ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2012.296.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 296

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 55
25. října 2012


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

1

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

25.10.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 296/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 965/2012

ze dne 5. října 2012,

kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na čl. 8 odst. 5 a čl. 10 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Provozovatelé a personál zapojení do provozu některých letadel musí splňovat příslušné hlavní požadavky stanovené v příloze IV nařízení (ES) č. 216/2008.

(2)

Nařízení (ES) č. 216/2008 požaduje, aby členské státy kromě dozoru nad jimi vydanými osvědčeními prováděly šetření, včetně prohlídek na odbavovací ploše, a přijaly veškerá opatření, včetně zákazu letu letadel, s cílem zabránit dalšímu protiprávnímu jednání.

(3)

V souladu s nařízením (ES) č. 216/2008 by Komise měla přijmout nezbytná prováděcí pravidla s cílem stanovit podmínky pro bezpečný provoz letadel.

(4)

Aby byl zajištěn hladký přechod a vysoká úroveň bezpečnosti civilního letectví v Evropské unii, měla by prováděcí opatření odrážet současný stav techniky, včetně osvědčených postupů, a vědecký a technický pokrok v oblasti letového provozu. Měly by se tudíž zvážit technické požadavky a správní postupy dohodnuté pod záštitou Mezinárodní organizace pro civilní letectví (dále jen „ICAO“) a evropských Sdružených leteckých úřadů do dne 30. června 2009, jakož i stávající právní předpisy týkající se specifického vnitrostátního prostředí.

(5)

Je nezbytné poskytnout leteckému průmyslu a správám členských států dostatek času na to, aby se přizpůsobily novému regulačnímu rámci a aby za určitých podmínek uznaly platnost osvědčení vydaných před datem použití tohoto nařízení.

(6)

Jelikož toto nařízení představuje prováděcí opatření podle čl. 8 odst. 5 a čl. 10 odst. 5 nařízení (ES) č. 216/2008, příloha III nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (2) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/36/ES (3) se v souladu s čl. 69 odst. 3 a 5 nařízení (ES) č. 216/2008 považují za zrušené. Příloha III by však měla nadále platit dočasně, dokud neuplynou přechodná období stanovená tímto nařízením, v oblastech, pro něž dosud nebyla žádná prováděcí opatření přijata. Podobně by se do doby, než uplynou přechodná období stanovená tímto nařízením, měla nadále dočasně používat i směrnice 2004/36/ES.

(7)

Evropská agentura pro bezpečnost letectví připravila návrh prováděcích pravidel a předložila jej jako stanovisko Komisi v souladu s čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 65 nařízení (ES) č. 216/2008,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví podrobná pravidla pro provoz letounů a vrtulníků v obchodní letecké dopravě, včetně prohlídek na odbavovací ploše u letadel provozovatelů pod bezpečnostním dozorem jiného státu, když přistávají na letištích nacházejících se na území, na něž se vztahují ustanovení Smlouvy.

2.   Toto nařízení rovněž stanoví podrobná pravidla týkající se podmínek pro vydávání, zachování, změnu, omezení, pozastavení nebo zrušení osvědčení provozovatelů letadel uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 216/2008, kteří jsou zapojeni do provozu v obchodní letecké dopravě, práv a povinností držitelů osvědčení, jakož i podmínek, za nichž je provoz zakázán, omezen nebo podřízen určitým podmínkám v zájmu bezpečnosti.

3.   Toto nařízení se nevztahuje na letový provoz v oblasti působnosti čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 216/2008.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„provozem v obchodní letecké dopravě (CAT)“ provoz letadel pro přepravu cestujících, nákladu nebo pošty za úplatu nebo jiné hodnotné protiplnění;

2)

„letouny třídy výkonnosti B“ letouny poháněné vrtulovými motory s maximální provozní konfigurací sedadel pro cestující devět nebo méně a maximální vzletovou hmotností 5 700 kg nebo méně;

3)

„místem veřejného zájmu (PIS)“ místo používané výhradně pro provoz ve veřejném zájmu;

4)

„provozem v 1. třídě výkonnosti“ provoz, kdy je v případě poruchy kritického motoru vrtulník schopen přistát v mezích použitelné délky přerušeného vzletu nebo bezpečně pokračovat v letu do vhodného prostoru přistání v závislosti na tom, kdy dojde k poruše.

Doplňující definice pro účely příloh II až V jsou stanoveny v příloze I.

Článek 3

Způsobilost k dozoru

1.   Členské státy jmenují jeden nebo více subjektů příslušným úřadem, jemuž jsou v daném členském státě uděleny nezbytné pravomoci a přidělena odpovědnost v oblasti osvědčování osob a organizací, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcí pravidla, a v oblasti dozoru nad těmito osobami a organizacemi.

2.   Pokud členský stát jmenuje příslušným úřadem více než jeden subjekt:

a)

musí být oblasti působnosti jednotlivých příslušných úřadů jasně vymezeny z hlediska odpovědnosti a zeměpisného omezení a

b)

mezi těmito subjekty musí být v rámci jejich příslušných pravomocí stanovena koordinace pro zajištění účinného dozoru nad všemi organizacemi a osobami, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcí pravidla.

3.   Členské státy zajistí, aby příslušný úřad či úřady měly nezbytnou způsobilost k zajištění dozoru nad všemi osobami a organizacemi, na něž se vztahuje jejich program dozoru, včetně dostatečných zdrojů ke splnění požadavků tohoto nařízení.

4.   Členské státy zajistí, aby personál příslušného úřadu neprováděl dozorovou činnost v případě, kdy existuje důkaz o tom, že by mohla přímo nebo nepřímo vést ke střetu zájmů, zejména pokud jde o zájmy rodinné nebo finanční.

5.   Personál, jejž příslušný úřad pověří plněním úkolů spojených s osvědčováním a/nebo dozorem, je zmocněn k provádění alespoň těchto úkolů:

a)

zkoumání záznamů, údajů, postupů a jakéhokoli jiného materiálu, který je pro plnění úkolů spojených s osvědčováním a/nebo dozorem relevantní;

b)

pořizování kopií těchto záznamů, údajů, postupů a jiných materiálů nebo výpisů z nich;

c)

požadování ústního vysvětlení na místě;

d)

vstupování do příslušných prostor, provozních míst nebo dopravních prostředků;

e)

provádění auditů, šetření, posudků, kontrol, včetně prohlídek na odbavovací ploše a neohlášených kontrol;

f)

přijímání nebo případně iniciování donucovacích opatření.

6.   Úkoly uvedené v odstavci 5 se plní v souladu s právními předpisy příslušného členského státu.

Článek 4

Prohlídky na odbavovací ploše

Prohlídky na odbavovací ploše u letadel provozovatelů pod bezpečnostním dozorem jiného členského státu nebo třetí země se provádějí v souladu s hlavou RAMP přílohy II.

Článek 5

Letový provoz

1.   Provozovatelé provozují letadlo pouze pro účely provozu v obchodní letecké dopravě (dále jen „CAT“), jak je uvedeno v přílohách III a IV.

2.   Provozovatelé v CAT musí splňovat příslušná ustanovení přílohy V při provozování:

a)

letounů a vrtulníků používaných k:

i)

provozu s navigací založenou na výkonnosti (PBN),

ii)

provozu v souladu se specifikacemi minimální navigační výkonnosti (MNPS),

iii)

provozu ve vzdušném prostoru se sníženými minimy vertikálního rozstupu (RVSM),

iv)

provozu za podmínek nízké dohlednosti (LVO);

b)

letounů a vrtulníků používaných k dopravě nebezpečného zboží (DG);

c)

dvoumotorových letounů používaných k provozu se zvětšenou vzdáleností od přiměřeného letiště (ETOPS) v obchodní letecké dopravě;

d)

vrtulníků používaných k provozu v obchodní letecké dopravě s pomocí systémů snímání nočního vidění (NVIS);

e)

vrtulníků používaných k provozu s vrtulníkovým jeřábem (HHO) v obchodní letecké dopravě a

f)

vrtulníků používaných k provozu vrtulníkové letecké záchranné služby (HEMS) v obchodní letecké dopravě.

Článek 6

Odchylky

1.   Provoz letounů třídy výkonnosti B nebo nesložitých vrtulníků v CAT, který začíná a končí na tomtéž letišti/provozním místě, nepodléhá souladu s přílohami III a IV.

Na tento provoz se však vztahují:

a)

v případě letounů: příloha III nařízení (EHS) č. 3922/91 a příslušné vnitrostátní výjimky vycházející z posouzení bezpečnostního rizika provedeného příslušnými úřady;

b)

v případě vrtulníků: vnitrostátní požadavky.

2.   Odchylně od čl. 5 odst. 1 jsou letadla uvedená v čl. 4 odst. 5 nařízení (ES) č. 216/2008 provozována podle podmínek stanovených v rozhodnutí Komise K(2009) 7633 ze dne 14. října 2009, jsou-li používána pro účely provozu v CAT. Veškeré změny provozu, které mají vliv na podmínky, jež toto nařízení stanoví, se před provedením změny oznamují Komisi a Evropské agentuře pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“).

Členský stát, jemuž není rozhodnutí K(2009) 7633 určeno a který má v úmyslu odchylky stanovené tímto rozhodnutím využít, svůj úmysl oznámí před provedením odchylky Komisi a agentuře. Komise a agentura posoudí, nakolik se změna nebo úmysl využít odchylky odklání od podmínek rozhodnutí K(2009) 7633 nebo má vliv na počáteční posouzení bezpečnosti, jež bylo v souvislosti s uvedeným rozhodnutím provedeno. Pokud z posudku vyplyne, že změna nebo úmysl využít odchylky počátečnímu posouzení bezpečnosti provedenému v rámci rozhodnutí K(2009) 7633 neodpovídá, příslušný členský stát předloží novou žádost o odchylku v souladu s čl. 14 odst. 6 nařízení (ES) č. 216/2008.

3.   Odchylně od čl. 5 odst. 1 jsou lety související se zavedením nebo změnou typu letadla prováděné konstrukční nebo výrobní organizací v oblasti působnosti jejich práv nadále provozovány podle podmínek stanovených ve vnitrostátních právních předpisech členských států.

4.   Aniž je dotčen článek 5, mohou členské státy nadále požadovat zvláštní schválení/oprávnění a stanovit dodatečné požadavky v souvislosti s provozními postupy, vybavením a kvalifikací a výcvikem posádky pro provoz vrtulníků v pobřežních vodách v CAT v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy. Dodatečné požadavky uplatňované na tato zvláštní schválení/oprávnění oznámí členské státy Komisi a agentuře. Tyto požadavky nesmějí být méně přísné než požadavky příloh III a IV.

5.   Odchylně od čl. CAT.POL.A.300 písm. a) přílohy IV jsou jednomotorové letouny používané k provozu v CAT provozovány v noci nebo za meteorologických podmínek pro let podle přístrojů (IMC) v souladu s podmínkami stanovenými ve stávajících výjimkách udělených členskými státy podle čl. 8 odst. 2 nařízení (EHS) č. 3922/91.

Veškeré změny provozu těchto letounů, které mají vliv na podmínky, jež tyto výjimky stanoví, se před provedením změny oznamují Komisi a agentuře. Komise a agentura navrhovanou změnu posoudí v souladu s čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 216/2008.

6.   Stávající provoz vrtulníků na místo veřejného zájmu (PIS) a z tohoto místa lze provádět odchylně od článku CAT.POL.H.225 přílohy IV, pokud velikost místa PIS, okolí překážky nebo vrtulník neumožňuje soulad s požadavky na provoz v 1. třídě výkonnosti. Tento provoz se provádí za podmínek stanovených členskými státy. Členské státy uplatňované podmínky oznámí Komisi a agentuře.

Článek 7

Osvědčení leteckého provozovatele

1.   Osvědčení leteckého provozovatele (AOC) vydaná členským státem provozovatelům letounů v CAT v souladu s nařízením (EHS) č. 3922/91 před datem použití tohoto nařízení se považují za vydaná v souladu s tímto nařízením.

Avšak nejpozději 28. října 2014:

a)

provozovatelé upraví svůj systém řízení, programy výcviku, postupy a příručky tak, aby byly v souladu s příslušnými přílohami III, IV a V;

b)

se AOC nahradí osvědčeními vydanými v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

2.   AOC vydaná členským státem provozovatelům vrtulníků v CAT před datem použití tohoto nařízení se převedou na AOC, která odpovídají tomuto nařízení, v souladu s hlášením o převodu vypracovaným členským státem, který AOC vydal, a to po konzultaci s agenturou.

V hlášení o převodu jsou uvedeny:

a)

vnitrostátní požadavky, na jejichž základě byla AOC vydána;

b)

oblast působnosti práv, která byla provozovatelům udělena;

c)

rozdíly mezi vnitrostátními požadavky, na jejichž základě byla AOC vydána, a požadavky příloh III, IV a V spolu s uvedením toho, jak a kdy budou provozovatelé požádáni o zajištění úplného souladu s těmito přílohami.

Hlášení o převodu obsahuje kopie všech dokladů nezbytných k prokázání náležitostí stanovených v písmenech a) až c), včetně kopií příslušných vnitrostátních požadavků a postupů.

Článek 8

Omezení doby letové služby

Na omezení doby letové služby a služby se vztahují tyto podmínky:

a)

v případě letounů: čl. 8 odst. 4 a hlava Q přílohy III nařízení (EHS) č. 3922/91;

b)

v případě vrtulníků: vnitrostátní požadavky.

Článek 9

Seznamy minimálního vybavení

Seznamy minimálního vybavení (MEL) schválené státem provozovatele nebo případně státem zápisu do rejstříku před datem použití tohoto nařízení se považují za schválené v souladu s tímto nařízením a mohou být nadále používány provozovatelem, jemuž byly schváleny.

Po datu použití tohoto nařízení lze veškeré změny MEL provést v souladu s článkem ORO.MLR.105 přílohy III.

Článek 10

Vstup v platnost

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 28. října 2012.

2.   Odchylně od odst. 1 druhého pododstavce se mohou členské státy rozhodnout, že ustanovení příloh I až V nepoužijí do uplynutí 28. října 2014.

Pokud členský stát této možnosti využije, oznámí tuto skutečnost Komisi a agentuře. V oznámení popíše důvody této odchylky a její trvání, jakož i program provádění obsahující plánovaná opatření a jejich časový harmonogram.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. října 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 4.

(3)  Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 76.


PŘÍLOHA I

Definice pojmů použitých v přílohách II–V

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

1.

„Použitelnou délkou přerušeného vzletu (ASDA)“ se rozumí použitelná délka rozjezdu zvětšená o délku dojezdové dráhy, pokud takovou dojezdovou dráhu vyhlásil za použitelnou stát, v němž se nachází letiště, a pokud má nosnost odpovídající hmotnosti letounu za převládajících provozních podmínek.

2.

„Přijatelnými způsoby průkazu (AMC)“ se rozumějí agenturou přijaté nezávazné standardy, které ukazují, jakým způsobem má být prokazován soulad s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly.

3.

„Kontrolním seznamem pro přejímku“ se rozumí doklad napomáhající při provádění kontroly vnějšího vzhledu balení nebezpečného zboží a s ním souvisejících dokladů pro určení, zda byly splněny všechny příslušné požadavky.

4.

„Přiměřeným letištěm“ se rozumí letiště, na kterém může být letadlo provozováno při respektování použitelných výkonnostních požadavků a vlastností dráhy.

5.

Pro účely klasifikace cestujících se rozumí:

a)

„dospělou osobou“ osoba ve věku dvanáct let a více;

b)

„dítětem/dětmi“ osoby ve věku dvou let a více, avšak mladší dvanácti let;

c)

„malým dítětem“ osoba ve věku do dvou let.

6.

„Letounem“ se rozumí motorové letadlo s pevnými křídly, těžší než vzduch, které je podporováno v letu dynamickými reakcemi vzduchu působícími na jeho křídla.

7.

„Letem s využitím systémů snímání nočního vidění (NVIS)“ se rozumí v případě provozu s využitím systémů snímání nočního vidění (NVIS) ta část letu, která je provedena v noci podle pravidel letu za viditelnosti (VFR), kdy členové posádky používají prostředky pro noční vidění (NVG).

8.

„Letadlem“ se rozumí zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí je v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu.

9.

„Alternativními způsoby průkazu“ se rozumějí ty způsoby, které nabízejí alternativní možnost ke stávajícím přijatelným způsobům průkazu nebo nové způsoby prokazování souladu s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly, pro něž agentura dosud nepřijala související přijatelné způsoby průkazu.

10.

„Ochranou proti námraze“ se v případě pozemních postupů rozumí postup, který poskytuje ochranu proti tvorbě námrazy nebo ledu a hromadění sněhu na ošetřených plochách letadla po omezenou dobu (doba působení).

11.

„Palubním průvodčím“ se rozumí přiměřeně kvalifikovaný člen posádky, který není členem letové ani technické posádky a který je provozovatelem pověřen plněním povinností v zájmu bezpečnosti cestujících a letu za provozu.

12.

„Provozem I. kategorie (CAT I)“ se rozumí přesné přístrojové přiblížení a přistání pomocí systému přesných přibližovacích majáků (ILS), mikrovlnného přistávacího systému (MLS), přistávacího systému GPS (GLS) (globálního družicového navigačního systému/systému s pozemním rozšířením (GNSS/GBAS)), přesného přibližovacího radaru (PAR) nebo GNSS s použitím satelitního polohovacího systému (SBAS) s výškou rozhodnutí (DH) nejméně 200 ft a dráhovou dohledností (RVR) nejméně 550 m pro letouny a 500 m pro vrtulníky.

13.

„Provozem II. kategorie (CAT II)“ se rozumí přesné přístrojové přiblížení a přistání s použitím ILS nebo MLS:

a)

s výškou rozhodnutí (DH) nižší než 200 ft, ale nejméně 100 ft a

b)

s dráhovou dohledností (RVR) nejméně 300 m.

14.

„Provozem IIIA. kategorie (CAT IIIA)“ se rozumí přesné přístrojové přiblížení a přistání s použitím ILS nebo MLS:

a)

s výškou rozhodnutí (DH) nižší než 100 ft a

b)

s dráhovou dohledností (RVR) nejméně 200 m.

15.

„Provozem IIIB. kategorie (CAT IIIB)“ se rozumí přesné přístrojové přiblížení a přistání pomocí ILS nebo MLS:

a)

s výškou rozhodnutí (DH) nižší než 100 ft nebo bez výšky rozhodnutí a

b)

s dráhovou dohledností (RVR) nižší než 200 m, ale nejméně 75 m.

16.

„Kategorií A v případě vrtulníků“ se rozumí vícemotorový vrtulník konstruovaný s charakteristikami oddělení motorů a systémů, které jsou přesně vymezeny v příslušném předpisu letové způsobilosti, a schopný provozu za použití údajů o vzletu a přistání založených na koncepci poruchy kritického motoru, což zajišťuje přiměřený stanovený prostor na povrchu a přiměřenou výkonnost pro bezpečné pokračování letu nebo bezpečné přerušení vzletu v případě poruchy motoru.

17.

„Kategorií B v případě vrtulníků“ se rozumí jednomotorový nebo vícemotorový vrtulník, který nevyhovuje všem standardům kategorie A. Vrtulníky kategorie B nemají zajištěnu schopnost pokračovat bezpečně v letu v případě poruchy motoru a předpokládá se neplánované přistání.

18.

„Certifikačními specifikacemi (CS)“ se rozumějí technické standardy přijaté agenturou, které uvádějí způsoby průkazu souladu s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly a které může organizace použít pro účely certifikace.

19.

„Přiblížením okruhem“ se rozumí fáze letu za viditelnosti pro přiblížení podle přístrojů pro přivedení letadla do polohy vhodné pro přistání na dráze/FATO, která není vhodně umístěna pro přímé přiblížení.

20.

„Předpolím“ se rozumí pravoúhlá plocha na zemi nebo na vodě, vymezená pod dohledem příslušného úřadu a vybraná nebo upravená jako použitelná plocha, nad níž může letoun provést část svého počátečního stoupání do předepsané výšky.

21.

„Základnou oblačnosti“ se rozumí výška základny nejnižší pozorované nebo předvídané části oblačnosti v okrsku letiště nebo provozního místa nebo ve specifikované oblasti provozu, která se normálně udává nad výškou letiště nad mořem nebo v případě provozu v pobřežních vodách nad střední hladinou moře.

22.

„Společným označováním linek“ se rozumí dohoda, podle které může provozovatel uvést kód své letecké společnosti u letu jiného provozovatele a prodávat a vystavovat letenky pro tento let.

23.

„Hustě osídleným prostorem“ se rozumí prostor, který je ve velkoměstě, městě nebo osadě používán převážně k bydlení, obchodním činnostem nebo rekreaci.

24.

„Znečištěnou dráhou“ se rozumí dráha, jejíž povrch v mezích požadované používané délky a šířky je z více než 25 % pokryt:

a)

povrchovou vodou hlubokou více než 3 mm (0,125 in), rozbředlým sněhem nebo sypkým sněhem rovnocenným hloubce vody přes 3 mm (0,125 in);

b)

sněhem udusaným do pevné hmoty odolávající dalšímu stlačování, která je soudržná nebo se láme v hroudách, je-li nabírána (uježděný sníh), nebo

c)

ledem, včetně mokrého ledu.

25.

„Palivem pro nepředvídané okolnosti“ se rozumí palivo požadované ke kompenzaci nepředvídaných vlivů, které by mohly ovlivnit spotřebu paliva pro let na letiště určení.

26.

„Konečným přiblížením stálým klesáním (CDFA)“ se rozumí technika odpovídající postupům stabilizovaného přiblížení pro let v úseku konečného přiblížení postupem nepřesného přístrojového přiblížení stálým klesáním bez podrovnání z nadmořské výšky/výšky v nadmořské výšce fixu konečného přiblížení nebo nad ní až do bodu přibližně 15 m (50 ft) nad prahem přistávací dráhy nebo do bodu, v němž má být započat manévr podrovnání pro daný typ letadla.

27.

„Převedenou meteorologickou dohledností (CMV)“ se rozumí hodnota odpovídající dráhové dohlednosti (RVR), která je odvozena z nahlášené meteorologické dohlednosti.

28.

„Členem posádky“ se rozumí osoba, která je provozovatelem pověřena plněním úkolů na palubě letadla.

29.

„Kritickou fází letu“ se v případě letounů rozumí rozjezd, dráha letu při vzletu, konečné přiblížení, nezdařené přiblížení, přistání, včetně dojezdu a všechny ostatní fáze letu podle rozhodnutí velícího pilota nebo velitele letadla.

30.

„Kritickou fází letu“ se v případě vrtulníků rozumí pojíždění, visení, vzlet, konečné přiblížení, nezdařené přiblížení, přistání a všechny ostatní fáze letu podle rozhodnutí velícího pilota nebo velitele letadla.

31.

„Vlhkou dráhou“ se rozumí dráha, jejíž povrch není suchý, ale vlhkost se na něm neleskne.

32.

„Nebezpečným zbožím (DG)“ se rozumějí předměty nebo látky, které mohou ohrožovat zdraví, bezpečnost, majetek nebo životní prostředí a které jsou uvedeny v seznamu nebezpečného zboží v Technických instrukcích nebo které jsou takto podle těchto instrukcí klasifikovány.

33.

„Nehodou s nebezpečným zbožím“ se rozumí událost spojená s leteckou dopravou a vztahující se k letecké dopravě nebezpečného zboží, která má za následek smrtelné nebo těžké zranění osoby nebo velké škody na majetku.

34.

„Incidentem s nebezpečným zbožím“ se rozumí:

a)

jiná událost než nehoda s nebezpečným zbožím spojená s leteckou dopravou a vztahující se k letecké dopravě nebezpečného zboží, k níž nemusí nutně dojít na palubě letadla a která má za následek zranění osoby, škodu na majetku, požár, rozbití, rozlití, únik kapaliny nebo záření či jiný důkaz, že nebyla zachována neporušenost obalu;

b)

jakákoliv událost vztahující se k dopravě nebezpečného zboží, která vážně ohrozí letadlo nebo osoby na palubě.

35.

„Odmrazováním“ se v případě pozemních postupů rozumí postup, při kterém jsou z letadla odstraněny námraza, led, sníh nebo rozbředlý sníh tak, aby bylo zajištěno, že jeho plochy nejsou znečištěné.

36.

„Definovaným bodem po vzletu (DPATO)“ se rozumí bod ve fázi vzletu a počátečního stoupání, před kterým není zabezpečena schopnost vrtulníku pokračovat bezpečně v letu při vysazení kritického motoru a může být nezbytné provést vynucené přistání.

37.

„Definovaným bodem před přistáním (DPBL)“ se rozumí bod ve fázi přiblížení a přistání, za kterým není zabezpečena schopnost vrtulníku pokračovat bezpečně v letu s nepracujícím kritickým motorem a může být nezbytné provést vynucené přistání.

38.

„Vzdáleností DR (zákresovou vzdáleností)“ se rozumí vodorovná vzdálenost, kterou vrtulník ulétl od konce použitelné délky vzletu.

39.

„Dohodou o nájmu/pronájmu bez posádky“ se rozumí dohoda mezi podniky, podle níž je letadlo provozováno na základě osvědčení leteckého provozovatele (AOC) nájemce.

40.

„Provozní hmotností bez paliva“ se rozumí celková hmotnost letadla připraveného k danému druhu provozu vyjma použitelné zásoby paliva a provozního nákladu.

41.

„Suchou dráhou“ se rozumí dráha, která není mokrá ani znečištěná, přičemž jde o takovou zpevněnou dráhu, která byla zvláště opatřena drážkami nebo porézním povrchem a udržována tak, aby si zachovala brzdné účinky „efektivně suché dráhy“ i při výskytu vlhkosti.

42.

„Vyvýšenou plochou konečného přiblížení a vzletu (vyvýšenou FATO)“ se rozumí plocha konečného přiblížení a vzletu, která je nejméně 3 m nad okolním povrchem.

43.

„Náhradním letištěm na trati (ERA)“ se rozumí přiměřené letiště na trati, které může být vyžadováno ve fázi plánování.

44.

„Systémem pro zlepšení viditelnosti (EVS)“ se rozumí elektronický prostředek zobrazování vnější scény v reálném čase prostřednictvím obrazových snímačů.

45.

„Plochou konečného přiblížení a vzletu (FATO)“ se rozumí vymezená plocha, nad níž se dokončuje konečná fáze přibližovacího manévru vrtulníku do visení nebo přistání a z níž se zahajuje manévr vzletu. V případě použití pro provoz vrtulníků 1. třídy výkonnosti tato plocha zahrnuje prostor přerušeného vzletu.

46.

„Sledováním letových údajů (FDM)“ se rozumí aktivnější a beztrestné využití digitálních letových údajů z běžného provozu pro zlepšení bezpečnosti letectví.

47.

„Zařízením pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD)“ se rozumí výcvikové zařízení, kterým je:

a)

v případě letounů úplný letový simulátor (FFS), letové výcvikové zařízení (FTD), trenažér letových a navigačních postupů (FNPT) nebo základní přístrojové výcvikové zařízení (BITD);

b)

v případě vrtulníků úplný letový simulátor (FFS), letové výcvikové zařízení (FTD) nebo trenažér letových a navigačních postupů (FNPT).

48.

„Palivovým náhradním letištěm na trati“ se rozumí letiště ERA vybrané za účelem snižování paliva pro nepředvídatelné okolnosti.

49.

„Systémem pro přistání GBAS (GLS)“ se rozumí systém pro přiblížení a přistání, který využívá rozšířené informace globálního družicového navigačního systému s pozemním rozšířením (GNSS/GBAS) k poskytování vedení letadlu na základě jeho příčné a vertikální polohy GNSS. Pro jeho rovinu konečného přiblížení využívá jako referenci geometrickou nadmořskou výšku.

50.

„Pozemním personálem záchranné služby“ se rozumí pozemní personál záchranné služby (např. policisté, hasiči atd.) zapojený do vrtulníkové letecké záchranné služby (HEMS), jehož úkoly mají jakýkoli vztah k provozu vrtulníku.

51.

„Zákazem letu“ se rozumí formální zákaz, kterým je letadlu zakázán vzlet, a přijetí takových opatření, která jsou nezbytná pro jeho zadržení.

52.

„Průhledovým zobrazovačem (HUD)“ se rozumí zobrazovací systém, který poskytuje letové informace do přímého vnějšího zorného pole pilota a který významně neomezuje vnější výhled.

53.

„Systémem přistání s vedením pomocí průhledového zobrazovače (HUDLS)“ se rozumí celkový palubní systém, který pilotovi poskytuje vedení pomocí průhledového zobrazovače během přiblížení a přistání nebo postupu nezdařeného přiblížení. Zahrnuje všechny senzory, počítače, napájecí zdroje, signalizace a ovládací prvky.

54.

„Vrtulníkem“ se rozumí letadlo těžší než vzduch schopné letu převážně působením aerodynamických sil vznikajících na jednom nebo více poháněných rotorech, jejichž osy jsou v podstatě svislé.

55.

„Členem posádky pro provoz s vrtulníkovým jeřábem (HHO)“ se rozumí člen technické posádky pověřený povinnostmi vztahujícími se k obsluze jeřábu.

56.

„Helidekem“ se rozumí plocha konečného přiblížení a vzletu (FATO) umístěná na plovoucí nebo pevné konstrukci na moři.

57.

„Členem posádky HEMS“ se rozumí člen technické posádky učený pro let HEMS k poskytování zdravotní pomoci osobám na palubě vrtulníku a pomáhající pilotovi během úkolu.

58.

„Letem HEMS“ se rozumí let vrtulníku prováděný podle oprávnění HEMS, jehož účelem je usnadnit zdravotnickou pomoc v nouzi, kdy je okamžitá a rychlá doprava nezbytná pro přepravu:

a)

zdravotnického personálu;

b)

zdravotnického materiálu (vybavení, krve, orgánů, léků) nebo

c)

nemocných nebo zraněných osob a dalších přímo dotčených osob.

59.

„Provozní základnou HEMS“ se rozumí letiště, na němž mohou členové posádky HEMS a vrtulníky pro provoz HEMS držet pohotovost.

60.

„Provozním místem HEMS“ se rozumí místo vybrané velitelem letadla při provádění letu HEMS pro provoz s vrtulníkovým jeřábem, přistání a vzlet.

61.

„Letem HHO“ se rozumí let vrtulníku prováděný podle oprávnění HHO, jehož účelem je usnadnit přepravu osob nebo nákladu prostřednictvím vrtulníkového jeřábu.

62.

„Letem HHO v pobřežních vodách“ se rozumí let vrtulníku prováděný podle oprávnění HHO, jehož účelem je usnadnit přepravu osob nebo nákladu prostřednictvím vrtulníkového jeřábu z plavidla nebo objektu na moři nebo na něj či na samotné moře.

63.

„Cestujícím HHO“ se rozumí osoba, která je přepravována prostřednictvím vrtulníkového jeřábu.

64.

„Místem HHO“ se rozumí určená oblast, ve které vrtulník vykonává přepravu za pomoci jeřábu.

65.

„Dobou působení (HoT)“ se rozumí odhadovaná doba, po kterou protinámrazová kapalina zabrání vytvoření ledu nebo námrazy nebo hromadění sněhu na chráněných (ošetřených) plochách letounu.

66.

„Nehostinným prostředím“ se rozumí:

a)

prostředí, ve kterém:

i)

nemůže být provedeno bezpečné vynucené přistání, protože povrch je nevhodný,

ii)

osoby na palubě vrtulníku nemohou být odpovídajícím způsobem chráněny před živly,

iii)

odezva/schopnost pátrání a záchrany není zajištěna v souladu s předpokládaným vystavením (vlivu prostředí) nebo

iv)

ohrožení osob nebo majetku na zemi je nepřijatelné;

b)

v každém případě tyto oblasti:

i)

při provozu nad vodními plochami oblasti volného moře položené severně od 45. stupně severní šířky a jižně od 45. stupně jižní šířky, označené úřadem příslušného státu,

ii)

části hustě osídlené oblasti bez odpovídajících ploch pro bezpečné vynucené přistání.

67.

„Bodem rozhodnutí o přistání (LDP)“ se rozumí bod používaný ke stanovení výkonů při přistání, z nějž ještě lze při zjištění vysazení motoru bezpečně pokračovat v přistávání nebo zahájit postup přerušeného přistání.

68.

„Použitelnou délkou přistání (LDA)“ se rozumí délka dráhy, která je státem, v němž se nachází letiště, vyhlášena za použitelnou a je vhodná pro dosednutí a dojezd přistávajícího letounu.

69.

„Pozemním letounem“ se rozumí letadlo s pevnými křídly, které je konstruováno pro vzlet a přistání na zemi a zahrnuje obojživelné letouny provozované jako pozemní letouny.

70.

„Místním provozem vrtulníků“ se rozumí obchodní letecká doprava vrtulníků s maximální schválenou vzletovou hmotností (MCTOM) přes 3 175 kg a maximální provozní konfigurací sedadel pro cestující (MOPSC) devět nebo méně ve dne, která je navigována na tratích s referencí podle viditelných orientačních bodů a prováděna v dosahu místa a v určeném zeměpisném prostoru stanoveném v provozní příručce.

71.

„Postupy za podmínek nízké dohlednosti (LVP)“ se rozumějí postupy používané na letišti k zajištění bezpečného provozu při přiblížení za provozních podmínek horších než standardní I. kategorie, jiných než standardní II. kategorie, II. a III. kategorie a při vzletech za podmínek nízké dohlednosti.

72.

„Vzletem za podmínek nízké dohlednosti (LVTO)“ se rozumí vzlet s dráhovou dohledností (RVR) nižší než 400 m, ale nejméně 75 m.

73.

„Provozem nižším než standardní I. kategorie (LTS CAT I)“ se rozumí přiblížení podle přístrojů využívající výšky rozhodnutí (DH) I. kategorie s dráhovou dohledností (RVR) nižší, než by obvykle byla spojena s DH, ale ne nižší než 400 m.

74.

„Maximální provozní konfigurací sedadel pro cestující (MOPSC)“ se rozumí maximální kapacita sedadel pro cestující jednotlivého letadla kromě sedadel posádky určená pro provozní účely a uvedená v provozní příručce. V porovnání se základním stavem maximální konfigurace sedadel pro cestující stanoveným v rámci procesu osvědčování prováděného pro získání typového osvědčení (TC), doplňkového typového osvědčení (STC) nebo pro provedení změny TC nebo STC konkrétního letadla může MOPSC představovat stejný nebo menší počet sedadel v závislosti na provozních omezeních.

75.

„Zdravotnickým doprovodem“ se rozumí zdravotník přepravovaný vrtulníkem za letu HEMS. Tato kategorie zahrnuje lékaře, zdravotní sestry a výsadkářské lékaře, ale neomezuje se výhradně na ně.

76.

„Nocí“ se rozumí doba mezi koncem občanského soumraku a začátkem občanského svítání nebo jiný podobný časový úsek mezi západem a východem slunce, který může stanovit příslušný úřad určený členským státem.

77.

„Prostředky pro noční vidění (NVG)“ se rozumí na hlavě upevněné, binokulární, jas zesilující zařízení, které zlepšuje možnost udržet vizuální vnější reference na povrchu v noci.

78.

„Systémem snímaní nočního vidění (NVIS)“ se rozumí začlenění všech prvků požadovaných pro úspěšné a bezpečné použití prostředků NVG během provozu vrtulníku. Součástí systému musí být alespoň: prostředky NVG, osvětlení systému NVIS, součásti vrtulníku, výcvik a zachování letové způsobilosti.

79.

„Prostředím jiným než nehostinným“ se rozumí prostředí, ve kterém:

a)

může být provedeno bezpečné vynucené přistání;

b)

osoby na palubě vrtulníku mohou být chráněny před živly a

c)

je zajištěna odezva/schopnost pátrání a záchrany v souladu s předpokládaným vystavením (vlivu prostředí).

Za prostředí jiné než nehostinné musí být v každém případě považovány části hustě osídlené oblasti s přiměřenými plochami pro vynucené přistání.

80.

„Nepřesným přístrojovým přiblížením (NPA)“ se rozumí přiblížení podle přístrojů při minimální výšce pro klesání (MDH), nebo letí-li se technikou CDFA, při výšce rozhodnutí (DH) nejméně 250 ft a s dráhovou dohledností/převedenou meteorologickou dohledností (RVR/CMV) nejméně 750 m pro letouny a 600 m pro vrtulníky.

81.

„Členem posádky NVIS“ se rozumí člen technické posádky určené pro let NVIS.

82.

„Letem NVIS“ se rozumí let za meteorologických podmínek pro let za viditelnosti (VMC) v noci s letovou posádkou používající prostředky NVG ve vrtulníku, prováděný podle oprávnění NVIS.

83.

„Provozem v pobřežních vodách“ se rozumí provoz, jehož značná část letů je prováděna nad oblastmi moře z míst a na místa v pobřežních vodách.

84.

„Provozním místem“ se rozumí místo jiné než letiště vybrané provozovatelem nebo velícím pilotem nebo velitelem letadla pro přistání, vzlet nebo manipulaci s vnějším nákladem.

85.

„Provozem v 1. třídě výkonnosti“ se rozumí provoz, kdy je v případě poruchy kritického motoru vrtulník schopen přistát v mezích použitelné délky přerušeného vzletu nebo bezpečně pokračovat v letu do vhodného prostoru přistání v závislosti na tom, kdy k poruše dojde.

86.

„Provozem ve 2. třídě výkonnosti“ se rozumí provoz, kdy je v případě poruchy kritického motoru k dispozici výkonnost umožňující vrtulníku pokračovat bezpečně v letu, vyjma situace, kdy k poruše dojde v rané fázi manévru vzletu nebo v pozdní fázi přistávacího manévru a kdy si mohou takové případy vyžádat vynucené přistání.

87.

„Provozem ve 3. třídě výkonnosti“ se rozumí provoz, kdy porucha motoru kdykoliv za letu u vícemotorových vrtulníků může vyžadovat a u jednomotorových vrtulníků vyžaduje vynucené přistání.

88.

„Provozním řízením“ se rozumí odpovědnost za zahájení, pokračování, ukončení nebo odklonění letu v zájmu bezpečnosti.

89.

„Provozem za provozních podmínek jiných než standardní II. kategorie (OTS CAT II)“ se rozumí přesné přístrojové přiblížení s přistáním pomocí ILS nebo MLS, kde nejsou dostupné některé nebo žádné prvky světelné soustavy přesného přístrojového přiblížení II. kategorie a kde je:

a)

výška rozhodnutí (DH) nižší než 200 ft, ale nejméně 100 ft a

b)

dráhová dohlednost (RVR) nejméně 350 m.

90.

„Letouny třídy výkonnosti A“ se rozumějí vícemotorové letouny poháněné turbovrtulovými motory s MOPSC větší než 9 nebo s maximální vzletovou hmotností větší než 5 700 kg a dále všechny vícemotorové proudové letouny.

91.

„Letouny třídy výkonnosti B“ se rozumějí letouny poháněné vrtulovými motory s MOPSC nižší než 9 a s maximální vzletovou hmotností menší než 5 700 kg.

92.

„Letouny třídy výkonnosti C“ se rozumějí letouny poháněné pístovými motory s MOPSC větší než 9 nebo s maximální vzletovou hmotností větší než 5 700 kg.

93.

„Velícím pilotem,“ se rozumí pilot určený k velení a pověřený provedením bezpečného letu. Pro účely provozu v obchodní letecké dopravě se „velící pilot“ označuje pojmem „velitel letadla“.

94.

„Hlavním místem obchodní činnosti“ se rozumí ústředí nebo sídlo organizace, ve kterém tato organizace vykonává hlavní finanční funkce a provozní řízení činností uvedených v tomto nařízení.

95.

„Stanovením priorit při provádění prohlídek na odbavovací ploše“ se rozumí každoroční vyhrazení přiměřené části z celkového počtu prohlídek na odbavovací ploše prováděných příslušným úřadem nebo jeho jménem v souladu s částí ARO.

96.

„Místem veřejného zájmu (PIS)“ se rozumí místo používané výhradně pro provoz ve veřejném zájmu.

97.

„Prohlídkou na odbavovací ploše“ se rozumí prohlídka letadla, kontrola kvalifikací členů letové posádky a palubních průvodčích a kontrola letové dokumentace za účelem ověření souladu s platnými požadavky.

98.

„Lhůtou opravy“ se rozumí časové omezení provozu s nepracujícím vybavením.

99.

„Použitelnou délkou přerušeného vzletu (RTODAH)“ se rozumí délka plochy konečného přiblížení a vzletu, která je vyhlášena za použitelnou pro vrtulníky provozované v 1. třídě výkonnosti, aby mohly ukončit přerušený vzlet.

100.

„Požadovanou délkou přerušeného vzletu (RTODRH)“ se rozumí požadovaná vodorovná vzdálenost od zahájení vzletu do bodu, kde vrtulník zcela zastaví po poruše motoru a přerušení vzletu v bodě rozhodnutí o vzletu.

101.

„Dráhovou dohledností (RVR)“ se rozumí vzdálenost, na kterou může pilot letadla nacházejícího se na ose přistávací dráhy vidět denní dráhové značení nebo návěstidla ohraničující přistávací dráhu nebo vyznačující její osu.

102.

„Bezpečným vynuceným přistáním“ se rozumí nevyhnutelné přistání nebo nouzové přistání na vodu s přiměřenou pravděpodobností, že nedojde ke zranění osob na palubě ani na zemi.

103.

„Vodním letounem“ se rozumí letadlo s pevnými křídly, které je konstruováno pro vzlet a přistání na vodě. Do této kategorie patří i obojživelné letouny provozované jako vodní letouny.

104.

„Samostatnými dráhami“ se rozumí dráhy na tomtéž letišti, které představují samostatné přistávací plochy. Tyto dráhy se mohou překrývat nebo křižovat tak, aby zablokování jedné z drah nebránilo plánovanému druhu provozu na druhé dráze. Každá dráha má samostatný postup přiblížení založený na samostatném navigačním prostředku.

105.

„Zvláštním letem podle pravidel VFR“ se rozumí let podle pravidel VFR povolený řízením letového provozu v rámci řízeného okrsku v meteorologických podmínkách pod hranicí VMC.

106.

„Stabilizovaným přiblížením (SAp)“ se rozumí přiblížení vykonané kontrolovaným a vhodným způsobem s ohledem na konfiguraci, energii a kontrolu dráhy letu z předem stanoveného bodu nebo nadmořské výšky/výšky nad překážkou do bodu ve výšce 50 ft nad prahem dráhy nebo bodu, v němž je započat manévr podrovnání, je-li tento bod výše položený.

107.

„Náhradním letištěm pro vzlet“ se rozumí letiště, na kterém může letadlo přistát, je-li to nezbytné krátce po vzletu a není-li možné použít letiště vzletu.

108.

„Bodem rozhodnutí o vzletu (TDP)“ se rozumí bod použitý ke stanovení výkonů při vzletu, z nějž ještě lze při zjištění vysazení motoru vzlet přerušit nebo ve vzletu bezpečně pokračovat.

109.

„Použitelnou délkou vzletu (TODA)“ se v případě letounů rozumí použitelná délka rozjezdu zvětšená o použitelnou délku předpolí, je-li zřízeno.

110.

„Použitelnou délkou vzletu (TODAH)“ se v případě vrtulníků rozumí délka plochy konečného přiblížení a vzletu zvětšená o délku vrtulníkového předpolí, je-li zřízeno, která je vyhlášena a vhodná pro provedení vzletu vrtulníku.

111.

„Požadovanou délkou vzletu (TODRH)“ se v případě vrtulníků rozumí vodorovná vzdálenost požadovaná od zahájení vzletu do bodu, v němž je dosažena bezpečná rychlost vzletu (VTOSS), zvolená výška a kladný gradient stoupání, po poruše kritického motoru rozpoznané v TDP, pracují-li zbývající motory v mezích schválených provozních omezení.

112.

„Dráhou letu při vzletu“ se rozumí svislá i vodorovná dráha ze stanoveného bodu při vzletu do výšky 1 500 ft nad povrchem u letounů a do výšky 1 000 ft nad povrchem u vrtulníků s nepracujícím kritickým motorem.

113.

„Vzletovou hmotností“ se rozumí hmotnost zahrnující všechny věci a osoby na palubě v okamžiku zahájení vzletu u vrtulníků a rozjezdu u letounů.

114.

„Použitelnou délkou rozjezdu (TORA)“ se rozumí délka rozjezdové dráhy, která je státem, v němž se nachází letiště, vyhlášena za použitelnou a je vhodná pro rozjezd letounu při vzletu.

115.

„Členem technické posádky“ se rozumí jiný člen posádky v obchodní letecké dopravě HEMS, HHO nebo NVIS než člen letové posádky nebo palubní průvodčí. Je určený provozovatelem pro službu v letadle nebo na zemi za účelem asistence pilotovi během provozu HEMS, HHO nebo NVIS, kde pro jejich provoz může být požadováno specializované palubní vybavení.

116.

„Technickými instrukcemi (TI)“ se rozumí poslední platné vydání Technických instrukcí pro bezpečnou leteckou dopravu nebezpečného zboží, včetně doplňků a dodatků schválených a vydaných Mezinárodní organizací pro civilní letectví.

117.

„Provozním nákladem“ se rozumí celková hmotnost cestujících, zavazadel, nákladu a specializovaného vybavení na palubě, včetně jakékoli zátěže.

118.

„Letem bez využití NVIS“ se v případě provozu NVIS rozumí ta část letu podle pravidel VFR provedená v noci, kdy člen posádky nepoužívá prostředky NVG.

119.

„Podnikem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, zisková či nezisková, nebo úřední subjekt s vlastní právní subjektivitou či bez ní.

120.

„V1“ se rozumí maximální rychlost při vzletu, při níž musí pilot provést první zásah, aby zastavil letoun v mezích délky přerušeného vzletu. V1 se rovněž rozumí minimální rychlost při vzletu po selhání kritického motoru při VEF, při níž může pilot pokračovat ve vzletu a dosáhnout požadované výšky nad vzletovou plochou v mezích délky přerušeného vzletu.

121.

„VEF“ se rozumí rychlost, při které se předpokládá selhání kritického motoru během vzletu.

122.

„Vizuálním přiblížením“ se rozumí přiblížení, při němž se část nebo celý postup přiblížení podle přístrojů nedokončí a přiblížení se provede s vizuální orientací podle terénu.

123.

„Dohodou o nájmu/pronájmu s posádkou“ se rozumí dohoda mezi leteckými dopravci, podle níž je letadlo provozováno na základě osvědčení leteckého provozovatele (AOC) pronajímatele.

124.

„Mokrou dráhou“ se rozumí dráha, jejíž povrch je pokryt vodou nebo jejím ekvivalentem méně, než je uvedeno v definici „znečištěné dráhy“, nebo je-li na jejím povrchu dostatek vlhkosti, aby se zrcadlil, ale bez významnějších ploch stojící vody.


PŘÍLOHA II

POŽADAVKY NA ÚŘADY V OBLASTI LETOVÉHO PROVOZU

[ČÁST ARO]

ARO.GEN.005   Oblast působnosti

V této příloze jsou stanoveny požadavky na systém správy a řízení, které mají agentura a členské státy splňovat v rámci uplatňování a prosazování nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel v oblasti civilního letového provozu.

HLAVA GEN

OBECNÉ POŽADAVKY

ODDÍL I

Obecná ustanovení

ARO.GEN.115   Dokumentace dozoru

Příslušný úřad poskytne příslušnému personálu veškeré legislativní akty, standardy, pravidla, technické publikace a související dokumenty, které potřebuje k výkonu svých úkolů a plnění povinností.

ARO.GEN.120   Způsoby průkazu

a)

Agentura stanoví přijatelné způsoby průkazu (AMC), které lze využívat k prokazování souladu s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly. Je-li souladu s AMC dosaženo, jsou tím splněny i odpovídající požadavky prováděcích pravidel.

b)

K prokazování shody s prováděcími pravidly lze používat i alternativní způsoby průkazu.

c)

Příslušný úřad zavede systém, jehož prostřednictvím je možné soustavně hodnotit, zda všechny alternativní způsoby průkazu používané tímto úřadem nebo organizacemi či osobami, nad nimiž tento úřad vykonává dozor, umožňují prokazovat soulad s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly.

d)

Hodnocení všech alternativních způsobů průkazu, které organizace navrhla v souladu s čl. ORO.GEN.120 písm. b), provádí příslušný úřad formou analýzy předložené dokumentace, a pokud to považuje za nutné, na základě kontroly v příslušné organizaci.

Shledá-li příslušný úřad, že navržené alternativní způsoby průkazu jsou v souladu s prováděcími pravidly, neprodleně:

1)

žadateli oznámí, že může začít tyto alternativní způsoby průkazu uplatňovat, a případně též odpovídajícím způsobem upraví oprávnění či osvědčení žadatele a

2)

sdělí agentuře jejich obsah a předá jí rovněž kopii veškeré příslušné dokumentace.

3)

informuje ostatní členské státy o alternativních způsobech průkazu, které byly přijaty.

e)

Používá-li alternativní způsoby průkazu za účelem prokazování souladu s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly samotný příslušný úřad:

1)

zpřístupní je všem organizacím a osobám, nad nimiž vykonává dozor, a

2)

neprodleně o tom informuje agenturu.

Příslušný úřad agentuře předloží úplný popis alternativních způsobů průkazu, včetně veškerých revizí postupů, které mohou být důležité, a zároveň i posudek prokazující dodržování prováděcích pravidel.

ARO.GEN.125   Informace poskytované agentuře

a)

Pokud nastanou závažné problémy při uplatňování nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel, příslušný úřad o tom agenturu neprodleně vyrozumí.

b)

Příslušný úřad agentuře poskytne informace významné z hlediska bezpečnosti, které získal z obdržených hlášení událostí.

ARO.GEN.135   Okamžitá reakce na problém související s bezpečností

a)

Aniž jsou dotčena ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES (1), zavede příslušný úřad systém umožňující řádným způsobem shromažďovat, analyzovat a šířit informace týkající se bezpečnosti.

b)

Agentura zavede systém, jehož prostřednictvím je možné řádně analyzovat veškeré příslušné informace týkající se bezpečnosti, které obdrží, a neprodleně členským státům a Komisi poskytne veškeré informace, včetně doporučení a nápravných opatření, která je nutno přijmout a která jsou nezbytná k tomu, aby členské státy a Komise mohly včas reagovat na problém související s bezpečností týkající se výrobků, letadlových částí, zařízení, osob nebo organizací, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcí pravidla.

c)

Poté, co příslušný úřad obdrží informace uvedené v písmenu a) a b), přijme odpovídající opatření pro řešení daného problému souvisejícího s bezpečností.

d)

O opatřeních přijatých podle písmena c) neprodleně informuje všechny osoby a organizace, které se podle nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel musí těmito opatřeními řídit. Příslušný úřad tato opatření oznámí rovněž agentuře a v případě, že se na jejich realizaci musí podílet více členských států, oznámí je i ostatním dotčeným členským státům.

ODDÍL II

Řízení

ARO.GEN.200   Systém řízení

a)

Příslušný úřad zavede a spravuje systém řízení, který zahrnuje alespoň tyto prvky:

1)

zdokumentované politiky a postupy popisující jeho organizaci, způsoby a metody dosahování souladu s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly. Tyto postupy jsou průběžně aktualizovány a slouží v rámci dotčeného příslušného úřadu jako základní pracovní dokumenty pro všechny související úkoly;

2)

dostatečné množství personálu k výkonu jeho úkolů a k plnění jeho povinností. Tento personál má kvalifikaci k vykonávání zadaných úkolů a má nezbytné znalosti, zkušenosti a vstupní a opakovací výcvik, takže je zajištěna jeho trvalá odborná způsobilost. Rovněž je vytvořen systém plánování personálních zdrojů v zájmu zajištění řádného plnění všech úkolů;

3)

odpovídající provozní a kancelářské prostory umožňující vykonávání zadaných úkolů;

4)

funkci sledování souladu systému řízení s příslušnými požadavky a vhodnosti postupů, včetně zavedení procesu vnitřního auditu a procesu řízení bezpečnostního rizika. Sledování souladu zahrnuje systém zpětné vazby mezi nálezy auditu a vedením příslušného úřadu umožňující zajistit případné provedení nápravných opatření a

5)

osobu nebo skupinu osob, které jsou v konečném důsledku odpovědné vedení příslušného úřadu za funkci sledování souladu.

b)

Příslušný úřad určí pro každou oblast činnosti, včetně systému řízení, jednu nebo více osob, které ponesou hlavní odpovědnost za řízení příslušného úkolu či úkolů.

c)

Příslušný úřad zavede postupy umožňující vzájemnou výměnu veškerých nezbytných informací a pomoci s jinými dotčenými příslušnými úřady, týkající se i veškerých nálezů a následných opatření přijatých v rámci vykonávání dozoru nad osobami a organizacemi, které sice působí na území daného členského státu, ale osvědčení získaly u příslušného úřadu jiného členského státu nebo agentury.

d)

Kopie postupů týkajících se systému řízení a jejich změn je dána k dispozici agentuře za účelem standardizace.

ARO.GEN.205   Zadávání úkolů oprávněným subjektům

a)

Úkoly související se získáním prvního osvědčení nebo s vykonáváním průběžného dozoru nad osobami či organizacemi, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcí pravidla, zadávají členské státy pouze oprávněným subjektům. Při zadávání úkolů zajistí příslušný úřad, aby měl:

1)

zavedený systém umožňující počáteční a průběžné posouzení toho, že oprávněný subjekt dodržuje přílohu V nařízení (ES) č. 216/2008.

Tento systém a výsledky posouzení se dokumentují;

2)

s oprávněným subjektem uzavřenu zdokumentovanou dohodu, schválenou oběma stranami na patřičné úrovni řízení, ve které jsou jasně vymezeny:

i)

úkoly, jež mají být vykonány,

ii)

požadovaná prohlášení, zprávy a záznamy,

iii)

technické podmínky, které musí být při výkonu těchto úkolů splněny

iv)

související míra odpovědnosti a

v)

ochrana údajů získaných v souvislosti s prováděním těchto úkolů.

b)

Příslušný úřad zajistí, aby proces vnitřního auditu a proces řízení bezpečnostního rizika požadovaný podle čl. ARO.GEN 200 písm. a) bodu 4 zahrnovaly veškeré úkoly v oblasti osvědčování či průběžného dozoru prováděné jeho jménem.

ARO.GEN.210   Změny systému řízení

a)

Příslušný úřad má zavedený systém umožňující zjišťování změn, které ovlivňují jeho schopnost provádět své úkoly a plnit své povinnosti stanovené v nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidlech. Tento systém umožňuje příslušnému úřadu přijímat náležitá opatření k zajištění toho, aby jeho systém řízení byl trvale vyhovující a efektivní.

b)

Příslušný úřad aktualizuje svůj systém řízení tak, aby byl včas přizpůsobován veškerým změnám nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel, a tím bylo zajištěno jejich efektivní uplatňování.

c)

Příslušný úřad oznámí agentuře změny, které ovlivňují jeho schopnost provádět své úkoly a plnit své povinnosti stanovené v nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidlech.

ARO.GEN.220   Vedení záznamů

a)

Příslušný úřad zavede systém vedení záznamů s patřičnými možnostmi ukládání, zpřístupnění a spolehlivého zpětného sledování:

1)

zdokumentovaných politik a postupů systému řízení;

2)

výcviku personálu, jeho kvalifikace a oprávnění, která mu byla udělena;

3)

zadaných úkolů, které musí zahrnovat náležitosti požadované článkem ARO.GEN.205, a podrobné údaje o zadaných úkolech;

4)

procesů osvědčování a průběžného dozoru nad organizacemi, kterým bylo uděleno osvědčení;

5)

podrobných údajů o výcvikových kurzech organizací, jimž bylo uděleno osvědčení, popřípadě záznamů souvisejících se zařízeními FSTD použitými při tomto výcviku;

6)

dozoru nad osobami a organizacemi, které vykonávají činnost na území dotčeného členského státu, avšak dozor nad nimi vykonává nebo jim osvědčení vydal příslušný úřad jiného členského státu nebo agentura na základě dohody uzavřené mezi těmito úřady;

7)

hodnocení alternativních způsobů průkazu navržených organizacemi, na něž se vztahuje povinnost mít osvědčení, a oznámení těchto způsobů agentuře a posouzení alternativních způsobů průkazu používaných samotným příslušným úřadem;

8)

nálezů, nápravných opatření a data uzavření těchto opatření;

9)

přijatých donucovacích opatření;

10)

informací týkajících se bezpečnosti a návazných opatření a

11)

uplatňování ustanovení o pružnosti v souladu s článkem 14 nařízení (ES) č. 216/2008.

b)

Příslušný úřad uchovává seznam všech osvědčení organizací, které vydal.

c)

Všechny záznamy jsou uchovávány nejméně po dobu stanovenou v tomto nařízení. Není-li tato doba uvedena, uchovávají se záznamy nejméně po dobu pěti let v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se ochrany údajů.

ODDÍL III

Dozor, osvědčování a prosazování

ARO.GEN.300   Dozor

a)

Příslušný úřad ověřuje:

1)

soulad s požadavky vztahujícími se na organizace před tím, než vydá organizaci osvědčení, popřípadě oprávnění;

2)

průběžný soulad s požadavky vztahujícími se na organizace, kterým vydal osvědčení;

3)

uplatňování příslušných opatření souvisejících s bezpečností z pověření příslušného úřadu v souladu s čl. ARO.GEN.135 písm. c) a d).

b)

V rámci tohoto ověřování:

1)

se vychází z dokumentace vypracované s konkrétním záměrem poskytnout personálu, který odpovídá za bezpečnostní dozor, pokyny pro výkon jeho funkcí;

2)

jsou dotčené osoby a organizace seznámeny s výsledky bezpečnostního dozoru;

3)

je vše založeno na auditech a kontrolách, včetně prohlídek na odbavovací ploše a neohlášených kontrol, a

4)

si příslušný úřad opatřuje doklady pro případ, že bude nutno přijmout další opatření, včetně opatření stanovených v článcích ARO.GEN.350 a ARO.GEN.355.

c)

V rozsahu dozoru definovaného v písmenech a) a b) jsou zohledněny výsledky předchozí dozorové činnosti a priority související s bezpečností.

d)

Aniž jsou dotčeny pravomoci členských států a jejich povinnosti, které stanoví hlava ARO.RAMP, rozsah dozoru nad činnostmi, které na území daného členského státu vykonávají osoby nebo organizace usazené či sídlící v jiném členském státě, se určí na základě priorit souvisejících s bezpečností a předchozí dozorové činnosti.

e)

Týká-li se činnost určité osoby nebo organizace více než jednoho členského státu nebo agentury, může příslušný úřad, který podle písmene a) odpovídá za dozor, svěřit úkoly spojené s dozorem příslušnému úřadu či úřadům členského státu či států, ve kterých je tato činnost provozována, nebo agentuře. Veškeré osoby nebo organizace, na něž se tato dohoda vztahuje, jsou informovány o její existenci a o její oblasti působnosti.

f)

Příslušný úřad shromažďuje a zpracovává veškeré informace, které považuje za prospěšné pro účely dozoru, včetně prohlídek na odbavovací ploše a neohlášených kontrol.

ARO.GEN.305   Program dozoru

a)

Příslušný úřad vypracuje a provádí program dozoru zahrnující dozorové činnosti požadované v článku ARO.GEN.300 a v hlavě ARO.RAMP.

b)

V případě organizací, kterým příslušný úřad udělil osvědčení, je program dozoru vytvořen tak, aby zohledňoval specifickou povahu dotčené organizace, celý rozsah jejích činností a výsledky předchozích činností v rámci osvědčování nebo dozoru podle hlav ARO.GEN a ARO.RAMP, a vychází z posouzení souvisejících rizik. V rámci každého plánovaného cyklu dozoru program zahrnuje:

1)

audity a kontroly, popřípadě prohlídky na odbavovací ploše a neohlášené kontroly a

2)

schůzky odpovědných vedoucích pracovníků a příslušného úřadu s cílem zajistit, aby obě strany byly průběžně informovány o závažných problémech.

c)

V případě organizací, kterým příslušný úřad vydal osvědčení, nesmí být plánovaný cyklus dozoru delší než 24 měsíců.

Je-li prokázáno, že bezpečnostní výkonnost organizace se snížila, může se plánovaný cyklus dozoru zkrátit.

Plánovaný cyklus dozoru se může prodloužit nejvýše na dobu 36 měsíců, pokud příslušný úřad dojde k závěru, že během předchozích 24 měsíců:

1)

organizace prokázala schopnost účinným způsobem zjišťovat případy ohrožení bezpečnosti letectví a související rizika;

2)

organizace trvale podle článku ORO.GEN.130 prokazuje, že veškeré změny zvládá;

3)

nebyly hlášeny žádné nálezy úrovně 1 a

4)

všechna nápravná opatření byla provedena ve lhůtě, kterou příslušný úřad přijal či prodloužil v souladu s čl. ARO.GEN.350 písm. d) bodem 2.

Pokud organizace splňuje výše uvedené podmínky a má navíc zavedený a příslušným úřadem schválený účinný systém průběžných hlášení příslušnému úřadu o bezpečnostní výkonnosti a souladu s právními předpisy, lze plánovaný cyklus dozoru dále prodloužit nejvýše na dobu 48 měsíců.

d)

V případě osob, které jsou držiteli průkazu způsobilosti, osvědčení nebo kvalifikace, které jim vydal příslušný úřad, zahrnuje program dozoru kontroly, popřípadě i kontroly neohlášené.

e)

Program dozoru zahrnuje vedení záznamů o datech, na něž jsou naplánovány audity, kontroly a schůzky, a o datech, kdy tyto audity, kontroly a schůzky proběhly.

ARO.GEN.310   Postup při udělování prvního osvědčení – organizace

a)

Po obdržení žádosti organizace o vydání prvního osvědčení příslušný úřad ověří, zda tato organizace splňuje příslušné požadavky. Při tomto ověřování lze zohlednit prohlášení podle čl. ORO.AOC.100 písm. b).

b)

Dojde-li příslušný úřad k závěru, že organizace příslušné požadavky splňuje, vydá osvědčení v souladu s dodatky I až II. Osvědčení se vydávají na neomezenou dobu. Práva a rozsah činností, k jejichž vykonávání je tato organizace oprávněna, jsou upřesněna v podmínkách oprávnění, které jsou připojeny k osvědčení.

c)

S cílem umožnit organizaci provádět změny bez předchozího schválení příslušným úřadem v souladu s článkem ORO.GEN.130 schválí příslušný úřad postup navržený organizací, ve kterém je rozsah těchto změn vymezen a popsán způsob jejich řízení a oznamování.

ARO.GEN.330   Změny – organizace

a)

Po obdržení žádosti organizace o provedení změny, která vyžaduje předchozí schválení, ověří příslušný úřad před vydáním oprávnění, zda tato organizace splňuje příslušné požadavky.

Pokud příslušný úřad nevydá rozhodnutí o pozastavení platnosti osvědčení této organizace, stanoví podmínky, za jakých tato organizace může po dobu provádění změny provozovat svou činnost.

Dojde-li příslušný úřad k závěru, že tato organizace splňuje příslušné požadavky, změnu schválí.

b)

Pokud organizace provádí změny vyžadující předchozí schválení příslušného úřadu a toto schválení příslušného úřadu podle písmena a) nezíská, příslušný úřad pozastaví, omezí či zruší platnost osvědčení této organizace, aniž je dotčena možnost použití dalších donucovacích opatření.

c)

V případě změn, které předchozí schválení nevyžadují, posoudí příslušný úřad informace předložené v rámci oznámení, které mu dotčená organizace zaslala v souladu s článkem ORO.GEN.130, a ověří, zda tato organizace splňuje příslušné požadavky. Pokud některý z těchto požadavků není splněn, příslušný úřad:

1)

oznámí organizaci, že daný požadavek nesplňuje, a požádá ji o provedení dalších změn;

2)

v případě nálezů úrovně 1 nebo úrovně 2 postupuje v souladu s článkem ARO.GEN.350.

ARO.GEN.350   Nálezy a nápravná opatření – organizace

a)

Příslušný úřad vykonávající dozor v souladu s čl. ARA.GEN.300 písm. a) má k dispozici systém pro analýzu nálezů z hlediska jejich bezpečnostního významu.

b)

K vydání nálezu úrovně 1 přistoupí příslušný úřad poté, co zjistí významný případ nedodržení příslušných požadavků nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel, postupů a příruček organizace nebo podmínek oprávnění či osvědčení, jež snižuje bezpečnost nebo závažným způsobem ohrožuje bezpečnost letu.

Nález úrovně 1 zahrnuje případy, kdy:

1)

organizace neumožnila příslušnému úřadu během běžných provozních hodin a po dvou písemných žádostech přístup do svých provozních prostor podle článku ORO.GEN.140;

2)

organizace dosáhla platnosti svého osvědčení nebo jeho prodloužení paděláním podpůrných dokladů;

3)

organizace postupovala prokazatelně neoprávněným způsobem nebo své osvědčení používala podvodným způsobem a

4)

v čele organizace nestojí odpovědný vedoucí.

c)

K vydání nálezu úrovně 2 přistoupí příslušný úřad poté, co zjistí případ nedodržení příslušných požadavků nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel, postupů a příruček organizace nebo podmínek oprávnění nebo osvědčení, jež by mohlo snížit bezpečnost nebo ohrozit bezpečnost letu.

d)

Dojde-li ke zjištění nálezu při výkonu dozoru nebo jiným způsobem, příslušný úřad tento nález písemně sdělí organizaci a uloží jí provedení nápravných opatření, která povedou k odstranění zjištěných nesrovnalostí, aniž jsou dotčena další opatření požadovaná v nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidlech. V případě potřeby informuje příslušný úřad stát, v němž je dotčené letadlo zapsáno do rejstříku.

1)

V případě nálezů úrovně 1 přijme příslušný úřad neprodleně odpovídající opatření vedoucí k zákazu či omezení činnosti a v případě potřeby přijme opatření, kterým zruší platnost osvědčení či konkrétního oprávnění nebo tuto platnost úplně nebo částečně omezí či pozastaví v závislosti na míře závažnosti nálezu úrovně 1, dokud organizace úspěšně neprovede nápravné opatření.

2)

V případě nálezu úrovně 2 příslušný úřad:

i)

poskytne organizaci lhůtu k provedení nápravných opatření odpovídající povaze nálezu, přičemž první lhůta nesmí být delší než tři měsíce. Po uplynutí této lhůty a se zřetelem k povaze nálezu může příslušný úřad na základě uspokojivého a jím schváleného plánu nápravných opatření tuto tříměsíční lhůtu prodloužit, a

ii)

posoudí organizací navržená nápravná opatření a plán jejich provádění, a dojde-li při tomto posouzení k závěru, že postačují k odstranění nesouladu, schválí je.

3)

Pokud organizace nepředloží přijatelný plán nápravných opatření nebo tato nápravná opatření neprovede ve lhůtě schválené nebo prodloužené příslušným úřadem, zvýší příslušný úřad úroveň nálezu na úroveň 1 a přijme opatření, která jsou uvedena v písm. d) bodě 1.

4)

Příslušný úřad vede záznamy o všech nálezech, k nimž dospěl nebo které mu byly sděleny, popřípadě o jím uplatněných donucovacích opatřeních a rovněž i o všech nápravných opatřeních přijatých v souvislosti s těmito nálezy a o datech, k nimž byla tato opatření ukončena.

e)

Pokud úřad některého členského státu postupující podle čl. ARO.GEN.300 písm. d) zjistí jakýkoliv případ nedodržení příslušných požadavků nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel ze strany organizace, jíž vydal osvědčení příslušný úřad jiného členského státu nebo agentura, informuje o tom tento příslušný úřad a uvede, o jakou úroveň nálezu se jedná, aniž jsou tím dotčena další donucovací opatření.

ARO.GEN.355   Nálezy a donucovací opatření – osoby

a)

Pokud příslušný úřad odpovědný za dozor podle čl. ARO.GEN.300 písm. a) objeví při výkonu dozoru nebo jiným způsobem důkaz o tom, že osoba, která je držitelem průkazu způsobilosti, osvědčení, kvalifikace nebo atestace vydané v souladu s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly nesplňuje příslušné požadavky, jedná v souladu s čl. ARA.GEN.355 písm. a) až d) přílohy VI (část ARA) nařízení Komise (EU) č. 290/2012 (2).

b)

Pokud se při výkonu dozoru nebo jiným způsobem prokáže, že osoba, na kterou se vztahují požadavky stanovené v nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidlech a která není držitelem průkazu způsobilosti, osvědčení, kvalifikace ani atestace vydané v souladu s uvedeným nařízením a jeho prováděcími pravidly, nesplňuje příslušné požadavky, přijme příslušný úřad, který tento nesoulad zjistil, veškerá donucovací opatření nezbytná k tomu, aby trvání uvedeného nesouladu zabránil.

HLAVA OPS

LETOVÝ PROVOZ

ODDÍL I

Osvědčování provozovatelů v obchodní letecké dopravě

ARO.OPS.100   Vydávání osvědčení leteckého provozovatele

a)

Příslušný úřad vydá osvědčení leteckého provozovatele (AOC), jestliže dojde k závěru, že provozovatel prokázal soulad s náležitostmi požadovanými v článku ORO.AOC.100.

b)

Osvědčení musí obsahovat související provozní specifikace.

ARO.OPS.105   Ujednání o společném označování linek

Při zvažování bezpečnosti dohody o společném označování linek zahrnující provozovatele ze třetí země musí příslušný úřad:

1)

dojít po ověření provedeném provozovatelem podle článku ORO.AOC.115 k závěru, že provozovatel ze třetí země vyhovuje standardům ICAO;

2)

v případě potřeby navázat kontakt s příslušným úřadem státu provozovatele ze třetí země.

ARO.OPS.110   Dohody o nájmu/pronájmu

a)

Příslušný úřad schválí dohodu o nájmu/pronájmu, jestliže dojde k závěru, že provozovatel, který získal osvědčení v souladu s přílohou III (část ORO), splňuje:

1)

ustanovení čl. ORO.AOC.110 písm. d), pokud jde o nájem letadla třetí země bez posádky;

2)

ustanovení čl. ORO.AOC.110 písm. c), pokud jde o nájem letadla s posádkou od provozovatele ze třetí země;

3)

ustanovení čl. ORO.AOC.110 písm. e), pokud jde o pronájem letadla bez posádky jakémukoliv provozovateli;

4)

příslušné požadavky týkající se zachování letové způsobilosti a letového provozu, pokud jde o nájem letadla zapsaného do rejstříku v EU bez posádky a nájem letadla s posádkou od provozovatele EU.

b)

Schválení dohody o nájmu letadla s posádkou je pozastaveno nebo zrušeno pokaždé, kdy:

1)

je pozastaveno nebo zrušeno AOC pronajímatele nebo nájemce;

2)

pronajímatel podléhá zákazu provozování letecké dopravy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (3).

c)

Schválení dohody o nájmu letadla bez posádky je pozastaveno nebo zrušeno pokaždé, kdy je pozastaveno nebo zrušeno osvědčení letové způsobilosti letadla.

d)

Jestliže je příslušný úřad požádán o předchozí schválení dohody o pronájmu letadla bez posádky v souladu s čl. ORO.AOC.110 písm. d), zajistí:

1)

řádnou koordinaci s příslušným úřadem odpovědným za průběžný dozor nad letadlem v souladu s nařízením Komise (ES) č. 2042/2003 (4) nebo za provoz letadla, pokud se nejedná o stejný úřad;

2)

aby příslušné letadlo bylo včas vymazáno z AOC provozovatele.

ODDÍL II

Schválení/oprávnění

ARO.OPS.200   Postup vydávání zvláštního oprávnění

a)

Pokud příslušný úřad obdrží žádost o vydání zvláštního oprávnění nebo o jeho změny, posoudí žádost v souladu s příslušnými požadavky přílohy V (část SPA) a v případě potřeby provede odpovídající kontrolu provozovatele.

b)

Dojde-li příslušný úřad k závěru, že provozovatel splnění příslušných požadavků prokázal, oprávnění vydá nebo změní. Oprávnění se uvede v provozních specifikacích, jak je stanoveno v dodatku II.

ARO.OPS.205   Schválení seznamu minimálního vybavení

a)

Pokud příslušný úřad obdrží od provozovatele žádost o první schválení seznamu minimálního vybavení (MEL) nebo o jeho změnu, posoudí před vydáním oprávnění každou dotčenou položku s cílem ověřit její soulad s příslušnými požadavky.

b)

Příslušný úřad schválí postup provozovatele pro prodloužení lhůty oprav B, C a D, pokud provozovatel prokáže a příslušný úřad ověří splnění podmínek stanovených v čl. ORO.MLR.105 písm. f).

c)

Příslušný úřad případ od případu schválí provoz letadla mimo omezení MEL, ale v rámci omezení základního seznamu minimálního vybavení (MMEL), pokud provozovatel prokáže a příslušný úřad ověří splnění podmínek stanovených v článku ORO.MLR.105.

ARO.OPS.210   Vymezení místního prostoru

Příslušný úřad může vymezit místní prostor pro účely výcviku letové posádky a kontroly požadavků.

ARO.OPS.215   Oprávnění k provozu vrtulníků nad nehostinným prostředím mimo hustě osídlený prostor

a)

Členský stát stanoví oblasti, kde může být provoz vrtulníku prováděn bez zajištění možnosti bezpečného vynuceného přistání podle článku CAT.POL.H.420.

b)

Před vydáním oprávnění podle článku CAT.POL.H.420 zváží příslušný úřad důvody provozovatele, jež brání v použití příslušných kritérií výkonnosti.

ARO.OPS.220   Oprávnění k provozu vrtulníků na místo nebo z místa veřejného zájmu

Oprávnění uvedené v článku CAT.POL.H.225 obsahuje seznam míst veřejného zájmu uvedených provozovatelem, na něž se oprávnění vztahuje.

ARO.OPS.225   Oprávnění k provozu na osamocené letiště

Oprávnění uvedené v článku CAT.OP.MPA.106 obsahuje seznam letišť uvedených provozovatelem, na něž se oprávnění vztahuje.

HLAVA RAMP

PROHLÍDKY NA ODBAVOVACÍ PLOŠE U LETADEL PROVOZOVATELŮ POD REGULAČNÍM DOZOREM JINÉHO STÁTU

ARO.RAMP.005   Oblast působnosti

V této hlavě jsou stanoveny požadavky, kterými se řídí příslušný úřad nebo agentura při plnění úkolů nebo povinností týkajících se výkonu prohlídek na odbavovací ploše letadel používaných provozovateli ze třetích zemí nebo provozovateli pod regulačním dozorem jiného členského státu, když přistanou na letištích nacházejících se na území, na než se vztahují ustanovení Smlouvy.

ARO.RAMP.100   Obecná ustanovení

a)

Letadlo i posádka se kontrolují z hlediska plnění příslušných požadavků.

b)

Kromě provádění prohlídek na odbavovací ploše na základě programu dozoru v souladu s článkem ARO.GEN.305 může příslušný úřad provádět prohlídky na odbavovací ploše u letadel, u nichž vznikne podezření, že nejsou v souladu s příslušnými požadavky.

c)

V rámci vývoje programu dozoru vytvořeného v souladu s článkem ARO.GEN.305 vypracuje příslušný úřad roční program prohlídek letadel na odbavovací ploše. Tento program:

1)

je založen na metodologii výpočtu, která zohledňuje historické údaje o počtu a povaze provozovatelů a počtu jejich přistání na vlastních letištích, jakož i bezpečnostní riziko a

2)

umožňuje příslušnému úřadu upřednostnit prohlídky letadel na základě seznamu podle čl. ARO.RAMP.105 písm. a).

d)

Považuje-li to agentura za nutné, provede ve spolupráci s členskými státy, na jejichž území prohlídka probíhá, prohlídku na odbavovací ploše u letadla s cílem ověřit soulad s příslušnými požadavky za účelem:

1)

výkonu úkolů v rámci osvědčování, které agentuře ukládá nařízení (ES) č. 216/2008;

2)

standardizačních kontrol členského státu nebo

3)

kontrol organizace s cílem ověřit soulad s příslušnými požadavky v potenciálně nebezpečných situacích.

ARO.RAMP.105   Kritéria pro stanovení priorit

a)

Pro účely stanovení priorit při provádění prohlídek na odbavovací ploše agentura poskytne příslušným úřadům seznam provozovatelů nebo letadel, u nichž bylo zjištěno možné riziko.

b)

Tento seznam zahrnuje:

1)

provozovatele letadel určené na základě analýzy dostupných údajů v souladu s čl. ARO.RAMP.150 písm. b) bodem 4;

2)

provozovatele nebo letadla, o nichž agenturu informovala Evropská komise, určené na základě:

i)

stanoviska vyjádřeného Výborem pro leteckou bezpečnost v souvislosti s uplatňováním nařízení (ES) č. 2111/2005, že je nezbytné další ověření účinného souladu s příslušnými standardy bezpečnosti prostřednictvím systematických prohlídek na odbavovací ploše, nebo

ii)

informací, které získala Evropská komise od členského státu na základě čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 2111/2005;

3)

letadla provozovaná ve směru na území, na něž se vztahují ustanovení Smlouvy, provozovateli zařazenými do přílohy B seznamu provozovatelů, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy podle nařízení (ES) č. 2111/2005;

4)

letadla provozovaná provozovateli, kteří získali osvědčení ve státě vykonávajícím regulační dozor nad provozovateli zařazenými na seznam podle bodu 3;

5)

letadla používaná provozovatelem ze třetí země, která jsou poprvé provozována ve směru na území, v rámci území nebo ve směru z území, na něž se vztahují ustanovení Smlouvy, a jejichž oprávnění vydané v souladu s článkem ART.GEN.205 je omezeno nebo obnoveno po pozastavení nebo zrušení.

c)

Tento seznam se vypracuje v souladu s postupy stanovenými agenturou, po kompletní aktualizaci na základě seznamu provozovatelů Společenství, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy podle nařízení (ES) č. 2111/2005, a to alespoň jednou za čtyři měsíce.

ARO.RAMP.110   Shromažďování informací

Příslušný úřad shromažďuje a zpracovává veškeré údaje, které považuje pro účely prohlídek na odbavovací ploše za užitečné.

ARO.RAMP.115   Kvalifikace inspektorů pro prohlídky na odbavovací ploše

a)

Příslušný úřad a agentura mají k dispozici kvalifikované inspektory pro prohlídky na odbavovací ploše.

b)

Inspektoři pro prohlídky na odbavovací ploše:

1)

musí mít nezbytné letecké vzdělání nebo praktické znalosti v oblastech, jichž se prohlídky týkají;

2)

musí úspěšně absolvovat:

i)

příslušný zvláštní teoretický i praktický výcvik v jedné nebo více z těchto oblastí prohlídek:

A)

pilotní prostor;

B)

bezpečnost v kabině;

C)

stav letadla;

D)

náklad;

ii)

odpovídající provozní výcvik pod vedením zkušeného inspektora pro prohlídky na odbavovací ploše jmenovaného příslušným úřadem nebo agenturou;

3)

musí udržovat platnost své kvalifikace prostřednictvím opakovacího výcviku a provedením minimálně dvanácti prohlídek v průběhu každých dvanácti měsíců.

c)

Výcvik uvedený v písm. b) bodě 2 podbodě i) provádí příslušný úřad nebo organizace pro výcvik schválená podle čl. ARO.RAMP.120 písm. a).

d)

Agentura vypracuje a udržuje osnovy výcviku a podporuje pořádání výcvikových kurzů a seminářů pro inspektory s cílem zlepšit porozumění této hlavě a její jednotné uplatňování.

e)

Agentura podporuje a koordinuje výměnné programy inspektorů, jejichž cílem je umožnit inspektorům získat praktické zkušenosti a přispět k harmonizaci postupů.

ARO.RAMP.120   Schvalování organizací pro výcvik

a)

Příslušný úřad schválí organizaci pro výcvik, která má hlavní místo obchodní činnosti na území příslušného členského státu, dojde-li k závěru, že tato organizace:

1)

jmenovala vedoucím výcviku osobu s odpovídajícími řídícími schopnostmi, která je schopna zajistit poskytování výcviku v souladu s příslušnými požadavky;

2)

má k dispozici výcviková zařízení a vybavení pro výuku vhodné pro typ poskytovaného výcviku;

3)

poskytuje výcvik v souladu s osnovami vypracovanými agenturou podle čl. ARO.RAMP.115 písm. d);

4)

má kvalifikované instruktory výcviku.

b)

Pokud o to příslušný úřad požádá, provede agentura ověření souladu a průběžného souladu s požadavky uvedenými v písmenu a).

c)

Organizace pro výcvik je schválena pro poskytování jednoho nebo více z těchto druhů výcviku:

1)

vstupního teoretického výcviku;

2)

vstupního praktického výcviku;

3)

opakovacího výcviku.

ARO.RAMP.125   Provádění prohlídek na odbavovací ploše

a)

Prohlídky na odbavovací ploše se provádějí standardizovaným způsobem za použití formuláře stanoveného buď v dodatku III, nebo v dodatku IV.

b)

Při provádění prohlídky na odbavovací ploše vyvine inspektor či inspektoři veškeré možné úsilí, aby zabránili nepřiměřenému zpoždění kontrolovaného letadla.

c)

Po dokončení prohlídky na odbavovací ploše je velící pilot nebo v jeho nepřítomnosti jiný člen letové posádky nebo zástupce provozovatele informován o výsledku prohlídky na odbavovací ploše prostřednictvím formuláře stanoveného v dodatku III.

ARO.RAMP.130   Kategorizace nálezů

U všech kontrolovaných položek jsou jako nález stanoveny tři možné kategorie nesouladu s příslušnými požadavky. Tyto nálezy jsou kategorizovány takto:

1)

nález kategorie 3 představuje zjištěný významný nesoulad s příslušnými požadavky nebo podmínkami osvědčení, který má velký dopad na bezpečnost;

2)

nález kategorie 2 představuje zjištěný nesoulad s příslušnými požadavky nebo podmínkami osvědčení, který má významný dopad na bezpečnost;

3)

nález kategorie 1 představuje zjištěný nesoulad s příslušnými požadavky nebo podmínkami osvědčení, který má malý dopad na bezpečnost.

ARO.RAMP.135   Návazná opatření ve vztahu k nálezům

a)

V případě nálezů kategorie 2 nebo 3 příslušný úřad, popřípadě agentura:

1)

informuje o nálezu písemně provozovatele, včetně žádosti o doložení provedených nápravných opatření, a

2)

informuje příslušný úřad státu provozovatele a případně státu, ve kterém je letadlo zapsáno do rejstříku a ve kterém byl vydán průkaz způsobilosti letové posádce. Pokud je to vhodné, požádá příslušný úřad nebo agentura o potvrzení přijetí uložených nápravných opatření provozovatele v souladu s články ARO.GEN.350 nebo ARO.GEN.355.

b)

V případě nálezu kategorie 3 přijme příslušný úřad kromě ustanovení písmene a) tato okamžitá opatření:

1)

omezení letového provozu letadla;

2)

požadavek na okamžitá nápravná opatření;

3)

vydání zákazu letu letadla v souladu s článkem ARO.RAMP.140 nebo

4)

vydání okamžitého zákazu provozování letecké dopravy podle článku 6 nařízení (ES) č. 2111/2005.

c)

Jestliže agentura oznámí nález kategorie 3, požádá příslušný úřad v místě, kde letadlo přistálo, aby přijal příslušná opatření v souladu s písmenem b).

ARO.RAMP.140   Zákaz letu letadla

a)

Existují-li v případě nálezu kategorie 3 náznaky úmyslu s letadlem vzlétnout, aniž by provozovatel nebo vlastník provedl příslušná nápravná opatření, nebo je-li možnost takového letu pravděpodobná, příslušný úřad:

1)

oznámí velícímu pilotovi/veliteli letadla nebo provozovateli, že letadlo nesmí zahájit let až do dalšího oznámení, a

2)

zakáže let příslušného letadla.

b)

Jestliže letadlo, které má zakázaný let, používá provozovatel ze třetí země, příslušný úřad státu, kde byl let letadla zakázán, bezodkladně informuje příslušný úřad státu provozovatele a případně státu, v němž je letadlo zapsáno do rejstříku, a agenturu.

c)

Příslušný úřad v koordinaci se státem provozovatele a se státem zápisu do rejstříku předepíše nutné podmínky, za nichž může být povolen vzlet letadla.

d)

Jestliže má porušení podmínek vliv na platnost osvědčení letové způsobilosti letadla, zruší příslušný úřad zákaz letu pouze tehdy, pokud provozovatel předloží důkaz, že:

1)

byl obnoven soulad s příslušnými podmínkami;

2)

získal povolení k letu v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1702/2003 (5) pro letadlo zapsané do rejstříku v členském státě;

3)

získal povolení k letu nebo odpovídající dokument státu zápisu do rejstříku nebo státu provozovatele letadla zapsaného do rejstříku ve třetí zemi a provozovaného provozovatelem z EU nebo ze třetí země a

4)

popřípadě získal povolení od přelétaných třetí zemí.

ARO.RAMP.145   Podávání hlášení

a)

Informace shromážděné v souladu s čl. ARO.RAMP.125 písm. a) se vloží do centralizované databáze uvedené v čl. ARO.RAMP.150 písm. b) bodě 2 do 21 kalendářních dní po provedení prohlídky.

b)

Příslušný úřad nebo agentura zanese do centralizované databáze veškeré informace potřebné pro uplatňování nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel a pro výkon úkolů, které agentuře předepisuje tato příloha, včetně příslušných informací uvedených v článku ARO.RAMP.110.

c)

Jestliže informace podle článku ARO.RAMP.110 ukazují na existenci potenciální bezpečnostní hrozby, jsou bezodkladně sděleny i jednotlivým příslušným úřadům a agentuře.

d)

Jestliže jsou informace o nedostatcích letadla předány některou osobou příslušnému úřadu, musí být informace uvedené v článku ARO.RAMP.110 a čl. ARO.RAMP.125 písm. a) zbaveny informací umožňujících identifikaci jejich zdroje.

ARO.RAMP.150   Koordinační úkoly agentury

a)

Agentura řídí a provozuje nástroje a postupy potřebné k uchovávání a výměně:

1)

informací uvedených v článku ARO.RAMP.145 prostřednictvím formulářů stanovených v dodatcích III a IV;

2)

informací poskytnutých třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi, se kterými EU uzavřela odpovídající dohody, nebo organizacemi, s nimiž uzavřela odpovídající dohody agentura v souladu s čl. 27 odst. 2 nařízení (ES) č. 216/2008.

b)

Toto řízení zahrnuje tyto úkoly:

1)

uchovávat údaje členských států, jež mají význam pro informace týkající se bezpečnosti přistávání letadel na letištích nacházejících se na území, na něž se vztahují ustanovení Smlouvy;

2)

vytvořit, vést a průběžně aktualizovat centralizovanou databázi obsahující veškeré informace uvedené v písm. a) bodech 1 a 2;

3)

provádět potřebné změny a vylepšení v aplikaci databáze;

4)

provádět analýzy centralizované databáze a dalších příslušných informací týkajících se bezpečnosti letadel a leteckých provozovatelů a na základě těchto rozborů:

i)

poskytovat poradenství Komisi a příslušným úřadům ohledně okamžitých opatření nebo návazných politik,

ii)

hlásit potenciální problémy související s bezpečností Komisi a příslušným úřadům,

iii)

navrhovat koordinovaná opatření Komisi a příslušným úřadům, pokud je to nutné z hlediska bezpečnosti, a zajišťovat koordinaci těchto opatření na technické úrovni;

5)

navázat kontakt s ostatními evropskými orgány a institucemi, mezinárodními organizacemi a příslušnými úřady třetích zemí při výměně informací.

ARO.RAMP.155   Výroční zpráva

Agentura vypracovává a předkládá Komisi výroční zprávu o systému prohlídek na odbavovací ploše, která obsahuje alespoň tyto informace:

a)

stav rozvoje systému;

b)

stav prohlídek provedených během příslušného roku;

c)

analýzu výsledků prohlídek s uvedením kategorií nálezů;

d)

opatření provedená během roku;

e)

návrhy na další zlepšení systému prohlídek na odbavovací ploše a

f)

přílohy obsahující seznamy prohlídek roztříděných podle provozního stavu, typu letadla, provozovatele a počtu výskytů konkrétního problému.

ARO.RAMP.160   Informace pro veřejnost a ochrana informací

a)

Členské státy používají informace, které obdržely podle článků ARO.RAMP.105 a ARO.RAMP.145, výhradně pro účely nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel a odpovídajícím způsobem je chrání.

b)

Agentura každoročně zveřejní souhrnnou informační zprávu, která je dostupná veřejnosti a která obsahuje rozbor informací získaných podle článku ARO.RAMP.145. Zpráva je jednoduchá a snadno srozumitelná a není z ní možné určit zdroj informací.


(1)  Úř. věst. L 167, 4.7.2003, s. 23.

(2)  Úř. věst. L 100, 5.4.2012, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 15.

(4)  Úř. věst. L 315, 28.11.2003, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 243, 27.9.2003, s. 6.

Dodatek I

Image

Dodatek II

Image

Image

Dodatek III

Image

Image

Dodatek IV

Zpráva o prohlídce na odbavovací ploše

Image

Image

Image


PŘÍLOHA III

POŽADAVKY NA ORGANIZACE V OBLASTI LETOVÉHO PROVOZU

[ČÁST ORO]

ORO.GEN.005   Oblast působnosti

V této příloze jsou stanoveny požadavky, které musí splňovat letecký provozovatel provádějící lety v obchodní letecké dopravě.

HLAVA GEN

OBECNÉ POŽADAVKY

ODDÍL I

Obecná ustanovení

ORO.GEN.105   Příslušný úřad

Pro účely této přílohy je příslušným úřadem vykonávajícím dozor nad provozovateli, kteří podléhají povinnosti získat osvědčení, v případě provozovatelů, jejichž hlavní místo obchodní činnosti se nachází v členském státě, úřad určený tímto členským státem.

ORO.GEN.110   Odpovědnost provozovatele

a)

Provozovatel je odpovědný za provoz letadla v souladu s přílohou IV nařízení (ES) č. 216/2008, příslušnými požadavky této přílohy a svým osvědčením.

b)

Každý let musí být prováděn v souladu s ustanoveními provozní příručky.

c)

Provozovatel vytvoří a spravuje systém výkonu provozního řízení veškerých letů provozovaných na základě podmínek svého osvědčení.

d)

Provozovatel zajistí, aby jeho letadla byla vybavena a jeho posádky byly kvalifikovány tak, jak je požadováno pro oblast a druh provozu.

e)

Provozovatel zajistí, aby veškerý personál, který je přidělen k pozemnímu a letovému provozu, nebo který se na něm přímo podílí, byl řádně vyškolen, prokázal schopnosti při plnění konkrétních povinností a aby si byl vědom své odpovědnosti a rozuměl vztahu svých povinností k provozu jako celku.

f)

Provozovatel zavede postupy a pokyny pro bezpečný provoz jednotlivých typů letadel, obsahující povinnosti pozemního personálu a členů posádek pro všechny druhy provozu na zemi i za letu. Tyto postupy nesmí od členů posádky vyžadovat, aby vykonávali v kritických fázích letu jiné činnosti než činnosti nezbytné pro bezpečný provoz letadla.

g)

Provozovatel zajistí, aby si veškerý jeho personál byl vědom své povinnosti dodržovat právní předpisy a postupy států, v nichž se provoz uskutečňuje, a které se vztahují k plnění jejich povinností.

h)

Provozovatel zavede pro jednotlivé typy letadel systém kontrolních seznamů, které mají členové posádky používat ve všech fázích letu za běžných, mimořádných a nouzových podmínek, aby bylo zajištěno dodržení provozních postupů uvedených v provozní příručce. Schéma a využití kontrolních seznamů dodržují zásady lidských činitelů a zohledňují nejnovější dokumentaci výrobce letadla.

i)

Provozovatel stanoví postupy plánování letu s cílem zajistit bezpečné provedení letu zohledňující výkonnost letadla, další provozní omezení a příslušné podmínky na trati, na letišti nebo v dotčených provozních místech. Tyto postupy jsou zahrnuty v provozní příručce.

j)

Provozovatel vytvoří a spravuje programy výcviku personálu v oblasti nebezpečného zboží, jež požadují Technické instrukce a jež podléhají přezkumu a schválení příslušného úřadu. Programy výcviku musí být přiměřené odpovědnosti personálu.

ORO.GEN.115   Žádost o osvědčení provozovatele

a)

Žádost o osvědčení provozovatele nebo změnu stávajícího osvědčení se podává formou a způsobem stanoveným příslušným úřadem a řídí se příslušnými požadavky nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel.

b)

Žadatelé o vydání prvního osvědčení předloží příslušnému úřadu dokumentaci prokazující, jakým způsobem budou splňovat požadavky stanovené v nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidlech. V této dokumentaci je uveden postup popisující, jakým způsobem budou řízeny a příslušnému úřadu oznamovány změny, které nevyžadují předchozí schválení.

ORO.GEN.120   Způsoby průkazu

a)

K prokazování souladu s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly může provozovatel kromě způsobů průkazu stanovených agenturou používat alternativní způsoby průkazu.

b)

Pokud si provozovatel, na kterého se vztahuje povinnost získat osvědčení, přeje používat za účelem prokazování souladu s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly alternativní způsoby průkazu, které se liší od agenturou schválených přijatelných způsobů průkazu, poskytne příslušnému úřadu dříve, než začne uvedené alternativní způsoby průkazu uplatňovat, jejich úplný popis. Tento popis musí zahrnovat veškeré revize příruček či postupů, které mohou být důležité, a zároveň i posudek prokazující splnění prováděcích pravidel.

Provozovatel může tyto alternativní způsoby průkazu začít uplatňovat s výhradou předchozího schválení příslušným úřadem a poté, co obdrží oznámení v souladu s čl. ARO.GEN.120 písm. d).

ORO.GEN.125   Podmínky schválení a práva provozovatele

Provozovatel, který je držitelem osvědčení, postupuje v mezích své oblasti působnosti a v souladu s právy vymezenými v provozních specifikacích, které jsou připojeny k osvědčení provozovatele.

ORO.GEN.130   Změny

a)

Veškeré změny, které mají vliv na:

1)

oblast působnosti osvědčení nebo provozní specifikace provozovatele nebo

2)

kterýkoli prvek systému řízení provozovatele v souladu s požadavky čl. ORO.GEN.200 písm. a) bodů 1 a 2,

vyžadují předchozí schválení příslušným úřadem.

b)

V případě jakýchkoli změn, které vyžadují předchozí schválení podle nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel, musí provozovatel požádat příslušný úřad o schválení a toto schválení získat. Provozovatel tuto žádost podá dříve, než tyto změny začne provádět, aby příslušnému úřadu umožnil určit, zda jsou i nadále plněny požadavky nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel, a aby v případě potřeby mohl osvědčení provozovatele a k němu připojené podmínky schválení změnit.

Provozovatel poskytne příslušnému úřadu veškerou příslušnou dokumentaci.

Změny mohou být provedeny pouze po získání formálního schválení příslušným úřadem v souladu s článkem ARO.GEN.330.

Během těchto změn se činnost provozovatele případně řídí podmínkami předepsanými příslušným úřadem.

c)

Veškeré změny, které nevyžadují předchozí schválení, jsou řízeny a příslušnému úřadu oznamovány postupem, který tento příslušný úřad schválí v souladu s čl. ARO.GEN.310 písm. c).

ORO.GEN.135   Zachování platnosti

a)

Osvědčení provozovatele zůstává platné pod podmínkou, že:

1)

provozovatel nadále splňuje příslušné požadavky nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel se zřetelem na ustanovení týkající se řešení nálezů podle článku ORO.GEN.150;

2)

příslušný úřad má umožněn přístup do zařízení provozovatele podle podmínek stanovených v článku ORO.GEN.140, aby mohl určit, zda jsou trvale plněny příslušné požadavky nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel, a

3)

provozovatel se tohoto osvědčení dříve nevzdá nebo není zrušeno.

b)

Pokud je osvědčení zrušeno nebo se jej provozovatel vzdá, vrátí je neprodleně příslušnému úřadu.

ORO.GEN.140   Přístup

a)

Za účelem určení souladu s příslušnými požadavky nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel umožní provozovatel kdykoliv přístup do veškerých provozních prostor a letadel a k veškerým dokumentům, záznamům, údajům, postupům a jakýmkoli dalším materiálům týkajícím se jeho činnosti, na kterou se vztahuje osvědčení, bez ohledu na to, zda jsou tyto služby zajišťovány smluvně, a to všem osobám, které k tomu oprávní jeden z těchto úřadů:

1)

příslušný úřad vymezený v článku ORO.GEN.105;

2)

úřad plnící funkci v souladu s čl. ARO.GEN.300 písm. d), čl. ARO.GEN.300 písm. e) nebo hlavou ARO.RAMP.

b)

Přístup k letadlům uvedeným v písmeni a) zahrnuje možnost vstoupit do letadla a zdržovat se v letadle během letového provozu, pokud velitel letadla nerozhodne v případě pilotního prostoru v souladu s článkem CAT.GEN.MPA.135 v zájmu bezpečnosti jinak.

ORO.GEN.150   Nálezy

Jestliže provozovatel obdrží oznámení o nálezech:

a)

zjistí hlavní příčinu nesouladu;

b)

vytvoří plán nápravných opatření a

c)

ve lhůtě dohodnuté s příslušným úřadem v souladu s čl. ARO.GEN.350 písm. d) tomuto úřadu prokáže, že plán nápravných opatření plní.

ORO.GEN.155   Okamžitá reakce na problém související s bezpečností

Provozovatel zavede:

a)

veškerá opatření související s bezpečností, která mu uložil příslušný úřad v souladu s čl. ARO.GEN.135 písm. c), a

b)

veškeré příslušné agenturou vydávané povinné informace týkající se bezpečnosti, včetně příkazů k zachování letové způsobilosti.

ORO.GEN.160   Hlášení událostí

a)

Provozovatel příslušnému úřadu a všem dalším organizacím, které musí být podle požadavků státu provozovatele informovány, hlásí veškeré nehody, vážné incidenty a události v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 a směrnicí 2003/42/ES (1).

b)

Aniž jsou dotčena ustanovení písmene a), hlásí provozovatel příslušnému úřadu a organizaci odpovědné za návrh letadla veškeré incidenty, selhání, technické závady, překročení technických omezení, události, při nichž vyšlo najevo, že informace uvedené v údajích vypracovaných v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1702/2003 (2) jsou nepřesné, neúplné nebo nejednoznačné, nebo další mimořádné okolnosti, které ohrozily nebo mohly ohrozit bezpečný provoz letadla a které nevedly k nehodě ani vážnému incidentu.

c)

Aniž je dotčeno nařízení (EU) č. 996/2010, směrnice 2003/42/ES, nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 (3) a nařízení Komise (ES) č. 1330/2007 (4), hlášení uvedená v písmenech a) a b) jsou podávána formou a způsobem stanoveným příslušným úřadem a obsahují veškeré náležité informace o okolnostech, které jsou provozovateli známy.

d)

Hlášení musí být podáno, jakmile je to možné, ale v každém případě do 72 hodin poté, co osoba nebo provozovatel zjistí stav, k němuž se hlášení vztahuje, nezabrání-li tomu výjimečné okolnosti.

e)

V relevantních případech provozovatel vypracuje následné hlášení, ve kterém podrobně popíše opatření, jež má v úmyslu podniknout, aby podobným událostem předešel do budoucna, a to hned, jak tato opatření stanoví. Toto hlášení je vyhotoveno formou a způsobem stanoveným příslušným úřadem.

ODDÍL 2

Řízení

ORO.GEN.200   Systém řízení

a)

Provozovatel vytvoří, zavede a spravuje systém řízení, který zahrnuje:

1)

jednoznačně stanovené povinnosti a sféry odpovědnosti v organizaci provozovatele, včetně přímé odpovědnosti za bezpečnost, kterou nese odpovědný vedoucí pracovník;

2)

popis celkových přístupů a zásad provozovatele v oblasti bezpečnosti, představujících jeho bezpečnostní politiku;

3)

určení možností ohrožení bezpečnosti letectví spojených s činnostmi provozovatele, jejich vyhodnocení a řízení souvisejících rizik, včetně opatření ke zmírnění těchto rizik a ověřování jejich účinnosti;

4)

zajištění průběžného výcviku a způsobilosti personálu k výkonu jejich úkolů;

5)

dokumentace veškerých klíčových procesů systému řízení, včetně procesu seznamování zaměstnanců s jejich povinnostmi a postupu pro změny této dokumentace;

6)

funkce zajišťující sledování souladu provozovatele s příslušnými požadavky. Sledování souladu zahrnuje systém zpětné vazby mezi nálezy a odpovědným vedoucím pracovníkem umožňující zajistit, aby v případě potřeby byla účinným způsobem provedena nápravná opatření, a

7)

veškeré další požadavky, které stanoví příslušné hlavy této přílohy nebo jiných použitelných příloh.

b)

Systém řízení odpovídá velikosti provozovatele a povaze a složitosti jeho činností a zohledňuje možnosti ohrožení a s nimi spojených rizik, které s sebou tyto činnosti nesou.

ORO.GEN.205   Smluvní činnost

a)

Smluvní činnost zahrnuje všechny aktivity v oblasti působnosti oprávnění provozovatele, ale které vykonává jiná organizace, a to buď na základě vlastního osvědčení k provádění této činnosti, nebo pokud toto osvědčení nemá, na základě oprávnění provozovatele. Provozovatel zajistí, aby při sjednávání či nákupu některé činnosti odpovídaly dodávané nebo zakoupené služby či produkty příslušným požadavkům.

b)

Uzavře-li provozovatel, který je držitelem osvědčení, smlouvu o zajištění některého úseku své činnosti s organizací, která sama není držitelem osvědčení v souladu s touto částí, provádí smluvní organizace práci na základě oprávnění provozovatele. Smluvní organizace zajistí, aby byl příslušnému úřadu umožněn do smluvní organizace přístup s cílem ověřit trvalý soulad s příslušnými požadavky.

ORO.GEN.210   Požadavky na personál

a)

Provozovatel jmenuje odpovědného vedoucího pracovníka, který má pravomoc k zajištění toho, aby veškeré činnosti mohly být financovány a prováděny v souladu s příslušnými požadavky. Odpovědný vedoucí pracovník nese odpovědnost za vytvoření a správu účinného systému řízení.

b)

Provozovatel jmenuje osobu nebo skupinu osob odpovědných za zajišťování trvalého souladu provozovatele s příslušnými požadavky. Tato osoba či osoby jsou přímo odpovědné odpovědnému vedoucímu pracovníkovi.

c)

Provozovatel má dostatečný počet kvalifikovaných zaměstnanců, aby byl schopen plnit naplánované úkoly a činnosti v souladu s příslušnými požadavky.

d)

K prokázání souladu s písmenem c) provozovatel vede řádné záznamy o praxi, kvalifikaci a výcviku.

e)

Provozovatel zajistí, aby byl veškerý personál seznámen s pravidly a postupy, které se týkají plnění jejich úkolů.

ORO.GEN.215   Požadavky na provozní prostory

Provozovatel má k dispozici provozní prostory umožňující vykonávání a řízení všech plánovaných úkolů a činností v souladu s příslušnými požadavky.

ORO.GEN.220   Vedení záznamů

a)

Provozovatel vytvoří systém vedení záznamů s patřičnými možnostmi ukládání a spolehlivého zpětného sledování všech vyvinutých činností, který zahrnuje zejména všechny prvky uvedené v článku ORO.GEN.200.

b)

Formát těchto záznamů je upřesněn v postupech provozovatele.

c)

Záznamy jsou ukládány způsobem zajišťujícím jejich ochranu před poškozením, pozměňováním a krádeží.

HLAVA AOC

OSVĚDČOVÁNÍ LETECKÝCH PROVOZOVATELŮ

ORO.AOC.100   Žádost o osvědčení leteckého provozovatele

a)

Aniž je dotčeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 (5), musí provozovatel před zahájením provozu v obchodní letecké dopravě požádat příslušný úřad o osvědčení leteckého provozovatele (AOC) a toto osvědčení získat.

b)

Provozovatel poskytne příslušnému úřadu tyto informace:

1)

úřední a obchodní název, sídlo a poštovní adresu žadatele;

2)

popis navrhovaného provozu, včetně typ(ů) a počtu provozovaných letadel;

3)

popis systému řízení, včetně organizační struktury;

4)

jméno odpovědného vedoucího pracovníka;

5)

jména osob jmenovaných na základě požadavků čl. ORO.AOC.135 písm. a) společně s jejich kvalifikací a praxí;

6)

kopii provozní příručky požadované v článku ORO.MLR.100 a

7)

prohlášení, že veškerá dokumentace zaslaná příslušnému úřadu byla žadatelem ověřena a shledána v souladu s příslušnými požadavky.

c)

Žadatelé prokáží příslušnému úřadu, že:

1)

splňují veškeré příslušné požadavky přílohy IV nařízení (ES) č. 216/2008 a případně této přílohy, přílohy IV (část CAT) a přílohy V (část SPA) tohoto nařízení;

2)

veškerá provozovaná letadla mají osvědčení letové způsobilosti v souladu s nařízením (ES) č. 1702/2003 a

3)

jejich organizace a řízení jsou vhodné a patřičně přizpůsobené rozsahu a oblasti působnosti provozu.

ORO.AOC.105   Provozní specifikace a práva držitele AOC

V provozních specifikacích osvědčení se uvedou práva udělená provozovateli, včetně práv udělených v souladu s přílohou V (část SPA).

ORO.AOC.110   Dohoda o nájmu/pronájmu

Veškeré nájmy

a)

Aniž je dotčeno nařízení (ES) č. 1008/2008, veškeré dohody o nájmu/pronájmu letadel používaných provozovatelem, který získal osvědčení v souladu s touto částí, podléhají předchozímu schválení příslušným úřadem.

b)

Provozovatel, který získal osvědčení v souladu s touto částí, uzavírá dohody o nájmu letadla s posádkou pouze s tím provozovatelem, který nepodléhá zákazu provozování letecké dopravy podle nařízení (ES) č. 2111/2005.

Nájem s posádkou

c)

Žadatel o schválení dohody o nájmu letadla s posádkou od provozovatele ze třetí země musí příslušnému úřadu prokázat, že:

1)

provozovatel ze třetí země je držitelem platného AOC vydaného v souladu s přílohou 6 ICAO;

2)

bezpečnostní standardy provozovatele ze třetí země týkající se zachování letové způsobilosti a letového provozu jsou rovnocenné platným požadavkům, jež stanoví nařízení (ES) č. 2042/2003 a toto nařízení, a

3)

letadlu bylo vydáno standardní osvědčení letové způsobilosti v souladu s přílohou 8 ICAO.

Nájem bez posádky

d)

Žadatel o schválení dohody o nájmu letadla zapsaného do rejstříku ve třetí zemi bez posádky musí příslušnému úřadu prokázat, že:

1)

byla zjištěna provozní potřeba, kterou nelze uspokojit nájmem letadla zapsaného do rejstříku v EU;

2)

doba trvání dohody o nájmu bez posádky nepřesahuje v období dvanácti po sobě jdoucích měsíců délku sedmi měsíců a

3)

je zajištěn soulad s příslušnými požadavky nařízení (ES) č. 2042/2003.

Pronájem bez posádky

e)

Provozovatel, který získal osvědčení v souladu s touto částí a který má v úmyslu pronajmout jedno ze svých letadel bez posádky, musí požádat o předchozí schválení příslušným úřadem. K žádosti jsou přiloženy kopie zamýšlené dohody o pronájmu nebo popis ustanovení o pronájmu s výjimkou finančních ujednání spolu s veškerou další příslušnou dokumentací.

Pronájem s posádkou

f)

Před pronájmem letadla s posádkou informuje provozovatel, který získal osvědčení v souladu s touto částí, příslušný úřad.

ORO.AOC.115   Dohody o společném označování linek

a)

Aniž jsou dotčeny příslušné bezpečnostní požadavky EU pro provozovatele a letadla ze třetích zemí, uzavře provozovatel, který získal osvědčení v souladu s touto částí, s provozovatelem ze třetí země dohodu o společném označování linek až poté, co:

1)

ověří, že provozovatel ze třetí země splňuje příslušné standardy ICAO, a

2)

poskytne příslušnému úřadu zdokumentované informace, jež tomuto úřadu umožní splnit požadavky článku ARO.OPS.105.

b)

Při provádění dohody o společném označování linek provozovatel sleduje a pravidelně posuzuje trvalý soulad provozovatele ze třetí země s příslušnými standardy ICAO.

c)

Provozovatel, který získal osvědčení v souladu s touto částí, nesmí prodávat ani vydávat letenky na let provozovaný provozovatelem ze třetí země, který podléhá zákazu provozování letecké dopravy podle nařízení (ES) č. 2111/2005 nebo který trvale nesplňuje příslušné standardy ICAO.

ORO.AOC.120   Oprávnění k provádění výcviku palubních průvodčích a k vydávání osvědčení palubních průvodčích

a)

Provozovatel, který má v úmyslu provádět výcvikový kurz požadovaný v příloze V (část CC) nařízení (EU) č. 290/2012, musí požádat příslušný úřad o oprávnění a toto oprávnění získat. Za tímto účelem žadatel prokáže soulad s požadavky na provádění a obsah výcvikových kurzů, které jsou stanoveny v článcích CC.TRA.215 a CC.TRA.220 uvedené přílohy, a předloží příslušnému úřadu:

1)

datum plánovaného zahájení činnosti;

2)

osobní údaje instruktorů a údaje o jejich kvalifikaci podle příslušných prvků výcviku;

3)

název (názvy) a adresu (adresy) místa (míst) výcviku, na kterém (kterých) bude výcvik prováděn, a

4)

popis zařízení, metod výcviku, příruček a odpovídající výcviková zařízení, které budou při výcviku použity, a

5)

osnovy a související programy výcvikových kurzů.

b)

Pokud členský stát vydá v souladu s článkem ARA.CC.200 přílohy VI (část ARA) nařízení (EU) č. 290/2012 rozhodnutí, že provozovatelé mohou získat oprávnění k vydávání osvědčení palubních průvodčích, musí žadatel kromě požadavků písmene a):

1)

prokázat příslušnému úřadu, že:

i)

organizace je schopná tento úkol vykonávat a nést za něj odpovědnost;

ii)

personál provádějící zkoušky je dostatečně kvalifikovaný a že nedochází ke střetu zájmů, a

2)

stanovit postupy a určit podmínky pro:

i)

provádění zkoušek požadovaných podle článku CC.TRA.220;

ii)

osvědčování palubních průvodčích a

iii)

předkládání veškerých příslušných informací a dokumentace příslušnému úřadu, jež souvisejí s jím vydanými osvědčeními a jejich držiteli, pro účely vedení záznamů, dozoru a donucovacích opatření ze strany tohoto úřadu.

c)

Oprávnění uvedená v písmenech a) a b) se uvedou v provozních specifikacích.

ORO.AOC.125   Neobchodní lety letadla uvedeného v provozních specifikacích prováděné držitelem AOC

Držitel osvědčení AOC může provádět neobchodní lety s letadlem, které je jinak používáno k provozu v obchodní letecké dopravě a které je uvedeno v provozních specifikacích jeho osvědčení AOC, jestliže provozovatel:

a)

uvede v provozní příručce podrobný popis tohoto provozu, včetně:

1)

stanovení příslušných požadavků;

2)

jednoznačného vymezení veškerých rozdílů mezi provozními postupy při provádění obchodních a neobchodních letů;

3)

Prostředků k zajištění toho, aby veškerý personál zapojený do provozu byl plně obeznámen se souvisejícími postupy;

b)

předloží uvedené rozdíly mezi provozními postupy podle písm. a) bodu 2 příslušnému úřadu předem ke schválení.

ORO.AOC.130   Sledování letových údajů – letouny

a)

Provozovatel zavede a spravuje v rámci svého systému řízení systém sledování letových údajů pro letouny s maximální schválenou vzletovou hmotností větší než 27 000 kg.

b)

Ze systému sledování letových údajů nesmí být vyvozována kárná odpovědnost a tento systém musí obsahovat záruky pro ochranu zdroje či zdrojů údajů.

ORO.AOC.135   Požadavky na personál

a)   V souladu s čl. ORO.GEN.210 písm. b) jmenuje provozovatel osoby odpovědné za řízení těchto oblastí a dozor nad těmito oblastmi:

1)

letovým provozem;

2)

výcvikem posádek;

3)

pozemním provozem a

4)

zachováním letové způsobilosti v souladu s nařízením (ES) č. 2042/2003.

b)   Přiměřený počet a kvalifikovanost personálu

1)

Provozovatel zaměstná dostatečné množství personálu pro plánovaný pozemní i letový provoz.

2)

Veškerý personál, který je přidělen k pozemnímu a letovému provozu, nebo který se na něm přímo podílí:

i)

je řádně vyškolen,

ii)

prokazuje své schopnosti při plnění přidělených povinností a

iii)

je si vědom své odpovědnosti a vztahu svých povinností k provozu jako celku.

c)   Dozor nad personálem

1)

Provozovatel jmenuje dostatečný počet pracovníků dozoru nad personálem s ohledem na strukturu organizace provozovatele a na počet jeho zaměstnanců.

2)

Povinnosti a odpovědnost těchto pracovníků dozoru musí být stanoveny a veškerá další nezbytná opatření provedena tak, aby mohli své povinnosti v oblasti dozoru vykonávat.

3)

Dozor nad členy posádek a personálem, který je zapojen do provozu, musí provádět osoby, které mají dostatečné zkušenosti a schopnosti, aby mohly zajistit dodržování standardů uvedených v provozní příručce.

ORO.AOC.140   Požadavky na provozní prostory

V souladu s článkem ORO.GEN.215 provozovatel:

a)

používá vhodné zařízení pozemní obsluhy k zajištění bezpečné obsluhy svých letů;

b)

udržuje na své hlavní provozní základně podpůrná zařízení vhodná pro danou oblast a druh provozu a

c)

zajistí, aby pracovní prostor, který je k dispozici na každé provozní základně, byl dostatečný pro personál, jehož činnost se může dotýkat bezpečnosti letového provozu. Je nutno vzít v úvahu potřeby pozemního personálu a personálu zabývajícího se řízením provozu, uchováváním a zobrazováním důležitých záznamů a potřeby posádek v souvislosti s jejich přípravou na let.

ORO.AOC.150   Požadavky na dokumentaci

a)

Provozovatel zajistí vypracování příruček a další požadované dokumentace a provedení jejich změn.

b)

Provozovatel je schopen provozní pokyny a jiné informace neprodleně distribuovat.

HLAVA MLR

PŘÍRUČKY, DENÍKY A ZÁZNAMY

ORO.MLR.100   Provozní příručka – obecná ustanovení

a)

Provozovatel vypracuje provozní příručku (OM), jak je uvedeno v odstavci 8.b přílohy IV nařízení (ES) č. 216/2008.

b)

V obsahu provozní příručky se projevují požadavky stanovené v této příloze, příloze IV (část CAT) a případně příloze V (část SPA) a nesmí být v rozporu s podmínkami obsaženými v provozních specifikacích osvědčení leteckého provozovatele (AOC).

c)

Provozní příručka může být vydána v samostatných dílech.

d)

Veškerý provozní personál má snadný přístup k částem provozní příručky, které mají význam pro plnění jeho povinností.

e)

Provozní příručka musí být průběžně aktualizována. Veškerý provozní personál je informován o změnách, které mají význam pro plnění jeho povinností.

f)

Každý člen posádky obdrží osobní kopii příslušných oddílů provozní příručky, které se vztahují k plnění jeho povinností. Každý držitel provozní příručky nebo jejích příslušných částí je odpovědný za průběžnou aktualizaci podle změn nebo revizí poskytnutých provozovatelem.

g)

Pro držitele AOC:

1)

v případě změn, u nichž se vyžaduje oznámení v souladu s čl. ORO.GEN.115 písm. b) a čl. ORO.GEN.130 písm. c), provozovatel předloží příslušnému úřadu zamýšlené změny před datem účinnosti a

2)

v případě změn postupů souvisejících s předchozím schválením položek v souladu s článkem ORO.GEN.130, je třeba schválení získat dříve, než změna nabude účinnosti.

h)

Aniž jsou dotčena ustanovení písmene g), jsou-li v zájmu bezpečnosti nezbytné okamžité změny nebo revize, mohou být zveřejněny a používány okamžitě, pokud bylo požádáno o schválení.

i)

Provozovatel začlení všechny změny a revize požadované příslušným úřadem.

j)

Provozovatel zajistí, aby se informace převzaté ze schválených dokumentů a veškerých jejich změn řádně projevily v provozní příručce. Tento požadavek však provozovateli nebrání zveřejnit v provozní příručce konzervativnější údaje a postupy.

k)

Provozovatel zajistí, aby veškerý personál rozuměl jazyku, v němž jsou sepsány ty části provozní příručky, které se týkají jeho povinností a odpovědnosti. Obsah provozní příručky je předkládán ve formě, která umožňuje její bezproblémové používání a zohledňuje zásady lidských činitelů.

ORO.MLR.101   Provozní příručka – členění

Hlavní členění provozní příručky vypadá takto:

a)

Část A: Obecná/základní ustanovení, obsahuje všechny provozní zásady, pokyny a postupy, které nejsou vázány na typ letadla;

b)

Část B: Provoz letadla, obsahuje všechny pokyny a postupy, které jsou vázány na typ letadla, přičemž zohledňuje rozdíly mezi typy/třídami, variantami nebo jednotlivými letadly používanými provozovatelem;

c)

Část C: Provoz v obchodní letecké dopravě, obsahuje pokyny a informace potřebné pro příslušné tratě/úlohy/oblasti a letiště/provozní místa;

d)

Část D: Výcvik, obsahuje veškeré pokyny týkající se výcviku personálu potřebného pro bezpečný provoz.

ORO.MLR.105   Seznam minimálního vybavení

a)

Seznam minimálního vybavení (MEL) je vytvořen podle odstavce 8.a.3 přílohy IV nařízení (ES) č. 216/2008 na základě příslušného základního seznamu minimálního vybavení (MMEL) vymezeného podle údajů vypracovaných v souladu s nařízením (ES) č. 1702/2003.

b)

Seznam minimálního vybavení a veškeré jeho změny schvaluje příslušný úřad.

c)

Provozovatel provede změny seznamu minimálního vybavení na základě příslušných změn základního seznamu minimálního vybavení v přiměřené časové lhůtě.

d)

Kromě soupisu položek obsahuje seznam minimálního vybavení:

1)

preambuli obsahující pokyny a definice pro letové posádky a personál údržby používající seznam minimálního vybavení;

2)

stav revize základního seznamu minimálního vybavení, na níž je založena revize seznamu minimálního vybavení, a stav revize seznamu minimálního vybavení;

3)

oblast působnosti, rozsah a účel seznamu minimálního vybavení.

e)

Provozovatel:

1)

stanoví lhůty oprav pro jednotlivé nefunkční přístroje, položky vybavení nebo funkce uvedené na seznamu minimálního vybavení. Lhůta opravy v seznamu minimálního vybavení nesmí být méně přísná než odpovídající lhůta opravy v základním seznamu minimálního vybavení;

2)

vytvoří účinný program oprav;

3)

provozuje letadlo po uplynutí lhůty opravy uvedené v seznamu minimálního vybavení, pouze pokud:

i)

byla závada opravena nebo

ii)

byla lhůta opravy prodloužena v souladu s písmenem f).

f)

S výhradou schválení příslušného úřadu může provozovatel použít postup pro jednorázové prodloužení lhůt oprav u kategorií B, C a D, pokud:

1)

se prodloužení lhůty opravy pohybuje v rozsahu stanoveném v základním seznamu minimálního vybavení pro příslušný typ letadla;

2)

se lhůta opravy prodlužuje nejvýše o dobu odpovídající lhůtě opravy uvedené v seznamu minimálního vybavení;

3)

se prodloužení lhůty opravy nepoužívá jako běžný prostředek pro provádění oprav položek na seznamu minimálního vybavení, ale jen v případě, že opravě zabránily události, které nemohl provozovatel ovlivnit;

4)

provozovatel vytvoří popis specifických povinností a odpovědnosti v oblasti kontroly prodloužení lhůt;

5)

je příslušný úřad o prodloužení příslušné lhůty opravy informován a

6)

je vypracován plán na zajištění oprav v nejkratší možné době.

g)

Provozovatel stanoví provozní postupy a postupy údržby uvedené v seznamu minimálního vybavení, přičemž přihlédne k provozním postupům a postupům údržby uvedeným v základním v seznamu minimálního vybavení. Tyto postupy tvoří součást provozní příručky nebo seznamu minimálního vybavení.

h)

Provozovatel změní provozní postupy a postupy údržby uvedené v seznamu minimálního vybavení na základě veškerých příslušných změn v provozních postupech a postupech údržby uvedených v základním seznamu minimálního vybavení.

i)

Pokud není v seznamu minimálního vybavení uvedeno jinak, provozovatel vypracuje:

1)

provozní postupy pro plánování a/nebo provoz s nefunkční položkou uvedenou v seznamu minimálního vybavení a

2)

postupy údržby před provozem s nefunkční položkou uvedenou v seznamu minimálního vybavení.

j)

Na základě specifického individuálního schválení příslušného úřadu může provozovatel provozovat letadlo s nefunkčními přístroji, položkami vybavení nebo funkcemi nad rámec omezení stanovených v seznamu minimálního vybavení, avšak v rámci omezení stanovených v základním seznamu minimálního vybavení, pokud:

1)

dotčené přístroje, položky vybavení nebo funkce spadají do oblasti působnosti základního seznamu minimálního vybavení vymezené podle údajů vypracovaných v souladu s nařízením (ES) č. 1702/2003;

2)

se schválení nepoužívá jako běžný prostředek pro provádění provozu nad rámec omezení schváleného seznamu minimálního vybavení, ale jen v případě, že souladu se seznamem minimálního vybavení zabránily události, které nemohl provozovatel ovlivnit;

3)

provozovatel vytvoří popis specifických povinností a odpovědnosti v oblasti kontroly provozu letadla v rámci tohoto schválení a

4)

je vypracován plán na provedení oprav nefunkčních přístrojů, položek vybavení nebo funkcí nebo na navrácení provozu letadla do rámce vymezeného seznamem minimálního vybavení v nejkratší možné době.

ORO.MLR.110   Palubní deník

Informace o letadle, jeho posádce a každé trase pro každý let nebo sérii letů se uchovávají ve formě palubního deníku nebo rovnocenného dokumentu.

ORO.MLR.115   Vedení záznamů

a)

Záznamy o činnostech uvedených v článku ORO.GEN.200 se uchovávají nejméně po dobu pěti let.

b)

Následující informace použité k přípravě a provedení letu a s nimi související zprávy se uchovávají po dobu tří měsíců:

1)

provozní letový plán, pokud existuje;

2)

oznámení NOTAM a instruující dokumenty letecké informační služby (AIS) specifické pro danou trať, pokud je provozovatel upravil;

3)

dokumentace o hmotnosti a vyvážení;

4)

ohlášení zvláštních nákladů, včetně písemné informace pro velitele letadla/velícího pilota o nebezpečném zboží;

5)

palubní deník nebo rovnocenný dokument a

6)

hlášení z letu pro záznam podrobných informací o každé události nebo událostech, které velitel letadla/velící pilot pokládá za nezbytné hlásit nebo zapsat.

c)

Osobní záznamy se uchovávají po dobu uvedenou v této tabulce:

Průkaz způsobilosti letové posádky a osvědčení palubních průvodčích

Dokud člen letové posádky vykonává práva udělená průkazem způsobilosti nebo osvědčením pro provozovatele letadla

Výcvik, přezkoušení a kvalifikace člena posádky

3 roky

Záznamy o nedávné praxi člena posádky

15 měsíců

Traťová a letištní odborná způsobilost člena posádky, popřípadě odborná způsobilost člena posádky pro úkoly a oblasti

3 roky

Případný výcvik v zacházení s nebezpečným zbožím

3 roky

Záznamy o výcviku/kvalifikaci ostatního personálu, pro nějž se vyžaduje program výcviku

poslední dva záznamy o výcviku

d)

Provozovatel:

1)

uchovává záznamy o veškerém výcviku, přezkoušení a kvalifikaci jednotlivých členů posádky v souladu s částí ORO a

2)

dotčenému členu posádky tyto záznamy na požádání zpřístupní.

e)

Provozovatel uchovává informace použité při přípravě a provedení letu a záznamy o výcviku personálu i v případě, že přestane být provozovatelem dotčeného letadla nebo zaměstnavatelem dotčeného člena posádky, a to v rámci lhůty uvedené v písmeni c).

f)

Jestliže se člen posádky stane členem posádky jiného provozovatele, provozovatel poskytne záznamy člena posádky novému provozovateli, a to v rámci lhůty uvedené v písmeni c).

HLAVA SEC

OCHRANA PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY

ORO.SEC.100.A   Ochrana pilotního prostoru

a)

V letounu vybaveném dveřmi pilotního prostoru musí být tyto dveře uzamykatelné a musí být vybaveny prostředky, kterými mohou palubní průvodčí v případě podezřelé činnosti nebo narušení bezpečnosti v kabině cestujících uvědomit letovou posádku.

b)

Všechny letouny s cestujícími na palubě s maximální schválenou vzletovou hmotností větší než 45 500 kg nebo s MOPSC větší než 60, které jsou se podílejí na obchodní dopravě cestujících, musí být vybaveny schválenými dveřmi pilotního prostoru s možností uzamykání a odemykání z obou pilotních míst a navrženými tak, aby splňovaly příslušné požadavky na letovou způsobilost.

c)

Ve všech letounech, které jsou vybaveny dveřmi pilotního prostoru podle písmena b) výše:

1)

musí být tyto dveře uzavřeny před spouštěním motorů pro vzlet a zůstat uzamčeny podle požadavků bezpečnostních postupů nebo velícího pilota až do vypnutí motorů po přistání s výjimkou případů, kdy se považuje za nezbytné umožnit vstup nebo odchod oprávněným osobám v souladu s národním programem ochrany civilního letectví před protiprávními činy, a

2)

musí být zajištěny prostředky pro monitorování celého prostoru dveří mimo pilotní prostor z obou pilotních míst za účelem určení totožnosti osob požadujících vstup a zjištění podezřelého chování nebo možné hrozby.

ORO.SEC.100.H   Ochrana pilotního prostoru

Ve vrtulníku provozovaném pro dopravu cestujících, který je vybaven dveřmi pilotního prostoru, musí být tyto dveře uzamykatelné z pilotního prostoru za účelem zabránění neoprávněnému vstupu.

HLAVA FC

LETOVÁ POSÁDKA

ORO.FC.005   Oblast působnosti

V této hlavě jsou stanoveny požadavky, které musí splňovat provozovatel provádějící lety v obchodní letecké dopravě v souvislosti s výcvikem, praxí a kvalifikací letové posádky.

ORO.FC.100   Složení letové posádky

a)

Složení letové posádky a počet jejích členů na určených pracovních místech nesmí být menší než minimum uvedené v letové příručce letadla nebo v provozních omezeních předepsaných pro dané letadlo.

b)

Letová posádka je doplněna o další členy letové posádky, vyžaduje-li to druh provozu, a počet jejích členů nesmí být menší než počet stanovený v provozní příručce.

c)

Všichni členové letové posádky jsou držiteli průkazů způsobilosti a kvalifikace vydaných nebo uznaných v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1178/2011 (6), které odpovídají jim přiděleným povinnostem.

d)

Člen letové posádky může být za letu vystřídán při plnění svých povinností při řízení jiným, vhodně kvalifikovaným členem letové posádky.

e)

Při najímání členů letových posádek, kteří jsou osobami samostatně výdělečně činnými nebo pracují na částečný pracovní úvazek, provozovatel ověří, že byly splněny všechny příslušné požadavky této hlavy a příslušné náležitosti přílohy I (část FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011, včetně požadavků na nedávnou praxi, přičemž vezme v úvahu veškeré služby prováděné tímto členem posádky pro jiného či jiné provozovatele, s cílem stanovit zejména:

1)

celkový počet typů nebo variant provozovaných letadel a

2)

příslušné omezení doby letové služby a služby, jakož i požadavky na dobu odpočinku.

ORO.FC.105   Ustanovení do funkce velícího pilota/velitele letadla

a)

V souladu s odstavcem 8.e přílohy IV nařízení (ES) č. 216/2008 ustanoví provozovatel jednoho z pilotů letové posádky, který má kvalifikaci pro funkci velícího pilota v souladu s přílohou I (část FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011, velícím pilotem/velitelem letadla.

b)

Provozovatel může ustanovit člena posádky velícím pilotem/velitelem letadla pouze v případě, že:

1)

splňuje minimální úroveň praxe stanovené v provozní příručce;

2)

má odpovídající znalost tratě nebo oblasti, po níž nebo do níž má letět, a letišť, včetně náhradních letišť, zařízení a postupů, kterých má být použito;

3)

při letech ve vícepilotní posádce absolvoval provozovatelův kurz velení, jestliže postupuje z funkce druhého pilota na funkci velícího pilota/velitele letadla.

c)

Je zapotřebí, aby velící pilot/velitel letadla nebo pilot, který může být pověřen provedením letu, absolvoval úvodní seznamovací kurz, kde se seznámí s tratí nebo oblastí, na níž nebo v níž má letět, a s letišti, zařízeními a postupy, kterých má být použito. Znalost trati/oblasti a letiště se udržuje vykonáním alespoň jednoho letu na příslušné trati nebo v příslušné oblasti nebo na příslušné letiště v průběhu dvanácti měsíců.

d)

Na letouny třídy výkonnosti B v obchodní letecké dopravě podle pravidel VFR ve dne se ustanovení písmena c) nevztahuje.

ORO.FC.110   Palubní inženýr

Pokud je součástí návrhu letounu samostatné pracovní místo palubního inženýra, zahrnuje letová posádka jednoho člena, který má příslušnou kvalifikaci v souladu s platnými vnitrostátními předpisy.

ORO.FC.115   Výcvik optimalizace činnosti posádky (CRM)

a)

Člen letové posádky absolvuje před zahájením provozu výcvik CRM, který odpovídá jeho úloze, a to podle ustanovení provozní příručky.

b)

Prvky výcviku CRM jsou zahrnuty do kurzu třídní nebo typové kvalifikace a do opakovacího výcviku, jakož i do kurzu velení.

ORO.FC.120   Přeškolovací výcvik provozovatele

a)

V případě provozu letounů nebo vrtulníků absolvují členové letové posádky přeškolovací výcvik provozovatele před zahájením letů na trati bez dozoru:

1)

přechází-li na letadlo vyžadující novou typovou nebo třídní kvalifikaci;

2)

stávají-li se zaměstnanci provozovatele.

b)

Přeškolovací výcvik provozovatele zahrnuje výcvik související s vybavením zastavěným do letadla v závislosti na úkolech příslušného člena letové posádky.

ORO.FC.125   Rozdílový a seznamovací výcvik

a)

Dojde-li ke změně vybavení nebo postupů vyžadující dodatečné znalosti o typech nebo variantách v současné době provozovaných letadel nebo požaduje-li to příloha I (část FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011, členové letové posádky absolvují rozdílový nebo seznamovací výcvik.

b)

V provozní příručce se stanoví, kdy je tento rozdílový nebo seznamovací výcvik požadován.

ORO.FC.130   Opakovací výcvik a přezkoušení

a)

Každý člen letové posádky absolvuje každoročně opakovací letový a pozemní výcvik odpovídající typu nebo variantě letadla, na kterém létá, včetně výcviku na místě a použití veškerého vybavení pro případ nouze a bezpečnostního vybavení na palubě.

b)

Každý člen letové posádky je pravidelně přezkušován s cílem prokázat odbornou způsobilost k provádění běžných, mimořádných a nouzových postupů.

ORO.FC.135   Kvalifikace pilota k řízení z kteréhokoli pilotního sedadla

Člen letové posádky, který může být přidělen k výkonu své funkce z kteréhokoli sedadla pilota, absolvuje vhodný výcvik a přezkoušení v souladu s provozní příručkou.

ORO.FC.140   Létání na více typech nebo variantách

a)

Členové letové posádky, kteří létají na více než jednom typu nebo variantě letadel, musí splnit požadavky předepsané v této hlavě pro každý typ nebo variantu, pokud nejsou zápočty související s požadavky na výcvik, přezkoušení a nedávnou praxi vymezeny pro příslušné typy nebo varianty v údajích vypracovaných v souladu s nařízením (ES) č. 1702/2003.

b)

V provozní příručce jsou stanoveny vhodné postupy a/nebo provozní omezení pro létání s více než jedním typem nebo variantou.

ORO.FC.145   Poskytování výcviku

a)

Veškerý výcvik požadovaný v této hlavě:

1)

se provádí v souladu s programy a osnovami výcviku, které provozovatel stanoví v provozní příručce;

2)

provádějí vhodně kvalifikovaní pracovníci. V případě letového výcviku a přezkoušení a výcviku a přezkoušení pomocí letové simulace musí mít personál, který výcvik poskytuje a přezkoušení provádí, kvalifikaci v souladu s přílohou I (část FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011.

b)

Při vytváření programů a osnov výcviku provozovatel zahrne povinné prvky pro příslušný typ vymezené v údajích vypracovaných v souladu s nařízením (ES) č. 1702/2003.

c)

Programy výcviku a programy přezkoušení včetně osnov a použití jednotlivých zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD) schvaluje příslušný úřad.

d)

Zařízení FSTD kopíruje v co největší proveditelné míře letadlo, které používá provozovatel. Rozdíly mezi zařízením FSTD a letadlem jsou popsány a řešeny během instruktáže, případně během výcviku.

e)

Provozovatel zavede systém umožňující odpovídajícím způsobem monitorovat změny FSTD a zajistit, aby tyto změny neměly negativní vliv na požadovanou úroveň programu výcviku.

ORO.FC.200   Složení letové posádky

a)

Mezi členy letové posádky nesmí být více než jeden nezkušený člen.

b)

Velitel letadla může pověřit provedením letu jiného pilota, který má odpovídající kvalifikaci v souladu s přílohou I (část FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011, pokud jsou splněny požadavky čl. ORO.FC.105 písm. b) bodů 1 a 2 a písmena c).

c)

Specifické požadavky na provoz letounů podle pravidel pro let podle přístrojů (IFR) nebo v noci:

1)

Minimální letovou posádku turbovrtulových letounů s maximální provozní konfigurací sedadel pro cestující (MOPSC) větší než devět a všech proudových letounů tvoří dva piloti.

2)

S jinými letouny, než na jaké se vztahuje ustanovení písm. c) bodu 1, létá posádka tvořená nejméně dvěma piloty, pokud nejsou splněny požadavky článku ORO.FC.202, kdy je může provozovat pilot jediný.

d)

Specifické požadavky pro lety vrtulníků:

1)

V případě všech letů vrtulníků s MOPSC větší než devatenáct a lety vrtulníků podle pravidel IFR s MOPSC větší než devět:

i)

tvoří letovou posádku minimálně dva piloti a

ii)

velitelem letadla je držitel průkazu způsobilosti dopravního pilota (pro vrtulníky) (ATPL(H)) s přístrojovou kvalifikací vydanou v souladu s přílohou I (část FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011.

2)

Lety, na něž se nevztahuje ustanovení písm. d) bodu 1, lze podle pravidel IFR nebo v noci provozovat s jediným pilotem, jsou-li splněny požadavky článku ORO.FC.202.

ORO.FC.A.201   Střídání členů letové posádky za letu

a)

Velitel letadla může pověřit prováděním letu:

1)

jiného velitele letadla s příslušnou kvalifikací nebo

2)

pro lety výhradně nad letovou hladinou (FL) 200 pilota, který má alespoň tyto minimální kvalifikace:

i)

průkaz ATPL,

ii)

přeškolovací výcvik a přezkoušení, včetně výcviku k získání typové kvalifikace, v souladu s článkem ORO.FC.220,

iii)

veškeré opakovací výcviky a přezkoušení v souladu s články ORO.FC.230 a ORO.FC.240,

iv)

traťové/oblastní a letištní odborná způsobilost v souladu s článkem ORO.FC.105.

b)

Druhý pilot může být vystřídán:

1)

jiným vhodně kvalifikovaným pilotem;

2)

pro lety výhradně nad letovou hladinou (FL) 200 druhým pilotem střídajícím při cestovním letu, který má alespoň tyto minimální kvalifikace:

i)

platný průkaz způsobilosti obchodního pilota (CPL) s přístrojovou kvalifikací,

ii)

přeškolovací výcvik a přezkoušení, včetně výcviku k získání typové kvalifikace, v souladu s článkem ORO.FC.220 kromě požadovaného výcviku vzletů a přistání,

iii)

opakovací výcvik a přezkoušení v souladu s článkem ORO.FC.230 kromě požadovaného výcviku vzletů a přistání.

c)

Palubní inženýr může být během letu vystřídán členem posádky s odpovídající kvalifikací v souladu s platnými vnitrostátními předpisy.

ORO.FC.202   Jednopilotní provoz podle pravidel IFR nebo v noci

Pro lety podle pravidel IFR nebo v noci s minimální letovou posádkou tvořenou jediným pilotem, jak předpokládá ustanovení čl. ORO.FC.200 písm. c) bodu 2 a písm. d) bodu 2, musí být splněny tyto podmínky:

a)

Provozovatel zahrne do provozní příručky program přeškolovacího a opakovacího výcviku pilota, který obsahuje dodatečné požadavky pro jednopilotní provoz. Pilot absolvuje výcvik postupů provozovatele, zejména pokud jde o:

1)

ovládání motoru a jeho obsluhu v nouzových případech;

2)

používání běžných, mimořádných a nouzových kontrolních seznamů;

3)

komunikaci s řízením letového provozu (ATC);

4)

postupy odletu a přiblížení;

5)

případné ovládání autopilota;

6)

používání zjednodušené dokumentace za letu;

7)

optimalizace činnosti jednopilotní posádky.

b)

Přezkoušení po opakovacím výcviku podle článku ORO.FC.230 se při jednopilotním provozu provádí na příslušném typu nebo třídě letadla v prostředí typickém pro tento provoz.

c)

Pro provoz letounů podle pravidel IFR musí pilot mít:

1)

nalétáno na příslušném typu nebo třídě letounu nejméně 50 hodin doby letu podle pravidel IFR, z nichž 10 hodin připadá na let ve funkci velitele letadla, a

2)

absolvováno na příslušném typu nebo třídě letounu za posledních 90 dnů:

i)

pět letů podle pravidel IFR včetně tří přiblížení podle přístrojů při jednopilotním provozu nebo

ii)

přezkoušení z přístrojového přiblížení podle pravidel IFR.

d)

Pro provoz letounů v noci musí pilot mít:

1)

nalétáno alespoň 15 hodin doby letu v noci, jež mohou být zahrnuty do 50 hodin doby letu podle pravidel IFR podle písm. c) bodu 1, a

2)

absolvováno na příslušném typu nebo třídě letounu za posledních 90 dnů:

i)

tři vzlety a přistání v noci při jednopilotním provozu nebo

ii)

přezkoušení vzletu a přistání v noci.

e)

Pro provoz vrtulníků podle pravidel IFR musí pilot mít:

1)

25 hodin letové praxe podle pravidel IFR v příslušném v letovém prostředí a

2)

25 hodin letové praxe při jednopilotním provozu na konkrétním typu vrtulníku, který má oprávnění pro jednopilotní provoz podle pravidel IFR, z nichž může být 10 hodin nalétáno pod dohledem, včetně pěti úseků traťových letů podle pravidel IFR s postupy pro jednopilotní provoz, a

3)

absolvováno za posledních 90 dnů:

i)

pět letů podle pravidel IFR včetně tří přístrojových přiblížení při jednopilotním provozu na vrtulníku s oprávněním pro tento účel nebo

ii)

přezkoušení pro přístrojové přiblížení podle pravidel IFR při jednopilotním provozu na příslušném typu vrtulníku, letovém výcvikovém zařízení (FTD) nebo na úplném letovém simulátoru (FFS).

ORO.FC.205   Kurz velení

a)

Kurz velení pro provoz letounů a vrtulníků zahrnuje alespoň tyto prvky:

1)

výcvik na zařízení FSTD, který zahrnuje traťově orientovaný letový výcvik (LOFT) a/nebo letový výcvik;

2)

přezkoušení odborné způsobilosti provozovatelem ve funkci velitele letadla;

3)

výcvik odpovědnosti velitele letadla;

4)

traťový výcvik jako velitel letadla pod dozorem po dobu nejméně:

i)

10 letových úseků v případě letounů a

ii)

10 hodin včetně alespoň 10 letových úseků v případě vrtulníků;

5)

absolvování traťového přezkoušení ve funkci velitele letadla a prokázání odpovídající znalosti tratě nebo oblasti, na níž nebo v níž má letět, a letišť, včetně náhradních letišť, zařízení a postupů, kterých má být použito, a

6)

výcvik optimalizace činnosti posádky.

ORO.FC.215   Vstupní výcvik optimalizace činnosti posádky (CMR) provozovatele

a)

Člen letové posádky dokončí před zahájením traťových letů bez dozoru vstupní výcvik CRM.

b)

Vstupní výcvik CRM provádí nejméně jedna osoba s odpovídající kvalifikací v oblasti CRM, která může využívat pomoci odborníků se zaměřením na specifické oblasti.

c)

Jestliže člen posádky nejdříve nepodstoupí teoretický výcvik zaměřený na lidské činitele na úrovni ATPL, absolvuje před zahájením vstupního výcviku CRM nebo společně s tímto výcvikem teoretický kurz zajištěný provozovatelem, jehož osnovy jsou zaměřeny na lidskou výkonnost a omezení pro ATPL, jak stanoví příloha I (část FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011.

ORO.FC.220   Přeškolovací výcvik provozovatele a přezkoušení provozovatelem

a)

Výcvik CRM je začleněn do přeškolovacího kurzu provozovatele.

b)

Jakmile člen letové posádky zahájí přeškolovací kurz provozovatele, nesmí by mu být přidělovány letové povinnosti na jiném typu nebo jiné třídě, dokud tento kurz neabsolvuje nebo nedokončí. Členům posádky, kteří provozují pouze letouny třídy výkonnosti B, mohou být během přeškolovacího výcviku přidělovány lety na jiných typech letounů třídy výkonnosti B v míře nezbytné pro zachování provozu.

c)

Rozsah výcviku, který se požaduje od členů letové posádky v rámci přeškolovacího kurzu provozovatele, se stanoví v souladu se standardy kvalifikace a praxe stanovenými v provozní příručce s přihlédnutím k předchozímu výcviku a praxi člena posádky.

d)

Člen letové posádky absolvuje:

1)

před zahájením traťového letu pod dozorem (LIFUS) přezkoušení odborné způsobilosti provozovatelem a výcvik znalostí nouzového a bezpečnostního vybavení a

2)

traťové přezkoušení po dokončení traťového letu pod dozorem. U letounů třídy výkonnosti B je možné let LIFUS provést na kterémkoli letounu v rámci příslušné třídy.

e)

V případě letounů piloti, kteří získali typovou kvalifikaci na základě výcviku s nulovou dobou letu (ZFTT):

1)

zahájí traťové lety pod dozorem nejpozději 21 dní po absolvování zkoušek dovednosti nebo po příslušném výcviku zajištěném provozovatelem. Obsah tohoto výcviku je popsán v provozní příručce;

2)

absolvují šest vzletů a přistání na zařízení FSTD nejpozději 21 dní po absolvování zkoušky dovednosti pod dozorem instruktora pro typovou kvalifikaci pro letouny (TRI(A)) sedícího na sedadle druhého pilota. Počet vzletů a přistání lze snížit, pokud jsou v údajích vypracovaných v souladu s nařízením (ES) č. 1702/2003 stanoveny zápočty. Pokud nebyly tyto vzlety a přistání provedeny do 21 dní, provozovatel zajistí udržovací výcvik. Obsah tohoto výcviku je popsán v provozní příručce;

3)

provedou první čtyři vzlety a přistání letů LIFUS v letounu pod dozorem instruktora TRI(A) sedícího na sedadle druhého pilota. Počet vzletů a přistání lze snížit, pokud jsou v údajích vypracovaných v souladu s nařízením (ES) č. 1702/2003 stanoveny zápočty.

ORO.FC.230   Opakovací výcvik a přezkoušení

a)   Každý člen letové posádky absolvuje opakovací výcvik a přezkoušení odpovídající typu nebo variantě letadla, na kterém létá.

b)   Přezkoušení odborné způsobilosti provozovatelem

1)

Každý člen letové posádky absolvuje přezkoušení odborné způsobilosti provozovatelem jako člen běžného složení posádky s cílem prokázat odbornou způsobilost k provádění běžných, mimořádných a nouzových postupů.

2)

Je-li od člena letové posádky požadován provoz podle pravidel IFR, přezkoušení odborné způsobilosti provozovatelem se případně provede bez vnější vizuální orientace.

3)

Platnost přezkoušení odborné způsobilosti provozovatelem je šest kalendářních měsíců. Pro provoz letounů třídy výkonnosti B podle pravidel VFR ve dne prováděný v průběhu období, které není delší než osm po sobě následujících měsíců, postačuje jedno přezkoušení odborné způsobilosti provozovatelem. Toto přezkoušení odborné způsobilosti se provede před zahájením provozu v obchodní letecké dopravě.

4)

Členové letové posádky, kteří se podílejí na letech na jiných než složitých motorových vrtulnících ve dne a navigovaných s referencí podle viditelných orientačních bodů, mohou absolvovat přezkoušení odborné způsobilosti provozovatelem pouze na jednom z typů, k nimž mají kvalifikaci. Přezkoušení odborné způsobilosti provozovatelem se provádí vždy na stejném typu, jaký byl použit při přezkoušení odborné způsobilosti. Příslušné typy vrtulníků, které mohou být sloučeny pro účely přezkoušení odborné způsobilosti provozovatelem, jsou uvedeny v provozní příručce.

5)

Aniž jsou dotčena ustanovení čl. ORO.FC.145 písm. a) bodu 2, pro lety na jiných než složitých motorových vrtulnících ve dne a navigované s referencí podle viditelných orientačních bodů a pro letouny třídy výkonnosti B může přezkoušení provést vhodně kvalifikovaný velitel letadla jmenovaný provozovatelem, který je vyškolen v koncepci CRM a hodnocení dovedností CRM. Provozovatel informuje příslušný úřad o jmenovaných osobách.

c)   Traťové přezkoušení

1)

Každý člen letové posádky absolvuje traťové přezkoušení v letadle s cílem prokázat odbornou způsobilost k provádění běžných traťových letů popsaných v provozní příručce. Platnost traťového přezkoušení je dvanáct kalendářních měsíců.

2)

Aniž jsou dotčena ustanovení čl. ORO.FC.145 písm. a) bodu 2, může traťové přezkoušení provést vhodně kvalifikovaný velitel letadla jmenovaný provozovatelem, který je vyškolen v koncepci CRM a hodnocení dovedností CRM.

d)   Výcvik a přezkoušení v používání nouzového a bezpečnostního vybavení

Každý člen letové posádky absolvuje výcvik a přezkoušení týkající se umístění a používání veškerého nouzového a bezpečnostního vybavení na palubě. Platnost přezkoušení odborné způsobilosti k používání nouzového a bezpečnostního vybavení je dvanáct kalendářních měsíců.

e)   Výcvik CRM

1)

Prvky CRM jsou začleněny do všech příslušných fází opakovacího výcviku.

2)

Každý člen letové posádky absolvuje specifický modulový výcvik CRM. Všechna hlavní témata výcviku CRM jsou zahrnuta do samostatných částí modulového výcviku co nejrovnoměrněji rozložených do jednotlivých tříletých období.

f)   Každý člen letové posádky podstupuje pozemní výcvik a letový výcvik na zařízení FSTD nebo na letadle nebo kombinovaný výcvik na zařízení FSTD a na letadle alespoň každých dvanáct měsíců.

g)   Doba platnosti uvedená v písm. b) bodě 3 a v písmenech c) a d) se počítá od konce měsíce, v němž bylo přezkoušení provedeno.

h)   Jestliže výcvik nebo přezkoušení požadované výše byly provedeny během posledních tří měsíců doby platnosti, nová doba platnosti se počítá od původního data uplynutí doby platnosti.

ORO.FC.235   Kvalifikace pilota k řízení z kteréhokoli pilotního sedadla

a)

Velitelé letadla, jejichž povinnosti vyžadují řízení z kteréhokoli pilotního sedadla a plnění povinností druhého pilota, nebo velitelé letadla, od nichž se požaduje provádění výcviku a přezkoušení, dokončí dodatečný výcvik a přezkoušení stanovené v provozní příručce. Přezkoušení může být provedeno souběžně s přezkoušením odborné způsobilosti provozovatelem podle čl. ORO.FC.230 písm. b).

b)

Tento dodatečný výcvik a přezkoušení zahrnuje alespoň:

1)

poruchu motoru během vzletu;

2)

přiblížení a průlet s jedním nepracujícím motorem a

3)

přistání s jedním nepracujícím motorem.

c)

V případě vrtulníků absolvují velitelé letadla rovněž přezkoušení odborné způsobilosti střídavě na levém a na pravém sedadle za předpokladu, že pokud je přezkoušení odborné způsobilosti pro typovou kvalifikaci kombinováno s přezkoušením odborné způsobilosti provozovatelem, absolvuje velitel letadla výcvik nebo přezkoušení na sedadle, na kterém obvykle létá.

d)

Jsou-li v letadle prováděny činnosti s vypnutým motorem, je porucha motoru simulována.

e)

Při řízení ze sedadla druhého pilota platí rovněž přezkoušení požadované podle článku ORO.FC.230 pro řízení ze sedadla velitele letadla.

f)

Pilot střídající velitele letadla prokazuje současně s přezkoušením odborné způsobilosti provozovatelem podle čl. ORO.FC.230 písm. b) praktický nácvik úkonů a postupů, za něž by střídající pilot nebyl běžně odpovědný. Nejsou-li rozdíly mezi pravým a levým sedadlem významné, lze praktický nácvik provést na kterémkoli sedadle.

g)

Jiný pilot než velitel letadla sedící na sedadle velitele letadla prokazuje současně s přezkoušením odborné způsobilosti provozovatelem podle čl. ORO.FC.230 písm. b) praktický nácvik úkonů a postupů, za něž odpovídá velitel letadla ve funkci PM. Nejsou-li rozdíly mezi pravým a levým sedadlem významné, lze praktický nácvik provést na kterémkoli sedadle.

ORO.FC.240   Létání na více typech nebo variantách

a)

Postupy nebo provozní omezení pro létání s více než jedním typem nebo variantou, stanovené v provozní příručce schválené příslušným úřadem, zahrnují:

1)

minimální úroveň praxe členů letové posádky;

2)

minimální úroveň praxe na jednom typu nebo variantě před zahájením výcviku v létání nebo před zahájením létání na jiném typu nebo variantě;

3)

postup, pomocí něhož letová posádka kvalifikovaná pro jeden typ nebo variantu absolvuje výcvik a získá kvalifikaci pro jiný typ nebo variantu, a

4)

všechny příslušné požadavky na nedávnou praxi pro každý typ nebo variantu.

b)

Jestliže člen letové posádky létá jak na vrtulnících, tak na letounech, musí se omezit na provoz pouze jednoho typu letadla nebo jednoho typu vrtulníku.

c)

Ustanovení písmena a) se nepoužije na provoz letounu třídy výkonnosti B, jestliže je omezen na jednopilotní třídy letounů s pístovými motory provozovanými podle pravidel VFR ve dne. Ustanovení písmena b) se nepoužije na provoz letounu třídy výkonnosti B, jestliže je omezen na jednopilotní třídy letounů s pístovými motory.

ORO.FC.A.245   Program alternativního výcviku a kvalifikací

a)

Provozovatel letounu, který má odpovídající praxi, může nahradit jeden nebo více z následujících požadavků na výcvik a přezkoušení letové posádky programem alternativního výcviku a kvalifikací (ATQP) schváleným příslušným úřadem:

1)

článek SPA.LVO.120 o výcviku a kvalifikacích letové posádky;

2)

přeškolovací výcvik a přezkoušení;

3)

rozdílový a seznamovací výcvik;

4)

kurz velení;

5)

opakovací výcvik a přezkoušení a

6)

létání na více typech nebo variantách.

b)

Program ATQP obsahuje výcvik a přezkoušení, které zajistí nabytí a udržení alespoň takové úrovně odborné způsobilosti, jaké je dosaženo splněním ustanovení článků ORO.FC.220 a ORO.FC.230. Úroveň odborné způsobilosti k zajištění výcviku a kvalifikací letové posádky se prokáže před schválením programu ATQP příslušným úřadem.

c)

Provozovatel, který žádá o schválení programu ATQP, předloží příslušnému úřadu plán realizace, včetně popisu úrovně odborné způsobilosti k zajištění výcviku a kvalifikací letové posádky, které má být dosaženo.

d)

Kromě přezkoušení požadovaných podle článku ORO.FC.230 a FCL.060 přílohy I (část FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011 absolvuje každý člen letové posádky úplné traťově orientované hodnocení (LOE) provedené na zařízení FSTD. Platnost hodnocení LOE je dvanáct kalendářních měsíců. Doba platnosti se počítá od konce měsíce, v němž bylo přezkoušení provedeno. Jestliže bylo hodnocení LOE provedeno během posledních tří měsíců doby platnosti, nová doba platnosti se počítá od původního data uplynutí doby platnosti.

e)

Po dvou letech provozu v rámci schváleného programu ATQP může provozovatel se souhlasem příslušného úřadu prodloužit dobu platnosti přezkoušení podle článku ORO.FC.230 takto:

1)

Přezkoušení odborné způsobilosti provozovatele na dvanáct kalendářních měsíců. Doba platnosti se počítá od konce měsíce, v němž bylo přezkoušení provedeno. Jestliže bylo přezkoušení provedeno během posledních tří měsíců doby platnosti, nová doba platnosti se počítá od původního data uplynutí doby platnosti.

2)

Přezkoušení traťové kvalifikace na 24 kalendářních měsíců. Doba platnosti se počítá od konce měsíce, v němž bylo přezkoušení provedeno. Jestliže bylo přezkoušení provedeno během posledních šesti měsíců doby platnosti, nová doba platnosti se počítá od původního data uplynutí doby platnosti.

3)

Přezkoušení používání nouzového a bezpečnostního vybavení na 24 kalendářních měsíců. Doba platnosti se počítá od konce měsíce, v němž bylo přezkoušení provedeno. Jestliže bylo přezkoušení provedeno během posledních šesti měsíců doby platnosti, nová doba platnosti se počítá od původního data uplynutí doby platnosti.

ORO.FC.A.250   Velitelé letadla, kteří jsou držiteli průkazu způsobilosti CPL(A)

a)

Držitel průkazu způsobilosti CPL(A) (letoun) vykonává funkci velitele letadla v obchodní letecké dopravě na jednopilotních letounech pouze v případě, že:

1)

pro lety podle pravidel VFR s cestujícími ve vzdálenosti větší než 50 NM (90 km) od letiště odletu nalétal s letouny nejméně 500 letových hodin a má platnou přístrojovou kvalifikaci nebo

2)

pro lety na vícemotorovém typu podle pravidel IFR nalétal s letouny nejméně 700 letových hodin, z toho 400 hodin ve funkci velícího pilota. Tato doba musí zahrnovat 100 hodin nalétaných podle pravidel IFR a 40 hodin nalétaných ve vícemotorovém provozu. Uvedených 400 hodin ve funkci velícího pilota lze nahradit hodinami letu ve funkci druhého pilota v rámci zavedeného systému vícepilotní posádky stanoveného v provozní příručce s tím, že dvě hodiny ve funkci druhého pilota odpovídají jedné hodině ve funkci velícího pilota.

b)

Na provoz letounů třídy výkonnosti B podle pravidel VFR ve dne se ustanovení písm. a) bodu 1 nevztahuje.

ORO.FC.H.250   Velitelé letadla, kteří jsou držiteli průkazu způsobilosti CPL(H)

a)

Držitel průkazu způsobilosti CPL(H) (vrtulník) vykonává funkci velitele letadla v obchodní letecké dopravě na jednopilotních vrtulnících pouze v případě, že:

1)

pro lety na vícemotorovém typu podle pravidel IFR nalétal s vrtulníky celkem nejméně 700 letových hodin, z toho 300 hodin ve funkci velícího pilota. Tato doba musí zahrnovat 100 hodin nalétaných podle pravidel IFR. Uvedených 300 hodin ve funkci velícího pilota lze nahradit hodinami letu ve funkci druhého pilota v rámci zavedeného systému vícepilotní posádky stanoveného v provozní příručce s tím, že dvě hodiny ve funkci druhého pilota odpovídají jedné hodině ve funkci velícího pilota;

2)

při provozu za meteorologických podmínek pro let za viditelnosti (VMC) v noci má:

i)

platnou přístrojovou kvalifikaci nebo

ii)

300 letových hodin na vrtulnících, z toho 100 hodin ve funkci velícího pilota a 10 hodin ve funkci pilota za letu v noci.

HLAVA CC

PALUBNÍ PRŮVODČÍ

ORO.CC.005   Oblast působnosti

V této hlavě jsou stanoveny požadavky, které musí splňovat provozovatel provozující letadlo s palubními průvodčími.

ODDÍL 1

Obecné požadavky

ORO.CC.100   Počet a složení palubních průvodčích

a)

Počet a složení palubních průvodčích se stanoví v souladu s odstavcem 7.a přílohy IV nařízení (ES) č. 216/2008 s přihlédnutím k provozním faktorům nebo okolnostem konkrétního letu, který má být proveden. Na provoz letadla s MOPSC větší než 19 musí být přidělen alespoň jeden palubní průvodčí, jestliže je na palubě jeden či více cestujících.

b)

Za účelem souladu s písmenem a) musí minimální počet palubních průvodčích odpovídat větší z následujících hodnot:

1)

počet palubních průvodčích stanovený v procesu certifikace letadla v souladu s platnými certifikačními specifikacemi pro uspořádání kabiny letadla používané provozovatelem nebo

2)

v případě, že počet podle bodu 1) nebyl stanoven, počet palubních průvodčích stanovený v procesu certifikace letadla pro konfiguraci s maximálním schváleným počtem sedadel pro cestující, snížený o 1 na každý celý násobek 50 sedadel pro cestující podle provozovatelem používaného uspořádání kabiny letadla, které nepřekračuje maximální schválenou kapacitu sedadel, nebo

3)

jeden palubní průvodčí na každých 50 sedadel pro cestující (nebo jejich část) zastavěných na stejné palubě letadla, které má být provozováno.

c)

U letů, na něž je přidělen více než jeden palubní průvodčí, provozovatel jmenuje jednoho palubního průvodčího odpovědného velícímu pilotovi/veliteli letadla.

ORO.CC.110   Podmínky pro přidělování povinností

a)

Palubním průvodčím jsou přidělovány povinnosti na palubě letadla, pouze pokud:

1)

jsou starší 18 let;

2)

mají posudek v souladu s příslušnými požadavky přílohy IV (část MED) nařízení (EU) č. 1178/2011 a byli uznáni tělesně i duševně způsobilými k bezpečnému plnění svých povinností a výkonu své odpovědnosti a

3)

úspěšně dokončili veškerý příslušný výcvik a přezkoušení požadované podle této hlavy a jsou odborně způsobilí k výkonu přidělených povinností v souladu s postupy uvedenými v provozní příručce.

b)

Před přidělováním povinností palubním průvodčím, kteří jsou osobami samostatně výdělečně činnými nebo pracují na částečný pracovní úvazek, provozovatel ověří, že byly splněny všechny příslušné požadavky této hlavy, přičemž přihlédne k veškerým službám prováděným tímto palubním průvodčím pro jiného či jiné provozovatele s cílem stanovit zejména:

1)

celkový počet typů nebo variant provozovaných letadel a

2)

příslušné omezení doby letové služby a služby, jakož i požadavky na dobu odpočinku.

c)

O palubních průvodčích vykonávajících činnost na palubě a jejich úloze při zajišťování bezpečnosti cestujících a letu jsou cestující jasně informováni.

ORO.CC.115   Provádění výcvikových kurzů a souvisejících přezkoušení

a)

Provozovatel stanoví pro každý výcvikový kurz podrobný program a osnovy v souladu s příslušnými požadavky této hlavy, popřípadě přílohy V (část CC) nařízení (EU) č. 290/2012, zahrnující veškeré povinnosti a odpovědnost vykonávané palubními průvodčími.

b)

Každý výcvikový kurz zahrnuje teoretický a praktický výcvik společně s individuálním nebo kolektivním praktickým nácvikem podle příslušného předmětu výcviku s cílem zaručit, aby si palubní průvodčí osvojili a uchovali odpovídající úroveň odborné způsobilosti v souladu s touto hlavou.

c)

Každý výcvikový kurz je prováděn:

1)

strukturovaným a realistickým způsobem a

2)

personálem, který má odpovídající kvalifikaci pro příslušný předmět.

d)

Během výcviku požadovaného podle této hlavy nebo po jeho skončení podstoupí každý palubní průvodčí přezkoušení zahrnující veškeré prvky příslušného programu výcviku, s výjimkou výcviku optimalizace činnosti posádky (CRM). Přezkoušení provádí personál s odpovídající kvalifikací s cílem ověřit, zda si palubní průvodčí osvojili a/nebo uchovali odpovídající úroveň odborné způsobilosti.

e)

Výcvik CRM a případně moduly CRM provádí instruktor CRM pro palubní průvodčí. Jestliže jsou prvky CRM začleněny do dalšího výcviku, instruktor CRM pro palubní průvodčí zajistí vypracování a realizaci osnov.

ORO.CC.120   Vstupní výcvikový kurz

a)

Každý nový účastník výcviku, který není doposud držitelem platného osvědčení palubních průvodčích vydaného v souladu s přílohou V (část CC) nařízení (EU) č. 290/2012:

1)

podstoupí vstupní výcvikový kurz podle článku CC.TRA.220 uvedené přílohy a

2)

úspěšně absolvuje související zkoušky před tím, než podstoupí jiný výcvik požadovaný v této hlavě.

b)

Prvky vstupního výcvikového programu mohou být kombinovány s prvním specifickým typovým výcvikem na letadlo a přeškolovacím výcvikem provozovatele, pokud jsou splněny požadavky článku CC.TRA.220 a pokud jsou tyto prvky zaneseny jako prvky vstupního výcvikového kurzu do záznamů o výcviku příslušných palubních průvodčích.

ORO.CC.125   Specifický typový výcvik na letadlo a přeškolovací výcvik provozovatele

a)

Každý palubní průvodčí absolvuje odpovídající specifický typový výcvik na letadlo a přeškolovací výcvik provozovatele, jakož i odpovídající přezkoušení dříve:

1)

než jej provozovatel přidělí do funkce palubního průvodčího nebo

2)

než mu tento provozovatel přidělí funkci na jiném typu letadla.

b)

Při vytváření programů a osnov výcviku pro specifický typový výcvik na letadlo a přeškolovací výcvik provozovatele provozovatel zahrne povinné prvky pro příslušný typ vymezené v údajích vypracovaných v souladu s nařízením (ES) č. 1702/2003, jsou-li tyto prvky k dispozici.

c)

Program specifického typového výcviku na letadlo zahrnuje:

1)

výcvik a praktický nácvik na odpovídajícím výcvikovém zařízení nebo na skutečném letadle a

2)

alespoň tyto prvky specifického typového výcviku na letadlo:

i)

popis letadla významný z hlediska výkonu povinností palubních průvodčích,

ii)

veškeré bezpečnostní vybavení a zastavěné systémy, které jsou významné z hlediska výkonu povinností palubních průvodčích,

iii)

obsluhu a skutečné otevření jednotlivých typů nebo variant běžných a nouzových dveří a východů v běžném a nouzovém režimu každým palubním průvodčím,

iv)

předvedení obsluhy všech ostatních východů, včetně oken pilotního prostoru,

v)

systémy ochrany proti požáru a dýmu, pokud jsou zastavěné,

vi)

výcvik s evakuačními skluzy, pokud jsou zastavěny,

vii)

obsluhu sedadla, používání vybavení zádržného systému a kyslíkového systému v případě ztráty pracovní schopnosti pilota.

d)

Program přeškolovacího výcviku provozovatele pro každý provozovaný typ letadla zahrnuje:

1)

výcvik a praktický nácvik na odpovídajícím výcvikovém zařízení nebo na skutečném letadle;

2)

výcvik standardních provozních postupů provozovatele pro palubní průvodčí, kterým provozovatel přiděluje povinnosti poprvé;

3)

alespoň tyto prvky specifického typového výcviku provozovatele na letadlo odpovídající provozovanému typu letadla:

i)

popis uspořádání kabiny,

ii)

umístění, vyjmutí a použití veškerého přenosného bezpečnostního a nouzového vybavení na palubě,

iii)

všechny běžné a nouzové postupy,

iv)

zacházení s cestujícími a zvládání davu,

v)

požární výcvik a výcvik v případě kouře, včetně použití veškerých hasicích prostředků a ochranného vybavení, které odpovídají prostředkům a vybavení na palubě,

vi)

postupy evakuace,

vii)

postupy při ztrátě pracovní schopnosti pilota,

viii)

příslušné bezpečnostní požadavky a postupy,

ix)

optimalizace činnosti posádky.

ORO.CC.130   Rozdílový výcvik

a)

Kromě výcviku požadovaného podle článku ORO.CC.125 absolvuje palubní průvodčí odpovídající výcvik a přezkoušení zahrnující veškeré rozdíly dříve, než jsou přiděleni:

1)

na jinou variantu v současné době provozovaného typu letadla nebo

2)

na typ nebo variantu v současné době provozovaného letadla s odlišným(i):

i)

bezpečnostním vybavením,

ii)

umístěním bezpečnostního a nouzového vybavení nebo

iii)

běžnými a nouzovými postupy.

b)

Program rozdílového výcviku:

1)

je dle potřeby stanoven na základě srovnání s programem výcviku, který příslušný palubní průvodčí absolvoval podle čl. ORO.CC.125 písm. c) a d) pro příslušný typ letadla, a

2)

zahrnuje výcvik a praktický nácvik na odpovídajícím výcvikovém zařízení nebo na skutečném letadle v závislosti na příslušném prvku rozdílového výcviku, který má být probrán.

c)

Při vytváření programů a osnov rozdílového výcviku pro určitou variantu v současné době provozovaného typu letadla provozovatel zahrne povinné prvky pro příslušný typ letadla a jeho varianty vymezené v údajích vypracovaných v souladu s nařízením (ES) č. 1702/2003, jsou-li tyto prvky k dispozici.

ORO.CC.135   Seznámení

Po dokončení specifického typového výcviku na letadlo a přeškolovacího výcviku provozovatele na určitém typu letadla absolvuje každý palubní průvodčí dříve, než jsou mu přiděleny funkce v rámci minimálního počtu palubních průvodčích podle článku ORO.CC.100, příslušné seznámení pod dozorem na daném typu letadla.

ORO.CC.140   Opakovací výcvik

a)

Každý palubní průvodčí každoročně absolvuje opakovací výcvik a přezkoušení.

b)

Opakovací výcvik zahrnuje činnosti přidělené jednotlivým palubním průvodčím v rámci běžných a nouzových postupů a úkony odpovídající jednotlivým typům a/nebo variantám provozovaného letadla.

c)

Prvky specifického typového výcviku na letadlo:

1)

Opakovací výcvik zahrnuje každoroční nácvik naznačením úkonů při simulaci obsluhy jednotlivých typů nebo variant běžných a nouzových dveří a východů k evakuaci cestujících každým palubním průvodčím.

2)

Opakovací výcvik rovněž zahrnuje v intervalech nepřesahujících tři roky:

i)

obsluhu a skutečné otevření všech typů nebo variant běžných a nouzových východů v běžném i v nouzovém režimu na odpovídajícím výcvikovém zařízení nebo ve skutečném letadle každým palubním průvodčím,

ii)

skutečnou obsluhu bezpečnostních dveří pilotního prostoru v běžném i nouzovém režimu, obsluhu sedadla, zádržného systému a praktické předvedení obsluhy vybavení kyslíkového systému v případě ztráty pracovní schopnosti pilota na odpovídajícím výcvikovém zařízení nebo ve skutečném letadle každým palubním průvodčím,

iii)

předvedení obsluhy všech ostatních východů, včetně oken pilotního prostoru a

iv)

předvedení použití záchranných člunů nebo skluzů, které lze použít jako čluny, jsou-li k dispozici.

d)

Prvky specifického výcviku provozovatele:

1)

Opakovací výcvik každoročně zahrnuje:

i)

u každého palubního průvodčího:

A)

umístění a manipulaci s veškerým bezpečnostním a nouzovým vybavením zastavěným nebo přítomným na palubě a

B)

oblékání záchranných vest, přenosného kyslíkového vybavení a ochranného dýchacího vybavení (PBE),

ii)

uložení předmětů v prostoru pro cestující,

iii)

postupy související s kontaminací povrchu letadla,

iv)

nouzové postupy,

v)

postupy evakuace,

vi)

přezkoumání incidentů a leteckých nehod,

vii)

optimalizaci činnosti posádky,

viii)

letecko-lékařská hlediska a první pomoc včetně odpovídajícího vybavení,

ix)

bezpečnostní postupy.

2)

Opakovací výcvik rovněž zahrnuje v intervalech nepřesahujících tři roky:

i)

použití pyrotechnického zařízení (skutečného nebo cvičného),

ii)

praktické předvedení použití kontrolních seznamů letových posádek,

iii)

realistický a praktický výcvik v používání veškerého protipožárního vybavení, včetně ochranných oděvů, představujících vybavení na palubě letadla,

iv)

u každého palubního průvodčího:

A)

hašení požáru v podmínkách interiéru letadla;

B)

nasazení a použití vybavení PBE v uzavřeném simulovaném prostředí naplněném kouřem.

e)

Doby platnosti:

1)

Doba platnosti ročního opakovacího výcviku je dvanáct kalendářních měsíců od konce měsíce, v němž bylo přezkoušení provedeno.

2)

Jestliže byly opakovací výcvik a přezkoušení požadované podle písmena a) provedeny během posledních tří kalendářních měsíců doby platnosti, nová doba platnosti se počítá od původního data uplynutí doby platnosti.

3)

U prvků dodatečného výcviku po třech letech uvedených v písm. c) bodě 2 a písm. d) bodě 2 je doba platnosti 36 kalendářních měsíců od konce měsíce, v němž bylo přezkoušení provedeno.

ORO.CC.145   Udržovací výcvik

a)

Jestliže palubní průvodčí v posledních šesti měsících doby platnosti od příslušného opakovacího výcviku a přezkoušení:

1)

neplnil žádné letecké povinnosti, absolvuje před opětovným přidělením povinností úplný udržovací výcvik a přezkoušení pro každý typ letadla, které má být provozováno, nebo

2)

neplnil letecké povinnosti na konkrétním typu letadla, absolvuje před opětovným přidělením povinností pro daný typ letadla:

i)

udržovací výcvik a přezkoušení nebo

ii)

dva seznamovací lety podle článku ORO.CC.135.

b)

Program udržovacího výcviku pro každý typ letadla zahrnuje alespoň:

1)

nouzové postupy;

2)

postupy evakuace;

3)

obsluhu a skutečné otevření jednotlivých typů nebo variant běžných a nouzových východů a bezpečnostních dveří pilotního prostoru v běžném a nouzovém režimu každým palubním průvodčím;

4)

předvedení obsluhy všech ostatních východů, včetně oken pilotního prostoru;

5)

umístění a manipulaci s veškerým příslušným bezpečnostním a nouzovým vybavením zastavěným nebo přítomným na palubě.

c)

Provozovatel se může rozhodnout nahradit udržovací výcvik výcvikem opakovacím, jestliže znovupřidělení letových povinností palubnímu průvodčímu začne během doby platnosti posledního opakovacího výcviku a přezkoušení. Pokud tato doba platnosti skončila, může být udržovací výcvik nahrazen pouze specifickým typovým výcvikem na letadlo a přeškolovacím výcvikem provozovatele podle článku ORO.CC.125.

ODDÍL 2

Dodatečné požadavky na provoz v obchodní letecké dopravě

ORO.CC.200   Vedoucí palubní průvodčí

a)

Jestliže je nutný více než jeden palubní průvodčí, složení palubních průvodčích zahrnuje vedoucího palubního průvodčího, kterého jmenuje provozovatel.

b)

Provozovatel jmenuje palubního průvodčího do funkce vedoucího palubního průvodčího, pouze pokud:

1)

má alespoň jeden rok praxe ve výkonu služby palubního průvodčího a

2)

úspěšně absolvoval výcvikový kurz vedoucího palubního průvodčího a související přezkoušení.

c)

Výcvikový kurz vedoucího palubního průvodčího zahrnuje veškeré povinnosti a odpovědnost vedoucích palubních průvodčích a zahrnuje alespoň tyto prvky:

1)

předletovou instruktáž;

2)

spolupráci s posádkou;

3)

přehled požadavků provozovatele a požadavků právních předpisů;

4)

hlášení leteckých nehod a incidentů;

5)

lidské činitele a optimalizaci činnosti posádky (CRM) a

6)

omezení doby letové služby a služby a požadavky na dobu odpočinku.

d)

Vedoucí palubní průvodčí odpovídá veliteli letadla za provedení a koordinaci běžných a nouzových postupů uvedených v provozní příručce, což zahrnuje přerušení povinností, jež nejsou spojeny s bezpečností, za účelem zajištění bezpečnosti nebo ochrany před protiprávními činy.

e)

Provozovatel stanoví postupy pro výběr nejlépe kvalifikovaného palubního průvodčího, který převezme výkon služby vedoucího palubního průvodčího v případě, že jmenovaný vedoucí palubní průvodčí není schopen tuto funkci vykonávat. Změny v těchto postupech se oznamují příslušnému úřadu.

ORO.CC.205   Snížení počtu palubních průvodčích při pozemním provozu nebo nepředvídaných okolnostech

a)

Jsou-li na palubě letadla cestující, musí být v prostoru pro cestující přítomen minimální počet palubních průvodčích požadovaný podle článku ORO.CC.100.

b)

S výhradou podmínek uvedených v písmeni c) lze tento počet snížit:

1)

za běžného pozemního provozu, který nezahrnuje plnění/odčerpávání paliva, kdy je letadlo na svém pozemním stání, nebo

2)

při nepředvídaných okolnostech, jestliže se počet cestujících na palubě letu sníží. V tomto případě je třeba po ukončení letu předložit příslušnému úřadu hlášení.

c)

Podmínky:

1)

v provozní příručce jsou stanoveny postupy zajišťující dosažení odpovídající míry bezpečnosti se sníženým počtem palubních průvodčích, zejména při evakuaci cestujících;

2)

omezená sestava palubních průvodčích zahrnuje vedoucího palubního průvodčího podle ustanovení článku ORO.CC.200;

3)

vyžaduje se alespoň jeden palubní průvodčí na každých 50 cestujících (nebo jejich část) přítomných na stejné palubě letadla;

4)

v případě běžného pozemního provozu letadla, který vyžaduje více než jednoho palubního průvodčího, se počet stanovený v souladu s písm. c) bodem 3 zvýší tak, aby jeden palubní průvodčí připadal na dvojici nouzových východů na úrovni podlahy.

ORO.CC.210   Dodatečné podmínky pro přidělování povinností

Palubním průvodčím jsou přidělovány povinnosti a výkon služby na konkrétním typu nebo variantě letadla, pouze pokud:

a)

jsou držitelem platného osvědčení vydaného v souladu s přílohou V (část CC) nařízení Komise (EU) č. 290/2012;

b)

mají kvalifikaci pro příslušný typ nebo variantu v souladu s touto hlavou;

c)

splňují ostatní příslušné požadavky této hlavy a přílohy IV (část CAT);

d)

nosí uniformu palubních průvodčích provozovatele.

ORO.CC.215   Programy výcviku a přezkoušení a související dokumentace

a)

Programy výcviku a přezkoušení, včetně osnov požadovaných touto hlavou, schvaluje příslušný úřad a tyto programy jsou vymezeny v provozní příručce.

b)

Jakmile palubní průvodčí úspěšně dokončí výcvikový kurz a související přezkoušení, provozovatel:

1)

aktualizuje záznamy o výcviku palubního průvodčího podle článku ORO.MLR.115 a

2)

předá palubnímu průvodčímu seznam s dobami platnosti pro příslušné typy a varianty letadel, pro něž má tento palubní průvodčí kvalifikaci.

ORO.CC.250   Výkon služby na více typech nebo variantách letadel

a)

Palubní průvodčí vykonává službu na nejvýše třech typech letadel. Výjimečně může se souhlasem příslušného úřadu palubní průvodčí vykonávat službu na čtyřech typech letadel, pokud nejméně u dvou z těchto typů jsou:

1)

bezpečnostní a nouzové vybavení a běžné a nouzové postupy specifické pro daný typ podobné a

2)

běžné a nouzové postupy, které pro daný typ specifické nejsou, stejné.

b)

Pro účely písmene a) a pro výcvik a kvalifikace palubních průvodčích provozovatel stanoví:

1)

každé letadlo jako typ nebo variantu, přičemž zohlední příslušné údaje vypracované v souladu s nařízením (ES) č. 1702/2003 pro příslušný typ nebo variantu letadla, jsou-li tyto údaje k dispozici, a

2)

varianty typu letadla jako různé typy, jestliže nejsou podobné v těchto hlediscích:

i)

obsluha nouzových východů,

ii)

umístění a typ přenosného bezpečnostního a nouzového vybavení,

iii)

nouzové postupy specifické pro daný typ.

ORO.CC.255   Výkon služby samostatných palubních průvodčích

a)

Provozovatel vybere, zaměstná, vycvičí a přezkouší odbornou způsobilost palubních průvodčích, kterým je přidělován výkon služby samostatných palubních průvodčích v souladu s kritérii pro tento typ provozu.

b)

Palubním průvodčím, kteří nemají předchozí provozní praxi ve funkci samostatných palubních průvodčích, může být tento typ výkonu služby přidělen, pouze pokud:

1)

absolvovali výcvik požadovaný podle písmene c) kromě dalšího příslušného výcviku a přezkoušení požadovaného podle této hlavy;

2)

úspěšně absolvovali přezkoušení, kterým byla ověřena jejich odborná způsobilost při plnění povinností a odpovědnosti v souladu s postupy stanovenými v provozní příručce, a

3)

absolvovali seznamovací lety v délce alespoň 20 hodin a 15 letových úseků na příslušném typu letadla pod dozorem palubního průvodčího s odpovídající praxí.

c)

Následující prvky dodatečného výcviku jsou provedeny se zvláštním důrazem na výkon služby samostatných palubních průvodčích:

1)

odpovědnost veliteli letadla za provádění běžných a nouzových postupů;

2)

význam koordinace a dorozumívání s letovou posádkou, zejména zvládání neukázněných nebo nepřizpůsobivých cestujících,

3)

přehled požadavků provozovatele a požadavků právních předpisů;

4)

dokumentace;

5)

hlášení leteckých nehod a incidentů a

6)

omezení doby letové služby a služby a požadavky na dobu odpočinku.

HLAVA TC

TECHNICKÁ POSÁDKA V PROVOZU HEMS, HHO NEBO NVIS

ORO.TC.100   Oblast působnosti

V této hlavě jsou stanoveny požadavky, které musí splnit provozovatel při provozování letadla s technickou posádkou v provozu vrtulníkové letecké záchranné služby (HEMS), provozu s využitím systému snímání nočního vidění (NVIS) nebo provozu s vrtulníkovým jeřábem (HHO) v obchodní letecké dopravě.

ORO.TC.105   Podmínky pro přidělování povinností

a)

Členům technické posádky v obchodní letecké dopravě HEMS, HHO nebo NVIS jsou přidělovány povinnosti, pouze pokud:

1)

jsou starší 18 let;

2)

jsou tělesně i duševně způsobilí k bezpečnému plnění přidělených povinností a odpovědnosti;

3)

absolvovali veškerý příslušný výcvik požadovaný podle této hlavy k plnění přidělených povinností;

4)

absolvovali přezkoušení, jež prověřilo jejich odbornou způsobilost k výkonu veškerých přidělených povinnosti v souladu s postupy uvedenými v provozní příručce.

b)

Před přidělováním povinností členům technické posádky, kteří jsou osobami samostatně výdělečně činnými nebo pracují na částečný pracovní úvazek, provozovatel ověří, že byly splněny všechny příslušné požadavky této hlavy, přičemž přihlédne k veškerým službám prováděným tímto členem technické posádky pro jiného či jiné provozovatele s cílem stanovit zejména:

1)

celkový počet typů nebo variant provozovaných letadel

2)

příslušné omezení doby letové služby a služby, jakož i požadavky na dobu odpočinku.

ORO.TC.110   Výcvik a přezkoušení

a)

Provozovatel stanoví v souladu s příslušnými požadavky této hlavy program výcviku, zahrnující veškeré povinnosti a odpovědnost, které mají členové technické posádky vykonávat.

b)

Po absolvování vstupního výcviku, přeškolovacího výcviku provozovatele, rozdílového výcviku a opakovacího výcviku podstoupí každý člen technické posádky přezkoušení s cílem prokázat odbornou způsobilost k provádění běžných a nouzových postupů.

c)

Výcvik a přezkoušení provádí v rámci každého výcvikového kurzu personál s odpovídající kvalifikací a praxí v daném předmětu. Provozovatel informuje příslušný úřad o personálu, který přezkoušení provádí.

ORO.TC.115   Vstupní výcvik

Před absolvováním přeškolovacího výcviku provozovatele podstoupí každý člen technické posádky vstupní výcvik, který zahrnuje:

a)

všeobecné teoretické znalosti v oblasti letectví a leteckých předpisů zahrnující veškeré prvky, jež mají význam pro povinnosti a odpovědnost technické posádky;

b)

požární výcvik a výcvik v případě kouře;

c)

výcvik přežití na zemi a ve vodě odpovídající typu a oblasti provozu;

d)

letecko-lékařská hlediska a první pomoc;

e)

komunikaci a příslušné prvky CRM podle článků ORO.FC.115 a ORO.FC.215.

ORO.TC.120   Přeškolovací výcvik provozovatele

Každý člen technické posádky absolvuje:

a)

přeškolovací výcvik provozovatele včetně příslušných prvků CRM

1)

dříve, než jej provozovatel poprvé přidělí do funkce člena technické posádky, nebo

2)

při přechodu na jiný typ nebo třídu letadla, pokud jsou vybavení nebo postupy uvedené v písmenu b) odlišné.

b)

Přeškolovací výcvik provozovatele zahrnuje:

1)

umístění a používání veškerého bezpečnostního vybavení a vybavení pro přežití, které je na palubě letadla;

2)

všechny běžné a nouzové postupy;

3)

vybavení na palubě používané k plnění povinností v letadle nebo na zemi za účelem pomoci pilotovi během provozu HEMS, HHO nebo NVIS.

ORO.TC.125   Rozdílový výcvik

a)

Každý člen technické posádky absolvuje rozdílový výcvik při změně vybavení nebo postupů na typech nebo variantách, které jsou v současné době provozovány.

b)

Provozovatel v provozní příručce stanoví, kdy je tento rozdílový výcvik požadován.

ORO.TC.130   Seznamovací lety

Po absolvování přeškolovacího výcviku provozovatele a před zahájením provozu ve funkci požadovaného člena technické posádky v provozu HEMS, HHO nebo NVIS, absolvuje každý člen technické posádky seznamovací lety.

ORO.TC.135   Opakovací výcvik

a)

V průběhu každých dvanácti měsíců podstoupí každý člen technické posádky opakovací výcvik odpovídající typu nebo třídě letadla a vybavení, na němž člen technické posádky vykonává službu. Do všech příslušných fází opakovacího výcviku jsou začleněny prvky CRM.

b)

Opakovací výcvik zahrnuje teoretickou i praktickou výuku a nácvik.

ORO.TC.140   Udržovací výcvik

a)

Každý člen technické posádky, který nevykonával povinnosti v předchozích šesti měsících, absolvuje udržovací výcvik uvedený v provozní příručce.

b)

Člen technické posádky, který nevykonával letecké povinnosti na konkrétním typu nebo třídě letadla v předchozích šesti měsících, absolvuje před opětovným přidělením povinností na daném typu nebo třídě letadla buď:

1)

udržovací výcvik pro daný typ nebo třídu, nebo

2)

dva seznamovací úseky na daném typu nebo třídě letadla.


(1)  Úř. věst. L 295, 12.11.2010, s. 35.

(2)  Úř. věst. L 243, 27.9.2003, s. 6.

(3)  Úř. věst. L 294, 13.11.2007, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 295, 14.11.2007, s. 7.

(5)  Úř. věst. L 293, 31.10.2008, s. 3.

(6)  Úř. věst. L 311, 25.11.2011, s. 1.


PŘÍLOHA IV

PROVOZ OBCHODNÍ LETECKÉ DOPRAVY

[ČÁST CAT]

HLAVA A

OBECNÉ POŽADAVKY

CAT.GEN.100   Příslušný úřad

Příslušný úřad je úřad stanovený členským státem, v němž má provozovatel hlavní místo obchodní činnosti.

ODDÍL 1

Motorová letadla

CAT.GEN.MPA.100   Odpovědnost posádky

a)

Člen posádky odpovídá za správný výkon svých povinností, které:

1)

souvisejí s bezpečností letadla a osob na palubě a

2)

jsou stanoveny v pokynech a postupech uvedených v provozní příručce.

b)

Člen posádky:

1)

hlásí veliteli letadla každé selhání, poruchu, nesprávnou činnost nebo závadu, o níž je přesvědčen, že může ovlivnit letovou způsobilost nebo bezpečný provoz letadla včetně nouzových systémů, pokud je již nenahlásil jiný člen posádky;

2)

hlásí veliteli letadla každý incident, který ohrožuje nebo by mohl ohrozit bezpečnost provozu, pokud jej již nenahlásil jiný člen posádky;

3)

plní příslušné požadavky programu hlášení událostí provozovatele;

4)

plní veškerá příslušná omezení doby letové služby a služby (FTL) a požadavky na dobu odpočinku v souladu se svými povinnostmi;

5)

při plnění povinností pro více než jednoho provozovatele:

i)

vede jednotlivé záznamy ohledně doby letové služby a služby a ohledně doby odpočinku podle příslušných požadavků FTL a

ii)

poskytuje každému provozovateli údaje potřebné k vytvoření harmonogramu v souladu s příslušnými požadavky FTL.

c)

Člen posádky nevykonává službu v letadle:

1)

pokud je pod vlivem psychoaktivních látek nebo alkoholu nebo je nezpůsobilý z důvodu zranění, únavy, medikace, nemoci nebo z jiných podobných příčin;

2)

pokud neuběhla přiměřená doba od hloubkového potápění nebo darování krve;

3)

pokud nejsou splněny příslušné zdravotní požadavky;

4)

pokud existuje jakákoli pochybnost, zda může vykonávat přidělené povinnosti, nebo

5)

jestliže ví nebo má podezření, že trpí únavou podle bodu 7.f přílohy IV nařízení (ES) č. 216/2008, nebo se natolik necítí dobře, že by mohl být ohrožen let.

CAT.GEN.MPA.105   Odpovědnost velitele letadla

a)

Velitel letadla kromě splnění požadavků článku CAT.GEN.MPA.100:

1)

odpovídá za bezpečnost všech členů posádky, cestujících a nákladu na palubě od okamžiku, kdy vstoupí na palubu letadla, až do doby, kdy na konci letu letadlo opustí;

2)

odpovídá za provoz a bezpečnost letadla:

i)

v případě letounů od okamžiku, kdy je letoun poprvé připraven k pohybu za účelem pojíždění před vzletem, až do okamžiku, kdy se naposledy zastaví na konci tohoto letu a motor či motory používané jako hlavní pohonné jednotky jsou vypnuty,

ii)

v případě vrtulníků, pokud se otáčejí rotory;

3)

má pravomoc vydat všechny příkazy a přijmout všechna odpovídající opatření za účelem zajištění bezpečnosti letadla a osob a/nebo majetku přepravovaného na jeho palubě v souladu s bodem 7.c přílohy IV nařízení (ES) č. 216/2008;

4)

je oprávněn nechat vystoupit kteroukoli osobu nebo vyložit jakoukoli část nákladu, které podle jeho názoru mohou představovat potenciální ohrožení bezpečnosti letadla nebo osob na jeho palubě;

5)

nedovolí v letadle přepravu osoby, která se jeví natolik pod vlivem alkoholu nebo drog, že by pravděpodobně ohrozila bezpečnost letadla nebo osob na jeho palubě;

6)

má právo odmítnout přepravu nežádoucích cestujících, osob deportovaných nebo ve vazbě, jestliže by jejich přeprava zvyšovala riziko pro bezpečnost letadla nebo osob na jeho palubě;

7)

zajistí, aby všichni cestující byli seznámeni s umístěním nouzových východů a s umístěním a použitím důležitého bezpečnostního a nouzového vybavení;

8)

zajistí, aby byly dodrženy všechny provozní postupy a kontrolní seznamy v souladu s provozní příručkou;

9)

nedovolí členům posádky během kritických fází letu výkon jiné činnosti než činnosti nezbytné pro bezpečný provoz letadla;

10)

zajistí, aby letové zapisovače:

i)

nebyly během letu vyřazeny z činnosti nebo vypnuty a

ii)

v případě nehody nebo incidentu, u nichž se vyžaduje povinné hlášení:

A)

nebyly záměrně vymazány;

B)

byly deaktivovány ihned po skončení letu a

C)

byly znovu aktivovány pouze se souhlasem vyšetřujícího úřadu;

11)

rozhodne, zda převezme letadlo se závadami povolenými v souladu se seznamem povolených odchylek na draku (CDL) nebo seznamem minimálního vybavení (MEL);

12)

zajistí, aby byla provedena předletová prohlídka v souladu s požadavky přílohy I (část M) nařízení (ES) č. 2042/2003;

13)

ujistí se, že veškeré nouzové vybavení je snadno dostupné k okamžitému použití.

b)

Velitel letadla nebo pilot pověřený prováděním letu přijme v nouzové situaci, která vyžaduje okamžité rozhodnutí a přijetí opatření, jakékoli opatření, které považuje za daných okolností za nezbytné v souladu s bodem 7.d přílohy IV nařízení (ES) č. 216/2008. V těchto případech se může v zájmu bezpečnosti odchýlit od pravidel, provozních postupů a metod.

c)

Jestliže letadlo za letu provede manévr v reakci na radu k vyhnutí (RA) palubního protisrážkového systému (ACAS), předloží velitel letadla zprávu systému ACAS příslušnému úřadu.

d)

Nebezpečí střetu a střety s ptáky:

1)

Vyskytne-li se možné nebezpečí střetu s ptáky, informuje o tom velitel letadla stanoviště letových provozních služeb (ATS), jakmile to umožní pracovní zatížení letové posádky.

2)

Kdykoli se střetne letadlo, za které velitel letadla odpovídá, s ptákem a tento střet má za následek značné poškození letadla nebo ztrátu či nesprávnou činnost některého důležitého zařízení, podá velitel letadla po přistání písemné hlášení o střetu s ptákem příslušnému úřadu.

CAT.GEN.MPA.110   Pravomoci velitele letadla

Provozovatel přijme veškerá přiměřená opatření k tomu, aby všechny osoby přepravované na palubě letadla uposlechly všech oprávněných rozkazů udělených velitelem letadla k zajištění bezpečnosti letadla a osob nebo majetku přepravovaného na jeho palubě.

CAT.GEN.MPA.115   Personál nebo členové posádky, kteří nejsou palubními průvodčími, v prostoru pro cestující

Provozovatel zajistí, aby personál nebo členové posádky, kteří nejsou palubními průvodčími a kteří vykonávají povinnosti v prostoru letadla vyhrazeném pro cestující:

a)

nebyli cestujícími zaměňováni se službu vykonávajícími palubními průvodčími;

b)

neobsazovali místa přidělená požadovaným palubním průvodčím;

c)

nebránili službu vykonávajícím palubním průvodčím při plnění jejich povinností.

CAT.GEN.MPA.120   Společný jazyk

Provozovatel zajistí, aby se všichni členové posádky mohli navzájem dorozumívat společným jazykem.

CAT.GEN.MPA.125   Pojíždění letounů

Provozovatel zajistí, aby letoun pojížděl po pohybové ploše letiště pouze v případě, že osoba u řízení:

a)

je dostatečně kvalifikovaným pilotem nebo

b)

je jmenována provozovatelem a:

1)

je vyškolena k pojíždění s letadlem;

2)

je vyškolena k používání radiotelefonního zařízení;

3)

obdržela pokyny vztahující se k plánu letiště, tratím, znakům, značení, návěstidlům, signálům a pokynům řízení letového provozu (ATC), frazeologii a postupům;

4)

je schopna vyhovět provozním standardům požadovaným pro bezpečný pohyb letounu na letišti.

CAT.GEN.MPA.130   Zapnutí rotoru – vrtulníky

Rotor vrtulníku smí být uveden do pohybu za účelem letu pouze za přítomnosti kvalifikovaného pilota u řízení.

CAT.GEN.MPA.135   Přístup do pilotního prostoru

a)

Provozovatel zajistí, aby žádná osoba kromě členů letové posádky pověřených provedením letu neměla přístup do pilotního prostoru nebo v něm byla přepravována, pokud není:

1)

členem provozní posádky;

2)

zástupcem příslušného nebo kontrolního úřadu, jestliže přístup do pilotního prostoru vyžaduje výkon jeho úředních povinností, nebo

3)

osobou, jejíž přeprava v tomto prostoru je povolena pokyny obsaženými v provozní příručce.

b)

Velitel letadla zajistí, aby:

1)

přístup do pilotního prostoru neodváděl pozornost od provádění letu ani nenarušoval provádění letu a

2)

všechny osoby přepravované v pilotním prostoru byly seznámeny s příslušnými bezpečnostními postupy.

c)

Konečné rozhodnutí o přístupu do pilotního prostoru přijímá velitel letadla.

CAT.GEN.MPA.140   Přenosná elektronická zařízení

Provozovatel nedovolí žádné osobě používat na palubě letadla přenosné elektronické zařízení (PED), které by mohlo nepříznivě ovlivnit výkonnost palubních systémů a vybavení, a přijme veškerá přiměřená opatření k zajištění toho, aby použití tohoto zařízení bylo zabráněno.

CAT.GEN.MPA.145   Informace o nouzovém vybavení a vybavení pro přežití přepravovaném na palubě

Provozovatel musí mít neustále k dispozici seznamy obsahující informace o nouzovém vybavení a vybavení pro přežití, které je přepravováno na palubě jeho letadel, aby je mohl okamžitě sdělit koordinačním střediskům pátrání a záchrany (RCC).

CAT.GEN.MPA.150   Nouzové přistání na vodě – letouny

Provozovatel provozuje letoun v konfiguraci s počtem sedadel pro cestující větším než 30 na tratích nad vodními plochami ve vzdálenosti od pevniny vhodné pro nouzové přistání větší než 120 minut letu cestovní rychlostí nebo 400 NM podle toho, která vzdálenost je menší, pouze pokud letoun vyhovuje požadavkům příslušného předpisu letové způsobilosti pro nouzové přistání na vodě.

CAT.GEN.MPA.155   Přeprava válečných zbraní a válečného střeliva

a)

Provozovatel smí letecky přepravovat válečné zbraně nebo válečné střelivo, pouze pokud obdržel schválení ode všech dotčených států, jejichž vzdušný prostor má být k letu využit.

b)

Jestliže provozovatel schválení získá, zajistí, aby válečné zbraně a válečné střelivo byly:

1)

uloženy v letadle na místě nepřístupném za letu cestujícím a

2)

v případě palných zbraní vybity.

c)

Provozovatel zajistí, aby podrobnosti o všech válečných zbraních a válečném střelivu určených k přepravě na palubě a o jejich umístění na palubě letadla byly před zahájením letu oznámeny veliteli letadla.

CAT.GEN.MPA.160   Přeprava sportovních zbraní a střeliva

a)

Provozovatel přijme veškerá přiměřená opatření pro zajištění toho, aby mu byly ohlášeny všechny sportovní zbraně určené k letecké přepravě.

b)

Provozovatel, který přijímá k přepravě sportovní zbraně, zajistí, aby byly:

1)

uloženy v letadle na místě nepřístupném za letu cestujícím a

2)

v případě palných zbraní nebo jiných zbraní, které mohou obsahovat střelivo, vybity.

c)

Střelivo pro sportovní zbraně lze přepravovat v prověřených zavazadlech cestujících s výhradou určitých omezení v souladu s Technickými instrukcemi.

CAT.GEN.MPA.161   Přeprava sportovních zbraní a střeliva – úlevy

Aniž je dotčen čl. CAT.GEN.MPA.160 písm. b), ve vrtulnících s maximální schválenou vzletovou hmotností (MCTOM) 3 175 kg nebo menší lze během letů ve dne navigovaných s referencí podle viditelných orientačních bodů přepravovat sportovní zbraně na místě přístupném za letu cestujícím, pokud má provozovatel stanoveny příslušné postupy a pokud uložení na místě nepřístupném za letu cestujícím není proveditelné.

CAT.GEN.MPA.165   Způsob přepravy osob

Provozovatel přijme veškerá opatření k zajištění toho, aby se za letu žádná osoba nenacházela v té části letadla, která není navržena pro přepravu osob, pokud velitel letadla nepovolil dočasný přístup:

a)

za účelem provedení opatření nezbytného pro bezpečnost letadla, osoby, zvířete nebo zboží na jeho palubě nebo

b)

do části letadla, v níž je přepravován náklad nebo zásoby a která je navržena tak, že umožňuje osobě přístup i za letu.

CAT.GEN.MPA.170   Alkohol a drogy

Provozovatel přijme veškerá přiměřená opatření k zajištění toho, aby žádná osoba nevstoupila do letadla a ani se nenacházela v letadle, je-li natolik pod vlivem alkoholu nebo drog, že by pravděpodobně ohrozila bezpečnost letadla nebo osob na jeho palubě.

CAT.GEN.MPA.175   Ohrožování bezpečnosti

Provozovatel přijme veškerá přiměřená opatření k zajištění toho, aby žádná osoba nejednala nebezpečně či nedbale nebo aby opomněla provést úkon, čímž by:

a)

ohrozila letadlo nebo osoby na jeho palubě nebo

b)

způsobila či umožnila, aby letadlo ohrozilo osobu nebo majetek.

CAT.GEN.MPA.180   Dokumenty, příručky a informace na palubě

a)

Při každém letu jsou na palubě přepravovány originály nebo kopie těchto dokumentů, příruček a informací, pokud není uvedeno jinak:

1)

letová příručka letadla (AFM) nebo rovnocenný dokument či dokumenty;

2)

originál osvědčení o zápisu letadla do rejstříku;

3)

originál osvědčení letové způsobilosti (CofA);

4)

osvědčení hlukové způsobilosti, včetně jeho anglického překladu, pokud bylo vydáno úřadem odpovědným za vydání osvědčení hlukové způsobilosti;

5)

ověřená kopie osvědčení leteckého provozovatele (AOC);

6)

provozní specifikace pro příslušný typ letadla vydané společně s AOC;

7)

případně originál povolení rádiové stanice;

8)

osvědčení o pojištění zákonné odpovědnosti;

9)

palubní deník nebo rovnocenný dokument pro příslušné letadlo;

10)

technický deník letadla v souladu s přílohou I (část M) nařízení (ES) č. 2042/2003;

11)

případně podrobnosti vyplněného letového plánu letových provozních služeb (ATS);

12)

aktuální a vhodné letecké mapy pro trať předpokládaného letu a pro všechny tratě, o nichž lze přiměřeně předpokládat, že na ně může být let odkloněn;

13)

informace o postupech a vizuálních signálech používaných zakročujícím letadlem a letadlem, proti kterému je zakročováno;

14)

informace týkající se služeb pátrání a záchrany pro oblast zamýšleného letu, které jsou snadno přístupné v pilotním prostoru;

15)

aktuálně platné části provozní příručky, jež jsou důležité pro povinnosti posádky, které musí být snadno přístupné členům posádky;

16)

seznam minimálního vybavení (MEL);

17)

příslušná instruující dokumentace NOTAM a letecké informační služby (AIS);

18)

příslušné meteorologické informace;

19)

případně seznamy nákladu nebo seznamy cestujících;

20)

dokumentace o hmotnosti a vyvážení;

21)

případně provozní letový plán;

22)

případně ohlášení zvláštních kategorií cestujících (SCP) a zvláštního nákladu a

23)

veškeré další dokumenty, jež se mohou týkat letu nebo jež jsou požadovány letem dotčenými státy.

b)

Aniž jsou dotčena ustanovení písmene a), mohou v případě provozu podle pravidel pro let za viditelnosti (VFR) ve dne s jiným než složitým motorovým letadlem, které vzlétá a přistává na stejném letišti nebo provozním místě během 24 hodin nebo neopouští omezený prostor stanovený v provozní příručce, následující dokumenty a informace zůstat na letišti nebo provozním místě:

1)

osvědčení hlukové způsobilosti;

2)

povolení rádiové stanice;

3)

palubní deník nebo rovnocenný dokument;

4)

technický deník letadla;

5)

instruující dokumentace NOTAM a AIS;

6)

meteorologické informace;

7)

případně ohlášení zvláštních kategorií cestujících (SCP) a zvláštního nákladu a

8)

dokumentace o hmotnosti a vyvážení.

c)

Aniž jsou dotčena ustanovení písmene a), je v případě ztráty nebo odcizení dokumentů uvedených v písm. a) bodech 2 až 8 povoleno pokračovat v letu až na letiště určení nebo do místa, kde může být poskytnuta náhradní dokumentace.

CAT.GEN.MPA.185   Informace uchovávané na zemi

a)

Provozovatel zajistí, aby alespoň po dobu každého letu nebo řady letů:

1)

byly na zemi uchovávány informace týkající se letu, příslušné pro daný druh provozu;

2)

informace byly uchovány nejméně do doby, než jsou zhotoveny jejich kopie v místě, kde budou uloženy, nebo nelze-li to provést;

3)

tytéž informace byly přepravovány v ohnivzdorném pouzdře v letadle.

b)

Informace uvedené v písmeni a) zahrnují:

1)

kopii provozního letového plánu, je-li to vhodné;

2)

kopie příslušné části či částí technického deníku letadla;

3)

dokumentaci NOTAM přesně vymezenou pro danou trať, je-li zvláště vydána provozovatelem;

4)

dokumentaci o hmotnosti a vyvážení, je-li požadována, a

5)

ohlášení zvláštních nákladů.

CAT.GEN.MPA.190   Předkládání dokumentace a záznamů

Velitel letadla předloží dokumenty, které musí být přepravovány na palubě, osobě zmocněné úřadem v přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy je k tomu touto osobou vyzván.

CAT.GEN.MPA.195   Uchovávání, předkládání a použití záznamů letových zapisovačů

a)

V případě nehody nebo incidentu, u nichž se vyžaduje povinné hlášení, uchová provozovatel letadla původní zaznamenané údaje po dobu 60 dnů, pokud vyšetřující úřad nenařídí jinak.

b)

Provozovatel provádí provozní kontroly a hodnocení záznamů zapisovače letových údajů (FDR), záznamů zapisovače hlasu v pilotním prostoru (CVR) a záznamů komunikace datovým spojem v zájmu zajištění jejich trvalé provozuschopnosti.

c)

Provozovatel uchovává záznamy po dobu provozní lhůty FDR stanovené v článku CAT.IDE.A.190 nebo CAT.IDE.H.190 s tou výjimkou, že pro účely zkoušení a údržby zapisovačů letových údajů může být při zkoušení zapisovače smazána nejvýše hodina nejstaršího zaznamenaného materiálu.

d)

Provozovatel uchovává aktualizovanou dokumentaci poskytující informace nezbytné k převedení nezpracovaných údajů z FDR na parametry vyjádřené v technických jednotkách.

e)

Provozovatel zpřístupní kterýkoli uchovaný záznam zapisovače letových údajů, jestliže tak stanoví příslušný úřad.

f)

Aniž je dotčeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 (1):

1)

Záznamy z CVR se používají pro jiné účely než pro vyšetřování nehody nebo incidentu, u nichž se vyžaduje povinné hlášení, pouze pokud s tím všichni dotčení členové posádky a personálu údržby souhlasí.

2)

Záznamy z FDR nebo záznamy komunikace datovým spojem se používají pro jiné účely než pro vyšetřování nehody nebo incidentu, u nichž se vyžaduje povinné hlášení, pouze pokud jsou tyto záznamy:

i)

použity provozovatelem výhradně pro účely letové způsobilosti nebo údržby nebo

ii)

zbaveny informací umožňujících jejich identifikaci nebo

iii)

zpřístupněny zabezpečenými postupy.

CAT.GEN.MPA.200   Doprava nebezpečného zboží

a)

Pokud není v této příloze stanoveno jinak, letecká doprava nebezpečného zboží se provádí v souladu s přílohou 18 Chicagské úmluvy v platném znění rozšířenou o Technické instrukce pro bezpečnou leteckou dopravu nebezpečného zboží (dokument ICAO č. 9284-AN/905), včetně doplňků a dalších dodatků nebo oprav.

b)

Nebezpečné zboží dopravuje pouze provozovatel, který k tomu má oprávnění v souladu s hlavou G přílohy V (část SPA), vyjma případů, kdy:

1)

zboží nepodléhá Technickým instrukcím v souladu s částí 1 těchto instrukcí nebo

2)

je přepravuje cestující či členové posádky nebo jsou v zavazadlech v souladu s částí 8 Technických instrukcí.

c)

Provozovatel stanoví postupy s cílem zajistit přijetí veškerých přiměřených opatření, jež zabrání neúmyslnému dopravení nebezpečného zboží na palubu.

d)

Provozovatel poskytne personálu potřebné informace, které mu umožní výkon odpovědnosti v souladu s požadavky Technických instrukcí.

e)

Provozovatel v souladu s Technickými instrukcemi bezodkladně ohlásí příslušnému úřadu a oprávněnému úřadu státu, že došlo k:

1)

letecké nehodě nebo incidentu s nebezpečným zbožím;

2)

odhalení neuvedeného nebo nesprávně uvedeného nebezpečného zboží v nákladu nebo poště nebo

3)

zjištění, že nebezpečné zboží převáží cestující či členové posádky nebo jsou v zavazadlech v rozporu s částí 8 Technických instrukcí.

f)

Provozovatel zajistí, aby cestující dostali veškeré informace o nebezpečném zboží v souladu s Technickými instrukcemi.

g)

Provozovatel zajistí, aby na místech přejímky nákladu byly k dispozici vyhlášky poskytující informace o dopravě nebezpečného zboží v souladu s Technickými instrukcemi.

HLAVA B

PROVOZNÍ POSTUPY

ODDÍL 1

Motorová letadla

CAT.OP.MPA.100   Využívání letových provozních služeb

a)

Provozovatel zajistí, aby:

1)

pro všechny lety byly využívány letové provozní služby (ATS) odpovídající vzdušnému prostoru a příslušným pravidlům létání, kdykoli jsou tyto služby dostupné;

2)

provozní pokyny za letu týkající se změny letového plánu ATS byly v případě, že je to proveditelné, před přenosem do letounu koordinovány s příslušným stanovištěm ATS.

b)

Aniž jsou dotčena ustanovení písmena a), použití ATS se nevyžaduje, pokud to nepřikazují požadavky vzdušného prostoru pro:

1)

provoz jiných než složitých motorových letounů podle pravidel VFR ve dne;

2)

vrtulníky s maximální schválenou vzletovou hmotností (MCTOM) 3 175 kg nebo menší létající ve dne a navigované s referencí podle viditelných orientačních bodů nebo

3)

místní provoz vrtulníků,

jestliže lze zachovat poskytování služeb pátrání a záchrany.

CAT.OP.MPA.105   Používání letišť a provozních míst

a)

Provozovatel používá pouze taková letiště a provozní místa, která jsou přiměřená pro daný typ či typy letadla a daný druh či druhy provozu.

b)

Používání provozních míst se vztahuje pouze na:

1)

jiné než nesložité motorové letouny a

2)

vrtulníky.

CAT.OP.MPA.106   Používání osamocených letišť – letouny

a)

Používání osamocených letišť jako letišť určení pro letouny musí nejdříve schválit příslušný úřad.

b)

Osamoceným letištěm se rozumí letiště, pro něž je požadované náhradní palivo a konečná záloha paliva na nejbližší přiměřené náhradní letiště určení:

1)

u letounů s pístovými motory – větší než množství paliva na let po dobu 45 minut plus 15 % plánované doby letu při cestovní rychlosti nebo po dobu 2 hodin, podle toho, v kterém případě je množství menší, nebo

2)

u letounů s turbínovými motory – větší než množství paliva na let po dobu 2 hodin při normální spotřebě při cestovní rychlosti nad letištěm určení, včetně konečné zálohy paliva.

CAT.OP.MPA.107   Přiměřené letiště

Provozovatel pokládá letiště za přiměřené, jestliže v předpokládané době použití je dostupné a vybaveno nezbytnými pomocnými službami, mezi něž patří např. letové provozní služby (ATS), dostatečné osvětlení, komunikační zařízení, meteorologické zprávy, navigační zařízení a záchranné služby.

CAT.OP.MPA.110   Provozní minima letiště

a)

Provozovatel stanoví provozní minima letiště pro každé letiště odletu, letiště určení nebo náhradní letiště, jejichž použití předpokládá. Tato minima nesmí být nižší než minima stanovená pro tato letiště státem, na jehož území se letiště nachází, vyjma zvláštních případů, kdy je uvedený stát schválí. Minima se doplní o veškerá zvýšení stanovená příslušným úřadem.

b)

Použitím průhledového zobrazovače (HUD), systému přistání s vedením pomocí průhledového zobrazovače (HUDLS) nebo systému pro zlepšení viditelnosti (EVS) lze umožnit provoz za nižší viditelnosti, než stanoví provozní minima letiště, je-li schválen v souladu s hlavou SPA.LVO.

c)

Při stanovení provozního minima letiště provozovatel zohlední:

1)

typ, výkonnost a charakteristiky ovládání letadla;

2)

složení letové posádky a odbornou způsobilost a zkušenosti jejích členů;

3)

rozměry a vlastnosti drah/ploch konečného přiblížení a vzletu (FATO), jejichž použití lze zvolit;

4)

přiměřenost a výkonnost pozemních prostředků, které jsou dostupné pro přiblížení za podmínek letu za viditelnosti a podle přístrojů;

5)

vybavení, které je na palubě letadla dostupné pro navigaci a/nebo řízení dráhy letu při vzletu, přiblížení, podrovnání, přistání, dojezdu a při nezdařeném přiblížení;

6)

překážky v prostorech přiblížení, nezdařeného přiblížení a počátečního stoupání, aby byla zajištěna bezpečná výška nad překážkami pro provedení nepředvídaných postupů;

7)

bezpečnou nadmořskou výšku/výšku nad překážkami pro postupy přiblížení podle přístrojů;

8)

prostředky k určení a hlášení meteorologických podmínek a

9)

techniku letu, která se má použít během konečného přiblížení.

d)

Provozovatel v provozní příručce stanoví metodu určení provozního minima letiště.

e)

Minima pro určité postupy přiblížení a přistání se použijí pouze tehdy, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

1)

pozemní zařízení znázorněná na mapě, která jsou nezbytná pro zamýšlený postup, jsou provozuschopná;

2)

palubní systémy letadla, které jsou nezbytné pro daný druh přiblížení, jsou provozuschopné;

3)

jsou splněna stanovená kritéria výkonnosti letadla a

4)

posádka je dostatečně kvalifikovaná.

CAT.OP.MPA.115   Technika letu pro přiblížení – letouny

a)   Všechna přiblížení se vykonají jako stabilizovaná, pokud příslušný úřad neschválí u konkrétního přiblížení na konkrétní dráhu jinak.

b)   Nepřesná přístrojová přiblížení

1)

Pro všechna nepřesná přístrojová přiblížení se používá technika konečného přiblížení stálým klesáním (CDFA).

2)

Aniž jsou dotčena ustanovení bodu 1, lze použít odlišnou techniku letu pro přiblížení pro konkrétní kombinaci přiblížení/dráhy v případě, že ji schválí příslušný úřad. V tomto případě je minimální dráhová dohlednost (RVR):

i)

zvýšena o 200 m v případě letounů kategorie A a B a o 400 m v případě letounů kategorie C a D nebo

ii)

v případě letišť, kde existuje veřejný zájem udržet stávající provoz a kde nelze uplatnit techniku CDFA, stanovena a pravidelně přezkoumávána příslušným úřadem s přihlédnutím k praxi provozovatele, jeho programu výcviku a kvalifikaci letové posádky.

CAT.OP.MPA.120   Přiblížení s pomocí palubního radaru (ARA) pro lety nad vodou – vrtulníky

a)

Přiblížení ARA se provádí pouze:

1)

pokud radar poskytuje vedení po trati zajišťující bezpečnou výšku nad překážkami a

2)

buď:

i)

minimální výška pro klesání (MDH) je stanovena podle rádiového výškoměru, nebo

ii)

se použije minimální nadmořská výška pro klesání (MDA) s odpovídající rezervou.

b)

Přiblížení ARA na vrtulníkové plošiny nebo plavidla v pohybu jsou povolena pouze při provozu s vícečlennou posádkou.

c)

Vzdálenost rozhodnutí musí zajišťovat dostatečně bezpečnou výšku nad překážkami při nezdařeném přiblížení od místa určení, pro něž bylo přiblížení ARA plánováno.

d)

V přiblížení z bodu za vzdáleností rozhodnutí nebo pod výškou MDA/H může pilot pokračovat jen tehdy, vidí-li místo určení.

e)

Pro jednopilotní provoz musí být výška MDA/H a vzdálenost rozhodnutí odpovídajícím způsobem navýšena.

CAT.OP.MPA.125   Postupy odletů a přiblížení podle přístrojů

a)

Provozovatel zajistí, aby byly používány postupy odletů a přiblížení podle přístrojů stanovené státem, v němž se nachází letiště.

b)

Aniž jsou dotčena ustanovení písmena a), může velitel letadla využít povolení řízení letového provozu (ATC) odchýlit se od zveřejněné odletové nebo příletové trati za předpokladu, že jsou dodržena kritéria bezpečných výšek nad překážkami a vzaty plně v úvahu provozní podmínky. Konečné přiblížení se v každém případě provádí vizuálně nebo v souladu se stanoveným postupem přiblížení podle přístrojů.

c)

Aniž jsou dotčena ustanovení písmena a), provozovatel může použít postupy odlišné od postupů uvedených v písmeni a), pokud je schválí stát, v němž se nachází letiště nachází, a pokud jsou uvedeny v provozní příručce.

CAT.OP.MPA.130   Postupy omezování hluku – letouny

a)

S výjimkou provozu jiných než složitých motorových letounů podle pravidel VFR provozovatel stanoví odpovídající postupy odletů a příletů/přiblížení pro každý typ letounu tak, aby byl minimalizován dopad hluku letadla.

b)

Tyto postupy:

1)

zajistí, aby bezpečnost měla přednost před omezováním hluku, a

2)

jsou jednoduché a bezpečně proveditelné bez výrazného zvýšení pracovního zatížení posádky během kritických fází letu.

CAT.OP.MPA.131   Postupy omezování hluku – vrtulníky

a)

Provozovatel zajistí, aby postupy vzletu a přistání zohledňovaly potřebu minimalizovat dopad hluku vrtulníku.

b)

Tyto postupy:

1)

zajistí, aby bezpečnost měla přednost před omezováním hluku, a

2)

jsou jednoduché a bezpečně proveditelné bez výrazného zvýšení pracovního zatížení posádky během kritických fází letu.

CAT.OP.MPA.135   Trati a oblasti provozu – obecně

a)

Provozovatel zajistí, aby lety byly prováděny pouze na tratích nebo v oblastech, pro které:

1)

jsou k dispozici pozemní zařízení a služby, včetně meteorologických, které jsou přiměřené pro plánovaný provoz;

2)

je výkonnost letadla přiměřená pro splnění požadavků týkajících se minimální výšky letu;

3)

vybavení letadla splňuje minimální požadavky pro plánovaný provoz a

4)

jsou k dispozici odpovídající mapy a plánky.

b)

Provozovatel zajistí, aby lety byly prováděny v souladu se všemi omezeními na tratích nebo v oblastech provozu stanovených příslušným úřadem.

c)

Ustanovení písm. a) bodu 1 se nevztahuje na provoz jiných než složitých motorových letadel podle pravidel VFR ve dne u letů, které odlétají ze stejného letiště nebo provozního místa nebo na ně přilétají.

CAT.OP.MPA.136   Trati a oblasti provozu – jednomotorové letouny

Provozovatel zajistí, aby provoz jednomotorových letounů byl prováděn pouze na tratích nebo v oblastech, kde jsou k dispozici plochy umožňující provedení bezpečného vynuceného přistání.

CAT.OP.MPA.137   Trati a oblasti provozu – vrtulníky

Provozovatel zajistí, aby:

a)

v případě vrtulníků provozovaných ve 3. třídě výkonnosti byly k dispozici plochy umožňující provedení bezpečného vynuceného přistání s výjimkou případu, kdy má vrtulník oprávnění k provozu v souladu s článkem CAT.POL.H.420;

b)

v případě vrtulníků provozovaných ve 3. třídě výkonnosti a provádějících pobřežní přepravu obsahovala provozní příručka postupy pro zajištění toho, aby šířka pobřežního koridoru a vybavení přepravované na palubě odpovídaly podmínkám převládajícím v daném časovém období.

CAT.OP.MPA.140   Maximální vzdálenost od přiměřeného letiště pro dvoumotorové letouny bez oprávnění ETOPS

a)

Pokud k tomu provozovatele výslovně neoprávní příslušný úřad podle hlavy F přílohy V (část SPA), provozovatel nesmí provozovat dvoumotorový letoun na trati zahrnující bod ve vzdálenosti od přiměřeného letiště za standardních podmínek v bezvětří, která je:

1)

u letounů třídy výkonnosti A buď:

i)

s maximální provozní konfigurací sedadel pro cestující (MOPSC) 20 nebo větší, nebo

ii)

s maximální vzletovou hmotností 45 360 kg nebo více

větší než vzdálenost proletěná za 60 minut s jedním nepracujícím motorem (OEI) při cestovní rychlosti stanovené podle písmena b);

2)

u letounů třídy výkonnosti A:

i)

s maximální provozní konfigurací sedadel pro cestující (MOPSC) 19 nebo menší a

ii)

s maximální vzletovou hmotností menší než 45 360 kg

větší než vzdálenost proletěná za 120 minut nebo – s výhradou schválení příslušným úřadem – za 180 minut u proudových letounů s jedním nepracujícím motorem (OEI) při cestovní rychlosti stanovené podle písmena b);

3)

u letounů třídy výkonnosti B nebo C:

i)

větší než vzdálenost proletěná za 120 minut s jedním nepracujícím motorem (OEI) při cestovní rychlosti stanovené podle písmena b) nebo

ii)

větší než 300 NM podle toho, která vzdálenost je menší.

b)

Pro výpočet maximální vzdálenosti od přiměřeného letiště pro každý typ nebo variantu provozovaného dvoumotorového letounu provozovatel stanoví rychlost nepřekračující VMO (maximální provozní rychlost), založenou na skutečné rychlosti letu, kterou může letoun udržovat s jedním nepracujícím motorem.

c)

Provozovatel uvede v provozní příručce u každého typu nebo varianty tyto údaje:

1)

stanovenou cestovní rychlost s jedním nepracujícím motorem (OEI) a

2)

stanovenou maximální vzdálenost od přiměřeného letiště.

d)

K získání oprávnění uvedeného v písm. a) bodě 2 provozovatel musí doložit, že:

1)

kombinace letounu/motoru má typový návrh a schválení spolehlivosti k provozu dvoumotorových letounů se zvětšenou vzdáleností od přiměřeného letiště (ETOPS) pro zamýšlený provoz;

2)

je uplatňován soubor podmínek s cílem zajistit, aby letoun a jeho motory byly udržovány tak, že splňují potřebná kritéria spolehlivosti, a

3)

letová posádka a veškerý další provozní personál podstoupili za účelem výkonu zamýšleného provozu výcvik a jsou pro něj dostatečně kvalifikováni.

CAT.OP.MPA.145   Stanovení minimálních nadmořských výšek letu

a)

Provozovatel stanoví pro všechny úseky tratě, na kterých se má létat:

1)

minimální nadmořské výšky letů, které zajišťují požadovanou bezpečnou výšku nad terénem s přihlédnutím k požadavkům hlavy C, a

2)

způsoby stanovení těchto nadmořských výšek letovou posádkou.

b)

Způsob stanovení minimálních nadmořských výšek letu schválí příslušný úřad.

c)

Pokud se minimální nadmořské výšky letů stanovené provozovatelem liší od výšek stanovených přelétaným státem, uplatní se vyšší hodnoty.

CAT.OP.MPA.150   Zásady určování množství paliva

a)

Provozovatel stanoví zásady určování množství paliva pro účely plánování letů a přeplánování za letu, aby při každém letu zabezpečil na palubě dostatek paliva pro plánovaný let a zálohu k pokrytí odchylek od plánovaného letu. Zásady určování množství paliva a veškeré jejich změny vyžadují předchozí schválení příslušným úřadem.

b)

Provozovatel zajistí, aby plánování letů bylo založeno alespoň na:

1)

postupech uvedených v provozní příručce a:

i)

údajích poskytnutých výrobcem letadla nebo

ii)

aktuálních specifických údajích o letadle odvozených ze systému sledování spotřeby paliva

a

2)

provozních podmínkách, za nichž má být let proveden, včetně:

i)

údajů o spotřebě paliva letadla,

ii)

předpokládané hmotnosti,

iii)

předpokládaných meteorologických podmínek a

iv)

postupů a omezení provozovatele či provozovatelů letových navigačních služeb.

c)

Provozovatel zajistí, aby předletový výpočet použitelného paliva potřebného pro let zahrnoval:

1)

palivo pro pojíždění;

2)

traťové palivo;

3)

záložní palivo, které se skládá z:

i)

paliva pro nepředvídané okolnosti,

ii)

náhradního paliva, je-li požadováno náhradní letiště určení,

iii)

konečné zálohy paliva a

iv)

dodatečného paliva, vyžaduje-li je daný druh provozu,

a

4)

mimořádné palivo, vyžaduje-li je velitel letadla.

d)

Provozovatel zajistí, aby postupy pro výpočet použitelného paliva potřebného při přeplánování za letu, kdy let má pokračovat po jiné trati nebo na jiné letiště určení, než bylo původně plánováno, zahrnovaly:

1)

traťové palivo pro zbytek letu a

2)

záložní palivo, které se skládá z:

i)

paliva pro nepředvídané okolnosti,

ii)

náhradního paliva, je-li požadováno náhradní letiště určení,

iii)

konečné zálohy paliva a

iv)

dodatečného paliva, vyžaduje-li je daný druh provozu,

a

3)

mimořádné palivo, vyžaduje-li je velitel letadla.

CAT.OP.MPA.151   Zásady určování množství paliva – úlevy

a)

Aniž jsou dotčena ustanovení čl. CAT.OP.MPA.150 písm. b) až d), pro provoz letounů třídy výkonnosti B provozovatel zajistí, aby předletový výpočet použitelného paliva potřebného pro let zahrnoval:

i)

palivo pro pojíždění, má-li z hlediska výpočtu význam,

ii)

traťové palivo,

iii)

záložní palivo, které se skládá z:

A)

paliva pro nepředvídané okolnosti, jehož množství není menší než 5 % plánovaného traťového paliva nebo v případě přeplánování za letu 5 % traťového paliva pro zbytek letu, a

B)

konečné zálohy paliva potřebné pro let po dobu dalších 45 minut u letounů s pístovými motory nebo 30 minut u letounů s turbínovými motory,

iv)

náhradní palivo potřebné k dosažení náhradního letiště určení přes letiště určení, je-li požadováno náhradní letiště určení, a

v)

mimořádné palivo, pokud tak stanoví velitel letadla.

b)

Aniž jsou dotčena ustanovení čl. CAT.OP.MPA.150 písm. b) až d), u vrtulníků s maximální schválenou vzletovou hmotností (MCTOM) 3 175 kg nebo menší během letů ve dne navigovaných s referencí podle viditelných orientačních bodů nebo během místních letů zásady určování množství paliva zaručují, aby po dokončení letu nebo řady letů nebyla konečná záloha paliva menší, než je množství dostačující na:

1)

30 minut doby letu normální cestovní rychlostí nebo

2)

20 minut doby letu normální cestovní rychlostí, jestliže se provoz uskutečňuje v oblasti umožňující průběžně určovat vhodná předběžná místa pro přistání.

CAT.OP.MPA.155   Přeprava zvláštních kategorií cestujících (SCP)

a)

Osoby, které vyžadují zvláštní podmínky, pomoc a/nebo zařízení při přepravě letadlem, jsou považovány za zvláštní kategorie cestujících zahrnující přinejmenším:

1)

osoby se sníženou pohyblivostí (PRM), jimiž se – aniž je dotčeno nařízení (ES) č. 1107/2006 – rozumějí osoby, jejichž pohyblivost je snížena v důsledku tělesného postižení (smyslového nebo pohybového, trvalého nebo dočasného), mentálního postižení nebo nezpůsobilosti, jakékoli jiné příčiny postižení nebo věku;

2)

malé děti nebo nedoprovázené děti a

3)

deportované osoby, nežádoucí cestující nebo osoby ve vazbě.

b)

Zvláštní kategorie cestujících jsou přepravovány za podmínek zajišťujících bezpečnost letadla a osob na jeho palubě v souladu s postupy stanovenými provozovatelem.

c)

Zvláštním kategoriím osob nejsou přidělována sedadla a neobsazují se jimi sedadla s přímým přístupem k nouzovým východům nebo sedadla, kde by jejich přítomnost mohla:

1)

překážet členům posádky při plnění povinností;

2)

bránit přístupu k nouzovému vybavení nebo

3)

překážet nouzové evakuaci letadla.

d)

Jsou-li na palubě přepravovány zvláštní kategorie osob, musí být o tom velitel letadla předem informován.

CAT.OP.MPA.160   Uložení zavazadel a nákladu

Provozovatel stanoví postupy pro zajištění toho, aby:

a)

v prostoru pro cestující byla přepravována pouze taková příruční zavazadla, která tam lze přiměřeně a bezpečně uložit, a

b)

veškerá zavazadla a náklad na palubě, jež by mohly při změně polohy způsobit zranění nebo škody, zatarasit uličky nebo východy, byly uloženy tak, aby se zabránilo jejich pohybu.

CAT.OP.MPA.165   Rozsazování cestujících

Provozovatel stanoví postupy, kterými zajistí, že cestující jsou rozsazováni tak, aby v případě nutnosti nouzové evakuace mohli být nápomocni a nepřekáželi v evakuaci letadla.

CAT.OP.MPA.170   Instruktáž cestujících

Provozovatel zajistí, aby:

a)

se cestujícím dostalo instruktáže a názorné ukázky v souvislosti s bezpečností takovou formou, jež usnadňuje použití příslušných postupů v případě nouzové situace, a

b)

cestujícím byla poskytnuta karta s bezpečnostními pokyny, na níž jsou formou vyobrazení uvedeny informace o funkci nouzového vybavení a o nouzových východech, které by cestující pravděpodobně použili.

CAT.OP.MPA.175   Příprava letu

a)

Pro každý zamýšlený let se vypracuje provozní letový plán zohledňující výkonnost letadla, jiná provozní omezení a příslušné předpokládané podmínky na trati, po níž se poletí, a na dotčeném letišti/v dotčených provozních místech.

b)

Let nesmí být zahájen, dokud se velitel letadla nepřesvědčí, že:

1)

mohou být splněny veškeré položky uvedené v bodě 2.a.3 přílohy IV nařízení (ES) č. 216/2008 týkající se letové způsobilosti letadla a zápisu letadla do rejstříku, přístrojů a vybavení, hmotnosti a polohy těžiště letadla, zavazadel a nákladu a provozních omezení letadla;

2)

letadlo není provozováno v rozporu s ustanovením seznamu povolených odchylek na draku (CDL);

3)

jsou k dispozici ty části provozní příručky, které jsou požadovány k provedení daného letu;

4)

na palubě jsou dokumenty, doplňkové informace a formuláře požadované podle článku CAT.GEN.MPA.180;

5)

na palubě jsou aktuální mapy, plánky a související dokumenty nebo rovnocenné údaje nutné k zabezpečení zamýšleného provozu letadla, včetně případné odchylky, kterou lze přiměřeně předpokládat;

6)

jsou k dispozici přiměřená pozemní zařízení a služby požadované pro plánovaný let;

7)

při plánovaném letu lze splnit ustanovení provozní příručky s ohledem na palivo, olej, kyslík, minimální bezpečné nadmořské výšky, provozní minima letišť a v případě nutnosti dostupnost náhradních letišť a

8)

mohou být splněna veškerá dodatečná provozní omezení.

c)

Aniž jsou dotčena ustanovení písmena a), provozní letový plán se nevyžaduje pro lety podle pravidel VFR:

1)

jiných než složitých motorových letounů, které vzlétají a přistávají na stejném letišti nebo provozním místě, nebo

2)

vrtulníků s maximální schválenou vzletovou hmotností (MCTOM) 3 175 kg nebo menší, které létají ve dne a jsou navigovány s referencí podle viditelných orientačních bodů v místním prostoru stanoveném v provozní příručce.

CAT.OP.MPA.180   Výběr letišť – letouny

a)

Pokud není z meteorologických nebo výkonnostních důvodů možné jako náhradní letiště pro vzlet použít letiště odletu, vybere provozovatel další přiměřené náhradní letiště pro vzlet, které není od letiště odletu vzdáleno více než:

1)

u dvoumotorových letounů:

i)

jednu hodinu letu cestovní rychlostí stanovenou v letové příručce (AFM) pro skutečnou vzletovou hmotnost a pro let s jedním nepracujícím motorem (OEI) za standardních podmínek v bezvětří nebo

ii)

schválený prahový čas ETOPS v souladu s hlavou F přílohy V (část SPA) s výhradou případného omezení podle MEL až do nejvýše dvou hodin letu cestovní rychlostí stanovenou v letové příručce (AFM) pro danou vzletovou hmotnost a pro let s jedním nepracujícím motorem (OEI) za standardních podmínek v bezvětří;

2)

u třímotorových a čtyřmotorových letounů dvě hodiny letu cestovní rychlostí stanovenou v letové příručce (AFM) pro skutečnou vzletovou hmotnost a pro let s jedním nepracujícím motorem (OEI) za standardních podmínek v bezvětří.

Pokud letová příručka (AFM) nestanoví cestovní rychlost s jedním nepracujícím motorem (OEI), použije se pro výpočet vzdálenosti rychlost, které je dosaženo při nastavení zbývajícího motoru či motorů na maximální trvale přípustný výkon.

b)

Provozovatel stanoví pro každý let podle pravidel letu podle přístrojů (IFR) alespoň jedno náhradní letiště určení, pokud není letiště určení osamoceným letištěm, nebo:

1)

doba plánovaného letu od vzletu do přistání nebo v případě přeplánování za letu v souladu s čl. CAT.OP.MPA.150 písm. d) zbývající doba letu na letiště určení není delší než šest hodin a

2)

na letišti určení jsou dostupné a použitelné dvě samostatné dráhy a příslušné meteorologické zprávy a/nebo předpovědi pro letiště určení naznačují, že v době od jedné hodiny před předpokládaným příletem na letiště určení do jedné hodiny po tomto příletu bude výška základny nejnižší význačné oblačné vrstvy alespoň 2 000 ft nebo okruhová výška + 500 ft podle toho, která hodnota je větší, a dohlednost na zemi bude nejméně 5 km.

c)

Provozovatel zvolí dvě náhradní letiště určení, pokud: