ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2012.202.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 202

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 55
28. července 2012


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

 

2012/442/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 24. července 2012 o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

1

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 689/2012 ze dne 27. července 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 415/2007 o technických specifikacích pro systémy sledování polohy a pohybu plavidel podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství

5

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 690/2012 ze dne 27. července 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

13

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 691/2012 ze dne 27. července 2012, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012

15

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2012/443/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 23. července 2012 určené Španělsku a týkající se konkrétních opatření pro posílení finanční stability

17

 

 

2012/444/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 24. července 2012, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Banka Slovenije

21

 

 

2012/445/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 24. července 2012 o zahájení automatizované výměny údajů o DNA s Maďarskem

22

 

 

2012/446/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 24. července 2012 o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů s Maďarskem

23

 

 

2012/447/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 24. července 2012, kterým se Dánsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 75 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

24

 

 

2012/448/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 12. července 2012, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU novinovému papíru (oznámeno pod číslem C(2012) 4693)  ( 1 )

26

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

28.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 202/1


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 24. července 2012

o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

(2012/442/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 a čl. 168 odst. 4 písm. b) ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2894/94 ze dne 28. listopadu 1994 o některých prováděcích pravidlech k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru (1), a zejména na čl. 1 odst. 3 tohoto nařízení,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (2) (dále jen „Dohoda o EHP“) vstoupila v platnost dne 1. ledna 1994.

(2)

Podle článku 98 Dohody o EHP může Smíšený výbor EHP rozhodnout mimo jiné o změně přílohy II Dohody o EHP.

(3)

Příloha II Dohody o EHP obsahuje ustanovení a opatření týkající se technických předpisů, norem, zkoušení a certifikace.

(4)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1274/2011 ze dne 7. prosince 2011 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2012, 2013 a 2014 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů (3) by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(5)

Nařízení Komise (ES) č. 1213/2008 ze dne 5. prosince 2008 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Společenství pro roky 2009, 2010 a 2011 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů (4) bylo začleněno do Dohody o EHP s některými úpravami pro státy ESVO EHP.

(6)

Jelikož bylo nařízení (ES) č. 1213/2008 zrušeno a mělo by být rovněž vypuštěno z Dohod o EHP, měly by být tyto úpravy použity také u prováděcího nařízení (EU) č. 1274/2011. Úpravy se týkají počtu pesticidů, jež musí Island kontrolovat, a počtu vzorků každého produktu, které musí Island a Norsko odebírat a analyzovat, a zohledňují zejména omezenou kapacitu islandských laboratoří.

(7)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Postoj, který má Unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP, by měl vycházet z připojeného návrhu rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP, vychází z připojeného návrhu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 24. července 2012.

Za Radu

předseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Úř. věst. L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  Úř. věst. L 1, 3.1.1994, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 325, 8.12.2011, s. 24.

(4)  Úř. věst. L 328, 6.12.2008, s. 9.


NÁVRH

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. …/…,

ze dne …,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II Dohody o EHP byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. …/… ze dne … (1).

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1274/2011 ze dne 7. prosince 2011 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2012, 2013 a 2014 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů (2) by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 1213/2008 ze dne 5. prosince 2008 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Společenství pro roky 2009, 2010 a 2011 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů (3), které je začleněno do Dohody o EHP, bylo v Evropské unii zrušeno, a mělo by být z Dohody o EHP vypuštěno.

(4)

Toto rozhodnutí se týká právních předpisů o potravinách. Právní předpisy o potravinách se nepoužijí na Lichtenštejnsko po celou dobu, po niž je na Lichtenštejnsko rozšířena působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty, jak je upřesněno v úvodu kapitoly XII přílohy II Dohody o EHP. Toto rozhodnutí se tedy nevztahuje na Lichtenštejnsko,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Kapitola XII přílohy II Dohody o EHP se mění takto:

1)

Bodu 54zzzzb (nařízení Komise (ES) č. 1213/2008) se zrušuje.

2)

Za bod 65 (nařízení Komise (EU) č. 1171/2011) se vkládá nový bod, který zní:

„66.

32011 R 1274: prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1274/2011 ze dne 7. prosince 2011 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2012, 2013 a 2014 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů (Úř. věst. L 325, 8.12.2011, s. 24).

Pro účely Dohody se uvedené nařízení upravuje takto:

1.

V článku 1 se doplňuje toto:

„V letech 2012, 2013 a 2014 může Island nadále odebírat vzorky a provádět analýzy u stejných 61 pesticidů, které byly v potravinách na jeho trhu kontrolovány v roce 2011.“

2.

V příloze II bodě 5 se doplňuje toto:

„IS

12 (*)

15 (**)

NO

12 (*)

15 (**)“.“

Článek 2

Znění prováděcího nařízení (EU) č. 1274/2011 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem … za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (4).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne …

Za Smíšený výbor EHP

předseda nebo předsedkyně

tajemníci Smíšeného výboru EHP


(1)  Úř. věst. L …

(2)  Úř. věst. L 325, 8.12.2011, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 328, 6.12.2008, s. 9.

(4)  [Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.] [Byly oznámeny ústavní požadavky.]


NAŘÍZENÍ

28.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 202/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 689/2012

ze dne 27. července 2012,

kterým se mění nařízení (ES) č. 415/2007 o technických specifikacích pro systémy sledování polohy a pohybu plavidel podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES ze dne 7. září 2005 o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství (1), a zejména na čl. 1 odst. 2 a čl. 5 odst. 2 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení (ES) č. 415/2007 ze dne 13. března 2007 o technických specifikacích pro systémy sledování polohy a pohybu plavidel podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Za účelem zachování interoperability s řízením provozu námořních plavidel a informačními službami, a tudíž s námořním systémem automatické identifikace (AIS), je nezbytné v souladu s tímto změnit nařízení Komise (ES) č. 415/2007.

(2)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 7 směrnice Rady 91/672/ES ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 415/2007 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Členské státy přijmou opatření nezbytná ke splnění požadavků tohoto nařízení nejpozději do dvanácti měsíců od jeho vstupu v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. července 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 152.

(2)  Úř. věst. L 105, 23.4.2007, s. 35.

(3)  Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 29.


PŘÍLOHA

Příloha nařízení (ES) č. 415/2007 se mění takto:

1)

V obsahu se vkládá kapitola, která zní:

„2.3.9

Schválení typu“

2)

„ODKAZY“ se mění takto:

a)

Desátý a jedenáctý řádek se nahrazují tímto:

Název dokumentu

Organizace

Datum zveřejnění

„Doporučení ITU-R M.1371, „Technické charakteristiky pro univerzální lodní systém automatické identifikace využívající mnohonásobný přístup s časovým dělením kanálů v námořním mobilním pásmu VHF“

Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)

2001

Mezinárodní norma IEC 61993, „Námořní plavební a radiokomunikační zařízení a systémy – Automatický identifikační systém, část 2: Lodní zařízení třídy A všeobecného systému automatické identifikace (AIS)“

Mezinárodní komise pro elektrotechniku (IEC)

2002“

b)

Vkládá se tento řádek, který zní:

Název dokumentu

Organizace

Datum zveřejnění

„Technické směrnice k vnitrozemskému AIS

Odborná skupina pro sledování polohy a pohybu plavidel“

 

3)

V kapitole 2.2 se předposlední odstavec nahrazuje tímto:

„U pohybujících se plavidel je možné přepínat četnost aktualizace dynamických informací na taktické úrovni mezi režimem SOLAS a režimem vnitrozemské vodní cesty. V režimu vnitrozemské vodní cesty může být zvýšena až na 2 sekundy. U kotvících plavidel se doporučuje četnost aktualizace jednou za několik minut, nebo vždy při změně informace.“

4)

V kapitole 2.3.1 se vkládá tato věta, která zní:

„Koncepce vnitrozemského AIS musí zohledňovat technické směrnice k vnitrozemskému AIS, jež byly vypracovány a aktualizovány odbornou skupinou pro sledování polohy a pohybu plavidel (1).

5)

V tabulce v kapitole 2.3.2.1 se zrušuje poslední řádek.

6)

Kapitola 2.3.2.3 se mění takto:

a)

Třetí řádek v tabulce se zrušuje.

b)

Vkládá se tento řádek, který zní:

„Plavidlo naložené / bez nákladu

(Rozšíření pro vnitrozemský AIS)“

7)

V kapitole 2.3.2.4 se čtvrtý řádek v první tabulce s nadpisem „Odhadovaný čas příjezdu (ETA) k plavební komoře/mostu/terminálu“ mění takto:

„Maximální současná statická podjezdná výška

(Rozšíření pro vnitrozemský AIS)“

8)

Kapitola 2.3.3 se mění takto:

a)

Druhý odstavec se nahrazuje tímto:

„U pohybujících se plavidel v oblastech vnitrozemských vodních cest je možné přepínat četnost hlášení dynamických informací mezi režimem SOLAS a režimem vnitrozemských vodních cest. V režimu vnitrozemské vodní cesty může být zvýšena až na 2 sekundy. V oblastech smíšeného provozu, jako jsou mořské přístavy, musí být možné snížit četnost hlášení dynamických údajů příslušným orgánem tak, aby byla zajištěna rovnováha v hlášení mezi vnitrozemskými plavidly a plavidly SOLAS. Režim hlášení musí být přepnutelný příkazy TDMA ze základní stanice (automatické přepínání dálkovým příkazem TDMA pomocí sdělení 23) a příkazy lodních systémů, např. MKD, ECDIS nebo palubního počítače, a to přes rozhraní, např. IEC 61162 (automatické přepínání příkazem lodního systému). Pro statické informace a cestovní informace se doporučuje četnost hlášení jednou za několik minut, na žádost nebo vždy při změně informace.“

b)

V tabulce 2.1 se devátý řádek nahrazuje tímto:

Dynamické podmínky plavidla

Nominální interval hlášení

„Plavidlo v režimu vnitrozemské plavby, během plavby (2)

stanoví se v rozpětí 2 sekund až 10 sekund“

c)

Vkládá se tato věta, která zní:

Poznámka: Pohyblivé stanice vnitrozemského AIS působí buďto v režimu vnitrozemské vodní cesty (skupinové přidělení sdělením 23), nebo v režimu SOLAS (autonomní režim, bez aktivního skupinového přidělení).“

9)

V kapitole 2.3.4 se první odstavec nahrazuje tímto:

„Technické řešení vnitrozemského AIS vychází ze stejných technických norem jako IMO SOLAS AIS (Doporučení ITU-R M.1371, IEC 61993).“

10)

Kapitola 2.3.5 se nahrazuje tímto:

„2.3.5   Slučitelnost s odpovídači IMO třídy A

Odpovídače vnitrozemského AIS musí být slučitelné s odpovídači IMO třídy A, a proto musí být schopny přijímat a zpracovávat všechny zprávy IMO AIS (podle ITU-R M.1371 a technického vysvětlení IALA k ITU-R M.1371) a dále zprávy definované v kapitole 2.4 těchto technických specifikací.

Pro odpovídače vnitrozemského AIS není požadována vysílací schopnost (tx) DSC a zajištění MKD, vyžaduje se však funkčnost MKD i funkčnost správy kanálu DSC. Výrobci mohou z odpovídačů třídy A odstranit příslušný hardware a software.“

11)

Vkládá se tato kapitola, která zní:

„2.3.9   Schválení typu

Zařízení vnitrozemského AIS podléhá schválení typu ohledně shody s těmito technickými specifikacemi.“

12)

Kapitola 2.4.1 se mění takto:

a)

Nadpis kapitoly 2.4.1 se nahrazuje tímto:

„2.4.1   Zprávy 1, 2, 3: hlášení polohy (ITU-R 1371)“

b)

V tabulce 2.2 se předposlední řádek nahrazuje tímto:

Ukazatel

Počet bitů

Popis

„Stav komunikace

19

Viz ITU-R M. 1371“

13)

Název kapitoly 2.4.2 se nahrazuje tímto:

„2.4.2   Zpráva 5: statické informace a údaje o plavbě plavidla (ITU-R 1371)

14)

Kapitola 2.4.3 se mění takto:

a)

Název kapitoly 2.4.3 se nahrazuje tímto:

„2.4.3   Zpráva 23, příkaz skupinového přidělení (ITU-R M. 1371)“

b)

Před tabulku 2.4 se vkládá tento odstavec, který zní:

„Příkaz skupinového přidělení vysílá základní stanice, když působí jako kontrolní jednotka. Tato zpráva se použije u pohyblivé stanice v rámci stanovené oblasti a podle volby „typ lodi a nákladu“ nebo „typ stanice“. Přijímací stanice bere v úvahu všechny parametry sektoru zároveň. Kontroluje tyto provozní parametry pohyblivé stanice: režim vysílání/příjmu; interval hlášení a dobu trvání klidové doby.“

c)

V tabulce 2.4 se devátý a desátý řádek nahrazují tímto:

Ukazatel

Počet bitů

Popis

„Typ stanice

4

0 = všechny typy pohyblivých stanic (výchozí hodnota); 1 = pouze pohyblivá stanice třídy A; 2 = všechny typy pohyblivých stanic třídy B; 3 = letecká pohyblivá stanice pátrání a záchrany (SAR); 4 = pouze pohyblivé stanice třídy B „SO“; 5 = lodní pohyblivá stanice třídy B „CS“ (pouze IEC62287); 6 = vnitrozemské vodní cesty 7 až 9 = regionální použití a 10 až 15 = pro budoucí použití

Typ lodi a nákladu

8

0 = všechny typy (výchozí hodnota)

1… 99 viz tab. 50, příloha 8 dokumentu ITU-R M.1371-3

100… 199 vyhrazeno pro regionální použití

200…255 vyhrazeno pro budoucí použití“

d)

V tabulce 2.5 se desátý, jedenáctý a dvanáctý řádek nahrazují tímto:

Nastavení pole intervalu hlášení

Interval hlášení pro zprávu 18

„9

následující kratší interval hlášení

10

následující delší interval hlášení

11

2 sekundy (nepoužije se u třídy B „CS“)“

e)

Poslední věta se nahrazuje tímto:

Poznámka: Jestliže je duální provoz kanálu pozastaven příkazem 1 nebo 2 v režimu Tx/Rx, musí se ponechat požadovaný interval hlášení a použít zbývající vysílací kanál.“

15)

Název kapitoly 2.4.4 se nahrazuje tímto:

„2.4.4   Aplikace specifických zpráv (ITU-R 1371)

16)

V kapitole 2.4.4.1 se první věta nahrazuje tímto:

„Funkční identifikátory v rámci vnitrozemské části AIS musejí být přiděleny a používány tak, jak je popsáno v ITU-R M.1371.“

17)

Kapitola 2.4.4.2 se mění takto:

a)

V tabulce 2.7 se sedmý, osmý, devátý a jedenáctý řádek nahrazují tímto:

 

Ukazatel

Počet bitů

Popis

Binární údaje

„Délka plavidla/sestavy

13

1 – 8 000 (zbývající nepoužívat) délka plavidla/sestavy v 1/10 m; 0 = výchozí hodnota

Šířka plavidla/sestavy

10

1 – 1 000 (zbývající nepoužívat) šířka plavidla/sestavy v 1/10 m; 0 = výchozí hodnota

Typ plavidla a konvoje

14

Číselná kvalifikace ERI (KÓDY): Typ plavidla a sestavy, jak je popsán v PŘÍLOZE E.

Maximální současný statický ponor

11

1 – 2 000 (zbývající nepoužívat) ponor v 1/100 m, 0 = výchozí hodnota = neznámý“

b)

V tabulce 2.8 se šestnáctý řádek nahrazuje tímto:

 

Ukazatel

Bit

Popis

Binární údaje

„Maximální současná statická podjezdná výška

12

0 – 4 000 (zbývající nepoužity), v 1/100 m, 0 = výchozí hodnota = nepoužívá se“

c)

V tabulce 2.15 se osmý, desátý, dvanáctý a čtrnáctý řádek nahrazují tímto:

 

Ukazatel

Bit

Popis

Binární údaje

„Stav vody

14

Bit 0: 0 = záporná hodnota, 1 = kladná hodnota

Bity 1-13: 0-8191, v 1/100 m,

Bity 0-13: 0 = neznámý = výchozí hodnota (2)

Stav vody

14

Bit 0: 0 = záporná hodnota, 1 = kladná hodnota

Bity 1-13: 0-8191, v 1/100 m,

Bity 0-13: 0 = neznámý = výchozí hodnota (2)

Stav vody

14

Bit 0: 0 = záporná hodnota, 1 = kladná hodnota

Bity 1-13: 0-8191, v 1/100 m,

Bity 0-13: 0 = neznámý = výchozí hodnota (2)

Stav vody

14

Bit 0: 0 = záporná hodnota, 1 = kladná hodnota

Bity 1-13: 0-8191, v 1/100 m,

Bity 0-13: 0 = neznámý = výchozí hodnota (2)“

18)

V dodatku A se definice mění takto:

a)

Definice říčních informačních služeb se nahrazuje tímto:

Říční informační služby (RIS)

Evropská koncepce harmonizovaných informačních služeb na podporu řízení provozu a dopravy ve vnitrozemské plavbě, včetně propojení na jiné druhy dopravy.“

b)

Definice oblasti VTS se nahrazuje tímto:

Oblast VTS

Oblast VTS je vymezená, formálně deklarovaná oblast služeb VTS. Oblast VTS může být rozdělena do podoblastí nebo sektorů. (Zdroj: Pokyny IALA pro VTS).“

c)

Definice plavebních informací se nahrazuje tímto:

Plavební informace

Plavební informace jsou informace poskytované vůdci plavidla na palubě pro podporu rozhodování na palubě. (Zdroj: Pokyny IALA pro VTS)“

d)

Definice taktických informací o provozu se nahrazuje tímto:

Taktické informace o provozu (TTI)

Taktické informace o provozu jsou informace, které ovlivňují okamžitá rozhodnutí vůdce plavidla nebo okamžitá rozhodnutí pracovníka VTS o plavbě ve skutečné situaci plavebního provozu a v blízkém zeměpisném okolí. Taktické zobrazení provozu obsahuje informace o poloze a konkrétní lodní informace o všech cílech zachycených radarem a zobrazených na elektronické plavební mapě, které jsou v případě dostupnosti rozšířeny o vnější informace o provozu, např. informace poskytované AIS. Taktické informace o provozu mohou být poskytovány na palubě plavidla nebo na pobřeží, např. ve středisku VTS. (Zdroj: Pokyny pro RIS).“

e)

Definice strategických informací o provozu se nahrazuje tímto:

Strategické informace o provozu (STI)

Strategické informace o provozu jsou informace ovlivňující střednědobá a dlouhodobá rozhodnutí uživatelů RIS. Strategický obraz provozu přispívá ke zlepšení schopnosti přijímat rozhodnutí v oblasti plánování bezpečné a efektivní plavby. Strategický obraz provozu se vytváří ve středisku RIS a je poskytován uživatelům na požádání. Strategický obraz provozu obsahuje všechna relevantní plavidla v oblasti RIS s jejich charakteristikami, náklady a polohami, které jsou hlášeny hlasovými nebo elektronickými lodními systémy hlášení na kmitočtu VHF, ukládají se do databáze a jsou prezentovány v podobě tabulky nebo elektronické mapy. Strategické informace o provozu může poskytovat středisko RIS/VTS nebo úřad. (Zdroj: Pokyny pro RIS)“

f)

Definice monitorování plavebního provozu se nahrazuje tímto:

Monitorování plavebního provozu

Monitorování plavebního provozu poskytuje důležité informace týkající se pohybu relevantních plavidel v oblasti RIS. Patří sem identifikační údaje plavidla, údaje o jeho poloze, (typu nákladu) a cílovém přístavu.“

g)

Definice provozovatele RIS se nahrazuje tímto:

Provozovatel RIS

Osoba provádějící jeden nebo více úkolů přispívající ke službám RIS.“

h)

Definice správce lodního parku se nahrazuje tímto:

Správce lodního parku

Osoba, která plánuje a sleduje aktuální (plavební) stav několika plavidel pohybujících se nebo pracujících pod jedním vedením nebo vlastníkem.“

i)

Definice operátora v pohotovostním středisku záchranných služeb se nahrazuje tímto:

Operátor v pohotovostním středisku záchranných služeb

Osoba, která monitoruje, kontroluje a organizuje bezpečné a plynulé řešení nehod, událostí a katastrof.“

19)

Dodatek D se mění takto:

a)

Oddíl D.1 se nahrazuje tímto:

„D.1   Vstupní věty

Sériové digitální rozhraní systému automatické identifikace podporují existující věty podle IEC 61162 a nové věty obdobné IEC 61162. Podrobné popisy vět digitálního rozhraní lze nalézt v IEC 61162.

Tento dodatek obsahuje informace používané při vývoji vnitrozemského systému automatické identifikace pro zadávání specificky vnitrozemských údajů (viz změny protokolu pro vnitrozemský AIS) do lodní jednotky vnitrozemského AIS.“

b)

Ve druhé větě v oddíle D.2 se slova „se navrhuje“ nahrazují slovy „se použije“.

c)

Ve druhé větě v oddíle D.3 se slova „se navrhuje“ nahrazují slovy „se použije“.

20)

Dodatek E se nahrazuje tímto:

„Dodatek E

TYPY LODÍ PODLE KLASIFIKACE ERI

Tato tabulka se použije k převodu typů lodí podle klasifikace OSN, která se používá ve zprávě vnitrozemské plavby 10, na typy lodí podle klasifikace IMO, která se používá ve zprávě IMO 5.

UŽITO V = plavidlo / C = sestava

M

Kód Dílčí kód

Název

No

8

00

0

Vessel, type unknown

V

8

01

0

Motor freighter

V

8

02

0

Motor tanker

V

8

02

1

Motor tanker, liquid cargo, type N

V

8

02

2

Motor tanker, liquid cargo, type C

V

8

02

3

Motor tanker, dry cargo

V

8

03

0

Container vessel

V

8

04

0

Gas tanker

C

8

05

0

Motor freighter, tug

C

8

06

0

Motor tanker, tug

C

8

07

0

Motor freighter with one or more ships alongside

C

8

08

0

Motor freighter with tanker

C

8

09

0

Motor freighter pushing one or more freighters

C

8

10

0

Motor freighter pushing at least one tank-ship

No

8

11

0

Tug, freighter

No

8

12

0

Tug, tanker

C

8

13

0

Tug, freighter, coupled

C

8

14

0

Tug, freighter/tanker, coupled

V

8

15

0

Freightbarge

V

8

16

0

Tankbarge

V

8

16

1

Tankbarge, liquid cargo, type N

V

8

16

2

Tankbarge, liquid cargo, type C

V

8

16

3

Tankbarge, dry cargo

V

8

17

0

Freightbarge with containers

V

8

18

0

Tankbarge, gas

C

8

21

0

Pushtow, one cargo barge

C

8

22

0

Pushtow, two cargo barges

C

8

23

0

Pushtow, three cargo barges

C

8

24

0

Pushtow, four cargo barges

C

8

25

0

Pushtow, five cargo barges

C

8

26

0

Pushtow, six cargo barges

C

8

27

0

Pushtow, seven cargo barges

C

8

28

0

Pushtow, eight cargo barges

C

8

29

0

Pushtow, nine cargo barges

C

8

31

0

Pushtow, one gas/tank barge

C

8

32

0

Pushtow, two barges at least one tanker or gas barge

C

8

33

0

Pushtow, three barges at least one tanker or gasbarge

C

8

34

0

Pushtow, four barges at least one tanker or gasbarge

C

8

35

0

Pushtow, five barges at least one tanker or gasbarge

C

8

36

0

Pushtow, six barges at least one tanker or gasbarge

C

8

37

0

Pushtow, seven barges at least one tanker or gasbarge

C

8

38

0

Pushtow, eight barges at least one tanker or gasbarge

C

8

39

0

Pushtow, nine or more barges at least one tanker or gasbarge

V

8

40

0

Tug, single

No

8

41

0

Tug, one or more tows

C

8

42

0

Tug, assisting a vessel or linked combination

V

8

43

0

Pushboat, single

V

8

44

0

Passenger ship, ferry, red cross ship, cruise ship

V

8

44

1

Ferry

V

8

44

2

Red Cross ship

V

8

44

3

Cruise ship

V

8

44

4

Passenger ship without accommodation

V

8

45

0

Service vessel, police patrol, port services

V

8

46

0

Vessel, work maintenance craft, floating derrick, cable-ship, buoy-ship, dredge

C

8

47

0

Object, towed, not otherwise specified.

V

8

48

0

Fishing boat

V

8

49

0

Bunkership

V

8

50

0

Barge, tanker, chemical

C

8

51

0

Object, not otherwise specified.

Zvláštní kódy pro námořní dopravní prostředky

V

1

50

0

General Cargo Vessel Maritime

V

1

51

0

Unit Carrier Maritime

V

1

52

0

Bulk Carrier Maritime

V

1

53

0

Tanker

V

1

54

0

Liquefied gas tanker

V

1

85

0

Craft, pleasure longer than 20 meters

V

1

90

0

Fast ship

V

1

91

0

Hydrofoil

V

1

92

0

Catamaran Fast“


(1)  VTT-secretariat@risexpertgroups.org.“


28.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 202/13


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 690/2012

ze dne 27. července 2012

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. července 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MK

58,9

XS

38,5

ZZ

48,7

0707 00 05

MK

53,8

TR

95,4

ZZ

74,6

0709 93 10

TR

102,0

ZZ

102,0

0805 50 10

AR

91,6

TR

89,0

UY

96,7

ZA

100,7

ZZ

94,5

0806 10 10

EG

187,3

IL

187,9

MA

254,8

TR

162,6

ZZ

198,2

0808 10 80

AR

197,0

BR

95,0

CL

104,3

NZ

121,9

US

123,1

UY

52,1

ZA

111,1

ZZ

114,9

0808 30 90

AR

138,5

CL

122,1

NZ

175,8

ZA

110,9

ZZ

136,8

0809 10 00

AR

124,4

TR

168,7

ZZ

146,6

0809 29 00

TR

333,9

ZZ

333,9

0809 30

TR

172,6

ZZ

172,6

0809 40 05

BA

70,9

IL

84,6

ZZ

77,8


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


28.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 202/15


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 691/2012

ze dne 27. července 2012,

kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na čl. 36 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Výše reprezentativních cen a dodatečných cel použitelné při vývozu bílého cukru, surového cukru a některých sirupů na hospodářský rok 2011/2012 byly stanoveny prováděcím nařízením Komise (EU) č. 971/2011 (3). Tyto ceny a cla byly naposledy změněny prováděcím nařízením Komise (EU) č. 677/2012 (4).

(2)

Údaje, jež má Komise momentálně k dispozici, vedou ke změně uvedených částek v souladu s článkem 36 nařízení (ES) č. 951/2006.

(3)

Vzhledem k tomu, že je nutné začít uplatňovat toto opatření co nejdříve po té, co budou k dispozici aktualizované údaje, je třeba, aby nařízení vstoupilo v platnost dnem zveřejnění,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006 stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012 se mění a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. července 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 254, 30.9.2011, s. 12.

(4)  Úř. věst. L 196, 24.7.2012, s. 57.


PŘÍLOHA

Pozměněné reprezentativní ceny a pozměněná dodatečná dovozní cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 95 ode dne 28. července 2012

(v EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 12 10 (1)

42,50

0,00

1701 12 90 (1)

42,50

1,86

1701 13 10 (1)

42,50

0,00

1701 13 90 (1)

42,50

2,15

1701 14 10 (1)

42,50

0,00

1701 14 90 (1)

42,50

2,15

1701 91 00 (2)

50,30

2,38

1701 99 10 (2)

50,30

0,00

1701 99 90 (2)

50,30

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu III nařízení (ES) č. 1234/2007.

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu II nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


ROZHODNUTÍ

28.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 202/17


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 23. července 2012

určené Španělsku a týkající se konkrétních opatření pro posílení finanční stability

(2012/443/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 136 odst. 1 písm. b) ve spojení s čl. 126 odst. 6 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 136 odst. 1 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví možnost, aby byly vypracovány směry hospodářské politiky pro členské státy, jejichž měnou je euro.

(2)

V doporučení k národnímu programu reforem Španělska na rok 2012 a stanovisku k programu stability Španělska na období 2012–2015 (1) Rada doporučila, aby Španělsko „[u]skutečni[lo] reformu finančního sektoru a především dokonči[lo] probíhající restrukturalizaci bankovního sektoru tím, že se bude řešit situace zbývajících slabých institucí, navrh[lo] komplexní strategii s cílem účinně naložit se zděděnými aktivy v rozvahách bank a jasně vymezi[lo] přístup k financování a využití záložních opatření“.

(3)

Bohatá nabídka levného externího financování v prvním desetiletí 21. století byla ve Španělsku hybnou silou rozmachu domácí poptávky a aktiv založeného na úvěrech, který se soustředil zejména na odvětví nemovitostí. Španělský bankovní sektor byl nepříznivě zasažen splasknutím bubliny v odvětví nemovitostí a stavebnictví a hospodářskou recesí, která následovala. V důsledku toho španělské banky, s výjimkou několika velkých a mezinárodně diverzifikovaných úvěrových institucí, do značné míry přišly o přístup k velkoobchodním trhům financování za přijatelných podmínek, a staly se tak vysoce závislými na refinancování Eurosystémem. Dopad snížení ratingu na dostupnost zajištění navíc značně omezil jejich úvěruschopnost.

(4)

Výrazný hospodářský pokles, k němuž došlo v posledních letech a který má velmi nepříznivý vliv na zaměstnanost a nezaměstnanost, podstatně zhoršil rozpočtovou situaci Španělska. Podle aktualizace prognózy útvarů Komise z jara roku 2012 je schodek veřejných financí v roce 2012 odhadován na 6,3 % HDP, přičemž program stability na rok 2012 a návrh zákona o rozpočtu na rok 2012 očekávaly schodek ve výši 5,3 % HDP. Hrubý veřejný dluh vzrostl v roce 2011 na 68,5 % HDP a podle aktualizace prognózy útvarů Komise z jara roku 2012 se očekává, že se v roce 2012 zvýší na 80,9 % HDP a v roce 2013 na 86,8 %, za předpokladu nezměněné politiky, a ve všech letech tak překročí referenční hodnotu stanovenou ve Smlouvě. Rizika spojená s makroekonomickým scénářem a rozpočtovými cíli i s dalšími záchrannými finančními opatřeními mohou přispět k dalšímu nárůstu veřejného dluhu. Vzhledem k tomuto vývoji Rada dne 10. července 2012 vydala Španělsku v rámci postupu při nadměrném schodku doporučení, aby do roku 2014 odstranilo nadměrný schodek.

(5)

Španělské orgány přijaly k řešení problémů v bankovním sektoru řadu důležitých opatření. Patří mezi ně vyčištění rozvah bank, zvýšení minimálních kapitálových požadavků, restrukturalizace odvětví spořitelen a výrazné zvýšení požadavků na vytváření opravných položek k úvěrům souvisejícím s výstavbou nemovitostí a zabavenými zastavenými aktivy. Uvedená opatření však nestačila ke zmírnění tržního tlaku.

(6)

V únoru 2011 španělské orgány zvýšily minimální poměr kapitálu („capital principal“) na 8 % rizikově vážených aktiv bank a stanovily bankám lhůtu do září 2011, aby této nové úpravě vyhověly. Pro banky, které jsou závislejší na velkoobchodním financování a pro které je typický omezený přístup na trh, byl minimální poměr kapitálu zvýšen na 10 %. V únoru a květnu 2012 nové právní předpisy nařídily bankám, aby si vytvářely vyšší opravné položky a kapitálové rezervy vůči možným ztrátám ze splácených i nesplácených úvěrů pocházejících z aktiv v odvětví nemovitostí a stavebnictví vytvořených v minulosti. Celkový očekávaný objem těchto nových požadavků na opravné položky činí přibližně 84 miliard EUR.

(7)

K dubnu 2012 dosahoval celkový hrubý finanční příspěvek španělského státu (bez záruk na vydání dluhopisů) přibližně 15 miliard EUR. Kapitálová podpora byla poskytnuta prostřednictvím Fondu pro řádnou restrukturalizaci bank (Fondo de restructuración ordenada bancaria, FROB) s kapitálem ve výši 15 miliard EUR, z čehož 9 miliard EUR již bylo splaceno. Stát rovněž poskytl záruky za přednostní dluhopisy vydané bankami ve výši okolo 86 miliard EUR (z této celkové částky jsou dosud nevyužité záruky ve výši asi 58 miliard EUR). Přestože FROB dosud zbývala kapacita ve výši trojnásobku jeho kapitálového přídělu, nebude podpora veřejného sektoru postačovat k tomu, aby poskytla dostatečně velkou podporu pro požadované systémové vyčištění bankovního sektoru.

(8)

Obavy ohledně potřeby další rekapitalizace bankovního sektoru přispěly ke zvyšujícímu se tržnímu tlaku na španělské vládní dluhopisy. Na přelomu června a července 2012 výnosy státních dluhopisů značně překročily 500 bazických bodů, a zvýšily tak náklady na financování španělského státu. Kvůli rostoucí úrokové zátěži je úkol konsolidace veřejných financí ve Španělsku a nápravy nadměrného schodku ještě obtížnější. Komplexní restrukturalizace a rekapitalizace bankovního sektoru je proto významnou součástí zmenšování tlaku na veřejné finance.

(9)

Dne 25. června 2012 španělské orgány oficiálně požádaly o finanční pomoc v souvislosti s probíhající restrukturalizací a rekapitalizací španělského bankovního sektoru. O pomoc se žádá na základě podmínek finanční pomoci pro rekapitalizaci finančních institucí Evropského nástroje finanční stability. Poskytovaná pomoc je podmíněna specifickými závazky finančního sektoru, jak je stanoveno v memorandu o porozumění sjednaném mezi španělskou vládou a Komisí ve spojení s Evropskou centrální bankou (ECB) a Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA) za technického přispění Mezinárodního měnového fondu (MMF). Zahrne jak podmínky zaměřené na banky, v souladu s pravidly o státní podpoře, a horizontální podmínky. Souběžně bude Španělsko povinno plně dodržovat své závazky a povinnosti v rámci postupu při nadměrném schodku a doporučení k nápravě makroekonomické nerovnováhy v rámci evropského semestru.

(10)

Zvýšení dlouhodobé odolnosti španělského bankovního sektoru má zásadní význam pro zachování finanční stability ve Španělsku a zamezení rozšíření finančních obtíží na ostatní ekonomiky eurozóny, a tedy pro zabránění nepříznivým důsledkům pro řádné fungování ekonomiky a hospodářské a měnové unie. Zásadní opatření dosud přijatá k řešení těchto problémů nebyla zcela dostačující. Jsou proto nutná další opatření. Španělsko by zejména mělo provést další specifická opatření, která budou účinně řešit aktiva z minulosti, obnoví tržní financování, sníží závislost bank na likviditní podpoře centrální banky a posílí mechanismy pro identifikaci rizik a krizové řízení.

(11)

V rámci celkové strategie má klíčový význam účinné řešení problému aktiv z minulosti tím, že se bude požadovat jednoznačné vyjmutí problematických aktiv bank, které jsou příjemci podpory, z jejich rozvah. To by se mělo týkat zejména úvěrů souvisejících s výstavbou nemovitostí a zabavenými zastavenými aktivy. Takové vyjmutí by odstranilo zbylé pochyby o kvalitě rozvah bank a umožnilo by jim lépe vykonávat jejich funkci finančního zprostředkování.

(12)

Zvýšení transparentnosti rozvah bank tímto způsobem může dále usnadnit řádné zmenšení expozice bank vůči odvětví nemovitostí, obnovilo by tržní financování a snížilo závislost bank na likviditní podpoře centrální banky.

(13)

Pro zajištění řádného rámce pro španělský bankovní sektor je nutné posílit mechanismy pro identifikaci rizik a krizové řízení. Efektivní strategie by měla zahrnovat změny zaměřené na posílení regulačního a dohledového rámce se zohledněním zkušeností z finanční krize. V souladu s osvědčenými mezinárodními postupy by také měly být posíleny mechanismy správy a řízení společností,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Komise se po konzultaci s ECB, EBA a MMF dohodla se španělskými orgány na konkrétních podmínkách politiky finančního sektoru spojených s finanční pomocí. Tyto podmínky jsou stanoveny v memorandu o porozumění, jež podepíše Komise a španělské orgány. Podrobné finanční podmínky jsou stanoveny ve smlouvě o finanční pomoci.

Španělsko přiměřeně rekapitalizuje a důkladně restrukturalizuje svůj bankovní systém. V tomto smyslu Španělsko vyvine za koordinace s Komisí a za konzultace s ECB strategii pro budoucí strukturu, fungování a životaschopnost španělských bank, která určí, jak zajistit schopnost bank působit bez další státní podpory. Uvedená strategie bude upřesněna v memorandu o porozumění, přičemž v ní budou podrobněji rozpracovány politické podmínky zakotvené v tomto rozhodnutí.

2.   Klíčovými složkami této strategie jsou reforma slabých segmentů španělského bankovního sektoru a posílení regulačního a dohledového rámce bankovního sektoru.

3.   Reforma slabých segmentů španělského bankovního sektoru sestává z těchto tří prvků:

a)

určení kapitálových potřeb jednotlivých bank pomocí komplexního přezkumu kvality aktiv bankovního sektoru a zátěžových testů jednotlivých bank na základě uvedeného přezkumu kvality aktiv. Podle výsledků zátěžových testů budou banky, které potřebují kapitálovou injekci, rozděleny do tří různých skupin. Každá skupina bude muset předložit plán restrukturalizace a plán řešení problémů, jakož i veškerá doplňující a následná opatřenív souladu s memorandem o porozumění;

b)

rekapitalizace, restrukturalizace nebo řádné řešení problémů slabých bank na základě plánů řešení případného nedostatku kapitálu identifikovaného zátěžovým testem. Tyto plány budou vycházet ze zásad životaschopnosti ve spojení s minimalizací nákladů pro daňové poplatníky (sdílení zátěže) a s omezením narušení hospodářské soutěže. Za tímto účelem Španělsko přijme právní předpisy s cílem i) umožnit provádění opatření s podřízenými závazky, včetně závazných způsobů sdílení zátěže, ii) posílit rámec pro řešení problémů bank tak, aby obsahoval odpovídající pravomoci k řešení problémů pro FROB a Fond pro záruku vkladů (Fondo de Garantía de Dépositos, FGD), a to při zohlednění regulačního návrhu EU týkajícího se řízení krizí a řešení problémů bank, včetně zvláštních nástrojů pro řešení stiuace neživotaschopných bank;

c)

u bank, kterým je pro jejich rekapitalizaci poskytována veřejná podpora, oddělení aktiv a převod znehodnocených aktiv na externí společnost spravující aktiva s cílem dosáhnout realizace jejich dlouhodobé hodnoty. Španělsko za podrobných konzultacích s Komisí, ECB a EBA a za technické pomoci MMF vypracuje komplexní legislativní rámec pro zřízení a fungování společnosti spravující aktiva tak, aby tato mohla být plně zprovozněna v listopadu 2012.

4.   V zájmu zajištění řádného rámce pro bankovní sektor Španělsko rovněž posílí regulační a dohledový rámec, správu a řízení. Strategie a podmíněnost, komplexně upravená v memorandu o porozumění, zahrnují mimo jiné tato opatření:

a)

španělským úvěrovým institucím se uloží povinnost zvýšit poměr svého kmenového kapitálu tier 1 nejméně na 9 % podle definice kapitálu stanovené v rámci přezkumu rekapitalizace provedeného EBA;

b)

španělským úvěrovým institucím se uloží povinnost od 1. ledna 2013 uplatňovat definici kapitálu stanovenou nařízením o kapitálových požadavcích;

c)

přezkoumá se právní rámec pro opravné položky k úvěrům. Španělské orgány na základě zkušeností z finanční krize zejména předloží návrhy na reformu stálého rámce pro opravné položky k úvěrům se zohledněním dočasných opatření zavedených v minulých měsících, jakož i rámce EU pro účetnictví;

d)

provozní nezávislost Banco de España se dále posílí; v souladu s mezinárodními doporučeními a standardy se na Banco de España převedou pravomoci ministerstva hospodářství k ukládání sankcí a vydávání licencí ve vztahu k bankovnímu sektoru;

e)

na základě interního auditu se dále posílí dohledové postupy Banco de España;

f)

v zájmu zamezení možným střetům zájmu se přezkoumají mechanismy správy a řízení agentur finanční záchranné sítě (FROB a FGD);

g)

posílí se pravidla správy a řízení odvětví spořitelen a bank ve vlastnictví spořitelen;

h)

ochrana spotřebitelů a právní předpisy v oblasti cenných papírů se změní tak, že se omezí prodej nástrojů podřízeného dluhu (nebo nástrojů nekrytých FGD) bankami nekvalifikovaným neprofesionálním klientům, a posílí se sledování dodržování předpisů příslušnými orgány;

i)

budou přijata opatření k minimalizaci nákladů restrukturalizace bank pro daňové poplatníky. Po rozdělení ztrát držitelům kapitálových podílů budou španělské orgány vyžadovat opatření ke sdílení nákladů od držitelů hybridního kapitálu a držitelů podřízeného dluhu v bankách, které obdrží kapitál z veřejných prostředků;

j)

budou přijaty závazky ke stanovení horních hranic platů členů řídících a dozorčích rad všech bank, které obdrží pomoc státu;

k)

zdokonalí se veřejný registr dlužníků.

5.   Orgány poskytují Komisi, ECB, EBA a MMF za podmínek přísné důvěrnosti údaje nezbytné ke sledování bankovního sektoru.

6.   Komise bude ve spojení s ECB a EBA pravidelně ověřovat, zda jsou plněny politické podmínky, na něž je finanční pomoc vázána, na základě misí a pravidelných čtvrtletních zpráv španělských orgánů. Činnosti FROB v rámci programu budou pravidelně sledovány.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Španělskému království.

V Bruselu dne 23. července 2012.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. C 219, 24.7.2012, s. 81.


28.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 202/21


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 24. července 2012,

kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Banka Slovenije

(2012/444/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Protokol (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, připojený ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 27 odst. 1 tohoto protokolu,

s ohledem na doporučení Evropské centrální banky ECB/2012/9 ze dne 1. června 2012 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banka Slovenije (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Účetnictví Evropské centrální banky (ECB) a národních centrálních bank Eurosystému ověřují nezávislí externí auditoři doporučení Radou guvernérů ECB a schválení Radou Evropské unie.

(2)

Mandát stávajícího externího auditora Banka Slovenije končí po provedení auditu za účetní rok 2011. Je proto nezbytné jmenovat externího auditora od účetního roku 2012.

(3)

Banka Slovenije si jako svého externího auditora pro účetní roky 2012 až 2014 vybrala společnost Deloitte revizija d.o.o.

(4)

Rada guvernérů ECB doporučila, aby externím auditorem Banka Slovenije pro účetní roky 2012 až 2014 byla jmenována společnost Deloitte revizija d.o.o.

(5)

Je vhodné řídit se doporučením Rady guvernérů ECB a odpovídajícím způsobem změnit rozhodnutí 1999/70/ES (2),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 1 rozhodnutí 1999/70/ES se odstavec 13 nahrazuje tímto:

„13.   Deloitte revizija d.o.o. se schvaluje jako externí auditor Banka Slovenije pro účetní roky 2012 až 2014.“

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Evropské centrální bance.

V Bruselu dne 24. července 2012.

Za Radu

předseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Úř. věst. C 161, 7.6.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 22, 29.1.1999, s. 69.


28.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 202/22


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 24. července 2012

o zahájení automatizované výměny údajů o DNA s Maďarskem

(2012/445/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti (1), a zejména na čl. 2 odst. 3 a článek 25 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/616/SVV ze dne 23. června 2008 o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV (2), a zejména na článek 20 a kapitolu 4 přílohy uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle Protokolu o přechodných ustanoveních připojeného ke Smlouvě o Evropské unii, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii jsou právní účinky aktů orgánů, institucí a jiných subjektů Unie přijatých před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost zachovány až do zrušení, zániku nebo změny těchto aktů v rámci provádění Smluv.

(2)

Článek 25 rozhodnutí 2008/615/SVV se tedy použije a Rada musí jednomyslně rozhodnout, zda členské státy provedly ustanovení kapitoly 6 uvedeného rozhodnutí.

(3)

Článek 20 rozhodnutí 2008/616/SVV stanoví, že rozhodnutí uvedená v čl. 25 odst. 2 rozhodnutí 2008/615/SVV se mají přijímat na základě hodnotící zprávy, která vychází z dotazníku. Pokud jde o automatizovanou výměnu údajů podle kapitoly 2 rozhodnutí 2008/615/SVV, má hodnotící zpráva vycházet z hodnotící návštěvy a zkušebního testu.

(4)

Maďarsko informovalo generální sekretariát Rady o národních souborech analýzy DNA, na které se vztahují články 2 až 6 rozhodnutí 2008/615/SVV a podmínky automatizovaného vyhledávání podle čl. 3 odst. 1 uvedeného rozhodnutí v souladu s čl. 36 odst. 2 uvedeného rozhodnutí.

(5)

Podle kapitoly 4 bodu 1.1 přílohy rozhodnutí 2008/616/SVV se dotazník vypracovaný příslušnou pracovní skupinou Rady týká každé automatizované výměny údajů a členský stát jej musí vyplnit, jakmile se domnívá, že splňuje podmínky pro sdílení údajů v příslušné kategorii údajů.

(6)

Maďarsko vyplnilo dotazník o ochraně údajů a dotazník o výměně údajů o DNA.

(7)

Maďarsko uskutečnilo úspěšný zkušební test s Rakouskem.

(8)

V Maďarsku proběhla hodnotící návštěva a rakouský hodnotící tým vypracoval zprávu o hodnotící návštěvě a předal ji příslušné pracovní skupině Rady.

(9)

Radě byla předložena celková hodnotící zpráva, v níž jsou shrnuty výsledky dotazníku, hodnotící návštěvy a zkušebního testu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pro účely automatizovaného vyhledávání a srovnávání údajů o DNA Maďarsko plně provedlo obecná ustanovení o ochraně údajů obsažená v kapitole 6 rozhodnutí 2008/615/SVV a je oprávněno přijímat a poskytovat osobní údaje v souladu s články 3 a 4 uvedeného rozhodnutí ode dne vstupu tohoto rozhodnutí v platnost.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 24. července 2012.

Za Radu

předseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 12.


28.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 202/23


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 24. července 2012

o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů s Maďarskem

(2012/446/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti (1), a zejména na článek 25 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/616/SVV ze dne 23. června 2008 o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV (2), a zejména na článek 20 a kapitolu 4 přílohy uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle Protokolu o přechodných ustanoveních připojeného ke Smlouvě o Evropské unii, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii jsou právní účinky aktů orgánů, institucí a jiných subjektů Unie přijatých před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost zachovány až do zrušení, zániku nebo změny těchto aktů v rámci provádění Smluv.

(2)

Článek 25 rozhodnutí 2008/615/SVV se tedy použije a Rada musí jednomyslně rozhodnout, zda členské státy provedly ustanovení kapitoly 6 uvedeného rozhodnutí.

(3)

Článek 20 rozhodnutí 2008/616/SVV stanoví, že rozhodnutí uvedená v čl. 25 odst. 2 rozhodnutí 2008/615/SVV se přijímají na základě hodnotící zprávy, která vychází z dotazníku. Pokud jde o automatizovanou výměnu údajů podle kapitoly 2 rozhodnutí 2008/615/SVV, má hodnotící zpráva vycházet z hodnotící návštěvy a zkušebního testu.

(4)

Podle kapitoly 4 bodu 1.1 přílohy rozhodnutí 2008/616/SVV se dotazník vypracovaný příslušnou pracovní skupinou Rady týká každé automatizované výměny údajů a členský stát jej musí vyplnit, jakmile se domnívá, že v příslušné kategorii údajů splňuje podmínky pro sdílení údajů.

(5)

Maďarsko vyplnilo dotazník o ochraně údajů a dotazník o výměně daktyloskopických údajů.

(6)

Maďarsko uskutečnilo úspěšný zkušební test s Rakouskem.

(7)

V Maďarsku proběhla hodnotící návštěva a rakouský hodnotící tým vypracoval zprávu o hodnotící návštěvě a předal ji příslušné pracovní skupině Rady.

(8)

Radě byla předložena celková hodnotící zpráva, v níž jsou shrnuty výsledky příslušného dotazníku, hodnotící návštěvy a zkušebního testu v souvislosti s výměnou daktyloskopických údajů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pro účely automatizovaného vyhledávání daktyloskopických údajů Maďarsko plně provedlo obecná ustanovení o ochraně údajů obsažená v kapitole 6 rozhodnutí 2008/615/SVV a ode dne vstupu v platnost tohoto rozhodnutí je oprávněno přijímat a poskytovat osobní údaje v souladu s článkem 9 uvedeného rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 24. července 2012.

Za Radu

předseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 12.


28.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 202/24


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 24. července 2012,

kterým se Dánsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 75 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

(2012/447/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1), a zejména na čl. 395 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dopisem zaevidovaným Komisí dne 5. září 2011 požádalo Dánsko o povolení uplatnit opatření odchylující se od ustanovení směrnice 2006/112/ES upravující právo odečíst daň na vstupu.

(2)

Komise informovala dopisem ze dne 14. března 2012 o žádosti Dánska ostatní členské státy. Dopisem ze dne 15. března 2012 oznámila Komise Dánsku, že má k dispozici všechny údaje, které považuje za nezbytné k posouzení žádosti.

(3)

V současnosti podle směrnice 2006/112/ES platí, že pokud je lehké nákladní vozidlo s nejvyšší přípustnou hmotností do tří tun zaregistrováno u dánských orgánů výlučně pro účely podnikání, je osoba povinná k dani oprávněna odečíst daň na vstupu z kupní ceny a z provozních nákladů vozidla v plné výši. Pokud je toto vozidlo následně používáno pro soukromé účely, ztrácí osoba povinná k dani právo na odpočet DPH z kupní ceny vozidla.

(4)

Vzhledem k tomu, že tento systém osoby povinné k dani i daňovou správu velmi zatěžuje, požádaly dánské orgány o povolení uplatnit zvláštní opatření odchylující se od článku 75 směrnice 2006/112/ES. Toto opatření by umožnilo osobám povinným k dani, které vozidlo zaregistrovaly výlučně pro účely podnikání, aby jej používaly i pro jiné účely a vypočítaly základ daně za domnělé plnění podle článku 75 směrnice 2006/112/ES na denním paušálním základě, místo aby ztratily nárok na odpočet DPH z kupní ceny vozidla.

(5)

Tento zjednodušený způsob výpočtu je však omezen na dvacet dnů nepodnikatelského využití v každém kalendářním roce a paušální částka DPH, která má být uhrazena, je stanovena na 40 DKK za každý den nepodnikatelského využití. Dánská vláda tuto částku stanovila po analýze celostátních statistik.

(6)

Toto opatření, které se má použít na lehká nákladní vozidla s nejvyšší přípustnou hmotností do tří tun, by zjednodušilo povinnosti ve vztahu k DPH osob povinných k dani, které vozidlo registrované pro účely podnikání příležitostně využívají k nepodnikatelským účelům. Osoba povinná k dani by se však stále mohla rozhodnout zaregistrovat lehké nákladní vozidlo pro účely podnikání i pro osobní využití. Pak by ztratila nárok na odpočet DPH při nákupu tohoto vozidla, avšak nevztahoval by se na ni požadavek platit denní poplatek za jakékoli soukromé využití vozidla.

(7)

Zavedení opatření zajišťujícího, že osoba povinná k dani, která vozidlo registrované pro účely podnikání příležitostně využívá k nepodnikatelským účelům, není připravena o plný nárok na odpočet daně na vstupu z uvedeného vozidla, by bylo v souladu s obecnými pravidly pro odpočet stanovenými ve směrnici 2006/112/ES.

(8)

Uvedené povolení by mělo platit po omezenou dobu, a mělo by pozbýt platnosti dne 31. prosince 2014. S ohledem na zkušenosti získané k uvedenému datu by mělo být provedeno hodnocení, zda je odchylná se úprava i nadále opodstatněná.

(9)

Opatření bude mít v dotčeném členském státě jen zanedbatelný vliv na celkovou částku daňových přijmů vybraných ve fázi konečné spotřeby a nebude mít vliv na vlastní zdroje Evropské unie pocházející z daně z přidané hodnoty,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Odchylně od článku 75 směrnice 2006/112/ES se Dánsku povoluje, pokud osoba povinná k dani využívá pro soukromé účely své nebo svých zaměstnanců nebo obecněji k jiným účelům než pro účely svého podnikání lehké nákladní vozidlo, které bylo zaregistrováno výlučně pro účely podnikání, stanovit základ daně odkazem na paušální sazbu za každý den uvedeného využití.

Denní paušální sazba uvedená v prvním pododstavci je 40 DKK.

Článek 2

Opatření uvedené v článku 1 se použije pouze na lehká nákladní vozidla o maximální přípustné celkové hmotnosti tří tun.

Toto opatření se nepoužije, pokud doba nepodnikatelského využití překročí dvacet dní za kalendářní rok.

Článek 3

Toto rozhodnutí pozbývá platnosti dne 31. prosince 2014.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno Dánskému království.

V Bruselu dne 24. července 2012.

Za Radu

předseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.


28.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 202/26


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 12. července 2012,

kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU novinovému papíru

(oznámeno pod číslem C(2012) 4693)

(Text s významem pro EHP)

(2012/448/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 ze dne 25. listopadu 2009 o ekoznačce EU (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem pro ekoznačku Evropské unie,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 66/2010 stanoví, že ekoznačku lze udělit produktům s menším dopadem na životní prostředí během celého jejich životního cyklu.

(2)

Nařízení (ES) č. 66/2010 stanoví, že zvláštní kritéria ekoznačky EU mají být stanovena podle skupin produktů.

(3)

Vzhledem k tomu, že výroba novinového papíru je náročná na spotřebu energie, dřeva a chemických látek a může způsobit škody na životním prostředí nebo může znamenat riziko pro přírodní zdroje, které využívá, je třeba stanovit kritéria pro udělování ekoznačky EU pro kategorii výrobků „novinový papír“.

(4)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 16 nařízení (ES) č. 66/2010,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Skupina výrobků „novinový papír“ zahrnuje papír vyrobený z buničiny a používaný k tištění novin a jiných tiskovin.

2.   Skupina produktů „novinový papír“ nezahrnuje kopírovací a grafický papír, tepelně citlivý papír, fotografický papír a samopropisovací papír, obalový a balicí papír ani parfémovaný papír.

Článek 2

Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí:

1)

novinovým papírem“ papír, který se používá především k tištění novin a který se vyrábí z buničiny a/nebo sběrového papíru a jehož hmotnost je v rozmezí od 40 do 65 g/m2;

2)

recyklovanými vlákny“ vlákna separovaná z odpadu během výrobního procesu nebo vyprodukovaná domácnostmi nebo komerčními a průmyslovými zařízeními a institucemi v roli koncových uživatelů výrobku, který již nemůže být dále využíván ke svému zamýšlenému účelu.

Článek 3

Aby mohla být novinovému papíru jako výrobku udělena ekoznačka EU podle nařízení (ES) č. 66/2010, musí spadat do skupiny výrobků „novinový papír“, jak je definována v článku 1 tohoto rozhodnutí, a musí splňovat kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování stanovená v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Kritéria pro skupinu výrobků „novinový papír“ a související požadavky na posuzování a ověřování platí tři roky ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.

Článek 5

Pro správní účely se této skupině výrobků označené jako „novinový papír“ přiděluje číselný kód „037“.

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 12. července 2012.

Za Komisi

Janez POTOČNIK

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 1.


PŘÍLOHA

RÁMCOVÝ PLÁN

Cíle kritérií

Cílem kritérií je zejména propagace efektivního využívání zdrojů podporou recyklace papíru, omezení vypouštění toxických a eutrofizujících látek do vody, snížení škod na životním prostředí a rizik spojených s využíváním energie (globální oteplování, acidifikace, poškozování ozonové vrstvy, vyčerpávání neobnovitelných zdrojů) snižováním spotřeby energie a s tím spojených emisí do ovzduší, snížení škod na životním prostředí a rizik spojených s používáním nebezpečných chemických látek a uplatňování zásad udržitelného hospodaření za účelem ochrany lesů.

KRITÉRIA

Tato kritéria jsou stanovena pro každý z těchto aspektů:

1.

emise do vody a ovzduší

2.

spotřeba energie

3.

vlákna: udržitelné hospodaření v lesích

4.

nebezpečné chemické látky

5.

nakládání s odpady

6.

vhodnost k použití

7.

informace uvedené na ekoznačce

Ekologická kritéria se týkají výroby buničiny včetně všech dílčích procesů od okamžiku, kdy nepoužitá vlákenná surovina nebo recyklovaný materiál vstupuje do výrobního závodu, až do okamžiku, kdy buničina opustí celulózku. Ve výrobě papíru se ekologická kritéria týkají všech dílčích procesů od drcení buničiny (rozmělňování recyklovaného papíru) až po navíjení hotového papíru do rolí.

Tato kritéria se nevztahují na tyto činnosti:

1.

přeprava a balení buničiny, papíru nebo surovin,

2.

přepracovávání papíru.

Požadavky na posuzování a ověřování

Zvláštní požadavky na posuzování a ověřování jsou uvedeny u každého kritéria.

V případech, kdy je žadatel povinen předložit prohlášení, dokumentaci, rozbory, zprávy o zkoušce nebo jiné doklady dosvědčující splnění kritérií, může tyto doklady předložit žadatel a/nebo popřípadě jeho dodavatel (dodavatelé) a/nebo jejich subdodavatel (subdodavatelé).

V případě potřeby lze použít jiné zkušební metody než ty, které se uvádějí pro každé kritérium, pokud je příslušný subjekt, který posuzuje žádost, uzná za rovnocenné.

Je-li to možné, zkoušky by měly provádět laboratoře, které splňují obecné požadavky normy EN ISO 17025 nebo rovnocenné normy.

V případě potřeby mohou příslušné subjekty vyžadovat doplňující dokumentaci a mohou provést nezávislá ověření.

KRITÉRIA EKOZNAČKY EU

Kritérium 1 –   Emise do vody a ovzduší

a)   Chemická spotřeba kyslíku (CHSK), síra (S), NOx, fosfor (P)

Pro každý z těchto parametrů se emise do ovzduší a/nebo do vody pocházející z výroby buničiny a papíru vyjadřují pomocí bodů (BCHSK, BS, BNOx, BP), jak je podrobně vysvětleno níže.

Žádné jednotlivé bodové ohodnocení BCHSK, BS, BNOx ani BP nesmí překročit hodnotu 1,5.

Součet bodových ohodnocení (Bcelk = BCHSK + BS + BNOx + BP) nesmí překročit hodnotu 4,0.

Výpočet BCHSK se musí provádět následujícím způsobem (přesně stejným způsobem se musí provádět i výpočty BS, BNOx a BP).

U každé použité buničiny „i“ se příslušné naměřené hodnoty emisí CHSK (CHSKbunič,i vyjádřená v kg na tunu vysušenou na vzduchu – ADT (air dried tonne)) vyjádří váženým způsobem podle podílu každé použité buničiny (buničina „i“ v poměru k tuně buničiny vysušené na vzduchu) a sečtou se dohromady. Vážené hodnoty emisí CHSK pro jednotlivé buničiny se pak přičtou k naměřené hodnotě emisí CHSK z výroby papíru, čímž dostaneme celkovou výši emisí CHSK, tedy CHSKcelk.

Vážená referenční hodnota CHSK pro výrobu buničiny se vypočítá stejným způsobem, jako součet vážených referenčních hodnot pro každou použitou buničinu, který se přičte k referenční hodnotě pro výrobu papíru, čímž dostaneme celkovou referenční hodnotu CHSKref., tedy CHSKref.,celk. Referenční hodnoty pro každý typ použité buničiny a pro papíru jsou uvedeny v tabulce 1.

Nakonec se celková hodnota emisí CHSK vydělí celkovou referenční hodnotou emisí CHSK tímto způsobem:

Formula

Tabulka 1

Referenční hodnoty emisí z různých typů buničiny a z výroby papíru

Druh buničiny/Papír

Emise (kg/ADT)*

CHSKref

Sref

NOx, ref

Pref

Bělená chemická buničina (kromě sulfitové)

18,0

0,6

1,6

0,045

Bělená chemická buničina (sulfitová)

25,0

0,6

1,6

0,045

Nebělená chemická buničina

10,0

0,6

1,6

0,04

Chemicko-termomechanická buničina (CTMP)

15,0

0,2

0,3

0,01

Termomechanická (TMP)/mechanická dřevná buničina

3,0

0,2

0,3

0,01

Buničina z recyklovaných vláken

2,0

0,2

0,3

0,01

Papír (neintegrované papírny, které veškerou použitou buničinu nakupují na trhu)

1

0,3

0,8

0,01

Papír (ostatní papírny)

1

0,3

0,7

0,01

Výjimka z úrovně uvedené v tabulce se udělí pro Pref bělené chemické buničiny (jiné než sulfitové), a to až do úrovně 0,1, pokud lze prokázat, že vyšší hodnota P je způsobena přirozenou úrovní fosforu v dřevné buničině.

V případě společné výroby tepla a elektřiny ve stejném závodě se od celkového množství emisí mohou odečíst emise S a NOx vzniklé při výrobě elektřiny. Pro výpočet poměru emisí pocházejících z výroby elektřiny lze použít tento vzorec:

2 × (MWh(elektrická energie))/[2 × MWh(elektrická energie) + MWh(teplo)]

Elektrická energie v tomto výpočtu je elektrická energie vyráběná v kogeneračním závodě.

Teplo v tomto výpočtu je čisté teplo dodané z elektrárny do výroby buničiny/papíru.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží podrobné výpočty dosvědčující splnění tohoto kritéria spolu s příslušnou průkaznou dokumentací, která zahrnuje zprávy o zkoušce založené na těchto metodách:CHSK: ISO 6060; NOx: ISO 11564; S(oxid.): EPA č.8; S(red.): EPA č. 16 A; Obsah síry v ropě: ISO 8754: Obsahu síry v uhlí:ISO 351;P:EN ISO 6878, APAT IRSA CNR 4110 nebo Dr Lange LCK 349.

Průkazná dokumentace zahrnuje údaje o četnosti měření a výpočet bodů pro CHSK, S a NOx. Zahrnuje též všechny emise S a NOx, které vznikají v průběhu výroby buničiny a papíru včetně páry uvolňované mimo výrobní závod, s výjimkou emisí spojených s výrobou elektřiny. Měření se týkají regeneračních kotlů, vápenek, parních kotlů a pecí na spalování silně páchnoucích plynů. V úvahu se berou rovněž rozptýlené emise. Oznámené hodnoty emisí síry do ovzduší zahrnují jak emise oxidované síry, tak emise redukované síry (dimethylsulfid, methanthiol, sirovodík a podobné emise). Emise síry spojené s výrobou tepelné energie z ropy, uhlí a dalších externích paliv, u nichž je znám obsah síry, se mohou místo měření vypočítat a musí se vzít v úvahu.

Měření emisí do vody se provádí na nefiltrovaných a neusazených vzorcích poté, co voda prošla buď čištěním v závodě nebo ve veřejné čistírně odpadních vod. Měření se vztahují na dvanáctiměsíční období výroby. V případě nového nebo přestavěného výrobního závodu se měření provádějí nejméně po dobu 45 po sobě následujících dnů stálého provozu. Měření musí být pro dané období reprezentativní.

Pokud je v případě integrovaných závodů, u kterých je obtížné získat údaje o únicích zvlášť pro buničinu a papír, k dispozici pouze společný údaj z výroby buničiny a papíru, hodnoty emisí pro buničinu se stanoví jako nulové a hodnota týkající se papírny zahrnuje jak výrobu buničiny, tak výrobu papíru.

b)   Halogenované organické sloučeniny (AOX)

Do 31. března 2013 nesmí emise AOX z výroby žádného z použitých typů buničiny překročit 0,20 kg/ADT.

Od 1. dubna 2013 do uplynutí doby platnosti kritérií zavedených touto směrnicí nesmí emise AOX z výroby žádného z použitých typů buničiny překročit 0,17 kg/ADT.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží zprávy o zkoušce založené na těchto metodách: AOX ISO 9562 spolu s podrobnými výpočty, které dokládá splnění tohoto kritéria, a s příslušnou průkaznou dokumentací.

Průkazná dokumentace musí obsahovat údaje o četnosti měření. AOX se měří pouze u postupů, při nichž se k bělení buničiny používají sloučeniny chloru. AOX se nemusí měřit v odtocích z neintegrované výroby papíru, v odtocích z výroby buničiny bez bělení ani tam, kde se bělení provádí látkami, které neobsahují chlor.

Měření se provádějí na nefiltrovaných a neusazených vzorcích poté, co voda prošla buď čištěním v závodě nebo ve veřejné čistírně odpadních vod. Měření se vztahují na dvanáctiměsíční období výroby. V případě nového nebo přestavěného výrobního závodu se měření provádějí nejméně po dobu 45 po sobě následujících dnů stálého provozu. Měření musí být pro dané období reprezentativní.

c)   CO2

Emise oxidu uhličitého z neobnovitelných zdrojů nesmí překročit 1 000 kg na tunu vyrobeného papíru včetně emisí z výroby elektrické energie (ať už ve výrobním závodě nebo mimo něj). U neintegrovaných závodů (které všechny používané typy buničiny nakupují) nesmí emise překročit 1 100 kg na tunu. Emise se vypočítávají jako součet emisí z výroby buničiny a emisí z výroby papíru.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží podrobné výpočty dokládající splnění tohoto kritéria spolu s příslušnou průkaznou dokumentací.

Žadatel předloží údaje o emisích oxidu uhličitého do ovzduší. Tyto údaje musí zahrnovat všechny neobnovitelné zdroje paliv použité při výrobě buničiny a papíru včetně emisí z výroby elektřiny (ať už ve výrobním závodě nebo mimo něj).

Při výpočtu emisí CO2 z paliv se použijí tyto emisní faktory:

Tabulka 2

Palivo

Emise CO2 fosilní

Jednotka

Uhlí

96

g CO2 fosilní/MJ

Ropa

73

g CO2 fosilní/MJ

Topný olej 1

74

g CO2 fosilní/MJ

Topný olej 2–5

81

g CO2 fosilní/MJ

LPG

66

g CO2 fosilní/MJ

Zemní plyn

56

g CO2 fosilní/MJ

Elektrická energie ze sítě

400

g CO2 fosilní/kWh

Výpočty nebo hmotnostní bilance se vztahují k dvanáctiměsíčnímu období výroby. V případě nového nebo přestavěného výrobního závodu jsou výpočty založeny na nejméně 45 po sobě následujících dnech stálého provozu. Výpočty musí být pro dané období reprezentativní.

Pro energii ze sítě se použije hodnota uvedená v tabulce výše (celoevropský průměr), pokud žadatel nepředloží dokumentaci stanovující průměrnou hodnotu pro své dodavatele elektřiny (smluvního dodavatele nebo vnitrostátní průměr); tuto průměrnou hodnotu pak může použít místo hodnoty uvedené v tabulce.

K množství energie z obnovitelných zdrojů (1) nakoupenému a použitému ve výrobních procesech nebude pro výpočet emisí CO2 přihlíženo. Žadatel předloží příslušnou dokumentaci, že tento druh energie se v závodě opravdu používá nebo je externě nakupován.

Kritérium 2 –   Spotřeba energie

a)   Elektrická energie

Spotřeba elektrické energie spojená s výrobou buničiny a papíru se vyjadřuje pomocí bodů (BE) níže uvedeným způsobem.

Počet bodů BE musí být nižší než nebo roven 1,5.

Výpočet BE se provede tak, jak je popsáno níže.

Výpočet pro výrobu buničiny: pro každou použitou buničinu „i“ se příslušná spotřeba elektrické energie (Ebunič,i vyjádřená v kWh/ADT) vypočítá takto:

Ebunič,i = interně vyrobená elektrická energie + nakoupená elektrická energie – prodaná elektrická energie

Výpočet pro výrobu papíru: spotřeba elektrické energie na výrobu papíru (Epapír) se vypočítá obdobně:

Epapír = interně vyrobená elektrická energie + nakoupená elektrická energie – prodaná elektrická energie

Nakonec se vypočítané body pro výrobu buničiny a papíru sloučí, aby se získal celkový počet bodů (BE):

Formula

Pokud je v případě integrovaných závodů, u kterých je obtížné získat údaje o spotřebě elektrické energie zvlášť pro buničinu a papír, k dispozici pouze společný údaj z výroby buničiny a papíru, hodnoty spotřeby elektrické energie pro buničinu se stanoví jako nulové a hodnota týkající se papírny zahrnuje jak výrobu buničiny, tak výrobu papíru.

b)   Palivo (teplo)

Spotřeba paliva spojená s výrobou papírenské buničiny a papíru se vyjádří pomocí bodů (BF), jak je podrobně vysvětleno níže.

Počet bodů BF musí být nižší než nebo roven 1,5.

Výpočet BF se provede následujícím způsobem.

Výpočet pro výrobu buničiny: Pro každou použitou papírenskou buničinu „i“ se spotřeba paliva (Fbunič, i vyjádřená v kWh/ADT) vypočítá takto:

Fbunič, i = interně vyrobené palivo + nakoupené palivo – prodané palivo – 1,25 x interně vyrobená elektrická energie

Poznámka:

1.

Hodnota Fbunič, i (a její příspěvek k BF, buničina) se nemusí počítat pro mechanickou buničinu, pokud se nejedná o obchodní mechanickou buničinu sušenou na vzduchu obsahující alespoň 90 % sušiny.

2.

Množství paliva použitého na výrobu prodaného tepla se ve výše uvedené rovnici připočte k položce prodané palivo.

Výpočet pro výrobu papíru: Stejným způsobem se vypočítá spotřeba paliva spojená s výrobou papíru (Fpapír, vyjádřená v kWh/ADT).

Fpapír = interně vyrobené palivo + nakoupené palivo – prodané palivo – 1,25 × interně vyrobená elektrická energie

Nakonec se vypočítané body pro výrobu papírenské buničiny a papíru sloučí, aby se získal celkový počet bodů (BF) takto:

Formula

Tabulka 3

Referenční hodnoty pro elektrickou energii a palivo

Druh buničiny

Palivo kWh/ADT

Fref

Elektrická energie kWh/ADT

Eref

Jiná než ADMP

ADMP

Jiná než ADMP

ADMP

Chemická buničina

4 000

5 000

800

800

Termomechanická buničina (TMP)

0

900

2 200

2 200

Mechanická dřevná buničina (včetně tlakově vyrobené dřevné buničiny)

0

900

2 000

2 000

Chemicko-termomechanická buničina (CTMP)

0

1 000

2 000

2 000

Buničina z recyklovaných vláken

300

1 300

450

550

Druh papíru

Palivo

kWh/t

 

Elektřina

kWh/t

Druh novinového papíru

 

1 800

 

700

ADMP

=

na vzduchu sušená komerční buničina

Posuzování a ověřování (pro a) i b)): Žadatel předloží podrobné výpočty dokládající splnění tohoto kritéria spolu s veškerou související průkaznou dokumentací. Hlášené hodnoty musí tudíž zahrnovat celkovou spotřebu elektrické energie a paliva.

Žadatel započítá všechny vstupy energie rozdělené na teplo/paliva a elektřinu spotřebované během výroby buničiny a papíru včetně energie spotřebované při odstraňování tiskařské černi z odpadového papíru určeného k výrobě recyklovaného papíru. Do výpočtů spotřeby energie se nezahrnuje energie spotřebovaná při dopravě surovin ani při zpracování a balení.

Celková tepelná energie zahrnuje všechna nakupovaná paliva. Zahrnuje rovněž tepelnou energii získanou při spalování výluhů a odpadů vyprodukovaných ve výrobním závodě (jako je např. dřevní odpad, piliny, výluhy, papírový odpad a výmět), jakož i tepelnou energii získanou při interní výrobě elektrické energie, nicméně pro výpočet celkové tepelné energie žadatel bere v úvahu pouze 80 % tepelné energie pocházející z těchto zdrojů.

Elektrickou energií se rozumí čistá nakoupená elektrická energie odebíraná z rozvodné sítě a interní výroba elektrické energie měřená jako elektrický výkon. Elektrická energie použitá pro čištění odpadních vod se nemusí zahrnovat.

V případech, kdy se prostřednictvím elektrické energie vyrábí pára jako zdroj tepla, se vypočítá tepelná hodnota páry, vydělí se koeficientem 0,8 a přičte se k celkové spotřebě paliva.

Pokud je v případě integrovaných závodů, u kterých je obtížné získat údaje o palivu (teple) zvlášť pro buničinu a papír, k dispozici pouze společný údaj z výroby buničiny a papíru, hodnoty paliva (tepla) pro buničinu se stanoví jako nulové a hodnota týkající se papírny zahrnuje jak výrobu buničiny, tak výrobu papíru.

Kritérium 3 –   Vlákna

Nejméně 70 % hmotnostních celkového množství vláken používaných pro výrobu novinového papíru tvoří recyklovaná vlákna.

Všechna vlákna, která nejsou recyklovaná, jsou primární vlákna s osvědčením platného udržitelného hospodaření v lesích a vedení chronologické dokumentace vystavené nezávislou třetí stranou v rámci certifikačních systémů, jako jsou FSC, PEFC, nebo jejich ekvivalentu.

V případech, kdy certifikační systémy povolují směs certifikovaného a necertifikovaného materiálu ve výrobku nebo ve skupině výrobků, nesmí přesto podíl necertifikovaného materiálu přesáhnout 50 %. Uvedený necertifikovaný materiál musí projít ověřovacím systémem, který zajistí, že pochází z legálních zdrojů a splňuje veškeré další požadavky certifikačního systému na necertifikovaný materiál.

Certifikační orgány, které vydávají osvědčení o udržitelném hospodaření v lesích a/nebo vedení chronologické dokumentace, musí být akreditovány/uznány uvedeným certifikačním systémem.

Do výše obsahu recyklovaných vláken se nezapočítává opětovné využití materiálů vyprodukovaných v procesu a schopných recyklace v rámci téhož procesu, v němž vznikly (zmetkový papír – vlastní výroby nebo koupený).

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží příslušnou dokumentaci, ve které jsou uvedeny typy, množství a původ vláken použitých při výrobě buničiny a papíru.

V případě, že jsou použita primární vlákna, musí být pro výrobek k dispozici platná osvědčení o udržitelném hospodaření v lesích a vedení chronologické dokumentace vystavená nezávislou třetí stranou v rámci certifikačních systémů, jako jsou PEFC, FSC, nebo jejich ekvivalentu. Jestliže výrobek nebo skupina výrobků obsahuje necertifikovaný materiál, měl by být předložen důkaz, že podíl necertifikovaného materiálu je menší než 50 % a že prošel ověřovacím systémem, který zajišťuje, že pochází z legálních zdrojů a splňuje veškeré další požadavky certifikačního systému na necertifikovaný materiál.

Percentuální podíl recyklovaných vláken se vypočítá jako poměr recyklovaných vláken na vstupu do výroby k výsledné výrobě papíru. V případě, že jsou použita recyklovaná vlákna, poskytne žadatel prohlášení, ve kterém uvede, že průměrné množství sběrového papíru použitého ve výrobku je v souladu s normou EN 643 (2) nebo jinou rovnocennou normou. Žadatel poskytne prohlášení, že do výpočtu percentuálního podílu recyklovaného papíru nebyl započítán žádný zmetkový papír (vlastní výroby nebo koupený).

Kritérium 4 –   Vyloučené nebo omezení podléhající látky a směsi

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží seznam chemických látek použitých při výrobě buničiny a papíru spolu s příslušnou dokumentací (například bezpečnostními listy). V tomto seznamu se uvedou množství, funkce a dodavatelé všech látek použitých ve výrobním procesu.

a)   Nebezpečné látky a směsi

V souladu s čl. 6 odst. 6 nařízení Rady (ES) č. 66/2010 nesmí produkt obsahovat látky uvedené v článku 57 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (3) ani látky nebo směsi, které splňují kritéria pro zařazení do těchto tříd nebo kategorií nebezpečnosti v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (4) nebo směrnicí Rady 67/548/EHS (5) specifikovaných v tabulce níže.

Seznam standardních vět o nebezpečnosti a vět označujících specifickou rizikovost:

Standardní věta o nebezpečnosti (6)

Věta označující specifickou rizikovost (7)

H300 Při požití může způsobit smrt

R28

H301 Toxický při požití

R25

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt

R65

H310 Při styku s kůží může způsobit smrt

R27

H311 Toxický při styku s kůží

R24

H330 Při vdechování může způsobit smrt

R23/26

H331 Toxický při vdechování

R23

H340 Může vyvolat genetické poškození

R46

H341 Podezření na genetické poškození

R68

H350 Může vyvolat rakovinu

R45

H350i Může vyvolat rakovinu při vdechování

R49

H351 Podezření na vyvolání rakoviny

R40

H360F Může poškodit reprodukční schopnost

R60

H360D Může poškodit plod v těle matky

R61

H360FD Může poškodit reprodukční schopnost. Podezření na poškození plodu v těle matky

R60/61/60–61

H360Fd Může poškodit reprodukční schopnost. Podezření na poškození plodu v těle matky

R60/63

H360Df Může poškodit plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti

R61/62

H361f Podezření na poškození reprodukční schopnosti

R62

H361d Podezření na poškození plodu v těle matky

R63

H361fd Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky.

R62–63

H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.

R64

H370 Způsobuje poškození orgánů

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Může způsobit poškození orgánů

R68/20/21/22

H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

R48/25/24/23

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

R48/20/21/22

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy

R50

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

R50–53

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

R51–53

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

R52–53

H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy

R53

EUH059 Nebezpečný pro ozonovou vrstvu

R59

EUH029 Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou

R29

EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami

R31

EUH032 Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami

R32

EUH070 Toxický při styku s očima

R39–41

Na buničinu nebo papír nesmí být použity žádné komerční barvicí přípravky, barviva, činidla pro povrchovou úpravu, pomocné materiály ani nátěrové hmoty, kterým byla v době podání žádosti přidělena nebo může být přidělena standardní věta o nebezpečnosti H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.

R43

Látky nebo směsi, které po zpracování mění své vlastnosti (např. nejsou již biologicky dostupné, procházejí chemickou přeměnou), takže zjištěné riziko již nehrozí, jsou z výše uvedeného požadavku vyňaty.

Limity koncentrací pro látky nebo směsi, kterým může být přidělena nebo byla přidělena standardní věta o nebezpečnosti nebo věta označující specifickou rizikovost a které splňují kritéria pro zařazení do třídy nebo kategorie nebezpečnosti uvedené v tabulce výše, a koncentrační limity látek splňujících kritéria čl. 57 písm. a), b) nebo c) nařízení (ES) č. 1907/2006 nesmí překročit obecné nebo specifické koncentrační limity stanovené v souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 1272/2008. V případě, že jsou stanoveny specifické koncentrační limity, mají přednost před obecnými.

Koncentrační limity pro látky splňující kritéria čl. 57 písm. d), e) nebo f) nařízení (ES) č. 1907/2006 nesmí překročit 0,1 % hmotnostních.

Posuzování a ověřování: Žadatel musí prokázat splnění kritéria poskytnutím údajů o množství látek (kg/ADT vyrobeného papíru) použitých v procesu a o tom, že látky uvedené v tomto kritériu nejsou obsaženy v konečném výrobku v množství přesahujícím specifikované koncentrační limity. Koncentrace látek a směsí musí být uvedena v bezpečnostních listech v souladu s článkem 31 nařízení (ES) č. 1907/2006.

b)   Látky uvedené v souladu s čl. 59 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006

Nesmí být udělena žádná výjimka ze zákazu stanoveného v čl. 6 odst. 6 nařízení (ES) č. 66/2010 týkající se látek identifikovaných jako látek vzbuzujících mimořádné obavy a zařazených do seznamu stanoveného podle článku 59 nařízení (ES) č. 1907/2006, přítomných ve směsích, v nějakém předmětu nebo v jakékoli homogenní části komplexního předmětu v koncentracích vyšších než 0,1 %. Specifické koncentrační limity stanovené v souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 1272/2008 se použijí v případě koncentrací nižších než 0,1 %.

Posuzování a ověřování: Seznam látek identifikovaných jako látky vzbuzující mimořádné obavy a zařazených do seznamu látek pro případné zahrnutí podle článku 59 nařízení (ES) č. 1907/2006 je na této internetové adrese:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Musí být zohledněn seznam platný k datu podání žádosti.

Žadatel musí prokázat splnění kritéria poskytnutím údajů o množství látek (kg/ADT vyrobeného papíru) použitých v procesu a o tom, že látky uvedené v tomto kritériu nejsou obsaženy ve výše uvedeném konečném výrobku v množství přesahujícím specifikované koncentrační limity. Koncentrace musí být uvedena v bezpečnostních listech v souladu s článkem 31 nařízení (ES) č. 1907/2006.

c)   Chlor

Plynný chlor ani jiné chlorované látky se nesmí použít jako bělicí činidlo. Tento požadavek se nevztahuje na plynný chlor související s výrobou a používáním oxidu chloričitého.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení výrobce (výrobců) buničiny, že jako bělicí činidlo nebyl použit plynný chlor ani jiné chlorované látky. Poznámka: ačkoli se tento požadavek týká i bělení recyklovaných vláken, připouští se, že tato vlákna mohla být bělena plynným chlorem nebo jinými chlorovanými látkami ve svém předchozím životním cyklu.

d)   Alkylfenolethoxyláty (APEO)

Do čisticích chemických prostředků, prostředků odstraňujících tiskařskou čerň, prostředků proti pěnění, dispergačních činidel nebo nátěrů se nesmějí přidávat alkylfenolethoxyláty nebo jiné deriváty alkylfenolu. Deriváty alkylfenolu jsou definovány jako látky, které při rozkladu produkují alkylfenoly.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení od dodavatele (dodavatelů) chemických látek, že do těchto látek nebyly přidány alkylfenolethoxyláty nebo jiné deriváty alkylfenolu.

e)   Zbytkové monomery

Celkové množství zbytkových monomerů (kromě akrylamidu), kterým mohla být přiřazena nebo byla přiřazena kterákoli z následujících vět označujících specifickou rizikovost (nebo jejich kombinace) a které jsou přítomny v nátěrech, retenčních prostředcích, tužidlech, vodu odpuzujících prostředcích nebo chemických látkách používaných při interním a externím čištění vod, nesmí překročit 100 ppm (vypočtených na základě jejich pevného obsahu).

Standardní věta o nebezpečnosti (8)

Věta označující specifickou rizikovost (9)

H340 Může vyvolat genetické poškození

R46

H350 Může vyvolat rakovinu

R45

H350i Může vyvolat rakovinu při vdechování

R49

H351 Podezření na vyvolání rakoviny

R40

H360F Může poškodit reprodukční schopnost

R60

H360D Může poškodit plod v těle matky

R61

H360FD Může poškodit reprodukční schopnost. Podezření na poškození plodu v těle matky

R60/61/60–61

H360Fd Může poškodit reprodukční schopnost. Podezření na poškození plodu v těle matky

R60/63

H360Df Může poškodit plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti

R61/62

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy

R50/50–53

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

R50–53

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

R51–53

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

R52–53

H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy

R53

Koncentrace akrylamidu v nátěrech, retenčních prostředcích, tužidlech, vodu odpuzujících prostředcích nebo chemických látkách použitých při interním a externím čištění vod nesmí překročit 700 ppm (vypočteno na základě jejich pevného obsahu).

Příslušný subjekt může žadateli povolit výjimku z těchto požadavků, pokud jde o chemické látky použité při externím čištění vod.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s příslušnou dokumentací (například bezpečnostními listy).

f)   Povrchově aktivní látky při odstraňování tiskařské černi

Všechny povrchově aktivní látky použité při odstraňování tiskařské černi musí být biologicky zcela rozložitelné (viz níže uvedené zkušební metody a prahové hodnoty).

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s příslušnými bezpečnostními listy nebo zprávami o zkoušce pro každou povrchově aktivní látku, ve kterých se uvede použitá zkušební metoda, prahová hodnota a závěr, použijí se některé z následujících zkušebních metod a prahových hodnot: OECD 302 A–C (nebo rovnocenné normy ISO) s procentuální mírou rozkladu (včetně adsorpce) do 28 dnů nejméně 70 % pro 302 A a B a nejméně 60 % pro 302 C.

g)   Biocidy

Aktivní komponenty v biocidech nebo biostatických činidlech používaných k ničení slizotvorných organismů v systémech oběhu vody obsahujících vlákna nesmějí být potenciálně schopny bioakumulace. Bioakumulační potenciál biocidů je charakterizován pomocí hodnoty rozdělovacího koeficientu oktanol/voda log Pow < 3,0 nebo experimentálně stanoveného biokoncentračního faktoru (BCF) ≤ 100.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s příslušným bezpečnostním listem nebo zprávou o zkoušce, ve kterých se uvede zkušební metoda, prahová hodnota a závěr; použijí se některé z těchto zkušebních metod: OECD 107, 117 nebo 305 A–E.

h)   Azobarviva

V souladu s přílohou XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se nesmí používat azobarviva, která mohou uvolňovat některý z těchto aromatických aminů:

1.

4-aminobifenyl

(92-67-1),

2.

benzidin

(92-87-5),

3.

4-chlor-o-toluidin

(95-69-2),

4.

2-naftylamin

(91-59-8),

5.

o-aminoazotoluen

(97-56-3),

6.

2-amino-4-nitrotoluen

(99-55-8),

7.

p-chloranilin

(106-47-8),

8.

2,4-diaminoanisol

(615-05-4),

9.

4,4’-diaminodifenylmethan

(101-77-9),

10.

3,3’-dichlorbenzidin

(91-94-1),

11.

3,3’-dimethoxybenzidin

(119-90-4),

12.

3,3’-dimethylbenzidin

(119-93-7),

13.

3,3’-dimethyl-4,4’-diaminodifenylmethan

(838-88-0),

14.

p-kresidin

(120-71-8),

15.

4,4’-methylen-bis-(2-chloranilin)

(101-14-4),

16.

4,4’-oxydianilin

(101-80-4),

17.

4,4’-thiodianilin

(139-65-1),

18.

o-toluidin

(95-53-4),

19.

2,4-diaminotoluen

(95-80-7),

20.

2,4,5-trimethylanilin

(137-17-7),

21.

4-aminoazobenzen

(60-09-3),

22.

o-anisidin

(90-04-0).

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria.

i)   Barviva nebo pigmenty s komplexně vázaným kovem

Barviva nebo pigmenty na bázi olova, mědi, chromu, niklu nebo hliníku se nesmí používat. Avšak barviva nebo pigmenty na bázi ftalocyaninu měďnatého se používat mohou.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o shodě.

j)   Iontové nečistoty v barvivech

Obsah iontových nečistot v použitých barvivech nesmí překročit tyto hodnoty: Ag 100 ppm; As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 20 ppm; Co 500 ppm; Cr 100 ppm; Cu 250 ppm; Fe 2 500 ppm; Hg 4 ppm; Mn 1 000 ppm; Ni 200 ppm; Pb 100 ppm; Se 20 ppm; Sb 50 ppm; Sn 250 ppm; Zn 1 500 ppm.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží prohlášení o shodě.

Kritérium 5 –   Nakládání s odpady

Všechna místa výroby buničiny a papíru musí mít systém odstraňování odpadů (jak je definován příslušnými regulačními orgány pro daná místa výroby buničiny a papíru) a zbytkových materiálů vznikajících při výrobě výrobku, kterému byla udělena ekoznačka. K žádosti se přikládá dokumentace nebo vysvětlení systému, které musí povinně obsahovat informace alespoň o těchto bodech:

postupy oddělování a používání recyklovatelných materiálů z toku odpadu,

postupy pro opětovné získávání materiálů určených k jiným účelům, jako je spalování pro výrobu průmyslové páry, vytápění nebo pro zemědělské využití,

postupy nakládání s nebezpečnými odpady (jak jsou definovány regulačními orgány příslušnými pro dané výrobní závody buničiny a papíru).

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží podrobný popis schváleného postupu pro nakládání s odpady ve všech příslušných závodech spolu s prohlášením o splnění kritéria.

Kritérium 6 –   Vhodnost k použití

Výrobek musí být vhodný ke svému účelu.

Posuzování a ověřování: Žadatel předloží příslušnou dokumentaci prokazující splnění všech kritérií. Výrobek musí splňovat požadavky na stálost v souladu s platnými normami. V příručce uživatele bude uveden seznam norem a standardů, které se použijí pro posouzení stálosti.

Jako alternativu k použití výše uvedených metod musí výrobci u svých výrobků zaručit vhodnost k použití a předložit příslušnou dokumentaci prokazující jakost papíru v souladu s normou EN ISO/IEC 17050-1:2004, která stanoví obecná kritéria pro prohlášení dodavatele o shodě s normativními dokumenty.

Kritérium 7 –   Informace uvedené na ekoznačce EU

Volitelný štítek s textovým polem a tímto textem:

„—

nízké znečištění ovzduší a vody

použití certifikovaných vláken A/NEBO použití recyklovaných vláken [podle případu]

omezené použití nebezpečných látek“

Pokyny pro používání dobrovolné značky s textovým polem lze nalézt v dokumentu Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo (Pokyny k používání loga ekoznačky), který je k dispozici na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf

Posuzování a ověřování: Žadatel musí předložit vzorek obalu výrobku, na kterém je zobrazen štítek, spolu s prohlášením o shodě s tímto kritériem.


(1)  Podle definice ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16).

(2)  Evropský seznam standardní kvality recyklovaného papíru a lepenky, červen 2002

(3)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 196, 16.8.1967, s. 1.

(6)  Jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1272/2008.

(7)  Jak je stanoveno ve směrnici 67/548/EHS.

(8)  Jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1272/2008.

(9)  Jak je stanoveno ve směrnici 67/548/EHS.