ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2013.047.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 47

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 56
20. února 2013


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 139/2013 ze dne 7. ledna 2013, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Unie a jeho karanténní podmínky ( 1 )

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 140/2013 ze dne 18. února 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pa de Pagès Català (CHZO))

18

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 141/2013 ze dne 19. února 2013, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiky vycházející z evropského dotazníkového šetření o zdraví (EHIS) ( 1 )

20

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 142/2013 ze dne 19. února 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, pokud jde o údaje týkající se subjektu vydávajícího osvědčení pro vývoz mléčných výrobků na Novém Zélandu

49

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 143/2013 ze dne 19. února 2013, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (ES) č. 692/2008, pokud jde o stanovení emisí CO2 z vozidel předaných k vícestupňovému schválení typu ( 1 )

51

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 144/2013 ze dne 19. února 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 606/2009, pokud jde o některé enologické postupy a omezení, která se na ně použijí, jakož i nařízení (ES) č. 436/2009, pokud jde o zanesení těchto postupů do průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů a evidenčních knih vedených v odvětví vína

56

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 145/2013 ze dne 19. února 2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe

63

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 146/2013 ze dne 19. února 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

68

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2013/90/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. února 2013, kterým se schvaluje plán eradikace klasického moru prasat u divokých prasat a nouzového očkování takových prasat v určitých oblastech Lotyšska (oznámeno pod číslem C(2013) 720)

70

 

 

2013/91/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. února 2013, kterým se mění rozhodnutí 2008/855/ES, pokud jde o veterinární opatření pro tlumení klasického moru prasat v Lotyšsku (oznámeno pod číslem C(2013) 722)  ( 1 )

72

 

 

2013/92/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. února 2013 o dohledu, rostlinolékařských kontrolách a opatřeních, která mají být přijata v případě dřevěného obalového materiálu, jenž se v současnosti používá při přepravě některých vymezených komodit pocházejících z Číny (oznámeno pod číslem C(2013) 789)

74

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

20.2.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 47/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 139/2013

ze dne 7. ledna 2013,

kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Unie a jeho karanténní podmínky

(kodifikované znění)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 druhý pododstavec a čl. 10 odst. 4 písm. b) druhý pododstavec uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (2), a zejména na čl. 17 odst. 2 písm. b), čl. 17 odst. 3 a čl. 18 odst. 1 první a čtvrtou odrážku uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 318/2007 ze dne 23. března 2007, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky (3) bylo několikrát podstatně změněno (4). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

V důsledku ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků asijského kmene v jihovýchodní Asii v roce 2004 Komise přijala několik rozhodnutí zakazujících mimo jiné dovoz ptáků kromě drůbeže z postižených třetích zemí.

(3)

V zájmu vypracování soupisu rizik spojených s dovozem ptáků chovaných v zajetí Komise dne 13. dubna 2005 požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) o vědecké stanovisko ohledně rizik spojených s dovozem ptáků odchycených ve volné přírodě a ptáků chovaných v zajetí ze třetích zemí.

(4)

Na tuto žádost přijala komise pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat při Evropském úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) během zasedání ve dnech 26.–27. října 2006 vědecké stanovisko k rizikům pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat, která souvisejí s dovozem volně žijících ptáků kromě drůbeže do Unie. Toto vědecké stanovisko určuje možné nástroje a možnosti, jimiž lze zmírnit jakékoli zjištěné veterinární riziko spojené s dovozem ptáků kromě drůbeže.

(5)

Jedno z doporučení vědeckého stanoviska EFSA se týká kontrol prováděných ve třetích zemích, které vyvážejí ptáky kromě drůbeže do Unie. Zlepšením ve fázi vývozu by se měla co nejvíce omezit možnost vstupu nakažených ptáků do Unie. Z toho důvodu by měly být v tomto nařízení stanoveny dovozní podmínky tak, aby byly umožněny pouze dovozy ze třetích zemí, které mají k dovozu dotčených ptáků do Unie povolení.

(6)

Další doporučení EFSA se týká dovozu ptáků odchycených ve volné přírodě. Ve vědeckém stanovisku se uvádí riziko týkající se těchto ptáků, kteří mohou být nakaženi od jiných infikovaných volně žijících ptáků a z kontaminovaného okolí nebo mohou být nakaženi od infikované drůbeže. S ohledem na podíl volně žijících stěhovavých ptáků na rozšíření influenzy ptáků z Asie do Evropy v roce 2005 a 2006 je vhodné omezit dovoz ptáků kromě drůbeže pouze na ptáky chované v zajetí.

(7)

Zřídkakdy je možné s jistotou od sebe odlišit ptáky, kteří byli odchyceni ve volné přírodě, a ptáky chované v zajetí. Způsoby označování se mohou používat u obou druhů ptáků, a nelze je tedy od sebe odlišit. Je tudíž vhodné omezit dovoz ptáků kromě drůbeže na chovná zařízení schválená příslušnými orgány třetí země vývozu a stanovit některé minimální podmínky pro takové schválení.

(8)

Dovezení ptáci by se měli přepravovat přímo do schváleného karanténního zařízení nebo střediska v příslušném členském státě, kde by měli zůstat, dokud se nevyloučí nákaza influenzou ptáků nebo virem newcastleské choroby.

(9)

V případě podezření na influenzu ptáků nebo newcastleskou chorobu ve schváleném karanténním zařízení nebo jednotce schváleného karanténního střediska je vhodné počkat, dokud se podezření nepotvrdí, aby byly před započetím utrácení a likvidace ptáků v postižených zařízeních vyloučeny jakékoli jiné příčiny příznaků nákazy.

(10)

Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (5) byla přijata, aby se zohlednily zkušenosti získané v oblasti tlumení influenzy ptáků. Na základě této směrnice bylo přijato rozhodnutí Komise 2006/437/ES ze dne 4. srpna 2006, kterým se schvaluje Diagnostická příručka pro influenzu ptáků podle směrnice Rady 2005/94/ES (6) (dále jen „diagnostická příručka“), kterým se na úrovni Unie stanoví diagnostické postupy, metody odběru vzorků a kritéria hodnocení výsledků laboratorních testů k potvrzení ohniska influenzy ptáků. K uvedenému rozhodnutí by se mělo přihlédnout v rámci režimů testování influenzy ptáků ve schválených karanténních zařízeních a střediscích.

(11)

Je vhodné stanovit další dovozní postupy pro přepravu ze stanoviště hraniční kontroly do schválených karanténních zařízení nebo středisek po vstupu do Unie, aby bylo zajištěno, že dovezení ptáci dorazí do určeného schváleného karanténního zařízení nebo střediska v přiměřené časové lhůtě.

(12)

Seznam schválených karanténních zařízení a středisek, který mají vydat členské státy by měl splňovat určité minimální podmínky.

(13)

Na některé dovozy ptáků se vztahují jiné právní předpisy Unie. Měly by tudíž být vyňaty z oblasti působnosti tohoto nařízení.

(14)

Veterinární riziko spojené s poštovními holuby, kteří jsou dovezeni do Unie za účelem vypuštění k letu zpět do jejich místa původu, je takové, že by měli být vyjmuti z oblasti působnosti tohoto nařízení.

(15)

Kromě toho veterinární podmínky některých třetích zemí jsou stejné jako podmínky stanovené právními předpisy Unie. Dovoz ptáků z těchto zemí by proto měl být vyjmut z rozsahu tohoto nařízení.

(16)

Lze rovněž uvážit některé výjimky pro ptáky, u nichž se prokáže, že byli nakaženi nízkopatogenní influenzou ptáků a newcastleskou chorobou ve schváleném karanténním zařízení nebo středisku, pokud výskyt nákazy neohrožuje nákazový status Unie.

(17)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Unie ze třetích zemí a jejich částí uvedených v příloze I a karanténní podmínky pro takový dovoz.

Článek 2

Oblast působnosti

Toto nařízení se týká živočichů třídy ptáci.

Nevztahuje se však na:

a)

drůbež;

b)

ptáky dovezené v rámci programů ochrany přírody schválených příslušnými orgány členského státu určení;

c)

zvířata v zájmovém chovu uvedená v čl. 1 třetím pododstavci směrnice 92/65/EHS doprovázející svého majitele;

d)

ptáky určené pro ZOO, cirkusy, zábavní parky nebo pokusy;

e)

ptáky určené pro organizace, instituty nebo střediska schválená podle článku 13 směrnice 92/65/EHS;

f)

poštovní holuby, kteří jsou na území Unie dovezeni ze sousední třetí země, v níž normálně sídlí, a jsou ihned vypuštěni k letu zpět do příslušné třetí země;

g)

ptáky dovezené z Andory, Lichtenštejnska, Monaka, Norska, San Marina, Švýcarska a Vatikánského městského státu.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené ve směrnici 2005/94/ES kromě definice drůbeže v čl. 2 bodě 4 uvedené směrnice. Pro účely tohoto nařízení se „drůbeží“ rozumí kur domácí, krocani a krůty, perličky, kachny, husy, křepelky, holubi, bažanti a koroptve a ptáci nadřádu běžci (Ratitae) chovaní nebo držení v zajetí pro reprodukci, pro produkci masa nebo konzumních vajec nebo pro dodávku k zazvěření.

Použijí se rovněž tyto definice:

a)

„ptáky“ se rozumí živočichové třídy ptáci kromě těch uvedených v čl. 2 druhém odstavci;

b)

„schváleným chovným zařízením“ se rozumí:

i)

zařízení používané výhradně k chovu ptáků a

ii)

zařízení, v němž byla provedena kontrola a které bylo příslušným orgánem vyvážející třetí země schváleno jakožto zařízení splňující podmínky stanovené v článku 4 a v příloze II;

c)

„ptáky chovanými v zajetí“ se rozumí ptáci, kteří nebyli odchyceni ve volné přírodě, ale vylíhli se a byli chováni v zajetí a pocházejí z rodičů, kteří se spářili nebo byli jinak oplodněni v zajetí;

d)

„bezešvým uzavřeným kroužkem na noze“ se rozumí kroužek nebo pásek v průběžném kruhu bez přerušení nebo skloubení, který není žádným způsobem porušen a je tak veliký, aby se nedal sejmout, až končetina plně doroste, pokud se aplikuje v prvních dnech života, a který byl pro tento účel komerčně vyroben;

e)

„schváleným karanténním zařízením“ se rozumí areál jiný než karanténní střediska:

i)

v němž se provádí karanténa dovezených ptáků,

ii)

v němž byla provedena kontrola a které bylo příslušným orgánem schváleno jakožto zařízení splňující minimální podmínky stanovené v článku 6 a v příloze IV;

f)

„schváleným karanténním střediskem“ se rozumí areál:

i)

v němž se provádí karanténa dovezených ptáků,

ii)

obsahující určitý počet jednotek, které jsou vzájemně provozně a fyzicky odděleny a kde každá jednotka obsahuje pouze ptáky ze stejné zásilky, se stejným nákazovým statusem, a tedy tvořící jednu epizootologickou jednotku,

iii)

v němž byla provedena kontrola a které bylo příslušným orgánem schváleno jakožto zařízení splňující minimální podmínky stanovené v článku 6 a příloze IV;

g)

„ověřovacími ptáky“ se rozumí drůbež, která je používána jako diagnostická pomůcka během karantény;

h)

„diagnostickou příručkou“ se rozumí Diagnostická příručka pro influenzu ptáků stanovená v příloze rozhodnutí 2006/437/ES.

Článek 4

Schválená chovná zařízení

Schválená chovná zařízení musí splňovat tyto podmínky:

a)

chovné zařízení musí byt schváleno příslušným orgánem v souladu s podmínkami stanovenými v příloze II a musí mu být přiděleno číslo schválení;

b)

číslo schválení musí tento orgán sdělit Komisi;

c)

název a číslo schválení chovného zařízení musí být uvedeny v seznamu chovných zařízení vypracovaném Komisí;

d)

schválení chovného zařízení musí příslušný orgán neprodleně odejmout nebo pozastavit, pokud toto zařízení již nesplňuje podmínky stanovené v příloze II, a musí o tom ihned informovat Komisi.

Článek 5

Podmínky dovozu

Dovoz ptáků se povolí pouze tehdy, pokud ptáci splňují tyto podmínky:

a)

jedná se o ptáky chované v zajetí;

b)

ptáci musí pocházet ze třetích zemí nebo jejich částí uvedených v příloze I;

c)

ptáci pocházejí ze schválených chovných zařízení, která splňují podmínky stanovené v článku 4;

d)

ptáci byli sedm až čtrnáct dní před zasláním podrobeni laboratornímu testu zjišťování viru s negativními výsledky pro všechny viry influenzy ptáků a newcastleské choroby;

e)

ptáci nebyli očkováni proti influenze ptáků;

f)

ptáky doprovází veterinární osvědčení v souladu se vzorem stanoveným v příloze III (dále jen „veterinární osvědčení“);

g)

ptáci jsou označeni individuálními identifikačními čísly prostřednictvím individuálně značeného bezešvého uzavřeného kroužku na noze nebo mikročipu v souladu s čl. 66 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 865/2006 (7);

h)

individuální identifikační čísla kroužků na noze nebo mikročipů stanovených v písmenu g) musí obsahovat alespoň:

kód ISO vyvážející třetí země provádějící identifikaci,

specifické pořadové číslo;

i)

individuální identifikační číslo stanovené v písmenu g) musí být zaznamenáno ve veterinárním osvědčení;

j)

ptáci jsou přepravováni v nových kontejnerech, které jsou na vnější straně jednotlivě označeny identifikačním číslem, které odpovídá identifikačnímu číslu uvedenému ve veterinárním osvědčení.

Článek 6

Schválená karanténní zařízení a střediska

Schválená karanténní zařízení a střediska musí splňovat minimální podmínky stanovené v příloze IV.

Každý členský stát vypracuje a průběžně aktualizuje seznam karanténních zařízení a středisek a jejich čísel schválení a zpřístupní jej Komisi, ostatním členským státům a veřejnosti.

Článek 7

Přímá přeprava ptáků do schválených karanténních zařízení nebo středisek

Ptáci se přepravují přímo ze stanoviště hraniční kontroly do schváleného karanténního zařízení nebo střediska v klecích nebo bednách.

Celková doba cesty z tohoto stanoviště do karanténního zařízení nebo střediska nesmí za normálních okolností přesáhnout devět hodin.

Používají-li se pro tuto přepravu vozidla, jsou příslušným orgánem zapečetěna neporušitelnou plombou.

Článek 8

Osvědčení

Dovozci nebo jejich zástupci poskytnou písemné osvědčení, že se ptáci přijímají ke karanténě, a to v úředním jazyce členského státu vstupu a podepsané osobou odpovědnou za karanténní zařízení nebo středisko.

Osvědčení:

a)

jasně uvádí název, adresu a číslo schválení karanténního zařízení nebo střediska;

b)

se zasílá na stanoviště hraniční kontroly e-mailem nebo faxem, dříve než tam dorazí zásilka, nebo je předloží dovozce nebo jeho zástupce, dříve než jsou ptáci ze stanoviště hraniční kontroly propuštěni.

Článek 9

Tranzit ptáků v Unii

Vstupují-li ptáci do Unie přes členský stát, který není státem určení, přijmou se veškerá opatření v zájmu zajištění toho, aby se zásilka dostala do plánovaného členského státu určení.

Článek 10

Kontrola přepravy ptáků

1.   Pokud právní předpisy Unie stanoví sledování ptáků mezi stanovištěm hraniční kontroly a schváleným karanténním zařízením nebo střediskem v místě určení, zajistí se tato výměna informací:

a)

úřední veterinární lékař odpovědný za stanoviště hraniční kontroly oznámí prostřednictvím sítě TRACES příslušnému orgánu odpovědnému za schválené karanténní zařízení nebo středisko v místě určení zásilky místo původu a místo určení ptáků;

b)

osoba odpovědná za schválené karanténní zařízení nebo středisko určení oznámí do jednoho pracovního dne od doručení zásilky do karanténního zařízení nebo střediska úřednímu veterinárnímu lékaři odpovědnému za schválené karanténní zařízení nebo středisko v místě určení e-mailem nebo faxem doručení zásilky na místo určení;

c)

úřední veterinární lékař odpovědný za schválené karanténní zařízení nebo středisko v místě určení zásilky oznámí do tří pracovních dnů od doručení zásilky do karanténního zařízení nebo střediska prostřednictvím sítě TRACES úřednímu veterinárnímu lékaři odpovědnému za stanoviště hraniční kontroly, který mu oznámil odeslání zásilky, že zásilka dorazila na místo určení.

2.   Pokud se příslušnému orgánu odpovědnému za stanoviště hraniční kontroly potvrdí, že ptáci, kteří měli být podle prohlášení odesláni do schváleného karanténního zařízení nebo střediska, nedorazili na místo svého určení do tří pracovních dnů od předpokládaného data doručení zásilky do karanténního zařízení nebo střediska, přijme příslušný orgán vhodná opatření vůči osobě odpovědné za zásilku.

Článek 11

Karanténní opatření

1.   Ptáci se podrobí karanténě trvající nejméně 30 dní ve schváleném karanténním zařízení nebo středisku (dále jen „karanténa“).

2.   Alespoň na začátku a konci karantény každé zásilky zkontroluje úřední veterinární lékař karanténní podmínky, včetně prověření záznamů o úhynu a klinického vyšetření ptáků ve schváleném karanténním zařízení nebo v každé jednotce schváleného karanténního střediska.

Úřední veterinární lékař však provádí kontroly častěji, pokud to vyžaduje nákazová situace.

Článek 12

Vyšetření, odběry vzorků a testování, které je třeba u zásilky provádět v průběhu karantény

1.   Postupy vyšetření, odběru vzorků a testování influenzy ptáků a newcastleské choroby stanovené v příloze V se provádějí po doručení ptáků do karantény.

2.   Využívá-li se ověřovacích ptáků, použije se ve schváleném karanténním zařízení nebo v každé jednotce schváleného karanténního střediska nejméně 10 těchto ověřovacích ptáků.

3.   Ověřovací ptáci použití k vyšetření, odběru vzorků a testování:

a)

jsou nejméně tři týdny staří a pro tyto účely se použijí jen jednou;

b)

jsou pro účely identifikace kroužkovaní nebo jsou označeni jinou neodstranitelnou identifikací;

c)

nejsou očkováni a jsou v průběhu čtrnácti dní před datem začátku karantény ověřeni jako séronegativní na influenzu ptáků a newcastleskou chorobu;

d)

jsou umístěni do schváleného karanténního zařízení nebo do jednotky schváleného karanténního střediska před vypuštěním ptáků do společného vzdušného prostoru a co nejblíže těmto ptákům tak, aby byl zajištěn úzký kontakt ověřovacích ptáků a trusu ptáků v karanténě.

Článek 13

Postup v případě podezření na nákazu ve schváleném karanténním zařízení nebo středisku

1.   Pokud v průběhu karantény vznikne ve schváleném karanténním zařízení podezření, že jeden nebo více ptáků a/nebo ověřovací ptáci jsou nakaženi influenzou ptáků nebo newcastleskou chorobou, přijmou se tato opatření:

a)

příslušný orgán zavede nad tímto schváleným karanténním zařízením úřední dohled;

b)

těmto ptákům a ověřovacím ptákům se odeberou vzorky pro virologické vyšetření stanovené v bodě 2 přílohy V a budou příslušným způsobem vyšetřeny;

c)

žádní ptáci se nedostanou do schváleného karanténního zařízení, ani jej neopustí, dokud se podezření nevyvrátí.

2.   Pokud se podezření na influenzu nebo newcastleskou chorobu v postiženém schváleném karanténním zařízení podle odstavce 1 potvrdí, přijmou se následující opatření:

a)

všichni ptáci a ověřovací ptáci v uvedeném schváleném karanténním zařízení se utratí a zlikvidují;

b)

schválené karanténní zařízení se vyčistí a vydezinfikuje;

c)

po dobu 21 dní po závěrečném očištění a vydezinfikování se nedostanou do schváleného karanténního zařízení žádní ptáci.

3.   Pokud v průběhu karantény vznikne ve schváleném karanténním středisku podezření, že jeden nebo více ptáků a/nebo ověřovacích ptáků v jednotce karanténního střediska jsou nakaženi influenzou ptáků nebo newcastleskou chorobou, přijmou se tato opatření:

a)

příslušný orgán zavede nad tímto schváleným karanténním střediskem úřední dohled;

b)

uvedeným ptákům a ověřovacím ptákům se odeberou vzorky pro virologické vyšetření stanovené v bodě 2 přílohy V a budou příslušným způsobem vyšetřeny;

c)

žádní ptáci se nedostanou do schváleného karanténního střediska, ani jej neopustí, dokud se podezření nevyvrátí.

4.   Pokud se podezření na influenzu nebo newcastleskou chorobu v postižené jednotce schváleného karanténního střediska podle odstavce 3 potvrdí, přijmou se následující opatření:

a)

všichni ptáci a ověřovací ptáci v postižené jednotce uvedeného schváleného karanténního střediska se utratí a zlikvidují;

b)

dotčená jednotka se vyčistí a vydezinfikuje;

c)

odeberou se tyto vzorky:

i)

používají-li se ověřovací ptáci, musí se nejdříve po 21 dnech po závěrečném očištění a vydezinfikování dotčené jednotky odebrat ověřovacím ptákům v ostatních karanténních jednotkách vzorky pro sérologické vyšetření stanovené v příloze V, nebo

ii)

nepoužívají-li se ověřovací ptáci, musí se v průběhu 7 až 15 dnů po závěrečném očištění a vydezinfikování odebrat ptákům v ostatních karanténních jednotkách vzorky pro virologické vyšetření stanovené v bodě 2 přílohy V;

d)

žádný pták neopustí příslušné schválené karanténní středisko, dokud nejsou výsledky odběru vzorků uvedeného v písmenu c) potvrzeny jako negativní.

5.   Členské státy uvědomí Komisi o všech opatřeních přijatých podle tohoto článku.

Článek 14

Výjimky týkající se pozitivního nálezu nízkopatogenní influenzy ptáků nebo newcastleské choroby ve schváleném karanténním zařízení nebo středisku

1.   Pokud se v průběhu karantény prokáže, že je jeden nebo několik ptáků a/nebo ověřovacích ptáků nakaženo nízkopatogenní influenzou ptáků nebo newcastleskou chorobou, mohou příslušné orgány na základě posouzení rizik udělit výjimky z opatření stanovených v čl. 13 odst. 2 písm. a) a čl. 13 odst. 4 písm. a), pokud tyto výjimky neohrožují tlumení nákazy (dále jen „výjimka“).

Členské státy o veškerých těchto výjimkách neprodleně uvědomí Komisi.

2.   Pokud úřední veterinární lékař provádí kontrolu ve schváleném karanténním zařízení nebo středisku, jemuž byla udělena výjimka, a prokáže se, že je jeden nebo více ptáků a/nebo ověřovacích ptáků nakaženo nízkopatogenní influenzou ptáků nebo newcastleskou chorobou, použijí se opatření stanovená v odstavcích 3 až 7.

Členské státy o veškerých těchto opatřeních neprodleně uvědomí Komisi.

3.   V případě pozitivního nálezu nízkopatogenní influenzy ptáků se namísto standardních vzorků, jak je uvedeno v diagnostické příručce, odeberou za účelem laboratorního testu následující vzorky, a to 21 dní po datu posledního pozitivního nálezu nízkopatogenní influenzy ptáků ve schváleném karanténním zařízení nebo z každé jednotky schváleného karanténního střediska, a dále pak v intervalech 21 dní:

a)

vzorky z jakýchkoli uhynulých ověřovacích ptáků nebo jiných ptáků přítomných v době odběru vzorků;

b)

tracheální/orofaryngeální a kloakální výtěr alespoň 60 ptáků nebo všech ptáků přítomných ve schváleném karanténním zařízení nebo dotčené jednotce schváleného karanténního střediska, je-li jejich počet nižší než 60, nebo v případě, že se jedná o malé ptáky a exotické druhy, nejsou zvyklí na manipulaci, anebo pokud by manipulace s nimi byla pro člověka nebezpečná, se musí odebrat vzorky čerstvého trusu; odebírání vzorků a jejich laboratorní testování se musí provádět do té doby, než se získají dva po sobě následující negativní laboratorní výsledky, které jsou provedeny v intervalu nejméně 21 dní.

Příslušný orgán však může na základě výsledku posouzení rizik udělit výjimku, pokud jde o velikost vzorku stanovenou v tomto odstavci.

4.   V případě pozitivního nálezu newcastleské choroby může příslušný orgán udělit výjimku, pouze pokud je 30 dní po posledním případu uhynutí následkem této choroby nebo klinického zotavení z ní proveden odběr vzorků podle bodů 1 a 2 přílohy V, bez ohledu na uvedenou časovou lhůtu, s negativními výsledky.

5.   Ptáci by neměli být vypuštěni z karantény, dokud neuplyne alespoň doba laboratorního testování stanovená v odstavci 3.

6.   Schválené karanténní zařízení nebo příslušná jednotka schváleného karanténního střediska je po vyprázdnění vyčištěna a vydezinfikována. Všechny věci nebo odpad, které mohly být kontaminovány, jakož i veškerý odpad nashromážděný v průběhu doby laboratorního testování stanovené v odstavci 3 jsou po jejím skončení odstraněny tak, aby se zajistilo, že se patogen nešíří, a jsou zlikvidovány způsobem zaručujícím zničení přítomných virů nízkopatogenní influenzy ptáků nebo newcastleské choroby.

7.   Opětovné obsazení schváleného karanténního zařízení nebo střediska se provede nejdříve 21 dní po datu konečného očištění a vydezinfikování, jak je stanoveno v odstavci 6.

Článek 15

Postup v případě podezření na chlamydiózu

Pokud během karantény ve schváleném karanténním zařízení nebo středisku vznikne nebo je potvrzeno podezření, že papouškovití jsou infikováni mikroorganismem Chlamydophila psittaci, ošetří se všichni ptáci v zásilce metodou schválenou příslušným orgánem a karanténa se prodlouží na nejméně dva měsíce po posledním zaznamenaném případu.

Článek 16

Uvolnění z karantény

Ptáci mohou být uvolněni z karantény ve schváleném karanténním zařízení nebo středisku pouze na základě písemného povolení úředního veterinárního lékaře.

Článek 17

Požadavky na oznamování a podávání zpráv

1.   Členské státy uvědomí Komisi do 24 hodin o všech případech influenzy ptáků nebo newcastleské choroby zjištěných ve schváleném karanténním zařízení nebo středisku.

2.   Členské státy sdělují Komisi každoročně tyto informace:

a)

počet ptáků dovezených prostřednictvím schválených karanténních zařízení a středisek podle druhů a podle schválených chovných zařízení původu;

b)

informace ohledně míry úhynu dovezených ptáků v době mezi zahájením postupu pro vydání veterinárního osvědčení v zemi původu a ukončením období karantény;

c)

počet případů pozitivních nálezů influenzy ptáků, newcastleské choroby a mikroorganismu Chlamydophila psittaci ve schválených karanténních zařízeních nebo střediscích.

Článek 18

Náklady na karanténu

Veškeré náklady na karanténu vzniklé použitím tohoto nařízení nese dovozce.

Článek 19

Zrušení

Nařízení (ES) č. 318/2007 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VII.

Článek 20

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. ledna 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56.

(2)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.

(3)  Úř. věst. L 84, 24.3.2007, s. 7.

(4)  Viz příloha VI.

(5)  Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16.

(6)  Úř. věst. L 237, 31.8.2006, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 166, 19.6.2006, s. 1.


PŘÍLOHA I

Seznam třetích zemí, z nichž je povolen dovoz ptáků chovaných v zajetí

1.

Třetí země nebo jejich části uvedené v sloupcích 1 a 3 tabulky části 1 přílohy I nařízení Komise (ES) č. 798/2008 (1), přičemž sloupec 4 této tabulky uvádí vzor veterinárního osvědčení pro chovnou nebo užitkovou drůbež jinou než ptáky nadřádu běžci (BPP).

2.

Argentina.

3.

Filipíny: National Capital Region.


(1)  Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1.


PŘÍLOHA II

Podmínky schvalování chovných zařízení ve třetí zemi původu, jak je stanoveno v článku 4

KAPITOLA 1

Schvalování chovných zařízení

Aby mohlo chovné zařízení získat schválení stanovené v článku 4, musí splňovat podmínky uvedené v této kapitole.

1.

Chovné zařízení musí být jasně ohraničeno a odděleno od svého okolí, případně zvířata musí být uzavřena a umístěna tak, aby nevytvářela zdravotní riziko pro hospodářství s chovem zvířat, jejichž nákazový status by mohl být ohrožen.

2.

Musí mít vhodné prostředky pro odchyt, uzavírání a izolování zvířat a musí mít k dispozici přiměřená schválená karanténní zařízení a dodržovat schválené postupy pro zvířata pocházející z neschválených zařízení.

3.

Osoba odpovědná za chovné zařízení musí mít odpovídající zkušenosti s chovem ptáků.

4.

Chovné zařízení musí být prosté influenzy ptáků, newcastleské choroby a mikroorganismu Chalmydophila psittaci; aby mohlo být prohlášeno za prosté těchto nákaz, vyhodnotí příslušný orgán záznamy o nákazovém statusu uchovávané alespoň za poslední tři roky před datem žádosti o schválení a výsledky klinických a laboratorních vyšetření provedených na zvířatech v tomto zařízení. Nová chovná zařízení však lze schválit pouze na základě výsledků klinických a laboratorních testů provedených na zvířatech v těchto zařízeních.

5.

Musí vést aktuální záznamy o:

a)

počtu a totožnosti (stáří, pohlaví, druh a v případě potřeby individuální identifikační číslo) zvířat každého druhu přítomného v chovném zařízení;

b)

počtu a totožnosti (stáří, pohlaví, druh a v případě potřeby individuální identifikační číslo) zvířat přicházejících do chovného zařízení nebo opouštějících toto zařízení, spolu s údaji o jejich původu nebo místě určení, přepravě z nebo do chovného zařízení a o nákazovém statusu;

c)

výsledcích krevních testů nebo všech ostatních diagnostických postupů;

d)

případech nákazy a případně o provedeném léčení;

e)

výsledcích patologických vyšetření zvířat uhynulých v chovném zařízení, včetně zvířat uhynulých před vylíhnutím;

f)

pozorováních prováděných během období izolace nebo karantény.

6.

Chovné zařízení musí mít buď dohodu s laboratoří způsobilou k provádění patologických vyšetření, nebo mít jedno či více vhodných zařízení, v nichž může způsobilá osoba jménem schváleného veterinárního lékaře tato patologická vyšetření provádět.

7.

Chovné zařízení musí mít buď přiměřená opatření, nebo zařízení na místě pro řádné odstraňování zvířat uhynulých následkem nákazy nebo utracených.

8.

Chovné zařízení musí smluvně nebo právním nástrojem zajistit služby veterinárního lékaře, který je schválen příslušným orgánem vyvážející třetí země a spadá pod jeho kontrolu a který:

a)

zajistí, aby příslušný orgán schválil vhodná opatření pro dozor nad nákazou a tlumení nákazy ve vztahu k nákazové situaci dotčené země a aby se v chovném zařízení uplatňovala. Tato opatření zahrnují:

i)

roční plán dozoru nad nákazami včetně příslušných kontrol zoonóz zvířat,

ii)

klinická, laboratorní a patologická vyšetření zvířat podezřelých z toho, že byla postižena nákazami,

iii)

případné očkování vnímavých zvířat proti infekčním nákazám v souladu s Příručkou norem pro diagnostické testy a očkovací látky pro suchozemská zvířata Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE);

b)

zajistí, aby bylo jakékoli podezřelé uhynutí nebo přítomnost jakýchkoli jiných příznaků, že byla zvířata nakažena influenzou ptáků, newcastleskou chorobou nebo mikroorganismy Chlamydophila psittaci, neprodleně oznámeno příslušnému orgánu třetí země;

c)

zajistí, aby byla zvířata přicházející do chovného zařízení izolována podle potřeby a v souladu s požadavky tohoto nařízení a s případnými pokyny, které vydal příslušný orgán;

d)

je zodpovědný za každodenní dodržování veterinárních požadavků tohoto nařízení a právních předpisů Unie týkajících se ochrany zvířat během přepravy.

9.

Pokud chovná zařízení chovají zvířata určená pro pokusné laboratoře, musí být všeobecná péče a umístění těchto zvířat v souladu s požadavky článku 33 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU (1).

KAPITOLA 2

Zachování schválení chovných zařízení

Chovné zařízení zůstává schváleným chovným zařízením, pouze pokud splňuje podmínky stanovené v této kapitole.

1.

Areál je pod kontrolou úředního veterinárního lékaře z příslušného orgánu, který:

a)

zajistí splnění podmínek stanovených v tomto nařízení;

b)

navštíví areál chovného zařízení nejméně jednou za rok;

c)

prověří činnost schváleného veterinárního lékaře a provádění ročního plánu dozoru nad nákazami;

d)

ověří, zda výsledky klinických, laboratorních a patologických vyšetření zvířat neprokázaly výskyt influenzy ptáků, newcastleské choroby nebo mikroorganismu Chlamydophila psittaci.

2.

Do chovného zařízení jsou umístěna pouze zvířata pocházející z jiného schváleného chovného zařízení v souladu s podmínkami stanovenými tímto nařízením.

3.

Chovné zařízení uchovává záznamy uvedené v bodě 5 kapitoly 1 po dobu nejméně deseti let po schválení.

KAPITOLA 3

Karanténa ptáků pocházejících z jiných zdrojů než schválených chovných zařízení

Odchylně od ustanovení bodu 2 kapitoly 2 mohou být ptáci pocházející z jiných zdrojů než schválených chovných zařízení umístěni do chovného zařízení na základě schválení takového umístění příslušným orgánem pod podmínkou, že tato zvířata před zařazením do skupiny podstoupí karanténu v souladu s pokyny příslušného orgánu. Doba karantény musí trvat nejméně 30 dní.

KAPITOLA 4

Pozastavení, odejmutí nebo opětovné udělení schválení chovných zařízení

Postupy částečného nebo úplného pozastavení, odejmutí nebo opětovného udělení schválení chovných zařízení splňují podmínky stanovené v této kapitole.

1.

Zjistí-li příslušný orgán, že chovné zařízení již nesplňuje podmínky stanovené v kapitolách 1 a 2 nebo že došlo ke změně jeho používání, takže již neslouží výhradně k chovu ptáků, pozastaví nebo odejme takovému zařízení schválení.

2.

Pokud příslušný orgán obdržel oznámení o podezření na influenzu ptáků, newcastleskou chorobu nebo mikroorganismus Chlamydophila psittaci, pozastaví schválení chovného zařízení po dobu, dokud není podezření úředně vyvráceno. Zajistí, aby se učinila opatření, která jsou nezbytná za účelem potvrzení nebo vyvrácení podezření a za účelem zabránění jakémukoli rozšíření nákazy, a to v souladu s požadavky právních předpisů Unie stanovících opatření proti příslušné nákaze a pro obchod se zvířaty.

3.

Pokud se podezření na nákazu potvrdí, může příslušný orgán opětovně schválit chovné zařízení v souladu s kapitolou 1 pouze po:

a)

eradikaci nákazy a zdroje infekce v chovném zařízení;

b)

přiměřeném očištění a vydezinfikování chovného zařízení;

c)

splnění podmínek stanovených v kapitole 1, s výjimkou bodu 4.

4.

Příslušný orgán neprodleně informuje Komisi o pozastavení, odejmutí nebo opětovném udělení schválení jakéhokoli chovného zařízení.


(1)  Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 33.


PŘÍLOHA III

Veterinární osvědčení podle čl. 5 písm. f) pro dovoz některých ptáků kromě drůbeže určených k odeslání do Unie

Image 1

Text obrazu

Image 2

Text obrazu