ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2012.361.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 361

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 55
31. prosince 2012


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2012 ze dne 17. prosince 2012, kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany

1

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Informace o dni podpisu Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Madagaskarskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu

9

 

*

Informace o dni podpisu Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu

10

 

 

2012/826/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 28. listopadu 2012 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu mezi Evropskou unií a Madagaskarskou republikou, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi oběma stranami

11

Protokol mezi Evropskou unií a Madagaskarskou republikou, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi oběma stranami

12

 

 

2012/827/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 18. prosince 2012 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu na období dvou let

43

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 1258/2012 ze dne 28. listopadu 2012 o rozdělení rybolovných práv na základě Protokolu mezi Evropskou unií a Madagaskarskou republikou, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi oběma stranami

85

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 1259/2012 ze dne 3. prosince 2012 o rozdělení rybolovných práv na základě Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu na období dvou let, a o změně nařízení (ES) č. 1801/2006

87

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 1260/2012 ze dne 17. prosince 2012, kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany, pokud jde o příslušná ustanovení o překladu

89

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Legislativní akty

NAŘÍZENÍ

31.12.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 361/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1257/2012

ze dne 17. prosince 2012,

kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 118 první pododstavec této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/167/EU ze dne 10. března 2011, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany (1),

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

K dosažení cílů Unie uvedených v čl. 3 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii přispívá vytvoření právních podmínek, které podnikům umožňují, aby přizpůsobily svou činnost při výrobě a přeshraniční distribuci výrobků, a poskytují jim větší možnosti a více příležitostí. Mezi právní nástroje, které mají podniky k dispozici, by měla patřit jednotná patentová ochrana v rámci vnitřního trhu nebo alespoň v rámci jeho podstatné části.

(2)

Podle čl. 118 prvního pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) zahrnují opatření, která mají být přijata v rámci vytvoření nebo fungování vnitřního trhu, vytvoření jednotné patentové ochrany v Unii a zavedení centralizovaného režimu pro udělování povolení, koordinaci a kontrolu na úrovni Unie.

(3)

Dne 10. března 2011 Rada přijala rozhodnutí 2011/167/EU, kterým se povoluje posílená spolupráce mezi Belgií, Bulharskem, Českou republikou, Dánskem, Německem, Estonskem, Irskem, Řeckem, Francií, Kyprem, Lotyšskem, Litvou, Lucemburskem, Maďarskem, Maltou, Nizozemskem, Rakouskem, Polskem, Portugalskem, Rumunskem, Slovinskem, Slovenskem, Finskem, Švédskem a Spojeným královstvím (dále jen „zúčastněné členské státy“) v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany.

(4)

Jednotná patentová ochrana bude podporovat vědeckotechnický pokrok a fungování vnitřního trhu tím, že zajistí, aby byl přístup k patentovému systému snazší, méně nákladný a právně zajištěný. Zvýší rovněž úroveň patentové ochrany tím, že umožní získat jednotnou patentovou ochranu v zúčastněných členských státech a odstraní náklady a složitost pro podniky v celé Unii. Jednotná patentová ochrana by měla být k dispozici majitelům evropského patentu ze zúčastněných členských států i z jiných států bez ohledu na jejich státní příslušnost, bydliště nebo sídlo.

(5)

Úmluvou o udělování evropských patentů ze dne 5. října 1973, naposledy pozměněnou dne 17. prosince 1991 a dne 29. listopadu 2000 (dále jen „Evropská patentová úmluva“), byla zřízena Evropská patentová organizace, která byla pověřena úkolem udělovat evropské patenty. Tento úkol plní Evropský patentový úřad. Evropský patent udělený Evropským patentovým úřadem by měl mít na žádost majitele patentu na základě tohoto nařízení jednotný účinek v zúčastněných členských státech. O tomto patentu se dále hovoří jako o „evropském patentu s jednotným účinkem“.

(6)

Podle části IX Evropské patentové úmluvy může určitá skupina smluvních států Evropské patentové úmluvy stanovit, že evropské patenty udělené pro tyto státy mají jednotnou povahu. Toto nařízení představuje zvláštní dohodu ve smyslu článku 142 Evropské patentové úmluvy, regionální patentovou dohodu ve smyslu čl. 45 odst. 1 Smlouvy o patentové spolupráci ze dne 19. června 1970 naposledy pozměněné dne 3. února 2001 a zvláštní dohodu ve smyslu článku 19 Úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví podepsané v Paříži dne 20. března 1883 a naposledy pozměněné dne 28. září. 1979.

(7)

Jednotné patentové ochrany by mělo být dosaženo přiznáním jednotného účinku evropským patentům ve fázi po udělení patentu, a to na základě tohoto nařízení a ve vztahu ke všem zúčastněným členským státům. Hlavním rysem evropského patentu s jednotným účinkem by měla být jeho jednotná povaha, to jest že poskytuje jednotnou ochranu a má stejný účinek ve všech zúčastněných členských státech. Evropský patent s jednotným účinkem by tudíž mohl být omezen, převeden, zrušen nebo by mohl zaniknout pouze ve vztahu ke všem zúčastněným členským státům. Mělo by být možné poskytnout k evropskému patentu s jednotným účinkem licenci ve vztahu k celému území zúčastněných členských států nebo jeho části. Aby byl zajištěn jednotný věcný rozsah ochrany vyplývající z jednotné patentové ochrany, měly by mít jednotný účinek pouze evropské patenty, které byly uděleny pro všechny zúčastněné členské státy se stejným souborem nároků. Jednotný účinek přiznaný evropskému patentu by tak měl mít pouze doplňkovou povahu, a mělo by se na něj hledět tak, že v rozsahu, v jakém byl základní evropský patent zrušen nebo omezen, vůbec nevznikl.

(8)

V souladu s obecnými zásadami patentového práva a čl. 64 odst. 1 Evropské patentové úmluvy by měla mít jednotná patentová ochrana zpětnou účinnost v zúčastněných členských státech ode dne zveřejnění oznámení o udělení evropského patentu v Evropském patentovém věstníku. Pokud platí jednotný účinek patentové ochrany, měly by zúčastněné členské státy zajistit, aby se na evropský patent nepohlíželo tak, že nabyl účinnosti na jejich území jako národní patent, aby se zabránilo jakékoli duplicitě patentové ochrany.

(9)

Evropský patent s jednotným účinkem by měl jeho majiteli poskytovat právo zabránit jakékoli třetí osobě v jednání, proti němuž patent poskytuje ochranu. To by mělo být zajištěno zřízením Jednotného patentového soudu. V otázkách, na které se nevztahuje toto nařízení nebo nařízení Rady (EU) č. 1260/2012 ze dne 17. prosince 2012, kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany, pokud jde o příslušná ustanovení o překladu (3), by se měly použít ustanovení Evropské patentové úmluvy, dohoda o Jednotném patentovém soudu, včetně ustanovení vymezujících rozsah a omezení uvedeného práva, a vnitrostátní právní předpisy včetně pravidel mezinárodního práva soukromého.

(10)

Nucené licence pro evropské patenty s jednotným účinkem by se, pokud jde o území zúčastněných členských států, měly řídit jejich příslušnými vnitrostátními právními předpisy.

(11)

Komise by měla ve své zprávě o fungování tohoto nařízení zhodnotit fungování příslušných omezení a případně předložit příslušné návrhy, přičemž by měla zohlednit přínos, který patentový systém představuje pro inovace a technologický pokrok, oprávněné zájmy třetích osob a zásadní zájmy společnosti. Dohoda o Jednotném patentovém soudu nebrání Evropské unii ve výkonu jejích pravomocí v této oblasti.

(12)

V souladu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie by se zásada vyčerpání práv měla vztahovat i na evropské patenty s jednotným účinkem. Práva vyplývající z evropského patentu s jednotným účinkem by se proto rovněž neměla vztahovat na činnosti související s výrobkem, na nějž se tento patent vztahuje, které jsou prováděny v zúčastněných členských státech poté, co majitel patentu uvedl výrobek na trh v Unii.

(13)

Režim náhrady škod by se měl řídit právními předpisy zúčastněných členských států, zejména ustanoveními, kterými se provádí článek 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví (4).

(14)

S evropským patentem s jednotným účinkem jakožto předmětem vlastnictví by se mělo zacházet v jeho celistvosti a ve všech zúčastněných členských státech jako s národním patentem zúčastněného členského státu určeného podle zvláštních kritérií, jako je bydliště nebo sídlo, hlavní místo podnikání nebo jedno z míst podnikání přihlašovatele.

(15)

Aby se podpořilo a usnadnilo hospodářské využívání vynálezů chráněných evropskými patenty s jednotným účinkem, měl by mít majitel takového patentu možnost nabídnout poskytnutí licence ke svému patentu komukoli za přiměřenou náhradu. Za tímto účelem by měl mít majitel patentu možnost předat Evropskému patentovému úřadu prohlášení, že je připraven poskytnout licenci ke svému patentu za přiměřenou náhradu. V takovém případě by měly být majiteli patentu po obdržení tohoto prohlášení Evropským patentovým úřadem sníženy udržovací poplatky.

(16)

Skupina členských států, která využije ustanovení části IX Evropské patentové úmluvy, může pověřit Evropský patentový úřad určitými úkoly a zřídit v rámci správní rady Evropské patentové organizace užší výbor (dále jen „užší výbor“).

(17)

Zúčastněné členské státy by měly Evropský patentový úřad pověřit určitými správními úkoly, které se týkají evropských patentů s jednotným účinkem, zejména pokud jde o správu žádostí o jednotný účinek, zápis jednotného účinku a případných omezení, licencí, převodů, zrušení nebo zániku evropských patentů s jednotným účinkem, výběr a rozdělování udržovacích poplatků, zveřejňování překladů pro informační účely během přechodného období a správu systému náhrad nákladů na překlad pro přihlašovatele podávající evropské patentové přihlášky v jiném jazyce než v některém z úředních jazyků Evropského patentového úřadu.

(18)

V rámci užšího výboru by zúčastněné členské státy měly zajistit řízení činností souvisejících s úkoly svěřenými Evropskému patentovému úřadu zúčastněnými členskými státy a dohled nad nimi, dále by měly zajistit, aby žádosti o jednotný účinek byly podávány u Evropského patentového úřadu ve lhůtě jednoho měsíce ode dne zveřejnění oznámení o udělení patentu v Evropském patentovém věstníku, a aby byly tyto žádosti předkládány v jazyce řízení u Evropského patentového úřadu spolu s překladem, který v přechodném období požaduje nařízení Rady (EU) č. 1260/2012. Zúčastněné členské státy by měly také zajistit, že budou v souladu s pravidly hlasování stanovenými v čl. 35 odst. 2 Evropské patentové úmluvy stanoveny výše udržovacích poplatků a podíly pro rozdělení udržovacích poplatků podle kritérií uvedených v tomto nařízení.

(19)

Majitelé patentů by měli za evropské patenty s jednotným účinkem platit jednotný roční udržovací poplatek. Udržovací poplatky by se měly po celou dobu patentové ochrany postupně zvyšovat a spolu s poplatky, které se mají platit Evropské patentové organizaci ve fázi před udělením patentu, by měly pokrývat všechny náklady spojené s udělením evropského patentu a správou jednotné patentové ochrany. Výše udržovacích poplatků by se měla stanovit tak, aby usnadňovala inovace a podporovala konkurenceschopnost evropských podniků a zohledňovala situaci specifických subjektů, jakými jsou malé a střední podniky, například formou nižších poplatků. Výše poplatků by měla rovněž odrážet velikost trhu, na který se patent vztahuje, a měla by být podobná jako výše vnitrostátních udržovacích poplatků za průměrný evropský patent s účinky v zúčastněných členských státech v době, kdy je výše udržovacích poplatků stanovena poprvé.

(20)

Přiměřená výše a rozdělování udržovacích poplatků by měly být stanoveny tak, aby bylo zajištěno, že všechny náklady na úkoly svěřené Evropskému patentovému úřadu v souvislosti s jednotnou patentovou ochranou budou plně hrazeny ze zdrojů vytvořených evropskými patenty s jednotným účinkem, a že výnosy z udržovacích poplatků spolu s poplatky, které se mají platit Evropské patentové organizaci ve fázi před udělením patentu, zajistí vyrovnaný rozpočet Evropské patentové organizace.

(21)

Udržovací poplatky by se měly platit Evropské patentové organizaci. Evropský patentový úřad by si měl ponechat určitou částku na pokrytí nákladů vzniklých v rámci tohoto úřadu při plnění úkolů souvisejících s jednotnou patentovou ochranou v souladu s článkem 146 Evropské patentové úmluvy. Zbývající částka by měla být rozdělena mezi zúčastněné členské státy a měla by být použita pro účely související s patenty. Podíly z této částky by se měly stanovit na základě spravedlivých, nestranných a náležitých kritérií, totiž podle úrovně patentové aktivity a velikosti trhu, a měly by zaručovat minimální částku, která se má každému zúčastněnému členskému státu přidělit, aby bylo zachováno vyvážené a udržitelné fungování systému. Způsob rozdělení této částky by měl zajistit náhradu za to, že mají zúčastněné členské státy jiný úřední jazyk než některý z úředních jazyků Evropského patentového úřadu, mají podle evropského srovnávacího přehledu inovací nepřiměřeně nízkou úroveň patentové činnosti nebo získaly členství v Evropské patentové organizaci poměrně nedávno.

(22)

Posílené partnerství mezi Evropským patentovým úřadem a ústředními úřady průmyslového vlastnictví členských států by mělo Evropskému patentovému úřadu umožnit, aby tam, kde je to vhodné, pravidelně využíval případné výsledky rešerší prováděných ústředními úřady průmyslového vlastnictví ohledně národní patentové přihlášky, jejíž priorita se nárokuje v následné evropské patentové přihlášce. Všechny ústřední úřady průmyslového vlastnictví včetně těch, které neprovádějí rešerše v rámci národního řízení o udělení patentu, mohou hrát v rámci posíleného partnerství zásadní roli mimo jiné v tom, že poskytují poradenství a podporu potenciálním přihlašovatelům, a to zejména malým a středním podnikům, přijímají přihlášky, předávají je Evropskému patentovému úřadu a šíří patentové informace.

(23)

Toto nařízení je doplněno nařízením Rady (EU) č. 1260/2012 přijatým Radou v souladu s čl. 118 druhým pododstavcem Smlouvy o fungování EU.

(24)

Soudní pravomoc pro evropské patenty s jednotným účinkem by měla být stanovena a upravena nástrojem, kterým se zřizuje jednotný systém pro vedení patentových sporů souvisejících s evropskými patenty a evropskými patenty s jednotným účinkem.

(25)

Aby se zajistilo řádné fungování evropského patentu s jednotným účinkem, ustálenost judikatury a tím i právní jistota a přiměřenost nákladů pro majitele patentů, je nezbytné zřídit jednotný patentový soud, který by se zabýval případy souvisejícími s evropským patentem s jednotným účinkem. Je tedy nanejvýš důležité, aby zúčastněné členské státy ratifikovaly Dohodu o jednotném patentovém soudu v souladu se svými vnitrostátními ústavními a parlamentními postupy a aby přijaly nezbytná opatření s cílem zajistit co nejdříve zahájení činnosti tohoto soudu.

(26)

Tímto nařízením by nemělo být dotčeno právo zúčastněných členských států udělovat národní patenty a rovněž by toto nařízení nemělo nahrazovat zákony zúčastněných členských států o patentech. Přihlašovatelé patentů by měli mít i nadále možnost získat buď národní patent, evropský patent s jednotným účinkem, evropský patent s účinkem v jednom nebo několika smluvních státech Evropské patentové úmluvy, nebo evropský patent s jednotným účinkem, který bude navíc validován v jednom nebo několika dalších smluvních státech Evropské patentové úmluvy, jež nepatří mezi zúčastněné členské státy.

(27)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž vytvoření jednotné patentové ochrany, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jej může být z důvodů rozsahu a účinků tohoto nařízení lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v případě potřeby prostřednictvím posílené spolupráce v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality podle uvedeného článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

1.   Tímto nařízením se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany povolená rozhodnutím 2011/167/EU.

2.   Toto nařízení představuje zvláštní dohodu ve smyslu článku 142 Úmluvy o udělování evropských patentů ze dne 5. října 1973, naposledy pozměněné dne 17. prosince 1991 a dne 29. listopadu 2000 (dále jen „Evropská patentová úmluva“).

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„zúčastněným členským státem“ členský stát, který se účastní posílené spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany na základě rozhodnutí 2011/167/EU nebo na základě rozhodnutí přijatého v souladu s čl. 331 odst. 1 druhým nebo třetím pododstavcem Smlouvy o fungování EU v době, kdy byla podána žádost o jednotný účinek uvedený v článku 9;

b)

„evropským patentem“ patent udělený Evropským patentovým úřadem v souladu s pravidly a postupy stanovenými v Evropské patentové úmluvě;

c)

„evropským patentem s jednotným účinkem“ evropský patent, který má na základě tohoto nařízení jednotný účinek v zúčastněných členských státech;

d)

„evropským patentovým rejstříkem“ rejstřík vedený Evropským patentovým úřadem podle článku 127 Evropské patentové úmluvy;

e)

„rejstříkem jednotné patentové ochrany“ rejstřík, který je součástí evropského patentového rejstříku a do nějž se zapisuje jednotný účinek a případná omezení, převody, zrušení nebo zánik evropského patentu s jednotným účinkem, nebo licence k němu;

f)

„Evropským patentovým věstníkem“ periodická publikace podle článku 129 Evropské patentové úmluvy.

Článek 3

Evropský patent s jednotným účinkem

1.   Evropský patent udělený se stejným souborem patentových nároků ve vztahu ke všem zúčastněným členským státům má jednotný účinek v zúčastněných členských státech, pokud je jeho jednotný účinek zapsán v rejstříku jednotné patentové ochrany.

Evropský patent, který byl udělen s různým souborem patentových nároků pro různé zúčastněné členské státy, nemá jednotný účinek.

2.   Evropský patent s jednotným účinkem má jednotnou povahu. Poskytuje jednotnou ochranu a má stejný účinek ve všech zúčastněných členských státech.

Evropský patent s jednotným účinkem může být omezen, převeden, nebo zrušen nebo může zaniknout pouze ve vztahu ke všem zúčastněným členským státům.

Licenci k evropskému patentu s jednotným účinkem lze poskytnout ve vztahu k celému území zúčastněných členských států nebo jeho části.

3.   U jednotného účinku evropského patentu se má za to, že tento účinek nevznikl v rozsahu, v jakém byl evropský patent zrušen nebo omezen.

Článek 4

Datum účinku

1.   Evropský patent s jednotným účinkem nabývá účinku v zúčastněných členských státech ke dni, kdy Evropský patentový úřad zveřejní oznámení o udělení evropského patentu v Evropském patentovém věstníku.

2.   Zúčastněné členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že v případě zápisu jednotného účinku evropského patentu a jeho platnosti na jejich území se má za to, že evropský patent ke dni zveřejnění oznámení o udělení patentu v Evropském patentovém věstníku na jejich území nenabyl účinku jako národní patent.

KAPITOLA II

ÚČINKY EVROPSKÉHO PATENTU S JEDNOTNÝM ÚČINKEM

Článek 5

Jednotná ochrana

1.   Evropský patent s jednotným účinkem poskytuje jeho majiteli právo zabránit jakékoli třetí osobě v jednání, proti němuž tento patent poskytuje ochranu, na území všech zúčastněných členských států, v nichž má jednotný účinek, s výhradou příslušných omezení.

2.   Rozsah tohoto práva a jeho omezení jsou jednotné ve všech zúčastněných členských státech, v nichž má patent jednotný účinek.

3.   Jednání, proti němuž patent poskytuje ochranu podle odstavce 1, a příslušná omezení tohoto práva, jsou vymezeny právními předpisy, které se použijí na evropské patenty s jednotným účinkem v zúčastněném členském státě, jehož právo je právem rozhodným pro evropský patent s jednotným účinkem jakožto předmět vlastnictví podle článku 7.

4.   Ve zprávě uvedené v čl. 16 odst. 1 Komise zhodnotí fungování příslušných omezení a případně předloží příslušné návrhy.

Článek 6

Vyčerpání práv vyplývajících z evropského patentu s jednotným účinkem

Práva vyplývající z evropského patentu s jednotným účinkem se nevztahují na činnosti týkající se výrobku, na nějž se vztahuje patent, které jsou prováděny v zúčastněných členských státech, v nichž má patent jednotný účinek, poté, co byl výrobek uveden na trh v Unii majitelem patentu nebo s jeho souhlasem, pokud ovšem neexistují oprávněné důvody k tomu, aby majitel patentu bránil dalšímu obchodnímu využívání výrobku.

KAPITOLA III

EVROPSKÝ PATENT S JEDNOTNÝM ÚČINKEM JAKOŽTO PŘEDMĚT VLASTNICTVÍ

Článek 7

Zacházení s evropským patentem s jednotným účinkem jako s národním patentem

1.   S evropským patentem s jednotným účinkem jakožto předmětem vlastnictví se zachází v jeho celistvosti a ve všech zúčastněných členských státech jako s národním patentem zúčastněného členského státu, v němž má patent jednotný účinek a v němž podle evropského patentového rejstříku:

a)

měl přihlašovatel své bydliště nebo sídlo nebo hlavní místo podnikání ke dni podání evropské patentové přihlášky nebo

b)

pokud se nepoužije písmeno a), měl přihlašovatel ke dni podání evropské patentové přihlášky své místo podnikání.

2.   Jsou-li v evropském patentovém rejstříku zapsány jako společní přihlašovatelé dvě osoby nebo více osob, použije se odst. 1 písm. a) ve vztahu k přihlašovateli, který je uveden jako první. Pokud to není možné, použije se odst. 1 písm. a) ve vztahu k dalšímu z uvedených přihlašovatelů v pořadí, v jakém jsou v zápisu uvedeni. Nelze-li odst. 1 písm. a) použít ve vztahu k žádnému ze společných přihlašovatelů, použije se odpovídajícím způsobem odst. 1 písm. b).

3.   Pokud žádný přihlašovatel nemá pro účely odstavce 1 nebo 2 své bydliště nebo sídlo, hlavní místo podnikání ani jedno z míst podnikání v zúčastněném členském státu, v němž má patent jednotný účinek, zachází se s evropským patentem s jednotným účinkem jakožto předmětem vlastnictví v jeho celistvosti a ve všech zúčastněných členských státech jako s národním patentem státu, kde má podle čl. 6 odst. 1 Evropské patentové úmluvy své sídlo Evropská patentová organizace.

4.   Nabytí práva nemůže být závislé na zápisu do národního patentového rejstříku.

Článek 8

Nabídka licence

1.   Majitel evropského patentu s jednotným účinkem může předat Evropskému patentovému úřadu prohlášení, že je připraven umožnit libovolné osobě, aby využívala vynález jakožto licenciát za přiměřenou náhradu.

2.   Licence získaná podle tohoto nařízení se považuje za smluvní licenci.

KAPITOLA IV

INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ

Článek 9

Administrativní úkoly v rámci Evropské patentové organizace

1.   Zúčastněné členské státy pověří Evropský patentový úřad ve smyslu článku 143 Evropské patentové úmluvy těmito úkoly, které mají být prováděny v souladu s vnitřními předpisy Evropského patentového úřadu:

a)

správa žádostí majitelů evropských patentů o jednotný účinek;

b)

zařazení rejstříku jednotné patentové ochrany do evropského patentového rejstříku a správa rejstříku jednotné patentové ochrany;

c)

příjem a zaznamenávání nabídek licencí podle článku 8, jejich zpětvzetí a licenčních závazků majitele evropského patentu s jednotným účinkem přijatých v rámci mezinárodních standardizačních orgánů;

d)

zveřejňování překladů podle článku 6 nařízení (EU) č. 1260/2012 během přechodného období podle uvedeného článku;

e)

výběr a správa udržovacích poplatků za evropské patenty s jednotným účinkem za roky následující po roce, ve kterém je v Evropském patentovém věstníku zveřejněno oznámení o udělení evropského patentu; v případě pozdní úhrady udržovacích poplatků, pokud je taková platba učiněna do šesti měsíců od data splatnosti, výběr a správa dodatečných poplatků, jakož i rozdělování části vybraných udržovacích poplatků mezi zúčastněné členské státy;

f)

správa systému náhrad nákladů na překlady uvedeného v článku 5 nařízení (EU) č. 1260/2012.

g)

zajištění toho, aby žádosti majitele patentu o jednotný účinek evropského patentu byly předloženy v jazyce řízení podle čl. 14 odst. 3 Evropské patentové úmluvy do jednoho měsíce od zveřejnění oznámení o udělení patentu v Evropském patentovém věstníku, a

h)

zajištění toho, aby byl jednotný účinek uveden v rejstříku jednotné patentové ochrany, pokud byla žádost o jednotný účinek podána, aby byla žádost během přechodného období podle článku 6 nařízení Rady (EU) č. 1260/2012 předložena spolu s překlady podle uvedeného článku a aby byl Evropský patentový úřad informován o všech omezeních, převodech a zrušeních evropských patentů s jednotným účinkem a licencích k nim.

2.   Zúčastněné členské státy zajistí, aby při plnění jejich mezinárodní závazků přijatých v rámci Evropské patentové úmluvy bylo dodržováno toto nařízení, a budou za tímto účelem spolupracovat. Zúčastněné členské státy jakožto smluvní státy Evropské patentové úmluvy zajistí řízení činností souvisejících s úkoly uvedenými v odstavci 1 tohoto článku a dohled nad nimi a zajistí aby byla výše udržovacích poplatků stanovena v souladu s článkem 12 tohoto nařízení a aby byly podíly pro rozdělení udržovacích poplatků stanoveny v souladu s článkem 13 tohoto nařízení.

Za tím účelem zřídí v rámci správní rady Evropské patentové organizace užší výbor (dále jen „užší výbor“) ve smyslu článku 145 Evropské patentové úmluvy.

Užší výbor tvoří zástupci zúčastněných členských států a jeden zástupce Komise coby pozorovatel a jejich náhradníci, kteří tyto zástupce zastupují po dobu jejich nepřítomnosti. Členům užšího výboru mohou být nápomocni poradci či odborníci.

Užší výbor přijímá rozhodnutí s náležitým ohledem na postoj Komise a v souladu s pravidly stanovenými v čl. 35 odst. 2 Evropské patentové úmluvy.

3.   Zúčastněné členské státy zajistí účinnou právní ochranu u příslušného soudu jednoho či několika zúčastněných členských států proti rozhodnutím přijatým Evropským patentovým úřadem při provádění úkolů uvedených v odstavci 1.

KAPITOLA V

FINANČNÍ USTANOVENÍ

Článek 10

Zásada týkající se výdajů

Výdaje vynaložené Evropským patentovým úřadem při provádění dodatečných úkolů, jimiž jej ve smyslu článku 143 Evropské patentové úmluvy pověřily zúčastněné členské státy, se hradí z poplatků za evropské patenty s jednotným účinkem.

Článek 11

Udržovací poplatky

1.   Udržovací poplatky za evropské patenty s jednotným účinkem a dodatečné poplatky za jejich pozdní úhradu uhradí majitel patentu Evropské patentové organizaci. Tyto poplatky se platí za roky následující po roce, ve kterém je v Evropském patentovém věstníku zveřejněno oznámení o udělení evropského patentu, jemuž je přiznán jednotný účinek.

2.   Pokud není udržovací poplatek patentu a případný dodatečný poplatek zaplacen včas, evropský patent s jednotným účinkem zaniká.

3.   Udržovací poplatky, které jsou splatné po obdržení prohlášení uvedeného v čl. 8 odst. 1, se sníží.

Článek 12

Výše udržovacích poplatků

1.   Udržovací poplatky za evropské patenty s jednotným účinkem:

a)

se po celou dobu platnosti jednotné patentové ochrany postupně zvyšují;

b)

musí být dostatečné k pokrytí všech nákladů spojených s udělením evropského patentu a správou jednotné patentové ochrany a

c)

musí spolu s poplatky, které se mají platit Evropské patentové organizaci ve fázi před udělením patentu, stačit k zajištění vyrovnaného rozpočtu Evropské patentové organizace.

2.   Výše udržovacích poplatků se stanoví mimo jiné s ohledem na situaci zvláštních subjektů, například malých a středních podniků, a to tak, aby:

a)

usnadňovala inovace a podporovala konkurenceschopnost evropských podniků;

b)

odrážela velikost trhu, na který se patent vztahuje, a

c)

byla srovnatelná s výši národních udržovacích poplatků za průměrný evropský patent s účinky v zúčastněných členských státech v době, kdy se výše udržovacích poplatků stanoví poprvé.

3.   Za účelem dosažení cílů uvedených v této kapitole se výše udržovacích poplatků patentu stanoví ve výši, která:

a)

je rovnocenná výši udržovacího poplatku, který se má platit za průměrné zeměpisné pokrytí u stávajících evropských patentů;

b)

odráží míru udržování stávajících evropských patentů a rovněž

c)

odráží počet žádostí o jednotný účinek.

Článek 13

Rozdělování příjmů z poplatků

1.   Evropský patentový úřad si ponechá 50 % z udržovacích poplatků uvedených v článku 11 zaplacených za evropské patenty s jednotným účinkem. Zbývající částka se rozdělí zúčastněným členským státům v souladu s podíly pro rozdělení udržovacích poplatků podle čl. 9 odst. 2.

2.   Za účelem dosažení cílů uvedených v této kapitole se podíly pro rozdělení udržovacích poplatků patentů mezi zúčastněné členské státy zakládají na těchto spravedlivých, nestranných a náležitých kritériích:

a)

počet patentových přihlášek;

b)

velikost trhu, při čemž je zajištěna minimální částka, která se má přidělit každému zúčastněnému členskému státu;

c)

náhrady poskytnuté zúčastněným členským státům, které:

i)

mají jiný úřední jazyk než některý z úředních jazyků Evropského patentového úřadu,

ii)

mají nepřiměřeně nízkou úroveň patentové aktivity nebo

iii)

získaly členství v Evropské patentové organizaci poměrně nedávno.

KAPITOLA VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 14

Spolupráce mezi Komisí a Evropským patentovým úřadem

Komise naváže prostřednictvím pracovní dohody úzkou spolupráci s Evropským patentovým úřadem v oblastech, na které se vztahuje toto nařízení. Tato spolupráce zahrnuje pravidelné výměny názorů na fungování pracovní dohody a zejména na problematiku udržovacích poplatků a jejich dopadu na rozpočet Evropské patentové organizace.

Článek 15

Uplatňování práva hospodářské soutěže a práva týkajícího se nekalé soutěže

Tímto nařízením není dotčeno uplatňování práva hospodářské soutěže a práva týkajícího se nekalé soutěže.

Článek 16

Zpráva o fungování tohoto nařízení

1.   Nejpozději do tří let ode dne, kdy první evropský patent s jednotným účinkem nabude účinku, a poté každých pět let předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o fungování tohoto nařízení a v případě potřeby předloží příslušné návrhy na jeho změnu.

2.   Komise pravidelně podává Evropskému parlamentu a Radě zprávy o fungování udržovacích poplatků uvedených v článku 11 se zvláštním důrazem na soulad s článkem 12.

Článek 17

Oznámení od zúčastněných členských států

1.   Zúčastněné členské státy oznámí Komisi opatření přijatá podle článku 9 do dne použitelnosti tohoto nařízení.

2.   Každý zúčastněný členský stát oznámí Komisi opatření přijatá podle čl. 4 odst. 2 do dne použitelnosti tohoto nařízení, nebo jedná-li se o zúčastněný členský stát, v němž jednotný patentový soud nemá ke dni použitelnosti tohoto nařízení výlučnou pravomoc pro evropské patenty s jednotným účinkem, oznámí jí tato opatření do dne, od kterého má tento soud v takovém zúčastněném členském státě výlučnou pravomoc.

Článek 18

Vstup v platnost a použitelnost

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Použije se ode dne 1. ledna 2014, nebo ode dne vstupu Dohody o jednotném patentovém soudu (dále jen „dohoda“) v platnost, podle toho, co nastane později.

Odchylně od čl. 3 odst. 1 a 2 a čl. 4 odst. 1 má evropský patent, jehož jednotný účinek je zapsán v rejstříku jednotné patentové ochrany, jednotný účinek pouze v zúčastněných členských státech, ve kterých má jednotný patentový soud ke dni zápisu do rejstříku výlučnou pravomoc pro evropské patenty s jednotným účinkem.

3.   Každý zúčastněný členský stát oznámí Komisi, že ratifikoval dohodu, v okamžiku uložení ratifikační listiny. Komise zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie den vstupu dohody v platnost a seznam členských států, které dohodu ke dni jejího vstupu v platnost ratifikovaly. Poté pravidelně aktualizuje seznam zúčastněných členských států, které dohodu ratifikovaly, a zveřejňuje tento aktualizovaný seznam v Úředním věstníku Evropské unie.

4.   Zúčastněné členské státy zajistí, aby opatření uvedená v článku 9 byla přijata do dne použitelnosti tohoto nařízení.

5.   Každý zúčastněný členský stát zajistí, aby opatření uvedená v čl. 4 odst. 2 byla přijata do dne použitelnosti tohoto nařízení, nebo jedná-li se o zúčastněný členský stát, v němž jednotný patentový soud nemá ke dni použitelnosti tohoto nařízení výlučnou pravomoc pro evropské patenty s jednotným účinkem, do dne, od něhož má tento soud v takovém zúčastněném členském státě výlučnou pravomoc.

6.   Jednotnou patentovou ochranu lze požadovat pro všechny evropské patenty udělené ode dne použitelnosti tohoto nařízení.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v zúčastněných členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 17. prosince 2012.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Úř. věst. L 76, 22.3.2011, s. 53.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2012 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 17. prosince 2012.

(3)  Viz strana 89 v tomto čísle Úředního věstníku.

(4)  Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 45.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

31.12.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 361/9


Informace o dni podpisu Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Madagaskarskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu

Evropská unie a vláda Madagaskarské republiky podepsaly v Bruselu dne 6. prosince 2012 Protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody o partnerství v odvětví rybolovu.

Protokol je v souladu se svým článkem 15 prováděn prozatímně ode dne 1. ledna 2013.


31.12.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 361/10


Informace o dni podpisu Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu

Evropská unie a vláda Mauritánské islámské republiky podepsaly v Bruselu dne 12. prosince 2012 a v Nouakchottu dne 16. prosince 2012 Protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody o partnerství v odvětví rybolovu.

Protokol je v souladu se svým článkem 9 prováděn prozatímně ode dne 16. prosince 2012.


31.12.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 361/11


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 28. listopadu 2012

o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu mezi Evropskou unií a Madagaskarskou republikou, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi oběma stranami

(2012/826/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 43 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 15. listopadu 2007 přijala Rada nařízení (ES) č. 31/2008 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Madagaskarskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (1) (dále jen „dohoda o partnerství“).

(2)

Dne 10. května 2012 byl parafován nový protokol k dohodě o partnerství (dále jen „nový protokol“). Nový protokol uděluje plavidlům EU rybolovná práva ve vodách, které v oblasti rybolovu spadají pod svrchovanost nebo podléhají jurisdikci Madagaskaru.

(3)

Platnost stávajícího protokolu skončí dne 31. prosince 2012.

(4)

Aby se zajistilo pokračování v rybolovných činnostech plavidly EU, stanoví nový protokol své prozatímní provádění ode dne jeho podpisu a nejdříve ode dne 1. ledna 2013 do dokončení postupů nezbytných k jeho uzavření.

(5)

Nový protokol by měl být podepsán,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis Protokolu mezi Evropskou unií a Madagaskarskou republikou, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi oběma stranami (dále jen „protokol“), se schvaluje jménem Unie s výhradou jeho uzavření.

Znění protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat protokol jménem Unie.

Článek 3

Protokol je v souladu se svým článkem 15 prováděn prozatímně ode dne jeho podpisu a nejdříve ode dne 1. ledna 2013 do dokončení postupů nezbytných pro její uzavření.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 28. listopadu 2012.

Za Radu

předseda

S. ALETRARIS


(1)  Úř. věst. L 15, 18.1.2008, s. 1.


PROTOKOL

mezi Evropskou unií a Madagaskarskou republikou, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi oběma stranami

Článek 1

Doba používání a rybolovná práva

1.   Rybolovná práva přiznaná podle článku 5 dohody o partnerství v odvětví rybolovu (dále jen „dohoda“) se stanoví na dobu dvou let takto:

Vysoce stěhovavé druhy (druhy uvedené na seznamu v příloze 1 Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu z roku 1982) s výjimkou čeledi Alopiidae, čeledi Sphyrnidae a těchto druhů: Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharhinus falciformis, Carcharhinus longimanus.

a)

40 plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí,

b)

34 plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru s prostorností nad 100 GT,

c)

22 plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru s prostorností 100 GT nebo méně.

2.   Odstavec 1 se použije s výhradou ustanovení článků 5 a 6.

3.   Podle článku 6 dohody a článku 7 tohoto protokolu smějí plavidla plující pod vlajkou členského státu Unie provozovat rybolovnou činnost ve vodách Madagaskaru pouze v případě, že jsou na seznamu rybářských plavidel s povolením Komise pro tuňáky Indického oceánu (IOTC) a za předpokladu, že mají oprávnění k rybolovu vydané podle podmínek tohoto protokolu v souladu s jeho přílohou.

Článek 2

Finanční příspěvek – způsoby vyplácení

1.   Celkový finanční příspěvek uvedený v článku 7 dohody na období uvedené v článku 1 činí 3 050 000 EUR na celou dobu platnosti tohoto protokolu.

2.   Tento celkový finanční příspěvek tvoří:

a)

částka 975 000 EUR ročně za přístup do rybolovné oblasti Madagaskaru odpovídající referenční prostornosti 15 000 tun ročně a

b)

zvláštní částka 550 000 EUR ročně na podporu a provádění odvětvové rybářské a námořní politiky Madagaskaru.

3.   Odstavec 1 se použije s výhradou ustanovení článků 3, 5, 6, 8 a 9.

4.   Finanční příspěvek uvedený v odstavci 1 zaplatí Unie jakožto 1 525 000 EUR ročně během doby používání tohoto protokolu, což odpovídá celkové částce stanovené v odst. 2 písm. a) a b).

5.   Pokud celkové množství tuňáků ulovených plavidly EU v rybolovné oblasti Madagaskaru přesáhne 15 000 tun za rok, bude částka ročního finančního příspěvku za přístupová práva 65 EUR za každou tunu ulovenou navíc. Celková roční částka vyplacená Unií však nesmí překročit dvojnásobek částky uvedené v odst. 2 písm. a). Pokud úlovky plavidel EU v rybolovné oblasti Madagaskaru přesáhnou množství odpovídající dvojnásobku celkové roční částky, dlužná částka za množství přesahující tento limit je vyplacena v následujícím roce v souladu s přílohou. S cílem předjímat případné překročení referenční prostornosti přijmou obě smluvní strany systém pravidelného sledování úlovků.

6.   Platba na první rok se provede nejdéle do 90 dnů po prozatímním uplatňování tohoto protokolu podle článku 15 a na následující roky nejpozději ke dni výročí tohoto protokolu.

7.   Madagaskar má plnou svobodu při nakládání s finančním příspěvkem uvedeným v čl. 2 odst. 2 písm. a).

8.   Finanční příspěvek se zasílá nebo převádí na jediný účet státní pokladny Madagaskaru, který je veden u Madagaskarské centrální banky. Jedná se o účet: Centrální účetní agentura státní pokladny u Madagaskarské centrální banky Antaninarenina, Antananarivo, Madagascar – č. účtu: 213 101 000 125 TP EUR.

Článek 3

Podpora odpovědného a udržitelného rybolovu ve vodách Madagaskaru

1.   Jakmile tento protokol vstoupí v platnost, nejdéle však tři měsíce po tomto dni, Unie a Madagaskar se dohodnou ve smíšeném výboru stanoveném v článku 9 dohody na víceletém odvětvovém programu v souladu s národní strategií Madagaskaru v oblasti rybolovu a politickým rámcem Evropské komise a na prováděcích pravidlech, zejména pokud jde o:

a)

roční a víceleté pokyny pro využití konkrétní části finančního příspěvku uvedeného v čl. 2 odst. 2 písm. b);

b)

roční a víceleté cíle, kterých se má dosáhnout ve snaze o zavedení odpovědného a udržitelného rybolovu s ohledem na priority madagaskarské vnitrostátní rybářské politiky a dalších politik, jež souvisejí s podporou odpovědného a udržitelného rybolovu, včetně chráněných mořských oblastí, nebo na něj mají vliv;

c)

kritéria a postupy, včetně případných rozpočtových a finančních ukazatelů, pro každoroční hodnocení získaných výsledků.

2.   Každá změna navržená ve víceletém odvětvovém programu musí být schválena stranami v rámci smíšeného výboru.

Článek 4

Vědecká spolupráce na odpovědném rybolovu

1.   Obě strany se zavazují, že budou podporovat odpovědný rybolov ve vodách Madagaskaru, a to na základě zásady nediskriminace mezi různými loďstvy, která v těchto vodách rybolov provozují.

2.   Během období používání tohoto protokolu Unie a Madagaskar vyvíjejí maximální úsilí, aby se sledoval stav rybolovných zdrojů v rybolovné oblasti Madagaskaru.

3.   Obě strany vyvíjejí maximální úsilí, aby se respektovala usnesení a doporučení Komise pro tuňáky Indického oceánu (IOTC), jakož i plány řízení, které přijaly, pokud jde o zachování a odpovědné řízení rybolovných zdrojů. Obě strany rovněž vyvíjejí maximální úsilí, aby se respektovala stanoviska společné vědecké pracovní skupiny podle čl. 4 odst. 2 dohody.

4.   V souladu s článkem 4 dohody a na základě doporučení a usnesení Komise pro tuňáky Indického oceánu, jakož i na základě nejlepších dostupných vědeckých stanovisek a případně výsledků společných vědeckých setkání podle článku 4 dohody mohou obě strany vést vzájemné konzultace ve smíšeném výboru uvedeném v článku 9 dohody a v případě potřeby přijmout po vzájemné dohodě opatření k zajištění udržitelného řízení rybolovných zdrojů Madagaskaru.

Článek 5

Přizpůsobení rybolovných práv na základě společné dohody

1.   Rybolovná práva podle článku 1 mohou být po vzájemné dohodě upravena, pokud z doporučení a usnesení Komise pro tuňáky Indického oceánu a společné vědecké pracovní skupiny vyplývá, že touto úpravou bude zajištěno udržitelné řízení populací tuňáka a tuňákovitých v Indickém oceánu.

2.   V tomto případě se finanční příspěvek podle čl. 2 odst. 2 písm. a) úměrně a pro rata temporis upraví. Celková roční částka vyplacená Unií však nesmí překročit dvojnásobek částky uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. a).

3.   Obě strany se vzájemně informují o změnách své rybářské politiky a souvisejících právních předpisů.

Článek 6

Nová rybolovná práva

1.   V případě, že rybářská plavidla EU projeví zájem o rybolovné činnosti, které nejsou uvedeny v článku 1 dohody, strany se před možným udělením oprávnění pro jakékoli takové činnosti vzájemně konzultují a případně se dohodnou na podmínkách těchto rybolovných činností, včetně provedení odpovídajících změn tohoto protokolu a jeho přílohy.

2.   Strany podporují experimentální rybolov, zejména pokud jde o málo využívané druhy žijící ve vodách Madagaskaru. Za tímto účelem se strany na žádost jedné z nich vzájemně konzultují a v jednotlivých případech určí druhy, podmínky a další příslušné parametry.

3.   Strany provozují experimentální rybolov v souladu s parametry, na nichž se v případě potřeby dohodly formou správního ujednání. Za madagaskarskou stranu se na definování těchto parametrů podílejí Národní středisko pro oceánografický výzkum a Ústav pro oblast rybolovu a námořní vědy.

4.   Oprávnění k experimentálnímu rybolovu lze udělit nejvýše na dobu šesti měsíců.

5.   Pokud strany usoudí, že experimentální akce vykázaly kladné výsledky, může vláda Madagaskaru udělit loďstvu Unie rybolovná práva na nové druhy na dobu do uplynutí platnosti tohoto protokolu. Finanční příspěvek uvedený v čl. 2 odst. 2 písm. a) se z toho důvodu zvýší. Poplatky a podmínky pro majitele plavidel uvedené v příloze se odpovídajícím způsobem upraví.

Článek 7

Podmínky upravující rybolovné činnosti – ustanovení o výlučnosti

Aniž je dotčeno ustanovení článku 6 dohody, mohou plavidla EU provozovat rybolov ve vodách Madagaskaru, pouze pokud mají platné oprávnění k rybolovu vystavené madagaskarským ministerstvem příslušným pro rybolov na základě tohoto protokolu a jeho přílohy.

Článek 8

Pozastavení a přezkum platby finančního příspěvku

1.   Bez ohledu na článek 9 dojde v následujících případech po vzájemné konzultaci stran k přezkoumání nebo pozastavení plateb finančního příspěvku stanoveného v čl. 2 odst. 2 písm. a) a b):

a)

jestliže provádění rybolovných činností v rybolovné oblasti Madagaskaru brání jiné důvody než přírodní živly;

b)

v odvětvových pokynech některé ze stran došlo k podstatným změnám, které mají dopad na příslušná ustanovení tohoto protokolu;

c)

pokud Unie zjistí, že dochází k porušování podstatných a základních prvků lidských práv stanovených článkem 9 dohody z Cotonou a postupem podle článků 8 a 96 uvedené dohody. V takovém případě se veškeré činnosti rybářských plavidel EU v madagaskarských vodách pozastavují.

2.   Unie si vyhrazuje právo částečně nebo úplně pozastavit výplatu zvláštního finančního příspěvku stanoveného v čl. 2 odst. 2 písm. b):

a)

pokud podle hodnocení ministerstva příslušného pro rybolov a na základě rozboru smíšeného výboru nejsou dosažené výsledky v souladu s plánem;

b)

v případě neprovedení tohoto finančního příspěvku.

3.   Vyplácení tohoto finančního příspěvku se obnoví po poradě a dohodě obou stran, jakmile dojde ke znovunastolení situace předcházející událostem uvedeným v odstavci 1 nebo pokud to odůvodňují výsledky finančního provádění uvedené v odstavci 2.

Článek 9

Pozastavení provádění protokolu

1.   Na podnět jedné ze stran dojde po vzájemné konzultaci a dohodě stran v rámci smíšeného výboru stanoveného v článku 9 dohody k pozastavení používání tohoto protokolu v těchto případech:

a)

rybolovným činnostem v rybolovné oblasti Madagaskaru brání mimořádné okolnosti s výjimkou přírodních živlů;

b)

Unie neprovede platby podle čl. 2 odst. 2 písm. a) z důvodů, na něž se nevztahuje článek 8 tohoto protokolu;

c)

dojde-li mezi stranami ke sporu o výklad a provádění tohoto protokolu a jeho přílohy, který nelze urovnat;

d)

pokud se některá ze stran neřídí ustanoveními tohoto protokolu a jeho přílohy;

e)

v odvětvových pokynech některé ze stran došlo k podstatným změnám, které mají dopad na příslušná ustanovení tohoto protokolu;

f)

zjistí-li některá ze stran porušení podstatných a základních prvků lidských práv stanovených v článku 9 dohody z Cotonou a postupem podle článků 8 a 96 uvedené dohody;

g)

nebylo-li dodrženo prohlášení Mezinárodní organizace práce o zásadách a základních právech při práci uvedené v čl. 3 odst. 5 dohody.

2.   Pozastavení provádění protokolu je podmíněno písemným oznámením dotyčné strany o jejím záměru nejméně tři měsíce před datem, kdy má pozastavení nabýt účinku.

3.   V případě pozastavení provádění protokolu pokračují strany v konzultacích s cílem dosáhnout smírného narovnání sporu. Je-li takového narovnání dosaženo, provádění protokolu se znovu zahájí a částka finančního příspěvku se úměrně a pro rata temporis sníží podle doby, během které bylo používání protokolu pozastaveno.

Článek 10

Vnitrostátní právní předpisy

1.   Na činnost rybářských plavidel EU ve vodách Madagaskaru se vztahují vnitrostátní právní a správní předpisy Madagaskaru, nestanoví-li tento protokol a jeho příloha jinak.

2.   Orgány Madagaskaru oznámí Evropské komisi případné změny právních předpisů nebo nové právní předpisy v oblasti rybářské politiky.

Článek 11

Důvěrnost

Strany zajistí, aby v kterémkoli okamžiku byly všechny údaje týkající se plavidel EU a jejich rybolovných činností ve vodách Madagaskaru považovány za důvěrné. Tyto údaje se používají výlučně k provádění dohody a pro účely řízení rybolovu, sledování, kontroly a dohledu příslušnými orgány.

Článek 12

Elektronická výměna údajů

Madagaskar a Unie se zavazují, že neprodleně zavedou systémy potřebné pro elektronickou výměnu všech informací a dokumentů souvisejících s prováděním dohody. Na veškerou elektronickou výměnu musí být vyhotoveno potvrzení o přijetí. Elektronická forma dokumentu v jakémkoli bodě bude považována za rovnocennou papírové verzi.

Obě strany okamžitě informují o jakékoliv poruše počítačového systému bránící elektronické výměně informací. V takových případech se informace a dokumenty související s prováděním dohody automaticky nahrazují papírovou verzí způsobem vymezeným v příloze.

Článek 13

Doba platnosti

Tento protokol a jeho příloha se použijí po dobu dvou let od svého prozatímního provádění stanoveného v článku 15, nejsou-li v souladu s článkem 14 vypovězeny.

Článek 14

Vypovězení

1.   V případě vypovězení tohoto protokolu oznámí dotyčná strana písemně druhé straně svůj úmysl vypovědět protokol nejméně šest měsíců před datem, kdy má vypovězení nabýt účinku.

2.   Po odeslání oznámení podle předcházejícího odstavce zahájí obě strany konzultace.

Článek 15

Prozatímní provádění

Tento protokol je prováděn prozatímně ode dne svého podpisu, nejdříve ode dne 1. ledna 2013.

Článek 16

Vstup v platnost

Tento protokol a jeho příloha vstupují v platnost dnem, ke kterému si strany vzájemně oznámí dokončení postupů nezbytných k tomuto účelu.

Za Evropskou unii

Za Madagaskarskou republiku

3а Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За правителството на Република Мадагаскар

Por el Gobierno de la República de Madagascar

Za vládu Madagaskarské republiky

For regeringen for Republikken Madagaskar

Für die Regierung der Republik Madagaskar

Madagaskari Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης

For the Government of the Republic of Madagascar

Pour le gouvernement de la République de Madagascar

Per il governo della Repubblica del Madagascar

Madagaskaras Republikas valdības vārdā –

Madagaskaro Respublikos Vyriausybės vardu

A Madagaszkári Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Madagaskar

Voor de Regering van de Republiek Madagaskar

W imieniu rządu Republiki Madagaskaru

Pelo Governo da República de Madagáscar

Pentru guvernul Republicii Madagascar

Za vládu Madagaskarskej republiky

Za vlado Republike Madagaskar

Madagaskarin tasavallan hallituksen puolesta

På Republiken Madagaskars regerings vägnar

Image

PŘÍLOHA

PODMÍNKY PRO PROVOZOVÁNÍ RYBOLOVNÝCH ČINNOSTÍ PLAVIDLY EVROPSKÉ UNIE V RYBOLOVNÉ OBLASTI MADAGASKARU

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

1.   Určení příslušného orgánu

Pro potřeby této přílohy a není-li uvedeno jinak, se každým odkazem na Evropskou unii (EU) nebo na Madagaskar rozumí tento příslušný orgán:

a)

v případě EU: Evropská komise, popřípadě prostřednictvím delegace EU v Madagaskaru;

b)

v případě Madagaskaru: ministerstvo příslušné pro rybolov.

2.   Rybolovná oblast Madagaskaru

Všechna ustanovení protokolu a jeho příloh se vztahují výlučně na rybolovnou oblast Madagaskaru, jak je vymezena v dodatcích 3 a 4, aniž by byla dotčena následující ustanovení:

a)

Pokud jde o plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí a plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru, plavidla EU budou moci provozovat rybolovné činnosti ve vodách, které jsou dále než 20 námořních mil od základních linií;

b)

Musí přitom dodržovat ochranné pásmo 3 námořních mil kolem vnitrostátních zařízení s uzavíracím mechanismem;

c)

S cílem zachovat udržitelné využívání některých druhů žijících při dně vnitrostátními provozovateli jsou v oblastech Banc de Leven a Banc de Castor, jejichž souřadnice jsou uvedeny v dodatku 5, zakázány rybolovné činnosti plavidel pro povrchový rybolov, na něž se vztahuje tento protokol.

3.   Určení místního zástupce

Jakékoli plavidlo EU, které chce získat oprávnění k rybolovu vydané podle tohoto protokolu by mělo být zastoupeno zástupcem s bydlištěm na Madagaskaru.

4.   Bankovní účet

Madagaskar sdělí EU do data prozatímního používání protokolu údaje o bankovním účtu (bankovních účtech), na který (které) mají být zaplaceny finanční částky za plavidla EU v rámci dohody. Náklady související s bankovními převody jdou na účet majitelů plavidel.

KAPITOLA II

OPRÁVNĚNÍ K RYBOLOVU TUŇÁKA

1.   Podmínka k získání oprávnění k rybolovu tuňáka - způsobilá plavidla

Oprávnění k rybolovu tuňáka podle článku 6 dohody jsou vydávána za podmínky, že plavidlo je zapsáno v evidenci rybářských plavidel EU, která jsou uvedena na seznamu rybářských plavidel s povolením od komise IOTC, a že všechny předcházející povinnosti, které souvisejí s majitelem plavidla, velitelem nebo plavidlem samým a které vyplývají z jejich rybolovných činností v Madagaskaru v rámci dohody a madagaskarských právních předpisů v oblasti rybolovu, byly splněny.

2.   Žádosti o oprávnění k rybolovu

EU předloží Madagaskaru žádost o oprávnění k rybolovu za každé plavidlo, které si přeje lovit v rámci dohody, nejméně 15 pracovních dnů přede dnem začátku požadované doby platnosti a použije formulář uvedený v dodatku 1.

Žádost musí být napsána na stroji nebo čitelně velkými tiskacími písmeny;

U každé první žádosti o oprávnění k rybolovu podle platného protokolu nebo v důsledku technické změny dotyčného plavidla musí být k žádosti připojeny:

a)

doklad o zaplacení zálohy na dobu platnosti požadovaného oprávnění k rybolovu;

b)

jméno, adresa a kontaktní údaje:

i)

majitele rybářského plavidla;

ii)

provozovatele rybářského plavidla;

iii)

místního zástupce plavidla;

c)

současná barevná fotografie plavidla, která byla pořízena z bočního pohledu a má minimální rozměr 15 cm × 10 cm;

d)

osvědčení o způsobilosti plavidla k plavbě;

e)

registrační číslo plavidla;

f)

osvědčení o zdravotní nezávadnosti plavidla doručené příslušným orgánem EU;

g)

kontaktní údaje rybářského plavidla (fax, e-mail atd.).

Pro obnovení oprávnění k rybolovu podle platného protokolu v případě plavidla, jehož technické vlastnosti se nezměnily, se k žádosti o obnovení připojí pouze důkaz o zaplacení poplatku.

3.   Zálohová platba

Částka zálohové platby je stanovena na základě roční sazby určené v technické dokumentaci uvedené v dodatku 2. Zahrnuje všechny místní a vnitrostátní poplatky kromě přístavních poplatků, poplatků za vykládku, poplatků za překládku a nákladů za poskytování služeb.

4.   Prozatímní seznam plavidel žádajících o licenci

Po obdržení žádostí o oprávnění k rybolovu sestaví vnitrostátní orgán odpovědný za dohled nad rybolovnými činnostmi neprodleně prozatímní seznam žádajících plavidel pro každou kategorii plavidel. Příslušný orgán Madagaskaru odešle seznam co nejdříve EU.

EU zašle prozatímní seznam majiteli plavidla nebo zástupci. V případě uzavření kanceláře EU může Madagaskar zaslat prozatímní seznam přímo majiteli plavidla nebo jeho zástupci a předat jeho kopii EU.

5.   Vydávání oprávnění k rybolovu

Oprávnění k rybolovu pro všechna plavidla se vydávají majitelům plavidel nebo jejich zástupci do patnácti pracovních dnů od obdržení úplné žádosti příslušným orgánem. Kopie tohoto oprávnění k rybolovu se neprodleně zasílá na delegaci EU na Madagaskaru.

6.   Seznam plavidel s oprávněním k rybolovu

Po vydání oprávnění k rybolovu sestaví vnitrostátní orgán odpovědný za dohled nad rybolovnými činnostmi neprodleně definitivní seznam plavidel oprávněných k rybolovu v rybolovné oblasti Madagaskaru pro každou kategorii plavidel. Tento seznam se neprodleně zašle EU a nahradí výše uvedený prozatímní seznam.

7.   Doba platnosti oprávnění k rybolovu

Oprávnění k rybolovu jsou platná jeden rok, a to od 1. ledna do 31. prosince, a lze je prodloužit.

8.   Doklady, které je nutno mít na palubě

Během přítomnosti ve vodách Madagaskaru nebo v madagaskarském přístavu musí být na palubě rybářského plavidla vždy tyto doklady:

a)

originál oprávnění k rybolovu; není-li možné tento originál obdržet do jednoho měsíce, považuje se za věrohodnou kopie seznamu plavidel, která mají oprávnění k rybolovu, jak je stanoveno v kapitole II bodu 6 této přílohy;

b)

doklady vydané příslušným orgánem státu vlajky dotyčného plavidla, ve kterých je uvedeno:

číslo, pod kterým je rybářské plavidlo registrováno, registrační osvědčení plavidla;

osvědčení o shodě stanovené dohodou Mezinárodní námořní organizace (IMO) z Torremolinos;

c)

aktualizované certifikované výkresy nebo popisy uspořádání rybářského plavidla, zejména počet ložných prostor pro ryby s uvedením skladovací kapacity vyjádřené v metrech krychlových;

d)

v případě, že byla provedena změna charakteristik rybářského plavidla, pokud jde o celkovou délku, hrubou registrovanou prostornost, výkon hlavního motoru nebo motorů nebo skladovací kapacitu, osvědčení potvrzené příslušným orgánem státu vlajky rybářského plavidla popisující provedenou změnu;

e)

je-li rybářské plavidlo vybaveno mrazicími nebo chladírenskými nádržemi s mořskou vodou, doklad potvrzený příslušným orgánem státu vlajky plavidla uvádějící kalibraci nádrží v krychlových metrech;

f)

v případě potřeby je třeba aktualizovat deník o nakládání se zátěžovými vodami (data a hodiny čerpání s polohami a objemy, data a hodiny vypouštění s polohami a objemy, provedená zpracování těchto vod);

g)

oprávnění k rybolovu mimo vody spadající do jurisdikce státu vlajky vydané pro dané rybářské plavidlo nebo výpis z registru plavidel s oprávněním vydaným komisí IOTC; a

h)

kopie platných právních předpisů Madagaskaru pro oblast rybolovu.

9.   Převod oprávnění k rybolovu

Oprávnění k rybolovu je vydáno pro určitou loď a je nepřenosné.

V případě prokázané vyšší moci a na žádost EU může však být oprávnění k rybolovu plavidla nahrazeno novým oprávněním k rybolovu vydaným pro jiné podobné plavidlo nebo náhradní plavidlo bez zaplacení nové zálohy. V takovém případě zohlední vyúčtování poplatků pro mrazírenská plavidla lovící tuňáky pomocí nevodů a plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru v kapitole IV celkové úlovky obou typů plavidel v rybolovné oblasti Madagaskaru.

Převod se provede tak, že majitel plavidla nebo jeho zástupce v Madagaskaru vrátí oprávnění k rybolovu, jež má být nahrazeno, a Madagaskar vystaví neprodleně náhradní oprávnění. Náhradní oprávnění je vydáno co možná nejdříve majiteli plavidla nebo jeho zástupci, jakmile je vráceno oprávnění, které má být nahrazeno. Náhradní oprávnění je platné ode dne vrácení oprávnění, které má být nahrazeno.

Madagaskar aktualizuje co možná nejdříve seznam plavidel oprávněných k rybolovu. Nový seznam je co možná nejdříve sdělen vnitrostátnímu orgánu pověřenému dohledem nad rybolovem a EU.

10.   Podpůrná plavidla

Podpůrná plavidla s vlajkou EU musí být povolena podle ustanovení a podmínek madagaskarských právních předpisů.

Roční licenční poplatek vztahující se na podpůrná plavidla činí 2 500 EUR/rok.

Příslušné madagaskarské orgány pravidelně předávají Evropské komisi seznam těchto povolení prostřednictvím Delegace EU na Madagaskaru.

KAPITOLA III

TECHNICKÁ OPATŘENÍ

Technická opatření použitelná na plavidla, která jsou držiteli oprávnění k rybolovu, týkající se oblasti, lovných zařízení a vedlejších úlovků, jsou definována pro každou kategorii rybolovu v technické dokumentaci v dodatku 2.

Plavidla musí dodržovat právní předpisy Madagaskaru týkající se rybolovu a všechna usnesení přijatá Komisí pro tuňáky Indického oceánu.

KAPITOLA IV

HLÁŠENÍ O ÚLOVCÍCH

1.   Definice rybolovného výjezdu

Doba rybářského výjezdu plavidla EU je pro účely této přílohy definována takto:

a)

jako doba mezi vplutím do rybolovné oblasti Madagaskaru a vyplutím z této oblasti;

b)

nebo jako doba, která uplyne mezi vplutím do rybolovné oblasti Madagaskaru a překládkou v přístavu a/nebo vykládkou na Madagaskaru.

2.   Lodní deník rybolovu

Velitel plavidla EU, které provádí rybolov v rámci dohody, vede deník o rybolovu dle předpisů komise IOTC, jehož vzor se pro každou rybolovnou kategorii nachází v dodatcích 6 a 7.

Lodní deník rybolovu musí být v souladu s usnesením IOTC 08/04 pro plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru a usnesení 10/03 pro plavidla lovící pomocí košelkových nevodů.

Lodní deník rybolovu vyplňuje velitel za každý den přítomnosti plavidla v rybolovné oblasti Madagaskaru.

Velitel do lodního deníku rybolovu každý den zapisuje množství jednotlivých druhů, označených třímístným písmenným kódem podle Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO), ulovené a uchovávané na palubě, vyjádřené v kilogramech živé hmotnosti nebo případně počtem kusů. U každého hlavního druhu velitel rovněž uvede vedlejší úlovky a puštěné úlovky.

Lodní deník rybolovu se vyplňuje čitelně, velkými písmeny a podepisuje jej velitel.

Odpovědnost za správnost údajů zaznamenaných do lodního deníku rybolovu nese velitel.

3.   Hlášení o úlovcích

Velitel oznamuje úlovky plavidla tím, že předá Madagaskaru své lodní deníky rybolovu vztahující se na období přítomnosti v rybolovné oblasti Madagaskaru.

Lodní deníky rybolovu se předávají jedním z následujících způsobů:

a)

v případě vplutí do přístavu na Madagaskaru je originál každého lodního deníku rybolovu předán místnímu zástupci Madagaskaru, který písemně potvrdí jeho přijetí; kopie lodního deníku rybolovu se předává madagaskarskému inspekčnímu týmu;

b)

v případě vyplutí z rybolovné oblasti Madagaskaru, aniž by se předtím vplulo do madagaskarského přístavu, je originál každého lodního deníku rybolovu zaslán ve lhůtě sedmi pracovních dnů po připlutí do kteréhokoliv jiného přístavu nebo v každém případě ve lhůtě patnácti pracovních dnů po vyplutí z rybolovné oblasti Madagaskaru:

i)

elektronickou poštou na e-mailovou adresu předanou vnitrostátním orgánem, který dohlíží na rybolovné činnosti; nebo

ii)

nebo faxem na číslo předané vnitrostátním orgánem, který dohlíží na rybolovné činnosti; nebo

iii)

dopisem zaslaným vnitrostátnímu orgánu, který dohlíží na rybolovné činnosti.

Po návratu plavidla do rybolovné oblasti Madagaskaru v období platnosti jeho oprávnění k rybolovu je třeba podat nové hlášení o úlovcích.

Obě strany zřídí od 1. července 2013 protokol pro elektronickou výměnu všech údajů o úlovcích a dalších údajů, které jsou předmětem hlášení, založený na elektronickém lodním deníku; obě strany musí poté naplánovat zavedení protokolu a nahrazení papírové verze hlášení o úlovcích elektronickou verzí do 1. ledna 2014.

Velitel zašle jednu kopii všech lodních deníků rybolovu EU a příslušnému orgánu svého státu vlajky. V případě plavidel lovících tuňáky a v případě plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru zašle rovněž jednu kopii všech svých lodních deníků rybolovu příslušným vnitrostátním institucím USTA – (Statistické jednotce pro tuňáky v Antsirananě) a CSP (Středisku pro sledování rybolovu) a jedné z těchto vědeckých institucí:

a)

IRD (Výzkumnému ústavu pro rozvoj);

b)

IEO (Španělskému oceánografickému institutu);

c)

IPIMAR (Portugalskému institutu pro mořský rybolov).

V případě nedodržení ustanovení týkajících se hlášení o úlovcích může Madagaskar pozastavit oprávnění k rybolovu dotyčného plavidla, než obdrží chybějící hlášení o úlovcích, a uplatnit sankci vůči majiteli plavidla podle ustanovení stanovených k tomuto účelu platnými vnitrostátními právními předpisy. V případě opakovaného porušení tohoto ustanovení může Madagaskar zamítnout obnovení oprávnění k rybolovu. Madagaskar neprodleně informuje EU o každé sankci uplatněné v této souvislosti.

4.   Konečné vyúčtování poplatků za plavidla lovící tuňáky a plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru

EU vypracuje na základě hlášení o úlovcích potvrzených vědeckými institucemi uvedenými výše pro každé námořní plavidlo lovící tuňáky pomocí nevodů a plavidlo pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru konečné vyúčtování poplatků splatných za plavidlo za roční období předchozího kalendářního roku.

EU sdělí toto konečné vyúčtování Madagaskaru a majiteli plavidla do 31. července běžného roku. Madagaskar může na základě dokladů ve lhůtě 30 pracovních dnů po datu odeslání konečné vyúčtování zpochybnit. V případě rozdílných názorů projednají strany záležitost ve smíšeném výboru. Pokud Madagaskar nepředloží námitku ve lhůtě 30 pracovních dnů, je konečné vyúčtování považováno za přijaté.

Je-li konečné vyúčtování vyšší než paušální poplatek zaplacený předem za účelem obdržení oprávnění k rybolovu, majitel plavidla zaplatí zbývající částku Madagaskaru do 30. září běžného roku. Pokud je konečné vyúčtování nižší než paušální poplatek zaplacený předem, zbytková částka není majiteli plavidla vrácena.

KAPITOLA V

VYKLÁDKY A PŘEKLÁDKY

Překládka na moři je zakázána. Veškeré překládací operace v přístavu jsou sledovány za přítomnosti madagaskarských inspektorů rybolovu.

Velitel plavidla EU, které chce provést vykládku nebo překládku, musí oznámit SSL a zároveň přístavnímu orgánu Madagaskaru nejméně 48 hodin před provedením vykládky nebo překládky tyto údaje:

a)

název rybářského plavidla, které musí provést vykládku nebo překládku a jeho registrační číslo v záznamu rybářských plavidel IOTC;

b)

přístav vykládky či překládky;

c)

datum a čas stanovené k vykládce nebo překládce;

d)

množství (vyjádřené v kilogramech živé hmotnosti nebo případně počtem kusů) každého druhu, který má být vyložen nebo přeložen (označeného třímístným písmenným kódem podle FAO).

Provedení překládky podléhá předchozímu povolení ze strany SSL Madagaskaru doručenému veliteli nebo jeho zástupci do 24 hodin po výše uvedeném oznámení. Operace překládky musí být prováděna v madagaskarském přístavu oprávněném k tomuto účelu.

V případě překládky sděluje velitel kromě informací uvedených v bodech a) až d) rovněž název přijímajícího plavidla.

Velitel přijímacího plavidla informuje příslušné madagaskarské orgány (SSL a přístavní orgán) o množství tuňáka a druhů podobných tuňákovi překládaném na jeho plavidlo a do 24 hodin vyplní a předá prohlášení o překládce madagaskarskému SSL a přístavnímu orgánu.

Stanovené rybářské přístavy, ve kterých je na Madagaskaru povoleno provádění překládky, jsou Antsiranana v případě plavidel lovících pomocí košelkových nevodů a Toliary, Ehoala, Toamasina v případě plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru.

Nedodržení těchto ustanovení má za následek uplatnění příslušných sankcí stanovených k tomuto účelu právními předpisy Madagaskaru.

Plavidla EU, která provádějí vykládku v madagaskarském přístavu, usilují o to, aby své vedlejší úlovky dala k dispozici místním zpracovatelským společnostem za místní tržní cenu. Na základě žádosti rybářských společností EU předají regionální ředitelství ministerstva příslušného pro rybolov seznam a kontaktní údaje místních zpracovatelských společností.

Plavidlům EU lovícím tuňáky, která dobrovolně vyloží své úlovky v některém z madagaskarských přístavů, je z částky uvedené v dodatku 2 pro kategorii rybolovu daného plavidla poskytnuta sleva z poplatku ve výši 5 EUR za tunu ulovenou v rybolovné oblasti Madagaskaru.

Dodatečná sleva ve výši 5 EUR je poskytnuta v případě prodeje produktů rybolovu madagaskarským zpracovatelským podnikům.

KAPITOLA VI

DOHLED

1.   Vplutí do oblasti a vyplutí z oblasti

Každé vplutí do rybolovné oblasti Madagaskaru nebo každé vyplutí z této oblasti plavidlem EU, které je držitelem oprávnění k rybolovu, musí být oznámeno Madagaskaru ve lhůtě 3 hodin před vplutím do oblasti či vyplutím z ní.

Když oznamuje loď své vplutí nebo vyplutí, sdělí zejména:

a)

datum, čas a zvolenou polohu přechodu,

b)

množství každého cílového druhu uchovávaného na palubě označeného třímístným písmenným kódem podle FAO a vyjádřeného v kilogramech živé hmotnosti nebo popřípadě počtem kusů;

c)

množství každého druhu vedlejšího úlovku uchovávaného na palubě označeného třímístným písmenným kódem podle FAO a vyjádřeného v kilogramech živé hmotnosti nebo popřípadě počtem kusů.

Oznámení je prováděno přednostně e-mailem nebo, pokud to není možné, faxem, na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo nebo číslo faxu sdělené SSL s použitím formuláře uvedeného v dodatku 8. SSL neprodleně potvrdí přijetí obratem elektronické pošty nebo faxu.

SSL oznámí neprodleně dotyčným plavidlům a EU každou změnu e-mailové adresy, telefonního čísla či zasílací frekvence.

Každé plavidlo, které je přistiženo při rybolovu v madagaskarské rybolovné oblasti, aniž by předem oznámilo svou přítomnost, se považuje za plavidlo, které provozuje rybolov bez oprávnění.

Každá osoba porušující toto ustanovení se vystavuje postihům a sankcím podle madagaskarského zákona o rybolovu.

Vstupní a výstupní hlášení o úlovcích musí být uchovávána na palubě po dobu nejméně jednoho roku od data předání hlášení.

Rybářská plavidla EU bez oprávnění k rybolovu musí být vybavena prohlášením o pokojném průjezdu. Obsah tohoto prohlášení je totožný s obsahem, jenž je výše uveden v tomto bodu.

2.   Spolupráce v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu

S cílem posílit dohled nad rybolovem a boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu by rybářská plavidla EU měla SSL upozorňovat na přítomnost jakýchkoli jiných rybářských plavidel kolem sebe.

3.   Periodické hlášení o úlovcích

Pokud plavidlo EU vyvíjí činnost ve vodách Madagaskaru, velitel plavidla EU s oprávněním k rybolovu musí každé tři dny SSL oznámit úlovky ulovené v rybolovné oblasti Madagaskaru. První hlášení o úlovcích se vydá tři dny po datu vplutí do rybolovné oblasti Madagaskaru.

Během zasílání svých periodických hlášení o úlovcích každé tři dny plavidlo oznamuje zejména tyto údaje:

a)

datum, čas a polohu při hlášení;

b)

množství každého uloveného cílového druhu a uchovávaného na palubě během třídenního období označeného třímístným písmenným kódem podle FAO a vyjádřeného v kilogramech živé hmotnosti nebo popřípadě počtem kusů;

c)

množství každého druhu vedlejšího úlovku uchovávaného na palubě během třídenního období označeného třímístným písmenným kódem podle FAO a vyjádřeného v kilogramech živé hmotnosti nebo popřípadě počtem kusů;

d)

množství každého druhu vedlejšího úlovku vypuštěného zpět do moře během třídenního období označeného třímístným písmenným kódem podle FAO a vyjádřeného v kilogramech živé hmotnosti nebo popřípadě počtem kusů;

e)

úpravu produktů;

f)

u plavidel lovících tuňáky pomocí košelkových nevodů:

počet úspěšných položení sítí u rybolovu využívajícího zařízení FAD (zařízení s uzavíracím mechanismem) od posledního hlášení,

počet úspěšných položení sítí u rybolovu ve volných hejnech od poslední zprávy,

počet neúspěšných položení;

g)

u plavidel lovících tuňáky na dlouhé lovné šňůry:

počet položení od posledního hlášení,

počet háků použitých od minulého hlášení.

Oznámení je prováděno přednostně e-mailem nebo, pokud to není možné, faxem, na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo sdělené ze strany SSL s použitím formuláře uvedeného v dodatku 8. SSL oznámí neprodleně dotyčným plavidlům a EU každou změnu e-mailové adresy, telefonního čísla či zasílací frekvence.

Každé plavidlo, které je přistiženo při rybolovu v rybolovné oblasti Madagaskaru, aniž by každé tři dny předávalo periodické hlášení o úlovcích, se považuje za plavidlo, které provozuje rybolov bez oprávnění. Každá osoba porušující toto ustanovení se vystavuje postihům a sankcím podle madagaskarských právních předpisů o rybolovu.

Periodická hlášení o úlovcích musí být uchovávána na palubě po dobu nejméně jednoho roku od data předání hlášení.

4.   Inspekce na moři

Inspekci na moři v oblasti Madagaskaru u plavidel EU, která jsou držiteli oprávnění k rybolovu, provádějí inspektoři z Madagaskaru, kteří jsou jednoznačně identifikovatelní jako osoby pověřené kontrolou rybolovu.

Než vstoupí oprávnění inspektoři na palubu, informují na VKV kanálu 16 plavidlo EU o svém rozhodnutí provést inspekci. Inspekci provádějí inspektoři rybolovu, kteří musí prokázat svou totožnost, kvalifikaci a úřední pověření inspektora, než inspekci provedou.

Oprávnění inspektoři zůstanou na palubě plavidla EU pouze po dobu nezbytnou k provedení úkolů spojených s inspekcí. Provedou inspekci tak, aby minimalizovali dopad na plavidlo, jeho rybolovnou činnost a náklad.

Na konci každé inspekce sepíšou oprávnění inspektoři inspekční zprávu. Velitel plavidla EU má právo připojit do této inspekční zprávy své připomínky. Inspekční zprávu podepisuje inspektor, který ji vyhotovuje, a velitel plavidla EU.

Oprávnění inspektoři předají jednu kopii inspekční zprávy veliteli plavidla EU před opuštěním plavidla. V případě porušení předpisů je kopie oznámení o porušení předpisů předána rovněž EU, jak stanoví kapitola VIII.

5.   Inspekce v přístavu v případě vykládky a překládky

Inspekci plavidel EU, která vykládají nebo překládají svůj úlovek, provádějí v madagaskarských přístavech madagaskarští inspektoři, kteří jsou jednoznačně identifikovatelní jako osoby pověřené kontrolou rybolovu.

Inspektoři musí před provedením inspekce prokázat svou totožnost, kvalifikaci a úřední pověření inspektora. Madagaskarští inspektoři zůstanou na palubě plavidla EU pouze po dobu nezbytnou k provedení úkolů spojených s inspekcí a provedou inspekci tak, aby minimalizovali dopad na plavidlo, na provádění vykládky nebo překládky a na náklad.

Na konci každé inspekce sepíšou madagaskarští inspektoři inspekční zprávu. Velitel plavidla EU má právo připojit do této inspekční zprávy své připomínky. Inspekční zprávu podepisuje inspektor, který ji vyhotovuje, a velitel plavidla EU.

Madagaskarští inspektoři předají na konci inspekce jednu kopii inspekční zprávy veliteli plavidla EU.

V případě porušení předpisů je kopie oznámení o porušení předpisů předána rovněž EU, jak stanoví kapitola VIII.

KAPITOLA VII

SYSTÉM SATELITNÍHO SLEDOVÁNÍ PLAVIDEL (VMS)

1.   Hlášení polohy plavidel – systém VMS

Plavidla EU, jež jsou držiteli oprávnění k rybolovu, musí být vybavena systémem satelitního sledování plavidel (Vessel Monitoring System - VMS), který zajišťuje každou hodinu automatické a nepřetržité hlášení polohy do kontrolního střediska rybolovu (střediska sledování lovišť – SSL) jejich státu vlajky.

Každé hlášení polohy musí obsahovat:

a)

označení plavidla;

b)

naposledy určenou zeměpisnou polohu plavidla (zeměpisnou délku a šířku) se zaměřovací odchylkou nižší než 500 metrů a intervalem spolehlivosti 99 %;

c)

datum a čas, kdy byla tato poloha zaznamenána;

d)

rychlost a kurz plavidla.

Každé hlášení o poloze musí být podáno ve formátu, který se nachází v dodatku 9.

První poloha zaznamenaná po vplutí do madagaskarské oblasti se označí kódem „ENT“. Všechny následné polohy se označí kódem „POS“, s výjimkou první polohy zaznamenané po vyplutí z madagaskarské oblasti, jež se označí kódem „EXI“. SSL vlajkového státu zajišťuje automatické zpracování a popřípadě elektronické předávání hlášení polohy. Hlášení polohy se zaznamenávají zabezpečeným způsobem a jsou uložena po dobu tří let.

2.   Hlášení polohy plavidlem v případě poruchy systému VMS

Velitel musí zajistit, aby byl systém VMS na jeho plavidle stále plně funkční a aby hlášení o poloze byla správně předávána SSL státu vlajky.

Plavidla EU s vadným systémem VMS nejsou oprávněna vplouvat do rybolovné oblasti Madagaskaru.

Je-li plavidlo v rybolovné oblasti Madagaskaru již činné, je v případě poruchy systém VMS plavidla co nejdříve opraven nebo nahrazen, a to nejpozději ve lhůtě patnácti dnů. Po této lhůtě již plavidlo není oprávněno k rybolovu v madagaskarské oblasti.

Plavidla provádějící rybolov v madagaskarské oblasti s vadným systémem VMS, musí předávat svá hlášení polohy e-mailem nebo faxem středisku SSL státu vlajky a SSL Madagaskaru alespoň každých šest hodin a musí poskytovat všechny povinné informace.

3.   Zabezpečené předávání hlášení polohy Madagaskaru

SSL státu vlajky předává automaticky hlášení o poloze dotyčných plavidel středisku SSL Madagaskaru. SSL státu vlajky a Madagaskaru si vymění své kontaktní e-mailové adresy a o jakýchkoli jejich změnách se budou neprodleně informovat.

Předávání hlášení polohy mezi SSL státu vlajky a Madagaskaru se provádí elektronicky zabezpečeným komunikačním systémem.

SSL Madagaskaru informuje ihned SSL státu vlajky a EU o každém přerušení přijímání následných hlášení o poloze plavidla, které má oprávnění k rybolovu v případě, že dotyčné plavidlo neoznámilo své vyplutí z oblasti.

4.   Nefunkčnost komunikačního systému

Madagaskar zajistí kompatibilitu svého elektronického zařízení se zařízením SSL státu vlajky a informuje EU ihned o každé nefunkčnosti při předávání a přijímání hlášení polohy pro účely jejího technického řešení v co nejkratší lhůtě. Každý eventuální spor je postoupen smíšenému výboru.

Velitel se považuje za odpovědného za každou prokázanou manipulaci se systémem VMS plavidla, která má za cíl narušit jeho funkčnost nebo falšovat hlášení polohy. Každé protiprávní jednání podléhá sankcím, které jsou stanoveny platnými madagaskarskými právními předpisy.

5.   Změna četnosti hlášení polohy

Na základě písemně doložených důkazů prokazujících protiprávní jednání může SSL Madagaskaru požádat SSL státu vlajky, přičemž zároveň zašle také kopii EU, aby zkrátilo interval zasílání hlášení polohy plavidla na interval třiceti minut v dané době určené k vyšetřování. Tyto písemně doložené důkazy musí být SSL Madagaskaru předány středisku SSL státu vlajky a EU. SSL státu vlajky začne ihned SSL Madagaskaru zasílat hlášení polohy podle nové četnosti.

SSL Madagaskaru poté okamžitě oznámí kontrolnímu středisku státu vlajky a Evropské komisi ukončení inspekce.

Na konci stanovené vyšetřovací doby informuje SSL Madagaskaru SSL státu vlajky a EU o případném sledování.

KAPITOLA VIII

PORUŠENÍ PŘEDPISŮ

Nedodržení kteréhokoli z pravidel a ustanovení protokolu, opatření pro řízení a uchování živých zdrojů nebo madagaskarských právních předpisů v oblasti rybolovu může být potrestáno pokutou, pozastavením, zrušením nebo neobnovením oprávnění pro rybářské plavidlo.

1.   Postup v případě protiprávního jednání

Každé protiprávní jednání v rybolovné oblasti Madagaskaru, jehož se dopustilo plavidlo EU, jež je držitelem oprávnění k rybolovu v souladu s ustanoveními této přílohy, musí být uvedeno v inspekční zprávě.

V případě inspekce na palubě není tím, že velitel podepíše inspekční zprávu, dotčeno právo obhajoby majitele plavidla v souvislosti se zjištěným protiprávním jednáním. V případě, že velitel odmítne podepsat inspekční zprávu, napíše do inspekční zprávy důvody tohoto odmítnutí s poznámkou „odmítám podepsat“.

V případě protiprávního jednání spáchaného v rybolovné oblasti Madagaskaru plavidlem EU, jež je držitelem oprávnění k rybolovu, se oznámení o popsaném porušení a s ním spojených sankcích uvalených na velitele nebo rybářskou společnost zašle přímo majitelům lodi postupem stanoveným v madagaskarských právních předpisech pro oblast rybolovu. Kopie oznámení musí být zaslána státu vlajky plavidla a EU do 72 hodin.

2.   Zadržení plavidla

V souladu s platnými madagaskarskými právními předpisy může být v případě zjištěného protiprávního jednání každé protiprávně jednající plavidlo EU přinuceno pozastavit svou rybolovnou činnost, a pokud je plavidlo na moři, vrátit se do madagaskarského přístavu.

Madagaskar elektronicky oznámí EU ve lhůtě 24 hodin každé zadržení plavidla EU, které je držitelem oprávnění k rybolovu. V oznámení se uvedou důvody zadržení a/nebo zabavení plavidla.

Předtím než bude přijato jakékoli opatření vůči plavidlu, veliteli, posádce nebo nákladu, s výjimkou opatření určených k zajištění důkazů, uspořádá SSL Madagaskaru na žádost EU informační schůzku ve lhůtě jednoho pracovního dne po oznámení o zadržení plavidla, aby objasnilo skutečnosti, které vedly k zadržení plavidla, a podrobně popsalo eventuální následné události. Této informační schůzky se účastní zástupce státu vlajky a majitel plavidla.

3.   Sankce za protiprávní jednání – smírné narovnání

Sankce za protiprávní jednání určí Madagaskar podle ustanovení platných vnitrostátních právních předpisů.

Za účelem smírného vyřešení záležitosti se provede mezi madagaskarskými orgány a plavidlem EU před zahájením právních postupů smírné narovnání. Tohoto smírného narovnání se může zúčastnit zástupce státu vlajky plavidla. Smírné narovnání se ukončí nejpozději 72 hodin po oznámení o zadržení plavidla.

4.   Soudní řízení - bankovní záruka

Jestliže věc nelze vyřešit výše uvedeným smírným narovnáním a protiprávní jednání je řešeno před příslušným soudem, majitel plavidla, které se dopustilo protiprávního jednání, složí bankovní záruku u Státní pokladny Madagaskaru, jejíž částka stanovená Madagaskarem pokryje náklady spojené se zadržením plavidla, odhadnutou výši pokuty a případné vyrovnání. Bankovní záruku nelze vrátit před ukončením soudního řízení.

Bankovní záruka je uvolněna a vrácena majiteli plavidla ihned po vynesení rozsudku:

a)

celá, pokud není rozhodnuto o žádné sankci;

b)

ve výši zbývajícího zůstatku, pokud sankce vede k pokutě nižší, než je částka bankovní záruky.

Madagaskar informuje EU o výsledcích soudního řízení ve lhůtě 8 dnů po vynesení rozsudku.

5.   Propuštění plavidla a posádky

Plavidlo a jeho posádka jsou oprávněny opustit přístav po vypořádání sankce ze smírného narovnání nebo po složení bankovní záruky u Státní pokladny Madagaskaru. Plavidlo je propuštěno a posádce je umožněno opustit přístav:

a)

jakmile jsou splněny závazky vyplývající ze smírného narovnání

b)

nebo jakmile je složena výše uvedená bankovní záruka a je přijata ministerstvem příslušným pro rybolov v očekávání ukončení soudního řízení.

KAPITOLA IX

NAJÍMÁNÍ NÁMOŘNÍKŮ

1.   Počet námořníků k najímání

Majitelé plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí a plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru se zavazují zaměstnat státní příslušníky ze zemí AKT za těchto podmínek a omezení:

a)

pokud jde o loďstvo plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí, nejméně 20 % námořníků najatých během rybářského hospodářského roku pro lov tuňáků v rybolovné oblasti třetí země bude původem ze zemí AKT,

b)

pokud jde o loďstvo plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru, nejméně 20 % námořníků najatých během rybářského hospodářského roku v rybolovné oblasti třetí země bude původem ze zemí AKT.

Majitelé plavidel se budou snažit najímat další námořníky madagaskarského původu.

2.   Smlouvy námořníků

Prohlášení Mezinárodní organizace práce o zásadách a základních právech při práci se plně vztahuje na námořníky najaté na plavidla EU. Zejména se to týká svobody sdružování, faktického uznávání práva na kolektivní vyjednávání pracovníků a odstranění diskriminace v zaměstnání a povolání.

Pracovní smlouvy námořníků ze zemí AKT, jejichž kopie je předána signatářům těchto smluv, se sepisují mezi zástupcem (zástupci) majitelů plavidel a námořníky a/nebo jejich odbory nebo jejich zástupci. Tyto smlouvy námořníkům zajistí výhody režimu sociálního zabezpečení, který se na ně vztahuje, včetně životního, zdravotního a úrazového pojištění.

3.   Plat námořníků

Plat námořníků ze států AKT hradí majitelé plavidel. Stanoví se na základě společné dohody mezi majiteli plavidel nebo jejich zástupci a námořníky a/nebo jejich odbory nebo jejich zástupci. Platové podmínky námořníků ze zemí AKT nesmí být horší než podmínky pro posádky z jejich zemí a v žádném případě horší, než stanoví normy MOP.

4.   Povinnosti námořníků

Každý námořník najatý plavidly EU se den před navrhovaným datem nalodění dostaví k veliteli určeného plavidla. Pokud se námořník v den a hodině stanovené k nalodění nedostaví, je majitel plavidla automaticky zproštěn závazku tohoto námořníka najmout.

KAPITOLA X

POZOROVATELÉ

1.   Pozorování rybolovných činností

Obě strany uznávají význam dodržování závazků plynoucích z usnesení Komise pro tuňáky Indického oceánu, pokud jde o program vědeckého pozorování.

Za účelem dodržení závazků se v souvislosti s pozorovateli uplatňují následující ustanovení s výjimkou případů prostorového omezení vzhledem k bezpečnostním požadavkům.

Plavidla oprávněná k rybolovu v madagaskarských vodách podle dohody o partnerství v odvětví rybolovu přijmou na palubu pozorovatele sledující dodržování závazků, určené madagaskarskými orgány za níže uvedených podmínek.

Rybářská plavidla EU berou na žádost madagaskarských orgánů na palubu pozorovatele s cílem zkontrolovat 10 % plavidel s oprávněním k rybolovu. Plavidla o prostornosti nižší než 100 GT se však tomuto opatření nemusí podrobovat.

2.   Určená plavidla a pozorovatelé

Madagaskarské orgány vypracují seznam plavidel určených k nalodění pozorovatele. Tento seznam se aktualizuje. Bezprostředně po vypracování je předán Evropské komisi.

Madagaskarské orgány sdělí majitelům dotyčných plavidel jméno pozorovatele určeného k nalodění na jejich plavidlo nejméně patnáct dní před datem jeho plánovaného nalodění.

Doba přítomnosti pozorovatelů na palubě plavidla nesmí přesáhnout dobu nutnou k provedení jejich úkolů.

3.   Odměna pozorovatele

Náklady na příjezd a odjezd pozorovatele mimo Madagaskar jdou na vrub majitele plavidla. Odměna a příspěvky na sociální zabezpečení pozorovatele hradí orgány Madagaskaru.

Za každé plavidlo, které nalodí pozorovatele, se po majiteli požaduje, aby přispěl 20 EUR za každý den, kdy je pozorovatel na palubě. Tato částka je směřována do programu pro pozorovatele, jenž spravuje SSL.

4.   Podmínky nalodění

Podmínky nalodění pozorovatele, zejména doba jeho přítomnosti na palubě, jsou stanoveny společnou dohodou mezi majitelem plavidla nebo jeho zástupcem a Madagaskarem.

S pozorovatelem se na palubě jedná jako s lodním důstojníkem. Avšak při přijetí pozorovatele na palubu se přihlíží k technickému zázemí plavidla.

Náklady na ubytování a stravu pozorovatele na palubě plavidla hradí majitel plavidla.

Velitel přijme veškerá opatření vyplývající z jeho odpovědnosti, aby pozorovateli zajistil fyzickou bezpečnost a ochranu před morální újmou.

Pozorovatelům je poskytnut přístup ke všem zařízením potřebným k plnění jejich povinností. Mají přístup ke komunikačním zařízením a dokladům na palubě a k dokladům souvisejícím s rybolovnými činnostmi plavidla, zejména k lodnímu deníku rybolovu, deníku mrazení a lodnímu deníku, jakož i do částí plavidla, které jsou přímo spojené s jejich úkoly.

5.   Nalodění a vylodění pozorovatele

Pozorovatel je naloděn v přístavu zvoleném majitelem plavidla.

Majitel plavidla nebo jeho zástupce sdělí Madagaskaru deset dnů před naloděním datum, čas a přístav nalodění pozorovatele. Pokud je pozorovatel naloděn v zahraničí, nese náklady na přepravu pozorovatele do přístavu nalodění majitel plavidla.

Pokud se pozorovatel nedostaví k nalodění do dvanácti hodin od stanoveného data a času, je majitel plavidla automaticky zproštěn povinnosti nalodit tohoto pozorovatele.

Může opustit přístav a zahájit rybolovné činnosti.

V případě, že pozorovatel není vyloděn v madagaskarském přístavu, nese majitel náklady na ubytování a stravu po dobu, kdy pozorovatel čeká na letadlo, které ho dopraví do vlasti.

V případě, že plavidlo není v dohodnuté době v předem stanoveném přístavu, aby nalodilo pozorovatele, je majitel plavidla povinen uhradit náklady spojené s čekáním pozorovatele v přístavu (ubytování, strava).

V případě, že tam plavidlo není, aniž by předem informovalo SSL, může Madagaskar pozastavit dotyčnému plavidlu oprávnění k rybolovu.

6.   Povinnosti pozorovatele

Po celou dobu své přítomnosti na palubě pozorovatelé:

a)

přijmou veškerá vhodná opatření k tomu, aby nerušili nebo neomezovali rybolovné činnosti;

b)

berou ohled na materiál a zařízení na palubě;

c)

respektují důvěrný charakter všech dokumentů, které k plavidlu náleží.

Pozorovatelé sdělují svá pozorování rádiem, faxem nebo e-mailem nejméně jednou za týden, pokud plavidlo provádí rybolovné činnosti v rybolovné oblasti Madagaskaru, včetně objemu hlavních a vedlejších úlovků na palubě a jakýchkoli dalších povinností vyžadovaných orgánem.

7.   Zpráva pozorovatele

Před opuštěním plavidla pozorovatel předloží zprávu o svých pozorováních veliteli plavidla. Velitel plavidla má právo připojit do zprávy pozorovatele své připomínky. Zprávu podepisuje pozorovatel a velitel. Velitel obdrží jednu kopii zprávy pozorovatele.

Pozorovatel předá svou zprávu Madagaskaru, který zašle jednu kopii EU ve lhůtě patnácti pracovních dnů po vylodění pozorovatele.

SEZNAM DODATKŮ:

Dodatek 1

Formulář žádosti o vydání licence

Dodatek 2

Technická dokumentace

Dodatek 3

Souřadnice (zeměpisná šířka a délka) rybolovné oblasti Madagaskaru

Dodatek 4

Mapa rybolovné oblasti Madagaskaru

Dodatek 5

Zeměpisné souřadnice a mapa rybolovné oblasti, do níž je zapovězeno vplouvat plavidlům pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru

Dodatek 6

Deník rybolovu – Formulář hlášení o úlovcích v případě plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí

Dodatek 7

Deník rybolovu – Formulář hlášení o úlovcích v případě plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru

Dodatek 8

Formulář pro hlášení o vplutí do rybolovné oblasti a o vyplutí z ní

Dodatek 9

Formát hlášení polohy VMS

Dodatek 1

Formulář žádosti o vydání licence

MINISTERSTVO PŘÍSLUŠNÉ PRO RYBOLOV NA MADAGASKARU

ŽÁDOST O LICENCI PRO ZAHRANIČNÍ PLAVIDLA PRO PRŮMYSLOVÝ RYBOLOV

1.

Jméno majitele plavidla: …

2.

Adresa majitele plavidla: …

3.

Jméno zástupce nebo místního zástupce majitele plavidla: …

4.

Adresa zástupce nebo místního zástupce majitele plavidla: …

5.

Jméno velitele plavidla: …

6.

Název plavidla: …

7.

Registrační číslo: …

8.

Číslo faxu: …

9.

Adresa elektronické pošty (e-mail): …

10.

Radiový volací signál: …

11.

Datum a místo konstrukce: …

12.

Státní příslušnost vlajky: …

13.

Přístav registrace: …

14.

Přístav vystrojení: …

15.

Délka: …

16.

Šířka: …

17.

Hrubá prostornost: …

18.

Objem skladovacího prostoru: …

19.

Objem chladírenských a mrazírenských zařízení: …

20.

Typ a výkon motoru: …

21.

Lovná zařízení: …

22.

Počet námořníků: …

23.

Komunikační systém: …

24.

Volací značka: …

25.

Poznávací znamení: …

26.

Zamýšlené rybolovné činnosti: …

27.

Místo vykládky: …

28.

Oblasti rybolovu: …

29.

Cílené druhy: …

30.

Doba platnosti: …

31.

Zvláštní podmínky: …

Stanovisko generálního ředitelství pro rybolov a akvakulturu: …

Připomínky ministerstva pro rybolov: …

Dodatek 2

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Rybolovná oblast

Dále než 20 námořních mil od základní linie. Oblast uvedená v dodatcích 3 a 4.

Je třeba dodržovat ochranné pásmo 3 námořních mil kolem vnitrostátních zařízení s uzavíracím mechanismem.

V oblastech Banc de Leven a Banc de Castor, jejichž souřadnice jsou uvedeny v dodatku 5, jsou zakázány rybolovné činnosti plavidel pro povrchový rybolov, na něž se vztahuje tento protokol.

Povolená rybolovná zařízení:

Nevod

Dlouhé lovné šňůry vlečené po povrchu

Vedlejší úlovky:

Dodržování doporučení IOTC

Poplatky majitelů plavidel/ekvivalent úlovků:

Poplatek majitelů plavidel za tunu úlovků

35 EUR/t

Náklady na roční zálohy majitelů plavidel:

4 900 EUR za 140 tun ulovených plavidlem lovícím tuňáky vlečnou sítí

3 675 EUR za 105 tun ulovených plavidlem pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru o prostornosti vyšší než 100 GT

1 750 EUR za 50 tun ulovených plavidlem pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru o prostornosti nejvýše 100 GT

Počet plavidel, která mají oprávnění k rybolovu

40 plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí

34 plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru > 100 GT

22 plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru </ = 100 GT

Ostatní

Poplatek za podpůrné plavidlo: 2 500 EUR za plavidlo

Námořníci:

pokud jde o loďstvo plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí, nejméně 20 % námořníků najatých během rybářského hospodářského roku pro lov tuňáků v rybolovné oblasti třetí země bude původem ze zemí AKT,

pokud jde o loďstvo plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru, nejméně 20 % námořníků najatých během rybářského hospodářského roku v rybolovné oblasti třetích zemích bude původem ze zemí AKT.

Majitelé plavidel se budou snažit najímat další námořníky madagaskarského původu.

Pozorovatelé:

Rybářská plavidla EU berou na žádost madagaskarských orgánů na palubu pozorovatele s cílem zkontrolovat 10 % plavidel s oprávněním k rybolovu. Plavidla o prostornosti nižší než 100 GT se však tomuto opatření nemusí podrobovat.

Za každé plavidlo, které nalodí pozorovatele, se po majiteli požaduje, aby přispěl 20 EUR za každý den, kdy je pozorovatel na palubě. Tato částka je směřována do programu pro pozorovatele, jenž spravuje SSL.

Dodatek 3

SOUŘADNICE (ZEMĚPISNÁ ŠÍŘKA A DÉLKA) RYBOLOVNÉ OBLASTI MADAGASKARU

Coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche (ZP) de Madagascar

(voir aussi carte géographique annexée en appendice 4)

 

Coordonnées en deg. déc.

Coordonnées en deg. mm

Réf

X

Y

X

Y

A

49,40

– 10,3

49°24′E

10°18′S

B

51

– 11,8

51°0′E

11°48′S

C

53,3

– 12,7

53°18′E

12°42′S

D

52,2

– 16,3

52°12′E

16°18′S

E

52,8

– 18,8

52°48′E

18°48′S

F

52

– 20,4

52°0′E

20°24′S

G

51,8

– 21,9

51°48′E

21°54′S

H

50,4

– 26,2

50°24′E

26°12′S

I

48,3

– 28,2

48°18′E

28°12′S

J

45,4

– 28,7

45°24′E

28°42′S

K

41,9

– 27,8

41°54′E

27°48′S

L

40,6

– 26

40°36′E

26°0′S

M

41,8

– 24,3

41°48′E

24°18′S

N

41,6

– 20,8

41°36′E

20°48′S

O

41,4

– 19,3

41°24′E

19°18′S

P

43,2

– 17,8

43°12′E

17°48′S

Q

43,4

– 16,9

43°24′E

16°54′S

R

42,55

– 15,6

42°33′E

15°36′S

S

43,15

– 14,35

43°9′E

14°21′S

T

45

– 14,5

45°0′E

14°30′S

U

46,8

– 13,4

46°48′E

13°24′S

V

48,4

– 11,2

48°24′E

11°12′S


VYMEZENÍ OBLASTI, DO NÍŽ JE ZAPOVĚZENO VPLOUVAT

(ve stupních a minutách)

Bod

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

1

12°18.44 j.š.

47°35.63 v.d.

2

11°56.64 j.š.

47°51.38 v.d.

3

11°53 j.š.

48°00 v.d.

4

12°18 j.š.

48°14 v.d.

5

12°30 j.š.

48°05 v.d.

6

12°32 j.š.

47°58 v.d.

7

12°56 j.š.

47°47 v.d.

8

13°01j.š.

47°31 v.d.

9

12°53 j.š.

47°26 v.d.

Dodatek 4

Image

Dodatek 5

Zeměpisné souřadnice a mapa rybolovné oblasti, do níž je zapovězeno vplouvat plavidlům pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru

Bod

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

1

12°18.44 j.š.

47°35.63 v.d.

2

11°56.64 j.š.

47°51.38 v.d.

3

11°53 j.š.

48°00 v.d.

4

12°18 j.š.

48°14 v.d.

5

12°30 j.š.

48°05 v.d.

6

12°32 j.š.

47°58 v.d.

7

12°56 j.š.

47°47 v.d.

8

13°01 j.š.

47°31 v.d.

9

12°53 j.š.

47°26 v.d.

Dodatek 6

Deník rybolovu – Formulář hlášení o úlovcích v případě plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí

Statement of catch form for tuna seiners / Fiche de déclaration de captures pour thoniers senneurs

DÉPART / SALIDA / DEPARTURE

ARRIVÉE / LLEGADA / ARRIVAL

NAVIRE / BARCO / VESSEL

PATRON / PATRON / MASTER

FEUILLE

PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH

PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH

 

 

HOJA / SHEET No


DATE

FECHA

DATE

POSITION (chaque calée ou midi)

POSICION (cada lance o mediadia)

POSITION (each set or midday)

CALÉE

LANCE

SET

CAPTURE ESTIMÉE

ESTIMACION DE LA CAPTURA

ESTIMATED CATCH

ASSOCIATION

ASSOCIACION

ASSOCIATION

COMMENTAIRES

OBSERVATIONES

COMMENTS

 

COURANT

CORRIENTE

CURRENT

 

 

 

 

 

 

1

ALBACORE

RABIL

YELLOWFIN

2

LISTAO

LISTADO

SKIPJACK

3

PATUDO

PATUDO

BIGEYE

AUTRE ESPÈCE préciser le/les nom(s)

OTRA ESPECIE dar el/los nombre(s)

OTHER SPECIES give name(s)

REJETS préciser le/les nom(s)

DESCARTES dar el/los nombre(s)

DISCARDS give name(s)

 

 

 

 

 

 

Route/Recherche, problèmes divers, type d'épave (naturelle/artificielle, balisée, bateau), prise accessoire, taille du banc, autres associations, …

Ruta/Busca, problemas varios, tipo de objeto (natural/artificial, con baliza, barco), captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, …

Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural/artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other associations, …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une calée par ligne / Uno lance cada línea / One set by line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNATURE DATE

Dodatek 7

Deník rybolovu – Formulář hlášení o úlovcích v případě plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru

Image

Dodatek 8

Formulář pro hlášení o vplutí do rybolovné oblasti a o vyplutí z ní

FORMÁT HLÁŠENÍ

1.   FORMÁT HLÁŠENÍ O VPLUTÍ (BĚHEM 3 HODIN PŘED VPLUTÍM)

PŘÍJEMCE: SSL MADAGASKAR

KÓD AKCE: VPLUTÍ

NÁZEV PLAVIDLA: …

MEZINÁRODNÍ RÁDIOVÁ VOLACÍ ZNAČKA: …

STÁT VLAJKY: …

TYP PLAVIDLA: …

ČÍSLO LICENCE: …

PoLOHA při vPLUTÍ: …

DATUM A HODINA (UTC) VPLUTÍ: …

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ RYB NA PALUBĚ V KG: …

YFT (Tuňák žlutoploutvý/ Yellowfin tuna/ Thunnus albacares) v KG: …

SKJ (Tuňák pruhovaný/ Skipjack/ Katsuwonus pelamis) v KG: …

BET (Tuňák velkooký/ Bigeye tuna/ Thunnus obesus) v KG: …

ALB (Tuňák křídlatý/ Albacore tuna/ Thunnus alalunga) v KG: …

OSTATNÍ (UPŘESNIT) v KG: …

2.   FORMÁT HLÁŠENÍ O VYPLUTÍ (BĚHEM 3 HODIN PŘED VYPLUTÍM)

PŘÍJEMCE: SSL MADAGASKAR

KÓD AKCE: VYPLUTÍ

NÁZEV PLAVIDLA: …

MEZINÁRODNÍ RÁDIOVÁ VOLACÍ ZNAČKA: …

STÁT VLAJKY: …

TYP PLAVIDLA: …

ČÍSLO LICENCE: …

POLOHA PŘI VYPLUTÍ: …

DATUM A HODINA (UTC) VYPLUTÍ: …

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ RYB NA PALUBĚ V KG: …

YFT (Tuňák žlutoploutvý/ Yellowfin tuna/ Thunnus albacares) v KG: …

SKJ (Tuňák pruhovaný/ Skipjack/ Katsuwonus pelamis) v KG: …

BET (Tuňák velkooký/ Bigeye tuna/ Thunnus obesus) v KG: …

ALB (Tuňák křídlatý/ Albacore tuna/ Thunnus alalunga) v KG: …

OSTATNÍ (UPŘESNIT) v KG: …

3.   FORMÁT HLÁŠENÍ TÝDENNÍHO ÚLOVKU (KAŽDÉ TŘI DNY PO DOBU, KDY PLAVIDLO PROVOZUJE ČINNOST VE VODÁCH MADAGASKARU)

PŘÍJEMCE: SSL MADAGASKAR

KÓD AKCE: ČINNOST

NÁZEV PLAVIDLA: …

MEZINÁRODNÍ RÁDIOVÁ VOLACÍ ZNAČKA: …

STÁT VLAJKY: …

TYP PLAVIDLA: …

ČÍSLO LICENCE: …

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ RYB NA PALUBĚ V KG: …

YFT (Tuňák žlutoploutvý/ Yellowfin tuna/ Thunnus albacares) v KG: …

SKJ (Tuňák pruhovaný/ Skipjack/ Katsuwonus pelamis) v KG: …

BET (Tuňák velkooký/ Bigeye tuna/ Thunnus obesus) v KG: …

ALB (Tuňák křídlatý/ Albacore tuna/ Thunnus alalunga) v KG: …

OSTATNÍ (UPŘESNIT) v KG: …

POČET VÝLOVŮ OD POSLEDNÍHO HLÁŠENÍ: …

Všechna hlášení se odesílají příslušnému orgánu na níže uvedené faxové číslo nebo adresu elektronické pošty:

Fax: +261 202249014

E-mail: csp-mprh@blueline.mg

Centre de Surveillance des Pêches de Madagascar, B.P.60 114 Antananarivo

Dodatek 9

Formát hlášení polohy VMS

PODÁVÁNÍ HLÁŠENÍ VMS MADAGASKARU HLÁŠENÍ O POLOZE

Datový údaj

Kód

Povinné/nepovinné

Údaje

Začátek záznamu

SR

P

Systémový údaj – uvádí začátek záznamu

Příjemce

AD

P

Údaj týkající se hlášení – příjemce. Kód země ISO Alfa 3

Odesílatel

FR

P

Údaj týkající se hlášení – odesílatel. Kód země ISO Alfa 3

Stát vlajky

FS

N

 

Druh hlášení

TM

P

Údaj týkající se hlášení – druh hlášení „POS“

Rádiová volací značka:

RC

P

Údaj o plavidle – mezinárodní rádiová volací značka plavidla

Interní referenční číslo smluvní strany

IR

N

Údaj o plavidle – jedinečné číslo smluvní strany (kód státu vlajky ISO–3, za nímž následuje číslo)

Externí registrační číslo

XR

P

Údaj o plavidle – číslo na boku plavidla

Zeměpisná šířka

LA

P

Údaj o poloze – poloha ve stupních a minutách S/J SSMM (WGS - 84)

Zeměpisná délka

LO

P

Údaj o poloze – poloha plavidla ve stupních a minutách V/Z SSSMM (WGS84)

Kurz

CO

P

Kurz plavidla na stupnici 360°

Rychlost

SP

P

Rychlost plavidla v desítkách uzlů

Datum

DA

P

Údaj o poloze plavidla – datum záznamu o poloze UTC (RRRRMMDD)

Hodina

TI

P

Údaj o poloze – čas záznamu o poloze UTC (HHMM)

Konec záznamu

ER

P

Systémový údaj – uvádí konec záznamu

Soubor znaků: ISO 8859.1

Přenos údajů má tuto strukturu:

dvě šikmá lomítka (//) a kód označující začátek přenosu,

jedno šikmé lomítko (/) od sebe odděluje kód a datový údaj.

Nepovinné údaje musí být vloženy mezi začátkem a koncem záznamu.


31.12.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 361/43


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 18. prosince 2012

o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu na období dvou let

(2012/827/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 43 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této Smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 30. listopadu 2006 přijala Rada nařízení (ES) č. 1801/2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (1) (dále jen „dohoda o partnerství“).

(2)

Rada zmocnila Komisi ke sjednání nového protokolu (dále jen „nový protokol“), kterým se plavidlům EU udělují rybolovná práva ve vodách spadajících pod svrchovanost nebo jurisdikci Mauritánie ve věcech rybolovu. V závěru jednání byl dne 26. července 2012 parafován nový protokol.

(3)

Platnost stávajícího protokolu k dohodě o partnerství skončila dne 31. července 2012.

(4)

Aby byla zaručena kontinuita rybolovných činností plavidel EU, stanoví nový protokol možnost, aby jej obě strany prováděly prozatímně ode dne jeho podpisu do dokončení postupů nezbytných k jeho uzavření.

(5)

Nový protokol by měl být podepsán,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu na období dvou let (dále jen „protokol“), jménem Unie se schvaluje s výhradou jeho uzavření.

Znění protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat protokol jménem Unie

Článek 3

Protokol je v souladu se svým článkem 9 prováděn prozatímně ode dne svého podpisu do dokončení postupů nezbytných pro jeho uzavření.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 18. prosince 2012.

Za Radu

předseda

S. ALETRARIS


(1)  Úř. věst. L 343, 8.12.2006, s. 1.


PROTOKOL,

Kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody mezi evropskou unií a mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu na období dvou let

Článek 1

Doba použitelnosti a rybolovná práva

1.   Ode dne prozatímního provádění protokolu a na období dvou let jsou rybolovná práva udělená podle článků 5 a 6 dohody stanovena v tabulce připojené k tomuto protokolu.

2.   Přístup k rybolovným zdrojům v rybolovných oblastech Mauritánie se povoluje zahraničním loďstvům v případě přebytku, jak jej definuje článek 62 Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu (1), a po zohlednění provozní kapacity vnitrostátního mauritánského loďstva.

3.   Mauritánská vláda stanoví v souladu s mauritánskými právními předpisy v návaznosti na stanovisko orgánu odpovědného za oceánografický výzkum v Mauritánii a příslušných regionálních rybolovných organizací pro každý druh rybolovu cíle, jichž se má dosáhnout v oblasti udržitelného rozvoje a řízení, jakož i přípustný objem úlovků.

4.   Tento protokol zaručuje prioritní přístup loďstva Evropské unie k dostupnému přebytku v rybolovných oblastech Mauritánie. Rybolovná práva udělená loďstvům Evropské unie, která jsou stanovena v příloze 1 tohoto protokolu, pocházejí z dostupného přebytku a mají přednost před rybolovnými právy udělenými ostatním zahraničním loďtsvům, kterým je v rybolovných oblastech Mauritánie povolen rybolov.

5.   Veškerá technická opatření v oblasti zachování, rozvoje a řízení zdrojů, jakož i finanční ujednání, poplatky a další práva vztahující se k vydávání oprávnění k rybolovu, které jsou upřesněny pro každý druh rybolovu v příloze 1 tohoto protokolu, se použijí na všechna zahraniční průmyslová loďstva působící v rybolovných oblastech Mauritánie za technických podmínek podobných těm, která se uplatní na loďstva Evropské unie.

6.   Podle článku 6 dohody mohou plavidla plující pod vlajkou členského státu Evropské unie provozovat rybolovné činnosti v rybolovných oblastech Mauritánie pouze v případě, že mají oprávnění k rybolovu vydané v rámci tohoto protokolu a podle pravidel uvedených v příloze I k tomuto protokolu.

Článek 2

Finanční příspěvek – platební podmínky

1.   Finanční příspěvek za přístup plavidel Evropské unie do rybolovných oblastí Mauritánie podle článku 7 dohody je stanoven na šedesát sedm (67) milionů EUR za rok.

2.   Kromě toho je stanovena finanční podpora ve výši tří (3) milionů EUR za rok na provádění vnitrostátní politiky odpovědného a udržitelného rybolovu.

3.   Odstavec 1 se použije s výhradou ustanovení článků 4, 7 a 10 tohoto protokolu.

4.   Unie provede platbu finančního příspěvku podle odstavce 1 za přístup plavidel Evropské unie do rybolovných oblastí Mauritánie na první rok nejpozději do tří (3) měsíců po prozatímním provádění tohoto protokolu a na následující roky nejpozději ke dni výročí vstupu tohoto protokolu v platnost.

Článek 3

Vědecká spolupráce

1.   Obě dvě strany se zavazují podporovat odpovědný rybolov v rybolovných oblastech Mauritánie, a to na základě zásad udržitelného využívání rybolovných zdrojů a mořských ekosystémů.

2.   Během doby platnosti tohoto protokolu obě strany spolupracují na sledování vývoje stavu zdrojů a lovišť v rybolovných oblastech Mauritánie. Za tímto účelem se koná nejméně jednou za rok střídavě v Mauritánii a v Evropě schůze společného nezávislého vědeckého výboru. Jako doplněk k čl. 4 odst. 1 dohody může být účast ve společném nezávislém vědeckém výboru rozšířena na vědecké pracovníky třetích stran, jakož i pozorovatele, zástupce zúčastněných stran nebo zástupce regionálních rybolovných organizací, jako je CECAF.

3.   Pověření společného nezávislého vědeckého výboru se rovněž vztahuje na tyto činnosti:

a)

vypracovat roční vědeckou zprávu o lovištích, na která se tento protokol vztahuje;

b)

stanovit a smíšenému výboru navrhnout provádění programů nebo opatření zabývajících se zvláštními vědeckými otázkami, jejichž cílem je lépe pochopit dynamiku lovišť, stav zdrojů a vývoj mořských ekosystémů;

c)

analyzovat vědecké otázky, které se vyskytly při provádění tohoto protokolu, a případně vyhotovit vědecké doporučení postupem schváleným dohodou v rámci výboru;

d)

shromažďovat a analyzovat údaje týkající se intenzity a úlovků každého ze segmentů loďstva vnitrostátního rybolovu, Evropské unie a mimo Evropskou unii, při činnostech v rybolovných oblastech Mauritánie, pokud jde o zdroje a loviště, na které se vztahuje tento protokol;

e)

plánovat provádění každoročních šetření, která umožní posoudit stav populací a stanovit rybolovná práva a možnosti využívání zdrojů, které zaručí zachování zdrojů a jejich ekosystému;

f)

vypracovat (z vlastní iniciativy nebo na žádost smíšeného výboru nebo jedné ze stran) vědecká stanoviska související s cíli, strategiemi a opatřeními v oblasti řízení, jež jsou považována za nezbytná pro udržitelné využívání populací a lovišť, na které se vztahuje tento protokol;

g)

navrhnout v rámci smíšeného výboru plán případného přezkumu rybolovných práv podle článku 1 tohoto protokolu.

Článek 4

Přezkum rybolovných práv

1.   Strany mohou v rámci smíšeného výboru přijmout opatření podle článku 1 tohoto protokolu, která si vyžádají přezkum rybolovných práv. V tom případě se úměrně a v poměru k délce období upraví finanční příspěvek.

2.   Jedná-li se o kategorie, které nejsou stanoveny platným protokolem, mohou obě strany v souladu s čl. 6 druhým pododstavcem dohody na základě nejlepších vědeckých stanovisek zařadit nová rybolovná práva, která schválil společný nezávislý vědecký výbor a přijal smíšený výbor.

3.   První zasedání smíšeného výboru se uskuteční nejpozději do tří (3) měsíců po vstupu tohoto protokolu v platnost.

Článek 5

Vypovězení z důvodu snížené míry využívání rybolovných práv

Pokud se zjistí, že rybolovná práva jsou využívána ve snížené míře, oznámí Evropská unie písemně mauritánské straně svůj úmysl vypovědět protokol. Vypovězení nabude účinku čtyři (4) měsíce po tomto oznámení.

Článek 6

Finanční příspěvek na podporu odpovědného a udržitelného rybolovu

1.   Finanční příspěvek podle čl. 2 odst. 2 činí tři (3) miliony EUR ročně a jeho účelem je přispět k rozvoji udržitelného a odpovědného rybolovu v rybolovných oblastech Mauritánie v souladu se strategickými cíli zachování rybolovných zdrojů a snazší integrace odvětví do národního hospodářství.

2.   Příspěvek je veřejná podpora rozvoje, která je nezávislá na otázce přístupu plavidel Evropské unie do rybolovných oblastí Mauritánie a přispívá k provádění národní odvětvové strategie v oblasti udržitelného rozvoje odvětví rybolovu a ochraně životního prostředí chráněných mořských a pobřežních oblastí, jakož i k provádění platného strategického rámce pro boj s chudobou.

3.   Finanční příspěvek podle tohoto protokolu je dán k dispozici, jakmile je částka zbývající odvětvové podpory na období 2008–2012 (jejíž výše se stanoví po přezkumu obou stran) převedena ministerstvem financí na konto zvláštního určení v oblasti rybolovu a využita v souladu s plánem využití, který Mauritánie oznámila předem.

4.   Finanční příspěvek vychází z přístupu orientovaného na výsledky. Platby se provádí ve splátkách v rámci definovaném ve smíšeném výboru.

5.   Mauritánie se zavazuje, že za každých šest měsíců zveřejní nabídková řízení a smlouvy týkající se projektů financovaných tímto příspěvkem a zaručí viditelnost prováděných opatření v souladu s pravidly uvedenými v příloze 2.

Článek 7

Pozastavení používání protokolu

1.   Veškeré spory mezi stranami ohledně výkladu ustanovení tohoto protokolu a jeho příloh, jakož i ohledně jeho používání musí být předmětem konzultace mezi stranami v rámci smíšeného výboru podle článku 10 dohody, který je v případě nutnosti svolán k mimořádnému zasedání.

2.   Používání protokolu lze pozastavit na podnět jedné ze stran, pokud je spor mezi stranami považován za vážný a pokud konzultace v rámci smíšeného výboru v souladu s odstavcem 1 neumožnily jeho ukončení smírem.

3.   Používání protokolu lze pozastavit tím, že zúčastněná strana písemně oznámí svůj úmysl nejméně čtyři (4) měsíce před dnem, ke kterému toto pozastavení nabývá účinku.

4.   Používání tohoto protokolu lze kromě toho pozastavit v případě, že není provedena platba. V tom případě zašle ministerstvo Evropské komisi oznámení o neprovedení platby. Evropská komise provede příslušná ověření a v případě potřeby provede platbu v maximální lhůtě třiceti pracovních dní ode dne přijetí oznámení.

Pokud není provedena platba nebo není podáno příslušné odůvodnění ve výše stanovené lhůtě, jsou příslušné orgány Mauritánie oprávněny pozastavit používání tohoto protokolu. Neprodleně o tom uvědomí Evropskou komisi.

Protokol se začne znovu používat, jakmile je provedena příslušná platba.

5.   Obě strany se dohodly, že v případě prokázaného porušení lidských práv může být používání protokolu pozastaveno na základě článku 9 dohody z Cotonou.

Článek 8

Použitelné vnitrostátní právní předpisy

S výhradou ustanovení obsažených v protokolu a příloze 1 tohoto protokolu se činnosti přístavních služeb a nákup vybavení plavidel, která provozují rybolov podle tohoto protokolu a přílohy 1, řídí právními předpisy platnými v Mauritánii.

Článek 9

Doba platnosti

Tento protokol a jeho přílohy se použijí na období dvou let ode dne zahájení prozatímního provádění, které je dnem podpisu, nedojde-li k jejich vypovězení.

Článek 10

Vypovězení

1.   V případě vypovězení protokolu zúčastněná strana písemně oznámí druhé straně svůj úmysl vypovědět protokol nejméně čtyři (4) měsíce před dnem, kdy má toto vypovězení nabýt účinku.

2.   Po odeslání oznámení uvedeného v předcházejícím odstavci zahájí obě strany konzultace.

Článek 11

Vstup v platnost

Tento protokol a jeho přílohy vstupují v platnost dnem, ke kterému strany oznámí ukončení postupů nezbytných k tomuto účelu.

Съставено в Брюксел и Нуакшот съответно на дванадесети и шестнадесети декември две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas y en Nuakchot, el doce de diciembre de dos mil doce y el dieciséis de diciembre de dos mil doce respectivamente.

V Bruselu dne dvanáctého prosince dva tisíce dvanáct a v Nouakchott dne šestnáctého prosince dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles og Nouakchott henholdvis den tolvte december og den sekstende december to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel und Nouakchott am zwölften Dezember beziehungsweise am sechzehnten Dezember zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu kaheteistkümnendal päeval Brüsselis ja kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu kuueteistkümenendal päeval Nouakchottis

Έγινε στις Βρυξέλλες και στο Νουακσότ, στις δώδεκα Δεκεμβρίου και στις δεκαέξι Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα, αντιστοίχως.

Done at Brussels and Nouakchott, on the twelfth day of December and on the sixteenth day of December in the year two thousand and twelve, respectively.

Fait à Bruxelles et à Nouakchott, le douze décembre et le seize décembre deux mille douze, respectivement.

Fatto a Bruxelles e a Nouakchott, rispettivamente addì dodici dicembre e sedici dicembre duemiladodici.

Briselē un Nuakšotā, attiecīgi, divi tūkstoši divpadsmitā gada divpadsmitajā decembrī un sešpadsmitajā decembrī.

Priimta atitinkamai du tūkstančiai dvyliktų metų gruodžio dvyliktą dieną ir gruodžio šešioliktą dieną Briuselyje ir Nuakšote.

Kelt Brüsszelben és Nouakchottban, a kétezer-tizenkettedik év december havának tizenkettedik, illetve tizenhatodik napján.

Magħmul fi Brussell u Nouakchott, fit-tnax-il jum ta’ Diċembru u fis-sittax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tnax, rispettivament.

Gedaan te Brussel en Nouatchott op twaalf respectievelijk zestien december tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli i w Nawakszut odpowiednio dnia dwunastego grudnia i dnia szesnastego grudnia roku dwa tysiące dwunastego

Feito em Bruxelas e em Nuaquechote, aos doze dias de dezembro e aos dezasseis dias de dezembro de dois mil e doze, respetivamente.

Întocmit la Bruxelles și Nouakchott la doisprezece decembrie și, respectiv, la șaisprezece decembrie două mii doisprezece.

V Bruseli dvanásteho decembra dvetisícdvanásť a v Nouakchotte šestnásteho decembra dvetisícdvanásť

V Bruslju in Nouakchottu, dne dvanajstega decembra oziroma šestnajstega decembra leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä kahdentenatoista päivänä joulukuuta ja Nouakchottissa kuudentenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksitoista

Som skedde i Bryssel och Nouakchott den tolfte december respektive den sextonde december tjugohundratolv.

 


(1)  Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu (s přílohami, závěrečným aktem a protokolem o opravách závěrečného aktu ze dne 3. března 1986 a dne 26. července 1993) uzavřená v Montego Bay dne 10. prosince 1982 – Sbírka úmluv Organizace spojených národů ze dne 16.11.1994, svazek 1834, I-31363, s. 3–178.

PŘÍLOHA 1

PODMÍNKY PRO PROVOZOVÁNÍ RYBOLOVU PLAVIDLY EVROPSKÉ UNIE V RYBOLOVNÝCH OBLASTECH MAURITÁNIE

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

1.   Určení příslušného orgánu

Pro potřeby této přílohy, a bez ohledu na to, je-li někde uvedeno jinak, se každým odkazem na Evropskou unii nebo na Mauritánii rozumí tento příslušný orgán:

—   za Evropskou unii: Evropská komise prostřednictvím Delegace Evropské unie v Noukchottu (kontaktní místo);

—   za Mauritánii: ministerstvo pro rybolov prostřednictvím ředitelství pro plánování a spolupráci (kontaktní místo), dále jen „ministerstvo“.

2.   Výlučná hospodářská oblast Mauritánie

Mauritánie sdělí Evropské unii před vstupem protokolu v platnost zeměpisné souřadnice své výlučné hospodářské oblasti, jakož i svou základní linii, která odpovídá čáře odlivu.

3.   Identifikace plavidel

3.1.

Identifikační značky každého plavidla Evropské unie musí být v souladu s právními předpisy Evropské unie v dané oblasti. Tyto předpisy musí být sděleny ministerstvu před vstupem tohoto protokolu v platnost. Jakákoli změna právních předpisů musí být oznámena ministerstvu nejméně jeden měsíc před jejím vstupem v platnost.

3.2.

Na každé plavidlo, které skryje své značky, svůj název nebo své registrační číslo, lze uvalit sankce podle platných mauritánských právních předpisů.

4.   Bankovní účty

Mauritánie sdělí Evropské unii před vstupem protokolu v platnost údaje o bankovním účtu (bankovních účtech) (kód BIC a IBAN), na který (které) mají být zaplaceny finanční částky za plavidla Evropské unie v rámci protokolu. Náklady související s bankovními převody jdou na účet majitelů lodí.

5.   Platební podmínky

5.1.

Platby jsou prováděny v eurech tímto způsobem:

u poplatků: převodem na jeden ze zahraničních účtů Mauritánské centrální banky a ve prospěch státní pokladny Mauritánie;

u nákladů na zvláštní daň: převodem na jeden ze zahraničních účtů Mauritánské centrální banky a ve prospěch orgánu pro dohled nad rybolovem;

u pokut: převodem na jeden ze zahraničních účtů Mauritánské centrální banky a ve prospěch státní pokladny Mauritánie.

5.2.

Částky uvedené výše v bodě 1 se považují za skutečně přijaté, pokud to státní pokladna nebo ministerstvo potvrdí na základě oznámení Mauritánské centrální banky.

KAPITOLA II

LICENCE

Tato kapitola se použije, aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení uvedená v kapitole XI týkající se plavidel zaměřených na lov vysoce stěhovavých druhů.

Pro účely této přílohy odpovídají licence vydávané Mauritánií plavidlům Evropské unie oprávnění k rybolovu stanovenému platnými právními předpisy Evropské unie.

1.   Doklady požadované pro žádost o licenci

Při první žádosti o licenci pro každé plavidlo předloží Evropská unie ministerstvu formulář žádosti o licenci vyplněný pro každé plavidlo, pro které se o licenci žádá, podle vzoru uvedeného v dodatku 1 této přílohy.

1.1.

Při první žádosti je majitel plavidla povinen k žádosti o licenci přiložit:

státem vlajky ověřenou kopii mezinárodního výměrného listu, který uvádí prostornost plavidla vyjádřenou v GT, kterou ověřily schválené mezinárodní subjekty;

aktuální a příslušnými orgány státu vlajky ověřenou barevnou fotografii plavidla z boku v jeho současném stavu. Rozměry této fotografie jsou 15 cm × 10 cm;

doklady požadované pro zápis do mauritánského vnitrostátního rejstříku plavidel. Tento zápis nepodléhá žádným registračním poplatkům. Inspekce stanovená v rámci zápisu do mauritánského vnitrostátního rejstříku plavidel je ryze administrativní záležitostí.

1.2.

Při jakékoli změně prostornosti plavidla je majitel dotčeného plavidla povinen předložit státem vlajky ověřenou kopii nového výměrného listu, v němž je tonáž vyjádřena v GT, a podklady odůvodňující tuto změnu, zejména kopii žádosti, kterou majitel plavidla podal u příslušných orgánů, souhlas těchto orgánů a podrobnosti o uskutečněných změnách.

Rovněž je v případě změny konstrukce nebo vnějšího vzhledu plavidla třeba předložit novou fotografii plavidla ověřenou příslušnými orgány státu vlajky.

1.3.

Žádosti o licence k rybolovu se podávají pouze pro plavidla, pro která byly předloženy doklady požadované v souladu s výše uvedenými body 1.1 a 1.2.

2.   Způsobilost k rybolovu

2.1.

Každé plavidlo, které má zájem provozovat rybolovnou činnost v rámci tohoto protokolu, musí být zapsáno v rejstříku rybářských plavidel Evropské unie a být způsobilé k provozování rybolovu v rybolovné oblasti Mauritánie.

2.2.

Aby bylo plavidlo způsobilé, nesmí pro majitele plavidla, velitele a samotné plavidlo platit zákaz rybolovné činnosti v Mauritánii. Musí být v řádném poměru ke správním orgánům Mauritánie v tom smyslu, že musí mít splněny všechny dřívější povinnosti vyplývající z jejich rybolovných činností v Mauritánii.

3.   Žádosti o licence

3.1.

Pokud jde o jakýkoli druh licence, Evropská unie předá ministerstvu každé čtvrtletí seznamy plavidel podle jednotlivých kategorií rybolovu, která podala žádost o provozování rybolovných činností v mezích stanovených v rybolovných listech připojených k protokolu, a to nejméně jeden (1) měsíc před začátkem doby platnosti požadovaných licencí. K těmto seznamům jsou přiloženy doklady o platbě. Žádosti o licence, které nebyly podány ve výše uvedených lhůtách, se nevyřizují.

3.2.

Podle kategorie rybolovu tyto seznamy uvádějí:

počet plavidel,

hlavní technické vlastnosti každého plavidla, která jsou uvedena v rejstříku rybářských plavidel Evropské unie,

lovná zařízení,

výši plateb splatných podle jednotlivých okruhů,

počet mauritánských námořníků.

4.   Vydávání licencí

4.1.

Ministerstvo vydá licence plavidlům poté, co zástupce majitele plavidla předloží doklady o platbách pro jednotlivá plavidla (potvrzení vystavená státní pokladnou), jak je upřesněno v kapitole I, nejméně deset (10) dní před začátkem platnosti licencí. Licence jsou k dispozici u útvarů ministerstva v Nouadhibou nebo v Nouakchottu.

4.2.

V licencích je mimo jiné uvedena doba platnosti, technické vlastnosti plavidla, počet mauritánských námořníků a odkazy na platby poplatků a podmínky provozování rybolovných činností, jak jsou stanoveny v příslušných rybolovných listech.

4.3.

Plavidla, která získají licenci, jsou zapsána na seznam plavidel s oprávněním k rybolovu, který je předán současně orgánu pro dohled a Evropské unii.

4.4.

Žádosti o licence, které ministerstvo nevydalo, jsou nahlášeny Evropské unii. V případě potřeby poskytne ministerstvo dobropis o platbách pro dotyčné žádosti, a to po úhradě případného zůstatku nesplacených pokut.

5.   Platnost a používání licencí

5.1

Licence je platná pouze pro období, na které byl zaplacen poplatek, a za podmínek vymezených v rybolovném listě.

Licence se vydávají na období dvou měsíců v případě lovu garnátů a období tří, šesti nebo dvanácti měsíců u ostatních kategorií. Lze je prodloužit.

Licence jsou platné od prvního dne požadovaného období.

Za účelem stanovení platnosti licencí se odkazuje na roční kalendářní období, přičemž první období začíná vstupem tohoto protokolu v platnost a končí 31. prosince téhož roku. Poslední období končí na závěr období uplatňování protokolu. Platnost žádné licence nemůže začít v průběhu jednoho ročního období a skončit v průběhu následujícího ročního období.

5.2.

Každá licence se vydává pro konkrétní plavidlo. Licence je nepřevoditelná. Avšak v případě ztráty či delšího odstavení plavidla z důvodu vážné technické poruchy je licence pro původní plavidlo nahrazena licencí pro jiné plavidlo stejné kategorie rybolovu, aniž by byla překročena povolená prostornost pro tuto kategorii.

5.3.

Dodatečné úpravy zaplacených částek, které jsou nezbytné v případě nahrazení licence, jsou provedeny před vydáním náhradní licence.

6.   Technické prohlídky

6.1.

Jednou za rok a po změnách prostornosti nebo změnách kategorie rybolovu, s nimiž souvisí použití jiných druhů rybolovných zařízení, se každé plavidlo Evropské unie musí dostavit do přístavu Nouadhibou, aby se podrobilo prohlídce podle platných právních předpisů. Tyto prohlídky proběhnou povinně ve lhůtě 48 hodin po připlutí plavidla do přístavu.

Pravidla technických prohlídek plavidel lovících tuňáky a plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru jsou stanovena v kapitole XI této přílohy.

6.2.

Po ukončení technické prohlídky je veliteli plavidla vydáno potvrzení o splnění požadavků, které má stejnou platnost jako licence a které se de facto bezplatně prodlužuje v případě plavidel, která v daném roce obnovují licenci. Toto potvrzení musí být neustále na palubě plavidla. Musí kromě toho upřesňovat překládkovou kapacitu plavidel pro pelagický rybolov.

6.3.

Účelem technické prohlídky je kontrolovat soulad technických vlastností a zařízení na palubě s předpisy a ověřit, zda jsou splněna ustanovení týkající se mauritánské posádky.

6.4.

Příslušné náklady na prohlídky nesou majitelé plavidel a jsou určeny na základě stupnice stanovené mauritánskými právními předpisy a sdělené Evropské unii prostřednictvím delegace EU. Nemohou být vyšší než částky, které běžně platí jiná plavidla za stejné služby.

6.5.

Nedodržení jednoho z ustanovení ve výše uvedených bodech 1 a 2 má za následek automatické pozastavení licence k rybolovu, dokud majitel plavidla nesplní své povinnosti.

KAPITOLA III

POPLATKY

1.   Poplatky

Poplatky jsou vypočítány pro každé plavidlo na základě každoročně upravených sazeb stanovených v rybolovných listech protokolu. Do výše poplatků jsou zahrnuty veškeré další související poplatky nebo daně, s výjimkou zvláštní daně, přístavních poplatků nebo poplatků za poskytování služeb.

2.   Zvláštní daň

Sazby zvláštní daně u plavidel pro průmyslový rybolov, která je v souladu s dekretem o zavedení zvláštní daně splatná v devizách, jsou následující:

 

Kategorie rybolovu korýšů, hlavonožců a druhů žijících při dně:

< 99

50 000

100–200

100 000

200–400

200 000

400–600

400 000

> 600

600 000

 

Kategorie rybolovu vysoce stěhovavých a pelagických druhů:

< 2 000

50 000

2 000–3 000

150 000

3 000–5 000

500 000

5 000–7 000

750 000

7 000–9 000

1 000 000

> 9 000

1 300 000

S výjimkou kategorií 5 a 6 je zvláštní daň splatná za celé čtvrtletí nebo násobek čtvrtletí, a to nezávisle na případném období biologického klidu.

Měnový kurs (MRO/EUR), který se použije při platbě zvláštní daně za kalendářní rok, je průměrný kurs předcházejícího roku vypočtený Mauritánskou centrální bankou a předaný ministerstvem nejpozději dne 1. prosince roku předcházejícího použití tohoto kursu.

Jednotlivá čtvrtletí odpovídají jednotlivým tříměsíčním obdobím, která začínají buď 1. října, nebo 1. ledna, nebo 1. dubna a nebo 1. července s výjimkou prvního a posledního období protokolu.

3.   Poplatky v naturáliích

Majitelé plavidel pro pelagický rybolov z Evropské unie provozující rybolov v rámci tohoto protokolu přispívají 2 % svých přeložených úlovků pelagických druhů k politice distribuce ryb potřebnému obyvatelstvu. Toto ustanovení výslovně vylučuje jakoukoli jinou formu stanovených příspěvků.

4.   Vyúčtování poplatků za plavidla lovící tuňáky a plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru

Evropská unie vystaví pro každé plavidlo lovící tuňáky a plavidlo pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru na základě jejich elektronického hlášení úlovků, které potvrdily výše uvedené výzkumné ústavy, konečné vyúčtování poplatků splatných daným plavidlem za hospodářský rok v předcházejícím kalendářním roce nebo za běžný rok v posledním roce používání protokolu.

Evropská unie sdělí toto konečné vyúčtování Mauritánii a majiteli plavidla do 15. července roku, který následuje po roce, v němž byly úlovky chyceny. Týká-li se konečné vyúčtování běžného roku, je sděleno Mauritánii nejpozději jeden (1) měsíc po dni skončení platnosti protokolu.

Mauritánie může na základě dokladů napadnout konečné vyúčtování ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho odeslání. Nedojde-li k dohodě, strany dospějí ke vzájemné dohodě ve smíšeném výboru. Pokud Mauritánie nepředloží námitku ve lhůtě 30 dnů, je konečné vyúčtování považováno za přijaté.

Pokud je konečné vyúčtování vyšší než paušální poplatek zaplacený předem za účelem obdržení licence, zaplatí majitel plavidla zbytkovou částku ve lhůtě 45 dnů ode dne, kdy Mauritánie schválila vyúčtování. Pokud je konečné vyúčtování nižší než paušální poplatek zaplacený předem, zbytková částka není majiteli plavidla vrácena.

KAPITOLA IV

HLÁŠENÍ O ÚLOVCÍCH

1.   Lodní deník rybolovu

1.1.

Velitelé plavidel jsou povinni každodenně zapisovat všechny operace upřesněné v lodním deníku rybolovu, jehož vzor je připojen v dodatku 2 této přílohy a který může být změněn v souladu s mauritánskými právními předpisy. Tento doklad musí být řádně a čitelně vyplněn a podepsán velitelem plavidla. Na plavidla lovící vysoce stěhovavé druhy se vztahují ustanovení kapitoly XI této přílohy.

1.2.

Na konci každé plavby musí velitel plavidla předat originál lodního deníku rybolovu orgánu pro dohled. Ve lhůtě patnácti pracovních dní je majitel plavidla povinen předat prostřednictvím delegace kopii tohoto deníku vnitrostátním orgánům členského státu a Komisi.

1.3.

Nedodržení jednoho z ustanovení ve výše uvedených bodech 1.1 a 1.2 má bez ohledu na sankce stanovené mauritánskými právními předpisy za následek automatické pozastavení licence k rybolovu, dokud majitel plavidla nesplní své povinnosti.

1.4.

Mauritánie a Evropská unie zároveň usilují o zavedení elektronického lodního deníku rybolovu nejpozději do ukončení prvního roku platnosti protokolu.

2.   Příloha lodního deníku rybolovu (Prohlášení o vykládce a překládce)

2.1.

Velitelé plavidel jsou při vykládce nebo překládce povinni čitelně a správně vyplnit a podepsat přílohu lodního deníku rybolovu, jejíž vzor je připojen v dodatku 6 této přílohy.

2.2.

Na konci každé vykládky předá majitel plavidla originál přílohy lodního deníku rybolovu orgánu pro dohled a kopii ministerstvu, a to ve lhůtě do třiceti dní. Ve stejné lhůtě je prostřednictvím delegace předána kopie vnitrostátním orgánům členského státu a Komisi. V případě plavidel pro pelagický rybolov je tato lhůta stanovena na patnáct dní.

2.3.

Ihned po skončení každé povolené překládky předá velitel originál přílohy lodního deníku rybolovu orgánu pro dohled s kopií pro ministerstvo. Ve lhůtě patnácti pracovních dní je prostřednictvím delegace předána kopie vnitrostátním orgánům členského státu a Komisi.

2.4.

Nedodržení jednoho z ustanovení ve výše uvedených bodech 2.1, 2.2 a 2.3 má za následek automatické pozastavení licence k rybolovu, dokud majitel plavidla nesplní své povinnosti.

3.   Spolehlivost údajů

Informace obsažené v dokladech podle výše uvedených bodů musejí zohledňovat skutečný rybolov, aby mohly tvořit jednu ze základen pro sledování rozvoje rybolovných zdrojů.

Použijí se platné mauritánské právní předpisy o minimálních velikostech úlovků na palubě, které jsou uvedeny v dodatku 4.

Seznam přepočítacích koeficientů, které se použijí pro úlovky bez hlav/celé kusy a/nebo vykuchané/celé úlovky, je uveden v dodatku 5.

4.   Tolerance odchylek

Na základě odebraných reprezentativních vzorků nesmí být rozdíl mezi úlovky nahlášenými v lodním deníku rybolovu a výsledkem posouzení úlovků během inspekce nebo vykládky vyšší než:

9 % u čerstvých produktů rybolovu;

4 % u zmražených produktů rybolovu nepelagických druhů;

2 % u zmražených produktů rybolovu pelagických druhů.

5.   Vedlejší úlovky

Vedlejší úlovky jsou stanoveny v rybolovných listech, které jsou součástí tohoto protokolu. Ustanovení právních předpisů týkající se vedlejších úlovků jsou uvedena na vydaných licencích. Za překročení procentuálního podílu povolených vedlejších úlovků se ukládá sankce.

6.   Nedodržení povinnosti hlášení úlovků

Aniž jsou dotčeny sankce stanovené tímto protokolem, nedodržení ustanovení týkajících se hlášení úlovků má za následek automatické pozastavení licence, dokud majitel plavidla nesplní své povinnosti.

7.   Prohlášení o smíšených úlovcích

Evropská unie oznámí Mauritánii elektronickou cestou souhrnná množství úlovků svých plavidel ve všech kategoriích do konce každého běžného čtvrtletí za předcházející čtvrtletí.

Údaje jsou rozděleny podle měsíců, kategorií rybolovu, plavidel a druhů ryb.

Přepočítací koeficienty pro pelagický rybolov a úpravu úlovků bez hlav/celé kusy a/nebo vykuchané/celé úlovky jsou uvedeny v dodatku 5.

KAPITOLA V

VYKLÁDKA A PŘEKLÁDKA

1.   Vykládka

1.1.

Plavidla lovící druhy žijící při dně mají povinnost provést vykládku.

1.2.

Na žádost majitelů plavidel se plavidlům lovícím garnáty v období silných veder, zejména v srpnu a září, udělují zvláštní výjimky.

1.3.

Povinnost provést vykládku nezahrnuje povinnost skladování a zpracování úlovků.

1.4.

Plavidla pro pelagický rybolov bez mrazírenského zařízení mají povinnost provést vykládku v mezích kapacity zpracovatelských zařízení v Nouadhibou a prokázané poptávky na trhu.

1.5.

Na poslední rybářský výjezd (rybářský výjezd, který předchází vyplutí z rybolovných oblastí Mauritánie na období alespoň tři měsíců) se povinnost vykládky nevztahuje. U plavidel lovících garnáty činí toto období dva měsíce.

1.6.

Velitel plavidla Evropské unie oznámí faxem nebo e-mailem přístavním orgánům v Nouadhibou (PAN), orgánům námořního dohledu a v kopii delegaci Evropské unie nejméně 48 hodin předem (resp. 24 hodin u čerstvých produktů rybolovu) datum vykládky a uvede tyto informace.

a)

název rybářského plavidla, které má provést vykládku;

b)

datum a čas stanovené k vykládce;

c)

množství (vyjádřené v kilogramech živé hmotnosti každého druhu, který má být vyložen nebo přeložen) označené třímístným písmenným kódem podle FAO.

V reakci na výše uvedené sdělení oznámí orgán dohledu faxem nebo e-mailem veliteli plavidla nebo jeho zástupci a v kopii delegaci Evropské unie do následujících dvanácti hodin svůj souhlas.

1.7

Plavidlo Evropské unie vykládající úlovky v některém z mauritánských přístavů je osvobozeno od všech daní a poplatků s rovnocenným účinkem kromě přístavních daní a poplatků, které se za stejných podmínek vztahují na mauritánská plavidla.

Produkty rybolovu podléhají celnímu režimu v souladu s platnými mauritánskými právními předpisy. Proto jsou osvobozeny od jakéhokoli postupu a cla nebo poplatků s rovnocenným účinkem při vplutí do mauritánského přístavu nebo při vývozu a považují se za zboží v dočasném tranzitu (dočasné skladování).

Majitel plavidla rozhodne o místě určení produktů svého plavidla. Produkty mohou být zpracovány, skladovány v celním skladu, prodány v Mauritánii nebo vyvezeny (v devizách).

Na prodej v Mauritánii, který je určen pro mauritánský trh, se vztahují stejné daně a poplatky jako na mauritánské produkty rybolovu.

Zisky mohou být vyvezeny bez dodatečných nákladů (osvobození od cel a poplatků s rovnocenným účinkem).

2.   Překládka

2.1.

Všechna mrazírenská plavidla pro pelagický rybolov, která mohou podle osvědčení o souladu provádět překládku, mají s výjimkou posledního rybářského výjezdu povinnost provést překládku u bóje 10 v rejdě samosprávného přístavu Nouadhibou.

2.2.

Plavidlo Evropské unie překládající úlovky v samosprávném přístavu Nouadhibou je osvobozeno od všech daní a poplatků s rovnocenným účinkem kromě přístavních daní a poplatků, které se za stejných podmínek vztahují na mauritánská plavidla.

2.3.

Na poslední rybářský výjezd (rybářský výjezd, který předchází vyplutí z rybolovných oblastí Mauritánie na období alespoň tři měsíců) se povinnost překládky nevztahuje.

2.4.

Mauritánská strana si vyhrazuje právo odmítnout překládku, provozuje-li přepravní plavidlo nezákonný, neohlášený a neregulovaný rybolov jak uvnitř, tak i vně rybolovných oblastí Mauritánie.

KAPITOLA VI

KONTROLA

1.   Vplutí do rybolovné oblasti Mauritánie a vyplutí z této oblasti

1.1.

S výjimkou plavidel lovících tuňáky, plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru a plavidel pro pelagický rybolov (jejichž lhůty jsou v souladu s ustanoveními kapitoly XI této přílohy) musí plavidla Evropské unie provozující rybolov v rámci této dohody povinně sdělit:

a)

vplutí:

Vplutí musí být oznámena nejméně 36 hodin předem a musí být poskytnuty tyto informace:

poloha plavidla při sdělení,

den, datum a přibližný čas vplutí do rybolovných oblastí Mauritánie,

úlovky podle druhů, které jsou v době sdělení na palubě, pokud jde o plavidla, která předtím nahlásila, že mají licenci k rybolovu pro jinou rybolovnou oblast subregionu. Orgán pro dohled má v takovém případě přístup k lodnímu deníku rybolovu pro tuto jinou rybolovnou oblast a doba trvání případné kontroly nesmí překročit lhůtu stanovenou v bodě 4 této kapitoly;

b)

vyplutí:

Vyplutí musí být oznámena nejméně 48 hodin předem a musí být poskytnuty tyto informace:

poloha plavidla při sdělení,

den, datum a čas vyplutí z rybolovných oblastí Mauritánie,

úlovky podle druhů, které jsou v době sdělení na palubě.

1.2.

Majitelé plavidel sdělí orgánu pro dohled vplutí plavidel do rybolovných oblastí Mauritánie a vyplutí z těchto oblastí pomocí faxu, e-mailu nebo dopisu zaslaného na čísla nebo adresu podle dodatku 1 této přílohy. V případě potíží s komunikací těmito způsoby může být informace výjimečně předána prostřednictvím strany Evropské unie.

Jakákoli změna kontaktních čísel a adres je prostřednictvím delegace Evropské unie oznámena Komisi ve lhůtě patnácti dní před vstupem v platnost.

1.3.

Během své přítomnosti v rybolovných oblastech Mauritánie musí plavidla Evropské unie neustále kontrolovat mezinárodní volací frekvence (VHF kanál 16 nebo HF 2 182 KHz).

1.4.

Po přijetí hlášení o vyplutí z rybolovné oblasti si orgány Mauritánie vyhrazují právo rozhodnout o provedení kontroly, než plavidla vyplují, a to na základě odběru vzorků v rejdě přístavu Nouadhibou nebo Nouakchott.

Tyto kontroly by neměly trvat déle než šest hodin u pelagického rybolovu (kategorie 7 a 8) a více než tři hodiny u ostatních kategorií.

1.5

Nedodržení ustanovení ve výše uvedených bodech má za následek uložení těchto sankcí:

a)

poprvé:

pokud je to možné, plavidlo je odkloněno,

náklad na palubě je vyložen a zabaven ve prospěch státní pokladny,

plavidlo zaplatí pokutu ve výši minimální sazby stanovené mauritánskými právními předpisy;

b)

podruhé:

pokud je to možné, plavidlo je odkloněno,

náklad na palubě je vyložen a zabaven ve prospěch státní pokladny,

plavidlo zaplatí pokutu ve výši maximální sazby stanovené mauritánskými právními předpisy,

platnost licence je zrušena pro zbývající období její platnosti;

c)

potřetí:

pokud je to možné, plavidlo je odkloněno,

náklad na palubě je vyložen a zabaven ve prospěch státní pokladny,

licence je úplně odebrána,

veliteli plavidla a plavidlu jsou zakázány rybolovné činnosti v Mauritánii.

1.6

V případě, že by plavidlo, které porušilo předpisy, uniklo, informuje ministerstvo Komisi a členský stát vlajky, aby bylo možné uplatnit sankce stanovené ve výše uvedeném bodu 1.5.

2.   Inspekce na moři

Inspekci na moři v oblasti Mauritánie u plavidel Evropské unie, která jsou držiteli licence, provedou plavidla a inspektoři z Mauritánie, přičemž musí být jasně rozpoznatelné, že jsou pověření kontrolou rybolovu.

Než vstoupí inspektoři z Mauritánie na palubu, informují plavidlo Evropské unie o svém rozhodnutí provést inspekci. Inspekci provedou maximálně dva inspektoři, kteří musí prokázat svou totožnost a kvalifikaci inspektora, než inspekci provedou.

Mauritánští inspektoři zůstanou na palubě plavidla Evropské unie pouze po dobu nezbytnou k provedení úkolů spojených s inspekcí. Provedou inspekci tak, aby minimalizovali dopad na plavidlo, jeho rybolovnou činnost a náklad. Inspekce by neměla trvat déle než tři hodiny u pelagického rybolovu a jednu a půl hodiny u ostatních kategorií.

Během inspekcí na moři, překládek a vykládek usnadní velitel plavidla Evropské unie vstup mauritánských inspektorů na palubu a jejich práci, zejména manévrováním, které inspektoři považují za nezbytné.

Na konci každé inspekce sepíšou mauritánští inspektoři inspekční zprávu. Velitel plavidla Evropské unie má právo připojit do této inspekční zprávy své připomínky. Inspekční zprávu podepisuje inspektor, který ji vyhotovuje, a velitel plavidla Evropské unie.

Mauritánští inspektoři vydají před opuštěním plavidla Evropské unie jednu kopii inspekční zprávy jeho veliteli. Mauritánie zašle jednu kopii inspekční zprávy Evropské unii do čtyř dnů po inspekci.

3.   Inspekce v přístavu

Inspekci v přístavu u plavidel Evropské unie, která vykládají nebo překládají své úlovky z rybolovných oblastí Mauritánie, provádějí mauritánští inspektoři, přičemž je jasně rozpoznatelné, že jsou pověření kontrolou rybolovu.

Inspekci provedou maximálně dva inspektoři, kteří musí prokázat svou totožnost a kvalifikaci inspektora, než inspekci provedou. Mauritánští inspektoři zůstanou na palubě plavidla Evropské unie pouze po dobu nezbytnou k provedení úkolů spojených s inspekcí a provedou inspekci tak, aby minimalizovali dopad na plavidlo, úkon vykládky nebo překládky a náklad. Inspekce nesmí trvat déle než vykládka nebo překládka.

Na konci každé inspekce sepíše mauritánský inspektor inspekční zprávu. Velitel plavidla Evropské unie má právo připojit do této inspekční zprávy své připomínky. Inspekční zprávu podepisuje inspektor, který ji vyhotovuje, a velitel plavidla Evropské unie.

Mauritánský inspektor vydá na konci inspekce veliteli plavidla Evropské unie jednu kopii inspekční zprávy. Mauritánie zašle jednu kopii inspekční zprávy Evropské unii do 24 hodin po inspekci.

4.   Systém vzájemného sledování kontrol na pevnině

Obě strany rozhodnou o zavedení systému vzájemného sledování kontrol na pevnině. Za tímto účelem určí zástupce, kteří se účastní kontrol a inspekcí prováděných příslušnými vnitrostátními kontrolními útvary a kteří mohou sledovat provádění tohoto protokolu.

Tito zástupci musí mít:

odbornou kvalifikaci,

odpovídající zkušenost v odvětví rybolovu,

dobrou znalost ustanovení dohody a tohoto protokolu.

Inspekce provádí vnitrostátní kontrolní útvary a zástupci, kteří se jí účastní, nemohou z vlastního podnětu vykonávat kontrolní pravomoci, kterými jsou pověřeni vnitrostátní úředníci.

V doprovodu vnitrostátních úředníků mají zástupci přístup k plavidlům, do míst a k dokladům, které úředníci kontrolují, s cílem shromáždit údaje bez jmenných odkazů nezbytné pro splnění svých úkolů.

Zástupci doprovázejí vnitrostátní kontrolní útvary při jejich návštěvách v přístavech na palubách ukotvených plavidel, ve veřejných aukčních síních, ve velkoobchodech s rybami, chladírenských skladech a jiných prostorách pro vykládku a skladování ryb před jejich prvních prodejem na území jejich prvního uvedení na trh.

Zástupci sepisují a předkládají zprávu o kontrolách, kterých se účastnili, každé čtyři měsíce. Tato zpráva je zaslána příslušným orgánům. Tyto orgány poskytnou kopii druhé smluvní straně.

Obě strany se rozhodly provést alespoň dvě inspekce za rok střídavě v Mauritánii a v Evropě.

4.1   Zachování důvěrnosti

Zástupce pověřený společnou kontrolou nakládá náležitě s majetkem a vybavením na palubě plavidel i jinými zařízeními a zachovává důvěrnost všech dokladů, k nimž má přístup. Obě strany se dohodly zachovat při provádění kontrol nejvyšší stupeň důvěrnosti.

Zástupce sděluje výsledky své práce pouze svým příslušným orgánům.

4.2   Místo provádění

Tento program se vztahuje na přístavy vykládky Evropské unie a na mauritánské přístavy.

4.3   Financování

Každá smluvní strana nese náklady na svého zástupce při společných kontrolách, včetně nákladů na dopravu a pobyt.

KAPITOLA VII

SYSTÉM SATELITNÍHO SLEDOVÁNÍ (VMS)

Satelitní sledování plavidel Evropské unie se provádí systémem dvojího přenosu v rámci trojúhelníku, který se pokusně zavádí na celou dobu platnosti tohoto protokolu:

1)

plavidlo EU – Středisko pro sledování rybolovu (FMC) státu vlajky – FMC Mauritánie

2)

plavidlo EU – FMC Mauritánie – FMC státu vlajky

1.   Způsob přenosu

Každé hlášení o poloze musí obsahovat tyto informace:

a)

označení plavidla;

b)

naposledy určenou zeměpisnou polohu plavidla (zeměpisnou délku a šířku) se zaměřovací odchylkou nižší než 500 metrů s intervalem spolehlivosti 99 %;

c)

datum a čas, kdy byla tato poloha zaznamenána;

d)

rychlost a kurz plavidla.

Střediska FMC státu vlajky i Mauritánie zabezpečí automatické zpracování a případně elektronický přenos hlášení o poloze. Hlášení polohy musí být zaznamenána bezpečným způsobem a uchovávána po dobu tří let.

2.   Přenos údajů plavidlem v případě poruchy systému VMS

Velitel musí průběžně kontrolovat, že systém VMS na jeho plavidle je stále plně funkční a že hlášení o poloze jsou správně předávána FMC státu vlajky.

Pokud se na zařízení pro průběžné satelitní sledování instalovaném na palubě rybářského plavidla vyskytne technická závada nebo dojde-li k jeho poruše, velitel plavidla co nejdříve předá informace uvedené v bodě 5 kontrolnímu středisku státu vlajky a mauritánskému středisku FMC. Za těchto okolností je nezbytné podávat celkové hlášení o poloze každé čtyři hodiny. Toto celkové hlášení o poloze obsahuje hlášení o poloze zaznamenané velitelem plavidla každou hodinu podle podmínek stanovených v bodě 5.

Kontrolní středisko státu vlajky ihned zasílá tato hlášení mauritánskému středisku FMC. Vadné zařízení se opraví nebo vymění nejpozději do pěti dní. Po uplynutí této lhůty musí dotyčné plavidlo vyplout z rybolovných oblastí Mauritánie nebo se vrátit do jednoho z mauritánských přístavů. V případě závažného technického problému, jehož vyřešení vyžaduje doplňkovou lhůtu, lze na žádost velitele udělit odchylku na maximálně 15 dní. V takovém případě zůstávají v platnosti ustanovení podle bodu 7 a všechna plavidla, s výjimkou plavidel lovících tuňáky, se musí vrátit do přístavu, aby nalodila jednoho mauritánského vědeckého pozorovatele.

3.   Zabezpečená komunikace hlášení o poloze mezi středisky FMC státu vlajky a Mauritánie

Středisko FMC státu vlajky předává automaticky hlášení o poloze dotyčných plavidel středisku FMC v Mauritánii a obráceně. Střediska FMC státu vlajky a Mauritánie si vymění své kontaktní

e-mailové adresy a neprodleně se informují o jakýchkoli změnách těchto adres.

Přenos hlášení o poloze mezi středisky FMC státu vlajky a Mauritánie se provádí elektronicky zabezpečeným komunikačním systémem.

Mauritánské FMC informuje elektronickou cestou neprodleně středisko FMC státu vlajky a Evropskou unii o jakémkoli přerušení při přijímání následných hlášení o poloze plavidla, které má oprávnění k rybolovu, v případě, že dotyčné plavidlo neoznámilo své vyplutí z rybolovných oblastí Mauritánie.

4.   Nefunkčnost komunikačního systému

Mauritánie zajistí kompatibilitu svého elektronického zařízení se zařízením střediska FMC státu vlajky a neprodleně informuje Evropskou unii o každé nefunkčnosti při předávání a přijímání hlášení o poloze pro účely jejího technického řešení v co nejkratší lhůtě. Každý případný spor je postoupen smíšenému výboru.

Velitel se považuje za odpovědného za každou prokázanou manipulaci se systémem VMS plavidla, která má za cíl narušit jeho funkčnost nebo falšovat hlášení o poloze. Každé protiprávní jednání podléhá sankcím, které jsou stanoveny v protokolu.

KAPITOLA VIII

PORUŠENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

1.   Kontrolní zpráva a protokol o porušení předpisů

Kontrolní zpráva upřesňující okolnosti a důvody, které vedly k porušení předpisů, musí být podepsána velitelem plavidla, který do ní může zapsat své připomínky, a jednu její kopii mu vydá orgán pro dohled. Podpisem nejsou dotčena práva a způsoby obhajoby, které může velitel uplatnit ohledně porušení předpisů, které mu je vytýkáno.

Orgán pro dohled sepíše protokol o porušení předpisů přesně podle případných porušení předpisů zjištěných a popsaných v kontrolní zprávě, která byla vypracována po provedení kontroly plavidla.

Během kontroly se musí zohlednit potvrzení o souladu vlastností plavidla při technické kontrole (kapitola II).

2.   Oznámení o porušení práva

V případě porušení práva předá orgán pro dohled dopisem zástupci plavidla protokol o porušení práva spolu s kontrolní zprávou z inspekce. Orgán pro dohled o tom ihned uvědomí Evropskou unii.

V případě porušení práva, které nemůže být ukončeno na moři, musí velitel lodi na žádost orgánu pro dohled dopravit své plavidlo do přístavu Nouadhibou. V případě porušení práva uznaného velitelem plavidla, které může být ukončeno na moři, pokračuje plavidlo v rybolovu.

V obou případech a po ukončení zjištěného porušování práva plavidlo pokračuje v rybolovu.

3.   Řízení v případě porušení práva

V souladu s tímto protokolem lze porušení práva vyřešit buď smírnou cestou, nebo soudní cestou.

Předtím než je přijato jakékoli opatření vůči plavidlu, veliteli, posádce nebo nákladu, s výjimkou opatření určených k zajištění důkazů, uspořádá Mauritánie na žádost Evropské unie v případě potřeby informační schůzku ve lhůtě tří (3) pracovních dnů po oznámení o odstavení plavidla, aby objasnila skutečnosti, které vedly k odstavení plavidla, a vysvětlila, jaká další opatření mohou být přijata. Této informační schůzky se mohou účastnit zástupce státu vlajky a zástupce majitele plavidla.

Orgán dohledu poté svolá smírčí výbor. Veškeré informace o průběhu smírčího nebo soudního řízení ve věci porušení předpisů plavidly Evropské unie jsou bez odkladu sdělovány Evropské unii. Na základě výjimky udělené předsedou smírčího výboru může být majitel plavidla v případě potřeby zastoupen v tomto výboru dvěma osobami.

Platba případné pokuty musí být provedena převodem nejpozději do 30 dnů po uzavření smíru. V případě, že si plavidlo přeje vyplout z rybolovných oblastí Mauritánie, se platba musí realizovat před tímto vyplutím. Předání příjmového dokladu státní pokladny nebo kopie bankovního příkazu prostřednictvím systému SWIFT potvrzeného Mauritánskou centrální bankou (BCM) ve dnech pracovního klidu slouží jako důkazní prostředek ohledně platby pokuty pro propuštění plavidla.

Pokud není smírčí řízení ukončeno, ministerstvo bez odkladu předá spis státnímu zástupci. V souladu s ustanoveními platných právních předpisů složí majitel plavidla bankovní záruku na pokrytí případných pokut. Propuštění plavidla proběhne 72 hodin od data složení záruky. Bankovní záruku nelze odvolat před ukončením soudního řízení. Ministerstvo ji uvolní, jakmile je řízení ukončeno bez vynesení rozsudku. Stejně tak v případě vynesení rozsudku, z nějž vyplývá uložení pokuty, se platba této pokuty provede v souladu s platnými právními předpisy, které zejména stanoví, že bankovní záruka se uvolní po provedení platby do 30 dnů následujících po vynesení rozsudku.

Plavidlo je propuštěno a posádce je umožněno opustit přístav:

buď jakmile jsou splněny povinnosti vyplývající ze smírčího řízení,

nebo jakmile je složena bankovní záruka stanovená ve výše uvedeném bodě 5 a je přijata ministerstvem v očekávání ukončení soudního řízení.

KAPITOLA IX

NAJÍMÁNÍ MAURITÁNSKÝCH NÁMOŘNÍKŮ

1.

Kromě plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí, která najmou povinně jednoho (1) mauritánského námořníka na plavidlo a plavidel lovících tuňáky na pruty, která povinně najmou tři (3) mauritánské námořníky na plavidlo, každé plavidlo Evropské unie během skutečné přítomnosti v rybolovných oblastech Mauritánie povinně najme na palubu 60 % mauritánských námořníků, které si volně vybere ze seznamu sestaveného ministerstvem, přičemž důstojníci do tohoto počtu nejsou zahrnuti. V případě, že jsou na plavidlo najati mauritánští důstojníci v zácviku, počet těchto důstojníků se od celkového počtu mauritánských námořníků odečítá.

2.

Majitel plavidla nebo jeho zástupce sdělí ministerstvu jména mauritánských námořníků, kteří byli najati na dotčené plavidlo, přičemž uvede i funkci, která byla dotčeným námořníkům přidělena v rámci posádky.

3.

Na námořníky najaté na plavidla Evropské unie se plně vztahuje Prohlášení Mezinárodní organizace práce (MOP) o zásadách a základních právech při práci. Zejména se to týká svobody sdružování a faktického uznávání práva na kolektivní vyjednávání pracovníků, jakož i odstranění diskriminace v zaměstnání a povolání.

4.

Pracovní smlouvy mauritánských námořníků, jejichž jedna kopie je předána signatářům, se sepisují mezi zástupcem (zástupci) majitelů plavidel a námořníky a/nebo jejich odbory nebo jejich zástupci ve spojení s příslušným orgánem Mauritánie. Tyto smlouvy zaručí námořníkům výhody režimu sociálního zabezpečení, který se na ně vztahuje, včetně životního, zdravotního a úrazového pojištění.

5.

Majitel plavidla nebo jeho zástupce musí do dvou měsíců po vydání licence předat přímo ministerstvu kopii uvedené smlouvy, která je úředně potvrzena příslušnými orgány dotčeného členského státu.

6.

Mzdu mauritánských námořníků zajišťují majitelé plavidel. Mzda je stanovena před vydáním licencí na základě společné dohody mezi majiteli plavidel nebo jejich zástupci a dotčenými mauritánskými námořníky nebo jejich zástupci. Mzdové podmínky mauritánských námořníků však nesmí být horší než mzdové podmínky mauritánských posádek, musí být v souladu s normami ILO a v žádném případě horší než stanoví normy ILO.

7.

Pokud se jeden či více námořníků zaměstnaných na palubě nedostaví v čase stanoveném pro vyplutí plavidla, je dotčené plavidlo oprávněno vyplout poté, co informovalo příslušné orgány přístavu nalodění o nedostatečném počtu požadovaných námořníků, a poté, co aktualizovalo seznam posádky. Uvedené orgány o tom informují orgán pro dohled.

8.

Majitel plavidla je povinen přijmout nezbytná opatření, aby zajistil, že jeho plavidlo najme počet námořníků požadovaný podle této dohody nejpozději při následující plavbě.

9.

V případě nenalodění mauritánských námořníků z důvodů jiných, než jsou důvody uvedené v předcházejícím bodě, jsou majitelé plavidel Evropské unie povinni zaplatit ve lhůtě maximálně tří měsíců paušální částku 20 EUR za námořníka a den rybolovu v rybolovné oblasti Mauritánie.

10.

Platba za nenalodění námořníků se provádí v závislosti na skutečném počtu dní rybolovu, a nikoli podle doby trvání licence.

11.

Tato částka se použije na odbornou přípravu mauritánských námořníků-rybářů a zaplatí se na účet uvedený v kapitole I – obecná ustanovení této přílohy.

12.

Evropská unie sděluje ministerstvu každé pololetí seznam mauritánských námořníků najatých na palubu plavidel Evropské unie, a to každoročně k 1. lednu a 1. červenci, přičemž uvede poznámku o jejich zápisu do matriky námořníků a plavidla, na která byli námořníci najati.

13.

S výjimkou ustanovení výše uvedeného bodu 7, pokud majitelé plavidel opakovaně nesplní povinnost najmout stanovený počet mauritánských námořníků, je licence k rybolovu plavidla automaticky pozastavena do té doby, než je tato povinnost splněna.

KAPITOLA X

VĚDEČTÍ POZOROVATELÉ

Na palubě plavidel Evropské unie se zavádí systém vědeckého pozorování.

1.

Pro každou kategorii rybolovu určí obě strany alespoň dvě plavidla ročně, která musí na svou palubu nalodit mauritánského vědeckého pozorovatele, s výjimkou plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí, u nichž je nalodění pozorovatele podmíněno žádostí ministerstva. V každém případě může být na palubu plavidla naloděn vždy pouze jeden vědecký pozorovatel.

Vědecký pozorovatel je na palubě plavidla přítomen po dobu jedné plavby. Avšak na výslovnou žádost jedné ze stran může být toto nalodění rozloženo do několika plaveb, a to v závislosti na průměrné délce plaveb stanovených pro určité plavidlo.

2.

Ministerstvo oznámí Evropské unii jména určených vědeckých pozorovatelů, kteří mají požadované doklady, nejméně sedm pracovních dní před dnem stanoveným pro jejich nalodění.

3.

Všechny výdaje spojené s činnostmi vědeckých pozorovatelů, včetně mzdy, odměn a náhrad pro vědeckého pozorovatele, hradí ministerstvo.

4.

Ministerstvo přijme veškerá opatření pro nalodění a vylodění vědeckého pozorovatele.

Podmínky pobytu vědeckého pozorovatele na palubě jsou stejné jako podmínky pro důstojníky plavidla.

Vědeckému pozorovateli je k plnění úkolů poskytnuta veškerá nezbytná pomoc. Velitel mu umožní přístup ke komunikačním zařízením nezbytným k plnění jeho úkolů, k dokladům přímo souvisejícím s rybolovnými činnostmi plavidla, tj. k lodnímu deníku rybolovu, příloze lodního deníku rybolovu a plavebnímu deníku, jakož i do prostor plavidla, do nichž musí mít přístup pro snazší plnění úkolů pozorovatele.

5.

Vědecký pozorovatel se musí dostavit k veliteli určeného plavidla den přede dnem stanoveným pro jeho nalodění. Pokud se vědecký pozorovatel nedostaví, velitel plavidla o tom uvědomí ministerstvo a Evropskou unii. V tom případě má plavidlo právo opustit přístav. Ministerstvo však může bez odkladu a na své náklady nalodit nového vědeckého pozorovatele, aniž by byla narušena rybolovná činnost plavidla.

6.

Vědecký pozorovatel musí mít:

odbornou kvalifikaci,

odpovídající zkušenost v odvětví rybolovu a dobrou znalost ustanovení tohoto protokolu.

7.

Vědecký pozorovatel dbá na dodržování ustanovení tohoto protokolu ze strany plavidel Evropské unie, která provozují rybolov v rybolovné oblasti Mauritánie.

Vypracuje o tom zprávu. Vykonává zejména tyto úkoly:

sleduje rybolovné činnosti plavidel,

zaznamenává polohu plavidel provádějících rybolovné operace,

odebírá biologické vzorky v rámci vědeckých programů,

vytváří seznam používaných lovných zařízení a ok sítí.

8.

Všechna pozorování jsou omezena na rybolovné činnosti a související činnosti v rámci tohoto protokolu.

9.

Vědecký pozorovatel:

podnikne všechny vhodné kroky k tomu, aby podmínky jeho nalodění a jeho přítomnost na palubě plavidla nerušily nebo neomezovaly rybolovné činnosti,

používá nástroje a schválené postupy pro měření ok používaných sítí v rámci tohoto protokolu,

nakládá náležitě s materiálem a zařízením plavidla a ctí důvěrnost veškerých dokladů patřících k plavidlu.

10.

Na konci pozorování a před opuštěním plavidla vypracuje pozorovatel zprávu podle vzoru uvedeného v dodatku 9 této přílohy. Podepíše ji za přítomnosti velitele, který do ní může doplnit nebo nechat doplnit veškeré připomínky, které považuje za vhodné, a tyto doplní svým podpisem. Při vylodění vědeckého pozorovatele je jedna kopie zprávy předána veliteli plavidla, jakož i ministerstvu a Evropské unii.

KAPITOLA XI

PLAVIDLA ZAMĚŘENÁ NA LOV VYSOCE STĚHOVAVÝCH DRUHŮ

1.

Licence pro plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí, plavidla lovící tuňáky na pruty a plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru se vydávají pro období, která se časově shodují s kalendářními roky, s výjimkou prvního a posledního roku platnosti tohoto protokolu.

Po předložení důkazů o platbě zálohy ministerstvo vydá licenci a zapíše dotčené plavidlo na seznam plavidel s oprávněním k rybolovu, který je předán orgánu pro dohled a Evropské unii.

2.

Před obdržením licence se každé plavidlo, které provozuje poprvé činnost v rámci dohody, podrobí inspekcím stanoveným v platných právních předpisech. Inspekce mohou být provedeny v cizím přístavu, na němž se strany dohodly. Celkové náklady na tuto inspekci nese majitel plavidla.

3.

Plavidla, která využívají licence k rybolovu v zemích subregionu, mohou v žádosti o licenci uvést zemi, druhy ryb a dobu platnosti licencí, aby se usnadnila jejich četná vplutí a vyplutí z rybolovné oblasti.

4.

Licence jsou vydávány po uhrazení paušální částky rovnající se záloze uvedené v rybolovných listech protokolu převodem na účet uvedený v kapitole I. Tato paušální částka se stanoví úměrně podle doby platnosti licence pro první a poslední rok platnosti protokolu.

Pokud jde o zvláštní daň, platí se úměrně podle doby strávené v rybolovné oblasti Mauritánie. Měsíční splátky pokrývají období 30 dní skutečného rybolovu. Toto ustanovení zachovává nedělitelnou povahu této daně, a tudíž je měsíční splátka splatná za každé započaté období.

Plavidlo, které během roku lovilo jeden až třicet dnů, zaplatí daň za jeden měsíc. Druhá měsíční splátka této daně je splatná po prvním období 30 dnů a tak dále.

Dodatečné měsíční splátky musí být zaplaceny nejpozději deset dnů po prvním dnu každého dodatečného období.

5.

Plavidla musí pro každé období rybolovu strávené ve vodách Mauritánie vést lodní deník podle vzoru uvedeného v dodatku 3 této přílohy. Deník se vyplní, i když nejsou žádné úlovky.

6.

S výhradou ověření, která si Mauritánie přeje provést, Evropská unie každoročně do 15. června předá ministerstvu vyúčtování poplatků, které je třeba zaplatit za přecházející hospodářský rok, a to na základě hlášení úlovků vypracovaného každým majitelem plavidla a potvrzeného vědeckými institucemi příslušnými k ověřování údajů o úlovcích v členských státech, jako je IRD (Institut de Recherche pour le Développement – Výzkumný ústav pro rozvoj), IEO (Instituto Español de Oceanografía – Španělský oceánografický institut), INIAP (Instituto Nacional de Investigação Agraria e das Pescas – Národní ústav pro šetření v oblasti zemědělství a rybolovu), a zašle kopii všech lodních deníků rybolovu ústavu IMROP (Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches – Mauritánský ústav pro oceánografický výzkum a rybolov).

7.

Plavidla lovící tuňáky a plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru dodržují všechna doporučení přijatá Mezinárodní komisí pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT).

8.

Pro poslední rok používání protokolu se vyúčtování poplatků, které je třeba zaplatit za předcházející hospodářský rok, oznámí do čtyř měsíců po vypršení platnosti protokolu.

9.

Konečné vyúčtování se předá dotčeným majitelům plavidel, kteří mají od doby, kdy ministerstvo oznámí a schválí částky, lhůtu 30 dní, aby vyrovnali své finanční závazky u příslušných orgánů. Platba v EUR ve prospěch státní pokladny na účet uvedený v kapitole I je provedena nejpozději jeden a půl měsíce po uvedeném oznámení.

Pokud je však částka konečného vyúčtování nižší než zaplacená záloha uvedená v bodě 3, zbytková částka není majiteli plavidla vrácena.

10.

Plavidla musí do tří hodin před každým vplutím do oblasti a vyplutím z ní sdělit přímo orgánům Mauritánie elektronickou cestou nebo případně rádiem svou polohu a úlovky na palubě.

Orgán pro dohled sdělí adresy a rádiovou frekvenci.

11.

Na žádost orgánů Mauritánie a na základě společné dohody s dotčenými majiteli je na každé plavidlo lovící tuňáky vlečnou sítí naloděn na sjednané období jeden vědecký pozorovatel.

RYBOLOVNÉ LISTY

KATEGORIE RYBOLOVU 1:

PLAVIDLA LOVÍCÍ KORÝŠE KROMĚ LANGUST A KRABŮ

1.   

Rybolovná oblast

a)

Severně od rovnoběžky 19°00′ s. š, oblast vymezená linií spojující tyto body:

20°46′30″ s. š.

17°03′00″ z. d.

20°40′00″ s. š.

17°07′50″ z. d.

20°05′00″ s. š.

17°07′50″ z. d.

19°49′00″ s. š.

17°10′60″ z. d.

19°43′50″ s. š.

16°57′00″ z. d.

19°18′70″ s. š.

16°46′50″ z. d.

19°00′00″ s. š.

16°22′00″ z. d.

b)

Jižně od rovnoběžky 19°00′00″ s. š. k rovnoběžce 16°04′00″ s. š., 6 námořních mil od čáry odlivu u plavidel, která mají zvláštní oprávnění, a 8 námořních mil od čáry odlivu u všech ostatních plavidel.

2.   

Povolená rybolovná zařízení

Vlečná síť pro lov garnátů při dně, včetně trnitého řetězu, a další selektivní lovná zařízení.

Trnitý řetěz je nedílnou součástí příslušenství vlečných sítí pro lov garnátů vybavených výložníky. Tvoří jej řetěz o jednotné délce s články o maximálním průměru 12 mm upevněný mezi rozpínacími bórtami před šlapnicí.

O povinném používání selektivních lovných zařízení rozhoduje smíšený výbor na základě vědeckého, technického a ekonomického posouzení.

Zdvojení vlečné sítě je zakázáno.

Zdvojení vláken tvořících vlečnou síť je zakázáno.

Ochranné zástěry jsou povoleny.

3.   

Povolená minimální velikost ok

50 mm

4.   

Minimální velikosti

U hlubokomořských garnátů se minimální velikost měří od špičky nosce po konec zadečku. Špička nosce znamená prodloužení krunýře, který se nachází v přední střední části hlavohrudi.

hlubokomořští garnáti:

garnela hlubokomořská (Parapaeneus longirostris) 6 cm

pobřežní garnáti:

garnela jižní (Penaeus notialis), garnela zdobená (Penaeus kerathurus) 200 kusů/kg

Smíšený výbor může určit minimální velikost i u druhů, které zde nejsou uvedeny.

5.   

Vedlejší úlovky

Povolené

Zakázané

10 % ryb

langusty

5 % krabů

hlavonožci

Smíšený výbor může určit výši vedlejších úlovků i u druhů, které zde nejsou uvedeny.

6.   

Rybolovná práva / poplatky

Období

Rok 1

Rok 2

Povolený objem úlovků (v tunách)

5 000

5 000

Poplatky

620 EUR/t

620 EUR/t

 

Poplatek se vypočítá na konci každého dvouměsíčního období, během nějž je plavidlo oprávněno k rybolovu, přičemž se zohlední úlovky za toto období.

Záloha ve výši 1 000 EUR na plavidlo, která se odečte od celkové výše poplatku, je podmínkou udělení licence a hradí se na začátku každého dvouměsíčního období, během nějž je plavidlo oprávněno k rybolovu.

Počet plavidel, která jsou oprávněna k rybolovu ve stejnou dobu, je omezen na 36.

50 % z celkového počtu plavidel působících ve stejnou dobu v rybolovných oblastech Mauritánie může být oprávněno k rybolovu současně během stejného rybolovného období v oblasti západně od linie ve vzdálenosti 6 mil měřené od čáry odlivu jižně od rovnoběžky 19°00′00″ s. š.

Pokud hranice 50 % představuje maximálně 10 plavidel, oprávnění k rybolovu západně od linie ve vzdálenosti 6 mil měřené od čáry odlivu jižně od rovnoběžky 19°00′00″ s. š. získají všechna.

V licenci vydané pro plavidlo na určenou dvouměsíční dobu se upřesní, zda je plavidlo oprávněno k rybolovu za linií 6 námořních mil od čáry odlivu jižně od rovnoběžky 19°00′00″ s. š.

Severně od rovnoběžky 19°00′00″ s. š. jsou všechna plavidla s licencí pro lov garnátů oprávněna k rybolovu západně od linie, jejíž souřadnice jsou uvedeny v bodě 1 tohoto listu.

7.   

Období biologického klidu

Dvě (2) období v délce dvou (2) měsíců: květen–červen a říjen–listopad.

Veškeré změny období biologického klidu na základě vědeckého stanoviska se bezodkladně oznámí Evropské unii.

8.   

Poznámky

Poplatky jsou stanoveny na celé období používání protokolu.


KATEGORIE RYBOLOVU 2:

TRAWLERY (BEZ MRAZÍRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ) A PLAVIDLA PRO LOV PŘI DNĚ NA DLOUHOU LOVNOU ŠŇŮRU ZAMĚŘENÉ NA LOV ŠTIKOZUBCE ČERNÉHO

1.   

Rybolovná oblast

a)

Severně od rovnoběžky 19°15′60″ s. š., západně od linie spojující tyto body:

20°46′30″ s. š.

17°03′00″ z. d.

20°36′00″ s. š.

17°11′00″ z. d.

20°36′00″ s. š.

17°36′00″ z. d.

20°03′00″ s. š.

17°36′00″ z. d.

19°45′70″ s. š.

17°03′00″ z. d.

19°29′00″ s. š.

16°51′50″ z. d.

19°15′60″ s. š.

16°51′50″ z. d.

19°15′60″ s. š.

16°49′60″ z. d.

b)

Jižně od rovnoběžky 19°15′60″ s. š. k rovnoběžce 17°50′00″ s. š., západně od linie 24 námořních mil měřených od čáry odlivu.

c)

Jižně od rovnoběžky 17°50′00″ s. š., západně od linie 18 námořních mil měřených od čáry odlivu.

d)

Během období biologického klidu pro rybolov hlavonožců:

1)

mezi Cap Blanc a Cap Timiris je výlučná oblast vymezena těmito body:

20°46′00″ s. š.

17°03′00″ z. d.

20°46′00″ s. š.

17°47′00″ z. d.

20°03′00″ s. š.

17°47′00″ z. d.

19°47′00″ s. š.

17°14′00″ z. d.

19°21′00″ s. š.

16°55′00″ z. d.

19°15′60″ s. š.

16°51′50″ z. d.

19°15′60″ s. š.

16° 49′60″ z. d.

2)

Jižně od rovnoběžky 19°15′60″ s. š. (Cap Timiris) k rovnoběžce 17°50′00″ s. š. (Nouakchott) je rybolov zakázán za linií 24 námořních mil měřených od čáry odlivu.

3)

Jižně od rovnoběžky 17°50′00″ s. š. (Nouakchott) je rybolov zakázán za linií 18 námořních mil měřených od čáry odlivu.

2.   

Povolená rybolovná zařízení

dlouhá lovná šňůra pro lov při dně

vlečná síť pro lov štikozubce Merluccius polli při dně

Zdvojení vlečné sítě je zakázáno.

Zdvojení vláken tvořících vlečnou síť je zakázáno.

3.   

Povolená minimální velikost ok

70 mm (vlečná síť)

4.   

Minimální velikosti

1)

U ryb se minimální velikost měří od předního konce hlavy až ke konci ocasní ploutve (celková délka) (viz dodatek 4).

Smíšený výbor může určit minimální velikost i u druhů, které zde nejsou uvedeny.

5.   

Vedlejší úlovky

Povolené

Zakázané

Trawlery: 25 % ryb

Hlavonožci a korýši

Plavidla lovící na dlouhou lovnou šňůru: 50 % ryb

Smíšený výbor může určit výši vedlejších úlovků i u druhů, které zde nejsou uvedeny.

6.   

Rybolovná práva / poplatky

Období

Rok 1

Rok 2

Povolený objem úlovků (v tunách)

4 000

4 000

Poplatky

90 EUR/t

90 EUR/t

 

Poplatek se vypočítá na konci každého tříměsíčního období, během nějž je plavidlo oprávněno k rybolovu, přičemž se zohlední úlovky za toto období.

Záloha ve výši 1 000 EUR na plavidlo, která se odečte od celkové výše poplatku, je podmínkou udělení licence a hradí se na začátku každého tříměsíčního období, během nějž je plavidlo oprávněno k rybolovu.

Počet plavidel, která jsou oprávněna k rybolovu ve stejnou dobu, je omezen na 11.

7.   

Období biologického klidu

Smíšený výbor případně určí období biologického klidu na základě vědeckého stanoviska společného vědeckého výboru.

8.   

Poznámky

Poplatky jsou stanoveny na celé období používání protokolu.


KATEGORIE RYBOLOVU 3:

PLAVIDLA LOVÍCÍ DRUHY ŽIJÍCÍ PŘI DNĚ JINÉ NEŽ ŠTIKOZUBCE ČERNÉHO A VYBAVENÁ JINÝMI LOVNÝMI ZAŘÍZENÍMI NEŽ SÍTĚMI

1.   

Rybolovná oblast

a)

Severně od rovnoběžky 19°48′50″ s. š., od linie 3 mil měřené od základní linie Cap Blanc–Cap Timiris.

b)

Jižně od rovnoběžky 19°48′50″ s. š. k rovnoběžce 19°21′00″ s. š., západně od poledníku 16°45′00″ z. d.

c)

Jižně od rovnoběžky 19°21′00″ s. š., od linie 9 námořních mil měřené od čáry odlivu.

d)

Během období biologického klidu pro rybolov hlavonožců:

1)

mezi Cap Blanc a Cap Timiris:

20°46′00″ s. š.

17°03′00″ z. d.

20°46′00″ s. š.

17°47′00″ z. d.

20°03′00″ s. š.

17°47′00″ z. d.

19°47′00″ s. š.

17°14′00″ z. d.

19°21′00″ s. š.

16°55′00″ z. d.

19°15′60″ s. š.

16°51′50″ z. d.

19°15′60″ s. š.

16° 49′60″ z. d.

2)

Jižně od rovnoběžky 19°15′60″ s. š. (Cap Timiris) je rybolov zakázán za linií 9 námořních mil měřených od čáry odlivu.

2.   

Povolená rybolovná zařízení

dlouhá lovná šňůra

upevněné tenatové sítě s omezením na maximální pokles 7 m a maximální délku 100 m. Monofilamenty z polyamidu jsou zakázány.

ruční vlasec

vrše

zátahová síť pro lov na návnadu

3.   

Povolená minimální velikost ok

120 mm pro tenatové sítě

20 mm pro sítě na lov na živou návnadu

4.   

Minimální velikosti

U ryb se minimální velikost měří od předního konce hlavy až ke konci ocasní ploutve (celková délka) (viz dodatek 4).

Smíšený výbor může na základě vědeckých stanovisek určit minimální velikost i u druhů, které zde nejsou uvedeny.

5.   

Vedlejší úlovky

Povolené

Zakázané

10 % celkového množství povoleného cílového druhu nebo skupiny druhů (vyjádřeno v živé hmotnosti)

 

Smíšený výbor může určit výši vedlejších úlovků i u druhů, které zde nejsou uvedeny.

6.   

Rybolovná práva / poplatky

Období

Rok 1

Rok 2

Povolený objem úlovků (v tunách)

2 500

2 500

Poplatky

105 EUR/t

105 EUR/t

 

Poplatek se vypočítá na konci každého tříměsíčního období, během nějž je plavidlo oprávněno k rybolovu, přičemž se zohlední úlovky za toto období.

Záloha ve výši 1 000 EUR na plavidlo, která se odečte od celkové výše poplatku, je podmínkou udělení licence a hradí se na začátku každého tříměsíčního období, během nějž je plavidlo oprávněno k rybolovu.

Počet plavidel, která jsou oprávněna k rybolovu ve stejnou dobu, je omezen na 9.

7.   

Období biologického klidu

Smíšený výbor případně určí období biologického klidu na základě vědeckého stanoviska společného vědeckého výboru.

8.   

Poznámky

Poplatky jsou stanoveny na celé období používání protokolu.

Zátahová síť se použije pouze pro lov návnady určené pro lov na vlasec nebo pomocí vrše.

Použití vrše je povoleno pro maximálně 7 plavidel o jednotlivé prostornosti do 135 GT.


KATEGORIE RYBOLOVU 4:

KRABI

1.   

Rybolovná oblast

a)

Severně od rovnoběžky 19°15′60″ s. š., západně od linie spojující tyto body:

20°46′30″ s. š.

17°03′00″ z. d.

20°36′00″ s. š.

17°11′00″ z. d.

20°36′00″ s. š.

17°36′00″ z. d.

20°03′00″ s. š.

17°36′00″ z. d.

19°45′70″ s. š.

17°03′00″ z. d.

19°29′00″ s. š.

16°51′50″ z. d.

19°15′60″ s. š.

16°51′50″ z. d.

19°15′60″ s. š.

16°49′60″ z. d.

b)

Jižně od rovnoběžky 19°15′60″ s. š. k rovnoběžce 17°50′00″ s. š., západně od linie 18 mil měřených od čáry odlivu.

2.   

Povolená rybolovná zařízení

Vrš na kraby

3.   

Povolená minimální velikost ok

60 mm (síťovina)

4.   

Minimální velikosti

U korýšů se minimální velikost měří od špičky nosce po konec zadečku. Špička nosce znamená prodloužení krunýře, který se nachází v přední střední části hlavohrudi (viz dodatek 4).

Smíšený výbor může určit minimální velikost i u druhů, které zde nejsou uvedeny.

5.   

Vedlejší úlovky

Povolené

Zakázané

Ryby, hlavonožci a korýši jiní než cílový druh

Smíšený výbor může určit výši vedlejších úlovků i u druhů, které zde nejsou uvedeny.

6.   

Rybolovná práva / poplatky

Období

Rok 1

Rok 2

Povolený objem úlovků (v tunách)

200

200

Poplatky

310 EUR/t

310 EUR/t

 

Poplatek se vypočítá na konci každého tříměsíčního období, během nějž je plavidlo oprávněno k rybolovu, přičemž se zohlední úlovky za toto období.

Záloha ve výši 1 000 EUR na plavidlo, která se odečte od celkové výše poplatku, je podmínkou udělení licence a hradí se na začátku každého tříměsíčního období, během nějž je plavidlo oprávněno k rybolovu.

Maximální počet povolených vrší na kraby je 500 na licenci.

7.   

Období biologického klidu

Dvě (2) období v délce dvou (2) měsíců: květen–červen a říjen–listopad.

O veškerých změnách období biologického klidu rozhoduje smíšený výbor na základě vědeckých stanovisek.

8.   

Poznámky

Poplatky jsou stanoveny na celé období používání protokolu.


KATEGORIE RYBOLOVU 5:

PLAVIDLA LOVÍCÍ TUŇÁKY VLEČNOU SÍTÍ

1.   

Rybolovná oblast

a)

Severně od rovnoběžky 19°21′00″ s. š., západně od linie 30 námořních mil měřených od základní linie Cap Blanc–Cap Timiris.

b)

Jižně od rovnoběžky 19°21′00″ s. š., západně od linie 30 námořních mil měřených od čáry odlivu.

2.   

Povolená rybolovná zařízení

Vlečná síť

3.   

Povolená minimální velikost ok

4.   

Minimální velikosti

U ryb se minimální velikost měří od předního konce hlavy až ke konci ocasní ploutve (celková délka).

Smíšený výbor může určit minimální velikost i u druhů, které nejsou uvedeny v dodatku 4.

5.   

Vedlejší úlovky

Povolené

Zakázané

Jiné druhy než cílový druh nebo skupina druhů

Smíšený výbor může určit výši vedlejších úlovků i u druhů, které nejsou uvedeny na seznamu v lodním deníku přijatém komisí ICCAT.

6.   

Rybolovná práva / poplatky

Počet plavidel oprávněných provádět rybolov

22 plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí

Roční paušální poplatek

1 750 EUR za plavidlo lovící tuňáky vlečnou sítí, za 5 000 tun vysoce stěhovavých a přidružených druhů

Proporcionální poplatek z úlovků

35 EUR/t

7.   

Období biologického klidu

8.   

Poznámky

Poplatky jsou stanoveny na celé období používání protokolu.


KATEGORIE RYBOLOVU 6:

PLAVIDLA LOVÍCÍ TUŇÁKY NA PRUTY A PLAVIDLA PRO POVRCHOVÝ RYBOLOV NA DLOUHOU LOVNOU ŠŇŮRU

1.   

Rybolovná oblast

Plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru

a)

Severně od rovnoběžky 19°21′00″ s. š., západně od linie 30 námořních mil měřených od základní linie Cap Blanc–Cap Timiris.

b)

Jižně od rovnoběžky 19°21′00″ s. š., západně od linie 30 námořních mil měřených od čáry odlivu.

Plavidla lovící tuňáky na pruty

a)

Severně od rovnoběžky 19°21′00″ s. š., západně od linie 15 námořních mil měřených od základní linie Cap Blanc–Cap Timiris.

b)

Jižně od rovnoběžky 19°21′00″ s. š., západně od linie 12 námořních mil měřených od čáry odlivu.

Lov na živou návnadu

a)

Severně od rovnoběžky 19°48′50″ s. š., západně od linie 3 námořních mil měřených od základní linie Cap Blanc–Cap Timiris.

b)

Jižně od rovnoběžky 19°48′50″ s. š. k rovnoběžce 19°21′00″ s. š., západně od poledníku 16°45′00″ z. d.

c)

Jižně od rovnoběžky 19°21′00″ s. š., západně od linie 3 námořních mil měřených od čáry odlivu.

2.   

Povolená rybolovná zařízení

plavidla lovící tuňáky na pruty: prut a vlečná síť (lov na živou návnadu)

Plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru: dlouhé lovné šňůry vlečené po povrchu

3.   

Povolená minimální velikost ok

16 mm (lov na živou návnadu)

4.   

Minimální velikosti

U ryb se minimální velikost měří od předního konce hlavy až ke konci ocasní ploutve (celková délka) (viz dodatek 4).

Smíšený výbor může určit minimální velikost i u druhů, které nejsou uvedeny v dodatku 4.

5.   

Vedlejší úlovky

Povolené

Zakázané

Jiné druhy než cílový druh nebo skupina druhů

Smíšený výbor může určit výši vedlejších úlovků i u druhů, které zde nejsou uvedeny.

6.   

Rybolovná práva / poplatky

Počet plavidel oprávněných provádět rybolov

22 plavidel lovících tuňáky na pruty nebo plavidel na dlouhou lovnou šňůru

Roční paušální poplatek

2 500 EUR za plavidlo lovící tuňáky na pruty a

3 500 EUR na plavidlo pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru

za úlovek 10 000 tun vysoce stěhovavých a přidružených druhů

Proporcionální poplatek z úlovků

25 EUR/t pro plavidlo lovící tuňáky na pruty

35 EUR/t pro plavidlo pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru

7.   

Období biologického klidu

8.   

Poznámky

Poplatky jsou stanoveny na celé období používání protokolu.

Lov na živou návnadu

Rybolov na návnadu se omezuje na určitý počet dní za měsíc, který stanoví smíšený výbor. Začátek a konec tohoto rybolovu musí být nahlášen orgánu pro dohled.

Obě dvě strany se dohodnou na stanovení prováděcích pravidel, jejichž cílem je umožnit této kategorii lov nebo sbírání živé návnady potřebné pro činnost těchto plavidel. Pokud jsou tyto činnosti provozovány v citlivých oblastech nebo s neobvyklými zařízeními, jsou tato pravidla stanovena na základě doporučení ústavu IMROP a se souhlasem orgánu pro dohled.

Žraloci

1)

V souladu s příslušnými doporučeními ICCAT a FAO je zakázán lov žraloka velikého (Cetorhinus maximus), žraloka bílého (Carcharodon carcharias), žraloka skvrnitého (Carcharias taurus) a psohlava obecného (Galeorhinus galeus).

2)

V souladu s doporučeními ICCAT 04-10 a 05-05 ohledně uchovávání žraloků ulovených v souvislosti s lovišti spravovanými komisí ICCAT.


KATEGORIE RYBOLOVU 7:

MRAZÍRENSKÉ TRAWLERY PRO PELAGICKÝ RYBOLOV

1.   

Rybolovná oblast

a)

Severně od rovnoběžky 19°00′00″ s. š, oblast vymezená linií spojující tyto body:

20°46′30″ s. š.

17°03′00″ z. d.

20°36′00″ s. š.

17°11′00″ z. d.

20°36′00″ s. š.

17°35′00″ z. d.

20°00′00″ s. š.

17°30′00″ z. d.

19°34′00″ s. š.

17°00′00″ z. d.

19°21′00″ s. š.

16°52′00″ z. d.

19°10′00″ s. š.

16°41′00″ z. d.

19°00′00″ s. š.

16°39′50″ z. d.

b)

Jižně od rovnoběžky 19°00′00″ s. š. k rovnoběžce 16°04′00″ s. š. ve vzdálenosti 20 námořních mil od čáry odlivu.

2.   

Povolená rybolovná zařízení

Pelagická vlečná síť

Kapsa sítě může být zesílena síťovinou o minimální velikosti napnutého oka 400 mm a řemínky umístěnými nejméně jeden a půl metru od sebe (1,5 m), s výjimkou řemínku na zadní části vlečné sítě, který musí být umístěn nejméně 2 m od průhledu v kapse. Zesílení nebo zdvojení kapsy jakýmkoli jiným zařízením je zakázáno a s vlečnou sítí nelze v žádném případě lovit jiné než povolené malé pelagické druhy.

3.   

Povolená minimální velikost ok

40 mm

4.   

Minimální velikosti

U ryb se minimální velikost měří od předního konce hlavy až ke konci ocasní ploutve (celková délka) (viz dodatek 4).

Smíšený výbor může určit minimální velikost i u druhů, které zde nejsou uvedeny.

5.   

Vedlejší úlovky

Povolené

Zakázané

3 % celkového množství povoleného cílového druhu nebo skupiny druhů (vyjádřeno v živé hmotnosti)

Korýši nebo hlavonožci s výjimkou olihní

Smíšený výbor může určit výši vedlejších úlovků i u druhů, které nejsou uvedeny v dodatku 4.

6.   

Rybolovná práva / poplatky

Období

Rok 1

Rok 2

Povolený objem úlovků (v tunách)

300 000

300 000

Poplatky

123 EUR/t

123 EUR/t

 

Poplatek se vypočítá na konci každého tříměsíčního období, během nějž je plavidlo oprávněno k rybolovu, přičemž se zohlední úlovky za toto období.

Záloha ve výši 5 000 EUR na plavidlo, která se odečte od celkové výše poplatku, je podmínkou udělení licence a hradí se na začátku každého tříměsíčního období, během nějž je plavidlo oprávněno k rybolovu.

Počet plavidel, která jsou oprávněna k rybolovu ve stejnou dobu, je omezen na 19.

7.   

Období biologického klidu

Obě strany se mohou v rámci smíšeného výboru a na základě vědeckého stanoviska společného vědeckého výboru dohodnout na stanovení období biologického klidu.

8.   

Poznámky

Poplatky jsou stanoveny na celé období používání protokolu.

Přepočítací koeficienty pro malé pelagické druhy jsou stanoveny v dodatku 5.

Nevyužitá rybolovná práva kategorie 8 mohou být využita do maximálního množství 2 licencí za měsíc.


KATEGORIE RYBOLOVU 8:

PLAVIDLA PRO PELAGICKÝ RYBOLOV BEZ MRAZÍRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ

1.   

Rybolovná oblast

a)

Severně od rovnoběžky 19°00′00″ s. š., západně od linie spojující tyto body:

20°46′30″ s. š.

17°03′00″ z. d.

20°36′00″ s. š.

17°11′00″ z. d.

20°36′00″ s. š.

17°35′00″ z. d.

20°00′00″ s. š.

17°30′00″ z. d.

19°34′00″ s. š.

17°00′00″ z. d.

19°21′00″ s. š.

16° 52′00″ z. d.

19°10′00″ s. š.

16° 41′00″ z. d.

19°00′00″ s. š.

16° 39′50″ z. d.

b)

Jižně od rovnoběžky 19°00′00″ s. š. k rovnoběžce 16°04′00″ s. š. ve vzdálenosti 20 námořních mil od čáry odlivu.

2.   

Povolená rybolovná zařízení

Pelagické vlečné sítě a zátahové sítě s uzavíracími šňůrami pro průmyslový rybolov

Kapsa sítě může být zesílena síťovinou o minimální velikosti napnutého oka 400 mm a řemínky umístěnými nejméně jeden a půl metru od sebe (1,5 m), s výjimkou řemínku na zadní části vlečné sítě, který musí být umístěn nejméně 2 m od průhledu v kapse. Zesílení nebo zdvojení kapsy jakýmkoli jiným zařízením je zakázáno a s vlečnou sítí nelze v žádném případě lovit jiné než povolené malé pelagické druhy.

3.   

Povolená minimální velikost ok

40 mm pro trawlery a 20 mm pro plavidla lovící vlečnou sítí

4.   

Minimální velikosti

U ryb se minimální velikost měří od předního konce hlavy až ke konci ocasní ploutve (celková délka) (viz dodatek 4).

Smíšený výbor může určit minimální velikost i u druhů, které zde nejsou uvedeny.

5.   

Vedlejší úlovky

Povolené

Zakázané

3 % celkového množství povoleného cílového druhu nebo skupiny druhů (vyjádřeno v živé hmotnosti)

Korýši nebo hlavonožci s výjimkou olihní

Smíšený výbor může určit výši vedlejších úlovků i u druhů, které zde nejsou uvedeny.

6.   

Rybolovná práva / poplatky

Povolený objem úlovků (v tunách)

15 000 tun ročně

Pokud jsou tato rybolovná práva využita, odečtou se z přídělu ve výši 300 000 t stanoveného v kategorii 7.

Období

Rok 1

Rok 2

Poplatky

123 EUR/t

123 EUR/t

 

Poplatek se vypočítá na konci každého tříměsíčního období, během nějž je plavidlo oprávněno k rybolovu, přičemž se zohlední úlovky za toto období.

Záloha ve výši 5 000 EUR, která se odečte od celkové výše poplatku, je podmínkou udělení licence a hradí se na začátku každého tříměsíčního období, během nějž je plavidlo oprávněno k rybolovu.

Počet plavidel, která jsou oprávněna k rybolovu ve stejnou dobu, je omezen na 2, což se rovná 2 čtvrtletním licencím pro mrazírenská plavidla pro pelagický rybolov kategorie 7.

7.   

Období biologického klidu

Obě strany se mohou v rámci smíšeného výboru a na základě vědeckých stanovisek společného vědeckého výboru dohodnout na stanovení období biologického klidu.

8.   

Poznámky

Poplatky jsou stanoveny na celé období používání protokolu.

Přepočítací koeficienty pro malé pelagické druhy jsou stanoveny v dodatku 5.


KATEGORIE RYBOLOVU 9:

HLAVONOŽCI

1.   

Rybolovná oblast

p.m

2.   

Povolená rybolovná zařízení

p.m

3.   

Povolená minimální velikost ok

p.m

4.   

Vedlejší úlovky

Povolené

Zakázané

p.m

p.m

5.   

Povolená prostornost/ Poplatky

Období

Rok 1

Rok 2

Povolený objem úlovků (v tunách)

p.m

p.m

Poplatky

p.m

p.m

6.   

Období biologického klidu

p.m

7.   

Poznámky

p.m

Dodatek 1

DOHODA O RYBOLOVU MEZI MAURITÁNIÍ A EVROPSKOU UNIÍ

ŽÁDOST O LICENCI K RYBOLOVU

Image

Dodatek 2

Image

Dodatek 3

Image

Dodatek 4

Platné právní předpisy o minimálních velikostech úlovků na palubě

Oddíl III:   O minimálních velikostech a hmotnostech druhů

1.

Minimální velikosti druhů musí být měřeny:

u ryb od předního konce hlavy až ke konci ocasní ploutve (celková délka);

u hlavonožců: délka těla samotného (plášť) bez chapadel;

u korýšů: od špičky nosce po konec zadečku.

Špička nosce znamená prodloužení krunýře, který se nachází v přední střední části hlavohrudi. U langusty růžové se musí jako referenční bod vzít střed konkávní části krunýře, který se nachází mezi dvěma čelními rohy.

2.

Minimální velikosti a hmotnosti mořských ryb, hlavonožců a korýšů, jejichž rybolov je povolen, činí:

a)

u mořských ryb:

sardinka oblá a madeirská (Sardinella aurita a Sardinella maderensis)

18 cm

sardinka obecná (Sardina pilchardus)

16 cm

kranasi rodu Trachurus (Trachurus spp.)

19 cm

kranas Decapturus rhonchus

19 cm

makrela japonská (Scomber japonicus)

25 cm

mořan zlatý (Sparus auratus)

20 cm

pražman modroskvrnný (Sparus coeruleostictus)

23 cm

pražman červenopruhý (Sparus auriga), pražman obecný (Sparus pagrus)

23 cm

zubatci rodu Dentex (Dentex spp.)

15 cm

růžicha Bellottova (Pagellus bellottii), růžicha stříbřitá (Pagellus acarne)

19 cm

chrochtal středomořský (Plectorhynchus mediterraneus)

25 cm

kanic černý

25 cm

smuha tmavá (Sciana umbra)

25 cm

smuha královská (Argirosomus regius) a smuha senegalská (Pseudotholithus senegalensis)

70 cm

kanici rodu Epinephelus (Epinephelus spp.)

40 cm

lufara dravá (Pomatomus saltator)

30 cm

parmice západoafrická (Pseudopeneus prayensis)

17 cm

cípali rodu Mugil (Mugil spp.)

20 cm

hladkoun obecný (Mustellus mustellus), vousatec Smithův (Leptocharias smithi)

60 cm

mořčák tečkovaný (Dicentrarchus punctatus)

20 cm

jazykovec kanárský (Cynoglossus canariensis), jazykovec (Cynoglossus monodi)

20 cm

jazykovec (Cynoglossus cadenat)i, jazykovec (Cynoglossus senegalensis)

30 cm

štikozubec (Merliccius spp.)

30 cm

tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares) o hmotnosti nižší než

3,2 kg

tuňák velkooký (Thunnus obesus) o hmotnosti nižší než

3,2 kg

b)

u hlavonožců:

chobotnice pobřežní (Octopus vulgaris)

500 g (vykuchaná)

oliheň obecná (Loligo vulgaris)

13 cm

sepie obecná (Sepia officinalis)

13 cm

sepie (Sepia bertheloti)

7 cm

c)

u korýšů:

langusta královská (Panulirus regius)

21 cm

langusta růžová (Palinurus mauritanicus)

23 cm

garnela hlubokomořská (Parapenaeus longirostris)

6 cm

krab (Geryon maritae)

6 cm

garnela jižní (Penaeus notialis), garnela zdobená (Penaeus kerathurus)

200 ks/kg

Dodatek 5

Seznam přepočítacích koeficientů

PŘEPOČÍTACÍ KOEFICIENTY, KTERÉ SE POUŽIJÍ NA KONEČNÉ PRODUKTY RYBOLOVU ZÍSKANÉ Z MALÝCH PELAGICKÝCH DRUHŮ ZPRACOVANÝCH NA PALUBĚ TRAWLERŮ

Produkce

Způsob zpracování

Přepočítací koeficienty

Sardinka oblá a madeirská

Bez hlavy

Ruční dělení

1,416

Bez hlavy, vykuchaná

Ruční dělení

1,675

Bez hlavy, vykuchaná

Strojové dělení

1,795

Makrela

Bez hlavy

Ruční dělení

1,406

Bez hlavy, vykuchaná

Ruční dělení

1,582

Bez hlavy

Strojové dělení

1,445

Bez hlavy, vykuchaná

Strojové dělení

1,661

Tkaničnice

Bez hlavy, vykuchaná

Ruční dělení

1,323

Plátky

Ruční dělení

1,340

Bez hlavy, vykuchaná (zvláštní dělení)

Ruční dělení

1,473

Sardinka obecná

Bez hlavy

Ruční dělení

1,416

Bez hlavy, vykuchaná

Ruční dělení

1,704

Bez hlavy, vykuchaná

Strojové dělení

1,828

Kranas

Bez hlavy

Ruční dělení

1,570

Bez hlavy

Strojové dělení

1,634

Bez hlavy, vykuchaný

Ruční dělení

1,862

Bez hlavy, vykuchaný

Strojové dělení

1,953

Pozn.: Pro zpracování na rybí moučku činí použitý přepočítací koeficient 5,5 tuny čerstvých ryb na 1 tunu moučky.

Dodatek 6

Image

Dodatek 7

HRANICE RYBOLOVNÉ OBLASTI MAURITÁNIE

Zeměpisné souřadnice výlučné hospodářské oblasti / Protokol

VMS EU

1

Hranice na jihu

Šířka

16°

04′

S

Délka

19°

58′

Z

2

Souřadnice

Šířka

16°

30′

S

Délka

19°

54′

Z

3

Souřadnice

Šířka

17°

00′

S

Délka

19°

47′

Z

4

Souřadnice

Šířka

17°

30′

S

Délka

19°

33′

Z

5

Souřadnice

Šířka

18°

00′

S

Délka

19°

29′

Z

6

Souřadnice

Šířka

18°

30′

S

Délka

19°

28′

Z

7

Souřadnice

Šířka

19°

00′

S

Délka

19°

43′

Z

8

Souřadnice

Šířka

19°

23′

S

Délka

20°

01′

Z

9

Souřadnice

Šířka

19°

30′

S

Délka

20°

04′

Z

10

Souřadnice

Šířka

20°

00′

S

Délka

20°

14,5′

Z

11

Souřadnice

Šířka

20°

30′

S

Délka

20°

25,5′

Z

12

Hranice na severu

Šířka

20°

46′

S

Délka

20°

04,5′

Z

Dodatek 8

Image

Image

PŘÍLOHA 2

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA PODPORU ODPOVĚDNÉHO A UDRŽITELNÉHO RYBOLOVU

1.   Předmět a částky

Finanční příspěvek je veřejná podpora rozvoje, která je nezávislá na obchodní otázce uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. a) dohody a čl. 2 odst. 1 tohoto protokolu.

Finanční příspěvek podle čl. 2 odst. 2 tohoto protokolu činí 3 miliony EUR ročně. Jeho účelem je přispět k rozvoji udržitelného a odpovědného rybolovu v rybolovných oblastech Mauritánie v souladu se strategickými cíli zachování rybolovných zdrojů a snazší integrace odvětví do národního hospodářství.

Finanční příspěvek se dělí na tři intervenční osy:

 

Opatření

Osa I:

SPOLUPRÁCE VE VĚDECKÉ OBLASTI A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

Podpora provádění plánů rozvoje lovišť (IMROP, ONISPA, ENEMP)

Osa II:

DOHLED

Podpora činností DSPCM

Osa III:

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ochrana mořského a pobřežního prostředí (PNBA a PND)

2.   Příjemci

Příjemci tohoto příspěvku jsou ministerstvo pro rybolov a ministerstvo pro životní prostředí a udržitelný rozvoj. Tyto instituce, které jsou příjemci příspěvku, úzce spolupracují s ministerstvem financí.

3.   Realizační rámec

Evropská unie a Mauritánie se v rámci smíšeného výboru podle článku 10 dohody po vstupu tohoto protokolu v platnost dohodly na podmínkách způsobilosti k čerpání tohoto příspěvku, na právních základech, plánování, sledování a hodnocení i platebních podmínkách.

4.   Viditelnost

Mauritánie se zavazuje, že zajistí viditelnost opatření prováděných díky tomuto příspěvku. Za tímto účelem koordinují příjemci s Delegací Evropské unie v Noukchottu opatření k provádění „pokynů pro viditelnou prezentaci“ podle definice Evropské komise. Každý projekt musí zejména obsahovat ustanovení o viditelnosti příspěvku Evropské unie, především prostřednictvím loga („vlajka EU“). Mauritánie musí Evropské unii rovněž oznámit harmonogram inaugurací.


NAŘÍZENÍ

31.12.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 361/85


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1258/2012

ze dne 28. listopadu 2012

o rozdělení rybolovných práv na základě Protokolu mezi Evropskou unií a Madagaskarskou republikou, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi oběma stranami

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 15. listopadu 2007 přijala Rada nařízení (ES) č. 31/2008 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Madagaskarskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (1) (dále jen „dohoda o partnerství“).

(2)

Dne 10. května 2012 byl parafován nový protokol k dohodě o partnerství (dále jen „nový protokol“). Nový protokol uděluje plavidlům EU rybolovná práva ve vodách, které v oblasti rybolovu spadají pod svrchovanost nebo podléhají jurisdikci Madagaskaru.

(3)

Dne 28. listopadu 2012 přijala Rada rozhodnutí 2012/826/EU (2) o podpisu a prozatímním provádění nového protokolu.

(4)

Měl by být stanoven způsob rozdělení rybolovných práv mezi členské státy na celou dobu uplatňování nového protokolu.

(5)

Jestliže se zdá, že oprávnění k rybolovu nebo rybolovná práva přidělená Unii v rámci nového protokolu nejsou plně využívána, uvědomí o tom Komise dotčené členské státy v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1006/2008 ze dne 29. září 2008 o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství a o přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství (3). Neobdržení odpovědi ve lhůtě, o níž rozhodne Rada, je třeba považovat za potvrzení toho, že plavidla dotčeného členského státu v daném období plně nevyužívají svých rybolovných práv. Uvedenou lhůtu je třeba stanovit.

(6)

Vzhledem k tomu, že protokol se má prozatímně provádět ode dne jeho podpisu a nejdříve ode dne 1. ledna 2013, je třeba, aby se toto nařízení použilo od takto určeného dne,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Rybolovná práva stanovená na základě Protokolu mezi Evropskou unií a Madagaskarskou republikou, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi oběma stranami (dále jen „protokol“), se mezi členské státy rozdělují takto:

Druh plavidla

Členský stát

Rybolovná práva

Plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí

Španělsko

21

Francie

18

Itálie

1

Plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru s prostorností nad 100 GT

Španělsko

17

Francie

9

Portugalsko

5

Spojené království

3

Plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru s prostorností 100 GT nebo méně

Francie

22

2.   Nařízení (ES) č. 1006/2008 se použije, aniž je dotčena dohoda o partnerství.

3.   Pokud žádosti o oprávnění k rybolovu z členských států uvedených v odstavci 1 nevyčerpají všechna rybolovná práva stanovená protokolem, zváží Komise žádosti o oprávnění k rybolovu od jakéhokoliv jiného členského státu podle článku 10 nařízení (ES) č. 1006/2008.

4.   Lhůta, během níž musejí členské státy potvrdit, že plně nevyužívají udělených rybolovných práv, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1006/2008, je stanovena na deset pracovních dnů ode dne, kdy jim Komise sdělí, že rybolovná práva nejsou plně využívána.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne podpisu protokolu, nejdříve však od 1. ledna 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. listopadu 2012.

Za Radu

předseda

S. ALETRARIS


(1)  Úř. věst. L 15, 18.1.2008, s. 1.

(2)  Viz strana 11 v tomto čísle Úředního věstníku.

(3)  Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 33.


31.12.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 361/87


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1259/2012

ze dne 3. prosince 2012

o rozdělení rybolovných práv na základě Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu na období dvou let, a o změně nařízení (ES) č. 1801/2006

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této Smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 30. listopadu 2006 přijala Rada nařízení (ES) č. 1801/2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (1).

(2)

Dne 26. července 2012 byl parafován nový protokol k dohodě o partnerství (dále jen „nový protokol“). Nový protokol uděluje plavidlům EU rybolovná práva ve vodách spadajících pod jurisdikci nebo svrchovanost Mauritánie ve věcech rybolovu.

(3)

Dne 18. prosince 2012 přijala Rada rozhodnutí 827/2012/EU (2) o podpisu a prozatímním provádění nového protokolu.

(4)

Na období provádění nového protokolu je třeba vymezit způsob rozdělení rybolovných práv mezi členské státy.

(5)

Jestliže se zdá, že rybolovná práva přidělená Unii v rámci nového protokolu nejsou plně využívána, uvědomí o tom Komise dotčené členské státy v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1006/2008 ze dne 29. září 2008 o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství a o přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství (3). Neobdržení odpovědi ve lhůtě, kterou stanoví Rada, je považováno za potvrzení toho, že plavidla dotčeného členského státu v daném období plně nevyužívají svých rybolovných práv. Tuto lhůtu je třeba stanovit.

(6)

Platnost stávajícího protokolu skončila dne 31. července 2012. Nový protokol by měl být prozatímně prováděn ode dne svého podpisu, a proto by se toto nařízení mělo použít od stejného dne,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Rybolovná práva stanovená na základě protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu na období dvou let (dále jen „protokol“), zohledňují úlovky v období 2008–2012 a rozdělují se mezi členské státy takto:

a)

kategorie 1 – rybářská plavidla lovící korýše kromě langust a krabů (maximální počet plavidel: 36)

Španělsko

4 150 tun

Itálie

600 tun

Portugalsko

250 tun

b)

kategorie 2 – trawlery (bez mrazírenského zařízení) a plavidla pro lov při dně na dlouhou lovnou šňůru zaměřené na lov štikozubce černého (maximální počet plavidel: 11)

Španělsko

4 000 tun

c)

kategorie 3 – plavidla lovící druhy žijící při dně jiné než štikozubce černého a vybavená jinými lovnými zařízeními než sítěmi (maximální počet plavidel: 9)

Španělsko

2 500 tun

d)

kategorie 4 – plavidla lovící kraby

Španělsko

200 tun

e)

kategorie 5 – plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí

Španělsko

17 licencí

Francie

5 licencí

f)

kategorie 6 – plavidla lovící tuňáky na pruty a plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru

Španělsko

18 licencí

Francie

4 licence

g)

kategorie 7 – mrazírenské trawlery pro pelagický rybolov

Německo

15 396 tun

Francie

3 205 tun

Lotyšsko

66 087 tun

Litva

70 658 tun

Nizozemsko

76 727 tun

Polsko

32 008 tun

Spojené království

10 457 tun

Irsko

10 462 tun

Ve vodách Mauritánie lze zároveň nasadit nanejvýš 19 plavidel. V případě nevyužití licencí v kategorii 8 může být z kategorie 8 doplněno nanejvýš 16 čtvrtletních licencí.

Během dvou let platnosti protokolu disponují členské státy těmito počty čtvrtletních licencí:

Německo

8

Francie

4

Lotyšsko

40

Litva

44

Nizozemsko

32

Polsko

16

Irsko

4

Spojené království

4

Členské státy se vynasnaží uvědomit Komisi v případě, že některé licence mohou být k dispozici jiným členským státům;

h)

kategorie 8 – plavidla pro pelagický rybolov bez mrazírenského zařízení

Irsko

15 000 tun

Tato rybolovná práva mohou být v případě nevyužití převedena do kategorie 7 podle kritérií pro rozdělení u této kategorie.

Ve vodách Mauritánie lze nasadit nanejvýš 16 čtvrtletních licencí. V případě nevyužití mohou být tyto licence převedeny do kategorie 7.

Irsko disponuje 16 čtvrtletními licencemi (s možností převedení do kategorie 7 v případě nevyužití).

Irsko do 1. července každého roku platnosti protokolu Komisi sdělí, zda mohou být rybolovná práva dána k dispozici jiným členským státům.

2.   Nařízení (ES) č. 1006/2008 se použije, aniž by byla dotčena dohoda o partnerství.

3.   Pokud žádosti o oprávnění k rybolovu z členských států uvedených v odstavci 1 nevyčerpají rybolovná práva stanovená protokolem, Komise v souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 1006/2008 zohlední žádosti o oprávnění k rybolovu z jakéhokoli jiného členského státu.

4.   Lhůta, během níž musejí členské státy potvrdit, že plně nevyužívají udělených rybolovných práv, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1006/2008, je stanovena na deset pracovních dnů ode dne, kdy jim Komise sdělí, že rybolovná práva nejsou plně využívána.

Článek 2

Článek 2 nařízení (ES) č. 1801/2006 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne podpisu protokolu.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. prosince 2012.

Za Radu

předseda

N. SYLIKIOTIS


(1)  Úř. věst. L 343, 8.12.2006, s. 1.

(2)  Viz strana 43 v tomto čísle Úředního věstníku.

(3)  Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 33.


31.12.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 361/89


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1260/2012

ze dne 17. prosince 2012,

kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany, pokud jde o příslušná ustanovení o překladu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 118 druhý pododstavec této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/167/EU ze dne 10. března 2011, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany (1),

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím 2011/167/EU bylo Belgii, Bulharsku, České republice, Dánsku, Německu, Estonsku, Řecku, Francii, Irsku, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Lucembursku, Maďarsku, Maltě, Nizozemsku, Rakousku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku, Slovensku, Finsku, Švédsku a Spojenému království (dále jen „zúčastněné členské státy“) povoleno navázat mezi sebou posílenou spolupráci v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany.

(2)

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2012 ze dne 17. prosince 2012, kterým se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany (2), má být některým evropským patentům uděleným Evropským patentovým úřadem v souladu s pravidly a postupy Úmluvy o udělování evropských patentů ze dne 5. října 1973, naposledy pozměněné dne 17. prosince 1991 a dne 29. listopadu 2000 (dále jen „Evropská patentová úmluva“) na žádost majitele patentu přiznán jednotný účinek v zúčastněných členských státech.

(3)

Ustanovení o překladu pro evropské patenty, které mají jednotný účinek v zúčastněných členských státech (dále jen „evropský patent s jednotným účinkem“) by měla být upravena ve zvláštním nařízení v souladu s čl. 118 druhým pododstavcem Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva fungování EU“).

(4)

V souladu s rozhodnutím 2011/167/EU by ustanovení o překladu pro evropské patenty s jednotným účinkem neměla být složitá a nepřiměřeně nákladná. Tato ustanovení by měla odpovídat ustanovením obsaženým v návrhu nařízení Rady o ustanoveních o překladu pro patent Evropské unie, jejž Komise předložila dne 30. června 2010, rozšířeným o prvky kompromisu navrženého předsednictvím v listopadu roku 2010, kterému se v Radě dostalo široké podpory.

(5)

Ustanovení o překladu by měla zajišťovat právní jistotu a podněcovat inovace a přinášet prospěch zejména malým a středním podnikům. Díky těmto ustanovením o překladu by přístup k evropskému patentu s jednotným účinkem a k patentovému systému jako celku měl být snazší, méně nákladný a právně zajištěný.

(6)

Jelikož za udělování evropských patentů je zodpovědný Evropský patentový úřad, měla by ustanovení o překladu pro evropský patent vycházet ze současného postupu uplatňovaného Evropským patentovým úřadem. Cílem uvedených ustanovení by mělo být dosažení potřebné rovnováhy mezi zájmy hospodářských subjektů a veřejným zájmem, pokud jde o náklady na řízení a dostupnost technických informací.

(7)

Aniž jsou dotčena přechodná ustanovení, pokud byl spis evropského patentu s jednotným účinkem zveřejněn v souladu s čl. 14 odst. 6 Evropské patentové úmluvy, neměly by být požadovány žádné další překlady. Podle čl. 14 odst. 6 Evropské patentové úmluvy se evropský patentový spis zveřejňuje v jazyce řízení u Evropského patentového úřadu a zahrnuje překlad nároků do ostatních dvou úředních jazyků Evropského patentového úřadu.

(8)

V případě sporu, který se týká evropského patentu s jednotným účinkem, je oprávněným požadavkem, aby majitel patentu poskytl na žádost údajného porušovatele úplný překlad patentu do úředního jazyka zúčastněného členského státu, ve kterém došlo k údajnému porušení, nebo členského státu, ve kterém má údajný porušovatel bydliště. Majitel patentu by měl být rovněž povinen na žádost příslušného soudu v zúčastněných členských státech pro spory týkající se evropského patentu s jednotným účinkem poskytnout úplný překlad patentu do jazyka použitého v řízení u dotyčného soudu. Tyto překlady by se neměly provádět za použití automatizovaných prostředků a měly by být poskytnuty na náklady majitele patentu.

(9)

V případě sporu, který se týká náhrady škody, by soud projednávající dotyčný spor měl zohlednit skutečnost, že předtím, než mu byl poskytnut překlad v jeho jazyce, mohl údajný porušovatel jednat v dobré víře a možná nevěděl nebo neměl dostatečné důvody k tomu domnívat se, že porušuje dotyčný patent. Příslušný soud by měl posoudit okolnosti konkrétního případu a mimo jiné by měl vzít v úvahu, zda je údajným porušovatelem malý nebo střední podnik, který působí pouze na místní úrovni, a dále by měl zohlednit jazyk řízení u Evropského patentového úřadu a během přechodného období rovněž překlad předložený spolu s žádostí o jednotný účinek.

(10)

Aby byl usnadněn přístup k evropským patentům s jednotným účinkem, měli by mít přihlašovatelé, zejména malé a střední podniky, možnost podávat patentové přihlášky u Evropského patentového úřadu v jakémkoli úředním jazyce Unie. Jako doplňkové opatření by měly být určitým přihlašovatelům, kteří získají evropské patenty s jednotným účinkem,podali evropskou patentovou přihlášku v úředním jazyce Unie, jenž není úředním jazykem Evropského patentového úřadu, a mají bydliště nebo hlavní místo podnikání v členském státu Unie, uhrazeny dodatečně náklady na překlad z jazyka patentové přihlášky do jazyka řízení u Evropského patentového úřadu nad rámec, který je již v současnosti u Evropského patentového úřadu uplatňován. Systém těchto náhrad by měl být spravován Evropským patentovým úřadem v souladu s článkem 9 nařízení (EU) č. 1257/2012.

(11)

Na podporu dostupnosti patentových informací a šíření technických poznatků by měly být co nejdříve k dispozici strojové překlady patentových přihlášek a spisů do všech úředních jazyků Unie. Strojové překlady jsou vyvíjeny Evropským patentovým úřadem a jsou velmi důležitým nástrojem, který má zlepšit přístup k patentovým informacím a umožnit rozsáhlé šíření technických poznatků. Ze včasné dostupnosti vysoce kvalitních strojových překladů evropských patentových přihlášek a spisů do všech úředních jazyků Unie by měli prospěch všichni uživatelé evropského patentového systému. Strojové překlady jsou jedním z hlavních prvků politiky Evropské unie. Tyto strojové překlady by měly být pouze informativní a neměly by mít žádný právní účinek.

(12)

Během přechodného období, než bude k dispozici systém vysoce kvalitních strojových překladů do všech úředních jazyků Unie, by měl být k žádosti o jednotný účinek podle článku 9 nařízení (EU) č. 1257/2012 přiložen úplný překlad patentového spisu do angličtiny, pokud jazykem řízení u Evropského patentového úřadu je francouzština nebo němčina, nebo do kteréhokoli úředního jazyka členských států, který je úředním jazykem Unie, pokud je jazykem řízení u Evropského patentového úřadu angličtina. Těmito ustanoveními by se zajistilo, že budou během přechodného období všechny evropské patenty s jednotným účinkem dostupné v angličtině, která je obvyklým jazykem v oblasti mezinárodního technického výzkumu a publikací. Kromě toho by se jimi zajistilo, že v souvislosti s evropskými patenty s jednotným účinkem budou překlady zveřejňovány v dalších úředních jazycích zúčastněných členských států. Tyto překlady by se neměly provádět za použití automatizovaných prostředků a jejich vysoká kvalita by měla přispět ke zdokonalování překladačů Evropským patentovým úřadem. Zlepšily by rovněž šíření patentových informací.

(13)

Přechodné období by mělo skončit, jakmile budou k dispozici vysoce kvalitní strojové překlady do všech úředních jazyků Unie za předpokladu pravidelného a objektivního hodnocení kvality nezávislou odbornou komisí zřízenou zúčastněnými členskými státy v rámci Evropské patentové organizace a složenou ze zástupců Evropského patentového úřadu a uživatelů evropského patentového systému. S ohledem na technický rozvoj lze mít za to, že vývoj vysoce kvalitních strojových překladů nebude trvat déle než 12 let. Proto by mělo přechodné období skončit 12 let ode dne použitelnosti tohoto nařízení, pokud se nerozhodne o jeho ukončení již dříve.

(14)

Jelikož se hmotněprávní ustanovení, která se vztahují na evropský patent s jednotným účinkem, řídí nařízením (EU) č. 1257/2012 a jsou doplněna ustanovením o překladu stanovenými v tomto nařízení, mělo by být toto nařízení použitelné od stejného dne jako nařízení (EU) č. 1257/2012.

(15)

Tímto nařízením nejsou dotčena pravidla pro používání jazyků v orgánech Unie stanovená v souladu s článkem 342 Smlouvy o fungování EU a s nařízením Rady č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství (3). Toto nařízení vychází z jazykového režimu Evropského patentového úřadu a nemělo by se na ně pohlížet tak, že vytváří pro Unii zvláštní jazykový režim, ani by nemělo být považováno za precedent pro omezený jazykový režim v jakémkoli budoucím právním nástroji Unie.

(16)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž vytvoření jednotného a zjednodušeného režimu překladů pro evropské patenty s jednotným účinkem, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být z důvodu rozsahu a účinků tohoto nařízení lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout, případně v rámci posílené spolupráce, opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se provádí posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany povolená rozhodnutím 2011/167/EU, pokud jde o příslušná ustanovení o překladu.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„evropským patentem s jednotným účinkem“ evropský patent, který má jednotný účinek na území zúčastněných členských států na základě nařízení (EU) č. 1257/2012;

b)

„jazykem řízení“ jazyk používaný v řízení u Evropského patentového úřadu ve smyslu čl. 14 odst. 3 Úmluvy o udělování evropských patentů ze dne 5. října 1973, naposledy pozměněné dne 17. prosince 1991 a dne 29. listopadu 2000 (dále jen „Evropská patentová úmluva“);

Článek 3

Ustanovení o překladu pro evropský patent s jednotným účinkem

1.   Aniž jsou dotčeny články 4 a 6 tohoto nařízení, pokud byl spis evropského patentu s jednotným účinkem zveřejněn v souladu s čl. 14 odst. 6 Evropské patentové úmluvy, nejsou zapotřebí žádné další překlady.

2.   Žádost o jednotný účinek podle článku 9 nařízení (EU) č. 1257/2012 se předkládá v jazyce řízení.

Článek 4

Překlad v případě sporu

1.   V případě sporu, který se týká údajného porušení evropského patentu s jednotným účinkem, poskytne majitel patentu na žádost a podle volby údajného porušovatele úplný překlad patentu do úředního jazyka zúčastněného členského státu, ve kterém došlo k údajnému porušení, nebo členského státu, ve kterém má údajný porušovatel bydliště.

2.   V případě sporu, který se týká evropského patentu s jednotným účinkem, majitel patentu v průběhu soudního řízení na žádost příslušného soudu v zúčastněných členských státech pro spory týkající se evropských patentů s jednotným účinkem, poskytne úplný překlad patentu do jazyka použitého v řízení u dotyčného soudu.

3.   Náklady na překlady uvedené v odstavcích 1 a 2 nese majitel patentu.

4.   V případě sporu, který se týká náhrady škody, soud projednávající dotyčný spor zohlední a posoudí, zejména je-li údajným porušovatelem malý či střední podnik, fyzická osoba či nezisková organizace nebo univerzita či veřejná výzkumná instituce, zda tento porušovatel předtím, než mu byl poskytnut překlad podle odstavce 1, jednal, aniž by věděl nebo aniž by měl dostatečné důvody k tomu domnívat se, že porušuje evropský patent s jednotným účinkem.

Článek 5

Správa systému náhrad

1.   Vzhledem k tomu, že evropské patentové přihlášky lze podat v jakémkoli jazyce podle čl. 14 odst. 2 Evropské patentové úmluvy, zúčastněné členské státy v souladu s článkem 9 nařízení (EU) č. 1257/2012 pověří ve smyslu článku 143 Evropské patentové úmluvy Evropský patentový úřad správou systému náhrad všech nákladů na překlad do určité maximální výše pro přihlašovatele podávající patentové přihlášky u Evropského patentového úřadu v některém z úředních jazyků Unie, který není úředním jazykem Evropského patentového úřadu.,

2.   Systém náhrad uvedený v odstavci 1 bude financován poplatky uvedenými v článku 11 nařízení (EU) č. 1257/2012 a je určen pouze pro malé a střední podniky, fyzické osoby, neziskové organizace, univerzity a veřejné výzkumné instituce s bydlištěm, sídlem nebo hlavním místem podnikání v členských státech Unie.

Článek 6

Přechodná opatření

1.   Během přechodného období počínaje dnem použitelnosti tohoto nařízení se žádost o jednotný účinek uvedená v článku 9 nařízení (EU) č. 1257/2012 předkládá společně s těmito dokumenty:

a)

úplný překlad evropského patentového spisu do angličtiny, pokud je jazykem řízení francouzština nebo němčina, nebo

b)

úplný překlad evropského patentového spisu do kteréhokoli úředního jazyka Unie, pokud je jazykem řízení angličtina.

2.   V souladu s článkem 9 nařízení (EU) č. 1257/2012 zúčastněné členské státy pověří, ve smyslu článku 143 Evropské patentové úmluvy, Evropský patentový úřad zveřejněním překladů uvedených v odstavci 1 tohoto článku co nejdříve po dni, kdy byla podána žádost o jednotný účinek uvedená v článku 9 nařízení (EU) č. 1257/2012. Tyto překlady nejsou právně závazné a jsou poskytovány pouze pro informační účely.

3.   Šest let ode dne použitelnosti tohoto nařízení a poté každé dva roky provede nezávislá odborná komise objektivní hodnocení dostupnosti vysoce kvalitních strojových překladů patentových přihlášek a spisů do všech úředních jazyků Unie, vypracovávaných Evropským patentovým úřadem. Tuto odbornou komisi zřídí zúčastněné členské státy v rámci Evropské patentové organizace a bude tvořena zástupci Evropského patentového úřadu a nevládních organizací zastupujících uživatele evropského patentového systému, jež pozvala správní rada Evropské patentové organizace jakožto pozorovatele v souladu s čl. 30 odst. 3 Evropské patentové úmluvy.

4.   Na základě prvního hodnocení uvedeného v odstavci 3 tohoto článku a poté každé dva roky na základě následujících hodnocení předloží Komise zprávu Radě a případně navrhne přechodné období ukončit.

5.   Pokud nebude přechodné období ukončeno na základě návrhu Komise, skončí 12 let ode dne použitelnosti tohoto nařízení.

Článek 7

Vstup v platnost

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Použije se od 1. ledna 2014 nebo ode dne vstupu Dohody o jednotném patentovém soudu v platnost, podle toho, co nastane později.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v zúčastněných členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 17. prosince 2012.

Za Radu

předseda

S. ALETRARIS


(1)  Úř. věst. L 76, 22.3.2011, s. 53.

(2)  Viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku.

(3)  Úř. věst. 17, 6.10.1958, s. 385/58.