ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2012.267.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 267

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 55
2. října 2012


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 872/2012 ze dne 1. října 2012, kterým se přijímá seznam aromatických látek, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96, a kterým se tento seznam vkládá do přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1565/2000 a rozhodnutí Komise 1999/217/ES ( 1 )

1

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 873/2012 ze dne 1. října 2012 o přechodných opatřeních týkajících se seznamu aromat a výchozích materiálů Unie uvedeného v příloze I nařízení (ES) č. 1334/2008 ( 1 )

162

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

2.10.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 267/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 872/2012

ze dne 1. října 2012,

kterým se přijímá seznam aromatických látek, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96, a kterým se tento seznam vkládá do přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1565/2000 a rozhodnutí Komise 1999/217/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96 ze dne 28. října 1996, kterým se stanoví postup Společenství pro látky určené k aromatizaci používané nebo určené k použití v potravinách nebo na jejich povrchu (1), a zejména na čl. 3 odst. 2, čl. 4 odst. 1 a článek 5 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o aromatech a některých složkách potravin s aromatickými vlastnostmi pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES (2), a zejména na čl. 25 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 2232/96 stanoví postup Společenství pro hodnocení a povolování aromatických látek. Členské státy oznámily Komisi seznam aromatických látek, které mohou být používány v potravinách nebo na povrchu potravin uváděných na trh na jejich území.

(2)

Nařízení (ES) č. 2232/96 stanoví vytvoření seznamu aromatických látek, které jsou povoleny, s vyloučením všech ostatních. Tento seznam má být vytvořen na základě seznamu aromatických látek oznámených členskými státy (dále též „registr“) a na základě zvláštního programu hodnocení.

(3)

Oznámené látky byly zařazeny do seznamu schváleného rozhodnutím Komise 1999/217/ES ze dne 23. února 1999, kterým se přijímá seznam látek určených k aromatizaci používaných v potravinách nebo na jejich povrchu, vypracovaný podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96 (3).

(4)

Nařízení Komise (ES) č. 1565/2000 (4) stanovilo opatření nezbytná pro přijetí programu hodnocení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96. Na základě čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 2232/96 byly do programu hodnocení zařazeny i aromatické látky nezařazené do registru.

(5)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) již provedl hodnocení řady aromatických látek (5), a to postupně na základě údajů o vztahu struktura-účinek, o přívodu daných látek ze stávajících použití a o mezní hodnotě významné z toxikologického hlediska, v kombinaci s dostupnými údaji o metabolismu a toxicitě. Aromatické látky, které při své úrovni dietárního přívodu nevyvolávají žádné obavy z hlediska bezpečnosti, by měly být zařazeny do seznamu zmiňovaného v nařízení (ES) č. 2232/96.

(6)

Podle čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1565/2000 látky, které jsou obsaženy v registru a byly již klasifikovány Vědeckým výborem pro potraviny (SCF) v kategorii 1 (6) nebo Radou Evropy v kategorii A (7) nebo společným výborem odborníků FAO/WHO pro potravinářské přídatné látky (dále jen „JECFA“) jako látky nepředstavující žádné bezpečnostní riziko, jak je uvedeno ve zprávách ze 46., 49., 51. a 53. zasedání JECFA (8), není nutné znovu hodnotit v rámci zmíněného programu hodnocení. Tyto látky by měly být zařazeny na seznam zmiňovaný v nařízení (ES) č. 2232/96.

(7)

Podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1565/2000 látky zařazené v registru, které byly od roku 2000 klasifikovány JECFA jako látky nepředstavující žádné bezpečnostní riziko na základě standardního způsobu odhadu přívodu, musí posoudit úřad. Ty látky, u nichž úřad potvrdil závěr JECFA, by měly být zařazeny na seznam zmiňovaný v nařízení (ES) č. 2232/96.

(8)

Aromatické látky lze použít v potravinách nebo na jejich povrchu v souladu se správnou výrobní praxí nebo, v nutných případech, se zvláštními podmínkami. Seznam zmiňovaný v nařízení (ES) č. 2232/96 by měl obsahovat jedinečné identifikační číslo látky (číslo FL), název látky (chemický název), registrační číslo Chemical Abstracts Service (CAS), číslo JECFA, číslo Rady Evropy, údaje o čistotě, zvláštní podmínky použití a údaj o tom, který vědecký subjekt provedl hodnocení.

(9)

Pro účely tohoto nařízení platí rozdělení potravin do kategorií v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (9). V případě nutnosti mohou být přijata rozhodnutí o výkladu podle čl. 13 písm. c) nařízení (ES) č. 1334/2008 s cílem objasnit, zda určitá potravina náleží do určité kategorie potravin.

(10)

Aromatické látky, které nebyly posouzeny jako bezpečné, jsou uvedeny v části A přílohy III nařízení (ES) č. 1334/2008, jež se týká látek, které nesmí být přidávány do potravin jako takové, nebo byly odstraněny z registru rozhodnutími Komise 2005/389/ES (10), 2006/252/ES (11) nebo 2008/478/ES (12).

(11)

Aromatické látky, u kterých nebyly poskytnuty požadované informace, a které proto v souladu s čl. 3 odst. 5 nařízení (ES) č. 1565/2000 nebyly úřadem hodnoceny, by neměly být zařazeny na seznam zmiňovaný v nařízení (ES) č. 2232/96.

(12)

Aromatické látky, u kterých osoby odpovědné za jejich uvedení na trh stáhly příslušnou žádost, by neměly být zařazeny na seznam zmiňovaný v nařízení (ES) č. 2232/96.

(13)

U řady látek úřad hodnocení nedokončil nebo si za účelem dokončení hodnocení vyžádal poskytnutí dalších vědeckých údajů. V souladu s cíli nařízení (ES) č. 2232/96 a nařízení (ES) č. 1334/2008 a v zájmu posílení právní jistoty je vhodné tyto látky zařadit na seznam zmiňovaný v nařízení (ES) č. 2232/96, aby bylo možné látky, které jsou v současnosti na trhu, nadále používat v potravinách nebo na jejich povrchu, dokud nebudou dokončeny posouzení rizik a povolovací řízení.

(14)

Pro poskytování dalších vědeckých údajů na základě požadavků úřadu by měly být osobám odpovědným za uvádění aromatických látek na trh uloženy lhůty tak, aby byly splněny požadavky úřadu formulované ve zveřejněných stanoviscích. Proto byly látkám k nimž si úřad vyžádal další vědecké údaje, uvedeným na seznamu zmiňovaném v nařízení (ES) č. 2232/96, přiřazeny poznámky pod čarou 2 až 4. Úřadu by měla být stanovena lhůta na vyhodnocení předložených údajů. Nejsou-li poskytnuty nezbytné informace v požadované lhůtě, není v souladu s čl. 3 odst. 5 nařízení (ES) č. 1565/2000 možné příslušnou aromatickou látku hodnotit, a bude proto odstraněna ze seznamu Unie v souladu s postupem stanoveným v článku 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 (13).

(15)

Aromatické látky, u nichž úřad hodnocení dosud nedokončil a u nichž se nečeká na další informace, by jako takové měly být označeny poznámkou pod čarou 1 na seznamu podle nařízení (ES) č. 2232/96.

(16)

Je-li povolenou aromatickou látkou racemát (směs stejných dílů optických izomerů), povolí se též použití S-formy i R-formy. Je-li povolena pouze R-forma, nevztahuje se toto povolení na S-formu, a naopak.

(17)

Několik D- a D,L-aminokyselin úřad vyhodnotil jako bezpečné pro použití jako aromatické látky za předpokladu, že při konzumaci zůstávají v nezměněné formě. Proto by tyto aminokyseliny měly být zařazeny na seznam zmiňovaný v nařízení (ES) č. 2232/96, pokud jde o jejich použití pouze jako aromatické látky.

(18)

Seznam podle nařízení (ES) č. 2232/96 je určen pouze k regulaci používání aromatických látek, které jsou přidávány do potravin za účelem dodání nebo úpravy vůně a/nebo chuti. Některé látky na seznamu mohou být přidávány do potravin také pro jiné účely než aromatizace a tato použití podléhají jiným předpisům. Pro některé látky je nezbytné stanovit úroveň při použití jako aromatické látky. Těmito látkami jsou kofein (číslo FL 16.016), theobromin (číslo FL 16.032), neohesperidindihydrochalkon (číslo FL 16.061) a rebaudiosid A (číslo FL 16.113). Pro chlorid amonný (číslo FL 16.048) již existují vnitrostátní předpisy. Proto by v zájmu zajištění fungování vnitřního trhu měly být úrovně použití harmonizovány.

(19)

Úřad ve svém stanovisku přijatém dne 22. května 2008 (14) doporučil, aby pro d-kafr (číslo FL 07.215) byla stanovena taková maximální úroveň použití, která zajistí, že expozice d-kafru nepřekročí v žádné věkové skupině 2 mg/kg tělesné hmotnosti za jeden den. Proto by pro d-kafr měly být stanoveny zvláštní podmínky použití.

(20)

Vědecký výbor pro potraviny ve svém stanovisku ze dne 19. února 1988 (15) konstatoval, že neshledává z toxikologického hlediska žádných námitek proti zachování současných úrovní (nejvýše 100 mg/l) používání chininu v hořkých nápojích. Úřad toto hodnocení nezpochybňuje, doporučuje však znovu posoudit toxikologickou databázi pro chinin (16). Do tohoto nového posouzení chininu by použití tří chininových solí (FL 14.011, FL 14.152 a FL 14.155) mělo být omezeno na nealkoholické a alkoholické nápoje.

(21)

Úřad posoudil použití glycyrrhizové kyseliny a její amonné soli ve stanovisku přijatém dne 22. května 2008 (17). Úřad potvrdil hodnocení Vědeckého výboru pro potraviny (18), který došel k závěru, že přívod až 100 mg na osobu denně nevyvolává obavy ohledně bezpečnosti. Proto by pro glycyrrhizovou kyselinu (FL 16.012) a její amonnou sůl (FL 16.060) měly být stanoveny zvláštní podmínky při použití jakožto aromatické látky.

(22)

Nařízení (ES) č. 1334/2008 zrušuje nařízení (ES) č. 2232/96 s účinkem ode dne použitelnosti seznamu zmíněného v čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení. Je proto v zájmu právní jistoty vhodné stanovit datum použitelnosti uvedeného seznamu. Zásada vzájemného uznávání stanovená v nařízení (ES) č. 2232/96 by však měla i nadále platit pro aromatické látky obsažené v příloze tohoto nařízení, kterým byly přiřazeny poznámky pod čarou 1 až 4. Jakmile budou u těchto aromatických látek dokončena posouzení rizik a povolovací řízení, přestane být nařízení (ES) č. 2232/96 aktuální a přestane platit.

(23)

Program hodnocení stanovený v nařízení (ES) č. 1565/2000 byl určen pro vytvoření seznamu zmíněného v čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 2232/96. S vytvořením tohoto seznamu přestává být nařízení (ES) č. 1565/2000 aktuální, a mělo by být zrušeno. Mělo by však nadále platit pro aromatické látky zahrnuté do přílohy tohoto nařízení, kterým byly přiřazeny poznámky pod čarou 1 až 4. Jakmile budou u těchto aromatických látek dokončena posouzení rizik a povolovací řízení, přestane být nařízení (ES) č. 1565/2000 aktuální a přestane platit.

(24)

Seznam aromatických látek používaných v potravinách nebo na jejich povrchu schválený rozhodnutím 1999/217/ES („registr“) přestal být aktuální s vytvořením seznamu zmíněného v čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 2232/96, a měl by být zrušen.

(25)

Nařízení (ES) č. 1334/2008 stanoví, že seznam aromat a výchozích materiálů Unie se vytvoří zařazením seznamu aromatických látek podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 2232/96 do přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008 v době jeho přijetí. Seznam aromatických látek podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 2232/96 by proto měl být zařazen do přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008.

(26)

Seznam aromat a výchozích materiálů Unie se použije, aniž jsou dotčena ostatní ustanovení odvětvových právních předpisů.

(27)

Použití aromat a výchozích materiálů v počáteční a pokračovací kojenecké výživě a v obilných příkrmech, ostatních příkrmech a dietních potravinách pro zvláštní léčebné účely určených pro kojence a malé děti, jak jsou vymezeny ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES ze dne 6. května 2009 o potravinách určených pro zvláštní výživu (19), bude harmonizováno v budoucnosti v rámci zvláštních pravidel, která mají být přijata ohledně složení potravin určených pro kojence a malé děti. Do té doby by členským státům mělo být povoleno uplatňovat v této oblasti příslušná ustanovení vnitrostátních předpisů přísnější než ta, která jsou uvedena v seznamu aromatických látek podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 2232/96.

(28)

Podle nařízení (ES) č. 1334/2008 lze aromatické látky nezařazené do seznamu Unie uvádět na trh jako takové a používat v potravinách nebo na jejich povrchu do 18 měsíců ode dne použitelnosti seznamu Unie. Jelikož aromatické látky již na trhu v členských státech jsou, měla by být přijata opatření zajišťující hladký přechod na povolovací řízení Unie. Za tímto účelem byla v nařízení Komise (EU) č. 873/2012 (20) pro potraviny obsahující tyto aromatické látky stanovena přechodná období.

(29)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a)

„seznamem Unie“ se rozumí seznam aromat a výchozích materiálů uvedený v příloze I nařízení (ES) č. 1334/2008;

b)

„posouzenými aromatickými látkami“ se rozumí látky, u kterých byly dokončeny postupy hodnocení a schvalování na úrovni Unie. Těmto látkám nejsou v části A seznamu aromat a výchozích materiálů Unie přiřazeny žádné poznámky pod čarou;

c)

„aromatickými látkami, které jsou předmětem hodnocení“ se rozumí látky, u kterých nebylo v okamžiku vstupu tohoto nařízení v platnost dokončeno posouzení rizik na úrovni Unie. Těmto látkám jsou v části A seznamu aromat a výchozích materiálů Unie přiřazeny poznámky pod čarou 1 až 4.

Článek 2

Přijetí seznamu aromatických látek podle nařízení (ES) č. 2232/96

Přijímá se seznam aromatických látek zmíněný v čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 2232/96 ve znění uvedeném v části A přílohy tohoto nařízení.

Článek 3

Zařazení seznamu aromatických látek do nařízení (ES) č. 1334/2008

Text v příloze tohoto nařízení se vkládá do přílohy I nařízení (ES) č. 1334/2008.

Článek 4

Aromatické látky, které jsou předmětem hodnocení

Aromatické látky, které jsou předmětem hodnocení, mohou být uváděny na trh a používány v potravinách nebo na jejich povrchu až do jejich zařazení jako posouzených aromatických látek do části A seznamu Unie nebo jejich odstranění z tohoto seznamu.

Článek 5

Aktualizace seznamu

V případě potřeby se ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost provádí aktualizace části A seznamu Unie v souladu s postupem uvedeným v článku 7 nařízení (ES) č. 1331/2008.

Článek 6

Zrušení nařízení (ES) č. 2232/96

1.   Pro účely čl. 24 odst. 2 nařízení (ES) č. 1334/2008, který se týká zrušení nařízení (ES) č. 2232/96, se dnem použitelnosti seznamu aromatických látek podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 2232/96 rozumí 22. duben 2013.

2.   Články 1 a 2, čl. 3 odst. 1 a 2 a čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 2232/96 a jeho příloha však platí i nadále pro aromatické látky, které jsou předmětem hodnocení, až do jejich zařazení jako posouzených látek do části A seznamu Unie nebo jejich odstranění z tohoto seznamu. Odkazy v čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení na seznam aromatických látek se považují za odkazy na část A seznamu Unie.

Článek 7

Zrušení nařízení (ES) č. 1565/2000

Nařízení (ES) č. 1565/2000 se zrušuje s účinkem ode dne 22. dubna 2013. Nadále se však použije pro aromatické látky, které jsou předmětem hodnocení.

Článek 8

Zrušení rozhodnutí 1999/217/ES

Rozhodnutí 1999/217/ES se zrušuje s účinkem ode dne 22. dubna 2013.

Článek 9

Ustanovení pro potraviny pro kojence a malé děti

Členské státy mohou uplatňovat ustanovení vnitrostátních předpisů, která jsou přísnější než část A seznamu Unie, pokud jde o použití aromatických látek v počáteční a pokračovací kojenecké výživě a v obilných příkrmech, ostatních příkrmech a dietních potravinách pro zvláštní léčebné účely určených pro kojence a malé děti, jak jsou vymezeny ve směrnici 2009/39/ES. Musí jít o opatření nezbytná k zajištění odpovídající ochrany spotřebitelů a tato opatření musí být přiměřená k dosažení tohoto cíle.

Článek 10

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 22. dubna 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. října 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 23.11.1996, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 34.

(3)  Úř. věst. L 84, 27.3.1999, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 180, 19.7.2000, s. 8.

(5)  http://www.efsa.europa.eu/

(6)  Příloha 6 zápisu z 98. zasedání Vědeckého výboru pro potraviny, 21. a 22. září 1995.

(7)  Flavouring substances and natural sources of flavourings, svazek I, Chemically-defined flavouring substances, 4. vydání. Rada Evropy, Dílčí dohoda v sociální oblasti a v oblasti veřejného zdraví, Štrasburk, 1992, včetně následných samostatně vydaných změn do roku 1999.

(8)  Evaluation of certain food additives and contaminants. 46. zpráva Společného výboru odborníků FAO/WHO pro potravinářské přídatné látky (JECFA), technická zpráva Světové zdravotnické organizace, řada 868, 1997.

49. zpráva Společného výboru odborníků FAO/WHO pro potravinářské přídatné látky (JECFA), technická zpráva Světové zdravotnické organizace, řada 884, 1999.

51. zpráva Společného výboru odborníků FAO/WHO pro potravinářské přídatné látky (JECFA), technická zpráva Světové zdravotnické organizace, řada 891, 2000.

53. zpráva Společného výboru odborníků FAO/WHO pro potravinářské přídatné látky (JECFA), technická zpráva Světové zdravotnické organizace, řada 896, 2000.

(9)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.

(10)  Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 73.

(11)  Úř. věst. L 91, 29.3.2006, s. 48.

(12)  Úř. věst. L 163, 24.6.2008, s. 42.

(13)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1.

(14)  Scientific opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in contact with Food (AFC) on a request from the Commission on Camphor in flavourings and other food ingredients with flavouring properties. The EFSA Journal 729, 1–15.

(15)  Report of the Scientific Committee for Food on Quinine. (Stanovisko ze dne 19. února 1988.) In Food - Science and techniques. Reports of the Scientific Committee for Food (Zprávy Vědeckého výboru pro potraviny) (dvacátá první řada). Generální ředitelství pro vnitřní trh a průmysl.

(16)  Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food on a request from Commission on Flavouring Group Evaluation 35, (FGE.35) Three quinine salts from the Priority list from chemical group 30. The EFSA Journal (2008) 739, 1–18.

(17)  Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food (AFC) on a request from the Commission on Flavouring Group Evaluation 36, (FGE.36) Two triterpene glycosides from the priority list. The EFSA Journal (2008) 740, 1–19.

(18)  Opinion of the Scientific Committee on Food on glycyrrhizinic acid and its ammonium salt (vydáno dne 4. dubna 2003). Vědecký výbor pro potraviny, SCF/CS/ADD/GEN/225 v konečném znění, 10. dubna 2003. Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele.

(19)  Úř. věst. L 124, 20.5.2009, s. 21.

(20)  Viz strana 162 v tomto čísle Úředního věstníku.


PŘÍLOHA

SEZNAM AROMAT A VÝCHOZÍCH MATERIÁLŮ UNIE

ČÁST A

Seznam aromatických látek Unie

ODDÍL 1

Obsah seznamu

Tabulka 1 obsahuje následující údaje:

 

Sloupec 1 (číslo FL): jedinečné identifikační číslo látky

 

Sloupec 2 (chemický název): název látky

 

Sloupec 3 (číslo CAS): registrační číslo Chemical Abstracts Service (CAS).

 

Sloupec 4 (číslo JECFA): číslo společného expertního výboru FAO/WHO pro potravinářské přídatné látky

 

Sloupec 5 (číslo CoE): číslo Rady Evropy

 

Sloupec 6 (čistota uvedené látky alespoň 95 %, pokud není uvedeno jinak): Čistota uvedené aromatické látky musí být alespoň 95 %. Pokud je nižší, je v tomto sloupci uvedeno složení aromatických látek.

 

Sloupec 7 (omezení v použití): Pokud není v tomto sloupci uvedeno žádné zvláštní omezení, je použití aromatických látek povoleno v souladu se správnou výrobní praxí. Aromatické látky, jejichž použití podléhá omezení, mohou být přidělována pouze k vyjmenovaným kategoriím potravin a za zvláštních podmínek používání. Pro účely stanovení omezení se použije rozdělení potravin do kategorií podle přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008:

Kategorie (číslo)

Kategorie potravin

1

Mléčné výrobky a jejich analogy

2

Tuky, oleje a tukové a olejové emulze

3

Zmrzliny

4.2

Zpracované ovoce a zelenina

5

Cukrovinky

5.3

Žvýkačky

6

Obiloviny a ostatní obilné a škrobnaté výrobky

7

Pekařské výrobky

8

Maso

9

Ryby a produkty rybolovu

10

Vejce a vaječné výrobky

11

Cukry, sirupy, med a stolní sladidla

12

Soli, koření, polévky, omáčky, saláty a bílkovinové produkty

13

Potraviny určené pro zvláštní výživu ve smyslu směrnice 2009/39/ES (1)

14.1

Nealkoholické nápoje

14.2

Alkoholické nápoje, včetně podobných výrobků bez alkoholu a se sníženým obsahem alkoholu

15

Pochutiny k přímé spotřebě a snacky

16

Dezerty, kromě výrobků spadajících do kategorií 1, 3 a 4

17

Doplňky stravy, jak jsou definovány ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES (2), kromě doplňků stravy pro kojence a malé děti

18

Zpracované potraviny, které nespadají do kategorií 1–17, kromě výživy pro kojence a malé děti

 

Sloupec 8 (poznámky pod čarou): Poznámka pod čarou „1“ je určena pro aromatické látky, jejichž hodnocení musí teprve doporučit. Poznámky pod čarou „2“ až „4“ se vztahují na lhůty stanovené žadatelům ke splnění požadavků úřadu formulovaných ve zveřejněných stanoviscích. Pokud nebudou potřebné informace poskytnuty v požadované lhůtě, bude příslušná aromatická látka vyjmuta ze seznamu Unie. Úřad vyhodnotí poskytnuté údaje do 9 měsíců od jejich obdržení. Látky, které už byly zhodnoceny JECFA mohou být označena číslem JECFA ve sloupci 4.

(1)

hodnocení úřad teprve doplní

(2)

doplňující vědecké údaje musí být předloženy do 31. prosince 2012

(3)

doplňující vědecké údaje musí být předloženy do 30. června 2013

(4)

doplňující vědecké údaje musí být předloženy do 31. prosince 2013

 

Sloupec 9 (Reference): Odkaz na vědecký subjekt, který provedl hodnocení.

ODDÍL 2

Poznámky

Poznámka 1: Generické látky zahrnují i amonné, sodné, draselné a vápenaté soli stejně jako chloridy, uhličitany a sírany za podmínky, že mají aromatické vlastnosti.

Poznámka 2: Je-li povolenou aromatickou látkou racemát (směs stejných dílů optických isomerů), povolí se též použití S-formy i R-formy. Je-li povolena pouze R-forma, nevztahuje se toto povolení na S-formu a naopak.

Poznámka 3: Maximální úrovní se rozumí úroveň v potravinách nebo na jejich povrchu v podobě, v jaké jsou uváděny na trh. Odchylně od této zásady se u sušených nebo koncentrovaných potravin, jež musí být rekonstituovány, maximální množství vztahuje na potraviny rekonstituované podle pokynů na etiketě s ohledem na minimální ředicí faktor.

Poznámka 4: Přítomnost aromatické látky by měla být povolena:

a)

v jiných vícesložkových potravinách, než které jsou uvedeny v příloze, pokud je aromatická látka povolena v jedné ze složek;

b)

v potravinách určených výhradně k přípravě vícesložkových potravin a za podmínky, že daná vícesložková potravina vyhovuje tomuto nařízení.

Tabulka 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Číslo FL

Chemický název

Číslo CAS

Číslo JECFA

Číslo CoE

Čistota uvedené látky je nejméně 95 %, pokud není uvedeno jinak

Omezení použití

Poznámka pod čarou

Reference

01.001

limonen

138-86-3

 

491

 

 

 

EFSA

01.002

1-isopropyl-4-methylbenzen

99-87-6

1325

620

 

 

 

EFSA

01.003

pin-2(10)-en

127-91-3

1330

2114

 

 

2

EFSA

01.004

pin-2(3)-en

80-56-8

1329

2113

 

 

2

EFSA

01.005

terpinolen

586-62-9

1331

2115

 

 

 

EFSA

01.006

α-fellandren

99-83-2

1328

2117

Nejméně 85 %; 10–12 % příměsi cymenu a dalších terpenových uhlovodíků

 

 

EFSA

01.007

β-karyofylen

87-44-5

1324

2118

80–92 % β-karyofylenu a 15–19 % terpenových uhlovodíků C15H24 (např. valencenu)

 

2

EFSA

01.008

myrcen

123-35-3

1327

2197

Nejméně 90 %; příměsi terpenových uhlovodíků C15H24 (např. valencenu). Při minimální čistotě může obsahovat stopy limonenu, α- a β-pinenu a dalších běžných terpenů C10H16

 

4

EFSA

01.009

kamfen

79-92-5

1323

2227

Nejméně 80 %; 15–19 % příměsi terpenových uhlovodíků C15H24 (např. valencenu)

 

2

EFSA

01.010

1-isopropenyl-4-methylbenzen

1195-32-0

1333

2260

 

 

 

EFSA

01.014

1-methylnaftalen

90-12-0

1335

11009

 

 

4

JECFA/EFSA

01.015

vinylbenzen

100-42-5

 

11022

 

 

1

EFSA

01.016

1,4(8),12-bisabolatrien

495-62-5

1336

10979

 

 

 

EFSA

01.017

valencen

4630-07-3

1337

11030

Nejméně 94 %; 1–4 % příměsi dalších seskviterpenů C15H24

 

2

EFSA

01.018

β-ocimen

13877-91-3

1338

11015

Nejméně 80 %; 15–17 % příměsi cis-β-ocimenu

 

4

EFSA

01.019

α-terpinen

99-86-5

1339

11023

Nejméně 89 %; 6-7 % příměsi 1,4- a 1,8-cineolu

 

 

EFSA

01.020

γ-terpinen

99-85-4

1340

11025

 

 

 

EFSA

01.024

β-burbonen

5208-59-3

1345

11931

 

 

2

EFSA

01.026

1(5),7(11)-guaiadien

88-84-6

1347

 

 

 

2

EFSA

01.027

bisabola-1,8,12-trien

17627-44-0

 

 

 

 

 

EFSA

01.028

β-bisabolen

495-61-4

 

 

 

 

 

EFSA

01.029

δ-3-karen

13466-78-9

1342

10983

Nejméně 92 %; příměsi 2–3 % β-pinenu; 1–2 % limonenu; 1–2 % myrcenu; 0–1% p-cymenu

 

2

EFSA

01.033

2,2-dimethylhexan

590-73-8

 

 

 

 

 

EFSA

01.034

2,4-dimethylhexan

589-43-5

 

 

 

 

 

EFSA

01.035

2,6-dimethylokta-2,4,6-trien

673-84-7

 

 

 

 

2

EFSA

01.038

dodekan

112-40-3

 

 

 

 

 

EFSA

01.039

δ-elemen

20307-84-0

 

10996

 

 

 

EFSA

01.040

α-farnesen

502-61-4

1343

10998

Nejméně 38 % α- a 29 % β- (suma cis- a trans- isomerů); příměsi 20 % bisabolenu, do 10 % jiných isomerů (valencenu, burbonenu, kadinenu, guaienu)

 

4

EFSA

01.045

d-limonen

5989-27-5

1326

491

 

 

 

EFSA

01.046

l-limonen

5989-54-8

 

491

 

 

 

EFSA

01.054

pentadekan

629-62-9

 

 

 

 

 

EFSA

01.057

tetradekan

629-59-4

 

 

 

 

 

EFSA

01.059

4(10)-thujen

3387-41-5

 

11018

 

 

2

EFSA

01.061

undeka-1,3,5-trien

16356-11-9

1341

 

Nejméně 94 % (suma cis- a trans- isomerů); příměs (Z,Z,E)-2,4,6-undekatrienu

 

4

EFSA

01.064

cis-3,7-dimethylokta-1,3,6-trien

3338-55-4

 

 

 

 

2

EFSA

01.070

1-okten

111-66-0

 

 

 

 

2

EFSA

01.077

1-methylcyklohexa-1,3-dien

1489-56-1

1344

 

 

 

 

EFSA

02.001

2-methylpropan-1-ol

78-83-1

251

49

 

 

 

JECFA

02.002

propan-1-ol

71-23-8

82

50

 

 

 

JECFA

02.003

isopentanol

123-51-3

52

51

 

 

 

JECFA

02.004

butan-1-ol

71-36-3

85

52

 

 

 

JECFA

02.005

hexan-1-ol

111-27-3

91

53

 

 

 

JECFA

02.006

oktan-1-ol

111-87-5

97

54

 

 

 

JECFA

02.007

nonan-1-ol

143-08-8

100

55

 

 

 

JECFA

02.008

dodekan-1-ol

112-53-8

109

56

 

 

 

JECFA

02.009

hexadekan-1-ol

36653-82-4

114

57

 

 

 

JECFA

02.010

benzylalkohol

100-51-6

25

58

 

 

 

EFSA

02.011

citronellol

106-22-9

1219

59

Nejméně 90 %; 5–8 % příměsi nenasycených alkoholů s dvěma dvojnými vazbami a nasycených alkoholů C10, 1 % citronellyl-acetátu, 1% citronellalu

 

 

EFSA

02.012

geraniol

106-24-1

1223

60

 

 

 

EFSA

02.013

linalool

78-70-6

356

61

 

 

 

JECFA

02.014

α-terpineol

98-55-5

366

62

 

 

 

JECFA

02.015

menthol

89-78-1

427

63

 

 

 

JECFA

02.016

DL-borneol

507-70-0

1385

64

 

 

 

EFSA

02.017

cinnamylalkohol

104-54-1

647

65

 

 

 

EFSA

02.018

nerolidol

7212-44-4

1646

67

 

 

 

EFSA

02.019

2-fenylethan-1-ol

60-12-8

987

68

 

 

 

EFSA

02.020

hex-2-en-1-ol

2305-21-7

1354

 

 

 

2

EFSA

02.021

heptan-1-ol

111-70-6

94

70

 

 

 

JECFA

02.022

oktan-2-ol

123-96-6

289

71

 

 

 

JECFA

02.023

okt-1-en-3-ol

3391-86-4

1152

 

 

 

1

EFSA

02.024

dekan-1-ol

112-30-1

103

73

 

 

 

JECFA

02.026

3,7-dimethyloktan-1-ol

106-21-8

272

75

Nejméně 90 %; 5–7 % příměsi geraniolu a citronellolu

 

 

JECFA

02.027

(-)-rhodinol

6812-78-8

1222

76

 

 

 

EFSA

02.028

3,7-dimethyloktan-3-ol

78-69-3

357

77

 

 

 

JECFA

02.029

3,7,11-trimethyldodeka-2,6,10-trien-1-ol

4602-84-0

1230

78

 

 

 

EFSA

02.030

α-pentylcinnamylalkohol

101-85-9

674

79

 

 

 

EFSA

02.031

3-fenylpropan-1-ol

122-97-4

636

80

 

 

 

EFSA

02.033

1-fenylpropan-1-ol

93-54-9

822

82

 

 

 

EFSA

02.034

1-fenylpentan-2-ol

705-73-7

825

83

 

 

 

EFSA

02.035

1-fenyl-2-methylpropan-2-ol

100-86-7

1653

84

 

 

 

EFSA

02.036

4-fenylbutan-2-ol

2344-70-9

815

85

 

 

 

EFSA

02.037

1-fenyl-3-methylpentan-3-ol

10415-87-9

1649

86

 

 

 

EFSA

02.038

fenchylalkohol

1632-73-1

1397

87

 

 

 

EFSA

02.039

4-isopropylbenzylalkohol

536-60-7

864

88

 

 

 

EFSA

02.040

pentan-1-ol

71-41-0

88

514

 

 

 

JECFA

02.041

2-methylbutan-2-ol

75-85-4

 

515

 

 

 

EFSA

02.042

2-(4-methylfenyl)propan-2-ol

1197-01-9

1650

530

Nejméně 90 %; 9–11 % příměsi p-isopropenyltoluenu

 

 

EFSA

02.043

2-ethylbutan-1-ol

97-95-0

 

543

 

 

 

SCF/CoE

02.044

heptan-3-ol

589-82-2

286

544

 

 

 

JECFA

02.045

heptan-2-ol

543-49-7

284

554

 

 

 

JECFA

02.047

3,7-dimethyloktan-1,7-diol

107-74-4

610

559

 

 

 

JECFA

02.049

nona-2,6-dien-1-ol

7786-44-9

1184

589

 

 

2

EFSA

02.050

pent-2-en-1-ol

20273-24-9

1793

665

 

 

2

EFSA

02.051

5-fenylpentan-1-ol

10521-91-2

675

674

 

 

 

EFSA

02.052

2-methylpropan-2-ol

75-65-0

 

698

 

 

 

EFSA

02.054

p-menthan-1,8-diol

80-53-5

 

701

 

 

 

EFSA

02.055

3,5,5-trimethylhexan-1-ol

3452-97-9

268

702

 

 

 

JECFA

02.056

hex-3(cis)-en-1-ol

928-96-1

315

750c

 

 

 

JECFA

02.057

undekan-1-ol

112-42-5

106

751

 

 

 

JECFA

02.058

(Z)-nerol

106-25-2

1224

2018

 

 

 

EFSA

02.059

DL-isoborneol

124-76-5

1386

2020

Nejméně 92 %; 3–5 % příměsi borneolu

 

 

EFSA

02.060

p-mentha-1,8-dien-7-ol

536-59-4

974

 

 

 

2

EFSA

02.061

dihydrokarveol

619-01-2

378

2025

 

 

 

JECFA

02.062

karveol

99-48-9

381

2027

 

 

 

JECFA

02.063

d-neomenthol

2216-52-6

428

2028

 

 

 

JECFA

02.064

1-fenylethan-1-ol

98-85-1

799

2030

 

 

 

EFSA

02.065

1-fenyl-4-methylpentan-2-ol

7779-78-4

827

2031

 

 

 

EFSA

02.066

4-fenylbut-3-en-2-ol

17488-65-2

819

 

 

 

2

EFSA

02.067

1R,2S,5R-isopulegol

89-79-2

755

2033

 

 

4

EFSA

02.070

cyklohexanol

108-93-0

 

2138

 

 

 

EFSA

02.071

p-menthan-2-ol

499-69-4

376

2228

 

 

 

JECFA

02.072

4-terpinenol

562-74-3

439

2229

 

 

 

JECFA

02.073

2-fenylpropan-1-ol

1123-85-9

1459

2257

 

 

 

EFSA

02.074

hex-4-en-1-ol

6126-50-7

318

2295

 

 

 

JECFA

02.075

(1R,2S,5S)-neo-dihydrokarveol

18675-33-7

 

2296

 

 

 

EFSA

02.076

2-methylbutan-1-ol

137-32-6

1199

2346

 

 

 

EFSA

02.077

pentan-3-ol

584-02-1

 

2349

 

 

 

EFSA

02.078

ethanol

64-17-5

41

11891

 

 

 

JECFA

02.079

isopropanol

67-63-0

277

 

 

 

 

JECFA

02.080

1-(p-tolyl)ethan-1-ol

536-50-5

805

10197

 

 

 

EFSA

02.081

2,6-dimethylheptan-4-ol

108-82-7

303

11719

Nejméně 90 %; 8–9 % příměsi 2-heptanolu

 

 

JECFA

02.082

2-ethylhexan-1-ol

104-76-7

267

11763

 

 

 

JECFA

02.083

p-menth-1-en-3-ol

491-04-3

434

10248

 

 

 

JECFA

02.085

sabinen hydrát

546-79-2

441

10309

 

 

 

JECFA

02.086

undekan-2-ol

1653-30-1

297

11826

 

 

 

JECFA

02.087

nonan-2-ol

628-99-9

293

11803

 

 

 

JECFA

02.088

pentan-2-ol

6032-29-7

280

11696

 

 

 

JECFA

02.089

hexan-3-ol

623-37-0

282

11775

 

 

 

JECFA

02.090

non-2(trans)-en-1-ol

31502-14-4

1365

10292

 

 

2

EFSA

02.091

myrtenol

515-00-4

981

10285

 

 

2

EFSA

02.092

dehydrodihydrojonol

57069-86-0

397

10195

Nejméně 70 %; 25–27 % příměsi tetrahydrojononu

 

 

JECFA

02.093

non-6-en-1-ol

35854-86-5

324

10294

 

 

 

JECFA

02.094

okt-3-en-1-ol

20125-84-2

321

10296

 

 

 

JECFA

02.095

2-ethylfenchol

18368-91-7

440

10208

 

 

 

JECFA

02.096

1-terpinenol

586-82-3

373

10252

 

 

 

JECFA

02.097

β-terpineol

138-87-4

374

10254

 

 

 

JECFA

02.098

oktan-3-ol

589-98-0

291

11715

 

 

 

JECFA

02.099

pent-1-en-3-ol

616-25-1

1150

11717

 

 

1

EFSA

02.100

pinokarveol

5947-36-4

1403

10303

 

 

 

EFSA

02.101

pin-2-en-4-ol

473-67-6

1404

10304

 

 

 

EFSA

02.102

okt-3-en-2-ol

76649-14-4

1140

 

 

 

1

EFSA

02.103

dekan-3-ol

1565-81-7

295

10194

 

 

 

JECFA

02.104

hex-1-en-3-ol

4798-44-1

1151

10220

 

 

1

EFSA

02.105

4-(2,6,6-trimethylcyklohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-ol

25312-34-9

391

 

 

 

2

JECFA

02.106

4-(2,2,6-trimethylcyklohex-1-en-1-yl)but-3-en-2-ol

22029-76-1

392

 

Nejméně 92 %; 3–8 % příměsi jonolu a jononu

 

2

JECFA

02.107

dihydro-β-jonol

3293-47-8

395

 

 

 

 

JECFA

02.108

4-fenyl-2-methylbutan-2-ol

103-05-9

1477

10281

 

 

 

EFSA

02.109

3-methylbut-2-en-1-ol

556-82-1

1200

11795

 

 

 

EFSA

02.110

2,6-dimethylhept-6-en-1-ol

36806-46-9

348

 

Nejméně 90 %; 5–10 % příměsi 6-methyl-5-hepten-2-onu

 

 

JECFA

02.111

3-methylbutan-2-ol

598-75-4

300

 

 

 

 

JECFA

02.112

non-2(cis)-en-1-ol

41453-56-9

1369

10292

 

 

2

EFSA

02.113

okt-5(cis)-en-1-ol

64275-73-6

322

 

Nejméně 90 %; 7–9 % příměsi trans-5-okten-1-olu

 

 

JECFA

02.114

2-(2,2,3-trimethylcyklopent-3-en-1-yl)ethan-1-ol

1901-38-8

970

 

 

 

 

EFSA

02.115

3-methylpentan-1-ol

589-35-5

263

10275

 

 

 

JECFA

02.119

cedrenol

28231-03-0

 

10189

 

 

 

EFSA

02.120

(+)-cedrol

77-53-2

 

10190

 

 

 

EFSA

02.121

butan-2-ol

78-92-2

 

11735

 

 

 

SCF/CoE

02.122

p-mentha-1,8(10)-dien-9-ol

3269-90-7

 

 

 

 

2

EFSA

02.123

2-methylbut-3-en-2-ol

115-18-4

 

11794

 

 

 

EFSA

02.124

6-methylhept-5-en-2-ol

1569-60-4

 

10264

 

 

 

EFSA

02.125

undec-10-en-1-ol

112-43-6

 

10319

 

 

 

EFSA

02.126

tetradekan-1-ol

112-72-1

 

10314

 

 

 

EFSA

02.128

p-anisylalkohol

105-13-5

871

66

 

 

 

EFSA

02.129

(l)-α-bisabolol

23089-26-1

 

10178

Suma isomerů nejméně 95 %

 

 

EFSA

02.131

but-3-en-2-ol

598-32-3

 

 

 

 

1

EFSA

02.132

butan-1,3-diol

107-88-0

 

 

 

 

 

EFSA

02.133

butan-2,3-diol

513-85-9

 

10181

 

 

 

EFSA

02.134

2-cyklohexylethan-1-ol

4442-79-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.135

cyklopentanol

96-41-3

 

10193

 

 

 

EFSA

02.136

dec-1-en-3-ol

51100-54-0

1153

 

 

 

1

EFSA

02.137

dec-2-en-1-ol

22104-80-9

1794

11750

 

 

2

EFSA

02.138

dec-9-en-1-ol

13019-22-2

 

 

 

 

 

EFSA

02.139

deka-2,4-dien-1-ol

18409-21-7

1189

 

 

 

2

EFSA

02.140

1,2-dihydrolinalool

2270-57-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.141

2-(6,6-dimethylbicyklo[3.1.1]hept-2-en-2-yl)ethan-1-ol

128-50-7

986

 

 

 

 

EFSA

02.142

3,3-dimethylbutan-2-ol

464-07-3

 

 

 

 

 

EFSA

02.144

2,6-dimethylokt-7-en-2-ol

18479-58-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.145

2,6-dimethylokta-1,5,7-trien-3-ol

29414-56-0

 

 

 

 

1

EFSA

02.146

(E)-3,7-dimethylokta-1,5,7-trien-3-ol

53834-70-1

 

10202

Nejméně 93 %; příměsi 2–3 % linaloolu, 1–2 % linalooloxidu a do 1 % neroloxidu

 

4

EFSA

02.147

3,6-dimethyloktan-3-ol

151-19-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.148

dodekan-2-ol

10203-28-8

 

11760

 

 

 

EFSA

02.149

(-)-α-elemol

639-99-6

 

10205

 

 

 

EFSA

02.150

(E,E)-geranyllinalool

1113-21-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.152

hept-3-en-1-ol

10606-47-0

 

10219

 

 

 

EFSA

02.153

hepta-2,4-dien-1-ol

33467-79-7

1784

 

 

 

2

EFSA

02.154

heptadekan-1-ol

1454-85-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.155

hept-1-en-3-ol

4938-52-7

1842

10218

 

 

1

EFSA

02.156

(cis)-hex-2-en-1-ol

928-94-9

1374

69

Nejméně 92 %; 3–4 % příměsi hex-2-trans-en-1-olu

 

2

EFSA

02.159

hex-3-en-1-ol

544-12-7

315

750

 

 

 

SCF/CoE

02.162

hexa-2,4-dien-1-ol

111-28-4

1174

 

 

 

2

EFSA

02.164

4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzylalkohol

530-56-3

 

 

 

 

 

EFSA

02.165

4-hydroxybenzylalkohol

623-05-2

955

 

 

 

 

EFSA

02.166

2-(4-hydroxyfenyl)ethan-1-ol

501-94-0

 

10226

 

 

 

EFSA

02.167

(1R,2R,5S)-isodihydrokarveol

18675-35-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.168

isofytol

505-32-8

 

10233

 

 

 

EFSA

02.170

(R)-(-)-lavandulol

498-16-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.171

p-menthan-8-ol

498-81-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.173

3-(4-methoxyfenyl)propan-1-ol

5406-18-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.174

2-methylbut-2-en-1-ol

4675-87-0

 

10258

 

 

1

EFSA

02.175

2-methylbut-3-en-1-ol

4516-90-9

 

10259

 

 

 

EFSA

02.176

3-methylbut-3-en-1-ol

763-32-6

 

10260

 

 

 

EFSA

02.177

2-methylhexan-3-ol

617-29-8

 

10266

 

 

 

EFSA

02.178

2-methyloktan-1-ol

818-81-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.180

4-methylpentan-1-ol

626-89-1

 

10278

 

 

 

EFSA

02.181

2-methylpentan-2-ol

590-36-3

 

10274

 

 

 

EFSA

02.182

3-methylpentan-2-ol

565-60-6

 

10276

 

 

 

EFSA

02.183

4-methylpentan-2-ol

108-11-2

 

10279

 

 

 

EFSA

02.184

3-methylpentan-3-ol

77-74-7

 

10277

 

 

 

EFSA

02.186

myrtanol

514-99-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.187

non-1-en-3-ol

21964-44-3

 

10291

 

 

1

EFSA

02.188

nona-2,4-dien-1-ol

62488-56-6

1183

11802

Nejméně 92 %; 3–4 % příměsi 2-nonen-1-olu

 

2

EFSA

02.189

(Z,Z)-nona-3,6-dien-1-ol

76649-25-7

1283

10289

 

 

 

EFSA

02.190

nonan-3-ol

624-51-1

 

10290

 

 

 

EFSA

02.192

okt-2-en-1-ol

22104-78-5

 

 

 

 

2

EFSA

02.193

okt-2-en-4-ol

4798-61-2

1141

 

 

 

1

EFSA

02.194

okta-1,5-dien-3-ol

83861-74-9

 

 

 

 

1

EFSA

02.195

okta-(3Z,5E)-dien-1-ol

70664-96-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.196

oktadekan-1-ol

112-92-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.197

1,2,3,4,4a,5,6,7-oktahydro-2,5,5-trimethylnaftalen-2-ol

41199-19-3

 

10173

 

 

 

EFSA

02.198

oktan-1,3-diol

23433-05-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.201

pent-4-en-1-ol

821-09-0

 

 

 

 

 

EFSA

02.202

pentadekan-1-ol

629-76-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.203

2-fenylpropan-2-ol

617-94-7

 

11704

 

 

 

EFSA

02.204

fytol

150-86-7

1832

10302

 

 

 

EFSA

02.205

piperonylalkohol

495-76-1

 

10306

 

 

 

EFSA

02.206

(-)-sklareol

515-03-7

 

10311

 

 

 

EFSA

02.207

thujylalkohol

21653-20-3

1865

 

 

 

 

EFSA

02.209

3,3,5-trimethylcyklohexan-1-ol

116-02-9

1099

 

 

 

 

EFSA

02.210

undec-2-en-1-ol

37617-03-1

1384

 

 

 

2

EFSA

02.211

undeka-1,5-dien-3-ol

56722-23-7

 

 

 

 

1

EFSA

02.213

vanillylalkohol

498-00-0

886

690

 

 

 

EFSA

02.214

vetiverol

89-88-3

1866

10321

 

 

2

EFSA

02.216

12-β-santalen-14-ol

77-42-9

 

74

 

 

2

EFSA

02.217

12-α-santalen-14-ol

115-71-9

 

74

 

 

2

EFSA

02.219

2,6-dimethyl-2-heptanol

13254-34-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.222

pent-3-en-1-ol

39161-19-8

 

10298

 

 

 

EFSA

02.224

3-(1-menthoxy)propan-1,2-diol

87061-04-9

1408

 

 

 

 

EFSA

02.226

[S-(cis)]-3,7,11-trimethyldodeka-1,6,10-trien-3-ol

142-50-7

 

67

 

 

 

EFSA

02.229

(-)-3,7-dimethylokt-6-en-1-ol

7540-51-4

 

 

Nejméně 90 % cis-isomeru; příměsi 2–6 % nenasycených alkoholů s dvěma dvojnými vazbami a nasycených alkoholů C10, 2–4 % citronellyl-acetátu a 2–3 % citronellalu

 

1

EFSA

02.230

terpineol

8000-41-7

 

 

(suma isomerů): 91–99 %. Relativní zastoupení jednotlivých isomerů: 55–75 % α-, 16–23 % γ-, 1–10 % cis-β, 1–13 % trans-β, 0–1% δ

 

 

EFSA

02.231

trans-2, cis-6-nonadien-1-ol

28069-72-9

 

 

 

 

2

EFSA

02.234

(Z)-non-3-en-1-ol

10340-23-5

 

10293

 

 

 

EFSA

02.242

2-butoxyethan-1-ol

111-76-2

 

10182

 

 

 

EFSA

02.243

(E,Z)-nona-3,6-dien-1-ol

56805-23-3

1284

 

Nejméně 92 %; 6 % příměsi (E,E)-3,6-nonadien-1-olu

 

 

EFSA

02.245

2,3,4-trimethyl-3-pentanol

3054-92-0

1643

 

 

 

 

EFSA

02.246

p-menthan-3,8-diol

42822-86-6

1416

 

 

 

 

EFSA

02.247

l-menthoxyethanol

38618-23-4

1853

 

 

 

 

EFSA

02.248

vanilin-3-(l-menthoxy)propan-1,2-diolacetal

180964-47-0

1879

 

 

 

 

EFSA

02.249

(4Z)-hepten-1-ol

6191-71-5

1280

 

 

 

 

EFSA

02.250

2,4,8-trimethyl-7-nonen-2-ol

437770-28-0

1644

 

 

 

 

EFSA

02.251

2,4,8-trimethylnona-3,7-dien-2-ol

479547-57-4

1645

 

 

 

 

EFSA

02.252

4,8-dimethylnona-3,7-dien-2-ol

67845-50-5

1841

 

 

 

1

EFSA

02.253

2,4-dimethylnonan-4-ol

74356-31-3

1850

 

 

 

 

EFSA

02.254

(1R, 2S, 5S)-3-menthoxy-2-methylpropan-1,2-diol

195863-84-4

1411

 

 

 

 

EFSA

02.255

(Z)-4-hepten-2-ol

66642-85-1

 

 

Nejméně 91 %; příměsi (E)-4-hepten-2-olu (4–5 %), 2-heptanolu (do 1 %), trans-3-hepten-2-olu (do 1 %), cis-3-hepten-2-olu (do 1 %).

 

 

EFSA

03.001

1,8-cineol

470-82-6

1234

182

 

 

 

EFSA

03.003

benzyl(ethyl)ether

539-30-0

1252

521

 

 

 

EFSA

03.004

dibenzylether

103-50-4

1256

11856

 

 

 

EFSA

03.005

ethyl(sek-butyl)ether

2679-87-0

1231

10911

 

 

 

EFSA

03.006

(2-methoxyethyl)benzen

3558-60-9

1254

11812

 

 

 

EFSA

03.007

1,4-cineol

470-67-7

1233

11225

Nejméně 75 %; 20–25 % příměsi 1,8-cineolu

 

 

EFSA

03.008

2-acetoxy-1,8-cineol

57709-95-2

 

 

 

 

 

EFSA

03.010

benzyl(butyl)ether

588-67-0

1253

520

Nejméně 93 %; 2–5 % příměsi benzylalkoholu

 

 

EFSA

03.011

benzyl(methyl)ether

538-86-3

 

10910

 

 

 

EFSA

03.012

benzyl(oktyl)ether

54852-64-1

 

 

 

 

 

EFSA

03.015

ethyl(geranyl)ether

40267-72-9

 

 

 

 

 

EFSA

03.016

hexyl(methyl)ether

4747-07-3

 

 

 

 

 

EFSA

03.019

prenyl(ethyl)ether

22094-00-4

1232

 

 

 

 

EFSA

03.020

α-terpinyl(methyl)ether

14576-08-0

 

 

 

 

 

EFSA

03.022

1-methoxy-1-decen

79930-37-3

1802

 

 

 

 

EFSA

03.023

1-ethoxyethyl-acetát

1608-72-6

 

 

 

 

 

EFSA

03.024

digeranylether

31147-36-1

 

 

 

 

 

EFSA

04.002

2-ethoxy-5-(prop-1-en-1-yl)fenol

94-86-0

1264

170

 

 

 

EFSA

04.003

eugenol

97-53-0

1529

171

 

 

 

EFSA

04.004

isoeugenol

97-54-1

1260

172

 

 

 

EFSA

04.005

2-methoxyfenol

90-05-1

713

173

 

 

 

EFSA

04.006

thymol

89-83-8

709

174

 

 

 

EFSA

04.007

2-methoxy-4-methylfenol

93-51-6

715

175

 

 

 

EFSA

04.008

4-ethylguajakol

2785-89-9

716

176

 

 

 

EFSA

04.009

2-methoxy-4-vinylfenol

7786-61-0

725

177

 

 

 

EFSA

04.010

1-methoxy-4-(prop-1(trans)-enyl)benzen

4180-23-8

217

183

 

 

 

JECFA

04.013

1,2-dimethoxy-4-(prop-1-enyl)benzen

93-16-3

1266

186

 

 

 

EFSA

04.014

1-methoxy-2-methylbenzen

578-58-5

1242

187

 

 

 

EFSA

04.015

1-methoxy-4-methylbenzen

104-93-8

1243

188

 

 

 

EFSA

04.016

1,3-dimethoxybenzen

151-10-0

1249

189

 

 

 

EFSA

04.017

1-ethoxy-2-methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzen

7784-67-0

1267

190

 

 

 

EFSA

04.018

benzyl(isoeugenyl)ether

120-11-6

1268

522

 

 

 

EFSA

04.019

2,5-dimethylfenol

95-87-4

706

537

 

 

 

EFSA

04.020

3,5-dimethylfenol

108-68-9

 

538

 

 

 

EFSA

04.021

3-ethylfenol

620-17-7

 

549

 

 

 

EFSA

04.022

4-ethylfenol

123-07-9

694

550

 

 

 

EFSA

04.026

3-methylfenol

108-39-4

692

617

 

 

 

EFSA

04.027

2-methylfenol

95-48-7

691

618

 

 

 

EFSA

04.028

4-methylfenol

106-44-5

693

619

 

 

 

EFSA

04.029

benzen-1,2-diol

120-80-9

 

680

 

 

 

SCF/CoE

04.031

karvakrol

499-75-2

710

2055

 

 

 

EFSA

04.032

anisol

100-66-3

1241

2056

 

 

 

EFSA

04.033

β-naftyl(ethyl)ether

93-18-5

1258

2058

 

 

 

EFSA

04.034

1,4-dimethoxybenzen

150-78-7

1250

2059

 

 

 

EFSA

04.035

difenylether

101-84-8

1255

2201

 

 

 

EFSA

04.036

2,6-dimethoxyfenol

91-10-1

721

2233

 

 

 

EFSA

04.037

4-ethoxyfenol

622-62-8

720

2258

 

 

 

EFSA

04.038

karvakryl(ethyl)ether

4732-13-2

1247

11840

 

 

 

EFSA

04.039

1-methoxy-4-propylbenzen

104-45-0

1244

11835

 

 

 

EFSA

04.040

1,2-dimethoxy-4-vinylbenzen

6380-23-0

1251

11228

 

 

 

EFSA

04.041

fenol

108-95-2

690

11811

 

 

 

EFSA

04.042

2,6-dimethylfenol

576-26-1

707

11261

 

 

 

EFSA

04.043

1-isopropyl-2-methoxy-4-methylbenzen

1076-56-8

1246

11245

 

 

 

EFSA

04.044

2-isopropylfenol

88-69-7

697

11234

 

 

 

EFSA

04.045

2-(ethoxymethyl)fenol

20920-83-6

714

11905

 

 

 

EFSA

04.046

2-propylfenol

644-35-9

695

11908

 

 

 

EFSA

04.047

benzen-1,3-diol

108-46-3

712

11250

 

 

 

EFSA

04.048

3,4-dimethylfenol

95-65-8

708

11262

 

 

 

EFSA

04.049

2-methoxy-4-propylfenol

2785-87-7

717

 

 

 

 

EFSA

04.050

4-propylfenol

645-56-7

696

 

 

 

 

EFSA

04.051

4-allyl-2,6-dimethoxyfenol

6627-88-9

726

11214

 

 

 

EFSA

04.052

4-ethyl-2,6-dimethoxyfenol

14059-92-8

723

11231

 

 

 

EFSA

04.053

4-methyl-2,6-dimethoxyfenol

6638-05-7

722

 

 

 

 

EFSA

04.054

isobutyl(β-naftyl)ether

2173-57-1

1259

11886

 

 

 

EFSA

04.055

2,6-dimethoxy-4-prop-1-en-1-ylfenol

20675-95-0

1265

 

 

 

 

EFSA

04.056

2,6-dimethoxy-4-propylfenol

6766-82-1

724

 

 

 

 

EFSA

04.057

4-vinylfenol

2628-17-3

711

11257

 

 

 

EFSA

04.058

4-allylfenol

501-92-8

1527

11218

 

 

 

EFSA

04.059

karvakryl(methyl)ether

6379-73-3

 

11224

 

 

 

EFSA

04.061

2,6-dimethoxy-4-vinylfenol

28343-22-8

 

11229

 

 

 

EFSA

04.062

1,2-dimethoxybenzen

91-16-7

1248

10320

 

 

 

EFSA

04.063

1,3-dimethyl-4-methoxybenzen

6738-23-4

1245

 

 

 

 

EFSA

04.064

4-(1,1-dimethylethyl)fenol

98-54-4

733

 

 

 

 

EFSA

04.065

2,3-dimethylfenol

526-75-0

 

11258

 

 

 

EFSA

04.066

2,4-dimethylfenol

105-67-9

 

11259

 

 

 

EFSA

04.067

1-ethoxy-2-methoxybenzen

17600-72-5

 

 

 

 

 

EFSA

04.068

1-ethoxy-4-methoxybenzen

5076-72-2

 

 

 

 

 

EFSA

04.069

1-ethyl-4-methoxybenzen

1515-95-3

 

 

 

 

 

EFSA

04.070

2-ethylfenol

90-00-6

 

11232

 

 

 

EFSA

04.072

3-isopropylfenol

618-45-1

 

 

 

 

 

EFSA

04.073

4-isopropylfenol

99-89-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.074

2-methoxynaftalen

93-04-9

1257

 

 

 

 

EFSA

04.075

1-methoxynaftalen

2216-69-5

 

 

 

 

 

EFSA

04.076

3-methoxyfenol

150-19-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.077

4-methoxyfenol

150-76-5

 

11241

 

 

 

EFSA

04.078

5-methyl-2-(terc-butyl)fenol

88-60-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.079

methyl(4-methoxybenzyl)ether

1515-81-7

 

 

 

 

 

EFSA

04.084

1,2,3-trimethoxybenzen

634-36-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.085

2,3,6-trimethylfenol

2416-94-6

737

 

 

 

 

EFSA

04.088

1-methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzen

104-46-1

 

183

 

 

 

CoE

04.091

ethyl(4-hydroxybenzyl)ether

57726-26-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.092

4-hydroxybenzyl(methyl)ether

5355-17-9

 

 

 

 

 

EFSA

04.093

butyl(vanillyl)ether

82654-98-6

888

 

 

 

 

EFSA

04.094

ethyl(4-hydroxy-3-methoxybenzyl)ether

13184-86-6

887

 

 

 

 

EFSA

04.095

2,4,6-trimethylfenol

527-60-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.096

2-methoxy-6-(prop-2-en-1-yl)fenol

579-60-2

1528

 

 

 

 

EFSA

04.097

4-prop-1-enylfenol

539-12-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.001

acetaldehyd

75-07-0

80

89

 

 

 

JECFA

05.002

propanal

123-38-6

83

90

 

 

 

JECFA

05.003

butanal

123-72-8

86

91

 

 

 

JECFA

05.004

2-methylpropanal

78-84-2

252

92

 

 

 

JECFA

05.005

pentanal

110-62-3

89

93

 

 

 

JECFA

05.006

3-methylbutanal

590-86-3

258

94

 

 

 

JECFA

05.007

2-ethylbutanal

97-96-1

256

95

 

 

 

JECFA

05.008

hexanal

66-25-1

92

96

 

 

 

JECFA

05.009

oktanal

124-13-0

98

97

Nejméně 92 %; 4–7 % příměsi 2-methylheptanalu

 

 

JECFA

05.010

dekanal

112-31-2

104

98

Nejméně 92 %; 4–7 % příměsi 2-methylnonanalu

 

 

JECFA

05.011

dodekanal

112-54-9

110

99

Nejméně 92 %; 3–6 % tetradekanalu příměsi 2–5 % dekanalu; 1–2 % hexadekanalu

 

 

JECFA

05.012

3,7-dimethyl-7-hydroxyoktanal

107-75-5

611

100

 

 

 

JECFA

05.013

benzaldehyd

100-52-7

22

101

 

 

 

EFSA

05.014

cinnamaldehyd

104-55-2

656

102

 

 

 

EFSA

05.015

4-methoxybenzaldehyd

123-11-5

878

103

 

 

 

EFSA

05.016

piperonal

120-57-0

896

104

 

 

 

EFSA

05.017

veratraldehyd

120-14-9

877

106

 

 

 

EFSA

05.018

vanilin

121-33-5

889

107

 

 

 

EFSA

05.019

ethylvanilin

121-32-4

893

108

 

 

 

EFSA

05.020

citral

5392-40-5

1225

109

 

 

 

EFSA

05.021

citronellal

106-23-0

1220

110

Nejméně 85 %; 12–14 % příměsi směsi terpenových látek (především 1,8-cineolu, 2-isopropyliden-5-methylcyklohexanolu, linaloolu, citronellyl-acetátu a dalších přirozeně se vyskytujících terpenů)

 

 

EFSA

05.022

4-isopropylbenzaldehyd

122-03-2

868

111

 

 

 

EFSA

05.023

2,6-dimethyloktanal

7779-07-9

273

112

 

 

 

JECFA

05.024

2-methyloktanal

7786-29-0

270

113

 

 

 

JECFA

05.025

nonanal

124-19-6

101

114

Nejméně 92 %; 4–8% příměsi 2-methyloktanalu

 

 

JECFA

05.026

o-tolualdehyd

529-20-4

 

 

 

 

1

EFSA

05.027

tolualdehyd

1334-78-7

866

115

Nejméně 95 % (suma o-, m- a p- isomerů)

 

 

EFSA

05.028

m-tolualdehyd

620-23-5

 

 

 

 

1

EFSA

05.029

p-tolualdehyd

104-87-0

 

 

 

 

1

EFSA

05.030

fenylacetaldehyd

122-78-1

1002

116

 

 

 

EFSA

05.031

heptanal

111-71-7

95

117

Nejméně 92 %; 4–7 % příměsi 2-methylhexanalu

 

 

EFSA

05.032

tetradekanal

124-25-4

112

118

Nejméně 85 %; 10–12 % příměsi dodekanalu, hexadekanalu a oktadekanalu

 

 

JECFA

05.033

2-ethylhept-2-enal

10031-88-6

1216

120

 

 

1

EFSA

05.034

undekanal

112-44-7

107

121

Nejméně 92 %; 4–8% příměsi 2-methyldekanalu

 

 

JECFA

05.035

undec-10-enal

112-45-8

330

122

 

 

 

JECFA

05.036

undec-9-enal

143-14-6

329

123

 

 

 

JECFA

05.037

dodec-2-enal

4826-62-4

1350

124

Nejméně 93 %; 3–4 % příměsi 2-dodecenové kyseliny

 

2

EFSA

05.038

2-fenylpropanal

93-53-8

1467

126

 

 

 

EFSA

05.039

α-butylcinnamaldehyd

7492-44-6

684

127

 

 

 

EFSA

05.040

α-pentylcinnamaldehyd

122-40-7

685

128

 

 

 

EFSA

05.041

α-hexylcinnamaldehyd

101-86-0

686

129

 

 

 

EFSA

05.042

p-tolylacetaldehyd

104-09-6

1023

130

 

 

 

EFSA

05.043

2-(p-tolyl)propanal

99-72-9

1471

131

 

 

 

EFSA

05.044

p-isopropylfenylacetaldehyd

4395-92-0

1024

132

 

 

 

EFSA

05.045

3-(p-kumenyl)-2-methylpropanal

103-95-7

1465

133

Nejméně 90 %; 5 % příměsi 3-(p-kumenyl)-2-methylpropanové kyseliny

 

 

EFSA

05.046

2-methyl-4-fenylbutanal

40654-82-8

1462

134

 

 

 

EFSA

05.047

4-hydroxybenzaldehyd

123-08-0

956

558

 

 

 

EFSA

05.048

2-methoxycinnamaldehyd

1504-74-1

688

571

Nejméně 94 %; 3 % příměsi o-methoxyskořicové kyseliny

 

 

EFSA

05.049

2-methylbutanal

96-17-3

254

575

 

 

 

JECFA

05.050

α-methylcinnamaldehyd

101-39-3

683

578

 

 

 

EFSA

05.051

3-(4-methoxyfenyl)-2-methylprop-2-enal

65405-67-6

689

584

 

 

 

EFSA

05.052

2-methyl-3-(p-tolyl)propanal

41496-43-9

1466

587

 

 

 

EFSA

05.053

2,4,6-trimethyl-1,3,5-trioxan

123-63-7

 

594

 

 

 

SCF/CoE

05.055

salicylaldehyd

90-02-8

897

605

 

 

 

EFSA

05.056

4-ethoxybenzaldehyd

10031-82-0

879

626

 

 

 

EFSA

05.057

hexa-2(trans),4(trans)-dienal

142-83-6

1175

640

 

 

2

EFSA

05.058

nona-2(trans),6(cis)-dienal

557-48-2

1186

659

Nejméně 92 %; 4–7 % příměsi (E,E)-2,6-nonadienalu

 

2

EFSA

05.059

non-6(cis)-enal

2277-19-2

325

661

Nejméně 90 %; 6–9 % příměsi trans-6-nonenalu

 

 

JECFA

05.060

okt-2-enal

2363-89-5

1363

663

Nejméně 92 %; 3–4 % příměsi 2-oktenové kyseliny a ethyl-oktanoátu

 

2

EFSA

05.061

okt-6-enal

63826-25-5

 

664

 

 

 

EFSA

05.062

2-fenylkrotonaldehyd

4411-89-6

1474

670

 

 

2

EFSA

05.064

trideka-2(trans),4(cis),7(cis)-trienal

13552-96-0

1198

685

Nejméně 71 %; příměsi 14 % 4-cis-7-cis-tridekadienolu; 6 % 3-cis-7-cis-tridekadienolu; 5 % 2-trans-7-cis-tridekadienalu; 3 % 2-trans-4-trans-7-cis-tridekatrienalu

 

2

EFSA

05.066

4-ethoxy-3-methoxybenzaldehyd

120-25-2

 

703

 

 

 

EFSA

05.068

4-ethylbenzaldehyd

4748-78-1

865

705

 

 

 

EFSA

05.069

2-methylpentanal

123-15-9

260

706

 

 

 

JECFA

05.070

hept-2-enal

2463-63-0

1360

730

 

 

2

SCF/CoE

05.071

nona-2,4-dienal

6750-03-4

1185

732

Nejméně 89 %; 5–6 % příměsi 2,4-nonadien-1-olu a 1–2 % 2-nonen-1-olu

 

2

EFSA

05.072

trans-non-2-enal

18829-56-6

 

733

Nejméně 92 %; 3–4 % příměsi 2-nonenové kyseliny

 

2

CoE

05.073

hex-2(trans)-enal

6728-26-3

1353

748

Nejméně 92 %; 3–4 % příměsi 2-hexanové kyseliny

 

2

CoE

05.074

2,6-dimethylhept-5-enal

106-72-9

349

2006

Nejméně 85 %; příměsi 9–10 % 6-methyl-5-hepten-2-onu; 1–2% 2,6-dimethyl-6-heptenalu

 

 

JECFA

05.075

hex-3(cis)-enal

6789-80-6

316

2008

 

 

 

JECFA

05.076

dec-2-enal

3913-71-1

1349

2009

Nejméně 92 %; 3–4 % příměsi 2-dodecenové kyseliny

 

2

EFSA

05.077

2-methylundekanal

110-41-8

275

2010

 

 

 

JECFA

05.078

tridec-2-enal

7774-82-5

1359

2011

Nejméně 92 %; 3–4 % příměsi 2-tridekenové kyseliny

 

2

EFSA

05.079

citronellyloxyacetaldehyd

7492-67-3

592

2012

Nejméně 75 %; 20–21% příměsi geranyloxyacetaldehydu; 1–2 % citronellolu

 

 

EFSA

05.080

3-fenylpropanal

104-53-0

645

2013

 

 

 

EFSA

05.081

deka-2,4-dienal

2363-88-4

 

 

Nejméně 89 %; příměs směsi (cis, cis)-; (cis, trans)- a (trans, cis)- 2,4-dekadienalů (suma všech isomerů 95 %); aceton a isopropanol

 

2

EFSA

05.082

(Z,Z)-3,6-dodekadienal

13553-09-8

 

2121

 

 

 

EFSA

05.084

hepta-2,4-dienal

4313-03-5

1179

729

Nejméně 92 %; příměsi 2–4 % (E,Z)-2,4-heptadienalu a 2–4 % 2,4-heptadienové kyseliny

 

2

EFSA

05.085

hept-4-enal

6728-31-0

320

2124

 

 

 

JECFA

05.090

2-methylpent-2-enal

623-36-9

1209

2129

Nejméně 92 %; příměsi 1,5–2,5 % propanalu a 3,5–4,5 % propanové kyseliny

 

1

EFSA

05.091

2-hydroxy-4-methylbenzaldehyd

698-27-1

898

2130

 

 

 

EFSA

05.094

3-(4–isopropylfenyl)propanaldehyd

7775-00-0

680

2261

85–90 % p-isomeru a 5–10 % o-isomeru

 

 

EFSA

05.095

2-methylkrotonaldehyd

497-03-0

1201

2281

 

 

1

EFSA

05.096

dec-4-enal

30390-50-2

326

2297

 

 

 

JECFA

05.097

3-methyl-2-fenylbutanal

2439-44-3

1463

135

 

 

 

EFSA

05.098

p-menth-1-en-9-al

29548-14-9

971

10347

 

 

 

EFSA

05.099

5-methyl-2-fenylhex-2-enal

21834-92-4

1472

10365

 

 

2

EFSA

05.100

4-methyl-2-fenylpent-2-enal

26643-91-4

1473

10366

 

 

2

EFSA

05.101

penta-2,4-dienal

764-40-9

1173

11695

 

 

2

EFSA

05.102

pent-2-enal

764-39-6

1364

10375

 

 

2

EFSA

05.103

3-fenylpent-4-enal

939-21-9

679

10378

 

 

 

EFSA

05.104

2,6,6-trimethylcyklohexa-1,3-dien-1-karbaldehyd

116-26-7

977

10383

 

 

 

EFSA

05.105

2-butylbut-2-enal

25409-08-9

1214

10324

 

 

1

EFSA

05.106

myrtenal

564-94-3

980

10379

 

 

2

EFSA

05.107

2-isopropyl-5-methylhex-2-enal

35158-25-9

1215

10361

 

 

1

EFSA

05.108

undeka-2,4-dienal

13162-46-4

1195

10385

 

 

2

EFSA

05.109

undec-2-enal

2463-77-6

1366

11827

 

 

2

EFSA

05.110

2,4-dimethylbenzaldehyd

15764-16-6

869

 

 

 

 

EFSA

05.111

okta-2(trans),6(trans)-dienal

56767-18-1

1182

10371

 

 

2

EFSA

05.112

2,6,6-trimethylcyklohex-1-en-1-acetaldehyd

472-66-2

978

10338

Nejméně 92 %; příměsi 2–3 % β-cyklocitralu; 0,5– 1 % β-jononu; 2–4 % methyl-β-homocyklogeranátu; 0,6–1 % ethyl-β-homocyklogeranátu

 

 

EFSA

05.113

hex-4-enal

4634-89-3

319

10337

 

 

 

JECFA

05.114

4-methylpent-2-enal

5362-56-1

1208

10364

 

 

2

EFSA

05.115

2-fenylpent-4-enal

24401-36-3

1476

10377

 

 

 

EFSA

05.116

3,5,5-trimethylhexanal

5435-64-3

269

10384

 

 

 

JECFA

05.117

p-mentha-1,8-dien-7-al

2111-75-3

973

11788

 

 

2

EFSA

05.118

4-methoxycinnamaldehyd

1963-36-6

687

11919

 

 

 

EFSA

05.119

(1R)(2,2,3-trimethylcyklopent-3-en-1-yl)acetaldehyd

4501-58-0

967

10325

 

 

 

EFSA

05.120

dodeka-2,6-dienal

21662-13-5

1197

 

 

 

2

EFSA

05.121

2,6,6-trimethylcyklohexen-1-karbaldehyd

432-25-7

979

2133

 

 

2

EFSA

05.122

p-methylcinnamaldehyd

1504-75-2

682

10352

 

 

 

EFSA

05.123

(1R,2R,5S)-5-isopropenyl-2-methylcyklopentankarboxaldehyd

55253-28-6

968

 

 

 

 

EFSA

05.124

3-methylkrotonaldehyd

107-86-8

1202

10354

 

 

 

EFSA

05.125

dodeka-2,4-dienal

21662-16-8

1196

11758

Nejméně 85 %; 11–12 % příměsi 2-trans-4-cis isomeru

 

2

EFSA

05.126

2-methylokt-2-enal

49576-57-0

1217

10363

 

 

1

EFSA

05.127

okta-2(trans),4(trans)-dienal

30361-28-5

1181

11805

 

 

2

EFSA

05.128

okt-5(cis)-enal

41547-22-2

323

 

Nejméně 85 %; 10–15 % příměsi trans-5-oktenalu

 

 

JECFA

05.129

2-methoxybenzaldehyd

135-02-4

 

10350

 

 

 

EFSA

05.134

2-methyl-3-tolylpropanaldehyd (směs o-, m- a p- isomerů)

 

 

587

Nejméně 95 % (suma isomerů p- 80 %, o- 10 %, m- 5 % )

 

 

CoE

05.137

dec-4(cis)-enal

21662-09-9

 

 

Nejméně 90 %; nejméně 5 % příměsi trans- isomeru

 

1

EFSA

05.139

dec-9-enal

39770-05-3

1286

 

 

 

 

EFSA

05.140

deka-2(trans),4(trans)-dienal

25152-84-5

1190

2120

Nejméně 89 %; 3–4 % příměsi směsi (cis-cis)-, (cis-trans)- a (trans-cis)-2,4-dekadienalů; 3–4 % acetonu a stopy isopropanolu

 

2

EFSA

05.141

deka-2,4,7-trienal

51325-37-2

1786

 

 

 

2

EFSA

05.142

3,4-dihydroxybenzaldehyd

139-85-5

 

10328

 

 

 

EFSA

05.143

2,5-dimethyl-2-vinylhex-4-enal

56134-05-5

 

 

 

 

 

EFSA

05.144

dodec-2(trans)-enal

20407-84-5

 

 

Nejméně 93 %; 2–3 % příměsi 2-dodecenové kyseliny

 

2

EFSA

05.147

2-ethylhexanal

123-05-7

 

10331

 

 

 

EFSA

05.148

farnesal

19317-11-4

1228

 

 

 

 

EFSA

05.149

glutaraldehyd

111-30-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.150

hept-2(trans)-enal

18829-55-5

1360

730

 

 

2

EFSA

05.152

hexadekanal

629-80-1

 

10336

 

 

 

EFSA

05.153

4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyd

134-96-3

1878

10340

 

 

 

EFSA

05.154

(E)-4-hydroxy-3,5-dimethoxycinnamaldehyd

4206-58-0

 

10341

 

 

 

EFSA

05.155

4-hydroxy-3-methoxycinnamaldehyd (směs isomerů)

458-36-6

 

10342

 

 

 

EFSA

05.156

3-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)propanal

80638-48-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.157

isocyklocitral

1335-66-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.158

3-methoxybenzaldehyd

591-31-1

 

10351

 

 

 

EFSA

05.159

p-methoxyfenylacetaldehyd

5703-26-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.160

2-methyldekanal

19009-56-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.164

2-methylhexanal

925-54-2

 

 

 

 

 

EFSA

05.166

4-methylpentanal

1119-16-0

 

10369

 

 

 

EFSA

05.167

12-methyltetradekanal

75853-50-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.169

12-methyltridekanal

75853-49-5

1229

 

 

 

 

EFSA

05.170

neral

106-26-3

 

 

 

 

1

EFSA

05.171

non-2-enal

2463-53-8

1362

733

Nejméně 92 %; 3–4 % příměsi 2-nonenové kyseliny

 

2

EFSA

05.172

nona-2(trans),6(trans)-dienal

17587-33-6

1187

 

 

 

2

EFSA

05.173

nona-2,4,6-trienal

57018-53-8

1785

 

 

 

2

EFSA

05.174

pent-4-enal

2100-17-6

1619

 

 

 

 

EFSA

05.175

2-fenylpent-2-enal

3491-63-2

 

 

 

 

2

EFSA

05.179

(E)-tetradec-2-enal

51534-36-2

1803

 

 

 

2

EFSA

05.182

2,6,6-trimethylcyklohex-2-en-1-karboxaldehyd

432-24-6

 

 

 

 

1

EFSA

05.183

2-methyl-4-(2,6,6-trimethylcyklohexen-1-yl)butanal

73398-85-3

 

 

 

 

 

EFSA

05.184

undec-2(trans)-enal

53448-07-0

 

 

 

 

2

EFSA

05.186

okta-2,4-dienal

5577-44-6

 

 

 

 

2

EFSA

05.188

trans-3,7-dimethylokta-2,6-dienal

141-27-5

 

 

 

 

1

EFSA

05.189

hex-2-enal

505-57-7

 

 

Nejméně 92 %; 3–4 % příměsi 2-hexenové kyseliny

 

2

EFSA

05.190

trans-okt-2-enal

2548-87-0

 

 

Nejméně 92 %; 3–4 % příměsi 2-oktenové kyseliny a ethyl-oktanoátu

 

2

EFSA

05.191

trans-dec-2-enal

3913-81-3

 

 

Nejméně 92 %; 3–4 % příměsi 2-dodecenové kyseliny

 

2

EFSA

05.192

hex-3-enal

4440-65-7

1271

 

Nejméně 80 % (suma cis- a trans- isomerů); 18–20 % příměsi trans-2-hexenalu

 

 

EFSA

05.194

2(trans),4(trans)-nona-2,4-dienal

5910-87-2

 

 

Nejméně 89 %; nejméně 5 % příměsi 2,4-nonadien-1-olu a 2-nonen-1-olu a dalších isomerů 2,4-nonadienalu

 

2

EFSA

05.195

trans-tridec-2-enal

7069-41-2

 

 

Nejméně 92 %; příměsi 2–5 % 2-tridecenové kyseliny a 3–5 % cis-2-tridecenalu

 

2

EFSA

05.196

2(trans),4(trans)-undeka-2,4-dienal

30361-29-6

 

10385

 

 

2

EFSA

05.198

2-methyl-4-(2,6,6-trimethylcyklohex-2-en-1-yl)but-3-enal

58102-02-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.203

oktadec-9-enal

5090-41-5

1641

 

 

 

 

EFSA

05.208

(Z)-tetradec-8-enal

169054-69-7

1640

 

 

 

 

EFSA

05.211

6-methyloktanal

30689-75-9

 

 

 

 

 

EFSA

05.217

(Z)-5-decenal

21662-08-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.218

oktadec-16-enal

56554-87-1

 

 

 

 

 

EFSA

05.219

3-methylhexanal

19269-28-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.220

4(Z)-dodecenal

21944-98-9

1636

 

Nejméně 94 % (4Z)-dodecenalu; 3–4 % příměsi dodekanalu

 

 

EFSA

05.221

6,6'-dihydroxy-5,5'-dimethoxy-bifenyl-3,3'-dikarbaldehyd

2092-49-1

1881

 

 

 

 

EFSA

05.222

2-fenyl-4-methylhex-2-enal

26643-92-5

 

 

 

 

2

EFSA

05.223

4-ethyloktanal

58475-04-0

1819

 

 

 

 

EFSA

05.224

(4E)-hexenal

25166-87-4

1622

 

 

 

 

EFSA

05.225

6-methylheptanal

63885-09-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.226

(E)-undec-4-enal

68820-35-9

 

 

 

 

 

EFSA

06.001

1,1-diethoxyethan

105-57-7

941

35

 

 

 

EFSA

06.002

2-fenyl-5-hydroxy-1,3-dioxan

1708-40-3

838

36

Suma 5-hydroxy-2-fenyl-1,3-dioxanu a 2-fenyl-4-hydroxymethyl-1,3-dioxalanu nejméně 98 %

 

 

EFSA

06.003

α,α-dimethoxytoluen

1125-88-8

837

37

 

 

 

EFSA

06.004

citral-diethylacetal

7492-66-2

948

38

Nejméně 98 % (suma isomerů + hemiacetálů + citrálu)

 

 

EFSA

06.005

citral-dimethylacetal

7549-37-3

944

39

Nejméně 98 % (suma isomerů + hemiacetálů + citrálu)

 

 

EFSA

06.006

2-fenyl-1,1-dimethoxyethan

101-48-4

1003

40

 

 

 

EFSA

06.007

fenylacetaldehyd-glycerylacetal

29895-73-6

1004

41

57 % 5-hydroxymethyl-2-fenyl-1,3-dioxolan; 38 % 5-hydroxy-2-fenyl-1,3-dioxan

 

 

EFSA

06.008

1,1-dimethoxyoktan

10022-28-3

942

42

 

 

 

EFSA

06.009

1,1-dimethoxydekan

7779-41-1

945

43

 

 

 

EFSA

06.010

1,1-diethoxy-3,7-dimethyloktan-7-ol

7779-94-4

613

44

 

 

 

JECFA

06.011

1,1-dimethoxy-3,7-dimethyloktan-7-ol

141-92-4

612

45

 

 

 

JECFA

06.012

tolualdehyd-glycerylacetal

1333-09-1

867

46

40 % 5-hydroxydioxan; 60% 5-hydroxymethyldioxalan

 

 

EFSA

06.013

α-pentylcinnamaldehyd-dimethylacetal

91-87-2

681

47

 

 

 

EFSA

06.014

cinnamaldehyd-ethylenglykolacetal

5660-60-6

648

48

 

 

 

EFSA

06.015

1,1-dimethoxyethan

534-15-6

940

510

 

 

 

EFSA

06.016

1-fenylethoxy-1-propoxyethan

7493-57-4

1000

511

 

 

 

EFSA

06.017

(diethoxymethyl)benzen

774-48-1

 

517

 

 

 

EFSA

06.019

1-benzyloxy-1-(2-methoxyethoxy)ethan

7492-39-9

840

523

 

 

 

EFSA

06.020

1,1-diethoxydekan

34764-02-8

 

531

 

 

 

SCF/CoE

06.021

1,1-diethoxyheptan

688-82-4

 

553

 

 

 

SCF/CoE

06.023

1,1-diethoxyhexan

3658-93-3

 

557

 

 

 

SCF/CoE

06.024

1,1-diisobutoxy-2-fenylethan

68345-22-2

1006

595

 

 

 

EFSA

06.025

1,1-diethoxynona-2,6-dien

67674-36-6

946

660

 

 

2

EFSA

06.027

4,5-dimethyl-2-benzyl-1,3-dioxolan

5468-06-4

1005

669

Nejméně 93 %; 2–3 % příměsi butan-2,3-diolu

 

 

EFSA

06.028

1,1-dimethoxyheptan

10032-05-0

947

2015

 

 

 

EFSA

06.029

heptanal-glycerylacetal (směsné 1,2 a 1,3 acetaly)

72854-42-3

912

2016

Směs acetálů (56–58 % dioxolanu; 37–39 % dioxanu) a 1–2 % nezreagovaného heptanalu

 

 

EFSA

06.030

1,1-dimethoxy-2-fenylpropan

90-87-9

1468

2017

 

 

 

EFSA

06.031

1,1-diethoxyhex-2-en

54306-00-2

1383

2135

 

 

2

EFSA

06.032

2-fenyl-4-methyl-1,3-dioxolan

2568-25-4

839

2226

 

 

 

EFSA

06.033

1,1-dibutoxyethan

871-22-7

 

2341

 

 

 

SCF/CoE

06.034

1,1-dipropoxyethan

105-82-8

 

2342

 

 

 

SCF/CoE

06.035

citral-propylenglykolacetal

10444-50-5

 

2343

 

 

 

SCF/CoE

06.036

1-butoxy-1-(2-fenylethoxy)ethan

64577-91-9

1001

10007

 

 

 

EFSA

06.037

1,1-diethoxyhept-4-en (cis- a trans-)

1192738-48-9

949

10011

 

 

 

EFSA

06.038

4,4-dimethoxybutan-2-on

5436-21-5

593

10029

 

 

 

JECFA

06.039

1,2-di[(1'-ethoxy)-ethoxy]propan

67715-79-1

927

 

 

 

 

EFSA

06.040

1,2,3-tris[(1'-ethoxy)-ethoxy]propan

67715-82-6

913

11930

 

 

 

EFSA

06.041

1-ethoxy-1-isobutoxy-2-methylpropan

 

 

10055

 

 

 

EFSA

06.042

1-ethoxy-1-isobutoxy-3-methylbutan

85136-40-9

 

10057

 

 

 

EFSA

06.043

1-isoamyloxy-1-ethoxypropan

238757-30-7

 

10038

 

 

 

EFSA

06.044

1-isobutoxy-1-ethoxypropan

67234-04-2

 

10058

 

 

 

EFSA

06.045

1-isobutoxy-1-isopentyloxy-2-methylpropan

 

 

10061

 

 

 

EFSA

06.046

1-isobutoxy-1-isopentyloxy-3-methylbutan

 

 

10060

 

 

 

EFSA

06.047

1-isopentyloxy-1-propoxyethan

238757-63-6

 

10065

 

 

 

EFSA

06.048

1-isopentyloxy-1-propoxypropan

238757-65-8

 

10066

 

 

 

EFSA

06.049

1-butoxy-1-(2-methylbutoxy)ethan

77249-20-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.050

1-butoxy-1-ethoxyethan

57006-87-8

 

10003

 

 

 

EFSA

06.051

1,1-di(2-methylbutoxy)ethan

13535-43-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.052

1,1-diisobutoxy-2-methylpropan

13262-24-3

 

10025

 

 

 

EFSA

06.053

1,1-diisobutoxyethan

5669-09-0

 

10023

 

 

 

EFSA

06.054

1,1-diisobutoxypentan

13262-27-6

 

10026

 

 

 

EFSA

06.055

1,1-diisopentyloxyethan

13002-09-0

1729

10028

 

 

 

EFSA

06.057

1,1-diethoxy-2-methylbutan

3658-94-4

 

10013

 

 

 

EFSA

06.058

1,1-diethoxy-2-methylpropan

1741-41-9

 

10015

 

 

 

EFSA

06.059

1,1-diethoxy-3-methylbutan

3842-03-3

1730

10014

 

 

 

EFSA

06.061

1,1-diethoxybutan

3658-95-5

 

10009

 

 

 

EFSA

06.062

1,1-diethoxydodekan

53405-98-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.063

(Z)-1,1-diethoxyhex-3-en

73545-18-3

 

 

 

 

 

EFSA

06.064

diethoxymethan

462-95-3

 

10012

 

 

 

EFSA

06.065

1,1-diethoxynonan

54815-13-3

 

10016

 

 

 

EFSA

06.066

1,1-diethoxyoktan

54889-48-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.067

1,1-diethoxypentan

3658-79-5

 

10017

 

 

 

EFSA

06.069

1,1-diethoxypropan

4744-08-5

 

10018

 

 

 

EFSA

06.070

1,1-diethoxyundekan

53405-97-3

 

 

 

 

 

EFSA

06.071

1,1-dihexyloxyethan

5405-58-3

 

10022

 

 

 

EFSA

06.072

1,1-dimethoxyhex-2(trans)-en

18318-83-7

1728

 

 

 

2

EFSA

06.073

1,1-dimethoxyhexan

1599-47-9

 

 

 

 

 

EFSA

06.074

dimethoxymethan

109-87-5

 

10031

 

 

 

EFSA

06.075

1,1-dimethoxypentan

26450-58-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.076

1,1-dimethoxypropan

4744-10-9

 

 

 

 

 

EFSA

06.077

2,4-dimethyl-1,3-dioxolan

3390-12-3

1711

 

 

 

 

EFSA

06.078

1,1-difenethoxyethan

122-71-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.079

1-ethoxy-1-(2-methylbutoxy)ethan

13602-09-0

 

10040

 

 

 

EFSA

06.080

1-ethoxy-1-(2-fenylethoxy)ethan

2556-10-7

 

10049

 

 

 

EFSA

06.081

(Z)-1-ethoxy-1-(hex-3-enyloxy)ethan

28069-74-1

943

10034

 

 

 

EFSA

06.082

1-ethoxy-1-hexyloxyethan

54484-73-0

 

11948

 

 

 

EFSA

06.083

1-ethoxy-1-isopentyloxyethan

13442-90-5

 

10037

 

 

 

EFSA

06.084

1-ethoxy-1-methoxyethan

10471-14-4

 

10039

 

 

 

EFSA

06.085

1-ethoxy-1-(pentyloxy)ethan

13442-89-2

 

10046

 

 

 

EFSA

06.086

1-ethoxy-1-propoxyethan

20680-10-8

 

10050

 

 

 

EFSA

06.087

ethyl-2,4-dimethyl-1,3-dioxolan-2-acetát

6290-17-1

1715

 

 

 

 

EFSA

06.088

2-ethyl-4-methyl-1,3-dioxolan

4359-46-0

 

 

 

 

 

EFSA

06.089

2-hexyl-4,5-dimethyl-1,3-dioxolan

6454-22-4

1712

 

 

 

 

EFSA

06.090

4-hydroxymethyl-2-methyl-1,3-dioxolan

3773-93-1

 

 

 

 

 

EFSA

06.091

1-isobutoxy-1-ethoxyethan

6986-51-2

 

10054

 

 

 

EFSA

06.092

1-isobutoxy-1-(isopentyloxy)ethan

75048-15-6

 

10059

 

 

 

EFSA

06.094

4-methyl-2-pentyl-1,3-dioxolan

1599-49-1

928

 

 

 

 

EFSA

06.095

4-methyl-2-propyl-1,3-dioxolan

4352-99-2

 

 

 

 

 

EFSA

06.096

triethoxymethan

122-51-0

 

10903

 

 

 

EFSA

06.097

1,1,3-triethoxypropan

7789-92-6

 

10075

 

 

 

EFSA

06.098

2,2,4-trimethyl-1,3-dioxolan

1193-11-9

929

11423

 

 

 

EFSA

06.100

1,1-dipentyloxyethan

13002-08-9

 

10032

 

 

 

EFSA

06.102

2-hexyl-5-hydroxy-1,3-dioxan

1708-36-7

 

2016

 

 

 

EFSA

06.104

vanillin-propylenglykolacetal

68527-74-2

1882

 

 

 

 

EFSA

06.105

3-methyl-1,1-diisopentyloxybutan

13285-51-3

 

10070

 

 

 

EFSA

06.106

2-methyl-1,1-diisopentyloxypropan

13112-63-5

 

10071

 

 

 

EFSA

06.107

1-(2-methylbutoxy)-1-isopentyloxyethan

13548-84-0

 

10068

 

 

 

EFSA

06.109

8,8-diethoxy-2,6-dimethylokt-2-en

71662-17-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.111

1-ethoxy-1-methoxypropan

127248-84-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.114

1-hexyloxy-1-isopentyloxyethan

233665-90-2

 

 

 

 

 

EFSA

06.115

1-isopentyloxy-1-pentyloxyethan

13442-92-7

 

 

 

 

 

EFSA

06.120

DL-menthon-1,2-glycerolketal

63187-91-7

446

 

 

 

 

JECFA

06.123

1-butoxy-1-isopentyloxyethan

238757-27-2

 

10004

 

 

 

EFSA

06.124

1,1-diisobutoxy-3-methylbutan

13439-98-0

 

10024

 

 

 

EFSA

06.125

1,1-diisobutoxypropan

13002-11-4

 

10027

 

 

 

EFSA

06.128

1-ethoxy-1-pentyloxybutan

3658-92-2

 

10045

 

 

 

EFSA

06.129

1-ethoxy-2-methyl-1-isopentyloxypropan

253679-74-2

 

10043

 

 

 

EFSA

06.130

1-ethoxy-2-methyl-1-propoxypropan

238757-42-1

 

10044

 

 

 

EFSA

06.131

1-ethoxy-1-(3-methylbutoxy)-3-methylbutan

238757-35-2

 

10042

 

 

 

EFSA

06.132

vanilinbutan-2,3-diolacetal (směs stereoisomerů)

63253-24-7

960

 

 

 

 

EFSA

06.133

1-menthon-1,2-glycerolketal

563187-91-7

445

 

 

 

 

JECFA

06.135

2-isobutyl-4-methyl-1,3-dioxolan

18433-93-7

1732

 

 

 

 

EFSA

06.136

6-isopropyl-3,9-dimethyl-1,4-dioxyspiro[4.5]dekan-2-on

831213-72-0

1859

 

98 % suma isomerů s nejméně 60–70 % (3S,5R,6S,9R)- 6-isopropyl-3,9-dimethyl-1,4-dioxyspiro[4.5]dekan-2-onu

 

 

EFSA

06.137

acetaldehyd-ethylisopropylacetal

25334-93-4

 

 

 

 

 

EFSA

07.001

2-oxopropanal

78-98-8

937

105

 

 

 

EFSA

07.002

heptan-2-on

110-43-0

283

136

 

 

 

JECFA

07.003

heptan-3-on

106-35-4

285

137

 

 

 

JECFA

07.004

acetofenon

98-86-2

806

138

 

 

 

EFSA

07.005

vanilylaceton

122-48-5

730

139

 

 

 

EFSA

07.007

α-jonon

127-41-3

388

141

 

 

2

JECFA/ EFSA

07.008

β-jonon

14901-07-6

389

142

 

 

2

JECFA/EFSA

07.009

methyl-α-jonon

7779-30-8

398

143

Nejméně 90 %; 5–6% příměsi methyl-β-jononu

 

2

JECFA/ EFSA

07.010

methyl-β-jonon

127-43-5

399

144

Nejméně 88 %; 7–10 % příměsi α- a β-isomethyljononu

 

2

JECFA/ EFSA

07.011

4-(2,5,6,6-tetramethylcyklohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-on

79-69-6

403

145

 

 

2

JECFA/ EFSA

07.012

karvon

99-49-0

380

146

 

 

 

SCF/CoE

07.013

methyl(2-naftyl)keton

93-08-3

811

147

 

 

 

EFSA

07.014

maltol

118-71-8

1480

148

 

 

2

EFSA

07.015

6-methylhept-5-en-2-on

110-93-0

1120

149

 

 

 

EFSA

07.016

undekan-2-on

112-12-9

296

150

 

 

 

JECFA

07.017

4-methylpentan-2-on

108-10-1

301

151

 

 

 

JECFA

07.018

hexan-2,3-dion

3848-24-6

412

152

Nejméně 93 %; 2–3 % příměsi hexandionů

 

 

JECFA

07.019

oktan-2-on

111-13-7

288

153

 

 

 

JECFA

07.020

nonan-2-on

821-55-6

292

154

 

 

 

JECFA

07.021

undekan-2,3-dion

7493-59-6

417

155

 

 

 

JECFA

07.022

4-methylacetofenon

122-00-9

807

156

 

 

 

EFSA

07.023

2,4-dimethylacetofenon

89-74-7

809

157

 

 

 

EFSA

07.024

4-fenylbut-3-en-2-on

122-57-6

820

158

 

 

2

EFSA

07.025

4-methyl-1-fenylpentan-2-on

5349-62-2

828

159

 

 

 

EFSA

07.026

4-(p-tolyl)butan-2-on

7774-79-0

817

160

 

 

 

EFSA

07.027

3-methyl-4-fenylbut-3-en-2-on

1901-26-4

821

161

 

 

2

EFSA

07.028

benzoin

119-53-9

836

162

 

 

 

EFSA

07.029

4-(4-methoxyfenyl)butan-2-on

104-20-1

818

163

 

 

 

EFSA

07.030

1-(4-methoxyfenyl)pent-1-en-3-on

104-27-8

826

164

 

 

2

EFSA

07.031

piperonylaceton

55418-52-5

 

165

 

 

 

SCF/CoE

07.032

benzofenon

119-61-9

831

166

 

 

 

EFSA

07.033

isojasmon

11050-62-7

1115

167

 

 

2

EFSA

07.034

2-hexylidencyklopentan-1-on

17373-89-6

1106

 

 

 

 

EFSA

07.035

tetramethylethylcyklohexenon (směs isomerů)

17369-60-7

1111

168

 

 

 

EFSA

07.036

α-isomethyljonon

127-51-5

404

169

 

 

2

JECFA

07.038

4-methoxyacetofenon

100-06-1

810

570

 

 

 

EFSA

07.040

1-fenylpropan-1-on

93-55-0

824

599

 

 

 

EFSA

07.041

β-isomethyljonon

79-89-0

 

650

 

 

2

EFSA

07.042

4-isopropylacetofenon

645-13-6

808

651

 

 

 

EFSA

07.044

pent-3-en-2-on

625-33-2

1124

666

 

 

1

EFSA

07.045

2,2,6-trimethylcyklohexanon

2408-37-9

1108

686

 

 

 

EFSA

07.046

vanilylidenaceton

1080-12-2

732

691

 

 

2

EFSA

07.047

ethylmaltol

4940-11-8

1481

692

 

 

 

EFSA

07.048

hex-2-en-4-on

2497-21-4

1125

718

 

 

1

EFSA

07.049

1-(4-methoxyfenyl)-4-methylpent-1-en-3-on

103-13-9

829

719

 

 

2

EFSA

07.050

aceton

67-64-1

139

737

 

 

 

JECFA

07.051

3-hydroxybutan-2-on

513-86-0

405

749

 

 

 

JECFA

07.052

diacetyl

431-03-8

408

752

 

 

 

JECFA

07.053

butan-2-on

78-93-3

278

753

 

 

 

JECFA

07.054

pentan-2-on

107-87-9

279

754

 

 

 

JECFA

07.055

4-(p-hydroxyfenyl)butan-2-on

5471-51-2

728

755

 

 

 

EFSA

07.056

3-methylcyklopentan-1,2-dion

80-71-7

418

758

 

 

 

JECFA

07.057

3-ethylcyklopentan-1,2-dion

21835-01-8

419

759

Nejméně 90 %; 5–10 % příměsi 3-ethylcyklopentan-1,2-dionu (enolová forma)

 

 

JECFA

07.058

heptan-4-on

123-19-3

287

2034

 

 

 

JECFA

07.059

p-menthan-3-on

10458-14-7

 

 

 

 

1

EFSA

07.060

pentan-2,3-dion

600-14-6

410