ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2012.064.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 64

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 55
3. března 2012


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 180/2012 ze dne 2. března 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου (Koufeta Amygdalou Geroskipou) (CHZO))

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 181/2012 ze dne 2. března 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Melon de Guadeloupe (CHZO))

3

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 182/2012 ze dne 2. března 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

5

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2012/7/EU ze dne 2. března 2012, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění část III přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček ( 1 )

7

 

*

Prováděcí směrnice Komise 2012/8/EU ze dne 2. března 2012, kterou se mění směrnice 2003/90/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin ( 1 )

9

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2012/136/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 29. února 2012 o zřízení Společné infrastruktury jazykových zdrojů a technologií jako konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (dále jen konsorcium CLARIN ERIC) (oznámeno pod číslem C(2012) 1018)

13

 

 

2012/137/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 1. března 2012 o dovozu spermatu prasat do Unie (oznámeno pod číslem C(2012) 1148)  ( 1 )

29

 

 

2012/138/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 1. března 2012 o mimořádných opatřeních proti zavlékání organismu Anoplophora chinensis (Forster) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2012) 1310)

38

 

 

Opravy

 

 

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 163/2012 ze dne 23. února 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin (Úř. věst. L 52 ze dne 24.2.2012)

48

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

3.3.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 64/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 180/2012

ze dne 2. března 2012

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου (Koufeta Amygdalou Geroskipou) (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου (Koufeta Amygdalou Geroskipou)“ do rejstříku předložená Kyprem byla v souladu s čl. 6 odst. 2 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 510/2006 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být uvedený název zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. března 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. C 191, 1.7.2011, s. 24.


PŘÍLOHA

Potraviny uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 510/2006:

Třída 2.4:   Pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky a jiné pekařské výrobky

KYPR

Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου (Koufeta Amygdalou Geroskipou) (CHZO)


3.3.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 64/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 181/2012

ze dne 2. března 2012

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Melon de Guadeloupe (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Melon de Guadeloupe“ do rejstříku předložená Francií byla v souladu s čl. 6 odst. 2 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 510/2006 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být uvedený název zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. března 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. C 189, 29.6.2011, s. 37.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.6:   Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

FRANCIE

Melon de Guadeloupe (CHZO)


3.3.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 64/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 182/2012

ze dne 2. března 2012

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. března 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

IL

70,7

JO

73,2

MA

73,1

TN

90,4

TR

120,0

ZZ

85,5

0707 00 05

EG

158,2

JO

131,5

TR

169,6

ZZ

153,1

0709 91 00

EG

72,9

ZZ

72,9

0709 93 10

MA

56,1

TR

102,2

ZZ

79,2

0805 10 20

EG

51,8

IL

66,9

MA

51,6

TN

51,1

TR

76,8

ZZ

59,6

0805 50 10

BR

43,7

TR

60,9

ZZ

52,3

0808 10 80

CA

118,1

CL

98,4

CN

108,3

MK

31,8

US

155,6

ZZ

102,4

0808 30 90

AR

70,3

CL

145,8

CN

54,2

US

99,0

ZA

95,8

ZZ

93,0


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


SMĚRNICE

3.3.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 64/7


SMĚRNICE KOMISE 2012/7/EU

ze dne 2. března 2012,

kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění část III přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček (1), a zejména na čl. 46 odst. 1 písm. b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2009/48/ES stanoví hodnoty limitů pro kadmium na základě doporučení nizozemského Národního ústavu pro veřejné zdraví a životní prostředí (Rijksinstituut voor Volksgezondheit en Milieuhygiene, dále jen „RIVM“) uvedených ve zprávě z roku 2008 nazvané „Chemicals in Toys. A general methodology for assessment of chemical safety of toys with a focus on elements“ (Chemické látky v hračkách. Obecná metodologie pro posouzení chemické bezpečnosti hraček se zaměřením na prvky). Doporučení RIVM vycházejí z předpokladu, že vystavení dětí chemickým látkám v hračkách nesmí překročit určitou úroveň nazývanou „tolerovatelný denní příjem“. Vzhledem k tomu, že jsou děti vystaveny chemickým látkám i z jiných zdrojů, než jsou hračky, měla by se hračkám přidělit pouze určitá procentuální část tolerovatelného denního příjmu. Vědecký výbor pro toxicitu, ekotoxicitu a životní prostředí (CSTEE) ve své zprávě z roku 2004 doporučil, že hračkám by se mělo přidělit nanejvýš 10 % tolerovatelného denního příjmu. V případě kadmia a jiných chemických látek, které jsou zvláště toxické, by však doporučená přidělená hodnota neměla překročit 5 % tolerovatelného denního příjmu, aby bylo zajištěno, že jsou přítomna pouze stopová množství, která jsou v souladu se správnou výrobní praxí.

(2)

Podle doporučení RIVM se má maximální procentuální část tolerovatelného denního příjmu vynásobit hmotností dítěte, odhadovanou na 7,5 kg, a vydělit množstvím požitého materiálu hračky, čímž se získají hodnoty limitů pro chemické látky uvedené ve směrnici 2009/48/ES.

(3)

V případě kadmia použil RIVM tolerovatelný týdenní příjem 7 μg/kg stanovený v roce 1989 Společným výborem odborníků Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství a Světové zdravotnické organizace pro potravinářské přídatné látky (Joint Food and Agriculture Organisation of the United Nations and the World Health Organisation Experts committee on food additives, dále jen „JECFA“) a týmž výborem potvrzený v roce 2001. Byl použit bezpečnostní faktor dva, což vedlo k výsledku 3,5 μg/kg pro tolerovatelný týdenní příjem a 0,5 μg/kg pro tolerovatelný denní příjem.

(4)

S cílem určit možné scénáře expozice chemickým látkám odhadl RIVM množství požitého materiálu hračky na 8 mg za den pro seškrábnutý materiál hračky, 100 mg pro drobivý materiál hračky a 400 mg pro tekutý nebo viskózní materiál hračky. Tyto limity podpořil Vědecký výbor pro zdravotní a environmentální rizika (SCHER) ve svém stanovisku s názvem „Risks from organic CMR substances in toys“ (Rizika, jež představují organické CMR látky u hraček), přijatém dne 18. května 2010.

(5)

Na základě 5 % tolerovatelného denního příjmu vynásobeného hmotností dítěte a vyděleného množstvím požitého materiálu hračky byly stanoveny následující hodnoty limitů pro kadmium: 23 mg/kg v případě seškrábnutého materiálu, 1,9 mg/kg u suchého materiálu a 0,5 mg/kg u tekutého materiálu.

(6)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) dospěl ve svém stanovisku ze dne 30. ledna 2009 k závěru, že tolerovatelný týdenní příjem, který JECFA stanovil v roce 1989 a který tento výbor (JECFA) potvrdil v roce 2001, již není s ohledem na nová zjištění týkající se toxikologie kadmia vyhovující. EFSA stanovil nový tolerovatelný týdenní příjem 2,5 μg/kg, který vede k tolerovatelnému dennímu příjmu 0,36 μg/kg.

(7)

Na základě 5 % nového tolerovatelného denního příjmu vynásobeného hmotností dítěte a vyděleného množstvím požitého materiálu hračky vychází následující limity pro kadmium: 17 mg/kg v případě seškrábnutého materiálu, 1,3 mg/kg u suchého materiálu a 0,3 mg/kg u tekutého materiálu.

(8)

Směrnice 2009/48/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(9)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro bezpečnost hraček,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Část III přílohy II směrnice 2009/48/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 20. ledna 2013. Znění těchto předpisů neprodleně sdělí Komisi.

Budou tyto předpisy používat od 20. července 2013.

Předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 2. března 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 170, 30.6.2009, s. 1.


PŘÍLOHA

Část III přílohy II směrnice 2009/48/ES se mění takto:

V bodě 13 se položka pro kadmium nahrazuje tímto:

Prvek

mg/kg

v suchém, drobivém, práškovitém nebo poddajném materiálu hračky

mg/kg

v tekutém nebo viskózním materiálu hračky

mg/kg

v seškrábnutém materiálu hračky

„Kadmium

1,3

0,3

17“


3.3.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 64/9


PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE 2012/8/EU

ze dne 2. března 2012,

kterou se mění směrnice 2003/90/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/53/ES ze dne 13. června 2002 o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 písm. a) a b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Komise 2003/90/ES (2) byla přijata s cílem zajistit, že odrůdy, které členské státy zahrnou do svých národních katalogů, vyhovují obecným zásadám vydaným Odrůdovým úřadem Společenství (CPVO), pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky různých druhů vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení odrůd, jestliže takové obecné zásady byly stanoveny. Na ostatní odrůdy se podle uvedené směrnice vztahují obecné zásady Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV).

(2)

Odrůdový úřad Společenství od té doby stanovil další obecné zásady pro řadu dalších druhů a aktualizoval stávající obecné zásady.

(3)

Směrnice 2003/90/ES by tedy měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Přílohy I a II směrnice 2003/90/ES se nahrazují zněním v příloze této směrnice.

Článek 2

Pro zkoušky zahájené před 1. říjnem 2012 mohou členské státy použít směrnici 2003/90/ES ve znění, které bylo v platnosti před pozměněním touto směrnicí.

Článek 3

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. září 2012. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. října 2012.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 2. března 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 254, 8.10.2003, p. 7.


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA I

Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a), které musí být v souladu s testovacími protokoly Odrůdového úřadu Společenství (CPVO)

Vědecký název

Obecný název

Protokol CPVO

Festuca filiformis Pourr.

Kostřava vláskovitá

TP 67/1 ze dne 23.6.2011

Festuca ovina L.

Kostřava ovčí

TP 67/1 ze dne 23.6.2011

Festuca rubra L.

Kostřava červená

TP 67/1 ze dne 23.6.2011

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Kostřava drsnolistá

TP 67/1 ze dne 23.6.2011

Lolium multiflorum Lam.

Jílek mnohokvětý

TP 4/1 ze dne 23.6.2011

Lolium perenne L.

Jílek vytrvalý

TP 4/1 ze dne 23.6.2011

Lolium x boucheanum Kunth

Jílek hybridní

TP 4/1 ze dne 23.6.2011

Pisum sativum L.

Hrách setý

TP 7/2 ze dne 11.3.2010

Brassica napus L.

Brukev řepka

TP 36/2 ze dne 16.11.2011

Helianthus annuus L.

Slunečnice

TP 81/1 ze dne 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

Len setý přadný / len setý olejný

TP 57/1 ze dne 21.3.2007

Avena nuda L.

Oves nahý

TP 20/1 ze dne 6.11.2003

Avena sativa L. (včetně A. byzantina K. Koch)

Oves setý

TP 20/1 ze dne 6.11.2003

Hordeum vulgare L.

Ječmen setý

TP 19/2rev. ze dne 11.3.2010

Oryza sativa L.

Rýže setá

TP 16/1 ze dne 18.11.2004

Secale cereale L.

Žito seté

TP 58/1 ze dne 31.10.2002

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hybridy vzniklé křížením druhů rodu Triticum s druhy rodu Secale

TP 121/2 rev. 1 ze dne 16.2.2011

Triticum aestivum L.

Pšenice setá

TP 3/4 rev. 2 ze dne 16.2.2011

Triticum durum Desf.

Pšenice tvrdá

TP 120/2 ze dne 6.11.2003

Zea mays L.

Kukuřice setá

TP 2/3 ze dne 11.3.2010

Solanum tuberosum L.

Brambor

TP 23/2 ze dne 1.12.2005

Znění těchto protokolů je k dispozici na internetové stránce CPVO (www.cpvo.europa.eu).

PŘÍLOHA II

Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b), které musí být v souladu s obecnými zásadami zkoušení Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV)

Vědecký název

Obecný název

Obecná zásada UPOV

Beta vulgaris L.

Řepa obecná

TG/150/3 ze dne 4.11.1994

Agrostis canina L.

Psineček psí

TG/30/6 ze dne 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth.

Psineček obrovský

TG/30/6 ze dne 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

Psineček výběžkatý

TG/30/6 ze dne 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

Psineček tenký

TG/30/6 ze dne 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl

Sveřep samužníkovitý

TG/180/3 ze dne 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

Sveřep sitkovský

TG/180/3 ze dne 4.4.2001

Dactylis glomerata L.

Srha laločnatá

TG/31/8 ze dne 17.4.2002

Festuca arundinacea Schreber

Kostřava rákosovitá

TG/39/8 ze dne 17.4.2002

Festuca pratensis Huds.

Kostřava luční

TG/39/8 ze dne 17.4.2002

xFestulolium Asch. et Graebn.

Hybridy vzniklé křížením druhů rodu Festuca s druhy rodu Lolium

TG/243/1 ze dne 9.4.2008

Phleum nodosum L.

Bojínek cibulkatý

TG/34/6 ze dne 7.11.1984

Phleum pratense L.

Bojínek luční

TG/34/6 ze dne 7.11.1984

Poa pratensis L.

Lipnice luční

TG/33/6 ze dne 12.10.1990

Lupinus albus L.

Lupina bílá

TG/66/4 ze dne 31.3.2004

Lupinus angustifolius L.

Lupina úzkolistá

TG/66/4 ze dne 31.3.2004

Lupinus luteus L.

Lupina žlutá

TG/66/4 ze dne 31.3.2004

Medicago sativa L.

Vojtěška setá

TG/6/5 ze dne 6.4.2005

Medicago x varia T. Martyn

Tolice měňavá

TG/6/5 ze dne 6.4.2005

Trifolium pratense L.

Jetel luční

TG/5/7 ze dne 4.4.2001

Trifolium repens L.

Jetel plazivý

TG/38/7 ze dne 9.4.2003

Vicia faba L.

Bob obecný

TG/8/6 ze dne 17.4.2002

Vicia sativa L.

Vikev setá

TG/32/6 ze dne 21.10.1988

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Tuřín

TG/89/6rev. ze dne 4.4.2001 + 1.4.2009

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Ředkev olejná

TG/178/3 ze dne 4.4.2001

Arachis hypogea L.

Podzemnice olejná

TG/93/3 ze dne 13.11.1985

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Řepice

TG/185/3 ze dne 17.4.2002

Carthamus tinctorius L.

Světlice barvířská

TG/134/3 ze dne 2.10.1990

Gossypium spp.

Bavlník

TG/88/6 ze dne 4.4.2001

Papaver somniferum L.

Mák

TG/166/3 ze dne 24.3.1999

Sinapis alba L.

Hořčice bílá

TG/179/3 ze dne 4.4.2001

Glycine max (L.) Merrill

Sója luštinatá

TG/80/6 ze dne 1.4.1998

Sorghum bicolor (L.) Moench

Čirok

TG/122/3 ze dne 6.10.1989

Znění těchto obecných zásad je k dispozici na internetových stránkách Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (www.upov.int).


ROZHODNUTÍ

3.3.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 64/13


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 29. února 2012

o zřízení Společné infrastruktury jazykových zdrojů a technologií jako konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (dále jen „konsorcium CLARIN ERIC“)

(oznámeno pod číslem C(2012) 1018)

(2012/136/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 723/2009 ze dne 25. června 2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC) (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 23. září 2011 Česká republika, Dánsko, Německo, Estonsko, Nizozemská jazyková unie, Rakousko a Nizozemsko požádaly Komisi, aby zřídila Společnou infrastrukturu jazykových zdrojů a technologií jako konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (dále jen „konsorcium CLARIN ERIC“).

(2)

Nizozemsko poskytlo prohlášení, jímž uznává konsorcium CLARIN ERIC za mezinárodní organizaci ve smyslu čl. 143 odst. 1 písm. g) a čl. 151 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (2) a za mezinárodní organizaci ve smyslu čl. 23 odst. 1 druhé odrážky směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani (3), a to od okamžiku jeho zřízení.

(3)

Komise v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 723/2009 žádost vyhodnotila a dospěla k závěru, že splňuje požadavky stanovené v tomto nařízení.

(4)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 20 nařízení (ES) č. 723/2009,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Zřizuje se Konsorcium evropské výzkumné infrastruktury pro společnou infrastrukturu jazykových zdrojů a technologií s názvem CLARIN ERIC.

2.   Stanovy konsorcia CLARIN ERIC v podobě schválené jeho členy jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 29. února 2012.

Za Komisi

Máire GEOGHEGAN-QUINN

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 206, 8.8.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 1.


PŘÍLOHA

STANOVY KONSORCIA CLARIN ERIC

Obsah

KAPITOLA 1 –   OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Název, sídlo, umístění a pracovní jazyk

Článek 2

Cíle a činnosti

KAPITOLA 2 –   ČLENSTVÍ

Článek 3

Členství a zastupující subjekt

Článek 4

Přijímání členů a pozorovatelů

Článek 5

Odstoupení člena nebo pozorovatele/Ukončení členství nebo statusu pozorovatele

KAPITOLA 3 –   PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ A POZOROVATELŮ

Článek 6

Členové.

Článek 7

Pozorovatelé.

KAPITOLA 4 –   ŘÍZENÍ KONSORCIA CLARIN ERIC

Článek 8

Valné shromáždění

Článek 9

Vědecká rada

Článek 10

Fórum národních koordinátorů

Článek 11

Výkonný ředitel

Článek 12

Správní rada

Článek 13

Stálý výbor pro technická střediska CLARIN

Článek 14

Pracovní skupiny

KAPITOLA 5 –   FINANCE

Článek 15

Rozpočtové zásady a účetnictví

Článek 16

Odpovědnost

KAPITOLA 6 –   PODÁVÁNÍ ZPRÁV KOMISI

Článek 17

Podávání zpráv Komisi

KAPITOLA 7 –   POLITIKY

Článek 18

Dohody s třetími stranami

Článek 19

Politiky přístupu uživatelů

Článek 20

Politika vědeckého hodnocení

Článek 21

Politika šíření informací

Článek 22

Politika v oblasti práv duševního vlastnictví

Článek 23

Politika zaměstnanosti, včetně rovných příležitostí

Článek 24

Politika pro zadávání veřejných zakázek a osvobození od daně

Článek 25

Politika v oblasti údajů

KAPITOLA 8 –   DOBA TRVÁNÍ, UKONČENÍ ČINNOSTI, ŘEŠENÍ SPORŮ, USTANOVENÍ O ZŘÍZENÍ

Článek 26

Doba trvání

Článek 27

Ukončení činnosti

Článek 28

Použitelné právo

Článek 29

Řešení sporů

Článek 30

Dostupnost stanov

Článek 31

Ustanovení o zřízení

PŘÍLOHA 1

SEZNAM ČLENŮ A POZOROVATELŮ

PŘÍLOHA 2

ROČNÍ POPLATEK

KAPITOLA 1

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Název, sídlo, umístění a pracovní jazyk

1.1

Zřizuje se evropská výzkumná infrastruktura s názvem „Společná infrastruktura jazykových zdrojů a technologií“, dále jen „CLARIN“.

1.2

CLARIN má právní formu konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (ERIC) zřízeného podle ustanovení nařízení (ES) č. 723/2009 a nesoucího název „CLARIN ERIC“.

1.3

CLARIN je distribuovaná výzkumná infrastruktura nacházející se ve všech členských zemích konsorcia CLARIN ERIC, jakož i v jiných zemích, kde konsorcium CLARIN ERIC uzavřelo dohody v souladu s článkem 18.

1.4

Konsorcium CLARIN ERIC má sídlo v Utrechtu v Nizozemsku.

1.5

Pracovním jazykem konsorcia CLARIN ERIC je angličtina.

Článek 2

Cíle a činnosti

2.1

Konečným cílem konsorcia CLARIN ERIC je rozvíjet výzkum v humanitních a společenských vědách poskytnutím jednotného přístupu výzkumným pracovníkům k platformě, která integruje jazykové zdroje a moderní nástroje na evropské úrovni. Toho má být dosaženo vytvořením a činností sdílené distribuované výzkumné infrastruktury, která si klade za cíl všeobecně zpřístupňovat jazykové zdroje, technologie a odborné znalosti výzkumným obcím v oboru humanitních a společenských věd.

2.2

Za tímto účelem konsorcium CLARIN ERIC provádí a koordinuje různé aktivity, mimo jiné:

a)

vytvoření federace stávajících středisek datových a internetových služeb, která prostřednictvím jediného přihlášení usnadňuje přístup k datům a technologických službám poskytovaným těmito středisky;

b)

stanovení a udržování souboru formálních a faktických standardů a jejich vzájemného mapování za účelem usnadnění interoperability mezi daty a službami;

c)

koordinaci a podporu činností zaměřených na získávání a vytváření nových datových a internetových služeb;

d)

shromažďování požadavků uživatelů a osvědčených postupů s cílem poskytovat účinnou podporu uživatelům;

e)

vytvoření středisek odborných znalostí se zaměřením na využití jazykových zdrojů a technologií pro rozvoj výzkumu v humanitních a společenských vědách;

f)

pořádání školení a akcí na zvyšování povědomí a šíření informací s cílem podporovat využití a další rozvoj výzkumné infrastruktury;

g)

vytvoření a udržování rámce sloužícího pro udělování licencí a přístupu a pro ověřování, který na jedné straně zaručuje snadný přístup a zároveň chrání přiměřená práva vlastníků dat a nástrojů a soukromí jednotlivců;

h)

udržování a využívání vztahů s příbuznými organizacemi a infrastrukturami v Evropě i mimo ni za účelem vzájemné spolupráce;

i)

přispívání k vývoji politik vedoucích k rozvoji výzkumu v Evropském výzkumném prostoru, a to jak v oblasti humanitních a společenských věd, tak napříč obory;

j)

další související akce, které pomohou posílit výzkum v Evropském výzkumném prostoru.

2.3

Konsorcium CLARIN ERIC vytvoří a provozuje infrastrukturu CLARIN na neziskovém základě. Za účelem další podpory inovací a přenosu znalostí a technologií mohou být prováděny omezené hospodářské činnosti, pokud neohrožují hlavní činnosti.

KAPITOLA 2

ČLENSTVÍ

Článek 3

Členství a zastupující subjekt

3.1

Členy konsorcia CLARIN ERIC nebo pozorovateli bez hlasovacího práva se mohou stát tyto subjekty:

a)

členské státy;

b)

přidružené země;

c)

třetí země jiné než přidružené země;

d)

mezivládní organizace.

Podmínky pro přijímání členů a pozorovatelů jsou uvedeny v článcích 4.1 a 4.2 těchto stanov.

3.2

Členy konsorcia CLARIN ERIC jsou nejméně tři členské státy.

3.3

Členské státy mají na valném shromáždění společně většinu hlasovacích práv.

3.4

Kterýkoli člen nebo pozorovatel může být podle svého vlastního výběru zastoupen jedním veřejným subjektem nebo soukromým subjektem pověřeným poskytováním veřejné služby, který vybere a určí podle svých vlastních pravidel a postupů.

3.5

Seznam současných členů, pozorovatelů a jejich zastupujících subjektů je uveden v příloze č. 1. Členové, kteří byli členy v době podání žádosti o zřízení konsorcia ERIC, se označují jako zakládající členové.

Článek 4

Přijímání členů a pozorovatelů

4.1

Pro přijímání nových členů platí tyto podmínky:

a)

pro přijetí nových členů je nutný souhlas valného shromáždění;

b)

žadatelé podávají písemnou žádost předsedovi valného shromáždění;

c)

žádost popisuje, jak bude žadatel přispívat k cílům a činnostem infrastruktury CLARIN uvedeným v článku 2 a jak bude plnit povinnosti uvedené v článku 6.2.

4.2

Subjekty uvedené v článku 3.1, které jsou ochotny přispívat k činnostem konsorcia CLARIN ERIC, které se ale ještě nemohou připojit jako členové, mohou požádat o status pozorovatele. Pro přijímání pozorovatelů platí tyto podmínky:

a)

pozorovatelé se přijímají na dobu nejvýše tří let. Pozorovatel může jednou znovu požádat o status pozorovatele. Ve výjimečných případech může valné shromáždění přijmout další rozšíření statusu pozorovatele;

b)

pro přijetí nebo obnovené přijetí pozorovatelů je nutný souhlas valného shromáždění;

c)

žadatelé zasílají písemnou žádost do sídla konsorcia CLARIN ERIC;

d)

žádost popisuje, jak bude žadatel přispívat k cílům a činnostem infrastruktury CLARIN uvedeným v článku 2 a jak bude plnit povinnosti uvedené v článku 7.2.

Článek 5

Odstoupení člena nebo pozorovatele/Ukončení statusu členství nebo pozorovatele

5.1

Během prvních pěti let od zřízení konsorcia CLARIN ERIC nemůže žádný člen odstoupit, pokud nebylo členství uzavřeno na určenou kratší dobu.

5.2

Po prvních pěti letech od zřízení konsorcia CLARIN ERIC může člen odstoupit na konci rozpočtového roku na základě žádosti podané 12 měsíců před tímto odstoupením.

5.3

Pozorovatelé mohou odstoupit na konci rozpočtového roku na základě žádosti podané šest měsíců před tímto odstoupením.

5.4

Před schválením odstoupení musí být splněny finanční a jiné povinnosti.

5.5

Valné shromáždění má pravomoc ukončit členství člena nebo status pozorovatele, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

člen nebo pozorovatel vážně porušuje jednu nebo více svých povinností podle těchto stanov,

b)

člen nebo pozorovatel nenapravil toto porušení ve lhůtě šesti měsíců.

Člen nebo pozorovatel má možnost vznést námitku proti rozhodnutí o ukončení a předložit valnému shromáždění svou obhajobu.

KAPITOLA 3

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ A POZOROVATELŮ

Článek 6

Členové

6.1

K právům členů patří:

a)

poskytovat své výzkumné obci přístup k infrastruktuře CLARIN a všem jejím službám;

b)

účastnit se a hlasovat na valném shromáždění a uplatňovat tak svůj vliv;

c)

podílet se na rozvoji strategií a politik;

d)

úzce spolupracovat s jinými zeměmi při vytváření zdrojů, nástrojů a služeb, které jsou k dispozici výzkumným pracovníkům z příslušných zemí;

e)

umožnit své výzkumné obci podílet se na výběru relevantních standardů infrastruktury CLARIN a doporučení pro osvědčené postupy;

f)

umožnit své výzkumné obci podílet se na akcích CLARIN, jako jsou například letní školy, semináře, konference a školení, a to za zvýhodněné ceny;

g)

používat značku CLARIN;

h)

podílet se na návrzích projektů Unie, ve kterých CLARIN ERIC působí jako předkládající konsorcium.

6.2

Každý člen:

a)

platí roční poplatek podle přílohy č. 2;

b)

jmenuje zastupující subjekt podle článku 3.4 a vždy průběžně informuje valné shromáždění o tom, kdo je zastupujícím subjektem;

c)

pověřuje svůj zastupující subjekt plnou mocí k hlasování o všech otázkách vznesených v průběhu valného shromáždění a zveřejněných v pořadu jednání;

d)

vytvoří národní konsorcium pro plnění povinností příslušného státu vyplývajících z těchto stanov;

e)

jmenuje národního koordinátora odpovědného za národní konsorcium;

f)

zajistí alespoň jedno středisko pro oblast dat a služeb;

g)

zajistí schválený systém ověřování a schvalování uživatelů;

h)

poskytuje dohodnuté služby;

i)

podporuje přijetí příslušných norem v projektech vytváření národních zdrojů a nástrojů;

j)

poskytuje nezbytnou technickou infrastrukturu pro umožnění přístupu;

k)

podporuje mezi výzkumnými pracovníky využívání služeb infrastruktury CLARIN v jejich zemi a shromažďuje informace a požadavky od uživatelů;

l)

podporuje střediska CLARIN v členské zemi, a to usnadňováním začleňování do vnitrostátních a dalších relevantních infrastruktur.

6.3

Členové, kteří se připojili ke konsorciu CLARIN ERIC a vyhradili si právo odstoupit ještě před uplynutím prvních pěti let od zřízení CLARIN ERIC, zaplatí vyšší roční poplatek podle přílohy č. 2.

6.4

Jiné příspěvky než roční poplatek CLARIN ERIC mohou členové poskytovat jednotlivě nebo společně ve spolupráci s ostatními členy, pozorovateli nebo třetími stranami. Takové příspěvky mohou být peněžní nebo věcné.

6.5

Člen pověří svůj zastupující subjekt nebo subjekt zastupující národní konsorcium, aby plnil povinnosti uvedené v článku 6.2 písm. a) a písm. d) až l). Konsorcium CLARIN ERIC uzavírá dohodu o infrastruktuře CLARIN s tímto subjektem za účelem stanovení podmínek a zvláštních ustanovení, podle nichž se plní příslušná povinnost nebo poskytuje příslušný příspěvek.

Článek 7

Pozorovatelé

7.1

K právům pozorovatelů patří:

a)

účastnit se valného shromáždění bez hlasovacího práva;

b)

umožnit své výzkumné obci podílet se na akcích CLARIN, jako jsou například letní školy, semináře, konference a školení, a to za zvýhodněné ceny, pokud to daný prostor umožňuje;

c)

umožnit své výzkumné obci přístup k podpoře poskytované organizací CLARIN ERIC při rozvoji příslušných systémů, procesů a služeb.

7.2

Každý pozorovatel:

a)

jmenuje zastupující subjekt podle článku 3.4 a vždy průběžně informuje valné shromáždění o tom, kdo je zastupujícím subjektem;

b)

platí roční poplatek podle přílohy č. 2;

c)

popíše přínos k cílům konsorcia CLARIN ERIC uvedeným v článku 2.

7.3

Jiné příspěvky než roční poplatek CLARIN ERIC mohou pozorovatelé poskytovat jednotlivě nebo společně ve spolupráci s ostatními členy, pozorovateli nebo třetími stranami. Takové příspěvky mohou být peněžní nebo věcné.

7.4

Pozorovatel pověří svůj zastupující subjekt plněním povinností uvedených v článku 7.2 písm. b) a c). Konsorcium CLARIN ERIC uzavírá dohodu o postavení pozorovatele v infrastruktuře CLARIN s tímto subjektem za účelem stanovení podmínek a zvláštních ustanovení, podle nichž se plní příslušná povinnost nebo poskytuje příslušný příspěvek.

KAPITOLA 4

ŘÍZENÍ KONSORCIA CLARIN ERIC

Článek 8

Valné shromáždění

8.1

Valné shromáždění je orgán konsorcia CLARIN ERIC s plnou rozhodovací pravomocí a zastupuje členy konsorcia CLARIN ERIC. Každý člen má jeden hlas. Každý subjekt zastupující člena jmenuje jednoho oficiálního zástupce. Každý člen může navíc přivést odborného poradce. Každá delegace proto může být tvořena až dvěma osobami, ale hlasovací právo přísluší oficiálnímu zástupci.

8.2

Valné shromáždění se schází nejméně jednou za rok, a přinejmenším:

a)

jmenuje, dočasně zbavuje funkce nebo odvolává výkonného ředitele a správní radu s výjimkou členů z moci úřední uvedených v článku 10.3 a 13.2;

b)

potvrzuje členy správní rady z moci úřední;

c)

jmenuje vědeckou radu;

d)

rozhoduje o strategiích pro vytváření a využívání infrastruktury CLARIN a veškerých dalších záležitostech, jež pokládá za relevantní správní rada nebo člen nebo skupina členů, kteří si jejich projednávání vyžádají v souladu s článkem 8.3;

e)

schvaluje pracovní program a roční rozpočet konsorcia CLARIN ERIC;

f)

rozhoduje alespoň jednou za pět let o zásadách pro výpočet ročního poplatku pro každého člena a o výši ročního poplatku, jehož zásady i odpovídající částky jsou uvedeny v příloze 2 těchto stanov;

g)

schvaluje výroční zprávy a účetní závěrku konsorcia CLARIN ERIC;

h)

schvaluje příspěvek každého člena na infrastrukturu CLARIN;

i)

schvaluje přistoupení nových členů a pozorovatelů;

j)

rozhoduje o ukončení členství a statusu pozorovatele;

k)

rozhoduje o ukončení činnosti konsorcia CLARIN ERIC v souladu s článkem 27.

8.3

Valné shromáždění svolává předseda oznámením nejpozději čtyři týdny před jeho zahájením a pořad jednání se rozesílá nejpozději dva týdny před zasedáním. Členové mají právo navrhnout body na pořad jednání nejpozději tři týdny před zahájením zasedání. Zasedání valného shromáždění se může konat na vyžádání nejméně 50 % členů, a to co nejdříve, s oznámením nejpozději dva týdny před jeho zahájením.

8.4

Valné shromáždění volí předsedu prostou většinou hlasů. Předseda je oficiálním zástupcem některého člena. Předseda je volen na dvouleté období a nikdo nesmí zastávat tuto funkci více než dvě po sobě jdoucí období. V případě, že předseda odstoupí ještě před koncem funkčního období, valné shromáždění zvolí nového předsedu.

8.5

Valné shromáždění volí místopředsedu prostou většinou hlasů. Místopředseda je oficiálním zástupcem některého člena. Místopředseda je volen na dvouleté období, a nikdo nesmí zastávat tuto funkci více než dvě po sobě jdoucí období. V případě, že místopředseda odstoupí ještě před koncem funkčního období, valné shromáždění zvolí nového místopředsedu. Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti a v případě střetu zájmů.

8.6

Pokud se oficiální zástupce nemůže zúčastnit valného shromáždění, může člen pověřit jiného zástupce téhož subjektu, národního odborného poradce nebo úředně zmocněného zástupce jiného člena, aby hlasoval jeho jménem na základě písemného a řádně podepsaného oprávnění, které musí být předloženo předsedovi na začátku zasedání. Žádný zástupce nemůže předložit více než tři oprávnění.

8.7

Valnému shromáždění předsedá předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda. Předseda nebo jím zmocněný zástupce odpovídá za aktualizaci přílohy 1 tak, aby vždy obsahovala přesný seznam členů, pozorovatelů a jejich zastupujících subjektů.

8.8

Veškerá rozhodnutí musí být při hlasování schválena prostou většinou hlasů, s výjimkou rozhodnutí o:

a)

změně stanov konsorcia CLARIN ERIC;

b)

změně „ročního poplatku“ v příloze 2 po uplynutí prvních pěti let;

c)

ukončení činnosti konsorcia CLARIN ERIC;

d)

ukončení členství nebo statusu pozorovatele;

e)

dočasném zbavení funkce nebo odvolání výkonného ředitele a správní rady.

8.9

Dvě třetiny hlasů vyžadují rozhodnutí týkající se:

a)

změny stanov;

b)

změny přílohy 2;

c)

dočasného zbavení funkce nebo odvolání výkonného ředitele a správní rady;

d)

ukončení činnosti konsorcia CLARIN ERIC.

Každá změna stanov podléhá ustanovení článku 11 nařízení (ES) č. 723/2009.

8.10

Pro rozhodnutí o ukončení členství nebo statusu pozorovatele je nutné jednomyslné hlasování, do nějž se nezapočítává hlas dotčeného člena nebo zdržení se hlasování.

8.11

Hlasování se provádí jako tajné, požádá-li o to některý zástupce. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.

8.12

Usnášeníschopný počet účastníků valného shromáždění činí dvě třetiny hlasů. Zástupci mohou být přítomni fyzicky nebo na základě oprávnění podle článku 8.6. Valné shromáždění může rozhodnout o tom, že se k jednání použijí technologie, jako jsou např. videokonference.

8.13

Předseda může rozhodnout o použití písemného postupu pro přijímání rozhodnutí. V takových případech předseda nebo jím zmocněná osoba rozešle návrh všem oficiálním zástupcům valného shromáždění, kteří potom ve stanovené lhůtě sdělí své námitky, změny nebo záměr zdržet se hlasování. Lhůta pro odpověď není kratší než 14 kalendářních dnů. V naléhavých případech a v situacích, v nichž se musí přijímaná opatření provádět okamžitě, může předseda zkrátit lhůtu pro odpověď na pět kalendářních dnů. Pokud se ve stanovené lhůtě nevyskytnou žádné námitky, změny nebo záměr zdržet se hlasování, je návrh přijat automaticky. Pokud má oficiální zástupce námitky nebo návrhy na změny, může předseda rozhodnout o změně návrhu a opětovně použít písemný postup nebo zařadit tuto záležitost na pořad jednání příštího zasedání valného shromáždění.

Článek 9

Vědecká rada

9.1

Členy vědecké rady jmenuje valné shromáždění. Vědecká rada je tvořena vysoce kvalifikovanými výzkumnými pracovníky, kteří jsou nezávislí (1) na konsorciu CLARIN ERIC. Ve vědecké radě jsou zastoupeni poskytovatelé i uživatelé konsorcia CLARIN ERIC.

9.2

O počtu členů vědecké rady rozhoduje valné shromáždění. Tento počet by neměl být menší než pět a větší než deset členů.

9.3

Doba členství ve vědecké radě je tři roky, s možností prodloužení o jedno další období, o kterém rozhoduje valné shromáždění.

9.4

Příspěvek vědecké rady spočívá ve vyžádaných a nevyžádaných doporučeních valnému shromáždění o strategických otázkách, mimo jiné v oblasti vizí, nových iniciativ, pracovních plánů a zajišťování kvality. Vědecká rada může valnému shromáždění poskytovat podklady pro hodnocení postupu prací a služeb nabízených konsorciem CLARIN ERIC.

9.5

Předsedu vědecké rady jmenuje valné shromáždění. Stanovy vědecké rady vycházejí z obecného modelu stanov vytvořeného správní radou. Tyto stanovy jsou schvalovány správní radou.

Článek 10

Fórum národních koordinátorů

10.1

Povinností každého člena, který je státem, je jmenovat národního koordinátora. Národní koordinátor působí jako hlavní prostředník mezi konsorciem CLARIN ERIC a národním konsorciem.

Národní koordinátoři odpovídají za to, že se jejich země řídí politikami a strategiemi valného shromáždění pro rozvoj a využívání infrastruktury CLARIN.

10.1.1

Povinností každého člena, který je mezivládní organizací s provozní strukturou, je jmenovat koordinátora. Koordinátor působí jako hlavní prostředník mezi konsorciem CLARIN ERIC a provozními jednotkami mezivládní organizace. Koordinátor odpovídá za to, že se jeho organizace řídí politikami a strategiemi valného shromáždění pro rozvoj a využívání infrastruktury CLARIN. V dalších částech těchto stanov zahrnuje výraz „národní koordinátor“ rovněž koordinátory jmenované mezivládními organizacemi.

10.2

Fórum národních koordinátorů sestává ze všech národních koordinátorů. Fórum národních koordinátorů odpovídá za zajišťování koordinace provádění strategií stanovených valným shromážděním. Fórum musí udržovat soudržnost a soulad v rámci celé infrastruktury CLARIN a spolupráci mezi členy.

10.3

Předseda fóra národních koordinátorů je volen v souladu se stanovami tohoto fóra. Předseda je člen správní rady z moci úřední.

10.4

Stanovy fóra národních koordinátorů vycházejí z obecného modelu stanov vytvořeného správní radou. Stanovy jsou schvalovány správní radou.

Článek 11

Výkonný ředitel

11.1

Valné shromáždění jmenuje výkonného ředitele konsorcia CLARIN ERIC v souladu s postupem stanoveným valným shromážděním. Výkonný ředitel a správní rada jsou společně zákonným zástupcem konsorcia CLARIN ERIC. Výkonný ředitel vykonává každodenní řízení konsorcia CLARIN ERIC. Výkonný ředitel odpovídá za provádění rozhodnutí valného shromáždění o změně přílohy 2.

11.2

Funkční období výkonného ředitele je pět let s možností správního prodloužení, což znamená prodloužení bez vypsání konkurzu, a to až o dva roky podle rozhodnutí valného shromáždění. Na konci tohoto pětiletého období nebo v případě, že funkci již nelze prodloužit, lze vypsat další výběrové řízení.

Článek 12

Správní rada

12.1

Valné shromáždění jmenuje vysoce kvalifikované osoby, které tvoří správní radu. O počtu členů správní rady rozhoduje valné shromáždění. Postup pro jmenování definuje valné shromáždění. Do společných odborných znalostí správní rady patří řízení, technická infrastruktura, jazykové zdroje a nástroje a potřeby uživatelů.

12.2

Valné shromáždění jmenuje jednoho z členů správní rady zástupcem ředitele. Zástupce ředitele zastupuje ředitele v jeho nepřítomnosti nebo v případě střetu zájmů.

12.3

Funkční období členů správní rady je tři roky, s možností prodloužení o jedno další období, o kterém rozhoduje valné shromáždění.

12.4

Správní rada je spolu s výkonným ředitelem výkonným orgánem konsorcia CLARIN ERIC. Správní rada odpovídá za řádné fungování konsorcia CLARIN ERIC podle pokynů a rozhodnutí valného shromáždění a podle informací od jiných rad a výborů.

12.5

Správní rada stanoví obecný model stanov, který se využije pro všechny rady a výbory uvedené v těchto stanovách, a schvaluje konkrétní stanovy pro každou radu a výbor. Správní rada vypracuje své vlastní stanovy na základě obecného modelu.

12.6

Výkonný ředitel je předsedou správní rady.

Článek 13

Stálý výbor pro technická střediska CLARIN

13.1

Zřizuje se stálý výbor pro technická střediska CLARIN. Stálý výbor pro střediska CLARIN sestává z ředitelů (nebo zástupců jmenovaných řediteli) středisek CLARIN, která byla určena jako klíčová pro provoz infrastruktury CLARIN na základě kritérií formulovaných správní radou. Za rozhodnutí o určení technického střediska jako klíčového pro provoz infrastruktury CLARIN odpovídá valné shromáždění.

13.2

Stálý výbor pro střediska CLARIN má za úkol zajišťovat soulad, soudržnost a stabilitu služeb infrastruktury rozhodnutími o provádění a koordinací mezi středisky a členy. Výbor podává zprávy fóru národních koordinátorů a správní radě. Předseda stálého výboru je volen v souladu se stanovami výboru. Předseda je člen správní rady z moci úřední.

13.3

Stálý výbor slouží střediskům CLARIN jako fórum pro výměnu myšlenek a zkušeností. Úlohou stálého výboru je poskytovat poradenství a podávat žádosti a návrhy konsorciu CLARIN ERIC a národním koordinátorům tak, aby byl zajištěn soulad, soudržnost a stabilita služeb.

13.4

Stanovy Stálého výboru vycházejí z obecného modelu stanov vytvořeného správní radou. Tyto stanovy jsou schvalovány správní radou.

Článek 14

Pracovní skupiny

14.1

Správní rada může pro témata, pro která je zapotřebí zvláštního úsilí a která nemůže provádět správní rada, vytvořit pracovní skupiny nebo ukončit jejich činnost.

14.2

Stanovy pracovních skupin vycházejí z obecného modelu stanov vytvořeného správní radou. Tyto stanovy jsou schvalovány správní radou.

KAPITOLA 5

FINANCE

Článek 15

Rozpočtové zásady a účetnictví

15.1

Rozpočtový rok konsorcia CLARIN ERIC začíná dne 1. ledna a končí dne 31. prosince každého roku.

15.2

Veškeré položky příjmů a výdajů konsorcia CLARIN ERIC jsou pro každý rozpočtový rok předběžně vyčísleny a zahrnuty do ročního rozpočtu. Roční rozpočet se připravuje v souladu se zásadami transparentnosti.

15.3

K účetní závěrce konsorcia CLARIN ERIC je připojena zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za uplynulý rozpočtový rok.

15.4

Na konsorcium CLARIN ERIC se vztahují požadavky použitelného práva, pokud jde o sestavování, ukládání, audit a zveřejňování účetní závěrky.

15.5

Konsorcium CLARIN ERIC zajistí využití rozpočtových prostředků v souladu se zásadami řádného finančního řízení.

15.6

Konsorcium CLARIN ERIC zaznamenává náklady a výnosy své hospodářské činnosti odděleně.

Článek 16

Odpovědnost

16.1

Konsorcium CLARIN ERIC odpovídá za své dluhy.

16.2

Členové nejsou společně odpovědni za dluhy konsorcia CLARIN ERIC.

16.3

Finanční odpovědnost členů vůči dluhům konsorcia CLARIN ERIC je omezena na roční příspěvek každého jednotlivého člena podle přílohy č. 2.

16.4

Konsorcium CLARIN ERIC uzavře odpovídající pojištění proti rizikům spojeným s vytvářením a činností infrastruktury CLARIN.

KAPITOLA 6

PODÁVÁNÍ ZPRÁV KOMISI

Článek 17

Podávání zpráv Komisi

17.1

Konsorcium CLARIN ERIC vypracuje výroční zprávu o činnosti, ve které informuje zejména o vědeckých, provozních a finančních stránkách svých činností. Zpráva musí být schválena valným shromážděním a předána Komisi a příslušným orgánům veřejné správy do šesti měsíců od konce příslušného rozpočtového roku. Zpráva se zveřejní.

17.2

Konsorcium CLARIN ERIC informují Komisi o všech okolnostech, které by mohly vážně ohrozit plnění úkolů konsorcia CLARIN ERIC nebo omezit jeho schopnost plnit požadavky stanovené v nařízení (ES) č. 723/2009.

KAPITOLA 7

POLITIKY

Článek 18

Dohody se třetími stranami

18.1

V případech, kdy to konsorcium CLARIN ERIC považuje za přínosné, může uzavírat dohody s třetími stranami, například s jednotlivými institucemi, regiony a zeměmi, jež nejsou členy konsorcia.

18.2

Pokud instituce z těchto nečlenských zemí či jiných stran uvedených v článku 18.1 chtějí přispět konsorciu CLARIN ERIC odbornými znalostmi, službami, jazykovými zdroji a technologiemi, konsorcium CLARIN ERIC může s těmito stranami uzavřít dohodu. Dohoda stanoví určitou službu/příspěvek, které strana poskytne, a určí přístupová práva, předplatné a další podmínky s ohledem na tento příspěvek. Nezbytným předpokladem je splnění požadavku, že uživatelé dat, nástrojů a služeb infrastruktury CLARIN jsou součástí systému ověřování a schvalování.

Článek 19

Politiky přístupu uživatelů

19.1

Pokud jde o přístup výzkumných pracovníků v členských zemích infrastruktury CLARIN, jsou data, nástroje a služby, které nabízí konsorcium CLARIN ERIC, přístupné všem zaměstnancům a studentům ve výzkumných institucích, jako jsou univerzity, výzkumná střediska, muzea a vědecké knihovny, podle schválení poskytovatelů obsahu a na základě ověření schváleného konsorciem CLARIN ERIC.

19.2

Pokud jde o přístup pro výzkumné pracovníky z nečlenských zemí, výzkumná instituce v souladu se zásadami stanovenými v příloze č. 2 platí předplatné, která poskytne přístup všem zaměstnancům a studentům konkrétní instituce k datům, nástrojům a službám infrastruktury CLARIN. Nezbytným předpokladem je splnění požadavku, že uživatelé dat, nástrojů a služeb infrastruktury CLARIN jsou součástí systému ověřování a schvalování splňujícího požadavky infrastruktury CLARIN a schváleného konsorciem CLARIN ERIC.

19.3

Přístup dalších institucí, odvětví a podobných typů zvláštních uživatelů, jakož i jednotlivých výzkumných pracovníků, kteří nepatří k instituci, může být poskytnut za poplatek. Nezbytným předpokladem je splnění požadavku, že uživatelé dat, nástrojů a služeb infrastruktury CLARIN jsou součástí systému ověřování a schvalování splňujícího požadavky infrastruktury CLARIN a schváleného konsorciem CLARIN ERIC.

19.4

Přístup veřejnosti se poskytne, pokud služby nebo zdroje nejsou omezeny licenčními podmínkami stanovenými vlastníky. Poskytne se přístup k metadatům, prostředkům z otevřených zdrojů a prostředkům s volným přístupem.

19.5

I v případě, že je poskytován přístup v souladu s článkem 19.1 až 19.4, některé služby a zdroje mohou být k dispozici za poplatek, pokud to vlastník vyžaduje.

Článek 20

Politika vědeckého hodnocení

20.1

Konsorcium CLARIN ERIC působí jako zprostředkovatel výzkumu a obecně podporuje co nejvolnější přístup k údajům z výzkumu. Bez ohledu na tuto zásadu konsorcium CLARIN ERIC podporuje kvalitní výzkum a prosazuje kulturu „osvědčených postupů“ prostřednictvím vzdělávacích aktivit.

Pokud musí být z kapacitních důvodů přístup k datům z výzkumu a nástrojům infrastruktury CLARIN omezen a je nutné provést výběr projektů, posuzuje se nejvyšší vědecká úroveň návrhů projektů s využitím vzájemného hodnocení nezávislých odborníků a o kritériích a postupech rozhoduje valné shromáždění na základě doporučení vědecké rady. Tato kritéria také berou v úvahu, že určité množství kapacity by mělo být vyhrazeno pro zcela nové myšlenky, které zatím pravděpodobně nedosáhly plné zralosti nebo obecně uznávané vědecké úrovně. Odborníky pro posuzování vybere správní rada v souladu s politikou hodnocení.

20.2

Hodnocení konsorcia CLARIN ERIC a jeho výsledků je úkolem vědecké rady v souladu s článkem 9.4.

Článek 21

Politika šíření informací

21.1

Konsorcium CLARIN ERIC podporuje infrastrukturu CLARIN a podněcuje výzkumné pracovníky, aby se zapojovali do nových a inovačních projektů a využívali infrastrukturu CLARIN ve svém vyšším vzdělávání.

21.2

Konsorcium CLARIN ERIC obecně podněcuje výzkumné pracovníky, aby zveřejňovali výsledky svého výzkumu, a od výzkumných pracovníků členských zemí požaduje, aby tyto výsledky zpřístupňovali prostřednictvím infrastruktury CLARIN.

21.3

Politika šíření informací popisuje různé cílové skupiny a infrastruktura CLARIN využívá k dosažení cílových skupin několik kanálů, například internetový portál, informační bulletin, semináře, účast na konferencích, články v časopisech a denících.

Článek 22

Politika v oblasti práv duševního vlastnictví

22.1

Práva duševního vlastnictví u výsledků vytvořených konsorciem CLARIN ERIC náleží konsorciu CLARIN ERIC a jsou spravována správní radou.

22.2

Přednost mají obecně zásady otevřených zdrojů a volného přístupu.

22.3

Konsorcium CLARIN ERIC poskytuje pokyny výzkumným pracovníkům (i prostřednictvím internetových stránek) s cílem zajistit, aby výzkum prováděný s využitím materiálu zpřístupněného konsorciem CLARIN ERIC probíhal v rámci, který uznává práva vlastníků dat a soukromí jednotlivců.

22.4

Konsorcium CLARIN ERIC zajišťuje, aby uživatelé souhlasili s podmínkami přístupu a aby byla zavedena vhodná bezpečnostní opatření týkající se vnitřního ukládání a manipulace.

22.5

Konsorcium CLARIN ERIC zavede řádně stanovené způsoby pro vyšetřování podezření na porušení bezpečnosti a prozrazení důvěrných informací týkajících se údajů z výzkumu.

Článek 23

Politika zaměstnanosti, včetně rovných příležitostí

23.1

Konsorcium CLARIN ERIC je zaměstnavatel podporující rovné příležitosti. Pracovní smlouvy jsou v souladu s vnitrostátními právními předpisy země, v níž je daný pracovník zaměstnán.

23.2

Pro každý úkol vybere konsorcium CLARIN ERIC nejlepšího kandidáta, bez ohledu na původ, národnost, náboženství nebo pohlaví.

Článek 24

Politika pro zadávání veřejných zakázek a osvobození od daně

24.1

Konsorcium CLARIN ERIC s uchazeči a účastníky výběrových řízení zachází rovným a nediskriminačním způsobem bez ohledu na to, zda mají sídlo v Unii či nikoliv. Politika konsorcia CLARIN ERIC pro zadávání veřejných zakázek dodržuje zásady transparentnosti, zákazu diskriminace a hospodářské soutěže, Vzhledem k tomu, že infrastruktura CLARIN je distribuovaná instituce, veřejné zakázky zadávají částečně jednotliví členové podle svých vnitrostátních předpisů a postupů pro zadávání veřejných zakázek a částečně samo konsorcium CLARIN ERIC.

24.2

Správní rada odpovídá za veškeré zadávání zakázek prováděné konsorciem CLARIN ERIC. Všechny nabídky musí být účinně zveřejněny na internetových stránkách konsorcia CLARIN ERIC a na územích členů a pozorovatelů. U veřejných zakázek, jejichž částky přesahují 200 000 EUR, postupuje konsorcium CLARIN ERIC podle zásad EU pro zadávání veřejných zakázek a následných platných vnitrostátních právních předpisů. Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky se zveřejňuje a obsahuje podrobné odůvodnění. Valné shromáždění přijme prováděcí pravidla, v nichž stanoví všechny potřebné údaje o přesných postupech a kritériích zadávání veřejných zakázek.

24.3

Při zadávání zakázek týkajících se činnosti infrastruktury CLARIN věnují členové a pozorovatelé náležitou pozornost potřebám konsorcia CLARIN ERIC, technickým požadavkům a zvláštním ustanovením vyhlášeným příslušnými orgány.

24.4

Osvobození od daně na základě čl. 143 odst. 1 písm. g) a čl. 151 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 2006/112/ES (2) a v souladu s články 50 a 51 prováděcího nařízení Rady (EU) č. 282/2011 (3) je omezeno na daň z přidané hodnoty za takové zboží a služby, které jsou určeny pro oficiální použití konsorciem CLARIN ERIC, jejichž hodnota přesahuje 250 EUR a které jsou plně placené a získané konsorciem CLARIN ERIC. Zakázky zadané jednotlivými členy těchto osvobození od daně využívat nemohou. Žádná další omezení neplatí.

Článek 25

Politika v oblasti údajů

25.1

Konsorcium CLARIN ERIC dává obecně přednost zásadám otevřených zdrojů a volného přístupu, ovšem s ohledem na stávající licence.

25.2

Konsorcium CLARIN ERIC zajistí zveřejnění všech jazykových zdrojů a nástrojů jejich popisem v základních metadatech.

KAPITOLA 8

DOBA TRVÁNÍ, UKONČENÍ ČINNOSTI, ŘEŠENÍ SPORŮ, USTANOVENÍ O ZŘÍZENÍ

Článek 26

Doba trvání

26.1

Konsorcium CLARIN ERIC se zřizuje na neurčitou dobu.

Článek 27

Ukončení činnosti

27.1

Ukončení činnosti konsorcia CLARIN ERIC se řídí rozhodnutím valného shromáždění v souladu s článkem 8.2 a 8.8.

27.2

Bez zbytečného odkladu, v každém případě však do 10 dnů od přijetí rozhodnutí o ukončení činnosti konsorcia CLARIN ERIC informuje konsorcium CLARIN ERIC o tomto rozhodnutí Evropskou komisi.

27.3

Aktiva zbývající po zaplacení dluhů konsorcia CLARIN ERIC se rozdělí mezi členy v poměru k jejich akumulovanému ročnímu příspěvku konsorciu CLARIN ERIC podle přílohy č. 2. V souladu s článkem 16.3 se závazky zbývající po započtení aktiv konsorcia CLARIN ERIC rozdělí mezi členy v poměru k jejich ročnímu příspěvku konsorciu CLARIN ERIC podle přílohy č. 2.

27.4

Bez zbytečného odkladu, v každém případě však do 10 dnů od uzavření postupu pro ukončení činnosti uvědomí konsorcium CLARIN ERIC o tomto ukončení činnosti Komisi.

27.5

Konsorcium CLARIN ERIC zaniká dnem, ve kterém Evropská komise zveřejní příslušné oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 28

Použitelné právo

28.1

Konsorcium CLARIN ERIC se řídí těmito právními předpisy, v daném pořadí:

a)

právními předpisy Unie, zejména nařízením (ES) č. 723/2009;

b)

nizozemskými právními předpisy v těch záležitostech, na něž se nevztahuje (nebo se vztahuje pouze částečně) právo Unie;

c)

těmito stanovami.

Článek 29

Řešení sporů

29.1

Soudní dvůr Evropské unie je příslušný k rozhodování sporů mezi členy v souvislosti s konsorciem CLARIN ERIC, sporů mezi členy a konsorciem CLARIN ERIC a veškerých sporů, v nichž je Unie jednou ze stran.

29.2

Pro řešení sporů mezi konsorciem CLARIN ERIC a třetími stranami se použijí právní předpisy Unie o soudní příslušnosti. V případech, které nejsou upraveny právními předpisy Unie, se soud příslušný k řešení takových sporů určí podle nizozemského práva.

Článek 30

Dostupnost stanov

30.1

Platné znění stanov je kdykoliv veřejně dostupné na internetových stránkách konsorcia CLARIN ERIC a v jeho sídle.

Článek 31

Ustanovení o zřízení

31.1

Hostitelská země svolá ustavující zasedání valného shromáždění co nejdříve, nejpozději však do 45 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí Komise o zřízení konsorcia CLARIN ERIC.

31.2

Hostitelská země uvědomí zakládající členy o veškerých naléhavých konkrétních právních opatřeních, které je třeba přijmout jménem konsorcia CLARIN ERIC před konáním ustavujícího zasedání. Nevznese-li žádný ze zakládajících členů námitku do 5 pracovních dnů poté, co je takto uvědoměn, uvedená právní opatření jsou přijata osobou řádně zmocněnou hostitelským státem.

Příloha 1

SEZNAM ČLENŮ A POZOROVATELŮ

V této příloze je uveden seznam členů a pozorovatelů a subjektů, které je zastupují.

Poslední aktualizace: 20. září 2010

Členové

Stát nebo mezivládní organizace

Zastupující subjekt

Rakouská republika

Rakouské Spolkové ministerstvo pro vědu a výzkum (BMWF)

Bulharská republika

Ministerstvo školství, mládeže a vědy

Česká republika

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Dánské království

Dánská agentura pro vědu, technologie a inovace (DASTI)

Nizozemská jazyková unie

Generální tajemník

Estonská republika

Ministerstvo školství a výzkumu

Spolková republika Německo

Německé Spolkové ministerstvo školství a výzkumu (BMBF)

Nizozemské království

Nizozemská organizace pro vědecký výzkum (NWO)

Polská republika

 


Pozorovatelé

Stát nebo mezivládní organizace

Zastupující subjekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 2

ROČNÍ POPLATEK

Zásady

Pro počáteční období pěti let se pro výpočet ročních peněžních příspěvků členů, pozorovatelů a jednotlivých institucí ve třetích zemích, které se chtějí připojit ke konsorciu CLARIN ERIC, použijí zásady popsané níže. Valné shromáždění může také uzavírat zvláštní dohody o spolupráci s třetími stranami. Před koncem počátečního pětiletého období valné shromáždění rozhodne o způsobu výpočtu pro následující období.

Tyto zásady jsou stanoveny takto:

a)

počáteční cílový rozpočet je 1 000 000 EUR ročně na základě odhadované účasti 2/3 z 26 zemí zastoupených v konsorciu přípravné fáze CLARIN. V případě připojení více členů může valné shromáždění rozhodnout o snížení příspěvků nebo zvýšení úrovně činnosti;

b)

příspěvek Nizozemska jako hostitelské země na rok 1 je 250 000 EUR;

c)

maximální příspěvek ostatních členů za rok 1 je 200 000 EUR;

d)

minimální příspěvek členů za rok 1 je 11 800 EUR;

e)

příspěvek každého člena je pevně stanoven na dobu pěti let, s ročním nárůstem o 2 % pro vyrovnání inflace a zvyšování nákladů. Přesná částka pro každého člena je stanovena v níže uvedené tabulce;

f)

členové, kteří se připojí v pozdějších letech, platí indexovaný příspěvek stanovený pro daný rok;

g)

pozorovatelé platí minimální indexovaný členský příspěvek podle níže uvedené tabulky;

h)

jednotlivé instituce v nečlenských zemích platí minimální indexovaný příspěvek podle níže uvedené tabulky;

i)

příspěvek Nizozemské jazykové unie činí 28 600 EUR, což je částka vycházející z vlámského podílu na hrubém domácím produktu Unie (činící 23 600 EUR) s připočtením další částky ve výši 5 000 EUR jako konkrétního příspěvku Nizozemské jazykové unie (jakožto mezinárodní organizace);

j)

příspěvek subjektů, které se připojí v průběhu roku, je úměrný počtu zbývajících měsíců v daném roce, počínaje prvním dnem měsíce připojení;

k)

výše příspěvků vychází z HDP příslušné země v roce 2010 a vypočítává se podle jejího procentuálního podílu na hrubém domácího produktu Unie v daném roce (podle Eurostatu) na základě tohoto vzorce:

Procentuální podíl na hrubém domácím produktu Unie se zaokrouhluje na nejbližší celé číslo (NAHORU, pokud je menší než 5, v opačném případě DOLŮ) a vynásobí se hodnotou minimálního příspěvku, jak je uvedeno v této tabulce:

% HDP EU

zaokrouhleno

Příspěvek v EUR

≤ 1

1

11 800

> 1 a ≤ 2

2

23 600

> 2 a ≤ 3

3

35 400

> 3 a ≤ 4

4

47 200

> 5 a ≤ 6

5

59 000

> 6 a ≤ 7

6

70 800

atd.

≥ 16 a < 17

16

188 800

≥ 17

nelze použít

200 000

Roční poplatek pro členy, kteří se zpočátku závazně nepřipojili na pět let, se zvyšuje o 25 % do té doby, dokud se závazně nepřipojí na zbývající období. Pokud se člen závazně připojí na zbývající část z pěti let nebo pokud zůstane členem po dobu pěti let, přijmou se opatření, která zajistí, že celková částka, kterou člen zaplatí, nebude vyšší než normální poplatky za daných pět let.

Níže uvedená tabulka a její souhrny obsahují 33 možných evropských členů.

Výsledné hodnoty pro členy, kteří se závazně připojí na dobu pěti let

(možný)

člen

% HDP

EU 2010

Základní příspěvek

s ročním nárůstem o 2 %

součet

r. 2012

r. 2013

r. 2014

r. 2015

r. 2016

r. 2012-16

Island

0,10

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Kypr

0,10

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Estonsko

0,10

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Malta

0,10

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Lotyšsko

0,10

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Litva

0,20

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Bulharsko

0,30

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Lucembursko

0,30

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Slovinsko

0,30

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Chorvatsko

0,40

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Slovensko

0,50

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Maďarsko

0,80

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Rumunsko

1,00

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Česká republika

1,20

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

Irsko

1,30

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

Portugalsko

1,40

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

Finsko

1,50

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

Nizozemská jazyková unie/Vlámsko

1,68

28 600

28 600

29 172

29 755

30 351

30 958

148 836

Dánsko

1,90

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

Řecko

1,90

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

Rakousko

2,30

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Norsko

2,60

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Belgie

2,90

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Švédsko

2,90

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Polsko

2,90

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Švýcarsko

3,30

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Turecko

4,70

59 000

59 000

60 180

61 384

62 611

63 863

307 038

Nizozemsko

4,80

250 000

250 000

255 000

260 100

265 302

270 608

1 301 010

Španělsko

8,70

94 400

94 400

96 288

98 214

100 178

102 182

491 261

Itálie

12,80

141 600

141 600

144 432

147 321

150 267

153 272

736 892

Spojené království

14,00

165 200

165 200

168 504

171 874

175 312

178 818

859 707

Francie

16,10

188 800

188 800

192 576

196 428

200 356

204 363

982 523

Německo

20,60

200 000

200 000

204 000

208 080

212 242

216 486

1 040 808

CELKEM

1 635 000

1 635 000

1 667 700

1 701 054

1 735 075

1 769 777

8 508 606


(1)  Nezávislost znamená, že nedochází ke střetu zájmů.

(2)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 77, 23.3.2011, s. 1.


3.3.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 64/29


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 1. března 2012

o dovozu spermatu prasat do Unie

(oznámeno pod číslem C(2012) 1148)

(Text s významem pro EHP)

(2012/137/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 90/429/EHS ze dne 26. června 1990, kterou se stanoví veterinární požadavky na obchod se spermatem prasat uvnitř Společenství a na jeho dovoz (1), a zejména na čl. 7 odst. 1, čl. 9 odst. 2 a 3 a čl. 10 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 90/429/EHS stanoví veterinární požadavky na obchod se spermatem prasat uvnitř Unie a na jeho dovoz ze třetích zemí. Stanoví, že členské státy mohou povolit dovoz spermatu pouze z těch třetích zemí, které jsou uvedeny na seznamu, jenž má být vypracován postupem podle uvedené směrnice, a pokud je doprovázeno veterinárním osvědčením, jež musí odpovídat vzoru podle uvedené směrnice. Veterinární osvědčení musí potvrzovat, že sperma pochází ze schválených inseminačních stanic poskytujících záruky stanovené v čl. 8 odst. 1 uvedené směrnice.

(2)

Rozhodnutí Komise 2009/893/ES ze dne 30. listopadu 2009 o dovozu spermatu prasat do Společenství, pokud jde o seznamy třetích zemí a inseminačních stanic a o požadavky na veterinární osvědčení (2), stanoví seznam třetích zemí, ze kterých členské státy povolí dovoz spermatu. Tento seznam je zpracován na základě veterinárního statusu zvířat v těchto třetích zemích.

(3)

Směrnice 90/429/EHS ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) č. 176/2012 (3) stanoví revidované veterinární požadavky pro dárcovská prasata a sperma, pokud jde o brucelózu a Aujeszkyho chorobu.

(4)

Směrnice rady 2002/60/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví zvláštní ustanovení pro tlumení afrického moru prasat a kterou se mění směrnice 92/119/EHS, pokud jde o těšínskou chorobu prasat a africký mor prasat (4), odstranila těšínskou chorobu prasat (enterovirovou encefalomyelitidu prasat) ze seznamu nákaz stanoveného v příloze I směrnice Rady 92/119/EHS ze dne 17. prosince 1992, kterou se zavádějí obecná opatření Společenství pro tlumení některých nákaz zvířat a zvláštní opatření týkající se vezikulární choroby prasat (5), a následně byla tato nákaza rozhodnutím Komise 2008/650/ES ze dne 30. července 2008, kterým se mění směrnice Rady 82/894/EHS o hlášení chorob zvířat ve Společenství (6), odstraněna ze seznamu nákaz povinných hlášením v Unii.

(5)

Kromě toho je nezbytné uvést některé veterinární požadavky na dovoz spermatu prasat do Unie v soulad s Kodexem zdraví suchozemských živočichů Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE), zejména pokud jde o stanovení, zda je země prostá vezikulární choroby prasat a zda je inseminační stanice prostá tuberkulózy a vztekliny.

(6)

Proto by se měl vzor veterinárního osvědčení stanovený v příloze II části 1 rozhodnutí 2009/893/ES upravit tak, aby zohledňoval tyto změny směrnice 90/429/EHS, a měly by se z něj odstranit veškeré odkazy na těšínskou chorobu prasat (enterovirovou encefalomyelitidu prasat) a na to, zda je země prostá vezikulární choroby prasat a zda je inseminační stanice prostá tuberkulózy a vztekliny.

(7)

Existují dvoustranné dohody mezi Unií a některými třetími zeměmi, které obsahují specifické podmínky pro dovoz spermatu prasat do Unie. Proto v případě, že dvoustranné dohody obsahují specifické podmínky a vzory veterinárních osvědčení pro dovoz, měly by se místo podmínek a vzorů stanovených v tomto rozhodnutí použít uvedené podmínky a vzory.

(8)

Švýcarsko je třetí zemí s veterinárním statusem rovnocenným statusu členských států. Proto je vhodné, aby sperma prasat dovezené do Unie ze Švýcarska bylo doprovázeno veterinárním osvědčením vyhotoveným podle vzorů používaných pro obchod se spermatem prasat uvnitř Unie stanovených v příloze D směrnice 90/429/EHS v souladu s úpravami uvedenými v příloze 11 dodatku 2 kapitole VIII oddíle B bodě 3 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty, která byla schválena rozhodnutím Rady a Komise 2002/309/ES, Euratom, týkajícím se dohody o vědeckotechnické spolupráci, ze dne 4. dubna 2002 o uzavření sedmi dohod se Švýcarskou konfederací (7).

(9)

V zájmu jasnosti a jednotnosti právních předpisů Unie by rozhodnutí 2009/893/ES mělo být zrušeno a nahrazeno tímto rozhodnutím.

(10)

Aby se předešlo narušení obchodu, mělo by být pro přechodné období povoleno používání veterinárních osvědčení vydaných v souladu s rozhodnutím 2009/893/ES.

(11)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět

Toto rozhodnutí stanoví seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž členské státy povolí dovoz spermatu prasat do Unie.

Stanoví také požadavky na osvědčení pro dovoz spermatu do Unie.

Článek 2

Dovoz spermatu

1.   Členské státy povolí dovoz spermatu, pokud splňuje tyto podmínky:

a)

pochází ze třetí země nebo její části uvedené na seznamu v příloze I;

b)

pochází z inseminační stanice uvedené na seznamu v souladu s čl. 8 odst. 2 směrnice 90/429/EHS;

c)

je doprovázeno veterinárním osvědčením vyhotoveným podle vzorového osvědčení stanoveného v příloze II části 1 a vyplněným v souladu s vysvětlivkami uvedenými v části 2 dané přílohy;

d)

splňuje požadavky stanovené ve veterinárním osvědčení podle písmene c).

2.   Pokud jsou v dvoustranných dohodách mezi Unií a třetími zeměmi stanoveny specifické veterinární podmínky a podmínky pro veterinární osvědčení, platí tyto podmínky místo podmínek uvedených v odstavci 1.

Článek 3

Podmínky týkající se přepravy spermatu do Unie

1.   Sperma uvedené v článku 2 se nesmí přepravovat ve stejném kontejneru s jinými zásilkami spermatu, které:

a)

nejsou určeny pro vstup do Unie nebo

b)

mají nižší veterinární status.

2.   Během přepravy do Unie se sperma umístí do uzavřených a zaplombovaných nádob a plomba nesmí být při přepravě porušena.

Článek 4

Zrušení

Rozhodnutí 2009/893/ES se zrušuje.

Článek 5

Přechodné ustanovení

Na přechodné období do 30. listopadu 2012 povolí členské státy dovoz spermatu ze třetích zemí, je-li tento dovoz doprovázen veterinárním osvědčením vydaným nejpozději 31. října 2012 v souladu se vzorovým osvědčením uvedeným v příloze II části 1 rozhodnutí 2009/893/ES.

Článek 6

Použitelnost

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. června 2012.

Článek 7

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 1. března 2012.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 62.

(2)  Úř. věst. L 320, 5.12.2009, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 61, 2.3.2012, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 192, 20.7.2002, s. 27.

(5)  Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 69.

(6)  Úř. věst. L 213, 8.8.2008, s. 42.

(7)  Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 1.


PŘÍLOHA I

Seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž členské státy povolují dovoz spermatu prasat

Kód ISO

Název třetí země

Poznámky

CA

Kanada

 

CH

Švýcarsko (1)

 

NZ

Nový Zéland

 

US

Spojené státy

 


(1)  Osvědčení, které se použije pro dovoz ze Švýcarska, je stanoveno v příloze D směrnice 90/429/EHS, s úpravami uvedenými v příloze 11 dodatku 2 kapitole VIII oddíle B bodě 3 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty, schválené rozhodnutím Rady a Komise 2002/309/ES, Euratom.


PŘÍLOHA II

ČÁST 1

Vzor veterinárního osvědčení pro dovoz spermatu prasat

Image

Image

Image

Image

Image

ČÁST 2

Vysvětlivky k osvědčení

a)

Veterinární osvědčení vydává příslušný orgán vyvážející třetí země podle vzoru v příloze II části 1.

Pokud členský stát určení požaduje doplňkové podmínky pro udělení osvědčení, do originálního formuláře veterinárního osvědčení se rovněž začlení osvědčení potvrzující splnění těchto podmínek.

b)

Originál veterinárního osvědčení tvoří jeden list papíru, nebo, je-li třeba uvést více údajů, musí být ve formátu, kdy všechny nezbytné listy papíru tvoří neoddělitelnou součást jediného celku.

c)

Je-li ve vzorovém veterinárním osvědčení uvedeno, že některá prohlášení je potřeba uvést podle situace, osvědčující úředník může ostatní prohlášení, která nejsou pro daný případ relevantní, škrtnout, parafovat a orazítkovat nebo je z osvědčení zcela odstranit.

d)

Veterinární osvědčení musí být vyhotoveno alespoň v jednom úředním jazyce členského státu, v němž se nachází stanoviště hraniční kontroly vstupu zásilky do Evropské unie, a alespoň v jednom úředním jazyce členského státu určení. Tyto členské státy však mohou povolit vyhotovení osvědčení v úředním jazyce jiného členského státu, k němuž se v případě potřeby přiloží úřední překlad.

e)

Pokud jsou k veterinárnímu osvědčení připojeny další listy papíru z důvodů identifikace položek zásilky (soupis v kolonce I.28 vzorového veterinárního osvědčení), tyto listy se rovněž považují za součást originálu veterinárního osvědčení, pokud je každá stránka podepsána a orazítkována osvědčujícím úředníkem.

f)

Pokud veterinární osvědčení, včetně dodatečných soupisů podle písmene e), tvoří více než jedna stránka, každá stránka se dole očísluje – (číslo stránky) z (celkový počet stránek) – a nahoře se uvede číslo jednací osvědčení přidělené příslušným orgánem.

g)

Originál veterinárního osvědčení musí vyplnit a podepsat úřední veterinární lékař poslední pracovní den před nakládkou zásilky určené k vývozu do Evropské unie. Příslušné orgány vyvážející třetí země zajistí, aby byly dodrženy podmínky pro udělení osvědčení rovnocenné těm, které jsou stanoveny ve směrnici Rady 96/93/ES (1).

Podpis a razítko úředního veterinárního lékaře musí být v jiné barvě, než je barva tisku veterinárního osvědčení. Stejný požadavek platí pro razítka jiná než reliéfní nebo vodoznaky.

h)

Originál veterinárního osvědčení musí doprovázet zásilku až na stanoviště hraniční kontroly vstupu do Evropské unie.

i)

Číslo jednací osvědčení uvedené v kolonkách I.2 a II.a vzorového veterinárního osvědčení musí být vydáno příslušným orgánem vyvážející třetí země.


(1)  Úř. věst. L 13, 16.1.1997, s. 28.


3.3.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 64/38


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 1. března 2012

o mimořádných opatřeních proti zavlékání organismu Anoplophora chinensis (Forster) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie

(oznámeno pod číslem C(2012) 1310)

(2012/138/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čtvrtou větu čl. 16 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Zkušenosti získané obecně prováděním rozhodnutí Komise 2008/840/ES ze dne 7. listopadu 2008 o mimořádných opatřeních proti zavlékání organismu Anoplophora chinensis (Forster) do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství (2), s přihlédnutím zejména k výskytu nejnovějších ohnisek a zjištěním nahlášeným Německem, Itálií, Nizozemskem a Spojeným královstvím a zkušenostem týkajícím se jejich eradikace, ukázaly potřebu upravit opatření stanovená v uvedeném rozhodnutí. V zájmu srozumitelnosti a vzhledem k rozsahu těchto a dřívějších změn je vhodné rozhodnutí 2008/840/ES nahradit.

(2)

V oddíle I části A přílohy I směrnice 2000/29/ES jsou uvedeny Anoplophora chinensis (Thomson) a Anoplophora malasiaca (Forster), avšak obě pojmenování se vztahují na jediný druh, jenž je pro účely tohoto rozhodnutí uveden jako Anoplophora chinensis (Forster) (dále jen „dotčený organismus“), stejně jako v rozhodnutí 2008/840/ES.

(3)

S ohledem na získané zkušenosti by některé druhy rostlin, které nebyly zahrnuty do působnosti rozhodnutí 2008/840/ES, měly být do jeho působnosti začleněny, zatímco jiné, které byly dříve zahrnuty, by měly být z této působnosti vyčleněny. Rostliny a rouby, jejichž stonek nebo kořenový krček nedosahují určitého průměru, by měly být vyřazeny z oblasti působnosti. Za účelem větší jasnosti a srozumitelnosti by měly být uvedeny určité definice.

(4)

Pokud jde o dovoz, měla by ustanovení zohlednit fytosanitární stav dotčeného organismu v zemi původu.

(5)

Vzhledem ke zkušenostem s napadenými zásilkami pocházejícími z Číny by podmínky dovozu z uvedené země měly být upraveny zvláštními ustanoveními. Protože k většině případů výskytu na dotčených rostlinách dovezených z Číny došlo na rostlinách druhů Acer spp., je vhodné dodržet zákaz jejich dovozu do 30. dubna 2012, jak bylo dříve stanoveno.

(6)

Měly by být stanoveny podmínky pro přemísťování rostlin v rámci Unie.

(7)

Členské státy by měly provádět každoroční průzkumy a oznamovat jejich výsledky Komisi a ostatním členským státům. Měla by být přijata ustanovení pro oznámení v případech, kdy se dotčený organismus objeví v některém členském státě nebo jeho části, kde jeho výskyt dříve nebyl znám, nebo kde byl považován za eradikovaný. Lhůta pěti dnů pro oznámení výskytu dotčeného organismu členským státem by měla být stanovena tak, aby v případě potřeby umožnila rychlé opatření na úrovni Unie.

(8)

K eradikaci dotčeného organismu a k zamezení jeho rozšiřování by měly členské státy zavést vymezené oblasti a přijmout nezbytná opatření. Jako součást svých opatření by měly členské státy provádět činnosti zaměřené na zvýšení informovanosti veřejnosti o hrozbě představované dotčeným organismem. Měly by dále stanovit specifické lhůty pro provedení těchto opatření. V případech, kdy eradikace dotčeného organismu již není možná, by měly členské státy přijmout opatření k jeho izolaci.

(9)

Za určitých okolností by měly mít členské státy možnost se rozhodnout, že nestanoví vymezené oblasti a omezí opatření na zničení napadeného materiálu, přičemž provedou intenzivní monitorování a vysledování rostlin souvisejících s případem napadení.

(10)

Členské státy by měly Komisi a ostatním členským státům podat zprávu o opatřeních, která přijaly nebo zamýšlejí přijmout, jakož i o důvodech nestanovení vymezených oblastí. Měly by každoročně předat Komisi a ostatním členským státům aktualizovanou verzi uvedené zprávy poskytující reálný přehled o situaci.

(11)

Rozhodnutí 2008/840/ES by proto mělo být zrušeno.

(12)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí tyto definice:

a)

„dotčenými rostlinami“ se rozumí rostliny určené k pěstování, jejichž stonek nebo kořenový krček mají v nejširším místě průměr 1 cm nebo větší, jiné než osivo, druhů Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp. a Ulmus spp.;

b)

„místem produkce“ se rozumí místo produkce, jak je definováno mezinárodním standardem FAO pro fytosanitární opatření (dále jen „ISPM“) č. 5 (3);

c)

„dotčeným organismem“ se rozumí Anoplophora chinensis (Forster).

Článek 2

Dovoz dotčených rostlin pocházejících ze třetích zemí s výjimkou Číny

Pokud jde o dovoz rostlin pocházejících z jiných třetích zemí, ve kterých je znám výskyt dotčeného organismu, než je Čína, mohou být dotčené rostliny dováženy do Unie, pouze pokud splňují následující podmínky:

a)

splňují zvláštní dovozní požadavky uvedené v příloze I oddíle 1 části A bodě 1;

b)

jsou při vstupu do Unie podrobeny odpovědným úředním subjektem kontrole na přítomnost dotčeného organismu v souladu s přílohou I oddílem 1 částí A bodem 2 a žádné známky přítomnosti uvedeného organismu nejsou zjištěny.

Článek 3

Dovoz dotčených rostlin pocházejících z Číny

1.   Pokud jde o dovoz rostlin pocházejících z Číny, mohou být dotčené rostliny dováženy do Unie, pouze pokud splňují následující podmínky:

a)

splňují zvláštní dovozní požadavky uvedené v příloze I oddíle 1 části B bodě 1;

b)

jsou při vstupu do Unie podrobeny odpovědným úředním subjektem kontrole na přítomnost dotčeného organismu v souladu s přílohou I oddílem 1 částí B bodem 2 a žádné známky přítomnosti uvedeného organismu nejsou zjištěny;

c)

místo produkce těchto rostlin:

i)

je označeno jedinečným registračním číslem přiděleným čínskou státní organizací ochrany rostlin;

ii)

je uvedeno v nejaktuálnější verzi seznamu, který v souladu s odstavcem 3 předala Komise členským státům;

iii)

nebylo v průběhu předcházejících dvou let předmětem informace předané Komisí členským státům o odstranění ze seznamu v souladu s odstavcem 3 a

iv)

nebylo v průběhu předcházejících dvou let předmětem informace předané Komisí členským státům podle odstavce 4 nebo odstavce 5.

2.   Rostliny druhů Acer spp. nicméně nesmí být dováženy do Unie až do 30. dubna 2012.

Počínaje 1. květnem 2012 platí pro rostliny druhů Acer spp. ustanovení odstavce 1.

3.   Komise předá členským státům seznam míst produkce v Číně, který sestavila čínská státní organizace ochrany rostlin v souladu s přílohou I oddílem 1 částí B bodem 1 písm. b).

Pokud tato organizace aktualizuje uvedený seznam tak, že z něj vyjme místo produkce, ať již proto, že shledala, že toto místo produkce již nevyhovuje ustanovením uvedeným v příloze I oddíle 1 části B bodě 1 písm. b), nebo proto, že Komise informovala Čínu o důkazech přítomnosti dotčeného organismu při dovozu dotčených rostlin z tohoto místa produkce, a Čína zpřístupní aktualizovanou verzi seznamu Komisi, zpřístupní Komise tuto aktualizovanou verzi seznamu členským státům.

Pokud tato organizace aktualizuje uvedený seznam tak, že do něj doplní místo produkce, protože shledala, že toto místo produkce vyhovuje ustanovením uvedeným v příloze I oddíle 1 části B bodě 1 písm. b), a Čína zpřístupní aktualizovanou verzi seznamu spolu s nezbytnými vysvětlujícími informacemi Komisi, zpřístupní Komise tuto aktualizovanou verzi seznamu a případně i tyto vysvětlující informace členským státům.

Komise zpřístupní prostřednictvím internetových informačních stránek seznam a jeho aktualizace veřejnosti.

4.   Pokud v průběhu kontroly na registrovaném místě produkce, jak je vymezeno v příloze I oddíle 1 části B bodě 1 písm. b) podbodech ii), iii) a iv), čínská organizace ochrany rostlin zjistí důkazy přítomnosti dotčeného organismu a Čína předá Komisi informace o tomto zjištění, Komise okamžitě zpřístupní toto zjištění členským státům.

Komise zpřístupní prostřednictvím internetových informačních stránek toto zjištění také veřejnosti.

5.   Pokud má Komise důkazy z jiných zdrojů, než jsou zdroje uvedené v odstavcích 3 a 4, že místo produkce uvedené na seznamu není v souladu s přílohou I oddílem 1 částí B bodem 1 písm. b) nebo že dotčený organismus byl zjištěn na dotčených rostlinách dovezených z takového místa produkce, předá tuto informaci o takovém místě produkce členským státům.

Komise zpřístupní prostřednictvím internetových informačních stránek toto zjištění také veřejnosti.

Článek 4

Přemísťování dotčených rostlin v rámci Unie

Dotčené rostliny pocházející z vymezených oblastí uvnitř Unie stanovených v souladu s článkem 6 mohou být přemísťovány v rámci Unie pouze za předpokladu, že splňují podmínky stanovené v příloze I oddíle 2 bodě 1.

Dotčené rostliny, které nebyly pěstovány ve vymezených oblastech, ale byly do těchto oblastí dodány, mohou být přemísťovány v rámci Unie pouze za předpokladu, že splňují podmínky stanovené v příloze I oddíle 2 bodě 2.

Dotčené rostliny dovezené v souladu s článkem 2 a 3 ze třetích zemí, v nichž je známa přítomnost dotčeného organismu, mohou být přemísťovány v rámci Unie pouze za předpokladu, že splňují podmínky stanovené v příloze I oddíle 2 bodě 3.

Článek 5

Průzkumy a oznámení o dotčeném organismu

1.   Členské státy provádějí každoroční úřední průzkumy zaměřené na zjišťování výskytu dotčeného organismu a důkazů o napadení hostitelských rostlin tímto organismem na svém území.

Aniž je dotčen čl. 16 odst. 1 směrnice 2000/29/ES, oznámí členské státy výsledky uvedených průzkumů každoročně do 30. dubna Komisi a ostatním členským státům.

2.   Aniž je dotčen čl. 16 odst. 1 směrnice 2000/29/ES, oznámí členské státy do pěti dnů písemně Komisi a ostatním členským státům výskyt dotčeného organismu v oblasti nacházející se na jejich území, kde jeho výskyt dříve nebyl znám, nebo kde byl dotčený organismus považován za eradikovaný, nebo kde bylo zjištěno napadení druhů rostlin, které dříve nebyly známy jako hostitelské rostliny.

Článek 6

Vymezené oblasti

1.   Pokud výsledky průzkumů uvedených v čl. 5 odst. 1 potvrdí výskyt dotčeného organismu v oblasti nebo pokud je výskyt uvedeného organismu prokázán jiným způsobem, stanoví dotčený členský stát neprodleně v souladu s přílohou II oddílem 1 vymezenou oblast, která bude zahrnovat zamořenou zónu a nárazníkovou zónu.

2.   Členské státy nemusí stanovit vymezené oblasti, jak je stanoveno v odstavci 1, pokud jsou splněny podmínky stanovené v příloze II oddíle 2 bodě 1. V takovém případě přijmou členské státy opatření stanovená v bodě 2 uvedeného oddílu.

3.   Ve vymezených oblastech přijmou členské státy opatření stanovená v příloze II oddíle 3.

4.   Členské státy stanoví lhůty pro provedení opatření stanovených v odstavcích 2 a 3.

Článek 7

Podávání zpráv o opatřeních

1.   Členské státy podají do třiceti dnů od oznámení uvedeného v čl. 5 odst. 2 Komisi a ostatním členským státům zprávu o opatřeních, která přijaly nebo zamýšlejí přijmout v souladu s článkem 6.

Zpráva musí rovněž obsahovat popis vymezené oblasti, je-li stanovena, informace o jejím umístění s mapou znázorňující její vymezení, informace o aktuálním statusu škodlivého organismu, jakož i opatření k dosažení souladu s požadavky na přemísťování dotčených rostlin v rámci Unie stanovenými v článku 4.

Zpráva popíše důkazy a kritéria, na nichž jsou opatření založena.

V případech, kdy se členské státy rozhodnou, že podle čl. 6 odst. 2 vymezenou oblast nestanoví, musí zpráva obsahovat vysvětlující informace a důvody.

2.   Členské státy do 30. dubna každého roku poskytnou Komisi a ostatním členským státům zprávu, která bude obsahovat aktuální seznam všech vymezených oblastí stanovených v souladu s článkem 6, včetně jejich popisu a umístění s mapami znázorňujícími jejich vymezení, a opatření, která členské státy přijaly nebo zamýšlejí přijmout.

Článek 8

Soulad

Členské státy přijmou všechna opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rozhodnutím a v případě potřeby pozmění opatření přijatá za účelem své ochrany před zavlečením a rozšířením dotčeného organismu tak, aby taková opatření byla v souladu s tímto rozhodnutím. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 9

Zrušení

Rozhodnutí 2008/840/ES se zrušuje.

Článek 10

Přezkoumání

Toto rozhodnutí bude přezkoumáno nejpozději do 31. května 2013.

Článek 11

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 1. března 2012.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 300, 11.11.2008, s. 36.

(3)  Slovník rostlinolékařských termínů – Referenční standard ISPM č. 5 vydaný sekretariátem Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin, Řím.


PŘÍLOHA I

1.   Zvláštní dovozní požadavky

A.   Dovoz původem ze třetích zemí s výjimkou Číny

1.

Aniž jsou dotčena ustanovení uvedená v příloze III části A bodech 9, 16 a 18 a v příloze IV části A kapitole I bodech 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 a 46 směrnice 2000/29/ES, musí být dotčené rostliny pocházející z jiných třetích zemí než z Číny, v nichž je známa přítomnost dotčeného organismu, opatřeny osvědčením podle čl. 13 odst. 1 uvedené směrnice, které v kolonce „dodatkové prohlášení“ uvádí:

a)

že rostliny byly pěstovány trvale v místě produkce, které je registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled a které je umístěno v oblasti prosté škodlivého organismu stanovené touto organizací v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření. Název oblasti prosté škodlivého organismu musí být uveden v kolonce „místo původu“ nebo

b)

že rostliny byly po dobu alespoň dvou let před vývozem pěstovány v místě produkce stanoveném jako prosté organismu Anoplophora chinensis (Forster) v souladu s mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření:

i)

které je registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled a

ii)

které je každoročně podrobeno alespoň dvěma důkladným úředním kontrolám zaměřeným na jakoukoli známku přítomnosti organismu Anoplophora chinensis (Forster), prováděným ve vhodných obdobích, a žádné známky přítomnosti organismu nebyly zjištěny a

iii)

kde rostliny byly pěstovány v místě:

s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení organismu Anoplophora chinensis (Forster) nebo

obklopeném nárazníkovou zónou o poloměru alespoň dvou km při uplatnění vhodného preventivního ošetření, přičemž úřední průzkumy na přítomnost nebo na známky přítomnosti organismu Anoplophora chinensis (Forster) jsou prováděny každoročně ve vhodných obdobích. V případě zjištění známek přítomnosti organismu Anoplophora chinensis (Forster) jsou okamžitě přijímána opatření k eradikaci organismu s cílem dosáhnout nárazníkové zóny prosté organismu a

iv)

kde byly zásilky rostlin těsně před vývozem podrobeny důkladné úřední kontrole na přítomnost dotčeného organismu, zejména prohlídce kořenů a stonků rostlin. Tato kontrola musí zahrnovat cílené destruktivní vzorkování. Velikost vzorku podrobeného kontrole musí být taková, aby bylo možno s 99 % jistotou detekovat i 1 % stupeň zamoření nebo

c)

že rostliny byly vypěstovány z podnoží, které splňují požadavky písmene b), na které byly naroubovány rouby, které splňují následující požadavky:

i)

v době vývozu průměr naroubovaných roubů v nejširším místě nepřesahuje 1 cm;

ii)

roubované rostliny byly zkontrolovány v souladu s písm. b) podbodem iv).

2.

Dotčené rostliny dovezené v souladu s bodem 1 musí být podrobeny důkladné kontrole ve vstupním místě nebo v místě určení stanoveném v souladu se směrnicí Komise 2004/103/ES (1). Použité metody kontroly musí zajistit detekci jakýchkoli známek přítomnosti dotčeného organismu, zejména na kořenech a stoncích rostlin. Tato kontrola musí zahrnovat cílené destruktivní vzorkování. Velikost vzorku podrobeného kontrole musí být taková, aby bylo možno s 99 % jistotou detekovat i 1 % stupeň zamoření.

B.   Dovoz původem z Číny

1.

Aniž jsou dotčena ustanovení uvedená v příloze III části A bodech 9, 16 a 18 a v příloze IV části A kapitole I bodech 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 a 46 směrnice 2000/29/ES, musí být dotčené rostliny pocházející z Číny opatřeny osvědčením podle čl. 13 odst. 1 uvedené směrnice, které v kolonce „dodatkové prohlášení“ uvádí:

a)

že rostliny byly pěstovány trvale v místě produkce, které je registrováno čínskou státní organizací ochrany rostlin a tato organizace nad ním vykonává dohled a které je umístěno v oblasti prosté škodlivého organismu stanovené touto organizací v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření. Název oblasti prosté škodlivého organismu musí být uveden v kolonce „místo původu“ nebo

b)

že rostliny byly po dobu alespoň dvou let před vývozem pěstovány v místě produkce stanoveném jako prosté organismu Anoplophora chinensis (Forster) v souladu s mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření:

i)

které je registrováno čínskou státní organizací ochrany rostlin a tato organizace nad ním vykonává dohled a

ii)

které je každoročně podrobeno alespoň dvěma úředním kontrolám zaměřeným na jakoukoli známku přítomnosti organismu Anoplophora chinensis (Forster), prováděným ve vhodných obdobích, a žádné známky přítomnosti organismu nebyly zjištěny a

iii)

kde rostliny byly pěstovány v místě:

s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení organismu Anoplophora chinensis (Forster) nebo

obklopeném nárazníkovou zónou o poloměru alespoň dvou km při uplatnění vhodného preventivního ošetření, přičemž úřední průzkumy na přítomnost nebo známky přítomnosti organismu Anoplophora chinensis (Forster) jsou prováděny každoročně ve vhodných obdobích. V případě zjištění známek přítomnosti organismu Anoplophora chinensis (Forster) jsou okamžitě přijímána opatření k eradikaci organismu s cílem dosáhnout nárazníkové zóny prosté organismu a

iv)

kde byly zásilky rostlin těsně před vývozem podrobeny důkladné úřední kontrole na přítomnost organismu Anoplophora chinensis (Forster) zahrnující cílené destruktivní vzorkování každé partie, zejména prohlídce kořenů a stonků rostlin.

Velikost vzorku podrobeného kontrole musí být taková, aby bylo možno s 99 % jistotou detekovat i 1 % stupeň zamoření nebo

c)

že rostliny byly vypěstovány z podnoží, které splňují požadavky písmene b), na které byly naroubovány rouby, které splňují následující požadavky:

i)

v době vývozu průměr naroubovaných roubů v nejširším místě nepřesahuje 1 cm;

ii)

roubované rostliny byly zkontrolovány v souladu s písm. b) podbodem iv);

d)

registrační číslo místa produkce.

2.

Dotčené rostliny dovezené v souladu s bodem 1 musí být podrobeny důkladné kontrole ve vstupním místě nebo v místě určení stanoveném v souladu se směrnicí 2004/103/ES. Použité metody kontroly zahrnující cílené destruktivní vzorkování každé partie musí zajistit detekci jakékoli známky přítomnosti dotčeného organismu, zejména na kořenech a stoncích rostlin. Velikost vzorku podrobeného kontrole musí být taková, aby bylo možno s 99 % jistotou detekovat i 1 % stupeň zamoření.

Destruktivní vzorkování zmíněné v prvním odstavci musí být prováděno v míře uvedené v následující tabulce:

Počet rostlin v partii

Míra destruktivního vzorkování (počet rostlin určených k rozříznutí)

1–4 500

10 % velikosti partie

> 4 500

450

2.   Podmínky pro přemísťování

1.

Dotčené rostliny pocházející (2) z vymezených oblastí v Unii mohou být přemísťovány v rámci Unie pouze s přiloženým rostlinolékařským pasem vyhotoveným a vydaným v souladu s ustanoveními směrnice Komise 92/105/EHS (3) a pouze za podmínky, že byly pěstovány v průběhu alespoň dvou let před přemístěním v místě produkce:

i)

které je registrováno v souladu se směrnicí Komise 92/90/EHS (4) a

ii)

které je každoročně podrobeno alespoň dvěma důkladným úředním kontrolám zaměřeným na jakoukoli známku přítomnosti dotčeného organismu, prováděným ve vhodných obdobích, a žádné známky přítomnosti dotčeného organismu nebyly zjištěny; v případě potřeby tato kontrola musí zahrnovat cílené destruktivní vzorkování kořenů a stonků rostlin; velikost vzorku podrobeného kontrole musí být taková, aby bylo možno s 99 % jistotou detekovat i 1 % stupeň zamoření a

iii)

které se nachází ve vymezené oblasti, kde byly rostliny pěstovány v místě:

s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení dotčeného organismu nebo

s uplatněním vhodného preventivního ošetření nebo kde se cílené destruktivní vzorkování provádí u každé partie dotčených rostlin před jejich přemístěním v míře uvedené v tabulce v oddíle 1 části B bodě 2 a kde se v každém případě provádí každoročně ve vhodných obdobích úřední průzkumy zaměřené na zjišťování přítomnosti nebo známek dotčeného organismu v okruhu alespoň jednoho km kolem daného místa a dotčený organismus ani známky jeho přítomnosti nebyly zjištěny.

Na podnože, které splňují požadavky stanovené v prvním odstavci, mohou být naroubovány rouby, které nebyly vypěstovány za těchto podmínek, ale jejichž průměr v nejširším místě nepřesahuje 1 cm.

2.

Dotčené rostliny nepocházející (5) z vymezených oblastí, ale dodané do místa produkce v těchto oblastech, mohou být přemísťovány v rámci Unie za předpokladu, že toto místo produkce je v souladu s požadavky stanovenými v bodě 1 podbodě iii) a pouze pokud jsou rostliny opatřeny rostlinolékařským pasem vyhotoveným a vydaným v souladu s ustanoveními směrnice 92/105/EHS.

3.

Dotčené rostliny dovezené ze třetích zemí, v nichž je známa přítomnost dotčeného organismu, v souladu s oddílem 1, mohou být přemísťovány v rámci Unie pouze, pokud jsou opatřeny rostlinolékařským pasem uvedeným v bodě 1.


(1)  Úř. věst. L 313, 12.10.2004, s. 16.

(2)  Slovník rostlinolékařských termínů – Referenční standard ISPM č. 5 a Rostlinolékařská osvědčení – Referenční standard ISPM č. 12 vydané sekretariátem Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin, Řím.

(3)  Úř. věst. L 4, 8.1.1993, s. 22.

(4)  Úř. věst. L 344, 26.11.1992, s. 38.

(5)  Slovník rostlinolékařských termínů – Referenční standard ISPM č. 5 a Rostlinolékařská osvědčení – Referenční standard ISPM č. 12 vydané sekretariátem Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin, Řím.


PŘÍLOHA II

STANOVENÍ VYMEZENÝCH OBLASTÍ A OPATŘENÍ PODLE ČLÁNKU 6

1.   Stanovení vymezených oblastí

1.

Vymezené oblasti se skládají z těchto zón:

a)

ze zamořené zóny, což je zóna, v níž byla potvrzena přítomnost dotčeného organismu a která zahrnuje všechny rostliny vykazující příznaky způsobené dotčeným organismem a v případě potřeby i všechny rostliny, jež náležely v době pěstování ke stejné partii a

b)

z nárazníkové zóny o poloměru nejméně dva km za hranicí zamořené zóny.

2.

Přesné vymezení zón musí být založeno na uznávaných vědeckých zásadách, biologii dotčeného organismu, stupni zamoření, konkrétním rozšíření hostitelských rostlin v dané oblasti a na prokázání usídlení dotčeného organismu. V případech, kdy odpovědný úřední subjekt dospěje k závěru, že eradikovat dotčený organismus je možné, s přihlédnutím k okolnostem ohniska výskytu, výsledkům zvláštního šetření nebo okamžitému uplatnění eradikačních opatření, lze poloměr nárazníkové zóny zmenšit, nikoliv však na méně než jeden km za hranicí zamořené zóny. V případech, kdy eradikace dotčeného organismu již není možná, poloměr nelze zmenšit pod dva km.

3.

Pokud se výskyt dotčeného organismu potvrdí mimo zamořenou zónu, hranice zamořené zóny i nárazníkové zóny se patřičným způsobem přezkoumají a změní.

4.

Pokud ve vymezené oblasti nedojde při průzkumech uvedených v čl. 5 odst. 1 a monitorování uvedeném v příloze II oddíle 3 bodě 1 písm. h) ke zjištění výskytu dotčeného organismu během období, které zahrnuje alespoň jeden životní cyklus a jeden dodatečný rok, ale v žádném případě není kratší než čtyři po sobě následující roky, toto vymezení může být zrušeno. Přesná délka životního cyklu závisí na zjištěních, která jsou k dispozici pro dotčenou oblast nebo podobnou klimatickou zónu. Vymezení může být rovněž zrušeno v případech, kdy se na základě dalšího šetření dospěje k závěru, že jsou splněny podmínky stanovené v oddíle 2 bodě 1.

2.   Podmínky, za kterých vymezená oblast nemusí být stanovena

1.

V souladu s čl. 6 odst. 2 členské státy nemusí stanovit vymezenou oblast, jak je stanoveno v čl. 6 odst. 1, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

je prokázáno, že dotčený organismus byl buď zavlečen do této oblasti s rostlinami, na kterých byl nalezen, a lze usuzovat, že tyto rostliny byly napadeny před tím, než byly do dotčené oblasti dodány, nebo že jde o ojedinělý nález, bezprostředně související s konkrétní rostlinou či nikoliv, kdy se neočekává, že dojde k usídlení organismu a

b)

je zjištěno, že nedošlo k usídlení dotčeného organismu a že rozšiřování a úspěšné rozmnožení dotčeného organismu není možné vzhledem k jeho biologii a s ohledem na výsledky zvláštního šetření a eradikační opatření, která mohou zahrnovat preventivní vykácení a likvidaci dotčených rostlin, včetně jejich kořenů, poté, co byly prohlédnuty.

2.

V případě, že podmínky stanovené v bodě 1 jsou splněny, členské státy nemusí stanovit vymezené oblasti pod podmínkou, že přijmou následující opatření:

a)

okamžitá opatření k zajištění rychlé eradikace dotčeného organismu a vyloučení možnosti jeho šíření;

b)

monitorování v průběhu období, které zahrnuje alespoň jeden životní cyklus dotčeného organismu a jeden dodatečný rok, včetně monitorování nejméně po dobu čtyř po sobě následujících let, v okruhu alespoň jednoho km kolem napadených rostlin nebo místa, kde byl dotčený organismus zjištěn; alespoň v prvním roce musí být monitorování pravidelné a intenzivní;

c)

zničení veškerého napadeného rostlinného materiálu;

d)

zpětné vysledování původu napadení a vysledování rostlin souvisejících s dotčeným případem napadení v co největší možné míře a jejich prohlídka pro zjištění jakýchkoli známek napadení; tato prohlídka musí zahrnovat cílené destruktivní vzorkování;

e)

činnosti zaměřené na zvýšení informovanosti veřejnosti o hrozbě představované uvedeným organismem;

f)

jakékoli jiné opatření, které může přispět k eradikaci dotčeného organismu, s přihlédnutím k ISPM č. 9 (1) a při uplatnění integrovaného přístupu v souladu se zásadami stanovenými v ISPM č. 14 (2).

Opatření uvedená v písmenech a) až f) musí být předložena ve formě zprávy uvedené v článku 7.

3.   Opatření, která je nutné přijmout ve vymezených oblastech

1.

Ve vymezených oblastech členské státy přijmou následující opatření k eradikaci dotčeného organismu:

a)

okamžité vykácení napadených rostlin a rostlin s příznaky způsobenými dotčeným organismem a úplné odstranění jejich kořenů; v případech, kdy napadené rostliny byly nalezeny mimo období letové aktivity dotčeného organismu, musí být vykácení rostlin a odstranění provedeno před začátkem příštího období letové aktivity organismu; ve výjimečných případech, kdy odpovědný úřední subjekt dospěje k závěru, že takové vykácení není vhodné, může být uplatněno alternativní eradikační opatření zajišťující stejnou úroveň ochrany proti šíření dotčeného organismu; důvody pro tento závěr a popis opatření musí být oznámeny Komisi ve zprávě uvedené v článku 7;

b)

vykácení všech dotčených rostlin v okruhu 100 m kolem napadených rostlin a prohlídka uvedených dotčených rostlin pro zjištění jakýchkoliv známek napadení; ve výjimečných případech, kdy odpovědný úřední subjekt dospěje k závěru, že takové vykácení není vhodné, individuální podrobná prohlídka pro zjištění jakýchkoli známek napadení veškerých těchto dotčených rostlin v uvedeném okruhu, které nemají být vykáceny, a v případě potřeby uplatnění opatření k zabránění možnému šíření dotčeného organismu z těchto rostlin;

c)

odstranění, prohlídka a likvidace rostlin vykácených v souladu s písmeny a) a b) a jejich kořenů; přijetí veškerých nezbytných preventivních opatření k zabránění šíření dotčeného organismu v průběhu kácení a poté;

d)

zabránění jakémukoli přemísťování potenciálně napadeného materiálu z vymezené oblasti;

e)

zpětné vysledování původu napadení a vysledování rostlin souvisejících s dotčeným případem napadení v co největší možné míře a jejich prohlídka pro zjištění jakýchkoli známek napadení; tato prohlídka musí zahrnovat cílené destruktivní vzorkování;

f)

v případě potřeby nahrazení dotčených rostlin jinými rostlinami;

g)

zákaz pěstování nových dotčených rostlin ve venkovních podmínkách v oblasti uvedené v příloze II oddíle 3 bodě 1 písm. b) s výjimkou míst produkce uvedených v příloze I oddíle 2;

h)

intenzivní monitorování přítomnosti dotčeného organismu prostřednictvím kontrol hostitelských rostlin, prováděných každoročně ve vhodných obdobích se zvláštním zaměřením na nárazníkovou zónu, v případě potřeby včetně cíleného destruktivního vzorkování; počet vzorků musí být uveden ve zprávě uvedené v článku 7;

i)

činnosti zaměřené na zvýšení informovanosti veřejnosti o hrozbě představované uvedeným organismem a opatření přijatá k zabránění jeho zavlečení na území Unie a rozšiřování na území Unie, včetně podmínek týkajících se přemísťování dotčených rostlin z vymezené oblasti stanovené podle článku 6;

j)

v případě potřeby specifická opatření pro řešení jakékoli zvláštnosti nebo komplikace, u níž lze logicky předpokládat, že bude bránit, brzdit nebo zpožďovat eradikaci, zejména opatření týkající se dostupnosti a adekvátní eradikace všech rostlin napadených nebo podezřelých z napadení bez ohledu na jejich lokalitu, veřejné či soukromé vlastnictví nebo osobu či subjekt, který je za ně odpovědný;

k)

jakékoli jiné opatření, které může přispět k eradikaci dotčeného organismu, s přihlédnutím k ISPM č. 9 (3) při uplatnění integrovaného přístupu v souladu se zásadami stanovenými v ISPM č. 14 (4).

Opatření uvedená v písmenech a) až k) musí být předložena ve formě zprávy uvedené v článku 7.

2.

Pokud výsledky průzkumů uvedených v článku 5 během více než čtyř po sobě následujících let potvrdí výskyt dotčeného organismu v některé oblasti a v případě, že existují důkazy, že dotčený organismus již nemůže být eradikován, mohou členské státy přijmout pouze opatření k izolaci dotčeného organismu v dané oblasti. Mezi taková opatření musí patřit alespoň:

a)

vykácení napadených rostlin a rostlin s příznaky způsobenými dotčeným organismem a úplné odstranění jejich kořenů; kácení musí být zahájeno okamžitě, avšak v případech, kdy napadené rostliny byly nalezeny mimo období letové aktivity dotčeného organismu, musí být vykácení a odstranění provedeno před začátkem příštího období letové aktivity organismu; ve výjimečných případech, kdy odpovědný úřední subjekt dospěje k závěru, že takové vykácení není vhodné, může být uplatněno alternativní eradikační opatření zajišťující stejnou úroveň ochrany proti šíření dotčeného organismu; důvody pro tento závěr a popis opatření musí být oznámeny Komisi ve zprávě uvedené v článku 7;

b)

odstranění, prohlídka a likvidace vykácených rostlin a jejich kořenů; přijetí nezbytných preventivních opatření k zabránění šíření dotčeného organismu po vykácení;

c)

zabránění jakémukoli přemísťování potenciálně napadeného materiálu z vymezené oblasti;

d)

v případě potřeby nahrazení dotčených rostlin jinými rostlinami;

e)

zákaz pěstování nových dotčených rostlin ve venkovních podmínkách v zamořené oblasti uvedené v příloze II oddíle 1 bodě 1 písm. a), s výjimkou míst produkce uvedených v příloze I oddíle 2;

f)

intenzivní monitorování přítomnosti dotčeného organismu prostřednictvím kontrol hostitelských rostlin prováděných každoročně ve vhodných obdobích, v případě potřeby včetně cíleného destruktivního vzorkování; počet vzorků musí být uveden ve zprávě uvedené v článku 7;

g)

činnosti zaměřené na zvýšení informovanosti veřejnosti o hrozbě představované dotčeným organismem a opatření přijatá k zabránění jeho zavlečení na území Unie a rozšiřování na území Unie, včetně podmínek týkajících se přemísťování dotčených rostlin z vymezené oblasti stanovené podle článku 6;

h)

v případě potřeby specifická opatření pro řešení jakékoli zvláštnosti nebo komplikace, u níž lze logicky předpokládat, že bude bránit, brzdit nebo zpožďovat izolaci, zejména opatření týkající se dostupnosti a adekvátní eradikace všech rostlin napadených nebo podezřelých z napadení bez ohledu na jejich lokalitu, veřejné či soukromé vlastnictví nebo osobu či subjekt, který je za ně zodpovědný;

i)

jakékoli jiné opatření, které může přispět k izolaci dotčeného organismu.

Opatření uvedená v písmenech a) až i) musí být předložena ve formě zprávy uvedené v článku 7.


(1)  Pokyny pro programy eradikace škodlivých organismů – referenční standard ISPM č. 9 vydaný sekretariátem Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin, Řím.

(2)  Uplatnění integrovaných opatření v systémovém přístupu při řízení rizika škodlivých organismů – referenční standard ISPM č. 14 vydaný sekretariátem Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin, Řím.

(3)  Pokyny pro programy eradikace škodlivých organismů – referenční standard ISPM č. 9 vydaný sekretariátem Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin, Řím.

(4)  Uplatnění integrovaných opatření v systémovém přístupu při řízení rizika škodlivých organismů – referenční standard ISPM č. 14 vydaný sekretariátem Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin, Řím.


Opravy

3.3.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 64/48


Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 163/2012 ze dne 23. února 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin

( Úřední věstník Evropské unie L 52 ze dne 24. února 2012 )

Strana 11, příloha, kód NK 1602 32 11:

místo:

„1602 32 11

Tepelně neupravené přípravky z drůbeže druhu kur domácí

306,1

0

BR

353,6

0

CL“

má být:

„1602 32 11

Tepelně neupravené přípravky z drůbeže druhu kur domácí

306,1

0

BR

353,5

0

CL“