ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2012.221.cze

Úřední věstník

Evropské unie

L 221

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 55
17. srpna 2012


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

ROZPOČTY

 

 

2012/467/EU, Euratom

 

*

Konečné přijetí opravného rozpočtu Evropské unie č. 3 na rozpočtový rok 2012

1

Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

Jakékoli příjmy uvedené v čl. 18 odst. 1 finančního nařízení, zanesené v hlavách 5 a 6 ve výkazu příjmů, mohou vést k zanesení dodatečných položek do rozpočtových položek, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu.

Výsledné částky se vztahují k veškerým schváleným položkám včetně rozpočtových položek, dodatečných položek a účelově vázaných příjmů.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Legislativní akty

ROZPOČTY

17.8.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 221/1


KONEČNÉ PŘIJETÍ

opravného rozpočtu Evropské unie č. 3 na rozpočtový rok 2012

(2012/467/EU, Euratom)

PŘEDSEDA EVROPSKÉHO PARLAMENTU,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 314 odst. 4 písm. a) a čl. 314 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 106a této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (1),

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (2),

s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2012 přijatý s konečnou platností dne 1. prosince 2011 (3),

s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 3 k souhrnnému rozpočtu na rok 2012, který vypracovala Komise dne 16. dubna 2012,

s ohledem na postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2012 ze dne 11. června 2012,

s ohledem na články 75b a 75e jednacího řádu Evropského parlamentu,

s ohledem na schválení postoje Rady Parlamentem dne 5. července 2012,

PROHLAŠUJE:

Jediný odstavec

Postup podle článku 314 Smlouvy o fungování Evropské unie byl dokončen a opravný rozpočet Evropské unie č. 3 na rozpočtový rok 2012 byl s konečnou platností přijat.

Ve Štrasburku dne 5. července 2012.

předseda

M. SCHULZ


(1)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 56, 29.2.2012.


KONEČNÉ SCHVÁLENÍ OPRAVNÉHO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE č. 3 NA ROZPOČTOVÝ ROK 2012

OBSAH

CELKOVÉ PŘÍJMY

A. Úvod a financování souhrnného rozpočtu

B. Celkový výkaz příjmů podle rozpočtových položek

— Příjmy

— Hlava 1: Vlastní zdroje

— Hlava 3: Přebytky, salda a opravy


 

A.   ÚVOD A FINANCOVÁNÍ SOUHRNNÉHO ROZPOČTU

FINANCOVÁNÍ SOUHRNNÉHO ROZPOČTU

Prostředky, jež je třeba pokrýt v rozpočtovém roce 2012 v souladu s článkem 1 rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství

VÝDAJE

Popis

Rozpočet na rok 2012 (1)

Rozpočet 2011 (2)

Změna (v %)

1.

Trvale udržitelný růst

55 318 662 427

53 629 039 384

+3,15

2.

Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi

57 034 220 262

55 945 938 309

+1,95

3.

Občanství, svoboda, bezpečnost a právo

1 502 339 740

1 738 083 206

–13,56

4.

EU jako globální hráč

6 955 083 523

7 242 528 574

–3,97

5.

Správní náklady/ správa

8 277 736 996

8 171 544 289

+1,30

Výdaje celkem  (3)

129 088 042 948

126 727 133 762

+1,86


PŘÍJMY

Popis

Rozpočet na rok 2012 (4)

Rozpočet 2011 (5)

Změna (v %)

Různé příjmy (hlavy 4 až 9)

1 575 719 138

2 083 368 232

–24,37

Přebytek z předchozího rozpočtového roku (kapitola 3 0, článek 3 0 0)

1 496 968 014

4 539 394 283

–67,02

Přebytek vlastních zdrojů z vráceného přebytku Záručního fondu pro vnější vztahy (kapitola 3 0, článek 3 0 2)

p.m.

p.m.

Zůstatek vlastních zdrojů pocházejících z DPH a vlastních zdrojů z HDP/HND z předcházejících let (kapitoly 3 1 a 3 2)

p.m.

1 814 882 000

Příjmy za hlavy 3 až 9 celkem

3 072 687 152

8 437 644 515

–63,58

Čisté částky cel a dávek z cukru (kapitoly 1 1 a 1 2)

19 294 600 000

16 667 000 000

+15,77

Vlastní zdroje z DPH při jednotné sazbě (tabulky 1 a 2, kapitola 1 3)

14 498 917 425

14 125 977 050

+2,64

Zbývající část, která má být financována z dodatečného zdroje (vlastní zdroj z HND, tabulka 3, kapitola 1 4)

92 221 838 371

87 496 512 197

+5,40

Prostředky, které mají být hrazeny z vlastních zdrojů podle článku 2 rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom (6)

126 015 355 796

118 289 489 247

+6,53

Příjmy celkem  (7)

129 088 042 948

126 727 133 762

+1,86


TABULKA 1

Výpočet omezení harmonizovaných základů daně z přidané hodnoty (DPH) podle čl. 2 odst. 1 písm. b) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom

Členský stát

1 % z nelimitovaného základu pro DPH

1 % z hrubého národního důchodu

Sazba omezení (v %)

1 % z hrubého národního důchodu násobeno sazbou omezení

1 % z limitovaného základu pro DPH (8)

Členské státy, jejichž základ pro DPH je limitován

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgie

1 697 259 000

3 858 487 000

50

1 929 243 500

1 697 259 000

 

Bulharsko

180 007 000

393 723 000

50

196 861 500

180 007 000

 

Česká republika

706 749 000

1 510 798 000

50

755 399 000

706 749 000

 

Dánsko

993 674 000

2 543 328 000

50

1 271 664 000

993 674 000

 

Německo

11 362 785 000

27 032 865 000

50

13 516 432 500

11 362 785 000

 

Estonsko

76 787 000

155 139 000

50

77 569 500

76 787 000

 

Irsko

646 891 000

1 288 774 000

50

644 387 000

644 387 000

Irsko

Řecko

1 008 319 000

2 205 629 000

50

1 102 814 500

1 008 319 000

 

Španělsko

5 387 545 000

10 857 848 000

50

5 428 924 000

5 387 545 000

 

Francie

9 662 949 000

21 150 397 000

50

10 575 198 500

9 662 949 000

 

Itálie

5 901 930 000

16 246 488 000

50

8 123 244 000

5 901 930 000

 

Kypr

154 750 000

186 290 000

50

93 145 000

93 145 000

Kypr

Lotyšsko

65 052 000

195 565 000

50

97 782 500

65 052 000

 

Litva

126 059 000

313 038 000

50

156 519 000

126 059 000

 

Lucembursko

228 808 000

335 005 000

50

167 502 500

167 502 500

Lucembursko

Maďarsko

460 966 000

1 096 923 000

50

548 461 500

460 966 000

 

Malta

45 081 000

63 619 000

50

31 809 500

31 809 500

Malta

Nizozemsko

2 848 613 000

6 365 726 000

50

3 182 863 000

2 848 613 000

 

Rakousko

1 359 963 000

3 041 969 000

50

1 520 984 500

1 359 963 000

 

Polsko

1 931 300 000

3 987 640 000

50

1 993 820 000

1 931 300 000

 

Portugalsko

833 911 000

1 632 634 000

50

816 317 000

816 317 000

Portugalsko

Rumunsko

517 803 000

1 409 694 000

50

704 847 000

517 803 000

 

Slovinsko

187 721 000

376 967 000

50

188 483 500

187 721 000

 

Slovensko

227 095 000

734 482 000

50

367 241 000

227 095 000

 

Finsko

877 129 000

2 026 935 000

50

1 013 467 500

877 129 000

 

Švédsko

1 736 383 000

4 116 381 000

50

2 058 190 500

1 736 383 000

 

Spojené království

8 338 523 000

18 182 819 000

50

9 091 409 500

8 338 523 000

 

Celkem

57 564 052 000

131 309 163 000

 

65 654 581 500

57 407 772 000

 


TABULKA 2

Rozdělení vlastních zdrojů pocházejících z DPH podle čl. 2 odst. 1 písm. b) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom (kapitola 1 3)

Členský stát

1 % z limitovaného základu pro DPH

Jednotná sazba pro vlastní zdroj z DPH (9) (v %)

Vlastní zdroj z DPH při jednotné sazbě

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgie

1 697 259 000

0,300

509 177 700

Bulharsko

180 007 000

0,300

54 002 100

Česká republika

706 749 000

0,300

212 024 700

Dánsko

993 674 000

0,300

298 102 200

Německo

11 362 785 000

0,150

1 704 417 750

Estonsko

76 787 000

0,300

23 036 100

Irsko

644 387 000

0,300

193 316 100

Řecko

1 008 319 000

0,300

302 495 700

Španělsko

5 387 545 000

0,300

1 616 263 500

Francie

9 662 949 000

0,300

2 898 884 700

Itálie

5 901 930 000

0,300

1 770 579 000

Kypr

93 145 000

0,300

27 943 500

Lotyšsko

65 052 000

0,300

19 515 600

Litva

126 059 000

0,300

37 817 700

Lucembursko

167 502 500

0,300

50 250 750

Maďarsko

460 966 000

0,300

138 289 800

Malta

31 809 500

0,300

9 542 850

Nizozemsko

2 848 613 000

0,100

284 861 300

Rakousko

1 359 963 000

0,225

305 991 675

Polsko

1 931 300 000

0,300

579 390 000

Portugalsko

816 317 000

0,300

244 895 100

Rumunsko

517 803 000

0,300

155 340 900

Slovinsko

187 721 000

0,300

56 316 300

Slovensko

227 095 000

0,300

68 128 500

Finsko

877 129 000

0,300

263 138 700

Švédsko

1 736 383 000

0,100

173 638 300

Spojené království

8 338 523 000

0,300

2 501 556 900

Celkem

57 407 772 000

 

14 498 917 425


TABULKA 3

Určení jednotné sazby a rozdělení zdrojů na základě hrubého národního důchodu podle čl. 2 odst. 1 písm. c) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom (kapitola 1 4)

Členský stát

1 % z hrubého národního důchodu

Jednotná sazba vlastního zdroje z „dodatečného základu“

Vlastní zdroj z „dodatečného základu“ při jednotné sazbě

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgie

3 858 487 000

 

2 709 915 716

Bulharsko

393 723 000

 

276 521 897

Česká republika

1 510 798 000

 

1 061 072 706

Dánsko

2 543 328 000

 

1 786 245 365

Německo

27 032 865 000

 

18 985 883 773

Estonsko

155 139 000

 

108 958 152

Irsko

1 288 774 000

 

905 139 480

Řecko

2 205 629 000

 

1 549 070 579

Španělsko

10 857 848 000

 

7 625 748 885

Francie

21 150 397 000

 

14 854 473 588

Itálie

16 246 488 000

 

11 410 330 827

Kypr

186 290 000

 

130 836 309

Lotyšsko

195 565 000

0,7023260 (10)

137 350 383

Litva

313 038 000

 

219 854 724

Lucembursko

335 005 000

 

235 282 719

Maďarsko

1 096 923 000

 

770 397 536

Malta

63 619 000

 

44 681 277

Nizozemsko

6 365 726 000

 

4 470 814 838

Rakousko

3 041 969 000

 

2 136 453 900

Polsko

3 987 640 000

 

2 800 623 225

Portugalsko

1 632 634 000

 

1 146 641 296

Rumunsko

1 409 694 000

 

990 064 739

Slovinsko

376 967 000

 

264 753 723

Slovensko

734 482 000

 

515 845 800

Finsko

2 026 935 000

 

1 423 569 138

Švédsko

4 116 381 000

 

2 891 041 376

Spojené království

18 182 819 000

 

12 770 266 420

Celkem

131 309 163 000

 

92 221 838 371


TABULKA 4

Výpočet hrubého snížení příspěvku na HND pro Nizozemsko a Švédsko a jeho financování podle čl. 2 odst. 5 rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom (kapitola 1 6)

Členský stát

Hrubé snížení

Procentní podíl základu HND

Klíč HND použitý na hrubé snížení

Financování snížení ve prospěch Nizozemska a Švédska

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgie

 

2,94

24 892 630

24 892 630

Bulharsko

 

0,30

2 540 063

2 540 063

Česká republika

 

1,15

9 746 757

9 746 757

Dánsko

 

1,94

16 408 018

16 408 018

Německo

 

20,59

174 399 734

174 399 734

Estonsko

 

0,12

1 000 863

1 000 863

Irsko

 

0,98

8 314 392

8 314 392

Řecko

 

1,68

14 229 388

14 229 388

Španělsko

 

8,27

70 048 284

70 048 284

Francie

 

16,11

136 449 600

136 449 600

Itálie

 

12,37

104 812 538

104 812 538

Kypr

 

0,14

1 201 831

1 201 831

Lotyšsko

 

0,15

1 261 667

1 261 667

Litva

 

0,24

2 019 532

2 019 532

Lucembursko

 

0,26

2 161 250

2 161 250

Maďarsko

 

0,84

7 076 685

7 076 685

Malta

 

0,05

410 431

410 431

Nizozemsko

– 678 824 017

4,85

41 067 824

– 637 756 193

Rakousko

 

2,32

19 624 949

19 624 949

Polsko

 

3,04

25 725 847

25 725 847

Portugalsko

 

1,24

10 532 769

10 532 769

Rumunsko

 

1,07

9 094 495

9 094 495

Slovinsko

 

0,29

2 431 964

2 431 964

Slovensko

 

0,56

4 738 435

4 738 435

Finsko

 

1,54

13 076 562

13 076 562

Švédsko

– 168 303 475

3,13

26 556 407

– 141 747 068

Spojené království

 

13,85

117 304 577

117 304 577

Celkem

– 847 127 492

100,00

847 127 492

0

Cenový deflátor HDP pro EU, v eurech (ekonomická prognóza z jara 2011):

(a) 2004 EU25 = 107,3995 / (b) 2006 EU25 = 112,1888 / (c) 2006 EU27 = 112,5311 / (d) 2012 EU27 = 120,8724

Paušální částka pro Nizozemsko: v cenách z roku 2012:

605 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 678 824 017 EUR

Paušální částka pro Švédsko: v cenách z roku 2012:

150 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 168 303 475 EUR


TABULKA 5

Oprava rozpočtových nevyvážeností pro Spojené království na rok 2011 v souladu s článkem 4 rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom (kapitola 1 5)

Popis

Koeficient (11) (%)

Částka

1.

Podíl Spojeného království (v %) na předpokládaném nelimitovaném základu DPH

15,0054

 

2.

Podíl Spojeného království (v %) na celkových přidělených výdajích upravených v návaznosti na rozšíření

7,6164

 

3.

(1) – (2)

7,3890

 

4.

Celkové přidělené výdaje

 

114 982 094 901

5.

Výdaje související s rozšířením (12) = (5a + 5b)

 

29 243 025 286

5a

Předvstupní výdaje

 

3 047 748 507

5b

Výdaje podle čl. 4 odst. 1 písm. g)

 

26 195 276 779

6.

Celkové přidělené výdaje upravené v návaznosti na rozšíření = (4) – (5)

 

85 739 069 616

7.

Původní částka opravy pro Spojené království = (3) × (6) × 0,66

 

4 181 273 373

8.

Výhoda pro Spojené království (13)

 

319 474 318

9.

Vlastní částka opravy pro Spojené království = (7) – (8)

 

3 861 799 055

10.

Neočekávané zisky plynoucí z tradičních vlastních zdrojů (14)

 

61 357 780

11.

Základní vyrovnávací platba pro Spojené království = (9) – (10)

 

3 800 441 275

Podle čl. 4 odst. 2 rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom nepřesáhne dodatečný příspěvek Spojeného království vyplývající ze snížení přidělených výdajů o výdaje související s rozšířením podle odst. 1 písm. g) tohoto článku v letech 2007–2013 částku 10,5 miliard EUR, vyjádřeno v cenách roku 2004. Odpovídající číselné údaje jsou stanoveny v níže uvedené tabulce.

Oprava pro Spojené království v období 2007–2012

Rozdíl v původní částce s ohledem na strop 10,5 miliard EUR

(Rozhodnutí o vlastních zdrojích 2007 oproti rozhodnutí o vlastních zdrojích 2000), v EUR

Rozdílv běžných cenách

Rozdíl ve stálýchcenách roku 2004

(A)

Oprava pro Spojené království za rok 2007

0

0

(B)

Oprava pro Spojené království za rok 2008

– 301 636 064

– 279 914 923

(C)

Oprava pro Spojené království za rok 2009

–1 350 053 160

–1 271 666 250

(D)

Oprava pro Spojené království za rok 2010

–2 083 537 505

–1 918 060 737

(E)

Oprava pro Spojené království za rok 2011

–2 594 262 405

–2 350 972 433

(F)

Oprava pro Spojené království za rok 2012

neuv.

neuv.

(G)

Součet rozdílů = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)

–6 329 489 133

–5 820 614 343


TABULKA 6

Výpočet financování opravy pro Spojené království stanovené na – 3 800 441 275 EUR (kapitola 1 5)

Členský stát

Procentní podíl základu pro HND

Podíly bez Spojeného království

Podíly bez Německa, Nizozemska, Rakouska, Švédska a Spojeného království

Tři čtvrtiny podílu Německa, Nizozemska, Rakouska a Švédska ve sloupci 2

Sloupec 4 rozdělený v souladu se sloupcem 3

Rozsah financování

Rozsah financování použitý na opravy

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgie

2,94

3,41

5,32

 

1,43

4,84

183 957 133

Bulharsko

0,30

0,35

0,54

 

0,15

0,49

18 771 128

Česká republika

1,15

1,34

2,08

 

0,56

1,90

72 028 769

Dánsko

1,94

2,25

3,50

 

0,94

3,19

121 255 644

Německo

20,59

23,90

0,00

–17,92

0,00

5,97

227 039 988

Estonsko

0,12

0,14

0,21

 

0,06

0,19

7 396 403

Irsko

0,98

1,14

1,78

 

0,48

1,62

61 443 558

Řecko

1,68

1,95

3,04

 

0,82

2,77

105 155 515

Španělsko

8,27

9,60

14,96

 

4,02

13,62

517 658 498

Francie

16,11

18,70

29,15

 

7,84

26,53

1 008 365 814

Itálie

12,37

14,36

22,39

 

6,02

20,38

774 567 167

Kypr

0,14

0,16

0,26

 

0,07

0,23

8 881 558

Lotyšsko

0,15

0,17

0,27

 

0,07

0,25

9 323 752

Litva

0,24

0,28

0,43

 

0,12

0,39

14 924 392

Lucembursko

0,26

0,30

0,46

 

0,12

0,42

15 971 690

Maďarsko

0,84

0,97

1,51

 

0,41

1,38

52 296 874

Malta

0,05

0,06

0,09

 

0,02

0,08

3 033 098

Nizozemsko

4,85

5,63

0,00

–4,22

0,00

1,41

53 463 603

Rakousko

2,32

2,69

0,00

–2,02

0,00

0,67

25 548 480

Polsko

3,04

3,52

5,49

 

1,48

5,00

190 114 628

Portugalsko

1,24

1,44

2,25

 

0,60

2,05

77 837 419

Rumunsko

1,07

1,25

1,94

 

0,52

1,77

67 208 537

Slovinsko

0,29

0,33

0,52

 

0,14

0,47

17 972 270

Slovensko

0,56

0,65

1,01

 

0,27

0,92

35 017 146

Finsko

1,54

1,79

2,79

 

0,75

2,54

96 636 104

Švédsko

3,13

3,64

0,00

–2,73

0,00

0,91

34 572 107

Spojené království

13,85

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Celkem

100,00

100,00

100,00

–26,89

26,89

100,00

3 800 441 275

Výpočty na 15 desetinných míst.

TABULKA 7

Souhrn financování (15) souhrnného rozpočtu podle typu vlastních zdrojů a podle členského státu

Členský stát

Tradiční vlastní zdroje (TVZ)

Vlastní zdroje z DPH a HND, včetně úprav

Celkové vlastní zdroje (16)

Čisté poplatky z cukru (75 %)

Čistá cla (75 %)

Celkové čisté tradiční vlastní zdroje (75 %)

Náklady na výběr (25 % z hrubých TVZ) p.m.

Vlastní zdroj z DPH

Vlastní zdroj z HND

Snížení ve prospěch Nizozemska a Švédska

Oprava pro Spojené království

Příspěvky členských států celkem

Podíl na celkových příspěvcích členských států (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgie

6 600 000

1 754 400 000

1 761 000 000

587 000 000

509 177 700

2 709 915 716

24 892 630

183 957 133

3 427 943 179

3,21

5 188 943 179

Bulharsko

400 000

55 100 000

55 500 000

18 500 000

54 002 100

276 521 897

2 540 063

18 771 128

351 835 188

0,33

407 335 188

Česká republika

3 400 000

223 600 000

227 000 000

75 666 667

212 024 700

1 061 072 706

9 746 757

72 028 769

1 354 872 932

1,27

1 581 872 932

Dánsko

3 400 000

341 500 000

344 900 000

114 966 667

298 102 200

1 786 245 365

16 408 018

121 255 644

2 222 011 227

2,08

2 566 911 227

Německo

26 300 000

4 012 600 000

4 038 900 000

1 346 299 996

1 704 417 750

18 985 883 773

174 399 734

227 039 988

21 091 741 245

19,76

25 130 641 245

Estonsko

0

22 300 000

22 300 000

7 433 333

23 036 100

108 958 152

1 000 863

7 396 403

140 391 518

0,13

162 691 518

Irsko

0

198 300 000

198 300 000

66 100 000

193 316 100

905 139 480

8 314 392

61 443 558

1 168 213 530

1,09

1 366 513 530

Řecko

1 400 000

208 300 000

209 700 000

69 900 000

302 495 700

1 549 070 579

14 229 388

105 155 515

1 970 951 182

1,85

2 180 651 182

Španělsko

4 700 000

1 358 000 000

1 362 700 000

454 233 334

1 616 263 500

7 625 748 885

70 048 284

517 658 498

9 829 719 167

9,21

11 192 419 167

Francie

30 900 000

1 710 700 000

1 741 600 000

580 533 333

2 898 884 700

14 854 473 588

136 449 600

1 008 365 814

18 898 173 702

17,71

20 639 773 702

Itálie

4 700 000

2 193 200 000

2 197 900 000

732 633 334

1 770 579 000

11 410 330 827

104 812 538

774 567 167

14 060 289 532

13,17

16 258 189 532

Kypr

0

29 600 000

29 600 000

9 866 667

27 943 500

130 836 309

1 201 831

8 881 558

168 863 198

0,16

198 463 198

Lotyšsko

0

21 400 000

21 400 000

7 133 333

19 515 600

137 350 383

1 261 667

9 323 752

167 451 402

0,16

188 851 402

Litva

800 000

44 900 000

45 700 000

15 233 334

37 817 700

219 854 724

2 019 532

14 924 392

274 616 348

0,26

320 316 348

Lucembursko

0

16 900 000

16 900 000

5 633 333

50 250 750

235 282 719

2 161 250

15 971 690

303 666 409

0,28

320 566 409

Maďarsko

2 000 000

118 800 000

120 800 000

40 266 667

138 289 800

770 397 536

7 076 685

52 296 874

968 060 895

0,91

1 088 860 895

Malta

0

12 400 000

12 400 000

4 133 333

9 542 850

44 681 277

410 431

3 033 098

57 667 656

0,05

70 067 656

Nizozemsko

7 300 000

2 107 700 000

2 115 000 000

705 000 000

284 861 300

4 470 814 838

– 637 756 193

53 463 603

4 171 383 548

3,91

6 286 383 548

Rakousko

3 200 000

180 700 000

183 900 000

61 300 000

305 991 675

2 136 453 900

19 624 949

25 548 480

2 487 619 004

2,33

2 671 519 004

Polsko

12 800 000

406 800 000

419 600 000

139 866 667

579 390 000

2 800 623 225

25 725 847

190 114 628

3 595 853 700

3,37

4 015 453 700

Portugalsko

200 000

149 300 000

149 500 000

49 833 334

244 895 100

1 146 641 296

10 532 769

77 837 419

1 479 906 584

1,39

1 629 406 584

Rumunsko

1 000 000

120 900 000

121 900 000

40 633 333

155 340 900

990 064 739

9 094 495

67 208 537

1 221 708 671

1,14

1 343 608 671

Slovinsko

0

76 600 000

76 600 000

25 533 333

56 316 300

264 753 723

2 431 964

17 972 270

341 474 257

0,32

418 074 257

Slovensko

1 400 000

122 000 000

123 400 000

41 133 334

68 128 500

515 845 800

4 738 435

35 017 146

623 729 881

0,58

747 129 881

Finsko

800 000

165 600 000

166 400 000

55 466 667

263 138 700

1 423 569 138

13 076 562

96 636 104

1 796 420 504

1,68

1 962 820 504

Švédsko

2 600 000

527 200 000

529 800 000

176 600 000

173 638 300

2 891 041 376

– 141 747 068

34 572 107

2 957 504 715

2,77

3 487 304 715

Spojené království

9 500 000

2 992 400 000

3 001 900 000

1 000 633 334

2 501 556 900

12 770 266 420

117 304 577

–3 800 441 275

11 588 686 622

10,86

14 590 586 622

Celkem

123 400 000

19 171 200 000

19 294 600 000

6 431 533 333

14 498 917 425

92 221 838 371

0

0

106 720 755 796

100,00

126 015 355 796

B.   CELKOVÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ PODLE ROZPOČTOVÝCH POLOŽEK

PŘÍJMY

Hlava

Název

Rozpočet 2012

Opravný rozpočet č. 3/2012

Nová částka

1

VLASTNÍ ZDROJE

127 512 323 810

–1 496 968 014

126 015 355 796

3

PŘEBYTKY, SALDA A OPRAVY

p.m.

1 496 968 014

1 496 968 014

4

PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNECH A JINÝCH INSTITUCÍCH UNIE

1 312 344 852

 

1 312 344 852

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ

59 790 286

 

59 790 286

6

PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY V RÁMCI DOHOD A PROGRAMŮ UNIE

50 000 000

 

50 000 000

7

ÚROKY Z PRODLENÍ A POKUTY

123 000 000

 

123 000 000

8

VÝPŮJČNÍ A ÚVĚROVÉ OPERACE

384 000

 

384 000

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

30 200 000

 

30 200 000

 

Celkem

129 088 042 948

 

129 088 042 948

HLAVA 1

VLASTNÍ ZDROJE

Hlava

Kapitola

Název

Rozpočet 2012

Opravný rozpočet č. 3/2012

Nová částka

1 1

DÁVKY A OSTATNÍ POPLATKY STANOVENÉ V RÁMCI SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S CUKREM (ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. a) ROZHODNUTÍ 2007/436/ES, EURATOM)

123 400 000

 

123 400 000

1 2

CLA A OSTATNÍ POPLATKY UVEDENÉ V ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. a) ROZHODNUTÍ 2007/436/ES, EURATOM

19 171 200 000

 

19 171 200 000

1 3

VLASTNÍ ZDROJE POCHÁZEJÍCÍ Z DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY PODLE ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. b) ROZHODNUTÍ 2007/436/ES, EURATOM

14 498 917 425

 

14 498 917 425

1 4

VLASTNÍ ZDROJE VYCHÁZEJÍCÍ Z HRUBÉHO NÁRODNÍHO DŮCHODU PODLE ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. c) ROZHODNUTÍ 2007/436/ES, EURATOM

93 718 806 385

–1 496 968 014

92 221 838 371

1 5

OPRAVA ROZPOČTOVÉ NEVYVÁŽENOSTI

0

 

0

1 6

HRUBÉ SNÍŽENÍ ROČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ VYCHÁZEJÍCÍCH Z HND POSKYTNUTÉ VE PROSPĚCH NIZOZEMSKA A ŠVÉDSKA

0

 

0

 

Hlava 1 — Celkem

127 512 323 810

–1 496 968 014

126 015 355 796

KAPITOLA 1 4 —   VLASTNÍ ZDROJE VYCHÁZEJÍCÍ Z HRUBÉHO NÁRODNÍHO DŮCHODU PODLE ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. c) ROZHODNUTÍ 2007/436/ES, EURATOM

Hlava

Kapitola

Článek

Bod

Název

Rozpočet 2012

Opravný rozpočet č. 3/2012

Nová částka

1 4

VLASTNÍ ZDROJE VYCHÁZEJÍCÍ Z HRUBÉHO NÁRODNÍHO DŮCHODU PODLE ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. c) ROZHODNUTÍ 2007/436/ES, EURATOM

 

 

 

1 4 0

Vlastní zdroje vycházející z hrubého národního důchodu podle čl. 2 odst. 1 písm. c) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom

93 718 806 385

–1 496 968 014

92 221 838 371

 

Kapitola 1 4 — Celkem

93 718 806 385

–1 496 968 014

92 221 838 371

1 4 0
Vlastní zdroje vycházející z hrubého národního důchodu podle čl. 2 odst. 1 písm. c) rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom

Rozpočet 2012

Opravný rozpočet č. 3/2012

Nová částka

93 718 806 385

–1 496 968 014

92 221 838 371

Poznámky

Zdroj vycházející z hrubého národního důchodu je „doplňkovým“ zdrojem, který poskytuje příjmy nezbytné k úhradě výdajů nad rámec částky získané z tradičních vlastních zdrojů, plateb na základě DPH a dalších příjmů v daném roce. Zdroj vycházející z hrubého národního důchodu tedy zajišťuje, aby rozpočet byl vždy ex ante vyrovnaný.

Uplatňovaná sazba hrubého národního důchodu je určena doplňkovými příjmy nutnými k financování rozpočtového výdaje nepokrytého jinými zdroji (platbami na základě DPH, tradičními vlastními zdroji a dalšími příjmy). Uplatňovaná sazba se tudíž použije na hrubý národní důchod každého z členských států.

Sazba, která se použije pro hrubý národní důchod členských států pro rozpočtový rok, činí 0,7023 %.

Právní základ

Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17), a zejména čl. 2 odst. 1 písm. c) uvedeného rozhodnutí.

Členský stát

Rozpočet 2012

Opravný rozpočet č. 3/2012

Nová částka

Belgie

2 753 903 748

–43 988 032

2 709 915 716

Bulharsko

281 010 470

–4 488 573

276 521 897

Česká republika

1 078 296 305

–17 223 598

1 061 072 706

Dánsko

1 815 240 147

–28 994 783

1 786 245 365

Německo

19 294 067 399

– 308 183 629

18 985 883 773

Estonsko

110 726 788

–1 768 636

108 958 152

Irsko

919 831 931

–14 692 451

905 139 480

Řecko

1 574 215 481

–25 144 902

1 549 070 579

Španělsko

7 749 531 954

– 123 783 068

7 625 748 885

Francie

15 095 595 129

– 241 121 542

14 854 473 588

Itálie

11 595 546 179

– 185 215 352

11 410 330 827

Kypr

132 960 077

–2 123 767

130 836 309

Lotyšsko

139 579 889

–2 229 506

137 350 383

Litva

223 423 461

–3 568 737

219 854 724

Lucembursko

239 101 888

–3 819 168

235 282 719

Maďarsko

782 902 822

–12 505 286

770 397 536

Malta

45 406 555

– 725 278

44 681 277

Nizozemsko

4 543 386 226

–72 571 388

4 470 814 838

Rakousko

2 171 133 356

–34 679 455

2 136 453 900

Polsko

2 846 083 644

–45 460 419

2 800 623 225

Portugalsko

1 165 253 865

–18 612 569

1 146 641 296

Rumunsko

1 006 135 718

–16 070 979

990 064 739

Slovinsko

269 051 272

–4 297 549

264 753 723

Slovensko

524 219 139

–8 373 338

515 845 800

Finsko

1 446 676 869

–23 107 732

1 423 569 138

Švédsko

2 937 969 485

–46 928 109

2 891 041 376

Spojené království

12 977 556 588

– 207 290 168

12 770 266 420

Článek 1 4 0 – celkem

93 718 806 385

–1 496 968 014

92 221 838 371

HLAVA 3

PŘEBYTKY, SALDA A OPRAVY

Hlava

Kapitola

Název

Rozpočet 2012

Opravný rozpočet č. 3/2012

Nová částka

3 0

DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

p.m.

1 496 968 014

1 496 968 014

3 1

ZŮSTATKY A ÚPRAVY ZŮSTATKŮ Z DPH ZA PŘEDCHOZÍ ROZPOČTOVÉ ROKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ ČL. 10 ODST. 4, 5 A 8 NAŘÍZENÍ (ES, EURATOM) č. 1150/2000

p.m.

 

p.m.

3 2

ZŮSTATKY A ÚPRAVY ZŮSTATKŮ Z HRUBÉHO NÁRODNÍHO DŮCHODU/PRODUKTU ZA PŘEDCHOZÍ ROZPOČTOVÉ ROKY VYCHÁZEJÍCÍ Z POUŽITÍ ČL. 10 ODST. 6, 7 A 8 NAŘÍZENÍ (ES, EURATOM) č. 1150/2000

p.m.

 

p.m.

3 4

ÚPRAVY SOUVISEJÍCÍ S NEÚČASTÍ NĚKTERÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ V URČITÝCH POLITIKÁCH V PROSTORU SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA

p.m.

 

p.m.

3 5

VÝSLEDEK KONEČNÉHO VÝPOČTU FINANCOVÁNÍ OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYVÁŽENOSTI VŮČI SPOJENÉMU KRÁLOVSTVÍ

p.m.

 

p.m.

3 6

VÝSLEDEK PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVANÉHO VÝPOČTU FINANCOVÁNÍ OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYVÁŽENOSTI VŮČI SPOJENÉMU KRÁLOVSTVÍ

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 3 — Celkem

p.m.

1 496 968 014

1 496 968 014

KAPITOLA 3 0 —   DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

Hlava

Kapitola

Článek

Bod

Název

Rozpočet 2012

Opravný rozpočet č. 3/2012

Nová částka

3 0

DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

 

 

 

3 0 0

Disponibilní přebytek z předchozího rozpočtového roku

p.m.

1 496 968 014

1 496 968 014

3 0 2

Přebytek vlastních zdrojů z vráceného přebytku Záručního fondu pro vnější vztahy

p.m.

 

p.m.

 

Kapitola 3 0 — Celkem

p.m.

1 496 968 014

1 496 968 014

3 0 0
Disponibilní přebytek z předchozího rozpočtového roku

Rozpočet 2012

Opravný rozpočet č. 3/2012

Nová částka

p.m.

1 496 968 014

1 496 968 014

Poznámky

Podle článku 15 finančního nařízení se zůstatek každého rozpočtového roku zapisuje do rozpočtu následujícího rozpočtového roku jako příjem v případě přebytku nebo jako výdaj v případě schodku.

Příslušné odhady takových příjmů nebo výdajů se zapisují do rozpočtu během rozpočtového procesu a případně do návrhu na změnu předloženého v souladu s článkem 34 finančního nařízení. Odhady jsou vypracovány v souladu se zásadami podle článku 15 nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000.

Po předložení účtů za každý rozpočtový rok se rozdíl oproti odhadům zapisuje do rozpočtu pro následující rozpočtový rok prostřednictvím opravného rozpočtu, který musí Komise předložit do 15 dní od předložení předběžné účetní závěrky.

Schodek je součástí článku 27 02 01 výkazu výdajů v oddíle III „Komise“.

Právní základ

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 ze dne 22. května 2000, kterým se provádí rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 130, 31.5.2000, s. 1).

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1), a zejména článek 15 uvedeného nařízení.

Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17), a zejména článek 7 uvedeného rozhodnutí.


(1)  Údaje v tomto sloupci odpovídají údajům v rozpočtu na rok 2012 (Úř. věst. L 56, 29.2.2012, s. 1) včetně opravných rozpočtů č. 1/2012 až č. 3/2012.

(2)  Údaje v tomto sloupci odpovídají údajům v rozpočtu na rok 2011 (Úř. věst. L 68, 15.3.2011, s. 1) včetně opravného rozpočtu č. 1/2011 a opravného rozpočtu č. 7/2011.

(3)  Ustanovení čl. 310 odst. 1 třetího pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie zní: „Rozpočet musí být vyrovnaný co do příjmů a výdajů.“

(4)  Údaje v tomto sloupci odpovídají údajům v rozpočtu na rok 2012 (Úř. věst. L 56, 29.2.2012, s. 1) včetně opravných rozpočtů č. 1/2012 až č. 3/2012.

(5)  Údaje v tomto sloupci odpovídají údajům v rozpočtu na rok 2011 (Úř. věst. L 68, 15.3.2011, s. 1) včetně opravného rozpočtu č. 1/2011 a opravného rozpočtu č. 7/2011.

(6)  Vlastní zdroje pro rozpočet na rok 2012 jsou stanoveny na základě rozpočtových prognóz přijatých na 151. zasedání Poradního výboru pro vlastní zdroje dne 17. května 2011.

(7)  Ustanovení čl. 310 odst. 1 třetího pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie zní: „Rozpočet musí být vyrovnaný co do příjmů a výdajů.“

(8)  Použitý základ nepřesahuje 50 % HND.

(9)  Pouze pro období let 2007–2013 se míra vlastních zdrojù z DPH pro Rakousko stanoví na 0,225 %, pro Německo na 0,15 % a pro Nizozemsko a Švédsko na 0,10 %.

(10)  Výpočet sazby: (92 221 838 371) / (131 309 163 000) = 0,702325993586601.

(11)  Zaokrouhleno.

(12)  Částka výdajů souvisejících s rozšířením odpovídá: i) platbám ve prospěch deseti nových členských států (které přistoupily k EU dne 1. května 2004) v rámci prostředků na rok 2003 upravených za pomoci deflátoru HDP EU na roky 2004–2010 a platbám ve prospěch Bulharska a Rumunska v rámci prostředků na rok 2006 upravených za pomoci deflátoru HDP Unie na roky 2007–2010 (5a); a ii) celkovým výdajům přiděleným v těchto členských státech s výjimkou přímých zemědělských plateb a zemědělských výdajů souvisejících s trhem, jakož i části výdajů na rozvoj venkova pocházející ze záruční sekce EZOZF (5b). Tato částka se odečte od celkových přidělených výdajů tak, aby výdaje, které nebyly sníženy před rozšířením, nebyly sníženy ani po něm.

(13)  „Výhoda pro Spojené království“ odpovídá dopadům vyplývajícím pro Spojené království z přechodu na limitovanou DPH a ze zavedení vlastního zdroje z HNP/HND.

(14)  Tyto neočekávané zisky odpovídají čistému přínosu pro Spojené království, který je výsledkem růstu procenta tradičních vlastních zdrojů (z 10 % na 25 % od 1. ledna 2001) strhávaných členskými státy na krytí nákladů na výběr tradičních vlastních zdrojů (TVZ).

(15)  p.m. (vlastní zdroje + ostatní příjmy = celkové příjmy = celkové výdaje); 126 015 355 796 + 3 072 687 152 = 129 088 042 948 = 129 088 042 948).

(16)  Celkové vlastní zdroje jakožto procentní podíl HND: (126 015 355 796) / (13 130 916 300 000) = 0,96 %; strop vlastních zdrojů jakožto procentní podíl HND: 1,23 %.