ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2013.030.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 30

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 56
30. ledna 2013


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

OBECNÉ ZÁSADY

 

 

2013/47/EU

 

*

Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 5. prosince 2012 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (ECB/2012/27)

1

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

OBECNÉ ZÁSADY

30.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 30/1


OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 5. prosince 2012

o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2)

(přepracované znění)

(ECB/2012/27)

(2013/47/EU)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první a čtvrtou odrážku této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 3.1 a články 17, 18 a 22 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Obecné zásady ECB/2007/2 ze dne 26. dubna 2007 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (1) byly již několikrát změněny. Vzhledem k tomu, že je nyní třeba provést další změny za účelem začlenění úpravy, která byla doposud obsažena ve vnitřních předpisech Eurosystému, a za účelem doplnění nezbytných definic, jakož i ustanovení týkajících se nepoužitelnosti sankcí na banky mimo Unii, poskytování informací v souvislosti s pozastavením nebo ukončením přístupu k operacím měnové politiky a následků takového pozastavení či ukončení, měly by být tyto obecné zásady v zájmu srozumitelnosti a transparentnosti přepracovány.

(2)

TARGET2 má decentralizovanou strukturu spočívající ve vzájemném propojení národních systémů zúčtování jednotlivých plateb v reálném čase (RTGS) a platebního mechanismu ECB.

(3)

Hlavním znakem systému TARGET2 je jednotná technická platforma s názvem Jednotná sdílená platforma (Single Shared Platform – SSP). TARGET2 je právně strukturován jako soubor platebních systémů, přičemž systémy, které jsou součástí TARGET2, jsou s určitými výjimkami v případě omezení vyplývajících z vnitrostátních právních předpisů v nejvyšší možné míře harmonizovány.

(4)

Jsou dány tři různé úrovně řízení TARGET2. Úroveň 1 (Rada guvernérů) má ve vztahu k TARGET2 nejvyšší pravomoc a zabezpečuje jeho veřejnou funkci. Úroveň 2 (centrální banky Eurosystému) má ve vztahu k TARGET2 subsidiární pravomoc, zatímco úroveň 3 (národní centrální banky poskytující SSP) vytváří a provozuje SSP ve prospěch Eurosystému.

(5)

Evropská centrální banka (ECB) jménem Eurosystému uzavírá s poskytovatelem síťových služeb, kterého určí Rada guvernérů, rámcovou smlouvu, jež vymezuje hlavní zásady pro poskytování síťových služeb účastníkům včetně stanovení cen, jakož i dohodu o zachovávání mlčenlivosti.

(6)

TARGET2 má zcela zásadní význam pro plnění některých základních úkolů Eurosystému, tj. k provádění měnové politiky a podpoře plynulého fungování platebních systémů,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

ODDÍL I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Prostřednictvím TARGET2 dochází k zúčtování jednotlivých plateb v euru v reálném čase s vypořádáním v penězích centrální banky. TARGET2 je vytvořen a funguje na základě SSP, jejímž prostřednictvím se shodným technickým způsobem zadávají a zpracovávají všechny platební příkazy a nakonec i přijímají platby.

2.   TARGET2 je právně strukturován jako soubor systémů RTGS.

Článek 2

Definice

Pro účely těchto obecných zásad se rozumí:

1)

„jednotnou sdílenou platformou (SSP)“ infrastruktura jednotné technické platformy, kterou poskytují národní centrální banky poskytující SSP;

2)

„systémem, který je součástí TARGET2“ systém RTGS provozovaný centrální bankou Eurosystému, který tvoří součást TARGET2;

3)

„centrální bankou“ centrální banka Eurosystému a/nebo připojená národní centrální banka;

4)

„národními centrálními bankami poskytujícími SSP“ Deutsche Bundesbank, Banque de France a Banca d’Italia jakožto centrální banky, které vytvářejí a provozují SSP ve prospěch Eurosystému;

5)

„poskytovatelem síťových služeb“ poskytovatel přípojky počítačové sítě pro účely zadávání platebních zpráv v rámci TARGET2;

6)

„účastníkem“ nebo „přímým účastníkem“ subjekt, který má u centrální banky Eurosystému alespoň jeden účet PM;

7)

„centrální bankou Eurosystému“ ECB nebo národní centrální banka eurozóny;

8)

„platebním modulem (PM)“ modul SSP, v němž se zúčtovávají platby účastníků TARGET2 na účtech PM;

9)

„účtem PM“ účet, který má účastník TARGET2 v platebním modulu u centrální banky Eurosystému a který je pro tohoto účastníka TARGET2 nezbytný k:

a)

zadávání platebních příkazů či přijímání plateb prostřednictvím TARGET2 a

b)

vypořádání těchto plateb s touto centrální bankou Eurosystému;

10)

„národní centrální bankou eurozóny“ národní centrální banka členského státu, jehož měnou je euro;

11)

„identifikačním kódem podniku (kódem BIC)“ kód definovaný podle standardu ISO č. 9362;

12)

„adresovatelným držitelem kódu BIC“ subjekt, který:

a)

má identifikační kód podniku (kód BIC);

b)

není uznán jako nepřímý účastník;

c)

je korespondentem nebo klientem přímého účastníka anebo pobočkou přímého či nepřímého účastníka a prostřednictvím přímého účastníka může do systému, který je součástí TARGET2, zadávat platební příkazy a přijímat z tohoto systému platby;

13)

„nepřímým účastníkem“ úvěrová instituce usazená v Evropském hospodářském prostoru (EHP), která s přímým účastníkem uzavřela dohodu o zadávání platebních příkazů a přijímání plateb prostřednictvím účtu PM tohoto přímého účastníka a která byla jako nepřímý účastník uznána systémem, který je součástí TARGET2;

14)

„pobočkou“ pobočka ve smyslu čl. 4 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (2), jak byl proveden ve vnitrostátním právu;

15)

„obchodním dnem“ den, kdy je TARGET2 otevřen pro účely zúčtování platebních příkazů, jak je uvedeno v dodatku V přílohy II;

16)

„certifikačními orgány“ jedna nebo více národních centrálních bank pověřených Radou guvernérů, aby jménem Eurosystému vydávaly, spravovaly, rušily a obnovovaly elektronické certifikáty;

17)

„elektronickým certifikátem“ či „certifikátem“ elektronický soubor vydaný certifikačními orgány, který spojuje veřejný klíč s určitou totožností a který se používá k následujícím účelům: k ověření, že veřejný klíč patří určité osobě, k ověření totožnosti držitele, ke kontrole podpisu této osoby či k šifrování zpráv adresovaných této osobě. Certifikáty se uchovávají na fyzických zařízeních, jako je např. čipová karta či USB disk, a odkazy na certifikáty zahrnují tato fyzická zařízení. Certifikáty mají rozhodující význam v procesu ověřování totožnosti účastníků, kteří vstupují do TARGET2 prostřednictvím internetu a kteří podávají platební nebo řídící zprávy,

18)

„držitelem certifikátu“ určitá osoba označená jménem, jejíž totožnost účastník TARGET2 určil a kterou označil za osobu, která je oprávněná mít internetový přístup k účtu tohoto účastníka v TARGET2. Žádost účastníka TARGET2 o certifikáty byla ověřena národní centrální bankou země daného účastníka a předána certifikačním orgánům, které poté vydaly certifikáty spojující veřejný klíč s údaji, jež identifikují tohoto účastníka;

19)

„připojenou centrální bankou“ národní centrální banka, která není národní centrální bankou eurozóny a která je k TARGET2 připojena na základě zvláštní dohody;

20)

„skupinou AL“ skupina složená z členů skupiny agregované likvidity (AL), kteří používají režim AL;

21)

„členem skupiny AL“ účastník TARGET2, který splňuje podmínky pro užívání režimu AL a který uzavřel dohodu AL;

22)

„dohodou AL“ mnohostranná dohoda o agregované likviditě uzavřená členy skupiny AL a příslušnými národními centrálními bankami AL pro účely režimu AL;

23)

„národní centrální bankou AL“ národní centrální banka eurozóny, která je stranou dohody AL a která jedná jako protistrana členů skupiny AL, jež se účastní v jejím systému, který je součástí TARGET2;

24)

„režimem AL“ agregace disponibilní likvidity na účtech PM;

25)

„disponibilní likviditou“ kladný zůstatek na účtu PM účastníka TARGET2 a, připadá-li to v úvahu, vnitrodenní úvěr poskytnutý ve vztahu k tomuto účtu příslušnou centrální bankou Eurosystému;

26)

„vnitrodenním úvěrem“ úvěr poskytnutý na období kratší než jeden obchodní den;

27)

„správcem skupiny AL“ člen skupiny AL, kterého ostatní členové skupiny AL jmenují, aby spravoval disponibilní likviditu v rámci skupiny AL během obchodního dne;

28)

„mezní zápůjční sazbou“ úroková sazba platná pro mezní zápůjční facilitu;

29)

„mezní zápůjční facilitou“ stálá facilita Eurosystému, kterou mohou protistrany využít k získání úvěru přes noc od národní centrální banky za předem stanovenou mezní zápůjční sazbu;

30)

„zúčtovací bankou“ účastník, jehož účet nebo podúčet PM je využíván k zúčtování převodních příkazů zadaných přidruženým systémem prostřednictvím rozhraní přidruženého systému;

31)

„přidruženým systémem“ systém, který je spravován subjektem usazeným v EHP, jenž podléhá dohledu nebo dozoru příslušného orgánu a splňuje požadavky dozoru, pokud jde o umístění infrastruktury sloužící k poskytování služeb v eurech, tak jak jsou tyto požadavky v aktuálním znění zveřejněny na internetových stránkách ECB (3); v tomto systému dochází k výměně nebo vzájemnému zúčtování plateb či finančních nástrojů, přičemž související peněžní závazky se vypořádají v TARGET2 v souladu s těmito obecnými zásadami a dvoustranným ujednáním mezi přidruženým systémem a příslušnou centrální bankou Eurosystému;

32)

„rozhraním přidruženého systému“ technické zařízení, které přidruženému systému umožňuje využívat řadu zvláštních předem vymezených služeb pro zadávání a zúčtování převodních příkazů přidruženého systému; využívat je může i národní centrální banka eurozóny, a to k vypořádání peněžních operací vyplývajících z vkladů a výběrů peněžních prostředků;

33)

„plátcem“ účastník TARGET2, z jehož účtu PM bude v důsledku zúčtování platebního příkazu odepsána určitá částka;

34)

„příjemcem“ účastník TARGET2, na jehož účet PM bude v důsledku zúčtování platebního příkazu připsána určitá částka;

35)

„jednotnými podmínkami“ podmínky upravené v přílohách II a V;

36)

„základními službami TARGET2“ zpracování platebních příkazů v systémech, které jsou součástí TARGET2, zúčtování transakcí souvisejících s přidruženým systémem a funkce sdružování likvidity;

37)

„domácím účtem“ účet, který národní centrální banka eurozóny zřídila mimo PM pro subjekt, který je způsobilý stát se nepřímým účastníkem;

38)

„přechodným obdobím“ ve vztahu k jednotlivým centrálním bankám Eurosystému období v délce čtyř let od okamžiku přechodu centrální banky Eurosystému na SSP, nerozhodne-li Rada guvernérů v jednotlivých případech jinak ve vztahu k určitým znakům či službám;

39)

„řídící národní centrální bankou“ národní centrální banka AL systému, který je součástí TARGET2, jehož se správce skupiny AL účastní;

40)

„rozhodnou událostí pro vymáhání“ ve vztahu ke členovi skupiny AL:

a)

jakýkoli případ porušení povinnosti uvedený v čl. 34 odst. 1 přílohy II;

b)

jakýkoli jiný případ porušení povinnosti nebo jiná událost ve smyslu čl. 34 odst. 2 přílohy II, v souvislosti s nimiž centrální banka s přihlédnutím k závažnosti porušení povinnosti či skutečnosti rozhodla, že by mělo být realizováno zástavní právo podle článku 25b této přílohy, že by mělo být realizováno zajištění podle článku 25c této přílohy nebo by měly být započteny pohledávky podle článku 26 této přílohy, nebo

c)

jakékoli rozhodnutí o pozastavení či ukončení přístupu k vnitrodennímu úvěru;

41)

„rozhraním účastníka“ technické zařízení, které přímým účastníkům umožňuje zadávat a zúčtovávat platební příkazy prostřednictvím služeb nabízených v rámci PM;

42)

„internetovým přístupem“ se rozumí, že účastník si zvolil účet PM, k němuž má přístup pouze prostřednictvím internetu, a že podává platební a řídící zprávy do TARGET2 za použití internetu;

43)

„úpadkovým řízením“ úpadkové řízení ve smyslu čl. 2 písm. j) směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry (4);

44)

„informačním a kontrolním modulem (ICM)“ modul SSP, jenž účastníkům umožňuje získávat on-line informace a zadávat příkazy k převodu likvidity, spravovat likviditu a v nouzových situacích zadávat záložní platební příkazy;

45)

„koordinátorem TARGET2“ osoba, kterou jmenuje ECB k zajištění běžného provozního řízení TARGET2, ke správě a koordinaci činnosti v případě výjimečné situace a ke koordinaci šíření informací účastníkům;

46)

„správcem zúčtování v TARGET2“ osoba jmenovaná centrální bankou Eurosystému, aby dohlížela na provoz příslušného systému, který je součástí TARGET2;

47)

„krizovým manažerem TARGET2“ osoba jmenovaná centrální bankou Eurosystému, aby jménem centrální banky Eurosystému řešila selhání SSP nebo výjimečné vnější události;

48)

„technickou poruchou TARGET2“ jakýkoli problém, závada nebo selhání technické infrastruktury nebo počítačových systémů SSP či síťových připojení, které se SSP souvisejí, nebo jakákoli jiná událost, která znemožňuje provádět a dokončit zpracování plateb v příslušném systému, který je součástí TARGET2, v týž den;

49)

„nezúčtovaným platebním příkazem“ platební příkaz, který není zúčtován v týž obchodní den, kdy byl přijat;

50)

„zúčtováním mezi systémy“ zúčtování debetních převodních příkazů, na jejichž základě se provádějí platby mezi zúčtovací bankou jednoho přidruženého systému, který používá zúčtovací postup č. 6, a zúčtovací bankou jiného přidruženého systému, který používá zúčtovací postup č. 6, jak je uvedeno v příloze IV, v reálném čase;

51)

„peněžním zúčtováním“ zúčtování bankovek a mincí.

Článek 3

Systémy, které jsou součástí TARGET2

1.   Každá centrální banka Eurosystému provozuje svůj vlastní systém, který je součástí TARGET2.

2.   Každý systém, který je součástí TARGET2, je systémem takto označeným na základě příslušných vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí směrnice 98/26/ES.

3.   Název systému, který je součástí TARGET2, tvoří pouze slova „TARGET2“ a název či zkratka příslušné centrální banky Eurosystému nebo členského státu této centrální banky Eurosystému. Systém ECB, který je součástí TARGET2, se nazývá TARGET2-ECB.

Článek 4

Připojení národních centrálních bank členských států, jejichž měnou není euro

Národní centrální banky členských států, jejichž měnou není euro se, mohou k TARGET2 připojit jen tehdy, pokud uzavřou dohodu s centrálními bankami Eurosystému. Tato dohoda stanoví, že připojené národní centrální banky budou dodržovat tyto obecné zásady s výhradou případných upřesnění a změn, na kterých se strany dohodnou.

Článek 5

Transakce v rámci ESCB

Transakce v rámci Evropského systému centrálních bank (ESCB) se zpracovávají prostřednictvím TARGET2, avšak s výjimkou plateb, které se na základě dvoustranné či vícestranné dohody centrálních bank případně zpracovávají prostřednictvím korespondentských účtů.

Článek 6

Zúčtování v rámci Eurosystému

1.   Zúčtování plateb mezi účastníky různých systémů, které jsou součástí TARGET2, v rámci Eurosystému automaticky zakládá závazek centrální banky Eurosystému, která je centrální bankou plátce, vůči centrální bance Eurosystému, která je centrální bankou příjemce.

2.   Všechny závazky v rámci Eurosystému, které vznikly v souladu s odstavcem 1, se automaticky sčítají a stávají se součástí jediného závazku ve vztahu ke každé centrální bance Eurosystému. Při každém zúčtování platby mezi účastníky různých systémů, které jsou součástí TARGET2, se jediný závazek příslušné centrální banky Eurosystému odpovídajícím způsobem upraví. Na konci obchodního dne je tento jediný závazek předmětem vícestranného započtení, z něhož vyplývá závazek či pohledávka jednotlivých národních centrálních bank eurozóny vůči ECB, jak je vymezeno v dohodě mezi centrálními bankami Eurosystému.

3.   Každá národní centrální banka eurozóny vede účet, na němž zaznamenává svůj závazek či pohledávku vůči ECB, jež vyplývají ze zúčtování plateb mezi systémy, které jsou součástí TARGET2.

4.   Pro každou národní centrální banku eurozóny vede ECB ve svém účetnictví účet, který zachycuje závazek či pohledávku dané národní centrální banky eurozóny vůči ECB ke konci daného dne.

ODDÍL II

ŘÍZENÍ

Článek 7

Úrovně řízení

1.   Aniž by byl dotčen článek 8 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“), je řízení TARGET2 konstituováno jako trojúrovňové. Úkoly, jejichž plnění patří do pravomoci Rady guvernérů (úroveň 1), centrálních bank Eurosystému (úroveň 2) a národních centrálních bank poskytujících SSP (úroveň 3), jsou uvedeny v příloze I.

2.   Rada guvernérů odpovídá za řízení, správu a kontrolu TARGET2. Úkoly, jež jsou zařazeny do úrovně 1, patří do výlučné pravomoci Rady guvernérů. Ve všech otázkách týkajících se TARGET2 napomáhá Radě guvernérů jako poradní orgán Výbor ESCB pro platební a zúčtovací systémy.

3.   V souladu s článkem 12.1 třetím odstavcem statutu ESCB a v souladu s obecným rámcem vymezeným Radou guvernérů jsou centrální banky Eurosystému odpovědné za plnění úkolů zařazených do úrovně 2. Kromě úlohy poradního orgánu Výbor pro platební a zúčtovací systémy plní úkoly zařazené do úrovně 2. Připojené národní centrální banky se v otázkách souvisejících s úrovní 2 účastní bez hlasovacích práv. Národní centrální banky členských států, které nejsou centrálními bankami Eurosystému ani připojenými národními centrálními bankami, mají status pozorovatele pouze na úrovni 2.

4.   Centrální banky Eurosystému upraví své vzájemné vztahy prostřednictvím příslušných dohod. V záležitostech souvisejících s těmito dohodami se rozhoduje prostou většinou, přičemž každá centrální banka Eurosystému má jeden hlas.

5.   V souladu s článkem 12.1 třetím odstavcem statutu ESCB a v souladu s obecným rámcem vymezeným Radou guvernérů jsou národní centrální banky poskytující SSP odpovědné za plnění úkolů zařazených do úrovně 3.

6.   Národní centrální banky poskytující SSP uzavřou s centrálními bankami Eurosystému dohodu o službách, které mají národní centrální banky poskytující SSP centrálním bankám Eurosystému poskytovat. Tato dohoda případně zahrnuje též připojené národní centrální banky.

ODDÍL III

PROVOZ TARGET2

Článek 8

Jednotné podmínky pro účast v TARGET2

1.   Každá národní centrální banka eurozóny přijme opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky. Tato opatření výlučně upravují vztah mezi příslušnou národní centrální bankou eurozóny a jejími účastníky, pokud jde o zpracování plateb v rámci PM. Účet PM je přístupný buď s využitím internetového přístupu, nebo prostřednictvím poskytovatele síťových služeb. Tyto dva způsoby přístupu k účtu PM se navzájem vylučují, účastník však může mít jeden nebo více účtů PM, z nichž každý může být přístupný buď prostřednictvím internetu, anebo prostřednictvím poskytovatele síťových služeb.

2.   ECB přijme podmínky TARGET2-ECB tak, že provede přílohu II s tou výjimkou, že TARGET2-ECB poskytuje služby pouze subjektům zajišťujícím vzájemné zúčtování a vypořádání, včetně subjektů usazených mimo EHP za předpokladu, že podléhají dozoru příslušného orgánu a jejich přístup do TARGET2-ECB byl schválen Radou guvernérů.

3.   Opatření, která přijaly centrální banky Eurosystému za účelem provedení jednotných podmínek, se zveřejňují.

4.   Centrální banky Eurosystému mohou z důvodu omezení vyplývajících z vnitrostátních právních předpisů žádat o udělení výjimek z jednotných podmínek. Rada guvernérů tyto žádosti posoudí jednotlivě a v odůvodněných případech udělí výjimky.

5.   ECB může s výhradou příslušné měnové dohody stanovit podmínky účasti v TARGET2 pro subjekty uvedené v čl. 4 odst. 2 písm. e) přílohy II.

6.   Centrální banky Eurosystému neumožní subjektu, aby se stal nepřímým účastníkem nebo aby byl zaregistrován jako adresovatelný držitel kódu BIC v příslušných systémech, které jsou součástí TARGET2, pokud tento subjekt jedná prostřednictvím přímého účastníka, který je národní centrální bankou členského státu EU, ale není centrální bankou Eurosystému ani připojenou národní centrální bankou.

Článek 9

Stanovení cen

1.   Centrální banky Eurosystému zajistí, aby:

a)

poplatky za základní služby TARGET2 poskytované jejich nepřímým účastníkům a adresovatelným držitelům kódu BIC, kteří jsou způsobilí účastnit se TARGET2 jako nepřímí účastníci, byly vyšší než poplatky pro přímé účastníky, jež jsou uvedeny v odst. 1 písm. a) dodatku VI přílohy II;

b)

poplatky za platby mezi úvěrovými institucemi usazenými v EHP, k jejichž zúčtování dochází na domácích účtech, byly vyšší než poplatky pro přímé účastníky, jež jsou uvedeny v odst. 1 písm. a) dodatku VI přílohy II;

c)

platby, které souvisejí s operacemi na volném trhu, k jejichž zúčtování dochází na domácím účtu, byly zpoplatněny v souladu s dodatkem VI přílohy II;

d)

mimo rozsah sazebníku poplatků, který je vymezen v dodatku VI přílohy II, byly stanoveny ceny za tyto operace a transakce:

i)

převody likvidity, k nimž byl dán příkaz a které byly zpracovány v rámci domácích účtů,

ii)

operace, které se týkají správy minimálních rezerv a stálých facilit,

iii)

peněžní transakce, k jejichž zúčtování dochází na domácích účtech.

2.   Za transakce, které se týkají přidruženého systému, k jejichž zúčtování dochází na domácích účtech během přechodného období, se účtují tyto poplatky: pevný poplatek I, pevný poplatek II a transakční poplatek, který je vyšší než transakční poplatek pro přidružené systémy uvedený v odst. 18 pododst. 1 přílohy IV. Pro transakce, které se týkají přidruženého systému, k jejichž zúčtování dochází na domácích účtech během přechodného období, mohou centrální banky Eurosystému použít jiné cenové sazebníky za předpokladu, že výnosy jsou stejné či vyšší než výnosy, kterých by centrální banka Eurosystému dosáhla, pokud by použila sazebník uvedený v první větě tohoto odstavce.

Článek 10

Opatření ke sdružování likvidity

1.   Národní centrální banky AL si vyměňují informace, které jsou nezbytné pro plnění jejich povinností a závazků na základě dohody AL. Národní centrální banky AL řídící národní centrální banku neprodleně informují o jakékoli rozhodné události pro vymáhání, o níž se dozvěděli v souvislosti se skupinou AL nebo členem skupiny AL včetně jeho ústředí a poboček.

2.   Je-li řídící národní centrální banka informována o tom, že nastala rozhodná událost pro vymáhání, udělí příslušným národním centrálním bankám AL s ohledem na dohodu AL pokyny, jak postupovat při vymáhání ve vztahu ke skupině AL nebo příslušnému členovi skupiny AL. Národní centrální banky AL odpovídají za vymáhání svých práv vyplývajících z dohody AL a opatření, kterými se provádí příloha II. Řídící národní centrální banka odpovídá za výpočet i udílení pokynů, pokud se týká rozdělení pohledávek.

3.   Pokud v okamžiku, kdy nastala rozhodná událost pro vymáhání, nebyl v plném rozsahu splacen vnitrodenní úvěr poskytnutý členovi skupiny AL, vymáhá národní centrální banka AL po přijetí pokynů od řídící národní centrální banky práva, která má ve vztahu k příslušným členům skupiny AL, včetně práv vyplývajících z příslušné zástavy, započtení, závěrečného vypořádání nebo jakéhokoli jiného relevantního ustanovení obsaženého v opatřeních, kterými se provádí příloha II, s cílem dosáhnout úplného a včasného splnění pohledávek, které tato národní centrální banka AL má vůči příslušným členům skupiny AL na základě dohody AL. K vymáhání těchto pohledávek dojde předtím, než budou vymáhány jakékoli jiné pohledávky příslušné národní centrální banky AL vůči příslušným členům skupiny AL.

4.   Veškeré platby, jimiž je plněna pohledávka na základě dohody AL poté, co bylo přistoupeno k vymáhání, se převedou do národních centrálních bank AL, které příslušným členům skupiny AL poskytly vnitrodenní úvěr. Tyto platby se národním centrálním bankám AL přidělí v poměru odpovídajícím výši vnitrodenního úvěru, který členové skupiny AL nesplatili svým příslušným národním centrálním bankám AL.

5.   Národní centrální banka AL, která hodlá uplatnit svůj nárok spočívající v tom, že jí vznikly ztráty, jež by měly nést všechny národní centrální banky AL, zašle řídící národní centrální bance podání, v němž svůj nárok odůvodní. Řídící národní centrální banka předá tuto žádost příslušným národním centrálním bankám AL a vypočte odškodnění, které by měly rovným dílem zaplatit jednotlivé národní centrální banky AL.

Článek 11

Účty garančního fondu a úročení

1.   V rozsahu, ve kterém je ústřední protistrana na základě právní úpravy včetně z důvodů dozoru povinna vést účet garančního fondu, jsou peněžní prostředky připsané na takový účet ústřední protistrany úročeny sazbou hlavních refinančních operací sníženou o 15 bazických bodů.

2.   V ostatních případech se peněžní prostředky připsané na účet garančního fondu ústřední protistrany úročí vkladovou sazbou.

Článek 12

Vnitrodenní úvěr

1.   Národní centrální banky eurozóny mohou poskytnout vnitrodenní úvěr, je-li to v souladu s opatřeními, kterými se provádějí pravidla pro poskytování vnitrodenního úvěru stanovená v příloze III. Vnitrodenní úvěr nelze poskytnout účastníkovi, kterému byl jako protistraně pozastaven nebo ukončen přístup k operacím měnové politiky Eurosystému.

2.   Podmínky pro poskytnutí vnitrodenního úvěru protistranám ECB jsou vymezeny v rozhodnutí ECB/2007/7 ze dne 24. července 2007 o podmínkách TARGET2-ECB (5). Vnitrodenní úvěr, který ECB poskytne, je omezen na příslušný den a nelze jej prodloužit na úvěr přes noc.

Článek 13

Přidružené systémy

1.   Centrální banky Eurosystému poskytují přidruženým systémům služby převodu peněžních prostředků v penězích centrální banky v PM přístupném prostřednictvím poskytovatele síťových služeb nebo případně během přechodného období na domácích účtech. Tyto služby se řídí dvoustrannými ujednáními mezi centrálními bankami Eurosystému a příslušnými přidruženými systémy.

2.   Dvoustranná ujednání s přidruženými systémy, které používají rozhraní přidruženého systému, musí být v souladu s přílohou IV. Centrální banky Eurosystému dále zajistí, že se v těchto dvoustranných ujednáních uplatní obdobně níže uvedená ustanovení přílohy II:

čl. 8 odst. 1 (technické a právní požadavky),

čl. 8 odst. 2 až 5 (řízení o žádosti) s výjimkou toho, že namísto podmínek přístupu podle článku 4 je přidružený systém povinen splnit podmínky přístupu ve smyslu definice „přidruženého systému“ uvedené v článku 1 přílohy II,

časový rozvrh provozu v dodatku V,

článek 11 (požadavky na spolupráci a výměnu informací) s výjimkou odstavce 8,

články 27 a 28 (postupy k zajištění kontinuity provozu, nouzové postupy a bezpečnostní požadavky),

článek 31 (úprava odpovědnosti),

článek 32 (důkazní pravidla),

články 33 a 34 (trvání, ukončení a pozastavení účasti) s výjimkou čl. 34 odst. 1 písm. b),

článek 35 (zrušení účtů PM) tam, kde je to relevantní,

článek 38 (pravidla zachovávání mlčenlivosti),

článek 39 (požadavky Unie na ochranu údajů, předcházení praní peněz a související otázky),

článek 40 (požadavky na oznamování),

článek 41 (smluvní vztah s poskytovatelem síťových služeb) a

článek 44 (pravidla týkající se rozhodného práva, soudní pravomoci a místa plnění).

3.   Dvoustranná ujednání s přidruženými systémy, které používají rozhraní účastníka, musí být v souladu s:

a)

přílohou II s výjimkou hlavy V a dodatků VI a VII a

b)

článkem 18 přílohy IV.

4.   Odchylně od odstavce 3 musí být dvoustranná ujednání s přidruženými systémy, které používají rozhraní účastníka, avšak zúčtovávají pouze platby ve prospěch svých klientů, v souladu s:

a)

přílohou II s výjimkou hlavy V, článku 36 a dodatků VI a VII a

b)

článkem 18 přílohy IV.

Článek 14

Financování a metodika nákladů

1.   Rada guvernérů stanoví pravidla pro financování SSP. Přebytek či schodek, který vznikne v důsledku fungování SSP, se mezi národní centrální banky eurozóny rozdělí podle klíče pro upisování základního kapitálu ECB ve smyslu článku 29 statutu ESCB.

2.   Rada guvernérů stanoví pro hlavní služby TARGET2 společnou metodiku v oblasti nákladů a jednotnou cenovou strukturu.

Článek 15

Bezpečnostní ustanovení

1.   Rada guvernérů stanoví bezpečnostní politiku a bezpečnostní požadavky a kontroly pro SSP a během přechodného období pro technickou infrastrukturu domácích účtů. Rada guvernérů rovněž stanoví zásady, pokud jde o bezpečnost certifikátů používaných pro internetový přístup.

2.   Centrální banky Eurosystému dodržují opatření uvedená v odstavci 1 a zajistí, aby tato opatření dodržovala SSP.

Článek 16

Pravidla pro audit

Audit se provádí v souladu se zásadami a opatřeními vymezenými v pravidlech ESCB pro provádění auditu, jež přijala Rada guvernérů.

Článek 17

Povinnosti v případě pozastavení nebo ukončení účasti

1.   Centrální banky Eurosystému neprodleně a bez předchozího oznámení ukončí nebo pozastaví účastníkovu účast v příslušném systému, který je součástí TARGET2, pokud:

a)

bylo zahájeno úpadkové řízení ve vztahu k účastníkovi, nebo

b)

účastník přestane splňovat podmínky přístupu, pokud se týká účasti v příslušném systému, který je součástí TARGET2.

2.   Pokud centrální banka Eurosystému pozastaví nebo ukončí účast účastníka v TARGET2 v souladu s odstavcem 1 nebo z důvodu obezřetnosti v souladu s článkem 19, neprodleně o tom vyrozumí všechny ostatní centrální banky Eurosystému, přičemž jim sdělí tyto skutečnosti:

a)

jméno účastníka, kód měnové finanční instituce a BIC;

b)

informace, o něž národní centrální banka eurozóny opírá své rozhodnutí, včetně všech informací nebo stanovisek získaných od příslušného orgánu dohledu;

c)

přijaté opatření a časový rámec, který se navrhuje pro jeho uplatnění.

Pokud o to jiná centrální banka Eurosystému požádá, sdělí jí centrální banka Eurosystému informace, které se týkají účastníka, včetně informací o platbách, jež byly účastníkovi určeny.

3.   Centrální banka Eurosystému, která ukončila či pozastavila účast účastníka v systému, který je součástí TARGET2, v souladu s odstavcem 1, přebírá odpovědnost ve vztahu k ostatním centrálním bankám Eurosystému, pokud:

a)

následně schválí zúčtování platebních příkazů určených účastníkům, jejichž účast byla pozastavena či ukončena, nebo

b)

neplní povinnosti uvedené v odstavcích 1 a 2.

4.   Povinnosti uvedené v odstavci 1 až 3 pro centrální banky Eurosystému platí i v případech, kdy přidružené systémy pozastaví či ukončí používání rozhraní přidruženého systému.

Článek 18

Postup při odmítnutí žádosti o účast v TARGET2 z důvodu obezřetnosti

Pokud centrální banka Eurosystému na základě čl. 8 odst. 4 písm. c) přílohy II odmítne z důvodu obezřetnosti žádost o účast v TARGET2, okamžitě o tomto odmítnutí informuje ECB.

Článek 19

Postup při pozastavení, omezení nebo ukončení účasti v TARGET2 a přístupu k vnitrodennímu úvěru z důvodu obezřetnosti

1.   Pokud národní centrální banka eurozóny z důvodu obezřetnosti pozastaví, omezí nebo ukončí přístup účastníka k vnitrodennímu úvěru podle odst. 12 písm. d) přílohy III nebo pokud centrální banka Eurosystému z důvodu obezřetnosti pozastaví nebo ukončí účast účastníka v TARGET2 podle čl. 34 odst. 2 písm. e) přílohy II, toto rozhodnutí, je-li to možné, nabude účinnosti ve stejnou dobu ve všech systémech, které jsou součástí TARGET2.

2.   Národní centrální banka eurozóny bezodkladně poskytne informace uvedené v čl. 17 odst. 2 příslušným orgánům dohledu v členském státě dané národní centrální banky eurozóny s tím, že požádá, aby orgány dohledu informace sdílely s orgány dohledu jiných členských států, v nichž má účastník dceřinou společnost nebo pobočku. S ohledem na rozhodnutí podle odstavce 1 podniknou ostatní národní centrální banky eurozóny vhodné kroky a bezodkladně o tom informují ECB.

3.   Výkonná rada ECB může Radě guvernérů navrhnout, aby přijala jakákoli rozhodnutí s cílem zajistit jednotné provádění opatření přijatých podle odstavců 1 a 2.

4.   Národní centrální banky eurozóny v členských státech, v nichž má být rozhodnutí provedeno, informují o tomto rozhodnutí účastníka a přijmou veškerá nezbytná prováděcí opatření.

Článek 20

Postup při spolupráci centrálních bank Eurosystému v souvislosti se správními nebo omezujícími opatřeními

V souvislosti s prováděním čl. 39 odst. 3 přílohy II:

a)

centrální banka Eurosystému všem případně dotčeným centrálním bankám okamžitě sdělí veškeré informace, které získá v souvislosti s navrhovaným příkazem k úhradě;

b)

centrální banka Eurosystému, která od účastníka obdrží důkaz o oznámení určitému příslušnému orgánu nebo o souhlasu vydaném tímto orgánem, takový důkaz okamžitě předá jiné centrální bance, která jedná jako poskytovatel platebních služeb plátce, případně příjemce;

c)

centrální banka Eurosystému, která jedná jako poskytovatel platebních služeb plátce, okamžitě plátci sdělí, že příkaz k úhradě může vložit do TARGET2.

Článek 21

Zajištění kontinuity provozu

1.   Pokud události uvedené v článku 27 přílohy II mají vliv na provoz modulů SSP kromě PM a ICM, dotčená centrální banka Eurosystému takové události sleduje a řídí s cílem zamezit jejich dopadu na plynulé fungování SSP.

2.   Dojde-li k výskytu události, která má vliv na běžný provoz PM a/nebo ICM, dotčená centrální banka Eurosystému ihned vyrozumí koordinátora TARGET2, který spolu se správcem zúčtování dotčené centrální banky Eurosystému rozhodne o dalším postupu. Správci zúčtování v TARGET2 se dohodnou na tom, jaké informace by měly být sděleny účastníkům TARGET2.

3.   Centrální banky Eurosystému oznámí selhání účastníka koordinátorovi TARGET2, pokud by toto selhání mohlo ovlivnit zúčtování v přidružených systémech či by mohlo vést ke vzniku systémového rizika. Uzavření SSP se z důvodu selhání účastníka obvykle neodkládá.

4.   O selhání, které má vliv na přidružený systém, centrální banky Eurosystému pro informaci vyrozumí koordinátora TARGET2. Má-li toto selhání nevyhnutelný systémový dopad, zejména jedná-li se o selhání přeshraniční povahy, svolá koordinátor TARGET2 telekonferenci správců zúčtování v TARGET2.

5.   Za výjimečných okolností lze odložit uzavření SSP, jedná-li se o selhání, které má vliv na přidružený systém. Centrální banky Eurosystému zašlou krizovým manažerům TARGET2 žádost o odložení uzavření SSP.

Článek 22

Nakládání s pohledávkami v systému odškodnění v rámci TARGET2

1.   Nerozhodne-li Rada guvernérů jinak, odškodnění, které je zakotveno v dodatku II k příloze II, se řídí v souladu s tímto článkem.

2.   Centrální banka účastníka, který podává žádost o odškodnění, žádost o odškodnění předběžně posoudí a účastníkovi toto posouzení sdělí. Je-li to pro posouzení žádostí nezbytné, napomáhají této centrální bance ostatní dotčené centrální banky. Jakmile se dozví o žádostech, které je třeba vyřídit, vyrozumí příslušná centrální banka ECB a všechny další dotčené centrální banky.

3.   Do devíti týdnů od dne, kdy nastala technická porucha TARGET2, centrální banka účastníka, který podal žádost:

a)

vypracuje předběžnou zprávu, která obsahuje posouzení přijatých žádostí ze strany centrální banky, a

b)

předběžnou zprávu předloží ECB a všem ostatním dotčeným centrálním bankám.

4.   Do pěti týdnů od doručení předběžné zprávy provede Rada guvernérů závěrečné posouzení všech přijatých žádostí a rozhodne o tom, jaké nabídky odškodnění se předloží dotčeným účastníkům. Do pěti pracovních dnů od vyhotovení závěrečného posouzení sdělí ECB výsledek závěrečného posouzení dotčeným centrálním bankám. Výsledky závěrečného posouzení, případně podrobnosti nabídky odškodnění spolu s formou dopisu o přijetí odškodnění sdělí tyto centrální banky neprodleně účastníkům.

5.   Do dvou týdnů po uplynutí lhůty uvedené v poslední větě čl. 4 písm. d) dodatku II k příloze II sdělí centrální banka ECB a všem ostatním dotčeným centrálním bankám, které nabídky odškodnění byly přijaty a které nabídky odškodnění byly odmítnuty.

6.   Centrální banky informují ECB o všech žádostech, které účastníci k těmto centrálním bankám podali mimo oblast působnosti systému odškodnění v rámci TARGET2, avšak které se týkají technické poruchy TARGET2.

Článek 23

Nakládání se ztrátami, které vznikly v důsledku technické poruchy TARGET2

1.   V případě technické poruchy TARGET2:

a)

Na straně plátce má centrální banka, u níž má plátce vklad, prospěch z určitých finančních zisků, které odpovídají rozdílu mezi sazbou hlavních refinančních operací Eurosystému a vkladovou sazbou, který se do výše nezúčtovaných platebních příkazů uplatní na nepatrné zvýšení používání vkladové facility Eurosystému po dobu technické poruchy TARGET2. Vykazuje-li plátce přebytečné neúročené peněžní prostředky, odpovídají finanční zisky sazbě hlavních refinančních operací Eurosystému, která se do výše nezúčtovaných platebních příkazů uplatní na výši přebytečných neúročených peněžních prostředků po dobu technické poruchy TARGET2.

b)

Na straně příjemce má centrální banka, od níž si příjemce půjčil za pomoci mezní zápůjční facility, prospěch z určitých finančních zisků, které odpovídají rozdílu mezi mezní zápůjční sazbou a sazbou hlavních refinančních operací Eurosystému, který se do výše nezúčtovaných platebních příkazů uplatní na nepatrné zvýšení používání mezní zápůjční facility po dobu technické poruchy TARGET2.

2.   Finanční zisky ECB odpovídají:

a)

výnosům v souvislosti s připojenými národními centrálními bankami, které ve vztahu k ECB vznikají v důsledku různého úročení zůstatků těchto připojených národních centrálních bank ke konci dne, a

b)

výši úroku z prodlení, který ECB obdrží od připojených národních centrálních bank vždy, když jedna z těchto připojených národních centrálních bank uloží účastníkovi sankci za nesplacení vnitrodenního úvěru včas, jak je stanoveno v dohodě mezi centrálními bankami Eurosystému a připojenými národními centrálními bankami.

3.   Centrální banky sdruží finanční zisky uvedené v odstavcích 1 a 2 a výsledná sdružená částka se použije k vyplacení náhrady centrálním bankám, které nesou náklady spočívající v odškodnění účastníků. Veškeré zbývající finanční zisky či náklady, které centrálním bankám vzniknou při odškodňování účastníků, se rozdělí mezi centrální banky Eurosystému v souladu s klíčem pro upisování základního kapitálu ECB.

Článek 24

Zástavní práva k peněžním prostředkům na podúčtech a záruka v rámci Eurosystému

1.   Pro účely zúčtování převodních příkazů souvisejících s přidruženým systémem centrální banka Eurosystému, která otevřela podúčty pro své účastníky, zajistí, aby zůstatky na těchto podúčtech (včetně zvýšení či snížení zmrazeného zůstatku v důsledku připsání plateb ze zúčtování mezi systémy ve prospěch nebo na vrub podúčtu či v důsledku připsání převedené likvidity na podúčet), které jsou zmrazeny během cyklu zpracování přidruženého systému, mohly být použity pro zúčtování převodních příkazů souvisejících s přidruženým systémem. To platí bez ohledu na jakékoli úpadkové řízení týkající se příslušného účastníka a bez ohledu na jakékoli opatření k vymáhání ve vztahu k podúčtu tohoto účastníka.

2.   Při každém převodu likvidity na podúčet účastníka centrální banka Eurosystému, která není centrální bankou přidruženého systému, po oznámení přidruženého systému (prostřednictvím zprávy o zahájení cyklu) potvrdí zmrazení zůstatků na podúčtu příslušnému přidruženému systému, přičemž centrální bance přidruženého systému zaručí platbu do výše tohoto konkrétního zůstatku. Toto potvrzení přidruženému systému o zmrazení zůstatků kromě toho představuje právně závazný projev vůle centrální banky přidruženého systému, že zaručuje přidruženému systému platbu do výše zmrazeného zůstatku. Potvrzením zvýšení či snížení zmrazeného zůstatku po připsání plateb ze zúčtování mezi systémy ve prospěch nebo na vrub podúčtu či připsání převedené likvidity na podúčet jak centrální banka Eurosystému, která není centrální bankou přidruženého systému, tak i centrální banka přidruženého systému prohlašují, že se daná záruka zvyšuje nebo snižuje o částku příslušné platby. Obě záruky jsou neodvolatelné, bezpodmínečné a splatné na první požádání. Obě záruky a zmrazení zůstatků zanikají v okamžiku, kdy přidružený systém oznámí dokončení zúčtování (prostřednictvím zprávy o ukončení cyklu).

ODDÍL IV

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 25

Řešení sporů a rozhodné právo

1.   Dojde-li mezi centrálními bankami Eurosystému ke sporu v souvislosti s těmito obecnými zásadami, pokusí se dotčené strany tento spor urovnat v souladu s memorandem o porozumění o postupu pro urovnávání sporů v rámci ESCB.

2.   Nelze-li spor v souvislosti s rozdělením úkolů mezi úrovní 2 a úrovní 3 urovnat dohodou dotčených stran, vyřeší tento spor odchylně od odstavce 1 Rada guvernérů.

3.   V případě sporu ve smyslu odstavce 1 se práva a povinnosti stran v prvé řadě určí na základě pravidel a postupů stanovených v těchto obecných zásadách. Ve sporech týkajících se plateb mezi systémy, které jsou součástí TARGET2, se jako doplňkový zdroj použije právo členského státu, v němž se nachází sídlo centrální banky Eurosystému příjemce, není-li v rozporu s těmito obecnými zásadami.

Článek 26

Vstup v platnost a použití

1.   Tyto obecné zásady vstupují v platnost dnem 7. prosince 2012. Použijí se od 1. ledna 2013 s výhradou přechodných ustanovení uvedených v článku 27.

2.   Obecné zásady ECB/2007/2 se zrušují s účinkem od 1. ledna 2013.

3.   Odkazy na zrušené obecné zásady se považují za odkazy na tyto obecné zásady v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VII.

Článek 27

Různá a přechodná ustanovení

1.   Účty, které národní centrální banka eurozóny zřídí mimo PM úvěrovým institucím a přidruženým systémům, se řídí pravidly této národní centrální banky eurozóny s výhradou ustanovení těchto obecných zásad, která se týkají domácích účtů, a jiných rozhodnutí Rady guvernérů. Účty, které národní centrální banka eurozóny zřídí mimo PM jiným subjektům než jsou úvěrové instituce a přidružené systémy, se řídí pravidly této národní centrální banky eurozóny.

2.   Během příslušného přechodného období mohou centrální banky Eurosystému nadále zúčtovávat platby a jiné transakce na svých domácích účtech, včetně těchto plateb:

a)

platby mezi úvěrovými institucemi;

b)

platby mezi úvěrovými institucemi a přidruženými systémy a

c)

platby v souvislosti s operacemi Eurosystému na volném trhu.

3.   Uplynutím přechodného období zanikne:

a)

registrace subjektu jako adresovatelného držitele kódu BIC centrální bankou Eurosystému, pokud jde o subjekty uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. a) a b) přílohy II;

b)

nepřímá účast u centrální banky Eurosystému a

c)

zúčtování všech plateb uvedených v odst. 2 písm. a) až c) na domácích účtech.

Článek 28

Určení, prováděcí opatření a výroční zprávy

1.   Tyto obecné zásady se vztahují na všechny centrální banky Eurosystému.

2.   Národní centrální banky eurozóny zašlou ECB do 20. prosince 2012 opatření, kterými hodlají zajistit soulad s článkem 39 přílohy II, s dodatkem VI k příloze II, s odst. 9 písm. a), odst. 12 písm. a) bodem v) a odstavcem 13 přílohy III, s odst. 18 pododst. 1 písm. c) bodem ii) přílohy IV a s dodatkem IIA k příloze V těchto obecných zásad.

3.   ECB připravuje výroční zprávy o celkovém fungování TARGET2, jež přezkoumává Rada guvernérů.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 5. prosince 2012.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 237, 8.9.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1.

(3)  Stávající politika Eurosystému v oblasti umístění infrastruktury je stanovena v následujících dokumentech, které jsou k dispozici na internetových stránkách ECB www.ecb.europa.eu: a) „Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area“ z 3. listopadu 1998; b) „The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing“ z 27. září 2001; c) „The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions“ z 19. července 2007; d) „The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ‚legally and operationally located in the euro area‘ “ z 20. listopadu 2008 a e) „The Eurosystem oversight policy framework“ z července 2011.

(4)  Úř. věst. L 166, 11.6.1998, s. 45.

(5)  Úř. věst. L 237, 8.9.2007, s. 71.


PŘÍLOHA I

SYSTÉM ŘÍZENÍ TARGET2

Úroveň 1 – Rada guvernérů

Úroveň 2 – centrální banky Eurosystému

Úroveň 3 - národní centrální banky poskytující SSP

0.   Obecná ustanovení

Úroveň 1 má nejvyšší pravomoc v tuzemských a přeshraničních otázkách TARGET2 a odpovídá za zabezpečení veřejné funkce TARGET2

Úroveň 2 má subsidiární pravomoc v otázkách, které úroveň 1 ponechala na uvážení úrovně 2

Úroveň 3 přijímá rozhodnutí o denním chodu Jednotné sdílené platformy (SSP) na základě úrovně služeb ve smyslu dohody uvedené v čl. 7 odst. 6 těchto obecných zásad

1.   Politika v oblasti nákladů a cen

Rozhodování o společné metodice v oblasti nákladů

Rozhodování o jednotné cenové struktuře

Rozhodování o cenách doplňkových služeb nebo modulů

(Neuplatňuje se)

2.   Úroveň služeb

Rozhodování o základních službách

Rozhodování o doplňkových službách nebo modulech

Poskytování informací podle potřeb úrovně 1 nebo úrovně 2

3.   Řízení rizik

Rozhodování o obecném rámci řízení rizik a akceptaci zbytkových rizik

Vlastní výkon řízení rizik

Analýza rizik a navazující opatření

Poskytování informací nezbytných pro analýzu rizik podle požadavků úrovně 1 nebo úrovně 2

4.   Řízení a financování

Vymezení pravidel vlastnictví, rozhodování a financování SSP

Vytvoření právního rámce Evropského systému centrálních bank pro TARGET2 a zajištění jeho náležitého provádění

Vypracování pravidel řízení a financování, o nichž rozhodla úroveň 1

Sestavení rozpočtu, jeho schválení a provádění

Vlastnictví a/nebo kontrola aplikace

Výběr peněžních prostředků a úhrada služeb

Poskytování údajů úrovni 2 o nákladech na poskytování služeb

5.   Vývoj

Konzultace s úrovní 2 ohledně umístění SSP

Schvalování celkového plánu projektu

Rozhodování o prvotní podobě a vývoji SSP

Rozhodování o tom, zda SSP zřídit jako zcela novou platformu, nebo ji zřídit na základech stávající platformy

Rozhodování o výběru provozovatele SSP

Stanovení úrovně služeb v rámci SSP po dohodě s úrovní 3

Rozhodování o umístění SSP po konzultaci s úrovní 1

Schvalování metodiky pro proces specifikace a výstupů úrovně 3, které se považují za vhodné pro účely specifikace produktu a jeho pozdějšího testování a schválení (zejména obecné a podrobné uživatelské specifikace)

Stanovení plánu projektu podle jednotlivých etap

Zhodnocení a přijetí výstupů

Vytvoření testovacích scénářů

Koordinace testů (v úzké spolupráci s úrovní 3) prováděných centrálními bankami a uživateli

Návrh prvotní podoby SSP

Návrh řešení otázky, zda SSP zřídit jako zcela novou platformu, nebo ji zřídit na základě stávající platformy

Návrh umístění SSP

Příprava obecných a podrobných funkčních specifikací (interní podrobné funkční specifikace a uživatelské podrobné funkční specifikace)

Příprava podrobných technických specifikací

Poskytování (úvodních a průběžných) informací pro plánování a kontrolu projektu podle jednotlivých etap

Technická a provozní podpora testování (testování SSP, informace k testovacím scénářům, které souvisejí s SSP, podpora centrálních bank Eurosystému při testování SSP)

6.   Provádění a přechod

Rozhodování o strategii pro přechod

Příprava a koordinace přechodu na SSP v úzké spolupráci s úrovní 3

Poskytování informací k otázkám týkajícím se přechodu podle požadavků úrovně 2

Provádění činností souvisejících s přechodem na SSP; dodatečná podpora pro přistupující národní centrální banky

7.   Provoz

Řízení závažných krizových situací

Schválení zřízení a provozování simulátoru TARGET2

Jmenování certifikačních orgánů pro internetový přístup

Specifikace bezpečnostní politiky, bezpečnostních požadavků a kontrol pro SSP

Stanovení zásad platných pro bezpečnost certifikátů používaných pro internetový přístup

Řízení s ohledem na povinnosti vlastníka systému

Udržování kontaktů s uživateli na evropské úrovni (s přihlédnutím k výlučné odpovědnosti centrálních bank Eurosystému za obchodní vztahy s jejich klienty) a monitorování denní uživatelské činnosti z obchodního hlediska (úkol centrální banky Eurosystému)

Sledování obchodního vývoje

Rozpočet, financování, fakturování (úkol centrální banky Eurosystému) a ostatní administrativní úkoly

Řízení systému na základě dohody uvedené v čl. 7 odst. 6 těchto obecných zásad


PŘÍLOHA II

JEDNOTNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST V TARGET2

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely těchto jednotných podmínek (dále jen „podmínky“) se rozumí:

„adresovatelným držitelem kódu BIC“ (addressable BIC holder) subjekt, který: a) má identifikační kód podniku (kód BIC); b) není uznán jako nepřímý účastník a c) je korespondentem nebo klientem přímého účastníka anebo pobočkou přímého či nepřímého účastníka a prostřednictvím přímého účastníka může do systému, který je součástí TARGET2, zadávat platební příkazy a přijímat z tohoto systému platby,

„centrální bankou Eurosystému“ (Eurosystem CB) ECB nebo národní centrální banka eurozóny,

„centrálními bankami“ (central banks, CBs) centrální banky Eurosystému a připojené národní centrální banky,

„členem skupiny AL“ (AL group member) účastník TARGET2, který uzavřel dohodu AL,

„disponibilní likviditou“ (nebo „likviditou“) (available liquidity nebo liquidity) kladný zůstatek na účtu PM účastníka TARGET2 a, připadá-li to v úvahu, vnitrodenní úvěr poskytnutý ve vztahu k tomuto účtu příslušnou centrální bankou,

„dohodou AL“ (AL agreement) mnohostranná dohoda o agregované likviditě uzavřená členy skupiny AL a příslušnými národními centrálními bankami AL pro účely režimu AL,

„domácím účtem“ (Home Account) účet, který centrální banka zřídila mimo PM pro subjekt, který je způsobilý stát se nepřímým účastníkem,

„formulářem pro shromažďování statických údajů“ (static data collection form) formulář vytvořený [vlož název centrální banky] pro účely registrace žadatelů o služby TARGET2-[vlož název centrální banky/zemi] a pro zápis jakýchkoli změn týkajících se poskytování těchto služeb,

„identifikačním kódem podniku (kódem BIC)“ (Business Identifier Code, BIC) kód definovaný podle standardu ISO č. 9362,

„informačním a kontrolním modulem (ICM)“ (Information and Control Module, ICM) modul SSP, jenž účastníkům umožňuje získávat on-line informace a zadávat příkazy k převodu likvidity, spravovat likviditu a v nouzových situacích zadávat záložní platební příkazy,

„investičním podnikem“ (investment firm) investiční podnik ve smyslu [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí čl. 4 odst. 1 bod 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (1)] s výjimkou subjektů vymezených v [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí čl. 2 odst. 1 směrnice 2004/39/ES], pokud:

a)

bylo danému investičnímu podniku uděleno povolení ze strany příslušného orgánu určeného k tomu podle směrnice 2004/39/ES, a tento investiční podnik podléhá dohledu ze strany tohoto orgánu; a

b)

daný investiční podnik je oprávněn vykonávat činnosti uvedené v [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádějí body 2, 3, 6 a 7 oddílu A přílohy I směrnice 2004/39/ES],

„jednotnou sdílenou platformou (SSP)“ (Single Shared Platform, SSP) infrastruktura jednotné technické platformy, kterou poskytují národní centrální banky poskytující SSP,

„mezní zápůjční facilitou“ (marginal lending facility) stálá facilita Eurosystému, kterou mohou protistrany využít k získání úvěru přes noc od centrální banky Eurosystému za předem stanovenou mezní zápůjční sazbu,

„mezní zápůjční sazbou“ (marginal lending rate) úroková sazba platná pro mezní zápůjční facilitu,

„národní centrální bankou AL“ (AL NCB) národní centrální banka eurozóny, která je stranou dohody AL a která jedná jako protistrana členů skupiny AL, jež se účastní v jejím systému, který je součástí TARGET2,

„národní centrální bankou eurozóny“ národní centrální banka členského státu, jehož měnou je euro,

„národními centrálními bankami poskytujícími SSP“ (SSP-providing NCBs) Deutsche Bundesbank, Banque de France a Banca d’Italia jakožto centrální banky, které vytvářejí a provozují SSP ve prospěch Eurosystému,

„nepřímým účastníkem“ (indirect participant) úvěrová instituce usazená v EHP, která s přímým účastníkem uzavřela dohodu o zadávání platebních příkazů a přijímání plateb prostřednictvím účtu PM tohoto přímého účastníka a která byla jako nepřímý účastník uznána systémem, který je součástí TARGET2,

„nezúčtovaným platebním příkazem“ (non-settled payment order) platební příkaz, který není zúčtován v týž obchodní den, kdy byl přijat,

„nouzovým modulem“ (Contingency Module) modul SSP, jenž umožňuje zpracovávat kritické a velmi kritické platby v nouzových situacích,

„obchodním dnem“ (business day) den, kdy je TARGET2 otevřen pro účely zúčtování platebních příkazů, jak je uvedeno v dodatku V,

„platebním modulem (PM)“ (Payments Module, PM) modul SSP, v němž se zúčtovávají platby účastníků TARGET2 na účtech PM,

„platebním příkazem“ (payment order) příkaz k úhradě, příkaz k převodu likvidity nebo příkaz k přímému inkasu,

„plátcem“ (payer) – s výjimkou případů, kdy je tento pojem použit v článku 39 této přílohy – účastník TARGET2, z jehož účtu PM bude v důsledku zúčtování platebního příkazu odepsána určitá částka,

„pobočkou“ (branch) pobočka ve smyslu [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí čl. 4 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/46/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (2)],

„podrobnými funkčními specifikacemi pro uživatele“ (User Detailed Functional Specifications (UDFS)) nejnovější verze UDFS, která představuje technickou dokumentaci, jež podrobně upravuje způsob interakce mezi účastníkem a TARGET2,

„poskytovatelem síťových služeb“ (network service provider) podnik pověřený Radou guvernérů ECB tím, aby poskytoval přípojky počítačové sítě pro účely zadávání platebních zpráv v TARGET2,

„posudkem způsobilosti“ (capacity opinion) posudek, ve kterém se uvádí, zda je určitý účastník právně způsobilý brát na sebe a plnit závazky na základě těchto podmínek,

„pozastavením“ (suspension) dočasné zmrazení práv a povinností účastníka na dobu, kterou určí [vlož název centrální banky],

„přidruženým systémem“ (ancillary system) systém, který je spravován subjektem usazeným v Evropském hospodářském prostoru (EHP), jenž podléhá dohledu nebo dozoru příslušného orgánu a splňuje požadavky dozoru, pokud jde o umístění infrastruktury sloužící k poskytování služeb v eurech, tak jak jsou tyto požadavky v aktuálním znění zveřejněny na internetových stránkách ECB (3); v tomto systému dochází k výměně nebo vzájemnému zúčtování plateb či finančních nástrojů, přičemž související peněžní závazky se vypořádají v TARGET2 v souladu s obecnými zásadami ECB/2012/27 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (4) a dvoustranným ujednáním mezi přidruženým systémem a příslušnou centrální bankou,

„připojenou národní centrální bankou“ (connected NCB) národní centrální banka, která není centrální bankou Eurosystému a která je k TARGET2 připojená na základě zvláštní dohody,

„příjemcem“ (payee) – s výjimkou případů, kdy je tento pojem použit v článku 39 této přílohy – účastník TARGET2, na jehož účet PM bude v důsledku zúčtování platebního příkazu připsána určitá částka,

„příkazem k převodu likvidity“ (liquidity transfer order) platební příkaz, jehož hlavním účelem je převod likvidity mezi různými účty téhož účastníka nebo v rámci skupiny CAI nebo AL,

„příkazem k přímému inkasu“ (direct debit instruction) pokyn, který příjemce předložil své centrální bance a podle kterého centrální banka plátce na základě souhlasu s přímým inkasem odepíše z účtu plátce částku uvedenou v tomto pokynu,

„příkazem k úhradě“ (credit transfer order) pokyn plátce dát příjemci k dispozici peněžní prostředky prostřednictvím účetního zápisu na účtu PM,

„případem porušení povinnosti“ (event of default) hrozící či stávající událost, jejíž výskyt může ohrozit plnění závazků účastníka plynoucích z těchto podmínek nebo jiných pravidel, která platí pro vztah mezi účastníkem a [vlož název centrální banky] nebo jinou centrální bankou, včetně:

a)

případu, kdy účastník přestane splňovat podmínky přístupu stanovené v článku 4 nebo požadavky stanovené v čl. 8 odst. 1 písm. a) bod i);

b)

zahájení úpadkového řízení vůči účastníkovi;

c)

podání návrhu v souvislosti s řízením uvedeným v písmenu b);

d)

případu, kdy účastník učiní písemné prohlášení o tom, že není schopen splatit všechny své peněžité závazky či jejich část nebo že není schopen splnit své závazky v souvislosti s vnitrodenním úvěrem;

e)

případu, kdy účastník dobrovolně uzavře rámcovou dohodu či jiné ujednání se svými věřiteli;

f)

případu, kdy je účastník skutečně či podle názoru jeho centrální banky insolventní nebo není schopen plnit své peněžité závazky;

g)

případu, kdy byl kladný zůstatek účastníka na jeho účtu PM nebo veškerý majetek účastníka či jeho podstatná část na základě příkazu zmrazen, obstaven či zabaven nebo kdy bylo ve vztahu k němu zahájeno jiné řízení, jehož účelem je ochrana veřejného zájmu či práv účastníkových věřitelů;

h)

případu, kdy byla účast účastníka v jiném systému, který je součástí TARGET2, nebo v přidruženém systému pozastavena nebo ukončena;

i)

případu, kdy je zásadní prohlášení či předsmluvní ujištění, které účastník učinil (nebo se má podle platného práva za to, že je učinil), nesprávné nebo nepravdivé, nebo

j)

převodu veškerého majetku účastníka či jeho podstatné části,

„přístupem pro více adresátů“ (multi-addressee access) služba, jež pobočkám nebo úvěrovým institucím usazeným v EHP umožňuje přístup do příslušného systému, který je součástí TARGET2, ve formě zadávání platebních příkazů přímo do systému, který je součástí TARGET2, a/nebo přijímání plateb přímo z tohoto systému; tato služba opravňuje tyto subjekty k tomu, aby své platební příkazy zadávaly prostřednictvím účtu PM přímého účastníka bez účasti tohoto účastníka,

„režimem AL“ (AL mode) agregace disponibilní likvidity na účtech PM,

„režimem CAI“ (CAI mode) poskytování souhrnných informací o účtu ve vztahu k účtům PM prostřednictvím ICM,

„rozhodnou událostí pro vymáhání“ (enforcement event) ve vztahu ke členovi skupiny AL: a) jakýkoli případ porušení povinnosti uvedený v čl. 34 odst. 1; b) jakýkoli jiný případ porušení povinnosti nebo jiná událost ve smyslu čl. 34 odst. 2, v souvislosti s nimiž [vlož název centrální banky] s přihlédnutím k závažnosti porušení povinnosti či skutečnosti rozhodla, že [vlož, přichází-li v úvahu: [by mělo být realizováno zástavní právo podle článku 25b] [by mělo být realizováno zajištění podle článku 25c] a] by měly být započteny pohledávky podle článku 26, nebo c) jakékoli rozhodnutí o pozastavení či ukončení přístupu k vnitrodennímu úvěru,

„řídící národní centrální bankou“ (managing NCB) národní centrální banka AL systému, který je součástí TARGET2, jehož se správce skupiny AL účastní,

„skupinou“ (group):

a)

skupina úvěrových institucí, které jsou zahrnuty v konsolidovaných finančních výkazech mateřské společnosti, kde je mateřská společnost povinna předkládat konsolidované finanční výkazy podle mezinárodního účetního standardu č. 27 (IAS 27), přijatého podle nařízení Komise (ES) č. 2238/2004 (5), a které sestávají: i) z mateřské společnosti a jedné nebo více dceřiných společností nebo ii) ze dvou nebo více dceřiných společností mateřské společnosti, nebo

b)

skupina úvěrových institucí uvedených pod písmenem a) bod i) nebo ii), kde mateřská společnost nepředkládá konsolidované finanční výkazy podle IAS 27, ale může splňovat kritéria vymezená v IAS 27 pro zahrnutí do konsolidovaných finančních výkazů, za podmínky ověření centrální bankou přímého účastníka nebo, v případě skupiny AL, řídící národní centrální bankou, nebo

c)

dvoustranná nebo mnohostranná síť úvěrových institucí, jež je: i) organizována na základě právního rámce, který určuje přidružení úvěrových institucí k této síti, nebo ii) charakterizována vlastními mechanismy spolupráce (prosazování, podpora a zastupování obchodních zájmů svých členů) nebo hospodářskou solidaritou, jež jde nad rámec běžné spolupráce, která je mezi úvěrovými institucemi obvyklá, přičemž tato spolupráce a solidarita je povolena vnitřními předpisy nebo stanovami úvěrových institucí nebo je založena na základě zvláštních dohod;

a Rada guvernérů ECB v každém z případů uvedených v písmenu c) schválila žádost o to, aby byla příslušná síť považována za skupinu,

„skupinou AL“ (AL group) skupina složená z členů skupiny AL, kteří používají režim AL,

„skupinou CAI“ (CAI group) skupina složená z účastníků TARGET2, kteří užívají režim CAI,

„souhlasem s přímým inkasem“ (direct debit authorisation) obecný pokyn, kterým plátce svou centrální banku zmocní a zaváže k odepsání peněžních prostředků z plátcova účtu, jakmile dá příjemce příkaz k přímému inkasu,

„správcem skupiny AL“ (AL group manager) člen skupiny AL, kterého ostatní členové skupiny AL jmenují, aby spravoval disponibilní likviditu v rámci skupiny AL během obchodního dne,

„správcem skupiny CAI“ (CAI group manager) člen skupiny CAI, kterého ostatní členové skupiny CAI jmenují, aby sledoval a přiděloval disponibilní likviditu v rámci skupiny CAI během obchodního dne,

„subjektem veřejného sektoru“ (public sector body) subjekt, který patří do „veřejného sektoru“, jenž je vymezen v článku 3 nařízení Rady (ES) č. 3603/93 ze dne 13. prosince 1993, kterým se upřesňují definice pro použití zákazů uvedených v článcích 104 a 104b odst. 1 Smlouvy (6),

„systémem, který je součástí TARGET2“ (TARGET2 component system) systém zúčtování jednotlivých plateb v reálném čase (RTGS) provozovaný centrální bankou, jenž tvoří součást TARGET2,

„TARGET2“ (TARGET2) celek skládající se ze všech systémů centrálních bank, které jsou součástí TARGET2,

„TARGET2 CUG“ (TARGET2 CUG) podskupina klientů poskytovatele síťových služeb, kteří jsou seskupeni pro účely využívání příslušných služeb a produktů poskytovatele síťových služeb v rámci přístupu do platebního modulu,

„TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi]“ (TARGET2-[insert CB/country reference]) systém, který je součástí TARGET2-[vlož název centrální banky],

„technickou poruchou TARGET2“ (technical malfunction of TARGET2) jakýkoli problém, závada nebo selhání technické infrastruktury nebo počítačových systémů používaných TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] nebo jakákoli jiná událost, která znemožňuje provádět a dokončit zpracování plateb v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] v týž den,

„účastníkem“ (nebo „přímým účastníkem“) (participant nebo direct participant) subjekt, který má u [vlož název centrální banky] alespoň jeden účet PM,

„účastníkem, který dává platební příkaz“ (instructing participant) účastník TARGET2, který dal platební příkaz,

„účastníkem TARGET2“ (TARGET2 participant) účastník kteréhokoli systému, který je součástí TARGET2,

„účtem PM“ (PM account) účet, který má účastník TARGET2 v platebním modulu u centrální banky a který je pro tohoto účastníka TARGET2 nezbytný k:

a)

zadávání platebních příkazů či přijímání plateb prostřednictvím TARGET2 a

b)

vypořádání těchto plateb s touto centrální bankou;

„úpadkovým řízením“ (insolvency proceedings) úpadkové řízení ve smyslu čl. 2 písm. j) směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry (7),

„úvěrovou institucí“ (credit institution) se rozumí buď: a) úvěrová instituce ve smyslu [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí čl. 4 odst. 1 písm. a) a případně článek 2 směrnice 2006/48/ES], která podléhá dohledu příslušného orgánu, nebo b) jiná úvěrová instituce ve smyslu čl. 123 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, která podléhá kontrole, jež je srovnatelná s dohledem příslušného orgánu,

„vnitrodenním úvěrem“ (intraday credit) úvěr poskytnutý na období kratší než jeden obchodní den,

„vstupním zpracováním“ (entry disposition) fáze zpracování plateb, během které systém TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] usiluje o zúčtování platebního příkazu, jenž byl přijat podle článku 14, pomocí zvláštních postupů podle článku 20,

„zprávou vysílanou ICM“ (ICM broadcast message) informace, jež je všem účastníkům TARGET2 nebo vybrané skupině účastníků TARGET2 současně zpřístupněna prostřednictvím ICM.

Článek 2

Dodatky

1.   Nedílnou součástí těchto podmínek jsou následující dodatky:

 

Dodatek I: Technické specifikace pro zpracování platebních příkazů

 

Dodatek II: Systém odškodnění v rámci TARGET2

 

Dodatek III: Náležitosti posudku způsobilosti a posudku vnitrostátního právního řádu

 

Dodatek IV: Postupy k zajištění kontinuity provozu a nouzové postupy

 

Dodatek V: Časový rozvrh provozu

 

Dodatek VI: Sazebník poplatků a fakturace

 

Dodatek VII: Dohoda o agregované likviditě

2.   V případě rozporu či nesouladu mezi obsahem některého z dodatků a jinými ustanoveními těchto podmínek mají přednost tato jiná ustanovení podmínek.

Článek 3

Obecný popis TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a TARGET2

1.   Prostřednictvím TARGET2 dochází k zúčtování jednotlivých plateb v euru v reálném čase s vypořádáním v penězích centrální banky.

2.   V rámci TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] se zpracovávají tyto platební příkazy:

a)

platební příkazy, které bezprostředně vyplývají z operací měnové politiky Eurosystému nebo s těmito operacemi souvisejí;

b)

zúčtování eurové části devizových operací Eurosystému;

c)

zúčtování převodů v eurech, které vyplývají z transakcí v rámci přeshraničních velkoobjemových zúčtovacích systémů;

d)

zúčtování převodů v eurech, které vyplývají z transakcí v rámci platebních systémů pro klientské platby v eurech, jež mají systémový význam a

e)

jakékoli jiné platební příkazy v eurech určené účastníkům TARGET2.

3.   TARGET2 je založen a funguje na základě SSP. Technickou konfiguraci a znaky SPP určuje Eurosystém. Služby SSP poskytují národní centrální banky poskytující SSP ve prospěch centrálních bank Eurosystému na základě zvláštních smluv.

4.   [Vlož název centrální banky] je poskytovatelem služeb podle těchto podmínek. Jednání a opomenutí národních centrálních bank poskytujících SSP se považují za jednání a opomenutí [vlož název centrální banky], za která tato banka převezme odpovědnost podle článku 31. Účast na základě těchto podmínek nezakládá smluvní vztah mezi účastníky a národními centrálními bankami poskytujícími SSP, pokud tyto banky vystupují jako národní centrální banky poskytující SSP. Má se za to, že odesílatelem nebo adresátem pokynů, zpráv či informací, které účastník obdrží z SSP nebo které do SSP zašle v souvislosti se službami poskytnutými na základě těchto podmínek, je [vlož název centrální banky].

5.   TARGET2 je právně strukturován jako soubor platebních systémů složený ze všech systémů, které jsou součástí TARGET2 a které jsou označeny jako „systémy“ podle vnitrostátních právních předpisů, jimiž se provádí směrnice 98/26/ES. TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] je označen jako „systém“ podle [vlož příslušné ustanovení právních předpisů, kterým se provádí směrnice 98/26/ES].

6.   K účasti v TARGET2 dochází prostřednictvím účasti v systému, který je součástí TARGET2. Tyto podmínky popisují vzájemná práva a povinnosti účastníků TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a [vlož název centrální banky]. Pravidla pro zpracovávání platebních příkazů (hlava IV) se týkají všech platebních příkazů zadaných a plateb přijatých kterýmkoli účastníkem TARGET2.

HLAVA II

ÚČAST

Článek 4

Podmínky přístupu

1.   K přímé účasti v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] jsou způsobilé tyto druhy subjektů:

a)

úvěrové instituce usazené v EHP včetně případu, kdy jednají prostřednictvím pobočky usazené v EHP;

b)

úvěrové instituce usazené mimo EHP za podmínky, že jednají prostřednictvím pobočky usazené v EHP, a

c)

národní centrální banky členských států a ECB,

za podmínky, že vůči subjektům uvedeným pod písmeny a) a b) nebyla přijata Radou Evropské unie nebo členským státem restriktivní opatření podle čl. 65 odst. 1 písm. b), článku 75 nebo článku 215 Smlouvy, jejichž provedení podle názoru [vlož odkaz na centrální banku/zemi], která předtím informovala ECB, není slučitelné s hladkým fungováním TARGET2.

2.   [Vlož název centrální banky] může rozhodnout, že jako přímé účastníky připustí rovněž:

a)

ministerstva financí ústředních nebo regionálních vlád členských států, pokud tato ministerstva vyvíjejí činnost na peněžních trzích;

b)

subjekty veřejného sektoru členských států, které jsou oprávněny vést účty pro klienty;

c)

investiční podniky usazené v EHP;

d)

subjekty, které spravují přidružené systémy a které vystupují v tomto postavení, a

e)

úvěrové instituce nebo jakýkoli subjekt typu uvedeného pod písmeny a) až d), jsou-li usazeny v zemi, s níž Unie uzavřela měnovou dohodu, která těmto subjektům umožňuje přístup do platebních systémů v Unii, s výhradou podmínek vymezených v této měnové dohodě a za předpokladu, že příslušná právní úprava platná v dané zemi je rovnocenná příslušným právním předpisům Unie.

3.   Instituce elektronických peněz ve smyslu [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí čl. 2 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES (8)] nejsou oprávněny účastnit se TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi].

Článek 5

Přímí účastníci

1.   Přímí účastníci TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] musí splňovat požadavky uvedené v čl. 8 odst. 1 a 2. Přímí účastníci mají alespoň jeden PM účet u [vlož název centrální banky].

2.   Přímí účastníci mohou určit adresovatelné držitele kódu BIC bez ohledu na místo jejich usazení.

3.   Přímí účastníci mohou určit subjekty jako nepřímé účastníky za předpokladu, že jsou splněny podmínky stanovené v článku 6.

4.   Přístup pro více adresátů prostřednictvím poboček lze poskytnout takto:

a)

úvěrová instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a) nebo b), která byla připuštěna jako přímý účastník, může jedné nebo více svých poboček, které jsou usazeny v EHP, umožnit přístup ke svému účtu PM pro účely přímého zadávání platebních příkazů nebo přijímání plateb za podmínky, že [vlož název centrální banky] o tom byla informována;

b)

pokud byla pobočka úvěrové instituce připuštěna jako přímý účastník, mohou mít ostatní pobočky téhož právního subjektu nebo jeho ústředí, jsou-li usazeny v EHP, přístup k účtu PM dotčené pobočky za podmínky, že tato pobočka informovala [vlož název centrální banky].

Článek 6

Nepřímí účastníci

1.   Úvěrové instituce usazené v EHP mohou uzavřít smlouvu s jedním přímým účastníkem, který je buď úvěrovou institucí ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a) nebo b), anebo centrální bankou za účelem zadávání platebních příkazů a/nebo přijímání plateb a jejich zúčtování prostřednictvím účtu PM tohoto přímého účastníka. TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] uzná nepřímé účastníky tak, že jejich nepřímou účast zapíše do adresáře TARGET2 uvedeného v článku 9.

2.   Náleží-li přímý účastník, který je úvěrovou institucí ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a) nebo b), a nepřímý účastník do téže skupiny, může přímý účastník nepřímého účastníka výslovně oprávnit k tomu, aby účet PM přímého účastníka používal k přímému zadávání platebních příkazů a/nebo přijímání plateb formou přístupu pro více adresátů v rámci skupiny.

Článek 7

Odpovědnost přímého účastníka

1.   Aby se zamezilo pochybnostem, platební příkazy, které zadali nepřímí účastníci podle článku 6 a pobočky podle čl. 5 odst. 4, jakož i platby, které tyto subjekty přijaly, se považují za zadané či přijaté přímým účastníkem.

2.   Přímý účastník je těmito platebními příkazy vázán bez ohledu na obsah či neplnění smluvních či jiných ujednání mezi tímto účastníkem a subjekty uvedenými v odstavci 1.

Článek 8

Řízení o žádosti

1.   Aby získal přístup do TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi], musí žadatel o účast:

a)

splnit tyto technické požadavky:

i)

zavést, spravovat, provozovat a monitorovat IT infrastrukturu, která je pro připojení k TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a zadávání platebních příkazů do něj nezbytná, a zajistit její bezpečnost. Za tímto účelem může žadatel využít služeb třetích osob; je však i nadále výhradně odpovědný. Žadatel o účast zejména uzavře smlouvu s poskytovatelem síťových služeb, aby získal nezbytná připojení a přístupy v souladu s technickými specifikacemi v dodatku I a

ii)

úspěšně provést testy požadované [vlož název centrální banky] a

b)

splnit tyto právní požadavky:

i)

předložit posudek způsobilosti ve formě stanovené v dodatku III, ledaže by [vlož název centrální banky] získala informace a prohlášení, jež mají být v tomto posudku poskytnuta, již v jiné souvislosti, a

ii)

jedná-li se o subjekty uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. b), předložit posudek vnitrostátního právního řádu ve formě stanovené v dodatku III, ledaže by [vlož název centrální banky] získala informace a prohlášení, jež mají být v tomto posudku poskytnuta, již v jiné souvislosti.

2.   Žadatelé předkládají svou žádost písemně u [vlož název centrální banky], přičemž přiloží zejména tyto dokumenty a informace:

a)

vyplněné formuláře pro shromažďování statických údajů poskytnuté [vlož název centrální banky];

b)

posudek způsobilosti, pokud jej [vlož název centrální banky] vyžaduje, a

c)

posudek vnitrostátního právního řádu, pokud jej [vlož název centrální banky] vyžaduje.

3.   [Vlož název centrální banky] může dále vyžadovat jakékoli dodatečné informace, které pro vydání rozhodnutí o žádosti o účast považuje za nezbytné.

4.   [Vlož název centrální banky] žádost o účast zamítne:

a)

nejsou-li splněny podmínky přístupu uvedené v článku 4;

b)

není-li splněna alespoň jedna z podmínek účasti uvedených v odstavci 1 nebo

c)

pokud by taková účast dle posouzení [vlož název centrální banky] ohrožovala celkovou stabilitu, spolehlivost a bezpečnost TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] nebo jiného systému, který je součástí TARGET2, nebo pokud by tato účast ohrožovala plnění úkolů [vlož název centrální banky] uvedených v [odkaz na příslušné vnitrostátní právní předpisy] a ve statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky anebo představuje-li riziko z hlediska obezřetnosti.

5.   [Vlož název centrální banky] sdělí žadateli své rozhodnutí o žádosti o účast nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy [vlož název centrální banky] obdržela žádost o účast. Pokud [vlož název centrální banky] požádala o poskytnutí dodatečných informací ve smyslu odstavce 3, sdělí své rozhodnutí do jednoho měsíce ode dne, kdy [vlož název centrální banky] tyto informace od žadatele obdržela. Zamítavé rozhodnutí musí obsahovat odůvodnění.

Článek 9

Adresář TARGET2

1.   Adresář TARGET2 je databází kódů BIC používaných pro směrování platebních příkazů adresovaných:

a)

účastníkům TARGET2 a jejich pobočkám s přístupem pro více adresátů;

b)

nepřímým účastníkům TARGET2 včetně nepřímých účastníků s přístupem pro více adresátů a

c)

adresovatelným držitelům kódu BIC v rámci TARGET2.

Aktualizuje se jednou týdně.

2.   Nepožaduje-li účastník jinak, zveřejňují se jeho kódy BIC v adresáři TARGET2.

3.   Účastníci mohou adresář TARGET2 dále předávat pouze svým pobočkám a subjektům s přístupem pro více adresátů.

4.   Subjekty uvedené v odst. 1 písm. b) a c) používají svůj kód BIC pouze ve vztahu k jednomu přímému účastníkovi.

5.   Účastníci berou na vědomí, že [vlož název centrální banky] a ostatní centrální banky mohou zveřejnit názvy a kódy BIC účastníků. Kromě toho mohou být zveřejněny názvy a kódy BIC nepřímých účastníků, kteří jsou registrováni účastníky, přičemž tito účastníci zajistí, že nepřímí účastníci s takovým zveřejněním souhlasí.

HLAVA III

POVINNOSTI STRAN

Článek 10

Povinnosti [vlož název centrální banky] a účastníků

1.   [Vlož název centrální banky] nabízí služby popsané v hlavě IV. Není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak nebo nestanoví-li jinak právní předpisy, [vlož název centrální banky] používá k plnění svých povinností podle těchto podmínek všech přiměřených prostředků, které má k dispozici, bez toho, aniž by se zaručovala za výsledek.

2.   Účastníci platí [vlož název centrální banky] poplatky uvedené v dodatku VI.

3.   Účastníci zajistí, aby byli v obchodní dny připojeni k TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] podle časového rozvrhu provozu v dodatku V.

4.   Účastník [vlož název centrální banky] prohlašuje a zaručuje, že plnění povinností, které pro něj vyplývají z těchto podmínek, neporušuje příslušné zákonné ani podzákonné předpisy ani jakoukoli dohodu, kterou je účastník vázán.

Článek 11

Spolupráce a výměna informací

1.   Při plnění svých povinností a výkonu svých práv podle těchto podmínek [vlož název centrální banky] a účastníci úzce spolupracují s cílem zajistit stabilitu, spolehlivost a bezpečnost TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi]. Aniž by byla dotčena povinnost dodržovat bankovní tajemství, poskytují si navzájem informace a dokumenty relevantní pro plnění jejich povinností a pro výkon jejich práv podle těchto podmínek.

2.   [Vlož název centrální banky] zřídí a udržuje pracoviště systémové podpory s cílem pomoci účastníkům řešit problémy, které nastaly v souvislosti s provozováním systému.

3.   Aktuální informace o provozním stavu SSP jsou dostupné v informačním systému TARGET2 (T2IS). T2IS lze užívat k získávání informací o událostech, které ovlivňují běžný provoz TARGET2.

4.   [Vlož název centrální banky] může účastníkům předávat zprávy prostřednictvím vysílání ICM nebo pomocí jiných komunikačních prostředků.

5.   Účastníci odpovídají za včasnou aktualizaci stávajících formulářů pro shromažďování statických údajů a za předkládání nových formulářů pro shromažďování statických údajů [vlož název centrální banky]. Účastníci odpovídají za ověření správnosti informací, které se jich týkají a které [vlož název centrální banky] vložila do TARGET2-[vlož název centrální banky/zemi].

6.   Má se za to, že [vlož název centrální banky] je oprávněna sdělit národním centrálním bankám poskytujícím SSP jakoukoli informaci ohledně účastníků, kterou mohou jako správci systému potřebovat, v souladu se smlouvou uzavřenou s poskytovatelem síťových služeb.

7.   Účastníci uvědomí [vlož název centrální banky] o každé změně týkající se jejich právní způsobilosti, jakož i o relevantních změnách právní úpravy, které mají dopad na skutečnosti uvedené v posudku vnitrostátního právního řádu, jenž se jich týká.

8.   Účastníci informují [vlož název centrální banky] o:

a)

každém novém nepřímém účastníkovi, adresovatelném držiteli kódu BIC či o subjektu s přístupem pro více adresátů, kterého zaregistrovali, a

b)

všech změnách ohledně subjektů uvedených v písmenu a).

9.   Účastníci neprodleně informují [vlož název centrální banky], vyskytne-li se případ porušení povinnosti, který se jich týká.

HLAVA IV

SPRÁVA ÚČTŮ PM A ZPRACOVÁNÍ PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ

Článek 12

Zřízení a správa účtů PM

1.   [Vlož název centrální banky] zřídí a vede pro každého účastníka alespoň jeden účet PM. Na žádost účastníka, který je zúčtovací bankou, zřídí [vlož název centrální banky] jeden či více podúčtů v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi], jež se použijí k vyhrazení likvidity.

2.   [Vlož, přichází-li v úvahu: Na účtech PM není dovolen záporný zůstatek.]

3.   [Vlož, přichází-li v úvahu: Na začátku a na konci obchodního dne musí být na účtech PM nulový zůstatek. Má se za to, že účastníci dali [vlož název centrální banky] pokyn k převodu zůstatku ke konci obchodního dne na účet, který účastník určí.]

4.   [Vlož, přichází-li v úvahu: Na začátku následujícího obchodního dne se tento zůstatek zpětně převede na účet PM účastníka].

5.   Účty PM a jejich podúčty se neúročí, ledaže by se používaly k držení minimálních rezerv. V tomto případě se výpočet a platba úroků z držených minimálních rezerv řídí nařízením Rady (ES) č. 2531/98 ze dne 23. listopadu 1998 o uplatňování minimálních rezerv Evropskou centrální bankou (9) a nařízením Evropské centrální banky (ES) č. 1745/2003 ze dne 12. září 2003 o uplatňování minimálních rezerv (ECB/2003/9) (10).

6.   Kromě zúčtování platebních příkazů v platebním modulu lze účet PM použít k zúčtování platebních příkazů ve prospěch a na vrub domácích účtů podle pravidel stanovených [vlož název centrální banky].

7.   Pro získání informací o své likvidní pozici použijí účastníci ICM. Účastníkovi, který si tuto službu zvolil, zasílá [vlož název centrální banky] denní výpis z účtu.

Článek 13

Druhy platebních příkazů

Platebními příkazy pro účely TARGET2 jsou:

a)

příkazy k úhradě;

b)

příkazy k přímému inkasu provedené na základě souhlasu s přímým inkasem a

c)

příkazy k převodu likvidity.

Článek 14

Přijetí a odmítnutí platebních příkazů

1.   Platební příkazy zadané účastníky se považují za přijaté [vlož název centrální banky], pokud:

a)

je platební zpráva v souladu s pravidly stanovenými poskytovatelem síťových služeb;

b)

je platební zpráva v souladu s pravidly a podmínkami formátování platnými v rámci TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a úspěšně projde kontrolou dvojího zadání ve smyslu dodatku I a

c)

je dán výslovný souhlas centrální banky účastníka (plátce či příjemce), jehož účast byla pozastavena.

2.   [Vlož název centrální banky] ihned odmítne platební příkaz, který nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1. [Vlož název centrální banky] uvědomí účastníka o odmítnutí platebního příkazu v souladu s dodatkem I.

3.   SSP určí časovou značku („timestamp“) pro zpracování platebních příkazů podle času, kdy obdrží a přijme platební příkaz.

Článek 15

Pravidla pro stanovení priority

1.   Účastníci, kteří dávají platební příkaz, označí každý platební příkaz jedním z uvedených způsobů:

a)

běžný platební příkaz (priorita 2);

b)

urgentní platební příkaz (priorita 1) nebo

c)

velmi urgentní platební příkaz (priorita 0).

Pokud v platebním příkazu není vyznačena priorita, považuje se za běžný platební příkaz.

2.   Platební příkaz mohou za velmi urgentní označit pouze:

a)

centrální banky a

b)

účastníci, jedná-li se o platby ve prospěch a na vrub CLS International Bank a převody likvidity v souvislosti se zúčtováním přidružených systémů za použití rozhraní přidruženého systému.

Veškeré převodní příkazy, které přidružený systém zadá prostřednictvím rozhraní přidruženého systému za účelem připsání určité částky ve prospěch či na vrub účtů PM účastníků, se považují za velmi urgentní platební příkazy.

3.   Příkazy k převodu likvidity iniciované prostřednictvím ICM jsou urgentními platebními příkazy.

4.   Prioritu urgentních a běžných platebních příkazů může plátce prostřednictvím ICM s okamžitou účinností změnit. Prioritu velmi urgentního platebního příkazu nelze změnit.

Článek 16

Limity pro použití likvidity

1.   Účastník může omezit použití disponibilní likvidity pro platební příkazy ve vztahu k ostatním účastníkům TARGET2 kromě centrálních bank, a to stanovením dvoustranných či vícestranných limitů. Tyto limity lze stanovit pouze pro běžné platební příkazy.

2.   Limity může stanovit jen skupina AL jako celek, nebo je lze stanovit ve vztahu k této skupině jen jako celku. Limity nelze stanovit ve vztahu k jedinému účtu PM člena skupiny AL; limity nemohou stanovit ani členové skupiny AL vůči sobě navzájem.

3.   Tím, že stanoví dvoustranný limit, dává účastník [vlož název centrální banky] pokyn, aby přijatý platební příkaz nebyl zúčtován, pokud by součet běžných platebních příkazů účastníka odcházejících ve prospěch účtu PM jiného účastníka TARGET2, po odečtení součtu veškerých urgentních a běžných plateb přicházejících z účtu PM tohoto účastníka TARGET2 přesáhl tento dvoustranný limit.

4.   Pro jakýkoli vztah, na nějž se nevztahuje dvoustranný limit, může účastník stanovit vícestranný limit. Vícestranný limit lze stanovit pouze za předpokladu, že účastník stanovil alespoň jeden dvoustranný limit. Pokud účastník stanoví vícestranný limit, dává [vlož název centrální banky] pokyn, aby přijatý platební příkaz nebyl zúčtován, pokud by součet běžných platebních příkazů účastníka odcházejících ve prospěch účtů PM všech účastníků TARGET2, vůči nimž nebyl stanoven dvoustranný limit, po odečtení součtu veškerých urgentních a běžných plateb přicházejících z těchto účtů PM přesáhl tento vícestranný limit.

5.   Nejnižší přípustná výše limitu činí 1 milion EUR. Na dvoustranný či vícestranný limit s nulovou hodnotou se nahlíží tak, jako by limit nebyl stanoven. Limity v rozmezí od nuly do 1 milionu EUR nelze stanovit.

6.   Limity lze prostřednictvím ICM v reálném čase měnit, a to s okamžitou účinností či s účinností od následujícího obchodního dne. Byl-li limit změněn na nulu, nelze jej v týž obchodní den znovu změnit. Stanovení nového dvoustranného či vícestranného limitu je účinné až od následujícího obchodního dne.

Článek 17

Rezervování likvidity

1.   Účastníci si mohou prostřednictvím ICM rezervovat likviditu pro velmi urgentní nebo urgentní platební příkazy.

2.   Správce skupiny AL může rezervovat likviditu jen pro skupinu AL jako celek. Likviditu nelze rezervovat pro jednotlivé účty v rámci skupiny AL.

3.   Tím, že žádá o rezervování určité částky likvidity pro velmi urgentní platební příkazy, dává účastník [vlož název centrální banky] pokyn, aby provedla zúčtování urgentních a běžných platebních příkazů jen tehdy, je-li na jeho účtu PM disponibilní likvidita i po odečtení částky rezervované pro velmi urgentní platební příkazy.

4.   Tím, že žádá o rezervování určité částky likvidity pro urgentní platební příkazy, dává účastník [vlož název centrální banky] pokyn, aby provedla zúčtování běžných platebních příkazů jen tehdy, je-li na jeho účtu PM disponibilní likvidita i po odečtení částky rezervované pro urgentní a velmi urgentní platební příkazy.

5.   Po obdržení žádosti o rezervování likvidity [vlož název centrální banky] ověří, zda je výše likvidity na účtu PM účastníka dostatečná k rezervování likvidity. Pokud tomu tak není, rezervuje se pouze likvidita, která je na účtu PM k dispozici. Zbytek požadované likvidity se rezervuje, jakmile bude dodatečná likvidita k dispozici.

6.   Výši rezervované likvidity lze změnit. Účastníci mohou prostřednictvím ICM žádat o rezervování nových částek likvidity s okamžitou účinností či s účinností od následujícího obchodního dne.

Článek 17a

Trvalé pokyny k rezervování likvidity a vyhrazení likvidity

1.   Účastníci mohou prostřednictvím ICM předem vymezit částku likvidity, která je rezervována pro velmi urgentní nebo urgentní platební příkazy. Takový trvalý pokyn nebo jeho změna platí od následujícího obchodního dne.

2.   Účastníci mohou prostřednictvím ICM předem vymezit částku likvidity, která je vyhrazena pro zúčtování přidružených systémů. Takový trvalý pokyn nebo jeho změna platí od následujícího obchodního dne. Má se za to, že účastníci dali [vlož název centrální banky] pokyn, aby jejich jménem rezervovala likviditu, pokud to příslušný přidružený systém požaduje.

Článek 18

Stanovení doby zúčtování

1.   Účastník, který dává platební příkaz, může stanovit dobu zúčtování platebního příkazu v průběhu obchodního dne pomocí ukazatele nejdřívější doby zatížení účtu nebo ukazatele nejpozdější doby zatížení účtu.

2.   Je-li použit ukazatel nejdřívější doby zatížení účtu, přijatý platební příkaz se uloží a předá se do vstupního zpracování až v uvedenou dobu.

3.   Je-li použit ukazatel nejpozdější doby zatížení účtu, přijatý platební příkaz se vrátí jako nezúčtovaný, nelze-li jej zúčtovat do uvedené doby zatížení účtu. Účastníkovi, který dává platební příkaz, se zašle automatické oznámení prostřednictvím ICM 15 minut před stanovenou dobou zatížení účtu. Účastník, který dává platební příkaz, může ukazatel nejpozdější doby zatížení účtu též použít jen jako varovný ukazatel. V těchto případech se předmětný platební příkaz nevrací.

4.   Účastníci, kteří dávají platební příkaz, mohou ukazatel nejdřívější doby zatížení účtu a ukazatel nejpozdější doby zatížení účtu změnit prostřednictvím ICM.

5.   Další technické podrobnosti jsou uvedeny v dodatku I.

Článek 19

Platební příkazy zadané předem

1.   Platební příkazy lze zadat až pět pracovních dnů před stanoveným dnem zúčtování (platební příkazy před splatností).

2.   Platební příkazy před splatností se přijmou a předají do vstupního zpracování v den, který stanovil účastník, jenž dává platební příkaz, na počátku denního zpracování ve smyslu dodatku V. Platební příkazy před splatností se umístí před platební příkazy téže priority.

3.   Na platební příkazy před splatností se obdobně použije čl. 15 odst. 3, čl. 22 odst. 2 a čl. 29 odst. 1 písm. a).

Článek 20

Zúčtování platebních příkazů ve vstupním zpracování

1.   S výjimkou případů, kdy účastník, který dává platební příkaz, uvedl dobu zúčtování způsobem popsaným v článku 18, se přijaté platební příkazy zúčtovávají ihned nebo nejpozději do konce obchodního dne, kdy byly přijaty, za předpokladu, že na účtu PM plátce jsou k dispozici dostatečné peněžní prostředky, přičemž se zohlední případné limity pro použití likvidity a rezervování likvidity ve smyslu článků 16 a 17.

2.   Financování může být poskytnuto formou:

a)

disponibilní likvidity na účtu PM nebo

b)

příchozích plateb od jiných účastníků TARGET2 s výhradou příslušných optimalizačních postupů.

3.   V případě velmi urgentních platebních příkazů se uplatňuje pravidlo „first in, first out“ (FIFO). To znamená, že tyto velmi urgentní platební příkazy se zúčtují chronologicky. Urgentní a běžné platební příkazy se nezúčtují, dokud se ve frontě nacházejí velmi urgentní platební příkazy.

4.   Pravidlo FIFO se uplatňuje rovněž v případě urgentních platebních příkazů. Běžné platební příkazy se nezúčtují, dokud se ve frontě nacházejí urgentní a velmi urgentní platební příkazy.

5.   Odchylně od odstavců 3 a 4 lze platební příkazy s nižší prioritou (či se stejnou prioritou, avšak přijaté později) zúčtovat před platebními příkazy s vyšší prioritou (či se stejnou prioritou, avšak přijatými dříve), pokud by došlo k započtení částek platebních příkazů s nižší prioritou vůči částkám plateb, které mají přijít, a došlo tak ke zvýšení likvidity plátce.

6.   Běžné platební příkazy se zúčtují, aniž by se uplatnilo pravidlo FIFO. To znamená, že tyto platební příkazy mohou být zúčtovány ihned (nezávisle na ostatních běžných platbách, které byly přijaty dříve a které jsou ve frontě), a že tedy mohou porušit pravidlo FIFO za předpokladu, že jsou k dispozici dostatečné peněžní prostředky.

7.   Další podrobnosti o zúčtování platebních příkazů ve vstupním zpracování jsou uvedeny v dodatku I.

Článek 21

Zúčtování a vrácení platebních příkazů ve frontě

1.   Platební příkazy, které nejsou zúčtovány ihned ve vstupním zpracování, se umístí do fronty podle priority určené příslušným účastníkem podle článku 15.

2.   S cílem optimalizovat zúčtování platebních příkazů ve frontě může [vlož název centrální banky] použít optimalizační postupy uvedené v dodatku I.

3.   S výjimkou velmi urgentních platebních příkazů může plátce prostřednictvím ICM změnit pořadí platebních příkazů ve frontě. Platební příkazy lze s okamžitou účinností přesouvat na začátek či na konec příslušné fronty kdykoli v průběhu denního zpracování ve smyslu dodatku V.

4.   Na žádost plátce může [vlož název centrální banky] nebo v případě skupiny AL centrální banka správce skupiny AL rozhodnout o změně pořadí velmi urgentního platebního příkazu (s výjimkou velmi urgentních platebních příkazů v souvislosti se zúčtovacími postupy č. 5 a 6) za předpokladu, že tato změna neovlivní plynulé zúčtování ze strany přidružených systémů v TARGET2 nebo jinak nezpůsobí systémové riziko.

5.   Příkazy k převodu likvidity zadané v ICM se okamžitě vrátí jako nezúčtované, není-li k dispozici dostatečná likvidita. Ostatní platební příkazy se vrátí jako nezúčtované, nelze-li je zúčtovat do uzávěrky pro příslušný druh zpráv ve smyslu dodatku V.

Článek 22

Vložení platebních příkazů do systému a jejich neodvolatelnost

1.   Pro účely čl. 3 odst. 1 první věty směrnice 98/26/ES a [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí tento článek směrnice 98/26/ES] se platební příkazy považují za vložené do TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] v okamžiku, kdy je zatížen účet PM příslušného účastníka.

2.   Platební příkazy lze odvolat až do okamžiku, kdy jsou vloženy do TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] v souladu s odstavcem 1. Platební příkazy, které jsou zahrnuty v algoritmu ve smyslu dodatku I, nelze po dobu, kdy tento algoritmus běží, odvolat.

HLAVA V

SDRUŽOVÁNÍ LIKVIDITY

Článek 23

Režimy sdružování likvidity

[Vlož název centrální banky] nabízí režim souhrnných informací o účtu (CAI) a režim agregované likvidity (AL).

Článek 24

Režim souhrnných informací o účtu

1.   Režim CAI mohou používat:

a)

úvěrová instituce nebo její pobočky (bez ohledu na to, zda se tyto subjekty účastní stejného systému, který je součástí TARGET2) za podmínky, že dotčené subjekty mají několik účtů PM označených různými kódy BIC, nebo

b)

dvě nebo více úvěrových institucí, jež patří do stejné skupiny, nebo jejich pobočky, přičemž každý z těchto subjektů má jeden či více účtů PM označených různými kódy BIC.

2.

a)

V režimu CAI se každému z členů skupiny CAI a jejich příslušným centrálním bankám poskytne seznam účtů PM členů skupiny a dále tyto informace, které jsou konsolidovány na úrovni skupiny CAI:

i)

vnitrodenní úvěry (přichází-li v úvahu),

ii)

zůstatky včetně zůstatků na podúčtech,

iii)

obrat,

iv)

zúčtované platby,

v)

platební příkazy nacházející se ve frontě.

b)

Správce skupiny CAI a jeho příslušná centrální banka mají přístup k informacím o každé z výše uvedených položek ve vztahu k jakémukoli účtu PM skupiny CAI.

c)

Informace uvedené v tomto odstavci se poskytují prostřednictvím ICM.

3.   Správce skupiny CAI je oprávněn dát prostřednictvím ICM pokyn k převodům likvidity mezi účty PM, včetně jejich podúčtů, které patří do stejné skupiny CAI.

4.   Skupina CAI může rovněž zahrnovat účty PM, které jsou součástí skupiny AL. V tomto případě jsou všechny účty PM skupiny AL součástí skupiny CAI.

5.   Je-li jeden či více účtů PM současně součástí skupiny AL a skupiny CAI (ve které jsou další účty PM), mají ve vztazích v rámci skupiny AL přednost pravidla, která platí pro skupinu AL.

6.   Skupina CAI, která zahrnuje účty PM skupiny AL, může jmenovat správce skupiny CAI, který není správcem skupiny AL.

7.   Postup k získání oprávnění užívat režim AL, který je stanoven v čl. 25 odst. 4 a 5, se uplatní obdobně i k získání oprávnění užívat režim CAI. Správce skupiny CAI nezašle vyhotovenou dohodu o režimu CAI řídící národní centrální bance.

Článek 25

Režim agregované likvidity

1.   Režim AL mohou užívat:

a)

úvěrová instituce nebo její pobočky (bez ohledu na to, zda se tyto subjekty účastní stejného systému, který je součástí TARGET2) za podmínky, že dotčené subjekty jsou usazeny v eurozóně a mají několik účtů PM označených různými kódy BIC;

b)

pobočky úvěrové instituce usazené v eurozóně (bez ohledu na to, zda se účastní stejného systému, který je součástí TARGET2), přičemž úvěrová instituce je usazená mimo eurozónu, za podmínky, že tyto pobočky mají několik účtů PM, které jsou označeny různými kódy BIC, nebo

c)

dvě nebo více úvěrových institucí uvedených v písmenu a) nebo pobočky uvedené v písmenu b), jež patří do téže skupiny.

V každém případě uvedeném v písmenech a) až c) je rovněž podmínkou, aby dotčené subjekty uzavřely ujednání o vnitrodenním úvěru s příslušnou centrální bankou eurozóny.

2.   V režimu AL se pro účely kontroly, zda je platební příkaz dostatečně krytý, agreguje disponibilní likvidita na účtech PM všech členů skupiny AL. Bez ohledu na výše uvedené se dvoustranný vztah mezi členem skupiny AL a jeho národní centrální bankou AL, pokud jde o účet PM, i nadále řídí ujednáními příslušného systému, který je součástí TARGET2, s výhradou změn uvedených v dohodě AL. Vnitrodenní úvěr poskytnutý kterémukoli členovi skupiny AL na jeho účet PM může být zajištěn disponibilní likviditou na jiných účtech PM tohoto člena skupiny AL nebo na účtech PM jiných členů skupiny AL vedených u téže nebo jiné národní centrální banky AL.

3.   Jeden či více účastníků TARGET2, kteří splňují podmínky uvedené v odstavci 1, uzavřou za účelem používání režimu AL dohodu AL s [vlož název centrální banky] a případně s jinými centrálními bankami systémů, které jsou součástí TARGET2, jichž se účastní ostatní členové skupiny AL. Účastník TARGET2 může v souvislosti s konkrétním účtem PM uzavřít jen jednu dohodu AL. Dohoda AL musí být v souladu s příslušným vzorem v dodatku VII.

4.   Každá skupina AL určí správce skupiny AL. Má-li skupina AL jen jednoho účastníka, vystupuje tento účastník jako správce skupiny AL. Správce skupiny AL zašle řídící národní centrální bance písemnou žádost o používání režimu AL (která obsahuje formuláře pro shromažďování statických údajů poskytnuté [vlož název centrální banky]) spolu s dohodou AL vyhotovenou na základě vzoru poskytnutého řídící národní centrální bankou. Ostatní členové skupiny AL zašlou písemné žádosti (s formuláři pro shromažďování statických údajů poskytnutými [vlož název centrální banky]) svým příslušným národním centrálním bankám AL. Řídící národní centrální banka může požádat o dodatečné informace nebo dokumenty, které považuje za potřebné pro rozhodnutí o žádosti. Řídící národní centrální banka může kromě toho se souhlasem ostatních národních centrálních bank AL požadovat, aby do dohody AL byla vložena dodatečná ustanovení, která považuje za vhodná pro zajištění řádného a včasného plnění stávajících nebo budoucích závazků všech členů skupiny AL vůči národní centrální bance AL.

5.   Řídící národní centrální banka ověří, zda žadatelé splňují požadavky na vytvoření skupiny AL a zda byla dohoda AL řádně vyhotovena. Za tímto účelem se řídící národní centrální banka může obrátit na národní centrální banky AL. Rozhodnutí řídící národní centrální banky se zašle v písemné podobě správci skupiny AL do jednoho měsíce od přijetí žádosti uvedené v odstavci 4 řídící národní centrální bankou, nebo vyžádá-li si řídící národní centrální banka dodatečné informace, do jednoho měsíce od přijetí těchto informací řídící národní centrální bankou. Zamítavé rozhodnutí musí obsahovat odůvodnění.

6.   Členové skupiny AL mají automaticky přístup k režimu CAI.

7.   V rámci skupiny AL se přístup k informacím a veškerým interaktivním kontrolním opatřením uskutečňuje prostřednictvím ICM.

[Vlož, přichází-li v úvahu:

Článek 25a

Zástava/vymáhání

1.   Stávající a budoucí pohledávky [vlož název centrální banky] vyplývající z právního vztahu mezi členem skupiny AL a [vlož název centrální banky], které jsou zajištěny [vlož příslušný pojem: zástava /„floating charge“] podle čl. 36 odst. 1 a 2 těchto podmínek, zahrnují pohledávky [vlož název centrální banky] za tímto členem skupiny AL, které vyplývají z dohody AL mezi nimi.

2.   [Vlož, vyžadují-li to právní předpisy příslušné země: Aniž by byla dotčena dohoda AL, tato zástava nebrání účastníkovi v používání peněžních prostředků uložených na jeho účtech PM během obchodního dne.]

3.   [Vlož, vyžadují-li to právní předpisy příslušné země: Zvláštní ustanovení o vyhrazení peněžních prostředků: Člen skupiny AL vyhradí peněžní prostředky na svém účtu PM ke splnění všech svých závazků vyplývajících z [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky].]

[Přichází-li to v úvahu a vyžadují-li to právní předpisy příslušné země:

Článek 25b

Realizace zástavního práva

Nastane-li rozhodná událost pro vymáhání, má [vlož název centrální banky] neomezené právo na realizaci zástavního práva bez předchozího oznámení. [Vlož, považuje-li se to na základě právních předpisů příslušné země za vhodné: v souladu s [vlož příslušná ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se řídí realizace zástavního práva].]

[Přichází-li to v úvahu a vyžadují-li to právní předpisy příslušné země:

Článek 25c

Realizace zajištění

Nastane-li rozhodná událost pro vymáhání, má [vlož název centrální banky] právo na realizaci zajištění podle článku 36.]

Článek 26

Započtení pohledávek podle čl. 36 odst. 4 a 5

Nastane-li rozhodná událost pro vymáhání, veškeré pohledávky [vlož název centrální banky] vůči tomuto členovi skupiny AL se stanou automaticky a okamžitě splatnými a vztahuje se na ně čl. 36 odst. 4 a 5 těchto podmínek.

HLAVA VI

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY A NOUZOVÉ POSTUPY

Článek 27

Postupy k zajištění kontinuity provozu a nouzové postupy

V případě mimořádné vnější události či jakékoli jiné události, která má vliv na provoz SSP, se uplatní postupy k zajištění kontinuity provozu a nouzové postupy uvedené v dodatku IV.

Článek 28

Bezpečnostní požadavky

1.   Účastníci zavedou náležité kontrolní bezpečnostní mechanismy na ochranu svých systémů před nepovoleným přístupem a zneužitím. Účastníci nesou výlučnou odpovědnost za náležitou ochranu důvěrnosti, integrity a dostupnosti svých systémů.

2.   Účastníci informují [vlož název centrální banky] o všech událostech, které nastanou v jejich technické infrastruktuře a které souvisejí s bezpečností, a v případě potřeby též o událostech, které nastanou v technické infrastruktuře poskytovatelů, kteří jsou třetími stranami. [Vlož název centrální banky] může požadovat další informace o události a, je-li to nezbytné, požadovat, aby účastník přijal náležitá opatření s cílem zabránit opětovnému výskytu takové události.

3.   [Vlož název centrální banky] může stanovit další bezpečnostní požadavky pro všechny účastníky nebo pro účastníky, které [vlož název centrální banky] považuje za kriticky důležité.

HLAVA VII

INFORMAČNÍ A KONTROLNÍ MODUL

Článek 29

Použití ICM

1.   ICM:

a)

umožňuje účastníkům přístup k informacím, které se týkají jejich účtů, a správu likvidity;

b)

může být použit k zadávání příkazů k převodu likvidity a

c)

umožňuje účastníkům zadávat záložní platby k přerozdělení likvidity a záložní nouzové platby v případě selhání platební infrastruktury účastníka.

2.   Další technické podrobnosti týkající se ICM jsou uvedeny v dodatku I.

HLAVA VIII

ODŠKODNĚNÍ, ÚPRAVA ODPOVĚDNOSTI A DŮKAZY

Článek 30

Systém odškodnění

Nelze-li platební příkaz z důvodu technické poruchy TARGET2 zúčtovat v tentýž obchodní den, kdy byl přijat, nabídne [vlož název centrální banky] dotčeným přímým účastníkům odškodnění v souladu se zvláštním postupem stanoveným v dodatku II.

Článek 31

Úprava odpovědnosti

1.   Při plnění svých povinností podle těchto podmínek jsou [vlož název centrální banky] a účastníci vázáni obecnou povinností navzájem jednat s náležitou péčí.

2.   Dojde-li k podvodu (včetně úmyslného jednání) nebo k hrubé nedbalosti, odpovídá [vlož název centrální banky] účastníkům za veškeré ztráty, jež vznikly z provozování TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi]. Pokud jde o případy běžné nedbalosti, odpovídá [vlož název centrální banky] pouze za přímé ztráty účastníka, tj. za částku předmětné transakce a za úroky ušlé z této částky s vyloučením následných ztrát.

3.   [Vlož název centrální banky] neodpovídá za ztráty, k nimž došlo v důsledku poruchy či výpadku technické infrastruktury (včetně počítačové infrastruktury, programů, dat, aplikací či sítí [vlož název centrální banky]), pokud k této poruše či výpadku dojde i přesto, že [vlož název centrální banky] přijala opatření, která jsou odůvodněně nezbytná k ochraně této infrastruktury proti poruše či výpadku a k odstranění následků této poruchy či výpadku (včetně zejména zahájení a dokončení postupů k zajištění kontinuity provozu a nouzových postupů uvedených v dodatku IV).

4.   [Vlož název centrální banky] neodpovídá:

a)

za ztrátu způsobenou účastníkem nebo

b)

za ztrátu, která vznikla v důsledku vnějších událostí, jež [vlož název centrální banky] nemohla rozumně ovlivnit (force majeure).

5.   Bez ohledu na [vlož ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES (11), platí odstavce 1 až 4 v rozsahu, v jakém lze odpovědnost [vlož název centrální banky] vyloučit.

6.   [Vlož název centrální banky] a účastníci přijmou veškerá přiměřená a možná opatření ke zmírnění škody či ztráty ve smyslu tohoto článku.

7.   [Vlož název centrální banky] může při plnění některých nebo všech povinností podle těchto podmínek pověřit třetí osoby, aby jednaly jejím jménem, zejména poskytovatele telekomunikačních či jiných síťových služeb či jiné subjekty, je-li to třeba ke splnění povinností [vlož název centrální banky] nebo je to v souladu s obchodními zvyklostmi. Povinnost [vlož název centrální banky] je omezena na řádný výběr a pověření těchto třetích osob, přičemž odpovědnost [vlož název centrální banky] je odpovídajícím způsobem omezena. Pro účely tohoto odstavce se národní centrální banky poskytující SSP nepovažují za třetí osoby.

Článek 32

Důkazy

1.   Nestanoví-li tyto podmínky jinak, zasílají se všechny platební a jiné zprávy týkající se zpracování plateb v souvislosti s TARGET2 (jako např. potvrzení o připsání na vrub či ve prospěch účtu či výpisy z účtu) mezi [vlož název centrální banky] a účastníky prostřednictvím poskytovatele síťových služeb.

2.   Elektronické či písemné záznamy zpráv, které uchovává [vlož název centrální banky] či poskytovatel síťových služeb, se považují za důkaz plateb zpracovaných [vlož název centrální banky]. Uložená či vytištěná verze původní zprávy poskytovatele síťových služeb se považuje za důkaz bez ohledu na formu původní zprávy.

3.   Selže-li účastníkovo spojení s poskytovatelem síťových služeb, použije účastník alternativní způsob přenosu zpráv, který je stanoven v dodatku IV. V těchto případech má uložená či vytištěná verze zprávy [vlož název centrální banky] stejnou důkazní sílu jako původní zpráva bez ohledu na její formu.

4.   [Vlož odkaz na centrální banku] vede úplné záznamy platebních příkazů, které účastníci zadali, či plateb, jež účastníci přijali, po dobu [vlož dobu požadovanou příslušnými vnitrostátními právními předpisy] od okamžiku, kdy byly uvedené platební příkazy zadány či platby přijaty, s tím, že tyto záznamy pokrývají dobu minimálně pěti let u takových účastníků TARGET2, kteří podléhají nepřetržitému sledování na základě restriktivních opatření přijatých Radou Evropské unie nebo členským státem, anebo i delší dobu, pokud tak vyžadují zvláštní právní předpisy.

5.   Účetní knihy a jiné záznamy [vlož název centrální banky] (uchovávané v papírové podobě, na mikrofilmu, mikrofiši, formou elektronického či magnetického záznamu či v jiné mechanicky reprodukovatelné formě nebo jiným způsobem) se považují za důkaz závazků účastníků a skutečností a událostí, jichž se strany dovolávají.

HLAVA IX

UKONČENÍ ÚČASTI A ZRUŠENÍ ÚČTŮ

Článek 33

Délka účasti a řádné ukončení účasti

1.   Aniž je dotčen článek 34, je účast v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] na dobu neurčitou.

2.   Účastník může svou účast v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] kdykoli ukončit formou výpovědi s výpovědní dobou v délce 14 obchodních dnů, nedohodne-li se s [vlož název centrální banky] na kratší výpovědní době.

3.   [Vlož název centrální banky] může účastníkovu účast v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku] kdykoli ukončit, a to formou výpovědi s výpovědní dobou v délce tří měsíců, nedohodne-li se s tímto účastníkem na jiné výpovědní době.

4.   V případě ukončení účasti zůstává povinnost zachovávat mlčenlivost podle článku 38 v platnosti po dobu pěti let ode dne ukončení účasti.

5.   Jakmile je účast ukončena, účty PM dotčeného účastníka se zruší v souladu s článkem 35.

Článek 34

Pozastavení a mimořádné ukončení účasti

1.   Účast účastníka v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] se neprodleně a bez předchozího oznámení ukončí nebo pozastaví, nastane-li některý z těchto případů porušení povinnosti:

a)

zahájení úpadkového řízení nebo

b)

účastník přestane splňovat podmínky přístupu stanovené v článku 4.

2.   [Vlož název centrální banky] může bez předchozího oznámení účastníkovu účast v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] ukončit nebo pozastavit, pokud:

a)

nastane alespoň jeden nebo více případů porušení povinnosti (jiný než případy uvedené v odstavci 1);

b)

účastník podstatně porušuje tyto podmínky;

c)

účastník neplní některý z podstatných závazků vůči [vlož název centrální banky];

d)

byl účastník vyloučen z TARGET2 CUG nebo jeho účast v TARGET2 CUG zanikla jiným způsobem;

e)

nastane jiná událost, která se týká účastníka a která by dle posouzení [vlož název centrální banky] ohrožovala celkovou stabilitu, spolehlivost a bezpečnost TARGET2 [vlož odkaz na centrální banku/zemi] nebo jiného systému, který je součástí TARGET2, nebo by ohrožovala plnění úkolů [vlož název centrální banky] uvedených v [vlož odkaz na příslušné vnitrostátní právní předpisy] a ve statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky anebo představuje riziko z hlediska obezřetnosti, nebo

f)

národní centrální banka pozastaví nebo ukončí přístup účastníka k vnitrodennímu úvěru podle odstavce 12 přílohy III.

3.   Při výkonu svého uvážení podle odstavce 2 [vlož název centrální banky] vezme mimo jiné v úvahu závažnost případu porušení povinnosti či událostí uvedených v písmenech a) až c).

4.

a)

Pokud [vlož název centrální banky] účast účastníka v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] podle odstavce 1 nebo 2 pozastaví nebo ukončí, [vlož název centrální banky] neprodleně informuje o tomto pozastavení nebo ukončení účasti tohoto účastníka, další centrální banky a další účastníky prostřednictvím zprávy vysílané ICM.

b)

Pokud [vlož název centrální banky] informuje jiná centrální banka o pozastavení či ukončení účasti účastníka v systému, který je součástí TARGET2, [vlož název centrální banky] neprodleně informuje své účastníky o tomto pozastavení či ukončení účasti prostřednictvím zprávy vysílané ICM.

c)

Jakmile účastníci obdrží zprávu vysílanou ICM, má se za to, že byli informováni o ukončení/pozastavení účasti účastníka v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] nebo jiném systému, který je součástí TARGET2. Účastníci nesou všechny ztráty vzniklé v důsledku zadání platebního příkazu účastníkům, jejichž účast byla pozastavena nebo ukončena, pokud byl tento platební příkaz zadán do TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] po obdržení zprávy vysílané ICM.

5.   Po ukončení účasti účastníka nepřijme TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] od tohoto účastníka žádný nový platební příkaz. Platební příkazy ve frontě, platební příkazy před splatností nebo nové platební příkazy ve prospěch tohoto účastníka se vrátí.

6.   Je-li účast účastníka v TARGET 2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] pozastavena, všechny příchozí příkazy ve prospěch a na vrub tohoto účastníka se uloží a předají do vstupního zpracování až poté, co je centrální banka dotčeného účastníka výslovně přijme.

Článek 35

Zrušení účtů PM

1.   Účastníci mohou své účty PM kdykoli zrušit, oznámí-li to [vlož název centrální banky] 14 obchodních dnů předem.

2.   Dojde-li k ukončení účasti podle článku 33 nebo 34, [vlož název centrální banky] zruší účty PM příslušného účastníka poté, co

a)

zúčtuje či vrátí platební příkazy ve frontě a

b)

uplatní své zástavní právo a právo na započtení podle článku 36.

HLAVA X

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 36

Zástavní právo [vlož název centrální banky] a její právo na započtení

1.   [Vlož, přichází-li v úvahu: [Vlož název centrální banky] má zástavní právo k stávajícím a budoucím kladným zůstatkům na účtech PM účastníka, kterým zajistí stávající a budoucí pohledávky vyplývající z právního vztahu mezi těmito stranami.]

1a.   [Vlož, přichází-li v úvahu: Stávající a budoucí pohledávky účastníka za [vlož název centrální banky], které vyplývají z kladného zůstatku na účtu PM, se převedou na [vlož název centrální banky] jako zajištění (tj. fiduciární převod) stávající nebo budoucí pohledávky [vlož název centrální banky] za účastníkem vyplývající z [vlož odkaz na opatření, kterým se provádějí tyto podmínky]. Toto zajištění je zřízeno samým připsáním prostředků ve prospěch účtu PM účastníka.]

1b.   [Vlož, přichází-li v úvahu: [Vlož název centrální banky] má k stávajícím a budoucím kladným zůstatkům na účtech PM účastníka „floating charge“, kterým zajistí stávající a budoucí pohledávky vyplývající z právního vztahu mezi těmito stranami.]

2.   [Vlož, přichází-li v úvahu: Právo uvedené v odstavci 1 [vlož název centrální banky] náleží i tehdy, pokud jsou její pohledávky pouze podmíněné či se dosud nestaly splatnými.]

3.   [Vlož, přichází-li v úvahu: Účastník, který jedná jako majitel účtu PM, tímto uznává zřízení zástavního práva ve prospěch [vlož název centrální banky], u níž byl tento účet zřízen; toto uznání představuje poskytnutí aktiv daných do zástavy [vlož název centrální banky] tak, jak je to upraveno [vlož příslušné národní přídavné jméno] právem. Všechny částky placené na účet PM, jehož zůstatek je zastaven, jsou samou skutečností zaplacení neodvolatelně a bez jakéhokoli omezení zastaveny jako zajištění úplného splnění zajištěných závazků.]

4.   Nastane-li:

a)

případ porušení povinnosti uvedený v čl. 34 odst. 1 nebo

b)

jakýkoli jiný případ porušení povinnosti nebo jiná skutečnost ve smyslu čl. 34 odst. 2, které vedly k ukončení či pozastavení účasti účastníka, všechny závazky účastníka se bez ohledu na zahájení úpadkového řízení vůči účastníkovi a bez ohledu na postoupení, soudní či jiné obstavení nebo jiné naložení s právy účastníka nebo ve vztahu k nim stanou automaticky a okamžitě splatnými, a to bez předchozího oznámení a aniž by byl třeba předchozí souhlas jakéhokoli orgánu. Vzájemné pohledávky účastníka a [vlož název centrální banky] se navíc automaticky vzájemně započítají a ta strana, která dluží vyšší částku, zaplatí druhé straně rozdíl.

5.   [Vlož název centrální banky] oznámí účastníkovi započtení podle odstavce 4 ihned po jeho uskutečnění.

6.   [Vlož název centrální banky] je oprávněna bez předchozího oznámení odepsat z účtu PM účastníka jakoukoli částku, kterou účastník [vlož název centrální banky] dluží na základě právního vztahu mezi účastníkem a [vlož název centrální banky].

Článek 37

Zástavní práva k peněžním prostředkům na podúčtech

1.   [Vlož název centrální banky] má [vlož odkaz na metodu zajištění podle rozhodného právního řádu] k zůstatku na podúčtu účastníka, který byl zřízen k zúčtování převodních příkazů souvisejících s přidruženým systémem podle ujednání mezi příslušným přidruženým systémem a jeho centrální bankou. Tento zůstatek slouží k zajištění závazku uvedeného v odstavci 7, jejž má účastník v souvislosti s tímto zúčtováním vůči [vlož název centrální banky].

2.   [Vlož název centrální banky] zmrazí zůstatek na podúčtu účastníka na základě oznámení přidruženého systému (prostřednictvím zprávy o zahájení cyklu („start-of-cycle“)). [Vlož název centrální banky] poté případně zvýší nebo sníží zmrazený zůstatek připsáním plateb ze zúčtování mezi systémy ve prospěch nebo na vrub podúčtu či připsáním převedené likvidity na podúčet. Toto zmrazení zaniká, jakmile jí přidružený systém zašle oznámení (prostřednictvím zprávy o ukončení cyklu („end-of-cycle“)).

3.   Potvrzením zmrazení zůstatku na podúčtu účastníka [vlož název centrální banky] zaručuje přidruženému systému platbu do výše tohoto konkrétního zůstatku. Potvrzením případného zvýšení nebo snížení zmrazeného zůstatku po připsání platby ze zúčtování mezi systémy ve prospěch nebo na vrub podúčtu či připsání převedené likvidity na podúčet se záruka automaticky zvyšuje nebo snižuje o částku připsané platby. Aniž by bylo dotčeno výše uvedené zvýšení nebo snížení záruky, je záruka neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná na první požádání. Není-li [vlož název centrální banky] centrální bankou přidruženého systému, má se za to, že byl [vlož název centrální banky] udělen pokyn k vydání výše uvedené záruky centrální bance přidruženého systému.

4.   Není-li vůči účastníkovi zahájeno úpadkové řízení, zúčtují se převodní příkazy, které souvisejí s přidruženým systémem a jejichž účelem je vyrovnání závazku účastníka v souvislosti se zúčtováním, aniž by byla čerpána záruka a aniž by bylo uplatněno zajišťovací právo k zůstatku na podúčtu účastníka.

5.   V případě úpadku účastníka představuje převodní příkaz, který souvisí s přidruženým systémem a jehož účelem je vyrovnání závazku účastníka v souvislosti se zúčtováním, první žádost o zaplacení na základě záruky; odepsání částky příkazu z podúčtu účastníka (a připsání této částky na technický účet přidruženého systému) tedy zahrnuje splnění závazku [vlož název centrální banky] z poskytnuté záruky i realizaci jejího práva ze zajištění k zůstatku na podúčtu účastníka.

6.   Záruka zaniká v okamžiku, kdy přidružený systém oznámí dokončení zúčtování (prostřednictvím zprávy o ukončení cyklu).

7.   Účastník je povinen [vlož název centrální banky] uhradit jakoukoli platbu, kterou [vlož název centrální banky] na základě této záruky provedla.

Článek 38

Zachovávání mlčenlivosti

1.   [Vlož název centrální banky] zachová mlčenlivost o všech citlivých či tajných informacích včetně informací souvisejících s platbou, technických či organizačních informací týkajících se účastníka či jeho klientů, ledaže účastník nebo jeho klient udělil k zveřejnění těchto informací písemný souhlas [vlož následující větu, pokud to připadá podle vnitrostátního práva v úvahu: nebo toto zveřejnění povoluje či vyžaduje [vlož přídavné jméno odvozené od názvu země] právo].

2.   Odchylně od odstavce 1 účastník souhlasí, že [vlož název centrální banky] může zpřístupnit informace o platbách, technické či organizační informace týkající se účastníka či jeho klientů, jež získala při provozování TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi], jiným centrálním bankám či třetím osobám, jež se podílí na provozování TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi], v rozsahu, který je nezbytný pro efektivní fungování TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi], nebo orgánům dohledu a dozoru členských států a Unie, v rozsahu, který je nezbytný k plnění jejich veřejných úkolů, a za předpokladu, že v žádném z těchto případů není zpřístupnění v rozporu s rozhodným právem. [Vlož název centrální banky] neodpovídá za finanční a obchodní důsledky tohoto zveřejnění.

3.   Odchylně od odstavce 1 a za předpokladu, že to neumožní přímo či nepřímo určit účastníka ani jeho klienty, může [vlož název centrální banky] využít, poskytnout či zveřejnit platební informace týkající se účastníka či jeho klientů pro statistické, historické, vědecké nebo jiné účely při výkonu svých veřejných funkcí nebo v souvislosti s výkonem funkcí jiných veřejnoprávních subjektů, jimž je tato informace poskytnuta.

4.   Informace související s provozováním TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi], k nimž měli účastníci přístup, lze využít pouze pro účely stanovené v těchto podmínkách. Účastníci zachovávají o těchto informacích mlčenlivost, ledaže [vlož název centrální banky] výslovně dala k zveřejnění písemný souhlas. Účastníci zajistí, aby třetí osoby, kterým externě zadávají úkoly nebo které pověřují či smluvně zavazují jako subdodavatele plněním úkolů, jež mají nebo mohou mít dopad na plnění povinností účastníků podle těchto podmínek, byly vázány povinností mlčenlivosti ve smyslu tohoto článku.

5.   [Vlož název centrální banky] je za účelem zúčtování platebních příkazů oprávněna zpracovávat a předávat poskytovateli síťových služeb nezbytné údaje.

Článek 39

Ochrana údajů, předcházení praní peněz, správní nebo omezující opatření a související otázky

1.   Má se za to, že účastníci jsou si vědomi veškerých povinností, které pro ně vyplývají z právních předpisů o ochraně údajů, předcházení praní peněz a financování terorismu, činnostech citlivých z hlediska šíření jaderných zbraní a vývoji nosičů jaderných zbraní, zejména co se týká provádění vhodných opatření týkajících se plateb na vrub nebo ve prospěch jejich účtů PM, a tyto povinnosti plní. Předtím než vstoupí do smluvního vztahu s poskytovatelem síťových služeb, se účastníci také seznámí se zásadami tohoto poskytovatele v oblasti vyhledávání údajů.

2.   Má se za to, že účastníci [vlož název centrální banky] zmocnili k tomu, aby od finančních orgánů nebo orgánů dohledu či odvětvových orgánů, ať už vnitrostátních nebo zahraničních, získávala informace, které se těchto účastníků týkají, jsou-li tyto informace nezbytné pro jejich účast v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi].

3.   Účastníci, kteří jednají jako poskytovatel platebních služeb příjemce nebo plátce, plní veškeré požadavky vyplývající ze správních či omezujících opatření, která byla uložena podle článků 75 nebo 215 Smlouvy a která se na ně vztahují, včetně požadavků týkajících se oznamování či získání souhlasu příslušného orgánu v souvislosti se zpracováváním transakcí. Kromě toho:

a)

je-li [vlož název centrální banky] poskytovatelem platebních služeb účastníka, jenž je plátcem:

i)

účastník učiní požadované oznámení nebo získá souhlas za centrální banku, která je k provedení těchto úkonů primárně povinna, a doloží [vlož název centrální banky], že oznámení učinil nebo souhlas získal,

ii)

účastník může vložit příkaz k úhradě do TARGET2 až poté, co obdrží potvrzení od [vlož název centrální banky], že poskytovatel platebních služeb příjemce učinil požadované oznámení nebo získal souhlas anebo že oznámení bylo učiněno nebo souhlas byl získán jeho jménem;

b)

je-li [vlož název centrální banky] poskytovatelem platebních služeb účastníka, jenž je příjemcem, účastník učiní požadované oznámení nebo získá souhlas za centrální banku, která je k provedení těchto úkonů primárně povinna, a doloží [vlož název centrální banky], že oznámení učinil nebo souhlas získal.

Pro účely tohoto odstavce mají pojmy „poskytovatel platebních služeb“, „plátce“ a „příjemce“ význam vymezený v příslušných správních či omezujících opatřeních.

Článek 40

Oznamování

1.   Nestanoví-li tyto podmínky jinak, všechna oznámení, která tyto podmínky vyžadují nebo je možné je podle nich učinit, se zasílají písemně doporučenou poštou, faxem či jiným způsobem v písemné formě nebo formou ověřené zprávy prostřednictvím poskytovatele síťových služeb. Oznámení adresovaná [vlož název centrální banky] se zasílají vedoucímu [vlož oddělení platebního styku či příslušný odbor centrální banky] [vlož název centrální banky], [vlož příslušnou adresu centrální banky] nebo na adresu [vlož adresu BIC centrální banky]. Oznámení adresovaná účastníkovi se účastníkovi zašlou na adresu, faxové číslo nebo jeho adresu BIC, kterou účastník [vlož název centrální banky] oznámí.

2.   K prokázání skutečnosti, že oznámení bylo zasláno, postačuje prokázat, že oznámení bylo doručeno na příslušnou adresu nebo že obálka obsahující toto oznámení byla řádně adresována a odeslána.

3.   Veškerá oznámení se vyhotovují v [vlož příslušný národní jazyk nebo „v anglickém jazyce“].

4.   Účastníci jsou vázáni všemi formuláři a dokumenty [vlož název centrální banky], které vyplnili nebo podepsali, včetně formulářů pro shromažďování statistických údajů, jak je uvedeno v čl. 8 odst. 2 písm. a), a informací poskytnutých podle čl. 11 odst. 5, které byly předloženy v souladu s odstavci 1 a 2 a o nichž se [vlož název centrální banky] oprávněně domnívá, že je obdržela od účastníků, jejich zaměstnanců nebo zástupců.

Článek 41

Smluvní vztah s poskytovatelem síťových služeb

1.   Pro účely těchto podmínek je poskytovatelem síťových služeb SWIFT. Každý účastník uzavře se SWIFT zvláštní dohodu o službách, které má SWIFT poskytovat v souvislosti s používáním TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi]. Právní vztah mezi účastníkem a SWIFT se řídí výlučně podmínkami SWIFT.

2.   Každý účastník je také členem TARGET2 CUG, jak to stanoví národní centrální banky poskytující SSP, které vystupují jako správce služeb SWIFT pro SSP. Přijetí účastníka do TARGET2 CUG a jeho vyloučení nabývá účinnosti, jakmile je oznámeno SWIFT správcem služeb SWIFT.

3.   Účastníci dodržují TARGET2 SWIFT Service Profile, jejž jim dala [vlož název centrální banky] k dispozici.

4.   Služby, které má SWIFT poskytovat, nejsou součástí služeb, které má ve vztahu k TARGET2 poskytovat [vlož název centrální banky].

5.   [Vlož název centrální banky] neodpovídá za jednání, pochybení či opomenutí SWIFT (včetně členů statutárních orgánů, zaměstnanců a subdodavatelů SWIFT) jakožto poskytovatele služeb SWIFT, ani za jednání, pochybení či opomenutí poskytovatelů síťových služeb, které si účastníci k získání přístupu do sítě SWIFT zvolili.

Článek 42

Postup při provádění změn

[Vlož název centrální banky] může tyto podmínky včetně jejich dodatků kdykoli jednostranně změnit. Změny těchto podmínek včetně jejich dodatků se oznamují prostřednictvím [vlož příslušný prostředek oznámení]. Nevznese-li účastník ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy byl o změnách informován, výslovnou námitku, má se za to, že změny byly přijaty. Vznese-li účastník proti změně námitku, je [vlož název centrální banky] oprávněna okamžitě ukončit účast účastníka v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a zrušit veškeré jeho účty PM.

Článek 43

Práva třetích osob

1.   Práva, účasti, povinnosti, odpovědnost ani nároky, které vzniknou na základě těchto podmínek či v souvislosti s nimi, nemohou účastníci převést, zastavit ani postoupit ve prospěch třetí osoby bez písemného souhlasu [vlož název centrální banky].

2.   Tyto podmínky zakládají práva a povinnosti pouze [vlož název centrální banky] a účastníkům TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi].

Článek 44

Rozhodné právo, soudní pravomoc a místo plnění

1.   Dvoustranný vztah mezi [vlož název centrální banky] a účastníky TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] se řídí [vlož přídavné jméno odvozené od názvu země] právem.

2.   Aniž by byla dotčena pravomoc Soudního dvora Evropské unie, náleží jakýkoli spor, který vznikne ze vztahu uvedeného v odstavci 1, do výlučné pravomoci příslušných soudů [vlož název místo sídla centrální banky].

3.   V právních vztazích mezi [vlož název centrální banky] a účastníky je místem plnění [vlož místo sídla centrální banky].

Článek 45

Oddělitelnost

Pokud je některé ustanovení těchto podmínek neplatné nebo se stane neplatným, neovlivní to použitelnost ostatních ustanovení těchto podmínek.

Článek 46

Účinnost a závaznost

1.   Tyto podmínky nabývají účinnosti [vlož příslušné datum].

2.   [Vlož, připadá-li podle příslušných vnitrostátních právních předpisů v úvahu: Svou účastí v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] se účastníci zavazují dodržovat tyto podmínky mezi sebou a ve vztahu k [vlož název centrální banky].]


(1)  Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1.

(3)  Stávající politika Eurosystému v oblasti umístění infrastruktury je stanovena v následujících dokumentech, které jsou k dispozici na internetových stránkách ECB www.ecb.europa.eu: a) „Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area“ z 3. listopadu 1998; b) „The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing“ z 27. září 2001; c) „The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions“ z 19. července 2007; d) „The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ‚legally and operationally located in the euro area‘ “ z 20. listopadu 2008 a e) „The Eurosystem oversight policy framework“ z července 2011.

(4)  Úř. věst. L 30, 30.1.2013, s. 1.

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 2238/2004 ze dne 29. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o IFRS 1, IAS č. 1 až 10, 12 až 17, 19 až 24, 27 až 38, 40 a 41 a SIC č. 1 až 7, 11 až 14, 18 až 27 a 30 až 33 (Úř. věst. L 394, 31.12.2004, s. 1).

(6)  Úř. věst. L 332, 31.12.1993, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 166, 11.6.1998, s. 45.

(8)  Úř. věst. L 267, 10.10.2009, s. 7.

(9)  Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 250, 2.10.2003, s. 10.

(11)  Úř. věst. L 319, 5.2.2007, s. 1.

Dodatek I

TECHNICKÉ SPECIFIKACE PRO ZPRACOVÁNÍ PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ

Kromě pravidel obsažených v jednotných podmínkách platí pro zpracování platebních příkazů následující pravidla:

1.   Technické požadavky pro účast v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] týkající se infrastruktury, sítě a formátů

1)

K výměně zpráv využívá TARGET2 služby SWIFT. Každý účastník proto potřebuje připojení k Secure IP Network, již poskytuje SWIFT. Účet PM každého účastníka je identifikován pomocí osmimístného či jedenáctimístného kódu BIC v rámci SWIFT. Každý účastník musí navíc před přijetím k účasti v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] úspěšně provést řadu testů, aby prokázal svou technickou a provozní způsobilost.

2)

K zadávání platebních příkazů a k výměně platebních zpráv v rámci PM se použije služba SWIFTNet Fin Y-copy. Za tímto účelem se zřídí vyhrazená uzavřená skupina uživatelů (Closed User Group, CUG) SWIFT. Uvedením kódu BIC v záhlaví zprávy SWIFTNet FIN jsou platební příkazy v rámci této TARGET2 CUG adresovány přímo příjemci, který je účastníkem TARGET2.

3)

Pro informační a kontrolní služby lze využít těchto služeb SWIFTNet:

a)

SWIFTNet InterAct;

b)

SWIFTNet FileAct nebo

c)

SWIFTNet Browse.

4)

Bezpečnost výměny zpráv mezi účastníky je zajišťována výhradně pomocí infrastruktury veřejných klíčů (Public Key Infrastructure, PKI) SWIFT. Informace o službě PKI jsou k dispozici v dokumentaci, kterou poskytuje SWIFT.

5)

Služba „řízení dvoustranného vztahu“ poskytovaná Aplikací řízení vztahů (Relationship Management Application, RMA) SWIFT se použije pouze s kódem BIC centrálního určení SSP, a nikoli pro platební zprávy vyměňované mezi účastníky TARGET2.

2.   Druhy platebních zpráv

1)

Zpracovávají se tyto druhy systémových zpráv SWIFTNet FIN/SWIFT:

Druh zprávy

Druh použití

Popis

MT 103

Povinné

Klientská platba

MT 103+

Povinné

Klientská platba (automatizované zpracování plateb)

MT 202

Povinné

Mezibankovní platba

MT 202COV

Povinné

Krycí platby

MT 204

Fakultativní

Platba na základě přímého inkasa

MT 011

Fakultativní

Oznámení o doručení

MT 012

Fakultativní

Oznámení odesílateli

MT 019

Povinné

Oznámení o zrušení

MT 900

Fakultativní

Potvrzení o odepsání z účtu / změna úvěrové linky

MT 910

Fakultativní

Potvrzení o připsání na účet / změna úvěrové linky

MT 940/950

Fakultativní

Výpis z účtu (klienta)

MT 011, MT 012 a MT 019 jsou systémové zprávy SWIFT.

2)

Když se přímí účastníci zaregistrují do TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi], oznámí, které druhy fakultativních zpráv budou používat, s výjimkou zpráv MT 011 a MT 012, u kterých přímí účastníci podle potřeby s ohledem na konkrétní zprávy rozhodnou, zda je přijmou, či nikoli.

3)

Účastníci dodržují strukturu zpráv SWIFT a specifikace polí, jak jsou vymezené v dokumentaci SWIFT, s přihlédnutím k omezením pro TARGET2 ve smyslu kapitoly 9.1.2.2 Podrobných funkčních specifikací pro uživatele (User Detailed Functional Specifications, UDFS), svazek 1.

4)

Obsah polí bude na úrovni TARGET2-[vlož odkaz na zemi/centrální banku] ověřen v souladu s požadavky uvedenými v UDFS. Účastníci si mohou mezi sebou dohodnout zvláštní pravidla, pokud jde o obsah polí. V TARGET2-[vlož odkaz na zemi/centrální banku] se však neprovádějí žádné zvláštní kontroly, zda účastníci jakákoli taková pravidla plní.

5)

Zprávy MT 202COV se používají při provádění „krycích plateb“, tj. plateb, které jsou prováděny korespondentskými bankami k provedení (ke krytí) zpráv o úhradě, jež jsou bance klienta zaslány jiným, přímějším způsobem. Údaje o klientovi obsažené ve zprávě MT 202COV nejsou v ICM zobrazeny.

3.   Kontrola dvojího zadání

1)

U všech platebních příkazů se provádí kontrola dvojího zadání, jejímž cílem je odmítnout platební příkazy, které byly chybně zadány více než jednou.

2)

Kontrolují se tato pole jednotlivých druhů zpráv SWIFT:

Podrobné údaje

Část zprávy SWIFT

Pole

Odesílatel

Základní záhlaví

Adresa LT

Druh zprávy

Záhlaví aplikace

Druh zprávy

Příjemce

Záhlaví aplikace

Adresa určení

Referenční číslo transakce (TRN)

Blok textu

:20

Související odkazy

Blok textu

:21

Den valuty

Blok textu

:32

Částka

Blok textu

:32

3)

Pokud se u nově zadaného platebního příkazu shodují všechna pole, jež jsou uvedena v odstavci 2, s poli platebního příkazu, který byl již přijat, nově zadaný platební příkaz se vrátí.

4.   Kódy chyb

Dojde-li k odmítnutí platebního příkazu, obdrží účastník, který platební příkaz zadal, oznámení o zrušení (MT 019), v němž bude pomocí kódů chyb uveden důvod odmítnutí. Kódy chyb jsou vymezeny v kapitole 9.4.2 UDFS.

5.   Stanovení doby zúčtování

1)

Pro platební příkazy, v nichž je uveden „ukazatel nejdřívější doby zatížení účtu“, se použije kód „/FROTIME/“.

2)

Pro platební příkazy, v nichž je uveden „ukazatel nejpozdější doby zatížení účtu“, lze použít jeden z těchto dvou kódů:

a)

kód „/REJTIME/“: nelze-li platební příkaz zúčtovat v době stanovené k zatížení účtu, platební příkaz se vrátí;

b)

kód „/TILTIME/“: nelze-li platební příkaz zúčtovat v době stanovené k zatížení účtu, platební příkaz se nevrací, ale zařadí se do příslušné fronty.

Není-li platební příkaz, v němž je uveden „ukazatel nejpozdější doby zatížení účtu“, zúčtován 15 minut před dobou v tomto příkazu stanovenou, zasílá se v obou těchto případech automatické oznámení prostřednictvím ICM.

3)

S platbou s kódem „/CLSTIME/“ se nakládá stejně jako s platebním příkazem uvedeným v odst. 2 písm. b).

6.   Zúčtování platebních příkazů ve vstupním zpracování

1)

Kontroly možnosti zápočtu, případně podrobné kontroly možnosti zápočtu (ve smyslu odstavců 2 a 3 se provedou u platebních příkazů, které byly vloženy do vstupního zpracování, s cílem umožnit rychlé zúčtování jednotlivých platebních příkazů s využitím minimální likvidity.

2)

Na základě kontroly možnosti zápočtu se určí, zda platební příkazy příjemce, které se nacházejí na začátku velmi urgentní případně urgentní fronty, lze započíst vůči platebnímu příkazu plátce (dále jen „započitatelné platební příkazy“). Pokud započitatelný platební příkaz neposkytuje dostatečné peněžní prostředky k provedení příslušného platebního příkazu plátce ve vstupním zpracování, zjistí se, zda je dostatečná disponibilní likvidita k dispozici na účtu PM plátce.

3)

Není-li kontrola možnosti zápočtu úspěšná, může [vlož název centrální banky] přistoupit k podrobné kontrole možnosti zápočtu. Na základě podrobné kontroly možnosti zápočtu se určí, zda jsou v některé frontě příjemce k dispozici započitatelné platební příkazy bez ohledu na to, kdy byly do fronty zařazeny. Pokud se však ve frontě příjemce nacházejí platební příkazy vyšší priority, které jsou určeny jiným účastníkům TARGET2, lze pravidlo FIFO porušit pouze tehdy, pokud by zúčtování započitatelného platebního příkazu vedlo ke zvýšení likvidity na straně příjemce.

7.   Zúčtování platebních příkazů ve frontě

1)

Způsob zpracování platebních příkazů umístěných ve frontách závisí na prioritě, kterou účastník, který platební příkaz zadává, těmto příkazům přidělil.

2)

Platební příkazy ve frontě velmi urgentních a urgentních platebních příkazů se zúčtují pomocí kontrol možnosti zápočtu podle odstavce 6, počínaje platebním příkazem na začátku fronty, dochází-li ke zvýšení likvidity či v případě zásahu na úrovni fronty (změna pořadí ve frontě, doby zúčtování či priority nebo odvolání platebního příkazu).

3)

Platební příkazy ve frontě běžných platebních příkazů se zúčtovávají průběžně včetně všech velmi urgentních a urgentních platebních příkazů, které dosud nebyly zúčtovány. Používají se různé optimalizační postupy (algoritmy). Pokud je algoritmus úspěšný, platební příkazy do něj zahrnuté se zúčtují; pokud je algoritmus neúspěšný, platební příkazy do něj zahrnuté zůstanou ve frontě. K započtení toků plateb se použijí tři algoritmy (algoritmy č. 1 až 3). Prostřednictvím algoritmu č. 4 je k zúčtování převodních příkazů přidružených systémů k dispozici zúčtovací postup č. 5 (který je vymezen v kapitole 2.8.1 UDFS). S cílem optimalizovat zúčtování velmi urgentních transakcí přidružených systémů na podúčtech účastníků se použije zvláštní algoritmus (algoritmus č. 5).

a)

Podle algoritmu č. 1 („all-or-nothing“) [vlož název centrální banky] pro každý vztah, pro nějž byl stanoven dvoustranný limit, a rovněž pro celkovou sumu vztahů, pro něž byl stanoven vícestranný limit:

i)

vypočítá úhrnnou likvidní pozici účtu PM každého účastníka TARGET2 tak, že zjistí, zda je součet všech odchozích a příchozích platebních příkazů, které jsou ve frontě, záporný či kladný, a pokud je záporný, ověří, zda převyšuje disponibilní likviditu účastníka (úhrnná likvidní pozice je „celkovou likvidní pozicí“), a

ii)

ověří, zda jsou ve vztahu ke každému příslušnému účtu PM dodrženy limity a částky rezervované likvidity stanovené jednotlivými účastníky TARGET2.

Je-li výsledek těchto výpočtů a kontrol pro každý příslušný účet PM kladný, zúčtuje [vlož název centrální banky] a další dotčené centrální banky všechny platby současně na účtech PM příslušných účastníků TARGET2.

b)

Podle algoritmu č. 2 („partial“) [vlož název centrální banky]:

i)

vypočte a ověří likvidní pozice, limity a částky rezervované likvidity každého příslušného účtu PM jako podle algoritmu č. 1 a

ii)

je-li celková likvidní pozice jednoho či více příslušných účtů PM záporná, vyřadí jednotlivé platební příkazy, dokud nebude celková likvidní pozice každého příslušného účtu PM kladná.

Jsou-li k dispozici dostatečné peněžní prostředky, [vlož název centrální banky] a ostatní dotčené centrální banky poté současně zúčtují všechny zbývající platby (kromě vyřazených platebních příkazů) na účtech PM příslušných účastníků TARGET2.

Při vyřazování platebních příkazů začne [vlož název centrální banky] od účtu PM účastníka TARGET2, který má nejvyšší zápornou celkovou likvidní pozici, a od platebního příkazu, který se nachází na konci fronty a který má nejnižší prioritu. Výběr probíhá pouze krátkodobě, jak dle svého uvážení [vlož název centrální banky] stanoví.

c)

Podle algoritmu č. 3 („multiple“) [vlož název centrální banky]:

i)

porovná dvojice účtů PM účastníků TARGET2 s cílem určit, zda lze platební příkazy ve frontě zúčtovat v rámci disponibilní likvidity těchto dvou dotyčných účtů PM účastníků TARGET2 a v rámci limitů, které tito účastníci stanovili (počínaje dvojicí účtů PM s nejnižším rozdílem mezi vzájemně adresovanými platebními příkazy), a dotčené centrální banky zaúčtují tyto platby současně na účtech PM těchto dvou účastníků TARGET2, a

ii)

pokud likvidita v případě dvojice účtů PM, jak je uvedeno v bodu i), ke krytí dvoustranné pozice nepostačuje, vyřadí jednotlivé platební příkazy, dokud není likvidita dostatečná. V tomto případě dotčené centrální banky zúčtují zbývající platby současně na účtech PM těchto dvou účastníků TARGET2 s výjimkou plateb, které byly vyřazeny.

Po provedení kontrol uvedených v bodech i) až ii) ověří [vlož název centrální banky] vícestranné zúčtovací pozice (mezi účtem PM účastníka a účty PM dalších účastníků TARGET2, pro něž byl stanoven vícestranný limit). Za tímto účelem se postup uvedený v bodech i) až ii) použije obdobně.

d)

Podle algoritmu č. 4 („partial plus ancillary system settlement“) [vlož název centrální banky] postupuje jako u algoritmu č. 2, aniž by však vyřadila platební příkazy související se zúčtováním přidruženého systému (kde zúčtování probíhá současně mezi více stranami).

e)

Podle algoritmu č. 5 („ancillary system settlement via sub-accounts“) [vlož název centrální banky] postupuje jako u algoritmu č. 1, avšak s odchylkou spočívající v tom, že [vlož název centrální banky] algoritmus č. 5 spustí prostřednictvím rozhraní přidruženého systému a pouze ověří, zda se na podúčtech účastníků nacházejí dostatečné peněžní prostředky. K limitům ani částkám rezervované likvidity se nepřihlíží. Algoritmus č. 5 běží i v průběhu nočního zúčtování.

4)

Platební příkazy, které jsou vloženy do vstupního zpracování po spuštění některého z algoritmů č. 1 až 4, lze nicméně zúčtovat ihned ve vstupním zpracování, jsou-li pozice a limity účtů PM dotčených účastníků TARGET2 slučitelné se zúčtováním těchto platebních příkazů a se zúčtováním platebních příkazů v rámci stávajícího optimalizačního postupu. Dva algoritmy však nemohou běžet souběžně.

5)

Během denního zpracování algoritmy běží postupně. Není-li třeba provést souběžné vícestranné zúčtování z přidruženého systému, je posloupnost algoritmů tato:

a)

algoritmus č. 1;

b)

je-li algoritmus č. 1 neúspěšný, pak algoritmus č. 2;

c)

je-li algoritmus č. 2 neúspěšný, pak algoritmus č. 3, je-li algoritmus č. 2 úspěšný, zopakuje se algoritmus č. 1.

Je-li třeba v souvislosti s přidruženým systémem provést souběžné vícestranné zúčtování („postup č. 5“), spustí se algoritmus č. 4.

6)

S cílem zajistit minimální časový odstup mezi spuštěním dvou algoritmů běží algoritmy flexibilně tak, že se mezi spuštěním jednotlivých algoritmů předem stanoví časové rozmezí. Časová posloupnost je řízena automaticky. Lze provádět manuální zásahy.

7)

Je-li platební příkaz zahrnut ve spuštěném algoritmu, nelze změnit jeho pořadí ve frontě ani jej odvolat. Žádost o změnu pořadí či odvolání platebního příkazu se do doby, než bude algoritmus dokončen, zařadí do fronty. Dojde-li během doby, kdy algoritmus běží, k zúčtování dotčeného platebního příkazu, žádost o změnu pořadí či odvolání platebního příkazu se odmítne. Není-li platební příkaz zúčtován, zohlední se žádosti účastníka ihned.

8.   Použití ICM

1)

ICM lze použít k získávání informací a k řízení likvidity. Technickou komunikační sítí pro výměnu informací a spouštění kontrolních opatření je Secure IP Network v rámci SWIFT (SIPN).

2)

S výjimkou informací o platebních příkazech před splatností a o statických údajích jsou prostřednictvím ICM dostupné pouze údaje týkající se běžného obchodního dne. Stránky jsou pouze v anglickém jazyce.

3)

Informace se poskytují na základě iniciativy příslušného účastníka (režim „pull“), což znamená, že účastník musí o poskytnutí informací požádat.

4)

Pro použití ICM jsou k dispozici tyto režimy:

a)

Režim „od aplikace k aplikaci“ (A2 A)

V rámci A2 A dochází k přenosu informací a zpráv mezi PM a interní aplikací účastníka. Účastník proto musí zabezpečit, aby byla k dispozici vhodná aplikace k výměně XML zpráv (žádosti a odpovědi) s ICM prostřednictvím standardizovaného rozhraní. Další podrobnosti jsou uvedeny v Příručce pro uživatele ICM a ve svazku 4 UDFS.

b)

Režim „od uživatele k aplikaci“ (U2 A)

U2 A umožňuje přímou komunikaci mezi účastníkem a ICM. Informace je zobrazena v prohlížeči, který je spuštěn v počítačovém systému (SWIFT Alliance WebStation nebo jiné rozhraní podle požadavků SWIFT). Aby byl možný přístup k U2 A, musí IT infrastruktura podporovat cookies a JavaScript. Další podrobnosti jsou popsány v Příručce pro uživatele ICM.

5)

Každý účastník musí mít alespoň jednu SWIFT Alliance WebStation nebo jiné rozhraní podle požadavků SWIFT, aby měl přístup k ICM prostřednictvím U2 A.

6)

Přístupová práva do ICM se udělují prostřednictvím „Role Based Access Control“ v rámci SWIFT. Služba „Non Repudiation of Emission“ (NRE), kterou mohou účastníci využívat, umožňuje příjemci zprávy XML prokázat, že tato zpráva nebyla změněna.

7)

Má-li účastník technické potíže a nemůže zadávat platební příkazy, může ICM použít k vytvoření předem formátovaných záložních plateb k přerozdělení likvidity a záložních nouzových plateb. [Vlož název centrální banky] zřídí tuto funkci na žádost účastníka.

8)

Účastníci mohou ICM rovněž využít k převodu likvidity:

a)

[vlož, přichází-li v úvahu] z jejich účtu PM na jejich účet mimo PM;

b)

mezi účtem PM a podúčty účastníka a

c)

z účtu PM na zrcadlový účet vedený přidruženým systémem.

9.   UDFS a Příručka pro uživatele ICM

Další podrobnosti a příklady, které vysvětlují shora uvedená pravidla, jsou obsaženy v UDFS a v Příručce pro uživatele ICM, jež jsou v aktuálním znění v anglickém jazyce zveřejněny na internetových stránkách [vlož název centrální banky] a ECB.

Dodatek II

SYSTÉM ODŠKODNĚNÍ V RÁMCI TARGET2

1.   Obecné zásady

a)

V případě technické poruchy TARGET2 mohou přímí účastníci podávat žádosti o odškodnění v souladu se systémem odškodnění v rámci TARGET2 vymezeným v tomto dodatku.

b)

Nerozhodne-li Rada guvernérů ECB jinak, systém odškodnění v rámci TARGET2 se neuplatní, pokud k technické poruše TARGET2 dojde v důsledku vnějších událostí, které příslušné centrální banky nemohou rozumně ovládat, nebo v důsledku jednání či opomenutí třetích osob.

c)

Odškodnění podle systému odškodnění v rámci TARGET2 představuje jedinou formu odškodnění nabízenou v případě technické poruchy TARGET2. Účastníci však mohou náhradu škody požadovat pomocí jiných právních prostředků. Pokud účastník přijme nabídku odškodnění podle systému odškodnění v rámci TARGET2, znamená to, že účastník neodvolatelně souhlasí s tím, že se ve vztahu k platebním příkazům, v souvislosti s nimiž přijímá odškodnění, vzdává veškerých nároků (včetně nároků na náhradu následných škod), které by mohl mít vůči kterékoli centrální bance, a že přijetím odpovídajícího odškodnění dochází v plném rozsahu a s konečnou platností k vyrovnání veškerých těchto nároků. Účastník odškodní příslušné centrální banky až do výše částky získané v rámci systému odškodnění TARGET2 za jakékoli jiné nároky, které ve věci dotčeného platebního příkazu či platby uplatní jiný účastník nebo třetí osoba.

d)

Nabídka poskytnutí odškodnění neznamená, že [vlož název centrální banky] nebo jiná centrální banka přiznává odpovědnost za technickou poruchu TARGET2.

2.   Podmínky nabídek odškodnění

a)

Plátce může podat žádost o administrativní platbu a náhradu úroků, pokud v důsledku technické poruchy TARGET2 nebyl platební příkaz zúčtován v obchodní den, kdy byl přijat.

b)

Příjemce může podat žádost o administrativní platbu, pokud v důsledku technické poruchy TARGET2 neobdržel platbu, kterou očekával v určitý obchodní den. Příjemce může rovněž podat žádost o náhradu úroků, je-li splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

i)

v případě účastníků, kteří mají přístup k mezní zápůjční facilitě: příjemce využil mezní zápůjční facilitu kvůli technické poruše TARGET2, nebo

ii)

v případě všech účastníků: nebylo technicky možné využít peněžního trhu nebo toto refinancování nebylo možné z jiných objektivně dostatečných důvodů.

3.   Výpočet odškodnění

a)

Pokud se týká nabídky odškodnění plátci:

i)

činí administrativní platba 50 EUR za první nezúčtovaný platební příkaz, 25 EUR za každý z následujících čtyř platebních příkazů a 12,50 EUR za každý další platební příkaz. Administrativní platba se vypočítá zvlášť ve vztahu ke každému příjemci platby,

ii)

náhrada úroků se stanoví za použití referenční sazby určované každodenně. Touto referenční sazbou je buď sazba EONIA (euro overnight index average), nebo mezní zápůjční sazba podle toho, která ze sazeb je nižší. Referenční sazba se použije na částku platebního příkazu nezúčtovaného v důsledku technické poruchy TARGET2 za každý den počínaje dnem skutečného zadání, nebo pokud jde o platební příkazy uvedené v čl. 2 písm. b) bodu ii), dnem zamýšleného zadání platebního příkazu, a konče dnem, kdy platební příkaz byl nebo mohl být úspěšně zúčtován. Od výše odškodnění se odečítají výnosy z uložení prostředků, jež jsou k dispozici v důsledku nezúčtování platebních příkazů, formou vkladu u Eurosystému a

iii)

náhrada úroků se nevyplácí, pokud prostředky, jež jsou k dispozici v důsledku nezúčtování platebních příkazů, byly umístěny na trh nebo byly využity ke splnění povinnosti minimálních rezerv.

b)

Pokud se týká nabídky odškodnění příjemci:

i)

činí administrativní platba 50 EUR za první nezúčtovaný platební příkaz, 25 EUR za každý z následujících čtyř platebních příkazů a 12,50 EUR za každý další platební příkaz. Administrativní platba se vypočítá zvlášť ve vztahu ke každému plátci,

ii)

pro výpočet náhrady úroků se použije způsob uvedený v písm. a) bod ii) s tou výjimkou, že míra náhrady úroků se rovná rozdílu mezi mezní zápůjční sazbou a referenční sazbou, přičemž náhrada úroků se počítá z výše, v níž byla v důsledku technické poruchy TARGET2 využita mezní zápůjční facilita.

4.   Procesní pravidla

a)

Žádost o odškodnění se podává na formuláři, který je k dispozici na internetových stránkách [vlož název centrální banky] v anglickém jazyce (viz [vlož odkaz na internetové stránky centrální banky]). Plátce podává formulář žádosti zvlášť pro každého příjemce a příjemce podává formulář žádosti zvlášť pro každého plátce. Na podporu tvrzení uvedených ve formuláři žádosti se předkládají další informace a dokumenty. V souvislosti s konkrétní platbou či platebním příkazem lze podat jen jednu žádost.

b)

Účastníci podávají formuláře se svými žádostmi [vlož název centrální banky] do čtyř týdnů od výskytu technické poruchy TARGET2. Dodatečné informace a doklady požadované [vlož název centrální banky] musí být dodány do dvou týdnů od vyžádání.

c)

[Vlož název centrální banky] žádosti posoudí a postoupí je ECB. Pokud Rada guvernérů ECB nerozhodne jinak a nesdělí to účastníkům, posoudí se všechny doručené žádosti nejpozději do čtrnácti týdnů od výskytu technické poruchy TARGET2.

d)

[Vlož název centrální banky] oznámí výsledek posouzení uvedeného v písmenu c) příslušným účastníkům. Jestliže je součástí posouzení nabídka odškodnění, dotčení účastníci tuto nabídku do čtyř týdnů od jejího oznámení buď přijmou, nebo odmítnou, a to pro každou platbu či platební příkaz obsažený v jednotlivé žádosti, podpisem standardizovaného dopisu o přijetí (jehož forma je k dispozici na internetových stránkách [vlož název centrální banky] (viz [vlož odkaz na internetové stránky centrální banky])). Jestliže [vlož název centrální banky] takový dopis ve lhůtě čtyř týdnů neobdrží, má se za to, že dotčený účastník nabídku odškodnění odmítl.

e)

[Vlož název centrální banky] poskytne odškodnění, jakmile od účastníka obdrží dopis o přijetí odškodnění. Platba odškodnění se neúročí.

Dodatek III

NÁLEŽITOSTI POSUDKU ZPŮSOBILOSTI A POSUDKU VNITROSTÁTNÍHO PRÁVNÍHO ŘÁDU

[Vlož název centrální banky]

[adresa]

Účast v [název systému]

[místo]

[datum]

Vážený pane / Vážená paní,

byli jsme požádáni, abychom jako [interní či externí] právní poradci [uveď název účastníka či jeho pobočky] vypracovali tento posudek otázek, které podle práva [země, v níž je účastník usazen – dále jen „země“] vyvstávají v souvislosti s účastí [uveď název účastníka] (dále jen „účastník“) v [název systému, který je součástí TARGET2] (dále jen „systém“).

Tento posudek vychází pouze z právních předpisů [země] platných ke dni vypracování tohoto posudku. Pro tento posudek jsme nepřezkoumávali právní předpisy žádné jiné země a v tomto ohledu nevyjadřujeme ani nevyvozujeme žádné závěry. Všechny závěry a stanoviska uvedená v níže uvedeném posudku se podle právních předpisů [země] uplatňují ve stejné míře bez ohledu na to, zda účastník při zadávání platebních příkazů či přijímání plateb jedná prostřednictvím svého ústředí nebo prostřednictvím jedné či více poboček usazených uvnitř [země] či mimo [země].

I.   POSUZOVANÉ DOKUMENTY

Pro účely tohoto posudku jsme přezkoumali:

1)

ověřenou kopii [uveď relevantní ustavující dokumenty] účastníka, které jsou ke dni sepsání tohoto posouzení účinné;

2)

[přichází-li v úvahu] výpis z [uveď příslušný rejstřík společností] a [přichází-li v úvahu] [rejstřík úvěrových institucí či obdobný rejstřík];

3)

[v použitelném rozsahu] kopii povolení či jiného osvědčení skutečnosti, že účastník je oprávněn poskytovat bankovní nebo investiční služby, služby převodu peněžních prostředků nebo jiné finanční služby v [země];

4)

[přichází-li v úvahu] kopii usnesení, které představenstvo nebo příslušný řídící orgán účastníka přijalo [vlož datum] [vlož rok] a které prokazuje souhlas účastníka s dodržováním níže vymezených dokumentů týkajících se systému, a

5)

[uveď všechny plné moci a další dokumenty, které zakládají či osvědčují potřebnou pravomoc osoby či osob, které podepisují příslušné dokumenty týkající se systému (ve smyslu níže uvedeném) jménem účastníka];

a všechny další dokumenty týkající se založení, pravomocí a oprávnění účastníka, jež jsou potřebné nebo vhodné k vypracování tohoto posudku (dále jen „dokumenty účastníka“).

Pro účely tohoto posudku jsme rovněž přezkoumali:

1)

[vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky pro účast v TARGET2] pro systém ze dne [vlož datum] (dále jen „pravidla“) a

2)

[…].

Pravidla a [….] se dále označují jen jako „dokumenty týkající se systému“ (a spolu s dokumenty účastníka jako „dokumenty“).

II.   PŘEDPOKLADY

Pro účely tohoto posudku ve vztahu k dokumentům předpokládáme, že:

1)

dokumenty týkající se systému, které nám byly poskytnuty, jsou originály či jejich věrné kopie;

2)

podmínky obsažené v dokumentech týkajících se systému, jakož i práva a povinnosti z nich vyplývající, jsou platné a právně závazné podle práva [vlož odkaz na členský stát systému], kterým se mají, jak je v nich stanoveno, řídit, a volba práva [vlož odkaz na členský stát systému], kterým se mají dokumenty týkající se systému řídit, je právem [vlož odkaz na členský stát systému] uznána;

3)

dokumenty účastníka byly vyhotoveny v mezích oprávnění příslušných stran a byly těmito stranami platně schváleny, přijaty či podepsány a podle potřeby doručeny a

4)

dokumenty účastníka jsou závazné pro strany, kterým jsou určeny, přičemž nedošlo k porušení jejich podmínek.

III.   POSUDEK TÝKAJÍCÍ SE ÚČASTNÍKA

A.

Účastník je společností řádně založenou a zapsanou nebo jinak řádně registrovanou či ustavenou podle práva [země].

B.

Účastník má z hlediska práva společností veškerá potřebná oprávnění, aby vykonával práva a plnil povinnosti podle dokumentů týkajících se systému, jichž je smluvní stranou.

C.

Přijetí nebo výkon práv a plnění povinností vyplývajících z dokumentů týkajících se systému, jichž je účastník smluvní stranou, žádným způsobem neporuší ustanovení právních předpisů [země], které se na účastníka nebo na dokumenty účastníka vztahují.

D.

V souvislosti s přijetím, platností či vynutitelností dokumentů týkajících se systému ani k výkonu práv a plnění povinností z nich vyplývajících nepotřebuje účastník žádná další povolení, souhlasy, schválení, notářská ověření či jiná osvědčení ze strany soudu nebo správního, soudního či jiného veřejného orgánu příslušného pro tyto záležitosti v [země], ani není třeba žádné podání či registrace u těchto orgánů.

E.

Účastník přijal veškerá nezbytná opatření vyplývající z práva společností a podnikl další kroky, jež jsou podle práva [země] nezbytné k tomu, aby jeho závazky z dokumentů týkajících se systému byly zákonné, platné a závazné.

Tento posudek byl vypracován k uvedenému datu a je určen výlučně [vlož název centrální banky] a [účastníkovi]. Jiné osoby se na tento posudek nemohou odvolávat, přičemž obsah tohoto posudku nelze bez našeho předchozího písemného souhlasu zpřístupnit osobám jiným než zamýšleným adresátům a jejich právnímu zástupci s výjimkou Evropské centrální banky a národních centrálních bank Evropského systému centrálních bank [a [národní centrální banka/příslušné regulační orgány] v [země]].

S úctou,

[podpis]

[Vlož název centrální banky]

[adresa]

[název systému]

[místo],

[datum]

Vážený pane / Vážená paní,

jako [externí] právní poradci [uveď název účastníka či jeho pobočky] (dále jen „účastník“) jsme byli, pokud se týká otázek vyplývajících z práva [země, v níž je účastník usazen, dále jen „země“], požádáni, abychom vypracovali tento posudek podle práva [země] v souvislosti s účastí účastníka v systému, který je součástí TARGET2 (dále jen „systém“). Odkazuje-li tento posudek na právní předpisy [země], odkazuje tak na všechny použitelné právní normy [země]. Tento posudek jsme učinili na základě práva [země], přičemž pokud se týká práv a povinností vyplývajících z účasti v systému, jež jsou vymezeny v níže uvedených dokumentech týkajících se systému, jsme zvláštní důraz kladli na účastníka, který je usazen mimo [vlož odkaz na členský stát systému].

Tento posudek vychází pouze z právních předpisů [země] platných ke dni vypracování tohoto posudku. Pro tento posudek jsme nepřezkoumávali právní předpisy žádné jiné země a v tomto ohledu nevyjadřujeme ani nevyvozujeme žádné závěry. Vycházeli jsme z předpokladu, že v jiném právním řádu není nic, co by mohlo tento posudek ovlivnit.

1.   POSUZOVANÉ DOKUMENTY

Pro účely tohoto posudku jsme přezkoumali níže uvedené dokumenty a další dokumenty, které jsme považovali za vhodné či nezbytné:

1)

[vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky pro účast v TARGET2] pro systém ze dne [vlož datum] (dále jen „pravidla“) a

2)

všechny ostatní dokumenty, kterými se řídí systém vztah mezi účastníkem a jinými účastníky systému a vztah mezi účastníky systému a [vlož název centrální banky].

Pravidla a […] se dále označují jen jako „dokumenty týkající se systému“.

2.   PŘEDPOKLADY

Pro účely tohoto posudku ve vztahu k dokumentům týkajícím se systému předpokládáme, že:

1)

dokumenty týkající se systému byly vyhotoveny v mezích oprávnění příslušných stran a byly těmito stranami platně schváleny, přijaty nebo podepsány a v případě potřeby doručeny;

2)

podmínky obsažené v dokumentech týkajících se systému, jakož i práva a povinnosti z nich vyplývající, jsou platné a právně závazné podle práva [vlož odkaz na členský stát systému], kterým se mají, jak je v nich stanoveno, řídit, a volba práva [vlož odkaz na členský stát systému], kterým se mají dokumenty týkající se systému řídit, je právem [vlož odkaz na členský stát systému] uznána;

3)

účastníci v systému, jehož prostřednictvím se zasílají platební příkazy nebo přijímají platby či se vykonávají práva nebo plní povinnosti na základě dokumentů týkajících se systému, mají ve všech příslušných zemích povolení poskytovat služby spočívající v převodu peněžních prostředků a

4)

dokumenty, které nám byly předloženy v kopii či jako vzor, se shodují s originálem.

3.   POSUDEK

Na základě shora uvedených skutečností a níže uvedených bodů jsme vypracovali tento posudek:

3.1   Právní aspekty specifické pro danou zemi [v použitelném rozsahu]

Níže uvedené principy obsažené v právních předpisech [země] jsou v souladu s povinnostmi účastníka, které vyplývají z dokumentů týkajících se systému, a tyto povinnosti nejsou těmito principy nijak dotčeny: [seznam právních aspektů specifických pro danou zemi].

3.2   Obecné otázky týkající se úpadku

3.2.a   Druhy insolvenčního řízení

Vůči účastníkovi mohou být v [země] vedeny pouze tyto druhy insolvenčního řízení (včetně vyrovnacího či reorganizačního řízení) – které pro účely tohoto posudku zahrnuje veškerá řízení ve vztahu k majetku účastníka či k jeho případné pobočce v [země] –: uveď řízení v původní jazykové verzi a jejich překlad do anglického jazyka] (společně dále jen „insolvenční řízení“).

Vůči účastníkovi, jeho majetku, případné pobočce v [země] může být kromě insolvenčního řízení v [země] vedeno [vyjmenuj případné moratorium, ustavení insolvenčního správce nebo jakékoli jiné řízení, v jehož důsledku může dojít k pozastavení plateb od účastníka či v jeho prospěch nebo v jehož důsledku mohou být ve vztahu k těmto platbám uložena omezení, nebo obdobné řízení, a to v původní jazykové verzi a překlad do anglického jazyka] (společně dále jen „řízení“).

3.2.b   Insolvenční dohody

[země] či určité celky v rámci [země], jak je uvedeno níže, jsou smluvní stranou těchto insolvenčních dohod: [uveď, přichází-li to v úvahu, dohody, které mají či mohou mít dopad na tento posudek].

3.3   Vynutitelnost dokumentů týkajících se systému

S přihlédnutím k níže uvedeným bodům budou všechna ustanovení dokumentů týkajících se systému závazná a vynutitelná podle práva [země], zejména v případě zahájení insolvenčního řízení či řízení vůči účastníkovi.

Zejména zastáváme stanovisko, že:

3.3.a   Zpracování platebních příkazů

Ustanovení o zpracování platebních příkazů [seznam oddílů] obsažená v pravidlech jsou platná a vynutitelná. Všechny platební příkazy zpracované podle těchto oddílů budou platné, závazné a vynutitelné podle práva [země]. Ustanovení pravidel, jež stanoví okamžik, k němuž se platební příkaz zadaný účastníkem do systému stává vynutitelným a neodvolatelným ([vlož ustanovení pravidel]), je platné, závazné a vynutitelné podle práva [země].

3.3.b   Pravomoc [vlož název centrální banky] vykonávat své funkce

Zahájení insolvenčního řízení nebo řízení vůči účastníkovi neovlivní oprávnění ani pravomoci [vlož název centrální banky], které vyplývají z dokumentů týkajících se systému. [Uveď [v použitelném rozsahu], že: tento posudek je rovněž použitelný ve vztahu ke všem subjektům, jež účastníkům poskytují služby, které jsou přímo nezbytné k účasti v systému, např. poskytovatel síťových služeb].

3.3.c   Opatření k nápravě v případě porušení povinnosti

[Vztahují-li se na účastníka, jsou ustanovení obsažená v [seznam oddílů] pravidel, jež se týkají předčasné splatnosti dosud nesplatných pohledávek, započtení pohledávek z používání vkladů účastníka, realizace zástavního práva, pozastavení nebo ukončení účasti, pohledávek z titulu úroku z prodlení, zrušení smluv a transakcí ([vlož jiná relevantní ustanovení pravidel nebo dokumentů týkajících se systému]) platná a vynutitelná podle práva [země].]

3.3.d   Pozastavení a ukončení účasti

Vztahují-li se na účastníka, jsou ustanovení obsažená v [seznam oddílů] pravidel (o pozastavení či ukončení účasti účastníka v systému v případě zahájení insolvenčního řízení či řízení nebo jiných případů porušení povinnosti, jak jsou vymezeny v dokumentech týkajících se systému, nebo pokud účastník představuje systémové riziko či má vážné provozní potíže) platná a vynutitelná podle práva [země].

3.3.e   Sankční úprava

Vztahují-li se na tohoto účastníka, jsou ustanovení obsažená v [seznam oddílů] pravidel, jež se týkají sankcí, které se uloží, není-li účastník schopen včas splatit vnitrodenní úvěr případně úvěr přes noc, platná a vynutitelná podle práva [země].

3.3.f   Postoupení práv a povinností

Účastník nesmí svá práva a povinnosti postoupit, změnit či jinak převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu [vlož název centrální banky].

3.3.g   Volba rozhodného práva a soudní pravomoc

Ustanovení obsažená v [seznam oddílů] pravidel, zejména ustanovení o rozhodném právu, řešení sporů, příslušnosti soudů a doručování soudních písemností, jsou platná a vynutitelná podle práva [země].

3.4   Neúčinnost či odporovatelnost právních úkonů („Voidable preferences“)

Zastáváme názor, že závazky, které vzniknou na základě dokumentů týkajících se systému před zahájením insolvenčního řízení či řízení vůči účastníkovi, ani plnění těchto závazků či postup v souladu s nimi, nelze v těchto řízeních zrušit z titulu zvýhodňování věřitele, neplatné transakce či z jiného důvodu na základě právních předpisů [země].

Aniž bychom se omezovali pouze na skutečnosti shora uvedené, zastáváme tento názor zejména, pokud se týká platebních příkazů zadaných kterýmkoli účastníkem do systému. Zejména zastáváme názor, že ustanovení [seznam oddílů] pravidel, jež zakládají vynutitelnost a neodvolatelnost platebních příkazů, budou platná a vynutitelná, a že platební příkaz zadaný účastníkem a zpracovaný podle [seznam oddílů] pravidel nelze v insolvenčním řízení či řízení zrušit z titulu zvýhodňování věřitele, neplatné transakce či z jiného důvodu na základě právních předpisů [země].

3.5   Obstavení

Požádá-li věřitel účastníka podle práva [země] soud nebo soudní, správní či jiný veřejný orgán příslušný v [země] o vydání příkazu k obstavení majetku (včetně příkazu ke zmrazení či zabavení majetku nebo zahájení jiného veřejnoprávního nebo soukromoprávního řízení, jehož účelem je ochrana veřejného zájmu či práv věřitelů účastníka) – dále jen „obstavení“ – zastáváme názor, že [vlož příslušnou analýzu].

3.6   Zajištění [přichází-li v úvahu]

3.6.a   Postoupení práv či poskytnutí aktiv pro účely zajištění, zástavní právo nebo repo obchod

Postoupení pro účely zajištění bude platné a vynutitelné podle práva [země]. Platným a vynutitelným podle práva [země] bude konkrétně vznik a realizace zástavního práva nebo vznik a uplatnění nároků z repo operací podle [vlož odkaz na příslušnou dohodu s centrální bankou].

3.6.b   Přednost pohledávek postupníků, zástavních věřitelů či oprávněných z repo obchodů před pohledávkami jiných věřitelů

Je-li vůči účastníkovi vedeno insolvenční řízení nebo řízení, budou mít práva či aktiva, která tento účastník postoupil pro účely zajištění nebo ke kterým účastník zřídil zástavní právo ve prospěch [vlož odkaz na centrální banku] nebo jiných účastníků systému, při výplatě přednost před pohledávkami všech ostatních věřitelů účastníka a nebudou se na ně vztahovat nároky věřitelů s přednostními právy.

3.6.c   Uplatnění práv ze zajištění

I v případě, že je vůči účastníkovi vedeno insolvenční řízení nebo řízení, budou mít ostatní účastníci systému a [vlož název centrální banky] jakožto [postupníci, zástavní věřitelé, případně oprávnění z repo obchodů] i nadále právo na vynucení těchto práv či realizaci aktiv uvedeného účastníka pomocí zásahu [vlož název centrální banky] podle pravidel.

3.6.d   Požadavky na formu a na registraci

Pro postoupení práv či aktiv účastníka pro účely zajištění, nebo pro vznik a realizaci zástavního práva nebo vznik a uplatnění nároků z repo operace ve vztahu k těmto právům a aktivům se nevyžaduje dodržení určité formy, přičemž [postoupení pro účely zajištění, zástava, případně repo operace, nebo náležitosti tohoto [postoupení, zástavy, případně repo operace] se nemusí registrovat ani evidovat u žádného soudu nebo správního, soudního, či veřejného orgánu příslušného v [země].

3.7   Pobočky [v použitelném rozsahu]

3.7.a   Posudek se vztahuje na činnost prostřednictvím poboček

Všechny výše uvedené závěry a stanoviska týkající se účastníka se podle práva [země] uplatní ve stejné míře i tehdy, jedná-li účastník prostřednictvím své pobočky či poboček usazených mimo [země].

3.7.b   Soulad s právními předpisy

Výkonem práv a plněním povinností na základě dokumentů týkajících se systému, ani zadáním, přenosem či přijetím platebních příkazů ze strany pobočky účastníka nedojde v žádném ohledu k porušení práva [země].

3.7.c   Nezbytná povolení

K výkonu práv a plnění povinností na základě dokumentů týkajících se systému, ani k zadání, přenosu či přijetí platebních příkazů ze strany pobočky účastníka není třeba žádné další povolení, souhlas, schválení, notářské ověření ani jiné osvědčení ze strany soudu nebo správního, soudního či jiného veřejného orgánu, který je v [země] příslušný, ani není třeba žádné podání či registrace u těchto orgánů.

Tento posudek byl vypracován k uvedenému datu a je určen výlučně [vlož název centrální banky] a [účastníkovi]. Jiné osoby se na tento posudek nemohou odvolávat, přičemž obsah tohoto posudku nelze bez našeho předchozího písemného souhlasu zpřístupnit osobám jiným než zamýšleným adresátům a jejich právnímu zástupci s výjimkou Evropské centrální banky a národních centrálních bank Evropského systému centrálních bank [a [národní centrální banka/příslušné regulační orgány] v [země]].

S úctou,

[podpis]

Dodatek IV

POSTUPY K ZAJIŠTĚNÍ KONTINUITY PROVOZU A NOUZOVÉ POSTUPY

1.   Obecná ustanovení

a)

Tento dodatek upravuje ujednání mezi [vlož název centrální banky] a účastníky nebo přidruženými systémy pro případ, že dojde k selhání jedné či více složek SSP nebo telekomunikační sítě nebo že jsou tyto složky dotčeny mimořádnou vnější událostí, nebo se toto selhání dotkne některého účastníka nebo přidruženého systému.

b)

Všechny odkazy na konkrétní časy uvedené v tomto dodatku odkazují na místní čas v sídle ECB, tj. středoevropský čas (SEČ (1)).

2.   Opatření k zajištění kontinuity provozu a k nouzovému zpracování plateb

a)

Dojde-li k výskytu mimořádné vnější události nebo k selhání SSP či telekomunikační sítě, jež ovlivňuje běžné fungování TARGET2, je [vlož název centrální banky] oprávněna přijmout opatření k zajištění kontinuity provozu a k nouzovému zpracování plateb.

b)

V rámci TARGET2 jsou k dispozici tato hlavní opatření k zajištění kontinuity provozu a k nouzovému zpracování plateb:

i)

přemístění provozu SSP na jiné místo,

ii)

změna provozních hodin SSP a

iii)

zahájení nouzového zpracování velmi kritických a kritických plateb vymezených v odst. 6 písm. c) a d).

c)

Pokud se týká opatření k zajištění kontinuity provozu a k nouzovému zpracování plateb, je zcela na uvážení [vlož název centrální banky], zda a která opatření k zúčtování platebních příkazů přijme.

3.   Oznamování událostí

a)

Selhání SSP nebo mimořádná vnější událost se účastníkům oznamuje prostřednictvím tuzemských komunikačních kanálů, ICM a T2IS. Účastníkům se oznamují zejména tyto informace:

i)

popis události,

ii)

předpokládané zpoždění zúčtování (je-li známo),

iii)

informace o dosud přijatých opatřeních a

iv)

pokyny účastníkům.

b)

[Vlož název centrální banky] může dále účastníkům oznámit výskyt jakékoli jiné stávající či předpokládané události, jež by mohla ovlivnit běžný provoz TARGET2.

4.   Přemístění provozu SSP na jiné místo

a)

Dojde-li k výskytu některé z událostí uvedených v odst. 2 písm. a), lze provoz SSP přemístit na jiné místo v tomtéž či jiném regionu.

b)

Je-li provoz SSP přemístěn do jiného regionu, vyvinou účastníci nejvyšší úsilí, aby vyrovnali své pozice k okamžiku, kdy došlo k selhání či výjimečné vnější události, a poskytnou [vlož název centrální banky] veškeré informace, které jsou v tomto ohledu relevantní.

5.   Změna provozních hodin

a)

Je možné prodloužit denní zpracování TARGET2 nebo odložit začátek nového obchodního dne. Během prodloužené provozní doby TARGET2 se platební příkazy zpracovávají v souladu s [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky], s výhradou změn obsažených v tomto dodatku.

b)

Denní zpracování lze prodloužit a zavírací dobu tak posunout, pokud k selhání SSP došlo v průběhu dne a toto selhání bylo odstraněno do 18:00 hodin. Zavírací doba může být za běžných okolností posunuta nejvýše o dvě hodiny, přičemž tato skutečnost se účastníkům oznámí co nejdříve. Je-li posunutí zavírací doby oznámeno před 16:50 hodin, musí být mezi uzávěrkou pro klientské a mezibankovní platební příkazy i nadále zachován odstup jedné hodiny. Jakmile bylo posunutí zavírací doby oznámeno, nelze je odvolat.

c)

Zavírací doba se posune, došlo-li k selhání SSP před 18:00 hodin a toto selhání nebylo odstraněno do 18:00 hodin. [Vlož název centrální banky] neprodleně oznámí posunutí zavírací doby účastníkům.

d)

Po obnovení provozu SSP se uskuteční tyto kroky:

i)

[vlož název centrální banky] usiluje o to, aby byly všechny platby ve frontě zúčtovány do jedné hodiny; tato doba se zkracuje na 30 minut, došlo-li k selhání SSP v 17:30 hodin či později (pokud selhání SSP přetrvávalo i v 18:00 hodin),

ii)

konečné zůstatky účastníků se stanoví do jedné hodiny; tato doba se zkracuje na 30 minut, došlo-li k selhání SSP v 17:30 hodin či později (pokud selhání SSP přetrvávalo i v 18:00 hodin),

iii)

při uzávěrce pro mezibankovní platby dojde k ukončení účetního dne včetně využití stálých facilit Eurosystému.

e)

Přidružené systémy, které vyžadují likviditu brzy ráno, musí mít zavedeny prostředky ke zvládání situací, kdy denní zpracování nemůže začít včas kvůli selhání SSP z předchozího dne.

6.   Nouzové zpracování plateb

a)

Považuje-li to [vlož název centrální banky] za nezbytné, zahájí nouzové zpracování platebních příkazů v nouzovém modulu SSP. V tomto případě se účastníkům poskytují služby pouze v minimálním rozsahu. [Vlož název centrální banky] oznámí účastníkům jakýmikoli dostupnými komunikačními prostředky, že zahájila nouzové zpracování příkazů.

b)

V rámci nouzového zpracování [vlož název centrální banky] zpracovává platební příkazy manuálně.

c)

Tyto platby se považují za „velmi kritické“ a [vlož název centrální banky] vyvine nejvyšší úsilí k tomu, aby je v nouzových situacích zpracovala:

i)

platby v souvislosti s CLS International Bank,

ii)

vypořádání konce účetního dne EURO1 a

iii)

výzvy ústřední protistrany k navýšení kolaterálu.

d)

Tyto platby se považují za „kritické“ a [vlož název centrální banky] může rozhodnout, že přistoupí k jejich nouzovému zpracování:

i)

platby související se zúčtováním systémů pro vypořádání obchodů s cennými papíry (na bázi rozhraní) v reálném čase a

ii)

další platby, je-li jich třeba k odstranění systémového rizika.

e)

K zadávání platebních příkazů pro účely nouzového zpracování a předávání informací příjemcům dochází prostřednictvím [vlož komunikační prostředek]. Informace o zůstatcích na účtech a o zápisech na vrub či ve prospěch účtu lze získat prostřednictvím [vlož název centrální banky].

f)

Platební příkazy, které již byly zadány do TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi], avšak jsou ve frontě, mohou být rovněž předmětem nouzového zpracování. V těchto případech [vlož název centrální banky] usiluje o to, aby nedocházelo k dvojímu zpracování platebních příkazů; pokud však k dvojímu zpracování platebního příkazu dojde, nesou toto riziko účastníci.

g)

K nouzovému zpracování platebních příkazů účastníci poskytnou dodatečné zajištění. Během nouzového zpracování lze k financování odchozích nouzových plateb využít příchozí nouzové platby. Pro účely nouzového zpracování nemůže [vlož název centrální banky] brát v úvahu disponibilní likviditu účastníků.

7.   Selhání spojená s účastníky nebo přidruženými systémy

a)

Má-li účastník problém, který mu brání v zúčtování plateb v rámci TARGET2, odpovídá za to, aby byl tento problém odstraněn. Účastník může zejména využít interní řešení nebo funkci ICM, tj. záložní platby k přerozdělení likvidity a záložní nouzové platby (CLS, EURO1, předfinancování v rámci STEP2).

b)

Rozhodne-li se účastník, že funkci ICM využije na záložní platby k přerozdělení likvidity, zpřístupní [vlož název centrální banky] na žádost účastníka tuto funkci prostřednictvím ICM. [Vlož název centrální banky] na žádost účastníka zašle zprávu vysílanou ICM s cílem informovat ostatní účastníky o tom, že účastník využil záložních plateb k přerozdělení likvidity. Účastník odpovídá za odeslání těchto záložních plateb k přerozdělení likvidity výhradně účastníkům, s nimiž má dvoustrannou dohodu o využívání těchto plateb, a za další kroky týkající se těchto plateb.

c)

Vyčerpá-li účastník všechny možnosti podle písmene a) či pokud jsou tyto možnosti neúčinné, může účastník požadovat podporu od [vlož název centrální banky].

d)

Pokud selhání nepříznivě ovlivní přidružený systém, odpovídá tento přidružený systém za to, aby bylo toto selhání odstraněno. [Vlož název centrální banky] může na žádost přidruženého systému jednat jeho jménem. [Vlož název centrální banky] rozhoduje dle svého uvážení, jak přidružený systém podpoří, a to včetně nočních operací přidruženého systému. Lze přijmout tato nouzová opatření:

i)

přidružený systém dá pokyn k provedení hladkých plateb (tj. plateb, které nejsou spojeny se základní transakcí) prostřednictvím rozhraní účastníka,

ii)

[vlož název centrální banky] jménem přidruženého systému vytváří nebo zpracovává pokyny nebo soubory XML nebo

iii)

[vlož název centrální banky] jménem přidruženého systému provede hladké platby.

e)

Podrobná nouzová opatření, pokud se týče přidružených systémů, upraví dvoustranné ujednání mezi [vlož název centrální banky] a příslušným přidruženým systémem.

8.   Další ustanovení

a)

Nejsou-li v důsledku výskytu událostí uvedených v čl. 3 písm. a) k dispozici určité údaje, je [vlož název centrální banky] oprávněna začít či pokračovat se zpracováním platebních příkazů nebo provozováním TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] na základě posledních dostupných údajů podle rozhodnutí [vlož název centrální banky]. Požádá-li o to [vlož název centrální banky], předloží účastníci a přidružené systémy znovu své zprávy FileAct/Interact či učiní jiný úkon, který [vlož název centrální banky] považuje za vhodný.

b)

Dojde-li k selhání [vlož název centrální banky], mohou některé či všechny její technické funkce ve vztahu k TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] vykonávat jiné centrální banky Eurosystému.

c)

[Vlož název centrální banky] může vyžadovat, aby se účastníci účastnili pravidelných či příležitostných testování opatření k zajištění kontinuity provozu a k nouzovému zpracování plateb, školení či jiných preventivních opatření, jež [vlož název centrální banky] považuje za nezbytná. Veškeré náklady, které účastníci vynaložili v důsledku těchto testování či jiných opatření, hradí výlučně účastníci.


(1)  SEČ zohledňuje změnu středoevropského letního času.

Dodatek V

ČASOVÝ ROZVRH PROVOZU

1.

TARGET2 je v provozu každý den kromě sobot, nedělí, Nového roku, Velkého pátku a Velikonočního pondělí (podle kalendáře platného v sídle ECB), 1. května a 1. a 2. svátku vánočního.

2.

Referenčním časem pro systém je místní čas v sídle ECB, tj. SEČ.

3.

Běžný obchodní den začíná večer předchozího obchodního dne a řídí se tímto časovým rozvrhem:

Čas

Popis

6:45-7:00

Čas k přípravě denních operací (1)

7:00-18:00

Denní zpracování

17:00

Uzávěrka pro klientské platby, tj. platby, jejichž plátcem nebo příjemcem není přímý ani nepřímý účastník, označené pomocí zprávy MT 103 nebo MT 103+

18:00

Uzávěrka pro mezibankovní platby, tj. platby, které nejsou klientskými platbami

18:00-18:45 (2)

Konec účetního dne

18:15 (2)

Všeobecná uzávěrka pro využití stálých facilit

(krátce po) 18:30 (3)

Centrálním bankám jsou zpřístupněny údaje pro aktualizaci účetních systémů

18:45-19:30 (3)

Začátek účetního dne (nový obchodní den)

19:00 (3)-19:30 (2)

Poskytnutí likvidity na účet PM

19:30 (3)

Zpráva o zahájení postupu („start-of-procedure“) a zúčtování trvalých příkazů k převodu likvidity z účtů PM na podúčty/zrcadlový účet (zúčtování související s přidruženým systémem)

19:30 (3)-22:00

Provedení dodatečných převodů likvidity prostřednictvím ICM předtím, než přidružený systém odešle zprávu o zahájení cyklu („start-of-cycle“); období zúčtování nočních operací přidruženého systému (jen pro zúčtovací postup č. 6 přidruženého systému)

22:00-1:00

Technická údržba

1:00 – 7:00

Zúčtování nočních operací přidruženého systému (jen pro zúčtovací postup č. 6 přidruženého systému)

4.

Pro převody likvidity je ICM k dispozici od 19:30 (4) do 18:00 hodin následujícího dne (s výjimkou technické údržby, která probíhá od 22:00 do 1:00 hodin).

5.

Provozní hodiny lze změnit v případě, že jsou opatření k zajištění kontinuity provozu přijata v souladu s odstavcem 5 dodatku IV.


(1)  Denní operace znamenají denní zpracování a konec účetního dne.

(2)  V poslední den udržovacího období Eurosystému končí tato fáze o 15 minut později.

(3)  V poslední den udržovacího období Eurosystému začíná tato fáze o 15 minut později.

(4)  V poslední den udržovacího období Eurosystému začíná tato fáze o 15 minut později.

Dodatek VI

SAZEBNÍK POPLATKŮ A FAKTURACE

Poplatky pro přímé účastníky

1.

Měsíční poplatek za zpracování platebních příkazů v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] pro přímé účastníky v závislosti na tom, jaký typ služby přímý účastník zvolil, činí buď:

a)

150 EUR za účet PM plus paušální poplatek ve výši 0,80 EUR za transakci (odpis z účtu), nebo

b)

1 875 EUR za účet PM plus poplatek za transakci (odpis z účtu), určený v závislosti na objemu transakcí (počtu zpracovávaných položek) za měsíc takto:

Pásmo

Od

Do

Cena (EUR)

1

1

10 000

0,60

2

10 001

25 000

0,50

3

25 001

50 000

0,40

4

50 001

100 000

0,20

5

nad 100 000

0,125

Převody likvidity mezi účtem PM účastníka a jeho podúčty se nezpoplatňují.

2.

Měsíční poplatek za přístup pro více adresátů činí 80 EUR za každou 8-místnou adresu kódu BIC, která není kódem BIC účtu přímého účastníka.

3.

Pro přímé účastníky, kteří si nepřejí, aby byl kód BIC jejich účtu zveřejněný v adresáři TARGET2, se účtuje dodatečný měsíční poplatek ve výši 30 EUR za účet.

4.

Měsíční poplatek za každou registraci nepřímého účastníka přímým účastníkem v adresáři TARGET2 činí 20 EUR.

5.

Jednorázový poplatek za každou registraci adresovatelného držitele kódu BIC v adresáři TARGET2 – pokud jde o pobočky přímých a nepřímých účastníků, pobočky korespondentů a adresovatelné držitele kódu BIC, kteří jsou členy téže skupiny ve smyslu článku 1, – činí 5 EUR.

6.

Měsíční poplatek za každou registraci adresovatelného držitele kódu BIC v adresáři TARGET2, pokud jde o korespondenta, činí 5 EUR.

Poplatky za sdružování likvidity

7.

Pro režim CAI činí měsíční poplatek 100 EUR za každý účet, který je součástí skupiny.

8.

Pro režim AL činí měsíční poplatek 200 EUR za každý účet, který je součástí skupiny AL. Používá-li skupina AL režim CAI, platí se za účty, které nejsou součástí režimu AL, měsíční poplatek platný pro CAI ve výši 100 EUR za účet.

9.

Na všechny platby účastníků ve skupině se jak pro režim AL, tak pro režim CAI uplatňuje sestupný sazebník transakčních poplatků uvedený v tabulce v odst. 1 písm. b), jako by tyto platby byly zasílány z účtu jednoho účastníka.

10.

Měsíční poplatek 1 875 EUR uvedený v odst. 1 písm. b) platí příslušný správce skupiny a měsíční poplatek 150 EUR uvedený v odst. 1 písm. a) platí všichni ostatní členové skupiny. Je-li skupina AL součástí skupiny CAI a správce skupiny AL je současně správcem skupiny CAI, platí se měsíční poplatek 1 875 EUR jen jednou. Je-li skupina AL součástí skupiny CAI a správce skupiny CAI není současně správcem skupiny AL, platí správce skupiny CAI dodatečný měsíční poplatek 1 875 EUR. V těchto případech se faktura za celkové poplatky za všechny účty ve skupině CAI (včetně účtů skupiny AL) zasílá správci skupiny CAI.

Fakturace

11.

V případě přímých účastníků platí tato pravidla fakturace. Přímý účastník (správce skupiny AL nebo správce skupiny CAI, podle toho, zda se používá režim AL nebo režim CAI) obdrží fakturu za předchozí měsíc s uvedením poplatků, které mají být zaplaceny, nejpozději v pátý obchodní den následujícího měsíce. Platba se uhradí nejpozději v desátý pracovní den daného měsíce na účet, který [vlož název centrální banky] určí, a to odepsáním z účtu PM účastníka.

Dodatek VII

DOHODA O AGREGOVANÉ LIKVIDITĚ — VARIANTA A

Vzor pro používání režimu AL více než jednou úvěrovou institucí

mezi na straně jedné:

[účastníkem], který je majitelem účtů PM č. […] u [vlož název centrální banky], zastoupeným […], který jedná jako […],

[účastníkem], který je majitelem účtů PM č. […] u [vlož název centrální banky], zastoupeným […], který jedná jako […],

[účastníkem], který je majitelem účtů PM č. […] u [vlož název centrální banky], zastoupeným […], který jedná jako […],

(dále jen „členové skupiny AL“) a na straně druhé [vlož název národní centrální banky AL] [vlož název národní centrální banky AL] [vlož název národní centrální banky AL] (dále jen „národní centrální banky AL“)

(členové skupiny AL a národní centrální banky AL společně dále jen „smluvní strany“)

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

TARGET2 je právně strukturován jako soubor platebních systémů, které jsou jako systémy označeny podle příslušných vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry (1).

(2)

Účastníci jednoho či více systémů, které jsou součástí TARGET2, mohou za určitých podmínek vymezených v příslušných podmínkách účasti v systémech, které jsou součástí TARGET2, vytvořit skupinu AL, čímž se likvidita na účtech PM členů skupiny AL agreguje.

(3)

Agregace zůstatků umožňuje členům skupiny AL zúčtovat platební příkazy, jejichž částka převyšuje disponibilní likviditu na jejich účtech PM za předpokladu, že celková hodnota všech těchto platebních příkazů nikdy nepřekročí celkovou výši disponibilní likvidity na všech těchto účtech PM. Výsledný záporný zůstatek na jednom či více těchto účtech PM představuje vnitrodenní úvěr, jehož poskytování se řídí příslušnou vnitrostátní úpravou s výhradou změn obsažených v této dohodě, a to zejména v tom směru, že záporný zůstatek je zajištěn disponibilní likviditou na účtech PM ostatních členů skupiny AL.

(4)

Tento mechanismus v žádném případě nevede ke spojení jednotlivých účtů PM, jež jsou s výhradou omezení uvedených v této dohodě i nadále pro příslušné majitele těchto účtů vedeny odděleně.

(5)

Cílem tohoto mechanismu je předejít rozdrobení likvidity do různých systémů, které jsou součástí TARGET2, a zjednodušit řízení likvidity v rámci skupiny úvěrových institucí.

(6)

Tento mechanismus zvyšuje celkovou účinnost zúčtování plateb v TARGET2.

(7)

[Účastník] je připojen k TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi], [účastník] je připojen k TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a [účastník] je připojen k TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi], přičemž všichni účastníci jsou povinni dodržovat [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky] ze dne [vlož příslušná data],

smluvní strany se dohodly na níže uvedeném:

Článek 1

Účinnost této dohody

Tato dohoda i její případné změny nabývají účinnosti teprve tehdy, až řídící národní centrální banka poté, co obdrží veškeré informace či dokumenty, které považuje za vhodné, písemně potvrdí, že tato dohoda či její změny splňují požadavky stanovené v příslušných podmínkách účasti v systémech, které jsou součástí TARGET2.

Článek 2

Společný zájem členů skupiny AL a národních centrálních bank AL

1.   Členové skupiny AL výslovně prohlašují a uznávají, že uzavření této dohody slouží jejich společným hospodářským, sociálním a finančním zájmům, neboť platební příkazy všech členů skupiny AL mohou být v rámci příslušných systémů, které jsou součástí TARGET2, zúčtovány až do výše odpovídající disponibilní likviditě na účtech PM všech členů skupiny AL, čímž se využije disponibilní likvidita v rámci jiných systémů, které jsou součástí TARGET2.

2.   Národní centrální banky AL mají společný zájem na poskytování vnitrodenního úvěru členům skupiny AL, neboť to podporuje celkovou účinnost zúčtování plateb v TARGET2. Vnitrodenní úvěr je zajištěn v souladu s článkem 18 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, neboť záporný zůstatek, jenž vznikne v důsledku provádění platebního příkazu, je zajištěn disponibilní likviditou na účtech PM, které ostatní členové skupiny AL mají u příslušných národních centrálních bank AL a které jsou zajištěny k plnění závazků kteréhokoli člena skupiny AL vůči národním centrálním bankám AL.

Článek 3

Práva a povinnosti členů skupiny AL

1.   Členové skupiny AL odpovídají všem národním centrálním bankám AL společně a nerozdílně za veškeré pohledávky, které vznikly v důsledku zúčtování platebního příkazu podaného kterýmkoli členem skupiny AL v rámci příslušného systému, který je součástí TARGET2. Členové skupiny AL nemohou svou odpovědnost vůči národním centrálním bankám AL v souvislosti s agregací výše uvedených závazků vyloučit s odvoláním na interní dohodu o rozdělení závazků v rámci skupiny.

2.   Celková částka všech platebních příkazů, které členové skupiny AL na svých účtech PM zúčtovávají, nesmí nikdy přesáhnout celkovou částku disponibilní likvidity na všech těchto účtech PM.

3.   Členové skupiny AL jsou oprávněni používat režim CAI, který je popsán v [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky].

4.   Členové skupiny AL mezi sebou uzavřou interní dohodu, která mimo jiné obsahuje:

a)

pravidla vnitřního uspořádání skupiny AL;

b)

podmínky, za kterých má správce skupiny AL oznamovací povinnost vůči členům skupiny AL;

c)

náklady na režim AL (včetně rozdělení těchto nákladů mezi členy skupiny AL) a

d)

poplatky, které členové skupiny AL navzájem platí jako odměnu za služby podle dohody AL a pravidel pro výpočet finančního protiplnění.

S výjimkou písmene d) mohou členové skupiny AL rozhodnout o tom, zda uvedenou interní dohodu či její části zpřístupní národním centrálním bankám AL či nikoli. Členové skupiny AL zpřístupní informace uvedené v písmenu d) národním centrálním bankám AL.

Článek 4

Práva a povinnosti národních centrálních bank AL

1.   Zadá-li některý člen skupiny AL do svého systému, který je součástí TARGET2, platební příkaz, jehož částka převyšuje disponibilní likviditu na účtu PM tohoto člena skupiny AL, poskytne příslušná národní centrální banka AL vnitrodenní úvěr, který je zajištěn disponibilní likviditou na ostatních účtech PM tohoto člena skupiny AL u jeho příslušné národní centrální banky AL nebo na účtech PM ostatních členů skupiny AL u jejich příslušných národních centrálních bank AL. Tento vnitrodenní úvěr se řídí pravidly platnými pro poskytování vnitrodenních úvěrů národní centrální bankou AL.

2.   Platební příkazy zadané členy skupiny AL, v jejichž důsledku dochází k překročení disponibilní likvidity na všech účtech PM členů skupiny AL, se do doby, než bude k dispozici dostatečná likvidita, zařadí do fronty.

3.   S výjimkou situace, kdy je vůči jednomu či více členům skupiny AL zahájeno úpadkové řízení, může národní centrální banka AL požadovat od každého člena skupiny AL úplné splnění všech závazků, které vznikly v důsledku zúčtování platebních příkazů zadaných kterýmkoli členem skupiny AL v příslušném systému, který je součástí TARGET2.

Článek 5

Jmenování a úloha správce skupiny AL

1.   Členové skupiny AL tímto pověřují [uveď účastníka pověřeného jako správce skupiny AL] jako správce skupiny AL, který slouží jako kontaktní místo pro všechny administrativní záležitosti týkající se skupiny AL.

2.   Všichni členové skupiny AL svým příslušným národním centrálním bankám AL i správci skupiny AL předávají veškeré informace, které mohou ovlivnit platnost, vynutitelnost a provádění této dohody, zejména o všech změnách či ukončení vazeb mezi členy skupiny AL, jichž je třeba ke splnění definice skupiny vymezené v [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky], o výskytu všech případů porušení povinnosti ve smyslu [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky] a o všech ostatních událostech, které mohou ovlivnit platnost či vynutitelnost [vlož odkaz na ustanovení týkající se zástav, závěrečného vypořádání či na jiná relevantní ustanovení obsažená v opatřeních, kterými se provádějí jednotné podmínky].

3.   Správce skupiny AL ihned sdělí řídící národní centrální bance informace popsané v odstavci 2, které se týkají jeho samého či kteréhokoli jiného člena skupiny AL.

4.   Správce skupiny AL odpovídá za vnitrodenní sledování likvidity, která je v rámci skupiny AL k dispozici.

5.   Správce skupiny AL má plnou moc ve vztahu k účtům PM členů skupiny AL a především zastupuje členy skupiny AL při těchto úkonech:

a)

operace v rámci ICM týkající se účtů PM členů skupiny AL včetně změny priority platebního příkazu, odvolání, změny doby zúčtování, převodů likvidity (včetně převodů z podúčtů a na podúčty), změny pořadí transakcí ve frontě, rezervování likvidity skupiny AL, stanovení a změn limitů pro skupinu AL;

b)

likvidní transakce mezi účty PM členů skupiny AL ke konci dne, které jsou nezbytné k vyrovnání všech zůstatků na PM účtech členů skupiny AL tak, aby na žádném z těchto účtů nebyl ke konci dne záporný zůstatek, případně záporný zůstatek bez způsobilého zajištění (tento postup se dále označuje jen jako „vyrovnávání“);

c)

obecné pokyny, podle nichž se provádí automatické vyrovnávání, tj. vymezení pořadí účtů PM členů skupiny AL s disponibilní likviditou, jež mají být v rámci vyrovnávání zatíženy;

d)

v případě, že správce skupiny AL nedá žádné výslovné pokyny, jak je stanoveno v písmenech b) a c), provede se automatické vyrovnávání počínaje účtem PM s nejvyšším kladným zůstatkem proti účtu PM s nejvyšším záporným zůstatkem.

Tatáž kritéria, tak jak jsou vymezena v písmenech c) a d), se použijí v případě, že nastane rozhodná událost pro vymáhání vymezená v [vlož odkaz na relevantní ustanovení obsažená v opatřeních, kterými se provádějí jednotné podmínky].

6.   Členové skupiny AL se výslovně vzdávají všech práv, která by mohli uplatňovat vůči správci skupiny AL podle [vlož případně odkaz na příslušné ustanovení vnitrostátního práva] a která vyplývají z kombinace jeho postavení jednak jako majitele účtu PM a člena skupiny AL a jednak jako správce skupiny AL.

Článek 6

Úloha řídící národní centrální banky

1.   Řídící národní centrální banka slouží jako kontaktní místo pro všechny administrativní záležitosti týkající se skupiny AL.

2.   Všechny národní centrální banky AL poskytují řídící národní centrální bance neprodleně veškeré informace týkající se příslušných členů skupiny AL, které mohou ovlivnit platnost, vynutitelnost a provádění této dohody, zejména o všech změnách či ukončení vazeb mezi členy skupiny AL, jichž je třeba ke splnění definice skupiny, o výskytu všech případů porušení povinnosti ve smyslu [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky] nebo o všech ostatních událostech, které mohou ovlivnit platnost či vynutitelnost [vlož odkaz na ustanovení týkající se zástav, závěrečného vypořádání či na jiná relevantní ujednání obsažená v opatřeních, kterými se provádějí jednotné podmínky].

3.   Řídící národní centrální banka má přístup ke všem relevantním informacím o všech účtech PM členů skupiny AL, zejména k informacím o úvěrech, zůstatku, celkovém obratu, zúčtovaných platbách a platbách ve frontě, jakož i k informacím o limitech a rezervování likvidity členů skupiny AL.

Článek 7

Trvání a ukončení této dohody

1.   Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

2.   Každý člen skupiny AL může svou účast na této dohodě jednostranně ukončit za předpokladu, že to 14 obchodních dnů předem písemně oznámí národní centrální bance AL, na jejímž systému, který je součástí TARGET2, se účastní, a řídící národní centrální bance. Řídící národní centrální banka příslušnému členovi skupiny AL potvrdí den ukončení jeho účasti na dohodě AL a tento den oznámí všem národním centrálním bankám AL, které o tom informují svoje členy skupiny AL. Byl-li tento člen skupiny AL správcem skupiny AL, zbývající členové skupiny AL neprodleně jmenují nového správce skupiny AL.

3.   Tato dohoda popřípadě účast kteréhokoli člena skupiny AL na této dohodě je bez předchozího oznámení a s okamžitou účinností automaticky ukončena, nastane-li alespoň jedna z těchto událostí:

a)

změna či ukončení vazeb mezi členy skupiny AL, jichž je třeba ke splnění definice skupiny, jak je stanoveno v [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky], nebo které se týkají jednoho či více členů skupiny AL, nebo

b)

jeden, několik nebo všichni členové skupiny AL přestali splňovat jakékoli jiné požadavky pro používání režimu AL ve smyslu [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky].

4.   Bez ohledu na to, že se vyskytla událost popsaná v odstavci 3, je platební příkaz, který některý člen skupiny AL již zadal do příslušného systému, který je součástí TARGET2, i nadále platný a vynutitelný vůči všem členům skupiny AL a národním centrálním bankám AL. [Vlož, přichází-li v úvahu: Kromě toho zůstávají po ukončení této dohody v platnosti [vlož odkaz na ustanovení týkající se zástav nebo závěrečného vypořádání či na jiná relevantní ustanovení o zajištění], a to až do té doby, kdy členové skupiny AL v plném rozsahu vyrovnají všechny záporné zůstatky na účtech PM, jejichž likvidita byla agregována.]

5.   Aniž by byl dotčen odstavec 3, může řídící národní centrální banka po dohodě s příslušnou národní centrální bankou AL kdykoli bez předchozího oznámení a s okamžitou účinností ukončit účast kteréhokoli člena skupiny AL na této dohodě, pokud tento člen skupiny AL porušuje některé ustanovení této dohody. Toto rozhodnutí se zasílá všem členům skupiny AL v písemné formě a obsahuje odůvodnění. Dojde-li k ukončení účasti tímto způsobem, mohou členové skupiny AL, jejichž účast na této dohodě nebyla ukončena, svou účast na této dohodě ukončit, a to za předpokladu, že to řídící národní centrální bance a příslušné národní centrální bance AL písemně oznámí pět obchodních dnů předem. Pokud dojde k ukončení účasti správce skupiny AL, zbývající členové skupiny AL neprodleně jmenují nového správce skupiny AL.

6.   Řídící národní centrální banka může po dohodě s ostatními národními centrálními bankami AL bez předchozího oznámení a s okamžitou účinností ukončit tuto dohodu, pokud by pokračování této dohody ohrozilo celkovou stabilitu, spolehlivost a bezpečnost TARGET2 nebo by ohrozilo plnění úkolů národních centrálních bank AL podle statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky. Každé takové rozhodnutí se v písemné formě zasílá členům skupiny AL a obsahuje odůvodnění.

7.   Tato dohoda zůstává v platnosti, dokud jsou jejími smluvními stranami alespoň dva členové skupiny AL.

Článek 8

Postup při provádění změn

Veškeré změny této dohody, včetně rozšíření skupiny AL o další účastníky, jsou platné a vynutitelné pouze tehdy, pokud se na nich všechny smluvní strany dohodnou v písemné formě.

Článek 9

Rozhodné právo

Tato dohoda se řídí, vykládá a provádí v souladu s [vlož odkaz na právo rozhodné pro účet PM správce skupiny AL vedený u řídící národní centrální banky]. Tím nejsou dotčeny:

a)

vztah mezi členem skupiny AL a jeho příslušnou národní centrální bankou AL, který se řídí právem příslušné národní centrální banky AL, a

b)

práva a povinnosti mezi národními centrálními bankami AL, které se řídí právem národní centrální banky AL, která vede účet PM člena skupiny AL, jehož disponibilní likvidita je použita jako zajištění.

Článek 10

Použití [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky]

1.   Otázky, které tato dohoda výslovně neupravuje, se ve vztahu ke všem členům skupiny AL a jejich příslušným národním centrálním bankám AL řídí příslušnými ustanoveními [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky].

2.   [Vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky] a tato dohoda se považují za součást jednoho smluvního vztahu.

Sepsáno v počtu vyhotovení odpovídajícím počtu smluvních stran […dne.…]

DOHODA O AGREGOVANÉ LIKVIDITĚ — VARIANTA B

Vzor pro používání režimu AL jednou úvěrovou institucí

mezi na straně jedné: [název a adresa úvěrové instituce] zastoupenou […], který jedná jako [účastník], který je majitelem účtů PM č. […] u [vlož název centrální banky],

[účastník], který je majitelem účtů PM č. […] u [vlož název centrální banky],

[účastník], který je majitelem účtů PM č. […] u [vlož název centrální banky],

(účastníci dále označováni jako „členové skupiny AL“)

a na straně druhé [vlož název národní centrální banky AL] [vlož název národní centrální banky AL] [vlož název národní centrální banky AL] (dále jen „národní centrální banky AL“)

(členové skupiny AL a národní centrální banky AL společně dále jen „smluvní strany“)

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

TARGET2 je právně strukturován jako soubor platebních systémů, které jsou jako systémy označeny podle příslušných vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry (2).

(2)

Úvěrová instituce s několika účty PM v jednom či více systémech, které jsou součástí TARGET2, může za určitých podmínek vymezených v příslušných podmínkách účasti v systémech, které jsou součástí TARGET2, vytvořit skupinu AL, čímž se likvidita na těchto účtech PM členů skupiny AL agreguje.

(3)

Agregace likvidity umožňuje členům skupiny AL zúčtovat platební příkazy, jejichž částka převyšuje disponibilní likviditu na jednom účtu PM, a to za předpokladu, že celková hodnota platebních příkazů nikdy nepřekročí celkovou výši disponibilní likvidity na všech účtech PM členů skupiny AL. Výsledný záporný zůstatek na jednom či více těchto účtech PM představuje vnitrodenní úvěr, jehož poskytování se řídí příslušnou vnitrostátní úpravou s výhradou změn obsažených v této dohodě, a to zejména v tom směru, že záporný zůstatek je zajištěn disponibilní likviditou na všech účtech PM členů skupiny AL.

(4)

Tento mechanismus v žádném případě nevede ke spojení jednotlivých účtů PM, jež jsou s výhradou omezení uvedených v této dohodě i nadále pro členy skupiny AL vedeny odděleně.

(5)

Cílem tohoto mechanismu je předejít rozdrobení likvidity do různých systémů, které jsou součástí TARGET2, a zjednodušit řízení likvidity členů skupiny AL.

(6)

Tento mechanismus zvyšuje celkovou účinnost zúčtování plateb v TARGET2.

(7)

[Účastník] je připojen k TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi], [účastník] je připojen k TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a [účastník] je připojen k TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi], přičemž všichni účastníci jsou povinni dodržovat [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky] ze dne [vlož příslušná data],

smluvní strany se dohodly na níže uvedeném:

Článek 1

Účinnost této dohody

Tato dohoda i její případné změny nabývají účinnosti teprve tehdy, až řídící národní centrální banka poté, co obdrží veškeré informace či dokumenty, které považuje za vhodné, písemně potvrdí, že tato dohoda či její změny splňují požadavky stanovené v příslušných podmínkách účasti v systémech, které jsou součástí TARGET2.

Článek 2

Společný zájem národních centrálních bank AL

Národní centrální banky AL mají společný zájem na poskytování vnitrodenního úvěru členům skupiny AL, neboť to podporuje celkovou účinnost zúčtování plateb v TARGET2. Vnitrodenní úvěr je zajištěn v souladu s článkem 18 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, neboť záporný zůstatek, který vznikne v důsledku provádění platebního příkazu, je zajištěn disponibilní likviditou na účtech PM, které členové skupiny AL mají u příslušných národních centrálních bank AL a které jsou zajištěny k plnění závazků členů skupiny AL vůči národním centrálním bankám AL.

Článek 3

Práva a povinnosti členů skupiny AL

1.   Členové skupiny AL odpovídají všem národním centrálním bankám AL za veškeré pohledávky, které vznikly v důsledku zúčtování platebních příkazů zadaných kterýmkoli členem skupiny AL v rámci příslušných systémů, které jsou součástí TARGET2.

2.   Celková částka všech platebních příkazů, které členové skupiny AL na svých účtech PM zúčtovávají, nesmí nikdy přesáhnout celkovou částku disponibilní likvidity na všech těchto účtech PM.

3.   Členové skupiny AL jsou oprávněni používat režim souhrnných informací o účtu (CAI), jak je popsán v [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky].

Článek 4

Práva a povinnosti národních centrálních bank AL

1.   Zadá-li člen skupiny AL do systému, který je součástí TARGET2, platební příkaz, jehož částka převyšuje disponibilní likviditu na účtu PM tohoto člena, poskytne příslušná národní centrální banka AL vnitrodenní úvěr, který je zajištěn disponibilní likviditou na ostatních účtech PM tohoto člena skupiny AL u jeho příslušné národní centrální banky AL nebo na účtech PM ostatních členů skupiny AL u jejich příslušných národních centrálních bank AL. Tento vnitrodenní úvěr se řídí pravidly platnými pro poskytování vnitrodenního úvěru národními centrálními bankami AL.

2.   Platební příkazy zadané členy skupiny AL, v jejichž důsledku dochází k překročení disponibilní likvidity na všech účtech PM členů skupiny AL, se do doby, než bude k dispozici dostatečná likvidita, zařadí do fronty.

3.   Každá národní centrální banka AL může od členů skupiny AL požadovat úplné splnění všech závazků, jež vznikly v důsledku zúčtování platebních příkazů členů skupiny AL v rámci příslušných systémů, které jsou součástí TARGET2, ve kterých mají účty PM.

Článek 5

Jmenování a úloha správce skupiny AL

1.   Členové skupiny AL tímto pověřují [uveď účastníka pověřeného jako správce skupiny AL] jako správce skupiny AL, který slouží jako kontaktní místo pro všechny administrativní záležitosti týkající se skupiny AL.

2.   Členové skupiny AL příslušným národním centrálním bankám AL předávají veškeré informace, které mohou ovlivnit platnost, vynutitelnost a provádění této dohody, zejména o výskytu všech případů porušení povinnosti ve smyslu [vlož odkaz na příslušná ustanovení obsažená v opatřeních, kterými se provádějí jednotné podmínky] nebo o všech ostatních událostech, které mohou ovlivnit platnost či vynutitelnost [vlož odkaz na ustanovení týkající se zástav, závěrečného vypořádání či na jiná relevantní ustanovení obsažená v opatřeních, kterými se provádějí jednotné podmínky].

3.   Správce skupiny AL ihned sdělí řídící národní centrální bance informace popsané v odstavci 2.

4.   Správce skupiny AL odpovídá za vnitrodenní sledování likvidity, která je v rámci skupiny AL k dispozici.

5.   Správce skupiny AL má plnou moc ve vztahu ke všem účtům PM členů skupiny AL a provádí především tyto úkony:

a)

operace v rámci ICM týkající se účtů PM členů skupiny AL včetně změny priority platebního příkazu, odvolání, změny doby zúčtování, převodů likvidity (včetně převodů z podúčtů a na podúčty), změny pořadí transakcí ve frontě, rezervování likvidity skupiny AL, stanovení a změn limitů pro skupinu AL;

b)

likvidní transakce mezi účty PM členů skupiny AL ke konci dne, které jsou nezbytné k vyrovnání všech zůstatků na PM účtech členů skupiny AL tak, aby na žádném z těchto účtů nebyl ke konci dne záporný zůstatek, případně záporný zůstatek bez způsobilého zajištění (tento postup se dále označuje jen jako „vyrovnávání“);

c)

obecné pokyny, podle nichž se provádí automatické vyrovnávání, tj. vymezení pořadí účtů PM členů skupiny AL s disponibilní likviditou, jež mají být v rámci vyrovnávání zatíženy;

d)

v případě, že správce skupiny AL nedá žádné výslovné pokyny, jak je stanoveno v písmenech b) a c), provede se automatické vyrovnávání počínaje účtem PM s nejvyšším kladným zůstatkem proti účtu PM s nejvyšším záporným zůstatkem.

Tatáž kritéria, tak jak jsou vymezena v písmenech c) a d), se použijí v případě, že nastane rozhodná událost pro vymáhání vymezená v [vlož odkaz na relevantní ustanovení obsažená v opatřeních, kterými se provádějí jednotné podmínky].

Článek 6

Úloha řídící národní centrální banky

1.   Řídící národní centrální banka slouží jako kontaktní místo pro všechny administrativní záležitosti týkající se skupiny AL.

2.   Všechny národní centrální banky AL poskytují řídící národní centrální bance neprodleně veškeré informace týkající se člena skupiny AL, které mohou ovlivnit platnost, vynutitelnost a provádění této dohody, zejména informace o výskytu všech případů porušení povinnosti ve smyslu [vlož odkaz na příslušná ustanovení obsažená v opatřeních, kterými se provádějí jednotné podmínky], nebo událostech, které mohou ovlivnit platnost či vynutitelnost [vlož odkaz na ustanovení týkající se zástav, závěrečného vypořádání či na jiná relevantní ustanovení obsažená v opatřeních, kterými se provádějí jednotné podmínky].

3.   Řídící národní centrální banka má přístup ke všem relevantním informacím o všech účtech PM členů skupiny AL, zejména k informacím o úvěrech, zůstatku, celkovém obratu, zúčtovaných platbách a platbách ve frontě, jakož i k informacím o limitech a rezervování likvidity členů skupiny AL.

Článek 7

Trvání a ukončení této dohody

1.   Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

2.   Každý člen skupiny AL může svou účast na této dohodě jednostranně ukončit za předpokladu, že to 14 obchodních dnů předem písemně oznámí národní centrální bance AL, na jejímž systému, který je součástí TARGET2, se účastní, a řídící národní centrální bance. Řídící národní centrální banka tomuto členovi skupiny AL potvrdí den ukončení jeho účasti na dohodě AL a tento den oznámí všem národním centrálním bankám AL, které o tom informují svoje členy skupiny AL. Byl-li tento člen skupiny AL správcem skupiny AL, zbývající členové skupiny AL neprodleně jmenují nového správce skupiny AL.

3.   Tato dohoda je automaticky bez předchozího oznámení a s okamžitou účinností ukončena, pokud nejsou nadále splněny požadavky pro používání režimu AL, tak jak jsou uvedeny v [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky].

4.   Bez ohledu na to, že došlo k výskytu události popsané v odstavci 3, je platební příkaz, který některý člen skupiny AL již zadal do příslušného systému, který je součástí TARGET2, i nadále platný a vynutitelný ve vztahu ke všem členům skupiny AL a národním centrálním bankám AL. [Vlož, přichází-li v úvahu: Kromě toho zůstávají po ukončení této dohody v platnosti [vlož odkaz na ustanovení týkající se zástav nebo závěrečného vypořádání či na jiná relevantní ustanovení o zajištění], a to až do té doby, kdy členové skupiny AL v plném rozsahu vyrovnají všechny záporné zůstatky na účtech PM, jejichž likvidita byla agregována.]

5.   Aniž by byl dotčen odstavec 3, může řídící národní centrální banka po dohodě s národními centrálními bankami AL tuto smlouvu kdykoli ukončit, pokud kterýkoli člen skupiny AL porušuje některé ustanovení této dohody. Toto rozhodnutí se zasílá všem členům skupiny AL v písemné formě a obsahuje odůvodnění.

6.   Řídící národní centrální banka může po dohodě s ostatními národními centrálními bankami AL ukončit tuto dohodu, pokud by pokračování této dohody ohrozilo celkovou stabilitu, spolehlivost a bezpečnost TARGET2, nebo by ohrozilo plnění úkolů národních centrálních bank AL podle statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky. Každé rozhodnutí o ukončení této dohody se v písemné formě zasílá členům skupiny AL a obsahuje odůvodnění.

Článek 8

Postup při provádění změn

Veškeré změny této dohody, včetně rozšíření skupiny AL o další účastníky, jsou platné a vynutitelné pouze tehdy, pokud se na nich všechny smluvní strany dohodnou v písemné formě.

Článek 9

Rozhodné právo

Tato dohoda se řídí, vykládá a provádí v souladu s [vlož odkaz na právo rozhodné pro účet PM správce skupiny AL]. Tím nejsou dotčeny:

a)

vztah mezi členy skupiny AL a jejich příslušnými národními centrálními bankami AL, který se řídí právem příslušné národní centrální banky AL, a

b)

práva a povinnosti mezi národními centrálními bankami AL, které se řídí právem národní centrální banky AL, která vede účet PM, jehož disponibilní likvidita je použita jako zajištění.

Článek 10

Použití [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky]

1.   Otázky, které tato dohoda výslovně neupravuje, se ve vztahu k jednotlivým účtům PM členů skupiny AL řídí příslušnými ustanoveními [vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky].

2.   [Vlož odkaz na opatření, kterými se provádějí jednotné podmínky] a tato dohoda se považují za součást jednoho smluvního vztahu.

Sepsáno v počtu vyhotovení odpovídajícím počtu smluvních stran […dne…]


(1)  Úř. věst. L 166, 11.6.1998, s. 45.

(2)  Úř. věst. L 166, 11.6.1998, s. 45.


PŘÍLOHA III

POSKYTOVÁNÍ VNITRODENNÍHO ÚVĚRU

Definice

Pro účely této přílohy se rozumí:

1)

„úvěrovou institucí“ se rozumí buď: a) úvěrová instituce ve smyslu článku 2 a čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejím výkonu (1), jak byly provedeny ve vnitrostátním právu, která podléhá dohledu příslušného orgánu, anebo b) jiná úvěrová instituce ve smyslu čl. 123 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, která podléhá kontrole, jež je srovnatelná s dohledem příslušného orgánu;

2)

„mezní zápůjční facilitou“ stálá facilita Eurosystému, kterou mohou protistrany využít k získání úvěru přes noc od národní centrální banky za předem stanovenou mezní zápůjční sazbu;

3)

„mezní zápůjční sazbou“ úroková sazba platná pro mezní zápůjční facilitu;

4)

„pobočkou“ pobočka ve smyslu čl. 4 odst. 3 bankovní směrnice, jak byl proveden ve vnitrostátním právu;

5)

„subjektem veřejného sektoru“ subjekt, který patří do „veřejného sektoru“, jenž je vymezen v článku 3 nařízení Rady (ES) č. 3603/93 ze dne 13. prosince 1993, kterým se upřesňují definice pro použití zákazů uvedených v článcích 104 a 104b odst. 1 Smlouvy (2);

6)

„investičním podnikem“ investiční podnik ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (3) s výjimkou subjektů vymezených v čl. 2 odst. 1 směrnice 2004/39/ES, pokud: a) bylo danému investičnímu podniku uděleno povolení ze strany příslušného orgánu určeného k tomu podle směrnice 2004/39/ES a tento investiční podnik podléhá dohledu ze strany tohoto orgánu a b) daný investiční podnik je oprávněn vyvíjet činnosti uvedené v bodech 2, 3, 6 a 7 oddílu A přílohy I směrnice 2004/39/ES;

7)

„úzkým propojením“ úzké propojení ve smyslu kapitoly 6 přílohy I obecných zásad ECB/2011/14 ze dne 20. září 2011 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (4);

8)

„úpadkovým řízením“ se rozumí úpadkové řízení ve smyslu čl. 2 písm. j) směrnice 98/26/ES;

9)

„případem porušení povinnosti“ hrozící nebo stávající událost, jejíž výskyt může ohrozit plnění závazků subjektu plynoucích z vnitrostátních opatření, jimiž se provádějí tyto obecné zásady, nebo jiných pravidel (včetně pravidel stanovených Radou guvernérů ve vztahu k operacím měnové politiky Eurosystému), která platí pro vztah mezi tímto subjektem a kteroukoli z centrálních bank Eurosystému včetně:

a)

případu, kdy subjekt přestane splňovat podmínky přístupu nebo technické požadavky stanovené v příloze II a případně v příloze V, nebo kdy mu byl jako protistraně pozastaven nebo ukončen přístup k operacím měnové politiky Eurosystému;

b)

zahájení úpadkového řízení vůči subjektu;

c)

podání návrhu v souvislosti s řízením uvedeným v písmenu b);

d)

případu, kdy subjekt učiní písemné prohlášení o tom, že není schopen splatit všechny své peněžité závazky či jejich část nebo že není schopen splnit své závazky v souvislosti s vnitrodenním úvěrem;

e)

případu, kdy subjekt dobrovolně uzavře rámcovou dohodu či jiné ujednání se svými věřiteli;

f)

případu, kdy je subjekt skutečně či podle názoru příslušné národní centrální banky eurozóny insolventní nebo není schopen plnit své peněžité závazky;

g)

případu, kdy byl kladný zůstatek subjektu na jeho účtu PM nebo veškerý majetek subjektu či jeho podstatná část na základě příkazu zmrazen, obstaven či zabaven nebo kdy bylo ve vztahu k němu zahájeno jiné řízení, jehož účelem je ochrana veřejného zájmu či práv věřitelů subjektu;

h)

případu, kdy byla účast subjektu v jiném systému, který je součástí TARGET2, nebo v přidruženém systému pozastavena anebo ukončena;

i)

případu, kdy je zásadní prohlášení nebo předsmluvní ujištění, které subjekt učinil (nebo se má podle platného práva za to, že je učinil), nesprávné nebo nepravdivé, nebo

j)

převodu veškerého majetku subjektu či jeho podstatné části.

Způsobilé subjekty

1.

Každá národní centrální banka eurozóny poskytuje vnitrodenní úvěr subjektům uvedeným v odstavci 2, které mají účet u příslušné národní centrální banky eurozóny, a to za podmínky, že proti těmto subjektům nebyla přijata Radou Evropské unie nebo členským státem restriktivní opatření podle čl. 65 odst. 1 písm. b), článku 75 nebo článku 215 Smlouvy, [jejichž provedení podle názoru [vlož odkaz na centrální banku/zemi], která předtím informovala ECB, není slučitelné s hladkým fungováním TARGET2]. Vnitrodenní úvěr však nelze poskytnout subjektu, který je usazen v zemi, která není členským státem, v němž má národní centrální banka eurozóny, u níž má tento subjekt účet, sídlo.

2.

Vnitrodenní úvěr lze poskytnout pouze těmto subjektům:

a)

úvěrovým institucím usazeným v EHP, které jsou způsobilými protistranami pro operace měnové politiky Eurosystému a které mají přístup k mezní zápůjční facilitě, a to i když jednají prostřednictvím pobočky usazené v EHP, včetně poboček usazených v EHP, které jsou pobočkami úvěrových institucí usazených mimo EHP;

b)

úvěrovým institucím usazeným v EHP, které nejsou způsobilými protistranami pro operace měnové politiky Eurosystému nebo nemají přístup k mezní zápůjční facilitě, a to i když jednají prostřednictvím pobočky usazené v EHP, včetně poboček usazených v EHP, které jsou pobočkami úvěrových institucí usazených mimo EHP;

c)

ministerstvům financí ústředních či regionálních vlád členských států, pokud tato ministerstva vyvíjejí činnost na peněžních trzích, a orgánům veřejného sektoru členských států, které jsou oprávněny vést účty pro klienty;

d)

investičním podnikům usazeným v EHP za předpokladu, že uzavřely s protistranou Eurosystému pro operace měnové politiky dohodu s cílem zajistit vyrovnání zbývajících debetních sald na konci daného dne, a

e)

subjektům (jiným, než jsou subjekty podle pododstavců a) a b)), které spravují přidružené systémy a které vystupují v tomto postavení, za předpokladu, že ujednání pro poskytování vnitrodenního úvěru těmto subjektům byla předem předložena Radě guvernérů a Rada guvernérů tato ujednání schválila.

3.

Subjektům uvedeným v odst. 2 písm. b) až e) je vnitrodenní úvěr poskytován pouze na daný den, přičemž jej nelze prodloužit na úvěr přes noc.

Odchylně od tohoto ustanovení může Rada guvernérů na základě předem přijatého odůvodněného rozhodnutí vyjmout ze zákazu poskytnutí úvěru přes noc určité způsobilé ústřední protistrany. Takovými způsobilými ústředními protistranami jsou ústřední protistrany, které v kterékoli rozhodné době:

a)

jsou způsobilými subjekty ve smyslu odst. 2 písm. e), za předpokladu, že tyto způsobilé subjekty mají rovněž povolení působit jako ústřední protistrany v souladu s příslušnými právními předpisy Unie nebo vnitrostátními právními předpisy;

b)

jsou usazeny v eurozóně;

c)

podléhají dohledu a/nebo dozoru příslušných orgánů;

d)

splňují požadavky dozoru, pokud jde o umístění infrastruktur poskytujících služby v eurech, jak jsou tyto požadavky v aktuálním znění zveřejněny na internetových stránkách ECB (5);

e)

mají účty v platebním modulu (PM) TARGET2;

f)

mají přístup k vnitrodennímu úvěru.

Na všechny úvěry přes noc poskytované způsobilým ústředním protistranám se vztahují podmínky této přílohy (včetně ustanovení týkajících se způsobilého zajištění).

Aby se zamezilo pochybnostem, sankce upravené v odstavcích 10 a 11 této přílohy se uplatní i v případech, kdy způsobilé ústřední protistrany nesplatí úvěr přes noc, který jim poskytla jejich národní centrální banka.

Způsobilé zajištění

4.

Vnitrodenní úvěr musí mít způsobilé zajištění a poskytuje se ve formě zajištěného vnitrodenního přečerpání nebo vnitrodenního repo obchodu v souladu s minimálními společnými charakteristikami (včetně v nich vyjmenovaných případů porušení povinnosti a důsledků těchto porušení), které Rada guvernérů stanoví ve vztahu k operacím měnové politiky Eurosystému. Způsobilé zajištění tvoří stejná aktiva a nástroje jako způsobilá aktiva pro operace měnové politiky Eurosystému a vztahují se na ně stejná pravidla pro oceňování a kontrolu rizika, jako jsou uvedena v příloze I obecných zásad ECB/2011/14.

5.

Dluhové nástroje, které vydal nebo za které se zaručil subjekt či jiná třetí osoba, s níž je subjekt v úzkém propojení, lze jako způsobilé zajištění přijmout pouze v situacích uvedených v oddílu 6.2 přílohy I obecných zásad ECB/2011/14.

6.

Rada guvernérů může na návrh příslušné národní centrální banky eurozóny vyjmout ministerstva financí uvedená v odst. 2 písm. c) z požadavku poskytnout před získáním vnitrodenního úvěru přiměřené zajištění.

Poskytování úvěru

7.

Přístup k vnitrodennímu úvěru lze umožnit pouze v obchodní dny.

8.

Vnitrodenní úvěr se poskytuje bezúročně.

9.

Nesplacení vnitrodenního úvěru subjektem uvedeným v odst. 2 písm. a) ke konci dne se automaticky považuje za žádost tohoto subjektu o využití mezní zápůjční facility.

10.

Pokud subjekt uvedený v odst. 2 písm. b), d) nebo e) z jakéhokoli důvodu ke konci dne vnitrodenní úvěr nesplatí, uplatní se vůči tomuto subjektu tyto sankce:

a)

je-li na účtu dotčeného subjektu ke konci dne debetní zůstatek poprvé za kterékoli období dvanácti měsíců, zaplatí tento subjekt úrok z prodlení, který se vypočítá tak, že na výši tohoto debetního zůstatku se uplatní sazba pěti procentních bodů nad mezní zápůjční sazbou;

b)

je-li na účtu dotčeného subjektu ke konci dne debetní zůstatek alespoň podruhé za stejné období dvanácti měsíců, pak se v každém dalším případě, kdy je vykázán debetní zůstatek během uvedeného dvanáctiměsíčního období, zvýší úrok z prodlení podle písmene a) o 2,5 procentního bodu.

11.

Rada guvernérů může rozhodnout o prominutí či snížení sankcí uložených podle odstavce 10, lze-li debetní zůstatek dotčeného subjektu ke konci dne přičíst vyšší moci nebo technické poruše TARGET2, tak jak je definována v příloze II.

Pozastavení, omezení nebo ukončení přístupu k vnitrodennímu úvěru

12.

a)

Národní centrální banky eurozóny pozastaví nebo ukončí přístup k vnitrodennímu úvěru, nastane-li některý z následujících případů porušení povinnosti:

i)

účet subjektu u národní centrální banky eurozóny byl dočasně či trvale zrušen,

ii)

dotčený subjekt přestal splňovat některý z požadavků pro poskytnutí vnitrodenního úvěru ve smyslu této přílohy,

iii)

příslušný soudní nebo jiný orgán rozhodl ve vztahu k subjektu o zahájení likvidačního řízení či o jmenování likvidátora či jiné podobné osoby anebo o zahájení jiného obdobného řízení,

iv)

vůči subjektu byla Unií zavedena opatření spočívající ve zmrazení peněžních prostředků nebo jiná opatření, která omezují používání jeho peněžních prostředků.

v)

subjektu byl jako protistraně pozastaven nebo ukončen přístup k operacím měnové politiky Eurosystému.

b)

Národní centrální banky eurozóny mohou pozastavit nebo ukončit přístup k vnitrodennímu úvěru, pokud národní centrální banka pozastaví či ukončí účast účastníka v TARGET2 podle čl. 34 odst. 2 písm. b) až e) přílohy II anebo pokud nastane jeden nebo více případů porušení povinnosti (jiné než případy uvedené v čl. 34 odst. 2 písm. a)).

c)

Pokud Eurosystém rozhodne o dočasném nebo úplném vyloučení anebo omezení přístupu protistran k nástrojům měnové politiky z důvodu obezřetnosti nebo z jiných důvodů podle oddílu 2.4 přílohy I obecných zásad ECB/2011/14, národní centrální banky eurozóny uplatní takové rozhodnutí ve vztahu k přístupu k vnitrodennímu úvěru v souladu se smluvní nebo veřejnoprávní úpravou uplatňovanou příslušnou národní centrální bankou.

d)

Národní centrální banky eurozóny mohou rozhodnout o pozastavení, omezení nebo ukončení přístupu účastníka k vnitrodennímu úvěru, mají-li za to, že účastník představuje riziko z hlediska obezřetnosti. V takových případech národní centrální banka eurozóny o této skutečnosti ihned písemně vyrozumí ECB, ostatní národní centrální banky eurozóny a připojené národní centrální banky. V případě potřeby Rada guvernérů rozhodne o jednotném provedení přijatých opatření ve všech systémech, které jsou součástí TARGET2.

13.

Rozhodne-li národní centrální banka eurozóny o pozastavení, omezení nebo ukončení přístupu protistrany Eurosystému pro operace měnové politiky k vnitrodennímu úvěru v souladu a odst. 12 písm. d), nabude toto rozhodnutí účinnosti až poté, co je ECB schválí.

14.

Odchylně od odstavce 13 může národní centrální banka eurozóny za naléhavých okolností protistraně Eurosystému pro operace měnové politiky pozastavit přístup k vnitrodennímu úvěru s okamžitou účinností. V tomto případě dotčená národní centrální banka eurozóny o této skutečnosti ihned písemně vyrozumí ECB. ECB má právo zrušit postup národní centrální banky eurozóny. Pokud však ECB nezašle národní centrální bance eurozóny oznámení o tomto zrušení do deseti obchodních dnů ode dne, kdy byla ECB vyrozuměna, má se za to, že ECB postup národní centrální banky eurozóny schválila.


(1)  Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 332, 31.12.1993, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 331, 14.12.2011, s. 1.

(5)  Stávající politika Eurosystému v oblasti umístění infrastruktury je stanovena v následujících dokumentech, které jsou k dispozici na internetových stránkách ECB www.ecb.europa.eu: a) „Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area“ z 3. listopadu 1998; b) „The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing“ z 27. září 2001; c) „The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions“ z 19. července 2007; d) „The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ‚legally and operationally located in the euro area‘ “ z 20. listopadu 2008 a e) „The Eurosystem oversight policy framework“ z července 2011.


PŘÍLOHA IV

ZÚČTOVACÍ POSTUPY PRO PŘIDRUŽENÉ SYSTÉMY

1.   Definice

V návaznosti na definice uvedené v článku 2 se pro účely této přílohy rozumí:

1)

„kreditním převodním příkazem“ převodní příkaz, který zadal přidružený systém centrální bance přidruženého systému, aby odepsala z některého z účtů, jež tento přidružený systém vede nebo spravuje v PM, částku uvedenou v tomto příkazu a připsala ji na účet nebo podúčet PM zúčtovací banky;

2)

„debetním převodním příkazem“ převodní příkaz, který zadal přidružený systém zúčtovací centrální bance, aby na základě zmocnění k inkasu z účtu nebo podúčtu PM zúčtovací banky odepsala částku uvedenou v tomto příkazu a připsala ji ve prospěch některého z účtů přidruženého systému v rámci PM nebo účtu či podúčtu PM jiné zúčtovací banky;

3)

„převodním příkazem“ nebo „převodním příkazem přidruženého systému“ kreditní převodní příkaz nebo debetní převodní příkaz;

4)

„centrální bankou přidruženého systému“ centrální banka Eurosystému, s níž příslušný přidružený systém uzavřel dvoustranné ujednání o zúčtování převodních příkazů přidruženého systému v PM;

5)

„zúčtovací centrální bankou“ centrální banka Eurosystému, jež pro zúčtovací banku vede účet PM;

6)

„zúčtovací bankou“ účastník, jehož účet nebo podúčet PM je využíván k zúčtování převodních příkazů přidruženého systému;

7)

„informačním a kontrolním modulem (ICM)“ modul SSP, jenž účastníkům umožňuje získávat on-line informace a zadávat příkazy k převodu likvidity, spravovat likviditu a v nouzových situacích zadávat platební příkazy;

8)

„zprávou vysílanou ICM“ informace, jež je všem účastníkům TARGET2 nebo vybrané skupině účastníků TARGET2 současně zpřístupněna prostřednictvím ICM;

9)

„zmocněním k inkasu“ souhlas zúčtovací banky ve formě stanovené centrálními bankami Eurosystému ve formulářích pro sběr statistických údajů, který je určen jak jejímu přidruženému systému, tak její zúčtovací centrální bance a který opravňuje přidružený systém k zadávání debetních převodních příkazů a zúčtovací centrální bance dává pokyn k tomu, aby z účtu nebo podúčtu PM zúčtovací banky odepsala prostředky podle těchto příkazů;

10)

„krátkou pozicí“ peněžní závazek během zúčtování převodních příkazů přidruženého systému;

11)

„dlouhou pozicí“ peněžní pohledávka během zúčtování převodních příkazů přidruženého systému;

12)

„zúčtováním mezi systémy“ zúčtování debetních převodních příkazů, na jejichž základě se provádějí platby mezi zúčtovací bankou jednoho přidruženého systému, který používá zúčtovací postup č. 6, a zúčtovací bankou jiného přidruženého systému, který používá zúčtovací postup č. 6, v reálném čase;

13)

„modulem (řízení) statických údajů“ modul SSP, ve kterém se shromažďují a zaznamenávají statické údaje.

2.   Úloha zúčtovacích centrálních bank

Každá centrální banka Eurosystému je zúčtovací centrální bankou ve vztahu k zúčtovací bance, jejíž účet PM vede.

3.   Řízení vztahů mezi centrálními bankami, přidruženými systémy a zúčtovacími bankami

1)

Centrální banky přidružených systémů zajistí, aby přidružené systémy, s nimiž uzavřely dvoustranné dohody, poskytly seznam zúčtovacích bank obsahující údaje o účtech PM zúčtovacích bank, který centrální banka přidruženého systému uloží do modulu (řízení) statických údajů v rámci SSP. Přidružený systém má do seznamu příslušných zúčtovacích bank přístup prostřednictvím ICM.

2)

Centrální banky přidružených systémů zajistí, aby je přidružené systémy, s nimž uzavřely dvoustranné dohody, neprodleně informovaly o všech změnách týkajících se seznamu zúčtovacích bank. Centrální banky přidružených systémů oznámí tyto změny příslušné zúčtovací centrální bance prostřednictvím zprávy vysílané ICM.

3)

Centrální banky přidružených systémů zajistí, aby přidružené systémy, s nimž uzavřely dvoustranné dohody, od svých zúčtovacích bank vybíraly zmocnění k inkasu a další relevantní dokumenty a předkládaly je centrální bance přidruženého systému. Tyto dokumenty se poskytují v anglickém jazyce nebo v příslušném národním jazyce centrální banky přidruženého systému. Není-li národní jazyk centrální banky přidruženého systému shodný s národním jazykem zúčtovací centrální banky, poskytnou se potřebné dokumenty pouze v anglickém jazyce nebo v anglickém jazyce a v příslušném národním jazyce centrální banky přidruženého systému. Jedná-li se o přidružené systémy, které zúčtovávají prostřednictvím TARGET2-ECB, poskytují se dokumenty v anglickém jazyce.

4)

Je-li zúčtovací banka účastníkem příslušného systému, který je součástí TARGET2 a který je provozován centrální bankou přidruženého systému, ověří centrální banka přidruženého systému platnost zmocnění k inkasu uděleného zúčtovací bankou a provede nezbytné záznamy v modulu (řízení) statických údajů. Není-li zúčtovací banka účastníkem příslušného systému, který je součástí TARGET2 a který je provozován centrální bankou přidruženého systému, centrální banka přidruženého systému předá zmocnění k inkasu (či jeho elektronickou kopii, pokud se tak centrální banka přidruženého systému a zúčtovací centrální banka dohodly) příslušným zúčtovacím centrálním bankám k ověření jeho platnosti. Zúčtovací centrální banky provedou toto ověření a informují příslušnou centrální banku přidruženého systému o výsledku ověření do pěti obchodních dnů od přijetí této žádosti. Poté, co centrální banka přidruženého systému ověří platnost zmocnění, aktualizuje seznam zúčtovacích bank v ICM.

5)

Ověřením platnosti zmocnění centrální bankou přidruženého systému není dotčena odpovědnost přidruženého systému omezit převodní příkazy na seznam zúčtovacích bank uvedený v pododstavci 1.

6)

Pokud se nejedná o jeden a tentýž subjekt, vyměňují si centrální banky přidruženého systému se zúčtovacími centrálními bankami informace o všech důležitých událostech, k nimž došlo v procesu zúčtování.

7)

Centrální banky přidruženého systému zajistí, aby přidružené systémy, s nimiž uzavřely dvoustranná ujednání, uvedly název a kód BIC přidruženého systému, se kterým hodlají provést zúčtování mezi systémy, a datum zahájení a skončení zúčtování mezi systémy s jednotlivým přidruženým systémem. Tato informace se zaznamenává v modulu (řízení) statických údajů.

4.   Zadávání převodních příkazů prostřednictvím rozhraní přidruženého systému

1)

Všechny převodní příkazy, které přidružený systém zadá prostřednictvím rozhraní přidruženého systému, mají formu XML zpráv.

2)

Všechny převodní příkazy, které přidružený systém zadá prostřednictvím rozhraní přidruženého systému, se považují za „velmi urgentní“ a zúčtují se v souladu s ustanoveními přílohy II.

3)

Převodní příkaz se považuje za přijatý, pokud:

a)

je převodní příkaz v souladu s pravidly stanovenými poskytovatelem síťových služeb;

b)

je převodní příkaz v souladu s pravidly formátování a podmínkami systému, který je součástí TARGET2 a který je provozován centrální bankou přidruženého systému;

c)

je zúčtovací banka na seznamu zúčtovacích bank uvedeném v odst. 3 pododstavci 1;

d)

v případě zúčtování mezi systémy je příslušný přidružený systém na seznamu přidružených systémů, s nimiž lze provést zúčtování mezi systémy;

e)

je dán výslovný souhlas příslušné zúčtovací centrální banky v případě, že účast zúčtovací banky v TARGET2 byla pozastavena.

5.   Vložení převodních příkazů do systému a jejich neodvolatelnost

1)

Kreditní převodní příkaz se považuje za vložený do příslušného systému, který je součástí TARGET2, v okamžiku, kdy jej centrální banka přidruženého systému přijala; od tohoto okamžiku se tento příkaz považuje za neodvolatelný. Debetní převodní příkaz se považuje za vložený do příslušného systému, který je součástí TARGET2, v okamžiku, kdy jej zúčtovací centrální banka přijala; od tohoto okamžiku se tento příkaz považuje za neodvolatelný.

2)

Pododstavcem 1 nejsou dotčena pravidla jednotlivých přidružených systémů, která stanoví okamžik vložení převodních příkazů do přidruženého systému nebo neodvolatelnost převodních příkazů zadaných do těchto přidružených systémů dříve než k okamžiku vložení daného převodního příkazu do příslušného systému, který je součástí TARGET2.

6.   Zúčtovací postupy

1)

Pokud přidružený systém požádá o použití zúčtovacího postupu, nabídne dotčená centrální banka přidruženého systému jeden nebo více ze zúčtovacích postupů uvedených níže:

a)

zúčtovací postup č. 1

(převod likvidity);

b)

zúčtovací postup č. 2

(zúčtování v reálném čase);

c)

zúčtovací postup č. 3

(dvoustranné zúčtování);

d)

zúčtovací postup č. 4

(standardní vícestranné zúčtování);

e)

zúčtovací postup č. 5

(souběžné vícestranné zúčtování);

f)

zúčtovací postup č. 6

(vyhrazená likvidita a zúčtování mezi systémy).

2)

Zúčtovací centrální banky podporují zúčtování převodních příkazů přidruženého systému v souladu s výběrem zúčtovacích postupů ve smyslu pododstavce 1 mimo jiné tím, že převodní příkazy zúčtují na účtech či podúčtech PM zúčtovacích bank.

3)

Další podrobnosti týkající se zúčtovacích postupů uvedených v pododstavci 1 jsou obsaženy v odstavcích 9 až 14.

7.   Zřízení účtu PM není povinné

Přidružené systémy nejsou povinny stát se přímými účastníky systému, který je součástí TARGET2, ani vést účet PM, používají-li rozhraní přidruženého systému.

8.   Účty k podpoře zúčtovacích postupů

1)

Centrální banky přidružených systémů, přidružené systémy a zúčtovací banky mohou kromě účtů PM pro zúčtovací postupy uvedené v odst. 6 pododstavci 1 zřídit a užívat tyto druhy účtů:

a)

technické účty;

b)

zrcadlové účty;

c)

účty garančního fondu;

d)

podúčty.

2)

Nabízí-li centrální banka přidruženého systému zúčtovací postup č. 4, č. 5 nebo č. 6 pro modely s rozhraním („interfaced models“), zřídí příslušným přidruženým systémům ve svém systému, který je součástí TARGET2, technický účet. Tyto účty může centrální banka přidruženého systému nabídnout jako možnost pro zúčtovací postupy č. 2 a č. 3. Pro zúčtovací postupy č. 4 a č. 5 zřídí zvláštní technické účty. Zůstatek na technických účtech musí být na konci příslušného zúčtovacího postupu přidruženého systému nulový nebo kladný a zůstatek ke konci dne musí být nulový. Technické účty jsou označeny pomocí příslušného kódu BIC přidruženého systému.

3)

Nabízí-li centrální banka přidruženého systému zúčtovací postup č. 1 nebo č. 6 pro integrované modely („integrated models“), zřídí ve svém systému, který je součástí TARGET2, zrcadlové účty; tyto účty může zřídit, pokud nabízí zúčtovací postup č. 3 nebo č. 6 pro modely s rozhraním. Zrcadlové účty jsou zvláštní účty PM, které vede centrální banka přidruženého systému přidruženému systému ve svém systému, který je součástí TARGET2. Zrcadlové účty jsou označeny pomocí kódu BIC příslušné centrální banky přidruženého systému.

4)

Nabízí-li centrální banka přidruženého systému zúčtovací postup č. 4 nebo č. 5, může ve svém systému, který je součástí TARGET2, přidruženým systémům zřídit účet garančního fondu. Zůstatky těchto účtů se použijí k zúčtování převodních příkazů přidruženého systému v případě, že na účtu PM zúčtovací banky není disponibilní likvidita. Majiteli účtu garančního fondu mohou být centrální banky přidružených systémů, přidružené systémy nebo ručitelé. Účty garančního fondu jsou označeny pomocí kódu BIC příslušného majitele účtů.

5)

Nabízí-li centrální banka přidruženého systému zúčtovací postup č. 6 pro modely s rozhraním, zúčtovací centrální banky zřídí zúčtovacím bankám ve svém systému, který je součástí TARGET2, jeden nebo více podúčtů, které se použijí k vyhrazení likvidity a případně k zúčtování mezi systémy. Podúčty jsou označeny kódem BIC účtu PM, k němuž se vztahují, v kombinaci s číslem účtu, které je specifické pro příslušný podúčet. Číslo účtu se skládá z kódu země a z dalších až 32 znaků (v závislosti na příslušné vnitrostátní struktuře bankovních účtů).

6)

Účty uvedené v pododstavci 1 písm. a) až d) se v adresáři TARGET2 nezveřejňují. Pokud o to účastník požádá, mohou být majiteli účtu na konci každého obchodního dne poskytnuty příslušné výpisy ze všech těchto účtů (MT 940 a MT 950).

7)

Podrobná pravidla o zřizování jednotlivých druhů účtů uvedených v tomto odstavci a o jejich použití v rámci podpory zúčtovacích postupů mohou být upravena ve dvoustranných ujednáních mezi přidruženými systémy a centrálními bankami přidružených systémů.

9.   Zúčtovací postup č. 1 – Převod likvidity

1)

Nabízejí-li centrální banky přidružených systémů a zúčtovací centrální banky zúčtovací postup č. 1, podporují převod likvidity ze zrcadlového účtu na účet PM zúčtovací banky prostřednictvím rozhraní přidruženého systému. Převod likvidity může iniciovat buď přidružený systém, nebo centrální banka přidruženého systému, která jedná jménem přidruženého systému.

2)

Zúčtovací postup č. 1 se použije pouze pro integrovaný model, v rámci něhož musí příslušný přidružený systém použít zrcadlový účet, a nejprve k soustředění potřebné likvidity, kterou jeho zúčtovací banka vyhradila, a poté k převodu této likvidity zpět na účet PM zúčtovací banky.

3)

Centrální banky přidružených systémů mohou nabídnout zúčtování převodních příkazů v určitých lhůtách, jež vymezí přidružený systém, jak je uvedeno v odst. 15 pododstavcích 2 a 3.

4)

Zúčtovací banky a přidružené systémy mají přístup k informacím prostřednictvím ICM. Dokončení zúčtování nebo jeho neprovedení se přidruženým systémům oznámí, jakmile tyto skutečnosti nastanou. Pokud přidružený systém iniciuje převod likvidity ze zrcadlového účtu na účet PM zúčtovací banky, zúčtovací bance, která přistupuje do TARGET2 prostřednictvím poskytovatele síťových služeb, se připsání prostředků oznámí prostřednictvím zprávy SWIFT MT 202. Účastníci, kteří využívají internetový přístup, jsou informováni zprávou v ICM.

10.   Zúčtovací postup č. 2 – Zúčtování v reálném čase

1)

Nabízejí-li centrální banky přidružených systémů a zúčtovací centrální banky zúčtovací postup č. 2, podporují vypořádání peněžní části transakcí přidružených systémů zúčtováním převodních příkazů, které přidružený systém zadal jednotlivě (nikoli v dávkách). Pokud je převodní příkaz k odepsání prostředků z účtu PM zúčtovací banky v krátké pozici zařazen do fronty v souladu s přílohou II, dotčená zúčtovací centrální banka informuje zúčtovací banku prostřednictvím zprávy vysílané ICM.

2)

Zúčtovací postup č. 2 lze nabídnout přidruženému systému též k zúčtování vícestranných zůstatků a v takových případech centrální banka přidruženého systému zřídí tomuto přidruženému systému technický účet. Centrální banka přidruženého systému nenabídne přidruženému systému službu spočívající v řádné kontrole pořadí příchozích a odchozích plateb, jež může být k takovému vícestrannému zúčtovaní nezbytná. Za potřebné řazení plateb převezme odpovědnost sám přidružený systém.

3)

Centrální banka přidruženého systému může nabídnout zúčtování převodních příkazů v určitých lhůtách, které vymezí přidružený systém, jak je uvedeno v odst. 15 pododstavcích 2 a 3.

4)

Zúčtovací banky a přidružené systémy mají přístup k informacím prostřednictvím ICM. Dokončení zúčtování nebo jeho neprovedení se přidruženým systémům oznámí, jakmile tyto skutečnosti nastanou, prostřednictvím zprávy v ICM. Pokud o to zúčtovací banky, které přistupují do TARGET2 prostřednictvím poskytovatele síťových služeb, požádají, obdrží oznámení o úspěšném zúčtování prostřednictvím zprávy SWIFT MT 900 nebo MT 910. Účastníci, kteří využívají internetový přístup, jsou informováni zprávou v ICM.

11.   Zúčtovací postup č. 3 – Dvoustranné zúčtování

1)

Nabízejí-li centrální banky přidružených systémů a zúčtovací centrální banky zúčtovací postup č. 3, podporují vypořádání peněžní části transakcí přidružených systémů zúčtováním převodních příkazů, které přidružený systém zadal v dávkách. Pokud je převodní příkaz k odepsání prostředků z účtu PM zúčtovací banky v krátké pozici zařazen do fronty v souladu s přílohou II, dotčená zúčtovací centrální banka informuje tuto zúčtovací banku prostřednictvím zprávy vysílané ICM.

2)

Zúčtovací postup č. 3 lze přidruženému systému nabídnout též k zúčtování vícestranných zůstatků. Odst. 10 pododstavec 2 se použije obdobně s výhradou těchto změn:

a)

převodní příkazy: i) k odepsání prostředků z účtů PM zúčtovacích bank v krátké pozici a jejich připsání na technický účet přidruženého systému a ii) k odepsání prostředků z technického účtu přidruženého systému a jejich připsání na účty PM zúčtovacích bank v dlouhé pozici, se zadávají v oddělených souborech a

b)

připsání na účty PM zúčtovacích bank v dlouhé pozici se provede až po odepsání prostředků z účtů PM všech zúčtovacích bank v krátké pozici.

3)

Pokud se vícestranné zúčtování nezdaří (například proto, že ne všechna inkasa z účtů zúčtovacích bank v krátké pozici proběhnou úspěšně), zadá přidružený systém převodní příkazy s cílem stornovat již zúčtované debetní transakce.

4)

Centrální banky přidružených systémů mohou nabídnout:

a)

zúčtování převodních příkazů v určitých lhůtách, které vymezí přidružený systém, jak je uvedeno v odst. 15 pododstavci 3, nebo

b)

funkci „informační doby“, jak je uvedeno v odst. 15 pododstavci 1.

5)

Zúčtovací banky a přidružené systémy mají přístup k informacím prostřednictvím ICM. Dokončení zúčtování nebo jeho neprovedení se přidruženým systémům oznámí, jakmile tyto skutečnosti nastanou, jimi zvoleným způsobem – buď samostatným, nebo hromadným oznámením. Pokud o to zúčtovací banky požádají, obdrží oznámení o úspěšném zúčtování prostřednictvím zprávy SWIFT MT 900 nebo MT 910. Účastníci, kteří využívají internetový přístup, jsou informováni zprávou v ICM.

12.   Zúčtovací postup č. 4 – Standardní vícestranné zúčtování

1)

Nabízejí-li centrální banky přidružených systémů a zúčtovací centrální banky zúčtovací postup č. 4, podporují vypořádání vícestranných peněžních zůstatků transakcí přidruženého systému zúčtováním převodních příkazů, které přidružený systém zadal v dávkách. Centrální banky přidružených systémů zřídí tomuto přidruženému systému zvláštní technický účet.

2)

Centrální banky přidružených systémů a zúčtovací centrální banky zajistí požadované pořadí převodních příkazů. Zaúčtování úhrad provedou pouze tehdy, pokud jsou úspěšná všechna inkasa. Převodní příkazy: a) k odepsání prostředků z účtů zúčtovacích bank v krátké pozici a jejich připsání na technický účet přidruženého systému a b) k připsání prostředků na účty zúčtovacích bank v dlouhé pozici a jejich odepsání z technického účtu přidruženého systému, se zadávají v jediném souboru.

3)

Nejdříve se zúčtují převodní příkazy k odepsání prostředků z účtu PM zúčtovacích bank v krátké pozici a jejich připsání na technický účet přidruženého systému; pouze po zúčtování všech těchto převodních příkazů (včetně možného financování technického účtu prostřednictvím mechanismu garančního fondu) se provede připsání prostředků na účty PM zúčtovacích bank v dlouhé pozici.

4)

Pokud je převodní příkaz k odepsání prostředků z účtu PM zúčtovací banky v krátké pozici zařazen do fronty v souladu s přílohou II, zúčtovací centrální banky informují tuto zúčtovací banku prostřednictvím zprávy vysílané ICM.

5)

Pokud zúčtovací banka v krátké pozici nemá na svém účtu PM dostatek prostředků a je-li tak stanoveno ve dvoustranném ujednání mezi centrální bankou přidruženého systému a přidruženým systémem, aktivuje centrální banka přidruženého systému mechanismus garančního fondu.

6)

Není-li mechanismus garančního fondu sjednán a celé zúčtování se nezdaří, má se za to, že centrální banky přidružených systémů a zúčtovací centrální banky dostaly pokyn vrátit všechny převodní příkazy v souboru a stornovat převodní příkazy, které již byly zúčtovány.

7)

Centrální banky přidružených systémů informují zúčtovací banky o neprovedení zúčtování prostřednictvím zprávy vysílané ICM.

8)

Centrální banky přidružených systémů mohou nabídnout:

a)

zúčtování převodních příkazů v určitých lhůtách, které vymezí přidružený systém, jak je uvedeno v odst. 15 pododstavci 3;

b)

funkci „informační doby“, jak je uvedeno v odst. 15 pododstavci 1;

c)

mechanismus garančního fondu, jak je uvedeno v odst. 15 pododstavci 4.

9)

Zúčtovací banky a přidružené systémy mají přístup k informacím prostřednictvím ICM. Dokončení zúčtování nebo jeho neprovedení se přidruženým systémům oznámí, jakmile tyto skutečnosti nastanou. Pokud o to zúčtovací banky požádají, obdrží oznámení o úspěšném zúčtování prostřednictvím zprávy SWIFT MT 900 nebo MT 910. Účastníci, kteří využívají internetový přístup, jsou informováni zprávou v ICM.

13.   Zúčtovací postup č. 5 – Souběžné vícestranné zúčtování

1)

Nabízejí-li centrální banky přidružených systémů a zúčtovací centrální banky zúčtovací postup č. 5, podporují vypořádání vícestranných peněžních zůstatků transakcí přidruženého systému zúčtováním převodních příkazů, které přidružený systém zadal. K zúčtování příslušných převodních příkazů se použije algoritmus č. 4 (viz dodatek I k příloze II). Na rozdíl od zúčtovacího postupu č. 4 funguje zúčtovací postup č. 5 na principu „všechno nebo nic“. Při tomto postupu se odepsání z účtů PM zúčtovacích bank v krátké pozici a připsání na účty PM zúčtovacích bank v dlouhé pozici provádí souběžně (a nikoli postupně, jak je tomu při zúčtovacím postupu č. 4). Odstavec 12 se použije obdobně s výhradou této změny. Pokud nelze jeden či více převodních příkazů zúčtovat, všechny převodní příkazy se zařadí do fronty a zopakuje se algoritmus č. 4 (jak je popsán v odst. 16 pododstavci 1) tak, aby byly zúčtovány převodní příkazy přidruženého systému ve frontě.

2)

Centrální banky přidružených systémů mohou nabídnout:

a)

zúčtování převodních příkazů v určitých lhůtách, které vymezí přidružený systém, jak je uvedeno v odst. 15 pododstavci 3;

b)

funkci „informační doby“, jak je uvedeno v odst. 15 pododstavci 1;

c)

mechanismus garančního fondu, jak je uvedeno v odst. 15 pododstavci 4.

3)

Zúčtovací banky a přidružené systémy mají přístup k informacím prostřednictvím ICM. Dokončení zúčtování nebo jeho neprovedení se přidruženým systémům oznámí, jakmile tyto skutečnosti nastanou. Pokud o to zúčtovací banky požádají, obdrží oznámení o úspěšném zúčtování prostřednictvím zprávy SWIFT MT 900 nebo MT 910. Účastníci, kteří využívají internetový přístup, jsou informováni zprávou v ICM.

4)

Pokud je převodní příkaz k odepsání prostředků z účtu PM zúčtovací banky v krátké pozici zařazen do fronty v souladu s přílohou II, dotčená zúčtovací centrální banka informuje zúčtovací banky prostřednictvím zprávy vysílané ICM.

14.   Zúčtovací postup č. 6 – Vyhrazená likvidita a zúčtování mezi systémy

1)

Zúčtovací postup č. 6 je možné použít jak pro model s rozhraním, jak je uvedeno v pododstavcích 4 až 13, tak pro integrovaný model, jak je uvedeno v pododstavcích 14 až 18. V případě integrovaného modelu musí příslušný přidružený systém použít zrcadlový účet k soustředění potřebné likvidity vyčleněné jeho zúčtovacími bankami. V případě modelu s rozhraním musí zúčtovací banka zřídit ve vztahu ke konkrétnímu přidruženému systému alespoň jeden podúčet.

2)

Pokud o to zúčtovací banky požádají, připsání prostředků na jejich účty PM, případně jejich podúčty, a odepsání prostředků z jejich účtů PM, případně jejich podúčtů, se jim oznámí prostřednictvím zprávy SWIFT MT 900 nebo MT 910. Pokud o to účastníci, kteří využívají internetový přístup, požádají, jsou o připsání prostředků na jejich účty PM, případně jejich podúčty, a o odepsání prostředků z jejich účtů PM, případně jejich podúčtů, informováni zprávou v ICM.

3)

Nabízejí-li centrální banky přidruženého systému a zúčtovací centrální banky zúčtování mezi systémy v rámci zúčtovacího postupu č. 6, podporují zúčtování plateb mezi systémy, pokud jsou tyto platby iniciovány příslušnými přidruženými systémy. Přidružený systém může iniciovat zúčtování mezi systémy jen během svého cyklu zpracování, přičemž v přidruženém systému, který přijímá převodní příkaz, musí probíhat zúčtovací postup č. 6. Zúčtování mezi systémy se v rámci zúčtovacího postupu č. 6 nabízí jak pro denní, tak pro noční zpracování. Možnost provést zúčtování mezi systémy, které se uskutečňuje mezi dvěma samostatnými přidruženými systémy, se zaznamenává v modulu (řízení) statických údajů.

A)   Model s rozhraním

4)

Nabízejí-li centrální banky přidružených systémů a zúčtovací centrální banky zúčtovací postup č. 6, podporují vypořádání dvoustranných nebo vícestranných peněžních zůstatků transakcí přidruženého systému:

a)

tím, že umožní, aby zúčtovací banka před zpracováním v přidruženém systému předfinancovala svůj budoucí závazek v souvislosti se zúčtováním prostřednictvím převodů likvidity ze svého účtu PM na svůj podúčet (dále jen „vyhrazená likvidita“), a

b)

tím, že zúčtují převodní příkazy přidruženého systému následně po dokončení zpracování v přidruženém systému: ve vztahu k zúčtovacím bankám v krátké pozici odepsáním prostředků z jejich podúčtů (v mezích likvidity, která je na tomto účtu k dispozici) a připsáním prostředků na technický účet přidruženého systému, a ve vztahu k zúčtovacím bankám v dlouhé pozici připsáním prostředků na jejich podúčty a odepsáním prostředků z technického účtu přidruženého systému.

5)

Nabízí-li zúčtovací postup č. 6:

a)

zúčtovací centrální banky zřídí každé zúčtovací bance ve vztahu k jednotlivým přidruženým systémům alespoň jeden podúčet a

b)

centrální banka přidruženého systému zřídí přidruženému systému technický účet pro účely: i) připsání prostředků vybraných z podúčtů zúčtovacích bank v krátké pozici a ii) odepsání prostředků v rámci připisování prostředků na vyhrazené podúčty zúčtovacích bank v dlouhé pozici.

6)

Zúčtovací postup č. 6 lze použít při denním zpracování i nočních operacích přidružených systémů. V případě nočního zpracování začíná nový obchodní den bezprostředně po splnění povinnosti minimálních rezerv; pro jakékoli následné odepsání nebo připsání prostředků provedené na příslušných účtech je dnem valuty nový obchodní den.

7)

Při zúčtovacím postupu č. 6 a s ohledem na vyhrazení likvidity nabízejí centrální banky přidružených systémů a zúčtovací centrální banky tyto druhy služeb převodu likvidity na podúčet a z podúčtu:

a)

trvalé příkazy, které mohou zúčtovací banky zadávat nebo měnit kdykoli během obchodního dne prostřednictvím ICM (je-li k dispozici). Trvalé příkazy zadané po odeslání zprávy o zahájení postupu v daný obchodní den jsou platné pouze pro následující obchodní den. V případě, že je zadáno více trvalých příkazů k připsání prostředků na různé podúčty, zúčtují se v pořadí podle jejich výše, přičemž se začne od nejvyšší částky. Během nočních operací přidruženého systému se trvalé příkazy, pro něž nejsou na účtu PM dostatečné prostředky, zúčtují po poměrném snížení částek všech příkazů;

b)

běžné příkazy, které může zadat pouze zúčtovací banka (prostřednictvím ICM) nebo příslušný přidružený systém prostřednictvím zprávy XML během zúčtovacího postupu č. 6 (vymezeného časovým rozmezím mezi zprávou o zahájení postupu a zprávou o konci postupu) a které budou zúčtovány, jen pokud ještě nezačal cyklus zpracování přidruženého systému. Běžný příkaz zadaný přidruženým systémem, pro nějž nejsou na účtu PM dostatečné prostředky, se zúčtuje částečně;

c)

příkazy SWIFT, které se zasílají prostřednictvím zprávy MT 202 nebo jsou automaticky konvertovány na zprávu MT 202 v případě příkazů od účastníků využívajících internetový přístup a které je možné zadat jen během zúčtovacího postupu č. 6 a pouze v průběhu denního zpracování. Tyto příkazy se zúčtují okamžitě.

8)

Zúčtovací postup č. 6 je zahájen prostřednictvím zprávy o zahájení postupu a ukončen prostřednictvím zprávy o ukončení postupu; obě tyto zprávy zasílá přidružený systém. V případě nočních operací přidruženého systému však zprávu o zahájení postupu zasílá centrální banka přidruženého systému. Zprávy o zahájení postupu zahajují zúčtování trvalých příkazů k převodu likvidity na podúčty. Zpráva o ukončení postupu vede k automatickému zpětnému převodu likvidity z podúčtu na účet PM.

9)

Při zúčtovacím postupu č. 6 se vyhrazená likvidita na podúčtech zmrazí po dobu, kdy běží cyklus zpracování přidruženého systému (který začíná zprávou o zahájení cyklu a končí zprávou o ukončení cyklu, jež zasílá přidružený systém), a poté se znovu uvolní. Zmrazený zůstatek se může během cyklu zpracování změnit v důsledku plateb ze zúčtování mezi systémy nebo pokud zúčtovací banka převede likviditu ze svého účtu PM. Centrální banka přidruženého systému informuje přidružený systém o snížení nebo zvýšení likvidity na podúčtu v důsledku plateb ze zúčtování mezi systémy. Pokud o to přidružený systém požádá, informuje jej centrální banka přidruženého systému též o zvýšení likvidity na podúčtu v důsledku převodu likvidity ze strany zúčtovací banky.

10)

V rámci každého cyklu zpracování přidruženého systému se převodní příkazy zúčtují s využitím vyhrazené likvidity; přitom se zpravidla použije algoritmu č. 5 (jak je uvedeno v dodatku I přílohy II).

11)

V rámci každého cyklu zpracování přidruženého systému lze vyhrazenou likviditu zúčtovací banky navýšit prostřednictvím připsání některých příchozích plateb přímo na její podúčty tj. výplata kupónových výnosů a splacení. V těchto případech se likvidita nejdříve připíše na technický účet a poté se před připsáním na podúčet (nebo na účet PM) z tohoto účtu odepíše.

12)

Zúčtování mezi systémy, které se uskutečňuje mezi dvěma přidruženými systémy s rozhraním, může být iniciováno pouze přidruženým systémem (nebo jeho jménem centrální bankou přidruženého systému), jehož účastníku se z podúčtu odepisují prostředky. Převodní příkaz se zúčtuje odepsáním částky uvedené v převodním příkazu z podúčtu účastníka přidruženého systému, jenž iniciuje převodní příkaz, a připsáním této částky na podúčet účastníka druhého přidruženého systému.

Dokončení zúčtování se oznamuje přidruženému systému, který inicioval převodní příkaz, jakož i druhému přidruženému systému. Pokud o to zúčtovací banky požádají, obdrží oznámení o úspěšném zúčtování prostřednictvím zprávy SWIFT MT 900 nebo MT 910. Účastníci, kteří využívají internetový přístup, jsou informováni zprávou v ICM.

13)

Zúčtování mezi systémy, jež se uskutečňuje z přidruženého systému, který používá model s rozhraním, do přidruženého systému, který používá integrovaný model, může být iniciováno přidruženým systémem, který používá model s rozhraním (nebo jeho jménem centrální bankou přidruženého systému). Převodní příkaz se zúčtuje odepsáním částky uvedené v převodním příkazu z podúčtu účastníka přidruženého systému, jenž používá model s rozhraním, a připsáním této částky na zrcadlový účet používaný přidruženým systémem, který používá integrovaný model. Převodní příkaz nemůže být iniciován přidruženým systémem, který používá integrovaný model a na jehož zrcadlový účet budou prostředky připsány.

Dokončení zúčtování se oznamuje přidruženému systému, který inicioval převodní příkaz, jakož i druhému přidruženému systému. Pokud o to zúčtovací banky požádají, obdrží oznámení o úspěšném zúčtování prostřednictvím zprávy SWIFT MT 900 nebo MT 910. Účastníci, kteří využívají internetový přístup, jsou informováni zprávou v ICM.

B)   Integrovaný model

14)

Nabízejí-li centrální banky přidružených systémů a zúčtovací centrální banky zúčtovací postup č. 6 pro integrované modely, podporují toto zúčtování. V případě, že se zúčtovací postup č. 6 používá pro integrovaný model během denního zpracování, je nabízena pouze omezená funkčnost.

15)

Při zúčtovacím postupu č. 6 a s ohledem na integrovaný model nabízejí centrální banky přidružených systémů a zúčtovací centrální banky tyto druhy služeb převodu likvidity na zrcadlový účet:

a)

trvalé příkazy (pro denní zpracování a noční operace přidruženého systému), které mohou zúčtovací banky zadávat nebo měnit kdykoli během obchodního dne prostřednictvím ICM (je-li k dispozici). Trvalé příkazy zadané po odeslání zprávy o zahájení postupu v daný obchodní den jsou platné pouze pro následující obchodní den. Je-li trvalých příkazů několik, zúčtují se v pořadí podle své výše, přičemž se začne od nejvyšší částky. Pokud není trvalý příkaz k dennímu zpracování krytý, odmítne se. Během nočních operací přidruženého systému se trvalé příkazy, pro něž nejsou na účtu PM dostatečné prostředky, zúčtují po poměrném snížení částek všech příkazů;

b)

běžné příkazy, které může zadat pouze zúčtovací banka (prostřednictvím ICM) nebo příslušný přidružený systém prostřednictvím zprávy XML během zúčtovacího postupu č. 6 (vymezeného časovým rozmezím mezi zprávou o zahájení postupu a zprávou o konci postupu) a které budou zúčtovány, jen pokud ještě nezačal cyklus zpracování přidruženého systému. Běžný příkaz, pro nějž nejsou na účtu PM dostatečné prostředky, se zúčtuje částečně;

c)

příkazy SWIFT, které se zasílají prostřednictvím zprávy MT 202 a které je možné zadat pouze během denního zpracování. Tyto příkazy se zúčtují okamžitě.

16)

Pravidla týkající se zpráv o zahájení postupu a ukončení postupu i pravidla týkající se zahájení cyklu a ukončení cyklu, platná pro model s rozhraním, se uplatní obdobně.

17)

Zúčtování mezi systémy, jež se uskutečňuje mezi dvěma přidruženými systémy, které používají integrovaný model, může být iniciováno pouze přidruženým systémem (nebo jeho jménem centrální bankou přidruženého systému), jehož zrcadlový účet je zatěžován. Převodní příkaz se zúčtuje odepsáním částky uvedené v převodním příkazu ze zrcadlového účtu používaného přidruženým systémem, jenž iniciuje převodní příkaz, a připsáním této částky na zrcadlový účet používaný druhým přidruženým systémem. Převodní příkaz nemůže být iniciován přidruženým systémem, na jehož zrcadlový účet budou prostředky připsány.

Dokončení zúčtování se oznamuje přidruženému systému, který inicioval převodní příkaz, jakož i druhému přidruženému systému. Pokud o to zúčtovací banky požádají, obdrží oznámení o úspěšném zúčtování prostřednictvím zprávy SWIFT MT 900 nebo MT 910. Účastníci, kteří využívají internetový přístup, jsou informováni zprávou v ICM.

18)

Zúčtování mezi systémy, jež se uskutečňuje z přidruženého systému, který používá integrovaný model, do přidruženého systému, který používá model s rozhraním, může být iniciováno přidruženým systémem, jenž používá integrovaný model (nebo jeho jménem centrální bankou přidruženého systému). Převodní příkaz se zúčtuje odepsáním částky uvedené v převodním příkazu ze zrcadlového účtu používaného přidruženým systémem, jenž používá integrovaný model, a připsáním této částky na podúčet účastníka druhého přidruženého systému. Převodní příkaz nemůže být iniciován přidruženým systémem, který používá model s rozhraním a jehož účastníku budou na podúčet připsány prostředky.

Dokončení zúčtování se oznamuje přidruženému systému, který inicioval převodní příkaz, jakož i druhému přidruženému systému. Pokud o to zúčtovací banky požádají, obdrží oznámení o úspěšném zúčtování prostřednictvím zprávy SWIFT MT 900 nebo MT 910. Účastníci, kteří využívají internetový přístup, jsou informováni zprávou v ICM.

15.   Fakultativní související mechanismy

1)

Centrální banky přidružených systémů mohou k zúčtovacím postupům č. 3, 4 a 5 nabídnout fakultativní související mechanismus „Informační doba“. Pokud přidružený systém (nebo centrální banka přidruženého systému, která jeho jménem jedná) stanoví fakultativní „informační dobu“, obdrží zúčtovací banka zprávu vysílanou ICM s údajem o době, do kdy může požádat o stornování příslušného převodního příkazu. Zúčtovací centrální banka k této žádosti přihlédne, jen byla-li zaslána prostřednictvím přidruženého systému, který ji schválil. Pokud zúčtovací centrální banka neobdrží tuto žádost do uplynutí „informační doby“, zúčtování se zahájí. Poté, co zúčtovací centrální banka obdrží tuto žádost během „informační doby“:

a)

pokud se k dvoustrannému zúčtování používá zúčtovací postup č. 3, příslušný převodní příkaz se stornuje, a

b)

pokud se zúčtovací postup č. 3 používá k zúčtování vícestranných zůstatků nebo pokud se při zúčtovacím postupu č. 4 celé zúčtování nezdaří, stornují se všechny převodní příkazy v souboru a oznámí se to prostřednictvím zprávy vysílané ICM všem zúčtovacím bankám a přidruženým systémům.

2)

Pokud přidružený systém zašle pokyny k zúčtování před stanovenou dobou zúčtování („from“), tyto pokyny se až do stanovené doby uskladní. V tomto případě se převodní příkazy zadají do vstupního zpracování teprve tehdy, až nastane doba zúčtování („from“). Tento fakultativní mechanismus lze použít v rámci zúčtovacích postupů č. 1 a 2.

3)

Zúčtovací doba („till“) umožňuje vymezit omezený časový úsek k zúčtování přidruženého systému s cílem nebránit ani nezdržovat zúčtování jiných transakcí souvisejících s přidruženým systémem nebo transakcí TARGET2. Převodní příkazy, které nejsou zúčtovány do okamžiku „till“ nebo během stanovené doby zúčtování, se buď vrátí, nebo (v případě zúčtovacích postupů č. 4 a 5) lze aktivovat mechanismus záručního fondu. Zúčtovací dobu („till“) lze stanovit pro zúčtovací postupy č. 1 až 5.

4)

Mechanismus garančního fondu lze použít, pokud likvidita zúčtovací banky nepostačuje na krytí jejích závazků vyplývajících ze zúčtování přidruženého systému. Tento mechanismus se používá k poskytnutí dodatečné likvidity potřebné k tomu, aby bylo možné zúčtovat všechny převodní příkazy zahrnuté do zúčtování přidruženého systému. Tento mechanismus lze využít při zúčtovacích postupech č. 4 a 5. K využití mechanismu garančního fondu je třeba vést zvláštní účet garančního fondu, na kterém je k dispozici (nebo je na požádání dána k dispozici) „nouzová likvidita“.

16.   Používané algoritmy

1)

Algoritmus č. 4 podporuje zúčtovací postup č. 5. Zahrnují se do něj všechny převodní příkazy přidruženého systému (bez ohledu na jejich prioritu) tak, aby se usnadnilo zúčtování a snížila výše potřebné likvidity. Převodní příkazy přidruženého systému, které se mají zúčtovat podle zúčtovacího postupu č. 5, obcházejí vstupní zpracování a ponechávají se odděleně v PM až do ukončení probíhajícího optimalizačního postupu. Pokud v tutéž dobu hodlá zúčtování provést několik přidružených systémů, které používají zúčtovací postup č. 5, budou zahrnuty do stejného cyklu algoritmu č. 4.

2)

Při zúčtovacím postupu č. 6 může zúčtovací banka vyhradit určitou likviditu k zúčtování zůstatků určitého přidruženého systému. Vyhrazení vzniká vyčleněním potřebné likvidity na zvláštním podúčtu (model s rozhraním). Algoritmus č. 5 se používá jak pro noční operace přidruženého systému, tak pro denní zpracování. Proces zúčtování probíhá tak, že se odepíší prostředky z podúčtů zúčtovacích bank v krátké pozici ve prospěch technického účtu přidruženého systému, a poté se tyto prostředky odepíší z technického účtu přidruženého systému ve prospěch podúčtů zúčtovacích bank v dlouhé pozici. V případě kladných zůstatků lze zaúčtování provést přímo – pokud tak přidružený systém v rámci příslušné transakce stanoví – na účtu PM zúčtovací banky. Pokud je zúčtování jednoho nebo více debetních převodních příkazů neúspěšné, tj. v důsledku chyby přidruženého systému, dotčená platba se zařadí do fronty na podúčtu. Zúčtovací postup č. 6 může využít algoritmus č. 5, který běží na podúčtech. Navíc u algoritmu č. 5 není třeba přihlížet k limitům ani rezervování. Pro každou zúčtovací banku se vypočítá celková pozice, a pokud jsou všechny celkové pozice kryté, všechny transakce se zúčtují. Transakce, které nejsou kryté, se vrátí do fronty.

17.   Účinek pozastavení či zrušení

Dojde-li během zúčtování převodních příkazů přidruženého systému k pozastavení či ukončení používání rozhraní přidruženého systému ze strany přidruženého systému, má se za to, že centrální banka přidruženého systému je oprávněna dokončit zúčtovací cyklus jménem přidruženého systému.

18.   Sazebník poplatků a fakturace

1)

Pro přidružený systém, který používá rozhraní přidruženého systému nebo rozhraní účastníka, platí bez ohledu na to, kolik účtů si u centrální banky přidruženého systému nebo u zúčtovací centrální banky zřídil, sazebník poplatků, který se skládá z těchto tří prvků:

a)

pevný měsíční poplatek ve výši 1 000 EUR, který se účtuje každému přidruženému systému (pevný poplatek I);

b)

druhý pevný měsíční poplatek ve výši 417 EUR až 4 167 EUR stanovený poměrně podle základní hrubé hodnoty peněžních transakcí souvisejících se zúčtováním přidruženého systému v eurech (pevný poplatek II):

Pásmo

Od (v milionech EUR/den)

Do (v milionech EUR/den)

Roční poplatek (EUR)

Měsíční poplatek (EUR)

1

0

pod 1 000

5 000

417

2

1 000

pod 2 500

10 000

833

3

2 500

pod 5 000

20 000

1 667

4

5 000

pod 10 000

30 000

2 500

5

10 000

pod 50 000

40 000

3 333

6

nad 50 000

50 000

4 167

Hrubou hodnotu peněžních transakcí souvisejících se zúčtováním přidruženého systému v eurech vypočte centrální banka přidruženého systému jednou ročně na základě hrubé hodnoty za předchozí rok; vypočtená hrubá hodnota se použije pro výpočet poplatků od 1. ledna každého kalendářního roku;

c)

transakční poplatek vypočtený na stejném základě jako sazebník stanovený pro účastníky TARGET2 v dodatku VI k příloze II. Přidružený systém si může vybrat jednu z těchto dvou možností: zaplatit buď paušální poplatek ve výši 0,80 EUR za převodní příkaz (možnost A), nebo poplatek vypočtený na sestupném základě (možnost B) s výhradou těchto změn:

i)

u možnosti B se hranice pásem týkající se objemu převodních příkazů vydělí dvěma a

ii)

pevný měsíční poplatek ve výši 150 EUR (možnost A) nebo ve výši 1 875 EUR (možnost B) se účtuje navíc k pevnému poplatku I a k pevnému poplatku II.

2)

Jakýkoli poplatek za převodní příkaz, který přidružený systém zadal prostřednictvím rozhraní účastníka nebo rozhraní přidruženého systému, nebo za platbu, kterou přidružený systém takto přijal, se účtuje výhradně tomuto přidruženému systému. Rada guvernérů může stanovit podrobnější pravidla pro určení, které z transakcí, jež se vypořádávají prostřednictvím rozhraní přidruženého systému, podléhají zpoplatnění.

3)

Každý přidružený systém obdrží od své příslušné centrální banky přidruženého systému fakturu za předchozí měsíc, jež vychází z poplatků uvedených v pododstavci 1, nejpozději v pátý pracovní den následujícího měsíce. Platby se uhradí nejpozději v desátý pracovní den tohoto měsíce na účet, který určí centrální banka přidruženého systému, nebo se odepíšou z účtu, který určí přidružený systém.

4)

Pro účely tohoto odstavce se na každý přidružený systém určený podle směrnice 98/26/ES nahlíží zvlášť, i když dva nebo více z nich provozuje tatáž právnická osoba. Totéž platí pro přidružené systémy, které nebyly označeny podle směrnice 98/26/ES; v tomto případě se přidružené systémy identifikují pomocí následujících kritérií: a) formální dohoda založená na smluvním nebo právním nástroji, např. dohoda mezi účastníky a provozovatelem systému; b) více účastníků; c) obecná pravidla a standardizované postupy a d) za účelem vzájemného zúčtování, započtení nebo vypořádání plateb nebo cenných papírů mezi účastníky.


PŘÍLOHA V

DOPLŇKOVÉ A UPRAVENÉ JEDNOTNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST V TARGET2 S VYUŽITÍM INTERNETOVÉHO PŘÍSTUPU

Článek 1

Rozsah působnosti

Podmínky uvedené v příloze II se vztahují na účastníky, kteří za účelem přístupu k jednomu nebo více účtům PM využívají internetový přístup, v souladu s ustanoveními této přílohy.

Článek 2

Definice

Pro účely této přílohy se vedle definic upravených v příloze II použijí následující definice:

1)

„certifikačními orgány“ se rozumí jedna nebo více národních centrálních bank pověřených Radou guvernérů, aby jménem Eurosystému vydávaly, spravovaly, rušily a obnovovaly elektronické certifikáty;

2)

„elektronickým certifikátem“ či „certifikátem“ elektronický soubor vydaný certifikačními orgány, který spojuje veřejný klíč s určitou totožností a který se používá k následujícím účelům: k ověření, že veřejný klíč patří určité osobě, k ověření totožnosti držitele, ke kontrole podpisu této osoby či k šifrování zpráv adresovaných této osobě. Certifikáty se uchovávají na fyzických zařízeních, jako je např. čipová karta či USB disk, a odkazy na certifikáty zahrnují tato fyzická zařízení. Certifikáty mají rozhodující význam v procesu ověřování totožnosti účastníků, kteří vstupují do TARGET2 prostřednictvím internetu a kteří podávají platební nebo řídící zprávy;

3)

„držitelem certifikátu“ se rozumí určitá osoba označená jménem, jejíž totožnost účastník TARGET2 určil a kterou označil za osobu, která je oprávněná mít internetový přístup k účtu tohoto účastníka v TARGET2. Žádost účastníka TARGET2 o certifikáty byla ověřena národní centrální bankou země daného účastníka a předána certifikačním orgánům, které poté vydaly certifikáty spojující veřejný klíč s údaji, jež identifikují tohoto účastníka;

4)

„internetovým přístupem“ se rozumí, že účastník si zvolil účet PM, k němuž má přístup pouze prostřednictvím internetu, a že podává platební a řídící zprávy do TARGET2 za použití internetu;

5)

„poskytovatelem internetových služeb“ se rozumí společnost či organizace, tj. internetová brána, kterou používá účastník TARGET2 za účelem přístupu ke svému účtu v TARGET2 s využitím internetového přístupu.

Článek 3

Nepoužitelná ustanovení

Následující ustanovení přílohy II se ve vztahu k internetovému přístupu nepoužijí:

Čl. 4 odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. d), čl. 5 odst. 2, 3 a 4, články 6 a 7, čl. 11 odst. 8, čl. 14 odst. 1 písm. a), čl. 17 odst. 2, články 23 až 26, článek 41 a dodatky I, VI a VII.

Článek 4

Doplňková a upravená ustanovení

Následující ustanovení přílohy II se použijí ve vztahu k internetovému přístupu upravená následovně:

1)

V článku 2 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Následující dodatky tvoří nedílnou součást těchto podmínek a použijí se ve vztahu k účastníkům, kteří za účelem přístupu k účtu PM využívají internetový přístup:

 

Dodatek IA k příloze V: Technické specifikace pro zpracování platebních příkazů platné pro internetový přístup

 

Dodatek IIA k příloze V: Sazebník poplatků a fakturace pro internetový přístup

 

Dodatek II: Systém odškodnění v rámci TARGET2

 

Dodatek III: Náležitosti posudku způsobilosti a posudku vnitrostátního právního řádu

 

Dodatek IV, vyjma odst. 7 písm. b): Postupy k zajištění kontinuity provozu a nouzové postupy

 

Dodatek V: Časový rozvrh provozu.“

2)

Článek 3 se mění takto:

a)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   [Vlož název centrální banky] je poskytovatelem služeb podle těchto podmínek. Jednání a opominutí ze strany národních centrálních bank poskytujících SSP nebo certifikačních orgánů se považují za jednání a opomenutí [vlož název centrální banky], za která tato banka převezme odpovědnost podle článku 31. Účast na základě těchto podmínek nezakládá smluvní vztah mezi účastníky a národními centrálními bankami poskytujícími SSP, pokud tyto banky vystupují jako národní centrální banky poskytující SSP. Má se za to, že odesílatelem nebo adresátem pokynů, zpráv či informací, které účastník obdrží z SSP nebo které do SSP zašle v souvislosti se službami poskytnutými na základě těchto podmínek, je [vlož název centrální banky].“;

b)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   K účasti v TARGET2 dochází prostřednictvím účasti v systému, který je součástí TARGET2. Tyto podmínky popisují vzájemná práva a povinnosti účastníků TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a [vlož název centrální banky]. Pravidla pro zpracování platebních příkazů (hlava IV) se týkají všech platebních příkazů zadaných a plateb přijatých kterýmkoli účastníkem TARGET2 a použijí se za dodržení ustanovení přílohy V.“

3)

V čl. 4 odst. 2 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

úvěrové instituce nebo jakýkoli subjekt typu uvedeného pod písmeny a) až c), jsou-li usazeny v zemi, s níž Unie uzavřela měnovou dohodu, která těmto subjektům umožňuje přístup do platebních systémů v Unii, s výhradou podmínek vymezených v této měnové dohodě a za předpokladu, že příslušná právní úprava platná v dané zemi je rovnocenná příslušným právním předpisům Unie.“

4)

Článek 8 se mění takto:

a)

odst. 1 písm. a) bod i) se nahrazují tímto:

„1.   Přeje-li si žadatel otevřít účet PM v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] přístupný prostřednictvím internetu, musí:

a)

splnit tyto technické požadavky:

i)

zavést, spravovat, provozovat a monitorovat IT infrastrukturu, která je pro připojení k TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a zadávání platebních příkazů do něj nezbytná, a zajistit její bezpečnost, vše v souladu s technickými specifikacemi v dodatku IA k příloze V. Za tímto účelem může žadatel využít služeb třetích osob, je však i nadále výhradně odpovědný, a“;

b)

v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno c), které zní takto:

„c)

uvést, že chce mít přístup ke svému účtu PM prostřednictvím internetu, a pokud současně chce mít možnost přístupu do TARGET2 prostřednictvím poskytovatele síťových služeb, požádat o samostatný účet PM v TARGET2. Žadatel předloží řádně vyplněný formulář žádosti o vydání elektronického certifikátu potřebného pro internetový přístup do TARGET2.“

5)

Článek 9 se mění takto:

a)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Účastníci s internetovým přístupem mohou do adresáře TARGET2 nahlížet pouze on-line a nesmí jej dále předávat interně ani externě.“;

b)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Účastníci berou na vědomí, že [vlož název centrální banky] a ostatní centrální banky mohou zveřejnit názvy a kódy BIC účastníků.“

6)

Článek 10 se mění takto:

a)

odstavce 1 a 2 se nahrazují tímto:

„1.   [Vlož název centrální banky] nabízí internetový přístup popsaný v příloze V. Není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak nebo nestanoví-li jinak právní předpisy, [vlož název centrální banky] používá k plnění svých povinností podle těchto podmínek všech přiměřených prostředků, které má k dispozici, bez toho, aby se zaručovala za výsledek.

2.   Účastníci s internetovým přístupem do TARGET2 platí poplatky uvedené v dodatku IIA k příloze V.“;

b)

doplňuje se nový odstavec 5, který zní:

„5.   Účastníci jsou povinni:

a)

během každého obchodního dne v pravidelných intervalech aktivně kontrolovat veškeré informace, které jsou jim zpřístupněny v ICM, zejména informace týkající se významných událostí v systému (jako např. zprávy o vypořádání přidružených systémů) a případů pozastavení nebo ukončení účasti účastníka. [Vlož název centrální banky] nenese odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé ztráty, které účastníkům vzniknou v důsledku neplnění této povinnosti, a

b)

zajišťovat trvalé plnění bezpečnostních požadavků uvedených v dodatku IA k příloze V, zejména co se týká bezpečného uchovávání certifikátů, a trvale uplatňovat pravidla a postupy, kterými je zajištěno, že držitelé certifikátů si jsou vědomi svých povinností ve vztahu k ochraně certifikátů.“

7)

Článek 11 se mění takto:

a)

doplňuje se nový odstavec 5a, který zní:

„5a.   Účastníci odpovídají za včasnou aktualizaci formuláře žádosti o vydání elektronického certifikátu potřebného pro internetový přístup do TARGET2 a za podání nové žádosti o vydání takového certifikátu [vlož název centrální banky]. Účastníci odpovídají za ověření správnosti informací, které se jich týkají a které [vlož název centrální banky] vložila do TARGET2-[vlož název centrální banky/zemi].“;

b)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Má se za to, že [vlož název centrální banky] je oprávněna sdělit certifikačním orgánům jakoukoli informaci ohledně účastníka, kterou mohou potřebovat.“

8)

V článku 12 se odstavec 7 nahrazuje tímto:

„7.   Účastníkovi, který si tuto službu zvolil, zpřístupní [vlož název centrální banky] denní výpis z účtu.“

9)

V článku 13 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

příkazy k přímému inkasu přijaté na základě souhlasu s přímým inkasem. Účastníci s internetovým přístupem nemohou zasílat příkazy k přímému inkasu ze svého účtu PM;“.

10)

V čl. 14 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

je platební zpráva v souladu s pravidly a podmínkami formátování platnými v rámci TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] a úspěšně projde kontrolou dvojího zadání popsanou v dodatku IA k příloze V;“.

11)

V článku 16 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Účastníci s internetovým přístupem nemohou využít funkce skupiny AL ve vztahu ke svým účtům PM, k nimž mají internetový přístup, ani kombinovat takové účty PM s jakýmikoli jinými svými účty v TARGET2. Limity lze stanovit ve vztahu ke skupině AL jen jako celku. Limity nelze stanovit ve vztahu k jedinému účtu PM člena skupiny AL.“

12)

V článku 18 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Je-li použit ukazatel nejpozdější doby zatížení účtu, přijatý platební příkaz se vrátí jako nezúčtovaný, nelze-li jej zúčtovat do uvedené doby zatížení účtu. Účastník, který dává platební příkaz, je 15 minut před stanovenou dobou zatížení účtu informován prostřednictvím ICM, namísto zaslání automatického oznámení prostřednictvím ICM. Účastník, který dává platební příkaz, může ukazatel nejpozdější doby zatížení účtu též použít jen jako varovný ukazatel. V těchto případech se předmětný platební příkaz nevrací.“

13)

V článku 21 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Na žádost plátce může [vlož název centrální banky] rozhodnout o změně pořadí velmi urgentního platebního příkazu (s výjimkou velmi urgentních platebních příkazů v souvislosti se zúčtovacími postupy č. 5 a 6) za předpokladu, že tato změna neovlivní plynulé zúčtování ze strany přidružených systémů v TARGET2 nebo jinak nezpůsobí systémové riziko.“

14)

Článek 28 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Účastníci, kteří využívají internetový přístup, zavedou náležité kontrolní bezpečnostní mechanismy, a to zejména ty, které jsou specifikovány v dodatku IA k příloze V, na ochranu svých systémů před nepovoleným přístupem a zneužitím. Účastníci nesou výlučnou odpovědnost za náležitou ochranu důvěrnosti, integrity a dostupnosti svých systémů.“;

b)

doplňuje se nový odstavec 4, který zní:

„4.   Účastníci, kteří využívají internetový přístup, neprodleně informují [vlož název centrální banky] o jakékoli události, která by mohla mít vliv na platnost certifikátu, zejména o událostech uvedených v dodatku IA k příloze V, včetně mj. ztráty či nesprávného použití.“

15)

Článek 29 se nahrazuje tímto:

„Článek 29

Použití ICM

1.   ICM:

a)

umožňuje účastníkům zadávat platby;

b)

umožňuje účastníkům přístup k informacím, které se týkají jejich účtů, a správu likvidity;

c)

může být použit k zadávání příkazů k převodu likvidity a

d)

umožňuje účastníkům přístup k systémovým zprávám.

2.   Další technické podrobnosti týkající se ICM při jeho použití v souvislosti s internetovým přístupem jsou uvedeny v dodatku IA k příloze V.“

16)

Článek 32 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Nestanoví-li tyto podmínky jinak, všechny platební a jiné zprávy týkající se zpracování plateb v souvislosti s TARGET2 (jako např. potvrzení o připsání na vrub či ve prospěch účtu či výpisy z účtu) mezi [vlož název centrální banky] a účastníky jsou účastníkovi přístupné v ICM.“;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Selže-li účastníkovo spojení, použije účastník alternativní způsob přenosu zpráv, který je stanoven v dodatku IV k příloze II. V těchto případech se uložená či vytištěná verze zprávy [vlož název centrální banky] přijímá jako důkaz.“

17)

V čl. 34 odst. 4 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

Jakmile je účastníkům, kteří využívají internetový přístup, zpřístupněna zpráva vysílaná ICM, má se za to, že byli informováni o ukončení/pozastavení účasti účastníka v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] nebo jiném systému, který je součástí TARGET2. Účastníci nesou všechny ztráty vzniklé v důsledku zadání platebního příkazu účastníkům, jejichž účast byla pozastavena nebo ukončena, pokud byl tento platební příkaz zadán do TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] po zpřístupnění zprávy vysílané ICM.“

18)

V článku 39 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Má se za to, že účastníci jsou si vědomi veškerých povinností, které pro ně vyplývají z právních předpisů o ochraně údajů, předcházení praní peněz a financování terorismu, činnostech citlivých z hlediska šíření jaderných zbraní a vývoji nosičů jaderných zbraní, zejména co se týká provádění vhodných opatření týkajících se plateb na vrub nebo ve prospěch jejich účtů PM, a tyto povinnosti plní. Předtím než vstoupí do smluvního vztahu s poskytovatelem internetových služeb, se účastníci, kteří využívají internetový přístup, seznámí se zásadami tohoto poskytovatele v oblasti vyhledávání údajů.“

19)

V článku 40 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Nestanoví-li tyto podmínky jinak, všechna oznámení, která tyto podmínky vyžadují nebo je možné je podle nich učinit, se zasílají doporučenou poštou, faxem nebo jiným způsobem v písemné formě. Oznámení adresovaná [vlož název centrální banky] se zasílají vedoucímu [vlož oddělení platebního styku či příslušný odbor centrální banky] [vlož název centrální banky], [vlož příslušnou adresu centrální banky] nebo na adresu [vlož adresu BIC centrální banky]. Oznámení adresovaná účastníkovi se účastníkovi zašlou na adresu, faxové číslo nebo jeho adresu BIC, kterou účastník [vlož název centrální banky] oznámí.“

20)

Článek 45 se nahrazuje tímto:

„Článek 45

Oddělitelnost

Pokud je některé ustanovení těchto podmínek či přílohy V neplatné nebo se stane neplatným, neovlivní to použitelnost ostatních ustanovení těchto podmínek či přílohy V.“

Dodatek IA

TECHNICKÉ SPECIFIKACE PRO ZPRACOVÁNÍ PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ PLATNÉ PRO INTERNETOVÝ PŘÍSTUP

Vedle pravidel obsažených v podmínkách platí pro zpracování platebních příkazů s využitím internetového přístupu tato pravidla:

1.   Technické požadavky pro účast v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] týkající se infrastruktury, sítě a formátů

1)

Každý účastník, který využívá internetový přístup, se musí připojit k ICM v TARGET2 za pomoci klientského softwaru, operačního systému a internetového prohlížeče, které jsou specifikovány v příloze „Účast prostřednictvím internetu – Systémové požadavky pro internetový přístup“ Podrobných funkčních specifikací pro uživatele (UDFS), kde je vymezeno jejich nastavení. Účet PM každého účastníka je identifikován pomocí osmimístného či jedenáctimístného kódu BIC. Každý účastník musí navíc před přijetím k účasti v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] úspěšně provést řadu testů, aby prokázal svou technickou a provozní způsobilost.

2)

K zadávání platebních příkazů a k výměně platebních zpráv v rámci PM se jako odesílatel/příjemce zprávy použije BIC platformy TARGET2, TRGTXEPMLVP. Platební příkazy adresované účastníkovi, který využívá internetový přístup, by měly tohoto přijímajícího účastníka identifikovat v poli určeném pro instituci příjemce. Platební příkazy zadané účastníkem, který využívá internetový přístup, tohoto účastníka identifikují jako instituci příkazce.

3)

Účastníci, kteří využívají internetový přístup, používají služby infrastruktury veřejných klíčů, jak je uvedeno v „Příručce pro uživatele: Internetový přístup ke službě ověřování pomocí veřejných klíčů“ („User Manual: Internet Access for the public key certification service“).

2.   Druhy platebních zpráv

1)

Účastníci, kteří využívají internetový přístup, mohou provádět následující druhy plateb:

a)

klientské platby, např. příkazy k úhradě, kde klient, který je příkazcem a/nebo příjemcem, není finanční institucí;

b)

klientské platby (automatizované zpracování plateb), tj. příkazy k úhradě, kde klient, který je příkazcem a/nebo příjemcem, není finanční institucí, a které jsou provedeny v módu automatizovaného zpracování plateb;

c)

mezibankovní platby, kterými se žádá o přesun peněžních prostředků mezi finančními institucemi;

d)

krycí platby, kterými se žádá o přesun peněžních prostředků mezi finančními institucemi a které se vztahují k příslušné klientské úhradě.

Kromě toho mohou účastníci, kteří využívají internetový přístup k účtu PM, přijímat příkazy k přímému inkasu.

2)

Účastníci dodržují specifikace polí, jak jsou vymezeny v kapitole 9.1.2.2 UDFS, 1. knize.

3)

Obsah polí bude na úrovni TARGET2-[vlož odkaz na zemi/centrální banku] ověřen v souladu s požadavky uvedenými v UDFS. Účastníci si mohou mezi sebou dohodnout zvláštní pravidla, pokud jde o obsah polí. V TARGET2-[vlož odkaz na zemi/centrální banku] se však neprovádějí žádné zvláštní kontroly, zda účastníci jakákoli taková pravidla plní.

4)

Účastníci, kteří využívají internetový přístup, mohou přes TARGET2 provádět krycí platby, tj. platby uskutečňované korespondentskými bankami k provedení (ke krytí) zpráv o úhradě, jež jsou bance klienta zaslány jiným, přímějším způsobem. Údaje o klientovi obsažené v těchto krycích platbách nejsou v ICM zobrazeny.

3.   Kontrola dvojího zadání

1)

U všech platebních příkazů se provádí kontrola dvojího zadání, jejímž cílem je odmítnout platební příkazy, které byly chybně zadány více než jednou.

2)

Kontrolují se tato pole jednotlivých druhů zpráv:

Podrobné údaje

Část zprávy

Pole

Odesílatel

Základní záhlaví

Adresa BIC

Druh zprávy

Záhlaví aplikace

Druh zprávy

Příjemce

Záhlaví aplikace

Adresa určení

Referenční číslo transakce (TRN)

Blok textu

:20

Související odkazy

Blok textu

:21

Den valuty

Blok textu

:32

Částka

Blok textu

:32

3)

Pokud se u nově zadaného platebního příkazu shodují všechna pole, jež jsou uvedena v odstavci 2, s poli platebního příkazu, který byl již přijat, nově zadaný platební příkaz se vrátí.

4.   Kódy chyb

Dojde-li k odmítnutí platebního příkazu, zasílá se prostřednictvím ICM oznámení o zrušení, v němž je pomocí kódů chyb uveden důvod odmítnutí. Kódy chyb jsou vymezeny v kapitole 9.4.2 UDFS.

5.   Stanovení doby zúčtování

1)

Pro platební příkazy, v nichž je uveden „ukazatel nejdřívější doby zatížení účtu“, se použije kód „/FROTIME/“.

2)

Pro platební příkazy, v nichž je uveden „ukazatel nejpozdější doby zatížení účtu“, lze použít jeden z těchto dvou kódů:

a)

kód „/REJTIME/“: nelze-li platební příkaz zúčtovat v době stanovené k zatížení účtu, platební příkaz se vrátí;

b)

kód „/TILTIME/“: nelze-li platební příkaz zúčtovat v době stanovené k zatížení účtu, platební příkaz se nevrací, ale zařadí se do příslušné fronty.

Není-li platební příkaz, v němž je uveden „ukazatel nejpozdější doby zatížení účtu“, zúčtován 15 minut před dobou v tomto příkazu stanovenou, zasílá se v obou těchto případech automatické oznámení prostřednictvím ICM.

3)

S platbou s kódem „/CLSTIME/“ se nakládá stejně jako s platebním příkazem uvedeným v odst. 2 písm. b).

6.   Zúčtování platebních příkazů ve vstupním zpracování

1)

Kontroly možnosti zápočtu, případně podrobné kontroly možnosti zápočtu (ve smyslu odstavců 2 a 3) se provedou u platebních příkazů, které byly vloženy do vstupního zpracování, s cílem umožnit rychlé zúčtování jednotlivých platebních příkazů s využitím minimální likvidity.

2)

Na základě kontroly možnosti zápočtu se určí, zda platební příkazy příjemce, které se nacházejí na začátku velmi urgentní případně urgentní fronty, lze započíst vůči platebnímu příkazu plátce (dále jen „započitatelné platební příkazy“). Pokud započitatelný platební příkaz neposkytuje dostatečné peněžní prostředky k provedení příslušného platebního příkazu plátce ve vstupním zpracování, zjistí se, zda je dostatečná disponibilní likvidita k dispozici na účtu PM plátce.

3)

Není-li kontrola možnosti zápočtu úspěšná, může [vlož název centrální banky] přistoupit k podrobné kontrole možnosti zápočtu. Na základě podrobné kontroly možnosti zápočtu se určí, zda jsou v některé frontě příjemce k dispozici započitatelné platební příkazy bez ohledu na to, kdy byly do fronty zařazeny. Pokud se však ve frontě příjemce nacházejí platební příkazy vyšší priority, které jsou určeny jiným účastníkům TARGET2, lze pravidlo FIFO porušit pouze tehdy, pokud by zúčtování započitatelného platebního příkazu vedlo ke zvýšení likvidity na straně příjemce.

7.   Zúčtování platebních příkazů ve frontě

1)

Způsob zpracování platebních příkazů umístěných ve frontách závisí na prioritě, kterou účastník, který platební příkaz zadává, těmto příkazům přidělil.

2)

Platební příkazy ve frontě velmi urgentních a urgentních platebních příkazů se zúčtují pomocí kontrol možnosti zápočtu podle odstavce 6, počínaje platebním příkazem na začátku fronty, dochází-li ke zvýšení likvidity či v případě zásahu na úrovni fronty (změna pořadí ve frontě, doby zúčtování či priority nebo odvolání platebního příkazu).

3)

Platební příkazy ve frontě běžných platebních příkazů se zúčtovávají průběžně včetně všech velmi urgentních a urgentních platebních příkazů, které dosud nebyly zúčtovány. Používají se různé optimalizační postupy (algoritmy). Pokud je algoritmus úspěšný, platební příkazy do něj zahrnuté se zúčtují; pokud je algoritmus neúspěšný, platební příkazy do něj zahrnuté zůstanou ve frontě. K započtení toků plateb se použijí tři algoritmy (algoritmy č. 1 až 3). Prostřednictvím algoritmu č. 4 je k zúčtování převodních příkazů přidružených systémů k dispozici zúčtovací postup č. 5 (který je vymezen v kapitole 2.8.1 UDFS). S cílem optimalizovat zúčtování velmi urgentních transakcí přidružených systémů na podúčtech účastníků se použije zvláštní algoritmus (algoritmus č. 5).

a)

Podle algoritmu č. 1 („all-or-nothing“) [vlož název centrální banky] pro každý vztah, pro nějž byl stanoven dvoustranný limit, a rovněž pro celkovou sumu vztahů, pro něž byl stanoven vícestranný limit:

i)

vypočítá úhrnnou likvidní pozici účtu PM každého účastníka TARGET2 tak, že zjistí, zda je součet všech odchozích a příchozích platebních příkazů, které jsou ve frontě, záporný či kladný, a pokud je záporný, ověří, zda převyšuje disponibilní likviditu účastníka (úhrnná likvidní pozice je „celkovou likvidní pozicí“), a

ii)

ověří, zda jsou ve vztahu ke každému příslušnému účtu PM dodrženy limity a částky rezervované likvidity stanovené jednotlivými účastníky TARGET2.

Je-li výsledek těchto výpočtů a kontrol pro každý příslušný účet PM kladný, zúčtuje [vlož název centrální banky] a další dotčené centrální banky všechny platby současně na účtech PM příslušných účastníků TARGET2.

b)

Podle algoritmu č. 2 („partial“) [vlož název centrální banky]:

i)

vypočte a ověří likvidní pozice, limity a částky rezervované likvidity každého příslušného účtu PM jako podle algoritmu č. 1, a

ii)

je-li celková likvidní pozice jednoho či více příslušných účtů PM záporná, vyřadí jednotlivé platební příkazy, dokud nebude celková likvidní pozice každého příslušného účtu PM kladná.

Jsou-li k dispozici dostatečné peněžní prostředky, [vlož název centrální banky] a ostatní dotčené centrální banky poté současně zúčtují všechny zbývající platby (kromě vyřazených platebních příkazů) na účtech PM příslušných účastníků TARGET2.

Při vyřazování platebních příkazů začne [vlož název centrální banky] od účtu PM účastníka TARGET2, který má nejvyšší zápornou celkovou likvidní pozici, a od platebního příkazu, který se nachází na konci fronty a který má nejnižší prioritu. Výběr probíhá pouze krátkodobě, jak dle svého uvážení [vlož název centrální banky] stanoví.

c)

Podle algoritmu č. 3 („multiple“) [vlož název centrální banky]:

i)

porovná dvojice účtů PM účastníků TARGET2 s cílem určit, zda lze platební příkazy ve frontě zúčtovat v rámci disponibilní likvidity těchto dvou dotyčných účtů PM účastníků TARGET2 a v rámci limitů, které tito účastníci stanovili (počínaje dvojicí účtů PM s nejnižším rozdílem mezi vzájemně adresovanými platebními příkazy), a dotčené centrální banky zaúčtují tyto platby současně na účtech PM těchto dvou účastníků TARGET2, a

ii)

pokud likvidita v případě dvojice účtů PM, jak je uvedeno v bodu i), ke krytí dvoustranné pozice nepostačuje, vyřadí jednotlivé platební příkazy, dokud není likvidita dostatečná. V tomto případě dotčené centrální banky zúčtují zbývající platby současně na účtech PM těchto dvou účastníků TARGET2 s výjimkou plateb, které byly vyřazeny.

Po provedení kontrol uvedených v bodech i) až ii) ověří [vlož název centrální banky] vícestranné zúčtovací pozice (mezi účtem PM účastníka a účty PM dalších účastníků TARGET2, pro něž byl stanoven vícestranný limit). Za tímto účelem se postup uvedený v bodech i) až ii) použije obdobně.

d)

Podle algoritmu č. 4 („partial plus ancillary system settlement“) [vlož název centrální banky] postupuje jako u algoritmu č. 2, aniž by však vyřadila platební příkazy související se zúčtováním přidruženého systému (kde zúčtování probíhá současně mezi více stranami).

e)

Podle algoritmu č. 5 („ancillary system settlement via sub-accounts“) [vlož název centrální banky] postupuje jako u algoritmu č. 1, avšak s odchylkou spočívající v tom, že [vlož název centrální banky] algoritmus č. 5 spustí prostřednictvím rozhraní přidruženého systému a pouze ověří, zda se na podúčtech účastníků nacházejí dostatečné peněžní prostředky. K limitům ani částkám rezervované likvidity se nepřihlíží. Algoritmus č. 5 běží i v průběhu nočního zúčtování.

4)

Platební příkazy, které jsou vloženy do vstupního zpracování po spuštění některého z algoritmů č. 1 až 4, lze nicméně zúčtovat ihned ve vstupním zpracování, jsou-li pozice a limity účtů PM dotčených účastníků TARGET2 slučitelné se zúčtováním těchto platebních příkazů a se zúčtováním platebních příkazů v rámci stávajícího optimalizačního postupu. Dva algoritmy však nemohou běžet souběžně.

5)

Během denního zpracování algoritmy běží postupně. Není-li třeba provést souběžné vícestranné zúčtování z přidruženého systému, je posloupnost algoritmů tato:

a)

algoritmus č. 1;

b)

je-li algoritmus č. 1 neúspěšný, pak algoritmus č. 2;

c)

je-li algoritmus č. 2 neúspěšný, pak algoritmus č. 3, je-li algoritmus č. 2 úspěšný, zopakuje se algoritmus č. 1.

Je-li třeba v souvislosti s přidruženým systémem provést souběžné vícestranné zúčtování („postup č. 5“), spustí se algoritmus č. 4.

6)

S cílem zajistit minimální časový odstup mezi spuštěním dvou algoritmů běží algoritmy flexibilně tak, že se mezi spuštěním jednotlivých algoritmů předem stanoví časové rozmezí. Časová posloupnost je řízena automaticky. Lze provádět manuální zásahy.

7)

Je-li platební příkaz zahrnut ve spuštěném algoritmu, nelze změnit jeho pořadí ve frontě ani jej odvolat. Žádost o změnu pořadí či odvolání platebního příkazu se do doby, než bude algoritmus dokončen, zařadí do fronty. Dojde-li během doby, kdy algoritmus běží, k zúčtování dotčeného platebního příkazu, žádost o změnu pořadí či odvolání platebního příkazu se odmítne. Není-li platební příkaz zúčtován, zohlední se žádosti účastníka ihned.

8.   Použití ICM

1)

ICM lze použít k zadávání platebních příkazů.

2)

ICM lze použít k získávání informací a správě likvidity.

3)

S výjimkou informací o platebních příkazech před splatností a o statických údajích jsou prostřednictvím ICM dostupné pouze údaje týkající se běžného obchodního dne. Stránky jsou pouze v anglickém jazyce.

4)

Informace se poskytují na základě iniciativy příslušného účastníka (režim „pull“), což znamená, že účastník musí o poskytnutí informací požádat. Účastníci jsou povinni pravidelně po celý obchodní den kontrolovat, zda se v ICM nenacházejí důležité zprávy.

5)

Účastníkům, kteří využívají internetový přístup, je k dispozici pouze režim „od uživatele k aplikaci“ (U2 A). U2 A umožňuje přímou komunikaci mezi účastníkem a ICM. Informace je zobrazena v prohlížeči, který je spuštěn na počítači. Další podrobnosti jsou popsány v Příručce pro uživatele ICM.

6)

Každý účastník musí mít alespoň jednu pracovní stanici s internetovým přístupem, aby měl přístup k ICM prostřednictvím U2 A.

7)

Přístupová práva do ICM se udělují použitím certifikátů; jejich použití je dále popsáno v odstavcích 10 až 13.

8)

Účastníci mohou ICM rovněž využít k převodu likvidity:

a)

[vlož, přichází-li v úvahu] z jejich účtu PM na jejich účet mimo PM;

b)

mezi účtem PM a podúčty účastníka a

c)

z účtu PM na zrcadlový účet vedený přidruženým systémem.

9.   UDFS, Příručka pro uživatele ICM a „Příručka pro uživatele: Internetový přístup ke službě ověřování pomocí veřejných klíčů“

Další podrobnosti a příklady, které vysvětlují shora uvedená pravidla, jsou obsaženy v UDFS a Příručce pro uživatele ICM, jež jsou v aktuálním znění v anglickém jazyce zveřejněny na internetových stránkách [vlož název centrální banky] a TARGET2, a v „Příručce pro uživatele: Internetový přístup ke službě ověřování pomocí veřejných klíčů“.

10.   Vydání, pozastavení, reaktivace, zrušení a obnova certifikátů

1)

Aby účastník mohl vstupovat do TARGET2 [vlož odkaz na centrální banku/zemi] s využitím internetového přístupu, požádá [vlož název centrální banky] o vydání certifikátů.

2)

Nemá-li držitel certifikátu nadále zájem o přístup do TARGET2 anebo ukončí-li účastník svou činnost v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi], např. v důsledku fúze či akvizice, účastník požádá [vlož název centrální banky] o pozastavení a reaktivaci certifikátů, stejně jako o zrušení a obnovu certifikátů.

3)

Účastník přijme veškerá potřebná preventivní a organizační opatření, aby zajistil, že certifikáty budou používány výhradně v souladu s jednotnými podmínkami.

4)

Účastník bezodkladně informuje [vlož název centrální banky] o veškerých podstatných změnách údajů, které byly obsaženy ve formulářích, jež předložil [vlož název centrální banky] v souvislosti s vydáním certifikátů.

11.   Zacházení s certifikáty ze strany účastníka

1)

Účastník zajistí bezpečné uchovávání všech certifikátů a přijme spolehlivá organizační a technická opatření s cílem zamezit poškození třetích osob a zajistit, aby byl každý certifikát používán pouze tím držitelem certifikátu, pro něhož byl vydán.

2)

Účastník bezodkladně poskytne [vlož název centrální banky] veškeré jí požadované informace a zaručí spolehlivost takových informací. Účastníci trvale a v plném rozsahu odpovídají za to, že všechny informace poskytnuté [vlož název centrální banky] v souvislosti s vydáním certifikátů jsou neustále správné.

3)

Účastník přebírá plnou odpovědnost za to, aby všichni pod něj spadající držitelé certifikátů jim přiřazené certifikáty uchovávali odděleně od tajných kódů PIN a PUK.

4)

Účastník přebírá plnou odpovědnost za to, že žádný z pod něj spadajících držitelů certifikátů nepoužije certifikát k jiným účelům, než pro které byl vydán.

5)

Účastník okamžitě informuje [vlož název centrální banky] o každé žádosti o pozastavení, reaktivaci, zrušení či obnovu certifikátů a jejím odůvodnění.

6)

Účastník okamžitě požádá [vlož název centrální banky] o pozastavení certifikátů, anebo klíčů v nich obsažených, které jsou vadné anebo které již nejsou v držení příslušného držitele certifikátu.

7)

Účastník okamžitě informuje [vlož název centrální banky] o každé ztrátě či odcizení certifikátu.

12.   Bezpečnostní požadavky

1)

Počítačový systém, který účastník používá ke vstupu do TARGET2 s využitím internetového přístupu, musí být umístěn v prostorách vlastněných či pronajatých tímto účastníkem. Vstupovat do TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] je dovoleno pouze z těchto prostor a, aby se zamezilo pochybnostem, platí, že není dovolen dálkový přístup.

2)

Účastník používá veškerý software jen v takových počítačových systémech, které byly instalovány a zákaznicky upraveny v souladu s aktuálními mezinárodními standardy bezpečnosti IT, jež zahrnují minimálně požadavky podrobně popsané v odst. 12 pododst. 3 a v odst. 13 pododst. 4. Účastník zavede odpovídající opatření, mezi něž patří zejména anti-virová ochrana a ochrana před jiným škodlivým softwarem („malware“), anti-phishingová opatření, opatření k posílení bezpečnosti („hardening“) a postupy pro změnové řízení („patch management procedures“). Veškerá taková opatření a postupy účastník pravidelně aktualizuje.

3)

Pro účely internetového přístupu vytvoří účastník šifrované komunikační spojení s TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi].

4)

U uživatelských účtů na pracovních stanicích účastníka nesmí být zřízena správcovská práva. Práva se zřizují v souladu se zásadou minimálních práv („least privilege“).

5)

Účastník trvale chrání počítačové systémy používané pro internetový přístup do TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] následujícím způsobem:

a)

Účastník chrání počítačové systémy a pracovní stanice před neoprávněným přístupem, a to jak fyzickým tak i prostřednictvím sítě, přičemž trvale používá firewall k ochraně počítačových systémů a pracovních stanic před příchozím tokem dat z internetu a k ochraně pracovních stanic před neoprávněným přístupem prostřednictvím interní sítě. Používá firewall, který chrání před příchozím tokem dat, a rovněž firewall na pracovních stanicích, který zajišťuje, že s vnějším prostředím komunikují pouze autorizované programy.

b)

Účastník smí na pracovních stanicích instalovat pouze software, který je nezbytný pro přístup do TARGET2 a který byl autorizován v souladu s vnitřními bezpečnostními pravidly účastníka.

c)

Účastník zajistí, aby softwarové aplikace používané na pracovních stanicích byly průběžně aktualizovány a že tak vždy budou používány jejich nejnovější verze. To se týká zejména operačního systému, internetového prohlížeče a zásuvných modulů.

d)

Účastník trvale omezuje odchozí tok dat z pracovních stanic pouze na stránky, které jsou nezbytné pro jeho činnost, a stránky potřebné pro legální a odůvodněné aktualizace softwaru.

e)

Účastník zajistí, aby byly všechny interní toky zásadního významu mezi pracovními stanicemi chráněny před zveřejněním nebo úmyslným pozměněním, zejména pokud jsou soubory přenášeny přes síť.

6)

Účastník zajistí, aby pod něj spadající držitelé certifikátů trvale dodržovali bezpečné postupy prohlížení internetových stránek, mezi něž patří:

a)

rezervace určitých pracovních stanic k otevírání stránek, které vykazují stejnou úroveň kritičnosti, a otevírání těchto stránek pouze na těchto pracovních stanicích;

b)

restart prohlížení vždy před vstupem do TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] s využitím internetového přístupu a po něm;

c)

ověřování pravosti SSL certifikátů všech serverů při každém přihlášení do systému internetového přístupu do TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi];

d)

obezřetnost ve vztahu k e-mailům, které působí dojmem, že došly z TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi], a neposkytování za žádných okolností jimi požadovaných hesel certifikátů, jelikož TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] nikdy nepožaduje heslo certifikátu prostřednictvím e-mailu ani jinou cestou.

7)

Za účelem zmenšení rizika, kterému je vystaven systém účastníka, účastník trvale dodržuje následující zásady správy:

a)

zavede takové postupy správy uživatelů, které zajistí, že budou vytvořeny a v systému udržovány pouze účty oprávněných uživatelů, a povede přesný a aktuální seznam oprávněných uživatelů;

b)

kontroluje denní toky plateb s cílem odhalit neshody mezi autorizovanými a skutečně provedenými denními platbami, ať už odeslanými či přijatými;

c)

zajistí, aby držitel certifikátu při vstupu do TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi], neměl současně otevřenou jakoukoli jinou internetovou stránku.

13.   Dodatečné bezpečnostní požadavky

1)

Účastník prostřednictvím odpovídajících organizačních nebo technických opatření trvale zajišťuje, aby uživatelská jména poskytnutá pro účely kontroly přístupových práv („Access Right Review“) nebyla zneužita a zejména aby k nim nezískaly přístup žádné neoprávněné osoby.

2)

Účastník zavede postup správy uživatelů, kterým bude zajištěno okamžité a trvalé vymazání příslušného uživatelského jména v případě, kdy zaměstnanec nebo jiný uživatel systému pracující v prostorách účastníka opustí organizaci účastníka.

3)

Účastník zavede postup správy uživatelů a okamžitě a trvale zablokuje uživatelské jméno, které je jakýmkoli způsobem zkompromitováno, včetně případů ztráty či odcizení certifikátu či podvodného získání přístupového hesla.

4)

Nedokáže-li účastník zamezit selháním v oblasti bezpečnosti či konfiguračním chybám (např. takovým, které jsou výsledkem infikace systémů škodlivým softwarem), národní centrální banky poskytující SSP mohou po třetím takovémto selhání trvale zablokovat veškerá uživatelská jména tohoto účastníka.

Dodatek IIA

SAZEBNÍK POPLATKŮ A FAKTURACE PRO INTERNETOVÝ PŘÍSTUP

Poplatky pro přímé účastníky

1.

Měsíční poplatek za zpracování platebních příkazů v TARGET2-[vlož odkaz na centrální banku/zemi] činí pro přímé účastníky 70 EUR za každý internetový přístup na účet PM plus 150 EUR za každý účet PM plus paušální poplatek ve výši 0,80 EUR za transakci (odpis z účtu).

2.

Pro přímé účastníky, kteří si nepřejí, aby byl kód BIC jejich účtu zveřejněný v adresáři TARGET2, se účtuje dodatečný měsíční poplatek ve výši 30 EUR za účet.

3.

[Vlož název centrální banky] bezplatně vydá a vede pro každý účet PM až pět aktivních certifikátů na účastníka. Za vydání každého dalšího aktivního certifikátu [vlož název centrální banky] účtuje poplatek ve výši 50 EUR. [Vlož název centrální banky] účtuje roční poplatek za vedení každého dalšího aktivního certifikátu ve výši 11 EUR. Aktivní certifikáty jsou platné po období tří let.

Fakturace

4.

V případě přímých účastníků platí tato pravidla fakturace: přímý účastník obdrží fakturu za předchozí měsíc s uvedením poplatků, které mají být zaplaceny, nejpozději v pátý obchodní den následujícího měsíce. Platba se uhradí nejpozději v desátý pracovní den daného měsíce na účet, který [vlož název centrální banky] určí, a to odepsáním z účtu PM účastníka.


PŘÍLOHA VI

ZRUŠENÉ OBECNÉ ZÁSADY A JEJICH NÁSLEDNÉ ZMĚNY

 

Obecné zásady ECB/2007/2 (Úř. věst. L 237, 8.9.2007, s. 1).

 

Obecné zásady ECB/2009/9 (Úř. věst. L 123, 19.5.2009, s. 94).

 

Obecné zásady ECB/2009/21 (Úř. věst. L 260, 3.10.2009, s. 31).

 

Obecné zásady ECB/2010/12 (Úř. věst. L 261, 5.10.2010, s. 6).

 

Obecné zásady ECB/2011/2 (Úř. věst. L 86, 1.4.2011, s. 75).

 

Obecné zásady ECB/2011/15 (Úř. věst. L 279, 26.10.2011, s. 5).


PŘÍLOHA VII

SROVNÁVACÍ TABULKA

Obecné zásady ECB/2007/2

Tyto obecné zásady

Články 1–4

Články 1–4

Články 5–6

Článek 5

Článek 7

Článek 6

Článek 8

Články 9–11

Článek 7

Článek 12

Článek 8

Článek 13

Článek 9

Článek 14

Článek 10

Článek 15

Článek 11

Článek 16

Články 17–24

Článek 12

Článek 25

Článek 14

Článek 26

Článek 15

Článek 27

Článek 16

Článek 28

Přílohy I–V

Přílohy I–V