 199

11 042

5 367

2 707

Zdroj: Eurostat

(20)

Údaje Eurostatu jasně ukazují, že v roce 2004 nebyl žádný dovoz z Tchaj-wanu do Unie. Dovoz se zvýšil o více než 300 % v roce 2008 a zůstal velmi vysoký. Dovoz se znovu zdvojnásobil v roce 2010 v návaznosti na zavedení nových opatření proti ČLR.

(21)

V roce 2011 se dovoz do Unie z Tchaj-wanu snížil. Tento vývoj lze přičíst tomu, že v tomto období OLAF zahájil vyšetřování podvodů. Komise byla informována, že vydávající orgán Tchaj-wanu, Bureau of Foreign Trade of Taiwan (BOFT), odňal v roce 2011 osvědčení o původu křemíku všem výrobcům z Tchaj-wanu. Proti tomuto rozhodnutí o odnětí osvědčení se tři vývozci uvedení v 10. a 11. bodě odůvodnění výše (dále jen „skupina vývozců“) odvolali. Odvolací orgán zrušil rozhodnutí BOFT a daná osvědčení byla opět těmto třem výrobcům/vývozcům z Tchaj-wanu vydána, nikoliv však jiným výrobcům z Tchaj-wanu.

(22)

V této souvislosti Komise dále zmiňuje, že pro celní formality při dovozu do Unie není nutné předložit osvědčení o nepreferenčním původu a že v případě vážných pochybností nemůže takové osvědčení sloužit k prokázání nepreferenčního původu deklarovaného výrobku (článek 26 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (6)).

(23)

Dovoz křemíku z ČLR do Unie se od roku 2008 zvyšoval. Je zejména sledováno, že se tento dovoz po zavedení opatření v roce 2010 stále zvyšuje. Tento vývoj lze vysvětlit skutečností, že v roce 2010 došlo k podstatnému snížení antidumpingového cla, konkrétně ze 49 % na 19 %.

Tabulka 2

(v MT)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

OZ

16 530

16 600

7 101

10 514

3 675

15 893

16 007

17 912

9 177

10 507

Zdroj: čínské vývozní statistiky

(24)

Tabulka 2 ukazuje dovoz do Tchaj-wanu z ČLR. Údaje z čínské databáze vývozu ukazují, že dovoz dosáhl nejvyšší úrovně v roce 2010 po zavedení původních opatření. Snížení v roce 2011 lze vysvětlit vyšetřováním podvodů, jak je uvedeno v 21. bodě odůvodnění.

(25)

Má se za to, že došlo ke změně obchodních toků, protože v roce 2004 neexistoval vůbec žádný dovoz křemíku z Tchaj-wanu do Unie. S dovozem se skutečně započalo v roce 2007 a v roce 2008 se stal velmi důležitým. A zůstal na vysoké úrovni až do období, o němž se podává zpráva, přičemž v roce 2011 došlo ke snížení, jehož možný důvod je vysvětlen v 21. bodě odůvodnění.

2.3.3   Povaha praktik obcházení a nedostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod

(26)

Ustanovení čl. 13 odst. 1 základního nařízení vyžaduje, aby byla změna obchodních toků způsobena praktikami, zpracovatelskými postupy nebo pracemi, pro něž mimo uložení vyrovnávacího cla neexistuje dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod. Praktiky, zpracovatelské postupy nebo práce zahrnují mimo jiné zasílání výrobku, který je předmětem opatření, prostřednictvím třetích zemí. Stanoviskem Komise v dané věci je, že změny obchodních toků vyplývají ze zasílání výrobku, který je předmětem opatření, prostřednictvím třetí země.

(27)

Komise nejprve poznamenává, že na Tchaj-wanu není výroba křemíku. Ani jeden z výrobců/vývozců nepopřel, že křemík dováží z ČLR.

(28)

Zadruhé s výjimkou skupiny vývozců neuvedli výrobci/vývozci žádný hospodářský důvod své činnosti mimo uložení cla.

(29)

Skupina vývozců tvrdila, že ve vacích dováží z ČLR křemíkové hrudky velmi nízké kvality. Údajně jsou křemíkové hrudky následně leštěny, drceny, prosívány a baleny do vaků před jejich vývozem na trh Unie. Tvrdí, že po této operaci má výrobek vyšší kvalitu.

(30)

Tvrdí, že tato operace představuje unikátní metodu čištění vyvinutou ve spolupráci s Univerzitou v Taipei, která údajně odstraňuje 80 % nečistot hrudek křemíkového kovu dovezených z ČLR. Během šetření na místě však bylo shledáno, že jejich postup je jednoduchým leštěním, prosíváním a drcením, které odstraňuje některé povrchové nečistoty, například oxidaci a prach, avšak zejména neodstraňuje hlavní nečistoty uvnitř křemíkových hrud. Přepracovaný výrobek si tudíž zachoval stejné základní fyzické i technické vlastnosti jako dotčený výrobek.

(31)

Důkazy shromážděné a ověřené během šetření, zejména nákupní faktury, prodejní faktury a doprovodné dokumenty, jako např. náložný list a další celní doklady ukázaly, že výrobky nakupované a prodávané na vývoz skupinou vývozců měly ve většině případů stejné specifikace. Záznamy o zásobách ve skladech skupiny, umístěných blízko přístavů, rovněž ukázaly, že nebyl vždy čas na to, aby jimi zmiňovanou metodou byly zpracovány všechny šarže křemíku nakoupeného v ČLR. Dostupné informace, zejména od výrobců z Unie navíc ukazují, že aby byly odstraněny vnitřní nečistoty křemíkových hrudek musí po drcení následovat chemické ošetření nebo tavení. Skupina vývozců nepoužívala žádný z těchto postupů.

(32)

Stojí rovněž za zmínku, že v roce 2010 Soudní dvůr na při rozhodování o předběžné otázce podle článku 234 Smlouvy o založení Evropského společenství [nyní článek 267 Smlouvy o fungování Evropské unie], položené soudem Finanzgericht Düsseldorf (Hoesch Metals a Alloys GmbH v. Hauptzollamt Aachen), ve věci související s antidumpingovými opatřeními proti křemíku z ČLR, rozhodl: “…oddělování, drcení a čištění křemíkových bloků, jakož i následné filtrování, třídění a balení křemíkových zrn vzniklých drcením, jaká byla provedena ve věci v původním řízení, nepředstavují zpracování nebo opracování určující původ ve smyslu článku 24 nařízení Rady (EHS) 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (7). Proces čištění prováděný skupinou vývozců se považuje za podobný tomu, který je popsán v daném rozhodnutí.

(33)

Šetření rovněž odhalilo, že čištění činí méně než 5 % celkových nákladů skupiny vývozců. Dále bylo potvrzeno, že u ceny křemíku prodávaného do Unie skupinou vývozců a ceny křemíku nakupovaného touto skupinou v ČLR během období šetření nebyl nikdy vykázán rozdíl větší než 11 %.

(34)

Ve světle těchto úvah se vyvozuje závěr, že rovněž u skupiny vývozců se dovoz křemíku z ČLR a jeho následný vývoz do EU považuje za překládku, a tudíž za obcházení ve smyslu článku 13 základního nařízení.

(35)

Vyvozuje se proto závěr, že během šetření nevyšlo najevo žádné jiné dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod překládky kromě snahy vyhnout se platným opatřením týkajícím se dotčeného výrobku, konkrétně 19 % antidumpingovému clu na ČLR. Kromě cla nebyly zjištěny žádné jiné skutečnosti, jež bylo možné považovat za vyrovnání nákladů na překládku, zejména pokud jde o náklady na dopravu a opětné naložení, křemíku pocházejícího z ČLR přes Tchaj-wan.

2.3.4   Důkazy o existenci dumpingu

(36)

V souladu s čl. 13 odst. 1 základního nařízení bylo zkoumáno, zda existují důkazy o dumpingu ve vztahu k běžné hodnotě určené při původním šetření.

(37)

V původním nařízení byla běžná hodnota stanovena na základě cen v Brazílii, jež byla v případě ČLR během uvedeného šetření považována za vhodnou srovnatelnou zemi s tržním hospodářstvím. V souladu s čl. 13 odst. 1 základního nařízení bylo považováno za vhodné použít běžnou hodnotu, jak byla dříve stanovena v původním šetření. Dvě kódová čísla výrobku z předchozích šetření odpovídají dvěma kódovým číslům výrobků vyvážejících společností. Vývozní ceny byly stanoveny podle čl. 2 odst. 8 základního nařízení, konkrétně ceny skutečně zaplacené nebo ceny, které je třeba zaplatit, za vývoz výrobku, který je předmětem šetření, do Unie.

(38)

V zájmu spravedlivého srovnání běžné hodnoty a vývozní ceny byly v souladu s čl. 2 odst. 10 základního nařízení provedeny náležité úpravy za účelem zohlednění rozdílů, které ovlivňují ceny a srovnatelnost cen. Proto byla vývozní cena upravena o dopravu a pojištění, aby se ceny dostaly na stejnou obchodní úroveň. V souladu s čl. 2 odst. 11 a čl. 2 odst. 12 základního nařízení byl dumping vypočten srovnáním upravené vážené průměrné běžné hodnoty stanovené v původním nařízení a odpovídajících vážených průměrných vývozních cen dovozu z Tchaj-wanu v průběhu tohoto období šetření, o němž se podává zpráva, a je vyjádřen jako procento z ceny CIF na hranici Unie před proclením.

(39)

Srovnání vážené průměrné běžné hodnoty a v rámci šetření stanovené vážené průměrné vývozní ceny doložilo existenci dumpingu.

2.3.5   Maření vyrovnávacích účinků antidumpingového cla, pokud se jedná o ceny a množství

(40)

Ze srovnání úrovně pro odstranění újmy stanovené v původním opatření a vážené průměrné vývozní ceny je zřejmé, že docházelo k výraznému podbízení a prodeji pod cenou. Z toho důvodu byl vyvozen závěr, že vyrovnávací účinky platných opatření jsou mařeny z hlediska cen i množství.

3.   OPATŘENÍ

(41)

Na základě výše uvedeného se má za to, že původní opatření, tj. konečné antidumpingové clo uložené na dovoz křemíku pocházejícího z ČLR bylo podle čl. 13 odst. 1 základního nařízení obcházeno překládkou přes Tchaj-wan.

(42)

V souladu s první větou čl. 13 odst. 1 základního nařízení by působnost platných opatření na dovoz dotčeného výrobku měla být rozšířena na dovoz výrobku, který je předmětem šetření, tj. stejného výrobku, jako je dotčený výrobek, avšak zasílaného z Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Tchaj-wanu či nikoli.

(43)

Působnost opatření stanoveného v čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 467/2010 na „všechny ostatní společnosti“ z ČLR je proto třeba rozšířit na dovoz z Tchaj-wanu. Sazba cla, která se vztahuje na čistou cenu franko hranice Unie před proclením, se stanoví na 19 %.

(44)

V souladu s čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení, které stanoví, že případné rozšířené opatření se použije pro dovážené výrobky, které na území Unie vstoupily v rámci evidence uložené zahajovacím nařízením, by mělo být vybráno clo z tohoto evidovaného dovozu křemíku zaslaného z Tchaj-wanu.

4.   ŽÁDOSTI O OSVOBOZENÍ

(45)

Jak je uvedeno v 10. bodě odůvodnění, tři společnosti v Tchaj-wanu, náležející k jedné skupině, požádaly v souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení příslušnými formuláři o osvobození od možných rozšířených opatření.

(46)

Vzhledem ke zjištěním ohledně změny obchodních toků, neexistence skutečné výroby na Tchaj-wanu a vývozu pod stejným celním kódem, uvedeným v 19. až 29. bodě odůvodnění, nebylo v souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení možné udělit osvobození, o které tyto tři společnosti požádaly.

(47)

Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 11 odst. 3 základního nařízení, budou muset ti potenciální vývozci/výrobci na Tchaj-wanu, kteří se v rámci tohoto řízení nepřihlásili a během období šetření nevyváželi výrobek, který je předmětem šetření, pokud zamýšlejí podat žádost o osvobození od rozšířeného antidumpingového cla podle čl. 11 odst. 4 a čl. 13. odst. 4 základního nařízení, vyplnit formulář pro osvobození, aby Komise mohla jejich žádost o osvobození posoudit. Osvobození tohoto druhu lze udělit po posouzení tržní situace, výrobní kapacity a využití kapacity, nákupu a prodeje a pravděpodobnosti přetrvávání praktik, pro něž neexistuje dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod, jakož i důkazy o dumpingu. Komise v takovém případě rovněž zpravidla provede ověřovací návštěvu na místě. V případě, že budou splněny podmínky stanovené v čl. 11 odst. 4 a čl. 13 odst. 4 základního nařízení, osvobození lze udělit.

(48)

V případě, že je osvobození odůvodněné, může Komise po konzultaci s poradním výborem prostřednictvím rozhodnutí povolit, aby byl dovoz uskutečňovaný společnostmi, jež neobcházejí antidumpingová opatření uložená prováděcím nařízením (EU) č. 467/2010, osvobozen od cla rozšířeného podle tohoto nařízení.

(49)

Žádost je třeba odeslat Komisi spolu se všemi příslušnými informacemi, zejména pokud jde o změny činností společnosti spojené s výrobou a prodejem.

5.   POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

(50)

Všem zúčastněným stranám byly sděleny podstatné skutečnosti a úvahy, které vedly k výše uvedeným závěrům, a bylo jim umožněno, aby se k nim vyjádřily. Byla jim rovněž poskytnuta lhůta pro podání připomínek k poskytnutým informacím.

6.   PŘIPOMÍNKY

(51)

Po zveřejnění informací byly obdrženy připomínky od skupiny vývozců a dvou dovozců.

(52)

Hlavní argument se týkal tvrzení, že výsledkem čistění prováděného skupinou vývozců bylo určení původu ve smyslu článku 24 nařízení (EHS) č. 2913/92. Dovozci předložili zprávu o testech vzorku vypracovanou Univerzitou v Taipei a analýzu nezávislého znalce. Zpráva o testech vzorku ukazuje, že po čištění dochází ke snížení strusky o 90,8 %. Analýza nezávislého znalce tvrdí, že pouze po čištění lze křemík použít pro některé tavení.

(53)

Poznamenává se, že zjištění Komise během šetření na místě uvedená v 31. bodě odůvodnění popírají tvrzení těchto dvou studií. Zejména je třeba připomenout, že výrobky nakupované a prodávané na vývoz skupinou vývozců měly podle faktur ve většině případů stejné specifikace.

(54)

Pokud by byla pravdivá tvrzení dovozců, měla by rovněž způsobit mnohem větší rozdíl mezi cenou, za kterou je křemík dovážen z ČLR, a cenou, za kterou je vyvážen do Unie.

(55)

Na základě kontroly na místě nástrojů, které se užívají pro údajné čistění křemíku, vyvozuje Komise rovněž názor, tyto nástroje neumožňují provádět ani jednu z dvou metod čištění, jež je popsána v 31. bodě odůvodnění.

(56)

Analýza nezávislého znalce konečně rovněž ignoruje skutečnost známou Komisi, že uživatelé před použitím křemík zpracovávají.

(57)

Z těchto důvodů připomínky stran nemohly zvrátit závěry, ke kterým Komise předběžně dospěla před poskytnutím informací,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Konečné antidumpingové clo použitelné pro „všechny ostatní společnosti“, uložené čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 467/2010 z dovozu křemíku v současnosti kódu KN 2804 69 00 a pocházejícího z Čínské lidové republiky se rozšiřuje na dovoz křemíku v současnosti kódu KN ex 2804 69 00 (kód TARIC 2804690020) zasílaného z Tchaj-wanu bez ohledu na to, zda je deklarován jako pocházející z Tchaj-wanu, či nikoli.

2.   Clo rozšířené podle odstavce 1 tohoto článku se vybere z dovozu zasílaného z Tchaj-wanu bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Tchaj-wanu či nikoli, evidovaného v souladu s článkem 2 nařízení (EU) č. 596/2012 a čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 1225/2009.

3.   Není-li uvedeno jinak, použijí se platné celní předpisy.

Článek 2

1.   Žádosti o osvobození od cla rozšířeného podle článku 1 se podávají písemně v jednom z úředních jazyků Evropské unie a musí být podepsány osobou oprávněnou k zastupování subjektu žádajícího o osvobození. Žádost musí být zaslána na adresu Evropské komise, Generálního ředitelství pro obchod, ředitelství H:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N-105 08/20

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

2.   V souladu s čl. 13 odst. 4 nařízení (ES) č. 1225/2009 může Komise po konzultaci s poradním výborem prostřednictvím rozhodnutí povolit, aby byl dovoz uskutečňovaný společnostmi, jež neobcházejí antidumpingová opatření uložená prováděcím nařízením (EU) č. 467/2010, osvobozen od cla rozšířeného podle článku 1.

Článek 3

Celní orgány se vyzývají, aby ukončily evidenci dovozu zavedenou v souladu s článkem 2 nařízení (EU) č. 596/2012.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. dubna 2013.

Za Radu

předseda

E. GILMORE


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Úř. věst. L 131, 29.5.2010, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 66, 4.3.2004, s. 15.

(4)  Úř. věst. L 13, 19.1.2007, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 176, 6.7.2012, s. 50.

(6)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

(7)  Viz věc C-373/08, Sb. rozh. 2010 I-951, odstavce 55 a 80.


5.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 95/8


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 312/2013

ze dne 31. ledna 2013,

kterým se opravuje maďarské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 244/2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov stanovením srovnávacího metodického rámce pro výpočet nákladově optimálních úrovní minimálních požadavků na energetickou náročnost budov a prvků budov

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maďarské znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 244/2012 (2) obsahuje několik chyb.

(2)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 244/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Týká se pouze maďarského jazykového znění.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. ledna 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 153, 18.6.2010, s. 13.

(2)  Úř. věst. L 81, 21.3.2012, s. 18.


5.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 95/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 313/2013

ze dne 4. dubna 2013,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o konsolidovanou účetní závěrku, společná ujednání a zveřejnění podílů v jiných účetních jednotkách: přechodné pokyny (změny mezinárodních standardů účetního výkaznictví 10, 11, a 12)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (1), a zejména na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1126/2008 (2) byly přijaty některé mezinárodní standardy a výklady, které existovaly ke dni 15. října 2008.

(2)

Dne 28. června 2012 zveřejnila Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) změny Mezinárodní standardu účetního výkaznictví (IFRS) 10 Konsolidovaná účetní závěrka, IFRS 11 Společná ujednání a IFRS 12 Zveřejnění podílů v jiných účetních jednotkách, dále jen „změny“) vyplývající z návrhů obsažených v jejím konzultačním dokumentu Přechodné pokyny, který byl zveřejněn v prosinci 2011. Cílem změn je vyjasnit záměr IASB sledovaný při prvotním vydání přechodných pokynů k IFRS 10. Změny také přinášejí přechodné zmírnění u IFRS 10, IFRS 11 a IFRS 12, když omezují požadavek na poskytnutí upravených srovnávacích informací pouze na předchozí srovnávací období. U zveřejnění souvisejících s nekonsolidovaně strukturovanými účetními jednotkami změny odstraňují požadavek na předložení srovnávacích informací za období před prvním použitím IFRS 12.

(3)

Změny IFRS 11 obsahují odkazy na IFRS 9, který v současné době nelze použít, neboť IFRS 9 Unie dosud nepřijala. Veškeré odkazy na IFRS 9 je proto, jak je stanoveno v příloze tohoto nařízení, třeba považovat za odkazy na Mezinárodní účetní standard 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování.

(4)

Výsledky konzultace skupiny technických odborníků (TEG) při Evropské poradní skupině pro účetní výkaznictví (EFRAG) potvrzují, že změny IFRS 10, IFRS 11 a IFRS 12 splňují technická kritéria pro přejímání stanovená v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1606/2002.

(5)

Nařízení (ES) č. 1126/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Regulativního výboru pro účetnictví,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Příloha nařízení (ES) č. 1126/2008 se mění takto:

a)

Mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 10 Konsolidovaná účetní závěrka se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

b)

IFRS 11 Společná ujednání se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

c)

IFRS 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví se mění v souladu s IFRS 11, jak je stanoveno v příloze tohoto nařízení.

d)

IFRS 12 Zveřejnění podílů v jiných účetních jednotkách se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

2.   Veškeré odkazy na IFRS 9 je, jak je stanoveno v příloze tohoto nařízení, třeba považovat za odkazy na Mezinárodní účetní standard (IAS) 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování.

Článek 2

Změny uvedené v čl. 1 bodě 1 začnou jednotlivé společnosti uplatňovat nejpozději prvním dnem prvního účetního období začínajícího dne 1. ledna 2014 nebo začínajícího po 1. lednu 2014.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. dubna 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 320, 29.11.2008, s. 1.


PŘÍLOHA

MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARDY

IFRS 10

IFRS 10

Konsolidovaná účetní závěrka

IFRS 11

IFRS 11

Společná ujednání

IFRS 12

IFRS 12

Zveřejnění podílů v jiných účetních jednotkách

Reprodukce je povolena v rámci Evropského hospodářského prostoru. Všechna stávající práva mimo EHP jsou vyhrazena, s výjimkou práva na reprodukci pro osobní potřebu nebo jiné poctivé využití („fair dealing“). Další informace lze získat od IASB na internetové stránce www.iasb.org.

Konsolidovaná účetní závěrka, společná ujednání a zveřejnění podílů v jiných účetních jednotkách: prozatímní pokyny

(Změny IFRS 10, IFRS 11 a IFRS 12)

Změny IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka

V dodatku C se doplňuje nový odstavec C1A.

C1A

Dokumentem Konsolidovaná účetní závěrka, společná ujednání a zveřejnění podílů v jiných účetních jednotkách: prozatímní pokyny (Změny IFRS 10, IFRS 11 a IFRS 12), vydaným v červnu 2012, byly změněny odstavce C2–C6 a vloženy nové odstavce C2A–C2B, C4A–C4C, C5A a C6A–C6B. Účetní jednotka použije uvedené změny pro účetní období počínající 1. ledna 2013 nebo později. Pokud účetní jednotka použije IFRS 10 pro dřívější období, použije pro dané dřívější období i tyto novelizace.

V dodatku C se mění odstavec C2.

C2

Účetní jednotka použije tento IFRS retrospektivně v souladu s IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby, kromě případů vedených v odstavcích C2A–C6.

V dodatku C se doplňují nové odstavce C2A–C2B.

C2A

Aniž jsou dotčeny požadavky odstavce 28 IAS 8, platí, že při prvním použití tohoto IFRS musí účetní jednotka prezentovat kvantitativní informace požadované podle odst. 28 písm. f) IAS 8 pouze za roční období bezprostředně předcházející datu prvotního použití tohoto IFRS (dále jen „bezprostředně předcházející období“). Účetní jednotka může také prezentovat tyto informace za běžné období nebo za dřívější srovnávací období, není však povinna tak učinit.

C2B

Pro účely tohoto IFRS je datem prvotního použití začátek ročního účetního období, pro které se tento IFRS poprvé použije.

V dodatku C se mění odstavce C3–C4. Odstavec C4 se nově člení na odstavec C4 a nový odstavec C4A

C3

Ke dni prvotního použití nemusí účetní jednotka upravit předchozí účtování týkající se její angažovanosti buď v:

a)

účetních jednotkách, které by byly k tomuto dni konsolidované v souladu s IAS 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka a SIC-12 Konsolidace — jednotky zvláštního určení a nadále jsou konsolidované v souladu s tímto IFRS; nebo

b)

účetních jednotkách, které by k tomuto dni nebyly konsolidované v souladu s IAS 27 a SIC-12 a nejsou konsolidované v souladu s tímto IFRS.

C4

Pokud ke dni prvotního použití investor dospěje k závěru, že zkonsoliduje jednotku, do které investoval a která nebyla konsolidovaná v souladu s IAS 27 a SIC-12, musí investor učinit následující:

a)

Pokud jednotka, do které bylo investováno, je podnikem (podle definice v IFRS 3 Podnikové kombinace), ocenit aktiva, závazky i nekontrolní podíly v této dříve nekonsolidované jednotce, do které bylo investováno, tak, jako kdyby tato jednotka, do které bylo investováno, byla konsolidovaná (a tedy použila metodu koupě v souladu s IFRS 3), a to ode dne, kdy investor získal kontrolu nad uvedenou jednotkou, do které bylo investováno, na základě požadavků tohoto IFRS. Investor musí retrospektivně upravit roční období bezprostředně předcházející dni prvotního použití. Pokud datum, kdy byla získána kontrola, je dřívější než začátek tohoto bezprostředně předcházejícího období, investor vykáže jako úpravu vlastního kapitálu k začátku bezprostředně předcházejícího období rozdíl mezi:

i)

částkou vykázaných aktiv, závazků a nekontrolních podílů a

ii)

předchozí účetní hodnotou investorova podílu na jednotce, do níž bylo investováno.

b)

Pokud jednotka, do které bylo investováno, není podnikem (podle definice v IFRS 3), ocenit aktiva, závazky i nekontrolní podíly v této dříve nekonsolidované jednotce, do které bylo investováno, tak, jako kdyby tato jednotka, do které bylo investováno, byla konsolidována (za použití metody koupě popsané v IFRS 3, avšak bez vykázání goodwillu u této jednotky, do níž bylo investováno), a to ode dne, kdy investor získal kontrolu nad uvedenou jednotkou, do které bylo investováno, v souladu s požadavky tohoto IFRS. Investor musí retrospektivně upravit roční období bezprostředně předcházející dni prvotního použití. Pokud datum, kdy byla získána kontrola, je dřívější než začátek tohoto bezprostředně předcházejícího období, investor vykáže jako úpravu vlastního kapitálu k začátku bezprostředně předcházejícího období rozdíl mezi:

i)

částkou vykázaných aktiv, závazků a nekontrolních podílů a

ii)

předchozí účetní hodnotou investorova podílu na jednotce, do níž bylo investováno.

C4A

Pokud ocenění aktiv, závazků a nekontrolních podílů jednotky, do níž bylo investováno, v souladu s odst. C4 písm. a) nebo b) je neproveditelné (podle definice v IAS 8), musí investor učinit toto:

a)

pokud jednotka, do které bylo investováno, je podnikem, použít požadavky IFRS 3 od předpokládaného dne akvizice. Předpokládaným datem akvizice je začátek nejdřívějšího období, za které je proveditelné použití odst. C4 písm. a), což může být i běžné období.

b)

pokud jednotka, do které bylo investováno, není podnikem, použít metodu koupě popsanou v IFRS 3, avšak bez vykázání goodwillu u jednotky, do níž bylo investováno, od předpokládaného dne akvizice. Předpokládaným dnem akvizice je začátek nejdřívějšího období, za které je proveditelné použití odst. C4 písm. b), což může být i běžné období.

Investor retrospektivně upraví roční období bezprostředně předcházející datu prvotního použití, ledaže začátkem nejdřívějšího období, pro něž je použití tohoto odstavce proveditelné, je období běžné. Pokud je předpokládané datum akvizice dřívější než začátek tohoto bezprostředně předcházejícího období, investor vykáže jako úpravu vlastního kapitálu k začátku bezprostředně předcházejícího období rozdíl mezi:

c)

částkou vykázaných aktiv, závazků a nekontrolních podílů a

d)

předchozí účetní hodnotou investorova podílu na jednotce, do níž bylo investováno.

Pokud je nejdřívějším obdobím, pro které je použití tohoto odstavce proveditelné, běžné období, úprava vlastního kapitálu se vykáže na začátku běžného období.

V dodatku C se doplňují nové odstavce C4B–C4C.

C4B

Pokud investor použije odstavce C4–C4A a datum, kdy byla získána kontrola v souladu s tímto IFRS, je pozdější než datum nabytí účinku IFRS 3 ve znění revize z roku 2008 (IFRS 3 (2008)), odkaz na IFRS 3 v odstavcích C4 a C4A se považuje za odkaz na IFRS 3 (2008). Pokud byla kontrola získána před datem nabytí účinku IFRS 3 (2008), investor použije buďto IFRS 3 (2008) nebo IFRS 3 (ve znění při vydání v roku 2004).

C4C

Pokud investor použije odstavce C4–C4A a datum, kdy byla získána kontrola v souladu s tímto IFRS, je pozdější než datum nabytí účinnosti IAS 27 ve znění revize z roku 2008 (IFRS 27 (2008)), použije investor požadavky tohoto IFRS na všechna období, kdy je jednotka, do které bylo investováno, retrospektivně konsolidována v souladu s odstavci C4–C4A. Pokud byla kontrola získána před datem nabytí účinku IAS 27 (2008), investor použije buďto:

a)

požadavky tohoto IFRS na všechna období, kdy jednotka, do které bylo investováno, je retrospektivně konsolidovaná v souladu s odstavci C4–C4A; nebo

b)

požadavky verze IAS 27 vydané v roce 2003 (IAS 27 (2003)) na období před datem nabytí účinku IAS 27 (2008) a potom požadavky tohoto IFRS na období následující.

V dodatku C se mění odstavce C5–C6. Odstavec C5 se nově člení na odstavec C5 a nový odstavec C5A.

C5

Pokud k datu prvotního použití investor dospěje k závěru, že už nebude konsolidovat jednotku, do které bylo investováno a která byla konsolidovaná v souladu s IAS 27 a SIC-12, ocení investor svůj podíl na jednotce, do které bylo investováno, částkou, kterou by byla oceněna, pokud by požadavky tohoto IFRS byly účinné v době, kdy investor získal podíl na této jednotce (avšak nezískal kontrolu podle tohoto IFRS), nebo tuto kontrolu ztratil. Investor musí retrospektivně upravit roční období bezprostředně předcházející dni prvotního použití. Pokud datum, kdy investor získal podíl na jednotce (avšak nezískal kontrolu v souladu s tímto IFRS), do níž bylo investováno, nebo kontrolu ztratil, je dřívější než začátek bezprostředně předcházejícího období, investor vykáže jako úpravu vlastního kapitálu na začátku bezprostředně předcházejícího období rozdíl mezi:

a)

předchozí účetní hodnotou aktiv, závazků a nekontrolních podílů a

b)

vykázanou hodnotou investorova podílu na jednotce, do níž bylo investováno.

C5A

Pokud je ocenění podílu na jednotce, do které bylo investováno, v souladu s odstavcem C5 neproveditelné (ve smyslu definice v IAS 8), investor použije požadavky tohoto IFRS na začátek nejdřívějšího období, pro které je použití odstavce C5 proveditelné, což může být běžné období. Investor retrospektivně upraví roční období bezprostředně předcházející datu prvotního použití, ledaže začátkem nejdřívějšího období, pro něž je použití tohoto odstavce proveditelné, je období běžné. Pokud datum, kdy investor získal podíl na jednotce (avšak nezískal kontrolu v souladu s tímto IFRS), do níž bylo investováno, nebo kontrolu ztratil, je dřívější než začátek bezprostředně předcházejícího období, investor vykáže jako úpravu vlastního kapitálu na začátku bezprostředně předcházejícího období rozdíl mezi:

a)

předchozí účetní hodnotou aktiv, závazků a nekontrolních podílů a

b)

vykázanou hodnotou investorova podílu na jednotce, do níž bylo investováno.

Pokud nejdřívějším obdobím, pro které je použití tohoto odstavce proveditelné, je běžné období, úprava vlastního kapitálu se vykáže na začátku běžného období.

C6

Odstavce 23, 25, B94 a B96–B99 byly změnami IAS 27 z roku 2008, jež byly přeneseny do IFRS 10. Kromě případů, kdy účetní jednotka použije odstavec C3 nebo kdy musí použít odstavce C4–C5A, použije účetní jednotka požadavky daných odstavců takto:

a)

V dodatku C se vkládá nadpis a nové odstavce C6A–C6B.

Odkazy na „bezprostředně předcházející období“

C6A

Bez ohledu na odkazy na roční období bezprostředně předcházející datu prvotního použití (dále jen „bezprostředně předcházející období“) v odstavcích C4–C5A může účetní jednotka také prezentovat upravené srovnávací informace za dřívější vykázaná období, avšak není povinna tak učinit. Pokud účetní jednotka prezentuje upravené srovnávací informace za dřívější vykázaná období, veškeré odkazy na „bezprostředně předcházející období“ v odstavcích C4–C5A se považují za odkazy na „nejdřívější prezentované upravené srovnatelné období“.

C6B

Pokud účetní jednotka prezentuje neupravené srovnávací informace za dřívější období, jasně označí informace, které nebyly upraveny, uvede, že byly vypracovány na jiném základě, a tento základ vysvětlí.

Změny IFRS 11 Společná ujednání

V dodatku C se doplňují nové odstavce C1A–C1B.

C1A

Dokumentem Konsolidovaná účetní závěrka, společná ujednání a zveřejnění podílů v jiných účetních jednotkách: prozatímní pokyny (Změny IFRS 10, IFRS 11 a IFRS 12), vydaným v červnu 2012, byly změněny odstavce C2–C5, C7–C10 a C12 a vloženy nové odstavce C1B a C2A–C2B. Účetní jednotka použije tuto novelu pro roční období začínající 1. lednem 2013 nebo později. Pokud účetní jednotka použije IFRS 11 pro dřívější období, použije pro dané dřívější období i tyto novelizace.

Přechodná ustanovení

C1B

Aniž jsou dotčeny požadavky odstavce 28 IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby, platí, že při prvním použití tohoto IFRS musí účetní jednotka prezentovat kvantitativní informace požadované podle odst. 28 písm. f) IAS 8 pouze za roční období bezprostředně předcházející prvnímu ročnímu období, na něž je použit IFRS 11 (dále jen „bezprostředně předcházející období“). Účetní jednotka může také prezentovat tyto informace za běžné období nebo za dřívější srovnávací období, není však povinna tak učinit.

V dodatku C se mění odstavce C2–C5, C7–C10 a C12.

Společné podniky — přechod od poměrné konsolidace k ekvivalenční metodě

C2

Při přechodu od metody poměrné konsolidace k ekvivalenční metodě vykáže účetní jednotka svou investici do společného podniku k začátku bezprostředně předcházejícího období. Tato počáteční investice se ocení jako souhrn účetních hodnot aktiv a závazků, u nichž předtím účetní jednotka použila poměrnou konsolidaci, včetně případného goodwillu vzniklého z akvizice. Pokud goodwill předtím patřil širší penězotvorné jednotce nebo skupině penězotvorných jednotek, účetní jednotka přidělí goodwill společnému podniku na základě relativních účetních hodnot společného podniku a penězotvorné jednotky nebo skupiny penězotvorných jednotek, ke kterým patřil.

C3

Počáteční zůstatek investice stanovený v souladu s odstavcem C2 se při prvotním vykázání považuje za domnělou pořizovací cenu investice. Účetní jednotka použije odstavce 40–43 IAS 28 (ve znění novely z roku 2011) na počáteční zůstatek investice, aby posoudila, zda došlo ke snížení hodnoty investice, a případnou ztrátu ze snížení hodnoty jako opravu nerozdělených zisků na začátku bezprostředně předcházejícího období. Výjimka z prvotního vykázání v odstavcích 15 a 24 IAS 12 Daně ze zisku se nepoužije, pokud účetní jednotka vykazuje investici do společného podniku jako důsledek použití přechodných ustanovení pro společné podniky, které předtím byly konsolidovány poměrně.

C4

Pokud jsou výsledkem souhrnu všech dříve poměrně konsolidovaných aktiv a závazků záporná čistá aktiva, posoudí účetní jednotka, zda má právní nebo mimosmluvní závazky v souvislosti s těmito zápornými čistými aktivy, a pokud ano, vykáže účetní jednotka odpovídající závazek. Pokud účetní jednotka dojde k závěru, že nemá právní ani mimosmluvní závazky v souvislosti se zápornými čistými aktivy, nevykáže odpovídající závazek, ale opraví nerozdělený zisk na začátku bezprostředně předcházejícího období. Účetní jednotka zveřejní tuto skutečnost zároveň s kumulovaným nevykázaným podílem na ztrátách svých společných podniků k začátku bezprostředně předcházejícího období a k datu prvního použití tohoto IFRS.

C5

Účetní jednotka zveřejní rozčlenění aktiv a závazků, které byly shrnuty do jedné položky zůstatku investice k začátku bezprostředně předcházejícího období. Toto zveřejnění se sestaví souhrnně za všechny společné podniky, na které účetní jednotka použije požadavky přechodných ustanovení v odstavcích C2–C6.

C6

Společné činnosti — přechod od ekvivalenční metody k účtování o aktivech a závazcích

C7

Při přechodu z ekvivalenční metody na účtování o aktivech a závazcích v souvislosti s podílem na společných činnostech (na společném provozu) účetní jednotka na začátku bezprostředně předcházejícího období odúčtuje investici, o které předtím účtovala za použití ekvivalenční metody, a jakékoli další položky, jež tvořily součást čisté investice účetní jednotky v daném ujednání v souladu s odstavcem 38 IAS 28 (ve znění novely z roku 2011), a vykáže svůj podíl na každém z aktiv a závazků v souvislosti se svým podílem na společné činnosti, včetně případného goodwillu, který mohl tvořit součást účetní hodnoty investice.

C8

Účetní jednotka určí svůj podíl na aktivech a závazcích v souvislosti se společnými činnostmi na základě svých práv a povinností v poměru stanoveném v souladu se smluvním ujednáním. Účetní jednotka ocení počáteční účetní hodnoty aktiv a závazků jejich vyčleněním z účetní hodnoty investice na začátku bezprostředně předcházejícího období na základě informací, které účetní jednotka použila při uplatňování ekvivalenční metody.

C9

Při rozdílu mezi investicí, o které se předtím účtovalo ekvivalenční metodou, spolu s dalšími položkami, jež tvořily součást čisté investice účetní jednotky v ujednání v souladu s odstavcem 38 standardu IAS 28 (ve znění novely z roku 2011), a čistou hodnotou aktiv a závazků včetně goodwillu, se postupuje takto:

a)

započítá se rozdíl oproti jakémukoli goodwillu týkajícímu se investice a zbylý rozdíl se opraví do nerozdělených zisků na začátku bezprostředně předcházejícího období, pokud čistá hodnota vykázaných aktiv a závazků, včetně goodwillu, je vyšší než investice (a jakékoli jiné položky, které tvořily součást čisté investice účetní jednotky), jež byla odúčtována.

b)

opraví se rozdíl do nerozdělených zisků na začátku bezprostředně předcházejícího období, pokud čistá hodnota vykázaných aktiv a závazků, včetně goodwillu, je nižší než investice (a jakékoli jiné položky, které tvořily součást čisté investice účetní jednotky), jež byla odúčtována.

C10

Účetní jednotka, která přechází z ekvivalenční metody na účtování o aktivech a závazcích, předloží sesouhlasení mezi odúčtovanou investicí a vykázanými aktivy a závazky, spolu s případným zbývajícím rozdílem opraveným do nerozdělených zisků na začátku bezprostředně předcházejícího období.

C11

Přechodná ustanovení v individuální účetní závěrce účetní jednotky

C12

Účetní jednotka, která dříve v souladu s odstavcem 10 IAS 27 ve své individuální účetní závěrce účtovala o svém podíle na společných činnostech jako o investici v pořizovací ceně nebo v souladu s IFRS 9, postupuje takto:

a)

odúčtuje investici a vykáže aktiva a závazky v souvislosti se svým podílem na společných činnostech v částkách stanovených v souladu s odstavci C7–C9.

b)

poskytne sesouhlasení mezi odúčtovanou investicí a vykázanými aktivy a závazky, spolu s případným zbývajícím rozdílem opraveným o nerozdělené zisky na začátku prezentovaného bezprostředně předcházejícího období.

V dodatku C se doplňují nový nadpis a nové odstavce C12A–C12B.

Odkazy na „bezprostředně předcházející období“

C12A

Bez ohledu na odkazy na „bezprostředně předcházející období“ v odstavcích C2–C12 může účetní jednotka také prezentovat upravené srovnávací informace za dřívější vykázaná období, avšak není povinna tak učinit. Pokud účetní jednotka prezentuje upravené srovnávací informace za dřívější vykázaná období, veškeré odkazy na „bezprostředně předcházející období“ v odstavcích C2–C12 se považují za odkazy na „nejdřívější prezentované upravené srovnatelné období“.

C12B

Pokud účetní jednotka prezentuje neupravené srovnávací informace za dřívější období, jasně označí informace, které nebyly upraveny, uvede, že byly vypracovány na jiném základě, a tento základ vysvětlí.

Změny IFRS 11 Společná ujednání

Následná změna IFRS 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví

V tomto dodatku se stanoví změna IFRS 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, která je následkem toho, že rada vydala změny IFRS 11 Společná ujednání. Pokud účetní jednotka použije IFRS 1, použije uvedenou novelu.

IFRS 1 První přijetí mezinárodních standardů účetního výkaznictví

Doplňuje se nový odstavec 39S.

39S

Dokumentem Konsolidovaná účetní závěrka, společná ujednání a zveřejnění podílů v jiných účetních jednotkách: Prozatímní pokyny (Změny IFRS 10, IFRS 11 a IFRS 12), vydaným v červnu 2012, byl změněn odstavec D31. Účetní jednotka použije uvedenou změnu, pokud použije IFRS 11 (ve znění novely z června 2012).

V dodatku D se mění odstavec D31.

Společná ujednání

D31

Prvouživatel může použít přechodná ustanovení v IFRS 11 s těmito výjimkami:

a)

Při použití přechodných ustanovení v IFRS 11 použije prvouživatel tato ustanovení k datu přechodu na IFRS.

b)

Při přechodu od poměrné konsolidace na ekvivalenční metodu provede prvouživatel test snížení hodnoty investice v souladu s IAS 36 k datu přechodu na IFRS bez ohledu na to, zda existuje nějaký náznak, že mohlo dojít ke snížení hodnoty investice. Případné výsledné snížení hodnoty se vykáže jako oprava nerozdělených zisků k datu přechodu na IFRS

Změny IFRS 12 Zveřejnění podílů v jiných účetních jednotkách

V dodatku C se doplňují nové odstavce C1A a C2A–C2B.

C1A

Dokumentem Konsolidovaná účetní závěrka, společná ujednání a zveřejnění podílů v jiných účetních jednotkách: Prozatímní pokyny (Změny IFRS 10, IFRS 11 a IFRS 12), vydaným v červnu 2012, byly doplněny nové odstavce C2A–C2B. Účetní jednotka použije tuto novelu pro roční období začínající 1. lednem 2013 nebo později. Pokud účetní jednotka použije IFRS 12 pro dřívější období, použije pro dané dřívější období i tyto novelizace.

C2

C2A

Požadavky na zveřejňování tohoto IFRS se nemusí použít na žádné účetní období, které začíná před ročním obdobím bezprostředně předcházejícím prvnímu ročnímu období, na které se použije IFRS 12.

C2B

Požadavky na zveřejňování podle odstavců 24–31 a odpovídající pokyny v odstavcích B21–B26 tohoto IFRS se nemusí použít na účetní období, jež začíná před prvním ročním obdobím, na které se použije IFRS 12.


5.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 95/17


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 314/2013

ze dne 4. dubna 2013

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. dubna 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

60,6

TN

105,0

TR

134,9

ZZ

100,2

0707 00 05

JO

194,1

MA

116,3

TR

146,8

ZZ

152,4

0709 93 10

MA

91,2

TR

102,1

ZZ

96,7

0805 10 20

EG

59,3

IL

69,3

MA

77,1

TN

61,7

TR

63,5

ZZ

66,2

0805 50 10

TR

79,1

ZZ

79,1

0808 10 80

AR

103,4

BR

92,7

CL

118,8

CN

80,4

MK

30,8

US

204,9

UY

106,8

ZA

105,4

ZZ

105,4

0808 30 90

AR

115,0

CL

142,0

CN

90,9

TR

204,5

US

158,2

ZA

124,1

ZZ

139,1


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

5.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 95/19


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 3. dubna 2013,

kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položku týkající se Mexika v seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie

(oznámeno pod číslem C(2013) 1794)

(Text s významem pro EHP)

(2013/167/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (1), a zejména na čl. 17 odst. 3 písm. a) uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2009/156/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních pravidlech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí (2), a zejména na čl. 12 odst. 1 a 4 a čl. 19 úvodní větu a písm. a) a b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 92/65/EHS stanoví podmínky pro dovoz mimo jiné spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie. Tyto podmínky musí být přinejmenším rovnocenné podmínkám platným pro obchod mezi členskými státy.

(2)

Směrnice 2009/156/ES stanoví veterinární pravidla pro dovoz živých koňovitých do Unie. Směrnice stanoví, že dovoz koňovitých do Unie je povolen pouze ze třetích zemí, které jsou po dobu dvou let prosté venezuelské encefalomyelidity koní.

(3)

Rozhodnutí Komise 2004/211/ES ze dne 6. ledna 2004, kterým se stanoví seznam třetích zemí a částí jejich území, ze kterých členské státy povolují dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých, a kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS a 94/63/ES (3), stanoví seznam třetích zemí nebo, v případě regionalizace, jejich částí, ze kterých členské státy musí povolit dovoz koňovitých a jejich spermatu, vajíček a embryí, a uvádí ostatní podmínky, které se na tento dovoz vztahují. Tento seznam je uveden v příloze I rozhodnutí 2004/211/ES.

(4)

Seznam v příloze I rozhodnutí 2004/211/ES uvádí, že dočasný dovoz evidovaných koní, zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce po jejich dočasném vývozu, dovoz evidovaných koňovitých a plemenných a užitkových koňovitých, a dovoz spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých z Mexika jsou povoleny, s výjimkou států Chiapas, Oaxaca, Tabasco a Veracruz.

(5)

V září 2012 Komise zveřejnila závěrečnou zprávu z auditu prováděného v Mexiku ve dnech 17. až 27. dubna 2012 s cílem přezkoumat veterinární kontroly a postupy certifikace pro vývoz živých koňovitých a jejich spermatu do Evropské unie (4), který odhalil řadu významných nedostatků, pokud jde o kontroly týkající se přesunu koňovitých v dané třetí zemi, a tedy o soulad se stanovenou regionalizací, o záruky pro vezikulární stomatitidu a nakažlivou chudokrevnost koní, jakož i o schvalování a dohled nad středisky pro odběr spermatu koňovitých. Tyto nedostatky nebyly příslušnými orgány Mexika v jejich reakci na doporučení, které Komise uvedla ve zprávě o auditu, ani v jejich následných opatřeních, dostatečně reflektovány.

(6)

Uvedená situace může představovat veterinární riziko pro populaci koňovitých v Unii, a dovoz koňovitých a spermatu, vajíček a embryí zvířat druhů koňovitých z Mexika by proto neměl být povolen.

(7)

Položka pro uvedenou třetí zemi v příloze I rozhodnutí 2004/211/ES by proto měla být změněna.

(8)

Rozhodnutí 2004/211/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V příloze I rozhodnutí 2004/211/ES se položka pro Mexiko nahrazuje tímto:

„MX

Mexiko

MX-0

celá země

D

—“

 

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 3. dubna 2013.

Za Komisi

Tonio BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  Úř. věst. L 192, 23.7.2010, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 73, 11.3.2004, s. 1.

(4)  http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2948


5.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 95/21


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 20. března 2013,

kterým se zrušují rozhodnutí ECB/2011/4 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo zaručených irskou vládou, rozhodnutí ECB/2011/10 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo zaručených portugalskou vládou, rozhodnutí ECB/2012/32 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Řeckou republikou a rozhodnutí ECB/2012/34 o dočasných změnách pravidel týkajících se způsobilosti zajištění denominovaného v cizí měně

(ECB/2013/5)

(2013/168/EU)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na čl. 3.1 první odrážku a články 12.1, 18 a čl. 34.1 druhou odrážku tohoto statutu,

s ohledem na obecné zásady ECB/2011/14 ze dne 20. září 2011 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (1), a zejména na oddíly 1.6, 6.3.1 a 6.3.2 přílohy I těchto obecných zásad,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Obsah rozhodnutí ECB/2012/34 ze dne 19. prosince 2012 o dočasných změnách pravidel týkajících se způsobilosti zajištění denominovaného v cizí měně (2) by měl být začleněn do obecných zásad ECB/2012/18 ze dne 2. srpna 2012 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění a o změně obecných zásad ECB/2007/9 (3), které jsou základním právním aktem upravujícím dočasná opatření týkající se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění.

(2)

V zájmu jasnosti a konzistentnosti a s cílem zjednodušit rámec zajištění Eurosystému by měl být do obecných zásad upravujících dočasná opatření týkající se způsobilosti zajištění pro refinanční operace Eurosystému začleněn též obsah rozhodnutí ECB/2011/4 ze dne 31. března 2011 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo zaručených irskou vládou (4), rozhodnutí ECB/2011/10 ze dne 7. července 2011 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo zaručených portugalskou vládou (5) a rozhodnutí ECB/2012/32 ze dne 19. prosince 2012 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Řeckou republikou (6).

(3)

Tyto kroky, které se uskutečňují prostřednictvím přepracovaného znění obecných zásad ECB/2012/18, by navíc měly umožnit národním centrálním bankám členských států, jejichž měnou je euro, aby provedly dodatečná opatření na zvýšenou podporu poskytování úvěrů ve smluvním a regulatorním rámci, který se uplatňuje na jejich protistrany.

(4)

Rozhodnutí ECB/2011/4, ECB/2011/10, ECB/2012/32 a ECB/2012/34 by proto měla být zrušena,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Zrušení rozhodnutí ECB/2011/4, ECB/2011/10, ECB/2012/32 a ECB/2012/34

1.   Rozhodnutí ECB/2011/4, ECB/2011/10, ECB/2012/32 a ECB/2012/34 se zrušují s účinkem ode dne 3. května 2013.

2.   Odkazy na zrušená rozhodnutí se považují za odkazy na obecné zásady ECB/2013/4.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 22. března 2013.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 20. března 2013.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 331, 14.12.2011, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 14, 18.1.2013, s. 22.

(3)  Úř. věst. L 218, 15.8.2012, s. 20.

(4)  Úř. věst. L 94, 8.4.2011, s. 33.

(5)  Úř. věst. L 182, 12.7.2011, s. 31.

(6)  Úř. věst. L 359, 29.12.2012, s. 74.


5.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 95/22


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 20. března 2013

o pravidlech týkajících se používání vlastních nekrytých bankovních dluhopisů zaručených státem jako zajištění při operacích měnové politiky Eurosystému

(ECB/2013/6)

(2013/169/EU)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na čl. 3.1 první odrážku a články 12.1, 14.3 a 18.2 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 18.1 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky mohou Evropská centrální banka (ECB) a národní centrální banky členských států, jejichž měnou je euro (dále jen „národní centrální banky“), provádět úvěrové operace s úvěrovými institucemi a ostatními účastníky trhu s tím, že úvěry jsou dostatečně zajištěny. Obvyklé podmínky, za nichž jsou ECB a národní centrální banky připraveny provádět úvěrové operace, včetně kritérií, podle kterých se určuje způsobilost zajištění pro účely úvěrových operací Eurosystému, jsou stanoveny v příloze I obecných zásad ECB/2011/14 ze dne 20. září 2011 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (1).

(2)

Podle oddílu 1.6 přílohy I obecných zásad ECB/2011/14 může Rada guvernérů ECB kdykoli měnit nástroje, podmínky, kritéria a postupy provádění operací měnové politiky Eurosystému.

(3)

Od 1. března 2015 by mělo být zcela vyloučeno používat vlastní nekryté bankovní dluhopisy zaručené státem jako zajištění při operacích měnové politiky Eurosystému, ať už přímo, nebo nepřímo v případě, kdy jsou součástí souboru krytých dluhopisů, které vydala protistrana, jež zároveň vydala nekryté bankovní dluhopisy, nebo které vydaly subjekty, s nimiž je tato protistrana úzce propojena. Za výjimečných okolností může Rada guvernérů udělit protistranám, které se účastní operací měnové politiky Eurosystému, dočasnou výjimku z tohoto zákazu.

(4)

Podmínky udělení takové výjimky by měly být stanoveny v rozhodnutí ECB,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Změny pravidel týkajících se používání vlastních nekrytých bankovních dluhopisů zaručených státem jako zajištění

1.   Od 1. března 2015 nesmí protistrana použít jako zajištění při operacích měnové politiky Eurosystému nekryté bankovní dluhopisy, které sama vydala nebo které vydaly subjekty, s nimiž je tato protistrana úzce propojena, a za něž plně ručí jeden nebo více subjektů veřejného sektoru v Evropském hospodářském prostoru (EHP) oprávněných vybírat daně, a to: a) přímo nebo b) nepřímo v případě, kdy jsou součástí souboru krytých dluhopisů, které vydala protistrana, jež zároveň vydala nekryté bankovní dluhopisy, nebo které vydaly subjekty, s nimiž je tato protistrana úzce propojena.

2.   Ve výjimečných případech může Rada guvernérů rozhodnout o dočasné výjimce ze zákazu uvedeného v odstavci 1 na dobu nejdéle tří let. K žádosti o výjimku se přikládá plán financování, v němž protistrana žádající o udělení výjimky uvede, jak ukončí používání vlastních nekrytých bankovních dluhopisů zaručených státem nejpozději do tří let od udělení výjimky.

3.   V případě rozporu mezi tímto rozhodnutím, obecnými zásadami ECB/2011/14 a obecnými zásadami ECB/2013/4 ze dne 20. března 2013 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění (2), tak jak jsou provedeny národními centrálními bankami na vnitrostátní úrovni, má přednost toto rozhodnutí.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 22. března 2013.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 20. března 2013.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 331, 14.12.2011, s. 1.

(2)  Viz strana 23 v tomto čísle Úředního věstníku.


OBECNÉ ZÁSADY

5.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 95/23


OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 20. března 2013

o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění a o změně obecných zásad ECB/2007/9

(přepracované znění)

(ECB/2013/4)

(2013/170/EU)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na čl. 3.1 první odrážku a články 5.1, 12.1, 14.3 a 18.2 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Obecné zásady ECB/2012/18 ze dne 2. srpna 2012 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění a o změně obecných zásad ECB/2007/9 (1) byly podstatným způsobem změněny. Vzhledem k tomu, že je v nich třeba provést další změny, měly by být obecné zásady ECB/2012/18 v zájmu jasnosti přepracovány.

(2)

Podle článku 18.1 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky mohou Evropská centrální banka (ECB) a národní centrální banky členských států, jejichž měnou je euro (dále jen „národní centrální banky“), provádět úvěrové operace s úvěrovými institucemi a ostatními účastníky trhu s tím, že úvěry jsou dostatečně zajištěny. Obecné podmínky, za nichž jsou ECB a národní centrální banky připraveny provádět úvěrové operace, včetně kritérií, podle kterých se určuje způsobilost zajištění pro účely úvěrových operací Eurosystému, jsou stanoveny v příloze I obecných zásad ECB/2011/14 ze dne 20. září 2011 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (2).

(3)

S cílem podpořit poskytování úvěrů bankami a likviditu na peněžním trhu eurozóny Rada guvernérů dne 8. prosince 2011 a 20. června 2012 rozhodla o dalších opatřeních na zvýšenou podporu poskytování úvěrů včetně opatření, která jsou upravena rozhodnutím ECB/2011/25 ze dne 14. prosince 2011 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění (3). Kromě toho bylo třeba přizpůsobit odkazy na sazbu minimálních rezerv v obecných zásadách ECB/2007/9 ze dne 1. srpna 2007 o měnové statistice a statistice finančních institucí a trhů (4) změnám nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 1745/2003 ze dne 12. září 2003 o uplatňování minimálních rezerv (ECB/2003/9 (5)) zavedeným nařízením (EU) č. 1358/2011 (6).

(4)

Rozhodnutí ECB/2012/4 ze dne 21. března 2012, kterým se mění rozhodnutí ECB/2011/25 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění (7) stanovilo, že národní centrální banky nejsou povinny přijímat jako zajištění při úvěrových operacích Eurosystému způsobilé bankovní dluhopisy zaručené členským státem, na který se vztahuje program Evropské unie / Mezinárodního měnového fondu, nebo zaručené členským státem, jehož úvěrové hodnocení nesplňuje referenční hodnotu Eurosystému pro minimální požadavek na vysoké úvěrové standardy.

(5)

Rozhodnutí ECB/2012/12 ze dne 3. července 2012, kterým se mění rozhodnutí ECB/2011/25 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění (8) rovněž přezkoumalo výjimku ze zákazu úzkého propojení uvedenou v oddíle 6.2.3.2 přílohy I obecných zásad ECB/2011/14, pokud jde o státem zaručené bankovní dluhopisy vydané protistranami a jimi používané jako zajištění.

(6)

Protistranám, které se účastní úvěrových operací Eurosystému, by mělo být ve výjimečných případech umožněno, aby s předchozím souhlasem Rady guvernérů zvýšily úroveň používání vlastních bankovních dluhopisů zaručených státem nad úroveň dosaženou k 3. červenci 2012. K žádosti o předchozí souhlas Rady guvernérů by měl být přiložen plán financování.

(7)

Dne 2. srpna 2012 bylo rozhodnutí ECB/2011/25 nahrazeno obecnými zásadami ECB/2012/18, které národní centrální banky provedly v příslušné smluvní nebo regulatorní úpravě.

(8)

Obecné zásady ECB/2012/18 byly dne 10. října 2012 změněny obecnými zásadami ECB/2012/23 (9), jimiž byla dočasně rozšířena kritéria určující způsobilost aktiv používaných jako zajištění při operacích měnové politiky Eurosystému tak, že jako způsobilá aktiva pro operace měnové politiky byly přijaty obchodovatelné dluhové nástroje denominované v librách šterlinků, jenech nebo amerických dolarech. Na tyto obchodovatelné dluhové nástroje bylo uplatněno snížení ceny při ocenění zohledňující historickou volatilitu příslušných směnných kurzů.

(9)

Obecné zásady ECB/2013/2 ze dne 23. ledna 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/18 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění (10), blíže vymezují postup při předčasném splacení dlouhodobějších refinančních operací protistranami s cílem zajistit, aby všechny národní centrální banky uplatňovaly stejné podmínky. Zejména stanoví, že sankční režim vymezený v dodatku 6 k příloze I obecných zásad ECB/2011/14 se uplatní v případě, kdy protistrana, která se rozhodla pro předčasné splacení, do dne splatnosti úplně nebo částečně nevypořádá částku, kterou má splatit příslušné národní centrální bance.

(10)

V obecných zásadách ECB/2012/18 je nyní třeba provést další změny s cílem začlenit do nich obsah rozhodnutí ECB/2012/34 ze dne 19. prosince 2012 o dočasných změnách pravidel týkajících se způsobilosti zajištění denominovaného v cizí měně (11) a zajistit, aby národní centrální banky nebyly povinny jako zajištění při úvěrových operacích Eurosystému přijímat způsobilé nekryté bankovní dluhopisy, které: a) vydaly protistrany, jež je používají, nebo které vydaly subjekty, s nimiž jsou tyto protistrany úzce propojeny, a b) jsou plně zaručeny členským státem, jehož úvěrové hodnocení nesplňuje vysoké úvěrové standardy Eurosystému a který podle Rady guvernérů plní program Evropské unie / Mezinárodního měnového fondu.

(11)

V zájmu jasnosti a zjednodušení by měl být obsah rozhodnutí ECB/2011/4 ze dne 31. března 2011 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo zaručených irskou vládou (12), rozhodnutí ECB/2011/10 ze dne 7. července 2011 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo zaručených portugalskou vládou (13) a rozhodnutí ECB/2012/32 ze dne 19. prosince 2012 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených Řeckou republikou (14) začleněn do těchto obecných zásad spolu se všemi ostatními dočasnými opatřeními týkajícími se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění.

(12)

Dodatečná opatření uvedená v těchto obecných zásadách by se měla uplatňovat dočasně, a to do doby, kdy Rada guvernérů usoudí, že již nejsou nezbytná k zajištění náležitého fungování transmisního mechanismu měnové politiky,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

Článek 1

Dodatečná opatření týkající se refinančních operací a způsobilého zajištění

1.   Pravidla pro provádění operací měnové politiky Eurosystému a kritéria způsobilosti zajištění stanovená v těchto obecných zásadách se uplatňují ve spojení s obecnými zásadami ECB/2011/14.

2.   V případě rozporu mezi těmito obecnými zásadami a obecnými zásadami ECB/2011/14, tak jak jsou národními centrálními bankami provedeny na vnitrostátní úrovni, mají přednost tyto obecné zásady. Nestanoví-li tyto obecné zásady jinak, uplatňují národní centrální banky nadále všechna ustanovení obecných zásad ECB/2011/14 v nezměněné podobě.

3.   Pro účely čl. 5 odst. 1 a článku 7 se Irsko, Řecká republika a Portugalská republika považují za členské státy eurozóny, které plní program Evropské unie / Mezinárodního měnového fondu.

Článek 2

Možnost ukončit dlouhodobější refinanční operace nebo snížit jejich objem

1.   Eurosystém může rozhodnout, že za určitých podmínek mohou protistrany před splatností ukončit určité dlouhodobější refinanční operace nebo snížit jejich objem (toto snížení objemu nebo ukončení se dále označuje jen jako „předčasné splacení“). Ve vyhlášení nabídkového řízení se upřesní, zda je dána možnost ukončit příslušné operace nebo snížit jejich objem před splatností, jakož i den, od kterého lze tuto možnost využít. Tato informace může být případně poskytnuta jiným způsobem, který Eurosystém považuje za vhodný.

2.   Protistrana může využít možnost ukončit dlouhodobější refinanční operace nebo snížit jejich objem před splatností tak, že alespoň týden přede dnem předčasného splacení oznámí příslušné národní centrální bance částku, kterou hodlá splatit v rámci postupu předčasného splacení, jakož i den, kdy hodlá toto předčasné splacení uskutečnit. Nestanoví-li Eurosystém jinak, lze předčasné splacení uskutečnit v kterýkoli den, který je dnem vypořádání hlavní refinanční operace Eurosystému, za předpokladu, že protistrana učiní oznámení podle tohoto odstavce alespoň týden před tímto dnem.

3.   Oznámení podle odstavce 2 se pro protistranu stává závazným týden přede dnem předčasného splacení, který je v něm určen. Pokud protistrana úplně nebo částečně nevypořádá částku splatnou v rámci postupu předčasného splacení do dne splatnosti, může to mít za následek finanční postih uvedený v oddílu 1 dodatku 6 k příloze I obecných zásad ECB/2011/14. Ustanovení oddílu 1 dodatku 6, která se uplatňují v případě porušení pravidel týkajících se nabídkových řízení, se uplatní, jestliže protistrana úplně nebo částečně nevypořádá částku splatnou ke dni předčasného splacení podle odstavce 2. Uložením finančního postihu není dotčeno právo národní centrální banky použít prostředky nápravy stanovené pro případ neplnění v příloze II obecných zásad ECB/2011/14.

Článek 3

Přijetí některých dalších cenných papírů krytých aktivy

1.   Kromě cenných papírů krytých aktivy, které jsou způsobilé podle kapitoly 6 přílohy I obecných zásad ECB/2011/14, jsou jako zajištění pro operace měnové politiky Eurosystému způsobilé i cenné papíry kryté aktivy, které nesplňují požadavky na úvěrové hodnocení podle oddílu 6.3.2 přílohy I obecných zásad ECB/2011/14, ale které jinak splňují všechna kritéria způsobilosti pro cenné papíry kryté aktivy podle obecných zásad ECB/2011/14, za předpokladu, že v době emise a kdykoli poté mají dva ratingy alespoň na úrovni „triple B“ (15). Tyto cenné papíry kryté aktivy musí dále splňovat všechny tyto požadavky:

a)

aktiva, která vytvářejí peněžní toky zajišťující cenné papíry kryté aktivy, patří do jedné z těchto tříd aktiv: i) hypoteční úvěry na bydlení, ii) úvěry malým a středním podnikům, iii) hypoteční úvěry na komerční účely, iv) úvěry na pořízení automobilu, v) leasing, vi) spotřebitelské úvěry;

b)

aktiva, která vytvářejí peněžní toky, nesmějí zahrnovat aktiva různých tříd;

c)

aktiva, která vytvářejí peněžní toky zajišťující cenné papíry kryté aktivy, nesmějí zahrnovat úvěry, které:

i)

jsou nesplácenými úvěry v okamžiku emise cenných papírů krytých aktivy,

ii)

jsou nesplácenými úvěry v okamžiku, kdy jsou začleněny do souboru podkladových aktiv cenných papírů krytých aktivy během doby splatnosti těchto cenných papírů, např. nahrazením aktiv, která vytvářejí peněžní toky, nebo

iii)

jsou v kterémkoli okamžiku strukturované, syndikované nebo s vysokou finanční pákou;

d)

dokumenty o transakci s cennými papíry krytými aktivy obsahují ustanovení o kontinuitě obsluhy.

2.   Cenné papíry kryté aktivy uvedené v odstavci 1, které mají dva ratingy alespoň na úrovni „single A“ (16), podléhají srážce při ocenění ve výši 16 %.

3.   Cenné papíry kryté aktivy uvedené v odstavci 1, které nemají dva ratingy alespoň na úrovni „single A“, podléhají těmto srážkám při ocenění: a) cenné papíry kryté hypotečními úvěry na komerční účely podléhají srážce při ocenění ve výši 32 % a b) všechny ostatní cenné papíry kryté aktivy podléhají srážce při ocenění ve výši 26 %.

4.   Cenné papíry kryté aktivy, které jsou způsobilé podle odstavce 1, nesmí protistrana předložit jako zajištění, pokud ve vztahu k těmto cenným papírům vystupuje tato protistrana nebo kterákoli třetí strana, s níž je v úzkém propojení, jako poskytovatel úrokového zajištění.

5.   Národní centrální banka může jako zajištění pro operace měnové politiky Eurosystému přijmout cenné papíry kryté aktivy, jejichž podkladová aktiva zahrnují hypoteční úvěry na bydlení nebo úvěry malým a středním podnikům anebo oba druhy úvěrů a které nesplňují požadavky na úvěrové hodnocení podle oddílu 6.3.2 přílohy I obecných zásad ECB/2011/14 a požadavky uvedené výše v odst. 1 písm. a) až d) a v odstavci 4, ale jinak splňují všechna kritéria způsobilosti pro cenné papíry kryté aktivy podle obecných zásad ECB/2011/14 a mají dva ratingy alespoň na úrovni „triple B“. Tyto cenné papíry kryté aktivy musí být vydány před 20. červnem 2012 a podléhají srážce při ocenění ve výši 32 %.

6.   Pro účely tohoto článku:

1)

„hypoteční úvěr na bydlení“ zahrnuje vedle úvěrů na bydlení zajištěných hypotékou zaručené úvěry na bydlení (bez hypotéky), pokud je záruka v případě prodlení s jejich splácením okamžitě splatná. Tato záruka může mít různou smluvní formu, včetně pojistných smluv, za předpokladu, že je poskytnuta subjektem veřejného sektoru nebo finanční institucí podléhající veřejnému dohledu. Pro účely těchto záruk musí úvěrové hodnocení ručitele odpovídat stupni úvěrové kvality 3 harmonizované ratingové stupnice Eurosystému po dobu trvání transakce;

2)

„malým podnikem“ a „středním podnikem“ se rozumí subjekt vykonávající hospodářskou činnost bez ohledu na jeho právní formu, jehož vykazovaný obrat, nebo vykazovaný obrat konsolidačního celku, je-li daný subjekt součástí konsolidačního celku, činí méně než 50 milionů EUR;

3)

„nesplácený úvěr“ zahrnuje úvěry, u nichž úroky či jistina nejsou splaceny po dobu 90 nebo více dnů po lhůtě splatnosti a u dlužníka došlo k selhání ve smyslu bodu 44 přílohy VII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (17), nebo úvěry, u nichž existují závažné důvody pochybovat o tom, že budou splaceny v plném rozsahu;

4)

„strukturovaným úvěrem“ se rozumí struktura, která zahrnuje podřízené úvěrové pohledávky;

5)

„syndikovaným úvěrem“ se rozumí úvěr poskytnutý skupinou věřitelů v rámci syndikátu věřitelů;

6)

„úvěrem s vysokou finanční pákou“ se rozumí úvěr poskytnutý společnosti, která je již značně zadlužena, např. za účelem financování odkupu či převzetí, kdy tento úvěr slouží k nabytí účasti na společnosti, která je rovněž dlužníkem z tohoto úvěru;

7)

„ustanoveními o kontinuitě obsluhy“ se rozumějí ta ustanovení právní dokumentace k cenným papírům krytým aktivy, která zajišťují, aby selhání obsluhovatele nevedlo k ukončení obsluhy, a která zahrnují důvody pro jmenování náhradního obsluhovatele, jakož i akční plán na vysoké úrovni, jenž vymezí provozní kroky, které je třeba učinit po jmenování náhradního obsluhovatele, a způsob, jakým bude převedena správa úvěrů.

Článek 4

Přijetí některých dalších úvěrových pohledávek

1.   Národní centrální banky mohou jako zajištění pro operace měnové politiky Eurosystému přijmout úvěrové pohledávky, které nesplňují kritéria způsobilosti Eurosystému.

2.   Národní centrální banky, které se rozhodnou přijmout úvěrové pohledávky podle odstavce 1, stanoví za tímto účelem kritéria způsobilosti a opatření ke kontrole rizika, a to tak, že upřesní odchylky od požadavků přílohy I obecných zásad ECB/2011/14. Tato kritéria způsobilosti a opatření ke kontrole rizika zahrnují požadavek, aby se úvěrové pohledávky řídily právem členského státu národní centrální banky, která tato kritéria způsobilosti a opatření ke kontrole rizika stanovila. Kritéria způsobilosti a opatření ke kontrole rizika podléhají předchozímu souhlasu Rady guvernérů.

3.   Ve výjimečných případech mohou národní centrální banky s předchozím souhlasem Rady guvernérů přijmout úvěrové pohledávky: a) při uplatnění kritérií způsobilosti a opatření ke kontrole rizika stanovených jinou národní centrální bankou podle odstavců 1 a 2, nebo b) které se řídí právem jiného členského státu, než je ten, v němž má sídlo přijímající národní centrální banka.

4.   Jiná národní centrální banka poskytne pomoc národní centrální bance, která přijímá úvěrové pohledávky podle odstavce 1, jen pokud se na tom obě národní centrální banky dohodly a s předchozím souhlasem Rady guvernérů.

Článek 5

Přijímání některých státem zaručených bankovních dluhopisů

1.   Národní centrální banka není povinna přijmout jako zajištění pro úvěrové operace Eurosystému způsobilé nekryté bankovní dluhopisy, které: a) nesplňují požadavek Eurosystému na vysoké úvěrové standardy; b) vydala protistrana, jež tyto dluhopisy používá, nebo které vydaly subjekty, s nimiž je tato protistrana úzce propojena, a c) jsou plně zaručeny členským státem: i) jehož úvěrové hodnocení nesplňuje požadavek Eurosystému na vysoké úvěrové standardy pro emitenty a ručitele obchodovatelných aktiv podle oddílů 6.3.1 a 6.3.2 přílohy I obecných zásad ECB/2011/14 a ii) který podle názoru Rady guvernérů plní program Evropské unie / Mezinárodního měnového fondu.

2.   V případech, kdy se národní centrální banky rozhodnou nepřijmout cenné papíry uvedené v odstavci 1 jako zajištění, uvědomí o tom Radu guvernérů.

3.   Protistrany nesmějí jako zajištění při operacích měnové politiky Eurosystému předložit nekryté bankovní dluhopisy, které samy vydaly nebo které vydaly subjekty, s nimiž jsou tyto protistrany úzce propojeny, a za které ručí subjekt veřejného sektoru v Evropském hospodářském prostoru oprávněný ukládat daně, v míře přesahující jmenovitou hodnotu těchto dluhopisů, které již byly předloženy jako zajištění k 3. červenci 2012.

4.   Ve výjimečných případech může Rada guvernérů rozhodnout o dočasné výjimce z požadavku uvedeného v odstavci 3 na dobu nejdéle tří let. K žádosti o výjimku se přikládá plán financování, v němž protistrana žádající o udělení výjimky uvede, jak ukončí používání vlastních nekrytých bankovních dluhopisů zaručených státem nejpozději do tří let od schválení výjimky. Výjimky udělené po 3. červenci 2012 zůstávají v platnosti do doby, kdy má dojít k jejich přezkumu.

Článek 6

Přijetí některých aktiv denominovaných v librách šterlinků, jenech nebo amerických dolarech jako způsobilého zajištění

1.   Obchodovatelné dluhové nástroje uvedené v oddíle 6.2.1 přílohy I obecných zásad ECB/2011/14, jsou-li denominovány v librách šterlinků, jenech nebo amerických dolarech, představují způsobilé zajištění pro operace měnové politiky Eurosystému za předpokladu, že: a) jsou vydány a drženy/vypořádány v eurozóně; b) jejich emitent je usazen v Evropském hospodářském prostoru a c) splňují všechna ostatní kritéria způsobilosti uvedená v oddíle 6.2.1 přílohy I obecných zásad ECB/2011/14.

2.   Eurosystém uplatňuje u těchto obchodovatelných dluhových nástrojů následující snížení ceny při ocenění: a) snížení ve výši 16 % u aktiv denominovaných v librách šterlinků nebo amerických dolarech a b) snížení ve výši 26 % u aktiv denominovaných v jenech.

3.   Obchodovatelné dluhové nástroje uvedené v odstavci 1, které mají kupóny vázané na jednu sazbu peněžního trhu v měně, v níž jsou denominovány, nebo na index inflace příslušné země, přičemž neobsahují žádné struktury typu „discrete range“, „range accrual“, „ratchet“ ani jiné obdobné složité struktury, rovněž představují způsobilé zajištění pro účely operací měnové politiky Eurosystému.

4.   Kromě úrokových sazeb uvedených v odstavci 3 může ECB se souhlasem Rady guvernérů na svých internetových stránkách www.ecb.europa.eu zveřejnit seznam dalších přijatelných referenčních úrokových sazeb v cizí měně.

5.   Na obchodovatelná aktiva denominovaná v cizí měně se vztahují pouze články 1, 3, 5, 6 a 8 těchto obecných zásad.

Článek 7

Pozastavení uplatňování požadavků na práh úvěrové kvality ve vztahu k některým obchodovatelným nástrojům

1.   Uplatňování minimálních požadavků Eurosystému na práh úvěrové kvality stanovených rámcem hodnocení úvěrového rizika pro obchodovatelná aktiva v oddíle 6.3.2 přílohy 1 obecných zásad ECB/2011/14 se pozastavuje v souladu s odstavcem 2.

2.   Práh úvěrové kvality stanovený Eurosystémem se neuplatňuje na obchodovatelné dluhové nástroje vydané nebo plně zaručené ústředními vládami členských států eurozóny, na které se vztahuje program Evropské unie / Mezinárodního měnového fondu, ledaže Rada guvernérů rozhodne, že příslušný členský stát nesplňuje podmínky poskytování finanční podpory a/nebo podmínky makroekonomického programu.

3.   Na obchodovatelné dluhové nástroje vydané či plně zaručené ústřední vládou Řecké republiky se uplatňují zvláštní srážky uvedené v příloze I těchto obecných zásad.

Článek 8

Nabytí účinku, provádění a použití

1.   Tyto obecné zásady nabývají účinku dnem 22. března 2013.

2.   Národní centrální banky přijmou opatření nezbytná k dosažení souladu s článkem 5, čl. 6 odst. 3 až 5 a s článkem 7 a použijí tyto obecné zásady ode dne 3. května 2013. Nejpozději do 19. dubna 2013 informují ECB o textech a prostředcích týkajících se těchto opatření.

3.   Článek 5 se použije do 28. února 2015.

Článek 9

Změna obecných zásad ECB/2007/9

V příloze III části 5 se odstavec pod tabulkou 2 nahrazuje tímto:

Výpočet paušálních odpočitatelných položek pro kontrolní účely (R6):

Paušální odpočitatelná položka: Položka se uplatní v případě každé úvěrové instituce. Každá úvěrová instituce odečte maximální paušální částku za účelem snížení administrativních nákladů spojených s nakládáním s velmi malými požadavky na rezervy. Je-li [základ pro stanovení minimálních rezerv x sazba rezerv] nižší než 100 000 EUR, rovná se paušální odpočitatelná položka částce ve výši [základ pro stanovení minimálních rezerv × sazba rezerv]. Je-li [základ pro stanovení minimálních rezerv × sazba rezerv] vyšší než 100 000 EUR nebo se této částce rovná, rovná se paušální odpočitatelná položka částce ve výši 100 000 EUR. Instituce, jež mohou statistické údaje týkající se jejich konsolidovaného základu pro stanovení minimálních rezerv vykazovat jako skupina (ve smyslu přílohy III části 2 oddílu 1 nařízení (ES) č. 25/2009 (ECB/2008/32)), drží minimální rezervy prostřednictvím jedné instituce ve skupině, která jedná jako zprostředkovatel výhradně pro tyto instituce. Podle článku 11 nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 1745/2003 ze dne 12. září 2003 o uplatňování minimálních rezerv (ECB/2003/9) (18) je v posledně zmíněném případě oprávněna paušální odpočitatelnou položku odečíst pouze skupina jakožto celek.

Minimální (neboli „požadované“) rezervy se vypočtou takto:

Formula

Sazba rezerv se uplatňuje v souladu s nařízením (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9).

Článek 10

Zrušení

1.   Obecné zásady ECB/2012/18 se zrušují s účinkem od 3. května 2013.

2.   Odkazy na obecné zásady ECB/2012/18 se považují za odkazy na tyto obecné zásady v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 11

Určení

Tyto obecné zásady jsou určeny všem centrálním bankám Eurosystému.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 20. března 2013.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 218, 15.8.2012, s. 20.

(2)  Úř. věst. L 331, 14.12.2011, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 341, 22.12.2011, s. 65.

(4)  Úř. věst. L 341, 27.12.2007, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 250, 2.10.2003, s. 10.

(6)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1358/2011 ze dne 14. prosince 2011, kterým se mění nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 1745/2003 o uplatňování minimálních rezerv (ECB/2003/9) (ECB/2011/26) (Úř. věst. L 338, 21.12.2011, s. 51).

(7)  Úř. věst. L 91, 29.3.2012, s. 27.

(8)  Úř. věst. L 186, 14.7.2012, s. 38.

(9)  Úř. věst. L 284, 17.10.2012, s. 14.

(10)  Úř. věst. L 34, 5.2.2013, s. 18.

(11)  Úř. věst. L 14, 18.1.2013, s. 22.

(12)  Úř. věst. L 94, 8.4.2011, s. 33.

(13)  Úř. věst. L 182, 12.7.2011, s. 31.

(14)  Úř. věst. L 359, 29.12.2012, s. 74.

(15)  Rating „triple B“ znamená rating alespoň „Baa3“ od agentury Moody’s, „BBB-“ od agentury Fitch nebo Standard & Poor’s, nebo rating „BBB“ od agentury DBRS.

(16)  Rating „single A“ znamená rating alespoň „A3“ od agentury Moody’s, „A-“ od agentury Fitch nebo Standard & Poor’s, nebo „AL“ od agentury DBRS.

(17)  Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1.

(18)  Úř. věst. L 250, 2.10.2003, s. 10.“


PŘÍLOHA I

Přehled srážek, které se uplatňují na obchodovatelné dluhové nástroje vydané nebo plně zaručené Řeckou republikou

Řecké státní dluhopisy

Zbytková splatnost

Srážky u kupónů s pevnou a proměnlivou sazbou

Srážky u kupónů s nulovou sazbou

0–1

15,0

15,0

1–3

33,0

35,5

3–5

45,0

48,5

5–7

54,0

58,5

7–10

56,0

62,0

> 10

57,0

71,0

Státem zaručené bankovní dluhopisy a státem zaručené dluhopisy vydané nefinančními podniky

Zbytková splatnost

Srážky u kupónů s pevnou a proměnlivou sazbou

Srážky u kupónů s nulovou sazbou

0–1

23,0

23,0

1–3

42,5

45,0

3–5

55,5

59,0

5–7

64,5

69,5

7–10

67,0

72,5

> 10

67,5

81,0


PŘÍLOHA II

ZRUŠENÉ OBECNÉ ZÁSADY A JEJICH NÁSLEDNÉ ZMĚNY

 

Obecné zásady ECB/2012/18 (Úř. věst. L 218, 15.8.2012, s. 20).

 

Obecné zásady ECB/2012/23 (Úř. věst. L 284, 17.10.2012, s. 14).

 

Obecné zásady ECB/2013/2 (Úř. věst. L 34, 5.2.2013, s. 18).


PŘÍLOHA III

SROVNÁVACÍ TABULKA

Obecné zásady ECB/2012/18

Tyto obecné zásady

Články 1 až 5

Články 1 až 5

Článek 5a

Čl. 6 odst. 1 a 2

Článek 6

Článek 7

Článek 7

Článek 8

Článek 9

Článek 8

Článek 7

Článek 9

Článek 10

Rozhodnutí ECB/2011/4

Tyto obecné zásady

Články 2 a 3

Článek 7

Rozhodnutí ECB/2011/10

Tyto obecné zásady

Články 2 a 3

Článek 7

Rozhodnutí ECB/2012/32

Tyto obecné zásady

Články 2 a 3

Článek 7

Rozhodnutí ECB/2012/34

Tyto obecné zásady

Články 1 a 2

Čl. 6 odst. 3 a 4