ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2012.242.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 242

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 55
7. září2012


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 791/2012 ze dne 23. srpna 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97, pokud jde o některá ustanovení týkající se obchodu s druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 792/2012 ze dne 23. srpna 2012, kterým se stanoví vzor formuláře povolení, potvrzení a dalších dokumentů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a mění nařízení Komise (ES) č. 865/2006

13

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

7.9.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 242/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 791/2012

ze dne 23. srpna 2012,

kterým se mění nařízení (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97, pokud jde o některá ustanovení týkající se obchodu s druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (1), a zejména na čl. 19 odst. 2, 3 a 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby bylo možné provést určitá usnesení přijatá na patnáctém zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) (dále jen „úmluva“), měla by být v nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (2) změněna některá ustanovení a další ustanovení by měla být doplněna.

(2)

Ze zkušeností získaných při provádění nařízení (ES) č. 865/2006 vyplývá, že některá ustanovení uvedeného nařízení by měla být změněna, aby bylo zajištěno jednotné a účinné provádění uvedeného nařízení v celé Unii.

(3)

Měla by proto být změněna ustanovení týkající se podmínek platných pro identifikaci a značení exemplářů, vydávání určitých dokladů se zpětnou platností, podmínek vydávání potvrzení o osobním vlastnictví, pravidel platných pro exempláře osobního a rodinného charakteru v rámci Unie včetně jejich zpětného vývozu, podmínek, za nichž se exempláře uvedené v příloze A mohou stát předmětem obchodních činností v rámci Unie, a podmínek platných pro předem vydaná potvrzení.

(4)

Články 2 a 3, jakož i přílohy I až VI nařízení (ES) č. 865/2006 by měly být v uvedeném nařízení zrušeny, neboť se stanou nedílnou součástí nového prováděcího nařízení Komise (EU) č. 792/2012 (3), které bude přijato podle čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97 po vstupu v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (4).

(5)

Na patnáctém zasedání konference smluvních stran úmluvy byly aktualizovány standardní názvoslovné příručky, které se používají při uvádění vědeckých názvů druhů v povoleních a potvrzeních. Uvedené změny je proto třeba zohlednit v příloze VIII nařízení (ES) č. 865/2006.

(6)

Nařízení (ES) č. 865/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro otázky obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 865/2006 se mění takto:

1)

V preambuli se věta týkající se právního základu nařízení (ES) č. 865/2006 nahrazuje tímto:

„s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (5), a zejména na čl. 19 odst. 2, 3 a 4 uvedeného nařízení,

2)

V článku 1 se vkládají nové body 4a a 4b, které zní:

„4a.

‚pěstovanou rodičovskou kulturou‘ se rozumějí všechny rostliny pěstované za kontrolovaných podmínek, které jsou používány k rozmnožování a v jejichž případě bylo nutné příslušnému výkonnému orgánu dotčeného členského státu, který konzultoval příslušný vědecký orgán, uspokojivým způsobem prokázat, že pěstovaná rodičovská kultura byla:

i)

založena v souladu s ustanoveními úmluvy CITES a s příslušnými vnitrostátními právními předpisy způsobem, který není na újmu přežití příslušného druhu ve volné přírodě a

ii)

udržována v dostatečném množství pro účely rozmnožování s cílem minimalizovat nebo odstranit potřebu doplňování exemplářů z volné přírody, přičemž toto doplňování by mělo zůstat pouze výjimkou a mělo by být omezeno na množství nezbytné k zachování životaschopnosti a produktivity pěstované rodičovské kultury;

4b.

‚loveckou trofejí‘ se rozumí celý živočich nebo jeho snadno rozpoznatelná část nebo odvozenina, která je uvedena na připojeném povolení nebo potvrzení CITES a která splňuje tyto podmínky:

i)

nachází se v surové, zpracované nebo vyrobené podobě,

ii)

lovec ji získal zákonným způsobem lovem k osobnímu využití,

iii)

je lovcem nebo jeho jménem v konečné fázi dovezena, vyvezena nebo zpětně vyvezena v rámci přepravy ze země jejího původu do země, v níž má lovec obvyklé bydliště;“.

3)

Článek 4 se mění takto:

a)

V odstavci 1 se první věta nahrazuje tímto:

„1.   Formuláře uvedené v článku 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 792/2012 (6) se vyplňují strojopisem.

b)

Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Formuláře 1 až 4 přílohy I prováděcího nařízení (EU) č. 792/2012, formuláře 1 a 2 přílohy II prováděcího nařízení (EU) č. 792/2012, formuláře 1 a 2 přílohy III prováděcího nařízení (EU) č. 792/2012, formuláře 1 a 2 přílohy V prováděcího nařízení (EU) č. 792/2012, listy pokračování uvedené v čl. 2 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) č. 792/2012 a štítky uvedené v čl. 2 odst. 6 prováděcího nařízení (EU) č. 792/2012 nesmějí obsahovat žádné výmazy nebo změny, pokud tyto výmazy nebo změny nebyly ověřeny razítkem a podpisem vydávajícího výkonného orgánu. V případě oznámení o dovozu podle čl. 2 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 792/2012 a listů pokračování podle čl. 2 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) č. 792/2012 lze výmazy nebo změny rovněž ověřit razítkem a podpisem vstupního celního úřadu.“

4)

V článku 5a se první pododstavec nahrazuje tímto:

„U exemplářů rostlin, na které se podle ‚Poznámek k výkladu příloh A, B, C a D‘ v příloze nařízení (ES) č. 338/97 přestane vztahovat výjimka z ustanovení úmluvy či nařízení (ES) č. 338/97, na jejímž základě byly zákonně vyvezeny či dovezeny, může být zemí, která se má uvést v kolonce 15 formulářů v přílohách I a III prováděcího nařízení (EU) č. 792/2012, v kolonce 4 formulářů v příloze II nařízení (EU) č. 792/2012 a v kolonce 10 formulářů v příloze V nařízení (EU) č. 792/2012, země, ve které se na dané exempláře přestala vztahovat výjimka.“

5)

Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Přílohy formulářů

1.   Jestliže je příloha připojená ke kterémukoli formuláři uvedenému v článku 2 prováděcího nařízení (EU) č. 792/2012 jeho nedílnou součástí, musí být tato skutečnost a počet stran jasně vyznačeny na příslušném povolení nebo potvrzení a každá strana přílohy zahrnuje:

a)

číslo povolení nebo potvrzení a datum jejich vydání;

b)

podpis a razítko nebo pečeť výkonného orgánu, který povolení nebo potvrzení vydal.

2.   Pokud se formulář podle čl. 2 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 792/2012 používá pro více než jeden druh v zásilce, připojuje se příloha, jež kromě údajů požadovaných podle odstavce 1 tohoto článku u každého druhu v zásilce reprodukuje kolonky 8 až 22 příslušného formuláře a rovněž řádky obsažené v kolonce 27 takového formuláře pro ‚množství/čisté hmotnosti skutečně dovážené nebo (zpětně) vyvážené‘, popřípadě i ‚počet uhynulých živočichů při příjezdu‘.

3.   Pokud se formulář podle čl. 2 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) č. 792/2012 používá pro více než jeden druh, připojuje se příloha, jež kromě údajů požadovaných podle odstavce 1 tohoto článku u každého z druhů reprodukuje kolonky 8 až 18 příslušného formuláře.

4.   Pokud se formulář podle čl. 2 odst. 5 prováděcího nařízení (EU) č. 792/2012 používá pro více než jeden druh, připojuje se příloha, jež kromě údajů požadovaných podle odstavce 1 tohoto článku u každého z druhů reprodukuje kolonky 4 až 18 příslušného formuláře.“

6)

V článku 7 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:

„5.   Úředník země vývozu nebo zpětného vývozu potvrdí vývozní povolení a potvrzení o zpětném vývozu uvedením množství, podpisem a razítkem v kolonce dokladu týkající se vývozu. Jestliže doklad o vývozu nebyl potvrzen v době vývozu, měl by se výkonný orgán země dovozu spojit s výkonným orgánem země vývozu s cílem rozhodnout, zda je doklad při zohlednění případných polehčujících okolností nebo dokladů přípustný.“

7)

V čl. 8 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„1.   Doklady se vydávají a používají v souladu s ustanoveními a podle podmínek stanovených v tomto nařízení a v nařízení (ES) č. 338/97, zejména v jeho čl. 11 odst. 1 až 4. Povolení a potvrzení mohou být vydávána v tištěné nebo elektronické podobě.“

8)

V čl. 11 odst. 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„3.   Potvrzení vydaná v souladu s články 48 a 63 jsou specifická pro transakci, pokud exempláře, které spadají pod taková potvrzení, nejsou jedinečně a trvale označeny nebo pokud nejsou – v případě neživých exemplářů, jež nelze označit – identifikovány jiným způsobem.“

9)

V článku 15 se odstavec 3a nahrazuje tímto:

„3a   V případě živých živočichů v osobním vlastnictví, kteří byli získáni zákonným způsobem a jsou drženi pro osobní nekomerční účely a pro které je podle odst. 2 druhého pododstavce vydáno dovozní povolení, jsou po dobu 2 let od data vydání povolení zakázány obchodní činnosti podle čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97 a v tomto období nebudou uděleny žádné výjimky pro exempláře druhů uvedených v příloze A, jak stanoví čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení.

V případě dovozních povolení vydaných podle odst. 2 druhého pododstavce pro živé živočichy v osobním vlastnictví a pro exempláře druhů uvedených v příloze A nařízení (ES) č. 338/97, na které odkazuje čl. 4 odst. 5 písm. b) uvedeného nařízení, se v kolonce 23 uvede toto prohlášení: „Odchylně od čl. 8 odst. 3 nebo 5 nařízení (ES) č. 338/97 se po dobu nejméně 2 let od data vydání tohoto povolení zakazují obchodní činnosti podle čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení.“

10)

V článku 30 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   V případě jiných exemplářů než živých živočichů připojí výkonný orgán k potvrzení o putovní výstavě list se soupisem, který pro každý exemplář uvádí údaje požadované v kolonkách 8 až 18 vzoru formuláře uvedeného v příloze III prováděcího nařízení (EU) č. 792/2012.“

11)

V článku 37 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy mohou vydat potvrzení o osobním vlastnictví zákonnému majiteli živých živočichů, kteří byli získáni zákonným způsobem a jsou drženi pro osobní nekomerční účely.“

12)

V čl. 45 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Po obdržení takových dokumentů zašlou výkonné orgány neprodleně příslušným výkonným orgánům dokumenty, které byly vydány jinými členskými státy, a přiloží veškeré podpůrné doklady vydané v souladu s úmluvou. Pro účely podání zprávy se originál oznámení o dovozu předává rovněž výkonným orgánům země dovozu, jestliže není totožná se zemí, přes níž byl exemplář dovezen do Unie.“

13)

V článku 52 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Štítky uvedené v čl. 2 odst. 6 prováděcího nařízení (EU) č. 792/2012 se používají pouze pro přesun mezi řádně evidovanými vědci a vědeckými institucemi, pokud jde o nekomerční zápůjčky, dary a výměny herbářových exemplářů, muzejních exemplářů konzervovaných, sušených nebo zalitých v konzervačním médiu a živého rostlinného materiálu pro vědecká studia.“

14)

Článek 56 se mění takto:

a)

V odstavci 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

pěstovaná rodičovská kultura je založena a udržována v souladu s definicí uvedenou v čl. 1 bodě 4a.“

b)

Písmeno c) se zrušuje.

c)

Písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

v případě roubovaných rostlin byly jak podnože tak štěpy (rouby) uměle vypěstovány v souladu s písmeny a) a b).“

d)

Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Dřevo a jiné části nebo odvozeniny ze stromů vypěstovaných na monokulturních plantážích je považováno za uměle vypěstované v souladu s odstavcem 1.“

15)

V článku 58 se vkládá nový odstavec 3a, který zní:

„3a   V případě, že osoba, jež nemá obvyklé bydliště v Unii, zpětně vyváží exempláře osobního nebo rodinného charakteru získané mimo zemi svého obvyklého bydliště, včetně osobních loveckých trofejí, které jsou exempláře druhů uvedených v příloze A nařízení (ES) č. 338/97, musí celním orgánům předložit potvrzení o zpětném vývozu.“

16)

Vkládá se nový článek 58a, který zní:

„Článek 58a

Komerční použití exemplářů osobního a rodinného charakteru v rámci Unie

1.   Obchodní činnosti pro exempláře druhů uvedených v příloze B, které jsou do Unie dovezeny v souladu s článkem 57, může výkonný orgán členského státu povolit pouze za těchto podmínek:

a)

žadatel musí prokázat, že exemplář byl do Unie dovezen alespoň dva roky předtím, než smí být použit ke komerčním účelům, a

b)

výkonný orgán dotčeného členského státu ověřil, že daný exemplář mohl být dovezen ke komerčním účelům v souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 338/97 v době, kdy byl dovezen do Unie.

Jakmile jsou tyto podmínky splněny, vydá výkonný orgán písemné prohlášení dokládající, že uvedený exemplář může být použit ke komerčním účelům.

2.   Obchodní činnosti pro exempláře druhů uvedených v příloze A, které byly do Unie dovezeny v souladu s článkem 57, jsou zakázány.“

17)

V článku 59 se vkládá odstavec 1a, který zní:

„1a   Výjimka pro exempláře podle čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 338/97 je udělena pouze tehdy, jestliže žadatel příslušný výkonný orgán ubezpečil, že dané exempláře byly získány v souladu s platnými právními předpisy pro ochranu volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.“

18)

V článku 62 se vkládají nové body 4 a 5, které znějí:

„4.

neživé exempláře druhů krokodýlů (Crocodylia) uvedených v příloze A s kódem původu D za předpokladu, že jsou označeny nebo identifikovány jiným způsobem v souladu s tímto nařízením;

5.

kaviár jesetera druhu Acipenser brevirostrum a jeho hybridů s kódem původu D za předpokladu, že je obsažen v nádobě označené v souladu s tímto nařízením.“

19)

V článku 63 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„3.   Předem vydaná potvrzení jsou platná pouze v případě, že byla dovyplněna žadatelem a žadatel zaslal vydávajícímu výkonnému orgánu kopii potvrzení.“

20)

V čl. 65 odst. 4 se doplňuje nová věta, která zní:

„To se nevztahuje na exempláře druhů uvedených v příloze X tohoto nařízení s výjimkou případů, kdy je podle poznámky v příloze X povinné značení“

21)

V čl. 66 odst. 4 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Potvrzení specifická pro exemplář, potvrzení o putovní výstavě a potvrzení o osobním vlastnictví se v případě živých exemplářů, na něž se vztahuje tento odstavec, nevydávají.“

22)

V článku 72 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Členské státy mohou nadále vydávat dovozní a vývozní povolení, potvrzení o zpětném vývozu, potvrzení o putovní výstavě a potvrzení o osobním vlastnictví ve formě stanovené v příloze I, III a IV, oznámení o dovozu ve formě stanovené v příloze II a potvrzení EU ve formě stanovené v příloze V nařízení (ES) č. 865/2006 do jednoho roku od vstupu prováděcího nařízení (EU) č. 792/2012 v platnost.“

23)

Příloha VIII se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

24)

V příloze IX se bod 2 mění takto:

a)

Řádek týkající se kódu R se nahrazuje tímto:

„R Exempláře živočichů chovaných v kontrolovaném prostředí, odebraných z volné přírody jako vejce nebo mláďata v případech, kdy by jinak měli velmi nízkou pravděpodobnost přežití do dospělosti“.

b)

Řádek týkající se kódu D se nahrazuje tímto:

„D Živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro komerční účely v zařízeních uvedených v registru sekretariátu CITES v souladu s usnesením Conf. 12.10 (Rev. CoP15) a rostliny z přílohy A uměle vypěstované ke komerčním účelům v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006 včetně jejich částí a odvozenin“.

c)

Řádek týkající se kódu C se nahrazuje tímto:

„C Živočichové odchovaní v zajetí v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006 včetně jejich částí a odvozenin“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 27. září 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. srpna 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 166, 19.6.2006, s. 1.

(3)  Viz strana 13 v tomto čísle Úředního věstníku.

(4)  Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

(5)  Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1.“

(6)  Úř. věst. L 242, 7.9.2012, s. 13.“


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA VIII

Standardní názvoslovné příručky, které se používají podle čl. 5 bodu 4 k označení vědeckých názvů druhů na povoleních a potvrzeních

ŽIVOČICHOVÉ

a)   Mammalia

Wilson, D. E and Reeder, D. M. 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pp. John Hopkins University Press, Baltimore. (pro všechny savce – s výjimkou uznání následujících názvů volně žijících forem (s předností před názvy domácích forem): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion a s výjimkou níže uvedených druhů).

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. 1993. Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Smithsonian Institution Press, Washington. (pro Loxodonta africana a Ovis vignei)

Beasley, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). Marine Mammal Science 21: 365-400. (pro Orcaella heinsohni)

Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R., Santos, F. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for ‚tucuxi‘ (Sotalia fluviatilis) and ‚costero‘ (Sotalia guianensis) dolphins. Marine Mammal Science 23: 358-386 (pro Sotalia fluviatilis a Sotalia guianensis)

Merker, S. & Groves, C. P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. – International Journal of Primatology, 27(2): 465-485. (pro Tarsius lariang)

Rice, D. W., 1998: Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution, Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas (pro Physeter macrocephalus a Platanista gangetica)

Wada, S., Oishi, M. & YAMADA, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. – Nature, 426: 278-281. (pro Balaenoptera omurai)

b)   Aves

Morony, J. J., Bock, W. J. and Farrand, J., Jr. 1975. A Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. (pro názvy řádů a čeledí ptáků)

Dickinson, E.C. (ed.) 2003. The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 pp. Christopher Helm, London.

Dickinson, E.C. 2005. Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003) http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (webová stránka CITES) (pro všechny ptačí druhy s výjimkou níže uvedených taxonomických jednotek)

Arndt, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. – Papageien, 8: 278-286. (pro Pyrrhura parvifrons)

Collar, N. J. 1997. Family Psittacidae (Parrots). in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. 4. Sandgrouse to Cuckoos. 280-477: Lynx Edicions, Barcelona. (pro Psittacus intermedia a Trichoglossus haematodus)

Collar, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). – Forktail, 22: 85-112. (pro Garrulax taewanus)

Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. – Ornitologia Neotropical, 18: 161-170. (pro Eriocnemis isabellae)

Da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: A new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. – Ararajuba, 10(2): 123-130. (pro Glaucidium mooreorum)

Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. (2002):Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. – Auk, 119: 815-819. (pro Pionopsitta aurantiocephala)

Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. – Bulletin of the British Ornithologists‘ Club, 124: 160-171. (pro Ninox burhani)

Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009): The rediscovery of Buffon’s ‚Guarouba‘ or ‚Perriche jaune‘: two senior synonyms of Aratinga pintoi SILVEIRA, LIMA & HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes). – Zootaxa, 2013: 1-16. (pro Aratinga maculata)

Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. – Ibis, 144: 665-675. (pro Aquila hastata)

Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). – Zoologische Verhandelingen, 350: 183-196. (pro Cacatua goffiniana)

Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. – Bulletin of the British Ornithologists‘ Club, 124(2): 85-105. (pro Otus thilohoffmanni)

Whittaker, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. – Wilson Bulletin, 114: 421-445. (pro Micrastur mintoni)

c)   Reptilia

Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. and Randrianirina, J. E. 2001. Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma Furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae). Herpetological Journal 11: 53-68. (pro Calumma vatosoa a Calumma vencesi).

Aplin, K. P., Fitch, A. J. & King, D. J. (2006): A new species of Varanus Merrem (Squamata: Varanidae) from the Pilbara region of Western Australia, with observations on sexual dimorphism in closely related species. – Zootaxa, 1313: 1-38. (pro Varanus bushi)

Avila Pires, T. C. S. 1995. Lizards of Brazilian Amazonia. Zool. Verh. 299: 706 pp. (pro Tupinambis)

Böhme, W. 1997. Eine neue Chamäleon art aus der Calumma gastrotaenia — Verwandtschaft Ost-Madagaskars. Herpetofauna (Weinstadt) 19 (107): 5-10. (pro Calumma glawi)

Böhme, W. 2003. Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae). Zoologische Verhandelingen. Leiden 341: 1-43. (pro Varanidae)

Böhme, W. & Ziegler, T. (2005): A new monitor lizard from Halmahera, Moluccas, Indonesia (Reptilia: Squamata: Varanidae). – Salamandra, 41(1/2): 51-59. (pro Varanus zugorum)

Branch, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. – African Journal of Herpetology, 56(1): 1-21. (pro Homopus solus)

Branch, W. R., Tolley, K. A. & Tilbury, C. R. (2006): A new Dwarf Chameleon (Sauria: Bradypodion Fitzinger, 1843) from the Cape Fold Mountains, South Africa. – African Journal of Herpetology, 55(2): 123-141. (pro Bradypodion atromontanum)

Broadley, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. –African Herp News 29: 31-32. (pro Python natalensis)

Broadley, D. G. 2006. CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) prepared at the request of the CITES Nomenclature Committee (CITES website Document NC2006 Doc. 8). (pro Cordylus)

Burton, F.J. 2004. Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana. Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203. (pro Cyclura lewisi)

Cei, J. M. 1993. Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina – herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa. Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. (pro Tupinambis)

Colli, G. R., Péres, A. K. and da Cunha, H. J. 1998. A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus. Herpetologica 54: 477-492 (pro Tupinambis cerradensis)

Dirksen, L. 2002. Anakondas. NTV Wissenschaft. (pro Eunectes beniensis)

Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. – Amphibia-Reptilia, 27 (3): 427-432. (pro Tropidophis xanthogaster)

Eidenmüller, B. & Wicker, R. (2004): Eine weitere neue Waranart aus dem Varanus prasinus-Komplex von der Insel Misol, Indonesien. – Sauria, 27(1): 3-8. (pro Varanus reisingeri)

Fitzgerald, L. A., Cook, J. A. & Luz Aquino, A. (1999): Molecular Phylogenetics and Conservation of Tupinambis (Sauria: Teiidae). – Copeia, 4: 894-905. (pro Tupinambis duseni)

Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. – Vertebrate Zoology, 57(2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 (bez dodatku; pro Testudines – s výjimkou zachování těchto názvů: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata)

Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. and Böhme, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. – Salamandra, 42: 129-144. (pro Uroplatus giganteus)

Glaw, F. & M. Vences (2007): A field guide to the amphibians and reptiles of Madagascar, third edition. Vences & Glaw Verlag, 496 pp. (pro Calumma ambreense)

Hallmann, G., Krüger, J. & Trautmann, G. (2008). Faszinierende Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 253 pp., Münster (Natur und Tier – Verlag). ISBN 978-3-86659-059-5. (pro Phelsuma spp., avšak se zachováním druhu Phelsuma ocellata)

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. and Chippindale, P. T. 2000. Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs 14: 139-185. (pro Morelia clastolepis, Morelia nauta a Morelia tracyae, a povýšení na úroveň druhu v případě Morelia kinghorni)

Hedges, B. S., Estrada, A. R. and Diaz, L. M. 1999. New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia 1999(2): 376- 381. (pro Tropidophis celiae)

Hedges, B. S. and Garrido, O. 1999. A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of Herpetology 33: 436-441. (pro Tropidophis spiritus)

Hedges, B. S., Garrido, O. and Diaz, L. M. 2001. A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba. Journal of Herpetology 35: 615-617. (pro Tropidophis morenoi)

Hedges, B. S. and Garrido, O. 2002. Journal of Herpetology 36: 157-161. (pro Tropidophis hendersoni)

Hollingsworth, B.D. 2004. An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19-44. In: Alberts, A.C, Carter, R.L., Hayes, W.K. & Martins, E.P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). (pro Iguanidae kromě uznání Brachylophus bulabula, Phrynosoma blainvillii, P. cerroense a P. wigginsi jako platných druhů)

Jacobs, H. J. 2003. A further new emerald tree monitor lizard of the Varanus prasinus species group from Waigeo, West Irian (Squamata: Sauria: Varanidae). Salamandra 39(2): 65-74. (pro Varanus boehmei)

Jesu, R., Mattioli, F. and Schimenti, G. 1999. On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae). Doriana 7(311): 1-14. (pro Furcifer nicosiai)

Keogh, J.S., Barker, D.G. & Shine, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society 73: 113-129. (pro Python breitensteini a Python brongersmai)

Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. – Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413-3426. (pro Brachylophus bulabula)

Klaver, C. J. J. and Böhme, W. 1997. Chamaeleonidae. Das Tierreich 112: 85 pp. 85 pp. (pro Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo a Furcifer – kromě uznání Calumma andringitaensis, C. guillaumeti, C. hilleniusi a C. marojezensis za platné druhy)

Koch, A., Auliya, M., Schmitz, A., Kuch, U. & Böhme, W. (2007): Morphological Studies on the Systematics of South East Asian Water Monitors (Varanus salvator Complex): Nominotypic Populations and Taxonomic Overview. – Mertensiella, 16: 109. (pro Varanus cumingi, Varanus marmoratus, Varanus nuchalis, Varanus togianus)

Lutzmann, N. & Lutzmann, H. (2004): Das grammatikalische Geschlecht der Gattung Calumma (Chamaeleonidae) und die nötigen Anpassungen einiger Art- und Unterartbezeichnungen. – Reptilia (Münster) 9(4): 4-5 (Addendum in issue 5: 13). (pro Calumma cucullatum, Calumma nasutum)

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 1997. A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil. Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool. 382: 1-10. (pro Tupinambis quadrilineatus)

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 2002. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro 60(4): 295-302. (pro Tupinambis palustris)

Mariaux, J., Lutzmann, N. & Stipala, J. (2008): The two-horned chamaeleons of East Africa. – Zoological Journal Linnean Society, 152: 367-391. (pro Kinyongia vosseleri, Kinyongia boehmei)

Massary, J.-C. de and Hoogmoed, M. 2001. The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae). Journal of Herpetology 35: 353-357. (pro Crocodilurus amazonicus)

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. and Touré, T. A. 1999. Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1. The Herpetologists‘ League, Washington, DC. (pro Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae a Viperidae – kromě zachování rodů Acrantophis, Sanzinia, Calabaria a Lichanura a uznání Epicrates maurus za platný druh)

Montanucci, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. – Herpetologica, 60: 117. (pro Phrynosoma blainvillii, Phrynosoma cerroense, Phrynosoma wigginsi)

Necas, P., Modry, D. & Slapeta, J. R. (2003): Chamaeleo (Triceros) narraioca n. sp. (Reptilia Chamaeleonidae), a new chamaeleon species from a relict montane forest of Mount Kulal, northern Kenya. – Tropical Zool., 16:1-12. (pro Chamaeleo narraioca)

Necas, P., Modry, D. & Slapeta, J. R. (2005): Chamaeleo (Triceros) ntunte n. sp. a new chamaeleon species from Mt. Nyiru, northern Kenya (Squamata: Sauria: Chamaeleonidae). – Herpetozoa, 18/3/4): 125-132. (pro Chamaeleo ntunte)

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. and Wells, K. D. 1998. Herpetology. (pro vymezení čeledí v rámci řádu ještěrů (Sauria))

Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). – Zoologica Scripta, 36: 429-442. (pro Batagur borneoensis, Batagur dhongoka, Batagur kachuga, Batagur trivittata)

Praschag, P., Sommer, R. S., McCarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008): Naming one of the world’s rarest chelonians, the southern Batagur. – Zootaxa, 1758: 61-68. (pro Batagur affinis)

Raw, L. & Brothers, D. J. (2008): Redescription of the South African dwarf chameleon, Bradypodion nemorale Raw 1978 (Sauria: Chamaeleonidae), and description of two new species. – ZooNova 1 (1): 1-7. (pro Bradypodion caeruleogula, Bradypodion nkandlae)

Raxworthy, C.J. & Nussbaum, R.A. (2006): Six new species of Occipital-Lobed Calumma Chameleons (Squamata: Chamaeleonidae) from Montane Regions of Madagascar, with a New Description and Revision of Calumma brevicorne. – Copeia, 4: 711-734. (pro Calumma amber, Calumma brevicorne, Calumma crypticum, Calumma hafahafa, Calumma jejy, Calumma peltierorum, Calumma tsycorne)

Slowinski, J. B. and Wüster, W. 2000. A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). Herpetologica 56: 257-270. (pro Naja mandalayensis)

Tilbury, C. 1998. Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia. Bonner Zoologische Beiträge 47: 293-299. (pro Chamaeleo balebicornutus a Chamaeleo conirostratus)

Tilbury, C. R., Tolley, K. A. & Branch, W. R. (2006): A review of the systematics of the genus Bradypodion (Sauria: Chamaeleonidae), with the description of two new genera. – Zootaxa, 1363: 23-38. (pro Kinyongia adolfifriderici, Kinyongia carpenteri, Kinyongia excubitor, Kinyongia fischeri, Kinyongia matschiei, Kinyongia multituberculata, Kinyongia oxyrhina, Kinyongia tavetana, Kinyongia tenuis, Kinyongia ulugurensis, Kinyongia uthmoelleri, Kinyongia xenorhina, Nadzikambia mlanjense)

Tolley, K. A., Tilbury, C. R., Branch, W. R. & Mathee, C. A. (2004): Phylogenetics of the southern African dwarf chameleons, Bradypodion (Squamata: Chamaeleonidae). – Molecular Phylogen. Evol., 30: 354-365. (pro Bradypodion caffrum, Bradypodion damaranum, Bradypodion gutturale, Bradypodion transvaalense, Bradypodion ventrale)

Ullenbruch, K., Krause, P. & Böhme, W. (2007): A new species of the Chamaeleo dilepis group (Sauria Chamaeleonidae) from West Africa. – Tropical Zool., 20: 1-17. (pro Chamaeleo necasi)

Walbröl, U. & Walbröl, H. D. (2004): Bemerkungen zur Nomenklatur der Gattung Calumma (Gray, 1865) (Reptilia: Squamata: Chamaeleonidae). – Sauria, 26 (3): 41-44. (pro Calumma andringitraense, Calumma marojezense, Calumma tsaratanaense)

Wermuth, H. and Mertens, R. 1996 (reprint). Schildkröten, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). (pro Crocodylia a Rhynchocephalia)

Wilms, T. 2001. Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht: 1-142 — Herpeton Verlag, ISBN 3-9806214-7-2. (pro rod Uromastyx)

Wüster, W. 1996. Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras Naja naja species complex. Toxicon 34: 339-406. (pro Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix a Naja sumatrana)

Ziegler, T., Böhme, W. & Schmitz, A. (2007): A new species of the Varanus indicus group (Squamata, Varanidae) from Halmahera Island, Moluccas: morphological and molecular evidence. – Mitteilungen Museum Naturkunde Berlin, Zoologische Reihe, 83 (supplement): 109-119. (pro Varanus rainerguentheri)

Ziegler, T., Schmitz, A., Koch, A. & Böhme, W. (2007): A review of the subgenus Euprepiosaurus of Varanus (Squamata: Varanidae): morphological and molecular phylogeny, distribution and zoogeography, with an identification key for the members of the V. indicus and the V. prasinus species groups. – Zootaxa, 1472: 1-28. (pro Varanus beccarii)

d)   Amphibia

Brown, J.L., Schulte, R. & Summers, K. 2006. A new species of Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the Amazonian lowlands of Peru. Zootaxa, 1152: 45-58. (pro Dendrobates uakarii)

Glaw, F. & Vences, M. (2006): Phylogeny and genus-level classification of mantellid frogs (Amphibia, Anura). – Organisms, Diversity & Evolution, 6: 236-253. (pro Mantella ebenaui)

Jungfer, K.-H. & Böhme, W. (2004) A new poison-dart frog (Dendrobates) from northern central Guyana (Amphibia: Anura: Dendrobatidae). – Salamandra, 40(2): 99-104. (pro Dendrobates nubeculosus)

Lötters, S., Schmitz, A. & Reichle, S. (2006) A new cryptic species of poison frog from the Bolivian Yungas. – Herpetozoa, 18: 115-124. (pro Epipedobates yungicola)

Mueses-Cisneros, J. J., Cepeda-Quilindo, B. & Moreno-Quintero, V. (2008): Una nueva especies de Epipedobates (Anura: Dendrobatidae) del suroccidente de Colombia. – Pap. Avulsos Zool. Mus. Zool. San Paulo, 48:1-10. (pro Epipedobates narinensis)

Rueda-Almonacid, J. V., Rada, M., Sánchez-Pacheco, S. J., Velásquez-Álvarez, A. A. & Quevedo, A. (2006) Two new and exceptional poison dart frogs of the genus Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the northeastern flank of the cordillera Central of Colombia. – Zootaxa, 1259: 39-54. (pro Dendrobates daleswansoni, Dendrobates dorisswansonae)

Taxonomic Checklist of CITES listed Amphibians, information extracted from Frost, D.R. (ed.) 2004. Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) Version 3.0 k 7. dubnu 2006 (webová stránka CITES) (pro Amphibia)

e)   Elasmobranchii, Actinopterygii a Sarcopterygii

Eschmeier, W. N. 1998. Catalog of Fishes. 3 vols. California Academy of Sciences. (pro všechny ryby)

Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. – Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44. (pro Hippocampus debelius, Hippocampus waleanus)

Horne, M. L., 2001. A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef — Records of the Australian Museum 53: 243-246. (pro Hippocampus)

Kuiter, R. H., 2001. Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species — Records of the Australian Museum 53: 293-340. (pro Hippocampus)

Kuiter, R. H., 2003. A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island — Records of he Australian Museum 55: 113-116. (pro Hippocampus)

Lourie, S. A., and J. E. Randall, 2003. A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific — Zoological Studies 42: 284-291. (pro Hippocampus)

Lourie, S. A., A. C. J. Vincent and H. J. Hall, 1999. Seahorses. An identification guide to the world’s species and their conservation. Project Seahorse, ISBN 09534693 0 1 (druhé vydání k dostání na CD-ROM). (pro Hippocampus)

Piacentino, G. L. M. and Luzzatto, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). – Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339-349. (pro Hippocampus patagonicus)

f)   Arachnida

Lourenço, W. R. and Cloudsley-Thompson, J. C. 1996. Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica 72(3): 133-143. (pro štíry rodu Pandinus)

Rudloff, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). – Arthropoda, 16(2): 26-30. (pro Brachypelma kahlenbergi)

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from Platnick, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference (http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/Theraphosidae.html), verze 6.5 k 7. dubnu 2006 (webová stránka CITES) (pro Theraphosidae)

g)   Insecta

Bartolozzi, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). – African Entomology, 13(2): 347-352. (pro Colophon endroedyi)

Matsuka, H. 2001. Natural History of Birdwing Butterflies: 1-367. Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN 4-9900697-0-6. (pro ptákokřídlece a otakárky rodů Ornithoptera, Trogonoptera a Troides)

h)   Hirudinoidea

Nesemann, H. & Neubert, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. – Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6. (pro Hirudo medicinalis a Hirudo verbana)

ROSTLINY

The Plant-Book, second edition, (D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (dotisk s opravami 1998) (pro rodové názvy všech rostlin obsažených v přílohách nařízení (ES) č. 338/97, pokud nejsou nahrazeny standardními seznamy přijatými konferencí smluvních stran).

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) (pro rodová synonyma, která nejsou zmíněna v The Plant-Book, pokud nejsou nahrazena standardními seznamy přijatými konferencí smluvních stran, jak se na ně odkazuje v níže uvedených odstavcích)

A World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) a jeho aktualizace přijaté Výborem pro názvosloví jako příručka při odkazování na názvy druhů Cycadaceae, Stangeriaceae a Zamiaceae.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, Royal Botanic Gardens, Kew, Spojené království Velké Británie a Severního Irska) a jeho aktualizace přijaté Výborem pro názvosloví jako příručka při odkazování na názvy druhů Cyclamen (Primulaceae) a Galanthus a Sternbergia (Liliaceae).

CITES Cactaceae Checklist, druhé vydání, (1999, sestavil D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, Spojené království Velké Británie a Severního Irska) a jeho aktualizace přijaté Výborem pro názvosloví jako příručka při odkazování na názvy druhů Cactaceae.

CITES Carnivorous Plant Checklist, second edition, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) a jeho aktualizace přijaté Výborem pro názvosloví jako příručka při odkazování na názvy druhů Dionaea, Nepenthes a Sarracenia.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) a jeho aktualizace Lüthy, J.M. 2007. Aktualizace a doplněk k seznamu CITES Aloe aPachypodium. CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland. (webová stránka CITES), přijaté Výborem pro názvosloví jako příručka při odkazování na názvy druhů Aloe a Pachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) a jeho aktualizace přijaté Výborem pro názvosloví jako příručka při odkazování na názvy druhů Taxus.

CITES Orchid Checklist, (compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) a jeho aktualizace přijaté Výborem pro názvosloví jako příručka při odkazování na názvy druhů Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione a Sophronitis (Volume 1, 1995); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula & Encyclia (Volume 2, 1997); & Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides & Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda & Vandopsis (Volume 3, 2001); & Aerides, Coelogyne, Comparettia & Masdevallia (Volume 4, 2006).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, Publisher by the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) a aktualizace přijaté Výborem pro názvosloví jako příručka při odkazování na názvy druhů sukulentních pryšců/euforbií.

Dicksonia species of the Americas (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) a aktualizace přijaté Výborem pro názvosloví jako příručka při odkazování na názvy druhů Dicksonia.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N.L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 561. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa a aktualizace přijaté Výborem pro názvosloví jako příručka při odkazování na názvy druhů Hoodia.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda & Schippmann, U. (2006): - Medicinal Plant Conservation 12: #-#.′ (webová stránka CITES) a aktualizace přijaté Výborem pro názvosloví jako příručka při odkazování na názvy druhů Guaiacum.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Adresa autorů: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria). (webová stránka CITES) a aktualizace přijaté Výborem pro názvosloví jako příručka při odkazování na názvy druhu Bulbophyllum.

The Checklist of CITES species (2005, 2007 a jeho aktualizace) publikováno UNEP –WCMC lze použít jako neoficiální přehled vědeckých názvů, který přijala konference smluvních stran pro druhy živočichů zahrnutých do příloh nařízení (ES) č. 338/97, a jako neoficiální přehled informací obsažených ve standardních příručkách, které byly přijaty pro názvosloví CITES.“


7.9.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 242/13


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 792/2012

ze dne 23. srpna 2012,

kterým se stanoví vzor formuláře povolení, potvrzení a dalších dokumentů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a mění nařízení Komise (ES) č. 865/2006

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (1), a zejména na čl. 19 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je třeba přijmout ustanovení k provádění nařízení (ES) č. 338/97 a k zajištění plného souladu s ustanoveními Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) (dále jen „úmluva“).

(2)

K zajištění jednotného provádění nařízení (ES) č. 338/97 a nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy (2) je nezbytné stanovit vzory, kterým musí povolení, potvrzení a další dokumenty uvedené v těchto nařízeních odpovídat.

(3)

Na 15. zasedání konference stran úmluvy, které se konalo ve dnech 13. až 25. března 2010 v katarském městě Doha, bylo změněno několik usnesení, jež se týkají zejména harmonizace povolení a potvrzení a změn kódů původu. Tato usnesení je nutno zohlednit a patřičně upravit vzory dokumentů. Je též potřeba dokumenty upravit, aby byly pro uživatele a vnitrostátní správní orgány jasnější.

(4)

Pro použití těchto formulářů je tedy třeba definovat jednotné podmínky pomocí vzorů, pokynů a vysvětlení, které by se používaly ve spojení s nařízením (ES) č. 865/2006.

(5)

Tyto jednotné podmínky by měly být přijaty v souladu s přezkumným postupem stanoveným v článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (3). Je tedy třeba, aby byly stanoveny prováděcím nařízením, odděleně od nařízení (ES) č. 865/2006.

(6)

Nařízení (ES) č. 865/2006 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro otázky obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Obecné ustanovení

V tomto nařízení jsou popsány vzory a technické údaje týkající se formulářů povolení, potvrzení a dalších dokumentů uvedených v nařízení (ES) č. 338/97 a nařízení (ES) č. 865/2006. Vzory a technické údaje jsou stanoveny pro následující dokumenty:

1)

dovozní povolení;

2)

vývozní povolení;

3)

potvrzení o zpětném vývozu;

4)

potvrzení o osobním vlastnictví;

5)

potvrzení o souboru vzorků;

6)

oznámení o dovozu;

7)

potvrzení o putovní výstavě;

8)

listy pokračování pro potvrzení o osobním vlastnictví a pro potvrzení o putovní výstavě;

9)

potvrzení podle čl. 5 odst. 2 písm. b), odst. 3 a 4 nařízení (ES) č. 338/97 a čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení;

10)

štítky uvedené v čl. 7 odst. 4 nařízení (ES) č. 338/97.

Článek 2

Formuláře

1.   Formuláře, na nichž se vyplňují dovozní povolení, vývozní povolení, potvrzení o zpětném vývozu, potvrzení o osobním vlastnictví, potvrzení o souboru vzorků a žádosti o vydání takových dokumentů, musí být v souladu se vzorem uvedeným v příloze I, s výjimkou kolonek vyhrazených k vnitrostátnímu použití.

2.   Formuláře, na nichž se vyplňují oznámení o dovozu, musí být v souladu se vzorem v příloze II, s výjimkou kolonek vyhrazených k vnitrostátnímu použití. Mohou obsahovat pořadové číslo.

3.   Formuláře, na nichž se vyplňují potvrzení o putovní výstavě a žádosti o vydání takových dokumentů, musí být v souladu se vzorem uvedeným v příloze III, s výjimkou kolonek vyhrazených k vnitrostátnímu použití.

4.   Formuláře, na nichž se vyplňují listy pokračování pro potvrzení o osobním vlastnictví a pro potvrzení o putovní výstavě, musí být v souladu se vzorem uvedeným v příloze IV.

5.   Formuláře, na nichž se vyplňují potvrzení podle čl. 5 odst. 2 písm. b), odst. 3 a 4, čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 338/97 a žádosti o taková potvrzení, musí být v souladu se vzorem uvedeným v příloze V tohoto nařízení, s výjimkou kolonek vyhrazených k vnitrostátnímu použití.

Členské státy však mohou stanovit, že místo předtištěného textu obsahují kolonky 18 a 19 pouze příslušné potvrzení a/nebo povolení.

6.   Formulář štítků podle čl. 7 odst. 4 nařízení (ES) č. 338/97 musí být v souladu se vzorem uvedeným v příloze VI tohoto nařízení.

Článek 3

Technické údaje s ohledem na formuláře

1.   Papír používaný pro formuláře podle článku 2 je bez mechanické dřeně, vhodný pro psaní a o váze alespoň 55 g/m2.

2.   Velikost formulářů uvedených v čl. 2 odst. 1 až 5 je 210×297 mm (A4) s maximální přípustnou odchylkou pro délku o 18 mm méně a o 8 mm více.

3.   Barva papíru použitého na formuláře uvedené v čl. 2 odst. 1 je:

a)

bílá na formulář č. 1, originál, s gilošovaným vzorkem na pozadí, vytištěným na přední straně šedou barvou, aby se tak dala odhalit jakákoli falzifikace mechanickými nebo chemickými prostředky;

b)

žlutá na formulář č. 2, kopie pro držitele;

c)

světle zelená na formulář č. 3, kopie pro vyvážející nebo zpětně vyvážející zemi v případě dovozního povolení nebo kopie pro zaslání zpět vydávajícímu výkonnému orgánu celními orgány v případě vývozního povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu;

d)

růžová na formulář č. 4, kopie pro vydávající výkonný orgán;

e)

bílá na formulář č. 5, žádost.

4.   Barva papíru použitého na formuláře uvedené v čl. 2 odst. 2 je:

a)

bílá na formulář č. 1, originál;

b)

žlutá na formulář č. 2, kopie pro dovozce.

5.   Barva papíru použitého na formuláře uvedené v čl. 2 odst. 3 a 5 je:

a)

bílá na formulář č. 1, originál, s gilošovaným vzorkem na pozadí, vytištěným na přední straně šedou barvou, aby se tak dala odhalit jakákoli falzifikace mechanickými nebo chemickými prostředky;

b)

růžová na formulář č. 2, kopie pro vydávající výkonný orgán;

c)

bílá na formulář č. 3, žádost.

6.   Barva papíru použitého na listy pokračování uvedené v čl. 2 odst. 4 a štítky uvedené v čl. 2 odst. 6 je bílá.

7.   Formuláře uvedené v článku 2 jsou vytištěny a vyplněny v jednom z úředních jazyků Unie podle specifikace výkonných orgánů každého členského státu. V nutných případech obsahují překlad svého obsahu do jednoho z oficiálních pracovních jazyků úmluvy.

8.   Členské státy jsou odpovědné za vytištění formulářů uvedených v článku 2, které v případě formulářů uvedených v čl. 2 odst. 1 až 5 mohou být součástí automatizovaného procesu vydávání povolení/potvrzení.

Článek 4

Nařízení (ES) č. 865/2006 se mění takto:

1)

Články 2 a 3 se zrušují.

2)

Zrušují se přílohy I až VI.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 27. září 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. srpna 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 166, 19.6.2006, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.


PŘÍLOHA I

Image

Pokyny a vysvětlivky

1.

Celé jméno a adresa skutečného (zpětného) vývozce, nikoli zástupce. V případě potvrzení o osobním vlastnictví celé jméno a adresa zákonného majitele.

2.

Doba platnosti vývozního povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu nesmí přesáhnout šest měsíců a dovozního povolení dvanáct měsíců. Doba platnosti potvrzení o osobním vlastnictví nesmí přesáhnout tři roky. Po uplynutí posledního dne platnosti je tento dokument neplatný a držitel musí bez prodlení jeho originál a všechny kopie vrátit vydávajícímu výkonnému orgánu. Dovozní povolení není platné, jestliže odpovídající doklad CITES ze země vývozu nebo zpětného vývozu byl použit pro vývoz nebo zpětný vývoz po uplynutí posledního dne platnosti nebo jestliže k datu dovozu do Unie uplynulo více než šest měsíců od data jeho vydání.

3.

Celé jméno a adresa skutečného dovozce, nikoli zástupce. V případě potvrzení o osobním vlastnictví se nevyplňuje.

5.

V případě potvrzení o osobním vlastnictví se nevyplňuje.

6.

Pro jiné živé exempláře druhů z přílohy A než exempláře odchované v zajetí nebo exempláře uměle vypěstované může vydávající orgán uvedením příslušných podrobností v této kolonce stanovit místo určení, ve kterém budou exempláře umístěny. Jakýkoli následný přesun bude vyžadovat předchozí souhlas příslušného výkonného orgánu s výjimkou bezodkladného veterinárního ošetření, po němž je exemplář vrácen přímo do svého schváleného místa určení.

8.

Popis musí být co nejpřesnější a musí zahrnovat třípísmenný kód podle přílohy VII nařízení (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy.

9/10.

Použijí se jednotky množství a/nebo čisté hmotnosti podle přílohy VII nařízení (ES) č. 865/2006.

11.

Uvádí se číslo přílohy CITES (I, II, nebo III), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.

12.

Uvádí se písmeno označující přílohu nařízení Rady (ES) č. 338/97 (A, B nebo C), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.

13.

Pro vyznačení původu se použije jeden z následujících kódů:

W

exempláře odebrané z volné přírody

R

živočichové odchovaní v kontrolovaném prostředí, odebraní jako vejce nebo jako mláďata z volné přírody, kde by jinak měli velmi nízkou pravděpodobnost přežití do dospělosti

D

živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro komerční účely v zařízeních uvedených v registru sekretariátu CITES v souladu s usnesením Conf. 12.10 (Rev. CoP15) a rostliny z přílohy A uměle vypěstované ke komerčním účelům v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

A

rostliny z přílohy A uměle vypěstované pro nekomerční účely a rostliny z příloh B a C uměle vypěstované v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

C

živočichové odchovaní v zajetí v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

F

živočichové narození v zajetí, pro něž však nejsou splněna kritéria podle kapitoly XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

I

zabavené nebo odebrané exempláře (1)

O

exempláře získané před použitelností úmluvy (1)

U

neznámý původ (je třeba zdůvodnit)

14.

Pro vyznačení účelu, za jakým jsou exempláře vyváženy, zpětně vyváženy nebo dováženy, se použije jeden z následujících kódů:

B

chov v zajetí nebo umělé pěstování

E

výchova a vzdělání

G

botanické zahrady

H

lovecké trofeje

L

prosazování právních předpisů

M

lékařství (včetně biolékařského výzkumu)

N

znovuvysazení nebo vysazení do přírody

P

osobní účel

Q

cirkusy a putovní výstavy

S

vědecký účel

T

obchodní účel

Z

zoologické zahrady

15 až 17.

Země původu je země, kde byly exempláře odebrány z volné přírody, narodily se a byly odchovány v zajetí nebo uměle vypěstovány. Jde-li o třetí zemi, musí kolonky 16 a 17 obsahovat podrobnosti příslušného povolení. Pokud jde o exempláře pocházející z členského státu Unie, které jsou vyváženy z jiného členského státu, musí být v kolonce 15 uveden pouze název členského státu původu.

18 až 20.

Pokud jde o potvrzení o zpětném vývozu, země posledního zpětného vývozu je zpětně vyvážející třetí země, ze které byly exempláře dovezeny před zpětným vývozem z Unie. Pokud jde o dovozní povolení, jedná se o zpětně vyvážející třetí zemi, ze které mají být exempláře dovezeny. Kolonky 19 a 20 musí obsahovat podrobnosti o příslušných potvrzeních o zpětném vývozu.

21.

Vědecký název musí být v souladu se standardními názvoslovnými příručkami podle přílohy VIII nařízení (ES) č. 865/2006.

23 až 25.

Pouze pro úřední účely.

26.

Dovozce / (zpětný) vývozce nebo jeho zástupce musí v případě potřeby uvést číslo nákladního nebo leteckého přepravního listu.

27.

Podle okolností vyplní celní úřad v místě dovozu do Unie nebo zpětného vývozu. V případě dovozu musí být originál (formulář č. 1) vrácen výkonnému orgánu příslušného členského státu a kopie pro držitele (formulář č. 2) dovozci. V případě vývozu nebo zpětného vývozu musí být kopie pro zaslání zpět vydávajícímu orgánu (formulář 3) celními orgány vrácena výkonnému orgánu příslušného členského státu a originál (formulář 1) a kopie pro držitele (formulář 2) vývozci nebo zpětnému vývozci.

Image

Pokyny a vysvětlivky

1.

Celé jméno a adresa skutečného (zpětného) vývozce, nikoli zástupce. V případě potvrzení o osobním vlastnictví celé jméno a adresa zákonného majitele.

2.

Doba platnosti vývozního povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu nesmí přesáhnout šest měsíců a u dovozního povolení dvanáct měsíců. Doba platnosti potvrzení o osobním vlastnictví nesmí přesáhnout tři roky. Po uplynutí posledního dne platnosti je tento dokument neplatný a držitel musí bez prodlení jeho originál a všechny kopie vrátit vydávajícímu výkonnému orgánu. Dovozní povolení není platné, jestliže odpovídající doklad CITES ze země vývozu nebo zpětného vývozu byl použit pro vývoz nebo zpětný vývoz po uplynutí posledního dne platnosti nebo jestliže k datu dovozu do Unie uplynulo více než šest měsíců od data jeho vydání.

3.

Celé jméno a adresa skutečného dovozce, nikoli zástupce. V případě potvrzení o osobním vlastnictví se nevyplňuje.

5.

V případě potvrzení o osobním vlastnictví se nevyplňuje.

6.

Pro jiné živé exempláře druhů z přílohy A než exempláře odchované v zajetí nebo exempláře uměle vypěstované může vydávající orgán uvedením příslušných podrobností v této kolonce stanovit místo určení, ve kterém budou exempláře umístěny. Jakýkoli následný přesun bude vyžadovat předchozí souhlas příslušného výkonného orgánu s výjimkou bezodkladného veterinárního ošetření, po němž je exemplář vrácen přímo do svého schváleného místa určení.

8.

Popis musí být co nejpřesnější a musí zahrnovat třípísmenný kód podle přílohy VII nařízení (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy.

9/10.

Použijí se jednotky množství a/nebo čisté hmotnosti podle přílohy VII nařízení (ES) č. 865/2006.

11.

Uvádí se číslo přílohy CITES (I, II, nebo III), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.

12.

Uvádí se písmeno označující přílohu nařízení Rady (ES) č. 338/97 (A, B nebo C), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.

13.

Pro vyznačení původu se použije jeden z následujících kódů:

W

exempláře odebrané z volné přírody

R

živočichové odchovaní v kontrolovaném prostředí, odebraní jako vejce nebo jako mláďata z volné přírody, kde by jinak měli velmi nízkou pravděpodobnost přežití do dospělosti

D

živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro komerční účely v zařízeních uvedených v registru sekretariátu CITES v souladu s usnesením Conf. 12.10 (Rev. CoP15) a rostliny z přílohy A uměle vypěstované ke komerčním účelům v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

A

rostliny z přílohy A uměle vypěstované pro nekomerční účely a rostliny z příloh B a C uměle vypěstované v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

C

živočichové odchovaní v zajetí v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

F

živočichové narození v zajetí, pro něž však nejsou splněna kritéria podle kapitoly XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin.

I

zabavené nebo odebrané exempláře (2)

O

exempláře získané před použitelností úmluvy (2)

U

neznámý původ (je třeba zdůvodnit)

14.

Pro vyznačení účelu, za jakým jsou exempláře vyváženy, zpětně vyváženy nebo dováženy, se použije jeden z následujících kódů:

B

chov v zajetí nebo umělé pěstování

E

výchova a vzdělání

G

botanické zahrady

H

lovecké trofeje

L

prosazování právních předpisů

M

lékařství (včetně biolékařského výzkumu)

N

znovuvysazení nebo vysazení do přírody

P

osobní účel

Q

cirkusy a putovní výstavy

S

vědecký účel

T

obchodní účel

Z

zoologické zahrady

15 až 17.

Země původu je země, kde byly exempláře odebrány z volné přírody, narodily se a byly odchovány v zajetí nebo uměle vypěstovány. Jde-li o třetí zemi, musí kolonky 16 a 17 obsahovat podrobnosti příslušného povolení. Pokud jde o exempláře pocházející z členského státu Unie, které jsou vyváženy z jiného členského státu, musí být v kolonce 15 uveden pouze název členského státu původu.

18 až 20.

Pokud jde o potvrzení o zpětném vývozu, země posledního zpětného vývozu je zpětně vyvážející třetí země, ze které byly exempláře dovezeny před zpětným vývozem z Unie. Pokud jde o dovozní povolení, jedná se o zpětně vyvážející třetí zemi, ze které mají být exempláře dovezeny. Kolonky 19 a 20 musí obsahovat podrobnosti o příslušných potvrzeních o zpětném vývozu.

21.

Vědecký název musí být v souladu se standardními názvoslovnými příručkami podle přílohy VIII nařízení (ES) č. 865/2006.

23 až 25.

Pouze pro úřední účely.

26.

Dovozce/(zpětný) vývozce nebo jeho zástupce musí v případě potřeby uvést číslo nákladního nebo leteckého přepravního listu.

27.

Podle okolností vyplní celní úřad v místě dovozu do Unie nebo zpětného vývozu. V případě dovozu musí být originál (formulář č. 1) vrácen výkonnému orgánu příslušného členského státu a kopie pro držitele (formulář č. 2) dovozci. V případě vývozu nebo zpětného vývozu musí být kopie pro zaslání zpět vydávajícímu orgánu (formulář 3) celními orgány vrácena výkonnému orgánu příslušného členského státu a originál (formulář 1) a kopie pro držitele (formulář 2) vývozci nebo zpětnému vývozci.

Image

Pokyny a vysvětlivky

1.

Celé jméno a adresa skutečného (zpětného) vývozce, nikoli zástupce. V případě potvrzení o osobním vlastnictví celé jméno a adresa zákonného majitele.

2.

Doba platnosti vývozního povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu nesmí přesáhnout šest měsíců a u dovozního povolení dvanáct měsíců. Doba platnosti potvrzení o osobním vlastnictví nesmí přesáhnout tři roky. Po uplynutí posledního dne platnosti je tento dokument neplatný a držitel musí bez prodlení jeho originál a všechny kopie vrátit vydávajícímu výkonnému orgánu. Dovozní povolení není platné, jestliže odpovídající doklad CITES ze země vývozu nebo zpětného vývozu byl použit pro vývoz nebo zpětný vývoz po uplynutí posledního dne platnosti nebo jestliže k datu dovozu do Unie uplynulo více než šest měsíců od data jeho vydání.

3.

Celé jméno a adresa skutečného dovozce, nikoli zástupce. V případě potvrzení o osobním vlastnictví se nevyplňuje.

5.

V případě potvrzení o osobním vlastnictví se nevyplňuje.

6.

Pro jiné živé exempláře druhů z přílohy A než exempláře odchované v zajetí nebo exempláře uměle vypěstované může vydávající orgán uvedením příslušných podrobností v této kolonce stanovit místo určení, ve kterém budou exempláře umístěny. Jakýkoli následný přesun bude vyžadovat předchozí souhlas příslušného výkonného orgánu s výjimkou bezodkladného veterinárního ošetření, po němž je exemplář vrácen přímo do svého schváleného místa určení.

8.

Popis musí být co nejpřesnější a musí zahrnovat třípísmenný kód podle přílohy VII nařízení (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy.

9/10.

Použijí se jednotky množství a/nebo čisté hmotnosti podle přílohy VII nařízení (ES) č. 865/2006.

11.

Uvádí se číslo přílohy CITES (I, II, nebo III), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.

12.

Uvádí se písmeno označující přílohu nařízení Rady (ES) č. 338/97 (A, B nebo C), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.

13.

Pro vyznačení původu se použije jeden z následujících kódů:

W

exempláře odebrané z volné přírody

R

živočichové odchovaní v kontrolovaném prostředí, odebraní jako vejce nebo jako mláďata z volné přírody, kde by jinak měli velmi nízkou pravděpodobnost přežití do dospělosti

D

živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro komerční účely v zařízeních uvedených v registru sekretariátu CITES v souladu s usnesením Conf. 12.10 (Rev. CoP15) a rostliny z přílohy A uměle vypěstované ke komerčním účelům v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

A

rostliny z přílohy A uměle vypěstované pro nekomerční účely a rostliny z příloh B a C uměle vypěstované v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

C

živočichové odchovaní v zajetí v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

F

živočichové narození v zajetí, pro něž však nejsou splněna kritéria podle kapitoly XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin.

I

zabavené nebo odebrané exempláře (3)

O

exemplář získaný před použitelností úmluvy (3)

U

neznámý původ (je třeba zdůvodnit)

14.

Pro vyznačení účelu, za jakým jsou exempláře vyváženy, zpětně vyváženy nebo dováženy, se použije jeden z následujících kódů:

B

chov v zajetí nebo umělé pěstování

E

výchova a vzdělání

G

botanické zahrady

H

lovecké trofeje

L

prosazování právních předpisů

M

lékařství (včetně biolékařského výzkumu)

N

znovuvysazení nebo vysazení do přírody

P

osobní účel

Q

cirkusy a putovní výstavy

S

vědecký účel

T

obchodní účel

Z

zoologické zahrady

15 až 17.

Země původu je země, kde byly exempláře odebrány z volné přírody, narodily se a byly odchovány v zajetí nebo uměle vypěstovány. Jde-li o třetí zemi, musí kolonky 16 a 17 obsahovat podrobnosti příslušného povolení. Pokud jde o exempláře pocházející z členského státu Unie, které jsou vyváženy z jiného členského státu, musí být v kolonce 15 uveden pouze název členského státu původu.

18 až 20.

Pokud jde o potvrzení o zpětném vývozu, země posledního zpětného vývozu je zpětně vyvážející třetí země, ze které byly exempláře dovezeny před zpětným vývozem z Unie. Pokud jde o dovozní povolení, jedná se o zpětně vyvážející třetí zemi, ze které mají být exempláře dovezeny. Kolonky 19 a 20 musí obsahovat podrobnosti o příslušných potvrzeních o zpětném vývozu.

21.

Vědecký název musí být v souladu se standardními názvoslovnými příručkami podle přílohy VIII nařízení (ES) č. 865/2006.

23 až 25.

Pouze pro úřední účely.

26.

Dovozce/(zpětný) vývozce nebo jeho zástupce musí ve vhodných případech uvést číslo nákladního nebo leteckého přepravního listu.

27.

Podle okolností vyplní celní úřad v místě dovozu do Unie nebo zpětného vývozu. V případě dovozu musí být originál (formulář č. 1) vrácen výkonnému orgánu příslušného členského státu a kopie pro držitele (formulář č. 2) dovozci. V případě vývozu nebo zpětného vývozu musí být kopie pro zaslání zpět vydávajícímu orgánu (formulář 3) celními orgány vrácena výkonnému orgánu příslušného členského státu a originál (formulář 1) a kopie pro držitele (formulář 2) vývozci nebo zpětnému vývozci.

Image

Image

Pokyny a vysvětlivky

1.

Celé jméno a adresa skutečného (zpětného) vývozce, nikoli zástupce. V případě potvrzení o osobním vlastnictví celé jméno a adresa zákonného majitele.

2.

Nevyplňovat.

3.

Celé jméno a adresa skutečného dovozce, nikoli zástupce. V případě potvrzení o osobním vlastnictví se nevyplňuje.

5.

V případě potvrzení o osobním vlastnictví se nevyplňuje.

6.

Vyplňuje se ve formuláři žádosti pouze v případě jiných živých exemplářů druhů přílohy A než exemplářů odchovaných v zajetí nebo exemplářů uměle vypěstovaných.

8.

Popis musí být co nejpřesnější a musí zahrnovat třípísmenný kód podle přílohy VII nařízení (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy.

9/10.

Použijí se jednotky množství a/nebo čisté hmotnosti podle přílohy VII nařízení (ES) č. 865/2006.

11.

Uvádí se číslo přílohy CITES (I, II, nebo III), ve které je druh uveden k datu žádosti o povolení nebo potvrzení.

12.

Uvádí se písmeno označující přílohu nařízení Rady (ES) č. 338/97 (A, B nebo C), ve které je druh uveden k datu žádosti.

13.

Pro vyznačení původu se použije jeden z následujících kódů:

W

exempláře odebrané z volné přírody

R

živočichové odchovaní v kontrolovaném prostředí, odebraní jako vejce nebo jako mláďata z volné přírody, kde by jinak měli velmi nízkou pravděpodobnost přežití do dospělosti

D

živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro komerční účely v zařízeních uvedených v registru sekretariátu CITES v souladu s usnesením Conf. 12.10 (Rev. CoP15) a rostliny z přílohy A uměle vypěstované ke komerčním účelům v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

A

rostliny z přílohy A uměle vypěstované pro nekomerční účely a rostliny z příloh B a C uměle vypěstované v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

C

živočichové odchovaní v zajetí v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

F

živočichové narození v zajetí, pro něž však nejsou splněna kritéria podle kapitoly XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin.

I

zabavené nebo odebrané exempláře (4)

O

exempláře získané před použitelností úmluvy (4)

U

neznámý původ (je třeba zdůvodnit)

14.

Pro vyznačení účelu, za jakým jsou exempláře vyváženy, zpětně vyváženy nebo dováženy, se použije jeden z následujících kódů:

B

chov v zajetí nebo umělé pěstování

E

výchova a vzdělání

G

botanické zahrady

H

lovecké trofeje

L

prosazování právních předpisů

M

lékařství (včetně biolékařského výzkumu)

N

znovuvysazení nebo vysazení do přírody

P

osobní účel

Q

cirkusy a putovní výstavy

S

vědecký účel

T

obchodní účel

Z

zoologické zahrady

15 až 17.

Země původu je země, kde byly exempláře odebrány z volné přírody, narodily se a byly odchovány v zajetí nebo uměle vypěstovány. Jde-li o třetí zemi, musí kolonky 16 a 17 obsahovat podrobnosti příslušného povolení. Pokud jde o exempláře pocházející z členského státu Unie, které jsou vyváženy z jiného členského státu, musí být v kolonce 15 uveden pouze název členského státu původu.

18 až 20.

Pokud jde o potvrzení o zpětném vývozu, země posledního zpětného vývozu je zpětně vyvážející třetí země, ze které byly exempláře dovezeny před zpětným vývozem z Unie. Pokud jde o dovozní povolení, jedná se o zpětně vyvážející třetí zemi, ze které mají být exempláře dovezeny. Kolonky 19 a 20 musí obsahovat podrobnosti o příslušných potvrzeních o zpětném vývozu.

21.

Vědecký název musí být v souladu se standardními názvoslovnými příručkami podle přílohy VIII nařízení (ES) č. 865/2006.

23.

Uvést všechny podrobnosti a zdůvodnit jakékoli opominutí výše požadovaných informací.


(1)  Používá se pouze ve spojení s jiným kódem původu.

(2)  Používá se pouze ve spojení s jiným kódem původu.

(3)  Používá se pouze ve spojení s jiným kódem původu.

(4)  Používá se pouze ve spojení s jiným kódem původu.


PŘÍLOHA II

Image

Pokyny a vysvětlivky

1.

Vyplnit celé jméno a adresu dovozce nebo zplnomocněného zástupce.

4.

Země původu je země, kde byly exempláře odebrány z volné přírody, narodily se a byly odchovány v zajetí nebo uměle vypěstovány.

5.

Vyplnit pouze v případě, není-li země, ze které jsou exempláře dováženy, současně zemí původu.

6.

Popis musí být co nejpřesnější.

9.

Vědecký název musí být podle přílohy C nebo D nařízení (ES) č. 338/97.

10.

Uvést „III“ pro druhy z přílohy III CITES.

12.

Uvést písmeno (C nebo D) označující přílohu nařízení (ES) č. 338/97, ve které je druh uveden.

13.

Dovozce je povinen předložit podepsaný originál (formulář č. 1) a „kopii pro dovozce“ (formulář č. 2), případně spolu s doklady ze země vývozu nebo zpětného vývozu pro přílohu III CITES, celnímu úřadu v místě vstupu do Unie.

14.

Celní úřad zašle orazítkovaný originál (formulář č. 1) výkonnému orgánu své země a vrátí orazítkovanou „kopii pro dovozce“ (formulář č. 2) dovozci nebo jeho zplnomocněnému zástupci.

Image

Pokyny a vysvětlivky

1.

Vyplnit celé jméno a adresu dovozce nebo zplnomocněného zástupce.

4.

Země původu je země, kde byly exempláře odebrány z volné přírody, narodily se a byly odchovány v zajetí nebo uměle vypěstovány.

5.

Vyplnit pouze v případě, není-li země, ze které jsou exempláře dováženy, současně zemí původu.

6.

Popis musí být co nejpřesnější.

9.

Vědecký název musí být podle přílohy C nebo D nařízení (ES) č. 338/97.

10.

Uvést „III“ pro druhy z přílohy III CITES.

12.

Uvést písmeno (C nebo D) označující přílohu nařízení (ES) č. 338/97, ve které je druh uveden.

13.

Dovozce je povinen předložit podepsaný originál (formulář č. 1) a „kopii pro dovozce“ (formulář č. 2), případně spolu s doklady ze země vývozu nebo zpětného vývozu pro přílohu III CITES, celnímu úřadu v místě vstupu do Unie.

14.

Celní úřad zašle orazítkovaný originál (formulář č. 1) výkonnému orgánu své země a vrátí orazítkovanou „kopii pro dovozce“ (formulář č. 2) dovozci nebo jeho zplnomocněnému zástupci.


PŘÍLOHA III

Image

Pokyny a vysvětlivky

1.

Vydávající výkonný orgán by měl vytvořit pro potvrzení vlastní číslo.

2.

Doba platnosti dokladu nesmí být více než tři roky od data jeho vydání. Pokud putovní výstava vznikla ve třetí zemi, nesmí být doba platnosti delší, než je doba uvedená na ekvivalentním potvrzení z této země.

3.

Vyplní se celé jméno, trvalé bydliště a země majitele exempláře, na nějž se vztahuje toto potvrzení. Bez podpisu majitele je potvrzení neplatné.

4.

Název, adresa a země vydávajícího výkonného orgánu by měly být na formuláři předtištěny.

5.

Tato kolonka byla předtištěna za účelem uvedení platnosti potvrzení pro více přesunů exempláře s jeho výstavou přes hranice pouze pro výstavní účely, umožňující vystavování exemplářů na veřejnosti v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 338/97 a za účelem upřesnění, že toto potvrzení nebude odebráno, ale zůstane s exemplářem/majitelem. Tato kolonka může být také použita k odůvodnění jakéhokoli opominutí určitých informací.

6.

Tato kolonka byla předtištěna za účelem označení, že přesun přes hranici je povolen jakékoli zemi uznávající toto potvrzení na základě vnitřního práva této země.

7.

Tato kolonka byla předtištěna s kódem Q pro cirkusy a putovní výstavy.

8.

V případě nutnosti se uvádí číslo bezpečnostní známky přilepené v kolonce 19.

9.

Vědecký název musí být v souladu se standardními názvoslovnými příručkami podle přílohy VIII nařízení (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy.

10.

Popis exempláře, na nějž se vztahuje potvrzení, musí být co nejpřesnější a dostatečný, včetně identifikačních značek (visačky, kroužky, jednoznačné značkování, atd.), aby orgánům země, do které výstava přijíždí, umožnil ověřit, že potvrzení odpovídá dotčenému exempláři. Pokud je to možné, mělo by být zaznamenáno pohlaví a věk v době vydání potvrzení.

11.

Uvádí se celkový počet exemplářů. V případě živých živočichů by měl být obvykle uveden jeden. Je-li uveden více než jeden exemplář, uveďte „viz přiložený soupis“.

12.

Uvádí se číslo přílohy CITES (I, II, nebo III), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.

13.

Uvádí se písmeno označující přílohu nařízení Rady (ES) č. 338/97 (A, B nebo C), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.

14.

Pro vyznačení původu se použije jeden z následujících kódů. Toto potvrzení nesmí být použito pro exempláře s kódem původu W, R, F nebo U, pokud tyto exempláře nebyly získány v Unii nebo dovezeny do Unie předtím, než se ustanovení týkající se druhů zařazených do příloh I, II nebo III úmluvy nebo přílohy C nařízení (EHS) č. 3626/82 nebo příloh A, B a C nařízení (ES) č. 338/97 pro ně stala použitelnými, a také je použit kód O.

W

exempláře odebrané z volné přírody

R

živočichové odchovaní v kontrolovaném prostředí, odebraní jako vejce nebo jako mláďata z volné přírody, kde by jinak měli velmi nízkou pravděpodobnost přežití do dospělosti

A

rostliny z přílohy A uměle vypěstované pro nekomerční účely a rostliny z příloh B a C uměle vypěstované v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

C

živočichové odchovaní v zajetí v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

F

živočichové narození v zajetí, pro něž však nejsou splněna kritéria podle kapitoly XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin.

U

neznámý původ (je třeba zdůvodnit)

O

exemplář získaný před použitelností úmluvy (lze použít spolu s jakýmkoli jiným kódem)

15/16.

Země původu je země, kde byly exempláře odebrány z volné přírody, narodily se a byly odchovány v zajetí nebo uměle vypěstovány. Jde-li o třetí zemi, musí kolonka 16 obsahovat podrobnosti příslušného povolení. Pokud jde o exempláře pocházející z členského státu Unie, které jsou vyváženy z jiného členského státu, musí být v kolonce 15 uveden pouze název členského státu původu.

17.

Tato kolonka musí obsahovat evidenční číslo výstavy.

18.

Vloží se datum získání pouze u exemplářů, které byly získány v Unii nebo dovezeny do Unie předtím, než se ustanovení týkající se druhů zařazených do příloh I, II nebo III úmluvy nebo přílohy C nařízení (EHS) č. 3626/82 nebo příloh A, B a C nařízení (ES) č. 338/97 pro ně stala použitelnými.

19.

Vyplní úředník, který potvrzení vydává. Potvrzení může vydat pouze výkonný orgán země, v níž výstava vznikla, a pouze pokud majitel výstavy zaevidoval u výkonného orgánu veškeré podrobnosti o exempláři. V případě výstavy pocházející ze třetí země může být vydáno pouze výkonným orgánem v zemi prvního místa určení. Jméno vydávajícího úředníka musí být v plném znění. Pečeť, podpis a popřípadě číslo bezpečnostní známky by měly být čitelné.

20.

Tato kolonka může být použita pro odkazy na vnitrostátní právní předpisy nebo doplňující zvláštní podmínky uložené výkonným orgánem pro přesun přes hranici.

21.

Tato kolonka byla předtištěna pro odkaz na list pokračování, kde by měly být uvedeny všechny přesuny přes hranice.

S výhradou bodu 5 musí být tento doklad po uplynutí jeho platnosti vrácen vydávajícímu výkonnému orgánu.

Držitel nebo jeho zplnomocněný zástupce odevzdá originál tohoto potvrzení (formulář č. 1) – a, v případě potřeby, potvrzení o putovní výstavě vydané třetí zemí – pro účely ověření a předloží doprovodný list pokračování nebo (pokud je potvrzení vydáno na základě ekvivalentního potvrzení ze třetí země) dva listy pokračování a jejich kopie na celním úřadě pověřeném v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97. Celní úřad vrátí po vyplnění listu nebo listů pokračování originál tohoto potvrzení (formulář č. 1), originální potvrzení vydané třetí zemí (v případě potřeby) – a list nebo listy pokračování – držiteli nebo jeho zplnomocněnému zástupci a předá potvrzenou kopii listu pokračování potvrzení vydaného výkonným orgánem členského státu příslušnému výkonnému orgánu v souladu s článkem 23 nařízení (ES) č. 865/2006.

Image

Image

Pokyny a vysvětlivky

3.

Vyplní se celé jméno, trvalé bydliště a země majitele exempláře, na nějž se vztahuje toto potvrzení (nikoli zástupce). Bez podpisu majitele je potvrzení neplatné.

8.

V případě nutnosti se uvádí číslo bezpečnostní známky přilepené v kolonce 19.

9.

Vědecký název musí být v souladu se standardními názvoslovnými příručkami podle přílohy VIII nařízení (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy.

10.

Popis exempláře krytého potvrzením musí být co nejpřesnější a dostatečný, včetně identifikačních značek (visačky, kroužky, jednoznačné značkování, atd.), aby orgánům země, do které výstava přijíždí, umožnil ověřit, že potvrzení odpovídá dotčenému exempláři. Pokud je to možné, mělo by být zaznamenáno pohlaví a věk v době vydání potvrzení.

11.

Uvádí se celkový počet exemplářů. V případě živých živočichů by měl být obvykle uveden jeden. Je-li uveden více než jeden exemplář, uveďte „viz přiložený soupis“.

12.

Uvádí se číslo přílohy CITES (I, II, nebo III), ve které je druh uveden k datu žádosti.

13.

Uvádí se písmeno označující přílohu nařízení Rady (ES) č. 338/97 (A, B nebo C), ve které je druh uveden k datu žádosti.

14.

Pro vyznačení původu se použije jeden z následujících kódů. Toto potvrzení nesmí být použito pro exempláře s kódem původu W, R, F nebo U, pokud tyto exempláře nebyly získány v Unii nebo dovezeny do Unie předtím, než se ustanovení týkající se druhů zařazených do příloh I, II nebo III úmluvy nebo přílohy C nařízení (EHS) č. 3626/82 nebo příloh A, B a C nařízení (ES) č. 338/97 pro ně stala použitelnými, a také je použit kód O.

W

exempláře odebrané z volné přírody

R

živočichové odchovaní v kontrolovaném prostředí, odebraní jako vejce nebo jako mláďata z volné přírody, kde by jinak měli velmi nízkou pravděpodobnost přežití do dospělosti

A

rostliny z přílohy A uměle vypěstované pro nekomerční účely a rostliny z příloh B a C uměle vypěstované v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

C

živočichové odchovaní v zajetí v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

F

živočichové narození v zajetí, pro něž však nejsou splněna kritéria podle kapitoly XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin.

U

neznámý původ (je třeba zdůvodnit)

O

exemplář získaný před použitelností úmluvy (lze použít spolu s jakýmkoli jiným kódem).

15/16.

Země původu je země, kde byly exempláře odebrány z volné přírody, narodily se a byly odchovány v zajetí nebo uměle vypěstovány. Jde-li o třetí zemi (tj. země, která není členem EU), musí kolonka 16 obsahovat podrobnosti příslušného povolení. Pokud jde o exempláře pocházející z členského státu Unie, které jsou vyváženy z jiného členského státu, musí být v kolonce 15 uveden pouze název členského státu původu.

17.

Tato kolonka musí obsahovat evidenční číslo výstavy.

18.

Vloží se datum získání pouze u exemplářů, které byly získány v Unii nebo dovezeny do Unie předtím, než se ustanovení týkající se druhů zařazených do příloh I, II nebo III úmluvy nebo přílohy C nařízení (EHS) č. 3626/82 nebo příloh A, B a C nařízení (ES) č. 338/97 pro ně stala použitelnými.

19.

Uvést všechny podrobnosti a zdůvodnit jakékoli opominutí výše požadovaných informací.


PŘÍLOHA IV

Image


PŘÍLOHA V

Image

Pokyny a vysvětlivky

1.

Celé jméno a adresa držitele potvrzení, nikoli zástupce.

2.

Vyplnit pouze v případě, kdy dovozní povolení pro dotyčné exempláře určuje místo, kde budou exempláře drženy, nebo kdy je požadováno, aby exempláře odebrané z volné přírody v členském státě byly drženy na schválené adrese.

Jakékoli přemístění s výjimkou bezodkladného veterinárního ošetření, kdy budou exempláře vráceny přímo do svého schváleného místa určení z uvedeného místa určení, vyžaduje předchozí souhlas příslušného výkonného orgánu (viz kolonka 19).

4.

Popis musí být co nejpřesnější a musí zahrnovat třípísmenný kód podle přílohy VII nařízení (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy.

5/6.

Použijí se jednotky množství a/nebo čisté hmotnosti podle přílohy VII nařízení (ES) č. 865/2006.

7.

Uvádí se číslo přílohy CITES (I, II, nebo III), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.

8.

Uvádí se písmeno označující přílohu nařízení Rady (ES) č. 338/97 (A, B nebo C), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.

9.

Pro vyznačení původu se použije jeden z následujících kódů:

W

exempláře odebrané z volné přírody

R

živočichové odchovaní v kontrolovaném prostředí, odebraní jako vejce nebo jako mláďata z volné přírody, kde by jinak měli velmi nízkou pravděpodobnost přežití do dospělosti

D

živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro komerční účely v zařízeních uvedených v registru sekretariátu CITES v souladu s usnesením Conf. 12.10 (Rev. CoP15) a rostliny z přílohy A uměle vypěstované ke komerčním účelům v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

A

rostliny z přílohy A uměle vypěstované pro nekomerční účely a rostliny z příloh B a C uměle vypěstované v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

C

živočichové odchovaní v zajetí v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

F

živočichové narození v zajetí, pro něž však nejsou splněna kritéria podle kapitoly XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin.

I

zabavené nebo odebrané exempláře (1)

O

exemplář získaný před použitelností úmluvy (1)

U

neznámý původ (je třeba zdůvodnit)

10 až 12.

Země původu je země, kde byly exempláře odebrány z volné přírody, narozeny a odchovány v zajetí nebo uměle vypěstovány.

13 až 15.

V případě potřeby je členským státem dovozu členský stát, který vydal dovozní povolení pro příslušné exempláře.

16.

Vědecký název musí být v souladu se standardními názvoslovnými příručkami podle přílohy VIII nařízení (ES) č. 865/2006.

Image Image

Pokyny a vysvětlivky

1.

Celé jméno a adresa žadatele o potvrzení, nikoli zástupce.

2.

Vyplňuje se ve formuláři žádosti pouze v případě jiných živých exemplářů druhů přílohy A než exemplářů odchovaných v zajetí nebo exemplářů uměle vypěstovaných.

4.

Popis musí být co nejpřesnější a musí zahrnovat třípísmenný kód podle přílohy VII nařízení (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy.

5/6.

Použijí se jednotky množství a/nebo čisté hmotnosti podle přílohy VII nařízení (ES) č. 865/2006.

7.

Uvádí se číslo přílohy CITES (I, II, nebo III), ve které je druh uveden k datu žádosti.

8.

Uvádí se písmeno označující přílohu nařízení Rady (ES) č. 338/97 (A, B nebo C), ve které je druh uveden k datu žádosti.

9.

Pro vyznačení původu se použije jeden z následujících kódů:

W

exempláře odebrané z volné přírody

R

živočichové odchovaní v kontrolovaném prostředí, odebraní jako vejce nebo jako mláďata z volné přírody, kde by jinak měli velmi nízkou pravděpodobnost přežití do dospělosti

D

živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro komerční účely v zařízeních uvedených v registru sekretariátu CITES v souladu s usnesením Conf. 12.10 (Rev. CoP15) a rostliny z přílohy A uměle vypěstované ke komerčním účelům v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

A

rostliny z přílohy A uměle vypěstované pro nekomerční účely a rostliny z příloh B a C uměle vypěstované v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

C

živočichové odchovaní v zajetí v souladu s kapitolou XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin

F

živočichové narození v zajetí, pro něž však nejsou splněna kritéria podle kapitoly XIII nařízení (ES) č. 865/2006, včetně jejich částí a odvozenin.

I

zabavené nebo odebrané exempláře (2)

O

exemplář získaný před použitelností úmluvy (2)

U

neznámý původ (je třeba zdůvodnit)

10 až 12.

Země původu je země, kde byly exempláře odebrány z volné přírody, narodily se a byly odchovány v zajetí nebo uměle vypěstovány.

13 až 15.

V případě potřeby je členským státem dovozu členský stát, který vydal dovozní povolení pro příslušné exempláře.

16.

Vědecký název musí být v souladu se standardními názvoslovnými příručkami podle přílohy VIII nařízení (ES) č. 865/2006.

18.

Uvést všechny podrobnosti a zdůvodnit jakékoli opominutí výše požadovaných informací.


(1)  Používá se pouze ve spojení s jiným kódem původu.

(2)  Používá se pouze ve spojení s jiným kódem původu.


PŘÍLOHA VI

Image