ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2012.028.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 28

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 55
31. ledna 2012


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 64/2012 ze dne 23. ledna 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 582/2011, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) ( 1 )

1

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 65/2012 ze dne 24. ledna 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o ukazatele rychlostních stupňů, a mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ( 1 )

24

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

31.1.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 28/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 64/2012

ze dne 23. ledna 2012,

kterým se mění nařízení (EU) č. 582/2011, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 ze dne 18. června 2009 o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (1), a zejména na čl. 4 odst. 3, čl. 5 odst. 4, čl. 6 odst. 2 a článek 12 uvedeného nařízení,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (2), a zejména na čl. 39 odst. 7 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 595/2009 stanoví společné technické požadavky pro schvalování typu motorových vozidel a náhradních dílů z hlediska emisí a stanoví pravidla pro plnění podmínek shodnosti v provozu, životnost zařízení k regulaci znečišťujících látek, palubní diagnostické systémy (OBD), měření spotřeby paliva a dostupnost informací o opravách a údržbě vozidla.

(2)

V souladu s čl. 3 odst. 15 nařízení Komise (EU) č. 582/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a kterým se mění přílohy I a III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES (3), ke schválení typu vozidla a motoru v souladu s nařízením (ES) č. 595/2009 a jeho prováděcími opatřeními dojde až v okamžiku, kdy jsou přijaty postupy měření pro měření hodnot PM, jak je stanoveno v příloze I nařízení (ES) č. 595/2009, jakákoli potřebná zvláštní ustanovení týkající se motorů s více možnostmi seřízení a zařízení a prováděcí ustanovení k článku 6 nařízení (ES) č. 595/2009. Je proto vhodné změnit nařízení (EU) č. 582/2011, aby obsahovalo tyto požadavky.

(3)

V souladu s článkem 6 nařízení (ES) č. 595/2009 se obdobně použijí články 6 a 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ze dne 20. června 2007 č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (4). Je proto vhodné přenést do tohoto nařízení ustanovení o přístupu k informacím o opravách a údržbě stanovená v nařízení (ES) č. 715/2007 a v jeho prováděcích opatřeních. Je však nutné uvedená ustanovení upravit, aby bylo přihlédnuto ke specifičnostem těžkých nákladních vozidel.

(4)

Zejména je vhodné přijmout konkrétní postupy pro přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla v případě vícefázového schválení typu v souladu s čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 595/2009. Rovněž je vhodné přijmout konkrétní požadavky a postupy pro přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla v případě úprav na žádost zákazníka a výroby v malém objemu. Kromě toho je vhodné učinit odkaz na konkrétní normy pro přeprogramování, které byly vytvořeny pro těžká nákladní vozidla.

(5)

Používání ustanovení o přístupu k informacím o opravách a údržbě může být pro výrobce vozidel v krátkodobém horizontu příliš zatěžující, pokud jde o určité systémy, které jsou přenášeny ze starých typů vozidel do nových typů vozidel. Je proto vhodné zavést určité omezené odchylky od obecných ustanovení o přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla.

(6)

Měla by být zavedena ustanovení o přístupu k informacím palubního diagnostického systému a k informacím o opravách a údržbě vozidla pro účely projektování a výroby vybavení pro vozidla poháněná alternativním palivem, jakmile bude umožněno schválení typu pro toto vybavení.

(7)

V souladu se směrnicí Rady 92/6/EHS ze dne 10. února 1992 o montáži a použití omezovačů rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel ve Společenství (5) musí být omezovače rychlosti montovány dílnami nebo subjekty schválenými členskými státy. V souladu s nařízením Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (6) mohou záznamová zařízení v motorových vozidlech kalibrovat pouze schválené dílny. Je proto vhodné vyjmout informace o přeprogramování řídicích jednotek pro omezovače rychlosti a záznamová zařízení z ustanovení o poskytování přístupu k informacím o opravách a údržbě.

(8)

Nařízení (EU) č. 582/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Technického výboru – motorová vozidla,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 582/2011 se mění takto:

1)

V článku 2 se doplňují nové body 42, 43 a 44, které znějí:

„42)

‚úpravou na žádost zákazníka‘ se rozumí jakákoli změna vozidla, systému, součásti nebo samostatného technického celku, která byla provedena na zvláštní žádost zákazníka a podléhá schválení;

43)

‚informacemi palubního diagnostického systému vozidla‘ se rozumí informace související s palubním diagnostickým systémem pro jakýkoli elektronický systém ve vozidle;

44)

‚přenášeným systémem‘ se rozumí systém podle definice v čl. 3 odst. 23 směrnice 2007/46/ES, který je přenášen ze starého typu vozidla do nového typu vozidla.“

2)

Vkládají se nové články 2a až 2h, které znějí:

„Článek 2a

Přístup k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla

1.   Výrobci v souladu s článkem 6 nařízení (ES) č. 595/2009 a přílohou XVII tohoto nařízení zavedou nezbytná opatření a postupy, které zajistí přístup k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla prostřednictvím internetových stránek ve standardizovaném formátu, a to snadným a rychle dostupným způsobem, který je nediskriminační v porovnání s danými ustanoveními nebo přístupem poskytovaným autorizovaným obchodním zástupcům a opravnám. Výrobci také poskytnou samostatným provozovatelům, autorizovaným obchodním zástupcům a opravnám školicí materiály.

2.   Schvalovací orgány udělí schválení typu až poté, co od výrobce obdrží certifikát o přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla.

3.   Certifikát o přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla slouží jako důkaz splnění požadavků článku 6 nařízení (ES) č. 595/2009.

4.   Certifikát o přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla musí být vypracován podle vzoru stanoveného v dodatku 1 přílohy XVII.

5.   Informace palubního diagnostického systému vozidla a informace o opravách a údržbě vozidla musí zahrnovat tyto prvky:

a)

jednoznačnou identifikaci vozidla, systému, součásti nebo samostatného technického celku, za které odpovídá výrobce;

b)

příručky k obsluze včetně záznamů o servisu a údržbě;

c)

technické příručky;

d)

informace o součástech a diagnostické informace (například minimální a maximální teoretické hodnoty pro měření);

e)

schémata zapojení;

f)

diagnostické chybové kódy, včetně specifických kódů výrobce;

g)

softwarové kalibrační identifikační číslo vztahující se k typu vozidla;

h)

informace týkající se značkových nástrojů a zařízení a poskytované a dodávané jejich prostřednictvím;

i)

informace o zaznamenávání údajů a údaje o obousměrném monitorování a zkouškách;

j)

standardní pracovní jednotky nebo období pro úkoly související s opravami a údržbou, pokud jsou poskytovány autorizovaným obchodním zástupcům a opravnám výrobce buď přímo, nebo prostřednictvím třetí strany;

k)

v případě vícestupňového schválení typu informace požadované podle článku 2b.

6.   Autorizovaní obchodní zástupci nebo opravny v rámci distribučního systému určitého výrobce vozidel se pro účely tohoto nařízení považují za samostatné provozovatele, pokud poskytují opravárenské nebo údržbářské služby k vozidlům, pro něž nejsou členy distribučního systému daného výrobce vozidel.

7.   Informace o opravách a údržbě vozidla musí být vždy dostupné, s výjimkou případů údržby informačního systému.

8.   Pro účely výroby a údržby náhradních dílů nebo dílů pro údržbu a diagnostických přístrojů a zkušebních zařízení kompatibilních s palubním diagnostickým systémem poskytnou výrobci příslušné informace palubního diagnostického systému vozidla a informace o opravách a údržbě vozidla nediskriminačním způsobem všem příslušným výrobcům nebo opravnám součástí, diagnostických přístrojů nebo zkušebních zařízení.

9.   Výrobce zpřístupní na svých internetových stránkách následné změny a doplnění informací o opravách a údržbě vozidla v tutéž dobu, kdy je zpřístupní oprávněným opravnám.

10.   Pokud jsou záznamy o opravách a údržbě vozidla uchovávány v centrální databázi výrobce vozidla nebo v databázi zřízené jeho jménem, musí mít nezávislé opravny, které byly schváleny a oprávněny podle požadavků přílohy XVII oddílu 2.2, bezplatný přístup k těmto záznamům za týchž podmínek jako oprávněné opravny, aby do nich mohly zanášet informace o údržbě a opravách, které provedly.

11.   Výrobce zpřístupní zúčastněným stranám tyto informace:

a)

příslušné informace, které umožní vývoj náhradních součástí, jež jsou nezbytné pro správné fungování palubního diagnostického systému;

b)

informace, které umožní vývoj standardních diagnostických přístrojů.

Pro účely prvního pododstavce písm. a) nesmí být vývoj náhradních součástí omezen žádným z těchto prvků:

a)

nedostupnost potřebných informací;

b)

technické požadavky týkající se strategií indikace chybné funkce v případě, že dojde k překročení mezních limitů palubního diagnostického systému, nebo není-li palubní diagnostický systém schopen splnit základní požadavky tohoto nařízení, pokud jde o monitorování prostřednictvím palubního diagnostického systému;

c)

konkrétní změny pro zpracovávání informací palubního diagnostického systému tak, aby se nezávisle vyhodnotilo fungování vozidla na benzinový nebo na plynný pohon;

d)

schválení typu vozidel na plynný pohon vykazujících omezený počet menších nedostatků.

Pro účely prvního pododstavce písm. b) platí, že pokud výrobci používají v rámci svých franšízovaných sítí diagnostické a zkušební nástroje podle normy ISO 22900 ‚Modular Vehicle Communication Interface‘ (MVCI) a normy ISO 22901 ‚Open Diagnostic Data Exchange‘ (ODX), musí být soubory ODX přístupné samostatným provozovatelům na internetových stránkách výrobce.

Článek 2b

Vícestupňové schválení typu

1.   V případě vícestupňového schválení typu podle definice v čl. 3 odst. 7 směrnice 2007/46/ES je konečný výrobce odpovědný za zpřístupnění informací palubního diagnostického systému vozidla a informací o opravách a údržbě vozidla, pokud jde o jeho vlastní stupeň (stupně) výroby a propojení s předchozím stupněm (předchozími stupni).

Kromě toho musí konečný výrobce na svých internetových stránkách poskytnout samostatným provozovatelům tyto informace:

a)

internetovou adresu výrobce (výrobců) odpovědného (odpovědných) za předchozí stupeň (stupně);

b)

jména a adresy všech výrobců odpovědných za předchozí stupeň (stupně);

c)

číslo (čísla) schválení typu z předchozího stupně (předchozích stupňů);

d)

číslo motoru.

2.   Každý výrobce odpovědný za určitý stupeň nebo stupně schvalování typu je odpovědný za to, že prostřednictvím svých internetových stránek zpřístupní informace palubního diagnostického systému vozidla a informace o opravách a údržbě vozidla, pokud jde o stupeň (stupně) schvalování typu, za který (které) je odpovědný, a propojení s předchozím stupněm (předchozími stupni).

3.   Výrobce odpovědný za určitý stupeň nebo stupně schvalování typu musí výrobci odpovědnému za stupeň následující poskytnout tyto informace:

a)

prohlášení o shodě týkající se stupně (stupňů), za který (které) je odpovědný;

b)

certifikát o přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla, včetně jeho dodatků;

c)

číslo schválení typu týkající se stupně (stupňů), za které je odpovědný;

d)

dokumenty uvedené v písmenech a), b) a c), které poskytl (poskytli) výrobce (výrobci) zapojení do předchozího stupně (předchozích stupňů).

Každý výrobce musí pověřit výrobce odpovědného za následující stupeň, aby předal poskytnuté dokumenty výrobcům odpovědným za jakýkoli následující stupeň a konečný stupeň.

Kromě toho musí výrobce odpovědný za určitý stupeň nebo stupně schvalování typu na základě smlouvy:

a)

poskytnout výrobci odpovědnému za následující stupeň přístup k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla a k informacím o rozhraní, pokud jde o konkrétní stupeň (stupně), za který (které) je odpovědný;

b)

poskytnout na žádost výrobce odpovědného za následující stupeň schvalování typu přístup k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla a k informacím o rozhraní, pokud jde o konkrétní stupeň (stupně), za který (které) je odpovědný.

4.   Výrobce, včetně konečného výrobce, smí účtovat pouze poplatky v souladu s článkem 2f související s konkrétním stupněm (konkrétními stupni), za který (které) je odpovědný.

Výrobce, včetně konečného výrobce, nesmí účtovat poplatky za poskytování informací týkajících se internetové adresy nebo kontaktních údajů jakéhokoli jiného výrobce.

Článek 2c

Úpravy na žádost zákazníka

1.   Odchylně od článku 2a platí, že pokud je počet systémů, součástí nebo samostatných technických celků, na které se vztahuje konkrétní úprava na žádost zákazníka, nižší než 250 jednotek vyrobených celosvětově, musí být informace o opravách a údržbě pro úpravu na žádost zákazníka poskytovány snadným a rychle dostupným způsobem a způsobem, který je nediskriminační v porovnání s danými ustanoveními nebo přístupem poskytovaným autorizovaným obchodním zástupcům a opravnám.

Pro údržbu a přeprogramování elektronických řídicích jednotek v souvislosti s úpravou na žádost zákazníka musí výrobce zpřístupnit značkové přístroje a diagnostické přístroje nebo zkušební zařízení samostatným provozovatelům stejně jako oprávněným opravnám.

Úpravy na žádost zákazníka musí být uvedeny na internetových stránkách výrobce s informacemi o opravách a údržbě a zmíněny v certifikátu o přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla při schválení typu.

2.   Do 31. prosince 2015 platí, že pokud je počet systémů, součástí nebo samostatných technických celků, na které se vztahuje konkrétní úprava na žádost zákazníka, vyšší než 250 jednotek vyrobených celosvětově, může se výrobce odchýlit od povinnosti vyplývající z článku 2a, a sice poskytovat přístup k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla s použitím standardizovaného formátu. Pokud výrobce této odchylky využije, musí poskytnout přístup k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla snadným a rychle dostupným způsobem a způsobem, který je nediskriminační v porovnání s danými ustanoveními nebo přístupem poskytovaným autorizovaným obchodním zástupcům a opravnám.

3.   Výrobci musí prostřednictvím prodeje a pronájmu zpřístupnit značkové přístroje a diagnostické přístroje nebo zkušební zařízení samostatným provozovatelům, aby mohli provádět údržbu systémů, součástí nebo technických celků upravených na žádost zákazníka.

4.   Výrobce musí při schválení typu uvést v certifikátu o přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla úpravy na žádost zákazníka, u nichž se odchyluje od povinnosti vyplývající z článku 2a, a sice poskytovat přístup k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla s použitím standardizovaného formátu, a jakoukoli elektronickou řídicí jednotku, která s nimi souvisí.

Uvedené úpravy na žádost zákazníka a jakákoli elektronická řídicí jednotka, která s nimi souvisí, musí být rovněž uvedeny na internetových stránkách výrobce s informacemi o opravách a údržbě.

Článek 2d

Malí výrobci

1.   Odchylně od článku 2a musí výrobci, jejichž celosvětový roční objem výroby typu vozidla, systému, součásti nebo samostatného technického celku, na něž se vztahuje toto nařízení, je nižší než 250 jednotek, poskytnout přístup k informacím o opravách a údržbě snadným a rychle dostupným způsobem, který je nediskriminační v porovnání s danými ustanoveními nebo přístupem poskytovaným autorizovaným obchodním zástupcům a opravnám.

2.   Vozidlo, systém, součást a samostatný technický celek, na něž se vztahuje odstavec 1, musí být uvedeny na internetových stránkách výrobce s informacemi o opravách a údržbě.

3.   Schvalovací orgán informuje Komisi o každém schválení typu uděleném malým výrobcům.

Článek 2e

Přenášené systémy

1.   Pokud jde o přenášené systémy uvedené v příloze XVII dodatku 3, do 30. června 2016 se výrobce smí odchýlit od povinnosti přeprogramovat elektronické řídicí jednotky v souladu s normami uvedenými v příloze XVII.

Tato odchylka musí být při schválení typu uvedena v certifikátu o přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla.

Systémy, u nichž se výrobce odchyluje od povinnosti přeprogramovat elektronické řídicí jednotky v souladu s normami uvedenými v příloze XVII, musí být uvedeny na jeho internetových stránkách s informacemi o opravách a údržbě.

2.   Pro údržbu a přeprogramování elektronických řídicích jednotek v přenášených systémech, u nichž se výrobce odchyluje od povinnosti přeprogramovat elektronické řídicí jednotky v souladu s normami uvedenými v příloze XVII, musí výrobci zajistit, aby si samostatní provozovatelé mohli zakoupit nebo pronajmout příslušné značkové nástroje nebo zařízení.

Článek 2f

Poplatky za přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla

1.   Výrobci mohou za přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla, na které se vztahuje toto nařízení, účtovat přiměřený a úměrný poplatek.

Pro účely prvního pododstavce se poplatek považuje za nepřiměřený nebo neúměrný, pokud odrazuje od přístupu k informacím tím, že nezohledňuje rozsah, ve kterém je samostatný provozovatel využívá.

2.   Výrobci musí zpřístupnit informace o opravách a údržbě vozidla, včetně operačních služeb, jako je přeprogramování nebo technická pomoc, na dobu jedné hodiny, dne, měsíce a roku, přičemž poplatky za přístup k takovým informacím se musí lišit v závislosti na trvání doby, na kterou se tento přístup poskytuje.

Kromě časově omezeného přístupu mohou výrobci nabídnout přístup založený na operacích, za který jsou vybírány poplatky za jednotlivé operace a nikoli za dobu, na kterou se přístup poskytuje. Tam, kde výrobci nabízejí oba systémy přístupu, si nezávislé opravny zvolí systém přístupu, kterému dávají přednost – buď přístup založený na době, nebo přístup založený na operacích.

Článek 2g

Splnění povinností týkajících se přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla

1.   Schvalovací orgán může kdykoli z vlastního podnětu, na základě stížnosti nebo na základě posouzení technickou zkušebnou zkontrolovat, zda výrobce plní povinnosti stanovené nařízením (ES) č. 595/2009, tímto nařízením a podmínky stanovené certifikátem o přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla.

2.   Pokud schvalovací orgán zjistí, že výrobce povinnosti týkající se přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla neplní, přijme schvalovací orgán, který udělil příslušné schválení typu, vhodná opatření k nápravě situace.

Uvedená opatření mohou zahrnovat odebrání nebo pozastavení schválení typu, pokuty či další opatření přijatá v souladu s článkem 11 nařízení (ES) č. 595/2009.

3.   Schvalovací orgán přistoupí ke kontrole za účelem ověření, zda výrobce plní povinnosti týkající se přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla, pokud samostatný provozovatel nebo obchodní sdružení zastupující samostatné provozovatele předloží schvalovacímu orgánu stížnost.

4.   Schvalovací orgán může při provádění kontroly požádat technickou zkušebnu nebo jakéhokoli jiného nezávislého odborníka o provedení posouzení za účelem ověření, zda jsou tyto povinnosti plněny.

Článek 2h

Fórum pro přístup k informacím o vozidle

Oblast působnosti činností, které provádí fórum pro přístup k informacím o vozidle, jež bylo zřízeno v souladu s čl. 13 odst. 9 nařízení Komise (ES) č. 692/2008 (7), se rozšiřuje na vozidla, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 595/2009.

Na základě důkazů o záměrném nebo neúmyslném zneužití informací palubního diagnostického systému vozidla a informací o opravách a údržbě vozidla doporučí fórum Komisi opatření pro předcházení takovému zneužití informací.

3)

Článek 3 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Za účelem získání ES schválení typu systému motoru nebo rodiny motoru jako samostatného technického celku, ES schválení typu vozidla se schváleným systémem motoru z hlediska emisí a informací o opravách a údržbě vozidla či ES schválení typu vozidla z hlediska emisí a informací o opravách a údržbě vozidla výrobce v souladu s ustanoveními přílohy I prokáže, že se na vozidlo či systémy motoru vztahují zkoušky a splňují požadavky stanovené v článcích 4 a 14 a v přílohách III až VIII, X, XIII, XIV a XVII. Výrobce rovněž zajistí shodu se specifikacemi referenčních paliv uvedenými v příloze IX.“;

b)

vkládají se nové odstavce 1a, 1b a 1c, které znějí:

„1a.   Nejsou-li informace palubního diagnostického systému vozidla a informace o opravách a údržbě vozidla v době podání žádosti o schválení typu dostupné nebo nejsou-li v souladu s článkem 6 nařízení (ES) č. 595/2009, s článkem 2a a v příslušném případě s články 2b, 2c a 2d tohoto nařízení a s přílohou XVII tohoto nařízení, poskytne výrobce uvedené informace do šesti měsíců od data stanoveného v čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 595/2009 nebo do šesti měsíců ode dne schválení typu podle toho, co nastane později.

1b.   Povinnost poskytnout informace ve lhůtách uvedených v odstavci 1a se použije pouze tehdy, je-li po schválení typu vozidlo uvedeno na trh.

Je-li vozidlo uvedeno na trh později než šest měsíců po schválení typu, musí se poskytnout informace o datu, kdy bylo vozidlo na trh uvedeno.

1c.   Schvalovací orgán může předpokládat, že výrobce zavedl uspokojivá opatření a postupy, pokud jde o přístup k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla, a to na základě vyplněného certifikátu o přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla za předpokladu, že nebyla podána žádná stížnost a že výrobce tento certifikát poskytne ve lhůtách stanovených v odstavci 1a.

Pokud tento certifikát o dodržení podmínek není během uvedené lhůty dodán, přijme schvalovací orgán vhodná opatření k zajištění jejich dodržování.“;

c)

odstavec 15 se zrušuje.

4)

Článek 5 se mění takto:

a)

Název se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Žádost o ES schválení typu systému motoru nebo rodiny motorů jako samostatného technického celku, pokud jde o emise a přístup k informacím o opravách a údržbě“.

b)

V odstavci 4 se písmeno g) nahrazuje tímto:

„g)

certifikát o přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla;“.

5)

Název článku 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Správní ustanovení pro ES schválení typu systému motoru nebo rodiny motorů jako samostatného technického celku, pokud jde o emise a přístup k informacím o opravách a údržbě“.

6)

V čl. 7 odst. 4 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

certifikát o přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla;“.

7)

V čl. 14 odst. 1 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

požadavky týkající se prokazovací zkoušky PEMS při schvalování typu a jakékoliv dodatečné požadavky s ohledem na zkoušení emisí vozidla v provozu mimo cyklus, jak je stanoveno v tomto nařízení;“.

8)

V čl. 15 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Výrobce zajistí, aby náhradní zařízení k regulaci znečišťujících látek, jež mají být namontována do systému motoru nebo do vozidel s ES schválením typu spadajících do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 595/2009, měla ES schválení typu jakožto samostatné technické celky, a to v souladu s požadavky tohoto článku a článků 1a, 16 a 17.“

9)

V článku 16 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Výrobce předloží certifikát o přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla.“

10)

Přílohy I, II, III, VI, X, XI a XIII se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

11)

Doplňuje se nová příloha XVII, jejíž znění je uvedeno v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. ledna 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 167, 25.6.2011, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 57, 2.3.1992, s. 27.

(6)  Úř. věst. L 370, 31.12.1985, s. 8.

(7)  Úř. věst. L 199, 28.7.2008, s. 1.“


PŘÍLOHA I

Přílohy I, II, III, VI, X, XI a XIII nařízení (EU) č. 582/2011 se mění takto:

1)

Příloha I se mění takto:

a)

Bod 1.2 se nahrazuje tímto:

„1.2   požadavky na schválení typu s omezenou použitelností paliv u zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo LPG

Schválení s omezenou použitelností paliv bude vydáno při splnění požadavků uvedených v bodech 1.2.1 až 1.2.2.2.“;

b)

Bod 5.3.3 se nahrazuje tímto:

„5.3.3

Shodnost signálu točivého momentu ECU s požadavky uvedenými v bodech 5.2.2 a 5.2.3 bude prokázána u základního motoru jedné rodiny motorů při stanovení výkonu motoru podle přílohy XIV a při provádění zkoušky WHSC podle přílohy III a při laboratorních zkouškách mimo cyklus při schvalování typu podle přílohy VI oddílu 6.“;

c)

Za bod 5.3.3 se vkládá nový bod 5.3.3.1, který zní:

„5.3.3.1

Shodnost signálu točivého momentu ECU s požadavky uvedenými v bodech 5.2.2 a 5.2.3 bude prokázána u každého člena rodiny motorů při stanovení výkonu motoru podle přílohy XIV. Za tímto účelem se provedou dodatečná měření v různých provozních bodech částečného zatížení a otáčkách motoru (například v režimech WHSC a v některých dalších namátkově vybraných bodech).“;

d)

V dodatku 4 se ve vzorech informačního dokumentu doplňuje nová část 3, která zní:

„ČÁST 3

PŘÍSTUP K INFORMACÍM O OPRAVÁCH A ÚDRŽBĚ VOZIDLA

16.

PŘÍSTUP K INFORMACÍM O OPRAVÁCH A ÚDRŽBĚ VOZIDLA

16.1

Adresa hlavní internetové stránky pro přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla

16.1.1

Datum, od něhož budou přístupné (ne později než 6 měsíců od data schválení typu)

16.2

Podmínky přístupu na internetovou stránku

16.3

Formát informací o opravách a údržbě vozidla přístupných na zmíněné internetové stránce“;

e)

V dodatku 5 v doplňku k certifikátu ES schválení typu se za bod 1.4.3 doplňuje nový bod 1.4.4, který zní:

„1.4.4   Prokazovací zkouška PEMS

Tabulka 6a

Prokazovací zkouška PEMS

Typ vozidla (např. M3, N3 a využití vozidla, např. nákladní automobil bez přívěsu, s návěsem nebo přívěsem, městský autobus)

 

Popis vozidla (např. model vozidla, prototyp)

 

Vyhovující a nevyhovující výsledky (7)

CO

THC

NMHC

CH4

NOx

hmotnost PM

Faktor shodnosti v okénku práce

 

 

 

 

 

 

Faktor shodnosti v okénku hmotnosti CO2

 

 

 

 

 

 

Informace o jízdě

V městském provozu

V silničním provozu

V dálničním provozu

Části doby jízdy charakterizované jízdou v městském provozu, v silničním provozu a v dálničním provozu, jak je popsáno v příloze II bodě 4.5 nařízení (EU) č. 582/2011

 

 

 

Části doby jízdy charakterizované akcelerací, zpomalováním, jízdou rovnoměrnou rychlostí a stáním, jak je popsáno v příloze II bodě 4.5.5 nařízení (EU) č. 582/2011

 

 

 

 

Minimálně

Maximálně

Průměrný výkon v okénku práce (%)

 

 

Trvání okénka hmotnosti CO2 (s)

 

 

Okénko práce motoru: procento platných okének

 

Okénko hmotnosti CO2: procento platných okének

 

Poměr shody spotřeby paliva“.

 

f)

V dodatku 7 v doplňku certifikátu ES schválení typu se za bod 1.4.3 doplňuje nový bod 1.4.4, který zní:

„1.4.4   Prokazovací zkouška PEMS

Tabulka 6a

Prokazovací zkouška PEMS

Typ vozidla (např. M3, N3 a využití vozidla, např. nákladní automobil bez přívěsu, s návěsem nebo přívěsem, městský autobus)

 

Popis vozidla (např. model vozidla, prototyp)

 

Vyhovující a nevyhovující výsledky (7)

CO

THC

NMHC

CH4

NOx

hmotnost PM

Faktor shodnosti v okénku práce

 

 

 

 

 

 

Faktor shodnosti v okénku hmotnosti CO2

 

 

 

 

 

 

Informace o jízdě

V městském provozu

V silničním provozu

V dálničním provozu

Části doby jízdy charakterizované jízdou v městském provozu, v silničním provozu a v dálničním provozu, jak je popsáno v příloze II bodě 4.5 nařízení (EU) č. 582/2011

 

 

 

Části doby jízdy charakterizované akcelerací, zpomalováním, jízdou rovnoměrnou rychlostí a stáním, jak je popsáno v příloze II bodě 4.5.5 nařízení (EU) č. 582/2011

 

 

 

 

Minimálně

Maximálně

Průměrný výkon v okénku práce (%)

 

 

Trvání okénka hmotnosti CO2 (s)

 

 

Okénko práce motoru: procento platných okének

 

Okénko hmotnosti CO2: procento platných okének

 

Poměr shody spotřeby paliva“

 

2)

Příloha II se mění takto:

a)

V bodě 10.1.12 se doplňují nové body 10.1.12.5.1 až 10.1.12.5.5, které znějí:

„10.1.12.5.1

Výsledky lineární regrese popsané v dodatku 1 bodě 3.2.1 této přílohy včetně sklonu regresní přímky (m), koeficientu určení (r2) a průsečíku (b) regresní přímky s osou y.

10.1.12.5.2

Výsledek kontroly shody údajů z ECU v souladu s dodatkem 1 bodem 3.2.2 této přílohy.

10.1.12.5.3

Výsledek kontroly shody spotřeby paliva specifické pro brzdu v souladu s dodatkem 1 bodem 3.2.3 této přílohy, včetně vypočtené spotřeby paliva specifické pro brzdu a poměru spotřeby paliva specifické pro brzdu vypočtené podle měření PEMS a spotřeby paliva specifické pro brzdu deklarované pro zkoušku WHTC.

10.1.12.5.4

Výsledek kontroly shody počitadla ujetých kilometrů v souladu s dodatkem 1 bodem 3.2.4 této přílohy.

10.1.12.5.5

Výsledek kontroly shody atmosférického tlaku v souladu s dodatkem 1 bodem 3.2.5 této přílohy.“

b)

V dodatku 1 se za bod 4.3.1 vkládají nové body 4.3.1.1, 4.3.1.2 a 4.3.1.3, které znějí:

„4.3.1.1

Pokud je procento platných okének nižší než 50 %, hodnocení údajů je nutné opakovat s použitím delšího trvání okének. Toho se dosáhne snižováním hodnoty 0,2 ve vzorci uvedeném v bodě 4.3.1 postupně vždy o 0,01, dokud není procento platných okének 50 % nebo vyšší.

4.3.1.2

V žádném případě nesmí být snížená hodnota ve výše uvedeném vzorci nižší než 0,15.

4.3.1.3

Zkouška se považuje za neplatnou, pokud je procento platných okének nižší než 50 % při maximálním trvání okének vypočteném v souladu s body 4.3.1, 4.3.1.1 a 4.3.1.2.“

c)

V dodatku 4 se bod 2.2 nahrazuje tímto:

„2.2

Jestliže při zkouškách emisí s použitím ISC PEMS tohoto bodu na referenční křivce maximálního točivého momentu jako funkce otáček motoru nebylo dosaženo, je výrobce v případě potřeby oprávněn změnit zatížení vozidla a/nebo zkušební trasu, aby po dokončení zkoušek emisí s použitím ISC PEMS bylo prokázáno splnění tohoto požadavku.“

3)

V příloze III se za bod 2.1 vkládá nový bod 2.1.1, který zní:

„2.1.1

Požadavky na měření počtu částic jsou tytéž jako požadavky stanovené v příloze 4C předpisu EHK/OSN č. 49.“

4)

Příloha VI se mění takto:

a)

bod 6 se mění takto:

i)

nadpis se nahrazuje tímto:

ii)

bod 6.1.3 se nahrazuje tímto:

„6.1.3

Oddíl 7.3 přílohy 10 předpisu EHK/OSN č. 49 se nahrazuje tímto:

Při schvalování typu se provede prokazovací zkouška PEMS u základního motoru ve vozidle s použitím postupu popsaného v dodatku 1 této přílohy.

Dodatečné požadavky, pokud jde o zkoušení vozidla v provozu budou upřesněny v pozdější fázi v souladu s čl. 14 odst. 3 nařízení (EU) č. 582/2011.“

iii)

za bod 6.1.3 se vkládají nové body 6.1.3.1 a 6.1.3.2, které znějí:

„6.1.3.1

Výrobce může vybrat vozidlo, které bude použito pro zkoušení, ale s volbou vozidla musí souhlasit schvalovací orgán. Charakteristika vozidla použitého pro prokazovací zkoušku PEMS musí být reprezentativní pro kategorii vozidel určenou pro systém motoru. Vozidlo smí být prototyp.

6.1.3.2

Na žádost schvalovacího orgánu může být ve vozidle zkoušen další motor z téže rodiny motorů nebo rovnocenný motor představující jinou kategorii vozidel.“

b)

doplňuje se nový dodatek 1, který zní:

„Dodatek 1

Prokazovací zkouška PEMS při schvalování typu

1.   ÚVOD

V tomto dodatku se popisuje postup pro prokazovací zkoušku PEMS při schvalování typu.

2.   ZKOUŠENÉ VOZIDLO

2.1   Vozidlo použité pro prokazovací zkoušku PEMS musí být reprezentativní pro kategorii vozidel určenou pro montáž systému motoru. Vozidlo smí být prototyp nebo přizpůsobené vozidlo ze sériové výroby.

2.2   Musí být prokázána dostupnost a shodnost informací datového toku z ECU (například podle ustanovení přílohy II oddílu 5 tohoto nařízení).

3.   PODMÍNKY ZKOUŠKY

3.1   Užitečné zatížení vozidla

Užitečné zatížení vozidla se v souladu s přílohou II stanoví jako 50–60 % maximálního užitečného zatížení vozidla.

3.2   Podmínky prostředí

Zkouška se provede za podmínek prostředí popsaných v příloze II bodě 4.2.

3.3   Teplota chladicí kapaliny musí odpovídat příloze II bodu 4.3.

3.4   Palivo, maziva a činidlo

Palivo, mazací olej a činidlo pro systém následného zpracování výfukových plynů musí splňovat ustanovení přílohy II bodů 4.4 až 4.4.3.

3.5   Požadavky na jízdu a provozní požadavky

Požadavky na jízdu a provozní požadavky jsou tytéž jako požadavky popsané v příloze II bodech 4.5 až 4.6.8.

4.   HODNOCENÍ EMISÍ

4.1   Zkouška se provádí a výsledky zkoušky se vypočtou v souladu s přílohou II oddílem 6.

5.   ZPRÁVA

5.1   Technická zpráva obsahující popis prokazovací zkoušky PEMS musí uvádět provedené činnosti a výsledky a obsahovat alespoň tyto informace:

a)

obecné informace podle popisu v příloze II bodech 10.1.1 až 10.1.1.14;

b)

vysvětlení toho, proč vozidlo (vozidla) (1) použité (použitá) pro tuto zkoušku lze považovat za reprezentativní pro kategorii vozidel určenou pro systém motoru;

c)

informace o zkušebním vybavení a údaje o zkoušce podle popisu v příloze II bodech 10.1.3 až 10.1.4.8;

d)

informace o zkoušeném motoru podle popisu v příloze II bodech 10.1.5 až 10.1.5.20;

e)

informace o vozidle použitém pro zkoušku podle popisu v příloze II bodech 10.1.6 až 10.1.6.18;

f)

informace o vlastnostech trasy podle popisu v příloze II bodech 10.1.7 až 10.1.7.7;

g)

informace o okamžitých naměřených a vypočtených údajích podle popisu v příloze II bodech 10.1.8 až 10.1.9.24;

h)

informace o středních hodnotách a integrovaných údajích podle popisu v příloze II bodech 10.1.10 až 10.1.10.12;

i)

vyhovující a nevyhovující výsledky podle popisu v příloze II bodech 10.1.11 až 10.1.11.13;

j)

informace o ověření zkoušek podle popisu v příloze II bodech 10.1.12 až 10.1.12.5.“

5)

Příloha X se mění takto:

a)

v bodě 2.4.1 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Výrobce může uplatňovat buď úplná ustanovení této přílohy a přílohy XIII tohoto nařízení, nebo úplná ustanovení příloh XI a XVI nařízení (ES) č. 692/2008.“;

b)

bod 2.4.2 se mění takto:

i)

nadpis se zrušuje;

ii)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Výrobci nesmí být povoleno používat alternativní ustanovení uvedená v tomto bodě pro více než 500 motorů ročně.“;

c)

bod 2.4.3 se zrušuje;

d)

dodatek 2 se mění takto:

i)

bod 2.2.1 se nahrazuje tímto:

„2.2.1

Při rozhodování o schválení ohledně volby monitorování činnosti, kterou vybral výrobce, přihlédne schvalovací orgán k technickým informacím poskytnutým výrobcem.“;

ii)

body 2.2.2.1 a 2.2.2.2 se nahrazují tímto:

„2.2.2.1

Zkouška způsobilosti se provádí stejným způsobem, jak je uvedeno v oddíle 6.3.2 přílohy 9B předpisu EHK/OSN č. 49.

2.2.2.2

Snížení činnosti uvažované součásti se měří a následně se použije jako mezní hodnota činnosti pro základní motor rodiny motorů s OBD.“;

iii)

bod 2.2.3 se nahrazuje tímto:

„2.2.3

Kritéria monitorování činnosti schválená pro základní motor se považují za použitelná na celou rodinu motorů s OBD bez dalšího prokazování.“;

iv)

za bod 2.2.3 se vkládají nové body 2.2.4 a 2.2.4.1, které znějí:

„2.2.4

Na základě dohody mezi výrobcem a schvalovacím orgánem je možná úprava mezní hodnoty činnosti pro různé členy rodiny motorů s OBD, aby se vztahovala na různé konstrukční parametry (například velikost chladiče EGR). Tato dohoda musí být založena na relevantních technických prvcích.

2.2.4.1

Na žádost schvalovacího orgánu může být další člen rodiny motorů s OBD podroben schvalovacímu postupu popsanému v bodě 2.2.2.“;

v)

bod 2.3.1 se nahrazuje tímto:

„2.3.1

Pro účely prokazování správné činnosti OBD u vybraného sledování rodiny motorů s OBD se vybere poškozená součást na základním motoru rodiny motorů s OBD v souladu s oddílem 6.3.2 přílohy 9B předpisu EHK/OSN č. 49.“;

vi)

za bod 2.3.1 se vkládá nový bod 2.3.2, který zní:

„2.3.2

V případě zkoušení druhého motoru v souladu s oddílem 2.2.4.1 se vybere poškozená součást na uvedeném druhém motoru v souladu s oddílem 6.3.2 přílohy 9B předpisu EHK/OSN č. 49.“

6)

Příloha XI se mění takto:

V dodatku 1 se ve vzoru informačního dokumentu doplňuje nová část, která zní:

„PŘÍSTUP K INFORMACÍM O OPRAVÁCH A ÚDRŽBĚ VOZIDLA

2.

PŘÍSTUP K INFORMACÍM O OPRAVÁCH A ÚDRŽBĚ VOZIDLA

2.1

Adresa hlavní internetové stránky pro přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla

2.1.1

Datum, od něhož budou přístupné (ne později než 6 měsíců od data schválení typu)

2.2

Podmínky přístupu na internetovou stránku

2.3

Formát informací o opravách a údržbě vozidla přístupných na zmíněné internetové stránce“

7)

Příloha XIII se mění takto:

a)

v bodě 2.1 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Výrobce může uplatňovat buď úplná ustanovení této přílohy a přílohy X tohoto nařízení, nebo úplná ustanovení příloh XI a XVI nařízení (ES) č. 692/2008.“;

b)

bod 4.2 se nahrazuje tímto:

„4.2.

Systém palubní diagnostiky (OBD) vozidla popsaný v příloze 9B předpisu EHK/OSN č. 49 a uvedený v příloze X tohoto nařízení nesmí být používán za účelem poskytování vizuálních varovných signálů popsaných v bodě 4.1. Varování nesmí být stejné jako varování používané v rámci OBD (tj. indikátor chybné funkce – MI) nebo pro jinou údržbu motoru. Nesmí být možné systém varování nebo vizuální výstražné signály vypnout pomocí čtecího zařízení, pokud nebyl odstraněn důvod pro aktivaci varování. Podmínky pro aktivaci a deaktivaci systému varování a vizuálních výstražných signálů jsou popsány v dodatku 2 této přílohy.“;

c)

v bodě 5.3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Systém mírného upozornění snižuje o 25 % maximální dosažitelný točivý moment motoru v celém rozsahu otáček motoru mezi maximálním točivým momentem a bodem přerušení regulátoru popsaným v dodatku 3. Maximální dosažitelný snížený točivý moment motoru pod maximálním točivým momentem motoru před snížením točivého momentu nesmí přesáhnout snížený točivý moment při uvedené rychlosti.“;

d)

bod 5.5 se nahrazuje tímto:

„5.5.

Systém upozornění řidiče musí být zapnut způsobem uvedeným v bodech 6.3, 7.3, 8.5 a 9.4.“;

e)

body 6.3.1 a 6.3.2 se nahrazují tímto:

„6.3.1

Systém mírného upozornění popsaný v bodě 5.3 musí být zapnut a následně aktivován v souladu s požadavky uvedeného bodu, jestliže hladina nádrže s činidlem klesne pod 2,5 % jejího plného jmenovitého objemu nebo pod vyšší procentní hodnotu zvolenou výrobcem.

6.3.2

Systém důrazného upozornění popsaný v bodě 5.4 musí být zapnut a následně aktivován v souladu s požadavky uvedeného bodu, jestliže je nádrž na činidlo prázdná (to jest, systém dávkování nemůže čerpat z nádrže další činidlo) nebo při každé hladině nižší než 2,5 % jejího plného jmenovitého objemu podle volby výrobce.“;

f)

body 7.3.1 a 7.3.2 se nahrazují tímto:

„7.3.1

Systém mírného upozornění popsaný v bodě 5.3 musí být zapnut a následně aktivován v souladu s požadavky uvedeného bodu, jestliže nedojde k nápravě jakosti činidla do 10 hodin provozu motoru od aktivace systému varování řidiče popsané v bodě 7.2.

7.3.2

Systém důrazného upozornění popsaný v bodě 5.4 musí být zapnut a následně aktivován v souladu s požadavky uvedeného bodu, jestliže nedojde k nápravě jakosti činidla do 20 hodin provozu motoru od aktivace systému varování řidiče popsané v bodě 7.2.“;

g)

body 8.5.1 a 8.5.2 se nahrazují tímto:

„8.5.1

Systém mírného upozornění popsaný v bodě 5.3 musí být zapnut a následně aktivován v souladu s požadavky uvedeného bodu, jestliže nedojde k nápravě chyby ve spotřebě činidla nebo k přerušení dávkování činidla do 10 hodin provozu motoru od aktivace systému varování řidiče popsané v bodech 8.4.1 a 8.4.2.

8.5.2

Systém důrazného upozornění popsaný v bodě 5.4 musí být zapnut a následně aktivován v souladu s požadavky uvedeného bodu, jestliže nedojde k nápravě chyby ve spotřebě činidla nebo k přerušení dávkování činidla do 20 hodin provozu motoru od aktivace systému varování řidiče popsané v bodech 8.4.1 a 8.4.2.“;

h)

bod 9.2.2.1 se nahrazuje tímto:

„9.2.2.1

K ovlivňování funkce ventilu recirkulace výfukových plynů EGR musí být přiřazeno konkrétní počitadlo. Počitadlo ventilu recirkulace výfukových plynů EGR musí počítat počet hodin provozu motoru, ve kterých je potvrzen jakýkoli aktivní diagnostický chybový kód DTC přiřazený ovlivňování funkce ventilu recirkulace výfukových plynů EGR.“;

i)

body 9.4.1 a 9.4.2 se nahrazují tímto:

„9.4.1

Systém mírného upozornění popsaný v bodě 5.3 musí být zapnut a následně aktivován v souladu s požadavky uvedeného bodu, jestliže k nápravě selhání uvedeného v bodě 9.1 nedojde do 36 hodin provozu motoru od aktivace systému varování řidiče popsané v bodě 9.3.

9.4.2

Systém důrazného upozornění popsaný v bodě 5.4 musí být zapnut a následně aktivován v souladu s požadavky uvedeného bodu, jestliže k nápravě selhání uvedeného v bodě 9.1 nedojde do 100 hodin provozu motoru od aktivace systému varování řidiče popsané v bodě 9.3.“;

j)

dodatek 1 se mění takto:

i)

bod 3.2.3 se nahrazuje tímto:

„3.2.3

K prokázání aktivace varovného systému v případě selhání, jež mohou být důsledkem neoprávněných zásahů definovaných v oddílu 9 této přílohy, musí být výběr prováděn v souladu s těmito požadavky:“;

ii)

v bodě 3.3.6.2 se písmena a) a b) nahrazují tímto:

„a)

varovný systém byl aktivován při hladině činidla vyšší nebo rovné 10 % objemu nádrže s činidlem;

b)

systém ‚nepřetržitého‘ varování byl aktivován při hladině činidla vyšší nebo rovné hodnotě stanovené výrobcem podle ustanovení oddílu 6 této přílohy.“;

iii)

bod 3.4 se nahrazuje tímto:

„3.4

Aktivace systému varování je u hladin činidla považována za prokázanou, pokud na konci každé prokazovací zkoušky provedené podle bodu 3.2.1 došlo ke správné aktivaci varovného systému.“;

iv)

za bod 3.4 se doplňuje nový bod 3.5, který zní:

„3.5

Aktivace systému varování u vyvolaných poruch DTC je považována za prokázanou, pokud na konci každé prokazovací zkoušky provedené podle bodu 3.2.1 došlo ke správné aktivaci varovného systému a pro vybrané selhání byl dosažen status DTC uvedený v tabulce 1 dodatku 2 této přílohy.“;

v)

bod 4.2 se nahrazuje tímto:

„4.2

Zkušebním postupem se prokazuje aktivace systému upozornění v případě nedostatku činidla a v případě jednoho ze selhání definovaných v oddílech 7, 8 nebo 9 této přílohy.“;

vi)

v bodě 4.3 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

schvalovací orgán kromě nedostatku činidla vybere jedno ze selhání definovaných v oddílech 7, 8 nebo 9 této přílohy, na kterém byla předtím prokázána funkce varovného systému;“;

vii)

úvodní věta bodu 4.4 se nahrazuje tímto:

„Výrobce kromě toho musí prokázat funkci systému upozornění za podmínek selhání definovaných v oddílech 7, 8 nebo 9 této přílohy, jež nebyla vybrána pro prokazovací zkoušky popsané v bodech 4.1, 4.2 a 4.3.“;

viii)

bod 4.5.2 se nahrazuje tímto:

„4.5.2

Když je prověřována reakce systému na případný nedostatek činidla v nádrži, systém motoru musí být v chodu, dokud hladina činidla nedosáhne hodnoty 2,5 % plného jmenovitého objemu nádrže nebo hodnoty stanovené výrobcem v souladu s bodem 6.3.1 této přílohy, při které má být funkční systém mírného upozornění.“;

ix)

bod 4.6.4 se nahrazuje tímto:

„4.6.4

Funkce systému důrazného upozornění se považuje za prokázanou, pokud na konci každé prokazovací zkoušky provedené podle bodů 4.6.2 a 4.6.3 výrobce prokázal před orgánem schvalujícím typ, že byl aktivován mechanismus požadovaného omezení rychlosti vozidla.“;

x)

bod 5.2 se nahrazuje tímto:

„5.2

Když výrobce žádá o schválení motoru nebo rodiny motorů jako samostatného technického celku, výrobce musí poskytnout schvalovacímu orgánu důkazy o tom, že soubor dokumentace k montáži vyhovuje ustanovením bodu 2.2.4 této přílohy o opatřeních, jež zajistí, že vozidlo bude při jízdě na silnici nebo při jiném příslušném použití splňovat požadavky této přílohy týkající se důrazného upozornění.“;

xi)

bod 5.4.2 se nahrazuje tímto:

„5.4.2

Po dohodě výrobce se schvalovacím orgánem vybere výrobce jedno ze selhání definovaných v oddílech 6 až 9 této přílohy, které je poté vyvoláno nebo simulováno na systému motoru.“;

k)

v dodatku 2 se úvodní věta bodu 4.1.1 nahrazuje tímto:

„Aby systém splňoval požadavky této přílohy, musí obsahovat alespoň pět počitadel k zaznamenávání počtu hodin, kdy byl motor v chodu a systém současně zjistil výskyt některé z těchto skutečností:“;

l)

v dodatku 5 bodě 3.1 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

počet zahřívacích cyklů a počet hodin provozu motoru od okamžiku, kdy byly uložené ‚informace o regulaci emisí NOx‘ v důsledku údržby nebo oprav naposledy vymazány;“.


(1)  Vozidlo nebo vozidla v případě pomocného motoru.


PŘÍLOHA II

PŘÍLOHA XVII

PŘÍSTUP K INFORMACÍM PALUBNÍHO DIAGNOSTICKÉHO SYSTÉMU VOZIDLA A K INFORMACÍM O OPRAVÁCH A ÚDRŽBĚ VOZIDLA

1.   ÚVOD

1.1

Tato příloha stanoví technické požadavky pro přístupnost informací palubního diagnostického systému vozidla a informací o opravách a údržbě vozidla.

2.   POŽADAVKY

2.1

Informace palubního diagnostického systému vozidla a informace o opravách a údržbě vozidla dostupné na internetových stránkách musí splňovat obecný standard uvedený v čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 595/2009. Dokud tento standard nebude přijat, musí výrobci poskytovat informace palubního diagnostického systému vozidla a informace o opravách a údržbě vozidla standardizovaným způsobem, který je nediskriminační v porovnání s danými ustanoveními nebo přístupem poskytovaným autorizovaným obchodním zástupcům a opravnám.

Žadatelé o právo k tomu, aby mohli informace kopírovat či dále zveřejňovat, musí jednat přímo s příslušným výrobcem. Zpřístupní se i informace pro školicí materiál, ty však mohou být prezentovány prostřednictvím jiných médií, než jsou internetové stránky.

V databázi snadno dostupné samostatným provozovatelům musí být poskytnuty informace o všech částech vozidla, jimiž je vozidlo, jak je identifikováno identifikačním číslem vozidla (VIN) a podle jakýchkoli dalších kritérií, jako je rozvor náprav, výkon motoru, úroveň nebo možnosti vybavení, vybaveno výrobcem vozidla a které mohou být nahrazeny náhradními díly, jež poskytuje výrobce vozidla svým autorizovaným opravnám nebo obchodním zástupcům nebo třetím stranám formou odkazu na číslo částí původního vybavení.

Tato databáze musí obsahovat VIN, čísla částí původního vybavení, názvy částí původního vybavení, údaje o platnosti (platnost od–do), vlastnosti montáže a případně charakteristiky struktury.

Informace v databázi se musí pravidelně aktualizovat. Tyto aktualizace musí zahrnovat zejména všechny úpravy jednotlivých vozidel poté, co byla vyrobena, je-li tato informace k dispozici autorizovaným obchodním zástupcům.

2.2

Přístup k bezpečnostním prvkům vozidla, které používají autorizovaní obchodní zástupci a opravny, musí být na základě ochrany bezpečnostní technologie umožněn samostatným provozovatelům podle těchto požadavků:

a)

při výměně údajů musí být zajištěna důvěrnost, bezúhonnost a ochrana proti opakovanému záznamu;

b)

musí se použít standard https//ssl-tls (RFC4346);

c)

pro vzájemné ověření samostatných provozovatelů a výrobců se musí použít bezpečnostní certifikáty v souladu s normou ISO 20828;

d)

soukromý klíč samostatného provozovatele musí být chráněn bezpečným hardwarem.

Fórum pro přístup k informacím o vozidle uvedené v článku 2h určí parametry pro splnění těchto požadavků na základě aktuálního vědecko-technologického vývoje. Samostatný provozovatel musí získat pro tento účel schválení a oprávnění, a to na základě dokumentace prokazující, že provozuje legální podnikatelskou činnost a nebyl odsouzen pro trestný čin.

2.3

Přeprogramování řídicích jednotek musí být provedeno buď v souladu s normou ISO 22900-2 nebo SAE J2534 nebo TMC RP1210B s použitím neznačkového hardware. Lze použít rovněž ethernet, sériový kabel nebo rozhraní LAN a alternativní média jako kompaktní disk (CD), digitální víceúčelový disk (DVD) nebo klíč USB pro informačně-zábavní systémy (např. navigační systémy, telefony), ale pouze pod podmínkou, že není vyžadován žádný značkový software (např. ovladače nebo výměnné moduly) ani hardware pro komunikaci. Pro potvrzení kompatibility aplikace specifické pro výrobce a komunikačních rozhraní vozidla splňujících požadavky normy ISO 22900-2 nebo SAE J2534 nebo TMC RP1210B musí výrobce nabídnout buď potvrzení nezávisle vyvinutých komunikačních rozhraní vozidel, nebo informace o jakémkoli zvláštním hardware a jeho zapůjčení, který výrobce komunikačních rozhraní vozidel vyžaduje, aby toto potvrzení provedl sám. Na poplatky za toto potvrzení nebo informace a poskytnutí hardware se vztahují podmínky čl. 2f odst. 1.

2.4

Požadavky bodu 2.3 se nepoužijí v případě přeprogramování omezovačů rychlosti a záznamových zařízení.

2.5

Všechny diagnostické chybové kódy (DTC) související s emisemi musí být v souladu s přílohou X.

2.6

V případě přístupu k informacím palubního diagnostického systému jakéhokoli vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla, které nesouvisejí s bezpečnostními oblastmi vozidla, musí požadavky na registraci nutnou k používání internetových stránek výrobce samostatným provozovatelem vyžadovat pouze takové informace, které jsou nutné k potvrzení způsobu platby za tyto informace. V případě informací souvisejících s přístupem k bezpečnostním oblastem vozidla předloží samostatný provozovatel certifikát v souladu s normou ISO 20828, v němž prokáže svoji totožnost a totožnost organizace, k níž patří, a výrobce poté předloží vlastní certifikát v souladu s normou ISO 20828, kterým samostatnému provozovateli potvrdí, že získává přístup na oficiální stránku daného výrobce. Obě strany si musí vést evidenci všech takových transakcí uvádějící údaje o vozidlech a o změnách, které na nich byly v souladu s tímto ustanovením provedeny.

2.7

Výrobci na svých internetových stránkách s informacemi o opravách uvedou čísla schválení typu podle jednotlivých modelů.

2.8

Pokud to výrobce vyžaduje, u vozidel kategorií M1, M2, N1 a N2 s maximální přípustnou hmotností nepřesahující 7,5 tuny a kategorií M3 třídy I, třídy II a třídy A a třídy B podle definice v příloze I směrnice 2001/85/ES s maximální přípustnou hmotností nepřesahující 7,5 tuny musí být soulad s požadavky přílohy I dodatku 5 a přílohy XIV nařízení (ES) č. 692/2008 považován za rovnocenný souladu s touto přílohou.

2.9

Schvalovací orgán musí informovat Komisi o okolnostech každého schválení typu uděleného podle bodu 2.8.

Dodatek 1

Certifikát výrobce o přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla

(Výrobce): …

(Adresa výrobce): …

potvrzuje, že:

poskytuje přístup k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla v souladu s ustanoveními:

článku 6 nařízení (ES) č. 595/2009 a článku 2a nařízení (EU) č. 582/2011,

čl. 4 odst. 6 nařízení (EU) č. 582/2011,

přílohy I dodatku 4 oddílu 16 nařízení (EU) č. 582/2011,

přílohy X oddílu 2.1 nařízení (EU) č. 582/2011,

přílohy XVII nařízení (EU) č. 582/2011.

s ohledem na typy vozidel, motorů a zařízení k regulaci znečišťujících látek uvedené na seznamu v příloze k tomuto certifikátu.

Použijí se tyto odchylky: úpravy na žádost zákazníka (1) – výroba v malém (1) – přenášené systémy (1).

Adresa hlavní internetové stránky, která umožňuje přístup k relevantním informacím a u které se tímto potvrzuje, že je v souladu s uvedenými ustanoveními, je uvedena v příloze k tomuto certifikátu společně s kontaktními údaji zodpovědného zástupce výrobce, jehož podpis je připojen níže.

V příslušném případě: Výrobce také tímto potvrzuje, že splnil povinnosti ve čl. 3 odst. 1a nařízení (EU) č. 582/2011 týkající se poskytnutí příslušných informací pro předchozí schválení těchto typů vozidel, a to nejpozději šest měsíců po datu schválení typu.

V … [místo]

Dne … [datum]

[Podpis] [Funkce]

Přílohy:

Adresy internetových stránek

Kontaktní údaje

PŘÍLOHA I

Certifikátu výrobce o přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla

Adresy internetových stránek, na které se odkazuje v tomto certifikátu:

PŘÍLOHA II

Certifikátu výrobce o přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla

Kontaktní údaje zástupce výrobce, na kterého se odkazuje v tomto certifikátu:

Dodatek 2

Informace palubního diagnostického systému vozidla

1.   Výrobce vozidla musí poskytnout informace požadované v tomto dodatku, aby umožnil výrobu náhradních částí a částí pro údržbu, diagnostických přístrojů a zkušebního zařízení kompatibilních s palubními diagnostickými systémy.

2.   Na vyžádání se zpřístupní všem příslušným výrobcům součástí, diagnostických přístrojů nebo zkušebního zařízení nediskriminačním způsobem následující informace:

Popis typu a počtu stabilizačních cyklů, které byly použity pro původní schválení typu vozidla.

Popis typu předváděcího cyklu palubní diagnostiky použitého pro původní schválení typu vozidla pro součásti monitorované palubním diagnostickým systémem.

Ucelený dokument, ve kterém jsou popsány všechny monitorované součásti a strategie zjišťování chyb a aktivace MI (stanovený počet jízdních cyklů nebo statistická metoda), včetně seznamu příslušných parametrů monitorovaných sekundárně pro každou součást monitorovanou palubním diagnostickým systémem a seznamu všech výstupních kódů palubního diagnostického systému a použitý formát (vždy s vysvětlením každého kódu a formátu) pro jednotlivé součásti hnací skupiny, které souvisejí s emisemi, a pro jednotlivé součásti, které nesouvisejí s emisemi, pokud se monitorování dané součásti používá k určování aktivace MI. Konkrétně u typů vozidel, které používají spojení k přenosu dat podle normy ISO 15765-4 „Road vehicles – Diagnostics on Controller Area Network (CAN) – část 4: Requirements for emissions-related systems“, musí být uceleně vysvětleny údaje v modu $ 05 Test ID $ 21 až FF a údaje v modu $ 06 a údaje v modu $ 06 Test ID $ 00 až FF pro každý podporovaný monitorovaný ID palubního diagnostického systému.

Pokud se použijí jiné standardy komunikačních protokolů, musí být poskytnuto rovnocenné přehledné vysvětlení.

Tyto informace mohou být poskytnuty ve formě následující tabulky:

 

Součást | Chybový kód | Strategie monitorování | Kritéria zjištění chyb | Kritéria pro aktivaci MI | Sekundární parametry | Stabilizace | Předváděcí zkouška |

 

Katalyzátor | P0420 | Signály z kyslíkové sondy 1 a 2 | Rozdíl mezi signály ze sondy 1 a sondy 2 | 3. cyklus | Otáčky motoru, zatížení motoru, režim A/F, teplota katalyzátoru | Dva cykly typu 1 | Typ 1 |

3.   Informace požadované pro výrobu diagnostických přístrojů

Aby se usnadnilo poskytování obecných diagnostických přístrojů pro opravny více značek, zpřístupní výrobci vozidel prostřednictvím svých internetových stránek týkajících se oprav informace uvedené v bodech 3.1, 3.2 a 3.3. Uvedené informace musí zahrnovat všechny funkce diagnostických přístrojů a všechny odkazy na informace o opravách a pokyny k odstraňování problémů. Přístup k těmto informacím může být podmíněn zaplacením přiměřeného poplatku.

3.1   Informace týkající se komunikačního protokolu

Musí se vyžadovat následující informace seřazené podle značky vozidla, modelu a varianty nebo další použitelné definice, jako je identifikační číslo vozidla (VIN) nebo identifikace vozidla a systémů:

a)

jakýkoli dodatečný systém informací o protokolu nezbytný k tomu, aby se kromě standardních metod předepsaných v oddíle 4.7.3 přílohy 9B předpisu EHK/OSN č. 49 umožnila úplná diagnostika zahrnující všechny dodatečné informace o protokolu hardwaru nebo softwaru, stanovení parametrů, funkce přenosu, požadavky na údržbu v provozu či okolnosti chyb;

b)

podrobné informace k získání a vyhodnocení všech chybových kódů, které nejsou v souladu s normami předepsanými v oddíle 4.7.3 přílohy 9B předpisu EHK/OSN č. 49;

c)

seznam všech dostupných parametrů aktivních údajů včetně informací o úpravách a přístupu;

d)

seznam všech dostupných funkčních zkoušek včetně aktivace nebo kontroly zařízení a prostředků k jejich provedení;

e)

podrobné informace o tom, jak získat informace o všech součástech a provozním stavu, časová razítka, nedokončené DTC a pozastavení;

f)

nové nastavení adaptivních parametrů s pamětí, kódování variant a nastavení náhradních součástí a zákaznické preference;

g)

identifikace ECU a kódování variant;

h)

podrobnosti o tom, jak znovu nastavit provozní světla;

i)

umístění diagnostického konektoru a podrobnosti o konektoru;

j)

identifikace kódu motoru.

3.2   Zkouška a diagnóza součástí monitorovaných palubním diagnostickým systémem

Požadují se následující informace:

a)

popis zkoušek za účelem potvrzení jejich funkčnosti na úrovni součástí či v rámci jejich zapojení;

b)

postup zkoušky zahrnující parametry zkoušky a informace o součásti;

c)

podrobnosti o připojení včetně minimálních a maximálních vstupních a výstupních hodnot a hodnot při jízdě a zatížení;

d)

očekávané hodnoty za určitých podmínek jízdy včetně volnoběhu;

e)

elektrické hodnoty u součásti v jejích statických a dynamických stavech;

f)

hodnoty režimu poruchy u každého z výše uvedených případů;

g)

diagnostické sekvence režimu poruchy včetně stromů poruchy a odstranění poruchy prostřednictvím řízené diagnostiky.

3.3   Údaje požadované k provedení opravy

Požadují se následující informace:

a)

inicializace elektronické řídicí jednotky a součástí (v případě provádění výměny);

b)

inicializace nových elektronických řídicích jednotek nebo výměna elektronických řídicích jednotek, případně s použitím garantovaných (pře-) programovacích technik.

Dodatek 3

Seznam přenášených systémů, na něž se vztahuje článek 2e

1.

Systémy klimatizace

a)

systémy regulace teploty;

b)

na motoru nezávislé topení;

c)

na motoru nezávislé klimatizační zařízení.

2.

Systémy pro autobusy a autokary

a)

systémy ovládání dveří;

b)

systémy ovládání točny;

c)

ovládání vnitřního osvětlení.


(1)  Nehodící se škrtněte.


31.1.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 28/24


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 65/2012

ze dne 24. ledna 2012,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o ukazatele rychlostních stupňů, a mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 661/2009 vyžaduje instalaci ukazatele rychlostních stupňů ve všech vozidlech vybavených manuální převodovkou, které se řadí do kategorie M1 s referenční hmotností nepřesahující 2 610 kg, a vozidlech, na něž bylo rozšířeno schválení typu podle čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (2).

(2)

Nařízení (ES) č. 661/2009 vyžaduje, aby byly technické podrobnosti jeho ustanovení týkající se ukazatele rychlostních stupňů stanoveny prováděcími právními předpisy. Pro takové schválení typu ukazatele rychlostních stupňů je nyní nutné stanovit zvláštní postupy, zkoušky a požadavky.

(3)

Směrnice 2007/46/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (3), by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Technického výboru – motorová vozidla,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na vozidla kategorie M1, která splňují následující požadavky:

jsou vybavena manuální převodovkou,

jejich referenční hmotnost nepřesahuje 2 610 kg, nebo se jedná o vozidla, na něž bylo rozšířeno schválení typu podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 715/2007.

Toto nařízení se nevztahuje na „vozidla, která mají zvláštní sociální funkci“ v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 715/2007.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí, vedle definic uvedených v nařízení (ES) č. 661/2009, následující definice:

1)

„typem vozidla, pokud jde o ukazatele rychlostních stupňů“ se rozumí skupina vozidel, která se neodlišují, pokud jde o funkční vlastnosti ukazatelů rychlostních stupňů a o logiku, kterou ukazatele rychlostních stupňů používají k určení momentu, kdy je třeba zařadit jiný rychlostní stupeň. Příklady různých logik zahrnují, přičemž tento výčet není vyčerpávající:

i)

přeřazení na vyšší rychlostní stupeň je indikováno při stanovených rychlostech motoru,

ii)

přeřazení na vyšší rychlostní stupeň je indikováno, když specifické mapy spotřeby paliva ukazují, že při vyšším rychlostním stupni bude dosaženo zlepšení stanovené minimální spotřeby paliva,

iii)

přeřazení na vyšší rychlostní stupeň je indikováno, když je možno požadovaného točivého momentu dosáhnout při vyšším rychlostním stupni;

2)

„funkčními vlastnostmi ukazatelů rychlostních stupňů“ se rozumí sada vstupních parametrů, jako jsou otáčky motoru, spotřeba energie, točivý moment a jejich změny v čase, které určí indikaci ukazatele rychlostních stupňů a funkční závislost indikací ukazatele rychlostních stupňů na těchto parametrech;

3)

„provozním režimem vozidla“ se rozumí stav vozidla, ve kterém se může vyskytnout přeřazení mezi nejméně dvěma dopřednými rychlostními stupni;

4)

„manuálním režimem“ se rozumí provozní režim vozidla, kde přeřazení z jednoho rychlostního stupně na druhý je vždy okamžitým výsledkem činnosti řidiče;

5)

„emisemi z výfuku“ se rozumí emise z výfuku dle definice v čl. 3 odst. 6 nařízení (ES) č. 715/2007.

Článek 3

Posouzení manuální převodovky

Pro účely posouzení, zda převodovka splňuje definici podle čl. 3 odst. 16 nařízení (ES) č. 661/2009, bude za „manuální převodovku“ považována převodovka, která má alespoň jeden manuální režim v souladu s čl. 2 odst. 4 tohoto nařízení. Pro účely tohoto posouzení se nepřihlíží k automatickému řazení mezi rychlostními stupni, které se neprovádí za účelem optimalizace provozu vozidla, ale pouze za extrémních podmínek z důvodů, jako je ochrana nebo prevence zastavení motoru.

Článek 4

ES schválení typu

1.   Výrobci musí zajistit, aby vozidla uváděná na trh, na která se vztahuje článek 11 nařízení (ES) č. 661/2009, byla vybavena ukazateli rychlostních stupňů v souladu s požadavky přílohy I tohoto nařízení.

2.   Aby výrobce získal ES schválení typu pro vozidla, na něž se vztahuje článek 11 nařízení (ES) č. 661/2009, musí splnit tyto povinnosti:

a)

vypracovat a předložit orgánu schvalujícímu typ vozidla informační dokument v souladu se vzorem uvedeným v části 1 přílohy II tohoto nařízení;

b)

předložit orgánu schvalujícímu typ vozidla prohlášení uvádějící, že podle posouzení výrobce je vozidlo v souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení;

c)

předložit orgánu schvalujícímu typ vozidla certifikát vydaný v souladu se vzorem uvedeným v části 2 přílohy II tohoto nařízení;

d)

buď

i)

předložit schvalujícímu orgánu body řazení rychlosti ukazatele rychlostních stupňů určené analyticky, jak je uvedeno v posledním odstavci bodu 4.1 přílohy I nebo

ii)

předložit technické zkušebně, která je odpovědná za provádění typových schvalovacích zkoušek, vozidlo představující typ, který má být schválen, aby bylo možné provést zkoušku podle bodu 4 přílohy I.

3.   Na základě údajů poskytnutých výrobcem podle bodů a), b) a c) odstavce 2 a výsledků zkoušek pro schválení typu podle bodu d) odstavce 2 posoudí orgán schvalující typ vozidla shodu s požadavky přílohy I.

Certifikát ES schválení typu podle vzoru stanoveného v části 3 přílohy II tohoto nařízení pro vozidla, na něž se vztahuje článek 11 nařízení (ES) č. 661/2009, bude vydán pouze v případě, že bude tento soulad zjištěn.

Článek 5

Sledování účinků právních předpisů

Za účelem sledování účinků tohoto nařízení a hodnocení potřeby dalšího vývoje poskytnou výrobci a orgány schvalující typ vozidla Komisi na požádání informace stanovené v příloze II. Komise i její delegáti musí s těmito informacemi zacházet jako s důvěrnými údaji.

Článek 6

Změny směrnice 2007/46/ES

Přílohy I, III, IV, VI a XI směrnice 2007/46/ES se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

Článek 7

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. ledna 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 200, 31.7.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1.


PŘÍLOHA I

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA VOZIDLA VYBAVENÁ UKAZATELI RYCHLOSTNÍCH STUPŇŮ

1.   Charakteristika vzhledu ukazatele rychlostních stupňů

1.1   Doporučení změny rychlostního stupně musí být poskytováno prostřednictvím zřetelné vizuální indikace, například jednoznačné indikace doporučující přeřadit na vyšší nebo vyšší/nižší rychlostní stupeň nebo symbolu indikujícího rychlostní stupeň, na který by řidič měl přeřadit. Tuto vizuální indikaci lze doplnit dalšími indikacemi včetně zvukových signálů za předpokladu, že nedojde k ohrožení bezpečnosti.

1.2   Ukazatele rychlostních stupňů nesmí rušit nebo maskovat označení kteréhokoliv ovládače, kontrolky nebo indikátoru, který je předepsaný nebo podporuje bezpečný provoz vozidla. Signál bude bez ohledu na bod 1.3 nastaven tak, aby nerozptyloval řidičovu pozornost a nebránil zasahování do řádného a bezpečného provozu vozidla.

1.3   Ukazatel rychlostních stupňů musí být umístěn v souladu s odstavcem 5.1.2 předpisu EHK OSN č. 121. Musí mít takovou podobu, aby nebylo možné jej zaměnit s žádnou jinou kontrolkou nebo ukazatelem, kterými je vozidlo vybaveno.

1.4   K zobrazení indikací ukazatele rychlostních stupňů lze použít informační displej za předpokladu, že jsou dostatečně odlišné od ostatních ukazatelů a jsou pro řidiče jasně viditelné a rozpoznatelné.

1.5   Ve výjimečných situacích může být indikace ukazatele rychlostních stupňů automaticky potlačena nebo deaktivována. Jedná se o takové okolnosti, při nichž může dojít k ohrožení bezpečného provozu nebo integrity vozidla, například při aktivaci systému trakce nebo kontroly stability, dočasném zobrazení informací ze systému pro podporu řízení nebo případy poruch vozidla. Jakmile pomine výjimečná situace, musí se po 10 sekundách obnovit normální provoz ukazatele rychlostních stupňů, a pokud je to odůvodněno zvláštními technickými důvody nebo důvody chování vozidla, lze tolerovat i delší zpoždění.

2.   Funkční požadavky na ukazatele rychlostních stupňů (platí pro všechny manuální režimy)

2.1   Ukazatel rychlostních stupňů musí navrhnout přeřazení na jiný rychlostní stupeň v případě, že je odhadovaná spotřeba paliva u navrhovaného rychlostního stupně nižší než u stupně stávajícího s přihlédnutím k požadavkům uvedeným v bodech 2.2 a 2.3.

2.2   Ukazatel rychlostních stupňů musí být konstruován tak, aby podporoval styl jízdy zajišťující optimální spotřebu paliva za rozumně předvídatelných podmínek jízdy. Jeho hlavním cílem je minimalizovat spotřebu paliva vozidla, pokud se řidič řídí jeho pokyny. Pokud se řidič řídí údaji uvedenými na ukazateli rychlostních stupňů, nemělo by však docházet k neúměrnému zvyšování regulovaných emisí z výfuku oproti počátečnímu stavu. Kromě toho by využívání strategie ukazatele rychlostních stupňů nemělo mít žádný negativní vliv na včasné fungování zařízení na kontrolu znečištění, jako jsou katalyzátory, po studeném startu. Pro tento účel by výrobci vozidel měli poskytnout orgánu schvalujícímu typ vozidla technickou dokumentaci popisující vliv strategie ukazatele rychlostních stupňů na regulované emise vozidla z výfuku alespoň při ustálené rychlosti vozidla.

2.3   Uposlechnutí indikace ukazatele rychlostních stupňů nesmí ohrozit bezpečný provoz, např. zastavením motoru, nedostatečnou motorovou brzdou nebo nedostatečným točivým momentem motoru v případě potřeby vysokého výkonu.

3.   Požadované informace

3.1   Výrobce poskytne orgánu schvalujícímu typ vozidla následující informace. Tyto informace musí být k dispozici v následujících dvou částech:

a)

„formální dokumentace“, kterou lze zúčastněným stranám poskytnout na jejich žádost;

b)

„rozšířená dokumentace“, která musí zůstat přísně důvěrná.

3.1.1   Formální dokumentace musí obsahovat:

a)

popis vzhledu kompletní sady ukazatelů rychlostních stupňů namontovaných na vozidle, které jsou součástí typu vozidla s ohledem na ukazatele rychlostních stupňů, a důkazy o jejich souladu s požadavky bodu 1;

b)

důkaz ve formě dat nebo technického vyhodnocení, například modelování dat, mapy emisí nebo spotřeby paliva nebo emisní zkoušky, které dostatečně prokazují, že daný ukazatel rychlostních stupňů řidiči účinně poskytuje včasná a smysluplná doporučení týkající se přeřazení na jiný rychlostní stupeň s cílem dodržet požadavky bodu 2;

c)

vysvětlení účelu, použití a funkcí ukazatele rychlostních stupňů v „oddíle ukazatele rychlostních stupňů“ uživatelské příručky přiložené k vozidlu.

3.1.2   Rozšířená dokumentace musí obsahovat strategii konstrukce ukazatele rychlostních stupňů, zejména jeho funkční vlastnosti.

3.1.3   Bez ohledu na ustanovení článku 5 zůstane rozšířená dokumentace přísně důvěrná a bude ji mít k dispozici jen orgán schvalující typ vozidla a výrobce. Může být uložena u orgánu schvalujícího typ vozidla, nebo na základě rozhodnutí orgánu schvalujícího typ vozidla si ji u sebe může ponechat výrobce. V případě, že si dokumentaci u sebe ponechá výrobce, musí orgán schvalující typ vozidla tuto dokumentaci po kontrole a schválení identifikovat a označit datem. Tato dokumentace musí být k dispozici schvalovacímu orgánu ke kontrole v okamžiku schválení nebo kdykoli v průběhu platnosti schválení.

3.2   Výrobce uvede vysvětlení účelu, použití a funkce ukazatele rychlostních stupňů v „oddíle ukazatele rychlostních stupňů“ uživatelské příručky přiložené k vozidlu.

4.   Dopad postupu řazení rychlostí na základě doporučení ukazatele rychlostních stupňů na hospodárnost spotřeby bude určen podle následujícího postupu

4.1   Stanovení rychlostí vozidla, při kterých ukazatel rychlostních stupňů doporučí přeřazení na vyšší rychlostní stupeň.

Tato zkouška se provádí na zahřátém vozidle na vozidlovém dynamometru podle rychlostního profilu uvedeného v dodatku 1 k této Příloze. Při řazení na vyšší rychlostní stupeň jsou dodržována doporučení ukazatele rychlostních stupňů a rychlosti vozidla, při kterých ukazatel rychlostních stupňů doporučí přeřazení, jsou zaznamenávány. Zkouška se třikrát opakuje.

Vn GSI označuje průměrnou rychlost, při které ukazatel rychlostních stupňů doporučí přeřazení z rychlostního stupně n (n = 1, 2, …, #g) na stupeň n + 1, stanovenou podle tří uvedených zkoušek, přičemž #g označuje počet dopředných rychlostních stupňů vozidla. Pro tento účel jsou brány v úvahu pouze instrukce ukazatele rychlostních stupňů k přeřazení rychlostního stupně ve fázi před dosažením maximální rychlosti, zatímco instrukce ukazatele rychlostních stupňů při zpomalování nejsou brány v úvahu.

Pro účely níže uvedených výpočtů je hodnota V0 GSI stanovena jako 0 km/h a hodnota V#g GSI stanovena jako 140 km/h nebo jako maximální rychlost vozidla podle toho, která z obou hodnot je nižší. Pokud vozidlo není schopno dosáhnout rychlosti 140 km/h, pojede vozidlo svou maximální rychlostí, dokud nevyhoví rychlostnímu profilu na obr. I.1.

Alternativně může postup řazení rychlostí doporučený ukazatelem rychlostních stupňů analyticky stanovit výrobce na základě algoritmu ukazatele rychlostních stupňů uvedeného v rozšířené dokumentaci poskytnuté v souladu s bodem 3.1.

4.2   Standardní postup řazení rychlostí

Vn std označuje rychlost, při které lze předpokládat, že typický řidič přeřadí na vyšší převodový poměr z rychlostního stupně n na rychlostní stupeň n + 1 bez doporučení ukazatele rychlostních stupňů. Na základě standardního postupu řazení rychlostí uvedeného ve zkoušce emisí 1. typu (1) jsou definovány následující standardní rychlosti přeřazení na jiný převodový poměr:

V0 std

=

0 km/h;

V1 std

=

15 km/h;

V2 std

=

35 km/h;

V3 std

=

50 km/h;

V4 std

=

70 km/h;

V5 std

=

90 km/h;

V6 std

=

110 km/h;

V7 std

=

130 km/h;

V8 std

=

V#g GSI;

Vn min označuje minimální rychlost vozidla, kterou může vozidlo jet se zařazeným rychlostním stupněm n bez zastavení motoru a Vn max maximální rychlost vozidla, kterou může vozidlo jet se zařazeným rychlostním stupněm n, aniž by došlo k poškození motoru.

Pokud je hodnota Vn std vyplývající z tohoto seznamu nižší než Vn + 1 min., pak se hodnota Vn std stanoví jako Vn + 1 min. Pokud je hodnota Vn std odvozená od tohoto seznamu větší než hodnota Vn max, pak se hodnota Vn std stanoví jako Vn max (n = 1, 2,…, #g – 1).

Pokud je hodnota V#g std určená tímto postupem nižší než V#g GSI, stanoví se jako V#g GSI.

4.3   Křivky spotřeby paliva při jednotlivých rychlostech

Výrobce poskytne orgánu schvalujícímu typ vozidla informaci o funkční závislosti spotřeby paliva vozidla na konstantní rychlosti vozidla při jízdě se zařazeným rychlostním stupněm n podle následujících pravidel.

FCn i označuje spotřebu paliva v kg/h (kilogramů za hodinu) při konstantní rychlosti vozidla vi = i × 5 km/h – 2,5 km/h (kde i je kladné celé číslo) při zařazení rychlostního stupně n. Výrobce musí tyto údaje poskytnout pro každý převodový stupeň n (n = 1, 2, …, #g) a vn min ≤ vi ≤ vn max. Tyto hodnoty spotřeby paliva se stanoví za stejných okolních podmínek odpovídajících reálné jízdní situaci, která může být definována výrobcem vozidla buď na základě fyzické zkoušky, nebo dle vhodného výpočetního modelu dohodnutého mezi schvalovacím orgánem a výrobcem.

4.4   Rozložení rychlostí vozidla

Pro pravděpodobnost Pi, že vozidlo jede rychlostí v, kde vi – 2,5 km/h < v ≤ vi + 2,5 km/h (i = 1, …, 28), se užije následující rozložení:

i

Pi

1

4,610535879

2

5,083909299

3

4,86818148

4

5,128313511

5

5,233189418

6

5,548597362

7

5,768706442

8

5,881761847

9

6,105763476

10

6,098904359

11

5,533164348

12

4,761325003

13

4,077325232

14

3,533825909

15

2,968643201

16

2,61326375

17

2,275220718

18

2,014651418

19

1,873070659

20

1,838715054

21

1,982122053

22

2,124757402

23

2,226658166

24

2,137249569

25

1,76902642

26

1,665033625

27

1,671035353

28

0,607049046

Pokud maximální rychlost vozidla odpovídá kroku i a i < 28, musí být hodnoty Pi + 1 až P28 připočteny k Pi.

4.5   Určení vzorové spotřeby paliva

FCGSI označuje spotřebu paliva vozidla v případě, že se řidič řídí doporučeními ukazatele rychlostních stupňů:

FCGSI i = FCn i, kde Vn – 1 GSI ≤ vi < Vn GSI (pro n = 1, …, #g), a FCGSI i = 0, pokud vi ≥ V#g GSI

Formula

FCstd označuje spotřebu paliva vozidla v případě použití standardního postupu řazení rychlostí:

FCstd i = FCn i, kde Vn – 1 std ≤ vi < Vn std (pro n = 1, …, #g), a FCstd i = 0, pokud vi ≥ V#g GSI

Formula

Relativní úspora spotřeby pohonných hmot v případě, že se řidič řídí doporučeními ukazatele rychlostních stupňů modelu, se vypočte takto:

FCrel. Save = (1 – FCGSI/FCstd) × 100 %

4.6   Záznamy údajů

Budou zaznamenávány následující informace:

hodnoty Vn GSI stanovené podle bodu 4.1

hodnoty FCn i rychlostní křivky spotřeby paliva, které sdělí výrobce podle bodu 4.3

hodnoty FCGSI, FCstd a FCrel. Save vypočtené v souladu s bodem 4.5.


(1)  Podle definice v příloze 4a předpisu EHK OSN č. 83, série změn 05.

Dodatek 1

Popis profilu rychlosti vozidla dle bodu 4.1

Č. činnosti

Činnost

Zrychlení

(m/s2)

Rychlost

(km/h)

Kumulativní doba

(s)

1

Volnoběh

0

0

20

2

Zrychlení

1,1

0–31,68

28

3

0,7

31,68–49,32

35

4

0,64

49,32–79,27

48

5

0,49

79,27–109,26

65

6

0,3

109,26–128,70

83

7

0,19

128,70–140,33

100

8

Konstantní rychlost

0

140,33

105

9

Zpomalení

–0,69

140,33–80,71

129

10

–1,04

80,71–50,76

137

11

–1,39

50,76–0

147

12

Volnoběh

0

0

150

Povolené odchylky od tohoto rychlostního profilu jsou definovány v bodě 6.1.3.4 přílohy 4a předpisu EHK OSN č. 83, série změn 05.

Obrázek I.1

Grafické znázornění rychlostního profilu uvedeného v bodě 4.1; plná čára: rychlostní profil; přerušované čáry: tolerance pro odchylky od tohoto rychlostního profilu

Image

Následující tabulka uvádí popis rychlostního profilu po jednotlivých sekundách. Pokud vozidlo není schopno dosáhnout rychlosti 140 km/h, pojede svou maximální rychlostí, dokud nevyhoví výše uvedenému rychlostnímu profilu.

Čas (s)

Rychlost (km/h)

0

0,00

1

0,00

2

0,00

3

0,00

4

0,00

5

0,00

6

0,00

7

0,00

8

0,00

9

0,00

10

0,00

11

0,00

12

0,00

13

0,00

14

0,00

15

0,00

16

0,00

17

0,00

18

0,00

19

0,00

20

0,00

21

3,96

22

7,92

23

11,88

24

15,84

25

19,80

26

23,76

27

27,72

28

31,68

29

34,20

30

36,72

31

39,24

32

41,76

33

44,28

34

46,80

35

49,32

36

51,62

37

53,93

38

56,23

39

58,54

40

60,84

41

63,14

42

65,45

43

67,75

44

70,06

45

72,36

46

74,66

47

76,97

48

79,27

49

81,04

50

82,80

51

84,56

52

86,33

53

88,09

54

89,86

55

91,62

56

93,38

57

95,15

58

96,91

59

98,68

60

100,44

61

102,20

62

103,97

63

105,73

64

107,50

65

109,26

66

110,34

67

111,42

68

112,50

69

113,58

70

114,66

71

115,74

72

116,82

73

117,90

74

118,98

75

120,06

76

121,14

77

122,22

78

123,30

79

124,38

80

125,46

81

126,54

82

127,62

83

128,70

84

129,38

85

130,07

86

130,75

87

131,44

88

132,12

89

132,80

90

133,49

91

134,17

92

134,86

93

135,54

94

136,22

95

136,91

96

137,59

97

138,28

98

138,96

99

139,64

100

140,33

101

140,33

102

140,33

103

140,33

104

140,33

105

140,33

106

137,84

107

135,36

108

132,88

109

130,39

110

127,91

111

125,42

112

122,94

113

120,46

114

117,97

115

115,49

116

113,00

117

110,52

118

108,04

119

105,55

120

103,07

121

100,58

122

98,10

123

95,62

124

93,13

125

90,65

126

88,16

127

85,68

128

83,20

129

80,71

130

76,97

131

73,22

132

69,48

133

65,74

134

61,99

135

58,25

136

54,50

137

50,76

138

45,76

139

40,75

140

35,75

141

30,74

142

25,74

143

20,74

144

15,73

145

10,73

146

5,72

147

0,72

148

0,00

149

0,00

150

0,00


PŘÍLOHA II

ČÁST 1

Informační dokument

VZOR

Informační dokument č. … týkající se ES schválení typu vozidla z hlediska ukazatelů rychlostních stupňů.

Následující informace se v případě potřeby spolu se soupisem obsahu dodávají trojmo. Předkládají-li se výkresy, musí být dostatečně podrobně provedeny ve vhodném měřítku na formátu A4 nebo musí být na tento formát složeny. Předkládají-li se fotografie, musí zobrazovat dostatečně podrobně.

Mají-li systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky elektronické řízení, musí být dodány informace o jejich výkonu.

Informace uvedené v bodech 0, 3 a 4 dodatku 3 k příloze I nařízení (ES) č. 692/2008 (1):

4.11

Ukazatel rychlostních stupňů

4.11.1

Je k dispozici akustická indikace ano/ne (2). Pokud ano, uveďte popis zvuku a hladiny akustického tlaku působícího na řidiče v dB(A). (Akustickou indikaci lze vždy zapnout/vypnout): …

4.11.2

Informace podle bodu 4.6 přílohy I (hodnota podle údaje výrobce): …

4.11.3

Informace podle bodu 3.1.1 přílohy I: …

4.11.4

Informace podle bodu 3.1.2 přílohy I: …

4.11.5

Fotografie a/nebo výkresy nástroje ukazatele rychlostních stupňů a stručný popis dílů systému a jeho provozu: …

4.11.6

Informace o ukazatelích rychlostních stupňů v příručce pro uživatele vozidla: …

ČÁST 2

VZOR

Image

ČÁST 3

Certifikát ES schválení typu

VZOR

(maximální formát: A4 (210 × 297 mm))

CERTIFIKÁT ES SCHVÁLENÍ TYPU

Sdělení týkající se:

ES schválení typu (3)

rozšíření ES schválení typu (3)

odmítnutí ES schválení typu (3)

odnětí schválení typu (3)

vozidla s ohledem na ukazatel rychlostních stupňů

s ohledem na nařízení (EU) č. 65/2012, naposledy pozměněné nařízením (EU) č. …/2012 (3)

Číslo ES schválení typu …

Důvod rozšíření …

ODDÍL I

0.1

Značka (obchodní název výrobce): …

0.2

Typ: …

0.2.1

Obchodní označení, je-li (jsou-li) k dispozici: …

0.3

Způsob označení typu, je-li na vozidle vyznačeno …

0.3.1

Umístění tohoto označení: …

0.4

Kategorie vozidla: …

0.5

Název a adresa výrobce: …

0.8

Název a adresa montážního závodu (závodů): …

0.9

Název a adresa zástupce výrobce (existuje-li): …

ODDÍL II

1.

Doplňující informace (přicházejí-li v úvahu): viz doplněk

2.

Technická zkušebna provádějící zkoušky a hodnocení:

3.

Datum vydání zkušebního protokolu:

4.

Číslo zkušebního protokolu:

5.

Informace podle bodu 4.6 přílohy I nařízení (EU) č. 65/2012 (určeno při schválení typu):

6.

Poznámky (jsou-li nějaké): viz doplněk

7.

Místo:

8.

Datum:

9.

Podpis:

Přílohy

:

Soubor informací

Zkušební protokol

Dodatečné informace: …

Doplněk k certifikátu ES schválení typu č. … týkající se …


(1)  Úř. věst. L 199, 28.7.2008, s. 1.

(2)  Nehodící se škrtněte.

(3)  Nehodící se škrtněte.


PŘÍLOHA III

ZMĚNY RÁMCOVÉ SMĚRNICE 2007/46/ES

Směrnice 2007/46/ES se mění takto:

1.

V příloze I se vkládají nové body, které znějí:

4.11

Ukazatel rychlostních stupňů

4.11.1

Je k dispozici akustická indikace ano/ne (1). Pokud ano, uveďte popis zvuku a hladiny akustického tlaku působícího na řidiče v dB(A). (Akustickou indikaci lze vždy zapnout/vypnout)

4.11.2

Informace podle bodu 4.6 přílohy I nařízení (EU) č. 65/2012 (hodnota podle údaje výrobce)

4.11.3

Fotografie a/nebo výkresy nástroje ukazatele rychlostních stupňů a stručný popis dílů systému a jeho provozu:

2.

V příloze III se vkládají nové body, které znějí:

4.11

Ukazatel rychlostních stupňů

4.11.1

Je k dispozici akustická indikace ano/ne (1). Pokud ano, uveďte popis zvuku a hladiny akustického tlaku působícího na řidiče v dB(A). (Akustickou indikaci lze vždy zapnout/vypnout)

4.11.2

Informace podle bodu 4.6 přílohy I nařízení (EU) č. 65/2012 (určeno při schválení typu)

3.

Část I přílohy IV se mění takto:

a)

do tabulky se vkládá nový bod 63.1:

Předmět

Odkaz na regulační akt

Odkaz na Úřední věstník

Použitelnost

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„63.1

Ukazatele rychlostních stupňů

(EU) č. 65/2012

L 28, 31.1.2012, s. 24

X“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

do tabulky v dodatku se vkládá nový bod 63.1:

 

Předmět

Odkaz na regulační akt

Odkaz na Úřední věstník

M1

„63.1

Ukazatele rychlostních stupňů

(EU) č. 65/2012

L 28, 31.1.2012, s. 24

Není k dispozici“

4.

Do tabulky v dodatku k příloze VI se vkládá nový bod 63.1:

Předmět

Odkaz na regulační akt

Ve znění

Použitelný na verze

„63.1

Ukazatele rychlostních stupňů

(EU) č. 65/2012“

 

 

5.

Příloha XI se mění následovně:

a)

do tabulky v dodatku 1 se vkládá nový bod 63.1:

Bod

Předmět

Odkaz na regulační akt

M1 ≤ 2 500 kg (1)

M1 > 2 500 kg (1)

M2

M3

„63.1

Ukazatele rychlostních stupňů

(EU) č. 65/2012

G

G“

 

 

b)

do tabulky v dodatku 2 se vkládá nový bod 63.1:

Bod

Předmět

Odkaz na regulační akt

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„63.1

Ukazatele rychlostních stupňů

(EU) č. 65/2012

G“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

do tabulky v dodatku 3 se vkládá nový bod 63.1:

Bod

Předmět

Odkaz na regulační akt

M1

„63.1

Ukazatele rychlostních stupňů

(EU) č. 65/2012

G“

d)

do tabulky v dodatku 4 se mezi sloupce označené „Odkaz na regulační akt“ a „M2“ vkládá nový sloupec „M1“ a dále se do tabulky vkládá nový bod 63.1:

Bod

Předmět

Odkaz na regulační akt

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„63.1

Ukazatele rychlostních stupňů

(EU) č. 65/2012

G“