ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2012.123.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 123

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 55
9. května 2012


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 392/2012 ze dne 1. března 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích bubnových sušiček pro domácnost ( 1 )

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 393/2012 ze dne 7. května 2012, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku pro Thajsko v seznamech třetích zemí nebo jejich částí, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat drůbež a drůbeží produkty ( 1 )

27

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 394/2012 ze dne 8. května 2012, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a izoglukózy nepodléhajících kvótám do konce hospodářského roku 2012/13

30

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 395/2012 ze dne 8. května 2012 o otevření celní kvóty pro určité množství průmyslového cukru pro hospodářský rok 2012/13

32

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 396/2012 ze dne 8. května 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

33

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 397/2012 ze dne 8. května 2012 o stanovení přídělového koeficientu, o odmítnutí dalších žádostí a o uzavření lhůty pro podání žádostí o dostupná dodatečná množství cukru nepodléhající kvótám, jež mají být prodána na trhu Unie při snížené dávce z přebytku v hospodářském roce 2011/12

35

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2012/14/EU ze dne 8. května 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky methyl(nonyl)keton do přílohy I uvedené směrnice ( 1 )

36

 

*

Směrnice Komise 2012/15/EU ze dne 8. května 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení výtažku margosy jako účinné látky do přílohy I uvedené směrnice ( 1 )

39

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2012/248/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 7. května 2012, kterým se mění rozhodnutí 2005/692/ES, 2005/734/ES, 2007/25/ES a 2009/494/ES, pokud jde o influenzu ptáků (oznámeno pod číslem C(2012) 2947)  ( 1 )

42

 

 

2012/249/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 7. května 2012 o určení doby uvádění do provozu a ukončování provozu pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích (oznámeno pod číslem C(2012) 2948)  ( 1 )

44

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

9.5.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 123/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 392/2012

ze dne 1. března 2012,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích bubnových sušiček pro domácnost

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku (1), a zejména na článek 10 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 2010/30/EU je Komise povinna přijmout akty v přenesené pravomoci týkající se uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie, které disponují významným potenciálem k dosažení úspor energie a u nichž se při srovnatelné funkčnosti vyskytují velké rozdíly v úrovni výkonu.

(2)

Ustanovení pro uvádění spotřeby energie na energetických štítcích bubnových sušiček pro domácnost byla zavedena směrnicí Komise 95/13/ES ze dne 23. května 1995, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických bubnových sušiček pro domácnost (2).

(3)

Na energii spotřebovanou bubnovými sušičkami pro domácnost připadá významná část celkové poptávky domácností v Unii po energii. Existuje značný prostor pro další snižování spotřeby energie u bubnových sušiček pro domácnost nad rámec zvýšení energetické účinnosti, kterého již bylo dosaženo.

(4)

Směrnice 95/13/ES by měla být zrušena a tímto nařízením by měla být přijata nová ustanovení, aby bylo zajištěno, že energetický štítek bude pro dodavatele vytvářet dynamické pobídky, aby dále zvyšovali energetickou účinnost bubnových sušiček pro domácnost a urychlili transformaci trhu směrem k energeticky účinným technologiím.

(5)

Kombinovanými pračkami se sušičkou se zabývá směrnice Komise 96/60/ES ze dne 19. září 1996, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích kombinovaných praček se sušičkou pro domácnost (3). Ty mají zvláštní vlastnosti, a měly by proto být vyňaty z působnosti tohoto nařízení.

(6)

Informace uvedené na energetickém štítku by měly být získány pomocí spolehlivých, přesných a opakovatelných postupů měření, které zohledňují uznávané nejmodernější metody měření včetně harmonizovaných norem přijatých evropskými normalizačními orgány vyjmenovanými v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů, jsou-li k dispozici (4).

(7)

Toto nařízení by mělo stanovit jednotné provedení a obsah energetických štítků bubnových sušiček pro domácnost včetně plynových sušiček.

(8)

Kromě toho by toto nařízení mělo stanovit požadavky na technickou dokumentaci a informační listy bubnových sušiček pro domácnost.

(9)

Dále by toto nařízení mělo stanovit požadavky na informace, které mají být poskytovány při jakékoli formě prodeje bubnových sušiček pro domácnost na dálku, ve všech reklamách a ve všech druzích propagačních materiálů technického charakteru.

(10)

Je vhodné stanovit přezkum tohoto nařízení s cílem zohlednit technický pokrok.

(11)

V zájmu usnadnění přechodu od směrnice 95/13/ES k tomuto nařízení by se u bubnových sušiček pro domácnost označených energetickými štítky v souladu s tímto nařízením mělo mít za to, že jsou v souladu se směrnicí 95/13/ES.

(12)

Směrnice 95/13/ES by proto měla být zrušena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví požadavky na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích a poskytování doplňujících informací o výrobku u elektrických bubnových sušiček pro domácnost napájených ze sítě, plynových bubnových sušiček pro domácnost a vestavěných bubnových sušiček pro domácnost, včetně těch, které jsou prodávány k použití mimo domácnost.

2.   Toto nařízení se nevztahuje na kombinované pračky se sušičkami ani na odstředivé ždímačky pro domácnost.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se vedle definic uvedených v článku 2 směrnice 2010/30/EU použijí tyto definice:

1)

„bubnovou sušičkou pro domácnost“ se rozumí spotřebič, v němž se textilní materiál suší převracením v otáčejícím se bubnu, kterým prochází horký vzduch, a který je navržen hlavně pro neprofesionální použití;

2)

„vestavěnou bubnovou sušičkou pro domácnost“ se rozumí bubnová sušička pro domácnost, která je určena k zabudování do skříně, připraveného výklenku ve zdi nebo podobného místa a vyžaduje nábytkovou úpravu;

3)

„kombinovanou pračkou se sušičkou pro domácnost“ se rozumí pračka pro domácnost, která je vybavena jak funkcí odstředivého ždímání, tak prostředky pro sušení textilního materiálu, obvykle pomocí ohřevu a převracení v bubnu;

4)

„odstředivou ždímačkou pro domácnost“, rovněž známou pod obchodním označením „spin-drier“ se rozumí spotřebič, v němž se voda z textilního materiálu odstraňuje pomocí odstředivé síly vznikající v otáčejícím se bubnu a je odváděna automatickým čerpadlem, a který je navržen hlavně pro neprofesionální použití;

5)

„bubnovou sušičkou s ventilací“ (air vented tumble dryer) se rozumí bubnová sušička s přívodem čerstvého vzduchu, který prochází přes textilní materiál, a u které je výsledný vlhký vzduch vyfukován do místnosti, nebo ven;

6)

„kondenzační bubnovou sušičkou“ (condenser tumble dryer) se rozumí bubnová sušička, která obsahuje zařízení (využívající buď kondenzace, nebo jakéhokoli jiného prostředku) pro odstraňování vlhkosti ze vzduchu použitého na sušení;

7)

„automatickou bubnovou sušičkou“ (automatic tumble dryer) se rozumí bubnová sušička, která vypíná proces sušení, jakmile se např. pomocí snímání vodivosti nebo teploty zjistí, že bylo dosaženo určitého obsahu vlhkosti náplně;

8)

„neautomatickou bubnovou sušičkou“ (non-automatic tumble dryer) se rozumí bubnová sušička, která vypíná proces sušení po předem nastavené době, která je obvykle řízena časovým spínačem, ale sušička může být také vypnuta ručně;

9)

„programem“ se rozumí řada operací, které jsou předem definovány a které jsou podle prohlášení dodavatele vhodné pro sušení určitých druhů textilního materiálu;

10)

„cyklem“ se rozumí úplný proces sušení, definovaný pro zvolený program;

11)

„trváním programu“ se rozumí doba, která uplyne od zahájení programu do skončení programu, kromě případné prodlevy naprogramované konečným uživatelem;

12)

„jmenovitou kapacitou“ se rozumí maximální hmotnost suchého textilního materiálu určitého druhu v kilogramech udávaná dodavatelem v přírůstcích po 0,5 kilogramu, kterou lze sušit v bubnové sušičce pro domácnost ve zvoleném programu při naplnění v souladu s pokyny dodavatele;

13)

„poloviční náplní“ se rozumí polovina jmenovité kapacity bubnové sušičky pro domácnost pro daný program;

14)

„účinností kondenzace“ se rozumí poměr mezi hmotností vlhkosti zkondenzované v kondenzační bubnové sušičce a hmotností vlhkosti odstraněné z náplně na konci cyklu;

15)

„vypnutým stavem“ se rozumí stav, kdy je bubnová sušička pro domácnost vypnuta prostřednictvím ovládacích prvků nebo vypínačů spotřebiče přístupných konečnému uživateli a určených k tomu, aby konečný uživatel jejich pomocí při běžném používání spotřebič vypnul za účelem dosažení nejnižšího možného příkonu, přičemž tento stav může trvat neomezeně dlouhou dobu, zatímco bubnová sušička pro domácnost je připojena ke zdroji napájení a používána podle pokynů dodavatele; pokud sušička nemá žádné ovládací prvky nebo vypínač přístupný konečnému uživateli, potom se „vypnutým stavem“ rozumí stav dosažený poté, co se bubnová sušička pro domácnost samočinně vrátí do režimu ustáleného příkonu;

16)

„režimem ponechání v zapnutém stavu“ se rozumí režim nejnižšího příkonu, který může trvat neomezeně dlouho po skončení programu bez jakéhokoli dalšího zásahu konečného uživatele kromě vyprázdnění bubnové sušičky pro domácnost;

17)

„ekvivalentní bubnovou sušičkou pro domácnost“ se rozumí model bubnové sušičky pro domácnost uvedený na trh se stejnou jmenovitou kapacitou, technickými a funkčními charakteristikami, spotřebou energie, případně účinností kondenzace, trváním standardního programu pro bavlnu a úrovněmi vydávaného hluku šířeného vzduchem během sušení jako jiný model bubnové sušičky pro domácnost uvedený na trh stejným dodavatelem pod jiným obchodním kódovým číslem.

18)

„konečným uživatelem“ se rozumí spotřebitel, který bubnovou sušičku pro domácnost kupuje nebo se předpokládá, že ji koupí;

19)

„místem prodeje“ se rozumí místo, kde jsou bubnové sušičky pro domácnost vystaveny nebo nabízeny k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky;

20)

„standardním programem pro bavlnu“ se rozumí cyklus, který usuší bavlněné prádlo s počátečním obsahem vlhkosti náplně ve výši 60 % na zbývající obsah vlhkosti náplně ve výši 0 %.

Článek 3

Povinnosti dodavatelů

Dodavatelé zajistí, aby:

a)

každá bubnová sušička pro domácnost byla dodána s tištěným štítkem majícím provedení a obsahujícím informace stanovené v příloze I;

b)

byl k dispozici informační list výrobku stanovený v příloze II;

c)

orgánům členských států a Komisi byla na vyžádání zpřístupněna technická dokumentace stanovená v příloze III;

d)

každá reklama na konkrétní model bubnové sušičky pro domácnost v případě, že jsou uváděny informace související se spotřebou energie nebo cenou, obsahovala třídu energetické účinnosti;

e)

každý propagační materiál technického charakteru pro konkrétní model bubnové sušičky pro domácnost, který popisuje konkrétní technické parametry výrobku, obsahoval údaj o třídě energetické účinnosti daného modelu.

Článek 4

Povinnosti obchodníků

Obchodníci zajistí, aby:

a)

každá bubnová sušička pro domácnost byla v místě prodeje označena štítkem poskytnutým dodavatelem podle čl. 3 písm. a), umístěným na vnější straně přední nebo horní části bubnové sušičky pro domácnost tak, aby byl zřetelně viditelný;

b)

bubnové sušičky pro domácnost nabízené k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky způsobem, u něhož nelze předpokládat, že konečný uživatel uvidí vystavený výrobek, jak je uvedeno v článku 7 směrnice 2010/30/EU, byly uváděny na trh s informacemi poskytnutými dodavateli v souladu s přílohou IV tohoto nařízení;

c)

každá reklama na konkrétní model bubnové sušičky pro domácnost v případě, že jsou uváděny informace související se spotřebou energie nebo cenou, obsahovala odkaz na třídu energetické účinnosti;

d)

každý propagační materiál technického charakteru pro konkrétní model bubnové sušičky pro domácnost, který popisuje konkrétní technické parametry výrobku, obsahoval odkaz na třídu energetické účinnosti daného modelu.

Článek 5

Metody měření

Informace, které mají být poskytnuty podle článků 3 a 4, se získají pomocí spolehlivých, přesných a opakovatelných měřicích postupů, které zohledňují uznávané nejmodernější metody měření.

Článek 6

Postup ověřování pro účely dohledu nad trhem

Členské státy posoudí shodu deklarované třídy energetické účinnosti, spotřeby energie na cyklus, případně třídu účinnosti kondenzace, jmenovitou kapacitu, příkon ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu, trvání režimu ponechání v zapnutém stavu, trvání programu a úrovně emisí hluku šířeného vzduchem postupem stanoveným v příloze V.

Článek 7

Přezkum

Komise přezkoumá toto nařízení nejpozději do pěti let od jeho vstupu v platnost s ohledem na technický pokrok. V rámci uvedeného přezkumu se zejména posoudí přípustné odchylky při ověřování stanovené v příloze V.

Článek 8

Zrušení

Směrnice 95/13/ES se zrušuje ode dne 29. května 2012.

Článek 9

Přechodná ustanovení

1.   Čl. 3 písm. d) a e) a čl. 4 písm. b), c) a d) se nepoužijí na tištěné reklamy a tištěné propagační materiály technického charakteru vydané před dnem 29. září 2012.

2.   Bubnové sušičky pro domácnost uvedené na trh před dnem 29. května 2012 musí být v souladu s ustanoveními směrnice 95/13/ES.

3.   Bubnové sušičky pro domácnost, které jsou v souladu s ustanoveními tohoto nařízení a které jsou uvedeny na trh nebo nabízeny k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky před dnem 29. května 2012, se považují za spotřebiče, které jsou v souladu s ustanoveními směrnice 95/13/ES.

Článek 10

Vstup v platnost a použitelnost

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Použije se ode dne 29. května 2012. Čl. 3 písm. d) a e) a čl. 4 písm. b), c) a d) se však použijí ode dne 29. září 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. března 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 153, 18.6.2010, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 136, 21.6.1995, s. 28.

(3)  Úř. věst. L 266, 18.10.1996, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.


PŘÍLOHA I

Energetický štítek

1.   ENERGETICKÝ ŠTÍTEK PRO BUBNOVÉ SUŠIČKY PRO DOMÁCNOST S VENTILACÍ

Image

1.1

Energetický štítek pro bubnové sušičky pro domácnost s ventilací musí obsahovat tyto informace:

I.

název nebo ochrannou známku dodavatele;

II.

identifikační značku modelu dodavatele, přičemž značkou modelu se rozumí obvykle alfanumerický kód, který odlišuje konkrétní model bubnové sušičky pro domácnost od jiných modelů se stejnou ochrannou známkou nebo stejným názvem dodavatele;

III.

třídu energetické účinnosti podle definice v příloze VI bodě 1; hrot šipky udávající třídu energetické účinnosti bubnové sušičky pro domácnost je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti;

IV.

váženou roční spotřebu energie (AEC ) v kWh/rok zaokrouhlenou nahoru na nejbližší celé číslo a vypočtenou podle přílohy VII;

V.

informace o typu bubnové sušičky pro domácnost;

VI.

trvání cyklu u standardního programu pro bavlnu s celou náplní v minutách zaokrouhlené na nejbližší minutu;

VII.

jmenovitou kapacitu u standardního programu pro bavlnu s celou náplní v kg;

VIII.

hladinu akustického výkonu (vážená průměrná hodnota – LWA) během fáze sušení u standardního programu pro bavlnu s celou náplní, vyjádřenou v dB a zaokrouhlenou na nejbližší celé číslo.

1.2

Provedení energetického štítku bubnové sušičky pro domácnost s ventilací musí být v souladu s bodem 4 této přílohy. V případě, že byla určitému modelu udělena „ekoznačka EU“ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 (1), může zde být uvedena kopie ekoznačky EU.

2.   ENERGETICKÝ ŠTÍTEK PRO KONDENZAČNÍ BUBNOVÉ SUŠIČKY PRO DOMÁCNOST

Image

2.1

Kromě informací uvedených v bodě 1 podbodě 1) musí energetický štítek pro kondenzační bubnové sušičky pro domácnost obsahovat:

IX.

třídu účinnosti kondenzace v souladu s přílohou VI bodem 2.

2.2

Provedení energetického štítku kondenzační bubnové sušičky pro domácnost musí být v souladu s bodem 4 této přílohy. V případě, že byla určitému modelu spotřebiče udělena „ekoznačka Evropské unie“ podle nařízení (ES) č. 66/2010, může zde být uvedena kopie ekoznačky.

3.   ENERGETICKÝ ŠTÍTEK PRO PLYNOVÉ BUBNOVÉ SUŠIČKY PRO DOMÁCNOST

Image

3.1

Na energetickém štítku pro plynové bubnové sušičky pro domácnost se uvedou informace uvedené v bodě 1 podbodě 1).

3.2

Provedení energetického štítku plynové bubnové sušičky pro domácnost musí být v souladu s bodem 4 této přílohy. V případě, že byla určitému modelu spotřebiče udělena „ekoznačka Evropské unie“ podle nařízení (ES) č. 66/2010, může zde být uvedena kopie ekoznačky.

4.   PROVEDENÍ ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU

4.1

Provedení energetického štítku pro bubnové sušičky s ventilací pro domácnost je uvedeno na obrázku.

Image

Přičemž:

a)

Štítek musí mít minimální šířku 110 mm a výšku 220 mm. Pokud je vytištěn ve větším formátu, jeho obsah musí zachovat poměry podle výše uvedené specifikace.

b)

Pozadí je bílé.

c)

Barevné provedení CMYK – kyan, magenta, žlutá a černá, podle tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0 % kyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá.

d)

Štítek musí splňovat všechny následující požadavky (číslice odpovídají výše uvedenému obrázku).

Image

Tloušťka čáry štítku EU: 5 bodů – barva: kyan 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Image

Logo EU – barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Energetický štítek: barva: X-00-00-00. Piktogram podle vyobrazení; kombinované logo EU a logo znázorňující energii: šířka: 92 mm, výška: 17 mm.

Image

Ohraničení pod logy: 1 bod – barva: kyan 100 % – délka: 92,5 mm.

Image

Stupnice A–G

Šipka: výška: 7 mm, mezera: 0,75 mm – barvy:

nejvyšší třída: X-00-X-00

druhá třída: 70-00-X-00

třetí třída: 30-00-X-00

čtvrtá třída: 00-00-X-00

pátá třída: 00-30-X-00

šestá třída: 00-70-X-00

poslední třída: 00-X-X-00

Text: Calibri bold 18 bodů, verzálky a bílá; symboly „+“: Calibri bold 12 bodů, bílá, zarovnáno na jednom řádku.

Image

Třída energetické účinnosti

Šipka: šířka: 26 mm, výška: 14 mm, 100 % černá

Text: Calibri bold 29 bodů, verzálky a bílá; symboly „+“: Calibri bold 18 bodů, bílá, zarovnáno na jednom řádku.

Image

Energie

Text: Calibri regular 11 bodů, verzálky, 100 % černá.

Image

Vážená roční spotřeba energie:

Ohraničení: 2 body – barva: kyan 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 30 bodů, 100 % černá.

Druhý řádek: Calibri regular 14 bodů, 100 % černá.

Image

Typ bubnové sušičky pro domácnost:

Piktogram podle vyobrazení

Ohraničení: 2 body – barva: kyan 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Image

Doba cyklu:

Piktogram podle vyobrazení

Ohraničení: 2 body – barva: kyan 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 24 bodů, 100 % černá a Calibri regular 16 bodů, 100 % černá.

Image

Jmenovitá kapacita:

Piktogram podle vyobrazení

Ohraničení: 2 body – barva: kyan 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 24 bodů, 100 % černá a Calibri regular 16 bodů, 100 % černá.

Image

Hladina akustického výkonu:

Piktogram podle vyobrazení

Ohraničení: 2 body – barva: kyan 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 24 bodů, 100 % černá a Calibri regular 16 bodů, 100 % černá.

Image

Hvězdička: Calibri regular 6 bodů, 100 % černá

Image

Název nebo ochranná známka dodavatele

Image

Identifikační značka modelu používaná dodavatelem

Image

Název nebo ochranná známka dodavatele a identifikační značka modelu by neměly přesahovat prostor o rozměrech 92 × 15 mm.

Image

Číslo nařízení: Calibri bold 9 bodů, 100 % černá.

4.2

Provedení energetického štítku pro kondenzační bubnové sušičky pro domácnost je uvedeno na obrázku.

Image

Přičemž:

a)

Štítek musí mít minimální šířku 110 mm a výšku 220 mm. Pokud je vytištěn ve větším formátu, jeho obsah musí zachovat poměry podle výše uvedené specifikace.

b)

Pozadí je bílé.

c)

Barevné provedení CMYK – kyan, magenta, žlutá a černá, podle tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0 % kyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá.

d)

Štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (číslice odpovídají výše uvedenému obrázku).

Image

Tloušťka čáry štítku EU: 5 bodů – barva: kyan 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Image

Logo EU – barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Energetický štítek: barva: X-00-00-00. Piktogram podle vyobrazení; kombinované logo EU a logo znázorňující energii: šířka: 92 mm, výška: 17 mm.

Image

Ohraničení pod logy: 1 bod – barva: kyan 100 % – délka: 92,5 mm.

Image

Stupnice A–G

Šipka: výška: 7 mm, mezera: 0,75 mm – barvy:

nejvyšší třída: X-00-X-00

druhá třída: 70-00-X-00

třetí třída: 30-00-X-00

čtvrtá třída: 00-00-X-00

pátá třída: 00-30-X-00

šestá třída: 00-70-X-00

poslední třída: 00-X-X-00

Text: Calibri bold 18 bodů, verzálky a bílá; symboly „+“: Calibri bold 12 bodů, bílá, zarovnáno na jednom řádku.

Image

Třída energetické účinnosti

Šipka: šířka: 26 mm, výška: 14 mm, 100 % černá

Text: Calibri bold 29 bodů, verzálky a bílá; symboly „+“: Calibri bold 18 bodů, bílá, zarovnáno na jednom řádku.

Image

Energie

Text: Calibri regular 11 bodů, verzálky, 100 % černá.

Image

Vážená roční spotřeba energie:

Ohraničení: 2 body – barva: kyan 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 30 bodů, 100 % černá.

Druhý řádek: Calibri regular 14 bodů, 100 % černá.

Image

Typ bubnové sušičky pro domácnost:

Piktogram podle vyobrazení

Ohraničení: 2 body – barva: kyan 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Image

Doba cyklu:

Piktogram podle vyobrazení

Ohraničení: 2 body – barva: kyan 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 24 bodů, 100 % černá a Calibri regular 16 bodů, 100 % černá.

Image

Jmenovitá kapacita:

Piktogram podle vyobrazení

Ohraničení: 2 body – barva: kyan 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 24 bodů, 100 % černá a Calibri regular 16 bodů, 100 % černá.

Image

Hladina akustického výkonu:

Piktogram podle vyobrazení

Ohraničení: 2 body – barva: kyan 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 24 bodů, 100 % černá a Calibri regular 16 bodů, 100 % černá.

Image

Hvězdička: Calibri regular 6 bodů, 100 % černá

Image

Název nebo ochranná známka dodavatele

Image

Identifikační značka modelu používaná dodavatelem

Image

Název nebo ochranná známka dodavatele a identifikační značka modelu by neměly přesahovat prostor o rozměrech 92 × 15 mm.

Image

Číslo nařízení: Calibri bold 9 bodů, 100 % černá.

Image

Třída účinnosti kondenzace:

Piktogram podle vyobrazení

Ohraničení: 2 body – barva: kyan 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri regular 16 bodů, vodorovné měřítko 75 %, 100 % černá a Calibri bold 22 bodů, vodorovné měřítko 75 %, 100 % černá.

4.3

Provedení energetického štítku pro plynové bubnové sušičky pro domácnost je uvedeno na obrázku.

Image

Přičemž:

a)

Štítek musí mít minimální šířku 110 mm a výšku 220 mm. Pokud je vytištěn ve větším formátu, jeho obsah musí zachovat poměry podle výše uvedené specifikace.

b)

Pozadí je bílé.

c)

Barevné provedení CMYK – kyan, magenta, žlutá a černá, podle tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0 % kyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá.

d)

Štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (číslice odpovídají výše uvedenému obrázku).

Image

Tloušťka čáry štítku EU: 5 bodů – barva: kyan 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Image

Logo EU – barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Energetický štítek: barva: X-00-00-00. Piktogram podle vyobrazení; kombinované logo EU a logo znázorňující energii: šířka: 92 mm, výška: 17 mm.

Image

Ohraničení pod logy: 1 bod – barva: kyan 100 % – délka: 92,5 mm.

Image

Stupnice A–G

Šipka: výška: 7 mm, mezera: 0,75 mm – barvy:

nejvyšší třída: X-00-X-00

druhá třída: 70-00-X-00

třetí třída: 30-00-X-00

čtvrtá třída: 00-00-X-00

pátá třída: 00-30-X-00

šestá třída: 00-70-X-00

poslední třída: 00-X-X-00

Text: Calibri bold 18 bodů, verzálky a bílá; symboly „+“: Calibri bold 12 bodů, bílá, zarovnáno na jednom řádku.

Image

Třída energetické účinnosti

Šipka: šířka: 26 mm, výška: 14 mm, 100 % černá;

Text: Calibri bold 29 bodů, verzálky a bílá; symboly „+“: Calibri bold 18 bodů, bílá, zarovnáno na jednom řádku.

Image

Energie

Text: Calibri regular 11 bodů, verzálky, 100 % černá.

Image

Vážená roční spotřeba energie:

Ohraničení: 2 body – barva: kyan 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 30 bodů, 100 % černá.

Druhý řádek: Calibri regular 14 bodů, 100 % černá.

Image

Typ bubnové sušičky pro domácnost:

Piktogram podle vyobrazení

Ohraničení: 2 body – barva: kyan 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Image

Doba cyklu:

Piktogram podle vyobrazení

Ohraničení: 2 body – barva: kyan 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 24 bodů, 100 % černá a Calibri regular 16 bodů, 100 % černá.

Image

Jmenovitá kapacita:

Piktogram podle vyobrazení

Ohraničení: 2 body – barva: kyan 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 24 bodů, 100 % černá a Calibri regular 16 bodů, 100 % černá.

Image

Hladina akustického výkonu:

Piktogram podle vyobrazení

Ohraničení: 2 body – barva: kyan 100 % – zakulacené rohy: 3,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 24 bodů, 100 % černá a Calibri regular 16 bodů, 100 % černá.

Image

Hvězdička: Calibri regular 6 bodů, 100 % černá

Image

Název nebo ochranná známka dodavatele

Image

Identifikační značka modelu používaná dodavatelem

Image

Název nebo ochranná známka dodavatele a identifikační značka modelu by neměly přesahovat prostor o rozměrech 92 × 15 mm.

Image

Číslo nařízení: Calibri bold 9 bodů, 100 % černá.


(1)  Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 1.


PŘÍLOHA II

Informační list výrobku

1.

Informace v informačním listu bubnové sušičky pro domácnost musí být uvedeny v tomto pořadí a musí být obsaženy v brožuře k výrobku nebo jiné dokumentaci poskytované s výrobkem:

a)

název nebo ochranná známka dodavatele;

b)

identifikační značka modelu dodavatele, kterou se rozumí obvykle alfanumerický kód, který odlišuje konkrétní model bubnové sušičky pro domácnost od jiných modelů se stejnou ochrannou známkou nebo stejným názvem dodavatele;

c)

jmenovitá kapacita u standardního programu pro bavlnu s celou náplní v kg bavlněného prádla;

d)

zda se jedná o bubnovou sušičku pro domácnost s ventilací, kondenzační, nebo plynovou bubnovou sušičku pro domácnost;

e)

třída energetické účinnosti v souladu s přílohou VI bodem 1;

f)

pro elektrickou bubnovou sušičku pro domácnost napájenou ze sítě:

vážená roční spotřeba energie (AEc ) zaokrouhlená nahoru na jedno desetinné místo; popíše se takto: „Spotřeba energie „X“ kWh za rok na základě 160 standardních sušicích cyklů ve standardním programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie na cyklus bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.“;

pro plynovou bubnovou sušičku pro domácnost:

 

vážená roční spotřeba energie (AEC(Gas) ) zaokrouhlená nahoru na jedno desetinné místo; popíše se takto: „Spotřeba energie „X“ kWh plynu za rok na základě 160 sušicích cyklů ve standardním programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní. Skutečná spotřeba energie na cyklus bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.“

a

 

vážená roční spotřeba energie (AEC(Gas)el ) zaokrouhlená nahoru na jedno desetinné místo; popíše se takto: „Spotřeba energie „X“ kWh za rok na základě 160 sušicích cyklů ve standardním programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie na cyklus bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.“;

g)

zda se jedná o automatickou bubnovou sušičku nebo neautomatickou bubnovou sušičku;

h)

v případě, že byla bubnové sušičce pro domácnost udělena „ekoznačka EU“ podle nařízení (ES) č. 66/2010, lze tuto informaci uvést;

i)

spotřeba energie (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) u standardního programu pro bavlnu s celou náplní a poloviční náplní;

j)

příkon ve vypnutém stavu (Po ) a v režimu ponechání v zapnutém stavu (Pl ), u standardního programu pro bavlnu s celou náplní;

k)

v případě, že je bubnová sušička pro domácnost vybavena systémem řízení spotřeby energie, trvání režimu ponechání v zapnutém stavu;

l)

sdělení, že „standardní program pro bavlnu“ použitý s celou a poloviční náplní je standardní sušicí program, na který se vztahují informace uvedené na energetickém štítku a v informačním listu, že tento program je vhodný pro sušení normálně mokrého bavlněného prádla a že se jedná o nejúčinnější program pro bavlnu z hlediska spotřeby energie;

m)

vážená doba trvání (Tt ) „standardního programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní“ v minutách zaokrouhlená na nejbližší minutu a rovněž doba trvání „standardního programu pro bavlnu s celou náplní“ (Tdry ) a doba trvání „standardního programu pro bavlnu s poloviční náplní“ (Tdry½ ) v minutách zaokrouhlená na nejbližší minutu;

n)

v případě, že se jedná o kondenzační bubnovou sušičku pro domácnost, třída účinnosti kondenzace stanovená podle přílohy VI bodu 2 vyjádřená jako „třída účinnosti kondenzace „X“ na stupnici od G (nejmenší účinnost) do A (nejvyšší účinnost)“; to může být vyjádřeno i jiným způsobem za předpokladu, že je jasné, že stupnice je od G (nejmenší účinnost) do A (nejvyšší účinnost);

o)

v případě, že se jedná o kondenzační bubnovou sušičku pro domácnost, průměrná účinnost kondenzace Cdry a Cdry½ u „standardního programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní“ a vážená účinnost kondenzace (Ct ) u „standardního programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní“ vyjádřená v procentech a zaokrouhlená na nejbližší celé procento;

p)

hladina akustického výkonu (vážená průměrná hodnota – LWA) vyjádřená v dB a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo u standardního programu pro bavlnu s celou náplní;

q)

je-li bubnová sušička pro domácnost určena k montáži jako vestavný spotřebič, informace o této skutečnosti.

2.

Jeden informační list výrobku se může týkat několika modelů bubnových sušiček pro domácnost dodávaných stejným dodavatelem.

3.

Informace obsažené na informačním listu mohou být poskytnuty ve formě barevné nebo černobílé kopie energetického štítku. V tomto případě se uvedou také informace vyjmenované v bodě 1, které nejsou uvedeny na štítku.


PŘÍLOHA III

Technická dokumentace

1.

Technická dokumentace uvedená v čl. 3 písm. c) obsahuje:

a)

název a adresu dodavatele;

b)

obecný popis modelu bubnové sušičky pro domácnost, postačující pro jeho jednoznačnou a snadnou identifikaci;

c)

případně odkazy na použité harmonizované normy;

d)

případně jiné použité normy a technické specifikace;

e)

jméno a podpis osoby oprávněné přijímat závazky jménem dodavatele;

f)

tyto technické parametry pro měření:

i)

pro elektrickou bubnovou sušičku pro domácnost napájenou ze sítě:

spotřebu energie (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) u standardního programu pro bavlnu s celou náplní a poloviční náplní,

pro plynovou bubnovou sušičku pro domácnost:

 

váženou roční spotřebu energie (AEC(Gas) ) zaokrouhlenou nahoru na jedno desetinné místo; popíše se takto: „Spotřeba energie „X“ kWh plynu za rok na základě 160 sušicích cyklů ve standardním programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní. Skutečná spotřeba energie na cyklus bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.“

a

 

váženou roční spotřebu energie (AEC(Gas)el ) zaokrouhlenou nahoru na jedno desetinné místo; popíše se takto: „Spotřeba energie „X“ kWh za rok na základě 160 sušicích cyklů ve standardním programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie na cyklus bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.“,

ii)

příkon ve vypnutém stavu a příkon v režimu ponechání v zapnutém stavu,

iii)

dobu trvání „standardního programu pro bavlnu s celou náplní“ (Tdry ) a dobu trvání „standardního programu pro bavlnu s poloviční náplní“ (Tdry½ ) v minutách zaokrouhlené na nejbližší minutu,

iv)

v případě, že je bubnová sušička pro domácnost vybavena systémem řízení spotřeby energie, trvání režimu ponechání v zapnutém stavu,

v)

v případě, že se jedná o kondenzační bubnovou sušičku pro domácnost, průměrnou účinnost kondenzace Cdry u „standardního programu pro bavlnu s celou náplní“ a průměrnou účinnost kondenzace u „standardního programu pro bavlnu s poloviční náplní“Cdry½ ,

vi)

hladinu akustického výkonu;

g)

výsledky výpočtů provedených podle přílohy VII.

2.

V případě, že informace uvedené v technické dokumentaci určitého modelu bubnové sušičky pro domácnost byly získány výpočtem na základě návrhu nebo extrapolací z jiné ekvivalentní bubnové sušičky pro domácnost, případně oběma způsoby, musí dokumentace obsahovat podrobnosti takových výpočtů nebo extrapolací, nebo obou, a zkoušek, které dodavatelé provedli za účelem ověření přesnosti provedených výpočtů. Informace musí obsahovat i seznam všech ostatních ekvivalentních modelů bubnových sušiček pro domácnost, u nichž byly informace získány stejným způsobem.


PŘÍLOHA IV

Informace, které mají být poskytnuty v případech, kdy nelze očekávat, že koneční uživatelé uvidí vystavený výrobek

1.

Informace uvedené v čl. 4 písm. b) se poskytnou v tomto pořadí:

a)

jmenovitá kapacita u standardního programu pro bavlnu s celou náplní v kg bavlny;

b)

zda se jedná o bubnovou sušičku pro domácnost s ventilací, kondenzační, nebo plynovou bubnovou sušičku pro domácnost;

c)

třída energetické účinnosti podle definice v příloze VI bodě 1;

d)

pro elektrickou bubnovou sušičku pro domácnost napájenou ze sítě:

vážená roční spotřeba energie (AEc ) zaokrouhlená nahoru na nejbližší celé číslo, která se popíše takto: „Spotřeba energie „X“ kWh za rok na základě 160 standardních sušicích cyklů ve standardních programech pro bavlnu s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie na cyklus bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.“;

pro plynovou bubnovou sušičku pro domácnost:

 

vážená roční spotřeba energie (AEC(Gas) ) zaokrouhlená nahoru na jedno desetinné místo; popíše se takto: „Spotřeba energie „X“ kWh plynu za rok na základě 160 sušicích cyklů ve standardním programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní. Skutečná spotřeba energie na cyklus bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.“

a

 

vážená roční spotřeba energie (AEC(Gas)el ) zaokrouhlená nahoru na jedno desetinné místo; popíše se takto: „Spotřeba energie „X“ kWh za rok na základě 160 sušicích cyklů ve standardním programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie na cyklus bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.“,

e)

zda se jedná o automatickou bubnovou sušičku nebo neautomatickou bubnovou sušičku;

f)

spotřeba energie (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) u standardního programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní, zaokrouhlená nahoru na dvě desetinná místa a vypočtená podle přílohy VII;

g)

příkon ve vypnutém stavu (Po ) a v režimu ponechání v zapnutém stavu (Pl ) u standardního programu pro bavlnu s celou náplní;

h)

doba trvání „standardního programu pro bavlnu s celou náplní“ (Tdry ) a doba trvání „standardního programu pro bavlnu s poloviční náplní“ (Tdry½ ) v minutách, zaokrouhlené na nejbližší minutu, vypočtené podle přílohy VII;

i)

v případě, že se jedná o kondenzační bubnovou sušičku pro domácnost, třída účinnosti kondenzace podle přílohy VI bodu 2;

j)

hladina akustického výkonu (vážená průměrná hodnota – LWA) u standardního programu pro bavlnu s celou náplní vyjádřená v dB a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

k)

je-li bubnová sušička pro domácnost určena k montáži jako vestavný spotřebič, informace o této skutečnosti.

2.

Pokud se uvádějí i další informace obsažené v informačním listu výrobku, musí být uvedeny ve formě a v pořadí stanovených v příloze II.

3.

Všechny informace uvedené v této příloze musí být vytištěny nebo znázorněny písmem takové velikosti a typu, aby byly čitelné.


PŘÍLOHA V

Postup ověřování pro účely dohledu nad trhem

Pro účely shody a ověření shody s požadavky tohoto nařízení se k měření a výpočtům použijí harmonizované normy, jejichž referenční čísla byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie, nebo jiné spolehlivé, přesné a opakovatelné metody, které zohledňují obecně uznávaný současný stav vývoje a u jejichž výsledků se předpokládá nízká míra nejistoty.

Pro účely kontroly plnění požadavků stanovených v článcích 3 a 4 orgány členských států podrobí zkoušce jednu bubnovou sušičku pro domácnost. Jestliže naměřené parametry neodpovídají hodnotám, které uvádí dodavatel, v rámci rozsahů stanovených v tabulce 1, měření se provede u dalších tří bubnových sušiček pro domácnost. Aritmetický průměr hodnot naměřených u těchto tří bubnových sušiček pro domácnost musí odpovídat hodnotám uvedeným dodavatelem v rámci rozsahů stanovených v tabulce 1.

V opačném případě se daný model a všechny další modely ekvivalentních bubnových sušiček pro domácnost považují za nevyhovující požadavkům stanoveným v článcích 3 a 4.

Tabulka 1

Měřený parametr

Přípustné odchylky při ověřování

Vážená roční spotřeba energie

Naměřená hodnota nesmí být větší než jmenovitá hodnota (1) AEC o více než 6 %.

Vážená spotřeba energie

Naměřená hodnota nesmí být větší než jmenovitá hodnota Et o více než 6 %.

Vážená účinnost kondenzace

Naměřená hodnota nesmí být menší než jmenovitá hodnota Ct o více než 6 %.

Vážená doba trvání programu

Naměřená hodnota nesmí být větší než jmenovitá hodnota Tt o více než 6 %.

Příkon ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu

Naměřená hodnota příkonů Po a Pl , větších než 1,00 W nesmí být větší než jmenovitá hodnota o více než 6 %. Naměřená hodnota příkonů Po a Pl menších než nebo rovnajících se 1,00 W nesmí být větší než jmenovitá hodnota o více než 0,10 W.

Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu

Naměřená hodnota nesmí být větší než jmenovitá hodnota Tl o více než 6 %.

Hladina akustického výkonu LWA

Naměřená hodnota nesmí být větší než jmenovitá hodnota.


(1)  „jmenovitou hodnotou“ se rozumí hodnota deklarovaná dodavatelem. Nejistota měření 6 % představuje současnou přípustnou chybu zkušební laboratoře při měření deklarovaných parametrů novou metodou měření používanou u nových požadavků na označování energetickými štítky a ekodesign u cyklů s úplnou i poloviční náplní.


PŘÍLOHA VI

Třídy energetické účinnosti a třídy účinnosti kondenzace

1.   TŘÍDY ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

Třída energetické účinnosti bubnové sušičky pro domácnost se určí podle jejího indexu energetické účinnosti (EEI), jak je uvedeno v tabulce 1.

Index energetické účinnosti (EEI) bubnové sušičky pro domácnost se určí podle přílohy VII bodu 1.

Tabulka 1

Třídy energetické účinnosti

Třída energetické účinnosti

Index energetické účinnosti

A+++ (nejvyšší účinnost)

EEI < 24

A++

24 ≤ EEI < 32

A+

32≤ EEI < 42

A

42 ≤ EEI < 65

B

65 ≤ EEI < 76

C

76 ≤ EEI < 85

D (nejnižší účinnost)

85 ≤ EEI

2.   TŘÍDY ÚČINNOSTI KONDENZACE

Třída účinnosti kondenzace kondenzační bubnové sušičky pro domácnost se určí podle její vážené účinnosti kondenzace (Ct ), jak je uvedeno v tabulce 2.

Vážená účinnost kondenzace (Ct ) kondenzační bubnové sušičky pro domácnost se určí podle přílohy VII bodu 2.

Tabulka 2

Třídy účinnosti kondenzace

Třída účinnosti kondenzace

Vážená účinnost kondenzace

A (nejvyšší účinnost)

Ct > 90

B

80 < Ct ≤ 90

C

70 < Ct ≤ 80

D

60< Ct ≤ 70

E

50 < Ct ≤ 60

F

40 < Ct ≤ 50

G (nejnižší účinnost)

Ct ≤ 40


PŘÍLOHA VII

Postup výpočtu indexu energetické účinnosti a vážené účinnosti kondenzace

1.   VÝPOČET INDEXU ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

Při výpočtu indexu energetické účinnosti (EEI) modelu bubnové sušičky pro domácnost se porovnává vážená roční spotřeba energie bubnové sušičky pro domácnost u standardního programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní s její normalizovanou roční spotřebou energie.

a)

Index energetické účinnosti (EEI) se vypočte následujícím způsobem a zaokrouhlí na jedno desetinné místo:

Formula

kde:

AEC

=

vážená roční spotřeba energie bubnové sušičky pro domácnost,

SAEC

=

normalizovaná roční spotřeba energie bubnové sušičky pro domácnost.

b)

Normalizovaná roční spotřeba energie (SAEC ) se vypočte následujícím způsobem v kWh/rok a zaokrouhlí na dvě desetinná místa:

u všech bubnových sušiček pro domácnost bez ventilace:

SAEC  = 140 × c 0,8

u bubnových sušiček pro domácnost s ventilací:

Formula

kde:

c

je jmenovitá kapacita bubnové sušičky pro domácnost u standardního programu pro bavlnu,

Tt

je vážená doba trvání programu u standardního programu pro bavlnu.

c)

Vážená roční spotřeba energie (AEC ) se vypočte následujícím způsobem v kWh/rok a zaokrouhlí na dvě desetinná místa:

i)

Formula

kde:

Et

=

vážená spotřeba energie v kWh zaokrouhlená na dvě desetinná místa,

Po

=

příkon ve vypnutém stavu u standardního programu pro bavlnu s celou náplní ve W zaokrouhlený na dvě desetinná místa,

Pl

=

příkon v režimu ponechání v zapnutém stavu u standardního programu pro bavlnu s celou náplní ve W zaokrouhlený na dvě desetinná místa,

Tt

=

vážená doba trvání programu v minutách zaokrouhlená na nejbližší minutu,

160

=

celkový počet sušicích cyklů za rok.

ii)

Pokud je bubnová sušička pro domácnost vybavena systémem řízení spotřeby energie, kdy se bubnová sušička pro domácnost po skončení programu automaticky přepne zpět do vypnutého stavu, pak se hodnota vážené roční spotřeby energie (AEC ) vypočte s ohledem na skutečné trvání režimu ponechání v zapnutém stavu podle tohoto vzorce:

Formula

kde:

Tl

=

doba trvání režimu ponechání v zapnutém stavu u standardního programu pro bavlnu s celou náplní v minutách zaokrouhlená na nejbližší minutu.

d)

Vážená doba trvání programu (Tt ) u standardního programu pro bavlnu v minutách se vypočte následujícím způsobem a zaokrouhlí na nejbližší celou minutu:

Tt  = (3 × Tdry  + 4 × Tdry½ )/7

kde:

Tdry

=

doba trvání programu u standardního programu pro bavlnu s celou náplní v minutách zaokrouhlené na nejbližší minutu,

Tdry½

=

doba trvání programu u standardního programu pro bavlnu s poloviční náplní v minutách zaokrouhlené na nejbližší minutu.

e)

Vážená spotřeba energie (Et ) v kWh se vypočte následujícím způsobem a zaokrouhlí na dvě desetinná místa:

Et  = (3 × Edry  + 4 × Edry½ )/7

kde:

Edry

=

spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu s celou náplní v kWh zaokrouhlená na dvě desetinná místa,

Edry½

=

spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu s poloviční náplní v kWh zaokrouhlená na dvě desetinná místa.

f)

U plynových bubnových sušiček pro domácnost se spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní vypočte v kWh a zaokrouhlí na dvě desetinná místa takto:

Formula Formula

kde:

Egdry

=

spotřeba plynu u standardního programu pro bavlnu s celou náplní v kWh zaokrouhlená na dvě desetinná místa,

Egdry½

=

spotřeba plynu u standardního programu pro bavlnu s poloviční náplní v kWh zaokrouhlená na dvě desetinná místa,

Egdry,a

=

spotřeba pomocné elektrické energie u standardního programu pro bavlnu s celou náplní v kWh zaokrouhlená na dvě desetinná místa,

Egdry½,a

=

spotřeba pomocné elektrické energie u standardního programu pro bavlnu s poloviční náplní v kWh zaokrouhlená na dvě desetinná místa,

fg

=

2,5.

2.   VÝPOČET TÝKAJÍCÍ SE INFORMACÍ O VÝROBKU POPSANÝCH V PŘÍLOZE II „INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU“, V PŘÍLOZE III „TECHNICKÁ DOKUMENTACE“ A V PŘÍLOZE IV „INFORMACE, KTERÉ MAJÍ BÝT POSKYTNUTY V PŘÍPADECH, KDY NELZE OČEKÁVAT, ŽE KONEČNÍ UŽIVATELÉ UVIDÍ VYSTAVENÝ VÝROBEK“

U plynových bubnových sušiček pro domácnost se energetická spotřeba plynu u standardního programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní pro informace uvedené v příloze II, III a IV vypočítá v kWhGas a zaokrouhlí na dvě desetinná místa takto:

AE C(Gas) = 160 × (3 × Egdry  + 4 × Egdry1/2 )/7

U plynových bubnových sušiček pro domácnost se energetická spotřeba elektřiny u standardního programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní pro informace uvedené v příloze II, III a IV vypočítá v kWh a zaokrouhlí na dvě desetinná místa takto:

AEC(Gas)el  = 160 × (3 × Egdry,a  + 4 × Egdry1/2,a )/7 + ((Pl  × Tl  × 160) + Po  × [525 600 – (Tt  × 160) – (Tl  × 160)])/60 × 1 000

3.   VÝPOČET VÁŽENÉ ÚČINNOSTI KONDENZACE

Účinnost kondenzace programu je poměr mezi hmotností vlhkosti zkondenzované a zachycené v nádobě kondenzační bubnové sušičky pro domácnost a hmotností vlhkosti odstraněné z náplně během programu, která představuje rozdíl mezi hmotností mokré zkušební náplně před sušením a hmotností zkušební náplně po sušení. Pro výpočet vážené účinnosti kondenzace se vychází z průměrné účinnosti kondenzace u standardního programu pro bavlnu jak s celou, tak s poloviční náplní.

Vážená účinnost kondenzace (Ct ) programu se vypočte v procentech a zaokrouhlí na nejbližší celé procento takto:

Ct  = (3 × Cdry  + 4 × Cdry½ )/7

kde:

Cdry

=

průměrná účinnost kondenzace u standardního programu pro bavlnu s celou náplní,

Cdry½

=

průměrná účinnost kondenzace u standardního programu pro bavlnu s poloviční náplní.

Průměrná účinnost kondenzace C se vypočte z účinností kondenzace během zkušebních cyklů a vyjádří se v procentech:

Formula

kde:

n

je počet zkušebních cyklů zahrnující nejméně čtyři platné zkušební cykly pro zvolený program,

j

je počet zkušebních cyklů,

Wwj

je hmotnost vody zachycené v kondenzačním zásobníku během zkušebního cyklu j,

Wi

je hmotnost mokré zkušební náplně před sušením,

Wf

je hmotnost zkušební náplně po sušení.


9.5.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 123/27


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 393/2012

ze dne 7. května 2012,

kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku pro Thajsko v seznamech třetích zemí nebo jejich částí, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat drůbež a drůbeží produkty

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na úvodní větu článku 8, čl. 8 odst. 1 první pododstavec a čl. 8 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení (2), stanoví, že komodity, na něž se uvedené nařízení vztahuje, lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat pouze ze třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek uvedených v příloze I části 1 uvedeného nařízení.

(2)

Thajsko je v současnosti uvedeno v tabulce v příloze I části 1 nařízení (ES) č. 798/2008 jako země, z níž je do Unie povolen dovoz vaječných výrobků a vajec prostých specifikovaných patogenních původců. Z důvodu výskytu ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků v roce 2004 byl zakázán dovoz masa drůbeže, masa farmových ptáků nadřádu běžci a masa volně žijící pernaté zvěře a vajec do Unie, jak uvádějí údaje ve sloupcích 6 a 6 A tabulky v příloze I části 1 zmíněného nařízení.

(3)

Kromě toho stanoví rozhodnutí Komise 2005/692/ES ze dne 6. října 2005 o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v některých třetích zemích (3), že členské státy pozastaví dovoz některých produktů z Thajska včetně masa drůbeže, masa farmových ptáků nadřádu běžci a masa volně žijící pernaté zvěře a vajec.

(4)

Veterinární situace v Thajsku se od té doby zlepšila, zejména pokud jde o tlumení vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže. Odborníci Komise provedli několik kontrolních inspekcí v Thajsku, aby posoudili veterinární situaci a systém tlumení nákaz v této třetí zemi. Závěr z poslední návštěvy uskutečněné v Thajsku uvádí, že celý systém dává dostatečné záruky, že dotčené produkty splňují příslušné požadavky Unie.

(5)

S ohledem na tyto skutečnosti rozhodnutí 2005/692/ES ve znění prováděcího rozhodnutí Komise 2012/248/EU ze dne 7. května 2012, kterým se mění rozhodnutí 2005/692/ES, 2005/734/ES, 2007/25/ES a 2009/494/ES, pokud jde o influenzu ptáků (4), ruší pozastavení dovozu z Thajska do Unie u produktů, na něž se vztahuje rozhodnutí 2005/692/ES, včetně masa drůbeže, masa farmových ptáků nadřádu běžci a masa volně žijící pernaté zvěře a vajec.

(6)

V důsledku toho by položka pro Thajsko v příloze I části 1 nařízení (ES) č. 798/2008 měla být změněna, aby odrážela skutečnost, že dovoz masa drůbeže, masa farmových ptáků nadřádu běžci a masa volně žijící pernaté zvěře a vajec z Thajska do Unie a jejich přeprava přes území Unie již nejsou zakázány.

(7)

Dovoz vajec z Thajska by však měl podléhat požadavku na předložení programu pro tlumení salmonel touto třetí zemí.

(8)

Nařízení (ES) č. 798/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 798/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. května 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 263, 8.10.2005, s. 20.

(4)  Viz strana 42 v tomto čísle Úředního věstníku.


PŘÍLOHA

V příloze I části 1 nařízení (ES) č. 798/2008 se položka pro Thajsko nahrazuje tímto:

„TH – Thajsko

TH-0

celá země

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

1.7.2012

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

1.7.2012

 

 

 

E

 

 

 

1.7.2012

 

 

S4“


9.5.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 123/30


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 394/2012

ze dne 8. května 2012,

kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a izoglukózy nepodléhajících kvótám do konce hospodářského roku 2012/13

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 61 první pododstavec písm. d) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 61 prvního pododstavce písm. d) nařízení (ES) č. 1234/2007 se může cukr nebo izoglukóza vyprodukované nad rámec kvóty podle článku 56 uvedeného nařízení vyvážet pouze v rámci množstevních omezení, jež je třeba stanovit.

(2)

Prováděcí pravidla pro vývoz nepodléhající kvótám, zejména pokud jde o vydávání vývozních licencí, se stanoví nařízením Komise (ES) č. 951/2006 (2). S ohledem na možné příležitosti na vývozních trzích by se však množstevní omezení mělo stanovovat pro jednotlivé hospodářské roky.

(3)

Pro některé producenty cukru a izoglukózy v Unii znamená vývoz z Unie důležitou součást hospodářské činnosti a tito producenti si mimo Unii vytvořili tradiční trhy. Vývoz cukru a izoglukózy na tyto trhy by mohl být hospodářsky životaschopný i bez poskytování vývozních náhrad. Proto je třeba stanovit množstevní omezení pro vývoz cukru a izoglukózy nepodléhajících kvótám, aby příslušní producenti z EU mohli své tradiční trhy nadále zásobovat.

(4)

Odhaduje se, že pro hospodářský rok 2012/13 odpovídá poptávce na trhu množstevní omezení pro vývoz cukru nepodléhajícího kvótám zpočátku ve výši 650 000 tun v ekvivalentu bílého cukru a ve výši 70 000 tun sušiny pro izoglukózu nepodléhající kvótám.

(5)

Vývoz cukru z Unie do některých blízkých míst určení a do třetích zemí, které poskytují produktům Unie preferenční dovozní zacházení, je v současné době ve zvláště příznivém konkurenčním postavení. Vzhledem k tomu, že neexistují vhodné nástroje pro vzájemnou pomoc v boji proti nesrovnalostem, v zájmu minimalizace rizika podvodu a s cílem zabránit jakémukoliv zneužití ve formě zpětného dovozu cukru nepodléhajícího kvótám do Unie by měla být některá blízká místa určení vyloučena ze způsobilých míst určení.

(6)

Protože u izoglukózy existuje podle odhadu nižší riziko případného podvodu vzhledem k charakteru dotyčného produktu, není nezbytné pro vývoz izoglukózy nepodléhající kvótám omezovat způsobilá místa určení.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Stanovení množstevního omezení pro vývoz cukru nepodléhajícího kvótám

1.   Na hospodářský rok 2012/13, tj. od 1. října 2012 do 30. září 2013, v případě bílého cukru kódu KN 1701 99 nepodléhajícího kvótám činí množstevní omezení uvedené v čl. 61 prvním pododstavci písm. d) nařízení (ES) č. 1234/2007 u vývozu bez náhrady 650 000 tun.

2.   Vývoz v rámci množstevního omezení stanoveného v odstavci 1 se povoluje pro všechna místa určení kromě:

a)

třetích zemí: Andorry, Lichtenštejnska, Svatého stolce (Vatikánského městského státu), San Marina, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska (3), Černé Hory, Albánie a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie;

b)

území členských států, která nejsou součástí celního území Unie: Faerských ostrovů, Grónska, Helgolandu, Ceuty, Melilly, obcí Livigno a Campione d’Italia a oblastí Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu;

c)

evropských území, za jejichž vnější vztahy zodpovídá členský stát a která nejsou součástí celního území Unie: Gibraltaru.

Článek 2

Stanovení množstevního omezení pro vývoz izoglukózy nepodléhající kvótám

1.   Na hospodářský rok 2012/13, tj. od 1. října 2012 do 30. září 2013, v případě izoglukózy kódů KN 1702 40 10, 1702 60 10 a 1702 90 30 nepodléhající kvótám činí množstevní omezení uvedené v čl. 61 prvním pododstavci písm. d) nařízení (ES) č. 1234/2007 u vývozu bez náhrady 70 000 tun sušiny.

2.   Vývoz produktů uvedených v odstavci 1 se povoluje pouze v případě, že splňují podmínky stanovené článkem 4 nařízení (ES) č. 951/2006.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. října 2012.

Jeho použitelnost končí dnem 30. září 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. května 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  A rovněž Kosova podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999.


9.5.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 123/32


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 395/2012

ze dne 8. května 2012

o otevření celní kvóty pro určité množství průmyslového cukru pro hospodářský rok 2012/13

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na článek 142 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pro zajištění zásobování nezbytného pro výrobu produktů uvedených v čl. 62 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 za cenu odpovídající světovým cenám je v zájmu Unie pozastavit pro hospodářský rok 2012/13 ukládání dovozních cel na cukr určený pro výrobu uvedených produktů, a to pro množství, které odpovídá polovině její potřeby průmyslového cukru.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 891/2009 ze dne 25. září 2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru (2) stanoví správu celních kvót pro dovoz produktů z odvětví cukru podle článku 142 nařízení (ES) č. 1234/2007 s pořadovým číslem 09.4390 (cukr průmyslového dovozu). V souladu s článkem 11 nařízení (ES) č. 891/2009 je však třeba množství uvedených produktů, pro které se má ukládání dovozních cel pozastavit, stanovit samostatným právním aktem.

(3)

V souladu s výše uvedeným je třeba stanovit pro hospodářský rok 2012/13 objem dovozu průmyslového cukru, na který by nemělo být uloženo dovozní clo.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ukládání dovozního cla na průmyslový cukr kódu KN 1701 s pořadovým číslem 09.4390 v množství 400 000 tun se pozastavuje od 1. října 2012 do 30. září 2013.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. října 2012.

Jeho použitelnost končí dnem 30. září 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. května 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 254, 26.9.2009, s. 82.


9.5.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 123/33


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 396/2012

ze dne 8. května 2012

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. května 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AL

143,3

MA

69,3

TN

124,7

TR

143,3

US

39,7

ZZ

104,1

0707 00 05

JO

200,0

TR

128,9

ZZ

164,5

0709 93 10

JO

225,1

TR

118,2

ZZ

171,7

0805 10 20

EG

48,3

IL

73,0

MA

46,2

ZZ

55,8

0805 50 10

TR

52,0

ZA

91,9

ZZ

72,0

0808 10 80

AR

94,7

BR

83,2

CA

148,4

CL

95,8

CN

90,6

MA

85,1

MK

31,8

NZ

124,9

US

155,8

UY

85,3

ZA

105,6

ZZ

100,1


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


9.5.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 123/35


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 397/2012

ze dne 8. května 2012

o stanovení přídělového koeficientu, o odmítnutí dalších žádostí a o uzavření lhůty pro podání žádostí o dostupná dodatečná množství cukru nepodléhající kvótám, jež mají být prodána na trhu Unie při snížené dávce z přebytku v hospodářském roce 2011/12

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 367/2012 ze dne 27. dubna 2012, kterým se stanoví nezbytná opatření, pokud jde o uvolnění dodatečných množství cukru a isoglukózy nepodléhajících kvótám na trh Unie při snížené dávce z přebytku v hospodářském roce 2011/12 (2), a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Množství, na něž se vztahují žádosti o osvědčení pro cukr nepodléhající kvótám, které byly podány 1. května 2012 a 2. května a jež byly oznámeny Komisi 4. května 2012, překračují omezení stanovená v článku 1 prováděcího nařízení (EU) č. 367/2012.

(2)

Proto je v souladu s článkem 5 nařízení (EU) č. 367/2012 nezbytné stanovit přídělový koeficient, který budou členské státy používat pro množství, na něž se vztahuje každá oznámená žádost o osvědčení, odmítnout žádosti, které ještě nebyly oznámeny a ukončit období pro podávání žádostí.

(3)

Aby bylo zaručeno účinné řízení opatření, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Množství, na něž se vztahují žádosti o osvědčení pro cukr nepodléhající kvótám, které byly podány podle prováděcího nařízení (EU) č. 367/2012 od 1. května do 2. května 2012 a jež byly oznámeny Komisi 4. května 2012, se vynásobí přídělovým koeficientem 22,007274 %.

Žádosti o osvědčení pro cukr nepodléhající kvótám podané od 3. května 2012 do 9. května 2012 podle prováděcího nařízení (EU) č. 367/2012 se zamítají.

Období pro podávání žádostí o osvědčení pro cukr nepodléhající kvótám podle prováděcího nařízení (EU) č. 367/2012 končí k 9. květnu 2012.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. května 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 116, 28.4.2012, s. 12.


SMĚRNICE

9.5.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 123/36


SMĚRNICE KOMISE 2012/14/EU

ze dne 8. května 2012,

kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky methyl(nonyl)keton do přílohy I uvedené směrnice

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (1), a zejména na čl. 16 odst. 2 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (2) se zřizuje seznam účinných látek, které mají být hodnoceny vzhledem k možnému zařazení do přílohy I, I A nebo I B směrnice 98/8/ES. Tento seznam zahrnuje methyl(nonyl)keton.

(2)

Podle nařízení (ES) č. 1451/2007 byl methyl(nonyl)keton v souladu s čl. 11 odst. 2 směrnice 98/8/ES hodnocen pro použití v typu přípravku 19, repelenty a atraktanty, jak je vymezeno v příloze V uvedené směrnice.

(3)

Španělsko bylo jmenováno členským státem zpravodajem a dne 8. dubna 2009 předložilo Komisi zprávu příslušného orgánu a doporučení v souladu s čl. 14 odst. 4 a 6 nařízení (ES) č. 1451/2007.

(4)

Zprávu příslušného orgánu přezkoumaly členské státy a Komise. V souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení (ES) č. 1451/2007 byly závěry tohoto přezkoumání v rámci Stálého výboru pro biocidní přípravky dne 9. prosince 2011 zařazeny do hodnotící zprávy.

(5)

Z hodnocení vyplývá, že u biocidních přípravků používaných jako repelenty, které obsahují methyl(nonyl)keton, lze očekávat, že splňují požadavky stanovené v článku 5 směrnice 98/8/ES. Je proto třeba zařadit methyl(nonyl)keton do přílohy I uvedené směrnice.

(6)

Na úrovni Unie nebyly hodnoceny všechny možnosti použití. Je proto vhodné, aby členské státy zhodnotily taková použití nebo scénáře expozice a taková rizika pro skupiny obyvatelstva a složky životního prostředí, které nebyly reprezentativně zohledněny při hodnocení rizik na úrovni Unie, a při vydávání povolení přípravku se ujistily, že byla přijata odpovídající opatření nebo že byly uloženy zvláštní podmínky za účelem snížení zjištěných rizik na přijatelnou úroveň.

(7)

Ustanovení této směrnice by měla být uplatňována souběžně ve všech členských státech, aby se zajistilo stejné nakládání s biocidními přípravky s obsahem účinné látky methyl(nonyl)keton na trhu Unie a aby se obecně usnadnilo řádné fungování trhu s biocidními přípravky.

(8)

Před zařazením účinné látky do přílohy I směrnice 98/8/ES je třeba poskytnout členským státům a zúčastněným stranám přiměřenou lhůtu, která jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které ze zařazení vyplynou, a zajistit, aby žadatelé, kteří vypracovali dokumentaci, mohli plně využívat desetileté lhůty pro ochranu údajů, která v souladu s čl. 12 odst. 1 písm. c) bodem ii) směrnice 98/8/ES začíná dnem zařazení účinné látky.

(9)

Po zařazení by měla být členským státům poskytnuta přiměřená lhůta k provedení čl. 16 odst. 3 směrnice 98/8/ES.

(10)

Směrnice 98/8/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(11)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha I směrnice 98/8/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní nejpozději do 30. dubna 2013 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. května 2014.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 8. května 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 3.


PŘÍLOHA

V příloze I směrnice 98/8/ES se vkládá tato položka:

Číslo

Obecný název

Název podle IUPAC

Identifikační čísla

Minimální čistota účinné látky v biocidním přípravku při uvedení na trh

Datum zařazení

Lhůta k dosažení souladu s čl. 16 odst. 3 (s výjimkou přípravků obsahujících více než jednu účinnou látku, pro něž budou lhůty dosažení v souladu s čl. 16 odst. 3 stanoveny v posledních rozhodnutích o zařazení, pokud jde o jejich účinné látky)

Datum skončení platnosti zařazení

Typ přípravku

Zvláštní ustanovení (1)

„54

methyl(nonyl)keton

Undekan-2-one

Číslo CAS: 112-12-9

Číslo ES: 203-937-5

975 g/kg

1. května 2014

30. dubna 2016

30. dubna 2024

19

Hodnocení rizik na úrovni Unie bylo založeno na používání neprofesionálními uživateli ve vnitřních prostorách. Členské státy při posuzování žádosti o povolení pro přípravky v souladu s článkem 5 a přílohou VI hodnotí v případě, že je to pro daný přípravek relevantní, ta použití nebo scénáře expozice a ta rizika pro skupiny obyvatelstva a složky životního prostředí, které nebyly reprezentativně zastoupeny při hodnocení rizik na úrovni Unie.“


(1)  Obsah a závěry hodnotících zpráv k provádění společných zásad přílohy VI jsou k dispozici na internetové stránce Komise: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


9.5.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 123/39


SMĚRNICE KOMISE 2012/15/EU

ze dne 8. května 2012,

kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení výtažku margosy jako účinné látky do přílohy I uvedené směrnice

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (1), a zejména na čl. 16 odst. 2 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (2) se zřizuje seznam účinných látek, které mají být zhodnoceny vzhledem k možnému zařazení do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES. Tento seznam zahrnuje výtažek margosy.

(2)

Podle nařízení (ES) č. 1451/2007 byl výtažek margosy v souladu s čl. 11 odst. 2 směrnice 98/8/ES hodnocen pro použití v typu přípravku 18, insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců, jak je vymezeno v příloze V uvedené směrnice. Hodnocení se týkalo výtažku margosy z jader rostliny Azadirachta indica extrahovaného vodou a dále zpracovaného organickými rozpouštědly. Žádné další možné látky ze seznamu aktivních látek, jež mají být podle nařízení (ES) č. 1451/2007 zhodnoceny a které jsou v souladu s definicí výtažku margosy, nebyly hodnoceny, a neměly by tedy být na základě tohoto hodnocení uvedeny v příloze I směrnice 98/8/ES.

(3)

Německo bylo jmenováno členským státem zpravodajem a předložilo Komisi dne 26. listopadu 2009 zprávu příslušného orgánu a doporučení v souladu s čl. 14 odst. 4 a 6 nařízení (ES) č. 1451/2007.

(4)

Zprávu příslušného orgánu přezkoumaly členské státy a Komise. V souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení (ES) č. 1451/2007 byly závěry tohoto přezkoumání v rámci Stálého výboru pro biocidní přípravky dne 9. prosince 2011 zařazeny do hodnotící zprávy.

(5)

Z hodnocení vyplývá, že u biocidních přípravků, které obsahují výtažek margosy a používají se jako insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců, lze očekávat, že splňují požadavky stanovené v článku 5 směrnice 98/8/ES. Je proto vhodné zahrnout výtažek margosy do přílohy I této směrnice.

(6)

Na úrovni Unie nebyly hodnoceny všechny možnosti použití. Je proto vhodné, aby členské státy zhodnotily taková použití nebo scénáře expozice a taková rizika pro skupiny obyvatelstva a složky životního prostředí, které nebyly reprezentativně zohledněny při hodnocení rizik na úrovni Unie, a při vydávání povolení přípravku se ujistily, že byla přijata odpovídající opatření nebo že byly uloženy zvláštní podmínky za účelem snížení zjištěných rizik na přijatelnou úroveň.

(7)

S ohledem na zjištěná rizika pro povrchovou vodu, sedimenty a necílové členovce je vhodné požadovat, aby schválení přípravku byla předmětem vhodných opatření ke zmírnění rizik.

(8)

Ustanovení této směrnice by měla být uplatňována souběžně ve všech členských státech, aby se zajistilo stejné nakládání s biocidními přípravky s obsahem účinné látky výtažku margosy na trhu Unie a rovněž aby se obecně usnadnilo řádné fungování trhu s biocidními přípravky.

(9)

Před zařazením účinné látky do přílohy I směrnice 98/8/ES je třeba poskytnout členským státům a zúčastněným stranám přiměřenou lhůtu, která jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které ze zařazení vyplynou, a zajistit, aby žadatelé, kteří vypracovali dokumentaci, mohli plně využívat desetileté lhůty pro ochranu údajů, která v souladu s čl. 12 odst. 1 písm. c) bodem ii) směrnice 98/8/ES začíná dnem zařazení účinné látky.

(10)

Po zařazení by měla být členským státům poskytnuta přiměřená lhůta k provedení čl. 16 odst. 3 směrnice 98/8/ES.

(11)

Směrnice 98/8/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(12)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha I směrnice 98/8/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní nejpozději do 30. dubna 2013 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. května 2014.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 8. května 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 3.


PŘÍLOHA

Do přílohy I směrnice 98/8/ES se doplňuje tato položka:

Č.

Obecný název

Název podle IUPAC

Identifikační čísla

Minimální čistota účinné látky v biocidním přípravku při uvedení na trh

Datum zařazení

Lhůta k dosažení souladu s čl. 16 odst. 3 (s výjimkou přípravků obsahujících více než jednu účinnou látku, pro něž budou lhůty dosažení v souladu s čl. 16 odst. 3 stanoveny v posledních rozhodnutích o zařazení týkajících se jejich účinných látek)

Datum skončení platnosti zařazení

Typ přípravku

Zvláštní ustanovení (1)

„55

Výtažek margosy

Název podle IUPAC: nepoužije se

č. CAS: 84696-25-3

č. ES: 283-644-7

Popis: výtažek margosy z jader rostliny Azadirachta indica extrahovaný vodou a dále zpracovaný organickými rozpouštědly

1 000 g/kg

1. května 2014

30. dubna 2016

30. dubna 2024

18

Členské státy při posuzování žádosti o povolení přípravku v souladu s článkem 5 a přílohou VI hodnotí v případě, že je to pro daný přípravek relevantní, ta použití nebo scénáře expozice a ta rizika pro skupiny obyvatelstva a složky životního prostředí, které nebyly reprezentativně zastoupeny při hodnocení rizik na úrovni Unie.

Členské státy zajistí, aby udělování povolení byla předmětem vhodných opatření ke zmírnění rizik za účelem ochrany povrchových vod, sedimentů a necílových členovců.“


(1)  Obsah a závěry hodnotících zpráv k provádění společných zásad přílohy VI jsou k dispozici na internetových stránkách Komise: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


ROZHODNUTÍ

9.5.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 123/42


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 7. května 2012,

kterým se mění rozhodnutí 2005/692/ES, 2005/734/ES, 2007/25/ES a 2009/494/ES, pokud jde o influenzu ptáků

(oznámeno pod číslem C(2012) 2947)

(Text s významem pro EHP)

(2012/248/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (2), a zejména na čl. 18 odst. 7 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (3), a zejména na čl. 22 odst. 6 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS (4), a zejména na článek 18 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise přijala několik ochranných opatření týkajících se influenzy ptáků v důsledku ohnisek této nákazy v jihovýchodní Asii, která se objevila v polovině roku 2003 a byla způsobena vysoce patogenním virem influenzy ptáků podtypu H5N1.

(2)

Uvedená opatření jsou stanovena zejména v rozhodnutí Komise 2005/692/ES ze dne 6. října 2005 o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v některých třetích zemích (5), rozhodnutí Komise 2005/734/ES ze dne 19. října 2005, kterým se stanoví opatření biologické bezpečnosti, jež mají snížit riziko přenosu vysoce patogenní influenzy ptáků způsobované virem influenzy typu A podtypu H5N1 z volně žijících ptáků na drůbež a jiné ptáky chované v zajetí, a kterým se stanoví systém včasného odhalení v mimořádně ohrožených oblastech (6), rozhodnutí Komise 2007/25/ES ze dne 22. prosince 2006 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků a přesunů ptáků v zájmovém chovu doprovázených jejich majiteli do Společenství (7) a rozhodnutí Komise 2009/494/ES ze dne 25. června 2009 o některých ochranných opatřeních souvisejících s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N1 v Chorvatsku a ve Švýcarsku (8).

(3)

Opatření stanovená v uvedených rozhodnutích jsou použitelná do 30. června 2012. Ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u volně žijících ptáků a drůbeže se však nadále vyskytují ve třetích zemích, a představují tudíž riziko pro zdraví zvířat i člověka v Unii.

(4)

S ohledem na epizootologickou situaci týkající se influenzy ptáků je vhodné nadále omezovat rizika, která představuje dovoz drůbeže, drůbežích produktů, ptáků v zájmovém chovu a dalších produktů, na něž se uvedená rozhodnutí vztahují, a rovněž zachovat opatření biologické bezpečnosti, systémy včasného odhalení a některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1.

(5)

Doba použitelnosti rozhodnutí 2005/692/ES, 2005/734/ES, 2007/25/ES a 2009/494/ES by tudíž měla být prodloužena do 31. prosince 2013.

(6)

V roce 2004 byla zjištěna ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků v Thajsku. Proto byla přijata Komisí ochranná opatření týkající se dovozu některých produktů pocházejících z drůbeže a ptáků v Thajsku.

(7)

Článek 1 rozhodnutí 2005/692/ES proto stanoví, že členské státy pozastaví dovoz některých produktů z Thajska včetně masa drůbeže, masa farmových ptáků nadřádu běžci a masa volně žijící pernaté zvěře a vajec.

(8)

Thajsko provedlo důkladnou politiku depopulace za účelem eradikace vysoce patogenní influenzy ptáků na svém území. Poslední ohnisko této nákazy bylo ohlášeno v listopadu 2008 a Thajsko se prohlásilo prostým vysoce patogenní influenzy ptáků od 11. února 2009.

(9)

Odborníci Komise provedli několik kontrolních misí v Thajsku, aby posoudili veterinární situaci a zavedené systémy tlumení nákaz na místě v této třetí zemi. Závěr z poslední návštěvy provedené v Thajsku uvádí, že celý systém dává dostatečné záruky, že dotčené produkty splňují příslušné požadavky Unie.

(10)

Vzhledem k příznivé veterinární situaci, zejména pokud jde o tlumení vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže a záruky poskytnuté Thajskem, by se již pozastavení dovozu stanovené v článku 1 rozhodnutí 2005/692/ES nemělo na tuto zemi vztahovat.

(11)

Rozhodnutí 2005/692/ES, 2005/734/ES, 2007/25/ES a 2009/494/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(12)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2005/692/ES se mění takto:

1)

Článek 1 se zrušuje.

2)

V článku 7 se datum „30. června 2012“ nahrazuje datem „31. prosince 2013“.

Článek 2

V článku 4 rozhodnutí 2005/734/ES se datum „30. června 2012“ nahrazuje datem „31. prosince 2013“.

Článek 3

V článku 6 rozhodnutí 2007/25/ES se datum „30. června 2012“ nahrazuje datem „31. prosince 2013“.

Článek 4

V článku 3 rozhodnutí 2009/494/ES se datum „30. června 2012“ nahrazuje datem „31. prosince 2013“.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 7. května 2012.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

(2)  Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56.

(3)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9.

(4)  Úř. věst. L 146, 13.6.2003, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 263, 8.10.2005, s. 20.

(6)  Úř. věst. L 274, 20.10.2005, s. 105.

(7)  Úř. věst. L 8, 13.1.2007, s. 29.

(8)  Úř. věst. L 166, 27.6.2009, s. 74.


9.5.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 123/44


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 7. května 2012

o určení doby uvádění do provozu a ukončování provozu pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích

(oznámeno pod číslem C(2012) 2948)

(Text s významem pro EHP)

(2012/249/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (1), a zejména na čl. 41 první pododstavec písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ve směrnici 2010/75/EU není určena doba uvádění do provozu a ukončování provozu, i když se tyto doby týkají několika ustanovení uvedené směrnice.

(2)

U spalovacích zařízení, na něž se vztahuje kapitola III směrnice 2010/75/EU, je určení doby uvádění do provozu a ukončování provozu nutné pro posouzení dodržování mezních hodnot emisí stanovených v příloze V směrnice 2010/75/EU, přičemž se přihlédne k části 4 uvedené přílohy, a je též nezbytné pro stanovení počtu provozních hodin spalovacích zařízení, pokud to je důležité pro provádění uvedené směrnice.

(3)

V čl. 14 odst. 1 písm. f) směrnice 2010/75/EU se požaduje, aby byla v povolení obsažena opatření pro případ jiných než běžných provozních podmínek, jako je spouštění a odstavování. Uvedená opatření lze v souladu s článkem 6 směrnice 2010/75/EU zařadit do obecně závazných pravidel.

(4)

Koncentrace emisí ze spalovacích zařízení jsou během doby uvádění do provozu a ukončování provozu oproti běžným provozním podmínkám obvykle vyšší. S ohledem na cíl směrnice 2010/75/EU, jímž je prevence emisí, by tyto doby měly být co možná nejkratší.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 75 směrnice 2010/75/EU,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto rozhodnutí stanoví pravidla pro určení doby uvádění do provozu a ukončování provozu uvedených v čl. 3 bodě 27 a v příloze V části 4 bodě 1 směrnice 2010/75/EU.

Toto rozhodnutí se použije na spalovací zařízení, na něž se vztahuje kapitola III směrnice 2010/75/EU.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí tyto definice:

1)

„minimálním zatížením při uvádění do provozu v zájmu stabilní výroby“ se rozumí minimální zatížení slučitelné s ustáleným provozem výrobního spalovacího zařízení v návaznosti na zahájení provozu, po kterém je zařízení schopno bezpečně a spolehlivě dodávat výstupy do sítě, soustavy, tepelného akumulátoru nebo průmyslové lokality;

2)

„minimálním zatížením při ukončování provozu v zájmu stabilní výroby“ se rozumí minimální zatížení, při němž již zařízení není schopno bezpečně a spolehlivě dodávat výstupy do sítě, soustavy, tepelného akumulátoru nebo průmyslové lokality, a má se za to, že se provoz daného zařízení ukončuje.

Článek 3

Obecná pravidla pro určení doby uvádění do provozu a ukončování provozu

Pro určení konce doby uvádění do provozu a začátku ukončování provozu se použijí tato pravidla:

1)

kritéria nebo parametry použité pro určení doby uvádění do provozu a ukončování provozu jsou transparentní a externě ověřitelné;

2)

určení doby uvádění do provozu a ukončování provozu musí vycházet z podmínek umožňujících stabilní výrobní proces, při němž je chráněno zdraví a zaručena bezpečnost;

3)

doby, během nichž je spalovací zařízení po uvedení do provozu provozováno s dodávkami paliva stabilně a bezpečně, ovšem bez výdeje tepla nebo elektřiny či mechanické energie, nesmí být zahrnuty do doby uvádění do provozu nebo ukončování provozu.

Článek 4

Určení doby uvádění do provozu a ukončování provozu v rámci povolení

1.   Pro účely určení doby uvádění do provozu a ukončování provozu v rámci povolení pro zařízení sestávající ze spalovacího zařízení zahrnují opatření uvedená v čl. 14 odst. 1 písm. f) směrnice 2010/75/EU:

a)

alespoň jednu z těchto náležitostí:

i)

koncový bod doby uvádění do provozu a počáteční bod doby ukončování provozu vyjádřené jako prahové hodnoty zatížení, a to v souladu s články 6, 7 a 8 a vzhledem k tomu, že minimální zatížení při ukončování provozu v zájmu stabilní výroby může být nižší než minimální zatížení při uvádění do provozu v zájmu stabilní výroby, neboť spalovací zařízení může být provozováno stabilně při nižším zatížení, jakmile dosáhlo dostatečné teploty v návaznosti na dobu provozu,

ii)

samostatné procesy nebo prahové hodnoty pro provozní parametry, jež jsou spojené s koncem doby uvádění do provozu a se začátkem doby ukončování provozu a které jsou jasné, snadno monitorovatelné a poplatné použité technologii; jak je uvedeno v článku 9;

b)

opatření, která zajistí, aby byla doba uvádění do provozu a ukončování provozu co nejkratší;

c)

opatření, která zajistí, aby byla uvedena do provozu všechna zařízení na snižování emisí, jakmile je to technicky možné.

Pro účely prvního pododstavce se zohlední technické a provozní vlastnosti spalovacího zařízení a jeho jednotek a technické požadavky na fungování zavedených technik ke snižování emisí.

2.   Pokud dojde ke změně jakýchkoli aspektů týkajících se zařízení, které ovlivňují dobu uvádění do provozu a ukončování provozu, včetně instalovaného zařízení, druhu paliva, úlohy zařízení v systému a zavedených technik ke snižování emisí, musí příslušný orgán přezkoumat a v případě nutnosti aktualizovat podmínky povolení vztahující se k době uvádění do provozu a ukončování provozu.

Článek 5

Určení doby uvádění spalovacích zařízení sestávajících ze dvou nebo více jednotek do provozu a ukončování jejich provozu

1.   Pro účely výpočtu průměrných hodnot emisí stanovených v příloze V části 4 bodě 1 směrnice 2010/75/EU se pro určení doby uvádění spalovacích zařízení sestávajících ze dvou nebo více jednotek do provozu a ukončování jejich provozu použijí tato pravidla:

a)

hodnoty naměřené během doby uvádění první jednotky do provozu a během doby ukončování provozu poslední spalovací jednotky se neberou v úvahu;

b)

hodnoty určené během dalších dob uvádění jednotlivých jednotek do provozu a ukončování jejich provozu se neberou v úvahu, pouze pokud jsou naměřeny, nebo není-li měření technicky ani ekonomicky proveditelné, spočítány odděleně pro každou příslušnou jednotku.

2.   Pro účely čl. 3 bodu 27 směrnice 2010/75/EU je doba uvádění spalovacích zařízení sestávajících ze dvou nebo více jednotek do provozu a ukončování jejich provozu tvořena pouze dobou uvádění první spalovací jednotky do provozu a ukončování provozu poslední spalovací jednotky.

Pro spalovací zařízení, u nichž je podle přílohy V části 1 bodů 2, 4 a 6 směrnice 2010/75/EU pro část spalovacího zařízení, která vypouští odpadní plyny jedním či více samostatnými průduchy v rámci společného komína, povoleno použít mezní hodnotu emisí, se může doba uvádění do provozu a ukončování provozu určit samostatně pro každou z uvedených částí spalovacího zařízení. Doba uvádění části zařízení do provozu a ukončování jejího provozu pak sestává z doby uvádění první spalovací jednotky do provozu v dané části zařízení a doby ukončování provozu poslední spalovací jednotky v dané části zařízení.

Článek 6

Určení doby uvádění spalovacích zařízení pro výrobu elektřiny nebo spalovacích zařízení dodávajících energii pro mechanický pohon do provozu a ukončování jejich provozu prostřednictvím prahových hodnot zatížení

1.   U spalovacích zařízení pro výrobu elektřiny a u spalovacích zařízení pro mechanický pohon se má za to, že doba uvádění do provozu končí v okamžiku, kdy zařízení dosáhne minimálního zatížení při uvádění do provozu v zájmu stabilní výroby.

2.   Má se za to, že doba ukončování provozu začíná zahájením ukončení dodávek paliva poté, co bylo dosaženo bodu minimálního zatížení při ukončování provozu v zájmu stabilní výroby, od něhož již není vyrobená elektřina k dispozici pro soustavu nebo vyrobená mechanická energie se již nevyužije pro mechanické zatížení.

3.   Prahové hodnoty zatížení, které by se měly použít k určení konce doby uvádění spalovacích zařízení pro výrobu elektřiny do provozu a začátku doby ukončování jejich provozu a jež mají být zahrnuty do povolení pro tato zařízení, jsou pevně stanoveným procentem jmenovitého elektrického výkonu spalovacího zařízení.

4.   Prahové hodnoty zatížení, které se mají použít k určení konce doby uvádění spalovacích zařízení pro mechanický pohon do provozu a začátku doby ukončování jejich provozu a jež mají být zahrnuty do povolení pro tato zařízení, jsou pevně stanoveným procentem mechanického energetického výkonu spalovacího zařízení.

Článek 7

Určení doby uvádění spalovacích zařízení pro výrobu tepla do provozu a ukončování provozu prostřednictvím prahových hodnot zatížení

1.   U spalovacích zařízení pro výrobu tepla se má za to, že doba uvádění do provozu končí v okamžiku, kdy zařízení dosáhne minimálního zatížení při uvádění do provozu v zájmu stabilní výroby a teplo lze bezpečně a spolehlivě dodávat do distribuční sítě, tepelného akumulátoru nebo ho lze využít přímo v místní průmyslové lokalitě.

2.   Má se za to, že doba ukončování provozu začíná poté, co bylo dosaženo minimálního zatížení při ukončování provozu v zájmu stabilní výroby, kdy již teplo nelze bezpečně a spolehlivě dodávat do sítě ani ho nelze využít přímo v místní průmyslové lokalitě.

3.   Prahové hodnoty zatížení, které se mají použít k určení konce doby uvádění spalovacích zařízení pro výrobu tepla do provozu a začátku doby ukončování jejich provozu a jež mají být zahrnuty do povolení pro tato zařízení, jsou pevně stanoveným procentem jmenovitého tepelného výkonu spalovacího zařízení.

4.   Doby, ve kterých zařízení pro výrobu tepla vyhřívají akumulátor nebo akumulační nádrž bez výdeje tepla, se považují za provozní hodiny, a nikoli za dobu uvádění do provozu nebo ukončování provozu.

Článek 8

Určení doby uvádění spalovacích zařízení pro výrobu tepla a elektřiny do provozu a ukončování jejich provozu prostřednictvím prahových hodnot zatížení

U spalovacích zařízení pro výrobu elektřiny a tepla se doba uvádění do provozu a ukončování provozu určí podle článků 6 a 7, přičemž se zohlední jak vyrobená elektřina, tak teplo.

Článek 9

Určení doby uvádění do provozu a ukončování provozu prostřednictvím provozních parametrů nebo samostatných procesů

Pro určení minimálního zatížení při uvádění do provozu a minimálního zatížení při ukončování provozu v zájmu stabilní výroby se vymezí alespoň tři kritéria, přičemž konce doby uvádění do provozu a začátku doby ukončování provozu bude dosaženo, pokud byla splněna alespoň dvě kritéria.

Tato kritéria se vyberou:

1.

ze samostatných procesů uvedených v příloze nebo rovnocenných procesů, které vyhovují technické charakteristice zařízení;

2.

z prahových hodnot pro provozní parametry uvedené v příloze nebo rovnocenné provozní parametry, které vyhovují technické charakteristice zařízení.

Článek 10

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 7. května 2012.

Za Komisi

Janez POTOČNIK

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17.


PŘÍLOHA

SAMOSTATNÉ PROCESY A PROVOZNÍ PARAMETRY SOUVISEJÍCÍ S DOBOU UVÁDĚNÍ DO PROVOZU A UKONČOVÁNÍ PROVOZU

1.   Samostatné procesy spojené s minimálním zatížením při uvádění do provozu v zájmu stabilní výroby

1.1

U kotlů na tuhá paliva: úplný přechod z použití stabilizačních pomocných nebo přihřívacích hořáků na provoz s pouze běžným palivem.

1.2

U kotlů na kapalná paliva: spuštění hlavního palivového čerpadla a při ustálení tlaku oleje na hořáku a při nichž lze jako ukazatel použít tok paliva.

1.3

U plynových turbín: bod, kdy se režim spalování přepne na ustálený režim spalování s dostatečně promíchanou spalovací směsí nebo na „volnoběh“.

2.   Provozní parametry

2.1

Obsah kyslíku ve spalinách.

2.2

Teplota spalin.

2.3

Tlak páry.

2.4

U zařízení pro výrobu tepla: entalpie a průtok teplonosného média.

2.5

U zařízení spalujících kapalná paliva a plyn: tok paliva uvedený jako procento kapacity jmenovitého toku paliva.

2.6

U zařízení s parními kotli: teplota páry při výstupu z kotle.