ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2013.014.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 14

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 56
18. ledna 2013


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 27/2013 ze dne 15. ledna 2013, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovců rodu Phycis ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí V, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

1

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 28/2013 ze dne 15. ledna 2013, kterým se stanoví zákaz rybolovu pakambaly velké a pakambaly východoatlantské ve vodách EU oblastí IIa a IV plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska

3

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 29/2013 ze dne 15. ledna 2013, kterým se zakazuje rybolov tkaničnice tmavé ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí VIII, IX a X plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska

5

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 30/2013 ze dne 17. ledna 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 288/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství na poskytování ovoce a zeleniny a výrobků z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních v rámci projektu Ovoce do škol, a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 288/2009

7

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 31/2013 ze dne 17. ledna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

11

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 32/2013 ze dne 17. ledna 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin

13

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 33/2013 ze dne 17. ledna 2013, kterým se stanoví vývozní náhrady pro drůbeží maso

15

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2013/33/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2012 o jmenování čtyř členů správní rady Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA)

18

 

*

Rozhodnutí Rady 2013/34/SZBP ze dne 17. ledna 2013 o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali)

19

 

 

2013/35/EU

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 19. prosince 2012 o dočasných změnách pravidel týkajících se způsobilosti zajištění denominovaného v cizí měně (ECB/2012/34)

22

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

18.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 14/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 27/2013

ze dne 15. ledna 2013,

kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovců rodu Phycis ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí V, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 1225/2010 ze dne 13. prosince 2010, kterým se pro roky 2011 a 2012 stanoví rybolovná práva na některé populace ryb hlubinných druhů pro plavidla EU (2), stanoví kvóty na rok 2012.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2012.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2012 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. ledna 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 336, 21.12.2010, s. 1.


PŘÍLOHA

Č.

FS/83/DSS

Členský stát

Španělsko

Populace

GFB/567-

Druh

Mníkovci (Phycis spp.)

Oblast

Vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

Datum

12.12.2012


18.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 14/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 28/2013

ze dne 15. ledna 2013,

kterým se stanoví zákaz rybolovu pakambaly velké a pakambaly východoatlantské ve vodách EU oblastí IIa a IV plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 44/2012 ze dne 17. ledna 2012, kterým se pro rok 2012 stanoví rybolovná práva ve vodách EU a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla EU v některých vodách mimo EU, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací, na něž se vztahují mezinárodní jednání nebo dohody (2), stanoví kvóty na rok 2012.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2012.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2012 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. ledna 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 25, 27.1.2012, s. 55.


PŘÍLOHA

Č.

84/TQ44

Členský stát

Nizozemsko

Populace

Pakambala velká a pakambala východoatlantská (Psetta maxima a Scopthalmus rhombus)

Druh

T/B/2AC4-C

Oblast

Vody EU oblastí IIa a IV

Datum

22.12.2012


18.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 14/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 29/2013

ze dne 15. ledna 2013,

kterým se zakazuje rybolov tkaničnice tmavé ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí VIII, IX a X plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 1225/2010 ze dne 13. prosince 2010, kterým se pro roky 2011 a 2012 stanoví rybolovná práva na některé populace ryb hlubinných druhů pro plavidla EU (2), stanoví kvóty na rok 2012.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2012.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2012 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. ledna 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 336, 21.12.2010, s. 1.


PŘÍLOHA

Č.

85/DSS

Členský stát

Portugalsko

Populace

BSF/8910-

Druh

Tkaničnice tmavá (Aphanopus carbo)

Oblast

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VIII, IX a X

Datum

19.12.2012


18.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 14/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 30/2013

ze dne 17. ledna 2013,

kterým se mění nařízení (ES) č. 288/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství na poskytování ovoce a zeleniny a výrobků z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních v rámci projektu „Ovoce do škol“, a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 288/2009

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Chorvatské republiky, a zejména na čl. 3 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Chorvatské republiky, a zejména na článek 50 uvedeného aktu,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1), a zejména na čl. 103h písm. f) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 4 nařízení Komise (ES) č. 288/2009 (2) stanoví prováděcí pravidla pro přidělení podpory Unie jednotlivým členským státům, které vytvářejí projekt „Ovoce do škol“. Zejména stanoví výši orientačních přídělů pro jednotlivé členské státy vypočtenou na základě počtu dětí ve věku šesti až deseti let. S přihlédnutím k úrovni provádění programu zaznamenané během prvních tří let a v zájmu zajištění řádného využití finančních prostředků Unie je nezbytné stanovit mechanismus napojený na výsledky dosažené členskými státy, jehož prostřednictvím by se omezila výše požadované podpory v případech, kdy přesahuje výši orientačních přídělů pro členské státy.

(2)

Článek 12 nařízení (ES) č. 288/2009 stanoví, že členské státy provádění svého projektu „Ovoce do škol“ každoročně sledují. S cílem vyjasnit povinnosti členských států s ohledem na hodnocení jejich projektu „Ovoce do škol“ je třeba upřesnit, že v rámci vnitrostátního hodnocení musí být posouzen rovněž dopad projektu na stravovací návyky dětí.

(3)

Komise vypracovala informační systém, který umožňuje elektronickou správu dokumentů a postupů v rámci jejích interních pracovních postupů a jejích vztahů s orgány podílejícími se na společné zemědělské politice. Má se za to, že některé oznamovací povinnosti uvedené v nařízení (ES) č. 288/2009 mohou být splněny prostřednictvím uvedeného systému v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 ze dne 31. srpna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro předávání informací a dokumentů členskými státy Komisi v rámci provádění společné organizace trhů, režimu přímých plateb, propagace zemědělských produktů a režimů platných pro nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v Egejském moři (3).

(4)

Příloha II nařízení (ES) č. 288/2009 stanoví výši orientačního přidělení podpory Unie jednotlivým členským státům. Uvedenou přílohu je třeba přizpůsobit s ohledem na přistoupení Chorvatska k Evropské unii.

(5)

Nařízení (ES) č. 288/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

S ohledem na přistoupení Chorvatska by měla být stanovena zvláštní pravidla týkající se provádění nařízení (ES) č. 288/2009 ve školním roce 2013/2014. Zejména je třeba stanovit datum pro předložení vnitrostátní strategie Chorvatska a jeho žádosti o podporu a určit zvláštní postup, jímž se zohlední plánovaný termín přijetí rozhodnutí Komise o stanovení konečného přidělení podpory Unie členským státům a předpokládané datum přistoupení Chorvatska. Vzhledem k časovým omezením vyplývajícím z potřeby stanovit konečné přidělení podpory Unie všem členským státům v dostatečném předstihu před začátkem školního roku by Komise při stanovení konečných přídělů podle čl. 4 odst. 4 nařízení (ES) č. 288/2009 měla výjimečně zohlednit všechna předběžná dobrovolná oznámení podaná Chorvatskem týkající se jeho strategie a žádosti o podporu, obdrží-li Komise tyto informace do 31. ledna.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 288/2009

Nařízení (ES) č. 288/2009 se mění takto:

1)

Článek 4 se mění takto:

a)

Odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy, které vytvářejí projekt „Ovoce do škol“, mohou požádat o podporu uvedenou v článku 103ga nařízení (ES) č. 1234/2007 na jedno či více období probíhajících od 1. srpna do 31. července, a to tím, že svou strategii oznámí Komisi do 31. ledna roku, v němž začíná první období.

Spolu se strategií předkládají žádost o podporu obsahující tyto informace:

a)

orientační přidělení podpory uvedené v odstavci 3 a v příloze II tohoto nařízení, vyjádřené v EUR;

b)

kapacitu k využití prostředků přesahujících orientační přidělení uvedené v odstavci 3 a v příloze II;

c)

není-li uvedena kapacita k využití dodatečných prostředků podle písmena b), je třeba upřesnit požadované přidělení, vyjádřené v EUR;

d)

je-li uvedena kapacita k využití dodatečných prostředků podle písmena b), je třeba upřesnit maximální výši požadovaného dodatečného přidělení, vyjádřeného v EUR;

e)

celkovou požadovanou částku.

Žádost o podporu se předkládá v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 (4).

b)

V odstavci 4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Přerozdělení podpory Unie uvedené v prvním pododstavci se provádí úměrně k původnímu orientačnímu přidělení stanovenému v příloze II v rámci mezních hodnot uvedených v odstavci 5. Mezní hodnoty stanovené v odstavci 5 se však neuplatní během prvních dvou školních roků provádění projektu členským státem.“

c)

Doplňuje se nový odstavec 5, který zní:

„5.   Výše přerozdělení je omezena úrovní čerpání přidělených prostředků ve školním roce, který skončil před podáním žádosti o podporu; tato úroveň se stanoví 15. října následujícího školního roku. Určí se na základě prohlášení o výdajích zaslaných Komisi v souladu s článkem 4 nařízení Komise (ES) č. 883/2006 (5). Platí tyto mezní hodnoty:

a)

vyčerpá-li se maximálně 50 % konečného přidělení, nepřidělí se žádná dodatečná podpora;

b)

vyčerpá-li se více než 50 %, avšak maximálně 75 % konečného přidělení, maximální výše dodatečného přidělení představuje 50 % orientačního přidělení;

c)

vyčerpá-li se více než 75 % konečného přidělení, maximální výše dodatečného přidělení není omezena.

2)

V čl. 10 odst. 1 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

počet dětí pravidelně navštěvujících příslušné vzdělávací zařízení oprávněné přijímat produkty spadající do projektu „Ovoce do škol“ členských států během období, na něž se vztahuje žádost o podporu;“.

3)

V čl. 12 odst. 2 se první věta nahrazuje tímto:

„Členské státy hodnotí provádění svého projektu „Ovoce do škol“ a posuzují jeho účinnost, včetně jeho dopadu na stravovací návyky dětí.“

4)

Článek 15 se nahrazuje tímto:

„Článek 15

Oznamování

1.   Členské státy oznamují Komisi vždy do 30. listopadu roku, ve kterém končí období uvedené v čl. 4 odst. 1, tyto informace:

a)

výsledky sledování, jak stanoví čl. 12 odst. 1;

b)

kontroly na místě provedené podle článků 13 a 16 a příslušná zjištění.

2.   Jestliže členský stát změní strategii uvedenou v článku 3, oznámí Komisi novou strategii nejpozději do 31. ledna následujícího roku.

3.   Oznámení uvedená v tomto nařízení se provádějí v souladu s nařízením (ES) č. 792/2009.

4.   Komise pravidelně zveřejňuje strategie členských států a výsledky jimi prováděného sledování a hodnocení.“

5)

Příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

6)

Příloha IIa se zrušuje.

Článek 2

Zvláštní pravidla pro školní rok 2013/2014

1.   Odchylně od čl. 4 odst. 4 nařízení (ES) č. 288/2009 ve spojení s přílohou II uvedeného nařízení rozhodne Komise v případě školního roku 2013/2014 o konečném přidělení podpory Unie podle čl. 4 odst. 4 třetího pododstavce s náležitým zohledněním všech předběžných informací o strategii a žádosti o podporu, které Chorvatsko předloží s ohledem na vstup v platnost smlouvy o přistoupení Chorvatska a s výhradou jejího vstupu v platnost, poskytne-li tyto informace dobrovolně do 31. ledna.

2.   Odchylně od čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 288/2009 oznámí Chorvatsko svou strategii a žádost o podporu na školní rok 2013/2014 do 10. července 2013 a Komise odchylně od čl. 4 odst. 4 uvedeného nařízení rozhodne o konečném přidělení podpory Chorvatsku do 31. července 2013.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 odst. 5 a čl. 2 odst. 2 vstoupí v platnost ke dni vstupu v platnost smlouvy o přistoupení Chorvatska s výhradou vstupu této smlouvy v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a je přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. ledna 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 94, 8.4.2009, s. 38.

(3)  Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3.“

(5)  Úř. věst. L 171, 23.6.2006, s. 1.“


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA II

Orientační přidělení podpory Společenství jednotlivým členským státům

Členský stát

Míra spolufinancování

(v %)

Děti ve věku 6–10 let

absolutní počty

EUR

Rakousko

50

439 035

1 303 700

Belgie

50

592 936

1 760 700

Bulharsko

75

320 634

1 428 200

Chorvatsko

75

249 197

1 110 000

Kypr

50

49 723

175 000

Česká republika

73

454 532

1 963 100

Dánsko

50

343 807

1 020 900

Estonsko

75

62 570

278 700

Finsko

50

299 866

890 500

Francie

51

3 838 940

11 632 700

Německo

52

3 972 476

12 333 000

Řecko

59

521 233

1 837 700

Maďarsko

69

503 542

2 051 800

Irsko

50

282 388

838 500

Itálie

58

2 710 492

9 403 100

Lotyšsko

75

99 689

444 100

Litva

75

191 033

850 900

Lucembursko

50

29 277

175 000

Malta

75

24 355

175 000

Nizozemsko

50

985 163

2 925 400

Polsko

75

2 044 899

9 108 500

Portugalsko

68

539 685

2 172 300

Rumunsko

75

1 107 350

4 932 400

Slovensko

73

290 990

1 260 700

Slovinsko

75

93 042

414 400

Španělsko

59

2 006 143

7 073 400

Švédsko

50

481 389

1 429 500

UK

51

3 635 300

11 010 800

EU 28

58

26 169 686

90 000 000“


18.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 14/11


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 31/2013

ze dne 17. ledna 2013

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. ledna 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

67,8

TN

80,7

TR

124,7

ZZ

91,1

0707 00 05

EG

194,1

MA

158,2

TR

122,2

ZZ

158,2

0709 91 00

EG

144,1

ZZ

144,1

0709 93 10

MA

98,6

TR

126,5

ZZ

112,6

0805 10 20

EG

53,7

MA

63,4

TR

61,9

ZA

103,6

ZZ

70,7

0805 20 10

IL

162,4

MA

90,3

ZZ

126,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

119,5

KR

139,7

TR

81,7

ZZ

113,6

0805 50 10

EG

87,0

TR

75,0

ZZ

81,0

0808 10 80

CN

90,1

MK

40,5

US

200,8

ZZ

110,5

0808 30 90

CN

61,0

US

132,9

ZZ

97,0


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


18.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 14/13


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 32/2013

ze dne 17. ledna 2013,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na článek 143 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 614/2009 ze dne 7. července 2009 o společném obchodním režimu pro vaječný albumin a mléčný albumin (2), a zejména na čl. 3 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1484/95 (3) stanovilo prováděcí pravidla k režimu dodatečných dovozních cel a určilo reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin.

(2)

Z pravidelné kontroly údajů, na jejichž základě se stanoví reprezentativní ceny produktů v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i reprezentativní ceny vaječného albuminu, vyplývá nutnost změnit reprezentativní ceny pro dovozy některých produktů s přihlédnutím k cenovým rozdílům podle původu.

(3)

Nařízení (ES) č. 1484/95 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Vzhledem k tomu, že je nutné začít uplatňovat toto opatření co nejdříve poté, co budou k dispozici aktualizované údaje, je třeba, aby toto nařízení vstoupilo v platnost dnem zveřejnění.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 1484/95 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. ledna 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 181, 14.7.2009, s. 8.

(3)  Úř. věst. L 145, 29.6.1995, s. 47.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Kód KN

Popis

Reprezentativní cena

(EUR/100 kg)

Jistota podle čl. 3 odst. 3

(EUR/100 kg)

Původ (1)

0207 12 10

70 % kuřata – oškubaná, vykuchaná, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a volete, zmrazená

135,1

0

AR

121,7

0

BR

0207 12 90

65 % kuřata – oškubaná, vykuchaná, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a volete, zmrazená

161,6

0

AR

136,5

0

BR

0207 14 10

Dělené maso z drůbeže druhu kur domácí, zmrazené

267,3

10

AR

271,1

9

BR

319,6

0

CL

224,5

23

TH

0207 25 10

80 % krůty – oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, s krkem, srdcem, játry a voletem, zmrazené

193,1

0

BR

0207 27 10

Dělené maso z krocanů a krůt, zmrazené

329,0

0

BR

312,8

0

CL

0408 11 80

Žloutky

569,2

0

AR

0408 91 80

Vejce bez skořápky, sušená

466,9

0

AR

1602 32 11

Tepelně neupravené přípravky z drůbeže druhu kur domácí

263,9

7

BR

3502 11 90

Vaječný albumin, sušený

712,1

0

AR


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.“


18.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 14/15


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 33/2013

ze dne 17. ledna 2013,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro drůbeží maso

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 164 odst. 2 a článek 170 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 162 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 může být rozdíl mezi cenami produktů uvedených v části XX přílohy I uvedeného nařízení na světovém trhu a jejich cenami na trhu Unie pokryt vývozní náhradou.

(2)

Vzhledem ke stávající situaci na trhu s drůbežím masem je třeba stanovit vývozní náhrady v souladu s pravidly a kritérii stanovenými v článcích 162, 163, 164, 167 a 169 nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)

Podle čl. 164 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 se náhrady mohou lišit podle místa určení, zejména pokud je to nezbytné vzhledem k situaci na světovém trhu, konkrétním požadavkům některých trhů nebo závazkům vyplývajícím z dohod uzavřených podle článku 300 Smlouvy.

(4)

Náhrady by se měly poskytovat jen pro produkty, jejichž volný pohyb v Unii je povolen a jež jsou opatřeny identifikačním označením podle čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (2). Produkty by měly rovněž splňovat požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (3).

(5)

V současnosti použitelné vývozní náhrady byly stanoveny prováděcím nařízením Komise (EU) č. 962/2012 (4). Jelikož je třeba stanovit nové náhrady, mělo by být uvedené nařízení zrušeno.

(6)

S cílem reagovat na současnou situaci na trhu, zabránit tržním spekulacím a zajistit účinné řízení by toto nařízení mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(7)

Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Vývozní náhrady podle článku 164 nařízení (ES) č. 1234/2007 se poskytují pro produkty a v částkách, které jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení za podmínek stanovených v odstavci 2 tohoto článku.

2.   Produkty způsobilé pro náhradu podle odstavce 1 musí splňovat příslušné požadavky nařízení (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004, zejména pokud jde o přípravu ve schváleném zařízení a o dodržení požadavků na identifikační označení, které jsou stanoveny v příloze II oddílu I nařízení (ES) č. 853/2004.

Článek 2

Prováděcí nařízení (EU) č. 962/2012 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. ledna 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.

(3)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 288, 19.10.2012, s. 6.


PŘÍLOHA

Vývozní náhrady pro drůbeží maso použitelné ode dne 18. ledna 2013

Kód produktu

Místo určení

Měrná jednotka

Výše náhrad

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0105 14 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,00

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

10,85

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

10,85

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

10,85

Pozn.: Kódy produktů a kódy míst určení řady „A“ jsou stanoveny v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Ostatní místa určení jsou stanovena takto:

V03

:

A24, Angola, Saúdská Arábie, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Omán, Spojené arabské emiráty, Jordánsko, Jemen, Libanon, Irák, Írán.


ROZHODNUTÍ

18.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 14/18


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 20. prosince 2012

o jmenování čtyř členů správní rady Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA)

(2013/33/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky (1), a zejména na čl. 65 odst. 1 a 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na seznam kandidátů, který byl sestaven Komisí dne 8. srpna 2012,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Nikolaos DEDES, narozený dne 15. prosince 1966, Christophe HUGNET, narozený dne 1. února 1971, Wolf-Dieter LUDWIG, narozený dne 31. ledna 1952, a Wim WIENTJES, narozený dne 16. září 1937, jsou jmenováni členy správní rady Evropské agentury pro léčivé přípravky na období tří let.

Článek 2

Datum, k němuž tříleté období uvedené v článku 1 začne, určí správní rada Evropské agentury pro léčivé přípravky.

V Bruselu dne 20. prosince 2012.

Za Radu

předseda

E. FLOURENTZOU


(1)  Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1.


18.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 14/19


ROZHODNUTÍ RADY 2013/34/SZBP

ze dne 17. ledna 2013

o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 23. července 2012 Rada uznala, že vzhledem k dramatickým změnám v Mali je zapotřebí přehodnotit opatření, jež by Unie měla provádět na podporu znovunastolení demokratické vlády a obnovy právního státu na celém území Mali. Požádala vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Komisi o předložení konkrétních návrhů opatření Unie v řadě oblastí s cílem reagovat na měnící se situaci.

(2)

Dopisy ze dne 18. září 2012 požádal prezident Republiky Mali Unii o podporu za účelem obnovy územní celistvosti Mali.

(3)

V rezoluci 2071 (2012) k situaci v Mali, přijaté dne 12. října 2012, vyjádřila Rada bezpečnosti Organizace spojených národů (OSN) vážné znepokojení nad důsledky nestabilní situace v severní části Mali pro region i širší oblast, zdůraznila, že v zájmu zachování stability v celé oblasti Sahelu je zapotřebí urychleně reagovat, a současně vyzvala mezinárodní partnery včetně Unie, aby poskytly malijské armádě a bezpečnostním silám pomoc, odbornou podporu, výcvik a podporu k budování kapacit.

(4)

V závěrech ze dne 15. října 2012 Rada vyzvala k naléhavému pokračování a prohloubení činností souvisejících s plánováním případné vojenské mise v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky, a zejména k vypracování koncepce řešení krize týkající se reorganizace a výcviku malijských obranných sil při zohlednění podmínek nezbytných pro účinnost případné mise, včetně plné podpory ze strany malijských orgánů a stanovení strategie pro ukončení mise.

(5)

V závěrech ze dne 19. listopadu 2012 Rada uvítala, že vysoká představitelka předložila koncepci řešení krize, a vyzvala příslušné pracovní skupiny, aby neodkladně přistoupily k jejímu posouzení, a umožnily tak její přijetí na zasedání Rady v prosinci 2012.

(6)

Dne 10. prosince 2012 Rada schválila koncepci řešení krize týkající se případné vojenské výcvikové mise v Mali v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky. Rada zdůraznila, že mise v Mali by byla zásadním prvkem komplexního přístupu Unie, jak je rozpracován ve strategii na podporu bezpečnosti a rozvoje v oblasti Sahelu.

(7)

Dne 24. prosince 2012 zaslal prezident Republiky Mali vysoké představitelce zvací dopis vítající nasazení vojenské výcvikové mise EU v Mali.

(8)

Politický a bezpečnostní výbor by měl z pověření Rady a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) vykonávat politickou kontrolu nad vojenskou misí Unie, zajišťovat její strategické řízení a přijímat vhodná rozhodnutí v souladu s čl. 38 třetím pododstavcem Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“).

(9)

Je nutné sjednat a uzavřít mezinárodní dohody o postavení jednotek a personálu Unie a o účasti třetích států na misích Unie.

(10)

Podle čl. 41 odst. 2 Smlouvy o EU by měly operační výdaje vyplývající z tohoto rozhodnutí v souvislosti s vojenstvím nebo obranou hradit členské státy v souladu s rozhodnutím Rady 2011/871/SZBP ze dne 19. prosince 2011 o vytvoření mechanismu pro správu financování společných nákladů operací Evropské unie v souvislosti s vojenstvím nebo obranou (Athena) (1).

(11)

V souladu s článkem 5 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o EU a ke Smlouvě o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“), se Dánsko neúčastní vypracovávání a provádění těch rozhodnutí a činností Unie, které mají vliv na obranu. Dánsko se neúčastní provádění tohoto rozhodnutí, a proto se nepodílí na financování této mise,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Mise

1.   Unie provádí vojenskou výcvikovou misi (dále jen „EUTM Mali“), která má v jižní části Mali poskytnout vojenský výcvik a poradenství malijským ozbrojeným silám podléhajícím legitimním civilním orgánům s cílem přispět k obnovení jejich vojenské kapacity tak, aby mohly vést vojenské operace zaměřených na obnovu územní celistvosti Mali a snížení nebezpečí, které představují teroristické skupiny. EUTM Mali se nebude zapojovat do bojových operací.

2.   Cílem EUTM Mali je reagovat na operační potřeby malijských ozbrojených sil poskytováním:

a)

podpory v oblasti výcviku v zájmu posílení schopností malijských ozbrojených sil;

b)

výcviku a poradenství v oblasti velení a řízení, logistického řetězce a lidských zdrojů, jakož i odborné přípravy v mezinárodním humanitárním právu, ochraně civilistů a lidských práv.

3.   EUTM Mali směřuje k posílení podmínek pro řádnou politickou kontrolu malijských ozbrojených sil legitimními civilními orgány.

4.   Činnosti EUTM Mali se provádějí v úzké koordinaci s dalšími aktéry zapojenými do podpory malijských ozbrojených sil, zejména s OSN a Hospodářským společenstvím států západní Afriky (ECOWAS).

Článek 2

Jmenování velitele mise EU

1.   Velitelem mise EU je jmenován brigádní generál François LECOINTRE.

2.   Velitel mise EU vykonává funkce velitele operace EU a velitele sil EU.

Článek 3

Určení velitelství mise

1.   Velitelství mise EUTM Mali se nachází v Mali. Plní jak funkce operačního velitelství, tak funkce velitelství ozbrojených sil.

2.   Velitelství mise zahrnuje podpůrnou buňku v Bruselu.

Článek 4

Plánování a zahájení EUTM Mali

Rozhodnutí o zahájení EUTM Mali přijme Rada po schválení plánu mise a pravidel zapojení.

Článek 5

Politická kontrola a strategické řízení

1.   Politickou kontrolu a strategické řízení EUTM Mali vykonává z pověření Rady a vysokého představitele Politický a bezpečností výbor. Rada zmocňuje Politický a bezpečnostní výbor k přijímání příslušných rozhodnutí v souladu s článkem 38 Smlouvy o EU. Toto zmocnění zahrnuje pravomoc měnit plánovací dokumenty včetně plánu mise a linie velení. Zahrnuje rovněž pravomoc přijímat rozhodnutí o jmenování následných velitelů mise EU. Rozhodovací pravomoc, pokud jde o cíle a ukončení EUTM Mali, si ponechává Rada.

2.   Politický a bezpečnostní výbor pravidelně podává zprávy Radě.

3.   Předseda Vojenského výboru EU pravidelně podává Politickému a bezpečnostnímu výboru zprávy o průběhu EUTM Mali. Politický a bezpečnostní výbor může v případě potřeby pozvat velitele mise EU na svá zasedání.

Článek 6

Vojenské velení

1.   Vojenský výbor EU sleduje řádný výkon EUTM Mali, za jejíž vedení odpovídá velitel mise EU.

2.   Velitel mise EU pravidelně podává zprávy Vojenskému výboru EU. V případě potřeby může Vojenský výbor EU pozvat velitele mise EU na svá zasedání.

3.   Předseda Vojenského výboru EU je hlavní kontaktní osobou pro velitele mise EU.

Článek 7

Soudržnost reakce Unie a koordinace

1.   Vysoký představitel zajišťuje provádění tohoto rozhodnutí a rovněž jeho soulad s vnější činností Unie jako celku, včetně návaznosti na rozvojové programy Unie.

2.   Aniž je dotčena linie velení, poskytují veliteli mise EU vedení v otázkách místní politické situace vedoucí delegace Unie v Bamaku v úzké koordinaci s koordinátorem EU pro oblast Sahelu.

3.   EUTM Mali koordinuje svou činnost s misí Unie v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky v Nigeru (EUCAP SAHEL Niger) s cílem posoudit možnou součinnost.

4.   EUTM Mali koordinuje své činnosti s dvoustrannými činnostmi prováděnými v Mali členskými státy a s dalšími aktéry mezinárodního společenství v regionu, zejména s OSN, Africkou unií, ECOWAS a bilaterálními aktéry, včetně Spojených států amerických a Kanady, a s klíčovými regionálními aktéry.

Článek 8

Účast třetích států

1.   Aniž je dotčena rozhodovací samostatnost Unie a její jednotný institucionální rámec a v souladu s příslušnými pokyny Evropské rady, mohou být třetí státy vyzvány, aby se podílely na EUTM Mali.

2.   Rada zmocňuje Politický a bezpečnostní výbor, aby vyzýval třetí státy k poskytnutí příspěvku a aby na doporučení velitele mise EU a Vojenského výboru EU přijímal odpovídající rozhodnutí o přijetí navrhovaných příspěvků.

3.   Podrobná ujednání o účasti třetích států musí být předmětem dohod, které budou uzavřeny podle článku 37 Smlouvy o EU a postupem podle článku 218 Smlouvy o fungování EU. Jestliže Unie a třetí stát uzavřely dohodu, kterou se vytváří rámec pro účast tohoto třetího státu na misích Unie pro řešení krizí, použije se uvedená dohoda v souvislosti s EUTM Mali.

4.   Třetí státy, které poskytují pro EUTM Mali významné vojenské příspěvky, mají ve vztahu k běžnému řízení EUTM Mali stejná práva a povinnosti jako členské státy, které se EUTM Mali účastní.

5.   Rada zmocňuje Politický a bezpečnostní výbor, aby přijal rozhodnutí o zřízení Výboru přispěvatelů, pokud třetí státy poskytnou významné vojenské příspěvky.

Článek 9

Postavení personálu pod vedením EU

Postavení jednotek pod vedením Unie a jejich personálu, včetně jejich výsad, imunit a dalších záruk nezbytných pro splnění a řádné fungování jejich mise, bude předmětem dohody, která bude uzavřena podle článku 37 Smlouvy o EU a postupem podle článku 218 Smlouvy o fungování EU.

Článek 10

Finanční ustanovení

1.   Společné náklady EUTM Mali jsou spravovány v souladu s rozhodnutím 2011/871/SZBP.

2.   Finanční referenční částka určená na krytí společných nákladů EUTM Mali se stanoví na 12,3 milionů EUR. Procentní sazba referenční částky podle čl. 25 odst. 1 rozhodnutí 2011/871/SZBP se stanoví na 50 % a procentní sazba pro závazky uvedené v čl. 32 odst. 3 rozhodnutí 2011/871/SZBP se stanoví na 70 %.

Článek 11

Předávání informací

1.   Vysoký představitel je v souladu s rozhodnutím Rady 2011/292/EU ze dne 31. března 2011 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (2) oprávněn podle potřeby a v souladu s potřebami EUTM Mali předávat třetím státům přidruženým k tomuto rozhodnutí utajované informace EU vytvořené pro účely EUTM Mali:

a)

až do stupně utajení stanoveného v použitelných dohodách o bezpečnosti informací, které byly uzavřeny mezi Unií a dotčeným třetím státem, nebo

b)

v ostatních případech až do stupně utajení „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“.

2.   Vysoký představitel je v souladu s rozhodnutím 2011/292/EU rovněž oprávněn v souladu s operačními potřebami mise předávat OSN a ECOWAS utajované informace EU vytvořené pro účely EUTM Mali až do stupně utajení „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“. Za tímto účelem BUDou vypracována ujednání mezi vysokým představitelem a příslušnými orgány OSN a ECOWAS.

3.   V případě zvláštní a neodkladné operační potřeby je vysoký představitel v souladu s rozhodnutím 2011/292/EU rovněž oprávněn předávat hostitelskému státu veškeré utajované informace EU vytvořené pro účely EUTM Mali až do stupně utajení „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“. Za tímto účelem jsou vypracována ujednání mezi vysokým představitelem a příslušnými orgány hostitelského státu.

4.   Vysoký představitel je oprávněn předávat třetím státům přidruženým k tomuto rozhodnutí veškeré neutajované dokumenty EU o jednáních Rady týkajících se EUTM Mali, na které se vztahuje služební tajemství podle čl. 6 odst. 1 jednacího řádu Rady (3).

5.   Vysoký představitel může oprávnění uvedená v odstavcích 1 až 4 i způsobilost uzavírat ujednání uvedená v odstavcích 2 a 3 přenést na zaměstnance Evropské služby pro vnější činnost nebo na velitele mise EU.

Článek 12

Vstup v platnost a ukončení mise

1.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

2.   Mandát EUTM Mali končí patnáct měsíců po přijetí rozhodnutí Rady o jejím zahájení.

3.   Toto rozhodnutí pozbývá platnosti dnem uzavření velitelství mise v souladu se schváleným plánem ukončení EUTM Mali, aniž jsou dotčeny postupy týkající se auditu a předkládání účtů EUTM Mali podle rozhodnutí 2011/871/SZBP.

V Bruselu dne 17. ledna 2013.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 343, 23.12.2011, s. 35.

(2)  Úř. věst. L 141, 27.5.2011, s. 17.

(3)  Rozhodnutí Rady 2009/937/EU ze dne 1. prosince 2009, kterým se přijímá její jednací řád (Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 35).


18.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 14/22


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 19. prosince 2012

o dočasných změnách pravidel týkajících se způsobilosti zajištění denominovaného v cizí měně

(ECB/2012/34)

(2013/35/EU)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na články 12.1 a 14.3 ve spojení s čl. 3.1 první odrážkou a článkem 18.2 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 18.1 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky mohou Evropská centrální banka (ECB) a národní centrální banky členských států, jejichž měnou je euro (dále jen „národní centrální banky“), provádět úvěrové operace s úvěrovými institucemi a ostatními účastníky trhu s tím, že úvěry jsou dostatečně zajištěny. Standardní podmínky, za nichž jsou ECB a národní centrální banky připraveny provádět úvěrové operace, včetně kritérií, podle kterých se určuje způsobilost zajištění pro účely úvěrových operací Eurosystému, jsou stanoveny v příloze I obecných zásad ECB/2011/14 ze dne 20. září 2011 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (1).

(2)

Podle oddílu 1.6 přílohy I obecných zásad ECB/2011/14 může Rada guvernérů ECB kdykoli měnit nástroje, podmínky, kritéria a postupy provádění operací měnové politiky Eurosystému.

(3)

S cílem podpořit poskytování likvidity protistranám operací měnové politiky Eurosystému se Rada guvernérů dne 6. září 2012 rozhodla dočasně rozšířit kritéria, podle kterých se určuje způsobilost aktiv používaných jako zajištění při operacích měnové politiky Eurosystému, a jako způsobilá aktiva pro operace měnové politiky přijímat obchodovatelné dluhové nástroje denominované v librách šterlinků, jenech nebo amerických dolarech. Toto rozhodnutí Rady guvernérů bylo provedeno dne 10. října 2012 obecnými zásadami ECB/2012/23 (2), kterými byly změněny obecné zásady ECB/2012/18 ze dne 2. srpna 2012 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění a o změně obecných zásad ECB/2007/9 (3).

(4)

Dne 26. listopadu 2012 Rada guvernérů přijala obecné zásady ECB/2012/25, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/14 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (4). Jedním z důvodů této změny bylo vymezení těch kupónových struktur obchodovatelných dluhových nástrojů, které jsou akceptovány rámcem měnové politiky Eurosystému.

(5)

Některé obchodovatelné dluhové nástroje denominované v cizí měně, které jsou v současné době způsobilé v souladu s článkem 5a obecných zásad ECB/2012/18, mají kupóny s jednotnou proměnlivou sazbou, vázáné na index, jenž odpovídá sazbě peněžního trhu v měně, v níž jsou denominovány. Tyto nástroje by se od 3. ledna 2013, tedy ode dne, kdy začnou platit poslední změny obecných zásad ECB/2011/14, staly nezpůsobilými. Rada guvernérů se však domnívá, že obchodovatelné dluhové nástroje denominované v cizí měně by měly být i nadále dočasně způsobilé jako zajištění pro operace měnové politiky Eurosystému bez ohledu na to, zda jsou jejich kupóny vázány na úrokovou sazbu v jiné měně, než je euro, nebo na indexy inflace zemí mimo eurozónu. Z tohoto důvodu se Rada guvernérů rozhodla pozastavit uplatňování příslušného ustanovení obecných zásad ECB/2011/14, které by bylo překážkou pokračující způsobilosti těchto aktiv.

(6)

Dodatečná opatření uvedená v tomto rozhodnutí by se měla uplatňovat dočasně, a to do doby, kdy Rada guvernérů usoudí, že již nejsou nezbytná k zajištění náležitého fungování transmisního mechanismu měnové politiky,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pozastavení uplatňování některých ustanovení přílohy I obecných zásad ECB/2011/14

1.   Uplatňování minimálních kritérií Eurosystému týkajících se způsobilosti kupónů, jak jsou uvedena v oddíle 6.2.1.1 bodě 1 písm. b) přílohy I obecných zásad ECB/2011/14, se pozastavuje ve vztahu k obchodovatelným dluhovým nástrojům denominovaným v cizí měně v souladu s článkem 2.

2.   V případě rozporu mezi tímto rozhodnutím a obecnými zásadami ECB/2011/14, tak jak jsou národními centrálními bankami provedeny na vnitrostátní úrovni, má přednost toto rozhodnutí.

3.   V případě rozporu mezi tímto rozhodnutím a obecnými zásadami ECB/2012/18, tak jak jsou národními centrálními bankami provedeny na vnitrostátní úrovni, má přednost toto rozhodnutí.

4.   Nestanoví-li toto rozhodnutí jinak, uplatňují národní centrální banky nadále veškerá ustanovení obecných zásad ECB/2011/14 a ECB/2012/18.

Článek 2

Pokračující způsobilost některých aktiv denominovaných v librách šterlinků, jenech nebo amerických dolarech jako zajištění

1.   Obchodovatelné dluhové nástroje způsobilé podle článku 5a obecných zásad ECB/2012/18, které mají kupóny vázané pouze na jednu sazbu peněžního trhu v měně, v níž jsou denominovány, nebo na index inflace příslušné země, přičemž neobsahují žádné struktury typu „discrete range“, „range accrual“, „ratchet“ ani jiné obdobné složité struktury, jsou způsobilé pro účely operací měnové politiky Eurosystému.

2.   Kromě úrokových sazeb uvedených v odstavci 1 může ECB se souhlasem Rady guvernérů na svých internetových stránkách www.ecb.europa.eu zveřejnit seznam dalších přijatelných referenčních úrokových sazeb v cizí měně.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 3. ledna 2013.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 19. prosince 2012.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 331, 14.12.2011, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 284, 17.10.2012, s. 14.

(3)  Úř. věst. L 218, 15.8.2012, s. 20.

(4)  Úř. věst. L 348, 18.12.2012, s. 30.