ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2012.148.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 148

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 55
8. června 2012


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 480/2012 ze dne 7. června 2012 o otevření a správě celní kvóty pro zlomkovou rýži kódu KN 10064000 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 19011000

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 481/2012 ze dne 7. června 2012, kterým se stanoví pravidla pro správu celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso

9

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 482/2012 ze dne 7. června 2012, kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Tettnanger Hopfen (CHZO))

15

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 483/2012 ze dne 7. června 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

20

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 484/2012 ze dne 7. června 2012 o stanovení maximální výše podpory soukromého skladování olivového oleje v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) č. 430/2012

22

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 485/2012 ze dne 7. června 2012 o stanovení minimální celní sazby pro cukr pro sedmé dílčí nabídkové řízení v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) č. 1239/2011

24

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

8.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 148/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 480/2012

ze dne 7. června 2012

o otevření a správě celní kvóty pro zlomkovou rýži kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

(kodifikované znění)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské Unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT (1), a zejména na článek 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 2058/96 ze dne 28. října 1996 o otevření a správě celní kvóty pro zlomkovou rýži kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 (2) bylo několikrát podstatně změněno (3). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Mezi výše uvedenými koncesemi je roční celní kvóta s nulovým clem pro 1 000 tun zlomkové rýže kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00.

(3)

Mělo by být stanoveno, že nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 ze dne 28. července 2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže (4) se použije pro dovozy spadající pod toto nařízení.

(4)

Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (5) stanoví zejména pravidla týkající se žádostí o dovozní licence, právního postavení žadatelů a vydávání licencí. Uvedené nařízení omezuje dobu trvání platnosti licencí do posledního dne kvótového období a použije se, aniž jsou dotčeny dodatečné požadavky nebo odchylky stanovené odvětvovými nařízeními.

(5)

V zájmu lepší správy celní kvóty otevřené podle tohoto nařízení je třeba hospodářským subjektům i nadále umožnit, aby předkládaly více než jednu žádost za kvótové období, a odchýlit se tak od čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1301/2006. V zájmu zlepšení kontroly této kvóty a pro harmonizaci a zjednodušení její správy je rovněž třeba stanovit, že žádosti o dovozní licence se budou podávat týdně.

(6)

Pro zajištění řádné správy výše uvedeného režimu je zapotřebí přijmout zvláštní pravidla pro předkládání žádostí a vydávání licencí. Tato pravidla buď doplňují nebo se odchylují od ustanovení nařízení Komise (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (6).

(7)

Je třeba přijmout zvláštní opatření, aby bylo zajištěno, že se dovážená zlomková rýže neodchýlí od stanoveného použití. Osvobození od cla může proto být podmíněno závazkem dovozce prokázat předpokládané použití rýže a složením jistoty odpovídající nevybranému clu. Řádná správa kvóty vyžaduje poskytnutí přiměřeného času pro zpracování. Zásilka zboží vyžaduje kontrolní výtisk T5 vydaný členským státem propuštění do volného oběhu v souladu s nařízením Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (7), jakožto vhodný důkaz zpracování. Pokud se zpracování uskuteční v členském státě propuštění do volného oběhu, doklad o zpracování může být předložen v podobě rovnocenného vnitrostátního dokumentu.

(8)

Ačkoli účelem jistoty je zajistit platbu nově vzniklého dovozního dluhu, měla by existovat pružnost, pokud jde o uvolnění jistoty.

(9)

Aby byla zajištěna účinná správa kvóty, měla by být jistota týkající se dovozních licencí v rámci zmíněného režimu stanovena na 25 EUR za tunu.

(10)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Roční celní kvóta s nulovým clem pro 1 000 tun zlomkové rýže kódu KN 1006 40 00 a určené pro použití při výrobě potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00 se otevírá v souladu s tímto nařízením.

Pořadové číslo kvóty je 09.4079.

Nařízení (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 1301/2006 a (ES) č. 376/2008 se použijí, nestanoví-li toto nařízení jinak.

Článek 2

1.   Žádost o dovozní licenci se co do množství musí týkat alespoň 5 tun a nanejvýš 500 tun.

V každé žádosti o licenci se uvádí množství v kilogramech bez desetinného čísla.

Žádosti o dovozní licence se podávají u příslušných orgánů členských států nejpozději každý pátek do 13:00 hodin bruselského času.

2.   Odchylně od čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1301/2006 může žadatel podat více než jednu žádost o licenci za kvótové období. Žadatel však nesmí podat více než jednu žádost za týden.

3.   V kolonce 7 žádosti o licenci a dovozní licence se uvede vyvážející země a slovo „ano“ se zaškrtne křížkem.

4.   Žádost o licenci a dovozní licence obsahují:

a)

v kolonce 20 jeden z údajů uvedených v příloze I;

b)

v kolonce 24 jeden z údajů uvedených v příloze II.

5.   Odchylně od článku 12 nařízení (ES) č. 1342/2003 se výše jistoty pokud jde o dovozní licence upravené tímto nařízením stanovuje na 25 EUR za tunu.

Článek 3

1.   Pokud množství požadovaná v průběhu jednoho týdne přesahují dostupné množství kvóty uvedené v čl. 2 odst. 1, třetím pododstavci tohoto nařízení, stanoví Komise podle čl. 7 odst. 2, nařízení (ES) č. 1301/2006 nejpozději čtvrtý pracovní den po posledním dni pro podání žádostí koeficient přidělení pro množství, o něž bylo v průběhu uplynulého týdne požádáno, a přeruší podávání žádostí o dovozní licence až do konce kvótového období.

Žádosti podané během probíhajícího týdne nelze přijmout.

Členské státy umožní hospodářským subjektům stáhnout ve lhůtě dvou pracovních dnů ode dne zveřejnění prováděcího nařízení, jímž se stanoví koeficient přidělení, žádosti, u nichž je množství, na něž se má vydat licence, nižší než 20 tun.

2.   Dovozní licence se vydává osmý pracovní den po posledním dni pro podání žádostí.

Článek 4

Členské státy elektronicky sdělí Komisi:

a)

nejpozději první pondělí den po posledním dni pro podání žádostí o licence a nejpozději do 18:00 hodin bruselského času informace týkající se žádostí o dovozní licence podle čl. 11 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1301/2006 a dále celková množství, která jsou předmětem žádostí;

b)

nejpozději do dvou pracovních dnů od vydání dovozních licencí informace týkající se vydaných licencí podle čl. 11 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1301/2006 a dále celková množství, pro která byly vydány dovozní licence, jakož i množství, pro která byly žádosti o licence staženy podle čl. 3 odst. 1 třetího pododstavce tohoto nařízení;

c)

nejpozději poslední pracovní den každého měsíce celková množství, která byla skutečně propuštěna do volného oběhu v rámci dotyčné kvóty během měsíce předcházejícího poslednímu měsíci. Pokud během jednoho z těchto měsíců nedojde k propuštění do volného oběhu, zašle se oznámení „žádné“. Toto oznámení se však již nevyžaduje ve třetím měsíci po dni pozbytí platnosti licencí.

Článek 5

1.   Osvobození od cla je podmíněno:

a)

při propuštění do volného oběhu, předložením písemného závazku dovozce, že všechno propuštěné zboží bude zpracováno podle údajů v kolonce 20 licence, do šesti měsíců ode dne přijetí prohlášení o propuštění do volného oběhu;

b)

při propuštění do volného oběhu, složením jistoty dovozcem ve stejné výši jako clo na zlomkovou rýži, uvedené v článku 140 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (8).

2.   Při propuštění do volného oběhu dovozce uvede jako místo zpracování buď jméno zpracovatelského podniku a členský stát, nebo nejvýše pět různých zpracovatelských závodů. Zásilka zboží vyžaduje kontrolní výtisk T5 vydaný členským státem odeslání, které v souladu s nařízením (EHS) č. 2454/93 slouží rovněž jako důkaz zpracování.

Avšak pokud se zpracování uskuteční v členském státě propuštění do volného oběhu, doklad o zpracování může být předložen v podobě rovnocenného vnitrostátního dokumentu.

3.   Kontrolní výtisk T5 obsahuje:

a)

v kolonce 104 jeden z údajů uvedených v příloze III;

b)

v kolonce 107 jeden z údajů uvedených v příloze IV.

4.   Kromě případů vyšší moci se jistota uvedená v odst. 1 písm. b) uvolní, jestliže dovozce předloží příslušným orgánům členského státu propuštění do volného oběhu doklad o tom, že veškerá rýže propuštěná do volného oběhu byla zpracována na produkt uvedený v dovozní licenci. Zpracování je považováno za uskutečněné, byl-li produkt, ve lhůtě uvedené v odst. 1 písm. a), vyroben v jednom nebo více zpracovatelských závodech patřících podniku uvedenému v odstavci 2, a jež se nacházejí v členském státě uvedeném tamtéž, nebo v jednom zpracovatelském závodě či v jednom ze zpracovatelských závodů, uvedených v uvedeném odstavci.

Pokud rýže propuštěná do volného oběhu nebyla zpracována ve výše uvedené lhůtě, uvolněná jistota se zmenší o 2 % za každý den, o který byla lhůta překročena.

5.   Doklad o zpracování se předloží příslušným orgánům do šesti měsíců od skončení lhůty pro zpracování.

Není-li doklad předložen ve lhůtě stanovené v tomto odstavci, jistota uvedená v odst. 1 písm. b), případně snížená o procenta uvedená ve druhém pododstavci 4 odstavce, se zmenší o 2 % za každý den, o který byla lhůta překročena.

Výše jistoty jenž není uvolněna, propadá jako clo.

Článek 6

Odchylně od čl. 7 odst. 4 nařízení (ES) č. 376/2008, nesmí množství propuštěné do volného oběhu překročit množství stanovené v kolonkách 17 a 18 dovozní licence. Číslice „0“ se za tímto účelem zapíše do kolonky 19 uvedené licence.

Článek 7

Nařízení (ES) č. 2058/96 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VI.

Článek 8

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. června 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 276, 29.10.1996, s. 7.

(3)  Viz příloha V.

(4)  Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12.

(5)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(6)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.

(7)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.


PŘÍLOHA I

Údaje podle čl. 2 odst. 4 písm. a)

:

v bulharštině

:

Натрошен ориз с код по КН 1006 40 00, предназначен за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10 00

:

ve španělštině

:

Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 00

:

v češtině

:

Zlomková rýže kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

:

v dánštině

:

Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00

:

v němčině

:

Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00

:

v estonštině

:

CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluv purustatud riis CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

v řečtině

:

Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

:

v angličtině

:

Broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10 00

:

ve francouzštině

:

Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

:

v italštině

:

Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

:

v lotyštině

:

Šķeltie rīsi, uz kuriem attiecas KN kods 1006 40 00, kas paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 00

:

v litevštině

:

KN kodu 1006 40 00 klasifikuojami skaldyti ryžiai, skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

v maďarštině

:

A 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs

:

v maltštině

:

Ross miksur tal-kodiċi NK 1006 40 00 għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi NK 1901 10 00

:

v nizozemštině

:

Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

:

v polštině

:

Ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

:

v portugalštině

:

Trincas de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 00

:

v rumunštině

:

brizuri de orez având codul NC 1006 40 00 destinate producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10 00

:

ve slovenštině

:

Zlomková ryža spadajúca pod číselný znak KN 1006 40 00 na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich pod číselný znak KN 1901 10 00

:

ve slovinštině

:

Lomljen riž z oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 00

:

ve finštině

:

CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi

:

ve švédštině

:

Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.


PŘÍLOHA II

Údaje podle čl. 2 odst. 4 písm. b)

:

v bulharštině

:

Освободено от мито (Регламент за изпълнение (ЕC) № 480/2012)

:

ve španělštině

:

Exención del derecho de aduana [Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012]

:

v češtině

:

Osvobozeno od cla (prováděcí nařízení (EU) č. 480/2012)

:

v dánštině

:

Toldfri (gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012)

:

v němčině

:

Zollfrei (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012)

:

v estonštině

:

Tollimaksuvaba (rakendusmäärus (EL) nr 480/2012)

:

v řečtině

:

Απαλλαγή του δασμού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012]

:

v angličtině

:

Free of customs duty (Implementing Regulation (EU) No 480/2012)

:

ve francouzštině

:

Exemption du droit de douane [règlement d’exécution (UE) no 480/2012]

:

v italštině

:

Esenzione dal dazio doganale [regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012]

:

v lotyštině

:

Atbrīvots no muitas nodokļa (Īstenošanas regula (ES) Nr. 480/2012)

:

v litevštině

:

Muitas netaikomas (įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 480/2012)

:

v maďarštině

:

Vámmentes (480/2012/EU végrehajtási rendelet)

:

v maltštině

:

Eżenti mid-dazju doganali (Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012)

:

v nizozemštině

:

Vrijgesteld van douanerecht (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012)

:

v polštině

:

Wolne od opłat celnych (rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 480/2012)

:

v portugalštině

:

Isenção de direito aduaneiro (Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012)

:

v rumunštině

:

Scutit de drepturi vamale [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012]

:

ve slovenštině

:

Oslobodené od cla (vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 480/2012)

:

ve slovinštině

:

Carine prosto (Izvedbena uredba (EU) št. 480/2012)

:

ve finštině

:

Tullivapaa (täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 480/2012)

:

ve švédštině

:

Tullfri (genomförandeförordning (EU) nr 480/2012).


PŘÍLOHA III

Údaje podle čl. 5 odst. 3 písm. a)

:

v bulharštině

:

Предназначени за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10 00

:

ve španělštině

:

Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 00

:

v češtině

:

Pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

:

v dánštině

:

Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00

:

v němčině

:

Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00

:

v estonštině

:

CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

v řečtině

:

Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

:

v angličtině

:

For production of food preparations of CN code 1901 10 00

:

ve francouzštině

:

Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

:

v italštině

:

Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

:

v lotyštině

:

Paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 00

:

v litevštině

:

Skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

v maďarštině

:

A 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt

:

v maltštině

:

Għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi KN 1901 10 00

:

v nizozemštině

:

Bestemd voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

:

v polštině

:

Do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

:

v portugalštině

:

Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 00

:

v rumunštině

:

Destinate producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10 00

:

ve slovenštině

:

Na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich pod číselný znak KN 1901 10 00

:

ve slovinštině

:

Za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 00

:

ve finštině

:

Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen

:

ve švédštině

:

Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.


PŘÍLOHA IV

Údaje podle čl. 5 odst. 3 písm. b)

:

v bulharštině

:

Член 4 от Регламент за изпълнение (ЕC) № 480/2012

:

ve španělštině

:

Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012 — artículo 4

:

v češtině

:

Článek 4 prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012

:

v dánštině

:

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012 — artikel 4

:

v němčině

:

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012 — Artikel 4

:

v estonštině

:

Rakendusmääruse (EL) nr 480/2012 artikkel 4

:

v řečtině

:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012 — άρθρο 4

:

v angličtině

:

Article 4 of Implementing Regulation (EU) No 480/2012

:

ve francouzštině

:

Règlement d’exécution (UE) no 480/2012 — article 4

:

v italštině

:

Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 — articolo 4

:

v lotyštině

:

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 480/2012 4. pants

:

v litevštině

:

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 480/2012 4 straipsnis

:

v maďarštině

:

A 480/2012/EU végrehajtási rendelet – 4. cikk

:

v maltštině

:

Artikolu 4 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012

:

v nizozemštině

:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012, artikel 4

:

v polštině

:

Art. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 480/2012

:

v portugalštině

:

Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012 — artigo 4.o

:

v rumunštině

:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012, articolul 4

:

ve slovenštině

:

Článok 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012

:

ve slovinštině

:

Člen 4 Izvedbene uredbe (EU) št. 480/2012

:

ve finštině

:

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 480/2012 4 artikla

:

ve švédštině

:

Genomförandeförordning (EU) nr 480/2012 – artikel 4.


PŘÍLOHA V

Zrušené nařízení a seznam jeho následných změn

Nařízení Komise (ES) č. 2058/96

(Úř. věst. L 276, 29.10.1996, s. 7).

 

Nařízení Komise (ES) č. 1950/2005

(Úř. věst. L 312, 29.11.2005, s. 18).

pouze článek 5 a příloha IV

Nařízení Komise (ES) č. 1996/2006

(Úř. věst. L 398, 30.12.2006, s. 1).

pouze článek 7 a příloha VI

Nařízení Komise (ES) č. 2019/2006

(Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 48).

pouze článek 1

Nařízení Komise (ES) č. 1456/2007

(Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 76).

pouze článek 1


PŘÍLOHA VI

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 2058/96

Toto nařízení

Článek 1 až 5

Článek 1 až 5

Čl. 6 odst. 1

Článek 6

Článek 7

Článek 7

Článek 8

Příloha I až IV

Příloha I až IV

Příloha V

Příloha VI


8.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 148/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 481/2012

ze dne 7. června 2012,

kterým se stanoví pravidla pro správu celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 144 odst. 1 a na článek 148 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Rady (ES) č. 617/2009 (2) se na víceletém základě otevřela autonomní dovozní celní kvóta pro dovoz 20 000 tun vysoce jakostního hovězího masa. Uvedené nařízení bylo změněno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 464/2012 (3), kterým se dovozní celní kvóta zvyšuje na 21 500 tun od prvního dne měsíce následujícího po jeho vyhlášení a na 48 200 tun od 1. srpna 2012. Celní kvóty pro zemědělské produkty mají být spravovány v souladu s čl. 144 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007. V článku 2 nařízení (ES) č. 617/2009 ve znění nařízení (EU) č. 464/2012 se stanoví, že celní kvóta má být spravována Komisí prostřednictvím prováděcích aktů, které mají být přijímány v souladu s poradním postupem stanoveným v článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (4).

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 620/2009 ze dne 13. července 2009 o správě dovozní celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso (5) stanoví pravidla pro správu příslušné celní kvóty pomocí metody souběžného zkoumání žádostí o licence, jak je uvedeno v čl. 144 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1234/2007. Z nedávných zkušeností se správou celní kvóty Unie pro vysoce jakostní hovězí maso vyplývá, že je třeba správu této celní kvóty zlepšit. Zkušenosti s používáním systému správy podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ uvedené v čl. 144 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1234/2007 jsou v ostatních zemědělských odvětvích pozitivní. V zájmu zjednodušení administrativních postupů a zamezení spekulativnímu jednání by proto měla být celní kvóta týkající se dovozu vysoce jakostního hovězího masa pocházejícího ze třetích zemí spravována v souladu s článkem 308a až čl. 308c odst. 1 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (6), v němž se stanoví pravidla pro správu celních kvót, které mají být přiděleny chronologicky podle data přijetí celních prohlášení. Pokud je dovoz řízen v souladu s uvedenými pravidly, není již nutné požadovat dovozní licence.

(3)

Pro zajištění pravidelnosti dovozu je vhodné roční celní kvótu rozdělit na čtvrtletní dílčí období. V souladu s čl. 308a odst. 6 nařízení (EHS) č. 2454/93 by měla být stanovena příslušná pořadová čísla.

(4)

Nařízení (ES) č. 617/2009 stanoví, že kvótový rok začíná dne 1. července a končí dne 30. června. Aby se zajistil rychlý přechod od metody souběžného zkoumání používané v současnosti k systému správy „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“, měla by se nová metoda správy uplatňovat od 1. července 2012.

(5)

Množství, které je k dispozici na první čtvrtletní dílčí období (od 1. července do 30. září 2012), by se mělo vypočítat proporcionálně s ohledem na objem roční celní kvóty platné do 31. července 2012 a na nový zvýšený objem roční celní kvóty platné od 1. srpna 2012.

(6)

Při propouštění zboží dovezeného v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 617/2009 do volného oběhu by mělo být předloženo osvědčení o pravosti vydané příslušným subjektem vyvážející třetí země. Vydávání takových osvědčení o pravosti by mělo zaručit, že dovezené zboží lze považovat za vysoce jakostní hovězí maso, jak je stanoveno v tomto nařízení.

(7)

Z důvodu jasnosti by nařízení (ES) č. 620/2009 mělo být zrušeno a nahrazeno novým prováděcím nařízením.

(8)

Vzhledem k tomu, že nový systém správy se má uplatňovat od 1. července 2012, neměly by být licence, o něž bylo požádáno v červnu 2012 podle nařízení (ES) č. 620/2009, vydány.

(9)

Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví pravidla pro správu roční celní kvóty Unie pro vysoce jakostní hovězí maso podle nařízení (ES) č. 617/2009, dále jen „celní kvóta“. Celní kvótové období, objem a clo se stanoví v příloze I tohoto nařízení.

2.   Toto nařízení se vztahuje na vysoce jakostní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso, které splňuje podmínky stanovené v příloze II.

Pro účely tohoto nařízení se „zmrazeným masem“ rozumí takové maso, které má ve chvíli vstupu na celní území Evropské unie vnitřní teplotu –12 °C nebo nižší.

Článek 2

Správa celní kvóty

1.   Celní kvóta je spravována způsobem založeným na zásadě „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ v souladu s články 308a, 308b a čl. 308c odst. 1 nařízení (EHS) č. 2454/93. Nepožadují se žádné dovozní licence.

2.   Celní kvóta je spravována jako hlavní celní kvóta pod pořadovým číslem 09.2201 se čtyřmi dílčími celními kvótami pod pořadovým číslem 09.2202.

Právo na využívání celní kvóty může být přiděleno pouze v případě, že se předloží žádost o pořadové číslo 09.2202, které se vztahuje na dílčí celní kvóty.

3.   Čerpání dílčích celních kvót do 30. září, 31. prosince a 31. března je ukončeno pátým pracovním dnem Komise v listopadu, únoru a květnu. Nevyužité zůstatky těchto celních kvót se přidají k množstvím pro čtvrtletní dílčí celní kvóty, které začínají platit 1. října, 1. ledna a 1. dubna. Nevyužitý zůstatek na konci kvótového roku se do dalšího kvótového roku nepřevádí.

Článek 3

Osvědčení o pravosti

1.   Pro účely využívání celní kvóty musí být celním orgánům Unie předloženo osvědčení o pravosti vydané v příslušné třetí zemi a celní prohlášení o propuštění do volného oběhu pro dotyčné zboží.

2.   Osvědčení o pravosti uvedené v odstavci 1 se vypracuje v souladu se vzorem uvedeným v příloze III.

3.   Na zadní straně osvědčení o pravosti se uvede, že maso pocházející z vývozní země splňuje požadavky stanovené v příloze II.

4.   Osvědčení o pravosti je platné pouze tehdy, je-li řádně vyplněno a potvrzeno vydávajícím subjektem.

5.   Osvědčení o pravosti se považuje za řádně potvrzené, je-li v něm uvedeno datum a místo vydání a je-li opatřeno razítkem vydávajícího subjektu a podpisem osoby zmocněné nebo osob zmocněných uvedené osvědčení podepsat.

6.   Na originálu osvědčení o pravosti a všech jeho kopiích lze razítko nahradit otištěnou pečetí.

7.   Platnost osvědčení o pravosti končí nejpozději 30. června po datu vydání.

Článek 4

Vydávající subjekty ve třetích zemích

1.   Vydávající subjekt podle článku 3

a)

je uznán jako takový příslušným subjektem vyvážející země;

b)

se musí zavázat, že ověří údaje v osvědčeních o pravosti.

2.   Komisi se oznámí tyto informace:

a)

název a adresa, pokud možno včetně e-mailové a internetové adresy, subjektu nebo subjektů pověřených vydáváním osvědčení o pravosti uvedených v článku 3;

b)

vzory otisků razítek používaných vydávajícím subjektem nebo vydávajícími subjekty;

c)

postupy a kritéria používané vydávajícím subjektem nebo vydávajícími subjekty s cílem zjistit, zda jsou splněny požadavky stanovené v příloze II.

Článek 5

Oznámení třetích zemí

Jsou-li splněny požadavky stanovené v příloze II, zveřejní Komise v řadě C Úředního věstníku Evropské unie nebo jakýmkoli jiným vhodným způsobem název příslušného vydávajícího subjektu nebo vydávajících subjektů.

Článek 6

Kontroly na místě ve třetích zemích

Komise může požadovat, aby třetí země povolila zástupcům Komise provést v případě potřeby kontroly na místě v této třetí zemi. Tyto kontroly se provedou společně s příslušnými subjekty dotyčné třetí země.

Článek 7

Zrušení

Nařízení (ES) č. 620/2009 se zrušuje.

Článek 8

Přechodná opatření

Žádosti o licence předložené v souladu s článkem 3 nařízení (ES) č. 620/2009 během prvních sedmi dnů měsíce června 2012 se zamítnou ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost. Jistoty složené v souvislosti s těmito žádostmi budou uvolněny.

Článek 9

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2012.

Článek 8 se však použije ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. června 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 182, 15.7.2009, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 149, 8.6.2012, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

(5)  Úř. věst. L 182, 15.7.2009, s. 25.

(6)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.


PŘÍLOHA I

Celní kvóta pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso

Pořadové číslo

Kód KN

Popis zboží

Celní kvótové období

Objem celní kvóty

(v tunách čisté hmotnosti)

Clo v rámci kvóty

Období od 1. července 2012 do 30. června 2013

09.2201 (1)

ex 0201

Hovězí maso čerstvé, chlazené nebo zmrazené, které splňuje požadavky stanovené v příloze II

od 1. července do 30. června

45 975

nula

ex 0202

ex 0206 10 95

ex 0206 29 91

 

 

 

z toho:

09.2202

 

od 1. července do 30. září

9 825

09.2202

 

od 1. října do 31. prosince

12 050

09.2202

 

od 1. ledna do 31. března

12 050

09.2202

 

od 1. dubna do 30. června

12 050

Období od 1. července 2013

09.2201 (1)

ex 0201

Hovězí maso čerstvé, chlazené nebo zmrazené, které splňuje požadavky stanovené v příloze II

od 1. července do 30. června

48 200

nula

ex 0202

ex 0206 10 95

ex 0206 29 91

 

 

 

z toho

09.2202

 

od 1. července do 30. září

12 050

09.2202

 

od 1. října do 31. prosince

12 050

09.2202

 

od 1. ledna do 31. března

12 050

09.2202

 

od 1. dubna do 30. června

12 050


(1)  Právo na využívání celní kvóty může být v souladu s čl. 2 odst. 2 přiděleno pouze v případě, že se předloží žádost o pořadové číslo 09.2202, které se vztahuje na dílčí celní kvóty.


PŘÍLOHA II

Požadavky na zboží v rámci celní kvóty uvedené v článku 1

1.

Kusy hovězího masa se získávají z jatečně upravených těl jalovic a volů (1) mladších 30 měsíců, kteří byli po dobu nejméně 100 dnů před porážkou vykrmováni potravou obsahující alespoň 62 % koncentrátů a/nebo druhotných produktů z krmných obilovin na bázi krmné sušiny, která splňuje či překračuje kritérium obsahu využitelné energie ve výši více než 12,26 MJ na kilogram sušiny.

2.

Jalovicím a volům, kteří jsou vykrmováni způsobem uvedeným v bodu 1, se denně podává v průměru krmná dávka odpovídající alespoň 1,4 % živé tělesné váhy na bázi sušiny.

3.

Jatečně upravené tělo, ze kterého pochází kusy hovězího masa, je posouzeno pracovníkem zaměstnaným vnitrostátním orgánem veřejné správy, jehož posouzení a výsledná klasifikace jatečně upraveného těla jsou založeny na metodě schválené vnitrostátním orgánem veřejné správy. Metoda posuzování a klasifikace stanovená vnitrostátním orgánem veřejné správy musí ohodnotit předpokládanou kvalitu jatečně upraveného těla, přičemž zohlední kombinaci zralosti jatečně upraveného těla a chuťových kvalit kusů hovězího masa. Tato metoda posuzování jatečně upraveného těla zahrnuje mj. posouzení charakteristických znaků zralosti – barvy a konzistence svalu longissimus dorsi a zkostnatění kostí a chrupavek – jakož i posouzení předpokládaných chuťových kvalit, včetně kombinace údajů týkajících se vnitrosvalového tuku a pevnosti svalu longissimus dorsi.

4.

Kusy musí být označeny v souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (2).

5.

K údajům na štítku lze doplnit údaj „vysoce jakostní hovězí maso“.


(1)  Pro účely těchto požadavků odpovídají jalovice kategorii E a voli kategorii C, jak jsou definovány v části A přílohy V nařízení (ES) č. 1234/2007.

(2)  Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1.


PŘÍLOHA III

Image


8.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 148/15


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 482/2012

ze dne 7. června 2012,

kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Tettnanger Hopfen (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 9 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 510/2006 přezkoumala Komise žádost Německa o schválení změn specifikace chráněného zeměpisného označení „Tettnanger Hopfen“ zapsaného podle nařízení Komise (ES) č. 415/2010 (2).

(2)

Cílem žádosti je změnit specifikaci. Z ekonomických důvodů se schvalují nové opěrné konstrukce. Upravilo se období ořezávání s cílem umožnit lépe se přizpůsobit stále více nepříznivým meteorologickým faktorům. Spolu s novým systémem opěrných konstrukcí se schválilo i používání herbicidů s cílem zvýšit množství vody dostupné pro chmel. Maximální teplota sušení se na základě nových vědeckých poznatků zvýšila na 65 °C.

(3)

Komise prozkoumala danou změnu a dospěla k závěru, že je odůvodněná. Jelikož se jedná o změnu menšího rozsahu ve smyslu článku 9 nařízení (ES) č. 510/2006, může ji Komise schválit bez postupu popsaného v článcích 5, 6 a 7 uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Specifikace chráněného zeměpisného označení „Tettnanger Hopfen“ se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Aktualizovaný jednotný dokument obsahující hlavní body specifikace je uveden v příloze II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. června 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. L 119, 13.5.2010, s. 5.


PŘÍLOHA I

Ve specifikaci chráněného zeměpisného označení „Tettnanger Hopfen“ se schvaluje tato změna:

Metoda produkce:

1)

Následující čtvrtá, pátá a šestá věta se zcela zrušují:

Na rozdíl od jiných pěstitelských oblastí, kde se dráty instalují v zimě, může producent chmele v regionu Tettnang práce začít až na jaře. Důvodem je opěrný systém, který má každá oblast vlastní. Ve srovnání s jinými pěstitelskými oblastmi, kde převládá jednořadý systém, je v regionu Tettnang mezi průjezdy šest řad chmele.

Vysvětlení: nové (odlišné) systémy opěrných konstrukcí se zavádějí z ekonomických důvodů, protože usnadňují především využití strojů.

2)

V sedmé větě se výraz na „před polovinou dubna“ nahrazují slovy „od začátku března do poloviny dubna“.

Vysvětlení: prodloužení období ořezávání umožňuje lépe se přizpůsobit stále nepříznivějším meteorologickým faktorům vyplývajícím ze změny klimatu, jakož i lépe využívat pracovní sílu.

3)

Následující šestnáctá a sedmnáctá věta se zcela zrušují:

Zvláštním rysem pěstování je skutečnost, že od fáze kvetení probíhá ozelenění (používání herbicidů je na rozdíl od jiných pěstitelských oblastí na základě závazku samotných pěstitelů zakázáno), v důsledku čehož není více potřeba půdu obdělávat. Tím se zabraňuje zhutnění půdy a záplavám a zároveň se podporuje tvorba humusu.

Vysvětlení: je možné, že při nových systémech opěrných konstrukcí bude třeba používat herbicidy. Taková potřeba nastává jen v poměrně ojedinělých případech, kdy dochází k nadměrnému růstu plevele. Herbicidy jsou pak nezbytné pro zvýšení množství vody, které mají chmelové sazenice k dispozici. Kvalita chmele by tedy neměla být ovlivněna.

4)

V dvacáté větě se údaj „62 °C“ nahrazuje údajem „65 °C“.

Vysvětlení: z nových vědeckých poznatků vyplývá, že nutná maximální teplota sušení je 65 °C. Zvýšení maximální teploty sušení odpovídá obecným podmínkám smlouvy o dodávkách chmele, přičemž v tabulce kvality německého chmele nacházející se ve smlouvě se uvádí, že surový chmel musí být vysušen při teplotě 60–65 °C. Sušení při vyšší teplotě mimo jiné zlepšuje energetickou účinnost. Tento postup nemá žádný negativní dopad na jemné aroma chmele.


PŘÍLOHA II

JEDNOTNÝ DOKUMENT

Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

„TETTNANGER HOPFEN“

č. ES: DE-PGI-0105-0528-03.11.2011

CHZO ( X ) CHOP ( )

1.   Název

„Tettnanger Hopfen“

2.   Členský stát nebo třetí země

Německo

3.   Popis zemědělského produktu nebo potraviny

3.1.   Druh produktu

Třída 1.8

Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)

3.2.   Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1

Botanika: Z botanického hlediska patří chmel (Humulus lupulus) do řádu kopřivotvarých (Urticales) a do čeledi konopovitých (Cannabaceae). Chmel je dvoudomá rostlina, tzn. jednotlivé rostliny tvoří buď výlučně samičí nebo výhradně samčí květenství. Pěstují se jen samičí rostliny, z jejichž květů se vyvinou šištice. Ochrana podle nařízení (ES) č. 510/2006 se má vztahovat jen na samičí chmelové šištice (přírodní chmel) a produkty vzniklé jejich zpracováním, konkrétně chmelové pelety a chmelový extrakt. Šištice skládají ze šupin, šupinek, stopky a vřetena. V nich se nacházejí látky, které chmelu „Tettnanger Hopfen“ dodávají kvalitu důležitou pro vaření piva. Chmel je krátkodenní rostlina, tzn. růst nastává během prodlužujících se dní, kvést začíná přibližně od 21. června, kdy se dny začnou zkracovat. Tettnanger Hopfen dosahuje díky výhodným podmínkám pěstitelské oblasti (půda, množství srážek a průměrné teploty) v porovnání s ostatními oblastmi pěstování chmele růstovou výšku až do 8,30 m (opěrné konstrukce v jiných oblastech mají zpravidla výšku 7–7,50 m). Jde o rychle rostoucí (až 30 cm za den) a pravotočivou rostlinu. Jako „Tettnanger Hopfen“ se označují aromatické druhy z pěstitelské oblasti Tettnang. Kromě hlavních druhů známých pod názvem Tettnanger (od roku 1973 se používá jednotný název „Tettnanger Frühhopfen“, P. Heidtmann „Grünes Gold“ 1994, s. 342) a Hallertauer Mittelfrüher se pěstují i druhy Hallertauer Tradition a Perle. Druh Tettnanger se pěstuje výhradně v pěstitelské oblasti Tettnang.

Použití: chmel „Tettnanger Hopfen“ se téměř výhradně (přibližně 99 %) využívá při výrobě piva (jen velmi malá část se využívá ve farmacii). K zákazníkovi se dostává převážně ve zpracované podobě jako pelety a v menší míře i jako chmelový extrakt, protože při extrakci se mohou ztratit vzácné aromatické látky chmele „Tettnanger Hopfen“.

Složky: Látky, které mají rozhodující vliv na aroma, jsou hořčiny (chmelové pryskyřice), aromatické látky (éterické oleje) a třísloviny (polyfenoly). Tettnang patří do oblasti pěstování aromatického chmele.

Chmel „Tettnanger Hopfen“ vděčí za svůj věhlas především mimořádně jemným aromatickým látkám, které se skládají z více než 300 složek éterických olejů (tzv. „buket chmele“). Popis aromatu chmele „Tettnanger Hopfen“ se pohybuje na škále květinová, citrusová, ovocná, rybízová, sladká, kořeněná. Celkový dojem, pokud jde chmel pěstovaný v oblasti Tettnang, lze popsat jako „harmonický, intenzivní a jemný“.

Kromě tohoto rozdělení se druhy v rámci obchodování s chmelem oficiálně posuzují podle skupin „chmel s nejjemnějším aroma“, „aromatický chmel“, „hořký chmel“ a „chmel s vysokým obsahem alfa látek“. 96 % chmele Tettnanger Hopfen (druhy Tettnanger a Hallertauer) spadají do skupiny „chmele s nejjemnějším aroma“, zbylé 4 % (druhy Perle a Hallertauer Tradition) do skupiny „aromatického chmele“. Jelikož mnohé z 300 aromatických složek ještě není možné senzoricky uchopit, spoléhají se osoby odpovědné v pivovarech za rozhodnutí a nákup chmele stále na subjektivní dojem z aromatu (nákupčí při výběru ponoří nos do chmele). Odborníci chmel „Tettnanger Hopfen“ obvykle definují jako ten nejjemnější.

3.3.   Suroviny (pouze u zpracovaných produktů)

3.4.   Krmivo (pouze u produktů živočišného původu)

3.5.   Specifické kroky při produkci, které se musejí uskutečnit v označené zeměpisné oblasti

Celá produkce surového chmele až po balení šištic, označení a certifikaci ve středisku kvality, probíhá ve vymezené zeměpisné oblasti.

3.6.   Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd.

3.7.   Zvláštní pravidla pro označování

4.   Stručné vymezení zeměpisné oblasti

Příslušná zeměpisná oblast odpovídá chmelařské oblasti rozkládající se na území Tettnangu. Území zahrnuje:

1.

ve správním okrese (Landkreis) Bodamského jezera obce Eriskirch, Friedrichshafen, Hagnau am Bodensee, Immenstaad am Bodensee, Kressbronn am Bodensee, Langenargen, Markdorf, Meckenbeuren, Neukirch, Oberteuringen a Tettnang;

2.

v okrese Ravensburg obce Achberg, Amtzell, Berg, Bodnegg, Grünkraut, Ravensburg, Wangen im Allgäu (území bývalých obcí Neuravensburg a Schomburg);

3.

v okrese Lindau (Bodamské jezero) obce Bodolz, Lindau (Bodamské jezero), Nonnenhorn a Wasserburg (Bodamské jezero).

5.   Souvislost se zeměpisnou oblastí

5.1.   Specifičnost zeměpisné oblasti

První písemná zmínka o pěstování chmele v oblasti Tettnang pochází z roku 1150 (P. Heidtmann „Grünes Gold“ 1994, s. 12). V roce 1838 tehdejší radnice v Tettnangu evidovala 14 pivovarů (srov. Memminger „Beschreibung des Oberamts Tettnang“, 1838, s. 62), z toho 3 jen pro město. O tři roky později, tedy v roce 1841, jich už bylo 6 (P. Heidtmann, „Grünes Gold“, 1994, s. 13). Jejich majitelé si chmel pěstovali sami. Plánovaně se začal pěstovat od roku 1844, kdy ho zavedl obvodní lékař Johann Nepomuk von Lentz spolu dalšími osmi občany města Tettnang, cíleně pro klimatickou hranici oblasti pěstování révy (P. Heidtmann „Grünes Gold“ 1994, s. 15). Rozšíření pěstování na celé území, které se na severu brzy spojilo se starší oblastí produkce okolo regionu Altshausen (zhruba od roku 1821; P. Heidtmann „Grünes Gold“ 1994, s. 14) bylo zaznamenáno od roku 1860 (1864 = 91 ha, 1866 = 160 ha, 1875 = 400 ha, 1914 = 630 ha; P. Heidtmann, „Grünes Gold“, 1994, s. 22 a následující). Největší rozmach pěstitelské oblasti Tettnang nastal v devadesátých letech 20. století - na plochu o rozloze 1 650 hektarů (zpráva EU o trhu s chmelem z roku 1997, zpráva sdružení HVG z roku 1997). V pěstitelské oblasti Tettnang se vždy šlechtil a pěstoval jen aromatický chmel.

Chmel „Tettnanger Hopfen“ se pěstuje výhradně na štěrku níže položených teras vytvořených pozdní morénou Würmské doby ledové, v kotlině řeky Schussen, podél řeky Argent a na jejích březích pocházejících z doby ledové. Tato geologická formace s hlubokými prameny spodní vody umožňuje chmelu hluboce se zakořenit (až do hloubky 2 m). Zároveň zajišťuje chmelu stálou vláhu, a to i při extrémním suchu. Významnou roli při rozvinutí zvláštního aromatu chmele „Tettnanger Hopfen“ hraje i mírné klima ve výši 400 až 600 m nad mořem, které ovlivňuje i Bodamské jezero.

Chmel „Tettnanger Hopfen“ se pěstuje v oblasti s jedinečnými klimatickými podmínkami (střední hodnoty průměrné roční teploty, počet slunečních hodin a množství srážek). Například průměrné hodnoty uplynulých 30 let (stav z roku 2009) s teplotou 9,4 stupňů Celsia, téměř 1 800 slunečních hodin a množstvím srážek 1 136 mm jsou vysoko nad třicetiročním průměrem ostatních pěstitelských oblastí v Německu.

5.2.   Specifičnost produktu

Jako „Tettnanger Hopfen“ se označují aromatické druhy z pěstitelské oblasti Tettnang. Kromě hlavních druhů Tettnanger a Hallertauer Mittelfrüher se pěstují i druhy Hallertauer Tradition a Perle. Druh Tettnanger se pěstuje výhradně v pěstitelské oblasti Tettnang.

Chmel „Tettnanger Hopfen“ obsahuje jemné aromatické látky, které se skládají z více než 300 složek vonných silic (tzv. „buket chmele“). Popis aromatu chmele „Tettnanger Hopfen“ se pohybuje na škále květinová, citrusová, ovocná, rybízová, sladká, kořeněná. Celkový dojem, pokud jde chmel pěstovaný v oblasti Tettnang, lze popsat jako „harmonický, intenzivní a jemný“.

Podle kategorií vypracovaných obchodníky s chmelem 96 % chmele Tettnanger Hopfen (druhy Tettnanger a Hallertauer) spadají do skupiny „chmele s nejjemnějším aroma“, zbylé 4 % (druhy Perle a Hallertauer Tradition) do skupiny „aromatického chmele“.

Chmel „Tettnanger Hopfen“ se vyznačuje rovněž značnou homogenitou

Tu každoročně potvrzují analýzy dodaných dávek prováděné ve specializované laboratoři v Tettnangu, při kterých se zkoumají vnější znaky kvality.

Tyto závěry v případě druhu Tettnanger potvrdila univerzita v Hohenheim, v případě druhu Hallertauer Mittelfrüher pivovar Anheuser/Busch.

Chmel „Tettnanger Hopfen“ si vybudoval dobrou pověst i daleko za hranicemi regionu. Nejjemnější aroma z malé elegantní metropole pěstování chmele Tettnang si získala příznivce na celém světě, od Japonska až po Spojené státy. Mimořádným projevem úcty a kvality je například skutečnost, že pivovarníci ve Spojených státech na svých obalech nezřídka uvádějí „brewed with Tettnang Hops“ (uvařeno z chmele odrůdy Tettnang). Díky své kvalitě dosahuje chmel „Tettnanger Hopfen“ stále nejvyšší prodejní ceny (roční zprávy EU z devadesátých let, roční zprávy 1990–2000 bavorského zemského orgánu, P. Heidtmann, „Grünes Gold“, 1994, s. 368–369). Ale i obyvatelé města Tettnang žijí naplno chmelem. Důkazem jsou regionální struktury a události s chmelem spojené. Například muzeum Tettnanger Hopfenmuseum, založené v roce 1995, dokumentuje celou fascinující kulturu spojenou s chmelem. Na čtyřkilometrové naučné stezce Tettnanger Hopfenlehrpfad se zájemci mohou dozvědět všechny informace a zajímavosti o chmelu „Tettnanger Hopfen“. Chmelovými poli v oblasti produkce Tettnang přechází i cyklistický okruh Tettnanger Hopfenschlaufe s celkovou délkou 42 km. Na každoročních chmelových slavnostech v Tettnang-Kau oslavují obyvatelé oblasti Tettnang vždy v srpnu krátce před zahájením sběru dlouhou tradici svého „zeleného zlata“. Zmínit musíme i chmelové panovnice (chmelová královna a dvě princezny) oblasti Tettnang, které se volí každé dva roky a které chmel „Tettnanger Hopfen“ reprezentují na regionální i mezinárodní úrovni.

5.3.   Příčinná souvislost mezi zeměpisnou oblastí a jakostí nebo vlastnostmi produktu (u CHOP) nebo specifickou jakostí, pověstí nebo jinou vlastností produktu (u CHZO)

Spolupůsobení geologického podkladu (kvalita půdy) a klimatických podmínek vytvářejí optimální podmínky pro růst a vytváření šištic chmele „Tettnanger Hopfen“, a tím i jeho do velké míry geograficky podmíněné homogenity. Významnou roli při rozvinutí mimořádně jemného aromatu chmele „Tettnanger Hopfen“ hraje jakost půdy ve vymezené zeměpisné oblasti a mírné klima, které ovlivňuje i Bodamské jezero. Chmel „Tettnanger Hopfen“ vděčí za své světové renomé především mimořádně jemnému aromatu. Díky dlouholeté tradici pěstování chmele v regionu Tettnang se místní obyvatelé s chmelem „Tettnanger Hopfen“ ztotožnili a chmel má své pevné místo v kulturním životě regionu.

Odkaz na zveřejnění specifikace

Markenblatt č. 33 ze dne 20. srpna 2010, část 7a-bb, s. 14729

http://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/19450


8.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 148/20


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 483/2012

ze dne 7. června 2012

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. června 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AL

52,8

MA

66,7

MK

52,8

TR

64,5

ZZ

59,2

0707 00 05

MK

24,1

TR

112,0

ZZ

68,1

0709 93 10

TR

98,7

ZZ

98,7

0805 50 10

BO

105,2

TR

110,6

ZA

150,0

ZZ

121,9

0808 10 80

AR

99,9

BR

79,5

CL

101,6

CN

136,2

NZ

136,2

US

139,9

ZA

108,6

ZZ

114,6

0809 10 00

TR

240,2

ZZ

240,2

0809 29 00

TR

454,3

ZZ

454,3


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


8.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 148/22


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 484/2012

ze dne 7. června 2012

o stanovení maximální výše podpory soukromého skladování olivového oleje v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) č. 430/2012

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 43 písm. d) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 430/2012 ze dne 22. května 2012, kterým se zahajuje nabídkové řízení na podporu soukromého skladování olivového oleje (2), se stanoví dvě podobdobí pro předkládání nabídek.

(2)

V souladu s čl. 13 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 826/2008 ze dne 20. srpna 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování některých zemědělských produktů (3), Komise na základě nabídek oznámených členskými státy buď stanoví, nebo nestanoví maximální výši podpory.

(3)

Na základě nabídek podaných v odpovědi na první dílčí nabídkové řízení je vhodné stanovit maximální výši podpory soukromého skladování olivového oleje pro podobdobí pro předkládání nabídek končící dne 5. června 2012.

(4)

Aby dostal trh rychlý signál a aby bylo zaručeno účinné řízení opatření, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(5)

Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro podobdobí pro předkládání nabídek končící dne 5. června 2012 v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) č. 430/2012 se poskytuje podpora na olivový olej v maximální výši uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. června 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 132, 23.5.2012, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 223, 21.8.2008, s. 3.


PŘÍLOHA

Produkt

Maximální částka podpory

(v EUR/t/den)

Olivový olej extra panenský

0,65

Panenský olivový olej

0,65


8.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 148/24


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 485/2012

ze dne 7. června 2012

o stanovení minimální celní sazby pro cukr pro sedmé dílčí nabídkové řízení v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) č. 1239/2011

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na článek 187 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1239/2011 (2) bylo zahájeno stálé nabídkové řízení na dovoz cukru kódu KN 1701 se sníženou celní sazbou na hospodářský rok 2011/12.

(2)

V souladu s článkem 6 prováděcího nařízení (EU) č. 1239/2011 Komise s ohledem na nabídky obdržené v rámci dílčího nabídkového řízení rozhodne o stanovení či nestanovení minimální celní sazby pro osmimístný kód KN.

(3)

Na základě nabídek obdržených v rámci sedmého dílčího nabídkového řízení by měla být stanovena minimální celní sazba pro některé osmimístné kódy týkající se cukru kódu KN 1701 a neměla by být stanovena žádná minimální celní sazba pro ostatní osmimístné kódy týkající se cukru kódu KN 1701.

(4)

Aby dostal trh rychlý signál a aby bylo zaručeno účinné řízení opatření, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(5)

Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V případě sedmého dílčího nabídkového řízení v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) č. 1239/2011, pro něž lhůta pro podávání nabídek uplynula dne 6. června 2012, byla nebo nebyla minimální celní sazba stanovena v souladu s přílohou tohoto nařízení pro osmimístné kódy týkající se cukru kódu KN 1701.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. června 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 318, 1.12.2011, s. 4.


PŘÍLOHA

Minimální celní sazby

(v EUR/t)

Osmimístný kód KN

Minimální celní sazba

1

2

1701 12 10

X

1701 12 90

X

1701 13 10

X

1701 13 90

1701 14 10

312,60

1701 14 90

1701 91 00

X

1701 99 10

345,00

1701 99 90

(—)

žádná minimální celní sazba nebyla stanovena (všechny nabídky byly zamítnuty)

(X)

žádné nabídky