ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2013.045.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 45

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 56
16. února 2013


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 131/2013 ze dne 15. února 2013, kterým se stanoví výjimečná opatření, pokud jde o uvolnění cukru a izoglukózy nepodléhajících kvótám na trh Unie při snížené dávce z přebytku v hospodářském roce 2012/13

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 132/2013 ze dne 15. února 2013, kterým se po sto osmdesáté sedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá

6

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 133/2013 ze dne 15. února 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

8

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 134/2013 ze dne 15. února 2013, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. února 2013

10

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2013/84/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 11. února 2013, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro vydělávání kůží a kožešin (oznámeno pod číslem C(2013) 618)  ( 1 )

13

 

 

2013/85/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 14. února 2013 o nezařazení některých látek do přílohy I, IA nebo IB směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (oznámeno pod číslem C(2013) 670)  ( 1 )

30

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

16.2.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 45/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 131/2013

ze dne 15. února 2013,

kterým se stanoví výjimečná opatření, pokud jde o uvolnění cukru a izoglukózy nepodléhajících kvótám na trh Unie při snížené dávce z přebytku v hospodářském roce 2012/13

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 64 odst. 2 a článek 186 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V průběhu hospodářského roku 2011/12 dosáhla v Unii průměrná cena volně loženého bílého cukru ze závodu hodnoty 175 % referenční ceny ve výši 404 EUR/t a byla přibližně o 275 EUR/t vyšší než cena na světovém trhu. Cena v Unii je nyní stabilní na úrovni okolo 700 EUR/t, což je nejvyšší úroveň dosažená od reformy organizace trhu s cukrem, a narušuje optimální průběh dodávek cukru na trhu Unie. Očekávaný nárůst již tak vysoké úrovně cen v hospodářském roce 2012/13 potvrzuje riziko vážného narušení trhu, jemuž je třeba zabránit nezbytnými opatřeními.

(2)

Na základě odhadů nabídky a poptávky na rok 2012/13 by konečný stav zásob pro trh s cukrem měl být nejméně o 0,5 milionu tun nižší než v roce 2011/12. Toto číslo již bere v úvahu dovoz ze třetích zemí, které využívaly některých preferenčních dohod.

(3)

Na druhé straně se odhaduje, že vzhledem k vyhlídkám na dobrou sklizeň bude produkce cukru téměř o 5 400 000 tun vyšší, než stanoví kvóta v článku 56 nařízení (ES) č. 1234/2007. I při zohlednění předvídatelných smluvních závazků producentů cukru, pokud jde o některé průmyslové použití podle článku 62 uvedeného nařízení, a vývozních závazků na rok 2012/13, pokud jde o cukr nepodléhající kvótám, bude stále ještě k dispozici značné množství cukru nepodléhajícího kvótám o objemu nejméně 2 000 000 tun. Část tohoto cukru by mohla být k dispozici, aby se zvýšily nedostatečné zásoby cukru na potravinářském trhu Unie a zabránilo se přílišnému zvýšení cen.

(4)

V zájmu zajištění hladkého fungování trhu je nezbytné cukr nepodléhající kvótám uvolnit. Takovéto opatření by mělo být možné přijmout pokaždé, když to bude během hospodářského roku 2012/13 třeba.

(5)

Podle článků 186 a 188 nařízení (ES) č. 1234/2007 mohou být v případě potřeby přijata opatření, která zabrání narušení trhu či riziku narušení trhu, zejména v případě, že by k tomu došlo v důsledku výrazného zvýšení cen v Unii, pokud tohoto cíle nemůže být dosaženo prostřednictvím jiných opatření v rámci uvedeného nařízení. Pokud jde o současné tržní podmínky, nestanoví nařízení (ES) č. 1234/2007 kromě opatření založených na článku 186 žádná konkrétní opatření, která by zamezila zvyšování ceny cukru a umožnila zásobovat trh Unie cukrem za rozumné ceny.

(6)

Ustanovení čl. 64 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 zmocňuje Komisi, aby na vyrobený cukr a izoglukózu převyšující kvótu stanovila dostatečně vysokou dávku z přebytku, aby se zamezilo hromadění přebytkových množství. V čl. 3 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 967/2006 ze dne 29. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o výrobu cukru nad rámec kvóty (2), byla tato dávka stanovena na 500 EUR za tunu.

(7)

Pro omezené množství cukru vyrobeného nad kvótu by měla být stanovena snížená dávka z přebytku v takové výši za tunu, která by umožnila spravedlivé zacházení s producenty cukru v Unii, zajistila v Unii řádné fungování trhu s cukrem a pomohla snížit rozdíl mezi cenami cukru na trhu v Unii a na světovém trhu, aniž by na trhu Unie hrozilo riziko hromadění přebytků.

(8)

Vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví kvóty pro cukr i izoglukózu, mělo by se pro příslušné množství izoglukózy vyrobené nad rámec kvóty uplatnit podobné opatření, protože tento produkt je do určité míry obchodní náhražkou cukru.

(9)

S cílem zvýšit nabídku by producenti cukru a izoglukózy měli požádat příslušné orgány členských států o vydání osvědčení, která jim na trhu Unie umožní prodat určité množství vyrobené nad kvótu se sníženou dávkou z přebytku.

(10)

Snížená dávka z přebytku by měla být zaplacena po přijetí žádosti a před vydáním osvědčení.

(11)

Platnost osvědčení by měla být v zájmu rychlého zlepšení stavu nabídky časově omezena.

(12)

Stanovení maximálních limitů množství, o která může každý producent požádat v jednom období pro podávání žádostí, a omezení osvědčení na produkty, jež žadatel sám vyrábí, by mělo zabránit spekulativním praktikám v systému, který toto nařízení vytvořilo.

(13)

Podáním žádosti by se producenti cukru měli zavázat k platbě minimální ceny za cukrovou řepu použitou k výrobě množství cukru, jež bylo předmětem žádosti. Měly by být přesně stanoveny minimální požadavky na způsobilost žádosti.

(14)

Příslušné orgány členských států by Komisi měly informovat o předložených žádostech. V zájmu zjednodušení a harmonizace těchto oznámení by měly být poskytnuty vzory.

(15)

Komise by měla zajistit, aby se osvědčení vydávala pouze v rámci množstevních omezení stanovených v tomto nařízení. Komise by proto měla být v případě potřeby schopna stanovit přídělový koeficient, který se použije na přijaté žádosti.

(16)

Členské státy by měly žadatelům neprodleně sdělit, zda bylo množství uvedené v žádosti uznáno zcela nebo částečně.

(17)

Příslušné orgány by měly Komisi oznamovat množství, na která byla vydána osvědčení se sníženou dávkou z přebytku. Za tímto účelem by Komise měla poskytnout vzory.

(18)

Na množství cukru uvolněné na trh Unie, které přesahuje množství uvedené v osvědčeních vydaných podle tohoto nařízení, by měla být uplatněna dávka z přebytku stanovená v čl. 64 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007. Je proto vhodné stanovit, že každý žadatel, který nesplní svůj závazek uvolnit na trh Unie množství uvedené v osvědčení, jež mu bylo vydáno, by rovněž měl zaplatit částku 500 EUR za tunu. Cílem tohoto důsledného přístupu je předcházet zneužití mechanismu zavedeného tímto nařízením.

(19)

Pro účely stanovení průměrných cen cukru podléhajícího kvótám a cukru nepodléhajícího kvótám na trhu Unie podle čl. 13 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 952/2006 ze dne 29. června 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o řízení vnitřního trhu s cukrem a režim kvót (3), by měl být cukr, na který se vztahuje osvědčení vydané podle tohoto nařízení, považován za cukr podléhající kvótě.

(20)

Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. a) rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (4) stanoví, že dávky a další poplatky stanovené v rámci společné organizace trhu s cukrem tvoří vlastní zdroje. Je proto nezbytné určit datum stanovení dotyčných částek ve smyslu čl. 2 odst. 2 a čl. 6 odst. 3 písm. a) nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 ze dne 22. května 2000, kterým se provádí rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (5).

(21)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dočasné snížení dávky z přebytku

1.   Odchylně od čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 967/2006 se částka dávky z přebytku za maximální množství 150 000 tun cukru v ekvivalentu bílého cukru a 8 000 tun izoglukózy v sušině, jež bylo vyrobeno nad rámec kvóty stanovené v příloze VI nařízení (ES) č. 1234/2007 a uvolněno na trh Unie v hospodářském roce 2012/13, stanoví na 224 EUR za tunu.

2.   Snížená dávka z přebytku uvedená v odstavci 1 se zaplatí po přijetí žádosti uvedené v článku 2 a před vydáním osvědčení uvedeného v článku 6.

Článek 2

Žádost o osvědčení

1.   Aby mohli producenti cukru a izoglukózy využívat podmínek uvedených v článku 1, musí požádat o osvědčení.

2.   Žadateli mohou být pouze podniky vyrábějící řepný a třtinový cukr nebo izoglukózu, jež jsou schváleny podle článku 57 nařízení (ES) č. 1234/2007 a kterým byla v souladu s článkem 56 uvedeného nařízení přidělena výrobní kvóta na hospodářský rok 2012/13.

3.   Každý žadatel může podat pouze jednu žádost týkající se cukru a jednu žádost týkající se izoglukózy za jedno období, v němž je možné žádosti podávat.

4.   Žádosti o osvědčení se podávají příslušnému orgánu v členském státě, ve kterém byl podnik schválen, faxem nebo elektronicky. Příslušné orgány členských států mohou požadovat, aby elektronické žádosti byly opatřeny zaručeným elektronickým podpisem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES (6).

5.   Mají-li být žádosti přípustné, musí splňovat následující podmínky:

a)

v žádosti se uvede:

i)

jméno a adresa žadatele a jeho číslo plátce DPH a

ii)

množství, jež je předmětem žádosti, vyjádřené v tunách cukru v ekvivalentu bílého cukru a v tunách izoglukózy v sušině, zaokrouhleno na celá čísla;

b)

množství, jež je předmětem žádosti v daném období, vyjádřené v tunách cukru v ekvivalentu bílého cukru a v tunách izoglukózy v sušině, nepřesáhne 50 000 tun v případě cukru a 2 500 tun v případě izoglukózy;

c)

pokud se žádost týká cukru, žadatel se zaváže, že zaplatí minimální cenu cukrové řepy stanovenou v článku 49 nařízení (ES) č. 1234/2007 za množství cukru uvedené v osvědčení vydaném v souladu s článkem 6 tohoto nařízení;

d)

žádost se sepíše v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků členského státu, kde se podává;

e)

v žádosti se uvede odkaz na toto nařízení a termín pro předložení žádostí;

f)

žadatel neuvede žádné dodatečné podmínky, než ty, které jsou stanoveny v tomto nařízení.

6.   Žádost, která není podána v souladu s odstavci 1 až 5, není přípustná.

7.   Po podání nelze vzít žádost zpět nebo ji pozměnit, a to ani v případě, že množství, o které se žádá, je poskytnuto pouze částečně.

Článek 3

Podávání žádostí

Období, během něhož mohou být podávány žádosti, končí dne 26. února 2013 ve 12:00 hodin v poledne bruselského času.

Článek 4

Předávání žádostí členskými státy

1.   Příslušné orgány členských států rozhodnou o přípustnosti žádostí na základě podmínek stanovených v článku 2. Pokud příslušné orgány rozhodnou, že žádost je nepřípustná, bezodkladně o tom žadatele informují.

2.   Příslušné orgány předají Komisi nejpozději v pátek faxem nebo elektronicky oznámení o přípustných žádostech, jež byly podány v uplynulém období. Oznámení neobsahují údaje uvedené v čl. 2 odst. 5 písm. a) bodě i). Členské státy, které neobdržely žádné žádosti, avšak na hospodářský rok 2012/13 jim byly přiděleny kvóty na cukr nebo izoglukózu, rovněž zašlou Komisi ve stejné lhůtě oznámení, že nebyly podány žádné žádosti.

3.   Forma a obsah oznámení jsou vymezeny na základě vzorů, které členským státům poskytne Komise.

Článek 5

Překročená omezení

Pokud z informací sdělených příslušnými orgány členských států podle čl. 4 odst. 2 vyplývá, že množství, jež jsou předmětem žádostí, překračují omezení stanovená v článku 1, Komise:

a)

stanoví přídělový koeficient, který členské státy použijí na množství, na něž se vztahuje každá oznámená žádost o osvědčení;

b)

odmítne žádosti, které ještě nebyly oznámeny.

Článek 6

Vydání osvědčení

1.   Aniž je dotčen článek 5, desátý pracovní den, který následuje po týdnu, kdy skončilo období pro podávání žádostí, vydá příslušný orgán osvědčení pro žádosti oznámené Komisi podle čl. 4 odst. 2.

2.   Členské státy oznámí Komisi každé pondělí množství cukru a/nebo izoglukózy, pro něž v uplynulém týdnu vydaly osvědčení.

3.   Vzor osvědčení je uveden v příloze.

Článek 7

Platnost osvědčení

Osvědčení jsou platná do konce druhého měsíce, který následuje po měsíci vydání.

Článek 8

Převoditelnost osvědčení

Práva a povinnosti vyplývající z osvědčení jsou nepřevoditelné.

Článek 9

Sdělování cen

Pro účely čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 952/2006 se množství prodaného cukru, na které se vztahuje osvědčení vydané podle tohoto nařízení, považuje za cukr podléhající kvótě.

Článek 10

Sledování

1.   Žadatelé spolu s měsíčními oznámeními podle čl. 21 odst. 1 nařízení (ES) č. 952/2006 sdělí množství, pro něž obdrželi osvědčení v souladu s článkem 6 tohoto nařízení.

2.   Před 31. říjnem 2013 každý držitel osvědčení podle tohoto nařízení předloží příslušným orgánům členských států doklad o tom, že veškeré množství, na které se vztahují jeho osvědčení, bylo uvolněno na trh Unie. Za každou tunu, na niž bylo vydáno osvědčení a která nebyla uvolněna na trh Unie z jiných důvodů než z důvodu vyšší moci, se zaplatí částka 276 EUR za tunu.

3.   Členské státy oznámí Komisi množství, které nebylo na trh Unie uvolněno.

4.   Členské státy vypočítají a oznámí Komisi rozdíl mezi celkovým množstvím cukru a izoglukózy, které jednotliví producenti vyrobili nad přidělenou kvótu, a množstvím, se kterým producenti naložili v souladu s čl. 4 odst. 1 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 967/2006. Pokud je zbývající množství cukru nebo izoglukózy, které nepodléhá kvótám, u nějakého producenta menší než množství, pro něž bylo tomuto producentovi vydáno osvědčení podle tohoto nařízení, zaplatí producent za tento rozdíl částku 500 EUR za tunu.

5.   Oznámení uvedená v odstavcích 3 a 4 musí být učiněna nejpozději do 30. června 2014.

Článek 11

Datum stanovení nároku

Pro účely čl. 2 odst. 2 a čl. 6 odst. 3 písm. a) nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000 je datem stanovení nároku Unie datum, kdy podle čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení žadatelé dávku z přebytku zaplatí.

Článek 12

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Je použitelné do dne 30. června 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. února 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 22.

(3)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 39.

(4)  Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17.

(5)  Úř. věst. L 130, 31.5.2000, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 13, 19.1.2000, s. 12.


PŘÍLOHA

Vzor osvědčení uvedený v čl. 6 odst. 3

OSVĚDČENÍ

pro snížení dávky podle článku 3 nařízení (ES) č. 967/2006 na hospodářský rok 2012/13

Členský stát:

Držitel kvóty:

 

Produkt:

 

Množství, jež je předmětem žádosti:

 

Množství, pro něž je vydáno toto osvědčení:

 

Zaplacená dávka (EUR/t):

224

Dávka uvedená v článku 3 nařízení (ES) č. 967/2006 se v hospodářském roce 2012/13 nepoužije na množství, pro něž je vydáno toto osvědčení, jsou-li splněna pravidla stanovená v prováděcím nařízení (EU) č. 131/2013, zejména v čl. 2 odst. 5 písm. c).

Podpis příslušného orgánu členského státu

Datum vydání

Osvědčení je platné do konce druhého měsíce, který následuje po datu vydání.


16.2.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 45/6


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 132/2013

ze dne 15. února 2013,

kterým se po sto osmdesáté sedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2)

Dne 11. února 2013 rozhodl Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN vyjmout jednu fyzickou osobu ze seznamu osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů, poté, co zvážil žádost o výmaz ze seznamu předloženou touto fyzickou osobou a souhrnnou zprávu ombudsmana vypracovanou podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1904(2009).

(3)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem aktualizována,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. února 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky


(1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:

V oddílu „Fyzické osoby“ se zrušuje tento záznam:

„Suliman Hamd Suleiman Al-Buthe (také znám jako a) Soliman H.S. Al Buthi, b) Sulayman Hamad Sulayman Al Batha). Adresa: Rijád, Saúdská Arábie. Datum narození: 8.12.1961. Místo narození: Káhira, Egypt. Státní příslušnost: saúdskoarabská. Číslo pasu: a) B049614 (Saúdská Arábie), b) C 536660 (saúdskoarabský pas vydaný dne 5.5.2001 s platností do 11.5.2006). Další informace: v únoru 2010 ředitel odboru ochrany životního prostředí města Rijádu v Saúdské Arábii. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23.6.2004.“


16.2.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 45/8


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 133/2013

ze dne 15. února 2013

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. února 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

IL

78,2

MA

53,2

TN

57,5

TR

102,0

ZZ

72,7

0707 00 05

EG

158,2

MA

176,1

TR

174,5

ZZ

169,6

0709 91 00

EG

91,5

ZZ

91,5

0709 93 10

MA

50,8

TR

133,6

ZZ

92,2

0805 10 20

EG

52,2

IL

71,3

MA

59,9

TN

51,5

TR

60,1

ZZ

59,0

0805 20 10

IL

182,8

MA

98,8

ZZ

140,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

120,1

KR

135,8

MA

121,4

TR

76,5

ZA

148,7

ZZ

120,5

0805 50 10

EG

83,9

MA

60,5

TR

70,4

ZZ

71,6

0808 10 80

CN

87,7

MK

34,9

US

176,5

ZZ

99,7

0808 30 90

AR

144,3

CL

181,3

CN

36,6

TR

177,8

US

173,1

ZA

114,7

ZZ

138,0


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


16.2.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 45/10


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 134/2013

ze dne 15. února 2013,

kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. února 2013

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (dále jen „jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (EU) č. 642/2010 ze dne 20. července 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 se dovozní clo za produkty kódů KN 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (pšenice obecná, osivo), ex 1001 99 00 (pšenice obecná vysoké jakosti, jiná než osivo), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 a 1007 90 00 rovná intervenční ceně platné pro uvedené produkty při dovozu, zvýšené o 55 % a snížené o dovozní cenu CIF platnou pro dotyčnou zásilku. Uvedené clo však nesmí překročit celní sazbu společného celního sazebníku.

(2)

Podle čl. 136 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 se pro účely výpočtu dovozního cla podle odstavce 1 uvedeného článku pro dané produkty pravidelně stanoví reprezentativní dovozní ceny CIF.

(3)

Podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010 je cena pro výpočet dovozního cla produktů kódů KN 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (pšenice obecná, osivo), ex 1001 99 00 (pšenice obecná vysoké jakosti, jiná než osivo), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 a 1007 90 00 denní reprezentativní dovozní cena CIF určená postupem podle článku 5 uvedeného nařízení.

(4)

Je třeba stanovit dovozní cla použitelná ode dne 16. února 2013 až do vstupu v platnost nového stanovení.

(5)

Protože je nutné zajistit, aby se toto opatření používalo co nejrychleji poté, kdy budou dostupné aktualizované údaje, je třeba, aby toto nařízení vstoupilo v platnost dnem vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Počínaje dnem 16. února 2013 jsou dovozní cla v odvětví obilovin uvedená v čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených v příloze II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. února 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 187, 21.7.2010, s. 5.


PŘÍLOHA I

Dovozní cla za produkty podle čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 použitelná ode dne 16. února 2013

Kód KN

Popis zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

PŠENICE tvrdá vysoké jakosti

0,00

střední jakosti

0,00

nízké jakosti

0,00

ex 1001 91 20

PŠENICE obecná, osivo

0,00

ex 1001 99 00

PŠENICE obecná vysoké jakosti, jiná než osivo

0,00

1002 10 00

1002 90 00

ŽITO

0,00

1005 10 90

KUKUŘICE, jiná než hybridní osivo

0,00

1005 90 00

KUKUŘICE, jiná než hybridní osivo (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

zrna ČIROKU, jiná než hybridní osivo

0,00


(1)  Dovozci mohou být podle čl. 2 odst. 4 nařízení (EU) č. 642/2010 cla snížena o:

3 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází ve Středozemním moři (za Gibraltarským průlivem) nebo v Černém moři, pokud je zboží do Unie dopravováno přes Atlantický oceán nebo Suezským průplavem,

2 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází v Dánsku, Estonsku, Irsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, Finsku, Švédsku, Spojeném království nebo na atlantickém pobřeží Iberského poloostrova, pokud je zboží do Unie dopravováno přes Atlantický oceán.

(2)  Dovozci může být poskytnuto paušální snížení ve výši 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 3 nařízení (EU) č. 642/2010.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel stanovených v příloze I

1.2.2013-14.2.2013

1.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010:

(EUR/t)

 

Pšenice obecná (1)

Kukuřice

Pšenice tvrdá, vysoké jakosti

Pšenice tvrdá, střední jakosti (2)

Pšenice tvrdá, nízké kvality (3)

Burza

Minnéapolis

Chicago

Kotace

241,45

208,21

Cena FOB USA

295,74

285,74

265,74

Prémie – Záliv

78,15

17,92

Prémie – Velká jezera

2.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010:

Náklady za přepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

14,32 EUR/t

Náklady za přepravu: Velká jezera–Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Kladná prémie 14 EUR/t zahrnuta (čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 642/2010).

(2)  Záporná prémie 10 EUR/t (čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 642/2010).

(3)  Záporná prémie 30 EUR/t (čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 642/2010).


ROZHODNUTÍ

16.2.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 45/13


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 11. února 2013,

kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro vydělávání kůží a kožešin

(oznámeno pod číslem C(2013) 618)

(Text s významem pro EHP)

(2013/84/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (1), a zejména na čl. 13 odst. 5 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 13 odst. 1 směrnice 2010/75/EU vyžaduje, aby Komise pořádala výměnu informací o průmyslových emisích mezi Komisí a členskými státy, dotčenými průmyslovými odvětvími a nevládními organizacemi, které podporují ochranu životního prostředí, za účelem usnadnění vypracování referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BAT) definovaných v čl. 3 odst. 11 uvedené směrnice.

(2)

V souladu s čl. 13 odst. 2 směrnice 2010/75/EU se výměna informací týká zejména výkonnosti zařízení a technik z hlediska emisí, vyjádřených případně jako krátkodobé a dlouhodobé průměry, a souvisejících referenčních podmínek, spotřeby a povahy surovin, spotřeby vody, využívání energie a vzniku odpadů a používaných technik, souvisejícího monitorování, mezisložkových vlivů, ekonomické a technické přijatelnosti a rozvoje v těchto oblastech a nejlepších dostupných technik a nově vznikajících technik zjištěných v návaznosti na posouzení otázek uvedených v čl. 13 odst. 2 písmenech a) a b) uvedené směrnice.

(3)

„Závěry o BAT“ definované v čl. 3 odst. 12 směrnice 2010/75/EU jsou hlavním prvkem referenčních dokumentů o BAT a stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách, jejich popis, informace k hodnocení jejich použitelnosti, úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami, související monitorování, související úrovně spotřeby a případně příslušná sanační opatření.

(4)

V souladu s čl. 14 odst. 3 směrnice 2010/75/EU se závěry o BAT použijí jako reference při stanovení podmínek povolení pro zařízení, na která se vztahuje kapitola II uvedené směrnice.

(5)

Ustanovení čl. 15 odst. 3 směrnice 2010/75/EU vyžaduje, aby příslušný orgán stanovil mezní hodnoty emisí, které zajišťují, že za běžných provozních podmínek emise nepřekročí úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami, jak jsou stanoveny v rozhodnutích o závěrech o BAT uvedených v čl. 13 odst. 5 směrnice 2010/75/EU.

(6)

Ustanovení čl. 15 odst. 4 směrnice 2010/75/EU stanoví odchylky od požadavku stanoveného v čl. 15 odst. 3 pouze v případě, kdy by dosažení úrovní emisí spojených s BAT vedlo k nákladům, jejichž výše by nebyla přiměřená přínosům pro životní prostředí z důvodu zeměpisné polohy daného zařízení, jeho místních environmentálních podmínek nebo jeho technické charakteristiky.

(7)

Ustanovení čl. 16 odst. 1 směrnice 2010/75/EU stanoví, že požadavky na monitorování uvedené v čl. 14 odst. 1 písm. c) směrnice vycházejí ze závěrů týkajících se monitorování, které jsou popsány v závěrech o BAT.

(8)

V souladu s čl. 21 odst. 3 směrnice 2010/75/EU musí příslušný orgán do čtyř let od zveřejnění rozhodnutí o závěrech o BAT přezkoumat a v případě nutnosti aktualizovat všechny podmínky povolení a zajistit, aby zařízení tyto podmínky povolení dodržovalo.

(9)

Rozhodnutím Komise ze dne 16. května 2011, kterým se zřizuje fórum pro výměnu informací v souladu s článkem 13 směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích (2), bylo zřízeno fórum složené ze zástupců členských států, dotčených průmyslových odvětví a nevládních organizací, které podporují ochranu životního prostředí.

(10)

V souladu s čl. 13 odst. 4 směrnice 2010/75/EU Komise dne 13. září 2012 obdržela stanovisko (3) uvedeného fóra k navrhovanému obsahu referenčních dokumentů o BAT pro vydělávání kůží a kožešin a zveřejnila je.

(11)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 75 odst. 1 směrnice 2010/75/EU,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Závěry o BAT pro vydělávání kůží a kožešin jsou stanoveny v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 11. února 2013.

Za Komisi

Janez POTOČNIK

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17.

(2)  Úř. věst. C 146, 17.5.2011, s. 3.

(3)  http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ied/library?l=/ied_art_13_forum/opinions_article


PŘÍLOHA

ZÁVĚRY O NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIKÁCH (BAT) PRO VYDĚLÁVÁNÍ KŮŽÍ A KOŽEŠIN

OBLAST PŮSOBNOSTI

DEFINICE

1.1

Obecné závěry o BAT na vydělávání kůží a kožešin

1.1.1

Systémy environmentálního řízení

1.1.2

Udržování pořádku

1.2

Monitorování

1.3

Minimalizace spotřeby vody

1.4

Snížení znečištění odpadních vod

1.4.1

Snížení emisí v odpadních vodách ze zpracovatelských kroků mokré dílny

1.4.2

Snížení emisí v odpadních vodách ze zpracovatelských kroků činící dílny

1.4.3

Snížení emisí v odpadních vodách ze zpracovatelských kroků předúpravy

1.4.4

Další snížení emisí v odpadních vodách

1.5

Čištění emisí do vody

1.6

Emise do ovzduší

1.6.1

Zápach

1.6.2

Těkavé organické sloučeniny

1.6.3

Pevné částice

1.7

Nakládání s odpady

1.8

Energie

OBLAST PŮSOBNOSTI

Tyto závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) se týkají těchto činností uvedených v příloze I směrnice 2010/75/EU:

6.3

Vydělávání kůží a kožešin při zpracovatelské kapacitě větší než 12 t hotových výrobků za den,

6.11

Nezávisle prováděné čištění odpadních vod, na které se nevztahuje směrnice Rady 91/271/EHS  (1) a které jsou vypouštěny zařízením, které provozuje činnosti podle bodu 6.3 výše.

Není-li stanoveno jinak, uvedené závěry o BAT lze použít pro všechna zařízení, na která se tyto závěry o BAT vztahují.

Další referenční dokumenty související s činnostmi, na které se vztahují tyto závěry o BAT, jsou uvedeny níže:

Referenční dokument

Předmět

Energetická účinnost (ENE)

Celková energetická účinnost

Ekonomické a mezisložkové vlivy (ECM)

Ekonomické a mezisložkové vlivy technik

Obecné principy monitorování (MON)

Monitorování emisí a spotřeby

Emise ze skladování (EFS)

Emise z nádrží, potrubí a skladovaných chemických látek

Spalování odpadu (WI)

Spalování odpadu

Zpracování odpadu (WT)

Zpracování odpadu

Techniky uvedené a popsané v těchto závěrech o BAT nejsou normativní ani kompletní. Mohou být použity i jiné techniky, které zajistí přinejmenším stejnou úroveň ochrany životního prostředí.

DEFINICE

Pro účely těchto závěrů o BAT se použijí níže uvedené definice:

Mokrá dílna

Část koželužny, kde kůže prochází námokem, loužením, mízdřením a případně odchlupením, před vstupem do činícího procesu.

Vedlejší produkt

Předmět nebo látka splňující požadavky článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (2).

Stávající provoz

Provoz, který není novým provozem.

Stávající koželužský sud

Koželužský sud, který není novým koželužským sudem.

Nový provoz

Provoz, který je v zařízení poprvé spuštěn po zveřejnění těchto závěrů o BAT nebo který po zveřejnění těchto závěrů o BAT úplně nahradil provoz na stávajících základech.

Nový koželužský sud

Koželužský sud poprvé použitý v provozu po zveřejnění těchto závěrů o BAT nebo koželužský sud kompletně přebudovaný po zveřejnění těchto závěrů o BAT.

Koželužna

Zařízení, které provádí „vydělávání kůží a kožešin, jejichž zpracovatelská kapacita je vyšší než 12 t hotových výrobků denně“ (činnost 6.3 podle přílohy I směrnice 2010/75/EU).

Činící dílna

Část koželužny, ve které probíhají procesy piklování a činění.

Čistírna městských odpadních vod

Čistírna odpadních vod, na níž se vztahuje směrnice 91/271/EHS.

1.1   Obecné závěry o BAT na vydělávání kůží a kožešin

1.1.1   Systémy environmentálního řízení

1.   Nejlepší dostupná technika ke zmírnění celkového vlivu koželužny na životní prostředí je zavedení a dodržování systému environmentálního řízení (EMS), jehož součástí jsou všechny tyto prvky:

i.

angažovanost vedoucích pracovníků včetně nejvyššího vedení,

ii.

vedením stanovená environmentální politika, jejíž součástí je neustálé zdokonalování zařízení,

iii.

plánování a zavádění nezbytných postupů, hlavních a dílčích cílů ve spojení s finančním plánováním a investicemi,

iv.

zavádění postupů se zvláštním důrazem na:

a)

strukturu a odpovědnost;

b)

odbornou přípravu, informovanost a odbornou způsobilost;

c)

komunikaci;

d)

zapojení zaměstnanců;

e)

dokumentaci;

f)

účinnou kontrolu procesů;

g)

programy údržby;

h)

připravenost na mimořádné situace a reakce na ně;

i)

zajištění dodržování environmentálních právních předpisů,

v.

kontrola výsledků a přijímání nápravných opatření se zvláštním důrazem na:

a)

monitorování a měření (viz také referenční dokument o obecných principech monitorování);

b)

nápravná a preventivní opatření;

c)

vedení záznamů;

d)

nezávislý (pokud možno) vnitřní a vnější audit, kterým se zjistí, zda EMS odpovídá plánovaným opatřením a zda je řádně prováděn a dodržován,

vi.

přezkum EMS a posouzení, zda je i nadále vhodný, přiměřený a účinný, který provádí nejvyšší vedení,

vii.

sledování vývoje čistších technologií,

viii.

zohlednění environmentálních dopadů případného vyřazení zařízení z provozu ve fázi návrhu nového provozu a po dobu jeho fungování,

ix.

pravidelné porovnávání s odvětvovými referenčními hodnotami.

Konkrétně pro vydělávání kůží a kožešin je také důležité uvažovat o těchto potenciálních prvcích EMS:

x.

vedení záznamů o místech, ve kterých se provádí konkrétní kroky zpracování k usnadnění vyřazení z provozu,

xi.

jiných položkách uvedených v 2. závěru o BAT.

Použitelnost

Rozsah (např. míra podrobností) a charakter EMS (např. standardizovaný nebo nestandardizovaný) se budou obecně vztahovat k povaze, rozsahu a složitosti zařízení a k rozsahu dopadů, které může mít na životní prostředí.

1.1.2   Udržování pořádku

2.   Nejlepší dostupná technika k minimalizaci dopadu výrobního procesu na životní prostředí je dodržování zásad udržování pořádku za použití kombinací těchto technik:

i.

pečlivého výběru a kontroly látek a surovin (např. kvalita kůže, kvalita chemických látek),

ii.

vstupních a výstupních analýz se soupisem chemických látek, včetně jejich množství a toxikologických vlastností,

iii.

omezení používaných chemických látek na minimální úroveň, která je nutná k dosažení požadované kvality konečného produktu,

iv.

opatrné zacházení se surovinami a hotovými výrobky a jejich pečlivé skladování, aby se omezily úniky látek, nehody a plýtvání vodou,

v.

oddělení toků odpadu, pokud je proveditelné, aby bylo možné některé toky odpadu recyklovat,

vi.

monitorování kritických procesních parametrů, aby se zajistila stabilita výrobního procesu,

vii.

pravidelná údržba systémů čištění odpadních vod,

viii.

přezkum možností pro opětovné použití procesní/prací vody,

ix.

přezkum možností odstraňování odpadů.

1.2   Monitorování

3.   Nejlepší dostupná technika je monitorování emisí a dalších příslušných parametrů procesu, včetně níže uvedených, a to s odpovídající četností, a monitorování emisí podle norem EN. Pokud nejsou k dispozici normy EN, je nejlepší dostupnou technikou použití norem ISO nebo jiných mezinárodních či vnitrostátních norem, jejichž použitím se získají údaje srovnatelné odborné kvality.

Parametr

Frekvence

Použitelnost

a

Měření spotřeby vody ve dvou fázích zpracování: před činěním a po činění a zaznamenávání výroby za stejné období.

Nejméně jednou za měsíc.

Vztahuje se na provozy provádějící zpracování za mokra.

b

Zaznamenávání množství chemických látek použitých v jednotlivých krocích zpracování a zaznamenávání výroby za stejné období.

Nejméně jednou za rok.

Obecně použitelné.

c

Monitorování koncentrace sirníků a celkové koncentrace chromu ve výsledných odpadních vodách po jejich čištění před přímým vypuštěním do recipientu, za použití 24hodinových směsných vzorků.

Monitorování koncentrace sirníků a celkové koncentrace chromu po srážení chromu před nepřímým vypouštěním odpadních vod, za použití 24hodinových směsných vzorků.

V týdenních nebo měsíčních intervalech.

Monitorování koncentrace chromu je použitelné na zařízení, která provádí srážení chromu a nacházejí se uvnitř provozu nebo mimo něj.

Pokud je to ekonomicky únosné, monitorování koncentrace sirníků se provádí v provozech, které čistí část vzniklých odpadních vod v čistírnách koželužských odpadních vod přímo na místě nebo mimo koželužnu.

d

Monitorování chemické spotřeby kyslíku (CHSK), biochemické spotřeby kyslíku (BSK) a amoniakálního dusíku po čištění odpadních vod v místě nebo mimo koželužnu před přímým vypuštěním těchto odpadních vod do recipientu, za použití 24hodinových směsných vzorků.

Monitorování celkových nerozpuštěných látek po čištění odpadních vod v místě nebo mimo koželužnu před vypuštěním těchto odpadních vod do recipientu.

V týdenních nebo měsíčních intervalech.

Při změně ve výrobním procesu je nezbytné častější měření.

Vztahuje se na provozy, které čistí část vzniklých odpadních vod v čistírnách koželužských odpadních vod přímo na místě nebo mimo koželužnu.

e

Monitorování halogenovaných organických sloučenin po úpravě odpadních vod v místě nebo mimo koželužnu, před přímým vypuštěním těchto odpadních vod do recipientu.

V pravidelných intervalech.

Vztahuje se na provozy, které používají halogenované organické sloučeniny ve výrobním procesu a hrozí nebezpečí jejich vypuštění do recipientu.

f

Měření pH nebo oxidačně-redukčního potenciálu v kapalině na výstupu z mokrého čištění v pračkách.

Kontinuálně.

Vztahuje se na provozy, které snižují emise sirovodíku a amoniaku do ovzduší mokrým čištěním v pračkách.

g

Každoroční inventarizace rozpouštědel a zaznamenávání výroby za stejné období.

V ročních intervalech.

Vztahuje se na provozy, které provádějí konečnou úpravu za použití rozpouštědel a které používají vodou ředitelné apretury nebo podobné materiály omezující vstup rozpouštědel.

h

Monitorování emisí těkavých organických sloučenin na výstupu ze zařízení na snižování emisí a záznamy o výrobě.

Kontinuálně nebo v pravidelných intervalech.

Vztahuje se na provozy, které provádějí konečnou úpravu za použití rozpouštědel a používají zařízení na snižování emisí.

i

Orientační monitorování poklesu tlaku na textilních filtrech.

V pravidelných intervalech.

Vztahuje se na provozy, které používají textilní filtry ke snížení emisí pevných částic v případech, že se emise vypouštějí přímo do ovzduší.

j

Testování účinnosti zachycování emisí mokrým čištěním v pračkách.

Každoročně.

Vztahuje se na provozy, které používají mokré čištění v pračkách ke snížení emisí pevných částic v případech, že se emise vypouštějí přímo do ovzduší.

k

Zaznamenávání množství odpadů z výroby, které se posílají ke zpětnému získávání, opětovnému použití, recyklaci a odstraňování.

V pravidelných intervalech.

Obecně použitelné.

l

Zaznamenávání všech forem využívání energie a výroby za stejné období.

V pravidelných intervalech.

Obecně použitelné.

1.3   Minimalizace spotřeby vody

4.   Nejlepší dostupná technika (BAT) k minimalizaci spotřeby vody je používání jedné nebo obou níže uvedených technik.

Technika

Popis

Použitelnost

a

Optimalizace využívání vody ve všech krocích zpracování za mokra, včetně využívání vsádkového praní místo praní průtočného

Optimalizace využívání vody se dosáhne stanovením optimálního množství vody nutného pro jednotlivé kroky procesu a instalací měřícího zařízení pro odměřování správného množství vody. Při vsádkovém praní se kůže a kožešiny během zpracování perou v odměřeném požadovaném množství čisté vody v koželužském sudu nastaveném tak, aby se dosáhlo požadovaného proprání, na rozdíl od praní průtočného, při kterém se používá na přítoku i na odtoku velké množství vody.

Vztahuje se na všechny závody provádějící zpracování za mokra.

b

Použití tzv. krátkých lázní

Množství provozní vody použité v krátkých lázních je v poměru k množství zpracovávaných kůží nebo kožešin nižší v porovnání s tradičními postupy. Snížení má však svou dolní hranici, protože voda má i funkci mazadla a chladiva kůží a kožešin během jejich zpracování. Otáčení koželužských sudů naplněných omezeným množstvím vody vyžaduje robustnější převodovky, protože otáčející se hmota není rovnoměrně rozložená.

Tuto metodu nelze použít v kroku barvení a při zpracování teletin.

Použitelnost je rovněž omezena na:

nové koželužské sudy,

stávající koželužské sudy, v kterých je použití krátkých lázní možné nebo které se pro jejich použití mohou upravit.

Přezkum možností opětovného použití procesní/prací vody je součástí systému environmentálního řízení (viz BAT 1) a zásad udržování pořádku (viz BAT 2).

Úrovně spotřeby vody související s BAT

Viz tabulka 1 (pro hověziny) a tabulka 2 (pro ovčiny).

Tabulka 1

Úrovně spotřeby vody související s BAT pro zpracování hovězin

Fáze zpracování

Spotřeba vody na tunu surové kůže (3)

(m3/t)

Nesolené kůže

Solené kůže

Od surové kůže po činění chromem/louhem (wet blue/wet white)

10–15

13–18

Předúprava a povrchová úprava

6–10

6–10

Celkem

16–25

19–28


Tabulka 2

Úrovně spotřeby vody související s BAT pro zpracování ovčin

Fáze zpracování

Specifická spotřeba vody (4)

v litrech na jednu kůži

Od surové kůže po piklování

65–80

Od piklování po činění chrómem (wet blue)

30–55

Předúprava a povrchová úprava

15–45

Celkem

110–180

1.4   Snížení znečištění odpadních vod

1.4.1   Snížení emisí v odpadních vodách ze zpracovatelských kroků mokré dílny

5.   Nejlepší dostupná technika (BAT) ke snížení zatížení odpadních vod ze zpracovatelských kroků mokré dílny znečišťujícími látkami před jejich čištěním je použití vhodné kombinace níže uvedených technik.

Technika

Popis

Použitelnost

a

Použití tzv. krátkých lázní

Krátkými lázněmi se sníží množství procesní vody. V menším množství vody je i menší množství chemických látek, které odcházejí z procesu nezreagované.

Postup nelze použít pro zpracování teletin.

Použitelnost je rovněž omezena na:

nové koželužské sudy,

stávající koželužské sudy, v kterých je použití krátkých lázní možné nebo které se pro jejich použití mohou upravit.

b

Používání čistých kůží nebo kožešin

Použití kůží nebo kožešin méně zevně znečištěných hnojem, například uplatněním formálního „postupu pro čisté kůže“.

Použitelné pouze v rámci omezení daných dostupností čistých kůží.

c

Zpracování čerstvých kůží nebo kožešin

Používají se nesolené kůže nebo kožešiny.

Používá se rychlé zchlazení kůží po porážce v kombinaci buď s krátkými dodacími lhůtami ke zpracování nebo s regulovanou teplotou při přepravě a skladování, aby se zabránilo zhoršení kvality kůží.

Použitelnost je omezena dostupností čerstvých kůží nebo kožešin.

Nelze použít, pokud jsou dodavatelské řetězce delší než dva dny.

d

Mechanické vytřepávání přebytečné soli

Solené kůže projdou před zpracováním úpravou, při které se z nich vytřepou nebo vysypou přebytečné krystalky soli a nedostanou se tak do fáze námoku.

Vztahuje se pouze na koželužny zpracovávající solené kůže.

e

Odchlupování se záchytem chlupu

Odchlupování se provádí rozpuštěním kořínku chlupu, nikoli celého chlupu. Zbývající chlupy se z odtékající vody odfiltrují. Sníží se tak koncentrace produktů rozkladu chlupů v odtokové vodě.

Technika se nedá použít v případě, že zpracovatelská zařízení na využití chlupů nejsou v přiměřené přepravní vzdálenosti nebo pokud využití chlupů není možné.

Použitelnost je rovněž omezena na:

nové koželužské sudy,

stávající koželužské sudy, které tuto techniku umožňují nebo mohou být upraveny tak, aby se dala použít.

f

Odchlupování hovězin za použití organických sloučenin síry nebo enzymů

Množství anorganických sirníků používaných pro odchlupování se sníží jejich částečným nahrazením organickými sirnými sloučeninami nebo dodatečným použitím vhodných enzymů.

Dodatečné použití enzymů se nedá použít v koželužnách, které produkují usně s výrazným lícem (např. anilinová kůže).

g

Snížení množství amonných solí používaných pro odvápňování

Používání amonných sloučenin pro odvápňování lze částečně nebo úplně nahradit vstřikováním oxidu uhličitého a/nebo použitím jiných náhražek odvápňovacích činidel.

Amonné sloučeniny se nedají úplně nahradit oxidem uhličitým při odvápňování zpracovávaného materiálu o tloušťce větší než 1,5 mm.

Použitelnost částečného nebo úplného nahrazení amonných sloučenin CO2 je také omezeno na:

nové koželužské sudy,

stávající koželužské sudy, které tuto techniku umožňují nebo mohou být upraveny tak, aby se mohl pro odvápnění CO2 použít.

1.4.2   Snížení emisí v odpadních vodách ze zpracovatelských kroků činící dílny

6.   Nejlepší dostupná technika (BAT) ke snížení zatížení odpadních vod ze zpracovatelských kroků činící dílny znečišťujícími látkami před jejich čištěním je použití vhodné kombinace níže uvedených technik.

Technika

Popis

Použitelnost

a

Použití tzv. krátkých lázní

Krátkými lázněmi se sníží množství procesní vody. V menším množství vody je i menší množství chemických látek, které odcházejí z procesu nezreagované.

Postup nelze použít pro zpracování teletin.

Použitelnost je rovněž omezena na:

nové koželužské sudy,

stávající koželužské sudy, v kterých je použití krátkých lázní možné nebo které se pro jejich použití mohou upravit.

b

Maximalizace vyčerpání chromu z chromočinících činidel

Optimalizace provozních parametrů (např. pH, lázeň, teplota, čas a rychlost otáčení bubnu) a použití chemických látek ke zvýšení podílu chromočinících činidel, která proniknou do kůží nebo kožešin.

Obecně použitelné.

c

Optimalizované metody tříselného činění

Pro část procesu použít bubnové činění.

Použít předčinění pomocnými činidly usnadňujícími pronikání rostlinných taninů.

Nelze použít k produkci tříselně činěné spodkové usně.

1.4.3   Snížení emisí v odpadních vodách ze zpracovatelských kroků předúpravy

7.   Nejlepší dostupná technika (BAT) ke snížení zatížení odpadních vod ze zpracovatelských kroků předúpravy znečišťujícími látkami před jejich čištěním je použití vhodné kombinace níže uvedených technik.

Technika

Popis

Použitelnost

a

Použití tzv. krátkých lázní

Krátkými lázněmi se sníží množství procesní vody. V menším množství vody je i menší množství chemických látek, které odcházejí z procesu nezreagované.

Tuto metodu nelze použít ve fázi barvení a pro zpracování teletin.

Použitelnost je rovněž omezena na:

nové koželužské sudy,

stávající koželužské sudy, v kterých je použití krátkých lázní možné nebo které se pro jejich použití mohou upravit.

b

Optimalizace přečinění, barvení a likrování

Optimalizace procesních parametrů, aby se zajistilo maximální využití procesních chemických látek.

Obecně použitelné.

1.4.4   Další snížení emisí v odpadních vodách

8.   Nejlepší dostupná technika (BAT) k zamezení emisí určitých pesticidů do odpadních vod je zpracovávat pouze kůže nebo kožešiny, které nebyly takovými materiály ošetřeny.

Popis

Podstatou této techniky je smluvně specifikovat, že dodávka materiálů nesmí obsahovat pesticidy, které:

jsou uvedeny ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES ze dne 16. prosince 2008 o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky (5),

jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (6),

jsou klasifikovány jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (7).

Jako příklady lze uvést DDT, cyklodienové pesticidy (aldrin, dieldrin, endrin, isodrin) a HCH, včetně lindanu.

Použitelnost

Obecně použitelné pro koželužny v rámci možností kontroly specifikací předaných dodavatelům kůží a kožešin ze zemí mimo EU.

9.   Nejlepší dostupná technika (BAT) k minimalizaci emisí biocidů do odpadních vod je zpracovávání kůží nebo kožešin pouze biocidními přípravky schválenými v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (8).

1.5   Čištění emisí do vody

10.   Nejlepší dostupná technika (BAT) ke snížení emisí do recipientu je použití vhodné kombinace níže uvedených technik čištění odpadních vod v místě a/nebo mimo koželužnu:

i.

mechanické čištění,

ii.

fyzikálně-chemické čištění,

iii.

biologické čištění,

iv.

biologické odstraňování dusíku.

Popis

Uplatňování vhodné kombinace technik je popsané níže. Kombinace technik se může provádět ve dvou nebo třech fázích v místě a/nebo mimo koželužnu.

Technika

Popis

Použitelnost

a

Mechanické čištění

Odstranění hrubých nečistot na česlích, odstranění tukovitých látek a odstranění pevných částic sedimentací.

Obecně použitelné pro čištění v místě a/nebo mimo koželužnu.

b

Fyzikálně- chemické čištění

Oxidace a/nebo srážení sirníků, odstraňování CHSK a nerozpuštěných látek, např. koagulací a flokulací. Srážení chromu zvýšením pH na 8 a vyšší za použití alkalických činidel (např. hydroxid vápenatý, oxid hořečnatý, uhličitan sodný, hydroxid sodný, oxid hlinito-sodný).

Obecně použitelné pro čištění v místě a/nebo mimo koželužnu.

c

Biologické čištění

Aerobní biologické čištění odpadních vod s použitím aerace, včetně odstranění nerozpuštěných látek, např. sedimentací, sekundární flotací.

Obecně použitelné pro čištění v místě a/nebo mimo koželužnu.

d

Biologické odstraňování dusíku

Nitrifikace sloučenin obsahujících amoniakální dusík na dusičnany a následná redukce dusičnanů na plynný dusík.

Vztahuje se na provozy s přímým vypouštěním odpadních vod do recipientu.

Obtížně se zavádí do stávajících provozů, které mají omezené prostory.

Úrovně emisí související s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL)

Viz tabulka 3. BAT-AEL se vztahují na:

i.

přímé vypouštění odpadních vod z čistíren odpadních vod nacházející se v koželužně,

ii.

přímé vypouštění odpadních vod ze samostatně provozované čistírny odpadních vod zpracovávající odpadní vody především z koželužen, na kterou se vztahuje bod 6.11 přílohy I směrnice 2010/75/EU.

Tabulka 3

BAT-AEL pro přímé vypouštění odpadních vod po čištění

Parametr

BAT-AEL

mg/l

(průměrné měsíční hodnoty vycházející z průměru 24hodinových směsných vzorků odebraných za měsíc)

CHSK

200–500 (9)

BSK5

15–25

Nerozpuštěné látky

< 35

Amoniakální dusík NH4-N (jako N)

< 10

Celkový chrom (jako Cr)

< 0,3–1

Sulfidy (sirníky) (jako S)

< 1

11.   Nejlepší dostupná technika (BAT) ke snížení obsahu chromu ve vypouštěných odpadních vodách je srážení chromu v místě nebo mimo koželužnu.

Popis

Viz BAT 10, technika b.

Účinnost srážení chromu je vyšší, pokud jsou vody s obsahem chromu oddělené a koncentrované.

Použitelnost

Obecně použitelné při čištění odpadních vod z koželužen, které obsahují chrom z činění a/nebo přečinění, a to při čištění v místě a/nebo mimo koželužnu.

Úrovně emisí související s nejlepší dostupnou technikou (BAT-AEL)

BAT-AEL pro chrom přímo vypouštěný v odpadních vodách do recipientu jsou uvedeny v tabulce 3, v tabulce 4 jsou BAT-AEL pro chrom nepřímo vypouštěný do čistíren městských odpadních vod.

12.   Nejlepší dostupná technika (BAT) ke snížení celkových emisí chromu a sirníků nepřímo vypouštěných v odpadních vodách z koželužny do čistíren městských odpadních vod je srážení chromu a oxidace sirníků.

Popis

Viz BAT 10, technika b.

Účinnost odstraňování je vyšší, pokud jsou vody s obsahem chromu/sirníků oddělené a koncentrované.

Oxidace sirníků se provádí katalytickou oxidací (aerací za přítomnosti solí manganu).

Použitelnost

Srážení chromu je obecně použitelné při čištění koželužských odpadních vod, které obsahují chrom z činění a/nebo přečinění, a to při čištění v místě a/nebo mimo koželužnu.

Úrovně emisí související s nejlepší dostupnou technikou (BAT-AEL)

Viz tabulka 4 pro BAT-AEL pro celkové emise chromu a sirníků nepřímo vypouštěných do čistíren městských odpadních vod.

Tabulka 4

BAT-AEL pro celkové emise chromu a sirníků nepřímým vypouštěním odpadních vod z koželužny do čistírny městských odpadních vod

Parametr

BAT-AEL

mg/l

(průměrné měsíční hodnoty vycházející z průměru 24hodinových směsných vzorků odebraných za měsíc)

Celkový chrom (jako Cr)

< 0,3–1

Sulfidy (sirníky) (jako S)

< 1

1.6   Emise do ovzduší

1.6.1   Zápach

13.   Nejlepší dostupná technika (BAT) k omezení vzniku amoniakového zápachu z výroby je částečné nebo úplné nahrazení amonných odvápňovacích přípravků.

Použitelnost

Úplné nahrazení amonných sloučenin oxidem uhličitým není možné při odvápňování zpracovávaného materiálu o tloušťce větší než 1,5 mm.

Částečné nebo úplné nahrazení amonných sloučenin CO2 při odvápňování je také možné pouze při použití nových koželužských sudů nebo stávajících sudů, které odvápňování za použití CO2 umožňují nebo které mohou být pro takový způsob odvápňování upraveny.

14.   Nejlepší dostupná technika (BAT) ke snížení emisí zápachu z výroby a z čištění odpadních vod je snižování emisí amoniaku a sirovodíku skrápěním a/nebo biofiltrací odtahovaného vzduchu, který těmito plyny znatelně zapáchá.

15.   Nejlepší dostupná technika (BAT) k předcházení vzniku zápachu z rozkladu surových kůží nebo kožešin je používání takového sušení a skladování, při kterém se rozkladu předejde, a důsledné dodržování obrátek zásob.

Popis

Správné nasolení nebo regulace teploty, oboje v kombinaci s důsledným dodržováním obrátek zásob k odstranění rozkladného zápachu.

16.   Nejlepší dostupná technika (BAT) ke snížení emisí zápachu z odpadů je používání postupů manipulace a skladování, které umožňují omezit rozklad odpadu.

Popis

Kontrola skladování odpadů a systematické odstraňování odpadu podléhajícího hnilobě ze zařízení před tím, než v důsledku jeho rozkladu vznikne zápach.

Použitelnost

Vztahuje se pouze na provozy, ve kterých vznikají odpady podléhající hnilobě.

17.   Nejlepší dostupná technika (BAT) ke snížení emisí zápachu z odpadních vod z mokré dílny je používání regulace pH a následné odstraňování obsažených sirníků.

Popis

Odpadní vody z mokré dílny obsahující sirníky udržovat při pH vyšším než 9,5 až do odstranění sirníků (v místě nebo mimo koželužnu) některou z uvedených technik:

i.

katalytickou oxidací (za použití solí manganu jako katalyzátoru),

ii.

biologickou oxidací,

iii.

srážením,

iv.

směšováním v systému uzavřených sudů opatřených odtahem se skrápěním nebo uhlíkovým filtrem.

Použitelnost

Vztahuje se pouze na provozy provádějící odchlupování sirníky.

1.6.2   Těkavé organické sloučeniny

18.   Nejlepší dostupná technika (BAT) ke snížení emisí halogenovaných těkavých organických sloučenin do ovzduší je nahrazení používaných procesních halogenovaných těkavých organických sloučenin látkami, které halogenované nejsou.

Popis

Nahrazení halogenovaných rozpouštědel nehalogenovanými rozpouštědly.

Použitelnost

Nevztahuje se na suché odtučňování ovčin prováděné ve strojích s uzavřeným cyklem.

19.   Nejlepší dostupná technika (BAT) ke snížení emisí těkavých organických sloučenin (VOC) z povrchové úpravy do ovzduší je použít jednu z níže uvedených technik, přednostně první uvedenou, nebo jejich kombinaci.

Technika

Popis

a

Používání vodou ředitelných apretur v kombinaci s účinným způsobem aplikace

Omezování emisí těkavých organických sloučenin použitím vodou ředitelných apretur, jejichž vrstvy se nanášejí některým z těchto způsobů: nanášení apretur poléváním, válcovým nanášením nebo zdokonalenými technikami postřiku.

b

Použití odtahu vzduchu a systému na snižování emisí

Zpracování odpadních plynů uvolňovaných do ovzduší použitím systémů s odtahem vzduchu s následujícím vybavením, jedním nebo více: mokrým praním, adsorpcí, bio-filtrací nebo spalováním.

Úrovně použitých rozpouštědel související s nejlepší dostupnou technikou (BAT-AEL) pro VOC

V tabulce 5 jsou uvedeny jak používané dávky rozpouštědel spojené s apreturami na vodní bázi v kombinaci s účinným způsobem aplikace, tak rozsah BAT-AEL pro specifické emise VOC při použití odtahu vzduchu a systému snižování emisí jako alternativy k využívání úpravářských apretur na vodní bázi.

Tabulka 5

Úrovně použitých rozpouštědel související s nejlepší dostupnou technikou (BAT-AEL) pro VOC.

Parametr

Druh výroby

Úrovně související s BAT

g/m2

(roční průměrné hodnoty na jednotku hotové usně)

Úroveň používaných rozpouštědel

Pokud se používají apretury na vodní bázi v kombinaci s účinným systémem aplikace

Potahy a automobilové usně

10–25

Obuv, oděvy a kůže na kožené výrobky

40–85

Povrstvené kůže (apretura o tloušťce > 0,15 mm)

115–150

Emise VOC

Pokud se používá odtah vzduchu a systém na snižování emisí jako alternativa k využívání úpravářských apretur na vodní bázi

9–23 (10)

1.6.3   Pevné částice

20.   Nejlepší dostupná technika (BAT) ke snížení emisí pevných částic do ovzduší z fází suché povrchové úpravy je použití systému odvětrávání opatřeného textilními filtry nebo pračkami na mokré čištění spalin.

Úrovně emisí související s BAT

BAT-AEL pro pevné částice je 3 až 6 mg na normální m3 odtahovaného vzduchu vyjádřeno jako 30minutový průměr.

1.7   Nakládání s odpady

21.   Nejlepší dostupná technika (BAT) k omezení množství odpadů odesílaných k odstranění je organizování činnosti na místě tak, aby se co nejvíce zvýšil podíl zbytků, které lze využít jako vedlejší produkty, včetně následujících:

Zbytek ze zpracování?

Použití jako vedlejší produkt

Chlupy a vlna

Výplňový materiál

Vlněné textilie

Loužené odřezky

Výrobu kolagenu

Nevyčiněná štípenka

Zpracování na usně

Výroba uzenářských střívek

Výroba kolagenu

Žvýkací pamlsky pro psy

Vyčiněná štípenka a odřezky

Po povrchové úpravě k použití na patchwork, drobné kožené zboží atd.

Výroba kolagenu

22.   Nejlepší dostupná technika (BAT) k omezení množství odpadů zasílaných k odstranění je organizovat činnosti na místě tak, aby se usnadnilo opětovné použití odpadu nebo recyklování odpadu nebo „jiné využití“, včetně:

Odpad

Opětovné použití po úpravě

Recyklace na

Jiné využití

Chlupy a vlna

Výroba bílkovinných hydrolyzátů

Hnojivo

Energetické využití

Surové odřezky

 

Kožní klíh

Energetické využití

Loužené odřezky

Lůj

Výroba technické želatiny

Kožní klíh

 

Strojní klihovka

Výroba bílkovinných hydrolyzátů

Lůj

Kožní klíh

Výroba palivových náhražek

Energetické využití

Nevyčiněná štípenka

Výroba technické želatiny

Výroba bílkovinných hydrolyzátů

Kožní klíh

Energetické využití

Vyčiněná štípenka a odřezky

Výroba vláknitých usní z neupravených odřezků

Výroba bílkovinných hydrolyzátů

 

Energetické využití

Vyčiněné postružiny

Výroba vláknitých usní

Výroba bílkovinných hydrolyzátů

 

Energetické využití

Kaly z čištění odpadních vod

 

 

Energetické využití

23.   Nejlepší dostupná technika (BAT) ke snížení spotřeby chemikálií a snížení množství odpadů z kůží s obsahem chromočinících činidel zasílaných k odstranění je štípání v holině.

Popis

Provádění štípání v dřívější fázi zpracování, aby vznikaly nevyčiněné vedlejší produkty.

Použitelnost

Vztahuje se pouze na provozy používající chromočinění.

Nevztahuje se na tyto případy:

kůže nebo kožešiny jsou zpracovávány na plnosložkové (tj. neštípané) produkty,

je třeba vyrábět pevnější usně (např. obuvnické usně),

v konečném produktu je zapotřebí jednotnější tloušťky,

vyčiněná štípenka je vyráběna jako produkt nebo vedlejší produkt.

24.   Nejlepší dostupná technika (BAT) ke snížení množství chromu v kalu zasílaném k odstranění je použít jednu z níže uvedených technik nebo jejich kombinaci.

Technika

Popis

Použitelnost

a

Zpětné získávání chromu pro opětovné využití v koželužně

Opětovné rozpouštění chromu vysráženého z činících lázní v kyselině sírové, čímž se částečně nahradí čerstvé chromité soli.

Použitelnost je omezena potřebou vyrábět kůže o vlastnostech, které splňují požadavky odběratele, zejména pokud jde o barvení (snížená stálost a jas barev) a zakalení.

b

Zpětné získávání chromu pro opětovné využití v jiném průmyslovém odvětví

Použití chromitých kalů jako suroviny pro jiná odvětví.

Platí pouze, jestliže se pro opětovné využití odpadu najde průmyslový uživatel.

25.   Nejlepší dostupná technika (BAT) ke snížení kapacitních nároků na energii, chemikálie a manipulaci s kaly upravovanými pro jejich následné zpracování je snížení obsahu vody v kalech odvodněním.

Použitelnost

Vztahuje se na všechny provozy provádějící zpracování za mokra.

1.8   Energie

26.   Nejlepší dostupná technika (BAT) ke snížení energie potřebné při sušení je optimalizace přípravy na sušení ždímáním nebo jakýmkoli jiným mechanickým odvodňováním.

27.   Nejlepší dostupná technika (BAT) ke snížení spotřeby energie v mokrých procesech je používání tzv. krátkých lázní.

Popis

Snížení energie pro ohřev vody snížením množství používané teplé vody.

Použitelnost

Tuto techniku nelze použít ve fázi barvení a pro zpracování teletin.

Technika je také použitelná pouze pro:

nové koželužské sudy

stávající koželužské sudy, v kterých je možné použití krátkých lázní nebo které se pro jejich použití mohou upravit.

Míra spotřeby energie spojená s BAT

Viz tabulka 6.

Tabulka 6

Specifická spotřeba energie spojená s BAT

Fáze činnosti

Specifická spotřeba energie na jednotku suroviny (11)

GJ/t

Zpracování hovězin od surové kůže po wet blue nebo wet white

< 3

Zpracování hovězin od surové kůže po hotovou useň

< 14

Zpracování ovčin od surové kůže po hotovou useň

< 6


(1)  Úř. věst. L 135, 30.5.1991, s. 40.

(2)  Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3.

(3)  Průměrné měsíční hodnoty. Na zpracování teletin a tříselné činění může být spotřeba vody vyšší.

(4)  Průměrné měsíční hodnoty. Na zpracování ovčin s rounem může být spotřeba vyšší.

(5)  Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 84.

(6)  Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7.

(7)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(9)  Horní úroveň odpovídá koncentraci CHSK na vstupu ≥ 8 000 mg/l.

(10)  Rozsah BAT-AEL vyjádřený jako celkový uhlík.

(11)  Hodnoty spotřebované energie (vyjádřené jako roční průměr neupravený na primární energii) zahrnují energii využitou ve výrobním procesu, včetně elektřiny pro vnitřní prostory a jejich celkového vytápění, ale není do nich zahrnuta energie použitá k čištění odpadních vod.


16.2.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 45/30


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 14. února 2013

o nezařazení některých látek do přílohy I, IA nebo IB směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh

(oznámeno pod číslem C(2013) 670)

(Text s významem pro EHP)

(2013/85/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (1), a zejména na čl. 16 odst. 2 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (2) stanoví seznam účinných látek, které mají být hodnoceny vzhledem k možnému zařazení do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES.

(2)

Pro řadu kombinací látek / typů přípravků zařazených na uvedený seznam buď všichni účastníci ukončili svou účast v programu přezkoumání, nebo členský stát určený jako zpravodaj pro zhodnocení neobdržel úplnou dokumentaci ve lhůtě stanovené v článku 9 a v čl. 12 odst. 3 nařízení (ES) č. 1451/2007.

(3)

Komise o tom proto uvědomila členské státy podle čl. 11 odst. 2, čl. 12 odst. 1 a čl. 13 odst. 5 nařízení (ES) č. 1451/2007. Uvedená informace byla rovněž zveřejněna elektronicky.

(4)

Do tří měsíců po tomto zveřejnění projevila řada společností zájem o převzetí role účastníka pro některé dotčené látky a typy přípravků. Tyto společnosti však následně nepředložily úplnou dokumentaci.

(5)

Podle čl. 12 odst. 4 a 5 nařízení (ES) č. 1451/2007 by proto dotčené látky a typy přípravků neměly být zařazeny do příloh I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES.

(6)

V zájmu právní jistoty je vhodné uvést datum, po němž by biocidní přípravky typů přípravků uvedených v příloze tohoto rozhodnutí, které obsahují účinné látky uvedené ve zmíněné příloze, neměly být nadále uváděny na trh.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Látky uvedené v příloze tohoto rozhodnutí se nezařadí do příloh I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES pro dotčené typy přípravků.

Článek 2

Pro účely čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1451/2007 se biocidní přípravky typů přípravků uvedených v příloze tohoto rozhodnutí, které obsahují účinné látky uvedené ve zmíněné příloze, nesmějí nadále uvádět na trh s účinkem od 1. února 2014.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 14. února 2013.

Za Komisi

Janez POTOČNIK

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 3.


PŘÍLOHA

Látky a typy přípravků, které se nezařadí do příloh I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES

Název

Číslo ES

Číslo CAS

Typ přípravku

Členský stát zpravodaj

glutaral

203-856-5

111-30-8

5

FI

4-(2-nitrobutyl)morfolin

218-748-3

2224-44-4

6

UK

4-(2-nitrobutyl)morfolin

218-748-3

2224-44-4

13

UK

N,N’-dioktyl-1,1-dekandiylbis(1,4-dihydropyridin-4-amin)-dihydrochlorid

274-861-8

70775-75-6

1

HU

salicylová kyselina

200-712-3

69-72-7

1

NL