ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2013.028.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 28

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 56
30. ledna 2013


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 81/2013 ze dne 29. ledna 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1051/2011, pokud jde o soubory mikrodat pro předávání údajů ( 1 )

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 82/2013 ze dne 29. ledna 2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz vykostěného sušeného hovězího masa pocházejícího ze Švýcarska

3

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 83/2013 ze dne 29. ledna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

10

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2013/65/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 19. prosince 2012 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající ochraně osobních údajů na Novém Zélandu (oznámeno pod číslem C(2012) 9557)  ( 1 )

12

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

30.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 28/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 81/2013

ze dne 29. ledna 2013,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1051/2011, pokud jde o soubory mikrodat pro předávání údajů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 ze dne 6. července 2011 o evropské statistice cestovního ruchu a o zrušení směrnice Rady 95/57/ES (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Zavedení aktualizovaného klasifikačního systému je zásadním prvkem průběžného úsilí Komise o zachování relevantnosti evropských statistik, a to se zohledněním vývoje a změn v oblasti vzdělávání.

(2)

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (Unesco) revidovala dosud používanou verzi Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání (ISCED) z roku 1997 s cílem zajistit, aby byla v souladu s vývojem politik a struktur v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.

(3)

Aby byly statistiky v oblasti vzdělávání srovnatelné na mezinárodní úrovni, je třeba, aby členské státy a orgány Evropské unie používaly klasifikace vzdělání, jež jsou kompatibilní s opravenou verzí Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání (ISCED) z roku 2011, kterou přijaly členské státy Unesco na 36. generální konferenci v listopadu 2011.

(4)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1051/2011 (2) by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III prováděcího nařízení (EU) č. 1051/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. ledna 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 192, 22.7.2011, s. 17.

(2)  Úř. věst. L 276, 21.10.2011, s. 13.


PŘÍLOHA

Popis v položce 80 (Úroveň vzdělání) v příloze III prováděcího nařízení (EU) č. 1051/2011 se nahrazuje tímto:

Položka

Identifikátor

Popis

Filtr/poznámky

„80

 

Úroveň dosaženého vzdělání

Dobrovolně uváděná proměnná, není-li předávána: kód se nevyplňuje“

 

1

Nanejvýš nižší sekundární (ISCED 2011 úroveň 0–2)

 

 

2

Vyšší sekundární a postsekundární (neterciární) (ISCED 2011 úroveň 3 a 4)

 

 

3

Terciární (ISCED 2011 úroveň 5–8)

 


30.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 28/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 82/2013

ze dne 29. ledna 2013,

kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz vykostěného sušeného hovězího masa pocházejícího ze Švýcarska

(kodifikované znění)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 144 odst. 1 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 2092/2004 ze dne 8. prosince 2004, kterým se se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz vykostěného sušeného hovězího masa pocházejícího ze Švýcarska (2) bylo několikrát podstatně změněno (3). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (4) („dohoda“), která byla schválena jménem Společenství rozhodnutím Rady a Komise 2002/309/ES, Euratom (5), stanoví bezcelní dovoz v množství 1 200 tun vykostěného sušeného hovězího masa kódu KN ex 0210 20 90 ročně.

(3)

Prováděcí pravidla by proto měla být stanovena na ročním základě pro příslušnou celní kvótu pro bezcelní dovoz.

(4)

Aby se na ně mohla vztahovat uvedená celní kvóta, měly by být dotčené produkty v souladu s pravidly uvedenými v článku 4 dohody původem ze Švýcarska. Měla by být stanovena přesná definice produktů, na které se tato kvóta vztahuje. Z důvodu kontroly by měl dovoz podle této kvóty podléhat předložení osvědčení o pravosti osvědčujícího, že maso přesně odpovídá příslušné definici. Je nezbytné stanovit vzor těchto osvědčení, jakož i prováděcí pravidla pro jejich používání.

(5)

Správa režimů by měla být založena na dovozních licencích. Proto musí existovat pravidla pro podávání žádostí a je také nutné stanovit údaje, které musí figurovat v žádostech a v licencích, popřípadě odchylně od nařízení Komise (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (6) a od nařízení Komise (ES) č. 382/2008 ze dne 21. dubna 2008 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa (7).

(6)

Za účelem zajištění řádné správy dovozu dotčených produktů je třeba stanovit, že vydání dovozních licencí závisí na ověření, a to zejména údajů na osvědčeních o pravosti.

(7)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Celní kvóta Unie pro bezcelní dovoz vykostěného sušeného hovězího masa kódu KN ex 0210 20 90 pocházejícího ze Švýcarska se každoročně otevírá pro roční objem 1 200 tun pro období od 1. ledna do 31. prosince (dále jen „kvóta“).

Pořadové číslo kvóty je 09.4202.

2.   Pravidla původu použitelná na produkty uvedené v odstavci 1 jsou pravidla stanovená v článku 4 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty.

3.   Pro účely tohoto nařízení se „vykostěným sušeným masem“ rozumí kusy masa z kýt skotu od 18 měsíců věku, bez viditelného vnitrosvalového tuku (3 až 7 %), s hodnotou pH čerstvého masa mezi 5,4 a 6,0, solené, kořeněné, lisované, sušené pouze čerstvým suchým vzduchem, s tvorbou ušlechtilé plísně (květ mikroskopických hub). Hmotnost konečného produktu je mezi 41 % a 53 % výchozí suroviny před nasolením.

Článek 2

1.   Dovozy množství stanovených v čl. 1 odst. 1 závisí na předložení dovozní licence při propuštění do volného oběhu.

2.   Originál osvědčení o pravosti vystavený v souladu s článkem 3 a jeho opis se předloží příslušnému orgánu spolu se žádostí o první dovozní licenci vztahující se k tomuto osvědčení o pravosti.

3.   Osvědčení o pravosti se může použít pro vydání více než jedné dovozní licence na množství nepřesahující množství uvedená v osvědčení. Pokud je na osvědčení vydána více než jedna licence, příslušný orgán potvrdí osvědčení o pravosti s uvedením přiděleného množství.

4.   Příslušný orgán může vydat dovozní licence pouze až po ověření, že veškeré údaje uvedené v osvědčení o pravosti odpovídají údajům, které v této věci týdně dostává od Komise. Licence se vydají ihned poté.

Příslušný orgán však může ve výjimečných případech a na řádně odůvodněnou žádost vydat dovozní licence na základě příslušných osvědčení o pravosti předtím, než obdrží informace od Komise. V takových případech se jistota pro dovozní licence rovná částce odpovídající clu v plné výši podle společného celního sazebníku. Po obdržení informací týkajících se osvědčení členské státy nahradí tuto jistotu jistotou uvedenou v čl. 5 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 382/2008.

5.   Žádost o licenci a licence samotná obsahují v kolonce 20 jeden z údajů uvedených v příloze I.

Článek 3

1.   Osvědčení o pravosti uvedená v článku 2 se vystaví v jednom originále a dvou opisech vytištěných a vyplněných v jednom z úředních jazyků Unie v souladu se vzorem uvedeným v příloze II. Mohou být také vytištěna a vyplněna v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků vyvážející země.

Příslušné orgány členského státu, ve kterém je podána žádost o dovozní licenci, mohou požadovat překlad osvědčení.

2.   Formát osvědčení je 210 × 297 mm. Papír, který se má použít, váží alespoň 40 g/m2. Originál je bílý, první opis růžový a druhý opis žlutý.

3.   Originál a opisy osvědčení se vyplní buď na psacím stroji nebo rukou. Pokud se vyplňují rukou, je nutné vyplnit je černým inkoustem a tiskacími písmeny.

4.   Každé osvědčení má vlastní pořadové číslo, po kterém následuje název vydávající země.

Opisy jsou opatřeny stejným pořadovým číslem a názvem jako originál.

5.   V osvědčení je jasně stanovena definice vykostěného sušeného masa uvedená v čl. 1 odst. 3.

6.   Osvědčení jsou platná pouze tehdy, pokud jsou řádně potvrzena vystavujícím orgánem uvedeným v příloze III.

Osvědčení jsou řádně potvrzená, pokud je na nich uvedeno datum a místo vystavení a pokud obsahují razítko vystavujícího orgánu a podpis osoby nebo osob zmocněných k jejich podpisu.

Článek 4

1.   Vystavující orgány uvedené v příloze III musí:

a)

být uznávány jako takové Švýcarskem;

b)

se zavázat, že budou ověřovat údaje v osvědčeních o pravosti;

c)

se zavázat, že předají Komisi alespoň jednou týdně veškeré informace nezbytné pro ověření údajů v osvědčeních o pravosti, zejména číslo osvědčení, vývozce, příjemce, zemi určení, produkt, čistou hmotnost a datum podepsání.

2.   Komise může změnit seznam v příloze III, pokud již není splněna podmínka uvedená v odst. 1 písm. a) nebo pokud vystavující orgán neplní jakýkoli ze svých závazků.

Článek 5

Osvědčení o pravosti a dovozní licence jsou platné tři měsíce ode dne jejich vydání.

Článek 6

Pokud není v tomto nařízení stanoveno jinak, použijí se ustanovení nařízení (ES) č. 376/2008, nařízení (ES) č. 382/2008 a kapitoly III nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (8).

Článek 7

Orgány Švýcarska sdělí Komisi vzory otisků razítek používaných švýcarskými vystavujícími orgány a jména a podpisy osob zmocněných k podpisu osvědčení o pravosti. Stejně tak musí být co nejdříve oznámeny Komisi veškeré následné změny razítek nebo jmen. Komise sdělí tyto údaje příslušným orgánům členských států.

Článek 8

1.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 členské státy oznámí Komisi:

a)

nejpozději dne 28. února po konci každého dovozního celního kvótového období množství produktů, včetně oznámení „bezpředmětné“, pro která byly v předcházejícím dovozním celním kvótovém období vydány dovozní licence;

b)

nejpozději dne 30. dubna po konci každého dovozního celního kvótového období množství produktů, včetně oznámení „bezpředmětné“, na něž se vztahují nevyužité nebo částečně využité dovozní licence a jež odpovídají rozdílu mezi množstvími zapsanými na zadní straně dovozních licencí a množstvími, na která byly vydány.

2.   Členské státy oznámí Komisi podrobnosti o množstvích produktů propuštěných do volného oběhu v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 1301/2006.

3.   Oznámení uvedená v odstavci 1 se podávají v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 (9) a použijí se kategorie produktů uvedené v příloze V nařízení (ES) č. 382/2008.

Článek 9

Nařízení (ES) č. 2092/2004 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze V.

Článek 10

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. ledna 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 362, 9.12.2004, s. 4.

(3)  Viz příloha IV.

(4)  Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132.

(5)  Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.

(7)  Úř. věst. L 115, 29.4.2008, s. 10.

(8)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(9)  Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3.


PŘÍLOHA I

Údaje uvedené v čl. 2 odst. 5

:

bulharsky

:

Сушено обезкостено говеждо или телешко месо — Регламент за изпълнение (ЕС) № 82/2013

:

španělsky

:

Carne de vacuno seca deshuesada — Reglamento de Ejecución (UE) no 82/2013

:

česky

:

Vykostěné sušené hovězí maso — prováděcí nařízení (EU) č. 82/2013

:

dánsky

:

Tørret udbenet oksekød — gennemførelsesforordning (EU) nr. 82/2013

:

německy

:

Εntbeintes, getrocknetes Rindfleisch — Durchführungsverordnung (EU) Nr. 82/2013

:

estonsky

:

Kuivatatud kondita veiseliha – rakendusmäärus (EL) nr 82/2013

:

řecky

:

Αποξηραμένο βόειο κρέας χωρίς κόκαλα — Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 82/2013

:

anglicky

:

Dried boneless beef — Implementing Regulation (EU) No 82/2013

:

francouzsky

:

Viande bovine séchée désossée — règlement d’exécution (UE) no 82/2013

:

italsky

:

Carni bovine disossate ed essiccate — regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2013

:

lotyšsky

:

Žāvēta atkaulota liellopu gaļa – Īstenošanas regula (ES) Nr. 82/2013

:

litevsky

:

Džiovinta jautiena be kaulų – Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 82/2013

:

maďarsky

:

Szárított kicsontozott marhahús – 82/2013/EU végrehajtási rendelet

:

maltsky

:

Ċanga mnixxfa mingħajr għadam — Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 82/2013

:

nizozemsky

:

Gedroogd rundvlees zonder been — Uitvoeringsverordening (EU) nr. 82/2013

:

polsky

:

Suszone mięso wołowe bez kości — rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 82/2013

:

portugalsky

:

Carne de bovino seca desossada — Regulamento de Execução (UE) n.o 82/2013

:

rumunsky

:

Carne de vită dezosată uscată – Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 82/2013

:

slovensky

:

Sušené vykostené hovädzie mäso – vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 82/2013

:

slovinsky

:

Posušeno goveje meso brez kosti — Izvedbena uredba (EU) št. 82/2013

:

finsky

:

Kuivattua luutonta naudanlihaa – täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 82/2013

:

švédsky

:

Τοrkat benfritt nötkött – genomförandeförordning (EU) nr 82/2013


PŘÍLOHA II

Image


PŘÍLOHA III

Seznam orgánů ve Švýcarsku zmocněných k vystavení osvědčení o pravosti

Office fédéral de l’agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell’agricoltura.


PŘÍLOHA IV

Zrušené nařízení a seznam jeho následných změn

Nařízení Komise (ES) č. 2092/2004

(Úř. věst. L 362, 9.12.2004, s. 4)

 

Nařízení Komise (ES) č. 1830/2006

(Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 3)

 

Nařízení Komise (ES) č. 1965/2006

(Úř. věst. L 408, 30.12.2006, s. 27)

Pouze článek 7 a příloha VIII

Nařízení Komise (ES) č. 749/2008

(Úř. věst. L 202, 31.7.2008, s. 37)

Pouze článek 2 a příloha II

Nařízení Komise (ES) č. 381/2009

(Úř. věst. L 116, 9.5.2009, s. 16)

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 666/2012

(Úř. věst. L 194, 21.7.2012, s. 3)

Pouze článek 1


PŘÍLOHA V

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 2092/2004

Toto nařízení

Články 1 až 7

Články 1 až 7

Článek 7a

Článek 8

Článek 8

Článek 9

Článek 9

Článek 10

Přílohy I, II a III

Přílohy I, II a III

Příloha IV

Příloha V


30.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 28/10


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 83/2013

ze dne 29. ledna 2013

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. ledna 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

57,7

PS

161,2

TN

96,0

TR

128,0

ZZ

110,7

0707 00 05

EG

206,0

MA

124,7

TR

172,0

ZZ

167,6

0709 91 00

EG

119,3

ZZ

119,3

0709 93 10

EG

194,1

MA

71,7

TR

155,9

ZZ

140,6

0805 10 20

EG

57,1

MA

55,4

TN

50,7

TR

77,1

ZZ

60,1

0805 20 10

MA

83,0

ZZ

83,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

153,7

IL

115,4

KR

136,1

MA

141,4

TR

77,6

ZZ

124,8

0805 50 10

EG

87,0

TR

70,3

ZZ

78,7

0808 10 80

BR

86,6

CN

91,9

MK

36,4

US

170,0

ZZ

96,2

0808 30 90

CN

68,0

TR

176,8

US

132,9

ZZ

125,9


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

30.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 28/12


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 19. prosince 2012

podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající ochraně osobních údajů na Novém Zélandu

(oznámeno pod číslem C(2012) 9557)

(Text s významem pro EHP)

(2013/65/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (1), a zejména na čl. 25 odst. 6 uvedené směrnice,

po konzultaci s evropským inspektorem ochrany údajů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu se směrnicí 95/46/ES jsou členské státy povinny zajistit, aby k předávání osobních údajů do třetí země docházelo, pouze pokud dotyčná třetí země zajišťuje odpovídající úroveň ochrany a pokud budou před předáním údajů dodržovány právní předpisy členských států provádějící ostatní ustanovení směrnice.

(2)

Komise může dospět k závěru, že třetí země zajišťuje odpovídající úroveň ochrany. Takové zemi mohou členské státy předávat osobní údaje, aniž by byly nutné dodatečné záruky.

(3)

V souladu se směrnicí 95/46/ES má být úroveň ochrany údajů hodnocena s ohledem na všechny okolnosti související s předáním nebo předáváním údajů, a to se zvláštním zřetelem na určité zvláštní podmínky týkající se předávání.

(4)

S ohledem na rozdíly v přístupu třetích zemí k ochraně údajů by způsob, jakým je posuzována odpovídající úroveň této ochrany a jakým jsou na základě směrnice 95/46/ES přijímána a prosazována rozhodnutí, neměl být svévolný ani bezdůvodně diskriminační vůči třetím zemím, nebo mezi třetími zeměmi, kde jsou obdobné podmínky, a aby nevytvářel skrytou překážku obchodu s ohledem na stávající mezinárodní závazky Evropské unie.

(5)

Nový Zéland je bývalá britská kolonie. Postavení nezávislého dominia získal v roce 1907, avšak své formální ústavní svazky s Velkou Británií přetrhl až v roce 1947. Nový Zéland je unitárním státem a nemá psanou ústavu ve smyslu nejvyššího základního zákona státu. Země je konstituční monarchií a parlamentní demokracií westminsterského modelu, kde hlavou státu je královna Nového Zélandu.

(6)

Nový Zéland ctí zásadu suverenity parlamentu. Podle konvence tam však platí řada zákonů, které mají zvláštní ústavní význam a pohlíží se na ně jako na „vyšší zákony“. To znamená, že tvoří součást ústavního pořádku neboli rámce a formují činnost vlády a přijímání dalších zákonů. V případě změny nebo rušení těchto zákonů se kromě toho předpokládá konsenzus napříč politickým spektrem. Některé tyto zákony – „Bill Of Rights Act“ ze dne 28. srpna 1990 (Public Act No 109 z roku 1990), „Human Rights Act“ ze dne 10. srpna 1993 (Public Act No 82 z roku 1993) a „Privacy Act“ ze dne 17. května 1993 (Public Act No 28 z roku 1993) – se vztahují k ochraně údajů. Ústavní význam těchto zákonů se odráží ve všeobecném konsenzu, že musí být zohledněny při tvorbě a předkládání nových zákonů.

(7)

Právní normy pro ochranu osobních údajů na Novém Zélandu jsou primárně stanoveny v zákoně na ochranu soukromí „Privacy Act“ ve znění „Privacy (Cross-border Information) Amendment Act“ ze dne 7. září 2010 (Public Act No 113 z roku 2010). Tento zákon je starší než směrnice 95/46/ES a neomezuje se jen na automaticky zpracovávané údaje či strukturované údaje v evidenčním systému (rejstříku), nýbrž upravuje veškeré osobní informace v libovolné podobě. Vztahuje se na celý veřejný a soukromý sektor až na několik málo zvláštních výjimek ve veřejném zájmu, které lze v demokratické společnosti očekávat.

(8)

Otázkami soukromí se na Novém Zélandu zabývá mnoho regulačních rámců z hlediska politiky, pravidel, nebo příslušnosti soudů k řešení stížností. Některé mají formu zákonů, ale jiné jsou samoregulační odvětvové normy, včetně regulace sdělovacích prostředků, přímého marketingu, nevyžádaných elektronických zpráv, průzkumu trhu, oblasti zdraví a invalidity, bankovnictví, pojištění a spoření.

(9)

Kromě právních předpisů přijatých novozélandským parlamentem platí v zemi rozsáhlý soubor zvykového práva, jehož kořeny pocházejí z anglického zvykového práva, kde jsou zakotveny zásady a pravidla zvykového práva týkající se ochrany údajů. K základním zásadám zvykového práva patří zásada, že nejvyšším zájmem práva je důstojnost člověka. Tato zásada zvykového práva představuje klíčový prvek východisek a souvislostí, z nichž soudy na Novém Zélandu obecně čerpají důvody pro svá rozhodnutí. Novozélandská judikatura vycházející ze zvykového práva zná též řadu dalších stránek ochrany soukromí, včetně zasahování do soukromí, porušení důvěry a doplňkové ochrany v souvislosti s pomluvou, obtěžováním, nactiutrhační lží, nedbalostí a jinými delikty.

(10)

Právní normy o ochraně údajů uplatňované na Novém Zélandu obsahují všechny základní zásady nezbytné pro zajištění odpovídající úrovně ochrany fyzických osob a současně stanoví výjimky a omezení pro ochranu důležitých veřejných zájmů. Do těchto právních norem o ochraně údajů a do výjimek z nich se promítají zásady stanovené ve směrnici 95/46/ES.

(11)

Uplatňování právních norem o ochraně osobních údajů zaručují správní a soudní prostředky nápravy a nezávislý dozor prováděný dozorčím orgánem, komisařem pro ochranu soukromí, který je nadán pravomocemi uvedenými v článku 28 směrnice 95/46/ES a je nezávislý. Kterákoli zainteresovaná strana má navíc právo domáhat se soudní cestou náhrady škody, kterou utrpěla v důsledku protiprávního zpracování jejích osobních údajů.

(12)

Nový Zéland je tudíž třeba považovat za zemi, která zajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů podle směrnice 95/46/ES.

(13)

Toto rozhodnutí by se mělo týkat odpovídající úrovně ochrany osobních údajů zajištěné na Novém Zélandu s cílem splnit požadavky čl. 25 odst. 1 směrnice 95/46/ES. Nemělo by se týkat jiných podmínek či omezení, které provádějí jiná ustanovení zmíněné směrnice a které se týkají zpracování osobních údajů v členských státech.

(14)

V zájmu transparentnosti a k dosažení toho, aby příslušné orgány v členských státech zajistily ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů, je nezbytné uvést výjimečné okolnosti, za nichž může být odůvodněno pozastavení určitých toků údajů, bez ohledu na zjištění odpovídající úrovně ochrany.

(15)

Pracovní skupina pro ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zřízená podle článku 29 směrnice 95/46/ES, předložila kladné stanovisko k úrovni ochrany osobních údajů na Novém Zélandu, k němuž bylo přihlédnuto při přípravě tohoto prováděcího rozhodnutí (2).

(16)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 31 odst. 1 směrnice 95/46/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Pro účely čl. 25 odst. 2 směrnice 95/46/ES se Nový Zéland považuje za zemi poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů předávaných z Evropské unie.

2.   Dozorčí orgán příslušný k uplatňování právních norem ochrany osobních údajů na Novém Zélandu je uveden v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

1.   Aniž jsou dotčeny pravomoci příslušných orgánů členských států přijímat opatření k zajištění dodržování vnitrostátních předpisů přijatých na základě jiných ustanovení než článku 25 směrnice 95/46/ES, mohou tyto orgány vykonávat své stávající pravomoci za účelem pozastavení předávání údajů příjemci na Novém Zélandu s cílem chránit fyzické osoby v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů v těchto případech:

a)

pokud příslušný orgán na Novém Zélandu zjistí, že příjemce nedodržuje použitelné normy ochrany osobních údajů, nebo

b)

pokud je velmi pravděpodobné, že nejsou dodržovány normy týkající se ochrany osobních údajů a pokud se lze důvodně domnívat, že příslušný novozélandský orgán včas nepřijímá nebo nepřijme odpovídající opatření nezbytná pro vyřešení dané věci, pokud by pokračování v předávání údajů vyvolalo bezprostřední riziko vzniku vážné újmy subjektům údajů a pokud příslušné orgány členského státu za daných okolností přiměřeně usilují o informování strany odpovědné za zpracování údajů usazené na Novém Zélandu a poskytly jí příležitost zaujmout stanovisko.

2.   Pozastavení předávání údajů skončí, jakmile je zajištěno dodržování norem ochrany a jakmile je o této skutečnosti informován příslušný orgán členského státu.

Článek 3

1.   Členské státy neprodleně uvědomí Komisi o přijetí opatření podle článku 2.

2.   Členské státy a Komise se rovněž vzájemně informují o případech, kdy opatření přijatá subjekty pověřenými zajišťováním souladu s normami ochrany na Novém Zélandu nejsou dostatečná.

3.   Pokud informace shromážděné podle čl. 2 odst. 1 a podle odstavců 1 a 2 tohoto článku prokáží, že některý subjekt pověřený zajišťováním souladu s normami ochrany na Novém Zélandu neplní účinně svou úlohu, uvědomí o tom Komise příslušný orgán Nového Zélandu a, bude-li třeba, předloží návrh opatření postupem podle čl. 31 odst. 2 směrnice 95/46/ES s cílem zrušit toto rozhodnutí, pozastavit jeho účinnost nebo omezit jeho působnost.

Článek 4

Komise sleduje provádění tohoto rozhodnutí a relevantní poznatky sdělí výboru zřízenému podle článku 31 směrnice 95/46/ES, včetně důkazů, které by mohly mít vliv na hodnocení podle článku 1 tohoto rozhodnutí, tj. že ochrana na Novém Zélandu je odpovídající ve smyslu článku 25 směrnice 95/46/ES, a včetně důkazů, že se toto rozhodnutí provádí diskriminačním způsobem.

Článek 5

Členské státy přijmou veškerá opatření, která jsou nezbytná pro dosažení souladu s tímto rozhodnutím, do 20. března 2013.

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 19. prosince 2012.

Za Komisi

Viviane REDING

místopředsedkyně


(1)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

(2)  Stanovisko 11/2011 ze dne 4. dubna 2011 o úrovni ochrany osobních údajů na Novém Zélandu. Dostupné na adrese http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp182_en.pdf


PŘÍLOHA

Příslušný orgán dozoru uvedený v čl. 1 odst. 2 tohoto rozhodnutí:

Privacy Commissioner

Te Mana Matapono Matatapu

Level 4

109-111 Featherston Street

Wellington 6143

Nový Zéland

Tel.: +64 44747590

Kontaktní e-mailová adresa: enquiries@privacy.org.nz

Internetové stránky: http://privacy.org.nz/