ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2013.079.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 79

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 56
21. března 2013


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady č. 252/2013/EU ze dne 11. března 2013, kterým se stanoví víceletý rámec na roky 2013–2017 pro Agenturu Evropské unie pro základní práva

1

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

4

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 253/2013 ze dne 15. ledna 2013, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011, pokud jde o úpravy v důsledku revize Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání (ISCED) týkající se proměnných a členění, které mají být předávány ( 1 )

5

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 254/2013 ze dne 20. března 2013, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 340/2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) ( 1 )

7

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 255/2013 ze dne 20. března 2013, kterým se za účelem přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění přílohy IC, VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů ( 1 )

19

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 256/2013 ze dne 20. března 2013, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání askorbanu sodného (E 301) v přípravcích vitaminu D určených k použití v potravinách pro kojence a malé děti ( 1 )

24

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 257/2013 ze dne 20. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

27

 

 

DOPORUČENÍ

 

 

2013/142/EU

 

*

Doporučení Komise ze dne 12. března 2013 o posílení demokratického a efektivního průběhu voleb do Evropského parlamentu

29

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (ES) č. 839/2008 ze dne 31. července 2008, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o přílohy II, III a IV, které stanoví maximální limity reziduí pesticidů v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 234 ze dne 30.8.2008)

33

 

*

Oprava nařízení Komise (EU) č. 524/2011 ze dne 26. května 2011, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bifenyl, deltamethrin, ethofumesát, isopyrazam, propikonazol, pymetrozin, pyrimethanil a tebukonazol v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 142 ze dne 28.5.2011)

34

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Legislativní akty

ROZHODNUTÍ

21.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/1


ROZHODNUTÍ RADY č. 252/2013/EU

ze dne 11. března 2013,

kterým se stanoví víceletý rámec na roky 2013–2017 pro Agenturu Evropské unie pro základní práva

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 352 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S vědomím cílů, pro něž byla Agentura Evropské unie pro základní práva (dále jen „agentura“) založena, a v zájmu toho, aby agentura řádně plnila své úkoly, mají být přesné tematické oblasti její činnosti určeny víceletým rámcem, který se stanoví na období pěti let, jak je stanoveno v nařízení Rady (ES) č. 168/2007 ze dne 15. února 2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva (1).

(2)

První víceletý rámec přijala Rada rozhodnutím 2008/203/ES ze dne 28. února 2008, kterým se provádí nařízení (ES) č. 168/2007, pokud jde o přijetí víceletého rámce na roky 2007–2012 pro Agenturu Evropské unie pro základní práva (2).

(3)

Víceletý rámec by se měl provádět výlučně v působnosti práva Unie.

(4)

Víceletý rámec by měl být v souladu s prioritami Unie, s řádným přihlédnutím k pokynům vyplývajícím z usnesení Evropského parlamentu a ze závěrů Rady v oblasti základních lidských práv.

(5)

Víceletý rámec by měl řádně zohledňovat finanční a lidské zdroje agentury.

(6)

Víceletý rámec by měl obsahovat ustanovení, jejichž záměrem je zajistit vzájemnou doplňkovost s působností dalších institucí a jiných subjektů Unie, jakož i Rady Evropy a dalších mezinárodních organizací působících v oblasti základních práv. Nejdůležitějšími agenturami a institucemi Unie ve vztahu k tomuto víceletému rámci jsou Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu, zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 439/2010 (3), Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích (Frontex), zřízená nařízením Rady (ES) č. 2007/2004 (4), Evropská migrační síť, zřízená rozhodnutím Rady 2008/381/ES (5), Evropský institut pro rovnost žen a mužů, zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 (6), úřad evropského inspektora ochrany údajů, zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (7), Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust), zřízená rozhodnutím Rady 2002/187/SVV (8), Evropský policejní úřad (Europol), zřízený rozhodnutím Rady 2009/371/SVV (9), Evropská policejní akademie (CEPOL), zřízená rozhodnutím Rady 2005/681/SVV (10), Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, zřízená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 (11), a Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND), zřízená nařízením Rady (EHS) č. 1365/75 (12).

(7)

Víceletý rámec by měl mezi tematickými oblastmi činnosti agentury zahrnovat boj proti rasismu, xenofobii a s nimi spojené netoleranci.

(8)

Vzhledem k významu, jaký má pro Unii boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení, který se stal jedním z pěti cílů její strategie růstu Evropa 2020, by agentura při shromažďování a šíření údajů v rámci tematických oblastí stanovených tímto rozhodnutím měla brát v úvahu hospodářské a sociální předpoklady, jež umožňují účinně využívat základních práv.

(9)

Agentura může v souladu s čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 168/2007 na žádost Evropského parlamentu, Rady nebo Komise pracovat rovněž mimo tematické oblasti stanovené ve víceletém rámci, pokud to její finanční a lidské zdroje dovolí. V souladu se Stockholmským programem – otevřená a bezpečná Evropa, která slouží svým občanům a chrání je (13), který přijala Evropská rada, by měly orgány plně využívat odborných znalostí agentury a v případě potřeby s touto agenturou v souladu s jejím mandátem konzultovat přípravu politik a právních předpisů majících dopad na základní práva.

(10)

Při přípravě svého návrhu Komise konzultovala správní radu agentury a dne 18. října 2011 obdržela její písemné připomínky,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Víceletý rámec

1.   Tímto se stanoví víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva (dále jen „agentura“) na roky 2013–2017.

2.   Agentura v souladu s článkem 3 nařízení (ES) č. 168/2007 plní úkoly vymezené v čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 168/2007 v rámci tematických oblastí stanovených v článku 2 tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Tematické oblasti

Tematické oblasti jsou tyto:

a)

přístup ke spravedlnosti;

b)

oběti trestných činů, včetně odškodňování obětí trestných činů;

c)

informační společnost, a zejména respektování soukromého života a ochrana osobních údajů;

d)

integrace Romů;

e)

justiční spolupráce v jiných než trestních věcech;

f)

práva dítěte;

g)

diskriminace založená na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení, politických názorech či jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci;

h)

přistěhovalectví a integrace migrantů, víza, ochrana hranic a azyl;

i)

rasismus, xenofobie a s nimi spojená netolerance.

Článek 3

Doplňkovost a spolupráce s dalšími orgány

1.   Při provádění tohoto víceletého rámce agentura v souladu s články 7, 8 a 10 nařízení (ES) č. 168/2007 zajišťuje náležitou spolupráci a koordinaci s příslušnými institucemi a jinými subjekty Unie, s členskými státy, mezinárodními organizacemi a občanskou společností.

2.   Agentura se zabývá otázkami souvisejícími s diskriminací na základě pohlaví pouze coby součástí své práce podle čl. 2 písm. g) a v relevantním rozsahu, s ohledem na to, že shromažďování údajů týkajících se rovnosti žen a mužů a diskriminace na základě pohlaví je úlohou Evropského institutu pro rovnost žen a mužů. Agentura a Evropský institut pro rovnost žen a mužů spolupracují v souladu s dohodou o spolupráci ze dne 22. listopadu 2010.

3.   Agentura spolupracuje s Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND) v souladu s dohodou o spolupráci ze dne 8. října 2009 a s Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích (Frontex) v souladu s dohodou o spolupráci ze dne 26. května 2010. Spolupracuje rovněž s Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu (EASO), Evropskou migrační sítí, Evropskou jednotkou pro soudní spolupráci (Eurojust), Evropským policejním úřadem (Europol), Evropskou policejní akademií (CEPOL) a Evropskou agenturou pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva v souladu s příslušnými budoucími dohodami o spolupráci. Spolupráce s těmito subjekty se omezuje na činnosti, které spadají do tematických oblastí stanovených v článku 2 tohoto rozhodnutí.

4.   Agentura plní své úkoly v oblasti informační společnosti, a zejména pokud jde o respektování soukromého života a ochranu osobních údajů, aniž je dotčen úkol evropského inspektora ochrany údajů zajišťovat v souladu se svými povinnostmi a pravomocemi podle článků 46 a 47 nařízení (ES) č. 45/2001 dodržování základních práv a svobod jednotlivců, zejména jejich práva na soukromí, orgány a institucemi Unie.

5.   Agentura koordinuje svou činnost s činností Rady Evropy v souladu s článkem 9 nařízení (ES) č. 168/2007 a s dohodou mezi Evropským společenstvím a Radou Evropy o spolupráci mezi Agenturou Evropské unie pro základní práva a Radou Evropy (14), uvedenou ve zmíněném článku.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2013.

V Bruselu dne 11. března 2013.

Za Radu

předseda

E. GILMORE


(1)  Úř. věst. L 53, 22.2.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 63, 7.3.2008, s. 14.

(3)  Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 11.

(4)  Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 131, 21.5.2008, s. 7.

(6)  Úř. věst. L 403, 30.12.2006, s. 9.

(7)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 63, 6.3.2002, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37.

(10)  Úř. věst. L 256, 1.10.2005, s. 63.

(11)  Úř. věst. L 286, 1.11.2011, s. 1.

(12)  Úř. věst. L 139, 30.5.1975, s. 1.

(13)  Úř. věst. C 115, 4.5.2010, s. 1.

(14)  Úř. věst. L 186, 15.7.2008, s. 7.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

21.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/4


Dohoda mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

Ustanovení čl. 3 odst. 2 Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (1) ze dne 19. října 2005 (dále jen „dohoda“) uzavřené rozhodnutím Rady 2006/325/ES (2) stanoví, že kdykoli jsou přijaty změny nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (3), oznámí Dánsko Komisi, zda se rozhodlo provést obsah těchto změn či nikoli.

Dne 12. prosince 2012 bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (4).

V souladu s čl. 3 odst. 2 dohody oznámilo Dánsko dopisem ze dne 20. prosince 2012 Komisi své rozhodnutí obsah nařízení (EU) č. 1215/2012 provést. Nařízení (EU) č. 1215/2012 se bude proto ve vztazích mezi Unií a Dánskem uplatňovat.

V souladu s čl. 3 odst. 6 dohody zakládá dánské oznámení mezi Dánskem a Společenstvím vzájemné závazky podle mezinárodního práva. Nařízení (EU) č. 1215/2012 tedy představuje změnu dohody a považuje se za její přílohu.

Podle čl. 3 odst. 3 a 4 dohody může Dánsko provést nařízení (EU) č. 1215/2012 změnou stávajících právních předpisů, kterou schválí parlament. V souladu s čl. 3 odst. 5 písm. b) dohody Dánsko oznámí Komisi den vstupu těchto prováděcích zákonodárných opatření v platnost.


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2005, s. 62.

(2)  Úř. věst. L 120, 5.5.2006, s. 22.

(3)  Úř. věst. L 12, 16.1.2001, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 351, 20.12.2012, s. 1.


NAŘÍZENÍ

21.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/5


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 253/2013

ze dne 15. ledna 2013,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011, pokud jde o úpravy v důsledku revize Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání (ISCED) týkající se proměnných a členění, které mají být předávány

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 ze dne 6. července 2011 o evropské statistice cestovního ruchu a o zrušení směrnice Rady 95/57/ES (1), a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Zavedení aktualizovaného klasifikačního systému je zásadním prvkem průběžného úsilí Komise o zachování relevantnosti evropských statistik, a to se zohledněním vývoje a změn v oblasti vzdělávání.

(2)

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) revidovala dosud používanou verzi Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání (ISCED) z roku 1997 s cílem zajistit, aby byla v souladu s vývojem politik a struktur v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.

(3)

Příloha II nařízení (EU) č. 692/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (EU) č. 692/2011 se mění takto:

1)

Oddíl 1 se mění takto:

a)

v části A ve sloupci „Členění podle sociodemografických hledisek“ se znění „3. [nepovinně] Úroveň vzdělání“ nahrazuje zněním „3. [nepovinně] Úroveň dosaženého vzdělání“;

b)

v části B ve sloupci „Členění podle sociodemografických hledisek“ se znění „3. [nepovinně] Úroveň vzdělání“ nahrazuje zněním „3. [nepovinně] Úroveň dosaženého vzdělání“;

c)

v části C se znění bodu 3 „Úroveň vzdělání: nižší (ISCED 0, 1 nebo 2), střední (ISCED 3 nebo 4), vyšší (ISCED 5 nebo 6).“ nahrazuje zněním „Úroveň dosaženého vzdělání: nanejvýš nižší sekundární, vyšší sekundární a postsekundární (neterciární), terciární.“

2)

V oddíle 2 se část A mění takto:

a)

ve sloupci „Proměnné“ se znění řádku 23 „(nepovinně) Profil návštěvníka: úroveň vzdělání“ nahrazuje zněním „(nepovinně) Profil návštěvníka: úroveň dosaženého vzdělání“;

b)

ve sloupci „Předávané kategorie“ se znění řádku 23 „a) Nižší (ISCED 0, 1 nebo 2)“, „b) Střední (ISCED 3 nebo 4)“ a „c) Vyšší (ISCED 5 nebo 6)“ nahrazuje tímto:

„a)

Nanejvýš nižší sekundární

b)

Vyšší sekundární a postsekundární (neterciární)

c)

Terciární“.

3)

Oddíl 3 se mění takto:

a)

v části A ve sloupci „Členění podle sociodemografických hledisek“ se znění „3. Úroveň vzdělání“ nahrazuje zněním „3. Úroveň dosaženého vzdělání“;

b)

v části B ve sloupci „Členění podle sociodemografických hledisek“ se znění „3. Úroveň vzdělání“ nahrazuje zněním „3. Úroveň dosaženého vzdělání“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. ledna 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 192, 22.7.2011, s. 17.


21.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 254/2013

ze dne 20. března 2013,

kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 340/2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a zejména na čl. 74 odst. 1 a článek 132 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Z přezkumu nařízení Komise (ES) č. 340/2008 ze dne 16. dubna 2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (2) provedeného podle čl. 22 odst. 2 uvedeného nařízení vyplývá, že by uvedené nařízení mělo být v některých ohledech změněno.

(2)

Z důvodů právní jistoty je vhodné ozřejmit důsledky zpoždění při platbách agentuře. Agentura by neměla vracet poplatky nebo platby uhrazené před zamítnutím příslušného podání. Poplatky nebo platby uhrazené po zamítnutí podání by však měly být vráceny jako nedůvodné úhrady.

(3)

Pokud jde o aktualizace registračních údajů v souvislosti s žádostmi o důvěrnost, je vhodné, aby poplatky byly uplatňovány jednotně bez ohledu na to, kdy je žádost podána. Pokud jde o aktualizace registračních údajů jiné než aktualizace množstevního rozmezí, je vhodné umožnit žadatelům o registraci požádat o prodloužení druhé lhůty pro úhradu příslušného poplatku s cílem poskytnout jim na provedení úhrady více času.

(4)

Z důvodů právní jistoty je rovněž žádoucí vyjasnit stávající ustanovení týkající se snížených poplatků u žádostí o důvěrnost v případě společného předložení nebo v případě hlavních žadatelů o registraci.

(5)

Pokud jde o poplatky za žádosti podle článku 62 nařízení (ES) č. 1907/2006 a platby za přezkumy povolení podle článku 61 uvedeného nařízení, neměl by se nadále každý scénář expozice automaticky považovat za jeden typ použití, jelikož počet dalších použití, o která se žádá formou žádosti o povolení nebo zprávy o přezkumu povolení, se nemusí nutně shodovat s počtem scénářů expozice obsažených v těchto podáních.

(6)

Rovněž je třeba upřesnit, že agentura by měla vystavit jednu fakturu pro základní poplatek nebo platbu i veškeré další poplatky nebo platby, a to i v případě společných žádostí o povolení a společných zpráv o přezkumu.

(7)

Agentura může požadovat doklad prokazující, že jsou splněny podmínky pro snížení poplatku nebo platby nebo pro prominutí poplatku. Aby bylo možné ověřit, že jsou tyto podmínky splněny, je třeba požadovat předložení těchto dokladů v jednom z úředních jazyků Unie nebo, jsou-li k dispozici pouze v jiném jazyce, s ověřeným překladem do některého z úředních jazyků Unie.

(8)

Je také vhodné v návaznosti na přezkoumání poplatků a plateb v souladu s čl. 22 odst. 1 nařízení (ES) č. 340/2008 s ohledem na příslušnou průměrnou meziroční míru inflace za duben 2012, kterou zveřejnil Eurostat a která činí 3,1 %, upravit v souladu s touto mírou standardní poplatky a platby.

(9)

Snížené poplatky, které se v současné době vztahují na mikropodniky, malé podniky a střední podniky (MSP), by měly být dále sníženy v zájmu minimalizace regulační zátěže a četných praktických problémů, s nimiž se MSP potýkají při plnění povinností REACH, zejména povinnosti registrace, a jež uvádí zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů podle čl. 117 odst. 4 nařízení REACH a čl. 46 odst. 2 nařízení CLP, a přezkum některých prvků nařízení REACH podle čl. 75 odst. 2, čl. 138 odst. 2, 3 a 6 nařízení REACH (3).

(10)

Za účelem přerozdělení poplatků a plateb mezi různými třídami velikosti podniků by měly být standardní poplatky a platby dále zvýšeny o 4 % v oblasti registrace a o 3,5 % v oblasti povolování, s přihlédnutím na jedné straně k nákladům agentury a souvisejícím nákladům na služby poskytované příslušnými orgány členských států, a na straně druhé k dalšímu snížení poplatků a plateb pro MSP a k počtu dotčených MSP.

(11)

Celková úprava poplatků a plateb je stanovena v takové výši, aby příjem z těchto poplatků a plateb v kombinaci s příjmy z dalších zdrojů příjmů agentury uvedených v čl. 96 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006 byl dostatečný k pokrytí nákladů na poskytované služby.

(12)

Nařízení (ES) č. 340/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(13)

Z důvodů právní jistoty by se toto nařízení nemělo vztahovat na platná předložení, která ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost nebyly vyřízena.

(14)

Vzhledem k tomu, že zavedené látky zmíněné v čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1907/2006 musí být zaregistrovány do 31. května 2013, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost bez odkladu.

(15)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 133 nařízení (ES) č. 1907/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 340/2008 se mění takto:

(1)

V článku 3 se odstavec 7 nahrazuje tímto:

„7.   Byla-li registrace zamítnuta, protože žadatel o registraci nepředložil chybějící informace nebo neuhradil poplatek ve stanovené lhůtě, poplatky uhrazené v souvislosti s touto registrací před jejím zamítnutím se žadateli o registraci nevracejí ani jinak nepřipisují v jeho prospěch.“

(2)

V článku 4 se odstavec 7 nahrazuje tímto:

„7.   Byla-li registrace zamítnuta, protože žadatel o registraci nepředložil chybějící informace nebo neuhradil poplatek ve stanovené lhůtě, poplatky uhrazené v souvislosti s touto registrací před jejím zamítnutím se žadateli o registraci nevracejí ani jinak nepřipisují v jeho prospěch.“

(3)

Článek 5 se mění takto:

(a)

v odstavci 2 se za druhý pododstavec vkládají nové pododstavce, které znějí:

„V případě změny přístupu k informacím uvedeným v registraci vybere agentura poplatek za položku, které se změna týká, podle tabulek 3 a 4 přílohy III.

V případě aktualizace týkající se souhrnu nebo podrobného souhrnu studií vybere agentura poplatek za každý souhrn nebo podrobný souhrn studií, kterého se aktualizace týká.“

(b)

v odstavci 6 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Není-li úhrada provedena před uplynutím této druhé lhůty, v případě ostatních aktualizací, agentura aktualizaci zamítne. Pokud o to žadatel požádá, agentura druhou lhůtu prodlouží, jestliže byla žádost o prodloužení podána před jejím uplynutím. Není-li úhrada provedena před uplynutím takto prodloužené lhůty, agentura aktualizaci zamítne.“

(c)

odstavec 7 se nahrazuje tímto:

„7.   Byla-li aktualizace zamítnuta, protože žadatel o registraci nepředložil chybějící informace nebo neuhradil poplatek ve stanovené lhůtě, poplatky uhrazené v souvislosti s touto aktualizací před jejím zamítnutím se žadateli o registraci nevracejí ani jinak nepřipisují v jeho prospěch.“

(4)

V článku 6 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Pokud se žádost týká společného předložení, vybere agentura snížený poplatek stanovený v příloze IV. V případě žádosti hlavního žadatele o registraci vybere agentura snížený poplatek stanovený v tabulce 2 přílohy IV pouze od hlavního žadatele o registraci.“

(5)

V článku 7 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Byly-li oznámení nebo žádost o prodloužení zamítnuty, protože výrobce, dovozce nebo producent látek nepředložil chybějící informace nebo neuhradil poplatek či platby ve stanovené lhůtě, poplatky a platby uhrazené v souvislosti s tímto oznámením nebo s touto žádostí o prodloužení před zamítnutím se osobě, která podala oznámení nebo žádost, nevracejí ani jinak nepřipisují v její prospěch .“

(6)

V čl. 8 odst. 2 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Agentura vystaví jednu fakturu pro základní poplatek i veškeré další příslušné poplatky, a to i v případě společné žádosti o povolení.“

(7)

V čl. 9 odst. 2 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Agentura vystaví jednu fakturu pro základní platbu i veškeré další příslušné platby, a to i v případě společné zprávy o přezkumu.“

(8)

V čl. 13 odst. 3 se za první pododstavec doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pokud doklad předkládaný agentuře není v jednom z úředních jazyků Evropské unie, musí být připojen ověřený překlad do některého z těchto úředních jazyků.“

(9)

V článku 22 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Komise toto nařízení rovněž průběžně přezkoumává s ohledem na významné nově dostupné informace související s výchozími předpoklady očekávaných příjmů a výdajů agentury. Ke dni 31. ledna 2015 provede Komise revizi tohoto nařízení za účelem jeho případné změny, přičemž zohlední zejména náklady agentury a související náklady na služby poskytované příslušnými orgány členských států.“

(10)

Přílohy I až VIII nařízení (ES) č. 340/2008 se nahrazují zněním přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení se nepoužije na platná předložení, jež k datu 22. března 2013 nebyla vyřízena.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. března 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 107, 17.4.2008, s. 6.

(3)  COM(2013) 49 final, SWD(2013) 25 final.


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA I

Poplatky za registrace předložené podle článků 6, 7 nebo 11 nařízení (ES) č. 1907/2006

Tabulka 1

Standardní poplatky

 

Jednotlivé předložení

Společné předložení

Poplatek za látky v rozmezí od 1 do 10 tun

1 714 EUR

1 285 EUR

Poplatek za látky v rozmezí od 10 do 100 tun

4 605 EUR

3 454 EUR

Poplatek za látky v rozmezí od 100 do 1 000 tun

12 317 EUR

9 237 EUR

Poplatek za látky nad 1 000 tun

33 201 EUR

24 901 EUR


Tabulka 2

Snížené poplatky pro MSP

 

Střední podnik

(Jednotlivé předložení)

Střední podnik

(Společné předložení)

Malý podnik

(Jednotlivé předložení)

Malý podnik

(Společné předložení)

Mikropodnik

(Jednotlivé předložení)

Mikropodnik

(Společné předložení)

Poplatek za látky v rozmezí od 1 do 10 tun

1 114 EUR

835 EUR

600 EUR

450 EUR

86 EUR

64 EUR

Poplatek za látky v rozmezí od 10 do 100 tun

2 993 EUR

2 245 EUR

1 612 EUR

1 209 EUR

230 EUR

173 EUR

Poplatek za látky v rozmezí od 100 do 1 000 tun

8 006 EUR

6 004 EUR

4 311 EUR

3 233 EUR

616 EUR

462 EUR

Poplatek za látky nad 1 000 tun

21 581 EUR

16 185 EUR

11 620 EUR

8 715 EUR

1 660 EUR

1 245 EUR

PŘÍLOHA II

Poplatky za registrace předložené podle čl. 17 odst. 2, čl. 18 odst. 2 a 3 nebo článku 19 nařízení (ES) č. 1907/2006

Tabulka 1

Standardní poplatky

 

Jednotlivé předložení

Společné předložení

Poplatek

1 714 EUR

1 285 EUR


Tabulka 2

Snížené poplatky pro MSP

 

Střední podnik

(Jednotlivé předložení)

Střední podnik

(Společné předložení)

Malý podnik

(Jednotlivé předložení)

Malý podnik

(Společné předložení)

Mikropodnik

(Jednotlivé předložení)

Mikropodnik

(Společné předložení)

Poplatek

1 114 EUR

835 EUR

600 EUR

450 EUR

86 EUR

64 EUR

PŘÍLOHA III

Poplatky za žádost o aktualizaci registračních údajů podle článku 22 nařízení (ES) č. 1907/2006

Tabulka 1

Standardní poplatky za aktualizaci množstevního rozmezí

 

Jednotlivé předložení

Společné předložení

Z množstevního rozmezí 1–10 tun na 10–100 tun

2 892 EUR

2 169 EUR

Z množstevního rozmezí 1–10 tun na 100–1 000 tun

10 603 EUR

7 952 EUR

Z množstevního rozmezí 1–10 tun na více než 1 000 tun

31 487 EUR

23 616 EUR

Z množstevního rozmezí 10–100 tun na 100–1 000 tun

7 711 EUR

5 783 EUR

Z množstevního rozmezí 10–100 tun na více než 1 000 tun

28 596 EUR

21 447 EUR

Z množstevního rozmezí 100–1 000 tun na více než 1 000 tun

20 885 EUR

15 663 EUR


Tabulka 2

Snížené poplatky pro MSP za aktualizaci množstevního rozmezí

 

Střední podnik

(Jednotlivé předložení)

Střední podnik

(Společné předložení)

Malý podnik

(Jednotlivé předložení)

Malý podnik

(Společné předložení)

Mikropodnik

(Jednotlivé předložení)

Mikropodnik

(Společné předložení)

Z množstevního rozmezí 1–10 tun na 10–100 tun

1 880 EUR

1 410 EUR

1 012 EUR

759 EUR

145 EUR

108 EUR

Z množstevního rozmezí 1–10 tun na 100–1 000 tun

6 892 EUR

5 169 EUR

3 711 EUR

2 783 EUR

530 EUR

398 EUR

Z množstevního rozmezí 1–10 tun na více než 1 000 tun

20 467 EUR

15 350 EUR

11 021 EUR

8 265 EUR

1 574 EUR

1 181 EUR

Z množstevního rozmezí 10–100 tun na 100–1 000 tun

5 012 EUR

3 759 EUR

2 699 EUR

2 024 EUR

386 EUR

289 EUR

Z množstevního rozmezí 10–100 tun na více než 1 000 tun

18 587 EUR

13 940 EUR

10 008 EUR

7 506 EUR

1 430 EUR

1 072 EUR

Z množstevního rozmezí 100–1 000 tun na více než 1 000 tun

13 575 EUR

10 181 EUR

7 310 EUR

5 482 EUR

1 044 EUR

783 EUR


Tabulka 3

Poplatky za další aktualizace

Druh aktualizace

Změna totožnosti žadatele o registraci, při které dochází ke změně právní subjektivity

1 607 EUR

Druh aktualizace

Jednotlivé předložení

Společné předložení

Změna přístupu k informacím uvedeným v předložené žádosti

Stupeň čistoty a/nebo druh nečistot nebo přidaných látek

4 820 EUR

3 615 EUR

Příslušné množstevní rozmezí

1 607 EUR

1 205 EUR

Souhrn nebo podrobný souhrn studií

4 820 EUR

3 615 EUR

Informace v bezpečnostním listu

3 213 EUR

2 410 EUR

Obchodní název látky

1 607 EUR

1 205 EUR

Název IUPAC pro nezavedené látky uvedené v čl. 119 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1907/2006

1 607 EUR

1 205 EUR

Název IUPAC pro látky uvedené v čl. 119 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1907/2006 používané jako meziprodukt, ve vědeckém výzkumu a vývoji nebo ve výzkumu a vývoji zaměřeném na výrobky a postupy

1 607 EUR

1 205 EUR


Tabulka 4

Snížené poplatky za další aktualizace pro MSP

Druh aktualizace

Střední podnik

Malý podnik

Mikropodnik

Změna totožnosti žadatele o registraci, při které dochází ke změně právní subjektivity

1 044 EUR

562 EUR

80 EUR

Druh aktualizace

Střední podnik

(Jednotlivé předložení)

Střední podnik

(Společné předložení)

Malý podnik

(Jednotlivé předložení)

Malý podnik

(Společné předložení)

Mikropodnik

(Jednotlivé předložení)

Mikropodnik

(Společné předložení)

Změna přístupu k informacím uvedeným v předložené žádosti

Stupeň čistoty a/nebo druh nečistot nebo přidaných látek

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Příslušné množstevní rozmezí

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Souhrn nebo podrobný souhrn studií

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Informace v bezpečnostním listu

2 088 EUR

1 566 EUR

1 125 EUR

843 EUR

161 EUR

120 EUR

Obchodní název látky

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Název IUPAC pro nezavedené látky uvedené v čl. 119 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1907/2006

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Název IUPAC pro látky uvedené v čl. 119 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1907/2006 používané jako meziprodukt, ve vědeckém výzkumu a vývoji nebo ve výzkumu a vývoji zaměřeném na výrobky a postupy

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

PŘÍLOHA IV

Poplatky za žádosti podle čl. 10 písm. a) bodu xi) nařízení (ES) č. 1907/2006

Tabulka 1

Standardní poplatky

Informace, pro kterou se žádá o důvěrnost

Jednotlivé předložení

Společné předložení

Stupeň čistoty a/nebo druh nečistot nebo přidaných látek

4 820 EUR

3 615 EUR

Příslušné množstevní rozmezí

1 607 EUR

1 205 EUR

Souhrn nebo podrobný souhrn studií

4 820 EUR

3 615 EUR

Informace v bezpečnostním listu

3 213 EUR

2 410 EUR

Obchodní název látky

1 607 EUR

1 205 EUR

Název IUPAC pro nezavedené látky uvedené v čl. 119 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1907/2006

1 607 EUR

1 205 EUR

Název IUPAC pro látky uvedené v čl. 119 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1907/2006 používané jako meziprodukt, ve vědeckém výzkumu a vývoji nebo ve výzkumu a vývoji zaměřeném na výrobky a postupy

1 607 EUR

1 205 EUR


Tabulka 2

Snížené poplatky pro MSP

Informace, pro kterou se žádá o důvěrnost

Střední podnik

(Jednotlivé předložení)

Střední podnik

(Společné předložení)

Malý podnik

(Jednotlivé předložení)

Malý podnik

(Společné předložení)

Mikropodnik

(Jednotlivé předložení)

Mikropodnik

(Společné předložení)

Stupeň čistoty a/nebo druh nečistot nebo přidaných látek

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Příslušné množstevní rozmezí

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Souhrn nebo podrobný souhrn studií

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Informace v bezpečnostním listu

2 088 EUR

1 566 EUR

1 125 EUR

843 EUR

161 EUR

120 EUR

Obchodní název látky

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Název IUPAC pro nezavedené látky uvedené v čl. 119 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1907/2006

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Název IUPAC pro látky uvedené v čl. 119 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1907/2006 používané jako meziprodukt, ve vědeckém výzkumu a vývoji nebo ve výzkumu a vývoji zaměřeném na výrobky a postupy

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

PŘÍLOHA V

Poplatky a platby za oznámení týkající se výzkumu a vývoje zaměřeného na výrobky a postupy podle článku 9 nařízení (ES) č. 1907/2006

Tabulka 1

Poplatky za oznámení týkající se výzkumu a vývoje zaměřeného na výrobky a postupy

Standardní poplatek

536 EUR

Snížený poplatek pro střední podniky

348 EUR

Snížený poplatek pro malé podniky

187 EUR

Snížený poplatek pro mikropodniky

27 EUR


Tabulka 2

Platby za prodloužení osvobození pro výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy

Standardní poplatek

1 071 EUR

Snížený poplatek pro střední podniky

696 EUR

Snížený poplatek pro malé podniky

375 EUR

Snížený poplatek pro mikropodniky

54 EUR

PŘÍLOHA VI

Poplatky za žádost o povolení podle článku 62 nařízení (ES) č. 1907/2006

Tabulka 1

Standardní poplatky

Základní poplatek

53 300 EUR

Další poplatek za látku

10 660 EUR

Další poplatek za použití

10 660 EUR

Další poplatek za žadatele

Není-li další žadatel MSP: 39 975 EUR

Další žadatel je střední podnik: 29 981 EUR

Další žadatel je malý podnik: 17 989 EUR

Další žadatel je mikropodnik: 3 998 EUR


Tabulka 2

Snížené poplatky pro střední podniky

Základní poplatek

39 975 EUR

Další poplatek za látku

7 995 EUR

Další poplatek za použití

7 995 EUR

Další poplatek za žadatele

Další žadatel je střední podnik: 29 981 EUR

Další žadatel je malý podnik: 17 989 EUR

Další žadatel je mikropodnik: 3 998 EUR


Tabulka 3

Snížené poplatky pro malé podniky

Základní poplatek

23 985 EUR

Další poplatek za látku

4 797 EUR

Další poplatek za použití

4 797 EUR

Další poplatek za žadatele

Další žadatel je malý podnik: 17 989 EUR

Další žadatel je mikropodnik: 3 998 EUR


Tabulka 4

Snížené poplatky pro mikropodniky

Základní poplatek

5 330 EUR

Další poplatek za látku

1 066 EUR

Další poplatek za použití

1 066 EUR

Další poplatek za žadatele

Další žadatel: 3 998 EUR

PŘÍLOHA VII

Platby za přezkum povolení podle článku 61 nařízení (ES) č. 1907/2006

Tabulka 1

Standardní platby

Základní platba

53 300 EUR

Další platba za použití

10 660 EUR

Další platba za látku

10 660 EUR

Další platba za žadatele

Není-li další žadatel MSP: 39 975 EUR

Další žadatel je střední podnik: 29 981 EUR

Další žadatel je malý podnik: 17 989 EUR

Další žadatel je mikropodnik: 3 998 EUR


Tabulka 2

Snížené platby pro střední podniky

Základní platba

39 975 EUR

Další platba za použití

7 995 EUR

Další platba za látku

7 995 EUR

Další platba za žadatele

Další žadatel je střední podnik: 29 981 EUR

Další žadatel je malý podnik: 17 989 EUR

Další žadatel je mikropodnik: 3 998 EUR


Tabulka 3

Snížené platby pro malé podniky

Základní platba

23 985 EUR

Další platba za použití

4 797 EUR

Další platba za látku

4 797 EUR

Další platba za žadatele

Další žadatel je malý podnik: 17 989 EUR

Další žadatel je mikropodnik: 3 998 EUR


Tabulka 4

Snížené platby pro mikropodniky

Základní platba

5 330 EUR

Další platba za použití

1 066 EUR

Další platba za látku

1 066 EUR

Další platba za žadatele

Další žadatel je mikropodnik: 3 998 EUR

PŘÍLOHA VIII

Poplatky za odvolání podle článku 92 nařízení (ES) č. 1907/2006

Tabulka 1

Standardní poplatky

Odvolání proti rozhodnutí přijatému podle:

Poplatek

Článku 9 nebo 20 nařízení (ES) č. 1907/2006

2 356 EUR

Článku 27 nebo 30 nařízení (ES) č. 1907/2006

4 712 EUR

Článku 51 nařízení (ES) č. 1907/2006

7 069 EUR


Tabulka 2

Snížené poplatky pro MSP

Odvolání proti rozhodnutí přijatému podle:

Poplatek

Článku 9 nebo 20 nařízení (ES) č. 1907/2006

1 767 EUR

Článku 27 nebo 30 nařízení (ES) č. 1907/2006

3 534 EUR

Článku 51 nařízení (ES) č. 1907/2006

EUR 5 301


21.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/19


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 255/2013

ze dne 20. března 2013,

kterým se za účelem přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění přílohy IC, VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů (1), a zejména na čl. 58 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1013/2006 upřesňuje, za jakých podmínek podléhá přeprava odpadů uvedených v příloze IIIA nebo IIIB uvedeného nařízení postupu předchozího písemného oznámení a souhlasu. Při podání oznámení je nutné předložit vyplněné formuláře oznámení a průvodního dokladu uvedené v přílohách IA a IB uvedeného nařízení. Odpady uvedené v příloze IIIA, IIIB nebo IVA nařízení (ES) č. 1013/2006 mohou být identifikovány v bloku 14 přílohy IA nebo přílohy IB, v podpoložce (vi) „Jiné (upřesněte)“. Aby se ujasnilo, jak tyto odpady do příloh IA nebo IB uvádět, je třeba změnit zvláštní pokyny pro vyplnění formulářů uvedených v přílohách IA a IB stanovené přílohou IC uvedeného nařízení.

(2)

Nařízení (ES) č. 1013/2006 rovněž upřesňuje, za jakých podmínek musí být odpad uvedený v přílohách IIIA a IIIB uvedeného nařízení, pokud je určen k přepravě, provázen dokladem uvedeným v příloze VII nařízení. Vzhledem k tomu, že blok 10 přílohy VII neuvádí možnosti pro identifikaci odpadů uvedených v přílohách IIIA a IIIB, nelze tyto odpady v příloze VII řádně identifikovat. Aby mohly být zahrnuty odpady uvedené v přílohách IIIA a IIIB, je třeba rozšířit možnosti uvedené v bloku 10 přílohy VII.

(3)

Na desátém zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, které se konalo ve dnech 17. až 21. října 2011, byly přijaty technické pokyny a pokyny k nakládání s odpady způsobem šetrným k životnímu prostředí. Po jejich přijetí je třeba odpovídajícím způsobem změnit přílohu VIII nařízení (ES) č. 1013/2006.

(4)

Nařízení (ES) č. 1013/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 39 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1013/2006 se mění takto:

1)

Příloha IC se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

2)

Příloha VII se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

3)

Příloha VIII se nahrazuje zněním uvedeným v příloze III tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. března 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 190, 12.7.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3.


PŘÍLOHA I

Příloha IC nařízení (ES) č. 1013/2006 se mění takto:

a)

V bodě 25 písm. c) se zrušuje druhá věta.

b)

V bodě 25 písm. d) se zrušuje druhá věta.

c)

V bodě 25 písm. e) se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Tyto kódy mohou být zařazeny do příloh IIIA, IIIB nebo IVA tohoto nařízení. V takovém případě by mělo být před kódy uvedeno číslo přílohy. Pokud jde o přílohu IIIA, uvede se příslušný kód (uvedou se příslušné kódy) daný (dané) v příloze IIIA, v příslušném pořadí. Některé položky podle Basilejské úmluvy, jako jsou B1100 B3010 a B3020, jsou omezeny pouze na konkrétní toky odpadů, jak uvádí příloha IIIA.“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA VII

INFORMACE DOPROVÁZEJÍCÍ PŘEPRAVU ODPADŮ PODLE ČL. 3 ODST. 2 A 4

Image


PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA VIII

POKYNY PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZPŮSOBEM ŠETRNÝM K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ (ČLÁNEK 49)

I.

Pokyny a pokyny přijaté podle Basilejské úmluvy:

1.

Technické pokyny pro nakládání s klinickými a zdravotnickými odpady způsobem šetrným k životnímu prostředí (Y1; Y3) (1)

2.

Technické pokyny pro nakládání s odpadními olověnými akumulátory způsobem šetrným k životnímu prostředí (1)

3.

Technické pokyny pro nakládání s odpady z úplné nebo částečné demontáže lodí způsobem šetrným k životnímu prostředí (1)

4.

Technické pokyny pro recyklaci/zpětné získávání kovů a sloučenin kovů (R4) způsobem šetrným k životnímu prostředí (2)

5.

Aktualizované obecné technické pokyny pro nakládání s odpady, které jsou složeny z perzistentních organických znečišťujících látek (POP), nebo je obsahují nebo jsou jimi kontaminovány, způsobem šetrným k životnímu prostředí (3)

6.

Aktualizované technické pokyny pro nakládání s odpady, které jsou složeny z polychlorovaných bifenylů (PCB), polychlorovaných terfenylů (PCT) nebo polybromovaných bifenylů (PBB), nebo je obsahují nebo jsou jimi kontaminovány, způsobem šetrným k životnímu prostředí (3)

7.

Technické pokyny pro nakládání s odpady, které jsou složeny z pesticidů aldrin, chlordan, dieldrin, endrin, heptachlor, hexachlorbenzen (HCB), mirex, toxafen nebo HCB jako průmyslová chemická látka, nebo je obsahují nebo jsou jimi kontaminovány, způsobem šetrným k životnímu prostředí (3)

8.

Technické pokyny pro nakládání s odpady, které jsou složeny z 1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethanu (DDT), nebo je obsahují nebo jsou jimi kontaminovány, způsobem šetrným k životnímu prostředí (3)

9.

Technické pokyny pro nakládání s odpady, které obsahují neúmyslně produkované polychlorované dibenzo(p)dioxiny (PCDD), polychlorované dibenzofurany (PCDF), hexachlorbenzen (HCB) či polychlorované bifenyly (PCB) nebo jsou jimi kontaminovány, způsobem šetrným k životnímu prostředí (3)

10.

Technické pokyny pro nakládání s použitými a odpadními pneumatikami způsobem šetrným k životnímu prostředí (4)

11.

Technické pokyny pro nakládání s odpady, které jsou složeny z elementární rtuti nebo ji obsahují nebo jsou jí kontaminovány, způsobem šetrným k životnímu prostředí (4)

12.

Technické pokyny pro spoluspalování nebezpečných odpadů v cementářských pecích způsobem šetrným k životnímu prostředí (4)

13.

Pokyny pro nakládání s mobilními telefony s ukončenou životností způsobem šetrným k životnímu prostředí (4)

14.

Pokyny pro nakládání s výpočetní technikou s ukončenou životností způsobem šetrným k životnímu prostředí, oddíly 1, 2, 4 a 5 (4)

II.

Pokyny přijaté OECD:

Technické pokyny pro nakládání se zvláštními toky odpadů způsobem šetrným k životnímu prostředí:

Použité a vyřazené osobní počítače (5)

III.

Pokyny přijaté Mezinárodní námořní organizací (IMO):

Pokyny pro recyklaci lodí (6)

IV.

Pokyny přijaté Mezinárodní organizací práce (ILO):

Zdraví a bezpečnost při demontáži lodí: pokyny pro asijské země a Turecko (7)


(1)  Přijaté na 6. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, 9.–13. prosince 2002.

(2)  Přijaté na 7. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, 25.–29. října 2004.

(3)  Přijaté na 8. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, 27. listopadu–1. prosince 2006.

(4)  Přijaté na 10. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování ve dnech 17.–21. října 2011.

(5)  Přijaté Výborem pro environmentální politiku OECD v únoru 2003 (dokument ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).

(6)  Usnesení A.962 přijaté shromážděním IMO na 23. řádném zasedání ve dnech 24. listopadu až 5. prosince 2003.

(7)  Jejich zveřejnění schválil výkonný orgán ILO na 289. zasedání ve dnech 11.–26. března 2004.


21.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/24


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 256/2013

ze dne 20. března 2013,

kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání askorbanu sodného (E 301) v přípravcích vitaminu D určených k použití v potravinách pro kojence a malé děti

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 a čl. 30 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha III nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinářských přídatných látkách, potravinářských enzymech, potravinářských aromatech a živinách a podmínky jejich použití.

(2)

Uvedený seznam může být pozměněn postupem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (2).

(3)

Podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1331/2008 může být seznam potravinářských přídatných látek Unie aktualizován buď z podnětu Komise, nebo na základě podání žádosti.

(4)

Žádost o povolení použití askorbanu sodného (E 301) jako antioxidantu v přípravcích vitaminu D určených k použití v počáteční a pokračovací kojenecké výživě, jak jsou definovány ve směrnici Komise 2006/141/ES ze dne 22. prosince 2006 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě a o změně směrnice 1999/21/ES (3), byla podána dne 15. prosince 2009 a byla zpřístupněna členským státům.

(5)

Složky používané při výrobě počáteční a pokračovací kojenecké výživy musí splňovat mnohem přísnější mikrobiologické normy než obecné potraviny, zejména pokud jde o enterobakterie a Cronobacter sakazakii. Z toho důvodu jsou složky jako přípravky vitaminu D podrobovány tepelnému ošetření. Toto ošetření vyžaduje přítomnosti antioxidantu, který je rozpustný ve vodě a má neutrální pH. Askorban sodný (E 301) byl identifikován jako vhodný antioxidant a bylo prokázáno, že vyhovuje této technologické potřebě.

(6)

Podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1331/2008 je Komise povinna vyžádat si stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za účelem aktualizace seznamu potravinářských přídatných látek Unie stanoveného v příloze III nařízení (ES) č. 1333/2008.

(7)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin posoudil použití askorbanu sodného (E 301) jako potravinářské přídatné látky v přípravcích vitaminu D určených k použití v potravinách pro kojence a malé děti a své stanovisko vyjádřil dne 8. prosince 2010 (4). Úřad dospěl k závěru, že návrh na rozšíření použití potravinářské přídatné látky askorbanu sodného (E 301) pro používání jako antioxidant v přípravcích vitaminu D určených k použití v potravinách pro kojence a malé děti nepředstavuje bezpečnostní riziko.

(8)

Je proto vhodné povolit používání askorbanu sodného (E 301) jako antioxidantu v přípravcích vitaminu D určených k použití v potravinách pro kojence a malé děti.

(9)

Příloha III nařízení (ES) č. 1333/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a Evropský parlament ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. března 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 401, 30.12.2006, s. 1.

(4)  Komise EFSA pro potravinářské přídatné látky a zdroje živin přidávané do potravin (ANS); Scientific Opinion on the use of sodium a. s.corbate as a food additive in vitamin D preparations intended to be used in formulae and weaning food for infants and young children. EFSA Journal 2010; 8(12):1942.


PŘÍLOHA

V příloze III části 5 části B nařízení (ES) č. 1333/2008 se položka pro potravinářskou přídatnou látku E 301 nahrazuje tímto:

„E 301

Askorban sodný

100 000 mg/kg v přípravku vitaminu D a

maximální přenos 1 mg/l v konečné potravině

přípravky vitaminu D

počáteční a pokračovací kojenecká výživa podle směrnice 2006/141/ES

celkový přenos 75 mg/l

potahy živinných přípravků obsahujících polynenasycené mastné kyseliny

potraviny pro kojence a malé děti“


21.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/27


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 257/2013

ze dne 20. března 2013

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. března 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

JO

97,3

MA

76,6

TN

101,2

TR

125,0

ZZ

100,0

0707 00 05

JO

194,1

MA

152,2

TR

162,7

ZZ

169,7

0709 91 00

EG

76,0

ZZ

76,0

0709 93 10

MA

44,1

TR

104,5

ZZ

74,3

0805 10 20

EG

52,0

IL

70,1

MA

66,7

TN

67,5

TR

68,5

ZZ

65,0

0805 50 10

TR

81,1

ZZ

81,1

0808 10 80

AR

116,3

BR

92,6

CL

132,0

CN

76,6

MK

32,3

US

168,3

ZA

101,5

ZZ

102,8

0808 30 90

AR

109,0

CL

119,8

CN

85,7

TR

171,6

US

194,3

ZA

99,4

ZZ

130,0


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


DOPORUČENÍ

21.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/29


DOPORUČENÍ KOMISE

ze dne 12. března 2013

o posílení demokratického a efektivního průběhu voleb do Evropského parlamentu

(2013/142/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 292 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 10 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii jsou občané na úrovni Unie přímo zastoupeni v Evropském parlamentu. Tato skutečnost napomáhá k uplatňování demokratické kontroly a odpovědnosti na úrovni, na níž se přijímají rozhodnutí.

(2)

V čl. 10 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii je uvedeno, že každý občan má právo podílet se na demokratickém životě Unie a rozhodnutí jsou přijímána co nejotevřeněji a co nejblíže občanům.

(3)

Lisabonská smlouva posiluje úlohu občanů Unie jakožto politických aktérů tím, že vytváří pevnou vazbu mezi občany, uplatňováním jejich politických práv a jejich zapojením do demokratického života Unie.

(4)

S ohledem na opatření na úrovni EU, jež jsou nezbytná pro řešení finanční krize a krize státního dluhu, je posilování demokratické legitimity rozhodovacího procesu EU a jeho přiblížení občanům Unie velmi důležité.

(5)

Ve sdělení Komise ze dne 28. listopadu 2012 s názvem „Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse“ (1) je zdůrazněno, že posilování demokratické legitimity a odpovědnosti je nezbytnou součástí jakékoli reformy Evropské unie.

(6)

Ustanovení čl. 10 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii a čl. 12 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie přiznávají klíčovou úlohu evropským politickým stranám, přičemž zdůrazňují jejich příspěvek k utváření evropského politického vědomí a k vyjadřování vůle občanů Unie.

(7)

Aby Komise evropským politickým stranám umožnila zcela plnit jejich poslání, předložila dne 12. září 2012 návrh nařízení o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (2). Tento návrh má za cíl zajistit, aby evropské politické strany byly viditelnější a jejich financování bylo pružnější, transparentnější a efektivnější. Komise také navrhla, aby byly evropské politické strany v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu povinny přijmout veškerá vhodná opatření týkající se poskytování informací občanům Unie o přidružení vnitrostátních politických stran k evropským politickým stranám. Přijetím tohoto nového nařízení by se zrušilo a nahradilo nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 ze dne 4. listopadu 2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni (3).

(8)

Vytvoření transparentního propojení mezi vnitrostátními politickými stranami, kterým občané Unie odevzdávají své hlasy, a evropskými politickými stranami, ke kterým jsou tyto vnitrostátní politické strany přidruženy, by mělo evropským politickým stranám umožnit přímější vyjádření vůle občanů Unie a ve velké míře by se mělo odrazit na transparentnosti rozhodovacího procesu v Unii.

(9)

Další posílení transparentnosti voleb do Evropského parlamentu přispěje k tomu, že významnější úloha a širší pravomoci Evropského parlamentu na základě Lisabonské smlouvy budou ještě více zohledněny. Posílení vazeb mezi občany Unie a demokratickým procesem Unie je důsledkem, který je nezbytný pro užší institucionální integraci.

(10)

Další opatření by zlepšila viditelnost evropských politických stran v průběhu celého volebního procesu, od kampaně až po hlasování, a umožnila by jim účinně překlenout propast mezi politiky a občany Unie. Uvedená opatření by doplňovala povinnost evropských politických stran podávat zprávy, která je stanovena Komisí v jejím návrhu nařízení o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací.

(11)

V řadě členských států je již zavedenou praxí, že některé nebo všechny vnitrostátní politické strany uvádějí na hlasovacích lístcích určených pro volby do Evropského parlamentu své přidružení k některé evropské politické straně. Pro zajištění viditelnosti evropských politických stran v průběhu celého evropského volebního procesu by bylo důležité, aby všechny členské státy podporovaly a usnadnily poskytování informací voličům o přidružení vnitrostátních politických stran k evropským politickým stranám. Vnitrostátní politické strany by měly před volbami o svém přidružení k určité evropské politické straně veřejně informovat, aby tak byla dále posílena transparentnost voleb do Evropského parlamentu a současně zvýšena jak odpovědnost politických stran účastnících se evropského volebního procesu, tak důvěra voličů v tento proces. Mezi nejvhodnější a nejefektivnější způsoby, jak o přidružení informovat a jak jej zviditelnit, patří – kromě různých stranických akcí, jako například stranické kongresy – volební kampaně vnitrostátních politických stran.

(12)

Na základě rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1093/2012/EU (4) byl rok 2013 vyhlášen Evropským rokem občanů. Důležitým opatřením tohoto roku bude další posílení pravomocí občanů ve volbách do Evropského parlamentu.

(13)

Od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost je předseda Komise volen Evropským parlamentem, a to v souladu s postupem stanoveným v čl. 17 odst. 7 Smlouvy o Evropské unii a s ohledem na opatření stanovená v prohlášení č. 11 k Lisabonské smlouvě. Tyto postupy vyžadují, aby se zohlednily volby do Evropského parlamentu a aby v okamžiku volby předsedy Komise proběhly náležité konzultace mezi Evropskou radou a Evropským parlamentem. Tato ustanovení tedy odrážejí větší úlohu Evropského parlamentu při volbě předsedy Komise a význam, jaký v tomto procesu mají výsledky voleb do Evropského parlamentu.

(14)

Ve svém usnesení ze dne 22. listopadu 2012 o volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 (5) Evropský parlament vyzval evropské politické strany, aby nominovaly kandidáty na předsednictví Komise, a informoval o svém očekávání, že tito kandidáti budou mít vůdčí úlohu v parlamentní volební kampani především díky tomu, že osobně představí svůj program ve všech členských státech Unie. V tomto usnesení je dále zdůrazněna důležitost voleb do Evropského parlamentu pro volbu předsedy Komise.

(15)

Ve svém sdělení ze dne 28. listopadu 2012 s názvem „Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse“ Komise zdůraznila, že nominace kandidátů na předsednictví Komise politickými stranami ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 je jedním z významných kroků, které přispějí k tomu, aby se prosadil vznik skutečné evropské politické sféry.

(16)

Je proto vhodné, aby se zvýšilo povědomí občanů Unie o zásadním významu jejich hlasu pro volbu budoucího předsedy Komise a s ohledem na kandidáty na tuto funkci, kteří jsou podporováni politickými stranami, jimž odevzdávají své hlasy ve volbách do Evropského parlamentu.

(17)

V případě, že evropské politické strany a vnitrostátní politické strany zveřejní v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu jména kandidátů na funkci předsedy Komise, které podporují, jakož i program daného kandidáta, vazba mezi konkrétním hlasem občana Unie odevzdaným v evropských volbách ve prospěch dané politické strany a kandidátem na funkci předsedy Komise, kterého tato strana podporuje, by se tak stala konkrétní a viditelnou. Měla by tak být posílena legitimita předsedy Komise, odpovědnost Komise vůči Evropskému parlamentu a evropským voličům a obecněji také demokratická legitimita celého rozhodovacího procesu v Unii. K přijímání informovaných rozhodnutí voličů přispívají média. Je tudíž vhodné, aby je ke zveřejnění informací o kandidátovi na funkci předsedy Komise, kterého podporují, a jeho programu, používaly také vnitrostátní politické strany.

(18)

Volby do Evropského parlamentu v současnosti probíhají po dobu několika dnů, neboť se datum jejich konání v jednotlivých členských státech liší. Společný evropský den voleb a uzavření volebních místností ve stejnou dobu, by lépe odráželo společnou účast občanů na volbách v celé Unii, a je tudíž součástí zastupitelské demokracie, na nichž je EU založena.

(19)

Každý občan Unie má právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu v členském státě, v němž má bydliště, podle čl. 22 odst. 2 SFEU, jenž nabyl účinku směrnicí Rady 93/109/ES ze dne 6. prosince 1993, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky (6).

(20)

Směrnice 93/109/ES stanoví mechanismus výměny informací, jehož cílem je zajistit, aby občané nemohli volit či být voleni v týchž volbách ve více než jednom členském státě.

(21)

Řada průběžných zpráv Komise ohledně uplatňování směrnice 93/109/ES (7), jakož i zpráva z roku 2010 o hodnocení voleb do Evropského parlamentu pořádaných v roce 2009 (8), odhalily nedostatky ve fungování mechanismu, pokud jde o zamezení vícenásobného hlasování či vícenásobné kandidatury. K těmto nedostatkům dochází zejména z důvodu nedostatečných osobních údajů, které členské státy bydliště oznamují podle uvedené směrnice členským státům původu občanů Unie. Nedostatky jsou také způsobeny rozdíly ve volebních kalendářích členských států. V důsledku toho nebylo možno v členském státě původu identifikovat řadu občanů Unie, kteří byli zapsáni do seznamů voličů ve svých členských státech bydliště.

(22)

Opatření přijatá na základě rozsáhlých konzultací s odborníky z členských států a vycházející z osvědčených postupů v této oblasti by mohla účinně řešit některé z těchto nedostatků, neboť by zlepšila fungování mechanismu v průběhu evropských voleb v roce 2014 a zmírnila administrativní zátěž vnitrostátních orgánů.

(23)

Většina členských států již v rámci směrnice 93/109/ES zřídila jediný kontaktní orgán pro výměnu údajů o voličích a kandidátech. Celková účinnost mechanismu by se zvýšila, pokud by takový orgán vytvořily všechny členské státy.

(24)

Data uzavření seznamů voličů se mezi jednotlivými členskými státy značně liší, pohybují se v rozmezí od dvou měsíců do pěti dní před zahájením voleb. Účinnost mechanismu by se zvýšila, pokud by členské státy – s ohledem na rozdílné harmonogramy volebního procesu stanovené v jiných členských státech – zaslaly údaje o voličích v době, kdy vnitrostátní právní úprava příslušných členských států původu ještě umožňuje přijetí nezbytných opatření. V zájmu zvýšení účinnosti mechanismu by mohlo být zlepšeno několik dalších technických aspektů předávání údajů. Mezi uvedené aspekty patří používání společného elektronického formátu a společné znakové sady, způsobu přenosu a metody šifrování s cílem zajistit odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

(25)

Poskytování určitých doplňujících osobních údajů o voličích, které oznámí členské státy bydliště a které nejsou výslovně vyžadovány směrnicí 93/109/ES, by členským státům původu umožnilo efektivnější identifikaci jejich státních příslušníků na seznamech voličů. Osobní údaje, které mohou být nezbytné pro správné fungování mechanismu, se v jednotlivých členských státech liší.

(26)

Veškeré zpracování osobních údajů v rámci mechanismu výměny informací by mělo být v souladu s vnitrostátními právními předpisy, kterými se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (9),

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

DEMOKRATICKÝ PRŮBĚH VOLEB

Podpora a snadnější poskytování informací voličům o přidružení vnitrostátních politických stran k evropským politickým stranám

1.

Členské státy by měly podporovat a usnadňovat poskytování informací voličům o přidružení vnitrostátních politických stran k evropským politickým stranám před volbami a během voleb do Evropského parlamentu mimo jiné tak, že umožní a podpoří uvedení tohoto přidružení na hlasovacích lístcích použitých v těchto volbách.

Poskytování informací voličům o přidružení vnitrostátních politických stran k evropským politickým stranám

2.

Vnitrostátní politické strany účastnící se voleb do Evropského parlamentu by měly před uvedenými volbami veřejně informovat o svém přidružení k evropským politickým stranám. Vnitrostátní politické strany by měly své přidružení k evropským politickým stranám jasně uvést ve všech materiálech souvisejících s kampaní, ve svých sděleních a mediálních vystoupeních.

Podpora kandidáta na funkci předsedy Evropské komise

3.

Evropské a vnitrostátní politické strany by měly před volbami do Evropského parlamentu veřejně oznámit jméno svého kandidáta na funkci předsedy Evropské komise a jeho program.

Vnitrostátní politické strany by měly zajistit, aby jejich mediální vystoupení související s volbami do Evropského parlamentu sloužila také k poskytnutí informací občanům o kandidátovi na funkci předsedy Evropské komise, kterého podporují, jakož i informací o jeho programu.

Společný den voleb

4.

Členské státy by se měly dohodnout na společném dni pro volby do Evropského parlamentu a volební místnosti by měly být uzavřeny ve stejnou dobu.

EFEKTIVNÍ PRŮBĚH VOLEB

Jediný kontaktní orgán

5.

Členské státy by měly zřídit jediný kontaktní orgán odpovědný za výměnu údajů o voličích pro účely provedení článku 13 směrnice 93/109/ES.

Předávání údajů

6.

Členské státy by měly v rámci možností zohlednit volební pravidla v ostatních členských státech; členský stát bydliště by měl zaslat údaje o voličích zavčas, a umožnit tak členskému státu původu přijmout nezbytná opatření.

Dodatečné údaje umožňující efektivnější identifikaci

7.

Členské státy bydliště jsou vyzvány k tomu, aby kromě osobních údajů stanovených v článku 9 směrnice 93/109/ES předaly všechny relevantní osobní údaje, které mohou být nezbytné pro identifikaci voličů orgány jejich členského státu původu.

Technické prostředky pro bezpečné a efektivní předávání údajů

8.

Pro výměnu údajů podle článku 13 směrnice 93/109/ES by členské státy měly použít jednotné a bezpečné elektronické prostředky uvedené v příloze. Členské státy by měly předávat údaje v jednom souboru za členský stát původu a pokud je to nutné, měly by tyto údaje předat v pozdější fázi ještě jednou pro účely jejich aktualizace.

Toto doporučení je určeno členským státům a evropským a vnitrostátním politickým stranám.

V Bruselu dne 12. března 2013.

Za Komisi

Viviane REDING

místopředsedkyně


(1)  COM(2012) 777 final/2.

(2)  COM(2012) 499 final.

(3)  Úř. věst. L 297, 15.11.2003, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 325, 23.11.2012, s. 1.

(5)  Usnesení Evropského parlamentu dne 22. listopadu 2012 o volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 (2012/2829 (RSP)).

(6)  Úř. věst. L 329, 30.12.1993, p. 34.

(7)  KOM(97) 731 v konečném znění, KOM(2000) 843 v konečném znění, KOM(2006) 790 v konečném znění.

(8)  KOM(2010) 605 v konečném znění.

(9)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.


PŘÍLOHA

Podrobná technická opatření pro účely provedení článku 13 směrnice 93/109/ES

1.

Pro účely výměny údajů podle článku 13 směrnice 93/109/ES by členské státy měly použít soubory ve formátu XML (Extensible Markup Language). Tyto soubory XML by měly být předávány bezpečným způsobem, výlučně elektronickou cestou.

2.

Pro účely záznamů a předávání údajů o voličích v rámci mechanismu výměny informací by členské státy měly použít univerzální znakovou sadu (8 bitů) – UTF-8 (Universal Transformation Format 8-bit).

3.

Pro účely zajištění odpovídající úrovně ochrany předávaných osobních údajů by měly členské státy použít doporučení konsorcia W3C týkající se zpracování a syntaxe šifrování XML zahrnující výměnu veřejného a soukromého klíče.


Opravy

21.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/33


Oprava nařízení Komise (ES) č. 839/2008 ze dne 31. července 2008, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o přílohy II, III a IV, které stanoví maximální limity reziduí pesticidů v některých produktech a na jejich povrchu

( Úřední věstník Evropské unie L 234 ze dne 30. srpna 2008 )

Strana 46, příloha, v bodě 1 písm. a), kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 396/2005, v pátém sloupci týkajícím se pymetrozinu:

a)

v řádku týkajícím se číselného kódu 0600000:

místo:

„0,1 (*)“,

má být:

„“;

b)

v řádku týkajícím se číselného kódu 0610000:

místo:

„“,

má být:

„0,1 (*)“.


21.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/34


Oprava nařízení Komise (EU) č. 524/2011 ze dne 26. května 2011, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bifenyl, deltamethrin, ethofumesát, isopyrazam, propikonazol, pymetrozin, pyrimethanil a tebukonazol v některých produktech a na jejich povrchu

( Úřední věstník Evropské unie L 142 ze dne 28. května 2011 )

1.

Strana 15, příloha, v bodě 1, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 396/2005, v šestém sloupci týkajícím se pymetrozinu:

a)

v řádku týkajícím se číselného kódu 0600000:

místo:

„0,1 (*)“,

má být:

„“;

b)

v řádku týkajícím se číselného kódu 0610000:

místo:

„“,

má být:

„0,1 (*)“.

2.

Strana 53, příloha, v bodě 2 písm. b) podbodě i), kterým se mění příloha III část B nařízení (ES) č. 396/2005, v šestém sloupci týkajícím se pymetrozinu:

a)

v řádku týkajícím se číselného kódu 0630000:

místo:

„0,1 (*)“,

má být:

„“;

b)

v řádku týkajícím se číselného kódu 0631000:

místo:

„0,1 (*)“,

má být:

„5“;

c)

v řádku týkajícím se číselného kódu 0631010:

místo:

„0,1 (*)“,

má být:

„5“;

d)

v řádku týkajícím se číselného kódu 0631020:

místo:

„0,1 (*)“,

má být:

„5“;

e)

v řádku týkajícím se číselného kódu 0631030:

místo:

„0,1 (*)“,

má být:

„5“;

f)

v řádku týkajícím se číselného kódu 0631040:

místo:

„0,1 (*)“,

má být:

„5“;

g)

v řádku týkajícím se číselného kódu 0631050:

místo:

„0,1 (*)“,

má být:

„5“;

h)

v řádku týkajícím se číselného kódu 0631990:

místo:

„0,1 (*)“,

má být:

„5“;

i)

v řádku týkajícím se číselného kódu 0632000:

místo:

„0,1 (*)“,

má být:

„5“;

j)

v řádku týkajícím se číselného kódu 0632010:

místo:

„0,1 (*)“,

má být:

„5“;

k)

v řádku týkajícím se číselného kódu 0632020:

místo:

„0,1 (*)“,

má být:

„5“;

l)

v řádku týkajícím se číselného kódu 0632030:

místo:

„0,1 (*)“,

má být:

„5“;

m)

v řádku týkajícím se číselného kódu 0632990:

místo:

„0,1 (*)“,

má být:

„5“;

n)

v řádku týkajícím se číselného kódu 0633000:

místo:

„0,1 (*)“,

má být:

„5“;

o)

v řádku týkajícím se číselného kódu 0633010:

místo:

„0,1 (*)“,

má být:

„5“;

p)

v řádku týkajícím se číselného kódu 0633020:

místo:

„0,1 (*)“,

má být:

„5“;

q)

v řádku týkajícím se číselného kódu 0633990:

místo:

„0,1 (*)“,

má být:

„5“.