ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2012.312.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 312

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 55
10. listopadu 2012


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2012/32/EU ze dne 25. října 2012, kterou se mění směrnice Rady 96/98/ES o námořním zařízení ( 1 )

1

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

SMĚRNICE

10.11.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 312/1


SMĚRNICE KOMISE 2012/32/EU

ze dne 25. října 2012,

kterou se mění směrnice Rady 96/98/ES o námořním zařízení

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 96/98/ES ze dne 20. prosince 1996 o námořním zařízení (1), a zejména na článek 17 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pro účely směrnice 96/98/ES by se měly použít mezinárodní úmluvy a zkušební normy v platném znění.

(2)

Od přijetí posledního pozměňovacího aktu směrnice 96/98/ES vstoupila v platnost řada změn mezinárodních úmluv a použitelných zkušebních norem. Tyto změny by se měly do směrnice 96/98/ES zapracovat.

(3)

Ve stejné době Mezinárodní námořní organizace a evropské organizace pro normalizaci rovněž přijaly normy, včetně podrobných zkušebních norem, týkající se mnoha zařízení, která jsou vyjmenována v příloze A.2 směrnice 96/98/ES nebo která tam sice nejsou vyjmenována, ale jsou považována za významná z hlediska účelu uvedené směrnice. Proto by taková zařízení měla být zahrnuta do přílohy A.1, případně přesunuta z přílohy A.2 do přílohy A.1.

(4)

Směrnice 96/98/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(5)

Je přiměřené umožnit, aby zařízení, které nově podléhá harmonizovaným požadavkům této směrnice a které bylo vyrobeno před uplynutím lhůty pro provedení této směrnice, bylo po přechodnou dobu uváděno na trh a instalováno na palubu lodí Společenství.

(6)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS),

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha A směrnice 96/98/ES se nahrazuje zněním obsaženým v příloze této směrnice.

Článek 2

Zařízení uvedené ve sloupci 1 přílohy A.1 jako „nová položka“ nebo jako zařízení převedené z přílohy A.2, jež bylo vyrobeno před 30. listopadem 2013 v souladu s postupy pro schvalování typu, které byly platné na území členského státu již před uvedeným datem, může být dále uváděno na trh a instalováno na palubu lodi Společenství do 30. listopadu 2015.

Článek 3

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. listopadu 2013. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Použijí tyto předpisy ode dne 30. listopadu 2013.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 25. října 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 46, 17.2.1997, s. 25.


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA A

Obecná poznámka k příloze A: Pravidla SOLAS jsou pravidla konsolidovaného znění úmluvy SOLAS z roku 2009.

Obecná poznámka k příloze A: U některých označení položky jsou v sloupci 5 uvedeny pod jedním označením položky některé možné varianty výrobků. Varianty výrobků jsou stanoveny samostatně a jsou od sebe odděleny tečkovanou čárou. Pro účely osvědčování se podle potřeby vybere pouze příslušná varianta výrobku (např. A.1/3.3).

Seznam použitých zkratek

A.1: změna 1 týkající se normativních dokumentů jiných než IMO;

A.2: změna 2 týkající se normativních dokumentů jiných než IMO;

AC: změna týkající se opravy normativních dokumentů jiných než IMO;

CAT: kategorie radarového zařízení stanovená v oddíle 1.3 normy IEC 62388 (2007);

oběž.: oběžník;

COLREG: Mezinárodní pravidla pro zabránění srážkám na moři;

COMSAR: podvýbor IMO pro radiokomunikace a vyhledávání a záchranářství;

EN: evropská norma;

ETSI: Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacích;

FSS: Mezinárodní předpisy pro systémy protipožární bezpečnosti;

FTP: Mezinárodní předpisy pro použití postupů požárních zkoušek;

HSC: Předpisy pro vysokorychlostní plavidla;

IBC: Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí pro hromadnou přepravu nebezpečných chemikálií;

ICAO: Mezinárodní organizace pro civilní letectví;

IEC: Mezinárodní elektrotechnická komise;

IGC: Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících zkapalněné plyny;

IMO: Mezinárodní námořní organizace;

ISO: Mezinárodní organizace pro normalizaci;

ITU: Mezinárodní telekomunikační unie;

LSA: záchranné prostředky;

MARPOL: Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí;

MEPC: Výbor pro ochranu mořského prostředí;

MSC: Výbor pro námořní bezpečnost;

NOx: oxidy dusíku;

SOLAS: Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři;

SOx: oxidy síry;

prav.: pravidlo;

rez.: rezoluce.

PŘÍLOHA A.1

ZAŘÍZENÍ, PRO KTERÁ JIŽ V MEZINÁRODNÍCH PRÁVNÍCH DOKUMENTECH EXISTUJÍ PODROBNÉ ZKUŠEBNÍ NORMY

Poznámky použitelné pro celou přílohu A.1

a)

Obecně: Kromě specificky uváděných zkušebních norem lze řadu ustanovení, která musí být přezkoušena během přezkoušení typu (schválení typu) podle modulů posuzování shody v příloze B, nalézt v příslušných požadavcích mezinárodních úmluv a v příslušných rezolucích a oběžnících Mezinárodní námořní organizace (dále jen ‚IMO‘).

b)

Sloupec 1: Lze použít článek 2 směrnice Komise 2010/68/EU (1) (6. změna přílohy A směrnice o námořním zařízení).

c)

Sloupec 1: Lze použít článek 2 směrnice Komise 2011/75/EU (2) (7. změna přílohy A směrnice o námořním zařízení).

d)

Sloupec 2: Je-li použit termín ‚součásti systémů‘, může to znamenat, že je v zájmu splnění mezinárodních požadavků třeba přezkoušet jednu složku, skupinu složek nebo celý systém.

e)

Sloupec 5: Jestliže jsou citovány rezoluce IMO, jsou použitelné pouze zkušební normy obsažené v příslušných částech příloh k uvedeným rezolucím s vyloučením ustanovení rezolucí samých.

f)

Sloupec 5: Mezinárodní úmluvy a zkušební normy se použijí v platném znění. Za účelem správného zjištění příslušných norem se ve zkušebních zprávách, certifikátech shody a prohlášeních o shodě výslovně označuje použitá specifická zkušební norma a její verze.

g)

Sloupec 5: Jsou-li uvedeny dva soubory zkušebních norem oddělené slovem ‚nebo‘, každý soubor plní všechny zkušební požadavky, aby vyhověl výkonnostním normám IMO; zkouška podle jednoho souboru tedy dostačuje k prokázání souladu s požadavky příslušných mezinárodních dokumentů. Naopak jsou-li použity jiné oddělovače (čárka), použijí se všechny uvedené odkazy.

h)

Sloupec 6: Jestliže se ve sloupci objevuje modul H, rozumí se tím modul H plus certifikát o přezkoušení návrhu.

i)

Požadavky stanovenými v této příloze nejsou dotčeny požadavky na přepravu v mezinárodních úmluvách.

1.   Záchranné prostředky

Sloupec 4: Použije se oběžník IMO MSC/980 s výjimkou případů, kdy byl nahrazen zvláštním dokumentem uvedeným v sloupci 4.

Pol.

Označení položky

Pravidlo SOLAS 74 v platném znění v případě, že se požaduje ‚schválení typu‘

Pravidla SOLAS 74 v platném znění, případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO

Zkušební normy

Moduly pro posuzování shody

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Záchranné kruhy

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/7,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.2

Pozici označující světla pro záchranné prostředky:

a)

pro záchranná plavidla a záchranářské čluny;

b)

pro záchranné kruhy;

c)

pro záchranné vesty.

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/7,

prav. III/22,

prav. III/26,

prav. III/32,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II, IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.3

Záchranné kruhy s automaticky se aktivujícími kouřovými signály

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/7,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.4

Záchranné vesty

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/7,

prav. III/22,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 922,

IMO MSC.1/oběž. 1304.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.5

Námořní záchranné obleky a obleky chránící před povětrnostními vlivy – nezařazené jako záchranné vesty:

izolované nebo neizolované.

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/7,

prav. III/22,

prav. III/32,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 1046.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.6

Námořní záchranné obleky a obleky chránící před povětrnostními vlivy – zařazené jako záchranné vesty:

izolované nebo neizolované.

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/7,

prav. III/22,

prav. III/32,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 1046.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.7

Pomůcky tepelné ochrany

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/22,

prav. III/32,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 1046.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.8

Raketové padáčkové světlice (pyrotechnika)

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/6,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, III,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.9

Ruční pochodně (pyrotechnika)

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, III,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.10

Plovoucí kouřové signály (pyrotechnika)

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, III.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.11

Zařízení pro vrhání lanek

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/18,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VII,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.12

Nafukovací záchranné vory

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/13,

prav. III/21,

prav. III/26,

prav. III/31,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 811.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.13

Pevné záchranné vory

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/21,

prav. III/26,

prav. III/31,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 811.

rez. IMO MSC.81(70),

IMO MSC/oběž. 1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.14

Záchranné vory se samočinným uvedením do správné polohy

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/26,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC 48(66)-(předpis LSA) I, IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 809,

IMO MSC/oběž. 811.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.15

Oboustranně použitelné záchranné vory s ochranným přístřeškem

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/26,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 809,

IMO MSC/oběž. 811.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.16

Uvolňovací zařízení pro záchranné vory (hydrostatická uvolňovací zařízení)

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/13,

prav. III/26,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

IMO MSC/oběž. 811.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.17

Záchranné čluny:

a)

záchranné čluny spouštěné člunovými jeřáby:

zčásti uzavřené,

zcela uzavřené;

b)

záchranné čluny spouštěné volným pádem:

zcela uzavřené.

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/21,

prav. III/31,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70),

IMO MSC/oběž. 1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.18

Pevné záchranářské čluny

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/21,

prav. III/31,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, V,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70),

IMO MSC/oběž. 1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.19

Nafukovací záchranářské čluny

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/21,

prav. III/31,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, V,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70),

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.20

Rychlé záchranářské čluny:

a)

nafukovací;

b)

pevné;

c)

nafukovací s pevným trupem.

prav. III/4.

prav. III/26,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, V,

IMO MSC/oběž. 1016,

IMO MSC/oběž. 1094.

rez. IMO MSC.81(70),

IMO MSC/oběž. 1006,

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.21

Spouštěcí prostředky používající lanové kladkostroje (člunové jeřáby)

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/23,

prav. III/33,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.22

Spouštěcí prostředky se samočinným uvolňováním pro záchranná plavidla

přesunuto do A.2/1.3

A.1/1.23

Prostředky pro spouštění záchranných člunů volným pádem

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/16,

prav. III/23,

prav. III/33,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.24

Prostředky pro spouštění záchranných vorů

(člunové jeřáby)

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/12,

prav. III/16,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.25

Prostředky pro spouštění rychlých záchranářských člunů

(člunové jeřáby)

prav. III/4.

prav. III/26,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.26

Uvolňovací mechanismus pro

a)

záchranné čluny a záchranářské čluny (spouštěné lanovým kladkostrojem nebo kladkostroji);

b)

záchranné vory (spouštěné lanovým kladkostrojem nebo kladkostroji).

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/16,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV, VI (3),

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.27

Námořní evakuační systémy

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/15,

prav. III/26,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + F

G

A.1/1.28

Záchranné prostředky

prav. III/4.

prav. III/26,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI.

rez. IMO MSC.81(70),

IMO MSC/oběž. 810.

B + D

B + F

A.1/1.29

Naloďovací žebříky

prav. III/4,

prav. III/11,

prav. X/3.

prav. III/11,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994),

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA),

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000),

IMO MSC.1/oběž. 1285.

rez. IMO MSC.81(70),

ISO 5489 (2008).

B + D

B + F

A.1/1.30

Odrazky a reflexní materiály

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO A.658(16).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.31

Obousměrné radiotelefonní přístroje VHF záchranných plavidel

přesunuto do A.1/5.17 a A.1/5.18

A.1/1.32

Odpovídač SAR 9 GHz (SART)

přesunuto do A.1/4.18

A.1/1.33

Radarové odrážeče pro záchranné čluny a záchranářské čluny

(pasivní)

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV, V,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8,

rez. IMO MSC.164(78).

EN ISO 8729(1998),

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

nebo

EN ISO 8729(1998),

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

nebo

ISO 8729-1 (2010),

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

nebo

ISO 8729-1 (2010),

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.34

Kompas pro záchranné čluny a záchranářské čluny

přesunuto do A.1/4.23

A.1/1.35

Přenosné hasicí zařízení pro záchranné čluny a záchranářské čluny

přesunuto do A.1/3.38

A.1/1.36

Hnací motor záchranných člunů a záchranářských člunů

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, V.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.37

Přívěsný motor k pohonu záchranářských člunů

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/34,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.38

Pátrací světla pro užití v záchranných člunech a záchranářských člunech

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV, V,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.39

Otevřené oboustranně použitelné záchranné vory

prav. III/4,

prav. X/3.

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, příloha 10,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, příloha 11.

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) příloha 10,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) příloha 11.

B + D

B + F

A.1/1.40

Lodivodský mechanický výtah

přesunuto do A.1/4.48

A.1/1.41

Navijáky pro záchranná plavidla a záchranářské čluny

a)

záchranné čluny spouštěné člunovými jeřáby;

b)

záchranné čluny spouštěné volným pádem;

c)

záchranné vory;

d)

záchranářské čluny;

e)

rychlé záchranářské čluny.

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/16,

prav. III/17,

prav. III/23,

prav. III/24,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42

Lodivodský žebřík

přesunuto do A.1/4.49

A.1/1.43

viz poznámka b) této přílohy A.1

Pevné/nafukovací záchranářské čluny

prav. III/4,

prav. X/3.

prav. III/21,

prav. III/31,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, V,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70),

IMO MSC/oběž. 1006,

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

2.   Zabránění znečišťování moří

Pol.

Označení položky

Pravidlo MARPOL 73/78 v platném znění v případě, že se požaduje ‚schválení typu‘

Pravidla MARPOL 73/78 v platném znění, případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO

Zkušební normy

Moduly pro posuzování shody

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Filtrovací zařízení k zadržení ropných látek (pro obsah ropných látek ve vypouštěném roztoku nepřevyšující 15 dílů na milion)

příloha I, prav. 14.

příloha I, prav. 14,

IMO MEPC.1/oběž. 643.

rez. IMO MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/oběž. 643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.2

Detektory rozhraní ropné látky/voda

příloha I, prav. 32.

příloha I, prav. 32.

rez. IMO MEPC.5(XIII).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.3

Měřiče obsahu ropných látek

příloha I, prav. 14.

příloha I, prav. 14,

IMO MEPC.1/oběž. 643.

rez. IMO MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/oběž. 643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.4

Zpracovatelské zařízení určené k připojení na stávající zařízení na oddělování ropných látek z vody znečištěné ropnými látkami (pro obsah ropných látek ve vypouštěném roztoku nepřevyšující 15 dílů na milion)

záměrně nevyplněno

A.1/2.5

Systém sledování a ovládání vypouštění ropných látek u ropného tankeru

příloha I, prav. 31.

příloha I, prav. 31.

rez. IMO MEPC.108(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.6

Systémy odpadních vod

příloha IV, prav. 9.

příloha IV, prav. 9.

rez. IMO MEPC.159(55).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.7

Lodní spalovny odpadů

příloha VI, prav. 16.

příloha VI, prav. 16.

rez. IMO MEPC.76(40).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.8

Palubní analyzátory NOx

využívající metodu přímého měření a sledování podle technického předpisu NOx 2008

rez. IMO MEPC.176(58) - (revidovaná příloha VI MARPOL, prav. 13).

rez. IMO MEPC.176(58) - (revidovaná příloha VI MARPOL, prav. 13),

rez. IMO MEPC.177(58) - (technický předpis NOx 2008),

IMO MEPC.1/oběž. 638.

rez. IMO MEPC.177(58) - (technický předpis NOx 2008),

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

nebo

rez. IMO MEPC.177(58) – (technický předpis NOx 2008),

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.9

Zařízení využívající ostatní technické metody omezování emisí SOx

přesunuto do A.2/2.4

A.1/2.10

viz poznámka c) této přílohy A.1

Palubní systémy pro čištění výfukových plynů

rez. IMO MEPC.176(58) - (revidovaná příloha VI MARPOL, prav. 4),

rez. IMO MEPC.184(59).

rez. IMO MEPC.176(58) - (revidovaná příloha VI MARPOL, prav. 4).

rez. IMO MEPC.184(59).

B + D

B + E

B + F

G

3.   Protipožární ochrana

Pol.

Označení položky

Pravidlo SOLAS 74 v platném znění v případě, že se požaduje ‚schválení typu‘

Pravidla SOLAS 74 v platném znění, případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO

Zkušební normy

Moduly pro posuzování shody

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Primární povlak hlavní paluby

prav. II-2/4,

prav. II-2/6,

prav. X/3.

prav. II-2/4,

prav. II-2/6,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010),

IMO MSC/oběž. 1102.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.2

Přenosné hasicí přístroje

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 4.

prav. II-2/4,

prav. II-2/10,

prav. II-2/18,

prav. II-2/19,

prav. II-2/20,

rez.IMO A.951(23),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 4,

IMO MSC/oběž. 1239,

IMO MSC/oběž. 1275.

EN 3-7 (2004), včetně A.1 (2007),

EN 3-8 (2006), včetně AC (2007),

EN 3-9 (2006), včetně AC (2007),

EN 3-10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.3

Hasičská výzbroj a výstroj: ochranný oděv (obleky na ochranu před sálavým teplem)

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

Protipožární ochranný oděv:

EN 469 (2005), včetně A1 (2006) a AC (2006).

Protipožární ochranný oděv – reflexní oblek pro zvláštní postupy hašení požáru:

EN 1486 (2007).

Protipožární ochranný oděv – ochranný oděv s reflexní vnější vrstvou:

ISO 15538 (2001).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.4

Hasičská výzbroj a výstroj: obuv

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

EN 15090 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.5

Hasičská výzbroj a výstroj: rukavice

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

EN 659 (2003), včetně A1 (2008) a AC (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.6

Hasičská výzbroj a výstroj: přilba

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

EN 443 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.7

Samostatný dýchací přístroj na stlačený vzduch

Pozn.: Užití při nehodách týkajících se nebezpečného zboží vyžaduje přetlakovou masku.

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

A pokud se přístroj používá při nehodách s nákladem:

rez. IMO MSC.4(48)-(předpis IBC) 14,

rez. IMO MSC.5(48)-(předpis IGC) 14.

EN 136 (1998), včetně AC (2003),

EN 137 (2006).

A pokud se přístroj používá při nehodách s nákladem:

ISO 23269-3(2011).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.8

Dýchací přístroj se vzduchovou hadicí na stlačený vzduch

prav. X/3.

IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7.

Pozn.: Toto zařízení je určeno pouze pro vysokorychlostní plavidla postavená podle předpisu HSC 1994.

IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7.

EN 14593-1 (2005),

EN 14593-2 (2005), včetně AC (2005),

EN 14594 (2005), včetně AC (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.9

Součásti postřikovacích systémů pro obytné a obslužné prostory a ovládací (kontrolní) stanoviště (velíny) rovnocenné systémům podle SOLAS 74, prav. II-2/12 (pouze trysky a jejich charakteristika)

(včetně trysek stabilních postřikovacích systémů pro vysokorychlostní plavidla (HSC))

prav. II-2/7,

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 8.

prav. II-2/7,

prav. II-2/9,

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.44(65),

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 8,

IMO MSC/oběž. 912.

rez. IMO A.800(19).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.10

Trysky stabilních hasicích vodních sprchových soustav pro strojovny a strojovny nákladových čerpadel

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7,

IMO MSC.1/oběž. 1313.

IMO MSC/oběž. 1165, dodatek A.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.11

Požární přepážky třídy ‚A‘ a ‚B‘

a)

přepážky třídy ‚A‘;

b)

přepážky třídy ‚B‘.

třída ‚A‘:

prav. II-2/3.2,

třída ‚B‘:

prav. II-2/3.4.

prav. II-2/9 a

třída ‚A‘:

prav. II-2/3.2,

IMO MSC/oběž. 1005 (pro lehké konstrukce),

třída ‚B‘:

prav. II-2/3.4.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.12

Zařízení na ochranu před rozšířením plamenů do nákladových nádrží v tankerech

prav. II-2/4,

prav. II-2/16.

prav. II-2/4,

prav. II-2/16.

EN 12874 (2001),

ISO 15364 (2007),

IMO MSC/oběž. 677.

Pro jiná zařízení než ventily:

 

B + D

 

B + E

 

B + F

Pro ventily:

B + F

A.1/3.13

Nehořlavé materiály

prav. II-2/3,

prav. X/3.

prav. II-2/3,

prav. II-2/5,

prav. II-2/9,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14

Potrubí z materiálů jiných než ocel a procházející přepážkami tříd ‚A‘ a ‚B‘

položka je zahrnuta do A.1/3.26 a A.1/3.27

A.1/3.15

Potrubí z materiálů jiných než ocel dopravující ropné látky nebo palivo

a)

potrubí a armatury;

b)

ventily;

c)

sestavy ohebného potrubí;

d)

kovové součásti potrubí s odolným a elastomerním těsněním.

prav. II-2/4,

prav. X/3.

prav. II-2/4,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, 10,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, 10,

IMO MSC/oběž. 1120.

Potrubí a armatury:

rez. IMO A.753(18).

Ventily:

ISO 10497 (2010).

Sestavy ohebného potrubí:

EN ISO 15540 (2001),

EN ISO 15541 (2001).

Kovové součásti potrubí s odolným a elastomerním těsněním:

ISO 19921 (2005),

ISO 19922 (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.16

Protipožární dveře

prav. II-2/9.

prav. II-2/9.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010),

IMO MSC.1/oběž. 1319.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.17

Součásti systémů ovládání protipožárních dveří

prav. II-2/9,

prav. X/3.

prav. II-2/9,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.18

Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkými hodnotami šíření plamene

a)

dekorativní obklady;

b)

nátěrové systémy;

c)

podlahové krytiny;

d)

izolační povlaky potrubí;

e)

lepidla používaná v konstrukci přepážek tříd ‚A‘, ‚B‘ a ‚C‘;

f)

hořlavé potrubí.

prav. II-2/3,

prav. II-2/5,

prav. II-2/6,

prav. II-2/9,

prav. X/3.

prav. II-2/3,

prav. II-2/5,

prav. II-2/6,

prav. II-2/9,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

IMO MSC/oběž. 1120.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19

Závěsy, záclony a ostatní zavěšené textilní materiály a fólie

prav. II-2/3,

prav. II-2/9,

prav. X/3.

prav. II-2/3,

prav. II-2/9,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010),

IMO MSC/oběž. 1102.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.20

Čalouněný nábytek

prav. II-2/3,

prav. II-2/5,

prav. II-2/9,

prav. X/3.

prav. II-2/3,

prav. II-2/5,

prav. II-2/9,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010),

IMO MSC/oběž. 1102.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.21

Lůžkoviny

prav. II-2/3,

prav. II-2/9,

prav. X/3.

prav. II-2/3,

prav. II-2/9,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010),

IMO MSC/oběž. 1102.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.22

Protipožární klapky

prav. II-2/9.

prav. II-2/9.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.23

Nehořlavé průchody potrubí přepážkami třídy ‚A‘

přesunuto do A.1/3.26

A.1/3.24

Průchody elektrických kabelů přepážkami třídy ‚A‘

přesunuto do A.1/3.26 písm. a)

A.1/3.25

Ohnivzdorná okna a kruhová boční lodní okna třídy ‚A‘ a ‚B‘

prav. II-2/9.

prav. II-2/9,

IMO MSC/oběž. 1120.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.26

Průniky přepážkami třídy ‚A‘

a)

průchody elektrických kabelů;

b)

průchody potrubí, šachet, dálkového vedení apod.

prav. II-2/9.

prav. II-2/9,

IMO MSC.1/oběž. 1276.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.27

Průniky přepážkami třídy ‚B‘

a)

průchody elektrických kabelů;

b)

průchody potrubí, šachet, dálkového vedení apod.

prav. II-2/9.

prav. II-2/9.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.28

Postřikovací systémy (pouze postřikovací hlavice)

(včetně trysek stabilních postřikovacích systémů pro vysokorychlostní plavidla (HSC))

prav. II-2/7,

prav. II-2/10,

prav. X/3.

prav. II-2/7,

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.44(65),

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 8,

IMO MSC/oběž. 912.

ISO 6182-1 (2004),

nebo

EN 12259-1 (1999), včetně A1 (2001), A2 (2004) a A3 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.29

Požární hadice

prav. II-2/10,

prav. X/3.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

EN 14540 (2004), včetně A.1 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.30

Přenosné zařízení na zjišťování obsahu kyslíku a detekci plynů

prav. II-2/4,

prav. VI/3.

prav. II-2/4,

prav. VI/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15.

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), nebo IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

IEC 60092-504 (2001), včetně IEC 60092-504 opravy 1 (2011),

IEC 60533 (1999)

a příslušně pro:

a)

kategorii 1: (bezpečná oblast):

EN 50104 (2010),

EN 60079-29-1 (2007);

b)

kategorii 2: (výbušná plynná atmosféra):

EN 50104 (2010),

EN 60079-29-1 (2007),

EN 60079-0 (2009),

EN 60079-1 (2007), včetně IEC 60079-1 opravy 1 (2008),

EN 60079-10-1 (2009),

EN 60079-11 (2007),

EN 60079-15 (2010),

EN 60079-26 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.31

Trysky stabilních postřikovacích systémů pro vysokorychlostní plavidla (HSC)

položka zrušena, protože spadá do položky A.1/3.9 a A.1/3.28

A.1/3.32

Protipožární izolační materiály (vyjma vnitřního vybavení) pro vysokorychlostní plavidla

prav. X/3.

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.33

Protipožární izolační materiály vnitřního vybavení vysokorychlostních plavidel

prav. X/3.

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

IMO MSC/oběž. 1102.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.34

Ohnivzdorné přepážky vysokorychlostních plavidel

prav. X/3.

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.35

Protipožární dveře vysokorychlostních plavidel

prav. X/3.

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.36

Protipožární klapky vysokorychlostních plavidel

prav. X/3.

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

IMO MSC/oběž. 1102.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.37

Prostupy požárními přepážkami vysokorychlostních plavidel

a)

průchody elektrických kabelů;

b)

průchody potrubí, šachet, dálkového vedení apod.

prav. X/3.

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.38

Přenosné hasicí zařízení pro záchranné čluny a záchranářské čluny

prav. III/4,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 4.

prav. III/34,

rez. IMO A.951(23),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV, V,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000),

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 4,

IMO MSC.1/oběž. 1313.

EN 3-7 (2004), včetně A1 (2007),

EN 3-8 (2006), včetně AC (2007),

EN 3-9 (2006), včetně AC (2007),

EN 3-10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.39

Trysky pro rovnocenné hasicí systémy tvořící vodní mlhu pro strojovny a nákladové prostory

prav. II-2/10,

prav. X/3.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7,

IMO MSC.1/oběž. 1313.

IMO MSC/oběž. 1165.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.40

Nízko umístěné osvětlovací systémy (pouze součásti)

prav. II-2/13,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 11.

prav. II-2/13,

rez. IMO A.752(18),

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 11.

rez. IMO A.752(18),

nebo

ISO 15370 (2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.41

Záchranné únikové dýchací přístroje (EEBD)

prav. II-2/13.

prav. II-2/13,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3,

IMO MSC/oběž. 849.

ISO 23269-1 (2008), nebo:

Pro únikový autonomní dýchací přístroj na tlakový vzduch s otevřeným okruhem s obličejovou maskou nebo ústenkou:

EN 402 (2003).

Pro únikový autonomní dýchací přístroj na tlakový vzduch s otevřeným okruhem s kuklou:

EN 1146 (2005).

Pro autonomní dýchací přístroj na tlakový vzduch s uzavřeným okruhem:

EN 13794 (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.42

Součásti systémů inertních plynů

prav. II-2/4.

prav. II-2/4,

rez. IMO A.567(14),

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15,

IMO MSC/oběž. 353,

IMO MSC/oběž. 387,

IMO MSC/oběž. 485,

IMO MSC/oběž. 450 rev.1,

IMO MSC/oběž. 731,

IMO MSC/oběž. 1120.

IMO MSC/oběž. 353.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.43

Trysky protipožárních hasicích systémů kuchyňských fritovacích zařízení (automatický nebo ruční typ)

prav. II-2/1,

prav. II-2/10,

prav. X/3.

prav. II-2/1,

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

ISO 15371 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.44

Hasičská výzbroj a výstroj – záchranné lano

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3.

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3,

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.45

Součásti rovnocenných stabilních plynových hasicích systémů (hasicí médium, hlavní ventily a trysky) ve strojovnách a ve strojovnách nákladových čerpadel

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 5.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 5,

IMO MSC/oběž. 848,

IMO MSC.1/oběž. 1313,

IMO MSC.1/oběž. 1316,

IMO MSC.1/oběž. 1317.

IMO MSC/oběž. 848,

IMO MSC.1/oběž. 1317.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.46

Součásti rovnocenných stabilních plynových hasicích systémů ve strojovnách (aerosolové systémy)

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 5.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 5,

IMO MSC.1/oběž. 1270,

IMO MSC.1/oběž. 1313.

IMO MSC.1/oběž. 1270, včetně opravy 1.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.47

Koncentrát pro stabilní hasicí systémy s vysoce expanzivní pěnou ve strojovnách a strojovnách nákladových čerpadel

Pozn.: Stabilní hasicí systémy s vysoce expanzivní pěnou (včetně systémů používajících k provozu vzduch z vnitřních provozních prostor) pro strojovny a strojovny nákladových čerpadel je třeba ještě přezkoušet se schváleným koncentrátem podle požadavku státní správy.

prav. II-2/10.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 6.

IMO MSC/oběž. 670.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.48

Součásti stabilních místně používaných vodních hasicích systémů pro použití ve strojovnách kategorie ‚A‘

(proudnice a zkoušky výkonu)

prav. II-2/10,

prav. X/3.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

IMO MSC.1/oběž. 1387.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.49

Trysky stabilních vodních protipožárních systémů pro prostory lodí typu ro-ro a prostory zvláštní kategorie rovnocenné systémům uvedeným v rezoluci A.123(V)

prav. II-2/19,

prav. II-2/20,

prav. X/3.

prav. II-2/19,

prav. II-2/20,

rez. IMO A.123(V),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

IMO MSC.1/oběž. 1272.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.50

Ochranný oblek odolný proti působení chemických látek

přesunuto do A.2/3.9

A.1/3.51

Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, ve strojovnách a v bezobslužných strojovnách

prav. II-2/7,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.

prav. II-2/7,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9,

IMO MSC.1/oběž. 1242,

IMO MSC.1/oběž. 1313.

Kontrolní a indikační zařízení. Elektrická instalace na lodích:

EN 54-2 (1997), včetně AC(1999) a A1(2006).

Zařízení elektrického napájení:

EN 54-4 (1997), včetně AC(1999), A1(2002) a A2(2006).

Detektory tepla – Bodové hlásiče:

EN 54-5 (2000), včetně A1 (2002).

Detektory kouře – Bodové hlásiče využívající rozptýleného světla, vysílaného světla a ionizace:

EN 54-7 (2000), včetně A1(2002) a A2(2006).

Detektory plamene – Bodové hlásiče:

EN 54-10 (2002), včetně A1 (2005).

Ručně obsluhované hlásiče požáru:

EN 54-11 (2001), včetně A1 (2005).

Izolátory:

EN 54-17 (2007), včetně AC (2007).

Vstupní/výstupní zařízení:

EN 54-18 (2005), včetně AC (2007).

Kabely:

EN 60332-1-1 (2004).

A příslušně, elektrická a elektronická instalace na lodích:

IEC 60092-504 (2001), včetně IEC 60092-504 opravy 1 (2011),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.52

Nepřenosná a přemístitelná hasicí zařízení

prav. II-2/10,

prav. X/3.

prav. II-2/4,

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

EN 1866-1 (2007),

nebo

ISO 11601 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.53

Požární poplachová zařízení – Sirény

prav. II-2/7,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9.

prav. II-2/7,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9,

IMO MSC.1/oběž. 1313.

Sirény:

EN 54-3 (2001), včetně A1(2002) a A2(2006),

IEC 60092-504 (2001), včetně IEC 60092-504 opravy 1 (2011),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.54

Stabilní zařízení na zjišťování obsahu kyslíku a detekci plynů

prav. II-2/4,

prav. VI/3.

prav. II-2/4,

prav. VI/3,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15.

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008), nebo IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

IEC 60092-504 (2001), včetně IEC 60092-504 opravy 1 (2011),

IEC 60533 (1999)

a příslušně pro:

a)

kategorii 4: (bezpečná oblast)

EN 50104 (2010);

b)

kategorii 3: (výbušná plynná atmosféra)

EN 50104 (2010),

EN 60079-0 (2009),

EN 60079-29-1 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.55

Dvojúčelové požární proudnice

(s paprskem nebo rozprašováním)

prav. II-2/10,

prav. X/3.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

Ručně ovládané požární proudnice – Kombinované proudnice PN 16:

EN 15182-1 (2007), včetně A1 (2009),

EN 15182-2 (2007), včetně A1 (2009).

Ručně ovládané požární proudnice – Plnoproudové a/nebo sprchové proudnice s jedním pevným úhlem výstřiku PN 16:

EN 15182-1 (2007), včetně A1 (2009),

EN 15182-3 (2007), včetně A1 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.56

Požární hadice (navíjecí)

prav. II-2/10,

prav. X/3.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

EN 671-1 (2001), včetně AC (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.57

Součásti hasicích systémů se středně expanzivní pěnou – stabilní palubní pěnové systémy tankerů

prav. II-2/10.

prav. II-2/10.8.1,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 14,

IMO MSC.1/oběž. 1239,

IMO MSC.1/oběž. 1276.

IMO MSC/oběž. 798.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.58

Součásti stabilních hasicích systémů s nízkoexpanzivní pěnou pro strojovny a na ochranu paluby tankerů

prav. II-2/10.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 6, 14,

IMO MSC.1/oběž. 1239,

IMO MSC.1/oběž. 1276,

IMO MSC.1/oběž. 1313.

IMO MSC.1/oběž. 1312.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.59

Stabilní hasicí systémy s expanzivní pěnou pro chemické tankery

prav. II-2/1,

rez. IMO MSC.4(48)-(předpis IBC).

rez. IMO MSC.4(48)-(předpis IBC),

IMO MSC/oběž. 553.

IMO MSC.1/oběž. 1312.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.60

Trysky stabilních hasicích vodních sprchových soustav pro balkony kabin

prav. II-2/10.

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7,

IMO MSC.1/oběž. 1313.

IMO MSC.1/oběž. 1268.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.61

Hasicí systémy s vysoce expanzivní pěnou používající volný vzduch pro ochranu strojoven a strojoven nákladových čerpadel

Pozn.: Stabilní hasicí systémy s vysoce expanzivní pěnou využívající vnitřní vzduch pro ochranu strojoven a strojoven nákladových čerpadel je nutno přezkoušet se schváleným koncentrátem podle požadavku státní správy.

prav. II-2/10.

prav. II-2/10.

IMO MSC.1/oběž. 1271.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.62

viz poznámka c) této přílohy A.1

Chemické práškové hasicí systémy

prav. II-2/1.

prav. II-2/1,

Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících zkapalněné plyny: kapitola 11.

IMO MSC.1/oběž. 1315.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.63

Ex A.2/3.15

Součásti detekčních systémů pro odběr vzorků kouře

prav. II-2/7,

prav. II-2/19,

prav. II-2/20.

prav. II-2/7,

prav. II-2/19,

prav. II-2/20,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 10.

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 10

a pro:

Kontrolní a indikační zařízení. Elektrická instalace na lodích:

EN 54-2 (1997), včetně AC(1999) a A1(2006).

Zařízení elektrického napájení:

EN 54-4 (1997), včetně AC(1999), A1(2002) a A2(2006).

Nasávací hlásiče:

EN 54-20 (2006), včetně AC (2008).

A příslušně, elektrická a elektronická instalace na lodích:

IEC 60092-504 (2001), včetně IEC 60092-504 opravy 1 (2011),

IEC 60533 (1999).

A příslušně pro výbušné atmosféry:

EN 60079-0 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.64

Ex A.2/3.25

Přepážky třídy C

prav. II-2/3.

prav. II-2/3.

rez. IMO MSC.307(88)-(předpis FTP 2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.65

(nová položka)

Stabilní systém detekce uhlovodíkových plynů

prav. II-2/4.

prav. II-2/4,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 16,

IMO MSC.1/oběž. 1370.

IMO MSC.1/oběž. 1370,

EN 60079-29-1 (2007),

IEC 60092-504 (2001), včetně IEC 60092-504 opravy 1 (2011),

IEC 60533 (1999),

EN/IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.66

(nová položka)

Evakuační naváděcí systémy používané jako alternativa nízko umístěných osvětlovacích systémů

prav. II-2/13.

prav. II-2/13,

IMO MSC.1/oběž. 1168.

IMO MSC.1/oběž. 1168.

B + D

B + E

B + F

4.   Navigační zařízení

Poznámky použitelné pro oddíl 4: Navigační zařízení

Sloupec 5:

 

Řada IEC 61162 zahrnuje následující referenční normy pro Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Digitální rozhraní:

a)

IEC 61162-1 ed. 4.0 (2010-11) – Část 1: Jeden vysílač a více přijímačů

b)

IEC 61162-2 ed. 1.0 (1998-09) – Část 2: Jeden vysílač a více přijímačů, velmi rychlý přenos

c)

IEC 61162-3 ed. 1.1 konsol. se změnou 1 (2010-11) – Část 3: Sériová síť datových zařízení

IEC 61162-3 ed. 1.0 (2008-05) – Část 3: Sériová síť datových zařízení

IEC 61162-3-změna1 ed. 1.0 (2010-06) Změna 1 – Část 3: Sériová síť datových zařízení

d)

IEC 61162-400 ed. 1.0 (2001-11) – Část 400: Více vysílačů a více přijímačů – Propojení lodních systémů – Úvod a všeobecné zásady

IEC 61162-401 ed. 1.0 (2001-11) – Část 401: Více vysílačů a více přijímačů – Propojení lodních systémů – Aplikační profil

IEC 61162-402 ed. 1.0 (2005-09) – Část 402: Více vysílačů a více přijímačů – Propojení lodních systémů – Dokumentace a požadavky na zkoušky

IEC 61162-410 ed. 1.0 (2001-11) – Část 410: Více vysílačů a více přijímačů – Propojení lodních systémů – Požadavky na transportní profil a základní transportní profil

IEC 61162-420 ed. 1.0 (2001-11) – Část 420: Více vysílačů a více přijímačů – Propojení lodních systémů – Požadavky na doprovodné normy a základní doprovodné normy

IEC 61162-450 ed. 1.0 (2011-06) – Část 450: Více vysílačů a více přijímačů – Propojení sítí Ethernet

 

Řada EN 61162 zahrnuje následující referenční normy pro Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Digitální rozhraní:

a)

EN 61162-1 (2011) – Část 1: Jeden vysílač a více přijímačů

b)

EN 61162-2 (1998) – Část 2: Jeden vysílač a více přijímačů, velmi rychlý přenos

c)

EN 61162-3 (2008) – Část 3: Sériová síť datových zařízení

EN 61162-3-změna1 (2010) Změna 1 – Část 3: Sériová síť datových zařízení

d)

EN 61162-400 (2002) – Část 400: Více vysílačů a více přijímačů – Propojení lodních systémů – Úvod a všeobecné zásady

EN 61162-401 (2002) – Část 401: Více vysílačů a více přijímačů – Propojení lodních systémů – Aplikační profil

EN 61162-402 (2005) – Část 402: Více vysílačů a více přijímačů – Propojení lodních systémů – Dokumentace a požadavky na zkoušky

EN 61162-410 (2002) – Část 410: Více vysílačů a více přijímačů – Propojení lodních systémů – Požadavky na transportní profil a základní transportní profil

EN 61162-420 (2002) – Část 420: Více vysílačů a více přijímačů – Propojení lodních systémů – Požadavky na doprovodné normy a základní doprovodné normy

EN 61162-450 (2011) – Část 450: Více vysílačů a více přijímačů – Propojení sítí Ethernet

Pol.

Označení položky

Pravidlo SOLAS 74 v platném znění v případě, že se požaduje ‚schválení typu‘

Pravidla SOLAS 74 v platném znění, případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO

Zkušební normy

Moduly pro posuzování shody

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Magnetický kompas

a)

třída A pro lodě;

b)

třída B pro záchranné čluny a záchranářské čluny.

prav. V/18.

prav. V/19,

rez. IMO A.382(X),

rez. IMO A.694(17).

ISO 1069 (1973),

ISO 25862 (2009),

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

nebo

ISO 1069 (1973),

ISO 25862 (2009),

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.2

Zařízení předávající signál pro ukazovatele kursu THD (magnetická metoda)

prav. V/18,

prav. V/19,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. V/19,

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

rez. IMO MSC.116(73),

rez. IMO MSC.191(79).

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

řada EN 61162,

ISO 22090-2 (2004), včetně opravy 2005,

EN 62288 (2008),

nebo

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

řada IEC 61162,

ISO 22090-2 (2004), včetně opravy 2005,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.3

Gyroskopický kompas

prav. V/18.

prav. V/19,

rez. IMO A.424(XI),

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO MSC.191(79).

EN ISO 8728 (1998),

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

řada EN 61162,

EN 62288 (2008),

nebo

ISO 8728 (1997),

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

řada IEC 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.4

Radarové zařízení

přesunuto do A.1/4.34, A.1/4.35 a A.1/4.36

A.1/4.5

Automatické radarové zobrazovací zařízení (ARPA)

přesunuto do A.1/4.34

A.1/4.6

Ozvěnový hloubkoměr

prav. V/18,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. V/19,

rez. IMO A.224(VII),

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.74(69) příloha 4,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

rez. IMO MSC.191(79).

EN ISO 9875 (2001), včetně technické opravy ISO 1: 2006,

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

řada EN 61162,

EN 62288 (2008),

nebo

ISO 9875 (2000), včetně technické opravy ISO 1: 2006,

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

řada IEC 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.7

Zařízení k určení rychlosti a vzdálenosti (SDME)

prav. V/18,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. V/19,

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO A.824(19),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.96(72),

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

rez. IMO MSC.191(79).

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

EN 61023 (2007),

řada EN 61162,

EN 62288 (2008),

nebo

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

IEC 61023 (2007)

řada IEC 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.8

Ukazatel úhlu kormidla, obrátek a úhlu náběhu lopatek lodního šroubu

přesunuto do A.1/4.20, A.1/4.21 a A.1/4.22

A.1/4.9

Měřič rychlosti obratu

prav. V/18,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. V/19,

rez. IMO A.526(13),

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

rez. IMO MSC.191(79).

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

řada EN 61162,

ISO 20672 (2007),

EN 62288 (2008),

nebo

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

řada IEC 61162,

ISO 20672 (2007),

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.10

Zaměřovač

záměrně nevyplněno

A.1/4.11

Zařízení Loran-C

prav. V/18,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. V/19,

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO A.818(19),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

rez. IMO MSC.191(79).

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

EN 61075 (1993),

řada EN 61162,

EN 62288 (2008),

nebo

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

IEC 61075 (1991),

řada IEC 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.12

Zařízení Chayka

prav. V/18,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. V/19,

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO A.818(19),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

rez. IMO MSC.191(79).

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

EN 61075 (1993),

řada EN 61162,

EN 62288 (2008),

nebo

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

IEC 61075 (1991),

řada IEC 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.13

Navigační zařízení Decca

záměrně nevyplněno

A.1/4.14

Zařízení GPS

prav. V/18,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. V/19,

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994),

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000),

rez. IMO MSC.112(73),

rez. IMO MSC.191(79).

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

EN 61108-1 (2003),

řada EN 61162,

EN 62288 (2008),

nebo

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

IEC 61108-1 (2003),

řada IEC 61162,

IEC 62288 Ed.1.0 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.15

Zařízení GLONASS

prav. V/18,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13.

prav. V/19,

rez. IMO A.694(17),

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13,

rez. IMO MSC.113(73),

rez. IMO MSC.191(79).

EN 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),

EN 61108-2 (1998),

řada EN 61162,

EN 62288 (2008),

nebo

IEC 60945 (2002), včetně IEC 60945 opravy 1 (2008),