ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2012.156.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 156

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 55
16. června 2012


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/17/EU ze dne 13. června 2012, kterou se mění směrnice Rady 89/666/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES a 2009/101/ES, pokud jde o propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků ( 1 )

1

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 509/2012 ze dne 15. června 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

10

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 510/2012 ze dne 15. června 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 1238/95, pokud jde o uplatňování poplatků, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství

38

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 511/2012 ze dne 15. června 2012 o oznámeních týkajících se organizací producentů a mezioborových organizací a o smluvních jednáních a vztazích stanovených nařízením Rady (ES) č. 1234/2007 v odvětví mléka a mléčných výrobků

39

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 512/2012 ze dne 15. června 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

41

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 513/2012 ze dne 15. června 2012, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. června 2012

43

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Legislativní akty

SMĚRNICE

16.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 156/1


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/17/EU

ze dne 13. června 2012,

kterou se mění směrnice Rady 89/666/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES a 2009/101/ES, pokud jde o propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 50 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podniky stále více expandují za hranice svých států, aby využily příležitostí, které skýtá vnitřní trh. Do přeshraničních skupin a mnohých restrukturalizačních opatření, jako jsou fúze a rozdělování podniků, jsou zapojeny společnosti z různých členských států. Proto roste poptávka po přístupu k informacím o společnostech na přeshraniční úrovni. Oficiální informace o společnostech však nejsou přeshraničně vždy okamžitě dostupné.

(2)

Jedenáctá směrnice Rady 89/666/EHS ze dne 21. prosince 1989 o zveřejňování poboček vytvořených v členském státě některými formami společností řídících se právem jiného členského státu (3) stanoví seznam listin a údajů, které musí společnosti zveřejnit v rejstříku, v němž je zapsána jejich pobočka. Neexistuje však zákonná povinnost rejstříků vyměňovat si údaje týkající se zahraničních poboček. To vede k právní nejistotě třetích osob, neboť, přestože byla společnost z rejstříku vymazána, její pobočka může pokračovat ve své činnosti.

(3)

Při operacích, jako jsou přeshraniční fúze, je každodenní spolupráce mezi obchodními rejstříky nezbytností. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES ze dne 26. října 2005 o přeshraničních fúzích kapitálových společností (4) vyžaduje přeshraniční spolupráci rejstříků. Nejsou však zřízeny žádné komunikační kanály, které by mohly urychlit postupy, pomoci překonat jazykovou bariéru a posílit právní jistotu.

(4)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES ze dne 16. září 2009 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 54 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (5), zajišťuje mimo jiné, aby listiny a údaje zapsané v rejstříku byly přístupné v papírové nebo elektronické formě. Občané a společnosti však musí stále vyhledávat v rejstřících jednotlivých zemí především proto, že současná dobrovolná spolupráce mezi rejstříky se ukazuje být nedostatečná.

(5)

Komise ve svém sdělení o Aktu o jednotném trhu uvedla propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků jako opatření nezbytné pro vytvoření právního a fiskálního prostředí, které by bylo příznivější pro podniky. Propojení by mělo přispět k posílení konkurenceschopnosti evropských podniků snížením administrativní zátěže a zvýšením právní jistoty, a tím přispět k překonání světové hospodářské a finanční krize, což je jedna z priorit strategie Evropa 2020. Měla by se tím zlepšit i přeshraniční komunikace mezi rejstříky prostřednictvím využití inovací v oblasti informačních a komunikačních technologií.

(6)

Závěry Rady o propojení obchodních rejstříků ze dne 25. května 2010 potvrdily, že lepší přístup k aktuálním a důvěryhodným informacím o společnostech by mohl podpořit větší důvěru v trh, pomoci hospodářské obnově a zvýšit konkurenceschopnost evropských podniků.

(7)

Evropský parlament ve svém usnesení o propojení obchodních rejstříků ze dne 7. září 2010 (6) zdůraznil, že tento projekt může být užitečný pro další integraci Evropského hospodářského prostoru pouze, pokud se do sítě zapojí všechny členské státy.

(8)

Víceletý akční plán v oblasti evropské e-justice na období 2009–2013 (7) se zabývá vývojem evropského portálu e-justice (dále jen "portál") jako jednotného evropského elektronického místa přístupu k právním informacím, soudním a správním institucím, rejstříkům, databázím a dalším službám a považuje propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků za důležité.

(9)

Přeshraniční přístup k obchodním informacím o společnostech a jejich pobočkách otevřených v jiných členských státech lze zlepšit pouze, pokud se všechny členské státy zapojí s cílem umožnit elektronickou komunikaci mezi rejstříky a předávání standardizovaných informací jednotlivým uživatelům prostřednictvím shodného obsahu a interoperabilních technologií na celém území Unie. Interoperabilita rejstříků by měla být zajištěna tím, že rejstříky členských států (dále jen „národní rejstříky“) budou poskytovat služby, které by měly tvořit rozhraní pro evropskou centrální platformu (dále jen „platforma“). Platforma by měla být centralizovaným souborem nástrojů informační technologie integrujícím služby a měla by vytvořit společné rozhraní. Toto rozhraní by mělo být využíváno všemi národními rejstříky. Platforma by měla rovněž poskytovat služby tvořící rozhraní pro portál sloužící jako evropské elektronické přístupové místo a pro případná další přístupová místa zřízená jednotlivými členskými státy. Tuto platformu je třeba chápat pouze jako nástroj pro propojení rejstříků, a nikoliv jako samostatný subjekt s právní subjektivitou. Na základě jedinečných identifikačních kódů by měla platforma být schopna zabezpečit šíření informací z každého z rejstříků členských států do příslušných rejstříků jiných členských států ve standardním formátu zprávy (elektronická forma zpráv vyměňovaných mezi systémy informační technologie, jako například xml) a příslušné jazykové verze.

(10)

Cílem této směrnice není zřízení centralizované databáze rejstříků, v níž by byly uchovávány věcné informace o obchodních společnostech. Při zavádění systému propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků (dále jen „systém propojení rejstříků“) je třeba vymezit pouze soubor údajů nezbytných pro řádné fungování platformy. K těmto údajům by měly patřit zejména provozní údaje, slovníky a glosáře. Rozsah těchto údajů by měl být vymezen rovněž s přihlédnutím k potřebě zajistit účinné fungování systému propojení rejstříků. Uvedené údaje by měly být používány k umožnění toho, aby platforma plnila své funkce, a neměly by být nikdy přímo veřejně přístupné. Platforma by navíc neměla měnit obsah údajů o obchodních společnostech, které jsou uloženy v národních rejstřících, ani informace o obchodních společnostech předané prostřednictvím systému propojení rejstříků.

(11)

Protože cílem této směrnice není harmonizovat vnitrostátní systémy ústředních, obchodních a podnikových rejstříků, nemají členské státy povinnost změnit svůj vnitřní systém rejstříků, zejména pokud jde o správu a uchovávání údajů, poplatky a využívání a zveřejňování informací pro vnitrostátní účely.

(12)

V rámci této směrnice bude portál prostřednictvím platformy zpracovávat dotazy předložené jednotlivými uživateli týkající se informací o společnostech a jejich pobočkách v jiných členských státech, jež jsou uloženy v národních rejstřících. To umožní, že se výsledky vyhledávání objeví na portálu, včetně vysvětlujících popisků ve všech úředních jazycích Unie, uvádějících poskytnuté informace. Navíc za účelem zlepšení ochrany třetích osob v jiných členských státech by měly být na portálu k dispozici základní informace o právní povaze listin a údajů zveřejněných podle právních předpisů členských států přijatých v souladu se směrnicí 2009/101/ES.

(13)

Členským státům by mělo být umožněno zřídit jedno nebo více dalších přístupových míst, jež mohou mít vliv na používání a fungování platformy. Komise by proto měla být informována o jejich zřízení a o jakýchkoliv zásadních změnách v jejich fungování, zejména o jejich uzavření. Tímto oznamováním by neměly být žádným způsobem omezeny pravomoci členských států, pokud jde o zřizování a provoz případných dalších přístupových míst.

(14)

Společnosti a jejich pobočky v jiných členských státech by měly mít jedinečný identifikační kód, který umožní jejich jednoznačnou identifikaci v Unii. Tento identifikační kód má být využíván pro komunikaci mezi rejstříky prostřednictvím systému propojení rejstříků. Proto by společnosti a pobočky neměly mít povinnost uvádět jedinečný identifikační kód v obchodních dopisech a objednávkových listech uvedených ve směrnicích 89/666/EHS a 2009/101/ES. Pro své vlastní komunikační účely by měly nadále používat své vnitrostátní registrační číslo.

(15)

Mělo by být umožněno zavést jasné propojení mezi rejstříkem společnosti a rejstříky jejích poboček v jiných členských státech, které by spočívalo ve výměně informací o zahájení a ukončení jakéhokoli likvidačního či úpadkového řízení týkajícího se společnosti a o vymazání společnosti z rejstříku, pokud to má v členském státě, ve kterém je společnost zapsaná v rejstříku, právní důsledky. Členské státy by měly mít možnost rozhodnout, jaké postupy budou uplatňovat s ohledem na pobočky registrované na jejich území, avšak měly by zajistit přinejmenším to, aby pobočky zrušené společnosti byly z rejstříku vymazány bez zbytečného prodlení, případně po likvidačním řízení týkajícím se dotčené pobočky. Tato povinnost by se neměla vztahovat na pobočky obchodních společností, které byly z rejstříku vymazány, ale mají právního nástupce, jako je tomu například v případě změny právní formy obchodní společnosti, její fúze či rozdělení nebo přemístění jejího sídla do jiného státu.

(16)

Tato směrnice by se neměla vztahovat na pobočku vytvořenou ve členském státě společností, která se neřídí právem členského státu, ve smyslu článku 7 směrnice 89/666/EHS.

(17)

Aby bylo zajištěno, že rejstříky budou komunikovat prostřednictvím systému propojení rejstříků, měla by být změněna směrnice 2005/56/ES.

(18)

Členské státy by měly zajistit, aby v případě jakýchkoliv změn informací uvedených v rejstřících a týkajících se společností byly tyto informace bez zbytečného odkladu aktualizovány. Aktualizace by měla být v běžném případě zveřejněna do 21 dnů od obdržení úplné dokumentace ohledně uvedených změn, včetně ověření souladu s vnitrostátním právem. Tato lhůta by měla být chápána tak, že je po členských státech požadováno, aby vyvinuly přiměřené úsilí pro splnění lhůty stanovené v této směrnici. Neměla by se vztahovat na dokumenty týkající se účetnictví, které musí společnosti předkládat pro každý účetní rok. Tato výjimka je odůvodněna nadměrnou zátěží vnitrostátních rejstříků během období předkládání závěrek. V souladu s obecnými právními zásadami společnými všem členským státům by měla být lhůta 21 dnů přerušena v případě vyšší moci.

(19)

Pokud se Komise rozhodne vytvořit nebo provozovat platformu prostřednictvím třetí strany, mělo by tak být učiněno v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (8). Odpovídající úroveň zapojení členských států do tohoto procesu by měla být zajištěna zavedením technických specifikací pro účely řízení o zadávání veřejných zakázek za použití prováděcích aktů přijímaných v souladu s přezkumným postupem uvedeným v článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (9).

(20)

Pokud se Komise rozhodne provozovat platformu prostřednictvím třetí strany, měla by být zajištěna kontinuita poskytování služeb prostřednictvím systému propojení rejstříků a řádný veřejný dohled nad fungováním platformy. Podrobná pravidla pro provozní řízení platformy by měla být přijata prostřednictvím prováděcích aktů přijímaných v souladu s přezkumným postupem uvedeným v článku 5 nařízení (EU) č. 182/2011. Zapojení členských států do fungování celého systému by mělo být v každém případě zajištěno prostřednictvím pravidelného dialogu mezi Komisí a zástupci členských států ohledně otázek týkajících se fungování systému propojení rejstříků a jeho budoucího rozvoje.

(21)

Propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků vyžaduje koordinaci vnitrostátních systémů s odlišnými technickými specifikacemi. Proto je třeba přijmout technická opatření a specifikace, které by měly zohlednit rozdíly mezi rejstříky. Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení této směrnice by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci k řešení těchto technických a provozních otázek. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s přezkumným postupem podle článku 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

(22)

Tato směrnice by neměla omezovat práva členských států na vybírání poplatků za získání informací o společnostech prostřednictvím systému propojení rejstříků, jsou-li tyto poplatky podle vnitrostátního práva vyžadovány. Proto by technická opatření a specifikace systému propojení rejstříků měly umožnit zavedení různých způsobů plateb. V tomto ohledu by tato směrnice neměla předjímat žádné konkrétní technické řešení, neboť způsoby plateb by měly být stanoveny ve fázi přijímání prováděcích aktů při zohlednění široce dostupných platebních nástrojů pro platby online.

(23)

Bylo by vhodné, aby se mohly systému propojení rejstříků v budoucnu účastnit třetí země.

(24)

Spravedlivé řešení ohledně financování systému propojení rejstříků spočívá v tom, že na financování tohoto systému by se měly podílet Unie i její členské státy. Členské státy by měly nést finanční zátěž spojenou s úpravou svých národních rejstříků pro tento systém, přičemž centrální prvky (evropská centrální platforma a portál sloužící jako jednotné evropské přístupové místo) by měly být financovány z odpovídající položky souhrnného rozpočtu Unie. Za účelem doplnění jiných než podstatných prvků této směrnice by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o vybírání poplatků za získání informací o společnostech. Tímto není dotčena možnost národních rejstříků vybírat dodatečné poplatky, ale může to zahrnovat dodatečný poplatek za účelem spolufinancování údržby a provozu platformy. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předávány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(25)

Zpracování osobních údajů, včetně elektronického předávání osobních údajů v rámci členských států se řídí směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (10) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (11). Zpracování osobních údajů rejstříky členských států, Komisí a případně třetí stranou zapojenou do provozování platformy by mělo probíhat v souladu s uvedenými akty. Prováděcí akty, jež mají být přijaty ve vztahu k systému propojení rejstříků, by měly případně zajišťovat uvedený soulad, a to zejména stanovením odpovídajících úkolů a povinností všech dotčených účastníků a organizačních a technických pravidel, která se na ně vztahují.

(26)

Aby mohl být systém propojení rejstříků zprovozněn, je nutné, aby členské státy učinily nezbytné úpravy, které spočívají zejména ve vývoji rozhraní spojujícího každý rejstřík s centrální platformou. Proto by tato směrnice měla stanovit odkladnou lhůtu pro provedení a uplatnění ustanovení týkajících se technického provozu systému členskými státy. Tato lhůta by měla být stanovena tak, aby jí předcházelo přijetí všech prováděcích aktů týkajících se technických opatření a specifikací pro systém propojení rejstříků Komisí. Lhůta pro provedení a uplatňování ustanovení směrnice týkajících se technického fungování systému propojení rejstříků by měla být dostatečná tak, aby členským státům umožnila dokončení právní a technické úpravy systému nezbytné pro jeho plné zprovoznění v přiměřeném časovém rámci.

(27)

Členské státy se v souladu se Společným politickým prohlášením členských států a Komise ze dne 28. září 2011 o informativních dokumentech (12) zavázaly, že v odůvodněných případech doplní oznámení o opatřeních přijatých za účelem provedení směrnice o jeden či více dokumentů s informacemi o vztahu mezi jednotlivými prvky směrnice a příslušnými částmi vnitrostátních nástrojů přijatých za účelem provedení směrnice do vnitrostátního práva. V případě této směrnice považuje legislativní orgán předložení těchto dokumentů za odůvodněné.

(28)

Tato směrnice dodržuje základní práva a ctí zásady zakotvené v Listině základních práv Evropské unie, zejména článek 8 uvedené listiny, který stanoví, že každý má právo na ochranu osobních údajů, které se ho týkají.

(29)

Jelikož cílů této směrnice, totiž zlepšení přeshraničního přístupu k informacím o společnostech, zajištění, aby v rejstříku pobočky byly zapsány aktualizované informace, a zřízení jasných kanálů pro komunikaci mezi rejstříky při přeshraničních registracích, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být z důvodu rozsahu a účinku opatření lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(30)

Směrnice 89/666/EHS, 2005/56/ES a 2009/101/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(31)

V souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 45/2001 byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který své stanovisko předložil dne 6. května 2011 (13),

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny směrnice 89/666/EHS

Směrnice 89/666/EHS se mění takto:

1)

V článku 1 se doplňují nové odstavce, které znějí:

„3.   Listiny a údaje uvedené v čl. 2 odst. 1 jsou veřejně přístupné prostřednictvím systému propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků zřízeného v souladu s čl. 4a odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES ze dne 16. září 2009 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 54 druhého pododstavce Smlouvy za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (14) (dále jen „systém propojení rejstříků“). Článek 3b a čl. 3c odst. 1 uvedené směrnice se použijí obdobně.

4.   Členské státy zajistí, aby byl pobočkám přidělen jedinečný identifikační kód umožňující jejich jednoznačnou identifikaci při komunikaci mezi rejstříky prostřednictvím systému propojení rejstříků. Tento jedinečný identifikační kód se skládá přinejmenším z prvků, které umožní identifikaci členského státu rejstříku, národního rejstříku původu, čísla, pod nímž je pobočka zapsána v tomto rejstříku, a bude-li to vhodné, i z dalších prvků zamezujících výskytu chyb při identifikaci.

2)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 5a

1.   Rejstřík společnosti prostřednictvím systému propojení rejstříků bezodkladně zpřístupní informace o zahájení a ukončení jakéhokoli likvidačního či úpadkového řízení vůči dané společnosti a o vymazání společnosti z rejstříku, pokud to má právní důsledky v členském státě, ve kterém je společnost zapsaná v rejstříku.

2.   Rejstřík pobočky prostřednictvím systému propojení rejstříků zajistí bezodkladné přijetí informací podle odstavce 1.

3.   Výměna informací uvedených v odstavcích 1 a 2 je pro rejstříky bezplatná.

4.   Členské státy stanoví postup při obdržení informací uvedených v odstavcích 1 a 2. Těmito postupy se zajistí, aby v případě společností, které byly zrušeny nebo z jiného důvodu vymazány z rejstříku, byly jejich pobočky bez zbytečného odkladu rovněž z rejstříku vymazány.

5.   Druhá věta odstavce 4 se nepoužije na pobočky obchodních společností, které byly z rejstříku vymazány v důsledku změny právní formy dotčené obchodní společnosti sloučením či rozdělením nebo přemístění jejího sídla do jiného státu.“.

3)

Vkládá se nový oddíl, který zní:

„ODDÍL IIIA

OCHRANA ÚDAJŮ

Článek 11a

Zpracování osobních údajů prováděné v rámci této směrnice se řídí směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (15).

Článek 2

Změny směrnice 2005/56/ES

Směrnice 2005/56/ES se mění takto:

1)

Článek 13 se nahrazuje tímto:

„Článek 13

Zápis do rejstříku

Právo každého členského státu, kterým se řídily fúzující společnosti, určuje s ohledem na území daného státu, jakou formou se v souladu s článkem 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES ze dne 16. září 2009 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 54 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (16) zveřejňuje dokončení přeshraniční fúze ve veřejném rejstříku, u něhož je každá z těchto společností povinna uložit své listiny.

Rejstřík, do kterého se zapisuje společnost vzniklá přeshraniční fúzí, bezodkladně prostřednictvím systému propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků, zřízeného v souladu se čl. 4a odst. 2 směrnice 2009/101/ES, oznámí rejstříku, u něhož je každá fúzující společnost povinna uložit své listiny, že přeshraniční fúze nabyla účinnosti. Výmaz dřívějšího zápisu se případně provádí při doručení tohoto oznámení, nikoliv však dříve.

2)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 17a

Ochrana údajů

Zpracování osobních údajů prováděné v rámci této směrnice se řídí směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (17).

Článek 3

Změny směrnice 2009/101/ES

Směrnice 2009/101/ES se mění takto:

1)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 2a

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby veškeré změny v listinách a údajích uvedených v článku 2 byly zapsány do příslušného rejstříku uvedeného v čl. 3 odst. 1 prvním pododstavci a zveřejněny v souladu s čl. 3 odst. 3 a 5 v běžném případě do 21 dnů od obdržení úplné dokumentace týkající se těchto změn, včetně případného ověření souladu s právem, je-li vnitrostátním právem vyžadováno pro zápis.

2.   Odstavec 1 se nepoužije pro účetní doklady uvedené v čl. 2 písm. f).“.

2)

V čl. 3 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Členské státy zajistí, aby byl společnostem přidělen jedinečný identifikační kód umožňující jejich jednoznačnou identifikaci při komunikaci mezi rejstříky prostřednictvím systému propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků zřízeného v souladu s čl. 4a odst. 2 (dále jen „systém propojení rejstříků“). Tento jedinečný identifikační kód se skládá přinejmenším z prvků, které umožní identifikaci členského státu rejstříku, národního rejstříku původu a čísla, pod nímž je společnost zapsaná v tomto rejstříku, a bude-li to vhodné, i z dalších prvků zamezujících výskytu chyb při identifikaci.“.

3)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 3a

1.   Členské státy zajistí, aby byly k dispozici aktuální informace vysvětlující ustanovení vnitrostátního práva, podle nichž se třetí osoby mohou v souladu s čl. 3 odst. 5, 6 a 7 dovolávat údajů a všech druhů listin uvedených v článku 2.

2.   Členské státy poskytují informace, které musí být zveřejněny na evropském portálu e-justice (dále jen „portál“) v souladu s pravidly a technickými požadavky portálu.

3.   Komise zveřejňuje tyto informace na portálu ve všech úředních jazycích Unie.

Článek 3b

1.   Elektronické kopie listin a údajů uvedených v článku 2 jsou rovněž veřejně přístupné prostřednictvím systému propojení rejstříků.

2.   Členské státy zajistí, aby listiny a údaje uvedené v článku 2 byly prostřednictvím systému propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků k dispozici ve standardním formátu zpráv a byly elektronicky přístupné. Členské státy rovněž zajistí dodržování minimálních standardů bezpečnosti přenosu údajů.

3.   Komise poskytne ve všech úředních jazycích Unie službu pro vyhledávání, pokud jde o společnosti zapsané v členských státech, s cílem zpřístupnit na portálu:

a)

listiny a údaje uvedené v článku 2;

b)

vysvětlující popisky ve všech úředních jazycích Unie uvádějící tyto údaje a druhy těchto listin.

Článek 3c

1.   Poplatky za získání listin a údajů uvedených v článku 2 prostřednictvím systému propojení rejstříků nesmějí být vyšší než administrativní náklady s tím spojené.

2.   Členské státy zajistí, aby následující údaje byly bezplatně dostupné prostřednictvím systému propojení rejstříků:

a)

název a právní forma společnosti;

b)

sídlo společnosti a členský stát místa zápisu společnosti do rejstříku;

c)

registrační číslo společnosti.

Kromě těchto údajů mohou členské státy rozhodnout, že budou bezplatně poskytovány i další listiny či údaje.

Článek 3d

1.   Rejstřík společnosti bezodkladně zpřístupní prostřednictvím systému propojení rejstříků informace o zahájení a ukončení jakéhokoli likvidačního či úpadkového řízení vůči dané společnosti a o vymazání společnosti z rejstříku, pokud to má právní důsledky v členském státě, ve kterém je společnost zapsaná v rejstříku.

2.   Rejstřík pobočky zajistí prostřednictvím systému propojení rejstříků bezodkladné přijetí informací uvedených v odstavci 1.

3.   Výměna informací uvedených v odstavcích 1 a 2 je pro rejstříky bezplatná.“.

4)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 4a

1.   Zřizuje se evropská centrální platforma (dále jen „platforma“).

2.   Systém propojení rejstříků se skládá z:

rejstříků členských států,

platformy,

portálu, který slouží jako evropské elektronické přístupové místo.

3.   Členské státy zajistí interoperabilitu svých rejstříků v rámci uvedeného systému propojení rejstříků prostřednictvím platformy.

4.   Členské státy mohou zřídit další přístupová místa k systému propojení rejstříků. Bez zbytečného odkladu uvědomí Komisi o zřízení těchto přístupových míst a o jakýchkoli důležitých změnách v jejich fungování.

5.   Přístup k informacím obsaženým v systému propojení rejstříků je zajišťován prostřednictvím portálu a prostřednictvím případných dalších přístupových míst, která mohou členské státy zřídit.

6.   Zřízením systému propojení rejstříků nejsou dotčeny stávající dvoustranné dohody mezi členskými státy o výměně informací o společnostech.

Článek 4b

1.   Komise rozhodne, zda vytvoří nebo bude provozovat platformu vlastními prostředky, nebo prostřednictvím třetí strany.

Pokud se Komise rozhodne vytvořit nebo provozovat platformu prostřednictvím třetí strany, probíhá výběr třetí strany a dohled nad dodržováním dohody uzavřené touto třetí stranou ze strany Komise v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (18).

2.   Pokud se Komise rozhodne vytvořit platformu prostřednictvím třetí strany, stanoví prostřednictvím prováděcích aktů technické specifikace pro účely řízení o zadávání veřejných zakázek a dobu trvání dohody, která má být s uvedenou třetí stranou uzavřena.

3.   Pokud se Komise rozhodne provozovat platformu prostřednictvím třetí strany, přijme prostřednictvím prováděcích aktů podrobná pravidla pro provozní řízení platformy.

Provozní řízení platformy zahrnuje zejména:

dohled nad fungováním platformy,

bezpečnost a ochranu údajů šířených a vyměňovaných pomocí platformy,

koordinaci vztahů mezi rejstříky členských států a třetí stranou.

Dohled nad fungováním platformy provádí Komise.

4.   Prováděcí akty uvedené v odstavcích 2 a 3 se přijímají přezkumným postupem podle čl. 4e odst. 2.

Článek 4c

Komise přijímá prováděcí akty, jimiž stanoví:

a)

technické specifikace stanovící metody komunikace s využitím elektronických prostředků pro účely systému propojení rejstříků;

b)

technické specifikace komunikačních protokolů;

c)

technická opatření zajišťující minimální standardy bezpečnosti informačních technologií pro komunikaci a distribuci informací v rámci systému propojení rejstříků;

d)

technické specifikace stanovící metody výměny informací, které jsou uvedeny v článku 3d této směrnice a v článku 5a jedenácté směrnice Rady 89/666/EHS ze dne 21. prosince 1989 o zveřejňování poboček vytvořených v členském státě některými formami společností řídících se právem jiného členského státu (19), mezi rejstříkem společnosti a rejstříkem pobočky;

e)

podrobný seznam údajů, které mají být předány pro účely výměny informací, které jsou uvedeny v článku 3d této směrnice, v článku 5a směrnice 89/666/EHS a v článku 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES ze dne 26. října 2005 o přeshraničních fúzích kapitálových společností (20), mezi rejstříky;

f)

technické specifikace stanovící strukturu standardního formátu zprávy pro účely výměny informací mezi rejstříky, platformou a portálem;

g)

technické specifikace stanovící soubor údajů nezbytných pro to, aby platforma plnila své úkoly, jakož i způsoby uchovávání, používání a ochrany těchto údajů;

h)

technické specifikace definující strukturu a používání jedinečného identifikačního kódu pro komunikaci mezi rejstříky;

i)

technické specifikace stanovící metody fungování systému propojení rejstříků, pokud jde o šíření a výměnu informací, a specifikace stanovící služby v oblasti informačních technologií poskytované platformou, přičemž je zajištěno zasílání zpráv v příslušných jazykových verzích;

j)

harmonizovaná kritéria vyhledávací služby poskytované evropským portálem e-justice;

k)

způsoby platby s ohledem na dostupné možnosti, jako jsou například platby prostřednictvím internetu;

l)

podrobnosti o vysvětlujících popiscích uvádějících údaje a druhy listin uvedených v článku 2;

m)

technické podmínky pro přístup k službám poskytovaným systémem propojení rejstříků;

n)

postup a technické požadavky pro připojení případných dalších přístupových míst k platformě.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 4e odst. 2.

Komise přijme tyto prováděcí akty do 7. července 2015.

Článek 4d

1.   Zřízení platformy, její další rozvoj a úpravy portálu, které vyžaduje tato směrnice, jsou financovány ze souhrnného rozpočtu Unie.

2.   Údržba a provoz platformy jsou financovány ze souhrnného rozpočtu Unie a mohou být spolufinancovány z poplatků za přístup k systému propojení rejstříků vybíraných od jednotlivých uživatelů. Žádným ustanovením tohoto odstavce nejsou dotčeny poplatky na vnitrostátní úrovni.

3.   Komise může přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, jimiž přijme pravidla pro rozhodování, zda bude platforma financována formou poplatků, a pokud ano, stanoví v těchto aktech výši poplatků účtovaných jednotlivým uživatelům v souladu s odstavcem 2.

4.   Poplatky uloženými podle odstavce 2 nejsou dotčeny poplatky, které členské státy případně požadují za získání listin a údajů uvedených v čl. 3c odst. 1.

5.   Za získání údajů uvedených v čl. 3c odst. 2 písm. a), b) a c) nelze uložit poplatek podle odstavce 2.

6.   Každý členský stát nese náklady na přizpůsobení svých národních rejstříků této směrnici a za jejich údržbu a provoz.

Článek 4e

1.   Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (21).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

5)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 7a

Zpracování osobních údajů prováděné v rámci této směrnice se řídí směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (22).

6)

Vkládá se nová kapitola, která zní:

„KAPITOLA 4A

AKTY V PŘENESENÉ PRAVOMOCI

Článek 13a

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 4d odst. 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 4d odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4d odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.“.

Článek 4

Podávání zpráv a pravidelný dialog

1.   Komise nejpozději do pěti let od konečného data pro provedení ustanovení uvedených v čl. 5 odst. 2 zveřejní zprávu o fungování systému propojení rejstříků, přičemž bude posouzen zejména jeho technický provoz a finanční aspekty.

2.   K uvedené zprávě se případně přiloží návrhy na změny této směrnice.

3.   Komise a zástupci členských států se vhodným způsobem pravidelně setkávají za účelem projednání záležitostí upravených touto směrnicí.

Článek 5

Provedení

1.   Členské státy přijmou, zveřejní a budou uplatňovat právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 7. července 2014.

2.   Aniž je dotčen odstavec 1, členské státy do dvou let po přijetí prováděcích aktů uvedených v článku 4c směrnice 2009/101/ES přijmou, zveřejní a budou uplatňovat ustanovení nezbytná pro dosažení souladu s:

článkem 1 odst. 3 a 4 a článkem 5a směrnice 89/666/EHS,

článkem 13 směrnice 2005/56/ES,

čl. 3 odst. 1 druhým pododstavcem, články 3b, 3c, 3d a čl. 4a odst. 3 až 5 směrnice 2009/101/ES.

Při přijímání uvedených prováděcích aktů Komise zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie konečné datum pro provedení ustanovení uvedených v tomto odstavci.

3.   Opatření uvedená v odstavci 1 přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

4.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 6

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 7

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku, 13. června 2012.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předseda

N. WAMMEN


(1)  Úř. věst. C 248, 25.8.2011, s. 118.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 14. února 2012 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku), a rozhodnutí Rady ze dne 10. května 2012.

(3)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 36.

(4)  Úř. věst. L 310, 25.11.2005, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 258, 1.10.2009, s. 11.

Redakční poznámka: název směrnice 2009/101/ES byl upraven s ohledem na přečíslování článků Smlouvy o založení Evropského společenství, v souladu s článkem 5 Lisabonské smlouvy; původní odkaz byl na druhý odstavec článku 48 Smlouvy.

(6)  Úř. věst. C 308 E, 20.10.2011, s. 1.

(7)  Úř. věst. C 75, 31.3.2009, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

(10)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

(11)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(12)  Úř. věst. C 369, 17.12.2011, s. 14.

(13)  Úř. věst. C 220, 26.7.2011, s. 1.

(14)  Úř. věst. L 258, 1.10.2009, s. 11.

Redakční poznámka: název směrnice 2009/101/ES byl upraven s ohledem na přečíslování článků Smlouvy o založení Evropského společenství, v souladu s článkem 5 Lisabonské smlouvy; původní odkaz zněl na druhý pododstavec článku 48 Smlouvy.“.

(15)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.“.

(16)  Úř. věst. L 258, 1.10.2009, s. 11.

Redakční poznámka: název směrnice 2009/101/ES byl upraven s ohledem na přečíslování článků Smlouvy o založení Evropského společenství, v souladu s článkem 5 Lisabonské smlouvy; původní odkaz zněl na druhý pododstavec článku 48 Smlouvy.“

(17)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.“.

(18)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(19)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 36.

(20)  Úř. věst. L 310, 25.11.2005, s. 1.

(21)  Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.“.

(22)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.“.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

16.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 156/10


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 509/2012

ze dne 15. června 2012,

kterým se mění nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/782/SZBP ze dne 1. prosince 2011 o omezujících opatřeních vůči Sýrii (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. ledna 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 36/2012 (2) s cílem provést většinu opatření uvedených v rozhodnutí Rady 2011/782/SZBP.

(2)

Vzhledem k trvajícím brutálním represím a porušování lidských práv ze strany vlády Sýrie se rozhodnutím Rady 2012/206/SZBP (3), kterým se mění rozhodnutí 2011/782/SZBP, zavádějí dodatečná opatření, totiž zakazuje se prodej, dodávky, převod nebo vývoz zboží a technologií, kterých může být použito k vnitřním represím, nebo se pro toto zboží a technologie vyžaduje získání povolení, a dále se zakazuje vývoz luxusního zboží do Sýrie.

(3)

Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy, a proto je k jejich provádění nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména s cílem zajistit jejich jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(4)

Nařízení (EU) č. 36/2012 by proto mělo být změněno za účelem provedení těchto nových opatření,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 36/2012 se mění takto:

1)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 2a

1.   Zakazuje se:

a)

přímo nebo nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet vybavení, zboží nebo technologie, které mohou být použity k vnitřním represím nebo k výrobě a údržbě produktů, které mohou být použity k vnitřním represím, a které jsou uvedeny na seznamu v příloze IA, bez ohledu na to, zda pochází z Unie či nikoli, jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Sýrii nebo pro použití v Sýrii;

b)

vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž předmětem nebo následkem je obcházení zákazu uvedeného v písmenu a).

2.   Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány členských států, určené na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden na seznamu v příloze III, povolit jakoukoli transakci týkající se vybavení, zboží nebo technologií, které jsou uvedeny na seznamu v příloze IA, za podmínek, které uznají za vhodné, pokud shledají, že takové vybavení, zboží nebo technologie jsou zamýšleny pouze pro humanitární nebo ochranné použití.

Článek 2b

1.   Je nutné získat předběžné povolení k přímému či nepřímému prodeji, dodávkám, převodu či vývozu vybavení, zboží a technologií, které mohou být použity k vnitřním represím nebo k výrobě a údržbě produktů, které mohou být použity k vnitřním represím, a které jsou uvedeny na seznamu v příloze IX, bez ohledu na to, zda pocházejí z Unie či nikoli, jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Sýrii nebo pro použití v Sýrii.

2.   Příslušné orgány členských států určené na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze III, neudělí žádné povolení pro prodej, dodávky, převod či vývoz vybavení, zboží a technologií uvedených v příloze IX, pokud mají dostatečné důvody se domnívat, že vybavení, zboží a technologie, jež jsou předmětem prodeje, dodávek, převodu či vývozu, jsou určeny nebo mohou být určeny k vnitřním represím nebo k výrobě a údržbě produktů, které mohou být použity k vnitřním represím.

3.   Povolení udělí příslušné orgány členského státu, v němž je vývozce usazen, v souladu s podrobnými pravidly stanovenými v článku 11 nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (4). Povolení je platné v celé Unii.

2)

Článek 3 se nahrazuje títmo:

„Článek 3

1.   Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými na Společném vojenském seznamu Evropské unie (5) (dále jen „společný vojenský seznam“) a s poskytováním, výrobou, údržbou nebo používáním zboží uvedeného na tomto seznamu jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Sýrii nebo pro použití v Sýrii;

b)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby související s vybavením, zbožím nebo technologiemi, které mohou být použity k vnitřní represi a které je uvedeno na seznamu v příloze I a IA, jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Sýrii nebo pro použití v Sýrii;

c)

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými na společném vojenském seznamu nebo na seznamu v příloze I a IA, což zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz těchto věcí nebo pro poskytování související technické pomoci jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Sýrii nebo pro použití v Sýrii;

d)

vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž předmětem nebo následkem je obcházení zákazů uvedených v písmenech a) až c).

2.   Odchylně od odstavce 1 se zákazy v něm uvedené nepoužijí na poskytování technické pomoci, financování a na finanční pomoc týkající se:

technické pomoci určené výlučně na podporu Pozorovatelské mise OSN pro uvolňování napětí (UNDOF),

nesmrtonosného vojenského vybavení nebo vybavení, které lze použít k vnitřním represím, určeného výhradně k humanitárním účelům či k ochraně, nebo pro programy budování institucí prováděné OSN a Unií nebo pro operace Unie nebo OSN pro řešení krizí, nebo

nebojových vozidel vybavených materiály na balistickou ochranu určených výlučně na ochranu personálu Unie a jejích členských států v Sýrii,

za podmínky, že toto poskytnutí je nejdříve schváleno příslušným orgánem členského státu určeným na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze III.

3.   Odchylně od odst. 1 písm. b) mohou příslušné orgány členských států určené na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze III, udělit za podmínek, které považují za přiměřené, povolení pro pomoc či zprostředkovatelské služby týkající se vybavení, zboží či technologií uvedených na seznamu v příloze IA za předpokladu, že toto vybavení, zboží či technologie jsou určeny pro potravinovou pomoc, pomoc v zemědělství nebo zdravotnictví nebo jiné humanitární účely.

Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle prvního pododstavce do čtyř týdnů od jeho udělení.

4.   Povolení příslušného orgánu dotčeného členského státu, který je určen na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze III, se vyžaduje pro poskytování:

a)

technické pomoc či zprostředkovatelských služeb souvisejících s vybavením, zbožím či technologiemi, které mohou být použity k vnitřním represím nebo k výrobě a údržbě produktů, které mohou být použity k vnitřním represím a které jsou uvedeny v příloze IX, jakož i souvisejících s přímým či nepřímým poskytováním, výrobou či údržbou a použitím tohoto vybavení, zboží či technologií jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Sýrii nebo pro použití v Sýrii;

b)

finančních prostředků nebo finanční pomoci souvisejících se zbožím nebo technologiemi, jejichž seznam je uveden v příloze IX, včetně zejména grantů, půjček a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávky, převod nebo vývoz tohoto zboží a technologií, nebo pro poskytování související technické pomoci jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v Sýrii nebo pro použití v Sýrii.

Příslušné orgány neudělují povolení pro transakce uvedené v prvním pododstavci, pokud mají dostatečné důvody se domnívat, že tyto transakce přispějí nebo mohou přispět k vnitřním represím nebo k výrobě či údržbě produktů, které lze použít k vnitřním represím.

3)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 11b

1.   Zakazuje se:

a)

přímo nebo nepřímo prodávat, dodávat, převádět či vyvážet luxusní zboží uvedené na seznamu v příloze X v do Sýrie;

b)

podílet se vědomě a záměrně na činnostech, jejichž cílem nebo následkem je přímo či nepřímo obcházení zákazu uvedeného v písmenu a).

2.   Odchylně od odst. 1 písm. a) se zákazy v něm stanovené nevztahují na zboží neobchodní povahy určené k osobnímu užití, které je obsaženo v zavazadlech cestujících osob.“

Článek 2

Znění uvedené v příloze I tohoto nařízení se připojuje k nařízení (EU) č. 36/2012 jako příloha IA.

Článek 3

Znění uvedené v příloze II tohoto nařízení se doplňuje k nařízení (EU) č. 36/2012 jako příloha IX.

Článek 4

Znění uvedené v příloze III tohoto nařízení se doplňuje k nařízení (EU) č. 36/2012 jako příloha X.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 15. června 2012.

Za Radu

předseda

M. LIDEGAARD


(1)  Úř. věst. L 319, 2.12.2011, s. 56.

(2)  Úř. věst. L 16, 19.1.2012, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 110, 24.4.2012, s. 36.

(4)  Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1.“

(5)  Úř. věst. C 86, 18.3.2011, s. 1.“


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA Ia

SEZNAM VYBAVENÍ, ZBOŽÍ A TECHNOLOGIÍ, PODLE ČLÁNKU 2a

ČÁST 1

Úvodní poznámky

1.

Tato část zahrnuje zboží, software a technologie uvedené na seznamu v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009 (1).

2.

Není-li uvedeno jinak, vztahují se referenční čísla použitá v níže uvedeném sloupci nadepsaném „Č.“ na čísla v kontrolním seznamu a sloupec nadepsaný „Popis“ na kontrolní popisy položek dvojího užití uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009.

3.

Definice pojmů uváděných v jednoduchých uvozovkách (‚ ‘) jsou uvedeny v technické poznámce vztahující se k příslušné položce.

4.

Definice pojmů uváděných v dvojitých uvozovkách („ “) jsou uvedeny v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009.

Obecné poznámky

1.

Účel kontrol obsažených v této příloze nesmí být mařen vývozem jakéhokoli nekontrolovaného zboží (včetně provozních celků) obsahujícího jednu nebo více kontrolovaných položek, pokud kontrolovaná položka, popř. položky, tvoří podstatný prvek zboží a může být snadno vyjmuta či použita pro jiné účely.

POZN.:

Při posuzování, zda má být kontrolovaná položka, popř. položky, považována za podstatný prvek, je nutné přihlížet k faktorům množství, hodnoty a použitého technologického know-how a k jiným zvláštním okolnostem, které by mohly učinit z kontrolované položky nebo kontrolovaných položek podstatný prvek dodávaného zboží.

2.

Zboží specifikované v této příloze zahrnuje jak nové, tak použité zboží.

Obecná poznámka k technologii

(Nutno číst ve spojení s oddílem B této části)

1.

Prodej, dodávka, převod nebo vývoz „technologie“, která je „potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží, jehož prodej, dodávka, převod nebo vývoz jsou kontrolovány v oddílech A, B, C a D této části, je kontrolován podle ustanovení oddílu E.

2.

„Technologie“„potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží podléhajícího kontrole zůstává kontrolována i tehdy, je-li použitelná pro nekontrolované zboží.

3.

Kontrola se nevztahuje na takovou „technologii“, která je minimem nutným pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) a opravu zboží, které není kontrolováno nebo jehož vývoz byl povolen v souladu s tímto nařízením.

4.

Kontrola převodu „technologie“ se nevztahuje na informace „veřejně dostupné“, na informace pro „základní vědecký výzkum“ nebo na minimum informací nezbytných pro účely žádostí o patenty.

A.   VYBAVENÍ

Č.

Popis

I.B.1A004

Ochranné a detekční vybavení a součásti, jiné než uvedené v Seznamu vojenského materiálu:

a.

plynové masky, jejich filtry a dekontaminační zařízení, konstruované nebo upravené pro ochranu proti některé z následujících látek a jejich speciálně konstruovaných součástí:

1.

biologickým prostředkům „přizpůsobeným pro případ války“;

2.

radioaktivním látkám „přizpůsobeným pro případ války“;

3.

bojovým chemickým látkám (CW) nebo

4.

„látkám k potlačení nepokojů“, včetně:

a.

α-bromobenzenacetonitril, bromobenzyl kyanid (CA) (CAS 5798-79-8);

b.

o-chlorbenzylidenemalononitrilu (o-chlorbenzalmalononitrilu) (CS) (CAS 2698–41–1);

c.

2-chloro-1 fenylethanon, ω-chloroacetofenon (CN) (CAS 532-27-4);

d.

dibenz-(b,f)-1,4-oxazepinu (CR) (CAS 257-07-8);

e.

10-chlor-5,10-dihydrofenarsazin, (chlorfenarsazin), (adamzit), (DM) (CAS 578-94-9);

f.

N-nonanoylmorfolinu, (MPA) (CAS 5299-64-9);

b.

ochranné oděvy, rukavice a obuv, speciálně konstruované nebo upravené pro ochranu proti některé z následujících látek:

1.

biologickým prostředkům „přizpůsobeným pro případ války“;

2.

radioaktivním látkám „přizpůsobeným pro případ války“ nebo

3.

bojovým chemickým látkám (CW).

c.

detekční systémy, speciálně konstruované nebo upravené pro detekci nebo identifikaci některé z následujících látek a jejich speciálně konstruované součásti:

1.

biologické prostředky „přizpůsobené pro případ války“

2.

radioaktivní látky „přizpůsobené pro případ války“; nebo

3.

bojové chemické látky (CW).

d.

elektronické vybavení určené pro automatickou detekci nebo identifikaci přítomnosti zbytků „výbušnin“ a pro využití technik ‚stopové detekce‘ (např. povrchové akustické vlny, iontové mobilní spektrometrie, diferenční mobilní spektrometrie, hmotnostní spektrometrie).

Technická poznámka:

‚Stopová detekce‘ označuje schopnost zaznamenat látku v množství menším než 1 ppm v plynném skupenství nebo 1 mg ve skupenství pevném či kapalném.

Poznámka 1:

Položka 1A004.d nezahrnuje vybavení speciálně určené pro laboratorní účely.

Poznámka 2:

Položka 1A004.d nezahrnuje bezpečnostní bezkontaktní průchozí brány

Poznámka:

Položka 1A004 nezahrnuje:

a.

osobní dozimetry radioaktivního záření,

b.

vybavení konstrukčně nebo funkčně omezené na ochranu proti rizikům, která jsou specifická pro bezpečnost domácností a civilní průmysl, včetně:

1.

hornictví;

2.

těžba kamene;

3.

zemědělství

4.

farmacie;

5.

lékařství;

6.

veterinářství;

7.

ochrana životního prostředí;

8.

nakládání s odpady;

9.

potravinářský průmysl.

Technické poznámky:

1A004 zahrnuje vybavení a součásti pro detekci radioaktivních materiálů „přizpůsobených pro případ války“, biologických prostředků „přizpůsobených pro případ války“, bojových chemických látek, ‚simulantů‘ nebo „látek k potlačení nepokojů“ nebo za účelem ochrany proti nim, které byly určeny a které byly úspěšně zkoušeny podle národních norem nebo jejichž účinnost v tomto ohledu byla prokázána jiným způsobem, a to i v případech, kdy se u tohoto vybavení a součástí jedná o využití v civilním průmyslu, jako je hornictví, těžba kamene, zemědělství, farmacie, lékařství, veterinářství, ochrana životního prostředí, odpadové hospodářství nebo potravinářský průmysl.

‚Simulant‘ je látka nebo materiál, který je používán jako náhrada toxických látek (biologických prostředků nebo chemických látek) při výcviku, výzkumu, zkoušení nebo hodnocení.

I.B.9A012

„Bezpilotní vzdušné dopravní prostředky“ („UAVs“), přidružené systémy, zařízení a součásti:

a.

„UAVs“, které mají některou z těchto vlastností:

1.

autonomní zařízení schopné řízení letu a navigace (např. autopilot s inertním navigačním systémem) nebo

2.

možnost řízeného letu mimo přímý rozsah viditelnosti lidské obsluhy (např. televizuální dálkové ovládání).

b.

Přidružené systémy, zařízení a součásti:

1.

zařízení speciálně konstruovaná pro dálkové ovládání „UAVs“ specifikovaná v položce 9A012.a;

2.

systémy pro navigaci, určování polohy, navádění nebo řízení, jiné než uvedené v položce 7 A v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009 a speciálně konstruované tak, aby pro „UAVs“ byly schopny poskytnout nezávislé řízení letu a navigaci uvedené v položce 9A012.a.;

3.

zařízení a součásti speciálně konstruované pro přeměnu „letadla“ s posádkou na „UAVs“ specifikovaného v položce 9A012.a.

4.

pístové motory nasávající vzduch nebo rotační motory s vnitřním spalováním speciálně konstruované nebo upravené pro pohon „UAV“ ve výškách nad 50 000 stop (15 240 metrů).

I.B.9A350

Zařízení pro rozprašování nebo vytváření mlhy speciálně konstruovaná nebo upravená pro montáž do letadel, „vzdušných dopravních prostředků lehčích než vzduch“ nebo bezpilotních vzdušných dopravních prostředků a jejich speciálně konstruované díly:

 

úplná zařízení pro rozprašování nebo vytváření mlhy schopná vytvářet z kapalné suspenze kapičky s počátečním ‚VMD‘ menším než 50 μm při průtoku vyšším než dva litry za minutu;

 

rozstřikovací rámy nebo skupiny jednotek vytvářející aerosol schopné dodávat z kapalné suspenze kapičky s počátečním ‚VMD‘ menším než 50 μm při průtoku větším než dva litry za minutu;

 

jednotky vytvářející aerosol speciálně konstruované pro montáž do zařízení uvedených v položce 9A350.a. a b.

Poznámka:

Jednotky vytvářející aerosol jsou zařízení speciálně konstruovaná nebo upravená pro montáž do letadla, jako jsou trysky, rotační bubnové rozprašovače a podobná zařízení.

Poznámka:

Položka 9A350 se nevztahuje na zařízení pro rozprašování nebo vytváření mlhy a díly, u nichž je prokázáno, že nejsou schopné dopravovat biologické prostředky v podobě nakažlivých aerosolů.

1.

Velikost kapičky pro rozprašovací zařízení nebo trysky speciálně konstruované pro použití v letadlech, „vzdušných dopravních prostředcích lehčích než vzduch“ nebo bezpilotních vzdušných dopravních prostředcích se měří jedním z těchto postupů:

a.

Dopplerova laserová metoda

b.

pokročilá laserová difrakční metoda.

2.

V položce 9A350 ‚VMD‘ znamená střední objemový průměr a pro zařízení na bázi vody je roven střednímu hmotnostnímu průměru (MMD)

B.   ZKUŠEBNÍ A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ

Č.

Popis

I.B.2B350

Zařízení, příslušenství a součásti pro chemickou výrobu:

a.

reakční nádoby nebo reaktory, též s míchadly, s celkovým vnitřním (geometrickým) objemem větším než 0,1 m3 (100 litrů), avšak menším než 20 m3 (20 000 litrů), které mají všechny povrchy, jež přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.

‚slitiny‘ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu,

2.

fluoropolymery (polymerické nebo eslatomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru);

3.

sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

4.

nikl nebo ‚slitiny‘ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu,

5.

tantal nebo ‚slitiny‘ tantalu,

6.

titan nebo ‚slitiny‘ titanu,

7.

zirkonium nebo ‚slitiny‘ zirkonia, nebo

8.

niob (kolumbium) nebo ‚slitiny‘ niobu;

b.

míchadla pro použití v reakčních nádobách nebo reaktorech uvedených v položce 2B350.a.; a oběžná kola, lopatky nebo hřídele navržené pro taková míchadla, která mají všechny povrchy, jež přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.

‚slitiny‘ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu,

2.

fluoropolymery (polymerické nebo eslatomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru);

3.

sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

4.

nikl nebo ‚slitiny‘ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu,

5.

tantal nebo ‚slitiny‘ tantalu,

6.

titan nebo ‚slitiny‘ titanu,

7.

zirkonium nebo ‚slitiny‘ zirkonia, nebo

8.

niob (kolumbium) nebo ‚slitiny‘ niobu;

c.

skladovací zásobníky, kontejnery nebo nádrže s celkovým vnitřním (geometrickým) objemem větším než 0,1 m3 (100 litrů), jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.

‚slitiny‘ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu,

2.

fluoropolymery (polymerické nebo eslatomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru);

3.

sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

4.

nikl nebo ‚slitiny‘ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu,

5.

tantal nebo ‚slitiny‘ tantalu,

6.

titan nebo ‚slitiny‘ titanu,

7.

zirkonium nebo ‚slitiny‘ zirkonia, nebo

8.

niob (kolumbium) nebo ‚slitiny‘ niobu;

d.

Výměníky tepla nebo kondenzátory s plochou povrchu pro přenos tepla větší než 0,15 m2, avšak menší než 20 m2; a trubky, desky, kotouče nebo špalky (cívky) konstruované pro takové výměníky tepla nebo kondenzátory, která mají všechny povrchy, jež přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.

‚slitiny‘ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu,

2.

fluoropolymery (polymerické nebo eslatomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru);

3.

sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

4.

grafit nebo ‚uhlíkový grafit‘;

5.

nikl nebo ‚slitiny‘ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu,

6.

tantal nebo ‚slitiny‘ tantalu,

7.

titan nebo ‚slitiny‘ titanu,

8.

zirkonium nebo ‚slitiny‘ zirkonia,

9.

karbid křemíku,

10.

karbid titanu; nebo

11.

niob (kolumbium) nebo ‚slitiny‘ niobu;

e.

destilační nebo absorpční kolony o vnitřním průměru větším než 0,1 m; a rozdělovače kapaliny, rozdělovače par nebo sběrače kapalin konstruované pro takové destilační nebo absorpční kolony, jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.

‚slitiny‘ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu,

2.

fluoropolymery (polymerické nebo eslatomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru);

3.

sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

4.

grafit nebo ‚uhlíkový grafit‘;

5.

nikl nebo ‚slitiny‘ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu,

6.

tantal nebo ‚slitiny‘ tantalu,

7.

titan nebo ‚slitiny‘ titanu,

8.

zirkonium nebo ‚slitiny‘ zirkonia, nebo

9.

niob (kolumbium) nebo ‚slitiny‘ niobu;

f.

dálkově ovládaná plnicí zařízení, jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.

‚slitiny‘ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu, nebo

2.

nikl nebo ‚slitiny‘ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

g.

ventily s ‚nominálním rozměrem‘ větším než 10 mm a pouzdra (kostry ventilů) nebo předlisované podložky plášťů konstruované pro takové ventily, jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.

‚slitiny‘ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu,

2.

fluoropolymery (polymerické nebo eslatomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru);

3.

sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

4.

nikl nebo ‚slitiny‘ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

5.

tantal nebo ‚slitiny‘ tantalu,

6.

titan nebo ‚slitiny‘ titanu,

7.

zirkonium nebo ‚slitiny‘ zirkonia,

8.

niob (kolumbium) nebo ‚slitiny‘ niobu; nebo

9.

tyto keramické materiály:

a.

karbid křemíku o čistotě 80 % či více hmotnostních;

b.

oxid hlinitý (alumina) o čistotě 99,9 % či více hmotnostních;

c.

oxid zirkončitý (zirkonia);

Technická poznámka:

‚Nominální rozměr‘ je definován jako nejmenší průměr vstupu a výstupu.

h.

vícevrstvé chráněné potrubí vybavené vývodem pro detekci úniku, jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.

‚slitiny‘ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu,

2.

fluoropolymery (polymerické nebo eslatomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru);

3.

sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

4.

grafit nebo ‚uhlíkový grafit‘;

5.

nikl nebo ‚slitiny‘ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

6.

tantal nebo ‚slitiny‘ tantalu,

7.

titan nebo ‚slitiny‘ titanu,

8.

zirkonium nebo ‚slitiny‘ zirkonia, nebo

9.

niob (kolumbium) nebo ‚slitiny‘ niobu;

i.

vícenásobně těsněné vývěvy a vývěvy bez těsnění s maximálním průtokem udávaným výrobcem vyšším než 0,6 m3/h nebo vakuové vývěvy s maximálním výrobcem udávaným průtokem vyšším než 5 m3/h (za standardních podmínek (teplota (273 K (0 °C) a tlak 101,3 kPa)); dále pouzdra (kostry čerpadel), předlisované podložky plášťů, oběžná kola, rotory nebo trysky proudových čerpadel navržené pro taková čerpadla, jež mají všechny povrchy, jejichž veškeré povrchy, které přicházejí do styku se zpracovávanými chemikáliemi, jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.

‚slitiny‘ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu,

2.

keramika;

3.

ferosilicium (slitiny železa s vysokým obsahem křemíku);

4.

fluoropolymery (polymerické nebo eslatomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru);

5.

sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

6.

grafit nebo ‚uhlíkový grafit‘;

7.

nikl nebo ‚slitiny‘ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

8.

tantal nebo ‚slitiny‘ tantalu,

9.

titan nebo ‚slitiny‘ titanu,

10.

zirkonium nebo ‚slitiny‘ zirkonia, nebo

11.

niob (kolumbium) nebo ‚slitiny‘ niobu;

j.

spalovací pece pro likvidaci chemikálií uvedených v položce 1C350 se speciálně konstruovanými systémy přívodu odpadů, speciálními manipulačními systémy a průměrnou teplotou ve spalovací komoře vyšší než 1 273 K (1 000 °C), jež mají všechny povrchy systému přívodu odpadů, které přicházejí do přímého styku s odpadními produkty, vyrobeny z některého z těchto materiálů nebo jsou těmito materiály obloženy:

1.

‚slitiny‘ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu,

2.

keramika nebo

3.

nikl nebo ‚slitiny‘ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu.

1.

‚Uhlíkový grafit‘ je směs amorfního uhlíku a grafitu, kde obsah grafitu činí nejméně 8 % hmotnostních.

2.

U materiálů ve výše uvedených položkách se termínem ‚slitiny‘ – pokud není uvedena konkrétní elementární koncentrace – rozumí slitiny, jejichž identifikovaný kov je přítomen ve vyšší hmotnostní míře než jakýkoli jiný prvek.

I.B.2B351

Systémy pro monitorování toxických plynů a související detekční součásti, jiné než uvedené v položce 1A004, a detektory; senzorová zařízení; a vyměnitelné senzorové zásobníky:

a.

konstruované pro nepřetržitý provoz a použitelné pro zjišťování bojových chemických látek nebo chemikálií uvedených v položce 1C350 při koncentracích nižších než 0,3 mg/m3; nebo

b.

konstruované pro zjišťování na základě inhibiční aktivity cholinosterasy.

I.B.2B352

Zařízení na zpracování biologických materiálů:

a.

kompletní biotechnologické vybavení ochranného obalu úrovně P3 nebo P4;

Technická poznámka:

Úrovně P3 nebo P4 (BL3, BL4, L3, L4) ochranného obalu jsou vymezeny v příručce Světové zdravotnické organizace WHO Laboratory Biosafety (3. vyd. Ženeva 2004).

b.

fermentory vhodné pro kultivaci patogenních „mikroorganismů“, virů nebo tvorbu toxinů bez úniku aerosolů, jejichž celková kapacita je 20 litrů nebo větší;

Technická poznámka:

Fermentory zahrnují bioreaktory, chemostaty a systémy s kontinuálním průtokem.

c.

odstředivé separátory, schopné kontinuálního provozu bez úniku aerosolů, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

průtoková rychlost vyšší než 100 litrů za hodinu;

2.

součásti jsou z leštěné korozivzdorné oceli nebo titanu;

3.

jeden nebo více těsnicích uzávěrů v parním prostoru ochranného obalu a

4.

schopné sterilizace parou in situ v uzavřeném prostředí;

Technická poznámka:

Odstředivé separátory zahrnují též dekantační přístroje.

d.

průtoková zařízení pro příčnou (tangenciální) filtraci a součásti:

1.

průtoková zařízení pro příčnou (tangenciální) filtraci schopná separace patogenních „mikroorganismů“, virů, toxinů nebo buněčných struktur bez úniku aerosolů, které mají všechny tyto vlastnosti:

a.

celková filtrační plocha je nejméně 1 m2; a

b.

má některou z těchto vlastností:

1.

jsou schopny sterilizace nebo dezinfekce in-situ; nebo

2.

užívají jednoúčelové nebo jednorázové prvky pro filtraci;

Technická poznámka:

V položce 2B352.d.1.b. se sterilizací rozumí zničení všech živých mikrobů v zařízení použitím buď fyzických (např. pára), nebo chemických činidel. Dezinfekce označuje zničení možné mikrobiální infekce v zařízení použitím chemických činidel s germicidálním účinkem. Dezinfekce a sterilizace se liší od sanitace, přičemž druhá činnost znamená čisticí postup mající snížit mikrobiální obsah v zařízení bez toho, aby se nutně dosáhlo zničení veškeré mikrobiální infekce nebo existence.

2.

průtokové prvky pro příčnou (tangenciální) filtraci (např. moduly, elementy, kazety, náboje, jednotky nebo desky) s filtrační plochou nejméně 0,2 m2 pro každý prvek a určené pro použití v průtokovém zařízení pro příčnou (tangenciální) filtraci uvedenou v položce 2B352.d.;

Poznámka:

2B352.d. nezahrnuje zařízení pro reverzní osmózu uvedené výrobcem.

e.

parou sterilizovatelné zařízení pro vymrazování s kapacitou kondenzátoru větší než 10 kg ledu za 24 hodin a menší než 1 000 kg ledu za 24 hodin;

f.

ochranná a obalová zařízení:

1.

částečné nebo úplné ochranné obleky nebo masky závislé na vnějším přívodu vzduchu a pracující při pozitivním tlaku;

Poznámka:

2B352.f.1. nekontroluje obleky navrhované k nošení se zabudovaným dýchacím přístrojem.

2.

Kabinety biologické bezpečnosti třídy III nebo izolátory s podobnými standardy výkonu;

Poznámka:

V položce 2B352.f.2. zahrnují izolátory též pružné izolátory, sušicí boxy, anaerobní komory a rukávové boxy a digestoře s laminárním prouděním (uzavřené s vertikálním prouděním).

g.

Komory určené k aerosolovým imunologickým testům s „mikroorganismy“, viry nebo „toxiny“, o kapacitě 1 m3 nebo větší.

C.   MATERIÁLY

Č.

Popis

I.B.1C350

Chemikálie, které mohou být použity jako prekurzory pro toxické látky chemické látky, a „směsi chemikálií“, které obsahují jednu nebo více těchto látek:

POZN.:

VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU A 1C450.

1.

thiodiglykol (111-48-8);

2.

oxychlorid fosforečný (10025-87-3);

3.

dimethyl-methylfosfonát (756-79-6);

4.

VIZ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU PRO

methylfosfonoyldifluorid (676-99-3);

5.

methylfosfonoyldichlorid (676-97-1);

6.

dimethyl-fosfit (DMP) (868-85-9);

7.

chlorid fosforitý (7719-12-2);

8.

trimethyl-fosfit (TMP) (121-45-9);

9.

thionylchlorid (7719-09-7);

10.

1-methylpiperidin-3-ol (3554-74-3);

11.

N,N-(diisopropylamino)ethylchlorid (96-79-7);

12.

N,N-(diisopropylamino)ethan-1-thiol (5842-07-9);

13.

chinuklidin-3-ol (1619-34-7);

14.

fluorid draselný (7789-23-3);

15.

2-chlorethan-1-ol (107-07-3);

16.

dimethylamin (124-40-3);

17.

diethyl-ethylfosfonát (78-38-6);

18.

diethyl-N,N-dimethylfosforamidát (2404-03-7);

19.

diethyl-fosfit (762-04-9);

20.

dimethylamin-hydrochlorid (506-59-2);

21.

dichlorid kyseliny ethylfosfonité (1498-40-4);

22.

ethylfosfonoyldichlorid (1066-50-8);

23.

VIZ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU PRO

ethylfosfonoyldifluorid (753-98-0);

24.

fluorovodík (7664-39-3);

25.

methyl-difenyl(hydroxy)acetát (76-89-1);

26.

dichlorid kyseliny methylfosfonité (676-83-5);

27.

N,N-(diisopropylamino)ethan –1-ol (96-80-0);

28.

3,3-dimethylbutan-2-ol (464-07-3);

29.

VIZ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU PRO

0-ethyl2-(diisopropylaminoethyl-methylfosfonit (QL) (57856-11-8);

30.

triethylfosfit (122-52-1);

31.

chlorid arsenitý (7784-34-1);

32.

kyselina difenyl(hydroxy)octová (76-93-7);

33.

diethyl-methylfosfonit (15715-41-0);

34.

dimethyl-ethylfosfonát (6163-75-3);

35.

difluorid kyseliny ethylfosfonité (430-78-4);

36.

difluorid kyseliny methylfosfonité (753-59-3);

37.

chinuklidin-3-on (3731-38-2);

38.

chlorid fosforečný (10026-13-8);

39.

3,3-dimethylbutan-2-on (75-97-8);

40.

kyanid draselný (151-50-8);

41.

hydrogenfluorid draselný (7789-29-9);

42.

hydrogenfluorid amonný neboli bifluorid amonný (1341-49-7);

43.

fluorid sodný (7681-49-4);

44.

hydrogenfluorid sodný (1333-83-1);

45.

kyanid sodný (143-33-9);

46.

triethanolamin (102-71-6);

47.

sulfid fosforečný (1314-80-3);

48.

diisopropylamin (108-18-9);

49.

2-(diethylamino)ethan-1-ol (100-37-8);

50.

sulfid sodný (1313-82-2);

51.

chlorid sirný (10025-67-9);

52.

chlorid sirnatý (10545-99-0);

53.

triethanolamin hydrochlorid (637-39-8);

54.

(2-chlorethyl)diisopropylamin-hydrochlorid (4261-68-1);

55.

kyselina methylfosfonová (993-13-5);

56.

diethyl-methylfosfonat (683-08-9);

57.

dichlorid N,N-dimethylamid kyseliny fosforečné (677-43-0);

58.

triisopropylfosfit (116-17-6);

59.

ethyldiethanolamin (139-87-7);

60.

O,O-diethylester kyseliny thiofosforečné (2465-65-8);

61.

O,O-diethylester kyseliny dithiofosforečné (298-06-6);

62.

hexafluorokřemičitan sodný (16893-85-9);

63.

methylfosfonothioyldichlorid (676-98-2).

Poznámka 1:

Pokud jde o vývoz do „států, které nejsou stranami Úmluvy o zákazu chemických zbraní“, položka 1C350 nezahrnuje „směsi chemikálií“ obsahující jednu nebo více chemických látek uvedených v položce 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 a .63, ve kterých žádná uvedená chemikálie netvoří více než 10 % hmotnostních směsi.

Poznámka 2:

Položka 1C350 nezahrnuje „směsi chemikálií“ obsahující jednu nebo více chemikálií uvedených v položce 1C350.2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61 a.62, ve kterých žádná uvedená chemikálie netvoří více než 30 % hmotnostních směsi.

Poznámka 3:

Položka 1C350 nezahrnuje výrobky označené jako spotřební zboží v balení pro maloobchodní prodej k osobnímu použití nebo v balení pro individuální použití.

I.B.1C351

Lidské patogeny, zoonózy a „toxiny“:

a.

viry, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1.

virus Andes (ANDV);

2.

virus australské encefalitidy (Encefalitida Murray Valley);

3.

virus Chikungunya;

4.

virus Choclo;

5.

virus konžsko-krymské krvácivé horečky;

6.

virus horečky Dengue;

7.

virus Dobrava-Belgrade;

8.

virus východní koňské encefalomyelitidy;

9.

virus Ebola;

10.

virus Guanarito;

11.

virus Hantaan;

12.

virus Hendra (Equine morbillivirus);

13.

virus japonské encefalitidy;

14.

virus Junin;

15.

virus horečky Kyasanurského lesa;

16.

virus Laguna Negra;

17.

virus horečky Lassa;

18.

virus vrtivky (Louping ill);

19.

virus Lujo;

20.

virus lymfocytární choriomeningitidy;

21.

virus Machupo;

22.

virus Marburg;

23.

virus opičích neštovic;

24.

virus australské encefalitidy (Encefalitida Murray Valley);

25.

Virus Nipah;

26.

virus omské hemoragické horečky;

27.

virus Oropouche;

28.

virus Powassan;

29.

virus horečky z Rift Valley;

30.

virus Rocio;

31.

virus Sabia;

32.

virus Seoul;

33.

virus Sin nombre;

34.

virus encefalitidy St. Louis;

35.

virus klíšťové encefalitidy, virus ruské jaro-letní encefalitidy;

36.

virus pravých neštovic;

37.

virus venezuelské koňské encefalomyelitidy;

38.

virus západní koňské encefalomyelitidy;

39.

virus žluté zimnice;

b.

ricketsie, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1.

Coxiella burnetii;

2.

Bartonella quintana (Rochalimea quintana, Rickettsia quintana);

3.

Rickettsia prowasecki;

4.

Rickettsia rickettsii;

c.

bakterie, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1.

Bacillus anthracis;

2.

Brucella abortus;

3.

Brucella melitensis;

4.

Brucella suis;

5.

Chlamydia psittaci;

6.

Clostridium botulinum;

7.

Francisella tularensis;

8.

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

9.

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

10.

Salmonella typhi;

11.

Shigella dysenteriae;

12.

Vibrio cholerae;

13.

Yersinia pestis;

14.

typy Clostridium perfringens produkující toxin epsylon;

15.

enterohemoragická Escherichia coli, sérotyp 0157 a jiné verotoxin produkující sérotypy;

d.

„toxiny“ a „podjednotky toxinů“:

1.

botulinové toxiny;

2.

toxiny Clostridium perfringens;

3.

conotoxin;

4.

ricin;

5.

saxitoxin;

6.

shiga toxin;

7.

toxiny Staphylococcus aureus;

8.

tetrodotoxin;

9.

verotoxin a bílkoviny podobné shiga toxinu, které inaktivují ribozomy;

10.

microcystin (cyanginosin);

11.

aflatoxiny;

12.

Abrin;

13.

cholerový toxin;

14.

diacetoxyscirpenol toxin;

15.

T-2 toxin;

16.

HT-2 toxin;

17.

modeccin;

18.

volkensin;

19.

viscum album Lectin 1 (Viscumin);

Poznámka:

Položka 1C351.d nezahrnuje botulinové toxiny nebo conotoxiny ve výrobcích, které splňují všechna tato kritéria:

1.

jsou farmaceutickými výrobky určenými k podávání pacientům při poskytování zdravotní péče;

2.

jsou baleny pro distribuci jako léčiva;

3.

jsou schváleny státním orgánem k prodeji jako léčiva.

e.

houby, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“ nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1.

Coccidioides immitis;

2.

Coccidioides posadasii.

Poznámka:

Položka 1C351 nezahrnuje „vakcíny“ nebo „imunotoxiny“.

I.B.1C352

Živočišné patogeny:

a.

viry, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1.

virus afrického moru prasat;

2.

virus influenzy ptáků, který je:

a.

necharakterizovaný nebo

b.

definovaný v příloze I bodě 2 směrnice 2005/94/ES (2) jako virus s vysokou patogenitou:

1.

viry typu A, které mají IVPI (index intravenózní patogenity) u šestitýdenních kuřat vyšší než 1,2 nebo

2.

viry typu A, podtypu H5 nebo H7, u kterých analýza sekvencí nukleotidů prokázala přítomnost mnohočetných bazických aminokyselin v restrikčním místě hemaglutininu podobně jako u jiných virů HPAI, což značí, že hemaglutinin může být štěpen všudypřítomnou hostitelskou proteázou;

3.

virus katarální horečky ovcí;

4.

virus slintavky a kulhavky;

5.

virus neštovic koz;

6.

virus Aujezskyho choroby;

7.

virus klasického moru prasat;

8.

virus Lyssa;

9.

virus newcastleské choroby;

10.

virus moru malých přežvýkavců;

11.

prasečí enterovirus typu 9 (virus vezikulární choroby prasat);

12.

virus moru skotu;

13.

virus neštovic ovcí;

14.

virus těšínské choroby prasat;

15.

virus vezikulární stomatitidy;

16.

virus nodulární dermatitidy skotu;

17.

virus moru koní.

b.

mykoplasmy, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1.

Mycoplasma mycoides subspecies mycoides SC (malé kolonie);

2.

Mycoplasma capricolum subspecies capripneumoniae.

Poznámka:

Položka 1C352 nezahrnuje „vakcíny“.

I.B.1C353

Genetické prvky a geneticky modifikované organismy:

a.

geneticky modifikované organismy nebo genetické prvky, které obsahují řetězce nukleové kyseliny související s patogenitou organismů uvedených v položkách 1C351.a., 1C351.b., 1C351.c., 1C351.e., 1C352 nebo 1C354;

b.

geneticky modifikované organismy nebo genetické prvky, které obsahují řetězce nukleové kyseliny kódující některý z „toxinů“ uvedených v položce 1C351.d. nebo „podjednotek toxinů“.

1.

Genetické prvky zahrnují kromě jiného chromozómy, genomy, plasmidy, transpozony a vektory, ať již geneticky modifikované nebo nemodifikované.

2.

Řetězce nukleové kyseliny související s patogenitou některého z mikroorganismů uvedeného v položkách 1C351.a., 1C351.b., 1C351.c., 1C351.e., 1C352 nebo 1C354 označují jakýkoliv řetězec specifický pro stanovený mikroorganismus, který:

a.

sám o sobě nebo ve výrobcích, jež jsou jím upraveny nebo do kterých je přenesen, představuje významné nebezpečí pro zdraví člověka, zvířat či rostlin nebo

b.

je znám tím, že u specifikovaného mikroorganismu nebo jakéhokoliv jiného organismu, do nějž může být vložen nebo jinak začleněn, může způsobovat vážné poškození zdraví člověka, zvířat či rostlin.

Poznámka:

Položka 1C353 se nevztahuje na řetězce nukleové kyseliny související s patogenitou Enterohaemorrhagic Escherichia coli, sérotyp O157 a jiné řetězce produkující verotoxiny, jiné než kódující verotoxiny nebo jejich podjednotky.

I.B.1C354

Rostlinné patogeny:

a.

viry, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1.

andský latentní tymovir bramboru;

2.

viroid vřetenovitosti hlíz bramboru;

b.

Bakterie, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1.

Xanthomonas albilineans;

2.

Xanthomonas campestris pv. citri včetně kmenů označovaných jako Xanthomonas campestris pv. citri typu A, B, C, D, E nebo jinak klasifikovaných jako Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia nebo Xanthomonas campestris pv. Citrumelo;

3.

Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. Oryzae);

4.

Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum nebo Corynebacterium Sepedonicum),

5.

Ralstonia solanacearum odrůdy 2 a 3 (Pseudomonas solanacearum odrůdy 2 a 3 nebo Burkholderia solanacearum odrůdy 2 a 3);

c.

Houby, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1.

Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);

2.

Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3.

Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei);

4.

Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f. sp. tritici);

5.

Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);

6.

Magnaporthe grisea pyricularia grisea/pyricularia oryzae).

I.B.1C450

Toxické chemikálie a toxické prekurzory a „směsi chemikálií“ obsahující některou z těchto látek:

POZN.:

VIZ TAKÉ POLOŽKY 1C350, 1C351.d. A SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU.

a.

toxické chemikálie:

1.

amiton: O,O-diethyl-S-[2-(diethylamino)ethyl]-fosforothioát (78-53-5) a odpovídající alkylované nebo protonované soli;

2.

PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluor2-(trifluormethyl)prop1-en (382-21-8);

3.

VIZ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU PRO

BZ: Chinuklidin-3-yl-difenyl(hydroxy)acetát (6581-06-2);

4.

fosgen: karbonyldichlorid (75-44-5);

5.

chlorkyan (506-77-4);

6.

kyanovodík (74-90-8);

7.

chlorpikrin: trichlornitromethan (76–06–2);

Poznámka 1:

Pokud jde o vývoz do „států, které nejsou stranami Úmluvy o zákazu chemických zbraní“, položka 1C450 nezahrnuje „směsi chemikálií“ obsahující jednu nebo více chemických látek uvedených v podpoložkách 1C450.a.1 a.a.2., ve kterých žádná uvedená chemikálie netvoří více než 1 % hmotnostní směsi.

Poznámka 2:

Položka 1C450 nezahrnuje „směsi chemikálií“ obsahující jednu nebo více chemikálií uvedených v položkách 1C450.a.4., .a.5., .a.6. a.a.7., ve kterých žádná uvedená chemikálie netvoří více než 30 % hmotnostních směsi.

Poznámka 3:

Položka 1C450 nezahrnuje výrobky označené jako spotřební zboží v balení pro maloobchodní prodej k osobnímu použití nebo v balení pro individuální použití.

b.

toxické prekurzory:

1.

Chemikálie, jiné než uvedené v Seznamu vojenského materiálu nebo v položce 1C350, obsahující atom fosforu, na který je vázána jedna methylová, ethylová nebo n-propylová nebo iso-propylová skupina, avšak ne další atomy uhlíku;

Poznámka:

Položka 1C450 b. 1 nezahrnuje fonofos: O-ethyl-S-fenyl-ethylfosfonodithioát (944-22-9);

2.

N,N-dialkyl [methyl, ethyl nebo propyl nebo isopropyl] fosforamidové dihalogenidy, jiné než dichlorid N,N-dimethylamid kyseliny fosforečné;

POZN.:

Viz položku 1C350.57. pro dichlorid N,N-dimetylamid kyseliny fosforečné.

3.

dialkyl [methyl, ethyl, nebo propyl nebo isopropyl] N,N-dialkyl [methyl, ethyl nebo propyl (normal nebo iso)] fosforamidáty, jiné než diethyl-N,N-dimethylfosforamidát uvedený v položce 1C350;

4.

N,N-dialkyl [methyl, ethyl, nebo propyl nebo isopropyl] aminoethyl2-chloridy a odpovídající protonované soli, jiné než N,N-(diisopropylamino)ethylchlorid nebo (2-chlorethyl)diisopropylamin-hydrochlorid uvedené v položce 1C350;

5.

N,N-dialkyl [methyl, ethyl, nebo propyl nebo isopropyl] aminoethan2-oly a odpovídající protonované soli jiné než N,N-(diisopropylamino)ethan –1-ol (96-80-0) a N,N-(diethylamino)ethan-1-ol (100-37-8) uvedené v položce 1C350;

Poznámka:

Položka 1C450.b.5. nezahrnuje:

a.

N,N-(dimethylamino)ethan-1-ol (108-01-0) a příslušné protonované soli;

b.

protonované soli N,N-(diethylamino)ethan-1-olu (100-37-8);

6.

N,N-dialkyl [methyl, ethyl nebo propyl (normal nebo iso)] aminoethan2-thioly a příslušné protonované soli, jiné než N,N-diisopropyl-(beta)-aminoethanthiol uvedený v položce 1C350;

7.

viz položka 1C350 týkající se ethyldiethanolaminu (139-87-7);

8.

methyldiethanolamin (105-59-9).

Poznámka 1:

Pokud jde o vývoz do „států, které nejsou stranami Úmluvy o zákazu chemických zbraní“, položka 1C450 nezahrnuje „směsi chemikálií“ obsahující jednu nebo více chemických látek uvedených v podpoložkách 1C450.b.1., .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. a.b.6., ve kterých žádná uvedená chemikálie netvoří více než 10 % hmotnostní směsi.

Poznámka 2:

Položka 1C450 nezahrnuje „směsi chemikálií“ obsahující jednu nebo více chemikálií uvedených v podpoložce 1C450.b.8., ve kterých žádná uvedená chemická látka netvoří více než 30 % hmotnostních směsi.

Poznámka 3:

Položka 1C450 nezahrnuje výrobky označené jako spotřební zboží v balení pro maloobchodní prodej k osobnímu použití nebo v balení pro individuální použití.

D.   SOFTWARE

Č.

Popis

I.B.1D003

„Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený tak, aby vybavení umožňovalo plnit funkce stanovené v položce 1A004.c. nebo 1A004.d.

I.B.2D351

„Software“ jiný než uvedený v položce 1D003 speciálně konstruovaný pro „užití“ zařízení uvedeného v položce 2B351.

I.B.9D001

„Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený pro „vývoj“ zařízení nebo „technologií“ uvedených v položce 9A012.

I.B.9D002

„Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený pro „výrobu“ zařízení uvedených v položce 9A012.

E.   TECHNOLOGIE

Č.

Popis

I.B.1E001

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“ nebo „výrobu“ zařízení nebo materiálů uvedených v položkách 1A004, 1C350 až 1C354 nebo 1C450.

I.B.2E001

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“ zařízení nebo „softwaru“ uvedených v položkách 2B350, 2B351, 2B352 nebo 2D351.

I.B.2E002

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „výrobu“ zařízení uvedeného v položkách 2B350, 2B351 nebo 2B352.

I.B.2E301

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „užití“ zboží uvedeného v položkách 2B350 až 2B352.

I.B.9E001

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“ zařízení nebo „softwaru“ uvedených v položkách 9A012 nebo 9A350.

I.B.9E002

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „výrobu“ zařízení uvedeného v položce 9A350.

I.B.9E101

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „výrobu“‚UAV‘ uvedených v položce 9A012.

Technická poznámka:

V položce 9E101.b. jsou ‚UAV‘ systémy bezpilotních vzdušných dopravních prostředků s dosahem více než 300 km.

I.B.9E102

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „užití“‚UAV‘ uvedených v položce 9A012.

Technická poznámka:

V položce 9E101.b. jsou ‚UAV‘ systémy bezpilotních vzdušných dopravních prostředků s dosahem více než 300 km.

ČÁST 2

Úvodní poznámky

1.

Není-li uvedeno jinak, vztahují se referenční čísla použitá v níže uvedeném sloupci nadepsaném „Popis“ na popisy položek dvojího užití uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009.

2.

Referenční číslo v níže uvedeném sloupci nadepsaném „Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009“ znamená, že charakteristiky položky popsané ve sloupci „Popis“ neodpovídají parametrům uvedeným v popisu záznamu o dvojím užití, na nějž se odkazuje.

3.

Definice pojmů uváděných v jednoduchých uvozovkách (‚‘) jsou uvedeny v technické poznámce vztahující se k příslušné položce.

4.

Definice pojmů označených dvojitými uvozovkami („“) jsou uvedeny v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009.

Obecné poznámky

1.

Účel kontrol obsažených v této příloze nesmí být mařen vývozem jakéhokoli nekontrolovaného zboží (včetně provozních celků) obsahujícího jednu nebo více kontrolovaných položek, pokud kontrolovaná položka, popř. položky, tvoří podstatný prvek zboží a může být snadno vyjmuta či použita pro jiné účely.

POZN.:

Při posuzování, zda má být kontrolovaná položka, popř. položky, považována za podstatný prvek, je nutné přihlížet k faktorům množství, hodnoty a použitého technologického know-how a k jiným zvláštním okolnostem, které by mohly učinit z kontrolované položky nebo kontrolovaných položek podstatný prvek dodávaného zboží.

2.

Zboží specifikované v této příloze zahrnuje jak nové, tak použité zboží.

Obecná poznámka k technologii

(Nutno číst ve spojení s oddílem B části 1)

1.

Prodej, dodávka, převod nebo vývoz „technologie“, která je „potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží, jehož prodej, dodávka, převod nebo vývoz jsou kontrolovány v oddíle I.C.A (Zboží) této části, je kontrolován podle ustanovení oddílu I.C.B této části.

2.

„Technologie“„potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží podléhajícího kontrole zůstává kontrolována i tehdy, je-li použitelná pro nekontrolované zboží.

3.

Kontroly se nevztahují na takovou „technologii“, která je minimem nutným pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) a opravu zboží, které není kontrolováno nebo jehož vývoz byl povolen v souladu s tímto nařízením.

4.

Kontroly převodu ‚technologie‘ se nevztahují na informace ‚veřejně dostupné‘, na informace pro ‚základní vědecký výzkum‘ nebo na minimum informací nezbytných pro účely žádostí o patenty.

I.C.A.   ZBOŽÍ

(Materiály a chemikálie)

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

I.C.A.001

Chemické látky s 95 % koncentrací nebo vyšší:

1.

ethylen dichlorid, (CAS 107-06-2)

 

I.C.A.002

Chemické látky s 95 % koncentrací nebo vyšší:

1.

nitromethan, (CAS 75-52-5)

2.

kyselina pikrová, (CAS 88-89-1)

 

I.C.A.003

Chemické látky s 95 % koncentrací nebo vyšší:

1.

chlorid-oxid hlinitý, (CAS 7446-70-0)

2.

arsen, (CAS 7440-38-2)

3.

oxid arsenitý, (CAS 1327-53-3)

4.

bis(2-chloroethyl)ethylamin hydrochlorid, (CAS 3590-07-6)

5.

bis(2-chloroethyl)methylamin hydrochlorid, (CAS 55-86-7)

6.

tris(2-chloroethyl)amin hydrochlorid, (CAS 817-09-4)

 

I.C.B.   TECHNOLOGIE

B.001

‚Technologie‘ potřebná pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ položek uvedených v oddíle I.C. A.

Technická poznámka:

‚Technologií‘ se rozumí též „software“.

 


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1).

(2)  Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků (Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16).


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA IX

SEZNAM VYBAVENÍ, ZBOŽÍ A TECHNOLOGIÍ PODLE ČLÁNKU 2b

Úvodní poznámky

1.

Není-li uvedeno jinak, vztahují se referenční čísla použitá v níže uvedeném sloupci nadepsaném „Popis“ na popisy položek dvojího užití uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009.

2.

Referenční číslo v níže uvedeném sloupci nadepsaném „Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009“ znamená, že charakteristiky položky popsané ve sloupci „Popis“ neodpovídají parametrům uvedeným v popisu záznamu o dvojím užití, na nějž se odkazuje.

3.

Definice pojmů uváděných v jednoduchých uvozovkách (‚‘) jsou uvedeny v technické poznámce vztahující se k příslušné položce.

4.

Definice pojmů označených dvojitými uvozovkami („“) jsou uvedeny v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009.

Obecné poznámky

1.

Účel kontrol obsažených v této příloze nesmí být mařen vývozem jakéhokoli nekontrolovaného zboží (včetně provozních celků) obsahujícího jednu nebo více kontrolovaných položek, pokud kontrolovaná položka, popř. položky, tvoří podstatný prvek zboží a může být snadno vyjmuta či použita pro jiné účely.

POZN.:

Při posuzování, zda má být kontrolovaná položka, popř. položky, považována za podstatný prvek, je nutné přihlížet k faktorům množství, hodnoty a použitého technologického know-how a k jiným zvláštním okolnostem, které by mohly učinit z kontrolované položky nebo kontrolovaných položek podstatný prvek dodávaného zboží.

2.

Zboží specifikované v této příloze zahrnuje jak nové, tak použité zboží.

Obecná poznámka k technologii

(Nutno číst ve spojení s oddílem B této přílohy)

1.

Prodej, dodávka, převod nebo vývoz „technologie“, která je „potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží, jehož prodej, dodávka, převod nebo vývoz jsou kontrolovány v oddíle IX.A (Zboží) této přílohy, je kontrolován podle ustanovení oddílu B.

2.

„Technologie“„potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží podléhajícího kontrole zůstává kontrolována i tehdy, je-li použitelná pro nekontrolované zboží.

3.

Kontroly se nevztahují na takovou „technologii“, která je minimem nutným pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) a opravu zboží, které není kontrolováno nebo jehož vývoz byl povolen v souladu s tímto nařízením.

4.

Kontroly převodu ‚technologie‘ se nevztahují na informace ‚veřejně dostupné‘, na informace pro ‚základní vědecký výzkum‘ nebo na minimum informací nezbytných pro účely žádostí o patenty.

IX.A.   ZBOŽÍ

IX.A1.   Materiály, chemikálie, ‚mikroorganismy‘ a ‚toxiny‘

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

IX.A1.001

Chemické látky s 95 % koncentrací nebo vyšší:

 

tributyl-fosfit (CAS 102-85-2);

 

methyl-isokyanát, (CAS 624-83-9)

 

chinaldin, (CAS 91-63-4)

 

2-bromchlorethan, (CAS 107-04-0)

 

IX.A1.002

Chemické látky s 95 % koncentrací nebo vyšší:

 

benzil, (CAS 134-81-6)

 

methyl-isokyanát, (CAS 109-89-7)

 

diethylether, (CAS 60-29-7)

 

dimethylether, (CAS 115-10-6)

 

dimethylamino)ethan-1-ol, (CAS 108-01-0)

 

IX.A1.003

Chemické látky s 95 % koncentrací nebo vyšší:

 

2-methoxyethanol, (CAS 109-86-4)

 

butyrylcholinesterasa

 

diethylentriamin, (CAS 111-40-0)

 

dichloromethan, (CAS 75-09-3)

 

dimethylanalin, (CAS 121-69-7)

 

ethylbromid, (CAS 74-96-4)

 

ethylchlorid, (CAS 75-00-3)

 

ethylamin, (CAS 75-04-7)

 

hexamin, (CAS 100-97-0)

 

isopropyl bromid, (CAS 75-26-3)

 

isopropyl ether, (CAS 108-20-3)

 

methylamin, (CAS 74-89-5)

 

methylbromid, (CAS 74-83-9)

 

monoisopropylamin, (CAS 75-31-0)

 

Obidoximiumchlorid, (CAS 114-90-9).

 

bromid draselný, (CAS 7758-02-3)

 

pyridin, (CAS 110-86-1)

 

pyridostigminbromid, (CAS 101-26-8)

 

bromid sodný, (CAS 7647-15-6)

 

kovový sodík, (CAS 7440-23-5)

 

tributylamin, (CAS 102-82-9)

 

triethylamin, (CAS 121-44-8)

 

trimethylamin, (CAS 75-50-3)

 


IX.A2.   Zpracování materiálů

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

IX.A2.001

Digestoře přimontované k podlaze (do nichž lze vstoupit) s minimální nominální šířkou 2,5 metru.

 

IX.A2.002

Obličejová maska s dýchacími přístroji se vzduchovým filtrem jiná než uvedená v položkách 1A004 nebo 2B352f1.

1A004.a

IX.A2.003

Kabinety biologické bezpečnosti třídy II nebo izolátory s podobnými standardy výkonu.

2B352.f.2

IX.A2.004

Dávkovací odstředivky s kapacitou rotoru 4 L a vyšší, použitelné s biologickými materiály.

 

IX.A2.005

Fermentory vhodné pro kultivaci patogenních „mikroorganismů“, virů nebo tvorbu toxinů bez úniku aerosolů, jejichž kapacita je 5 litrů nebo větší, avšak nižší než 20 litrů;

Technická poznámka:

Fermentory zahrnují bioreaktory, chemostaty a systémy s kontinuálním průtokem.

2B352.b

IX.A2.007

Konvenční komory nebo komory s turbulentním prouděním čistého vzduchu a samostatné jednotky s ventilátorem s filtrem HEPA, které je možné použít pro ochranné zařízení typu P3 nebo P4 (BSL3, BSL4, L3, L4).

2B352.a

IX.A2.008

Zařízení, příslušenství a součásti pro chemickou výrobu, jiné než jsou uvedené v položkách 2B350 nebo A2.009:

a.

reakční nádoby nebo reaktory, též s míchadly, s celkovým vnitřním (geometrickým) objemem větším než 0,1 m3 (100 litrů), avšak menším než 20 m3 (20 000 litrů), které mají všechny povrchy, jež přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými kapalinami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.

nerezová ocel obsahující 10,5 % chromu nebo více a 1,2 % uhlíku nebo méně;

b.

míchadla pro použití v reakčních nádobách nebo reaktorech uvedených v položce 2B350.a.; jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými kapalinami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.

nerezová ocel obsahující 10,5 % chromu nebo více a 1,2 % uhlíku nebo méně;

c.

skladovací zásobníky, kontejnery nebo nádrže s celkovým vnitřním (geometrickým) objemem větším než 0,1 m3 (100 litrů), jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými kapalinami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.

nerezová ocel obsahující 10,5 % chromu nebo více a 1,2 % uhlíku nebo méně;

d.

výměníky tepla nebo kondenzátory s plochou povrchu pro přenos tepla větší než 0,05 m2, avšak menší než 30 m2; a trubky, desky, kotouče nebo špalky (cívky) konstruované pro takové výměníky tepla nebo kondenzátory, která mají všechny povrchy, jež přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými kapalinami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.

nerezová ocel obsahující 10,5 % chromu nebo více a 1,2 % uhlíku nebo méně;

Technická poznámka:

Materiály použité pro ucpávky a těsnění a jiné provedení těsnících funkcí neurčují status výměníku tepla.

e.

destilační nebo absorpční kolony o vnitřním průměru větším než 0,1 m; jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými kapalinami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.

nerezová ocel obsahující 10,5 % chromu nebo více a 1,2 % uhlíku nebo méně;

f.

ventily s ‚nominálním rozměrem‘ větším než 10 mm a pouzdra (kostry ventilů) konstruované pro takové ventily, jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými kapalinami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.

nerezová ocel obsahující 10,5 % chromu nebo více a 1,2 % uhlíku nebo méně;

1.

Materiály použité pro ucpávky a těsnění a jiné provedení těsnících funkcí neurčují status ventilu.

2.

‚Nominální rozměr‘ je definován jako nejmenší průměr vstupu a výstupu.

g.

vícenásobně těsněné vývěvy a vývěvy bez těsnění s maximálním průtokem udávaným výrobcem vyšším než 0,6 m3/h, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.

nerezová ocel obsahující 10,5 % chromu nebo více a 1,2 % uhlíku nebo méně;

h.

vakuové vývěvy s maximálním průtokem udávaným výrobcem vyšším než 1 m3/h (za standardních podmínek (teplota (273 K (0 C) a tlak 101,3 kPa)), dále pouzdra (kostry čerpadel) a předlisované podložky plášťů, oběžná kola, rotory nebo trysky proudových čerpadel navržené pro taková čerpadla, jež mají všechny povrchy, jejichž veškeré povrchy, které přicházejí do styku se zpracovávanými chemikáliemi, jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.

‚slitiny‘ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu,

2.

keramika;

3.

‚ferosilicium‘;

4.

fluoropolymery (polymerické nebo eslatomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru);

5.

sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

6.

grafit nebo ‚uhlíkový grafit‘;

7.

nikl nebo ‚slitiny‘ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

8.

nerezová ocel obsahující nejméně 20 % niklu a nejméně 19 % hmotnostních chromu;

9.

tantal nebo ‚slitiny‘ tantalu;

10.

titan nebo ‚slitiny‘ titanu;

11.

zirkonium nebo ‚slitiny‘ zirkonia; nebo

12.

niob (kolumbium) nebo ‚slitiny‘ niobu;

1.

Materiály použité pro membrány nebo ucpávky a těsnění a jiné provedení těsnících funkcí neurčují status čerpadla,

2.

‚Uhlíkový grafit‘ je směs amorfního uhlíku a grafitu, kde obsah grafitu činí nejméně 8 % či více hmotnostních,

3.

‚Ferosilicium‘ jsou slitiny železa s více než 8 % obsahem křemíku či více hmotnostních.

U materiálů ve výše uvedených položkách se termínem ‚slitiny‘ – pokud není uvedena konkrétní elementární koncentrace – rozumí slitiny, jejichž identifikovaný kov je přítomen ve vyšší hmotnostní míře než jakýkoli jiný prvek.

2B350.a-e

2B350.g

2B350.i

IX.A2.009

Zařízení, příslušenství a součásti pro chemickou výrobu, jiné než uvedené v položkách 2B350 nebo A2.008:

 

reakční nádoby nebo reaktory, též s míchadly, s celkovým vnitřním (geometrickým) objemem větším než 0,1 m3 (100 litrů), avšak menším než 20 m3 (20 000 litrů), které mají všechny povrchy, jež přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými kapalinami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

nerezová ocel obsahující 20 % niklu a 19 % chromu či více hmotnostních;

 

míchadla pro použití v reakčních nádobách nebo reaktorech uvedených v a) kde všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými kapalinami, jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:

nerezová ocel obsahující 20 % niklu a 19 % chromu či více hmotnostních;

 

skladovací zásobníky, kontejnery nebo nádrže s celkovým vnitřním (geometrickým) objemem větším než 0,1 m3 (100 litrů), jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými kapalinami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

nerezová ocel obsahující 20 % niklu a 19 % chromu či více hmotnostních;

 

výměníky tepla nebo kondenzátory s plochou povrchu pro přenos tepla větší než 0,05 m2, avšak menší než 30 m2; a trubky, desky, kotouče nebo špalky (cívky) konstruované pro takové výměníky tepla nebo kondenzátory, která mají všechny povrchy, jež přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými kapalinami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

nerezová ocel obsahující 20 % niklu a 19 % chromu či více hmotnostních;

Technická poznámka:

Materiály použité pro ucpávky a těsnění a jiné provedení těsnících funkcí neurčují status výměníku tepla.

 

Destilační nebo absorpční kolony o vnitřním průměru větším než 0,1 m; a rozdělovače kapalin, rozdělovače páry nebo sběrače kapalin, kde všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými chemikáliemi, jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:

nerezová ocel obsahující 20 % niklu a 19 % chromu či více hmotnostních;

 

ventily s nominálním rozměrem 10 mm či více a pouzdra (kostry ventilů), kuličky nebo kužely konstruované pro takové ventily, jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

nerezová ocel obsahující 20 % niklu a 19 % chromu či více hmotnostních;

Technická poznámka:

‚Nominální rozměr‘ je definován jako ten menší z průměrů vstupního a výstupního průchodu.

Vícenásobně těsněné vývěvy a vývěvy bez těsnění s maximálním průtokem udávaným výrobcem vyšším než 0,6 m3/h (měřeno za standardních podmínek teploty (273 K (0 °C) a tlaku (101,3 kPa); dále pouzdra (kostry čerpadel), předlisované podložky plášťů, oběžná kola, rotory nebo trysky proudových čerpadel navržené pro taková čerpadla, jež mají všechny povrchy, které přicházejí do styku se zpracovávanými chemikáliemi a které jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:

 

keramika;

 

ferosilicium (slitiny železa s více než 8 % obsahem křemíku či více hmotnostních)

 

nerezová ocel obsahující 20 % niklu a 19 % chromu či více hmotnostních;

Technické poznámky:

Materiály použité pro membrány nebo ucpávky a těsnění a jiné provedení těsnících funkcí neurčují status čerpadla.

U materiálů ve výše uvedených položkách se termínem ‚slitiny‘ – pokud není uvedena konkrétní elementární koncentrace – rozumí slitiny, jejichž identifikovaný kov je přítomen ve vyšší hmotnostní míře než jakýkoli jiný prvek.

 

B.   TECHNOLOGIE

Č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

IX.B.001

‚Technologie‘ potřebná pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ položek uvedených v oddíle IX.A.

Technická poznámka:

„Technologií“ se rozumí též „software“.

 


PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA X

SEZNAM LUXUSNÍHO ZBOŽÍ PODLE ČLÁNKU 11B

1.   Plnokrevní koně

Kódy KN: 0101 21 00

2.   Kaviár a kaviárové náhražky; v případě kaviárových náhražek, pokud prodejní ceny překračují 20 EUR za 100 gramů

Kódy KN: ex 1604 31 00, ex 1604 32 00

3.   Lanýže

Kódy KN: 2003 90 10

4.   Vína (včetně šumivých vín), jejichž prodejní cena překračuje 50 EUR za litr a lihoviny, jejichž prodejní cena překračuje 50 EUR za litr

Kódy KN: ex 2204 21 až ex 2204 29, ex 2208, ex 2205

5.   Doutníky a doutníčky, jejichž prodejní cena překračuje 10 EUR za doutník či doutníček

Kódy KN: ex 2402 10 00

6.   Parfémya toaletní vody, jejichž prodejní cena překračuje 70 EUR za 50 ml, a kosmetika, včetně dekorativní kosmetiky, jejichž prodejní cena překračuje 70 EUR za jednotlivý produkt

Kódy KN: ex 3303 00 10, ex 3303 00 90, ex 3304, ex 3307, ex 3401

7.   Kožené a sedlářské výrobky, cestovní zboží, kabelky a podobné druhy zboží, jejichž prodejní cena překračuje 200 EUR za jednotlivý produkt

Kódy KN: ex 4201 00 00, ex 4202, ex 4205 00 90

8.   Oděvy, oděvní doplňky a obuv (bez ohledu na použitý materiál), jejichž prodejní cena překračuje 600 EUR za kus

Kódy KN: ex 4203, ex 4303, ex ex 61, ex ex 62, ex 6401, ex 6402, ex 6403, ex 6404, ex 6405, ex 6504, ex 6605 00, ex 6506 99, ex 6601 91 00, ex 6601 99, ex 6602 00 00

9.   Perly, drahokamy a polodrahokamy, výrobky z perel, šperky, zlatnické a stříbrnické zboží

Kódy KN: 7101, 7102, 7103, 7104 20, 7104 90, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7113, 7114, 7115, 7116

10.   Mince a bankovky, které nejsou oběživem

Kódy KN: ex 4907 00, 7118 10, ex 7118 90

11.   Příbory z drahých kovů nebo s povrchovou úpravou z drahých kovů či vykládané drahými kovy

Kódy KN: ex 7114, ex 7115, ex 8214, ex 8215, ex 9307

12.   Stolní nádobí z porcelánu, porcelánové, kameninové nebo hliněné výrobky nebo jemná keramika, jejichž cena překračuje 500 EUR za jednotlivý produkt

Kódy KN: ex 6911 10 00, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50

13.   Výrobky z olověného křišťálového skla, jejichž cena překračuje 200 EUR za jednotlivý produkt

Kódy KN: ex 7009 91 00, ex 7009 92 00, ex 7010, ex 7013 22, ex 7013 33, ex 7013 41, ex 7013 91, ex 7018 10, ex 7018 90, ex 7020 00 80, ex 9405 10 50, ex 9405 20 50, ex 9405 50, ex 9405 91

14.   Luxusní vozidla určená k dopravě osob po zemi, vzduchem nebo po moři a jejich příslušenství; v případě nových vozidel, pokud prodejní ceny překračují 25 000 EUR; v případě ojetých vozidel, pokud prodejní cena překračuje 15 000 EUR.

Kódy KN: ex 8603, ex 8605 00 00, ex 8702, ex 8703, ex 8711, ex 8712 00, ex 8716 10, ex 8716 40 00, ex 8716 80 00, ex 8716 90, ex 8801 00, ex 8802 11 00, ex 8802 12 00, ex 8802 20 00, ex 8802 30 00, ex 8802 40 00, ex 8805 10, ex 8901 10, ex 8903

15.   Hodiny a hodinky a jejich části, pokud prodejní cena za jednotlivý kus překračuje 500 EUR

Kódy KN: ex 9101, ex 9102, ex 9103, ex 9104, ex 9105, ex 9108, ex 9109, ex 9110, ex 9111, ex 9112, ex 9113, ex 9114

16.   Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti

Kódy KN: 97

17.   Výrobky a vybavení pro lyžování, golf a vodní sporty, pokud prodejní cena za jednotlivý kus překračuje 500 EUR

Kódy KN: ex 4015 19 00, ex 4015 90 00, ex 6112 20 00, ex 6112 31, ex 6112 39, ex 6112 41, ex 6112 49, ex 6113 00, ex 6114, ex 6210 20 00, ex 6210 30 00, ex 6210 40 00, ex 6210 50 00, ex 6211 11 00, ex 6211 12 00, ex 6211 20, ex 6211 32 90, ex 6211 33 90, ex 6211 39 00, ex 6211 42 90, ex 6211 43 90, ex 6211 49 00, ex 6402 12, ex 6403 12 00, ex 6404 11 00, ex 6404 19 90, ex 9004 90, ex 9020, ex 9506 11, ex 9506 12, ex 9506 19 00, ex 9506 21 00, ex 9506 29 00, ex 9506 31 00, ex 9506 32 00, ex 9506 39, ex 9507

18.   Výrobky a vybavení pro biliár, automatický kuželník, herny a hry fungující po vhození mince nebo vložení bankovky, pokud prodejní cena za jednotlivý kus překračuje 500 EUR

Kódy KN: ex 9504 20, ex 9504 30, ex 9504 40 00, ex 9504 90 80“


16.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 156/38


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 510/2012

ze dne 15. června 2012,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1238/95, pokud jde o uplatňování poplatků, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství (1), a zejména na článek 113 tohoto nařízení,

po konzultaci se správní radou Odrůdového úřadu Společenství,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1238/95 ze dne 31. května 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2100/94, pokud jde o poplatky, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství (2), stanoví poplatky, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství (dále jen „Úřad“), a jejich výši.

(2)

Finanční rezerva Úřadu přesáhla úroveň nezbytnou pro zachování vyrovnaného rozpočtu a zajištění kontinuity jeho činnosti. Z tohoto důvodu by měl být poplatek za žádost snížen.

(3)

Nařízení (ES) č. 1238/95 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro odrůdová práva Společenství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 7 nařízení (ES) č. 1238/95 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Žadatel o odrůdové právo Společenství (dále jen „žadatel“) zaplatí podle čl. 113 odst. 2 písm. a) základního nařízení poplatek 650 EUR za zpracování žádosti.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. června 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 227, 1.9.1994, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 121, 1.6.1995, s. 31.


16.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 156/39


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 511/2012

ze dne 15. června 2012

o oznámeních týkajících se organizací producentů a mezioborových organizací a o smluvních jednáních a vztazích stanovených nařízením Rady (ES) č. 1234/2007 v odvětví mléka a mléčných výrobků

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1), a zejména na čl. 126e odst. 2 písm. b) a c) a čl. 185f odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Oddíl IIA vložený do části II hlavy II kapitoly II nařízení (ES) č. 1234/2007 nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 261/2012 (2) zahrnuje pravidla týkající se organizací producentů a mezioborových organizací v odvětví mléka a mléčných výrobků.

(2)

Články 126a a 126b nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví pravidla týkající se uznávání organizací producentů a jejich sdružení, jakož i mezioborových organizací. Podle uvedených článků musí členské státy podávat Komisi oznámení týkající se rozhodnutí o udělení, zamítnutí nebo odebrání uznání. K vypracování zpráv předkládaných Radě a Evropskému parlamentu podle čl. 184 odst. 9 nařízení (ES) č. 1234/2007 jsou nezbytné informace o počtu uznaných organizací nebo sdružení, jejich velikosti z hlediska objemů syrového mléka vyrobených členy organizací producentů a případně o důvodech zamítnutí či odebrání uznání.

(3)

Článek 126c nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví pravidla týkající se smluvních jednání na dodávky syrového mléka. V souladu s uvedeným článkem podávají organizace producentů a členské státy oznámení.

(4)

Článek 126d nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví, že členské státy musí oznamovat Komisi pravidla, jež přijaly pro regulaci nabídky sýrů, které užívají chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení.

(5)

V souladu s článkem 185f nařízení (ES) č. 1234/2007 musí členské státy, které se rozhodnou, že každá dodávka syrového mléka na jejich území od zemědělce ke zpracovateli syrového mléka musí být podložena písemnou smlouvou mezi stranami nebo které se rozhodnou, že první kupci musí učinit písemný návrh na uzavření smlouvy o dodávkách syrového mléka od zemědělců, oznámit Komisi pravidla, jež přijaly s ohledem na smluvní vztahy.

(6)

Měla by být stanovena jednotná pravidla týkající se obsahu uvedených oznámení a lhůta pro jejich podání.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Každoročně do 31. března oznamují členské státy Komisi v souladu s čl. 126a odst. 4 písm. d) a čl. 126b odst. 3 písm. e) nařízení (ES) č. 1234/2007 tyto informace v souvislosti s rozhodnutími, jež přijaly v předchozím kalendářním roce:

a)

počet organizací producentů, sdružení uznaných organizací producentů, dále jen „sdružení“, a mezioborových organizací, jimž udělily uznání, a případně každoroční tržní objemy syrového mléka vyprodukované organizacemi producentů a sdruženími;

b)

počet žádostí o uznání podaných organizacemi producentů, sdruženími a mezioborovými organizacemi, jež zamítly, a shrnutí důvodů tohoto zamítnutí;

c)

počet uznaných organizací producentů, sdružení a mezioborových organizací, jimž uznání odebraly, a shrnutí důvodů tohoto odebrání.

2.   Týká-li se oznámení uvedené v odst. 1 písm. a) nadnárodní organizace producentů nebo sdružení, jsou v oznámení případně uvedeny každoroční tržní objemy syrového mléka vyprodukované členy této organizace nebo sdružení rozdělené podle jednotlivých členských států.

Článek 2

1.   Objemy syrového mléka, jichž se týkají smluvní jednání uvedená v čl. 126c odst. 2 písm. f) nařízení (ES) č. 1234/2007, se oznamují příslušnému orgánu členského státu nebo členských států,

a)

v němž nebo v nichž probíhá produkce syrového mléka, a

b)

pokud se liší, tam, kde se uskutečňuje dodávka zpracovateli nebo odběrateli.

2.   Oznámení uvedené v odstavci 1 se podává před zahájením smluvních jednání a musí v něm být uveden organizací producentů nebo sdružením odhadovaný objem produkce, jehož se smluvní jednání týkají, spolu s předpokládanou dobou dodávky objemu syrového mléka.

3.   Každoročně do 31. ledna oznamuje každá organizace producentů nebo sdružení Komisi kromě informací uvedených v odstavci 1 objem syrového mléka, rozdělený podle producentských členských států, jenž byl skutečně dodán v rámci smluv vyjednaných organizací producentů v předchozím kalendářním roce.

Článek 3

1.   Každoročně do 15. března oznamují členské státy Komisi v souladu s čl. 126c odst. 8 nařízení (ES) č. 1234/2007 tyto informace:

a)

celkový objem syrového mléka, rozdělený podle producentských členských států, dodaný na jejich území v rámci smluv vyjednaných uznanými organizacemi producentů a sdruženími podle čl. 126c odst. 2 písm. f) nařízení (ES) č. 1234/2007 v předchozím kalendářním roce, jak bylo oznámeno příslušným orgánům podle čl. 2 odst. 3 tohoto nařízení;

b)

počet případů, v nichž národní orgány pro ochranu hospodářské soutěže rozhodly, že některá jednání by buď měla být opakována, nebo by se vůbec neměla uskutečnit podle čl. 126c odst. 6 nařízení (ES) č. 1234/2007, a stručné shrnutí těchto rozhodnutí.

2.   Týkají-li se oznámení přijatá podle čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení smluvních jednání zahrnujících více než jeden členský stát, předají členské státy Komisi pro účely čl. 126c odst. 6 nařízení (ES) č. 1234/2007 bezodkladně informace nezbytné k posouzení, zda došlo k vyloučení hospodářské soutěže nebo zda došlo k vážné újmě pro malé a střední podniky zpracovávající syrové mléko.

Článek 4

1.   Oznámení v souladu s čl. 126d odst. 7 nařízení (ES) č. 1234/2007 zahrnují pravidla přijatá členskými státy pro regulaci nabídky sýrů, které užívají chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení, jakož i souhrn, v němž je uveden:

a)

název sýra,

b)

název a druh organizace požadující regulaci dodávky,

c)

způsob, jenž byl zvolen pro regulaci dodávky,

d)

datum, kdy pravidla vstupuji v platnost;

e)

doba platnosti pravidel.

2.   Členské státy informují Komisi v případě, že pravidla zruší před skončením doby platnosti uvedené v odst. 1 písm. e).

Článek 5

Oznámení uvedená v čl. 185f odst. 5 nařízení (ES) č. 1234/2007 zahrnují pravidla přijatá členskými státy, pokud jde o smlouvy uvedené v čl. 185f odst. 1 uvedeného nařízení, spolu se souhrnem, v němž je uvedeno:

a)

zda se členský stát rozhodl, že dodávky syrového mléka od zemědělce ke zpracovateli syrového mléka musí být podloženy písemnou smlouvou mezi stranami, a pokud ano, která nebo které fáze dodávky má nebo mají být těmito smlouvami podložena nebo podloženy, pokud je dodávka prováděna prostřednictvím jednoho nebo více odběratelů, a případně minimální doba trvání písemných smluv;

b)

zda se členský stát rozhodl, že první kupec syrového mléka musí zemědělci učinit písemný návrh na uzavření smlouvy, a případně minimální doba trvání smlouvy, kterou nabídka musí obsahovat.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. června 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 94, 30.3.2012, s. 38.


16.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 156/41


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 512/2012

ze dne 15. června 2012

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. června 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MK

45,6

TR

43,1

ZZ

44,4

0707 00 05

MK

19,0

TR

119,1

ZZ

69,1

0709 93 10

TR

99,0

ZZ

99,0

0805 50 10

AR

74,0

BO

105,1

TR

92,4

ZA

101,4

ZZ

93,2

0808 10 80

AR

114,0

BR

92,7

CH

68,9

CL

97,5

NZ

131,4

US

160,1

UY

61,9

ZA

104,5

ZZ

103,9

0809 10 00

IL

705,0

TR

223,1

ZZ

464,1

0809 29 00

TR

448,5

ZZ

448,5

0809 40 05

ZA

249,8

ZZ

249,8


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


16.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 156/43


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 513/2012

ze dne 15. června 2012,

kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. června 2012

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (dále jen „jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (EU) č. 642/2010 ze dne 20. července 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 se dovozní clo za produkty kódů KN 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (pšenice obecná, osivo), ex 1001 99 00 (pšenice obecná vysoké jakosti, jiná než osivo), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 a 1007 90 00 rovná intervenční ceně platné pro uvedené produkty při dovozu, zvýšené o 55 % a snížené o dovozní cenu CIF platnou pro dotyčnou zásilku. Uvedené clo však nesmí překročit celní sazbu společného celního sazebníku.

(2)

Podle čl. 136 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 se pro účely výpočtu dovozního cla podle odstavce 1 uvedeného článku pro dané produkty pravidelně stanoví reprezentativní dovozní ceny CIF.

(3)

Podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010 je cena pro výpočet dovozního cla produktů kódů KN 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (pšenice obecná, osivo), ex 1001 99 00 (pšenice obecná vysoké jakosti, jiná než osivo), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 a 1007 90 00 denní reprezentativní dovozní cena CIF určená postupem podle článku 5 uvedeného nařízení.

(4)

Je třeba stanovit dovozní cla použitelná ode dne 16. června 2012 až do vstupu v platnost nového stanovení.

(5)

Protože je nutné zajistit, aby se toto opatření používalo co nejrychleji poté, kdy budou dostupné aktualizované údaje, je třeba, aby toto nařízení vstoupilo v platnost dnem vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Počínaje dnem 16. června 2012 jsou dovozní cla v odvětví obilovin uvedená v čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených v příloze II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. června 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 187, 21.7.2010, s. 5.


PŘÍLOHA I

Dovozní cla za produkty podle čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 použitelná ode dne 16. června 2012

Kód KN

Popis zboží

Dovozní clo (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

PŠENICE tvrdá vysoké jakosti

0,00

střední jakosti

0,00

nízké jakosti

0,00

ex 1001 91 20

PŠENICE obecná, osivo

0,00

ex 1001 99 00

PŠENICE obecná vysoké jakosti, jiná než osivo

0,00

1002 10 00

1002 90 00

ŽITO

0,00

1005 10 90

KUKUŘICE, jiná než hybridní osivo

0,00

1005 90 00

KUKUŘICE, jiná než hybridní osivo (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

zrna ČIROKU, jiná než hybridní osivo

0,00


(1)  Dovozci mohou být podle čl. 2 odst. 4 nařízení (EU) č. 642/2010 cla snížena o:

3 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází ve Středozemním moři (za Gibraltarským průlivem) nebo v Černém moři, pokud je zboží do Unie dopravováno přes Atlantický oceán nebo Suezským průplavem,

2 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází v Dánsku, Estonsku, Irsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, Finsku, Švédsku, Spojeném království nebo na atlantickém pobřeží Iberského poloostrova, pokud je zboží do Unie dopravováno přes Atlantický oceán.

(2)  Dovozci může být poskytnuto paušální snížení ve výši 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 3 nařízení (EU) č. 642/2010.


PŘÍLOHA II

Prvky výpočtu cel stanovených v příloze I

1.6.2012-14.6.2012

1.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010:

(EUR/t)

 

Pšenice obecná (1)

Kukuřice

Pšenice tvrdá, vysoké jakosti

Pšenice tvrdá, střední jakosti (2)

Pšenice tvrdá, nízké kvality (3)

Burza

Minnéapolis

Chicago

Kotace

237,71

183,97

Cena FOB USA

235,68

225,68

205,68

Prémie – Záliv

24,85

Prémie – Velká jezera

50,93

2.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010:

Náklady za přepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

17,08 EUR/t

Náklady za přepravu: Velká jezera–Rotterdam:

51,92 EUR/t


(1)  Kladná prémie 14 EUR/t zahrnuta (čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 642/2010).

(2)  Záporná prémie 10 EUR/t (čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 642/2010).

(3)  Záporná prémie 30 EUR/t (čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 642/2010).