ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2013.090.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 90

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 56
28. března 2013


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 295/2013 ze dne 21. března 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 192/2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovozy některých polyethylentereftalátů pocházejících mimo jiné z Tchaj-wanu, po přezkumu pro nového vývozce podle čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 1225/2009

1

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 296/2013 ze dne 26. března 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

4

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 297/2013 ze dne 27. března 2013 kterým se mění nařízení (EU) č. 44/2012, (EU) č. 39/2013 a (EU) č. 40/2013, pokud jde o některá rybolovná práva

10

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 298/2013 ze dne 27. března 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe

48

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 299/2013 ze dne 26. března 2013, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy

52

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 300/2013 ze dne 27. března 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 605/2010, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka a mléčných výrobků určených k lidské spotřebě do Evropské unie ( 1 )

71

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 301/2013 ze dne 27. března 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o roční zdokonalení mezinárodních standardů účetního výkaznictví pro cyklus 2009–2011 ( 1 )

78

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 302/2013 ze dne 27. března 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 616/2007 o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí

86

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 303/2013 ze dne 27. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

90

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 304/2013 ze dne 27. března 2013, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. dubna 2013

92

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady 2013/160/SZBP ze dne 27. března 2013, kterým se mění rozhodnutí 2011/101/SZBP o omezujících opatřeních vůči Zimbabwe

95

 

 

2013/161/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 11. března 2013, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2013) 1279)  ( 1 )

99

 

 

2013/162/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 26. března 2013 o stanovení ročních emisních přídělů členských států na období 2013–2020 v souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES (oznámeno pod číslem C(2013) 1708)

106

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

28.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 90/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 295/2013

ze dne 21. března 2013,

kterým se mění nařízení (ES) č. 192/2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovozy některých polyethylentereftalátů pocházejících mimo jiné z Tchaj-wanu, po přezkumu pro „nového vývozce“ podle čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 1225/2009

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 11 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh předložený Evropskou komisí po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   PLATNÁ OPATŘENÍ

(1)

Nařízením (ES) č. 2604/2000 (2) bylo v souladu s článkem 5 základního nařízení uloženo konečné antidumpingové clo z dovozu některých polyethylentereftalátů (dále jen „PET“) pocházejících z Indie, Indonésie, Malajsie, Korejské republiky, Tchaj-wanu a Thajska.

(2)

Na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení Rada nařízením (ES) č. 192/2007 (3) rozhodla, že by výše uvedená opatření měla zůstat zachována.

(3)

Oznámením, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. února 2012 (4), zahájila Evropská komise (dále jen „Komise“) další přezkum uvedených opatření před pozbytím jejich platnosti podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení. Toto šetření probíhá souběžně a bude ukončeno samostatným právním aktem.

B.   SOUČASNÝ POSTUP

1.   Žádost o přezkum

(4)

Komise obdržela žádost o zahájení přezkumu pro „nového vývozce“ podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení. Žádost podala společnost Lealea Enterprise Co., Ltd (dále jen „žadatel“), vyvážející výrobce z Tchaj-wanu (dále jen „dotčená země“).

(5)

Žadatel tvrdil, že během období šetření, tj. od 1. října 1998 do 30. září 1999 (dále jen „období původního šetření“), dotčený výrobek do Unie nevyvážel.

(6)

Žadatel dále tvrdil, že není ve spojení s žádným z vyvážejících výrobců dotčeného výrobku, kteří podléhají výše uvedeným antidumpingovým opatřením.

(7)

Žadatel rovněž tvrdil, že začal dotčený výrobek do Unie vyvážet po uplynutí období původního šetření.

2.   Zahájení přezkumu pro nového vývozce

(8)

Komise přezkoumala prima facie důkazy, které předložil žadatel, a usoudila, že dostatečně ospravedlňují zahájení přezkumu podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení. Po konzultaci s poradním výborem a poté, co byla dotčenému výrobnímu odvětví Unie dána příležitost se k věci vyjádřit, zahájila Komise nařízením (EU) č. 653/2012 (5) přezkum nařízení (ES) č. 192/2007 týkající se žadatele.

(9)

Podle nařízení (EU) č. 653/2012 bylo antidumpingové clo na některé polyethylentereftaláty uložené nařízením (ES) č. 192/2007 zrušeno, pokud jde o dovoz dotčeného výrobku vyrobeného a prodávaného žadatelem na vývoz do Unie. Zároveň byly podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení celní orgány vyzvány, aby učinily příslušné kroky k zavedení celní evidence tohoto dovozu.

3.   Dotčený výrobek

(10)

Dotčeným výrobkem je polyethylentereftalát („PET“) s viskozitním číslem 78 ml/g nebo vyšším, podle normy ISO 1628-5, pocházející z Tchaj-wanu, v současnosti kódu KN 3907 60 20 (dále jen „dotčený výrobek“).

4.   Zúčastněné strany

(11)

Komise oficiálně informovala výrobní odvětví Unie, žadatele a zástupce země vývozu o zahájení přezkumu. Zúčastněné strany dostaly možnost písemně se k věci vyjádřit a účastnit se slyšení.

(12)

Komise zaslala žadateli a společnostem, které jsou s ním ve spojení, dotazník ohledně antidumpingu a obdržela odpovědi ve lhůtě stanovené k tomuto účelu.

(13)

Komise vyvinula snahu ověřit veškeré informace, které považovala za nezbytné pro udělení statusu nového vývozce a pro stanovení dumpingu, a uskutečnila inspekce na místě v prostorách žadatele na Tchaj-wanu.

5.   Období přezkumného šetření

(14)

Přezkumné šetření dumpingu se týkalo období od 1. ledna 2011 do 30. června 2012 (dále jen „období přezkumného šetření“).

C.   VÝSLEDKY ŠETŘENÍ

1.   Uznání za „nového vývozce“

(15)

Šetření potvrdilo, že společnost dotčený výrobek během původního období šetření nevyvážela a že ho do Unie začala vyvážet až po tomto období.

(16)

Přestože byla vyvážená množství omezená, stačila pro stanovení spolehlivého dumpigového rozpětí. Pokud jde o velikost přepravy a obrat na jednoho klienta, odpovídala modelu srovnatelnému s chováním žadatele na trzích třetích zemí.

(17)

Co se týče ostatních podmínek pro uznání statusu nového vývozce, společnost prokázala, že nemá žádné vazby, přímé ani nepřímé, na žádného z vyvážejících výrobců z Tchaj-wanu, na něž se vztahují platná antidumpingová opatření týkající se dotčeného výrobku.

(18)

Je tudíž potvrzeno, že by uvedená společnost měla být považována za „nového vývozce“ podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení a mělo by pro ni být určeno individuální dumpingové rozpětí.

2.   Dumping

(19)

Žadatel vyrábí dotčený výrobek a prodává ho na domácím trhu a na vývozních trzích. Žadatel prodává přímo na všechny trhy.

(20)

Podle čl. 2 odst. 2 základního nařízení se domácí prodej považuje za reprezentativní, pokud celkový objem domácího prodeje dosáhne alespoň 5 % celkového objemu prodeje na vývoz do Unie. Komise shledala, že žadatel vyvezl do Unie jediný typ výrobku a že tentýž typ výrobku byl žadatelem prodáván na domácím trhu v celkově reprezentativním objemu.

(21)

Komise rovněž ověřila, zda je možno považovat prodej dotčeného výrobku prodávaného v reprezentativním množství na domácím trhu za prodej uskutečněný v běžném obchodním styku v souladu s čl. 2 odst. 4 základního nařízení. Toto ověření proběhlo stanovením podílu ziskového domácího prodeje nezávislým odběratelům. Jelikož se uskutečnil prodej dostatečného množství v běžném obchodním styku, byla běžná hodnota založena na skutečné ceně na domácím trhu.

(22)

Dotčený výrobek byl vyvážen přímo nezávislým odběratelům v Unii. Proto byla vývozní cena stanovena podle čl. 2 odst. 8 základního nařízení, tzn. na základě skutečně zaplacených nebo splatných vývozních cen.

(23)

Srovnání mezi běžnou hodnotou a vývozní cenou bylo provedeno na základě ceny ze závodu.

(24)

Za účelem zajištění spravedlivého srovnání mezi běžnou hodnotou a vývozní cenou byly v souladu s čl. 2 odst. 10 základního nařízení provedeny náležité úpravy u rozdílů ovlivňujících srovnatelnost cen. Úpravy týkající se nákladů na pojištění, manipulaci, nakládku, vedlejších nákladů a nákladů na úvěry byly provedeny ve všech případech, kdy bylo zjištěno, že jsou přiměřené, přesné a podložené ověřenými důkazy.

(25)

Dumpingové rozpětí bylo stanoveno, v souladu s čl. 2 odst. 11 základního nařízení, na základě srovnání váženého průměru běžné hodnoty s váženým průměrem cen všech vývozních transakcí do Unie. Jelikož došlo k omezenému počtu vývozů do Unie, individuální vývozní ceny do Unie byly také porovnány s váženou průměrnou běžnou hodnotou v měsících, v nichž k jednotlivým vývozům došlo.

(26)

V obou případech tato srovnání ukázala existenci dumpingu de minimis ve prospěch žadatele, který vyvážel do Unie během období přezkumného šetření.

D.   ZMĚNA OPATŘENÍ, KTERÁ JSOU PŘEDMĚTEM PŘEZKUMU

(27)

Dumpingové rozpětí s ohledem na žadatele, zjištěné v období přezkumného šetření, bylo minimální. Navrhuje se tudíž, aby bylo na základě dumpingového rozpětí de minimis uloženo clo ve výši 0 EUR/t a aby bylo odpovídajícím způsobem pozměněno nařízení (ES) č. 192/2007.

E.   CELNÍ EVIDENCE

(28)

S ohledem na tatoštění by měla být celní evidence dovozu uložená nařízením (EU) č. 653/2012 ukončena bez jakéhokoli zpětného výběru antidumpingového cla.

F.   OZNÁMENÍ A DOBA TRVÁNÍ OPATŘENÍ

(29)

Dotčené strany byly informovány o základních skutečnostech a úvahách, na jejichž základě se zamýšlí uložit na dovoz dotčeného výrobku žadatelem antidumpingové clo ve výši 0 EUR/t a příslušným způsobem změnit nařízení (ES) č. 192/2007. Jejich námitky byly zváženy a v odůvodněných případech vzaty v úvahu.

(30)

Tento přezkum nemá vliv na datum, kdy opatření uložená nařízením Rady (ES) č. 192/2007 pozbudou platnosti na základě čl. 11 odst. 2 základního nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   V čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 192/2007 se do tabulky mezi výrobce na Tchaj-wanu vkládá nový řádek, který zní:

Země

Společnost

Antidumpingové clo (EUR/t)

Doplňkový kód TARIC

„Tchajwan

Lealea Enterprise Co., Ltd

0

A996“

2.   Celním orgánům se ukládá, aby ukončily celní evidenci dovozu dotčeného výrobku pocházejícího z Tchaj-wanu a vyráběného společností Lealea Enterprise Co., Ltd.

3.   Není-li stanoveno jinak, použijí se platné celní předpisy.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. března 2013.

Za Radu

předseda

P. HOGAN


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Úř. věst. L 301, 30.11.2000, s. 21.

(3)  Úř. věst. L 59, 27.2.2007, s. 59.

(4)  Úř. věst. C 55, 24.2.2012, s. 4.

(5)  Úř. věst. L 188, 18.7.2012, s. 8.


28.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 90/4


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 296/2013

ze dne 26. března 2013,

kterým se mění nařízení (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 215 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 329/2007 (1) provádí opatření stanovená v rozhodnutí Rady 2010/800/SZBP ze dne 22. prosince 2010 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (2).

(2)

Dne 18. února 2013 Rada přijala rozhodnutí 2013/88/SZBP (3), kterým se mění rozhodnutí 2010/800/SZBP, které stanovilo další omezující opatření vůči Korejské lidově demokratické republice (dále jen „Severní Korea“) tím, že provádí další opatření požadovaná rezolucí Rady bezpečnosti OSN 2087 (2013) a další autonomní opatření Unie.

(3)

Rozhodnutí 2013/88/SZBP zahrnuje další kritérium, podle kterého by Unie mohla samostatně označovat osoby a subjekty, na něž se vztahují omezující opatření, jmenovitě osoby, jež jsou zapojeny, a to i prostřednictvím poskytování finančních služeb, do dodávek zbraní a souvisejících materiálů všech typů nebo věcí, materiálů, vybavení, zboží a technologie do Severní Koreje nebo ze Severní Koreje, které by mohly přispět k programům Severní Koreje v oblasti jaderných zbraní, dalších zbraní hromadného ničení nebo balistických raket.

(4)

Rozhodnutí 2013/88/SZBP kromě toho zakazuje prodej, dodávky či převod některého dalšího zboží do Severní Koreje, především určitých typů hliníku, potřebného pro programy Severní Koreje v oblasti zbraní hromadného ničení, a zejména odvětví balistických raket.

(5)

Rozhodnutí 2013/88/SZBP taktéž zakazuje prodej a nákup zlata, drahých kovů a diamantů, jejich přepravu či zprostředkování obchodu s nimi ve vztahu k vládě Severní Koreje, dodávání nově vytištěných či vyražených nebo nevydaných bankovek či mincí Severní Koreje centrální bance Severní Koreje či v její prospěch, jakož i prodej či nákup státních nebo příslušnými veřejnými orgány zaručených dluhopisů Severní Koreje. Rozhodnutí 2013/88/SZBP dále upřesňuje, že pokud v tomto rozhodnutí Rada stanoví zákaz finančních služeb, vztahuje se tento zákaz rovněž na poskytování pojišťovacích a zajišťovacích služeb. Z tohoto důvodu jsou nutné technické změny nařízení (ES) č. 329/2007.

(6)

Rozhodnutí 2013/88/SZBP zakazuje zřizování nových poboček, dceřiných společností nebo zastoupení bank Severní Koreje na území členských států a zřizování nových společných podniků nebo nabývání majetkové účasti bankami Severní Koreje, včetně centrální banky Severní Koreje, v bankách, které podléhají pravomoci členských států.

(7)

Dále je v souladu s odstavcem 13 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2087 (2013) třeba stanovit, že označeným osobám či subjektům nebo jakékoli jiné osobě či subjektu v Severní Koreji se nepřiznají nároky související s plněním jakékoli smlouvy či transakce, na něž se vztahují uvedená opatření.

(8)

Nařízení (ES) č. 329/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 329/2007 se mění takto:

1)

Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

1.   Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a technologie, včetně programového vybavení, uvedené v přílohách I, Ia a Ib, ať již pocházejí z Unie či nikoli, fyzickým či právnickým osobám, subjektům nebo orgánům v Severní Koreji anebo pro použití v Severní Koreji;

b)

vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž cílem nebo výsledkem je obcházení zákazu uvedeného v písmenu a).

2.   Příloha I zahrnuje všechny věci, materiály, vybavení, zboží a technologie, včetně programového vybavení, které jsou zbožím nebo technologiemi dvojího užití ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (4).

Příloha Ia zahrnuje další věci, materiály, vybavení, zboží a technologie, které by mohly přispět k rozvoji programů Severní Koreje v oblasti jaderných zbraní, jiných zbraní hromadného ničení nebo balistických raket.

Příloha Ib zahrnuje některé klíčové složky pro odvětví balistických raket.

3.   Zakazuje se nákup, dovoz nebo přeprava zboží a technologií ze Severní Koreje uvedených v přílohách I, Ia a Ib, ať již dotyčné věci pocházejí ze Severní Koreje, či nikoli.

2)

V článku 3 se odstavec 1 mění takto:

a)

písmena a) a b) se nahrazují tímto:

„a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc a zprostředkovatelské služby související se zbožím nebo technologiemi, které jsou uvedeny na Společném vojenském seznamu EU nebo v přílohách I, Ia a Ib, a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním zboží uvedeného na Společném vojenském seznamu EU nebo v přílohách I, Ia a Ib všem fyzickým či právnickým osobám, subjektům nebo orgánům v Severní Koreji anebo pro použití v Severní Koreji;

b)

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc související se zbožím a technologiemi, které jsou uvedeny na Společném vojenském seznamu EU nebo v přílohách I, Ia a Ib, zejména včetně dotací, půjček a pojištění vývozních úvěrů, jakož i pojištění a zajištění, určené pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz těchto věcí nebo pro jakékoli poskytování související technické pomoci fyzickým či právnickým osobám, subjektům nebo orgánům v Severní Koreji anebo pro použití v Severní Koreji;“

b)

v písmenech c) a d) se slova „v přílohách I a Ia“ nahrazují slovy „v přílohách I, Ia a Ib“.

3)

V čl. 3a odst. 1 v prvním pododstavci se slova „v přílohách I a Ia“ nahrazují slovy „v přílohách I, Ia a Ib“.

4)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 4a

1.   Zakazuje se:

a)

přímo nebo nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zlato, drahé kovy a diamanty uvedené v příloze VII bez ohledu na to, zda pocházejí z Unie či nikoli, vládě Severní Koreje, jejím veřejným orgánům, podnikům a institucím, centrální bance Severní Koreje, jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu jednajícímu jejich jménem nebo podle jejich pokynů nebo jakémukoli subjektu či orgánu, který je jimi vlastněn či ovládán;

b)

přímo nebo nepřímo nakupovat, dovážet či přepravovat zlato, drahé kovy a diamanty uvedené v příloze VII bez ohledu na to, zda pocházejí ze Severní Koreje či nikoli, od vlády Severní Koreje, jejích veřejných orgánů, podniků a institucí, centrální banky Severní Koreje a jakékoli osoby, subjektu nebo orgánu jednajícího jejich jménem nebo podle jejich pokynů nebo od jakéhokoli subjektu či orgánu, který je jimi vlastněn či ovládán;

c)

přímo nebo nepřímo poskytovat technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby, financování nebo finanční pomoc související se zbožím uvedeným v písmenech a) a b) vládě Severní Koreje, jejím veřejným orgánům, podnikům a institucím, centrální bance Severní Koreje a jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu jednajícímu jejich jménem nebo podle jejich pokynů nebo jakémukoli subjektu či orgánu, který je jimi vlastněn či ovládán.

2.   Příloha VII zahrnuje zlato, drahé kovy a diamanty, na které se vztahují zákazy uvedené v odstavci 1.

Článek 4b

Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet nově vytištěné nebo nevydané bankovky Severní Koreje a nově vyražené nebo nevydané mince centrální bance Severní Koreje či v její prospěch.“

„Článek 5a

1.   Úvěrovým a finančním institucím, na něž se vztahuje článek 16, se zakazuje:

a)

otevírat nová zastoupení v Severní Koreji nebo zřizovat nové pobočky nebo dceřiné společnosti v Severní Koreji, nebo

b)

zřizovat nové společné podniky s úvěrovými nebo finančními institucemi se sídlem v Severní Koreji nebo s jakýmikoli úvěrovými nebo finančními institucemi uvedenými v čl. 11a odst. 2.

2.   Zakazuje se:

a)

povolovat, aby bylo v Unii zřízeno zastoupení, pobočka nebo dceřiná společnost úvěrové nebo finanční instituce se sídlem v Severní Koreji nebo jakékoli úvěrové nebo finanční instituce uvedené v čl. 11a odst. 2;

b)

uzavírat dohody pro úvěrovou nebo finanční instituci se sídlem v Severní Koreji nebo jejím jménem nebo pro jakoukoli úvěrovou nebo finanční instituci uvedenou v čl. 11a odst. 2 nebo jejím jménem, jejichž cílem je zřízení zastoupení, pobočky nebo dceřiné společnosti v Unii;

c)

udělovat povolení k zahájení a výkonu činnosti úvěrové instituce nebo k jakékoli jiné podnikatelské činnosti podléhající předchozímu povolení prováděné zastoupením, pobočkou nebo dceřinou společností úvěrové nebo finanční instituce se sídlem v Severní Koreji nebo jakékoli úvěrové nebo finanční instituce uvedené v čl. 11a odst. 2 za předpokladu, že činnost zastoupení, pobočky nebo dceřiné společnosti nebyla zahájena před 19. únorem 2013;

d)

nabývat nebo zvyšovat účast nebo nabývat jakýkoli jiný vlastnický podíl v úvěrové nebo finanční instituci, na kterou se vztahuje článek 16, ze strany jakékoli úvěrové nebo finanční instituce uvedené v čl. 11a odst. 2.“

5)

V článku 6 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje náležející osobám, subjektům a orgánům uvedeným v příloze V, jakož i veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje těmito osobami, subjekty a orgány vlastněné, držené nebo ovládané. Příloha V zahrnuje osoby, subjekty a orgány neuvedené v příloze IV, které byly v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. b), c) a d) rozhodnutí Rady 2010/800/SZBP ze dne 22. prosince 2010 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (5) určeny jako osoby, subjekty a orgány, které:

a)

jsou zodpovědné za programy Severní Koreje v oblasti jaderných zbraní, jiných zbraní hromadného ničení nebo balistických raket, jakož i osoby, subjekty a orgány, které jednají jejich jménem nebo na jejich příkaz, a subjekty, které jsou jimi vlastněny nebo ovládány;

b)

ve vztahu k jakýmkoli finančním prostředkům nebo jiným aktivům či hospodářským zdrojům, které by mohly přispět k rozvoji programů Severní Koreje v oblasti jaderných zbraní, jiných zbraní hromadného ničení nebo balistických raket, poskytují finanční služby či provádějí převody do Unie, přes její území či z ní nebo poskytují finanční služby či provádějí převody, do nichž jsou zapojeni státní příslušníci členských států nebo subjekty založené podle jejich práva nebo osoby či finanční instituce nacházející se na území Unie, a dále osoby či subjekty, které jednají jejich jménem nebo na jejich příkaz, a subjekty, které jsou jimi vlastněny nebo ovládány;

c)

jsou zapojeny, a to i prostřednictvím poskytování finančních služeb, do dodávek zbraní a souvisejících materiálů všech typů nebo věcí, materiálů, vybavení, zboží a technologie do Severní Koreje nebo ze Severní Koreje, které by mohly přispět k programům Severní Koreje v oblasti jaderných zbraní, dalších zbraní hromadného ničení nebo balistických raket.

Příloha V se pravidelně a alespoň jednou za dvanáct měsíců přezkoumává.

6)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 9a

Zakazuje se:

a)

přímý či nepřímý prodej nebo nákup státních nebo příslušnými veřejnými orgány zaručených dluhopisů emitovaných po dni 19. února 2013 ve vztahu k některému z těchto subjektů:

i)

Severní Korea nebo její vláda a její veřejné orgány, podniky a instituce,

ii)

centrální banka Severní Koreje,

iii)

úvěrové či finanční instituce se sídlem v Severní Koreji nebo úvěrové či finanční instituce uvedené v čl. 11a odst. 2,

iv)

fyzické či právnické osoby, subjekty či orgány jednající jménem nebo podle pokynů právnických osob, subjektů či orgánů uvedených v bodech i) nebo ii),

v)

právnické osoby, subjekty či orgány, které vlastní nebo ovládají osoby, subjekty či orgány uvedené v bodech i), ii) nebo iii);

b)

poskytovat osobě, subjektu či orgánu uvedeným v písmeni a) zprostředkovatelské služby týkající se státních nebo veřejnými orgány zaručených dluhopisů emitovaných po dni 19. února 2013;

c)

napomáhat osobě, subjektu či orgánu uvedeným v písmeni a) při emisi státních nebo příslušnými veřejnými orgány zaručených dluhopisů, a to poskytováním zprostředkovatelských služeb, reklamy nebo jiných služeb týkajících se těchto dluhopisů.

Článek 9b

1.   Nebude uspokojen žádný nárok vyplývající ze smlouvy nebo operace, jejichž plnění nebo uskutečnění bylo přímo nebo nepřímo, zcela nebo částečně dotčeno opatřeními uloženými tímto nařízením, a to včetně náhrady škody nebo jiných nároků tohoto druhu, jako je nárok na náhradu škody nebo nárok vyplývající ze záruky, zejména nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě, zejména finančních záruk nebo příslibů finančního odškodnění, je-li vznesen:

a)

určenými osobami, subjekty nebo orgány uvedenými v přílohách IV a V;

b)

jakýmikoli jinými osobami, subjekty nebo orgány Severní Koreje, včetně vlády Severní Koreje, jejích veřejných orgánů, podniků a institucí;

c)

jakýmikoli osobami, subjekty či orgány jednajícími prostřednictvím nebo jménem osob, subjektů nebo orgánů uvedených v písmenech a) a b).

2.   Má se za to, že plnění smlouvy nebo uskutečnění operace bylo dotčeno opatřeními uloženými tímto nařízením, pokud vznik nebo obsah nároku vyplývají přímo či nepřímo z těchto opatření.

3.   Ve všech řízeních k uspokojení nároku nese důkazní břemeno ohledně toho, že uspokojení nároku není zakázáno odstavcem 1, osoba usilující o uspokojení tohoto nároku.

4.   Tímto článkem není dotčeno právo osob, subjektů a orgánů uvedených v odstavci 1 na soudní přezkum legality neplnění smluvních závazků v souladu s tímto nařízením.“

7)

Položky uvedené v příloze I tohoto nařízení se vkládají do stávající přílohy Ia nařízení (ES) č. 329/2007 za položku I.A1.020.

8)

Znění uvedené v příloze II tohoto nařízení se vkládá jako příloha Ib nařízení (ES) č. 329/2007.

9)

Znění uvedené v příloze III tohoto nařízení se vkládá jako příloha VII nařízení (ES) č. 329/2007.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. března 2013.

Za Radu

předseda

E. GILMORE


(1)  Úř. věst. L 88, 29.3.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 341, 23.12.2010, s. 32.

(3)  Úř. věst. L 46, 19.2.2013, s. 28.

(4)  Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1.“

(5)  Úř. věst. L 341, 23.12.2010, s. 32.“


PŘÍLOHA I

„I.A1.021

Slitiny oceli ve formě desek nebo plátů, které mají některou z těchto vlastností:

a)

schopnost dosáhnout meze pevnosti v tahu 1 200 MPa nebo větší při 293 K (20 °C) nebo

b)

dusíkem stabilizovaná duplexní korozivzdorná ocel.

Pozn.: Slitinami „schopnými dosáhnout“ se rozumí slitiny před tepelným zpracováním nebo po něm.

Technická poznámka: „Dusíkem stabilizovaná duplexní korozivzdorná ocel“ má dvoufázovou mikrostrukturu sestávající ze zrn feritické a austenitické oceli s přidáním dusíku ke stabilizaci mikrostruktury

1C116

1C216

I.A1.022

Kompozitní materiál typu uhlík–uhlík.

1A002.b.1

I.A1.023

Slitiny niklu v surové nebo polotovarové formě obsahující nejméně 60 % hmotnostních niklu.

1C002.c.1.a

I.A1.024

Slitiny titanu ve formě desek nebo plátů, „schopné dosáhnout“ meze pevnosti v tahu nejméně 900 MPa při teplotě 293 K (20 °C).

Pozn.: Slitinami „schopnými dosáhnout“ se rozumí slitiny před tepelným zpracováním nebo po něm.

1C002.b.3“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA Ib

Zboží, na něž odkazuje čl. 2 odst. 2 třetí pododstavec

7601

Netvářený (surový) hliník

7602

Hliníkový odpad a šrot

7603

Hliníkový prášek a šupiny (vločky)

7604

Hliníkové tyče, pruty a profily

7605

Hliníkové dráty

7606

Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm

7608

Hliníkové trouby a trubky

7609

Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)

7614

Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované“


PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA VII

Seznam zlata, drahých kovů a diamantů, na něž odkazuje článek 4a

Kód HS

Popis

7102

Diamanty, též opracované, avšak nezamontované ani nezasazené

7106

Stříbro (včetně stříbra pokoveného zlatem nebo platinou), netepané nebo ve formě polotovarů nebo prachu

7108

Zlato (včetně zlata pokoveného platinou), netepané nebo ve formě polotovarů nebo prachu

7109

Obecné kovy nebo stříbro plátované zlatem, surové nebo opracované pouze do formy polotovarů

7110

Platina, netepaná nebo ve formě polotovarů nebo prachu

7111

Obecné kovy, stříbro nebo zlato plátované platinou, surové nebo opracované pouze do formy polotovarů

7112

Odpad a šrot z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy; ostatní odpad nebo šrot obsahující drahé kovy nebo sloučeniny drahých kovů, používaný hlavně k rekuperaci drahých kovů“


28.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 90/10


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 297/2013

ze dne 27. března 2013

kterým se mění nařízení (EU) č. 44/2012, (EU) č. 39/2013 a (EU) č. 40/2013, pokud jde o některá rybolovná práva

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1) požaduje, aby Unie, s přihlédnutím k dostupným vědeckým, technickým a hospodářským doporučením, a zejména ke zprávám vypracovaným Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR) jakož i s ohledem na doporučení regionálních poradních sborů, přijala opatření, jimiž se řídí přístup do vod a ke zdrojům a udržitelné provozování rybolovných činností.

(2)

Rada má přijmout opatření ke stanovení a přidělení rybolovných práv, případně včetně některých podmínek, jež jsou s nimi funkčně spojeny. Rybolovná práva by měla být rozdělena mezi jednotlivé členské státy způsobem, který každému členskému státu zajistí relativní stabilitu rybolovných činností pro každou populaci nebo loviště, a s náležitým ohledem na cíle společné rybářské politiky stanovené v nařízení (ES) č. 2371/2002.

(3)

Nařízením (EU) č. 44/2012 (2) Rada pro rok 2012 stanovila rybolovná práva ve vodách EU a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla EU v některých vodách mimo EU. Nařízeními (EU) č. 39/2013 (3) a (EU) č. 40/2013 (4) Rada pro rok 2013 stanovila rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb platná ve vodách EU a pro plavidla EU v některých vodách mimo EU.

(4)

V nařízení (EU) č. 39/2013 je třeba upřesnit zvláštní podmínky pro stanovení ryvolovných práv pro pro kranase rodu Trachurus v oblastech VIIIc a IX.

(5)

Dodatečná rybolovná práva pro platýse černého v oblasti NAFO 3LMNO byla pro Unii zpřístupněna v roce 2012 v důsledku převodu kvót mezi Unií a jinými smluvními stranami Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO). Příloha IC nařízení (EU) č. 44/2012 by měla být ve vztahu k roku 2012 změněna s účinkem od 1. ledna 2012 tak, aby zohledňovala tato nová rybolovná práva. Tyto změny se týkají pouze roku 2012 a není jimi být dotčena zásada relativní stability.

(6)

Rybolovná práva pro plavidla EU a Norska a podmínky vzájemného přístupu k rybolovným zdrojům v jejich vodách se stanoví každý rok na základě konzultací o rybolovných právech, které se konají v souladu s dvoustrannou dohodou o rybolovu s Norskem (5). Než byly ukončeny tyto konzultace o dohodách na rok 2013, stanovilo nařízení (EU) č. 40/2013 pro příslušné populace prozatímní rybolovná práva. Dne 18. ledna 2013 byly konzultace s Norskem dokončeny. Je třeba odpovídajícím způsobem změnit příslušná ustanovení nařízení (EU) č. 40/2013.

(7)

Omezení odlovu smačků rodu Ammodytes v oblasti Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) IIIa a ve vodách EU oblastí ICES IIa a IV jsou dočasně stanoveny v příloze IA nařízení (EU) č. 40/2013. ICES vydala v únoru roku 2013 vědecké doporučení týkající se populace smačků rodu Ammodytes ve vodách EU divizí ICES IIa a IIIa a podoblasti ICES IV. V souladu s tímto doporučením by se mělo stanovit omezení odlovů ve výši 224 554 tun pro oblast řízení 1 a ve výši 17 544 tun pro oblast řízení 2. Pro oblast řízení 3 doporučuje ICES celkové omezení odlovů ve výši 78 331 tun. Vzhledem k tomu, že oblast 3 zahrnuje odlovy EU i Norska, omezení odlovů Unie v této oblasti by se mělo stanovit ve výši maximálně 40 000 tun. Pro oblasti řízení 4 a 6 neměla ICES k dispozici dostatečné údaje o odlovech a šetřeních, aby mohla provést posouzení založené na stáří. V souladu s přístupem uplatňovaným pro jiné populace za podobných podmínek je tedy vhodné stanovit omezení odlovů v oblasti řízení 4 ve výši 4 000 tun a v oblasti řízení 6 ve výši 336 tun, což představuje 20% snížení výše omezení odlovů v těchto oblastech oproti roku 2012. V souladu s doporučením ICES je vhodné stanovit omezení odlovu v nulové výši pro oblasti řízení 5 a 7. S ohledem na stav populace smačků rodu Ammodytes sdílené s Norskem a stav populace smačků rodu Ammodytes ve vodách EU v roce 2013 je třeba stanovit výměnu kvót s Norkem. Podíl Norska z unijního podílu celkového přípustného odlovu (TAC) by tedy měl být stanoven ve výši 22 450 tun v oblasti řízení 1 výměnou za kvótu pro tresku obecnou v severních vodách Norska ve výši 1 769 tun, kvótu pro tresku jednoskrvnnou v severních vodách Norska ve výši 131 tun, kvótu pro platýse evropského v Severním moři ve výši 250 tun a kvótu pro mníka mořského v Severním moři ve výši 95 tun. Příloha IA nařízení (EU) č. 40/2013 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Komise pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu (WCPFC) na svém 9. výročním zasedání, které se konalo v Manile od 2. do 9. prosince 2012, přijala nová opatření pro zachování a řízení populací tuňáka velkookého, tuňáka žlutoploutvého a tuňáka pruhovaného týkající se omezení jejich odlovu, jakož i opatření ohledně oblasti uzavřené pro rybolov pomocí lovných zařízení s uzavíracím mechanismem (FAD). Komise WCPFC se rovněž dohodla na opatřeních pro řízení ve vztahu k oblasti, kde se překrývají kompetence komise WCPFC a Meziamerické komise pro tropické tuňáky (IATTC). Podle těchto opatření musí plavidla EU uvedená v rejstříku obou organizací při rybolovu v oblasti překrývajících se kompetencí splňovat pouze opatření k zachování a řízení komise IATTC stanovená nařízením (EU) č. 40/2013. Tato opatření WCPFC by měla být provedena v právu Unie.

(9)

Podle ustanovení Mezinárodní úmluvy pro zachování tuňáků v Atlantickém oceánu (ICCAT) o zachování atlantického mečouna obecného může Unie odečíst až 200 tun svých úlovků mečouna obecného uloveného v oblasti řízení severního Atlantiku ze své nevyužité kvóty pro mečouna obecného v jižním Atlantiku. Unie může také odečíst až 200 tun svých úlovků mečouna z oblasti řízení jižního Atlantiku od své nevyužité kvóty pro mečouna obecného v severním Atlantiku. Tato ustanovení by měla být provedena v právu Unie.

(10)

Na svém prvním výročním zasedání, které se konalo v roce 2013, stanovila Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří (SPRFMO) rybolovná práva sestávající z TAC pro kranase Murphyho, včetně úpravy souvisejícího podávání zpráv v této oblasti rybolovu a omezení intenzity rybolovu pro pelagický rybolov a rybolov při dně. Tato ustanovení by měla být provedena v právu Unie.

(11)

Nařízení (EU) č. 39/2013 a (EU) č. 40/2013 jsou obecně použitelná od 1. ledna 2013. Toto nařízení by se mělo použít od 1. ledna 2013, pokud jde o změny uvedených nařízení. Touto zpětnou působností nebude dotčena zásada právní jistoty a ochrany legitimního očekávání, neboť příslušná rybolovná práva nebyla dosud vyčerpána. Změna nařízení (EU) č. 44/2012 by měla platit od 1. ledna 2012. Vzhledem k tomu, že úprava některých omezení odlovu má vliv na hospodářské činnosti a plánování období rybolovu plavidel EU, je třeba naléhavě změnit nařízení (EU) č. 44/2012, (EU) č. 39/2013 a (EU) č. 40/2013. Ze stejného důvodu by toto nařízení mělo vstoupit v platnost okamžitě po svém vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (EU) č. 44/2012

Příloha IC nařízení (EU) č. 44/2012 se mění v souladu se zněním přílohy I tohoto nařízení.

Článek 2

Změny nařízení (EU) č. 39/2013

Příloha I nařízení (EU) č. 39/2013 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Změny nařízení (EU) č. 40/2013

Nařízení (EU) č. 40/2013 se mění takto:

1)

V článku 4 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„n)

„oblastí překrývajících se kompetencí mezi IATTC a WCPFC“ zeměpisná oblast vymezená těmito hranicemi:

zeměpisnou délkou 150 ° z. d.,

zeměpisnou délkou 130 ° z. d.,

zeměpisnou šířkou 4 ° j. š.

zeměpisnou šířkou 50 ° j. š.“

2)

Článek 24 se nahrazuje tímto:

„Článek 24

Omezení kapacity pelagického rybolovu

Členské státy, které v oblasti úmluvy SPRFMO v letech 2007, 2008 nebo 2009 aktivně prováděly pelagický rybolov, omezí v roce 2013 celkovou úroveň hrubé prostornosti plavidel plujících pod jejich vlajkou a lovících pelagické populace na celkovou úroveň pro Unii 78 600 hrubé prostornosti v dané oblasti.“

3)

Článek 25 se nahrazuje tímto:

„Článek 25

TAC u pelagického rybolovu

1.   Pouze členské státy, které aktivně prováděly pelagický rybolov v oblasti úmluvy SPRFMO v letech 2007, 2008 nebo 2009 ve smyslu článku 24, mohou v této oblasti lovit pelagické populace v souladu s TAC stanovenými v příloze IJ.

2.   Rybolovná práva stanovená v příloze IJ mohou být využita pouze pod podmínkou, že členské státy zašlou Komisi seznam plavidel aktivně provozujících rybolov nebo podílejících se na překládkách v oblasti úmluvy SPRFMO, záznamy ze systémů sledování pravidel, měsíční hlášení o úlovcích, a pokud jsou tyto údaje k dispozici, i zastávky v přístavech, a to nejpozději pátý den následujícího měsíce, aby je Komise mohla dále předat SPRFMO.“

4)

Článek 29 se nahrazuje tímto:

„Článek 29

Omezení intenzity rybolovu tuňáka velkookého, tuňáka žlutoploutvého a tuňáka pruhovaného

Členské státy zajistí, aby se počet dnů rybolovu přidělených plavidlům s košelkovými nevody provozujícím rybolov tuňáka velkookého (Thunnus obesus), tuňáka žlutoploutvého (Thunnus albacares) a tuňáka pruhovaného (Katsuwonus pelamis) v části oblasti úmluvy WCPFC nalézající se na volném moři mezi 20 ° s. š. a 20 ° j. š. nezvýšil.“

5)

V článku 30 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   V části oblasti úmluvy WCPFC ležící mezi 20 ° s. š. a 20 ° j. š. se zakazují rybolovné činnosti plavidel s košelkovými nevody používajících lovná zařízení s uzavíracím mechanismem (FAD) od 1. července 2013 00:00 hodin do 31 října 2013 24:00 hodin. Během tohoto období se může plavidlo s košelkovými nevody účastnit rybolovných činností v této části oblasti úmluvy WCPFC pouze v případě, že má na palubě pozorovatele, který monitoruje, že dané plavidlo po celou dobu:

a)

nepoužívá ani neobsluhuje FAD nebo související elektronické zařízení;

b)

neprovádí rybolov za použití FAD v hejnech mořských savců.“

6)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 30a

Oblast překrývajících se kompetencí mezi IATTC a WCPFC

1.   Plavidla uvedená výhradně v rejstříku vedeném komisí WCPFC použijí při rybolovu v oblasti překrývajících se kompetencí mezi IATTC a WCPFC ve smyslu čl. 4 písm. n) opatření stanovená v článcích 29 až 31.

2.   Plavidla uvedená jak v rejstříku komise WCPFC, tak v rejstříku komise IATTC a plavidla uvedená výhradně v rejstříku IATTC použijí při rybolovu v oblasti překrývajících se kompetencí mezi IATTC a WCPFC ve smyslu čl. 4 písm. n) opatření stanovená v čl. 27 odst. 1 písm. a) a odst. 2 až 6.“

7)

IA, IB, ID, IJ, III a VIII se mění v souladu se zněním stanoveným v příloze III tohoto nařízení.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2013.

Článek 1 se však použije ode dne 1. ledna 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. března 2013.

Za Radu

předseda

E. GILMORE


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 44/2012 ze dne 17. ledna 2012, kterým se pro rok 2012 stanoví rybolovná práva ve vodách EU a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla EU v některých vodách mimo EU, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací, na něž se vztahují mezinárodní jednání nebo dohody (Úř. věst. L 25, 27.1.2012, s. 55).

(3)  Nařízení Rady (EU) č. 39/2013 ze dne 21. ledna 2013, kterým se pro rok 2013 stanoví rybolovná práva, jimiž disponují plavidla EU, pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, na něž se nevztahují mezinárodní jednání nebo dohody (Úř. věst. L 23, 25.1.2013, s. 1).

(4)  Nařízení Rady (EU) č. 40/2013 ze dne 21. ledna 2013, kterým se pro rok 2013 stanoví rybolovná práva ve vodách EU a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla EU v některých vodách mimo EU, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací, na něž se vztahují mezinárodní jednání nebo dohody (Úř. věst. L 23, 25.1.2013, s. 54).

(5)  Dohoda o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (Úř. věst. L 226, 29.8.1980, s. 48).


PŘÍLOHA I

V příloze IC nařízení (EU) č. 44/2012 se položka týkající se platýse černého v oblasti NAFO 3LMNO nahrazuje tímto:

„Druh

:

Platýs černý

Reinhardtius hippoglossoides

Oblast

:

NAFO 3LMNO

(GHL/N3LMNO)

Estonsko

328

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Německo

335

Lotyšsko

46

Litva

23 (1)

Španělsko

4 486

Portugalsko

1 875 (2)

Unie

7 093 (3)

TAC

12 098


(1)  K této kvótě se přičte dodatečné množství 19,6 tun v důsledku převodu rybolovných práv ze třetí země.

(2)  K této kvótě se přičte dodatečné množství 10 tun v důsledku převodu rybolovných práv ze třetí země.

(3)  K této kvótě se přičte dodatečné množství 29,6 tun v důsledku převodu rybolovných práv ze třetích zemí.“


PŘÍLOHA II

1.

V části B přílohy I nařízení (EU) č. 39/2013 se položka týkající se kranasů rodu Trachurus v oblasti VIIIc nahrazuje tímto:

„Druh

:

Kranasi rodu Trachurus

Trachurus spp.

Oblast

:

VIIIc

(JAX/08C.)

Španělsko

22 409 (1)  (3)

Analytický TAC

Francie

388 (1)

Portugalsko

2 214 (1)  (3)

Unie

25 011

TAC

25 011

2.

V části B přílohy I nařízení (EU) č. 39/2013 se položka týkající se kranasů rodu Trachurus v oblasti IX nahrazuje tímto:

„Druh

:

Kranasi rodu Trachurus

Trachurus spp.

Oblast

:

IX

(JAX/09.)

Španělsko

7 762 (4)  (5)

Analytický TAC

Portugalsko

22 238 (4)  (5)

Unie

30 000

TAC

30 000

3.

V části B přílohy I nařízení (EU) č. 39/2013 se položka týkající se kranasů rodu Trachurus v X ve vodách EU oblasti CECAF nahrazuje tímto:

„Druh

:

Kranasi rodu Trachurus

Trachurus spp.

Oblast

:

X; Vody EU oblasti CECAF (6)

(JAX/X34PRT)

Portugalsko

Bude určeno (7)  (8)

Preventivní TAC

Unie

Bude určeno (9)

TAC

Bude určeno (9)

4.

V části B přílohy I nařízení (EU) č. 39/2013 se položka týkající se kranasů rodu Trachurus ve vodách EU oblasti CECAF nahrazuje tímto:

„Druh

:

Kranasi rodu Trachurus

Trachurus spp.

Oblast

:

X; vody EU oblasti CECAF (10)

(JAX/X34PRT)

Portugalsko

Bude určeno (11)  (12)

Preventivní TAC

Unie

Bude určeno (13)

TAC

Bude určeno (13)


(1)  Z toho nejvýše 5 % živé hmotnosti celkových úlovků uchovávaných na palubě mohou tvořit kranasi rodu Trachurus o délce 12 až 14 cm, bez ohledu na čl. 19 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 850/98 (). Pro účely kontroly tohoto množství se na hmotnost vykládek použije přepočítací koeficient 1,20.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 850/98 ze dne 30. března 1998 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů Úř. věst. L 125, 27.4.1998, s. 1).

(3)  Zvláštní podmínka: až 5 % této kvóty může být odloveno v oblasti IX (JAX/*09.).“

(4)  Z toho nejvýše 5 % živé hmotnosti celkových úlovků uchovávaných na palubě mohou tvořit kranasi rodu Trachurus o délce 12 až 14 cm, bez ohledu na čl. 19 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 850/98. Pro účely kontroly tohoto množství se na hmotnost vykládek použije přepočítací koeficient 1,20.

(5)  Zvláštní podmínka: až 5 % této kvóty může být odloveno v oblasti VIIIc (JAX/*08C).“

(6)  Vody přilehlé k Azorským ostrovům.

(7)  Z toho nejvýše 5 % mohou tvořit kranasi rodu Trachurus o délce 12 až 14 cm, bez ohledu na článek 19 nařízení (ES) č. 850/98. Pro účely kontroly tohoto množství se na hmotnost vykládek použije přepočítací koeficient 1,20.

(8)  Použije se článek 6 tohoto nařízení.

(9)  Stanoveno stejné množství jako podle poznámky pod čarou 3.“

(10)  Vody přilehlé k Madeiře.

(11)  Z toho nejvýše 5 % mohou tvořit kranasi rodu Trachurus o délce 12 až 14 cm, bez ohledu na článek 19 nařízení (ES) č. 850/98. Pro účely kontroly tohoto množství se na hmotnost vykládek použije přepočítací koeficient 1,20.

(12)  Použije se článek 6 tohoto nařízení.

(13)  Stanoveno stejné množství jako podle poznámky pod čarou 3.“


PŘÍLOHA III

1.

Příloha IA nařízení (EU) č. 40/2013 se mění takto:

a)

položka týkající se smačků rodu Ammodytes a souvisejících vedlejších úlovků ve vodách EU oblastí IIa, IIIa a IV se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Smačci rodu Ammodytes a související vedlejší úlovky

Ammodytes spp.

Oblast

:

vody EU oblastí IIa, IIIa a IV (1)

Dánsko

249 006 (2)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Spojené království

5 443 (2)

Německo

381 (2)

Švédsko

9 144 (2)

Unie

263 974

Norsko

22 450

TAC

286 424

Zvláštní podmínka:

v rámci výše uvedených kvót nelze v dále uvedených oblastech řízení populací smačků rodu Ammodytes uvedených v příloze IIB odlovit větší množství, než jsou množství uvedená níže:

Oblast

:

vody EU oblastí řízení populací smačků rodu Ammodytes

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/234_1)

(SAN/234_2)

(SAN/234_3)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7)

Dánsko

190 635

16 549

37 731

3 773

0

317

0

Spojené království

4 167

362

825

82

0

7

0

Německo

292

25

58

6

0

0

0

Švédsko

7 000

608

1 386

139

0

12

0

Unie

202 094

17 544

40 000

4 000

0

336

0

Norsko

22 450

0

0

0

0

0

0

Celkem:

224 544

17 544

40 000

4 000

0

336

0“

b)

položka pro ďasovité ve vodách Norska oblasti IV se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Ďasovití

Lophiidae

Zone

:

vody Norska oblasti IV

(ANF/04-N.)

Belgie

45

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (EC) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (EC) č. 847/96 se nepoužije.

Dánsko

1 152

Německo

18

Nizozemsko

16

Spojené království

269

Unie

1 500

TAC

Nepoužije se“

c)

položka týkající se mníkovce bělolemého ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí V, VI a VII se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast

:

vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

(USK/567EI.)

Německo

13

Analytický TAC

Použije se článek 11 tohoto nařízení.

Španělsko

46

Francie

548

Irsko

53

Spojené království

264

Ostatní

13 (3)

Unie

937

Norsko

2 923 (4)  (5)  (6)

TAC

3 860

d)

položka týkající se sledě obecného v oblasti IIIa se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Sleď obecný (7)

Clupea harengus

Oblast

:

IIIa

(HER/03A.)

Dánsko

23 115 (8)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Německo

370 (8)

Švédsko

24 180 (8)

Unie

47 665 (8)

TAC

55 000

e)

Položka týkající se sledě obecného ve vodách EU a Norska oblasti IV severně od 53° 30′ s. š. se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Sleď obecný (9)

Clupea harengus

Oblast

:

vody EU a Norska oblasti IV severně od 53° 30′ s. š.

(HER/4AB.)

Dánsko

81 945

Analytický TAC.

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Německo

50 632

Francie

23 464

Nizozemsko

59 995

Švédsko

4 863

Spojené království

65 901

Unie

286 800

Norsko

138 620 (10)

TAC

478 000

Zvláštní podmínka:

V rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:

 

Vody Norska jižně od

62° s. š. (HER/*04N-) ()

Unie

50 000

()  Vykládky sledě obecného odloveného s použitím sítí o velikosti ok 32 mm nebo větší. Členské státy musí informovat o svých vykládkách sledě obecného samostatně za oblast IVa (HER/*4AN.) a IVb (HER/*4BN.).“

f)

položka týkající se sledě obecného ve vodách Norska jižně od 62° s. š. se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Sleď obecný (12)

Clupea harengus

Oblast

:

vody Norska jižně od 62° s. š.

(HER/04-N.)

Švédsko

922 (12)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Unie

922

TAC

922

g)

položka týkající se sledě obecného v oblasti IIIa se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Sleď obecný (13)

Clupea harengus

Oblast

:

IIIa

(HER/03A-BC)

Dánsko

5 692

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Německo

51

Švédsko

916

Unie

6 659

TAC

6 659

h)

položka týkající se sledě obecného v oblasti IV, VIId a vod EU oblasti IIa se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Sleď obecný (14)

Clupea harengus

Oblast

:

IV, VIId a vody EU oblasti IIa

(HER/2A47DX)

Belgie

71

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Dánsko

13 787

Německo

71

Francie

71

Nizozemsko

71

Švédsko

67

Spojené království

262

Unie

14 400

TAC

14 400

i)

položka týkající se sledě obecného v oblasti IVc a VIId se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Sleď obecný (15)

Clupea harengus

Oblast

:

IVc, VIId (16)

(HER/4CXB7D)

Belgie

9 285 (17)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Dánsko

1 187 (17)

Německo

733 (17)

Francie

13 035 (17)

Nizozemsko

23 276 (17)

Spojené království

5 064 (17)

Unie

52 580

TAC

478 000

j)

položka týkající se tresky obecné v oblasti Skagerrak se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast

:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgie

9 (18)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Dánsko

3 026 (18)

Německo

76 (18)

Nizozemsko

19 (18)

Švédsko

530 (18)

Unie

3 660

TAC

3 783

k)

položka týkající se tresky obecné v oblasti IV, vodách EU oblasti IIa a části oblasti IIIa, která nepatří do oblasti Skagerraku a Kattegatu, se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast

:

IV; vody EU oblasti IIa; část oblasti IIIa nenáležející do Skagerraku a Kattegatu

(COD/2A3AX4)

Belgie

782 (19)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Dánsko

4 495 (19)

Německo

2 850 (19)

Francie

966 (19)

Nizozemsko

2 540 (19)

Švédsko

30 (19)

Spojené království

10 311 (19)

Unie

21 974

Norsko

4 501 (20)

TAC

26 475

Zvláštní podmínka:

V rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:

 

Vody Norska oblasti IV

(COD/*04N-)

Unie

19 099“

l)

položka týkající se tresky obecné ve vodách Norska jižně od 62° s. š. se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast

:

vody Norska jižně od 62° s. š.

(COD/04-N.)

Švédsko

382 (21)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Unie

382

TAC

Nepoužije se

m)

položka týkající se tresky obecné v oblasti VIId se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast

:

VIId

(COD/07D.)

Belgie

66 (22)

Analytický TAC

Francie

1 295 (22)

Nizozemsko

39 (22)

Spojené království

143 (22)

Unie

1 543

TAC

1 543

n)

položka týkající se tresky jednoskvrnné ve vodách oblasti IIIa, vodách EU subdivizí 22–32 se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast

:

IIIa a vody EU subdivizí 22–32

(HAD/3A/BCD)

Belgie

13

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Dánsko

2 231

Německo

142

Nizozemsko

3

Švédsko

264

Unie

2 653

TAC

2 770“

o)

položka týkající se tresky jednoskvrnné v oblasti IV a ve vodách EU oblasti IIa se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast

:

IV; vody EU oblasti IIa

(HAD/2AC4.)

Belgie

257

Analytický TAC

Dánsko

1 770

Německo

1 126

Francie

1 963

Nizozemsko

193

Švédsko

178

Spojené království

29 194

Unie

34 681

Norsko

10 359

TAC

45 040

Zvláštní podmínka:

V rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:

 

vody Norska oblasti IV

(HAD/*04N-)

Unie

25 798“

p)

položka týkající se tresky jednoskvrnné ve vodách Norska jižně od 62° s. š. se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast

:

vody Norska jižně od 62° s. š.

(HAD/04-N.)

Švédsko

707 (23)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Unie

707

TAC

Nepoužije se

q)

položka týkající se tresky bezvousé v oblasti IIIa se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast

:

IIIa

(WHG/03 A.)

Dánsko

929

Preventivní TAC

Nizozemsko

3

Švédsko

99

Unie

1 031

TAC

1 050“

r)

položka týkající se tresky bezvousé v oblasti IV a ve vodách EU oblasti IIa se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast

:

IV; vody EU oblasti IIa

(WHG/2AC4.)

Belgie

365

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Dánsko

1 577

Německo

410

Francie

2 370

Nizozemsko

912

Švédsko

3

Spojené království

11 402

Unie

17 039

Norsko

1 893 (24)

TAC

18 932

Zvláštní podmínka:

V rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:

 

vody Norska oblasti IV

(WHG/*04N-)

Unie

11 544“

s)

položka týkající se tresky bezvousé a tresky sajda ve vodách Norska jižně od 62° s. š. se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Treska bezvousá a treska sajda

Merlangius merlangus a Pollachius pollachius

Oblast

:

vody Norska jižně od 62° s. š.

(WHG/04-N.) pro tresku bezvousou;

(POL/04-N.) pro tresku sajda

Švédsko

190 (25)

Preventivní TAC.

Unie

190

TAC

Nepoužije se

t)

položka týkající se tresky modravé ve vodách Norska oblastí II a IV se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Treska modravá

Micromesistius poutassou

Oblast

:

vody Norska oblastí II a IV

(WHB/24-N.)

Dánsko

0

Analytický TAC

Spojené království

0

Unie

0

TAC

643 000“

u)

Položka týkající se tresky modravé ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Treska modravá

Micromesistius poutassou

Oblast

:

vody EU a mezinárodní vody oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV

(WHB/1X14)

Dánsko

17 715 (26)

Analytický TAC

Německo

6 888 (26)

Španělsko

15 018 (26)  (27)

Francie

12 328 (26)

Irsko

13 718 (26)

Nizozemsko

21 601 (26)

Portugalsko

1 395 (26)  (27)

Švédsko

4 382 (26)

Spojené království

22 987 (26)

Unie

116 032 (26)

Norsko

45 000

TAC

643 000

v)

položka týkající se tresky modravé v oblasti VIIIc, IX a X a ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Treska modravá

Micromesistius poutassou

Oblast

:

VIIIc, IX a X; vody EU oblastí CECAF 34.1.1

(WHB/8C3411)

Španělsko

13 213

Analytický TAC

Portugalsko

3 303

Unie

16 516 (28)

TAC

643 000

w)

položka týkající se tresky modravé ve vodách EU oblastí II, IVa, V, VI severně od 56° 30′ s. š. a oblasti VII západně od 12° z. d. se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Treska modravá

Micromesistius poutassou

Oblast

:

vody EU oblastí II, IVa, V, VI severně od 56° 30′ s. š. a VII západně od 12° z. d.

(WHB/24A567)

Norsko

113 630 (29)  (30)

Analytický TAC

TAC

643 000

x)

Položka týkající se mníka modrého ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí Vb, VI a VII se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Mník modrý

Molva dypterygia

Oblast

:

vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, VI, VII

(BLI/5B67-)

Německo

25

Analytický TAC

Použije se článek 11 tohoto nařízení.

Estonsko

4

Španělsko

79

Francie

1 806

Irsko

7

Litva

2

Polsko

1

Spojené království

459

Ostatní

7 (31)

Unie

2 390

Norsko

150 (32)

TAC

2 540

y)

položka týkající se mníka mořského ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Mník mořský

Molva molva

Oblast

:

vody EU a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

(LIN/6X14.)

Belgie

30

Analytický TAC

Použije se článek 11 tohoto nařízení.

Dánsko

5

Německo

109

Španělsko

2 211

Francie

2 357

Irsko

591

Portugalsko

5

Spojené království

2 716

Unie

8 024

Norsko

6 140 (33)  (34)

TAC

14 164

z)

položka týkající se mníka mořského ve vodách Norska oblasti IV se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Mník mořský

Molva molva

Oblast

:

vody Norska oblasti IV

(LIN/04-N.)

Belgie

7

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Dánsko

831

Německo

23

Francie

9

Nizozemsko

1

Spojené království

74

Unie

945

TAC

Nepoužije se“

aa)

položka týkající se humra severského ve vodách Norska oblasti IV se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast

:

vody Norska oblasti IV

(NEP/04-N.)

Dánsko

947

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Německo

0

Spojené království

53

Unie

1 000

TAC

Nepoužije se“

bb)

položka týkající se krevety severní v oblasti IIIa se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Kreveta severní

Pandalus borealis

Oblast

:

IIIa

(PRA/03A.)

Dánsko

2 308

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Švédsko

1 243

Unie

3 551

TAC

6 650“

cc)

položka týkající se krevety severní ve vodách Norska jižně od 62° s. š. se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Kreveta severní

Pandalus borealis

Oblast

:

vody Norska jižně od 62° s. š.

(PRA/04-N.)

Dánsko

357

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Švédsko

123 (35)

Unie

480

TAC

Nepoužije se

dd)

položka pro platýse evropského v oblasti Skagerrak se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast

:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgie

55

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Dánsko

7 117

Německo

37

Nizozemsko

1 369

Švédsko

381

Unie

8 959

TAC

9 142“

ee)

položka týkající se platýse evropského v oblasti IV; vodách EU oblasti IIa; části oblasti IIIa, která nepatří do oblasti Skagerraku a Kattegatu, se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast

:

IV; vody EU oblasti IIa část oblasti IIIa, která nepatří do oblasti Skagerraku a Kattegatu

(PLE/2A3AX4)

Belgie

5 614

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Dánsko

18 245

Německo

5 263

Francie

1 053

Nizozemsko

35 086

Spojené království

25 964

Unie

91 225

Norsko

5 845

TAC

97 070

Zvláštní podmínka:

V rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:

 

vody Norska oblasti IV

(PLE/*04N-)

Unie

37 331“

ff)

položka týkající se tresky tmavé v oblasti IIIa a IV, vodách EU oblastí IIa, IIIb a IIIc a subdivizí 22–32 se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Treska tmavá

Pollachius virens

Oblast

:

IIIa a IV; vody EU oblastí IIa, IIIb, IIIc a subdivizí 22–32

(POK/2A34.)

Belgie

32

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Dánsko

3 757

Německo

9 487

Francie

22 326

Nizozemsko

95

Švédsko

516

Spojené království

7 273

Unie

43 486

Norsko

47 734 (36)

TAC

91 220

gg)

Položka týkající se tresky tmavé v oblasti VI, ve vodách EU a mezinárodních vodách oblastí Vb, XII a XIV se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Treska tmavá

Pollachius virens

Oblast

:

VI; vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, XII a XIV

(POK/56-14)

Německo

484

Analytický TAC

Francie

4 805

Irsko

421

Spojené království

3 254

Unie

8 964

Norsko

500 (37)

TAC

9 464

hh)

položka týkající se tresky tmavé ve vodách Norska jižně od 62° s. š. se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Treska tmavá

Pollachius virens

Oblast

:

vody Norska jižně od 62° s. š.

(POK/04-N.)

Švédsko

880 (38)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Unie

880

TAC

Nepoužije se

ii)

položka týkající se platýse černého ve vodách EU oblastí IIa a IV, ve vodách EU a mezinárodních vodách oblastí VB a VI, se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Platýs černý

Reinhardtius hippoglossoides

Oblast

:

vody EU oblastí IIa a IV; EU a mezinárodní vody oblastí Vb a VI

(GHL/2A-C46)

Dánsko

13

Analytický TAC

Německo

23

Estonsko

13

Španělsko

13

Francie

218

Irsko

13

Litva

13

Polsko

13

Spojené království

857

Unie

1 176

Norsko

824 (39)

TAC

2 000

jj)

položka týkající se makrely obecné v oblasti IIIa a IV, vodách EU oblastí IIa, IIIb a IIIc a subdivizí 22–32 se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Makrela obecná

Scomber scombrus

Oblast

:

IIIa a IV; vody EU oblastí IIa, IIIb, IIIc a subdivizí 22–32

(MAC/2A34.)

Belgie

440 (42)

Analytický TAC

Dánsko

15 072 (42)

Německo

459 (42)

Francie

1 387 (42)

Nizozemsko

1 396 (42)

Švédsko

4 174 (40)  (41)  (42)

Spojené království

1 293 (42)

Unie

24 221 (40)  (42)

Norsko

141 809 (43)

TAC

Nepoužije se

Zvláštní podmínka:

V rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedené oblasti:

 

IIIa

(MAC/*03A.)

IIIa a IVbc

(MAC/*3A4BC)

IVb

(MAC/*04B.)

IVc

(MAC/*04C.)

VI, mezinárodní vody oblasti IIa, od 1. ledna do 31. března 2013 a v prosinci 2013

(MAC/*2A6.)

Dánsko

0

4 130

0

0

8 107

Francie

0

490

0

0

0

Nizozemsko

0

490

0

0

0

Švédsko

0

0

390

10

1 573

Spojené království

0

490

0

0

0

Norsko

3 000

0

0

0

0“

kk)

Položka týkající se makrely obecné v oblastech VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe, vodách EU a mezinárodních vodách oblasti Vb, jakož i v mezinárodních vodách oblasti IIa, XII a XIV se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Makrela obecná

Scomber scombrus

Oblast

:

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí IIa, XII a XIV

(MAC/2CX14-)

Německo

17 326

Analytický TAC

Španělsko

18

Estonsko

144

Francie

11 552

Irsko

57 753

Lotyšsko

106

Litva

106

Nizozemsko

25 267

Polsko

1 220

Spojené království

158 825

Unie

272 317

Norsko

11 788 (44)  (45)

TAC

Nepoužije se

Zvláštní podmínka:

V rámci výše uvedených kvót je odlov v níže uvedených oblastech a obdobích omezen na tato množství:

 

Vody EU a Norska oblasti IVa

(MAC/*4A-EN)

v období od 1. ledna do 15. února 2013 a od 1. září do 31. prosince 2013

Vody Norska oblasti IIa

(MAC/*2AN-)

Německo

6 971

710

Francie

4 648

473

Irsko

23 237

2 366

Nizozemsko

10 166

1 035

Spojené království

63 905

6 507

Unie

108 927

11 091“

ll)

položka týkající se makrely obecné v oblasti VIIIc, IX a X a ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Makrela obecná

Scomber scombrus

Oblast

:

VIIIc, IX a X; vody EU oblastí CECAF 34.1.1

(MAC/8C3411)

Španělsko

25 682 (46)

Analytický TAC

Francie

170 (46)

Portugalsko

5 308 (46)

Unie

31 160

TAC

Nepoužije se

Zvláštní podmínka

V rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:

 

VIIIb

(MAC/*08B.)

Španělsko

2 157

Francie

14

Portugalsko

446“

mm)

položka týkající se makrely obecné ve vodách Norska oblastí IIa a IVa se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Makrela obecná

Scomber scombrus

Oblast

:

vody Norska oblasti IIa a IVa

(MAC/2A4A-N.)

Dánsko

10 694 (47)

Analytický TAC

Unie

10 694 (47)

TAC

Nepoužije se

nn)

položka týkající se jazyka obecného ve vodách EU oblastí II a IV se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Jazyk obecný

Solea solea

Oblast

:

vody EU oblastí II a IV

(SOL/24-C.)

Belgie

1 164

Analytický TAC

Dánsko

532

Německo

931

Francie

233

Nizozemsko

10 511

Spojené království

599

Unie

13 970

Norsko

30 (48)

TAC

14 000

oo)

položka týkající se šprota obecného a souvisejících vedlejších úlovků v oblasti IIIa se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Šprot obecný a související vedlejší úlovky

Sprattus sprattus

Oblast

:

IIIa

(SPR/03A.)

Dánsko

27 875 (49)

Preventivní TAC

Německo

58 (49)

Švédsko

10 547 (49)

Unie

38 480

TAC

41 600

pp)

Položka tákající se šprota obecného a souvisejících vedlejších úlovků ve vodách EU oblastí IIa a IV se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Šprot obecný a související vedlejší úlovky

Sprattus sprattus

Oblast

:

vody EU oblastí IIa a IV

(SPR/2AC4-C)

Belgie

1 737 (51)

Preventivní TAC

Dánsko

137 489 (51)

Německo

1 737 (51)

Francie

1 737 (51)

Nizozemsko

1 737 (51)

Švédsko

1 330 (50)  (51)

Spojené králosvtví

5 733 (51)

Unie

151 500

Norsko

10 000

TAC

161 500

qq)

položka týkající se kranasů (rodu Trachurus) a souvisejících vedlejších úlovků ve vodách EU oblastí IVb, IVc a VIId se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Kranasi (rodu Trachurus) a související vedlejší úlovky

Trachurus spp.

Oblast

:

vody EU oblastí IVb, IVc a VIId

(JAX/4BC7D)

Belgie

38 (54)

Preventivní TAC

Dánsko

16 367 (54)

Německo

1 445 (52)  (54)

Španělsko

304 (54)

Francie

1 358 (52)  (54)

Irsko

1 029 (54)

Nizozemsko

9 854 (52)  (54)

Portugalsko

35 (54)

Švédsko

75 (54)

Spojené království

3 895 (52)  (54)

Unie

34 400

Norsko

3 550 (53)

TAC

37 950

rr)

položka týkající se kranase (rodu Trachurus) a souvisejících vedlejších úlovků ve vodách EU oblastí IIa, IVa, VI, VIIa–c,VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vodách EU a mezinárodních vodách oblasti Vb, jakož i v mezinárodních vodách oblasti XII a XIV se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Kranasi (rodu Trachurus) a související vedlejší úlovky

Trachurus spp.

Oblast

:

vody EU oblastí IIa, IVa; VI, VIIa–c,VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

(JAX/2A–14)

Dánsko

15 702 (55)  (57)

Analytický TAC

Německo

12 251 (55)  (56)  (57)

Španělsko

16 711 (57)

Francie

6 306 (55)  (56)  (57)

Irsko

40 803 (55)  (57)

Nizozemsko

49 156 (55)  (56)  (57)

Portugalsko

1 610 (57)

Švédsko

675 (55)  (57)

Spojené království

14 775 (55)  (56)  (57)

Unie

157 989

TAC

157 989

ss)

položka týkající se tresky Esmarkovy a souvisejících vedlejších úlovků v oblasti IIIa, ve vodách EU oblasti IIa a IV se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Treska Esmarkova a související vedlejší úlovky

Trisopterus esmarki

Oblast

:

IIIa; vody EU oblastí IIa a IV

(NOP/2A3A4.)

Dánsko

167 345 (58)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Německo

32 (58)  (59)

Nizozemsko

123 (58)  (59)

Unie

167 500 (58)

Norsko

20 000

TAC

187 500

tt)

položka týkající se průmyslově využívaných druhů ryb ve vodách Norska oblasti IV se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Průmyslově využívané druhy ryb

Oblast

:

vody Norska oblasti IV

(I/F/04-N.)

Švédsko

800 (60)  (61)

Preventivní TAC

Unie

800

TAC

Nepoužije se

uu)

položka týkající se jiných druhů ve vodách EU oblastí Vb, VI a VII se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Jiné druhy

Oblast

:

vody EU oblastí Vb, VI a VII

(OTH/5B67-C)

Unie

Nepoužije se

Preventivní TAC

Norsko

140 (62)

TAC

Nepoužije se

vv)

položka týkající se jiných druhů ve vodách Norska oblasti IV se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Jiné druhy

Oblast

:

vody Norska oblasti IV

(OTH/04-N.)

Belgie

35

Preventivní TAC

Dánsko

3 250

Německo

366

Francie

151

Nizozemsko

260

Švédsko

Nepoužije se (63)

Spojené království

2 438

Unie

6 500 (64)

TAC

Nepoužije se

ww)

položka týkající se jiných druhů ve vodách EU oblastí IIa, IV a VIa severně od 56° 30′ s. š. se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Jiné druhy

Oblast

:

vody EU oblastí IIa, IV a VIa severně od 56° 30′ s. š.

(OTH/2A46AN)

Unie

Nepoužije se

Preventivní TAC

Norsko

3 250 (65)  (66)

TAC

Nepoužije se

2.

Příloha IB nařízení (EU) č. 40/2013 se mění takto:

a)

Položka týkající se sledě obecného ve vodách Norska oblastí I a II nahrazuje tímto:

„Druh

:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast

:

vody EU, Norska a mezinárodní vody oblastí I a II

(HER/1/2-)

Belgie

14 (67)

Analytický TAC

Dánsko

13 806 (67)

Německo

2 418 (67)

Španělsko

46 (67)

Francie

596 (67)

Irsko

3 574 (67)

Nizozemsko

4 941 (67)

Polsko

699 (67)

Portugalsko

46 (67)

Finsko

214 (67)

Švédsko

5 116 (67)

Spojené království

8 827 (67)

Unie

40 297 (67)

Norsko

34 695 (68)

TAC

619 000

Zvláštní podmínka:

V rámci výše uvedeného podílu Unie na TAC je odlov v následující oblasti omezen na 34 695 tun:

vody Norska severně od 62° s. š. a rybolovná oblast kolem ostrova Jan Mayen

(HER/*2AJMN)“

b)

položka týkající se tresky obecné ve vodách Norska oblastí I a II se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast

:

Vody Norska oblastí I a II

(COD/1N2AB.)

Německo

2 413

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Řecko

299

Španělsko

2 691

Irsko

299

Francie

2 215

Portugalsko

2 691

Spojené království

9 363

Unie

19 971

TAC

Nepoužije se“

c)

položka týkající se tresky obecné ve vodách Grónska oblasti NAFO 1 a ve vodách Grónska oblastí XIV se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast

:

vody Grónska oblasti NAFO 1 a vody Grónska oblasti XIV

(COD/N1GL14)

Německo

1 391 (69)  (70)  (71)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Spojené království

309 (69)  (70)  (71)

Unie

1 700 (69)  (70)  (71)

Norsko

500

TAC

Nepoužije se

d)

položka týkající se tresky obecné v oblasti I a IIb se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast

:

I a IIb

(COD/1/2B.)

Německo

7 739 (74)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Španělsko

14 329 (74)

Francie

3 758 (74)

Polsko

3 057 (74)

Portugalsko

2 816 (74)

Spojené království

5 223 (74)

Ostatní členské státy

250 (72)  (74)

Unie

37 172 (73)

TAC

986 000

e)

položka pro platýse obecného ve vodách Grónska oblastí V a XIV se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Platýs obecný

Hippoglossus hippoglossus

Oblast

:

vody Grónska oblastí V a XIV

(HAL/514GRN)

Portugalsko

125

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Unie

125

Norsko

75 (75)

TAC

Nepoužije se

f)

položka pro platýse obecného ve vodách Grónska oblastí NAFO 1 se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Platýs obecný

Hippoglossus hippoglossus

Oblast

:

vody Grónska oblasti NAFO 1

(HAL/N1GRN.)

Unie

125

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Norsko

75 (76)

TAC

Nepoužije se

g)

položka pro hlavouny (rodu Macrourus) ve vodách Grónska oblastí V a XIV se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Hlavouni (rodu Macrourus)

Macrourus spp.

Oblast

:

vody Grónska oblastí V a XIV

(GRV/514GRN)

Unie

140 (77)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

TAC

Nepoužije se (78)

h)

položka týkající se hlavounů (rodu Macrourus) ve vodách Grónska oblasti NAFO 1 se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Hlavouni (rodu Macrourus)

Macrourus spp.

Oblast

:

vody Grónska oblasti NAFO 1

(GRV/N1GRN.)

Unie

140 (79)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

TAC

Nepoužije se (80)

i)

položka týkající se huňáčka severního ve vodách Grónska oblastí V a XIV se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Huňáček severní

Mallotus villosus

Oblast

:

vody Grónska oblastí V a XIV

(CAP/514GRN)

Dánsko

4 909

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Spojené království

46

Švédsko

352

Německo

214

Všechny členské státy

254 (81)  (82)

Unie

5 775 (83)

TAC

Nepoužije se

j)

položka týkající se tresky jednoskvrnné ve vodách Norska oblastí I a II se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast

:

vody Norska oblastí I a II

(HAD/1N2AB.)

Německo

317

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Francie

191

Spojené království

973

Unie

1 481

TAC

Nepoužije se“

k)

položka týkající se krevety severní ve vodách Grónska oblastí V a XIV se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Kreveta severní

Pandalus borealis

Oblast

:

vody Grónska oblastí V a XIV

(PRA/514GRN)

Dánsko

2 400

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Francie

2 400

Unie

4 800

Norsko

2 700

TAC

Nepoužije se“

l)

položka týkající se tresky tmavé ve vodách Norska oblastí I a II se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Treska tmavá

Pollachius virens

Oblast

:

vody Norska oblastí I a II

(POK/1N2AB.)

Německo

2 040

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Francie

328

Spojené království

182

Unie

2 550

TAC

Nepoužije se“

m)

položka týkající se platýse černého ve vodách Norska oblastí I a II se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Platýs černý

Reinhardtius hippoglossoides

Oblast

:

vody Norska oblastí I a II

(GHL/1N2AB.)

Německo

25 (84)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Spojené království

25 (84)

Unie

50 (84)

TAC

Nepoužije se

n)

položka týkající se platýse černého ve vodách Grónska oblasti NAFO 1 se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Platýs černý

Reinhardtius hippoglossoides

Oblast

:

vody Grónska oblasti NAFO 1

(GHL/N1GRN.)

Německo

2 075

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Unie

2 075 (85)

Norsko

575

TAC

Nepoužije se

o)

položka týkající se platýse černého ve vodách Grónska oblastí V a XIV se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Platýs černý

Reinhardtius hippoglossoides

Oblast

:

vody Grónska oblastí V a XIV

(GHL/514GRN)

Německo

3 695

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Spojené království

195

Unie

3 890 (86)

Norsko

575

TAC

Nepoužije se

p)

položka týkající se okouníka (rodu Sebastes) ve vodách Norska oblastí I a II se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Okouníci (rodu Sebastes)

Sebastes spp.

Oblast

:

vody Norska oblastí I a II

(RED/1N2AB.)

Německo

766 (87)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Španělsko

95 (87)

Francie

84 (87)

Portugalsko

405 (87)

Spojené království

150 (87)

Unie

1 500 (87)

TAC

Nepoužije se

q)

položka týkající se okouníka (rodu Sebastes) (pelagický druh) ve vodách Grónska oblasti NAFO 1F a ve vodách Grónska oblastí V a XIV se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Okouníci (rodu Sebastes) (pelagický druh)

Sebastes spp.

Oblast

:

vody Grónska oblasti NAFO 1F a vody Grónska oblastí V a XIV

(RED/N1G14P)

Německo

2 173 (88)  (89)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Francie

11 (88)  (89)

Spojené království

16 (88)  (89)

Unie

2 200 (88)  (89)

Norsko

800 (90)

TAC

Nepoužije se

r)

položka týkající se jiných druhů ve vodách Norska oblastí I a II se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Jiné druhy

Oblast

:

vody Norska oblastí I a II

(OTH/1N2AB.)

Německo

117 (91)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Francie

47 (91)

Spojené království

186 (91)

Unie

350 (91)

TAC

Nepoužije se

3.

Příloha ID nařízení (EU) č. 40/2013 se mění takto:

a)

položka týkající se mečouna obecného v Atlantském oceánu severně od 5° s. š. se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Mečoun obecný

Xiphias gladius

Oblast

:

Atlantský oceán severně od 5° s. š.

(SWO/AN05N)

Španělsko

6 949 (92)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Portugalsko

1 263 (92)

Ostatní členské státy

135,5 (92)  (93)

Unie

8 347,5

TAC

13 700

b)

položka týkající se mečouna obecného v Atlantském oceánu jižně od 5° s. š. se nahrazuje tímto:

„Druh

:

Mečoun obecný

Xiphias gladius

Oblast

:

Atlantský oceán jižně od 5° s. š.

(SWO/AS05N)

Španělsko

4 818,18 (94)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Portugalsko

361,82 (94)

Unie

5 180

TAC

15 000

4.

Příloha IJ nařízení (EU) č. 40/2013 se nahrazuje tímto:

"PŘÍLOHA IJ

OBLAST ÚMLUVY SPRFMO

Druh

:

Kranas Murphyho

Trachurus murphyi

Oblast

:

Oblast Úmluvy SPRFMO

(CJM/SPRFMO)

Německo

7 808,07 (1)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Nizozemsko

8 463,14 (1)

Litva

5 433,05 (1)

Polsko

9 341,74 (1)

Unie

31 046 (1)"

5.

Příloha III nařízení (EU) č. 40/2013 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA III

Maximální počet oprávnění k rybolovu pro plavidla eu lovící ve vodách třetích zemí

Rybolovná oblast

Druh rybolovu

Počet oprávnění k rybolovu

Rozdělení oprávnění k rybolovu mezi členské státy

Maximální počet současně přítomných plavidel

Vody Norska a rybolovná oblast kolem ostrova Jan Mayen

Sleď obecný, severně od 62° 00′ s. š.

77

DK: 25

DE: 5

FR: 1

IE: 8

NL: 9

PL: 1

SV: 10

UK: 18

57

Druhy žijící při mořském dně, severně od 62° 00′ s. š.

80

DE: 16

IE: 1

ES: 20

FR: 18

PT: 9

UK: 14

Nepřiděleno: 2

50

Makrela obecná

Nepoužije se

Nepoužije se

70 (95)

Průmyslově využívané druhy, jižně od 62° 00′ s. š.

480

DK: 450

UK: 30

150

6.

Příloha VIII nařízení (EU) č. 40/2013 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA VIII

OMEZENÍ POČTU OPRÁVNĚNÍ K RYBOLOVU PRO PLAVIDLA TŘETÍCH ZEMÍ LOVÍCÍ VE VODÁCH EU

Stát vlajky

Druh rybolovu

Počet oprávnění k rybolovu

Maximální počet současně přítomných plavidel

Norsko

Sleď obecný, severně od 62° 00' s. š.

20

20

Venezuela (96)

Chňapalovití (vody Francouzské Guyany)

45

45


(1)  Kromě vod v pásmu šesti námořních mil od základních linií Spojeného království na Shetlandských ostrovech a na ostrovech Fair a Foula.

(2)  Smačci rodu Ammodytes musí představovat alespoň 98 % vykládek započítaných do této kvóty. Vedlejší úlovky limandy obecné, makrely obecné a tresky bezvousé se započítají do zbývajících 2 % příslušné kvóty (OT1/*2A3A4).

Zvláštní podmínka:

v rámci výše uvedených kvót nelze v dále uvedených oblastech řízení populací smačků rodu Ammodytes uvedených v příloze IIB odlovit větší množství, než jsou množství uvedená níže:

Oblast

:

vody EU oblastí řízení populací smačků rodu Ammodytes

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/234_1)

(SAN/234_2)

(SAN/234_3)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7)

Dánsko

190 635

16 549

37 731

3 773

0

317

0

Spojené království

4 167

362

825

82

0

7

0

Německo

292

25

58

6

0

0

0

Švédsko

7 000

608

1 386

139

0

12

0

Unie

202 094

17 544

40 000

4 000

0

336

0

Norsko

22 450

0

0

0

0

0

0

Celkem:

224 544

17 544

40 000

4 000

0

336

0“

(3)  Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.

(4)  Má být odloveno ve vodách EU oblastí IIa, IV, Vb, VI a VII (USK/*24X7C).

(5)  Zvláštní podmínka: z toho jsou v oblastech Vb, VI a VII kdykoli povoleny náhodné úlovky jiných druhů ve výši 25 % na plavidlo. Tento procentní podíl však může být překročen během prvních 24 hodin po zahájení rybolovu v daném místě. Souhrn náhodných úlovků jiných druhů v oblastech Vb, VI a VII nesmí překročit 3 000 tun (OTH/*5B67-).

(6)  Včetně mníka mořského. Kvóty pro Norsko činí: 6 140 tun pro mníka mořského (LIN/*5B67-) a 2 923 tun pro mníkovce bělolemého (USK/*5B67-) a jsou vzájemně zaměnitelné až do výše 2 000 tun a mohou být loveny pouze pomocí dlouhých lovných šňůr v oblastech Vb, VI a VII.“

(7)  Vykládky sledě obecného odloveného s použitím sítí o velikosti ok 32 mm nebo větší.

(8)  Zvláštní podmínka: až 50 % tohoto množství může být odloveno ve vodách EU oblasti IV (HER/*04-C.).“

(9)  Vykládky sledě obecného odloveného s použitím sítí o velikosti ok 32 mm nebo větší. Členské státy podávají zprávy o svých vykládkách sledě obecného samostatně za oblast IVa (HER/04A.) a IVb (HER/04B.).

(10)  Až do 50 000 tun lze odlovit ve vodách EU oblastí IVa a IVb (HER/*4AB-C). Úlovky v rámci této kvóty se odečtou od norského podílu TAC.

Zvláštní podmínka:

V rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:

 

Vody Norska jižně od

62° s. š. (HER/*04N-) ()

Unie

50 000

()  Vykládky sledě obecného odloveného s použitím sítí o velikosti ok 32 mm nebo větší. Členské státy musí informovat o svých vykládkách sledě obecného samostatně za oblast IVa (HER/*4AN.) a IVb (HER/*4BN.).“

(11)  Vykládky sledě obecného odloveného s použitím sítí o velikosti ok 32 mm nebo větší. Členské státy musí informovat o svých vykládkách sledě obecného samostatně za oblast IVa (HER/*4AN.) a IVb (HER/*4BN.).“

(12)  Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky sajda, tresky bezvousé a tresky tmavé se odečítají od kvóty pro tyto druhy.“

(13)  Výhradně pro vykládky sledě obecného odloveného jako vedlejší úlovek s použitím sítí o velikosti ok menší než 32 mm.“

(14)  Výhradně pro vykládky sledě obecného odloveného jako vedlejší úlovek s použitím sítí o velikosti ok menší než 32 mm.“

(15)  Výhradně pro vykládky sledě obecného odloveného s použitím sítí o velikosti ok 32 mm nebo větší.

(16)  Kromě populace v oblasti Blackwater: odkazuje se na populaci sledě obecného v námořní oblasti ústí řeky Temže v pásmu vymezeném loxodromou vedoucí jižně od Laguard Point (51° 56′ s. š., 1° 19,1′ v. d.) k zeměpisné šířce 51° 33′ s. š. a odtud na západ až k pobřeží Spojeného království.

(17)  Zvláštní podmínka: až do 50 % této kvóty může být odloveno v oblasti IVb (HER/*04B.).“

(18)  Kromě této kvóty může členský stát plavidlům plujícím pod jeho vlajkou a účastnícím se zkoušek při řádně dokumentovaném rybolovu udělit dodatečný příděl do celkové výše 12 % kvóty přidělené příslušnému členskému státu za podmínek stanovených v článku 6 tohoto nařízení.“

(19)  Kromě této kvóty může členský stát plavidlům plujícím pod jeho vlajkou a účastnícím se zkoušek při řádně dokumentovaném rybolovu udělit dodatečný příděl do celkové výše dalších 12 % kvóty přidělené příslušnému členskému státu za podmínek stanovených v článku 6 tohoto nařízení.

(20)  Lze odlovit ve vodách EU. Úlovky v rámci této kvóty se odečtou od norského podílu TAC.

Zvláštní podmínka:

V rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:

 

Vody Norska oblasti IV

(COD/*04N-)

Unie

19 099“

(21)  Vedlejší úlovky tresky jednoskvrnné, tresky sajda, tresky bezvousé a tresky tmavé se započítávají do kvóty pro tyto druhy.“

(22)  Kromě této kvóty může členský stát plavidlům plujícím pod jeho vlajkou a účastnícím se zkoušek při řádně dokumentovaném rybolovu udělit dodatečný příděl do celkové výše 12 % kvóty přidělené příslušnému členskému státu za podmínek stanovených v článku 6 tohoto nařízení.“

(23)  Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky sajda, tresky bezvousé a tresky tmavé se započítávají do kvóty pro tyto druhy.“

(24)  Lze odlovit ve vodách EU. Úlovky v rámci této kvóty se odečtou od norského podílu TAC.

Zvláštní podmínka:

V rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:

 

vody Norska oblasti IV

(WHG/*04N-)

Unie

11 544“

(25)  Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné a tresky tmavé se započítají do kvóty pro tyto druhy.“

(26)  Zvláštní podmínka: z toho až 64 % může být odloveno v ekonomické zóně Norska nebo v rybolovné oblasti kolem ostrova Jan Mayen (WHB/*NZJM1).

(27)  Tuto kvótu lze převést do oblastí VIIIc, IX a X, vod EU oblasti CECAF 34.1.1. Tyto převody však musí být předem oznámeny Komisi.“

(28)  Zvláštní podmínka: z toho až 64 % může být odloveno ve výlučné ekonomické zóně Norska nebo v rybolovné oblasti kolem ostrova Jan Mayen (WHB/*NZJM2).“

(29)  Odečte se od omezení odlovu pro Norsko, která byla stanovena podle ujednání pobřežních států.

(30)  Zvláštní podmínka: odlov v oblasti IV nesmí být vyšší než 28 408 tun, tj. 25 % přístupové kvóty Norska.“

(31)  Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.

(32)  Má být odloveno ve vodách EU oblastí IIa, IV, Vb, VI a VII (BLI/*24X7C).“

(33)  Zvláštní podmínka: z toho jsou v oblastech Vb, VI a VII kdykoli povoleny náhodné úlovky jiných druhů ve výši 25 % na plavidlo. Tento procentní podíl však může být překročen během prvních 24 hodin po zahájení rybolovu v daném místě. Souhrn náhodných úlovků jiných druhů v oblastech VI a VII nesmí překročit 3 000 tun (OTH/*6X14.).

(34)  Včetně mníkovce bělolemého. Kvóty pro Norsko činí: 6 140 tun pro mníka mořského a 2 923 tun pro mníkovce bělolemého, jsou vzájemně zaměnitelné až do výše 2 000 tun a mohou být loveny pouze pomocí dlouhých lovných šňůr v oblastech Vb, VI a VII.“

(35)  Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky sajda, tresky bezvousé a tresky tmavé se započítají do kvót pro tyto druhy.“

(36)  Lze odlovit pouze ve vodách EU oblasti IV a v oblasti IIIa (POK/*3A4-C). Úlovky v rámci této kvóty se odečtou od norského podílu TAC.“

(37)  Má být odloveno severně od 56° 30′ s. š. (POK/*5614N).“

(38)  Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky sajda a tresky bezvousé se odečtou od kvót pro tyto druhy.“

(39)  Odlov ve vodách EU IIa a VI. V oblasti VI může být toto množství odloveno pouze na dlouhé lovné šňůry (GHL/*2A6-C).“

(40)  Zvláštní podmínka: včetně 242 tun, které mají být odloveny ve vodách Norska jižně od 62° s. š. (MAC/*04N-).

(41)  Při rybolovu ve vodách Norska se vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky sajdy, tresky bezvousé a tresky tmavé započítávají do kvót pro tyto druhy.

(42)  Lze rovněž odlovit ve vodách Norska oblasti IVa (MAC/*4AN.).

(43)  Odečte se od norského podílu TAC (přístupová kvóta). Toto množství zahrnuje podíl Norska na severomořských TAC ve výši 39 599 tun. Odlov této kvóty se může provádět pouze v oblasti IVa (MAC/*04A.) s výjimkou 3 000 tun, které lze odlovit v oblasti IIIa (MAC/*03A.).

Zvláštní podmínka:

V rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedené oblasti:

 

IIIa

(MAC/*03A.)

IIIa a IVbc

(MAC/*3A4BC)

IVb

(MAC/*04B.)

IVc

(MAC/*04C.)

VI, mezinárodní vody oblasti IIa, od 1. ledna do 31. března 2013 a v prosinci 2013

(MAC/*2A6.)

Dánsko

0

4 130

0

0

8 107

Francie

0

490

0

0

0

Nizozemsko

0

490

0

0

0

Švédsko

0

0

390

10

1 573

Spojené království

0

490

0

0

0

Norsko

3 000

0

0

0

0“

(44)  Lze odlovit v oblastech IIa, VIa severně od 56° 30′ s. š., IVa, VIId, VIIe, VIIf a VIIh (MAC/*AX7H).

(45)  Severně od 56° 30′ s. š může Norsko odlovit dodatečnou přístupovou kvótu 28 362 tun, která se započítává do jeho omezení odlovu (MAC/*N6530).

Zvláštní podmínka:

V rámci výše uvedených kvót je odlov v níže uvedených oblastech a obdobích omezen na tato množství:

 

Vody EU a Norska oblasti IVa

(MAC/*4A-EN)

v období od 1. ledna do 15. února 2013 a od 1. září do 31. prosince 2013

Vody Norska oblasti IIa

(MAC/*2AN-)

Německo

6 971

710

Francie

4 648

473

Irsko

23 237

2 366

Nizozemsko

10 166

1 035

Spojené království

63 905

6 507

Unie

108 927

11 091“

(46)  Zvláštní podmínka: množství, která jsou předmětem výměn s ostatními členskými státy, mohou být odlovena v oblastech VIIIa, VIIIb a VIIId (MAC/*8ABD). Množství poskytnutá Španělskem, Portugalskem nebo Francií pro výměnné účely, která mají být odlovena v oblastech VIIIa, VIIIb a VIIId, však nesmějí překročit 25 % kvót příslušného členského státu poskytujícího kvóty.

Zvláštní podmínka

V rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:

 

VIIIb

(MAC/*08B.)

Španělsko

2 157

Francie

14

Portugalsko

446“

(47)  Úlovky odlovené v oblastech IIa (MAC/*02A.) a IVa (MAC/*4A.) se vykazují zvlášť.“

(48)  Lze odlovit pouze ve vodách EU oblasti IV (SOL/*04-C.).“

(49)  Šprot obecný musí představovat nejméně 95 % vykládek započítaných do této kvóty. Vedlejší úlovky limandy obecné, tresky bezvousé a tresky jednoskvrnné se započítávají do zbývajících 5 % kvóty (OTH/*03A.).“

(50)  Včetně smačků rodu Ammodytes.

(51)  Šprot obecný musí představovat nejméně 98 % vykládek započítaných do této kvóty. Vedlejší úlovky limandy obecné a tresky bezvousé se započítají do zbývajících 2 % kvóty (OTH/*2AC4C).“

(52)  Zvláštní podmínka: až 5 % této kvóty odlovené v oblasti VIId může být započteno jako množství odlovené v rámci kvóty pro tyto oblasti: vody EU oblastí IIa, IVa, VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV (JAX/*2A-14).

(53)  Lze odlovit pouze ve vodách EU oblasti IV (JAX/*04-C.).

(54)  Kranas (rodu Trachurus) musí představovat nejméně 95 % vykládek započítaných do této kvóty. Vedlejší úlovky drsnatcovitých, tresky jednoskvrnnné, tresky bezvousé a makrely obecné se započítávají do zbývajících 5 % kvóty (OTH/*4BC7D).“

(55)  Zvláštní podmínka: až 5 % této kvóty odlovené ve vodách EU oblastí IIa nebo IVa před 30. červnem 2013 může být započteno jako množství odlovené v rámci kvóty ve vodách EU oblastí IVb, IVc a VIId (JAX/*4BC7D).

(56)  Zvláštní podmínka: až 5 % této kvóty může být odloveno v oblasti VIId (JAX/*07D.).

(57)  Kranas (rodu Trachurus) musí představovat nejméně 95 % vykládek započítaných do této kvóty. Vedlejší úlovky drsnatcovitých, tresky jednoskvrnnné, tresky bezvousé a makrely obecné se započítají do zbývajících 5 % kvóty (OTH/*2A-14).“

(58)  Treska Esmarkova musí představovat nejméně 95 % vykládek započítaných do této kvóty. Vedlejší úlovky tresky jednoskvrnné a tresky bezvousé se započítají do zbývajících 5% kvóty (OT2/*2A3A4).

(59)  Kvótu lze odlovit pouze ve vodách EU oblastí ICES IIa, IIIa a IV.“

(60)  Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky sajda, tresky bezvousé a tresky tmavé se odečtou od kvót pro tyto druhy.

(61)  Zvláštní podmínka: z čehož může být nejvýše 400 tun kranasů (rodu Trachurus) (JAX/*04-N.).“

(62)  Má být uloveno výhradně dlouhými lovnými šňůrami.“

(63)  Kvóta pro „jiné druhy“, kterou Norsko tradičně přiděluje Švédsku.

(64)  Včetně rybolovných činností, které nejsou výslovně uvedeny. Výjimky mohou být zavedeny po příslušných konzultacích.“

(65)  Omezeno na oblasti IIa a IV (OTH/*2A4-C).

(66)  Včetně rybolovných činností, které nejsou výslovně uvedeny. Výjimky mohou být zavedeny po příslušných konzultacích.“

(67)  Při vykazování odlovů Komisi se vykazují rovněž množství odlovená v každé z následujících oblastí: oblast upravená předpisy NEAFC, vody EU, vody Faerských ostrovů, vody Norska, rybolovná oblast okolo ostrova Jan Mayen, oblast chráněného rybolovu okolo Svalbardu.

(68)  Odlovy provedené v rámci této kvóty se odpočítají z podílu Norska na TAC (přístupová kvóta). Odlov této kvóty může být prováděn ve vodách EU severně od 62° s. š.

Zvláštní podmínka:

V rámci výše uvedeného podílu Unie na TAC je odlov v následující oblasti omezen na 34 695 tun:

vody Norska severně od 62° s. š. a rybolovná oblast kolem ostrova Jan Mayen

(HER/*2AJMN)“

(69)  Oblast ve východním Grónsku s názvem „Kleine Banke“ je uzavřena pro všechny druhy rybolovu. Tato oblast je ohraničena těmito souřadnicemi:

 

64°40′ s. š. 37°30′ z. d.

 

64°40′ s. š. 36°30′ z. d.

 

64°15′ s. š. 36°30′ z. d. a

 

64°15′ s. š. 37°30′ z. d.

(70)  Lze odlovit na východě nebo na západě Grónska. Nicméně na východě Grónska se rybolov povoluje pouze pro:

plavidla lovící pomocí vlečných sítí od 1. července do 31. prosince 2013.

plavidla lovící na dlouhou lovnou šňůru od 1. dubna do 31. prosince 2013.

(71)  Rybolov se provádí za neustálé přítomnosti pozorovatele a za použití systému sledování plavidel (VMS). Nejvýše 80 % kvóty může být odloveno v jedné z níže uvedených oblastí. V každé oblasti by navíc měla být vynaložena minimální intenzita odpovídající 10 položením sítí v případě každého plavidla:

Oblast

Hranice

1.

Východní Grónsko (COD/N65E44)

severně od 65° s. š. a východně od 44° z. d.

2.

Východní Grónsko (COD/645E44)

mezi 64° a 65° s. š. a východně od 44° z. d.

3.

Východní Grónsko (COD/624E44)

mezi 62° a 64° s. š. a východně od 44° z. d.

4.

Východní Grónsko (COD/S62E44)

jižně od 62° s. š. a východně od 44° z. d.

5.

Západní Grónsko (COD/S62W44)

jižně od 62° s. š. a západně od 44° z. d.

6.

Západní Grónsko (COD/N62W44)

severně od 62° s. š. a západně od 44° z. d.“

(72)  Kromě Německa, Španělska, Francie, Polska, Portugalska a Spojeného království.

(73)  Přidělení podílu na odlovu populace tresky obecné, který může Unie využívat v oblasti Špicberků a Medvědího ostrova, a související vedlejší úlovky tresky jednoskvrnné se nijak nedotýká práv a povinností vyplývajících z Pařížské smlouvy z roku 1920.

(74)  Vedlejší úlovky tresky jednoskvrnné mohou představovat až 15 % na jedno položení sítí. Množství vedlejších úlovků tresky jednoskvrnné jsou dodatkem ke kvótě pro tresku obecnou.“

(75)  K odlovu pomocí dlouhých lovných šňůr (HAL/*514GN).“

(76)  K odlovu pomocí dlouhých lovných šňůr (HAL/*N1GRN).“

(77)  Zvláštní podmínka: nesmí se lovit hlavoun tuponosý (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) a hlavoun severní (Macrourus berglax) (RHG/514GRN). Mohou být odloveni pouze jako vedlejší úlovek a jejich úlovek musí být vykazován odděleně.

(78)  Celkem 120 tun je přiděleno Norsku a může být odloveno buď v této oblasti TAC, nebo ve vodách Grónska oblasti NAFO 1 (GRV/514N1G). Zvláštní podmínka: nesmí se lovit hlavoun tuponosý (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) a hlavoun severní (Macrourus berglax) (RHG/514N1G.). Mohou být odloveni pouze jako vedlejší úlovek a jejich úlovek musí být vykazován odděleně.“

(79)  Zvláštní podmínka: nesmí se lovit hlavoun tuponosý (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN) a hlavoun severní (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN). Mohou být odloveni pouze jako vedlejší úlovek a jejich úlovek musí být vykazován odděleně.

(80)  Celkem 120 tun je přiděleno Norsku a může být odloveno buď v této oblasti TAC, nebo ve vodách Grónska oblastí V a XIV (GRV/514N1G). Zvláštní podmínka: nesmí se lovit hlavoun tuponosý (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) a hlavoun severní (Macrourus berglax) (RHG/514N1G.). Mohou být odloveni pouze jako vedlejší úlovek a jejich úlovek musí být vykazován odděleně.“

(81)  Kromě členských států s více než 10 % kvóty Unie.

(82)  Členské státy s přidělenou kvótou mohou využít kvótu pro „všechny členské státy“ pouze poté, co vyčerpaly svou vlastní kvótu.

(83)  Má být odloveno od 1. ledna do 30. dubna 2013. Pokud je 70 % úrovně odlovu této původní unijní kvóty dosaženo do 15. dubna 2013, zvýší se tato unijní kvóta automaticky o dodatečnou hmotnost 5 775 tun, které se odloví ve stejném období. Tato dodatečná kvóta pro Unii se považuje za přidělovanou podle téhož rozdělovacího klíče.“

(84)  Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.“

(85)  K odlovu jižně od 68° s. š.“

(86)  Může být loven nejvýše šesti plavidly současně.“

(87)  Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.“

(88)  Lze odlovit pouze pomocí vlečných sítí.

(89)  Zvláštní podmínka: kvóty mohou být odloveny v oblasti upravené předpisy NEAFC za předpokladu, že se část kvót v nich odlovených vykazuje samostatně (RED/*5-14P). Pelagického okouníka rodu Sebastes žijícího v hlubokých vodách lze v oblasti upravené předpisy NEAFC lovit pouze od 10. května 2013 a pouze v oblasti vymezené spojnicemi těchto souřadnic:

Bod č.

severní šířka

západní délka

1

64° 45′

28° 30′

2

62° 50′

25° 45′

3

61° 55′

26° 45′

4

61° 00′

26° 30′

5

59° 00′

30° 00′

6

59° 00′

34° 00′

7

61° 30′

34° 00′

8

62° 50′

36° 00′

9

64° 45′

28° 30′

(90)  K odlovu pouze v oblasti upravené předpisy NEAFC vymezené v poznámce č. 2 (RED/*5-14N).“

(91)  Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.“

(92)  Zvláštní podmínka: až 2,39 % tohoto množství může být odloveno v Atlantském oceánu jižně od 5° s. š. (SWO/*AS05N).

(93)  Kromě Španělska a Portugalska, pouze jako vedlejší úlovek.“

(94)  Zvláštní podmínka: až 3,86 % tohoto množství může být odloveno v Atlantském oceánu severně od 5° s. š. (SWO/*AN05N).“

(95)  Aniž jsou dotčeny dodatečné licence poskytnuté Švédsku ze strany Norska v souladu se zavedenou praxí.“

(96)  K vydání těchto oprávnění k rybolovu musí být prokázáno, že existuje platná smlouva mezi vlastníkem plavidla, který o oprávnění žádá, a zpracovatelským podnikem nacházejícím se ve Francouzské Guyaně a že tato smlouva obsahuje závazek vyložit nejméně 75 % všech úlovků chňapalovitých z dotyčného plavidla na tomto území, aby mohly být zpracovány v daném zpracovatelském podniku. Taková smlouva musí být potvrzena francouzskými orgány, aby se zajistilo, že je v souladu se stávající zpracovatelskou kapacitou smluvního zpracovatelského podniku i s cíli hospodářského rozvoje Francouzské Guyany. K žádosti o oprávnění k rybolovu musí být připojena kopie řádně potvrzené smlouvy. Odmítnou-li francouzské orgány smlouvu potvrdit, oznámí toto odmítnutí a sdělí své důvody dotčené straně a Komisi.“


28.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 90/48


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 298/2013

ze dne 27. března 2013,

kterým se mění nařízení (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 314/2004 (1) provádí několik opatření stanovených v rozhodnutí Rady 2011/101/SZBP (2), včetně zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů některých fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů.

(2)

Dne 23. července 2012 a 18. února 2013 Rada dospěla k závěru, že pokojné a důvěryhodné ústavní referendum v Zimbabwe by bylo důležitým milníkem při přípravě demokratických voleb, opodstatňujícím okamžité pozastavení většiny všech zbývajících cílených omezujících opatření vůči osobám a subjektům.

(3)

Vzhledem k výsledku ústavního referenda v Zimbabwe ze dne 16. března 2013 se Rada rozhodla pozastavit zákaz vstupu a zmrazení aktiv, které se vztahují na většinu osob a subjektů uvedených v příloze I rozhodnutí 2011/101/SZBP. Pozastavení by ze strany Rady mělo podléhat pravidelnému tříměsíčnímu přezkumu vzhledem k situaci v zemi.

(4)

Některá z těchto opatření spadají do působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie a k jejich provedení je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména s ohledem na nutnost zajištění jejich jednotného uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(5)

Nařízení (ES) č. 314/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

V zájmu zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením je třeba, aby toto nařízení vstoupilo v platnost prvním dnem po vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V rozsahu, v jakém se týká osob a subjektů uvedených na seznamu v příloze tohoto nařízení, se použití článku 6 nařízení (ES) č. 314/2004 pozastavuje do 20. února 2014. Pozastavení je každé tři měsíce přezkoumáno.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. března 2013.

Za Radu

předseda

E. GILMORE


(1)  Úř. věst. L 55, 24.2.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 42, 16.2.2011, s. 6.


PŘÍLOHA

I.   Osoby

 

Jméno (a případná další jména)

1.

Abu Basutu, Titus Mehliswa Johna

2.

Buka (rovněž známa jako Bhuka), Flora

3.

Bvudzijena, Wayne

4.

Charamba, George

5.

Chidarikire, Faber Edmund

6.

Chigwedere, Aeneas Soko

7.

Chihota, Phineas

8.

Chinamasa, Patrick Anthony

9.

Chindori-Chininga, Edward Takaruza

10.

Chinotimba, Joseph

11.

Chipwere, Augustine

12.

Chombo, Ignatius Morgan Chiminya

13.

Dinha, Martin

14.

Goche, Nicholas Tasunungurwa

15.

Gono, Gideon

16.

Gurira, Cephas T.

17.

Gwekwerere, Stephen (rovněž znám jako Steven)

18.

Kachepa, Newton

19.

Karakadzai, Mike Tichafa

20.

Kasukuwere, Saviour

21.

Kazangarare, Jawet

22.

Khumalo, Sibangumuzi

23.

Kunonga, Nolbert (rovněž znám jako Nobert)

24.

Kwainona, Martin

25.

Langa, Andrew

26.

Mabunda, Musarashana

27.

Machaya, Jason (rovněž znám jako Jaison) Max Kokerai

28.

Made, Joseph Mtakwese

29.

Madzongwe, Edna (rovněž známa jako Edina)

30.

Maluleke, Titus

31.

Mangwana, Paul Munyaradzi

32.

Marumahoko, Reuben

33.

Masuku, Angeline

34.

Mathema, Cain Ginyilitshe Ndabazekhaya

35.

Mathuthu, Thokozile (rovněž znám jako Sithokozile)

36.

Matibiri, Innocent Tonderai

37.

Matiza, Joel Biggie

38.

Matonga, Brighton (rovněž znám jako Bright)

39.

Mhandu, Cairo (rovněž znám jako Kairo)

40.

Mhonda, Fidellis

41.

Midzi, Amos Bernard (Mugenva)

42.

Mnangagwa, Emmerson Dambudzo

43.

Mohadi, Kembo Campbell Dugishi

44.

Moyo, Jonathan Nathaniel

45.

Moyo, Sibusio Bussie

46.

Moyo, Simon Khaya

47.

Mpofu, Obert Moses

48.

Muchena, Henry

49.

Muchena, Olivia Nyembesi (rovněž známa jako Nyembezi)

50.

Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange

51.

Mudede, Tobaiwa (rovněž znám jako Tonneth)

52.

Mujuru, Joyce Teurai Ropa

53.

Mumbengegwi, Simbarashe Simbanenduku

54.

Murerwa, Herbert Muchemwa

55.

Musariri, Munyaradzi

56.

Mushohwe, Christopher Chindoti

57.

Mutezo, Munacho Thomas Alvar

58.

Mutinhiri, Ambros (rovněž znám jako Ambrose)

59.

Mzembi, Walter

60.

Mzilikazi, Morgan S.

61.

Nguni, Sylvester Robert

62.

Nhema, Francis Chenayimoyo Dunstan

63.

Nyanhongo, Magadzire Hubert

64.

Nyoni, Sithembiso Gile Glad

65.

Rugeje, Engelbert Abel

66.

Rungani, Victor Tapiwa Chashe

67.

Sakupwanya, Stanley Urayayi

68.

Savanhu, Tendai

69.

Sekeramayi, Sydney (rovněž znám jako Sidney) Tigere

70.

Sekeremayi, Lovemore

71.

Shamu, Webster Kotiwani

72.

Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa

73.

Shungu, Etherton

74.

Sibanda, Chris

75.

Sibanda, Misheck Julius Mpande

76.

Sigauke, David

77.

Sikosana (rovněž znám jako Sikhosana), Absolom

78.

Tarumbwa, Nathaniel Charles

79.

Tomana, Johannes

80.

Veterai, Edmore

81.

Zimondi, Paradzai Willings


II.   Subjekty

 

Název

1.

Cold Comfort Farm Trust Co-operative

2.

Comoil (PVT) Ltd

3.

Famba Safaris

4.

Jongwe Printing and Publishing Company (PVT) Ltd (rovněž znám jako Jongwe Printing and Publishing Co. nebo jako Jongwe Printing and Publishing Company)

5.

M & S Syndicate (PVT) Ltd

6.

OSLEG Ltd (rovněž znám jako Operation Sovereign Legitimacy)

7.

Swift Investments (PVT) Ltd

8.

Zidco Holdings (rovněž znám jako Zidco Holdings (PVT) Ltd)


28.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 90/52


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 299/2013

ze dne 26. března 2013,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 113 odst. 1 písm. a) a čl. 121 písm. a) první pododstavec, ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 2568/91 ze dne 11. července 1991 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy (2) vymezuje chemické a organoleptické vlastnosti olivového oleje a oleje z pokrutin a stanoví metody hodnocení těchto vlastností. Uvedené metody by měly být aktualizovány na základě stanoviska chemiků a v souladu s prací prováděnou v Mezinárodní radě pro olivový olej (dále jen „IOC“).

(2)

Podle čl. 113 odst. 3 nařízení (ES) č. 1234/2007 ověřují členské státy, zda olivové oleje a olivové oleje z pokrutin splňují obchodní normy stanovené nařízením (EHS) č. 2568/91, a případně ukládají sankce. V článcích 2 a 2a nařízení (EHS) č. 2568/91 jsou stanovena podrobná pravidla pro tyto kontroly shody. Uvedená pravidla by měla zajistit, aby olivový olej, pro který byla stanovena norma jakosti, této normě skutečně odpovídal. Pravidla by měla být dále rozpracována a měla by zahrnovat analýzu rizik. Pro účely uvedených kontrol shody by měl být definován pojem „olivový olej uváděný na trh“.

(3)

Zkušenosti ukázaly, že některá rizika podvodu ohrožují plnou účinnost ochrany spotřebitelů, kterou poskytuje nařízení (EHS) č. 2568/91. Držitelé olivového oleje by proto měli pro každou kategorii oleje vést evidenci vstupů a výstupů. S cílem zamezit nadměrné administrativní zátěži, aniž by byly ohroženy cíle registru olivového oleje, by se shromažďování informací mělo omezit na fáze výroby až do fáze plnění olivového oleje.

(4)

S cílem zajistit návaznost a vyhodnotit opatření stanovená nařízením (EHS) č. 2568/91 by členské státy měly Komisi oznamovat nejen vnitrostátní prováděcí opatření, ale měly by též nahlašovat výsledky kontrol shody.

(5)

Za účelem pokračování procesu harmonizace s mezinárodními normami stanovenými IOC by měly být aktualizovány některé metody analýzy stanovené nařízením (EHS) č. 2568/91. Metoda analýzy podle přílohy XVIII uvedeného nařízení by proto měla být nahrazena účinnější metodou. Je rovněž vhodné napravit některé nesrovnalosti a nedostatky metod analýzy stanovených v příloze IX uvedeného nařízení.

(6)

Členské státy budou pro uplatňování nových pravidel stanovených tímto nařízením potřebovat přechodné období.

(7)

Komise vypracovala informační systém, který umožňuje elektronickou správu dokumentů a postupů v rámci jejích interních pracovních postupů a jejích vztahů s orgány podílejícími se na společné zemědělské politice. Má se za to, že oznamovací povinnosti uvedené v nařízení (EHS) č. 2568/91 mohou být splněny prostřednictvím uvedeného systému v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 ze dne 31. srpna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro předávání informací a dokumentů členskými státy Komisi v rámci provádění společné organizace trhů, režimu přímých plateb, propagace zemědělských produktů a režimů platných pro nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v Egejském moři (3).

(8)

Nařízení (EHS) č. 2568/91 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 2568/91 se mění takto:

1)

Článek 2a se nahrazuje tímto:

„Článek 2a

1.   Pro účely tohoto článku se pojmem „olivový olej uváděný na trh“ rozumí celkové množství olivového oleje a olivového oleje z pokrutin příslušného členského státu, které se v uvedeném členském státě spotřebuje nebo které se z uvedeného členského státu vyveze.

2.   Členské státy zajistí, aby kontroly shody byly prováděny selektivně, na základě analýzy rizik a s přiměřenou četností s cílem zajistit, aby olivový olej uváděný na trh byl v souladu s deklarovanou kategorií.

3.   Kritéria pro posouzení rizika mohou zahrnovat:

a)

kategorii oleje, období produkce, cenu oleje v porovnání s jinými rostlinnými oleji, úkony mísení a balení, skladovací zařízení a podmínky, zemi původu, zemi určení, způsob přepravy nebo objem šarže;

b)

postavení hospodářských subjektů v marketingovém řetězci, objem nebo hodnotu výrobků jimi uváděných na trh, sortiment olejů jimi uváděných na trh, druh vykonávané hospodářské činnosti jako např. lisování, skladování, rafinace, mísení, balení nebo maloobchodní prodej;

c)

zjištění při předchozích kontrolách včetně počtu a druhu zjištěných nedostatků, obvyklou kvalitu olejů uváděných na trh, výkonnost používaného technického vybavení;

d)

spolehlivost systému zajištění jakosti či systému vlastní kontroly hospodářských subjektů v souvislosti s dodržováním obchodních norem;

e)

místo, kde se provádí kontrola, zejména, jde-li o první bod vstupu do Unie, poslední bod výstupu z Unie nebo o místo produkce, balení a naložení oleje či jeho prodeje konečnému spotřebiteli;

f)

jakékoliv další informace, které by mohly poukazovat na riziko nedodržování norem.

4.   Členské státy předem stanoví:

a)

kritéria pro hodnocení rizika nedodržování norem u šarží;

b)

na základě analýzy rizik pro každou kategorii rizik minimální počet hospodářských subjektů či šarží a/nebo množství, u nichž budou provedeny kontroly shody.

Ročně se provádí alespoň jedna kontrola shody na každých tisíc tun olivového oleje uváděného na trh v členském státě.

5.   Členské státy ověří dodržování shody:

a)

provedením analýz uvedených v příloze I v jakémkoli pořadí nebo