ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2012.348.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 348

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 55
18. prosince 2012


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1209/2012 ze dne 13. prosince 2012, kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného ve vodách EU oblastí IIa a IV plavidly plujícími pod vlajkou Německa

1

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1210/2012 ze dne 13. prosince 2012, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky bezvousé v oblasti VI, ve vodách EU a mezinárodních vodách oblasti Vb a v mezinárodních vodách oblastí XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království

3

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1211/2012 ze dne 13. prosince 2012, kterým se stanoví zákaz rybolovu marlína modrého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

5

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1212/2012 ze dne 17. prosince 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 917/2004, (ES) č. 382/2008, (ES) č. 748/2008, (ES) č. 810/2008 a (ES) č. 610/2009, pokud jde o oznamovací povinnosti v rámci společné organizace zemědělských trhů

7

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1213/2012 ze dne 17. prosince 2012 o pozastavení celních preferencí pro některé země zvýhodněné v rámci systému GSP ve vztahu k některým třídám systému GSP podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí

11

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1214/2012 ze dne 17. prosince 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

14

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2012/50/EU ze dne 10. října 2012, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova ( 1 )

16

 

*

Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2012/51/EU ze dne 10. října 2012, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia ( 1 )

18

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2012/788/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2012 o finančním příspěvku Evropské unie na národní programy pěti členských států (Irska, Španělska, Francie, Malty a Portugalska) v roce 2012 pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu (oznámeno pod číslem C(2012) 9187)

20

 

 

2012/789/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2012 o finančním příspěvku Unie podle směrnice Rady 2000/29/ES pro rok 2012 k úhradě výdajů vynaložených Německem, Španělskem, Francií, Itálií, Kyprem, Nizozemskem a Portugalskem za účelem boje proti organismům škodlivým rostlinám nebo rostlinným produktům (oznámeno pod číslem C(2012) 9280)

22

 

 

2012/790/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2012 pro účely rozhodnutí Rady 2009/470/ES, pokud jde o finanční podporu Unie referenční laboratoři EU pro zjišťování reziduí od 1. ledna do 31. prosince 2012 (oznámeno pod číslem C(2012) 9286)

28

 

 

OBECNÉ ZÁSADY

 

 

2012/791/EU

 

*

Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 26. listopadu 2012, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/14 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (ECB/2012/25)

30

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

18.12.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 348/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1209/2012

ze dne 13. prosince 2012,

kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného ve vodách EU oblastí IIa a IV plavidly plujícími pod vlajkou Německa

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 43/2012 ze dne 17. ledna 2012, kterým se pro rok 2012 stanoví rybolovná práva, jimiž disponují plavidla EU, pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, na něž se nevztahují mezinárodní jednání nebo dohody (2), stanoví kvóty na rok 2012.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2012.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2012 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 25, 27.1.2012, s. 1.


PŘÍLOHA

Č.

78/TQ43

Členský stát

Německo

Populace

HKE/2AC4-C

Druh

Štikozubec obecný (Merluccius merluccius)

Oblast

Vody EU oblastí IIa a IV

Datum

29.11.2012


18.12.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 348/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1210/2012

ze dne 13. prosince 2012,

kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky bezvousé v oblasti VI, ve vodách EU a mezinárodních vodách oblasti Vb a v mezinárodních vodách oblastí XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 43/2012 ze dne 17. ledna 2012, kterým se pro rok 2012 stanoví rybolovná práva, jimiž disponují plavidla EU, pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, na něž se nevztahují mezinárodní jednání nebo dohody (2), stanoví kvóty na rok 2012.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2012.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2012 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 25, 27.1.2012, s. 1.


PŘÍLOHA

Č.

79/TQ43

Členský stát

Spojené království

Populace

WHG/56-14

Druh

Treska bezvousá (Merlangius merlangus)

Oblast

VI; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

Datum

19.8.2012


18.12.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 348/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1211/2012

ze dne 13. prosince 2012,

kterým se stanoví zákaz rybolovu marlína modrého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 44/2012 ze dne 17. ledna 2012, kterým se pro rok 2012 stanoví rybolovná práva ve vodách EU a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla EU v některých vodách mimo EU, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací, na něž se vztahují mezinárodní jednání nebo dohody (2), stanoví kvóty na rok 2012.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2012.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2012 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 25, 27.1.2012, s. 55.


PŘÍLOHA

Č.

77/TQ44

Členský stát

Španělsko

Populace

BUM/ATLANT

Druh

Marlín modrý (Makaira nigricans)

Oblast

Atlantský oceán

Datum

26.11.2012


18.12.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 348/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1212/2012

ze dne 17. prosince 2012,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 917/2004, (ES) č. 382/2008, (ES) č. 748/2008, (ES) č. 810/2008 a (ES) č. 610/2009, pokud jde o oznamovací povinnosti v rámci společné organizace zemědělských trhů

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 192 odst. 2 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 792/2009 ze dne 31. srpna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro předávání informací a dokumentů členskými státy Komisi v rámci provádění společné organizace trhů, režimu přímých plateb, propagace zemědělských produktů a režimů platných pro nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v Egejském moři (2), stanoví společná pravidla pro předávání informací a dokumentů příslušnými orgány členských států Komisi. Uvedená pravidla se vztahují zejména na povinnost členských států používat informační systémy zpřístupněné Komisí a na ověření přístupových práv orgánů či jednotlivců oprávněných k zasílání oznámení. Uvedené nařízení kromě toho stanoví společné zásady platné pro informační systémy, aby bylo možno zaručit pravost, integritu a čitelnost dokumentů v průběhu času a rovněž stanoví ochranu osobních údajů.

(2)

Podle nařízení (ES) č. 792/2009 musí být povinnost používat informační systémy v souladu s uvedeným nařízením stanovena v nařízeních zavádějících zvláštní oznamovací povinnost.

(3)

Komise vyvinula informační systém, který umožňuje elektronickou správu dokumentů a postupů v rámci jejích interních pracovních postupů i jejích vztahů s orgány podílejícími se na společné zemědělské politice.

(4)

Má se za to, že prostřednictvím tohoto systému lze v souladu s nařízením (ES) č. 792/2009 plnit několik oznamovacích povinností, konkrétně povinnosti stanovené v nařízeních Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót (3), (ES) č. 917/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 797/2004 o opatřeních v oblasti včelařství (4), (ES) č. 382/2008 ze dne 21. dubna 2008 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa (5), (ES) č. 748/2008 ze dne 30. července 2008 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazených hovězích okruží kódu KN 0206 29 91 (6), (ES) č. 810/2008 ze dne 11. srpna 2008 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso (7), a (ES) č. 610/2009 ze dne 10. července 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu na hovězí a telecí maso pocházející z Chile (8).

(5)

V zájmu účinné správy a s přihlédnutím ke zkušenostem by měla být některá oznámení v uvedených nařízeních buď zjednodušena a blíže vymezena, nebo zrušena.

(6)

Nařízení (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 917/2004, (ES) č. 382/2008, (ES) č. 748/2008, (ES) č. 810/2008 a (ES) č. 610/2009 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2535/2001 se mění takto:

1)

V článku 10 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Členské státy oznámí Komisi seznam schválených hospodářských subjektů rozdělený na schválené hospodářské subjekty, které poskytly svůj souhlas v souladu s odstavcem 2, a ostatní schválené hospodářské subjekty. Toto oznámení obsahuje číslo schválení, název, adresu, telefonní číslo a emailovou adresu schválených hospodářských subjektů.“

2)

Článek 39 se zrušuje.

3)

V článku 40 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Členské státy oznámí Komisi výsledky kontroly prováděné každé čtvrtletí podle přílohy IV do desátého dne následujícího měsíce. Oznámení obsahuje tyto údaje:

a)

všeobecné informace:

i)

název producenta másla;

ii)

identifikační kód šarže;

iii)

velikost šarže v kg;

iv)

datum kontrol (den/měsíc/rok);

b)

kontrola hmotnosti:

i)

velikost namátkového vzorku (počet kartonů);

ii)

údaje týkající se průměru:

aritmetický průměr čisté hmotnosti na jeden karton v kg (podle údaje v kolonce 9 osvědčení IMA 1),

aritmetický průměr čisté hmotnosti kartonů, které tvoří vzorek, v kg,

zda aritmetický průměr čisté hmotnosti stanovený v Unii vykazuje v porovnání s deklarovanou hodnotou významný rozdíl (N = ne, Y = ano);

iii)

údaje týkající se směrodatné odchylky:

směrodatná odchylka čisté hmotnosti na jeden karton v kg (podle údaje v kolonce 9 osvědčení IMA 1),

směrodatná odchylka čisté hmotnosti kartonů, které tvoří vzorek (v kg),

zda směrodatná odchylka čisté hmotnosti stanovená v Unii vykazuje v porovnání s deklarovanou hodnotou významný rozdíl (N = ne, Y = ano);

c)

kontrola obsahu tuku:

i)

velikost namátkového vzorku (počet kartonů);

ii)

údaje týkající se průměru:

aritmetický průměr obsahu tuku v kartonech, které tvoří vzorek, v % tuku,

zda aritmetický průměr obsahu tuku stanovený v Unii přesahuje 84,4 % (N = ne, Y = ano).“

4)

Článek 45 se nahrazuje tímto:

„Článek 45

V rámci celních kvót pro dovoz oznámí členské státy Komisi podrobnosti o množstvích produktů propuštěných do volného oběhu v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 1301/2006.“

5)

Vkládá se nový článek 45a, který zní:

„Článek 45a

Oznámení uvedená v tomto nařízení, s výjimkou oznámení uvedených v článku 15, čl. 35a odst. 1 a článku 45, se provádějí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 (9).

6)

Přílohy V a XIV se zrušují.

Článek 2

Nařízení (ES) č. 917/2004 se mění takto:

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Vnitrostátní programy uvedené v článku 105 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (10) (dále jen „včelařské programy“) obsahují:

a)

popis situace v odvětví, který umožní pravidelně aktualizovat strukturální údaje ve studii uvedené v článku 107 nařízení (ES) č. 1234/2007 a uvádí především:

i)

celkový počet včelařů;

ii)

počet profesionálních včelařů, kteří mají více než 150 úlů;

iii)

celkový počet úlů;

iv)

produkci medu;

v)

seznam cílů programu;

b)

podrobný popis dotyčných opatření s uvedením odhadovaných nákladů a finančního plánu na jednotlivé roky na celostátní i regionální úrovni na základě těchto položek:

i)

technická pomoc včelařům;

ii)

kontrola varroázy;

iii)

racionalizace sezónního přesunu včelstev;

iv)

analýzy medu;

v)

obnova včelstev;

vi)

programy aplikovaného výzkumu;

c)

odkazy na příslušné právní a správní předpisy;

d)

seznam zastupujících organizací a včelařských družstev, které spolupracují s příslušným orgánem členského státu na vypracování včelařských programů;

e)

prováděcí pravidla ke kontrole a hodnocení včelařských programů.

2)

V článku 6 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Do 15. prosince každého roku sdělí členské státy Komisi přehled výdajů podle položek uvedených v čl. 1 písm. b).“

3)

Vkládá se nový článek 6a, který zní:

„Článek 6a

Oznámení uvedená v tomto nařízení se provádějí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 (11).

Článek 3

Nařízení (ES) č. 382/2008 se mění takto:

1)

Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

1.   Nejpozději do desátého dne každého měsíce sdělí členské státy Komisi množství produktů podle jednotlivých zemí původu, udané jako hmotnost produktu v kilogramech nebo počet kusů, pro které byly v průběhu předcházejícího měsíce vydány dovozní licence ve vztahu k dovozu mimo rámec kvót.

2.   Nejpozději do 31. října každého roku sdělí členské státy Komisi množství produktů podle jednotlivých zemí původu, udané jako hmotnost produktu v kilogramech nebo počet kusů, pro které v období od 1. července předcházejícího roku do 30. června příslušného roku nebyly využity dovozní licence ve vztahu k dovozu mimo rámec kvót.

3.   Členské státy sdělí Komisi podrobnosti o množstvích produktů propuštěných do volného oběhu v souladu s článkem 4 nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (12).

2)

Článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

Sdělení podle čl. 6 odst. 1 a 2 se provádějí s využitím kategorií produktů uvedených v příloze V."

3)

Článek 16a se nahrazuje tímto:

„Článek 16a

Sdělení uvedená v tomto nařízení, s výjimkou čl. 6 odst. 3, se provádějí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 (13).

4)

Přílohy II, III a IV se zrušují.

Článek 4

Nařízení (ES) č. 748/2008 se mění takto:

1)

V článku 8 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:

„2.   Nejpozději 17. dne měsíce, v němž se podávají žádosti, oznámí členské státy Komisi celkové množství, které je pro jednotlivé země původu předmětem žádostí.

3.   Dovozní licence se vydávají od 25. dne a nejpozději na konci měsíce, ve kterém byly žádosti podány.“

2)

Článek 9 se mění takto:

a)

Odstavce 1 a 2 se nahrazují tímto:

„1.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 členské státy oznámí Komisi:

a)

nejpozději do 10. srpna množství produktů, včetně množství „žádné“, na něž byly v předchozím měsíci vydány dovozní licence, týkající se množství uvedených v čl. 1 odst. 3 písm. b) tohoto nařízení;

b)

nejpozději do 31. srpna po skončení každého dovozního celního kvótového období množství produktů, včetně množství „žádné“, na něž byly v předchozím dovozním celním kvótovém období vydány dovozní licence, týkající se množství uvedených v čl. 1 odst. 3 písm. a) tohoto nařízení;

c)

nejpozději do 31. října po skončení každého dovozního celního kvótového období množství produktů, včetně množství „žádné“, na něž se vztahují nevyužité nebo částečně využité dovozní licence a jež odpovídají rozdílu mezi množstvími zapsanými na zadní straně dovozních licencí a množstvími, na která byly licence vydány.

2)   Členské státy oznámí Komisi podrobnosti o množstvích produktů propuštěných do volného oběhu v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 1301/2006.“

b)

V odstavci 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Oznámení týkající se množství produktů uvedená v čl. 1 odst. 3 písm. a) tohoto nařízení se provádějí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 (14).

3)

Přílohy IV, V a VI se zrušují.

Článek 5

Nařízení (ES) č. 810/2008 se mění takto:

1)

V článku 5 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:

„2.   Nejpozději 10. dne měsíce, v němž se podávají žádosti, oznámí členské státy Komisi celkové množství, které je pro jednotlivé země původu předmětem žádostí.

3.   Dovozní licence se vydávají od 17. dne a nejpozději 21. dne měsíce, ve kterém byly žádosti podány. V každé vydané licenci se specifikuje dotčené množství pro kód KN či skupinu kódů KN.“

2)

Článek 11 se mění takto:

a)

Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Členské státy oznámí Komisi podrobnosti o množstvích produktů propuštěných do volného oběhu v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 1301/2006.“

b)

V odstavci 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Oznámení týkající se množství uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b) a c) a v čl. 2 písm. a) až e) a g) tohoto nařízení se provádějí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 (15).

3)

Přílohy IV, V a VI se zrušují.

Článek 6

Nařízení (ES) č. 610/2009 se mění takto:

1)

V článku 10 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:

„2.   Členské státy oznámí Komisi podrobnosti o množstvích produktů propuštěných do volného oběhu v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 1301/2006.

3.   Oznámení uvedená v odstavci 1 se provádějí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 (16) a použijí se kategorie produktů uvedené v příloze V nařízení (ES) č. 382/2008.

2)

Přílohy V, VI a VII se zrušují.

Článek 7

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29.

(4)  Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 83.

(5)  Úř. věst. L 115, 29.4.2008, s. 10.

(6)  Úř. věst. L 202, 31.7.2008, s. 28.

(7)  Úř. věst. L 219, 14.8.2008, s. 3.

(8)  Úř. věst. L 180, 11.7.2009, s. 5.

(9)  Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3.“

(10)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.“

(11)  Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3.“

(12)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.“

(13)  Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3.“

(14)  Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3.“

(15)  Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3.“

(16)  Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3.“


18.12.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 348/11


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1213/2012

ze dne 17. prosince 2012

o pozastavení celních preferencí pro některé země zvýhodněné v rámci systému GSP ve vztahu k některým třídám systému GSP podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 ze dne 25. října 2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 732/2008 (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením (EU) č. 978/2012 se pozastaví celní preference v rámci obecného režimu všeobecného systému preferencí (dále jen „systém GSP“) v případě produktů pocházejících ze země zvýhodněné v rámci systému GSP a patřících do určité třídy systému GSP, pokud průměrná hodnota těchto produktů dovážených do Unie z dotčené země zvýhodněné v rámci systému GSP přesahuje po dobu tří po sobě jdoucích let prahové hodnoty uvedené v příloze VI zmíněného nařízení.

(2)

Před uplatněním celních preferencí v rámci obecného režimu by Komise měla stanovit seznam tříd systému GSP, pro které se pozastavují celní preference ve vztahu k dotčeným zemím zvýhodněným v rámci systému GSP. Seznam by měl vycházet z údajů dostupných k 1. září 2012 a k 1. září dvou předcházejících let.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro všeobecné celní preference,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Seznam produktů patřících do tříd systému GSP, pro které se pozastavují celní preference uvedené v článku 7 nařízení (EU) č. 978/2012 ve vztahu k dotčeným zemím zvýhodněným v rámci systému GSP, je stanoven v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2014 do 31. prosince 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 303, 31.10.2012, s. 1.


PŘÍLOHA

Seznam tříd systému GSP, pro které se pozastavují celní preference uvedené v článku 7 nařízení (EU) č. 978/2012 ve vztahu k dotčené zemi zvýhodněné v rámci systému GSP

Sloupec A

:

název země

Sloupec B

:

třída systému GSP (čl. 2 písm. j) nařízení o systému GSP)

Sloupec C

:

popis

A

B

C

Čína

S-1a

Živá zvířata a živočišné produkty, kromě ryb

 

S-1b

Ryby, korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí

 

S-2b

Zelenina, ovoce a ořechy

 

S-2c

Káva, čaj, maté a koření

 

S-2d

Obiloviny, mouka, semena a pryskyřice

 

S-4b

Výrobky potravinářského průmyslu (kromě masa a ryb), nápoje, lihoviny a ocet

 

S-6a

Anorganické a organické chemikálie

 

S-6b

Chemikálie, jiné než organické a anorganické chemikálie

 

S-7a

Plasty

 

S-7b

Kaučuk

 

S-8a

Surové kůže a kožky a usně

 

S-8b

Kožené zboží a kožešiny

 

S-9a

Dřevo a dřevěné uhlí

 

S-9b

Korek, výrobky ze slámy a jiných pletacích materiálů

 

S-11a

Textilie

 

S-11b

Oděvy a oděvní doplňky

 

S-12a

Obuv

 

S-12b

Pokrývky hlavy, deštníky, slunečníky, hole, biče, upravená péra a prachové peří

 

S-13

Výrobky z kamene, keramické výrobky a sklo

 

S-14

Perly a drahé kovy

 

S-15a

Feroslitiny a výrobky ze železa a oceli

 

S-15b

Obecné kovy (kromě železa a oceli), výrobky z obecných kovů (kromě výrobků ze železa a oceli)

 

S-16

Stroje a zařízení

 

S-17a

Železniční a tramvajová vozidla a výrobky

 

S-17b

Motorová vozidla, jízdní kola, letadla a kosmické lodě, lodě a čluny

 

S-18

Optické nástroje, hodiny a hodinky, hudební nástroje

 

S-20

Různé

Kostarika

S-2b

Zelenina, ovoce a ořechy

Ekvádor

S-2a

Živé rostliny a květinářské produkty

 

S-4a

Přípravky z masa a ryb

Indie

S-5

Nerostné produkty

 

S-6a

Anorganické a organické chemikálie

 

S-6b

Chemikálie, jiné než organické a anorganické chemikálie

 

S-8a

Surové kůže a kožky a usně

 

S-11a

Textilie

 

S-17b

Motorová vozidla, jízdní kola, letadla a kosmické lodě, lodě a čluny

Indonésie

S-1a

Živá zvířata a živočišné produkty, kromě ryb

 

S-3

Živočišné nebo rostlinné oleje, tuky a vosky

 

S-6b

Chemikálie, jiné než organické a anorganické chemikálie

Nigérie

S-8a

Surové kůže a kožky a usně

Ukrajina

S-17a

Železniční a tramvajová vozidla a výrobky

Thajsko

S-4a

Přípravky z masa a ryb

 

S-4b

Výrobky potravinářského průmyslu (kromě masa a ryb), nápoje, lihoviny a ocet

 

S-14

Perly a drahé kovy


18.12.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 348/14


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1214/2012

ze dne 17. prosince 2012

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AL

25,0

MA

82,5

TN

110,0

TR

111,7

ZZ

82,3

0707 00 05

AL

88,1

TR

137,1

ZZ

112,6

0709 93 10

MA

143,7

TR

63,6

ZZ

103,7

0805 10 20

MA

63,8

TR

60,5

ZA

51,4

ZZ

58,6

0805 20 10

MA

73,9

ZZ

73,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

100,7

JM

129,1

MA

106,4

TR

85,7

ZZ

105,5

0805 50 10

TR

75,4

ZZ

75,4

0808 10 80

MK

36,4

NZ

165,3

US

125,8

ZA

123,7

ZZ

112,8

0808 30 90

CN

45,2

TR

135,1

US

154,6

ZZ

111,6


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


SMĚRNICE

18.12.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 348/16


SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI 2012/50/EU

ze dne 10. října 2012,

kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2011/65/EU zakazuje používání olova v elektrických a elektronických zařízeních uváděných na trh.

(2)

Nahrazení olova v dielektrických keramických materiálech na bázi PZT (tuhých roztoků oxidu olova, zirkonu a titanu) v kondenzátorech, které jsou součástí integrovaných obvodů nebo diskrétních polovodičů, je nadále technicky neproveditelné. Použití olova v uvedených materiálech by tudíž mělo být ze zákazu vyňato.

(3)

Směrnice 2011/65/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha III směrnice 2011/65/EU se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 2. ledna 2013. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 10. října 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88.


PŘÍLOHA

V příloze III směrnice 2011/65/EU se vkládá nový bod 7 c)-IV, který zní:

„7 c)-IV

Olovo v dielektrických keramických materiálech na bázi PZT (tuhých roztoků oxidu olova, zirkonu a titanu) pro kondenzátory, které jsou součástí integrovaných obvodů nebo diskrétních polovodičů

Platí do 21. července 2016.“


18.12.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 348/18


SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI 2012/51/EU

ze dne 10. října 2012,

kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2011/65/EU zakazuje používání kadmia v elektrických a elektronických zařízeních uváděných na trh.

(2)

Nahrazení kadmia ve fotoresistorech pro analogové optické vazební členy používané v profesionálním zvukovém zařízení je nadále technicky neproveditelné. Použití kadmia v uvedených fotoresistorech by tudíž mělo být ze zákazu vyňato. Tato výjimka by však měla být časově omezena, neboť výzkum v oblasti technologie prosté kadmia postupuje a náhražky by mohly být k dispozici do konce roku 2013.

(3)

Směrnice 2011/65/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha III směrnice 2011/65/EU se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 2. ledna 2013. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 10. října 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88.


PŘÍLOHA

V příloze III směrnice 2011/65/EU se doplňuje nový bod 40, který zní:

„40

Kadmium ve fotoresistorech pro analogové optické vazební členy používané v profesionálním zvukovém zařízení

Platí do 31. prosince 2013“


ROZHODNUTÍ

18.12.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 348/20


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 12. prosince 2012

o finančním příspěvku Evropské unie na národní programy pěti členských států (Irska, Španělska, Francie, Malty a Portugalska) v roce 2012 pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu

(oznámeno pod číslem C(2012) 9187)

(Pouze anglické, španělské, francouzské, maltské a portugalské znění je závazné)

(2012/788/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 861/2006 ze dne 22. května 2006, kterým se stanoví finanční opatření Společenství pro provádění společné rybářské politiky a pro oblast mořského práva (1), a zejména na čl. 24 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 861/2006 stanoví podmínky pro získání finančního příspěvku Evropské unie na výdaje vynaložené členskými státy na jejich národní programy shromažďování a správy údajů.

(2)

Uvedené programy mají být vypracovány podle nařízení Rady (ES) č. 199/2008 ze dne 25. února 2008 o vytvoření rámce Společenství pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku (2) a nařízení Komise (ES) č. 665/2008 ze dne 14. července 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 199/2008o vytvoření rámce Společenství pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku (3).

(3)

Belgie, Bulharsko, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Finsko, Švédsko a Spojené království předložily své národní programy pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu na období 2011–2013, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 4 a 5 nařízení (ES) č. 199/2008. Uvedené programy byly schváleny v roce 2011 v souladu s čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) č. 199/2008.

(4)

Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Řecko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Rumunsko, Slovinsko a Finsko své národní programy na období 2011–2013 pro rok 2012 nezměnily. Prováděcím rozhodnutím Komise 2012/276/EU (4) rozhodla Komise o finančním příspěvku na uvedené národní programy pro rok 2012 pro tyto členské státy s výjimkou Řecka.

(5)

Německo, Irsko, Španělsko, Francie, Litva, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Švédsko a Spojené království předložily změny ve svých národních programech na rok 2012 v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 199/2008. V souladu s čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) č. 199/2008 Komise v roce 2012 změny schválila Německu, Litvě, Nizozemsku, Polsku, Švédsku a Spojenému království. Prováděcím rozhodnutím Komise 2012/654/EU (5) rozhodla Komise o příspěvku na uvedené národní programy pro tyto členské státy na rok 2012.

(6)

Irsko, Španělsko, Francie, Malta a Portugalsko rovněž předložily roční rozpočtový výhled na rok 2012 podle čl. 2 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1078/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 861/2006, pokud jde o výdaje vzniklé členským státům při shromažďování a správě základních údajů v odvětví rybolovu (6). Komise vyhodnotila roční rozpočtové výhledy členských států podle článku 4 nařízení (ES) č. 1078/2008 a zohlednila přitom schválené změny v národních programech v souladu s čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) č. 199/2008.

(7)

Článek 5 nařízení (ES) č. 1078/2008 stanoví, že Komise má schválit roční rozpočtový výhled a rozhodnout o ročním finančním příspěvku Unie na každý národní program postupem podle článku 24 nařízení (ES) č. 861/2006 a na základě výsledku hodnocení ročních rozpočtových výhledů podle článku 4 nařízení (ES) č. 1078/2008.

(8)

Ustanovení čl. 24 odst. 3 písm. b) nařízení č. 861/2006 uvádí, že Komise má rozhodnutím stanovit sazbu finančního příspěvku. Článek 16 uvedeného nařízení stanoví, že finanční opatření Unie v oblasti shromažďování základních údajů nemají přesáhnout 50 % nákladů vynaložených členskými státy při provádění programu shromažďování, správy a využívání údajů v odvětví rybolovu.

(9)

Toto rozhodnutí představuje rozhodnutí o financování ve smyslu čl. 75 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (7).

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Maximální celková výše finančního příspěvku Unie, jež má být poskytnuta každému členskému státu pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu v roce 2012, a sazba finančního příspěvku Unie jsou stanoveny v příloze.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Irsku, Francouzské republice, Španělskému království, Republice Malta a Portugalské republice.

V Bruselu dne 12. prosince 2012.

Za Komisi

Maria DAMANAKI

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 60, 5.3.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 186, 15.7.2008, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 134, 24.5.2012, s. 27.

(5)  Úř. věst. L 293, 23.10.2012, s. 34.

(6)  Úř. věst. L 295, 4.11.2008, s. 24.

(7)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.


PŘÍLOHA

NÁRODNÍ PROGRAMY 2011–2013

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE A MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU UNIE NA ROK 2012

(v EUR)

Členský stát

Způsobilé výdaje

Maximální příspěvek Unie

(50 % sazba)

Irsko

5 771 583

2 885 791

Francie

14 898 076

7 449 038

Španělsko

15 661 034

7 830 517

Malta

658 560

329 280

Portugalsko

3 411 870

1 705 935

Celkem

40 401 123

20 200 561


18.12.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 348/22


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 14. prosince 2012

o finančním příspěvku Unie podle směrnice Rady 2000/29/ES pro rok 2012 k úhradě výdajů vynaložených Německem, Španělskem, Francií, Itálií, Kyprem, Nizozemskem a Portugalskem za účelem boje proti organismům škodlivým rostlinám nebo rostlinným produktům

(oznámeno pod číslem C(2012) 9280)

(Pouze francouzské, italské, německé, nizozemské, portugalské, řecké a španělské znění je závazné)

(2012/789/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 23 odst. 5 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 22 směrnice 2000/29/ES mohou členské státy obdržet od Unie finanční příspěvek na „ochranu zdravotního stavu rostlin“ k pokrytí výdajů přímo souvisejících s přijatými nebo plánovanými opatřeními, která jsou v boji proti škodlivým organismům zavlečeným ze třetích zemí nebo z jiných oblastí Unie nezbytná k jejich eradikaci nebo alespoň k zastavení jejich dalšího šíření.

(2)

Německo podalo čtyři žádosti o finanční příspěvek. První žádost byla podána dne 19. prosince 2011 a vztahuje se k opatřením přijatým v roce 2011 k eradikaci nebo zabránění šíření Diabrotica virgifera v Severním Porýní-Vestfálsku. Přemnožení tohoto škodlivého organismu tam bylo zjištěno v roce 2010.

(3)

Druhá žádost byla podána dne 25. dubna 2012 a vztahuje se k opatřením přijatým od srpna 2010 do srpna 2011 v souvislosti s regulací výskytu Anoplophora glabripennis v Severním Porýní-Vestfálsku. Přemnožení tohoto škodlivého organismu tam bylo zjištěno v roce 2009.

(4)

Třetí žádost Německa byla podána dne 27. dubna 2012 a vztahuje se k opatřením přijatým v roce 2011 k eradikaci nebo zabránění šíření Diabrotica virgifera v Bádensku-Württembersku. Přemnožení tohoto škodlivého organismu bylo zjištěno v různých venkovských nebo městských oblastech této spolkové země (Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, město Freiburg, Konstanz, Lörrach, Ortenaukreis a městský okres Rastatt obce Baden-Baden) v různých letech, a sice 2008, 2009, 2010 a 2011. Opatření přijatá v letech 2008, 2009, 2010 a 2011 byla také spolufinancována v letech 2009, 2010 a 2011.

(5)

Čtvrtá žádost Německa byla podána dne 27. dubna 2012 a vztahuje se k opatřením přijatým v roce 2011 k eradikaci nebo zabránění šíření Diabrotica virgifera v Hesensku. Přemnožení tohoto škodlivého organismu tam bylo zjištěno v roce 2011.

(6)

Španělsko podalo čtyři žádosti o finanční příspěvek. První žádost byla podána dne 20. dubna 2012 a vztahuje se k opatřením přijatým nebo naplánovaným pro rok 2012 v regionu Extremadura v souvislosti s regulací výskytu Bursaphelenchus xylophilus. Přemnožení tohoto škodlivého organismu bylo zjištěno v roce 2008 v Sierra de Dios Padres. Opatření přijatá v listopadu a prosinci 2008 a v letech 2009, 2010 a 2011 byla také spolufinancována v letech 2009, 2010 a 2011. Byla přijata následná žádost pro opatření od ledna 2012 do října 2012, a byla tak pokryta maximální doba čtyř let.

(7)

Druhá žádost Španělska byla podána dne 23. dubna 2012. Vztahuje se k opatřením přijatým nebo naplánovaným pro rok 2012 v Galicii v souvislosti s regulací výskytu Bursaphelenchus xylophilus. Přemnožení tohoto škodlivého organismu bylo zjištěno v roce 2010 v oblasti As Neves.

(8)

Třetí žádost Španělska byla podána dne 25. dubna 2012. Vztahuje se k opatřením přijatým nebo naplánovaným pro rok 2012 v Katalánsku v souvislosti s regulací výskytu Pomacea insularum. Přemnožení tohoto škodlivého organismu tam bylo zjištěno v roce 2010.

(9)

Čtvrtá žádost Španělska byla podána dne 27. dubna 2012. Vztahuje se k opatřením přijatým nebo naplánovaným pro rok 2012 v regionu Extremadura v souvislosti s regulací výskytu Bursaphelenchus xylophilus. Přemnožení tohoto škodlivého organismu bylo zjištěno v roce 2012 v oblasti Valverde del Fresno.

(10)

Francie podala dvě žádosti o finanční příspěvek. První žádost byla podána dne 30. prosince 2011 a vztahuje se k opatřením přijatým nebo naplánovaným pro období od září 2011 do září 2012 v souvislosti s regulací výskytu Rhynchophorus ferrugineus. Přemnožení tohoto škodlivého organismu tam bylo poprvé zjištěno v roce 2009. Opatření přijatá od září 2009 do září 2011 byla také spolufinancována v roce 2010.

(11)

Druhá žádost byla podána dne 30. dubna 2012 a vztahuje se k opatřením přijatým nebo naplánovaným pro období od listopadu 2011 do prosince 2012 v souvislosti s regulací výskytu Anoplophora glabripennis v Alsasku. Opatření byla ve Francii přijata v důsledku zjištění výskytu uvedeného škodlivého organismu v příhraniční oblasti Německa z roku 2011.

(12)

Itálie podala dvě žádosti o finanční příspěvek dne 30. dubna 2012. První žádost Itálie se vztahuje k opatřením přijatým nebo naplánovaným pro rok 2012 v regionu Benátsko (Veneto), provincii Treviso, na území Cornuda, v souvislosti s regulací výskytu Anoplophora glabripennis. Přemnožení tohoto škodlivého organismu tam bylo zjištěno v roce 2009. Opatření přijatá v letech 2009, 2010 a 2011 byla také spolufinancována v letech 2010 a 2011.

(13)

Druhá žádost Itálie se vztahuje k opatřením přijatým v roce 2011 v regionu Emilia-Romagna, v provinciích Bologna, Ferrara, Ravenna a Forlì-Cesena, v souvislosti s regulací výskytu Pseudomonas syringae pv. actinidiae. Přemnožení tohoto škodlivého organismu se potvrdilo v roce 2010. Opatření přijatá v roce 2010 byla také spolufinancována v roce 2011.

(14)

Kypr podal dne 30. dubna 2012 žádost o finanční příspěvek vztahující se k opatřením přijatým nebo naplánovaným pro rok 2012 v souvislosti s regulací výskytu Rhynchophorus ferrugineus. Přemnožení tohoto škodlivého organismu tam bylo poprvé zjištěno v roce 2009. Opatření přijatá v letech 2010 a 2011 byla také spolufinancována v letech 2010 a 2011.

(15)

Nizozemsko podalo žádost o finanční příspěvek dne 23. prosince 2011. Tato žádost se vztahuje k opatřením přijatým v období od listopadu 2010 do prosince 2011 v oblasti Almere v souvislosti s regulací výskytu Anoplophora glabripennis. Výskyt tohoto škodlivého organismu byl zjištěn v listopadu 2010.

(16)

Portugalsko podalo dvě žádosti o finanční příspěvek dne 30. dubna 2012, jež se vztahují se k opatřením přijatým v souvislosti s regulací výskytu Bursaphelenchus xylophilus. První žádost se vztahuje k opatřením přijatým nebo naplánovaným pro první polovinu roku 2012 v kontinentálním Portugalsku, s výjimkou původně zamořené oblasti Setúbal v roce 1999, v souvislosti s regulací přemnožení zjištěného v roce 2008. Opatření přijatá v druhé polovině roku 2008, v letech 2009, 2010 a 2011 byla také spolufinancována v letech 2009, 2010 a 2011. Byla přijata následná žádost pro opatření od ledna 2012 do června 2012, a byla tak pokryta maximální doba čtyř let.

(17)

Druhá žádost Portugalska se vztahuje výhradně k opatřením týkajícím se tepelného zpracování dřeva nebo dřevěného obalového materiálu v oblasti Setúbal v roce 2012. Opatření přijatá v letech 2010 a 2011 byla také spolufinancována v roce 2011.

(18)

Německo, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, Nizozemsko a Portugalsko vypracovaly akční programy k eradikaci nebo zastavení šíření výše uvedených škodlivých organismů zavlečených na jejich území. V těchto programech jsou stanoveny cíle, jichž má být dosaženo, provedená opatření, jejich trvání a náklady na ně vynaložené.

(19)

Všechna výše uvedená opatření zahrnují různá rostlinolékařská opatření, včetně zničení napadených stromů nebo plodin, použití přípravků na ochranu rostlin, sanitárních technologií, inspekcí a kontrol prováděných úředně nebo na základě úřední žádosti za účelem ověření výskytu nebo závažnosti zamoření škodlivými organismy, a náhradu zničených rostlin ve smyslu čl. 23 odst. 2 písm. a), b) a c) směrnice 2000/29/ES.

(20)

Německo, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, Nizozemsko a Portugalsko požádaly o finanční příspěvek Unie na tyto programy v souladu s požadavky stanovenými v článku 23 směrnice 2000/29/ES, zejména v odstavcích 1 a 4 uvedeného článku, a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1040/2002 ze dne 14. června 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k ustanovením o poskytování finančního příspěvku Unie na ochranu zdravotního stavu rostlin a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2051/97 (2).

(21)

Technické údaje poskytnuté Německem, Španělskem, Francií, Itálií, Kyprem, Nizozemskem a Portugalskem umožnily Komisi přesné a obsáhlé prošetření situace. Komise dospěla k závěru, že podmínky k poskytnutí finančního příspěvku Unie, jak stanoví článek 23 směrnice 2000/29/ES, byly splněny. Je proto vhodné poskytnout finanční příspěvek Unie na úhradu části výdajů na tyto programy.

(22)

Podle čl. 23 odst. 5 druhého pododstavce směrnice 2000/29/ES finanční příspěvek Unie může uhradit až 50 % způsobilých výdajů za opatření, která byla učiněna v době maximálně dvou let ode dne zjištění výskytu nebo která mají být v této době učiněna. Podle třetího pododstavce uvedeného článku však může být tato doba prodloužena, pokud se ukáže, že cíl opatření bude dosažen v přiměřené delší době. V takovém případě se bude sazba finančního příspěvku Unie v průběhu těchto let snižovat. S ohledem na závěry pracovní skupiny zabývající se příslušnými žádostmi je vhodné prodloužit toto dvouleté období pro příslušné programy a zároveň snížit sazbu finančního příspěvku Unie na tato opatření na 45 % způsobilých výdajů pro třetí rok a na 40 % pro čtvrtý rok fungování těchto programů.

(23)

Finanční příspěvek Unie ve výši až 50 % způsobilých výdajů by tak měl být určen na tyto programy: Německo, Bádensko-Württembersko, Diabrotica virgifera, venkovská oblast Breisgau-Hochschwarzwald a město Freiburg, venkovská oblast Rastatt a městský okres Baden-Baden (2011), Německo, Diabrotica virgifera, Hesensko (2011), Německo, Diabrotica virgifera, Severní Porýní-Vestfálsko (2011), Francie, Anoplophora glabripennis (listopad 2011 až prosinec 2012), Itálie, Emilia-Romagna, Pseudomonas syringae pv. Actinidiae, provincie Bologna, Ferrara, Ravenna a Forlì-Cesena (2011), Nizozemsko, Anoplophora glabripennis, oblast Almere (listopad 2010 až prosinec 2011).

(24)

Finanční příspěvek Unie ve výši až 45 % způsobilých výdajů by se tak měl vztahovat na třetí rok následujících programů: Německo, Severní Porýní-Vestfálsko, Anoplophora glabripennis (2011), Německo, Bádensko-Württembersko, Diabrotica virgifera, venkovské oblasti Emmendingen, Konstanz a Lörrach (2011), Španělsko, Katalánsko, Pomacea insularum (2012), Španělsko, Galicie, Bursaphelenchus xylophilus (2012), Francie, region Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), Rhynchophorus ferrugineus (září 2011 až září 2012), Kypr, Rhynchophorus ferrugineus (2012) a Portugalsko, Bursaphelenchus xylophilus, oblast Setúbal (2012), protože na daná opatření již byl udělen finanční příspěvek Unie podle rozhodnutí Komise 2010/772/EU (3) (Německo, Diabrotica virgifera, Francie, Itálie, Kypr) a/nebo prováděcího rozhodnutí Komise 2011/868/EU (4) (Německo, Itálie, Španělsko, Portugalsko) na první dva roky jejich provádění.

(25)

Kromě toho by se měl finanční příspěvek Unie ve výši až 40 % vztahovat na čtvrtý rok následujících programů: Španělsko, Extremadura, Bursaphelenchus xylophilus, přemnožení 2008 (2012), Itálie, Benátsko (Veneto), Anoplophora glabripennis (2012), Portugalsko, Bursaphelenchus xylophilus (2012), oblast kontinentálního Portugalska s výjimkou původně zamořené oblasti Setúbal v roce 1999, protože na opatření již byl udělen finanční příspěvek Unie podle rozhodnutí Komise 2009/996/EU (5), rozhodnutí Komise 2010/772/EU a prováděcího rozhodnutí 2011/868/EU na první tři roky jejich provádění.

(26)

V souladu se závěry auditu Potravinového a veterinárního úřadu Komise v Portugalsku od 19. do 28. března 2012 bylo ke dni 1. dubna 2012 pokáceno a zlikvidováno pouze 85 % hostitelských jehličnanů napadených háďátkem borovicovým nebo vykazujících jakékoli příznaky špatného stavu, což představuje 15 % míru nesplnění. Kromě toho se odběr vzorků a kontroly podezřelých jehličnanů uplatňovaly s intenzitou ve výši přibližně 1 %, což je mnohem méně, než odpovídá požadavkům rozhodnutí Komise 2006/133/ES ze dne 13. února 2006, kterým se po členských státech žádá dočasné přijetí doplňujících opatření proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. z oblastí Portugalska, mimo oblastí, v nichž byla potvrzena jeho nepřítomnost (6).

(27)

Z tohoto důvodu by měla být výše způsobilých výdajů v žádosti vztahující se k opatřením v kontinentálním Portugalsku, s výjimkou původně zamořené oblasti Setúbal, snížena, pokud jde o náklady na kácení jehličnanů a náklady na laboratorní testy provedené státní správou lesů. Vzhledem k tomu, že již v roce 2011 nebyly kácení stromů a míra testování řádně provedeny, mělo by se v roce 2012 uplatňovat snížení vyšší, než činí míra nesplnění. Mělo by se tudíž uplatňovat snížení o 25 % na výdaje na kácení stromů a testování by nemělo být způsobilé.

(28)

Kromě toho v souladu se závěry finančního auditu Komise ohledně nákladů na tepelné zpracování dřeva a dřevěného obalového materiálu v Portugalsku by měla být jednotková cena za ekvivalentní paletu stanovena na 0,30 EUR namísto 0,43 EUR. Výše způsobilých výdajů u opatření týkajících se tepelného zpracování dřeva by tedy měla být ve dvou dokumentacích předložených Portugalskem upravena tak, aby se v nich odrážely tyto závěry.

(29)

V souladu s čl. 3 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (7) se rostlinolékařská opatření financují z Evropského zemědělského záručního fondu. Pro účely finanční kontroly těchto opatření se použijí články 9, 36 a 37 uvedeného nařízení.

(30)

V souladu s článkem 75 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (8), a čl. 90 odst. 1 nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (9), musí závazku výdajů z rozpočtu Unie předcházet rozhodnutí o financování přijaté orgánem, na který byly delegovány pravomoci, přičemž toto rozhodnutí stanoví základní prvky akce, která zahrnuje výdaj z rozpočtu.

(31)

Toto rozhodnutí je finančním rozhodnutím o výdajích podle požadavků na spolufinancování předložených členskými státy.

(32)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Na základě informací a dokumentů předložených členskými státy a analyzovaných Komisí se schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Unie na rok 2012 k úhradě výdajů Německa, Španělska, Francie, Itálie, Kypru, Nizozemska a Portugalska, které souvisejí s nezbytnými opatřeními uvedenými v čl. 23 odst. 2 písm. a), b) a c) směrnice 2000/29/ES a přijatými v rámci boje proti organismům, na něž se vztahují programy eradikace a programy zastavení šíření uvedené v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Celková výše finančního příspěvku Unie uvedeného v článku 1 činí 7 271 741,06 EUR. Maximální výše finančního příspěvku Unie na každý z těchto programů je uvedena v příloze.

Článek 3

Finanční příspěvek Unie stanovený v příloze se vyplácí za těchto podmínek:

a)

dotčený členský stát předložil dokumentaci prokazující přijatá opatření v souladu s ustanoveními nařízení (ES) č. 1040/2002;

b)

v souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 1040/2002 byla Komisi dotčeným členským státem předložena žádost o platbu.

Finanční příspěvek je vyplacen, aniž jsou dotčena ověření Komise podle čl. 23 odst. 8 druhého pododstavce, čl. 23 odst. 10 a článku 24 směrnice 2000/29/ES.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno Spolkové republice Německo, Španělskému království, Francouzské republice, Italské republice, Kyperské republice, Nizozemskému království a Portugalské republice.

V Bruselu dne 14. prosince 2012.

Za Komisi

Tonio BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2002, s. 38.

(3)  Úř. věst. L 330, 15.12.2010, s. 9.

(4)  Úř. věst. L 341, 22.12.2011, s. 57.

(5)  Úř. věst. L 339, 22.12.2009, s. 49.

(6)  Úř. věst. L 52, 23.2.2006, s. 34.

(7)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1.


PŘÍLOHA

PROGRAMY ERADIKACE A PROGRAMY ZASTAVENÍ ŠÍŘENÍ

Oddíl I

Programy, u nichž finanční příspěvek Unie odpovídá 50 % způsobilých výdajů.

(v EUR)

Členský stát

Škodlivé organismy, proti nimž jsou ochranná opatření určena

Napadené rostliny

Rok

a

Způsobilé výdaje

Maximální výše příspěvku Unie na program

Německo, Severní Porýní-Vestfálsko

Diabrotica virgifera

Zea mays

8.2010–9.2011

1 a 2

133 400,32

66 700,16

Německo, Hesensko

Diabrotica virgifera

Zea mays

2011

1

55 374,84

27 687,42

Německo, Bádensko-Württembersko, venkovská oblast Rastatt a městský okres Baden-Baden (první rok opatření), Breisgau-Hochschwarzwald a město Freiburg (druhý rok opatření)

Diabrotica virgifera

Zea mays

2011

1 nebo 2

31 750,29

15 875,14

Španělsko, Extremadura (přemnožení 2012)

Bursaphelenchus xylophilus

Jehličnany

2012

1

1 081 399,69

540 699,84

Francie, Alsasko

Anoplophora glabripennis

Různé druhy stromů

11.2011–12.2012

1 a 2

213 993,15

106 996,57

Itálie (Emilia-Romagna) (provincie Bologna, Ferrara, Ravenna a Forlì-Cesena)

Pseudomonas syringae pv. actinidiae

Actinidia sp.

2011

2

152 330,13

76 165,06

Nizozemsko, oblast Almere

Anoplophora glabripennis

Různé druhy stromů

11.2010 -12.2011

1 a 2

583 436

291 718

Oddíl II

Programy, u nichž se míra finančního příspěvku Unie liší v závislosti na použitém principu snížení příspěvku.

(v EUR)

Členský stát

Škodlivé organismy, proti nimž jsou ochranná opatření určena

Postižené rostliny nebo rostlinné produkty

Rok

a

Způsobilé výdaje

Míra (%)

Maximální výše příspěvku Unie

Německo, Severní Porýní-Vestfálsko

Anoplophora glabripennis

Různé druhy stromů

8.2010–9.2011

3

207 314,64

45

93 291,58

Německo, Bádensko-Württembersko, venkovská oblast Emmendingen, Lörrach, Konstanz

Diabrotica virgifera

Zea mays

2011

3

33 675,54

45

15 153,99

Španělsko, Katalánsko

Pomacea insularum

Oryza sativa

2012

3

1 914 477,44

45

861 514,84

Španělsko, Extremadura (přemnožení 2008)

Bursaphelenchus xylophilus

Jehličnany

2012 (leden až říjen)

4

316 519,91

40

126 607,96

Španělsko, Galicie

Bursaphelenchus xylophilus

Jehličnany

2012

3

1 652 201,49

45

743 490,67

Francie, Region PACA

Rhynchophorus ferrugineus

Palmaceae

září 2011 až září 2012

3

421 173,40

45

189 528,03

Itálie, Benátsko (Veneto) (území obce Cornuda)

Anoplophora glabripennis

Různé druhy stromů

2012

4

281 945

40

112 778

Kypr

Rhynchophorus ferrugineus

Palmaceae

2012

3

299 814

45

134 916,30

Portugalsko, kontinentální Portugalsko, s výjimkou oblasti Setúbal

Bursaphelenchus xylophilus

Jehličnany

2012 (leden až červen)

4

Opatření 1,2,3,4,5,9

40

Opatření 1,2,3,4,5,9

1 473 813,32

589 525,32

Opatření 6 (testování, odběr vzorků)

Opatření 6 (testování, odběr vzorků)

0

0

Opatření 7 (opatření týkající se tepelného zpracování), tj. 16 800 000 ekvivalentních palet za 0,30 EUR

Opatření 7 (opatření týkající se tepelného zpracování)

5 040 000

2 016 000

Opatření 8 (kácení stromů), tj. snížení na 75 % z 1 894 606,34

Opatření 8 (kácení stromů)

1 420 954,75

568 381,90

Částka

Částka

7 934 768,07

3 173 907,23

Portugalsko, oblast Setúbal, opatření týkající se tepelného zpracování

Bursaphelenchus xylophilus

Dřevo a dřevěný obalový materiál

2012

3

Opatření 1 a 2

45

Opatření 1 a 2

9 582,92

4 312,31

Opatření 3 (opatření týkající se tepelného zpracování), tj. 5 114 059 ekvivalentních palet za 0,30 EUR

Opatření 3 (opatření týkající se tepelného zpracování)

1 534 217,70

690 397,96

Částka

Částka

1 543 800,62

694 710,27

Celková výše příspěvku Unie 7 271 741,06 EUR

Vysvětlivky:

—   a= rok provádění programu eradikace.


18.12.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 348/28


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 14. prosince 2012

pro účely rozhodnutí Rady 2009/470/ES, pokud jde o finanční podporu Unie referenční laboratoři EU pro zjišťování reziduí od 1. ledna do 31. prosince 2012

(oznámeno pod číslem C(2012) 9286)

(Pouze nizozemské znění je závazné)

(2012/790/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/470/ES ze dne 25. května 2009 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na čl. 31 odst. 1 a 2 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (2), a zejména na čl. 32 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 31 rozhodnutí 2009/470/ES může být referenčním laboratořím Evropské unie poskytnuta finanční podpora Unie.

(2)

V souladu s článkem 75 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (3) (dále jen „finanční nařízení“) a čl. 90 odst. 1 nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002 (4) (dále jen „prováděcí pravidla“) musí závazku výdajů z rozpočtu EU předcházet rozhodnutí o financování stanovující základní prvky akce, která zahrnuje výdaje přijaté orgánem nebo subjekty, které tento orgán pověřil.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 926/2011 ze dne 12. září 2011 pro účely rozhodnutí Rady 2009/470/ES, pokud jde o poskytnutí finanční podpory Unie referenčním laboratořím EU pro potraviny, krmiva a odvětví zdraví zvířat (5), stanoví, že finanční podpora Unie se poskytne, jsou-li schválené pracovní programy řádně prováděny a příjemci předávají všechny potřebné informace ve stanovených lhůtách.

(4)

Ústav bezpečnosti potravin ve Wageningenu, Nizozemsko (RIKILT) byl určen jako referenční laboratoř EU pro rezidua v nařízení Komise (EU) č. 563/2012 ze dne 27. června 2012, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o seznam referenčních laboratoří EU (6), se zpětnou platností od 1. ledna 2012.

(5)

V září 2011 zavedl RIKILT předběžný pracovní program na rok 2012 jako součást své kandidatury. Po jeho určení referenční laboratoří EU byl ústavem RIKILT zaslán aktualizovaný pracovní program a odpovídající odhady rozpočtu. Komise posoudila a schválila aktualizovaný pracovní program a odpovídající odhady rozpočtu na rok 2012, které předložily referenční laboratoře Evropské unie.

(6)

Daný pracovní program je prováděn od 1. ledna 2012. Financování je proto nezbytné od 1. ledna 2012.

(7)

Pracovní program na rok 2012 je dostatečně přesným rámcem ve smyslu čl. 90 odst. 2 a 3 prováděcích pravidel a toto rozhodnutí představuje rozhodnutí o financování.

(8)

Určeným referenčním laboratořím Evropské unie by proto měla být za účelem spolufinancování jejich činností souvisejících s prováděním úkolů a povinností stanovených v článku 32 nařízení (ES) č. 882/2004 poskytnuta finanční podpora Unie. Finanční podpora Unie by měla odpovídat 100 % způsobilých nákladů, jak jsou stanoveny prováděcím nařízením Komise (EU) č. 926/2011.

(9)

Podle čl. 3 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (7) se programy pro eradikaci a tlumení nákaz zvířat (veterinární opatření) financují z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF). Kromě toho je v čl. 13 druhém pododstavci uvedeného nařízení stanoveno, že v řádně odůvodněných výjimečných případech, pokud jde o opatření a programy, na které se vztahuje rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti (8), EZZF přebírá výdaje související se správními a osobními náklady členských států a příjemců podpory z EZZF. Pro účely finanční kontroly se použijí články 9, 36 a 37 nařízení (ES) č. 1290/2005.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Schvaluje se pracovní program na rok 2012 předložený dne 27. září 2011 ústavem bezpečnosti potravin RIKILT, který je součástí Wageningen University & Research Centre.

2.   Na zjišťování reziduí se poskytne ústavu bezpečnosti potravin RIKILT, který je součástí Wageningen University & Research Centre, finanční podpora Unie. Tato laboratoř musí plnit funkce a úkoly stanovené v příloze VII části I bodě 12 písm. a) nařízení (ES) No 882/2004.

3.   Finanční podpora Unie činí 100 % nákladů způsobilých podle prováděcího nařízení (EU) č. 926/2011, které vzniknou uvedené laboratoři v souvislosti s pracovním programem, a dosáhne maximálně výše 470 000 EUR na období od 1. ledna do 31. prosince 2012, přičemž z této částky se maximálně 25 000 EUR věnuje na pořádání technického semináře k zjišťování reziduí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno: RIKILT – Institute for Food Safety, part of Wageningen University & Research Centre, Akkermaalsbos 2, Building No 123, 6708 WB Wageningen, Nizozemsko.

V Bruselu dne 14. prosince 2012.

Za Komisi

Tonio BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 241, 17.9.2011, s. 2.

(6)  Úř. věst. L 168, 28.6.2012, s. 24.

(7)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 19.


OBECNÉ ZÁSADY

18.12.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 348/30


OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 26. listopadu 2012,

kterými se mění obecné zásady ECB/2011/14 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému

(ECB/2012/25)

(2012/791/EU)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na první odrážku článku 3.1, na články 12.1, 14.3 a 18.2 a na první odstavec článku 20 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dosažení jednotné měnové politiky vyžaduje, aby byly vymezeny nástroje a postupy, které má Eurosystém používat za účelem provádění této politiky jednotným způsobem ve všech členských státech, jejichž měnou je euro.

(2)

Je třeba provést řadu změn, které by mimo jiné upravovaly postupné zavádění zpravodajské povinnosti týkající se údajů o úvěrech ve vztahu k cenným papírům krytým aktivy, vymezení definic kupónu, údaje o monitorování výsledků a výpočet finančních postihů v případě nedodržování závazků protistranami.

(3)

Obecné zásady ECB/2011/14 ze dne 20. září 2011 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (1) je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

Článek 1

Změna přílohy I

Příloha I obecných zásad ECB/2011/14 se mění v souladu s přílohou těchto obecných zásad.

Článek 2

Ověřování

Národní centrální banky členských států, jejichž měnou je euro (dále jen „národní centrální banky“), zašlou Evropské centrální bance (ECB) nejpozději do 19. prosince 2012 podrobné informace o textech a prostředcích, jimiž hodlají zajistit soulad s těmito obecnými zásadami.

Článek 3

Vstup v platnost

Tyto obecné zásady vstupují v platnost druhým dnem po přijetí.

Použijí se od 3. ledna 2013.

Článek 4

Určení

Tyto obecné zásady jsou určeny všem centrálním bankám Eurosystému.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 26. listopadu 2012.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 331, 14.12.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha I obecných zásad ECB/2011/14 se mění takto:

1)

V oddílu 5.1.3 se doplňuje nová věta, která zní:

„ECB si vyhrazuje právo podniknout jakékoli kroky, které považuje za vhodné k opravě chyby ve vyhlášení nabídkového řízení včetně zrušení či přerušení probíhajícího nabídkového řízení.“

2)

V oddílu 5.1.6 se doplňuje nová věta, která zní:

„Pokud výsledek nabídkového řízení obsahuje chybné informace o kterékoli se shora uvedených skutečností, vyhrazuje si ECB právo podniknout jakékoli kroky, které považuje za vhodné k opravě těchto chybných informací.“

3)

Oddíl 6.2.1.1 se nahrazuje tímto:

„6.2.1.1   Druh aktiva

1.   Obecné požadavky způsobilosti

Musí se jednat o dluhový nástroj, který:

a)

zní na pevnou a bezpodmínečně stanovenou částku jistiny (1) a

b)

má kupón, který nemůže vést k zápornému peněžnímu toku, při čemž se jedná o jeden z těchto typů:

i)

kupón s pevnou sazbou, s nulovou sazbou a s odstupňovanou sazbou, tj. nástroje s předem vymezeným kupónovým rozvrhem a předem definovanými kupónovými hodnotami,

ii)

kupóny s jednotnou proměnlivou sazbou („flat floating coupons“), které jsou vázány pouze na jeden index, který odpovídá sazbě peněžního trhu v eurech, tj. EURIBOR, LIBOR a obdobným indexům, nebo sazbě swapů s konstantní splatností („constant maturity swap rate“), tj. indexům CMS, EIISDA, EUSA,

iii)

kupóny s proměnlivou sazbou s referenčním indexem násobeným číslem větším než 1 nebo číslem menší než 1 („leveraged and de-leveraged floating coupons“), které jsou vázány pouze na jeden index, který odpovídá sazbě peněžního trhu v eurech, tj. EURIBOR, LIBOR a obdobným indexům, nebo sazbě swapů s konstantní splatností, tj. indexům CMS, EIISDA, EUSA,

iv)

kupóny s jednotnou proměnlivou sazbou, kupóny s proměnlivou sazbou s referenčním indexem násobeným číslem větším než 1 nebo číslem menší než 1, které jsou vázány na výnos jednoho státního dluhopisu v eurozóně, jehož splatnost nepřesahuje jeden rok (buď index, nebo hrubý referenční výnos),

v)

kupóny s jednotnou proměnlivou sazbou vázanou na inflaci („flat inflation-floaters“), které jsou vázány na inflační indexy eurozóny a které neobsahují žádné struktury typu „discrete range“, „range accrual“, „ratchet“ ani jiné obdobné složité struktury.

Vyloučeny jsou zejména tyto kupónové struktury: všechny kupóny s proměnlivou sazbou, které jsou vázány na úrokové sazby v cizí měně, komoditní a akciové indexy a směnné kurzy, kupóny s dvojí proměnlivou sazbou a kupóny s proměnlivou sazbou, které jsou vázány na rozpětí swapů nebo na jinou kombinaci indexů, jakož i všechny kupónové struktury typu „ratchet“ a „range accrual“ a inverzní kupóny s proměnlivou sazbou a kupóny, které závisejí na ratingu. Dále jsou vyloučeny složité termínové struktury, jako jsou „target redemption notes“ (tj. dluhopisy, u nichž jsou kupóny vázány na index a které mohou být splaceny před uvedenou splatností v případě, že akumulovaná výše kupónových plateb dosáhne předem stanoveného limitu) a opce, které s využitím dodatečných práv na splacení umožňují změnit druh kupónu.

Způsobilé kupóny by neměly mít žádné volitelné prvky na straně emitenta, tj. neměly by umožňovat změny v definici kupónu v průběhu životnosti nástroje, které závisejí na rozhodnutí emitenta. Pokud jsou dány horní či dolní mezní hodnoty, musí být pevně a předem vymezeny. Klasifikace nástroje, pokud se týká jeho kupónu, je v případě kupónu s odstupňovanou sazbou založena na předpokladech o budoucím vývoji.

Pokud aktiva nesplňují shora uvedená kritéria způsobilosti, jsou rovněž nezpůsobilá, i když se vztahují jen na části splátkové struktury (jako např. prémie) a i když je výslovně zaručeno, že kupónový výnos nebude negativní a že bude splacena alespoň jistina.

Požadavky podle odst. 1 písm. a) a b) platí až do splacení závazku. Dluhové nástroje nesmí zakládat práva k jistině nebo úroku, která jsou podřízena právům držitelů jiných dluhových nástrojů téhož emitenta.

2.   Dodatečná kritéria způsobilosti pro cenné papíry kryté aktivy

Pro účely právního rámce Eurosystému v oblasti měnové politiky se kryté dluhopisy nepovažují za cenné papíry kryté aktivy.

Odst. 1 písm. a) neplatí pro cenné papíry kryté aktivy. Eurosystém hodnotí způsobilost cenných papírů krytých aktivy podle dodatečných kritérií uvedených v tomto oddíle.

Aktiva, která vytvářejí peněžní toky zajišťující cenné papíry kryté aktivy, musí splňovat následující požadavky:

a)

musí být nabyta v souladu se zákony členského státu EU;

b)

musí být nabyta od původce nebo zprostředkovatele prostřednictvím sekuritizační jednotky pro speciální účel, a to způsobem, který Eurosystém považuje za „skutečný prodej“ vynutitelný vůči jakékoli třetí straně; musí být mimo dosah původce aktiv a jeho věřitelů, nebo zprostředkovatele a jeho věřitelů, a to i v případě úpadku původce či zprostředkovatele (2);

c)

musí pocházet od původce zaregistrovaného v EHP, případně zprostředkovatele zaregistrovaného v EHP a musí být emitentovi takovým původcem, případně zprostředkovatelem zaregistrovaným v EHP prodána;

d)

nesmí se skládat, ať už zcela nebo zčásti, skutečně či potenciálně, z tranší jiných cenných papírů krytých aktivy (3). Navíc se nesmí skládat, ať už zcela nebo zčásti, skutečně či potenciálně, z úvěrových dluhopisů, swapů nebo jiných derivátových nástrojů (4) ani ze syntetických cenných papírů;

e)

jedná-li se o úvěrové pohledávky, musí být dlužníci a věřitelé zaregistrováni (nebo mít trvalé bydliště, jedná-li se o fyzické osoby) v EHP a, přichází-li to v úvahu, příslušné zajištění se musí nacházet v EHP. Tyto úvěrové pohledávky se musí řídit právem některé ze zemí EHP. Jedná-li se o dluhopisy, musí být jejich emitenti zaregistrováni v EHP, dluhopisy musí být vydány v některé ze zemí EHP podle práva některé ze zemí EHP a jakékoli související zajištění se musí nacházet v EHP.

Jak je uvedeno v oddílu 6.2.1.7., musí být emitent cenného papíru krytého aktivy usazen v EHP.

V případech, kdy jsou původci nebo případně zprostředkovatelé zaregistrováni v eurozóně nebo ve Velké Británii, Eurosystém ověřil, že právní řády těchto zemí neobsahují nepříznivá ustanovení týkající se zpětného získání (claw-back). Pokud je původce nebo případně zprostředkovatel zaregistrován v jiné zemi EHP, mohou být cenné papíry kryté aktivy považovány za způsobilé, jen pokud se Eurosystém přesvědčí o tom, že jeho práva by byla náležitě chráněna před ustanoveními o zpětném získání, která Eurosystém považuje podle práva příslušné země EHP za významná. Za tímto účelem musí být Eurosystému předložen nezávislý a z hlediska formy pro něj přijatelný právní posudek, ve kterém budou uvedena ustanovení týkající se zpětného získání platná v dané zemi, předtím, než lze cenné papíry kryté aktivy považovat za způsobilé. Aby mohl Eurosystém rozhodnout, zda jsou jeho práva náležitě chráněna před ustanoveními o zpětném získání, může si vyžádat další dokumenty, včetně osvědčení o platební schopnosti od přejímatele, které se týkají napadnutelného období. Ustanovení týkající se zpětného získání, která Eurosystém považuje za nepříznivá, a tudíž za nepřijatelná, zahrnují pravidla, podle kterých může likvidátor rozhodnout o neplatnosti prodeje aktiv, která vytvářejí peněžní toky zajišťující cenné papíry kryté aktivy, z pouhého důvodu, že k prodeji došlo v určitém období (napadnutelné období) před úpadkem prodejce (původce/zprostředkovatele), nebo případ, kdy přejímatel může takovému zneplatnění zabránit, jen prokáže-li, že mu úpadek prodejce (původce/zprostředkovatele) nebyl v okamžiku prodeje znám.

Má-li být aktivum způsobilé, nesmí být v rámci strukturované emise tranše (nebo dílčí tranše) podřízena ostatním tranším stejné emise. Tranše (nebo dílčí tranše) se nepovažuje za podřízenou jiným tranším (nebo dílčím tranším) téže emise, pokud žádná jiná tranše (nebo dílčí tranše) - podle příslušného pořadí přednosti pro splácení ve smyslu prospektu, jež se uplatňuje po doručení výzvy k předčasnému splacení („enforcement notice“) - není splacena (a to co do jistiny i úroku) dříve než tato tranše (nebo dílčí tranše), a tudíž tato tranše (nebo dílčí tranše) ponese ztráty jako poslední z tranší nebo dílčích tranší strukturované emise. Pokud jde o strukturované emise, kde prospekt umožňuje doručení výzvy k urychlenému splacení („acceleration notice“) a výzvy k předčasnému splacení, nepodřízenost tranše (nebo dílčí tranše) musí být zajištěna z hlediska přednosti plateb jak v případě výzvy k urychlenému splacení, tak v případě výzvy k předčasnému splacení.

K tomu, aby cenné papíry kryté aktivy byly či byly i nadále způsobilé pro operace měnové politiky Eurosystému, vyžaduje Eurosystém, aby mu příslušné strany cenného papíru krytého aktivy v souladu s dodatkem 8 předávaly komplexní a standardizované údaje o úvěrech týkajících se souboru aktiv, která vytvářejí peněžní toky zajišťující cenný papír krytý aktivy.

Při určování způsobilosti cenných papírů krytých aktivy Eurosystém zohledňuje údaje, které byly zadány do povinných polí v příslušných vzorech pro vykazování údajů o úvěrech ve smyslu dodatku 8. Při posuzování způsobilosti Eurosystém zohledňuje: a) veškerá pochybení při předávání údajů; a b) jak často dochází k tomu, že jednotlivá pole údajů o úvěrech neobsahují žádné smysluplné údaje.

Způsobilý cenný papír krytý aktivy musí být krytý aktivy, která vytvářejí peněžní toky, jež Eurosystém považuje za stejnorodá, tzn., že tato aktiva, která vytvářejí peněžní toky zajišťující cenný papír krytý aktivy, sestávají pouze z jednoho druhu aktiv, jenž patří do hypotečních úvěrů na bydlení, hypotečních úvěrů na komerční nemovitosti, úvěrů malým a středním podnikům, úvěrů na pořízení automobilu, spotřebitelských úvěrů nebo leasingových pohledávek. Pro operace měnové politiky Eurosystému jsou nezpůsobilé cenné papíry kryté aktivy, pokud soubor jejich podkladových aktiv sestává z různorodých aktiv, neboť k vykazování těchto aktiv nelze použít jeden vzor pro určitou třídu aktiv (5).

Eurosystém si vyhrazuje právo vyžadovat od příslušné třetí strany, a to např. emitenta, původce aktiv či organizátora sekuritizace, vysvětlení nebo právní potvrzení, která považuje za nezbytná k posouzení způsobilosti cenných papírů krytých aktivy a v souvislosti s poskytováním údajů o úvěrech. Nevyhovění této žádosti může vést k pozastavení či odmítnutí způsobilosti dané transakce s cennými papíry krytými aktivy.

3.   Dodatečná kritéria způsobilosti pro kryté dluhopisy

Od 31. března 2013 se na kryté dluhopisy vztahují tyto dodatečné požadavky:

Soubor zajišťovacích aktiv krytého dluhopisu nesmí obsahovat cenné papíry kryté aktivy s výjimkou cenných papírů krytých aktivy, které:

a)

splňují požadavky, které směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES stanoví pro cenné papíry kryté aktivy v krytých dluhopisech;

b)

pocházejí od člena stejné konsolidované skupiny, jejímž členem je i emitent krytých dluhopisů, nebo od subjektu přidruženého ke stejnému centrálnímu subjektu, k němuž je přidružen i emitent krytých dluhopisů;

c)

jsou používány jako technický nástroj pro převod hypotečních úvěrů nebo zaručených úvěrů na nemovitosti od původce do souboru zajišťovacích aktiv.

Kryté dluhopisy, které byly uvedeny v seznamu způsobilých cenných papírů krytých aktivy od 28. listopadu 2012 a nesplňovaly požadavky uvedené v písm. a) až c), budou způsobilé do 28. listopadu 2014.

4)

V oddílu 6.2.1.7 se zrušuje poznámka pod čarou 58.

5)

V oddílu 6.2.2 se zrušuje poznámka pod čarou 60.

6)

Oddíl 6.2.2.1 se mění takto:

a)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

Úvěrová pohledávka musí: i) znít na pevně a bezpodmínečně stanovenou částku jistiny a ii) mít úrokovou sazbu, která nemůže vést k zápornému peněžnímu toku. Tyto charakteristiky musí být zachovány až do okamžiku splacení. Tato úroková sazba by měla navíc: i) odpovídat nulovému kupónu, nebo ii) být pevná, nebo iii) být pohyblivá a vázaná na jinou referenční úrokovou sazbu. Způsobilé jsou také úvěrové pohledávky s úrokovou sazbou vázanou na míru inflace.“;

b)

písmeno f) se nahrazuje tímto:

„f)

Minimální výše: V okamžiku předložení protistranou pro účely zajištění (mobilizace) musí úvěrová pohledávka dosahovat stanovené minimální výše. Každá národní centrální banka může stanovit vlastní minimální výši pro domácí úvěrové pohledávky. Pro přeshraniční použití platí společná minimální výše 500 000 EUR.“

7)

V oddílu 6.2.3 se vkládá nový odstavec, který zní:

„I když jsou způsobilá, mohou národní centrální banky rozhodnout, že od protistrany nepřijmou jako zajištění tato obchodovatelná či neobchodovatelná aktiva:

a)

dluhové nástroje, jejichž splatnost nastane v nejbližším období, a

b)

dluhové nástroje s příjmovým tokem, např. kupónovou platbou, k němuž dojde v nejbližším období.“

8)

Oddíl 6.2.3.2 se nahrazuje tímto:

„6.2.3.2   Pravidla pro využití způsobilých aktiv

Obchodovatelná aktiva mohou být využita pro všechny operace měnové politiky, které jsou založeny na podkladových aktivech, tj. reverzní a přímé operace na volném trhu, a pro mezní zápůjční facilitu. Neobchodovatelná aktiva lze využít jako podkladová aktiva pro reverzní operace na volném trhu a pro mezní zápůjční facilitu. Nejsou využívána v přímých transakcích Eurosystému. Veškerá obchodovatelná i neobchodovatelná aktiva mohou být rovněž využita jako podkladová aktiva pro vnitrodenní úvěr.

Bez ohledu na to, zda obchodovatelné či neobchodovatelné aktivum splňuje všechna kritéria způsobilosti, nesmí protistrana jako zajištění předložit žádné aktivum emitované či zaručené jí samou nebo jakýmkoli jiným subjektem, s nímž je protistrana úzce propojena (6).

„Úzkým propojením“ se rozumí kterákoli z níže uvedených situací, kdy je protistrana propojena s emitentem/dlužníkem/ručitelem způsobilých aktiv:

a)

protistrana vlastní přímo, případně nepřímo prostřednictvím jednoho či více jiných podniků, 20 % či více kapitálu emitenta/dlužníka/ručitele;

b)

emitent/dlužník/ručitel vlastní přímo, případně nepřímo prostřednictvím jednoho či více jiných podniků, 20 % či více kapitálu protistrany, nebo

c)

třetí strana vlastní více než 20 % kapitálu protistrany i více než 20 % kapitálu emitenta/dlužníka/ručitele, ať už přímo, či nepřímo prostřednictvím jednoho či více jiných podniků.

Pro účely provádění měnové politiky, zejména ke sledování dodržování pravidel pro používání způsobilých aktiv, pokud jde o úzké propojení, si Eurosystém interně vyměňuje informace o kapitálových podílech poskytnuté k těmto účelům orgány dohledu. Tyto informace podléhají stejným standardům utajení, jaké uplatňují orgány dohledu.

Tato ustanovení o úzkém propojení se nevztahují na: a) úzké propojení mezi protistranou a subjektem veřejného sektoru ze zemí EHP, který je oprávněn vybírat daně, nebo v případě, kdy za dluhový nástroj ručí subjekt veřejného sektoru ze zemí EHP, který je oprávněn vybírat daně; b) kryté bankovní dluhopisy, emitované v souladu s kritérii stanovenými v bodech 68 až 70 části 1 přílohy VI směrnice 2006/48/ES; c) případy, ve kterých jsou dluhové nástroje chráněny zvláštními právními zárukami srovnatelnými s nástroji uvedenými v písmenu b) jako například v případě: i) neobchodovatelných klientských dluhových nástrojů krytých hypotékou, které nejsou cennými papíry; nebo ii) krytých bankovních dluhopisů, u nichž jsou splněna všechna kritéria stanovená v bodech 68 až 70 části 1 přílohy VI směrnice 2006/48/ES s výjimkou mezních hodnot pro zaručené úvěry v souboru zajišťovacích aktiv.

Navíc protistrana nemůže jako zajištění předložit žádný cenný papír krytý aktivy, jestliže protistrana (nebo třetí strana, s níž je úzce propojená) poskytuje k danému cennému papíru krytému aktivy měnové zajištění prostřednictvím zajišťovací měnové transakce s emitentem jako zajišťovací protistranou nebo poskytuje podporu likvidity pro 20 % či více nesplacené částky cenného papíru krytého aktivy.

Veškerá způsobilá obchodovatelná a neobchodovatelná aktiva musí být využitelná na přeshraničním základě v celé eurozóně. To znamená, že všechny protistrany Eurosystému musí být schopny způsobilá aktiva buď prostřednictvím spojení se svými domácími systémy vypořádání obchodů s cennými papíry (v případě obchodovatelných aktiv), nebo jinými způsobilými postupy využívat k získávání úvěrů od národní centrální banky členského státu, ve kterém je protistrana usazena (viz oddíl 6.6).

Protistrana, která předkládá cenný papír krytý aktivy a která je úzce propojena s původcem podkladových aktiv cenného papíru krytého aktivy, musí Eurosystému oznámit veškeré zamýšlené změny tohoto cenného papíru krytého aktivy, jež by mohly případně ovlivnit jeho úvěrovou kvalitu, např. změnu úrokové sazby dluhopisů, změnu swapové dohody, změny složení podkladových úvěrů, které nebyly uvedeny v prospektu, změny přednosti plateb. Veškeré změny předloženého cenného papíru krytého aktivy musí být Eurosystému oznámeny s předstihem jednoho měsíce. V době předložení cenného papíru krytého aktivy by protistrana kromě toho měla informovat o všech změnách, k nimž došlo v průběhu předchozích šesti měsíců. V souladu s oddílem 6.2 Eurosystém neposkytuje žádné rady před provedením změn.

Tabulka 4

Způsobilá aktiva pro operace měnové politiky Eurosystému

Kritéria způsobilosti

Obchodovatelná aktiva (7)

Neobchodovatelná aktiva (8)

Druh aktiva

Dluhové cenné papíry ECB

Ostatní obchodovatelné dluhové nástroje (9)

Úvěrové pohledávky

Klientské dluhové nástroje kryté hypotékou

Úvěrové standardy

Aktivum musí splňovat vysoké úvěrové standardy. Tyto jsou hodnoceny podle pravidel rámce hodnocení úvěrového rizika pro obchodovatelná aktiva (9).

Dlužník/ručitel musí splňovat vysoké úvěrové standardy. Úvěruschopnost je hodnocena podle pravidel rámce hodnocení úvěrového rizika pro úvěrové pohledávky.

Aktivum musí splňovat vysoké úvěrové standardy. Tyto jsou hodnoceny podle pravidel rámce hodnocení úvěrového rizika pro klientské dluhové nástroje kryté hypotékou.

Místo vydání

EH (9)

neuplatňuje se

neuplatňuje se

Postupy vypořádání/vyřízení

Místo vypořádání: eurozóna

Nástroje musí být uloženy centrálně v zaknihované formě u národních centrálních bank nebo systémů vypořádání obchodů s cennými papíry, které splňují minimální standardy ECB

Postupy Eurosystému

Postupy Eurosystému

Druh emitenta/dlužníka/ručitele

Národní centrální banky

Veřejný sektor

Soukromý sektor

Mezinárodní a nadnárodní instituce

Veřejný sektor

Nefinanční podniky

Mezinárodní a nadnárodní instituce

Úvěrové instituce

Místo usazení emitenta, dlužníka a ručitele

Emitent (9): EHP nebo země G10 mimo EHP

Dlužník: EHP

Ručitel (9): EHP

Eurozóna

Eurozóna

Způsobilé trhy

Regulované trhy

Neregulované trhy akceptované ECB

neuplatňuje se

neuplatňuje se

Měna

Euro

Euro

Euro

Minimální výše

neuplatňuje se

Minimální výše v době předložení úvěrové pohledávky:

pro domácí využití: podle rozhodnutí národní centrální banky

pro přeshraniční použití: společná minimální výše 500 000 EUR.

neuplatňuje se

Rozhodné právo

V případě cenných papírů krytých aktivy musí být podkladová aktiva nabyta v souladu se zákony členského státu EU. Právo, kterým se řídí úvěrové pohledávky, jež jsou podkladovými aktivy, musí být právem některé ze zemí EHP.

Rozhodné právo pro smlouvy o úvěrových pohledávkách a jejich mobilizaci: právo členského státu

Celkový počet různých právních řádů, jimiž se řídí

a)

protistrana,

b)

věřitel,

c)

dlužník,

d)

ručitel (existuje-li),

e)

smlouva o úvěrové pohledávce a

f)

mobilizační smlouva,

nesmí být vyšší než dva

neuplatňuje se

Přeshraniční využití

Ano

Ano

Ano

9)

V oddílu 6.3.2 se zrušuje poznámka pod čarou 72.

10)

V oddílu 6.3.4.1 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Externí ratingová instituce, která se účastní rámce hodnocení úvěrového rizika, podléhá monitorovacímu procesu Eurosystému (viz oddíl 6.3.5). Spolu s údaji týkajícími se monitorování výsledků se předloží rovněž potvrzení, v němž externí ratingová instituce potvrdí přesnost a platnost informací týkajících se monitorování výsledků; toto potvrzení podepíše výkonný ředitel nebo osoba, která je oprávněna podepisovat a která je odpovědná za audit či za zajištění funkce compliance v dané externí ratingové instituci.“

11)

V oddílu 6.3.4.4 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Poskytovatel ratingového nástroje, který se účastní rámce hodnocení úvěrového rizika, se musí smluvně podřídit monitorovacímu procesu Eurosystému (10) (viz oddíl 6.3.5). Poskytovatel ratingového nástroje musí vytvořit a udržovat infrastrukturu nezbytnou k monitorování statického souboru. Sestavení a hodnocení statického souboru musí odpovídat obecným požadavkům na monitorování výsledků v rámci hodnocení úvěrového rizika. Poskytovatel ratingového nástroje se musí zavázat, že bude Eurosystém informovat o výsledcích hodnocení souboru ihned poté, co bude poskytovatelem ratingového nástroje provedeno. Spolu s údaji týkajícími se monitorování výsledků musí být rovněž předloženo potvrzení, které potvrdí přesnost a platnost informací týkajících se monitorování výsledků; toto potvrzení podepíše výkonný ředitel nebo osoba, která je oprávněna podepisovat a která je odpovědná za audit či za zajištění funkce compliance v daném ratingovém nástroji. Musí se zavázat, že budou vést interní záznamy o statických souborech a podrobnostech o selhání po dobu pěti let.

12)

Oddíl 6.3.5 se nahrazuje tímto:

„6.3.5   Monitorování systémů hodnocení úvěrového rizika

Všechny systémy hodnocení úvěrového rizika podléhají monitorování výsledků v rámci hodnocení úvěrového rizika. Proces monitorování výsledků v rámci hodnocení úvěrového rizika se pro každý systém hodnocení úvěrového rizika skládá z následného výročního srovnání: a) dosažené míry selhání všech způsobilých subjektů a nástrojů, jejichž rating vypracoval daný systém hodnocení úvěrového rizika, přičemž tyto subjekty a nástroje jsou seskupeny do statických souborů na základě určitých charakteristik, jako jsou např. rating, třída aktiv, odvětví, model hodnocení úvěrového rizika; a b) příslušného prahu úvěrové kvality stanoveného Eurosystémem, který odpovídá referenční pravděpodobnosti selhání (PS) (posuzují se dvě referenční PS: PS ve výši 0,10 % v horizontu jednoho roku, která se považuje za rovnocennou hodnocení úvěrového rizika se stupněm úvěrové kvality 2, a PS ve výši 0,40 % v horizontu jednoho roku, která se považuje za rovnocennou hodnocení úvěrového rizika se stupněm úvěrové kvality 3 na ratingové stupnici Eurosystému). Cílem tohoto procesu je zajistit, aby přiřazování ratingů přidělovaných systémem hodnocení úvěrového rizika k harmonizované ratingové stupnici Eurosystému bylo i nadále správné a aby výsledky hodnocení úvěrového rizika z jednotlivých systémů a zdrojů byly srovnatelné.

Prvním krokem v tomto procesu je to, že poskytovatel systému hodnocení úvěrového rizika každoročně sestaví seznam subjektů a nástrojů s hodnocením úvěrového rizika, které splňuje práh úvěrové kvality stanovený Eurosystémem na počátku období monitorování. Poskytovatel systému hodnocení úvěrového rizika tento seznam poté předloží Eurosystému, přičemž použije vzor poskytnutý Eurosystémem, který obsahuje pole týkající se identifikace, klasifikace a hodnocení úvěrového rizika. Druhý krok se uskuteční na konci dvanáctiměsíčního období monitorování, kdy poskytovatel systému hodnocení úvěrového rizika aktualizuje údaje o výsledcích týkajících se subjektů a nástrojů uvedených na seznamu. Eurosystém si vyhrazuje právo vyžádat si jakékoli dodatečné informace nezbytné k monitorování výsledků.

Dosažená míra selhání zaznamenaná pro statický soubor systému hodnocení úvěrového rizika v horizontu jednoho roku slouží jako vstupní údaj pro proces monitorování výsledků rámce hodnocení úvěrového rizika, který zahrnuje roční pravidlo a hodnocení za více období. V případě významné odchylky dosažené míry selhání pro statické soubory od prahu úvěrové kvality v ročním nebo víceletém období Eurosystém konzultuje poskytovatele systému hodnocení úvěrového rizika za účelem analýzy příčiny této odchylky. Tento postup může vést k úpravě prahu úvěrové kvality používaného pro daný systém.

Eurosystém může rozhodnout, že dočasně nebo trvale vyloučí systém hodnocení úvěrového rizika v případech, kdy po více let nedochází ke zlepšení výsledků. Systém hodnocení úvěrového rizika dále bude vyloučen z rámce hodnocení úvěrového rizika v případě porušení pravidel tohoto rámce. Pokud zástupce systému hodnocení úvěrového rizika poskytne pro účely monitorování výsledků nesprávné nebo neúplné informace, nemusí Eurosystém přistoupit k vyloučení daného systému, jedná-li se o nesrovnalosti menšího významu.“

13)

Oddíl 6.4.2 se mění takto:

a)

písmeno f) se zrušuje;

b)

tabulka 8 se zrušuje;

14)

V oddílu 6.5.1 se odstavce a) a b) nahrazují tímto:

„a)

Pro každé způsobilé obchodovatelné aktivum stanoví Eurosystém nejreprezentativnější cenu k použití pro výpočet tržní hodnoty.

b)

Hodnota obchodovatelných aktiv se vypočítá na základě nejreprezentativnější ceny obchodního dne, který předchází dni oceňování. Pokud pro dané aktivum neexistuje reprezentativní cena v obchodní den předcházející dni ocenění, definuje Eurosystém teoretickou cenu.“

15)

V dodatku 6 se oddíl 1 nahrazuje tímto:

„1.   Finanční postihy

V případě porušení pravidel nabídkových řízení (11), pravidel dvoustranných transakcí (12), pravidel o využívání podkladových aktiv (13), pravidel pro postupy na konci dne nebo podmínek přístupu k mezní zápůjční facilitě (14) protistranou, uplatní Eurosystém tyto finanční postihy:

a)

V případě porušení pravidel týkajících se nabídkových řízení, dvoustranných transakcí a využívání podkladových aktiv se za první a druhé porušení, ke kterému dojde v období o délce 12 měsíců, uplatní finanční postih za každé porušení. Finanční postihy se vypočítají za použití mezní zápůjční sazby, která se uplatňovala v okamžiku, kdy porušování začalo, navýšené o 2,5 procentního bodu.

i)

Za porušení pravidel týkajících se nabídkových řízení a dvoustranných transakcí se finanční postihy vypočítají na základě výše zajištění nebo hotovosti, které protistrana nebyla schopna vypořádat, vynásobené koeficientem X/360, kde X představuje počet kalendářních dnů (nejvýše sedm), po které protistrana nebyla schopna zajistit či dodat přidělený objem po dobu splatnosti operace. Je-li výsledkem výpočtu částka nižší než 500 EUR, uplatní se postih v paušální výši 500 EUR, a

ii)

Za porušení pravidel týkajících se využívání podkladových aktiv (15) se finanční postihy vypočítají na základě částky nezpůsobilých aktiv (nebo aktiv, které protistrana nesmí využít), která: protistrana buď poskytla národní centrální bance nebo ECB, anebo která protistrana neodstranila do začátku osmého kalendářního dne od okamžiku, ke kterému se způsobilá aktiva stala nezpůsobilými nebo nesmí být protistranou nadále používána, vynásobené koeficientem X/360. X představuje počet kalendářních dnů (nejvýše sedm), po které protistrana porušovala pravidla týkající se využití podkladových aktiv. Je-li výsledkem výpočtu částka nižší než 500 EUR, uplatní se postih v paušální výši 500 EUR.

b)

V prvním případě porušení pravidel postupů na konci dne nebo přístupu k mezní zápůjční facilitě se finanční postihy, které je možné uplatnit, vypočítají za použití mezní zápůjční sazby, která se uplatňovala v okamžiku, kdy porušování začalo, navýšené o 5 procentních bodů. V případě opakovaného porušení se úroková sazba finančního postihu navýší o dalších 2,5 procentních bodů pokaždé, kdy k tomuto porušení dojde v rámci období o délce 12 měsíců, a vypočítá se na základě objemu nepovoleného přístupu k mezní zápůjční facilitě. Je-li výsledkem výpočtu částka nižší než 500 EUR, uplatní se postih v paušální výši 500 EUR.

16)

Dodatek 7 se nahrazuje tímto:

„Dodatek 7

TVORBA PLATNÉHO ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÝCH POHLEDÁVEK

Aby bylo zabezpečeno, že úvěrové pohledávky jsou platně zajištěny a že mohou být rychle realizovány v případě selhání protistrany, musí být splněny tyto dodatečné právní požadavky:

a)

Ověření existence úvěrových pohledávek: K ověření toho, zda úvěrové pohledávky předložené Eurosystému jako zajištění existují, použijí národní centrální banky minimálně následující opatření: i) protistrana nejméně každé čtvrtletí sama potvrdí národní centrální bance existenci úvěrových pohledávek, přičemž jako alternativu lze provést srovnání s informacemi v centrálním registru úvěrů, pokud existuje; ii) národní centrální banky, orgány dohledu nebo externí auditoři jednorázově prověří postupy používané protistranou při předkládání informací o existenci úvěrových pohledávek Eurosystému; a iii) národní centrální banky, příslušné registry úvěrů, orgány dohledu či externí auditoři provedou namátkovou kontrolu kvality a přesnosti potvrzení protistrany.

Čtvrtletní potvrzení podle bodu i) zahrnují požadavek, aby protistrany Eurosystému písemně učinily následující:

i)

potvrdily a zaručily soulad úvěrových pohledávek předložených národní centrální bance s kritérii způsobilosti používanými Eurosystémem,

ii)

potvrdily a zaručily, že žádná úvěrová pohledávka předložená jako podkladové aktivum není zároveň použita jako zajištění ve prospěch žádné třetí strany, a zavázaly se, že protistrana nebude žádnou z úvěrových pohledávek mobilizovat jako zajištění ve prospěch třetí strany,

iii)

potvrdily a zaručily, že neprodleně a nejpozději během následujícího obchodního dne budou příslušnou národní centrální banku informovat o jakékoli události, která podstatně ovlivňuje daný smluvní vztah mezi protistranou a příslušnou centrální bankou, především o předčasných, částečných nebo celkových splátkách, snížení hodnocení a podstatných změnách podmínek úvěrové pohledávky.

K provedení kontrol podle bodů ii) a iii) musí být orgány dohledu, národní centrální banky a externí auditoři oprávněni takové úkony provádět, a to v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy nebo, je-li to nezbytné, na smluvním základě.

b)

Platnost smlouvy o mobilizaci úvěrových pohledávek: Smlouva o mobilizaci úvěrové pohledávky jako zajištění musí být mezi stranami (převodcem a nabyvatelem) platná též podle vnitrostátních právních předpisů. Musí být splněny všechny právní náležitosti nezbytné k zajištění platnosti smlouvy a mobilizace úvěrové pohledávky jako zajištění.

c)

Plná účinnost mobilizace vůči třetím stranám: pokud jde o vyrozumění dlužníka o mobilizaci úvěrové pohledávky jako zajištění, platí při zohlednění specifických znaků různých právních systémů následující požadavky:

i)

V některých členských státech, kde nezbytným předpokladem pro plnou účinnost mobilizace vůči třetím stranám, a zejména pro přednost zástavního nároku národní centrální banky před ostatními věřiteli, jak je uvedeno v příslušné vnitrostátní dokumentaci, je vyrozumění dlužníka o mobilizaci úvěrové pohledávky jako zajištění, se předchozí vyrozumění dlužníka vyžaduje předem nebo v okamžiku, kdy k mobilizaci úvěrové pohledávky jako zajištění dojde.

ii)

V jiných členských státech, kde nezbytným předpokladem pro plnou účinnost mobilizace vůči třetím stranám, a zejména pro přednost zástavního nároku národní centrální banky před ostatními věřiteli, jak je uvedeno v příslušné vnitrostátní dokumentaci, je veřejná registrace mobilizace úvěrové pohledávky jako zajištění, se taková registrace vyžaduje předem nebo v okamžiku, kdy k mobilizaci úvěrové pohledávky jako zajištění dojde;

iii)

V členských státech, kde není vyžadováno předchozí vyrozumění dlužníka či veřejná registrace mobilizace úvěrové pohledávky jako zajištění podle bodů i) a ii), se vyžaduje následné vyrozumění dlužníka podle příslušné vnitrostátní dokumentace. Následné vyrozumění dlužníka vyžaduje, aby dlužník byl o mobilizaci úvěrové pohledávky jako zajištění protistranou ve prospěch národní centrální banky vyrozuměn protistranou nebo národní centrální bankou (podle příslušné vnitrostátní dokumentace) bezprostředně po úvěrové události. Úvěrovou událostí se rozumí selhání nebo podobné události podle definice v příslušné vnitrostátní dokumentaci.

V případech, kdy úvěrovou pohledávku představují nástroje na doručitele, u kterých příslušné vnitrostátní právní předpisy nevyžadují vyrozumění, nebude požadavek vyrozumění uplatňován. V takových případech může dotčená národní centrální banka požadovat, aby tyto nástroje na doručitele byly jí nebo třetí straně fyzicky doručeny, a to předem nebo v okamžiku, kdy k mobilizaci úvěrové pohledávky jako zajištění dojde.

Výše uvedené požadavky jsou požadavky minimálními. Národní centrální banky mohou rozhodnout, že budou vyžadovat předchozí vyrozumění nebo registraci nad rámec výše uvedeného, jak je uvedeno v příslušné vnitrostátní dokumentaci.

Musí být též splněny všechny další právní náležitosti nezbytné k zabezpečení mobilizace úvěrové pohledávky jako zajištění.

d)

Neexistence omezení týkajících se bankovního tajemství a mlčenlivosti: Protistrana není povinna získat souhlas dlužníka s poskytnutím informací o úvěrové pohledávce a dlužníkovi, které jsou vyžadovány Eurosystémem ke vzniku platného zajištění úvěrových pohledávek a k zajištění možnosti rychlé realizace úvěrových pohledávek v případě selhání protistrany. Protistrana a dlužník se musí smluvně dohodnout, že dlužník bezpodmínečně souhlasí s poskytnutím těchto podrobných informací o úvěrové pohledávce a dlužníkovi Eurosystému. Takové ustanovení není nutné, neexistují-li podle vnitrostátních právních předpisů žádná pravidla omezující poskytování těchto informací, jak je uvedeno v příslušné vnitrostátní dokumentaci.

e)

Neexistence omezení týkajících se mobilizace úvěrové pohledávky: Protistrany zajistí, aby úvěrové pohledávky byly plně převoditelné a mohly být bez omezení mobilizovány jako zajištění ve prospěch Eurosystému. Ve smlouvě o úvěrové pohledávce ani v jiných smluvních ujednáních mezi protistranou a dlužníkem by nemělo být žádné ustanovení omezující mobilizaci, ledaže vnitrostátní právní předpisy stanoví, že tato případná smluvní omezení nemají vliv na postavení Eurosystému ve vztahu k mobilizaci zajištění.

f)

Neexistence omezení týkajících se realizace úvěrové pohledávky: Smlouva o úvěrové pohledávce nebo jiná smluvní ujednání mezi protistranou a dlužníkem by neměla obsahovat žádná omezení ohledně realizace úvěrové pohledávky využité jako zajištění, ať už by se týkala požadavků na formu, lhůty nebo jiný aspekt realizace.“

17)

Doplňuje se nový dodatek 8, který zní:

„Dodatek 8

ZPRAVODAJSKÁ POVINNOST TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ O ÚVĚRECH VE VZTAHU K CENNÝM PAPÍRŮM KRYTÝM AKTIVY

Údaje o úvěrech se v souladu s požadavky uvedenými v tomto dodatku předávají do registru údajů o úvěrech, který jako takový určí ECB, a v tomto registru se v elektronické podobě uveřejňují v souladu s požadavky Eurosystému, kterými jsou mimo jiné volný přístup, pokrytí, nediskriminace, vhodná struktura řízení a transparentnost. Za tímto účelem se pro každou jednotlivou transakci používá příslušný vzor pro vykazování údajů o úvěrech, a to podle třídy aktiv, jež tvoří soubor aktiv vytvářejících peněžní toky (16).

Údaje o úvěrech musí být vykazovány alespoň čtvrtletně, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne splatnosti platby úroku z příslušného cenného papíru krytého aktivy. Nejsou-li údaje o úvěrech vykázány nebo aktualizovány do jednoho měsíce ode dne příslušné úrokové platby, stává se daný cenný papír krytý aktivy nezpůsobilým. S cílem zajistit dodržování těchto požadavků provádí registr údajů o úvěrech pro každou transakci automatickou kontrolu shody a přesnosti vykazovaných nových nebo aktualizovaných údajů o úvěrech.

Ode dne, kdy začne platit zpravodajská povinnost týkající se údajů o úvěrech ve vztahu k cenným papírům krytým aktivy (tj. v závislosti na třídě aktiv podle příslušného vzoru), je poskytnutí podrobných informací o jednotlivých úvěrech ve vztahu k souboru aktiv vytvářejících peněžní toky nezbytným předpokladem pro to, aby se určitý cenný papír krytý aktivy stal nebo zůstal způsobilým. Do tří měsíců musí být u cenného papíru krytého aktivy dosaženo povinné minimální míry splnění požadavků, která se posuzuje podle dostupnosti informací v konkrétních polích vzoru pro vykazování údajů o úvěrech. S cílem zachytit důvody, pro které nejsou údaje k dispozici, obsahuje každý takový vzor sadu šesti zástupných položek („no data“ (ND)), které musí být použity v případech, kdy není možné poskytnout určité údaje v souladu s příslušným vzorem. Je dána i sedmá zástupná položka, která se uplatňuje jen u vzoru pro cenné papíry kryté hypotečními úvěry na komerční účely.

Přehled zástupných ND položek a jejich význam je uveden v následující tabulce:

Zástupné položky „no data“

Vysvětlení

ND1

Údaje nejsou shromažďovány, jelikož nejsou požadovány na základě kritérií pro přidělování úvěru

ND2

Údaje jsou shromažďovány v okamžiku žádosti, avšak při dokončení nejsou vloženy do zpravodajského systému

ND3

Údaje jsou shromažďovány v okamžiku žádosti, avšak vkládají se do jiného než zpravodajského systému

ND4

Údaje jsou shromažďovány, ale budou k dispozici až od (rok, měsíc)

ND5

Není relevantní

ND6

V případě dané země se neuplatňuje

ND7

Pouze pro úvěry v rámci cenných papírů krytých hypotečními úvěry na komerční účely v hodnotě nižší než 500 000 EUR, tj. hodnota celkového zůstatku komerčního úvěru v okamžiku vzniku

Na všechny cenné papíry kryté aktivy se vztahuje níže uvedené devítiměsíční přechodné období (podle data, od kterého platí povinnost vykazovat údaje o úvěrech pro příslušnou třídu aktiv):

první čtvrtletí následující po dni, od kterého se požadavky uplatňují, je obdobím zkušebním. Údaje o úvěrech musí být vykazovány, avšak nejsou dána žádná zvláštní omezení ohledně počtu povinných polí, která obsahují ND1 až ND7,

ve druhém čtvrtletí nesmí počet povinných polí, která obsahují ND1, přesáhnout 30 % celkového počtu povinných polí a počet povinných polí, která obsahují ND2, ND3 nebo ND4, nesmí přesáhnout 40 % celkového počtu povinných polí,

ve třetím čtvrtletí nesmí počet povinných polí, která obsahují ND1, přesáhnout 10 % celkového počtu povinných polí a počet povinných polí, která obsahují ND2, ND3 nebo ND4, nesmí přesáhnout 20 % celkového počtu povinných polí,

na konci devítiměsíčního přechodného období nesmí existovat žádná povinná pole údajů o úvěrech, která by pro jednotlivou transakci obsahovala hodnoty ND1, ND2, ND3 nebo ND4.

Po podání a zpracování údajů o úvěrech a za použití těchto prahových hodnot registr údajů o úvěrech každé transakci s cennými papíry krytými aktivy vytvoří a přidělí výsledné hodnocení. V tomto výsledném hodnocení se odrazí počet povinných polí, která obsahují ND1, a počet povinných polí, která obsahují ND2, ND3 nebo ND4, v obou případech v poměru k celkovému počtu povinných polí. Zástupné položky ND5, ND6 a ND7 lze v této souvislosti použít jen tehdy, pokud to dovolují příslušná pole údajů v příslušném vzoru pro vykazování údajů o úvěrech. Kombinace těchto dvou prahových hodnot vytváří tuto škálu výsledného hodnocení údajů o úvěrech:

Matice výsledného hodnocení

Pole ND1

0

≤ 10 %

≤ 30 %

> 30 %

ND2

nebo

ND3

nebo

ND4

0

A1

B1

C1

D1

≤ 20 %

A2

B2

C2

D2

≤ 40 %

A3

B3

C3

D3

> 40 %

A4

B4

C4

D4

V souladu se shora uvedeným přechodným obdobím se výsledné hodnocení musí každé čtvrtletí postupně zlepšovat, a to v souladu s tímto přehledem:

Lhůty

Výsledné hodnocení (podmínky způsobilosti)

první čtvrtletí (prvotní předání údajů)

(není dáno žádné minimální výsledné hodnocení)

druhé čtvrtletí

C3 (jako minimum)

třetí čtvrtletí

B2 (jako minimum)

od čtvrtého čtvrtletí dále

A1

V případě cenných papírů krytých hypotečními úvěry na bydlení bude povinnost vykazovat informace podle jednotlivých úvěrů platit od 3. ledna 2013; devítiměsíční přechodné období končí dnem 30. září 2013.

V případě cenných papírů krytých aktivy, kde aktiva, která vytvářejí peněžní toky, sestávají z úvěrů malým a středním podnikům, bude povinnost vykazovat informace podle jednotlivých úvěrů platit od 3. ledna 2013; devítiměsíční přechodné období končí dnem 30. září 2013.

V případě cenných papírů krytých hypotečními úvěry na komerční účely bude povinnost vykazovat informace podle jednotlivých úvěrů platit od 1. března 2013; devítiměsíční přechodné období končí dnem 30. listopadu 2013.

V případě cenných papírů krytých aktivy, kde aktiva, která vytvářejí peněžní toky, sestávají z úvěrů na pořízení automobilu, spotřebitelských úvěrů nebo leasingových pohledávek, bude povinnost vykazovat informace podle jednotlivých úvěrů platit od 1. ledna 2014; devítiměsíční přechodné období končí dnem 30. září 2014.

Cenné papíry kryté aktivy, které byly vydány po uplynutí devíti měsíců ode dne, kdy platí nová zpravodajská povinnost ohledně údajů o úvěrech (17), musí být zcela v souladu se zpravodajskými požadavky již od prvotního předání údajů o úvěrech, tj. při emisi. Transakce s cennými papíry krytými aktivy, které již existují, avšak nejsou v souladu s žádným vzorem pro vykazování údajů o úvěrech, budou způsobilé až do 31. března 2014. Eurosystém v jednotlivých případech posoudí, zda na určitou transakci s cennými papíry krytými aktivy lze toto ustanovení o ochraně předchozího stavu použít.


(1)  Dluhopisy s warranty či jinými podobnými právy nejsou způsobilé.

(2)  Cenný papír krytý aktivy se nepovažuje za způsobilý, pokud kterékoli z aktiv, jež jsou součástí aktiv, která vytvářejí peněžní toky zajišťující cenné papíry kryté aktivy, pocházejí přímo od jednotky pro speciální účel, která vydává cenné papíry kryté aktivy.

(3)  Tento požadavek nevylučuje cenné papíry kryté aktivy v případě, že struktura emise zahrnuje dvě jednotky pro speciální účel a ve vztahu k těmto jednotkám pro speciální účel je splněn požadavek na „skutečný prodej“, takže dluhové nástroje, které druhá jednotka pro speciální účel vydá, jsou přímo či nepřímo kryty původním souborem aktiv a veškeré peněžní toky z aktiv vytvářejících peněžní toky jsou převáděny z první jednotky pro speciální účel na druhou jednotku pro speciální účel.

(4)  Toto omezení nezahrnuje swapy, které jsou při transakcích s cennými papíry krytými aktivy používány výhradně za účelem hedgingu.

(5)  Cenné papíry kryté aktivy, které nesplňují požadavky na vykazování údajů o úvěrech, protože sestávají ze smíšených souborů různorodých podkladových aktiv a/nebo nevyhovují žádnému vzoru pro vykazování údajů o úvěrech, budou způsobilé do 31. března 2014.“

(6)  Pokud protistrana využívá aktiva, která nesmí využívat nebo pokračovat v jejich využívání k zajištění nesplaceného úvěru z důvodu totožnosti jejich emitenta/dlužníka/ručitele nebo existence úzkého propojení, je povinna o tom okamžitě uvědomit příslušnou národní centrální banku. Tato aktiva se při následujícím dni oceňování ocení nulovou hodnotou a může dojít k výzvě k dodatkové úhradě (viz dodatek 6). Kromě toho musí protistrana tato aktiva co nejdříve odstranit.“

(7)  Další podrobnosti jsou uvedeny v oddíle 6.2.1.

(8)  Další podrobnosti jsou uvedeny v oddíle 6.2.2.

(9)  V případě obchodovatelných dluhových nástrojů bez ratingu, emitovaných nebo zaručených nefinančními podniky, úvěrový standard závisí na hodnocení úvěrového rizika zdrojem, který zvolila příslušná protistrana v souladu s pravidly rámce hodnocení úvěrového rizika pro úvěrové pohledávky, která jsou uvedena v bodě 6.3.3. V případě těchto obchodovatelných dluhových nástrojů byla upravena následující kritéria způsobilosti pro obchodovatelná aktiva: místo usazení emitenta/ručitele: eurozóna; místo vydání: eurozóna.

(10)  Protistrana musí poskytovatele ratingového nástroje bez prodlení informovat o jakékoli úvěrové události, která by mohla naznačovat zhoršení úvěrové kvality.“

(11)  Jedná se o případ, kdy protistrana nepřevede dostatečné množství podkladových aktiv nebo hotovosti (přichází-li to v úvahu v případě výzev k dodatkové úhradě) k vypořádání objemu likvidity, který jí byl přidělen v rámci operace na poskytnutí likvidity, v den vypořádání, nebo k jeho zajištění až do splatnosti operace prostřednictvím odpovídajících výzev k dodatkové úhradě, nebo kdy nepřevede dostatečnou výši hotovosti k vypořádání částky, která jí byla přidělena v rámci operace na absorpci likvidity.

(12)  Jedná se o případ, kdy protistrana nepřevede dostatečné množství způsobilých podkladových aktiv nebo nepřevede dostatečnou výši hotovosti k vypořádání částky, která byla sjednána při dvoustranné transakci, nebo kdy nezajistí nevypořádanou dvoustrannou transakci kdykoli až do její splatnosti prostřednictvím odpovídajících výzev k dodatkové úhradě.

(13)  Jedná se o případ, kdy protistrana využívá aktiva, která nejsou způsobilá nebo se nezpůsobilými stala nebo která nesmí využívat například proto, že mezi jejich emitentem/ručitelem a protistranou existuje úzké propojení nebo se jedná o tentýž subjekt.

(14)  Jedná se o případ, kdy má protistrana záporný konečný denní zůstatek na účtu pro zúčtování a nesplňuje podmínky přístupu k mezní zápůjční facilitě.

(15)  Následující ustanovení se použijí též v případě, kdy a) protistrana použije nezpůsobilá aktiva nebo poskytne informace, které nepříznivě ovlivní hodnotu zajištění, například nesprávné nebo neaktuální informace o zůstatku použité úvěrové pohledávky, nebo b) protistrana použije aktiva, která jsou nezpůsobilá v důsledku existence úzkého propojení mezi emitentem/ručitelem a protistranou.“

(16)  Příslušné verze vzorů pro vykazování údajů o úvěrech pro konkrétní třídy aktiv jsou zveřejněny na internetových stránkách ECB.

(17)  tj. 30. září 2013 v případě cenných papírů krytých hypotečními úvěry na bydlení a cenných papírů krytých úvěry malým a středním podnikům, 30. listopadu 2013 v případě cenných papírů krytých hypotečními úvěry na komerční účely a 30. září 2014 v případě úvěrů na pořízení automobilu, spotřebitelských úvěrů nebo leasingových pohledávek.“