ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2012.101.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 101

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 55
11. dubna 2012


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 305/2012 ze dne 10. dubna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 306/2012 ze dne 10. dubna 2012, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012

3

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2012/186/EU

 

*

Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci ze dne 3. února 2012, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/42/ES o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři ( 1 )

5

 

 

2012/187/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2012, kterým se mění rozhodnutí 2001/861/ES, pokud jde o novaluron (oznámeno pod číslem C(2012) 2164)  ( 1 )

15

 

 

2012/188/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2012, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem C(2012) 2166)

18

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

11.4.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 101/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 305/2012

ze dne 10. dubna 2012

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. dubna 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

IL

135,3

MA

63,1

TR

102,6

ZZ

100,3

0707 00 05

JO

225,1

TR

157,9

ZZ

191,5

0709 91 00

EG

66,1

ZZ

66,1

0709 93 10

MA

78,6

TR

111,6

ZZ

95,1

0805 10 20

EG

52,7

IL

73,2

MA

47,3

TN

59,9

TR

61,6

ZA

34,5

ZZ

54,9

0805 50 10

MX

39,8

TR

42,9

ZZ

41,4

0808 10 80

AR

83,6

BR

84,9

CL

93,1

CN

95,1

MK

31,8

US

170,3

ZA

76,1

ZZ

90,7

0808 30 90

AR

104,3

CL

121,8

CN

89,0

US

107,0

UY

67,7

ZA

113,7

ZZ

100,6


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


11.4.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 101/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 306/2012

ze dne 10. dubna 2012,

kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na čl. 36 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Výše reprezentativních cen a dodatečných cel použitelné při vývozu bílého cukru, surového cukru a některých sirupů na hospodářský rok 2011/2012 byly stanoveny prováděcím nařízením Komise (EU) č. 971/2011 (3). Tyto ceny a cla byly naposledy změněny prováděcím nařízením Komise (EU) č. 280/2012 (4).

(2)

Údaje, jež má Komise momentálně k dispozici, vedou ke změně uvedených částek v souladu s článkem 36 nařízení (ES) č. 951/2006.

(3)

Vzhledem k tomu, že je nutné začít uplatňovat toto opatření co nejdříve po té, co budou k dispozici aktualizované údaje, je třeba, aby nařízení vstoupilo v platnost dnem zveřejnění,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006 stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/2012 se mění a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. dubna 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 254, 30.9.2011, s. 12.

(4)  Úř. věst. L 91, 29.3.2012, s. 25.


PŘÍLOHA

Pozměněné reprezentativní ceny a pozměněná dodatečná dovozní cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 95 ode dne 11. dubna 2012

(v EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 12 10 (1)

43,14

0,00

1701 12 90 (1)

43,14

1,67

1701 13 10 (1)

43,14

0,00

1701 13 90 (1)

43,14

1,96

1701 14 10 (1)

43,14

0,00

1701 14 90 (1)

43,14

1,96

1701 91 00 (2)

49,32

2,67

1701 99 10 (2)

49,32

0,00

1701 99 90 (2)

49,32

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu III nařízení (ES) č. 1234/2007.

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu II nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


ROZHODNUTÍ

11.4.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 101/5


ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI

ze dne 3. února 2012,

kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/42/ES o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři

(Text s významem pro EHP)

(2012/186/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/42/ES ze dne 6. května 2009 o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři (1), a zejména na čl. 3 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Při tvorbě evropských statistik by mělo být dosaženo rovnováhy mezi potřebami uživatelů a zatížením respondentů.

(2)

Na evropské úrovni byla provedena technická analýza stávajících údajů shromážděných na základě právních předpisů Unie o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři a o šíření informací s cílem navrhnout možná technická řešení, která by vedla k zjednodušení, a to v nejvyšší možné míře, různých činností nutných pro tvorbu statistik a zároveň by umožnila, aby konečné výstupy odpovídaly současným i předvídatelným potřebám uživatelů.

(3)

Z uvedené analýzy vyplývá, že proměnná „směru“ ve stávajících čtvrtletních statistikách o lodní dopravě v hlavních evropských přístavech by měla být zjednodušena a právní status (povinné vs. dobrovolné) odpovídajících souborů dat F1 a F2 by měl být vyjasněn.

(4)

Dále by měl být zaveden harmonizovaný právní rámec pro dobrovolný sběr statistických údajů o kontejnerech typu ro-ro. Rovněž by měla být rozšířena klasifikace podle druhu nákladu.

(5)

Je nezbytné přizpůsobit klasifikaci týkající se přímořských pobřežních oblastí technickému pokroku.

(6)

Směrnice 2009/42/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přílohy I, II, IV a VIII směrnice 2009/42/ES se nahrazují zněním přílohy tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Prvním sledovaným rokem pro použití tohoto rozhodnutí bude rok 2012, zahrnující údaje za rok 2012.

V Bruselu dne 3. února 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 141, 6.6.2009, s. 29.


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA I

PROMĚNNÉ A DEFINICE

1.   Statistické proměnné

a)   Informace o nákladu a cestujících

hrubá hmotnost zboží v tunách,

druh nákladu podle klasifikace uvedené v příloze II,

popis druhu zboží, na které se vztahuje klasifikace uvedená v příloze III,

vykazující přístav,

směr pohybu do přístavu nebo z přístavu,

partnerský přístav/oblast při dovozu nákladu do přístavu: přístav nakládky (tj. přístav, ve kterém byl náklad naložen na plavidlo, na kterém připlul do vykazujícího přístavu) při použití jednotlivých přístavů v zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP) uvedených v seznamu přístavů a přímořské pobřežní oblasti mimo země EHP uvedené v příloze IV,

partnerský přístav/oblast při vývozu nákladu z přístavu: přístav vykládky (tj. přístav, ve kterém má být náklad vyložen z plavidla, na kterém opustil vykazující přístav) při použití jednotlivých přístavů v zemích EHP uvedených v seznamu přístavů a přímořské pobřežní oblasti mimo země EHP uvedené v příloze IV,

počet cestujících zahajujících nebo končících cestu, stejně jako počet cestujících na rekreační plavbě podnikajících výlet v rámci této plavby,

partnerský přístav/oblast pro cestující směřující do přístavu: přístav nalodění (tj. přístav, ve kterém se cestující nalodil na plavidlo, na kterém připlul do vykazujícího přístavu) při použití jednotlivých přístavů v zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP) uvedených v seznamu přístavů a přímořské pobřežní oblasti mimo země EHP uvedené v příloze IV,

partnerský přístav/oblast pro cestující směřující z přístavu: přístav vylodění (tj. přístav, ve kterém se má cestující vylodit z plavidla, na kterém opustil vykazující přístav) při použití jednotlivých přístavů v zemích EHP uvedených v seznamu přístavů a přímořské pobřežní oblasti mimo země EHP uvedené v příloze IV.

Pro zboží přepravované v kontejnerech nebo na jednotkách typu ro-ro se poskytují tyto dodatečné údaje:

celkový počet kontejnerů (s nákladem a bez nákladu),

počet kontejnerů bez nákladu,

celkový počet mobilních jednotek (typu ro-ro) s nákladem a bez nákladu,

počet mobilních jednotek (typu ro-ro) bez nákladu.

b)   Informace o plavidlech

počet plavidel,

hrubá nosnost plavidel nebo hrubá prostornost,

země nebo území registrace plavidel podle klasifikace uvedené v příloze V,

druh plavidel podle klasifikace uvedené v příloze VI,

velikost plavidel podle klasifikace uvedené v příloze VII.

2.   Definice

a)

„Nákladním kontejnerem“ se rozumí druh přepravního zařízení:

1.

trvalé povahy a o dostatečné pevnosti pro opakované použití;

2.

speciální konstrukce, která podporuje přepravu zboží jedním nebo více druhy dopravy bez překládky;

3.

vybaveného zařízením pro snadnou manipulaci, zejména pro přemístění z jednoho druhu dopravy na jiný;

4.

takové konstrukce, která umožňuje snadné naplnění a vyprázdnění;

5.

o délce nejméně 20 stop.

b)

„Jednotkou typu ro-ro“ se rozumí kolové zařízení pro přepravu nákladu, jako je nákladní automobil, přívěs nebo návěs, které může najíždět nebo může být taženo do plavidla. Do této definice spadají přístavní nebo lodní přívěsy. Klasifikace by se měla řídit doporučením EHK Organizace spojených národů č. 21 „Kódy pro druhy nákladu, balení a balicích materiálů“.

c)

„Kontejnerovým nákladem“ se rozumí kontejnery s nákladem nebo bez nákladu, které jsou na plavidla, jež tyto kontejnery přepravují po moři, nakládány nebo jsou z nich vykládány.

d)

„Nákladem typu ro-ro“ se rozumí zboží na jednotkách typu ro-ro, bez ohledu na to, zda jde o zboží v kontejnerech nebo nikoliv, a jednotky typu ro-ro, které se naváží na plavidla, která je přepravují po moři, a sváží se z nich.

e)

„Hrubou hmotností zboží“ se rozumí hmotnost přepravovaného zboží včetně obalu, ale bez hmotnosti kontejneru nebo ro-ro jednotek bez nákladu.

f)

„Hrubou nosností (DWT)“ se rozumí rozdíl v tunách mezi výtlakem lodi na letní nákladovou značku ve vodě o relativní hustotě 1,025 a celkovou hmotností lodi, tj. výtlakem v tunách lodi bez nákladu, pohonných hmot, mazacích olejů, zátěžové vody, sladké vody a pitné vody v nádržích, využitelných zásob, jakož i bez cestujících, posádky a jejich majetku.

g)

„Hrubou prostorností“ se rozumí celková velikost lodi určená podle ustanovení Mezinárodní úmluvy o vyměřování lodí z roku 1969.

h)

„Cestujícím na rekreační plavbě“ se rozumí cestující podnikající cestu po moři na rekreační lodi. Cestující podnikající jednodenní výlety jsou z této definice vyňati.

i)

„Rekreační lodí“ se rozumí osobní loď určená k poskytování plného rekreačního vyžití cestujícím. Všichni cestující jsou ubytování v kajutách. Na lodi se nachází zábavní zařízení. Lodě provozující běžné trajektové služby jsou z definice vyňaty, třebaže někteří cestující tuto službu berou jako rekreační plavbu. Dále jsou z definice vyňata plavidla vezoucí náklad, která jsou schopna pojmout velmi omezený počet cestujících s vlastními kajutami. Lodě určené pouze pro jednodenní výlety jsou rovněž vyňaty.

j)

„Výletem cestujícího v rámci rekreační plavby“ se rozumí krátkodobá návštěva turistické zajímavosti spojené s přístavem podniknutá cestujícími, přičemž si cestující ponechávají právo na své kajuty na lodi.

k)

„Kontejnerovým nákladem typu ro-ro“ se rozumí kontejnery s nákladem nebo bez nákladu naložené na jednotky typu ro-ro, které se naváží na plavidla, jež je přepravují po moři, a sváží se z nich.

l)

„Přívěsem přepravovaným lodí mezi přístavy“ se rozumí přívěs určený k přepravě nákladu (včetně kontejnerů) mezi dvěma přístavy na plavidlech typu ro-ro. Je určen především k provozování na palubě plavidel typu ro-ro nebo na pevnině v prostorech kontrolovaných přístavním orgánem.

m)

„Plavidlem typu ro-ro“ se rozumí plavidlo určené k přepravě jednotek typu ro-ro.

PŘÍLOHA II

Klasifikace druhů nákladu

Kategorie (1)

Kód

1 číslice

Kód

2 číslice

Popis

Tonáž

Počet jednotek

Tekutý náklad bez obalu

1

1X

Tekuté zboží bez obalu (žádná nákladní jednotka)

X

 

11

Zkapalněný plyn

X

 

12

Surová nafta

X

 

13

Ropné produkty

X

 

19

Ostatní tekuté zboží bez obalu

X

 

Volně ložený pevný náklad

2

2X

Volně ložené pevné zboží (žádná nákladní jednotka)

X

 

21

Rudy

X

 

22

Uhlí

X

 

23

Zemědělské produkty (např. zrní, sója, tapioka)

X

 

29

Ostatní volně ložené pevné zboží

X

 

Kontejnery

3

3X

Velké kontejnery

X (2)

X

31

Nákladní jednotky 20 stop

X (2)

X

32

Nákladní jednotky 40 stop

X (2)

X

33

Nákladní jednotky > 20 stop a < 40 stop

X (2)

X

34

Nákladní jednotky > 40 stop

X (2)

X

Typ ro-ro

(s vlastním pohonem)

5

5X

Mobilní jednotky s vlastním pohonem

X

X

51

Silniční nákladní vozidla a doprovodné přívěsy

X (2)

X

52

Osobní automobily, motocykly a doprovodné přívěsy/karavany

 

X (3)

53

Autobusy pro přepravu cestujících

 

X (3)

54

Obchodovaná vozidla (včetně dovážených/vyvážených motorových vozidel)

X

X (3)

56

Živá hospodářská zvířata

X

X (3)

59

Ostatní mobilní jednotky s vlastním pohonem

X

X

Typ ro-ro

(bez vlastního pohonu)

6

6X

Mobilní jednotky bez vlastního pohonu

X

X

61

Nedoprovázené silniční nákladní přívěsy a návěsy

X (2)

X

62

Nedoprovázené karavany a jiná silniční, zemědělská a průmyslová vozidla

X

X (3)

64

Železniční vagony provozující nákladní dopravu

X (2)

X

65

Přívěsy přepravované lodí mezi přístavy provozující nákladní dopravu

X (2)

X

66

Člunové kontejnery provozující nákladní dopravu

X (2)

X

69

Ostatní mobilní jednotky bez vlastního pohonu

X

X

Ostatní všeobecný náklad

(včetně malých kontejnerů)

9

9X

Ostatní náklady jinde neuvedené

X

 

91

Lesnické produkty

X

 

92

Výrobky ze železa a oceli

X

 

99

Ostatní všeobecný náklad

X

 


Dodatek k klasifikace druhů nákladu pro kontejnery typu ro-ro

Kategorie (1)

Kód

1 číslice

Kód

2 číslice

Popis

Tonáž

Počet jednotek

Velké kontejnery typu ro-ro

R

RX

Velké kontejnery typu ro-ro

 

X

R1

Nákladní jednotky 20 stop

 

X

R2

Nákladní jednotky 40 stop

 

X

R3

Nákladní jednotky > 20 stop a < 40 stop

 

X

R4

Nákladní jednotky > 40 stop

 

X

PŘÍLOHA IV

PŘÍMOŘSKÉ POBŘEŽNÍ OBLASTI

Použije se geonomenklatura (klasifikace zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství a statistiku obchodu mezi členskými státy) (4), která je v platnosti v roce, kterého se údaje týkají.

Kód obsahuje čtyři číslice: dvoumístný alfabetický kód ISO pro každou zemi z výše uvedené klasifikace na konci se dvěma nulami (např. kód GR00 pro Řecko), kromě zemí, které jsou rozděleny do dvou nebo více přímořských pobřežních oblastí identifikovaných čtvrtým číselným znakem jiným než nula (od 1 do 7), jak je uvedeno níže:

Kód

Přímořské pobřežní oblasti

FR01

Francie: Atlantský oceán a Severní moře

FR02

Francie: Středozemní moře

FR03

Francouzské zámořské departementy: Francouzská Guyana

FR04

Francouzské zámořské departementy: Martinik a Guadeloupe

FR05

Francouzské zámořské departementy: Réunion

DE01

Německo: Severní moře

DE02

Německo: Baltské moře

DE03

Německo: vnitrozemí

GB01

Spojené království

GB02

Ostrov Man

GB03

Normanské ostrovy

ES01

Španělsko: Atlantský oceán (sever)

ES02

Španělsko: Středozemní moře a Atlantský oceán (jih) včetně Baleár a Kanárských ostrovů

SE01

Švédsko: Baltské moře

SE02

Švédsko: Severní moře

TR01

Turecko: Černé moře

TR02

Turecko: Středozemní moře

RU01

Rusko: Černé moře

RU03

Rusko: Asie

RU04

Rusko: Barentsovo moře a Bílé moře

RU05

Rusko: Baltské moře, pouze Finský záliv

RU06

Rusko: Baltské moře, vyjma Finský záliv

RU07

Rusko: evropské vnitrozemské vodní cesty, včetně Kaspického moře

MA01

Maroko: Středozemní moře

MA02

Maroko: Západní Afrika

EG01

Egypt: Středozemní moře

EG02

Egypt: Rudé moře

IL01

Izrael: Středozemní moře

IL02

Izrael: Rudé moře

SA01

Saúdská Arábie: Rudé moře

SA02

Saúdská Arábie: Perský záliv

US01

Spojené státy americké: Atlantský oceán (sever)

US02

Spojené státy americké: Atlantský oceán (jih)

US03

Spojené státy americké: Mexický záliv

US04

Spojené státy americké: Tichý oceán (jih)

US05

Spojené státy americké: Tichý oceán (sever)

US06

Spojené státy americké: Velká jezera

US07

Portoriko

CA01

Kanada: Atlantský oceán

CA02

Kanada: Velká jezera, horní tok řeky Sv. Vavřince

CA03

Kanada: západní pobřeží

CO01

Kolumbie: severní pobřeží

CO02

Kolumbie: západní pobřeží

MX01

Mexiko: Atlantský oceán

MX02

Mexiko: Tichý oceán

s dalšími kódy

ZZ01

Zařízení umístěná na volném moři, jinde neuvedená

ZZ02

Celky a jinde neuvedené

PŘÍLOHA VIII

STRUKTURA STATISTICKÝCH SOUBORŮ DAT

Soubory dat uvedené v této příloze stanoví periodicitu statistických údajů o námořní dopravě požadovaných Společenstvím. Každý soubor dat stanoví křížovou klasifikaci, u které se vyžadují kvalitní údaje, s omezeným počtem rozměrů na různých klasifikačních úrovních; všechny ostatní rozměry se agregují.

SOUHRNNÉ A PODROBNÉ STATISTIKY

Soubory dat o zboží a cestujících, které se mají předat za vybrané přístavy, jsou A1, A2, A3, B1, C1, C2, D1, E1, F1 a F2.

Soubory dat o zboží, ale nikoliv o cestujících, které se mají předat za vybrané přístavy, jsou A1, A2, A3, B1, C1, C2, E1, F1 a F2.

Soubory dat o cestujících, ale nikoliv o zboží, které se mají předat za vybrané přístavy, jsou A3, D1, F1 a F2.

Souborem dat (o zboží nebo o cestujících), který se má předat za nevybrané přístavy, je A3.

PRÁVNÍ STATUS SOUBORŮ DAT

Soubory dat A1, A2, A3, B1, C1, D1, E1 a F2 jsou povinné.

Soubory dat C2 a F1 jsou dobrovolné.

Soubor dat A1: Námořní doprava v hlavních evropských přístavech podle přístavu, druhu nákladu a partnerského přístavu/oblasti

Periodicita předávání údajů: čtvrtletně


 

Proměnné

Kód

Klasifikace

Rozměry

Soubor dat

Dvoumístný alfanumerický

A1

Sledovaný rok

Čtyřmístný alfanumerický

(např. 1997)

Sledované čtvrtletí

Jednomístný alfanumerický

(1, 2, 3, 4)

Vykazující přístav

Pětimístný alfanumerický

Vybrané přístavy EHP ze seznamu přístavů

Směr

Jednomístný alfanumerický

Do přístavu, z přístavu (1, 2)

Přístav nakládky nebo vykládky

Pětimístný alfanumerický

Přístavy EHP ze seznamu přístavů

Přímořská pobřežní oblast

Čtyřmístný alfanumerický

Přímořské pobřežní oblasti, příloha IV

Druh nákladu

Jednomístný alfanumerický

Druh nákladu, příloha II

Údaje:

Hrubá hmotnost zboží v tunách.


Soubor dat A2: Námořní doprava kromě jednotkového nákladu v hlavních evropských přístavech podle přístavu, druhu nákladu a partnerského přístavu/oblasti

Periodicita předávání údajů: čtvrtletně


 

Proměnné

Kód

Klasifikace

Rozměry

Soubor dat

Dvoumístný alfanumerický

A2

Sledovaný rok

Čtyřmístný alfanumerický

(např. 1997)

Sledované čtvrtletí

Jednomístný alfanumerický

(1, 2, 3, 4)

Vykazující přístav

Pětimístný alfanumerický

Vybrané přístavy EHP ze seznamu přístavů

Směr

Jednomístný alfanumerický

Do přístavu, z přístavu (1, 2)

Přístav nakládky nebo vykládky

Pětimístný alfanumerický

Přístavy EHP ze seznamu přístavů

Přímořská pobřežní oblast

Čtyřmístný alfanumerický

Přímořské pobřežní oblasti, příloha IV

Druh nákladu

Dvoumístný alfanumerický

Druh nákladu, (kromě jednotkového nákladu), příloha II (subkategorie 1X, 11, 12, 13, 19, 2X, 21, 22, 23, 29, 9X, 91, 92 a 99)

Údaje:

Hrubá hmotnost zboží v tunách.


Soubor dat A3: Údaje požadované jak pro vybrané přístavy, tak pro přístavy, pro něž se nevyžadují podrobné statistiky (viz čl. 4 odst. 3)

Periodicita předávání údajů: ročně


 

Proměnné

Kód

Klasifikace

Rozměry

Soubor dat

Dvoumístný alfanumerický

A3

Sledovaný rok

Čtyřmístný alfanumerický

(např. 1997)

Sledované čtvrtletí

Jednomístný alfanumerický

(0)

Vykazující přístav

Pětimístný alfanumerický

Všechny přístavy v seznamu přístavů

Směr

Jednomístný alfanumerický

Do přístavu, z přístavu (1, 2)

Údaje:

Hrubá hmotnost zboží v tunách.

Počet cestujících (kromě cestujících na rekreační plavbě).

Počet cestujících na rekreační plavbě zahajujících a končících rekreační plavbu.

Počet cestujících na rekreační plavbě podnikajících výlet v rámci této plavby: směr: pouze do přístavu (1) – (nepovinný údaj).


Soubor dat B1: Námořní doprava v hlavních evropských přístavech podle přístavu, druhu nákladu, zboží a partnerského přístavu/oblasti

Periodicita předávání údajů: ročně


 

Proměnné

Kód

Klasifikace

Rozměry

Soubor dat

Dvoumístný alfanumerický

B1

Sledovaný rok

Čtyřmístný alfanumerický

(např. 1997)

Sledované čtvrtletí

Jednomístný alfanumerický

(0)

Vykazující přístav

Pětimístný alfanumerický

Vybrané přístavy EHP ze seznamu přístavů

Směr

Jednomístný alfanumerický

Do přístavu, z přístavu (1, 2)

Přístav nakládky nebo vykládky

Pětimístný alfanumerický

Přístavy EHP ze seznamu přístavů

Přímořská pobřežní oblast

Čtyřmístný alfanumerický

Přímořské pobřežní oblasti, příloha IV

Druh nákladu

Jednomístný alfanumerický

Druh nákladu, příloha II

Zboží

Dvoumístný alfanumerický

Klasifikace zboží, příloha III

Údaje:

Hrubá hmotnost zboží v tunách.


Soubor dat C1: Námořní doprava jednotkového nákladu v hlavních evropských přístavech podle přístavu, druhu nákladu, partnerského přístavu/oblasti a statusu nákladu

Periodicita předávání údajů: čtvrtletně


 

Proměnné

Kód

Klasifikace

Rozměry

Soubor dat

Dvoumístný alfanumerický

C1

Sledovaný rok

Čtyřmístný alfanumerický

(např. 1997)

Sledované čtvrtletí

Jednomístný alfanumerický

(1, 2, 3, 4)

Vykazující přístav

Pětimístný alfanumerický

Vybrané přístavy EHP ze seznamu přístavů

Směr

Jednomístný alfanumerický

Do přístavu, z přístavu (1, 2)

Přístav nakládky nebo vykládky

Pětimístný alfanumerický

Přístavy EHP ze seznamu přístavů

Přímořská pobřežní oblast

Čtyřmístný alfanumerický

Přímořské pobřežní oblasti, příloha IV

Druh nákladu

Dvoumístný alfanumerický

Druh nákladu (pouze kontejnery a typ ro-ro), příloha II (subkategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 a 69)

Údaje:

Hrubá hmotnost zboží v tunách (druh nákladu: subkategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 a 69).

Celkový počet jednotek (druh nákladu: subkategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 a 69).

Počet jednotek bez nákladu (druh nákladu: subkategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 59, 6X, 61, 64, 65, 66 a 69).


Soubor dat C2: Námořní doprava kontejnerů typu ro-ro v hlavních evropských přístavech podle přístavu, druhu nákladu, partnerského přístavu/oblasti a statusu nákladu

Periodicita předávání údajů: ročně


 

Proměnné

Kód

Klasifikace

Rozměry

Soubor dat

Dvoumístný alfanumerický

C2

Sledovaný rok

Čtyřmístný alfanumerický

(např. 1997)

Sledované čtvrtletí

Jednomístný alfanumerický

(0)

Vykazující přístav

Pětimístný alfanumerický

Vybrané přístavy EHP ze seznamu přístavů

Směr

Jednomístný alfanumerický

Do přístavu, z přístavu (1, 2)

Přístav nakládky nebo vykládky (nepovinný údaj)

Pětimístný alfanumerický

Přístavy EHP ze seznamu přístavů

Přímořská pobřežní oblast (nepovinný údaj)

Čtyřmístný alfanumerický

Přímořské pobřežní oblasti, příloha IV

Druh nákladu

Dvoumístný alfanumerický

Druh nákladu (pouze kontejnery typu ro-ro), příloha II (subkategorie RX, R1, R2, R3, R4)

Údaje:

Celkový počet jednotek (druh nákladu: subkategorie RX, R1, R2, R3, R4).

Počet jednotek bez nákladu (druh nákladu: subkategorie RX, R1, R2, R3, R4) – (nepovinný údaj).


Soubor dat D1: Osobní doprava v hlavních evropských přístavech podle přístavu, partnerského přístavu/oblasti a státu registrace plavidla

Periodicita předávání údajů: ročně


 

Proměnné

Kód

Klasifikace

Rozměry

Soubor dat

Dvoumístný alfanumerický

D1

Sledovaný rok

Čtyřmístný alfanumerický

(např. 1997)

Sledované čtvrtletí

Jednomístný alfanumerický

(1, 2, 3, 4)

Vykazující přístav

Pětimístný alfanumerický

Vybrané přístavy EHP ze seznamu přístavů

Směr

Jednomístný alfanumerický

Do přístavu, z přístavu (1, 2)

Přístav nalodění nebo vylodění

Pětimístný alfanumerický

Přístavy EHP ze seznamu přístavů

Přímořská pobřežní oblast

Čtyřmístný alfanumerický

Přímořské pobřežní oblasti, příloha IV

Stát registrace plavidla – (nepovinný údaj)

Čtyřmístný alfanumerický

Stát registrace plavidla, příloha V

Údaje:

Počet cestujících kromě cestujících na rekreační plavbě zahajujících a končících rekreační plavbu a cestujících podnikajících výlet v rámci této plavby.


Soubor dat E1: Námořní doprava v hlavních evropských přístavech podle přístavu, druhu nákladu, partnerského přístavu/oblasti a státu registrace plavidla

Periodicita předávání údajů: ročně


 

Proměnné

Kód

Klasifikace

Rozměry

Soubor dat

Dvoumístný alfanumerický

E1

Sledovaný rok

Čtyřmístný alfanumerický

(např. 1997)

Sledované čtvrtletí

Jednomístný alfanumerický

(0)

Vykazující přístav

Pětimístný alfanumerický

Vybrané přístavy EHP ze seznamu přístavů

Směr

Jednomístný alfanumerický

Do přístavu, z přístavu (1, 2)

Přístav nakládky nebo vykládky

Pětimístný alfanumerický

Přístavy EHP ze seznamu přístavů

Přímořská pobřežní oblast

Čtyřmístný alfanumerický

Přímořské pobřežní oblasti, příloha IV

Druh nákladu

Jednomístný alfanumerický

Druh nákladu, příloha II

Stát registrace plavidla

Čtyřmístný alfanumerický

Stát registrace plavidla, příloha V

Údaje:

Hrubá hmotnost zboží v tunách.


Soubor dat F1: Lodní doprava v hlavních evropských přístavech podle přístavu, druhu a rozměrů plavidel, na něž se nakládá nebo z nichž se vykládá náklad, na něž se naloďují nebo z nichž se vyloďují cestující (včetně cestujících na rekreační plavbě podnikajících výlet v rámci této plavby)

Periodicita předávání údajů: ročně


 

Proměnné

Kód

Klasifikace

Rozměry

Soubor dat

Dvoumístný alfanumerický

F1

Sledovaný rok

Čtyřmístný alfanumerický

(např. 1997)

Sledované čtvrtletí

Jednomístný alfanumerický

(1, 2, 3, 4)

Vykazující přístav

Pětimístný alfanumerický

Vybrané přístavy EHP ze seznamu přístavů

Směr

Jednomístný alfanumerický

Pouze do přístavu (1)

Typ plavidla:

Dvoumístný alfanumerický

Typ lodi, příloha VI

Velikost DWT plavidla

Dvoumístný alfanumerický

Velikostní třída podle hrubé nosnosti, příloha VII

Údaje:

Počet plavidel.

Hrubá nosnost plavidel v tunách.


Soubor dat F2: Lodní doprava v hlavních evropských přístavech podle přístavu, druhu a rozměrů plavidel, na něž se nakládá nebo z nichž se vykládá náklad, na něž se naloďují nebo z nichž se vyloďují cestující (včetně cestujících na rekreační plavbě podnikajících výlet v rámci této plavby)

Periodicita předávání údajů: ročně


 

Proměnné

Kód

Klasifikace

Rozměry

Soubor dat

Dvoumístný alfanumerický

F2

Sledovaný rok

Čtyřmístný alfanumerický

(např. 1997)

Sledované čtvrtletí

Jednomístný alfanumerický

(1, 2, 3, 4)

Vykazující přístav

Pětimístný alfanumerický

Vybrané přístavy EHP ze seznamu přístavů

Směr

Jednomístný alfanumerický

Pouze do přístavu (1)

Typ plavidla:

Dvoumístný alfanumerický

Typ lodi, příloha VI

Velikost GT plavidla

Dvoumístný alfanumerický

Velikostní třída podle hrubé prostornosti, příloha VII

Údaje:

Počet plavidel.

Hrubá prostornost plavidel.


(1)  Tyto kategorie odpovídají doporučení EHK OSN č. 21.

(2)  Zaznamenané množství je hrubá hmotnost zboží včetně obalu, ale bez hmotnosti prázdných kontejnerů a jednotek typu ro-ro.

(3)  Pouze celkový počet jednotek.

(4)  Verze, která je platná v současnosti, je uvedena v nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 ze dne 13. prosince 2006 o klasifikaci zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství a statistiku obchodu mezi členskými státy (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19).


11.4.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 101/15


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 4. dubna 2012,

kterým se mění rozhodnutí 2001/861/ES, pokud jde o novaluron

(oznámeno pod číslem C(2012) 2164)

(Text s významem pro EHP)

(2012/187/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čl. 6 odst. 3 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (2), a zejména na čl. 80 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 91/414/EHS se v souladu s čl. 80 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1107/2009 nadále použije v případě účinných látek, o nichž bylo přijato rozhodnutí podle čl. 6 odst. 3 směrnice 91/414/EHS před 14. červnem 2011.

(2)

V souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS obdrželo Spojené království dne 29. března 2001 od společnosti Makhteshim Agan Ltd. žádost o zařazení účinné látky novaluron do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

(3)

Rozhodnutím Komise 2001/861/ES (3) bylo potvrzeno, že po předběžném zkoumání se dokumentace považuje za úplnou, tj. že v zásadě vyhovuje požadavkům na údaje a informace stanoveným v přílohách II a III směrnice 91/414/EHS.

(4)

Členským státům bylo na základě toho umožněno v souladu s čl. 8 odst. 1 směrnice 91/414/EHS udělit na počáteční období tří let dočasná povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující novaluron. Uvedené počáteční období tří let může začít kdykoliv, jakmile bude žádost posouzena.

(5)

V souladu s čl. 11 odst. 6 třetím pododstavcem druhou větou nařízení Komise (EU) č. 188/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 91/414/EHS, pokud jde o postup posuzování účinných látek, které nebyly uvedeny na trh do dvou let ode dne oznámení uvedené směrnice (4), požádal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dne 16. června 2011 členský stát zpravodaj, aby si vyžádal od žadatele další informace.

(6)

Žadatel dopisem ze dne 29. února 2012 informoval Spojené království, úřad a Komisi o svém záměru nadále nepodporovat hodnocení a nepředkládat další údaje. Týmž dopisem žadatel svou žádost stáhl. Jelikož nebyly předloženy další informace, které úřad požadoval, dokumentaci již nelze považovat za úplnou.

(7)

Rozhodnutí 2001/861/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Stávající dočasná povolení by proto měla být odejmuta a neměla by být udělena žádná nová povolení.

(9)

U přípravků na ochranu rostlin obsahujících novaluron, u kterých členské státy v souladu s čl. 4 odst. 6 směrnice 91/414/EHS udělují odkladnou lhůtu, by tato lhůta měla uplynout nejpozději jeden rok po odnětí příslušného povolení.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2001/861/ES se nahrazuje zněním v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Členské státy zajistí, aby:

a)

povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující novaluron byla odejmuta nejpozději do 3. října 2012;

b)

ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí nebyla udělována ani obnovována žádná povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující novaluron.

Článek 3

Jakákoli odkladná lhůta udělená členskými státy v souladu s čl. 4 odst. 6 směrnice 91/414/EHS musí být co nejkratší a uplyne nejpozději dvanáct měsíců po odnětí příslušného povolení.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 4. dubna 2012.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 321, 6.12.2001, s. 34.

(4)  Úř. věst. L 53, 26.2.2011, s. 51.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

ÚČINNÉ LÁTKY, JICHŽ SE TÝKÁ TOTO ROZHODNUTÍ

Číslo

Obecný název,

číslo CIPAC

Oznamovatel

Datum žádosti

Členský stát zpravodaj

1

Laminarin

CIPAC 671

Laboratoires Goëmar S.A., Francie

29. března 2001

Belgie“


11.4.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 101/18


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 4. dubna 2012,

kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek

(oznámeno pod číslem C(2012) 2166)

(2012/188/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí (1), a zejména na čl. 6 odst. 2 a 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I oddíl I.3, příloha II oddíl II.3 a příloha III oddíl III.3 směrnice 2008/68/ES obsahuje seznamy vnitrostátních odchylek, díky kterým je možné zohlednit zvláštní vnitrostátní situaci. Tyto seznamy by měly být aktualizovány, aby zahrnovaly nové vnitrostátní odchylky.

(2)

Z důvodu jasnosti je vhodné tyto oddíly zcela nahradit.

(3)

Směrnice 2008/68/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru pro přepravu nebezpečných věcí zřízeného podle směrnice 2008/68/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Členské státy uvedené v příloze této směrnice jsou oprávněny uplatňovat odchylky pro přepravu nebezpečných věcí na svém území, které jsou stanoveny v uvedené příloze.

Tyto odchylky se uplatňují bez rozdílu.

Článek 2

Příloha I oddíl I.3, příloha II oddíl II.3 a příloha III oddíl III.3 směrnice 2008/68/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 4. dubna 2012.

Za Komisi

Siim KALLAS

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 260, 30.9.2008, s. 13.


PŘÍLOHA

Přílohy I, II a III směrnice 2008/68/ES se mění takto:

1)

V příloze I se oddíl I.3 nahrazuje tímto:

„I.3   Vnitrostátní odchylky

Odchylky poskytnuté členským státům pro přepravu nebezpečných věcí uvnitř jejich území na základě čl. 6 odst. 2 směrnice 2008/68/ES.

Číslování odchylek: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO= silnice

a/bi/bii= čl. 6 odst. 2 písm. a)/písm. b) bod i)/písm. b) bod ii)

MS= zkratka členského státu

nn= pořadové číslo

Na základě čl. 6 odst. 2 písm. a) směrnice 2008/68/ES

BE Belgie

RO–a–BE–1

Předmět: Třída 1 – Malá množství.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 1.1.3.6.

Obsah přílohy směrnice: Bod 1.1.3.6 stanoví limit 20 kg na množství důlních trhavin, které může přepravovat běžné vozidlo.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Provozovatelé skladů vzdálených od zásobovacích míst mohou být oprávněni k přepravě nejvýše 25 kg dynamitu nebo silných výbušnin a 300 rozbušek běžnými motorovými vozidly, s výhradou podmínek, které stanoví poskytovatel výbušnin.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Article 111 de l’arrêté royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–a–BE–2

Předmět: Přeprava nevyčištěných prázdných kontejnerů, které obsahovaly výrobky různých tříd.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.1.1.6

Obsah vnitrostátních právních předpisů: V přepravním dokladu je uvedeno: „nevyčištěné prázdné obaly, které obsahovaly výrobky různých tříd“.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Dérogation 6-97.

Poznámky: Odchylka je evidována Evropskou komisí pod číslem 21 (podle čl. 6 odst. 10 směrnice 94/55/ES).

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–a–BE–3

Předmět: Přijetí RO–a–UK–4.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy:

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–a–BE–4

Předmět: Osvobození od všech požadavků ADR pro vnitrostátní přepravu maximálně 1 000 použitých ionizačních detektorů kouře z domácností do zpracovatelského zařízení v Belgii přes sběrná místa uvedená ve scénáři pro selektivní sběr detektorů kouře.

Odkaz na ADR: všechny požadavky.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES:

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Použití ionizačních detektorů kouře v domácnostech nepodléhá regulační kontrole z radiologického hlediska, jedná-li se o schválený typ detektoru kouře. Přeprava těchto detektorů kouře ke koncovému uživateli je rovněž vyňata z požadavků ADR (viz bod 2.2.7.1.2 písm. d)).

Směrnice OEEZ 2002/96/ES (o odpadních elektrických a elektronických zařízeních) vyžaduje selektivní sběr použitých detektorů kouře pro účely zpracování desek spojů a selektivní sběr ionizačních detektorů kouře pro účely odstranění radioaktivních látek. Aby bylo možné tento selektivní sběr uskutečnit, byl vypracován scénář, který podněcuje domácnosti k tomu, aby donesly použité detektory kouře do sběrného místa, ze kterého mohou být tyto detektory dopraveny – v některých případech přes druhé sběrné místo či dočasné místo uskladnění – do zpracovatelského zařízení.

Ve sběrných místech budou k dispozici kovové obaly, do kterých lze umístit nejvýše 1 000 detektorů kouře. Z těchto míst lze jeden takový obal obsahující detektory kouře přepravit společně s jiným odpadem do místa dočasného uskladnění či zpracovatelského zařízení. Obal bude označen slovy „detektor kouře“.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Scénář pro selektivní sběr detektorů kouře je součástí podmínek pro zrušení schválených nástrojů stanovených článkem 3.1.d.2 královského dekretu (všeobecné nařízení o radiační ochraně) ze dne 20. července 2001.

Poznámky: Tato odchylka je nezbytná pro umožnění selektivního sběru použitých ionizačních detektorů kouře.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

DE Německo

RO–a–DE–1

Předmět: Společné balení a společná nakládka automobilových součástek klasifikovaných jako 1.4G spolu s některými nebezpečnými věcmi (n4).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 4.1.10 a 7.5.2.1.

Obsah přílohy směrnice: Ustanovení o společném balení a společné nakládce.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: UN 0431 a UN 0503 lze nakládat společně s některými nebezpečnými věcmi (výrobky související s výrobou automobilů) v určitých množstvích, jak je uvedeno ve výjimce. Hodnota 1 000 (srovnatelná s bodem 1.1.3.6.4) nesmí být překročena.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Poznámky: Výjimka je nutná k zajištění rychlého dodání bezpečnostních automobilových součástek v závislosti na místní poptávce. Vzhledem k širokému sortimentu těchto výrobků není jejich skladování v místních automobilových opravnách obvyklé.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–a–DE–2

Předmět: Osvobození od požadavku na přepravní doklad a prohlášení přepravce pro určitá množství nebezpečných věcí podle definice v bodě 1.1.3.6 (n1).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.1.1.1 a 5.4.1.1.6

Obsah přílohy směrnice: Obsah přepravního dokladu.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Pro všechny třídy kromě třídy 7: není třeba žádný přepravní doklad, jestliže množství přepravovaných věcí nepřekračuje množství uvedená v bodě 1.1.3.6.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Poznámky: Údaje uvedené na obalu a na jeho bezpečnostním štítku jsou považovány za dostatečné pro vnitrostátní přepravu, protože přepravní doklad není vždy vhodný, pokud jde o místní distribuci.

Odchylka je evidována Evropskou komisí pod číslem 22 (podle čl. 6 odst. 10 směrnice 94/55/ES).

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–a–DE–3

Předmět: Přeprava etalonů a palivových čerpadel (prázdných, nevyčištěných).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Ustanovení pro čísla UN 1202, 1203 a 1223.

Obsah přílohy směrnice: Balení, značení, dokumentace, pokyny pro přepravu a manipulaci, pokyny pro posádky vozidel.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Specifikace platných předpisů a doplňkových ustanovení pro uplatnění odchylky; až do 1 000 litrů: srovnatelné s prázdnými, nevyčištěnými obaly; nad 1 000 litrů: dodržování některých předpisů pro cisterny; přeprava pouze prázdných a nevyčištěných obalů.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Poznámky: Seznamy č. 7, 38, 38a.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–a–DE–5

Předmět: Povolení pro společné balení.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 4.1.10.4 MP2.

Obsah přílohy směrnice: Zákaz společného balení.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Třídy 1.4S, 2, 3 a 6.1; povolení pro společné balení obsahující předměty třídy 1.4S (náboje do malých zbraní), aerosoly (třída 2) a čisticí a ošetřující prostředky přepravované ve třídě 3 a 6.1 (čísla UN uvedena) v sadách za účelem prodeje ve společných baleních skupiny II a v malých množstvích.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Poznámky: Seznamy č. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30 g.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

DK Dánsko

RO–a–DK–1

Předmět: Silniční přeprava obalů nebo předmětů obsahujících odpad nebo zbytky nebezpečných věcí svážených z domácností a některých podniků za účelem likvidace.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Část 2, 3, 4.1, 5.2, 5.4 a 8.2.

Obsah přílohy směrnice: Zásady klasifikace, zvláštní ustanovení, ustanovení o obalech, ustanovení o nápisech a bezpečnostních štítcích, přepravní doklad a školení.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Vnitřní obaly nebo předměty obsahující odpad nebo zbytky nebezpečných věcí svážených z domácností nebo některých podniků mohou být zabaleny společně do vnějších obalů. Obsahy každého vnitřního a/nebo vnějšího obalu nesmí překročit stanovená omezení hmotnosti či objemu. Odchylky od ustanovení týkajících se klasifikace, obalů, nápisů a bezpečnostních štítků, dokumentace a školení.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, § 4 stk. 3.

Poznámky: U odpadu a zbytků nebezpečných věcí svážených z domácností a některých podniků za účelem likvidace není možné provést přesnou klasifikaci a uplatnit všechna ustanovení ADR. Odpad je obvykle uložen v obalech zakoupených v maloobchodní síti.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–a–DK–2

Předmět: Silniční přeprava balení výbušných látek a balení rozbušek ve stejném vozidle.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 7.5.2.2

Obsah přílohy směrnice: Ustanovení o společném balení.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Při silniční přepravě nebezpečných věcí je nutno dodržovat pravidla ADR.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Poznámky: Z praktických důvodů je potřeba umožnit, aby byly ve stejném vozidle baleny výbušniny společně s rozbuškami při přepravě z místa, kde jsou skladovány, na pracoviště a zpět.

Jakmile budou dánské právní předpisy o přepravě nebezpečných věcí změněny, umožní dánské orgány takovou přepravu za těchto podmínek:

1.

Nesmí být přepravováno více než 25 kg výbušných látek skupiny D.

2.

Nesmí být přepravováno více než 200 kusů rozbušek skupiny B.

3.

Rozbušky a výbušniny musí být baleny zvlášť v obalech schválených OSN podle pravidel ve směrnici 2000/61/ES, kterou se mění směrnice 94/55/ES.

4.

Minimální vzdálenost mezi balením obsahujícím rozbušku a balením obsahujícím výbušnou látku musí být alespoň 1 metr. Tato vzdálenost musí být dodržena i v případě, že vozidlo bude nuceno prudce zabrzdit. Balení obsahující výbušné látky a balení obsahující rozbušky musí být umístěna tak, aby je bylo možné z vozidla rychle odstranit.

5.

Musí být dodržena všechna ostatní pravidla týkající se silniční přepravy nebezpečných věcí.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

FI Finsko

RO–a–FI–1

Předmět: Přeprava nebezpečných věcí v určitých množstvích v autobusech a nízkoradioaktivních látek v malých množstvích pro účely zdravotní péče a výzkumu.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 4.1, 5.4.

Obsah přílohy směrnice: Ustanovení o balení, dokumentace.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přeprava nebezpečných věcí v určitých množstvích podle omezení bodu 1.1.3.6 o maximální čisté hmotnosti nepřesahující 200 kg v autobusech je povolena bez přepravního dokladu a bez splnění všech požadavků na balení. Pokud se přepravují nízkoradioaktivní látky do hmotnosti 50 kg pro účely zdravotní péče a výzkumu, nemusí být vozidlo označeno a vybaveno v souladu s ADR.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Liikenne- ja viestintäministeriön a. s.etus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003; 312/2005).

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–a–FI–2

Předmět: Popis prázdných cisteren v přepravním dokladu.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.1.1.6.

Obsah přílohy směrnice: Zvláštní ustanovení pro prázdné nevyčištěné obaly, vozidla, kontejnery, cisterny, bateriová vozidla a vícekomorové kontejnery na plyn („MEGC“).

Obsah vnitrostátních právních předpisů: V případě prázdných, nevyčištěných cisteren, v nichž byly přepravovány dvě nebo více látek s čísly UN 1202, 1203 a 1223, může být popis v přepravních dokladech doplněn slovy „poslední náklad“ společně s názvem výrobku s nejnižším bodem vzplanutí; „prázdná cisterna, 3, poslední náklad: UN 1203 motorový benzin, II“.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Liikenne- ja viestintäministeriön a. s.etus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–a–FI–3

Předmět: Nápisy a bezpečnostní štítky na přepravních jednotkách s výbušninami.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.3.2.1.1.

Obsah přílohy směrnice: Všeobecná ustanovení pro oranžovou tabulku.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přepravní jednotky (obvykle dodávky) přepravující výbušniny v malých množstvích (max. 1 000 kg (čisté hmotnosti)) do lomů a na pracoviště mohou být označeny na přední a zadní straně štítkem podle modelu č. 1.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

FR Francie

RO–a–FR–2

Předmět: Přeprava klinického odpadu čísla UN 3291, který s sebou nese infekční rizika, o hmotnosti nejvýše 15 kg.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Přílohy A a B

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Osvobození od požadavků ADR pro přepravu klinického odpadu čísla UN 3291, který s sebou nese infekční rizika, o hmotnosti nejvýše 15 kg.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route - Article 12.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–a–FR–5

Předmět: Přeprava nebezpečných věcí ve vozidlech veřejné osobní dopravy (18).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 8.3.1.

Obsah přílohy směrnice: Přeprava osob a nebezpečných věcí.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přeprava nebezpečných věcí, které jsou povoleny ve vozidlech veřejné dopravy jako příruční zavazadlo, kromě nebezpečných věcí třídy 7: platí pouze ustanovení týkající se použití obalů, nápisů a bezpečnostních štítků u těchto balení, obsažená v 4.1, 5.2 a 3.4.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1.

Poznámky: V příručním zavazadle je povoleno mít nebezpečné věci jen pro osobní nebo vlastní profesionální potřebu. Přenosné nádoby s plynem jsou povoleny pro pacienty s dýchacími potížemi v množství nezbytném na jednu cestu.

Konec platnosti odchylky: 29. února 2016.

RO–a–FR–6

Předmět: Přeprava malého množství nebezpečných látek na vlastní odpovědnost (18).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.1.

Obsah přílohy směrnice: Povinnost mít přepravní doklad.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přeprava malého množství nebezpečných věcí vyjma třídy 7 na vlastní odpovědnost, jež nepřesahují limity stanovené v bodě 1.1.3.6, nepodléhá povinnosti mít přepravní doklad stanovený v kapitole 5.4.1.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1.

Konec platnosti odchylky: 29. února 2016.

IE Irsko

RO–a–IE–1

Předmět: Osvobození od požadavku 5.4.0 ADR na přepravní doklad na přepravu pesticidů třídy 3 podle ADR, uvedených v bodu 2.2.3.3 jako pesticidy FT2 (bod vzplanutí < 23 °C) a třídy 6.1 podle ADR uvedených v 2.2.61.3 jako pesticidy T6, tekuté (bod vzplanutí nejméně 23 °C), pokud množství přepravovaných nebezpečných věcí nepřekročí množství uvedená v 1.1.3.6 ADR.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.

Obsah přílohy směrnice: Požadavek na přepravní doklad.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přepravní doklad není vyžadován pro přepravu pesticidů tříd 3 a 6.1 podle ADR, pokud množství přepravovaných nebezpečných věcí nepřekročí množství uvedená v bodě 1.1.3.6 ADR.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Regulation 82(9) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004“.

Poznámky: Nikoli nezbytný, obtížně splnitelný požadavek pro místní přepravu a dodávky takových pesticidů.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–a–IE–2

Předmět: Osvobození od některých ustanovení ADR o balení, nápisech a bezpečnostních štítcích při převozu malých množství (nepřesahujících limity stanovené v bodě 1.1.3.6) prošlého pyrotechnického zboží klasifikačních kódů 1.3G, 1.4G a 1.4S třídy 1 podle ADR s identifikačními čísly UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404 nebo UN 0453 do nejbližších vojenských kasáren za účelem likvidace.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 1.1.3.6, 4.1, 5.2 a 6.1.

Obsah přílohy směrnice: Likvidace prošlého pyrotechnického zboží.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Ustanovení ADR o obalech, nápisech a bezpečnostních štítcích při převozu prošlého pyrotechnického zboží označeného čísly UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404 nebo UN 0453 do nejbližších vojenských kasáren neplatí, pokud jsou dodržena obecná ustanovení ADR o obalech a v přepravním dokladu jsou uvedeny doplňující informace. Platí pouze pro místní přepravu malých množství prošlé pyrotechniky do nejbližších kasáren za účelem bezpečné likvidace.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Regulation 82(10) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004“.

Poznámky: Přeprava malých množství „prošlých“ světlic pro nouzovou signalizaci námořních plavidel, zejména od majitelů rekreačních lodí a obchodníků s loděmi, do kasáren za účelem bezpečné likvidace způsobuje potíže, zejména pokud jde o požadavky na balení. Odchylka platí pro místní přepravu malých množství (do výše stanovené v bodu 1.1.3.6).

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–a–IE–3

Předmět: Osvobození od požadavků kapitol 6.7 a 6.8 týkající se silniční přepravy formálně prázdných nevyčištěných skladovacích cisteren (pro skladování na vymezených místech) za účelem vyčištění, opravy, zkoušky nebo sešrotování.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 6.7 a 6.8.

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na návrh, konstrukci, prohlídku a zkoušky cisteren.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Osvobození od požadavků kapitol 6.7 a 6.8 ADR týkající se silniční přepravy formálně prázdných nevyčištěných skladovacích cisteren (pro skladování na vymezených místech) za účelem vyčištění, opravy, zkoušky nebo sešrotování za předpokladu, že a) bylo podle možností demontováno co nejvíce potrubí cisterny; b) k cisterně je připevněn vhodný přepouštěcí ventil, který je během přepravy v provozu; a c) s výhradou písmene b) byly všechny otvory v cisterně a potrubí utěsněny, aby nemohlo dojít k úniku nebezpečných látek, pokud je to prakticky proveditelné.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Navrhovaná změna „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Poznámky: Tyto cisterny se používají pro skladování látek na vymezených místech, nikoli pro jejich přepravu. Během přepravy na jiné místo za účelem čištění, oprav atd. mohou (cisterny) obsahovat velmi malé množství nebezpečných látek.

Dříve podle čl. 6 odst. 10 směrnice 94/55/ES.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–a–IE–4

Předmět: Osvobození od požadavků kapitol 5.3, 5.4, části 7 a přílohy B ADR týkající se přepravy plynových bombiček používaných jako dávkovače (nápojů) ve stejném dopravním prostředku jako nápoje (pro které mají být použity).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.3, 5.4, 7 a příloha B

Obsah přílohy směrnice: Označování vozidel, doprovodná dokumentace a ustanovení týkající se přepravního vybavení a přepravních operací.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Osvobození od požadavků kapitol 5.3, 5.4, části 7 a přílohy B ADR týkající se plynových bombiček používaných jako dávkovače nápojů, jsou-li přepravovány ve stejném vozidle jako nápoje (pro které mají být použity).

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Navrhovaná změna „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Poznámky: Hlavní činnost spočívá v distribuci obalů nápojů, které nejsou předmětem ADR, společně s malým množstvím bombiček naplněných příslušnými dávkovacími plyny.

Dříve podle čl. 6 odst. 10 směrnice 94/55/ES.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–a–IE–5

Předmět: Osvobození pro vnitrostátní přepravu v Irsku od požadavků na konstrukci a zkoušení nádob a ustanovení o jejich používání obsažených v kapitolách 6.2 a 4.1 ADR a vztahujících se na lahve a tlakové sudy na plyny třídy 2, které absolvovaly přepravu více druhy dopravních prostředků, včetně námořní přepravy, pokud i) jsou tyto lahve a tlakové sudy zkonstruovány, odzkoušeny a používány podle Mezinárodního předpisu o námořní přepravě nebezpečných věcí, ii) nejsou plněny v Irsku, nýbrž vraceny formálně prázdné do země, odkud byly odeslány multimodální přepravou, a iii) jsou distribuovány místně a v malých množstvích.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 1.1.4.2, 4.1 a 6.2.

Obsah přílohy směrnice: Ustanovení týkající se přepravy více druhy dopravních prostředků, včetně námořní přepravy, použití lahví a tlakových sudů na plyny třídy 2 podle ADR, konstrukce a zkoušení těchto lahví a tlakových sudů na plyny třídy 2 podle ADR.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Kapitoly 4.1 a 6.2 se nevztahují na lahve a tlakové sudy na plyny třídy 2, pokud i) jsou tyto lahve a tlakové sudy zkonstruovány a odzkoušeny podle Mezinárodního předpisu o námořní přepravě nebezpečných věcí, ii) jsou tyto lahve a tlakové sudy používány podle Mezinárodního předpisu o námořní přepravě nebezpečných věcí, iii) byly tyto lahve a tlakové sudy přepraveny k odesílateli multimodální přepravou, včetně námořní přepravy, iv) je jejich přeprava od příjemce ke konečnému uživateli tvořena pouze jedinou přepravní cestou, dokončenou v témž dni (viz bod iii)), v) nejsou tyto lahve a tlakové sudy v dotyčné zemi znovu plněny a jsou vraceny formálně prázdné do země původu, odkud byly odeslány multimodální přepravou (viz bod iii)), a vi) jsou distribuovány místně uvnitř státu v malých množstvích.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Navrhovaná změna „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Poznámky: Plyny obsažené v těchto lahvích a tlakových sudech jsou plyny se specifikací požadovanou konečnými uživateli, a proto je nezbytné je dovážet z oblasti mimo působnost ADR. Vyžaduje se, aby po použití byly tyto formálně prázdné lahve a tlakové sudy vráceny do země původu za účelem jejich nového naplnění zvlášť stanovenými plyny – neplní se znovu v Irsku ani kdekoli v oblasti ADR. Nejsou sice v souladu s ADR, ale jsou v souladu s Mezinárodním předpisem o námořní přepravě nebezpečných věcí a přípustné pro jeho účel. Přeprava více dopravními prostředky zahájená mimo oblast ADR má končit v prostorách dovozců, odkud mají být tyto lahve a tlakové sudy distribuovány místně v malých množstvích konečným uživatelům v Irsku. Tato přeprava spadá v rámci Irska pod pozměněný čl. 6 odst. 9 směrnice 94/55/ES.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

LT Litva

RO–a–LT–1

Předmět: Přijetí RO–a–UK–6.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje“ (Nařízení vlády č. 337 o silniční přepravě nebezpečných věcí v Litevské republice, přijaté dne 23. března 2000).

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

UK Spojené království

RO–a–UK–1

Předmět: Přeprava některých předmětů obsahujících radioaktivní látky představující nízké riziko, jako jsou hodiny, hodinky, detektory kouře, kapesní kompasy (E1).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Většina požadavků z ADR.

Obsah přílohy směrnice: Požadavky týkající se přepravy látek třídy 7.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Úplné vynětí z působnosti vnitrostátních předpisů pro některé obchodní výrobky obsahující omezená množství radioaktivních látek. (Zařízení vydávající světlo a určené k nošení lidmi; v každém jednotlivém vozidle či železničním vozidle nejvýše 500 detektorů kouře pro použití v domácnostech s dílčí radioaktivitou nepřevyšující 40 kBq; nebo v každém jednotlivém vozidle či železničním vozidle nejvýše pět osvětlovacích zařízení na bázi plynného tritia s dílčí radioaktivitou nepřevyšující 10 GBq).

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Poznámky: Tato odchylka je krátkodobým opatřením, které nebude nutné, jakmile budou do ADR začleněny odpovídající změny předpisů Mezinárodní agentury pro atomovou energii („MAAE“).

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–a–UK–2

Předmět: Osvobození od požadavku mít ve vozidle přepravní doklad pro některá množství nebezpečných věcí (kromě věcí třídy 7) podle bodu 1.1.3.6 (E2).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 1.1.3.6.2 a 1.1.3.6.3.

Obsah přílohy směrnice: Osvobození od některých požadavků na přepravu určitých množství na přepravní jednotku.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přepravní doklad není vyžadován pro omezená množství, kromě případů, kdy jsou tato množství součástí většího nákladu.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Poznámky: Tato odchylka je zamýšlena pro vnitrostátní přepravu, kdy přepravní doklad není vždy vhodný, jedná-li se o místní distribuci.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–a–UK–3

Předmět: Odchylka od požadavku na vybavení hasicími přístroji pro vozidla převážející materiál s nízkou radioaktivitou (E4).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 8.1.4.

Obsah přílohy směrnice: Požadavek na vybavení vozidel hasicími přístroji.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Ruší se požadavek na vybavení hasicími přístroji, pokud jsou přepravována pouze balení, která jsou předmětem výjimky (UN 2908, 2909, 2910 a 2911).

Požadavek se omezuje, pokud je přepravován malý počet balení.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Poznámky: Vybavení hasicími přístroji je v praxi bezpředmětné pro přepravu věcí UN 2908, 2909, 2910 a 2911, které mohou být často přepravovány v malých vozidlech.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–a–UK–4

Předmět: Distribuce věcí ve vnitřních obalech maloobchodníkům nebo uživatelům (kromě věcí tříd 1, 4.2, 6.2 a 7) z místních distribučních skladů maloobchodníkům nebo uživatelům a od maloobchodníků konečným uživatelům (N1).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 6.1.

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Obaly nemusí mít přiděleno označení RID/ADR nebo UN ani nemusí být jinak označeny, pokud obsahují věci uvedené v příloze 3.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Poznámky: Požadavky ADR jsou nevhodné pro konečné fáze přepravy z distribučního skladu k maloobchodníkovi nebo uživateli a od maloobchodníka ke konečnému uživateli. Účelem této odchylky je umožnit, aby vnitřní nádoby věcí určených pro distribuci do maloobchodů byly při místní distribuci v konečném úseku cesty přepravovány bez vnějšího obalu.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–a–UK–5

Předmět: Povolení odlišného „maximálního celkového množství na přepravní jednotku“ pro věci třídy 1 v kategoriích 1 a 2 tabulky v 1.1.3.6.3 (N10).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 1.1.3.6.3 a 1.1.3.6.4.

Obsah přílohy směrnice: Výjimky vztahující se na množství přepravovaná v jedné přepravní jednotce.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Stanoví pravidla týkající se výjimek pro omezená množství a společnou nakládku výbušnin.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, Regulation 13 and Schedule 5; Regulation 14 and Schedule 4.

Poznámky: Povolení odlišných množstevních limitů pro věci třídy 1, totiž 50 pro kategorii 1 a 500 pro kategorii 2. Pro účely propočtu společných nákladů je násobitel 20 pro přepravní kategorii 1 a násobitel 2 pro přepravní kategorii 2.

Dříve podle čl. 6 odst. 10 směrnice 94/55/ES.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–a–UK–6

Předmět: Zvýšení maximální čisté hmotnosti výbušných předmětů povolené ve vozidlech EX/II (N13).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 7.5.5.2.

Obsah přílohy směrnice: Omezení množství přepravovaných výbušných látek a předmětů.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Omezení množství přepravovaných výbušných látek a předmětů.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, Regulation 13, Schedule 3.

Poznámky: Předpisy Spojeného království povolují maximální čistou hmotnost 5 000 kg ve vozidlech typu II pro kompatibilní skupiny 1.1C, 1.1D, 1.1E a 1.1J.

Mnohé předměty třídy 1.1C, 1.1D, 1.1E a 1.1J přemísťované v Evropě jsou velké nebo rozměrné a jejich délka překračuje 2,5 m. Jde v prvé řadě o výbušné předměty pro vojenské účely. Omezení týkající se konstrukce vozidel EX/III (která musí být uzavřenými vozidly) značně znesnadňují nakládku a vykládku těchto předmětů. Některé předměty vyžadují specializované nakládací a vykládací zařízení na počátku i konci cesty. V praxi toto zařízení existuje jen zřídka. Ve Spojeném království je požíváno málo vozidel EX/III a pro průmysl by bylo mimořádně zatěžující vyžadovat výrobu dalších specializovaných vozidel EX/III k přepravě tohoto druhu výbušnin.

Ve Spojeném království jsou vojenské výbušniny přepravovány většinou komerčními dopravci, kteří nemohou využít odchylky pro vojenská vozidla stanovené v rámcové směrnici. K vyřešení tohoto problému Spojené království vždy povolovalo přepravu až 5 000 kg těchto předmětů vozidly EX/II. Současný limit není vždy dostatečný, protože jeden předmět může obsahovat více než 1 000 kg výbušnin.

Od roku 1950 došlo jen k dvěma mimořádným událostem (obě v 50. letech), při nichž explodovaly výbušniny o váze nad 5 000 kg. Tyto mimořádné události byly způsobeny vzplanutím pneumatiky a přehřátými výfukovými plyny, což způsobilo vznícení pláště vozidla. Tyto požáry by se mohly vyskytnout i u menšího nákladu. Nedošlo k žádnému úmrtí ani zranění.

Zkušenosti nasvědčují, že je nepravděpodobné, že by správně balené výbušné předměty explodovaly v důsledku nárazu, například při srážkách vozidel. Důkazy získané z vojenských zpráv a údaje o výsledcích nárazových zkoušek u řízených střel ukazují, že k vyvolání exploze nábojnice je třeba nárazové rychlosti přesahující rychlost dosaženou při pádové zkoušce z výšky 12 metrů.

Současné bezpečnostní normy by nebyly dotčeny.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–a–UK–7

Předmět: Osvobození od požadavků na dozor při přepravě malých množství některých druhů věcí třídy 1 (N12).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 8.4 a 8.5 S1 odst. 6

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na dozor pro vozidla převážející určitá množství nebezpečných věcí.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Stanoví požadavky na bezpečné parkovací zařízení a dozor, ale nevyžaduje nepřetržitý dozor nad určitými náklady třídy 1, jak je stanoveno v kapitole 8.5 S1 odst. 6 ADR.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 24.

Poznámky: Požadavky ADR na dozor nejsou ve vnitrostátním kontextu vždy proveditelné.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–a–UK–8

Předmět: Zmírnění omezení týkajících se přepravy společných nákladů výbušnin a výbušnin s ostatními nebezpečnými věcmi ve vagonech, vozidlech a v kontejnerech (N4/5/6).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 7.5.2.1 a 7.5.2.2.

Obsah přílohy směrnice: Omezení pro některé typy společné nakládky.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Vnitrostátní právní předpisy jsou méně omezující, co se týče společné nakládky výbušnin, pokud lze takovou přepravu uskutečnit bez rizika.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 18.

Poznámky: Spojené království si přeje povolit některé varianty pravidel pro kombinování výbušnin s ostatními výbušninami a výbušnin s ostatními nebezpečnými věcmi. Varianty mají obsahovat omezení ohledně množství jedné nebo více složek nákladu a byly by povoleny, pouze pokud by „byla přijata veškerá přiměřeně uskutečnitelná opatření k zabránění styku výbušnin s ostatními nebezpečnými věcmi nebo k tomu, aby výbušniny tyto věci jinak neohrozily ani jimi nebyly ohroženy“.

Příklady odchylek, jejichž povolení může Spojené království zvážit:

1.

Výbušniny, kterým jsou přidělena čísla UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 nebo 0361, smějí být přepravovány ve stejném vozidle spolu s nebezpečnými věcmi, kterým je přiděleno číslo UN 1942. Množství UN 1942 povoleného k přepravě je omezeno tím, že je považováno za výbušninu 1.1D.

2.

Výbušniny, kterým jsou přidělena čísla UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 nebo 0453, smějí být převáženy ve stejném vozidle spolu s nebezpečnými věcmi (kromě hořlavých plynů, infekčních látek a jedovatých látek) v přepravní kategorii 2 nebo nebezpečnými věcmi v přepravní kategorii 3 nebo v jakékoli jejich kombinaci, pokud celková hmotnost nebo objem nebezpečných věcí v přepravní kategorii 2 nepřekročí 500 kg nebo 500 litrů a celková čistá hmotnost těchto výbušnin nepřekročí 500 kg.

3.

Výbušniny 1.4G smějí být přepravovány ve stejném vozidle spolu s hořlavými kapalinami a hořlavými plyny v přepravní kategorii 2 nebo nehořlavými, nejedovatými plyny v přepravní kategorii 3 nebo v jakékoli jejich kombinaci za předpokladu, že celková hmotnost nebo objem nebezpečných věcí ve svém celku nepřekročí 200 kg nebo 200 litrů a celková čistá hmotnost výbušnin nepřekročí 20 kg.

4.

Výbušné předměty, kterým jsou přiřazena čísla UN 0106, 0107 nebo 0257, smějí být převáženy spolu s výbušnými předměty skupiny kompatibility D, E nebo F, jichž jsou součástí. Celkové množství výbušnin s čísly UN 0106, 0107 nebo 0257 nesmí překročit 20 kg.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–a–UK–9

Předmět: Alternativa k označování malých vozidlech přepravujících malé zásilky radioaktivních látek oranžovými tabulkami.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.3.2.

Obsah přílohy směrnice: Požadavek na označování malých vozidel přepravujících radioaktivní látky oranžovými tabulkami.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Povoluje všechny odchylky schválené tímto postupem. Požadovaná odchylka je:

Vozidla musí:

a)

být označena podle použitelného ustanovení ADR, bod 5.3.2, nebo

b)

smějí být vybavena výstražnou tabulkou v souladu s požadavky vnitrostátních právních předpisů v případě, že jde o vozidlo přepravující nejvýše deset kusů balení obsahujících neštěpitelný nebo štěpitelný výjimce podléhající radioaktivní materiál, přičemž součet dopravních indexů těchto balení není vyšší než tři.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d).

Poznámky:

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO-a-UK-10

Předmět: Přeprava klinického odpadu čísla UN 3291, který s sebou nese infekční rizika, o hmotnosti nejvýše 15 kg.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: všechna ustanovení

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Osvobození od požadavků oddílu I.1 přílohy I pro přepravu klinického odpadu čísla UN 3291, který sebou nese infekční rizika, o hmotnosti nejvýše 15 kg.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Tato odchylka má být udělena podle nařízení The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2011.

Konec platnosti odchylky: 1. ledna 2017.

Na základě čl. 6 odst. 2 písm. b) bodu i) směrnice 2008/68/ES

BE Belgie

RO–bi–BE–3

Předmět: Školení řidičů.

Místní přeprava UN 1202, 1203 a 1223 v obalech a cisternách (v Belgii v okruhu 75 km od místa sídla společnosti).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 8.2.

Obsah přílohy směrnice:

Struktura školení:

1.

školení vztahující se k obalům;

2.

školení vztahující se k nádržím;

3.

zvláštní školení Cl 1;

4.

zvláštní školení Cl 7.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Definice – osvědčení – vydávání – duplikáty – platnost a prodloužení – organizace kurzů a zkoušek – odchylky – sankce – závěrečná ustanovení.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Bude upřesněno v dalším nařízení.

Poznámky: Navrhuje se poskytovat úvodní školení zakončené zkouškou a omezené na přepravu věcí s čísly UN 1202, 1203 a 1223 v obalech a cisternách v okruhu 75 km od místa sídla společnosti – délka školení musí splňovat požadavky ADR – po pěti letech musí řidič absolvovat opakovací kurz a složit zkoušku – osvědčení bude obsahovat tuto poznámku: „vnitrostátní přeprava věcí s čísly UN 1202, 1203 a 1223 podle čl. 6 odst. 2 směrnice 2008/68/ES“.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–bi–BE–4

Předmět: Přeprava nebezpečných věcí v cisternách určených ke zničení spálením.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 3.2.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Odchylně od tabulky v kapitole 3.2 je za určitých podmínek povoleno pro přepravu kapalin reagujících na vodu, jedů, III a jiným způsobem označených látek použít cisternový kontejner s kódem cisterny L4BH namísto L4DH.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Dérogation 01 – 2002.

Poznámky: Tento předpis je možno uplatnit pouze na přepravu nebezpečného odpadu na krátkou vzdálenost.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–bi–BE–5

Předmět: Přeprava odpadu do zařízení na likvidaci odpadu.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.2, 5.4, 6.1 (dříve nařízení: A5, 2X14, 2X12).

Obsah přílohy směrnice: Klasifikace a označování obalů a požadavky na ně.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: K zamezení nebezpečných reakcí v rámci skupiny nejsou odpady klasifikovány podle ADR, nýbrž jsou rozděleny do různých skupin (hořlavá rozpouštědla, barvy, kyseliny, baterie atd.). Požadavky na výrobu obalů jsou méně omezující.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Poznámky: Toto nařízení lze uplatnit na přepravu malých množství odpadu do zařízení na likvidaci odpadu.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–bi–BE–6

Předmět: Přijetí RO–bi–SE–5.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy:

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–bi–BE–7

Předmět: Přijetí RO–bi–SE–6.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy:

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–bi–BE–8

Předmět: Přijetí RO–bi–UK–2.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy:

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–bi–BE–9

Předmět: Přijetí RO–bi–SE–3.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: –

Konec platnosti odchylky: 15. ledna 2018.

RO–bi–BE–10

Předmět: Přeprava v bezprostřední blízkosti průmyslových areálů, včetně přepravy po veřejných komunikacích.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Přílohy A a B.

Obsah přílohy směrnice: Přílohy A a B.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Odchylky se týkají dokumentace, nápisů a bezpečnostních štítků na baleních a osvědčení řidiče.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté royal relative au transport des marchandises dangereuses par route.

Poznámky: V následujícím seznamu je uvedeno číslo odchylky ve vnitrostátních právních předpisech, povolená vzdálenost a dotčené nebezpečné věci.

1.

odchylka 2-89: přejíždění přes veřejnou komunikaci (chemické látky v obalech);

2.

odchylka 4-97: 2 km (ingoty surového železa při zvýšených teplotách);

3.

odchylka 2-2001: 300 m (třídy 3, 6.1 a 8);

4.

odchylka 6-2004: nejvýše 5 km (chemikálie v obalech);

5.

odchylka 12-2004: 800 m (UN 3082)

6.

odchylka 16-2004: nejvýše 55 km (omezená množství);

7.

odchylka 7-2005: přejíždění přes veřejnou komunikaci (UN 1202);

8.

odchylka 9-2005: 1 200 m (UN 3077);

9.

odchylka 1-2006: 600 m (chemikálie v obalech);

10.

odchylka 13-2007: 8 km (chemikálie v obalech);

11.

odchylka 7-2008: nejvýše 1,5 km (prázdné nevyčištěné cisterny a cisterny pro třídu 9);

12.

odchylka 8-2008: 800 m (UN 2735 a UN 3082);

13.

odchylka 2-2009: 350 m (chemikálie v obalech);

14.

odchylka 3-2009: nejvýše 4,5 km (chemikálie v obalech);

15.

odchylka 5-2009: nejvýše 4,5 km (chemikálie v obalech);

16.

odchylka 9-2009: nejvýše 20 km (třída 2 v obalech);

17.

odchylka 16-2009: 200 m (IBC).

Konec platnosti odchylky: 15 ledna 2018.

DE Německo

RO–bi–DE–1

Předmět: Upuštění od vyžadování některých údajů v přepravním dokladu (n2).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.1.1.1.

Obsah přílohy směrnice: Obsah přepravního dokladu.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Pro všechny třídy kromě třídy 1 (kromě 1.4S), 5.2 a 7:

V přepravním dokladu není nutné uvádět údaje:

a)

pro příjemce v případě místního rozvozu (kromě uceleného nákladu a přepravy s určitým směrováním);

b)

o množství a druzích obalů, jestliže není uplatňován bod 1.1.3.6 a vozidlo je v souladu se všemi ustanoveními příloh A a B;

c)

pro prázdné nevyčištěné cisterny stačí přepravní doklad pro poslední náklad.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Poznámky: Uplatňování všech ustanovení by u dotyčného způsobu přepravy nebylo prakticky proveditelné.

Odchylka byla evidována Evropskou komisí pod číslem 22 (podle čl. 6 odst. 10 směrnice 94/55/ES).

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–bi–DE–2

Předmět: Hromadná přeprava materiálů třídy 9 kontaminovaných PCB.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 7.3.1.

Obsah přílohy směrnice: Hromadná přeprava.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Povolení hromadné přepravy v zapečetěných výměnných nástavbách nebo kontejnerech vozidel nepropouštějících kapaliny nebo prach.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 11.

Poznámky: Platnost odchylky 11 je omezena do 31. prosince 2004; od roku 2005 platí stejná ustanovení ADR a RID.

Viz též mnohostranná dohoda M137.

Seznam č. 4*.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–bi–DE–3

Předmět: Přeprava baleného nebezpečného odpadu.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 1 až 5.

Obsah přílohy směrnice: Klasifikace, balení a označování.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Třídy 2 až 6.1, 8 a 9: Společné balení a přeprava nebezpečného odpadu v obalech a kontejnerech IBC; odpad musí být zabalen do vnitřních obalů (při sběru) a zařazen do konkrétních skupin odpadů (zamezení nebezpečného vzájemného působení uvnitř skupiny odpadů); použití zvláštních písemných pokynů, které se vztahují ke skupinám odpadů, a jako nákladního listu; sběr odpadu z domácností a laboratorního odpadu atd.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Poznámky: Seznam č. 6*.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–bi–DE–4

Předmět: Přijetí RO–bi–BE–1.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: –

Konec platnosti odchylky: 1. ledna 2017.

RO–bi–DE–5

Předmět: Místní přeprava látky UN 3343 (nitroglycerinová směs, znecitlivělá, kapalná, hořlavá, jinak nespecifikovaná, s obsahem nitroglycerinu nejvýše 30 % hmotnostních) v cisternových kontejnerech, odchylně od pododdílu 4.3.2.1.1 oddílu I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 3.2, 4.3.2.1.1.

Obsah přílohy směrnice: Ustanovení o používání cisternových kontejnerů.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: místní přeprava nitroglycerinu (UN 3343) v cisternových kontejnerech na krátké vzdálenosti, jsou-li splněny následující podmínky:

1.   Požadavky na cisternové kontejnery

1.1

Je možno použít pouze cisternové kontejnery konkrétně povolené pro tento účel, které jsou jinak v souladu s ustanoveními o konstrukci, vybavení, schválení konstrukčního modelu, zkouškách, označování a provozu v kapitole 6.8 oddílu I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES.

1.2

Zavírací mechanismus cisternového kontejneru musí mít systém uvolnění tlaku, který povolí při vnitřním tlaku přesahujícím o 300 kPa (3 bar) normální tlak, a uvolní tak nahoru směřující otvor s plochou pro uvolnění tlaku o nejméně 135 cm2 (průměr 132 mm). Otvor se po aktivaci nesmí zavřít. Jako bezpečnostní zařízení lze použít jeden nebo více bezpečnostních prvků se stejným systémem aktivace a odpovídajícím otvorem pro uvolnění tlaku. Konstrukční typ bezpečnostního zařízení musí být nejdříve úspěšně podroben typovým zkouškám a schválen příslušným orgánem.

2.   Označování

Každý cisternový kontejner je nutno opatřit na obou stranách bezpečnostními štítky podle modelu 3 v pododdílu 5.2.2.2.2 oddílu I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES.

3.   Ustanovení o provozu

3.1

Je nutno zajistit, aby byl nitroglycerin při přepravě rovnoměrně rozložen ve flegmatizační látce a aby nemohlo dojít k rozkladu směsi.

3.2

Během nakládky a vykládky není dovoleno zůstat ve vozidle nebo na něm, s výjimkou obsluhy nakládacího a vykládacího zařízení.

3.3

Na místě vykládky musí být cisternové kontejnery úplně vyprázdněny. Pokud je nelze vyprázdnit úplně, musí být po vykládce pevně uzavřeny, než budou znovu naplněny.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: derogation North Rhine-Westphalia (odchylka Severní Porýní-Vestfálsko)

Poznámky: Týká se místní silniční přepravy na krátké vzdálenosti v cisternových kontejnerech jako součást průmyslového procesu mezi dvěma vymezenými výrobními místy. K výrobě farmaceutického produktu přepraví výrobní místo A v souladu s předpisy v 600litrových cisternových kontejnerech do výrobního místa B roztok pryskyřice, hořlavý (UN 1866), v baleních skupiny II. V místě B se přidá nitroglycerinový roztok a smícháním vznikne směs lepidla obsahující nitroglycerin, která je znecitlivělá, kapalná, hořlavá, jinak nespecifikovaná, s obsahem nitroglycerinu nejvýše 30 % hmotnostních (UN 3343), určená pro další použití. Zpáteční přeprava této látky do výrobního místa A probíhá rovněž ve výše zmíněných cisternových kontejnerech, které byly pro tuto konkrétní přepravní činnost přezkoušeny a schváleny příslušným orgánem a jsou označeny kódem cisterny L10DN.

Konec období platnosti: 1. ledna 2017.

RO-bi-DE-6

Předmět: Přijetí RO–bi–SE–6.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB).

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

DK Dánsko

RO–bi–DK–1

Předmět: UN 1202, 1203, 1223 a třída 2 – bez přepravního dokladu.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.1.

Obsah přílohy směrnice: Přepravní doklad je nutný.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Při přepravě produktů z minerálních olejů třídy 3, UN 1202, 1203 a 1223 a přepravě plynů třídy 2 v souvislosti s distribucí (věci dodávané dvěma nebo více příjemcům a sběr vrácených věcí v podobných situacích) není přepravní doklad nutný za předpokladu, že písemné pokyny obsahují vedle údajů požadovaných v ADR informace o čísle UN, názvu a třídě.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Bekendtgørelse nr. 729 af 15/08/2001 om vejtransport af farligt gods.

Poznámky: Důvodem uvedené vnitrostátní odchylky je, že vývoj elektronického vybavení umožňuje například ropným společnostem používajícím takové vybavení nepřetržitě předávat vozidlům informace o zákaznících. Protože tyto informace nejsou dostupné na začátku přepravy a budou dodány vozidlu během přepravy, není možné, aby před započetím přepravy byly připraveny přepravní doklady. Tento druh přeprav je omezen na určité oblasti.

Odchylka pro Dánsko pro podobné ustanovení podle čl. 6 odst. 10 směrnice 94/55/ES.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–bi–DK–2

Předmět: Přijetí RO–bi–SE–6.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, v platném znění.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–bi–DK–3

Předmět: Přijetí RO–bi–UK–1.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, v platném znění.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

EL Řecko

RO–bi–EL–1

Předmět: Odchylka od bezpečnostních požadavků na nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla) registrované před 31. prosincem 2001 a určené pro místní přepravu nebo malá množství některých kategorií nebezpečných věcí.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17–6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na konstrukci, vybavení, schválení typu, prohlídky a zkoušky a označování nesnímatelných cisteren (cisternových vozidel), snímatelných cisteren, cisternových kontejnerů a výměnných cisternových nástaveb se stěnami z kovových materiálů, bateriových vozidel a MEGC.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přechodné ustanovení: nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla), snímatelné cisterny a cisternové kontejnery poprvé zaregistrované v Řecku mezi 1. lednem 1985 a 31. prosincem 2001 mohou být používány do 31. prosince 2010. Toto přechodné ustanovení se týká vozidel pro přepravu těchto nebezpečných látek UN: 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). Je určeno pro přepravu malých množství nebo pro místní přepravu vozidly registrovanými ve výše uvedené lhůtě. Toto přechodné ustanovení bude platit pro cisternová vozidla přestavěná podle těchto kritérií:

1.

Odstavce ADR pro prohlídky a zkoušky: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, (ADR 1999: 211.151, 211.152, 211.153, 211.154).

2.

Minimální tloušťka stěny činí 3 mm pro cisterny s komorami s kapacitou až do 3 500 litrů a alespoň 4 mm měkké oceli pro cisterny s komorami s kapacitou až do 6 000 litrů, a to bez ohledu na typ nebo tloušťku dělicích stěn.

3.

Jestliže je použitým materiálem hliník nebo jiný kov, měly by cisterny splňovat požadavky na tloušťku a ostatní technické podmínky odvozené z technické dokumentace schválené místním orgánem země, kde byly dříve registrovány. V případě chybějící technické dokumentace by měly cisterny splňovat požadavky bodu 6.8.2.1.17 (211.127).

4.

Cisterny by měly odpovídat požadavkům bodů 211.128, 6.8.2.1.28 (211.129), bodu 6.8.2.2 s podbody 6.8.2.2.1 a 6.8.2.2.2 (211.130, 211.131).

Přesněji řečeno, cisternová vozidla o hmotnosti menší než 4 tuny, užívaná pouze pro místní přepravu plynového oleje (UN 1202), poprvé registrovaná před 31. prosincem 2002 a s tloušťkou stěny menší než 3 mm, mohou být používána pouze tehdy, jsou-li přestavěna podle bodů 211.127 (5)b4 (6.8.2.1.20).

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (Požadavky na konstrukci, vybavení, prohlídky a zkoušky nesnímatelných cisteren (cisternových vozidel) a snímatelných cisteren v provozu pro některé kategorie nebezpečných věcí).

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO-bi–EL–2

Předmět: Odchylka od požadavků na konstrukci základního vozidla u vozidel určených pro místní přepravu nebezpečných věcí a poprvé registrovaných před 31. prosincem 2001.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3.

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na konstrukci základních vozidel.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Odchylka se vztahuje na vozidla pro místní přepravu nebezpečných věcí (čísla UN 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 a 3257), která byla poprvé registrována před 31. prosincem 2001.

Uvedená vozidla musí splňovat požadavky části 9 (kapitoly 9.2.1 až 9.2.6) přílohy B směrnice 94/55/ES s těmito výjimkami:

 

Dodržování požadavků bodu 9.2.3.2 je nezbytné, pouze pokud výrobce vozidlo vybavil protiblokovacím brzdovým systémem; musí být vybaveno odolným brzdovým systémem definovaným v bodě 9.2.3.3.1, nemusí však nezbytně splňovat body 9.2.3.3.2 a 9.2.3.3.3.

 

Elektrické napájení tachografu musí být zajištěno prostřednictvím bezpečnostní bariéry připojené přímo k baterii (bod 220 514) a elektrické zařízení mechanismu zvedání nápravy podvozku se musí nacházet tam, kam je původně nainstaloval výrobce vozidla, a musí být ochráněno vhodným utěsněným krytem (bod 220 517).

 

Konkrétně musí cisternová vozidla o maximální hmotnosti nižší než 4 tuny určená pro místní přepravu topného oleje (UN 1202) splňovat požadavky bodů 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 a 9.2.4.5, nikoli nezbytně ostatních bodů.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (Technické požadavky na již používaná vozidla určená pro místní přepravu některých kategorií nebezpečných věcí).

Poznámky: Počet výše uvedených vozidel je malý ve srovnání s celkovým počtem již registrovaných vozidel, a kromě toho jsou určena pouze pro místní přepravu. Požadovaná forma odchylky, velikost vozového parku, kterého se týká, a typ přepravovaných věcí nepředstavují riziko pro bezpečnost silničního provozu.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

ES Španělsko

RO–bi–ES–2

Předmět: Zvláštní vybavení pro distribuci bezvodého čpavku.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 6.8.2.2.2.

Obsah přílohy směrnice: Aby se zabránilo úniku obsahu v případě poškození vnější výstroje (potrubí, postranních uzávěrů), musí být vnitřní uzavírací ventil a jeho těsnění chráněny před rizikem odtržení působením vnějších sil, nebo musí být navržen tak, aby jim dokázal odolávat. Plnicí a vypouštěcí zařízení (včetně přírub nebo závitových ucpávek) a ochranné uzávěry (pokud jsou) musí být zajištěny proti neúmyslnému otevření.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Cisterny používané pro zemědělské účely k distribuci a aplikaci bezvodého čpavku, které byly uvedeny do provozu před 1. lednem 1997, mohou být místo vnitřní bezpečnostní výstroje vybaveny vnější bezpečnostní výstrojí, pokud poskytuje ochranu, která odpovídá přinejmenším ochraně poskytované stěnou cisterny.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Real Decreto 551/2006. Anejo 1. Apartado 3.

Poznámky: Před 1. lednem 1997 byl typ cisterny s vnější bezpečnostní výstrojí používán výhradně v zemědělství pro aplikaci bezvodého čpavku přímo na půdu. Různé cisterny tohoto typu se dodnes používají. V naloženém stavu jsou zřídka používány k silniční přepravě, používají se výhradně k rozprašování hnojiv ve velkých zemědělských podnicích.

Konec platnosti odchylky: 29. února 2016.

FI Finsko

RO–bi–FI–1

Předmět: Změna informací v přepravním dokladu k trhavinám.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.1.2.1 a)

Obsah přílohy směrnice: Zvláštní ustanovení pro třídu 1.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: V přepravním dokladu je možné uvést počet rozbušek (1 000 rozbušek odpovídá 1 kg trhavin) místo skutečné čisté hmotnosti trhavin.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Poznámky: Uvedené informace jsou považovány za dostatečné pro vnitrostátní přepravu. Odchylka se používá zejména pro odvětví trhacích prací, pro malá množství při místní přepravě.

Odchylka je evidována Evropskou komisí pod číslem 31.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–bi–FI–2

Předmět: Přijetí RO–bi–SE–10.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy:

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–bi–FI–3

Předmět: Přijetí RO–bi–DE–1.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy:

Konec platnosti odchylky: 29. února 2016.

FR Francie

RO–bi–FR–1

Předmět: Využívání námořních dokladů jako přepravních dokladů pro jízdy na krátké vzdálenosti navazující na vykládku plavidel.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.1.

Obsah přílohy směrnice: Informace, které musí být uvedeny v dokladech používaných jako přepravní doklady pro nebezpečné věci.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Námořní doklad je používán jako přepravní doklad v okruhu 15 km.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route - Article 23-4.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–bi–FR–3

Předmět: Přeprava pevných cisteren na skladování LPG (18).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Přílohy A a B.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přeprava pevných cisteren na skladování LPG podléhá zvláštním pravidlům. Týká se pouze krátkých vzdáleností.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route - Article 30.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–bi–FR–4

Předmět: Zvláštní podmínky týkající se školení řidičů a schvalování vozidel používaných pro přepravu v zemědělství (na krátké vzdálenosti).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 6.8.3.2; 8.2.1 a 8.2.2

Obsah přílohy směrnice: vybavení cisteren a školení řidičů.

Obsah vnitrostátních právních předpisů:

 

Zvláštní ustanovení týkající se schvalování vozidel.

 

Zvláštní školení řidičů.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route - Article 29-2 - Annex D4.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

IE Irsko

RO-bi–IE–1

Předmět: Osvobození od požadavku 5.4.1.1.1 na uvádění i) jmen/názvů a adres příjemců, ii) počtu a popisu kusů a iii) celkového množství nebezpečných věcí v přepravním dokladu v případě přepravy petroleje, paliva pro vznětové motory nebo zkapalněného ropného plynu s identifikačními čísly látky UN 1223, UN 1202 a UN 1965 ke konečnému uživateli.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.

Obsah přílohy směrnice: Dokumentace.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: V případě přepravy petroleje, motorové nafty nebo zkapalněného ropného plynu s identifikačními čísly látky UN 1223, UN 1202 a UN 1965, jak je uvedeno v dodatku B.5 k příloze B ADR, ke konečnému uživateli není nutné na přepravní jednotce uvádět jméno/název a adresu příjemce, počet kusů a popis balení, kontejnerů IBC nebo nádob ani celkové přepravované množství.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Regulation 82(2) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Poznámky: V případě dodávky topného oleje do domácností je běžnou praxí „dolévat“ skladovací nádrž zákazníka – proto jsou v okamžiku, kdy naplněná cisterna zahajuje cestu, skutečný objem dodávky a počet zákazníků (na jedné trase) neznámé. V případě dopravy lahví s LPG do domácností je běžnou praxí vyměňovat prázdné láhve za plné – proto je na začátku přepravy neznámý jak počet zákazníků, tak jednotlivé zásilky pro ně určené.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–bi–IE–2

Předmět: Výjimka umožňující použití přepravního dokladu vyžadovaného v bodě 5.4.1.1.1 pro přepravu prázdných nevyčištěných cisteren jako posledního nákladu.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.

Obsah přílohy směrnice: Dokumentace.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: V případě přepravy prázdných nevyčištěných cisteren stačí přepravní doklad pro poslední náklad.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Regulation 82(3) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Poznámky: Zejména po dodávce benzínu a/nebo motorové nafty čerpacím stanicím se silniční cisterna vrací přímo do skladiště paliv (aby byla znovu naplněna pro další dodávky), a to ihned po dodávce posledního nákladu.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–bi–IE–3

Předmět: Výjimka umožňující nakládku a vykládku nebezpečných věcí, pro které je určeno zvláštní ustanovení CV1 v 7.5.11 nebo S1 v 8.5, na veřejném místě bez zvláštního povolení příslušných orgánů.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 7.5 a 8.5

Obsah přílohy směrnice: Další ustanovení týkající se nakládky, vykládky a manipulace.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Nakládka a vykládka nebezpečných věcí na veřejném místě je povolena bez zvláštního povolení příslušných orgánů, odchylně od požadavků kapitol 7.5.11 nebo 8.5.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Regulation 82(5) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Poznámky: V případě vnitrostátní přepravy představuje toto ustanovení nadměrnou zátěž pro příslušné orgány.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–bi–IE–5

Předmět: Výjimka ze „zákazu společných nákladů“ bodu 7.5.2.1 pro předměty ze skupiny kompatibility B a látky a předměty ze skupiny kompatibility D v témže vozidle s nebezpečnými věcmi tříd 3, 5.1 a 8 v cisternách.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 7.5.

Obsah přílohy směrnice: Ustanovení o nakládce, vykládce a manipulaci.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Balení obsahující předměty skupiny kompatibility B třídy 1 ADR a balení obsahující látky a předměty skupiny kompatibility D třídy 1 ADR mohou být přepravovány v témže vozidle s nebezpečnými věcmi tříd 3, 5.1 nebo 8 ADR, pokud a) jsou uvedená balení ve třídě 1 ADR přepravována v samostatných kontejnerech nebo oddílech s návrhem schváleným příslušným orgánem a podle podmínek určených příslušným orgánem a b) uvedené látky tříd 3, 5.1 nebo 8 ADR jsou přepravovány v nádobách splňujících požadavky příslušného orgánu, pokud jde o jejich návrh, konstrukci, zkoušení, zkoušky, provoz a používání.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Regulation 82(7) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Poznámky: Povolení nakládky předmětů a látek třídy 1 a skupin kompatibility B a D za podmínek schválených příslušným orgánem na stejné vozidlo s nebezpečnými věcmi tříd 3, 5.1 a 8 přepravovanými v cisternách – tj. „čerpací vozidla“.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–bi–IE–6

Předmět: Osvobození od požadavku bodu 4.3.4.2.2, podle něhož musí být ohebné plnicí a odvodní trubky, které nejsou trvale připojeny ke stěně cisternového vozidla, během přepravy prázdné.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 4.3

Obsah přílohy směrnice: Používání cisternových vozidel.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Cívky s ohebnými hadicemi (včetně pevných trubek, které jsou k těmto hadicím připojeny) připojenými k cisternovým vozidlům používaným pro maloobchodní distribuci ropných produktů s identifikačními čísly látek UN 1011, UN 1202, UN 1223, UN 1863 a UN 1978 nemusí být během silniční přepravy prázdné, pokud jsou učiněna přiměřená opatření na prevenci úniku jejich obsahu.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Regulation 82(8) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Poznámky: Ohebné hadice připevněné k cisternovým vozidlům pro dodávky do domácností musí zůstat stále plné, a to i během přepravy. Vypouštěcí systém je známý jako „mokré vedení“, které vyžaduje, aby byly měřidlo cisternového vozidla a hadice naplněné, aby tak bylo zajištěno, že zákazník obdrží správné množství produktu.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–bi–IE–7

Předmět: Osvobození od některých požadavků kapitoly 5.4.0, bodu 5.4.1.1.1 a kapitoly 7.5.11 ADR týkajících se hromadné přepravy hnojiva dusičnanu amonného čísla UN 2067 z přístavů k příjemcům.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.0, 5.4.1.1.1 a 7.5.11

Obsah přílohy směrnice: Požadavek na samostatný přepravní doklad s uvedením správného celkového množství pro daný náklad pro každou cestu a požadavek na vyčištění vozidla před cestou a po ní.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Navrhovaná odchylka umožňuje změnit požadavky ADR na přepravní doklad a čištění vozidla s ohledem na praktickou stránku hromadné přepravy z přístavů k příjemcům.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Proposed amendment to „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Poznámky: Ustanovení ADR vyžadují a) samostatný přepravní doklad obsahující celkovou hmotnost nebezpečných věcí přepravovaných v konkrétním nákladu a b) zvláštní ustanovení „CV24“ o čištění pro každý náklad přepravovaný mezi přístavem a příjemcem během vykládky lodi s hromadným nákladem. Protože se jedná o místní přepravu a vykládku lodi, která obsahuje několik nákladů (týž den nebo v po sobě jdoucích dnech) stejné látky mezi lodí a příjemcem, měl by stačit jediný přepravní doklad s přibližnou celkovou hmotností každého nákladu a nemělo by být nutné vyžadovat zvláštní ustanovení „CV24“.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

LT Litva

RO–bi–LT–1

Předmět: Přijetí RO–bi–EL–1.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje“ (Nařízení vlády č. 337 o silniční přepravě nebezpečných věcí v Litevské republice, přijaté dne 23. března 2000).

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–bi–LT–2

Předmět: Přijetí RO–bi–EL–2.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje“ (Nařízení vlády č. 337 o silniční přepravě nebezpečných věcí v Litevské republice, přijaté dne 23. března 2000).

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

NL Nizozemsko

RO–bi–NL–13

Předmět: Scheme for transport of domestic hazardous waste 2004 (Režim pro přepravu nebezpečného odpadu z domácností, 2004).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 a 9.

Obsah přílohy směrnice: Výjimka pro určitá množství; zvláštní ustanovení; používání obalu; používání dodatečného obalu; dokumentace; konstrukce a zkoušení obalů; nakládka, vykládka a manipulace; obsazení posádkou; zařízení; provoz; vozidla a dokumentace; konstrukce a schvalování vozidel.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: 17 podstatných ustanovení týkajících se přepravy drobného nebezpečného odpadu vybraného z domácností. Vzhledem k malému množství u každého případu a vzhledem k odlišné povaze různých látek není možné provést přepravu v celkovém souladu se zásadami ADR. V rámci výše uvedeného režimu je tedy stanovena zjednodušená varianta, která se odlišuje od řady ustanovení ADR.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Scheme for transport of domestic hazardous waste 2004 (Režim pro přepravu nebezpečného odpadu z domácností, 2004).

Poznámky: Režim byl zaveden proto, aby jednotlivci mohli ukládat drobný chemický odpad na jediné místo. Dotyčné látky jsou proto tvořeny zbytky, jako např. zbytky barev. Míra rizika je minimalizována volbou dopravního prostředku, včetně mj. používání zvláštních přepravních schránek a nápisů „zákaz kouření“ a žlutého blikajícího světla jasně viditelných pro veřejnost. Zásadním bodem, pokud jde o přepravu, je zajištění bezpečnosti. Toho lze například dosáhnout přepravou látek v utěsněných obalech, aby se zabránilo rozptylu či riziku úniku jedovatých par či jejich akumulaci ve vozidle. Do vozidla jsou zabudovány jednotky vhodné pro skladování různých kategorií odpadu, které poskytují ochranu před samovolným přeskupením, náhodným posunem i neúmyslným otevřením. Zároveň musí mít přepravce bez ohledu na malá množství odpadu osvědčení odborné způsobilosti vzhledem k odlišné povaze dotyčných látek. Jelikož mají soukromé osoby nedostatečné znalosti o stupni nebezpečí souvisejícím s těmito látkami, měly by být poskytnuty písemné pokyny, jak je uvedeno v příloze režimu.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

PT Portugalsko

RO–bi–PT–1

Předmět: Přepravní doklady pro UN 1965.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.1.

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na přepravní doklady.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Pokud jde o obchodní plyny propan a butan přepravované v lahvích, které spadají pod společné číslo „UN 1965 plynná směs uhlovodíků, zkapalněná, jiným způsobem označené látky“, může být pojmenování látek přepravy, které je třeba uvádět v přepravním dokladu podle ustanovení oddílu 5.4.1 RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada), nahrazeno následujícími obchodními názvy:

„UN 1965 butan“ v případě směsí A, A01, A02 a A0 podle popisu v pododdíle 2.2.2.3 RPE, přepravovaných v lahvích;

„UN 1965 propan“ v případě směsi C podle popisu v pododdíle 2.2.2.3 RPE, přepravované v lahvích.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Despacho DGTT 7560/2004 ze dne 16. dubna 2004, podle článku 5 č. 1 vyhlášky Decreto-Lei No 267-A/2003 ze dne 27. října.

Poznámky: Bylo shledáno, že je třeba usnadnit hospodářským subjektům úkol spočívající ve vyplňování dokladů pro přepravu nebezpečných věcí pod podmínkou, že není ohrožena bezpečnost těchto přeprav.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–bi–PT–2

Předmět: Přepravní doklady pro prázdné nevyčištěné cisterny a kontejnery.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.1.

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na přepravní doklady.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Pokud jde o zpáteční přepravu prázdných cisteren a kontejnerů, ve kterých byly přepravovány nebezpečné věci, je možné nahradit přepravní doklad uvedený v oddílu 5.4.1 RPE přepravním dokladem vydaným pro bezprostředně předcházející cestu uskutečněnou za účelem dodání těchto věcí.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Despacho DGTT 15162/2004 ze dne 28. července 2004, podle článku 5 č.1 vyhlášky Decreto-Lei No 267-A/2003 ze dne 27. října.

Poznámky: Požadavek RPE obstarat si přepravní doklad pro přepravu prázdných cisteren a kontejnerů, které obsahovaly nebezpečné věci, vyvolává v některých případech praktické potíže, které lze omezit na nezbytné minimum, aniž by byla ohrožena bezpečnost.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015

SE Švédsko

RO–bi–SE–1

Předmět: Přeprava nebezpečných odpadů do zařízení na likvidaci nebezpečných odpadů.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 2, 5.2 a 6.1.

Obsah přílohy směrnice: Klasifikace, označování nápisy a bezpečnostními štítky a požadavky na konstrukci a zkoušení obalů.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Právní předpisy obsahují zjednodušená klasifikační kritéria, méně omezující požadavky na konstrukci a zkoušení obalů a upravené požadavky na bezpečnostní štítky a nápisy.

Místo klasifikování nebezpečného odpadu podle ADR je odpad přiřazován k odlišným skupinám odpadu. Každá skupina odpadu obsahuje látky, které v souladu s ADR mohou být baleny dohromady (společné balení).

Každé balení musí být namísto čísla UN označeno příslušným kódem skupiny odpadu.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: Toto ustanovení může být použito pouze na přepravu nebezpečných odpadů z veřejných recyklačních lokalit do zařízení na likvidaci nebezpečných odpadů.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–bi–SE–2

Předmět: Jméno/název a adresa odesílatele v přepravním dokladu.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.1.1.

Obsah přílohy směrnice: Obecné informace požadované v přepravním dokladu.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Vnitrostátní právní předpisy stanoví, že jméno/název a adresa odesílatele nejsou požadovány při vracení prázdných nevyčištěných obalů v rámci distribučního systému.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: Prázdné nevyčištěné vracené obaly většinou ještě obsahují malé množství nebezpečných věcí.

Odchylka je používána zejména v odvětvích, v nichž se vracejí prázdné nevyčištěné nádoby na plyn výměnou za plné.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–bi–SE–3

Předmět: Přeprava nebezpečných věcí v těsné blízkosti průmyslového areálu nebo areálů, včetně přepravy po veřejných komunikacích mezi různými částmi průmyslového areálu nebo areálů.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Přílohy A a B.

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na přepravu nebezpečných věcí po veřejných komunikacích.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přeprava v těsné blízkosti průmyslového areálu nebo areálů, včetně přepravy po veřejných komunikacích mezi různými částmi průmyslového areálu nebo areálů. Odchylka se týká bezpečnostních štítků a nápisů na obalech, přepravních dokladů, osvědčení řidiče a osvědčení o schválení podle části 9.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: Mohou nastat různé situace, kdy jsou nebezpečné věci přemísťovány mezi prostory nacházejícími se na protilehlých stranách veřejné komunikace. Tento způsob přepravy nepředstavuje přepravu nebezpečných věcí po soukromé komunikaci, a proto by pro něj měly platit příslušné požadavky. Viz též čl. 6 odst. 14 směrnice 96/49/ES.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–bi–SE–4

Předmět: Přeprava nebezpečných věcí zabavených úřady.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Přílohy A a B.

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na silniční přepravu nebezpečných věcí.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Odchylky od předpisů mohou být povoleny, jestliže jsou opodstatněny z důvodu bezpečnosti práce, rizik při vykládce, předkládání důkazů atd.

Odchylky od předpisů jsou povoleny pouze tehdy, je-li zajištěna dostatečná úroveň bezpečnosti za běžných podmínek přepravy.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: Uvedené odchylky mohou uplatnit pouze orgány, které nebezpečné věci zabavily.

Tato odchylka je určena pro místní přepravu, např. věcí zabavených policií, jako jsou například výbušniny nebo odcizený majetek. Problém u takových věcí spočívá v tom, že nelze mít jistotu o jejich klasifikaci. Navíc tyto věci nejsou často zabaleny a označeny nápisem nebo bezpečnostním štítkem podle ADR. Každý rok policie provede několik set takových přeprav. V případě pašovaného alkoholu je třeba zabavené věci přepravovat z místa, kde byly zabaveny, do evidenčního skladu a pak na místo jeho zničení. Poslední dvě uvedená místa mohou být od sebe značně vzdálená. Povolené odchylky jsou: a) každé balení nemusí mít bezpečnostní štítek a b) nemusí být použity schválené obaly. Avšak každá paleta obsahující takové obaly musí mít správný bezpečnostní štítek. Všechny ostatní požadavky musí být splněny. Takových případů přepravy se vyskytuje přibližně 20 ročně.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–bi–SE–5

Předmět: Přeprava nebezpečných věcí v přístavech a v jejich těsné blízkosti.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2

Obsah přílohy směrnice: Doklady, kterými má být vybavena přepravní jednotka; každá jednotka přepravující nebezpečné věci musí mít zvláštní vybavení; schválení vozidel.

Obsah vnitrostátních právních předpisů:

Dopravní jednotka nemusí být vybavena doklady (kromě řidičského osvědčení).

Přepravní jednotka nemusí být vybavena podle oddílu 8.1.5.

Traktory nemusí mít osvědčení o schválení.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: Viz čl. 6 odst. 14 směrnice 96/49/ES.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–bi–SE–6

Předmět: Osvědčení o školení inspektora ADR.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 8.2.1.

Obsah přílohy směrnice: Řidiči vozidel musí absolvovat školení.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Inspektoři provádějící každoroční technickou prohlídku vozidla nepotřebují absolvovat školení uvedené v kapitole 8.2 ani mít osvědčení o školení týkající se ADR.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: V některých případech mohou být vozidla při procházení technickou prohlídkou naložená nebezpečnými věcmi, například nevyčištěnými prázdnými cisternami.

Požadavky v 1.3 a 8.2.3 stále platí.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–bi–SE–7

Předmět: Místní distribuce věcí s čísly UN 1202, 1203 a 1223 v cisternových vozech.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Obsah přílohy směrnice: Pro nevyčištěné cisterny a cisternové kontejnery platí popis podle bodu 5.4.1.1.6. Jména/názvy a adresy většího počtu příjemců mohou být zapsány v jiných dokladech.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: U prázdných nevyčištěných cisteren nebo cisternových kontejnerů není popis v přepravním dokladu podle bodu 5.4.1.1.6 nutný, pokud je množství látky v nákladním listě označeno číslem 0. Jména/názvy a adresy příjemců nemusí být uvedeny v žádném dokumentu nacházejícím se ve vozidle.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–bi–SE–9

Předmět: Místní přeprava ve vztahu k zemědělským areálům nebo staveništím.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4, 6.8 a 9.1.2.

Obsah přílohy směrnice: Přepravní doklad; konstrukce cisteren; osvědčení o schválení.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Místní přeprava ve vztahu k zemědělským areálům nebo staveništím nemusí být v souladu s některými předpisy:

a)

není vyžadováno prohlášení o nebezpečných věcech;

b)

starší cisterny/kontejnery, které nebyly vyrobeny podle kapitoly 6.8, nýbrž podle starších vnitrostátních předpisů, a které jsou připevněny na služebních vagonech, mohou být nadále používány;

c)

starší cisterny, které nesplňují požadavky kapitoly 6.7 nebo 6.8, které jsou určeny pro přepravu látek UN 1268, 1999, 3256 a 3257 a mají nebo nemají zařízení na pokládání silniční povrchové vrstvy, mohou být stále používány pro místní dopravu a v těsné blízkosti silničních prací;

d)

osvědčení o schválení služebních vagonů a cisternových vozů se zařízením na pokládání silniční povrchové vrstvy nebo bez něj nejsou požadována.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: Služební vagon je druh vozu pro pracovníky, v němž se nachází prostor pro pracovníky a který je vybaven neschválenou cisternou/kontejnerem pro motorovou naftu určenou pro provoz lesnických traktorů.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–bi–SE–10

Předmět: Přeprava výbušnin v cisternách.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 4.1.4.

Obsah přílohy směrnice: Výbušniny smějí být baleny pouze podle kapitoly 4.1.4.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Příslušný vnitrostátní orgán schválí vozidla určená pro přepravu výbušnin v cisternách. Přeprava v cisternách je povolena pouze pro výbušniny uvedené v nařízení nebo na základě zvláštního povolení příslušného orgánu.

Vozidlo naložené výbušninami v cisternách musí být označeno nápisy a bezpečnostními štítky podle bodů 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 a 5.3.1.4. Nebezpečné věci se smí nacházet pouze v jednom vozidle přepravní jednotky.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Appendix S - Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act and the Swedish regulation SÄIFS 1993:4.

Poznámky: Týká se pouze vnitrostátní přepravy a přepravních operací, které mají především místní charakter. Dotyčné předpisy byly v platnosti již před přistoupením Švédska k Evropské unii.

Přepravou výbušnin v cisternových vozidlech se zabývají jen dvě společnosti. V blízké budoucnosti se očekává přechod na emulze.

Původní odchylka č. 84.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–bi–SE–11

Předmět: Řidičský průkaz.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 8.2.

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na školení posádky vozidla.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Školení řidiče není povoleno na žádném z vozidel uvedených v bodě 8.2.1.1.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Appendix S - Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act.

Poznámky: Místní přeprava.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–bi–SE–12

Předmět: Přeprava výrobků zábavní pyrotechniky UN 0335.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Příloha B 7.2.4 V2 (1).

Obsah přílohy směrnice: Ustanovení pro používání vozidel EX/II a EX/III.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Při přepravě výrobků zábavní pyrotechniky UN 0335 se použijí zvláštní ustanovení kapitoly 7.2.4 V2 (1) pouze pro čistý obsah výbušné látky větší než 3 000 kg (4 000 kg s přívěsem), za podmínky, že výrobkům zábavní pyrotechniky bylo přiděleno číslo UN 0335 podle standardní tabulky klasifikace výrobků zábavní pyrotechniky v bodě 2.1.3.5.5 čtrnáctého revidovaného vydání. Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí.

Přidělení musí být učiněno se souhlasem příslušného orgánu. Přidělení se u dopravní jednotky ověří.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Appendix S – Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act.

Poznámky: Přeprava výrobků zábavní pyrotechniky je omezena na dvě krátká období ročně, přelom roku a přelom měsíců dubna a května. Přepravu od odesílatelů do překladišť lze uskutečnit bez větších problémů prostřednictvím stávajícího vozového parku vozidel se schválením EX. Nicméně jak distribuce zábavní pyrotechniky z překladišť do nákupních oblastí, tak přeprava přebytků zpět do překladiště je v důsledku nedostatku vozidel se schválením EX omezena. Dopravci nemají zájem investovat do schválení, neboť se jim náklady nevrátí. To vede k ohrožení samotné existence odesílatelů výrobků zábavní pyrotechniky, neboť své výrobky nemohou dodat na trh.

Při používání této odchylky musí být výrobky zábavní pyrotechniky klasifikovány na základě standardního seznamu v doporučeních OSN, aby byla použita co nejaktuálnější klasifikace.

Odchylka podobného typu platí pro výrobky zábavní pyrotechniky UN 0336 a je začleněna do zvláštního ustanovení 651, kapitoly 3.3.1 ADR z roku 2005.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

UK Spojené království

RO–bi–UK–1

Předmět: Přejíždění vozidel přepravujících nebezpečné věci přes veřejné komunikace (N8).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Přílohy A a B.

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na přepravu nebezpečných věcí po veřejných komunikacích.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Nepoužívání předpisů o přepravě nebezpečných věcí na soukromých pozemcích oddělených silnicí. Pro třídu 7 se tato odchylka nepoužije na žádné ustanovení nařízení Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, Regulation 3(3)(b).

Poznámky: Taková situace může snadno nastat, pokud jsou věci přepravovány mezi soukromými pozemky nacházejícími se po obou stranách silnice. V tomto případě se nejedná o přepravu nebezpečných věcí po veřejné komunikaci v běžném slova smyslu a neměl by se použít žádný z předpisů týkajících se nebezpečných věcí.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–bi–UK–2

Předmět: Výjimka ze zákazu otevírání balení obsahujících nebezpečné věci řidičem nebo závozníkem, jde-li o místní distribuční řetězec z místního distribučního skladu k maloobchodníkovi nebo konečnému uživateli a od maloobchodníka ke konečnému uživateli (kromě pro třídu 7) (N11).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 8.3.3.

Obsah přílohy směrnice: Zákaz otevírání balení obsahujících nebezpečné věci řidičem nebo závozníkem.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Zákaz otevírání balení je omezen větou „Pokud není dopravcem povoleno tak učinit“.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 12 (3).

Poznámky: Kdyby toto ustanovení mělo být bráno doslova, mohlo by znění zákazu uvedeného v příloze způsobovat vážné problémy pro maloobchodní distribuci.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–bi–UK–3

Předmět: Alternativní ustanovení pro přepravu dřevěných sudů obsahujících UN 3065 obalové skupiny III.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 1.4, 4.1, 5.2 a 5.3.

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na balení a označování.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Povolení převozu alkoholických nápojů s více než 24 % a max. 70 % obj. alkoholu (obalová skupina III) v dřevěných sudech, neschválených podle OSN bez bezpečnostních štítků za přísnějších požadavků na nakládku a vozidlo.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(13) and (14).

Poznámky: Jedná se o výrobek vysoké hodnoty, na který se vztahuje státní spotřební daň a který je třeba převézt mezi palírnou a celním skladem v bezpečně uzavřených vozidlech opatřených státní celní plombou. Volnější způsob balení a označování se zohlední u dalších požadavků na zajištění bezpečnosti.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–bi–UK–4

Předmět: Přijetí RO–bi–SE–12.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RO–bi–UK–5

Předmět: Sběr vybitých baterií za účelem likvidace nebo recyklace.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Přílohy A a B.

Obsah přílohy směrnice: Zvláštní ustanovení 636.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Povoluje následující alternativní podmínky pro použití zvláštního ustanovení 636 kapitoly 3.3:

Ostatní ustanovení ADR se nevztahují na vybité lithiové články a baterie (UN 3090 a UN 3091), sebrané a připravené k odvozu za účelem likvidace mezi místem odběru od spotřebitelů a místem, kde se nachází dočasné zpracovatelské zařízení, a na ostatní články či baterie neobsahující lithium (UN 2800 a UN 3028), jestliže splňují tyto podmínky:

 

jsou zabalené v sudech IH2 nebo v bednách 4H2 odpovídajících vlastnostem obalové skupiny II pro pevné látky;

 

každé balení obsahuje maximálně 5 % lithiových a lithium-iontových baterií;

 

maximální hrubá hmotnost každého balení nepřekračuje 25 kg;

 

celkové množství balení přepravovaných v rámci jedné přepravní jednotky nepřekračuje 333 kg;

 

nejsou přepravovány žádné jiné nebezpečné věci.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007 part 1.

Poznámky: Místy sběru od spotřebitelů jsou obvykle maloobchodní prodejny a z praktických důvodů nelze vyškolit velký počet osob k tomu, aby vybité baterie třídili a balili v souladu s ustanoveními ADR. Systém Spojeného království vychází z obecných pravidel stanovených v programu UK Waste and Resources Action Programme, v jehož rámci jsou balení dodávána s odpovídajícím návodem a v souladu s ustanoveními ADR.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.“

2)

V příloze II se oddíl II.3 nahrazuje tímto:

„II.3   Vnitrostátní odchylky

Odchylky poskytnuté členským státům pro přepravu nebezpečných věcí uvnitř jejich území na základě čl. 6 odst. 2 směrnice 2008/68/ES.

Číslování odchylek: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA= železnice

a/bi/bii= čl. 6 odst. 2 písm. a) / písm. b) bod i) / písm. b) bod ii)

MS= zkratka členského státu

nn= pořadové číslo

Na základě čl. 6 odst. 2 písm. a) směrnice 2008/68/ES

DE Německo

RA–a–DE–2

Předmět: Povolení pro společné balení.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 4.1.10.4 MP2.

Obsah přílohy směrnice: Zákaz společného balení.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Třídy 1.4S, 2, 3 a 6.1; povolení pro společné balení obsahující předměty třídy 1.4S (nábojnice do malých zbraní), aerosoly (třída 2) a čisticí a ošetřující prostředky přepravované ve třídě 3 a 6.1 (čísla UN uvedena) v sadách za účelem prodeje ve společných baleních skupiny II a v malých množstvích.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Poznámky: Seznamy č. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30 g.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

FR Francie

RA–a–FR–3

Předmět: Přeprava pro potřeby železničního dopravce.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 5.4.1.

Obsah přílohy směrnice: Informace o nebezpečných látkách se vyznačí v nákladním listu.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přeprava množství nepřesahujících mezní hodnoty podle bodu 1.1.3.6 pro potřeby železničního dopravce nepodléhá povinnosti oznámení nákladu.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer - Article 20.2.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RA–a–FR–4

Předmět: Výjimka z označování některých poštovních vagonů.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 5.3.1.

Obsah přílohy směrnice: Povinnost opatřit bočnice vagonů bezpečnostními štítky.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Bezpečnostními štítky musí být opatřeny pouze poštovní vagony přepravující více než 3 tuny látek stejné třídy (jiné než 1, 6.2 nebo 7).

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer - Article 21.1.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

SE Švédsko

RA–a–SE–1

Předmět: Nákladní vagon, v němž se přepravují nebezpečné věci jako spěšnina, nemusí být označen bezpečnostními štítky.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 5.3.1.

Obsah přílohy směrnice: Nákladní vagony, v nichž se přepravují nebezpečné věci, musí být opatřeny bezpečnostními štítky.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Nákladní vagon, v němž se přepravují nebezpečné věci jako spěšnina, nemusí být označen bezpečnostními štítky.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: Pro věci označené jako spěšnina jsou stanovena množstevní omezení v RID. Z toho důvodu se jedná o malá množství.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

UK Spojené království

RA–a–UK–1

Předmět: Přeprava některých předmětů obsahujících radioaktivní látky představující nízké riziko, jako jsou hodiny, hodinky, detektory kouře, kompasy.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: Většina požadavků z RID.

Obsah přílohy směrnice: Požadavky týkající se přepravy látek třídy 7.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Úplné vynětí z působnosti vnitrostátních předpisů pro některé obchodní výrobky obsahující omezená množství radioaktivních látek.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, Regulation 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Poznámky: Tato odchylka je krátkodobým opatřením, které nebude nutné, jakmile budou do RID začleněny odpovídající změny předpisů MAAE.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RA–a–UK–2

Předmět: Zmírnění omezení týkajících se přepravy společných nákladů výbušnin a výbušnin s ostatními nebezpečnými věcmi ve vagonech, vozidlech a v kontejnerech (N4/5/6).

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 7.5.2.1 a 7.5.2.2.

Obsah přílohy směrnice: Omezení pro některé typy společné nakládky.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Vnitrostátní právní předpisy jsou méně omezující, co se týče společné nakládky výbušnin, pokud lze takovou přepravu uskutečnit bez rizika.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, Regulation 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Poznámky: Spojené království si přeje povolit některé odchylky od pravidel pro kombinování výbušnin s ostatními výbušninami a výbušnin s ostatními nebezpečnými věcmi. Odchylky mají vždy obsahovat omezení ohledně množství jedné nebo více složek nákladu a byly by povoleny pouze tehdy, pokud by „byla přijata veškerá přiměřeně uskutečnitelná opatření k zabránění styku výbušnin s ostatními nebezpečnými věcmi nebo k tomu, aby výbušniny tyto věci jinak neohrozily ani jimi nebyly ohroženy“.

Příklady odchylek, jejichž povolení může Spojené království zvážit:

1.

Výbušniny, kterým jsou přidělena čísla UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 nebo 0361 smějí být převáženy ve stejném vozidle spolu s nebezpečnými věcmi, kterým je přiděleno číslo UN 1942. Množství UN 1942, které lze převážet, je omezeno tím, že je považováno za výbušninu 1.1D.

2.

Výbušniny, kterým jsou přidělena čísla UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 nebo 0453, smějí být převáženy ve stejném vozidle spolu s nebezpečnými věcmi (kromě hořlavých plynů, infekčních látek a jedovatých látek) v přepravní kategorii 2 nebo nebezpečnými věcmi v přepravní kategorii 3 nebo v jakékoli jejich kombinaci, pokud celková hmotnost nebo objem nebezpečných věcí v přepravní kategorii 2 nepřekročí 500 kg nebo 500 litrů a celková čistá hmotnost těchto výbušnin nepřekročí 500 kg.

3.

Výbušniny 1,4G smějí být převáženy ve stejném vozidle spolu s hořlavými kapalinami a hořlavými plyny v přepravní kategorii 2 nebo nehořlavými, nejedovatými plyny v přepravní kategorii 3 nebo v jakékoli jejich kombinaci za předpokladu, že celková hmotnost nebo objem nebezpečných věcí ve svém celku nepřekročí 200 kg nebo 200 litrů a celková čistá hmotnost výbušnin nepřekročí 20 kg.

4.

Výbušné předměty, kterým jsou přiřazena čísla UN 0106, 0107 nebo 0257, smějí být převáženy spolu s výbušnými předměty skupiny kompatibility D, E nebo F, jichž jsou součástí. Celkové množství výbušnin s čísly UN 0106, 0107 nebo 0257 nesmí překročit 20 kg.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RA–a–UK–3

Předmět: Povolení různého nejvyššího celkového množství na dopravní jednotku pro věci třídy 1 v kategoriích 1 a 2 z tabulky v bodu 1.1.3.1.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 1.1.3.1.

Obsah přílohy směrnice: Vynětí z platnosti vztahující se k druhu přepravní operace.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Stanovení pravidel týkajících se výjimek pro omezená množství a společnou nakládku výbušnin.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Poznámky: Povolení různých množstevních limitů a různých násobitelů pro společnou nakládku pro věci třídy 1, tj. 50 pro kategorii 1 a 500 pro kategorii 2. Pro účely propočtu společných nákladů je násobitel 20 pro přepravní kategorii 1 a násobitel 2 pro přepravní kategorii 2.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RA–a–UK–4

Předmět: Přijetí RA–a–FR–6.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 5.3.1.3.2.

Obsah přílohy směrnice: Zmírnění požadavku na označování týkajícího se kombinované přepravy.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Požadavek označování se nepoužije v případech, kdy jsou označení na vozidle zřetelně viditelná.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Poznámky: Toto ustanovení vždy bylo ve vnitrostátních předpisech Spojeného království.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RA–a–UK–5

Předmět: Distribuce věcí ve vnitřních obalech maloobchodníkům nebo uživatelům (kromě věcí patřících do třídy 1, 4.2, 6.2 a 7) z místních distribučních skladů maloobchodníkům nebo uživatelům a od maloobchodníků koncovým uživatelům.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 6.1.

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Obaly nemusí nést označení RID/ADR nebo označení UN.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: Regulation 26.

Poznámky: Požadavky RID jsou nevhodné pro konečné fáze přepravy z distribučního skladu k maloobchodníkovi nebo uživateli a od maloobchodníka ke koncovému uživateli. Účelem této odchylky je umožnit, aby vnitřní nádoby věcí určených pro distribuci do maloobchodů byly při místní distribuci prováděné železniční dopravou přepravovány bez vnějšího obalu.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

Na základě čl. 6 odst. 2 písm. b) bodu i) směrnice 2008/68/ES

DE Německo

RA–bi–DE–2

Předmět: Přeprava baleného nebezpečného odpadu.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 1 až 5.

Obsah přílohy směrnice: Klasifikace, balení a označování.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Třídy 2 až 6.1, 8 a 9: Společné balení a přeprava nebezpečného odpadu v obalech a kontejnerech IBC; odpad musí být zabalen do vnitřních obalů (při sběru) a zařazen do konkrétních skupin odpadů (zamezení nebezpečného vzájemného působení uvnitř skupiny odpadů); použití zvláštních písemných pokynů, které se vztahují ke skupinám odpadů, a jako nákladního listu; sběr odpadu z domácností a laboratorního odpadu atd.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Poznámky: Seznam č. 6*.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RA-bi-DE-3

Předmět: Místní přeprava UN 1381 (fosfor, žlutý, pod vodou), třída 4.2, obalová skupina I, v železničních cisternových vagonech.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 6.8, 6.8.2.3.

Obsah přílohy směrnice: Ustanovení o konstrukci cisteren a cisternových vagonů. Pododdíl 6.8.2.3 kapitoly 6.8 vyžaduje schválení typu u cisteren přepravujících UN 1381 (fosfor, žlutý, pod vodou).

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Místní přeprava UN 1381 (fosfor, žlutý, pod vodou), třída 4.2, obalová skupina I, na krátké vzdálenosti (z města Sassnitz-Mukran do měst Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz a Bitterfeld) v železničních cisternových vagonech vyrobených podle ruských norem. Přeprava nákladu podléhá dalším provozním ustanovením stanoveným příslušnými bezpečnostními orgány.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 1/92.

Konec platnosti odchylky: 1. ledna 2014.

DK Dánsko

RA–bi–DK-1

Předmět: Přeprava nebezpečných věcí v tunelech.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 7.5.

Obsah přílohy směrnice: Nakládka, vykládka a ochranné odstupy

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Pro přepravu železničním tunelem při přepravě přes průliv Great Belt jsou v právních předpisech uvedena alternativní ustanovení, která se odlišují od ustanovení uvedených v oddílu II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES. Uvedená alternativní ustanovení se týkají pouze objemu nákladu a vzdálenosti mezi jednotlivými náklady nebezpečných věcí.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 February 2005.

Poznámky:

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

RA–bi–DK-2

Předmět: Přeprava nebezpečných věcí v tunelech.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 7.5.

Obsah přílohy směrnice: Nakládka, vykládka a ochranné odstupy.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Pro přepravu železničním tunelem při přepravě přes Øresund jsou v právních předpisech uvedena alternativní ustanovení, která se odlišují od ustanovení uvedených v oddílu II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES. Uvedená alternativní ustanovení se týkají pouze objemu nákladu a vzdálenosti mezi jednotlivými náklady nebezpečných věcí.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 February 2005.

Poznámky:

Konec platnosti odchylky: 29. února 2016.

CZ Česká republika

RA-bi-CZ-1

Předmět: Místní přeprava UN 1381 (FOSFOR, BÍLÝ nebo ŽLUTÝ, POD VODOU nebo V ROZTOKU, třída 4.2, klasifikační kód ST3, obalová skupina I), na krátké vzdálenosti v cisternových vagonech.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 6.8, 6.8.2.3.

Obsah přílohy směrnice: Ustanovení o konstrukci cisternových vagonů. Pododdíl 6.8.2.3 kapitoly 6.8, požadavky na schválení konstrukce u cisternových vagonů přepravujících UN 1381 (FOSFOR, BÍLÝ nebo ŽLUTÝ, POD VODOU nebo V ROZTOKU, třída 4.2, klasifikační kód ST3, obalová skupina I).

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přeprava UN 1381 (FOSFOR, BÍLÝ nebo ŽLUTÝ, POD VODOU nebo V ROZTOKU, třída 4.2, klasifikační kód ST3, obalová skupina I) mezi stanicemi Petrovice u Karviné, státní hranice CZ/PL, a Boří Les, v železničních cisternových vagonech vyrobených v souladu s požadavky dohody o mezinárodní železniční přepravě zboží (SMGS). Přeprava podléhá dalším provozním opatřením přijatým zejména na úrovni železničního podniku, provozovatele infrastruktury a příslušných složek integrovaného záchranného systému.

Odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Výjimka udělená Ministerstvem dopravy.

Konec platnosti odchylky: 1. ledna 2014.

SE Švédsko

RA–bi–SE–1

Předmět: Přeprava nebezpečných odpadů do zařízení na likvidaci nebezpečných odpadů.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 2, 5.2 a 6.1.

Obsah přílohy směrnice: Klasifikace, označování nápisy a bezpečnostními štítky a požadavky na konstrukci a zkoušení obalů.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Právní předpisy obsahují zjednodušená klasifikační kritéria, méně omezující požadavky na konstrukci a zkoušení obalů a upravené požadavky na bezpečnostní štítky a nápisy. Místo klasifikování nebezpečného odpadu podle RID je odpad přiřazován k odlišným skupinám odpadu. Každá skupina odpadu obsahuje látky, které v souladu s RID mohou být baleny dohromady (společné balení). Každé balení musí být namísto čísla UN označeno příslušným kódem skupiny odpadu.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: Toto ustanovení může být použito pouze na přepravu nebezpečných odpadů z veřejných recyklačních lokalit do zařízení na likvidaci nebezpečných odpadů.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2015.

Na základě čl. 6 odst. 2 písm. b) bodu ii) směrnice 2008/68/ES

DE Německo

RA–bii–DE–1

Předmět: Místní přeprava kyanovodíku UN 1051, stabilizovaného, kapalného, s obsahem vody nejvýše 1 % hmotnostních, v železničních cisternových vagonech, odchylně od pododdílu 4.3.2.1.1 oddílu II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 3.2, 4.3.2.1.1.

Obsah přílohy směrnice: zákaz přepravy látky UN 1051 (kyanovodík), stabilizované, kapalné, s obsahem vody nejvýše 1 % hmotnostních.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: místní železniční přeprava po konkrétně vyznačených trasách, která tvoří součást definovaného průmyslového procesu a je přísně kontrolována za jasně vymezených podmínek. Přeprava probíhá v cisternových vagonech, které mají povolení konkrétně pro tento účel a jejichž konstrukce a vybavení jsou neustále upravovány v souladu s nejnovější bezpečnostní technologií (např. jsou vybaveny nárazníky podle TE 22). Přeprava je regulována dalšími ustanoveními o bezpečnosti provozu se souhlasem příslušných bezpečnostních orgánů a je monitorována příslušnými orgány dozoru.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: derogation No E 1/97 (4th amended version), Federal Office for Railways (odchylka č. E 1/97 (čtvrté změněné znění), spolkový železniční úřad).

Konec období platnosti: 1. ledna 2017.

DE Německo

RA-bii-DE-2

Předmět: Místní přeprava UN 1402 (karbid vápenatý), obalová skupina I, po vyznačených trasách v kontejnerech na vagonech.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 3.2, 7.3.1.1.

Obsah přílohy směrnice: Obecná ustanovení o hromadné přepravě. Podle tabulky A v kapitole 3.2 nelze karbid vápenatý hromadně přepravovat.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Místní železniční přeprava UN 1402 (karbid vápenatý), obalová skupina I, po konkrétně vyznačených trasách, která tvoří součást definovaného průmyslového procesu a je přísně kontrolována za jasně vymezených podmínek. Náklad je přepravován v účelových kontejnerech ve vagonech. Přeprava nákladu podléhá dalším provozním ustanovením stanoveným příslušnými bezpečnostními orgány.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10.

Konec platnosti odchylky: 15. ledna 2018.“

3)

V příloze III se oddíl III.3 nahrazuje tímto:

„III.3   Vnitrostátní odchylky

Odchylky poskytnuté členským státům pro přepravu nebezpečných věcí uvnitř jejich území na základě čl. 6 odst. 2 směrnice 2008/68/ES.

Číslování odchylek: IW-a/bi/bii-MS-nn

IW= vnitrozemské vodní cesty

a/bi/bii= čl. 6 odst. 2 písm. a) / písm. b) bod i) / písm. b) bod ii)

MS= zkratka členského státu

nn= pořadové číslo

Na základě čl. 6 odst. 2 písm. b) bodu i) směrnice 2008/68/ES

BG Bulharsko

IW–bi–BG–1

Předmět: Klasifikace a inspekce zásobovacích plavidel.

Odkaz na oddíl III.1 přílohy III směrnice 2008/68/ES: Kapitola 1.15.

Obsah přílohy směrnice: Podle ustanovení kapitoly 1.15 o uznávání klasifikačních společností se na klasifikační společnost, která má být podle dotyčných ustanovení uznána, vztahuje postup uznání stanovený v oddílu 1.15.2.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Klasifikaci a inspekci zásobovacích plavidel s ropnými produkty operujících ve vodách bulharských říčních přístavů nebo v jiných oblastech spadajících do přímé působnosti těchto přístavů může provádět klasifikační společnost, která není uznána podle přílohy III oddílu III.1 kapitoly 1.15 směrnice 2008/68/ES, pokud není ohrožena bezpečnost.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Наредба № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и превоз на опасни товари по море и по вътрешни водни пътища; Наредба № 4 от 9 януари 2004 г. за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (nařízení č. 16 ze dne 20. června 2006 o manipulaci s nebezpečnými věcmi a jejich přepravě po moři a po vnitrozemských vodních cestách; nařízení č. 4 ze dne 9. ledna 2004 o uznávání společností provádějících prohlídky lodí a kontroly majitelů lodí).

Poznámky: Odchylka platí pouze pro plavidla operující v oblastech přístavů nebo jiných oblastech spadajících do přímé působnosti těchto přístavů.

Konec platnosti odchylky: 15. ledna 2018.“