ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2013.091.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 91

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 56
3. dubna 2013


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 305/2013 ze dne 26. listopadu 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o harmonizované poskytování interoperabilní služby eCall v celé Unii ( 1 )

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 306/2013 ze dne 2. dubna 2013 o povolení přípravku Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) pro odstavená selata a odstavené prasatovité (Suidae) jiné než prase domácí (Sus scrofa domesticus) (držitel povolení Kemin Europa N.V.) ( 1 )

5

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 307/2013 ze dne 2. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

8

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2013/164/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 27. března 2013 o zrušení rozhodnutí 2003/135/ES, 2004/832/ES a 2005/59/ES, kterými se schvalují plány eradikace klasického moru prasat a nouzového očkování divokých prasat v Německu, Francii a na Slovensku (oznámeno pod číslem C(2013) 1741)

10

 

 

DOPORUČENÍ

 

 

2013/165/EU

 

*

Doporučení Komise ze dne 27. března 2013 ohledně přítomnosti toxinů T-2 a HT-2 v obilovinách a výrobcích z obilovin ( 1 )

12

 

 

Opravy

 

*

Oprava směrnice Komise 2013/10/EU ze dne 19. března 2013, kterou se mění směrnice Rady 75/324/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů, aby byla její ustanovení o označování přizpůsobena nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 77 ze dne 20.3.2013)

16

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

3.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 305/2013

ze dne 26. listopadu 2012,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o harmonizované poskytování interoperabilní služby eCall v celé Unii

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedené směrnice,

po konzultaci s evropským inspektorem ochrany údajů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ve směrnici 2010/40/EU se požaduje, aby Komise přijala akty v přenesené pravomoci, pokud jde o specifikace nezbytné k zajištění kompatibility, interoperability a návaznosti, pokud jde o zavádění a provozní využití inteligentních dopravních systémů (ITS).

(2)

Podle čl. 3 písm. d) směrnice 2010/40/EU je harmonizované poskytování interoperabilní služby eCall v celé Unii prioritní akcí. Komise by proto měla přijmout v této oblasti potřebné specifikace.

(3)

Článek 26 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě) (2) vyžaduje, aby volání na jednotné evropské číslo tísňového volání 112 byla přiměřeně zodpovězena a vyřízena způsobem nejlépe odpovídajícím vnitrostátní organizaci záchranných systémů, včetně center pro tísňové volání (center tísňového volání).

(4)

Ve sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Systém eCall: čas jej zavést“ (3) jsou plánována nová regulační opatření, jimiž by se v Unii urychlilo zavedení palubního tísňového volání. Jedním z navrhovaných opatření je učinit z potřebné modernizace infrastruktury centra tísňového volání (PSAP) požadované pro řádný příjem a vyřizování volání eCall povinnost.

(5)

V doporučení Komise 2011/750/EU o podpoře služby eCall v sítích elektronických komunikací pro přenos palubních tísňových hovorů na číslo 112 v celé Evropské unii (systém eCall) (4) se členským státům radí, aby u služby eCall určily centrum tísňového volání (PSAP) pro směrování volání eCall a zajistily, aby operátoři mobilní sítě vyřizovali volání eCall řádným způsobem.

(6)

Očekává se, že se interoperabilní služba eCall v celé Unii zkrácením reakční doby tísňových služeb sníží počet smrtelných zranění v Unii a také závažnost zranění způsobených při dopravních nehodách.

(7)

Rovněž se očekává, že interoperabilní služba eCall v celé Unii přinese společnosti úspory, neboť se zlepší zvládání nehod a omezí se dopravní přetížení silnic i následné dopravní nehody.

(8)

Zpracování osobních údajů v rámci vyřizování volání eCall centry tísňového volání, tísňovými službami a servisními partnery se provádí v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (5) a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (6). Členské státy spolu s vnitrostátními orgány pro ochranu údajů zajistí, aby byl tento soulad prokázán, a to během předem provedených kontrolních postupů, jako jsou předběžná oznámení, nebo během následných kontrol, např. v rámci stížností a šetření.

(9)

Interoperabilní služba eCall v celé Unii se řídí doporučeními pracovní skupiny pro ochranu údajů zřízené podle článku 29, které jsou obsaženy v „Pracovním dokumentu o důsledcích iniciativy eCall na ochranu údajů a soukromí“, přijatém dne 26. září 2006 (1609/06/EN, WP 125). Vozidla vybavená palubním zařízením pro eCall nesmí být při běžném provozním stavu zpětně vysledovatelná. Minimální soubor dat zaslaných palubním zařízením pro eCall (tj. při spuštění) musí obsahovat minimální informace požadované pro řádné vyřizování tísňových volání.

(10)

Aniž je dotčena směrnice 95/46/ES, členské státy při zavádění infrastruktury PSAP služby eCall zohlední „Pracovní dokument o důsledcích iniciativy eCall na ochranu údajů a soukromí“ přijatý pracovní skupinou zřízenou podle článku 29 dne 26. září 2006 (1609/06/EN – WP 125).

(11)

Je třeba, aby pro poskytování služeb tísňového volání vypracovaly všechny členské státy společná technická řešení a postupy. Vývoj společných technických řešení by měl být zejména realizován prostřednictvím evropských normalizačních organizací s cílem usnadnit zavedení služby eCall, zajistit interoperabilitu a kontinuitu služby v celé Unii a snížit náklady na její zavedení pro Unii jako celek.

(12)

Evropské normalizační organizace ETSI a CEN vypracovaly společné normy pro zavádění celoevropské služby eCall, na něž se toto nařízení odkazuje.

(13)

Zavedeným infrastrukturám by měla být dána dostatečná doba na modernizaci, a proto by se na ně mělo toto nařízení použít dvanáct měsíců po vstupu v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví specifikace pro modernizaci infrastruktury centra tísňového volání (PSAP) potřebné pro řádný příjem a vyřizování volání eCall, aby byla zajištěna kompatibilita interoperabilita a návaznost harmonizované služby eCall v celé Unii.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí následující definice:

a)

„tísňovou službou“ se rozumí služba, uznávaná jako taková členským státem, která v souladu s vnitrostátními předpisy poskytuje okamžitou a rychlou pomoc v situacích, kdy je zejména přímo ohrožen život nebo zdraví, je přímo ohroženo zdraví nebo bezpečnost jednotlivce či veřejnosti, je přímo ohrožen soukromý nebo veřejný majetek či životní prostředí;

b)

„centrem tísňového volání“ (PSAP) se rozumí fyzické místo, kde jsou v rámci odpovědnosti veřejného orgánu nebo soukromé organizace uznané členským státem jako první přijata tísňová volání;

c)

„nejvhodnějším PSAP“ se rozumí centrum tísňového volání předem určené odpovědnými orgány, které má vyřizovat tísňová volání z určité oblasti nebo tísňová volání určitého typu;

d)

„PSAP služby eCall“ se rozumí nejvhodnější PSAP předem určené orgány, aby jako první přijímalo a vyřizovalo volání eCall;

e)

„operátorem PSAP služby eCall“ se rozumí osoba, která v centru tísňového volání služby eCall přijímá a/nebo vyřizuje tísňová volání;

f)

„servisním partnerem“ se rozumí veřejná nebo soukromá organizace uznaná vnitrostátními orgány, která se podílí na řešení událostí v souvislosti s voláním eCall (např. provozovatel silnice, asistenční služba);

g)

„palubním zařízením“ se rozumí zařízení uvnitř vozidla, které poskytuje nebo má přístup k palubním údajům požadovaným k provedení transakce eCall prostřednictvím veřejné mobilní bezdrátové komunikační sítě;

h)

„eCall“ (s uvedením ve směrnici 2010/40/EU jako „interoperabilní služba eCall v celé Unii“) se rozumí palubní tísňové volání na linku 112 uskutečněné buď automaticky aktivací palubních senzorů, nebo manuálně, kdy prostřednictvím veřejných mobilních komunikačních sítí dojde k přenosu standardizovaného minimálního souboru dat a vytvoří se audiokanál mezi vozidlem a centrem tísňového volání služby eCall;

i)

„transakcí eCall“ se rozumí vytvoření relace mobilních bezdrátových komunikací ve veřejné síti bezdrátových komunikací a přenos minimálního souboru údajů z vozidla do centra tísňového volání služby eCall a vytvoření audiokanálu mezi vozidlem a tímtéž centrem tísňového volání služby eCall;

j)

„minimálním souborem dat (MSD)“ se rozumí informace stanovené normou „Telematika v silniční dopravě a provozu – e-Safety – Minimální soubor dat pro eCall“ (EN 15722), který je zaslán do centra tísňového volání služby eCall;

k)

„identifikačním číslem vozidla (VIN)“ se rozumí alfanumerický kód přidělený vozidlu výrobcem, aby byla zabezpečena řádná identifikace každého vozidla dle popisu v normě ISO 3779;

l)

„sítí mobilních bezdrátových komunikací“ se rozumí síť bezdrátových komunikací s homogenním předáním mezi přístupovými body sítě;

m)

„veřejnou sítí mobilních bezdrátových komunikací“ se rozumí veřejně dostupná síť mobilních bezdrátových komunikací v souladu se směrnicí 2002/22/ES a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES (7);

n)

„řídící ústřednou tísňových služeb“ se rozumí zařízení využívané jednou nebo více tísňovými službami k vyřizování tísňových volání;

o)

„hrubým MSD“ se rozumí vyjádření předávaného minimálního souboru dat, než je srozumitelným způsobem předložen operátorovi centra tísňového volání služby eCall.

Článek 3

Požadavky na PSAP služby eCall

1.   Členské státy zajistí, aby všechna PSAP služby eCall byla vybavena tak, aby byla schopna vyřizovat volání eCall a přijímat minimální soubor dat pocházející z palubních zařízení v souladu s normami „Inteligentní dopravní systémy – eSafety – Provozní požadavky na Panevropský eCall“ (EN 16072) a „Inteligentní dopravní systémy – eSafety –Vysokoúrovňové aplikační požadavky na eCall“ (EN 16062).

2.   PSAP služby eCall vyřizuje volání eCall stejně rychle a efektivně jako každé jiné volání na jednotné evropské číslo tísňového volání 112. PSAP služby eCall zpracovává volání eCall v souladu s požadavky vnitrostátních předpisů pro zpracování tísňového volání.

3.   PSAP služby eCall je schopno přijímat datové obsahy MSD a předkládat je jasně a srozumitelně operátorovi PSAP služby eCall.

4.   PSAP služby eCall má přístup k příslušnému geografickému informačnímu systému (GIS) nebo k rovnocennému systému umožňujícímu operátorovi PSAP služby eCall určit polohu vozidla a směr jeho jízdy na minimální míru přesnosti, jak je vymezena v normě EN 15722 pro souřadnice MSD.

5.   Díky výše uvedeným požadavkům je PSAP služby eCall schopno poskytovat odpovídající tísňové službě/odpovídajícím tísňovým službám nebo servisnímu partnerovi/servisním partnerům polohu, typ aktivace služby eCall (manuální nebo automatická) a další příslušné údaje.

6.   PSAP služby eCall (jež přijme volání eCall jako první) naváže zvukové spojení s vozidlem a zpracuje údaje z volání eCall; je-li to zapotřebí, PSAP služby eCall může volání i údaje MSD přesměrovat na jiné PSAP, řídící ústřednu tísňových služeb nebo servisního partnera v souladu s vnitrostátními postupy stanovenými vnitrostátním orgánem. Přesměrování se může provést prostřednictvím datového nebo zvukového spojení nebo, pokud možno, prostřednictvím obou spojení.

7.   Je-li to vhodné a v závislosti na vnitrostátních postupech a právních předpisech lze PSAP služby eCall a odpovídající tísňové službě/tísňovým službám nebo servisnímu partneru/servisním partnerům poskytnout přístup k vlastnostem vozidla uvedeným ve vnitrostátních databázích a/nebo jiných příslušných zdrojích, aby získali informace nezbytné pro vyřizování volání eCall, a zejména bylo možné vyhodnotit identifikační číslo vozidla (VIN) a předložit další příslušné informace, především typ a model vozidla.

Článek 4

Posuzování shody

Členské státy určí orgány, které jsou příslušné pro posuzování shody operací PSAP služby eCall s požadavky uvedenými v článku 3, a oznámí je Komisi. Posuzování shody musí vycházet z části normy „Inteligentní dopravní systémy – eSafety – Zkoušení shody kompletní komunikace eCall“ (EN 16454), která se týká shody center tísňového volání s celoevropskou službou eCall.

Článek 5

Povinnosti v souvislosti se zaváděním infrastruktury PSAP služby eCall

Členské státy zajistí, aby se při zavádění infrastruktury PSAP služby eCall pro vyřizování interoperabilní služby eCall v celé Unii toto nařízení použilo v souladu se zásadami pro specifikace a zavádění stanovenými v příloze II směrnice 2010/40/EU. Tím není dotčeno právo jednotlivých členských států rozhodnout na jejich území o zavedení infrastruktury PSAP služby eCall pro vyřizování interoperabilní služby eCall v celé Unii. Tímto právem není dotčen žádný legislativní akt přijatý podle čl. 6 odst. 2 druhého pododstavce směrnice 2010/40/EU.

Článek 6

Pravidla týkající se soukromí a ochrany údajů

1.   PSAP včetně PSAP služby eCall se považují za správce údajů ve smyslu čl. 2 písm. d) směrnice 95/46/ES. Mají-li být údaje z volání eCall zaslány do jiných řídících ústředen tísňových služeb nebo servisním partnerům podle čl. 3 odst. 5, považují se tyto řídící ústředny tísňových služeb nebo servisní partneři taktéž za správce údajů. Členské státy zajistí, aby PSAP, tísňové služby a servisní partneři při vyřizování volání eCall zpracovávali osobní údaje v souladu se směrnicemi 95/46/ES a 2002/58/ES a tento soulad prokázali vnitrostátním orgánům pro ochranu údajů.

2.   Členské státy zejména zajistí, aby byly osobní údaje chráněny proti zneužití, včetně nedovoleného přístupu, úprav nebo ztráty, a aby protokoly týkající se uchovávání osobních údajů, doby uchovávaní těchto údajů, jejich zpracování a ochrany byly vypracovány na vhodné úrovni a řádně dodržovány.

Článek 7

Pravidla týkající se odpovědnosti

1.   PSAP služby eCall musí být schopna příslušným orgánům doložit, že ve vztahu k části/částem systému, kterou/které koncipovala nebo řídí, splňují všechny určené požadavky na shodu s normami pro eCall uvedenými v čl. 3 odst. 1. Odpovídají pouze za tu část volání eCall, která jim přísluší a jež začíná v okamžiku, kdy volání eCall dojde v souladu s vnitrostátními postupy do PSAP služby eCall.

2.   Za tímto účelem a kromě dalších stávajících opatření týkajících se vyřizování volání na linku 112 se hrubý MSD přijatý spolu s voláním eCall a obsah MSD předložený operátorovi služby eCall uchovávají po určitou dobu v souladu s vnitrostátními předpisy. Tyto údaje se uchovávají v souladu s články 6, 13 a 17 směrnice 95/46/ES.

Článek 8

Podávání zpráv

Členské státy podají Komisi do 23. října 2013 zprávu o stavu provádění tohoto nařízení. Tato zpráva musí obsahovat alespoň seznam příslušných orgánů pro posuzování shody operací PSAP služby eCall, seznam PSAP služby eCall a jejich zeměpisnou příslušnost, harmonogram zavádění v průběhu následujících dvou let, popis zkoušek shody a popis protokolů týkajících se soukromí a ochrany osobních údajů.

Článek 9

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se na infrastruktury zavedené ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. Použije se ode dne 23. dubna 2014 na infrastruktury, které již byly ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost zavedeny.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. listopadu 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 207, 6.8.2010, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 51.

(3)  KOM(2009) 434 v konečném znění.

(4)  Úř. věst. L 303, 22.11.2011, s. 46.

(5)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

(6)  Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37.

(7)  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33.


3.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 306/2013

ze dne 2. dubna 2013

o povolení přípravku Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) pro odstavená selata a odstavené prasatovité (Suidae) jiné než prase domácí (Sus scrofa domesticus) (držitel povolení Kemin Europa N.V.)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o nové užití přípravku Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737). Tato žádost byla předložena spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádost se týká povolení nového užití přípravku Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) jako doplňkové látky pro odstavená selata a odstavené prasatovité (Suidae) jiné než prase domácí (Sus scrofa domesticus) se zařazením do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“.

(4)

Použití přípravku Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) bylo povoleno na deset let pro výkrm kuřat nařízením Komise (EU) č. 107/2010 (2) a pro kuřice, pro výkrm kachen, pro křepelky, bažanty, koroptve, perličky, holuby a výkrm hus a pro pštrosy prováděcím nařízením Komise (EU) č. 885/2011 (3).

(5)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) ve svém stanovisku ze dne 25. dubna 2012 (4) potvrdil své předchozí závěry, že přípravek Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) lze za navržených podmínek použití považovat za bezpečný pro všechny druhy zvířat, spotřebitele produktů pocházejících z jakýchkoli zvířat, kterým byla podávána dotčená doplňková látka, a pro životní prostředí. Přestože tři hodnocení, která provedl žadatel, prokázala přinejmenším jeden podstatně zlepšený parametr ve srovnání s výsledky kontrolních skupin, nebyl úřad s to stanovit minimální účinnou dávku podle návrhu žadatele, neboť výsledky u jednotlivých testovaných úrovní dávek byly protichůdné. Dvě hodnocení prokázala podstatná zlepšení u dávky 1 × 107 CFU/kg, nikoli však u dávky 5 × 107 CFU/kg krmiva. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř, zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Posouzení přípravku Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Používání uvedeného přípravku by proto mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „stabilizátory střevní flóry“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. dubna 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Úř. věst. L 36, 9.2.2010, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 229, 6.9.2011, s. 3.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(5): 2671.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: stabilizátory střevní flóry

4b1823

Kemin Europa N.V.

Bacillus subtilis

(ATCC PTA-6737)

 

Složení doplňkové látky

Přípravek Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) s obsahem nejméně 1 × 1010 CFU/g doplňkové látky

 

Charakteristika účinné látky

Životaschopné spory Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)

 

Analytická metoda  (1)

 

Stanovení počtu mikroorganismů: kultivací na trypton sójovém agaru po předehřátí vzorků krmiva.

 

Identifikace: metoda gelové elektroforézy s pulzním polem (PFGE).

(Odstavená) selata a (odstavení) prasatovití (Suidae) jiní než prase domácí (Sus scrofa domesticus).

1 × 107

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

2.

Pro použití u (odstavených) selat do váhy přibližně 35 kg.

23. dubna 2023


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Společenství: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


3.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/8


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 307/2013

ze dne 2. dubna 2013

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. dubna 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

69,7

TN

99,6

TR

126,7

ZZ

98,7

0707 00 05

JO

194,1

TR

145,4

ZZ

169,8

0709 93 10

MA

46,3

TR

107,4

ZZ

76,9

0805 10 20

EG

54,1

IL

65,2

MA

57,6

TN

58,7

TR

69,0

ZZ

60,9

0805 50 10

TR

71,9

ZZ

71,9

0808 10 80

AR

108,9

BR

93,3

CL

131,0

CN

78,7

MK

27,7

US

180,6

ZA

111,6

ZZ

104,5

0808 30 90

AR

117,1

CL

145,2

TR

208,9

US

158,2

ZA

129,2

ZZ

151,7


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

3.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/10


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 27. března 2013

o zrušení rozhodnutí 2003/135/ES, 2004/832/ES a 2005/59/ES, kterými se schvalují plány eradikace klasického moru prasat a nouzového očkování divokých prasat v Německu, Francii a na Slovensku

(oznámeno pod číslem C(2013) 1741)

(Pouze francouzské, německé a slovenské znění je závazné)

(2013/164/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2001/89/ES ze dne 23. října 2001 o opatřeních Společenství pro tlumení klasického moru prasat (1), a zejména na čl. 16 odst. 1, čl. 20 odst. 2, čl. 25 odst. 3 a čl. 29 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2003/135/ES ze dne 27. února 2003, o schválení plánů eradikace klasického moru prasat a nouzového očkování divokých prasat proti klasickému moru prasat v Německu ve spolkových zemích Dolní Sasko, Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falcko a Sársko (2), rozhodnutí Komise 2004/832/ES ze dne 3. prosince 2004, kterým se schvalují plány eradikace klasického moru v populaci divokých prasat a nouzového očkování takových prasat v severních Vogézách ve Francii (3), a rozhodnutí Komise 2005/59/ES ze dne 26. ledna 2005, kterým se schvalují plány eradikace klasického moru v populaci divokých prasat a nouzového očkování takových prasat na Slovensku (4), byla přijata na základě potvrzení klasického moru v populaci divokých prasat v některých regionech Německa, Francie a Slovenska. Na základě těchto rozhodnutí byly pro tyto členské státy schváleny plány eradikace klasického moru prasat a nouzového očkování divokých prasat proti této nemoci.

(2)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/761/EU ze dne 30. listopadu 2012, kterým se schvalují roční a víceleté programy a finanční příspěvek Unie na eradikaci, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz předložené členskými státy pro rok 2013 (5), schvaluje mimo jiné programy na tlumení a sledování klasického moru prasat předložené Německem a Slovenskem.

(3)

V roce 2011 Francie a Slovensko informovaly Komisi a členské státy o příznivé situaci ohledně klasického moru prasat na svém území. Z poskytnutých informací vyplývá, že se podařilo klasický mor z populace divokých prasat v postižených oblastech členských států úspěšně vymýtit. Kromě toho v roce 2012 Německo informovalo Komisi a členské státy, že se podařilo klasický mor prasat úspěšně vymýtit z populace divokých prasat v postižených oblastech tohoto členského státu.

(4)

Podle informací poskytnutých Německem, Francií a Slovenskem bylo nouzové očkování divokých prasat zastaveno. Kromě toho je v oblastech dříve postižených touto nemocí v rámci programu schváleného na základě prováděcího rozhodnutí 2012/761/EU udržován vysoký stupeň dohledu.Opatření stanovená v plánech na eradikaci klasického moru prasat a nouzové očkování divokých prasat proti klasickému moru byla schválena pro tyto členské státy a nejsou proto nadále nutná.

(5)

V zájmu jasnosti a jednotnosti právních předpisů Unie by proto měla být rozhodnutí 2003/135/ES, 2004/832/ES a 2005/59/ES zrušena.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2003/135/ES, 2004/832/ES a 2005/59/ES se zrušují.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Spolkové republice Německo, Francouzské republice a Slovenské republice.

V Bruselu dne 27. března 2013.

Za Komisi

Tonio BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 316, 1.12.2001, s. 5.

(2)  Úř. věst. L 53, 28.2.2003, s. 47.

(3)  Úř. věst. L 359, 4.12.2004, s. 62.

(4)  Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 46.

(5)  Úř. věst. L 336, 8.12.2012, s. 83.


DOPORUČENÍ

3.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/12


DOPORUČENÍ KOMISE

ze dne 27. března 2013

ohledně přítomnosti toxinů T-2 a HT-2 v obilovinách a výrobcích z obilovin

(Text s významem pro EHP)

(2013/165/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 292 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Toxin T-2 a toxin HT-2 jsou mykotoxiny produkované různými druhy rodu Fusarium. Toxin T-2 se rychle metabolizuje na velký počet produktů a hlavním metabolitem je HT-2.

(2)

Vědecký výbor pro kontaminující látky v potravinovém řetězci (dále jen „výbor CONTAM“) Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „EFSA“) přijal na žádost Komise stanovisko týkající se rizik pro zdraví zvířat a lidí vyplývajících z přítomnosti toxinů T-2 a HT-2 v potravinách a krmivech (1).

(3)

Výbor CONTAM stanovil pro souhrn toxinů T-2 a HT-2 skupinový tolerovatelný denní přívod (dále jen „TDI“) ve výši 100 ng/kg tělesné hmotnosti. Odhady chronické dietární expozice člověka souhrnu toxinů T-2 a HT-2, které vycházejí z dostupných údajů o výskytu, jsou u všech věkových skupin obyvatelstva pod úrovní TDI, a tudíž nepředstavují bezprostřední ohrožení zdraví.

(4)

Pokud jde o rizika pro zdraví zvířat, výbor CONTAM dospěl k závěru, že u přežvýkavců, králíků a ryb současná odhadovaná expozice toxinům T-2 a HT-2 pravděpodobně nebude představovat ohrožení zdraví. U prasat, drůbeže, koní a psů odhady expozice toxinům T-2 a HT-2 naznačují, že riziko nepříznivých účinků na zdraví je nízké. Mezi nejcitlivější druhy zvířat patří kočky. Vzhledem k omezeným údajům a velice nepříznivým účinkům na zdraví již při nízkých úrovních dávek nebylo možné stanovit hodnotu dávky bez pozorovaného nepříznivého účinku ani nejnižší dávku s pozorovaným nepříznivým účinkem. Proto se toto doporučení nevztahuje na krmiva pro kočky, pro něž budou stanovena přísnější opatření.

(5)

Výbor CONTAM dále dospěl k závěru, že přenos toxinů T-2 a HT-2 z krmiv do potravin živočišného původu je omezený, a k expozici člověka tudíž přispívá jen v zanedbatelném rozsahu.

(6)

S ohledem na závěry vědeckého stanoviska a velké meziroční výkyvy ve výskytu toxinů T-2 a HT-2 je vhodné shromáždit více údajů o T2 a HT-2 v obilovinách a výrobcích z obilovin a více informací o tom, jaké účinky má na přítomnost toxinů T-2 a HT-2 zpracování potravin (tj. vaření) a agronomické faktory. Kromě toho je nutné získat více informací o různých faktorech, které jsou příčinou poměrně vysokých úrovní toxinů T-2 a HT-2 v obilovinách a výrobcích z obilovin, aby bylo možné určit opatření, která je třeba přijmout za účelem eliminace nebo omezení přítomnosti toxinů T2 a HT-2 v obilovinách a výrobcích z obilovin. Je třeba provést šetření s cílem shromáždit informace o faktorech, které jsou příčinou poměrně vysokých úrovní toxinů T2 a HT-2 v obilovinách a výrobcích z obilovin, a o účincích zpracování krmiv a potravin. Na základě dostupných údajů je patrné, že v rýži a výrobcích z rýže se T-2 a HT-2 nevyskytují nebo se v nich vyskytují jen na velice nízkých úrovních, a tudíž je vhodné vyloučit tyto výrobky z oblasti působnosti tohoto doporučení.

(7)

Výsledky sledování obilovin a výrobků z obilovin budou použity k posouzení změn a tendencí v expozici lidí a zvířat toxinům T-2 a HT-2. Je proto namístě použít analytické metody s dostatečnou citlivostí.

(8)

Aby bylo možné získat určitou představu o tom, v jakých případech by se taková šetření měla provádět, je užitečné stanovit orientační hodnoty, při jejichž překročení by bylo vhodné zahájit šetření. K určení těchto orientačních hodnot byly použity údaje o výskytu, které jsou k dispozici v databázi úřadu EFSA. Pro provedení šetření má velký význam sledovatelnost.

(9)

V roce 2015 by mělo být provedeno posouzení informací, které byly shromážděny v rámci tohoto doporučení. Díky sledování údajů získaných na základě tohoto doporučení bude rovněž možné lépe porozumět meziročním výkyvům a přítomnosti toxinů T-2 a HT-2 v široké škále výrobků z obilovin, faktorům, jež jsou příčinou vyšších úrovní, a opatřením, která by bylo možné přijmout k eliminaci či oslabení přítomnosti toxinů T-2 a HT-2, včetně agronomických opatření a opatření při zpracování,

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

(1)

Členské státy by měly za aktivní účasti provozovatelů krmivářských a potravinářských podniků sledovat přítomnost toxinů T-2 a HT-2 v obilovinách a výrobcích z obilovin. Pro účely tohoto doporučení není rýže zařazena mezi obiloviny a výrobky z rýže nejsou zařazeny mezi výrobky z obilovin.

(2)

Členské státy by měly nabádat k tomu, aby se vzorky analyzovaly na přítomnost toxinů T-2 a HT-2 a současně na přítomnost toxinů rodu Fusarium jako deoxynivalenol, zearalenon a fumonisin B1 + B2, aby bylo možné posoudit rozsah společného výskytu.

Jestliže to použitá metoda analýzy umožňuje, bylo by vhodné analyzovat také maskované mykotoxiny, zejména mono- a diglykosylované konjugáty toxinů T-2 a HT-2.

(3)

Odběr vzorků a analýza obilovin a výrobků z obilovin určených k lidské spotřebě by se měly provádět v souladu s ustanoveními nařízení Komise (ES) č. 401/2006 ze dne 23. února 2006, kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství mykotoxinů v potravinách (2), zejména v souladu s:

částí B přílohy I pro odběr vzorků u obilovin a výrobků z obilovin,

bodem 4.3.1 písm. g) přílohy II – Výkonnostní kritéria pro analýzu toxinů T-2 a HT-2. Limit kvantifikace by pokud možno neměl být vyšší než 5 μg/kg u toxinu T-2 ani u HT-2, výjimku tvoří nezpracované obiloviny, u nichž by limit kvantifikace u toxinu T-2 i HT-2 jednotlivě pokud možno neměl být vyšší než 10 μg/kg. Je-li použita analytická screeningová metoda, mezní hodnota detekce by pokud možno neměla být vyšší než 25 μg/kg pro souhrn toxinů T-2 a HT-2.

Postup odběru vzorků uplatněný provozovatelem potravinářského podniku se může od ustanovení nařízení (ES) č. 401/2006 odchýlit, měl by však být reprezentativní pro šarži, z níž se vzorek odebírá.

(4)

Odběr vzorků a analýza obilovin a výrobků z obilovin určených ke krmení a výrobě krmné směsi by měly být prováděny v souladu s ustanoveními nařízení Komise (ES) č. 152/2009 ze dne 27. ledna 2009, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv (3). Limit kvantifikace by u toxinu T-2 a HT-2 pokud možno neměl být vyšší než 10 μg/kg. Je-li použita analytická screeningová metoda, mezní hodnota detekce by pokud možno neměla být vyšší než 25 μg/kg pro souhrn toxinů T-2 a HT-2.

Postup odběru vzorků uplatněný provozovatelem krmivářského podniku se může od ustanovení nařízení (ES) č. 152/2009 odchýlit, měl by však být reprezentativní pro šarži, z níž se vzorek odebírá.

(5)

Členské státy by měly za aktivní účasti provozovatelů krmivářských a potravinářských podniků provádět šetření s cílem určit faktory, které jsou příčinou těchto úrovní přesahujících orientační úroveň, a vymezit opatření, která je třeba přijmout, aby se tato přítomnost v budoucnosti eliminovala či snížila. Tato šetření by se zcela jistě měla provést, jsou-li v určitém období opakovaně zjištěny úrovně přesahující orientační úrovně toxinů T-2 a HT-2 v obilovinách a výrobcích z obilovin uvedených v příloze tohoto doporučení. Odběr vzorků a analýza, jejichž účelem je získat více informací o různých faktorech včetně faktorů agronomických, které jsou příčinou poměrně vysokých úrovní toxinů T-2 a HT-2 v obilovinách a výrobcích z obilovin, by se měly zaměřit na obiloviny a výrobky z obilovin z prvotního zpracování.

(6)

Členské státy by měly za aktivní účasti provozovatelů krmivářských a potravinářských podniků provádět šetření zaměřená na účinky zpracování krmiv a potravin na přítomnost toxinů T-2 a HT-2. Tato šetření by zcela jistě měla být provedena, jsou-li v určitém období opakovaně zjištěny úrovně přesahující orientační úroveň toxinů T-2 a HT-2 v obilovinách a výrobcích z obilovin.

(7)

Členské státy by měly zajistit, aby výsledky analýz byly pravidelně poskytovány úřadu EFSA za účelem sestavení jednotné databáze a aby byl výsledek šetření každoročně předáván Evropské komisi, a to poprvé v prosinci 2013. Budou vypracovány pokyny, které zaručí jednotné uplatňování tohoto doporučení a podávání srovnatelných zpráv o výsledcích šetření.

V Bruselu dne 27. března 2013.

Za Komisi

Tonio BORG

člen Komise


(1)  Vědecký výbor pro kontaminující látky v potravinovém řetězci (výbor CONTAM) Evropského úřadu pro bezpečnost potravin; vědecké stanovisko týkající se rizik pro zdraví zvířat a lidí vyplývajících z přítomnosti toxinů T-2 a HT-2 v potravinách a krmivech. EFSA Journal 2011; 9(12):2481. [187 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2481. K dispozici na internetové stránce: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(2)  Úř. věst. L 70, 9.3.2006, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 54, 26.2.2009, s. 1.


PŘÍLOHA

Orientační úrovně pro obiloviny a výrobky z obilovin  (1)  (2)

 

Orientační úrovně pro souhrn toxinů T-2 a HT-2 (μg/kg), při jejichž překročení by měla být provedena šetření, a to zcela jistě při opakovaných zjištěních (1)

1.   Nezpracované obiloviny  (3)

1.1

ječmen (včetně sladovnického ječmene) a kukuřice

200

1.2

oves (s plevou)

1 000

1.3

pšenice, žito a jiné obiloviny

100

2.   Zrna obilovin pro přímou lidskou spotřebu  (4)

2.1

oves

200

2.2

kukuřice

100

2.3

jiné obiloviny

50

3.   Výrobky z obilovin pro lidskou spotřebu

3.1

ovesné otruby a ovesné vločky

200

3.2

otruby z obilovin kromě ovesných otrub, výrobky z mletého ovsa jiné než ovesné otruby a ovesné vločky a výrobky z mleté kukuřice

100

3.3

jiné výrobky z mletých obilovin

50

3.4

snídaňové cereálie včetně tvarovaných cereálních vloček

75

3.5

chléb (včetně malého běžného pečiva), sušenky, svačinky z obilovin, těstoviny

25

3.6

obilné příkrmy určené pro kojence a malé děti

15

4.   Výrobky z obilovin pro krmiva a krmné směsi  (5)

4.1

výrobky z mletého ovsa (plevy)

2 000

4.2

jiné výrobky z obilovin

500

4.3

krmné směsi s výjimkou krmiva pro kočky

250


(1)  Úrovně uvedené v této příloze jsou úrovně orientační, při jejichž překročení, a zcela jistě při opakovaných zjištěních, by měla být provedena šetření faktorů, které jsou příčinou přítomnosti toxinů T-2 a HT-2, nebo účinků zpracování krmiv a potravin. Orientační úrovně vycházejí z údajů o výskytu evidovaných v databázi úřadu EFSA, jak jsou popsány ve stanovisku úřadu EFSA. Orientační úrovně nepředstavují úrovně bezpečnosti krmiv a potravin.

(2)  Pro účely tohoto doporučení není rýže zařazena mezi obiloviny a výrobky z rýže nejsou zařazeny mezi výrobky z obilovin.

(3)  Nezpracované obiloviny jsou obiloviny, které nebyly podrobeny žádnému fyzikálnímu či tepelnému ošetření kromě sušení, čištění a třídění.

(4)  Zrna obilovin pro přímou lidskou spotřebu jsou zrna obilovin, která prošla sušením, čištěním, odplevením a tříděním a u nichž nebude před jejich dalším zpracováním v potravinovém řetězci provedeno další čištění ani třídění.

(5)  Orientační úrovně pro obiloviny a výrobky z obilovin určené pro krmiva a krmné směsi jsou vztaženy ke krmivům s 12 % vlhkostí.


Opravy

3.4.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/16


Oprava směrnice Komise 2013/10/EU ze dne 19. března 2013, kterou se mění směrnice Rady 75/324/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů, aby byla její ustanovení o označování přizpůsobena nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

( Úřední věstník Evropské unie L 77 ze dne 20. března 2013 )

Strana 21, čl. 3 odst. 1, druhý pododstavec se nahrazuje takto:

„Pokud jde o aerosolové rozprašovače obsahující látku, použijí tyto předpisy ode dne 19. června 2014.“