ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2013.068.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 68

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 56
12. března 2013


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 205/2013 ze dne 7. března 2013, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) č. 2/2012 z dovozu některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz některých spojovacích prostředků z korozivzdorné oceli zasílaných z Filipín, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Filipín či nikoli, a kterým se zastavuje šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených uvedeným nařízením dovozem některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli zasílaných z Malajsie a Thajska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Thajska či nikoli

1

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 206/2013 ze dne 11. března 2013, kterým se provádí čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) č. 359/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu

9

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 207/2013 ze dne 11. března 2013, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o lhůtu pro přezkum rozhodnutí o zvláštní podpoře pro rok 2013, a od nařízení Komise (ES) č. 1120/2009, pokud jde o oznamování tohoto přezkumu

14

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 208/2013 ze dne 11. března 2013 o požadavcích na sledovatelnost u klíčků a semen určených k produkci klíčků ( 1 )

16

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 209/2013 ze dne 11. března 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005, pokud jde o mikrobiologická kritéria pro klíčky a pravidla pro odběr vzorků z jatečně upravených těl drůbeže a čerstvého drůbežího masa ( 1 )

19

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 210/2013 ze dne 11. března 2013 o schvalování provozů produkujících klíčky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ( 1 )

24

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 211/2013 ze dne 11. března 2013 o požadavcích na osvědčení pro dovoz klíčků a semen určených k produkci klíčků do Unie ( 1 )

26

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 212/2013 ze dne 11. března 2013, kterým se nahrazuje příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o doplnění a změny ohledně produktů uvedených v této příloze ( 1 )

30

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 213/2013 ze dne 11. března 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

53

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2013/9/EU ze dne 11. března 2013, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství ( 1 )

55

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady 2013/124/SZBP ze dne 11. března 2013, kterým se mění rozhodnutí 2011/235/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům s ohledem na situaci v Íránu

57

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

12.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 68/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 205/2013

ze dne 7. března 2013,

kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) č. 2/2012 z dovozu některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz některých spojovacích prostředků z korozivzdorné oceli zasílaných z Filipín, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Filipín či nikoli, a kterým se zastavuje šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených uvedeným nařízením dovozem některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli zasílaných z Malajsie a Thajska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Thajska či nikoli

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na článek 13 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

1.   POSTUP

1.1   Stávající opatření

(1)

Prováděcím nařízením (EU) č. 2/2012 (2) uložila Rada konečné antidumpingové clo ve výši 24,7 % z dovozu některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli pocházejících z Čínské lidové republiky (dále též „ČLR“) pro všechny společnosti, které nejsou zmíněny v čl. 1 odst. 2 uvedeného nařízení, na základě přezkumu před pozbytím platnosti opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 1890/2005 (3) (dále jen „původní nařízení“). Na tato opatření se bude dále odkazovat jako na „platná opatření“ nebo „původní opatření“ a na šetření, na jehož základě byla původním nařízením opatření uložena, se bude dále odkazovat jako na „původní šetření“.

1.2   Zahájení šetření

(2)

Poté, co bylo po konzultaci s poradním výborem shledáno, že existují dostatečné důkazy prima facie pro zahájení šetření podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení, rozhodla Evropská komise (dále jen „Komise“), že z vlastního podnětu prošetří možné obcházení antidumpingových opatření uložených z dovozu některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli pocházejících z Čínské lidové republiky a zavede celní evidenci dovozu některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli zasílaných z Malajsie, Thajska a Filipín bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie, Thajska a Filipín či nikoli.

(3)

Šetření bylo zahájeno dne 15. června 2012 nařízením Komise (EU) č. 502/2012 (4) (dále jen „zahajovací nařízení“).

(4)

Důkazy prima facie, které má Komise k dispozici, spočívaly v tom, že po uložení opatření stanovených v původním nařízení došlo k podstatné změně obchodních toků týkajících se vývozu z ČLR, Malajsie, Thajska a Filipín do Unie, pro kterou mimo uložení opatření stanovených v původním nařízení neexistuje dostatečné opodstatnění nebo důvod. Tato změna údajně vyplynula z překládky některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli pocházejících z ČLR v Malajsii, Thajsku a na Filipínách na cestě do Unie.

(5)

Důkazy dále poukázaly na skutečnost, že byly mařeny vyrovnávací účinky platných opatření, pokud se jedná o množství i ceny. Z důkazů vyplynulo, že ceny u tohoto zvýšeného objemu dovozu z Malajsie, Thajska a Filipín byly nižší než cena, která nepůsobí újmu, stanovená v rámci původního šetření a upravená vzhledem k nárůstu nákladů na suroviny.

(6)

Kromě toho existovaly důkazy o tom, že ceny některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli zasílaných z Malajsie, Thajska a Filipín byly dumpingové ve srovnání s běžnou hodnotou, která byla stanovena během původního šetření, upravenou vzhledem k nárůstu nákladů na suroviny.

1.3   Šetření

(7)

Komise o zahájení šetření oficiálně informovala orgány ČLR, Malajsie, Thajska a Filipín, vyvážející výrobce v těchto zemích, známé dotčené dovozce v Unii a výrobní odvětví Unie.

(8)

Výrobcům/vývozcům v Malajsii, Thajsku a na Filipínách známým Komisi nebo prostřednictvím zastoupení dotčených zemí při Evropské unii byly zaslány formuláře pro osvobození. Výrobcům/vývozcům v ČLR známým Komisi nebo prostřednictvím zastoupení ČLR při Evropské unii byly zaslány dotazníky. Dotazníky byly zaslány také známým dovozcům v Unii.

(9)

Zúčastněné strany dostaly možnost, aby písemně předložily svá stanoviska a požádaly o slyšení ve lhůtě stanovené v zahajovacím nařízení. Všechny strany byly informovány o tom, že odmítnutí spolupráce by mohlo vést k použití článku 18 základního nařízení a k závěrům založeným pouze na dostupných údajích.

(10)

Sedm malajských výrobců/vývozců, šest thajských a tři filipínští a jejich případné společnosti ve spojení v ČLR vyplnily formuláře pro osvobození. Předložení těchto formulářů byla v případě dvou malajských společností, jedné thajské a jedné filipínské z formálních důvodů zamítnuta, jelikož v případě dotčených společností bylo buď zjištěno, že nejsou výrobci výrobku, který je předmětem šetření, nebo po předložení formuláře pro osvobození nespolupracovaly, nebo byl formulář pro osvobození předložen ve velmi pozdní fázi šetření.

(11)

Odpovědi na dotazník předložili dva čínští vývozci a čtyři dovozci/skupiny dovozců z Unie.

(12)

Komise provedla inspekce na místě v prostorách těchto společností:

MCP Precision Sdn. Bhd. (Malajsie)

Sofasco Industries (M) Sdn. Bhd. (Malajsie)

Tigges Fastener Technology Sdn. Bhd. (Malajsie) a její obchodní společnosti ve spojení Tigges Fastener Trading Sdn. Bhd. (Malajsie)

Tong Heer Fasteners Co. Sdn. Bhd. (Malajsie)

Well Union Metal Sdn. Bhd. (Malajsie) a jejích společností ve spojení na Tchaj-wanu: Linkwell Industry a Linkfast Industry

A.B.P. Stainless Steel Fastener Co., Ltd. (Thajsko)

Dura Fasteners Co., Ltd. (Thajsko)

Taiyo Fasteners Co., Ltd. (Thajsko)

Tong Heer Fasteners Co., Ltd. (Thajsko)

TPC Stainless & Steel Fasteners Co., Ltd. (Thajsko) a jejích společností ve spojení TPC Fasteners Co. Ltd, Thai Phaisarn Fastening Co. Ltd. a Phaisarn Fastening Ltd. Part. (Thajsko)

Multi-Tek Fastenres Inc. (Filipíny) a její společnosti ve spojení na Tchaj-wanu Multi-Tek Fasteners & Parts Manufacturer Inc.

Phil Shin Works Corporation (Filipíny)

Rosario Fasteners Corporation (Filipíny) a její společnosti ve spojení na Tchaj-wanu Lu Chu Shin Yee Works Co., Ltd.

1.4   Období, o němž se podává zpráva, a období šetření

(13)

Období, o němž se podává zpráva, tj. období, pro něž byly prováděny testy přidané hodnoty a výpočty dumpingu/prodeje pod cenou, je období 12 měsíců od 1. dubna 2011 do 31. března 2012. Období šetření, tj. období, pro něž byly prováděny analýzy změn obchodních toků a zkoumány možné praktiky spojené s obcházením, je období od uložení původních opatření do konce období, o němž se podává zpráva.

2.   VÝSLEDKY ŠETŘENÍ

2.1   Obecné informace

(14)

V souladu s čl. 13 odst. 1 základního nařízení byla existence obcházení posouzena prostřednictvím postupné analýzy, jejímž účelem bylo zjistit, zda dochází ke změně obchodních toků mezi ČLR, třemi dotčenými zeměmi a Unií; zda je tato změna způsobena praktikami, zpracovatelskými postupy nebo pracemi, pro něž mimo uložení cla neexistuje dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod; zda existují důkazy o újmě nebo o tom, že vyrovnávací účinky cla jsou mařeny, pokud jde o ceny a/nebo množství výrobku, který je předmětem šetření; a zda existují důkazy o dumpingu ve vztahu k běžné hodnotě stanovené v původním šetření, v případě nutnosti v souladu s článkem 2 základního nařízení.

2.2   Dotčený výrobek a výrobek, který je předmětem šetření

(15)

Výrobkem dotčeným možným obcházením jsou některé spojovací prostředky a jejich části z korozivzdorné oceli pocházející z Čínské lidové republiky, v současnosti kódů KN 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 a 7318 15 70 (dále jen „dotčený výrobek“).

(16)

Výrobek, který je předmětem šetření, je tentýž jako dotčený výrobek, avšak zasílaný z Malajsie, Thajska a Filipín, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Malajsie, Thajska a Filipín či nikoli, v současnosti týchž kódů KN jako dotčený výrobek (dále jen „výrobek, který je předmětem šetření“).

(17)

Z šetření vyplynulo, že výše definované spojovací prostředky a jejich části z korozivzdorné oceli vyvážené do Unie z ČLR a spojovací prostředky a jejich části z korozivzdorné oceli zasílané do Unie z Malajsie, Thajska a Filipín mají stejné základní fyzické i technické vlastnosti a využití, a musí být tedy považovány za obdobné výrobky ve smyslu čl. 1 odst. 4 základního nařízení.

2.3   Zjištění týkající se Filipín

2.3.1   Míra spolupráce

(18)

Jak je uvedeno v 10. bodě odůvodnění, pouze tři filipínské společnosti (u jedné z nich bylo později zjištěno, že není výrobcem ani vývozcem výrobku, který je předmětem šetření) předložily vyplněný formulář pro osvobození. Spolupracující společnosti představovaly během období, o němž se podává zpráva, 10 % filipínského vývozu výrobku, který je předmětem šetření, do Unie.

(19)

Odpovědi na dotazník předložili také dva čínští výrobci/vývozci, avšak ani jeden z nich se během období šetření nepodílel na vývozu na Filipíny.

(20)

Vzhledem k relativně nízké míře spolupráce ze strany filipínských a čínských společností musela zjištění týkající se dovozu některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli z Filipín do Unie a vývozu dotčeného výrobku z ČLR na Filipíny vycházet na základě čl. 18 odst. 1 základního nařízení z dostupných údajů. Ke stanovení celkového objemu dovozu z Filipín do Unie byly v tomto případě použity údaje z Eurostatu a ke stanovení celkového vývozu z ČLR na Filipíny byly použity čínské vývozní statistiky.

(21)

Pokud jde o čínské vývozní statistiky, je třeba poznamenat, že statistiky obchodních toků mezi ČLR a Filipínami se týkají celých kódů HS, a tedy zahrnují větší skupinu výrobků, než je dotčený výrobek a výrobek, který je předmětem šetření. S přihlédnutím k velmi jasnému trendu, který v té době panoval, však lze tyto údaje použít ke stanovení změny obchodních toků.

(22)

Kromě toho byly jako dodatečný zdroj informací použity údaje poskytnuté filipínskými orgány. Přestože tyto údaje nebyly úplné ani dostatečně podrobné, aby mohly představovat jediný základ pro analýzu, byly vhodné ke křížové kontrole zjištění ohledně obchodních toků.

2.3.2   Změna obchodních toků

(23)

Po uložení původních opatření na dovoz z ČLR náhle a významně vzrostl dovoz výrobku, který je předmětem šetření, do Unie z Filipín. Z minimální úrovně, která činila v letech 2004–2005 méně než 100 tun ročně, vzrostl v období, o němž se podává zpráva, na více než 12 000 tun.

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Období o němž se podává zpráva

Objem

(v tunách)

69

23

1 369

6 048

7 046

5 406

15 580

14 528

12 075

Zdroj: Eurostat.

(24)

Zároveň se v období od roku 2004 do období, o němž se podává zpráva, prudce zvyšoval vývoz z Číny na Filipíny, a sice z 1 100 tun na více než 15 000 tun.

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Období o němž se podává zpráva

Objem

(v tunách)

1 104

2 022

2 107

3 727

3 856

7 513

11 262

15 553

15 632

Zdroj: čínské vývozní statistiky (databáze Global Trade Atlas).

(25)

Uvedené údaje jasně ukazují, že dovoz z Filipín do Unie byl v letech 2004 a 2005 zanedbatelný. V roce 2006, po uložení opatření na Čínu, však dovoz náhle vzrostl a z hlediska objemu zčásti nahradil vývoz z ČLR na trh Unie. Od uložení platných opatření byl navíc zaznamenán podstatný pokles vývozu z ČLR do Unie (70 %). Kromě toho je třeba uvést, že údaje získané od filipínských orgánů potvrzují, že pouze malý podíl dovozu z ČLR byl propuštěn k obchodování na celním území Filipín. Většina dovozu směřovala do zvláštních ekonomických zón.

2.3.3   Povaha obcházení

(26)

Ustanovení čl. 13 odst. 1 základního nařízení vyžaduje, aby byla změna obchodních toků způsobena praktikami, zpracovatelskými postupy nebo pracemi, pro něž mimo uložení vyrovnávacího cla neexistuje dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod. Praktiky, zpracovatelské postupy nebo práce zahrnují mimo jiné zasílání výrobku, který je předmětem opatření, prostřednictvím třetích zemí.

(27)

Je třeba uvést, že filipínský vývoz spolupracujících společností činil v období, o němž se podává zpráva, asi 10 % celkového filipínského vývozu do Unie. Zbývající část vývozu může být připisována výrobcům, kteří nespolupracovali v rámci šetření, nebo čistě praktikám spojeným s překládkou. Tento posledně uvedený závěr podporují informace a údaje poskytnuté filipínskými orgány, a zejména skutečnost, že i) většina dovozu dotčeného výrobku z ČLR směřovala do zvláštních ekonomických zón a nevstoupila na filipínské celní území, ii) počet skutečných výrobců výrobku, který je předmětem šetření, na Filipínách je velmi omezený.

(28)

Existence překládky výrobků čínského původu na Filipínách byla tudíž potvrzena.

2.3.4   Nedostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod mimo uložení antidumpingového cla

(29)

Během šetření nevyšlo najevo žádné jiné dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod překládky kromě snahy vyhnout se platným opatřením týkajícím se dotčeného výrobku. Kromě cla nebyly zjištěny žádné jiné skutečnosti, jež bylo možné považovat za vyrovnání nákladů na překládku, zejména pokud jde o náklady na dopravu některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli pocházejících z ČLR a s ní spojenou nakládku přes Filipíny.

2.3.5   Maření vyrovnávacího účinku antidumpingového cla

(30)

Aby bylo možné posoudit, zda dovážený výrobek, který je předmětem šetření, z hlediska množství a cen ohrozil vyrovnávací účinky platných opatření uložených na dovoz dotčeného výrobku, byly jakožto nejlepší dostupné údaje o množství a cenách vývozu uskutečňovaného nespolupracujícími společnostmi na Filipínách použity údaje Eurostatu. Takto stanovené ceny byly porovnány s úrovní pro odstranění újmy stanovenou pro výrobce v Unii v původním šetření. Vzhledem k významnému časovému rozdílu mezi původním obdobím šetření a obdobím, o němž se podává zpráva v tomto šetření, bylo nutné přihlédnout k významnému vývoji základních prvků výrobních nákladů. Ten byl zohledněn v úpravě ceny, která nepůsobí újmu, na základě nárůstu ceny základních surovin a, v případě zbývajících prvků výrobních a prodejních nákladů, na základě rozdílů v indexu spotřebitelských cen v Unii.

(31)

Nárůst objemu dovozu z Filipín do Unie z méně než 100 tun v roce 2004 na více než 12 000 tun v období, o němž se podává zpráva, se z hlediska množství považuje za podstatný.

(32)

Ze srovnání upravené úrovně pro odstranění újmy a vážené průměrné vývozní ceny je zřejmé, že docházelo k prodeji pod cenou.

(33)

Z toho důvodu byl vyvozen závěr, že vyrovnávací účinky platných opatření jsou mařeny z hlediska množství i cen.

2.3.6   Důkazy o existenci dumpingu

(34)

V souladu s čl. 13 odst. 1 základního nařízení bylo nakonec zkoumáno, zda existují důkazy o dumpingu ve vztahu k běžné hodnotě stanovené v původním šetření.

(35)

V původním nařízení byla běžná hodnota stanovena na základě cen na Tchaj-wanu, který byl během uvedeného šetření považován za vhodnou zemi s tržním hospodářstvím srovnatelnou s ČLR. Avšak vzhledem k významnému časovému rozdílu mezi původním obdobím šetření a obdobím, o němž se podává zpráva v tomto šetření, bylo nutné přihlédnout k významnému vývoji základních prvků výrobních nákladů. Ten byl zohledněn v úpravě běžné hodnoty na základě nárůstu ceny základních surovin a, v případě zbývajících prvků výrobních a prodejních nákladů, na základě rozdílů v indexu spotřebitelských cen na Tchaj-wanu.

(36)

Vývozní cena z Filipín byla stanovena na základě dostupných údajů, tj. na průměrné vývozní ceně některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli během období, o němž se podává zpráva, podle údajů Eurostatu. Dostupné údaje byly použity z toho důvodu, že spolupráce ze strany výrobců výrobku, který je předmětem šetření, na Filipínách byla minimální. Průměrná vývozní cena použitá pro výpočet byla podrobena křížové kontrole s úrovní vývozních cen dvou spolupracujících filipínských vývozců a zdá se, že je s nimi slučitelná.

(37)

V zájmu spravedlivého srovnání běžné hodnoty a vývozní ceny byly v souladu s čl. 2 odst. 10 základního nařízení provedeny náležité úpravy o rozdíly, které ovlivňují ceny a srovnatelnost cen. Odpovídajícím způsobem byly provedeny úpravy o rozdíly v nákladech na dopravu, pojištění a o DPH bez nároku na odpočet z prodeje na vývoz v ČLR. Vzhledem k tomu, že spolupráce výrobců na Filipínách a v ČLR byla jen omezená, musely být úpravy provedeny na základě nejlepších dostupných údajů. Úpravy o dopravu a pojištění byly proto stanoveny na základě nákladů na dopravu a pojištění za jednu tunu určených v rámci původního šetření.

(38)

V souladu s čl. 2 odst. 11 a 12 základního nařízení byl dumping vypočten srovnáním upravené vážené průměrné běžné hodnoty stanovené v původním nařízení a odpovídajících vážených průměrných vývozních cen filipínského dovozu v průběhu tohoto období šetření, o němž se podává zpráva, a je vyjádřen jako procento z ceny CIF na hranici Unie před proclením.

(39)

Ze srovnání vážené průměrné běžné hodnoty a takto stanovené vážené průměrné vývozní ceny je zřejmé, že docházelo k dumpingu.

2.4   Zjištění týkající se Malajsie

2.4.1   Míra spolupráce

(40)

Jak je uvedeno v 10. bodě odůvodnění, předložilo sedm malajských společností formulář pro osvobození. Ukázalo se, že jedna z těchto společností není výrobcem výrobku, který je předmětem šetření, a jedna předložila své neúplné odpovědi v pozdní fázi šetření, což znemožnilo doplnit nedostatečné údaje a ověřit předložené informace a údaje. K těmto dvěma vyplněným formulářům pro osvobození tedy nemohlo být přihlédnuto. Zbývajících pět spolupracujících malajských společností však přesto představovalo během období, o němž se podává zpráva, 93 % malajského vývozu výrobku, který je předmětem šetření, do Unie.

2.4.2   Změna obchodních toků

(41)

Po uložení původních opatření na dovoz z ČLR soustavně narůstal objem dovozu výrobku, který je předmětem šetření, do Unie z Malajsie. Z úrovně, která činila v letech 2004–2005 méně než 2 000 tun ročně, vzrostl v období, o němž se podává zpráva, na více než 13 000 tun.

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Období o němž se podáv zpráva

Objem

(v tunách)

1 701

1 849

7 930

13 548

13 712

9 809

9 615

13 498

13 363

Zdroj: Eurostat.

(42)

Mělo by se však zdůraznit, že po inspekcích na místě bylo potvrzeno, že tento nárůst objemu malajského vývozu do Unie lze vysvětlit nárůstem skutečné výroby v Malajsii v témže období. Spolupracující společnosti, u kterých bylo zjištěno, že jsou malajskými výrobci, kteří se nepodílejí na praktikách spojených s obcházením, představují 93 % vývozu do Unie. Šetření odhalilo, že pouze jedna z těchto společností prováděla překládku dotčeného výrobku, ale tato praktika se týkala jen malé části jejího prodeje a byla ukončena v roce 2009. Bylo rovněž zjištěno, že žádná ze spolupracujících společností neprováděla montážní operace, při nichž by se používaly části nebo meziprodukty čínského původu.

(43)

S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem se dospělo k závěru, že zvýšený objem dovozu z Malajsie je odůvodněn nárůstem domácí výroby. Ke změně obchodních toků mezi Malajsií a Unií tedy nedošlo v důsledku obcházení.

2.5   Zjištění týkající se Thajska

2.5.1   Míra spolupráce

(44)

Jak je uvedeno v 10. bodě odůvodnění, předložilo šest thajských společností formulář pro osvobození. Jedna z těchto společností přestala v dalším řízení spolupracovat, což znemožnilo doplnit nedostatečné údaje a ověřit předložené informace a údaje na místě. K tomuto formuláři pro osvobození tedy nebylo přihlédnuto. Zbývajících pět spolupracujících thajských společností však přesto představovalo během období, o němž se podává zpráva, 67 % thajského vývozu výrobku, který je předmětem šetření, do Unie.

2.5.2   Změna obchodních toků

(45)

Po uložení původních opatření na dovoz z ČLR vykazoval dovoz výrobku, který je předmětem šetření, do Unie z Thajska tento trend:

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Období o němž se podáv zpráva

Objem

(v tunách)

5 373

3 308

1 290

850

453

128

367

5 546

6 715

Zdroj: Eurostat.

(46)

Analýzy vývozu z Thajska do Unie musí být provedeny s ohledem na skutečnost, že od listopadu 2005 bylo Thajsko stejně jako ČLR předmětem antidumpingových opatření Unie (5). Tato opatření pozbyla platnosti v listopadu 2010. Poté došlo k prudkému nárůstu objemu thajského vývozu do Unie – z 367 tun v roce 2010 na více než 5 500 tun v roce 2011 a více než 6 700 tun v období, o němž se podává zpráva.

(47)

Je však třeba uvést, že objem thajského vývozu výrobku, který je předmětem šetření, do Unie v období, o němž se podává zpráva, není v absolutních hodnotách o mnoho vyšší než v roce 2004, tedy předtím, než byla na ČLR a Thajsko uložena antidumpingová opatření. V relativních hodnotách (jako podíl na celkovém dovozu do Unie) objem dovozu z Thajska dokonce poklesl, a to z téměř 12 % na 7 %.

(48)

Šetření neodhalilo žádnou překládku ani montážní operace, při nichž by se používaly části nebo meziprodukty čínského původu. S přihlédnutím ke skutečnosti, že před uložením antidumpingových opatření pocházel vývoz z Thajska rozhodně ze skutečné thajské výroby, je obtížné učinit závěr, že stávající míra vývozu, která je co do objemu podobná, by měla být jiného původu. Rovněž je třeba zdůraznit, že dva největší thajští výrobci spolupracující při tomto šetření se účastnili i původního šetření ohledně Thajska.

(49)

S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem se dospělo k závěru, že zvýšený objem dovozu z Thajska je do značné míry odůvodněn domácí výrobou. Ke změně obchodních toků mezi Thajskem a Unií tedy nedošlo v důsledku obcházení.

3.   OPATŘENÍ

(50)

Vzhledem k výše uvedenému byl učiněn závěr, že ve smyslu čl. 13 odst. 1 základního nařízení bylo konečné antidumpingové clo uložené z dovozu některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli pocházejících z ČLR obcházeno překládkou na Filipínách.

(51)

V souladu s první větou čl. 13 odst. 1 základního nařízení by platná opatření na dovoz dotčeného výrobku měla být rozšířena na dovoz výrobku, který je předmětem šetření, tj. téhož výrobku, avšak zasílaného z Filipín, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Filipín či nikoli.

(52)

Vzhledem k nízké míře spolupráce během tohoto šetření by rozšířenými opatřeními měla být opatření stanovená v čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 2/2012 pro „všechny ostatní společnosti“ z ČLR, tj. v současné době konečné antidumpingové clo ve výši 27,4 %, které se použije na čistou cenu s dodáním na hranice Unie před proclením.

(53)

V souladu s čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení, které stanoví, že by se každé rozšířené opatření mělo vztahovat na dovoz výrobků, které vstoupily do Unie na základě celní evidence zavedené zahajovacím nařízením, by měla být z těchto evidovaných případů dovozu některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli zasílaných z Filipín vybrána cla.

4.   ZASTAVENÍ ŠETŘENÍ, POKUD JDE O DOVOZ Z MALAJSIE A THAJSKA

(54)

Vzhledem ke zjištěním týkajícím se Malajsie a Thajska by mělo být zastaveno šetření týkající se možného obcházení antidumpingových opatření dovozem některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli zasílaných z Malajsie a Thajska a měla by být zastavena celní evidence dovozu některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli zasílaných z Malajsie a Thajska zavedená zahajovacím nařízením.

5.   ŽÁDOSTI O OSVOBOZENÍ

(55)

Jak je vysvětleno v 10. bodě odůvodnění, předložilo 16 společností sídlících v Malajsii, Thajsku a na Filipínách vyplněný formulář pro osvobození se žádostí o osvobození od možných rozšířených opatření v souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení.

(56)

Žádosti o osvobození od malajských a thajských společností nebyly posuzovány, jelikož na tyto dvě země se opatření nerozšiřují.

(57)

U jedné ze tří filipínských společností požadujících osvobození bylo zjištěno, že během období šetření nevyráběla ani nevyvážela výrobek, který je předmětem šetření, a nebylo možné vyvodit žádné závěry, pokud jde o povahu jejích činností. Z tohoto důvodu nelze této společnosti v této fázi udělit osvobození. Pokud by však po rozšíření platných antidumpingových opatření bylo zjevné, že jsou splněny podmínky čl. 11 odst. 4 a čl. 13 odst. 4 základního nařízení, může tato společnost požádat o přezkum své situace.

(58)

Po provedení inspekcí na místě bylo potvrzeno, že zbývající dva filipínští vyvážející výrobci byli skutečnými výrobci. Proto se dospělo k závěru, že se nepodíleli na praktikách spojených s obcházením, a těmto společnostem lze tedy udělit osvobození.

(59)

Má se za to, že je v tomto případě zapotřebí zvláštních opatření, aby se zaručilo řádné uplatnění těchto osvobození. Tato zvláštní opatření spočívají v požadavku předložit celním orgánům členských států platnou obchodní fakturu, která vyhovuje požadavkům uvedeným v příloze tohoto nařízení. Na dovoz, k němuž taková faktura přiložena není, se vztahuje rozšířené antidumpingové clo.

(60)

Ostatní filipínští výrobci, kteří se v rámci tohoto řízení nepřihlásili a během období šetření nevyváželi výrobek, který je předmětem šetření, zamýšlející podat žádost o osvobození od rozšířeného antidumpingového cla podle čl. 11 odst. 4 a čl. 13. odst. 4 základního nařízení, budou muset vyplnit formulář pro osvobození, aby Komise mohla jejich žádost posoudit. Komise v takovém případě rovněž zpravidla provede inspekci na místě. V případě, že budou splněny podmínky stanovené v čl. 11 odst. 4 a čl. 13 odst. 4 základního nařízení, osvobození může být odůvodněno. Pokud je osvobození odůvodněno, může Komise po konzultaci s poradním výborem prostřednictvím rozhodnutí povolit, aby byl dovoz uskutečňovaný společnostmi, jež neobcházejí antidumpingová opatření uložená prováděcím nařízením (EU) č. 2/2012, osvobozen od cla rozšířeného tímto nařízením.

6.   ZVEŘEJNĚNÍ

(61)

Všem zúčastněným stranám byly sděleny podstatné skutečnosti a úvahy, které vedly k výše uvedeným závěrům, a bylo jim umožněno, aby se k nim vyjádřily. Po sdělení informací nebyly obdrženy žádné připomínky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Konečné antidumpingové clo použitelné na „všechny ostatní společnosti“ z ČLR uložené čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 2/2012 z dovozu některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli pocházejících z Čínské lidové republiky se rozšiřuje na dovoz některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli zasílaných z Filipín, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Filipín či nikoli, v současnosti kódů KN ex 7318 12 10, ex 7318 14 10, ex 7318 15 30, ex 7318 15 51, ex 7318 15 61 a ex 7318 15 70 (kódy TARIC 7318121011, 7318121091, 7318141011, 7318141091, 7318153011, 7318153061, 7318153081, 7318155111, 7318155161, 7318155181, 7318156111, 7318156161, 7318156181, 7318157011, 7318157061 a 7318157081), s výjimkou výrobků vyrobených níže uvedenými společnostmi:

Společnost

Doplňkový kód Taric

Multi-Tek Fasteners Inc, Clark Freeport Zone, Pampanga, Filipíny

B355

Rosario Fasteners Corporation, Cavite Economic Area, Filipíny

B356

2.   Uplatnění osvobození udělených společnostem jmenovitě uvedeným v odstavci 1 tohoto článku nebo schváleným Komisí v souladu s čl. 3 odst. 2 je podmíněno předložením platné obchodní faktury, která vyhovuje požadavkům stanoveným v příloze, celním orgánům členských států. Není-li taková faktura předložena, použije se antidumpingové clo uložené odstavcem 1 tohoto článku.

3.   Clo rozšířené odstavcem 1 tohoto článku se vybere z dovozu zasílaného z Filipín bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Filipín či nikoli, celně evidovaného v souladu s článkem 2 nařízení (EU) č. 502/2012 a čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 1225/2009, s výjimkou výrobků vyrobených společnostmi, které jsou jmenovitě uvedeny v odstavci 1.

4.   Není-li stanoveno jinak, použijí se platné celní předpisy.

Článek 2

Zastavuje se šetření týkající se možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením (EU) č. 2/2012 z dovozu některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli zasílaných z Malajsie a Thajska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Thajska či nikoli.

Článek 3

1.   Žádosti o osvobození od cla rozšířeného podle článku 1 se podávají písemně v jednom z úředních jazyků Evropské unie a musí být podepsány osobou oprávněnou k zastupování subjektu žádajícího o osvobození. Žádost musí být zaslána na adresu Evropské komise, Generálního ředitelství pro obchod, ředitelství H:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N-105 08/20

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

2.   V souladu s čl. 13 odst. 4 nařízení (ES) č. 1225/2009 může Komise po konzultaci s poradním výborem prostřednictvím rozhodnutí povolit, aby byl dovoz uskutečňovaný společnostmi, jež neobcházejí antidumpingová opatření uložená prováděcím nařízením (EU) č. 2/2012, osvobozen od cla rozšířeného podle článku 1.

Článek 4

Celní orgány se vyzývají, aby ukončily evidenci dovozu zavedenou v souladu s článkem 2 nařízení (EU) č. 502/2012.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. března 2013.

Za Radu

předseda

A. SHATTER


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Úř. věst. L 5, 7.1.2012, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 302, 19.11.2005, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 153, 14.6.2012, s. 8.

(5)  Úř. věst. L 302, 19.11.2005, s. 1.


PŘÍLOHA

Platná obchodní faktura podle čl. 1 odst. 2 musí obsahovat prohlášení podepsané odpovědným pracovníkem subjektu, který fakturu vystavil, v tomto formátu:

1)

jméno a funkce odpovědného pracovníka subjektu, který obchodní fakturu vystavil;

2)

toto prohlášení: „Já, níže podepsaný/podepsaná, potvrzuji, že (objem) (dotčeného výrobku) prodávaného na vývoz do Evropské unie, na nějž se vztahuje tato faktura, bylo vyrobeno společností (název a adresa) (doplňkový kód TARIC) v (dotčená země). Prohlašuji, že údaje uvedené na této faktuře jsou úplné a správné.“;

3)

datum a podpis.


12.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 68/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 206/2013

ze dne 11. března 2013,

kterým se provádí čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) č. 359/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 359/2011 ze dne 12. dubna 2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 12. dubna 2011 přijala Rada nařízení (EU) č. 359/2011.

(2)

S ohledem na pokračující porušování lidských práv v Íránu by měly být na seznam osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 359/2011 zařazeny další osoby a jeden subjekt,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na seznam obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 359/2011 se doplňují osoby a subjekt uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. března 2013.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 100, 14.4.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Seznam osob a subjektů podle článku 1.

Osoby

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

 

Velitel věznice Evín jmenovaný přibližně v červnu/červenci 2012. Od jeho jmenování se podmínky ve věznici zhoršily a zprávy uvádějí, že se špatné zacházení s vězni stupňuje. V říjnu 2012 drželo devět vězeňkyň hladovku na protest proti porušování jejich práv a násilnému zacházení ze strany vězeňské stráže.

12.3.2013

2.

KIASATI Morteza

 

Soudce revolučního soudu v Awházu, 4. oddělení, který vynesl tresty smrti nad čtyřmi arabskými politickými vězni (bratři Taha Heidarian, Abbas Heidarian a Abd al-Rahman Heidarian a Ali Sharifi).

Uvedení muži byli zatčeni, mučeni a popraveni oběšením bez řádného soudního řízení. Tyto případy, jakož i absence řádného řízení jsou zmíněny ve zprávě zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva v Íránu ze dne 13. 9. 2012, ve zprávě generálního tajemníka OSN o Íránu ze dne 22. 8. 2012 i ve zprávách řady nevládních organizací.

12.3.2013

3.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

 

Soudce revolučního soudu v Awházu, 2. oddělení, který dne 17. 3. 2012 vynesl tresty smrti nad pěti arabskými občany Ahwázu (Mohammad Ali Amouri, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka, Sayed Mokhtar Alboshoka) za „činnost proti národní bezpečnosti“ a „nepřátelství vůči Bohu“.

Tyto rozsudky potvrdil dne 9. 1. 2013 íránský nejvyšší soud. Zprávy nevládních organizací uvádějí, že těchto pět odsouzených bylo více než rok vězněno bez vznesení obvinění a že byli mučeni a odsouzeni bez řádného řízení.

12.3.2013

4.

SARAFRAZ, Mohammad (Dr.)

(známý též jako: Haj-agha Sarafraz)

Datum narození: přibližně 1963

Místo narození: Teherán

Bydliště: Teherán

Místo zaměstnání: sídlo IRIB a Presss TV, Teherán

Ředitel IRIB World Service a Press TV, odpovědný za veškerá programová rozhodnutí. V úzkém kontaktu s orgány státní bezpečnosti. Pod jeho vedením spolupracovala Press TV spolu s IRIB s íránskými bezpečnostními službami a prokurátory na vysílání vynucených přiznání zadržených osob, včetně přiznání íránsko-kanadského novináře a filmového režiséra Maziara Bahariho, v pravidelném týdenním pořadu „Írán dnes“. Nezávislý regulační orgán pro odvětví telekomunikací OFCOM uložil organizaciPress TV ve Spojeném království pokutu ve výši 100 000 GBP za to, že v roce 2011 odvysílala Bahariho přiznání, které bylo natočeno ve vězení a které Bahari učinil pod nátlakem.

Sarafraz je proto spojován s porušováním práva na řádné a spravedlivé řízení.

12.3.2013

5.

JAFARI, Asadollah

 

Prokurátor v provincii Mázandarán, který je podle zpráv nevládních organizací odpovědný za nezákonné zatýkání a porušování práv zadržených představitelů Bahá'í společenství od jejich prvotního zatčení po jejich držení v izolaci vazebního zařízení zpravodajských služeb. Nevládní organizace dokládají šest konkrétních případů, kdy došlo k porušení práva na řádné řízení, a to i v letech 2011 a 2012.

12.3.2013

6.

EMADI, Hamid Reza

(známý též jako: Hamidreza Emadi)

Datum narození: přibližně 1973

Místo narození: Hamedan

Bydliště: Teherán

zaměstnání: sídlo Press TV, Teherán

Ředitel televizního zpravodajského vysílání. Odpovědný za výrobu a vysílání záznamů vynucených přiznání zadržených osob, včetně novinářů, politických aktivistů, příslušníků kurdských a arabských menšin, čímž porušuje mezinárodně uznávaná práva na řádné a spravedlivé řízení. Nezávislý regulační orgán pro odvětví telekomunikací OFCOM uložil organizaci Press TV ve Spojeném království pokutu ve výši 100 000 liber za to, že v roce 2011 odvysílala přiznání íránsko-kanadského novináře a filmového režiséra Maziara Bahariho, které bylo natočeno ve vězení a které Bahari učinil pod nátlakem. Nevládní organizace informovaly o dalších případech vynuceného přiznání zprostředkovaného televizním vysíláním Press TV. Emadi je proto spojován s porušováním práva na řádné a spravedlivé řízení.

12.3.2013

7.

HAMLBAR, Rahim

 

Soudce 1. oddělení revolučního soudu v Tabrízu Odpovědný za přísné tresty uložené novinářům a aktivistům bojujícím za práva příslušníků a pracovníků etnické menšiny Ázerů, které obvinil ze špionážní činnosti proti národní bezpečnosti, propagandy proti íránskému režimu a urážky íránského vůdce. Jeho rozsudky údajně v mnoha případech nevyhovovaly zásadám řádného řízení a zadržení byli donuceni k falešným přiznáním. V mimořádně sledovaném případu odsoudil dvacet dobrovolných pracovníků zapojených do záchranných prací po zemětřesení, jež postihlo Írán v srpnu roku 2012, k trestu odnětí svobody za jejich pokusy pomáhat obětem zemětřesení. Soud tyto pracovníky obvinil ze „zločinného spolčování a konspirace proti národní bezpečnosti“.

12.3.2013

8.

MUSAVI-TABAR, Seyyed Reza

 

Ředitel revoluční prokuratury v Šírázu. Odpovědný za nezákonné zatýkání politických aktivistů, novinářů, obránců lidských práv, představitelů Baha'í společenství a politických vězňů a za špatné zacházení s nimi, za jejich obtěžování, mučení a vyslýchání a za to, že jim byl odepírán přístup k obhájcům a řádnému řízení. Podle zpráv nevládních organizací podepsal Musavi-Tabar soudní příkazy v nechvalně známém vazebním zařízení č. 100 (věznice pro muže), včetně příkazu, na jehož základě byla Raha Sabetová, uvězněná představitelka Baha'í společenství, po tři roky držena v izolaci.

12.3.2013

9.

KHORAMABADI, Abdolsamad

Předseda „Komise pro vymezení případů zločinného obsahu“

Abdolsamad Khoramabadi je předsedou „Komise pro vymezení případů zločinné povahy“, vládní organizace, která je pověřena cenzurou internetu a vyšetřováním počítačové trestné činnosti. Uvedená komise pod jeho vedením vymezila pojem „počítačové trestné činnosti“ prostřednictvím řady neurčitých kategorií, podle nichž se za trestný čin považuje vytváření a zveřejňování obsahu považovaného íránským režimem za nepřípustný. Je odpovědný za potlačování a blokování řady opozičních internetových stránek, internetových novin, blogů, internetových stránek nevládních organizací pro ochranu lidských práv, jakož i služeb Google a Gmailod od září roku 2012. Khoramabadi měl spolu s uvedenou komisí aktivní podíl na úmrtí blogera Sattara Beheshtiho ve vazbě v listopadu roku 2012.

Komise, kterou Khoramabadi řídí, je tedy přímo odpovědná za systematické porušování lidských práv, a to zejména tím, že zakazuje a filtruje internetové stránky určené široké veřejnosti, a příležitostně dokonce znemožňuje přístup k internetu.

12.3.2013


Subjekty

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Center to Investigate Organized Crime – středisko pro vyšetřování organizované počítačové trestné činnosti (známé také jako: Cyber Crime Office – úřad pro počítačovou trestnou činnost – nebo Cyber Police – policie pro počítačovou trestnou činnost)

Umístění: Teherán, Írán

Internetové stránky: http://www.cyberpolice.ir

Íránská policie pro počítačovou trestnou činnost je jednotkou policejních sil Íránské islámské republiky zřízenou v lednu roku 2011, jejímž šéfem je Esmail Ahmadi-Moqaddam (viz seznam osob). Podle informací tisku šéf policie Ahmadi-Moqaddam zdůraznil, že policie pro počítačovou trestnou činnost zakročí proti protirevolučním a disidentským skupinám, které v roce 2009 využily internetových sociálních sítí ke spuštění protestních akcí proti znovuzvolení prezidenta Mahmúda Ahmadínedžáda.

V lednu roku 2012 vydala policie pro počítačovou trestnou činnost nové pokyny pro internetové kavárny, podle nichž musí uživatelé poskytovat osobní údaje, které mají provozovatelé kaváren uchovávat po dobu šesti měsíců, stejně jako záznamy o navštívených internetových stránkách. Podle těchto pravidel musí provozovatelé ve svých kavárnách nainstalovat také televizní kamery s uzavřeným okruhem a uchovávat záznamy po dobu šesti měsíců. Tato nová pravidla umožňují vytvoření záznamů o činnosti, jež mohou úřady využít k vysledování aktivistů nebo jakékoli jiné osoby považované za hrozbu pro národní bezpečnost.

V červnu roku 2012 íránské sdělovací prostředky informovaly o tom, že policie pro počítačovou trestnou činnost připravuje ostrý zákrok proti virtuálním soukromým sítím.

Dne 30. října 2012 policie pro počítačovou trestnou činnost zatkla blogera Sattara Beheshtiho (údajně bez zatykače) za „činnost ohrožující národní bezpečnost na sociálních sítích a Facebooku“. Beheshti ve svém blogu kritizoval íránskou vládu. Beheshti byl nalezen mrtev ve vězeňské cele dne 3. listopadu a má se za to, že byl umučen k smrti orgány policie pro počítačovou trestnou činnost.

12.3.2013


12.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 68/14


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 207/2013

ze dne 11. března 2013,

kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o lhůtu pro přezkum rozhodnutí o zvláštní podpoře pro rok 2013, a od nařízení Komise (ES) č. 1120/2009, pokud jde o oznamování tohoto přezkumu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003 (1), a zejména na čl. 142 písm. c) a r) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle ustanovení čl. 68 odst. 8 nařízení (ES) č. 73/2009 mohly členské státy do dne 1. září 2012 přezkoumat rozhodnutí podle čl. 69 odst. 1 uvedeného nařízení a rozhodnout, s účinkem od roku 2013, o změně částek pro financování zvláštní podpory stanovené v čl. 68 odst. 1 nebo o ukončení používání uvedené podpory.

(2)

V důsledku neustálého zvyšování cen krmiv z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které v roce 2012 postihly některé z nejdůležitějších unijních a světových dodavatelů obilovin, čelí členské státy zhoršení ekonomické situace zemědělských podniků, zejména v odvětví mléka a mléčných výrobků, hovězího a telecího masa a skopového a kozího masa. Tato odvětví se na konci uvedeného roku potýkala s vážnými finančními obtížemi kvůli vysokému podílu cen krmiv na jejich výrobních nákladech. K mimořádné situaci by došlo, pokud by se objevilo reálné riziko zpomalení nebo pozastavení činnosti, které by v konečném důsledku vedlo k poklesu nebo zrušení produkce v těchto odvětvích. Současnou situaci v době, kdy členské státy mohly přezkoumat rozhodnutí pro rok 2013 v souladu s čl. 68 odst. 8 nařízení (ES) č. 73/2009, nebylo možné předvídat.

(3)

Zvláštní podpora podle čl. 68 odst. 1 se jeví jako vhodný nástroj pro řešení takové situace. Poskytne podporu podnikům, jejichž ekonomická životaschopnost je ohrožena. Aby bylo možné řešit zhoršení situace zemědělců v odvětví mléka a mléčných výrobků, hovězího a telecího masa, skopového a kozího masa a aby se zamezilo vážným praktickým a konkrétním problémům, které mohou spočívat v přechodu na jinou zemědělskou činnost nebo převodu podniků, členským státům by mělo být umožněno v nové lhůtě přezkoumat rozhodnutí přijatá pro rok 2013.

(4)

Ze stejných důvodů by měla být lhůta, ve které je Komise informována, uvedená v čl. 50 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1120/2009 ze dne 29. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle hlavy III nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (2), prodloužena.

(5)

Proto je vhodné odchýlit se od nařízení (ES) č. 73/2009 a nařízení (ES) č. 1120/2009.

(6)

Jelikož se odchylky týkají roku 2013, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro přímé platby,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odchylka od nařízení (ES) č. 73/2009

Odchylně od čl. 68 odst. 8 nařízení (ES) č. 73/2009 mohou členské státy do 22. března 2013 přezkoumat rozhodnutí přijaté v souladu s čl. 69 odst. 1 uvedeného nařízení, pokud jde o zvláštní podporu udělovanou pro odvětví mléka a mléčných výrobků, hovězího a telecího masa a skopového a kozího masa s účinkem od roku 2013.

Článek 2

Odchylka od nařízení (ES) č. 1120/2009

Odchylně od čl. 50 odst. 3 nařízení (ES) č. 1120/2009 informují členské státy do 22. března 2013 Komisi o opatřeních zvláštní podpory, která hodlají uplatňovat v odvětví mléka a mléčných výrobků, hovězího a telecího masa a skopového a kozího masa.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. března 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 316, 2.12.2009, s. 1.


12.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 68/16


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 208/2013

ze dne 11. března 2013

o požadavcích na sledovatelnost u klíčků a semen určených k produkci klíčků

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 18 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 178/2002 stanoví obecné zásady použitelné obecně pro potraviny a krmiva, zvláště pak pro bezpečnost potravin a krmiv, a to na úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni. Článek 18 uvedeného nařízení stanoví, že ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce musí být zajištěna sledovatelnost potravin, krmiv, zvířat určených k produkci potravin a jakékoli jiné látky, která je určena k přimísení do potraviny nebo krmiva nebo u níž se předpokládá, že do nich bude přimísena.

(2)

Uvedený článek rovněž stanoví, že provozovatelé potravinářských podniků musí být schopni identifikovat každou osobu, která jim dodala potravinu, a zavedou systémy a postupy umožňující identifikovat podniky, kterým byly dodány jejich výrobky. Uvedené informace se na požádání poskytují příslušnému orgánu.

(3)

Jako nejpravděpodobnější původ ohnisek Shiga toxin produkujících E. coli v květnu 2011 byla následně určena konzumace klíčků.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „EFSA“) přijal dne 20. října 2011 vědecké stanovisko o riziku, které představují Shiga toxin produkující Escherichia coli (STEC) a jiné patogenní bakterie v semenech a naklíčených semenech (2). Ve svém stanovisku dospěl EFSA k závěru, že nejpravděpodobnějším prvotním zdrojem nákazy v souvislosti s klíčky je kontaminace suchých semen bakteriálními patogeny. Kromě toho se ve stanovisku uvádí, že díky vysoké vlhkosti a příznivé teplotě během klíčení se bakteriální patogeny přítomné na suchých semenech dokáží v průběhu klíčení rozmnožit, a tím vznikne riziko pro veřejné zdraví.

(5)

Sledovatelnost je nástroj, který účinně zajišťuje bezpečnost potravin, jelikož umožňuje sledovat potraviny ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce a rychle reagovat v případě ohnisek nákaz vyvolaných původcem v potravinách. Zejména sledovatelnost u určitých potravin jiného než živočišného původu může napomoci k odstranění nebezpečných potravin z trhu, a tím k ochraně spotřebitelů.

(6)

Aby se zajistila sledovatelnost podle článku 18 nařízení (ES) č. 178/2002, měla by být vždy k dispozici jména a adresy jak provozovatele potravinářského podniku, který klíčky nebo semena určená k produkci klíčků dodává, tak provozovatele potravinářského podniku, kterému byla taková semena nebo klíčky dodány. Tento požadavek se zakládá na přístupu „jeden krok zpět – jeden krok vpřed“, který předpokládá, že provozovatelé potravinářských podniků používají systém, který jim umožňuje identifikovat jejich přímého dodavatele (přímé dodavatele) a jejich přímého zákazníka (přímé zákazníky), s výjimkou případu, kdy se jedná o konečné spotřebitele.

(7)

Podmínky produkce klíčků mohou představovat potenciálně závažné riziko pro veřejné zdraví, jelikož v jejich důsledku může dojít k významnému rozmnožení patogenů v potravinách. V případě ohniska nákazy vyvolané původcem v potravinách a související s konzumací klíčků má proto rychlé vysledování dotčených komodit zásadní význam, aby bylo možné omezit dopad takového ohniska na veřejné zdraví.

(8)

Kromě toho je obchod se semeny určenými k produkci klíčků velmi rozšířený, a proto je potřeba sledovatelnosti čím dál naléhavější.

(9)

V tomto nařízení by proto měla být stanovena zvláštní pravidla pro sledovatelnost u klíčků a semen určených k produkci klíčků.

(10)

Zejména je vhodné stanovit požadavek, aby provozovatelé potravinářských podniků poskytovali dodatečné informace o objemu nebo množství těchto semen nebo klíčků, datu odeslání spolu s identifikací šarže a podrobný popis těchto semen nebo klíčků.

(11)

Aby se snížila administrativní zátěž pro provozovatele potravinářských podniků, je vhodné umožnit flexibilitu, pokud jde o formát, který mají provozovatelé potravinářských podniků používat pro uchovávání záznamů a předávání příslušných informací v rámci požadavků na sledovatelnost.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví pravidla pro sledovatelnost šarží:

i)

klíčků,

ii)

semen určených k produkci klíčků.

Toto nařízení se nepoužije na klíčky, které byly ošetřeny za účelem odstranění mikrobiologických nebezpečí v souladu s právními předpisy Evropské unie.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a)

„klíčky“ se rozumí produkty získané naklíčením semen a jejich vývojem ve vodě nebo jiném médiu, sklizené před vytvořením pravých listů, které jsou určeny ke konzumaci celé včetně semene;

b)

„šarží“ se rozumí množství klíčků nebo semen určených k produkci klíčků s týmž taxonomickým názvem, odesílané ze stejného zařízení na stejné místo určení ve stejný den. Zásilku může tvořit jedna nebo více šarží. Avšak semena s jiným taxonomickým názvem, která jsou smísena v tomtéž obalu a jsou určena k tomu, aby byla naklíčena společně, a jejich klíčky se rovněž považují za jednu šarži.

Kromě toho se pro účely tohoto nařízení použije definice „zásilky“ podle článku 2 nařízení Komise (EU) č. 211/2013 (3).

Článek 3

Požadavky na sledovatelnost

1.   Provozovatelé potravinářských podniků zajistí, aby byly ve všech fázích produkce, zpracování a distribuce zaznamenávány níže uvedené informace o šaržích semen určených k produkci klíčků nebo o šaržích klíčků. Provozovatel potravinářského podniku rovněž zajistí, aby byly informace nutné pro splnění těchto ustanovení předány provozovateli potravinářského podniku, kterému jsou uvedená semena nebo klíčky dodávány:

a)

přesný popis semen nebo klíčků včetně taxonomického názvu rostliny;

b)

objem nebo množství dodaných semen nebo klíčků;

c)

pokud jsou semena nebo klíčky odesílány od jiného provozovatele potravinářského podniku, jméno a adresa:

i)

provozovatele potravinářského podniku, který semena nebo klíčky odeslal,

ii)

odesílatele (vlastníka), pokud je jiný než provozovatel potravinářského podniku, který semena nebo klíčky odeslal;

d)

jméno a adresa provozovatele potravinářského podniku, kterému se semena nebo klíčky odesílají;

e)

jméno a adresa příjemce (vlastníka), pokud je jiný než provozovatel potravinářského podniku, kterému se semena nebo klíčky odesílají;

f)

případně odkaz identifikující zásilku;

g)

datum odeslání.

2.   Informace uvedené v odstavci 1 mohou být zaznamenávány a předávány v jakékoli vhodné formě, pokud je provozovatel potravinářského podniku, kterému jsou semena nebo klíčky dodávány, může snadno vyhledat.

3.   Provozovatelé potravinářských podniků musí předávat příslušné informace uvedené v odstavci 1 denně. Záznamy uvedené v odstavci 1 musí být denně aktualizovány a musí zůstat k dispozici po dostatečně dlouhou dobu poté, co byly klíčky podle předpokladu spotřebovány.

4.   Provozovatel potravinářského podniku musí na požádání neprodleně poskytnout informace uvedené v odstavci 1 příslušnému orgánu.

Článek 4

Požadavky na sledovatelnost u dovážených semen a klíčků

1.   Zásilky semen určených k produkci klíčků a zásilky klíčků musí být při dovozu do Unie doprovázeny osvědčením v souladu s článkem 3 nařízení (EU) č. 211/2013.

2.   Provozovatel potravinářského podniku dovážející semena nebo klíčky musí uchovávat osvědčení uvedené v odstavci 1 po dostatečně dlouhou dobu poté, co byla semena nebo klíčky podle předpokladu spotřebovány.

3.   Všichni provozovatelé potravinářských podniků manipulující s dováženými semeny určenými k produkci klíčků musí poskytnout kopie osvědčení uvedeného v odstavci 1 všem provozovatelům potravinářských podniků, kterým se tato semena odesílají, dokud uvedená semena nedorazí k producentovi klíčků.

Pokud jsou semena určená k produkci klíčků prodávána v balení pro maloobchodní prodej, musí všichni provozovatelé potravinářských podniků manipulující s dováženými semeny určenými k produkci klíčků poskytnout kopie osvědčení uvedeného v odstavci 1 všem provozovatelům potravinářských podniků, kterým se tato semena odesílají, dokud nejsou uvedená semena zabalena pro maloobchodní prodej.

Článek 5

Vstup v platnost a použití

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. července 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. března 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  EFSA Journal 2011; 9(11):2424.

(3)  Viz strana 26 v tomto čísle Úředního věstníku.


12.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 68/19


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 209/2013

ze dne 11. března 2013,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005, pokud jde o mikrobiologická kritéria pro klíčky a pravidla pro odběr vzorků z jatečně upravených těl drůbeže a čerstvého drůbežího masa

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (1), a zejména na čl. 4 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 852/2004 stanoví pro provozovatele potravinářských podniků obecná pravidla pro hygienu potravin a zejména bere v úvahu postupy založené na uplatňování zásad analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP). Článek 4 uvedeného nařízení stanoví, že provozovatelé potravinářských podniků musí přijmout zvláštní hygienická opatření týkající se mimo jiné dodržování mikrobiologických kritérií pro potraviny a požadavků na odběr vzorků a analýzu.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny (2) stanoví mikrobiologická kritéria pro některé mikroorganismy a prováděcí pravidla, která musí provozovatelé potravinářských podniků dodržovat při provádění obecných a zvláštních hygienických opatření podle článku 4 nařízení (ES) č. 852/2004.

(3)

Kapitola 1 přílohy I nařízení (ES) č. 2073/2005 stanoví kritéria bezpečnosti potravin, jež musí splňovat některé kategorie potravin, včetně plánů odběru vzorků, analytických referenčních metod a limitů pro mikroorganismy nebo jejich toxiny a metabolity. Zmíněná kapitola uvádí kritéria bezpečnosti potravin pro naklíčená semena, pokud jde o salmonely.

(4)

Jako nejpravděpodobnější původ ohnisek Shiga toxin produkujících Escherichia coli (STEC) v květnu 2011 v Unii byla následně určena konzumace klíčků.

(5)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „EFSA“) přijal dne 20. října 2011 vědecké stanovisko o riziku, které představují Shiga toxin produkující Escherichia coli (STEC) a jiné patogenní bakterie v semenech a naklíčených semenech (3). Ve svém stanovisku dospěl EFSA k závěru, že nejpravděpodobnějším prvotním zdrojem nákazy v souvislosti s klíčky je kontaminace suchých semen bakteriálními patogeny. Kromě toho se ve stanovisku uvádí, že díky vysoké vlhkosti a příznivé teplotě během klíčení se bakteriální patogeny přítomné na suchých semenech dokáží v průběhu klíčení rozmnožit, a tím vznikne riziko pro veřejné zdraví.

(6)

EFSA ve svém stanovisku mimo jiné doporučuje, aby byla mikrobiologická kritéria posílena jako jedna ze složek systému řízení bezpečnosti potravin pro řetězec produkce naklíčených semen. Toto doporučení se týká stávajících mikrobiologických kritérií vztahujících se na salmonely pro naklíčená semena a zahrnuje úvahu o mikrobiologických kritériích vztahujících se na další patogeny. EFSA rovněž uvádí, že dostupné údaje naznačují vyšší riziko pro klíčky v porovnání s jinými naklíčenými semeny.

(7)

EFSA ve svém stanovisku zvažuje různé možnosti pro mikrobiologická kritéria pro patogenní Escherichia coli pro semena: před zahájením procesu produkce, během klíčení a v konečném produktu. V této souvislosti EFSA uvádí, že zjištění a zmírnění kontaminace v dřívější fázi řetězce produkce naklíčených semen může být přínosné, neboť se tak předejde zesílené kontaminaci během celého procesu klíčení. Rovněž uznává, že provádění vyšetření semen samo o sobě neumožňuje zjištění kontaminace, jež může nastat v pozdější fázi procesu produkce. EFSA proto dospěla k závěru, že mikrobiologická kritéria by mohla být užitečná v průběhu procesu klíčení a/nebo pro konečný produkt. Při posuzování mikrobiologického kritéria pro konečná naklíčená semena EFSA konstatuje, že v případě nesouladu nemusí doba nezbytná pro metody zjišťování patogenních bakterií v kombinaci s krátkou dobou údržnosti umožnit stažení produktu. EFSA se ve svém stanovisku domnívá, že v současné době není možné posoudit úroveň ochrany veřejného zdraví zajišťovanou zvláštním mikrobiologickým kritériem pro semena a naklíčená semena. Tato domněnka zdůrazňuje to, že k tomu, aby mohlo být prováděno kvantitativní hodnocení rizik, je nezbytné shromažďování údajů. Z toho důvodu by mělo být toto kritérium přezkoumáno s ohledem na vědecko-technický a metodický pokrok, nově se vyskytující patogenní mikroorganismy v potravinách a údaje z hodnocení rizik.

(8)

Z důvodu zajištění ochrany veřejného zdraví v Unii a se zřetelem na uvedené stanovisko EFSA bylo přijato nařízení Komise (EU) č. 211/2013 ze dne 11. března 2013 o požadavcích na osvědčení pro dovoz klíčků a semen určených k produkci klíčků do Unie (4) a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 208/2013 ze dne 11. března 2013 o požadavcích na sledovatelnost u klíčků a semen určených k produkci klíčků (5).

(9)

Kromě opatření stanovených v těchto aktech a s přihlédnutím k možným závažným zdravotním rizikům, která představuje možná přítomnost patogenů v klíčcích, by na základě doporučení EFSA, zejména pokud jde o séroskupiny STEC, které jsou považovány za nejvýznamnější obavu z hlediska veřejného zdraví, měla být stanovena ustanovení o dalších mikrobiologických kritériích.

(10)

Mikrobiologická kritéria představují jednu z několika možností kontroly v oblasti bezpečnosti potravin a měla by být používána provozovateli potravinářských podniků jako prostředek k ověření provádění účelného systému řízení bezpečnosti potravin. Vzhledem k nízké prevalenci a nerovnoměrnému rozdělení některých patogenů v semenech a naklíčených semenech, statistickým omezením plánů odběru vzorků a nedostatku informací o uplatňování správné zemědělské praxe při produkci semen je však nezbytné prověřit všechny šarže semen na přítomnost patogenů tam, kde provozovatelé potravinářských podniků nezavedli systémy řízení bezpečnosti potravin zahrnující opatření, která snižují mikrobiologické riziko. Jsou-li systémy řízení bezpečnosti potravin zavedeny a je-li jejich účelnost potvrzena údaji z předchozího období, může být zváženo snížení četnosti odběru vzorků. Četnost odběru vzorků by však nikdy neměla být nižší než jednou za měsíc.

(11)

Při stanovování mikrobiologických kritérií pro klíčky by měla být poskytnuta flexibilita s ohledem na fáze odběru vzorků a typ vzorků, jež mají být odebrány, aby se vzala v úvahu rozmanitost systémů produkce a zároveň aby se zachovaly rovnocenné normy bezpečnosti potravin. Zejména je vhodné stanovit alternativy k odběru vzorků z klíčků v případech, kdy je odběr vzorků technicky obtížný. Jako alternativní strategie se navrhuje vyšetření použité zavlažovací vody na patogenní bakterie, jelikož se zdá být vhodným ukazatelem druhů mikroorganismů, které jsou přítomny v samotných klíčcích. Vzhledem k nejistotám, pokud jde o citlivost této strategie, je zapotřebí, aby provozovatelé potravinářských podniků používající tuto alternativu vypracovali plán odběru vzorků, včetně postupů odběru vzorků a míst odběru vzorků z použité zavlažovací vody.

(12)

Některé séroskupiny STEC (konkrétně O157, O26, O103, O111, O145 a O104:H4) jsou považovány za ty, které způsobují většinu případů výskytu hemolyticko-uremického syndromu (HUS) v EU. Sérotyp O104:H4 kromě toho způsobil ohnisko v květnu 2011 v Unii. Proto by měla být pro těchto šest séroskupin zvážena mikrobiologická kritéria. Nelze vyloučit, že ostatní séroskupiny STEC mohou být pro člověka rovněž patogenní. Ve skutečnosti mohou takové séroskupiny STEC vyvolat méně závažné formy onemocnění, jako je průjem nebo krvavý průjem, ale rovněž mohou způsobit HUS, a představují tedy nebezpečí pro zdraví spotřebitele.

(13)

Klíčky by měly být považovány za potraviny určené k přímé spotřebě, které lze konzumovat, aniž by bylo nutné je tepelně upravovat či jinak zpracovávat, což by jinak bylo účelné k odstranění či snížení patogenních mikroorganismů na přijatelnou úroveň. Provozovatelé potravinářských podniků zabývajících se produkcí klíčků by proto měli splňovat kritéria bezpečnosti potravin pro potraviny určené k přímé spotřebě, která jsou stanovena v právních předpisech Unie, včetně odběru vzorků z míst a zařízení pro zpracování v rámci jejich plánu odběru vzorků.

(14)

Cílem nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravním řetězci (6) je zajistit, aby byla přijata vhodná a účinná opatření na zjišťování a tlumení salmonel a jiných původců zoonóz na všech úrovních produkce, zpracování a distribuce, aby se snížila jejich prevalence a riziko, jež představují pro veřejné zdraví.

(15)

Nařízení (ES) č. 2160/2003, ve znění nařízení Komise (EU) č. 1086/2011 (7), stanoví podrobná pravidla týkající se kritéria bezpečnosti potravin, pokud jde o salmonely, pro čerstvé drůbeží maso. V důsledku změn provedených v nařízení (ES) č. 2160/2003 bylo nařízením (EU) č. 1086/2011 pozměněno také nařízení (ES) č. 2073/2005. Touto změnou však byly do znění nařízení (ES) č. 2073/2005 vneseny určité terminologické nejednoznačnosti. Tyto nejednoznačnosti by v zájmu jasnosti a jednotnosti právních předpisů Unie měly být vyjasněny.

(16)

Nařízení (ES) č. 2073/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(17)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a ani Evropský parlament ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2073/2005 se mění takto:

1)

V článku 2 se doplňuje nové písmeno m), které zní:

„m)

definice „klíčků“ v čl. 2 písm. a) prováděcího nařízení Komise (EU) č. 208/2013 ze dne 11. března 2013 o požadavcích na sledovatelnost u klíčků a semen určených k produkci klíčků (8).

2)

Příloha I se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. července 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. března 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 1.

(3)  EFSA Journal 2011; 9(11):2424.

(4)  Viz strana 26 v tomto čísle Úředního věstníku.

(5)  Viz strana 16 v tomto čísle Úředního věstníku.

(6)  Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 281, 28.10.2011, s. 7.

(8)  Viz strana 16 v tomto čísle Úředního věstníku.“


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (ES) č. 2073/2005 se mění takto:

1)

Kapitola 1 se mění takto:

a)

poznámka pod čarou 12 se zrušuje;

b)

v řádku 1.18 se odkaz na poznámku pod čarou 12 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou 23;

c)

doplňuje se nový řádek 1.29 a odpovídající nové poznámky pod čarou 22 a 23, které zní:

„1.29

Klíčky (2)

Shiga toxin produkující Escherichia coli (STEC) O157, O26, O111, O103, O145 a O104:H4

5

0

nepřítomnost ve 25 g

CEN/ISO TS 13136 (1)

produkty uvedené na trh během doby údržnosti

2)

Kapitola 3 se mění takto:

a)

V bodě 3.2 se část týkající se „Pravidel pro odběr vzorků z jatečně upravených těl drůbeže a čerstvého drůbežího masa“ mění takto:

i)

první odstavec se nahrazuje tímto:

„Pro účely vyšetření na salmonely odeberou jatka vzorky celých jatečně upravených těl drůbeže s kůží z krku. Zařízení na porcování a zpracování jiná než ta, která přiléhají k jatkám a zabývají se porcováním a zpracováním masa pocházejícího pouze z těchto jatek, rovněž odeberou vzorky pro účely vyšetření na salmonely. Vzorky musí přednostně odebrat z celých jatečně upravených těl drůbeže s kůží z krku, jsou-li k dispozici, avšak zároveň musí zajistit, že do odběru vzorků budou zahrnuty také části drůbeže s kůží a/nebo části drůbeže bez kůže nebo jen s malým množstvím kůže a že výběr bude prováděn na základě rizik.“,

ii)

čtvrtý odstavec se nahrazuje tímto:

„Pro účely vyšetření na salmonely u jiného čerstvého drůbežího masa, než jsou jatečně upravená těla drůbeže, se odebere pět vzorků ze stejné partie o minimální hmotnosti 25 g. Vzorek odebraný z částí drůbeže s kůží musí obsahovat kůži a v případě, že množství kůže nebude dostačující k vytvoření jednotky vzorku, i tenký plátek z povrchu svalu. Vzorek odebraný z částí drůbeže bez kůže nebo jen s malým množstvím kůže musí obsahovat tenký plátek nebo plátky z povrchu svalu přidané k jakékoli kůži jsoucí k dispozici, aby byla vytvořena dostačující jednotka vzorku. Plátky masa se odeberou takovým způsobem, aby zahrnovaly co největší množství povrchu masa.“

b)

Doplňuje se nový bod 3.3, který zní:

„3.3   Pravidla pro odběr vzorků z klíčků

Pro účely tohoto bodu se použije definice šarže v čl. 2 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 208/2013.

A.   Obecná pravidla pro odběr vzorků a provádění vyšetření

1.   Předběžné vyšetření šarže semen

Provozovatelé potravinářských podniků zabývajících se produkcí klíčků provedou předběžné vyšetření reprezentativního vzorku všech šarží semen. Reprezentativní vzorek musí obsahovat nejméně 0,5 % hmotnosti šarže semen v dílčích vzorcích o hmotnosti 50 g nebo musí být vybrán na základě strukturované statisticky rovnocenné strategie odběru vzorků kontrolované příslušným orgánem.

Pro účely provedení předběžného vyšetření musí provozovatel potravinářského podniku naklíčit semena v reprezentativním vzorku za stejných podmínek jako zbytek šarže semen, která mají být naklíčena.

2.   Odběr vzorků a provádění vyšetření klíčků a použité zavlažovací vody

Provozovatelé potravinářských podniků zabývajících se produkcí klíčků odeberou vzorky pro mikrobiologické vyšetření ve fázi, kdy je pravděpodobnost zjištění Shiga toxin produkujících Escherichia coli (STEC) a Salmonella spp. nejvyšší, v každém případě nejdříve 48 hodin po zahájení procesu klíčení.

Vzorky z klíčků se analyzují podle požadavků v řádcích 1.18 a 1.29 kapitoly 1.

Pokud však provozovatel potravinářského podniku zabývajícího se produkcí klíčků má plán odběru vzorků, včetně postupů odběru vzorků a míst odběru vzorků z použité zavlažovací vody, může požadavek na odběr vzorků v rámci plánů odběru vzorků stanovených v řádcích 1.18 a 1.29 kapitoly 1 nahradit analýzou pěti vzorků o 200 ml vody, která byla použita k zavlažování klíčků.

V takovém případě se požadavky stanovené v řádcích 1.18 a 1.29 kapitoly 1 použijí na rozbor vody, která byla použita k zavlažování klíčků, s limitem nepřítomnosti v 200 ml.

Pokud provozovatelé potravinářských podniků provádějí vyšetření šarže semen poprvé, mohou uvést klíčky na trh pouze tehdy, jsou-li výsledky mikrobiologické analýzy v souladu s řádky 1.18 a 1.29 kapitoly 1 nebo s limitem nepřítomnosti v 200 ml v případě rozboru použité zavlažovací vody.

3.   Četnost odběru vzorků

Provozovatelé potravinářských podniků zabývajících se produkcí klíčků odeberou vzorky pro mikrobiologickou analýzu nejméně jednou za měsíc ve fázi, kdy je pravděpodobnost zjištění Shiga toxin produkujících Escherichia coli (STEC) a Salmonella spp. nejvyšší, v každém případě nejdříve 48 hodin po zahájení procesu klíčení.

B.   Odchylka od předběžného vyšetření všech šarží semen uvedeného v části A.1 tohoto bodu

Je-li to na základě níže uvedených podmínek opodstatněné a schválí-li to příslušný orgán, mohou být provozovatelé potravinářských podniků zabývajících se produkcí klíčků od odběru vzorků uvedeného v části A.1 tohoto bodu osvobozeni:

a)

příslušný orgán si je jist, že provozovatel potravinářského podniku má v daném zařízení zaveden systém řízení bezpečnosti potravin, jenž může zahrnovat opatření v procesu produkce, která snižují mikrobiologické riziko, a

b)

údaje z předchozího období potvrzují, že během nejméně šesti po sobě jdoucích měsíců před udělením povolení splňují všechny šarže různých druhů klíčků vyrobených v zařízení kritéria bezpečnosti potravin stanovená v řádcích 1.18 a 1.29 kapitoly 1.“


(1)  S přihlédnutím k nejnovější úpravě provedené referenční laboratoří Evropské unie pro Escherichia coli, včetně E. coli produkujících verotoxin (VTEC), pro zjišťování STEC O104:H4.

(2)  Kromě klíčků, které byly ošetřeny za účelem odstranění Salmonella spp. a STEC.“


12.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 68/24


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 210/2013

ze dne 11. března 2013

o schvalování provozů produkujících klíčky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (1), a zejména na čl. 6 odst. 3 písm. c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 852/2004 stanoví obecná pravidla pro hygienu potravin vztahující se na provozovatele potravinářských podniků, mimo jiné na prvovýrobu a související postupy. Uvedené nařízení stanoví, že provozovatelé potravinářských podniků zajistí, aby byly provozy po alespoň jedné návštěvě na místě schváleny příslušným orgánem, pokud je to požadováno vnitrostátními právními předpisy, nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (2) nebo rozhodnutím přijatým podle nařízení (ES) č. 852/2004.

(2)

Jako nejpravděpodobnější původ ohnisek Shiga toxin produkující Escherichia coli v květnu 2011 byla následně určena konzumace klíčků.

(3)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „EFSA“) přijal dne 20. října 2011 vědecké stanovisko o riziku, které představuje Shiga toxin produkující Escherichia coli (STEC) a jiné patogenní bakterie v semenech a naklíčených semenech (3). Ve svém stanovisku dospěl EFSA k závěru, že nejpravděpodobnějším prvotním zdrojem nákazy v souvislosti s klíčky je kontaminace suchých semen bakteriálními patogeny. Kromě toho se ve stanovisku uvádí, že díky vysoké vlhkosti a příznivé teplotě během klíčení se bakteriální patogeny přítomné na suchých semenech dokáží v průběhu klíčení rozmnožit, a tím vznikne riziko pro veřejné zdraví.

(4)

Z důvodu ochrany veřejného zdraví v Unii a se zřetelem na uvedené stanovisko EFSA bylo přijato nařízení Komise (EU) č. 209/2013 (4), kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny (5), nařízení Komise (EU) č. 211/2013 (6) a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 208/2013 (7).

(5)

Kromě opatření stanovených v uvedených aktech by měly provozy produkující klíčky podléhat schválení v souladu s nařízením (ES) č. 852/2004. Tato schválení, udělená po alespoň jedné návštěvě na místě, by zajistila, že takové provozy splňují příslušná hygienická pravidla, a tím by byla zajištěna vysoká úroveň ochrany veřejného zdraví. Schválení takových provozů by mělo být podmíněno splněním řady požadavků, aby se zajistilo, že se sníží možnost kontaminace v rámci zařízení, ve kterém se klíčky produkují.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se použije definice „klíčků“ v článku 2 prováděcího nařízení EU č. 208/2013.

Článek 2

Provozovatelé potravinářských podniků zajistí, aby byly provozy produkující klíčky schváleny příslušným orgánem v souladu s článkem 6 nařízení (ES) č. 852/2004. Příslušný orgán schválí uvedené provozy pouze tehdy, pokud splňují požadavky stanovené v příloze I nařízení (ES) č. 852/2004 a v příloze tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. března 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.

(3)  EFSA Journal 2011; 9(11):2424.

(4)  Viz strana 19 v tomto čísle Úředního věstníku.

(5)  Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 1.

(6)  Viz strana 26 v tomto čísle Úředního věstníku.

(7)  Viz strana 16 v tomto čísle Úředního věstníku.


PŘÍLOHA

Požadavky pro schvalování provozů produkujících klíčky

1.

Vnější úprava a uspořádání provozů musí mezi postupy a během postupů umožňovat používání správné hygienické praxe, včetně ochrany před kontaminací. Zejména povrchy (včetně povrchů zařízení) v oblastech, kde se manipuluje s potravinami, a povrchy přicházející do styku s potravinami musí být udržovány v bezvadném stavu a snadno čistitelné, a je-li to nezbytné, snadno dezinfikovatelné.

2.

Musí být k dispozici odpovídající příslušenství pro čištění, dezinfekci a skladování pracovních nástrojů a pracovního vybavení. Tato příslušenství musí být snadno čistitelná a s odpovídajícím přívodem teplé a studené vody.

3.

Je-li to nezbytné, musí být odpovídajícím způsobem zajištěno mytí potravin. Každá výlevka nebo jiné takové zařízení určené k mytí potravin musí mít odpovídající přívod pitné vody a musí se udržovat v čistotě, a je-li to nezbytné, dezinfikované.

4.

Všechna zařízení, se kterými přicházejí semena a klíčky do styku, musí být konstruována takovým způsobem, z takových materiálů a udržována v takovém pořádku a dobrém stavu, aby riziko kontaminace bylo sníženo na minimum a aby bylo možné je udržovat v čistotě, a je-li to nezbytné, je dezinfikovat.

5.

Musí být zavedeny postupy, kterými se zajistí, že

a)

je provoz produkující klíčky udržován v čistotě, a je-li to nezbytné, vydezinfikován;

b)

jsou všechna zařízení, se kterými přicházejí semena a klíčky do styku, důkladně očištěna, a je-li to nezbytné, vydezinfikována. Čištění a dezinfekce se musí provádět tak často, aby se vyloučilo riziko kontaminace.


12.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 68/26


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 211/2013

ze dne 11. března 2013

o požadavcích na osvědčení pro dovoz klíčků a semen určených k produkci klíčků do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (1), a zejména na čl. 48 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 882/2004 stanoví obecná pravidla pro provádění úředních kontrol sloužících k ověření toho, zda jsou dodržována pravidla, jejichž cílem je zejména předcházet rizikům, která přímo nebo prostřednictvím životního prostředí hrozí člověku a zvířatům, tato rizika odstraňovat nebo snižovat na přijatelnou úroveň.

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (2), stanoví obecné zásady použitelné obecně pro potraviny a krmiva, a zejména pro bezpečnost potravin a krmiv, a to na úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni. Uvedené nařízení stanoví, že potraviny a krmivo dovážené do Unie za účelem uvedení na trh v Unii musí splňovat odpovídající požadavky potravinového práva nebo podmínky, které Unie považuje přinejmenším za rovnocenné těmto požadavkům.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (3) stanoví obecná pravidla pro hygienu potravin vztahující se na provozovatele potravinářských podniků. Uvedené nařízení stanoví, že provozovatelé potravinářských podniků zajistí, aby ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce potraviny pod jejich kontrolou splňovaly odpovídající hygienické požadavky v něm stanovené. Nařízení (ES) č. 852/2004 zejména stanoví, že provozovatelé potravinářských podniků zabývajících se prvovýrobou a souvisejícími postupy uvedenými v příloze I dodržují obecná hygienická pravidla stanovená v části A uvedené přílohy.

(4)

Jako nejpravděpodobnější původ ohnisek Shiga toxin produkujících Escherichia coli (STEC) v květnu 2011 v Unii byla následně určena konzumace naklíčených semen.

(5)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „EFSA“) přijal dne 20. října 2011 vědecké stanovisko o riziku, které představují Shiga toxin produkující Escherichia coli (STEC) a jiné patogenní bakterie v semenech a naklíčených semenech (4). Ve svém stanovisku dospěl EFSA k závěru, že nejpravděpodobnějším prvotním zdrojem nákazy v souvislosti s klíčky je kontaminace suchých semen bakteriálními patogeny. Kromě toho se ve stanovisku uvádí, že díky vysoké vlhkosti a příznivé teplotě během klíčení se bakteriální patogeny přítomné na suchých semenech dokáží v průběhu klíčení rozmnožit, a tím vznikne riziko pro veřejné zdraví.

(6)

Z důvodu ochrany veřejného zdraví v Unii a se zřetelem na uvedené stanovisko EFSA bylo přijato prováděcí nařízení Komise (EU) č. 208/2013 (5). Uvedené prováděcí nařízení stanoví pravidla pro sledovatelnost zásilek klíčků a semen určených k produkci klíčků.

(7)

Z důvodu zajištění přiměřené úrovně ochrany veřejného zdraví je vhodné, aby klíčky a semena určená k produkci klíčků, které jsou dováženy do Unie, rovněž splňovaly požadavky stanovené v nařízení (ES) č. 852/2004 a, v případě klíčků, rovněž požadavky na sledovatelnost stanovené v prováděcím nařízení (EU) č. 208/2013 a mikrobiologická kritéria stanovená v nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 (6). Pro toto zboží dovážené do Unie by proto měly být stanoveny příslušné požadavky na osvědčení.

(8)

Stávající právní předpisy Unie nestanoví osvědčení pro dovoz klíčků a semen určených k produkci klíčků do Unie. Je proto vhodné stanovit v tomto nařízení vzor osvědčení pro dovoz takového zboží do Unie.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a ani Evropský parlament ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení se použije na zásilky klíčků nebo semen určených k produkci klíčků dovážené do Unie s výjimkou klíčků, které byly ošetřeny za účelem odstranění mikrobiologických nebezpečí v souladu s právními předpisy Evropské unie.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení:

a)

se použije definice „klíčků“ v čl. 2 písm. a) prováděcího nařízení (EU) č. 208/2013;

b)

se „zásilkou“ rozumí množství klíčků nebo semen určených k produkci klíčků, které:

i)

pochází ze stejné třetí země,

ii)

je zahrnuto do stejného (stejných) osvědčení,

iii)

je přepravováno stejným dopravním prostředkem.

Článek 3

Požadavky na osvědčení

1.   K zásilkám klíčků nebo semen určených k produkci klíčků dovezeným do Unie a pocházejícím nebo odeslaným z třetích zemí musí být přiloženo osvědčení v souladu se vzorem uvedeným v příloze, které potvrzuje, že klíčky nebo semena byly vyprodukovány za podmínek, které splňují obecné hygienické předpisy pro prvovýrobu a související postupy uvedené v příloze I části A nařízení (ES) č. 852/2004, a že klíčky byly vyprodukovány za podmínek, které splňují požadavky na sledovatelnost stanovené v prováděcím nařízení (EU) č. 208/2013, že byly vyprodukovány v zařízeních schválených v souladu s požadavky stanovenými v článku 2 nařízení Komise (EU) č. 210/2013 (7) a že splňují mikrobiologická kritéria stanovená v příloze I nařízení (ES) č. 2073/2005.

Osvědčení musí být vyhotoveno v úředním jazyce nebo úředních jazycích třetí země odeslání a členského státu, v němž se uskutečňuje dovoz do EU, nebo k němu musí být připojen ověřený překlad v tomto jazyce nebo těchto jazycích. Vyžaduje-li to členský stát určení, musí být k osvědčení připojen také ověřený překlad v jeho úředním jazyce nebo úředních jazycích. Členský stát však může povolit použití jiného úředního jazyka Unie, než je jeho vlastní jazyk.

2.   Originál osvědčení musí doprovázet zásilku, dokud není doručena do místa určení uvedeného v osvědčení.

3.   V případě rozdělení zásilky musí každou část zásilky doprovázet kopie osvědčení.

Článek 4

Přechodná ustanovení

Po přechodnou dobu do 1. července 2013 smějí být zásilky klíčků nebo semen určených k produkci klíčků pocházející nebo odesílané z třetích zemí dále dováženy do Unie bez osvědčení stanoveného v článku 3.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. března 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.

(4)  EFSA Journal 2011; 9(11):2424.

(5)  Viz strana 16 v tomto čísle Úředního věstníku.

(6)  Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 1.

(7)  Viz strana 24 v tomto čísle Úředního věstníku.


PŘÍLOHA

VZOR OSVĚDČENÍ PRO DOVOZ KLÍČKŮ NEBO SEMEN URČENÝCH K PRODUKCI KLÍČKŮ

Image

Image


12.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 68/30


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 212/2013

ze dne 11. března 2013,

kterým se nahrazuje příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o doplnění a změny ohledně produktů uvedených v této příloze

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Několik členských států požádalo o změny a doplnění přílohy I nařízení (ES) č. 396/2005 ve sloupci „Příklady příbuzných odrůd nebo ostatních produktů, u kterých se uplatňují stejné MLR“.

(2)

Zmíněných doplnění je zapotřebí proto, aby do přílohy I nařízení (ES) č. 396/2005 mohly být zahrnuty nové druhy ovoce, zeleniny a obilovin, které jsou dostupné na trhu v členských státech.

(3)

Je vhodné doplnit tyto druhy ovoce, zeleniny a obilovin a živočišné produkty: cedrát „Buddhova ruka“, tangor, červené datle / cicimek datlový / jujube, malinoostružiny, longan, langsat, salak, čistec hlíznatý, lopuch větší, jiné cibule, jiné naťové cibule, antroewa / africký lilek, sopropo / hořký meloun, lufa ostrohranná / teroi, hadovitá tykev, kalabasa, čajot, tykev obrovská (pozdní odrůda), kukuřičky, klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa), listy pampelišky, listy kedlubnu, listy tajer, bitawiri, malabarský špenát, banánové listy, povijnice / povíjnice vodní / vodní špenát / kangkung, marsilka, Neptunia oleracea, máčka smrdutá, nať petržele kořenové, bazalka posvátná, bazalka pravá, bazalka sivá, citronová tráva, gotu kola, listy Piper sarmentosum, listy curry, květ banánovníku, guarové boby, čerstvé sójové boby, indiánská/divoká rýže, listy a stonky brutnáku, kapinice, mycelium, hadinec jitrocelový, kalužnice křivoklasá, dochan klasnatý, semena chrastice kanárské, zelený pepř, vysoká zvěř a plástečkový med.

(4)

V zájmu jednotnosti je vhodné přesunout volně žijící zvěř z kategorie „Ostatní hospodářská zvířata“ do kategorie „Ostatní produkty ze suchozemských živočichů“ a jedlé květy z kategorie „Ostatní“ do kategorie, která představuje příklad plodiny.

(5)

Aby mohla být lépe uplatňována pravidla pro mezinárodní taxonomickou nomenklaturu, je vhodné upravit latinské názvy pro pistácie, jablka, třešně a višně, jahody, ostružiny ostružiníku ježiníku, borůvky kanadské, kumkvaty, brambory, jam, řepu salátovou, papriku zeleninovou, okru, brokolici, zelí hlávkové, pekingské zelí, kadeřávek, kedlubny, endivii, roketu setou, listy a výhonky Brassica spp., mangold (řapíky), čekanku salátovou, celerovou nať, bazalku, palmové vegetační vrcholy, čirok, kávová zrna, květní lístky růže, květ jasmínu, lípu, list rostliny rooibos, kopr, pepř sečuánský, skořici, kurkumu, cukrovou řepu a banány.

(6)

S ohledem na žádosti zúčastněných stran a orgánů pověřených prosazováním právních předpisů a vzhledem k formě, v níž se produkty na trhu vyskytují, by měly být provedeny některé změny, pokud jde o části produktů, u kterých se uplatní MLR.

(7)

Tyto změny je vhodné provést u čaje, kakaových bobů, chmelu, kedlubnů a u produktů živočišného původu.

(8)

V zájmu jasnosti je vhodné přílohu I nařízení (ES) č. 396/2005 nahradit.

(9)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a Evropský parlament ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 396/2005 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 11. března 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Produkty rostlinného a živočišného původu uvedené v čl. 2 odst. 1

Číselný kód (1)

Skupiny, u kterých se uplatňují MLR

Příklady jednotlivých produktů ve skupinách, u kterých se uplatňují MLR

Vědecký název (2)

Příklady příbuzných odrůd nebo ostatních produktů, u kterých se uplatňují stejné MLR

Části produktů, u kterých se uplatňují MLR

0100000

1.

OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

 

 

 

0110000

i)

Citrusové plody

 

 

 

Celý produkt

0110010

 

Grapefruity

Citrus paradisi

Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy

 

0110020

 

Pomeranče

Citrus sinensis

Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy

 

0110030

 

Citrony

Citrus limon

Cedrát, citron, cedrát „Buddhova ruka“(Citrus medica var. sarcodactylis)

 

0110040

 

Kyselé lajmy

Citrus aurantifolia

 

 

0110050

 

Mandarinky

Citrus reticulata

Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy; tangor (Citrus reticulata x sinensis)

 

0110990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0120000

ii)

Ořechy ze stromů

 

 

 

Celý produkt bez skořápky (kromě kaštanů)

0120010

 

Mandle

Prunus dulcis

 

 

0120020

 

Para ořechy

Bertholletia excelsa

 

 

0120030

 

Kešu ořechy

Anacardium occidentale

 

 

0120040

 

Kaštany jedlé

Castanea sativa

 

 

0120050

 

Kokosové ořechy

Cocos nucifera

 

 

0120060

 

Lískové ořechy

Corylus avellana

Ořechy lísky největší

 

0120070

 

Makadamie

Macadamia ternifolia

 

 

0120080

 

Pekanové ořechy

Carya illinoensis

 

 

0120090

 

Piniové oříšky

Pinus pinea

 

 

0120100

 

Pistácie

Pistacia vera

 

 

0120110

 

Vlašské ořechy

Juglans regia

 

 

0120990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0130000

iii)

Jádrové ovoce

 

 

 

Celý produkt bez stopky

0130010

 

Jablka

Malus domestica

Plody jabloně lesní

 

0130020

 

Hrušky

Pyrus communis

Nashi

 

0130030

 

Kdoule

Cydonia oblonga

 

 

0130040

 

Mišpule (4)

Mespilus germanica

 

 

0130050

 

Lokvát (mišpule japonská) (4)

Eriobotrya japonica

 

 

0130990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0140000

iv)

Peckové ovoce

 

 

 

Celý produkt bez stopky

0140010

 

Meruňky

Prunus armeniaca

 

 

0140020

 

Třešně a višně

Prunus avium, Prunus cerasus

Třešně, višně

 

0140030

 

Broskve

Prunus persica

Nektarinky a podobné hybridy

 

0140040

 

Švestky

Prunus domestica

Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červené datle / cicimek datlový / jujube (Ziziphus zizyphus)

 

0140990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0150000

v)

Bobulové a drobné ovoce

 

 

 

Celý produkt bez kalicha / koruny a stopky; v případě rybízu: plody se stopkami

0151000

a)

Hrozny stolní a moštové

 

 

 

 

0151010

 

Hrozny stolní

Vitis vinifera

 

 

0151020

 

Hrozny moštové

Vitis vinifera

 

 

0152000

b)

Jahody

 

Fragaria spp.

 

 

0153000

c)

Ovoce z keřů

 

 

 

 

0153010

 

Ostružiny

Rubus fruticosus

 

 

0153020

 

Ostružiny ostružiníku ježiníku

Rubus caesius

Ostružinomaliny, malinoostružiny, Boysenovy ostružiny, morušky a jiné hybridy rodu Rubus

 

0153030

 

Maliny

Rubus idaeus

Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus x Rubus idaeus)

 

0153990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0154000

d)

Ostatní bobulové a drobné ovoce

 

 

 

 

0154010

 

Borůvky kanadské

Vaccinium spp. kromě V. macrocarpon a V. vitis-idaea

Borůvky

 

0154020

 

Klikvy

Vaccinium macrocarpon

Brusinky (V. vitis-idaea)

 

0154030

 

Rybíz (červený, bílý a černý)

Ribes nigrum, Ribes rubrum

 

 

0154040

 

Angrešt

Ribes uva-crispa

Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes

 

0154050

 

Šípky

Rosa canina

 

 

0154060

 

Moruše (4)

Morus spp.

Plody planiky

 

0154070

 

Azarole (4) (neapolská mišpule)

Crataegus azarolus

Plody druhu Actinidia arguta

 

0154080

 

Bezinky (4)

Sambucus nigra

Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku/rakytníku, hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného a jiné bobule rostoucí na stromech

 

0154990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0160000

vi)

Různé ovoce

 

 

 

Celý produkt bez stopky či koruny (ananas)

0161000

a)

S jedlou slupkou

 

 

 

 

0161010

 

Datle

Phoenix dactylifera

 

 

0161020

 

Fíky

Ficus carica

 

 

0161030

 

Stolní olivy

Olea europaea

 

 

0161040

 

Kumkvaty (4)

Fortunella spp.

Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)

 

0161050

 

Karamboly (4)

Averrhoa carambola

Bilimbi

 

0161060

 

Tomel (persimon) (4)

Diospyros kaki

 

 

0161070

 

Jambolan (hřebíčkovec jávský) (4)

Syzygium cumini

Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora)

 

0161990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0162000

b)

S nejedlou slupkou, malé

 

 

 

 

0162010

 

Kiwi

Actinidia deliciosa syn. A. chinensis

 

 

0162020

 

Liči

Litchi chinensis

Pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat (Lansium domesticum), salak (Salacca zalacca)

 

0162030

 

Mučenka (passiflora)

Passiflora edulis

 

 

0162040

 

Opuncie (4)

Opuntia ficus-indica

 

 

0162050

 

Zlatolist (4)

Chrysophyllum cainito

 

 

0162060

 

Tomel viržinský (kaki) (4)

Diospyros virginiana

Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana), mamej sapota

 

0162990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0163000

c)

S nejedlou slupkou, velké

 

 

 

 

0163010

 

Avokádo

Persea americana

 

 

0163020

 

Banány

Musa x paradisiaca, M. acuminata

Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány

 

0163030

 

Mango

Mangifera indica

 

 

0163040

 

Papája

Carica papaya

 

 

0163050

 

Granátová jablka

Punica granatum

 

 

0163060

 

Čerimoja (4)

Annona cherimola

Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama (Annona diversifolia) a plody jiných středně velkých Annonnaceae

 

0163070

 

Kvajávy (4)

Psidium guajava

Červená pitaya / dračí ovoce (Hylocereus undatus)

 

0163080

 

Ananas

Ananas comosus

 

 

0163090

 

Chlebovník (4)

Artocarpus altilis

Jackfruit (jeky)

 

0163100

 

Durian (4)

Durio zibethinus

 

 

0163110

 

Anona ostnitá (guanabana) (4)

Annona muricata

 

 

0163990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0200000

2.

ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ

 

 

 

 

0210000

i)

Kořenová a hlíznatá zelenina

 

 

 

Celý produkt bez případné natě a zeminy

0211000

a)

Brambory

 

Solanum tuberosum

 

 

0212000

b)

Tropická kořenová a hlíznatá zelenina

 

 

 

 

0212010

 

Kasava

Manihot esculenta

Taro / kolokázie jedlá, eddo, Xanthosoma sagittifolium

 

0212020

 

Batáty

Ipomoea batatas

 

 

0212030

 

Jam

Dioscorea spp.

Smldinec/jicama, mexický jam

 

0212040

 

Maranta (4)

Maranta arundinacea

 

 

0212990

 

Ostatní (3), (4)

 

 

 

0213000

c)

Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

 

 

 

0213010

 

Řepa salátová

Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva

 

 

0213020

 

Mrkev

Daucus carota

 

 

0213030

 

Celer bulvový

Apium graveolens var. rapaceum

 

 

0213040

 

Křen

Armoracia rusticana

Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce

 

0213050

 

Topinambury

Helianthus tuberosus

Čistec hlíznatý

 

0213060

 

Pastinák

Pastinaca sativa

 

 

0213070

 

Petržel kořenová

Petroselinum crispum

 

 

0213080

 

Ředkve

Raphanus sativus var. sativus

Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus)

 

0213090

 

Kozí brada

Tragopogon porrifolius

Hadí mord španělský, ostnatec středozemní (Scolymus hispanicus), lopuch větší (Arctium lappa)

 

0213100

 

Tuřín

Brassica napus var. napobrassica

 

 

0213110

 

Vodnice

Brassica rapa

 

 

0213990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0220000

ii)

Cibulová zelenina

 

 

 

Celý produkt bez snadno odstranitelných slupek a zeminy (je-li suchý), nebo bez kořenů a zeminy (je-li čerstvý)

0220010

 

Česnek

Allium sativum

 

 

0220020

 

Cibule kuchyňská

Allium cepa

Jiné cibule, cibule kuchyňská „silverskin“

Cibule

0220030

 

Šalotka

Allium ascalonicum (Allium cepa var. aggregatum)

 

 

0220040

 

Cibule jarní a cibule sečka

Allium cepa; Allium fistulosum

Jiné naťové cibule a podobné odrůdy

Cibule s pseudostonky a listy

0220990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0230000

iii)

Plodová zelenina

 

 

 

Celý produkt bez stopky (kukuřice cukrová bez listenu a physalis bez okvětních lístků)

0231000

a)

Lilkovité

 

 

 

 

0231010

 

Rajčata

Lycopersicum esculentum

Rajčata třešňovitá, Physalis spp., gojiberry, kustovnice (Lycium barbarum a L. chinense), rajčenky

 

0231020

 

Paprika zeleninová

Capsicum annuum var. grossum a var. longum

Paprika chilli

 

0231030

 

Lilek

Solanum melongena

Pepino, antroewa / africký lilek (S. macrocarpon)

 

0231040

 

Okra, tobolky ibišku jedlého

Abelmoschus esculentus

 

 

0231990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0232000

b)

Tykvovité – s jedlou slupkou

 

 

 

 

0232010

 

Okurky salátové

Cucumis sativus

 

 

0232020

 

Okurky nakládačky

Cucumis sativus

 

 

0232030

 

Cukety

Cucurbita pepo var. melopepo

Tykev obecná, patizon, kalabasa (Lagenaria siceraria), čajot, sopropo / hořký meloun (Momordica charantia), hadovitá tykev, lufa ostrohranná / teroi

 

0232990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0233000

c)

Tykvovité – s nejedlou slupkou

 

 

 

 

0233010

 

Melouny cukrové

Cucumis melo

Kiwano

 

0233020

 

Dýně

Cucurbita maxima

Tykev velkoplodá, tykev obrovská (pozdní odrůda)

 

0233030

 

Melouny vodní

Citrullus lanatus

 

 

0233990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0234000

d)

Kukuřice cukrová

 

Zea mays var. sacharata

Kukuřičky

Jádra s palicí bez listenu

0239000

e)

Ostatní plodová zelenina

 

 

 

 

0240000

iv)

Košťálová zelenina

 

 

 

 

0241000

a)

Košťálová zelenina vytvářející růžice

 

 

 

Pouze zdužnatělá květenství

0241010

 

Brokolice

Brassica oleracea var. italica

Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice

 

0241020

 

Květák

Brassica oleracea var. botrytis

 

 

0241990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0242000

b)

Košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

 

 

Celá rostlina bez kořenů a uvadlých listů

0242010

 

Kapusta růžičková

Brassica oleracea var. gemmifera

 

Pouze růžičky

0242020

 

Zelí hlávkové

Brassica oleracea convar. capitata

Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí

 

0242990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0243000

c)

Košťálová zelenina listová

 

 

 

Celá rostlina bez kořenů a uvadlých listů

0243010

 

Pekingské zelí

Brassica rapa var. pekinensis

Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí / pe-tsai

 

0243020

 

Kadeřávek

Brassica oleracea convar. acephala

Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz

 

0243990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0244000

d)

Kedlubny

 

Brassica oleracea var. gongylodes

 

Celý produkt bez kořenů, natě a případné zeminy

0250000

v)

Listová zelenina a čerstvé bylinky

 

 

 

Celý produkt bez případných kořenů, uvadlých vnějších listů a zeminy

0251000

a)

Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea

 

 

 

 

0251010

 

Polníček

Valerianella locusta

Kozlíček polníček

 

0251020

 

Salát

Lactuca sativa

Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský

 

0251030

 

Endivie

Cichorium endivia var. latifolium

Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (C. endivia var. Crispum / C. intybus var. foliosum), listy pampelišky

 

0251040

 

Řeřicha setá (4)

Lepidium sativum

Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa)

 

0251050

 

Barborka jarní (4)

Barbarea verna

 

 

0251060

 

Roketa setá (4)

Eruca sativa

Křez zední (Diplotaxis spp.)

 

0251070

 

Červená hořčice (4)

Brassica juncea var. rugosa

 

 

0251080

 

Listy a výhonky Brassica spp. (4), včetně listů vodnice

Brassica spp.

Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů Brassica (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu (5)

 

0251990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0252000

b)

Špenát a podobná zelenina (listy)

 

 

 

 

0252010

 

Špenát

Spinacia oleracea

Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (Cestrum latifolium)

 

0252020

 

Šrucha (4)

Portulaca oleracea

Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda)

 

0252030

 

Mangold (řapíky)

Beta vulgaris subsp. vulgaris var. cicla a B. vulgaris subsp. vulgaris var. flavescens

Listy řepy salátové

 

0252990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0253000

c)

Listy révy vinné (4)

 

Vitis vinifera

Malabarský špenát, banánové listy, kapinice (Acacia pennata)

 

0254000

d)

Potočnice lékařská

 

Nasturtium officinale

Povijnice / povíjnice vodní / vodní špenát / kangkung (Ipomoea aquatica), marsilka (Marsilea crenata), Neptunia oleracea

 

0255000

e)

Čekanka salátová

 

Cichorium intybus var. foliosum

 

 

0256000

f)

Čerstvé bylinky

 

 

 

 

0256010

 

Kerblík

Anthriscus cerefolium

 

 

0256020

 

Pažitka

Allium schoenoprasum

 

 

0256030

 

Celerová nať

Apium graveolens var. secalinum

Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu; libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea, máčka smrdutá (Eryngium foetidum)

 

0256040

 

Petrželová nať

Petroselinum crispum

Nať petržele kořenové

 

0256050

 

Šalvěj (4)

Salvia officinalis

Saturejka zahradní, marulka lesní, listy Borago officinalis

 

0256060

 

Rozmarýn (4)

Rosmarinus officinalis

 

 

0256070

 

Tymián (4)

Thymus spp.

Majoránka, dobromysl (oregáno)

 

0256080

 

Bazalka (4)

Ocimum spp.

Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná / tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku (Tagetes spp.) a jiné), gotu kola (Centella asiatica), listy Piper sarmentosum, listy curry

 

0256090

 

Bobkový list (4)

Laurus nobilis

Citronová tráva (Cymbopogon citratus)

 

0256100

 

Estragon (4)

Artemisia dracunculus

Yzop

 

0256990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0260000

vi)

Lusková zelenina (čerstvá)

 

 

 

Celý produkt

0260010

 

Fazolové lusky

Phaseolus vulgaris

Zelené/francouzské fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec, guarové boby, sójové boby

 

0260020

 

Vyluštěná fazolová semena

Phaseolus vulgaris

Bob zahradní (svinský), zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská

 

0260030

 

Hrachové lusky

Pisum sativum

Hrách setý

 

0260040

 

Vyluštěná hrachová zrna

Pisum sativum

Hrách rolní, hrách setý, cizrna

 

0260050

 

Čočka (4)

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0260990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0270000

vii)

Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)

 

 

 

Celý produkt bez kořenů, zeminy a uvadlých částí

0270010

 

Chřest

Asparagus officinalis

 

 

0270020

 

Kardy

Cynara cardunculus

Stonky Borago officinalis

 

0270030

 

Celer řapíkatý

Apium graveolens var. dulce

 

 

0270040

 

Fenykl sladký

Foeniculum vulgare

 

 

0270050

 

Artyčoky

Cynara scolymus

Květ banánovníku

Celé květenství včetně květního lůžka

0270060

 

Pór

Allium porrum

 

 

0270070

 

Reveň

Rheum x hybridum

 

Stonky bez kořenů a listů

0270080

 

Bambusové výhonky (4)

Bambusa vulgaris

 

 

0270090

 

Palmové vegetační vrcholy (4)

Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, Daemonorops jenkinsiana

 

 

0270990

 

Ostatní (4)

 

 

 

0280000

viii)

Houby

 

 

 

Celý produkt bez zeminy a podhoubí

0280010

 

Pěstované

 

Pečárka polní (4), hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shi-take) (4), mycelium (vegetativní části)

 

0280020

 

Volně rostoucí (4)

 

Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib

 

0280990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0290000

ix)

Chaluhy  (4)

 

 

 

Celý produkt bez uvadlých listů

0300000

3.

LUŠTĚNINY, SUCHÉ

 

 

 

Suchá semena

0300010

 

Fazole

Phaseolus vulgaris

Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný (holubí), fazolka čínská

 

0300020

 

Čočka

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0300030

 

Hrách

Pisum sativum

Cizrna, hrách polní, hrachor setý

 

0300040

 

Vlčí bob (4)

Lupinus spp.

 

 

0300990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0400000

4.

OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY

 

 

 

Celý produkt pokud možno bez skořápky, pecky a listenu

0401000

i)

Olejnatá semena

 

 

 

 

0401010

 

Lněná semena

Linum usitatissimum

 

 

0401020

 

Jádra podzemnice olejné

Arachis hypogaea

 

 

0401030

 

Mák

Papaver somniferum

 

 

0401040

 

Sezamová semena

Sesamum indicum syn. S. orientale

 

 

0401050

 

Slunečnicová semena

Helianthus annuus

 

 

0401060

 

Semena řepky

Brassica napus

Divoký tuřín, řepice

 

0401070

 

Sójové boby

Glycine max

 

 

0401080

 

Hořčičná semena

Brassica nigra

 

 

0401090

 

Bavlníková semena

Gossypium spp.

 

Neloupaná

0401100

 

Dýňová semena (4)

Cucurbita pepo var. oleifera

Ostatní semena čeledi tykvovitých (Cucurbitaceae)

 

0401110

 

Světlice barvířská (4)

Carthamus tinctorius

 

 

0401120

 

Brutnák (4)

Borago officinalis

Hadinec jitrocelový (Echium plantagineum), kamejka rolní (Buglossoides arvensis)

 

0401130

 

Lnička setá (4)

Camelina sativa

 

 

0401140

 

Semena konopí (4)

Cannabis sativa

 

 

0401150

 

Skočec obecný

Ricinus communis

 

 

0401990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0402000

ii)

Olejnaté plody

 

 

 

 

0402010

 

Olivy na olej (4)

Olea europaea

 

Celý plod bez případné stopky či zeminy

0402020

 

Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402030

 

Plody palmy olejové (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402040

 

Kapok (4)

Ceiba pentandra

 

 

0402990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0500000

5.

OBILOVINY

 

 

 

Celá zrna

0500010

 

Ječmen

Hordeum spp.

 

 

0500020

 

Pohanka

Fagopyrum esculentum

Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)

 

0500030

 

Kukuřice

Zea mays

 

 

0500040

 

Proso (4)

Panicum spp.

Bér vlašský, milička, kalužnice křivoklasá, dochan klasnatý

 

0500050

 

Oves

Avena sativa

 

 

0500060

 

Rýže

Oryza sativa

Indiánská/divoká rýže (Zizania aquatica)

 

0500070

 

Žito

Secale cereale

 

 

0500080

 

Čirok (4)

Sorghum spp.

 

 

0500090

 

Pšenice

Triticum aestivum, T. durum

Špalda, žitovec (tritikale)

 

0500990

 

Ostatní (3)

 

Semena chrastice kanárské (Phalaris canariensis)

 

0600000

6.

ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO

 

 

 

 

0610000

i)

Čaj

Čaj

Camellia sinensis

 

Sušené lístky, stonky a květy čajovníku Camellia sinensis, fermentované nebo jinak zpracované

0620000

ii)

Kávová zrna  (4)

 

Coffea arabica, Coffea canephora, Coffea liberica

 

Zelená zrna

0630000

iii)

Bylinné čaje  (4)  (6) (sušené)

 

 

 

 

0631000

a)

Květy

 

 

 

Celý květ bez stonků a uvadlých lístků

0631010

 

Květ heřmánku

Matricaria recutita, Chamaemelum nobile

 

 

0631020

 

Květ ibišku

Hibiscus sabdariffa

 

 

0631030

 

Květní lístky růže

Rosa spp.

 

 

0631040

 

Květ jasmínu

Jasminum officinale

Květy černého bezu (Sambucus nigra)

 

0631050

 

Lípa

Tilia cordata

 

 

0631990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0632000

b)

Listy

 

 

 

Celý produkt bez kořenů a uvadlých listů

0632010

 

List jahodníku

Fragaria spp.

 

 

0632020

 

List rostliny rooibos

Aspalathus spp.

Listy ginkgo

 

0632030

 

Cesmína paraguayská (maté)

Ilex paraguariensis

 

 

0632990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0633000

c)

Kořeny

 

 

 

Celý produkt bez natě a zeminy

0633010

 

Kořen kozlíku lékařského

Valeriana officinalis

 

 

0633020

 

Kořen všehoje ženšenového

Panax ginseng

 

 

0633990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0639000

d)

Ostatní bylinné čaje

 

 

 

 

0640000

iv)

Kakaové boby  (4) (fermentované nebo sušené)

 

Theobroma cacao

 

Zelené boby

0650000

v)

Rohovník  (4) (svatojánský chléb)

 

Ceratonia siliqua

 

Celý produkt bez stonků a koruny

0700000

7.

CHMEL (sušený)

 

Humulus lupulus

 

Sušené šišky včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu

0800000

8.

KOŘENÍ  (4)

 

 

 

Celý produkt, sušený

0810000

i)

Semena

 

 

 

 

0810010

 

Anýz

Pimpinella anisum

 

 

0810020

 

Kmín černý

Nigella sativa

 

 

0810030

 

Celerová semena

Apium graveolens

Semena libečku

 

0810040

 

Semena koriandru

Coriandrum sativum

 

 

0810050

 

Semena kmínu

Cuminum cyminum

 

 

0810060

 

Semena kopru

Anethum graveolens

 

 

0810070

 

Semena fenyklu

Foeniculum vulgare

 

 

0810080

 

Pískavice řecké seno

Trigonella foenum- graecum

 

 

0810090

 

Muškátové oříšky

Myristica fragans

 

 

0810990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0820000

ii)

Plody a bobule

 

 

 

 

0820010

 

Nové koření

Pimenta dioica

 

 

0820020

 

Pepř sečuánský (anýzový pepř, japonský pepř)

Zanthoxylum piperitum

 

 

0820030

 

Kmín

Carum carvi

 

 

0820040

 

Kardamom

Elettaria cardamomum

 

 

0820050

 

Jalovcové bobule

Juniperus communis

 

 

0820060

 

Pepř, černý, zelený a bílý

Piper nigrum

Pepř dlouhý, pepř růžový

 

0820070

 

Vanilkové lusky

Vanilla fragrans syn. Vanilla planifolia

 

 

0820080

 

Tamarindy (indické datle)

Tamarindus indica

 

 

0820990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0830000

iii)

Kůra

 

 

 

 

0830010

 

Skořice

Cinnamomum spp.

Skořice čínská

 

0830990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0840000

iv)

Kořeny nebo oddenky

 

 

 

 

0840010

 

Lékořice

Glycyrrhiza glabra

 

 

0840020

 

Zázvor

Zingiber officinale

 

 

0840030

 

Kurkuma

Curcuma spp.

 

 

0840040

 

Křen

Armoracia rusticana

 

 

0840990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0850000

v)

Pupeny

 

 

 

 

0850010

 

Hřebíček

Syzygium aromaticum

 

 

0850020

 

Kapary

Capparis spinosa

 

 

0850990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0860000

vi)

Blizny

 

 

 

 

0860010

 

Šafrán

Crocus sativus

 

 

0860990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0870000

vii)

Semenné míšky

 

 

 

 

0870010

 

Muškátový květ

Myristica fragrans

 

 

0870990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0900000

9.

CUKRONOSNÉ ROSTLINY  (4)

 

 

 

 

0900010

 

Cukrová řepa (kořen)

Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima

 

Celý produkt bez natě a zeminy

0900020

 

Cukrová třtina

Saccharum officinarum

 

Celý produkt bez kořenů, zeminy a uvadlých částí

0900030

 

Kořen čekanky (4)

Cichorium intybus

 

Celý produkt bez natě a zeminy

0900990

 

Ostatní (3)

 

 

 

1000000

10.

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

 

 

 

1010000

i)

Tkáň

 

 

 

Celý produkt

1011000

a)

Prasata

 

Sus scrofa

 

 

1011010

 

Svalovina

 

 

Maso po odstranění oddělitelného tuku

1011020

 

Tuk

 

 

 

1011030

 

Játra

 

 

 

1011040

 

Ledviny

 

 

 

1011050

 

Poživatelné droby

 

 

 

1011990

 

Ostatní (3)

 

 

 

1012000

b)

Skot

 

Bos spp.

 

 

1012010

 

Svalovina

 

 

Maso po odstranění oddělitelného tuku

1012020

 

Tuk

 

 

 

1012030

 

Játra

 

 

 

1012040

 

Ledviny

 

 

 

1012050

 

Poživatelné droby

 

 

 

1012990

 

Ostatní (3)

 

 

 

1013000

c)

Ovce

 

Ovis aries

 

 

1013010

 

Svalovina

 

 

Maso po odstranění oddělitelného tuku

1013020

 

Tuk

 

 

 

1013030

 

Játra

 

 

 

1013040

 

Ledviny

 

 

 

1013050

 

Poživatelné droby

 

 

 

1013990

 

Ostatní (3)

 

 

 

1014000

d)

Kozy

 

Capra hircus

 

 

1014010

 

Svalovina

 

 

Maso po odstranění oddělitelného tuku

1014020

 

Tuk

 

 

 

1014030

 

Játra

 

 

 

1014040

 

Ledviny

 

 

 

1014050

 

Poživatelné droby

 

 

 

1014990

 

Ostatní (3)

 

 

 

1015000

e)

Koně, osli, muly a mezci

 

Equus spp.

 

 

1015010

 

Svalovina

 

 

Maso po odstranění oddělitelného tuku

1015020

 

Tuk

 

 

 

1015030

 

Játra

 

 

 

1015040

 

Ledviny

 

 

 

1015050

 

Poživatelné droby

 

 

 

1015990

 

Ostatní (3)

 

 

 

1016000

f)

Drůbež – kur domácí, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi

 

Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba spp.

 

 

1016010

 

Svalovina

 

 

Maso po odstranění oddělitelného tuku

1016020

 

Tuk

 

 

 

1016030

 

Játra

 

 

 

1016040

 

Ledviny

 

 

 

1016050

 

Poživatelné droby

 

 

 

1016990

 

Ostatní (3)

 

 

 

1017000

g)

Ostatní hospodářská zvířata

 

 

Králíci, klokani, vysoká zvěř

 

1017010

 

Svalovina

 

 

Maso po odstranění oddělitelného tuku

1017020

 

Tuk

 

 

 

1017030

 

Játra

 

 

 

1017040

 

Ledviny

 

 

 

1017050

 

Poživatelné droby

 

 

 

1017990

 

Ostatní (3)

 

 

 

1020000

ii)

Mléko

 

 

 

Celý produkt na základě obsahu tuku ve výši 4 % hmotnostních (7)

1020010

 

Kravské

 

 

 

1020020

 

Ovčí

 

 

 

1020030

 

Kozí

 

 

 

1020040

 

Kobylí

 

 

 

1020990

 

Ostatní (3)

 

 

 

1030000

iii)

Vejce ptáků

 

 

 

Celý produkt bez skořápky (8)

1030010

 

Slepičí

 

 

 

1030020

 

Kachní

 

 

 

1030030

 

Husí

 

 

 

1030040

 

Křepelčí

 

 

 

1030990

 

Ostatní (3)

 

 

 

1040000

iv)

Med

 

Apis mellifera, Melipona spp.

Mateří kašička, pyl, medové plástečky s medem (plástečkový med)

Celý produkt

1050000

v)

Obojživelníci a plazi

 

Rana spp. Crocodilia spp.

Žabí stehýnka, krokodýli

 

1060000

vi)

Hlemýždi

 

Helix spp.

 

Celý produkt bez skořápky

1070000

vii)

Ostatní produkty ze suchozemských živočichů

 

 

Volně žijící zvěř

Maso po odstranění oddělitelného tuku

1100000

11.

RYBY, RYBÍ VÝROBKY, KORÝŠI, MĚKKÝŠI A OSTATNÍ POTRAVINY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ  (9)

 

 

 

 

1200000

12.

PLODINY NEBO ČÁSTI PLODIN URČENÉ VÝHRADNĚ KE KRMENÍ ZVÍŘAT  (9)

 

 

 

 


(1)  Číselný kód zavádí tato příloha a jeho účelem je stanovit klasifikaci podle této přílohy a ostatních souvisejících příloh nařízení (ES) č. 396/2005.

(2)  Vědecký název položek uvedených ve sloupci „Příklady jednotlivých produktů ve skupinách, u kterých se uplatňují MLR“ je uveden vždy, kdy je to možné a důležité. V nejvyšší možné míře je použita mezinárodní nomenklatura pěstovaných rostlin.

(3)  Slovem „ostatní“ se rozumí vše, co není výslovně uvedeno pod jinými kódy ve „skupinách, u kterých se uplatňují MLR“.

(4)  MLR pro daný produkt v přílohách II a III se neuplatňují u produktů nebo částí produktu použitých výhradně jako přísady do krmiva pro zvířata, dokud se na ně neuplatní samostatné MLR.

(5)  Ode dne 1. ledna 2017 se MLR uplatní také na listy kedlubnu.

(6)  Pokud nejsou uvedeny v jiných skupinách zboží.

(7)  Ve všech případech se hodnoty MLR vyjádří jako mg/kg syrového mléka.

Pokud je reziduum v definici označeno jako rozpustné v tuku (písmenem F), MLR je stanoven na základě syrového kravského mléka s obsahem tuku 4 % hmotnostní; u syrového mléka ostatních druhů se hodnota MLR upraví odpovídajícím způsobem podle obsahu tuku v syrovém mléce daného druhu.

(8)  Ve všech případech se hodnoty MLR vyjádří jako mg/kg vajec.

Pokud je reziduum v definici označeno jako rozpustné v tuku (písmenem F), MLR je stanoven na základě slepičích vajec s obsahem tuku 10 % hmotnostních; u vajec ostatních druhů se hodnota MLR upraví odpovídajícím způsobem podle obsahu tuku ve vejcích daného druhu, pokud obsah tuku přesahuje 10 % hmotnostních.

(9)  MLR se neuplatní, dokud nebudou jednotlivé produkty určeny a zaneseny do seznamu.“


12.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 68/53


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 213/2013

ze dne 11. března 2013

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. března 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

IL

120,3

MA

74,5

TN

96,9

TR

111,0

ZZ

100,7

0707 00 05

EG

191,6

MA

170,1

TR

167,5

ZZ

176,4

0709 93 10

MA

53,0

TR

149,2

ZZ

101,1

0805 10 20

EG

54,2

IL

73,3

MA

92,7

TN

59,6

TR

73,8

ZZ

70,7

0805 50 10

TR

76,2

ZZ

76,2

0808 10 80

AR

116,3

BR

93,6

CL

118,1

CN

76,1

MK

28,7

US

163,9

ZZ

99,5

0808 30 90

AR

126,6

CL

125,1

TR

167,1

US

191,0

ZA

115,4

ZZ

145,0


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


SMĚRNICE

12.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 68/55


SMĚRNICE KOMISE 2013/9/EU

ze dne 11. března 2013,

kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (1), a zejména na čl. 30 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2008/57/ES a která se týkají úpravy příloh II až IX uvedené směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 29 odst. 4 směrnice 2008/57/ES.

(2)

Úmluva Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením, jejíž stranou Evropská unie je (2), stanoví v článku 3 přístupnost jako jednu ze svých obecných zásad a v článku 9 vyžaduje, aby státy, které jsou smluvními stranami, přijaly příslušná opatření s cílem zajistit přístup osob se zdravotním postižením na rovnocenném základě s ostatními. Tato opatření musí zahrnovat identifikaci a odstraňování překážek a bariér bránících přístupnosti a mimo jiné se musí týkat dopravy. V souladu s čl. 216 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie jsou dohody uzavřené Unií závazné pro orgány Unie i pro členské státy a směrnice 2008/57/ES – jako nástroj sekundárních právních předpisů Unie – podléhá závazkům vyplývajícím z úmluvy.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (3) v 10. bodě odůvodnění uvádí, že zdravotně postižené osoby a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace mají, stejně jako všichni ostatní občané, právo na volný pohyb, svobodu volby a nepřítomnost diskriminace a měly by mít možnost využívat železniční dopravy způsobem srovnatelným s ostatními občany. Ustanovení článku 21 nařízení vyžaduje, aby železniční podniky a provozovatelé stanic dodržováním TSI v případě osob se sníženou schopností pohybu a orientace zajistili, aby stanice, nástupiště, vlakové soupravy a další prvky byly přístupné zdravotně postiženým osobám a osobám se sníženou schopností pohybu a orientace.

(4)

Za účelem zahrnutí výslovného odkazu na přístupnost do přílohy III směrnice 2008/57/ES je nutná její úprava. Přístupnost je základním požadavkem, který je obecným požadavkem pro interoperabilitu železničního systému a rovněž platí konkrétně pro infrastrukturu, kolejová vozidla, provoz a využití telematiky v subsystémech osobní dopravy. Příloha III směrnice 2008/57/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(5)

Opatření stanovená touto směrnicí žádným způsobem neovlivňují zásadu postupného provádění stanovenou ve směrnici 2008/57/ES, zejména skutečnost, že cílové subsystémy uvedené v TSI mohou být dosaženy postupně v přiměřeném časovém období a že každá TSI by měla uvádět prováděcí strategii s cílem uskutečnit postupný přechod od současného stavu do konečného stavu, ve kterém bude dodržování požadavků TSI normou.

(6)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu s koncepcí dosažení přístupu na základě rovnosti s použitím technických řešení, provozních opatření nebo obou způsobů.

(7)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2008/57/ES,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha III směrnice 2008/57/ES, která stanoví základní požadavky, se mění takto:

1)

V oddíle 1 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„1.6   Přístupnost

1.6.1

Subsystémy „infrastruktura“ a „kolejová vozidla“ musí být přístupné zdravotně postiženým osobám a osobám se sníženou schopností pohybu a orientace, aby byl zajištěn přístup na základě rovnosti s ostatními tím, že se zabrání vytvoření překážek nebo se překážky odstraní a přijmou se vhodná opatření. To musí zahrnovat návrh, vybudování, obnovu, modernizaci, údržbu a provoz příslušných částí subsystémů, ke kterým má přístup veřejnost.

1.6.2

Subsystémy „provoz“ a „využití telematiky v osobní dopravě“ musí zajišťovat nezbytné funkce potřebné pro usnadnění přístupu zdravotně postiženým osobám a osobám se sníženou schopností pohybu a orientace na základě rovnosti s ostatními tím, že se zabrání vytvoření překážek nebo se překážky odstraní a přijmou se vhodná opatření.“

2)

V oddíle 2 odstavci 2.1 se doplňuje nový pododstavec 2.1.2, který zní:

„2.1.2   Přístupnost

2.1.2.1

Subsystémy „infrastruktura“, ke kterým má přístup veřejnost, musí být přístupné zdravotně postiženým osobám a osobám se sníženou schopností pohybu a orientace v souladu s odstavcem 1.6.“

3)

V oddíle 2 odstavci 2.4 se doplňuje nový pododstavec 2.4.5, který zní:

„2.4.5   Přístupnost

2.4.5.1

Subsystémy „kolejová vozidla“, ke kterým má přístup veřejnost, musí být přístupné zdravotně postiženým osobám a osobám se sníženou schopností pohybu a orientace v souladu s odstavcem 1.6.“

4)

V oddíle 2 odstavci 2.6 se doplňuje nový pododstavec 2.6.4, který zní:

„2.6.4   Přístupnost

2.6.4.1

Musí být provedena příslušná opatření, aby provozní pravidla zajistila nezbytné funkce potřebné pro zajištění přístupu zdravotně postiženým osobám a osobám se sníženou schopností pohybu a orientace.“

5)

V oddíle 2 odstavci 2.7 se doplňuje nový pododstavec 2.7.5, který zní:

„2.7.5   Přístupnost

2.7.5.1

Musí být provedena příslušná opatření, aby subsystémy využití telematiky v osobní dopravě zajistily nezbytné funkce potřebné pro zajištění přístupu zdravotně postiženým osobám a osobám se sníženou schopností pohybu a orientace.“

Článek 2

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. ledna 2014. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

3.   Povinnost provést a uplatňovat tuto směrnici se nevztahuje na Kyperskou republiku a na Republiku Malta, dokud na svém území nezavedou železniční systém.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 11. března 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Rady 2010/48/ES ze dne 26. listopadu 2009 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením Evropským společenstvím (Úř. věst. L 23, 27.1.2010, s. 35).

(3)  Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 14.


ROZHODNUTÍ

12.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 68/57


ROZHODNUTÍ RADY 2013/124/SZBP

ze dne 11. března 2013,

kterým se mění rozhodnutí 2011/235/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům s ohledem na situaci v Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 12. dubna 2011 přijala rozhodnutí 2011/235/SZBP (1).

(2)

Na základě přezkumu rozhodnutí 2011/235/SZBP by měla být omezující opatření prodloužena do dne 13. dubna 2014.

(3)

Kromě toho by vzhledem k závažnosti situace v oblasti lidských práv v Íránu měly být na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze rozhodnutí 2011/235/SZBP zařazeny další osoby a jeden subjekt.

(4)

Rozhodnutí 2011/235/SZBP by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 6 rozhodnutí 2011/235/SZBP se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Toto rozhodnutí se použije do dne 13. dubna 2014. Je průběžně přezkoumáváno. Má-li Rada za to, že jeho cílů nebylo dosaženo, prodlouží jeho použitelnost nebo je případně změní.“

Článek 2

Na seznam obsažený v příloze rozhodnutí 2011/235/SZBP se doplňují osoby a subjekt uvedené v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení.

V Bruselu dne 11. března 2013.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 100, 14.4.2011, s. 51.


PŘÍLOHA

Seznam osob a subjektu uvedených v článku 2

Osoby

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

 

Velitel věznice Evín jmenovaný přibližně v červnu/červenci 2012. Od jeho jmenování se podmínky ve věznici zhoršily a zprávy uvádějí, že se špatné zacházení s vězni stupňuje. V říjnu 2012 drželo devět vězeňkyň hladovku na protest proti porušování jejich práv a násilnému zacházení ze strany vězeňské stráže.

12.3.2013

2.

KIASATI Morteza

 

Soudce revolučního soudu v Awházu, 4. oddělení, který vynesl tresty smrti nad čtyřmi arabskými politickými vězni (bratři Taha Heidarian, Abbas Heidarian a Abd al-Rahman Heidarian a Ali Sharifi).

Uvedení muži byli zatčeni, mučeni a popraveni oběšením bez řádného soudního řízení. Tyto případy, jakož i absence řádného řízení jsou zmíněny ve zprávě zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva v Íránu ze dne 13. 9. 2012, ve zprávě generálního tajemníka OSN o Íránu ze dne 22. 8. 2012 i ve zprávách řady nevládních organizací.

12.3.2013

3.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

 

Soudce revolučního soudu v Awházu, 2. oddělení, který dne 17. 3. 2012 vynesl tresty smrti nad pěti arabskými občany Ahwázu (Mohammad Ali Amouri, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka, Sayed Mokhtar Alboshoka) za „činnost proti národní bezpečnosti“ a „nepřátelství vůči Bohu“.

Tyto rozsudky potvrdil dne 9. 1. 2013 íránský nejvyšší soud. Zprávy nevládních organizací uvádějí, že těchto pět odsouzených bylo více než rok vězněno bez vznesení obvinění a že byli mučeni a odsouzeni bez řádného řízení.

12.3.2013

4.

SARAFRAZ, Mohammad (Dr.)

(známý též jako: Haj-agha Sarafraz)

Datum narození: přibližně 1963

Místo narození: Teherán

Bydliště: Teherán

Místo zaměstnání: sídlo IRIB a Presss TV, Teherán

Ředitel IRIB World Service a Press TV, odpovědný za veškerá programová rozhodnutí. V úzkém kontaktu s orgány státní bezpečnosti. Pod jeho vedením spolupracovala Press TV spolu s IRIB s íránskými bezpečnostními službami a prokurátory na vysílání vynucených přiznání zadržených osob, včetně přiznání íránsko-kanadského novináře a filmového režiséra Maziara Bahariho, v pravidelném týdenním pořadu „Írán dnes“. Nezávislý regulační orgán pro odvětví telekomunikací OFCOM uložil organizaci Press TV ve Spojeném království pokutu ve výši 100 000 GBP za to, že v roce 2011 odvysílala Bahariho přiznání, které bylo natočeno ve vězení a které Bahari učinil pod nátlakem.

Sarafraz je proto spojován s porušováním práva na řádné a spravedlivé řízení.

12.3.2013

5.

JAFARI, Asadollah

 

Prokurátor v provincii Mázandarán, který je podle zpráv nevládních organizací odpovědný za nezákonné zatýkání a porušování práv zadržených představitelů Bahá'í společenství od jejich prvotního zatčení po jejich držení v izolaci vazebního zařízení zpravodajských služeb. Nevládní organizace dokládají šest konkrétních případů, kdy došlo k porušení práva na řádné řízení, a to i v letech 2011 a 2012.

12.3.2013

6.

EMADI, Hamid Reza

(známý též jako: Hamidreza Emadi)

Datum narození: přibližně 1973

Místo narození: Hamedan

Bydliště: Teherán

Místo zaměstnání: sídlo Press TV, Teherán

Ředitel televizního zpravodajského vysílání. Odpovědný za výrobu a vysílání záznamů vynucených přiznání zadržených osob, včetně novinářů, politických aktivistů, příslušníků kurdských a arabských menšin, čímž porušuje mezinárodně uznávaná práva na řádné a spravedlivé řízení. Nezávislý regulační orgán pro odvětví telekomunikací OFCOM uložil organizaci Press TV ve Spojeném království pokutu ve výši 100 000 liber za to, že v roce 2011 odvysílala přiznání íránsko-kanadského novináře a filmového režiséra Maziara Bahariho, které bylo natočeno ve vězení a které Bahari učinil pod nátlakem. Nevládní organizace informovaly o dalších případech vynuceného přiznání zprostředkovaného televizním vysíláním Press TV. Emadi je proto spojován s porušováním práva na řádné a spravedlivé řízení.

12.3.2013

7.

HAMLBAR, Rahim

 

Soudce 1. oddělení revolučního soudu v Tabrízu Odpovědný za přísné tresty uložené novinářům a aktivistům bojujícím za práva příslušníků a pracovníků etnické menšiny Ázerů, které obvinil ze špionážní činnosti proti národní bezpečnosti, propagandy proti íránskému režimu a urážky íránského vůdce. Jeho rozsudky údajně v mnoha případech nevyhovovaly zásadám řádného řízení a zadržení byli donuceni k falešným přiznáním. V mimořádně sledovaném případu odsoudil dvacet dobrovolných pracovníků zapojených do záchranných prací po zemětřesení, jež postihlo Írán v srpnu roku 2012, k trestu odnětí svobody za jejich pokusy pomáhat obětem zemětřesení. Soud tyto pracovníky obvinil ze „zločinného spolčování a konspirace proti národní bezpečnosti“.

12.3.2013

8.

MUSAVI-TABAR, Seyyed Reza

 

Ředitel revoluční prokuratury v Šírázu. Odpovědný za nezákonné zatýkání politických aktivistů, novinářů, obránců lidských práv, představitelů Baha'í společenství a politických vězňů a za špatné zacházení s nimi, za jejich obtěžování, mučení a vyslýchání a za to, že jim byl odepírán přístup k obhájcům a řádnému řízení. Podle zpráv nevládních organizací podepsal Musavi-Tabar soudní příkazy v nechvalně známém vazebním zařízení č. 100 (věznice pro muže), včetně příkazu, na jehož základě byla Raha Sabetová, uvězněná představitelka Baha'í společenství, po tři roky držena v izolaci.

12.3.2013

9.

KHORAMABADI, Abdolsamad

Předseda „Komise pro vymezení případů zločinného obsahu“

Abdolsamad Khoramabadi je předsedou „Komise pro vymezení případů zločinné povahy“, vládní organizace, která je pověřena cenzurou internetu a vyšetřováním počítačové trestné činnosti. Uvedená komise pod jeho vedením vymezila pojem „počítačové trestné činnosti“ prostřednictvím řady neurčitých kategorií, podle nichž se za trestný čin považuje vytváření a zveřejňování obsahu považovaného íránským režimem za nepřípustný. Je odpovědný za potlačování a blokování řady opozičních internetových stránek, internetových novin, blogů, internetových stránek nevládních organizací pro ochranu lidských práv, jakož i služeb Google a Gmailod od září roku 2012. Khoramabadi měl spolu s uvedenou komisí aktivní podíl na úmrtí blogera Sattara Beheshtiho ve vazbě v listopadu roku 2012. Komise, kterou Khoramabadi řídí, je tedy přímo odpovědná za systematické porušování lidských práv, a to zejména tím, že zakazuje a filtruje internetové stránky určené široké veřejnosti, a příležitostně dokonce znemožňuje přístup k internetu.

12.3.2013


Subjekty

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Center to Investigate Organized Crime – středisko pro vyšetřování organizované počítačové trestné činnosti

(známé také jako: Cyber Crime Office – úřad pro počítačovou trestnou činnost – nebo Cyber Police – policie pro počítačovou trestnou činnost)

Umístění: Teherán, Írán

Internetové stránky: http://www.cyberpolice.ir

Íránská policie pro počítačovou trestnou činnost je jednotkou policejních sil Íránské islámské republiky zřízenou v lednu roku 2011, jejímž šéfem je Esmail Ahmadi-Moqaddam (viz seznam osob). Podle informací tisku šéf policie Ahmadi-Moqaddam zdůraznil, že policie pro počítačovou trestnou činnost zakročí proti protirevolučním a disidentským skupinám, které v roce 2009 využily internetových sociálních sítí ke spuštění protestních akcí proti znovuzvolení prezidenta Mahmúda Ahmadínedžáda.

V lednu roku 2012 vydala policie pro počítačovou trestnou činnost nové pokyny pro internetové kavárny, podle nichž musí uživatelé poskytovat osobní údaje, které mají provozovatelé kaváren uchovávat po dobu šesti měsíců, stejně jako záznamy o navštívených internetových stránkách. Podle těchto pravidel musí provozovatelé ve svých kavárnách nainstalovat také televizní kamery s uzavřeným okruhem a uchovávat záznamy po dobu šesti měsíců. Tato nová pravidla umožňují vytvoření záznamů o činnosti, jež mohou úřady využít k vysledování aktivistů nebo jakékoli jiné osoby považované za hrozbu pro národní bezpečnost.

V červnu roku 2012 íránské sdělovací prostředky informovaly o tom, že policie pro počítačovou trestnou činnost připravuje ostrý zákrok proti virtuálním soukromým sítím.

Dne 30. října 2012 policie pro počítačovou trestnou činnost zatkla blogera Sattara Beheshtiho (údajně bez zatykače) za „činnost ohrožující národní bezpečnost na sociálních sítích a Facebooku“. Beheshti ve svém blogu kritizoval íránskou vládu. Beheshti byl nalezen mrtev ve vězeňské cele dne 3. listopadu a má se za to, že byl umučen k smrti orgány policie pro počítačovou trestnou činnost.

12.3.2013