ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2012.199.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 199

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 55
26. července 2012


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

 

2012/428/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 23. července 2012 o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o usnadnění udělování víz, jménem Unie

1

 

 

2012/429/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 24. července 2012 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Ruské federace o obchodu s částmi a součástmi motorových vozidel mezi Evropskou unií a Ruskou federací

3

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 648/2012 ze dne 25. července 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

4

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2012/430/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 26. června 2012 o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EU-ESVO ohledně přijetí rozhodnutí, kterým se mění Úmluva o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987

6

 

 

2012/431/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 26. června 2012 o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EU-ESVO ohledně přijetí rozhodnutí, kterým se mění Úmluva o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987

15

 

 

2012/432/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 24. července 2012 o uznání režimu REDcert pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES

24

 

 

2012/433/EU

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 18. července 2012, kterým se ruší rozhodnutí ECB/2012/3 o způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených řeckou vládou v kontextu nabídky Řecké republiky na výměnu dluhových nástrojů (ECB/2012/14)

26

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

26.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/1


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 23. července 2012

o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o usnadnění udělování víz, jménem Unie

(2012/428/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. a) ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o usnadnění udělování víz (1) vstoupila v platnost dne 1. ledna 2008.

(2)

Rada dne 11. dubna 2011 zmocnila Komisi k zahájení jednání s Ukrajinou o změně zmíněné Dohody mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o usnadnění udělování víz. Jednání byla úspěšně ukončena v únoru 2012 parafováním Dohody mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o usnadnění udělování víz (dále jen „dohoda“).

(3)

Dohoda by měla být podepsána s výhradou jejího uzavření.

(4)

Toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (2); Spojené království se tedy nepodílí na jeho přijímání a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.

(5)

Toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (3); Irsko se tedy nepodílí na jeho přijímání a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.

(6)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis Dohody mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o usnadnění udělování víz, se schvaluje jménem Unie s výhradou uzavření uvedené dohody (4).

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 23. července 2012.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 332, 18.12.2007, s. 68.

(2)  Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43.

(3)  Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20.

(4)  Znění dohody bude zveřejněno spolu s rozhodnutím o jejím uzavření.


26.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/3


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 24. července 2012

o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Ruské federace o obchodu s částmi a součástmi motorových vozidel mezi Evropskou unií a Ruskou federací

(2012/429/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s rozhodnutím Rady 2012/106/EU (1) byla Dohoda mezi Evropskou unií a vládou Ruské federace o obchodu s částmi a součástmi motorových vozidel mezi Evropskou unií a Ruskou federací (dále jen „dohoda“) podepsána dne 16. prosince 2011 s výhradou jejího uzavření.

(2)

Dohoda by měla být schválena,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dohoda mezi Evropskou unií a vládou Ruské federace o obchodu s částmi a součástmi motorových vozidel mezi Evropskou unií a Ruskou federací se schvaluje jménem Unie (2).

Článek 2

Předseda Rady jmenuje osobu nebo osoby zmocněné učinit jménem Unie oznámení uvedené v čl. 13 odst. 2 dohody vyjadřující souhlas Unie být dohodou vázána (3).

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 24. července 2012.

Za Radu

předseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Úř. věst. L 57, 29.2.2012, s. 14.

(2)  Dohoda byla vyhlášena v Úř. věst. L 57, 29.2.2012, s. 15 spolu s rozhodnutím o podpisu.

(3)  Den vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


NAŘÍZENÍ

26.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 648/2012

ze dne 25. července 2012

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. července 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

96,1

ZZ

96,1

0805 50 10

AR

83,2

TR

89,0

UY

106,7

ZA

102,2

ZZ

95,3

0806 10 10

EG

140,2

IL

196,3

MA

135,3

TR

165,3

ZZ

159,3

0808 10 80

AR

204,7

BR

93,3

CL

106,4

CN

126,4

NZ

133,2

US

136,9

UY

52,1

ZA

107,3

ZZ

120,0

0808 30 90

AR

143,8

CL

130,0

NZ

175,8

ZA

106,1

ZZ

138,9

0809 10 00

AR

124,4

TR

169,0

ZZ

146,7

0809 29 00

TR

349,6

ZZ

349,6

0809 30

TR

172,7

ZZ

172,7

0809 40 05

BA

74,7

IL

84,6

ZZ

79,7


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

26.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/6


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 26. června 2012

o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EU-ESVO ohledně přijetí rozhodnutí, kterým se mění Úmluva o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987

(2012/430/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 15a Úmluvy o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987 (1) (dále jen „úmluva“) umožňuje třetím zemím, aby se staly smluvní stranou úmluvy poté, co k tomu byly vyzvány rozhodnutím smíšeného výboru zřízeného úmluvou.

(2)

Článek 15 úmluvy zmocňuje smíšený výbor, aby svými rozhodnutími doporučoval a přijímal změny úmluvy a jejích dodatků.

(3)

Turecko formálně vyjádřilo přání připojit se ke společnému tranzitnímu režimu a bylo k tomu vyzváno rozhodnutím smíšeného výboru ze dne 19. ledna 2012.

(4)

Turecko splnilo základní právní a strukturální požadavky a požadavky na informační technologie, které jsou předpokladem pro přistoupení, a po ukončení formálního postupu pro přistoupení přistoupí Turecko k úmluvě.

(5)

Rozšíření společného tranzitního režimu si vyžádá určité změny úmluvy. Ty se týkají nových jazykových odkazů v turečtině a vhodných úprav záručních listin.

(6)

Navrhovaná změna byla předložena pracovní skupině EU-ESVO, která ji projednala a znění předběžně schválila.

(7)

Je proto třeba stanovit postoj, jenž má Evropská unie k navrhované změně zaujmout,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EU-ESVO pro společný tranzitní režim ohledně přijetí rozhodnutí uvedeného výboru č. XXX, kterým se mění Úmluva o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987, je založen na návrhu rozhodnutí připojeném k tomuto rozhodnutí.

Zástupci Unie ve Smíšeném výboru EU-ESVO mohou poté, co náležitě informují Radu, odsouhlasit drobné změny návrhu.

Článek 2

Jakmile bude rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro společný tranzitní režim přijato, zveřejní ho Komise v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Lucemburku dne 26. června 2012.

Za Radu

předseda

N. WAMMEN


(1)  Úř. věst. L 226, 13.8.1987, s. 2.


NÁVRH

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-ESVO PRO SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM č. XXX

ze dne …,

kterým se mění Úmluva o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987 […]

SMÍŠENÝ VÝBOR,

s ohledem na Úmluvu o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987 (1), a zejména na čl. 15 odst. 3 písm. a) této úmluvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Turecko vyjádřilo přání přistoupit k Úmluvě o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987 (dálě jen „úmluva“), k čemuž bylo vyzváno rozhodnutím smíšeného výboru zřízeného úmluvou ze dne 19. ledna 2012.

(2)

Do úmluvy by proto měla být v odpovídajícím pořadí doplněna turecká znění odkazů v úmluvě používaných.

(3)

Použitelnost tohoto rozhodnutí se váže na datum přistoupení Turecka k úmluvě.

(4)

S cílem umožnit používání tiskopisů týkajících se záruky, které byly vytištěny podle kritérií platných přede dnem přistoupení Turecka k úmluvě, by mělo být zavedeno přechodné období, během něhož budou moci být tyto tiskopisy po určitých úpravách i nadále používány.

(5)

Úmluva by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dodatek III úmluvy o společném tranzitním režimu se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

1.   Toto rozhodnutí se použije ode přistoupení Turecka k úmluvě.

2.   Tiskopisy, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách C1, C2, C3, C4, C5 a C6 dodatku III, se mohou s výhradou provedení nezbytných zeměpisných úprav a úprav doručovací adresy nebo adresy zástupce i nadále používat, a to až do konce dvanáctého měsíce po dni použitelnosti tohoto rozhodnutí.

V Bruselu dne

Za smíšený výbor

předseda nebo předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 226, 13.8.1987, s. 2.

PŘÍLOHA

1.

V příloze B1 v kolonce 51 se za položku Švýcarsko vkládá nová odrážka, která zní:

„Turecko TR“,

2.

V příloze B6 se hlava III mění takto:

   TR Sınırlı Geçerli“

2.1

V první části tabulky „Omezená platnost – 99200“ se za odrážku NO doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

   TR Vazgeçme“

2.2

V druhé části tabulky „Zproštění povinnosti – 99201“ se za odrážku NO doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

   TR Alternatif Kanıt“

2.3

V třetí části tabulky „Alternativní důkaz – 99202“ se za odrážku NO doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

   TR Değișiklikler: Eșyanın sunulduğu idare … (adı ve ülkesi)“

2.4

Ve čtvrté části tabulky „Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo … (název a země) – 99203“ se za odrážku NO doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

   TR Eșyanın … dan çıkıșı … No.lu Tüzük/Direktif/Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklere tabidir‘

2.5

V páté části tabulky „Výstup ze … podléhá omezením nebo poplatkům podle nařízení/směrnice/rozhodnutí č. … – 99204“ se za odrážku NO doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

   TR Zorunlu Güzergahtan Vazgeçme“

2.6

V šesté části tabulky „Zproštění povinnosti závazné trasy – 99205“ se za odrážku NO doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

   TR İzinli Gönderici“

2.7

V sedmé části tabulky „Schválený odesílatel – 99206“ se za odrážku NO doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

   TR İmzadan Vazgeçme“

2.8

V osmé části tabulky „Podpis se nevyžaduje – 99207“ se za odrážku NO doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

   TR Kapsamlı teminat yasaklanmıștır“

2.9

V deváté části tabulky „Zákaz souborné jistoty – 99208“ se za odrážku NO doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

   TR Kısıtlanmamıș kullanim“

2.10

V desáté části tabulky „Neomezené použití – 99209“ se za odrážku NO doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

   TR Sonradan Düzenlenmiștir“

2.11

V jedenácté části tabulky „Vystaveno dodatečně – 99210“ se za odrážku NO doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

   TR Çeșitli“

2.12

V dvanácté části tabulky „Různí – 99211“ se za odrážku NO doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

   TR Dökme“

2.13

V třinácté části tabulky „Volně ložené – 99212“ se za odrážku NO doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

   TR Gönderici“

2.14

V čtrnácté části tabulky „Odesílatel – 99213“ se za odrážku NO doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

3.

Příloha C1 se nahrazuje tímto zněním:

„PŘÍLOHA C1

SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM/TRANZITNÍ REŽIM SPOLEČENSTVÍ

Image

Image

4.

Příloha C2 se nahrazuje tímto zněním:

„PŘÍLOHA C2

SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM/TRANZITNÍ REŽIM SPOLEČENSTVÍ

Image

Image

5.

Příloha C4 se nahrazuje tímto zněním:

„PŘÍLOHA C 4

SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM/TRANZITNÍ REŽIM SPOLEČENSTVÍ

Image

Image

6.

V kolonce 7 přílohy C5 se mezi slova „Švýcarsko“ a „Andorra“ vkládá slovo „Turecko“.

7.

V kolonce 6 přílohy C6 se mezi slova „Švýcarsko“ a „Andorra“ vkládá slovo „Turecko“.


26.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/15


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 26. června 2012

o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EU-ESVO ohledně přijetí rozhodnutí, kterým se mění Úmluva o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987

(2012/431/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 15a Úmluvy o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987 (1) (dále jen „úmluva“) umožňuje třetím zemím, aby se staly smluvní stranou úmluvy poté, co k tomu byly vyzvány rozhodnutím smíšeného výboru zřízeného úmluvou.

(2)

Článek 15 úmluvy zmocňuje smíšený výbor, aby svými rozhodnutími doporučoval a přijímal změny úmluvy a jejích dodatků.

(3)

Chorvatsko formálně vyjádřilo přání připojit se ke společnému tranzitnímu režimu a bylo k tomu vyzváno rozhodnutím smíšeného výboru ze dne 19. ledna 2012.

(4)

Chorvatsko splnilo základní právní a strukturální požadavky a požadavky na informační technologie, které jsou předpokladem pro přistoupení, a po ukončení formálního postupu pro přistoupení přistoupí Chorvatsko k úmluvě.

(5)

Rozšíření společného tranzitního režimu si vyžádá určité změny úmluvy. Ty se týkají nových jazykových odkazů v chorvatštině a vhodných úprav záručních listin.

(6)

Navrhovaná změna byla předložena pracovní skupině EU-ESVO, která ji projednala a znění předběžně schválila.

(7)

Je proto třeba stanovit postoj, jenž má Evropská unie k navrhované změně zaujmout,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EU-ESVO pro společný tranzitní režim ohledně přijetí rozhodnutí uvedeného výboru č. XXX, kterým se mění Úmluva o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987, je založen na návrhu rozhodnutí připojeném k tomuto rozhodnutí.

Zástupci Unie ve Smíšeném výboru EU-ESVO mohou poté, co náležitě informují Radu, odsouhlasit drobné změny návrhu.

Článek 2

Jakmile bude rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro společný tranzitní režim přijato, zveřejní ho Komise v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Lucemburku dne 26. června 2012.

Za Radu

předseda

N. WAMMEN


(1)  Úř. věst. L 226, 13.8.1987, s. 2.


NÁVRH

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-ESVO PRO SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM č. XXX,

ze dne

kterým se mění Úmluva o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987 […]

SMÍŠENÝ VÝBOR,

s ohledem na Úmluvu o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987 (1), a zejména na čl. 15 odst. 3 písm. a) této úmluvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Chorvatsko vyjádřilo přání přistoupit k Úmluvě o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987 (dálě jen „úmluva“), k čemuž bylo vyzváno rozhodnutím smíšeného výboru zřízeného úmluvou ze dne 19. ledna 2012.

(2)

Do úmluvy by proto měla být v odpovídajícím pořadí doplněna chorvatská znění odkazů v úmluvě používaných.

(3)

Použitelnost tohoto rozhodnutí se váže na datum přistoupení Chorvatska k úmluvě.

(4)

S cílem umožnit používání tiskopisů týkajících se záruky, které byly vytištěny podle kritérií platných přede dnem přistoupení Chorvatska k úmluvě, by mělo být zavedeno přechodné období, během něhož budou moci být tyto tiskopisy po určitých úpravách i nadále používány.

(5)

Úmluva by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dodatek III úmluvy o společném tranzitním režimu se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

1.   Toto rozhodnutí se použije ode přistoupení Chorvatska k úmluvě.

2.   Tiskopisy, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách C1, C2, C3, C4, C5 a C6 dodatku III, se mohou s výhradou provedení nezbytných zeměpisných úprav a úprav doručovací adresy nebo adresy zástupce i nadále používat, a to až do konce dvanáctého měsíce po dni použitelnosti tohoto rozhodnutí.

V Bruselu dne

Za smíšený výbor

předseda nebo předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 226, 13.8.1987, s. 2.

PŘÍLOHA

1.

V příloze B1 v kolonce 51 se mezi slova Spojené království a Island vkládá nová odrážka, která zní:

„Chorvatsko HR“

2.

V příloze B6 se hlava III mění takto:

   HR Valjanost ograničena“

2.1

V první části tabulky „Omezená platnost – 99200“ se před odrážku IS vkládá nová odrážka, která zní:

„—

   HR Oslobođeno“

2.2

V druhé části tabulky „Zproštění povinnosti – 99201“ se před odrážku IS vkládá nová odrážka, která zní:

„—

   HR Alternativni dokaz“

2.3

V třetí části tabulky „Alternativní důkaz – 99202“ se před odrážku IS vkládá nová odrážka, která zní:

„—

   HR Razlike: Carinarnica kojoj je roba podnesena … (naziv i zemlja)“

2.4

Ve čtvrté části tabulky „Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo … (název a země) – 99203“ se před odrážku IS vkládá nová odrážka, která zní:

„—

   HR Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br …“

2.5

V páté části tabulky „Výstup ze … podléhá omezením nebo poplatkům podle nařízení/směrnice/rozhodnutí č. … – 99204“ se před odrážku IS vkládá nová odrážka, která zní:

„—

   HR Oslobođeno od propisanog plana puta“

2.6

V šesté části tabulky „Zproštění povinnosti závazné trasy – 99205“ se před odrážku IS vkládá nová odrážka, která zní:

„—

   HR Ovlašteni pošiljatelj“

2.7

V sedmé části tabulky „Schválený odesílatel – 99206“ se před odrážku IS vkládá nová odrážka, která zní:

„—

   HR Oslobođeno potpisa“

2.8

V osmé části tabulky „Podpis se nevyžaduje – 99207“ se před odrážku IS vkládá nová odrážka, která zní:

„—

   HR Zabranjeno zajedničko jamstvo“

2.9

V deváté části tabulky „Zákaz souborné jistoty – 99208“ se před odrážku IS vkládá nová odrážka, která zní:

„—

   HR Neograničena uporaba“

2.10

V desáté části tabulky „Neomezené použití – 99209“ se před odrážku IS vkládá nová odrážka, která zní:

„—

   HR Izdano naknadno“

2.11

V jedenácté části tabulky „Vystaveno dodatečně – 99210“ se před odrážku IS vkládá nová odrážka, která zní:

„—

   HR Razni“

2.12

V dvanácté části tabulky „Různí – 99211“ se před odrážku IS vkládá nová odrážka, která zní:

„—

   HR Rasuto“

2.13

V třinácté části tabulky „Volně ložené – 99212“ se před odrážku IS vkládá nová odrážka, která zní:

„—

   HR Pošiljatelj“

2.14

V čtrnácté části tabulky „Odesílatel – 99213“ se před odrážku IS vkládá nová odrážka, která zní:

„—

3.

Příloha C1 se nahrazuje tímto zněním:

»PŘÍLOHA C1

SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM/TRANZITNÍ REŽIM SPOLEČENSTVÍ

Image

Image

4.

Příloha C2 se nahrazuje tímto zněním:

„PŘÍLOHA C2

SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM/TRANZITNÍ REŽIM SPOLEČENSTVÍ

Image

Image

5.

Příloha C4 se nahrazuje tímto zněním:

„PŘÍLOHA C 4

SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM/TRANZITNÍ REŽIM SPOLEČENSTVÍ

Image

Image

6.

V kolonce 7 přílohy C5 se mezi slova „Evropské společenství“ a „Island“ vkládá slovo „Chorvatsko“.

7.

V kolonce 6 přílohy C6 se mezi slova „Evropské společenství“ a „Island“ vkládá slovo „Chorvatsko“.


26.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/24


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 24. července 2012

o uznání režimu „REDcert“ pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES

(2012/432/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (1), a zejména na čl. 18 odst. 6 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty (2), ve znění směrnice 2009/30/ES (3), a zejména na čl. 7c odst. 6 uvedené směrnice,

po konzultaci s poradním výborem zřízeným podle čl. 25 odst. 2 směrnice 2009/28/ES,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 98/70/ES i 2009/28/ES stanoví kritéria udržitelnosti pro biopaliva. Ustanovení článků 7b, 7c a přílohy IV směrnice 98/70/ES jsou podobná ustanovením článků 17, 18 a přílohy V směrnice 2009/28/ES.

(2)

Pokud se mají biopaliva a biokapaliny zohlednit pro účely uvedené v čl. 17 odst. 1 písm. a), b) a c) směrnice 2009/28/ES, měly by členské státy hospodářským subjektům uložit povinnost prokázat, že biopaliva a biokapaliny splňují kritéria udržitelnosti stanovená v čl. 17 odst. 2 až 5 směrnice 2009/28/ES.

(3)

V 76. bodě odůvodnění směrnice 2009/28/ES se uvádí, že by se průmyslu neměla ukládat nerozumná zátěž a že nepovinné režimy mohou pomoci vytvořit efektivní řešení pro splnění uvedených kritérií udržitelnosti.

(4)

Komise může rozhodnout, že nepovinný vnitrostátní nebo mezinárodní režim prokázal, že dodávky biopaliva splňují kritéria udržitelnosti stanovená v čl. 17 odst. 3 až 5 směrnice 2009/28/ES, nebo že nepovinný vnitrostátní nebo mezinárodní režim měření úspor emisí skleníkových plynů obsahuje přesné údaje pro účely čl. 17 odst. 2 této směrnice.

(5)

Komise může takový nepovinný režim uznat na období pěti let.

(6)

Pokud hospodářský subjekt předloží doklady nebo údaje získané v souladu s nepovinným režimem uznaným Komisí v rozsahu příslušného rozhodnutí o uznání, členský stát by od dodavatele neměl vyžadovat poskytnutí dalších důkazů o splnění kritérií udržitelnosti.

(7)

Dne 21. února 2012 byla Komisi předložena žádost o uznání režimu „REDcert“. Uvedený režim se může vztahovat na celou řadu biopaliv a biokapalin. Uznaný režim by měl být zveřejněn v rámci platformy pro transparentnost vytvořené podle směrnice 2009/28/ES. Komise by měla vzít v úvahu obchodní citlivost informací a může rozhodnout, že režim bude zveřejněn pouze zčásti.

(8)

Posouzením režimu „REDcert“ bylo zjištěno, že odpovídajícím způsobem splňuje kritéria udržitelnosti uvedená v čl. 7b odst. 3, 4 a 5 směrnice 98/70/ES a v čl. 17 odst. 3, 4 a 5 směrnice 2009/28/ES a že uplatňuje metodiku hmotnostní bilance v souladu s požadavky čl. 7c odst. 1 směrnice 98/70/ES a čl. 18 odst. 1 směrnice 2009/28/ES.

(9)

Hodnocením režimu „REDcert“ bylo zjištěno, že odpovídajícím způsobem splňuje standardy spolehlivosti, transparentnosti a nezávislého auditu a že rovněž splňuje metodické požadavky přílohy IV směrnice 98/70/ES a přílohy V směrnice 2009/28/ES.

(10)

Toto rozhodnutí se nezabývá případnými dalšími prvky udržitelnosti obsaženými v režimu „REDcert“. Tato další kritéria udržitelnosti nejsou povinná pro prokázání toho, že byly splněny požadavky na udržitelnost stanovené směrnicemi 98/70/ES a 2009/28/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Nepovinný režim „REDcert“, pro který byla Komisi dne 21. února 2012 předložena žádost o uznání, prokázal, že dodávky biopaliv splňují kritéria udržitelnosti stanovená v čl. 17 odst. 3, 4 a 5 směrnice 2009/28/ES a v čl. 7b odst. 3, 4 a 5 směrnice 98/70/ES. Režim rovněž obsahuje přesné údaje pro účely čl. 17 odst. 2 směrnice 2009/28/ES a čl. 7b odst. 2 směrnice 98/70/ES.

Nepovinný režim „REDcert“ může být použit pro prokázání souladu s čl. 7c odst. 1 směrnice 98/70/ES a čl. 18 odst. 1 směrnice 2009/28/ES.

Článek 2

Toto rozhodnutí je platné po dobu pěti let po vstupu v platnost. Pokud se obsah uvedeného režimu po přijetí tohoto rozhodnutí změní způsobem, jenž by mohl mít vliv na podstatu tohoto rozhodnutí, oznámí se tyto změny neprodleně Komisi. Komise oznámené změny posoudí a určí, zda režim stále odpovídajícím způsobem splňuje kritéria udržitelnosti, pro něž je uznán.

Pokud se jasně prokáže, že režim nerealizoval prvky, jež se pro toto rozhodnutí považují za rozhodující, a pokud došlo k závažnému a strukturálnímu porušení těchto prvků, může Komise toto rozhodnutí zrušit.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 24. července 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 58.

(3)  Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 88.


26.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/26


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 18. července 2012,

kterým se ruší rozhodnutí ECB/2012/3 o způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených řeckou vládou v kontextu nabídky Řecké republiky na výměnu dluhových nástrojů

(ECB/2012/14)

(2012/433/EU)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na čl. 3.1 první odrážku a články 12.1, 18 a čl. 34.1 druhou odrážku tohoto statutu,

s ohledem na obecné zásady ECB/2011/14 ze dne 20. září 2011 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (1), a zejména na oddíly 1.6, 6.3.1 a 6.3.2 přílohy I těchto obecných zásad,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 18.1 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky mohou Evropská centrální banka (ECB) a národní centrální banky členských států, jejichž měnou je euro, provádět úvěrové operace s úvěrovými institucemi a ostatními účastníky trhu s tím, že úvěry jsou dostatečně zajištěny. Kritéria, podle kterých se určuje způsobilost zajištění pro účely operací měnové politiky Eurosystému, jsou stanovena v příloze I obecných zásad ECB/2011/14.

(2)

Podle oddílu 1.6 přílohy I obecných zásad ECB/2011/14 může Rada guvernérů ECB kdykoli měnit nástroje, podmínky, kritéria a postupy provádění operací měnové politiky Eurosystému. Podle oddílu 6.3.1 přílohy I obecných zásad ECB/2011/14 si Eurosystém vyhrazuje právo určit, zda emise, emitent, dlužník nebo ručitel splňují jeho požadavky na vysoké úvěrové standardy na základě jakýchkoli informací, které považuje za relevantní.

(3)

V kontextu nabídky na výměnu dluhových nástrojů předložené Řeckou republikou držitelům obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo zaručených řeckou vládou bylo dne 24. února 2012 poskytnuto ve prospěch národních centrálních bank posílení zajištění ve formě programu zpětného odkupu s cílem podpořit kvalitu obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo zaručených Řeckou republikou.

(4)

Jako výjimečné opatření bylo rozhodnutím ECB/2012/3 ze dne 5. března 2012 o způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo plně zaručených řeckou vládou v kontextu nabídky Řecké republiky na výměnu dluhových nástrojů (2) dočasně pozastaveno uplatňování minimálních požadavků Eurosystému na práh úvěrové kvality ve vztahu k obchodovatelným dluhovým nástrojům vydaným nebo plně zaručeným Řeckou republikou a tyto obchodovatelné dluhové nástroje byly prohlášeny způsobilými po dobu trvání posílení zajištění.

(5)

S ohledem na skutečnost, že v současné době není jistá dostatečnost obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných či plně zaručených Řeckou republikou jako zajištění, Rada guvernérů rozhodla, že okamžikem skončení posílení zajištění se má ve vztahu k těmto nástrojům uplatňovat práh úvěrové kvality stanovený Eurosystémem uvedený v oddíle 6.3.2 přílohy I obecných zásad ECB/2011/14.

(6)

Rozhodnutí ECB/2012/3 by proto mělo být zrušeno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Zrušení rozhodnutí ECB/2012/3

Rozhodnutí ECB/2012/3 se zrušuje.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 25. července 2012.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 18. července 2012.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 331, 14.12.2011, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 77, 16.3.2012, s. 19.