ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2012.249.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 249

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 55
14. září2012


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/23/EU ze dne 12. září 2012, kterou se mění směrnice 2009/138/ES (Solventnost II), pokud jde o den jejího provedení, den její použitelnosti a den zrušení některých směrnic ( 1 )

1

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 815/2012 ze dne 13. září 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EU) č. 904/2010, pokud jde o zvláštní režimy pro neusazené osoby povinné k dani, které poskytují telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronické služby osobám nepovinným k dani

3

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 816/2012 ze dne 13. září 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

11

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady 2012/503/SZBP ze dne 13. září 2012, kterým se mění rozhodnutí 2010/452/SZBP o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia)

13

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Legislativní akty

SMĚRNICE

14.9.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 249/1


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/23/EU

ze dne 12. září 2012,

kterou se mění směrnice 2009/138/ES (Solventnost II), pokud jde o den jejího provedení, den její použitelnosti a den zrušení některých směrnic

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 a článek 62 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (2) stanoví moderní systém založený na riziku pro regulaci pojišťoven a zajišťoven Unie a dohled nad nimi. Tento systém je nezbytný pro zajištění bezpečného a stabilního pojišťovnictví, schopného poskytovat udržitelné pojistné produkty a podporovat reálnou ekonomiku pomocí podpory dlouhodobých investic a větší stability.

(2)

Směrnice 2009/138/ES stanoví den 31. října 2012 dnem jejího provedení a den 1. listopadu 2012 dnem její použitelnosti. Dále uvedená směrnice stanoví den 1. listopadu 2012 dnem zrušení stávajících směrnic o pojištění a zajištění (3) (společně dále jen „Solventnost I“).

(3)

Dne 19. ledna 2011 Komise přijala návrh (dále jen „návrh Omnibus II“) na změnu, mimo jiné, směrnice 2009/138/ES, aby zohlednila novou architekturu dohledu v oblasti pojišťovnictví, a zejména zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění). Návrh Omnibus II rovněž obsahuje ustanovení o odložení dne provedení a dne použitelnosti směrnice 2009/138/ES a o odložení dne zrušení Solventnosti I.

(4)

Vzhledem ke složitosti návrhu Omnibus II hrozí, že tento návrh nevstoupí v platnost před dnem provedení a dnem použitelnosti směrnice 2009/138/ES. Pokud by tato data nebyla změněna, byla by směrnice 2009/138/ES provedena před vstupem v platnost přechodných pravidel a významných úprav stanovených návrhem Omnibus II.

(5)

Aby se předešlo příliš zatěžujícím legislativním povinnostem členských států podle směrnice 2009/138/ES a následně podle nové architektury, již předpokládá návrh Omnibus II, je vhodné den provedení směrnice 2009/138/ES odložit.

(6)

Aby bylo orgánům dohledu a pojišťovnám i zajišťovnám umožněno připravit se na uplatňování nové architektury dohledu, je rovněž vhodné stanovit pozdější den použitelnosti směrnice 2009/138/ES.

(7)

V zájmu právní jistoty by měl být odpovídajícím způsobem odložen i den zrušení Solventnosti I.

(8)

Vzhledem ke krátké době zbývající do dnů stanovených ve směrnici 2009/138/ES by tato směrnice měla vstoupit v platnost neprodleně,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 2009/138/ES se mění takto:

1)

V článku 309 se odstavec 1 mění takto:

a)

v prvním pododstavci se datum „31. října 2012“ nahrazuje datem „30. června 2013“;

b)

za první pododstavec se vkládá nový podstavec, který zní:

„Právní a správní předpisy uvedené v prvním pododstavci se použijí ode dne 1. ledna 2014.“

2)

V čl. 310 prvním pododstavci se datum „1. listopadu 2012“ nahrazuje datem „1. ledna 2014“.

3)

V čl. 311 druhém pododstavci se datum „1. listopadu 2012“ nahrazuje datem „1. ledna 2014“.

Článek 2

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 12. září 2012.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 3. července 2012 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 5. září 2012.

(2)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.

(3)  Směrnice Rady 64/225/EHS ze dne 25. února 1964 o odstranění omezení svobody usazování a volného pohybu služeb v oblasti zajištění a retrocese (Úř. věst. 56, 4.4.1964, s. 878/64); první směrnice Rady 73/239/EHS ze dne 24. července 1973 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu (Úř. věst. L 228, 16.8.1973, s. 3); směrnice Rady 73/240/EHS ze dne 24. července 1973, kterou se odstraňují omezení svobody usazování v oblasti přímého pojištění jiného než životního (Úř. věst. L 228, 16.8.1973, s. 20); směrnice Rady 76/580/EHS ze dne 29. června 1976, kterou se mění směrnice 73/239/EHS (Úř. věst. L 189, 13.7.1976, s. 13); směrnice Rady 78/473/EHS ze dne 30. května 1978 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se soupojištění v rámci Společenství (Úř. věst. L 151, 7.6.1978, s. 25); směrnice Rady 84/641/EHS ze dne 10. prosince 1984, kterou se mění první směrnice (73/239/EHS), a to zejména ve vztahu k asistenčním službám pro turisty (Úř. věst. L 339, 27.12.1984, s. 21); směrnice Rady 87/344/EHS ze dne 22. června 1987 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se pojištění právní ochrany (Úř. věst. L 185, 4.7.1987, s. 77); druhá směrnice Rady 88/357/EHS ze dne 22. června 1988 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního, kterou se stanoví opatření k usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb (Úř. věst. L 172, 4.7.1988, s. 1); směrnice Rady 92/49/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního (třetí směrnice o neživotním pojištění) (Úř. věst. L 228, 11.8.1992, s. 1); směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES ze dne 27. října 1998 o doplňkovém dozoru nad pojišťovnami v pojišťovací skupině (Úř. věst. L 330, 5.12.1998, s. 1); směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/17/ES ze dne 19. března 2001 o reorganizaci a likvidaci pojišťoven (Úř. věst. L 110, 20.4.2001, s. 28); směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 o životním pojištění (Úř. věst. L 345, 19.12.2002, s. 1); a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/68/ES ze dne 16. listopadu 2005 o zajištění (Úř. věst. L 323, 9.12.2005, s. 1).


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

14.9.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 249/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 815/2012

ze dne 13. září 2012,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EU) č. 904/2010, pokud jde o zvláštní režimy pro neusazené osoby povinné k dani, které poskytují telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronické služby osobám nepovinným k dani

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (1), a zejména na čl. 44 odst. 1, čl. 44 odst. 2 druhý pododstavec, čl. 45 odst. 1 a 2 a čl. 51 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 904/2010 stanoví pravidla pro správní spolupráci a boj proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH). Články 44 a 45 nařízení (EU) č. 904/2010 se konkrétně týkají výměny informací týkajících se zvláštních úprav pro telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronické služby uvedených v kapitole 6 hlavy XII směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném režimu daně z přidané hodnoty (2). Uvedené zvláštní režimy se týkají toho, že osoba povinná k dani usazená mimo členský stát spotřeby přiznává DPH z příslušného prodeje v členském státě spotřeby prostřednictvím elektronického rozhraní v členském státě identifikace (jedno správní místo).

(2)

Některé informace týkající se transakcí provedených v rámci uvedených zvláštních režimů se mezi členskými státy shromažďují a vyměňují. Konkrétně se to týká výměny identifikačních údajů a shromažďování a výměny údajů z přiznání k DPH, včetně oprav uvedených daňových přiznání k DPH mezi členskými státy.

(3)

Ve snaze zajistit, aby se informace vyměňovaly jednotným způsobem, je nutno přijmout technické podrobnosti pro tuto výměnu včetně jednotné elektronické zprávy. To umožní jednotný rozvoj technických a funkčních specifikací, protože se budou řídit regulovaným rámcem.

(4)

Některé informace týkající se změn identifikačních údajů, jako například vynětí ze zvláštních režimů, dobrovolné ukončení nebo změna členského státu identifikace, by se také měly bezodkladně vyměňovat jednotným způsobem, aby členské státy mohly kontrolovat správné uplatňování zvláštních režimů a bojovat proti podvodům. Pro tento účel by měla být zajištěna společná opatření týkající se elektronické výměny uvedených informací.

(5)

S cílem udržet administrativní zátěž na minimální úrovni je třeba stanovit určité požadavky na elektronické rozhraní, které umožní osobám povinným k dani předkládat identifikační informace a přiznání k DPH. Členským státům by nemělo být bráněno v poskytnutí dodatečných funkcí umožňujících další snížení administrativní zátěže.

(6)

S cílem zajistit, aby se informace týkající se registrace k režimu a přiznání k DPH podávané v rámci režimu mohly účinně přenášet a zpracovávat, by členské státy měly vyvinout svá elektronická rozhraní jednotným způsobem. Je proto nezbytné vypracovat jednotnou elektronickou zprávu pro přenos těchto informací.

(7)

Je nutné vyjasnit informace, které se předkládají v případech, kdy se v určitém období v jednom nebo ve všech členských státech neuskuteční žádný prodej v rámci zvláštních režimů.

(8)

Ve snaze umožnit členským státům a osobám povinným k dani, aby se ve svých následných sděleních mohly jednoznačně odkazovat na přiznání k DPH včetně platby daně, by členské státy identifikace měly každému daňovému přiznání k DPH přidělit jedinečné referenční číslo.

(9)

Toto nařízení se použije od stejného dne, od kterého se použijí články 44 a 45 nařízení (EU) č. 904/2010.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro správní spolupráci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„režimem mimo Unii“ zvláštní režim pro telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronické služby, které poskytují osoby povinné k dani neusazené ve Společenství, jak je stanoveno v hlavě XII kapitole 6 oddílu 2 směrnice 2006/112/ES;

2)

„režimem Unie“ zvláštní režim pro telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronické služby, které poskytují osoby povinné k dani usazené ve Společenství, avšak neusazené ve státě spotřeby, jak je stanoveno v hlavě XII kapitole 6 oddílu 3 směrnice 2006/112/ES;

3)

„zvláštními režimy“ pak režim mimo Unii a režim Unie.

Článek 2

Funkce elektronického rozhraní

Elektronické rozhraní v členském státě identifikace, pomocí kterého se osoba povinná k dani registruje k používání jednoho ze zvláštních režimů a jehož prostřednictvím uvedená osoba předkládá přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH) v rámci uvedeného režimu členskému státu identifikace, má tyto funkce:

a)

musí poskytovat nástroj pro ukládání identifikačních údajů podle článku 361 směrnice 2006/112/ES nebo přiznání k DPH podle článků 365 a 369g směrnice 2006/112/ES před jejich podáním;

b)

musí umožňovat osobě povinné k dani předkládat příslušné informace týkající se daňových přiznání k DPH prostřednictvím systému pro elektronický přenos souborů zasílaného v souladu s podmínkami stanovenými členským státem identifikace.

Článek 3

Přenos identifikačních údajů

1.   Členský stát identifikace prostřednictvím sítě CCN/CSI ostatním členským státům zasílá

a)

informace pro identifikaci osoby povinné k dani využívající režim mimo Unii;

b)

obdobně údaje pro identifikaci osoby povinné k dani využívající režim Unie;

c)

přidělené identifikační číslo.

Pro přenos informací uvedených v prvním pododstavci se použije jednotná elektronická zpráva uvedená v příloze I. Sloupec B jednotné elektronické zprávy uvedené v příloze I se používá pro režim mimo Unii a sloupec C uvedené jednotné elektronické zprávy se používá pro režim Unie.

2.   Členský stát identifikace bezodkladně informuje ostatní členské státy prostřednictvím sítě CCN/CSI pomocí jednotné elektronické zprávy uvedené v příloze II tohoto nařízení v případě, že osoba povinná k dani

a)

je vyňata z jednoho ze zvláštních režimů;

b)

dobrovolně přestane používat jeden ze zvláštních režimů;

c)

mění členský stát identifikace v rámci režimu Unie.

Článek 4

Předložení přiznání k DPH osobou povinnou k dani

1.   Osoba povinná k dani předkládá přiznání k DPH s údaji podle článků 365 a 369g směrnice 2006/112/ES členskému státu identifikace prostřednictvím jednotné elektronické zprávy uvedené v příloze III tohoto nařízení. Sloupec B jednotné elektronické zprávy uvedené v příloze III se používá pro režim mimo Unii a sloupec C uvedené jednotné elektronické zprávy se používá pro režim Unie.

2.   V případě, že osoba povinná k dani během zdaňovacího období neposkytne žádné služby v rámci zvláštních režimů v žádném členském státě, vyplní se nulové přiznání k DPH. Pro uvedený účel se vyplňují pro režim Unie jen pole 1, 2 a 21 jednotné elektronické zprávy uvedené v příloze III a v případě režimu mimo Unii pole 1, 2 a 11.

3.   Osoba povinná k dani je povinna uvést jen služby poskytnuté do členského státu spotřeby a z členského státu usazení, pokud služby v rámci zvláštních režimů byly poskytnuty v daném členském státě nebo z něj v rámci zdaňovacího období.

Článek 5

Přenos informací uvedených v přiznání k DPH

Informace uvedené v přiznání k DPH, na které se odkazuje v čl. 4 odst. 1, zasílá členský stát identifikace každému členskému státu spotřeby a usazení uvedenému v přiznání k DPH prostřednictvím sítě CCN/CSI pomocí jednotné elektronické zprávy uvedené v příloze III tohoto nařízení.

Pro účely prvního pododstavce členský stát identifikace zašle členskému státu spotřeby a usazení, v němž nebo z něhož byly poskytnuty služby, obecné informace uvedené v části 1 jednotné elektronické zprávy stanovené v příloze III spolu s informacemi v části 2 uvedené jednotné elektronické zprávy, které se týkají daného konkrétního členského státu spotřeby nebo usazení.

Členský stát identifikace zašle informace uvedené v přiznání k DPH pouze těm členským státům, které jsou uvedeny v daném přiznání k DPH.

Článek 6

Jedinečné referenční číslo

Informace předávané podle článku 5 obsahují referenční číslo přidělené členským státem identifikace, které je pro dané přiznání k DPH jedinečné.

Článek 7

Opravy přiznání k DPH

Členský stát identifikace umožní osobě povinné k dani opravit přiznání k DPH prostřednictvím elektronického rozhraní uvedeného v článku 2. Členský stát identifikace zašle v souladu s článkem 5 informace o opravách dotyčnému členskému státu (státům) spotřeby a usazení a přidělí daným informacím časové razítko.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. září 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 268, 12.10.2010, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.


PŘÍLOHA I

Identifikační údaje

Sloupec A

Sloupec B

Sloupec C

Číslo kolonky

Režim mimo Unii

Režim Unie

1

Individuální identifikační číslo pro DPH přidělené členským státem identifikace podle článku 362 směrnice 2006/112/ES (1)

Individuální identifikační číslo pro DPH přidělené členským státem identifikace podle článku 369d směrnice 2006/112/ES, včetně kódu země

2

vnitrostátní daňové číslo, pokud existuje

 

3

název společnosti

název společnosti

4

obchodní název (názvy) společnosti, pokud se liší od názvu společnosti

obchodní název (názvy) společnosti, pokud se liší od názvu společnosti

5

úplná poštovní adresa (2)

úplná poštovní adresa (3)

6

země, v níž má osoba povinná k dani sídlo ekonomické činnosti

země, v níž má osoba povinná k dani sídlo ekonomické činnosti, pokud není v Unii

7

e-mailová adresa osoby povinné k dani

e-mailová adresa osoby povinné k dani

8

internetové stránky osoby povinné k dani, pokud existují

internetové stránky osoby povinné k dani, pokud existují

9

jméno kontaktní osoby

Jméno kontaktní osoby

10

telefonní číslo

Telefonní číslo

11

číslo IBAN nebo OBAN

číslo IBAN

12

číslo BIC

číslo BIC

13.1

 

individuální identifikační číslo (čísla) pro DPH nebo, pokud není k dispozici, daňové registrační číslo (čísla) přidělené jiným členským státem (státy), v němž má osoba povinná k dani stálou provozovnu (provozovny) (4), kromě členského státu identifikace

14.1

 

úplná poštovní adresa (adresy) a obchodní název (názvy) jiných stálých provozoven (5) než v členském státě identifikace

15.1

 

identifikační číslo (čísla) pro DPH přidělené členským státem (státy) jako neusazené osobě povinné k dani (6)

16

elektronické prohlášení, že osoba povinná k dani není registrována k DPH v rámci Unie

 

17

den zahájení používání režimu (7)

den zahájení používání režimu (8)

18

datum žádosti osoby povinné k dani o registraci v rámci režimu

datum žádosti osoby povinné k dani o registraci v rámci režimu

19

datum rozhodnutí členského státu identifikace o registraci

datum rozhodnutí členského státu identifikace o registraci

20

 

ukazatel, zda je osoba povinná k dani součástí skupiny pro účely DPH (9)

21

individuální identifikační číslo (čísla) pro DPH přidělené členským státem identifikace podle článku 362 nebo 369d směrnice 2006/112/ES, pokud se předtím využíval některý režim

individuální identifikační číslo (čísla) pro DPH přidělené členským státem identifikace podle článku 362 nebo 369d směrnice 2006/112/ES, pokud se předtím využíval některý režim


(1)  Ve formátu: Euxxxyyyyyz, kde: xxx je 3-místné číslo ISO členského státu identifikace; yyyyy je 5-místné číslo přidělené členským státem identifikace; a z je kontrolní číslice.

(2)  Je třeba uvést poštovní směrovací číslo, pokud existuje.

(3)  Je třeba uvést poštovní směrovací číslo, pokud existuje.

(4)  Pokud existuje více než jedna stálá provozovna, vyplní se kolonka 13.1, 13.2 atd.

(5)  Pokud existuje více než jedna stálá provozovna, vyplní se kolonka 14.1, 14.2 atd.

(6)  Pokud existuje více než jedno daňové identifikační číslo přidělené členským státem (členskými státy) jakožto neusazené osobě povinné k dani, vyplní se kolonka 15.1, 15.2 atd.

(7)  Ten může být v některých omezených případech před datem zaregistrování do režimu.

(8)  Ten může být v některých omezených případech před datem zaregistrování do režimu.

(9)  Jednoduchá kolonka, ve které se zaškrtává možnost ano/ne.


PŘÍLOHA II

Údaje týkající se statusu osoby povinné k dani v registru členského státu identifikace

Individuální identifikační číslo pro DPH přidělené členským státem identifikace, včetně kódu země

Datum, od kterého je změna účinná

Důvod změny statusu osoby povinné k dani v registru s použitím těchto kódů:

1)

osoba povinná k dani oznámila členskému státu identifikace, že již neposkytuje telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronické služby;

2)

členský stát identifikace má za to, že zdanitelné činnosti osoby povinné k dani, na kterou se vztahuje zvláštní režim, byly ukončeny;

3)

osoba povinná k dani přestane splňovat podmínky nezbytné pro použití zvláštního režimu;

4)

osoba povinná k dani soustavně porušuje pravidla týkající se zvláštního režimu;

5)

osoba povinná k dani požádala o dobrovolné ukončení režimu;

6)

osoba povinná k dani požádala o identifikaci v novém členském státě identifikace.


PŘÍLOHA III

Přiznání k DPH

Část 1:   Obecné informace

Sloupec A

Sloupec B

Sloupec C

Číslo kolonky

Režim mimo Unii

Režim Unie

Jedinečné referenční číslo  (1)

1

Individuální identifikační číslo pro DPH přidělené členským státem identifikace podle článku 362 směrnice 2006/112/ES

Individuální identifikační číslo pro DPH přidělené členským státem identifikace podle článku 369d směrnice 2006/112/ES, včetně kódu země

2

Zdaňovací období pro účely DPH (2)

Zdaňovací období pro účely DPH (3)

2a

Datum zahájení a datum ukončení období (4)

Datum zahájení a datum ukončení období (5)

3

Měna

Měna

Část 2:   Pro každý členský stát spotřeby, ve kterém je DPH splatná  (6)

2a)   Služby poskytnuté ze sídla nebo stálé provozovny v členském státě identifikace

4.1

kód země členského státu spotřeby

kód země členského státu spotřeby

5.1

základní sazba DPH v členském státě spotřeby

základní sazba DPH v členském státě spotřeby

6.1

snížená sazba DPH v členském státě spotřeby

snížená sazba DPH v členském státě spotřeby

7.1

základ daně pro základní sazbu

základ daně pro základní sazbu

8.1

výše daně pro základní sazbu

výše daně pro základní sazbu

9.1

základ daně pro sníženou sazbu

základ daně pro sníženou sazbu

10.1

výše daně při snížené sazbě

výše daně při snížené sazbě

11.1

celková výše splatné daně

Celková výše splatné daně za služby poskytnuté ze sídla nebo provozovny v členském státě identifikace

2b)   Služby poskytnuté z místa stálé provozovny mimo členský stát identifikace  (7)

12.1

 

kód země členského státu spotřeby

13.1

 

základní sazba DPH v členském státě spotřeby

14.1

 

snížená sazba DPH v členském státě spotřeby

15.1

 

individuální identifikační číslo pro DPH, nebo pokud není k dispozici, daňové registrační číslo přidělené členským státem stálé provozovny, včetně kódu země

16.1

 

základ daně pro základní sazbu

17.1

 

výše daně, která má být odvedena při základní sazbě

18.1

 

základ daně pro sníženou sazbu

19.1

 

výše daně, která má být odvedena při snížené sazbě

20.1

 

celková výše splatné daně za služby poskytnuté ze stálé provozovny mimo členský stát identifikace

2c)   celkový součet za sídlo nebo stálou provozovnu v členském státě identifikace a ve všech stálých provozovnách ve všech ostatních členských státech

21.1

 

celková výše daně splatná všemi provozovnami (kolonka 11.1 + kolonka 11.2 … + kolonka 20.1 + kolonka 20.2 …)


(1)  Jedinečné referenční číslo, přidělené členským státem identifikace, sestává z kódu země členského státu identifikace/čísla DPH/období – tj. GB/xxxxxxxxx/Q1.yy + přidejte časové razítko ke každému znění. Číslo přiděluje členský stát identifikace před přenosem přiznání do jiných dotčených členských států.

(2)  Vztahuje se ke kalendářním čtvrtletím: Q1.yyyy –Q2.yyyy –Q3.yyyy Q4.yyyy.

(3)  Vztahuje se ke kalendářním čtvrtletím: Q1.yyyy –Q2.yyyy –Q3.yyyy Q4.yyyy.

(4)  Vyplní se pouze v případech, kdy zdanitelná osoba předloží více než jedno přiznání k DPH za totéž čtvrtletí. Odkazuje na kalendářní dny: dd.mm.rrrr – dd.mm.rrrr.

(5)  Vyplní se pouze v případech, kdy zdanitelná osoba předloží více než jedno přiznání k DPH za totéž čtvrtletí. Odkazuje na kalendářní dny: dd.mm.rrrr – dd.mm.rrrr.

(6)  Pokud existuje více než jeden členský stát spotřeby (nebo pokud v jednom členském státě spotřeby došlo ke změně sazby DPH uprostřed kvartálu), použijte kolonky 4.2, 5.2, 6.2 atd.

(7)  Pokud existuje více než jedna provozovna, vyplní se kolonky 12.1.2, 13.1.2, 14.1.2 atd.


14.9.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 249/11


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 816/2012

ze dne 13. září 2012

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. září 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MK

59,9

ZZ

59,9

0707 00 05

MK

23,6

TR

121,6

ZZ

72,6

0709 93 10

TR

112,7

ZZ

112,7

0805 50 10

AR

94,3

BO

100,6

CL

105,1

TR

97,0

UY

84,1

ZA

99,4

ZZ

96,8

0806 10 10

BA

58,9

EG

180,7

MK

53,3

TN

197,3

TR

117,9

ZZ

121,6

0808 10 80

AR

201,7

BR

93,9

CA

157,8

CL

87,0

NZ

123,4

US

177,6

ZA

125,9

ZZ

138,2

0808 30 90

AR

196,5

CN

49,3

TR

121,9

ZA

162,3

ZZ

132,5

0809 30

TR

162,0

ZZ

162,0

0809 40 05

BA

60,9

HR

73,9

IL

57,6

TR

107,6

XS

60,5

ZZ

72,1


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

14.9.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 249/13


ROZHODNUTÍ RADY 2012/503/SZBP

ze dne 13. září 2012,

kterým se mění rozhodnutí 2010/452/SZBP o Pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28, čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 12. srpna 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/452/SZBP (1), kterým prodloužila Pozorovatelskou misi Evropské unie v Gruzii (dále jen „EUMM Georgia“ nebo „mise“) zřízenou dne 15. září 2008. Použitelnost uvedeného rozhodnutí končí dnem 14. září 2012.

(2)

Dne 15. května 2012 potvrdil Politický a bezpečnostní výbor doporučení ohledně přezkumu budoucnosti EUMM Georgia na strategické úrovni.

(3)

EUMM Georgia by měla být na základě stávajícího mandátu prodloužena o dalších dvanáct měsíců.

(4)

Mise bude probíhat za situace, která se může zhoršit a která by mohla ohrozit dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy.

(5)

Rozhodnutí 2010/452/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2010/452/SZBP se mění takto:

1)

V článku 7 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Veškerý personál se řídí minimálními bezpečnostními operačními normami pro danou misi a bezpečnostním plánem mise na podporu politiky Unie pro bezpečnost terénu. Pokud jde o ochranu utajovaných informací Unie, které jsou personálu svěřeny v průběhu plnění jeho povinností, dodržuje veškerý personál bezpečnostní zásady a minimální normy stanovené rozhodnutím 2011/292/EU ze dne 31. března 2011 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (2).

2)

Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Bezpečnost

1.   Plánování prováděné vedoucím mise v oblasti bezpečnostních opatření řídí civilní velitel operace, který zároveň zajišťuje jejich řádné a účinné provádění v rámci EUMM Georgia v souladu s články 5 a 9.

2.   Za bezpečnost mise a za zajištění plnění minimálních bezpečnostních požadavků kladených na misi v souladu s politikou Unie v oblasti bezpečnosti personálu nasazeného mimo Unii při provádění operací podle hlavy V Smlouvy a jejích podpůrných dokumentů odpovídá vedoucí mise.

3.   Vedoucímu mise je nápomocen vyšší důstojník pro bezpečnost mise, který podává zprávy vedoucímu mise a rovněž udržuje úzké služební vztahy s Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ).

4.   Personál EUMM Georgia absolvuje před nástupem do funkce povinné bezpečnostní školení v souladu s OPLAN. Dostane se mu také pravidelného udržovacího výcviku v místě působení organizovaného vyšším důstojníkem pro bezpečnost mise.

5.   Vedoucí mise zajistí ochranu utajovaných informací EU v souladu s rozhodnutím 2011/292/EU.“

3)

V čl. 14 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí v období od 15. září 2012 do 14. září 2013 činí 20 900 000 EUR.“

4)

Článek 16 se nahrazuje tímto:

„Článek 16

Předávání utajovaných informací

1.   Vysoký představitel je v souladu s rozhodnutím 2011/292/EU oprávněn podle potřeby a v souladu s potřebami mise předávat třetím státům přidruženým k tomuto rozhodnutí utajované informace a dokumenty EU vytvořené pro účely mise až do stupně utajení „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“.

2.   Vysoký představitel je v souladu s rozhodnutím 2011/292/EU a s operačními potřebami mise též oprávněn předávat OSN a OBSE utajované informace a dokumenty EU vytvořené pro účely mise až do stupně utajení „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“. Za tímto účelem budou vypracována ujednání mezi vysokým představitelem a příslušnými orgány OSN a OBSE.

3.   V případě zvláštní a neodkladné operační potřeby je vysoký představitel v souladu s rozhodnutím 2011/292/EU též oprávněn předávat hostitelskému státu utajované informace a dokumenty EU vytvořené pro účely mise až do stupně utajení „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“. Za tímto účelem jsou vypracována ujednání mezi vysokým představitelem a příslušnými orgány hostitelského státu.

4.   Vysoký představitel je oprávněn předávat třetím státům přidruženým k tomuto rozhodnutí neutajované dokumenty EU o jednáních Rady týkajících se mise, na které se vztahuje služební tajemství podle čl. 6 odst. 1 jednacího řádu Rady (3).

5.   Vysoký představitel může přenést oprávnění uvedená v odstavcích 1 až 4, jakož i způsobilost uzavírat ujednání uvedená v odstavcích 2 a 3 na své podřízené osoby, na civilního velitele operací nebo na vedoucího mise.

5)

Článek 17 se nahrazuje tímto:

„Článek 17

Přezkum mise

Politickému a bezpečnostnímu výboru se každých šest měsíců předloží přezkum mise na základě zprávy vedoucího mise a ESVČ.“

6)

V článku 18 se druhý odstavec nahrazuje tímto:

„Jeho použitelnost končí dnem 14. září 2013.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 13. září 2012.

Za Radu

předseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Úř. věst. L 213, 13.8.2010, s. 43.

(2)  Úř. věst. L 141, 27.5.2011, s. 17.“

(3)  Rozhodnutí Rady 2009/937/EU ze dne 1. prosince 2009, kterým se přijímá její jednací řád (Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 35).“