ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2012.105.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 105

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 55
17. dubna 2012


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 322/2012 ze dne 16. dubna 2012, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro clopyralid, dimethomorf, fenpyrazamin, folpet a pendimethalin v některých produktech a na jejich povrchu ( 1 )

1

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 323/2012 ze dne 16. dubna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

41

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 324/2012 ze dne 16. dubna 2012, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012

43

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

17.4.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 105/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 322/2012

ze dne 16. dubna 2012,

kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro clopyralid, dimethomorf, fenpyrazamin, folpet a pendimethalin v některých produktech a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limity reziduí (MLR) pro folpet a pendimethalin byly stanoveny v příloze II a příloze III části B nařízení (ES) č. 396/2005. Pro clopyralid a dimethomorf byly MLR stanoveny v příloze III části A nařízení (ES) č. 396/2005. Pro fenpyrazamin nebyly MLR stanoveny v žádné z příloh nařízení (ES) č. 396/2005, proto se použila standardní hodnota 0,01 mg/kg.

(2)

V rámci postupu za účelem povolení používání přípravku na ochranu rostlin obsahujícího účinnou látku dimethomorf k ošetření špenátu a listů řepy byla podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 podána žádost o změnu stávajících MLR.

(3)

V případě clopyralidu byla taková žádost podána pro použití k ošetření květáku, brokolice, hlávkového zelí, lněných semen, tuřínu, vodnice a živočišných produktů, s přihlédnutím k používání u krmných plodin pro hospodářská zvířata určená k produkci potravin. V případě fenpyrazaminu byla taková žádost podána pro ošetření hroznů, rajčat, paprik, lilku a tykvovité zeleniny s jedlou slupkou. V případě folpetu byla taková žádost podána pro ošetření hroznů, česneku a rajčat. V případě pendimethalinu byla taková žádost podána pro ošetření košťálové listové zeleniny, kedluben a bylinek.

(4)

V souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 396/2005 dotčené členské státy tyto žádosti vyhodnotily a hodnotící zprávy byly předloženy Komisi.

(5)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) žádosti a hodnotící zprávy posoudil, přičemž zkoumal zejména rizika pro spotřebitele a v příslušném případě pro zvířata, a k navrhovaným MLR vydal odůvodněná stanoviska (2). Tato stanoviska předal Komisi a členským státům a zpřístupnil je veřejnosti.

(6)

Úřad ve svých odůvodněných stanoviscích dospěl k závěru, že pokud jde o použití folpetu k ošetření hroznů, nelze vyloučit možné riziko pro zdraví spotřebitelů, bude-li MLR zvýšen, jak požadoval žadatel. Proto by MLR neměl být zvýšen. V případě clopyralidu používaného k ošetření mléka úřad navrhl nižší MLR, pokud by byla validována příslušná analytická metoda. Jelikož však o tom neexistují žádné důkazy, měl by být MLR ponechán beze změny.

(7)

V případě všech ostatních žádostí dospěl úřad k závěru, že všechny požadavky na údaje byly splněny a že změny MLR, o které žadatelé žádají, jsou přijatelné, pokud jde o bezpečnost spotřebitelů, na základě hodnocení expozice spotřebitelů u 27 konkrétních evropských skupin spotřebitelů. Úřad zohlednil nejnovější informace o toxikologických vlastnostech daných látek. Ani celoživotní expozice těmto látkám prostřednictvím konzumace všech potravinářských produktů, které mohou tyto látky obsahovat, ani krátkodobá expozice v důsledku extrémní konzumace příslušných plodin a produktů neprokázaly riziko, že by byl překročen přijatelný denní příjem (ADI) nebo akutní referenční dávka (ARfD).

(8)

Na základě odůvodněných stanovisek úřadu a s přihlédnutím k faktorům významným pro danou záležitost splňují příslušné změny MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.

(9)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a ani Evropský parlament ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. dubna 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s.1.

(2)  Vědecké zprávy EFSA jsou k dispozici na adrese http://www.efsa.europa.eu:

 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Setting of MRLs for fenpyrazamine in table grapes, wine grapes, tomatoes, aubergines, peppers and cucurbits with edible peel. EFSA Journal 2011; 9(10):2403. [30 s.].

 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Modification of the existing MRLs for dimethomorph in spinach and beet leaves (chard). EFSA Journal 2011; 9(11):2437. [24 s.].

 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Modification of the existing MRLs for biphenyl in various commodities. EFSA Journal 2011; 9(10):2418. [40 s.].

 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Modification of the existing MRLs for pendimethalin in various crops. EFSA Journal 2011; 9(10):2400. [31 s.].

 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Modification of the existing MRLs for folpet in wine grapes, garlic and tomatoes. EFSA Journal 2011; 9(9):2391. [40 s.].


PŘÍLOHA

Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:

1)

V příloze II se sloupce pro folpet a pendimethalin nahrazují tímto:

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (1)

Folpet

Pendimethalin (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

1.

OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

0,05 (2)

0110000

i)

Citrusové plody

0,02 (2)

 

0110010

Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy)

 

 

0110020

Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy)

 

 

0110030

Citrony (Citron, cedrát)

 

 

0110040

Kyselé lajmy

 

 

0110050

Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy)

 

 

0110990

Ostatní

 

 

0120000

ii)

Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané)

0,02 (2)

 

0120010

Mandle

 

 

0120020

Para ořechy

 

 

0120030

Kešu ořechy

 

 

0120040

Kaštany jedlé

 

 

0120050

Kokosové ořechy

 

 

0120060

Lískové ořechy (Ořechy lísky největší)

 

 

0120070

Makadamie

 

 

0120080

Pekanové ořechy

 

 

0120090

Piniové oříšky

 

 

0120100

Pistácie

 

 

0120110

Vlašské ořechy

 

 

0120990

Ostatní

 

 

0130000

iii)

Jádrové ovoce

3 (+)

 

0130010

Jablka (Plody jabloně lesní)

 

 

0130020

Hrušky (Nashi)

 

 

0130030

Kdoule

 

 

0130040

Mišpule

 (3)

 (3)

0130050

Lokvát (mišpule japonská)

 (3)

 (3)

0130990

Ostatní

 

 

0140000

iv)

Peckové ovoce

 

 

0140010

Meruňky

0,02 (2)

 

0140020

Třešně a višně (Třešně, višně )

2

 

0140030

Broskve (Nektarinky a podobné hybridy)

0,02 (2)

 

0140040

Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky)

0,02 (2)

 

0140990

Ostatní

0,02 (2)

 

0150000

v)

Bobulové a drobné ovoce

 

 

0151000

a)

Hrozny stolní a moštové

 

 

0151010

Hrozny stolní

0,02 (2)

 

0151020

Hrozny moštové

5

 

0152000

b)

Jahody

3 (+)

 

0153000

c)

Ovoce z keřů

 

 

0153010

Ostružiny

3 (+)

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružino-maliny, Boysenovy ostružiny, morušky)

0,02 (2)

 

0153030

Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus x idaeus))

3 (+)

 

0153990

Ostatní

0,02 (2)

 

0154000

d)

Ostatní bobulové a drobné ovoce

 

 

0154010

Borůvky kanadské (Borůvky )

0,02 (2)

 

0154020

Klikvy (Brusinky)

0,02 (2)

 

0154030

Rybíz (červený, bílý a černý)

3 (+)

 

0154040

Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes)

3 (+)

 

0154050

Šípky

 (3)

 (3)

0154060

Moruše (Plody planiky)

 (3)

 (3)

0154070

Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidia arguta)

 (3)

 (3)

0154080

Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku (rakytníku), hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného, jiné bobule rostoucí na stromech)

 (3)

 (3)

0154990

Ostatní

0,02 (2)

 

0160000

vi)

Různé ovoce

0,02 (2)

 

0161000

a)

s jedlou slupkou

 

 

0161010

Datle

 

 

0161020

Fíky

 

 

0161030

Stolní olivy

 

 

0161040

Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

0161050

Karamboly5 (Bilimbi)

 (3)

 (3)

0161060

Tomel5 (persimon)

 (3)

 (3)

0161070

Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora))

 (3)

 (3)

0161990

Ostatní

 

 

0162000

b)

s nejedlou slupkou, malé

 

 

0162010

Kiwi

 

 

0162020

Liči (Pulasan, rambutan, mangostan)

 

 

0162030

Mučenka (passiflora)

 

 

0162040

Opuncie

 (3)

 (3)

0162050

Zlatolist

 (3)

 (3)

0162060

Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana) a mamej sapota)

 (3)

 (3)

0162990

Ostatní

 

 

0163000

b)

s nejedlou slupkou, velké

 

 

0163010

Avokádo

 

 

0163020

Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány)

 

 

0163030

Mango

 

 

0163040

Papája

 

 

0163050

Granátová jablka

 

 

0163060

Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama a jiné středně velké Annonnaceae)

 (3)

 (3)

0163070

Kvajávy (Červená pitaya neboli dračí ovoce (Hylocereus undatus))

 (3)

 (3)

0163080

Ananas

 

 

0163090

Chlebovník (Jackfruit (jeky))

 (3)

 (3)

0163100

Durian

 (3)

 (3)

0163110

Anona ostnitá (guanabana)

 (3)

 (3)

0163990

Ostatní

 

 

0200000

2.

ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ

 

 

0210000

i)

Kořenová a hlíznatá zelenina

 

 

0211000

a)

Brambory

0,1

0,05 (2)

0212000

b)

Tropická kořenová a hlíznatá zelenina

0,02 (2)

0,05 (2)

0212010

Kasava (Taro (kolokázie jedlá), eddo, Xanthosoma sagittifolium)

 

 

0212020

Batáty

 

 

0212030

Jam (Smldinec (jicama), mexický jam)

 

 

0212040

Maranta

 (3)

 (3)

0212990

Ostatní

 

 

0213000

c)

Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

0,02 (2)

 

0213010

Řepa salátová

 

0,05 (2)

0213020

Mrkev

 

0,2

0213030

Celer bulvový

 

0,1

0213040

Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce )

 

0,2

0213050

Topinambury

 

0,05 (2)

0213060

Pastinák

 

0,2

0213070

Petržel kořenová

 

0,2

0213080

Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus))

 

0,05 (2)

0213090

Kozí brada (Hadí mord španělský, Scolymus hispanicus)

 

0,05 (2)

0213100

Tuřín

 

0,05 (2)

0213110

Vodnice

 

0,05 (2)

0213990

Ostatní

 

0,05 (2)

0220000

ii)

Cibulová zelenina

 

0,05 (2)

0220010

Česnek

0,1

 

0220020

Cibule kuchyňská (Cibule kuchyňská)

0,1

 

0220030

Šalotka

0,02 (2)

 

0220040

Cibule jarní (Cibule zimní a podobné odrůdy)

0,02 (2)

 

0220990

Ostatní

0,02 (2)

 

0230000

iii)

Plodová zelenina

 

0,05 (2)

0231000

a)

Lilkovité

 

 

0231010

Rajčata (Rajčata třešňovitá, rajčenky, physalis, gojiberry, kustovnice (Lycium barbarum a L. chinense))

3 (+)

 

0231020

Paprika zeleninová (Paprika chilli)

0,02 (2)

 

0231030

Lilek (Pepino)

0,02 (2)

 

0231040

Okra, tobolky ibišku jedlého

0,02 (2)

 

0231990

Ostatní

0,02 (2)

 

0232000

b)

Tykvovité – s jedlou slupkou

0,02 (2)

 

0232010

Okurky salátové

 

 

0232020

Okurky nakládačky

 

 

0232030

Cukety (Tykev obecná, patizon)

 

 

0232990

Ostatní

 

 

0233000

c)

Tykvovité – s nejedlou slupkou

1

 

0233010

Melouny cukrové (Kiwano )

 

 

0233020

Dýně (Tykev velkoplodá)

 

 

0233030

Melouny vodní

 

 

0233990

Ostatní

 

 

0234000

d)

Kukuřice cukrová

0,02 (2)

 

0239000

e)

Ostatní plodová zelenina

0,02 (2)

 

0240000

iv)

Košťálová zelenina

 

 

0241000

a)

Košťálová zelenina vytvářející růžice

0,02 (2)

0,05 (2)

0241010

Brokolice (Výhonky brokolice, čínská brokolice, rapini )

 

 

0241020

Květák

 

 

0241990

Ostatní

 

 

0242000

b)

Košťálová zelenina vytvářející hlávky

0,02 (2)

0,05 (2)

0242010

Kapusta růžičková

 

 

0242020

Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí)

 

 

0242990

Ostatní

 

 

0243000

c)

Košťálová zelenina listová

0,02 (2)

0,5

0243010

Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí (pe-tsai) )

 

 

0243020

Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz)

 

 

0243990

Ostatní

 

 

0244000

d)

Kedlubny

0,05

0,3

0250000

v)

Listová zelenina a čerstvé bylinky

 

 

0251000

a)

Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea

 

0,05 (2)

0251010

Polníček (Kozlíček polníček)

0,02 (2)

 

0251020

Salát (Salát hlávkový, lollo rosso, salát ledový, salát římský)

2

 

0251030

Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová)

0,02 (2)

 

0251040

Řeřicha setá

0,02 (2)

 

0251050

Barborka jarní

 (3)

 (3)

0251060

Roketa setá (Křez zední)

0,02 (2)

 

0251070

Červená hořčice

 (3)

 (3)

0251080

Listy a výhonky druhu Brassica spp. (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin druhu Brassica (plodiny sklizené v růstové fázi do 8 pravých listů))

0,02 (2)

 

0251990

Ostatní

0,02 (2)

 

0252000

b)

Špenát a podobná zelenina (listy)

 

0,05 (2)

0252010

Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavce (amaranthus))

10

 

0252020

Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda))

 (3)

 (3)

0252030

Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové)

0,02 (2)

 

0252990

Ostatní

0,02 (2)

 

0253000

c)

Listy révy vinné

 (3)

 (3)

0254000

d)

Potočnice lékařská

0,02 (2)

0,05 (2)

0255000

e)

Čekanka salátová

0,02 (2)

0,05 (2)

0256000

f)

Čerstvé bylinky

0,02 (2)

 

0256010

Kerblík

 

0,6

0256020

Pažitka

 

0,6

0256030

Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea)

 

0,6

0256040

Petrželová nať

 

2

0256050

Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní )

 (3)

 (3)

0256060

Rozmarýn

 (3)

 (3)

0256070

Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno))

 (3)

 (3)

0256080

Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná)

 (3)

 (3)

0256090

Bobkový list

 (3)

 (3)

0256100

Estragon (Yzop)

 (3)

 (3)

0256990

Ostatní (Jedlé květy )

 

0,6

0260000

vi)

Lusková zelenina (čerstvá)

 

0,2

0260010

Fazolové lusky (Zelené (francouzské) fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec)

2 (+)

 

0260020

Vyluštěná fazolová semena (Boby, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská)

2 (+)

 

0260030

Hrachové lusky (Hrách setý)

0,02 (2)

 

0260040

Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna)

0,02 (2)

 

0260050

Čočka

0,02 (2)

 

0260990

Ostatní

0,02 (2)

 

0270000

vii)

Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)

0,02 (2)

 

0270010

Chřest

 

0,05 (2)

0270020

Kardy

 

0,05 (2)

0270030

Celer řapíkatý

 

0,1

0270040

Fenykl sladký

 

0,05 (2)

0270050

Artyčoky

 

0,05 (2)

0270060

Pór

 

0,05 (2)

0270070

Reveň

 

0,05 (2)

0270080

Bambusové výhonky

 (3)

 (3)

0270090

Palmové vegetační vrcholy

 (3)

 (3)

0270990

Ostatní

 

0,05 (2)

0280000

viii)

Houby

0,02 (2)

0,05 (2)

0280010

Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shitake))

 

 

0280020

Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib)

 

 

0280990

Ostatní

 

 

0290000

ix)

Chaluhy

 (3)

 (3)

0300000

3.

LUŠTĚNINY, SUCHÉ

0,02 (2)

0,2

0300010

Fazole (Boby, fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazol polní, fazolka čínská)

 

 

0300020

Čočka

 

 

0300030

Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý)

 

 

0300040

Vlčí bob

 

 

0300990

Ostatní

 

 

0400000

4.

OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY

0,02 (2)

 

0401000

i)

Olejnatá semena

 

0,1 (2)

0401010

Lněná semena

 

 

0401020

Jádra podzemnice olejné

 

 

0401030

Mák

 

 

0401040

Sezamová semena

 

 

0401050

Slunečnicová semena

 

 

0401060

Semena řepky (Divoký tuřín, řepice)

 

 

0401070

Sojové boby

 

 

0401080

Hořčičná semena

 

 

0401090

Bavlníková semena

 

 

0401100

Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (cucurbitacea))

 

 

0401110

Světlice barvířská

 (3)

 (3)

0401120

Brutnák

 (3)

 (3)

0401130

Lnička setá

 (3)

 (3)

0401140

Semena konopí

 

 

0401150

Skočec obecný

 (3)

 (3)

0401990

Ostatní

 

 

0402000

ii)

Olejnaté plody

 

 

0402010

Olivy na olej

 

0,05 (2)

0402020

Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové)

 (3)

 (3)

0402030

Plody palmy olejové

 (3)

 (3)

0402040

Kapok

 (3)

 (3)

0402990

Ostatní

 

0,1 (2)

0500000

5.

OBILOVINY

 

0,05 (2)

0500010

Ječmen

2

 

0500020

Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa))

0,02 (2)

 

0500030

Kukuřice

0,02 (2)

 

0500040

Proso (Bér vlašský, milička)

0,02 (2)

 

0500050

Oves

0,02 (2)

 

0500060

Rýže

0,02 (2)

 

0500070

Žito

0,02 (2)

 

0500080

Čirok

0,02 (2)

 

0500090

Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale) )

2

 

0500990

Ostatní

0,02 (2)

 

0600000

6.

ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO

0,05 (2)

0,1 (2)

0610000

i)

Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis)

 

 

0620000

ii)

Kávová zrna

 (3)

 (3)

0630000

iii)

Bylinné čaje (sušené)

 (3)

 (3)

0631000

a)

Květy

 (3)

 (3)

0631010

Květ heřmánku

 (3)

 (3)

0631020

Květ ibišku

 (3)

 (3)

0631030

Květní lístky růže

 (3)

 (3)

0631040

Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra) )

 (3)

 (3)

0631050

Lípa

 (3)

 (3)

0631990

Ostatní

 (3)

 (3)

0632000

b)

Listy

 (3)

 (3)

0632010

List jahodníku

 (3)

 (3)

0632020

List rostliny rooibos (Listy ginkgo)

 (3)

 (3)

0632030

Cesmína paraguayská (maté)

 (3)

 (3)

0632990

Ostatní

 (3)

 (3)

0633000

c)

Kořeny

 (3)

 (3)

0633010

Kořen kozlíku lékařského

 (3)

 (3)

0633020

Kořen všehoje ženšenového

 (3)

 (3)

0633990

Ostatní

 (3)

 (3)

0639000

d)

Ostatní bylinné čaje

 (3)

 (3)

0640000

iv)

Kakao (fermentované boby)

 (3)

 (3)

0650000

v)

Rohovník (svatojánský chléb)

 (3)

 (3)

0700000

7.

CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu

150

0,1 (2)

0800000

8.

KOŘENÍ

 (3)

 (3)

0810000

i)

Semena

 (3)

 (3)

0810010

Anýz

 (3)

 (3)

0810020

Kmín černý

 (3)

 (3)

0810030

Celerová semena (Semena libečku)

 (3)

 (3)

0810040

Semena koriandru

 (3)

 (3)

0810050

Semena kmínu

 (3)

 (3)

0810060

Semena kopru

 (3)

 (3)

0810070

Semena fenyklu

 (3)

 (3)

0810080

Pískavice řecké seno

 (3)

 (3)

0810090

Muškátové oříšky

 (3)

 (3)

0810990

Ostatní

 (3)

 (3)

0820000

ii)

Plody a bobule

 (3)

 (3)

0820010

Nové koření

 (3)

 (3)

0820020

Anýzový (japonský) pepř

 (3)

 (3)

0820030

Kmín

 (3)

 (3)

0820040

Kardamom

 (3)

 (3)

0820050

Jalovcové bobule

 (3)

 (3)

0820060

Pepř, černý a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový)

 (3)

 (3)

0820070

Vanilkové lusky

 (3)

 (3)

0820080

Tamarindy (indické datle)

 (3)

 (3)

0820990

Ostatní

 (3)

 (3)

0830000

iii)

Kůra

 (3)

 (3)

0830010

Skořice (Skořice čínská )

 (3)

 (3)

0830990

Ostatní

 (3)

 (3)

0840000

iv)

Kořeny nebo oddenky

 (3)

 (3)

0840010

Lékořice

 (3)

 (3)

0840020

Zázvor

 (3)

 (3)

0840030

Kurkuma

 (3)

 (3)

0840040

Křen

 (3)

 (3)

0840990

Ostatní

 (3)

 (3)

0850000

v)

Pupeny

 (3)

 (3)

0850010

Hřebíček

 (3)

 (3)

0850020

Kapary

 (3)

 (3)

0850990

Ostatní

 (3)

 (3)

0860000

vi)

Blizny

 (3)

 (3)

0860010

Šafrán

 (3)

 (3)

0860990

Ostatní

 (3)

 (3)

0870000

vii)

Semenné míšky

 (3)

 (3)

0870010

Muškátový květ

 (3)

 (3)

0870990

Ostatní

 (3)

 (3)

0900000

9.

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

 (3)

 (3)

0900010

Cukrová řepa (kořen)

 (3)

 (3)

0900020

Cukrová třtina

 (3)

 (3)

0900030

Kořen čekanky

 (3)

 (3)

0900990

Ostatní

 (3)

 (3)

1000000

10.

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

0,05  (2)

1010000

i)

Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené

 

 

1011000

a)

Prasata

 

 

1011010

Maso

 

 

1011020

Tuk bez libového masa

 

 

1011030

Játra

 

 

1011040

Ledviny

 

 

1011050

Poživatelné droby

 

 

1011990

Ostatní

 

 

1012000

b)

Hovězí dobytek

 

 

1012010

Maso

 

 

1012020

Tuk

 

 

1012030

Játra

 

 

1012040

Ledviny

 

 

1012050

Poživatelné droby

 

 

1012990

Ostatní

 

 

1013000

c)

Ovce

 

 

1013010

Maso

 

 

1013020

Tuk

 

 

1013030

Játra

 

 

1013040

Ledviny

 

 

1013050

Poživatelné droby

 

 

1013990

Ostatní

 

 

1014000

d)

Kozy

 

 

1014010

Maso

 

 

1014020

Tuk

 

 

1014030

Játra

 

 

1014040

Ledviny

 

 

1014050

Poživatelné droby

 

 

1014990

Ostatní

 

 

1015000

e)

Koně, osli, muly a mezci

 (3)

 (3)

1015010

Maso

 (3)

 (3)

1015020

Tuk

 (3)

 (3)

1015030

Játra

 (3)

 (3)

1015040

Ledviny

 (3)

 (3)

1015050

Poživatelné droby

 (3)

 (3)

1015990

Ostatní

 (3)

 (3)

1016000

f)

Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi

 

 

1016010

Maso

 

 

1016020

Tuk

 

 

1016030

Játra

 

 

1016040

Ledviny

 

 

1016050

Poživatelné droby

 

 

1016990

Ostatní

 

 

1017000

g)

Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani)

 (3)

 (3)

1017010

Maso

 (3)

 (3)

1017020

Tuk

 (3)

 (3)

1017030

Játra

 (3)

 (3)

1017040

Ledviny

 (3)

 (3)

1017050

Poživatelné droby

 (3)

 (3)

1017990

Ostatní

 (3)

 (3)

1020000

ii)

Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh

 

 

1020010

Kravské

 

 

1020020

Ovčí

 

 

1020030

Kozí

 

 

1020040

Kobylí

 

 

1020990

Ostatní

 

 

1030000

iii)

Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla

 

 

1030010

Slepičí

 

 

1030020

Kachní

 (3)

 (3)

1030030

Husí

 (3)

 (3)

1030040

Křepelčí

 (3)

 (3)

1030990

Ostatní

 (3)

 (3)

1040000

iv)

Med (Mateří kašička, pyl)

 (3)

 (3)

1050000

v)

Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)

 (3)

 (3)

1060000

vi)

Hlemýždi

 (3)

 (3)

1070000

vii)

Ostatní produkty ze suchozemských živočichů

 (3)

 (3)

(F)= rozpustné v tuku

Folpet

(+)

Suma kaptanu a folpetu.

0130000

iii)

Jádrové ovoce

0152000

b)

Jahody

0153010

Ostružiny

0153030

Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus x idaeus))

0154030

Rybíz (červený, bílý a černý)

0154040

Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes)

0231010

Rajčata (Rajčata třešňovitá, rajčenky, physalis, gojiberry, kustovnice (Lycium barbarum a L. chinense))

0260010

Fazolové lusky (Zelené (francouzské) fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec)

0260020

Vyluštěná fazolová semena (Boby, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská)“

2)

Příloha III se mění takto:

a)

Část A se mění takto:

i)

Sloupce pro clopyralid a dimethomorf se nahrazují tímto:

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (4)

Clopyralid

Dimethomorf

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

1.

OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

 

0110000

i)

Citrusové plody

0,5

 

0110010

Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy)

 

0,05 (5)

0110020

Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy)

 

0,8

0110030

Citrony (Citron, cedrát)

 

0,05 (5)

0110040

Kyselé lajmy

 

0,05 (5)

0110050

Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy)

 

0,05 (5)

0110990

Ostatní

 

0,05 (5)

0120000

ii)

Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané)

0,5

0,05 (5)

0120010

Mandle

 

 

0120020

Para ořechy

 

 

0120030

Kešu ořechy

 

 

0120040

Kaštany jedlé

 

 

0120050

Kokosové ořechy

 

 

0120060

Lískové ořechy (Ořechy lísky největší)

 

 

0120070

Makadamie

 

 

0120080

Pekanové ořechy

 

 

0120090

Piniové oříšky

 

 

0120100

Pistácie

 

 

0120110

Vlašské ořechy

 

 

0120990

Ostatní

 

 

0130000

iii)

Jádrové ovoce

0,5

0,05 (5)

0130010

Jablka (Plody jabloně lesní)

 

 

0130020

Hrušky (Nashi)

 

 

0130030

Kdoule

 

 

0130040

Mišpule

 

 

0130050

Lokvát (mišpule japonská)

 

 

0130990

Ostatní

 

 

0140000

iv)

Peckové ovoce

0,5

0,05 (5)

0140010

Meruňky

 

 

0140020

Třešně a višně (Třešně, višně )

 

 

0140030

Broskve (Nektarinky a podobné hybridy)

 

 

0140040

Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky)

 

 

0140990

Ostatní

 

 

0150000

v)

Bobulové a drobné ovoce

 

 

0151000

a)

Hrozny stolní a moštové

0,5

3

0151010

Hrozny stolní

 

 

0151020

Hrozny moštové

 

 

0152000

b)

Jahody

0,5

0,7

0153000

c)

Ovoce z keřů

0,5

0,05 (5)

0153010

Ostružiny

 

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružino-maliny, Boysenovy ostružiny, morušky)

 

 

0153030

Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

0153990

Ostatní

 

 

0154000

d)

Ostatní bobulové a drobné ovoce

 

0,05 (5)

0154010

Borůvky kanadské (Borůvky )

0,5

 

0154020

Klikvy (Brusinky)

4

 

0154030

Rybíz (červený, bílý a černý)

0,5

 

0154040

Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes)

0,5

 

0154050

Šípky

0,5

 

0154060

Moruše (Plody planiky)

0,5

 

0154070

Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidia arguta)

0,5

 

0154080

Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku (rakytníku), hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného, jiné bobule rostoucí na stromech)

0,5

 

0154990

Ostatní

0,5

 

0160000

vi)

Různé ovoce

0,5

0,05 (5)

0161000

a)

s jedlou slupkou

 

 

0161010

Datle

 

 

0161020

Fíky

 

 

0161030

Stolní olivy

 

 

0161040

Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

0161050

Karamboly5 (Bilimbi)

 

 

0161060

Tomel5 (persimon)

 

 

0161070

Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora))

 

 

0161990

Ostatní

 

 

0162000

b)

s nejedlou slupkou, malé

 

 

0162010

Kiwi

 

 

0162020

Liči (Pulasan, rambutan, mangostan)

 

 

0162030

Mučenka (passiflora)

 

 

0162040

Opuncie

 

 

0162050

Zlatolist

 

 

0162060

Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana) a mamej sapota)

 

 

0162990

Ostatní

 

 

0163000

c)

s nejedlou slupkou, velké

 

 

0163010

Avokádo

 

 

0163020

Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány)

 

 

0163030

Mango

 

 

0163040

Papája

 

 

0163050

Granátová jablka

 

 

0163060

Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama a jiné středně velké Annonnaceae)

 

 

0163070

Kvajávy (Červená pitaya neboli dračí ovoce (Hylocereus undatus))

 

 

0163080

Ananas

 

 

0163090

Chlebovník (Jackfruit (jeky))

 

 

0163100

Durian

 

 

0163110

Anona ostnitá (guanabana)

 

 

0163990

Ostatní

 

 

0200000

2.

ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ

 

 

0210000

i)

Kořenová a hlíznatá zelenina

 

 

0211000

a)

Brambory

0,5

0,5

0212000

b)

Tropická kořenová a hlíznatá zelenina

1

0,05 (5)

0212010

Kasava (Taro (kolokázie jedlá), eddo, Xanthosoma sagittifolium)

 

 

0212020

Batáty

 

 

0212030

Jam (Smldinec (jicama), mexický jam)

 

 

0212040

Maranta

 

 

0212990

Ostatní

 

 

0213000

c)

Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

 

0213010

Řepa salátová

1

0,05 (5)

0213020

Mrkev

0,5

0,05 (5)

0213030

Celer bulvový

0,5

0,05 (5)

0213040

Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce )

0,5

0,05 (5)

0213050

Topinambury

0,5

0,05 (5)

0213060

Pastinák

0,5

0,05 (5)

0213070

Petržel kořenová

0,5

0,05 (5)

0213080

Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus))

0,5

1

0213090

Kozí brada (Hadí mord španělský, Scolymus hispanicus)

0,5

0,05 (5)

0213100

Tuřín

1,5

0,05 (5)

0213110

Vodnice

1,5

0,05 (5)

0213990

Ostatní

0,5

0,05 (5)

0220000

ii)

Cibulová zelenina

0,5

 

0220010

Česnek

 

0,15

0220020

Cibule kuchyňská (Cibule kuchyňská)

 

0,15

0220030

Šalotka

 

0,15

0220040

Cibule jarní (Cibule zimní a podobné odrůdy)

 

0,3

0220990

Ostatní

 

0,1

0230000

iii)

Plodová zelenina

0,5

 

0231000

a)

Lilkovité

 

 

0231010

Rajčata (Rajčata třešňovitá, rajčenky, physalis, gojiberry, kustovnice (Lycium barbarum a L. chinense))

 

1

0231020

Paprika zeleninová (Paprika chilli)

 

0,5

0231030

Lilek (Pepino)

 

0,3

0231040

Okra, tobolky ibišku jedlého

 

0,05 (5)

0231990

Ostatní

 

0,05 (5)

0232000

b)

Tykvovité – s jedlou slupkou

 

1

0232010

Okurky salátové

 

 

0232020

Okurky nakládačky

 

 

0232030

Cukety (Tykev obecná, patizon)

 

 

0232990

Ostatní

 

 

0233000

c)

Tykvovité – s nejedlou slupkou

 

 

0233010

Melouny cukrové (Kiwano )

 

1

0233020

Dýně (Tykev velkoplodá)

 

0,05 (5)

0233030

Melouny vodní

 

0,05 (5)

0233990

Ostatní

 

0,05 (5)

0234000

d)

Kukuřice cukrová

 

0,05 (5)

0239000

e)

Ostatní plodová zelenina

 

0,05 (5)

0240000

iv)

Košťálová zelenina

 

0,05 (5)

0241000

a)

Košťálová zelenina vytvářející růžice

 

 

0241010

Brokolice (Výhonky brokolice, čínská brokolice, rapini )

1,5

 

0241020

Květák

3

 

0241990

Ostatní

0,5

 

0242000

b)

Košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

 

0242010

Kapusta růžičková

0,5

 

0242020

Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí)

3

 

0242990

Ostatní

0,5

 

0243000

c)

Košťálová zelenina listová

 

 

0243010

Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí (pe-tsai) )

1

 

0243020

Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz)

1

 

0243990

Ostatní

0,5

 

0244000

d)

Kedlubny

0,5

 

0250000

v)

Listová zelenina a čerstvé bylinky

 

 

0251000

a)

Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea

0,5

 

0251010

Polníček (Kozlíček polníček)

 

10

0251020

Salát (Salát hlávkový, lollo rosso, salát ledový, salát římský)

 

10

0251030

Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová)

 

1

0251040

Řeřicha setá

 

10

0251050

Barborka jarní

 

10

0251060

Roketa setá (Křez zední)

 

10

0251070

Červená hořčice

 

10

0251080

Listy a výhonky druhu Brassica spp. (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin druhu Brassica (plodiny sklizené v růstové fázi do 8 pravých listů))

 

10

0251990

Ostatní

 

1

0252000

b)

Špenát a podobná zelenina (listy)

 

 

0252010

Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavce (amaranthus))

1

1

0252020

Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda))

0,5

1

0252030

Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové)

1

1

0252990

Ostatní

0,5

0,05 (5)

0253000

c)

Listy révy vinné

0,5

10

0254000

d)

Potočnice lékařská

0,5

10

0255000

e)

Čekanka salátová

0,5

10

0256000

f)

Čerstvé bylinky

3

10

0256010

Kerblík

 

 

0256020

Pažitka

 

 

0256030

Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea)

 

 

0256040

Petrželová nať

 

 

0256050

Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní )

 

 

0256060

Rozmarýn

 

 

0256070

Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno))

 

 

0256080

Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná)

 

 

0256090

Bobkový list

 

 

0256100

Estragon (Yzop)

 

 

0256990

Ostatní (Jedlé květy )

 

 

0260000

vi)

Lusková zelenina (čerstvá)

0,5

 

0260010

Fazolové lusky (Zelené (francouzské) fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec)

 

0,05 (5)

0260020

Vyluštěná fazolová semena (Boby, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská)

 

0,05 (5)

0260030

Hrachové lusky (Hrách setý)

 

0,05 (5)

0260040

Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna)

 

0,1

0260050

Čočka

 

0,05 (5)

0260990

Ostatní

 

0,05 (5)

0270000

vii)

Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)

0,5

 

0270010

Chřest

 

0,05 (5)

0270020

Kardy

 

0,05 (5)

0270030

Celer řapíkatý

 

0,05 (5)

0270040

Fenykl sladký

 

0,05 (5)

0270050

Artyčoky

 

2

0270060

Pór

 

1,5

0270070

Reveň

 

0,05 (5)

0270080

Bambusové výhonky

 

0,05 (5)

0270090

Palmové vegetační vrcholy

 

0,05 (5)

0270990

Ostatní

 

0,05 (5)

0280000

viii)

Houby

0,5

0,05 (5)

0280010

Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shitake))

 

 

0280020

Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib)

 

 

0280990

Ostatní

 

 

0290000

ix)

Chaluhy

0,5

0,05 (5)

0300000

3.

LUŠTĚNINY, SUCHÉ

0,5

0,05 (5)

0300010

Fazole (Boby, fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazol polní, fazolka čínská)

 

 

0300020

Čočka

 

 

0300030

Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý)

 

 

0300040

Vlčí bob

 

 

0300990

Ostatní

 

 

0400000

4.

OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY

 

0,05 (5)

0401000

i)

Olejnatá semena

 

 

0401010

Lněná semena

20

 

0401020

Jádra podzemnice olejné

0,5

 

0401030

Mák

0,5

 

0401040

Sezamová semena

0,5

 

0401050

Slunečnicová semena

0,5

 

0401060

Semena řepky (Divoký tuřín, řepice)

0,5

 

0401070

Sojové boby

0,5

 

0401080

Hořčičná semena

0,5

 

0401090

Bavlníková semena

0,5

 

0401100

Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (cucurbitacea))

0,5

 

0401110

Světlice barvířská

0,5

 

0401120

Brutnák

0,5

 

0401130

Lnička setá

0,5

 

0401140

Semena konopí

0,5

 

0401150

Skočec obecný

0,5

 

0401990

Ostatní

0,5

 

0402000

ii)

Olejnaté plody

0,5

 

0402010

Olivy na olej

 

 

0402020

Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové)

 

 

0402030

Plody palmy olejové

 

 

0402040

Kapok

 

 

0402990

Ostatní

 

 

0500000

5.

OBILOVINY

 

0,05 (5)

0500010

Ječmen

2

 

0500020

Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa))

2

 

0500030

Kukuřice

2

 

0500040

Proso (Bér vlašský, milička)

2

 

0500050

Oves

2

 

0500060

Rýže

2

 

0500070

Žito

5

 

0500080

Čirok

2

 

0500090

Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale) )

2

 

0500990

Ostatní

2

 

0600000

6.

ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO

 

0,05 (5)

0610000

i)

Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis)

0,5

 

0620000

ii)

Kávová zrna

0,5

 

0630000

iii)

Bylinné čaje (sušené)

5

 

0631000

a)

Květy

 

 

0631010

Květ heřmánku

 

 

0631020

Květ ibišku

 

 

0631030

Květní lístky růže

 

 

0631040

Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra) )

 

 

0631050

Lípa

 

 

0631990

Ostatní

 

 

0632000

b)

Listy

 

 

0632010

List jahodníku

 

 

0632020

List rostliny rooibos (Listy ginkgo)

 

 

0632030

Cesmína paraguayská (maté)

 

 

0632990

Ostatní

 

 

0633000

c)

Kořeny

 

 

0633010

Kořen kozlíku lékařského

 

 

0633020

Kořen všehoje ženšenového

 

 

0633990

Ostatní

 

 

0639000

d)

Ostatní bylinné čaje

 

 

0640000

iv)

Kakao (fermentované boby)

0,5

 

0650000

v)

Rohovník (svatojánský chléb)

0,5

 

0700000

7.

CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu

5

50

0800000

8.

KOŘENÍ

0,5

0,05 (5)

0810000

i)

Semena

 

 

0810010

Anýz

 

 

0810020

Kmín černý

 

 

0810030

Celerová semena (Semena libečku)

 

 

0810040

Semena koriandru

 

 

0810050

Semena kmínu

 

 

0810060

Semena kopru

 

 

0810070

Semena fenyklu

 

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

 

0810090

Muškátové oříšky

 

 

0810990

Ostatní

 

 

0820000

ii)

Plody a bobule

 

 

0820010

Nové koření

 

 

0820020

Anýzový (japonský) pepř

 

 

0820030

Kmín

 

 

0820040

Kardamom

 

 

0820050

Jalovcové bobule

 

 

0820060

Pepř, černý a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový)

 

 

0820070

Vanilkové lusky

 

 

0820080

Tamarindy (indické datle)

 

 

0820990

Ostatní

 

 

0830000

iii)

Kůra

 

 

0830010

Skořice (Skořice čínská )

 

 

0830990

Ostatní

 

 

0840000

iv)

Kořeny nebo oddenky

 

 

0840010

Lékořice

 

 

0840020

Zázvor

 

 

0840030

Kurkuma

 

 

0840040

Křen

 

 

0840990

Ostatní

 

 

0850000

v)

Pupeny

 

 

0850010

Hřebíček

 

 

0850020

Kapary

 

 

0850990

Ostatní

 

 

0860000

vi)

Blizny

 

 

0860010

Šafrán

 

 

0860990

Ostatní

 

 

0870000

vii)

Semenné míšky

 

 

0870010

Muškátový květ

 

 

0870990

Ostatní

 

 

0900000

9.

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

 

0,05 (5)

0900010

Cukrová řepa (kořen)

1

 

0900020

Cukrová třtina

0,05 (5)

 

0900030

Kořen čekanky

0,05 (5)

 

0900990

Ostatní

0,05 (5)

 

1000000

10.

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

0,05 (5)

1010000

i)

Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené

 

 

1011000

a)

Prasata

0,05 (5)

 

1011010

Maso

 

 

1011020

Tuk bez libového masa

 

 

1011030

Játra

 

 

1011040

Ledviny

 

 

1011050

Poživatelné droby

 

 

1011990

Ostatní

 

 

1012000

b)

Hovězí dobytek

 

 

1012010

Maso

0,08

 

1012020

Tuk

0,05 (5)

 

1012030

Játra

0,06

 

1012040

Ledviny

0,4

 

1012050

Poživatelné droby

0,05 (5)

 

1012990

Ostatní

0,05 (5)

 

1013000

c)

Ovce

 

 

1013010

Maso

0,08

 

1013020

Tuk

0,05 (5)

 

1013030

Játra

0,06

 

1013040

Ledviny

0,4

 

1013050

Poživatelné droby

0,05 (5)

 

1013990

Ostatní

0,05 (5)

 

1014000

d)

Kozy

 

 

1014010

Maso

0,08

 

1014020

Tuk

0,05 (5)

 

1014030

Játra

0,06

 

1014040

Ledviny

0,4

 

1014050

Poživatelné droby

0,05 (5)

 

1014990

Ostatní

0,05 (5)

 

1015000

e)

Koně, osli, muly a mezci

0,05 (5)

 

1015010

Maso

 

 

1015020

Tuk

 

 

1015030

Játra

 

 

1015040

Ledviny

 

 

1015050

Poživatelné droby

 

 

1015990

Ostatní

 

 

1016000

f)

Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi

0,05 (5)

 

1016010

Maso

 

 

1016020

Tuk

 

 

1016030

Játra

 

 

1016040

Ledviny

 

 

1016050

Poživatelné droby

 

 

1016990

Ostatní

 

 

1017000

g)

Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani)

0,05 (5)

 

1017010

Maso

 

 

1017020

Tuk

 

 

1017030

Játra

 

 

1017040

Ledviny

 

 

1017050

Poživatelné droby

 

 

1017990

Ostatní

 

 

1020000

ii)

Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh

0,05 (5)

 

1020010

Kravské

 

 

1020020

Ovčí

 

 

1020030

Kozí

 

 

1020040

Kobylí

 

 

1020990

Ostatní

 

 

1030000

iii)

Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla

0,05 (5)

 

1030010

Slepičí

 

 

1030020

Kachní

 

 

1030030

Husí

 

 

1030040

Křepelčí

 

 

1030990

Ostatní

 

 

1040000

iv)

Med (Mateří kašička, pyl)

0,05 (5)

 

1050000

v)

Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)

0,05 (5)

 

1060000

vi)

Hlemýždi

0,05 (5)

 

1070000

vii)

Ostatní produkty ze suchozemských živočichů

0,05 (5)

 

ii)

Vkládá se nový sloupec pro fenpyrazamin, který zní:

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (6)

Fenpyrazamin

(1)

(2)

(3)

0100000

1.

OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

0110000

i)

Citrusové plody

0,01  (7)

0110010

Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy)

 

0110020

Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy)

 

0110030

Citrony (Citron, cedrát)

 

0110040

Kyselé lajmy

 

0110050

Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy)

 

0110990

Ostatní

 

0120000

ii)

Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané)

0,01  (7)

0120010

Mandle

 

0120020

Para ořechy

 

0120030

Kešu ořechy

 

0120040

Kaštany jedlé

 

0120050

Kokosové ořechy

 

0120060

Lískové ořechy (Ořechy lísky největší)

 

0120070

Makadamie

 

0120080

Pekanové ořechy

 

0120090

Piniové oříšky

 

0120100

Pistácie

 

0120110

Vlašské ořechy

 

0120990

Ostatní

 

0130000