ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2012.063.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 63

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 55
2. března 2012


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2012/119/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 10. února 2012, kterým se stanoví pravidla ohledně pokynů pro sběr údajů a pro vypracování referenčních dokumentů o BAT a zabezpečení jejich kvality uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích (oznámeno pod číslem C(2012) 613)  ( 1 )

1

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

ROZHODNUTÍ

2.3.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 63/1


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 10. února 2012,

kterým se stanoví pravidla ohledně pokynů pro sběr údajů a pro vypracování referenčních dokumentů o BAT a zabezpečení jejich kvality uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích

(oznámeno pod číslem C(2012) 613)

(Text s významem pro EHP)

(2012/119/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 13 odst. 1 směrnice 2010/75/EU vyžaduje, aby Komise pořádala výměnu informací mezi členskými státy, dotčenými průmyslovými odvětvími, nevládními organizacemi, které podporují ochranu životního prostředí, a Komisí, aby usnadnila vypracování referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle definice v čl. 3 bodě 11 uvedené směrnice.

(2)

V souladu s čl. 13 odst. 2 směrnice 2010/75/EU se výměna informací mimo jiné týká výkonnosti zařízení a technik z hlediska ochrany životního prostředí, souvisejícího monitorování, nejlepších dostupných technik a nově vznikajících technik.

(3)

Rozhodnutím Komise ze dne 16. května 2011, kterým se zřizuje fórum pro výměnu informací v souladu s článkem 13 směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích (2), bylo zřízeno fórum složené ze zástupců členských států, dotčených průmyslových odvětví a nevládních organizací, které podporují ochranu životního prostředí.

(4)

V souladu s čl. 13 odst. 3 směrnice 2010/75/EU obdržela Komise dne 13. září 2011 stanovisko (3) fóra k pokynům pro sběr údajů a pro vypracování referenčních dokumentů o BAT a zabezpečení jejich kvality včetně vhodnosti jejich obsahu a formátu a toto stanovisko zveřejnila.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného na základě čl. 75 odst. 1 směrnice 2010/75/EU,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pokyny pro sběr údajů a pro vypracování referenčních dokumentů o BAT a zabezpečení jejich kvality včetně vhodnosti jejich obsahu a formátu, jež jsou uvedeny v čl. 13 odst. 3 písm. c) a d) směrnice 2010/75/EU, jsou stanoveny v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 10. února 2012.

Za Komisi

Janez POTOČNIK

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17.

(2)  Úř. věst. C 146, 17.5.2011, s. 3.

(3)  http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ied/library?l=/ied_art_13_forum/opinions_article


PŘÍLOHA

POKYNY

k praktickým opatřením pro výměnu informací podle čl. 13 odst. 3 písm. c) a d) směrnice 2010/75/EU, včetně sběru údajů, vypracování referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách a zabezpečení jejich kvality

KAPITOLA 1: OBECNÝ POSTUP VYPRACOVÁVÁNÍ A PŘEZKOUMÁVÁNÍ REFERENČNÍHO DOKUMENTU O NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIKÁCH (BREF)

1.1

Souvislosti

1.1.1

Co je to BREF a jaký je jeho účel

1.1.2

„Horizontální“ a „vertikální“ BREF

1.2

Postup při vypracování a přezkoumání BREF

1.2.1

Obecný postup při vypracování nového BREF

1.2.2

Obecný postup přezkoumání BREF

1.2.3

Cíl přezkoumání BREF

1.2.4

Typický pracovní postup při vypracování a přezkoumání BREF

1.3

Stanovisko fóra zřízeného podle článku 13 směrnice 2010/75/EU

1.4

Přijetí závěrů o BAT a zveřejnění BREF

KAPITOLA 2: OBSAH A OBLAST PŮSOBNOSTI BREF

2.1

Úvod

2.2

Struktura BREF

2.3

Obsah BREF

2.3.1

Obecné informace o obsahu BREF

2.3.2

Předmluva

2.3.3

Oblast působnosti

2.3.4

Obecné informace o dotyčném odvětví

2.3.5

Používané procesy a techniky

2.3.6

Současné úrovně emisí a spotřeby

2.3.7

Zvažované techniky pro určení BAT

2.3.7.1

Obecné informace o zvažovaných technikách pro určení BAT

2.3.7.2

Informace, které jsou poskytnuty o každé technice

2.3.7.2.1

Popis

2.3.7.2.2

Technický popis

2.3.7.2.3

Dosažené přínosy pro životní prostředí

2.3.7.2.4

Environmentální profil a provozní údaje

2.3.7.2.5

Mezisložkové vlivy

2.3.7.2.6

Technické aspekty, které jsou důležité pro použitelnost

2.3.7.2.7

Hospodárnost

2.3.7.2.8

Hnací síla zavádění

2.3.7.2.9

Vzorová zařízení

2.3.7.2.10

Referenční literatura

2.3.8

Závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT)

2.3.9

Nově vznikající techniky

2.3.10

Závěrečné poznámky a doporučení pro budoucí práci

2.3.11

Odkazy

2.3.12

Přehled použitých pojmů a zkratek

2.3.13

Přílohy

KAPITOLA 3: ZÁVĚRY O BAT

3.1

Úvod

3.2

Údaje obsažené v jednotlivém závěru o BAT

3.2.1

Obecné informace

3.2.2

Popis technik

3.2.3

Informace k hodnocení použitelnosti technik

3.3

Jednotlivé závěry o BAT se spojenými úrovněmi environmentálního profilu

3.3.1

Jednotlivé závěry o BAT se spojenými úrovněmi emisí

3.3.2

Jednotlivé závěry o BAT s jinými spojenými úrovněmi environmentálního profilu než úrovně emisí

3.4

Jednotlivé závěry o BAT bez úrovní environmentálního profilu spojených s BAT

KAPITOLA 4: ORGANIZACE VÝMĚNY INFORMACÍ

4.1

Úvod

4.2.

Úloha výboru zřízeného podle čl. 75 odst. 1 směrnice 2010/75/EU

4.3

Úloha fóra zřízeného podle článku 13 směrnice 2010/75/EU

4.4

Úloha technických pracovních skupin

4.4.1

Zřízení technických pracovních skupin

4.4.2

Odpovědnosti a úkoly technické pracovní skupiny

4.4.3

Podskupiny technické pracovní skupiny

4.4.4

Prohlídky na místě

4.4.5

Zapojení dodavatelů zařízení do výměny informací

4.5

Úloha EIPPCB

4.6

Milníky při výměně informací

4.6.1

Vypracování „seznamu požadavků“

4.6.2

Zasedání technických pracovních skupin

4.6.2.1

Obecné informace

4.6.2.2

Zahajovací zasedání

4.6.2.3

Závěrečné zasedání technické pracovní skupiny

4.6.2.3.1

Obecné informace

4.6.2.3.2

Rozdílné názory

4.6.3

První kolo sběru údajů po zahajovacím zasedání

4.6.4

Žádosti o doplňkové informace

4.6.5

Pracovní dokumenty a oficiální předlohy BREF

4.6.5.1

Oficiální předlohy

4.6.5.2

Pracovní předlohy

4.6.6

Připomínky k oficiálním předlohám BREF

4.7

Nástroje pro výměnu informací

4.7.1

Informační systém pro BAT (BATIS)

4.7.2

Internetové stránky EIPPCB

4.8

Ochrana osobních údajů

KAPITOLA 5: SBĚR A POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ

5.1

Úvod

5.2

Obecné zásady sběru a poskytování údajů za účelem vypracování a přezkoumání BREF

5.2.1

Druh údajů

5.2.2

Formát údajů

5.2.3

Kvalita údajů

5.3

Otázky důvěrnosti údajů

5.4

Údaje o environmentálním profilu a provozní údaje, které jsou zapotřebí pro kapitoly BREF s názvem „Zvažované techniky pro určení BAT“ a „Závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT)“

5.4.1

Obecné informace o environmentálním profilu a provozních údajích

5.4.2

Spotřeba

5.4.2.1

Obecné informace o spotřebě

5.4.2.2

Spotřeba surovin a pomocných materiálů/vstupních surovin

5.4.2.3

Používání vody

5.4.2.4

Využívání energie

5.4.3

Emise do vody

5.4.4

Emise do ovzduší

5.4.5

Zbytky/odpady

5.4.6

Ostatní informace

5.4.7

Referenční informace, které musí být připojeny k údajům o emisích

5.4.7.1

Obecné informace

5.4.7.2

Monitorování

5.4.7.3

Průměry, rozpětí a rozložení emisních hodnot

5.5

Zvláštní záležitosti, které jsou v kompetenci každé technické pracovní skupiny

KAPITOLA 6: ZABEZPEČENÍ KVALITY PŘI VYPRACOVÁNÍ A PŘEZKOUMÁNÍ BREF

DODATEK 1: SYSTÉM HODNOCENÍ KVALITY ÚDAJŮ

DODATEK 2: TYPICKÝ PRACOVNÍ POSTUP PŘI VYPRACOVÁVÁNÍ A PŘEZKOUMÁVÁNÍ BREF

KAPITOLA 1

Obecný postup vypracovávání a přezkoumávání referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách (BREF)

1.1   Souvislosti

1.1.1   Co je to BREF a jaký je jeho účel

Podle čl. 13 odst. 1 směrnice 2010/75/EU musí Komise pořádat výměnu informací mezi ní a členskými státy, dotčenými průmyslovými odvětvími a nevládními organizacemi, které podporují ochranu životního prostředí, za účelem vypracování, přezkoumání a případných nezbytných aktualizací referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (dále jen „BREF“).

Ustanovení čl. 13 odst. 2 směrnice 2010/75/EU rovněž vyžaduje, aby se tato výměna informací týkala zejména:

a)

výkonnosti zařízení a technik z hlediska emisí, vyjádřených případně jako krátkodobé a dlouhodobé průměry, a souvisejících referenčních podmínek, spotřeby a povahy surovin, spotřeby vody, využívání energie a vzniku odpadů;

b)

používaných technik, souvisejícího monitorování, mezisložkových vlivů, ekonomické a technické přijatelnosti a rozvoje v těchto oblastech;

c)

nejlepších dostupných technik a nově vznikajících technik zjištěných v návaznosti na posouzení otázek uvedených v písmenech a) a b).

Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách (BAT) (dále jen „BREF“), jenž je výsledkem této výměny informací, je definován v čl. 3 bodu 11 směrnice 2010/75/EU. Jedná se o dokument, který je vypracován pro určené činnosti a popisuje zejména použité techniky, současné úrovně emisí a spotřeby, zvažované techniky pro určení nejlepších dostupných technik, jakož i závěry o BAT a jakékoli nově vznikající techniky, se zvláštním přihlédnutím ke kritériím uvedeným v příloze III směrnice 2010/75/EU. BREF je proto z podstaty věci popisný dokument a nepředepisuje použití žádné techniky nebo zvláštní technologie, ani směrnici 2010/75/EU nevykládá.

Nejlepší dostupné techniky (BAT) jsou definovány v čl. 3 bodu 10 směrnice 2010/75/EU jako nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje činností a jejich provozních metod dokládající praktickou vhodnost určité techniky jako základu pro stanovení mezních hodnot emisí a dalších podmínek povolení, jejichž smyslem je předejít vzniku emisí, nebo pokud to není proveditelné, tyto emise omezit, a zabránit tak nepříznivým dopadům na životní prostředí jako celek:

a.

„Techniky“ zahrnují jak používanou technologii, tak způsob, jakým je zařízení navrženo, budováno, udržováno, provazováno a vyřazováno z činnosti.

b.

„Dostupnými technikami“ se rozumějí techniky, které byly vyvinuty v měřítku umožňujícím jejich zavedení v příslušném průmyslovém odvětví za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek s ohledem na náklady a přínosy, bez ohledu na to, zda jsou tyto techniky v dotyčném členském státě používány či vyráběny, pokud jsou provozovateli za rozumných podmínek dostupné.

c.

„Nejlepšími“ technikami se rozumějí techniky nejúčinnější z hlediska dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku.

V ustanovení čl. 3 bodu 12 směrnice 2010/75/EU jsou definovány rovněž „závěry o BAT“ jako části BREF stanovící závěry o BAT, jejich popis, informace k hodnocení jejich použitelnosti, úrovně emisí spojené s BAT, související monitorování, související úrovně spotřeby a případně příslušná sanační opatření. Závěry o BAT mají být přijímány postupem podle čl. 75 odst. 2 směrnice 2010/75/EU. Závěry o BAT by se měly použít jako reference při stanovení podmínek povolení pro zařízení, na něž se vztahuje směrnice 2010/75/EU.

Cílem BREF je určit BAT a omezit v Unii nerovnováhu v úrovni emisí z průmyslových činností. BREF by měly příslušným orgánům členských států, provozovatelům průmyslových zařízení, Komisi a široké veřejnosti poskytovat informace o tom, jaké BAT a nově vznikající techniky jsou určeny pro činnosti, na něž se vztahuje směrnice 2010/75/EU. Proces určování BAT a nově vznikajících technik by měl být transparentní a objektivní a měl by vycházet z náležitých technických a ekonomických informací. BREF by měl sloužit rovněž jako hnací síla zlepšování environmentálního profilu v celé Unii.

Ke splnění tohoto hlavního cíle a zajištění uživatelské přívětivosti by měl být obsah BREF omezen na důležité informace, jež v rámci uplatňování směrnice 2010/75/EU umožňují určit BAT a související požadavky na environmentální profil stanovené v kapitole 3 (1) a nově vznikající techniky. BREF nemá být sborníkem technik pro prevenci a omezování znečištění. K tomuto tématu existuje rozsáhlá literatura, na niž může BREF v případě potřeby odkazovat. Je však nezbytné, aby BREF poskytoval informace o hlavních technikách, které technická pracovní skupina zvážila, (viz oddíl (2) 4.4) pro určování BAT, a o důvodech pro závěry o BAT, k nimž technická pracovní skupina dospěla.

1.1.2   „Horizontální“ a „vertikální“ BREF

BREF mohou být omezeny na záležitosti, které se týkají konkrétních průmyslových činností („vertikální“ BREF), nebo se mohou zabývat průřezovými záležitostmi („horizontální“ BREF (3)).

„Horizontální“ a „vertikální“ BREF by měly být vypracovány tak, aby se pro účely stanovení podmínek povolení pro zařízení, na něž se vztahuje směrnice 2010/75/EU, vzájemně doplňovaly. „Vertikální“ BREF obsahují informace o technikách, jež mohou technickým pracovním skupinám pomoci při odvozování BAT pro jiná odvětví. „Horizontální“ BREF obsahují informace obecné povahy, které lze použít u mnoha činností, jež spadají do oblasti působnosti směrnice 2010/75/EU. Informace by měly být zahrnuty v „horizontálních“ BREF, jestliže doplňují informace obsažené ve „vertikálních“ BREF, pokud jde o aspekty, které se týkají řady průmyslových odvětví. To by nemělo mít za následek protichůdné závěry obsažené ve „vertikálních“ a „horizontálních“ BREF. Aby se usnadnilo používání „vertikálních“ i „horizontálních“ BREF doplňkovým způsobem, je nutno uvést v BREF náležité křížové odkazy na jiné příslušné „vertikální“ a „horizontální“ BREF.

1.2   Postup při vypracování a přezkoumání BREF

Komise pořádá a koordinuje výměnu informací za účasti Evropského úřadu pro integrovanou prevenci a omezování znečištění (EIPPCB) (v rámci GŘ Společné výzkumné středisko) a GŘ pro životní prostředí. Zúčastněné subjekty podílející se na výměně informací podle čl. 13 odst. 1 směrnice 2010/75/EU (členské státy, dotčená průmyslová odvětví, nevládní organizace, které podporují ochranu životního prostředí, a Komise) dohlížejí na tento proces prostřednictvím fóra zřízeného podle čl. 13 odst. 3 směrnice 2010/75/EU. Tyto zúčastněné subjekty přispívají k vypracování a přezkoumání BREF tím, že se podílejí na práci technických pracovních skupin. Více informací o úloze zúčastněných subjektů a fungování fóra a technických pracovních skupin je uvedeno v kapitole 4.

Rozhodnutí o vypracování BREF nebo o zahájení přezkumu BREF přijímá Komise. Podle čl. 13 odst. 3 písm. b) přihlíží ke stanovisku fóra k pracovnímu programu pro výměnu informací.

1.2.1   Obecný postup při vypracování nového BREF

Jelikož směrnice 2010/75/EU zahrnuje v příloze I některé nové činnosti, na které se nevztahovala příloha I směrnice 2008/1/ES (4), je nutno vypracovat nové BREF.

Pracovní postup při vypracovávání nového BREF vykazuje mnoho podobností s pracovním postupem při přezkoumání BREF, který je popsán v oddíle 1.2.4. Hlavní rozdíly spočívají v tom, že u nově vypracovaných BREF nemusí být nutné „požadavky“ (viz oddíl 4.6), je zapotřebí shromáždit více informací a před konáním závěrečného zasedání technické pracovní skupiny se obvykle očekávají dvě oficiální předlohy BREF.

1.2.2   Obecný postup přezkoumání BREF

Přezkoumávání BREF představuje vzhledem k dynamické povaze BAT trvalý proces. Mohou se objevit například nová opatření a techniky, věda a technologie se neustále rozvíjejí a v průmyslu jsou úspěšně zaváděny nové nebo nově vznikající procesy. S cílem zohlednit tyto změny a jejich důsledky pro BAT je nutno BREF pravidelně přezkoumávat a v případě potřeby odpovídajícím způsobem aktualizovat. Tímto se výslovně zabývá 13. bod odůvodnění směrnice 2010/75/EU, v němž je uvedeno, že by Komise měla usilovat o to, aby BREF byly aktualizovány nejpozději osm let po zveřejnění předchozí verze.

Rozhodnutí o přezkoumání BREF by mělo přihlížet k informacím v kapitole BREF nazvané „Nově vznikající techniky“ a v oddílu BREF nazvaném „Závěrečné poznámky a doporučení pro budoucí práci“ (viz oddíl 2.2) spolu s ostatními faktory, jako je údaj o tom, že mohou být dostupné nové techniky, nutnost rozšířit oblast působnosti BREF a potřeba zařadit produkty/látky nebo procesy, jež nebyly dosud zahrnuty.

1.2.3   Cíl přezkoumání BREF

Cílem přezkoumání BREF je určit vývoj v oblasti BAT. Toho je dosaženo v prvé řadě přezkoumáním částí BREF, které stanoví závěry o BAT, a revizí nebo aktualizací těchto závěrů, pokud jsou k dispozici nové údaje, které to umožňují.

Nepředpokládá se proto, že přezkoumání BREF znamená úplné přepracování nebo změnu celého BREF. Uznává se však, že v některých případech by první přezkumy BREF mohly zahrnovat podstatně více změn než následné přezkumy.

Nejdůležitějšími novými informacemi, které je nutno určit, shromáždit a předložit v rámci výměny informací za účelem přezkoumání BREF, jsou informace, jež mohou vést k revizi či aktualizaci závěrů o BAT. Za tímto účelem je rozhodující shromáždění údajů podle pokynů uvedených v kapitole 5.

Přezkoumání BREF by mělo mimoto zahrnovat:

1.

aktualizaci a doplnění starých podkladových informací na základě novějších údajů;

2.

odstranění neplatných a zastaralých informací;

3.

opravu chyb a odstranění případných nesrovnalostí s ostatními BREF.

Přezkoumání BREF se zaměří především na kapitoly BREF s názvem „Zvažované techniky pro určení BAT“, „Závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT)“ a „Nově vznikající techniky“ a v menším rozsahu na kapitoly BREF s názvem „Používané procesy a techniky“ (v případě významných změn v této kapitole) a „Současné úrovně emisí a spotřeby“. Přezkoumání ostatních kapitol BREF by mělo mít nižší prioritu.

Celkově je nutno zajistit, aby byly veškeré informace, které zůstávají v BREF, tak aktuální, konzistentní a přesné, jak je to rozumně dosažitelné.

1.2.4   Typický pracovní postup při vypracování a přezkoumání BREF

Typický pracovní postup při vypracování a přezkoumání BREF (viz dodatek č. 2) zahrnuje jako hlavní milníky zahajovací zasedání, jednu nebo dvě oficiální předlohy BREF a závěrečné zasedání technické pracovní skupiny (viz bod 4.6.2.3). Podle druhu procesu (vypracování nebo přezkoumání BREF) existují tyto varianty pracovního postupu:

1.

v případě nového BREF nebo přezkoumání BREF s významným rozšířením oblasti působnosti se obvykle považují za nutné dvě oficiální předlohy; celkový proces by v těchto případech měl trvat od 31 do 39 měsíců;

2.

v případě prvního přezkumu BREF bez významného rozšíření oblasti působnosti mohou být nezbytné dvě oficiální předlohy, ačkoliv se zpravidla předpokládá, že bude postačovat jedna oficiální předloha BREF; proces bude tudíž obvykle trvat od 24 do 29 měsíců (v případě jedné oficiální předlohy, nebo mezi 29 a 39 měsíci v případě dvou oficiálních předloh);

3.

v případě následných přezkumů BREF bez významného rozšíření oblasti působnosti se předpokládá, že bude postačovat jedna oficiální předloha, a proces by měl trvat mezi 24 a 29 měsíci.

Tyto varianty pracovního postupu představují pro technické pracovní skupiny orientační body. Po konzultaci s technickou pracovní skupinou je může EIPPCB přizpůsobit zvláštnostem konkrétního BREF, a to s přihlédnutím rovněž ke zkušenostem získaným při vypracovávání a přezkoumávání jiných BREF. Hlavní kroky při vypracování a přezkoumání BREF a jejich časové plány jsou podrobněji popsány v tabulce č. 1.

Tyto kroky berou v úvahu účel stanovený v 13. bodě odůvodnění směrnice 2010/75/EU, tj. že by BREF měly být aktualizovány nejpozději osm let po zveřejnění předchozí verze.

Výše uvedené časové plány je nutno považovat za reprezentativní pro typický „vertikální“ BREF (viz bod 1.1.2).

Přesné kroky a načasování práce budou u každého BREF záviset na řadě faktorů, včetně oblasti působnosti BREF (a jejího možného rozšíření v případě přezkumů BREF), počtu a složitosti témat, jimiž je nutno se zabývat, zdrojů EIPPCB (vzhledem k jeho ústřední úloze v procesu výměny informací) a především úrovně aktivního a účinného zapojení technické pracovní skupiny. Pružnost, která existuje s ohledem na přizpůsobení pracovního postupu zvláštnostem konkrétního BREF, se uplatní, aniž by byl dotčen celkový cíl dokončit práci ve výše uvedených lhůtách.

V zásadě se předpokládá, že se v průběhu přezkoumávání BREF uskuteční dvě plenární zasedání technické pracovní skupiny (zahajovací a závěrečné zasedání (viz bod 4.6.2)). V určitých mimořádných případech (pokud bylo například poskytnuto mnoho nových informací, nebo je-li určení BAT obzvláště diskutabilní) se může konat dodatečné plenární zasedání technické pracovní skupiny. Kromě těchto plenárních zasedání technické pracovní skupiny je možno v zájmu usnadnění práce uspořádat zasedání podskupin (viz bod 4.4.3).

V zásadě se rovněž očekává, že před závěrečným plenárním zasedáním technické pracovní skupiny bude zveřejněna jedna oficiální předloha (viz bod 4.6.2.3) vyjma v případě nového BREF nebo obzvláště složitého přezkumu zahrnujícího například přezkum s významným rozšířením oblasti působnosti, kde je nutná druhá oficiální předloha. Kromě této oficiální předlohy či předloh mohou být pro usnadnění práce rozesílány pracovní předlohy (viz bod 4.6.5).

V zájmu co nejúčinnějšího využívání zdrojů všech subjektů podílejících se na vypracování nebo přezkoumání BREF musí existovat jednoznačný mezní bod pro předání informací, které byly přislíbeny nebo určeny v závěrech ze zahajovacího zasedání (viz bod 4.6.2.2). Informace poskytnuté po této lhůtě budou přijaty pouze ve výjimečných případech, po konzultaci s pracovní skupinou, a EIPPCB je vezme v úvahu pouze tehdy, přispívají-li významně k vyvození či aktualizaci závěrů o BAT.

V případě potřeby předloží EIPPCB technické pracovní skupině žádosti o doplňkové informace s cílem získat důležité chybějící informace, jež se považují za nezbytné zejména k odvození závěrů o BAT podle pokynů uvedených v kapitolách 3 a 5 (viz bod 4.6.4).

Tabulka č. 1

Hlavní kroky při vypracování a přezkoumání BREF

Krok č.

Krok při přezkumu BREF

Předpokládaná doba trvání daného kroku

(v měsících)

Celková doba trvání

(v měsících)

Poznámky

0

Příprava na přezkum

 

 

Po dokončení BREF udržuje EIPPCB fórum BATIS pro tento BREF (viz bod 4.7.1), zejména s ohledem na opatření přijatá v návaznosti na doporučení pro budoucí práci uvedená v BREF (viz bod 2.3.10) a s ohledem na budoucí přezkum BREF. BATIS by měl sloužit jako fórum pro diskusi a výměnu informací na podporu příštího přezkumu.

1

(Opětovná) aktivace technické pracovní skupiny a výzva k předložení požadavků

2

2

EIPPCB (znovu) aktivuje technickou pracovní skupinu (žádost o potvrzení členství a kontaktní údaje). V případě přezkoumání BREF požádá EIPPCB členy technické pracovní skupiny, aby předložili své požadavky ohledně informací, které chtějí zohlednit během procesu přezkumu, nebo změn/oprav, jež chtějí provést ve stávajícím znění (viz bod 4.6.1).

2

Zahajovací zasedání

3

5

Při přezkoumání BREF EIPPCB strukturuje a vyhotoví konsolidovaný seznam požadavků a v případě potřeby vypracuje pro každou záležitost na seznamu požadavků standardní šablony, aby technická pracovní skupina mohla poskytnout informace ve strukturované, účelné a přímo použitelné podobě.

EIPPCB svolá zasedání (viz bod 4.6.2.2) technické pracovní skupiny za účelem objasnění procesu, projednání seznamu požadavků (v případě přezkoumání BREF), schválení rozsahu přezkumu a údajů, jež mají být shromážděny, a jejich formátu na základě pokynů pro sběr údajů, jež jsou uvedeny v kapitole 5.

Technická pracovní skupina schválí postup podle obecných pokynů EIPPCB pro řešení záležitostí, jako jsou důvěrné obchodní informace, citlivé informace podle práva hospodářské soutěže, střet zájmů a jiné související záležitosti.

3

Nové informace (lhůta)

6

11

Technická pracovní skupina shromáždí a předloží informace, jež byly přislíbeny nebo určeny v závěrech ze zahajovacího zasedání. Informace, které jsou snadno dostupné, jsou EIPPCB předány neprodleně, aby vypracovávání mohlo začít co nejdříve po zahajovacím zasedání.

V tomto období EIPPCB může:

účastnit se prohlídek na místě, jež mohou být dohodnuty na zahajovacím zasedání či posléze (viz bod 4.6.2.2);

prozkoumat informace;

zahájit vypracovávání s využitím prvotních dostupných informací, které již byly poskytnuty.

Informace poskytnuté členy technické pracovní skupiny a shromážděné EIPPCB jsou se členy technické pracovní skupiny sdíleny v „reálném čase“ prostřednictvím BATIS podle bodu 4.7.1 a oddílu 5.3. Členové technické pracovní skupiny se mohou k předaným informacím vyjádřit a sdílet své připomínky prostřednictvím BATIS.

4

Vypracování první oficiální předlohy

4–6

15–17

EIPPCB vypracuje první oficiální předlohu BREF (nebo revidovaných částí BREF v případě jeho přezkumu) za účelem oficiálních konzultací s technickou pracovní skupinou (viz kapitola 2 a body 4.6.5.1 a 4.6.6).

Předpokládá se, že informace předané během období konzultací obvykle poskytnou podklad nezbytný k dosažení vysoké míry shody ohledně kapitol BREF s názvem „Současné úrovně emisí a spotřeby“ (viz bod 2.3.6) a „Zvažované techniky pro určení BAT“ (viz bod 2.3.7), přičemž kapitola BREF s názvem „Závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT)“ (viz bod 2.3.8) bude zahrnuta do první oficiální předlohy při přezkumu BREF.

5

Připomínky technické pracovní skupiny

2–3

17–20

Připomínky technické pracovní skupiny k předloze musí být obdrženy do dvou měsíců. Pokud se konzultace plánují během letních prázdnin či volna na konci roku, lze období konzultací prodloužit na nejvýše tři měsíce.

6

Vypracování druhé oficiální předlohy

(nepovinné)

3–7

(20-27)

EIPPCB vezme v úvahu všechny připomínky a poskytnuté informace. EIPPCB vypracuje podkladový dokument, který obsahuje posouzení obdržených důležitých připomínek, a vyhotoví druhou oficiální předlohu, jež obsahuje alespoň aktuální verzi kapitoly BREF s názvem „Závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT)“ a nejnovější verzi kapitol BREF s názvem „Současné úrovně emisí a spotřeby“ (viz bod 2.3.6) a „Zvažované techniky pro určení BAT“ (viz bod 2.3.7).

7

Připomínky technické pracovní skupiny

(nepovinné)

2–3

(22–30)

Je vydána druhá oficiální předloha za účelem oficiálních konzultací, přičemž připomínky technické pracovní skupiny musí být obdrženy do dvou měsíců. Pokud se konzultace plánují během letních prázdnin či volna na konci roku, lze období konzultací prodloužit na nejvýše tři měsíce.

8

Závěrečné zasedání

3–5

20–25

(25–35)

EIPPCB analyzuje všechny připomínky a připraví závěrečné zasedání technické pracovní skupiny. EIPPCB vypracuje podkladový dokument, který obsahuje přinejmenším posouzení obdržených důležitých připomínek (viz bod 4.6.6), a poskytne alespoň poslední verzi kapitol BREF s názvem „Současné úrovně emisí a spotřeby“ (viz bod 2.3.6), „Zvažované techniky pro určení BAT“ (viz bod 2.3.7) a „Závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT)“ (viz bod 2.3.8).

Na tomto závěrečném zasedání technické pracovní skupiny se usiluje o dosažení shody ohledně konečné předlohy (viz bod 4.6.2.3).

9

Konečná předloha

4

24–29

(29–39)

Je předložena konečná předloha za účelem krátkého období pro podávání připomínek technické pracovní skupiny, které by se měly zaměřit na změny provedené v důsledku závěrů ze závěrečného zasedání. EIPPCB zajistí, aby technická pracovní skupina obdržela zpětnou vazbu ohledně toho, jak byly tyto připomínky zohledněny.

Aktualizovaná konečná předloha a posouzení obdržených konečných připomínek jsou fóru poskytnuty nejméně osm týdnů před jeho zasedáním.

10

Předložení na zasedání fóra

 

 

Aktualizovaná konečná předloha je předložena fóru, které je požádáno o vydání stanoviska k tomuto dokumentu (viz oddíl 1.3).

Komise stanovisko fóra zveřejní.

Poznámka: Lhůty v hranatých závorkách se vztahují na případy, kdy jsou rozesílány dvě oficiální předlohy.

V zájmu vyšší efektivnosti při přípravě práce bude EIPPCB fórum (viz oddíl 4.3) informovat co nejdříve, jak je to přiměřeně možné, o datech/lhůtách, kdy se očekává opětovná aktivace technické pracovní skupiny či její zřízení. Stejně tak informuje EIPPCB členy technické pracovní skupiny o dalších krocích a možných lhůtách.

1.3   Stanovisko fóra zřízeného podle článku 13 směrnice 2010/75/EU

Po dokončení práce v rámci technické pracovní skupiny bude aktualizovaná konečná předloha BREF zaslána fóru zřízenému podle článku 13 směrnice 2010/75/EU (viz oddíl 4.3), jež bude požádáno, aby k tomuto dokumentu vydalo stanovisko. Dokument bude projednán na zasedání fóra. Členové fóra budou požádáni, aby před zasedáním předložili písemně veškeré připomínky ke konečné předloze verze BREF.

Fórum se může zabývat mimo jiné:

1.

záležitostmi, jež byly nadneseny v technické pracovní skupině a s ohledem na něž se rozdílný názor určitého člena technické pracovní skupiny neodráží přesně v konečné předloze znění;

2.

odůvodněnými návrhy členů fóra týkajícími se odstranění nebo změny rozdílného názoru vysloveného jejich vlastním zástupcem v technické pracovní skupině;

3.

objasněním znění, které je nejasné kvůli kostrbaté angličtině použité v konečné předloze;

4.

revizemi textu, které přesněji zohledňují závěr, k němuž dospěla technická pracovní skupina;

5.

opravami tiskových chyb v konečné předloze;

6.

návrhy na zařazení důležitých otázek, které jsou již uvedeny v základní části BREF, do oddílu s názvem „Závěrečné poznámky a doporučení pro budoucí práci“ (viz bod 2.3.10).

V souladu s čl. 13 odst. 4 směrnice 2010/75/EU Komise zveřejní stanovisko fóra k navrhovanému obsahu BREF a vezme toto stanovisko v úvahu při postupech pro přijetí rozhodnutí o závěrech o BAT a v konečném zveřejněném BREF.

1.4   Přijetí závěrů o BAT a zveřejnění BREF

Předlohu rozhodnutí o závěrech o BAT (viz bod 2.3.8 a kapitola 3) předloží Komise výboru zřízenému podle čl. 75 odst. 1 směrnice 2010/75/EU za účelem vydání stanoviska postupem podle čl. 75 odst. 2 směrnice 2010/75/EU (viz oddíl 4.2).

Po přijetí rozhodnutí o „závěrech o BAT“ EIPPCB v případě potřeby BREF pozmění podle přijatého rozhodnutí o závěrech o BAT a neprodleně zveřejní anglickou verzi konečného BREF. Rozhodnutí o závěrech o BAT bude zveřejněno v Úředním věstníku v úředních jazycích Unie.

KAPITOLA 2

Obsah a oblast působnosti BREF

2.1   Úvod

BREF je technický dokument, který představuje faktické technické a ekonomické informace, odráží výsledek výměny informací podle článku 13 směrnice 2010/75/EU a obsahuje potřebné údaje vedoucí k závěrům o BAT pro dotyčné činnosti.

Pokud technická pracovní skupina určí záležitosti, jež nespadají do oblasti působnosti BREF nebo směrnice 2010/75/EU, neměly by tyto záležitosti být v BREF obsaženy.

V BREF mohou být uvedeny názvy společností (tj. zařízení nebo dodavatelů), obchodní názvy, jména přispěvatelů nebo členů technické pracovní skupiny, není-li to v rozporu s právem hospodářské soutěže, pokud slouží zvláštnímu účelu, jímž je usnadnit čtenáři vyhledání dalších informací o dané záležitosti.

2.2   Struktura BREF

Definice BREF uvedená v čl. 3 bodu 11 směrnice 2010/75/EU stanoví, že BREF popisuje zejména použité techniky, současné úrovně emisí a spotřeby, zvažované techniky pro určení BAT, jakož i závěry o BAT a jakékoli nově vznikající techniky.

BREF by měl obvykle obsahovat části uvedené v následující tabulce:

 

Předmluva

 

Oblast působnosti

 

Kapitola: Obecné informace o dotyčném odvětví

 

Kapitola: Používané procesy a techniky

 

Kapitola: Současné úrovně emisí a spotřeby

 

Kapitola: Zvažované techniky pro určení BAT

 

Kapitola: Závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT)

 

Kapitola: Nově vznikající techniky

 

Závěrečné poznámky a doporučení pro budoucí práci

 

Odkazy

 

Přehled použitých pojmů a zkratek

 

Přílohy (podle významu pro dotyčné odvětví a dostupnosti informací)

Struktura všech BREF by měla dodržovat obecné zásady uvedené v tomto oddíle. Uvedené pořadí kapitol je však pouze ilustrativní a BREF může být strukturován jinak, je-li to s ohledem na předmět BREF vhodnější. „Horizontální“ BREF (viz bod 1.1.2) se mohou od této osnovy významně odchylovat a některé kapitoly nemusí být vůbec relevantní. I u „horizontálních“ BREF by se však technická pracovní skupina měla snažit dohodnout na závěrech o BAT, jsou-li relevantní a možné.

Pokud se BREF vztahuje na různá pododvětví nebo jednoznačně odlišné fáze procesu v rámci určitého odvětví, mohou být vhodnější zvláštní kapitoly pro každé z těchto pododvětví či každou z fází procesu, přičemž se u každé z těchto kapitol použije výše uvedená struktura (od „obecných informací“ po „nově vznikající techniky“).

2.3   Obsah BREF

2.3.1   Obecné informace o obsahu BREF

Cílem vypracování a přezkoumání BREF bude vydání stručných dokumentů, které se zaměřují na závěry o BAT a zachovávají popisné části co nejkratší. Aby se co nejvíce omezilo zdvojení informací, lze uvést křížové odkazy na jiné BREF (či témata obsažená v těchto dokumentech).

2.3.2   Předmluva

Stručný standardní oddíl BREF nazvaný „Předmluva“ bude popisovat strukturu dokumentu, stručně připomene právní rámec (aniž by směrnici 2010/75/EU vykládal) a způsob, jakým byl dokument vypracován (jak byly například shromážděny a posouzeny informace). Znění bude přizpůsobeno tak, aby zohledňovalo individuální strukturu každého BREF.

2.3.3   Oblast působnosti

Obvykle stručný oddíl BREF nazvaný „Oblast působnosti“ bude co nejpřesněji popisovat, na které činnosti se dokument vztahuje.

To bude zahrnovat přinejmenším odkaz na příslušné popisy činnosti uvedené v příloze I směrnice 2010/75/EU. Případně budou uvedeny další údaje o výrobních procesech a dílčích procesech, na něž se dokument vztahuje.

V tomto oddíle budou uvedeny rovněž činnosti/procesy, které jsou z oblasti působnosti BREF záměrně vyloučeny, a budou uvedeny důvody tohoto vyloučení. Budou v něm zmíněny rovněž hlavní „přímo spojené“ činnosti, na něž se dokument vztahuje, ačkoliv se nejedná o samotné činnosti uvedené v příloze I.

Považuje-li se to za nutné, měl by být zmíněn význam jiných BREF, a to pomocí křížových odkazů na příslušné BREF (nebo témata v nich obsažená).

Mělo by být jednoznačně vymezeno, je-li oblast působnosti BREF širší či užší oproti rozsahu příslušné činnosti/činností podle přílohy I směrnice 2010/75/EU. Vymezení oblasti působnosti BREF nepředstavuje právní výklad popisů činností v příloze I směrnice 2010/75/EU.

U „horizontálních“ BREF budou popsány zahrnuté záležitosti a rovněž jejich platnost ve vztahu k činnostem uvedeným v příloze I směrnice 2010/75/EU.

2.3.4   Obecné informace o dotyčném odvětví

Stručná úvodní kapitola BREF s názvem „Obecné informace o dotyčném odvětví“ poskytne nejnovější obecné informace o průmyslovém odvětví, jehož se BREF týká, pokud jde o počty a velikost zařízení, zeměpisné rozložení, výrobní kapacitu a hospodárnost. Bude obsahovat informace o hlavních otázkách v oblasti životního prostředí v daném odvětví, pokud možno s určitými celkovými údaji o emisích a spotřebě (se zaměřením na hlavní otázky v oblasti životního prostředí) jako podkladovými informacemi.

Tato úvodní kapitola by neměla být hlavním tématem vypracování nebo přezkoumání BREF.

2.3.5   Používané procesy a techniky

Kapitola BREF s názvem „Používané procesy a techniky“ bude stručně popisovat výrobní procesy, které se v současnosti používají v průmyslovém odvětví či odvětvích, na něž se BREF vztahuje, spolu s informacemi o technikách používaných k předcházení vzniku emisí či jejich omezení.

K zahrnutým činnostem budou patřit činnosti popsané v příloze I směrnice a „přímo spojené činnosti“, přičemž bude uveden význam jiných BREF pro určité aspekty některých „spojených činností“. V této kapitole budou obsaženy popisy variant procesu, vývojových trendů a alternativních procesů, pokud jsou důležité pro určení BAT. V zájmu zkrácení budou k popisu připojeny grafy nebo postupové diagramy.

Tato kapitola bude odrážet postupné kroky v typické výrobní jednotce. Zahrnuty budou některé či všechny níže uvedené otázky (jež budou případně přizpůsobeny zvláštnostem výrobních jednotek nebo hospodářství), pokud mohou být důležité při určování BAT:

používané suroviny (včetně druhotných/recyklovaných) a spotřební materiály, včetně vody a energie

používané pomocné látky/materiály

příprava surovin (včetně skladování a manipulace)

zpracování materiálu

výroba výrobků

dokončení výrobků

techniky používané k předcházení vzniku emisí či jejich omezení

skladování polotovarů a hotových výrobků a manipulace s nimi

manipulace s vedlejšími produkty a zbytky/odpady a jejich osud.

Budou popsány skutečné nebo možné vztahy a vazby mezi jednotlivými činnostmi/fázemi procesu, zejména v případě, mohou-li ovlivňovat celkový environmentální profil (pokud lze například vedlejší produkty nebo zbytky/odpady z jedné činnosti použít jako výchozí produkty při jiné činnosti).

2.3.6   Současné úrovně emisí a spotřeby

Kapitola BREF nazvaná „Současné úrovně emisí a spotřeby“ bude informovat o rozsahu v současnosti zaznamenaných úrovní emisí a spotřeby u celého procesu (nebo procesů) a jeho (jejich) dílčích procesů spolu s informacemi o použitých technikách. Za tímto účelem lze použít informace obsažené v souborech údajů uvedených v oddíle 5.2. K poskytnutí představy o relativním environmentálním profilu srovnatelných činností jsou zapotřebí informace o úrovních výroby, aby bylo možno vyjádřit úrovně emisí/spotřeby na výrobní jednotku.

Informace budou zahrnovat v současnosti zaznamenané využívání energie, vody a surovin. Údaje budou zahrnovat emise hlavních látek znečišťujících ovzduší a vodu a vznik zbytků/odpadů při dané činnosti a případně rovněž informace o emisích hluku a zápachu. Budou uvedeny vstupy a výstupy dílčích procesů (jsou-li tyto informace k dispozici), a tudíž vyzdviženy dílčí procesy, které jsou významnější z hlediska ochrany životního prostředí, a uvedeny možnosti recyklace a opětovného použití materiálů v rámci celého procesu nebo mimo něj. Informace a údaje v této kapitole poskytnou základ pro posouzení hlavních mezisložkových vlivů a vzájemné závislosti.

Údaje o emisích a spotřebě uvedené v této kapitole BREF budou pokud možno blíže vymezeny údaji o provozních podmínkách (např. procentní podíl celé kapacity, zahrnutí či vyloučení jiných než běžných provozních podmínek, referenční podmínky), o odběru vzorků a analytických metodách. Za tímto účelem lze použít statistické prezentace (udávající například průměry, maximální a minimální hodnoty, rozpětí).

2.3.7   Zvažované techniky pro určení BAT

2.3.7.1   Obecné informace o zvažovaných technikách pro určení BAT

Kapitola BREF nazvaná „Zvažované techniky pro určení BAT“ je zásadní pro vyvození závěrů o BAT. Poskytne katalog technik a souvisejícího monitorování používaných k:

předcházení vzniku emisí do ovzduší, vody (včetně podzemních vod) a půdy, nebo pokud to není proveditelné, jejich omezení

předcházení vzniku odpadů nebo jejich omezení.

Techniky popsané v této kapitole BREF se považují za nejdůležitější pro určení BAT pro dotyčné činnosti. Zahrnují jak používanou technologii, tak způsob, jakým jsou zařízení navržena, budována, udržována, provozována a vyřazována z činnosti.

Popsané techniky zahrnují techniky, které omezují používání surovin, vody a energie, a rovněž opatření použitá k prevenci nebo omezení důsledků havárií a mimořádných událostí pro životní prostředí a sanační opatření. Zahrnují rovněž opatření přijatá s cílem předejít znečišťování nebo omezit znečišťování za jiných než běžných provozních podmínek (jako je spouštění, odstavování, neúmyslný únik látek, špatná funkce, krátkodobá přerušení a úplné ukončení provozu).

Zastaralé techniky nebudou uvedeny.

Jelikož BREF nemají být sborníkem technik používaných k prevenci a omezování znečištění, budou v této kapitole techniky popsány jen stručně.

Je-li určitá technika již přiměřeně popsaná v jiném BREF, je možno uvést křížový odkaz na tento BREF. Pokud existují zvláštní odvětvové varianty, budou v aktualizovaném BREF uvedeny pod nadpisem „Technický popis“. BREF bude obsahovat rovněž zvláštní odvětvové informace pod nadpisy „Environmentální profil a provozní údaje“, „Použitelnost“ a „Vzorová zařízení“.

Tento soubor možných technik bude zahrnovat opatření pro prevenci i omezování znečištění, přičemž se uznává, že je-li to možné, upřednostňuje se předcházení vzniku emisí před jejich omezováním. Uvedeny budou osvědčené provozní postupy a zohledněny budou (preventivní) systémy údržby, metody kontroly procesu a rezervy pro nepředvídané události. Případně budou zahrnuty techniky, které se v daném odvětví nově objevují v praxi, zatímco v ostatních odvětvích představují zavedené techniky.

Cílem této kapitoly BREF bude zahrnout tolik informací, kolik jich je zapotřebí pro posouzení toho, zda lze určitou techniku považovat (samotnou nebo v kombinaci s jinými technikami) za BAT pro dotyčné odvětví, a rovněž pro posouzení její použitelnosti v daném odvětví. V této kapitole bude každá technika projednána, aniž by se předjímalo, zda splňuje všechna kritéria BAT (viz čl. 3 bod 10 a příloha III směrnice 2010/75/EU).

Bude upřesněno, zda jsou představené techniky použitelné ve stávajících zařízeních, nebo zda se vztahují pouze na nová zařízení, či na nová i stávající zařízení. Cílem škály představených technik bude zahrnout jak levné, tak i nákladné techniky.

2.3.7.2   Informace, které jsou poskytnuty o každé technice

Informace o každé technice by měly pokud možno obsahovat všechny údaje uvedené v následující tabulce.

 

Popis

 

Technický popis

 

Dosažené přínosy pro životní prostředí

 

Environmentální profil a provozní údaje

 

Mezisložkové vlivy

 

Technické aspekty, které jsou důležité pro použitelnost

 

Hospodárnost

 

Hnací síla zavádění

 

Vzorová zařízení

 

Referenční literatura

Obecné zásady sběru údajů včetně výše uvedených informací jsou uvedeny v kapitole 5.

2.3.7.2.1   Popis

Bude uveden stručný popis techniky za účelem použití v závěrech o BAT (viz oddíl 3.2).

2.3.7.2.2   Technický popis

Bude uveden podrobnější, avšak přesto stručný technický popis, případně s využitím chemických či jiných rovnic, obrázků, grafů a postupových diagramů.

2.3.7.2.3   Dosažené přínosy pro životní prostředí

Budou uvedeny hlavní potenciální přínosy pro životní prostředí, jichž má být zavedením dané techniky dosaženo (včetně nižší spotřeby energie; nižších emisí do vody, ovzduší a půdy; úspor surovin a rovněž větších výnosů z výroby, menšího množství odpadů atd.).

2.3.7.2.4   Environmentální profil a provozní údaje

Uvedeny budou aktuální údaje o environmentálním profilu, které jsou specifické pro dané zařízení (5) (včetně úrovní emisí (6), úrovní spotřeby – surovin, vody, energie – a množství vzniklých zbytků/odpadů), a to pro zařízení s dobrou výkonností (z hlediska životního prostředí jako celku), jež používají dotyčnou techniku, s připojením příslušných souvisejících informací, jak je uvedeno v oddíle 5.4.

Zahrnuty budou jakékoli jiné užitečné informace o těchto bodech,

způsob, jakým je technika navržena, provozována, udržována, kontrolována a vyřazována z činnosti (viz rovněž oddíl 5.4),

otázky týkající se monitorování emisí, jež souvisí s použitím dané techniky (viz rovněž bod 5.4.7),

citlivost a trvanlivost dané techniky,

záležitosti týkající se prevence ekologických havárií.

Zdůrazněny budou vazby mezi vstupy (např. povaha a množství surovin a paliva, energie, vody) a výstupy (emise, zbytky/odpady, produkty), zejména jsou-li důležité pro lepší pochopení jednotlivých dopadů na životní prostředí a jejich vzájemného působení, jestliže například došlo k určitému kompromisu mezi jednotlivými výstupy, takže určitých úrovní environmentálního profilu nelze dosáhnout současně.

Údaje o emisích a spotřebě budou pokud možno blíže vymezeny údaji o příslušných provozních podmínkách (např. procentní podíl celé kapacity, složení paliva, vynechání techniky (k snižování emisí), zahrnutí nebo vyloučení jiných než běžných provozních podmínek, referenční podmínky), o odběru vzorků a analytických metodách a statistickými prezentacemi (např. krátkodobé a dlouhodobé průměry, maximální hodnoty, rozpětí a rozložení, viz zejména bod 5.4.7).

Uvedeny budou informace o podmínkách/okolnostech, které brání použití techniky (k snižování emisí) v plné míře a/nebo vyžadují úplné či částečné vynechání techniky (k snižování emisí), a opatřeních k obnovení úplné kapacity (k snižování emisí).

Informace v této části BREF jsou klíčové pro odvození úrovní environmentálního profilu spojených s BAT (viz oddíl 3.3).

2.3.7.2.5   Mezisložkové vlivy

Zmíněny budou příslušné negativní dopady na životní prostředí vyplývající ze zavedení techniky, jež umožňují provést srovnání mezi jednotlivými technikami s cílem posoudit dopady na životní prostředí jako celek. To může zahrnovat záležitosti jako:

spotřeba a povaha surovin a vody

spotřeba energie a přispění ke změně klimatu

potenciál poškozování stratosférické ozonové vrstvy

potenciál fotochemické tvorby ozonu

acidifikace vyplývající z emisí do ovzduší

částice v okolním ovzduší (včetně mikročástic a kovů)

eutrofizace půdy a vod vyplývající z emisí do ovzduší nebo do vody

potenciální úbytek kyslíku ve vodě

perzistentní/toxické/bioakumulovatelné složky (včetně kovů)

vznik zbytků/odpadů

omezení možnosti opětovného použití/recyklace zbytků/odpadů

obtěžování hlukem a/nebo zápachem

vyšší riziko havárií.

Dokumentem, který je nutno vzít v úvahu v případě existence významných mezisložkových vlivů, je referenční dokument o ekonomii a mezisložkových vlivech (ECM).

2.3.7.2.6   Technické aspekty, které jsou důležité pro použitelnost

Jestliže lze danou techniku použít v celém průmyslovém odvětví, na něž se vztahuje BREF (viz bod 2.3.3), bude to uvedeno. V opačném případě budou uvedena hlavní obecná technická omezení, pokud jde o použití techniky v daném odvětví.

Hlavní zvláštní odvětvová omezení, která je nutno uvést, jsou tato

údaj o druhu zařízení nebo procesů v daném odvětví, v nichž dotyčnou techniku nelze použít

omezení týkající se zavedení v určitých obecných případech s přihlédnutím například k těmto skutečnostem:

zda se to týká nového nebo stávajícího zařízení při zohlednění faktorů souvisejících s dodatečným vybavením (např. dostupnost prostoru) a vzájemné působení s již nainstalovanými technikami,

velikost a kapacita zařízení (velká nebo malá) nebo faktor zatížení,

množství, druh nebo jakost vyráběného produktu,

druh používaného paliva nebo suroviny,

dobré životní podmínky zvířat,

klimatické podmínky.

Tato omezení by měla být uvedena spolu s odůvodněním.

Tato omezení nemají představovat seznam možných místních podmínek, jež by mohly ovlivňovat použitelnost techniky v jednotlivém zařízení.

2.3.7.2.7   Hospodárnost

Uvedeny budou informace o nákladech jednotlivých technik (kapitál/investice, provoz a údržba včetně údajů o tom, jak byly tyto náklady vypočítány/odhadnuty) a o případných úsporách vyplývajících z jejich používání (např. nižší spotřeba surovin nebo energie, nižší poplatky za odpad, kratší doba návratnosti v porovnání s jinými technikami), příjmech či jiných přínosech, včetně údajů o tom, jak byly vypočítány/odhadnuty.

Údaje o nákladech budou uvedeny pokud možno v eurech (EUR). Je-li proveden přepočet na jinou měnu, budou uvedeny údaje v původní měně a rok, kdy byly údaje získány. To je důležité, jelikož přepočítací koeficienty se v průběhu času mění. Údaj o ceně/nákladech zařízení nebo služby bude doplněn údajem o roku pořízení.

Údaje o nákladech budou uvedeny pokud možno ve formě mezních nákladů, aby bylo možné posoudit změnu celkových nákladů.

Uvedeny budou informace o trhu pro dané odvětví, jsou-li k dispozici, aby bylo možno uvést náklady na techniky do souvislostí.

Měly by být uvedeny údaje, které se vztahují na nová i stávající zařízení. To by mělo případně umožnit posouzení ekonomické přijatelnosti techniky pro dotyčné odvětví a možná ekonomická omezení její použitelnosti.

Případně by měly být uvedeny informace o nákladové efektivnosti techniky (např. v EUR na nižší množství znečišťující látky), aby bylo možno posoudit ekonomickou přijatelnost podle čl. 3 bodu 10 písm. b) směrnice 2010/75/EU.

Pokud jde o ekonomické aspekty a náklady monitorování, je nutno vzít v úvahu referenční dokument o ekonomii a mezisložkových vlivech (ECM) a referenční dokument o obecných zásadách monitorování (MON).

Pokud vyvstanou otázky ohledně důvěrnosti, měly by se řešit v souladu s oddílem 5.3.

2.3.7.2.8   Hnací síla zavádění

Případně budou uvedeny zvláštní místní podmínky, požadavky (např. právní předpisy, bezpečnostní opatření) nebo spouštěcí impulsy nesouvisející s životním prostředím (např. vyšší výnos, vyšší jakost produktů, hospodářské pobídky – např. dotace, daňové úlevy), které dosud poháněly nebo stimulovaly zavádění dané techniky.

Tato část BREF by měla být velmi krátká, přičemž by se měly použít seznamy s odrážkami.

K příkladům informací, jež by měly být v této souvislosti poskytnuty, patří:

informace o druhu/kvalitě vodního recipientu (např. teplota, slanost)

informace o normách kvality životního prostředí

informace o vyšší výrobě nebo produktivitě.

2.3.7.2.9   Vzorová zařízení

Uvedeny budou odkazy na zařízení, v nichž byla daná technika zavedena a od nichž byly získány informace, jež byly použity k vypracování oddílu BREF týkajícího se dané techniky, včetně údaje o tom, v jaké míře se daná technika používá v Unii nebo v celosvětovém měřítku.

Uvedení názvů zařízení v tomto oddíle BREF se pokládá za velmi užitečné a obvykle by nemělo vyvolávat problémy, pokud jde o otázky důvěrnosti (viz oddíl 5.3).

2.3.7.2.10   Referenční literatura

Uvedena bude literatura nebo jiné referenční materiály (např. knihy, zprávy, studie), jež byly použity při vypracování oddílu a které obsahují podrobnější údaje o dotyčné technice. Pokud mají referenční materiály velký počet stran, je uveden odkaz na příslušnou stránku nebo stránky či oddíl nebo oddíly.

Referenční literatura bude pokud možno zpřístupněna prostřednictvím BATIS.

2.3.8   Závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT)

Kapitola BREF s názvem „Závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT)“ bude obsahovat závěry ohledně BAT pro dané odvětví na základě výměny informací, jež byly zmíněny v předchozích kapitolách, a s přihlédnutím k definici „nejlepších dostupných technik“ uvedené v čl. 3 bodu 10 spolu s kritérii stanovenými v příloze III směrnice 2010/75/EU. Při vyvozování těchto závěrů o BAT se ve vztahu k dotyčnému průmyslovému odvětví uváží celková kritéria environmentálního profilu technik, včetně mezisložkových vlivů, jakož i jejich náklady.

Tato kapitola bude vypracována tak, aby při jejím zařazení do dokumentu, který má být přijat podle čl. 13 odst. 5 směrnice 2010/75/EU a který se použije jako „závěry o BAT“ podle čl. 3 bodu 12 směrnice 2010/75/EU, nebyly nutné žádné podstatné změny.

Je třeba podotknout, že důkazy (tj. náležité technické a ekonomické informace) na podporu techniky jakožto BAT mohou pocházet od jednoho či více zařízení, která používají tuto techniku kdekoli na světě. Pokud informace o technice pocházejí pouze z jednoho zařízení a/nebo pouze ze zařízení umístěných ve třetích regionech, provede technická pracovní skupina důkladné posouzení její použitelnosti v daném odvětví.

Více informací o závěrech BAT a o údajích, jež by měly obsahovat podle čl. 3 bodu 12 směrnice 2010/75/EU, jsou uvedeny v kapitole 3.

2.3.9   Nově vznikající techniky

V ustanovení čl. 3 bodu 14 směrnice 2010/75/EU je „nově vznikající technika“ vymezena jako nová technika průmyslové činnosti, která by mohla v případě, že bude vyvinuta ke komerčním účelům, poskytovat buď vyšší obecnou úroveň ochrany životního prostředí, nebo alespoň stejnou úroveň ochrany životního prostředí a vyšší úspory nákladů než stávající nejlepší dostupné techniky.

V kapitole BREF nazvané „Nově vznikající techniky“ budou určeny takovéto nově vznikající techniky. Pozornost je nutno věnovat tomu, aby byly zařazeny pouze techniky, jež se nacházejí v dostatečně pokročilé fázi vývoje, takže existuje značná naděje, že se v (blízké) budoucnosti mohou stát BAT.

Informace o každé nově vznikající technice budou obsahovat minimálně její popis, její potenciální environmentální profil v porovnání se stávajícími nejlepšími dostupnými technikami, předběžný odhad nákladů a přínosů a údaj o časovém plánu, kdy by se dotyčná technika mohla stát komerčně „dostupnou“.

Tato kapitola může zahrnovat rovněž techniky, které se zabývají otázkami v oblasti životního prostředí, jež ve vztahu k dotyčnému odvětví nabyly na významu teprve nedávno.

Techniky, které se již používají v průmyslovém měřítku, budou uvedeny v kapitole BREF s názvem „Zvažované techniky pro určení BAT“ (viz bod 2.3.7), a nikoli v kapitole „Nově vznikající techniky“.

2.3.10   Závěrečné poznámky a doporučení pro budoucí práci

Krátký oddíl BREF nazvaný „Závěrečné poznámky a doporučení pro budoucí práci“ bude uvádět datum zahájení a dobu trvání procesu vypracování nebo přezkoumávání BREF a rovněž hlavní milníky (např. zasedání technické pracovní skupiny, vydání oficiálních předloh dokumentů).

Zmíněny budou instituce a organizace zastoupené v technické pracovní skupině, jež aktivně přispěly k výměně informací, a hlavní zdroje informací, na nichž je BREF založen, přičemž budou vyzdviženy obzvláště pozoruhodné zprávy nebo podání, jež přispěly k věrohodnosti výsledků.

Bude uvedena míra dosažené shody při výměně informací, a to uvedením odůvodněných (7) rozdílných názorů členů technické pracovní skupiny a míry jejich podpory ze strany členů technické pracovní skupiny.

V této části bude uveden odkaz na stanovisko fóra k navrhovanému obsahu BREF a informace o případných otázkách, jež je nutno vyřešit v procesu přijímání závěrů o BAT.

Budou určeny hlavní otevřené záležitosti či nedostatečné poznatky. Budou uvedena doporučení pro další výzkum nebo sběr informací za účelem příštího přezkumu dokumentu.

2.3.11   Odkazy

V oddíle BREF s názvem „Odkazy“ bude uveden seznam zdrojů informací, které EIPPCB použil při vypracovávání dokumentu, a zejména dokumentů poskytnutých členy technické pracovní skupiny za účelem výměny informací. Tyto dokumenty budou členům technické pracovní skupiny zpřístupněny rovněž prostřednictvím BATIS (viz bod 4.7.1), ledaže obsahují důvěrné informace (viz oddíl 5.3) nebo nemohou být dále šířeny kvůli autorskému právu.

2.3.12   Přehled použitých pojmů a zkratek

Oddíl nazvaný „Přehled použitých pojmů a zkratek“ se standardní strukturou a úvodem shrnuje a definuje zvláštní technické výrazy a definuje všechny zkratky použité v dokumentu.

2.3.13   Přílohy

Podle významu pro dané odvětví a dostupnosti informací může být hlavní část BREF doplněna přílohami, které obsahují podpůrné informace převzaté z literatury a/nebo případových studií.

V BREF nebude uvedeno shrnutí právních předpisů. Shrnutí odkazů na vnitrostátní právní předpisy, jež poskytli členové technické pracovní skupiny, je možno zpřístupnit prostřednictvím internetových stránek EIPPCB.

KAPITOLA 3

Závěry o BAT

3.1   Úvod

„Závěry o BAT“ jsou vymezeny v čl. 3 bodu 12 směrnice 2010/75/EU jako „dokument obsahující části referenčního dokumentu o BAT stanovící závěry o nejlepších dostupných technikách, jejich popis, informace k hodnocení jejich použitelnosti, úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami, související monitorování, související úrovně spotřeby a případně příslušná sanační opatření“.

Kapitola BREF s názvem „Závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT)“ bude proto vypracována tak, aby zahrnovala všechny výše uvedené aspekty a aby nebyly zapotřebí žádné podstatné změny při jejím zařazení do dokumentu, který je vhodný k přijetí podle čl. 13 odst. 5 směrnice 2010/75/EU a který se použije jako závěry o BAT, jak jsou vymezeny v čl. 3 bodu 12 směrnice 2010/75/EU (viz bod 2.3.8).

V zájmu jasnosti budou v dokumentu jednoznačně vymezeny činnosti, na něž se závěry o BAT vztahují. Mimoto bude uvedeno, že seznam technik popsaných v závěrech o BAT není normativní ani úplný. Mohou být použity i jiné techniky, které zajišťují alespoň srovnatelnou úroveň ochrany životního prostředí. V případě potřeby mohou být uvedeny rovněž zvláštní odvětvové definice „nového zařízení“ a „stávajícího zařízení“.

Závěry o BAT budou sestávat z řady jednotlivých závěrů, jež udávají, která technika nebo techniky či kombinace technik představují BAT za účelem dosažení konkrétního cíle v oblasti ochrany životního prostředí. Tyto techniky by měly být zmíněny v kapitole BREF nazvané „Zvažované techniky pro určení BAT“.

Každá jednotlivá BAT může být představena se spojenou úrovní environmentálního profilu, či bez ní. Spojenou úrovní environmentálního profilu může být buď úroveň emisí, či jiný druh úrovně environmentálního profilu.

Závěry o BAT mohou obsahovat (považuje-li se to za užitečné pro příslušné orgány a provozovatele) rovněž prohlášení, která uvádějí, kdy určité techniky nepředstavují BAT, a byly tudíž ze závěrů o BAT záměrně vyloučeny kvůli faktorům, jako je nedostatečný či nevěrohodný environmentální profil, nedostupnost, nedostatečná hospodárnost, technické a/nebo ekonomické aspekty týkající se dodatečného vybavení, mezisložkové vlivy či provozní spolehlivost.

Podle čl. 3 bodu 12 směrnice 2010/75/EU by se závěry o BAT měly zabývat rovněž monitorováním souvisejícím s BAT (četnost a metody monitorování). To lze provést zařazením zvláštních závěrů o monitorování, nebo jako součást jiných závěrů, například závěrů ohledně úrovně environmentálního profilu.

Závěry o BAT by se měly zabývat jinými než běžnými provozními podmínkami (jako je spouštění, odstavování, neúmyslný únik látek, špatná funkce, krátkodobá přerušení a úplné ukončení provozu), pokud vyvolávají obavy z hlediska ochrany životního prostředí.

Závěry o BAT jsou strukturovány tak, že několik jednotlivých závěrů je seskupeno podle společných znaků, například otázek v oblasti životního prostředí, fází výrobního procesu nebo hotového výrobku či výrobků, jak se pokládá za vhodné.

3.2   Údaje obsažené v jednotlivém závěru o BAT

3.2.1   Obecné informace

Každý jednotlivý závěr o BAT by měl být představen pomocí standardního formátu, jehož struktura závisí v podstatě na tom, zda je s BAT spojena úroveň environmentálního profilu, či nikoli.

Každý jednotlivý závěr o BAT bude očíslován, aby se usnadnilo odkazování, a bude začínat údajem o sledovaném cíli (cílech)/přínosu (přínosech) v oblasti životního prostředí (např. prevence/omezení emisí prachu, prevence/snížení spotřeby vody, prevence/omezení vzniku odpadů), načež následuje „BAT, jež má být použita“, a technika nebo kombinace technik, jež lze použít k dosažení tohoto cíle (těchto cílů).

Každý závěr o BAT bude obsahovat popis techniky nebo technik či kombinace technik k dosažení uvedeného cíle (cílů)/přínosu (přínosů) v oblasti životního prostředí a rovněž informace k hodnocení její použitelnosti v dotyčném odvětví.

3.2.2   Popis technik

Popis technik bude stručný, avšak dostatečně informativní, aby byl užitečný pro příslušné orgány a provozovatele. Je třeba se vyhnout nedefinovaným zkratkám a technickému slangu. Základem pro popisy v závěrech o BAT by měly být stručné popisy technik uvedené v kapitole BREF s názvem „Zvažované techniky pro určení BAT“ (viz bod 2.3.7).

Tento popis bude případně zahrnovat rovněž aspekty uvedené v definici BAT (např. údržbu, návrh, provozování, vyřazování z činnosti).

3.2.3   Informace k hodnocení použitelnosti technik

Není-li stanoveno jinak, jsou techniky uvedené v závěrech o BAT pro dotyčnou činnost obecně použitelné. Pokud u určité techniky existují omezení týkající se použitelnosti, bude to výslovně zmíněno. Základem pro uvedení záležitostí týkajících se použitelnosti v závěrech o BAT by měly být informace obsažené v kapitole BREF s názvem „Zvažované techniky pro určení BAT“ (viz bod 2.3.7, zejména informace v oddílech „Technické aspekty, které jsou důležité pro použitelnost“, „Hospodárnost“ a „Mezisložkové vlivy“).

Informace k hodnocení použitelnosti konkrétních technik se zabývají zejména těmito skutečnostmi, je-li to relevantní: „nová“ zařízení oproti „stávajícím“ zařízením, velikost zařízení, druh používaného procesu, druh používaného paliva nebo suroviny, úrovně spotřeby, faktor zatížení, výnos nebo produktivita, klimatické podmínky a požadavky na prostor. Mezisložkové vlivy nebudou zmíněny, pokud nemají za následek omezení použitelnosti.

3.3   Jednotlivé závěry o BAT se spojenými úrovněmi environmentálního profilu

Úrovně environmentálního profilu spojené s BAT mohou zahrnovat:

úrovně emisí

úrovně spotřeby

jiné úrovně (např. účinnost snižování emisí).

Úroveň environmentálního profilu spojená s BAT bude uvedena v případě, existuje-li pro to řádný základ. Přitom se bude vycházet z informací vyměněných technickou pracovní skupinou s přihlédnutím k množství a kvalitě údajů specifických pro dané zařízení, jež byly obdrženy během výměny informací.

Úrovně environmentálního profilu spojené s BAT budou vyjádřeny spíše jako rozpětí než jednotlivé hodnoty. Rozpětí může odrážet rozdíly v rámci daného druhu zařízení (např. rozdíly v jakosti/čistotě a kvalitě hotového výrobku, rozdíly v návrhu, konstrukci, velikosti a kapacitě zařízení), které vedou k odchylkám v dosaženém environmentálním profilu při použití dané BAT.

Upřednostňuje se použití skutečného rozpětí místo výrazu typu „<X“, jelikož to poskytuje méně informací. Je přijatelný výraz typu „<XY“ (tj. „<X“ pro dolní hranici rozpětí, Y pro horní hranici rozpětí), kde dolní hranici rozpětí nelze stanovit přesně, jelikož údaje nahlášené při výměně informací se například blíží mezi detekce.

Za účelem odvození dolní a horní hranice rozpětí posoudí EIPPCB a technická pracovní skupina údaje získané během výměny informací (viz kapitola 5).

Při stanovení dolní hranice rozpětí je nezbytné zohlednit výkonnost zařízení, jíž je za běžných provozních podmínek dosaženo při použití BAT dosahující nejlepšího environmentálního profilu, jak je uvedeno při výměně informací (kapitola BREF nazvaná „Zvažované techniky pro určení BAT“), pokud technická pracovní skupina tuto výkonnost z daného rozpětí nevyloučí. V tomto případě je nutno v BREF uvést vysvětlení, proč byla tato výkonnost odmítnuta, přičemž se vezme v úvahu, že zařízení, které u daného ukazatele životního prostředí dosahuje nejlepších výsledků, nemusí být s to dosáhnout nejlepších výsledků u ostatních ukazatelů.

Horní hranice rozpětí úrovně environmentálního profilu spojené s dotyčnou BAT je odvozena na základě uvážení rozpětí výkonnosti spojené s používáním BAT (8) za běžných provozních podmínek.

Při stanovení úrovní environmentálního profilu spojených s danou BAT lze použít zaokrouhlené hodnoty s cílem zohlednit omezení sběru dat či technické problémy (např. použití různých metod monitorování, nejistota měření).

3.3.1   Jednotlivé závěry o BAT se spojenými úrovněmi emisí

V ustanovení čl. 3 bodu 13 směrnice 2010/75/EU jsou „úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami“ vymezeny jako „rozsah úrovní emisí získaný za běžných provozních podmínek použitím nejlepší dostupné techniky nebo kombinací nejlepších dostupných technik, vyjádřený jako průměr za určitý časový úsek za specifikovaných referenčních podmínek“.

V ustanovení čl. 3 bodu 4 směrnice 2010/75/EU jsou „emise“ vymezeny jako „přímé nebo nepřímé uvolňování látek, vibrací, tepla nebo hluku z bodových nebo difúzních zdrojů v zařízení do ovzduší, vody či půdy“.

V ustanovení čl. 14 odst. 1 písm. f) jsou jako příklady „jiných než běžných provozních podmínek“ uvedeny spouštění, odstavování, neúmyslný únik látek, špatná funkce, krátkodobá přerušení a úplné ukončení provozu.

Jednotlivý závěr o BAT s úrovněmi emisí spojenými s BAT (BAT-AEL) bude obsahovat číselné rozpětí úrovní emisí. Je nutno jednoznačně stanovit jednotky, referenční podmínky (např. hladina kyslíku v kouřových plynech, teplota, tlak) – pokud jsou použitelné – a průměrované období (např. hodinový/denní/týdenní/měsíční/roční průměr). Považuje-li se to za nutné, a pokud to poskytnuté údaje umožňují, lze BAT-AEL vyjádřit jako krátkodobé nebo dlouhodobé průměry (viz rovněž bod 5.4.7).

Lze připojit informace, které vysvětlují, za jakých podmínek lze dosáhnout dolní hranice BAT-AEL, nebo odrážejí různou výkonnost jednotlivých technik.

Příklad jednotlivého závěru o BAT, který obsahuje úrovně emisí spojené s BAT, je uveden na obrázku č. 3.1.

Obrázek č. 3.1

Příklad jednotlivého závěru o BAT, který obsahuje úrovně emisí spojené s BAT (BAT-AEL)

42.

K snížení emisí těkavých organických sloučenin (VOC) z procesu AA se jako BAT použije jedna technika nebo kombinace technik, jak je uvedeno níže.

 

Technika

Popis

Použitelnost

a

aa

[popis]

nová zařízení

b

bb

 

stávající zařízení

c

cc

 

 

BAT-AEL pro VOC činí:

u nových zařízení: 10–20 mg C/Nm3 jako denní průměr za referenčních podmínek xx, yy, …

u stávajících zařízení: 20–30 mg C/Nm3 jako denní průměr za referenčních podmínek xx, yy, …

BAT-AEL lze vyjádřit jedním či více způsoby v závislosti na dostupných informacích, včetně níže uvedených způsobů.

Jako koncentrace (množství znečišťující látky uvolněné na daný objem). To je obvykle nejběžnější způsob vyjádření úrovní emisí, pro jejich srovnatelnost jsou však rozhodující referenční podmínky a průměrovaná období.

Jako měrné zatížení (množství uvolněné znečišťující látky vztažené k hmotnosti vyrobených produktů nebo použitých surovin). V určitých případech je měrné zatížení vhodnějším ukazatelem výkonnosti než koncentrace, například tehdy, jsou-li koncentrace znečišťujících látek vyšší v důsledku opatření k snížení objemu odpadních vod a zachování energie, jako jsou uzavřené vodní okruhy. Rovněž v tomto případě jsou pro srovnatelnost rozhodující průměrovaná období.

3.3.2   Jednotlivé závěry o BAT s jinými spojenými úrovněmi environmentálního profilu než úrovně emisí

S určitými BAT mohou být spojeny jiné úrovně environmentálního profilu než úrovně emisí. K příkladům patří spotřeba materiálu, vody nebo energie, vznik odpadů, účinnost snižování množství znečišťujících látek a trvání viditelných emisí.

Úrovně spotřeby spojené s BAT by měly být vyjádřeny pokud možno jako spotřeba (např. surovin, energie, vody) vztažená k hmotnosti vyrobených produktů (např. v kg/t, MJ/t).

U spotřeby energie a vody mohou být úrovně environmentálního profilu spojené s BAT vyjádřeny rovněž jako spotřeba vztažená k hmotnosti surovin (např. MJ/t, m3/t).

Pokud jde o vznik odpadů, úrovně environmentálního profilu spojené s BAT by měly být vyjádřeny pokud možno jako množství vzniklého odpadu vztažené k hmotnosti vyrobených produktů (např. v kg/t produktů). Mohou být vyjádřeny rovněž jinak, například jako množství vzniklého odpadu vztažené k množství surovin (např. v kg/t).

Jednotlivé závěry o BAT zahrnující jiné spojené úrovně environmentálního profilu než úrovně emisí mají podobnou strukturu jako na obrázku 3.1 (s jinými úrovněmi environmentálního profilu namísto BAT-AEL).

3.4   Jednotlivé závěry o BAT bez úrovní environmentálního profilu spojených s BAT

Jednotlivé závěry o BAT bez úrovní environmentálního profilu spojených s BAT, týkající se například monitorování, sanace nebo systémů řízení z hlediska životního prostředí, budou strukturovány podobně, jak je uvedeno na obrázku 3.1, s výjimkou informací týkajících se úrovní environmentálního profilu spojených s BAT.

KAPITOLA 4

Organizace výměny informací

4.1   Úvod

Jednotlivé kroky v procesu výměny informací a přijímání závěrů o BAT podle článku 13 směrnice 2010/75/EU jsou popsány v oddíle 1.2.4.

Na tento proces výměny informací se často odkazuje jako na „sevillský proces“, a to kvůli skutečnosti, že jej koordinuje EIPPCB, který má sídlo v Seville ve Španělsku.

Úloha hlavních účastníků tohoto procesu je popsána v oddílech 4.2 až 4.5.

Důležité milníky v procesu výměny informací, nástroje pro výměnu informací a otázky ochrany osobních údajů jsou popsány v oddílech 4.6 až 4.8.

4.2   Úloha výboru zřízeného podle čl. 75 odst. 1 směrnice 2010/75/EU

Článek 75 směrnice 2010/75/EU stanoví zřízení výboru složeného ze zástupců všech členských států, který je Komisi nápomocen při uplatňování směrnice 2010/75/EU.

Ustanovení čl. 13 odst. 5 směrnice 2010/75/EU stanoví, že rozhodnutí o závěrech o BAT se přijímají v souladu s přezkumným postupem stanoveným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (9). Výbor zřízený podle čl. 75 odst. 1 směrnice 2010/75/EU se tedy podílí na přijímání rozhodnutí o závěrech o BAT, jež jsou výsledkem výměny informací.

Podle čl. 13 odst. 3 se tento výbor účastní rovněž projednávání a přijímání „pokynů pro sběr údajů“ a „pokynů pro vypracování referenčních dokumentů o BAT a zabezpečení jejich kvality včetně vhodnosti jejich obsahu a formátu“ (tj. tohoto dokumentu).

4.3   Úloha fóra zřízeného podle článku 13 směrnice 2010/75/EU

Fórem zřízené podle článku 13 směrnice 2010/75/EU je skupina odborníků, kterou svolává a které předsedá Komise a která je složena ze zástupců členských států, dotčených průmyslových odvětví a nevládních organizací, které podporují ochranu životního prostředí. Členové fóra jsou jmenováni podle rozhodnutí Komise 2011/C 146/03 ze dne 16. května 2011, kterým se zřizuje fórum (10), jež stanoví rovněž úkol fóra.

Úlohou fóra, jak je popsána ve 14. bodě odůvodnění a v článku 13 směrnice 2010/75/EU, je zajistit účinnou, aktivní a transparentní výměnu informací vedoucí k vysoké kvalitě BREF, a to projednáním a vydáním stanoviska k praktickým opatřením pro výměnu informací.

Hlavním úkolem fóra je vyhodnotit výsledek výměny informací o BAT s přihlédnutím k těmto pokynům a vydat stanovisko k navrhovanému obsahu BREF vyplývajícímu z práce, která se uskutečnila na technické úrovni (viz oddíl 1.3). Členové fóra odpovídají za jmenování kandidátů na zástupce v technických pracovních skupinách (viz zejména bod 4.4.2, který se zabývá úkoly a profilem členů technických pracovních skupin) a za udržování kontaktů s nimi během procesu vypracovávání BREF s cílem zajistit aktivní a účinnou výměnu informací.

V souladu s čl. 13 odst. 3 směrnice 2010/75/EU poskytuje fórum stanovisko zejména:

1.

k jednacímu řádu fóra

2.

k pracovnímu programu pro výměnu informací

3.

k pokynům pro sběr údajů

4.

k pokynům pro vypracování referenčních dokumentů o BAT a zabezpečení jejich kvality včetně vhodnosti jejich obsahu a formátu.

Fórum je rovněž místem, kde jsou projednávány obecné záležitosti týkající se výměny informací. Prostřednictvím fóra mohou zúčastněné subjekty vyjádřit své názory na proces výměny informací. Považuje-li se to za nutné, může fórum navrhnout zvláštní aspekty, jimž by měla být při vypracovávání nebo přezkoumávání BREF věnována pozornost.

4.4   Úloha technických pracovních skupin

4.4.1   Zřízení technických pracovních skupin

Za účelem vypracování nebo přezkoumání BREF Komise zřídí (nebo znovu aktivuje) technickou pracovní skupinu. Každá technická pracovní skupina je složena z technických odborníků zastupujících členské státy, jednotlivá průmyslová odvětví, nevládní organizace, které podporují ochranu životního prostředí, a Komisi.

Členové technických pracovních skupin jsou jmenováni za účelem účasti na výměně informací především na základě svých odborných znalostí v technické oblasti, ekonomické oblasti, oblasti životního prostředí nebo v oblasti právních předpisů (zejména s ohledem na schvalování nebo kontroly průmyslových zařízení) a rovněž na základě své schopnosti vnést do procesu výměny informací hledisko konečného uživatele BREF.

Odborníky pro každou technickou pracovní skupinu jmenují zástupci ve fóru. Za tímto účelem zašlou členové fóra EIPPCB jména a kontaktní údaje osob navržených za členy technické pracovní skupiny.

V zájmu vyšší efektivnosti zapojení dotčených průmyslových odvětví v technických pracovních skupinách může být jejich jmenování koordinováno evropskými průmyslovými sdruženími.

4.4.2   Odpovědnosti a úkoly technické pracovní skupiny

Technická pracovní skupina vypracuje nebo přezkoumá BREF zachycující výsledek výměny informací pro dané odvětví.

Technická pracovní skupina je při vypracovávání a přezkoumávání BREF hlavním zdrojem informací. Je proto zásadní, aby byli členové technické pracovní skupiny při výměně informací aktivní. Připojením se k technické pracovní skupině se členové zavazují k aktivnímu sběru a poskytování informací ve lhůtách schválených technickou pracovní skupinou nebo navržených EIPPCB při současném dodržování pravidel hospodářské soutěže.

Členové technické pracovní skupiny odpovídají za zpětné informování zástupce ve fóru, který je jmenoval, zejména v případě problémů v souvislosti s výměnou informací.

Hlavní úkoly člena technické pracovní skupiny jsou tyto:

1.

seznámit se pokyny obsaženými v tomto dokumentu a porozumět jim;

2.

určit nové/aktualizované hlavní údaje a záležitosti, které jsou důležité pro odvození nebo aktualizaci závěrů o BAT pro dané odvětví, a vypracovat jejich seznam;

3.

aktivně shromažďovat cílené technické a ekonomické informace, které jsou důležité pro vypracování/přezkoumání BREF, včetně zejména nových/aktualizovaných údajů o úrovních emisí a spotřeby ze zařízení, na něž se BREF vztahuje (pro odvětví/členský stát, který zastupuje), podle postupu schváleného technickou pracovní skupinou na základě obecných pokynů EIPPCB v souladu se zásadami stanovenými v kapitole 5 tohoto dokumentu, a to rovněž s cílem zabývat se záležitostmi, jako jsou důvěrné obchodní informace, citlivé informace podle práva hospodářské soutěže, střet zájmů a jiné související záležitosti;

4.

ověřovat kvalitu získaných údajů a informací před jejich předložením EIPPCB, zejména údajů obsažených ve vyplněných šablonách/dotaznících použitých k shromáždění informací o konkrétním zařízení (viz oddíly 5.4 a 5.5);

5.

sdílet shromážděné údaje s ostatními členy technické pracovní skupiny a EIPPCB, a to zasláním informací přímo do BATIS (viz bod 4.7.1), s možnou výjimkou důvěrných obchodních informací nebo citlivých informací podle práva hospodářské soutěže;

6.

reagovat včas na žádosti EIPPCB o doplňkové informace nebo vysvětlení (viz oddíl 1.2.4);

7.

podat ve stanovených lhůtách připomínky k oficiální předloze BREF a jiným dokumentům vypracovaným EIPPCB;

8.

účastnit se zasedání technické pracovní skupiny a aktivně na nich vystupovat;

9.

sdílet zkušenosti s EIPPCB a ostatními členy technické pracovní skupiny (např. během prohlídek na místě);

10.

určit a vytvořit kontakty/sítě s jinými osobami než členy technické pracovní skupiny (např. stínovými skupinami odborníků, příslušnými orgány, provozovateli či skupinami provozovatelů, vnitrostátními skupinami) s cílem získat více zkušeností, jež budou sdíleny s ostatními členy technické pracovní skupiny a EIPPCB.

Členové technické pracovní skupiny odpovídají za přenesení všech informací, které shromáždili a poskytli za účelem vypracování nebo přezkoumání BREF, do BATIS (viz bod 4.7.1), s možnou výjimkou důvěrných obchodních informací nebo citlivých informací podle práva hospodářské soutěže (viz oddíl 5.3). Výjimečně mohou být údaje poskytnuty jinými elektronickými prostředky, například e-mailem.

Lze očekávat, že se většina práce členů technických pracovních skupin uskuteční mimo plenární zasedání při poskytování informací nebo přezkumu předloh návrhů znění. Úspěšné vypracování BREF zejména vyžaduje, aby technická pracovní skupina podrobně reagovala na významné předlohy dokumentů ve stanovené lhůtě. Ačkoliv se v průběhu celé práce usiluje o dosažení shody v rámci technické pracovní skupiny, není to podmínkou a úkolem EIPPCB je uvážit příslušné dostupné informace v BREF.

4.4.3   Podskupiny technické pracovní skupiny

Za účelem vyřešení zvláštních záležitostí v rámci příslušné práce se technická pracovní skupina může rozhodnout, že zřídí podskupiny, které se budou zabývat konkrétními úkoly, jako je sběr, analýza, strukturování a projednání informací a údajů, projednání připomínek k navrhovaným předlohám znění nebo příprava a vypracování šablon či dokumentů. Fungování těchto podskupin řídí transparentně EIPPCB, přičemž všichni členové technické pracovní skupiny mají k podskupinám přístup a mohou sledovat činnosti podskupin a jejich výsledek (např. programy jednání pro zasedání, zápisy ze zasedání a zprávy jsou včas přeneseny do BATIS).

Zasedání podskupin technické pracovní skupiny se mohou konat v prostorách Komise v Seville ve Španělsku či na jiných místech.

Diskuse a práce v podskupinách nenahrazuje plenární zasedání technické pracovní skupiny, kde se přijímají rozhodnutí za účasti celé technické pracovní skupiny.

4.4.4   Prohlídky na místě

Prohlídky na místě mohou pomoci při shromažďování a ověřování platnosti informací pro vypracování a přezkoumání BREF. Členové technické pracovní skupiny mohou prohlídky na místě navrhnout EIPPCB a ostatním členům technické pracovní skupiny. Informace o prohlídkách na místě jsou s celou technickou pracovní skupinou sdíleny dostatečně včas před datem konání prohlídek s cílem umožnit v možném rozsahu účast zástupců místních příslušných orgánů a členů technické pracovní skupiny, kteří o to projeví zájem, a zabránit případnému střetu zájmu. Stručné zprávy o každé prohlídce na místě jsou celé technické pracovní skupině poskytnuty prostřednictvím BATIS (viz bod 4.7.1).

4.4.5   Zapojení dodavatelů zařízení do výměny informací

„Dodavatelé zařízení“, kteří mohou poskytnout cenné technické a ekonomické údaje a informace pro vypracování a přezkoumání BREF, by měli být vyzváni, aby se na výměně informací aktivně podíleli, a to přímo jako členové technické pracovní skupiny, nebo nepřímo jako odborníci, kteří poskytují informace EIPPCB nebo ostatním členům technické pracovní skupiny.

Výraz „dodavatelé zařízení“ je nutno chápat v poměrně širokém smyslu, aby se při výměně informací rozšířily hranice poznání. Hlavním kritériem pro jejich účast v procesu výměny informací je to, že by „dodavatelé zařízení“ měli mít příslušné technické a ekonomické znalosti/informace, které by mohly být prospěšné pro výměnu informací o BAT a související monitorování. To bude v zásadě vylučovat pouhé obchodní zprostředkovatele (velkoobchodníky), kteří prodávají zařízení nebo poskytují služby provozovatelům/vlastníkům zařízení za účelem dosažení zisku, aniž by nutně měli dostatečné technické znalosti o fungování „zařízení“ a o jeho provozním výkonu.

Technické a ekonomické znalosti/informace, které mají k dispozici „dodavatelé zařízení“, se mohou vztahovat na širokou škálu činností, jako je koncepce, návrh, licencování, výroba/výstavba, dodání, provoz, údržba, monitorování a vyřazování zařízení nebo části takovéhoto zařízení (jako je proces, systém, součást).

Zástupce společnosti „dodavatele zařízení“ jmenovaný za člena technické pracovní skupiny by měl fakticky jednat jako zástupce „dodavatelů zařízení“ obecně nebo jako zástupce určitého pododvětví (nikoli pouze jako zástupce společnosti, která jej zaměstnává), aby bylo zajištěno náležité zastoupení daného odvětví.

Doporučuje se proto zapojit pokud možno zástupce sdružení dodavatelů zařízení, jejichž prostřednictvím mohou informace poskytovat jednotlivé společnosti.

4.5   Úloha EIPPCB

Úlohou EIPPCB je koordinovat výměnu informací a zajistit, aby byly za účelem vypracování nebo přezkoumání BREF informace shromažďovány a zpracovávány podle pokynů uvedených v tomto dokumentu.

U každého BREF řídí vědecký pracovník EIPPCB práci technické pracovní skupiny zřízené za tímto účelem.

EIPPCB řídí práci při určování BAT, jak jsou vymezeny ve směrnici 2010/75/EU, přičemž dodržuje zásady technické odbornosti, transparentnosti a neutrality. Jeho práce zahrnuje nezávislé ověření a analýzu informací shromážděných za účelem odvození závěrů o BAT.

Pokud členové technické pracovní skupiny poskytnou neúplné či nedostatečné informace, uvědomí o tom EIPPCB technickou pracovní skupinu a fórum a požádá o jejich doplnění. EIPPCB se mimoto pokouší odstranit nedostatky v informacích tím, že aktivně vyhledává chybějící nebo neúplné údaje (např. během prohlídek na místě – viz bod 4.4.4 – nebo kontaktováním osob/institucí, které nejsou přímo zastoupeny v technické pracovní skupině). EIPPCB může mimoto uspořádat telefonní konference nebo videokonference, jestliže je nutné projednat určité záležitosti týkající se vypracování nebo přezkoumání BREF.

Při plnění své úlohy vykonává EIPPCB zejména tyto úkoly:

1.

aktivně se podílí na sběru informací a podporuje jej a vypracovává předlohy BREF;

2.

kontroluje/ověřuje poskytnuté údaje/informace a žádá poskytovatele údajů/informací o doplnění/vysvětlení, pokud to pokládá za nutné;

3.

vede technické diskuse na plenárním zasedání a zasedáních podskupin technické pracovní skupiny a předsedá těmto zasedáním (viz rovněž body 4.6.2 a 4.4.3);

4.

zajišťuje celkové řízení nástroje spolupráce BATIS (viz bod 4.7.1) v zájmu zajištění transparentnosti výměny informací;

5.

předkládá konečnou předlohu BREF na zasedáních fóra (viz oddíl 4.3).

Další úkoly EIPPCB jsou uvedeny v jiných částech tohoto dokumentu, zejména v oddílech 4.6 až 4.7.

Od pracovníků EIPPCB, kteří řídí výměnu informací týkajících se konkrétního BREF, se očekává, že mají velmi dobrou znalost technologie procesu, otázek v oblasti životního prostředí, předpisů vztahujících se na dané průmyslové odvětví, procesů udělování povolení v oblasti životního prostředí, politiky EU v oblasti životního prostředí a konkrétní poznatky a znalosti týkající se příslušného průmyslového odvětví.

K hlavním dovednostem, které jsou zapotřebí, patří technické znalosti, organizační dovednosti, komunikační dovednosti, schopnost koncipovat texty, neutralita, bezúhonnost a schopnost pracovat a vyhotovovat technické dokumenty v angličtině.

4.6   Milníky při výměně informací

4.6.1   Vypracování „seznamu požadavků“

V případě přezkumu BREF budou při opětovné aktivaci technické pracovní skupiny členové fóra požádáni, aby jmenovali svého zástupce v technické pracovní skupině, a těmto členům technické pracovní skupiny je zaslána žádost o předložení seznamu „požadavků“, který bude použit při organizaci a strukturování diskusí na zahajovacím zasedání (viz bod 4.6.2.2).

V zájmu zaměření přezkumu BREF na konkrétní záležitosti by se požadavky měly týkat především důležitých otázek jako:

1.

oblast působnosti a struktura BREF (viz bod 2.3.3 a oddíl 2.2);

2.

chybějící, zastaralé, neúplné nebo nejasné BAT nebo úrovně environmentálního profilu spojené s BAT (viz bod 2.3.8 a kapitola 3);

3.

druh a formát údajů specifických pro dané zařízení, jež je nutno shromáždit za účelem přezkumu (viz oddíl 5.4);

4.

aktualizace rozsahu v současnosti zaznamenaných úrovní emisí a spotřeby u celého procesu (nebo procesů) a jeho (jejich) dílčích procesů spolu s údajem o používaných technikách;

5.

nové „zvažované techniky pro určení BAT“ a rovněž „nově vznikající techniky“ a procesy, jejichž zavedení by odvětví zajistilo přínosy v oblasti životního prostředí a/nebo v ekonomické oblasti (viz body 2.3.7 a 2.3.9);

6.

zlepšení stávajících technik a procesů z hlediska ochrany životního prostředí a/nebo ekonomických aspektů (viz bod 2.3.7).

Části BREF týkající se „současných úrovní emisí a spotřeby“ (viz bod 2.3.6), především však „zvažovaných technik pro určení BAT“ (viz bod 2.3.7), „závěrů o nejlepších dostupných technikách (BAT)“ (viz bod 2.3.8), „nově vznikajících technik“ (viz bod 2.3.9) a „závěrečných poznámek a doporučení pro budoucí práci“ (viz bod 2.3.10) by se měly zaměřit v prvé řadě na navrhované požadavky.

V „požadavcích“ by neměly být uvedeny méně důležité záležitosti (např. pravopisné chyby). Počáteční období sběru údajů a rovněž lhůta pro podání připomínek ke každé předloze BREF umožňuje členům technické pracovní skupiny přednést tyto záležitosti ostatním členům technické pracovní skupiny.

„Seznam požadavků“ by měl zahrnovat sběr nových a dostupných informací, které by technická pracovní skupina chtěla získat a poskytnout.

Aby byl požadavek plně využitelný, je nutno k němu připojit:

1.

příslušné odůvodnění

2.

podpůrné dokumenty/informace, jsou-li k dispozici

3.

návrhy týkající se druhu a formátu příslušných informací a způsobu shromáždění informací, které se považují za nutné za účelem přezkumu.

4.6.2   Zasedání technických pracovních skupin

4.6.2.1   Obecné informace

Plenární zasedání technických pracovních skupin (např. zahajovací zasedání a závěrečná zasedání technických pracovních skupin) organizuje a předsedá jim EIPPCB a konají se v prostorách Komise v Seville ve Španělsku. Pracovním jazykem používaným na těchto zasedáních je angličtina. Tato zasedání technických pracovních skupin jsou podpořena podkladovým dokumentem vyhotoveným EIPPCB, který stanoví záležitosti, jež jsou navrhovány k projednání, a je před zasedáním zaslán všem členům technické pracovní skupiny (viz oddíl 1.2.4).

EIPPCB může uspořádat dodatečná zasedání ad hoc s jednotlivcem či skupinou členů technické pracovní skupiny za účelem projednání či objasnění individuálních záležitostí nebo připomínek členů technické pracovní skupiny v zájmu zlepšení úspěšného výsledku procesu výměny informací (viz rovněž bod 4.4.3 o podskupinách technické pracovní skupiny).

Z plenárních zasedání nebo zasedání technické pracovní skupiny ad hoc vyhotoví EIPPCB stručný zápis nebo poznámky, které budou přeneseny do BATIS.

4.6.2.2   Zahajovací zasedání

Jak je uvedeno v bodě 4.6.1, při přezkumu BREF bude základem pro organizaci a strukturování diskusí na zahajovacím zasedání seznam požadavků.

Zahajovací zasedání se bude zabývat zejména níže uvedenými body a dospěje ohledně těchto bodů k závěrům.

1.

Oblast působnosti a struktura BREF.

2.

Povaha a rozsah informací, jež mají být shromážděny v průběhu přezkumu. Zejména by se mělo dospět k závěrům ohledně:

i.

zvláštní odvětvové šablony nebo šablon pro shromáždění a poskytnutí informací (viz rovněž oddíly 5.4 a 5.5) a strategie pro šíření těchto šablon, zejména s cílem zabránit tomu, aby provozovatelé obdrželi několik žádostí o informace, a zamezit vytvoření velkého množství údajů, jež nelze využít,

ii.

způsobů zajištění reprezentativnosti souboru údajů, který je zapotřebí k vyvození závěrů o BAT.

3.

Postup technické pracovní skupiny k určení (je-li to relevantní) a k objasnění v BREF:

i.

toho, co se považuje za „běžné“ a „jiné než běžné“ provozní podmínky pro činnosti, které spadají do oblasti působnosti BREF,

ii.

toho, jaká opatření mají být přijata s cílem předejít znečištění za jiných než běžných provozních podmínek (jako je spouštění nebo odstavování, vynechání systémů k snižování emisí; viz rovněž bod 2.3.7), nebo pokud to není proveditelné, toto znečištění omezit.

4.

Obecný časový přehled práce na základě typického pracovního postupu uvedeného v oddíle 1.2.4, zejména lhůta pro obdržení informací po zahajovacím zasedání.

5.

Zvláštní úkoly, které provede technická pracovní skupina, zejména s uvedením toho, který člen technické pracovní skupiny přislíbil poskytnout jaké informace.

6.

Zahajovací zasedání umožní členy technické pracovní skupiny informovat rovněž o záležitostech, s nimiž je nutno zacházet v rámci jednotlivých BREF jednotně, zejména o:

i)

způsobech, jak zacházet s potenciálně důvěrnými obchodními informacemi a citlivými informacemi podle práva hospodářské soutěže, střetem zájmů a souvisejícími záležitostmi (viz oddíl 5.3),

ii)

vzájemném vztahu s ostatními BREF („horizontálními“ i „vertikálními“ BREF, viz bod 1.1.2),

iii)

zvláštním nástroji, který technická pracovní skupina použije k sběru, výměně a analýze informací. Technické pracovní skupině bude zejména představen systém BATIS (viz bod 4.7.1) a rovněž postupy pro předkládání informací určených na zahajovacím zasedání (viz bod 4.6.3).

Hlavní záležitosti, jež budou projednány na zahajovacím zasedání, a návrhy EIPPCB budou uvedeny v podkladovém dokumentu, jenž bude technické pracovní skupině zaslán nejméně čtyři týdny před zasedáním.

4.6.2.3   Závěrečné zasedání technické pracovní skupiny

4.6.2.3.1   Obecné informace

Cílem závěrečného zasedání technické pracovní skupiny je vyřešit zbývající záležitosti za účelem ukončení technických diskusí v rámci technické pracovní skupiny.

Toto zasedání se bude zabývat zejména níže uvedenými body a dospěje k závěrům ohledně těchto bodů:

1.

obsah a struktura závěrů o BAT (viz kapitola 3);

2.

případné změny, jež mají být provedeny v obsahu kapitol BREF s názvem „Zvažované techniky pro určení BAT“ (viz bod 2.3.7) a „Nově vznikající techniky“ (viz bod 2.3.9);

3.

otázky, jež mají být zmíněny v oddíle BREF nazvaném „Závěrečné poznámky a doporučení pro budoucí práci“ (viz bod 2.3.10).

Hlavní záležitosti, jež budou projednány na závěrečném zasedání technické pracovní skupiny, a návrhy EIPPCB budou uvedeny v podrobném podkladovém dokumentu, který bude technické pracovní skupině zaslán nejméně čtyři týdny před zasedáním. Podkladový dokument bude obsahovat alespoň posouzení obdržených důležitých připomínek (viz bod 4.6.6). EIPPCB poskytne technické pracovní skupině rovněž alespoň nejnovější verzi kapitol BREF s názvem „Současné úrovně emisí a spotřeby“ (viz bod 2.3.6), „Zvažované techniky pro určení BAT“ (viz bod 2.3.7) a „Závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT)“ (viz bod 2.3.8).

Na závěrečném zasedání technické pracovní skupiny je cílem dospět k závěrům na základě shody přítomných členů technické pracovní skupiny. Pokud existují náležitě odůvodněné nesouhlasné názory, budou zaznamenány, jak je uvedeno v bodě 4.6.2.3.2.

4.6.2.3.2   Rozdílné názory

EIPPCB vypracuje BAT a rovněž úrovně environmentálního profilu (viz oddíl 3.3) spojené s BAT na základě informací, které jsou dostupné v době rozeslání předlohy technické pracovní skupině pro závěrečné zasedání (viz bod 4.6.2.3). Tyto informace mohou zahrnovat jakékoli konkrétní návrhy týkající se BAT nebo spojených úrovní environmentálního profilu, jež byly obdrženy od technické pracovní skupiny.

Očekává se, že členové technické pracovní skupiny poskytnou řádné argumenty týkající se technických záležitostí, mezisložkových vlivů a ekonomických aspektů, které jsou důležité pro odůvodnění v případě, že s předlohou závěrů o BAT nesouhlasí. Tyto argumenty by měly být předloženy nejdříve jako připomínky k oficiální předloze BREF ve stanoveném období konzultací (viz oddíl 1.2.4).

Jestliže technická pracovní skupina nedosáhne ohledně určité záležitosti shody, budou nesouhlasné názory a jejich odůvodnění uvedeny v části BREF nazvané „Závěrečné poznámky a doporučení pro budoucí práci“, a to pouze tehdy, jsou-li splněny obě tyto podmínky:

1.

nesouhlasný názor se zakládá na informacích, které již byly EIPPCB poskytnuty v době vypracovávání závěrů o BAT pro BREF nebo v období pro podávání připomínek k této předloze;

2.

dotyčný člen nebo členové technické pracovní skupiny poskytnou přesvědčivé důvody podporující rozdílný názor. EIPPCB bude odůvodnění pokládat za přesvědčivé, je-li doloženo náležitými údaji nebo informacemi o technických záležitostech, mezisložkových vlivech či ekonomických aspektech, které jsou důležité pro stanovení BAT.

V dokumentu budou výslovně uvedeny členské státy, ekologické nevládní organizace nebo průmyslová sdružení, jež rozdílný názor předložily nebo podporují (viz bod 2.3.10).

4.6.3   První kolo sběru údajů po zahajovacím zasedání

Kromě vyplněných šablon/dotazníků (viz oddíl 5.4) bude k informacím, které byly přislíbeny nebo určeny v závěrech ze zahajovacího zasedání (viz bod 4.6.2.2) a předány EIPPCB, připojen jeden či více „přehledů informací“ s uvedením částí BREF, jichž se každá poskytnutá informace týká.

K informacím by měly být pokud možno připojeny konkrétní návrhy ve formě předloh znění pro BREF a údaj o oddíle nebo oddílech, do nichž by měly být vloženy. Tyto návrhy znění splňují požadavky stanovené v těchto pokynech, zejména v oddíle 2.3.

Informace by měly být poskytnuty přednostně v angličtině, aby se usnadnil přístup jednotlivých členů technické pracovní skupiny k těmto informacím.

EIPPCB posoudí předložené „přehledy informací“ a poskytne technické pracovní skupině zpětnou vazbu, zejména s ohledem na to, zda a jak byly poskytnuté informace zohledněny v BREF. EIPPCB poskytne tuto zpětnou vazbu při vydání první předlohy BREF. Jestliže údaje poskytnuté určitým členem technické pracovní skupiny nelze vzít v úvahu, měla by EIPPCB tohoto přispěvatele informovat co nejdříve, aby bylo možno poskytnuté informace zlepšit.

4.6.4   Žádosti o doplňkové informace

EIPPCB zašle technické pracovní skupině žádosti o doplňkové informace za účelem získání důležitých informací pro určení BAT a úrovní environmentálního profilu spojených s BAT, které nebyly na zahajovací schůzce určeny (viz bod 4.6.2.2), nebo nebyly poskytnuty během prvního kola sběru údajů. Žádost o doplňkové informace by neměla vyžadovat dlouhou dobu sběru údajů. Ohledně výsledku žádosti o doplňkové informace bude technické pracovní skupině poskytnuta zpětná vazba.

4.6.5   Pracovní dokumenty a oficiální předlohy BREF

4.6.5.1   Oficiální předlohy

Oficiální předlohy nového nebo revidovaného BREF, jak se předpokládá v bodu 1.2.4, obsahují všechny části uvedené v oddíle 2.3 s možnou výjimkou kapitoly BREF nazvané „Závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT)“ a oddílu BREF nazvaném „Závěrečné poznámky a doporučení pro budoucí práci“.

K oficiální předloze, která není závěrečnou oficiální předlohou, bude připojeno posouzení alespoň všech předložených důležitých připomínek k předchozí oficiální předloze (viz bod 4.6.6). EIPPCB poskytne technické pracovní skupině zpětnou vazbu ohledně všech podaných připomínek (důležitých i méně významných) před předložením BREF fóru, jak je uvedeno v bodě 4.6.6.

Každá oficiální předloha revidovaného BREF bude mít podobu konsolidovaného znění, v němž jsou zvýrazněny nové informace a změny, jež byly provedeny v porovnání s:

1.

dříve zveřejněnou verzí BREF;

2.

informacemi obsaženými v předchozí předloze nebo předlohách vypracovaných během přezkoumávání BREF.

EIPPCB zašle oficiální předlohy technické pracovní skupině za účelem vzájemného hodnocení dokumentu a získání chybějících informací. Připomínky je nutno EIPPCB předložit ve stanovené lhůtě (viz oddíl 1.2.4 a bod 4.6.6), a to s použitím zvláštních formátů.

4.6.5.2   Pracovní předlohy

Kromě oficiálních předloh BREF může EIPPCB v zájmu větší transparentnosti probíhající práce při vypracovávání/přezkoumávání BREF rozhodnout, že předlohu verze BREF nebo části BREF zašle jako pracovní dokument pro informaci a ke konzultacím s technickou pracovní skupinou, kdy se členové mohou rozhodnout pro dobrovolné podání připomínek.

EIPPCB však technické pracovní skupině objasní záležitosti, k nimž se požadují její připomínky, a vysvětlí, že se jedná o neformální konzultace, jež nenahrazují oficiální konzultace. Tyto neformální konzultace lze využít například k vyzdvižení možných nedostatků v údajích a zahájení dalšího sběru informací. Za konzultace s ostatními odborníky, pokud se pokládají za nezbytné, odpovídají členové technické pracovní skupiny.

U závěrů o BAT (viz bod 2.3.8) se tento přístup nepoužívá a před vydáním oficiální předlohy lze rozeslat pouze navrhovanou strukturu (obsah).

4.6.6   Připomínky k oficiálním předlohám BREF

Po rozeslání každé oficiální předlohy BREF je k dispozici lhůta pro podávání připomínek v délce nejméně 8 týdnů, takže členové technické pracovní skupiny mohou předložit své připomínky a návrhy týkající se dokumentu (viz oddíl 1.2.4). To se nevztahuje na konečné předlohy vyhotovené po závěrečném zasedání technické pracovní skupiny (viz bod 4.6.2.3), kdy je stanovena lhůta pro podávání připomínek v délce nejméně 4 týdnů se zaměřením se na změny provedené v důsledku závěrů ze závěrečného zasedání.

Hlavním cílem konzultací je vyzvat členy technické pracovní skupiny k vzájemnému hodnocení a potvrzení platnosti informací uvedených v dokumentu a rovněž odstranění nedostatků v informacích poskytnutím doplňujících údajů. Ve výjimečných a odůvodněných případech, kdy je nutno na podporu předložených připomínek shromáždit podrobnější informace, by toto mělo být v připomínkách jednoznačně uvedeno a tyto informace by měly být poskytnuty nejpozději do tří měsíců po uplynutí lhůty pro podávání připomínek.

V zájmu zacílení a urychlení přezkumu BREF budou připomínky předložené k první předloze (nebo první a druhé předloze, viz oddíl 1.2.4) rozděleny do dvou skupin:

1.

první skupina bude obsahovat připomínky, které člen technické pracovní skupiny považuje za „důležité“ (tj. připomínky, jež mají význam pro závěry o BAT, oblast působnosti BREF, strukturu BREF);

2.

druhá skupina bude zahrnovat „méně významné“ připomínky (např. tiskové chyby, připomínky, které nemají vliv na závěry o BAT).

Členové technické pracovní skupiny zajistí, aby před odesláním připomínek EIPPCB byla každá jejich připomínka zařazena do jedné z těchto dvou skupin. EIPPCB zase na základě tohoto rozlišení shromáždí a zašle statistické údaje s cílem poskytnout hrubý údaj o příslušné pracovní zátěži a pomoci určit důležité záležitosti v počáteční fázi procesu.

Připomínkami považovanými za „důležité“ se bude EIPPCB zabývat přednostně a zohlední je před vydáním následné oficiální předlohy. Připomínky považované za „méně významné“ nemusí být v následné oficiální předloze plně zohledněny. Oba druhy připomínek však budou plně vzaty v úvahu před vyhotovením konečné předlohy.

EIPPCB poskytne technické pracovní skupině podrobnou zpětnou vazbu ohledně způsobu, jakým byly zohledněny důležité připomínky, a to při rozesílání nové oficiální předlohy nebo podkladového dokumentu pro závěrečné zasedání technické pracovní skupiny (viz bod 4.6.2). EIPPCB poskytne technické pracovní skupině zpětnou vazbu ohledně všech zohledněných připomínek před předložením BREF fóru (viz oddíl 4.3).

4.7   Nástroje pro výměnu informací

4.7.1   Informační systém pro BAT (BATIS)

BATIS je internetová softwarová aplikace, která má usnadnit výměnu informací o BAT a rovněž vnitřní postup v rámci EIPPCB při vypracování nebo přezkoumání BREF. Kromě pracovníků EIPPCB mají k BATIS přístup pouze jmenovaní členové fóra a technických pracovních skupin. V BATIS jsou k dispozici kontaktní údaje členů technických pracovních skupin v zájmu snazší výměny informací v rámci každé technické pracovní skupiny.

Hlavním cílem systému je podporovat EIPPCB při uspořádávání a řízení informací týkajících se BREF, umožnit transparentnost a zajistit vysoce kvalitní BREF.

BATIS pomáhá zachovávat transparentnost v procesu vypracování a přezkoumávání BREF. Za tímto účelem jsou v BATIS k dispozici veškeré informace získané v rámci vypracovávání nebo přezkoumávání BREF, vyjma důvěrných nebo citlivých informací (viz oddíl 5.3).

EIPPCB odpovídá za celkové řízení informací v rámci BATIS. EIPPCB strukturuje informace/dokumenty v BATIS (případně přemístěním dokumentů přenesených přímo členy technických pracovních skupin) tak, aby je zejména členové technických pracovních skupin a fóra mohli snadno nalézt.

EIPPCB odpovídá zejména za to, že v BATIS jsou zpřístupněny informace týkající se zasedání technických pracovních skupin a podskupin (např. podkladové dokumenty, zápisy ze zasedání, diapozitivy ze zasedání) a rovněž obdržených připomínek technické pracovní skupiny k předloze BREF a zpětné vazby EIPPCB ohledně těchto připomínek (viz bod 4.6.6).

Členové technických pracovních skupin odpovídají za přenos svých individuálních příspěvků do BATIS. V BATIS je uživatelům systému k dispozici internetová uživatelská příručka. Není-li proveditelné nebo možné využít k předání informací BATIS (je-li například EIPPCB zasílána kniha), lze použít jiné způsoby poskytnutí informací EIPPCB (např. běžná pošta, fax). Nepředpokládá se však, že se bude jednat o běžnou situaci, a informace, které jsou dostupné v elektronické podobě, by měly být přímo přeneseny do BATIS výše uvedeným způsobem.

BATIS má funkci, která členům technických pracovních skupin umožňuje automaticky (tj. denně) zjistit, zda byly přeneseny nové informace nebo zda si členové skupiny prohlédli informace přenesené za posledních 24 hodin.

Prostřednictvím BATIS jsou zpřístupněny informace získané při přípravě na vypracování nebo přezkoumání BREF (viz bod 4.7.1).

4.7.2   Internetové stránky EIPPCB

Internetové stránky EIPPCB (http://eippcb.jrc.ec.europa.eu) představují hlavní nástroj pro šíření BREF a předloh BREF. Internetové stránky obsahují:

1.

obecné informace o směrnici 2010/75/EU a EIPPCB

2.

přístup k přijatým BREF a informace o jejich stavu (např. přijaté, přezkoumávané)

3.

přístup ke konečným BREF a oficiálním předlohám BREF

4.

přístup k pokynům výboru (jako jsou tyto pokyny)

5.

stanoviska a dokumenty fóra

6.

oznámení o událostech a zasedáních EIPPCB

7.

údaje o pracovních plánech EIPPCB, pokud jde o vypracování a přezkoumání BREF

8.

informace o pracovních příležitostech v EIPPCB

9.

přístup k elektronické pracovní oblasti BATIS pro členy technických pracovních skupin a fóra.

4.8   Ochrana osobních údajů

Osobní údaje členů technických pracovních skupin a fóra, které obsahují jméno a kontaktní údaje každého člena, shromáždí EIPPCB při jejich jmenování členem technické pracovní skupiny nebo fóra výhradně za účelem toho, aby mohl řídit účast členů technických pracovních skupin a fóra na vypracování/přezkoumání BREF a umožnil členům technických pracovních skupin a fóra přístup k nástrojům řízení pro úpravu a přezkoumání BREF a jiných dokumentů.

Komise je zavázána chránit soukromí uživatelů. Politika v oblasti „ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány Unie“ je založena na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (11). Pokud jde o další informace, pro členy technických pracovních skupin a fóra je na internetových stránkách EIPPCB k dispozici prohlášení o ochraně osobních údajů. EIPPCB proto na svých internetových stránkách nezveřejní kontaktní údaje členů technických pracovních skupin.

Údaje bude uchovávat Komise jakožto orgán odpovědný za zpracování výše uvedených osobních údajů.

Členové technických pracovních skupin a fóra mohou kdykoli uplatnit své právo na přístup k údajům a opravu těchto údajů a obrátit se za tímto účelem na sekretariát EIPPCB na adrese:

E-mail: jrc-ipts-eippcb@ec.europa.eu

Tel. +34 954488284

Fax +34 954488426.

KAPITOLA 5

Sběr a poskytování údajů

5.1   Úvod

Tato kapitola obsahuje pokyny pro sběr údajů za účelem výměny informací podle směrnice 2010/75/EU, jak je uvedeno v čl. 13 odst. 3 písm. c) zmíněné směrnice.

5.2   Obecné zásady sběru a poskytování údajů za účelem vypracování a přezkoumání BREF

Údaje o environmentálním profilu zařízení a používaných technikách, jakož i jejich technické a ekonomické přijatelnosti, jež mají být získány a poskytnuty EIPPCB, by měly umožnit vypracování, přezkoumání a případné nezbytné aktualizace BREF a závěrů o BAT, jak je popsáno v kapitole 3.

Níže jsou uvedeny obecné zásady, jimiž by se členové technických pracovních skupin měli řídit při sběru a poskytování údajů.

1.

Pro určení BAT jsou zásadní soubory údajů na úrovni jednotlivého zařízení udávající jak dosažený environmentální profil, tak i techniky používané k jeho dosažení.

2.

Je proto rozhodující, aby členové technických pracovních skupin poskytli úplné soubory údajů alespoň na úrovni zařízení, jak je podrobně popsáno v oddíle 5.4. Souhrnné údaje z několika zařízení obvykle nepostačují k vyvození závěrů o BAT a/nebo úrovní environmentálního profilu spojené s BAT (viz body 3.3.1 a 3.3.2). Ve výjimečných případech mohou otázky související s důvěrností nebo citlivostí údajů na základě práva hospodářské soutěže vyžadovat, aby EIPPCB s informacemi naložil odpovídajícím způsobem (aby byly například anonymizovány) za účelem jejich uvedení v BREF (viz rovněž odstavec o otázkách důvěrnosti údajů v oddíle 5.3).

3.

Je nutno uvést a zdokumentovat techniky používané v zařízení jak v procesu, tak i na konci procesu k omezení jeho dopadu na životní prostředí na co nejnižší míru. Případně bude poskytnut úplný popis techniky nebo technik (spolu se soubory údajů) podle 10bodové struktury popsané v bodě 2.3.7.

4.

K poskytnutým údajům je nutno připojit jednoznačné informace o tom, zda se týkají běžných či jiných než běžných provozních podmínek (jako je spouštění, odstavování, neúmyslný únik látek, špatná funkce, krátkodobá přerušení a úplné ukončení provozu), viz bod 4.6.2.2.

5.2.1   Druh údajů

Hlavní údaje/informace by měly být shromážděny alespoň na úrovni zařízení či na ještě nižší úrovni (např. výrobní linka, jednotka, proces, pec), s uvedením jednoznačného odkazu na používanou techniku nebo techniky. Jsou-li k dispozici údaje/informace shromážděné pro jiné účely, měly by se použít znovu.

Informace podávající celkový přehled o daném odvětví (k nimž může patřit kapacita průmyslového odvětví, úrovně výroby, tržní informace, ceny a případně jiné citlivé informace) lze poskytnout v souhrnné podobě, to však bude užitečné především při vypracování nebo aktualizaci kapitol BREF s názvem „Obecné informace“ a „Současné úrovně emisí a spotřeby“ (viz body 2.3.4 a 2.3.6).

Poskytnuté informace o technikách by se měly v možném rozsahu zabývat všemi aspekty uvedenými v oddíle 5.4, aby bylo možno vypracovat kapitolu BREF „Zvažované techniky pro určení BAT“ (viz bod 2.3.7). Výkonnost jednotlivých technik je nutno uvést do souvislostí a doložit zejména příslušnými provozními a ekonomickými údaji (viz oddíl 5.4).

Je nutno poskytnout informace ze zařízení, která se považují za zařízení s nejlepší výkonností (z hlediska životního prostředí jako celku). U těchto zařízení by informace uvedené v oddíle 5.4 měly být dostatečně podrobné, aby bylo možno pochopit, jak bylo dosaženo zaznamenané vysoké úrovně environmentálního profilu. To neznamená, že by měly být shromážděny a poskytnuty pouze údaje pro zařízení s nejlepší výkonností. Aktualizace kapitoly 3 BREF s názvem „Současné úrovně emisí a spotřeby“ (viz bod 2.3.6) vyžaduje, aby byly poskytnuty informace o celém rozsahu v současnosti zaznamenaných úrovní emisí a spotřeby u celého procesu a jeho dílčích procesů.

5.2.2   Formát údajů

Informace na úrovni zařízení budou EIPPCB poskytnuty především pomocí společné šablony schválené technickou pracovní skupinou, aniž by byla omezena možnost poskytnout další podpůrné dokumenty, pokud se pokládají za užitečné. Aby se minimalizovala práce při vyplňování této společné šablony, technická pracovní skupina se vybízí, aby přihlédla k požadavkům na pravidelné podávání zpráv a k dostupnosti údajů. Šablony jsou obzvláště užitečné při sběru velkého množství informací k umožnění srovnání údajů a rovněž k určení nedostatků a odchylek. To nevylučuje použití doplňujících údajů (např. případových studií, technických údajů a údajů o nákladech týkajících se konkrétních technik), pokud se považují za prospěšné k vyvození závěrů o BAT.

Nezbytné údaje/informace, které by měla obsahovat šablona pro sběr úplných souborů údajů na úrovni zařízení (či nižší úrovni), jsou uvedeny v oddíle 5.4 (podrobně rozvádějícím potřebné údaje o environmentálním profilu a provozní údaje).

5.2.3   Kvalita údajů

Poskytnuté informace by měly být dostatečně podrobné, aby je bylo možno posoudit a srovnat s ostatními údaji a aby mohly být použity k vyvození závěrů o BAT (viz kapitola 3). Ačkoliv se výměna informací zaměřuje na dostupné naměřené údaje, k zajištění kvality odhadovaných údajů se doporučuje zohlednit systém hodnocení kvality údajů uvedený v dodatku 1.

Poskytnuté údaje (zejména údaje o emisích a spotřebě) by měly pocházet z posledních let.

Všechny poskytnuté číselné údaje by měly být uvedeny v jednotkách SI nebo v jednotkách, které se v daném odvětví běžně používají a byly schváleny technickou pracovní skupinou pokud možno na zahajovacím zasedání.

Veškeré údaje, zejména informace obsažené ve vyplněných šablonách, je nutno před jejich předáním EIPPCB pečlivě zkontrolovat, aby byla zajištěna úplnost a určeny a opraveny chyby a nesrovnalosti. Poskytnuté šablony, které se považují za neúplné či obsahující příliš mnoho chyb, nebude EIPPCB brát v potaz.

5.3   Otázky důvěrnosti údajů

Důvěrné obchodní informace a citlivé informace podle práva hospodářské soutěže obvykle nepředstavují problém, jelikož se výměna informací zaměřuje na údaje o emisích, které jsou ve veřejné doméně, jak lze odvodit z čl. 24 odst. 3 a 4 směrnice 2010/75/EU a článku 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES (12).

Může však dojít k tomu, že důvěrné obchodní informace a citlivé informace podle práva hospodářské soutěže jsou pro EIPPCB nezbytné/užitečné za účelem jeho hodnocení (např. náklady, objem výroby).

Pokud se některé informace poskytnuté EIPPCB pokládají za důvěrné obchodní informace nebo citlivé informace podle práva hospodářské soutěže, a neměly by být proto v BREF uvedeny, je nutné to jednoznačně uvést při zaslání informací spolu s důvodem/odůvodněním důvěrnosti/citlivosti těchto údajů.

Důvěrné obchodní informace a citlivé informace podle práva hospodářské soutěže nebudou v BREF uvedeny, ledaže tyto informace poskytují důležitý základ pro závěry o BAT a poskytovatel informací, který předem ověřil rovněž dodržení práva hospodářské soutěže, EIPPCB zmocnil uvést tyto informace v BREF.

Existuje několik způsobů nakládání s důvěrnými/citlivými údaji v BREF, jako je shrnutí nebo anonymizace informací. To může v případě potřeby provést EIPPCB s pomocí osob, které tyto informace poskytly.

Doba vypracovávání šablony (viz bod 4.6.2.2 a oddíl 5.4) představuje období, kdy je možné podrobně projednat to, které informace jsou zapotřebí, (případný) stupeň důvěrnosti požadovaných údajů a praktické záležitosti týkající se zacházení s potenciálně důvěrnými obchodními informacemi, citlivými informacemi podle práva hospodářské soutěže, střety zájmů a souvisejícími záležitostmi, a to podle postupu projednaného na zahajovacím zasedání.

5.4   Údaje o environmentálním profilu a provozní údaje, které jsou zapotřebí pro kapitoly BREF s názvem „Zvažované techniky pro určení BAT“ a „Závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT)“

5.4.1   Obecné informace o environmentálním profilu a provozních údajích

Tento oddíl se zabývá environmentálním profilem a provozními údaji. Za účelem vypracování, přezkoumání a případné nezbytné aktualizace závěrů o BAT budou v BREF představeny všechny techniky zvažované při rozhodování o BAT podle standardní struktury uvedené v bodě 2.3.7, kde jsou uvedeny ostatní údaje potřebné pro vypracování závěrů o BAT (zejména aspekty týkající se hospodárnosti, mezisložkových vlivů a technických záležitostí).

Je možno vypracovat společný dotazník, ten se však může zabývat pouze některými obecnými záležitostmi, aniž by zacházel do technických podrobností: v současnosti není schválena žádná společná šablona pro sběr údajů a kvůli rozmanitosti činností, na něž se vztahuje směrnice 2010/75/EU, bylo možno vypracovat pouze základní společnou šablonu. Na zahajovacím zasedání technické pracovní skupiny by proto mělo být rozhodnuto o formátu a zbývajícím obsahu šablony pro dotyčné odvětví (viz bod 4.6.2.2 a oddíl 5.5).

V následujících bodech jsou však uvedeny hlavní druhy údajů o environmentálním profilu a provozních údajů, jež by měla obsahovat šablona pro sběr údajů specifických pro dané zařízení.

5.4.2   Spotřeba

5.4.2.1   Obecné informace o spotřebě

Poskytnuté informace by měly zahrnovat údaje o používání surovin a pomocných materiálů/vstupních surovin, vody a energie v příslušných procesech.

5.4.2.2   Spotřeba surovin a pomocných materiálů/vstupních surovin

Informace by měly v rozsahu důležitém pro dotyčné činnosti obsahovat:

1.

údaj o množství používaných surovin a pomocných materiálů/vstupních surovin (včetně druhotných/recyklovaných materiálů) a jejich složení;

2.

údaj o používaných technikách (včetně používané technologie a způsobu, jakým je zařízení navrženo, budováno, udržováno, provozováno a vyřazováno z činnosti) v zájmu co nejúčinnějšího využívání zdrojů.

5.4.2.3   Používání vody

Poskytnuté informace by měly rozlišovat mezi chladicí vodou a provozní vodou a uvádět, zda je voda používána znovu, a pokud ano, v jakém množství. Údaje/informace by měly zahrnovat níže uvedené body, pokud jsou pro dotyčné činnosti důležité.

1.

Informace o zdroji používané vody a o vodním recipientu (např. název, druh – dešťová voda, povrchová voda, tj. jezero, řeka, potok, moře, nebo podzemní vody; je-li to důležité, pak rovněž teplota, průtok, kvalita).

2.

Zda se v místě provádí úprava dodávané vody a údaj o druhu prováděné úpravy (např. odsolování, filtrace).

3.

Údaj o používaných technikách (včetně používané technologie a způsobu, jakým je zařízení navrženo, budováno, udržováno, provozováno a vyřazováno z činnosti) k snížení spotřeby vody. Jestliže snahy o snížení spotřeby vody vedou ke koncentrovanějším odpadním vodám, bude to uvedeno, stejně jako opatření, která byla přijata s cílem snížit dopad koncentrovanějších odpadních vod na životní prostředí na nejnižší možnou míru.

5.4.2.4   Využívání energie

Poskytnuté informace by měly zahrnovat níže uvedené body, pokud jsou pro dotyčné činnosti důležité:

1.

Vstupy:

i)

Druh a množství používaného paliva/energie (např. topný olej, zkapalněný ropný plyn, zemní plyn, pára, elektřina, odpad, bioplyn, biopalivo nebo biomasa používaná jako palivo), včetně chladicích a technických plynů (např. N2, O2). Pokud se používá pára, uvede se teplota a tlak páry.

ii)

Spotřeba paliva/energie (podle druhu) s rozlišením mezi tepelnou a elektrickou energií.

2.

Výstupy:

i)

Zda se vyrábí energie (např. výroba elektřiny) a v jakém množství. Je-li vyráběna pára, uvede se teplota a tlak páry.

ii)

Zda se energie prodává nebo zda se tepelná energie používá v místě či mimo ně (např. dálkové vytápění).

3.

Ostatní:

i)

Zda dochází k opětovnému využití energie, v jaké části zařízení, v jaké podobě a v jakém množství.

ii)

Zda dochází k exotermickým reakcím, v jaké části zařízení a v jakém množství.

iii)

Tepelné ztráty v jaké části zařízení a v jakém množství.

iv)

Zda se používá energetické srovnání.

Při předkládání hodnot týkajících se spotřeby energie/energetické účinnosti je nutno uvést hranice systému (včetně částí zařízení) a referenční podmínky.

Energetické údaje by měly být vyjádřeny v kWh nebo MJ na hmotnost produktů (nebo hmotnost surovin) s uvedením toho, zda byly při jejich určení použity čisté či hrubé hodnoty výhřevnosti.

Při sběru a předávání energetických údajů je nutno vzít v úvahu referenční dokument o BAT pro energetickou účinnost (ENE).

5.4.3   Emise do vody

Poskytnuté informace by měly rozlišovat mezi chladicí vodou a provozní vodou a uvádět, zda se voda používá opakovaně, a pokud ano, v jakém množství. Údaje/informace by měly zahrnovat níže uvedené body, pokud jsou pro dotyčné činnosti důležité.

1.

Množství a průtoková rychlost vypouštěných provozních odpadních vod a rovněž údaj o tom, zda je zahrnuto mimořádné vypouštění.

2.

Údaj o zdrojích (např. jednotkové procesy) vypouštěné provozní vody.

3.

Množství, průtoková rychlost a teplota vypouštěné chladicí vody.

4.

Zda je v zařízení jímána a upravována dešťová voda a v jakém množství.

5.

Zda se v zařízení upravují odpadní vody pocházející z jiných zařízení (včetně městských odpadních vod) a v jakém množství.

6.

Úrovně emisí (jako koncentrace a/nebo (měrné) zatížení, pokud se považují za důležité (13), viz bod 3.3.1) vypouštěných znečišťujících látek pro každý zvažovaný tok odpadní vody a zda je odpadní voda vypouštěna do vodního recipientu přímo či nepřímo. Informace upřesňují rovněž to, zda jsou zahrnuty jiné než běžné provozní podmínky (jako je spouštění, odstavování, neúmyslný únik látek, špatná funkce, krátkodobá přerušení a úplné ukončení provozu). Tyto informace by měly být poskytnuty s příslušnými referenčními informacemi uvedenými v bodě 5.4.7.

7.

Údaj o tom, zda jsou odpadní vody čištěny v čistírně odpadních vod nacházející se v místě či mimo ně (např. v městské nebo centrální čistírně pro celý průmyslový areál).

8.

Údaj o používaných technikách (včetně používané technologie a způsobu, jakým je zařízení navrženo, budováno, udržováno, provozováno a vyřazováno z činnosti) k předcházení vzniku emisí do vody, nebo pokud to není proveditelné, k omezení těchto emisí.

9.

Množství znečišťujících látek před použitím techniky či technik k snižování emisí a po jejich použití s cílem určit účinnost snižování emisí.

10.

Informace o podmínkách/okolnostech, které brání použití techniky (k snížení emisí) v plné míře a/nebo vyžadují úplné či částečné vynechání techniky (k snižování emisí), a přijetí opatření k obnovení úplné kapacity (k snižování emisí).

5.4.4   Emise do ovzduší

Poskytnuté údaje/informace by měly obsahovat níže uvedené body, pokud jsou pro dotyčné odvětví důležité.

1.

Úrovně emisí (jako koncentrace a/nebo (měrné) zatížení, pokud jsou k dispozici; viz bod 3.3.1) vypouštěných znečišťujících látek s rozlišením mezi usměrněnými emisemi (např. komín) a neusměrněnými emisemi (např. difúzní/fugitivní emise) a rovněž údajem o tom, zda jsou zahrnuty emise za jiných než běžných provozních podmínek (jako je spouštění, odstavování, neúmyslný únik látek, špatná funkce, krátkodobá přerušení a úplné ukončení provozu). U údajů o měrném zatížení je nutno jednoznačně vymezit produkt, na nějž se tyto údaje vztahují. Tyto informace by měly být poskytnuty spolu s příslušnými referenčními informacemi uvedenými v bodě 5.4.7.

2.

Údaj o tom, zda jsou odpadní plyny čištěny v ústřední čističce odpadních plynů nacházející se v místě či mimo ně.

3.

Údaj o zdrojích (např. jednotkové procesy) difúzních/fugitivních emisí i emisí z komína.

4.

Rychlost proudění kouřových plynů.

5.

Referenční podmínky (např. údaje o koncentraci se vztahují na suché odpadní plyny – pokud ne, bude to uvedeno – a případně je zmíněn referenční obsah kyslíku).

6.

Údaj o používaných technikách (včetně používané technologie a způsobu, jakým je zařízení navrženo, budováno, udržováno, provozováno a vyřazováno z činnosti) k předcházení vzniku emisí do ovzduší, nebo pokud to není proveditelné, k omezení těchto emisí.

7.

Množství znečišťujících látek před použitím techniky či technik k snižování emisí a po jejich použití s cílem určit účinnost snižování emisí.

8.

Informace o podmínkách/okolnostech, které brání použití techniky (k snížení emisí) v plné míře a/nebo vyžadují úplné či částečné vynechání techniky (k snižování emisí), a přijetí opatření k obnovení úplné kapacity (k snižování emisí).

5.4.5   Zbytky/odpady

Poskytnuté informace by měly zahrnovat níže uvedené body, pokud jsou pro dotyčné odvětví důležité.

1.

Druh (druhy) a množství zbytků/odpadů (např. kalu) vzniklých při činnosti.

2.

Vlastnosti (fyzické/chemické) zbytků/odpadů vzniklých při činnosti (např. obsah kovů, průměrný obsah sušiny).

3.

Měrná hmotnost odstraněných organických a anorganických zbytků/odpadů a měrná hmotnost zbytků/odpadů, které jsou recyklovány/použity znovu, a to interně nebo externě.

4.

Údaj o používaných technikách (včetně používané technologie a způsobu, jakým je zařízení navrženo, budováno, udržováno, provozováno a vyřazováno z činnosti) k předcházení vzniku zbytků/odpadů, nebo pokud to není proveditelné, k jejich omezení.

5.4.6   Ostatní informace

K poskytnutým údajům o environmentálním profilu a provozním údajům by měly být připojeny veškeré důležité obecné informace, jako jsou například tyto údaje:

1.

rok vybudování zařízení a jeho uvedení do provozu a údaje o povaze a datech důležitého dovybavení;

2.

druh používaných výrobních procesů, katalyzátorů, provozního zařízení (např. válcovací stolice, výměník tepla a pec);

3.

hlavní provozní podmínky procesu (např. nepřetržitý nebo přerušovaný proces, opakující se události, jako je odstraňování karbonových usazenin z pece, regenerace katalyzátoru, provozní zatížení, provozní teplota);

4.

různé druhy vyráběných produktů a jak může jejich jakost/složení ovlivnit spotřebu/emise;

5.

opatření, která byla přijata s cílem předejít vzniku znečištění, nebo pokud to není proveditelné, omezit znečištění za jiných než běžných provozních podmínek (jako je spouštění, odstavování, neúmyslný únik látek, špatná funkce, krátkodobá přerušení a úplné ukončení provozu);

6.

opatření, která byla přijata k snížení pravděpodobnosti (četnosti) a/nebo dopadů mimořádných událostí/havárií na životní prostředí.

5.4.7   Referenční informace, které musí být připojeny k údajům o emisích

5.4.7.1   Obecné informace

U emisních údajů by kromě hodnoty a jednotky sledovaného parametru měly poskytnuté informace případně zahrnovat:

1.

zdroj emisí (např. reaktor, pec)

2.

údaj o druhu struktury emisí (např. minimální/maximální hodnoty, percentily nebo grafické znázornění, viz bod 5.4.7.3).

5.4.7.2   Monitorování

U údajů o monitorování emisí by poskytnuté informace měly případně zahrnovat níže uvedené body.

1.

Četnost měření/odběru vzorků/monitorování.

2.

Průměrované období použité k nahlášení údajů (viz podrobné informace níže).

3.

Druh použité metody monitorování (např. přímé měření, nepřímé měření, hmotnostní/tepelná bilance, emisní faktory) a údaj o použité normě nebo normách EN/ISO (či jiných normách) pro monitorování, včetně metody odběru vzorků a předběžné úpravy vzorků. Je-li k dispozici, bude pro sledovaný parametr uvedena mez detekce (LOD) a mez kvantifikace (LOQ). Není-li použitou normou pro monitorování norma EN/ISO, je uveden popis normy.

4.

Údaj o nejistotách při měření/odběru vzorků/monitorování.

5.

Údaje o zdroji údajů, například kdo údaje shromáždil, analyzoval a poskytl.

6.

Zda byly údaje získány za běžného provozu, či za jiných než běžných provozních podmínek (jako je spouštění, odstavování, pravidelná údržba, mimořádné podmínky).

Pokud jde o vyjádření výsledků monitorování a způsob nakládání s nejistotami, požadavky na přímé měření a monitorování, je nutno vzít v úvahu referenční dokument o obecných zásadách monitorování (MON).

5.4.7.3   Průměry, rozpětí a rozložení emisních hodnot

Při poskytování informací o monitorování emisí je nutno jednoznačně uvést, za jaké období byly hodnoty získány a zprůměrovány. Informace získané za jiných než běžných provozních podmínek je nutno uvést zvlášť.

Výměna informací by se měla zabývat výkonností zařízení a technik z hlediska emisí, která je případně vyjádřena jako krátkodobé a dlouhodobé průměry (viz bod 1.1.1). Na zahajovacím zasedání je nutno projednat dostupnost obou druhů informací, jejich relevantnost a rovněž proveditelnost sběru a následné analýzy (viz bod 4.6.2.2).

Soubor údajů, který obsahuje krátkodobé průměry (např. půlhodinové, hodinové, denní průměry) pokrývající delší časový úsek (např. jeden rok či několik let), umožňuje následné výpočty krátkodobých a dlouhodobých průměrů a percentilů. K určení struktury emisí a možných maximálních emisí, k nimž může dojít, jsou nezbytné zejména rozpětí odchylek a distribuční funkce (např. maximální hodnota, střední hodnota, směrodatná odchylka od bodového měření) denních nebo hodinových průměrů shromážděných za dlouhý časový úsek (např. jeden rok či více).

Roční průměry obvykle poskytují náležitou představu o environmentálním profilu spojeném s určitým procesem/technikou nezávisle na místních poruchách nebo krátkodobých výkyvech, jelikož zahrnují emise na úrovni zařízení ze všech zdrojů a za podmínek v průběhu celého roku, tj. v poměrně stálé situaci. Roční průměry mají význam rovněž v rámci srovnávání možných technik. U ročních průměrů je důležité uvést, jak byly odvozeny nebo vypočteny (např. na základě nepřetržitého měření nebo bodových měření a v posledně uvedeném případě na základě jakého počtu měření) a zda jsou zahrnuty emise za jiných než běžných provozních podmínek.

5.5   Zvláštní záležitosti, které jsou v kompetenci každé technické pracovní skupiny

Technické pracovní skupiny zřízené za účelem vypracování nebo přezkoumání BREF by měly dodržovat obecné zásady uvedené v oddíle 5.4. Za účelem výměny informací, jak je stanovena v čl. 13 odst. 1 a 2 směrnice 2010/75/EU, by členové technických pracovních skupin měli poskytnout informace (zejména údaje o spotřebě a emisích) alespoň na úrovni činnosti/zařízení. Technická pracovní skupina určí, zda je nutno jít na nižší úroveň (např. reaktor, pec, jednotková operace, proces). K vypracování kapitoly 3 BREF s názvem „Současné úrovně emisí a spotřeby“ však lze použít souhrnné údaje z několika zařízení.

V případě přezkoumání BREF by měli členové technické pracovní skupiny ve svém seznamu požadavků navrhnout druh a formát zvláštních odvětvových údajů, jež by měly být získány za účelem přezkumu dotyčného BREF. Podkladový dokument vyhotovený EIPPCB pro zahajovací zasedání by měl představit návrhy technické pracovní skupiny a předložit konkrétní návrhy pro osnovu šablony pro sběr zvláštních odvětvových údajů a pro diskuse ohledně druhu a formátu údajů, jež mají být shromážděny a poskytnuty.

Na zahajovacím zasedání by měla technická pracovní skupina rozhodnout, zda bude nutno obecné zásady uvedené v těchto pokynech ohledně sběru údajů doplnit o zvláštní odvětvové aspekty pro dotyčný BREF.

Technická pracovní skupina by měla projednat a vypracovat zvláštní odvětvovou šablonu nebo šablony pro sběr a předkládaní informací EIPPCB podle obecných zásad uvedených v oddíle 5.2. Technická pracovní skupina by měla zejména určit druh údajů, průměry, rozpětí, rozložení, jednotky, referenční podmínky, jež mají být použity/poskytnuty, s přihlédnutím k dostupným údajům a jednotkám a referenčním podmínkám používaným výrobci. Dosažení dohody o těchto otázkách bude proto jedním z cílů zahajovacího zasedání a je nutno na ně vyhradit dostatek času.

Důležité: šablona nebo šablony by měly být vytvořeny ve formátu, který umožní snadné sestavení údajů a jejich analýzu, jako je Excel, XML či jiné statistické nástroje. Měly by se upřednostnit otázky s výběrem odpovědi z více možností. Použití otázek umožňujících otevřené odpovědi by mělo být pokud možno omezeno, jelikož kvůli nejednotné použité terminologii vede neodmyslitelně k nutným vysvětlivkám. Šablony by měly obsahovat možnost usnadňující ověření platnosti údajů. Za účelem dalšího zdokonalení by šablona mohla být otestována během prohlídek na místě.

Technická pracovní skupina by na svém zahajovacím zasedání měla stanovit harmonogram sběru a poskytnutí údajů EIPPCB (v souladu s Typickým pracovním postupem pro vypracování a přezkoumání BREF uvedeným v bodě 1.2.4). Je nutno zamezit údajům poskytnutým na poslední chvíli, jelikož to znesnadňuje vzájemné hodnocení celou technickou skupinou. Informace poskytnuté po stanovené lhůtě či lhůtách nebude vždy možné vzít v úvahu (viz rovněž oddíl 1.2.4).

U emisních údajů by technická pracovní skupina měla na základě shromážděných údajů o koncentraci a (měrném) zatížení (jsou-li k dispozici oba údaje, měly by být uvedeny oba) rozhodnout, zda k odvození užitečných závěrů o BAT přispěje jeden či oba druhy údajů.

Pro BREF mohou být užitečné údaje o koncentraci i měrném zatížení.

Měrné zatížení (např. množství uvolněných znečišťujících látek vztažené k hmotnosti vyrobených produktů) umožňuje srovnání environmentálního profilu zařízení bez ohledu na různé objemy výroby a není ovlivněno směšováním nebo ředěním.

Koncentrace (s připojenými referenčními podmínkami a průměrovanými obdobími) obvykle poskytují více informací o krátkodobé výkonnosti jednotlivých procesů nebo jednotkových operací, a mohou tudíž zjistit výkyvy a maximální emise. Stanoví rovněž environmentální profil v daném okamžiku. Jejich spojení s údaji o průtoku umožňuje zjistit zátěž znečištěním v kterémkoli daném okamžiku. Pokud se používá nepřetržité měření, mohou být koncentrace použity k poskytnutí informací o výkonnosti za delší časový úsek (např. rok).

KAPITOLA 6

Zabezpečení kvality při vypracování a přezkoumání BREF

Zabezpečení kvality procesu vypracovávání a přezkoumávání BREF závisí do značné míry na dodržování pokynů obsažených v tomto dokumentu, zejména pokud jde o obsah a meze BREF a sběr údajů pro odvození BAT.

Kvalita BREF závisí jak na kvalitě účastníků podílejících se na procesu (vysoká úroveň odborných technických znalostí a zapojení), tak i na kvalitě samotného „sevillského procesu“. Aby byla tato kvalita zaručena, očekává se, že členské státy, dotčená průmyslová odvětví, nevládní organizace, které podporují ochranu životního prostředí, a Komise zavedou systém kvality, který zahrnuje:

1.

jednoznačné vymezení povinností a přidělení úkolů

2.

metody a postupy

3.

přidělení dostatečných zdrojů (zejména pracovníků)

4.

systém vnitřní kontroly vedoucí k neustálému zlepšování.

Zabezpečování kvality BREF je každodenní činností, která je založena na osobním odhodlání všech osob podílejících se na výměně informací. U zdroje shromažďovaných informací musí obecně každý jednotlivý člen technické pracovní skupiny hrát při zaručení kvality svých příspěvků zvláštní úlohu jako kontrolor na první úrovni.

Pracovník EIPPCB, který vypracovává BREF na základě příspěvků technické pracovní skupiny, je kontrolorem kvality poskytnutých informací na druhé úrovni. EIPPCB působí v rámci Institutu pro perspektivní technologické studie (IPTS) Společného výzkumného střediska (JRC) Komise. IPTS je držitelem certifikace ISO 9001 a JRC působí na základě standardů vnitřní kontroly a souvisejícího rámce Komise, jenž je založen na mezinárodních osvědčených postupech. To poskytuje další záruku, pokud jde o schopnost EIPPCB plnit svěřené úkoly.

Postup pro zabezpečení kvality bude neustále revidován a fórum bude vyzváno, aby k těmto revizím přispělo.


(1)  Pokud není uvedeno jinak, pojem „kapitola“ označuje kapitoly této přílohy.

(2)  Pokud není uvedeno jinak, pojmy „oddíl“ a „bod“ označují oddíly a body této přílohy.

(3)  Komise může mimoto rozhodnout o vypracování řady pokynů, jež mohou případně nahradit některé horizontální BREF.

(4)  Úř. věst. L 24, 29.1.2008, s. 8.

(5)  S výhradou podmínek uložených právem hospodářské soutěže a ochrany důvěrných obchodních informací, viz oddíl 5.3.

(6)  Koncentrace i měrné zatížení znečišťující látkou či látkami (jsou-i k dispozici) nebo údaje potřebné pro odvození těchto informací, včetně použitých metod monitorování a referenčních podmínek. U údajů o měrném zatížení je nutno jednoznačně uvést dotyčný produkt.

(7)  Výraz „odůvodněný“ se vztahuje na přístup uvedený v bodě 4.6.2.3.2.

(8)  Včetně používané technologie a způsobu, jakým je zařízení navrženo, budováno, udržováno, provozováno a vyřazováno z činnosti.

(9)  Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

(10)  Úř. věst. C 146, 17.5.2011, s. 3.

(11)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(12)  Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26.

(13)  Informace o zatížení (např. množství znečišťujících látek uvolněných za rok) mohou pomoci při určování priorit při omezování znečištění.

Dodatek 1

SYSTÉM HODNOCENÍ KVALITY ÚDAJŮ

Níže uvedené informace byly získány z referenčního dokumentu o ekonomii a mezisložkových vlivech (ECM) (bod 2.4.1 referenčního dokumentu o ECM přijatého v červenci 2006).

K odhadům emisí za účelem kvalitativního údaje o spolehlivosti odhadů údajů byly použity systémy hodnocení kvality údajů. Tento přístup byl rozšířen na systém hodnocení kvality obecných údajů. Pro všechny shromažďované údaje se doporučuje tento systém hodnocení kvality údajů:

A.

odhad založený na rozsáhlém souboru informací, které plně zobrazují situaci, pro nějž jsou známy všechny vstupní předpoklady;

B.

odhad založený na významném souboru informací, které představují většinu situací, pro nějž je známa většina vstupních předpokladů;

C.

odhad založený na omezeném souboru informací, které představují některé situace, pro nějž jsou vstupní předpoklady omezené;

D.

odhad založený na odborném výpočtu, který je odvozen z velmi omezeného množství informací o jedné nebo dvou situacích, pro nějž je známo jen málo vstupních předpokladů;

E.

odhad založený na odborném posouzení odvozeném pouze ze vstupních předpokladů.

Pro určení BAT jsou nejvhodnější údaje dosahující kvality A nebo B.

Dodatek 2

TYPICKÝ PRACOVNÍ POSTUP PŘI VYPRACOVÁVÁNÍ A PŘEZKOUMÁVÁNÍ BREF

Image