ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2013.077.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 77

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 56
20. března 2013


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

 

2013/138/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 18. března 2013 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro obiloviny k prodloužení platnosti Úmluvy o obchodu s obilovinami z roku 1995

1

 

 

2013/139/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 18. března 2013 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro cukr, pokud jde o prodloužení platnosti Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992

2

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 244/2013 ze dne 19. března 2013, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání fosforečnanu vápenatého (E 341 (iii)) v živinných přípravcích určených pro použití v potravinách pro kojence a malé děti ( 1 )

3

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 245/2013 ze dne 19. března 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 272/2009, pokud jde o detekční kontroly kapalin, aerosolů a gelů na letištích EU ( 1 )

5

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 246/2013 ze dne 19. března 2013, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 185/2010, pokud jde o detekční kontroly tekutin, aerosolů a gelů na letištích EU ( 1 )

8

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 247/2013 ze dne 19. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

12

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 248/2013 ze dne 19. března 2013 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2013 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso

14

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 249/2013 ze dne 19. března 2013 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2013 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 539/2007 pro některé produkty v odvětví vajec a vaječného albuminu

16

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 250/2013 ze dne 19. března 2013 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2013 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa

18

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2013/10/EU ze dne 19. března 2013, kterou se mění směrnice Rady 75/324/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů, aby byla její ustanovení o označování přizpůsobena nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí ( 1 )

20

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2013/140/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 18. března 2013 o jmenování jednoho rakouského náhradníka Výboru regionů

23

 

 

2013/141/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 18. března 2013 o jmenování jednoho španělského člena a tří španělských náhradníků Výboru regionů

24

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

20.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 77/1


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 18. března 2013

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro obiloviny k prodloužení platnosti Úmluvy o obchodu s obilovinami z roku 1995

(2013/138/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 207 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k tomu, že:

Úmluva o obchodu s obilovinami z roku 1995 byla uzavřena rozhodnutím Rady 96/88/ES (1) a platnost úmluvy byla pravidelně prodlužována na další dvouletá období. Platnost této úmluvy byla naposledy prodloužena rozhodnutím Mezinárodní rady pro obiloviny v červnu 2011 a úmluva zůstává v platnosti do 30. června 2013. V zájmu Unie je její další prodloužení. Komise, která Unii v Mezinárodní radě pro obiloviny zastupuje, by proto měla být zmocněna hlasovat pro takové prodloužení,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má být jménem Evropské unie zaujat v Mezinárodní radě pro obiloviny, je hlasovat pro prodloužení platnosti Úmluvy o obchodu s obilovinami z roku 1995 na další období až dvou let.

Komise se zmocňuje tento postoj v Mezinárodní radě pro obiloviny vyjádřit.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 18. března 2013.

Za Radu

předseda

S. COVENEY


(1)  Úř. věst. L 21, 27.1.1996, s. 47.


20.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 77/2


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 18. března 2013

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní radě pro cukr, pokud jde o prodloužení platnosti Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992

(2013/139/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 207 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

Mezinárodní dohoda o cukru z roku 1992 byla uzavřena rozhodnutím Rady 92/580/EHS (1) a dohoda vstoupila v platnost dne 1. ledna 1993 na období tří let do dne 31. prosince 1995. Od té doby byla její platnost pravidelně prodlužována na další dvouletá období. Platnost uvedené dohody byla rozhodnutím Mezinárodní rady pro cukr naposledy prodloužena v červnu 2011 a dohoda zůstává v platnosti až do dne 31. prosince 2013. V zájmu Unie je její další prodloužení. Komise, která Unii v Mezinárodní radě pro cukr zastupuje, by proto měla být zmocněna pro takové prodloužení hlasovat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má být jménem Evropské unie zaujat v Mezinárodní radě pro cukr, je hlasovat pro prodloužení platnosti Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992 na další období až dvou let.

Komise se zmocňuje k vyjádření tohoto postoje v Mezinárodní radě pro cukr.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 18. března 2013.

Za Radu

předseda

S. COVENEY


(1)  Úř. věst. L 379, 23.12.1992, s. 15.


NAŘÍZENÍ

20.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 77/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 244/2013

ze dne 19. března 2013,

kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání fosforečnanu vápenatého (E 341 (iii)) v živinných přípravcích určených pro použití v potravinách pro kojence a malé děti

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 a čl. 30 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha III nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinářských přídatných látkách, potravinářských enzymech, potravinářských aromatech a živinách a podmínky jejich použití.

(2)

Uvedený seznam může být pozměněn postupem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (2).

(3)

Podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1331/2008 může být seznam potravinářských přídatných látek Unie aktualizován buď z podnětu Komise, nebo na základě podání žádosti.

(4)

Žádost o povolení použití fosforečnanu vápenatého (E 341 (iii)) jako protispékavé látky přidávané do živinných přípravků určených pro použití v počáteční a pokračovací kojenecké výživě, jak jsou definovány ve směrnici Komise 2006/141/ES ze dne 22. prosince 2006 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě a o změně směrnice 1999/21/ES (3), byla podána dne 19. června 2009 a byla zpřístupněna členským státům.

(5)

Žádost se týká nové položky v příloze III části 5 části B nařízení (ES) č. 1333/2008. Technologická potřeba použití fosforečnanu vápenatého (E 341 (iii)) jako potravinářské přídatné látky se týká jeho schopnosti poskytnout jedinečné vlastnosti jako látka zajišťující sypkost práškových směsí. Výrobek může absorbovat vlhkost z prostředí dosahující až 10 % jeho vlastní hmotnosti, nedochází k tvorbě hrudek ve směsi a přípravky zůstávají sypké, což představuje výhodu pro spotřebitele.

(6)

Vědecký výbor pro potraviny informoval o bezpečnosti fosforečnanu vápenatého (E 341 (iii)) jako potravinářské přídatné látky v živinných přípravcích, které jsou určeny pro použití v počáteční a pokračovací kojenecké výživě, a ve svém stanovisku ze dne 7. června 1996 (4) dospěl k závěru, že používání této látky je přijatelné za předpokladu, že nejsou překročena celková množství stanovená pro vápník, fosfor a pro poměr mezi nimi.

(7)

Vápenaté soli kyseliny orthofosforečné, včetně fosforečnanu vápenatého, jsou minerální látky, které jsou povoleny pro použití v počáteční a pokračovací kojenecké výživě v souladu s přílohou III směrnice 2006/141/ES. Povolení použití fosforečnanu vápenatého (E 341 (iii)) jako protispékavé látky v živinných přípravcích určených pro použití v počáteční a pokračovací kojenecké výživě není proto považováno za bezpečnostní riziko, pokud celková množství vápníku a fosforu nepřekročí mezní hodnoty stanovené pro tyto dvě minerální látky a pro poměr mezi nimi v uvedené směrnici.

(8)

Podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1331/2008 je Komise povinna požádat o stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za účelem aktualizace seznamu potravinářských přídatných látek Unie stanoveného v příloze III nařízení (ES) č. 1333/2008, s výjimkou případů, kdy tato aktualizace pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví.

(9)

Vzhledem k tomu, že povolení použití fosforečnanu vápenatého (E 341 (iii)) jako protispékavé látky v živinných přípravcích určených pro použití v počáteční a pokračovací kojenecké výživě by mělo splňovat mezní hodnoty pro vápník, fosfor a poměr mezi nimi stanovené ve směrnici 2006/141/ES, aktualizace uvedeného seznamu pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví. Proto není nutné žádat Evropský úřad pro bezpečnost potravin o stanovisko.

(10)

Je proto vhodné povolit používání fosforečnanu vápenatého (E 341 (iii)) jako protispékavé látky v živinných přípravcích určených pro použití v počáteční a pokračovací kojenecké výživě.

(11)

Příloha III nařízení (ES) č. 1333/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a Evropský parlament ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. března 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 401, 30.12.2006, s. 1.

(4)  Zprávy Vědeckého výboru pro potraviny, čtyřicátá řada, 1997.


PŘÍLOHA

V příloze III části 5 části B nařízení (ES) č. 1333/2008 se položka pro potravinářskou přídatnou látku E 341 (iii) nahrazuje tímto:

„E 341 (iii)

Fosforečnan vápenatý

maximální přenos 150 mg/kg jako P2O5 a v rámci mezních hodnot pro vápník, fosfor a poměr mezi nimi stanovených ve směrnici 2006/141/ES

všechny živiny

počáteční a pokračovací kojenecká výživa podle směrnice 2006/141/ES

maximální množství 1 000 mg/kg vyjádřené jako P2O5 ze všech zdrojů v konečné potravině, které je uvedeno v příloze II části E bodě 13.1.3

všechny živiny

obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti podle směrnice 2006/125/ES“


20.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 77/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 245/2013

ze dne 19. března 2013,

kterým se mění nařízení (ES) č. 272/2009, pokud jde o detekční kontroly kapalin, aerosolů a gelů na letištích EU

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 300/2008 je Komise povinna přijmout obecná opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky společných základních norem stanovených v příloze I uvedeného nařízení jejich doplněním.

(2)

Obecná opatření doplňující společné základní normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy jsou stanovena v nařízení Komise (ES) č. 272/2009 ze dne 2. dubna 2009, kterým se doplňují společné základní normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy stanovené v příloze nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 (2). Konkrétně příloha nařízení (ES) č. 272/2009 stanoví metody, a to včetně technologií, pro detekci kapalných výbušnin u tekutin, aerosolů a gelů (LAG), jejichž vnášení do vyhrazených bezpečnostních prostor a na palubu letadel je povoleno.

(3)

Za účelem postupného zavedení systému detekční kontroly kapalných výbušnin stanovila příloha nařízení Komise (EU) č. 297/2010 dne 9. dubna 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 272/2009, kterým se doplňují společné základní normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy (3), dvě data: 29. dubna 2011 pro detekční kontroly kapalin, aerosolů a gelů (LAG) získaných na letišti třetí země nebo na palubě letadla leteckého dopravce třetí země a 29. dubna 2013 pro detekční kontroly všech kapalin, aerosolů a gelů.

(4)

Nařízení Komise (EU) č. 720/2011 ze dne 22. července 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 272/2009, kterým se doplňují společné základní normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy, pokud se týká postupného zavádění detekční kontroly tekutin, aerosolů a gelů na letištích EU (4), zrušilo datum zavedení 29. dubna 2011, protože vývoj na úrovni EU a mezinárodní úrovni krátce před datem 29. dubna 2011 prokázal, že jen málo letišť by bylo účinně schopno poskytnout zařízení detekční kontroly a že by cestujícím nemuselo být jasné, zda je povoleno vnášení tekutin, aerosolů a gelů získaných na letišti třetí země nebo na palubě letadla leteckého dopravce mimo Společenství do vyhrazených bezpečnostních prostor a na palubu letadel.

(5)

Vývoj technologií nebo předpisů na úrovni Unie i mezinárodní úrovni může ovlivnit data stanovená v příloze nařízení (ES) č. 272/2009 a Komise může případně předložit návrhy na revizi, zejména s ohledem na funkčnost zařízení a pohodlí cestujících.

(6)

Komise úzce spolupracovala se všemi dotyčnými stranami za účelem posouzení situace ohledně detekčních kontrol kapalin, aerosolů a gelů na letištích EU do července 2012. V rámci této spolupráce byly provedeny provozní zkoušky. Posouzení situace Komisí bylo v červenci 2012 předáno Evropskému parlamentu a Radě ve formě zprávy Komise (5).

(7)

Na základě tohoto posouzení a zejména s ohledem na značné provozní riziko, jestliže by od 29. dubna 2013 musely být veškeré tekutiny, aerosoly a gely povinně podrobovány detekční kontrole kapalných výbušnin na všech letištích Unie, má Komise za to, že toto datum by mělo být nahrazeno postupným zrušením omezení, které zajišťuje zachování vysoké úrovně ochrany před protiprávními činy a pohodlí cestujících ve všech etapách, jak je podrobně popsáno v prováděcích pravidlech.

(8)

Příloha nařízení (ES) č. 272/2009 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Regulativního výboru pro ochranu civilního letectví,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 272/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. března 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 72.

(2)  Úř. věst. L 91, 3.4.2009, s. 7.

(3)  Úř. věst. L 90, 10.4.2010, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 193, 23.7.2011, s. 19.

(5)  COM(2012) 404, 18.7.2012, nebylo zveřejněno.


PŘÍLOHA

Příloha nařízení (ES) č. 272/2009 se mění takto:

a)

V části A se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

K detekční kontrole kabinových zavazadel, předmětů vnášených osobami jinými než cestujícími, pošty leteckého dopravce a materiálů leteckého dopravce, pokud se nemají nakládat do nákladového prostoru letadla, palubních zásob a letištních dodávek:

a)

ruční prohlídka;

b)

vizuální kontrola;

c)

rentgen;

d)

systémy detekce výbušnin (EDS);

e)

psi cvičení k zjišťování výbušnin (EDD);

f)

zařízení pro stopovou detekci výbušnin (ETD) a

g)

zařízení systémů pro detekci kapalných výbušnin (LEDS).“

b)

Část B.1 se nahrazuje tímto:

„ČÁST B1.

Kapaliny, aerosoly a gely

Vnášení kapalin, aerosolů a gelů do vyhrazených bezpečnostních prostor se povoluje za předpokladu, že se podrobí detekční kontrole nebo jsou od detekční kontroly osvobozeny v souladu s požadavky prováděcích pravidel přijatých podle čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 300/2008.“


20.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 77/8


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 246/2013

ze dne 19. března 2013,

kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 185/2010, pokud jde o detekční kontroly tekutin, aerosolů a gelů na letištích EU

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 300/2008 by Komise měla přijmout prováděcí opatření ke společným základním normám v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy stanoveným v příloze I uvedeného nařízení.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 272/2009 (2), kterým se doplňují společné základní normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy, ve znění pozdějších změn, stanoví metody, a to včetně technologií, pro detekci kapalných výbušnin u tekutin, aerosolů a gelů (LAG), jejichž vnášení do vyhrazených bezpečnostních prostor a na palubu letadel je povoleno.

(3)

Komise může podávat návrhy na revizi, zejména s přihlédnutím k provozuschopnosti zařízení a pohodlí cestujících a vzhledem ke zprávě (3) Komise Evropskému parlamentu a Radě o posouzení situace, pokud jde o bezpečnostní detekční kontroly tekutin, aerosolů a gelů na letištích EU. Komise považuje za vhodné zavést povinnou detekční kontrolu kapalných výbušnin u tekutin, aerosolů a gelů prodávaných na letištích a leteckými dopravci v zapečetěných bezpečnostních baleních, která jsou zjevně neporušená (STEB), jakož i tekutin, aerosolů a gelů, které jsou určeny k použití během cesty pro léčebné účely nebo z důvodu zvláštního požadavku na stravování, včetně dětské výživy.

(4)

Komise je odhodlána omezení přepravy tekutin, aerosolů a gelů úplně zrušit. Na základě zkušeností získaných ze zavedení detekčních kontrol od ledna 2014 by Komise do konce roku 2014 měla přezkoumat situaci a vymezit v úzké spolupráci se všemi dotčenými stranami jeden nebo více dalších kroků potřebných k dosažení tohoto cíle, pokud možno během dalších dvou let po prvním kroku.

(5)

Komise by měla pozorně sledovat technologický vývoj detekčních systémů kapalných výbušnin s cílem případně umožnit letištím, aby v budoucnu mohla využívat systémy pro detekční kontrolu, které jsou schopné účinně odhalit více hrozeb najednou (např. pevné a kapalné výbušniny) a zjednodušit kontrolu cestujících.

(6)

Nařízení Komise (EU) č. 185/2010 ze dne 4. března 2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (4) by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ochranu civilního letectví,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 185/2010 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Do 30. června 2013 podají letiště nebo subjekt zodpovědný za detekční kontroly příslušným orgánům zprávu o stavu provádění pravidel týkajících se zavádění a využívání zařízení pro detekční kontroly tekutin. Do 1. září 2013 o tom členské státy podají zprávu Komisi.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Bod 2 přílohy se použije ode dne 31. ledna 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. března 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 72.

(2)  Úř. věst. L 91, 3.4.2009, s. 7.

(3)  COM(2012) 404, 18.7.2012, nebylo zveřejněno.

(4)  Úř. věst. L 55, 5.3.2010, s. 1.


PŘÍLOHA

1.

Příloha nařízení (EU) č. 185/2010 se mění takto:

a)

V kapitole 4 bodě 4.0.4. se doplňuje nové písmeno c), které zní:

„c)

se zařízením systémů detekce kapalných výbušnin (LEDS) rozumí zařízení schopné zjistit nebezpečné materiály, které splňuje ustanovení bodu 12.7 přílohy rozhodnutí Komise K(2010) 774.“

b)

V kapitole 4 se bod 4.1.3.4 písm. g) nahrazuje tímto:

„g)

byly získány na jednom z letišť ve třetí zemi uvedených v doplňku 4-D, pod podmínkou, že tekutina, aerosol a gel jsou zapečetěny v bezpečnostním balení, které je zjevně neporušené (STEB) a které obsahuje dostatečný doklad o zakoupení v provozní části uvedeného letiště během předcházejících 36 hodin. Výjimky stanovené v tomto bodě mohou být použity nejpozději do 30. ledna 2014.“

c)

V kapitole 4 se zrušují body 4.1.3.1 a 4.1.3.2.

d)

V kapitole 12 se bod 12.7.1.1 nahrazuje tímto:

„12.7.1.1

Zařízení LEDS je schopno odhalit a pomocí poplachového signálu označit stanovené a vyšší jednotlivé množství nebezpečných materiálů v tekutinách, aerosolech a gelech.“

e)

V kapitole 12 se bod 12.7.2 nahrazuje tímto:

„12.7.2   Standardy pro zařízení systémů detekce kapalných výbušnin (LEDS)

12.7.2.1

Pro zařízení LEDS existují tři standardy. Podrobné požadavky na tyto standardy jsou stanoveny ve zvláštním rozhodnutí Komise.

12.7.2.2

Všechna zařízení LEDS musí splňovat standard 1.

Zařízení LEDS splňující standard 1 se mohou používat nejpozději do 30. ledna 2016.

12.7.2.3

Standard 2 se vztahuje na všechna zařízení LEDS, která byla nainstalována ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Všechna zařízení LEDS musí odpovídat standardu 2 s účinkem ode dne 31. ledna 2016.“

2.

S účinkem ode dne 31. ledna 2014 se příloha nařízení (EU) č. 185/2010 mění takto:

a)

V kapitole 4 se bod 4.1.2.2 nahrazuje tímto:

„4.1.2.2

Příslušný subjekt na všech letištích musí po vstupu do vyhrazených bezpečnostních prostorů podrobit detekční kontrole alespoň tekutiny, aerosoly a gely získané na letišti nebo na palubě letadla, které jsou zapečetěny v bezpečnostním balení, uvnitř kterého je vystaven dostatečný doklad o zakoupení v neveřejném prostoru letiště nebo na palubě letadla, a rovněž tekutiny, aerosoly a gely, které jsou určeny k použití během cesty pro léčebné účely nebo z důvodu zvláštního požadavku na stravování, včetně dětské výživy.

Před detekční kontrolou je nutno tekutiny, aerosoly a gely vyjmout z kabinového zavazadla a podrobit je detekční kontrole odděleně od ostatních předmětů v kabinovém zavazadle, není-li zařízení používané k detekční kontrole kabinových zavazadel také schopno podrobit detekční kontrole větší počet uzavřených nádob s tekutinami, aerosoly a gely uvnitř zavazadla.

Jsou-li tekutiny, aerosoly a gely vyňaty z kabinového zavazadla, cestující předloží:

a)

všechny tekutiny, aerosoly a gely v samostatných nádobách o objemu maximálně 100 mililitrů nebo jeho ekvivalentu v jednom průhledném plastovém sáčku, který lze opakovaně zapečetit a jehož objem nepřesahuje 1 litr, přičemž obsah plastového sáčku se do něj musí bez problému vejít a sáček musí být úplně uzavřený, a

b)

všechny ostatní tekutiny, aerosoly a gely, včetně bezpečnostních balení, která jsou zjevně neporušená a obsahují tekutiny, aerosoly a gely.

Příslušné orgány, letecké společnosti a letiště musí cestujícím poskytnout příslušné informace o svých detekčních kontrolách tekutin, aerosolů a gelů.“

b)

V kapitole 4 se bod 4.1.3 nahrazuje tímto:

„4.1.3   Detekční kontrola tekutin, aerosolů a gelů (LAG)

4.1.3.1

Tekutiny, aerosoly a gely vnášené cestujícími mohou být na vstupu do vyhrazených bezpečnostních prostorů osvobozeny od detekční kontroly na zařízení LEDS, jestliže:

a)

jsou tekutiny, aerosoly a gely v samostatných nádobách o objemu maximálně 100 mililitrů nebo jeho ekvivalentu v jednom průhledném plastovém sáčku, který lze opakovaně zapečetit a jehož objem nepřesahuje 1 litr, přičemž obsah plastového sáčku se do něj musí bez problému vejít a sáček musí být úplně uzavřený, nebo

b)

jsou tekutiny, aerosoly a gely po zakoupení na místě v neveřejném prostoru letiště zapečetěny ve speciálním bezpečnostním balení, které je zjevně neporušené,

c)

tekutiny, aerosoly a gely v bezpečnostním balení, které je zjevně neporušené, pocházejí z jiného letiště EU nebo letadla dopravce EU a jsou před opuštěním vyhrazeného bezpečnostního prostoru znovu zapečetěny ve speciálním bezpečnostním balení, které je zjevně neporušené,

d)

tekutiny, aerosoly a gely jsou na místě podrobeny detekční kontrole na zařízení LEDS v neveřejném prostoru letiště a jsou potom zapečetěny ve speciálním bezpečnostním balení, které je zjevně neporušené.

Platnost výjimek uvedených v písmenech c) a d) skončí dnem 31. prosince 2015.

4.1.3.2

Speciální bezpečnostní balení, které je zjevně neporušené, uvedené v písmenech b) až d) bodu 4.1.3.1 musí:

a)

být zřetelně identifikovatelné jako bezpečnostní balení, které je zjevně neporušené, pocházející z uvedeného letiště,

b)

mít uvnitř umístěn doklad o zakoupení nebo opětovném zapečetění na uvedeném letišti v období předcházejících tří hodin,

c)

podléhat dodatečným ustanovením obsaženým ve zvláštním rozhodnutí Komise.

4.1.3.3

Detekční kontrola tekutin, aerosolů a gelů podléhá také dodatečným ustanovením obsaženým ve zvláštním rozhodnutí Komise.“

c)

Doplněk 4-D se zrušuje.


20.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 77/12


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 247/2013

ze dne 19. března 2013

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. března 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

73,8

TN

97,8

TR

121,1

ZZ

97,6

0707 00 05

JO

194,1

MA

152,2

TR

139,5

ZZ

161,9

0709 91 00

EG

66,7

ZZ

66,7

0709 93 10

MA

42,0

TR

90,4

ZZ

66,2

0805 10 20

EG

61,2

IL

69,8

MA

62,8

TN

55,9

TR

70,7

ZZ

64,1

0805 50 10

TR

78,4

ZZ

78,4

0808 10 80

AR

116,0

BR

97,9

CL

134,3

CN

76,4

MK

32,3

US

184,9

ZA

115,3

ZZ

108,2

0808 30 90

AR

113,5

CL

155,7

CN

84,8

TR

168,0

US

194,3

ZA

103,8

ZZ

136,7


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


20.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 77/14


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 248/2013

ze dne 19. března 2013

o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2013 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 533/2007 ze dne 14. května. 2007 o otevření a správě celních kvót v odvětví drůbežího masa (3), a zejména na čl. 5 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 533/2007 otevřelo celní kvóty pro dovoz produktů v odvětví drůbežího masa.

(2)

Žádosti o dovozní licence podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2013 pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2013 přesahují pro některé kvóty dostupná množství. Je proto třeba určit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a to stanovením koeficientu přidělení, který se použije pro požadovaná množství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na žádosti o dovozní licence podané podle nařízení (ES) č. 533/2007 pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2013 se vztahují přídělové koeficienty uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 20. března 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. března 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 125, 15.5.2007, s. 9.


PŘÍLOHA

Číslo skupiny

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro žádosti o dovozní licence podané pro podobdobí od 1.4.2013–30.6.2013

(%)

P1

09.4067

9,733479

P3

09.4069

0,329972


20.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 77/16


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 249/2013

ze dne 19. března 2013

o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2013 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 539/2007 pro některé produkty v odvětví vajec a vaječného albuminu

EVROPSKÁ KOMISE

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 539/2007 ze dne 15. května 2007 o otevření a správě celních kvót v odvětví vajec a vaječného albuminu (3), a zejména na čl. 5 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 539/2007 otevřelo celní kvóty pro dovoz produktů z odvětví vajec a vaječného albuminu.

(2)

Žádosti o dovozní licence podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2013 pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2013 přesahují pro některé kvóty dostupná množství. Je proto třeba určit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a to stanovením koeficientu přidělení, který se použije pro požadovaná množství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na žádosti o dovozní licence podané podle nařízení (ES) č. 539/2007 pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2013 se vztahují koeficienty přidělení uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 20. března 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. března 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 128, 16.5.2007, s. 19.


PŘÍLOHA

Číslo skupiny

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro žádosti o dovozní licence podané pro podobdobí od 1.4.2013–30.6.2013

(%)

E2

09.4401

35,679089


20.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 77/18


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 250/2013

ze dne 19. března 2013

o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2013 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1385/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 774/94, pokud jde o otevření a správu některých celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa (3), a zejména na čl. 5 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Žádosti o dovozní licence podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2013 pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2013 přesahují pro některé kvóty dostupná množství. Je proto třeba určit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a to stanovením koeficientu přidělení, který se použije pro požadovaná množství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na žádosti o dovozní licence podané podle nařízení (ES) č. 1385/2007 pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2013 se vztahují koeficienty přidělení uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 20. března 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. března 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 309, 27.11.2007, s. 47.


PŘÍLOHA

Číslo skupiny

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro žádosti o dovozní licence podané pro podobdobí od 1.4.2013–30.6.2013

(%)

1

09.4410

0,275711

2

09.4411

0,282249

3

09.4412

0,303802

4

09.4420

0,415976

6

09.4422

0,418413


SMĚRNICE

20.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 77/20


SMĚRNICE KOMISE 2013/10/EU

ze dne 19. března 2013,

kterou se mění směrnice Rady 75/324/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů, aby byla její ustanovení o označování přizpůsobena nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 75/324/EHS ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů (1), a zejména na článek 5 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 75/324/EHS klasifikuje aerosolové rozprašovače jako „nehořlavé“, „hořlavé“ a „extrémně hořlavé“ podle klasifikačních kritérií stanovených v příloze uvedené směrnice. Pokud je aerosolový rozprašovač klasifikován jako „hořlavý“ nebo „extrémně hořlavý“, musí být označen symbolem plamene a standardními pokyny pro bezpečné zacházení S2 a S16 stanovými ve směrnici Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (2).

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (3) stanoví harmonizaci klasifikace a označování látek a směsí v rámci Unie. Zahrnuje kritéria na úrovni Unie pro klasifikaci a označování látek a směsí stanovená Globálně harmonizovaným systémem klasifikace a označování chemických látek, který byl přijat na mezinárodní úrovni v rámci struktury OSN.

(3)

Nařízení (ES) č. 1272/2008 zruší a nahradí směrnici 67/548/EHS a směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (4) s účinností od 1. června 2015. Je proto nutné přizpůsobit ustanovení směrnice 75/324/EHS týkající se označování uvedenému nařízení.

(4)

V souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 je třeba rozlišovat mezi datem použitelnosti vnitrostátních prováděcích předpisů týkajících se aerosolových rozprašovačů obsahujících jedinou látku a datem použitelnosti vnitrostátních prováděcích předpisů týkajících se aerosolových rozprašovačů obsahujících směsi. Výrobci aerosolových rozprašovačů obsahujících směsi by však měli mít možnost dobrovolně uplatňovat požadavky této směrnice týkající se označování již k dřívějšímu datu.

(5)

V souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 a s cílem zabránit zbytečnému zatížení podniků je stanoveno přechodné období pro aerosolové rozprašovače obsahující směsi, které byly označeny v souladu s platnými právními předpisy před 1. červnem 2015 a do tohoto data uvedeny na trh, což umožní jejich další uvádění na trh, aniž by musely být znovu označeny.

(6)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobování směrnice o aerosolových rozprašovačích technickému pokroku,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny směrnice 75/324/EHS

Směrnice 75/324/EHS se mění takto:

1)

V článku 8 se odstavec 1 mění takto:

a)

úvodní věta se nahrazuje tímto:

„1.   Aniž je dotčeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (5), musí být na každém aerosolovém rozprašovači nebo, pokud to neumožňují jeho malé rozměry (při maximálním objemu 150 ml nebo menším), na štítku k němu připevněném uvedeny viditelně, zřetelně a nesmazatelně tyto údaje:

b)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

údaje uvedené v bodě 2.2 přílohy,“.

2)

Příloha se mění takto:

a)

v bodě 1 se vkládají nové body 1.7a a 1.7b, které znějí:

„1.7a   Látka

„Látkou“ se rozumí látka podle definice v čl. 2 odst. 7 nařízení (ES) č. 1272/2008.

1.7b   Směs

„Směsí“ se rozumí směs podle definice v čl. 2 odst. 8 nařízení (ES) č. 1272/2008.“;

b)

v bodu 2 se body 2.2 až 2.4 nahrazují tímto:

„2.2   Označení

Aniž je dotčeno nařízení (ES) č. 1272/2008, musí označení každého aerosolového rozprašovače obsahovat tyto viditelné, zřetelné a nesmazatelné údaje:

a)

při jakékoli náplni:

i)

standardní věta o nebezpečnosti H229: „Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout“,

ii)

pokyny pro bezpečné zacházení P210 a P251 uvedené příloze IV části 1 tabulce 6.2 nařízení (ES) č. 1272/2008,

iii)

pokyny pro bezpečné zacházení P410 a P412 uvedené v příloze IV části 1 tabulce 6.4 nařízení (ES) č. 1272/2008,

iv)

pokyn pro bezpečné zacházení P102 uvedený v příloze IV části 1 tabulce 6.1 nařízení (ES) č. 1272/2008, pokud je aerosolový rozprašovač spotřebním výrobkem,

v)

veškeré další pokyny k používání, které spotřebitele upozorní na specifická nebezpečí spojená s výrobkem. Je-li k aerosolovému rozprašovači přiložen samostatný návod k použití, musí v něm být takové pokyny k používání uvedeny;

b)

je-li aerosol klasifikován jako „nehořlavý“ na základě kritérií stanovených v bodě 1.9, signální slovo „varování“;

c)

je-li aerosol klasifikován jako „hořlavý“ na základě kritérií stanovených v bodě 1.9, signální slovo „varování“ a další prvky označení pro „hořlavé aerosoly kategorie 2“ uvedené v tabulce 2.3.2 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008;

d)

je-li aerosol klasifikován jako „extrémně hořlavý“ na základě kritérií stanovených v bodě 1.9, signální slovo „nebezpečí“ a další prvky označení pro „hořlavé aerosoly kategorie 1“ uvedené v tabulce 2.3.2 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008.

2.3   Objem kapalné fáze

Při 50 °C nesmí objem kapalné fáze překročit 90 % obj. netto.“

Článek 2

Přechodná ustanovení

1.   Odchylně od čl. 3 odst. 1 třetího pododstavce mohou být aerosolové rozprašovače, které obsahují směsi, označeny podle článku 1 před 1. červnem 2015.

2.   Odchylně od čl. 3 odst. 1 třetího pododstavce nemusí být aerosolové rozprašovače, které obsahují směsi a byly uvedeny na trh před 1. červnem 2015, znovu označeny podle článku 1 do 1. června 2017.

Článek 3

Provedení

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 19. března 2014. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Pokud jde o aerosolové rozprašovače obsahující látku, použijí tyto předpisy ode dne 19. června 2013.

Pokud jde o aerosolové rozprašovače obsahující směsi, použijí tyto předpisy ode dne 1. června 2015.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 19. března 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 147, 9.6.1975, s. 40.

(2)  Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 200, 30.7.1999, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.“;


ROZHODNUTÍ

20.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 77/23


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 18. března 2013

o jmenování jednoho rakouského náhradníka Výboru regionů

(2013/140/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,

s ohledem na návrh rakouské vlády,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ve dnech 22. prosince 2009 a 18. ledna 2010 Rada přijala rozhodnutí 2009/1014/EU (1) a 2010/29/EU (2) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2010 do 25. ledna 2015.

(2)

Po skončení mandátu paní Elisabeth GROSSMANNOVÉ se uvolnilo jedno místo náhradníka Výboru regionů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Náhradníkem Výboru regionů je na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2015, jmenován:

pan Michael SCHICKHOFER, Landesrat.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 18. března 2013.

Za Radu

předseda

S. COVENEY


(1)  Úř. věst. L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  Úř. věst. L 12, 19.1.2010, s. 11.


20.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 77/24


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 18. března 2013

o jmenování jednoho španělského člena a tří španělských náhradníků Výboru regionů

(2013/141/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,

s ohledem na návrh španělské vlády,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 22. prosince 2009 a dne 18. ledna 2010 Rada přijala rozhodnutí 2009/1014/EU (1) a 2010/29/EU (2) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2010 do 25. ledna 2015.

(2)

Po skončení mandátu pana Francisca Javiera LÓPEZ ÁLVAREZE se uvolnilo jedno místo člena Výboru regionů, Po skončení mandátu pana Guillerma ECHENIQUE GONZÁLEZE, pana Senéna FLORENSA I PALAUA a paní Elviry SAINT-GERONS HERREROVÉ se uvolnily místa tří náhradníků,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Do Výboru regionů jsou na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2015, jmenováni:

a)

jako člen:

pan Iñigo URKULLU RENTERIA, Presidente del Gobierno Vasco

a

b)

jako náhradníci:

paní María Ángeles ELORZO ZUBIRÍOVÁ, Secretaria General de Acción Exterior del Gobierno Vasco

pan Roger ALBINYANA I SAIGÍ, Secretario de Asuntos Exteriores, Generalitat de Cataluña

paní Maria Sol CALZADO GARCÍOVÁ, Secretaria General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 18. března 2013.

Za Radu

předseda

S. COVENEY


(1)  Úř. věst. L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  Úř. věst. L 12, 19.1.2010, s. 11.