ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2012.284.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 284

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 55
17. října 2012


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 951/2012 ze dne 11. října 2012, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníků ve vodách EU a mezinárodních vodách oblasti V, jakož i v mezinárodních vodách oblastí XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Francie

1

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 952/2012 ze dne 11. října 2012, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti NAFO 3 M plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království

3

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 953/2012 ze dne 11. října 2012, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách EU, vodách Norska a mezinárodních vodách I a II plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království

5

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 954/2012 ze dne 11. října 2012, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého ve vodách EU oblastí IIa a IV, ve vodách EU a mezinárodních vodách oblastí Vb a VI plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království

7

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 955/2012 ze dne 11. října 2012, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království

9

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 956/2012 ze dne 16. října 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

11

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2012/640/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 11. října 2012, kterým se Španělsku přidělují dodatečné dny na moři v rámci divizí ICES VIIIc a IXa kromě Cádizského zálivu (oznámeno pod číslem C(2012) 7086)

13

 

 

OBECNÉ ZÁSADY

 

 

2012/641/EU

 

*

Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 10. října 2012, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/18 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění (ECB/2012/23)

14

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

17.10.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 284/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 951/2012

ze dne 11. října 2012,

kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníků ve vodách EU a mezinárodních vodách oblasti V, jakož i v mezinárodních vodách oblastí XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Francie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 44/2012 ze dne 17. ledna 2012, kterým se pro rok 2012 stanoví rybolovná práva ve vodách EU a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla EU v některých vodách mimo EU, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací, na něž se vztahují mezinárodní jednání nebo dohody (2), stanoví kvóty na rok 2012.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2012.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2012 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. října 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 25, 27.1.2012, s. 55.


PŘÍLOHA

Č.

53/TQ44

Členský stát

Francie

Populace

RED/51214D

Druh

Okouník (Sebastes spp.)

Oblast

Vody EU a mezinárodní vody oblasti V; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

Datum

26.9.2012


17.10.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 284/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 952/2012

ze dne 11. října 2012,

kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti NAFO 3 M plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 44/2012 ze dne 17. ledna 2012, kterým se pro rok 2012 stanoví rybolovná práva ve vodách EU a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla EU v některých vodách mimo EU, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací, na něž se vztahují mezinárodní jednání nebo dohody (2), stanoví kvóty na rok 2012.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2012.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2012 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. října 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 25, 27.1.2012, s. 55.


PŘÍLOHA

Č.

54/TQ44

Členský stát

Spojené království

Populace

COD/N3M

Druh

Treska obecná (Gadus morhua)

Oblast

NAFO 3M

Datum

1.10.2012


17.10.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 284/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 953/2012

ze dne 11. října 2012,

kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách EU, vodách Norska a mezinárodních vodách I a II plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 44/2012 ze dne 17. ledna 2012, kterým se pro rok 2012 stanoví rybolovná práva ve vodách EU a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla EU v některých vodách mimo EU, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací, na něž se vztahují mezinárodní jednání nebo dohody (2), stanoví kvóty na rok 2012.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2012.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2012 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. října 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 25, 27.1.2012, s. 55.


PŘÍLOHA

Č.

55/TQ44

Členský stát

Spojené království

Populace

HER/1/2-

Druh

Sleď obecný (Clupea harengus)

Oblast

Vody EU, vody Norska a mezinárodní vody oblastí I a II

Datum

4.3.2012


17.10.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 284/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 954/2012

ze dne 11. října 2012,

kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého ve vodách EU oblastí IIa a IV, ve vodách EU a mezinárodních vodách oblastí Vb a VI plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 44/2012 ze dne 17. ledna 2012, kterým se pro rok 2012 stanoví rybolovná práva ve vodách EU a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla EU v některých vodách mimo EU, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací, na něž se vztahují mezinárodní jednání nebo dohody (2), stanoví kvóty na rok 2012.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2012.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2012 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. října 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 25, 27.1.2012, s. 55.


PŘÍLOHA

Č.

56/TQ44

Členský stát

Spojené království

Populace

GHL/2A-C46

Druh

Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides)

Oblast

Vody EU oblastí IIa a IV; vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb a VI

Datum

11.7.2012


17.10.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 284/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 955/2012

ze dne 11. října 2012,

kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 44/2012 ze dne 17. ledna 2012, kterým se pro rok 2012 stanoví rybolovná práva ve vodách EU a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla EU v některých vodách mimo EU, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací, na něž se vztahují mezinárodní jednání nebo dohody (2), stanoví kvóty na rok 2012.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2012.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2012 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. října 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 25, 27.1.2012, s. 55.


PŘÍLOHA

Č.

57/TQ44

Členský stát

Spojené království

Populace

RED/N3M

Druh

Okouník (Sebastes spp.)

Oblast

NAFO 3M

Datum

17.9.2012


17.10.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 284/11


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 956/2012

ze dne 16. října 2012

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. října 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

72,4

MK

46,1

TR

59,9

ZZ

59,5

0707 00 05

MK

30,3

TR

123,1

ZZ

76,7

0709 93 10

TR

116,7

ZZ

116,7

0805 50 10

AR

88,3

CL

97,2

TR

88,0

UY

65,5

ZA

89,0

ZZ

85,6

0806 10 10

BR

275,2

MK

59,9

TR

154,2

ZZ

163,1

0808 10 80

AR

217,5

MK

28,2

NZ

120,0

US

143,5

ZA

94,4

ZZ

120,7

0808 30 90

CN

92,8

TR

107,9

ZZ

100,4


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

17.10.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 284/13


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 11. října 2012,

kterým se Španělsku přidělují dodatečné dny na moři v rámci divizí ICES VIIIc a IXa kromě Cádizského zálivu

(oznámeno pod číslem C(2012) 7086)

(Pouze španělské znění je závazné)

(2012/640/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 43/2012 ze dne 17. ledna 2012, kterým se pro rok 2012 stanoví rybolovná práva, jimiž disponují plavidla EU, pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, na něž se nevztahují mezinárodní jednání nebo dohody (1), a zejména na bod 8 přílohy IIB uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Bod 5.1 ve spojení s tabulkou I přílohy IIB nařízení (EU) č. 43/2012 určuje maximální počet dní, po které mohou být v období od 1. února 2012 do 31. ledna 2013 v divizích ICES VIIIc a IXa kromě Cádizského zálivu přítomna plavidla Unie o celkové délce 10 metrů nebo větší, mající na palubě regulovaná zařízení (vlečné sítě, dánské nevody a podobná zařízení o velikosti ok 32 mm nebo větší, tenatové sítě na chytání ryb za žábry o velikosti ok 60 mm nebo větší a dlouhé lovné šňůry pro lov při dně).

(2)

Bod 8.5 přílohy IIB nařízení (EU) č. 43/2012 umožňuje Komisi prostřednictvím prováděcího aktu přidělit dodatečný počet dní na moři, kdy může být plavidlo s oprávněním svého členského státu vlajky přítomno v oblasti a mít na palubě některé z regulovaných lovných zařízení, na základě trvalých ukončení rybolovných činností, k nimž došlo od 1. února 2011 do 31. ledna 2012.

(3)

Dne 28. června 2012 Španělsko podalo žádost, z níž vyplývá, že osm rybářských plavidel v období od 1. února 2011 do 31. ledna 2012 trvale ukončilo rybolovné činnosti. Vzhledem k předaným údajům a s ohledem na metodu výpočtu stanovenou v bodě 8.2 uvedené přílohy by mělo být Španělsku na období od 1. února 2012 do 31. ledna 2013 pro plavidla uvedená v bodě 1 uvedené přílohy přiděleno sedm dodatečných dní na moři.

(4)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Maximální počet dní na moři, po které je plavidlo plující pod vlajkou Španělska, jež má na palubě jakákoli regulovaná zařízení a na které se nevztahují žádné ze zvláštních podmínek uvedených v bodě 6.1 přílohy IIB nařízení (EU) č. 43/2012, jak je stanoveno v tabulce I uvedené přílohy, oprávněno k tomu, aby bylo přítomno v divizích ICES VIIIc a IXa kromě Cádizského zálivu, se zvyšuje na 157 dnů za rok.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Španělskému království.

V Bruselu dne 11. října 2012.

Za Komisi

Maria DAMANAKI

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 25, 27.1.2012, s. 1.


OBECNÉ ZÁSADY

17.10.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 284/14


OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 10. října 2012,

kterými se mění obecné zásady ECB/2012/18 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění

(ECB/2012/23)

(2012/641/EU)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na články 12.1 a 14.3 ve spojení s čl. 3.1 první odrážkou a článkem 18.2 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 18.1 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky mohou Evropská centrální banka (ECB) a národní centrální banky členských států, jejichž měnou je euro, provádět úvěrové operace s úvěrovými institucemi a ostatními účastníky trhu s tím, že úvěry jsou dostatečně zajištěny. Kritéria, podle kterých se určuje způsobilost zajištění pro operace měnové politiky Eurosystému, jsou stanovena v příloze I obecných zásad ECB/2011/14 ze dne 20. září 2011 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (1). Další dočasná opatření týkající se způsobilosti zajištění jsou stanovena v obecných zásadách ECB/2012/18 ze dne 2. srpna 2012 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění a o změně obecných zásad ECB/2007/9 (2).

(2)

Podle oddílu 1.6 přílohy I obecných zásad ECB/2011/14 může Rada guvernérů ECB kdykoli měnit nástroje, podmínky, kritéria a postupy provádění operací měnové politiky Eurosystému. Podle oddílu 6.3.1 si dále Eurosystém vyhrazuje právo určit, zda emise, emitent, dlužník nebo ručitel splňují jeho požadavky na vysoké úvěrové standardy na základě jakýchkoli informací, které považuje za relevantní.

(3)

S cílem podpořit poskytování likvidity protistranám operací měnové politiky Eurosystému se Rada guvernérů rozhodla dočasně rozšířit kritéria, podle kterých se určuje způsobilost aktiv používaných jako zajištění při operacích měnové politiky Eurosystému, a jako způsobilá aktiva pro operace měnové politiky přijímat obchodovatelné dluhové nástroje denominované v librách šterlinků, jenech nebo amerických dolarech. Tyto obchodovatelné dluhové nástroje by měly podléhat snížení ceny při ocenění, které zohledňuje historickou volatilitu příslušných směnných kurzů.

(4)

Tato dodatečná opatření by se měla uplatňovat dočasně, a to do doby, kdy Rada guvernérů usoudí, že již nejsou nezbytná k zajištění náležitého fungování transmisního mechanismu měnové politiky. Měla by být proto zavedena formou změny obecných zásad ECB/2012/18,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

Článek 1

Změny

Obecné zásady ECB/2012/18 se mění takto:

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Dodatečná opatření týkající se refinančních operací a způsobilého zajištění

1.   Pravidla pro provádění operací měnové politiky Eurosystému a kritéria způsobilosti zajištění stanovená v těchto obecných zásadách, jak jsou dále upřesněna v odstavci 2, se uplatňují ve spojení s obecnými zásadami ECB/2011/14.

2.   Na zajištění denominované v cizích měnách se vztahují pouze články 3, 5 a 5a těchto obecných zásad.

3.   V případě rozporu mezi těmito obecnými zásadami a obecnými zásadami ECB/2011/14, tak jak jsou národními centrálními bankami provedeny na vnitrostátní úrovni, mají přednost tyto obecné zásady. Nestanoví-li tyto obecné zásady jinak, uplatňují národní centrální banky nadále všechna ustanovení obecných zásad ECB/2011/14 v nezměněné podobě.“

2)

Vkládá se nový článek 5a, který zní:

„Článek 5a

Přijetí některých aktiv denominovaných v librách šterlinků, jenech nebo amerických dolarech jako způsobilého zajištění

1.   Obchodovatelné dluhové nástroje uvedené v oddíle 6.2.1 přílohy I obecných zásad ECB/2011/14, jsou-li denominovány v librách šterlinků, jenech nebo amerických dolarech, představují způsobilé zajištění pro operace měnové politiky Eurosystému za předpokladu, že: a) jsou vydány a drženy/vypořádány v eurozóně; b) jejich emitent je usazen v Evropském hospodářském prostoru a c) splňují všechna ostatní kritéria způsobilosti uvedená v oddíle 6.2.1 přílohy I obecných zásad ECB/2011/14.

2.   Eurosystém uplatňuje u těchto obchodovatelných dluhových nástrojů následující snížení ceny při ocenění: snížení ve výši 16 % u aktiv denominovaných v librách šterlinků nebo amerických dolarech a b) snížení ve výši 26 % u aktiv denominovaných v jenech.“

Článek 2

Ověřování

Národní centrální banky zašlou ECB nejpozději do 26. října 2012 podrobné informace o textech a prostředcích, jimiž hodlají zajistit soulad s těmito obecnými zásadami.

Článek 3

Vstup v platnost

1.   Tyto obecné zásady vstupují v platnost druhým dnem po přijetí.

2.   Článek 1 se použije od 9. listopadu 2012.

Článek 4

Určení

Tyto obecné zásady jsou určeny všem centrálním bankám Eurosystému.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 10. října 2012.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 331, 14.12.2011, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 218, 15.8.2012, s. 20.