ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2012.251.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 251

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 55
18. září2012


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 826/2012 ze dne 29. června 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na oznamování a zveřejňování, pokud jde o čisté krátké pozice, podrobností ohledně informací o čistých krátkých pozicích, které mají být poskytovány Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy a způsobu výpočtu obratu k určení akcií, na něž se vztahují výjimky ( 1 )

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 827/2012 ze dne 29. června 2012, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o způsoby zveřejňování čistých pozic v akciích a formát informací, které mají být poskytovány Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy v souvislosti s čistými krátkými pozicemi, typy dohod, ujednání a opatření, jež odpovídajícím způsobem zajišťují, že akcie nebo nástroje financování státního dluhu jsou k dispozici pro vypořádání, a data a období pro stanovení hlavního systému akcií podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání ( 1 )

11

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 828/2012 ze dne 14. září 2012, kterým se stanoví zákaz rybolovu hlavouna tuponosého ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí Vb, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

19

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 829/2012 ze dne 14. září 2012, kterým se stanoví zákaz rybolovu hlavouna tuponosého ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí VIII, IX, X, XII and XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

21

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 830/2012 ze dne 14. září 2012, kterým se stanoví zákaz rybolovu lososa obecného ve vodách EU subdivizí 22–31 (Baltské moře kromě Finského zálivu) plavidly plujícími pod vlajkou Finska

23

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 831/2012 ze dne 14. září 2012, kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného ve vodách EU oblastí IIa a IV plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska

25

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 832/2012 ze dne 17. září 2012 o povolení přípravku chloridu amonného jako doplňkové látky pro výkrm jehňat (držitel povolení Latochema Co Ltd) ( 1 )

27

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 833/2012 ze dne 17. září 2012, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz některých hliníkových fólií v rolích pocházejících z Čínské lidové republiky

29

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 834/2012 ze dne 17. září 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

47

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2012/504/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 17. září 2012 o Eurostatu

49

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

18.9.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 251/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 826/2012

ze dne 29. června 2012,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na oznamování a zveřejňování, pokud jde o čisté krátké pozice, podrobností ohledně informací o čistých krátkých pozicích, které mají být poskytovány Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy a způsobu výpočtu obratu k určení akcií, na něž se vztahují výjimky

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání (1), a zejména na čl. 9 odst. 5, čl. 11 odst. 3 a čl. 16 odst. 3 uvedeného nařízení,

po konzultaci s evropským inspektorem ochrany údajů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem tohoto nařízení je stanovit jednotný režim oznamování a předkládání informací investory příslušným vnitrostátním orgánům nebo těmito příslušnými orgány Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (dále jen „orgán ESMA“). Vzhledem k tomu, že výpočet obratu k určení akcií, na něž se vztahují výjimky, je rovněž těsně svázán s poskytováním informací o akciích, pokud je jejich hlavní obchodní systém v Unii, měl by být tímto nařízením rovněž upraven. Za účelem zajištění souladu mezi uvedenými ustanoveními, která by měla vstoupit v platnost současně, a usnadnění komplexního pohledu a jednoduchého přístupu k nim osobám, na něž se vztahují tyto povinnosti, je žádoucí zařadit všechny regulační technické normy požadované nařízením (EU) č. 236/2012 do jediného nařízení.

(2)

Ve vztahu k oznamování čistých krátkých pozic v akciích, ve státních dluhopisech a v nekrytých swapech úvěrového selhání na státní dluhopisy a ve vztahu k zveřejňování významných čistých krátkých pozic v akciích by měla být stanovena jednotná pravidla týkající se podrobností ohledně informací, včetně společné normy, jež má být použita pro oznamování, aby byl zajištěn soulad při uplatňování požadavků na oznamování v rámci Unie, zvýšila se účinnost postupu vykazování a veřejnost obdržela porovnatelné informace.

(3)

S cílem zajistit řádnou identifikaci držitele pozice by oznámení mělo případně obsahovat kód, který může doplnit jméno držitele pozice. Dokud nebude k dispozici jednotný, spolehlivý a veřejně uznávaný celosvětový identifikátor právních subjektů, je nutné se spoléhat na stávající kódy, které mohou někteří držitelé pozice mít, jako např. identifikační kód banky.

(4)

Pro účely plnění jeho povinností podle tohoto nařízení a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) (2) musí příslušné orgány poskytovat informace orgánu ESMA čtvrtletně, pokud jde o oznamování čistých krátkých pozic v akciích, ve státních dluhopisech a nekrytých swapech úvěrového selhání na státní dluhopisy, jakož i další informace o čistých krátkých pozicích na jeho žádost.

(5)

S cílem účinně využít uvedených informací, zejména s ohledem na cíl zajistit řádné fungování a integritu finančních trhů a stabilitu finančního systému v Unii, by čtvrtletní informace měly být standardizovány, v čase stabilní a dostatečně členěny, ve formě některých denních souhrnných údajů, aby je orgán ESMA mohl zpracovat a provádět výzkum a analýzy.

(6)

Orgán ESMA není schopen předem určit konkrétní informace, které může požadovat po příslušném orgánu, protože uvedené informace mohou být určeny pouze na základě jednotlivých případů a mohou zahrnovat vstupy tak odlišné, jako jsou individuální nebo souhrnné údaje o čistých krátkých pozicích nebo nekrytých pozicích swapů úvěrového selhání. Nicméně je důležité stanovit obecné informace, které mají být v tomto ohledu poskytovány.

(7)

Pro účely výpočtu obratu jak v Unii, tak v obchodních systémech mimo Unii s cílem určit hlavní obchodní systém akcií musí každý dotčený příslušný orgán určit relevantní zdroje informací, aby obchodování s konkrétními akciemi bylo rozpoznáno a změřeno. V současné době v Unii neexistují ani harmonizované požadavky na vykazování transakcí s akciemi přijatými pouze pro mnohostranné obchodní systémy, ani mezinárodní normy, pokud jde o statistiku obchodování s jednotlivými akciemi v obchodních systémech, která může vykazovat značné rozdíly. Proto je nezbytné za účelem provedení uvedeného výpočtu povolit příslušným orgánům určitou flexibilitu.

(8)

V zájmu zajištění soudržnosti by datum použití tohoto nařízení mělo být stejné jako v případě nařízení (EU) č. 236/2012. Aby však fyzické a právnické osoby měly dostatek času na zpracování seznamu akcií, na něž se vztahují výjimky podle článku 16 nařízení Komise (EU) č. 236/2012, příprava uvedeného seznamu a jeho následné zveřejnění na internetových stránkách orgánu ESMA by měly proběhnout v dostatečném předstihu před datem použití nařízení (EU) č. 236/2012. Metoda výpočtu obratu k určení hlavního obchodního systému akcií by se proto měla začít používat ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

(9)

Jelikož nařízení (EU) č. 236/2012 stanovilo, že by měly být přijaty závazné technické normy předtím, než se uvedené nařízení může účinně používat, a jelikož je zásadní upřesnit přede dnem 1. listopadu 2012 požadované nepodstatné prvky, které usnadní soulad účastníků trhu s uvedeným nařízením a jeho vymáhání příslušnými orgány, je nezbytné, aby toto nařízení vstoupilo v platnost prvním dnem po svém vyhlášení.

(10)

Toto nařízení vychází z návrhů technických regulačních norem předložených Komisi orgánem ESMA,

(11)

Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval možné související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení (EU) č. 1095/2010,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví regulační technické normy, pokud jde o:

a)

podrobnosti ohledně informací o čistých krátkých pozicích, které má fyzická nebo právnická osoba poskytnout příslušným orgánům a zpřístupnit veřejnosti podle čl. 9 odst. 5 nařízení (EU) č. 236/2012;

b)

podrobnosti ohledně informací, které má příslušný orgán poskytnout Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (dále jen „orgán ESMA“) podle čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) č. 236/2012;

c)

způsob výpočtu obratu pro určení hlavního obchodního systému akcií podle čl. 16 odst. 3 nařízení (EU) č. 236/2012.

KAPITOLA II

PODROBNOSTI OHLEDNĚ INFORMACÍ O ČISTÝCH KRÁTKÝCH POZICÍCH, JEŽ MAJÍ BÝT OZNAMOVÁNY A ZVEŘEJŇOVÁNY

(ČLÁNEK 9 NAŘÍZENÍ (EU) č. 236/2012)

Článek 2

Oznamování čistých krátkých pozic v akciích, ve státních dluhopisech a nekrytých úvěrových swapech na státní dluhopisy příslušným orgánům

1.   Oznámení učiněné podle čl. 5 odst. 1, čl. 7 odst. 1 nebo článku 8 nařízení (EU) č. 236/2012 obsahuje informace uvedené v tabulce 1 přílohy I tohoto nařízení.

Pro účely oznámení se použije formulář vydaný dotčeným příslušným orgánem, který má formát uvedený v příloze II.

2.   Pokud příslušný orgán má zavedeny bezpečné systémy, které mu umožňují plně identifikovat osobu vyplňující oznámení a držitele pozice, včetně všech informací obsažených v polích 1 až 7 v tabulce 1 přílohy I, potom lze ve formuláři oznámení ponechat odpovídající pole nevyplněná.

3.   Fyzická nebo právnická osoba, jež podala oznámení uvedené v odstavci 1, které obsahuje chybu, zašle, jakmile si chybu uvědomí, dotčenému příslušnému orgánu zrušení.

Pro účely zrušení se použije formulář vydaný tímto příslušným orgánem, který má formát uvedený v příloze III.

Dotčená fyzická nebo právnická osoba předloží nové oznámení v souladu s odstavci 1 a 2, je-li to nezbytné.

Článek 3

Zveřejňování informací o čistých krátkých pozicích v akciích

Jakékoli zveřejnění čisté krátké pozice v akciích, která dosáhla příslušné prahové hodnoty pro zveřejnění podle čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) č. 236/2012 nebo pod tuto hodnotu poklesne, obsahuje informace uvedené v tabulce 2 přílohy I tohoto nařízení.

KAPITOLA III

PODROBNOSTI OHLEDNĚ INFORMACÍ, KTERÉ MAJÍ BÝT POSKYTOVÁNY ORGÁNU ESMA, POKUD JDE O ČISTÉ KRÁTKÉ POZICE

(ČLÁNEK 11 NAŘÍZENÍ (EU) č. 236/2012)

Článek 4

Pravidelné informace

Podle čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) č. 236/2012 příslušné orgány poskytují čtvrtletně orgánu ESMA tyto informace:

a)

denní souhrnné čisté krátké pozice u všech jednotlivých akcií v hlavním vnitrostátním akciovém indexu, jak byly stanoveny dotčeným příslušným orgánem;

b)

souhrnné čisté krátké pozice u všech jednotlivých akcií ke konci čtvrtletí, které nejsou v indexu uvedeném v písmenu a);

c)

denní souhrnné čisté krátké pozice u všech jednotlivých státních emitentů;

d)

případně denní souhrnné nekryté pozice ve swapech úvěrového selhání u státních emitentů.

Článek 5

Informace na vyžádání

Informace poskytované dotčeným příslušným orgánem na ad hoc základě podle čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) č. 236/2012 zahrnují všechny vyžádané informace upřesněné orgánem ESMA, které nebyly již dříve příslušným orgánem předloženy v souladu s článkem 4 tohoto nařízení.

KAPITOLA IV

METODA VÝPOČTU OBRATU PRO URČENÍ HLAVNÍHO OBCHODNÍHO SYSTÉMU AKCIÍ

(ČLÁNEK 16 NAŘÍZENÍ (EU) č. 236/2012)

Článek 6

Výpočet obratu pro určení hlavního obchodního systému pro obchodování s akciemi

1.   Při výpočtu obratu podle článku 16 nařízení (EU) č. 236/2012 dotčený příslušný orgán použije nejlepší dostupné informace, které mohou zahrnovat:

a)

veřejně dostupné informace;

b)

údaje o transakcích získané podle čl. 25 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES (3);

c)

informace z obchodních systémů, v nichž se s příslušnými akciemi obchoduje;

d)

informace poskytnuté jiným příslušným orgánem, včetně příslušného orgánu ve třetí zemi;

e)

informace poskytnuté emitentem příslušných akcií;

f)

informace od jiných třetích stran, včetně poskytovatelů údajů.

2.   Při určení, co představuje nejlepší dostupné informace, dotčený příslušný orgán zajistí v maximální možné míře, že:

a)

dává přednost použití veřejně dostupných informací před jinými zdroji informací;

b)

se informace týkají všech burzovních dní během příslušného období bez ohledu na to, zda se s akciemi během všech burzovních dní obchoduje;

c)

přijaté transakce jsou do výpočtů zahrnuty pouze jednou;

d)

transakce nahlášené prostřednictvím obchodního systému, ale provedené mimo něj, se nezapočítávají.

3.   Obrat akcií v obchodním systému se považuje za nulový, pokud akcie již nejsou přijímány k obchodování v uvedeném obchodním systému, přestože byly přijaty k obchodování v obchodním systému během období příslušného pro výpočet.

KAPITOLA V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 7

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. listopadu 2012, s výjimkou článku 6, který se použije od data uvedeného v prvním odstavci.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 86, 24.3.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.

(3)  Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1.


PŘÍLOHA I

TABULKA 1

Seznam polí pro účely oznamování (článek 2)

Označení pole

Popis

1.

Držitel pozice

U fyzických osob: jméno a příjmení

U právnických osob: úplný název včetně právní formy, jak je případně uvedena v rejstříku, v němž je osoba vedena

2.

Identifikační kód právnické osoby

Identifikační kód banky, je-li k dispozici

3.

Adresa držitele pozice

Úplná adresa (tj. ulice, číslo domu, poštovní směrovací číslo, město, stát/kraj) a země

4.

Kontaktní údaje držitele pozice

Telefonní číslo, číslo faxu (pokud je k dispozici), e-mailová adresa

5.

Odpovědná osoba

U fyzických osob: jméno a příjmení

U právnických osob: úplný název včetně právní formy, jak je případně uvedena v rejstříku, v němž je osoba vedena

6.

Adresa odpovědné osoby

Úplná adresa (tj. ulice, číslo domu, poštovní směrovací číslo, město, stát/kraj) a země, pokud se liší od adresy držitele pozice

7.

Kontaktní údaje odpovědné osoby

Telefonní číslo, faxové číslo (je-li k dispozici), e-mailová adresa, pokud se liší od držitele pozice

8.

Datum oznámení

Datum, kdy je oznámení předloženo v souladu s normou ISO 8601:2004 (rrrr-mm-dd)

9.

Identifikace emitenta

U akcií: úplný název společnosti, jejíž akcie byly přijaty k obchodování v obchodním systému

U státních dluhopisů: úplný název emitenta

U nekrytých swapů úvěrového selhání na státní dluhopisy: úplný název podkladového státního emitenta

10.

ISIN

Pouze u akcií: ISIN hlavní kategorie kmenových akcií emitenta. Pokud neexistují kmenové akcie přijaté k obchodování, ISIN kategorie preferenčních akcií (nebo hlavní kategorie preferenčních akcií přijatých k obchodování, jestliže existuje více kategorií takových akcií)

11.

Kód země

Dvoupísmenný kód země státního emitenta v souladu s normou ISO 3166-1

12.

Datum pozice

Datum, kdy byla pozice vytvořena, změněna nebo kdy její držení skončilo. Formát v souladu s normou ISO 8601:2004 (rrrr-mm-dd)

13.

Čistá krátká pozice, velikost v procentech

Pouze u akcií: procento (zaokrouhleno na 2 desetinná místa) vydaného základního kapitálu, vyjádřeno v absolutních číslech, bez znamének „+“ nebo „–“

14.

Ekvivalent hodnoty čisté krátké pozice

U akcií: celkový počet odpovídajících akcií

U státních dluhopisů: odpovídající nominální hodnota v eurech

U nekrytých swapů úvěrového selhání na státní dluhopisy: odpovídající nominální hodnota v eurech

Údaje vyjádřené v absolutním vyjádření, bez znamének „+“ nebo „–“ a v měně vyjádřené v souladu s normou ISO 4217

15.

Datum předchozího oznámení

Datum, kdy došlo k oznámení poslední pozice ohlášené držitelem pozice, pokud jde o totožného emitenta. Formát v souladu s normou ISO 8601:2004 (rrrr-mm-dd)

16.

Datum zrušení

Datum, ke kterému je předložen formulář sloužící ke zrušení již předloženého chybného oznámení. Formát v souladu s normou ISO 8601:2004 (rrrr-mm-dd)

17.

Poznámky

Libovolný text – nepovinné


TABULKA 2

Seznam polí pro účely zveřejňování (článek 3)

Označení pole

Popis

1.

Držitel pozice

U fyzických osob: jméno a příjmení

U právnických osob: úplný název včetně právní formy, jak je případně uvedena v rejstříku, v němž je osoba vedena

2.

Název emitenta

Úplný název společnosti, jejíž akcie byly přijaty k obchodování v obchodním systému

3.

ISIN

ISIN hlavní kategorie kmenových akcií emitenta. Pokud neexistují kmenové akcie přijaté k obchodování, ISIN kategorie preferenčních akcií (nebo hlavní kategorie preferenčních akcií přijatých k obchodování, jestliže existuje více kategorií takových akcií)

4.

Čistá krátká pozice, velikost v procentech

Procento (zaokrouhleno na 2 desetinná místa) vydaného základního kapitálu

5.

Datum pozice

Datum, kdy byla pozice vytvořena, změněna nebo kdy její držení skončilo, podle normy ISO 8601:2004 (rrrr-mm-dd)


PŘÍLOHA II

Formulář k oznámení čistých krátkých pozic (článek 2)

DRŽITEL POZICE

Jméno

PŘÍJMENÍ

Úplný název společnosti

 

Kód BIC

(pokud ho držitel má)

 

Země

 

Adresa

 

Kontaktní osoba

Jméno

Příjmení

 

Telefonní číslo

 

Číslo faxu

 

E-mailová adresa

 


ODPOVĚDNÁ OSOBA

(pokud se liší)

Jméno

PŘÍJMENÍ

Úplný název společnosti

 

Země

 

Adresa

 

Kontaktní osoba

Jméno

Příjmení

 

Telefonní číslo

 

Číslo faxu

 

E-mailová adresa

 


ČISTÁ KRÁTKÁ POZICE V AKCIÍCH

1.

Datum oznámení

(ve formátu rrrr-mm-dd)

 

2.   

Název emitenta

2.1

Kód ISIN

 

2.2

Úplný název

 

3.

Datum pozice

(ve formátu rrrr-mm-dd)

 

4.   

Čisté krátké pozice, které překročily prahové hodnoty

4.1

Počet odpovídajících akcií

 

4.2

% vydaného základního kapitálu

 

5.

Datum předchozího oznámení

(ve formátu rrrr-mm-dd)

 

6.

Poznámky

 


ČISTÁ KRÁTKÁ POZICE VE STÁTNÍCH DLUHOPISECH

1.

Datum oznámení

(ve formátu rrrr-mm-dd)

 

2.   

Název emitenta

2.1

Kód země

 

2.2

Úplný název

 

3.

Datum pozice

(ve formátu rrrr-mm-dd)

 

4.

Čistá krátká pozice, která překročila prahovou hodnotu

Odpovídající nominální hodnota

 

5.

Datum předchozího oznámení

(ve formátu rrrr-mm-dd)

 

6.

Poznámky

 


POZICE V NEKRYTÝCH SWAPECH ÚVĚROVÉHO SELHÁNÍ NA STÁTNÍ DLUHOPISY

1.

Datum oznámení

(ve formátu rrrr-mm-dd)

 

2.   

Název emitenta

2.1

Kód země

 

2.2

Úplný název

 

3.

Datum pozice

(ve formátu rrrr-mm-dd)

 

4.

Čistá krátká pozice, která překročila prahovou hodnotu

Odpovídající nominální hodnota

 

5.

Datum předchozího oznámení

(ve formátu rrrr-mm-dd)

 

6.

Poznámky

 


PŘÍLOHA III

Formulář ke zrušení chybných oznámení (článek 2)

DRŽITEL POZICE

Jméno

PŘÍJMENÍ

Úplný název společnosti

 

Kód BIC

(pokud ho držitel má)

 

Země

 

Adresa

 

Kontaktní osoba

Jméno

Příjmení

 

Telefonní číslo

 

Číslo faxu

 

E-mailová adresa

 


ODPOVĚDNÁ OSOBA

(pokud se liší)

Jméno

PŘÍJMENÍ

Úplný název společnosti

 

Země

 

Adresa

 

Kontaktní osoba

Jméno

Příjmení

 

Telefonní číslo

 

Číslo faxu

 

E-mailová adresa

 


ZRUŠENÉ ČISTÉ KRÁTKÉ POZICE V AKCIÍCH

1.

Datum zrušení

(ve formátu rrrr-mm-dd)

 

2.   

Název emitenta

2.1

Kód ISIN

 

2.2

Úplný název

 

3.

Datum pozice u oznámení, které se ruší

(ve formátu rrrr-mm-dd)

 

4.   

Čistá krátká pozice, která překročila prahovou hodnotu obsažená v oznámení, které se ruší

4.1

Počet odpovídajících akcií

 

4.2

% vydaného základního kapitálu

 

5.

Datum oznámení, které se ruší

(ve formátu rrrr-mm-dd)

 

6.

Poznámky

 


ZRUŠENÉ ČISTÉ KRÁTKÉ POZICE VE STÁTNÍCH DLUHOPISECH

1.

Datum zrušení

(ve formátu rrrr-mm-dd)

 

2.   

Název emitenta

2.1

Kód země

 

2.2

Úplný název

 

3.

Datum pozice u oznámení, které se ruší

(ve formátu rrrr-mm-dd)

 

4.

Čistá krátká pozice, jež překročila prahovou hodnotu, obsažená v oznámení, které se ruší

Odpovídající nominální hodnota

 

5.

Datum oznámení, které se ruší

(ve formátu rrrr-mm-dd)

 

6.

Poznámky

 


ZRUŠENÉ POZICE V NEKRYTÝCH SWAPECH ÚVĚROVÉHO SELHÁNÍ NA STÁTNÍ DLUHOPISY

1.

Datum zrušení

(ve formátu rrrr-mm-dd)

 

2.   

Název emitenta

2.1

Kód země

 

2.2

Úplný název

 

3.

Datum pozice u oznámení, které se ruší

(ve formátu rrrr-mm-dd)

 

4.

Čistá krátká pozice, jež překročila prahovou hodnotu, obsažená v oznámení, které se ruší

Odpovídající nominální hodnota

 

5.

Datum oznámení, které se ruší

(ve formátu rrrr-mm-dd)

 

6.

Poznámky

 


18.9.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 251/11


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 827/2012

ze dne 29. června 2012,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o způsoby zveřejňování čistých pozic v akciích a formát informací, které mají být poskytovány Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy v souvislosti s čistými krátkými pozicemi, typy dohod, ujednání a opatření, jež odpovídajícím způsobem zajišťují, že akcie nebo nástroje financování státního dluhu jsou k dispozici pro vypořádání, a data a období pro stanovení hlavního systému akcií podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání (1), a zejména na čl. 9 odst. 6, čl. 11 odst. 4, čl. 12 odst. 2, čl. 13 odst. 5 a čl. 16 odst. 4 uvedeného nařízení,

po konzultaci s evropským inspektorem ochrany údajů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem tohoto nařízení je stanovit seznam akcií, na něž se vztahují výjimky, jako nezbytný krok pro zveřejňování krátkých pozic ve všech akciích, na něž se výjimky nevztahují, a podmínky, za nichž by uvedené informace měly být zasílány Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (dále jen „orgán ESMA“). Je proto nezbytné, aby byla rovněž stanovena pravidla týkající se ujednání a opatření, která mají být přijata s ohledem na uvedené akcie, na něž se výjimky nevztahují. Za účelem zajištění souladu mezi uvedenými ustanoveními o prodeji na krátko, která by měla vstoupit v platnost současně, a usnadnění komplexního pohledu a jednoduchého přístupu k nim osobám, na něž se vztahují tyto povinnosti, je vhodné zařadit všechny prováděcí technické normy požadované nařízením (EU) č. 236/2012 do jediného nařízení.

(2)

Aby bylo zajištěno jednotné použití nařízení (EU) č. 236/2012, pokud jde o informace, které mají příslušné orgány poskytovat orgánu ESMA, a bylo dosaženo účinného zpracování uvedených informací, měly by se vyměňovat elektronicky bezpečným způsobem za použití standardní šablony.

(3)

Je důležité umožnit snadný přístup k údajům o čistých krátkých pozicích zveřejněných na trhu a jejich opakované použití prostřednictvím ústředních internetových stránek provozovaných nebo dozorovaných příslušným orgánem. Za tímto účelem by tyto údaje měly být poskytovány ve formátu, který umožňuje flexibilní využívání údajů a který nenabízí pouze možnost statických dokumentů typu faxových zpráv. Pokud je to technicky možné, měly by být použity strojově čitelné formáty, aby uživatelé mohli informace systémově a nákladově efektivním způsobem zpracovávat.

(4)

S cílem zajistit zveřejnění těchto informací na trhu by kromě zveřejnění na ústředních internetových stránkách provozovaných nebo dozorovaných příslušným orgánem mělo být možné podrobnosti o čistých krátkých pozicích zpřístupnit veřejnosti jinými způsoby.

(5)

V případě zveřejňování jednotlivých čistých krátkých pozic v akciích, které překročily příslušnou prahovou hodnotu, je nezbytné poskytnout uživatelům dva základní výstupy. Ty by měly zahrnovat ucelený seznam nebo tabulku čistých krátkých pozic, které překročily prahovou hodnotu a které jsou v době konzultace ústřední internetové stránky nesplaceny, a seznam nebo tabulku s historickými údaji o všech zveřejněných jednotlivých čistých krátkých pozicích.

(6)

Jestliže čistá krátká pozice v akciích klesne pod příslušnou prahovou hodnotu, měly by být zveřejněny podrobnosti, včetně skutečné velikosti dané pozice. V zájmu toho, aby se předešlo nejasnostem pro uživatele, kteří konzultují ústřední internetové stránky, by zveřejněné pozice, jež klesly pod 0,5 % upsaného základního kapitálu dotčené společnosti, neměly na stránkách zůstávat na dobu neurčitou společně s aktuálními pozicemi, ale po 24 hodinách by měly být k dispozici jako historické údaje.

(7)

S cílem stanovit jednotný a jasný rámec, který je však nicméně flexibilní, je důležité určit typy dohod o půjčkách a jiné vymahatelné nároky, jež mají podobný účinek, a typy ujednání s třetí stranou, které odpovídajícím způsobem zajistí, že akcie nebo nástroje financování státního dluhu budou k dispozici pro vypořádání, a upřesnit kritéria, která musí takové dohody a ujednání splňovat.

(8)

Použití práva na úpis nových akcií, pokud jde o prodej na krátko, může odpovídajícím způsobem zajistit dostupnost pro vypořádání pouze tehdy, pokud se jedná o takové ujednání, kdy je vypořádání prodeje na krátko zajištěno ve stanovené lhůtě. Je proto nezbytné určit pravidla s cílem zajistit, aby akcie vyplývající z upisovacích práv byly dostupné v den vypořádání nebo před tímto dnem v počtu alespoň takovém, jako je počet akcií určených k prodeji na krátko.

(9)

Při definování časově omezených ujednání o potvrzení je důležité určit časový rámec pro pokrytí prodeje na krátko prostřednictvím nákupů způsobem, který je slučitelný s různými cykly vypořádání v různých jurisdikcích.

(10)

S cílem odpovídajícím způsobem zajistit, aby nástroje byly připraveny k vypořádání, pokud fyzická nebo právnická osoba, která provádí prodej na krátko, má ujednání se třetí stranou, v němž uvedená třetí strana potvrdila, že nástroj byl lokalizován, je nutné, aby bylo možno důvěřovat tomu, že třetí strana, pokud je usazena ve třetí zemi, podléhá odpovídajícímu dohledu a že mezi orgány dohledu existují odpovídající ujednání pro výměnu informací. Takovým odpovídajícím ujednáním by mohlo být připojení se k memorandu o porozumění vypracovanému Mezinárodní organizací komisí pro cenné papíry (IOSCO).

(11)

Aby bylo zajištěno řádné provádění požadavku, jenž má za cíl určit, zda hlavní obchodní systém akcií se nachází mimo území Unie, je třeba zavést přechodná opatření, aby byl poprvé stanoven seznam akcií, na něž se vztahují výjimky podle článku 16 nařízení (EU) č. 236/2012. Kromě toho, ačkoli tento seznam akcií, na něž se vztahují výjimky, je účinný po dobu dvou let, je nutná určitá flexibilita, neboť existují případy, ve kterých může být nezbytné uvedený seznam v průběhu dvouletého období přezkoumat.

(12)

Aby byla zajištěna soudržnost, mělo by být datum použitelnosti tohoto nařízení stejné jako v případě nařízení (EU) č. 236/2012. Aby však fyzické a právnické osoby měly dostatek času ke zpracování seznamu akcií, na něž se vztahují výjimky podle nařízení (EU) č. 236/2012, příprava uvedeného seznamu a jeho následné zveřejnění na internetových stránkách orgánu ESMA by měly proběhnout v dostatečném předstihu před dnem použitelnosti nařízení (EU) č. 236/2012. Proto by se ustanovení týkající se data a období pro výpočet hlavního obchodního systému, data oznámení akcií s hlavním obchodním systémem nacházejícím se mimo území Unie orgánu ESMA a účinnosti seznamu akcií, na něž se vztahují výjimky, měla začít používat ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

(13)

Jelikož nařízení (EU) č. 236/2012 stanovilo, že by měly být přijaty závazné technické normy předtím, než se uvedené nařízení může účinně používat, a jelikož je zásadní upřesnit přede dnem 1. listopadu 2012 požadované nepodstatné prvky, které usnadní soulad účastníků trhu s uvedeným nařízením a jeho vymáhání příslušnými orgány, je nezbytné, aby toto nařízení vstoupilo v platnost prvním dnem po svém vyhlášení.

(14)

Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem předložených Komisi orgánem ESMA.

(15)

Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval možné související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví prováděcí technické normy, jimiž se stanoví:

a)

způsoby, jak mohou fyzické či právnické osoby zveřejňovat informace o čistých krátkých pozicích, jakož i formát informací, které mají příslušné orgány poskytovat Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (dále jen „orgán ESMA“) podle čl. 9 odst. 6 a čl. 11 odst. 4 nařízení (EU) č. 236/2012;

b)

typy dohod, ujednání a opatření, která odpovídajícím způsobem zajistí, aby akcie byly k dispozici pro vypořádání, a typy dohod nebo ujednání, které odpovídajícím způsobem zajistí, aby státní dluhopisy byly k dispozici pro vypořádání podle čl. 12 odst. 2 a čl. 13 odst. 5 nařízení (EU) č. 236/2012;

c)

datum a období pro výpočet hlavního obchodního systému, oznámení orgánu ESMA a účinnost příslušného seznamu podle čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 236/2012.

KAPITOLA II

ZPŮSOBY ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝZNAMNÝCH ČISTÝCH KRÁTKÝCH POZIC V AKCIÍCH

[ČLÁNEK 9 NAŘÍZENÍ (EU) č. 236/2012]

Článek 2

Způsoby zveřejňování informací

Informace o čistých krátkých pozicích v akciích jsou zveřejňovány jejich umístěním na ústřední internetové stránky provozované nebo dozorované dotčeným příslušným orgánem v souladu s čl. 9 odst. 4 nařízení (EU) č. 236/2012. Informace se zveřejňují takto:

a)

zveřejní se ve formátu stanoveném v příloze I tak, aby veřejnost konzultující internetové stránky měla přístup k jedné nebo více tabulkám, které nabízejí všechny příslušné informace o pozicích podle jednotlivých emitentů;

b)

umožňují uživatelům určit a utřídit, zda u čistých krátkých pozic v akciích emitenta bylo v době přístupu na internetové stránky dosaženo příslušné prahové hodnoty nebo byla překročena;

c)

poskytují historické údaje o zveřejněných čistých krátkých pozicích v akciích emitenta;

d)

zahrnují, kdykoli je to technicky možné, soubory ke stažení se zveřejněnými a historickými čistými krátkými pozicemi ve strojově čitelné podobě, což znamená, že soubory jsou dostatečně strukturované pro softwarové aplikace, aby byla spolehlivě rozlišena individuální prohlášení o skutečnosti a jejich vnitřní struktury;

e)

po dobu jednoho dne vykazují, spolu s informacemi uvedenými v písmenu b), čisté krátké pozice, které jsou zveřejněny, neboť klesly pod prahovou hodnotu 0,5 % upsaného základního kapitálu, před tím, než jsou odstraněny a převedeny do sekce historických údajů.

KAPITOLA III

FORMÁT INFORMACÍ, KTERÉ MAJÍ PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY POSKYTNOUT ORGÁNU ESMA, POKUD JDE O ČISTÉ KRÁTKÉ POZICE

[ČLÁNEK 11 NAŘÍZENÍ (EU) č. 236/2012]

Článek 3

Formát pravidelných informací

1.   Informace o čistých krátkých pozicích v akciích, ve státních dluhopisech a swapech úvěrového selhání podle čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) č. 236/2012, které se orgánu ESMA poskytují čtvrtletně, poskytnou příslušné orgány ve formátu stanoveném v příloze II tohoto nařízení.

2.   Informace uvedené v odstavci 1 se orgánu ESMA zasílají elektronicky prostřednictvím systému zřízeného orgánem ESMA, který zajišťuje, že během přenosu informací je zachována jejich úplnost, celistvost a důvěrnost.

Článek 4

Formát informací, které jsou poskytnuty na vyžádání

1.   Na vyžádání orgánu ESMA a ve formátu jím v žádosti upřesněném poskytne dotčený příslušný orgán informace o čistých krátkých pozicích v akciích a ve státních dluhopisech nebo nekrytých pozicích ve swapech úvěrového selhání na státní dluhopisy podle čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) č. 236/2012.

2.   Jestliže se požadované informace týkají informací obsažených v oznámení, které příslušný orgán obdržel podle článků 5, 7 a 8 nařízení (EU) č. 236/2012, uvedené informace se poskytují v souladu s požadavky stanovenými v článku 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 826/2012 (3).

3.   Příslušný orgán zašle požadované informace v elektronické podobě, s použitím systému zřízeného orgánem ESMA pro výměnu informací, který zajišťuje, že během jejich přenosu je zachována úplnost, celistvost a důvěrnost informací.

KAPITOLA IV

DOHODY, UJEDNÁNÍ A OPATŘENÍ, KTERÁ ODPOVÍDAJÍCÍM ZPŮSOBEM ZAJIŠŤUJÍ DOSTUPNOST PRO VYPOŘÁDÁNÍ

[ČLÁNKY 12 A 13 NAŘÍZENÍ (EU) č. 236/2012]

Článek 5

Dohody o půjčkách a jiné vymahatelné nároky s podobným účinkem

1.   Dohoda o půjčce nebo jiný vymahatelný nárok uvedený v čl. 12 odst. 1 písm. b) a čl. 13 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 236/2012 se realizuje pomocí následujících typů dohod, smluv nebo nároků, které jsou právně závazné pro dobu trvání prodeje na krátko:

a)

futures a swapy: termínové smlouvy a swapové smlouvy, které vedou k fyzickému vypořádání příslušných akcií nebo státních dluhopisů a týkají se přinejmenším počtu akcií nebo hodnoty státních dluhopisů, jež fyzická nebo právnická osoba navrhuje k prodeji na krátko, uzavřené před nebo současně s prodejem na krátko a upřesňující datum dodání nebo skončení platnosti, které zajišťuje, že vypořádání prodeje na krátko lze provést ve stanovené lhůtě;

b)

opce: opční smlouvy vedoucí k fyzickému vypořádání příslušných akcií nebo státních dluhopisů a týkají se přinejmenším počtu akcií nebo hodnoty státních dluhopisů, jež fyzická nebo právnická osoba navrhuje k prodeji na krátko, uzavřené před nebo současně s prodejem na krátko a upřesňující datum skončení platnosti, které zajišťuje, že vypořádání prodeje na krátko lze provést ve stanovené lhůtě;

c)

dohody o zpětném odkupu: dohody o zpětném odkupu, které se týkají přinejmenším počtu akcií nebo hodnoty státních dluhopisů, jež fyzická nebo právnická osoba navrhuje k prodeji na krátko, uzavřené před nebo současně s prodejem na krátko a upřesňující datum zpětného odkupu, které zajišťuje, že vypořádání prodeje na krátko lze provést ve stanovené lhůtě;

d)

stálé smlouvy nebo průběžně aktualizované nástroje: dohoda nebo nástroj, které jsou uzavřeny před nebo současně s prodejem na krátko na předem definovanou hodnotu konkrétně určených akcií nebo státních dluhopisů, která po dobu trvání prodeje na krátko pokrývá přinejmenším počet akcií nebo hodnotu státních dluhopisů, které fyzická či právnická osoba navrhuje k prodeji na krátko, a upřesňují datum dodání nebo realizace, které zajišťuje, že vypořádání prodeje na krátko lze provést ve stanovené lhůtě;

e)

dohody o upisovacích právech: dohody o upisovacích právech, kdy fyzická nebo právnická osoba má práva na upsání nových akcií stejného emitenta a stejné kategorie, které se týkají přinejmenším počtu akcií, které se navrhují k prodeji na krátko, za předpokladu, že fyzická nebo právnická osoba má nárok na získání akcií v době vypořádání prodeje na krátko nebo před jeho uskutečněním;

f)

ostatní nároky nebo dohody vedoucí k dodání akcií nebo státních dluhopisů: dohody nebo nároky, které se týkají přinejmenším počtu akcií nebo hodnoty státních dluhopisů, které fyzická nebo právnická osoba navrhuje k prodeji na krátko, uzavřené před nebo současně s prodejem na krátko a upřesňující datum dodání nebo realizace, které zajišťuje, že vypořádání lze provést ve stanovené lhůtě.

2.   Protistrana poskytne dohodu, smlouvu nebo nárok fyzické nebo právnické osobě na trvalém nosiči jako důkaz o existenci dohody o půjčce nebo jiném vymahatelném nároku.

Článek 6

Ujednání a opatření, která mají být přijata, pokud jde o prodej akcií na krátko přijatých k obchodování v obchodním systému

[čl. 12 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 236/2012]

1.   Odstavce 2, 3 a 4 určí ujednání a opatření, která mají být přijata, pokud jde o prodej akcií na krátko přijatých k obchodování v obchodním systému podle čl. 12 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 236/2012.

2.   Standardními ujednáními a opatřeními k lokalizaci se rozumějí ujednání, potvrzení a opatření, která zahrnují veškeré tyto součásti:

a)

v případě potvrzení o lokalizaci: potvrzení poskytnuté třetí stranou před uskutečněním prodeje na krátko fyzickou nebo právnickou osobou, že je schopna dát akcie k dispozici pro vypořádání ve stanovené lhůtě s ohledem na hodnotu možného prodeje a tržní podmínky a které uvádí období, během něhož jsou akcie lokalizovány;

b)

v případě potvrzení o odložení: potvrzení poskytnuté třetí stranou před prodejem na krátko, že pro uvedenou osobu přinejmenším odložila požadovaný počet akcií.

3.   Standardními ujednáními a opatřeními o totožném dni lokalizace se rozumějí ujednání, potvrzení a opatření, která zahrnují veškeré tyto součásti:

a)

v případě žádosti o potvrzení: žádost o potvrzení poskytnuté fyzickou nebo právnickou osobou pro třetí stranu, které uvádí, že prodej na krátko bude zajištěn nákupy v průběhu dne, kdy se prodej na krátko uskutečňuje;

b)

v případě potvrzení o lokalizaci: potvrzení poskytnuté třetí stranou před uskutečněním prodeje na krátko, že je schopna dát akcie k dispozici pro vypořádání ve stanovené lhůtě s ohledem na hodnotu možného prodeje a tržní podmínky, které uvádí období, během něhož jsou akcie lokalizovány;

c)

v případě potvrzení o rychlé půjčce nebo nákupu: potvrzení poskytnuté třetí stranou před uskutečněním prodeje na krátko, že je snadné si akcie v příslušném množství půjčit nebo nakoupit, s přihlédnutím k tržním podmínkám a dalším informacím, které jsou třetí straně k dispozici ohledně dodání akcií, nebo při neexistenci tohoto potvrzení třetí strany že má pro fyzickou nebo právnickou osobu přinejmenším odložen požadovaný počet akcií;

d)

v případě sledování: závazek fyzické nebo právnické osoby ke sledování hodnoty prodeje na krátko, který není zajištěn nákupy;

e)

v případě pokynů při selhání zajištění: závazek fyzické nebo právnické osoby, že v případě, že provedený prodej na krátko není zajištěn nákupy v tentýž den, neprodleně zašle pokyn třetí straně, aby pořizovala akcie k zajištění prodeje na krátko s cílem zabezpečit vypořádání ve stanovené lhůtě.

4.   Ujednáními a opatřeními o rychlé půjčce nebo nákupu se rozumějí ujednání, potvrzení a opatření, pokud fyzická nebo právnická osoba uskuteční prodej akcií na krátko, které splňují požadavky na likviditu stanovené v článku 22 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 (4), nebo jiných akcií, které jsou zařazeny v hlavním vnitrostátním akciovém indexu stanoveném dotčeným příslušným orgánem každého členského státu a jsou podkladovým finančním nástrojem pro derivátové smlouvy přijaté k obchodování v obchodním systému, přičemž tato ujednání, potvrzení a opatření obsahují tyto součásti:

a)

v případě potvrzení o lokalizaci: potvrzení poskytnuté třetí stranou před uskutečněním prodeje na krátko, že je schopna dát akcie k dispozici pro vypořádání ve stanovené lhůtě s ohledem na hodnotu možného prodeje a tržní podmínky, které uvádí období, během něhož jsou akcie lokalizovány;

b)

v případě potvrzení o rychlé půjčce nebo nákupu: potvrzení poskytnuté třetí stranou před uskutečněním prodeje na krátko, že je snadné si akcie v příslušném množství půjčit nebo nakoupit s přihlédnutím k tržním podmínkám a dalším informacím, které jsou třetí straně k dispozici ohledně dodání akcií, nebo při neexistenci tohoto potvrzení třetí strany že má pro fyzickou nebo právnickou osobu přinejmenším odložen požadovaný počet akcií a

c)

v případě pokynů k zajištění: pokud provedený prodej na krátko není zajištěn nákupy nebo půjčkami, závazek, že fyzická nebo právnická osoba dá neprodlený pokyn třetí straně k pořízení akcií k zajištění prodeje na krátko, aby vypořádání bylo zabezpečeno ve stanovené lhůtě.

5.   Ujednání, potvrzení a pokyny uvedené v odstavcích 2, 3 a 4 poskytne třetí strana fyzické nebo právnické osobě na trvalém nosiči jako důkaz o existenci ujednání, potvrzení a pokynů.

Článek 7

Ujednání se třetími stranami, která mají být přijata v souvislosti se státními dluhopisy

[čl. 13 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 236/2012]

1.   Odstavce 2 až 5 určí ujednání se třetími stranami, která mají být přijata v souvislosti se státními dluhopisy podle čl. 13 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 236/2012.

2.   Standardním ujednáním o lokalizaci státních dluhopisů se rozumí potvrzení poskytnuté třetí stranou před uskutečněním prodeje na krátko, že je schopna dát akcie k dispozici pro vypořádání ve stanovené lhůtě s ohledem na hodnotu možného prodeje a tržní podmínky, které uvádí období, během něhož jsou akcie lokalizovány.

3.   Ujednáním o časově omezeném potvrzení se rozumí ujednání, ve kterém fyzická nebo právnická osoba potvrzuje třetí straně, že prodej na krátko bude pokryt z nákupů téhož dne, kdy dojde k prodeji na krátko, a třetí strana potvrzuje před uskutečněním prodeje na krátko, že oprávněně očekává, že státní dluhopisy lze nakupovat v příslušném množství s přihlédnutím k tržním podmínkám a dalším informacím, které třetí strana má o nabídce nástrojů k financování státního dluhu v den uskutečnění prodeje na krátko.

4.   Bezpodmínečným repo potvrzením se rozumí potvrzení, ve kterém třetí strana před uskutečněním prodeje na krátko potvrzuje, že oprávněně očekává, že vypořádání lze uskutečnit ve stanovené lhůtě v důsledku své účasti v organizovaném a stálém systému organizovaném či provozovaném centrální bankou, úřadem pro správu dluhu nebo systémem pro vypořádání obchodů s cennými papíry, který poskytuje bezvýhradný přístup k dotčeným státním dluhopisům v objemu, který odpovídá objemu prodeje na krátko.

5.   Potvrzením o rychlém nákupu státních dluhopisů se rozumí potvrzení poskytnuté třetí stranou před uskutečněním prodeje na krátko, že je snadné si akcie v příslušném množství půjčit nebo nakoupit, s přihlédnutím k tržním podmínkám a dalším informacím, které jsou třetí straně k dispozici ohledně dodání akcií, nebo při neexistenci tohoto potvrzení třetí strany že má pro fyzickou nebo právnickou osobu přinejmenším odložen požadovaný počet akcií.

6.   Ujednání, potvrzení a pokyny uvedené v odstavcích 2 až 5 poskytne třetí strana fyzické nebo právnické osobě na trvalém nosiči jako důkaz o existenci ujednání, potvrzení a pokynů.

Článek 8

Třetí strany, s nimiž se uzavírají ujednání

1.   Pokud je s třetí stranou uzavřeno ujednání uvedené v článcích 6 a 7, třetí stranou je jedna z těchto třetích stran:

a)

v případě investičního podniku: investiční podnik, který splňuje požadavky uvedené v odstavci 2;

b)

v případě ústřední protistrany: ústřední protistrana, která vypořádává příslušné akcie nebo státní dluhopisy;

c)

v případě systému pro vypořádání obchodů s cennými papíry: systém pro vypořádání obchodů s cennými papíry, jak je vymezen ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES (5), který vypořádává platby pro příslušné akcie nebo státní dluhopisy;

d)

v případě centrální banky: centrální banka, která přijímá příslušné akcie nebo státní dluhopisy jako zajištění nebo vykonává operace na volném trhu nebo repo transakce, pokud jde o příslušné akcie nebo státní dluhopisy;

e)

v případě vnitrostátního subjektu správy dluhu: vnitrostátní subjekt správy dluhu příslušného emitenta státních dluhopisů;

f)

jakákoli jiná osoba, která podléhá požadavkům na povolení nebo registraci v souladu s právem Unie ze strany člena Evropského systému orgánů finančního dohledu a splňuje požadavky uvedené v odstavci 2;

g)

osoba usazená ve třetí zemi, která má povolení nebo registraci a podléhá dozoru ze strany orgánu v uvedené třetí zemi a která splňuje požadavky uvedené v odstavci 2, a to za předpokladu, že uvedený orgán třetí země je stranou odpovídajícího ujednání o spolupráci týkající se výměny informací s dotčeným příslušným orgánem.

2.   Pro účely odst. 1 písm. a), f) a g) musí třetí strana splňovat tyto požadavky:

a)

podílet se na řízení půjček nebo nákupů příslušných akcií nebo státních dluhopisů;

b)

poskytnout důkaz o takové účasti a

c)

být schopna na požádání poskytnout důkaz o své schopnosti dodat nebo zpracovat dodání akcií nebo státních dluhopisů v termínech, ke kterým se zaváže tak učinit svým protistranám, včetně statistických údajů.

KAPITOLA V

URČENÍ HLAVNÍHO OBCHODNÍHO SYSTÉMU PRO ÚČELY VÝJIMKY

[ČLÁNEK 16 NAŘÍZENÍ (EU) č. 236/2012]

Článek 9

Datum a období výpočtů pro určení hlavního obchodního systému

1.   Dotčené příslušné orgány uskuteční veškeré výpočty k určení hlavního obchodního systému akcií nejméně 35 kalendářních dnů před dnem použitelnosti nařízení (EU) č. 236/2012 za období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2011.

2.   Následné výpočty se provedou do 22. února 2014 za období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 a potom každé dva roky za období dvou po sobě následujících let.

3.   Pokud dotyčné akcie nebyly přijaty k obchodování v obchodním systému Unie a obchodním systému třetí země po celou dobu dvouletého období, obdobím pro výpočet je období, během něhož byly tyto akcie přijaty k obchodování v obou systémech současně.

Článek 10

Datum oznámení orgánu ESMA

Dotčené příslušné orgány informují orgán ESMA o těch akciích, pro které je hlavní obchodní systém mimo Unii, nejméně 35 kalendářních dnů před dnem použitelnosti nařízení (EU) č. 236/2012 a poté v den před prvním obchodním dnem v měsíci březnu každý druhý rok počínaje březnem 2014.

Článek 11

Účinnost seznamu akcií, na něž se vztahuje výjimka

Seznam akcií, jejichž hlavní obchodní systém se nachází mimo území Unie, je účinný ode dne 1. dubna po zveřejnění orgánem ESMA, s výjimkou toho, že první seznam zveřejněný orgánem ESMA je účinný ode dne použitelnosti nařízení (EU) č. 236/2012.

Článek 12

Zvláštní případy přezkumu akcií, na něž se vztahují výjimky

1.   Příslušný orgán, který rozhodne, zda se hlavní obchodní systém akcie nachází mimo území Unie na základě jedné z okolností uvedených v odstavci 2, zajistí, aby

a)

se veškeré výpočty k určení hlavního obchodního systému uskutečnily co nejdříve po výskytu odpovídajících okolností a za období dvou let předcházejících datu výpočtu;

b)

dotčený příslušný orgán oznámí orgán ESMA své rozhodnutí co nejdříve a případně před datem přijetí k obchodování v obchodním systému v Unii.

Jakýkoli revidovaný seznam je účinný ode dne následujícího po zveřejnění orgánem ESMA.

2.   Ustanovení odstavce 1 se použijí, pokud:

a)

akcie společnosti jsou nastálo staženy z obchodování v hlavním systému, který se nachází mimo Unii;

b)

akcie společnosti jsou nastálo staženy z obchodování v obchodním systému v Unii;

c)

akcie společnosti, která byla dříve přijata k obchodování v obchodním systému mimo Unii, jsou přijaty k obchodování v obchodním systému v Unii.

KAPITOLA V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 13

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. listopadu 2012, s výjimkou článků 9, 10 a 11, jež se použijí ode dne uvedeného v prvním pododstavci.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 86, 24.3.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.

(3)  Viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku.

(4)  Úř. věst. L 241, 2.9.2006, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 166, 11.6.1998, s. 45.


PŘÍLOHA I

Zveřejnění významných čistých krátkých pozic (Článek 2)

Držitel pozice

Název emitenta

ISIN

Čistá krátká pozice

(%)

Datum, kdy byla pozice vytvořena, změněna nebo její držení skončilo

(ve formátu rrrr-mm-dd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PŘÍLOHA II

Formát informací, které mají být čtvrtletně poskytovány orgánu ESMA (Článek 3)

Informace

Formát

1.

Identifikace emitenta

 

U akcií: úplný název společnosti, jejíž akcie byly přijaty k obchodování v obchodním systému

 

U státních dluhopisů: úplný název emitenta

 

U nekrytých swapů úvěrového selhání na státní dluhopisy: úplný název podkladového státního emitenta

2.

ISIN

Pouze u akcií: ISIN hlavní kategorie kmenových akcií emitenta. Pokud neexistují kmenové akcie přijaté k obchodování, ISIN kategorie preferenčních akcií (nebo hlavní kategorie preferenčních akcií přijatých k obchodování, jestliže existuje více kategorií takových akcií)

3.

Kód země

Dvoupísmenný kód země státního emitenta v souladu s normou ISO 3166-1

4.

Datum pozice

Datum, kdy je pozice oznámena. Formát v souladu s normou ISO 8601:2004 (rrrr-mm-dd)

5.

Souhrnná denní čistá krátká pozice na hlavním vnitrostátním indexu akcií

Údaj v procentech zaokrouhlený na dvě desetinná místa

6.

Souhrnná čistá krátká pozice u ostatních akcií ke konci čtvrtletí

Údaj v procentech zaokrouhlený na dvě desetinná místa

7.

Souhrnné denní čisté krátké pozice u státních dluhopisů

Údaj odpovídající nominální hodnotě v eurech

8.

Souhrnné denní nekryté pozice swapů úvěrového selhání u státního emitenta

Údaj odpovídající nominální hodnotě v eurech


18.9.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 251/19


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 828/2012

ze dne 14. září 2012,

kterým se stanoví zákaz rybolovu hlavouna tuponosého ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí Vb, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 1225/2010 ze dne 13. prosince 2010, kterým se pro roky 2011 a 2012 stanoví rybolovná práva na některé populace ryb hlubinných druhů pro plavidla EU (2), stanoví kvóty na rok 2012.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2012.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2012 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. září 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 336, 21.12.2010, s. 1.


PŘÍLOHA

Č.

16/DSS

Členský stát

Španělsko

Populace

RNG/5B67-

Druh

Hlavoun tuponosý (Coryphaenoides rupestris)

Oblast

Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, VI a VII

Datum

30.7.2012


18.9.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 251/21


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 829/2012

ze dne 14. září 2012,

kterým se stanoví zákaz rybolovu hlavouna tuponosého ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí VIII, IX, X, XII and XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 1225/2010 ze dne 13. prosince 2010, kterým se pro roky 2011 a 2012 stanoví rybolovná práva na některé populace ryb hlubinných druhů pro plavidla EU (2), stanoví kvóty na rok 2012.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2012.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2012 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. září 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 336, 21.12.2010, s. 1.


PŘÍLOHA

Č.

17/DSS

Členský stát

Španělsko

Populace

RNG/8X14-

Druh

Hlavoun tuponosý (Coryphaenoides rupestris)

Oblast

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VIII, IX, X, XII a XIV

Datum

30.7.2012


18.9.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 251/23


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 830/2012

ze dne 14. září 2012,

kterým se stanoví zákaz rybolovu lososa obecného ve vodách EU subdivizí 22–31 (Baltské moře kromě Finského zálivu) plavidly plujícími pod vlajkou Finska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 1256/2011 ze dne 30. listopadu 2011, kterým se pro rok 2012 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) č. 1124/2010 (2), stanoví kvóty na rok 2012.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2012.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2012 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. září 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 320, 3.12.2011, s. 3.


PŘÍLOHA

Č.

32/Baltic

Členský stát

Finsko

Populace

SAL/3BCD-F

Druh

Losos obecný (Salmo salar)

Oblast

Vody EU subdivizí 22–31 (Baltské moře kromě Finského zálivu)

Datum

4.8.2012


18.9.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 251/25


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 831/2012

ze dne 14. září 2012,

kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného ve vodách EU oblastí IIa a IV plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 43/2012 ze dne 17. ledna 2012, kterým se pro rok 2012 stanoví rybolovná práva, jimiž disponují plavidla EU, pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, na něž se nevztahují mezinárodní jednání nebo dohody (2), stanoví kvóty na rok 2012.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2012.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2012 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. září 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 25, 27.1.2012, s. 1.


PŘÍLOHA

Č.

33/TQ43

Členský stát

Nizozemsko

Populace

HKE/2AC4-C

Druh

Štikozubec obecný (Merluccius merluccius)

Oblast

Vody EU oblastí IIa a IV

Datum

17.8.2012


18.9.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 251/27


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2012

ze dne 17. září 2012

o povolení přípravku chloridu amonného jako doplňkové látky pro výkrm jehňat (držitel povolení Latochema Co Ltd)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení chloridu amonného. Tato žádost byla předložena spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádost se týká povolení přípravku chloridu amonného, jak je uveden v příloze, jako doplňkové látky pro výkrm jehňat se zařazením do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 31. ledna 2012 (2) k závěru, že za navržených podmínek použití a po omezenou dobu krmení nemá přípravek chloridu amonného, jak je uveden v příloze, nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí, a že jeho použití může snížit hodnotu pH v moči u výkrmu jehňat. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř, zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení přípravku chloridu amonného, jak je uveden v příloze, prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Používání uvedeného přípravku by proto mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „jiné zootechnické doplňkové látky“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. září 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2012; 10(2):2569.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: jiné zootechnické doplňkové látky (snížení pH moči)

4d7

Latochema

Co Ltd

Chlorid amonný

 

Složení doplňkové látky

Chlorid amonný ≥ 99,5 %

(pevná forma)

 

Charakteristika účinné látky

Chlorid amonný ≥ 99,5 %

NH4Cl č. CAS: 12125-02-9

Chlorid sodný ≤ 0,5 %

Vyroben chemickou syntézou

 

Analytická metoda  (1)

Kvantifikace chloridu amonného v doplňkové látce: titrace hydroxidem sodným (European Pharmacopoeia, monograph 0007) nebo titrace dusičnanem stříbrným (JECFA monograph ammonium chloride).

Výkrm jehňat

10 000

1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.

Bezpečnost: během manipulace se musí používat prostředky k ochraně dýchacích cest, ochranné brýle, rukavice a ochranný oděv.

3.

Krmivo obsahující tuto doplňkovou látku nesmí být zkrmováno po dobu přesahující 3 měsíce.

8. říjen 2022


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


18.9.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 251/29


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 833/2012

ze dne 17. září 2012,

kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz některých hliníkových fólií v rolích pocházejících z Čínské lidové republiky

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,

po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   POSTUP

1.   Zahájení

(1)

Oznámením zveřejněným v Úředním věstníku Evropské unie (2) (dále jen „oznámení o zahájení řízení“) dne 20. prosince 2011 informovala Evropská komise (dále jen „Komise“) o zahájení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu do Unie některých hliníkových fólií v rolích pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“).

(2)

Řízení bylo zahájeno na základě podnětu, který podalo dne 9. listopadu 2011 Evropské sdružení pro kovy (European Association of Metals, Eurométaux) (dále jen „žadatel“) jménem výrobců představujících více než 50 % celkové výroby některých hliníkových fólií v rolích v Unii. Podnět obsahoval důkazy prima facie o dumpingu uvedeného výrobku a o podstatné újmě z něj vyplývající, což bylo považováno za dostačující pro zahájení šetření.

2.   Strany Dotčené Řízením

(3)

O zahájení řízení Komise úředně vyrozuměla žadatele, další známé výrobce v Unii, vyvážející výrobce v ČLR, výrobce ve srovnatelné zemi, dovozce, distributory a další strany, o nichž bylo známo, že se jich řízení týká, jakož i zástupce ČLR. Zúčastněné strany měly možnost písemně předložit svá stanoviska a požádat o slyšení ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení řízení.

(4)

Žadatel, další výrobci v Unii, vyvážející výrobci v ČLR, dovozci a distributoři předložili svá stanoviska. Všechny zúčastněné strany, které o to požádaly a které prokázaly, že mají zvláštní důvody ke slyšení, byly vyslechnuty.

(5)

Vzhledem ke zjevně velkému počtu výrobců v Unii, dovozců a vyvážejících výrobců se v oznámení o zahájení řízení počítalo s výběrem vzorku v souladu s článkem 17 základního nařízení.

(6)

Aby mohla Komise rozhodnout, zda je výběr vzorku nutný, a pokud ano, vzorek vybrat, byli dovozci a vyvážející výrobci požádáni, aby se přihlásili a poskytli Komisi základní informace o své činnosti související s dotčeným výrobkem (jak je vymezen v bodě 3 níže) v období od 1. října 2010 do 30. září 2011, které jsou požadovány v oznámení o zahájení řízení.

(7)

Co se týče výrobců v Unii, Komise v oznámení o zahájení řízení uvedla, že předběžně vybrala vzorek výrobců v Unii na základě informací, které obdržela od spolupracujících výrobců v Unii před zahájením šetření. Tento vzorek sestával ze čtyř největších známých společností nebo skupin společností v Unii.

(8)

Jak je uvedeno ve 24. bodě odůvodnění, požadované informace poskytli a se zařazením do vzorku souhlasili pouze dva dovozci, kteří nejsou ve spojení. Proto se vzhledem k omezenému počtu spolupracujících dovozců výběr vzorku již nepovažoval za nutný. Třetí dovážející společnost poskytla písemné stanovisko, ale neodpověděla na dotazník.

(9)

Jak je uvedeno v 26. bodě odůvodnění, požadované informace poskytlo a se zařazením do vzorku souhlasilo 14 vyvážejících výrobců v ČLR. Na základě informací poskytnutých těmito stranami Komise vybrala vzorek čtyř vyvážejících výrobců s největším objemem vývozu do Unie.

(10)

Aby se vyvážejícím výrobcům, kteří o to projevili zájem, umožnilo požádat o přiznání zacházení jako v tržním hospodářství nebo o individuální zacházení, zaslala Komise formuláře žádosti všem čínským vyvážejícím výrobcům, o nichž bylo známo, že se jich řízení týká, a orgánům ČLR. Přihlásily se dvě společnosti, které požádaly o zacházení jako v tržním hospodářství: jedna společnost byla součástí vybraného vzorku, druhá nikoli. Žádosti o přiznání individuálního zacházení předložily společnosti zařazené do vzorku a společnost, která požádala o zacházení jako v tržním hospodářství, ale která nebyla součástí vzorku.

(11)

Komise zaslala dotazníky všem vyvážejícím výrobcům, kteří se přihlásili ve lhůtách stanovených v oznámení o zahájení řízení (konkrétně čtyřem společnostem zařazeným do vzorku a všem ostatním společnostem), aby mohli požádat o individuální zjišťování. Dotazníky byly rovněž zaslány ostatním stranám, o nichž bylo známo, že jsou řízením dotčeny, konkrétně čtyřem výrobcům v Unii zařazeným do vzorku, spolupracujícím dovozcům v Unii, uživatelům a sdružení spotřebitelů.

(12)

Odpovědi poskytli tři vyvážející výrobci v ČLR zařazení do vzorku, čtyři výrobci v Unii zařazení do vzorku a dva dovozci, kteří nejsou ve spojení. Na dotazník pro uživatele odpovědělo také šest maloobchodníků.

(13)

Komise neobdržela žádné žádosti o individuální zjišťování v souladu s čl. 17 odst. 3 základního nařízení.

(14)

Komise si vyžádala a ověřila všechny údaje, které považovala za nezbytné k předběžnému stanovení dumpingu, výsledné újmy a zájmu Unie. Inspekce na místě se uskutečnily v prostorách těchto společností:

 

Výrobci v Unii

CUKI Cofresco SPA, Volpiano (TO), Itálie;

Fora Folienfabrik GmbH, Radolfzell, Německo;

ITS BV, Apeldoorn, Nizozemsko;

SPHERE Group, Paříž, Francie.

 

Vyvážející výrobci v ČLR

CeDo Shanghai Co. Ltd., Šanghaj;

Ningbo Favoured Commodity Co. Ltd., Ningbo;

Ningbo Times Co. Ltd., Ningbo;

Shanghai Blue Diamond Co. Ltd., Šanghaj.

 

Dovozce v Unii ve spojení s výrobcem

CeDo Limited, Telford, Spojené království.

 

Výrobce v Turecku (srovnatelná země)

Sedat Tahir Ltd., Ankara.

(15)

S cílem shromáždit informace týkající se nákladů na hlavní nepřímou surovinou pro výrobu hliníkových fólií, tj. surový hliník, se Komise obrátila na Šanghajskou burzu neželezných kovů (Shanghai Futures Exchange, dále také jen „SHFE“), která je důležitou platformou pro obchodování s hliníkem v Číně. O informace o světových trzích a cenách byla požádána Londýnská burza kovů (London Metal Exchange, dále také jen „LME“), kde byla kromě toho uskutečněna informační návštěva. SHFE na žádost Komise poskytla písemné informace. Komise rovněž navrhla informační návštěvu na SHFE, která byla původně schválena. V pozdější fázi však SHFE došla k závěru, že by k návštěvě bylo třeba povolení od čínské vlády. Čínské orgány naopak popřely, že by takové povolení bylo nezbytné. Nakonec SHFE odvolala své původní schválení návštěvy a rozhodla se ji nepřijmout.

(16)

Informační návštěva se uskutečnila na Šanghajských trzích s kovy (Shanghai Metals Markets, dále také jen „SMM“), které jsou poskytovatelem a vydavatelem informací o cenách v Šanghaji.

3.   Období šetření

(17)

Šetření dumpingu a újmy se týkalo období od 1. října 2010 do 30. září 2011 (dále jen „období šetření“). Zkoumání trendů významných pro posouzení újmy se týkalo období od ledna 2008 do konce období šetření (dále jen „posuzované období“).

B.   DOTČENÝ VÝROBEK A OBDOBNÝ VÝROBEK

1.   Dotčený Výrobek

(18)

Dotčeným výrobkem je hliníková fólie o tloušťce 0,007 mm nebo větší, ale ne větší než 0,021 mm, nevytvrzená, válcovaná, též reliéfní, ale dále již neupravená, v rolích nízké váhy o hmotnosti nepřesahující 10 kg (dále jen „dotčený výrobek“ nebo „hliníková fólie v rolích“ nebo „AHF“). Dotčený výrobek je v současnosti kódů KN ex 7607 11 11 a ex 7607 19 10.

(19)

Dotčený výrobek se obvykle používá jako spotřební výrobek pro balení a jiná použití v domácnosti nebo stravování. Definice výrobku nebyla zpochybněna.

2.   Obdobný Výrobek

(20)

Šetření ukázalo, že hliníkové fólie v rolích vyráběné v ČLR a z této země vyvážené, hliníkové fólie v rolích, které v Unii vyrábějí a prodávají výrobci v Unii, a hliníkové fólie v rolích, které jsou vyráběny a prodávány v Turecku (srovnatelná země) spolupracujícím tureckým výrobcem, mají stejné základní fyzické a technické vlastnosti, jakož i stejná základní použití, a jsou proto považovány za obdobné výrobky ve smyslu čl. 1 odst. 4 základního nařízení.

C.   VÝBĚR VZORKU

1.   Výběr Vzorku Výrobců v Unii

(21)

V souladu s článkem 17 základního nařízení a s ohledem na zjevně velký počet výrobců v Unii se v oznámení o zahájení řízení počítalo s výběrem vzorku pro účely zjištění újmy.

(22)

V oznámení o zahájení řízení Komise uvedla, že prozatímně vybrala vzorek výrobců v Unii. Tento vzorek sestává ze čtyř největších (skupin) společností vybraných z více než 30 výrobců v Unii, o kterých bylo již před zahájením šetření známo, že vyrábějí obdobný výrobek. Vzorek byl vybrán na základě objemu prodeje výrobců, jejich velikosti a geografické polohy v rámci Unie; navrhovaný vzorek představoval 44 % celkové odhadované výroby v Unii během období šetření. Zúčastněné strany byly vyzvány, aby se seznámily s dokumentací a vyjádřily se ke vhodnosti výběru do 15 dnů ode dne zveřejnění oznámení o zahájení řízení. Po vypršení termínu pro předložení připomínek jedna zúčastněná strana namítla, že by ve vzorku měl figurovat také výrobce ze Spojeného království. V této souvislosti je třeba poznamenat, že jeden výrobce ze Spojeného království již do vzorku byl zařazen (součást společnosti Sphere Group). Žádná jiná zúčastněná strana proti konečné podobě vzorku neměla námitek, a vzorek byl proto potvrzen.

2.   Výběr vzorku dovozců, kteří nejsou ve spojení

(23)

S ohledem na potenciálně velký počet dovozců zapojených do řízení se v souladu s článkem 17 základního nařízení v oznámení o zahájení řízení počítalo s výběrem vzorku dovozců.

(24)

Pouze dva dovozci, kteří nejsou ve spojení, poskytli požadované informace a souhlasili se spoluprací. Výběr vzorku již proto nebyl považován za nutný.

3.   Výběr vzorku vyvážejících výrobců

(25)

V souladu s článkem 17 základního nařízení a s ohledem na zjevně velký počet vyvážejících výrobců se v oznámení o zahájení řízení počítalo s výběrem vzorku pro účely zjištění dumpingu.

(26)

Požadované informace poskytlo a se zařazením do vzorku souhlasilo 14 vyvážejících výrobců v ČLR. Tyto společnosti vyvezly přibližně 7 800 tun, což je přibližně 60 % čínského vývozu na trh EU v období šetření. Na základě informací poskytnutých těmito stranami Komise vybrala vzorek čtyř vyvážejících výrobců s největším objemem výroby, prodeje a vývozu, jež mohl být ve stanovené lhůtě přiměřeně prošetřen. Jedna z vybraných společností následně ukončila spolupráci a další společnost oznámila Komisi, že informace, které jí poskytla ve formuláři pro výběr vzorku, byly chybné. Na základě těchto nových informací bylo rozhodnuto vyloučit tuto společnost ze vzorku společností. Komise vyzvala dvě další společnosti, aby se staly součástí vzorku. Proběhla konzultace se spolupracujícími vyvážejícími výrobci, zastoupením ČLR při EU a žadatelem ohledně konečného složení vzorku. Žádná zúčastněna strana proti tomuto výběru neměla výhrady. Následně jedna ze společností nově zařazených do vzorku rovněž ukončila spolupráci. Konečný vzorek tedy zahrnoval tři vyvážející výrobce v ČLR, což představovalo přibližně 30 % dovozu dotčeného výrobku do Unie v období šetření a 50 % objemu prodeje 14 vyvážejících výrobců, kteří poskytli údaje pro výběr vzorku.

D.   DUMPING

1.   Zacházení jako v tržním hospodářství a individuální zacházení

1.1.   Zacházení jako v tržním hospodářství

(27)

Podle čl. 2 odst. 7 písm. b) základního nařízení se běžná hodnota v antidumpingových šetřeních týkajících se dovozu z ČLR stanoví v souladu s odstavci 1 až 6 uvedeného článku pro ty vyvážející výrobce, u kterých se zjistilo, že splňují kritéria stanovená v čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení.

(28)

O přiznání zacházení jako v tržním hospodářství se přihlásily dvě společnosti: CeDo Shanghai Co. Ltd. (dále jen „CeDo Shanghai“) a Shanghai Blue Diamond Co. Ltd. (dále jen „Blue Diamond“). Pouze společnost CeDo Shanghai byla vybrána do výše zmíněného vzorku; druhá společnost vybrána nebyla. V návaznosti na rozsudek Soudního dvora ve věci C-249/10 P: Brosmann Footwear (HK) Ltd a další v. Rada Evropské unie však bylo rozhodnuto prošetřit všechny žádosti o přiznání zacházení jako v tržním hospodářství, které byly předloženy ve stanovené lhůtě, tj. také žádosti obou výše uvedených společností.

(29)

Žádosti o přiznání zacházení jako v tržním hospodářství byly zkoumány prizmatem pěti kritérií stanovených v čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení. Kritéria pro přiznání zacházení jako v tržním hospodářství ve stručné a souhrnné podobě pouze pro orientaci:

obchodní rozhodnutí se přijímají na základě tržních signálů bez zásadních zásahů státu a náklady odrážejí tržní hodnotu;

společnosti vedou jednoznačné a jasné účetnictví prověřené nezávislými auditory v souladu s mezinárodními účetními standardy a používané ve všech oblastech;

nedochází k podstatnému zkreslení způsobenému bývalým systémem netržního hospodářství;

právní předpisy o úpadku a o vlastnictví zaručují právní jistotu a stabilitu a

měnové přepočty se provádějí podle tržních směnných kursů.

(30)

V prostorách těchto společností byla provedena šetření na místě týkající se žádostí o přiznání zacházení jako v tržním hospodářství.

(31)

Oběma společnostem bylo odepřeno zacházení jako v tržním hospodářství podle prvního z kritérií uvedených v čl. 2 odst. 7 písm. c), neboť existovaly důkazy, že cena hlavní základní suroviny, hliníku, byla zkreslena. Zkreslena byla také cena meziproduktu, hliníkových fólií ve velkých rolích, jak je popsáno níže. Tyto společnosti rovněž nesplnily další kritéria, jak je vysvětleno níže.

1.1.1.   Celoodvětvové závěry ohledně kritéria 1 – obchodní rozhodnutí a náklady nejdůležitějších vstupů

(32)

Hliníkové fólie v malých rolích se vyrábí jednoduchým postupem, který spočívá v převíjení, stříhání a balení hliníkových fólií ve velkých rolích do menších rolí. Hlavní surovinou pro výrobu hliníkových fólií je surový hliník. Surový hliník činí asi 60–70% výrobních nákladů výrobku, jenž je předmětem tohoto šetření, a je tudíž rozhodující nákladovou položkou při jeho výrobě. To se odráží v celoodvětvové praxi určování nákupní a prodejní ceny hliníkové fólie na základě referenční ceny surového hliníku (hliníkového ingotu) navýšené o poplatky za výrobu/převod. Společnosti žádající o přiznání zacházení jako v tržním hospodářství nakoupily hliníkové fólie ve velkých rolích na základě kupní smlouvy, ve které se stanovily ceny hliníkové fólie ve velkých rolích s odkazem na ceny surového hliníku zveřejněné na Šanghajských trzích s kovy, které jsou poskytovatelem informací o cenách různých kovů a určují tyto ceny na základě cen spotových obchodů v šanghajské oblasti. Ceny uváděné na Šanghajských trzích s kovy jsou pro ceny hliníku na domácím trhu vysoce reprezentativní. Tyto ceny se velmi důsledně řídí cenami na SHFE, na které se uskutečňuje většina transakcí v Číně.

(33)

Celosvětovou referencí pro cenu surového hliníku, který je komodita, je kotace na Londýnské burze kovů. Cena hliníku na domácím čínském trhu se výrazně liší od cen na Londýnské burze kovů. Jak ukazuje následující graf, cenový rozdíl mezi LME a SHFE se v období šetření pohyboval v rozmezí od + 500 až -90 USD/t. Během období šetření byla kotace na LME na základě průměrných měsíčních hodnot o více než 9 % vyšší než kotace na SHFE (čistá cena), přičemž rozdíl v polovině období činil až + 23 %. Je třeba rovněž zmínit, že během druhé části období šetření, kdy ceny na celém světě klesaly vzhledem k poklesu poptávky na trhu, bylo možné u cen na SHFE sledovat opačný trend (výsledkem toho byly ceny i o 3 % vyšší než ceny na Londýnské burze kovů), což dále ilustruje, že ceny na tomto trhu jsou zkreslené.

Image

(34)

Tento zásadní rozdíl v cenách surového hliníku v porovnání se zbytkem světa, jak je vysvětleno výše, existuje pravděpodobně v důsledku kombinace řady státem ovlivňovaných faktorů a významného zasahování ze strany státu na domácím trhu, které se uskutečňuje pomocí celé řady nástrojů. Tento vliv státu měl za následek tvorbu a existenci poměrně izolovaného domácího trhu se surovým hliníkem v Číně, na který nepůsobí tržní síly.

(35)

Zaprvé, SHFE je kontrolována čínským státním regulačním orgánem (China Securities Regulatory Commission, dále jen „CSRC“). SHFE vykonává své funkce v souladu s nařízením o správě obchodování futures kontraktů (Futures Trading), s opatřeními pro správu takového obchodování a v souladu se svými stanovami. Řada z těchto státem uložených pravidel, kterými se řídí fungování burzy, přispívá k nízké volatilitě, zkreslení cen a vývoji cen na SHFE: denní cenové výkyvy jsou omezeny na 4 % nad nebo pod vypořádací cenou z předchozího obchodovacího dne, obchoduje se s nízkou frekvencí (do 15. dne každého měsíce), termínové smlouvy jsou omezeny na dobu až 12 měsíců, otevřené pozice (open interests) obchodníků jsou omezeny na určitou částku, cenová spekulace je zakázaná.

(36)

Přístup na burzu je ze zákona umožněn pouze čínským obchodníkům, kteří k obchodování na burze rovněž potřebují schválení od CSRC. Zástupci na trhu členů SHFE mohou provádět transakce pouze na žádost členů SHFE, nemohou přijímat pokyny od jiných organizací a nemohou obchodovat na vlastní účet. Fyzické dodávky se mohou uskutečnit pouze ve schváleném skladu v ČLR, na rozdíl od mezinárodních burz, v jejichž případě se dodávka může uskutečnit kdekoliv na světě. Kromě toho skutečnost, že představují pouze platformu pro fyzické výměny (neprodávají se deriváty), zcela izoluje čínské trhy s hliníkem. V důsledku toho je arbitráž s Londýnskou burzou kovů nebo s jinými trhy prakticky nemožná a burza funguje izolovaně od světových trhů. Proto nelze stavět tyto trhy na stejnou úroveň.

(37)

Za druhé, stát zasahuje do mechanismu tvorby cen na SHFE, vzhledem k tomu, že je jak prodejcem surového hliníku, tak prostřednictvím Státního úřadu pro rezervy a dalších státních orgánů nákupčím. Čínská vláda například zavedla stimulační balíček, jehož cílem bylo omezit dopady hospodářské krize na konci roku 2008; tento balíček zahrnoval program, který spočíval v pověření Státního úřadu pro rezervy nákupem hliníku od hliníkových hutí za účelem podpory jejich činnosti tím, že se uměle zvýší domácí poptávka, jelikož globální poptávku snížila celosvětová finanční a hospodářská krize. Tyto státem pořádané nákupy měly za následek významné zkreslení cen během prvního pololetí roku 2009. Zajímavé je zjištění, že na konci období šetření se ceny na čínském domácím trhu pohybovaly opačným směrem než ceny na světových trzích.

(38)

Čínský stát popsal svoji politiku zásahů v odvětví hliníku ve svém 12. pětiletém rozvojovém plánu pro hliník (2011–2015). V plánu se uvádí toto opatření: „úprava daňových úlev a slev na vývozní daně a dalších ekonomických nástrojů a přísná kontrola celkového objemu expanze a vývozu primárních výrobků“. V praxi to znamená, že na podporu odvětví hliníku je zaměřena kombinace specifických daňových režimů. Tyto nástroje omezují vývoz surového hliníku z ČLR a současně podporují dovoz a výrobu navazujících výrobků (jako dotčený výrobek) z hliníku pro domácí i vývozní trhy.

(39)

Tento plán navazuje na mnohaletou politiku popsanou v předchozích plánech. Tyto plány byly uskutečňovány v průběhu mnoha let a během období šetření byla prováděna řada níže popsaných prováděcích opatření. Jedná se o tyto programy:

1)

vývozní clo ve výši 17 % na surový hliník a hliníkový šrot (ve srovnání s 0% clem na hliníkové fólie v malých rolích);

2)

sleva na DPH ve výši 0 % na surový hliník (ve srovnání s 15% slevou na hliníkové fólie od června 2009);

3)

zrušení 5% cla na dovoz kovů.

(40)

Kombinaci těchto opatření používá stát k omezení vývozu surového hliníku, což na druhé straně vede k rostoucí domácí dodávce a ke snížení cen na domácím trhu.

(41)

Velká většina čínských hliníkových hutí je ve vlastnictví státu. Různé průmyslové plány, které zřetelně ovlivňují výrobní kapacitu a výrobu hliníku, v současnosti zejména 12. pětiletý plán (2011–2015) pro odvětví hliníku, podporují strategický rozvoj „hluboce zpracovaných výrobků z hliníku a odvětví výroby hliníku, aby se dále rozšířil průmyslový řetězec“.

(42)

Opatření přijatá čínským státem, jak jsou popsána výše, byla tedy považována za důkaz zásahů státu do rozhodování společností týkajícího se získávání surovin a jejich výrobních nákladů. Současný čínský systém spočívající ve vysokých vývozních clech a nulovém vracení DPH z vývozu surového hliníku, spolu s nulovou vývozní daní a částečným vrácením DPH na vývoz navazujících výrobků z hliníku, jako je dotčený výrobek, a zásahy státu při stanovování cen na SHFE, vedl v zásadě k situaci, kdy čínské ceny surového hliníku a ceny navazujících výrobků z hliníku (rovněž používaných jako surovina při výrobě dalších výrobků z hliníku) jsou výsledkem zásahu státu a nezávislé na kolísání cen na mezinárodních trzích. To má přímý dopad na rozhodování společností při pořizování navazujících hliníkových surovin. Ceny hliníku byly vždy narušeny (s výjimkou, jak již bylo uvedeno výše, velmi omezené doby, kdy byly zřejmě ve hře jiné narušující priority státu), což poskytovalo čínským výrobcům hliníkových fólií nespravedlivou výhodu.

(43)

Vzhledem k tomu, že surový hliník činí asi 60 % nákladů na výrobu hliníkových fólií v malých rolích, představuje tento rozdíl významné nepřiměřené nákladové zvýhodnění čínských výrobců, které je pro druh komodity, jako jsou hliníkové fólie v malých rolích, rozhodující.

(44)

Poté, co jí byla zjištění Komise zpřístupněna, společnost CeDo Shanghai je zpochybnila. Nejprve tvrdila, že některá zjištění Komise jsou chybná a nekonzistentní, což negativně ovlivňuje celková zjištění týkající se obchodního rozhodování společností v ČLR. Konkrétně uvedla, že přístup na SHFE není omezen pouze na čínské státní příslušníky, neboť je možné otevírat účty u zprostředkovatelů, kteří mají povolení k obchodování na SHFE. V obecnosti společnost nezpochybnila skutečnost, že existují kontrolované akce ze strany čínského státu, ale podle jejího názoru není cílem těchto akcí narušení cen a zajištění trvale nízké volatility na trhu, nýbrž prevence spekulací a možných chyb při provádění transakcí. Dále podnik tvrdil, že v období šetření byly variace a rozdíl cen na SHFE a LME spíše omezené, a v určitém období byly dokonce ceny v ČLR vyšší než jinde ve světě. Proto je cenové zvýhodnění čínských výrobců, které by bylo způsobeno snížením cen, minimální, pokud vůbec nějaké. Společnost dále vysvětluje, že zvrácení vývoje cen na konci období šetření bylo způsobeno skutečností, že čínské hospodářství na konci roku 2011 stále expandovalo, a nebylo tedy výsledkem narušení ze strany státu. Nakonec společnost tvrdila, že výše uvedené mechanismy nebo postupy nemají podstatný vliv na rozhodování společností, pokud jde o jejich náklady a cenové politiky.

(45)

Prohlášení společnosti nejsou v rozporu se zjištěním Komise, že obchodování na burze je vyhrazeno pouze čínským obchodníkům. Pokud jde o účel a cíl akcí prováděných státem, jsou prohlášení společnosti spekulativní a v tomto okamžiku nepodložená důkazy. Důvod zavedení těchto předpisů a omezení je irelevantní; směrodatný je jejich celkový dopad, který spočívá ve vytvoření izolovaného domácího trhu s hliníkem, na kterém se vývoj cen neřídí vývojem cen na světových trzích. V tomto ohledu se rovněž podotýká, že po poskytnutí informací čínské orgány k tomuto bodu nepředložily žádné připomínky. Jak je uvedeno výše ve 43. bodě odůvodnění, narušení čínského trhu s hliníkem (cenový rozdíl v období šetření je -9 %) je dostatečně významné, aby vedlo k významnému nepřiměřenému nákladovému zvýhodnění čínských výrobců výrobku takového komoditního typu, jako je dotčený výrobek. Toto nákladové zvýhodnění nelze vysvětlit žádnou komparativní výhodou čínských výrobců hliníku. A konečně, všechny spolupracující společnosti nakupovaly suroviny na čínském domácím trhu na základě smluv, které jsou indexovány podle místních cen hliníku. Individuální rozhodnutí společností jsou tedy zřetelně ovlivněna akcemi státu, které narušují trh s hliníkem.

(46)

Společnost Blue Diamond vysvětlila, že ceny na SMM nejsou státem diktované ceny a že SMM se podobá LME, neboť v obou případech se jedná o veřejné zdroje informací. Komise nezjistila, že by ceny byly přímo stanovované státem, proto je tato připomínka irelevantní. Dále pak veřejná dostupnost cen automaticky nezajišťuje, že jsou tyto ceny výsledkem tržních sil.

1.1.2.   Závěry pro konkrétní společnosti ohledně kritérií 2 až 5

(47)

Komise zjistila, že společnost CeDo Shanghai nesplnila kritérium 3, jelikož její splátky půjčky v cizí měně podléhaly schválení devizové správy, o které se lze domnívat, že má rušivý vliv na rozhodování společnosti o půjčkách, a tedy na její finanční situaci.

(48)

Společnost CeDo Shanghai zpochybnila zjištění Komise týkající se kritéria 3. Tvrdila, že registrace u devizové správy je celostátní praxí, která se vztahuje na všechny společnosti, které splácí půjčky ze zahraničí a jedná se pouze o řádnou správu věcí veřejných ze strany čínských finančních orgánů, které musí zajistit, aby nedocházelo k nekalým transakcím za účelem umožnění odtoku financí z Číny. Společnost dále tvrdila, že její výrobní náklady ani její celková finanční situace v žádném případě nezávisí na tomto schválení. Společnost CeDo Shanghai proto tvrdila, že definice kritéria 3 ze strany Komise je v tomto ohledu chybná.

(49)

Rozhodnutí o financování jsou pro podniky bezpochyby jedna z nejdůležitějších rozhodnutí. Regulace ohledně vnějšího dluhu uváděná společností CeDo Shanghai jasně uplatňuje schvalovací postup u půjček, které nepochází z Číny. Rozhodování podniků o financování ze zahraničí tedy podléhá schválení ze strany státu, který tak narušuje finanční situaci společností. Tvrzení společnosti proto bylo zamítnuto.

(50)

Společnost Blue Diamond nesplnila kritérium 1 také z dalšího důvodu, neboť využívá rozšířeného osvobození od daně z příjmu. Dále nesplnila kritérium 2, neboť nemá jednoznačné a jasné účetnictví prověřené nezávislými auditory v souladu s mezinárodními účetními standardy a používané ve všech oblastech. Dále tato společnost nebyla schopna prokázat, že splňuje kritérium 3, jelikož využívá průmyslových objektů zdarma, což narušuje její náklady a finanční situaci.

(51)

Společnost zpochybnila některá z těchto zjištění. Tvrdila, že osvobození od daně nemá vliv na její vývozní ceny, které jsou předmětem antidumpingového šetření. Tvrdila rovněž, že ve svém účetnictví dodržovala čínská pravidla týkající se DPH a vysvětlila, že odlišnosti v záznamech o prodeji a v účetních záznamech byly výsledkem smluvních podmínek a nebyly běžnou praxí společnosti. Společnost dále potvrdila, že používá značného množství průmyslových prostor zdarma na základě dohody.

(52)

Připomínky týkající se dvojí fakturace byly v rozporu s vysvětlením a důkazy poskytnutými během šetření na místě. Nebyly poskytnuty žádné další důkazy o dvojí fakturaci a o tom, jakým způsobem byl postup společnosti pro odpisy v souladu s čínskými pravidly týkajícími se DPH, jak tvrdila tato společnost. Společnost kromě toho potvrdila závěry týkající se osvobození od daní a bezplatné využívání průmyslových prostor. V této souvislosti je třeba uvést, že kritéria používaná k posouzení žádostí o přiznání zacházení jako v tržním hospodářství se netýkají vždy striktně vývozní ceny, ale slouží k určení toho, zda u výrobce v souvislosti s výrobou a prodejem obdobného výrobku převažují podmínky tržního hospodářství. Vzhledem k tomu, že společnost nepožádala o individuální zjišťování a ani nebyla vybrána do vzorku, nebyly požadovány informace o jejích vývozních cenách.

(53)

Zacházení jako v tržním hospodářství se tudíž zamítá oběma společnostem.

1.2.   Individuální zacházení

(54)

Podle čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení se pro země spadající pod uvedený článek případné clo ukládá s celostátní platností kromě případů, kdy jsou společnosti schopny prokázat, že splňují všechna kritéria stanovená v čl. 9 odst. 5 základního nařízení. Tato kritéria jsou uvedena níže ve stručné a souhrnné podobě pouze pro orientaci:

v případě plného nebo částečného zahraničního vlastnictví daných podniků nebo společných podniků (joint ventures) mohou vývozci svobodně repatriovat základní kapitál a zisky;

vývozní ceny a množství a prodejní a dodací podmínky jsou svobodně určeny;

většinu akcií nebo podílů vlastní soukromé osoby a buď jsou státní úředníci zasedající ve správní radě nebo zastávající klíčové řídící funkce v menšině, nebo je společnost dostatečně nezávislá na státních zásazích;

měnové přepočty se provádějí podle tržních směnných kursů a

státní zásahy nejsou takového rozsahu, aby umožňovaly obcházení individuálních antidumpingových opatření.

(55)

Všechny společnosti zařazené do vzorku a společnost Blue Diamond požádaly o individuální zaházení. Jejich žádost byla přezkoumána. Šetření ukázalo, že všechny společnosti zařazené do vzorku a společnost Blue Diamond splnily všechny podmínky čl. 9 odst. 5 základního nařízení.

(56)

Proto bylo všem vyvážejícím výrobcům zařazeným do vzorku a společnosti Blue Diamond přiznáno individuální zacházení.

2.   Srovnatelná Země

(57)

Podle čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení se běžná hodnota pro vyvážející výrobce, jimž nebylo přiznáno zacházení jako v tržním hospodářství, určí na základě cen na domácím trhu nebo na základě početně zjištěné běžné hodnoty ve srovnatelné zemi.

(58)

V oznámení o zahájení řízení uvedla Komise záměr použít Spojené státy americké jako vhodnou srovnatelnou zemi pro účely stanovení běžné hodnoty pro ČLR, a účastníci řízení byli vyzváni, aby se k této volbě vyjádřili.

(59)

Nebyly obdrženy žádné podstatné připomínky k volbě Spojených států amerických (dále jen „USA“) jako navrhované srovnatelné země. Žádná ze zúčastněných stran nenavrhla jinou srovnatelnou zemi výrobců obdobného výrobku.

(60)

Výrobci v USA však nebyli ochotni spolupracovat, přestože během šetření byli kontaktováni všichni známí výrobci v USA. Komise požádala o spolupráci výrobce v ostatních třetích zemích, které byly uvedeny v podnětu, jako je Mexiko a Jihoafrická republika, avšak ani v těchto zemích nedošlo k navázání spolupráce.

(61)

Komise se sama pokusila vyhledat další výrobce ze třetích zemí. Dopisy a dotazníky byly proto rozeslány všem známým výrobcům v dalších třetích zemích (Turecko, Indie, Jižní Korea).

(62)

Dva turečtí výrobci se přihlásili ke spolupráci. Dále jeden výrobce odpověděl na všechny otázky dotazníku a souhlasil s inspekcí ve svých prostorách.

(63)

Komise zveřejnila své posouzení týkající se vhodnosti Turecka jako srovnatelné země v nedůvěrné dokumentaci, která je zúčastněným stranám k dispozici k nahlédnutí. Žádná ze zúčastněných stran se k výběru Turecka jako srovnatelné země nevyjádřila.

(64)

Proto bylo předběžně rozhodnuto, že Turecko je vhodnou srovnatelnou zemí v souladu s čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení.

3.   Běžná Hodnota

(65)

Vzhledem k tomu, že žádná ze společností žádajících o přiznání zacházení jako v tržním hospodářství nebyla schopna prokázat, že splňuje kritéria pro toto přiznání, a další dvě společnosti, které byly vybrány do vzorku, o přiznání zacházení jako v tržním hospodářství nepožádaly, běžná hodnota pro všechny čínské vyvážející výrobce byla stanovena, jak je vysvětleno v 57. bodě odůvodnění výše, na základě cen skutečně zaplacených nebo splatných nebo na základě početně zjištěné běžné hodnoty v Turecku pro obdobný výrobek. Poté, co byly za základ pro stanovení běžné hodnoty zvoleny ceny zaplacené nebo splatné v Unii, byla běžná hodnota vypočtena na základě údajů ověřených v prostorách spolupracujícího tureckého výrobce uvedeného ve 14. bodě odůvodnění výše.

(66)

Komise v souladu s čl. 2 odst. 2 základního nařízení nejprve zkoumala, zda byl prodej obdobného výrobku nezávislým odběratelům reprezentativní. Bylo zjištěno, že prodej uskutečněný tureckým spolupracujícím výrobcem obdobného výrobku v Unii je reprezentativní ve srovnání s dotčeným výrobkem vyváženým do Unie vyvážejícími výrobci zařazenými do vzorku.

(67)

Komise poté zkoumala, zda tento prodej může být považován za uskutečněný v běžném obchodním styku podle čl. 2 odst. 4 základního nařízení. Toto ověření proběhlo stanovením podílu ziskového prodeje nezávislým odběratelům. Prodejní transakce byly považovány za ziskové v případě, že se jednotková cena rovnala výrobním nákladům nebo byla vyšší. Proto byly stanoveny výrobní náklady na tureckém trhu v období šetření.

(68)

V případě těch typů výrobku, u nichž se více než 80 % objemu prodeje na domácím trhu uskutečnilo za cenu vyšší než náklady na jednotku a jejichž vážená průměrná prodejní cena byla rovna výrobním nákladům na jednotku nebo vyšší, byla běžná hodnota jednotlivých typů výrobku určena jako vážený průměr skutečných cen veškerého prodeje daného typu na domácím trhu bez ohledu na to, zda šlo o prodej ziskový, či nikoli.

(69)

Pokud objem ziskového prodeje určitého druhu výrobku představoval nejvýše 80 % celkového objemu prodeje daného druhu výrobku nebo pokud vážený průměr ceny daného druhu výrobku nedosahoval jednotkových výrobních nákladů, vycházela běžná hodnota ze skutečné ceny na domácím trhu, která byla vypočítána jako vážený průměr ceny pouze ziskového domácího prodeje daného druhu výrobku v období šetření.

(70)

Pokud spolupracující turecký výrobce neměl žádný domácí prodej konkrétního druhu výrobku, byla běžná hodnota v souladu s čl. 2 odst. 3 základního nařízení určena početně.

(71)

U druhů výrobku, které nebyly prodávány spolupracujícím tureckým výrobcem na domácím trhu, ale byly prodávány na jiných trzích, byla běžná hodnota početně zjištěna tak, že k nákladům na výrobu téhož druhu výrobku prodávaného na jiných trzích byly přičteny jeho prodejní, správní a režijní náklady a zisk. V případě druhů výrobků, které nebyly tureckým spolupracujícím výrobcem prodávány vůbec, byla běžná hodnota početně zjištěna tak, že k nákladům na výrobu všech druhů výrobku byly přičteny jejich prodejní, správní a režijní náklady a zisk.

(72)

Podle čl. 2 odst. 6 základního nařízení byly částky pro prodejní, správní a režijní náklady a zisk stanoveny na základě údajů, které turecký výrobce skutečně zaznamenal při výrobě a prodeji obdobného výrobku v běžném obchodním styku.

4.   Vývozní Ceny

(73)

Vyvážející výrobci uskutečňovali prodej na vývoz do Unie přímo nezávislým odběratelům, nebo prostřednictvím společností ve spojení se sídlem v Unii.

(74)

Pokud se vývoz do Unie uskutečnil přímo nezávislým odběratelům v Unii, byly vývozní ceny v souladu s čl. 2 odst. 8 základního nařízení stanoveny na základě cen, které byly skutečně zaplaceny za dotčený výrobek, nebo cen, které je třeba zaplatit.

(75)

Pokud se vývoz do Unie uskutečnil prostřednictvím obchodních společností ve spojení se sídlem v Unii, byly vývozní ceny v souladu s čl. 2 odst. 9 základního nařízení stanoveny na základě cen, za něž byl dovezený výrobek poprvé těmito společnostmi ve spojení znovu prodán nezávislým odběratelům v Unii. Úpravy byly provedeny u všech nákladů za období mezi dovozem a novým prodejem včetně prodejních, správních a režijních nákladů a zisku. Pokud jde o ziskové rozpětí, byl použit zisk, kterého dosáhli dva dovozci dotčeného výrobku, kteří nejsou ve spojení, neboť skutečný zisk dovozce ve spojení nebyl kvůli vztahu mezi vyvážejícím výrobcem a dovozcem ve spojení považován za spolehlivý.

5.   Srovnání

(76)

Vzhledem k tomu, že čínský dovoz byl od výrobců privátní značky, byla srovnání provedena pouze na základě prodeje výrobků privátní značky uskutečněného tureckou spolupracující společností.

(77)

Srovnání mezi běžnou hodnotou a vývozní cenou bylo provedeno na základě ceny ze závodu. Za účelem zajištění spravedlivého srovnání běžné hodnoty a vývozní ceny byly podle čl. 2 odst. 10 základního nařízení provedeny náležité individuální úpravy o rozdíly ovlivňující ceny a srovnatelnost cen. Odpovídající úpravy nepřímých daní, nákladů na dopravu, pojištění, manipulaci a záruky a úpravy úvěrových nákladů byly provedeny ve všech případech, kdy byly považovány za přiměřené, správné a podložené ověřenými podklady. Hmotnost balení nebyla při srovnávání brána v úvahu.

(78)

Když byl ke klasifikaci druhů výrobku použit systém PCN, byla u všech vyvážejících výrobců zařazených do vzorku zjištěna nízká shoda. Jestliže nemohly být identifikovány žádné přímé shody, byly porovnávány podobné druhy a byly provedeny úpravy za účelem zohlednění rozdílů jako např. v typech balení. V případě použití metody podobnosti byly dotčené straně sděleny podrobné informace.

6.   Dumpingová Rozpětí

(79)

Podle čl. 2 odst. 11 a 12 základního nařízení se dumpingové rozpětí pro vyvážející výrobce zařazené do vzorku zjišťovalo na základě srovnání váženého průměru běžné hodnoty s váženým průměrem vývozních cen a bylo vyjádřeno jako procentní podíl ceny CIF s dodáním na hranice Unie před proclením.

(80)

Výpočet váženého průměru těchto tří dumpingových rozpětí byl proveden pro spolupracující společnosti nezařazené do vzorku.

(81)

Vzhledem k malé spolupráci ze strany ČLR (přibližně 60 %) se považovalo za vhodné, aby se celostátní dumpingové rozpětí platné pro všechny ostatní vyvážející výrobce v ČLR stanovilo na základě nejvíce dumpingových transakcí spolupracujících vývozců.

(82)

Stanovená prozatímní dumpingová rozpětí, vyjádřená jako procento ceny CIF s dodáním na hranice Unie před proclením, jsou následující:

Tabulka č. 1

Dumpingová rozpětí

Název společnosti

Status

Dumpingové rozpětí

CeDo Shanghai Co. Ltd.

Individuální zacházení

39,3 %

Ningbo Times Co. Ltd.

Individuální zacházení

31,4 %

Ningbo Favoured Commodity Co. Ltd.

Individuální zacházení

28,6 %

Další spolupracující společnosti

 

35,2 %

Celostátní dumpingové rozpětí

 

43,4 %

E.   ÚJMA

1.   Výroba v unii a výrobní odvětví unie

(83)

V Unii existuje 31 výrobců nebo skupin výrobců obdobného výrobku, z nichž většina je relativně malá. Dále se na ně bude odkazovat jako na „výrobní odvětví Unie“ ve smyslu čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 4 základního nařízení. Žadatel Eurométaux jednal jménem sedmi výrobců, jejichž souhrnná výroba během období šetření činila přibližně 50 % celkové výroby v Unii některých hliníkových fólií v rolích. Je však třeba poznamenat, že se údaje poskytnuté žadatelem, jak bylo ověřeno z jiných zdrojů, vztahovaly na všechny známé společnosti, které vyrábějí a prodávají dotčený výrobek na trhu Unie. Na tomto základě byla celková výroba obdobného výrobku v Unii v období šetření odhadnuta na 91 000 tun. Prostřednictvím žadatele byly shromážděny nebo zpřístupněny informace od všech známých společností, které vyrábějí a prodávají dotčený výrobek na trhu Unie. Tyto informace budou při tomto šetření použity jako makroekonomické ukazatele.

2.   Spotřeba v unii

(84)

Spotřeba v Unii byla stanovena na základě objemu prodeje na trhu Unie uskutečněného výrobním odvětvím Unie a na základě dovozu na trh Unie. Tyto údaje byly předloženy žadatelem a byly zpřístupněny všem zúčastněným stranám. Údaje poskytnuté o výrobcích v Unii byl ověřeny na základě údajů, které Komise obdržela během šetření pozic a výběru vzorků. Údaje o dovozu dotčeného výrobku jak pro dotčenou zemi, tak pro třetí země byly ověřeny na základě údajů z databáze COMEXT (Eurostat). Žadatel poukázal na to, že jeho údaje o prodeji na trhu Unie obsahovaly určité objemy vyrobené v ČLR, které již byly zahrnuty do údajích o dovozu. Proto se z objemu prodeje některých výrobců nezařazených do vzorku v EU, kteří rovněž dováželi z ČLR, učinil odpočet. Tento odpočet zabránil dvojímu započítání objemů prodeje do celkové spotřeby.

(85)

Na tomto základě se spotřeba v Unii vyvíjela takto:

Tabulka č. 1

Spotřeba v EU (v tunách)

 

2008

2009

2010

Období šetření

Celkový dovoz

4 600

7 600

10 300

14 300

Výroba v Unii prodávaná na trhu Unie

91 000

91 500

87 700

82 456

Celková spotřeba

95 600

99 100

98 000

96 756

Index (2008 = 100)

100

104

103

101

(86)

Celková spotřeba na trhu EU během posuzovaného období kolísala pouze mírně. Příčinou této stability byla skutečnost, že trh EU pro dotčený výrobek je dobře zavedený; vzhledem k tomu, že se jedná o výrobek běžně používaný v domácnostech, nedocházelo navzdory hospodářské krizi na trhu s tímto výrobkem k výrazným výkyvům.

3.   Dovoz z dotčené země

3.1.   Objemy a podíl na trhu

(87)

Údaje o objemech dovozu byly získány od žadatele, který upravil statistické údaje Eurostatu na základě svých znalostí o trhu. Tato úprava byla nezbytná, neboť statistika kódů KN obsahuje dovoz, který není dovozem dotčeného výrobku. Úprava byla založena na poznatcích o vývozu na trh EU z různých vyvážejících zemí a na dovozní ceně, která by naznačovala, zda byl dovážený výrobek dotčeným výrobkem či nikoliv. Podrobné údaje a metodologie byly zúčastněným stranám zpřístupněny v příloze 3 žádosti. Na tomto základě se dovoz do Unie z ČLR během posuzovaného období vyvíjel takto:

Tabulka č. 2

Dovoz z ČLR

 

2008

2009

2010

Období šetření

Dovoz z ČLR (v tunách)

4 270

6 836

9 839

12 994

Index (2008 = 100)

100

160

230

304

Podíl na trhu

4,5 %

6,9 %

10,0 %

13,4 %

Index (2008 = 100)

100

154

225

301

Zdroj: Žadatel

(88)

Po antidumpingovém šetření ohledně hlavní suroviny a předcházejícího výrobku (hliníkové fólie ve velkých rolích), které vedlo v roce 2009 k uložení cel pro čínské výrobce, objem dovozu z ČLR podstatně vzrostl. Objem dovozu dotčeného výrobku vzrostl během posuzovaného období o více než 200 %.

(89)

Podíl na trhu zaujímaný čínskými vyvážejícími výrobci vykazuje stejný vzestupný trend dovozu během posuzovaného období: vzrostl ze 4,5 % v roce 2008 na 13,4 % v období šetření.

3.2.   Ceny dumpingového dovozu a cenové podbízení

(90)

Průměrné ceny dovozu z ČLR se vyvíjely takto:

Tabulka č. 3

Ceny dovozu z ČLR

 

2008

2009

2010

Období šetření

Průměrná cena CIF (EUR/t)

 (3)

2 335

2 600

2 518

Index (2009 = 100)

 (3)

100

111

108

Zdroj: Eurostat

(91)

Mělo by být uvedeno, že čínské dovozní ceny se ve velké míře řídí čínskými cenami surovin (především slitin hliníku). Dovozní ceny však v období šetření klesly o 3 %, ve srovnání s rokem 2010, kdy se ceny surovin zvýšily přibližně o 4 % (viz níže uvedená tabulka).

Tabulka č. 4

Vývoj průměrných cen hliníku v Číně

 

2008

2009

2010

Období šetření

Měsíční spotová vážená průměrná cena na SHFE (EUR/t)

1 408

1 187

1 467

1 523

Index (2008 = 100)

100

84

104

108

Zdroj: Šanghajská burza neželezných kovů (SHFE), bez DPH

(92)

Vzhledem k tomu, že veškerý známý čínský dovoz byl od výrobců privátní značky, byla srovnání cenového podbízení (a prodeje pod cenou) provedena pouze na základě prodeje výrobků privátní značky uskutečněného výrobním odvětvím Unie.

(93)

S cílem určit cenové podbízení během období šetření byly vážené průměrné prodejní ceny jednotlivých druhů výrobku prodávaných výrobci v Unii zařazenými do vzorku účtované odběratelům na trhu Unie, kteří nejsou ve spojení, upravené na úroveň cen ze závodu, porovnány s odpovídajícími váženými průměrnými cenami dovozu spolupracujících čínských výrobců prodávaného prvnímu nezávislému odběrateli na trhu Unie, stanovenými na základě cen CIF s příslušnou úpravou o stávající celní poplatky a náklady po dovozu.

(94)

Toto cenové srovnání bylo provedeno podle druhu u transakcí na stejné úrovni obchodní činnosti, v případě potřeby s náležitou úpravou a po odečtení rabatů a slev z cen. Výsledek srovnání vyjádřený jako procentuální část obratu výrobců v Unii zařazených do vzorku v období šetření poukázal na vážené průměrné rozpětí cenového podbízení 10,0 % ze strany čínských vyvážejících výrobců.

4.   Hospodářská situace výrobního odvětví unie

4.1.   Předběžné poznámky

(95)

V souladu s čl. 3 odst. 5 základního nařízení Komise posoudila veškeré hospodářské činitele a ukazatele, které ovlivňují situaci výrobního odvětví Unie.

(96)

Makroekonomické ukazatele (výroba, kapacita, využití kapacity, objem prodeje a podíl na trhu) byly posouzeny na úrovni celého výrobního odvětví Unie. Toto posouzení bylo založeno na informacích poskytnutých žadatelem, které byly ověřeny na základě údajů poskytnutých spolupracujícími výrobci v Unii.

(97)

Analýza mikroekonomických ukazatelů (průměrné jednotkové ceny, zaměstnanost, mzdy, produktivita, zásoby, ziskovost, peněžní tok, investice, návratnost investic a schopnost získávat kapitál) byla provedena u výrobců v Unii zařazených do vzorku. Posouzení vycházelo z jejich informací, které byly řádně ověřeny.

4.2.   Makroekonomické ukazatele

4.2.1.   Výroba, výrobní kapacita a využití kapacity

Tabulka č. 5

Celková výroba, výrobní kapacita a využití kapacity Unie

 

2008

2009

2010

Období šetření

Objem výroby (v tunách)

95 500

95 000

93 000

91 000

Index (2008 = 100)

100

99

97

95

Výrobní kapacita (v tunách)

160 000

164 000

164 000

164 000

Index (2008 = 100)

100

103

103

103

Využití kapacity

59,7 %

57,9 %

56,7 %

55,5 %

Index (2008 = 100)

100

97

95

93

(98)

Výše uvedená tabulka ukazuje, že výroba v posuzovaném období navzdory stabilní spotřebě klesala. Ačkoli výrobní kapacita byla během posuzovaného období přiměřeně stabilní, využití kapacity klesalo stejně jako výroba.

4.2.2.   Objem prodeje a podíl na trhu

Tabulka č. 6

Objem prodeje a podíl na trhu

 

2008

2009

2010

Období šetření

Objem prodeje na trhu EU (v tunách)

91 000

91 500

87 700

82 456

Index (2008 = 100)

100

101

96

91

Podíl na trhu

95,2 %

92,3 %

89,5 %

85,2 %

Index (2008 = 100)

100

97

94

90

(99)

Objem prodeje výrobního odvětví Unie se během posuzovaného období snížil o 9 % a jeho podíl na trhu setrvale klesal z 95,2 % v roce 2008 na 85,2 % v průběhu období šetření.

4.2.3.   Růst

(100)

Pokles objemu prodeje v EU a podílu výrobního odvětví Unie na trhu v posuzovaném období je třeba vnímat v kontextu stabilní spotřeby během stejného období, jak je popsáno v 85. bodě odůvodnění.

4.3.   Údaje týkající se výrobců v Unii zařazených do vzorku (mikroekonomické ukazatele)

4.3.1.   Průměrné jednotkové ceny v Unii a výrobní náklady

Tabulka č. 7

Prodejní ceny

 

2008

2009

2010

Období šetření

Jednotková cena v EU pro nezávislé odběratele

(EUR/t)

4 479

3 950

4 237

4 378

Index (2008 = 100)

100

88

95

98

(101)

Průměrné prodejní ceny (včetně značkových a neznačkových výrobků) vykazují během posuzovaného období pokles o 2 %. Prodejní ceny však nebyly považovány za spolehlivý ukazatel újmy, jelikož byly značně ovlivněny cenami surovin (zejména hliníku), které během posuzovaného období vykazovaly podobnou tendenci. Celkově vzato, ceny v roce 2010 a v období šetření byly nižší z důvodu cenového podbízení popsaného v 94. bodě odůvodnění výše.

4.3.2.   Zaměstnanost, produktivita a mzdy

Tabulka č. 8

Zaměstnanost, produktivita a mzdy

 

2008

2009

2010

Období šetření

Počet zaměstnanců

301

314

287

284

Index (2008 = 100)

100

104

95

94

Produktivita (v jednotkách/zaměstnanec)

143

138

141

138

Index (2008 = 100)

100

96

98

96

Mzda na zaměstnance

41 070

38 913

44 115

43 600

Index (2008 = 100)

100

95

107

106

(102)

Počet zaměstnanců se během posuzovaného období snížil o 6 %, ačkoli mzdy mírně vzrostly. Navíc pokles počtu zaměstnanců nevedl k nárůstu produktivity, neboť ztráty objemu prodeje, jak jsou popsány ve 99. bodě odůvodnění výše, byly ještě výraznější. Produktivita pracovních sil výrobního odvětví Unie, měřená jako výkon na osobu a na rok, v posuzovaném období mírně klesla. Své nejnižší hodnoty dosáhla v roce 2009; v roce 2010 se začala zvyšovat, avšak nedosáhla své počáteční úrovně. V období šetření se produktivita vrací na nejnižší úroveň z roku 2009.

4.3.3.   Zásoby

Tabulka č. 9

Zásoby

 

2008

2009

2010

Období šetření

Konečný stav zásob

2 873

2 994

3 092

3 534

Index (2008 = 100)

100

104

108

123

Konečný stav zásob jako procento výroby

6,7 %

6,9 %

7,7 %

9,1 %

Index (2008 = 100)

100

104

115

136

(103)

Ačkoli společnosti výrobního odvětví Unie zařazené do vzorku udržovaly své zásoby na nízké úrovni a využívaly systému výroby na objednávku, některé běžné výrobky zůstávaly na skladě. Výše zásob se značně zvýšila, a to jak v absolutních číslech, tak jako procento výroby. Během dotčeného období se úroveň stavu zásob na konci roku zvýšila z 6,7 % na 9,1 %.

4.3.4.   Ziskovost, peněžní tok, investice, návratnost investic a schopnost získávat kapitál

Tabulka č. 10

Ziskovost

 

2008

2009

2010

Období šetření

Ziskovost prodeje EU (v % čistého prodeje)

2,7%

6,2%

2,7%

0,7%

Index (2008 = 100)

100

231

101

27

(104)

Ziskovost výrobního odvětví Unie byla stanovena tak, že čistý zisk před zdaněním z prodeje obdobného výrobku byl vyjádřen jako procentní podíl z obratu z tohoto prodeje. Takto vypočtená ziskovost dosáhla své nejvyšší úrovně v roce 2009, jelikož se snížily náklady na nákup hlavní suroviny (tj. hliníku). Od roku 2009 se zisk začal snižovat a v období šetření dosáhl 0,7 %. Tyto údaje o ziskovosti se týkají všech segmentů trhu, včetně relativně ziskového značkového segmentu, který byl mnohem méně zasažen konkurencí levného čínského dovozu. Segment privátních značek byl však v období šetření výrazně ztrátový.

(105)

Schopnost získávat kapitál výrobní odvětví Unie neuvedlo jako významný problém.

Tabulka č. 11

Peněžní tok, investice a návratnost investic

 

2008

2009

2010

Období šetření

Peněžní tok

12 716 283

17 369 815

12 030 581

7 771 917

Index (2008 = 100)

100

137

95

61

Investice (EUR)

4 604 286

2 167 756

2 770 090

1 716 570

Index (2008 = 100)

100

47

60

37

Návratnost investic

33,3 %

68,7 %

27,2 %

7,4 %

Index (2008 = 100)

100

206

82

22

(106)

Peněžní tok, tj. schopnost výrobního odvětví samofinancovat své činnosti, jakož i návratnost investic, sledovaly podobný negativní trend jako zisk z obratu.

(107)

V roce 2008 jeden výrobcem v EU investoval do dodatečných skladovacích zařízení. V ostatních letech posuzovaného období nebyly zjištěny žádné významné investice společností výrobního odvětví Unie zařazených do vzorku.

4.3.5.   Velikost skutečného dumpingového rozpětí

(108)

Dumpingová rozpětí jsou uvedena výše v oddíle o dumpingu. Všechna stanovená rozpětí jsou podstatně vyšší než nepatrná. Navíc vzhledem k objemu dumpingového dovozu z ČLR a jeho cenám není možné považovat dopad skutečného dumpingového rozpětí na trh EU za zanedbatelný.

5.   Závěr o újmě

(109)

Šetřením bylo prokázáno, že se mnoho ukazatelů újmy pro hospodářskou situaci výrobního odvětví Unie během posuzovaného odvětví zhoršilo, nebo se nevyvíjelo v souladu se spotřebou. To se týká především období od roku 2010 do konce období šetření.

(110)

V posuzovaném období v souvislosti se stabilní spotřebou nepřetržitě a výrazně rostl dovoz z ČLR. Současně s tím klesl celkový objem prodeje výrobního odvětví Unie o 9 % a jeho podíl na trhu poklesl přibližně o 10 procentních bodů. Rovněž zásoby výrobního odvětví Unie se výrazně zvýšily, což poukazuje na jeho neschopnost výrobek prodat. Levný dumpingový dovoz během posuzovaného období trvale rostl a jeho ceny byly v období šetření výrazně nižší než ceny výrobního odvětví Unie.

(111)

Dále byly v roce 2010 a během období šetření významně ovlivněny ukazatele újmy týkající se finanční situace výrobního odvětví Unie, jako je peněžní tok a ziskovost.

(112)

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byl učiněn závěr, že výrobní odvětví Unie utrpělo podstatnou újmu ve smyslu čl. 3 odst. 5 základního nařízení.

F.   PŘÍČINNÁ SOUVISLOST

1.   Úvod

(113)

V souladu s čl. 3 odst. 6 a čl. 3 odst. 7 základního nařízení bylo zkoumáno, zda dumpingový dovoz pocházející z ČLR způsobil výrobnímu odvětví Unie újmu v takové míře, aby ji bylo možné označit za podstatnou. Dále byly zkoumány i jiné známé činitele, které by mohly vedle dumpingového dovozu způsobit výrobnímu odvětví Unie újmu, aby se zajistilo, že jakákoli újma způsobená těmito jinými činiteli nebude připisována dumpingovému dovozu.

2.   Účinek dumpingového dovozu

(114)

Na konci roku 2009 byla na hliníkové fólie ve velkých rolích pocházející z ČLR uložena antidumpingová cla. Od tohoto data se dovoz dotčeného výrobku (navazujícího výrobku) rychle zvýšil. Toto zvýšení dovozu probíhalo současně se zhoršováním situace výrobního odvětví Unie.

(115)

Šetření prokázalo, že spotřeba Unie zůstala během posuzovaného období stabilní, zatímco objem dumpingového dovozu z ČLR dramaticky vzrostl, a to o více než 200 %. Podíl tohoto dovozu na trhu se také zvýšil ze 4,5 % v roce 2008 na 13,4 % v období šetření (tj. přibližně o 9 procentních bodů). Zároveň objem prodeje uskutečněného výrobním odvětvím Unie poklesl o 9 % a podíl na trhu klesl rovněž o 9 procentních bodů, z 95,2 % v roce 2008 na 85,2 % v období šetření.

(116)

Pokud jde o cenový tlak, je třeba zdůraznit, že ze strany čínských vyvážejících výrobců docházelo v období šetření k cenovému podbízení vůči prodejním cenám výrobního odvětví Unie. Cenový tlak při rostoucích objemech umožňoval čínským vyvážejícím výrobcům získávat zakázky od velkých odběratelů (maloobchodníků a velkoobchodníků). U stávajících zakázek muselo výrobní odvětví Unie upustit od růstu cen, které byly nezbytné ke kompenzování zvýšení cen hliníku. Cenové podbízení se v období šetření pohybovalo kolem 10 % a v témže roce výrobní odvětví Unie zvýšilo průměrné ceny o 3 %, aby kompenzovalo zvýšené náklady na suroviny; čínští vyvážející výrobci naopak snížili své ceny na trhu EU o přibližně 3 % (viz tabulka č. 3). To vedlo k podstatnému zhoršení ziskovosti výrobního odvětví Unie.

(117)

Z výše uvedeného vyplývá, že výrazný nárůst dumpingového dovozu z ČLR, a to při cenách, které v porovnání s výrobním odvětvím Unie vykazovaly cenové podbízení, byl určující pro podstatnou újmu způsobenou výrobnímu odvětví Unie, což se odráží zejména v jeho špatné finanční situaci, poklesu objemu prodeje a podílu na trhu a ve zhoršení mnoha ukazatelů újmy.

3.   Účinky dalších činitelů

3.1.   Dovoz ze třetích zemí

(118)

Objem dovozu z jiných třetích zemí během posuzovaného období je uveden v tabulce níže. Tendence ohledně cen a množství byly poskytnuty žadatelem na základě údajů Eurostatu.

Tabulka č. 12

Dovoz ze třetích zemí

 

2008

2009

2010

Období šetření

Dovoz ze třetích zemí

330

764

461

1 306

Index (2008 = 100)

100

231

140

396

Podíl na trhu

0,3 %

0,8 %

0,5 %

1,3 %

Index (2008 = 100)

100

223

136

391

(119)

Dovoz ze třetích zemí (především z Indie, Ruska, Tchaj-wanu a Turecka) se v posuzovaném období zvýšil o 300 %. Celkový podíl takového dovozu na trhu EU je však stále zanedbatelný. Proto nemohl přispět k újmě způsobené výrobnímu odvětví Unie v období šetření.

3.2.   Objem vývozu a ceny

(120)

Objem vývozu výrobců v Unii zařazených do vzorku během posuzovaného období je uveden v tabulce níže. Tendence ohledně cen a množství jsou ověřené údaje, které poskytli výrobci zařazení do vzorku.

Tabulka č. 13

Vývoz uskutečněný výrobci v Unii, kteří byli zařazeni do vzorku

 

2008

2009

2010

Období šetření

Objem vývozu EU

1 900

1 800

1 600

1 700

Index (2008 = 100)

100

95

84

89

Vývoz jako procento výroby

2,0 %

1,9 %

1,7 %

1,9 %

Index (2008 = 100)

100

95

86

94

Vývozní ceny

3 792

3 460

3 447

3 565

Index (2008 = 100)

100

91

91

94

(121)

Objem vývozu uskutečněného výrobci zařazenými do vzorku nebyl v posuzovaném období významný: nikdy nepředstavoval více než 2 % vyrobeného objemu. Objem vývozu sledoval trend podobný tomu, který byl pozorován u objemu prodeje na evropském trhu. Vzhledem ke svému omezenému objemu nepřispěl vývoj vývozu uskutečněný výrobci v Unii k podstatné újmě, která byla způsobena výrobnímu odvětví Unie.

3.3.   Dopad hospodářské krize

(122)

Hospodářská krize nezpůsobila během posuzovaného období žádný pokles spotřeby Unie. Jak bylo možné očekávat u běžných výrobků pro domácnost, finanční krize neměla žádný dopad na spotřebu hliníkových fólií v rolích, které jsou stále velmi stabilním výrobkem v odvětví zpracování potravin a v balírenském odvětví. Hospodářská krize tedy nepřispěla k újmě, kterou výrobní odvětví Unie utrpělo během období šetření.

3.4.   Konkurence na trhu Unie

(123)

Konkurenční tlak na trhu Unie je silný vzhledem k tomu, že výrobní odvětví Unie je poměrně různorodé (existuje zde více než 30 výrobců) a že jedním z jeho hlavních odběratelů je silné odvětví maloobchodu.

(124)

V průběhu mnoha let největší maloobchodníci v Evropské unii vyvinuli své vlastní značky (privátní značky), které v souvislosti s AHF postupně snižovaly objem prodeje vlastních značek výrobců. To způsobovalo újmu výrobcům výrobního odvětví Unie, kteří utrpěli pokles prodeje v ziskovější značkové části své výroby a byli nuceni podstupovat vyšší konkurenční tlak v rostoucím segmentu privátních značek.

(125)

Šlo však o postupný mnohaletý proces a šetření prokázalo, že obchod s privátními značkami se od roku 2010 do období šetření zvýšil pouze z 83 % na 84 %. Navzdory tomuto nárůstu bude mít tedy pouze malý dopad na výrobce v EU a nevysvětluje rozsah újmy, kterou výrobci v EU utrpěli.

3.5.   Vývoj výrobních nákladů výrobního odvětví Unie

(126)

Zúčastněné strany uvedly, že kolísání výrobních nákladů, zejména cen hliníku, přispělo k újmě.

(127)

Náklady na výrobu AHF jsou úzce spojeny s vývojem cen hliníku, který je hlavní surovinou používanou k výrobě tohoto výrobku. Celosvětovou referencí pro ceny hliníku je LME.

Tabulka č. 14

Vývoj průměrných cen hliníku na LME

 

2008

2009

2010

Období šetření

Průměrná hotovostní cena za tunu v USD na LME

2 750

1 750

2 150

2 460

Index (2008 = 100)

100

64

78

90

Zdroj: LME

(128)

Vývoj uvedený výše vyplynul z finanční krize, jež vypukla přibližně v říjnu 2008. Ceny hliníku poklesly kvůli snížené poptávce a v určitém rozsahu vzrostly koncem období šetření. Průmyslové odvětví AHF však běžně stanoví své ceny na základě cen na LME plus rozpětí na pokrytí transformačních nákladů a zisk. To znamená, že za běžných okolností nemá kolísání cen na LME významný dopad na situaci výrobního odvětví AHF, neboť ceny hotových výrobků se pohybují v souladu s cenami na LME. Výrobní odvětví Unie vždy existovalo v podmínkách výkyvů cen hliníku.

(129)

Bylo také řečeno, že výrobní odvětví Unie má neefektivní zařízení, které přispělo k újmě. Je třeba říci, že šetření nepodpořilo toto stanovisko a že ve skutečnosti transformační náklady jako celek v EU a v Číně byly obdobné. Kromě toho by jakákoli taková neúčinnost znamenala, že ziskovost výrobního odvětví Unie by byla nízká po mnoho let a toto tvrzení nevysvětluje ztrátu tržního podílu, objemu prodeje a ziskovosti, k nimž docházelo od roku 2009 do období šetření.

(130)

S ohledem na výše uvedené nelze kolísání cen hliníku nebo údajnou výrobní neúčinnost považovat za příčinu újmy, kterou utrpělo výrobní odvětví Unie.

3.6.   Nadměrná kapacita

(131)

Jak je uvedeno výše, využití kapacity evropských výrobců bylo během posuzovaného období relativně nízké. Ovšem vzhledem k tomu, že výrobci v Unii jsou schopni používat tytéž stroje na převíjení jiných výrobků (např. přilnavých fólií), nejsou údaje o využití kapacity považovány za významný faktor újmy. Kromě toho údaje o využití kapacity byly poměrně nízké již v roce 2008 a 2009, kdy ziskovost a situace výrobního odvětví byly obecně uspokojivé.

(132)

Byl proto vyvozen závěr, že nadměrná kapacita není významnou příčinou újmy způsobené výrobcům v EU.

4.   Závěr týkající se příčinné souvislosti

(133)

Z výše uvedené analýzy vyplývá, že zvláště v roce 2010 a v období šetření došlo k podstatnému nárůstu objemu dumpingového dovozu z ČLR a jeho podílu na trhu. Bylo zjištěno, že ceny v rámci tohoto dovozu byly podbízivé ve vztahu k cenám účtovaným výrobním odvětvím Unie na trhu Unie, zejména v období šetření.

(134)

Uvedený růst objemu levného dumpingového dovozu z ČLR a jeho podílu na trhu probíhal současně s negativním vývojem hospodářské situace výrobního odvětví Unie. Tato situace se zhoršila v období šetření, kdy výrobní odvětví Unie dále ztrácelo podíl na trhu a ziskovost a kdy ostatní finanční ukazatele, jako peněžní tok a návratnost investic, dosáhly nejnižších hodnot.

(135)

Analýza ostatních známých činitelů, včetně hospodářské krize, ukazuje, že negativní dopad těchto činitelů není natolik významný, aby narušil příčinnou souvislost mezi dumpingovým dovozem z ČLR a újmou, která byla způsobena výrobnímu odvětví Unie.

(136)

Na základě výše uvedené analýzy, v jejímž rámci byly účinky všech známých činitelů na situaci výrobního odvětví Unie náležitě odlišeny a odděleny od účinků dumpingového vývozu působících újmu, se předběžně vyvozuje závěr, že dumpingový vývoz z ČLR způsobil výrobnímu odvětví Unie podstatnou újmu ve smyslu čl. 3 odst. 6 základního nařízení.

G.   ZÁJEM UNIE

1.   Úvodní Poznámky

(137)

V souladu s článkem 21 základního nařízení Komise zkoumala, zda navzdory předběžnému závěru o dumpingu působícím újmu neexistují přesvědčivé důvody pro závěr, že v tomto konkrétním případě není v zájmu Unie přijímat antidumpingová opatření. Analýza zájmu Unie vycházela z posouzení všech různých relevantních zájmů, včetně zájmů výrobního odvětví Unie, dovozců/velkoobchodníků a maloobchodníků prodávajících dotčený výrobek.

2.   Zájem výrobního odvětví unie

(138)

Výrobní odvětví Unie utrpělo podstatnou újmu způsobenou dumpingovým dovozem z ČLR. Je třeba připomenout, že mnoho ukazatelů újmy vykazovalo během posuzovaného období záporný trend. Pokud by opatření nebyla uložena, jeví se další zhoršení situace výrobního odvětví Unie jako nevyhnutelné. Situace výrobního odvětví Unie se rychle zhoršila po uložení antidumpingových opatření na předcházející výrobek (hliníkové fólie ve velkých rolích) v roce 2009. Protože stejné strukturální problémy v čínském odvětví hliníku, které byly zaznamenány již během šetření, existují na trhu i nadále, výrobní odvětví Unie uvedlo, že by mělo být chráněno také před nekalou hospodářskou soutěží.

(139)

Očekává se, že uložení prozatímních antidumpingových cel obnoví účinné obchodní podmínky na trhu Unie a výrobnímu odvětví Unie umožní přizpůsobit ceny výrobku, který je předmětem šetření, takovým způsobem, aby zohledňovaly náklady různých složek a podmínky na trhu. Lze rovněž očekávat, že uložení prozatímních opatření umožní výrobnímu odvětví Unie získat zpět alespoň část podílu na trhu, o nějž přišlo v průběhu posuzovaného období, což bude mít další kladný dopad na jeho ziskovost a celkovou finanční situaci.

(140)

Pokud by opatření nebyla uložena, bylo by možné očekávat další ztráty podílu na trhu a výrobní odvětví Unie by bylo nadále ztrátové, zejména v odvětví privátních značek. To by bylo ze střednědobého a dlouhodobého hlediska neudržitelné. S ohledem na klesající ziskovost a na ostatní finanční ukazatele, jako je peněžní tok a návratnost investic, lze očekávat, že většina výrobců v Unii by nebyla schopna udržet si konkurenceschopnost na trh, pokud by opatření nebyla zavedena.

(141)

Kromě toho výrobní odvětví Unie dodává svým spotřebitelům (především maloobchodníkům a velkoobchodníkům) další výrobky pro zpracování potravin a balírenské odvětví, jako jsou přilnavé fólie a výrobky z papíru. Některé z těchto výrobků se vyrábějí na stejných převíjecích zařízeních jako dotčený výrobek. Dotčený výrobek tvoří významný segment portfolia výrobků prodávaných různými společnostmi výrobního odvětví Unie: pro některé z nich představuje více než 50 % obratu. Pokud se situace dotčeného výrobku dále zhorší, ohrozí to také výrobu dalších výrobků v Unii.

(142)

Vyvozuje se proto předběžný závěr, že uložení vyrovnávacích cel by bylo v zájmu výrobního odvětví Unie.

3.   Zájem dovozců / velkoobchodníků

(143)

Pokud jde o dovozce, velký podíl na dovozu dotčeného výrobku, který se odhaduje na přibližně 50 % během období šetření, měli dva velcí aktéři na evropském trhu, kteří pořizují své výrobky v ČLR.

(144)

Jeden z těchto dovozců je ve spojení se spolupracujícím vyvážejícím výrobcem zařazeným do vzorku (CeDo Shanghai). Společnost CeDo Group vytvořila strategii dvojího zásobování: fólie, které prodává na trhu Unie, jsou vyráběny jak v ČLR, tak v Unii. Skupina CeDo Group poukázala na to, že antidumpingová opatření by ohrozila tuto strategii a snížila její ziskovost. Navrhovaná opatření však nejsou zaměřena proti určité společnosti, nýbrž na obnovení spravedlivého obchodu na trhu Unie.

(145)

Není známo, zda je druhý velký dovozce (Quickpack) ve spojení s nějakým čínským dodavatelem, neboť přestože byl vyzván k účasti na šetření, rozhodl se nespolupracovat. Dopad případných cel v navrhované výši na tuto společnost tedy není jasný.

(146)

Z ostatních dovozců spolupracovali při šetření pouze dva dovozci, kteří odpověděli na dotazník. Jejich odpovědi představují přibližně 6 % celkového dovozu z ČLR. Tyto společnosti tvrdily, že by mohly být nuceny opustit trh s fóliemi, pokud by byla antidumpingová cla uložena; více než 80 % jejich obratu však představovaly další výrobky, neboť tyto dvě společnosti dovážely mnoho dalších výrobků v potravinářském odvětví a v odvětví zboží pro domácnost.

(147)

Další dovozce/výrobce (Terinex Ltd) neodpověděl na dotazník, ale poskytl své stanovisko založené na situaci na trhu Spojeného království. Společnost Terinex Ltd objasnila, že její zásobování z ČLR cenově podbízí její vlastní výrobu, ale vzhledem k tomu, že je malým hráčem na trhu, neměla za to, že její dovoz způsobuje výrobnímu odvětví Unie újmu. Pokud se však vezme v potaz dovoz z ČLR jako celek (87. bod odůvodnění a dále), pak je zřejmé (114. bod odůvodnění a dále), že dovoz z ČLR je hlavní příčinou újmy, kterou utrpělo výrobní odvětví Unie. Vzhledem k tomu, že obrat dotčeného výrobku je relativně nízký – v poměru k celkovým aktivitám společností –, uložení opatření by nemělo mít závažný dopad na celkový zisk.

(148)

Pokud jde o odvětví dovozu obecně (ve spojení či nikoli), nelze vyloučit, že uložení opatření bude mít negativní vliv na toto odvětví, neboť kvůli clu se dovoz stane pravděpodobně méně atraktivní a výrobní odvětví Unie by mohlo získat zpět některé objednávky či smlouvy na úkor odvětví dovozu. To by se však stalo na základě obnovení spravedlivé hospodářské soutěže a dopad na odvětví dovozu jako celek by byl přiměřený.

(149)

Na základě výše uvedeného byl přijat prozatímní závěr, že dopad na dovozce nebude takový, aby bylo možné usuzovat, že zavedení opatření by bylo v rozporu s celkovým zájmem Unie.

4.   Zájem maloobchodníků

(150)

Při šetření spolupracovalo šest maloobchodníků. Tito maloobchodníci mohou být považováni za reprezentativní výběr vzhledem k tomu, že jsou z různých států Evropské unie a mají rozdílnou velikost, pokud jde o obrat. Všichni se ohradili proti uložení jakéhokoliv opatření z toho důvodu, že tato opatření budou znamenat dodatečné náklady pro jejich podnikání a mohou omezit výběr dodavatelů.

(151)

Z jejich odpovědí však jasně vyplývá, že prošetřovaný výrobek tvoří jen velmi malou část obratu těchto maloobchodníků (v každém případě méně než 1 %) a jakékoliv antidumpingové opatření by mělo malý nebo nulový dopad na jejich obrat nebo zisky.

5.   Zájem spotřebitelů

(152)

Komise kontaktovala jedno sdružení spotřebitelů, které odpovědělo, že o spolupráci při šetření nemá zájem. Žádné jiné sdružení spotřebitelů se nepřihlásilo.

(153)

Dopad antidumpingových cel na spotřebitele bude pravděpodobně velmi okrajový, neboť AHF představuje velmi malé procento týdenního rozpočtu spotřebitelů. Dále se očekává, že jakékoli zvýšení cen AHF na maloobchodní úrovni způsobené uložením cel by bylo buď zanedbatelné, nebo nulové.

6.   Závěr týkající se zájmu unie

(154)

Vzhledem k výše uvedenému byl učiněn předběžný závěr, že na základě dostupných informací o zájmu Unie neexistují přesvědčivé důvody proti uložení prozatímních opatření na dovoz dotčeného výrobku pocházejícího z ČLR.

H.   NÁVRH PROZATÍMNÍCH ANTIDUMPINGOVÝCH OPATŘENÍ

1.   Úroveň pro odstranění újmy

(155)

Vzhledem k dosaženým závěrům ohledně dumpingu, újmy, příčinných souvislostí a zájmu Unie by měla být uložena prozatímní antidumpingová opatření, aby se předešlo vzniku další újmy, kterou výrobnímu odvětví Unie způsobuje dumpingový dovoz.

(156)

Za účelem stanovení výše těchto opatření byla vzata v úvahu zjištěná dumpingová rozpětí a výše cla nezbytná pro odstranění újmy, kterou utrpělo výrobní odvětví Unie, aniž by přitom byla překročena zjištěná dumpingová rozpětí.

(157)

Při výpočtu výše cla nezbytného k odstranění účinků dumpingu působícího újmu se mělo za to, že by případná opatření měla výrobnímu odvětví Unie umožnit pokrýt výrobní náklady a dosáhnout zisku před zdaněním, kterého mohou přiměřeně dosáhnout výrobci ve výrobním odvětví tohoto typu za běžných podmínek hospodářské soutěže, tj. bez dumpingového dovozu, u prodeje obdobného výrobku v Unii.

(158)

V předchozích šetřeních týkajících se AHF (velkých rolí) bylo rozpětí běžného zisku na základě výše uvedeného popisu stanoveno na 5 %. Žadatel tvrdil, že 6% rozpětí zisku by bylo přiměřené pro dané odvětví, pokud by neexistoval dumping působící újmu. Neuvedl však důkazy na podporu svého tvrzení a vzhledem k tomu, že v této souvislosti nebyly podány další připomínky, považuje se za vhodné uplatnit 5% ziskové rozpětí, jak bylo stanoveno v předchozím šetření. Má se tedy dočasně za to, že ziskové rozpětí 5 % z obratu lze chápat jako přiměřená částka, které by mohlo výrobní odvětví Unie pravděpodobně dosáhnout, pokud by neexistoval dumping působící újmu. Na tomto základě byla vypočtena cena obdobného výrobku nepůsobící újmu výrobnímu odvětví Unie. Cena, která nepůsobí újmu, byla získána tak, že se od prodejní ceny v EU odečetl skutečný zisk, jehož bylo dosaženo během období šetření, a nahradil se výše uvedeným ziskovým rozpětím.

(159)

Nezbytné zvýšení ceny pak bylo určeno na základě porovnání vážené průměrné dovozní ceny spolupracujících vyvážejících výrobců v ČLR, jež byla stanovena pro účely výpočtů v souvislosti s cenovým podbízením, s cenou výrobku prodávaného výrobním odvětvím Unie na trhu Unie v období šetření nepůsobící újmu. Veškeré rozdíly, jež byly výsledkem tohoto srovnání, pak byly vyjádřeny jako procento průměrné celkové hodnoty CIF dovozu.

2.   Prozatímní opatření

(160)

Vzhledem k výše uvedenému se má za to, že by se v souladu s čl. 7 odst. 2 základního nařízení měla uložit prozatímní antidumpingová opatření ohledně dovozu pocházejícího z ČLR, a to na úrovni nižších z hodnot dumpingového rozpětí a rozpětí újmy podle pravidla nižšího cla.

(161)

Na základě výše uvedených skutečností byly sazby antidumpingového cla stanoveny porovnáním rozpětí pro odstranění újmy a dumpingového rozpětí. Navrhované antidumpingové clo se proto stanoví takto:

Navrhovaná prozatímní antidumpingová cla

Název společnosti

Dumpingové rozpětí

Rozpětí újmy

Prozatímní clo

CeDo Shanghai Co. Ltd.

39,3 %

16,3 %

16,3 %

Ningbo Times Co. Ltd.

31,4 %

15,5 %

15,5 %

Ningbo Favoured Commodity Co. Ltd.

28,6 %

13,0 %

13,0 %

Další spolupracující společnosti

35,2 %

15,5 %

15,5 %

Celostátní dumpingové rozpětí

43,4 %

35,4 %

35,4 %

(162)

Individuální sazby antidumpingového cla, stanovené pro jednotlivé společnosti a uvedené v tomto nařízení, byly stanoveny na základě zjištění současného šetření. Odrážejí tedy stav týkající se těchto společností zjištěný během šetření. Tyto celní sazby (na rozdíl od celostátního cla použitelného pro „všechny ostatní společnosti“) jsou proto použitelné výlučně na dovoz výrobků pocházejících z ČLR a vyráběných těmito společnostmi, tedy uvedenými konkrétními právními subjekty. Na dovážené výrobky vyrobené jakoukoli jinou společností, která není konkrétně uvedena v normativní části tohoto nařízení, včetně subjektů ve spojení se společnostmi konkrétně uvedenými, se tyto sazby nevztahují a tyto výrobky podléhají celní sazbě použitelné na „všechny ostatní společnosti“.

(163)

Všechny žádosti o uplatňování těchto sazeb antidumpingových cel pro jednotlivé společnosti (např. po změně názvu subjektu nebo po založení nových výrobních nebo prodejních subjektů) by měly být zaslány Komisi (4) se všemi náležitými údaji, zejména s údaji o jakýchkoli změnách činností společností, které se týkají výroby, domácích prodejů a prodejů na vývoz a které souvisejí např. s uvedenou změnou názvu nebo změnou výrobních a prodejních subjektů. Bude-li to vhodné, bude nařízení odpovídajícím způsobem změněno formou aktualizace seznamu společností, na něž se vztahují individuální celní sazby.

I.   ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

(164)

V zájmu řádného úředního postupu je nutno stanovit období, během kterého mohou zúčastněné strany, které se přihlásily ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení řízení, písemně předložit svá stanoviska a požádat o slyšení. Je třeba rovněž uvést, že zjištění týkající se uložení cel, k nimž se dospělo pro účely tohoto nařízení, jsou prozatímní a za účelem uložení případného konečného cla mohou být znovu posouzena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Ukládá se prozatímní antidumpingové clo na dovoz hliníkových fólií o tloušťce 0,007 mm nebo větší, ale ne větší než 0,021 mm, nevytvrzených, válcovaných, též reliéfních, ale dále již neupravených, v rolích nízké váhy o hmotnosti nepřesahující 10 kg, v současnosti kódů KN ex 7607 11 11 a ex 7607 19 10 (kódy TARIC 7607111110 a 7607191010), pocházejících z Čínské lidové republiky.

2.   Sazba prozatímního antidumpingového cla, která se použije na čistou cenu s dodáním na hranice Unie před proclením, je pro výrobek popsaný v odstavci 1 a vyrobený níže uvedenými společnostmi stanovena takto:

Společnost

Clo (v %)

Doplňkový kód TARIC

CeDo Shanghai Co. Ltd.

16,3 %

B299

Ningbo Times Co. Ltd.

15,5 %

B300

Ningbo Favoured Commodity Co. Ltd.

13,0 %

B301

Able Packaging Co.,Ltd

15,5 %

B302

Guangzhou Chuanlong Aluminium Foil Product Co.,Ltd

15,5 %

B303

Ningbo Ashburn Aluminium Foil Products Co.,Ltd

15,5 %

B304

Shanghai Blue Diamond Aluminium Foil Manufacturing Co.,Ltd

15,5 %

B305

Weifang Quanxin Aluminium Foil Co.,Ltd

15,5 %

B306

Zhengzhou Zhuoshi Tech Co. Ltd

15,5 %

B307

Zhuozhou Haoyuan Foil Industry Co.,Ltd

15,5 %

B308

Zibo Hengzhou Aluminium Plastic Packing Material Co.,Ltd

15,5 %

B309

Yuyao Caelurn Aluminium Foil Products Co.,Ltd

15,5 %

B310

Všechny ostatní společnosti

35,4 %

B999

3.   Propuštění výrobku uvedeného v odstavci 1 do volného oběhu v Unii je podmíněno složením jistoty odpovídající výši prozatímního cla.

4.   Není-li stanoveno jinak, použijí se platné celní předpisy.

Článek 2

1.   Aniž je dotčen článek 20 nařízení (ES) č. 1225/2009, mohou zúčastněné strany požádat o poskytnutí informací o nejdůležitějších skutečnostech a úvahách, na jejichž základě bylo toto nařízení přijato, předložit písemně svá stanoviska a požádat o ústní slyšení před Komisí ve lhůtě jednoho měsíce ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

2.   V souladu s čl. 21 odst. 4 nařízení (ES) č. 1225/2009 se zúčastněné strany mohou vyjádřit k uplatňování tohoto nařízení ve lhůtě jednoho měsíce ode dne jeho vstupu v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 1 tohoto nařízení se použije po dobu šesti měsíců.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. září 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Úř. věst. C 371, 20.12.2011, s. 4.

(3)  Cena není k dispozici, neboť kód KN 7607 11 11 pro hliníkové fólie byl vytvořen až v roce 2009.

Zdroj: Eurostat

(4)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België.


18.9.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 251/47


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 834/2012

ze dne 17. září 2012

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. září 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MK

59,9

XS

59,9

ZZ

59,9

0707 00 05

MK

31,3

TR

106,4

ZZ

68,9

0709 93 10

TR

112,4

ZZ

112,4

0805 50 10

AR

98,1

BO

100,6

CL

88,5

TR

97,0

UY

107,8

ZA

100,3

ZZ

98,7

0806 10 10

EG

180,7

MK

41,5

TN

197,3

TR

118,3

ZZ

134,5

0808 10 80

AR

201,7

BR

89,7

CL

117,0

NZ

115,6

US

120,9

ZA

108,3

ZZ

125,5

0808 30 90

AR

196,5

CN

49,3

TR

115,4

ZA

154,7

ZZ

129,0

0809 30

TR

160,5

ZZ

160,5

0809 40 05

BA

60,9

HR

73,9

IL

63,3

TR

107,6

XS

60,5

ZZ

73,2


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

18.9.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 251/49


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 17. září 2012

o Eurostatu

(2012/504/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice (1) stanoví základní právní rámec pro evropskou statistiku. Zmíněné nařízení odkazuje na Komisi (Eurostat) jako na statistický úřad Unie, který je odpovědný za vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky.

(2)

Eurostat by měl vyvíjet, vypracovávat a šířit evropskou statistiku v souladu se statistickými zásadami stanovenými ve Smlouvě o fungování Evropské unie a v nařízení (ES) č. 223/2009 a dále rozpracovanými v Kodexu evropské statistiky, který byl přezkoumán a aktualizován Výborem pro Evropský statistický systém dne 28. září 2011.

(3)

Nařízení (ES) č. 223/2009 rovněž stanoví ochranu důvěrných údajů, které by měly být používány výhradně pro statistické účely.

(4)

Komise usiluje o posílení statistické správy a řízení v Unii a o dodržování výše zmíněných statistických zásad (2). Tento závazek byl potvrzen a dále rozvinut ve sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 15. dubna 2011„Robustnější řízení kvality evropské statistiky“ (3). Současné rozhodnutí by mělo být považováno za obnovený závazek Komise, pokud jde o důvěru v evropskou statistiku, kterou vyvíjí, vytváří a šíří Eurostat.

(5)

Nedávný vývoj v souvislosti s rámcem Unie pro správu ekonomických záležitostí měl dopad na statistickou oblast a měl by být vzat v úvahu. Jedná se především o statistickou nezávislost stanovenou v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1175/2011 ze dne 16. listopadu 2011, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik (4).

(6)

V této souvislosti by pravomoci Komise jakožto orgánu oprávněného ke jmenování, pokud jde o přijímání, převádění a odvolávání generálního ředitele Eurostatu, měly být v souladu se služebním řádem vykonávány s patřičným ohledem na potřebu zajistit nezávislost, objektivitu a účinnost při výkonu povinností generálního ředitele; měly by být vykonávány transparentním postupem založeným výlučně na profesionálních kritériích.

(7)

Dále byl Eurostat pověřen specifickými úkoly nařízením Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství (5).

(8)

Kromě toho, jak je uvedeno ve sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě „o metodě tvorby statistiky EU: vize pro příští desetiletí“ (6), Eurostat by měl poskytovat vysoce kvalitní statistické služby, čehož lze dosáhnout také upevňováním vztahů s institucemi Unie, a to za účelem anticipace statistických potřeb a podpory využívání stávajících statistik. To zahrnuje také vybudování užších vztahů s ostatními útvary Komise.

(9)

Statistika by měla být definována s odkazem na nařízení (ES) č. 223/2009. Pro účely tohoto rozhodnutí je třeba také rozlišovat mezi evropskou statistikou a jinými statistikami.

(10)

Stanovení cílů politik a určování, které informace jsou pro jejich dosažení nezbytné, je záležitostí tvůrců politik. Tyto činnosti by proto měly spadat do mandátu a povinností dotčených útvarů Komise, zatímco Eurostat by měl zajistit programování činností týkajících se evropské statistiky, přičemž se zohlední potřeby uživatelů, vývoj relevantních politik a omezení zdrojů.

(11)

Činnosti Komise týkající se jiných statistik by měly být předmětem procesu plánování a koordinace s cílem zajistit konsolidované informace o těchto činnostech. Tento proces by měl řídit Eurostat a jeho rozsah by měl být omezen na témata, na kterých se příslušné útvary Komise a Eurostat vzájemně dohodnou.

(12)

Evropská statistika je určena v evropském statistickém programu a v odpovídajícím ročním pracovním programu.

(13)

Za účelem zajištění důvěry veřejnosti v evropskou statistiku a na podporu vysoce kvalitní statistiky vyvíjené, vytvářené a šířené Eurostatem by měl být vypracován a používán postup pro označování evropské statistiky.

(14)

Na vývoj, tvorbu a šíření vysoce kvalitní evropské statistiky by měl dohlížet generální ředitel Eurostatu, který je hlavním statistikem. Jeho úkolem by kromě toho měla být i koordinace statistických činností Komise s cílem zajistit jejich kvalitu a minimalizovat zátěž související s vykazovací činností. Proto by měl být hlavní statistik také konzultován ohledně vývoje a tvorby jiných statistik.

(15)

Úzká spolupráce mezi Eurostatem a ostatními útvary Komise při statistických činnostech a vhodná koordinace těchto činností hlavním statistikem by měla zajistit soudržnost a srovnatelnost evropské statistiky a umožnit lépe reagovat na budoucí úkoly, zejména na nutnost minimalizace zpravodajské zátěže a administrativní zátěže. Za stejným účelem by měl být Eurostatu umožněn přístup ke zdrojům administrativních údajů v rámci Komise, a to v míře nezbytné a nákladově efektivní pro vývoj, tvorbu a šíření evropské statistiky.

(16)

Na zpracovávání osobních údajů Eurostatem se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (7). Kromě toho by evropská statistika vypracovaná na základě osobních údajů měla být v případě potřeby diferencována podle pohlaví.

(17)

Proto je nezbytné dále vymezit a vyjasnit úlohu a povinnosti Eurostatu v rámci Komise.

(18)

Rozhodnutí Komise 97/281/ES ze dne 21. dubna 1997 o úloze Eurostatu při tvorbě statistiky Společenství (8) by mělo být zrušeno,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Předmět

Toto rozhodnutí vymezuje úlohu a povinnosti Eurostatu v rámci vnitřní organizace Komise, pokud jde o vývoj, tvorbu a šíření statistiky.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí tyto definice:

1)

„Statistikou“ se rozumí statistika podle definice v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 223/2009. Jedná se buď o evropskou statistiku nebo jiné statistiky.

2)

„Evropskou statistikou“ se rozumí statistika vymezená v článku 1 nařízení (ES) č. 223/2009 a určená v ročním pracovním programu pro evropskou statistiku.

3)

„Jinými statistikami“ se rozumí statistiky, které nejsou evropskou statistikou a které jsou určeny v rámci procesu plánování a koordinace uvedeném v čl. 5 odst. 2.

Článek 3

Eurostat

Eurostat je statistickým úřadem Unie podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 223/2009. Jedná se o útvar Komise řízený generálním ředitelem.

Článek 4

Statistické zásady

Eurostat vyvíjí, vytváří a šíří evropskou statistiku v souladu se statistickými zásadami profesionální nezávislosti, nestrannosti, objektivity, spolehlivosti, statistické důvěrnosti a efektivity nákladů, jak jsou vymezeny v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 223/2009 a dále rozpracovány v Kodexu evropské statistiky.

Článek 5

Plánování a programování

1.   Činnosti týkající se evropské statistiky jsou určeny v evropském statistickém programu uvedeném v článku 13 nařízení (ES) č. 223/2009 a v ročním pracovním programu Eurostatu uvedeném v článku 17 zmíněného nařízení.

2.   Činnosti související s jinými statistikami jsou předmětem ročního plánování a koordinace a jsou v rámci tohoto procesu, který řídí Eurostat, určovány. Rozsah uvedeného procesu se omezí na témata, na kterých se příslušné útvary Komise a Eurostat vzájemně dohodnou.

3.   Pro účely těchto činností, a to včetně činností souvisejících s administrativními záznamy, mohou být mezi Eurostatem a ostatními útvary Komise sjednány specifické dohody.

Článek 6

Úloha Eurostatu

1.   Eurostat odpovídá za vývoj, tvorbu a šíření evropské statistiky.

Za tímto účelem Eurostat zejména:

a)

shromažďuje a agreguje statistické informace, které jsou třeba k sestavení evropské statistiky;

b)

vyvíjí a podporuje statistické standardy, metody a postupy;

c)

řídí Evropský statistický systém, posiluje spolupráci mezi partnery a zajišťuje vedoucí pozici v oblasti oficiálních statistik na celosvětové úrovni;

d)

spolupracuje s mezinárodními organizacemi a třetími zeměmi s cílem podpořit srovnatelnost evropské statistiky se statistikami vytvářenými v jiných statistických systémech a podle potřeby pomáhá třetím zemím při zdokonalování jejich statistických systémů.

2.   Eurostat zajistí, aby v souladu se statistickými zásadami, a zejména se zásadami profesionální nezávislosti, nestrannosti a statistické důvěrnosti, byl všem uživatelům umožněn přístup k evropské statistice.

V této souvislosti Eurostat poskytne technické vysvětlivky a podporu nezbytné pro využívání evropské statistiky a může používat příslušné komunikační kanály pro účely statistických tiskových zpráv.

3.   Eurostat zajistí spolupráci a pravidelný konstruktivní dialog s ostatními útvary Komise a případně s poskytovateli údajů s cílem zohlednit potřeby uživatelů, vývoj relevantních politik a další iniciativy. Za tímto účelem jsou útvary Komise, které jsou potenciálními uživateli konkrétní evropské statistiky, informovány a zapojeny od samého počátku do vývoje nových nebo změněných statistik, mimo jiné proto, aby chápaly možné politické důsledky nových nebo změněných statistických metod, standardů a definicí.

4.   Eurostat koordinuje vývoj a tvorbu jiných statistik. Za tímto účelem Eurostat:

a)

optimalizuje využívání stávajících informací, jež mohou být použity pro statistické účely, aby byla zajištěna kvalita a minimalizováno zatížení respondentů; Eurostat přizve jakýkoliv příslušný útvar Komise, jenž může přispět k tomuto účelu;

b)

je informován všemi útvary Komise o rozsahu a znacích jakosti statistik, které tyto útvary vytvářejí, o větších změnách v oblasti metodiky tvorby statistik a o plánovaném novém sběru údajů;

c)

poskytuje ostatním útvarům Komise pokyny, příslušné školení a odborné služby nezbytné pro vývoj a tvorbu jiných statistik podle dostupných zdrojů.

Článek 7

Generální ředitel Eurostatu

1.   Pokud jde o evropskou statistiku, má generální ředitel Eurostatu výlučnou odpovědnost za rozhodování o procesech, statistických metodách, standardech a postupech a o obsahu a načasování zveřejnění statistik, v souladu s evropským statistickým programem a ročním pracovním programem. Při provádění těchto statistických úkolů rozhoduje generální ředitel Eurostatu nezávisle; nevyžaduje ani nepřijímá pokyny od orgánů či institucí Unie, od žádné vlády členského státu nebo od jakékoli jiného orgánu, instituce, úřadu nebo subjektu.

2.   Generální ředitel Eurostatu je schvalující osobou pro provádění prostředků přidělených Eurostatu.

Článek 8

Hlavní statistik

1.   Za hlavního statistika se považuje generální ředitel Eurostatu.

2.   Hlavní statistik:

a)

odpovídá za vývoj, tvorbu a šíření evropské statistiky v rámci Komise;

b)

odpovídá za koordinaci vývoje a tvorby jiných statistik, jak je uvedeno v čl. 5 odst. 2 a v čl. 6 odst. 4;

c)

zastupuje Komisi na mezinárodních statistických fórech, zejména za účelem koordinace statistických činností orgánů a institucí Unie, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) č. 223/2009;

d)

předsedá Výboru pro Evropský statistický systém uvedenému v článku 7 nařízení (ES) č. 223/2009;

e)

připravuje programy uvedené v čl. 5 odst. 1 tohoto rozhodnutí v úzké spolupráci s ostatními útvary Komise, přičemž bere v co největší míře v úvahu potřeby uživatelů a jiné příslušné vývojové trendy;

f)

zprostředkovává kontakt mezi Evropským statistickým systémem (ESS) a Evropskou poradní komisí pro dohled nad statistikou ve všech záležitostech, které se týkají provádění Kodexu evropské statistiky v rámci ESS jako celku.

3.   Jakýkoliv útvar, který hodlá provádět činnosti zahrnující tvorbu statistik, konzultuje hlavního statistika v rané fázi přípravy dotčených činností. Hlavní statistik může v této souvislosti vydávat doporučení. Iniciativy, které nesouvisí s vývojem, tvorbou a šířením evropské statistiky, zejména v případě specifických meziútvarových dohod, spadají zcela do odpovědnosti příslušného útvaru.

Článek 9

Přístup k administrativním záznamům

1.   Aby se snížilo zatížení respondentů, má Eurostat právo na přístup k administrativním údajům v rámci útvarů Komise, na které se vztahují pravidla důvěrnosti stanovená v právních předpisech Unie, a právo použít tyto administrativních údaje ve statistikách do té míry, v jaké jsou tyto údaje relevantní pro vývoj, tvorbu a šíření evropské statistiky.

2.   Eurostat je konzultován a může být zapojen do koncepce, následného rozvoje a ukončení administrativních registrů a databází zřizovaných a udržovaných jinými útvary Komise, aby se usnadnilo další použití údajů obsažených v těchto registrech a databázích pro účely evropské statistiky. Za tímto účelem má Eurostat právo navrhovat normalizační činnosti týkající se administrativních záznamů, které jsou relevantní pro tvorbu evropské statistiky.

3.   Pro zvýšení účinnosti ustanovení tohoto článku každý útvar Komise zajistí, aby byl Eurostatu na žádost umožněn přístup k administrativním údajům v míře nezbytné pro vývoj, tvorbu a šíření evropské statistiky, a to v souladu s pravidly důvěrnosti stanovenými v právních předpisech Unie.

Článek 10

Kodex evropské statistiky

1.   V souladu s článkem 11 nařízení (ES) č. 223/2009 Eurostat evropskou statistiku vyvíjí, vypracovává a šíří v souladu s Kodexem evropské statistiky, který byl přezkoumán a aktualizován Výborem pro Evropský statistický systém.

2.   Do všech činností týkajících se Kodexu evropské statistiky Eurostat zapojí Evropskou poradní komisi pro dohled nad statistikou v souladu s mandátem této komise.

3.   Eurostat monitoruje účinné provádění Kodexu evropské statistiky národními statistickými úřady.

Článek 11

Zajištění kvality a označování

1.   Eurostat zajistí řízení kvality evropské statistiky. Za tímto účelem a na základě stanovených kritérií kvality Eurostat při uspokojování potřeb uživatelů ohledně statistiky s různými profily kvality:

a)

sleduje a posuzuje kvalitu údajů, které shromažďuje nebo obdrží, a podává zprávy o kvalitě evropské statistiky, kterou šíří;

b)

podporuje a používá postup označování evropské statistiky;

c)

ověřuje údaje, za které je odpovědný v souvislosti s posílenou správou ekonomických záležitostí Unie, a použije veškeré pravomoci, které mu byly v příslušných postupech specificky přiděleny.

2.   Eurostat stanoví rámec pro zajišťování kvality, přičemž zohlední existující opatření nebo opatření, která mají být přijata, s cílem zajistit řádné provádění Kodexu evropské statistiky.

Článek 12

Použití důvěrných údajů

1.   Generální ředitel Eurostatu přijme veškerá nezbytná opatření, jež zajistí dodržování důvěrnosti statistických údajů.

2.   Údaje, které jsou považovány za důvěrné podle čl. 3 odst. 7 nařízení (ES) č. 223/2009, jsou podle ustanovení kapitoly V uvedeného nařízení přístupné pouze úředníkům a ostatním zaměstnancům Eurostatu a dalším fyzickým osobám pracujícím pro Eurostat na smluvním základě, pokud jsou tyto údaje nezbytné pro tvorbu evropské statistiky a v rámci jejich příslušného pracovního oboru.

3.   Generální ředitel Eurostatu kromě toho přijme veškerá nezbytná opatření k ochraně údajů, jejichž zveřejnění by mohlo poškodit zájmy Unie nebo zájmy členského státu, ke kterému se tyto údaje vztahují.

Článek 13

Zrušení

Rozhodnutí 97/281/ES se zrušuje.

Odkazy na zrušené rozhodnutí se považují za odkazy na toto rozhodnutí.

V Bruselu dne 17. září 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164.

(2)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o nezávislosti, bezúhonnosti a odpovědnosti vnitrostátních statistických úřadů a statistického úřadu Společenství, KOM(2005) 217 v konečném znění.

(3)  KOM(2011) 211 v konečném znění.

(4)  Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 12.

(5)  Úř. věst. L 145, 10.6.2009, s. 1.

(6)  KOM(2009) 404 v konečném znění.

(7)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 112, 29.4.1997, s. 56.