ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2012.177.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 177

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 55
7. července 2012


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 602/2012/EU ze dne 4. července 2012 o změnách Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), které rozšiřují zeměpisný rozsah operací EBRD o jižní a východní Středomoří

1

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

 

2012/364/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 25. června 2012 o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

5

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 603/2012 ze dne 30. dubna 2012 o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1236/2010, kterým se stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku

9

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 604/2012 ze dne 3. července 2012, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé v oblasti VI, ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí Vb, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

10

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 605/2012 ze dne 4. července 2012, kterým se zakazují rybolovné činnosti pro pasti zaregistrované ve Španělsku, které loví tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45 ° západní délky a ve Středozemním moři

12

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 606/2012 ze dne 4. července 2012, kterým se zakazují rybolovné činnosti pro pasti a plavidla lovící na dlouhou lovnou šňůru plující pod vlajkou Itálie nebo registrovaná v Itálii, která loví tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45 ° západní délky a ve Středozemním moři

14

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 607/2012 ze dne 6. července 2012 o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky ( 1 )

16

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 608/2012 ze dne 6. července 2012, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinných látek denathonium-benzoát, methyl(nonyl)keton a rostlinné oleje / mátový olej ( 1 )

19

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 609/2012 ze dne 6. července 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

23

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2012/20/EU ze dne 6. července 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky flufenoxuron pro typ přípravku 8 do přílohy I uvedené směrnice ( 1 )

25

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Legislativní akty

ROZHODNUTÍ

7.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 177/1


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 602/2012/EU

ze dne 4. července 2012

o změnách Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), které rozšiřují zeměpisný rozsah operací EBRD o jižní a východní Středomoří

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 212 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem, (1)

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Od svého založení v roce 1991 pomáhá Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) zemím střední a východní Evropy při jejich přechodu k otevřeným tržním ekonomikám a při podpoře soukromých a podnikatelských iniciativ. Zeměpisný rozsah operací EBRD by měl být rozšířen o země jižního a východního Středomoří za účelem podpory obdobných cílů. V reakci na hospodářskou a politickou situaci v zemích jižního a východního Středomoří vypracovala EBRD za účelem zahájení svých činností etapový přístup, který zohlední zvláštnosti tohoto regionu.

(2)

Podle zprávy rady ředitelů určené radě guvernérů o zeměpisném rozšíření operací banky o jižní a východní Středomoří zahrnuje region jižního a východního Středomoří země, které leží na pobřeží Středozemního moře, a dále Jordánsko, které je do tohoto regionu úzce začleněno.

(3)

V reakci na události v jižním a východním Středomoří v roce 2011 předložily Komise a vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku 8. března 2011 společné sdělení nazvané „Partnerství pro demokracii a sdílenou prosperitu s jižním Středomořím“, které naznačilo silnou politickou a hospodářskou podporu Unie tomuto regionu. Společné sdělení zahrnovalo možnost rozšíření mandátu EBRD o země jižního sousedství, a to v návaznosti na její zkušenosti za posledních dvacet let. Obsah uvedeného společného sdělení obecně potvrdila Evropská rada na zasedání ve dnech 24. a 25. března 2011. Ve svém usnesení ze dne 7. dubna 2011 o přezkumu evropské politiky sousedství – jižním rozměru vyzval Evropský parlament EBRD, aby změnila své stanovy za účelem účasti na procesu poskytování finanční pomoci.

(4)

V květnu 2011 vedoucí představitelé zemí G8 zahájili deauvillské partnerství, které má zemím jižního a východního Středomoří pomoci při přechodu ke svobodným, demokratickým a tolerantním společnostem, a vyzvali EBRD, aby rozšířila svou zeměpisnou působnost tak, aby se využily její zkušenosti a podpořil se přechod těchto zemí k přijetí zásad parlamentní demokracie, pluralismu a tržního hospodářství.

(5)

Rozšíření operací EBRD o jižní a východní Středomoří odráží podporu, kterou Unie a mezinárodní společenství poskytují nadějím na přechod k tržní ekonomice a pluralitní demokratické společnosti, které podnítilo arabské jaro.

(6)

S ohledem na křehkost ekonomik v zemích, v nichž má EBRD nově působit, a na sociální nerovnosti, jež byly jedním ze základních příčin nepokojů při arabském jaru, by měli zástupci Unie v řídících orgánech EBRD podporovat rozšíření jejího zaměření na rozvoj soukromého sektoru s cílem přispívat v souladu s čl. 3 odst. 5 a článkem 21 Smlouvy o Evropské unii financováním také k vytvoření společností, jež budou udržitelné sociálně i z hlediska životního prostředí, jak stanoví příslušné rozvojové cíle tisíciletí. Zástupci Unie v řídících orgánech EBRD by zejména měli EBRD vybízet k tomu, aby přispívala k přechodu k energeticky účinným otevřeným tržním ekonomikám, jež podporují začlenění všech společenských skupin a současně zohledňují sociální hledisko a otázky chudoby a občanských a lidských práv.

(7)

Usneseními č. 137 a č. 138, která byla přijata dne 30. září 2011, hlasovala rada guvernérů EBRD pro potřebné změny Dohody o založení EBRD (dále jen „dohoda“), které umožní rozšířit zeměpisný rozsah operací EBRD o jižní a východní Středomoří a zároveň zachovají její závazek k zemím, v nichž působí již v současnosti. Pro tyto změny hlasovali všichni guvernéři EBRD zastupující členské státy EU včetně guvernéra zastupujícího Unii.

(8)

Usnesením č. 134, které bylo přijato dne 21. května 2011, zdůraznila rada guvernérů EBRD, že plánovaného rozšíření mandátu EBRD by mělo být dosaženo, aniž by byly od jejích akcionářů požadovány další kapitálové příspěvky.

(9)

Podle článku 56 dohody se má rada guvernérů EBRD všech členů dotázat, zda s navrhovanými změnami souhlasí.

(10)

Zástupci Unie v řídících orgánech EBRD by měli EBRD co nejusilovněji vybízet k tomu, aby pečlivě sledovala své operace, a to zejména v zemích, kde neexistuje dostatečná politická odpovědnost, kde jsou porušována občanská a lidská práva či přetrvává vysoká míra korupce. Dále by zástupci Unie v řídících orgánech EBRD měli v maximální míře usilovat o zajištění toho, že při činnostech EBRD v nových zemích působnosti budou zohledněny zásady obezřetného bankovnictví, transparentnosti a boje proti podvodům, jak je uvedeno v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1219/2011/EU ze dne 16. listopadu 2011 o upisování dodatečných akcií kapitálu Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) Evropskou unií v důsledku rozhodnutí o navýšení tohoto kapitálu (2).

(11)

Zástupci Unie v řídících orgánech EBRD by měli EBRD vybízet, aby při provádění činností v oblasti jižního a východního Středomoří pokračovala v těsné spolupráci s Unií a ve spolupráci s občanskou společností a dále rozvíjela úzkou spolupráci s Evropskou investiční bankou a ostatními evropskými a mezinárodními veřejnými finančními institucemi s cílem plně využít komparativních výhod. EBRD by také neměla zdvojovat činnosti těchto ostatních veřejných finančních institucí.

(12)

Než EBRD schválí své případné působení v nové zemi, měla by provést podrobné technické posouzení hospodářských a politických podmínek v dotčené zemi, včetně: posouzení závazku dané země dodržovat zásady parlamentní demokracie, pluralismu a tržního hospodářství, jak stanoví článek 1 dohody, posouzení nedostatků při procesu přechodu a vyhodnocení činností, které v dané zemi vyvíjejí jiné mezinárodní finanční instituce, a priorit, u nichž by EBRD nejlépe mohla využít svých jedinečných znalostí a dovedností. Při projednávání těchto posouzení by zástupci Unie v řídících orgánech EBRD měli EBRD vybízet, aby plně zohlednila stanoviska Unie.

(13)

Komise by ve zprávě, kterou v souladu s rozhodnutím 1219/2011/EU předloží před skončením období čtvrtého přezkumu kapitálových zdrojů 2011–2015, měla zohlednit rozšíření činností EBRD o jižní a východní Středomoří.

(14)

Pokud jde o příspěvek EBRD k přechodu zemí v jižním a východním Středomoří, v nichž může působit, k dobře fungujícím, udržitelným a moderním tržním ekonomikám, zástupci Unie v řídících orgánech EBRD by měli EBRD vyzvat, aby každý rok podávala zprávu o činnosti a aby před pětiletým přezkumem kapitálových zdrojů prováděla komplexní posouzení vlivu svých činností na budování těchto ekonomik.

(15)

Změny dohody by proto měly být schváleny jménem Unie,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Změny článků 1 a 18 Dohody o založení EBRD, které rozšiřují zeměpisný rozsah operací EBRD, se schvalují jménem Unie.

Znění těchto změn je pro informaci obsažen v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Guvernér EBRD zastupující Unii doručí EBRD jménem Unie prohlášení o přijetí změn.

Článek 3

V rámci výroční zprávy Evropskému parlamentu podá guvernér EBRD zastupující Unii rovněž zprávu o činnostech a operacích EBRD v jižním a východním Středomoří.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Štrasburku dne 4. července 2012.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. června 2012 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 26. června 2012.

(2)  Úř. věst. L 313, 26.11.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

ZMĚNY DOHODY O ZALOŽENÍ EVROPSKÉ BANKY PRO OBNOVU A ROZVOJ

Článek 1 dohody o založení banky se mění takto (nový text v kurzívě):

„Článek 1

Cíl

V rámci podpory hospodářského pokroku a rekonstrukce je cílem banky podpora přechodu k otevřeným tržně orientovaným ekonomikám a podpora soukromé a podnikatelské iniciativy v zemích střední a východní Evropy, které se přihlásily k principům parlamentní demokracie, pluralismu a tržní ekonomiky a které tyto principy používají v praxi. Za stejných podmínek může být cíl banky dosahován i v Mongolsku a v členských zemích jižního a východního Středomoří, a to na základě rozhodnutí banky, které schválí minimálně dvě třetiny guvernérů zastupujících alespoň tři čtvrtiny celkového počtu hlasů členů. Proto se jakýkoliv odkaz na „země střední a východní Evropy“, „země ve střední a východní Evropě“, „přijímající zemi (nebo země)“ nebo „přijímající členskou zemi (nebo členské země)“ v této dohodě a jejích přílohách vztahuje i na Mongolsko a takovou zemi jižního a východního Středomoří.“

Článek 18 dohody o založení banky se mění takto (nový text v kurzívě):

„Článek 18

Zvláštní fondy

i)

Banka může přijmout správu zvláštních fondů, které jsou určeny, aby sloužily účelu a v rámci funkcí banky ve svých přijímajících zemích a potenciálních přijímajících zemích. Plné náklady na správu jakéhokoliv zvláštního fondu budou účtovány k tíži tohoto zvláštního fondu.

ii)

Pro účely pododstavce i) může rada guvernérů na žádost člena, který není přijímající zemí, rozhodnout, že takový člen splňuje podmínky pro získání postavení potenciální přijímající země po takové omezené období a za takových podmínek, jaké budou vhodné. Uvedené rozhodnutí musí schválit minimálně dvě třetiny guvernérů zastupujících alespoň tři čtvrtiny celkového počtu hlasů členů.

iii)

Rozhodnutí umožnit členovi získat postavení potenciální přijímající země lze učinit pouze za předpokladu, že takový člen dokáže splnit požadavky na to, aby se stal přijímající zemí. Jde o požadavky stanovené v článku 1 této dohody, ve znění k datu takového rozhodnutí, případně ve znění k datu, kdy vstoupí v platnost změna, kterou rada guvernérů schválila již v době takového rozhodnutí.

iv)

Pokud se potenciální přijímající země nestala přijímající zemí na konci období uvedeného v pododstavci ii), banka okamžitě zastaví veškerou zvláštní činnost v této zemi s výjimkou činností směřujících k řádné realizaci, ochraně a zachování aktiv zvláštního fondu a k úhradě závazků, které v této souvislosti vznikly.

2.   Zvláštní fondy přijaté bankou smějí být použity v jejích přijímajících zemích a potenciálních přijímajících zemích jakýmkoliv způsobem a za jakýchkoliv podmínek, které odpovídají účelu a funkcím banky a které jsou ve shodě s ostatními příslušnými ustanoveními této dohody a s dohodou nebo dohodami, které se vztahují k těmto fondům.

3.   Banka přijme taková pravidla, jaká mohou být požadována pro zřízení, správu a užití každého zvláštního fondu. Taková pravidla musí být v souladu s ustanoveními této dohody, s výjimkou těch ustanovení, která jsou jednoznačně příslušná pouze pro běžné operace banky.“


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

7.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 177/5


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 25. června 2012

o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

(2012/364/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2, čl. 114 odst. 1 a čl. 207 odst. 2 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2894/94 ze dne 28. listopadu 1994 o některých prováděcích pravidlech k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru (1), a zejména na čl. 1 odst. 3 tohoto nařízení,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě (2), je třeba začlenit do Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohody o EHP“).

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh (3), je třeba začlenit do Dohody o EHP.

(3)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh (4) je třeba začlenit do Dohody o EHP.

(4)

Rozhodnutí č. 768/2008/ES stanoví společné zásady a referenční ustanovení pro budoucí právní předpisy harmonizující podmínky týkající se uvádění výrobků na trh a je referenčním textem pro stávající právní předpisy.

(5)

Nařízením (ES) č. 764/2008 se zrušuje rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 3052/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se zavádí postup výměny informací o vnitrostátních opatřeních odchylných od zásady volného pohybu zboží v rámci Společenství (5), které je začleněno do Dohody o EHP. Dohoda o EHP by proto měla být změněna s ohledem na nařízení (ES) č. 764/2008.

(6)

Nařízením (ES) č. 765/2008 se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 339/93 ze dne 8. února 1993 o kontrolách shody s předpisy o bezpečnosti výrobků v případě výrobků dovážených z třetích zemí (6), které je začleněno do Dohody o EHP. Dohoda o EHP by proto měla být změněna s ohledem na nařízení (ES) č. 765/2008.

(7)

Rozhodnutím č. 768/2008/ES se zrušuje rozhodnutí Rady 93/465/EHS ze dne 22. července 1993 o modulech pro různé fáze postupů posuzování shody a o pravidlech pro připojování a používání označení shody CE, které jsou určeny k použití ve směrnicích technické harmonizace (7), které je začleněno do Dohody o EHP. Dohoda o EHP by proto měla být změněna s ohledem na rozhodnutí č. 768/2008/ES.

(8)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(9)

Postoj, který má Unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP, by měl vycházet z připojeného návrhu rozhodnutí,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Postoj, který má Unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP k navrhované změně přílohy II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP, vychází z návrhu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP připojeného k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 25. června 2012.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 21.

(3)  Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30.

(4)  Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 82.

(5)  Úř. věst. L 321, 30.12.1995, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 40, 17.2.1993, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 23.


NÁVRH

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. …/2012

ze dne ….,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě (1), je třeba začlenit do Dohody o EHP.

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh (2), je třeba začlenit do Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „dohoda o EHP“).

(3)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh (3) je třeba začlenit do Dohody o EHP.

(4)

Rozhodnutí č. 768/2008/ES stanoví společné zásady a referenční ustanovení pro budoucí právní předpisy harmonizující podmínky týkající se uvádění výrobků na trh a je referenčním textem pro stávající právní předpisy.

(5)

Nařízením (ES) č. 764/2008 se zrušuje rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 3052/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se zavádí postup výměny informací o vnitrostátních opatřeních odchylných od zásady volného pohybu zboží v rámci Společenství (4), které je začleněno do Dohody o EHP. Dohoda o EHP by proto měla být změněna s ohledem na nařízení (ES) č. 764/2008.

(6)

Nařízením (ES) č. 765/2008 se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 339/93 ze dne 8. února 1993 o kontrolách shody s předpisy o bezpečnosti výrobků v případě výrobků dovážených z třetích zemí (5), které je začleněno do Dohody o EHP. Dohoda o EHP by proto měla být změněna s ohledem na nařízení (ES) č. 765/2008.

(7)

Rozhodnutím č. 768/2008/ES se zrušuje rozhodnutí Rady 93/465/EHS ze dne 22. července 1993 o modulech pro různé fáze postupů posuzování shody a o pravidlech pro připojování a používání označení shody CE, které jsou určeny k použití ve směrnicích technické harmonizace (6), které je začleněno do Dohody. Dohoda o EHP by proto měla být změněna s ohledem na rozhodnutí č. 768/2008/ES.

(8)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Kapitola XIX přílohy II Dohody o EHP se mění takto:

1)

Bod 3b (nařízení Rady (EHS) č. 339/93) se nahrazuje tímto:

32008 R 0765: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30).

Pro účely Dohody se uvedené nařízení upravuje takto:

a)

V čl. 4 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Lichtenštejnsko má také možnost využít švýcarského akreditačního orgánu u výrobních odvětví, na něž se vztahuje Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody a ve vztahu k nimž se požadavky EU a Švýcarska považují za rovnocenné podle čl. 1 odst. 2 a 3 uvedené dohody“.

b)

Výrobky vyvážené z Lichtenštejnska do ostatních smluvních stran mohou být podrobovány hraničním kontrolám podle článků 27–29.“

2)

Bod 3d (rozhodnutí Rady 93/465/EHS) se nahrazuje tímto:

32008 D 0768: rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 82).“

3)

Bod 3f (rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 3052/95/ES) se nahrazuje tímto:

32008 R 0764: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 3052/95/ES (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 21).

Pro účely Dohody se uvedené nařízení upravuje takto:

Nařízení je použitelné pouze na produkty, na něž se vztahuje čl. 8 odst. 3 Dohody.

Nařízení se nevztahuje na Lichtenštejnsko v případě produktů, na něž se vztahují příloha I, kapitoly XII a XXVII přílohy II a protokol 47 Dohody, dokud je uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými výrobky rozšířeno na Lichtenštejnsko.“

4)

V bodě 3h (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES) se doplňuje toto:

“,ve znění:

32008 R 0765: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30).“

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 764/2008 a (ES) č. 765/2008 a rozhodnutí č. 768/2008/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne … za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (7).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne

Za Smíšený výbor EHP

předseda

tajemníci Smíšeného výboru EHP


(1)  Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 21.

(2)  Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30.

(3)  Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 82.

(4)  Úř. věst. L 321, 30.12.1995, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 40, 17.2.1993, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 23.

(7)  [Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.] [Byly oznámeny ústavní požadavky.]


NAŘÍZENÍ

7.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 177/9


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 603/2012

ze dne 30. dubna 2012

o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1236/2010, kterým se stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1236/2010 ze dne 15. prosince 2010, kterým se stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 2791/1999 (1), a zejména na čl. 51 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 1236/2010 provádí do práva Unie ustanovení o systému kontroly a vynucování (dále jen „systém“) zřízeném doporučením, které přijala Komise pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC) na svém výročním zasedání dne 15. listopadu 2006, a následně pozměněném na základě několika doporučení přijatých na výročních zasedáních v listopadu 2007, 2008 a 2009.

(2)

Na svém výročním zasedání v listopadu 2011 přijala komise NEAFC doporučení 9:2012, kterým se mění článek 14 systému týkající se sdělování hlášení a zpráv sekretariátu NEAFC.

(3)

V souladu s články 12 a 15 Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku, která byla schválena rozhodnutím Rady 81/608/EHS (2), vstoupilo uvedené doporučení v platnost dnem 3. února 2012,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 12 nařízení (EU) č. 1236/2010 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 1a, který zní:

„1a.   Hlášení uvedená v článku 9 mohou být zrušena na základě zprávy o zrušení.

Jestliže je nutné hlášení opravit, zruší se na základě zprávy o zrušení. Nové, opravené hlášení se zašle poté, co byla vydána zpráva o zrušení, a to ve lhůtách stanovených v článku 9.

Pokud středisko pro sledování rybolovu členského státu vlajky přijme zrušení hlášení, oznámí to sekretariátu NEAFC.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. dubna 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 348, 31.12.2010, s. 17.

(2)  Úř. věst. L 227, 12.8.1981, s. 21.


7.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 177/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 604/2012

ze dne 3. července 2012,

kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé v oblasti VI, ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí Vb, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 44/2012 ze dne 17. ledna 2012, kterým se pro rok 2012 stanoví rybolovná práva ve vodách EU a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla EU v některých vodách mimo EU, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací, na něž se vztahují mezinárodní jednání nebo dohody (2), stanoví kvóty na rok 2012.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2012.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2012 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. července 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 25, 27.1.2012, s. 55.


PŘÍLOHA

Č.

7/T&Q

Členský stát

Španělsko

Populace

POK/56-14

Druh

Treska tmavá (Pollachius virens)

Oblast

VI; vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, XII a XIV

Datum

12.6.2012


7.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 177/12


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 605/2012

ze dne 4. července 2012,

kterým se zakazují rybolovné činnosti pro pasti zaregistrované ve Španělsku, které loví tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45 ° západní délky a ve Středozemním moři

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 44/2012 ze dne 17. ledna 2012, kterým se pro rok 2012 stanoví rybolovná práva ve vodách EU a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla EU v některých vodách mimo EU, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací, na něž se vztahují mezinárodní jednání nebo dohody, stanoví množství tuňáka obecného, které může být v roce 2012 odloveno v Atlantském oceánu východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři.

(2)

Nařízení Rady (ES) č. 302/2009 ze dne 6. dubna 2009 o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, o změně nařízení (ES) č. 43/2009 a o zrušení nařízení (ES) č. 1559/2007 (2) požaduje, aby členské státy sdělily Komisi kvóty přidělené organizacím producentů nebo skupinám plavidel, které provádějí rybolov s podobným lovným zařízením, pro plavidla o délce menší než 24 m a pasti.

(3)

Cílem společné rybářské politiky je zajistit dlouhodobou životaschopnost odvětví rybolovu udržitelným využíváním živých vodních zdrojů na základě preventivního přístupu.

(4)

Pokud Komise na základě informací poskytnutých členskými státy a dalších informací, které má k dispozici, zjistí, že rybolovná práva pro Evropskou unii, členský stát nebo skupinu členských států jsou považována za vyčerpaná pro jedno nebo více lovných zařízení či loďstev, v souladu s čl. 36 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o tom vyrozumí dotyčné členské státy a zakáže rybolovné činnosti pro příslušnou oblast, lovné zařízení, populaci, skupinu populací nebo loďstvo, kterých se dotyčné rybolovné činnosti týkají.

(5)

Podle informací, jež má Komise k dispozici, se rybolovná práva pro tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři přidělená pastem zaregistrovaným ve Španělsku považují za vyčerpaná ke dni 20. června. Komise o tom informovala Španělsko.

(6)

Dne 7., 14. a 21. června informovalo Španělsko Komisi o tom, že uložilo zákaz rybolovných činností pro své čtyři pasti, které působí v roce 2012 v rybolovu tuňáka obecného, s účinkem ode dne 8. června pro dvě pasti, ode dne 14. června pro jednu past a ode dne 21. června pro zbývající past, což vedlo k zákazu všech činností ode dne 21. června 2012 (od 14:00 hod).

(7)

Aniž jsou dotčena výše uvedená opatření, která Španělsko přijalo, je nezbytné, aby Komise potvrdila zákaz rybolovu tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři pastmi zaregistrovanými ve Španělsku ode dne 21. června,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Rybolov tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři pastmi zaregistrovaným ve Španělsku se zakazuje ode dne 21. června 2012 (od 14:00 hod).

Od tohoto data je rovněž zakázáno tuto populaci odlovenou uvedenými pastmi uchovávat na palubě, umísťovat do klecí za účelem výkrmu nebo chovu, překládat, přemísťovat nebo vykládat.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. července 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

László ANDOR

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 96, 15.4.2009, s. 1.


7.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 177/14


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 606/2012

ze dne 4. července 2012,

kterým se zakazují rybolovné činnosti pro pasti a plavidla lovící na dlouhou lovnou šňůru plující pod vlajkou Itálie nebo registrovaná v Itálii, která loví tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45 ° západní délky a ve Středozemním moři

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 44/2012 ze dne 17. ledna 2012, kterým se pro rok 2012 stanoví rybolovná práva ve vodách EU a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla EU v některých vodách mimo EU, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací, na něž se vztahují mezinárodní jednání nebo dohody, stanoví množství tuňáka obecného, která mohou být v roce 2012 odlovena v Atlantském oceánu východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři.

(2)

Nařízení Rady (ES) č. 302/2009 ze dne 6. dubna 2009 o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, o změně nařízení (ES) č. 43/2009 a o zrušení nařízení (ES) č. 1559/2007 (2) požaduje, aby členské státy sdělily Komisi jednotlivé kvóty přidělené svým plavidlům o délce přesahující 24 m, a u plavidel provádějících odlov o délce menší než 24 m a pastí alespoň kvótu přidělenou organizacím producentů nebo skupinám plavidel, které provádějí rybolov s podobným lovným zařízením.

(3)

Cílem společné rybářské politiky je zajistit dlouhodobou životaschopnost odvětví rybolovu udržitelným využíváním živých vodních zdrojů na základě preventivního přístupu.

(4)

Pokud Komise na základě informací poskytnutých členskými státy a dalších relevantních informací, které má k dispozici, zjistí, že rybolovná práva pro Evropskou unii, členský stát nebo skupinu členských států jsou považována za vyčerpaná pro jedno nebo více lovných zařízení či loďstev, v souladu s čl. 36 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o tom vyrozumí dotyčné členské státy a zakáže rybolovné činnosti pro příslušnou oblast, lovné zařízení, populaci, skupinu populací nebo loďstvo, kterých se dotyčné rybolovné činnosti týkají.

(5)

Podle informací, jež má Komise k dispozici, se rybolovná práva pro tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři přidělená pro pasti a plavidla lovící na dlouhou lovnou šňůru plující pod vlajkou Itálie nebo registrovaná v Itálii považují za vyčerpaná.

(6)

Dne 20. června 2012 informovala Itálie Komisi o tom, že uložila zákaz rybolovných činností pro své pasti a plavidla lovící na dlouhou lovnou šňůru, které v roce 2012 působí v rybolovu tuňáka obecného, s účinkem ode dne 20. června (od 13:00 hod) pro plavidla lovící na dlouhou lovnou šňůru a ode dne 22. června (od 17:00 hod) pro pasti.

(7)

Aniž jsou dotčena výše uvedená opatření, která Itálie přijala, je nezbytné, aby Komise potvrdila zákaz rybolovu tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři ode dne 20. června (od 13:00 hod) pro plavidla lovící na dlouhou lovnou šňůru plující pod vlajkou Itálie nebo registrovaná v Itálii a ode dne 22. června 2012 (od 17:00 hod) pro pasti registrované v Itálii,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Rybolov tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři plavidly lovícími na dlouhou lovnou šňůru plujícími pod vlajkou Itálie nebo registrovanými v Itálii se zakazuje ode dne 20. června 2012 (od 13:00 hod).

Od tohoto data je rovněž zakázáno tuto populaci odlovenou uvedenými plavidly uchovávat na palubě, umísťovat do klecí za účelem výkrmu nebo chovu, překládat, přemísťovat nebo vykládat.

Článek 2

Rybolov tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři pastmi registrovanými v Itálii se zakazuje ode dne 22. června 2012 (od 17:00 hod).

Od tohoto data je rovněž zakázáno tuto populaci odlovenou uvedenými pastmi uchovávat na palubě, umísťovat do klecí za účelem výkrmu nebo chovu, překládat, přemísťovat nebo vykládat.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. července 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

László ANDOR

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 96, 15.4.2009, s. 1.


7.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 177/16


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 607/2012

ze dne 6. července 2012

o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (1), a zejména na čl. 6 odst. 2 a čl. 8 odst. 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 995/2010 ukládá hospodářským subjektům povinnost použít rámec postupů a opatření (dále jen „systém náležité péče“), aby se snížilo na minimum riziko uvádění nezákonně vytěženého dřeva a dřevařských výrobků z tohoto dřeva na vnitřní trh.

(2)

Je nezbytné objasnit případy, kdy je třeba poskytnout informace týkající se úplného vědeckého názvu dřevin, regionu dané země, v němž bylo dřevo vytěženo, a oprávnění k těžbě.

(3)

Je nezbytné upřesnit četnost a povahu kontrol kontrolních organizací prováděných příslušnými orgány.

(4)

Ochrana jednotlivců s ohledem na zpracovávání jejich osobních údajů v rámci působnosti tohoto nařízení, zejména pokud jde o zpracovávání osobních údajů získaných v souvislosti s kontrolami, podléhá požadavkům stanoveným směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (2) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (3).

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru pro vymahatelnost práva, správu a obchod v lesnictví,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se stanoví prováděcí pravidla pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací.

Článek 2

Používání systému náležité péče

1.   Hospodářské subjekty používají systém náležité péče v případě každého konkrétního druhu dřeva nebo dřevařského výrobku dodaného určitým dodavatelem během období nepřesahujícího 12 měsíců za předpokladu, že druhy dřevin, země těžby nebo případně region(y) dané země, v němž (nichž) bylo dřevo vytěženo, a oprávnění k těžbě zůstaly nezměněny.

2.   Ustanovením prvního odstavce není dotčena povinnost hospodářského subjektu uplatňovat opatření a postupy zajišťující přístup k informacím uvedeným v čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 995/2010 týkajícím se každé zásilky dřeva a dřevařských výrobků, kterou hospodářský subjekt uvádí na trh.

Článek 3

Informace týkající se dodávek prováděných hospodářským subjektem

1.   Informace uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 995/2010, které se týkají dodávek dřeva a dřevařských výrobků prováděných dodavatelem, se poskytují v souladu s odstavci 2, 3 a 4.

2.   Je-li používání obecného názvu druhů dřevin nejednoznačné, musí být poskytnut úplný vědecký název dřevin uvedených v první odrážce čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 995/2010.

3.   Informace o regionu dané země uvedené v druhé odrážce čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 995/2010 musí být poskytnuty, je-li riziko nezákonné těžby dřeva mezi regiony dané země odlišné.

4.   Informace o oprávnění k těžbě uvedené v druhé odrážce čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 995/2010 musí být poskytnuty, je-li riziko nezákonné těžby dřeva mezi oprávněními k těžbě dané země nebo regionů dané země odlišné.

Pro účely prvního pododstavce se veškerá ujednání opravňující k těžbě dřeva ve vymezené oblasti považují za oprávnění k těžbě.

Článek 4

Posouzení rizik a zmírnění rizika

Certifikace nebo jiné režimy ověřování třetích stran uvedené v první odrážce druhého odstavce čl. 6 odst. 1 písm. b) a čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 995/2010 lze zohlednit v postupech posouzení rizik a v postupech zmírňování rizika, jestliže splňují tato kritéria:

a)

stanovily veřejně přístupný a třetími stranami použitelný systém požadavků, jenž zahrnuje alespoň všechny příslušné požadavky platných právních předpisů;

b)

stanoví, že třetí strana provádí v pravidelných intervalech, nejpozději však jednou za 12 měsíců, náležité kontroly, včetně kontrol na místě, s cílem ověřit dodržování platných právních předpisů;

c)

zahrnují prostředky ověřené třetí stranou k vysledování dřeva vytěženého v souladu s platnými právními předpisy a dřevařských výrobků z tohoto dřeva v kterékoli části dodavatelského řetězce před uvedením tohoto dřeva nebo těchto dřevařských výrobků na trh;

d)

zahrnují kontroly ověřené třetí stranou, jejichž účelem je zajistit, aby se dřevo či dřevařské výrobky neznámého původu, nebo dřevo či dřevařské výrobky, jež nebyly vytěženy v souladu s platnými právními předpisy, nedostaly do dodavatelského řetězce.

Článek 5

Vedení záznamů hospodářskými subjekty

1.   Informace týkající se dodávek prováděných hospodářským subjektem podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 995/2010 a používání postupů zmírňování rizika musí být doloženy vedením příslušných záznamů, jež se uchovávají po dobu pěti let a musí být zpřístupněny kontrolám prováděným příslušným orgánem.

2.   Hospodářské subjekty musí být při používání svého systému náležité péče schopni prokázat, jakým způsobem byly získané informace zkontrolovány na základě kritérií pro posouzení rizik uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 995/2010, jakým způsobem bylo přijato rozhodnutí o opatřeních ke zmírnění rizika a jakým způsobem hospodářský subjekt určil míru rizika.

Článek 6

Četnost a povaha kontrol kontrolních organizací

1.   Příslušné orgány zajistí, aby byly kontroly v pravidelných intervalech podle čl. 8 odst. 4 nařízení (EU) č. 995/2010 prováděny alespoň jednou za dva roky.

2.   Kontroly podle čl. 8 odst. 4 nařízení (EU) č. 995/2010 se provádějí zejména, pokud:

a)

příslušný orgán při provádění kontrol hospodářských subjektů zjistil nedostatky v účinnosti nebo při provádění systému náležité péče, jenž byl zaveden kontrolní organizací, ze strany hospodářských subjektů;

b)

Komise informovala příslušné orgány, že v kontrolní organizaci proběhly následné změny podle čl. 9 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 363/2012 ze dne 23. února 2012 o procedurálních pravidlech pro uznávání kontrolních organizací a odejímání takových uznání stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (4).

3.   Kontroly se provádějí neohlášeně, s výjimkou případů, kdy je předběžné oznámení kontrolní organizaci nezbytné, aby byla zajištěna účinnost kontrol.

4.   Příslušné orgány provádějí kontroly v souladu s dokumentovanými postupy.

5.   Kontroly prováděné příslušnými orgány s cílem zajistit soulad s nařízením (EU) č. 995/2010 zahrnují v případě potřeby zejména tyto náležitosti:

a)

namátkové kontroly, včetně auditů na místě;

b)

prověření dokumentace a záznamů kontrolních organizací;

c)

pohovory s vedoucími pracovníky a zaměstnanci kontrolní organizace;

d)

pohovory s hospodářskými subjekty a obchodníky nebo s jakoukoli další příslušnou osobou;

e)

prověření dokumentace a záznamů hospodářských subjektů;

f)

prověření vzorků zboží z dodávek hospodářských subjektů používajících systém náležité péče dotčené kontrolní organizace.

Článek 7

Zprávy o kontrolách kontrolních organizací

1.   Příslušné orgány vypracovávají zprávy o jednotlivých jimi provedených kontrolách, které zahrnují popis použitého postupu a metod, stejně jako jejich výsledky a závěry.

2.   Příslušné orgány sdělí kontrolní organizaci, u níž byla provedena kontrola, výsledky a závěry návrhu zprávy. Kontrolní organizace může u příslušných orgánů podat připomínky v rámci lhůty stanovené příslušnými orgány.

3.   Příslušné orgány na základě zpráv o jednotlivých kontrolách vypracovávají zprávy o kontrolách podle čl. 8 odst. 4 nařízení (EU) č. 995/2010.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. července 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 295, 12.11.2010, s. 23.

(2)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

(3)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 115, 27.4.2012, s. 12.


7.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 177/19


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 608/2012

ze dne 6. července 2012,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinných látek denathonium-benzoát, methyl(nonyl)keton a rostlinné oleje / mátový olej

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 13 odst. 2 písm. c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Účinné látky denathonium-benzoát, methyl(nonyl)keton a rostlinné oleje / mátový olej byly zařazeny do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (2) směrnicí Komise 2008/127/ES (3) v souladu s postupem stanoveným v článku 24b nařízení Komise (ES) č. 2229/2004 ze dne 3. prosince 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro čtvrtou etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS (4). Od nahrazení směrnice 91/414/EHS nařízením (ES) č. 1107/2009 se tyto látky považují za schválené podle uvedeného nařízení a jsou zařazeny v části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (5).

(2)

V souladu s článkem 25a nařízení (ES) č. 2229/2004 Evropský úřad pro bezpečnost potravin, dále jen „úřad“, předložil Komisi dne 2. prosince 2011 svá stanoviska k návrhům zpráv o přezkoumání denathonium-benzoátu (6) a methyl(nonyl)ketonu (7) a dne 16. prosince 2011 k návrhu zprávy o přezkoumání rostlinných olejů / mátového oleje (8). Návrhy zpráv o přezkoumání a stanoviska úřadu byly přezkoumány členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a dokončeny dne 1. června 2012 v podobě zpráv Komise o přezkoumání denathonium-benzoátu, methyl(nonyl)ketonu, a rostlinných olejů / mátového oleje.

(3)

Úřad sdělil svá stanoviska k denathonium-benzoátu, methyl(nonyl)ketonu, a rostlinným olejům / mátovému oleji oznamovatelům a Komise je vyzvala, aby ke zprávám o přezkoumání předložili připomínky.

(4)

Potvrzuje se, že se účinné látky denathonium-benzoát, methyl(nonyl)keton a rostlinné oleje / mátový olej považují za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009.

(5)

V souladu s čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009 ve spojení s článkem 6 uvedeného nařízení a s ohledem na současné vědecké a technické poznatky je nezbytné změnit podmínky schválení denathonium-benzoátu, methyl(nonyl)ketonu a rostlinných olejů / mátového oleje. Především je třeba požadovat další potvrzující informace týkající se methyl(nonyl)ketonu. Používání rostlinných olejů / mátového oleje by mělo být omezeno na posklizňové ošetření brambor.

(6)

Před použitím tohoto nařízení by měla být poskytnuta přiměřená doba, aby se umožnilo členským státům, oznamovatelům a držitelům povolení pro přípravky na ochranu rostlin splnit požadavky vyplývající ze změny podmínek schválení.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Část A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. listopadu 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. července 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 344, 20.12.2008, s. 89.

(4)  Úř. věst. L 379, 24.12.2004, s. 13.

(5)  Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1.

(6)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance denatonium benzoate, EFSA Journal 2012;10(1):2483. K dispozici na internetu: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(7)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance methyl nonyl ketone, EFSA Journal 2012;10(1):2495. K dispozici na internetu: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

(8)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance plant oils/spearmint oil, EFSA Journal 2012;10(1):2541. www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


PŘÍLOHA

Část A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:

1)

Položka 226 týkající se účinné látky denathonium-benzoát se nahrazuje tímto:

Číslo

Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Datum schválení

Konec platnosti schválení

Zvláštní ustanovení

„226

Denathonium-benzoát

CAS 3734-33-6

CIPAC 845

benzyl{[N-(2,6-dimethylfenyl)karbamoyl]methyl}diethylamonium-benzoát

≥ 975 g/kg

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako repelent.

ČÁST B

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících denathonium-benzoát pro jiná použití než jako nátěr aplikovaný pomocí automatických válcových zařízení v lesnictví musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistit, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání denathonium-benzoátu (SANCO/2607/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 1. června 2012.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně obsluhy. V povolených podmínkách použití musí být předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.“

2)

Položka 238 týkající se účinné látky methyl(nonyl)keton se nahrazuje tímto:

Číslo

Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (2)

Datum schválení

Konec platnosti schválení

Zvláštní ustanovení

„238

Methyl(nonyl)keton

CAS 112-12-9

CIPAC 846

undekan-2-on

≥ 975 g/kg

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako repelent.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání methyl(nonyl)ketonu(SANCO/2619/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 1. června 2012.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. Je nutné zabránit kontaktu s potravinářskými a krmnými plodinami.

Oznamovatel musí předložit potvrzující informace, pokud jde o:

a)

specifikaci materiálu použitého ve studiích toxikologie savců a v ekotoxikologických studiích;

b)

specifikaci podpořenou údaji o šaržích a validovanými analytickými metodami;

c)

řádné vyhodnocení osudu a chování methyl(nonyl)ketonu a potenciálních produktů přeměny v životním prostředí;

d)

riziko pro vodní organismy a organismy žijící v půdě.

Žadatel předloží Komisi, členským státům a úřadu informace stanovené v písmenech a) a b) do 30. dubna 2013 a informace uvedené v písmenech c) a d) do 31. prosince 2015.“

3)

Položka 243 týkající se účinné látky rostlinné oleje / mátový olej se nahrazuje tímto:

Číslo

Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (3)

Datum schválení

Konec platnosti schválení

Zvláštní ustanovení

„243

Rostlinné oleje / mátový olej

CAS 8008-79-5

CIPAC 908

mátový olej

≥ 550 g/kg jako R-karvon

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako regulátor růstu rostlin pro posklizňové ošetření brambor.

Členské státy zajistí, aby povolení stanovila, že se horké zmlžování smí provádět pouze v profesionálních skladovacích zařízeních a že se použijí nejlepší dostupné technologie s cílem zabránit uvolňování produktu (mlhy) do životního prostředí během jeho skladování, přepravy, nakládání s odpady a používání.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry pozměněné zprávy o přezkoumání rostlinných olejů / mátového oleje (SANCO/2624/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 1. června 2012.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.“


(1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.

(2)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.

(3)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.


7.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 177/23


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 609/2012

ze dne 6. července 2012

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. července 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

TR

50,2

ZZ

50,2

0707 00 05

TR

104,1

ZZ

104,1

0709 93 10

TR

111,7

ZZ

111,7

0805 50 10

AR

90,1

TR

54,0

UY

78,0

ZA

87,5

ZZ

77,4

0808 10 80

AR

188,8

BR

82,4

CA

169,1

CL

110,6

CN

123,6

NZ

132,4

US

130,2

UY

68,3

ZA

114,0

ZZ

124,4

0808 30 90

AR

216,0

CL

123,4

CN

83,4

NZ

207,2

ZA

116,9

ZZ

149,4

0809 10 00

TR

182,6

ZZ

182,6

0809 29 00

TR

371,6

ZZ

371,6

0809 30

TR

191,8

ZZ

191,8


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


SMĚRNICE

7.7.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 177/25


SMĚRNICE KOMISE 2012/20/EU

ze dne 6. července 2012,

kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky flufenoxuron pro typ přípravku 8 do přílohy I uvedené směrnice

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (1), a zejména na čl. 16 odst. 2 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (2) se zřizuje seznam účinných látek, které mají být hodnoceny vzhledem k možnému zařazení do přílohy I, I A nebo I B směrnice 98/8/ES. Tento seznam zahrnuje flufenoxuron.

(2)

Podle nařízení (ES) č. 1451/2007 byl flufenoxuron v souladu s čl. 11 odst. 2 směrnice 98/8/ES hodnocen pro použití v typu přípravku 8, konzervační přípravky pro dřevo, jak je vymezeno v příloze V uvedené směrnice.

(3)

Francie byla jmenována členským státem zpravodajem a dne 17. března 2009 předložila Komisi zprávu příslušného orgánu a doporučení v souladu s čl. 14 odst. 4 a 6 nařízení (ES) č. 1451/2007.

(4)

Zprávu příslušného orgánu přezkoumaly členské státy a Komise. V souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení (ES) č. 1451/2007 byly závěry tohoto přezkoumání v rámci Stálého výboru pro biocidní přípravky dne 22. září 2011 zařazeny do hodnotící zprávy.

(5)

Z hodnocení vyplývá, že u biocidních přípravků používaných jako konzervační přípravky pro dřevo, které obsahují flufenoxuron, lze očekávat, že splňují požadavky stanovené v článku 5 směrnice 98/8/ES. Z tohoto důvodu a bez ohledu na skutečnost, že flufenoxuron nebyl schválen v některých dalších oblastech, v nichž hodnocení rizik související se zvláštním použitím mělo odlišný výsledek (3), je vhodné zařadit flufenoxuron pro použití v typu přípravku 8 v příloze I uvedené směrnice.

(6)

Vzhledem k tomu, že je flufenoxuron charakterizován jako perzistentní, náchylný k bioakumulaci a toxický (PBT), jakož i velmi perzistentní a velmi náchylný k bioakumulaci (vPvB) v souladu s kritérii stanovenými v příloze XIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (4), měl by být zařazen do přílohy I pouze na tři roky a měl by být před obnovením jeho zařazení do přílohy I podroben srovnávacímu hodnocení rizik v souladu s čl. 10 odst. 5 písm. i) druhým pododstavcem směrnice 98/8/ES.

(7)

Hodnocení rizik na úrovni Unie u flufenoxuronu používaného v konzervačních přípravcích pro dřevo se zabývalo pouze ošetřením dřeva určeného k použití ve vnitřních prostorách (třídy využití 1 a 2 podle definice OECD (5)) nebo ve venkovním prostředí, jež není zakryto a není v kontaktu se zemí a je buď trvale vystaveno povětrnostním vlivům, nebo je před těmito vlivy chráněno, avšak často vystaveno vlhkosti nebo styku se sladkou vodou (třída využití 3 podle definice OECD (6)), a které nebude použito k ustájení zvířat nebo nepřijde do styku s potravinami či krmivy. Byla však zjištěna nepřijatelná rizika pro životní prostředí při ošetřování dřeva v místě jeho použití ve venkovním prostředí i v různých scénářích v souvislosti s venkovním použitím ošetřeného dřeva. S ohledem na vlastnosti flufenoxuronu je vhodné povolit pouze ta použití nebo scénáře expozice, která byla reprezentativně zohledněna při hodnocení rizik na úrovni Unie a u nichž nebylo zjištěno žádné nepřijatelné riziko.

(8)

Vzhledem k rizikům pro lidské zdraví v případě průmyslového a odborného použití je vhodné požadovat, aby byly pro přípravky povolené pro toto použití stanoveny bezpečné provozní postupy a aby byly tyto přípravky používány s vhodnými osobními ochrannými prostředky, ledaže žádost o povolení přípravku prokazuje, že rizika pro průmyslové nebo odborné uživatele lze snížit na přijatelnou úroveň jinými způsoby.

(9)

Vzhledem k rizikům pro vodní a suchozemské prostředí je vhodné požadovat, aby byla za účelem ochrany těchto prostředí přijata příslušná opatření ke zmírnění rizik, zejména aby bylo čerstvě ošetřené dřevo po ošetření skladováno pod ochranným krytem nebo na nepropustném pevném podloží (nebo obě tyto podmínky) a aby všechny úniky při použití přípravků používaných jako konzervační přípravky pro dřevo, které obsahují flufenoxuron, byly shromažďovány pro opětovné využití nebo zneškodnění.

(10)

Ustanovení této směrnice by měla být uplatňována souběžně ve všech členských státech, aby se zajistilo stejné nakládání s biocidními přípravky s obsahem účinné látky flufenoxuron na trhu Unie a aby se obecně usnadnilo řádné fungování trhu s biocidními přípravky.

(11)

Před zařazením účinné látky do přílohy I směrnice 98/8/ES je třeba poskytnout členským státům a zúčastněným stranám přiměřenou lhůtu, která jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které ze zařazení vyplynou, a zajistit, aby žadatelé, kteří vypracovali dokumentaci, mohli plně využívat desetileté lhůty pro ochranu údajů, která v souladu s čl. 12 odst. 1 písm. c) bodem ii) směrnice 98/8/ES začíná dnem zařazení účinné látky.

(12)

Po zařazení by měla být členským státům poskytnuta přiměřená lhůta k provedení čl. 16 odst. 3 směrnice 98/8/ES.

(13)

Směrnice 98/8/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(14)

Výbor zřízený podle čl. 28 odst. 1 směrnice 98/8/ES nevydal k opatřením stanoveným v této směrnici stanovisko, a Komise proto předložila návrh týkající se opatření Radě a předala jej Evropskému parlamentu. Rada během dvouměsíční lhůty stanovené článkem 5a rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (7) nerozhodla, a Komise proto návrh bez prodlení předložila Evropskému parlamentu. Evropský parlament proti opatření nevznesl během čtyř měsíců od výše uvedeného předání námitku,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha I směrnice 98/8/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

Provedení

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. ledna 2013.

Budou tyto předpisy používat od 1. února 2014.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 6. července 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 3.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 942/2011 ze dne 22. září 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka flufenoxuron a mění rozhodnutí Komise 2008/934/ES (Úř. věst. L 246, 23.9.2011, s. 13); rozhodnutí Komise 2012/77/EU ze dne 9. února 2012 o nezařazení flufenoxuronu pro typ přípravku 18 do přílohy I, IA nebo IB směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 38, 11.2.2012, s. 47).

(4)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(5)  Série dokumentů OECD obsahujících emisní scénáře, číslo 2, dokument s emisním scénářem pro konzervační přípravky na dřevo, část 2, s. 64.

(6)  Tamtéž.

(7)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.


PŘÍLOHA

V příloze I směrnice 98/8/ES se vkládá tato položka:

Č.

Obecný název

Název podle IUPAC

Identifikační čísla

Minimální čistota účinné látky v biocidním přípravku při uvedení na trh

Datum zařazení

Lhůta k dosažení souladu s čl. 16 odst. 3 (s výjimkou přípravků obsahujících více než jednu účinnou látku, pro něž budou lhůty dosažení v souladu s čl. 16 odst. 3 stanoveny v posledních rozhodnutích o zařazení, pokud jde o jejich účinné látky)

Datum skončení platnosti zařazení

Typ přípravku

Zvláštní ustanovení (1)

„57

flufenoxuron

1-[4(2-chlor-4-trifluormethyl-fenoxy)-2-fluorfenyl]-3-(2,6-difluorbenzoyl)- močovina

Číslo ES: 417-680-3

Číslo CAS: 101463-69-8

960 g/kg

1. února 2014

31. ledna 2016

31. ledna 2017

8

Flufenoxuron musí být před obnovením svého zařazení do přílohy podroben srovnávacímu hodnocení rizik v souladu s čl. 10 odst. 5 písm. i) druhým pododstavcem směrnice 98/8/ES.

Hodnocení rizik na úrovni Unie se zabývalo ošetřením dřeva, které nebude použito k ustájení zvířat nebo nepřijde do styku s potravinami nebo krmivy. Přípravky se nepovolí pro použití nebo scénáře expozice, které nebyly reprezentativně zohledněny při hodnocení rizik na úrovni Unie.

Členské státy zajistí, aby povolení splňovala tyto podmínky:

1)

Přípravky se smí používat pouze pro ošetření dřeva určeného pro použití ve vnitřních prostorách.

2)

Pro přípravky povolené pro průmyslové nebo odborné využití musí být stanoveny bezpečné provozní postupy a tyto přípravky musí být používány s příslušnými osobními ochrannými prostředky, ledaže žádost o povolení přípravku prokazuje, že rizika pro průmyslové a/nebo odborné uživatele mohou být snížena na přijatelnou úroveň jinými způsoby.

3)

Přijmou se vhodná opatření ke zmírnění rizika pro ochranu půdního a vodního prostředí. Zejména na etiketách a v bezpečnostních listech (jsou-li přiloženy) povolených přípravků se uvede, že čerstvě ošetřené dřevo musí být po ošetření skladováno pod ochranným krytem nebo na nepropustném pevném podloží (nebo obě tyto podmínky), aby se předešlo přímým únikům do půdy nebo vody, a že se přípravek unikající při použití musí shromažďovat pro opětovné využití nebo zneškodnění.“


(1)  Obsah a závěry hodnotících zpráv k provádění společných zásad přílohy VI jsou k dispozici na internetových stránkách Komise: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm