ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2012.253.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 253

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 55
20. září2012


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 847/2012 ze dne 19. září 2012, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o rtuť ( 1 )

1

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 848/2012 ze dne 19. září 2012, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o sloučeniny fenylrtuti ( 1 )

5

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 849/2012 ze dne 19. září 2012 o povolení přípravku kyseliny citronové, kyseliny sorbové, thymolu a vanilinu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice, výkrm a kuřice všech menšinových druhů ptactva, prasatovité (Suidae) po odstavu jiné než Sus scrofa domesticus (držitel povolení Vetagro SpA) ( 1 )

8

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 850/2012 ze dne 19. září 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

11

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 851/2012 ze dne 19. září 2012 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce září 2012 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso

13

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 852/2012 ze dne 19. září 2012 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce zaří 2012 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 539/2007 pro některé produkty v odvětví vajec a vaječného albuminu

15

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 853/2012 ze dne 19. září 2012 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce zaří 2012 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa

17

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2012/507/EU

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 7. září 2012, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/14 o ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a jejich navracení zpět do oběhu (ECB/2012/19)

19

 

 

Opravy

 

*

Oprava prováděcího rozhodnutí Komise 2011/435/EU ze dne 19. července 2011 o uznání režimu Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES a 2009/30/ES (Úř. věst. L 190 ze dne 21.7.2011)

32

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

20.9.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 253/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 847/2012

ze dne 19. září 2012,

kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o rtuť

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a zejména na čl. 68 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ve svém sdělení Radě a Evropskému parlamentu o strategii Společenství týkající se rtuti (2) Komise předeslala, že je nutné snížit hladiny rtuti v životním prostředí a vystavení člověka jejím účinkům, a jako cíle navrhla mj. snížit vstup rtuti do oběhu ve společnosti omezením její nabídky a poptávky, snížením emisí rtuti a ochranou před nimi.

(2)

Strategie byla přezkoumána v roce 2010 ve sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o přezkumu strategie Společenství týkající se rtuti (3), ve kterém Komise potvrdila, že bude pokračovat v rozšiřování stávajících omezení uvádění na trh některých měřicích zařízení obsahujících rtuť na další zařízení používaná ve zdravotnictví, zejména sfygmomanometry, anebo určená k jinému profesionálnímu a průmyslovému použití.

(3)

Rada opakovaně potvrdila svůj závazek vůči ochraně lidského zdraví a životního prostředí před uvolňováním rtuti a jejích sloučenin minimalizací a, pokud je to možné, konečnou eliminací antropogenního uvolňování rtuti do ovzduší, vody a půdy. V této souvislosti Rada zdůraznila, že v případě existence schůdných alternativ by mělo být co nejrychleji a v co největší míře postupně ukončeno používání výrobků obsahujících rtuť, přičemž konečným cílem je postupné ukončení používání veškerých výrobků obsahujících rtuť, při zohlednění technických a ekonomických podmínek a potřeb vědeckého výzkumu a vývoje (4).

(4)

Rtuť a její sloučeniny jsou vysoce toxické pro člověka, ekosystémy a volně žijící živočichy a rostliny. Vysoké dávky rtuti mohou mít smrtelné následky pro člověka, ale i poměrně nízké dávky mohou mít vážné nepříznivé dopady na vývoj nervového systému, a jsou spojovány se škodlivými účinky na kardiovaskulární, imunitní a reprodukční systém člověka. Rtuť je považována za globálně působící a perzistentní znečišťující látku vyskytující se ve vzduchu, vodním prostředí, sedimentech, půdě i živých organismech v různých formách. V životním prostředí se může přeměnit na methylrtuť, svou nejtoxičtější formu. Účinky methylrtuti na biotu se potencují zejména ve vodním potravinovém řetězci, čímž dochází k ohrožení člověka a volně žijících živočichů s vysokou spotřebou ryb a mořských plodů. Methylrtuť snadno proniká placentární i hemato–encefalickou bariérou, čímž dokáže omezit potenciální duševní rozvoj člověka ještě před narozením, a její expozicí je tudíž nejvíce ohroženo zdraví dětí a žen v reprodukčním věku. Rtuť a její produkty přeměny, především methylrtuť, představují stejné riziko jako perzistentní, bioakumulativní a toxické látky (PBT) a jsou schopny se šířit na dlouhé vzdálenosti.

(5)

Měřicí zařízení používající rtuť jsou rozšířená v celé Evropě, což potenciálně vede k uvolňování rtuti do životního prostředí během všech fází jejich životního cyklu a přispívá k všeobecnému šíření rtuti, a tím také k vystavení živých organismů a člověka jejím účinkům skrze životní prostředí.

(6)

Nařízení (ES) č. 1907/2006 v položce 18a přílohy XVII stanoví zákaz uvádění na trh rtuťových teploměrů na určování tělesné teploty, jakož i dalších měřicích zařízení určených k prodeji široké veřejnosti, a požaduje, aby Komise přezkoumala bezpečnější, technicky a ekonomicky dostupné alternativy k sfygmomanometrům obsahujícím rtuť a jiným měřicím zařízením využívaným ve zdravotnictví a pro jiná profesionální a průmyslová použití. Na základě přezkumu, anebo jakmile budou k dispozici nové informace týkající se spolehlivých bezpečnějších alternativ k sfygmomanometrům a dalším měřicím zařízením obsahujícím rtuť, Komise případně předloží legislativní návrh na rozšíření omezení uvedených v položce 18a na sfygmomanometry a jiná měřicí zařízení používaná ve zdravotnictví a pro jiná profesionální a průmyslová použití, aby bylo používání rtuti v měřicích zařízeních postupně ukončeno, jakmile to bude technicky a ekonomicky proveditelné.

(7)

Na základě významného množství nově získaných informací Komise zaslala Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „Agentura“) svou zprávu o přezkumu, a požádala ji, aby připravila návrhy odpovídající požadavkům uvedeným v příloze XV nařízení (ES) č. 1907/2006 v souladu s článkem 69 uvedeného nařízení.

(8)

Agentura připravila návrh na omezení používání rtuti v následujících měřicích zařízeních s průmyslovým a profesionálním využitím (včetně zdravotnictví): rtuť obsahujících barometrech, vlhkoměrech, manometrech, sfygmomanometrech, tenzometrech využívaných v pletysmografii, tenziometrech, teploměrech a ostatních neelektrických přístrojích určených k měření teploty, rtuť obsahujících měřičích pro stanovení bodu měknutí a ve rtuťových pyknometrech. Z návrhu vyplývá, že je nezbytné podniknout kroky k řešení situace na úrovni celé Unie, aby se zamezilo riziku pro lidské zdraví a životní prostředí plynoucímu z používání rtuti v těchto měřicích zařízeních.

(9)

Alternativní měřicí zařízení neobsahující rtuť jsou dostupná a jejich používání představuje výrazně nižší zdravotní a environmentální riziko než je riziko spojené s používáním měřicích zařízení s obsahem rtuti.

(10)

U probíhajících epidemiologických studií, které využívají sfygmomanometry obsahující rtuť, by se neměla měnit metoda měření, a proto by měla být povolena výjimka do doby dokončení těchto studií. Pro sfygmomanometry využívané jako referenční standard k validaci zařízení neobsahujících rtuť nebylo možné stanovit časové období potřebné k vývoji a schválení alternativních zařízení neobsahujících rtuť jako referenčních standardů, a proto by měla být výjimka pro tato zařízení bez časového omezení.

(11)

Pro teploměry určené výhradně k provádění standardizovaných testů, které vyžadují použití rtuťových teploměrů, je třeba určit časové období potřebné pro úpravu těchto standardizovaných testů, a proto by měla být povolena výjimka na dobu 5 let. Z důvodu, že je rtuť využívána jako referenční bod v mezinárodní teplotní stupnici z roku 1990, měla by rovněž být povolena výjimka bez časového omezení pro kyvety trojného bodu rtuti, které jsou určené ke kalibraci platinových odporových teploměrů.

(12)

K porozimetrům, rtuťovým elektrodám používaným ve voltametrii a rtuťovým senzorům používaným k měření C–V charakteristik neexistují dostupná alternativní technická řešení, a proto pro tato měřící zařízení nejsou navrhována omezení.

(13)

Výjimka z tohoto požadavku by měla být stanovena tak, aby umožnila běžný prodej a nákup historicky cenných rtuť obsahujících měřicích zařízení, která lze považovat za starožitnosti nebo součást kulturního dědictví. Nařízení (ES) č. 1907/2006 v položce 18a přílohy XVII umožňuje uvádět na trh měřicí zařízení obsahující rtuť určená k prodeji široké veřejnosti, jiná než teploměry na určování tělesné teploty, pokud jejich stáří k 3. říjnu 2007 přesáhlo 50 let. V zájmu srozumitelnosti by se mělo obdobné stanovení stáří použít u výjimky týkající se starých měřicích zařízení s průmyslovým a profesionálním využitím (včetně zdravotnictví).

(14)

Výjimka by měla být udělována rovněž pro měřicí zařízení určená k vystavování za účelem kulturním a historickým, včetně těch, která nedosáhla stáří 50 let, avšak představují historickou a kulturní hodnotu.

(15)

Dne 8. června 2011 přijal Výbor pro posuzování rizik Agentury své stanovisko k navrhovanému omezení, jež na úrovni Unie považuje za nejúčinnější opatření ke snížení identifikovaných rizik.

(16)

Dne 15. září 2011 přijal Výbor pro socioekonomickou analýzu Agentury své stanovisko, ve kterém považuje navrhované opatření na úrovni Unie za nejvhodnější způsob omezení zjištěných rizik z hlediska poměru jeho socioekonomických přínosů a nákladů.

(17)

Agentura stanoviska Výboru pro posuzování rizik a Výboru pro socioekonomickou analýzu předložila Komisi.

(18)

Nařízení (ES) č. 1907/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(19)

Je vhodné poskytnout dotčeným zúčastněným stranám přiměřenou lhůtu k přijetí opatření, jež mohou být požadována k zajištění souladu s opatřeními stanovenými tímto nařízením.

(20)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 133 nařízení (ES) č. 1907/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 10. dubna 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. září 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  KOM(2005) 20 v konečném znění.

(3)  KOM(2010) 723 v konečném znění.

(4)  Závěry Rady ze dne 15. března 2011 k „Přezkumu strategie Společenství týkající se rtuti“ ze dne 4. prosince 2008 nazvané „Řešení celosvětových problémů souvisejících se rtutí“ a ze dne 24. června 2005 ohledně „Strategie Společenství týkající se rtuti“.


PŘÍLOHA

Položka 18a v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se mění takto:

1)

odstavec 4 se zrušuje;

2)

doplňují se nové odstavce 5 až 8, které znějí:

 

„5.

Následující měřicí zařízení obsahující rtuť určená pro profesionální a průmyslové použití nesmí být uváděna na trh po 10. dubnu 2014:

a)

barometry;

b)

vlhkoměry;

c)

manometry;

d)

sfygmomanometry;

e)

pletysmografy vybavené tenzometry;

f)

tenziometry;

g)

teploměry a další neelektrická zařízení určená k měření teploty.

Omezení se rovněž vztahují na měřicí zařízení podle písmen a) až g), která jsou uváděna na trh bez náplně s cílem pozdějšího naplnění rtutí.

6.

Omezení v odst. 5 se nevztahují na:

a)

sfygmomanometry určené k použití:

i)

v epidemiologických studiích, které probíhají ke dni 10. října 2012,

ii)

jako referenční standardy při klinických validačních studiích zaměřených na používání sfygmomanometrů bez obsahu rtuti;

b)

teploměry výhradně určené k provádění standardizovaných testů, které vyžadují použití rtuťových teploměrů do 10. října 2017;

c)

kyvety trojného bodu rtuti, určené pro kalibraci platinových odporových teploměrů.

7.

Následující měřicí zařízení obsahující rtuť určená pro profesionální a průmyslová použití se nesmí uvádět na trh po 10. dubnu 2014:

a)

rtuťové pyknometry;

b)

rtuť obsahující měřicí přístroje k určení bodu měknutí.

8.

Omezení podle odstavců 5 a 7 se nevztahují na:

a)

měřicí zařízení, jejichž stáří ke dni 3. října 2007 překročilo 50 let;

b)

měřicí zařízení vystavovaná k účelům kulturním a historickým.“


20.9.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 253/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 848/2012

ze dne 19. září 2012,

kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o sloučeniny fenylrtuti

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a zejména na čl. 68 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ve svém sdělení Radě a Evropskému parlamentu o strategii Společenství týkající se rtuti (2) Komise nastínila, že je nutné snížit hladiny rtuti v životním prostředí a vystavení člověka účinkům rtuti, a jako cíle mimo jiné navrhla snížení vstupu rtuti do oběhu ve společnosti zastavením nabídky a poptávky, snížením emisí rtuti a ochranou proti emisím rtuti. Toto sdělení bylo přezkoumáno v roce 2010 (3).

(2)

Rada několikrát potvrdila svůj závazek k celkovému cíli, jímž je ochrana lidského zdraví a životního prostředí před uvolňováním rtuti a jejích sloučenin, a to omezením globálního uvolňování rtuti způsobeného antropogenními vlivy do vzduchu, vody a půdy, a pokud možno, posléze i tak, že tomuto uvolňování zabrání.V této souvislosti Rada zdůraznila, že produkty obsahující rtuť by měly být v případech, kdy existují vhodné alternativy, postupně co nejrychleji a v co největší míře odstraněny, přičemž konečným cílem je, aby byly postupně odstraněny všechny produkty obsahující rtuť, a zároveň se zohlední technické a hospodářské podmínky a potřeby vědeckého výzkumu a vývoje (4).

(3)

Rtuť a její sloučeniny jsou pro člověka, ekosystémy a volně žijící živočichy a rostliny vysoce toxické. Vysoké dávky rtuti mohou být pro člověka smrtelné, ale i relativně nízké dávky mohou velmi vážně poškodit nervový systém a jeho vývoj, a jsou spojovány také s možnými škodlivými účinky na kardiovaskulární, imunitní a reprodukční systém. Rtuť je považována za globální perzistentní znečišťující látku, cirkuluje mezi vzduchem, vodou, usazeninami, půdou a biotou v různých formách a v životním prostředí se může přeměnit na methylrtuť, což je nejtoxičtější forma rtuti.

(4)

Nařízení (ES) č. 1907/2006 stanoví, že má-li členský stát za to, že výroba, uvedení na trh nebo použití látky samotné nebo obsažené ve směsi nebo v předmětu představuje riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí, které není náležitě kontrolováno a jímž je nutné se zabývat, oznámí Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“) svůj záměr připravit dokumentaci a následně ji připraví.

(5)

Podle rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 25/2008 ze dne 14. března 2008, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP (5), bylo nařízení (ES) č. 1907/2006 začleněno do Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

(6)

Norsko připravilo dokumentaci týkající se pěti sloučenin fenylrtuti, zejména fenylrtuť-octanu, fenylrtuť-propionanu, fenylrtuť-2-ethylhexanoátu, fenylrtuť-oktanoátu a fenylrtuť-neodekanoátu, jež poukazuje na nezbytnost akce v rámci celé Unie pro odstranění rizik pro lidské zdraví a životní prostředí způsobených výrobou, použitím těchto látek a jejich uváděním na trh, ať už samotných nebo obsažených ve směsích a předmětech. Uvedená dokumentace byla předložena agentuře s cílem zahájit řízení o omezení.

(7)

O výše uvedených pěti sloučeninách fenylrtuti je známo, že jsou používány zejména jako katalyzátory v polyuretanových systémech používaných v nátěrových hmotách, lepidlech, tmelech a elastomerových aplikacích. Rtuťové katalyzátory jsou začleněny do polymerové struktury a zůstávají ve finálním předmětu, z něhož se sloučeniny rtuti nebo fenylrtuti uvolňují samovolně. O jiných sloučeninách fenylrtuti není známo, že jsou používány jako katalyzátory v polyuretanových systémech a nebyly proto zahrnuty v posouzení provedeném v dokumentaci.

(8)

Během životního cyklu sloučenin fenylrtuti dochází k významnému uvolňování rtuti do životního prostředí, což zvyšuje celkové emise rtuti. Zejména rozkladem sloučenin fenylrtuti v životním prostředí vznikají rozkladné produkty, včetně methylrtuti, které vyvolávají stejné obavy jako perzistentní, bioakumulativní a toxické látky (PBT). Vzájemnou konverzí metabolitů sloučenin fenylrtuti vznikají vlastnosti umožňující dálkový přenos. Protože tedy vznikají produkty přeměny nebo rozkladné produkty s vlastnostmi PBT, musí se také ke sloučeninám fenylrtuti jako takovým přistupovat z hlediska kontroly emisí a omezování expozice jako k látkám PBT. Za tímto účelem je nezbytné v co největší míře omezit expozici člověka a emise do životního prostředí.

(9)

K hlavním zdrojům vystavení člověka prostřednictvím životního prostředí mohou být potraviny, v nichž mohou být obsaženy produkty rozkladu sloučenin fenylrtuti, včetně methylrtuti. K biomagnifikaci methylrtuti dochází zejména ve vodním potravním řetězci, čímž je ohroženo zejména obyvatelstvo a volně žijící živočichové s vysokou spotřebou ryb a mořských plodů. Methylrtuť lehce proniká jak placentární tak hematoencefalickou bariérou, čímž brání potenciálnímu duševnímu vývoji plodu už před narozením, a největším problémem je proto vystavení účinkům rtuti u žen v reproduktivním věku a u dětí.

(10)

Dne 10. června 2011 přijal Výbor pro posuzování rizik (RAC) zřízený při agentuře své stanovisko k navrhovanému omezení, v němž zohlednil účinnost omezení při snižování rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. RAC navíc zjistil, že organické sloučeniny rtuti mohou být použity jako katalyzátory při výrobě polymerů. Tyto látky však nebyly zahrnuty do posouzení provedeného v dokumentaci.

(11)

Dne 15. září 2011 přijal Výbor pro socioekonomickou analýzu zřízený při agentuře své stanovisko k navrhovanému omezení, v němž zohlednil účinnost omezení při řešení zjištěných rizik, pokud jde o poměr jeho socioekonomických přínosů a nákladů.

(12)

Agentura předložila uvedená stanoviska Výboru pro posuzování rizik a Výboru pro socioekonomickou analýzu Komisi.

(13)

Je vhodné poskytnout dotčeným zúčastněným stranám přiměřenou lhůtu k přijetí opatření, jež by mohla být nutná k zajištění souladu s opatřeními stanovenými v tomto nařízení.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 133 nařízení (ES) č. 1907/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 10. října 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. září 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  KOM(2005) 20 v konečném znění.

(3)  KOM(2010) 723 v konečném znění.

(4)  Závěry Rady ze dne 15. března 2011 nazvané „Přezkum strategie Společenství týkající se rtuti“, ze dne 4. prosince 2008 nazvané „Řešení celosvětových problémů souvisejících s rtutí“ a ze dne 24. června 2005 nazvané „Strategie Společenství týkající se rtuti“.

(5)  Úř. věst. L 182, 10.7.2008, s. 11.


PŘÍLOHA

V příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se doplňuje nová položka 62, která zní:

„62.

a)

Fenylrtuť-octan

 

č. ES 200-532-5

 

č. CAS: 62-38-4

b)

Fenylrtuť-propionát

 

č. ES 203-094-3

 

č. CAS: 103-27-5

c)

Fenylrtuť-2-ethylhexanoát

 

č. ES 236-326-7

 

č. CAS: 13302-00-6

d)

Fenylrtuť-oktanoát

 

č. ES -

 

č. CAS: 13864-38-5

e)

Fenylrtuť-neodekanoát

 

č. ES 247-783-7

 

č. CAS: 26545-49-3

1.

Nesmí se vyrábět nebo používat jako látka nebo ve směsích po 10. říjnu 2017, pokud je koncentrace rtuti ve směsích rovna nebo větší než 0,01 % hmotnostního.

2.

Předměty nebo jejich libovolné části obsahující jednu nebo více z těchto látek nesmí být uváděny na trh po 10. říjnu 2017, pokud je koncentrace rtuti v předmětech nebo v jejich libovolné části rovna nebo větší než 0,01 % hmotnostního.“


20.9.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 253/8


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 849/2012

ze dne 19. září 2012

o povolení přípravku kyseliny citronové, kyseliny sorbové, thymolu a vanilinu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice, výkrm a kuřice všech menšinových druhů ptactva, prasatovité (Suidae) po odstavu jiné než Sus scrofa domesticus (držitel povolení Vetagro SpA)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku kyseliny citronové, kyseliny sorbové, thymolu a vanilinu. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádost se týká povolení přípravku kyseliny citronové, kyseliny sorbové, thymolu a vanilinu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice, výkrm a kuřice všech menšinových druhů ptactva a všech menšinových druhů prasat (po odstavu) se zařazením do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“.

(4)

Použití přípravku kyseliny citronové, kyseliny sorbové, thymolu a vanilinu bylo povoleno na deset let jako doplňková látka pro použití u selat po odstavu nařízením Komise (EU) č. 1117/2010 (2).

(5)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 25. května 2012 (3) k závěru, že přípravek kyseliny citronové, kyseliny sorbové, thymolu a vanilinu uvedený v příloze nemá za navržených podmínek použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí a že tato doplňková látka může zlepšit užitkovost cílových druhů. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Posouzení uvedeného přípravku prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Používání uvedeného přípravku by proto mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „jiné zootechnické doplňkové látky“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. září 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Úř. věst. L 317, 3.12.2010, s. 3.

(3)  EFSA Journal (2012); 10(5):2670.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: jiné zootechnické doplňkové látky (zlepšení zootechnických parametrů)

4d 3

Vetagro SpA.

Přípravek kyseliny citronové, kyseliny sorbové, thymolu a vanilinu

 

Složení doplňkové látky

Přípravek chráněných mikročástic obsahujících kyselinu citronovou, kyselinu sorbovou, thymol a vanilin s minimálním složením:

 

Kyselina citronová: 25 g/100 g

 

Kyselina sorbová: 16,7 g/100 g

 

Thymol: 1,7 g/100 g

 

Vanilin: 1 g/100 g

 

Charakteristika účinných látek

 

Kyselina citronová C6H8O7 (čistota ≥ 99,5 %)

Kyselina 2-hydroxypropan-1,2,3-trikarboxylová, číslo CAS 77-92-9 bezvodá

 

Kyselina sorbová C6H8O2 (čistota ≥ 99,5 %)

Kyselina hexa-2,4-dienová, číslo CAS 110-44-1

 

Thymol (čistota ≥ 98 %)

2-isopropyl-5-methylfenol, číslo CAS 89-83-8)

 

Vanilin (čistota ≥ 99,5 %)

4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd, číslo CAS 121-33-5)

 

Analytické metody  (1)

Stanovení kyseliny sorbové a thymolu v krmivu: vysokoúčinná kapalinováchromatografie na reverzní fázi s ultrafialovou/diode array detekcí (RP-HPLC-UV/DAD). Stanovení kyseliny citronové v doplňkové látce a premixech: (RP-HPLC-UV/DAD). Stanovení kyseliny citronové v krmivu: enzymatické stanovení obsahu kyseliny citronové – NADH (redukovaná forma nikotinamidadenindinukleotidu) spektrofotometrická metoda.

Výkrm kuřat a odchov kuřat a kuřice

Výkrm a kuřice menšinových druhů ptactva

200

Bezpečnost: během manipulace se musí používat prostředky k ochraně dýchacích cest a bezpečnostní brýle a rukavice.

10. říjen 2022

Prasatovití (Suidae) po odstavu

jiní než Sus scrofa domesticus

1 000


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


20.9.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 253/11


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 850/2012

ze dne 19. září 2012

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. září 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MK

57,9

XS

59,9

ZZ

58,9

0707 00 05

MK

23,6

TR

106,4

ZZ

65,0

0709 93 10

TR

113,9

ZZ

113,9

0805 50 10

AR

94,9

CL

89,9

UY

84,5

ZA

105,7

ZZ

93,8

0806 10 10

MK

65,0

TN

197,3

TR

122,2

ZZ

128,2

0808 10 80

AR

201,7

BR

89,7

CL

159,1

NZ

92,7

US

119,9

ZA

109,7

ZZ

128,8

0808 30 90

CN

68,2

TR

114,8

ZA

149,6

ZZ

110,9

0809 30

TR

148,3

ZZ

148,3

0809 40 05

IL

63,3

TR

107,6

XS

74,4

ZZ

81,8


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


20.9.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 253/13


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 851/2012

ze dne 19. září 2012

o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce září 2012 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 533/2007 ze dne 14. května. 2007 o otevření a správě celních kvót v odvětví drůbežího masa (3), a zejména na čl. 5 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 533/2007 otevřelo celní kvóty pro dovoz produktů v odvětví drůbežího masa.

(2)

Žádosti o dovozní licence podané během prvních sedmi dnů měsíce září 2012 pro podobdobí od 1. října do 31. prosince 2012 přesahují pro některé kvóty dostupná množství. Je proto třeba určit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a to stanovením koeficientu přidělení, který se použije pro požadovaná množství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na žádosti o dovozní licence podané podle nařízení (ES) č. 533/2007 pro podobdobí od 1. října do 31. prosince 2012 se vztahují přídělové koeficienty uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 20. září 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. září 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 125, 15.5.2007, s. 9.


PŘÍLOHA

Číslo skupiny

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro žádosti o dovozní licence podané pro podobdobí od 1.10.2012-31.12.2012

(%)

P1

09.4067

3,257358

P3

09.4069

0,376937


20.9.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 253/15


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 852/2012

ze dne 19. září 2012

o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce zaří 2012 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 539/2007 pro některé produkty v odvětví vajec a vaječného albuminu

EVROPSKÁ KOMISE

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 539/2007 ze dne 15. května 2007 o otevření a správě celních kvót v odvětví vajec a vaječného albuminu (3), a zejména na čl. 5 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 539/2007 otevřelo celní kvóty pro dovoz produktů z odvětví vajec a vaječného albuminu.

(2)

Žádosti o dovozní licence podané během prvních sedmi dnů měsíce zaří 2012 pro podobdobí od 1. října do 31. prosince 2012 přesahují pro některé kvóty dostupná množství. Je proto třeba určit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a to stanovením koeficientu přidělení, který se použije pro požadovaná množství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na žádosti o dovozní licence podané podle nařízení (ES) č. 539/2007 pro podobdobí od 1. října do 31. prosince 2012 se vztahují koeficienty přidělení uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 20. září 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. září 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 128, 16.5.2007, s. 19.


PŘÍLOHA

Číslo skupiny

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro žádosti o dovozní licence podané pro podobdobí od 1.10.2012-31.12.2012

(%)

E2

09.4401

26,788977


20.9.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 253/17


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 853/2012

ze dne 19. září 2012

o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce zaří 2012 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1385/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 774/94, pokud jde o otevření a správu některých celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa (3), a zejména na čl. 5 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Žádosti o dovozní licence podané během prvních sedmi dnů měsíce zaří 2012 pro podobdobí od 1. října do 31. prosince 2012 přesahují pro některé kvóty dostupná množství. Je proto třeba určit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a to stanovením koeficientu přidělení, který se použije pro požadovaná množství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na žádosti o dovozní licence podané podle nařízení (ES) č. 1385/2007 pro podobdobí od 1. října do 31. prosince 2012 se vztahují koeficienty přidělení uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 20. září 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. září 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 309, 27.11.2007, s. 47.


PŘÍLOHA

Číslo skupiny

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro žádosti o dovozní licence podané pro podobdobí od 1.10.2012-31.12.2012

(%)

1

09.4410

0,30601

2

09.4411

0,338411

3

09.4412

0,333262

4

09.4420

0,432525

6

09.4422

0,437276


ROZHODNUTÍ

20.9.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 253/19


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 7. září 2012,

kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/14 o ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a jejich navracení zpět do oběhu

(ECB/2012/19)

(2012/507/EU)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 128 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 16 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská centrální banka (ECB) přijala rozhodnutí ECB/2010/14 o ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a jejich navracení zpět do oběhu (1), které stanoví společná pravidla a postupy na ochranu důvěryhodnosti eurobankovek jako platebního prostředku.

(2)

Je zapotřebí změnit zejména oblast působnosti rozhodnutí ECB/2010/14, tak aby zahrnovalo stávající a budoucí série eurobankovek, čímž se zajistí, že eurobankovky v oběhu jsou pravé a upotřebitelné a že bankovky, u nichž existuje podezření, že se jedná o padělané eurobankovky, jsou rozpoznány a předány příslušným vnitrostátním orgánům. Za tímto účelem je třeba provést řadu technických změn příloh rozhodnutí ECB/2010/14.

(3)

Minimální standardy pro automatizovanou kontrolu upotřebitelnosti eurobankovek stanovené v příloze IIIa rozhodnutí ECB/2010/14 představují požadavky, které se týkají funkcí strojů na zpracování bankovek. Mají proto význam pouze pro výrobce strojů na zpracování bankovek a nemají vliv na postupy pro ověřování pravosti a upotřebitelnosti stanovené v rozhodnutí ECB/2010/14, které musí subjekty zpracovávající hotovost dodržovat. Jelikož nespadají do oblasti působnosti rozhodnutí ECB/2010/14, měly by být minimální standardy pro automatizovanou kontrolu upotřebitelnosti včleněny do pravidel a postupů pro zkoušení strojů na zpracování bankovek, shromažďování údajů a kontrolní činnost.

(4)

S ohledem na zkušenosti získané v souvislosti s rozhodnutím ECB/2010/14 je v zájmu jednoznačnosti a účinnosti nezbytné vylepšit některá pravidla a postupy.

(5)

Rozhodnutí ECB/2010/14 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Změny

Rozhodnutí ECB/2010/14 se mění takto:

1)

V článku 2 se doplňuje nová definice, která zní:

„13)

„eurobankovkami“ bankovky, které splňují požadavky rozhodnutí ECB/2003/4 (2) nebo právního aktu, jenž uvedené rozhodnutí nahrazuje či doplňuje, a technické specifikace stanovené Radou guvernérů.

2)

V článku 3 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Subjekty zpracovávající hotovost mohou uvést do provozu stroje obsluhované zaměstnanci, které slouží k ověřování pravosti a upotřebitelnosti bankovek, a stroje obsluhované zákazníky, pouze pokud uspěly při zkouškách u některé z národních centrálních bank a jsou zapsány na seznamu zveřejněném na internetových stránkách ECB v souladu s čl. 9 odst. 2. Tyto stroje se používají jen pro nominální hodnoty a série eurobankovek, které jsou pro příslušné stroje uvedeny na internetových stránkách ECB, se standardním výrobním nastavením (včetně veškerých aktualizací), které uspělo při zkouškách, ledaže se národní centrální banka a subjekt zpracovávající hotovost dohodly na používání přísnějšího nastavení.“

3)

Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Rozpoznávání neupotřebitelných eurobankovek

1.   Ruční kontrola upotřebitelnosti se provádí v souladu s minimálními standardy stanovenými v příloze III.

2.   Automatizovaná kontrola upotřebitelnosti se provádí pomocí stroje na zpracování bankovek, který uspěl při zkouškách, v souladu s minimálními standardy, které jsou v platném znění zveřejněny na internetových stránkách ECB.

3.   Národní centrální banka může poté, co informuje ECB, stanovit přísnější standardy pro jednu nebo více nominálních hodnot eurobankovek, pokud je to odůvodněné například zhoršením kvality eurobankovek v oběhu v příslušném členském státě. Tyto přísnější standardy se zveřejňují na internetových stránkách příslušné národní centrální banky.

4.   Neupotřebitelné eurobankovky se předávají národní centrální bance v souladu s vnitrostátními předpisy.“

4)

V článku 8 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Eurosystém podle potřeby informuje subjekty zpracovávající hotovost o hrozbě padělání a může vyžadovat, aby přijaly určitá opatření, včetně toho, že jim dočasně zakáže navracet nominální hodnoty eurobankovek dané série zpět do oběhu.“

5)

V článku 9 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Byl-li určitý typ stroje na zpracování bankovek v testu úspěšný, platí výsledky testů na celém území eurozóny po dobu jednoho roku od konce měsíce, ve kterém byl test proveden, za předpokladu, že tento typ je během uvedeného období schopen rozpoznávat veškeré Eurosystému známé padělané eurobankovky.“

6)

V článku 10 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Zjistí-li národní centrální banka u subjektu zpracovávajícího hotovost nesoulad s ustanoveními tohoto rozhodnutí, požádá, aby subjekt zpracovávající hotovost přijal ve stanovené lhůtě opatření k nápravě. Národní centrální banka, která požaduje nápravu, může jménem ECB zakázat subjektu zpracovávajícímu hotovost, aby navracel nominální hodnoty eurobankovek dané série zpět do oběhu, a to až do doby, než bude nesoulad odstraněn. Pokud k nesouladu došlo v důsledku selhání typu stroje na zpracovávání bankovek, může to vést k odstranění tohoto stroje ze seznamu uvedeného v čl. 9 odst. 2.“

7)

Článek 13 se nahrazuje tímto:

„Článek 13

Závěrečná ustanovení

1.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Subjekty zpracovávající hotovost v členských státech, které přijmou euro po dni přijetí tohoto rozhodnutí, uplatňují toto rozhodnutí ode dne přijetí eura.“

8)

Přílohy I, IIa, IIb, IIIa, IIIb a IV se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 7. září 2012.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 267, 9.10.2010, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 78, 25.3.2003, s. 16.“


PŘÍLOHA

Přílohy I, IIa, IIb, IIIa, IIIb a IV rozhodnutí ECB/2010/14 se mění takto:

1)

Příloha I se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA I

STROJE NA ZPRACOVÁNÍ BANKOVEK

1.   Všeobecné technické požadavky

1.1

Za stroje na zpracování bankovek se považují stroje, které jsou schopny zpracovávat eurobankovky, třídit jednotlivé eurobankovky a fyzicky je oddělovat podle jejich klasifikace bez zásahu obsluhy v souladu s přílohou IIa a IIb. Stroje na zpracování bankovek musí mít požadovaný počet vyhrazených zásobníků a/nebo jiných mechanismů k zajištění spolehlivého oddělování zpracovaných eurobankovek.

1.2

Stroje na zpracování bankovek musí být možné upravovat tak, aby dokázaly spolehlivě rozpoznávat nové padělky. Navíc musí být možné je upravovat tak, aby podle potřeby umožňovaly nastavit přísnější nebo méně přísné normy pro třídění podle upotřebitelnosti.

2.   Kategorie strojů na zpracovávání bankovek

Stroje na zpracování bankovek jsou buď stroje obsluhované zákazníky, nebo stroje obsluhované zaměstnanci:

Tabulka 1

Stroje obsluhované zákazníky

A.   Stroje obsluhované zákazníky, u nichž je zákazník při vkládání peněz identifikován

1.

Vkladové bankomaty (Cash-in machines)

Vkladové bankomaty umožňují zákazníkům, aby pomocí bankovní karty nebo jiných prostředků ukládali eurobankovky na své bankovní účty, neumožňují však výdej bankovek. Vkladové bankomaty ověřují pravost eurobankovek a umožňují dohledání majitele účtu; mohou rovněž provádět kontrolu upotřebitelnosti.

2.

Recyklační bankomaty (Cash-recycling machines)

Recyklační bankomaty umožňují zákazníkům, aby pomocí bankovní karty nebo jiných prostředků ukládali eurobankovky na své bankovní účty a vybírali eurobankovky ze svých bankovních účtů. Recyklační bankomaty ověřují pravost a upotřebitelnost eurobankovek a umožňují dohledání majitele účtu. V případě výběru peněz mohou recyklační bankomaty použít pravé upotřebitelné eurobankovky, které vložili jiní zákazníci při předcházejících transakcích.

3.

Kombinované bankomaty s odděleným příjmem a výdejem peněz (Combined cash-in machines)

Kombinované bankomaty s odděleným příjmem a výdejem peněz umožňují zákazníkům, aby pomocí bankovní karty nebo jiných prostředků ukládali eurobankovky na své bankovní účty a vybírali eurobankovky ze svých bankovních účtů. Kombinované bankomaty ověřují pravost eurobankovek a umožňují dohledání majitele účtu; mohou rovněž provádět kontrolu upotřebitelnosti. V případě výběru peněz nepoužívají eurobankovky, které vložili jiní zákazníci při předcházejících transakcích, ale pouze eurobankovky, jimiž byly tyto bankomaty odděleně naplněny.

B.   Ostatní stroje obsluhované zákazníky

4.

Výdejní automaty (Cash-out machines)

Výdejní automaty jsou peněžní automaty, které ověřují pravost a upotřebitelnost eurobankovek předtím, než je vydají zákazníkům. Výdejní automaty používají eurobankovky, které do nich vloží subjekty zpracovávající hotovost nebo jiné automatizované systémy (např. prodejní automaty).

Recyklační bankomat lze používat jako vkladový bankomat nebo jako kombinovaný bankomat s odděleným příjmem a výdejem peněz, pokud jsou detekční systémy, software a jiné součásti sloužící k výkonu jejich základních funkcí stejné jako u typu recyklačního bankomatu uvedeného na internetových stránkách ECB.

Kombinovaný bankomat s odděleným příjmem a výdejem peněz lze používat jako vkladový bankomat, pokud jsou detekční systémy, software a jiné součásti sloužící k výkonu jeho základních funkcí stejné jako u typu kombinovaného bankomatu uvedeného na internetových stránkách ECB.

Tabulka 2

Stroje obsluhované zaměstnanci

1.

Stroje pro zpracování bankovek (Banknote processing machines)

Stroje pro zpracování bankovek ověřují pravost a upotřebitelnost eurobankovek.

2.

Stroje pro ověřování pravosti bankovek (Banknote authentication machines)

Stroje pro ověřování pravosti bankovek ověřují pravost eurobankovek.

3.

Recyklační pokladní stroje (Teller assistant recycling machines)

Recyklační pokladní stroje jsou stroje provozované subjekty zpracovávajícími hotovost, které ověřují pravost a upotřebitelnost eurobankovek. V případě výběru peněz mohou recyklační pokladní stroje použít pravé upotřebitelné eurobankovky, které vložili jiní zákazníci při předcházejících transakcích. Eurobankovky navíc uchovávají v bezpečné úschově a subjektům zpracovávajícím hotovost umožňují připsat určitou částku ve prospěch či na vrub bankovních účtů zákazníků.

4.

Pokladní stroje (Teller assistant machines)

Pokladní stroje jsou stroje provozované subjekty zpracovávajícími hotovost, které ověřují pravost eurobankovek. Eurobankovky navíc uchovávají v bezpečné úschově a subjektům zpracovávajícím hotovost umožňují připsat určitou částku ve prospěch či na vrub bankovních účtů zákazníků.

Stroje obsluhované zaměstnanci musí zpracovávat bankovky v dávkách.

Recyklační pokladní stroje a pokladní stroje lze používat jako stroje obsluhované zákazníky, pokud byl daný typ stroje přezkoušen a je uveden na seznamu na internetových stránkách ECB jako recyklační bankomat nebo vkladový bankomat/kombinovaný bankomat s odděleným příjmem a výdejem peněz. V tomto případě se recyklační pokladní stroj považuje za recyklační bankomat a pokladní stroj se považuje za vkladový bankomat/kombinovaný bankomat s odděleným příjmem a výdejem peněz.

3.   Typy strojů na zpracování bankovek

Eurosystém provádí zkoušky strojů na zpracování bankovek. Jednotlivé typy strojů na zpracování bankovek lze od sebe odlišit podle jejich specifických detekčních systémů, softwaru a jiných součástí sloužících k výkonu jejich základních funkcí. Jedná se o: a) ověřování pravosti eurobankovek; b) rozpoznávání a oddělování eurobankovek, u nichž je podezření, že se jedná o padělky; c) případné rozpoznávání neupotřebitelných eurobankovek a jejich oddělování od eurobankovek upotřebitelných a d) případné zpětné dohledání původu předmětů, které byly identifikovány jako eurobankovky, u nichž je podezření, že by se mohlo jednat o padělané eurobankovky, a eurobankovek, jejichž pravost není jednoznačně určena.“

2)

Příloha IIa se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA IIa

KLASIFIKACE EUROBANKOVEK A NAKLÁDÁNÍ S NIMI POMOCÍ STROJŮ OBSLUHOVANÝCH ZÁKAZNÍKY

Eurobankovky se třídí do jedné z následujících kategorií a fyzicky se oddělují podle kategorií. Stroje, které neověřují upotřebitelnost eurobankovek, nemusí rozlišovat mezi kategoriemi eurobankovek 4a a 4b.

Tabulka 1

Klasifikace eurobankovek a nakládání s nimi pomocí strojů obsluhovaných zákazníky, u nichž je zákazník při vkládání peněz identifikován

Kategorie

Charakteristika

Další postup

1.

Předměty, které nebyly rozpoznány jako eurobankovky

Nerozpoznány jako eurobankovky z některého z následujících důvodů:

stroj příslušné eurobankovky nepodporuje

bankovky jiné měny

předměty podobné eurobankovce

nesprávný obrazec (vzhled) nebo formát

velké ohnuté rohy nebo chybějící části

chyba stroje při vkládání či posunu

Stroj vrátí předmět zpět zákazníkovi.

2.

Bankovky, u nichž existuje podezření, že by se mohlo jednat o padělané eurobankovky

Obrazec (vzhled) a formát rozpoznán, avšak jeden nebo více prvků, podle kterých se určuje pravost bankovky a které stroj ověřuje, nebyl rozpoznán nebo jasně vybočuje z povolené tolerance.

Bankovku je nutné stáhnout z oběhu.

Společně s údaji o majiteli účtu musí být okamžitě předána příslušným vnitrostátním orgánům k ověření pravosti, nejpozději 20 pracovních dnů po vložení do stroje. Peníze nelze připsat zákazníkovi na účet.

3.

Eurobankovky, jejichž pravost nebyla jednoznačně určena

Obrazec (vzhled) a formát rozpoznán, avšak z kvalitativních důvodů nebo kvůli odchylkám překračujícím povolené meze nebyly rozpoznány všechny prvky, podle kterých se určuje pravost bankovky a které stroj ověřuje. Ve většině případů se jedná o neupotřebitelné eurobankovky.

Bankovku je nutné stáhnout z oběhu.

Eurobankovky se zpracovávají odděleně a okamžitě se předávají národní centrální bance k ověření pravosti nejpozději 20 pracovních dnů po vložení do stroje.

Informace o majiteli účtu se uchovávají po dobu osmi týdnů od data, kdy stroj eurobankovku zjistil. Na požádání se zpřístupňují národní centrální bance. Po dohodě s národní centrální bankou lze této národní centrální bance spolu s eurobankovkami předat i údaje umožňující dohledání majitele účtu.

Peníze lze připsat na účet zákazníkovi.

4a.

Eurobankovky, které byly identifikovány jako pravé a upotřebitelné

Výsledky všech kontrol pravosti a upotřebitelnosti, které stroj provádí, byly kladné.

Bankovky lze vrátit zpět do oběhu.

Peníze se připíší na účet zákazníkovi.

4b.

Eurobankovky, které byly identifikovány jako pravé a neupotřebitelné

Výsledky všech kontrol pravosti, které stroj provádí, byly kladné. Alespoň u jednoho z kritérií upotřebitelnosti, která se ověřují, byl vykázán negativní výsledek.

Bankovky nelze vrátit zpět do oběhu a vrací se národní centrální bance.

Peníze se připíší na účet zákazníkovi.

Zvláštní pravidla týkající se tabulky 1:

1.

Umožňuje-li stroj zrušení depozitní transakce, nevrací eurobankovky spadající do kategorií 2 a 3 zákazníkovi. V případě zrušení transakce mohou být takové eurobankovky zadrženy tak, že se uloží do prostoru pro dočasné uskladnění uvnitř stroje.

2.

Eurobankovky spadající do kategorie 3 nemusí být fyzicky odděleny od eurobankovek spadajících do kategorie 4b. V takovém případě se uplatňuje časový rámec pro předání smíšených eurobankovek kategorie 3 a 4b národní centrální bance a požadavky na identifikaci zákazníka u eurobankovek kategorie 3, jak jsou upraveny pro kategorii 3.

Tabulka 2

Klasifikace eurobankovek a nakládání s nimi pomocí ostatních strojů obsluhovaných zákazníky

Kategorie

Charakteristika

Další postup

1.

Předměty, které nebyly rozpoznány jako eurobankovky

Nerozpoznány jako eurobankovky z některého z následujících důvodů:

stroj příslušné eurobankovky nepodporuje

bankovky jiné měny

předměty podobné eurobankovce

nesprávný obrazec (vzhled) nebo formát

velké ohnuté rohy nebo chybějící části

chyba stroje při vkládání či posunu

Nelze vydat zákazníkům

2.

Bankovky, u nichž existuje podezření, že by se mohlo jednat o padělané eurobankovky

Obrazec (vzhled) a formát rozpoznán, avšak jeden nebo více prvků, podle kterých se určuje pravost bankovky a které stroj ověřuje, nebyl rozpoznán nebo jasně vybočuje z povolené tolerance.

Bankovky nelze vydat zákazníkům

Okamžitě se předávají příslušným vnitrostátním orgánům k ověření pravosti společně s údaji o majiteli účtu, jsou-li k dispozici, nejpozději 20 pracovních dnů poté, co je stroj zjistil.

3.

Eurobankovky, jejichž pravost nebyla jednoznačně určena

Obrazec (vzhled) a formát rozpoznán, avšak z kvalitativních důvodů nebo kvůli odchylkám překračujícím povolené meze nebyly rozpoznány všechny prvky, podle kterých se určuje pravost bankovky a které stroj ověřuje. Ve většině případů se jedná o neupotřebitelné eurobankovky.

Bankovky nelze vydat zákazníkům

Eurobankovky se zpracovávají odděleně a okamžitě se předávají národní centrální bance k ověření pravosti nejpozději 20 pracovních dnů po vložení do stroje.

4a.

Eurobankovky, které byly identifikovány jako pravé a upotřebitelné

Výsledky všech kontrol pravosti a upotřebitelnosti, které stroj provádí, byly kladné.

Bankovky lze vydat zákazníkům

4b.

Eurobankovky, které byly identifikovány jako pravé a neupotřebitelné

Výsledky všech kontrol pravosti, které stroj provádí, byly kladné. Alespoň u jednoho z kritérií upotřebitelnosti, která se ověřují, byl vykázán negativní výsledek.

Bankovky nelze vydat zákazníkům a vrací se národní centrální bance

Zvláštní pravidla týkající se tabulky 2:

1.

Eurobankovky spadající do kategorií 1, 2 a 3 nemusí být fyzicky odděleny. Pokud jsou všechny tři kategorie smíšené, musí se s nimi nakládat jako s eurobankovkami spadajícími do kategorie 2. Pokud je možné eurobankovky spadající do kategorií 1, 2 a 3 oddělit na jiném stroji na zpracování bankovek nebo se souhlasem národní centrální banky vyškolenými zaměstnanci, musí se s nimi nakládat v souladu s tabulkou 2.

2.

Eurobankovky spadající do kategorie 3 nemusí být fyzicky odděleny od eurobankovek spadajících do kategorie 4b. V takovém případě se pro předání smíšených eurobankovek kategorie 3 a 4b národní centrální bance uplatňuje časový rámec, jak je upraven pro kategorii 3.“

3)

Příloha IIb se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA IIb

KLASIFIKACE EUROBANKOVEK A NAKLÁDÁNÍ S NIMI POMOCÍ STROJŮ OBSLUHOVANÝCH ZAMĚSTNANCI

Eurobankovky se třídí do jedné z kategorií uvedených v tabulce 3. Eurobankovky spadající do kategorií 4a a 4b se fyzicky oddělují od eurobankovek spadajících do kategorií 1, 2 a 3. Stroje, které neověřují upotřebitelnost eurobankovek, nemusí rozlišovat mezi kategoriemi eurobankovek 4a a 4b.

Tabulka 1

Klasifikace eurobankovek a nakládání s nimi pomocí strojů obsluhovaných zaměstnanci

Kategorie

Charakteristika

Další postup

1.

Předměty, které nebyly rozpoznány jako eurobankovky

Nerozpoznány jako eurobankovky z některého z následujících důvodů:

stroj příslušné eurobankovky nepodporuje

bankovky jiné měny

předměty podobné eurobankovce

nesprávný obrazec (vzhled) nebo formát

velké ohnuté rohy nebo chybějící části

chyba stroje při vložení či posunu bankovky

Stroj vrátí předmět obsluze k dalšímu posouzení a zpracování.

Po vizuální kontrole, kterou provedou zaměstnanci, jej může subjekt zpracovávající hotovost vrátit zákazníkovi.

2.

Bankovky, u nichž existuje podezření, že by se mohlo jednat o padělané eurobankovky

Obrazec (vzhled) a formát rozpoznán, avšak jeden nebo více prvků, podle kterých se určuje pravost bankovky a které stroj ověřuje, nebyl rozpoznán nebo jasně vybočuje z povolené tolerance.

Stroj vrátí bankovku obsluze k dalšímu zpracování.

Tyto bankovky se zpracovávají odděleně a okamžitě se předávají příslušným vnitrostátním orgánům ke konečnému ověření pravosti nejpozději 20 pracovních dnů po zpracování strojem.

3.

Eurobankovky, jejichž pravost nebyla jednoznačně určena

Obrazec (vzhled) a formát rozpoznán, avšak z kvalitativních důvodů nebo kvůli odchylkám překračujícím povolené meze nebyly rozpoznány všechny prvky, podle kterých se určuje pravost bankovky a které stroj ověřuje. Ve většině případů se jedná o neupotřebitelné eurobankovky.

4a.

Eurobankovky, které byly identifikovány jako pravé a upotřebitelné

Výsledky všech kontrol pravosti a upotřebitelnosti, které stroj provádí, byly kladné.

Bankovky lze vrátit zpět do oběhu.

Peníze se připíší na účet zákazníkovi.

4b.

Eurobankovky, které byly identifikovány jako pravé a neupotřebitelné

Výsledky všech kontrol pravosti, které stroj provádí, byly kladné. Alespoň u jednoho z kritérií upotřebitelnosti, která se ověřují, byl vykázán negativní výsledek.

Bankovky nelze vydat zpět do oběhu a vrací se národní centrální bance.

Peníze se připíší na účet zákazníkovi.

Zvláštní pravidlo týkající se tabulky 1:

Pokud je možné eurobankovky spadající do kategorií 2 a 3 fyzicky oddělit na stroji samotném nebo na jiném stroji na zpracování bankovek, anebo se souhlasem národní centrální banky vyškolenými zaměstnanci, mohou být eurobankovky spadající do kategorie 3 předány národní centrální bance spolu s eurobankovkami spadajícími do kategorie 4b. V takovém případě se časový rámec pro předání eurobankovek kategorie 2 příslušnému vnitrostátnímu orgánu a smíšených eurobankovek kategorií 3 a 4b národní centrální bance uplatňuje tak, jak je uvedeno v tabulce.

Zvláštní pravidla pro klasifikaci a třídění v případě některých strojů obsluhovaných zaměstnanci

1.

Podle přílohy IIb stroje pro zpracování bankovek klasifikují a fyzicky třídí eurobankovky spadající do kategorií 1, 2 a 3 do jednoho či více zásobníků a eurobankovky spadající do kategorií 4a a 4b do dvou oddělených zásobníků, k čemuž je zapotřebí alespoň tří vyhrazených zásobníků, aby nebyl nutný zásah obsluhy.

2.

Stroje pro zpracování bankovek, které mají pouze dva vyhrazené zásobníky, však mohou eurobankovky klasifikovat a třídit, pokud jsou splněny tyto požadavky:

a)

Kontrola pravosti a upotřebitelnosti se provádí současně. V této fázi musí být eurobankovky spadající do kategorie 4a vytříděny do jednoho zásobníku, zatímco eurobankovky ostatních kategorií musí být vytříděny do zvláštního zásobníku, jenž nemá žádný fyzický kontakt s eurobankovkami kategorie 4a.

b)

Je-li zjištěna přítomnost eurobankovky kategorie 1, 2 nebo 3 v druhém zásobníku, musí obsluha stroje eurobankovky z tohoto druhého zásobníku znovu vložit do stroje k opětovnému zpracování. V této druhé fázi musí být eurobankovky kategorie 1, 2 a 3 odděleny od eurobankovek kategorie 4b tak, že se vytřídí do vyhrazeného zásobníku, a nakládá se s nimi tak, jak je uvedeno ve shora uvedené tabulce. Jelikož stroj nemůže eurobankovky spadající do kategorií 1, 2 a 3 fyzicky oddělit do různých zásobníků, musí se všechny považovat za eurobankovky kategorie 2 a tak se s nimi musí nakládat.

3.

Stroje pro ověřování pravosti bankovek klasifikují a fyzicky třídí eurobankovky spadající do kategorií 1, 2 a 3 do jednoho zásobníku a eurobankovky spadající do kategorií 4a a 4b do druhého zásobníku, k čemuž je zapotřebí alespoň dvou vyhrazených zásobníků, aby nebyl nutný zásah obsluhy.

4.

Stroje pro ověřování pravosti bankovek, které mají jen jeden vyhrazený zásobník, však mohou eurobankovky klasifikovat a třídit, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

Je-li při zpracování zjištěna eurobankovka kategorie 1, 2 nebo 3, musí stroj okamžitě zastavit další zpracování a umístit tuto eurobankovku v pozici, kde bude zamezeno fyzickému kontaktu s eurobankovkami, jejichž pravost již byla určena.

b)

Výsledek kontroly pravosti každé jednotlivé eurobankovky kategorie 1, 2 nebo 3 musí být zobrazen na displeji. Jelikož stroj nemůže eurobankovky spadající do kategorií 1, 2 a 3 fyzicky oddělit do různých zásobníků, musí se všechny považovat za eurobankovky kategorie 2 a tak se s nimi musí nakládat.

c)

Po zastavení zpracování musí stroj ověřit přítomnost eurobankovky kategorie 1, 2 nebo 3 a ve zpracovávání lze pokračovat až poté, co obsluha eurobankovku kategorie 1, 2 nebo 3 fyzicky odstraní.

d)

Při každém zastavení režimu zpracování může mít obsluha přístup maximálně k jedné eurobankovce kategorie 1, 2 nebo 3.“

4)

Příloha IIIa se zrušuje, příloha IIIb se označuje jako příloha III.

5)

Příloha IV se nahrazuje tímto:

PŘÍLOHA IV

SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ OD SUBJEKTŮ ZPRACOVÁVAJÍCÍCH HOTOVOST

1.   Cíle

Cílem shromažďování údajů je umožnit národním centrálním bankám a ECB sledování příslušné činnosti subjektů zpracovávajících hotovost a dohlížet na vývoj v peněžním oběhu.

2.   Všeobecné zásady

2.1

Údaje o strojích na zpracování bankovek se vykazují jen v případě, že se tyto stroje používají za účelem dosažení souladu s tímto rozhodnutím.

2.2

Subjekty zpracovávající hotovost pravidelně poskytují národní centrální bance svého členského státu tyto informace:

informace o místech, kde se zpracovává hotovost, jako jsou např. pobočky, a

informace o strojích na zpracování bankovek a peněžních automatech.

2.3

Subjekty zpracovávající hotovost, které navracejí eurobankovky zpět do oběhu pomocí strojů na zpracování bankovek a peněžních automatů, kromě toho pravidelně poskytují národní centrální bance svého členského státu tyto informace:

informace o objemu hotovostních operací (množství zpracovaných eurobankovek) uskutečněných za pomoci strojů na zpracování bankovek a peněžních automatů,

informace o odlehlých pobočkách úvěrových institucí s nízkým objemem hotovostních operací, kde se kontrola upotřebitelnosti provádí ručně.

3.   Typ údajů a zpravodajská povinnost

3.1

V závislosti na povaze se shromažďované údaje dělí na rámcové údaje a provozní údaje.

Rámcové údaje

3.2

Rámcové údaje zahrnují informace o: a) jednotlivých subjektech zpracovávajících hotovost a jejich strojích na zpracování bankovek a peněžních automatech, které jsou v provozu, a b) odlehlých pobočkách úvěrových institucí.

3.3

Rámcové údaje se národní centrální bance poskytují v den, od kterého se použije toto rozhodnutí, a následně každých šest měsíců. Údaje stanovené ve vzoru uvedeném v dodatku 1 musí být poskytnuty, národní centrální banka však může požadovat, aby byly poskytnuty v jiném formátu. Národní centrální banky mohou po určitou přechodnou dobu požadovat, aby byly údaje vykazovány měsíčně, pokud to odpovídá jejich praxi před datem vstupu tohoto rozhodnutí v platnost, nebo čtvrtletně.

3.4

Národní centrální banka může z důvodů monitorování rozhodnout, že bude údaje sbírat na místní úrovni, jako např. na úrovni poboček.

3.5

Národní centrální banka může rozhodnout, že z rozsahu zpravodajské povinnosti vyloučí stroje na zpracování bankovek, které se používají jen ke zpracování eurobankovek vydávaných přes přepážky nebo které se nepoužívají k navracení bankovek do oběhu. Národní centrální banka může požadovat, aby subjekty zpracovávající hotovost uvedly, které recyklační bankomaty se používají jako kombinované bankomaty s odděleným příjmem a výdejem peněz/vkladové bankomaty, a které kombinované bankomaty s odděleným příjmem a výdejem peněz se používají jako vkladové bankomaty.

3.6

Údaje o odlehlých pobočkách stanovené ve vzoru uvedeném v dodatku 3 musí být poskytnuty, národní centrální banka však může požadovat, aby byly poskytnuty v jiném formátu.

Provozní údaje

3.7

Údaje, které vyplývají ze zpracování eurobankovek a jejich navracení zpět do oběhu subjekty zpracovávajícími hotovost, se považují za provozní údaje.

3.8

Národní centrální banka může rozhodnout, že na ostatní hospodářské subjekty uvedené v čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1338/2001 se povinnost vykazovat provozní údaje nevztahuje, pokud množství eurobankovek, které tyto subjekty navracejí zpět do oběhu pomocí peněžních automatů, nedosahuje minimální hranici stanovenou národní centrální bankou.

3.9

Údaje se poskytují jednou za šest měsíců. Údaje se národní centrální bance vykazují nejpozději dva měsíce po příslušném vykazovacím období, tj. na konci února a na konci srpna. Údaje je možné poskytovat s využitím vzoru uvedeného v dodatku 2. Národní centrální banky mohou po určitou přechodnou dobu požadovat, aby byly údaje vykazovány měsíčně, pokud to odpovídá jejich praxi před datem vstupu tohoto rozhodnutí v platnost, nebo čtvrtletně.

3.10

Údaje poskytují subjekty zpracovávající hotovost, které fyzicky zpracovávají eurobankovky. Pokud subjekt zpracovávající hotovost svěřil ověřování pravosti a upotřebitelnosti jinému subjektu zpracovávajícímu hotovost, poskytuje údaje subjekt zpracovávající hotovost určený v souladu s čl. 3 odst. 2 tohoto rozhodnutí.

3.11

Subjekty zpracovávající hotovost vykazují údaje na základě kusů (objemu), agregované na vnitrostátní úrovni a členěné podle nominálních hodnot eurobankovek. Členění podle série bankovek se nevyžaduje. Provozní údaje za odlehlé pobočky úvěrových institucí se vykazují odděleně.

3.12

Národní centrální banka může z důvodů monitorování rozhodnout, že bude údaje sbírat na místní úrovni, jako např. na úrovni poboček.

3.13

Národní centrální banka může rozhodnout, že z rozsahu zpravodajské povinnosti vyloučí eurobankovky, které jsou zpracovávány pomocí strojů na zpracování bankovek a vydávány přes přepážky.

3.14

Od subjektů zpracovávajících hotovost, které svěřily ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek jiným subjektům zpracovávajícím hotovost, lze požadovat, aby národní centrální bance poskytly podrobné informace o pověřených subjektech, včetně informací o příslušných ujednáních s nimi.

3.15

Údaje o odlehlých pobočkách stanovené ve vzoru uvedeném v dodatku 3 musí být poskytnuty, národní centrální banka však může požadovat, aby byly poskytnuty v jiném formátu, a může se se subjekty zpracovávajícími hotovost dohodnout na shromažďování údajů v širším rozsahu.

4.   Důvěrnost a zveřejňování údajů

4.1

Rámcové i provozní údaje se považují za důvěrné.

4.2

Národní centrální banky a ECB mohou rozhodnout, že zveřejní zprávy nebo statistiky, které vycházejí z údajů získaných podle této přílohy. V případě takového zveřejnění jsou údaje agregovány tak, aby nebylo možné určit ani zjistit, kterého vykazujícího subjektu se týkají.

Dodatek 1

VZOR PRO VYKAZOVÁNÍ

Rámcové údaje

Tyto informace se poskytují:

[název národní centrální banky; kontaktní údaje v případě dotazů; adresa]

1.   Údaje o subjektu zpracovávajícím hotovost

Název subjektu zpracovávajícího hotovost:

Adresa ústředí:

PSČ:

Město:

Ulice:

Druh společnosti:

úvěrová instituce

směnárna

společnost zabývající se přepravou peněz, která není platební institucí

obchodník

kasino

jiné společnosti, včetně platebních institucí, nespadají-li do jedné z výše uvedených kategorií (upřesněte, o jakou společnost se jedná)

Kontaktní osoby:

Jména:

Telefonní čísla:

Faxová čísla:

E-mailové adresy:

Pověřený subjekt (existuje-li)

Název:

Adresa:

PSČ:

Město:

2.   Stroje obsluhované zákazníky

Kategorie stroje

Identifikační číslo (1)

Výrobce (1)

Název stroje (1)

Identifikace (1)

(detekční systém/softwarové verze)

Celkový počet strojů v provozu

Vkladové bankomaty

 

 

 

 

 

Recyklační bankomaty

 

 

 

 

 

Kombinované bankomaty s odděleným příjmem a výdejem peněz

 

 

 

 

 

Výdejní automaty

 

 

 

 

 

3.   Stroje obsluhované zaměstnanci

Kategorie stroje

Identifikační číslo (2)

Výrobce (2)

Název stroje (2)

Identifikace (2)

(detekční systém/softwarové verze)

Celkový počet strojů v provozu

Stroje pro zpracování bankovek

 

 

 

 

 

Stroje pro ověřování pravosti bankovek

 

 

 

 

 

Recyklační pokladní stroje

 

 

 

 

 

Pokladní stroje

 

 

 

 

 

4.   Peněžní automaty

 

Celkový počet strojů v provozu

Bankomaty

 

Samoobslužné terminály

 

Ostatní

 

Dodatek 2

VZOR PRO VYKAZOVÁNÍ

Provozní údaje

1.   Údaje o subjektu zpracovávajícím hotovost

Název subjektu zpracovávajícího hotovost

 

Vykazovací období

 

2.   Údaje

Poskytněte prosím údaje agregované na národní nebo regionální úrovni (podle rozhodnutí národní centrální banky) vyjma odlehlých poboček.

 

Celkový počet zpracovaných eurobankovek (3)

z toho vytříděné jako neupotřebitelné (3)

z toho navrácené zpět do oběhu (4)

5 EUR

 

 

 

10 EUR

 

 

 

20 EUR

 

 

 

50 EUR

 

 

 

100 EUR

 

 

 

200 EUR

 

 

 

500 EUR

 

 

 


Počet eurobankovek vydaných prostřednictvím strojů obsluhovaných zákazníky a peněžních automatů

 

Uplatňuje-li národní centrální banka výjimku pro odlehlé pobočky stanovenou v článku 7, jsou tyto údaje povinné pro úvěrové instituce dotčeného členského státu. Úvěrové instituce jsou povinny si u svých národních centrálních bank zjistit, zda je třeba tyto údaje vykazovat.

Dodatek 3

ODLEHLÉ POBOČKY ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ

Tyto informace poskytují pouze úvěrové instituce, které mají odlehlé pobočky ve smyslu čl. 7 odst. 1 tohoto rozhodnutí.

1.   Údaje o úvěrové instituci

Název úvěrové instituce

 

Vykazovací období

 


2.   Údaje

Název odlehlé pobočky

Adresa

Počet eurobankovek vydaných prostřednictvím strojů obsluhovaných zákazníky a peněžních automatů

 

 

 


(1)  Vyplňuje se podle odpovídajících údajů uvedených na internetových stránkách ECB.

(2)  Vyplňuje se podle odpovídajících údajů uvedených na internetových stránkách ECB.

(3)  Tato položka zahrnuje jak stroje obsluhované zaměstnanci, tak stroje obsluhované zákazníky.

(4)  Do této položky se nezahrnují eurobankovky, které byly vráceny národním centrálním bankám, ani eurobankovky, které byly vráceny zpět do oběhu přes přepážky, pokud tak rozhodne národní centrální banka.


Opravy

20.9.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 253/32


Oprava prováděcího rozhodnutí Komise 2011/435/EU ze dne 19. července 2011 o uznání režimu „Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED“ pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES a 2009/30/ES

( Úřední věstník Evropské unie L 190 ze dne 21. července 2011 )

Strana 74, článek 1, první pododstavec:

místo:

„Nepovinný režim „Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED“, pro který byla Komisi dne 10. května 2011 předložena žádost o částečné uznání, prokázal, že dodávky biopaliv splňují kritéria udržitelnosti stanovená v čl. 17 odst. 3 písm. a), čl. 17 odst. 3 písm. b), čl. 17 odst. 3 písm. c), čl. 17 odst. 4 a čl. 17 odst. 5 směrnice 2009/28/ES a v čl. 7b odst. 3 písm. a), čl. 7b odst. 3 písm. b), čl. 7b odst. 3 písm. c), čl. 7b odst. 4 a čl. 7b odst. 5 směrnice 98/70/ES.“,

má být:

„Nepovinný režim „Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED“, pro který byla Komisi dne 10. května 2011 předložena žádost o uznání, prokázal, že dodávky biopaliv splňují kritéria udržitelnosti stanovená v čl. 17 odst. 3 písm. a), b) a c) a čl. 17 odst. 4 a 5 směrnice 2009/28/ES a v čl. 7b odst. 3 písm. a), b) a c) a čl. 7b odst. 4 a 5 směrnice 98/70/ES.“