ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2012.215.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 215

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 55
11. srpna 2012


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

 

2012/471/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 13. prosince 2011 o podpisu jménem Unie Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států

1

 

 

2012/472/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 26. dubna 2012 o uzavření Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států

4

Dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států

5

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 731/2012 ze dne 10. srpna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

15

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 732/2012 ze dne 10. srpna 2012, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012

17

 

 

OBECNÉ ZÁSADY

 

 

2012/473/EU

 

*

Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 18. července 2012 o TARGET2-Securities (ECB/2012/13)

19

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

11.8.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 215/1


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 13. prosince 2011

o podpisu jménem Unie Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států

(2012/471/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 82 odst. 1 písm. d) a čl. 87 odst. 2 písm. a) ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 2. prosince 2010 přijala Rada rozhodnutí spolu se směrnicemi pro jednání, jímž zmocnila Komisi k zahájení jednání mezi Unií a Spojenými státy americkými o předávání a využívání jmenné evidence cestujících (PNR) s cílem předcházet terorismu a jiné závažné mezinárodní trestné činnosti a bojovat proti nim.

(2)

Jednání byla úspěšně uzavřena parafováním Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států (dále jen „dohoda“).

(3)

Dohoda dodržuje základní práva a ctí zásady uznané zejména v Listině základních práv Evropské unie, především právo na soukromý a rodinný život uznané v článku 7 této Listiny, právo na ochranu osobních údajů uznané v článku 8 této Listiny a právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces uznané v článku 47 této Listiny. Tato dohoda by měla být uplatňována v souladu s těmito právy a zásadami.

(4)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu (č. 21) o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, se tyto členské státy neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.

(5)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a dohoda pro ně není závazná ani použitelná.

(6)

Dohoda by měla být podepsána s výhradou jejího uzavření,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států se schvaluje jménem Unie s výhradou jejího uzavření.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Unie.

Článek 3

Prohlášení Unie o dohodě, pokud jde o její povinnosti podle článků 17 a 23 této dohody, se tímto schvaluje.

Znění prohlášení se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 13. prosince 2011.

Za Radu

předseda

M. CICHOCKI


PŘÍLOHA

Prohlášení Unie o Dohodě o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států (dále jen „dohoda“), pokud jde o její povinnosti podle článků 17 a 23 této dohody

1.

V souvislosti se společným přezkumem a mechanismem hodnocení stanovenými v článku 23 dohody a aniž by tím byly dotčeny jiné záležitosti, které z nich mohou vyplynout, Unie případně požádá Spojené státy o informace ohledně výměny informací, které se týkají předávání údajů PNR občanů a rezidentů Unie orgánům třetích zemí podle článku 17 dohody.

2.

V souvislosti se společným přezkumem a mechanismem hodnocení uvedenými v bodě 1 tohoto prohlášení Unie požádá Spojené státy o všechny příslušné informace ohledně dodržování podmínek upravujících předávání v souladu s článku 17 dohody.

3.

Unie bude v souvislosti se společným přezkumem a mechanismem hodnocení uvedenými v bodě 1 tohoto prohlášení obzvláště pozorně sledovat dodržování všech záruk provádění podle čl. 17 odst. 2 dohody, aby se ujistila, že třetí země, které takové údaje získávají, souhlasily s tím, že těmto údajům poskytnou takovou ochranu soukromí, která je srovnatelná s ochranou, jakou podle dohody PNR poskytuje Ministerstvo vnitřní bezpečnosti Spojených států.


11.8.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 215/4


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 26. dubna 2012

o uzavření Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států

(2012/472/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 82 odst. 1 písm. d) a čl. 87 odst. 2 písm. a) ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 2. prosince 2010 přijala Rada rozhodnutí a směrnice pro jednání, jimiž zmocnila Komisi k zahájení jednání mezi Unií a Spojenými státy americkými o předávání a využívání jmenné evidence cestujících (PNR) s cílem předcházet terorismu a jiné závažné mezinárodní trestné činnosti a bojovat proti nim.

(2)

V souladu s rozhodnutím Rady 2012/471/EU (2) byla Dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států (dále jen „dohoda“) podepsána dne 14. prosince 2011, s výhradou jejího uzavření.

(3)

Dohoda dodržuje základní práva a ctí zásady uznané zejména v Listině základních práv Evropské unie, především právo na soukromý a rodinný život uznané v článku 7 této Listiny, právo na ochranu osobních údajů uznané v článku 8 této Listiny a právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces uznané v článku 47 této Listiny. Tato dohoda by měla být uplatňována v souladu s těmito právy a zásadami.

(4)

V souladu s článkem 3 Protokolu (č. 21) o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, oznámilo Spojené království své přání účastnit se přijímání a používání tohoto rozhodnutí.

(5)

V souladu s článkem 1 a 2 Protokolu (č. 21) o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, se Irsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.

(6)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a dohoda pro ně není závazná ani použitelná.

(7)

Dohoda by měla být uzavřena,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států se schvaluje jménem Unie.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady jmenuje osobu nebo osoby zmocněné provést jménem Unie oznámení uvedené v článku 27 dohody vyjadřující souhlas Unie být touto dohodou vázána.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstoupí v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 26. dubna 2012.

Za Radu

předseda

M. BØDSKOV


(1)  Souhlas ze dne 19. dubna 2012 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(2)  Viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku.


PŘEKLAD

DOHODA

mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ,

dále také jen „Spojené státy“ a

EVROPSKÁ UNIE,

dále také jen „EU“

společně dále jen „smluvní strany“,

PŘEJÍCE SI účinně předcházet terorismu a závažné mezinárodní trestné činnosti a bojovat proti nim v zájmu ochrany svých demokratických společností a společných hodnot,

USILUJÍCE o posílení a podporu spolupráce mezi smluvními stranami v duchu transatlantického partnerství,

UZNÁVAJÍCE právo a povinnost států zajistit bezpečnost svých občanů a chránit své hranice a majíce na paměti povinnost všech států chránit život a bezpečnost veřejnosti včetně občanů, kteří využívají mezinárodní dopravní systémy,

PŘESVĚDČENY, že sdílení informací je nezbytnou součástí boje proti terorismu a závažné mezinárodní trestné činnosti a že zpracovávání a využívání jmenné evidence cestujících (PNR) je v této souvislosti důležitým nástrojem, který poskytuje informace, jež nelze získat jinými prostředky,

ODHODLÁNY předcházet teroristickým trestným činům a mezinárodní trestné činnosti a bojovat proti nim při dodržování základních práv a svobod a uznávajíce význam soukromí a ochrany osobních údajů a informací,

S OHLEDEM na mezinárodní nástroje, zákony a nařízení Spojených států, jež každému leteckému dopravci provozujícímu zahraniční leteckou přepravu cestujících do Spojených států nebo ze Spojených států ukládají, aby ministerstvu vnitřní bezpečnosti (DHS) zpřístupnil údaje PNR v rozsahu, v němž jsou shromažďovány a obsaženy v automatizovaných rezervačních či odbavovacích systémech leteckých dopravců, a s ohledem na srovnatelné požadavky, které jsou nebo mohou být prováděny v EU,

KONSTATUJÍCE, že DHS zpracovává a využívá PNR za účelem předcházení, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a mezinárodní trestné činnosti v souladu se zárukami týkajícími se soukromí a ochrany osobních údajů a informací stanovenými v této dohodě,

ZDŮRAZŇUJÍCE význam sdílení PNR a příslušných a vhodných analytických informací získaných z PNR Spojenými státy s příslušnými policejními a soudními orgány členských států Evropské unie (dále jen „členské státy EU“), Europolem a Eurojustem jako prostředku pro posílení mezinárodní policejní a justiční spolupráce,

BEROUCE NA VĚDOMÍ dlouhotrvající tradice respektování soukromí jednotlivců oběma smluvními stranami, které se odrážejí v jejich zákonech a základních dokumentech,

MAJÍCE NA PAMĚTI závazky EU podle článku 6 Smlouvy o Evropské unii, pokud jde o dodržování základních práv, právo na soukromí při zpracovávání osobních údajů stanovené v článku 16 Smlouvy o fungování Evropské unie, zásady proporcionality a nutnosti ohledně práva na soukromý a rodinný život, respektování soukromí a ochranu osobních údajů podle článku 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, Úmluvu Rady Evropy č. 108 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat, její dodatečný protokol 181 a články 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie,

MAJÍCE NA PAMĚTI, že DHS v současnosti používá spolehlivé postupy pro ochranu soukromí osob a pro zajištění neporušenosti údajů, včetně fyzického zabezpečení, kontrol přístupu, oddělování a šifrování údajů, auditních činností a účinných opatření týkajících se odpovědnosti,

UZNÁVAJÍCE význam zajištění kvality, přesnosti, neporušenosti a bezpečnosti údajů a význam stanovení příslušné odpovědnosti s cílem zajistit dodržování těchto zásad,

BEROUCE NA VĚDOMÍ zejména zásadu transparentnosti a různé prostředky, kterými Spojené státy zajišťují, aby cestující, jejichž údaje PNR DHS sbírá, byli informováni o nutnosti sběru a využívání údajů PNR,

UZNÁVAJÍCE DÁLE, že sběr a analýza údajů PNR jsou potřebné k tomu, aby DHS mohlo plnit své poslání chránit hranice a zároveň zajistit, aby sběr a využívání údajů PNR bylo stále důležité a potřebné pro účely, pro které jsou uvedené údaje sbírány,

UZNÁVAJÍCE, že s ohledem na tuto dohodu a její provádění se má za to, že DHS zajistí odpovídající úroveň ochrany údajů při zpracovávání a využívání PNR předané DHS,

MAJÍCE NA PAMĚTI, že se Spojené státy a Evropská unie zavázaly k tomu, že v boji proti trestné činnosti a terorismu zajistí vysokou úroveň ochrany osobních informací, a o ochraně osobních informací vyměňovaných v kontextu boje proti trestné činnosti a terorismu jsou odhodlány neprodleně dosáhnout dohody a učinit tak v takovém rozsahu, aby to přiblížilo realizaci společných cílů,

BEROUCE NA VĚDOMÍ úspěšný společný přezkum dohody mezi smluvními stranami o předávání PNR z roku 2004 provedený v roce 2005 a dohody z roku 2007 provedený v roce 2010,

BEROUCE NA VĚDOMÍ zájem všech smluvních stran včetně členských států EU na výměně informací o metodě předávání PNR, jakož i jejím dalším předávání podle příslušných článků této dohody, jakož i berouce na vědomí zájem EU na tom, aby se tento aspekt stal součástí konzultací a přezkumu stanovených v této dohodě,

POTVRZUJÍCE, že tato dohoda nepředjímá případná budoucí ujednání mezi smluvními stranami nebo mezi jednou z těchto stran a kteroukoliv jinou stranou týkající se zpracovávání, využívání či předávání PNR nebo jakékoliv jiné formy údajů nebo ohledně ochrany údajů,

UZNÁVAJÍCE související zásady proporcionality, přiměřenosti a nutnosti, kterými se tato dohoda a její provádění Evropskou unií a Spojenými státy řídí, a

S OHLEDEM na skutečnost, že obě smluvní strany mohou dále projednávat předávání údajů PNR v námořní dopravě,

SE DOHODLY TAKTO:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Účel

1.   Účelem této dohody je zajistit bezpečnost a chránit život a bezpečnost veřejnosti.

2.   Za tímto účelem tato dohoda stanoví povinnosti smluvních stran v souvislosti s podmínkami, za kterých může být PNR předávána, zpracovávána, využívána a chráněna.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   PNR, jak stanoví pokyny Mezinárodní organizace pro civilní letectví, se rozumí záznam vytvořený leteckými dopravci nebo jejich oprávněnými zástupci o každé cestě rezervované jakýmkoli cestujícím či jeho jménem a obsažený v rezervačních, odbavovacích nebo rovnocenných systémech dopravců, které poskytují podobné funkce (v této dohodě dále jen společně „rezervační systémy“). Ve smyslu této dohody sestává PNR konkrétně z typů údajů stanovených v příloze této dohody (dále jen „příloha“).

2.   Tato dohoda se vztahuje na dopravce provozující leteckou přepravu cestujících mezi Evropskou unií a Spojenými státy.

3.   Tato dohoda se také vztahuje na dopravce, kteří jsou v Evropské unii registrováni nebo zde uchovávají údaje, když provozují leteckou přepravu cestujících do Spojených států či ze Spojených států.

Článek 3

Poskytování PNR

Smluvní strany souhlasí, že dopravci poskytují DHS PNR obsaženou v jejich rezervačních systémech podle norem DHS a v souladu s nimi a s touto dohodou. Pokud by PNR předaná dopravci obsahovala ještě jiné údaje než údaje uvedené v příloze, DHS tyto údaje po přijetí vymaže.

Článek 4

Využívání PNR

1.   Spojené státy sbírají, využívají a zpracovávají PNR za účelem předcházení, odhalování, vyšetřování a stíhání:

a)

teroristických trestných činů a souvisejících trestných činů včetně

i)

chování, které

1.

zahrnuje násilný čin nebo čin, který ohrožuje lidské životy, majetek či infrastrukturu, a

2.

má zjevně

a)

zastrašit obyvatelstvo nebo je k něčemu přinutit,

b)

ovlivnit politiku vlády zastrašováním či přinucením nebo

c)

ovlivnit chování vlády hromadným ničením, atentáty, únosy nebo braním rukojmí,

ii)

činností, které jsou trestným činem v rozsahu působnosti a podle definic v platných mezinárodních úmluvách a protokolech, jež se týkají terorismu,

iii)

zajišťování či shromažďování finančních prostředků jakýmkoliv způsobem, přímo či nepřímo, s úmyslem, že budou použity, nebo s vědomím, že mají být použity, zcela či částečně, za účelem provedení některého z činů uvedených v bodech i) nebo ii),

iv)

pokusu o spáchání jakéhokoliv z činů popsaných v bodech i), ii) nebo iii),

v)

účasti jako spolupachatel na spáchání jakéhokoliv z činů popsaných v bodech i), ii) nebo iii),

vi)

organizování jiných osob za účelem spáchání jakéhokoliv z činů popsaných v bodech i), ii) nebo iii) nebo přikazování jiným osobám dané činy spáchat,

vii)

jakéhokoliv jiného podílu na spáchání jakéhokoliv z činů popsaných v bodech i), ii) nebo iii),

viii)

vyhrožování spácháním činu popsaného v bodě i) za okolností, které naznačují, že výhrůžka je věrohodná,

b)

jiných trestních činů, které jsou postižitelné trestem odnětí svobody na dobu tří let nebo více a jsou mezinárodní povahy.

Trestný čin je považován za trestný čin mezinárodní povahy, především pokud:

i)

je spáchán ve více než jedné zemi,

ii)

je spáchán v jedné zemi, avšak podstatná část jeho přípravy, plánování, řízení či kontroly se uskutečňuje v jiné zemi,

iii)

je spáchán v jedné zemi, podílí se na něm však skupina organizovaného zločinu, která se angažuje v trestné činnosti ve více než jedné zemi,

iv)

je spáchán v jedné zemi, avšak významně ovlivňuje jinou zemi, nebo

v)

je spáchán v jedné zemi a pachatel je v jiné zemi nebo hodlá odcestovat do jiné země.

2.   PNR lze využívat a zpracovávat případ od případu, je-li to zapotřebí s ohledem na vážné ohrožení a za účelem ochrany důležitých zájmů jakéhokoliv jedince nebo pokud to nařídí soud.

3.   DHS může PNR využít a zpracovat za účelem identifikace osob, které mají být při příletu do Spojených států nebo při odletu ze Spojených států podrobeny detailnějšímu výslechu či vyšetřování nebo které musí být důkladněji zkontrolovány.

4.   Odstavci 1, 2 a 3 není dotčeno vymáhání vnitrostátního práva, soudní pravomoci ani řízení, jsou-li při využívání a zpracovávání PNR odhalena jiná porušení zákona nebo skutečnosti, které tomu nasvědčují.

KAPITOLA II

ZÁRUKY POUŽITELNÉ NA VYUŽÍVÁNÍ PNR

Článek 5

Bezpečnost údajů

1.   DHS zajistí zavedení vhodných technických a organizačních opatření na ochranu osobních údajů a osobních informací obsažených v PNR proti náhodnému, nedovolenému nebo neoprávněnému zničení, ztrátě, sdělování, pozměňování, přístupu, zpracování či využití.

2.   DHS použije vhodnou technologii, aby zajistilo ochranu, bezpečnost, důvěrnost a integritu údajů. Zajistí zejména, aby:

a)

byly uplatňovány postupy šifrování, povolování a dokumentace uznávané příslušnými orgány. Zejména je třeba zabezpečit přístup k PNR a omezit jej na úředníky se zvláštním oprávněním;

b)

se PNR uchovávala ve fyzicky zabezpečeném prostředí a byla chráněna kontrolami proti fyzickému vniknutí a

c)

existoval mechanismus, který zajistí, aby bylo vyhledávání v PNR prováděno v souladu s článkem 4.

3.   V případě narušení soukromí (včetně neoprávněného přístupu k údajům a informacím nebo jejich sdělení) DHS přijme přiměřená opatření, aby příslušným způsobem uvědomilo dotčené jedince, zmírnilo riziko škody způsobené neoprávněným sdělením osobních údajů a informací a nastolilo nápravná opatření, je-li to technicky proveditelné.

4.   V rozsahu působnosti této dohody DHS bez zbytečného odkladu informuje příslušné evropské orgány o případech významného narušení soukromí, které se týkají PNR občanů nebo rezidentů EU a které jsou důsledkem náhodného či nedovoleného zničení, náhodné ztráty nebo pozměňování, neoprávněného sdělování či přístupu nebo jakýchkoliv nedovolených forem zpracování či využití.

5.   Spojené státy potvrzují, že podle práva Spojených států lze v případě narušení soukromí použít účinná správní, občanskoprávní a trestní donucovací opatření. DHS může vůči osobám zodpovědným za takové narušení soukromí uplatnit příslušná disciplinární opatření, která zahrnují odepření přístupu do systému, formální důtky, suspendování, degradaci nebo propuštění ze služby.

6.   DHS veškerý přístup k PNR i její zpracovávání a využívání zapíše nebo zdokumentuje. Zápisy či dokumentace se využívají pouze pro účely dohledu, auditu a údržby systému nebo pro jiné účely vyžadované zákonem.

Článek 6

Citlivé údaje

1.   Pokud jsou součástí údajů PNR shromážděných o cestujícím citlivé údaje (tj. osobní údaje a informace o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském či filozofickém přesvědčení, členství v odborových svazech nebo údaje týkající se zdraví či sexuálního života dané osoby), použije DHS automatizované systémy, které citlivé údaje z PNR vytřídí a zamaskují. Kromě toho DHS tyto údaje dále nezpracovává ani nevyužívá s výjimkou případů v souladu s odstavci 3 a 4.

2.   DHS poskytne Evropské komisi do 90 dní od vstupu této dohody v platnost seznam kódů a termínů, které označují citlivé údaje, jež mají být vytříděny.

3.   Přístup k citlivým údajům i jejich zpracovávání a využívání je povoleno ve výjimečných případech, kdy by mohl být ohrožen nebo vážně narušen život dotyčného jedince. K těmto údajům lze výlučně přistupovat restriktivně případ od případu po schválení vedoucím pracovníkem DHS.

4.   Nejpozději do 30 dní od posledního obdržení PNR, která obsahuje citlivé údaje, DHS tyto údaje trvale vymaže. Citlivé údaje však lze uchovávat po dobu upřesněnou v zákoně Spojených států pro účely zvláštních opatření týkajících se vyšetřování, stíhání nebo vymáhání.

Článek 7

Automatizovaná individuální rozhodnutí

Spojené státy nepřijímají rozhodnutí, která mají významné nepříznivé dopady na zákonné zájmy jedinců, jež jsou výhradně založena na automatizovaném zpracovávání a využívání PNR.

Článek 8

Uchovávání údajů

1.   DHS uchovává PNR v aktivní databázi po dobu až pěti let. Po prvních šesti měsících tohoto období je PNR anonymizována a zamaskována v souladu s odstavcem 2 tohoto článku. Přístup k této aktivní databázi, není-li touto dohodou povoleno jinak, je omezen na limitovaný počet úředníků se zvláštním oprávněním.

2.   Za účelem anonymizace jsou zamaskovány informace, na základě kterých lze identifikovat danou osobu, v těchto typech údajů PNR:

a)

jméno (jména),

b)

jiná jména v PNR,

c)

veškeré dostupné kontaktní informace (včetně informací k identifikaci původce údajů),

d)

obecné poznámky, včetně dalších služebních informací (OSI), zvláštních služebních informací (SSI) a zvláštního služebního požadavku (SSR), a

e)

veškeré informace shromážděné v systému předběžných informací o cestujících (APIS).

3.   Po tomto aktivním období je PNR převedena do nečinné databáze na dobu až deseti let. Tato nečinná databáze podléhá dalším kontrolám; přístup k ní má jen omezený počet oprávněných zaměstnanců a tento přístup musí být předem schválen vedoucím pracovníkem. V této nečinné databázi se v PNR jména osob znovu neuvádí; výjimkou jsou případy související s vymáháním práva, a to pouze v souvislosti s konkrétním případem, hrozbou nebo rizikem. Pokud jde o účely podle čl. 4 odst. 1 písm. b), lze v této nečinné databázi v PNR znovu uvést jména osob pouze na dobu maximálně pěti let.

4.   Po nečinném období musí být uchovávané údaje plně anonymizovány vymazáním všech typů údajů, které by mohly sloužit k identifikaci cestujícího, jehož se PNR týká, bez možnosti opětovného označení jménem dané osoby.

5.   Údaje vztahující se k určitému případu nebo vyšetřování lze ponechat v aktivní databázi PNR, dokud případ nebo vyšetřování nejsou archivovány. Tímto odstavcem nejsou dotčeny požadavky na uchovávání údajů pro jednotlivé vyšetřovací nebo žalobní spisy.

6.   Smluvní strany souhlasí, že v rámci hodnocení stanoveného v čl. 23 odst. 1 bude nutnost desetiletého nečinného období uchovávání zvážena.

Článek 9

Nediskriminace

Spojené státy zajistí, aby se záruky použitelné na zpracovávání a využívání PNR podle této dohody vztahovaly na všechny cestující rovnocenným způsobem bez nedovolené diskriminace.

Článek 10

Transparentnost

1.   DHS poskytne cestující veřejnosti informace o využívání a zpracovávání PNR prostřednictvím:

a)

zveřejnění ve federálním rejstříku,

b)

zveřejnění na své internetové stránce,

c)

oznámení, která mohou dopravci začlenit do přepravní smlouvy,

d)

zpráv předkládaných ze zákona Kongresu a

e)

jiných vhodných způsobů, které mohou být stanoveny.

2.   DHS zveřejní a poskytne EU k případnému zveřejnění své postupy a způsoby, které se týkají postupů přístupu, opravy a nápravy.

3.   Smluvní strany spolupracují s leteckým průmyslem, aby v momentě rezervace lépe informovaly cestující o účelu sběru, zpracovávání a využívání PNR ze strany DHS a o způsobech, jak si zažádat o přístup k těmto údajům, jejich opravu a nápravu.

Článek 11

Přístup pro jednotlivce

1.   V souladu s ustanoveními zákona o svobodném přístupu k informacím (Freedom of Information Act) má každý jedinec, bez ohledu na státní příslušnost, zemi původu či místo bydliště, nárok žádat od DHS své údaje PNR. DHS tuto PNR včas poskytne v závislosti na ustanoveních odstavců 2 a 3 tohoto článku.

2.   Sdělování informací obsažených v PNR může podléhat přiměřeným právním omezením podle práva Spojených států, včetně veškerých omezení, která mohou být zapotřebí v zájmu ochrany informací citlivých z hlediska ochrany soukromí, národní bezpečnosti a vymáhání práva.

3.   Každé odmítnutí nebo omezení přístupu je písemně zpracováno a včas poskytnuto dožadujícímu jedinci. V oznámení jsou uvedeny právní předpisy, na jejichž základě byly informace odepřeny, a informace pro jedince o jejich možnostech domáhat se nápravy dostupné podle práva Spojených států.

4.   DHS nezpřístupňuje PNR veřejnosti, s výjimkou jedince, jehož údaje PNR byly zpracovávány a využívány, nebo s výjimkou jeho zástupce či případů, u kterých si to vyžaduje zákon Spojených států.

Článek 12

Právo jednotlivců na opravu údajů

1.   Každý jedinec, bez ohledu na státní příslušnost, zemi původu nebo místo bydliště, se může postupy popsanými v této dohodě domáhat opravy svých údajů PNR ze strany DHS, včetně možnosti jejich vymazání nebo blokování.

2.   DHS dožadujícího jedince bez zbytečného odkladu písemně informuje o svém rozhodnutí, zda dotyčnou PNR opraví.

3.   Každé odmítnutí opravy údajů nebo jejich pouze částečná oprava jsou písemně zpracovány a v přiměřené lhůtě oznámeny žadateli. V tomto oznámení jsou uvedeny právní předpisy, na jejichž základě byla oprava odmítnuta či provedena pouze částečně, a oznámení rovněž obsahuje informace o tom, jaké má jedinec podle práva Spojených států možnosti domáhat se nápravy.

Článek 13

Náprava pro jednotlivce

1.   Každý jedinec bez ohledu na státní příslušnost, zemi původu nebo místo bydliště, jehož osobní údaje a osobní informace nebyly zpracovávány a využívány v souladu s touto dohodou, se může domáhat účinné správní a soudní nápravy v souladu s právem Spojených států.

2.   Každý jedinec má nárok rozporovat ve správním řízení rozhodnutí DHS, která se týkají využívání a zpracovávání PNR.

3.   Podle ustanovení zákona o správním řízení (Administrative Procedure Act) a jiných použitelných zákonů má každý jedinec nárok požadovat u federálního soudu Spojených států soudní přezkum jakéhokoliv konečného opatření DHS. Dále má každý jedinec nárok požadovat soudní přezkum v souladu s použitelným právem a příslušnými ustanoveními:

a)

zákona o svobodném přístupu k informacím (Freedom of Information Act),

b)

zákona o počítačových podvodech a zneužití (Computer Fraud and Abuse Act),

c)

zákona o ochraně údajů v elektronických komunikacích (Electronic Communications Privacy Act) a

d)

jiných použitelných ustanovení právních předpisů Spojených států.

4.   DHS zejména poskytne všem jedincům správní prostředky (v současnosti program DHS pro dotazy cestujících týkající se nápravy – Traveler Redress Inquiry Program (DHS TRIP)) k vyřešení dotazů, které se týkají cestování, včetně těch, jež se týkají využívání PNR. Program DHS TRIP stanoví proces nápravy pro jedince, kteří jsou přesvědčeni, že jejich vstup na palubu komerčního letadla byl zpožděn nebo zakázán, protože byli mylně označeni za hrozbu. Podle zákona o správním řízení (Administrative Procedure Act) a hlavy 49 oddílu 46110 sbírky zákonů Spojených států má každý takto poškozený jedinec nárok požadovat u federálního soudu Spojených států soudní přezkum jakéhokoliv konečného opatření DHS, které se týká těchto obav.

Článek 14

Dohled

1.   Dodržování záruk týkajících se ochrany údajů v této dohodě podléhá nezávislému přezkumu a dohledu inspektorů příslušných ministerstev pověřených ochranou údajů, jako je např. vedoucí inspektor DHS pověřený ochranou údajů (Chief Privacy Officer), kteří:

a)

prokázali svou nezávislost,

b)

mají dostatečnou pravomoc provádět dohled, vyšetřování, zásahy a přezkumy a

c)

mají pravomoc nařídit stíhání nebo disciplinární opatření za porušení zákona v souvislosti s touto dohodou.

Zejména zajistí, aby stížnosti, které se týkají nedodržování této dohody, byly obdrženy, prošetřeny, zodpovězeny a vhodně napraveny. Tyto stížnosti může předložit jakýkoliv jedinec, bez ohledu na státní příslušnost, zemi původu nebo místo bydliště.

2.   Kromě toho uplatňování této dohody Spojenými státy podléhá nezávislému přezkumu a dohledu jednoho nebo více těchto subjektů:

a)

úřadu vrchního inspektora DHS (Office of Inspector General),

b)

úřadu Government Accountability Office a

c)

Kongresu Spojených států.

Tento dohled se může projevit ve zjištěních a doporučeních veřejných zpráv, veřejných slyšení a analýz.

KAPITOLA III

ZPŮSOBY PŘEDÁVÁNÍ

Článek 15

Metoda předávání PNR

1.   Pro účely této dohody musí dopravci předávat PNR DHS pomocí metody „push“ s ohledem na potřebu přesnosti, včasnosti a úplnosti PNR.

2.   Dopravci musí předávat PNR DHS bezpečnými elektronickými prostředky v souladu s technickými požadavky DHS.

3.   Dopravci musí předávat PNR DHS v souladu s odstavci 1 a 2 nejprve 96 hodin před plánovaným odletem a navíc pokaždé, když dojde k aktualizaci informací, nebo podle časového harmonogramu pro předání, který stanovilo DHS.

4.   V každém případě smluvní strany souhlasí s tím, že všichni dopravci musí být technicky schopni používat metodu „push“ nejpozději do 24 měsíců od vstupu této dohody v platnost.

5.   Je-li to zapotřebí, DHS může v jednotlivých případech požadovat, aby dopravce poskytl PNR mezi pravidelnými předáními popsanými v odstavci 3 nebo po nich. Pokaždé, když dopravci nejsou z technických důvodů schopni včas reagovat na žádosti podle tohoto článku v souladu s normami DHS, nebo ve výjimečných případech, kdy je nutné reagovat na zvláštní, bezprostřední a vážnou hrozbu, může DHS požádat dopravce, aby přístup k údajům poskytli jiným způsobem.

Článek 16

Sdílení údajů v rámci Spojených států

1.   DHS může sdílet PNR pouze na základě pečlivého posouzení těchto záruk:

a)

výlučně v souladu s článkem 4,

b)

pouze s vnitrostátními vládními orgány v případě, že tím podporuje využití PNR uvedené v článku 4,

c)

přijímající orgány poskytnou PNR záruky rovnocenné nebo srovnatelné se zárukami stanovenými v této dohodě a

d)

PNR je sdílena pouze na podporu zkoumaných nebo vyšetřovaných případů a podle písemných dohod a zákona Spojených států o výměně informací mezi vnitrostátními vládními orgány.

2.   Při předávání analytických informací získaných z PNR podle této dohody se dodržují záruky stanovené v odstavci 1 tohoto článku.

Článek 17

Další předávání

1.   Spojené státy mohou předávat PNR příslušným vládním orgánům třetích zemí pouze za podmínek, které jsou v souladu s touto dohodou, a pouze poté co zjistily, že využití zamýšlené příjemcem je v souladu s těmito podmínkami.

2.   S výjimkou mimořádných okolností probíhá každé takové předání údajů až po výslovné dohodě, jež zahrnuje opatření na ochranu osobních údajů srovnatelná s opatřeními, jež pro PNR používá DHS, jak je stanoveno v této dohodě.

3.   PNR se sdílí pouze na podporu zkoumaných nebo vyšetřovaných případů.

4.   Je-li si DHS vědomo toho, že jsou předávány údaje PNR občana nebo rezidenta některého z členských států EU, informuje o tom při nejbližší vhodné příležitosti příslušné orgány dotčeného členského státu.

5.   Při předávání analytických informací získaných z PNR podle této dohody jsou dodrženy záruky stanovené v odstavcích 1 až 4.

Článek 18

Policejní a justiční spolupráce a spolupráce v oblasti vymáhání práva

1.   V souladu se stávajícími dohodami nebo ujednáními o vymáhání práva či o jiném sdílení informací mezi Spojenými státy a jakýmkoliv členským státem EU nebo Europolem a Eurojustem poskytne DHS příslušným policejním orgánům, jiným orgánům specializovaným na vymáhání práva či soudním orgánům členských států EU a Europolu a Eurojustu v rámci jejich příslušných mandátů, jakmile je to proveditelné, vhodné a patřičné, analytické informace získané z PNR v případech zkoumaných nebo vyšetřovaných s cílem předcházet, odhalit, vyšetřit či stíhat v rámci Evropské unie teroristické trestné činy a související trestné činy nebo trestnou činnost mezinárodní povahy, jak je popsána v čl. 4 odst. 1 písm. b).

2.   Policejní nebo soudní orgán některého z členských států EU nebo Europol či Eurojust mohou v rámci svého mandátu zažádat o přístup k PNR či relevantním analytickým informacím získaným z PNR, které jsou v konkrétním případě nutné pro předcházení, odhalování, vyšetřování či stíhání v rámci Evropské unie teroristických trestných činů a souvisejících trestných činů nebo trestné činnosti mezinárodní povahy, jak je popsána v čl. 4 odst. 1 písm. b). DHS v závislosti na dohodách a ujednáních uvedených v odstavci 1 tohoto článku tyto informace poskytne.

3.   Podle odstavců 1 a 2 tohoto článku DHS sdílí PNR pouze po pečlivém posouzení těchto záruk:

a)

výlučně v souladu s článkem 4,

b)

pouze na podporu využití stanovených v článku 4 a

c)

přijímající orgány poskytnou PNR záruky rovnocenné nebo srovnatelné se zárukami stanovenými v této dohodě.

4.   Při předávání analytických informací získaných z PNR podle této dohody jsou dodrženy záruky stanovené v odstavcích 1 až 3 tohoto článku.

KAPITOLA IV

PROVÁDĚCÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 19

Přiměřenost

S ohledem na tuto dohodu a její provádění se má za to, že DHS poskytne ve smyslu příslušných právních předpisů EU o ochraně údajů odpovídající úroveň ochrany údajů při zpracovávání a využívání PNR. V této souvislosti se má za to, že dopravci, kteří poskytli PNR DHS v souladu s touto dohodou, dodrželi příslušné právní požadavky v EU týkající se předávání těchto údajů z EU do Spojených států.

Článek 20

Vzájemnost

1.   Smluvní strany aktivně podporují spolupráci dopravců v rámci svých příslušných jurisdikcí s každým systémem PNR působícím nebo popřípadě přijatým v jiné jurisdikci v souladu s touto dohodou.

2.   Jelikož by zřízení systému PNR EU mohlo mít významný dopad na povinnosti smluvních stran podle této dohody, zahájí strany v případě, že systém PNR EU bude přijat, konzultace s cílem rozhodnout, zda má být tato dohoda patřičně přizpůsobena, aby byla zajištěna plná vzájemnost. Předmětem takových konzultací je především posoudit, zda by případný budoucí systém PNR EU uplatňoval méně přísné normy ochrany údajů, než jaké jsou stanoveny v této dohodě, a zda by tedy tato dohoda měla být pozměněna.

Článek 21

Provádění dohody a neodchýlení od práva

1.   Tato dohoda nevytváří ani neuděluje podle práva Spojených států žádné právo ani výhodu žádné osobě ani veřejnému či soukromému subjektu. Každá strana zajistí řádné provádění ustanovení této dohody.

2.   Tato dohoda v žádném případě neruší stávající závazky Spojených států a členských států EU, včetně závazků podle Dohody o vzájemné právní pomoci mezi Evropskou unií a Spojenými státy ze dne 25. června 2003 a závazků podle souvisejících dvoustranných nástrojů o vzájemné právní pomoci mezi Spojenými státy a členskými státy EU.

Článek 22

Oznámení změn vnitrostátního práva

Smluvní strany se vzájemně informují o přijetí veškerých právních předpisů, které se významně ovlivňují provádění této dohody.

Článek 23

Přezkum a mechanismus hodnocení

1.   Smluvní strany společně přezkoumají provádění této dohody jeden rok po jejím vstupu v platnost a poté pravidelně podle toho, jak se společně dohodnou. Smluvní strany tuto dohodu společně vyhodnotí čtyři roky po jejím vstupu v platnost.

2.   Smluvní strany se před zahájením společného přezkumu společně dohodnou na způsobu a podmínkách jeho provedení a navzájem se informují o složení svých týmů. Pro účely společného přezkumu Evropská komise zastupuje Evropskou unii a DHS zastupuje Spojené státy. V týmech mohou být zastoupeni odborníci na ochranu údajů a vymáhání práva. V závislosti na použitelných zákonech musí účastníci společného přezkumu mít příslušné bezpečnostní prověrky a musí zachovat důvěrnost diskusí. Pro účely společného přezkumu zajistí DHS vhodný přístup k příslušné dokumentaci, systémům a personálu.

3.   Po společném přezkumu předloží Evropská komise zprávu Evropskému parlamentu a Radě Evropské unie. Spojené státy dostanou příležitost předložit písemné připomínky, které budou ke zprávě připojeny.

Článek 24

Řešení sporů a pozastavení platnosti dohody

1.   Jakýkoliv spor vzniklý v souvislosti s prováděním této dohody a jakékoliv záležitosti související s takovým sporem se řeší konzultací mezi smluvními stranami za účelem dosažení vzájemně přijatelného řešení, přičemž se každé straně poskytne příležitost k nápravě v přiměřeném čase.

2.   V případě, že konzultace nevede k řešení sporu, může kterákoliv smluvní strana pozastavit použití této dohody písemným oznámením diplomatickou cestou, přičemž takovéto pozastavení nabývá účinnosti 90 dní ode dne oznámení, pokud se strany nedohodnou na jiném datu účinnosti.

3.   Bez ohledu na případné pozastavení platnosti dohody jsou všechny údaje PNR, které DHS obdrželo na základě této dohody před pozastavením její platnosti, nadále zpracovávány a využívány v souladu se zárukami této dohody.

Článek 25

Vypovězení dohody

1.   Kterákoliv strana může tuto dohodu kdykoli vypovědět písemným oznámením zaslaným diplomatickou cestou.

2.   Vypovězení nabývá účinnosti 120 dní ode dne oznámení, pokud se strany nedohodnou na jiném datu účinnosti.

3.   Před případným vypovězením této dohody vedou smluvní strany konzultace způsobem poskytujícím dostatek času pro nalezení vzájemně přijatelného řešení.

4.   Bez ohledu na případné vypovězení dohody jsou všechny údaje PNR, které DHS obdrželo na základě této dohody před jejím vypovězením, nadále zpracovávány a využívány v souladu se zárukami této dohody.

Článek 26

Doba trvání

1.   S výhradou článku 25 platí tato dohoda po dobu sedmi let ode dne jejího vstupu v platnost.

2.   Po uplynutí období stanoveného v odstavci 1 tohoto článku, jakož i následného prodloužení podle tohoto odstavce se platnost dohody prodlužuje na dalších sedm let, neoznámí-li jedna smluvní strana písemně diplomatickou cestou alespoň dvanáct měsíců předem druhé straně svůj záměr dohodu neobnovit.

3.   Bez ohledu na pozbytí platnosti dohody je veškerá PNR, kterou DHS obdrželo na základě této dohody, nadále zpracovávána a využívána v souladu se zárukami této dohody. Stejně tak je veškerá PNR, kterou DHS obdrželo v souladu s podmínkami Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracování údajů jmenné evidence cestujících (PNR) leteckými dopravci a jejich předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států (DHS), jež byla ve dnech 23. a 26. července 2007 podepsána v Bruselu a Washingtonu, nadále zpracovávána a využívána v souladu se zárukami této dohody.

Článek 27

Závěrečná ustanovení

1.   Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po dni, kdy si smluvní strany navzájem oznámí dokončení svých vnitřních postupů nezbytných k tomuto účelu.

2.   Tato dohoda ode dne vstupu v platnost nahrazuje dohodu podepsanou ve dnech 23. a 26. července 2007.

3.   Dohoda se použije na území Dánska, Spojeného království nebo Irska pouze v případě, že Evropská komise písemně oznámí Spojeným státům, že se Dánsko, Spojené království nebo Irsko rozhodly být touto dohodou vázány.

4.   Oznámí-li Evropská komise Spojeným státům, že se dohoda použije na území Dánska, Spojeného království nebo Irska před vstupem dohody v platnost, použije se dohoda na území dotyčného státu od stejného dne jako u členských států EU vázaných touto dohodou.

5.   Oznámí-li Evropská komise Spojeným státům, že dohoda se použije na území Dánska, Spojeného království nebo Irska po vstupu dohody v platnost, použije se dohoda na území dotyčného státu od prvního dne následujícího poté, co Spojené státy oznámení obdrží.

V Bruselu dne čtrnáctého prosince dva tisíce jedenáct ve dvou vyhotoveních.

Podle práva EU je tato dohoda rovněž sepsána EU v jazyce bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském.

Za Evropskou unii

Za Spojené státy americké

PŘÍLOHA

TYPY ÚDAJŮ PNR

1.

lokalizační kód záznamu PNR

2.

datum rezervace nebo vystavení letenky

3.

den (dny) zamýšlené cesty

4.

jméno (jména)

5.

dostupné informace o často cestující osobě a o výhodách (například bezplatné letenky, lepší podmínky atd.)

6.

další jména v PNR, včetně jmen cestujících v rámci jednoho záznamu PNR

7.

veškeré dostupné kontaktní informace (včetně informace o původci)

8.

veškeré dostupné informace o platbě nebo fakturaci (s vyloučením dalších podrobností o platbě souvisejících s kreditní kartou nebo účtem a nikoliv s platbou za cestu)

9.

cestovní trasa pro jednotlivý záznam PNR

10.

cestovní kancelář nebo cestovní agent

11.

informace o sdílení kódů

12.

rozčleněné nebo rozdělené informace

13.

situace cestujícího (včetně potvrzení cesty a odbavení)

14.

informace o vystavení letenky, včetně čísla letenky, jednosměrné letenky a obsahu kolonky ATFQ (Automated Ticket Fare Quote)

15.

veškeré informace o zavazadlech

16.

informace o sedadle, včetně čísla

17.

obecné poznámky včetně informací OSI (další služební informace), SSI (zvláštní služební informace) a SSR (zvláštní služební požadavek)

18.

veškeré shromážděné informace z informačního systému APIS

19.

všechny změny záznamů PNR uvedených v bodech 1 až 18, které byly provedeny v minulosti


NAŘÍZENÍ

11.8.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 215/15


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 731/2012

ze dne 10. srpna 2012

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. srpna 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MK

45,6

TR

55,3

ZZ

50,5

0707 00 05

TR

100,7

ZZ

100,7

0709 93 10

TR

107,9

ZZ

107,9

0805 50 10

AR

95,1

TR

92,0

UY

83,5

ZA

101,6

ZZ

93,1

0806 10 10

EG

202,6

MA

168,7

MK

50,2

MX

186,3

TN

203,8

TR

142,8

ZZ

159,1

0808 10 80

AR

82,0

BR

97,8

CL

112,3

NZ

115,9

US

188,2

ZA

99,9

ZZ

116,0

0808 30 90

AR

129,0

CL

165,2

CN

91,7

NZ

165,5

TR

172,4

ZA

106,8

ZZ

138,4

0809 30

TR

158,1

ZZ

158,1

0809 40 05

BA

66,5

IL

69,8

ZZ

68,2


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


11.8.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 215/17


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 732/2012

ze dne 10. srpna 2012,

kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na čl. 36 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Výše reprezentativních cen a dodatečných cel použitelné při vývozu bílého cukru, surového cukru a některých sirupů na hospodářský rok 2011/2012 byly stanoveny prováděcím nařízením Komise (EU) č. 971/2011 (3). Tyto ceny a cla byly naposledy změněny prováděcím nařízením Komise (EU) č. 725/2012 (4).

(2)

Údaje, jež má Komise momentálně k dispozici, vedou ke změně uvedených částek v souladu s článkem 36 nařízení (ES) č. 951/2006.

(3)

Vzhledem k tomu, že je nutné začít uplatňovat toto opatření co nejdříve po té, co budou k dispozici aktualizované údaje, je třeba, aby nařízení vstoupilo v platnost dnem zveřejnění,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006 stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012 se mění a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. srpna 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 254, 30.9.2011, s. 12.

(4)  Úř. věst. L 212, 9.8.2012, s. 17.


PŘÍLOHA

Pozměněné reprezentativní ceny a pozměněná dodatečná dovozní cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 95 ode dne 11. srpna 2012

(v EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 12 10 (1)

39,31

0,00

1701 12 90 (1)

39,31

2,81

1701 13 10 (1)

39,31

0,00

1701 13 90 (1)

39,31

3,11

1701 14 10 (1)

39,31

0,00

1701 14 90 (1)

39,31

3,11

1701 91 00 (2)

48,19

3,01

1701 99 10 (2)

48,19

0,00

1701 99 90 (2)

48,19

0,00

1702 90 95 (3)

0,48

0,22


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu III nařízení (ES) č. 1234/2007.

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu II nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


OBECNÉ ZÁSADY

11.8.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 215/19


OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 18. července 2012

o TARGET2-Securities

(přepracované znění)

(ECB/2012/13)

(2012/473/EU)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na články 3.1, 12.1, 17, 18 a 22 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V obecných zásadách ECB/2010/2 ze dne 21. dubna 2010 o TARGET2-Securities (1) se provádí řada změn. V zájmu srozumitelnosti a přehlednosti je třeba tyto obecné zásady přepracovat.

(2)

Dne 6. července 2006 Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) rozhodla o tom, že ve spolupráci s centrálními depozitáři cenných papírů a ostatními účastníky trhu prozkoumá možnost zřízení nové služby Eurosystému pro vypořádání obchodů s cennými papíry v penězích centrální banky, jež se má nazývat TARGET2-Securities („T2S“). Cílem T2S v rámci plnění úkolů Eurosystému podle článků 17, 18 a 22 statutu ESCB je umožnit sjednocení poobchodních postupů tím, že nabídne základní a nestranné celoevropské vypořádání hotovosti a cenných papírů v penězích centrální banky bez ohledu na hranice, aby centrální depozitáře cenných papírů mohly svým klientům poskytovat harmonizované a standardizované služby vypořádání obchodů formou dodání proti zaplacení v integrovaném technickém prostředí s přeshraničními možnostmi. Vzhledem k tomu, že poskytování peněz centrální banky je základním úkolem Eurosystému, má T2S povahu veřejné služby. Národní centrální banky eurozóny budou v rámci T2S poskytovat služby v oblasti správy zajištění a vypořádání v penězích centrální banky.

(3)

Článek 22 statutu ESCB zmocňuje Eurosystém k tomu, aby zajistil „účinné a spolehlivé zúčtovací a platební mechanismy uvnitř Unie“. Vypořádání v penězích centrální banky kromě toho eliminuje riziko likvidity, a je tedy zásadní jak pro spolehlivost poobchodních operací s cennými papíry, tak i pro finanční trh obecně.

(4)

Dne 17. července 2008 rozhodla Rada guvernérů o zahájení projektu T2S a o poskytnutí nezbytných zdrojů až do ukončení tohoto projektu. Na základě nabídky ze strany Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France a Banca d’Italia (dále jen „4CB“) rozhodla Rada guvernérů rovněž o tom, že T2S bude vyvinut a provozován těmito 4CB.

(5)

Rada guvernérů přijala rozhodnutí ECB/2012/6 ze dne 29. března 2012 o zřízení Rady TARGET2-Securities a o zrušení rozhodnutí ECB/2009/6 (2). Rada T2S je operativním řídícím orgánem v rámci Eurosystému, který bude připravovat pro Radu guvernérů návrhy týkající se klíčových strategických otázek a vykonávat úkoly čistě technické povahy. Mandát Rady T2S, který je upraven v příloze I rozhodnutí ECB/2012/6, představuje jeden ze základních prvků řízení T2S. Centrální banky Eurosystému zároveň pověřily Radu T2S výkonem některých úkolů v oblasti implementace, aby tato rada byla plně funkční a mohla jednat jménem celého Eurosystému.

(6)

Tyto obecné zásady upravují zejména základy T2S ve fázích specifikace, vývoje a provozu. S dalším vývojem T2S jsou tyto obecné zásady doplňovány dalšími právními akty a smluvními ujednáními, za něž nese konečnou odpovědnost Rada guvernérů.

Vnitřní řízení T2S má tři úrovně. Na první úrovni řízení je konečné rozhodování v souvislosti s T2S svěřeno Radě guvernérů, která nese celkovou odpovědnost za T2S a která je podle článku 8 statutu ESCB rozhodovacím orgánem celého Eurosystému. Na druhé úrovni řízení byla zřízena Rada T2S s cílem napomáhat rozhodovacím orgánům ECB při zajišťování úspěšného a včasného dokončení programu T2S. Třetí úroveň řízení zajišťují 4CB.

(7)

Protože služby T2S jsou nabízeny centrálním depozitářům cenných papírů, národním centrálním bankám mimo eurozónu a dalším centrálním bankám na základě smluvních ujednání, je důležité udržovat strukturovaný vztah k těmto subjektům po celou dobu vývoje T2S, přechodu na T2S a následného provozování T2S. Za tímto účelem byla zřízena řídící skupina centrálních depozitářů cenných papírů a řídící skupina měn, které nejsou eurem. Národní skupiny uživatelů představují fórum pro komunikaci a součinnost mezi poskytovateli a uživateli služeb vypořádání obchodů s cennými papíry v rámci národních trhů. Poradní skupina T2S je fórem pro komunikaci a součinnost mezi Eurosystémem a externími stranami zúčastněnými na T2S.

(8)

T2S není podnikatelským subjektem a jeho cílem není konkurovat centrálním depozitářům cenných papírů ani jiným účastníkům trhu. To znamená, že i když finanční režim T2S sleduje plnou náhradu nákladů, služby T2S nejsou poskytovány za účelem dosažení zisku. O celkové výši investice Eurosystému do T2S bylo rozhodnuto interním rozhodnutím, přičemž rozhodnutí o cenách za poskytování služeb T2S sleduje plné pokrytí nákladů. Navíc by měl Eurosystém přísně uplatňovat zásadu nediskriminace ve vztahu k centrálním depozitářům cenných papírů a zaměřit se na vytvoření rovných podmínek pro všechny centrální depozitáře cenných papírů, kteří budou k vypořádání využívat T2S.

(9)

T2S představuje technické zařízení, které bude možné využívat nejen pro vypořádání v eurech; bude přístupné rovněž národním centrálním bankám mimo eurozónu a dalším centrálním bankám, které budou mít zájem jej využívat a dají svou měnu k dispozici pro vypořádání v penězích centrální banky v rámci T2S, jak upravují tyto obecné zásady,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

ODDÍL I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   T2S se opírá o jednotnou technickou platformu propojenou se systémy centrálních bank pro zúčtování jednotlivých plateb v reálném čase. Jedná se o službu poskytovanou Eurosystémem centrálním depozitářům cenných papírů, která umožňuje základní a nestranné vypořádání obchodů s cennými papíry bez ohledu na hranice formou dodání proti zaplacení v penězích centrální banky.

2.   Tyto obecné zásady stanoví pravidla pro vnitřní řízení T2S. Rovněž stanoví hlavní rysy T2S, vymezuje roli a odpovědnost Rady T2S a 4CB a jejich vzájemný vztah ve fázích specifikace, vývoje a provozu T2S. Vymezují rovněž hlavní rozhodnutí, která mají být v souvislosti s T2S přijata Radou guvernérů. Navíc tyto obecné zásady vymezují ve vztahu k T2S základní zásady týkající se: a) finančního režimu, práv a záruk; b) způsobu vymezení přístupu centrálních depozitářů cenných papírů k T2S a smluvních vztahů s těmito depozitáři; c) podmínek, za kterých bude umožněno používání jiných měn než eura v T2S a d) vývoje T2S.

Článek 2

Definice

Pro účely těchto obecných zásad se rozumí:

(1)

„centrálním depozitářem cenných papírů“ subjekt, který: a) umožňuje vytvoření a vypořádání cenných papírů v zaknihované podobě a/nebo vede a spravuje cenné papíry jménem jiných poskytováním či vedením účtů cenných papírů; b) provozuje nebo zajišťuje systém vypořádání obchodů s cennými papíry v souladu s čl. 2 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry (3) nebo, v případě subjektů, které nemají sídlo v Evropském hospodářském prostoru (EHP), v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy, které jsou rovnocenné směrnici 98/26/ES, a/nebo podléhá regulaci centrální banky; a c) je uznán jako centrální depozitář cenných papírů vnitrostátními předpisy a/nebo má povolení k výkonu činnosti centrálního depozitáře nebo je jako takový regulován ze strany příslušného orgánu;

(2)

„dodáním proti zaplacení“ mechanismus vypořádání obchodů s cennými papíry, který propojuje převod cenných papírů a převod peněžních prostředků způsobem, jenž zajišťuje, že k dodání dojde jen tehdy, pokud byla uskutečněna odpovídající platba;

(3)

„národní centrální bankou eurozóny“ národní centrální banka členského státu, jehož měnou je euro;

(4)

„centrální bankou Eurosystému“ národní centrální banka eurozóny, případně ECB;

(5)

„rámcovou smlouvou“ smluvní rámec uzavíraný mezi centrálním depozitářem cenných papírů a Eurosystémem pro fázi vývoje a provozu;

(6)

„obecnými funkčními specifikacemi“ obecný funkční popis obchodní aplikace T2S, která má být vyvinuta ke splnění požadavků uživatelů T2S. Bude zahrnovat prvky, jako je funkční architektura (domény, moduly a interakce), koncepční modely, datový model a postup datových toků;

(7)

„dohodou mezi druhou a třetí úrovní řízení“ dohoda o dodávce a provozování dojednaná mezi Radou T2S a 4CB, schválená Radou guvernérů a následně podepsaná centrálními bankami Eurosystému a 4CB, ve znění případných pozdějších změn. Obsahuje další podrobnosti týkající se úkolů a odpovědnosti 4CB, Rady T2S a centrálních bank Eurosystému;

(8)

„národní centrální bankou mimo eurozónu“ národní centrální banka členského státu, jehož měnou není euro;

(9)

„provozní fází“ časové období, které začíná okamžikem přechodu prvního centrálního depozitáře cenných papírů na T2S;

(10)

„jinou centrální bankou“ centrální banka země mimo Unii;

(11)

„platebním kalendářem“ kalendář, který ukazuje sled splátek náhrady, která náleží 4CB;

(12)

„dohodou o úrovni služeb“ jak dohoda, která vymezuje úroveň služeb, jež mají v souvislosti s T2S 4CB poskytovat Eurosystému, tak dohoda, která vymezuje úroveň služeb, jež má v této souvislosti Eurosystém poskytovat centrálním depozitářům cenných papírů;

(13)

„fází specifikace a vývoje“ časové období, které počíná okamžikem schválení požadavků uživatelů Radou guvernérů a končí zahájením provozní fáze;

(14)

„obchodní aplikací T2S“ software vyvinutý a provozovaný 4CB jménem Eurosystému, který umožňuje Eurosystému poskytovat služby T2S na platformě T2S;

(15)

„postupem řízení změn T2S“ soubor pravidel a postupů, jež se použijí, kdykoli je navržena změna služeb T2S;

(16)

„platformou T2S“ hardware a všechny softwarové komponenty (tj. veškerý použitý software s výjimkou obchodní aplikace T2S) potřebné k provozování obchodní aplikace T2S;

(17)

„programem T2S“ soubor souvisejících činností a dodávek, které jsou nutné pro vývoj T2S do doby úplného přechodu všech centrálních depozitářů cenných papírů, kteří podepsali rámcovou smlouvu, všech centrálních bank Eurosystému, národních centrálních bank mimo eurozónu a ostatních centrálních bank, na T2S;

(18)

„Radou T2S“ řídící orgán Eurosystému zřízený na základě rozhodnutí ECB/2012/6, jehož úkolem je připravovat pro Radu guvernérů návrhy týkající se klíčových strategických otázek a vykonávat úkoly čistě technické povahy ve vztahu k T2S;

(19)

„účtem projektu T2S“ účet T2S, který slouží k inkasu a rozdělování splátek, náhrad a poplatků. Může mít podúčty za účelem rozlišení různých druhů peněžních toků. Nemá rozpočtový charakter;

(20)

„službami T2S“ služby, které má Eurosystém poskytovat centrálním depozitářům cenných papírů a centrálním bankám na základě smluvních ujednání uzavřených mezi Eurosystémem a centrálními depozitáři cenných papírů, národními centrálními bankami mimo eurozónu nebo ostatními centrálními bankami;

(21)

„uživateli T2S“ účastníci centrálního depozitáře cenných papírů, právnické nebo fyzické osoby, které uzavřely s centrálním depozitářem cenných papírů smlouvu o provádění činností spojených s vypořádáním obchodů s cennými papíry v T2S, nebo členové centrální banky, jejíž měna je k dispozici pro operace spojené s vypořádáním v T2S, kteří s touto centrální bankou uzavřeli smlouvu o provádění činností zpracování hotovosti spojených s cennými papíry v T2S;

(22)

„podrobnými funkčními specifikacemi pro uživatele“ podrobný popis funkcí, které řídí externí datové toky T2S (z aplikace do aplikace). Bude obsahovat informace, které uživatelé potřebují pro to, aby mohli přizpůsobit nebo vyvinout svůj interní informační systém s cílem připojit ho k T2S;

(23)

„uživatelskou příručkou“ dokument, který popisuje způsob, jakým mohou uživatelé T2S využívat celé řady softwarových funkcí T2S, jež jsou dostupné v režimu „uživatel do aplikace“ (prostřednictvím koncového terminálu);

(24)

„požadavky uživatelů“ dokument, který obsahuje požadavky uživatelů na T2S, jak byly zveřejněny ECB dne 3. července 2008 a následně změněny postupem řízení změn T2S.

ODDÍL II

ŘÍZENÍ T2S

Článek 3

Úrovně vnitřního řízení

Vnitřní řízení T2S má tři úrovně. Na první úrovni řízení stojí Rada guvernérů, na druhé úrovni Rada T2S a na třetí úrovni 4CB.

Článek 4

Rada guvernérů

1.   Rada guvernérů odpovídá za řízení, celkovou správu a kontrolu T2S. Nese rovněž odpovědnost za konečné rozhodování ve vztahu k T2S a rozhoduje o přidělování úkolů, které nejsou přímo svěřeny druhé nebo třetí úrovni řízení.

2.   Do působnosti Rady guvernérů patří zejména následující:

a)

odpovídá za řízení T2S prostřednictvím všech dále uvedených činností:

i)

rozhoduje o všech otázkách týkajících se řízení T2S, přebírá odpovědnost za T2S jako celek, a tudíž i plní úlohu poslední instance při rozhodování sporů,

ii)

přijímá rozhodnutí ad hoc ohledně úkolů svěřených Radě T2S nebo 4CB,

iii)

přiděluje následné nebo dodatečné konkrétní úkoly související s T2S Radě T2S a/nebo 4CB, přičemž stanoví, která rozhodnutí, jež s plněním těchto úkolů souvisejí, přijme sama,

iv)

přijímá veškerá rozhodnutí týkající se organizace Rady T2S;

b)

vyřizuje žádosti členů poradní skupiny T2S, řídící skupiny měn, které nejsou eurem, nebo řídící skupiny centrálních depozitářů cenných papírů, předložené v souladu s pravidly příslušné skupiny;

c)

rozhoduje o základním finančním režimu T2S, a to konkrétně o:

i)

cenové politice, pokud jde o služby T2S,

ii)

metodice nákladů T2S,

iii)

finančním ujednání podle článku 12;

d)

určuje kritéria pro přístup centrálních depozitářů cenných papírů;

e)

ověřuje a přijímá souhrnný plán T2S; sleduje postup programu T2S a rozhoduje o opatřeních, která mají být přijata k minimalizaci případných prodlev při jeho realizaci;

f)

rozhoduje o základních provozních aspektech T2S, a to konkrétně o:

i)

provozním rámci T2S včetně strategie řízení mimořádných událostí a krizového řízení,

ii)

bezpečnostním rámci pro ochranu informací v T2S,

iii)

postupu řízení změn T2S,

iv)

strategii testování T2S,

v)

strategii přechodu na T2S,

vi)

rámci pro řízení rizik v T2S;

g)

schvaluje základní smluvní rámec, a to konkrétně:

i)

dohody mezi druhou a třetí úrovní řízení,

ii)

dohody o úrovni služeb, které budou sjednány mezi Radou T2S, centrálními depozitáři cenných papírů a centrálními bankami Eurosystému, jakož i se 4CB,

iii)

smlouvy s centrálními depozitáři cenných papírů, které budou sjednány Radou T2S společně s centrálními bankami Eurosystému a centrálními depozitáři cenných papírů,

iv)

smlouvy s národními centrálními bankami mimo eurozónu, jinými centrálními bankami anebo jinými příslušnými měnovými orgány včetně příslušných dohod o úrovni služeb;

h)

odpovídá za přijímání opatření vhodných k prosazování pravidel a zásad dohledu;

i)

rozhoduje, od kterého data bude zahájen první přechod centrálních depozitářů cenných papírů na T2S.

Článek 5

Rada T2S

Složení a mandát Rady T2S upravuje rozhodnutí ECB/2012/6. Radě T2S jsou svěřeny úkoly náležející druhé úrovni řízení v rámci všeobecného rámce vymezeného Radou guvernérů.

Článek 6

4CB

1.   4CB vyvíjejí a provozují T2S a poskytují informace o svém vnitřním uspořádání a o rozdělení práce Radě T2S.

4CB plní zejména tyto úkoly:

a)

na základě požadavků uživatelů a pod vedením Rady T2S připravují obecné funkční specifikace, podrobné funkční specifikace pro uživatele a uživatelské příručky v souladu se souhrnným plánem T2S;

b)

vyvíjejí a budují T2S jménem Eurosystému a poskytují technické komponenty T2S v souladu se souhrnným plánem T2S a požadavky uživatelů, obecnými funkčními specifikacemi a podrobnými funkčními specifikacemi pro uživatele a dalšími specifikacemi a úrovněmi služeb;

c)

zpřístupňují T2S Radě T2S v souladu se schváleným časovým plánem, specifikacemi a úrovněmi služeb;

d)

pro účely finančního ujednání podle článku 12 předloží Radě T2S:

i)

odhad nákladů, které jim vzniknou při vývoji a provozování T2S, a to v podobě umožňující posouzení tohoto odhadu ze strany příslušného výboru Evropského systému centrálních bank (ESCB) nebo Eurosystému a/nebo jeho audit ze strany externího auditora,

ii)

finanční nabídku včetně určení druhu nabídky, platebního kalendáře a období, na které se vztahuje;

e)

opatří si veškerá povolení potřebná k vybudování a provozování T2S a k tomu, aby Eurosystém mohl poskytovat služby T2S centrálním depozitářům cenných papírů;

f)

provádějí změny T2S v souladu s postupem řízení změn T2S;

g)

odpovídají v oblasti své působnosti na žádosti Rady guvernérů nebo Rady T2S;

h)

uskutečňují školení a poskytují technickou a provozní podporu pro testování a přechod na T2S, jež koordinuje Rada T2S;

i)

vyjednávají veškeré změny dohody mezi druhou a třetí úrovní řízení s Radou T2S.

2.   4CB mají vůči Eurosystému společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění svých úkolů. Jejich odpovědnost zahrnuje podvod, úmyslné protiprávní jednání a hrubou nedbalost. Režim odpovědnosti je podrobněji upraven v dohodě mezi druhou a třetí úrovní řízení.

3.   Delegování uvedených úkolů (outsourcing) či zadání těchto úkolů externím dodavatelům na základě subdodavatelské smlouvy ze strany 4CB nemá vliv na odpovědnost 4CB vůči Eurosystému a dalším zúčastněným stranám a musí být pro Radu T2S průhledné.

Článek 7

Vztahy s externími zúčastněnými stranami

1.   Poradní skupina T2S je fórem pro komunikaci a součinnost mezi Eurosystémem a externími stranami zúčastněnými na T2S. Poradní skupina T2S poskytuje poradenství Radě T2S a ve výjimečných případech může o některých záležitostech uvědomit Radu guvernérů.

2.   Poradní skupině T2S předsedá předseda Rady T2S. Složení a mandát Poradní skupiny T2S vymezuje příloha.

3.   Poradní skupina T2S vykonává svou funkci v souladu s jednacím řádem, který připravuje Poradní skupina T2S a který schvaluje Rada T2S.

4.   Řídící skupina centrálních depozitářů cenných papírů je řídícím orgánem T2S, jenž činí rozhodnutí a přijímá stanoviska jménem centrálních depozitářů cenných papírů, kteří podepsali rámcovou smlouvu, pokud se týká souboru otázek vymezených v rámcové smlouvě. Mandát řídící skupiny centrálních depozitářů cenných papírů je přílohou rámcové smlouvy.

5.   Řídící skupina měn, které nejsou eurem, je řídícím orgánem T2S, jenž činí rozhodnutí a přijímá stanoviska jménem národních centrálních bank mimo eurozónu a jiných centrálních bank, které podepsaly dohodu o účasti měny, pokud se týká souboru otázek vymezených v dohodě o účasti měny. Mandát řídící skupiny měn, které nejsou eurem, je přílohou dohody o účasti měny.

6.   Národní skupiny uživatelů představují fórum pro komunikaci a součinnost mezi poskytovateli a uživateli služeb vypořádání obchodů s cennými papíry v rámci národních trhů, jehož cílem je podpořit vývoj a realizaci T2S a hodnotit dopad T2S na národní trhy. Národním skupinám uživatelů zpravidla předsedá příslušná národní centrální banka. Složení a mandát národních skupin uživatelů vymezuje příloha.

Článek 8

Řádná správa

1.   V zájmu zamezení střetu zájmů mezi poskytováním služeb T2S ze strany Eurosystému a regulatorními funkcemi Eurosystému zajistí centrální banky Eurosystému, aby:

a)

se členové Rady T2S přímo neúčastnili dohledu nad T2S nebo nad centrálními depozitáři cenných papírů, kteří provádění vypořádacích operací externě zadávají T2S. Nesmějí být součástí žádného výboru Eurosystému/ESCB, který vykonává některou z těchto povinností v oblasti dohledu. Nesmějí být součástí Řídícího výboru Eurosystému pro IT, ani Výboru interních auditorů; a

b)

byly dohledové a provozní činnosti T2S odděleny.

2.   Rada T2S podléhá informační povinnosti, kontrole a auditu, jak jsou vymezeny v těchto obecných zásadách. Audity týkající se vývoje, provozování a nákladů T2S jsou zahajovány a prováděny v souladu se zásadami a opatřeními vymezenými v pravidlech ESCB pro provádění auditu, jež přijala Rada guvernérů, ve znění platném v době, kdy příslušný audit probíhá.

Článek 9

Spolupráce a výměna informací

1.   4CB a Rada T2S vzájemně spolupracují, vyměňují si informace a poskytují si technickou a jinou podporu v průběhu vývoje a provozování programu T2S.

2.   4CB, ostatní centrální banky Eurosystému a Rada T2S se navzájem neprodleně informují o všech záležitostech, které by mohly mít podstatný vliv na vývoj nebo budování a provozování T2S, a usilují o minimalizaci souvisejících rizik.

3.   Rada T2S pravidelně podává zprávy o vývoji programu T2S a o provozování T2S Radě guvernérů. Tyto zprávy se zasílají Řídícímu výboru Eurosystému pro IT, který může poskytovat poradenství rozhodovacím orgánům ECB. Tyto zprávy se pro informaci zasílají Výboru pro platební a zúčtovací systémy.

4.   Rada T2S dává k dispozici program, závěry a relevantní dokumentaci ze svých zasedání členům Výboru pro platební a zúčtovací systémy, aby k nim mohli v případě potřeby poskytnout své připomínky.

5.   Rada T2S může v případě potřeby konzultovat jakýkoli příslušný výbor ESCB nebo může být takovým výborem konzultována.

6.   4CB podávají Radě T2S pravidelné zprávy o programu T2S a o provozování T2S.

7.   Obsah a postupy plnění informačních povinností Rady T2S a 4CB jsou podrobně popsány v dohodě mezi první a druhou úrovní řízení.

ODDÍL III

FINANČNÍ REŽIM

Článek 10

Cenová politika

Cenová politika T2S se řídí základními zásadami neziskovosti, plné náhrady nákladů a nediskriminace vůči centrálním depozitářům cenných papírů.

Článek 11

Metodika nákladů a účtování

1.   Nerozhodne-li Rada guvernérů jinak, platí pro T2S společná metodika Eurosystému v oblasti nákladů a obecné zásady ECB/2010/20 ze dne 11. listopadu 2010 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank (4).

2.   Rada T2S ve velmi rané fázi zapojí příslušné výbory ESCB/Eurosystému do posuzování řádného provádění:

a)

společné metodiky Eurosystému v oblasti nákladů v souvislosti s odhadem nákladů T2S a výpočtem ročních nákladů T2S a

b)

obecných zásad ECB/2010/20 ze strany ECB a 4CB v souvislosti se zachycením nákladů a aktiv T2S.

Článek 12

Finanční ujednání

1.   Rada T2S předkládá Radě guvernérů návrhy úprav finančního režimu T2S, který zahrnuje náklady T2S, tj. náklady 4CB a ECB na vývoj, údržbu a provoz T2S.

2.   Uvedený návrh zahrnuje také:

a)

druh nabídky;

b)

platební kalendář;

c)

období, na které se vztahuje;

d)

mechanismus sdílení nákladů;

e)

náklady kapitálu.

3.   O finančním režimu T2S rozhoduje Rada guvernérů.

Článek 13

Platby

1.   ECB vede jménem Eurosystému účet projektu T2S. Účet projektu T2S nemá rozpočtový charakter, ale slouží k inkasu a rozdělování veškerých s náklady T2S souvisejících plateb předem, splátek a náhrad, jakož i poplatků spojených s užíváním T2S.

2.   Rada T2S spravuje účet projektu T2S jménem Eurosystému. Dojde-li k ověření a přijetí dodávek 4CB, schválí Rada T2S výplatu splátek ve prospěch 4CB v souladu se sjednaným platebním kalendářem, který schválila Rada guvernérů a který je vymezen v dohodě mezi druhou a třetí úrovní řízení.

Článek 14

Práva Eurosystému k T2S

1.   Výlučným vlastníkem obchodní aplikace T2S je Eurosystém.

2.   4CB za tímto účelem udělí Eurosystému licence týkající se práv duševního vlastnictví nezbytné k tomu, aby Eurosystém mohl poskytovat v plném rozsahu služby T2S centrálním depozitářům cenných papírů podle příslušných pravidel, na stejné úrovni služeb a rovném základě. 4CB odškodní Eurosystém v případě, že dojde k uplatnění nároků z porušení práv ze strany třetích osob ve vztahu k těmto právům duševního vlastnictví.

3.   Podrobnosti týkající se práv Eurosystému k T2S budou dohodnuty mezi 4CB a Radou T2S v dohodě mezi druhou a třetí úrovní řízení. Práva orgánů, které podepsaly dohodu o účasti měny ve smyslu článku 18, budou vymezena v takové dohodě.

ODDÍL IV

CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘE CENNÝCH PAPÍRŮ

Článek 15

Kritéria pro přístup centrálních depozitářů cenných papírů

1.   Centrální depozitáře cenných papírů mají přístup ke službám T2S za podmínky, že:

a)

ohledně nich bylo učiněno oznámení v souladu s článkem 10 směrnice 98/26/ES anebo, v případě centrálních depozitářů cenných papírů ze zemí mimo EHP, vykonávají svou činnost na základě právního a regulatorního rámce, který je rovnocenný rámci platnému v Unii;

b)

jsou kladně hodnoceni příslušnými orgány z hlediska naplňování doporučení CESR/ESCB pro systémy vypořádání obchodů s cennými papíry;

c)

na žádost zpřístupní v T2S každý cenný papír/ISIN, jehož jsou emitenty (nebo technickými emitenty), ostatním centrálním depozitářům cenných papírů;

d)

se zaváží nabídnout ostatním centrálním depozitářům cenných papírů v T2S základní služby úschovy a správy při dodržení zásady rovného zacházení;

e)

se vůči ostatním centrálním depozitářům cenných papírů v T2S zaváží provádět vypořádání v penězích centrální banky v T2S, jestliže je daná měna v T2S použitelná.

2.   Pravidla vztahující se k přístupovým kritériím platným pro centrální depozitáře cenných papírů jsou vymezena v rozhodnutí ECB/2011/20 ze dne 16. listopadu 2011, kterým se stanoví podrobná pravidla a postupy pro uplatňování kritérií pro přístup centrálních depozitářů cenných papírů ke službám TARGET2-Securities (5), a jsou provedena v dohodách mezi centrálními bankami Eurosystému a centrálními depozitáři cenných papírů.

3.   ECB vede na svých internetových stránkách seznam centrálních depozitářů cenných papírů, kteří mohou provádět vypořádání v T2S.

Článek 16

Smluvní vztahy s centrálními depozitáři cenných papírů

1.   Smlouvy mezi centrálními bankami Eurosystému a centrálními depozitáři cenných papírů, včetně dohod o úrovni služeb, jsou plně harmonizovány.

2.   Rada T2S společně s centrálními bankami Eurosystému vyjednává změny smluv s centrálními depozitáři cenných papírů.

3.   Smlouvy s centrálními depozitáři cenných papírů a změny těchto smluv schvaluje Rada guvernérů a následně je podepisuje centrální banka Eurosystému země, v níž má příslušný centrální depozitář své sídlo, anebo ECB v případě centrálních depozitářů nacházejících se mimo eurozónu, a to v obou případech jménem všech centrálních bank Eurosystému. Pokud jde o Irsko, bude smlouva podepsána centrální bankou Eurosystému toho členského státu, který oznámil systém vypořádání obchodů s cennými papíry v souladu s článkem 10 směrnice 98/26/ES.

Článek 17

Dodržování regulatorních požadavků

1.   Cílem Rady T2S je podporovat trvalé dodržování příslušných právních, regulatorních a dohledových požadavků ze strany centrálních depozitářů cenných papírů.

2.   Rada T2S zváží, zda by nebylo vhodné, aby ECB vydala doporučení k provedení legislativních úprav, které by zajistily rovná přístupová práva centrálních depozitářů cenných papírů ke službám T2S, a předloží v této souvislosti příslušné návrhy Radě guvernérů.

ODDÍL V

JINÉ MĚNY NEŽ EURO

Článek 18

Podmínky způsobilosti pro zahrnutí do T2S

1.   Měna země EHP jiná než euro je způsobilá k použití v T2S za podmínky, že příslušná národní centrální banka mimo eurozónu, jiná centrální banka nebo jiný orgán odpovědný za takovou měnu uzavře s Eurosystémem dohodu o účasti měny a že způsobilost takové měny schválí Rada guvernérů.

2.   Měna jiná než měna země EHP je způsobilá k použití v T2S za podmínky, že způsobilost takové měny schválí Rada guvernérů, pokud:

a)

právní, regulatorní a dohledový rámec, který se uplatňuje na vypořádání v takové měně, zajišťuje v zásadě stejný nebo vyšší stupeň právní jistoty v porovnání s rámcem platným v Unii;

b)

zahrnutí takové měny do T2S by mělo pozitivní vliv na příspěvek T2S k fungování trhu vypořádání obchodů s cennými papíry v Unii;

c)

taková jiná centrální banka či jiný orgán odpovědný za tuto měnu uzavře s Eurosystémem oboustranně uspokojivou dohodu o účasti měny.

3.   V souladu s mandátem Rady T2S mohou být národní centrální banky mimo eurozónu i ostatní centrální banky zastoupeny v Radě T2S.

ODDÍL VI

VÝVOJ PROGRAMU T2S

Článek 19

Souhrnný plán T2S

1.   Na základě návrhů předložených Radou T2S Rada guvernérů posuzuje, ověřuje a přijímá změny souhrnného plánu T2S.

2.   Na základě souhrnného plánu T2S sestaví Rada T2S provozní plán. Provozní plán a jeho aktualizace se zveřejní a oznámí všem dotčeným stranám zúčastněným na T2S.

3.   V případě vážného rizika, že nebude možné dosáhnout některý z mezníků uvedených v souhrnném plánu T2S, Rada T2S o této skutečnosti ihned informuje Radu guvernérů a navrhne opatření k minimalizaci prodlev při provádění T2S.

ODDÍL VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 20

Dohoda mezi druhou a třetí úrovní řízení

1.   V souladu s těmito obecnými zásadami upravuje dohoda mezi druhou a třetí úrovní řízení další podrobnosti týkající se úkolů a odpovědnosti 4CB, Rady T2S a centrálních bank Eurosystému.

2.   Návrh dohody mezi druhou a třetí úrovní řízení a návrhy změn této dohody se předkládají ke schválení Radě guvernérů a poté je podepisují Eurosystém a 4CB.

Článek 21

Řešení sporů

1.   Nepodaří-li se spor vzniklý v záležitosti, kterou upravují tyto obecné zásady, vyřešit dohodou dotčených stran, může kterákoli z dotčených stran záležitost předložit k rozhodnutí Radě guvernérů.

2.   Dohoda mezi druhou a třetí úrovní řízení stanoví, že Rada T2S nebo 4CB mohou předložit spor, který z této dohody vznikne, Radě guvernérů.

Článek 22

Zrušení

1.   Obecné zásady ECB/2010/2 se zrušují.

2.   Odkazy na zrušené obecné zásady se považují za odkazy na tyto obecné zásady.

Článek 23

Vstup v platnost

Tyto obecné zásady vstupují v platnost druhým dnem po přijetí.

Článek 24

Určení a prováděcí opatření

Tyto obecné zásady jsou určeny všem centrálním bankám Eurosystému.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 18. července 2012.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 118, 12.5.2010, s. 65.

(2)  Úř. věst. L 117, 1.5.2012, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 166, 11.6.1998, s. 45.

(4)  Úř. věst. L 35, 9.2.2011, s. 31.

(5)  Úř. věst. L 319, 2.12.2011, s. 117.


PŘÍLOHA

PORADNÍ SKUPINA T2S

MANDÁT

1.   Právní východiska a cíle

V souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie a statutem Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky chce Eurosystém nabízet služby TARGET2-Securities (T2S) centrálním depozitářům cenných papírů a centrálním bankám v Evropě. Služby T2S umožňují provádění základních a nestranných transakcí vypořádání obchodů s cennými papíry formou dodání proti zaplacení v penězích centrální banky bez ohledu na hranice. K tomu dochází prostřednictvím jednotné technické platformy, která je propojena se systémy centrálních bank pro zúčtování jednotlivých plateb v reálném čase pro všechny zúčastněné měny.

S ohledem na poskytování služeb T2S zřídily Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB), jakožto nejvyšší rozhodovací orgán Eurosystému, Poradní skupinu T2S (dále jen „poradní skupina“) s cílem zajistit, že T2S bude i nadále splňovat potřeby trhu. Poradní skupina má i nadále úlohu poradního orgánu Eurosystému ve všech otázkách souvisejících s T2S. Může rovněž poskytovat poradenství řídící skupině centrálních depozitářů s cennými papíry a řídící skupině měn, které nejsou eurem.

2.   Povinnosti a úkoly

Poradní skupina plní tyto úkoly:

pomáhá zajišťovat soulad souboru dokumentů, které vymezují oblast působnosti T2S, zejména jejich plný soulad s požadavky uživatelů,

poskytuje podporu při přezkumu a stanovení pořadí žádostí o změnu souboru dokumentů, které vymezují oblast působnosti T2S, ze strany Eurosystému v souladu s příslušnými postupy vymezenými v přílohách rámcové smlouvy, jež se týkají „řízení“ a „řízení změn“,

podporuje Eurosystém při realizaci jakýchkoli změn cenového rámce,

nadále podporuje práce směřující k harmonizaci v oblasti vypořádání obchodů s cennými papíry spojeného s T2S a podporuje prováděcí opatření na trhu,

poskytuje poradenství ohledně rozhodnutí, jež má učinit Rada guvernérů, Rada T2S, řídící skupina centrálních depozitářů cenných papírů a řídící skupina měn, které nejsou eurem, jež mají podle názoru Rady T2S dopad na uživatele T2S,

poskytuje poradenství k postupům a politikám, jež přispívají k účinnému a nákladově efektivnímu provedení T2S v poobchodním prostředí T2S,

poskytuje poradenství k provozním otázkám,

poskytuje poradenství, dojde-li ke sporům mezi Eurosystémem a jedním či více centrálními depozitáři cenných papírů a/nebo mezi Eurosystémem a jednou či více národními centrálními bankami mimo eurozónu, v souladu s postupy pro řešení sporů, které jsou obsaženy v rámcové smlouvě a v dohodě o účasti měny.

Každý řádný člen poradní skupiny může:

předkládat stanoviska k otázkám souvisejícím s T2S,

dát podnět k žádosti o změnu v souladu s přílohou rámcové smlouvy, která se týká řízení změn.

3.   Složení a funkční období

Poradní skupina se skládá z předsedy, tajemníka, řádných členů a pozorovatelů.

Poradní skupině předsedá předseda Rady T2S. Tajemníkem poradní skupiny je vysoce zkušený zaměstnanec ECB, jehož jmenuje předseda poradní skupiny. ECB poskytuje tajemníkovi poradní skupiny provozní podporu a podporu sekretariátu. Předseda poradní skupiny může určit náhradníka, který tajemníka poradní skupiny ve výjimečných případech nahradí.

Zástupce kterékoli z níže uvedených skupin může být řádným členem poradní skupiny:

a)

Centrální banky

ECB a každá národní centrální banka členského státu, jehož měnou je euro, jsou zastoupeny jedním řádným členem. Jakmile členský stát přijme euro, jeho národní centrální banka se ode dne přijetí eura účastní poradní skupiny jako řádný člen. Centrální banka mimo eurozónu, která podepsala dohodu o účasti měny a s okamžitou účinností se účastní T2S, bude ode dne podpisu rovněž zastoupena jedním řádným členem. Zástupce centrální banky bude jmenován guvernérem či prezidentem dotčené centrální banky v souladu s příslušným statutem centrální banky.

b)

Centrální depozitáře cenných papírů:

Všichni řádní členové řídící skupiny centrálních depozitářů cenných papírů jsou řádnými členy poradní skupiny. S ohledem na své podíly na objemu vypořádání se skupina Euroclear výjimečně účastní čtyřmi členy, skupina Clearstream čtyřmi členy a Monte Titoli dvěma členy (1). Toto složení zůstane nezměněno po dobu jednoho roku od zahájení provozu T2S a poté Rada guvernérů přehodnotí účast těchto dalších členů s ohledem na aktuální objem vypořádání v T2S;

c)

Uživatelé:

Skupina uživatelů – zúčastněných stran a skupina depozitářů cenných papírů budou mít stejný počet členů v poradní skupině, aby byly skupiny stran zúčastněných v T2S rovnocenně zastoupeny. Rada guvernérů jmenuje zástupce uživatelů na základě návrhu Rady T2S. Návrh Rady T2S vychází ze žádostí zaslaných Evropskou bankovní federací, Evropskou skupinou spořitelen, Evropskou asociací družstevních bank, Asociací finančních trhů v Evropě a Evropskou asociací zúčtovacích středisek s cílem nalézt rovnováhu mezi zájmy jednotlivých uživatelů T2S včetně malých a velkých institucí a trhů, tuzemských a mezinárodních účastníků a mezi různým rozsahem služeb, jež uživatelé poskytují, se zaměřením na uživatele, kteří mají v T2S významný podíl obchodů s cennými papíry v euru či jiných měnách, které jsou způsobilé k vypořádání v T2S bez ohledu na místo vzniku těchto subjektů. Z každé z těchto institucí bude vybrán alespoň jeden uchazeč. Kromě toho se uplatňují tyto parametry:

i)

nejméně jedenáct řádných členů zastupuje velké obchodní banky,

ii)

nejméně dva řádní členové zastupují mezinárodní investiční banky,

iii)

nejméně dva řádní členové zastupují banky, jež vykonávají činnost v oblasti vypořádání obchodů s cennými papíry s cílem poskytovat služby svým klientům,

iv)

nejméně jeden řádný člen zastupuje centrální protistranu.

Vedoucí každé této instituce a organizace má právo jmenovat jednoho pozorovatele poradní skupiny:

Asociace finančních trhů v Evropě,

Evropská asociace družstevních bank,

Evropská bankovní federace,

Evropská asociace zúčtovacích středisek,

Evropská skupina spořitelen,

Evropská federace burz cenných papírů;

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy,

Evropská komise,

funkce dohledu v rámci Eurosystému,

jeden zástupce každé 4CB (tito zástupci zaujímají v poradní skupině jednotné stanovisko).

Kromě toho jsou na zasedání poradní skupiny jako pozorovatelé zváni členové Rady T2S.

Každý jmenovaný kandidát má odpovídající služební postavení a relevantní odborné technické znalosti. Subjekty, které jmenují kandidáty, zajistí, aby jmenovaný kandidát měl dostatečný čas na to, aby se aktivně věnoval práci poradní skupiny.

S cílem omezit velikost poradní skupiny se poradní skupiny mohou zároveň účastnit nejvýše dva řádní členové či pozorovatelé za jednu centrální banku. V zájmu umožnění dostatečné úrovně nezávislosti toto pravidlo neplatí pro předsedu poradní skupiny.

Funkční období řádných členů a pozorovatelů je dvouleté; mohou být jmenováni opakovaně. Vzdá-li se člen–uživatel své funkce v průběhu běžného funkčního období, může Rada T2S jmenovat jeho náhradníka na základě žádostí zaslaných příslušnými organizacemi uživatelů. Mandát poradní skupiny počne v červenci 2012 a nahrazuje mandát a jednací řád poradní skupiny, který byl navržen pro fázi specifikace a prodloužen do doby, než vstoupí v platnost rámcová smlouva. Platnost nového mandátu bude ukončena, jakmile bude rámcová smlouva či dohoda o účasti měny nahrazena novou smlouvou a/nebo pokud dojde k ukončení rámcové smlouvy a dohody o účasti měny ze strany jejich signatářů.

4.   Hierarchické vztahy

Poradní skupina poskytuje poradenství Radě T2S. Poradní skupina může rovněž poskytnout poradenství řídící skupině centrálních depozitářů s cennými papíry a řídící skupině měn, které nejsou eurem, pokud o to požádají. Má-li poradní skupina za to, že jsou ohroženy obecné zásady T2S nebo jiné základní prvky T2S, může poradní skupina ve výjimečných případech poskytnout poradní stanovisko přímo Radě guvernérů.

Rada guvernérů a Rada T2S (v otázkách, kterými Radu T2S pověřila Rada guvernérů) může poradní skupině z vlastní iniciativy nebo na žádost udílet obecné pokyny.

5.   Pracovní postupy

Řádní členové mají právo podílet se na rozhodování poradní skupiny. Pozorovatelé mají právo účastnit se zasedání poradní skupiny, avšak neúčastní se jejího rozhodování.

Rozhodnutí poradní skupiny mají formu poradního stanoviska nebo usnesení, jež se týkají organizace práce poradní skupiny nebo práce podskupin. Stanoviska poradní skupiny se zasílají přímo Radě T2S, Radě guvernérů, řídící skupině centrálních depozitářů cenných papírů či případně řídící skupině měn, které nejsou eurem. Stanoviska a usnesení poradní skupiny se přijímají na základě shody. Nelze-li dosáhnout shody, může předseda poradní skupiny rozhodnout, že zjistí míru podpory pro konkrétní rozhodnutí; v takovém případě se stanovisko či usnesení přijímá prostou většinou hlasů řádných členů poradní skupiny. Předseda poradní skupiny ani tajemník nejsou oprávněni účastnit se přijímání stanovisek či usnesení.

Má-li za to, že je to nezbytné, může poradní skupina zřídit dílčí složky, které podporují její činnost. Provádí koordinaci s Radou T2S, která organizuje práci, tak aby byly zúčastněny všechny příslušné rozhodovací orgány, aniž by docházelo ke zdvojení dílčí složek ve vztahu k podobným tématům.

Poradní skupina se zpravidla schází alespoň dvakrát ročně. Předseda může svolat další zasedání, přičemž data konání se poradní skupině oznámí s dostatečným předstihem. Zasedání se konají zásadně v prostorách ECB. Předseda poradní skupiny může kromě toho poradní skupinu vyzvat, aby své poradní stanovisko poskytla jinou cestou, například formou písemného řízení.

Poradní skupina pracuje otevřeným a transparentním způsobem, přičemž dokumenty AG se zveřejňují na internetových stránkách T2S. Podrobné pracovní postupy budou upraveny v jednacím řádu, který připraví poradní skupina a schválí Rada T2S.

NÁRODNÍ SKUPINA UŽIVATELŮ

MANDÁT

1.   Cíle

Národní skupina uživatelů spojuje dohromady poskytovatele a uživatele služeb vypořádání obchodů s cennými papíry v rámci daného národního trhu s cílem podpořit vývoj a realizaci TARGET2-Securities (T2S). Je fórem, které slouží k tomu, aby se účastníci národního trhu mohli podílet na práci poradní skupiny T2S („poradní skupina“) a představuje formální propojení mezi poradní skupinou a národním trhem. Vytváří zpětnou vazbu na kancelář programu T2S a přispívá svými názory poradní skupině ve všech otázkách, kterými se poradní skupina zabývá. Jako taková může rovněž navrhovat otázky, kterými by se poradní skupina mohla zabývat.

Národní skupiny uživatelů se mohou účastnit procesu řízení změny požadavků uživatelů a mohou hrát významnou roli při posuzování takových požadavků v kontextu fungování národního trhu. Národní skupiny uživatelů by měly respektovat zásadu T2S spočívající ve snaze vyhnout se zohledňování národních specifik v T2S a měly by aktivně prosazovat harmonizaci.

2.   Povinnosti a úkoly

Národní skupiny uživatelů na trzích zúčastněných v T2S plní tyto úkoly:

posuzují dopad funkčnosti T2S a zejména veškerých změn v požadavcích uživatelů T2S na národní trh; přitom patřičným způsobem zohledňují koncept „štíhlé T2S“, jehož cílem je zabránit národním specifikům a prosazovat harmonizaci,

přispívají k monitorování a provádění úkolů spojených s harmonizační činností T2S, již podporuje poradní skupina,

předkládají poradní skupině záležitosti, které vzbuzují podstatné obavy z hlediska národního trhu,

zvyšují povědomí všech složek národního sektoru cenných papírů o T2S,

podporují ty členy poradní skupiny, kteří zastupují příslušný národní sektor.

Při plnění svých povinností dodržují národní skupiny uživatelů vysoké standardy transparentnosti, které jsou klíčovým prvkem T2S.

Ačkoli je tento mandát zaměřen na trhy zúčastněné v T2S, mohou i trhy, které se T2S dosud neúčastní, zřizovat národní skupiny uživatelů. Pokud se trh rozhodne zřídit národní skupinu uživatelů, řídí se podobným mandátem, aby svůj trh připravil na účast v T2S.

3.   Složení a funkční období

Národní skupinu uživatelů tvoří předseda, tajemník a členové.

Předsedou národní skupiny uživatelů by měl být přednostně řádný člen anebo pozorovatel v poradní skupině. Typicky by tuto úlohu měl zastávat člen vyššího vedení příslušné národní centrální banky. V případě, kdy příslušná národní centrální banka nedá k dispozici nebo neurčí předsedu národní skupiny uživatelů, bude předseda jmenován předsedou poradní skupiny, který v této otázce bude hledat shodu mezi hlavními účastníky příslušného trhu. Pokud předseda není členem poradní skupiny, zajistí koordinaci mezi poradní skupinou a předsedou národní skupiny uživatelů člen poradní skupiny, aby bylo zajištěno úzké propojení mezi poradní skupinou a národní skupinou uživatelů. Není-li žádný člen národní skupiny uživatelů zastoupen v poradní skupině, bude národní skupina uživatelů úzce spolupracovat s tajemníkem poradní skupiny, aby získala informace o vývoji v T2S.

Tajemník národní skupiny uživatelů je vyslán příslušnou národní centrální bankou v zemích eurozóny; v ostatních zemích ho jmenuje předseda národní skupiny uživatelů a v ideálním případě by měl být vyslán příslušnou národní centrální bankou. Očekává se, že se tajemník bude účastnit pravidelných informačních schůzek pořádaných pro tajemníky národních skupin uživatelů kanceláří programu T2S prostřednictvím sítě odborníků z národních skupin uživatelů. Tajemníci národních skupiny uživatelů pocházející z trhů, které se T2S neúčastní, se mohou v síti odborníků z národních skupin uživatelů účastnit jako hosté.

Členy národní skupiny uživatelů jsou příslušní členové a pozorovatelé poradní skupiny (nebo jejich pověření vedoucí pracovníci přijatelní pro předsedu národní skupiny uživatelů) a další osoby, které mají takové znalosti a postavení, aby mohli reprezentovat všechny kategorie uživatelů a poskytovatelů na národním trhu včetně odborníků pro otázky související s hotovostí. Mohou tak mezi nimi být centrální depozitáře cenných papírů, makléři, banky, investiční banky, uschovatelé, emitenti a/nebo jejich zprostředkovatelé, centrální protistrany, burzy a mnohostranné systémy obchodování, příslušné národní centrální banky, regulatorní orgány a příslušné bankovní asociace.

Platnost mandátu skupiny národních uživatelů skončí, jakmile skončí platnost mandátu poradní skupiny, tj. v okamžiku nahrazení rámcové smlouvy a dohody o účasti měny novou smlouvou a/nebo ukončením rámcové smlouvy a dohody o účasti měny všemi centrálními depozitáři cenných papírů a centrálními bankami mimo eurozónu, jež jsou signatáři těchto dokumentů.

4.   Pracovní postupy

Národní skupiny uživatelů se zabývají pouze otázkami, které se týkají T2S. Mohou aktivně získávat informace od kanceláře programu T2S v souvislosti s aktuálními otázkami a včas předkládat stanoviska své země v záležitostech, kde k tomu byly vyzvány tajemníkem poradní skupiny T2S nebo k otázkám, které byly vzneseny tou kterou národní skupinou uživatelů. Kancelář programu T2S pravidelně poskytuje informace národním skupinám uživatelů o trzích, které se účastní v T2S, a prostřednictvím sítě odborníku z národních skupin uživatelů pořádá schůzky pro tajemníky těchto národních skupin uživatelů s cílem podporovat součinnost mezi národními skupinami uživatelů a kanceláří programu T2S.

Národní skupina uživatelů by se měla pravidelně scházet v termínech, které se shodují s termíny zasedání poradní skupiny, aby tak mohla členům poradní skupiny pocházejícím z dané země nabídnout svá doporučení. Takovými doporučeními však nejsou členové poradní skupiny vázáni. Národní skupina uživatelů může rovněž předkládat poradní skupině prostřednictvím tajemníka poradní skupiny písemná podání a požádat člena poradní skupiny, aby přednesl její stanovisko.

Tajemník národní skupiny uživatelů usiluje o to, aby byly program zasedání národní skupiny uživatelů a relevantní dokumenty, jež mají být projednávány, rozeslány nejpozději pět pracovních dnů přede dnem zasedání. Závěry zasedání národní skupiny uživatelů se zveřejní na internetových stránkách T2S a, považuje-li to národní skupina uživatelů za vhodné, rovněž na internetových stránkách příslušné národní centrální banky. Zveřejnění se provádí v angličtině a, pokud se tak vyžaduje, v příslušném národním jazyce ve lhůtě tří týdnů ode dne konání zasedání národní skupiny uživatelů.

Členové národních skupin uživatelů se zveřejňují na internetových stránkách T2S. Národní skupiny uživatelů na internetových stránkách T2S rovněž zveřejní své kontaktní e-mailové adresy, tak aby účastníci národního trhu věděli, koho mohou kontaktovat, chtějí-li vyjádřit svůj názor.


(1)  Určení tohoto složení vychází z předpokladu, že skupina Euroclear je účastníkem T2S s Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France a Euroclear Nederland a že skupina Clearstream je účastníkem T2S s Clearstream Banking Frankfurt a LuxCSD.