ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2012.152.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 152

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 55
13. června 2012


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 497/2012 ze dne 7. června 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o požadavky na dovoz zvířat vnímavých ke katarální horečce ovcí ( 1 )

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 498/2012 ze dne 12. června 2012 o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie

28

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 499/2012 ze dne 12. června 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

38

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2012/301/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 11. června 2012 o vnitrostátních předpisech, které Dánsko oznámilo v souvislosti s některými průmyslovými skleníkovými plyny (oznámeno pod číslem C(2012) 3717)

40

 

 

2012/302/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 11. června 2012, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2012) 3723)  ( 1 )

42

 

 

2012/303/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 11. června 2012, kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení Litvy za členský stát úředně prostý enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem C(2012) 3729)  ( 1 )

48

 

 

2012/304/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 11. června 2012, kterým se schvalují laboratoře v Chorvatsku a v Mexiku za účelem provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině (oznámeno pod číslem C(2012) 3761)  ( 1 )

50

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

13.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 152/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 497/2012

ze dne 7. června 2012,

kterým se mění nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o požadavky na dovoz zvířat vnímavých ke katarální horečce ovcí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2004/68/ES ze dne 26. dubna 2004, kterou se stanoví veterinární předpisy pro dovoz některých živých kopytníků do Společenství a pro jejich tranzit, mění směrnice 90/426/EHS a 92/65/EHS a zrušuje směrnice 72/462/EHS (1), a zejména na čl. 6 odst. 1, čl. 7 písm. e) a čl. 13 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 ze dne 12. března 2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení (2), stanoví seznam třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup živých kopytníků, včetně zvířat vnímavých ke katarální horečce ovcí, do Unie, a požadavky na veterinární osvědčení pro takový vstup.

(2)

Pokud jde o zvířata vnímavá ke katarální horečce ovcí, obsahují osvědčení BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y a RUM stanovená v části 2 přílohy I nařízení (EU) č. 206/2010 mimo jiné požadavek, že zvířata musí pocházet z území, pro něž platí, že ke dni vystavení osvědčení, které je doprovází, bylo prosté katarální horečky ovcí po dobu dvanácti měsíců.

(3)

Díky nejnovějšímu technologickému vývoji se staly dostupnými „inaktivované očkovací látky“ proti katarální horečce ovcí, které pro neočkovaný skot, ovce a kozy nepředstavují riziko nežádoucí místní cirkulace viru použitého při očkování. V současnosti panuje všeobecná shoda na tom, že přednostním řešením pro tlumení katarální horečky ovcí a prevenci klinické nákazy v Unii je očkování těchto zvířat inaktivovanými očkovacími látkami.

(4)

Pro zajištění lepšího dohledu nad šířením viru katarální horečky ovcí a snížení nákladů, které tato nákaza představuje pro zemědělský sektor, byla pravidla očkování stanovená směrnicí Rady 2000/75/ES ze dne 20. listopadu 2000, kterou se stanoví zvláštní ustanovení týkající se tlumení a eradikace katarální horečky ovcí (3), v nedávné době pozměněna směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/5/EU (4), aby odpovídala nejnovějšímu technologickému vývoji v oblasti výroby očkovacích látek.

(5)

Směrnice 2000/75/ES proto nyní stanoví, že se ve všech částech EU používají inaktivované očkovací látky.

(6)

V důsledku měnící se epizootologické situace, pokud jde o katarální horečku ovcí, a za účelem přizpůsobení se standardům Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) bylo v nedávné době pozměněno nařízení Komise (ES) č. 1266/2007 ze dne 26. října 2007 o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce ovcí (5). Aby mohlo být určité území považováno za prosté katarální horečky ovcí, vyžadují normy EU, aby se zde virus nevyskytoval po dobu nejméně dvou let. Období dvanácti měsíců uvedené v části 2 přílohy I nařízení (EU) č. 206/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Směrnice 2000/75/ES a nařízení (ES) č. 1266/2007 se vztahují na přesuny živých kopytníků, jejichž druhy jsou vnímavé ke katarální horečce ovcí, v rámci Unie. Vzory veterinárních osvědčení BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y a RUM stanovené v části 2 přílohy I nařízení (EU) č. 206/2010 by měly být změněny tak, aby byly veterinární požadavky na dovoz do Unie, pokud jde o katarální horečku ovcí, v souladu s požadavky na přesuny zvířat vnímavých k uvedené nákaze v rámci Unie.

(8)

Nařízení (EU) č. 206/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 206/2010 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Během přechodného období do 30. června 2012 mohou zásilky živých kopytníků, které doprovází osvědčení vydané před vstupem tohoto nařízení v platnost v souladu se vzory BOV-X, BOV-Y, OVI-X a OVI-Y či RUM stanovenými v části 2 přílohy I nařízení (EU) č. 206/2010 před změnami zavedenými tímto nařízením, nadále vstupovat do Unie.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. června 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 321.

(2)  Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 74.

(4)  Úř. věst. L 81, 21.3.2012, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 283, 27.10.2007, s. 37.


PŘÍLOHA

Část 2 přílohy I nařízení (EU) č. 206/2010 se mění takto:

(1)

Vzory osvědčení „BOV-X“ a „BOV-Y“, „OVI-X“ a „OVI-Y“ se nahrazují tímto:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

(2)

Vzor „RUM“ se nahrazuje tímto:

Image

Image

Image

Image

Image


13.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 152/28


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 498/2012

ze dne 12. června 2012

o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2012/105/EU ze dne 14. prosince 2011 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním uplatňování Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ruskou federací o správě celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie a protokolu mezi Evropskou unií a vládou Ruské federace o technických modalitách podle uvedené dohody (1), a zejména na článek 4 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S ohledem na hospodářský význam dovozu surového dřeva pro Evropskou unii a význam, který má pro Evropskou unii Ruská federace jako dodavatel surového dřeva, Komise s Ruskou federací sjednala, že Ruská federace sníží nebo zruší vývozní cla, která v současnosti uplatňuje, včetně cel na surové dřevo.

(2)

Tyto závazky, které se přistoupením Ruské federace ke Světové obchodní organizaci (WTO) stanou součástí Listiny koncesí a závazků Ruské federace u WTO, zahrnují i celní kvóty na vývoz určitých druhů dřeva jehličnanů, jejichž část byla vymezena pro vývoz do Unie.

(3)

V souvislosti s jednáními o přistoupení Ruské federace k WTO Komise jménem Unie sjednala s Ruskou federací dohodu ve formě výměny dopisů o správě zmíněných celních kvót na vývoz určitých druhů dřeva jehličnanů z Ruské federace do Unie (dále jen „dohoda“).

(4)

Jak stanoví uvedená dohoda, Unie a Ruská federace sjednaly podrobné technické modality správy příslušných celních kvót, které jsou obsaženy v dohodě ve formě protokolu mezi Evropskou unií a vládou Ruské federace (dále jen „protokol“).

(5)

V rámci provádění dohody a protokolu by měly být stanoveny metody přidělování celních kvót v závislosti na datu předložení žádostí ze strany dovozců, jakož i pravidla a metody vymezení práv tradičních dovozců pro každé kvótové období a pro každou skupinu výrobků.

(6)

Je třeba stanovit pravidla týkající se kontinuity činností, aby bylo možné určit, zda je dovozce žádající o status tradičního dovozce tatáž fyzická nebo právnická osoba, která dovážela zahrnuté výrobky v průběhu referenčních období stanovených v tomto nařízení.

(7)

Je třeba stanovit pravidla a postupy týkající se nevyužitých povolení kvóty.

(8)

Je třeba stanovit přechodná pravidla pro první tři kvótová období používání tohoto nařízení týkající se výběru referenčních období pro výpočet limitů tradičních dovozců pro povolení kvóty.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného rozhodnutím 2012/105/EU,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Kapitola 1

OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Toto nařízení stanoví pravidla pro přidělování povolení kvóty v souladu s čl. 5 odst. 2 protokolu a zavádí další ustanovení nezbytná pro správu množství celních kvót přidělených na vývoz do Unie v rámci uplatňování dohody a protokolu.

Článek 2

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v čl. 1 odst. 3, článku 2 a čl. 5 odst. 3 a 4 protokolu.

Kromě toho se použije následující definice: „skupinou výrobků“ se rozumí každá z obou kategorií zahrnutých výrobků podle klasifikace těchto výrobků v rámci celní a statistické nomenklatury používané v Ruské federaci, a to smrk (celní položky 4403 20 110 a 4403 20 190) a borovice (celní položky 4403 20 310 a 4403 20 390). Příslušné celní kódy používané v Ruské federaci a odpovídající kódy kombinované nomenklatury (2) (KN) a kódy TARIC jsou uvedeny v příloze I.

KAPITOLA 2

ZÁSADY PŘIDĚLOVÁNÍ KVÓT

Článek 3

Celní kvóty se přidělí v závislosti na datu předložení žádosti dovozcem, a to následujícím způsobem:

a)

v případě žádostí předložených do 31. července každého roku (dále jen „první část kvótového období“) Komise přidělí celní kvóty podle „tradičních“ nebo „nových“ kategorií dovozců v souladu s čl. 5 odst. 2 písm. b) protokolu; a

b)

v případě žádostí předložených počínaje 1. srpnem (dále jen „druhá část kvótového období“) Komise přidělí zbývající množství celních kvót podle chronologického pořadí, ve kterém obdrží oznámení příslušných orgánů členských států (dále jen „orgán(y) udělující povolení“) o žádostech jednotlivých dovozců, v souladu s čl. 5 odst. 2 písm. a) protokolu.

Článek 4

1.   V průběhu první části kvótového období:

a)

70 % každé celní kvóty pro danou skupinu výrobků se přidělí tradičním dovozcům (dále jen „kvóta pro tradiční dovozce“); a

b)

30 % každé celní kvóty pro danou skupinu výrobků se přidělí novým dovozcům (dále jen „kvóta pro nové dovozce“).

2.   Kvóta pro nové dovozce se přidělí podle chronologického pořadí, ve kterém Komise obdrží od orgánů udělujících povolení oznámení o žádostech dotyčných dovozců o povolení kvóty.

3.   Každému novému dovozci bude přiděleno nejvýše 1,5 % celní kvóty pro každou skupinu výrobků v souladu s postupem přidělování uvedeným v odstavci 2.

Článek 5

V průběhu druhé části kvótového období bude každému dovozci přiděleno nejvýše 5 % zbývající celní kvóty pro každou skupinu výrobků.

Článek 6

1.   Během první části kvótového období může každý tradiční dovozce požádat pouze o povolení kvóty pro určitou část kvóty vyhrazené tradičním dovozcům pro každou skupinu výrobků (dále jen „limit“), vypočtenou podle odstavce 2. Veškerá povolení kvóty udělená tradičnímu dovozci během první části kvótového období se započtou do limitu stanoveného pro tohoto dovozce.

2.   Limit tradičního dovozce pro každou skupinu výrobků, použitelný během určitého kvótového období (dále jen „kvótové období n + 1“), se vypočte podle průměrného objemu skutečného dovozu zahrnutých výrobků ze strany tohoto dovozce během dvou kvótových období předcházejících roku, ve kterém se tento limit počítá, a to pomocí tohoto vzorce:

Ci = T * (Īi/ΣĪi)

kde:

 

„Ci“ představuje limit pro danou skupinu výrobků (smrk nebo borovice) pro dovozce i během kvótového období n + 1;

 

„T“ představuje kvótu pro tradiční dovozce, která je k dispozici pro danou skupinu výrobků v roce výpočtu limitu (dále jen „kvótové období n“);

 

„Īi“ představuje průměrný objem skutečného dovozu příslušné skupiny výrobků ze strany tradičního dovozce i během dvou kvótových období předcházejících výpočtu (dále jen „kvótové období n–2“ a „kvótové období n–1“), stanovený takto:

[(skutečný dovoz dovozce i během kvótového období n–2) + (skutečný dovoz dovozce i během kvótového období n–1)]/2;

 

„ΣĪi“ představuje celkový součet průměrných objemů dovozu Īi všech tradičních dovozců pro danou skupinu výrobků.

Článek 7

1.   Komise každoročně vypočte limity platné pro každého tradičního dovozce během následujícího kvótového období v souladu s metodou stanovenou v čl. 6 odst. 2.

2.   Pro účely tohoto výpočtu poskytnou Komisi orgány udělující povolení nejpozději do 31. března kvótového období n souhrn skutečného dovozu zahrnutých výrobků během kvótového období n–1, které jim byly oznámeny podle čl. 11 odst. 1. Tento souhrn se předkládá ve formě elektronické tabulky v souladu se vzorem uvedeným v příloze IV.

3.   Komise informuje orgány udělující povolení o aktuálních limitech, které byly vypočteny podle čl. 6 odst. 2, nejpozději do 30. dubna kvótového období n.

KAPITOLA 3

KONTINUITA ČINNOSTI

Článek 8

1.   Pokud dovozce žádající o status tradičního dovozce podle čl. 5 odst. 4 protokolu (dále jen „žadatel“) nepředloží uspokojivé důkazy o tom, že je toutéž fyzickou nebo právnickou osobou, která dovezla zahrnuté výrobky v referenčním období zvoleném podle čl. 17 odst. 2 (dále jen „předchůdce“), musí poskytnout orgánu udělujícímu povolení potřebné důkazy o tom, že pokračuje v činnosti předchůdce.

2.   Má se za to, že kontinuita činnosti podle odstavce 1 existuje, pokud:

a)

žadatel a předchůdce podléhají kontrole téže právnické osoby ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (3); nebo

b)

hospodářská činnost předchůdce, pokud jde o zahrnuté výrobky, byla právně převedena na žadatele, například v důsledku fúze nebo získání ve smyslu nařízení (ES) č. 139/2004.

3.   Dovozci, kteří nepředloží důkazy o kontinuitě činnosti, se považují za nové dovozce.

Článek 9

Ustanovení článku 8 se obdobně použijí v případě, kdy dovozce žádá o status tradičního dovozce podle čl. 5 odst. 3 protokolu.

KAPITOLA 4

ŽÁDOSTI O POVOLENÍ KVÓTY

Článek 10

1.   Žádosti o povolení kvóty se předkládají ve formě stanovené v příloze II. Jsou-li informace uvedené v žádosti považovány za nedostatečné, může si orgán udělující povolení vyžádat od žadatele doplňující údaje.

2.   Udělení povolení kvóty podléhá požadavku, aby příslušné výrobky byly zpracovány na celním území Unie, čímž se uděluje status původu v Unii v souladu s článkem 24 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (4).

3.   Žádosti o povolení kvóty musí doprovázet přísežné prohlášení žadatele, ve kterém se zaváže, že

a)

dotčené výrobky podrobí předepsanému zpracování do jednoho roku ode dne, kdy bylo příslušnými celními orgány přijato celní prohlášení o propuštění do volného oběhu s uvedením přesného popisu zboží a kódů TARIC;

b)

bude v členském státě, v němž bylo povolení vydáno, vést řádné záznamy s cílem umožnit orgánu udělujícímu povolení provádět veškeré kontroly, které bude pokládat za nezbytné k ověření, že dané výrobky skutečně podstoupily předepsané zpracování, a tyto záznamy uchovávat; pro účely tohoto pododstavce se „záznamy“ rozumí údaje na libovolném nosiči zahrnující veškeré potřebné informace a technické podrobnosti, které umožní orgánům udělujícím povolení provádět dohled a kontrolu;

c)

umožní orgánu udělujícímu povolení sledovat ke své spokojenosti dané výrobky v prostorách dotčeného podniku v průběhu jejich zpracování;

d)

uvědomí orgán udělující povolení o veškerých skutečnostech, které by mohly mít vliv na povolení.

4.   V případě převodu dotčených výrobků poskytne žadatel dostatečné důkazy o jejich předání k předepsanému zpracování v souladu s odst. 3 písm. a).

5.   Použije se čl. 308d nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (5).

6.   Nesplnění závazku uvedeného v odstavci 3 ze strany dovozce nebo jiné fyzické či právnické osoby, jíž dovozce tyto výrobky následně převádí, se považuje za rovnocenné nevyužitému povolení kvóty podle článku 13 pro příslušný objem výrobků.

7.   Komise zveřejní seznam orgánů udělujících povolení v Úředním věstníku Evropské unie a v případě potřeby provede jeho aktualizaci.

KAPITOLA 5

DŮKAZY O SKUTEČNÉM DOVOZU

Článek 11

1.   Nejpozději 15 kalendářních dnů po skončení každého třetího měsíce informují dovozci vnitrostátní orgán udělující povolení, od kterého obdrželi povolení kvóty, o skutečném množství zahrnutých výrobků dovezených do daného členského státu během uplynulých tří měsíců. Za tímto účelem dovozce poskytne orgánu udělujícímu povolení kopii celních prohlášení vztahujících se k dotčenému dovozu.

2.   V případech, kdy je množství zaznamenané v celním prohlášení vyjádřeno bez kůry a množství uvedené v položce 9 formuláře povolení kvóty kůru zahrnuje, poskytne dovozce orgánu udělujícímu povolení kromě informací stanovených v odstavci 1 a v téže lhůtě také správná množství dovezených výrobků včetně kůry, a to pro každé celní prohlášení. Tato řádná množství se stanoví pomocí opravných koeficientů uvedených v příloze III.

KAPITOLA 6

NEVYUŽITÁ POVOLENÍ KVÓTY

Článek 12

1.   Zůstane-li povolení kvóty nevyužito po uplynutí šesti měsíců od jeho vydání, dovozce je buď vrátí orgánu udělujícímu povolení, nebo tento orgán informuje o svém úmyslu využít povolení ve zbývající části kvótového období. V případě, že povolení kvóty bylo vydáno před začátkem kvótového období v souladu s článkem 4 protokolu, uvedená šestiměsíční lhůta se počítá od 1. ledna roku odpovídajícího kvótovému období.

2.   Orgány udělující povolení informují neprodleně Komisi o veškerých povoleních kvóty, která dovozci vrátili v souladu s odstavcem 1. Zůstatek limitů pro tradiční dovozce dostupný pro dotčenou skupinu výrobků se upraví o odpovídající množství.

Článek 13

1.   Je-li skutečný objem dovozu zahrnutých výrobků ze strany tradičního dovozce během kvótového období n–1 nižší než 85 % množství, na které se vztahují všechna povolení kvóty udělená tomuto dovozci během téhož kvótového období, sníží se limit tohoto dovozce pro obě skupiny výrobků během kvótového období n + 1 o množství odpovídající objemu nerealizovaného skutečného dovozu.

2.   Snížení uvedené v odstavci 1 se vypočítá takto:

ri = (0,85 * ΣΑi – Ii)/ΣΑi

kde:

 

„ri“ představuje snížení uplatněné na dovozní limit dovozce i, pro obě skupiny výrobků, během kvótového období n + 1;

 

„ΣΑi“ představuje souhrn kvótových povolení udělených tradičnímu dovozci i během kvótového období n–1;

 

„Ii“ představuje skutečný dovoz zahrnutých výrobků ze strany dovozce i během kvótového období n–1.

Článek 14

1.   Je-li povolení kvóty, které nebylo po šesti měsících od jeho vydání vráceno v souladu s článkem 12, na konci kvótového období n–1 nevyužito, dovozní limity pro obě skupiny výrobků se danému dovozci během kvótového období n + 1 sníží o dvojnásobek množství odpovídajícího objemu nevyužitého povolení kvóty.

2.   Snížení uvedené v odstavci 1 se vypočítá takto:

Ri = 2 * (ΣUi/ΣΑi)

kde:

 

„Ri“ představuje snížení uplatněné na dovozní limit dovozce i, pro obě skupiny výrobků, během kvótového období n + 1;

 

„ΣUi“ představuje souhrn nevyužitých kvótových povolení udělených dovozci i během kvótového období n–1;

 

„ΣΑi“ představuje souhrn kvótových povolení udělených dovozci i pro obě skupiny výrobků během kvótového období n–1;

Článek 15

V případě, že jsou současně splněny podmínky pro snížení dovozních limitů stanovené v článcích 13 a 14, uplatní se pouze větší snížení (Ri nebo ri).

KAPITOLA 7

PŘECHODNÁ OPATŘENÍ PLATNÁ PRO PRVNÍ TŘI KVÓTOVÁ OBDOBÍ

Článek 16

1.   Metoda přidělování stanovená v článku 4 tohoto nařízení se použije pro celé první kvótové období uplatňování tohoto nařízení. Během tohoto kvótového období se nepoužijí ustanovení kapitoly 6.

2.   Články 17 až 19 se použijí během prvních tří kvótových období uplatňování tohoto nařízení.

Článek 17

1.   Referenčním obdobím uvedeným v čl. 5 odst. 4 protokolu je podle výběru dovozce rok 2004, rok 2007, nebo jejich kombinace.

2.   Dovozci žádající o status tradičního dovozce uvedou, kterou ze tří možností stanovených v odstavci 1 zvolili pro výpočet svých limitů podle článku 6, nejpozději do 20 kalendářních dnů od vstupu tohoto nařízení v platnost.

3.   Referenční období zvolené každým dovozcem v souladu s odstavcem 2 se použije pro první tři kvótová období uplatňování tohoto nařízení.

Článek 18

1.   Dovozci žádající o status tradičního dovozce informují vnitrostátní orgán(y) udělující povolení, který (které) chtějí požádat o povolení kvóty, nejpozději do 20 kalendářních dnů po vstupu tohoto nařízení v platnost o skutečném objemu dovozu zahrnutých výrobků do daného členského státu (daných členských států) během referenčního období zvoleného v souladu s čl. 17 odst. 2. Pro doložení skutečného objemu dovozu poskytne dovozce orgánu udělujícímu povolení kopii celních prohlášení vztahujících se k dotčenému dovozu.

2.   Orgán udělující povolení zašle Komisi nejpozději do 35 kalendářních dnů po vstupu tohoto nařízení v platnost souhrn skutečného dovozu zahrnutých výrobků, který jim byl oznámen podle odstavce 1. Tento souhrn se předkládá ve formě elektronické tabulky v souladu se vzorem uvedeným v příloze V.

Článek 19

1.   Byl-li v souladu s čl. 17 odst. 2 zvolen jediný rok, představuje proměnná Īi uvedená v čl. 6 odst. 2 pro daného dovozce skutečný dovoz dotčené skupiny výrobků v daném roce.

2.   Byla-li v souladu s čl. 17 odst. 2 zvolena kombinace let 2004 a 2007, představuje proměnná Īi uvedená v čl. 6 odst. 2 pro daného dovozce průměrný objem skutečného dovozu dotčené skupiny výrobků v letech 2004 a 2007, který se vypočte takto:

[(skutečný dovoz v roce 2004) + (skutečný dovoz v roce 2007)]/2.

3.   Komise informuje orgány udělující povolení o limitech, které byly vypočteny podle čl. 6 odst. 2, nejpozději do 65 kalendářních dnů po vstupu tohoto nařízení v platnost.

4.   V případě, že limity uvedené v článku 6 nebyly vypočteny do doby prozatímního uplatňování dohody a protokolu, přidělí se celní kvóty pro každou skupinu výrobků všem dovozcům postupem uvedeným v čl. 3 písm. b), dokud Komise neoznámí orgánům udělujícím povolení, že limity byly stanoveny a že postup přidělování podle čl. 3 písm. b) skončil. Pro účely tohoto odstavce může být každému dovozci přiděleno nejvýše 2,5 % celní kvóty pro každou skupinu výrobků.

KAPITOLA 8

Článek 20

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se do dne, kdy skončí prozatímní uplatňování protokolu.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. června 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 57, 29.2.2012, s. 1.

(2)  V současnosti spadající do oblasti působnosti nařízení Komise (EU) č. 1006/2011 (Úř. věst. L 282, 28.10.2011, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.


PŘÍLOHA I

Příslušné celní kódy používané v Ruské federaci a odpovídající kódům KN a TARIC (viz článek 2 tohoto nařízení)

 

Kód KN

Kód TARIC

Ruský celní kód

Úplný popis

1.

ex 4403 20 11

10

4403 20 110 1

Smrkové dřevo druhu Picea abies Karst. nebo dřevo jedle bělokoré (Abies alba Mill.) o průměru nejméně 15 cm a nejvýše 24 cm a o délce nejméně 1,0 m

ex 4403 20 19

10

2.

ex 4403 20 11

10

4403 20 110 2

Smrkové dřevo druhu Picea abies Karst. nebo dřevo jedle bělokoré (Abies alba Mill.) o průměru přesahujícím 24 cm a o délce nejméně 1,0 m

ex 4403 20 19

10

3.

ex 4403 20 19

10

4403 20 190 1

Smrkové dřevo druhu Picea abies Karst. nebo dřevo jedle bělokoré (Abies alba Mill.) (surové, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované), o průměru menším než 15 cm

4.

ex 4403 20 19

10

4403 20 190 9

Ostatní smrkové dřevo druhu Picea abies Karst. nebo dřevo jedle bělokoré (Abies alba Mill.)

5.

ex 4403 20 31

10

4403 20 310 1

Borové dřevo druhu Pinus sylvestris L. o průměru nejméně 15 cm a nejvýše 24 cm a o délce nejméně 1,0 m

ex 4403 20 39

10

6.

ex 4403 20 31

10

4403 20 310 2

Borové dřevo druhu Pinus sylvestris L. o průměru přesahujícím 24 cm a o délce nejméně 1,0 m

ex 4403 20 39

10

7.

ex 4403 20 39

10

4403 20 390 1

Borové dřevo druhu Pinus sylvestris L. (surové, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované), o průměru menším než 15 cm

8.

ex 4403 20 39

10

4403 20 390 9

Ostatní borové dřevo druhu Pinus sylvestris L.


PŘÍLOHA II

Vzor žádosti o povolení kvóty (viz čl. 10 odst. 1 tohoto nařízení)

Image

Příloha ke vzoru žádosti o povolení kvóty: přísežné prohlášení podle čl. 10 odst. 3 tohoto nařízení

Přísežné prohlášení

Přísežné prohlášení … (jméno deklaranta)

Já, níže podepsaný, tímto prohlašuji:

V souvislosti se žádostí o povolení kvóty ze dne (DD/MM/RRRR) se zavazuji:

1)

podrobit dotčené výrobky předepsanému zpracování do jednoho roku ode dne, kdy bylo příslušnými celními orgány přijato celní prohlášení o propuštění do volného oběhu s uvedením přesného popisu zboží a kódů TARIC;

2)

vést v členském státě, ve kterém bylo povolení vydáno, řádné záznamy s cílem umožnit orgánu udělujícímu povolení provádět veškeré kontroly, které bude pokládat za nezbytné k ověření, že dané výrobky skutečně podstoupily předepsané zpracování, a tyto záznamy uchovávat;

3)

umožnit orgánu udělujícímu povolení sledovat ke své spokojenosti dané výrobky v prostorách dotčeného podniku v průběhu jejich zpracování;

4)

uvědomit orgán udělující povolení o veškerých skutečnostech, které by mohly mít vliv na povolení.

Já, níže podepsaný, tímto stvrzuji, že veškeré údaje uvedené v tomto prohlášení jsou podle mého nejlepšího vědomí pravdivé a správné.

[Místo/Datum]

 

Podpis


PŘÍLOHA III

Opravné koeficienty podle čl. 11 odst. 2 tohoto nařízení

Opravné koeficienty podle čl. 11 odst. 2 tohoto nařízení se stanoví takto:

Kód KN

Opravný koeficient

4403 20 11

0,90

4403 20 19

0,88

4403 20 31

0,88

4403 20 39

0,87


PŘÍLOHA IV

Souhrn skutečného dovozu podle čl. 7 odst. 2 ve spojení s čl. 11 odst. 1 tohoto nařízení

Jméno dovážející společnosti

Číslo dovážející společnosti pro účely DPH

Skutečný objem dovozu smrku (Σ položek KN 4403 20 11 a 4403 20 19) v m3 během kvótového období n-1 (…-…)

Skutečný objem dovozu borovice (Σ položek KN 4403 20 31 a 4403 20 39) v m3 během kvótového období n-1 (…-…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PŘÍLOHA V

Souhrn skutečného dovozu podle čl. 18 odst. 2 ve spojení s čl. 18 odst. 1 tohoto nařízení

Jméno dovážející společnosti

Číslo dovážející společnosti pro účely DPH

Skutečný objem dovozu smrku (Σ položek KN 4403 20 11 a 4403 20 19) v m3 v referenčním roce …

Skutečný objem dovozu borovice (Σ položek KN 4403 20 31 a 4403 20 39) v m3 v referenčním roce …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


13.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 152/38


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 499/2012

ze dne 12. června 2012

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. června 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AL

55,3

MK

52,8

TR

51,8

ZZ

53,3

0707 00 05

MK

26,2

TR

119,2

ZZ

72,7

0709 93 10

TR

97,5

ZZ

97,5

0805 50 10

AR

75,2

BO

105,1

TR

107,0

ZA

95,9

ZZ

95,8

0808 10 80

AR

113,1

BR

82,2

CL

97,3

CN

136,2

NZ

132,4

US

153,6

UY

61,9

ZA

113,2

ZZ

111,2

0809 10 00

TR

226,2

ZZ

226,2

0809 29 00

TR

440,0

ZZ

440,0

0809 40 05

ZA

300,5

ZZ

300,5


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

13.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 152/40


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 11. června 2012

o vnitrostátních předpisech, které Dánsko oznámilo v souvislosti s některými průmyslovými skleníkovými plyny

(oznámeno pod číslem C(2012) 3717)

(Pouze dánské znění je závazné)

(2012/301/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 114 odst. 6 uvedené smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dopisem ze dne 13. února 2012 a v souladu s čl. 114 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) oznámilo Dánské království Komisi, že Dánsko má v úmyslu si ponechat své vnitrostátní předpisy o některých průmyslových skleníkových plynech, které jsou přísnější než nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech (1), i po 31. prosinci 2012, kdy končí povolení podle rozhodnutí Komise 2007/62/ES (2), jež bylo přijato v souladu s čl. 95 odst. 6 Smlouvy o založení Evropského společenství (Smlouva o ES) (nyní čl. 114 odst. 6 SFEU).

(2)

Cílem nařízení (ES) č. 842/2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech je předcházení vzniku emisí některých fluorovaných skleníkových plynů (HFC, PFC a SF6), na které se vztahuje Kjótský protokol, a omezování jejich úniků. Nařízení rovněž obsahuje omezený počet zákazů použití a zákazů uvádění na trh v případě, že na úrovni Společenství existují dostupné a z hlediska nákladů efektivní alternativy a nelze-li zlepšit způsoby omezování úniků a znovuzískávání.

(3)

Nařízení má dvojí právní základ, čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES (nyní čl. 192 odst. 1 SFEU) s ohledem na všechna ustanovení kromě článků 7, 8 s 9, jež se zakládají na článku 95 Smlouvy o ES (nyní článek 114 SFEU) vzhledem k jejich důsledkům pro volný pohyb zboží v rámci jednotného trhu EU.

(4)

Dánsko má vnitrostátní předpisy o některých fluorovaných skleníkových plynech již od roku 2002 a oznámilo je Komisi v dopise ze dne 2. června 2006. Všeobecný zákaz dovozu, prodeje a používání nových výrobků obsahujících dotyčné fluorované skleníkové plyny je doprovázen výjimkami uvedenými v příloze I vyhlášky. Tyto výjimky se týkají několika vysoce specifických aplikací a u několika obecnějších aplikací jsou založeny na množství skleníkových plynů používaných v příslušných systémech, čímž jsou vyjmuty např. chladicí jednotky, tepelná čerpadla nebo klimatizační jednotky s náplněmi od 0,15 kg do 10 kg a rovněž chladicí systémy pro znovuzískání tepla s náplní maximálně 50 kg. Vyjmuty jsou i výrobky pro použití na plavidlech a k vojenským účelům a rovněž použití SF6 ve vysokonapěťových jednotkách. Dne 8. prosince 2006 Komise rozhodla s ohledem na čl. 95 odst. 6 Smlouvy o ES (nyní čl. 114 odst. 6 SFEU) povolit Dánsku zachování vnitrostátních předpisů do dne 31. prosince 2012.

(5)

Od přijetí rozhodnutí 2007/62/ES okolnosti odůvodňující zachování přísnějších předpisů, jak jsou stanoveny v uvedeném rozhodnutí, přetrvávají. Tyto vnitrostátní předpisy zůstávají nadále součástí širší strategie, kterou Dánsko přijalo za účelem snížení emisí v rámci Kjótského protokolu a následné dohody o sdílení břemene přijaté na úrovni Unie. Na základě tohoto ujednání se Dánsko zavázalo v letech 2008 až 2012 snížit své emise skleníkových plynů ve srovnání s rokem 1990 o 21 %. Oznámená opatření údajně významně přispěla k snížení emisí HFC v Dánsku. V rozhodnutích přijatých společně Evropských parlamentem a Radou o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 (3), se Dánsko zavázalo snížit emise o dalších 20 % do roku 2020 ve srovnání s rokem 2005.

(6)

Přiměřenost opatření je zaručena odchylkami stanovenými ve vyhlášce i možností udělit ve velmi specifických případech individuální výjimky z obecného zákazu. Opatření se navíc týká pouze nového zařízení a povoluje užití fluorovaných skleníkových plynů při servisu a údržbě stávajícího zařízení, čímž se předejde zbytečnému vyřazování zařízení z provozu.

(7)

Ačkoliv má vyhláška vliv na volný pohyb zboží v Unii, jsou ustanovení obecná a vztahují se stejnou měrou jak na výrobky pocházející z daného státu, tak na výrobky z dovozu. Neexistuje důkaz, že oznámené vnitrostátní předpisy byly, jsou nebo budou používány jako prostředek svévolné diskriminace hospodářských subjektů v Unii. S ohledem na nebezpečí, která pro životní prostředí použití některých fluorovaných skleníkových plynů představuje, potvrzuje Komise své posouzení, podle něhož oznámené vnitrostátní předpisy nepředstavují nepřiměřenou překážku fungování vnitřního trhu, pokud jde o sledované cíle, zejména uváží-li se výsledky nedávného hodnocení používání, účinků a přiměřenosti nařízení (ES) č. 842/2006 (4), z nichž vyplývá, že jsou nezbytná další opatření ke snížení emisí fluorovaných skleníkových plynů, aby bylo dosaženo cílů týkajících se snížení emisí skleníkových plynů dohodnutých v rámci celé Unie.

(8)

Komise je toho názoru, že žádost Dánska o zachování vnitrostátních právních předpisů přísnějších než nařízení (ES) č. 842/2006 předložená dne 13. února 2012 s ohledem na uvádění na trh výrobků a zařízení, jež obsahují fluorované skleníkové plyny nebo jejichž provoz na těchto plynech závisí, je přípustná.

(9)

Komise dále potvrzuje své rozhodnutí 2007/62/ES, že vnitrostátní předpisy ve vyhlášce č. 552 ze dne 2. července 2002:

vyhovují potřebám ochrany životního prostředí,

zohledňují existenci a technickou a ekonomickou dostupnost alternativ zakázaných aplikací v Dánsku,

pravděpodobně budou mít omezený ekonomický dopad,

neslouží jako prostředek svévolné diskriminace,

nejsou skrytým omezováním obchodu mezi členskými státy a

jsou tedy slučitelné se Smlouvou.

Z těchto důvodů dospěla Komise k názoru, že předpisy mohou být schváleny.

(10)

Komise může kdykoliv znovu posoudit, zda jsou podmínky schválení nadále plněny. To může být obzvláště relevantní v případě zásadních změn nařízení (ES) č. 842/2006 nebo rozhodnutí č. 406/2009/ES. Vzhledem k této možnosti a dlouhodobým závazkům EU a jejích členských států snížit emise skleníkových plynů se nepovažuje za nutné omezit platnost schválení do určitého data,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Vnitrostátní předpisy o některých fluorovaných skleníkových plynech, které Dánské království oznámilo Komisi dopisem ze dne 13. února 2012 a které jsou přísnější než nařízení (ES) č. 842/2006 s ohledem na uvádění na trh výrobků a zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny nebo jejichž provoz na těchto plynech závisí, se tímto schvalují.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Dánskému království.

V Bruselu dne 11. června 2012.

Za Komisi

Connie HEDEGAARD

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 161, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 32, 6.2.2007, s. 130.

(3)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 136).

(4)  Zpráva Komise o používání, účincích a přiměřenosti nařízení o některých fluorovaných skleníkových plynech (nařízení (ES) č. 842/2006), KOM(2011) 581 v konečném znění.


13.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 152/42


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 11. června 2012,

kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES

(oznámeno pod číslem C(2012) 3723)

(Text s významem pro EHP)

(2012/302/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech a o zrušení směrnic 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS (1), a zejména na čl. 29 odst. 1 čtvrtý pododstavec a čl. 29 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 96/23/ES stanoví kontrolní opatření vztahující se na látky a skupiny reziduí uvedené v příloze I zmíněné směrnice. Podle směrnice 96/23/ES podléhá zapsání či udržení třetích zemí, z nichž je členským státům povoleno dovážet zvířata a živočišné produkty, na které se vztahuje uvedená směrnice, na seznamech tomu, že dotyčné třetí země předloží plán upřesňující záruky, které tyto země nabízejí v oblasti sledování skupin reziduí a látek uvedených ve zmíněné příloze. Uvedené plány musí být na požádání Komise aktualizovány, zejména pokud to určité kontroly vyžadují.

(2)

Rozhodnutím Komise 2011/163/EU (2) se schvalují plány stanovené v článku 29 směrnice 96/23/ES (dále jen „plány“) předložené některými třetími zeměmi uvedenými v příloze zmíněného rozhodnutí pro zvířata a živočišné produkty, které jsou na uvedeném seznamu.

(3)

S ohledem na nedávné plány předložené některými třetími zeměmi a doplňující informace, které Komise obdržela, je třeba aktualizovat seznam třetích zemí, z nichž je členským státům povoleno dovážet některá zvířata a živočišné produkty, jak je stanoveno ve směrnici 96/23/ES, a který je v současnosti uveden v příloze k rozhodnutí 2011/163/ES (dále jen „seznam“).

(4)

Belize předložilo Komisi plán týkající se akvakultury. Zmíněný plán poskytuje dostatečné záruky a měl by být schválen. Na seznam by proto měla být zařazena položka pro Belize týkající se akvakultury.

(5)

Chile je v současné době v seznamu uvedeno, pokud jde o ovce/kozy, ale s odkazem na poznámku pod čarou 3 v příloze rozhodnutí 2011/163/EU. Zmíněná poznámka pod čarou omezuje takový dovoz z Chile pouze na ovce. Chile předložilo Komisi plán týkající se koz. Zmíněný plán poskytuje dostatečné záruky a měl by být schválen. Odkaz na poznámku pod čarou 3 by proto měl být ze seznamu pro Chile odstraněn.

(6)

Curaçao je v současné době v seznamu uvedeno, pokud jde o mléko. Curaçao však nepředložilo plán, jak vyžaduje článek 29 směrnice 96/23/ES. Položka pro Curaçao by proto měla být ze seznamu odstraněna.

(7)

Hongkong je v současné době v seznamu uveden, pokud jde o drůbež a akvakulturu. Hongkong však nepředložil plán, jak vyžaduje článek 29 směrnice 96/23/ES. Hongkong by proto měl být ze seznamu odstraněn.

(8)

Gambie předložila Komisi plán týkající se akvakultury. Zmíněný plán poskytuje dostatečné záruky a měl by být schválen. Na seznam by proto měla být zařazena položka pro Gambii týkající se akvakultury.

(9)

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 133/2007 ze dne 26. října 2007, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP (3), rozšiřuje působnost ustanovení uvedené přílohy na Island. Položky pro Island by proto měly být ze seznamu odstraněny.

(10)

Jamajka je v současné době v seznamu uvedena, pokud jde o akvakulturu a med. Pro akvakulturu však Jamajka nepředložila plán, jak vyžaduje článek 29 směrnice 96/23/ES. Položka pro Jamajku týkající se akvakultury by proto měla být ze seznamu odstraněna.

(11)

Keňa předložila Komisi plán týkající se velbloudího mléka. Zmíněný plán poskytuje dostatečné záruky a měl by být schválen. Na seznam by proto měla být zařazena položka pro Keňu týkající se velbloudího mléka.

(12)

Libanon předložil Komisi plán týkající se medu. Zmíněný plán poskytuje dostatečné záruky a měl by být schválen. Na seznam by proto měla být zařazena položka pro Libanon týkající se medu.

(13)

Namibie je v současné době v seznamu uvedena, pokud jde o hovězí dobytek, ovce/kozy, volně žijící zvěř a farmovou zvěř. Pro farmovou zvěř však Namibie nepředložila plán, jak vyžaduje článek 29 směrnice 96/23/ES. Položka pro Namibii týkající se farmové zvěře by proto měla být ze seznamu odstraněna.

(14)

Nová Kaledonie je v současné době v seznamu uvedena, pokud jde o hovězí dobytek, akvakulturu, volně žijící zvěř, farmovou zvěř a med. Tato třetí země Komisi informovala, že již nemá zájem o vývoz čerstvého hovězího masa do Unie. Nová Kaledonie však poskytla záruky požadované k tomu, aby položka pro hovězí dobytek zůstala v seznamu zachována, ovšem s poznámkou pod čarou, která označuje třetí země používající pouze suroviny buď z členských států, nebo z jiných třetích zemí schválených pro dovoz těchto surovin do Unie. Položka pro Novou Kaledonii týkající se hovězího dobytka by proto měla být doplněna o odkaz na příslušnou poznámku pod čarou.

(15)

Sint Maarten je v současné době v seznamu uveden, pokud jde o mléko. Sint Maarten však nepředložil plán, jak vyžaduje článek 29 směrnice 96/23/ES. Sint Maarten by proto měl být ze seznamu odstraněn.

(16)

San Marino je v současné době v seznamu uvedeno, pokud jde o hovězí dobytek, prasata a med. Tato třetí země Komisi informovala, že již nemá zájem o vývoz vepřového masa do Unie. Položka pro San Marino týkající se prasat by proto měla být ze seznamu odstraněna.

(17)

Aby se zabránilo narušení obchodu, mělo by být stanoveno přechodné období pro příslušné zásilky z Curaçaa, Hongkongu, Jamajky, Namibie a Sint Maartenu, které byly osvědčeny a odeslány do Unie před datem použitelnosti tohoto rozhodnutí.

(18)

Rozhodnutí 2011/163/EU by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(19)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2011/163/EU se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Během přechodného období do 15. srpna 2012 členské státy přijmou zásilky mléka z Curaçaa, drůbeže a produktů akvakultury z Hongkongu, produktů akvakultury z Jamajky, farmové zvěře z Namibie a mléka ze Sint Maartenu, jestliže dovozce takových produktů může prokázat, že byly osvědčeny a odeslány do Unie před 1. červencem 2012.

Článek 3

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. července 2012.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 11. června 2012.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10.

(2)  Úř. věst. L 70, 17.3.2011, s. 40.

(3)  Úř. věst. L 100, 10.4.2008, s. 27.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Kód ISO2

Země

Hovězí dobytek

Ovce/kozy

Prasata

Koňovití

Drůbež

Akvakultura

Mléko

Vejce

Králíci

Volně žijící zvěř

Farmová zvěř

Med

AD

Andorra

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

AE

Spojené arabské emiráty

 

 

 

 

 

X

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albánie

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Austrálie

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosna a Hercegovina

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BD

Bangladéš

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunej

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brazílie

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Bělorusko

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Kanada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Švýcarsko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chile

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Kamerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Čína

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Kolumbie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Kostarika

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Kuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

EC

Ekvádor

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Falklandy

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Faerské ostrovy

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GM

Gambie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Grónsko

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

HR

Chorvatsko

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

X

X

X

X

ID

Indonésie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Izrael

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Indie

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Írán

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamajka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japonsko

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Keňa

 

 

 

 

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

KG

Kyrgyzstán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Jižní Korea

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LB

Libanon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Srí Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Maroko

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldavsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ME

Černá Hora

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagaskar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

Bývalá jugoslávská republika Makedonie (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MU

Mauricius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Mexiko

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malajsie

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambik

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibie

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

NC

Nová Kaledonie

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nikaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Nový Zéland

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

PF

Francouzská Polynésie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PH

Filipíny

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairnovy ostrovy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Srbsko (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Rusko

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

SA

Saúdská Arábie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapur

X (3)

X (3)

X (3)

 

X (3)

X

X (3)

 

 

 

 

 

SM

San Marino

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Surinam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Svazijsko

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thajsko

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisko

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turecko

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Tchaj-wan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzanie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukrajina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Spojené státy americké

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

YT

Mayotte

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ZA

Jižní Afrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Pouze velbloudí mléko.

(2)  Vývoz živých jatečných koňovitých do Unie (pouze zvířata určená pro produkci potravin).

(3)  Bývalá jugoslávská republika Makedonie; definitivní označení této země bude dohodnuto po skončení jednání, jež na toto téma v současné době probíhají v OSN.

(4)  Třetí země používající pouze suroviny buď z členských států, nebo z jiných třetích zemí schválených pro dovoz těchto surovin do Unie v souladu s článkem 2.

(5)  Nezahrnuje Kosovo (tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova).

(6)  Pouze pro soby z Murmanské a Jamalskoněnecké oblasti.“


13.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 152/48


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 11. června 2012,

kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení Litvy za členský stát úředně prostý enzootické leukózy skotu

(oznámeno pod číslem C(2012) 3729)

(Text s významem pro EHP)

(2012/303/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství (1), a zejména na přílohu D kapitolu I část E uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 64/432/EHS se použije na obchod se skotem a prasaty uvnitř Unie. Stanoví podmínky, za kterých mohou být členské státy nebo oblasti členských států prohlášeny za úředně prosté enzootické leukózy skotu, pokud jde o stáda skotu.

(2)

Příloha III rozhodnutí Komise 2003/467/ES ze dne 23. června 2003, kterým se stanoví status stád skotu úředně prostých tuberkulózy, brucelózy a enzootické leukózy skotu v některých členských státech nebo oblastech členských států (2), uvádí seznam členských států a oblastí členských států, které se prohlašují za úředně prosté enzootické leukózy skotu.

(3)

Litva Komisi předložila dokumentaci dokládající splnění podmínek pro získání statusu území úředně prostého enzootické leukózy skotu stanovených ve směrnici 64/432/EHS na celém svém území.

(4)

Na základě hodnocení dokumentace předložené Litvou by uvedený členský stát měl být prohlášen za úředně prostý enzootické leukózy skotu.

(5)

Rozhodnutí 2003/467/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha III rozhodnutí 2003/467/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 11. června 2012.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  Úř. věst. L 156, 25.6.2003, s. 74.


PŘÍLOHA

V příloze III rozhodnutí 2003/467/ES se kapitola 1 nahrazuje tímto:

KAPITOLA 1

Členské státy úředně prosté enzootické leukózy skotu

Kód ISO

Členský stát

BE

Belgie

CZ

Česká republika

DK

Dánsko

DE

Německo

IE

Irsko

ES

Španělsko

FR

Francie

CY

Kypr

LT

Litva

LU

Lucembursko

NL

Nizozemsko

AT

Rakousko

SI

Slovinsko

SK

Slovensko

FI

Finsko

SE

Švédsko

UK

Spojené království“


13.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 152/50


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 11. června 2012,

kterým se schvalují laboratoře v Chorvatsku a v Mexiku za účelem provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině

(oznámeno pod číslem C(2012) 3761)

(Text s významem pro EHP)

(2012/304/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2000/258/ES ze dne 20. března 2000 o určení zvláštního institutu odpovědného za stanovení kritérií nezbytných pro normalizaci sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině (1), a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí 2000/258/ES určuje laboratoř Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) v Nancy ve Francii (dříve označovanou jako Agence française de sécurité sanitaire des aliments, AFSSA) jako zvláštní institut odpovědný za stanovení kritérií nezbytných pro normalizaci sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině.

(2)

Uvedené rozhodnutí rovněž stanoví, že ANSES musí provádět hodnocení laboratoří ve třetích zemích, které požádaly o provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině.

(3)

Příslušný orgán Chorvatska předložil žádost o schválení laboratoře pro vzteklinu a obecnou virologii veterinárního ústavu v této třetí zemi za účelem provádění zmíněných sérologických testů. Laboratoř ANSES podpořila tuto žádost prostřednictvím příznivě vyznívající zprávy o hodnocení uvedené laboratoře ze dne 20. září 2011.

(4)

Příslušný orgán Mexika předložil žádost o schválení laboratoře v Centro Nacional de Servicios de diagnóstico en Saludad Animal v této třetí zemi za účelem provádění zmíněných sérologických testů. Laboratoř ANSES podpořila tuto žádost prostřednictvím příznivě vyznívající zprávy o hodnocení uvedené laboratoře ze dne 20. září 2011.

(5)

Uvedené laboratoře by proto měly být schváleny za účelem provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině u psů, koček a fretek.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V souladu s čl. 3 odst. 2 rozhodnutí 2000/258/ES se za účelem provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině u psů, koček a fretek schvalují následující laboratoře:

a)

Chorvatský veterinární ústav

Laboratoř pro vzteklinu a obecnou virologii

Savska cesta 143

Záhřeb 10000

Chorvatsko;

b)

Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal

Km. 37.5 Carretera Federal México –Pachuca

55740 Tecámac

Mexiko.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. července 2012.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 11. června 2012.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 79, 30.3.2000, s. 40.