ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2012.016.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 16

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 55
19. ledna 2012


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 36/2012 ze dne 18. ledna 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii a o zrušení nařízení (EU) č. 442/2011

1

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 37/2012 ze dne 18. ledna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

33

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 38/2012 ze dne 18. ledna 2012, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro žádosti o dovozní licence podané od 6. ledna 2012 do 13. ledna 2012 pro celní podkvótu III v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1067/2008 pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní

35

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 39/2012 ze dne 18. ledna 2012 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce ledna 2012 v rámci celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso spravované nařízením (ES) č. 620/2009

37

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 40/2012 ze dne 18. ledna 2012 o vydávání licencí na dovoz česneku v podobdobí od 1. března 2012 do 31. května 2012

38

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 41/2012 ze dne 18. ledna 2012, kterým se pozastavuje podávání žádostí o dovozní licence na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót

40

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 42/2012 ze dne 18. ledna 2012 o vydávání dovozních licencí a o přidělení dovozních práv pro žádosti podané během prvních sedmi dnů ledna 2012 v rámci celních kvót pro drůbeží maso otevřených nařízením (ES) č. 616/2007

42

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

19.1.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 16/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 36/2012

ze dne 18. ledna 2012

o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii a o zrušení nařízení (EU) č. 442/2011

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/782/SZBP ze dne 1. prosince 2011 o omezujících opatřeních vůči Sýrii (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 9. května 2011 přijala Rada nařízení (EU) č. 442/2011 (2) o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii.

(2)

Rada rozšířila rozsah svých opatření vůči Sýrii nařízeními Rady ze dne 2. září, 23. září, 13. října a 14. listopadu 2011 (3) a změnila a doplnila seznam cílených osob a subjektů následnými prováděcími nařízeními Rady (4). Další opatření, která nespadají do oblasti působnosti práva Unie, jsou uvedena v odpovídajících rozhodnutích SZBP Rady (5).

(3)

Vzhledem k trvajícím brutálním represím a porušování lidských práv ze strany vlády Sýrie se rozhodnutím Rady 2011/782/SZBP zavádějí dodatečná opatření, zejména zákaz vývozu zařízení pro monitorování telekomunikací, jež by mohl využívat syrský režim, zákaz účasti v určitých projektech infrastruktury a investic do těchto projektů a dodatečná omezení týkající se převodů finančních prostředků a poskytování finančních služeb.

(4)

Mělo by být ujasněno, že předložení a zaslání patřičných dokumentů bance za účelem provedení konečného převodu určité osobě, subjektu nebo orgánu, který není na seznamu uveden, za účelem zahájení plateb povolených podle článku 20 není zpřístupněním finančních prostředků ve smyslu článku 14.

(5)

S ohledem na vážnou politickou situaci v Sýrii a v zájmu zajištění soudržnosti s postupem v případě změny a přezkumu přílohy rozhodnutí 2011/782/SZBP by pravomoc měnit seznam v přílohách II a IIa tohoto nařízení měla vykonávat Rada.

(6)

Součástí postupu provádění změn seznamů uvedených v přílohách II a IIa tohoto nařízení by mělo být to, že určeným fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům budou sděleny důvody zařazení na seznam, aby měly příležitost se k těmto důvodům vyjádřit. Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, měla by Rada s ohledem na tyto připomínky své rozhodnutí přezkoumat a dotčenou osobu, subjekt nebo orgán o této skutečnosti informovat.

(7)

Pro účely provádění tohoto nařízení a v zájmu zajištění co největší právní jistoty v rámci Unie musí být zveřejněna jména a další důležité údaje týkající se fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, jejichž finanční prostředky a hospodářské zdroje musí být v souladu s tímto nařízením zmrazeny. Při zpracovávání osobních údajů by mělo být dodržováno nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (6) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (7).

(8)

Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a k jejich provádění je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo možné zajistit jeho jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(9)

Vzhledem k rozsahu provedených změn a různým opatřením, jež byla v souvislosti se Sýrií již přijata, je vhodné sloučit všechna tato opatření do nového nařízení, kterým se zrušuje a nahrazuje nařízení (EU) č. 442/2011.

(10)

V zájmu zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením by mělo toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

DEFINICE

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„pobočkou“ finanční nebo úvěrové instituce provozovna bez právní subjektivity, jež tvoří součást finanční nebo úvěrové instituce a jež přímo provádí všechny nebo některé operace tvořící podstatu činnosti finančních nebo úvěrových institucí;

b)

„zprostředkovatelskými službami“:

i)

sjednávání nebo organizování operací týkajících se nákupu, prodeje nebo dodávek zboží a technologií ze třetí země do jakékoli jiné třetí země nebo

ii)

prodej nebo nákup zboží a technologií, které jsou umístěny ve třetích zemích, za účelem jejich převodu do jiné třetí země;

c)

„smlouvou nebo obchodní operací“ transakce bez ohledu na její druh a rozhodné právo a bez ohledu na to, zda zahrnuje jednu nebo více smluv nebo podobných závazků uzavřených mezi stejnými nebo různými stranami; v tomto smyslu se „smlouvou“ rozumějí též dluhopisy, záruky nebo přísliby odškodnění, zejména finanční záruky nebo přísliby finančního odškodnění, a úvěry, ať už jsou právně nezávislé či nikoli, a jakákoli související ujednání vyplývající z dané operace nebo s ní související;

d)

„úvěrovou institucí“ úvěrová instituce, jak je definována v čl. 4 bodě 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (8), včetně jejích poboček v Unii i mimo ni;

e)

„surovou ropou a ropnými produkty“ produkty uvedené v příloze IV;

f)

„hospodářskými zdroji“ aktiva všeho druhu, ať hmotná nebo nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;

g)

„finanční institucí“

i)

podnik jiný než úvěrová instituce, který vykonává jednu nebo více činností uvedených v bodech 2 až 12 a v bodech 14 a 15 přílohy I směrnice 2006/48/ES, včetně činností směnáren (bureaux de change);

ii)

pojišťovna řádně oprávněná v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 o životním pojištění (9), pokud provádí činnosti, na které se vztahuje tato směrnice;

iii)

investiční podnik, jak je definován v čl. 4 odst. 1 bodě 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů (10);

iv)

subjekt kolektivního investování, který obchoduje se svými podíly nebo akciemi; nebo

v)

zprostředkovatel pojištění, jak je definován v čl. 2 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění (11), s výjimkou zprostředkovatelů uvedených v čl. 2 odst. 7 uvedené směrnice, pokud zprostředkovávají životní pojištění a jiné služby vztahující se k investicím,

včetně jejich poboček jak v Unii, tak mimo ni;

h)

„zmrazením hospodářských zdrojů“ zabránění jejich použití k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména, ale ne výhradně, prodejem, pronájmem nebo zastavením;

i)

„zmrazením finančních prostředků“ zabránění jakémukoli pohybu, převodu, přeměně, použití finančních prostředků, přístupu k nim nebo zacházení s nimi jakýmkoli způsobem, který by vedl k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy portfolia;

j)

„finančními prostředky“ finanční aktiva a hospodářské výhody všeho druhu, mimo jiné:

i)

peníze v hotovosti, šeky, finanční pohledávky, směnky, platební příkazy a jiné platební nástroje;

ii)

vklady u finančních institucí nebo jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek;

iii)

veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích;

iv)

úroky, dividendy nebo jiné výnosy či hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené;

v)

úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky;

vi)

akreditivy, nákladní listy, dodací listy;

vii)

dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na finančních zdrojích;

k)

„zbožím“ též věci, materiály a zařízení;

l)

„pojištěním“ příslib nebo závazek, kterým se jedna nebo více fyzických či právnických osob zavazují, že za úplatu poskytnou v případě vzniku pojistné události jiné osobě či dalším osobám náhradu škody nebo jiné pojistné plnění, jak je stanoveno v příslibu či závazku;

m)

„zajištěním“ činnost sestávající z přebírání rizik postoupených pojišťovnou nebo jinou zajišťovnou nebo v případě společenství zajistitelů známého jako Lloyd’s činnost spočívající v převzetí rizik postoupených členem Lloyd’s, pojišťovnou nebo zajišťovnou jinou než společenstvím zajistitelů známým jako Lloyd’s;

n)

„syrskou úvěrovou nebo finanční institucí“:

i)

jakákoli úvěrová nebo finanční instituce se sídlem v Sýrii, včetně Syrské centrální banky,

ii)

jakákoli pobočka nebo dceřiná společnost úvěrových nebo finančních institucí se sídlem v Sýrii, na níž se vztahuje článek 35,

iii)

jakákoli pobočka nebo dceřiná společnost úvěrových nebo finančních institucí se sídlem v Sýrii, na níž se nevztahuje článek 35,

iv)

jakákoli úvěrová nebo finanční instituce, která nemá sídlo v Sýrii, avšak je kontrolována jednou nebo více osobami či subjekty se sídlem v Sýrii;

o)

„syrskou osobou, subjektem či orgánem“:

i)

syrský stát nebo jakýkoli jeho veřejný orgán,

ii)

jakákoli fyzická osoba nacházející se v Sýrii či s bydlištěm v Sýrii,

iii)

jakákoli právnická osoba, subjekt nebo orgán se sídlem v Sýrii,

iv)

jakákoli právnická osoba, subjekt nebo orgán v Sýrii či mimo Sýrii vlastněná nebo ovládaná přímo nebo nepřímo jednou nebo několika výše uvedenými osobami nebo orgány;

p)

„technickou pomocí“ jakákoliv technická podpora týkající se oprav, vývoje, výroby, montáže, zkoušení, údržby nebo jiných technických služeb, která může mít formu pokynů, poradenství, školení, předávání pracovních znalostí či dovedností nebo konzultací; technická pomoc zahrnuje též ústní formy pomoci;

q)

„územím Unie“ území členských států, na která se vztahuje Smlouva za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzdušného prostoru;

KAPITOLA II

OMEZENÍ VÝVOZU A DOVOZU

Článek 2

1.   Zakazuje se:

a)

prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet vybavení, které by mohlo být použito k vnitřní represi a které je uvedeno v příloze I, přímo či nepřímo jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Sýrii nebo pro použití v této zemi, bez ohledu na to, zda pochází z Unie či nikoli;

b)

vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž předmětem nebo následkem je obcházení zákazu uvedeného v písmenu a).

2.   Odstavec 1 se nevztahuje na ochranné oděvy, včetně neprůstřelných vest a vojenských přileb, dočasně vyvážených do Sýrie zaměstnanci Organizace spojených národů, zaměstnanci Evropské unie nebo jejích členských států, zástupci sdělovacích prostředků a humanitárními a rozvojovými pracovníky a doprovodným personálem pouze pro jejich osobní potřebu.

3.   Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány členských států, uvedené v příloze III, povolit prodej, dodávku, převod či vývoz vybavení, které lze použít k vnitřním represím, za podmínek, které uznají za vhodné, pokud shledají, že takové vybavení je zamýšleno pouze pro humanitární nebo ochranné použití.

Článek 3

1.   Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými na Společném vojenském seznamu Evropské unie (12) (dále jen „společný vojenský seznam“) a s poskytováním, výrobou, údržbou nebo používáním zboží uvedeného na tomto seznamu jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Sýrii nebo pro použití v Sýrii;

b)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby související s vybavením, které může být použito k vnitřní represi a které je uvedeno v příloze I, jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Sýrii nebo pro použití v Sýrii;

c)

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými na společném vojenském seznamu nebo v příloze I, což zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz těchto věcí nebo pro poskytování související technické pomoci jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Sýrii nebo pro použití v Sýrii;

d)

vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž předmětem nebo následkem je obcházení zákazů uvedených v písmenech a) až c).

2.   Odchylně od odstavce 1 se zákazy v něm uvedené nepoužijí na poskytování technické pomoci, financování a na finanční pomoc týkající se:

technické pomoci určené výlučně na podporu Pozorovatelské mise OSN pro uvolňování napětí (UNDOF),

nesmrtonosného vojenského vybavení nebo vybavení, které lze použít k vnitřním represím, určeného výhradně k humanitárním účelům či k ochraně, nebo pro programy budování institucí prováděné OSN a Unií nebo pro operace Unie nebo OSN pro řešení krizí, nebo

nebojových vozidel vybavených materiály na balistickou ochranu určených výlučně na ochranu personálu Unie a jejích členských států v Sýrii,

za podmínky, že toto poskytnutí je nejdříve schváleno příslušným orgánem členského státu uvedeným na seznamu internetových stránek v příloze III.

Článek 4

1.   Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zařízení, technologie nebo programové vybavení stanovené v příloze V bez ohledu na to, zda pochází z Unie či nikoli, jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Sýrii nebo pro použití v Sýrii, pokud k tomu příslušný orgán daného členského státu uvedený na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze III, nedal předchozí povolení.

2.   Příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze III, neudělí povolení podle odstavce 1, pokud mají dostatečné důvody se domnívat, že by dané zařízení, technologie nebo programové vybavení bylo syrským režimem nebo jeho jménem využíváno ke sledování nebo odposlechu internetu nebo telefonní komunikace v Sýrii.

3.   Příloha V zahrnuje pouze zařízení, technologie nebo programové vybavení, které mohou být používány ke sledování nebo odposlechu internetu nebo telefonní komunikace.

4.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto článku do čtyř týdnů po jeho udělení.

Článek 5

1.   Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby související se zařízením, technologiemi a programovým vybavením uvedenými v příloze V nebo s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním zařízení a technologií uvedených v příloze V nebo s poskytováním, provozem, údržbou nebo aktualizací programového vybavení uvedeného v příloze V jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Sýrii nebo pro použití v Sýrii;

b)

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc v souvislosti se zařízením, technologiemi a programovým vybavením uvedenými v příloze V jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Sýrii nebo pro použití v Sýrii,;

c)

poskytovat jakékoli služby související se sledováním nebo odposlechem telekomunikací nebo internetu syrskému státu, jeho vládě, jeho veřejným orgánům, podnikům a institucím nebo jakékoli osobě nebo subjektu jednajícím jejich jménem nebo pod jejich vedením, nebo v jejich přímý či nepřímý prospěch a

d)

vědomě a úmyslně se účastnit jakékoli činnosti, jejímž cílem nebo důsledkem je obcházení zákazů uvedených v písmenech a), b) nebo c);

pokud k tomu příslušný orgán daného členského státu uvedený na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze III, nedal předchozí povolení na základě čl. 4 odst. 2.

2.   Pro účely odst. 1 písm. c) se „službami souvisejícími se sledováním nebo odposlechem telekomunikací nebo internetu“ rozumí ty služby, které zejména za použití vybavení, technologie, nebo softwaru uvedených v příloze V poskytují přístup k příchozí a odchozí telekomunikaci subjektu a k údajům souvisejícím s voláním a jejich poskytování pro účely jejich extrakce, dekódování, záznamu, zpracování, analýzy a ukládání, nebo jakékoli jiné související činnosti.

Článek 6

Zakazuje se:

a)

dovážet do Unie surovou ropu nebo ropné produkty, pokud

i)

pocházejí ze Sýrie nebo

ii)

byly vyvezeny ze Sýrie;

b)

nakupovat ropu nebo ropné produkty, které se nachází v Sýrii nebo které pocházejí ze Sýrie;

c)

přepravovat ropu nebo ropné produkty, jestliže pocházejí ze Sýrie nebo jsou vyváženy ze Sýrie do jiné země;

d)

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc, včetně finančních derivátů, jakož i pojištění a zajištění v souvislosti se zákazy stanovenými v písmenech a), b) a c) a

e)

vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž přímým nebo nepřímým cílem nebo důsledkem je obcházení zákazů uvedených v písmenech a), b), c) nebo d).

Článek 7

Zákazy uvedené v článku 6 se nevztahují na:

a)

plnění závazku do dne 15. listopadu 2011 včetně, který vyplývá ze smlouvy uzavřené přede dnem 2. září 2011, a to za předpokladu, že fyzická či právnická osoba, subjekt nebo orgán, které hodlají plnit dotyčný závazek, oznámí danou činnost nebo operaci alespoň sedm pracovních dnů předem příslušnému orgánu členského státu, ve kterém jsou usazeny, uvedenému v seznamu internetových stránek v příloze III, nebo

b)

nákup ropy nebo ropných produktů, které byly vyvezeny ze Sýrie přede dnem 2. září 2011, nebo pokud k vývozu došlo podle písmene a) do dne 15. listopadu 2011 včetně.

Článek 8

1.   Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zařízení nebo technologie uvedené v příloze VI jakékoli syrské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Sýrii.

2.   Příloha VI obsahuje klíčové zařízení a technologie pro tyto obory syrského odvětví ropy a zemního plynu:

a)

průzkum zaměřený na surovou ropu a zemní plyn;

b)

těžba surové ropy a zemního plynu;

c)

rafinace;

d)

zkapalňování zemního plynu.

3.   Příloha VI nezahrnuje položky uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v příloze I.

Článek 9

Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby související se zařízením a technologiemi, které jsou uvedeny v příloze VI, nebo s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním zboží uvedeného v příloze V jakékoli syrské osobě, subjektu či orgánu;

b)

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc v souvislosti se zařízením a technologiemi uvedeným v příloze VI jakékoli syrské osobě, subjektu či orgánu a

c)

vědomě a úmyslně se účastnit jakékoli činnosti, jejímž cílem nebo následkem je obcházení zákazů uvedených v písmenech a) nebo b) výše.

Článek 10

1.   Zákazy uvedené v článcích 8 a 9 se nepoužijí na plnění povinností vyplývajících ze zakázky zadané nebo smlouvy uzavřené přede dnem 19. ledna 2012 za předpokladu, že osoby či subjekty, které se hodlají odvolávat na tento článek, tuto skutečnost oznámí alespoň 21 kalendářních dnů předem příslušným orgánům členského státu, v němž jsou usazeny, uvedeným na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze III.

2.   Pro účely tohoto článku byla zakázka osobě nebo subjektu „zadána“, pokud bylo osobě nebo subjektu druhou smluvní stranou po uzavření formálního výběrového řízení zasláno výslovné písemné potvrzení zadání zakázky.

Článek 11

Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet nové syrské bankovky a mince vytištěné či vyražené v Unii Syrské centrální bance.

KAPITOLA III

OMEZENÍ ÚČASTI V PROJEKTECH INFRASTRUKTURY

Článek 12

1.   Zakazuje se:

a)

prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zařízení nebo technologie, které mají být použity při výstavbě nebo montáži nových elektráren na výrobu elektřiny v Sýrii, jak jsou uvedeny v příloze VII;

b)

přímo či nepřímo poskytovat finanční nebo technickou pomoc v souvislosti s jakýmkoli projektem uvedeným v písmenu a).

2.   Tyto zákazy se nepoužijí na plnění povinnosti vyplývající ze smlouvy uzavřené před dnem 19. ledna 2012 za předpokladu, že osoby či subjekty, které se hodlají odvolávat na tento článek, tuto skutečnost oznámí alespoň 21 kalendářních dnů předem příslušným orgánům členského státu, v němž jsou usazeny, uvedeným na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze III.

KAPITOLA IV

OMEZENÍ FINANCOVÁNÍ NĚKTERÝCH PODNIKŮ

Článek 13

1.   Zakazuje se:

a)

poskytovat jakékoli finanční půjčky nebo úvěry jakékoli syrské osobě, subjektu či orgánu podle odstavce 2;

b)

nabývat nebo zvyšovat účast v jakékoli syrské osobě, subjektu či orgánu podle odstavce 2;

c)

zřizovat jakékoli společné podniky s jakoukoli syrskou osobou, subjektem či orgánem podle odstavce 2;

d)

vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo důsledkem je obcházení zákazů uvedených v písmenech a), b) nebo c).

2.   Zákaz uvedený v odstavci 1 se vztahuje na jakoukoli syrskou osobu, subjekt či orgán zabývající se:

a)

průzkumem, těžbou nebo rafinací surové ropy nebo

b)

výstavbou nebo montáží nových elektráren na výrobu elektřiny.

3.   Pouze pro účely odstavce 2 se rozumí:

a)

„průzkum surové ropy“ průzkum, vyhledávání a správa zásob ropy, jakož i poskytování geologických služeb ve vztahu k těmto zásobám;

b)

„rafinací surové ropy“ zpracování, úprava nebo příprava ropy pro účely konečného prodeje pohonných hmot spotřebitelům.

4.   Zákazy uvedenými v odstavci 1:

a)

není dotčeno plnění závazků vyplývajících ze smluv nebo dohod v souvislosti s:

i)

průzkumem, produkcí nebo rafinací surové ropy, které byly uzavřeny přede dnem 23. září 2011;

ii)

výstavbou nebo montáží nových elektráren na výrobu elektřiny, které byly uzavřeny přede dnem 19. ledna 2012.

b)

nebrání zvýšení účasti v souvislosti s:

i)

průzkumem, produkcí nebo rafinací surové ropy, pokud toto zvýšení účasti představuje závazek podle dohody uzavřené přede dnem 23. září 2011;

ii)

výstavbou nebo montáží nových elektráren na výrobu elektřiny, pokud toto zvýšení představuje závazek podle dohody uzavřené přede dnem 19. ledna 2012.

KAPITOLA V

ZMRAZENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ A HOSPODÁŘSKÝCH ZDROJŮ

Článek 14

1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům a orgánům uvedeným v přílohách II a IIa nebo které jsou jimi vlastněny, drženy či ovládány.

2.   Žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje nesmějí být, přímo ani nepřímo, poskytnuty fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v přílohách II a IIa nebo v jejich prospěch.

3.   Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je přímé či nepřímé obcházení opatření uvedených v odstavcích 1 a 2.

Článek 15

1.   Přílohy II a IIa mají následující obsah:

a)

Příloha II obsahuje seznam fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů, které byly v souladu s čl. 19 odst. 1 rozhodnutí Rady 2011/782/SZBP určeny Radou jako osoby či orgány odpovědné za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii, jako osoby či subjekty, které mají prospěch z tohoto režimu nebo které jej podporují, a fyzické či právnické osoby a subjekty s nimi spojené a na něž se nepoužije článek 21 tohoto nařízení.

b)

Příloha IIa obsahuje seznam subjektů, které byly v souladu s čl. 19 odst. 1 rozhodnutí Rady 2011/782/SZBP určeny Radou jako subjekty spojené s osobami či subjekty odpovědnými za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii nebo osobami či subjekty, které mají prospěch z tohoto režimu nebo které jej podporují a na něž se použije článek 21 tohoto nařízení.

2.   Přílohy II a IIa obsahují důvody pro zařazení příslušných osob, subjektů nebo orgánů na seznam.

3.   Přílohy II a IIa rovněž obsahují případné dostupné informace nezbytné k identifikaci příslušných fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů. Pokud jde o fyzické osoby, tyto informace mohou zahrnovat jména, včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, čísla pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci či povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty a orgány, tyto informace mohou zahrnovat název, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání.

Článek 16

Odchylně od článku 14 mohou příslušné orgány členských států uvedené na seznamu internetových stránek v příloze III povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů anebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud rozhodly, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

a)

nezbytné pro uspokojení základních potřeb osob uvedených v přílohách II a IIa a na nich závislých rodinných příslušníků, včetně úhrad za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypoték, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b)

určeny výlučně k hrazení přiměřených profesních odměn a náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;

c)

určeny výlučně k hrazení poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů;

d)

nezbytné k úhradě mimořádných výdajů, pokud příslušný orgán oznámil příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení důvody, pro něž se domnívá, že by mělo být dané povolení uděleno;

e)

určené k výplatě na účet nebo z účtu diplomatické či konzulární mise nebo mezinárodní organizace, požívající výsad podle mezinárodního práva, pokud jsou tyto platby zamýšleny k oficiálním účelům diplomatické nebo konzulární mise či mezinárodní organizace;

f)

nezbytné k humanitárním účelům, jako jsou dodávky pomoci nebo jejich usnadnění, a to včetně zdravotnického vybavení, potravin, humanitárních pracovníků a související pomoci, nebo evakuace ze Sýrie.

Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto článku do čtyř týdnů po jeho udělení.

Článek 17

Odchylně od článku 14 mohou příslušné orgány členských států uvedené na seznamu internetových stránek v příloze III povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů anebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud rozhodly, že poskytnutí těchto finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů je nezbytné k pokrytí základních energetických potřeb civilního obyvatelstva Sýrie, pokud příslušný orgán oznámil u každé smlouvy o dodávce příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi alespoň čtyři týdny před udělením povolení důvody, pro něž se domnívá, že by mělo být dané povolení uděleno.

Článek 18

Odchylně od článku 14 mohou příslušné orgány členských států uvedené v příloze III povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem soudního, správního nebo rozhodčího zástavního práva, které vzniklo přede dnem, kdy byly osoba, subjekt nebo orgán uvedené v článku 14 zařazeny do přílohy II nebo IIa, nebo se na ně vztahuje soudní, správní nebo arbitrážní rozhodnutí vynesené před tímto dnem;

b)

dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení pohledávek, které takové zástavní právo zajišťuje nebo které takové rozhodnutí uznává za platné, a to v mezích stanovených platnými právními předpisy, jimiž se řídí práva osob majících takové nároky;

c)

zástavní právo nebo rozhodnutí není ve prospěch osoby, subjektu či orgánu uvedených v přílohách II nebo IIa a

d)

uznání zástavního práva nebo rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v dotčeném členském státě.

Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto článku.

Článek 19

1.   Ustanovení čl. 14 odst. 2 se nevztahují na připisování na zmrazené účty:

a)

úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů nebo

b)

plateb splatných podle smluv, dohod nebo závazků uzavřených nebo vzniklých přede dnem, od nějž se na tyto účty vztahuje toto nařízení,

pokud jsou veškeré takové úroky, jiné výnosy a platby zmrazeny podle čl. 14 odst. 1.

2.   Ustanovení čl. 14 odst. 2 nebrání finančním nebo úvěrovým institucím v Unii v případech, kdy přijímají finanční prostředky převáděné na účet fyzické či právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených na seznamu, v připsání takových finančních prostředků ve prospěch zmrazených účtů za předpokladu, že takové přírůstky na účtech budou rovněž zmrazeny. Dotčená finanční nebo úvěrová instituce neprodleně uvědomí o těchto transakcích příslušný orgán.

Článek 20

Odchylně od článku 14 a v případě, kdy je splatná platba osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze II nebo IIa na základě smlouvy nebo dohody, které byly dotčenými osobami, subjekty nebo orgány uzavřeny přede dnem, kdy byly tyto osoby, subjekty nebo orgány určeny, nebo na základě závazku, který jim vznikl před tímto dnem, mohou příslušné orgány členských států, uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze III, za podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění určitých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, za předpokladu, že platbu přímo ani nepřímo neobdrží osoba či subjekt uvedený v článku 14.

Článek 21

Odchylně od čl. 14 odst. 1 může subjekt, který je uveden na seznamu v příloze IIa, po dobu dvou měsíců ode dne, k němuž byl na seznam zařazen, uskutečňovat platby ze zmrazených prostředků nebo hospodářských zdrojů, které obdržel po dni, k němuž byl zařazen na seznam, za předpokladu, že:

a)

tato platba je splatná podle obchodní smlouvy a

b)

příslušný orgán daného členského státu určil, že platbu přímo ani nepřímo neobdrží osoba nebo subjekt zařazený na seznam v příloze II nebo v příloze IIa.

Článek 22

Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí zpřístupnit finanční prostředky nebo hospodářské zdroje učiněné v dobré víře, že toto jednání je v souladu s tímto nařízením, nezakládá jakoukoli odpovědnost fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu, které je provádí, ani jejich vedoucích pracovníků či zaměstnanců, neprokáže-li se, že finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.

KAPITOLA VI

OMEZENÍ FINANČNÍCH SLUŽEB

Článek 23

Evropská investiční banka (EIB):

a)

má zakázáno vyplácet finanční prostředky či provádět jakékoli platby v rámci stávajících smluv o úvěru mezi syrským státem nebo jakýmkoli jeho veřejným orgánem a EIB nebo v souvislosti s nimi;

b)

pozastaví provádění všech stávajících smluv o poskytování služeb technické pomoci při projektech financovaných v rámci smluv o úvěru uvedených v písmenu a), z nichž má přímý či nepřímý prospěch syrský stát nebo jakýkoli jeho veřejný orgán a které mají být provedeny v Sýrii.

Článek 24

Zakazuje se:

a)

přímý či nepřímý prodej nebo nákup státních nebo příslušnými veřejnými orgány zaručených dluhopisů emitovaných po dni 19. ledna 2012 ve vztahu k některému z těchto subjektů:

i)

syrskému státu nebo jeho vládě a jeho veřejným orgánům, podnikům a institucím,

ii)

syrské úvěrové nebo finanční instituci,

iii)

fyzickým či právnickým osobám, subjektům či orgánům jednajícím jménem nebo podle pokynů právnických osob, subjektů či orgánů uvedených v bodech i) nebo ii),

iv)

právnickým osobám, subjektům či orgánům, které vlastní nebo ovládají osoby, subjekty či orgány uvedené v bodech i), ii) nebo iii),

b)

poskytovat osobám, subjektům či orgánům uvedeným v písmenu a) zprostředkovatelské služby týkající se státních nebo veřejnými orgány zaručených dluhopisů emitovaných po dni 19. ledna 2012,

c)

napomáhat osobám, subjektům či orgánům uvedeným v písmenu a) při emisi státních nebo příslušnými veřejnými orgány zaručených dluhopisů, a to poskytováním zprostředkovatelských služeb, reklamy nebo jiných služeb týkajících se těchto dluhopisů.

Článek 25

1.   Úvěrovým a finančním institucím, které spadají do oblasti působnosti článku 35, se zakazuje:

a)

zřizovat nové bankovní účty u jakékoli syrské úvěrové nebo finanční instituce;

b)

navazovat nové korespondenční bankovní vztahy s jakýmikoli syrskými úvěrovými nebo finančními institucemi;

c)

otevírat nová zastoupení v Sýrii nebo zřizovat nové pobočky nebo dceřiné společnosti v Sýrii;

d)

zřizovat nové společné podniky s jakýmikoli syrskými úvěrovými nebo finančními institucemi.

2.   Zakazuje se:

a)

povolovat, aby byla v Unii zřizována zastoupení, pobočky nebo dceřiné společnosti syrských úvěrových nebo finančních institucí;

b)

uzavírat dohody pro jakékoli syrské úvěrové nebo finanční instituce nebo jejich jménem, jejichž cílem je zřízení zastoupení, pobočky nebo dceřiné společnosti v Unii;

c)

udělovat povolení k zahájení a výkonu činnosti úvěrové nebo finanční instituce nebo k jakékoli jiné podnikatelské činnosti podléhající předchozímu povolení prováděné zastoupením, pobočkou nebo dceřinou společností jakékoli syrské úvěrové nebo finanční instituce za předpokladu, že činnost zastoupení, pobočky nebo dceřiné společnosti nebyla zahájena přede dnem 19. ledna 2012;

d)

nabývat nebo zvyšovat účasti nebo nabývat jakýkoli jiný vlastnický podíl v úvěrových nebo finančních institucích, na které se vztahuje článek 35, ze strany jakýchkoli syrských úvěrových nebo finančních institucí.

Článek 26

1.   Zakazuje se:

a)

poskytovat pojištění nebo zajištění:

i)

syrskému státu, jeho vládě, jeho veřejným orgánům, podnikům nebo institucím nebo

ii)

fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům jednajícím jménem nebo podle pokynů právnických osob, subjektů či orgánů uvedených v bodě i);

b)

vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž cílem nebo následkem je obcházení zákazů uvedených v písmenu a).

2.   Ustanovení odst. 1 písm. a) se nepoužije pro poskytování povinného pojištění nebo pojištění odpovědnosti syrským osobám, subjektům či orgánům s bydlištěm nebo se sídlem v Unii nebo poskytování pojištění syrským diplomatickým nebo konzulárním misím v Unii.

3.   Ustanovení odst. 1 písm. a) bodu ii) se nepoužije pro poskytování pojištění, včetně zdravotního a cestovního pojištění, fyzickým osobám jednajícím jako soukromé osoby a souvisejícího zajištění.

Ustanovení odst. 1 písm. a) bodu ii) nebrání poskytování pojištění nebo zajištění majitelům plavidel, letadel nebo vozidel pronajatých osobami, subjekty či orgány podle odst. 1 písm. a) bodu i), které nejsou uvedeny v přílohách II nebo IIa.

Pro účely odst. 1 písm. a) bodu ii) se má za to, že osoby, subjekty či orgány nejednají podle pokynů osob, subjektů či orgánů uvedených v odst. 1 písm. a) bodě i), pokud jsou tyto pokyny vydávány pro účely dokování, nakládky, vykládky nebo bezpečného tranzitu plavidel nebo parkování, nakládky, vykládky nebo bezpečného tranzitu letadel, která se dočasně nacházejí v syrských vodách nebo v syrském vzdušném prostoru.

4.   Tento článek zakazuje prodlužování nebo obnovování dohod o pojištění a zajištění uzavřených přede dnem 19. ledna 2012 (s výjimkou případů, kdy existuje předchozí smluvní povinnost ze strany pojistitele nebo zajistitele akceptovat prodloužení nebo obnovení pojistné smlouvy), ale, aniž je dotčen čl. 14 odst. 2, nezakazuje plnění dohod uzavřených před tímto dnem.

KAPITOLA VII

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 27

Vládě Sýrie, jejím veřejným orgánům, podnikům a institucím, ani jakékoli osobě nebo subjektu, který vznese nárok jejím prostřednictvím nebo v její prospěch, by se neměly přiznat žádné nároky, a to ani kompenzace, náhrada škody nebo jiný nárok tohoto druhu, jako jsou nároky na započtení pohledávek, pokuty nebo nároky v rámci záruky, nároky na prodloužení platnosti nebo vyplacení dluhopisu, finanční záruky, včetně nároků vyplývajících z akreditivů a podobných nástrojů v souvislosti s jakoukoli smlouvou nebo transakcí, jejíž plnění bylo přímo či nepřímo, zcela či částečně dotčeno z důvodu opatření uložených tímto nařízením.

Článek 28

Ze zákazů stanovených v tomto nařízení nevyplývá pro dotčené fyzické nebo právnické osoby, subjekty nebo orgány žádná odpovědnost, pokud nevěděly a neměly rozumný důvod předpokládat, že svým jednáním tento zákaz porušují.

Článek 29

1.   Aniž jsou dotčeny platné předpisy o ohlašování, důvěrnosti a služebním tajemství, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a)

neprodleně poskytnou příslušnému orgánu členského státu, ve kterém mají bydliště nebo sídlo, uvedenému na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze III, veškeré informace, které mohou usnadnit dodržování tohoto nařízení, jako jsou účty a částky zmrazené v souladu s článkem 14, a předají tyto informace přímo nebo prostřednictvím členských států Komisi a

b)

spolupracují s tímto příslušným orgánem při každém ověřování těchto informací.

2.   Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené v souladu s tímto článkem se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo obdrženy.

Článek 30

Členské státy a Komise se neprodleně navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a předávají si veškeré důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o porušování tohoto nařízení, o obtížích s jeho prosazováním a o rozhodnutích vnitrostátních soudů.

Článek 31

Komise je oprávněna měnit přílohu III na základě informací poskytnutých členskými státy.

Článek 32

1.   Pokud Rada rozhodne o tom, že na fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán se mají vztahovat opatření uvedená v článku 14, změní odpovídajícím způsobem přílohu II a IIa.

2.   Rada sdělí své rozhodnutí fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu uvedeným v odstavci 1, včetně důvodů jejich zařazení na seznam, a to buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, čímž těmto fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům umožní se k této záležitosti vyjádřit.

3.   Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada přezkoumá své rozhodnutí a dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt nebo orgán o této skutečnosti informuje.

4.   Seznamy uvedené v příloze II a IIa se pravidelně a alespoň jednou za 12 měsíců přezkoumávají.

Článek 33

1.   Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich provádění. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2.   Členské státy oznámí Komisi tato pravidla neprodleně po dni 19. ledna 2012 a oznámí jí veškeré pozdější změny.

Článek 34

Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat Komisi nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze III.

Článek 35

Toto nařízení se použije:

a)

na území Unie včetně jejího vzdušného prostoru;

b)

na palubě každého letadla nebo plavidla v pravomoci některého členského státu;

c)

na každou osobu nacházející se na území Unie nebo mimo něj, která je státním příslušníkem některého členského státu;

d)

na každou právnickou osobu, subjekt nebo orgán založený nebo zřízený podle práva některého členského státu;

e)

na každou právnickou osobu, subjekt nebo orgán v souvislosti s jakoukoli podnikatelskou činností vykonávanou zcela nebo částečně v rámci Unie.

Článek 36

Nařízení (EU) č. 442/2011 se zrušuje.

Článek 37

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. ledna 2012.

Za Radu

předseda nebo předsedkyně

N. WAMMEN


(1)  Úř. věst. L 319, 2.12.2011, s. 56.

(2)  Úř. věst. L 121, 10.5.2011, s. 1.

(3)  Nařízení Rady (EU) č. 878/2011 (Úř. věst. L 228, 3.9.2011, s. 1), (EU) č. 950/2011 (Úř. věst. L 247, 24.9.2011, s. 3), (EU) č. 1011/2011 (Úř. věst. L 269, 14.10.2011, s. 18), (EU) č. 1150/2011 (Úř. věst. L 296, 15.11.2011, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 504/2011 (Úř. věst. L 136, 24.5.2011, s. 45), (EU) č. 611/2011 (Úř. věst. L 164, 24.6.2011, s. 1), (EU) č. 755/2011 (Úř. věst. L 199, 2.8.2011, s. 33), (EU) č. 843/2011 (Úř. věst. L 218, 24.8.2011, s. 1), (EU) č. 1151/2011 (Úř. věst. L 296, 15.11.2011, s. 3).

(5)  Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/302/SZBP (Úř. věst. L 136, 24.5.2011, s. 91), prováděcí rozhodnutí Rady 2011/367/SZBP (Úř. věst. L 164, 24.6.2011, s. 14), prováděcí rozhodnutí Rady 2011/488/SZBP (Úř. věst. L 199, 2.8.2011, s. 74), prováděcí rozhodnutí Rady 2011/515/SZBP (Úř. věst. L 218, 24.8.2011, s. 20), rozhodnutí Rady 2011/522/SZBP (Úř. věst. L 228, 3.9.2011, s. 16), rozhodnutí Rady 2011/628/SZBP (Úř. věst. L 247, 24.9.2011, s. 17), rozhodnutí Rady 2011/684/SZBP (Úř. věst. L 269, 14.10.2011, s. 33), rozhodnutí Rady 2011/735/SZBP (Úř. věst. L 296, 15.11.2011, s. 53), prováděcí rozhodnutí Rady 2011/736/SZBP (Úř. věst. L 296, 15.11.2011, s. 55).

(6)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

(8)  Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 345, 19.12.2002, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1.

(11)  Úř. věst. L 9, 15.1.2003, s. 3.

(12)  Úř. věst. C 86, 18.3.2011, s. 1.


PŘÍLOHA I

SEZNAM VYBAVENÍ, KTERÉ BY MOHLO BÝT POUŽITO K VNITŘNÍ REPRESI VE SMYSLU ČLÁNKŮ 2 A 3

1.

Tyto palné zbraně, střelivo a jejich příslušenství:

1.1

palné zbraně, které nepodléhají kontrole podle bodů ML 1 a ML 2 společného vojenského seznamu;

1.2

střelivo speciálně určené pro palné zbraně na seznamu v bodě 1.1 a pro ně speciálně určené součásti;

1.3

zbraňová mířidla, která nepodléhají kontrole podle společného vojenského seznamu.

2.

Bomby a granáty, které nepodléhají kontrole podle společného vojenského seznamu.

3.

Tato vozidla:

3.1

vozidla vybavená vodním dělem, speciálně určená nebo upravená pro účely potlačení nepokojů;

3.2

vozidla speciálně určená nebo upravená, aby elektřinou rozháněla útočící demonstranty;

3.3

vozidla zvlášť určená nebo upravená k odstraňování barikád, včetně neprůstřelného stavebního zařízení;

3.4

vozidla speciálně určená pro převoz nebo přemístění vězněných a/nebo zadržených osob;

3.5

vozidla speciálně určená k rozmísťování mobilních překážek;

3.6

součásti pro vozidla uvedená v bodech 3.1 až 3.5 speciálně určená pro účely potlačení nepokojů.

Poznámka 1

Tato položka nezahrnuje vozidla speciálně určená pro hasičské účely.

Poznámka 2

Pro účely položky 3.5 pojem „vozidla“ zahrnuje přívěsy.

4.

Tyto výbušné látky a související vybavení:

4.1

vybavení a zařízení speciálně určené pro vyvolání explozí elektrickými nebo neelektrickými prostředky, včetně odpalovacích zařízení, rozbušek, roznětek a zápalnic, a součásti pro ně speciálně určené; s výjimkou vybavení, zařízení nebo součástí speciálně určených pro konkrétní komerční využití, které zahrnují uvedení v pohyb nebo provoz explozivními prostředky jiného vybavení nebo zařízení, jejichž funkcí nevznikají exploze (např. nafukovače airbagů v automobilech, elektrické přepěťové pojistky spouštěčů hasicích přístrojů);

4.2

nálože s lineárním ničivým působením, které nejsou kontrolovány společným vojenským seznamem;

4.3

tyto další výbušniny a jejich příslušenství, které nejsou kontrolovány společným vojenským seznamem:

a)

amatol;

b)

nitrocelulóza (s obsahem dusíku vyšším než 12,5 %);

c)

nitroglykol;

d)

pentaerytritol-tetranitrát (PETN);

e)

pikrylchlorid;

f)

2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

5.

Toto ochranné vybavení, které nepodléhá kontrole podle bodu ML 13 společného vojenského seznamu:

5.1

neprůstřelné vesty poskytující ochranu proti střelbě nebo bodnutí;

5.2

neprůstřelné přilby nebo přilby s ochranou proti šrapnelům, policejní přilby, ochranné štíty a neprůstřelné štíty.

Poznámka: Tato položka nezahrnuje:

vybavení speciálně určené pro sportovní činnosti,

vybavení speciálně určené pro zajištění požadavků bezpečnosti práce.

6.

Simulátory, které nepodléhají kontrole podle bodu ML 14 společného vojenského seznamu, pro výcvik používání střelných zbraní a pro ně speciálně určené programové vybavení.

7.

Zařízení pro noční vidění a termovizi a elektronkové zesilovače obrazu, které nepodléhají kontrole podle společného vojenského seznamu.

8.

Žiletkový ostnatý drát.

9.

Vojenské nože, bojové nože a bajonety s ostřím delším než 10 cm.

10.

Výrobní zařízení speciálně určené pro položky uvedené v tomto seznamu.

11.

Zvláštní technologie pro vývoj, výrobu nebo používání položek uvedených v tomto seznamu.


PŘÍLOHA II

SEZNAM FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB, SUBJEKTŮ NEBO ORGÁNŮ PODLE ČLÁNKU 14 A ČL. 15 ODST. 1 PÍSM. A)

A.   Osoby

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Bashar Al-Assad (Bašár Asád)

narozen 11. září 1965 v Damašku; diplomatický pas č. D1903

prezident republiky; nařídil a organizuje represe namířené proti demonstrantům

23.5.2011

2.

Maher (také jako Mahir) Al-Assad

narozen 8. prosince 1967; diplomatický pas č. 4138

velitel 4. obrněné divize armády, člen ústředního vedení strany Baas, čelný představitel republikánské gardy; bratr prezidenta Bashara Al-Assada; hlavní osoba odpovědná za provádění represí vůči demonstrantům

9.5.2011

3.

Ali Mamluk (také jako Mamlouk)

narozen 19. února 1946 v Damašku; diplomatický pas č. 983

ředitel generálního ředitelství zpravodajské služby Sýrie; podílí se na represích namířených proti demonstrantům

9.5.2011

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar (také jako Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

ministr vnitra; podílí se na represích namířených proti demonstrantům

9.5.2011

5.

Atej (také jako Atef, Atif) Najib

 

bývalý ředitel ředitelství tajné policie ve městě Dará; bratranec prezidenta Bashara Al-Assada; podílí se na represích namířených proti demonstrantům

9.5.2011

6.

Hafiz Makhluf (také jako Hafez Makhlouf)

narozen 2. dubna 1971 v Damašku; diplomatický pas č. 2246

plukovník, který řídí jeden z odborů zpravodajské služby (damašské oddělení generálního ředitelství zpravodajské služby); bratranec prezidenta Bashara Al-Assada; blízký spolupracovník Mahera al-Assada; podílí se na represích namířených proti demonstrantům

9.5.2011

7.

Muhammad Dib Zaytun (také jako Mohammed Dib Zeitoun)

narozen 20. května 1951 v Damašku; diplomatický pas č. D000001300

ředitel ředitelství tajné policie; podílí se na represích namířených proti demonstrantům

9.5.2011

8.

Amjad Al-Abbas

 

velitel tajné policie ve městě Banjas, podílí se na represích vůči demonstrantům ve městě Bajdá

9.5.2011

9.

Rami Makhlouf

narozen 10. července 1951 v Damašku, pas č. 454224

syrský podnikatel; blízký spolupracovník Mahera al-Assada; bratranec prezidenta Bashara Al-Assada; poskytuje režimu finanční prostředky, a tím umožňuje represe vůči demonstrantům

9.5.2011

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

narozen v roce 1953 ve městě Hamá; diplomatický pas č. D0005788

velitel syrské vojenské rozvědky; podílí se na represích namířených proti civilnímu obyvatelstvu

9.5.2011

11.

Jamil Hassan

 

velitel rozvědky syrského letectva; podílí se na represích namířených proti civilnímu obyvatelstvu

9.5.2011

12.

Rustum Ghazali

narozen 3. května 1953 ve městě Dará; diplomatický pas č. D000000887

velitel odboru syrské vojenské rozvědky zaměřeného na okolí Damašku; podílí se na represích namířených proti civilnímu obyvatelstvu

9.5.2011

13.

Fawwaz Al-Assad

narozen 18. června 1962 ve městě Kerdala; pas č. 88238

podílí se na represích vůči civilnímu obyvatelstvu v rámci milicí zvaných „Shabiha“

9.5.2011

14.

Munzir Al-Assad

narozen 1. března 1961 ve městě Latakia; pasy č. 86449 a č. 842781

podílí se na represích vůči civilnímu obyvatelstvu v rámci milicí zvaných „Shabiha“

9.5.2011

15.

Asif Shawkat

narozen 15. ledna 1950 ve vesnici Al-Madehleh u města Tartus

zástupce velitele bezpečnostních a průzkumných jednotek; podílí se na represích namířených proti civilnímu obyvatelstvu

23.5.2011

16.

Hisham Ikhtiyar

narozen v roce 1941

ředitel syrského národního bezpečnostního úřadu; podílí se na represích namířených proti civilnímu obyvatelstvu

23.5.2011

17.

Faruq Al Shar’

narozen 10. prosince 1938

viceprezident Syrské republiky; podílí se na represích namířených proti civilnímu obyvatelstvu

23.5.2011

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

narozen 10. dubna 1937 (nebo 20. května 1937) ve městě Hamá, diplomatický pas č. 0002250

asistent viceprezidenta Syrské republiky pověřený agendou národní bezpečnosti; podílí se na represích namířených proti civilnímu obyvatelstvu

23.5.2011

19.

Mohamed Hamcho

narozen 20. května 1966; pas č. 002954347

švagr Mahera Al-Assada; podnikatel a místní zástupce několika zahraničních společností; poskytuje režimu finanční prostředky, a tím umožňuje represe vůči demonstrantům

23.5.2011

20.

Iyad (také jako Eyad) Makhlouf

narozen 21. ledna 1973 v Damašku; pas č. N001820740

bratr Ramiho Makhloufa a důstojník generálního ředitelství zpravodajské služby podílející se na represích namířených proti civilnímu obyvatelstvu

23.5.2011

21.

Bassam Al Hassan

 

poradce prezidenta pro strategické záležitosti; podílí se na represích namířených proti civilnímu obyvatelstvu

23.5.2011

22.

Dawud Rajiha

 

náčelník štábu ozbrojených sil odpovědný za vojenský zásah proti pokojným demonstrantům

23.5.2011

23.

Ihab (také jako Ehab, Iehab) Makhlouf

narozen 21. ledna 1973 v Damašku; pas č. N002848852

viceprezident společnosti SyriaTel a správce společnosti Ramiho Makhloufa, která má sídlo v USA; poskytuje režimu finanční prostředky, a tím umožňuje represe vůči demonstrantům

23.5.2011

24.

Zoulhima Chaliche (Dhu al-Himma Shalish)

narozen v roce 1951 nebo 1946 ve městě Kerdaha

velitel osobní stráže prezidenta; podílí se na represích namířených proti demonstrantům; bratranec prezidenta Bashara Al-Assada

23.6.2011

25.

Riyad Chaliche (Riyad Shalish)

 

ředitel vojenského ubytovacího zařízení; poskytuje režimu finanční prostředky, bratranec prezidenta Bashara Al-Assada

23.6.2011

26.

brigádní velitel Mohammad Ali Jafari (také jako Ja'fari, Aziz; také jako Jafari, Ali; také jako Jafari, Mohammad Ali; také jako Ja'fari, Mohammad Ali; také jako Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)

narozen 1. září 1957 v Yazdu, Írán

velící generál sborů íránské revoluční gardy, jež se podílely na poskytování vybavení a napomáhaly syrskému režimu potlačovat protestní hnutí v Sýrii

23.6.2011

27.

generálmajor Qasem Soleimani (také jako Qasim Soleimany)

 

velitel sborů íránské revoluční gardy, (IRGC – Qods), jež se podílely na poskytování vybavení a napomáhaly syrskému režimu potlačovat protestní hnutí v Sýrii

23.6.2011

28.

Hossein Taeb (také jako Taeb, Hassan; také jako Taeb, Hosein; také jako Taeb, Hossein; také jako Taeb, Hussayn; také jako Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

narozen v roce 1963 v Teheránu, Írán

zástupce velitele pro zpravodajskou činnost sborů íránské revoluční gardy, jež se podílely na poskytování vybavení a napomáhaly syrskému režimu potlačovat protestní hnutí v Sýrii

23.6.2011

29.

Khalid Qaddur

 

obchodní spolupracovník Mahera al-Assada; poskytuje režimu finanční prostředky

23.6.2011

30.

Ra'if Al-Quwatli (také jako Ri'af Al-Quwatli)

 

obchodní spolupracovník Mahera Al-Assada; poskytuje režimu finanční prostředky

23.6.2011

31.

Mohammad Mufleh

 

velitel syrské vojenské rozvědky; podílel se na represích namířených proti demonstrantům

1.8.2011

32.

generálmajor Tawfiq Younes

 

vedoucí odboru pro vnitřní bezpečnost generálního ředitelství zpravodajské služby; podílí se na represích namířených proti civilnímu obyvatelstvu

1.8.2011

33.

Mr Mohammed Makhlouf (také jako Abu Rami)

narozen 19. října 1932 v Latakii, Sýrie

blízký spolupracovník a strýc Bashara a Mahira al-Assada z matčiny strany; obchodní spolupracovník a otec Ramiho, Ihaba a Iyada Makhloufa

1.8.2011

34.

Ayman Jabir

narozen v Latakii

osoba spojená s Maherem al-Asádem v rámci milicí šabíha; přímo se podílí na represích a násilí vůči civilnímu obyvatelstvu a koordinaci skupin milicí šabíha

1.8.2011

35.

generál Ali Habib Mahmoud

narozen v roce 1939 v Tartusu; dne 3. června 2009 jmenován ministrem obrany

ministr obrany; odpovědný za vedení a operace syrských ozbrojených sil podílejících se na represích a násilí vůči civilnímu obyvatelstvu

1.8.2011

36.

Hayel Al-Assad

 

zástupce Mahera al-Asada, velitel útvaru vojenské policie 4. armádní divize, která se podílí na represích

23.8.2011

37.

Ali Al-Salim

 

vedoucí kanceláře pro vyzbrojování syrského ministerstva obrany, což je centrum pro veškeré nákupy výzbroje pro syrskou armádu

23.8.2011

38.

Nizar Al-Assad

(Image)

bratranec Bashara Al-Assada; stál v čele společnosti „Nizar Oilfield Supplies“

v úzkém kontaktu s hlavními vládními představiteli; poskytuje finanční prostředky pro milice šabíha v oblasti Latakia

23.8.2011

39.

brigádní generál Rafiq Shahadah

 

velitel odboru 293. syrské vojenské rozvědky (vnitřní záležitosti) v Damašku; podílí se přímo na represích a násilí proti civilnímu obyvatelstvu v Damašku; poradce prezidenta Bashara Al-Assada pro strategické otázky a vojenské zpravodajství

23.8.2011

40.

brigádní generál Jamea Jamea (Jami Jami)

 

velitel pobočky syrské vojenské rozvědky v Dayr az-Zor; podílí se přímo na represích a násilí proti civilnímu obyvatelstvu v Dayr az-Zor a Alboukamalu

23.8.2011

41.

Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

narozen v roce 1935 v Allepu

náměstek ministra, bývalý ministr obrany, zvláštní zmocněnec prezidenta Bashara Al-Assada

23.8.2011

42.

Muhammad Said Bukhaytan

 

pomocný regionální tajemník arabské socialistické strany Baas od roku 2005, v letech 2000-2005 ředitel pro národní bezpečnost regionální strany Baas; bývalý guvernér Hamy (1998-2000); blízký spojenec prezidenta Bashara Al-Assada a Mahera Al-Assada; vedoucí představitel režimu rozhodující o represích vůči civilnímu obyvatelstvu

23.8.2011

43.

Ali Douba

 

odpovídá za zabíjení v Hamě v roce 1980, rovněž byl přizván do Damašku jakožto zvláštní poradce prezidenta Bashara Al-Assada

23.8.2011

44.

brigádní generál Nawful Al-Husayn

 

velitel pobočky syrské vojenské rozvědky v Idlibu; podílí se přímo na represích a násilí proti civilnímu obyvatelstvu v provincii Idlib

23.8.2011

45.

brigádní velitel Husam Sukkar

 

poradce prezidenta pro bezpečnostní záležitosti; poradce prezidenta pro represe bezpečnostních složek a násilí proti civilnímu obyvatelstvu

23.8.2011

46.

brigádní generál Muhammed Zamrini

 

velitel pobočky syrské vojenské rozvědky v Homsu; podílí se přímo na represích a násilí proti civilnímu obyvatelstvu v Homsu

23.8.2011

47.

Generálporučík Munir Adanov (Adnuf)

 

zástupce náčelníka generálního štábu pro operace a výcvik syrské armády; podílí se přímo na represích a násilí proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii

23.8.2011

48.

Brigádní generál Ghassan Khalil

 

vedoucí informačního útvaru generálního ředitelství pro zpravodajskou činnost; podílí se přímo na represích a násilí proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii

23.8.2011

49.

Mohammed Jabir

narozen v Latakii

milice šabíha; osoba spojená s Maherem al-Assadem v rámci milicí šabíha; přímo se podílí na represích a násilí vůči civilnímu obyvatelstvu a koordinaci skupin milicí šabíha

23.8.2011

50.

Samir Hassan

 

blízký obchodní spolupracovník Mahera Al-Assada; známý tím, že finančně podporuje syrský režim

23.8.2011

51.

Fares Chehabi (Fares Shihabi)

 

předseda obchodní a průmyslové komory v Aleppu; finančně podporuje syrský režim

2.9.2011

52.

Emad Ghraiwati

narozen v březnu 1959 v Damašku, Sýrie

předseda Damašské průmyslové komory (Zuhair Ghraiwati Sons); finančně podporuje syrský režim

2.9.2011

53.

Tarif Akhras

narozen v roce 1949 v Homsu, Sýrie

zakladatel skupiny Akhras (komodity, obchod, zpracování a logistika), Homs; finančně podporuje syrský režim

2.9.2011

54.

Issam Anbouba

narozen v roce 1949 v Latakii, Sýrie

předseda podniku Issam Anbouba Est. for agro-industry; finančně podporuje syrský režim

2.9.2011

55.

Tayseer Qala Awwad

narozen v roce 1943 v Damašku

ministr spravedlnosti; spojený se syrským režimem, a to i podporou jeho politik a svévolného zatýkání a zadržování

23.9.2011

56.

Dr Adnan Hassan Mahmoud

narozen v roce 1966 v Tartusu

ministr pro informace; spojený se syrským režimem, a to i podporou a prosazováním jeho informační politiky

23.9.2011

57.

generálmajor Jumah Al-Ahmad

 

velitel zvláštních sil; odpovědný za používání násilí vůči demonstrantům v celé Sýrii

14.11.2011

58.

plukovník Lu’ai al-Ali

 

velitel odboru syrské vojenské rozvědky v Dará; odpovědný za násilí vůči demonstrantům ve městě Dará

14.11.2011

59.

generálporučík Ali Abdullah Ayyub

 

zástupce náčelníka generálního štábu (personál a lidské zdroje); odpovědný za používání násilí vůči demonstrantům v celé Sýrii

14.11.2011

60.

generálporučík Jasim al-Furayj

 

náčelník generálního štábu; odpovědný za používání násilí vůči demonstrantům v celé Sýrii

14.11.2011

61.

generál Aous (Aws) Aslan

narozen v roce 1958

velitel praporu v rámci republikánské gardy; blízký spolupracovník Mahera Al-Assada a prezidenta Al-Assada; podílí se na represích namířených proti civilnímu obyvatelstvu v celé Sýrii

14.11.2011

62.

generál Ghassan Belal

 

vedoucí štábu rezerv 4. divize; poradce Mahera Al-Assada a koordinátor bezpečnostních operací; odpovědný za represe namířené proti civilnímu obyvatelstvu v celé Sýrii

14.11.2011

63.

Abdullah Berri

 

velitel milicí rodiny Berri; odpovědný za provládní milice zapojené do násilných represí vůči civilnímu obyvatelstvu ve městě Allepo

14.11.2011

64.

George Chaoui

 

člen syrské elektronické armády; podílí se na násilných represích a podněcuje k použití násilí vůči civilnímu obyvatelstvu na celém území Sýrie

14.11.2011

65.

generálmajor Zuhair Hamad

 

zástupce velitele generálního ředitelství zpravodajské služby; odpovědný za násilí na celém území Sýrie a za zastrašování a mučení demonstrantů

14.11.2011

66.

Amar Ismael

 

civilní osoba - velitel syrské elektronické armády (zpravodajská služba pozemní armády); podílí se na násilných represích a podněcuje k použití násilí vůči civilnímu obyvatelstvu na celém území Sýrie

14.11.2011

67.

Mujahed Ismail

 

člen syrské elektronické armády; podílí se na násilných represích a podněcuje k použití násilí vůči civilnímu obyvatelstvu na celém území Sýrie

14.11.2011

68.

Saqr Khayr Bek

 

náměstek ministra vnitra; odpovědný za násilné represe vůči civilnímu obyvatelstvu v Sýrii

14.11.2011

69.

generálmajor Nazih

 

zástupce ředitele generálního ředitelství zpravodajské služby; odpovědný za násilí na celém území Sýrie a za zastrašování a mučení demonstrantů

14.11.2011

70.

Kifah Moulhem

 

velitel praporu v rámci 4. divize; odpovědný za násilné represe namířené proti civilnímu obyvatelstvu ve městě Deir el-Zor

14.11.2011

71.

generálmajor Wajih Mahmud

 

velitel 18. ozbrojené divize; odpovědný za násilí vůči demonstrantům ve městě Homs

14.11.2011

72.

Bassam Sabbagh

narozen 24. srpna 1959 v Damašku; adresa: Kasaa, ulice Anwar al Attar, budova al Midani, Damašek; syrský pas č. 004326765, vydaný 2. listopadu 2008, s platností do listopadu 2014;

člen pařížské advokátní komory

vedoucí advokátní kanceláře Sabbagh a spol. (Damašek); právní a finanční poradce pověřený vyřizováním záležitostí Ramiho Makhloufa a Khaldouna Makhloufa; podílí se spolu s Basharem al-Assadem na financování stavebního projektu ve městě Latakia; podílí se na financování režimu

14.11.2011

73.

generálporučík Mustafa Tlass

 

zástupce náčelníka generálního štábu (logistika a zásobování); odpovědný za používání násilí vůči demonstrantům v celé Sýrii

14.11.2011

74.

generálmajor Fu’ad Tawil

 

zástupce velitele rozvědky syrského letectva; odpovědný za násilí na celém území Sýrie a za zastrašování a mučení demonstrantů

14.11.2011

75.

Mohammad Al-Jleilati

narozen v roce 1945 v Damašku

ministr financí; odpovědný za syrské hospodářství

1.12.2011

76.

Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar

narozen v roce 1956 v Allepu

ministr hospodářství a obchodu; odpovědný za syrské hospodářství

1.12.2011

77.

generálporučík Fahid Al-Jassim

 

náčelník štábu; vojenský představitel zapojený do násilných akcí v Homsu

1.12.2011

78.

generálmajor Ibrahim Al-Hassan

 

zástupce náčelníka štábu; vojenský představitel zapojený do násilných akcí v Homsu

1.12.2011

79.

brigádní velitel Khalil Zghraybih

 

14. divize; vojenský představitel zapojený do násilných akcí v Homsu

1.12.2011

80.

brigádní velitel Ali Barakat

 

103. brigáda divize republikánské gardy; vojenský představitel zapojený do násilných akcí v Homsu

1.12.2011

81.

brigádní velitel Talal Makhluf

 

103. brigáda divize republikánské gardy; vojenský představitel zapojený do násilných akcí v Homsu

1.12.2011

82.

brigádní velitel Nazih Hassun

 

rozvědka syrského letectva, vojenský představitel zapojený do násilných akcí v Homsu

1.12.2011

83.

kapitán Maan Jdiid

 

prezidentská stráž; vojenský představitel zapojený do násilných akcí v Homsu

1.12.2011

84.

Muahmamd Al-Shaar

 

oddělení pro politickou bezpečnost; vojenský představitel zapojený do násilných akcí v Homsu

1.12.2011

85.

Khald Al-Taweel

 

oddělení pro politickou bezpečnost; vojenský představitel zapojený do násilných akcí v Homsu

1.12.2011

86.

Ghiath Fayad

 

oddělení pro politickou bezpečnost; vojenský představitel zapojený do násilných akcí v Homsu

1.12.2011


B.   Subjekty

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Bena Properties

 

ovládaný Rami Makhloufem; poskytuje režimu finanční prostředky

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (také znám jako Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108, Damašek

Tel.: 963 112110059 / 963 112110043

Fax: 963 933333149

ovládaný Rami Makhloufem; poskytuje režimu finanční prostředky

23.6.2011

3.

Hamcho International (Hamsho International Group)

Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damašek

Tel.: 963 112316675

Fax: 963 112318875

Internetové stránky: www.hamshointl.com

E-mail: info@hamshointl.com and hamshogroup@yahoo.com

společnost ovládá Mohammad Hamcho nebo Hamsho; poskytuje režimu finanční prostředky

23.6.2011

4.

Military Housing Establishment (také znám jako MILIHOUSE)

 

podnik veřejných staveb ovládaný Riyadem Shalishem a ministerstvem obrany; poskytuje režimu finanční prostředky

23.6.2011

5.

Oddělení pro politickou bezpečnost

 

státní služba Sýrie podílející se přímo na represích

23.8.2011

6.

Generální ředitelství pro zpravodajství

 

státní služba Sýrie podílející se přímo na represích

23.8.2011

7.

Ředitelství pro vojenské zpravodajství

 

státní služba Sýrie podílející se přímo na represích

23.8.2011

8.

Zpravodajská služba vojenského letectva

 

státní služba Sýrie podílející se přímo na represích

23.8.2011

9.

Síly Qods IRGC (síly Quds)

Teherán, Írán

Síly Qods (nebo Quds) jsou specializovanou složkou íránské islámské revoluční gardy (IRGC). Síly Qods poskytují vybavení a podporu syrskému režimu k potlačení protestů v Sýrii. Síly Qods IRGC poskytují syrským bezpečnostním službám technickou pomoc, vybavení a podporu při represích občanského protestního hnutí.

23.8.2011

10.

Mada Transport

Dceřiná společnost společnosti Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, PO Box 9525

Tel: 00 963 11 99 62)

Hospodářský subjekt, který financuje režim

2.9.2011

11.

Cham Investment Group

Dceřiná společnost společnosti Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, PO Box 9525

Tel: 00 963 11 99 62)

Hospodářský subjekt, který financuje režim

2.9.2011

12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square, Damašek, P.O. Box: 2337 Damašek, Syrská arabská republika

Tel.: +963 11 2456777 a 2218602.

Fax: +963 11 2237938 a 2211186.

E-mail: Publicrelations@reb.sy,

Internetové stránky: www.reb.sy

státem vlastněná banka poskytující finanční podporu režimu

2.9.2011

13.

Addounia TV (také jako Dounia TV)

Tel.: +963-11-5667274, +963-11-5667271,

Fax: +963-11-5667272,

internetová stránka: http://www.addounia.tv

Televizní společnost Addounia TV podněcuje k používání násilí proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii.

23.9.2011

14.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Sýrie, P.O Box 9525

Tel +963 (11) 9962 +963 (11) 668 14000 +963 (11) 673 1044

Fax: +963 (11) 673 1274

E-mail: info@chamholding.sy

internetová stránka: www.chamholding.sy

ovládaný Rami Makhloufem; největší holdingová společnost v Sýrii, podporuje režim a sama využívá jeho podpory

23.9.2011

15.

El-Tel Co. (El-Tel Middle East Company)

Adresa: Dair Ali Jordan Highway, P.O.Box 13052, Damašek – Sýrie

Tel.: +963-11-2212345

Fax: +963-11-44694450

E-mail: sales@eltelme.com

internetová stránka: www.eltelme.com

výroba a dodávky telekomunikačních zařízení pro armádu

23.9.2011

16.

Ramak Constructions Co.

Adresa: Dara'a Highway, Damašek, Sýrie

Tel.: +963-11-6858111,

mobil: +963-933-240231

výstavba kasáren, vojenských ubikací na hraničních přechodech a jiných budov pro potřeby armády

23.9.2011

17.

Souruh Company (také jako SOROH Al Cham Company)

Adresa: Adra Free Zone Area Damašek – Sýrie

Tel.: +963-11-5327266,

mobil: +963-933-526812 +963-932-878282

Fax: +963 -11 -5316396

E-mail: sorohco@gmail.com

internetová stránka: http://sites.google.com/site/sorohco

investice do projektů vojenského průmyslu na místní úrovni, výroba součástek pro zbraně a souvisejícího materiálu. 100 % společnosti vlastní Rami Makhlouf

23.9.2011

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building 6th Floor, BP 2900

Tel.: +963 11 61 26 270

Fax: +963 11 23 73 97 19

E-mail: info@syriatel.com.sy;

Internetová stránka: http://syriatel.sy/

ovládaný Rami Makhloufem; poskytuje finanční podporu režimu: prostřednictvím licenční smlouvy odvádí 50 % svých zisků vládě

23.9.2011

19.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damašek

Tel.: +963 - 11- 2260805

Fax: +963 - 11 - 2260806

E-mail: mail@champress.com

Internetová stránka: www.champress.net

televizní stanice, která se podílí na kampaních pro šíření dezinformací a podněcuje k používání násilí proti demonstrantům

1.12.2011

20.

Al Watan

Al Watan Newspaper - Damašek – Duty Free Zone

Tel.: 00963 11 2137400

Fax: 00963 11 2139928

deník, který se podílí na kampaních pro šíření dezinformací a podněcuje k používání násilí proti demonstrantům

1.12.2011

21.

Centre d’études et de recherches syrien (CERS) (CERS, Centre d’Etude et de Recherche Scientifique; SSRC, Scientific Studies and Research Center; Centre de Recherche de Kaboun

Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damašek

podporuje syrskou armádu při pořizování vybavení, které se používaná přímo pro dohled nad demostranty nebo k jejich represi

1.12.2011

22.

Business Lab

Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9, P.O. Box 7155, Damašek

Tel.: 963112725499

Fax: 963112725399

krycí společnost pro získávání citlivých zařízení ze strany CERS

1.12.2011

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street, P.O. Box 6394, Damašek

Tel: 963114471080

krycí společnost pro získávání citlivých zařízení ze strany CERS

1.12.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damašek

krycí společnost pro získávání citlivých zařízení ze strany CERS

1.12.2011

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, P.O.Box 5966, Damašek

Tel.:+963-11-5111352

Fax: +963 -11 -5110117

krycí společnost pro získávání citlivých zařízení ze strany CERS

1.12.2011

26.

Handasieh – organizace pro strojírenství

P.O.Box 5966,Abou Bakr Al- Seddeq St., Damašek

a P.O. Box 2849 Al-Moutanabi Street, Damašek

a P.O. Box 21120 Baramkeh, Damašek

Tel.: 963112121816 – 963112121834 – 963112214650 – 963112212743 - 963115110117

krycí společnost pro získávání citlivých zařízení ze strany CERS

1.12.2011

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damašek, Sýrie.

státní společnost odpovědná za veškerý vývoz ropy ze Sýrie, poskytuje finanční podporu režimu

1.12.2011

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham - Building of Syrian Oil Company, P.O. Box 60694, Damašek, Sýrie

Tel.: 963113141635

Fax: 963113141634

E-mail: info@gpc-sy.com

státní ropná společnost, poskytuje finanční podporu režimu

1.12.2011

29.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building

P.O. Box 7660, Damašek – Sýrie

Tel.: 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333)

Fax: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444)

afpc@afpc.net.sy

společný podnik vlastněný z 50 % podnikem GPC, poskytuje finanční podporu režimu

1.12.2011

PŘÍLOHA IIa

SEZNAM SUBJEKTŮ A ORGÁNŮ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 14 A ČL. 15 ODST. 1 PÍSM. B)

Subjekty

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Commercial Bank of Syria

Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damašek, Sýrie;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damašek, Sýrie;

Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Sýrie; SWIFT/BIC CMSY SY DA; všechny kanceláře po celém světě [NPWMD],

internetová stránka: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Tel: +963 11 2218890

Fax: +963 11 2216975,

správa: dir.cbs@mail.sy

státem vlastněná banka poskytující finanční podporu režimu

13.10.2011


PŘÍLOHA III

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ V ČLENSKÝCH STÁTECH A ADRESA PRO OZNÁMENÍ EVROPSKÉ KOMISI

A.

Příslušné orgány v každém členském státě:

 

BELGIE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULHARSKO

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

 

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DÁNSKO

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

NĚMECKO

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTONSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

ŘECKO

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

 

ŠPANĚLSKO

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

 

FRANCIE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITÁLIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

KYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUCEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

 

MAĎARSKO

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

NIZOZEMSKO

http://www.minbuza.nl/sancties

 

RAKOUSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLSKO

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGALSKO

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

 

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVENSKO

http://www.foreign.gov.sk

 

FINSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

 

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.

Adresa Evropské komise pro účely oznamování:

Evropská komise

Service for Foreign Policy Instruments

CHAR 12/106

B- 1049 Bruxelles/Brussel

Belgie

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: +(32 2) 295 55 85


PŘÍLOHA IV

SEZNAM „SUROVÉ ROPY A ROPNÝCH PRODUKTŮ“ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 6

Kód KN

Popis

2709 00

Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, surové

2710

Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové: přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující nejméně 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků; odpadní oleje (s výjimkou toho, že v Sýrii není zakázán nákup paliva pro tryskové motory kódu KN 2710 19 21, pokud je určeno a využito výhradně k účelům pokračování letového provozu letadla, do něhož je natankován)

2712

Vazelína; parafín, mikrokrystalický parafín, parafínový gáč, ozokerit, montánní vosk, rašelinový vosk, ostatní minerální vosky a podobné výrobky, získané synteticky nebo jiným způsobem, též barvené

2713

Ropný koks, ropné živice a ostatní zbytky minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů

2714

Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; živičné nebo ropné břidlice a dehtové písky; asfaltity a asfaltové horniny

2715 00 00

Živičné směsi na bázi přírodního asfaltu, přírodní živice, ropné živice, minerálního dehtu nebo minerální dehtové smoly (např. živičné tmely, ředěné produkty).


PŘÍLOHA V

ZAŘÍZENÍ, TECHNOLOGIE NEBO PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ UVEDENÉ V ČLÁNKU 4

Obecná poznámka

Bez ohledu na obsah této přílohy se předmětná příloha nevztahuje na:

a)

zařízení, technologie a programové vybavení, které jsou vymezeny v příloze I nařízení Rady (ES) č. 428/2009 (1) nebo ve společném vojenském seznamu; nebo

b)

programové vybavení, které je určeno k instalaci uživatelem bez další podstatné podpory od dodavatele a je obecně přístupné veřejnosti prostřednictvím maloobchodního prodeje ze skladů bez jakéhokoli omezení některým z těchto způsobů:

i)

pultový prodej,

ii)

zásilkový prodej,

iii)

elektronický prodej nebo

iv)

telefonická objednávka; nebo

c)

programové vybavení, které je veřejně dostupné.

Kategorie A,B,C, D a E odkazují na kategorie podle nařízení (ES) č. 428/2009.

„Zařízení, technologie a programové vybavení“ podle článku 4:

A.

Seznam zařízení

zařízení pro hloubkovou inspekci paketů (Deep Packet Inspection),

zařízení pro odposlech sítě, včetně systémů pro řízení odposlechu (IMS – Interception Management Systems) a zařízení poskytujících odkazy na uchovávaná data,

zařízení pro sledování radiových frekvencí,

zařízení pro rušení síťové a satelitní komunikace,

zařízení pro dálkovou nákazu,

zařízení pro rozpoznávání nebo zpracování řeči,

zařízení pro odposlech a sledování IMSI (2), MSISDN (3), IMEI (4), TMSI (5),

taktické zařízení pro odposlech a sledování SMS (6), GSM (7), GPS (8), GPRS (9), UMTS (10), CDMA (11), PSTN (12),

zařízení pro odposlech a sledování informací z DHCP (13), SMTP (14), GTP (15),

zařízení pro rozpoznávání a profilování vzorců,

zařízení pro dálkové forenzní postupy,

zařízení pro zpracování sémantických informací,

dekódovací zařízení cílené na protokoly WEP a WPA,

zařízení pro odposlech proprietárních a standardních protokolů VoIP

B.

Nepoužívá se

C.

Nepoužívá se

D.

„Programové vybavení“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení popsaného výše.

E.

„Technologie“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení popsaného v písmenu A výše.

Zařízení, technologie a programové vybavení v uvedených kategoriích spadají do oblasti působnosti této přílohy pouze v míře vymezené obecným popisem pro „systémy pro odposlech a sledování internetové, telefonní a satelitní komunikace“.

Pro účely této přílohy se „sledováním“ rozumí získávání, extrakce, dekódování, zaznamenávání, zpracování, analýza a archivace obsahu hovoru nebo síťových dat.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1).

(2)  IMSI značí mezinárodní identifikaci mobilního účastníka (International Mobile Subscriber Identity). Jde o jedinečný identifikační kód každého mobilního telefonu, který je integrován do SIM karty a který umožňuje identifikaci této SIM karty prostřednictvím sítí GSM a UMTS.

(3)  MSISDN značí číslo mobilního účastníka v digitální síti integrovaných služeb (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number). Jde o číslo, které jednoznačně identifikuje účastníka v mobilní síti GSM nebo UMTS. Jednoduše řečeno jde o telefonní číslo přidělené SIM kartě v mobilním telefonu, pomocí kterého je tedy mobilní účastník rozpoznán stejně jako pomocí IMSI, zde však za účelem směrování hovorů.

(4)  IMEI značí mezinárodní identifikaci mobilního zařízení (International Mobile Equipment Identity). Jde o obvykle jedinečné číslo pro identifikaci mobilních telefonů GSM, WCDMA a IDEN a rovněž některých satelitních telefonů. Je obvykle vytištěno uvnitř mobilního telefonu v prostoru pro baterii. Pro specifikaci odposlechu je možné použít číslo IMEI, IMSI nebo MSISDN.

(5)  TMSI značí dočasnou identifikaci mobilního účastníka (Temporary Mobile Subscriber Identity). Jde o identifikaci, která je mezi mobilním zařízením a sítí zasílána nejčastěji.

(6)  SMS značí systém krátkých textových zpráv (Short Message System).

(7)  GSM značí globální systém pro mobilní komunikaci (Global System for Mobile Communications).

(8)  GPS značí globální polohový systém (Global Positioning System).

(9)  GPRS značí technologii pro mobilní datový přenos (General Package Radio Service).

(10)  UMTS značí univerzální mobilní telekomunikační systém (Universal Mobile Telecommunication System).

(11)  CDMA značí technologii kódového multiplexování (Code Division Multiple Access).

(12)  PSTN značí veřejnou telefonní síť (Public Switch Telephone Networks).

(13)  DHCP značí protokol pro dynamickou konfiguraci počítačů připojených do sítě (Dynamic Host Configuration Protocol).

(14)  SMTP značí jednoduchý protokol pro přenos zpráv (Simple Mail Transfer Protocol).

(15)  GTP značí aplikační protokol GPRS (GPRS Tunneling Protocol).


PŘÍLOHA VI

SEZNAM KLÍČOVÉHO ZAŘÍZENÍ A TECHNOLOGIÍ PODLE ČLÁNKU 8

Obecné poznámky

1.

Smysl zákazů uvedených v této příloze nesmí být mařen vývozem jakéhokoliv nezakázaného zboží (včetně provozních celků) obsahujícího jednu nebo více zakázaných součástí, pokud zakázaná součást, popř. součásti, tvoří podstatný prvek zboží a může být snadno vyjmuta či použita pro jiné účely.

Pozn.:

Při posuzování, zda zakázaná/é součást/i má/mají být považována/y za podstatný prvek, je nutné přihlížet k faktorům množství, hodnoty a použitého technologického know-how a k jiným zvláštním okolnostem, které by mohly učinit ze zakázané součásti nebo ze zakázaných součástí podstatný prvek dodávaného zboží.

2.

Zboží specifikované v této příloze zahrnuje jak nové, tak použité zboží.

3.

Definice pojmů uváděných v jednoduchých uvozovkách (‚‘) jsou uvedeny v technické poznámce vztahující se k příslušné položce.

4.

Definice pojmů označených dvojitými uvozovkami („“) jsou uvedeny v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009.

Obecná poznámka k technologii

1.

„Technologie“„potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zakázaného zboží zůstává zakázána i tehdy, použije-li se pro nezakázané zboží.

2.

Zákazy se nevztahují na takovou „technologii“, která je minimem nutným pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) a opravu zboží, které není zakázáno nebo jehož vývoz byl povolen v souladu s tímto nařízením.

3.

Zákazy převodu „technologie“ se nevztahují na informace „veřejně dostupné“, na informace pro „základní vědecký výzkum“ nebo na minimum informací nezbytných pro účely žádostí o patenty.

Průzkum a těžba surové ropy a zemního plynu

1.A   Zařízení

1.

Zařízení, vozidla, plavidla a letadla pro geofyzikální průzkum speciálně určená nebo upravená k získávání údajů pro průzkum ropy a zemního plynu a součásti speciálně pro ně určené.

2.

Snímače speciálně určené pro práce v hlubinných vrtech pro ropu a zemní plyn, včetně snímačů užívaných k měření během vrtání, a související zařízení speciálně určená k získávání a ukládání údajů z těchto snímačů.

3.

Vrtná zařízení určená k vrtání v horninových formacích konkrétně za účelem průzkumu nebo těžby ropy, zemního plynu a jiných přirozeně se vyskytujících uhlovodíků.

4.

Vrtné korunky, vrtné tyče, zátěžky, centrátory a další zařízení speciálně určená k užití v zařízeních pro ropné a plynové vrty nebo k užití s tímto zařízením.

5.

Ústí sond, bezpečnostní uzávěry a erupční nebo produkční kříže a jejich speciálně konstruované součásti, které splňují specifikace API a ISO, k užití v ropných a plynových vrtech.

Technické poznámky:

a.

„Bezpečnostní uzávě“ se běžně užívá na úrovni terénu (nebo v případě podmořských vrtů na mořském dně), aby při vrtání bránil nekontrolovanému úniku ropy nebo plynu z vrtu.

b.

„Erupční nebo produkční kříž“ se běžně používá k ovládání toku kapalin z vrtu po jeho dokončení, když začala těžba ropy nebo plynu.

c.

Pro účely této položky „specifikace API a ISO“ odkazují na specifikace Amerického ropného institutu č. 6A, 16A, 17D a 11IW nebo specifikace Mezinárodní organizace pro normalizaci č. 10423 a 13533 pro bezpečnostní uzávěry, ústí sond a produkční kříže k užití v ropných nebo plynových vrtech.

6.

Vrtné a těžební plošiny pro surový olej a zemní plyn.

7.

Plavidla a čluny se zařízením na vrtání nebo zpracování ropy používané při těžbě ropy, zemního plynu a jiných přirozeně se vyskytujících hořlavých látek.

8.

Separátory kapalin/plynů, které splňují specifikaci API č. 12J, speciálně určené pro zpracování produkce ropného nebo plynového vrtu, k separaci ropných kapalin od vody a plynu od kapalin.

9.

Plynové kompresory s výpočtovým tlakem nejméně 40 barů (PN 40 nebo ANSI 300) a se sacím objemem nejméně 300 000 Nm3/h určené k prvotnímu zpracování a přepravě zemního plynu, s výjimkou plynových kompresorů pro čerpací stanice na stlačený zemní plyn (CNG), a součásti speciálně pro ně určené.

10.

Zařízení pro řízení podmořské těžby k užití v ropných a plynových vrtech, která splňují specifikace API a ISO, a jejich součásti.

Technická poznámka:

Pro účely této položky odkazují „specifikace API a ISO“ na specifikace Amerického ropného institutu č. 17 F nebo specifikace Mezinárodní organizace pro normalizaci č. 13268 pro systémy řízení podmořské těžby.

11.

Čerpadla, obvykle vysokokapacitní a vysokotlaká (nad 0,3 m3 za minutu nebo 40 barů), která jsou speciálně určená pro pumpování výplachových kapalin nebo cementu do ropných a plynových vrtů.

1.B   Zkušební a inspekční zařízení

1.

Zařízení speciálně určená k odběru vzorků, zkoušení a analýze vlastností výplachové kapaliny, cementů pro ropné vrty a dalších materiálů speciálně určených nebo připravených k užití v ropných a plynových vrtech.

2.

Zařízení speciálně určená k odběru vzorků, zkoušení a analýze vlastností vzorků hornin, tekutin a plynů a dalších materiálů získaných z ropných nebo plynových vrtů během vrtání nebo po něm nebo získaných ze souvisejících zařízení pro prvotní zpracování.

3.

Zařízení speciálně konstruovaná ke sběru a výkladu informací o fyzickém a mechanickém stavu ropného a/nebo plynového vrtu a pro určení in situ vlastností formace hornin a formace ložiska.

1.C   Materiály

1.

Výplachové kapaliny, přísady do výplachových kapalin a jejich složky speciálně připravené pro stabilizaci ropných a plynových vrtů při vrtání, pro přepravu vrtných úlomků na povrch a pro mazání a chlazení vrtného zařízení ve vrtu.

2.

Cementy a další materiály, které splňují specifikace API a ISO, k užití v ropných a plynových vrtech.

Technická poznámka:

„Specifikace API a ISO“ odkazuje na specifikaci Amerického ropného institutu č. 10A nebo specifikaci Mezinárodní organizace pro normalizaci č. 10426 pro cementy a materiály pro cementaci ropných a plynových vrtů.

3.

Inhibitory koroze, emulgátory, odpěňovače a další chemické látky speciálně připravené k užití při vrtání a počátečním zpracování ropy z ropného nebo plynového vrtu.

1.D   Programové vybavení

1.

„Programové vybavení“ speciálně určené pro získávání a výklad údajů získaných ze seismických, elektromagnetických, magnetických nebo gravitačních průzkumů za účelem posouzení perspektivnosti těžby ropy nebo zemního plynu.

2.

„Programové vybavení“ speciálně určené k ukládání, analýze a výkladu informací získaných během vrtání a těžby k vyhodnocení fyzických vlastností a chování ložisek ropy nebo plynu.

3.

„Programové vybavení“ speciálně určené pro „využití“ v zařízeních pro těžbu nebo zpracování ropy nebo v konkrétních částech takových zařízení.

1.E   Technologie

1.

„Technologie“„potřebné“ pro „vývoj“, „výrobu“ a „používání“ zařízení uvedených v položkách 1.A.01–1.A.11.

Rafinace surové ropy a zkapalňování zemního plynu

2.A   Zařízení

1.

Níže uvedené výměníky tepla a součásti speciálně pro ně určené:

a.

deskové výměníky tepla s poměrem plocha/objem vyšším než 500 m2/m3, speciálně určené pro předchlazení zemního plynu;

b.

kotoučové výměníky tepla, speciálně určené pro zkapalnění nebo podchlazení zemního plynu.

2.

Kryogenní čerpadla pro přepravu média o teplotě nižší než – 120 °C s přepravní kapacitou více než 500 m3/h a jejich speciálně konstruované součásti.

3.

„Chladový zásobník“ a vybavení pro „chladový zásobník“ neuvedené v položce 2.A1.

Technická poznámka:

„Chladovým zásobníkem“ se rozumí speciální konstrukce, která se používá v zařízeních na zkapalňování zemního plynu a zahrnuje procesní fázi zkapalňování. „Chladový zásobník“ se skládá z výměníků tepla, trubek, dalšího příslušenství a tepelné izolace. Teplota v „chladovém zásobníku“ je kolem – 120 °C (podmínky pro kondenzaci zemního plynu). Funkcí „chladového zásobníku“ je tepelná izolace uvedeného zařízení.

4.

Zařízení pro přepravní terminály zkapalněných plynů o teplotě nižší než – 120 °C a součásti speciálně pro ně určené.

5.

Pružné a nepružné hadice o průměru více než 50 mm pro přepravu média o teplotě nižší než – 120 °C.

6.

Námořní plavidla speciálně určená k přepravě zkapalněného zemního plynu.

7.

Elektrostatické odsolovače speciálně určené k odstranění znečišťujících látek, jako jsou soli, tuhé látky a voda, ze surové ropy a součásti speciálně pro ně určené.

8.

Veškerá zařízení pro krakování, včetně hydrokrakování, a koksovacích jednotek, speciálně určená ke zpracování vakuových plynových olejů a vakuových reziduí a součásti speciálně pro ně určené.

9.

Zařízení pro hydrogenaci speciálně určená k odsíření benzinu, naftových frakcí a petroleje a součásti speciálně pro ně určené.

10.

Zařízení pro katalytické reformování speciálně určená k přeměně odsířeného benzinu na benzin s vysokým oktanovým číslem a součásti speciálně pro ně určené.

11.

Rafinační jednotky pro izomeraci frakcí C5-C6 a rafinační jednotky pro alkylaci lehkých olefinů s cílem zvýšit oktanové číslo uhlovodíkových frakcí.

12.

Čerpadla speciálně určená pro přepravu surové ropy a pohonných hmot, s kapacitou nejméně 50 m3/h a součásti speciálně pro ně určené.

13.

Trubky s vnějším průměrem nejméně 0,2 m, vyrobené z následujících materiálů:

a.

nerezová ocel obsahující nejméně 23 % hmotnostních chromu;

b.

nerezová ocel a slitiny niklu s hodnotou „ekvivalentem odolnosti proti korozi“ vyšší než 33.

Technická poznámka:

Hodnota „ekvivalentu odolnosti proti korozi“ (PRE) udává odolnost nerezové oceli a slitin niklu proti důlkové nebo štěrbinové korozi. Odolnost nerezové oceli a slitin niklu proti korozi je dána především jejich složením, vliv mají zejména chrom, molybden a dusík. Pro výpočet hodnoty PRE se používá následující vzorec:

PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N

14.

„Ježci“ (čistící píst/y) a součásti speciálně pro ně určené.

Technická poznámka:

„Ježek“ je zařízení, které se obvykle používá pro čištění a inspekci potrubí zevnitř (stav koroze nebo tvorba prasklin) a je poháněn tlakem produktu v potrubí.

15.

Vpusti a výpusti ježka pro vložení nebo odstranění ježků.

16.

Níže uvedené druhy nádrží pro uskladnění surové ropy a pohonných hmot o objemu více než 1 000 m3 (1 000 000 litrů) a součásti speciálně pro ně určené:

a.

nádrže s pevnou střechou;

b.

nádrže s plovoucí střechou.

17.

Podmořské pružné hadice speciálně určené k přepravě uhlovodíků a vstřikových kapalin, vody nebo plynu, o průměru více než 50 mm.

18.

Pružné hadice používané pro vysokotlakové aplikace na povrchu nebo pod mořem.

19.

Izomerační zařízení speciálně určená k produkci benzinu s vysokým oktanovým číslem z lehkých uhlovodíků a součásti speciálně pro ně určené.

2.B   Zkušební a inspekční zařízení

1.

Zařízení speciálně určené ke zkoušení a analýze kvality (vlastností) surové ropy a pohonných hmot.

2.

Kontrolní systémy rozhraní speciálně určené pro účely kontroly a optimalizace procesu odsolování.

2.C   Materiály

1.

Diethylenglykol (CAS 111-46-6), triethylenglykol (CAS 112-27-6)

2.

N-methylpyrrolidon (CAS 872-50-4), sulfolan (CAS 126-33-0).

3.

Zeolity, přírodního nebo syntetického původu, speciálně upravené pro fluidní katalytické krakování nebo pro čištění či dehydrataci plynů, včetně zemních plynů.

4.

Následující katalyzátory pro krakování a přeměnu uhlovodíků:

a.

jeden kov (platinové skupiny) na alumině nebo zeolitu, speciálně určeno pro katalytické reformování;

b.

směs kovů (platina v kombinaci s jinými vzácnými kovy) na alumině nebo zeolitu, speciálně určeno pro katalytické reformování;

c.

kobaltové a niklové katalyzátory s molybdenem na alumině nebo zeolitu, speciálně určeno pro katalytické odsiřování;

d.

palladiové, niklové, chromové a wolframové katalyzátory na alumině nebo zeolitu, speciálně určeno pro katalytické hydrokrakování.

5.

Přísady do benzinu speciálně určené ke zvýšení oktanového čísla benzinu.

Poznámka:

Tato položka zahrnuje etyltercbutyléter (ETBE) (CAS 637-92-3) a metytercbutyléter (MTBE) (CAS 1634-04-4).

2.D   Programové vybavení

1.

„Programové vybavení“ speciálně určené k „využití“ v zařízeních na zkapalňování zemního plynu nebo v konkrétních částech takových zařízení.

2.

„Programové vybavení“ speciálně určené k „vývoji“, „stavbě“ nebo „užívání“ zařízení (včetně jejich částí) pro rafinaci ropy.

2.E   Technologie

1.

„Technologie“ pro úpravu a čištění surového zemního plynu (dehydratace, odstraňování kyselých složek, odstraňování nečistot).

2.

„Technologie“ pro zkapalňování zemního plynu, včetně „technologií“ pro „vývoj“, „stavbu“ nebo „užívání“ zařízení na zkapalňování zemního plynu.

3.

„Technologie“ pro přepravu zkapalněného zemního plynu.

4.

„Technologie“„potřebné“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užívání“ námořních plavidel speciálně určených k přepravě zkapalněného zemního plynu.

5.

„Technologie“ pro skladování surové ropy a pohonných hmot.

6.

„Technologie“„potřebné“ pro „vývoj“, „stavbu“ nebo „užívání“ rafinérie jako např.:

6.1.

„Technologie“ pro přeměnu lehkého olefinu na benzin

6.2.

Technologie pro katalytickou přeměnu a izomeraci

6.3.

Technologie katalytického a termického krakování


PŘÍLOHA VII

Zařízení a technologie podle článku 12

8406 81

Parní turbíny s výkonem převyšujícím 40 MW

8411 82

Plynové turbíny s výkonem převyšujícím 5 000 kW

ex 8501

Všechny elektrické motory a generátory s výkonem převyšujícím 3 MW nebo 5 000 kVA


19.1.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 16/33


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 37/2012

ze dne 18. ledna 2012

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. ledna 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

IL

134,3

MA

66,0

TN

80,7

TR

118,4

ZZ

99,9

0707 00 05

JO

229,9

TR

138,7

ZZ

184,3

0709 91 00

EG

82,2

MA

82,2

ZZ

82,2

0709 93 10

MA

132,1

TR

133,4

ZZ

132,8

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

53,7

MA

53,6

TR

64,1

ZA

42,6

ZZ

49,5

0805 20 10

MA

72,3

ZZ

72,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

57,2

IL

83,4

JM

134,7

KR

92,8

MA

57,9

TR

85,4

ZZ

85,2

0805 50 10

AR

45,3

EG

69,9

TR

55,3

UY

45,3

ZZ

54,0

0808 10 80

AR

78,5

CA

124,6

CL

82,5

CN

86,6

MK

29,3

US

149,0

ZA

93,2

ZZ

92,0

0808 30 90

CN

42,5

TR

116,3

US

143,6

ZZ

100,8


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


19.1.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 16/35


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 38/2012

ze dne 18. ledna 2012,

kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro žádosti o dovozní licence podané od 6. ledna 2012 do 13. ledna 2012 pro celní podkvótu III v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1067/2008 pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1067/2008 (3) byla otevřena celková roční celní kvóta pro dovoz 3 112 030 tun pšenice obecné, jiné než vysoce jakostní. Tato kvóta je rozdělena do čtyř podkvót.

(2)

Podle čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 1067/2008 je podkvóta III (pořadového čísla 09.4125) rozdělena na čtyři čtvrtletní tranše a stanovena na 594 597 tun množství tranše č. 1, pro období od 1. ledna do 31. března 2012.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1324/2011 (4) se odchyluje od čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 1067/2008 na rok 2012, neboť slučuje tranše 1 a 2 podkvóty III (pořadového čísla 09.4125) a stanoví množství tranše 1 od 1. ledna 2012 do 30. června 2012 na 1 189 194 tun.

(4)

Ze sdělení provedeného v souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1067/2008 vyplývá, že se žádosti podané od 6. ledna 2012 od 13:00 hodin do 13. ledna 2012 do 13:00 hodin bruselského času v souladu s čl. 4 odst. 1 druhým pododstavcem uvedeného nařízení týkají množství vyšších než těch, která jsou k dispozici. Je proto třeba určit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a to stanovením koeficientu přidělení, který se pro požadovaná množství použije.

(5)

Je rovněž nutné zastavit vydávání dovozních licencí pro podkvótu III uvedenou v nařízení (ES) č. 1067/2008 pro stávající kvótové podobdobí.

(6)

Za účelem zajištění účinné správy postupu vydávání dovozních licencí musí toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě po vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Každé žádosti o dovozní licenci podkvóty III podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1067/2008, která byla podána od 6. ledna 2012 od 13:00 hodin do 13. ledna 2012 do 13:00 hodin bruselského času, se vyhovuje a je vydána licence pro požadovaná množství s použitím koeficientu přidělení ve výši 65,561415 %.

2.   Vydávání licencí pro množství podkvóty III podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1067/2008, pro která byly podány žádosti od 13. ledna 2012 od 13:00 hodin bruselského času, je pro stávající kvótové podobdobí pozastaveno.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. ledna 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 290, 31.10.2008, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 335, 17.12. 2011, s. 65.


19.1.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 16/37


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 39/2012

ze dne 18. ledna 2012

o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce ledna 2012 v rámci celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso spravované nařízením (ES) č. 620/2009

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 620/2009 ze dne 13. července 2009 o správě dovozní celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso (3) stanoví podrobná pravidla pro podávání žádostí o dovozní licence a jejich vydávání.

(2)

Ustanovení čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1301/2006 stanoví, že v případech, kdy množství, na něž se vztahují žádosti o licenci, překračují množství dostupná pro kvótové období, se na množství, na něž se vztahuje každá žádost o licenci, stanoví přídělový koeficient. Žádosti o dovozní licence podané podle článku 3 nařízení (ES) č. 620/2009 mezi 1. a 7. ledna 2012 překračují dostupná množství. Proto by měla být určena míra, do které mohou být vydány dovozní licence, a stanoven přídělový koeficient,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Žádosti o dovozní licence, na něž se vztahuje kvóta s pořadovým číslem 09.4449, předložené mezi 1. a 7. ledna 2012 v souladu s článkem 3 nařízení (ES) č. 620/2009 se vynásobí přídělovým koeficientem ve výši 0,395364 %.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. ledna 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 182, 15.7.2009, s. 25.


19.1.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 16/38


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 40/2012

ze dne 18. ledna 2012

o vydávání licencí na dovoz česneku v podobdobí od 1. března 2012 do 31. května 2012

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 341/2007 (3) stanoví otevření a správu celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek a jiné zemědělské produkty dovážené ze třetích zemí.

(2)

Množství, na která byly podle čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 341/2007 podány žádosti o licence „A“ tradičními a novými dovozci během prvních sedmi dnů měsíce ledna 2012, překračují množství dostupná pro dovoz výrobků pocházejících z Číny, Argentiny a ze všech třetích zemí kromě Číny a Argentiny.

(3)

V souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1301/2006 je tudíž nezbytné stanovit, do jaké míry bude možné vyhovět žádostem o licence „A“ zaslaným Komisi do 14. dne měsíce ledna 2012 podle článku 12 nařízení (ES) č. 341/2007.

(4)

Za účelem zajištění účinné správy postupu vydávání dovozních licencí by toto nařízení mělo vstoupit v platnost okamžitě po vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Žádostem o dovozní licence „A“ podaným podle čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 341/2007 během prvních sedmi dnů měsíce ledna 2012 a zaslaným Komisi nejpozději 14. dne měsíce ledna 2012 se vyhovuje do výše procentních sazeb požadovaných množství, které jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. ledna 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 12.


PŘÍLOHA

Původ

Pořadové číslo

Přídělový koeficient

Argentina

Tradiční dovozci

09.4104

100 %

Noví dovozci

09.4099

1,219456 %

Čína

Tradiční dovozci

09.4105

41,003539 %

Noví dovozci

09.4100

0,365686 %

Ostatní třetí země

Tradiční dovozci

09.4106

100 %

Noví dovozci

09.4102

3,905585 %


19.1.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 16/40


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 41/2012

ze dne 18. ledna 2012,

kterým se pozastavuje podávání žádostí o dovozní licence na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 891/2009 ze dne 25. září 2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru (2), a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané příslušným orgánům od 1. do 7. ledna 2012 v souladu s nařízením (ES) č. 891/2009, jsou stejná jako množství dostupná pro pořadová čísla 09.4318, 09.4319 a 09.4321.

(2)

Podávání dalších žádostí o licence pro pořadová čísla 09.4318, 09.4319 a 09.4321 by mělo být v souladu s nařízením (ES) č. 891/2009 pozastaveno až do konce hospodářského roku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Podávání dalších žádostí o licence, jež odpovídají pořadovým číslům uvedeným v příloze, se pozastavuje do konce hospodářského roku 2011/12.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. ledna 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 254, 26.9.2009, s. 82.


PŘÍLOHA

Koncesní cukr CXL

Hospodářský rok 2011/2012

Žádosti podané od 1.1.2012 do 7.1.2012

Pořadové číslo

Země

Koeficient přidělení

(%)

Další žádosti

09.4317

Austrálie

pozastaveno

09.4318

Brazílie

 (1)

pozastaveno

09.4319

Kuba

 (1)

pozastaveno

09.4320

Ostatní třetí země

pozastaveno

09.4321

Indie

 (1)

pozastaveno

„—“

:

Nevztahuje se na tuto zemi. Komisi nebyla zaslána žádná žádost o licenci.


Cukr z balkánských zemí

Hospodářský rok 2011/2012

Žádosti podané od 1.1.2012 do 7.1.2012

Pořadové číslo

Země

Koeficient přidělení

(%)

Další žádosti

09.4324

Albánie

 

09.4325

Bosna a Hercegovina

 (2)

 

09.4326

Srbsko

 (2)

 

09.4327

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

 

09.4328

Chorvatsko

 (2)

 

„—“

:

Nevztahuje se na tuto zemi. Komisi nebyla zaslána žádná žádost o licenci.


Cukr výjimečného a průmyslového dovozu

Hospodářský rok 2011/2012

Žádosti podané od 1.1.2012 do 7.1.2012

Pořadové číslo

Typ

Koeficient přidělení

(%)

Další žádosti

09.4380

Výjimečný

 

09.4390

Průmyslový

 

„—“

:

Nevztahuje se na tuto zemi. Komisi nebyla zaslána žádná žádost o licenci.


(1)  Nevztahuje se na tuto zemi. Žádosti nepřesahují dostupná množství a vyhovuje se jim v plném rozsahu.

(2)  Nevztahuje se na tuto zemi. Žádosti nepřesahují dostupná množství a vyhovuje se jim v plném rozsahu.


19.1.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 16/42


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 42/2012

ze dne 18. ledna 2012

o vydávání dovozních licencí a o přidělení dovozních práv pro žádosti podané během prvních sedmi dnů ledna 2012 v rámci celních kvót pro drůbeží maso otevřených nařízením (ES) č. 616/2007

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (dále jen „jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 616/2007 (3) byly otevřeny celní kvóty pro dovoz produktů v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí.

(2)

Žádosti o dovozní licence podané v případě skupin 1, 2, 4, 6, 7 a 8 během prvních sedmi dnů ledna 2012 pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2012 převyšují pro některé kvóty dostupná množství. Je proto třeba stanovit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a to stanovením koeficientu přidělení, který se použije pro požadovaná množství.

(3)

Žádosti o dovozní práva podané během prvních sedmi dnů ledna 2012 pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2012 převyšují v případě skupiny 5 dostupná množství. Je proto třeba stanovit, v jakém rozsahu mohou být dovozní práva přidělena, a to stanovením koeficientu přidělení, který se použije pro požadovaná množství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Na žádosti o dovozní licence podané podle nařízení (ES) č. 616/2007 pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2012 v případě skupin 1, 2, 4, 6, 7 a 8 se vztahují koeficienty přidělení uvedené v příloze tohoto nařízení.

2.   Na žádosti o dovozní práva podané podle nařízení (ES) č. 616/2007 v případě skupiny 5 pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2012 se vztahují koeficienty přidělení uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 19. ledna 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. ledna 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 142, 5.6.2007, s. 3.


PŘÍLOHA

Číslo skupiny

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro žádosti o dovozní licence podané pro podobdobí od 1.4.2012 do 30.6.2012

(v %)

1

09.4211

0,555946

6

09.4216

0,817945


Číslo skupiny

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro žádosti o dovozní práva podané pro podobdobí od 1.4.2012 do 30.6.2012

(v %)

5

09.4215

1,220003