ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2012.187.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 187

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 55
17. července 2012


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

 

2012/387/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 16. července 2012, kterým se prodlužuje doba použitelnosti vhodných opatření stanovených v rozhodnutí 2011/492/EU o uzavření konzultací s Republikou Guinea-Bissau podle článku 96 Dohody o partnerství AKT-EU a kterým se uvedené rozhodnutí mění

1

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 641/2012 ze dne 16. července 2012, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 356/2010 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Somálsku

3

 

*

Nařízení Rady (EU) č 642/2012 ze dne 16. července 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 147/2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku

8

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 643/2012 ze dne 16. července 2012, kterým se provádí čl. 11 odst. 1 a 4 nařízení (EU) č. 753/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu

13

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 644/2012 ze dne 16. července 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 206/2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení, pokud jde o Rusko ( 1 )

18

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 645/2012 ze dne 16. července 2012, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1122/2009 a nařízení (EU) č. 65/2011, pokud jde o snížení částek podpory z důvodu opožděného podání jednotných žádostí týkajících se kontinentálního Portugalska a Madeiry na rok 2012

26

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 646/2012 ze dne 16. července 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro pokuty a penále na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ( 1 )

29

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 647/2012 ze dne 16. července 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

36

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady 2012/388/SZBP ze dne 16. července 2012, kterým se mění rozhodnutí 2010/231/SZBP o omezujících opatřeních vůči Somálsku

38

 

*

Rozhodnutí Rady 2012/389/SZBP ze dne 16. července 2012 o misi Evropské unie zaměřené na budování regionální námořní kapacity v oblasti Afrického rohu (EUCAP NESTOR)

40

 

*

Rozhodnutí Rady 2012/390/SZBP ze dne 16. července 2012 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie při Africké unii

44

 

*

Rozhodnutí Rady 2012/391/SZBP ze dne 16. července 2012, kterým se mění rozhodnutí Rady 2010/279/SZBP o policejní misi Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN)

47

 

*

Rozhodnutí Rady 2012/392/SZBP ze dne 16. července 2012 o misi Evropské unie SBOP v Nigeru (EUCAP Sahel Niger)

48

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady 2012/393/SZBP ze dne 16. července 2012, kterým se provádí rozhodnutí 2011/486/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu

52

 

 

2012/394/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2011 o slučitelnosti opatření, která má přijmout Itálie podle článku 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách)

57

 

 

2012/395/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 16. července 2012 o uznání režimu Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES

62

 

 

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

 

 

2012/396/EU

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-OOP č. 1/2012 ze dne 17. února 2012 o zřízení šesti podvýborů a o zrušení rozhodnutí Smíšeného výboru ES-OOP č. 1/2008

64

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

17.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 187/1


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 16. července 2012,

kterým se prodlužuje doba použitelnosti vhodných opatření stanovených v rozhodnutí 2011/492/EU o uzavření konzultací s Republikou Guinea-Bissau podle článku 96 Dohody o partnerství AKT-EU a kterým se uvedené rozhodnutí mění

(2012/387/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (1) a naposledy pozměnou v Ouagadougou dne 22. června 2010 (2) (dále jen „dohoda o partnerství AKT-EU“), a zejména na článek 96 uvedené dohody,

s ohledem na vnitřní dohodu mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, jež mají být dodrženy při provádění dohody AKT-ES (3), a zejména na článek 3 této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím 2011/492/EU (4) byly uzavřeny konzultace s Republikou Guinea-Bissau podle článku 96 dohody o partnerství AKT-EU a byla přijata vhodná opatření upřesněná v příloze uvedeného rozhodnutí.

(2)

Dne 12. dubna 2012 provedly složky ozbrojených sil státní převrat v době, kdy měla být po smrti prezidenta Bacaie Sanháa v lednu zahájena kampaň pro druhé kolo prezidentských voleb.

(3)

Podstatné prvky uvedené v článku 9 dohody o partnerství AKT-EU jsou i nadále porušovány a současné podmínky v Republice Guinea-Bissau se podstatně zhoršily a nezajišťují dodržování lidských práv, demokratických principů a zásad právního státu.

(4)

Rozhodnutí 2011/492/EU by proto mělo být změněno, aby byla prodloužena doba použitelnosti vhodných opatření,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Doba platnosti rozhodnutí 2011/492/EU se prodlužuje o dvanáct měsíců. Za tímto účelem se v čl. 3 druhém pododstavci rozhodnutí 2011/492/EU datum „19. července 2012“ nahrazuje datem „19. července 2013“.

Článek 2

Dopis obsažený v příloze tohoto rozhodnutí bude zaslán orgánům Republiky Guinea-Bissau.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 16. července 2012.

Za Radu

předseda

S. ALETRARIS


(1)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Dohoda, kterou se podruhé mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 a poprvé pozměněná v Lucemburku dne 25. června 2005 (Úř. věst. L 287, 4.11.2010, s. 3).

(3)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 376.

(4)  Úř. věst. L 203, 6.8.2011, s. 2.


PŘÍLOHA

Po konzultacích, které se konaly v Bruselu dne 29. března 2011 v rámci článku 96 dohody o partnerství AKT-EU, rozhodla Evropská unie dne 18. července 2011 prostřednictvím rozhodnutí Rady 2011/492/EU přijmout vhodná opatření včetně systému vzájemných závazků pro postupnou obnovu spolupráce s EU.

Dvanáct měsíců po přijetí uvedeného rozhodnutí má Evropská unie za to, že nebylo dosaženo žádného pokroku, a že státní převrat, který provedly ozbrojené síly dne 12. dubna 2012, pokrok významně zpomalil. Proto se Evropská unie rozhodla prodloužit dobu použitelnosti rozhodnutí 2011/492/EU o 12 měsíců do 19. července 2013.

Evropská unie připomíná závěry Rady týkající se Republiky Guinea-Bissau přijaté dne 23. dubna 2012, a zdůrazňuje, že budoucí spolupráci mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau přisuzuje velkou důležitost, a potvrzuje svou ochotu v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2048 (2012) ze dne 18. května 2012 doprovázet Republiku Guinea-Bissau na cestě k obnovení ústavního pořádku a ke stavu, kdy bude možné obnovení plné spolupráce.

Evropská unie podporuje společné úsilí mezinárodních partnerů o obnovení stability, demokracie a dodržování lidských práv v Republice Guinea-Bissau.

S úctou

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON

Za Komisi

komisař

A. PIEBALGS


NAŘÍZENÍ

17.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 187/3


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 641/2012

ze dne 16. července 2012,

kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 356/2010 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Somálsku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 215 odst. 1 a 2 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/231/SZBP ze dne 26. dubna 2010 o omezujících opatřeních vůči Somálsku (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Rady (EU) č. 356/2010 (2) se ukládají omezující opatření vůči osobám, subjektům a orgánům uvedeným v příloze I tohoto nařízení podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1844 (2008).

(2)

Rada bezpečnosti OSN přijala dne 22. února 2012 rezoluci č. 2036 (2012), v níž v odstavci 23 potvrdila své hodnocení, že vývoz dřevěného uhlí ze Somálska může ohrožovat mír, bezpečnost a stabilitu Somálska.

(3)

Dne 17. února 2012 aktualizoval Výbor pro sankce Rady bezpečnosti zřízený na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 751 (1992) o Somálsku seznam osob a subjektů, na které se vztahují omezující opatření.

(4)

Dne 16. července 2012 přijala Rada rozhodnutí 2012/388/SZBP (3), kterým se provádí rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 751 (1992) tím, že se na seznam osob a subjektů, na které se vztahují omezující opatření stanovená v rozhodnutí 2010/231/SZBP, zařazuje další osoba.

(5)

Toto opatření spadá do oblasti působnosti Smlouvy a k jeho provádění je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo možné zajistit jeho jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(6)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2002 (2011) dále upřesnila výjimku, která již byla stanovena v nařízení (EU) č. 356/2010 a která umožňuje zpřístupnění finančních prostředků, jiných finančních aktiv nebo hospodářských zdrojů nezbytných k zajištění včasné dodávky naléhavě nutné humanitární pomoci v Somálsku ze strany Organizace spojených národů, jejích specializovaných agentur nebo programů, humanitárních organizací se statusem pozorovatele v rámci Valného shromáždění OSN, které poskytují humanitární pomoc, a jejich partnerů zabývajících se prováděním této pomoci. Toto upřesnění by mělo být zahrnuto do nařízení (EU) č. 356/2010.

(7)

Nařízení (EU) č. 356/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 356/2010 se mění takto:

1)

V článku 2 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Příloha I obsahuje seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů označených Radou bezpečnosti nebo Výborem pro sankce v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1844 (2008) jako osoby, subjekty či orgány, které:

a)

jsou zapojeny do činností, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu Somálska či poskytující podporu pro tyto činnosti, a to včetně činností, jež ohrožují dodržování dohody z Džibuti ze dne 18. srpna 2008 nebo politický proces, nebo za osoby či subjekty, které hrozí prozatímním federálním orgánům nebo misi AMISOM silou;

b)

porušily zbrojní embargo a související opatření znovupotvrzené v odstavci 6 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1844 (2008);

c)

brání dodávkám humanitární pomoci do Somálska nebo přístupu k humanitární pomoci či její distribuci v Somálsku;

d)

jsou ve vedoucích politických a vojenských funkcích a do ozbrojených konfliktů v Somálsku najímají děti nebo je při nich využívají, čímž porušují platné mezinárodní právo; nebo

e)

jsou odpovědné za porušování příslušných norem mezinárodního práva v Somálsku v souvislosti s cílenými útoky na civilní obyvatelstvo včetně dětí a žen v rámci ozbrojených konfliktů, včetně zabití a těžkého ublížení na zdraví, sexuálního a genderového násilí, útoků na školy a nemocnice a únosu a nuceného vysídlení.“

2)

V článku 4 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Ustanovení čl. 2 odst. 1 a 2 se nevztahují na zpřístupnění finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nezbytných k zajištění včasné dodávky naléhavě nutné humanitární pomoci v Somálsku ze strany Organizace spojených národů, jejích specializovaných agentur nebo programů, humanitárních organizací se statusem pozorovatele v rámci Valného shromáždění OSN, které poskytují humanitární pomoc, a jejich partnerů zabývajících se prováděním této pomoci, včetně dvoustranně nebo mnohostranně financovaných nevládních organizací zapojených do konsolidované výzvy OSN pro Somálsko.“

3)

Osoba uvedená v příloze I tohoto nařízení se doplňuje na seznam osob uvedený v části I přílohy I.

4)

Příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. července 2012.

Za Radu

předseda

S. ALETRARIS


(1)  Úř. věst. L 105, 27.4.2010, s. 17.

(2)  Úř. věst. L 105, 27.4.2010, s. 1.

(3)  Viz strana 38 v tomto čísle Úředního věstníku.


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA II

Internetové stránky s informacemi o příslušných orgánech a adresa Evropské komise pro účely oznamování

BELGIE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULHARSKO

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNSKO

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NĚMECKO

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ŘECKO

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANĚLSKO

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITÁLIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUCEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

MAĎARSKO

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIZOZEMSKO

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

RAKOUSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLSKO

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKO

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVENSKO

http://www.foreign.gov.sk

FINSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

www.fco.gov.uk/competentauthorities;

Adresa Evropské komise pro účely oznamování:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

Kancelář: EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgie)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu“


PŘÍLOHA II

Osoba podle čl. 1 bodu 3

Jim’ale, Ali Ahmed Nur (také znám jako a) Jim’ale, Ahmed Ali, také znám jako b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali, také znám jako c) Jim’ale, Sheikh Ahmed, také znám jako d) Jim’ale, Ahmad Ali, také znám jako e) Jim’ale, Shaykh Ahmed Nur)

Datum narození: 1954. Místo narození: Eilbur, Somálsko. Státní příslušnost: Somálsko. Alternativní státní příslušnost: Džibutsko. Cestovní pas: A0181988 (Somálsko), platnost do 23. ledna 2011. Místo: Džibutsko, Džibutská republika. Datum označení OSN: 17. února 2012.

Ali Ahmed Nur Jim’ale (Jim’ale) zastával vedoucí funkce v bývalé radikálně islamistické somálské radě islámských soudů, rovněž známé jako somálský Svaz islámských soudů. Z nejradikálnějších prvků somálského Svazu islámských soudů se nakonec utvořila skupina známá jako Al-Shabaab. Výbor Rady bezpečnosti Organizace spojených národů zřízený na základě rezolucí č. 751 (1992) a č. 1907 (2009) o Somálsku a Eritreji („Výbor pro sankce vůči Somálsku/Eritreji“) zařadil skupinu Al-Shabaab v dubnu roku 2010 na seznam za účelem cílených sankcí. Výbor zařadil uvedenou skupinu na seznam proto, že je subjektem zapojeným do činností, které přímo nebo nepřímo ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu Somálska, mimo jiné (ale nejen) i do činností, jež představují hrozbu pro somálskou prozatímní federální vládu.

Podle zprávy monitorovací skupiny (S/2011/433) Výboru pro sankce vůči Somálsku/Eritreji ze dne 18. července 2011 je Jim'ale předním podnikatelem a osobností v obchodu s dřevěným uhlím a cukrem organizovaném skupinou Al-Shabaab a těží z privilegovaných vztahů s touto skupinou.

Jim'ale je označován za jednoho z hlavních finančníků skupiny Al-Shabaab a ideologicky je s touto skupinou spojen. Jim'ale poskytoval klíčové finanční prostředky a politickou podporu Hassanovi Dahiru Aweysovi („Aweys“), kterého Výbor pro sankce vůči Somálsku/Eritreji rovněž zařadil na seznam. Muktar Robow, bývalý zástupce emíra v rámci skupiny Al-Shabaab, v polovině roku 2011 údajně pokračoval v politickém oportunismu v organizaci Al-Shabaab. Robow zapojil Aweyse a Jim'aleho do úsilí o prosazování jejich společných cílů a o upevňování jejich celkového postoje v kontextu rozepří uvnitř vedení skupiny Al-Shabaab.

Na podzim roku 2007 založil Jim'ale v Džibutsku společnost kryjící extremistické činnosti nazvanou „Investors Group“. Krátkodobým cílem uvedené skupiny byla destabilizace Somalilandu prostřednictvím financování extremistických činností a nákupu zbraní. Skupina pomáhala pašovat ruční palné zbraně z Eritreje přes Džibutsko do 5. regionu v Etiopii, kde zásilku obdrželi extremisté. V polovině roku 2008 Jim'ale nadále provozoval Investors Group.

Na konci září roku 2010 zřídil Jim'ale ZAAD, společnost pro převod finančních prostředků z mobilních telefonů na mobilní telefony, a se skupinou Al-Shabaab se dohodl na anonymnějších převodech peněz zrušením nutnosti prokazovat totožnost.

Koncem roku 2009 provozoval Jim'ale známý fond hawala pro výběr zakatu, který byl poskytován skupině Al-Shabaab.


17.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 187/8


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č 642/2012

ze dne 16. července 2012,

kterým se mění nařízení (ES) č. 147/2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 215 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/231/SZBP ze dne 26. dubna 2010 o omezujících opatřeních vůči Somálsku (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 147/2003 (2) stanovilo všeobecný zákaz poskytování technického poradenství, pomoci, výcviku, financování a finanční pomoci související s vojenskou činností jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v Somálsku.

(2)

Rada bezpečnosti OSN přijala dne 22. února 2012 rezoluci č. 2036 (2012), v níž v odstavci 22 vyzývá všechny členské státy OSN, aby přijaly nezbytná opatření, kterými by zabránily přímému či nepřímému dovozu dřevěného uhlí ze Somálska.

(3)

Dne 16. července 2012 přijala Rada rozhodnutí 2012/388/SZBP (3), kterým se mění rozhodnutí 2010/231/SZBP, s cílem stanovit zákaz přímého či nepřímého dovozu dřevěného uhlí ze Somálska do Unie.

(4)

Toto opatření spadá do oblasti působnosti Smlouvy a k jeho provádění je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo možné zajistit jeho jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(5)

Nařízení (ES) č. 147/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 147/2003 se mění takto:

1)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 3b

1.   Zakazuje se:

a)

dovážet dřevěné uhlí do Unie, pokud:

i)

pochází ze Somálska nebo

ii)

bylo vyvezeno ze Somálska;

b)

nakupovat dřevěné uhlí, které se nachází v Somálsku nebo pochází ze Somálska;

c)

přepravovat dřevěné uhlí, pokud pochází ze Somálska nebo je vyváženo ze Somálska do jiné země, a

d)

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc, jakož i pojištění a zajištění v souvislosti s dovozem, přepravou a nákupem dřevěného uhlí ze Somálska uvedenými v písmenech a), b) a c).

2.   Pro účely tohoto článku se „dřevěným uhlím“ rozumí produkty uvedené v příloze II.

3.   Zákazy uvedené v odstavci 1 se nevztahují na nákup nebo přepravu dřevěného uhlí, které bylo ze Somálska vyvezeno před 22. únorem 2012.“

2)

V článcích 2a a 6a a v čl. 7a odst. 1 se odkazy na „přílohu“ nahradí odkazem na „přílohu I“.

3)

Příloha se označí jako „příloha I“ a nahradí se zněním přílohy I tohoto nařízení.

4)

Znění přílohy II tohoto nařízení se doplňuje jako příloha II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. července 2012.

Za Radu

předseda

S. ALETRARIS


(1)  Úř. věst. L 105, 27.4.2010, s. 17.

(2)  Úř. věst. L 24, 29.1.2003, s. 2.

(3)  Viz strana 38 v tomto čísle Úředního věstníku.


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA I

Internetové stránky s informacemi o příslušných orgánech a adresa Evropské komise pro účely oznamování

BELGIE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULHARSKO

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNSKO

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NĚMECKO

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id = 28519

ŘECKO

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANĚLSKO

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITÁLIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUCEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

MAĎARSKO

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIZOZEMSKO

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

RAKOUSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLSKO

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKO

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVENSKO

http://www.foreign.gov.sk

FINSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresa Evropské komise pro účely oznámení:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

Kancelář: EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgie)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA II

Produkty zahrnuté pod pojem „dřevěné uhlí“

Kód KN

Popis

4402

Dřevěné uhlí (včetně uhlí ze skořápek nebo z ořechů), též aglomerované“


17.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 187/13


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 643/2012

ze dne 16. července 2012,

kterým se provádí čl. 11 odst. 1 a 4 nařízení (EU) č. 753/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 753/2011 ze dne 1. srpna 2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu (1), a zejména na čl. 11 odst. 1 a 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 1. srpna 2011 přijala Rada nařízení (EU) č. 753/2011.

(2)

Dne 11. června 2012 vyjmul výbor zřízený podle bodu 30 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1988 (2011) ze seznamu osob, skupin, podniků a subjektů, na které se vztahují omezující opatření, dvě osoby.

(3)

Dne 27. června 2012 doplnil výbor na seznam osob, skupin, podniků a subjektů, na které se vztahují omezující opatření, jednu osobu.

(4)

Dne 28. června 2012 doplnil výbor na seznam osob, skupin, podniků a subjektů, na které se vztahují omezující opatření, další dvě osoby a dva subjekty.

(5)

Příloha I nařízení (EU) č. 753/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na seznam v příloze I nařízení (EU) č. 753/2011 se doplňují osoby a subjekty uvedené v příloze I tohoto nařízení.

Článek 2

Ze seznamu v příloze I nařízení (EU) č. 753/2011 se vyjímají osoby uvedené v příloze II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. července 2012.

Za Radu

předseda

S. ALETRARIS


(1)  Úř. věst. L 199, 2.8.2011, s. 1.


PŘÍLOHA I

Osoba podle článku 1

A.   Osoby spojené s Talibanem

1.

Bakht Gul (také znám jako a) Bakhta Gul, b) Bakht Gul Bahar, c) Shuqib).

Datum narození: 1980. Místo narození: vesnice Aki, oblast Zadran, provincie Paktíja, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Adresa: Miram Shah, severní Vazíristán, federálně spravované kmenové oblasti, Pákistán. Další informace: a) Asistent Badruddina Haqqaniho pověřený agendou komunikace. b) Koordinuje také pohyb Haqqaniho povstalců, zahraničních bojovníků a zbraní v afghánsko-pákistánské hraniční oblasti. c) Příslušník kmene Zadran. Datum zařazení na seznam OSN: 27. 6. 2012.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Bakht Gul je minimálně od roku 2009, kdy byl v Afghánistánu zatčen jeho předchůdce, klíčovou osobou zajišťující komunikaci sítě Haqqani. Od roku 2011 Gul podléhá přímo Badruddinu Haqqanimu, čelnému představiteli sítě Haqqani, a vystupuje jako prostředník pro ty, kdo jej chtějí kontaktovat. Je odpovědný mimo jiné za předávání zpráv od velitelů v Afghánistánu vysoce postaveným představitelům sítě Haqqani, členům Talibanu odpovědným za mediální oblast a oficiálním sdělovacím prostředkům v Afghánistánu.

Gul rovněž spolupracuje s představiteli sítě Haqqani, včetně Badruddina Haqqaniho, s cílem koordinovat pohyb povstalců, zahraničních bojovníků a zbraní sítě Haqqani v afghánsko-pákistánské hraniční oblasti a ve východním Afghánistánu. Od roku 2010 Gul zajišťuje předávání operačních rozkazů od Badruddina Haqqaniho bojovníkům v Afghánistánu. Koncem roku 2009 Gul distribuoval peníze mezi nižší velitele sítě Haqqani, když cestoval mezi Miram Shah a Afghánistánem.

2)

Abdul Satar Abdul Manan (také znám jako a) Haji Abdul Sattar Barakzai, b) Haji Abdul Satar, c) Haji Satar Barakzai, d) Abdulasattar).

Titul: hadži. Datum narození: 1964. Místo narození: a) vesnice Mirmandaw, oblast Nahr-e Saraj, provincie Hilmand, Afghánistán, b) vesnice Mirmadaw, oblast Gerešk, provincie Hilmand, Afghánistán, c) Qilla Abdullah, provincie Balúčistán, Pákistán. Číslo pasu: AM5421691 (pákistánský pas, platnost do 11. srpna 2013). Národní identifikační číslo: a) pákistánské národní identifikační číslo 5420250161699, b) afghánské národní identifikační číslo 585629. Adresa: a) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, provincie Balúčistán, Pákistán, b) Nasrullah Khan Chowk, oblast Pashtunabad, provincie Balúčistán, Pákistán, c) Chaman, provincie Balúčistán, Pákistán, d) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, provincie Kandahár, Afghánistán. Další informace: a) spoluvlastník společnosti zabývající se převody peněz Haji Khairullah Haji Sattar, b) spojený také s Khairullahem Barakzaiem, c) příslušník kmene Barakzai, d) jméne otce je Hajji ‘Abd-al-Manaf. Datum zařazení na seznam OSN: 29.6.2012.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Abdul Satar Abdul Manan je spoluvlastníkem a provozovatelem společnosti zabývající se převody peněz Haji Khairullah Haji Sattar. Satar a Khairullah Barakzai Khudai Nazar společně vlastní a provozují systém hawala (neformální systém převodu peněz) známý jako HKHS po celém Afghánistánu, Pákistánu a v Dubaji a řídí pobočku HKHS v afghánsko-pákistánské hraniční oblasti. Od konce roku 2009 jsou Satar a Khairullah v HKHS rovnocennými partnery. Satar HKHS založil a zákazníci začali využívat služeb HKHS částečně i proto, že Satar a Khairullah jsou známými jmény. Satar věnoval tisíce dolarů Talibanu, aby podpořil činnost Talibanu v Afghánistánu, a distribuuje Talibanu finanční prostředky s využitím svého systému hawala. Od roku 2010 poskytuje Satar finanční pomoc Talibanu a je možné, že jeden velitel Talibanu a jeho spolupracovníci převedli prostřednictvím Satara tisíce dolarů na podporu povstání. Od konce roku 2009 Satar poskytuje zázemí vedoucím představitelům Talibanu, poskytl desetitisíce dolarů, aby podpořil boj Talibanu proti koaličním silám v Marjahu (oblast Nad’Ali, provincie Hilmand, Afghánistán), a pomohl dopravit členy Talibanu do Marjahu. Od roku 2008 shromažďují Satar a Khairullah finanční prostředky od dárců a distribuují je Talibanu prostřednictvím svého systému hawala.

3)

Khairullah Barakzai Khudai Nazar (také znám jako a) Haji Khairullah, b) Haji Khair Ullah, c) Haji Kheirullah, d) Haji Karimullah, e) Haji Khair Mohammad).

Titul: hadži. Datum narození: 1965. Místo narození: a) vesnice Zumbaleh, oblast Nahr-e Saraj, provincie Hilmand, Afghánistán, b) vesnice Mirmadaw, oblast Gerešk, provincie Hilmand, Afghánistán, c) Qilla Abdullah, provincie Balúčistán, Pákistán. Číslo pasu: BP4199631 (pákistánský pas, platnost do 25. června 2014). Národní identifikační číslo: pákistánské národní identifikační číslo 5440005229635. Adresa: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, provincie Balúčistán. Další informace: a) spoluvlastník společnosti zabývající se převody peněz Haji Khairullah Haji Sattar, b) spojený také s Abdulem Satarem Abdulem Mananem. c) příslušník kmene Barakzai, d) jméno otce je Haji Khudai Nazar, e) jiné jméno otce je Nazar Mohammad. Datum zařazení na seznam OSN: 29.6.2012

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar je spoluvlastníkem a provozovatelem společnosti zabývající se převody peněz Haji Khairullah Haji Sattar. Od konce roku 2009 jsou Khairullah a Abdul Satar Abdul Manan v HKHS rovnocennými partnery. Společně provozují systém hawala známý jako HKHS po celém Afghánistánu, Pákistánu a v Dubaji a řídí pobočku HKHS v afghánsko-pákistánské hraniční oblasti. Od začátku roku 2010 je Khairullah vedoucím pobočky HKHS v Kábulu. Od roku 2010 je Khairullah hawaladarem (příjemcem hotovosti v rámci systému hawala) pro čelné představitele Talibanu a poskytuje Talibanu finanční pomoc. Khairullah spolu se svým obchodním partnerem Satarem poskytli Talibanu tisíce dolarů na podporu činnosti Talibanu v Afghánistánu. Od roku 2008 shromažďují Khairullah a Satar finanční prostředky od dárců a distribuují je Talibanu prostřednictvím svého systému hawala.

B.   Subjekty a jiné skupiny a podniky spojené s Talibanem

1)

Společnost zabývající se převody peněz Haji Khairullah Haji Sattar (Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange) (také známá jako a) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi, b) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company, c) Haji Khairullah Money Exchange, d) Haji Khair Ullah Money Service, e) Haji Salam Hawala, f) Haji Hakim Hawala, g) Haji Alim Hawala).

Adresa: (a) pobočka 1: i) Chohar Mir Road, tržnice Kandahari Bazaar, Quetta City, provincie Balúčistán, Pákistán; ii) místnost č. 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, provincie Balúčistán, Pákistán, iii) obchod č. 3, Dr. Bano Road, Quetta, provincie Balúčistán, Pákistán, iv) kancelář č. 3, poblíž Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, provincie Balúčistán, Pákistán, v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, provincie Balúčistán, Pákistán, vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, provincie Balúčistán, Pákistán; b) pobočka 2: Péšavár, provincie Khyber Paktunkhwa, Pákistán; c) pobočka 3: Moishah Chowk Road, Lahore, provincie Pandžáb, Pákistán; b) pobočka 4: Karáčí, provincie Sindh, Pákistán; e) pobočka 5: i) Larran Road 2, Chaman, provincie Balúčistán, Pákistán, ii) tržnice Chaman Central Bazaar, Chaman, provincie Balúčistán, Pákistán; f) pobočka 6: i) obchod č. 237, tržnice Shah Zada Market (také známá jako Sarai Shahzada), Kábul, Afghánistán, ii) obchod č. 257, 3. patro, tržnice Shah Zada Market (také známá jako Sarai Shahzada), Kábul, Afghánistán; g) pobočka 7: i) obchody č. 21 a 22, 2. patro, Kandahar City Sarafi Market, Kandahár, provincie Kandahár, Afghánistán, ii) New Sarafi Market, 2. patro, Kandahár, provincie Kandahár, Afghánistán, iii) Safi Market, Kandahár, provincie Kandahár, Afghánistán; h) pobočka 8: město Gerešk, oblast Nahr-e Saraj, provincie Hilmand, Afghánistán; i) pobočka 9: i) tržnice Lashkar Gah Bazaar, Laškar Gah, oblast Laškar Gah, provincie Hilmand, Afghánistán, ii) tržnice Haji Ghulam Nabi Market, 2. patro, oblast Laškar Gah, provincie Hilmand, Afghánistán; j) pobočka 10: i) místnosti č. 196–197, 3. patro, tržnice Khorasan Market, Herát, provincie Herát, Afghánistán, ii) tržnice Khorasan Market, Shahre Naw, oblast 5, Herát, provincie Herát, Afghánistán; k) pobočka 11: i) tržnice Sarafi Market, oblast Zaranj, provincie Nimróz, Afghánistán, ii) tržnice Ansari Market, 2. patro, provincie Nimróz, Afghánistán; l) pobočka 12: tržnice Sarafi Market, Wesh, oblast Spin Boldak, Afghánistán; m) pobočka 13: tržnice Sarafi Market, Fárah, Afghánistán; n) pobočka 14: Dubaj, Spojené arabské emiráty; o) pobočka 15: Zahedan, Írán; p) pobočka 16: Zabol, Írán. Daňové číslo a číslo licence: a) pákistánské národní daňové číslo: 1774308, b) pákistánské národní daňové číslo: 0980338; c) pákistánské národní daňové číslo: 3187777; d) afghánské číslo licence pro poskytovatele finančních služeb: 044. Další informace: a) společnost Haji Khairullah Haji Sattar využívají od roku 2011 čelní představitelé Talibanu pro převody finančních prostředků velitelům Talibanu pro účely financování bojovníků a operací v Afghánistánu; b) spojená se jmény Abdul Sattar Abdul Manan a Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Datum zařazení na seznam OSN: 29.6.2012

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Spoluvlastníky společnosti Haji Khairullah Haji Sattar (HKHS) jsou Abdul Satar Abdul Manan a Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar a Khairullah společně provozují společnosti zabývající se převody peněz po celém Afghánistánu, Pákistanu a v Dubaji ve Spojených arabských emirátech. Čelní představitelé Talibanu využívají HKHS k distribuci finančních prostředků stínovým guvernérům a velitelům Talibanu a k přijímání finančních prostředků s využitím systému hawala (neformální systém převodu peněz) pro účely Talibanu. Čelní představitelé Talibanu využívají HKHS k převodům peněz velitelům Talibanu v Afghánistánu od roku 2011. Koncem roku 2011 byly prostřednictvím pobočky HKHS v Laškar Gah (provincie Hilmand, Afghánistán) zaslány finanční prostředky stínovému guvernérovi Talibanu v provincii Hilmand. V polovině roku 2011 využil jeden velitel Talibanu pobočku HKHS v afghánsko-pákistánské hraniční oblasti k financování bojovníků a operací v Afghánistánu. Taliban ukládal v této pobočce HKHS každý měsíc značnou částku v hotovosti a velitelé Talibanu měli poté přístup k finančním prostředkům z kterékoli pobočky HKHS. V roce 2010 využívali členové Talibanu HKHS k převodům peněž do systému hawala v Afghánistánu, kde měli k těmto finančním prostředkům přístup operační velitelé. Od konce roku 2009 dohlíží manažer pobočky HKHS v Laškar Gah na pohyb finančních prostředků Talibanu prostřednictvím HKHS.

2)

Společnost zabývající se převody peněz Roshan (Roshan Money Exchange) (také známá jako a) Roshan Sarafi, b) Roshan Trading Company, c) Rushaan Trading Company, d) Roshan Shirkat, e) Maulawi Ahmed Shah Hawala, f) Mullah Ahmed Shah Hawala, g) Haji Ahmad Shah Hawala, h) Ahmad Shah Hawala).

Adresa: a) pobočka 1: i) obchod č. 1584, Furqan (nebo Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road, Quetta, provincie Balúčistán, Pákistán, ii) byt číslo 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, provincie Balúčistán, Pákistán, iii) kancelář č. 4, 2. patro, budova Muslim Plaza, Doctor Banu Road, Quetta, provincie Balúčistán, Pákistán, iv) Cholmon Road, Quetta, provincie Balúčistán, Pákistán, v) Munsafi Road, Quetta, provincie Balúčistán, Pákistán, vi) obchod č. 1, 1. patro, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (poblíž Fatima Jena Road), Quetta, provincie Balúčistán, Pákistán; b) pobočka 2: i) tržnice Safar Bazaar, oblast Garmser, provincie Hilmand, Afghánistán, ii) hlavní tržnice (Main Bazaar), Safar, provincie Hilmand, Afghánistán; c) pobočka 3: i) tržnice Haji Ghulam Nabi Market, Laškar Gah, provincie Hilmand, Afghánistán, ii) Money Exchange Market, Laškar Gah, provincie Hilmand, Afghánistán, iii) tržnice Lashkar Gah Bazaar, provincie Hilmand, Afghánistán; d) pobočka 4: Hazar Joft, oblast Garmser, provincie Hilmand, Afghánistán; e) pobočka 5: tržnice Ismat Bazaar, oblast Mardžah, provincie Hilmand, Afghánistán; f) pobočka 6: Zaranj, provincie Nimróz, Afghánistán; g) pobočka 7: i) místnost č. 8, 4. patro, tržnice Sarafi Market, oblast č. 1, Kandahár, provincie Kandahár, Afghánistán, ii) obchod č. 25, 5. patro, tržnice Sarafi Market, Kandahár, oblast Kandahár, provincie Kandahár, Afghánistán; h) pobočka 8: Lakri, provincie Hilmand, Afghánistán; i) pobočka 9: Gerd-e-Jangal, oblast Čaghi, provincie Balúčistán, Pákistán; j) pobočka 10: Čaghi, oblast Čaghi, provincie Balúčistán, Pákistán; k) pobočka 11: tržnice Aziz Market, před bankou Azizi Bank, Waish Border, oblast Spin Boldak, provincie Kandahár, Afghánistán. Další informace: Společnost Roshan Money Exchange ukládá a převádí finanční prostředky na podporu vojenských operací Talibanu a obchodu s narkotiky v Afghánistánu. Datum zařazení na seznam OSN: 29.6.2012

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Společnost Roshan Money Exchange (RMX) ukládá a převádí finanční prostředky na podporu vojenských operací Talibanu a aktivit Talibanu v rámci afghánského obchodu s narkotiky. RMX je jedním z hlavních provozovatelů systému hawala (neformální systém převodu peněz) využívaný od roku 2011 představiteli Talibanu v provincii Hilmand. V roce 2011 vyzvednul jeden vyšší představitel Talibanu stovky tisíc dolarů v jedné pobočce RMX v afghánsko-pákistánské hraniční oblasti, aby byly distribuovány stínovým guvernérům Talibanu v provinciích. Stínový guvernér Talibanu v provincii Hilmand zaslal RMX pro účely financování jarní ofenzivy Talibanu v roce 2011 stovky tisíc dolarů. Rovněž v roce 2011 obdržel jeden člen Talibanu z RMX desítky tisíc dolarů na podporu vojenských operací. Jedna pobočka RMX v afghánsko-pákistánské hraniční oblasti také měla v držení desítky tisíc dolarů, které byly určeny jednomu veliteli Talibanu. Jménem stínového guvernéra Talibanu v provincii Hilmand využil v roce 2010 jeden člen Talibanu RMX k zaslání tisíců dolarů do afghánsko-pákistánské hraniční oblasti. Pobočku RMX v Laškar Gah (provincie Hilmand) využil Taliban k převodu finančních prostředků pro účely místních operací. V roce 2011 převedl jeden z nižších velitelů Talibanu desítky tisíc dolarů veliteli Talibanu prostřednictvím pobočky RMX v Laškar Gah. Do pobočky RMX v Laškar Gah zaslal Taliban finanční prostředky rovněž v roce 2010, aby byly distribuovány velitelům Talibanu. Rovněž v roce 2010 využil RMX jeden člen Talibanu, aby jménem stínového guvernéra Talibanu v provincii Hilmand zaslal desítky tisíc dolarů do provincií Hilmand a Herát (Afghánistán).

V roce 2009 vyzvednul jeden vyšší představitel Talibanu stovky tisíc dolarů v jedné pobočce RMX v afghánsko-pákistánské hraniční oblasti pro účely financování vojenských operací Talibanu v Afghánistánu. Peníze zaslané do RMX pocházely z Íránu. V roce 2008 využil RMX jeden z vedoucích představitelů Talibanu k převodu desítek tisíc dolarů z Pákistánu do Afghánistánu. Taliban rovněž využívá RMX k usnadnění svých aktivit v rámci afghánského obchodu s narkotiky. Od roku 2011 převedli představitelé Talibanu, včetně stínového guvernéra v provincii Hilmand, stovky tisíc dolarů z jedné pobočky RMX v afghánsko-pákistánské hraniční oblasti do systému hawala v Afghánistánu pro účely nákupu narkotik jménem představitelů Talibanu. Rovněž v roce 2011 uložil jeden představitel Talibanu velitelům Talibanu v provincii Hilmand, aby prostřednictvím RMX převedli výnosy z obchodu s opiem. Jeden oblastní představitel Talibanu převedl tisíce dolarů z oblasti Marjah (provincie Hilmand, Afghánistán) do jedné pobočky RMX v afghánsko-pákistánské hraniční oblasti.


PŘÍLOHA II

Osoby podle článku 2

1)

Mohammad Homayoon Mohammad Yonus Kohistani (také znám jako Mohammad Homayoon Kohistani).

2)

Mohammad Sharif Masood Mohammad Akbar.


17.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 187/18


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 644/2012

ze dne 16. července 2012,

kterým se mění nařízení (EU) č. 206/2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení, pokud jde o Rusko

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2004/68/ES ze dne 26. dubna 2004, kterou se stanoví veterinární předpisy pro dovoz některých živých kopytníků do Společenství a pro jejich tranzit, mění směrnice 90/426/EHS a 92/65/EHS a zrušuje směrnice 72/462/EHS (1), a zejména na čl. 3 odst. 1 první a druhý pododstavec, čl. 6 odst. 1 první pododstavec, čl. 7 písm. e), čl. 8 písm. d) a čl. 13 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2004/68/ES stanoví veterinární požadavky pro tranzit živých kopytníků přes území Unie. Stanoví, že pro tranzit živých kopytníků ze schválených třetích zemí přes území Unie mohou být stanoveny zvláštní podmínky, včetně vzorů veterinárních osvědčení, pokud jsou taková zvířata v tranzitu přes území Unie přes schválená stanoviště hraniční kontroly, s celním a úředním veterinárním schválením a dohledem, a bez jakékoli zastávky na území Unie kromě zastávek nezbytných pro zajištění dobrých životních podmínek zvířat.

(2)

Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 (2) stanoví požadavky na veterinární osvědčení pro vstup některých zásilek živých zvířat, včetně kopytníků, do Unie. Příloha I uvedeného nařízení stanoví seznam třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup takových zásilek do Unie, a vzory veterinárních osvědčení, které mají uvedené zásilky doprovázet.

(3)

Na žádost Ruska o povolení tranzitu živého skotu určeného k chovu a produkci z Kaliningradské oblasti přes území Litvy provedla Komise kontrolu v Kaliningradu. Ta dospěla k závěru, že se veterinární situace v uvedené oblasti zdá být příznivá. Na základě uvedené skutečnosti by měl být povolen vstup zásilek takových zvířat do Unie, a to výlučně pro účel tranzitu z Kaliningradské oblasti do ostatních částí území Ruska přes území Litvy prostřednictvím silničních vozidel.

(4)

Litva může navíc zajistit provádění opatření stanovených v čl. 8 odst. 1 směrnice Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (3), pokud jde o uvedená zvířata z Kaliningradské oblasti, která vzhledem k vnějším okolnostem nemohou dokončit tranzit bez vykládky.

(5)

Rusko rovněž potvrdilo svoji dohodu s Běloruskem v rámci celní unie, která zahrnuje obě země a podle níž se v obou zemích použijí stejné standardní veterinární a hygienické požadavky na dovoz.

(6)

Nařízení (EU) č. 206/2010 by proto mělo být změněno, aby upravovalo tranzit živého skotu určeného k chovu a produkci z Kaliningradské oblasti. Seznam třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat do Unie, stanovený v příloze I části 1 nařízení (EU) č. 206/2010 by měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(7)

Dále je nezbytné stanovit vzor veterinárního osvědčení pro tranzit uvedených zvířat. Do přílohy I části 2 nařízení (EU) č. 206/2010 by měl být proto vložen vzor veterinárního osvědčení „BOV-X-TRANSIT-RU“.

(8)

Nařízení (EU) č. 206/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 se mění takto:

1)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 12a

Výjimka pro tranzit některých zásilek živého skotu určeného k chovu a produkci přes území Litvy

1.   Silniční tranzit zásilek živého skotu určeného k chovu a produkci pocházejících z ruské Kaliningradské oblasti přes území Litvy a zasílaných na místo určení mimo území Unie se povolí za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

a)

zvířata vstoupí na území Litvy na stanovišti hraniční kontroly na silnici Kybartai a území Litvy opustí na stanovišti hraniční kontroly Medininkai;

b)

zvířata jsou převážena v kontejnerech na silničních vozidlech zaplombovaných na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu do Unie na silnici Kybartai veterinárním útvarem příslušného orgánu Litvy plombou s pořadovým číslem;

c)

úřední veterinární lékař příslušného orgánu odpovědného za stanoviště hraniční kontroly na silnici Kybartai opatří každou stranu dokladů uvedených v čl. 7 odst. 1 třetí odrážce směrnice Rady 91/496/EHS, včetně řádně vyplněného veterinárního osvědčení v souladu se vzorem veterinárního osvědčení „BOV-X-TRANSIT-RU“ stanoveným v příloze I části 2 tohoto nařízení, které zvířata doprovázejí ze stanoviště hraniční kontroly na silnici Kybartai do stanoviště hraniční kontroly Medininkai, razítkem „POUZE PRO TRANZIT Z RUSKÉ KALININGRADSKÉ OBLASTI PŘES ÚZEMÍ LITVY“;

d)

jsou splněny požadavky stanovené v článku 9 směrnice Rady 91/496/EHS;

e)

zásilka je potvrzena jako přijatelná pro tranzit přes území Litvy na společném veterinárním vstupním dokladu, uvedeném v čl. 1 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 282/2004 (4), podepsaném úředním veterinárním lékařem stanoviště hraniční kontroly na silnici Kybartai;

f)

zvířata doprovází veterinární osvědčení, které umožňuje neomezený vstup na území Běloruska, a veterinární osvědčení vydané pro místo určení zvířat v Rusku.

2.   Zásilka nesmí být vyložena v Unii a musí být přesunuta přímo do výstupního stanoviště hraniční kontroly Medininkai.

Úřední veterinární lékař stanoviště hraniční kontroly Medininkai vyplní část 3 společného veterinárního vstupního dokladu, poté co bylo výstupními kontrolami zásilky ověřeno, že se jedná o stejnou zásilku, která vstoupila na území Litvy na stanovišti hraniční kontroly na silnici Kybartai.

3.   V případě jakékoli neobvyklé či naléhavé situace během tranzitu použije členský stát tranzitu podle potřeby opatření stanovená v čl. 8 odst. 1 písm. b) druhé odrážce směrnice 90/425/EHS (5).

4.   Příslušný orgán Litvy musí pravidelně ověřovat, že se počet zásilek vstupujících a opouštějících území Unie shoduje.

2)

Příloha I se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. července 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. 139, 30.4.2004, s. 321.

(2)  Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

(4)  Úř. věst. L 49, 19.2.2004, s. 11.

(5)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.“


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (EU) č. 206/2010 se mění takto:

1)

Části 1 a 2 se nahrazují tímto:

„ČÁST 1

Seznam třetích zemí, území nebo jejich částí  (1)

Kód ISO a název třetí země

Kód území

Popis třetí země, území nebo jejich části

Veterinární osvědčení

Zvláštní podmínky

Vzor(y)

SG

1

2

3

4

5

6

CA – Kanada

CA-0

Celá země

POR-X

 

IVb

IX

V

CA-1

Celá země kromě oblasti Okanagan Valley v Britské Kolumbii vymezené následovně:

Od průsečíku 120° 15′ zeměpisné délky a 49° zeměpisné šířky na hranici Kanady a Spojených států

Severně k průsečíku 119° 35′ zeměpisné délky a 50° 30′ zeměpisné šířky

Severovýchodně k průsečíku 119° zeměpisné délky a 50° 45′ zeměpisné šířky

Jižně k průsečíku 118° 15′ zeměpisné délky a 49° zeměpisné šířky na hranici Kanady a Spojených států

BOV-X, OVI-X, OVI-Y RUM (2)

A

CH – Švýcarsko

CH-0

Celá země

 (3)

 

 

CL – Chile

CL-0

Celá země

BOV-X,OVI-X, RUM

 

 

POR-X, SUI

B

GL – Grónsko

GL-0

Celá země

OVI-X, RUM

 

V

HR – Chorvatsko

HR-0

Celá země

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

IS – Island

IS-0

Celá země

BOV-X, BOV-Y RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

POR-X, POR-Y

B

ME – Černá Hora

ME-0

Celá země

 

 

I

MK – Bývalá jugoslávská republika Makedonie (4)

MK-0

Celá země

 

 

I

NZ – Nový Zéland

NZ-0

Celá země

BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y OVI-X, OVI-Y

 

III

V

PM – Saint-Pierre a Miquelon

PM-0

Celá země

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y CAM

 

 

RS – Srbsko (5)

RS-0

Celá země

 

 

I

RU – Rusko

RU-0

Celá země

 

 

 

RU-1

Celá země kromě Kaliningradské oblasti

 

 

 

RU-2

Kaliningradská oblast

BOV-X-TRANSIT-RU

 

X

Zvláštní podmínky (viz poznámky pod čarou v každém osvědčení)

„I“

:

pro tranzit přes území třetí země u živých zvířat určených k okamžité porážce nebo u živého skotu na výkrm zasílaných z jednoho členského státu a směřujících do jiného členského státu v nákladních automobilech opatřených plombou s pořadovým číslem.

Číslo plomby musí být uvedeno ve veterinárním osvědčení vydaném podle vzoru stanoveného v příloze F směrnice 64/432/EHS (6) u živého skotu na porážku a skotu na výkrm a podle vzoru I v příloze E směrnice 91/68/EHS (7) u jatečných ovcí a koz.

Plomba navíc musí být při příjezdu na určené stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu do Unie neporušená a číslo plomby musí být zaneseno v integrovaném počítačovém veterinárním systému Unie (TRACES).

Příslušný veterinární orgán musí osvědčení před tranzitem přes území jedné nebo více třetích zemí opatřit v místě výstupu z Unie razítkem s následujícím textem: „POUZE PRO TRANZIT MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI EVROPSKÉ UNIE PŘES BÝVALOU JUGOSLÁVSKOU REPUBLIKU MAKEDONII / ČERNOU HORU / SRBSKO (8)  (9)“.

Skot na výkrm musí být přepraven přímo do hospodářství určení stanoveného příslušným veterinárním orgánem místa určení. Příslušná zvířata nesmí uvedené hospodářství opustit, s výjimkou přesunu na okamžitou porážku.

„II“

:

území, kterému je přiznán status území úředně prostého tuberkulózy pro účely vývozu živých zvířat vybavených osvědčením podle vzoru BOV-X do Unie.

„III“

:

území, kterému je přiznán status území úředně prostého brucelózy pro účely vývozu živých zvířat vybavených osvědčením podle vzoru BOV-X do Unie.

„IVa“

:

území, kterému je přiznán status území úředně prostého enzootické leukózy skotu (EBL) pro účely vývozu živých zvířat vybavených osvědčením podle vzoru BOV-X do Unie.

„IVb“

:

stáda uznaná za úředně prostá enzootické leukózy skotu (EBL) odpovídající požadavkům stanoveným v příloze D směrnice 64/432/EHS pro účely vývozu živých zvířat vybavených osvědčením podle vzoru BOV-X do Unie.

„V“

:

území, kterému je přiznán status území úředně prostého brucelózy pro účely vývozu živých zvířat vybavených osvědčením podle vzoru OVI-X do Unie.

„VI“

:

zeměpisná omezení:

„VII“

:

území, kterému je přiznán status území úředně prostého tuberkulózy pro účely vývozu živých zvířat vybavených osvědčením podle vzoru RUM do Unie.

„VIII“

:

území, kterému je přiznán status území úředně prostého brucelózy pro účely vývozu živých zvířat vybavených osvědčením podle vzoru RUM do Unie.

„IX“

:

území, kterému je přiznán status území úředně prostého Aujeszkyho choroby pro účely vývozu živých zvířat vybavených osvědčením podle vzoru POR-X do Unie.

„X“

:

Pouze pro tranzit skotu určeného k chovu a/nebo produkci z Kaliningradské oblasti do jiných oblastí Ruska přes území Litvy.

ČÁST 2

Vzory veterinárních osvědčení

Vzory

„BOV-X“

:

vzor veterinárního osvědčení pro domácí skot (včetně druhů Bubalus a Bison a jejich kříženců) určený k chovu a/nebo produkci po dovozu.

„BOV-Y“

:

vzor veterinárního osvědčení pro domácí skot (včetně druhů Bubalus a Bison a jejich kříženců) určený k okamžité porážce po dovozu.

„BOV-X-TRANSIT-RU“

:

vzor veterinárního osvědčení pro domácí skot (včetně druhů Bubalus a Bison a jejich kříženců) určený pro tranzit z Kaliningradské oblasti do jiných oblastí Ruska přes území Litvy.

„OVI-X“

:

vzor veterinárního osvědčení pro domácí ovce (Ovis aries) a domácí kozy (Capra hircus) určené k chovu a/nebo produkci po dovozu.

„OVI-Y“

:

vzor veterinárního osvědčení pro domácí ovce (Ovis aries) a domácí kozy (Capra hircus) určené k okamžité porážce po dovozu.

„POR-X“

:

vzor veterinárního osvědčení pro domácí prasata (Sus scrofa) určená k chovu a/nebo produkci po dovozu.

„POR-Y“

:

vzor veterinárního osvědčení pro domácí prasata (Sus scrofa) určená k okamžité porážce po dovozu.

„RUM“

:

vzor veterinárního osvědčení pro zvířata řádu sudokopytníci (kromě skotu (včetně druhů Bubalus a Bison a jejich kříženců), druhů Ovis aries, Capra hircus, čeledí Suidae a Tayassuidae) a pro zvířata čeledí nosorožcovití (Rhinocerotidae) a slonovití (Elephantidae).

„SUI“

:

vzor veterinárního osvědčení pro nezdomácnělé prasatovité (Suidae), pekariovité (Tayassuidae) a tapírovité (Tapiridae).

„CAM“

:

vzor zvláštního osvědčení pro zvířata dovezená ze Saint-Pierre a Miquelonu za podmínek uvedených v příloze I části 7.

SG (doplňkové záruky)

„A“

:

záruky ohledně vyšetření na katarální horečku ovcí a epizootické hemoragické onemocnění u zvířat vybavených veterinárním osvědčením podle vzorů BOV-X (bod II.2.8 B), OVI-X (bod II.2.6 D) a RUM (bod II.2.6).

„B“

:

záruky ohledně vyšetření na vezikulární chorobu prasat a klasický mor prasat u zvířat vybavených veterinárním osvědčením podle vzorů POR-X (bod II.2.4 B) a SUI (bod II.2.4 B).

„C“

:

záruky ohledně vyšetření na brucelózu u zvířat vybavených veterinárním osvědčením podle vzorů POR-X (bod II.2.4 C) a SUI (bod II.2.4 C).“

2)

Mezi vzory veterinárních osvědčení „BOV-Y“ a „OVI-X“ se vkládá nový vzor veterinárního osvědčení, který zní:

Image

Image

Image


(1)  Aniž jsou dotčeny zvláštní podmínky udělování osvědčení stanovené případnou příslušnou dohodou Unie se třetími zeměmi.

(2)  Výlučně pro živá zvířata jiná než zvířata z čeledi Cervidae (jelenovití).

(3)  Osvědčení podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132).

(4)  Bývalá jugoslávská republika Makedonie: konečné označení pro tuto zemi bude dohodnuto po skončení probíhajících jednání na úrovni OSN.

(5)  Nezahrnuje Kosovo podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1244/99.

(6)  Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(7)  Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 19.

(8)  Nehodící se škrtněte.

(9)  Srbsko, nezahrnuje Kosovo podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1244/99.


17.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 187/26


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 645/2012

ze dne 16. července 2012,

kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1122/2009 a nařízení (EU) č. 65/2011, pokud jde o snížení částek podpory z důvodu opožděného podání jednotných žádostí týkajících se kontinentálního Portugalska a Madeiry na rok 2012

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (1), a zejména na článek 91 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003 (2), a zejména na čl. 142 písm. c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína (3), stanoví v čl. 23 odst. 1 snížení, jež se použijí v případě opožděného podání žádosti o podporu, jakož i dokumentů, smluv nebo prohlášení konstitutivních pro způsobilost pro podporu.

(2)

Podle čl. 8 odst. 3 nařízení Komise (EU) č. 65/2011 ze dne 27. ledna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova (4), se články 22 a 23 nařízení (ES) č. 1122/2009 použijí obdobně na žádosti o platbu v rámci hlavy I části II nařízení (EU) č. 65/2011.

(3)

Portugalsko zavedlo systém jednotné žádosti o podporu, jenž se podle čl. 19 odst. 3 nařízení (ES) č. 73/2009 vztahuje na několik režimů podpory. Součástí jednotné žádosti jsou zejména žádosti o režim jednotné platby v rámci hlavy III nařízení (ES) č. 73/2009, žádosti o prémie na bahnice a kozy podle článku 35 nařízení Komise (ES) č. 1121/2009 ze dne 29. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o režimy podpory pro zemědělce stanovené v hlavě IV a V uvedeného nařízení (5) a některé žádosti o podporu přiznanou podle nařízení (ES) č. 1698/2005.

(4)

V souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1122/2009 a čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) č. 65/2011 stanovilo Portugalsko 15. květen 2012 jako poslední den pro podání jednotných žádostí na rok 2012. Pokud jde o jednotné žádosti včetně žádostí o prémii na bahnice a kozy, Portugalsko v souladu s čl. 35 odst. 2 nařízení (ES) č. 1121/2009 stanovilo 30. duben daného roku podání žádosti jako poslední den pro podání žádostí o prémii na bahnice a kozy na rok 2012.

(5)

Článek 6 nařízení (ES) č. 1122/2009 ukládá členským státům zajistit, aby byly zemědělské pozemky spolehlivě identifikovány, a vyžaduje, aby byly k jednotné žádosti přiloženy doklady o identifikaci pozemků pro účely provádění kontrolního systému.

(6)

V reakci na nedostatky v identifikaci zemědělských pozemků, jež byly v minulosti pravidelně zjišťovány, zavedlo Portugalsko ve spojení s Komisí „akční plán“. Tento závazek zahrnuje zejména aktualizaci systému evidence půdy (LPIS) v Portugalsku.

(7)

V Portugalsku se však při správě jednotných žádostí na rok 2012 vyskytly výjimečné okolnosti, pokud jde o kontinentální Portugalsko a Madeiru. V druhé fázi „akčního plánu“ mělo Portugalsko přezkoumat přibližně 1 600 000 pozemků. Jde o složitý úkol a kontroly kvality vedly k novým analýzám některých pozemků, čímž došlo ke zpoždění. Protože byla zpožděna i část práce, již vykonávali externí smluvní partneři, LPIS nemohl být aktualizován v souladu s časovým plánem. Zemědělcům byly tudíž poskytnuty aktualizované informace o pozemcích později, než se předpokládalo.

(8)

Vzhledem k stávající technické kapacitě v Portugalsku, která již byla rozšířena v očekávání provádění „akčního plánu“, byla touto situací dotčena schopnost žadatelů předložit jednotné žádosti o podporu pro kontinentální Portugalsko a Madeiru ve lhůtách stanovených v čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1122/2009 a čl. 35 odst. 2 nařízení (ES) č. 1121/2009.

(9)

Tyto obtíže byly umocněny skutečností, že řízení o žádosti je v Portugalsku obzvlášť časově náročné vzhledem k opravám hranic referenčních pozemků, jež musí zemědělci po aktualizaci LPIS pečlivě kontrolovat. Dodržet lhůty stanovené na 15. května 2012 a 30. dubna 2012 tudíž není možné vzhledem k celkovému kontextu „akčního plánu“ a k závazkům, jež Portugalsko přijalo ke zlepšení svého integrovaného správního a kontrolního systému.

(10)

Provádění dalších opatření v důsledku mimořádného sucha navíc vedlo k intenzivnějšímu využívání informačního systému. Jelikož tato opatření byla řízena stejným informačním systémem jako „akční plán“, byla kapacita pro řízení „akčního plánu“ dále snížena.

(11)

Vzhledem k výše zmíněným potížím bylo řízení o žádosti v roce 2012 započato později než k datu, ke kterému bylo zahájeno v roce 2011 a v předešlých letech. Ze stejných důvodů byly žádosti podávány pomalejším tempem než v roce 2011. Podle informací o kapacitě IT systému podaných Komisi portugalskými orgány je nutná odchylka 25 dnů, aby bylo všem dotyčným zemědělcům a příjemcům umožněno podat žádosti.

(12)

Je tudíž vhodné nepoužít snížení stanovená v nařízení (ES) č. 1122/2009 z důvodu opožděného podání jednotných žádostí u těch zemědělců, kteří podali své jednotné žádosti pro kontinentální Portugalsko a Madeiru nejpozději 25 kalendářních dnů po 15. květnu 2012 nebo v případě prémie na bahnice a kozy nejpozději 25 kalendářních dnů po 30. dubnu 2012.

(13)

Obdobně je odchylně od čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 65/2011 a u žádostí o platbu týkajících se kontinentálního Portugalska a Madeiry v rámci hlavy I části II nařízení (EU) č. 65/2011 vhodné nepoužít snížení z důvodu opožděného podání jednotných žádostí, jež byly podány nejpozději 25 kalendářních dnů po 15. květnu 2012.

(14)

V souladu s čl. 3 odst. 4 nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971, kterým se určují pravidla pro lhůty, data a termíny (6), připadne-li poslední den období vyjádřeného jinak než v hodinách na státní svátek, neděli nebo sobotu, období skončí uplynutím poslední hodiny následujícího pracovního dne. Vzhledem k tomu, že 11. červen 2012 je prvním pracovním dnem po 9. červnu 2012, je vhodné nepoužít jakákoliv snížení z důvodu opožděného podání jednotných žádostí u těch zemědělců, kteří podali své jednotné žádosti pro kontinentální Portugalsko a Madeiru nejpozději do dne 11. června 2012 nebo v případě prémie na bahnice a kozy nejpozději do dne 25. května 2012.

(15)

Protože by se navrhované odchylky měly vztahovat na jednotné žádosti o podporu podané na rok 2012, je třeba, aby se toto nařízení uplatňovalo se zpětnou působností.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rozvoj venkova a Řídícího výboru pro přímé platby,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Odchylně od čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 1122/2009 se ve vztahu k roku podání žádosti 2012 nepoužijí žádná snížení z důvodu opožděného podání jednotných žádostí u těch zemědělců, kteří podali své jednotné žádosti pro kontinentální Portugalsko a Madeiru nejpozději do dne 11. června 2012.

2.   Odchylně od čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 1122/2009 se v případě, že jednotné žádosti na rok 2012 zahrnují žádost o prémii na bahnice a kozy, nepoužijí žádná snížení z důvodu opožděného podání jednotných žádostí o uvedenou prémii u těch zemědělců, kteří podali své jednotné žádosti pro kontinentální Portugalsko a Madeiru nejpozději do dne 25. května 2012.

Článek 2

Odchylně od čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 65/2011 se pro rok podání žádosti 2012 nepoužijí žádná snížení stanovená v čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 1122/2009 u žádostí o platbu týkajících se kontinentálního Portugalska a Madeiry v rámci hlavy I části II nařízení (EU) č. 65/2011 z důvodu opožděného podání jednotných žádostí, pokud byly tyto žádosti podány nejpozději do dne 11. června 2012.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 16. července 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16.

(3)  Úř. věst. L 316, 2.12.2009, s. 65.

(4)  Úř. věst. L 25, 28.1.2011, s. 8.

(5)  Úř. věst. L 316, 2.12.2009, s. 27.

(6)  Úř. věst. L 124, 8.6.1971, s. 1–2.


17.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 187/29


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 646/2012

ze dne 16. července 2012,

kterým se stanoví prováděcí pravidla pro pokuty a penále na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na čl. 25 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem nařízení (ES) č. 216/2008 je stanovit a udržovat vysokou a jednotnou úroveň bezpečnosti civilního letectví v Evropě. Uvedené nařízení stanoví prostředky pro dosažení tohoto cíle a jiných cílů v oblasti bezpečnosti civilního letectví.

(2)

Podle nařízení (ES) č. 216/2008 odpovídá Evropská agentura pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) za certifikaci některých výrobků, osob a podniků. V oblastech, za něž je agentura zodpovědná, musí dohlížet, aby byly takové výrobky, osoby a podniky v souladu s použitelnými požadavky, včetně ustanovení nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly.

(3)

V případech, kdy zjištěné možné nedostatky nejsou v průběhu stávajícího postupu dohledu náležitě vyřešeny, zmocňuje článek 25 nařízení (ES) č. 216/2008 Komisi, aby na žádost agentury ukládala pokuty nebo penále držitelům osvědčení vydaných agenturou za úmyslné nebo nedbalostní porušení povinností stanovených v nařízení (ES) č. 216/2008 nebo v jeho prováděcích pravidlech.

(4)

Prostřednictvím pokut a penále by Komise měla mít k dispozici dodatečné nástroje, které by jí umožnily citlivěji, pružněji a diferencovaněji reagovat na případy porušení pravidel, než odnětím osvědčení, které agentura vydala.

(5)

Je nezbytné stanovit pravidla týkající se postupů, šetření, souvisejících opatření a podávání zpráv agenturou, jakož i procesních pravidel pro rozhodování, včetně ustanovení o vyměřování a výběru pokut a penále. Je rovněž nezbytné stanovit podrobná kritéria pro stanovení výše pokut nebo penále.

(6)

Tato pravidla a postupy by měly odpovídat potřebě zajištění co nejvyšších standardů bezpečnosti a ochrany životního prostředí, potřebě podpořit účinné provádění fází šetření a rozhodování, jakož i potřebě zaručit spravedlnost a transparentnost postupů a ukládání pokut a penále.

(7)

Ustanovení tohoto nařízení lze účinně prosazovat pouze v rámci úzké spolupráce mezi členskými státy, Komisí a agenturou. Za tímto účelem je nezbytné stanovit mechanismy jejich vzájemných konzultací a spolupráce v zájmu zajištění účinného provádění šetření a postupu rozhodování, pokud jde o údajná porušení povinnosti.

(8)

Je vhodné, aby za účelem zahájení a vedení řízení pro porušení povinnosti a vyměření pokuty a penále Komise a agentura zohlednily další řízení proti témuž držiteli osvědčení, která byla zahájena nebo uzavřena členským státem nebo třetími zeměmi.

(9)

Komise a agentura by měly vzít v úvahu rovněž jakékoliv nevyřešené zahájené řízení nebo rozhodnutí přijaté agenturou, pokud jde o změnu, omezení, pozastavení nebo zrušení příslušného osvědčení v souladu s nařízením (ES) č. 216/2008.

(10)

Aniž jsou dotčeny právní předpisy Unie, které brání využívání informací týkajících se bezpečnosti pro účely určení viny či odpovědnosti, zejména čl. 16 odst. 2 nařízení (ES) č. 216/2008, čl. 19 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 ze dne 20. října 2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví a o zrušení směrnice 94/56/ES (2) a článek 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES ze dne 13. června 2003 o hlášení událostí v civilním letectví (3), může Komise nebo agentura, pokud jde o osvědčení vydaná v souladu s nařízením (ES) č. 216/2008, využít dozorovou pravomoc svěřenou na základě právních předpisů Unie v průběhu šetření nebo během rozhodovací fáze řízení pro porušení povinnosti. Rozhodnutí Komise o uložení pokut nebo penále by měla vycházet ze šetření, jež provedla agentura, připomínek držitele osvědčení, proti kterému je řízení pro porušení povinnosti vedeno, a případně z jiných informací, které byly agentuře a Komisi poskytnuty.

(11)

Je vhodné držitelům osvědčení umožnit, aby ve stanovené lhůtě dobrovolně vyhověli nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcím pravidlům, přičemž v takovém případě by Komise neměla ukládat pokuty nebo penále. Taková možnost by však měla být časově omezena.

(12)

Rozhodnutí o uložení pokut nebo penále by měla vycházet výhradně z důvodů, k nimž měl držitel osvědčení možnost se vyjádřit.

(13)

Uložené pokuty nebo penále by měly být s ohledem na okolnosti konkrétního případu účinné, přiměřené a odrazující.

(14)

Jako vhodné se jeví stanovit zvláštní postup v případech, kdy Komise zamýšlí držiteli osvědčení, s nímž je vedeno řízení pro porušení povinnosti, uložit penále za nedostatečnou spolupráci s Komisí nebo agenturou, pokud jde o opatření v rámci šetření nebo jiné žádosti o informace.

(15)

Toto nařízení ctí základní práva a dodržuje zásady uznávané Listinou základních práv Evropské unie, zejména pokud jde o právo na obhajobu a zásadu důvěrnosti informací v souladu s obecnými právními zásadami a judikaturou Soudního dvora Evropské unie.

(16)

Ve snaze zajistit při řízení pro porušení povinnosti právní jistotu je nezbytné, aby byla stanovena podrobná pravidla pro počítání lhůt a promlčecích lhůt pro ukládání a vymáhání pokut a penále.

(17)

Rozhodnutí o uložení pokut a penále by měla být vymahatelná v souladu s článkem 299 Smlouvy o fungování Evropské unie a přezkoumatelná Soudním dvorem Evropské unie.

(18)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 65 odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla pro provádění nařízení (ES) č. 216/2008 pokud jde o kritéria pro stanovení výše pokuty nebo penále, postupy šetření, související opatření a podávání zpráv, jakož i procesní pravidla pro rozhodování, včetně ustanovení o právu na obhajobu, přístupu ke spisu, právním zastoupení, důvěrnosti a dočasných ustanoveních, a vyměřování a výběr pokut a penále.

2.   Toto nařízení se použije na ukládání:

a)

pokut osobám a podnikům, kterým Evropská agentura pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) vydala osvědčení (dále jen „držitel osvědčení“), pokud úmyslně nebo z nedbalosti porušily ustanovení nařízení (ES) č. 216/2008 nebo jeho prováděcí pravidla a pokud jsou ohroženy zájmy Unie;

b)

penále držitelům osvědčení uvedených v písmenu a), aby je přiměla k tomu, aby vyhověli nařízení (ES) č. 216/2008 nebo jeho prováděcím pravidlům.

KAPITOLA II

ŘÍZENÍ PRO PORUŠENÍ POVINNOSTI

ODDÍL 1

Šetření

Článek 2

Řízení pro porušení povinnosti

1.   Řízení pro porušení povinnosti stanovené v této kapitole se týká všech administrativních fází vyšetřování možných porušení nařízení (ES) č. 216/2008 nebo jeho prováděcích předpisů.

2.   Agentura může řízení pro porušení povinnosti zahájit z vlastního podnětu nebo na žádost Komise či členského státu.

3.   Pokud je řízení pro porušení povinnosti zahájeno na žádost Komise nebo členského státu, musí agentura Komisi nebo členský stát informovat o tom, jak je jejich žádost vyřizována.

Článek 3

Žádosti o informace

1.   Pro účely zahájení a vedení řízení pro porušení povinnosti může agentura použít informace získané při výkonu dozorových pravomocí, které jí byly svěřeny na základě právních předpisů Unie, pokud jde o osvědčení vydaná v souladu s nařízením (ES) č. 216/2008. Tímto zmocněním nejsou dotčeny právní předpisy Unie, jimiž se zamezuje využívat informace pro účely určení viny či odpovědnosti.

2.   Před zahájením řízení pro porušení povinnosti může agentura požádat dotyčného držitele osvědčení o informace týkající se údajného porušení povinnosti.

Agentura uvede důvod žádosti, skutečnost, že žádost je podávána podle tohoto nařízení, a stanoví lhůtu pro předložení informací.

Článek 4

Oznámení

1.   Agentura zašle písemné oznámení o zahájení řízení pro porušení povinnosti držiteli osvědčení, Komisi a vnitrostátním leteckým úřadům členského státu (členských států) nebo třetí země nebo třetích zemí, v němž (nichž) má držitel osvědčení hlavní místo své obchodní činnosti a v němž (nichž) k porušení povinnosti došlo, jakož i případně leteckým úřadům třetích zemí a mezinárodním organizacím příslušným ve věcech, na které se vztahuje toto nařízení.

2.   Oznámení:

a)

vysvětluje obvinění vznesená vůči držiteli osvědčení a upřesňuje ustanovení nařízení (ES) č. 216/2008 nebo jeho prováděcí pravidla, k jejichž údajnému porušení došlo, a důkazy, na nichž se tato obvinění zakládají; a

b)

informuje držitele osvědčení, že lze uložit pokutu nebo penále.

Článek 5

Šetření

1.   Po zahájení šetření agentura objasní skutečnosti a obvinění.

2.   Agentura může držitele osvědčení požádat, aby jí poskytl písemné či ústní vysvětlení, informace nebo dokumenty.

Žádost se v písemné podobě zasílá držiteli osvědčení. Agentura uvede právní základ a odůvodnění žádosti, stanoví lhůtu, ve které mají být informace poskytnuty, a upozorní držitele osvědčení na penále podle čl. 16 odst. 1 písm. a) a b) v případě, že nevyhoví žádosti nebo poskytne nesprávné či zavádějící informace.

3.   Agentura může po vnitrostátních leteckých úřadech požadovat, aby spolupracovaly při šetření a zejména poskytovaly všechny informace týkající se údajného porušení.

Žádost uvádí právní základ a důvod žádosti a stanoví lhůtu pro podání odpovědi nebo pro provedení opatření v rámci šetření.

4.   Agentura může požádat každou fyzickou nebo právnickou osobu nebo letecké úřady třetích zemí o poskytnutí informací o údajném porušení povinnosti.

Žádost uvádí právní základ a důvod žádosti a stanoví lhůtu, ve které mají být informace poskytnuty.

Článek 6

Dobrovolné vyhovění

1.   V době, kdy se oznamuje zahájení řízení pro porušení povinnosti, nebo později agentura stanoví lhůtu, ve které může držitel osvědčení písemně prohlásit, že dobrovolně vyhovuje nebo případně hodlá vyhovět porušeným ustanovením. V případě dobrovolného vyhovění ze strany držitele osvědčení ve lhůtě stanovené agenturou tato rozhodne o ukončení zahájeného řízení pro porušení povinnosti.

Agentura není povinna zohledňovat odpovědi doručené po uplynutí uvedené lhůty.

2.   Lhůta stanovená v odstavci 1 nesmí v žádném případě uplynout později než ke dni, kdy agentura oznámí prohlášení o námitkách podle článku 7.

Článek 7

Prohlášení o námitkách

1.   Pokud agentura zjistí skutečnosti a shledá, že neexistují důvody k pokračování v řízení pro porušení povinnosti, držiteli osvědčení v písemné podobě dodá prohlášení o námitkách. Prohlášení o námitkách zahrnuje:

a)

obvinění vznesená vůči držiteli osvědčení a upřesňuje ustanovení nařízení (ES) č. 216/2008 nebo jeho prováděcí pravidla, k jejichž údajnému porušení došlo, a důkazy, na nichž se tato obvinění zakládají;

b)

informaci, že lze uložit pokutu nebo penále.

2.   Při oznámení prohlášení o námitkách vyzve agentura držitele osvědčení, aby předložil písemné připomínky. Musí tak učinit písemně s uvedením lhůty pro předložení těchto připomínek.

Článek 8

Ústní slyšení

1.   Pokud o to držitel osvědčení požádá, poskytne mu agentura příležitost, aby své argumenty přednesl v ústním slyšení.

2.   Je-li to nezbytné, může agentura k účasti na ústním slyšení přizvat vnitrostátní letecké úřady či jakékoli jiné osoby.

3.   Ústní slyšení nejsou veřejná. Každá osoba může být vyslechnuta buď jednotlivě, nebo v přítomnosti jiných předvolaných osob, s ohledem na oprávněné zájmy držitelů osvědčení a jiných osob ve věci ochrany jejich obchodního tajemství a jiných důvěrných informací.

Článek 9

Lhůty

Pro účely zajištění právní jistoty při provádění šetření stanoví agentura prováděcí pravidla pro stanovení lhůt.

Článek 10

Zpráva

1.   Agentura podává Komisi, členským státům a držiteli osvědčení zprávu, ve které shrnuje závěry, ke kterým dospěla při šetření v souladu s tímto oddílem. Agentura rovněž Komisi předkládá spis o šetření.

2.   Pokud zpráva vypracovaná agenturou dospěje k závěru, že držitel osvědčení porušil ustanovení nařízení (ES) č. 216/2008 nebo jeho prováděcí pravidla, zpráva rovněž zahrnuje:

a)

posouzení okolností případu v souladu s kritérii stanovenými v článku 15 tohoto nařízení;

b)

žádost Komisi o uložení pokuty nebo penále;

c)

odůvodněný návrh obsahující výši pokuty nebo penále.

3.   Agentura zprávu přijme nejpozději [12 měsíců] poté, co bylo oznámeno zahájení řízení pro porušení povinnosti podle článku 4, nebo [6 měsíců] po oznámení Komise o vrácení spisu v souladu s článkem 12.

ODDÍL 2

Rozhodování

Článek 11

Žádosti o informace

1.   Pokud se Komise v návaznosti na žádost agentury podle čl. 10 odst. 2 písm. b) rozhodne pokračovat v řízení pro porušení povinnosti, může písemně držitele osvědčení požádat, aby jí poskytl písemné či ústní vysvětlení, informace nebo dokumenty. V takovém případě Komise uvědomí držitele osvědčení o penále stanoveném v čl. 16 odst. 1 písm. c) a d) za nevyhovění žádosti nebo za poskytnutí nesprávných nebo zavádějících informací.

Komise může o poskytnutí informací o údajném porušení povinnosti požádat agenturu, vnitrostátní letecké úřady či jakékoli fyzické nebo právnické osoby.

2.   Komise zajistí, aby držitel osvědčení mohl poskytnout písemné vysvětlení, informace nebo dokumenty na podporu svého případu. Držitelé osvědčení mohou požádat o ústní slyšení, Komise má však právo s takovou žádostí souhlasit pouze když to považuje za nezbytné.

Článek 12

Nové šetření

S ohledem na zprávu vypracovanou agenturou, připomínky držitele osvědčení na základě této zprávy a jiné relevantní informace může Komise mít za to, že jsou nezbytné dodatečné informace. V takovém případě může spis vrátit agentuře. Komise agentuře jasně určí, které věcné okolnosti je třeba dále zkoumat, a případně navrhne, jaká opatření v rámci šetření za tímto účelem provést, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 216/2008. Oddíl 1 kapitoly II tohoto nařízení se použije v případě nového šetření.

ODDÍL 3

Rozhodnutí o pokutách a penále

Článek 13

Pokuty a penále a jejich maximální výše

1.   Pokud na základě rozhodování stanoveného v oddíle 2 Komise zjistí, že držitel osvědčení úmyslně nebo z nedbalosti porušil nařízení (ES) č. 216/2008 nebo jeho prováděcí pravidla, může přijmout rozhodnutí o uložení pokuty nepřesahující 4 % ročního příjmu či obratu držitele osvědčení v předchozím hospodářském roce.

2.   Pokud držitel osvědčení nepřestal porušovat nařízení v době přijetí rozhodnutí uvedeného v odstavci 1, může Komise v tomto rozhodnutí uložit penále v maximální denní výši 2,5 % průměrného denního příjmu či obratu držitele osvědčení v předchozím hospodářském roce.

Penále lze uložit za období počínající dnem oznámení tohoto rozhodnutí do doby, než držitel své povinnosti přestane porušovat.

3.   Pro účely odstavců 1 a 2 se předchozím hospodářským rokem rozumí hospodářský rok předcházející datu rozhodnutí uvedeného v odstavci 1.

4.   Pokuty a penále jsou správní povahy.

5.   Rozhodnutí o uložení pokut a penále jsou vymahatelná.

Článek 14

Obsah rozhodnutí

1.   Rozhodnutí uvedené v článku 13 se zakládá výhradně na důvodech, ohledně nichž měl držitel osvědčení možnost podat Komisi připomínky.

2.   Komise držitele osvědčení informuje o dostupných opravných prostředcích.

3.   Komise členské státy a agenturu informuje o přijetí rozhodnutí.

4.   Při zveřejňování podrobností svého rozhodnutí a informování členských států Komise zohledňuje oprávněné zájmy držitelů osvědčení a jiných osob ve věci ochrany jejich obchodního tajemství.

Článek 15

Kritéria, kterými se řídí uplatňování a vyměřování pokut a penále

1.   Při určování, zda uložit pokuty a penále, a stanovování výše těchto pokut a penále se Komise řídí zásadou, že pokuty a penále mají být účinné, přiměřené a odrazující.

2.   V každém případě Komise zohledňuje tyto okolnosti (jsou-li relevantní):

a)

závažnost a důsledky porušení a zejména jeho dopady a důsledky pro bezpečnost a pro životní prostředí;

b)

míru obezřetnosti a spolupráce, kterou držitel osvědčení prokáže při odhalování porušení a uplatňování nápravných opatření nebo v průběhu řízení pro porušení povinnosti, nebo jakékoli jednání, kterým držitel osvědčení maří odhalování porušení a vedení řízení pro porušení povinnosti, nebo jakékoli nevyhovění ze strany držitele osvědčení žádostem agentury, Komise nebo vnitrostátního leteckého úřadu při používání tohoto nařízení;

c)

dobrou víru držitele osvědčení při výkladu a plnění povinností držitelů osvědčení podle nařízení (ES) č. 216/2008, nebo jeho prováděcích pravidel, nebo jakýkoli důkaz úmyslného klamání ze strany držitele osvědčení;

d)

daný obrat a finanční možnosti příslušného držitele osvědčení;

e)

potřebu přijmout prozatímní nebo naléhavá opatření;

f)

počet opakování, četnost nebo délku trvání porušení ze strany držitele osvědčení;

g)

předchozí sankce, včetně finančních pokut, které byly dotyčnému držiteli osvědčení uloženy.

3.   Při určování výše pokuty a penále vezme Komise v úvahu všechna donucovací opatření, která již byla přijata, pokud jde o držitele osvědčení na vnitrostátní úrovni nebo agenturou a která se zakládají na stejných zákonných důvodech a na stejných skutečnostech.

ODDÍL 4

Nedostatečná spolupráce

Článek 16

Penále za nedostatečnou spolupráci

1.   Na žádost agentury nebo z vlastního podnětu může Komise rozhodnutím uložit držitelům osvědčení penále v maximální denní výši [0,5] % průměrného denního příjmu či obratu držitele osvědčení za předchozí hospodářský rok, pokud úmyslně nebo z nedbalosti:

a)

nesplní povinnosti vyplývající z opatření v rámci šetření podle článku 5;

b)

v reakci na opatření v rámci šetření podle článku 5 poskytnou nesprávné nebo zavádějící informace;

c)

nevyhoví žádosti o informace podle článku 11;

d)

v reakci na žádost o informace podle článku 11 poskytnou nesprávné nebo zavádějící informace.

Penále lze uložit za období počínající dnem oznámení uvedeného rozhodnutí do doby, než držitel rozhodnutí o registraci začne spolupracovat.

2.   Pro účely odstavce 1 se předchozím hospodářským rokem rozumí hospodářský rok předcházející datu rozhodnutí uvedeného v odstavci 1.

Článek 17

Řízení

Má-li Komise v úmyslu přijmout rozhodnutí uvedené v čl. 16 odst. 1, oznámí tuto skutečnost nejprve písemně držiteli osvědčení a stanoví lhůtu, ve které může držitel osvědčení Komisi předložit písemné připomínky.

Komise není povinna brát v úvahu písemné připomínky, které obdrží po této lhůtě.

Článek 18

Vzájemné zohledňování řízení

Za účelem zahájení a vedení řízení pro porušení povinnosti Komise a agentura zohledňují:

a)

řízení pro porušení povinnosti, která již byla zahájena nebo uzavřena členským státem nebo třetí zemí proti témuž držiteli osvědčení a která se zakládají na stejných zákonných důvodech a na stejných skutečnostech; a

b)

každé řízení zahájené agenturou podle nařízení (ES) č. 216/2008 proti témuž držiteli osvědčení a zakládající se na stejných zákonných důvodech a na stejných skutečnostech s cílem změnit, omezit, pozastavit nebo zrušit platnost příslušného osvědčení.

ODDÍL 5

Článek 19

Vymáhání pokut a penále

Komise přistoupí k vymáhání pokut a penále vytvořením inkasního příkazu a oznámením o dluhu zaslaným držiteli osvědčení v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (4) a nařízením Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 (5).

KAPITOLA III

PŘÍSTUP KE SPISU, PRÁVNÍ ZASTUPOVÁNÍ, DŮVĚRNOST INFORMACÍ A USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE LHŮT

ODDÍL 1

Právo na obhajobu

Článek 20

Přístup ke spisu

1.   Po oznámení podle článku 4 má držitel osvědčení, pokud o to požádá, právo na přístup k dokumentům a jiným materiálům, které shromáždila Komise a agentura a které slouží jako důkazy údajného porušení povinnosti.

2.   Dokumenty, které byly získány zpřístupněním spisu, se použijí pouze pro účely soudních nebo správních řízení, jejichž předmětem je používání tohoto nařízení.

Článek 21

Právní zastoupení

Držitel osvědčení má právo být v řízení pro porušení povinnosti právně zastupován.

Článek 22

Důvěrnost informací, profesní tajemství a právo zachovat mlčenlivost

1.   Aniž je dotčena výměna a využívání informací podle čl. 5 odst. 3 a čl. 11 odst. 1, řízení pro porušení povinnosti se vede s dodržováním zásady důvěrnosti informací a profesního tajemství.

Komise, agentura a vnitrostátní letecké úřady, pokud zasáhnou podle čl. 5 odst. 3 a čl. 11 odst. 1, jakož i jejich úředníci a další osoby pracující pod jejich dohledem, jsou povinni nešířit informace, které získali nebo které si vyměnili podle tohoto nařízení a na něž se vztahuje povinnost ochrany důvěrnosti informací a profesního tajemství.

2.   Aniž je dotčeno právo na přístup ke spisu, nemá držitel osvědčení přístup k obchodním tajemstvím, důvěrným informacím nebo interním dokumentům, které vlastní Komise nebo agentura.

3.   Každá osoba, která vznáší připomínky nebo poskytuje informace podle tohoto nařízení, jasně označí jakýkoli materiál, který považuje za důvěrný, společně s udáním důvodů a ve lhůtě stanovené Komisí nebo agenturou poskytne zvláštní verzi, která nemá důvěrný charakter. Pokud k takovému označení nedojde, může Komise vycházet z toho, že vznesené připomínky nebo poskytnuté informace neobsahují důvěrné informace.

4.   Držitel osvědčení má právo zachovat mlčenlivost v situacích, kdy by byl nucen poskytovat odpovědi, z nichž by vyplývalo, že má podíl na tom, že došlo k porušení povinnosti.

ODDÍL 2

Ustanovení týkající se lhůt

Článek 23

Počítání lhůt

1.   Lhůty stanovené v tomto nařízení začínají běžet prvním dnem po obdržení sdělení nebo po jeho osobním převzetí.

Pokud je od držitele osvědčení požadováno, aby předložil námitky nebo informace v příslušné lhůtě, je pro účely dodržení lhůty dostačující, je-li dotyčné předání odesláno doporučeným dopisem před uplynutím příslušné lhůty.

2.   Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, prodlužuje se lhůta do konce následujícího pracovního dne.

3.   Při stanovování lhůt uvedených v tomto nařízení Komise či případně agentura zohledňují jak čas nezbytný pro přípravu informací, tak naléhavost případu.

4.   V případě potřeby a na základě odůvodněné žádosti podané před uplynutím původní lhůty mohou být lhůty prodlouženy.

Článek 24

Promlčecí lhůty v případě ukládání pokut a penále

1.   Právo Komise přijmout rozhodnutí o uložení pokut a penále podle článku 13 zaniká po uplynutí pěti let.

V případě penále uvedených v článku 16 právo Komise přijmout rozhodnutí o uložení takového penále zaniká po uplynutí tří let.

Lhůta začíná běžet dnem, kdy došlo k porušení. V případě trvajícího nebo opakovaného porušení povinnosti však začíná lhůta běžet dnem, kdy bylo ukončeno.

2.   Promlčecí lhůty uvedené v odstavci 1 se přerušují každým opatřením, které přijme Komise nebo agentura za účelem šetření nebo řízení pro porušení povinnosti. Promlčecí lhůta se přerušuje s účinkem ode dne, kdy je opatření oznámeno držiteli osvědčení.

3.   Každým přerušením počíná promlčení lhůta běžet znovu. Promlčecí lhůta však nepřesáhne dobu rovnající se dvojnásobku původní lhůty, s výjimkou případů, kdy je promlčení pozastaveno podle odstavce 4. V takovém případě se promlčecí lhůta prodlužuje o dobu, po kterou je promlčení pozastaveno.

4.   Promlčecí lhůta pro uložení penále se pozastavuje po dobu, kdy je rozhodnutí Komise předmětem řízení před Soudním dvorem Evropské unie.

Článek 25

Promlčecí lhůty v případě výběru pokut a penále

1.   Právo na zahájení vymáhání pokut zaniká po uplynutí jednoho roku od dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí podle článku 13 nebo 16.

2.   Promlčecí lhůta pro vymáhání pokut a penále se přerušuje každým opatřením Komise nebo členského státu jednajícího na základě žádosti Komise, jehož cílem je vymoci úhradu pokut nebo penále.

3.   Každým přerušením počíná lhůta běžet znovu.

4.   Promlčecí lhůta pro vymáhání pokut a penále se pozastaví:

a)

po dobu lhůty pro zaplacení;

b)

po dobu, po kterou je donucovací výkon pozastaven na základě rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie.

KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 26

Použití

V případě porušení povinnosti, jehož počátek spadá do doby před vstupem tohoto nařízení v platnost, se toto nařízení použije na tu část porušení, k níž došlo po uvedeném datu.

Článek 27

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. července 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 79, 13.3.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 295, 12.11.2010, s. 35.

(3)  Úř. věst. L 167, 4.7.2003, s. 23.

(4)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1.


17.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 187/36


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 647/2012

ze dne 16. července 2012

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. července 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MK

41,0

ZZ

41,0

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

107,9

ZZ

107,9

0805 50 10

AR

85,3

BO

90,5

UY

94,5

ZA

94,1

ZZ

91,1

0808 10 80

AR

137,4

BR

91,3

CL

115,6

CN

125,2

NZ

127,8

US

161,0

ZA

109,1

ZZ

123,9

0808 30 90

AR

122,4

CL

125,5

ZA

121,2

ZZ

123,0

0809 10 00

TR

182,5

ZZ

182,5

0809 29 00

TR

345,5

ZZ

345,5

0809 30

TR

177,9

ZZ

177,9


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

17.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 187/38


ROZHODNUTÍ RADY 2012/388/SZBP

ze dne 16. července 2012,

kterým se mění rozhodnutí 2010/231/SZBP o omezujících opatřeních vůči Somálsku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 26. dubna 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/231/SZBP (1).

(2)

Dne 17. února 2012 Výbor pro sankce Rady bezpečnosti zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 751(1992) o Somálsku (dále jen „Výbor pro sankce“) aktualizoval seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření.

(3)

Dne 22. února 2012 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2036 (2012), která stanoví, že členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zabránit přímému nebo nepřímému dovozu dřevěného uhlí ze Somálska bez ohledu na to, zda toto dřevěné uhlí ze Somálska pochází či nikoli.

(4)

Rozhodnutí 2010/231/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rozhodnutí 2010/231/SZBP se vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 1a

1.   Zakazuje se přímý nebo nepřímý dovoz, nákup nebo přeprava dřevěného uhlí ze Somálska bez ohledu na to, zda toto dřevěné uhlí ze Somálska pochází či nikoli.

Unie přijme opatření nezbytná k určení příslušných věcí, na které se má toto ustanovení vztahovat.

2.   Zakazuje se poskytovat přímo či nepřímo finanční prostředky nebo finanční pomoc, jakož i pojištění a zajištění související s dovozem, nákupem nebo přepravou dřevěného uhlí ze Somálska.“

Článek 2

Osoba uvedená v příloze tohoto rozhodnutí se doplňuje na seznam uvedený v části I přílohy rozhodnutí 2010/231/SZBP.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 16. července 2012.

Za Radu

předseda

S. ALETRARIS


(1)  Úř. věst. L 105, 27.4.2010, s. 17.


PŘÍLOHA

Osoba podle článku 2

Jim’ale, Ali Ahmed Nur (také znám jako a) Jim’ale, Ahmed Ali, také znám jako b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali, také znám jako c) Jim’ale, Sheikh Ahmed, také znám jako d) Jim’ale, Ahmad Ali, také znám jako e) Jim’ale, Shaykh Ahmed Nur)

Datum narození: 1954. Místo narození: Eilbur, Somálsko. Státní příslušnost: Somálsko. Alternativní státní příslušnost: Džibutsko. Cestovní pas: A0181988 (Somálsko), platnost do 23. ledna 2011. Místo: Džibutsko, Džibutská republika. Datum označení OSN: 17. února 2012.

Ali Ahmed Nur Jim’ale (Jim’ale) zastával vedoucí funkce v bývalé radikálně islamistické somálské radě islámských soudů, rovněž známé jako somálský Svaz islámských soudů. Z nejradikálnějších prvků somálského Svazu islámských soudů se nakonec utvořila skupina známá jako Al-Shabaab. Výbor Rady bezpečnosti Organizace spojených národů zřízený na základě rezolucí č. 751 (1992) a č. 1907 (2009) o Somálsku a Eritreji („Výbor pro sankce vůči Somálsku/Eritreji“) zařadil skupinu Al-Shabaab v dubnu roku 2010 na seznam za účelem cílených sankcí. Výbor zařadil uvedenou skupinu na seznam proto, že je subjektem zapojeným do činností, které přímo nebo nepřímo ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu Somálska, mimo jiné (ale nejen) i do činností, jež představují hrozbu pro somálskou prozatímní federální vládu.

Podle zprávy monitorovací skupiny (S/2011/433) Výboru pro sankce vůči Somálsku/Eritreji ze dne 18. července 2011 je Jim'ale předním podnikatelem a osobností v obchodu s dřevěným uhlím a cukrem organizovaném skupinou Al-Shabaab a těží z privilegovaných vztahů s touto skupinou.

Jim'ale je označován za jednoho z hlavních finančníků skupiny Al-Shabaab a ideologicky je s touto skupinou spojen. Jim'ale poskytoval klíčové finanční prostředky a politickou podporu Hassanovi Dahiru Aweysovi („Aweys“), kterého Výbor pro sankce vůči Somálsku/Eritreji rovněž zařadil na seznam. Muktar Robow, bývalý zástupce emíra v rámci skupiny Al-Shabaab, v polovině roku 2011 údajně pokračoval v politickém oportunismu v organizaci Al-Shabaab. Robow zapojil Aweyse a Jim'aleho do úsilí o prosazování jejich společných cílů a o upevňování jejich celkového postoje v kontextu rozepří uvnitř vedení skupiny Al-Shabaab.

Na podzim roku 2007 založil Jim'ale v Džibutsku společnost kryjící extremistické činnosti nazvanou „Investors Group“. Krátkodobým cílem uvedené skupiny byla destabilizace Somalilandu prostřednictvím financování extremistických činností a nákupu zbraní. Skupina pomáhala pašovat ruční palné zbraně z Eritreje přes Džibutsko do 5. regionu v Etiopii, kde zásilku obdrželi extremisté. V polovině roku 2008 Jim'ale nadále provozoval Investors Group.

Na konci září roku 2010 zřídil Jim'ale ZAAD, společnost pro převod finančních prostředků z mobilních telefonů na mobilní telefony, a se skupinou Al-Shabaab se dohodl na anonymnějších převodech peněz zrušením nutnosti prokazovat totožnost.

Koncem roku 2009 provozoval Jim'ale známý fond hawala pro výběr zakatu, který byl poskytován skupině Al-Shabaab.


17.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 187/40


ROZHODNUTÍ RADY 2012/389/SZBP

ze dne 16. července 2012

o misi Evropské unie zaměřené na budování regionální námořní kapacity v oblasti Afrického rohu (EUCAP NESTOR)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28, čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 14. listopadu 2011 Rada přijala strategický rámec pro oblast Afrického rohu, jímž se má řídit zapojení Unie v tomto regionu.

(2)

Dne 8. prosince 2012 Rada přijala rozhodnutí 2011/819/SZBP (1) o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro oblast Afrického rohu.

(3)

Dne 16. prosince 2011 se Rada dohodla na koncepci řešení krize pro misi na budování regionální námořní kapacity.

(4)

Dne 23. března 2012 Rada přijala rozhodnutí 2012/173/SZBP (2) o aktivaci operačního střediska EU pro mise a operaci společné bezpečnostní a obranné politimy v oblasti Afrického rohu.

(5)

Vlády Džibutska, Keni a Seychell a přechodná federální vláda Somálska uvítaly nasazení mise ve svých zemích.

(6)

Dne 18. června 2007 Rada schválila pokyny pro velitelskou a řídící strukturu pro civilní operace EU pro řešení krizí.

(7)

Pro misi zřízenou tímto rozhodnutím by měla být uvedena v činnost pohotovostní složka.

(8)

Mise bude probíhat za situace, která se může zhoršit a která by mohla ohrozit dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy o Evropské unii,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Mise

Unie zřizuje misi na budování regionální námořní kapacity v oblasti Afrického rohu (EUCAP NESTOR) na dobu dvou let.

Článek 2

Mandát

Cílem EUCAP NESTOR je pomáhat k rozvoji soběstačné kapacity států Afrického rohu a západní části Indického oceánu s cílem trvale posilovat jejich námořní bezpečnost včetně potírání pirátství a jejich námořní řízení. EUCAP NESTOR se zpočátku zeměpisně zaměří na Džibutsko, Keňu, Seychelly a Somálsko. Poté, co Unie obdrží pozvání tanzanských orgánů, bude EUCAP NESTOR nasazena rovněž v Tanzánii.

Článek 3

Úkoly

1.   Za účelem splnění cíle stanoveného v článku 2 má EUCAP NESTOR tyto úkoly:

a)

poskytovat orgánům v regionu pomoc za účelem dosažení účinné organizace orgánů námořní bezpečnosti působících jako pobřežní stráž;

b)

poskytovat kurzy odborné přípravy a odbornou podporu k nim za účelem posílení námořní kapacity států v regionu, zpočátku v Džibutsku, Keni a na Seychellách, v zájmu dosažení soběstačnosti v oblasti odborné přípravy;

c)

být nápomocna Somálsku při rozvoji pozemní kapacity pobřežní policie, která bude podporována komplexním právním a regulačním rámcem;

d)

určovat nedostatky v prioritním vybavení kapacity a poskytovat pomoc při jejich řešení, je-li to vhodné, aby bylo dosaženo cílů EUCAP NESTOR;

e)

poskytovat pomoc při posilování vnitrostátních právních předpisů a právního státu prostřednictvím regionálního programu právního poradenství a poskytovat odborné právní znalosti za účelem vypracování vnitrostátních právních předpisů v oblasti námořní bezpečnosti a souvisejících oblastech;

f)

podporovat regionální spolupráci mezi vnitrostátními orgány odpovědnými za námořní bezpečnost;

g)

posilovat regionální koordinaci v oblasti budování námořní kapacity;

h)

poskytovat strategické poradenství pomocí vysílání odborníků do klíčových správních orgánů;

i)

provádět projekty související s misí a koordinovat dary;

j)

vypracovat a uplatňovat regionální informační a komunikační strategii.

2.   EUCAP NESTOR nevykonává žádnou výkonnou funkci.

Článek 4

Linie vedení a struktura

1.   EUCAP NESTOR má jednotnou linii vedení jako operace pro řešení krizí.

2.   EUCAP NESTOR má tuto strukturu:

a)

velitelství mise v Džibutsku;

b)

místní úřadovny podle potřeby.

3.   EUCAP NESTOR zahrnuje projektovou skupinu pro určování a provádění projektů. EUCAP NESTOR může podle potřeby koordinovat a zprostředkovávat projekty prováděné na vlastní odpovědnost členskými státy a třetími státy v oblastech souvisejících s EUCAP NESTOR a na podporu jejího cíle a poskytovat k nim poradenství.

Článek 5

Civilní velitel operace

1.   Civilním velitelem operace pro EUCAP NESTOR je ředitel útvaru schopnosti civilního plánování a provádění.

2.   Civilní velitel operace vykonává velení a řízení EUCAP NESTOR na strategické úrovni pod politickou kontrolou a strategickým vedením Politického a bezpečnostnío výboru a celkovou působností vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“).

3.   Civilní velitel operace zajišťuje ve vztahu k vedení operací řádné a účinné provádění rozhodnutí Rady a Politického a bezpečnostního výboru, a to i tím, že vydává potřebné strategické pokyny vedoucímu mise a poskytuje mu poradenství a technickou podporu.

4.   Operační středisko EU, jež bylo aktivováno rozhodnutím 2012/173/SZBP, poskytuje přímou podporu civilnímu veliteli operace v oblasti operačního plánování a provádění EUCAP NESTOR.

5.   Civilní velitel operace podává prostřednictvím vysokého představitele zprávy Radě.

6.   Veškerý vyslaný personál zůstává zcela pod velením vnitrostátních orgánů dotčeného vysílajícího státu v souldu s vnitrostátními pravidly, dotčeného orgánu Unie nebo Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ). Orgány jednotlivých států přenesou operační řízení (OPCON) svého personálu, týmů a útvarů na civilního velitele operace.

7.   Civilní velitel operace nese celkovou odpovědnost za zajištění řádného plnění povinnosti péče, kterou Unie nese.

8.   Civilní velitel operace, zvláštní zástupce EU pro oblast Afrického rohu a vedoucí delegací Unie v regionu se podle potřeby navzájem konzultují.

Článek 6

Vedoucí mise

1.   Vedoucí mise vykonává velení a řízení EUCAP NESTOR v místě působení, přebírá za tyto činnosti odpovědnost a přímo odpovídá civilnímu veliteli operace.

2.   Vedoucí mise vykonává velení a řízení nad personálem, týmy a útvary přispívajících států přidělenými civilním velitelem operace a zároveň nese administrativní a logistickou odpovědnost, včetně odpovědnosti za majetek, zdroje a informace, které má EUCAP NESTOR k dispozici.

3.   Vedoucí mise vydává pokyny pro veškerý personál EUCAP NESTOR v zájmu účinného provádění EUCAP NESTOR v místě působení, zajišťuje její koordinaci a běžné řízení a řídí se strategickými pokyny civilního velitele operace.

4.   Vedoucí mise odpovídá za plnění rozpočtu EUCAP NESTOR. Za tímto účelem podepíše smlouvu s Komisí.

5.   Vedoucí mise odpovídá za kázeňský dohled nad personálem. Kázeňská opatření vůči vyslanému personálu jsou v pravomoci příslušného vnitrostátního orgánu v soladu s vnitrostátními pravidly, dotčeného orgánu Unie nebo ESVČ.

6.   Vedoucí mise zastupuje EUCAP NESTOR v místě operace a zajišťuje její odpovídající zviditelnění.

7.   Vedoucí mise podle potřeby koordinuje činnost s dalšími činiteli Unie na místě. Aniž je dotčena linie velení, poskytuje vedoucímu mise vedení v otázkách místní politické situace zvláštní zástupce EU v úzké spolupráci s příslušnými vedoucími delegací Unie v regionu.

8.   V rámci projektové skupiny je vedoucí mise oprávněn použít k provádění projektů, které jsou považovány za projekty doplňující soudržným způsobem ostatní akce EUCAP NESTOR, finanční příspěvky členských států nebo třetích států, je-li projekt:

a)

uveden ve výkazu ropočtových dopadů tohoto rozhodnutí nebo

b)

v průběhu EUCAP NESTOR začleněn do výkazu ropočtových dopadů na žádost vedoucího mise.

Vedoucí mise v takových případech uzavře s dotčenými státy ujednání, jež stanoví zejména konkrétní podmínky týkající se reakce na případnou stížnost třetí strany ohledně škod vzniklých jednáním nebo opomenutím vedoucího mise při využívání finančních prostředků, které mu byly zpřístupněny přispívajícími státy.

Přispívající státy nemohou v žádném případě činit Unii nebo vysokého představitele odpovědnými za jednání nebo opomenutí vedoucího mise při využívání finančních prostředků poskytnutých přispívajícími státy.

Článek 7

Personál

1.   EUCAP NESTOR tvoří zejména personál vyslaný členskými státy, orgány Unie nebo ESVČ. Každý členský stát, orgán Unie nebo ESVČ nese náklady na personál, který vyslal, včetně cestovních výdajů na cestu do místa určení a zpět, platů, nákladů na zdravotní péči a příspěvků jiných než použitelné denní dávky.

2.   Stát, orgán Unie nebo ESVČ, který vyslal člena personálu, odpovídá za řešení veškerých stížností člena personálu ohledně vyslání nebo stížností, které se člena personálu týkají, a zahajují veškerá řízení proti vyslané osobě.

3.   EUCAP NESTOR může přijímat na smluvním základě mezinárodní a místní personál, pokud požadované funkce nezajistí personál vyslaný členskými státy. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech, kdy nejsou k dispozici vhodné žádosti z členských států, mohou být na smluvním základě případně přijímáni státní příslušníci zúčastněných třetích států.

4.   Pracovní podmínky a práva a povinnosti mezinárodního a místního personálu jsou stanoveny ve smlouvách mezi vedoucím mise a dotčenými členy personálu.

Článek 8

Postavení EUCAP NESTOR a jejího personálu

Postavení EUCAP NESTOR a jejího personálu, včetně případných výsad, imunit a dalších záruk nezbytných pro uskutečnění a řádný průběh EUCAP NESTOR, je předmětem dohody, která bude uzavřena podle článku 37 Smlouvy o Evropské unii a postupem stanoveným v článku 218 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Článek 9

Politická kontrola a strategické řízení

1.   Politický a bezpečnostní výbor vykonává v rámci odpovědnosti Rady a vysokého představitele politickou kontrolu a strategické řízení EUCAP NESTOR. Rada zmocňuje Politický a bezpečnostní výbor k přijímání příslušných rozhodnutí za tímto účelem v souladu s čl. 38 třetím pododstavcem Smlouvy o Evropské unii. Toto zmocnění zahrnuje pravomoc jmenovat na návrh vysokého představitele vedoucího mise a měnit koncepci operací (CONOPS) a operační plán (OPLAN). Rozhodovací pravomoc, pokud jde o cíle a ukončení EUCAP NESTOR, si ponechává Rada.

2.   Politický a bezpečnostní výbor pravidelně podává zprávy Radě.

3.   Politický a bezpečnostní výbor dostává pravidelně a podle potřeby zprávy od civilního velitele operace a vedoucího mise týkající se otázek spadajících do jejich oblastí působnosti.

Článek 10

Účast třetích států

1.   Aniž je dotčena rozhodovací samostatnost Unie a její jednotný institucionální rámec, mohou být třetí státy vyzvány, aby přispěly k EUCAP NESTOR tím, že ponesou náklady na vyslání svého personálu, včetně platů, pojištění proti všem rizikům, denních dávek a cestovních výdajů na cestu do místa určení a zpět, a že případně přispějí na provozní náklady EUCAP NESTOR.

2.   Třetí státy přispívající na EUCAP NESTOR mají ve vztahu k jejímu běžnému řízení stejná práva a povinnosti jako členské státy.

3.   Rada zmocňuje Politický a bezpečnostní výbor k přijímání příslušných rozhodnutí ve věci přijímání navrhovaných příspěvků a ke zřízení výboru přispěvatelů.

4.   Podrobná ujednání týkající se účasti třetích států jsou upravena v dohodách uzavřených v souladu s článkem 37 Smlouvy o Evropské unii a podle potřeby v dalších technických ujednáních. Jestliže Unie a třetí stát uzavřely dohodu, kterou se vytváří rámec pro účast tohoto třetího státu na operacích Unie pro řešení krizí, použijí se v souvislosti s EUCAP NESTOR ustanovení takové dohody.

Článek 11

Bezpečnost

1.   Civilní velitel operace řídí plánování prováděné vedoucím mise v oblasti bezpečnostních opatření a zajišťuje jejich řádné a účinné provádění v rámci EUCAP NESTOR v souladu s článkem 5.

2.   Vedoucí mise odpovídá za bezpečnost EUCAP NESTOR a za zajištění plnění minimálních bezpečnostních požadavků kladených na EUCAP NESTOR v souladu s politikou Unie v oblasti bezpečnosti personálu nasazeného mimo Unii při provádění operací podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii a jejích podpůrných dokumentů.

3.   Vedoucímu mise je nápomocen vyšší důstojník pro bezpečnost mise, který podává zprávy vedoucímu mise a rovněž udržuje úzké služební vztahy s ESVČ.

4.   Personál EUCAP NESTOR se před svým nástupem do funkce účastní povinného bezpečnostního školení v souladu s OPLAN. Dostane se mu také pravidelného udržovacího výcviku v místě působení organizovaného vyšším důstojníkem pro bezpečnost mise.

5.   Vedoucí mise zajistí ochranu utajovaných informací EU v souladu s rozhodnutím Rady 2011/292/EU ze dne 31. března 2011 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (3).

Článek 12

Pohotovostní složka

Pro EUCAP NESTOR se uvádí v činnost pohotovostní složka.

Článek 13

Finanční ustanovení

1.   Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí v období prvních dvanácti měsíců po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost činí 22 880 000 EUR. Finanční referenční částku na následující období stanoví Rada.

2.   Veškeré výdaje se spravují podle pravidel a postupů použitelných pro souhrnný rozpočet Evropské unie.

3.   S výhradou schválení Komisí může vedoucí mise uzavírat technická ujednání s členskými státy Unie, zúčastněnými třetími státy a dalšími mezinárodními aktéry ohledně poskytování vybavení, služeb a prostor pro EUCAP NESTOR.

4.   Finanční ujednání respektují operační požadavky EUCAP NESTOR, včetně slučitelnosti vybavení a interoperability jejích týmů.

5.   Vedoucí mise podává Komisi, která nad jeho činností vykonává dohled, úplné zprávy o činnostech vykonaných v rámci své smlouvy.

6.   Vzniklé výdaje jsou způsobilé ode dne vstupu tohoto rozhodnutí v platnost.

Článek 14

Soulad reakce a koordinace Unie

1.   Vysoký představitel zajišťuje soulad provádění tohoto rozhodnutí s vnější činností Unie jako celku, včetně návaznosti na rozvojové programy Unie.

2.   Aniž je dotčena linie velení, jedná vedoucí mise v zájmu zajištění souladu činnosti Unie v oblasti Afrického rohu v úzké koordinaci s delegacemi Unie v regionu.

3.   Vedoucí mise úzce koordinuje činnost s vedoucími misí Unie a členských států v regionu.

4.   Vedoucí mise spolupracuje s ostatními mezinárodními aktéry přítomnými v regionu, zejména s Politickým úřadem Organizace spojených národů (OSN) pro Somálsko, Úřadem OSN pro drogy a kriminalitu, Rozvojovým programem OSN a Mezinárodní námořní organizací.

5.   Vedoucí mise úzce koordinuje činnost s EUNAVFOR Atalanta, misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku somálských bezpečnostních sil (EUTM Somalia), projektem námořní bezpečnosti a programem zaměřeným na kritické námořní trasy.

Článek 15

Poskytování informací a dokumentů

1.   Vysoký představitel je v souladu s rozhodnutím 2011/292/EU oprávněn tam, kde je to vhodné, a v souladu s potřebami EUCAP NESTOR poskytovat třetím státům přidruženým k tomuto rozhodnutí utajované informace EU vytvořené pro účely EUCAP NESTOR až do stupně utajení „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“.

2.   Vysoký představitel je v souladu s rozhodnutím 2011/292/EU a s operačními potřebami EUCAP NESTOR též oprávněn poskytovat OSN a Africké unii (AU) utajované informace EU vytvořené pro účely EUCAP NESTOR až do stupně utajení „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“. Za tímto účelem jsou vypracována ujednání mezi vysokým představitelem a příslušnými orgány OSN a AU.

3.   V případě zvláštní a neodkladné operační potřeby je vysoký představitel v souladu s rozhodnutím 2011/292/EU též oprávněn poskytovat hostitelskému státu utajované informace EU vytvořené pro účely EUCAP NESTOR až do stupně utajení „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“. Za tímto účelem jsou vypracována ujednání mezi vysokým představitelem a příslušnými orgány hostitelského státu.

4.   Vysoký představitel je oprávněn poskytovat třetím státům přidruženým k tomuto rozhodnutí neutajované dokumenty EU o jednáních Rady týkajících se EUCAP NESTOR, na které se vztahuje služební tajemství podle čl. 6 odst. 1 jednacího řádu Rady (4).

5.   Vysoký představitel může přenést pravomoci stanovené v odstavcích 1 až 4 a způsobilost uzavírat ujednání uvedená v odstavcích 2 a 3 na své podřízené, na civilního velitele operací nebo na vedoucího mise.

Článek 16

Vstup v platnost a doba platnosti

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Použije se po dobu dvaceti čtyř měsíců.

V Bruselu dne 16. července 2012.

Za Radu

předseda

S. ALETRARIS


(1)  Úř. věst. L 327, 9.12.2011, s. 62.

(2)  Úř. věst. L 89, 27.3.2012, s. 66.

(3)  Úř. věst. L 141, 27.5.2011, s. 17.

(4)  Rozhodnutí Rady 2009/937/EU ze dne 1. prosince 2009, kterým se přijímá její jednací řád (Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 35).


17.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 187/44


ROZHODNUTÍ RADY 2012/390/SZBP

ze dne 16. července 2012

o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie při Africké unii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28, čl. 31 odst. 2 a článek 33 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 20. října 2011 přijala Rada rozhodnutí 2011/697/SZBP (1) o jmenování pana Garyho QUINCEHO zvláštním zástupcem Evropské unie při Africké unii (dále jen „zvláštní zástupce EU“). Jeho mandát má skončit dne 30. června 2012.

(2)

Mandát zvláštního zástupce EU by měl být prodloužen o další dvanáctiměsíční období.

(3)

Zvláštní zástupce EU bude vykonávat svůj mandát za situace, která se může zhoršit a která by mohla bránit v dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Zvláštní zástupce Evropské unie

Mandát pana Garyho QUINCEHO jako zvláštního zástupce EU při Africké unii (dále jen „AU“) se prodlužuje do 30. června 2013. Na návrh vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) může být mandát zvláštního zástupce EU ukončen dříve, pokud tak rozhodne Rada.

Článek 2

Cíle politiky

Mandát zvláštního zástupce EU vychází z celkových cílů politiky Unie na podporu afrického úsilí o vybudování mírové, demokratické a prosperující budoucnosti, jak jsou stanoveny ve společné strategii Afrika-EU. Tyto cíle zahrnují:

a)

posílení politického dialogu a obecněji vztahů Unie s AU;

b)

posílení partnerství mezi Unií a AU ve všech oblastech stanovených ve společné strategii Afrika-EU, podíl na rozvoji a provádění této strategie společně s AU při dodržování zásady africké odpovědnosti a užší spolupráci s africkými představiteli v rámci mnohostranných fór v součinnosti s mnohostrannými partnery;

c)

spolupráci s AU a poskytování podpory AU prostřednictvím podpory institucionálního rozvoje a posilování vztahů mezi orgány Unie a AU, mimo jiné prostřednictvím rozvojové pomoci, s cílem prosazovat:

mír a bezpečnost: předvídat konflikty a předcházet jim, zvládat a řešit konflikty, urovnávat konflikty prostřednictvím mediace, podporovat úsilí o prosazování míru a stability a podporovat obnovu po skončení konfliktů;

lidská práva a správu věcí veřejných: prosazovat a chránit lidská práva; prosazovat základní svobody a dodržování zásad právního státu; prostřednictvím politického dialogu a finanční a technické pomoci podporovat africké úsilí vyvíjené za účelem sledování a zlepšení správy věcí veřejných; podporovat rozvoj participativní demokracie a odpovědnosti; podporovat boj proti korupci a organizované trestné činnosti a dále podporovat úsilí o řešení otázky dětí v ozbrojených konfliktech ze všech hledisek;

udržitelný růst, regionální integraci a obchod: podporovat úsilí o propojení a usnadnit přístup obyvatelstva k vodě a hygienickým zařízením, energii a informačním technologiím; prosazovat stabilní, účinný a harmonizovaný právní rámec pro podnikání; napomáhat integraci Afriky do světového obchodního systému, napomáhat africkým zemím, aby splňovaly pravidla a normy EU; pomáhat Africe čelit důsledkům změny klimatu;

investice do lidí: podporovat úsilí v oblastech rovnosti žen a mužů, zdraví, zabezpečení potravy a vzdělávání, podporovat výměnné programy, sítě univerzit a středisek excelence, řešit základní příčiny migrace.

Zvláštní zástupce EU bude hrát klíčovou roli při provádění společné strategie Afrika-EU, jejímž cílem je rozvíjet a upevňovat strategické partnerství mezi Afrikou a Unií.

Článek 3

Mandát

K uskutečnění aspektů společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) a společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) v rámci cílů uvedených v článku 2 se zvláštnímu zástupci EU uděluje mandát:

a)

posilovat celkový vliv Unie v rámci dialogu vedeného v Addis Abebě s AU a Komisí AU o celé řadě otázek SZBP/SBOP, jichž se týká partnerství mezi Unií a AU, zejména pokud jde o partnerství pro mír a bezpečnost a podporu zavedení rámce pro mír a bezpečnost v Africe, jakož i koordinaci tohoto dialogu;

b)

zajišťovat odpovídající úroveň politického zastoupení, které bude odpovídat významu Unie jakožto politického, finančního a institucionálního partnera AU, a zabezpečit zásadní vývoj tohoto partnerství s ohledem na rostoucí politický význam AU na světové scéně;

c)

pokud tak Rada rozhodne, zastupovat postoje a politiky Unie v případě, kdy AU hraje důležitou roli v krizové situaci, pro niž nebyl jmenován zvláštní zástupce EU;

d)

napomáhat dosažení lepší soudržnosti, souladu a koordinace politik a opatření Unie ve vztahu k AU a přispívat ke zlepšení koordinace mezi všemi partnery a vztahů těchto partnerů s AU;

e)

přispívat k provádění politiky Unie v oblasti lidských práv týkající se AU, včetně obecných zásad EU týkajících se lidských práv, zejména těch, které se týkají dětí v ozbrojených konfliktech a násilí páchaného na ženách a dívkách a boje proti všem formám jejich diskriminace, politiky Unie týkající se žen, míru a bezpečnosti a akčního plánu EU k provádění rozhodnutí Mezinárodního trestního soudu;

f)

podrobně sledovat veškerý významný vývoj na úrovni AU a podávat o něm zprávu;

g)

udržovat úzké vztahy s Komisí AU, dalšími orgány AU, misemi afrických subregionálních organizací při AU a misemi členských států Africké unie při AU;

h)

napomáhat vztahům a spolupráci mezi AU a africkými subregionálními organizacemi, zejména v oblastech, v nichž Unie poskytuje podporu;

i)

na žádost poskytovat poradenství a podporu AU v oblastech stanovených ve společné strategii Afrika-EU;

j)

na požádání poskytovat poradenství a podporu při budování kapacit AU pro řešení krizí;

k)

na základě jasného rozdělení úkolů zajišťovat koordinaci s činnostmi zvláštních zástupců EU s mandátem v členských státech a regionech AU a poskytovat jim podporu; a

l)

udržovat úzké vztahy a podporovat koordinaci s klíčovými mezinárodními partnery AU zastoupenými v Addis Abebě, zejména s OSN, ale i s nestátními aktéry, ve všech aspektech společné zahraniční a bezpečnostní politiky a společné bezpečnostní a obranné politiky, jichž se týká partnerství Unie a AU.

Článek 4

Provádění mandátu

1.   Zvláštní zástupce EU provádí svůj mandát pod dohledem vysokého představitele.

2.   Politický a bezpečnostní výbor udržuje se zvláštním zástupcem EU výsadní spojení a je pro zvláštního zástupce EU hlavním orgánem pro styk s Radou. Politický a bezpečnostní výbor poskytuje zvláštnímu zástupci EU strategické a politické vedení v rámci jeho mandátu, aniž jsou dotčeny pravomoci vysokého představitele.

3.   Zvláštní zástupce EU pracuje v úzké koordinaci s Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ) a jejími příslušnými útvary.

Článek 5

Financování

1.   Finanční referenční částka určená na krytí výdajů souvisejících s mandátem zvláštního zástupce EU v období od 1. července 2012 do 30. června 2013 činí 680 000 EUR.

2.   Výdaje jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly použitelnými na souhrnný rozpočet Unie.

3.   Správa výdajů se řídí smlouvou mezi zvláštním zástupcem EU a Komisí. Zvláštní zástupce EU je za veškeré výdaje odpovědný Komisi.

Článek 6

Sestavení a složení týmu

1.   V mezích svého mandátu a odpovídajících finančních prostředků, které má k dispozici, odpovídá zvláštní zástupce EU za sestavení příslušného týmu. Tým zahrnuje odborníky na konkrétní politické otázky podle požadavků mandátu. Zvláštní zástupce EU neprodleně informuje o složení týmu Radu a Komisi.

2.   Členské státy, orgány Unie a ESVČ mohou navrhnout vyslání personálu ke zvláštnímu zástupci EU. Plat takového vyslaného personálu hradí dotyčný členský stát, dotyčný orgán Unie nebo ESVČ. Ke zvláštnímu zástupci EU mohou být rovněž přiděleni odborníci vyslaní členskými státy do orgánů Unie nebo ESVČ. Mezinárodní smluvní pracovníci musí být státními příslušníky některého členského státu.

3.   Veškerý vyslaný personál je nadále administrativně podřízen vysílajícímu členskému státu, vysílajícímu orgánu Unie nebo ESVČ a vykonává své povinnosti a jedná v zájmu mandátu zvláštního zástupce EU.

Článek 7

Výsady a imunity zvláštního zástupce EU a členů týmu zvláštního zástupce EU

Výsady, imunity a další záruky nezbytné pro splnění a řádné působení mise zvláštního zástupce EU a členů týmu zvláštního zástupce EU se podle potřeby dohodnou s hostitelskou stranou nebo stranami. Členské státy a Komise poskytují k tomuto účelu veškerou nezbytnou podporu.

Článek 8

Bezpečnost utajovaných informací EU

Zvláštní zástupce EU a členové jeho týmu dodržují bezpečnostní zásady a minimální bezpečnostní normy zavedené rozhodnutím Rady 2011/292/EU ze dne 31. března 2011 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (2).

Článek 9

Přístup k informacím a logistická podpora

1.   Členské státy, Komise a generální sekretariát Rady zajistí, aby měl zvláštní zástupce EU přístup k veškerým důležitým informacím.

2.   Logistickou podporu v oblasti mise poskytují, podle okolností, delegace Unie nebo členské státy.

Článek 10

Bezpečnost

V souladu s politikou Unie pro bezpečnost personálu vyslaného mimo Unii při provádění operací podle hlavy V Smlouvy přijme zvláštní zástupce EU v souladu se svým mandátem a s ohledem na bezpečnostní situaci v rámci své územní působnosti veškerá rozumně proveditelná opatření pro zajištění bezpečnosti veškerého personálu, který je mu přímo podřízen, zejména tím, že

a)

na základě pokynů ESVČ vypracuje bezpečnostní plán pro danou misi, stanovující fyzická, organizační a procedurální bezpečnostní opatření pro danou misi, řízení bezpečných přesunů personálu do oblasti mise a uvnitř této oblasti, jakož i řízení bezpečnostních incidentů, a stanovující pohotovostní a evakuační plán mise;

b)

zajistí, aby byl veškerý personál vyslaný mimo Unii pojištěn pro případ zvýšeného rizika, jak vyžaduje situace v oblasti mise;

c)

zajistí, aby všichni členové jeho týmu, kteří mají být vysláni mimo Unii, včetně najatého místního personálu prošli před příjezdem nebo bezprostředně po příjezdu do oblasti mise náležitým bezpečnostním školením, a to na základě stupně rizika vyhodnoceného pro danou oblast mise ze strany ESVČ;

d)

zajistí, aby byla provedena veškerá schválená doporučení vydaná na základě pravidelných posouzení bezpečnosti, a podává Radě, vysokému představiteli a Komisi písemné zprávy o provádění těchto doporučení a o dalších bezpečnostních otázkách v rámci zpráv o pokroku a zpráv o provádění mandátu.

Článek 11

Podávání zpráv

Zvláštní zástupce EU pravidelně podává ústní a písemné zprávy vysokému představiteli a Politickému a bezpečnostnímu výboru. Zvláštní zástupce EU podává podle potřeby zprávy rovněž pracovním skupinám Rady. Pravidelné písemné zprávy jsou rozesílány prostřednictvím sítě COREU. Na doporučení vysokého představitele nebo Politického a bezpečnostního výboru může zvláštní zástupce EU podávat zprávy Radě pro zahraniční věci.

Článek 12

Koordinace

1.   Zvláštní zástupce EU přispívá k jednotě, konzistentnosti a efektivitě opatření Unie a pomáhá zajišťovat, aby všechny nástroje Unie a opatření členských států byly uplatňovány konzistentním způsobem za účelem dosažení cílů politiky Unie. Činnosti zvláštního zástupce EU jsou koordinovány s činnostmi Komise a případně i s činnostmi dalších zvláštních zástupců Evropské unie působících v oblasti. Zvláštní zástupce EU pravidelně informuje mise členských států a delegace Unie.

2.   Na místě jsou udržovány úzké vztahy s vedoucími delegací Unie a vedoucími misí členských států, kteří se snaží bát zvláštnímu zástupci EU co nejvíce nápomocni při provádění mandátu. Zvláštní zástupce EU rovněž udržuje vztahy s dalšími mezinárodními a regionálními subjekty působícími na místě.

Článek 13

Přezkum

Provádění tohoto rozhodnutí a jeho soulad s jinými iniciativami Unie v oblasti budou pravidelně přezkoumávány. Zvláštní zástupce EU předloží vysokému představiteli, Radě a Komisi do konce prosince roku 2012 zprávu o pokroku a na konci svého mandátu souhrnnou zprávu o provádění mandátu.

Článek 14

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Použije se ode dne 1. července 2012.

V Bruselu dne 16. července 2012.

Za Radu

předseda

S. ALETRARIS


(1)  Úř. věst. L 276, 21.10.2011, s. 46.

(2)  Úř. věst. L 141, 27.5.2001, s. 17.


17.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 187/47


ROZHODNUTÍ RADY 2012/391/SZBP

ze dne 16. července 2012,

kterým se mění rozhodnutí Rady 2010/279/SZBP o policejní misi Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28, čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. května 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/279/SZBP (1) o prodloužení mise EUPOL AFGHANISTAN do 31. května 2013.

(2)

Stávající finanční referenční částka pokrývá období do 31. července 2012.

(3)

Rozhodnutí 2010/279/SZBP by proto mělo být změněno tak, aby zahrnovalo finanční referenční částku na období od 1. srpna 2012 do 31. května 2013,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Článek 13 rozhodnutí 2010/279/SZBP se nahrazuje tímto:

„Článek 13

Finanční ustanovení

1.   Finanční referenční částka určená na krytí výdajů mise EUPOL AFGHANISTAN do 31. července 2011 činí 54 600 000 EUR.

Finanční referenční částka určená na krytí výdajů mise EUPOL AFGHANISTAN na období od 1. srpna 2011 do 31. července 2012 činí 60 500 000 EUR.

Finanční referenční částka určená na krytí výdajů mise EUPOL AFGHANISTAN na období od 1. srpna 2012 do 31. května 2013 činí 56 870 000 EUR.

2.   Veškeré výdaje jsou spravovány v souladu s pravidly a postupy použitelnými na souhrnný rozpočet Evropské unie.

3.   Vedoucí mise podává Komisi, která nad jeho činností vykonává dohled, úplné zprávy o činnostech vykonaných v rámci své smlouvy.

4.   Státní příslušníci třetích států se mohou účastnit nabídkových řízení. S výhradou schválení Komise může vedoucí mise s vedoucími státy regionálních velitelství nebo provinčních rekonstrukčních týmů a mezinárodními činiteli nasazenými v Afghánistánu uzavřít technická ujednání ohledně poskytování vybavení, služeb a prostor pro misi, zejména pokud to vyžadují bezpečnostní podmínky.

5.   Finanční ustanovení respektují operativní požadavky mise EUPOL AFGHANISTAN, včetně kompatibility vybavení a interoperability jejích týmů, a berou v úvahu nasazení personálu v regionálních velitelstvích a provinčních rekonstrukčních týmech.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 16. července 2012.

Za Radu

předseda

S. ALETRARIS


(1)  Úř. věst. L 123, 19.5.2010, s. 4.


17.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 187/48


ROZHODNUTÍ RADY 2012/392/SZBP

ze dne 16. července 2012

o misi Evropské unie SBOP v Nigeru (EUCAP Sahel Niger)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28, čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 21.března 2012 Rada uvítala strategii Evropské unie na podporu bezpečnosti a rozvoje v oblasti Sahelu, a zdůraznila, že Unie má dlouhodobý zájem na zmírnění nestability a podpoře rozvoje v oblasti Sahelu. Teroristické činnosti nedávno nabyly na intenzitě a následky konfliktu v Libyi dodaly na naléhavosti potřebě chránit občany a zájmy Unie v této oblasti, předcházet šíření těchto hrozeb do Unie a současně napomáhat zlepšení bezpečnostní situace v tomto regionu.

(2)

Dne 23. března 2012 Rada schválila koncepci řešení krize pro případnou civilní misi v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) v oblasti Sahelu.

(3)

Dne 1. června 2012 zaslal předseda vlády Nigeru vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku v souvislosti s plánovanou misí SBOP zvací dopis, v němž uvítal vyslání mise SBOP ze strany Unie s cílem posílit kapacity nigerských bezpečnostních sil, zejména při boji s terorismem a organizovanou trestnou činností účinným, soudržným a koordinovaným způsobem.

(4)

Pro misi EUCAP Sahel Niger by měla být uvedena v činnost pohotovostní složka.

(5)

Mise EUCAP SAHEL Niger bude probíhat za situace, která se může zhoršit a která by mohla ohrozit dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy o Evropské unii,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Mise

Unie zřizuje misi Evropské unie SBOP v Nigeru na podporu budování kapacit nigerských aktérů v oblasti bezpečnosti pro boj proti terorismu a organizované trestné činnosti (EUCAP Sahel Niger).

Článek 2

Cíle

V rámci provádění strategie Evropské unie na podporu bezpečnosti a rozvoje v oblasti Sahelu je cílem mise EUCAP Sahel Niger umožnit nigerským orgánům provádět bezpečnostní rozměr jejich vlastní strategie na podporu bezpečnosti a rozvoje a rovněž zlepšit regionální koordinaci při řešení společných bezpečnostních výzev. Cílem mise EUCAP Sahel Niger je zejména přispívat k rozvoji integrovaného, multidisciplinárního, soudržného a udržitelného přístupu založeného na lidských právech, jejž budou různí nigerští aktéři v oblasti bezpečnosti uplatňovat při boji proti terorismu a organizované trestné činnosti.

Článek 3

Úkoly

1.   Pro dosažení cílů stanovených v článku 2 mise EUCAP SAHEL Niger:

a)

poskytuje poradenství a pomoc při provádění bezpečnostního rozměru nigerské strategie na podporu bezpečnosti a rozvoje na vnitrostátní úrovni, přičemž doplňuje další aktéry;

b)

podporuje rozvoj komplexní regionální a mezinárodní koordinace při boji proti terorismu a organizované trestné činnosti;

c)

upevňuje právní stát prostřednictvím rozvoje kapacit trestního vyšetřování a v této souvislosti připravuje a provádí vhodné programy odborné přípravy;

d)

podporuje rozvoj udržitelnosti nigerských bezpečnostních sil;

e)

přispívá k určování, plánování a provádění projektů v oblasti bezpečnosti.

2.   Mise EUCAP SAHEL Niger se zpočátku zaměří na činnosti uvedené v odstavci 1, jež přispějí ke zlepšení kontroly nad územím Nigeru, včetně činností koordinovaných s nigerskými ozbrojenými silami.

3.   Mise EUCAP Sahel Niger nevykonává žádné výkonné funkce.

Článek 4

Linie vedení a struktura

1.   Mise EUCAP Sahel Niger má jakožto operace pro řešení krize jednotnou linii velení.

2.   Mise EUCAP Sahel Niger má velitelství v Niamey.

3.   Mise EUCAP Sahel Niger má tuto strukturu:

a)

vedoucí mise;

b)

plánovací a operační složka, včetně regionálních styčných důstojníků;

c)

podpůrná složka mise;

d)

prvky zaměřené na podávání zpráv, bezpečnost, analytickou činnost a poradenství/informace pro veřejnost;

e)

podpůrný prvek v Bruselu.

4.   Mise EUCAP Sahel Niger zahrnuje projektovou skupinu pro určování a provádění projektů. Mise EUCAP Sahel Niger může podle potřeby koordinovat a zprostředkovávat projekty prováděné na vlastní odpovědnost členskými státy a třetími státy v oblastech souvisejících s misí EUCAP Sahel Niger a na podporu jejích cílů a poskytovat ohledně nich poradenství.

Článek 5

Civilní velitel operace

1.   Civilním velitelem operace pro misi EUCAP Sahel Niger je ředitel útvaru schopnosti civilního plánování a provádění.

2.   Civilní velitel operace vykonává velení a řízení mise EUCAP SAHEL Niger na strategické úrovni pod politickou kontrolou a strategickým řízením Politického a bezpečnostního výboru a pod celkovým vedením vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“).

3.   Civilní velitel operace zajišťuje s ohledem na vedení operací řádné a účinné provádění rozhodnutí Rady i rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru, včetně vydávání potřebných strategických pokynů vedoucímu mise a poskytování poradenství a technické podpory vedoucímu mise.

4.   Civilní velitel operace podává prostřednictvím vysokého představitele zprávy Radě.

5.   Veškerý vyslaný personál zůstává zcela pod velením vnitrostátních orgánů příslušného vysílajícího státu v souladu s vnitrostátními právními předpisy, nebo dotčeného orgánu Unie či Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ). Tyto orgány převedou operační řízení (OPCON) svého personálu, týmů a útvarů na civilního velitele operace.

6.   Civilní velitel operace nese celkovou odpovědnost za zajištění řádného výkonu činností Unie.

7.   Civilní velitel operace a vedoucí delegace Unie v Niamey se podle potřeby navzájem konzultují.

Článek 6

Vedoucí mise

1.   Vedoucí mise vykonává velení a řízení mise EUCAP SAHEL Niger v místě působení, přebírá za tyto činnosti odpovědnost a přímo odpovídá civilnímu veliteli operace.

2.   Vedoucí mise vykonává velení a řízení nad personálem, týmy a útvary přispívajících států přidělenými civilním velitelem operace a zároveň nese administrativní a logistickou odpovědnost, včetně odpovědnosti za majetek, zdroje a informace, které má mise EUCAP SAHEL Niger k dispozici.

3.   Vedoucí mise vydává pokyny pro veškerý personál mise EUCAP SAHEL Niger, včetně podpůrného prvku v Bruselu a regionálních styčných důstojníků, v zájmu účinného provádění mise v místě působení, zajišťuje její koordinaci a běžné řízení a řídí se strategickými pokyny civilního velitele operace.

4.   Vedoucí mise odpovídá za plnění rozpočtu mise EUCAP SAHEL Niger. Za tímto účelem podepíše smlouvu s Komisí.

5.   Vedoucí mise odpovídá za kázeňský dohled nad personálem. Kázeňská opatření vůči vyslanému personálu jsou v pravomoci příslušného vnitrostátního orgánu v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo dotčeného orgánu Unie či ESVČ.

6.   Vedoucí mise zastupuje misi EUCAP SAHEL Niger v místě operace a zajišťuje její odpovídající zviditelnění.

7.   Vedoucí mise koordinuje případně činnost s dalšími subjekty Unie na místě. Aniž je dotčena linie velení, v otázkách místní politické situace poskytuje vedoucímu mise vedení vedoucí delegace Unie v Nigeru.

8.   V rámci projektové skupiny je vedoucí mise oprávněn použít k provádění projektů, které jsou považovány za projekty doplňující soudržným způsobem ostatní akce mise EUCAP SAHEL Niger, finanční příspěvky členských států nebo třetích států, pokud je projekt:

a)

uveden ve výkazu rozpočtového dopadu souvisejícího s tímto rozhodnutím; nebo

b)

zanesen do výkazu rozpočtového dopadu v průběhu mise EUCAP SAHEL Niger na žádost vedoucího mise.

V takovém případě vedoucí mise uzavře dohodu s příslušnými státy, obsahující zejména konkrétní postupy při reakci na případnou stížnost třetí strany ohledně škod vzniklých jednáním nebo opomenutím vedoucího mise při využívání finančních prostředků, které mu byly zpřístupněny přispívajícími státy.

Přispívající státy nemohou v žádném případě činit Unii nebo vysokého představitele odpovědnými za jednání nebo opomenutí vedoucího mise při využívání finančních prostředků těchto států.

Článek 7

Personál

1.   Misi EUCAP SAHEL Niger tvoří zejména personál vyslaný členskými státy, orgány Unie nebo ESVČ. Každý členský stát, orgán Unie, nebo ESVČ nesou náklady na personál, který vyslaly, včetně cestovních výdajů na cestu do místa určení a zpět, platů, nákladů na zdravotní péči a příspěvků jiných než použitelné denní dávky.

2.   Členský stát, orgán Unie, nebo případně ESVČ odpovídají za řešení veškerých stížností člena personálu ohledně vyslání nebo stížností, které se vyslaného člena personálu týkají, a zahajují veškerá řízení proti uvedené osobě.

3.   Mise EUCAP Sahel Niger přijímá na smluvním základě mezinárodní a místní personál, pokud požadované funkce nemohou být zajištěny personálem vyslaným členskými státy. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech, kdy nejsou k dispozici vhodní uchazeči z členských států, mohou být na smluvním základě přijímáni státní příslušníci zúčastněných třetích států.

4.   Pracovní podmínky a práva a povinnosti mezinárodního a místního personálu jsou stanoveny ve smlouvách mezi vedoucím mise a členy personálu.

Článek 8

Postavení mise EUCAP SAHEL Niger a jejího personálu

Postavení mise EUCAP Sahel Niger a jejího personálu, včetně případných výsad, imunit a dalších záruk nezbytných pro uskutečnění a řádný průběh mise EUCAP Sahel Niger, se upraví v dohodě, která bude uzavřena podle článku 37 Smlouvy o Evropské unii a postupem podle čl. 218 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Článek 9

Politická kontrola a strategické řízení

1.   Politický a bezpečnostní výbor vykonává z pověření Rady a vysokého představitele politickou kontrolu a strategické řízení mise EUCAP SAHEL Niger. Rada za tímto účelem zmocňuje Politický a bezpečnostní výbor k přijímání příslušných rozhodnutí v souladu s čl. 38 třetím pododstavcem Smlouvy o Evropské unii. Toto zmocnění zahrnuje pravomoc jmenovat na návrh vysokého představitele vedoucího mise a měnit koncepci operací Plus (CONOPS Plus) a operační plán (OPLAN). Rozhodovací pravomoc, pokud jde o cíle a ukončení mise EUCAP SAHEL Niger, si ponechává Rada.

2.   Politický a bezpečnostní výbor pravidelně podává zprávy Radě.

3.   Politický a bezpečnostní výbor dostává pravidelně a podle potřeby zprávy od civilního velitele operace a vedoucího mise týkající se otázek spadajících do oblastí jejich působnosti.

Článek 10

Účast třetích států

1.   Aniž je dotčena rozhodovací samostatnost Unie a její jednotný institucionální rámec, mohou být třetí státy vyzvány, aby přispěly k misi EUCAP Sahel Niger tím, že ponesou náklady na vyslání svého personálu, včetně platů, pojištění proti všem rizikům, denních dávek a cestovních výdajů na cestu do Nigeru a zpět, a že případně přispějí na provozní náklady mise EUCAP Sahel Niger.

2.   Třetí státy přispívající na misi EUCAP SAHEL Niger mají ve vztahu k běžnému řízení mise stejná práva a povinnosti jako členské státy.

3.   Rada zmocňuje Politický a bezpečnostní výbor k přijímání příslušných rozhodnutí ve věci přijímání navrhovaných příspěvků a ke zřízení výboru přispěvatelů.

4.   Podrobnosti týkající se účasti třetích států budou upraveny v dohodách uzavřených v souladu s článkem 37 Smlouvy o Evropské unii a podle potřeby v dalších technických ujednáních. Jestliže Unie a třetí stát uzavřely dohodu, kterou se vytváří rámec pro účast tohoto třetího státu na operacích Unie pro řešení krizí, použijí se v souvislosti s misí EUCAP Sahel Niger ustanovení takové dohody.

Článek 11

Bezpečnost

1.   Civilní velitel operace řídí plánování prováděné vedoucím mise v oblasti bezpečnostních opatření a zajišťuje jejich řádné a účinné provádění misí EUCAP Sahel Niger v souladu s článkem 5.

2.   Vedoucí mise odpovídá za bezpečnost mise EUCAP SAHEL Niger a za zajištění plnění minimálních bezpečnostních požadavků kladených na tuto misi v souladu s politikou Unie v oblasti bezpečnosti personálu nasazeného mimo Unii při provádění operací podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii a jejích podpůrných dokumentů.

3.   Vedoucímu mise je nápomocen důstojník pro bezpečnost mise, který podává zprávy vedoucímu mise a rovněž udržuje úzké služební vztahy s ESVČ.

4.   Personál mise EUCAP Sahel Niger se před svým nástupem do funkce účastní povinného bezpečnostního školení v souladu s OPLAN. Dostane se mu také pravidelného udržovacího výcviku v místě působení organizovaného důstojníkem pro bezpečnost mise.

5.   Vedoucí mise zajistí ochranu utajovaných informací EU v souladu s rozhodnutím Rady 2011/292/EU ze dne 31. března 2011 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (1).

Článek 12

Pohotovostní složka

Pro misi EUCAP Sahel Niger se uvádí v činnost pohotovostní složka.

Článek 13

Finanční ustanovení

1.   Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů týkajících se mise EUCAP SAHEL Niger v prvních 12 měsících je 8 700 000 EUR. O finanční referenční částce na následující období rozhodne Rada.

2.   Veškeré výdaje se spravují podle pravidel a postupů použitelných pro souhrnný rozpočet Unie.

3.   Státním příslušníkům zúčastněných třetích států a hostitelské země, jakož i sousedních zemí je umožněno účastnit se nabídkových řízení. S výhradou schválení Komisí může vedoucí mise uzavírat technická ujednání s členskými státy Unie, zúčastněnými třetími státy a dalšími mezinárodními aktéry ohledně poskytování vybavení, služeb a prostor pro misi EUCAP Sahel Niger.

4.   Finanční ujednání respektují operační požadavky mise EUCAP SAHEL Niger, včetně slučitelnosti vybavení a interoperability jejích týmů.

5.   Vedoucí mise podává Komisi, která nad jeho činností vykonává dohled, úplné zprávy o činnostech vykonaných v rámci své smlouvy.

6.   Výdaje související s misí EUCAP Sahel Niger jsou způsobilé ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.

Článek 14

Soulad reakce a koordinace ze strany Unie

1.   Vysoký představitel zajistí, aby provádění tohoto rozhodnutí bylo v souladu s vnější činností Unie jako celku, včetně návaznosti na rozvojové programy Unie.

2.   Aniž je dotčena linie velení, jedná vedoucí mise v zájmu zajištění souladu činnosti Unie v Nigeru v úzké koordinaci s delegací Unie v Niamey.

3.   Vedoucí mise úzce koordinuje s vedoucími misí členských států přítomnými v Nigeru.

Článek 15

Poskytování informací

1.   Vysoký představitel je v souladu s rozhodnutím 2011/292/EU oprávněn tam, kde je to vhodné, a v souladu s potřebami mise EUCAP Sahel Niger poskytovat třetím státům přidruženým k tomuto rozhodnutí utajované informace a dokumenty EU vytvořené pro účely mise EUCAP Sahel Niger až do stupně utajení „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“.

2.   V případě zvláštní a neodkladné operační potřeby je vysoký představitel v souladu s rozhodnutím 2011/292/EU též oprávněn poskytovat hostitelskému státu utajované informace EU vytvořené pro účely mise EUCAP Sahel Niger až do stupně utajení „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“. Za tímto účelem budou vypracována ujednání mezi vysokým představitelem a příslušnými orgány hostitelského státu.

3.   Vysoký představitel je oprávněn poskytovat třetím státům přidruženým k tomuto rozhodnutí neutajované dokumenty EU o jednáních Rady týkajících se mise EUCAP Sahel Niger, na které se vztahuje služební tajemství podle čl. 6 odst. 1 jednacího řádu Rady (2).

4.   Vysoký představitel může přenést oprávnění uvedená v odstavcích 1 až 3, jakož i způsobilost uzavírat ujednání uvedená v odstavci 2 na své podřízené osoby, na civilního velitele operací nebo vedoucího mise.

Článek 16

Vstup v platnost a doba platnosti

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Použije se po dobu 24 měsíců.

V Bruselu dne 16. července 2012.

Za Radu

předseda

S. ALETRARIS


(1)  Úř. věst. L 141, 27.5.2011, s. 17.

(2)  Rozhodnutí Rady 2009/937/EU ze dne 1. prosince 2009, kterým se přijímá její jednací řád (Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 35).


17.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 187/52


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY 2012/393/SZBP

ze dne 16. července 2012,

kterým se provádí rozhodnutí 2011/486/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/486/SZBP ze dne 1. srpna 2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu (1), a zejména na článek 5 a čl. 6 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 1. srpna 2011 přijala Rada rozhodnutí 2011/486/SZBP.

(2)

Dne 11. června 2012 vyjmul výbor OSN zřízený podle bodu 30 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č.1988 (2011) ze seznamu osob, skupin, podniků a subjektů, na které se vztahují omezující opatření, dvě osoby.

(3)

Dne 27. června 2012 doplnil výbor na seznam osob, skupin, podniků a subjektů, na které se vztahují omezující opatření, jednu osobu.

(4)

Dne 28. června 2012 doplnil výbor na seznam osob, skupin, podniků a subjektů, na které se vztahují omezující opatření, další dvě osoby a dva subjekty.

(5)

Příloha rozhodnutí 2011/486/SZBP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Na seznam v příloze rozhodnutí 2011/486/SZBP se doplňují osoby a subjekty uvedené v příloze I tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Ze seznamu v příloze rozhodnutí 2011/486/SZBP se vyjímají osoby uvedené v příloze II tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 16. července 2012.

Za Radu

předseda

S. ALETRARIS


(1)  Úř. věst. L 199, 2.8.2011, s. 57.


PŘÍLOHA I

OSOBA PODLE ČLÁNKU 1

A.   Osoby spojené s Talibanem

1)

Bakht Gul (také znám jako a) Bakhta Gul, b) Bakht Gul Bahar, c) Shuqib). Datum narození: 1980. Místo narození: vesnice Aki, oblast Zadran, provincie Paktíja, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Adresa: Miram Shah, severní Vazíristán, federálně spravované kmenové oblasti, Pákistán. Další informace: a) Asistent Badruddina Haqqaniho pověřený agendou komunikace. b) Koordinuje také pohyb Haqqaniho povstalců, zahraničních bojovníků a zbraní v afghánsko-pákistánské hraniční oblasti. c) Příslušník kmene Zadran. Datum zařazení na seznam OSN: 27.6.2012.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Bakht Gul je minimálně od roku 2009, kdy byl v Afghánistánu zatčen jeho předchůdce, klíčovou osobou zajišťující komunikaci sítě Haqqani. Od roku 2011 Gul podléhá přímo Badruddinu Haqqanimu, čelnému představiteli sítě Haqqani, a vystupuje jako prostředník pro ty, kdo jej chtějí kontaktovat. Je odpovědný mimo jiné za předávání zpráv od velitelů v Afghánistánu vysoce postaveným představitelům sítě Haqqani, členům Talibanu odpovědným za mediální oblast a oficiálním sdělovacím prostředkům v Afghánistánu. Gul rovněž spolupracuje s představiteli sítě Haqqani, včetně Badruddina Haqqaniho, s cílem koordinovat pohyb povstalců, zahraničních bojovníků a zbraní sítě Haqqani v afghánsko-pákistánské hraniční oblasti a ve východním Afghánistánu. Od roku 2010 Gul zajišťuje předávání operačních rozkazů od Badruddina Haqqaniho bojovníkům v Afghánistánu. Koncem roku 2009 Gul distribuoval peníze mezi nižší velitele sítě Haqqani, když cestoval mezi Miram Shah a Afghánistánem.

2)

Abdul Satar Abdul Manan (také znám jako a) Haji Abdul Sattar Barakzai, b) Haji Abdul Satar, c) Haji Satar Barakzai, d) Abdulasattar).

Titul: hadži. Datum narození: 1964. Místo narození: a) vesnice Mirmandaw, oblast Nahr-e Saraj, provincie Hilmand, Afghánistán, b) vesnice Mirmadaw, oblast Gerešk, provincie Hilmand, Afghánistán, c) Qilla Abdullah, provincie Balúčistán, Pákistán. Číslo pasu: AM5421691 (pákistánský pas, platnost do 11. srpna 2013). Národní identifikační číslo: a) pákistánské národní identifikační číslo 5420250161699, b) afghánské národní identifikační číslo 585629. Adresa: a) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, provincie Balúčistán, Pákistán, b) Nasrullah Khan Chowk, oblast Pashtunabad, provincie Balúčistán, Pákistán, c) Chaman, provincie Balúčistán, Pákistán, d) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, provincie Kandahár, Afghánistán. Další informace: a) Spoluvlastník společnosti zabývající se převody peněz Haji Khairullah Haji Sattar. b) Spojený také s Khairullahem Barakzaiem. c) Příslušník kmene Barakzai. d) Jméno otce je Hajji ‘Abd-al-Manaf. Datum zařazení na seznam OSN: 29.6.2012.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Abdul Satar Abdul Manan je spoluvlastníkem a provozovatelem společnosti zabývající se převody peněz Haji Khairullah Haji Sattar. Satar a Khairullah Barakzai Khudai Nazar společně vlastní a provozují systém hawala (neformální systém převodu peněz) známý jako HKHS po celém Afghánistánu, Pákistánu a v Dubaji a řídí pobočku HKHS v afghánsko-pákistánské hraniční oblasti. Od konce roku 2009 jsou Satar a Khairullah v HKHS rovnocennými partnery. Satar HKHS založil a zákazníci začali využívat služeb HKHS částečně i proto, že Satar a Khairullah jsou známými jmény. Satar věnoval tisíce dolarů Talibanu, aby podpořil činnost Talibanu v Afghánistánu, a distribuuje Talibanu finanční prostředky s využitím svého systému hawala. Od roku 2010 poskytuje Satar finanční pomoc Talibanu a je možné, že jeden velitel Talibanu a jeho spolupracovníci převedli prostřednictvím Satara tisíce dolarů na podporu povstání. Od konce roku 2009 Satar poskytuje zázemí vedoucím představitelům Talibanu, poskytl desetitisíce dolarů, aby podpořil boj Talibanu proti koaličním silám v Marjahu (oblast Nad’Ali, provincie Hilmand, Afghánistán), a pomohl dopravit členy Talibanu do Marjahu. Od roku 2008 shromažďují Satar a Khairullah finanční prostředky od dárců a distribuují je Talibanu prostřednictvím svého systému hawala.

3)

Khairullah Barakzai Khudai Nazar (také znám jako a) Haji Khairullah, b) Haji Khair Ullah, c) Haji Kheirullah, d) Haji Karimullah, e) Haji Khair Mohammad).

Titul: hadži. Datum narození: 1965. Místo narození: a) vesnice Zumbaleh, oblast Nahr-e Saraj, provincie Hilmand, Afghánistán, b) vesnice Mirmadaw, oblast Gerešk, provincie Hilmand, Afghánistán, c) Qilla Abdullah, provincie Balúčistán, Pákistán. Číslo pasu: BP4199631 (pákistánský pas, platnost do 25. června 2014). Národní identifikační číslo: pákistánské národní identifikační číslo 5440005229635. Adresa: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, provincie Balúčistán. Další informace: a) Spoluvlastník společnosti zabývající se převody peněz Haji Khairullah Haji Sattar. b) Spojený také s Abdulem Satarem Abdulem Mananem. c) Příslušník kmene Barakzai, d) Jméno otce je Haji Khudai Nazar. e) Jiné jméno otce je Nazar Mohammad. Datum zařazení na seznam OSN: 29.6.2012

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar je spoluvlastníkem a provozovatelem společnosti zabývající se převody peněz Haji Khairullah Haji Sattar. Od konce roku 2009 jsou Khairullah a Abdul Satar Abdul Manan v HKHS rovnocennými partnery. Společně provozují systém hawala známý jako HKHS po celém Afghánistánu, Pákistánu a v Dubaji a řídí pobočku HKHS v afghánsko-pákistánské hraniční oblasti. Od začátku roku 2010 je Khairullah vedoucím pobočky HKHS v Kábulu. Od roku 2010 je Khairullah hawaladarem (příjemcem hotovosti v rámci systému hawala) pro čelné představitele Talibanu a poskytuje Talibanu finanční pomoc. Khairullah spolu se svým obchodním partnerem Satarem poskytli Talibanu tisíce dolarů na podporu činnosti Talibanu v Afghánistánu. Od roku 2008 shromažďují Khairullah a Satar finanční prostředky od dárců a distribuují je Talibanu prostřednictvím svého systému hawala.

B.   Subjekty a jiné skupiny a podniky spojené s Talibanem

1)

Společnost zabývající se převody peněz Haji Khairullah Haji Sattar (Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange) (také známá jako a) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi, b) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company, c) Haji Khairullah Money Exchange, d) Haji Khair Ullah Money Service, e) Haji Salam Hawala, f) Haji Hakim Hawala, g) Haji Alim Hawala).

Adresa: a) pobočka 1: i) Chohar Mir Road, tržnice Kandahari Bazaar, Quetta City, provincie Balúčistán, Pákistán; ii) místnost č. 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, provincie Balúčistán, Pákistán, iii) obchod č. 3, Dr. Bano Road, Quetta, provincie Balúčistán, Pákistán, iv) kancelář č. 3, poblíž Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, provincie Balúčistán, Pákistán, v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, provincie Balúčistán, Pákistán, vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, provincie Balúčistán, Pákistán; b) pobočka 2: Péšavár, provincie Khyber Paktunkhwa, Pákistán; c) pobočka 3: Moishah Chowk Road, Lahore, provincie Pandžáb, Pákistán; b) pobočka 4: Karáčí, provincie Sindh, Pákistán; e) pobočka 5: i) Larran Road 2, Chaman, provincie Balúčistán, Pákistán, ii) tržnice Chaman Central Bazaar, Chaman, provincie Balúčistán, Pákistán; f) pobočka 6: i) obchod č. 237, tržnice Shah Zada Market (také známá jako Sarai Shahzada), Kábul, Afghánistán, ii) obchod č. 257, 3. patro, tržnice Shah Zada Market (také známá jako Sarai Shahzada), Kábul, Afghánistán; g) pobočka 7: i) obchody č. 21 a 22, 2. patro, Kandahar City Sarafi Market, Kandahár, provincie Kandahár, Afghánistán, ii) New Sarafi Market, 2. patro, Kandahár, provincie Kandahár, Afghánistán, iii) Safi Market, Kandahár, provincie Kandahár, Afghánistán; h) pobočka 8: město Gerešk, oblast Nahr-e Saraj, provincie Hilmand, Afghánistán; i) pobočka 9: i) tržnice Lashkar Gah Bazaar, Laškar Gah, oblast Laškar Gah, provincie Hilmand, Afghánistán, ii) tržnice Haji Ghulam Nabi Market, 2. patro, oblast Laškar Gah, provincie Hilmand, Afghánistán; j) pobočka 10: i) místnosti č. 196–197, 3. patro, tržnice Khorasan Market, Herát, provincie Herát, Afghánistán, ii) tržnice Khorasan Market, Shahre Naw, oblast 5, Herát, provincie Herát, Afghánistán; k) pobočka 11: i) tržnice Sarafi Market, oblast Zaranj, provincie Nimróz, Afghánistán, ii) tržnice Ansari Market, 2. patro, provincie Nimróz, Afghánistán; l) pobočka 12: tržnice Sarafi Market, Wesh, oblast Spin Boldak, Afghánistán; m) pobočka 13: tržnice Sarafi Market, Fárah, Afghánistán; n) pobočka 14: Dubaj, Spojené arabské emiráty; o) pobočka 15: Zahedan, Írán; p) pobočka 16: Zabol, Írán. Daňové číslo a číslo licence: a) pákistánské národní daňové číslo: 1774308, b) pákistánské národní daňové číslo: 0980338; c) pákistánské národní daňové číslo: 3187777; d) afghánské číslo licence pro poskytovatele finančních služeb: 044. Další informace: a) Společnost Haji Khairullah Haji Sattar využívají od roku 2011 čelní představitelé Talibanu pro převody finančních prostředků velitelům Talibanu pro účely financování bojovníků a operací v Afghánistánu. b) Spojená se jmény Abdul Sattar Abdul Manan a Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Datum zařazení na seznam OSN: 29.6.2012

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Spoluvlastníky společnosti Haji Khairullah Haji Sattar (HKHS) jsou Abdul Satar Abdul Manan a Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar a Khairullah společně provozují společnosti zabývající se převody peněz po celém Afghánistánu, Pákistanu a v Dubaji ve Spojených arabských emirátech. Čelní představitelé Talibanu využívají HKHS k distribuci finančních prostředků stínovým guvernérům a velitelům Talibanu a k přijímání finančních prostředků s využitím systému hawala (neformální systém převodu peněz) pro účely Talibanu. Čelní představitelé Talibanu využívají HKHS k převodům peněz velitelům Talibanu v Afghánistánu od roku 2011. Koncem roku 2011 byly prostřednictvím pobočky HKHS v Laškar Gah (provincie Hilmand, Afghánistán) zaslány finanční prostředky stínovému guvernérovi Talibanu v provincii Hilmand. V polovině roku 2011 využil jeden velitel Talibanu pobočku HKHS v afghánsko-pákistánské hraniční oblasti k financování bojovníků a operací v Afghánistánu. Taliban ukládal v této pobočce HKHS každý měsíc značnou částku v hotovosti a velitelé Talibanu měli poté přístup k finančním prostředkům z kterékoli pobočky HKHS. V roce 2010 využívali členové Talibanu HKHS k převodům peněž do systému hawala v Afghánistánu, kde měli k těmto finančním prostředkům přístup operační velitelé. Od konce roku 2009 dohlíží manažer pobočky HKHS v Laškar Gah na pohyb finančních prostředků Talibanu prostřednictvím HKHS.

2)

Společnost zabývající se převody peněz Roshan (Roshan Money Exchange) (také známá jako a) Roshan Sarafi, b) Roshan Trading Company, c) Rushaan Trading Company, d) Roshan Shirkat, e) Maulawi Ahmed Shah Hawala, f) Mullah Ahmed Shah Hawala, g) Haji Ahmad Shah Hawala, h) Ahmad Shah Hawala).

Adresa: a) pobočka 1: i) obchod č. 1584, Furqan (nebo Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road, Quetta, provincie Balúčistán, Pákistán, ii) byt číslo 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, provincie Balúčistán, Pákistán, iii) kancelář č. 4, 2. patro, budova Muslim Plaza, Doctor Banu Road, Quetta, provincie Balúčistán, Pákistán, iv) Cholmon Road, Quetta, provincie Balúčistán, Pákistán, v) Munsafi Road, Quetta, provincie Balúčistán, Pákistán, vi) obchod č. 1, 1. patro, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (poblíž Fatima Jena Road), Quetta, provincie Balúčistán, Pákistán; b) pobočka 2: i) tržnice Safar Bazaar, oblast Garmser, provincie Hilmand, Afghánistán, ii) hlavní tržnice (Main Bazaar), Safar, provincie Hilmand, Afghánistán; c) pobočka 3: i) tržnice Haji Ghulam Nabi Market, Laškar Gah, provincie Hilmand, Afghánistán, ii) Money Exchange Market, Laškar Gah, provincie Hilmand, Afghánistán, iii) tržnice Lashkar Gah Bazaar, provincie Hilmand, Afghánistán; d) pobočka 4: Hazar Joft, oblast Garmser, provincie Hilmand, Afghánistán; e) pobočka 5: tržnice Ismat Bazaar, oblast Mardžah, provincie Hilmand, Afghánistán; f) pobočka 6: Zaranj, provincie Nimróz, Afghánistán; g) pobočka 7: i) místnost č. 8, 4. patro, tržnice Sarafi Market, oblast č. 1, Kandahár, provincie Kandahár, Afghánistán, ii) obchod č. 25, 5. patro, tržnice Sarafi Market, Kandahár, oblast Kandahár, provincie Kandahár, Afghánistán; h) pobočka 8: Lakri, provincie Hilmand, Afghánistán; i) pobočka 9: Gerd-e-Jangal, oblast Čaghi, provincie Balúčistán, Pákistán; j) pobočka 10: Čaghi, oblast Čaghi, provincie Balúčistán, Pákistán; k) pobočka 11: tržnice Aziz Market, před bankou Azizi Bank, Waish Border, oblast Spin Boldak, provincie Kandahár, Afghánistán. Další informace: Společnost Roshan Money Exchange ukládá a převádí finanční prostředky na podporu vojenských operací Talibanu a obchodu s narkotiky v Afghánistánu. Datum zařazení na seznam OSN: 29.6.2012

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Společnost Roshan Money Exchange (RMX) ukládá a převádí finanční prostředky na podporu vojenských operací Talibanu a aktivit Talibanu v rámci afghánského obchodu s narkotiky. RMX je jedním z hlavních provozovatelů systému hawala (neformální systém převodu peněz) využívaný od roku 2011 představiteli Talibanu v provincii Hilmand. V roce 2011 vyzvednul jeden vyšší představitel Talibanu stovky tisíc dolarů v jedné pobočce RMX v afghánsko-pákistánské hraniční oblasti, aby byly distribuovány stínovým guvernérům Talibanu v provinciích. Stínový guvernér Talibanu v provincii Hilmand zaslal RMX pro účely financování jarní ofenzivy Talibanu v roce 2011 stovky tisíc dolarů. Rovněž v roce 2011 obdržel jeden člen Talibanu z RMX desítky tisíc dolarů na podporu vojenských operací. Jedna pobočka RMX v afghánsko-pákistánské hraniční oblasti také měla v držení desítky tisíc dolarů, které byly určeny jednomu veliteli Talibanu. Jménem stínového guvernéra Talibanu v provincii Hilmand využil v roce 2010 jeden člen Talibanu RMX k zaslání tisíců dolarů do afghánsko-pákistánské hraniční oblasti. Pobočku RMX v Laškar Gah (provincie Hilmand) využil Taliban k převodu finančních prostředků pro účely místních operací. V roce 2011 převedl jeden z nižších velitelů Talibanu desítky tisíc dolarů veliteli Talibanu prostřednictvím pobočky RMX v Laškar Gah. Do pobočky RMX v Laškar Gah zaslal Taliban finanční prostředky rovněž v roce 2010, aby byly distribuovány velitelům Talibanu. Rovněž v roce 2010 využil RMX jeden člen Talibanu, aby jménem stínového guvernéra Talibanu v provincii Hilmand zaslal desítky tisíc dolarů do provincií Hilmand a Herát (Afghánistán). V roce 2009 vyzvednul jeden vyšší představitel Talibanu stovky tisíc dolarů v jedné pobočce RMX v afghánsko-pákistánské hraniční oblasti pro účely financování vojenských operací Talibanu v Afghánistánu.

Peníze zaslané do RMX pocházely z Íránu. V roce 2008 využil RMX jeden z vedoucích představitelů Talibanu k převodu desítek tisíc dolarů z Pákistánu do Afghánistánu. Taliban rovněž využívá RMX k usnadnění svých aktivit v rámci afghánského obchodu s narkotiky. Od roku 2011 převedli představitelé Talibanu, včetně stínového guvernéra v provincii Hilmand, stovky tisíc dolarů z jedné pobočky RMX v afghánsko-pákistánské hraniční oblasti do systému hawala v Afghánistánu pro účely nákupu narkotik jménem představitelů Talibanu. Rovněž v roce 2011 uložil jeden představitel Talibanu velitelům Talibanu v provincii Hilmand, aby prostřednictvím RMX převedli výnosy z obchodu s opiem. Jeden oblastní představitel Talibanu převedl tisíce dolarů z oblasti Marjah (provincie Hilmand, Afghánistán) do jedné pobočky RMX v afghánsko-pákistánské hraniční oblasti.


PŘÍLOHA II

OSOBY PODLE ČLÁNKU 2

1)

Mohammad Homayoon Mohammad Yonus Kohistani (také znám jako Mohammad Homayoon Kohistani).

2)

Mohammad Sharif Masood Mohammad Akbar.


17.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 187/57


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 21. prosince 2011

o slučitelnosti opatření, která má přijmout Itálie podle článku 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách)

(2012/394/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) (1), a zejména na čl. 14 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dopisem ze dne 20. září 2011, který Komise obdržela dne 21. září 2011, oznámila Itálie Komisi opatření, která mají být přijata v souladu s čl. 14 odst. 1 směrnice 2010/13/EU, jejichž cílem je integrace, aktualizace a změna opatření, která jsou v současné době v platnosti, schválená rozhodnutím Komise ze dne 25. června 2007 (2).

(2)

Komise ve lhůtě tří měsíců od uvedeného oznámení ověřila, že tato opatření jsou slučitelná s právními předpisy Společenství, zejména pokud jde o proporcionalitu opatření a transparentnost vnitrostátního konzultačního postupu.

(3)

Při svém posuzování Komise zohlednila dostupné údaje o italském mediálním prostředí.

(4)

Pozměněný seznam událostí zásadního společenském významu, jež byly součástí italských opatření, byl vypracován jasným a transparentním způsobem a v Itálii byly zahájeny rozsáhlé konzultace o změně předchozího seznamu.

(5)

Komise s uspokojením konstatovala, že nové události uvedené na seznamu italských opatření splňují alespoň dvě z následujících kritérií, která jsou považována za spolehlivé ukazatele událostí společenského významu: i) událost má v určitém členském státě mimořádný celkový ohlas a nemá význam pouze pro veřejnost, která příslušnou sportovní či jinou činnost zpravidla sleduje; ii) událost je všeobecně uznávaná a pro obyvatelstvo určitého členského státu má zvláštní kulturní význam, neboť především posiluje kulturní identitu; iii) příslušné události se účastní národní tým v rámci soutěže nebo turnaje mezinárodního významu; a iv) událost je tradičně vysílána ve volně dostupném televizním vysílání a má vysokou sledovanost.

(6)

Velká cena Moto GP je událostí, jež požívá zvláštní popularity po celé Itálii a těší se rovněž zájmu diváků, kteří by ji za normálních okolností nesledovali, právě proto, že se jedná o mezinárodní klání velkého významu, jehož se účastní italští jezdci a výrobci. Rovněž se tradičně vysílá na volně přístupných televizních programech a vykazuje značnou sledovanost.

(7)

Finále a semifinále mistrovství světa v košíkové, vodním polu a odbíjené, jehož se účastní italské národní mužstvo, vedle splnění kritéria účasti národního mužstva na mezinárodním turnaji zásadního významu v Itálii, vzbuzují nevšední a široký zájem, a to i pro skupiny, které obvykle tyto disciplíny nesledují, a tradičně se vysílají na volně přístupných televizních programech a mají značnou sledovanost.

(8)

Zápasy mistrovství světa v ragby, jichž se účastní italské národní mužstvo, vedle splnění kritéria účasti národního mužstva na mezinárodním turnaji zásadního významu mají zvláštní a široký ohlas v Itálii a zajímají i diváky, kteří obvykle tento sport nesledují.

(9)

Zápasy Turnaje šesti národů v ragby, které hraje italské národní mužstvo, vedle splnění kritéria účasti národního mužstva na mezinárodním turnaji zásadního významu v Itálii, vzbuzují nevšední a široký zájem, a to i pro veřejnost, která obvykle tyto disciplíny nesleduje, a tradičně se vysílají na volně přístupných televizních programech a mají neustále rostoucí značnou sledovanost.

(10)

Semifinále a finále Davisova poháru a Fed Cupu, kterých se účastní italské národní mužstvo, vedle splnění kritéria účasti národního mužstva na mezinárodním turnaji zásadního významu, vzbuzují v Itálii nevšední a široký zájem, a to i pro diváky, kteří obvykle tento sport nesledují.

(11)

Finále a semifinále tenisového turnaje Internazionali d’Italia, kterých se účastní italští tenisté, vedle splnění kritéria účasti italských státních příslušníků na mezinárodním turnaji zásadního významu, vzbuzují v Itálii nevšední a široký zájem, a to i pro veřejnost, která obvykle tento sport nesleduje, částečně i kvůli místu konání. Zvláštní ohlas této události potvrzují údaje o sledovanosti, které dokládají zjevné zvýšení zájmu veřejnosti a vášně pro tuto sportovní disciplínu v posledních letech.

(12)

Mistrovství světa v silniční cyklistice (profesionální závod mužů) má v Itálii zvláštní a široký ohlas a zajímá i lidi, kteří obvykle tento druh události nesledují, a to i kvůli účasti italských sportovců, a tradičně se vysílá na volně přístupných televizních programech a má značnou sledovanost.

(13)

První vystoupení operní sezóny v milánském divadle La Scala se v Itálii těší zvláštnímu a širokému ohlasu, zajímá i lidi, kteří by zpravidla tento druh události nesledovali, je mu v Itálii obecně přiznáván jedinečný kulturní význam a posiluje italskou kulturní identitu.

(14)

Vysílání novoročního koncertu z divadla La Fenice v Benátkách má v Itálii jedinečný a široký ohlas a zajímá i lidi, kteří by zpravidla tento druh události nesledovali, je mu v Itálii obecně přiznáván jedinečný kulturní význam, posiluje italskou kulturní identitu a tradičně se vysílá na volně přístupných televizních programech a má značnou sledovanost.

(15)

Italská opatření se jeví jako přiměřená k tomu, aby naléhavým důvodem veřejného zájmu v zajištění přístupu široké veřejnosti k vysílání událostí zásadního společenského významu odůvodnila výjimku ze základní svobody volného pohybu služeb stanovené v článku 56 Smlouvy o fungování Evropské unie.

(16)

Italská opatření jsou rovněž v souladu s pravidly hospodářské soutěže EU, neboť definice subjektů, jež mohou vysílat události uvedené na seznamu, odkazuje na objektivní kritéria (požadované pokrytí), která umožňují skutečnou a potenciální hospodářskou soutěž při získávání vysílacích práv na tyto události. Kromě toho není počet událostí uvedených na seznamu nepřiměřený, a nenaruší tak hospodářskou soutěž na trzích s volně dostupným televizním vysíláním a placeným vysíláním.

(17)

Obecnou proporcionalitu italských opatření podporuje několik faktorů. Za prvé se snížením prahu požadovaného pokrytí obyvatelstva v případě kvalifikovaných subjektů televizního vysílání z 90 % na 80 % zvyšuje přiměřenost opatření, neboť se zvyšuje počet subjektů televizního vysílání, které se potenciálně kvalifikují. Za druhé byl zaveden dobrovolný mechanismus pro řešení sporů mezi provozovateli vysílání, pokud jde o vymezení technické stránky vysílání a vyplacení spravedlivého odškodnění za podlicence výhradních vysílacích práv. Za třetí vstup v platnost konečných italských opatření bude odložen na 1. září 2012, aby bylo zajištěno, že jakákoli probíhající jednání nebudou nepříznivě narušena. Italská opatření obsahují ustanovení pro situace, v nichž práva na události uvedené na seznamu jsou kupována nekvalifikovanými subjekty televizního vysílání s cílem zajistit náležitá opatření pro udělování podlicencí na práva pro kvalifikované subjekty televizního vysílání, a pro situace, v nichž se nenalezne žádný kvalifikovaný kupec v případě událostí uvedených v seznamu s cílem zajistit, aby nekvalifikovaný subjekt televizního vysílání mohl vykonávat svá práva a aby se zabránilo situaci, že by událost uvedená na seznamu nebyla vysílána vůbec.

(18)

Komise sdělila opatření, jež je třeba přijmout, oznámená Itálií ostatním členským státům a předložila výsledky ověřování na zasedání výboru zřízeného podle článku 29 směrnice 2010/13/EU. Výbor na tomto zasedání přijal příznivé stanovisko,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

1.   Opatření, která mají být Itálií přijata podle čl. 14 odst. 1 směrnice 2010/13/EU a oznámená Komisi podle čl. 14 odst. 2 směrnice 2010/13/EU ze dne 21. září 2011, jsou v souladu s právními předpisy Unie.

2.   Opatření, v konečném znění přijatá Itálií, budou zveřejněna v Úředním věstníku, jakmile budou přijata na vnitrostátní úrovni a oznámena Komisi. Jedná se o zveřejnění podle čl. 14 odst. 2 směrnice 2010/13/EU.

V Bruselu dne 21. prosince 2011.

Za Komisi

Neelie KROES

místopředsedkyně


(1)  Úř. věst. L 95, 15.4.2010, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Komise ze dne 25. června 2007 o slučitelnosti opatření přijatých Itálií podle čl. 3a odst. 1 směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání s právními předpisy Společenství (Úř. věst. L 180, 10.7.2007, s. 5).


PŘÍLOHA

Zveřejnění podle článku 14 směrnice 2010/13/ES o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách)

Opatření přijatá Itálií, která mají být zveřejněna podle článku 14 směrnice 2010/13/EU, jsou stanovena v těchto výňatcích z rozhodnutí Italského úřadu pro regulaci komunikací č. 131/12/CONS ze dne 15. března 2012.


„ROZHODNUTÍ

Článek 1

1.   Úřad s konečnou platností schvaluje seznam událostí zásadního společenského významu, jejichž vysílání je zajištěno na volně dostupných kanálech podle čl. 32-ter konsolidovaného znění předpisu o audiovizuálních a rádiových službách uvedeného v přílohách A a B, které jsou neoddělitelnou součástí tohoto rozhodnutí.

2.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1. září 2012 a zveřejňuje se v Úředním věstníku Italské republiky a na internetové stránce úřadu, a pokud jde o přílohu A, v Úředním věstníku Evropské unie.

V Římě dne 15. března 2011 (1).

Předseda

Corrado CALABRÒ

Komisař – zpravodaj

Nicola D’ANGELO

Komisař – zpravodaj

Antonio MARTUSCIELLO

Ověření v souladu s rozhodnutím

generální tajemník

Roberto VIOLA“

ÚŘAD PRO REGULACI KOMUNIKACÍ

[Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni]

„PŘÍLOHA A USNESENÍ č. 131/12/CONS ZE DNE 15. BŘEZNA 2012

SEZNAM UDÁLOSTÍ ZÁSADNÍHO SPOLEČENSKÉHO VÝZNAMU, JEJICHŽ VYSÍLÁNÍ JE ZAJIŠTĚNO NA VOLNĚ DOSTUPNÝCH KANÁLECH

(text s významem pro Společenství)

Článek 1

Události zásadního společenského významu

1.   Toto usnesení se vztahuje na televizní vysílání událostí považovaných za události zásadního společenského významu.

2.   Pro účely tohoto seznamu se rozumí:

A.

„Událostí zásadního společenského významu“ událost sportovního či jiného charakteru, která splňuje alespoň dvě z těchto čtyř kritérií:

a)

o událost a její výsledek má v Itálii mimořádný zájem specializovaná i široká veřejnost a zajímá se o ni i veřejnost, která zpravidla události tohoto druhu v televizi nesleduje;

b)

událost je všeobecně uznávaná širokou veřejností, má zvláštní kulturní význam a upevňuje italskou kulturní identitu;

c)

události se účastní národní mužstvo v určité sportovní disciplíně v rámci významného mezinárodního turnaje;

d)

událost je tradičně vysílána ve volně dostupném televizním vysílání a má v Itálii vysokou sledovanost.

B.

„Oprávněným subjektem televizního vysílání“ subjekt televizního vysílání spadající do pravomoci italského soudnictví, jenž je schopen zajistit nejméně 80 % italského obyvatelstva možnost sledovat tyto události ve volně dostupném televizním vysílání bez dodatečných nákladů.

Článek 2

Seznam událostí a podmínky výkonu vysílacích práv

1.   Úřad vypracoval tento seznam událostí považovaných za události zásadního společenského významu, které nesmí subjekty televizního vysílání spadající do pravomoci italského soudnictví vysílat na základě výhradních práv a v kódované podobě, aby zajistily nejméně 80 % italského obyvatelstva možnost sledovat tyto události ve volně dostupném televizním vysílání bez dodatečných nákladů:

a)

letní a zimní olympijské hry;

b)

finále mistrovství světa v kopané a všechny zápasy, jichž se účastní italské národní mužstvo;

c)

finále mistrovství Evropy v kopané a všechny zápasy, jichž se účastní italské národní mužstvo;

d)

všechny zápasy, jichž se v oficiální soutěži účastní italské národní fotbalové mužstvo, na domácí půdě i na hřišti soupeře;

e)

finále a semifinále Ligy mistrů a Evropské ligy, jichž se účastní italské mužstvo;

f)

cyklistický závod Giro d'Italia;

g)

Formule 1 – velká cena Itálie;

h)

Moto GP – velká cena Itálie motocyklů;

i)

finále a semifinále mistrovství světa v košíkové, vodním pólu, odbíjené a rugby, jichž se účastní italské národní mužstvo;

j)

střetnutí v rámci rugbyového turnaje šesti národů, jichž se účastní italské národní mužstvo;

k)

finále a semifinále Davisova poháru a Fed Cupu, jichž se účastní italské národní mužstvo, a mezinárodních mistrovství Itálie v tenisu, jichž se účastní italští hráči;

l)

mistrovství světa v silniční cyklistice;

m)

italský hudební festival v San Remu;

n)

první představení operní sezóny v milánském divadle La Scala;

o)

novoroční koncert v benátském divadle La Fenice.

2.   Události uvedené v odst. 1 písm. b) a c) musí být vysílány v přímém přenosu v nezkrácené podobě. V případě ostatních událostí mohou subjekty televizního vysílání volně rozhodovat o způsobu nekódovaného vysílání; tyto události mohou být vysílány v přímém přenosu v nezkrácené či zkrácené podobě nebo ze záznamu v nezkrácené či zkrácené podobě.

3.   Jestliže získá vysílací práva na jednu nebo více událostí uvedených v odstavci 1 neoprávněný subjekt televizního vysílání, na svých internetových stránkách s dostatečným předstihem uveřejní nabídku na převod práv (za spravedlivých, rozumných a nediskriminačních tržních podmínek), jež umožní vysílání dané události za podmínek uvedených v odstavci 1. O uveřejnění nabídky informuje příslušný úřad.

4.   Jestliže žádný oprávněný subjekt televizního vysílání nevypracuje nabídku nebo ji nevypracuje za spravedlivých, rozumných a nediskriminačních tržních podmínek, může subjekt televizního vysílání, jenž je držitelem práv, tato práva vykonávat odchylně od podmínek uvedených v odstavci 1.

5.   Úřad si vyhrazuje právo v přiměřeném čase usnesením upravit seznam uvedený v odstavci 1 a podmínky uvedené v odstavci 2.

Článek 3

Postup v případě sporů

1.   V případech, kdy dojde ke sporu mezi subjekty televizního vysílání ohledně vysílání události zmíněné v seznamu uvedeném v čl. 2 odst. 1, použijí se, pokud jde o definici technického způsobu vysílání a úhradu přiměřeného vyrovnání za podlicenční převod výhradních vysílacích práv, procesní pravidla stanovená v nařízení, jež je přílohou usnesení č. 352/08/CONS, přičemž se má za to, že Radě jsou uděleny pravomoci stanovené ve výše uvedeném nařízení Komisi pro infrastrukturu a sítě, ředitelstvím se rozumí Ředitelství pro mediální služby a ředitelem ředitel Ředitelství pro mediální služby.“


(1)  Toto je tisková chyba, správně má být uvedeno datum 15. března 2012, stejně jako ve verzi zveřejněné v Úředním věstníku Italské republiky, všeobecná série, č. 92 ze dne 19. dubna 2012.


17.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 187/62


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 16. července 2012

o uznání režimu „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES

(2012/395/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (1), a zejména na čl. 18 odst. 6 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty (2), ve znění směrnice 2009/30/ES (3), a zejména na čl. 7c odst. 6 uvedené směrnice,

po konzultaci s poradním výborem zřízeným podle čl. 25 odst. 2 směrnice 2009/28/ES,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 98/70/ES i 2009/28/ES stanoví kritéria udržitelnosti pro biopaliva. Ustanovení článků 7b, 7c a přílohy IV směrnice 98/70/ES jsou podobná ustanovením článků 17, 18 a přílohy V směrnice 2009/28/ES.

(2)

Pokud se mají pro účely uvedené v čl. 17 odst. 1 písm. a), b) a c) směrnice 2009/28/ES zohlednit biopaliva a biokapaliny, měly by členské státy uložit hospodářským subjektům povinnost prokázat, že biopaliva a biokapaliny splňují kritéria udržitelnosti stanovená v čl. 17 odst. 2 až 5 směrnice 2009/28/ES.

(3)

V 76. bodě odůvodnění směrnice 2009/28/ES se uvádí, že by se průmyslu neměla ukládat nerozumná zátěž a že nepovinné režimy mohou pomoci vytvořit efektivní řešení pro splnění kritérií udržitelnosti.

(4)

Komise může rozhodnout, že nepovinný vnitrostátní nebo mezinárodní režim prokázal, že dodávky biopaliva splňují kritéria udržitelnosti stanovená v čl. 17 odst. 3 až 5 směrnice 2009/28/ES, nebo že nepovinný vnitrostátní nebo mezinárodní režim měření úspor emisí skleníkových plynů obsahuje přesné údaje pro účely čl. 17 odst. 2 této směrnice.

(5)

Komise může takový nepovinný režim uznat na období pěti let.

(6)

Pokud hospodářský subjekt předloží doklady nebo údaje získané v souladu s nepovinným režimem uznaným Komisí v rozsahu příslušného rozhodnutí o uznání, členský stát by od dodavatele neměl vyžadovat poskytnutí dalších důkazů o splnění kritérií udržitelnosti.

(7)

Dne 4. dubna 2012 byla Komisi předložena žádost o uznání režimu „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet scheme“. Tento režim se vztahuje na obiloviny, olejnatá semena a cukrovou řepu, které se produkují ve Spojeném království, až do prvního místa dodání těchto plodin. Uznaný režim by měl být zveřejněn v rámci platformy pro transparentnost vytvořené podle směrnice 2009/28/ES. Komise by měla vzít v úvahu obchodní citlivost informací a může rozhodnout, že režim bude zveřejněn pouze zčásti.

(8)

Posouzením režimu „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ bylo zjištěno, že odpovídajícím způsobem splňuje kritéria udržitelnosti uvedená v čl. 7b odst. 3, 4 a 5 směrnice 98/70/ES a v čl. 17 odst. 3, 4 a 5 směrnice 2009/28/ES a že až do prvního místa dodání těchto plodin uplatňuje metodiku hmotnostní bilance v souladu s požadavky čl. 7c odst. 1 směrnice 98/70/ES a čl. 18 odst. 1 směrnice 2009/28/ES. Režim se nevztahuje na čl. 7b odst. 2 směrnice 98/70/ES a čl. 17 odst. 2 směrnice 2009/28/ES, uvádí však přesné údaje o dvou prvcích nezbytných pro účely čl. 7b odst. 2 směrnice 98/70/ES a čl. 17 odst. 2 směrnice 2009/28/ES, konkrétně zeměpisnou oblast, z níž plodiny pocházejí, a anualizované emise původem ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnami ve využívání půdy. Malé procento členů režimu nesplňuje kritéria udržitelnosti pro část jejich půdy. Režim uvádí stav plného nebo částečného souladu půdy jeho členů v online databázi údajů členů a ukazuje soulad dodávek s kritérii udržitelnosti pasu pro kombinovatelné plodiny, označovaného rovněž za prohlášení po sklizni.

(9)

Hodnocením režimu „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ bylo zjištěno, že odpovídajícím způsobem splňuje standardy spolehlivosti, transparentnosti a nezávislého auditu.

(10)

Toto rozhodnutí se nezabývá případnými dalšími prvky udržitelnosti obsaženými v režimu „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“. Tato další kritéria udržitelnosti nejsou povinná pro prokázání toho, že byly splněny požadavky na udržitelnost stanovené směrnicemi 98/70/ES a 2009/28/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Nepovinný režim „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“, pro který byla Komisi dne 4. dubna 2012 předložena žádost o uznání, prokázal na základě svého pasu pro kombinovatelé plodiny, že dodávky obilovin, olejnatých semen a cukrové řepy splňují kritéria udržitelnosti stanovená v čl. 17 odst. 3, 4 a 5 směrnice 2009/28/ES a v čl. 7b odst. 3, 4 a 5 směrnice 98/70/ES. Režim rovněž obsahuje přesné údaje pro účely čl. 17 odst. 2 směrnice 2009/28/ES a čl. 7b odst. 2 směrnice 98/70/ES, pokud jde o anualizované hodnoty emisí pocházejících ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnami ve využívání půdy (e l ) uvedené v příloze IV části C bodu 1 směrnice 98/70/ES a v příloze V části C bodu 1 směrnice 2009/28/ES, které se podle režimu rovnají nule, a o geografickou plochu uvedenou v příloze IV části C bodu 6 směrnice 98/70/ES a v příloze V části C bodu 6 směrnice 2009/28/ES.

Nepovinný režim „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ se může použít až do prvního místa dodání pro dotyčné dodávky za účelem prokázání souladu s čl. 7c odst. 1 směrnice 98/70/ES a čl. 18 odst. 1 směrnice 2009/28/ES.

Článek 2

Toto rozhodnutí je platné po dobu pěti let po vstupu v platnost. Pokud se obsah uvedeného režimu po přijetí tohoto rozhodnutí změní způsobem, jenž by mohl mít vliv na podstatu tohoto rozhodnutí, oznámí se tyto změny neprodleně Komisi. Komise oznámené změny posoudí a určí, zda režim stále odpovídajícím způsobem splňuje kritéria udržitelnosti, pro něž je uznán.

Pokud se jasně prokáže, že režim nerealizoval prvky, jež se pro toto rozhodnutí považují za rozhodující, a pokud došlo k závažnému a strukturálnímu porušení těchto prvků, může Komise své rozhodnutí zrušit.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 16. července 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 58.

(3)  Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 88.


AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

17.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 187/64


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-OOP č. 1/2012

ze dne 17. února 2012

o zřízení šesti podvýborů a o zrušení rozhodnutí Smíšeného výboru ES-OOP č. 1/2008

(2012/396/EU)

SMÍŠENÝ VÝBOR,

s ohledem na Evropsko-středomořskou prozatímní dohodu o přidružení týkající se obchodu a spolupráce mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy na straně druhé (1) (dále jen „prozatímní dohoda o přidružení“),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 66 prozatímní dohody o přidružení stanoví zřizování dalších výborů (dále jen „podvýbory“), jež mohou být smíšenému výboru EU-OOP nápomocny při plnění jeho povinností.

(2)

Fungování evropské politiky sousedství a jejích akčních plánů v široké škále odvětvových oblastí vyžaduje zřízení nového souboru podvýborů.

(3)

Prozatímní dohoda o přidružení vstoupila v souvislosti s evropskou politikou sousedství a vývojem v regionu do nové fáze provádění.

(4)

Palestinská samospráva požádala o zvýšení počtu podvýborů.

(5)

Rozhodnutí Smíšeného výboru ES-OOP č. 1/2008 by proto mělo být zrušeno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Zřizuje se šest podvýborů Smíšeného výboru EU-OOP uvedených v příloze I.

Přijímají se jejich jednací řády obsažené v příloze II.

Smíšený výbor EU-OOP přijímá veškerá opatření potřebná pro zajištění řádného fungování podvýborů. Může dále rozhodnout o zřízení skupin nebo o zrušení stávajících skupin.

Článek 2

Rozhodnutí Smíšeného výboru ES-OOP č. 1/2008 se zrušuje.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 17. února 2012.

Za Smíšený výbor EU-OOP

předseda

H. MINGARELLI


(1)  Úř. věst. L 187, 16.7.1997, s. 3.


PŘÍLOHA I

PODVÝBORY SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-OOP

1.

Podvýbor pro lidská práva, řádnou správu věcí veřejných a právní stát

2.

Podvýbor pro sociální věci a zdravotnictví

3.

Podvýbor pro výzkum, inovace, informační společnost, audiovizuální oblast, sdělovací prostředky, vzdělávání a kulturu

4.

Podvýbor pro hospodářské a finanční věci

5.

Podvýbor pro obchod, vnitřní trh, průmysl, zemědělství, rybolov a cla

6.

Podvýbor pro energetiku, dopravu, změnu klimatu, životní prostředí a vodu


PŘÍLOHA II

1.   Jednací řád podvýboru pro lidská práva, řádnou správu věcí veřejných a právní stát

1)   Složení a předsednictví

Podvýbor je složen ze zástupců Evropské unie a zástupců palestinské samosprávy. Obě strany mu střídavě předsedají.

2)   Úloha

Podvýbor pracuje na základě zmocnění smíšeného výboru, kterému po každém zasedání podává zprávu. Podvýbor nemá rozhodovací pravomoc, může však smíšenému výboru předkládat návrhy.

3)   Předmět jednání

Podvýbor projednává provádění prozatímní dohody o přidružení a souvisejícího akčního plánu evropské politiky sousedství v níže uvedených odvětvích a hodnotí pokrok v dosahování cílů a uskutečňování opatření uvedených a schválených v akčním plánu.

V případě potřeby podvýbor projednává spolupráci ve veřejné správě. V této souvislosti posuzuje jakékoli potíže, které mohou nastat, a navrhuje možné kroky, které by se měly podniknout:

a)

lidská práva;

b)

řádná správa věcí veřejných;

c)

právní stát.

Výše uvedený seznam není vyčerpávající a smíšený výbor jej může doplnit o další odvětví včetně průřezových odvětví.

Podvýbor může řešit otázky týkající se jednoho, několika nebo všech výše uvedených odvětví.

4)   Sekretariát

Funkci stálých tajemníků podvýboru zastávají společně jeden úředník Evropské unie a jeden úředník palestinské samosprávy.

Těmto tajemníkům se postupují všechna sdělení týkající se podvýboru.

5)   Zasedání podvýboru

Podvýbor zasedá, kdykoliv to okolnosti vyžadují. Zasedání může být svoláno na žádost předsedajícího kterékoli strany prostřednictvím jejího stálého tajemníka, který žádost postoupí druhé straně. Stálý tajemník druhé strany odpoví ve lhůtě patnácti pracovních dnů od přijetí žádosti o svolání zasedání podvýboru.

V mimořádně naléhavých případech může být podvýbor se souhlasem obou stran svolán v kratší době. Každá žádost o svolání zasedání musí být podána písemně.

Každé zasedání podvýboru se koná v době a na místě, na kterých se obě strany dohodly.

Zasedání svolává pověřený stálý tajemník se souhlasem předsedy. Před každým zasedáním je předseda informován o plánovaném složení delegací obou stran.

Se souhlasem obou stran může podvýbor přizvat na svá zasedání odborníky, kteří mu poskytnou potřebné specifické informace.

6)   Pořad jednání

Všechny žádosti o zařazení bodů na pořad jednání podvýboru se postupují stálým tajemníkům.

Předseda sestaví pro každé zasedání předběžný pořad jednání. Pověřený stálý tajemník jej postoupí svému protějšku nejpozději deset dnů před zahájením zasedání.

Předběžný pořad jednání obsahuje body, o jejichž zahrnutí do programu byli stálí tajemníci požádáni nejpozději patnáct dnů před zahájením zasedání. Podklady obdrží obě strany nejpozději sedm dnů před zasedáním. Se souhlasem obou stran mohou být uvedené lhůty v naléhavém případě zkráceny.

Podvýbor přijme pořad jednání na začátku každého zasedání.

7)   Zápis

Zápis z jednání pořídí a schválí stálí tajemníci po skončení každého zasedání. Kopii zápisu, včetně návrhů podvýboru, postoupí stálí tajemníci podvýboru tajemníkům a předsedajícímu smíšeného výboru.

8)   Přístup veřejnosti

Není-li rozhodnuto jinak, nejsou zasedání podvýboru veřejná.

2.   Jednací řád podvýboru pro sociální věci a zdravotnictví

1)   Složení a předsednictví

Podvýbor je složen ze zástupců Evropské unie a zástupců palestinské samosprávy. Obě strany mu střídavě předsedají.

2)   Úloha

Podvýbor pracuje na základě zmocnění smíšeného výboru, kterému po každém zasedání podává zprávu. Podvýbor nemá rozhodovací pravomoc, může však smíšenému výboru předkládat návrhy.

3)   Předmět jednání

Podvýbor projednává provádění prozatímní dohody o přidružení a souvisejícího akčního plánu evropské politiky sousedství v níže uvedených odvětvích a hodnotí pokrok v dosahování cílů a uskutečňování opatření uvedených a schválených v akčním plánu.

V případě potřeby podvýbor projednává spolupráci ve veřejné správě. V této souvislosti posuzuje jakékoli potíže, které mohou nastat, a navrhuje možné kroky, které by se měly podniknout:

a)

zaměstnanost a sociální rozvoj;

b)

veřejné zdraví.

Výše uvedený seznam není vyčerpávající a smíšený výbor jej může doplnit o další odvětví včetně průřezových odvětví.

Podvýbor může řešit otázky týkající se jednoho, několika nebo všech výše uvedených odvětví.

4)   Sekretariát

Funkci stálých tajemníků podvýboru zastávají společně jeden úředník Evropské unie a jeden úředník palestinské samosprávy.

Těmto tajemníkům se postupují všechna sdělení týkající se podvýboru.

5)   Zasedání podvýboru

Podvýbor zasedá, kdykoliv to okolnosti vyžadují. Zasedání může být svoláno na žádost předsedajícího kterékoli strany prostřednictvím jejího stálého tajemníka, který žádost postoupí druhé straně. Stálý tajemník druhé strany odpoví ve lhůtě patnácti pracovních dnů od přijetí žádosti o svolání zasedání podvýboru.

V mimořádně naléhavých případech může být podvýbor se souhlasem obou stran svolán v kratší době. Každá žádost o svolání zasedání musí být podána písemně.

Každé zasedání podvýboru se koná v době a na místě, na kterých se obě strany dohodly.

Zasedání svolává pověřený stálý tajemník se souhlasem předsedy. Před každým zasedáním je předseda informován o plánovaném složení delegací obou stran.

Se souhlasem obou stran může podvýbor přizvat na svá zasedání odborníky, kteří mu poskytnou potřebné specifické informace.

6)   Pořad jednání

Všechny žádosti o zařazení bodů na pořad jednání podvýboru se postupují stálým tajemníkům.

Předseda sestaví pro každé zasedání předběžný pořad jednání. Pověřený stálý tajemník jej postoupí svému protějšku nejpozději deset dnů před zahájením zasedání.

Předběžný pořad jednání obsahuje body, o jejichž zahrnutí do programu byli stálí tajemníci požádáni nejpozději patnáct dnů před zahájením zasedání. Podklady obdrží obě strany nejpozději sedm dnů před zasedáním. Se souhlasem obou stran mohou být uvedené lhůty v naléhavém případě zkráceny.

Podvýbor přijme pořad jednání na začátku každého zasedání.

7)   Zápis

Zápis z jednání pořídí a schválí stálí tajemníci po skončení každého zasedání. Kopii zápisu, včetně návrhů podvýboru, postoupí stálí tajemníci podvýboru tajemníkům a předsedajícímu smíšeného výboru.

8)   Přístup veřejnosti

Není-li rozhodnuto jinak, nejsou zasedání podvýboru veřejná.

3.   Jednací řád podvýboru pro výzkum, inovace, informační společnost, audiovizuální oblast, sdělovací prostředky, vzdělávání a kulturu

1)   Složení a předsednictví

Podvýbor je složen ze zástupců Evropské unie a zástupců palestinské samosprávy. Obě strany mu střídavě předsedají.

2)   Úloha

Podvýbor pracuje na základě zmocnění smíšeného výboru, kterému po každém zasedání podává zprávu. Podvýbor nemá rozhodovací pravomoc, může však smíšenému výboru předkládat návrhy.

3)   Předmět jednání

Podvýbor projednává provádění prozatímní dohody o přidružení a souvisejícího akčního plánu evropské politiky sousedství v níže uvedených odvětvích a hodnotí pokrok v dosahování cílů a uskutečňování opatření uvedených a schválených v akčním plánu.

V případě potřeby podvýbor projednává spolupráci ve veřejné správě. V této souvislosti posuzuje jakékoli potíže, které mohou nastat, a navrhuje možné kroky, které by se měly podniknout:

a)

vzdělávání a odborná příprava;

b)

kultura;

c)

mládež;

d)

informační společnost a politika v oblasti audiovizuálních a sdělovacích prostředků;

e)

věda a technika;

f)

výzkum a vývoj.

Výše uvedený seznam není vyčerpávající a smíšený výbor jej může doplnit o další odvětví včetně průřezových odvětví.

Podvýbor může řešit otázky týkající se jednoho, několika nebo všech výše uvedených odvětví.

4)   Sekretariát

Funkci stálých tajemníků podvýboru zastávají společně jeden úředník Evropské unie a jeden úředník palestinské samosprávy.

Těmto tajemníkům se postupují všechna sdělení týkající se podvýboru.

5)   Zasedání podvýboru

Podvýbor zasedá, kdykoliv to okolnosti vyžadují. Zasedání může být svoláno na žádost předsedajícího kterékoli strany prostřednictvím jejího stálého tajemníka, který žádost postoupí druhé straně. Stálý tajemník druhé strany odpoví ve lhůtě patnácti pracovních dnů od přijetí žádosti o svolání zasedání podvýboru.

V mimořádně naléhavých případech může být podvýbor se souhlasem obou stran svolán v kratší době. Každá žádost o svolání zasedání musí být podána písemně.

Každé zasedání podvýboru se koná v době a na místě, na kterých se obě strany dohodly.

Zasedání svolává pověřený stálý tajemník se souhlasem předsedy. Před každým zasedáním je předseda informován o plánovaném složení delegací obou stran.

Se souhlasem obou stran může podvýbor přizvat na svá zasedání odborníky, kteří mu poskytnou potřebné specifické informace.

6)   Pořad jednání

Všechny žádosti o zařazení bodů na pořad jednání podvýboru se postupují stálým tajemníkům.

Předseda sestaví pro každé zasedání předběžný pořad jednání. Pověřený stálý tajemník jej postoupí svému protějšku nejpozději deset dnů před zahájením zasedání.

Předběžný pořad jednání obsahuje body, o jejichž zahrnutí do programu byli stálí tajemníci požádáni nejpozději patnáct dnů před zahájením zasedání. Podklady obdrží obě strany nejpozději sedm dnů před zasedáním. Se souhlasem obou stran mohou být uvedené lhůty v naléhavém případě zkráceny.

Podvýbor přijme pořad jednání na začátku každého zasedání.

7)   Zápis

Zápis z jednání pořídí a schválí stálí tajemníci po skončení každého zasedání. Kopii zápisu, včetně návrhů podvýboru, postoupí stálí tajemníci podvýboru tajemníkům a předsedajícímu smíšeného výboru.

8)   Přístup veřejnosti

Není-li rozhodnuto jinak, nejsou zasedání podvýboru veřejná.

4.   Jednací řád podvýboru pro hospodářské a finanční věci

1)   Složení a předsednictví

Podvýbor je složen ze zástupců Evropské unie a zástupců palestinské samosprávy. Obě strany mu střídavě předsedají.

2)   Úloha

Podvýbor pracuje na základě zmocnění smíšeného výboru, kterému po každém zasedání podává zprávu. Podvýbor nemá rozhodovací pravomoc, může však smíšenému výboru předkládat návrhy.

3)   Předmět jednání

Podvýbor projednává provádění prozatímní dohody o přidružení a souvisejícího akčního plánu evropské politiky sousedství v níže uvedených odvětvích a hodnotí pokrok v dosahování cílů a uskutečňování opatření uvedených a schválených v akčním plánu.

V případě potřeby podvýbor projednává spolupráci ve veřejné správě. V této souvislosti posuzuje jakékoli potíže, které mohou nastat, a navrhuje možné kroky, které by se měly podniknout:

a)

finanční odpovědnost a řádná správa veřejných financí;

b)

hospodářská reforma a rozvoj;

c)

statistika.

Výše uvedený seznam není vyčerpávající a smíšený výbor jej může doplnit o další odvětví včetně průřezových odvětví.

Podvýbor může řešit otázky týkající se jednoho, několika nebo všech výše uvedených odvětví.

4)   Sekretariát

Funkci stálých tajemníků podvýboru zastávají společně jeden úředník Evropské unie a jeden úředník palestinské samosprávy.

Těmto tajemníkům se postupují všechna sdělení týkající se podvýboru.

5)   Zasedání podvýboru

Podvýbor zasedá, kdykoliv to okolnosti vyžadují. Zasedání může být svoláno na žádost předsedajícího kterékoli strany prostřednictvím jejího stálého tajemníka, který žádost postoupí druhé straně. Stálý tajemník druhé strany odpoví ve lhůtě patnácti pracovních dnů od přijetí žádosti o svolání zasedání podvýboru.

V mimořádně naléhavých případech může být podvýbor se souhlasem obou stran svolán v kratší době. Každá žádost o svolání zasedání musí být podána písemně.

Každé zasedání podvýboru se koná v době a na místě, na kterých se obě strany dohodly.

Zasedání svolává pověřený stálý tajemník se souhlasem předsedy. Před každým zasedáním je předseda informován o plánovaném složení delegací obou stran.

Se souhlasem obou stran může podvýbor přizvat na svá zasedání odborníky, kteří mu poskytnou potřebné specifické informace.

6)   Pořad jednání

Všechny žádosti o zařazení bodů na pořad jednání podvýboru se postupují stálým tajemníkům.

Předseda sestaví pro každé zasedání předběžný pořad jednání. Pověřený stálý tajemník jej postoupí svému protějšku nejpozději deset dnů před zahájením zasedání.

Předběžný pořad jednání obsahuje body, o jejichž zahrnutí do programu byli stálí tajemníci požádáni nejpozději patnáct dnů před zahájením zasedání. Podklady obdrží obě strany nejpozději sedm dnů před zasedáním. Se souhlasem obou stran mohou být uvedené lhůty v naléhavém případě zkráceny.

Podvýbor přijme pořad jednání na začátku každého zasedání.

7)   Zápis

Zápis z jednání pořídí a schválí stálí tajemníci po skončení každého zasedání. Kopii zápisu, včetně návrhů podvýboru, postoupí stálí tajemníci podvýboru tajemníkům a předsedajícímu smíšeného výboru.

8)   Účast veřejnosti

Není-li rozhodnuto jinak, nejsou zasedání podvýboru veřejná.

5.   Jednací řád podvýboru pro obchod, vnitřní trh, průmysl, zemědělství, rybolov a cla

1)   Složení a předsednictví

Podvýbor je složen ze zástupců Evropské unie a zástupců palestinské samosprávy. Obě strany mu střídavě předsedají.

2)   Úloha

Podvýbor pracuje na základě zmocnění smíšeného výboru, kterému po každém zasedání podává zprávu. Podvýbor nemá rozhodovací pravomoc, může však smíšenému výboru předkládat návrhy.

3)   Předmět jednání

Podvýbor projednává provádění prozatímní dohody o přidružení a souvisejícího akčního plánu evropské politiky sousedství v níže uvedených odvětvích a hodnotí pokrok v dosahování cílů a uskutečňování opatření uvedených a schválených v akčním plánu.

V případě potřeby podvýbor projednává spolupráci ve veřejné správě. V této souvislosti posuzuje jakékoli potíže, které mohou nastat, a navrhuje možné kroky, které by se měly podniknout:

a)

otázky související s obchodem;

b)

zemědělství a rybolov;

c)

hygienické a rostlinolékařské otázky;

d)

investice;

e)

trh a reforma regulace;

f)

průmysl a malé a střední podniky;

g)

celní otázky;

h)

daně.

Výše uvedený seznam není vyčerpávající a smíšený výbor jej může doplnit o další odvětví včetně průřezových odvětví.

Podvýbor může řešit otázky týkající se jednoho, několika nebo všech výše uvedených odvětví.

4)   Sekretariát

Funkci stálých tajemníků podvýboru zastávají společně jeden úředník Evropské unie a jeden úředník palestinské samosprávy.

Těmto tajemníkům se postupují všechna sdělení týkající se podvýboru.

5)   Zasedání podvýboru

Podvýbor zasedá, kdykoliv to okolnosti vyžadují. Zasedání může být svoláno na žádost předsedajícího kterékoli strany prostřednictvím jejího stálého tajemníka, který žádost postoupí druhé straně. Stálý tajemník druhé strany odpoví ve lhůtě patnácti pracovních dnů od přijetí žádosti o svolání zasedání podvýboru.

V mimořádně naléhavých případech může být podvýbor se souhlasem obou stran svolán v kratší době. Každá žádost o svolání zasedání musí být podána písemně.

Každé zasedání podvýboru se koná v době a na místě, na kterých se obě strany dohodly.

Zasedání svolává pověřený stálý tajemník se souhlasem předsedy. Před každým zasedáním je předseda informován o plánovaném složení delegací obou stran.

Se souhlasem obou stran může podvýbor přizvat na svá zasedání odborníky, kteří mu poskytnou potřebné specifické informace.

6)   Pořad jednání

Všechny žádosti o zařazení bodů na pořad jednání podvýboru se postupují stálým tajemníkům.

Předseda sestaví pro každé zasedání předběžný pořad jednání. Pověřený stálý tajemník jej postoupí svému protějšku nejpozději deset dnů před zahájením zasedání.

Předběžný pořad jednání obsahuje body, o jejichž zahrnutí do programu byli stálí tajemníci požádáni nejpozději patnáct dnů před zahájením zasedání. Podklady obdrží obě strany nejpozději sedm dnů před zasedáním. Se souhlasem obou stran mohou být uvedené lhůty v naléhavém případě zkráceny.

Podvýbor přijme pořad jednání na začátku každého zasedání.

7)   Zápis

Zápis z jednání pořídí a schválí stálí tajemníci po skončení každého zasedání. Kopii zápisu, včetně návrhů podvýboru, postoupí stálí tajemníci podvýboru tajemníkům a předsedajícímu smíšeného výboru.

8)   Účast veřejnosti

Není-li rozhodnuto jinak, nejsou zasedání podvýboru veřejná.

6.   Jednací řád podvýboru pro energetiku, dopravu, změnu klimatu, životní prostředí a vodu

1)   Složení a předsednictví

Podvýbor je složen ze zástupců Evropské unie a zástupců palestinské samosprávy. Obě strany mu střídavě předsedají.

2)   Úloha

Podvýbor pracuje na základě zmocnění smíšeného výboru, kterému po každém zasedání podává zprávu. Podvýbor nemá rozhodovací pravomoc, může však smíšenému výboru předkládat návrhy.

3)   Předmět jednání

Podvýbor projednává provádění prozatímní dohody o přidružení a souvisejícího akčního plánu evropské politiky sousedství v níže uvedených odvětvích a hodnotí pokrok v dosahování cílů a uskutečňování opatření uvedených a schválených v akčním plánu.

V případě potřeby podvýbor projednává spolupráci ve veřejné správě. V této souvislosti posuzuje jakékoli potíže, které mohou nastat, a navrhuje možné kroky, které by se měly podniknout:

a)

energetika;

b)

doprava;

c)

změna klimatu;

d)

životní prostředí;

e)

voda.

Výše uvedený seznam není vyčerpávající a smíšený výbor jej může doplnit o další odvětví včetně průřezových odvětví.

Podvýbor může řešit otázky týkající se jednoho, několika nebo všech výše uvedených odvětví.

4)   Sekretariát

Funkci stálých tajemníků podvýboru zastávají společně jeden úředník Evropské unie a jeden úředník palestinské samosprávy.

Těmto tajemníkům se postupují všechna sdělení týkající se podvýboru.

5)   Zasedání podvýboru

Podvýbor zasedá, kdykoliv to okolnosti vyžadují. Zasedání může být svoláno na žádost předsedajícího kterékoli strany prostřednictvím jejího stálého tajemníka, který žádost postoupí druhé straně. Stálý tajemník druhé strany odpoví ve lhůtě patnácti pracovních dnů od přijetí žádosti o svolání zasedání podvýboru.

V mimořádně naléhavých případech může být podvýbor se souhlasem obou stran svolán v kratší době. Každá žádost o svolání zasedání musí být podána písemně.

Každé zasedání podvýboru se koná v době a na místě, na kterých se obě strany dohodly.

Zasedání svolává pověřený stálý tajemník se souhlasem předsedy. Před každým zasedáním je předseda informován o plánovaném složení delegací obou stran.

Se souhlasem obou stran může podvýbor přizvat na svá zasedání odborníky, kteří mu poskytnou potřebné specifické informace.

6)   Pořad jednání

Všechny žádosti o zařazení bodů na pořad jednání podvýboru se postupují stálým tajemníkům.

Předseda sestaví pro každé zasedání předběžný pořad jednání. Pověřený stálý tajemník jej postoupí svému protějšku nejpozději deset dnů před zahájením zasedání.

Předběžný pořad jednání obsahuje body, o jejichž zahrnutí do programu byli stálí tajemníci požádáni nejpozději patnáct dnů před zahájením zasedání. Podklady obdrží obě strany nejpozději sedm dnů před zasedáním. Se souhlasem obou stran mohou být uvedené lhůty v naléhavém případě zkráceny.

Podvýbor přijme pořad jednání na začátku každého zasedání.

7)   Zápis

Zápis z jednání pořídí a schválí stálí tajemníci po skončení každého zasedání. Kopii zápisu, včetně návrhů podvýboru, postoupí stálí tajemníci podvýboru tajemníkům a předsedajícímu smíšeného výboru.

8)   Účast veřejnosti

Není-li rozhodnuto jinak, nejsou zasedání podvýboru veřejná.