ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2011.345.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 345

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 54
29. prosince 2011


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 1386/2011 ze dne 19. prosince 2011 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro dovoz určitých průmyslových výrobků na Kanárské ostrovy

1

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Rady 2011/96/EU ze dne 30. listopadu 2011 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států

8

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady č. 895/2011/EU ze dne 19. prosince 2011, kterým se mění rozhodnutí 2002/546/ES, pokud jde o dobu jeho použitelnosti

17

 

*

Rozhodnutí Rady č. 896/2011/EU ze dne 19. prosince 2011, kterým se mění rozhodnutí 2007/659/ES, pokud jde o dobu jeho použitelnosti a roční kvótu, na niž lze uplatnit sníženou sazbu spotřební daně

18

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1387/2011 ze dne 14. prosince 2011, kterým se opravuje finské, francouzské, italské, maďarské, polské, portugalské, slovenské a španělské znění nařízení (ES) č. 951/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru

20

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2011/897/EU

 

*

Rozhodnutí Evropské rady ze dne 19. prosince 2011 o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky

21

 

 

2011/898/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2011, kterým se mění rozhodnutí 2009/852/ES o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004 týkajících se zpracovávání nevyhovujícího syrového mléka v určitých zařízeních na zpracování mléka v Rumunsku a strukturálních požadavků na tato zařízení (oznámeno pod číslem K(2011) 9562)  ( 1 )

22

 

 

2011/899/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2011, kterým se mění rozhodnutí 2009/861/ES o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 týkajících se zpracovávání nevyhovujícího syrového mléka v určitých zařízeních na zpracování mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2011) 9568)  ( 1 )

28

 

 

Opravy

 

*

Oprava rozhodnutí Komise 2008/164/ES ze dne 21. prosince 2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se osob s omezenou schopností pohybu a orientace v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému (Úř. věst. L 64 ze dne 7.3.2008)

35

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Legislativní akty

NAŘÍZENÍ

29.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 345/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1386/2011

ze dne 19. prosince 2011

o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro dovoz určitých průmyslových výrobků na Kanárské ostrovy

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 349 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení Rady (ES) č. 704/2002 ze dne 25. března 2002 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro dovoz určitých průmyslových výrobků a o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro dovoz určitých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy (3) má dne 31. prosince 2011 skončit platnost pozastavení cel společného celního sazebníku pro některé investiční prostředky určené pro obchodní a průmyslové využití.

(2)

V září roku 2010 požádala vláda Španělska jménem vlády Kanárských ostrovů v souladu s článkem 349 Smlouvy o prodloužení platnosti pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro řadu výrobků. Svou žádost odůvodnila tím, že hospodářské subjekty čelí v důsledku odlehlé polohy ostrovů značným hospodářským a obchodním nevýhodám, které mají negativní dopad na demografické tendence, zaměstnanost a sociální a hospodářský vývoj.

(3)

Průmyslové odvětví a stavebnictví Kanárských ostrovů značně utrpěly nedávnou hospodářskou krizí. Propad ve stavebnictví s sebou stáhl veškerá podpůrná odvětví, jež na něm závisejí. Nepříznivé finanční podmínky měly vážný dopad na mnoho oblastí podnikání. Prudký nárůst nezaměstnanosti ve Španělsku kromě toho prohloubil propad domácí poptávky, včetně poptávky po průmyslových výrobcích.

(4)

V posledních deseti letech překračovala nezaměstnanost na Kanárských ostrovech soustavně vnitrostátní průměr Španělska a od roku 2009 zaznamenávají Kanárské ostrovy nejvyšší úroveň nezaměstnanosti v zemi (Eurostat: Regionální statistika – míra nezaměstnanosti podle regionů NUTS 2, 1999–2009). Kromě toho se více než polovina průmyslové výroby Kanárských ostrovů spotřebovává na ostrovech, což je zvláště závažná skutečnost, neboť poptávka zde byla zasažena ještě více.

(5)

S cílem poskytnout investorům dlouhodobou perspektivu a umožnit hospodářským subjektům dosažení úrovně průmyslové a obchodní činnosti, která povede ke stabilizaci hospodářského a sociálního prostředí na Kanárských ostrovech, je proto vhodné na dobu deseti let plně prodloužit pozastavení cel společného celního sazebníku pro určité zboží uvedené v příloze II a příloze III nařízení (ES) č. 704/2002.

(6)

Kromě toho španělské orgány v téže souvislosti požádaly o pozastavení cel společného celního sazebníku pro tři nové výrobky spadající do kódů KN 3902 10, 3903 11 a 3906 10. Tato žádost byla přijata, neboť tato pozastavení posílí hospodářství Kanárských ostrovů.

(7)

Aby bylo zajištěno, že výhod uvedených celních opatření budou využívat pouze hospodářské subjekty nacházející se na území Kanárských ostrovů, mělo by být pozastavení podmíněno konečným použitím výrobků v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (4), a s nařízením Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (5).

(8)

V případě odklonu obchodu a za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, které jí umožní pozastavení cel dočasně zrušit. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (6).

(9)

Změny v kombinované nomenklatuře nesmějí způsobit podstatné změny, které by se týkaly povahy pozastavení cel. Za účelem provedení nezbytných změn a technických úprav v seznamu zboží, na které se pozastavení cel vztahuje, by proto měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány včas a vhodným způsobem Radě.

(10)

Aby se zajistila návaznost na opatření stanovená nařízením (ES) č. 704/2002, je nezbytné používat opatření stanovené v tomto nařízení od 1. ledna 2012,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2021 se plně pozastavují cla společného celního sazebníku použitelná na dovoz investičních prostředků pro obchodní a průmyslové využití, které spadají pod kódy KN uvedené v příloze I, na Kanárské ostrovy.

Uvedené zboží musí být využíváno v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení (EHS) č. 2913/92 a nařízení (EHS) č. 2454/93 po dobu nejméně dvaceti čtyř měsíců poté, co je hospodářské subjekty nacházející se na Kanárských ostrovech propustí do volného oběhu.

Článek 2

Od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2021 se plně pozastavují cla společného celního sazebníku použitelná na dovoz surovin, součástí a dílů, které spadají pod kódy KN uvedené v příloze II a které se na Kanárských ostrovech používají pro průmyslovou přeměnu a údržbu, na Kanárské ostrovy.

Článek 3

Pozastavení cel uvedené v článcích 1 a 2 je podmíněno konečným použitím podle článků 21 a 82 nařízení (EHS) č. 2913/92 a kontrolami podle článků 291 až 300 nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 4

1.   Má-li Komise důvody domnívat se, že pozastavení cel zavedená tímto nařízením způsobila odklon obchodu s konkrétním výrobkem, může přijetím prováděcích aktů dočasně zrušit pozastavení cel na dobu nejvýše dvanácti měsíců. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle článku 8.

Dovozní cla u výrobků, pro něž bylo pozastavení cel dočasně zrušeno, se zajišťují jistotou a propuštění dotyčných výrobků do volného oběhu na Kanárských ostrovech je podmíněno složením této jistoty.

2.   Pokud Rada podle postupu stanoveného Smlouvou v průběhu dvanáctiměsíční lhůty rozhodne, že pozastavení cel je třeba definitivně zrušit, vyberou se cla zajištěná jistotami s konečnou platností.

3.   Není-li během dvanáctiměsíční lhůty přijato žádné konečné rozhodnutí podle odstavce 2, jistoty se uvolní.

Článek 5

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 6, pokud jde o změny a technické úpravy příloh I a II, které jsou nezbytné v důsledku změn kombinované nomenklatury.

Článek 6

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 5 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje dnem 1. ledna 2012.

3.   Rada může přenesení pravomoci uvedené v článku 5 kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí Radě.

5.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 5 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jí byl tento akt oznámen, nebo pokud Rada před uplynutím této lhůty informuje Komisi o tom, že námitky nevysloví.

Článek 7

Evropský parlament je informován o přijetí aktů v přenesené pravomoci Komisí, o námitkách k nim vyslovených a o zrušení přenesení pravomoci Radou.

Článek 8

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro celní kodex zřízený podle čl. 247a odst. 1 nařízení (EHS) č. 2913/92. Uvedený výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 9

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2011.

Za Radu

předseda

M. KOROLEC


(1)  Stanovisko ze dne 15. listopadu 2011 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko ze dne 22. září 2011 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Úř. věst. L 111, 26.4.2002, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.


PŘÍLOHA I

Investiční prostředky pro obchodní a průmyslové využití spadající pod kódy KN  (1)

4011 20

8450 20

8522 90 80

9006 53 80

4011 30

8450 90

8523 21

9006 59

4011 61

8469 00 91

 

9007 10

4011 62

8472

8523 29 39

9007 20

4011 63

 

8523 29 90

9008 50

4011 69

 

8523 49 99

 

4011 92

 

8523 51 99

 

4011 93

8473

8523 59 99

 

4011 94

 

8523 80 99

 

4011 99

8501

8525 50

9010 10

5608

 

8525 80 11

9010 50

6403 40

 

8525 80 19

9011

6403 51 05

 

8526

 

6403 59 05

 

 

 

6403 91 05

 

 

 

6403 99 05

 

 

9012

8415

 

 

 

 

 

 

9030 10

 

 

8701

 

 

 

 

9030 31

 

 

 

9030 33

 

 

8702

9106

 

 

8704 21 31

9107

8418 30 80

 

8704 21 39

9207

8418 40 80

 

8704 21 91

 

8418 50

 

8704 21 99

9506 91 90

8418 61

 

8704 22

9507 10

8418 69

 

8704 23

9507 20 90

8418 91

 

8704 31 31

9507 30

8418 99

 

8704 31 39

 

8427

 

8704 31 91

 

8431 20

 

8704 31 99

 

8443 31

 

 

 

 

 

8704 32

 

8443 32

8518 40 30

8704 90

 

8443 39 10

 

 

 

8443 39 39

8518 90

8705

 

 

8519 20

9006 10

 

8450 11 90

8519 81 51

 

 

8450 12

8521 10 95

9006 30

 

8450 19

8522 90 49

9006 52

 


(1)  Podle definice v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 1006/2011 ze dne 27. září 2011, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 282, 28.10.2011, s. 1).


PŘÍLOHA II

Suroviny, součásti a díly používané v zemědělství, pro průmyslovou přeměnu a údržbu a spadající pod kódy KN  (1)

3901

 

5501

 

3902 10

 

5502

 

3903 11

 

5503

8706

3904 10

 

5504

8707

3906 10

 

5505

8708

4407 21

 

 

8714

 

 

5506

 

4407 22

 

5507

 

 

5108

5508 10 10

 

4407 25

5110

5508 20 10

 

 

5111

5509

 

 

 

5510

 

4407 26

 

5512

 

 

 

5513

 

 

 

5514

9002 90

4407 29

 

5515

9006 91

 

 

5516

9007 91

 

 

6001

9007 92

 

 

6002

9008 90

 

5112

 

9010 90

 

 

6217 90

9104

4407 99

 

6305

9108

4410

 

 

9109

4412

 

 

 

 

5205

 

 

 

5208

 

9110

 

5209

 

 

 

5210

 

 

 

5212

6309

 

 

5401 10 12

6406

 

 

5401 10 14

7601

9111

 

5401 20 10

 

9112

 

5402

8529 10 80

9114

 

5403

8529 10 95

 

 

5404 11

8529 90

 

 

5404 90

 

 

 

5407

 

 

 

5408

 

 


(1)  Podle definice v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 1006/2011 ze dne 27. září 2011, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 282, 28.10.2011, s. 1).


SMĚRNICE

29.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 345/8


SMĚRNICE RADY 2011/96/EU

ze dne 30. listopadu 2011

o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států

(přepracované znění)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 115 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 90/435/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států (3) byla několikrát podstatně změněna (4) Vzhledem k novým změnám by uvedená směrnice měla být z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti přepracována.

(2)

S ohledem na rozsudek Soudního dvora ze dne 6. května 2008 ve věci C-133/06 (5) se považuje za nezbytné pozměnit znění čl. 4 odst. 3 druhého pododstavce směrnice 90/435/EHS s cílem objasnit, že předpisy uvedené v daném ustanovení jsou přijímány Radou v souladu s postupem stanoveným ve Smlouvě. Rovněž je třeba aktualizovat přílohy směrnice.

(3)

Cílem této směrnice je osvobodit dividendy a jiné formy rozdělování zisku vyplácené dceřinými společnostmi jejich mateřským společnostem od srážkových daní a zamezit dvojímu zdanění takových příjmů na úrovni mateřské společnosti.

(4)

Seskupování společností různých členských států mohou být nezbytná k tomu, aby byly v Unii vytvořeny podmínky obdobné podmínkám vnitřního trhu a aby tím bylo zajištěno řádné fungování tohoto vnitřního trhu. Těmto operacím by neměly být kladeny překážky v podobě omezení, znevýhodnění nebo zvláštních narušení, které by vyplývaly z daňových předpisů členských států. Je proto důležité stanovit pro tato seskupování daňová pravidla neutrální z hlediska hospodářské soutěže, aby se podniky mohly přizpůsobit požadavkům vnitřního trhu, zvýšit svou produktivitu a zlepšit svou konkurenceschopnost na mezinárodní úrovni.

(5)

Zmíněná seskupování mohou vést k utvoření skupin mateřských a dceřiných společností.

(6)

Před nabytím účinnosti směrnice 90/435/EHS daňové předpisy upravující vztahy mezi mateřskými a dceřinými společnostmi různých členských států se mezi jednotlivými členskými státy citelně lišily a byly obecně nepříznivější než předpisy týkající se vztahů mezi mateřskými a dceřinými společnostmi téhož členského státu. Spolupráce mezi společnostmi různých členských států tím byla znevýhodňována oproti spolupráci společností téhož členského státu. Bylo vhodné zamezit tomuto znevýhodnění zavedením společného režimu, a tím i usnadnit seskupování společností na úrovni Unie.

(7)

Obdrží-li některá mateřská společnost z důvodu svého podílu na dceřiné společnosti rozdělené zisky, členský stát mateřské společnosti upustí od zdanění těchto zisků nebo zdaní tyto zisky, přičemž umožní mateřské společnosti odečíst od daně příslušnou část daně, která se vztahuje k těmto ziskům, splatnou dceřinou společností z těchto zisků.

(8)

Dále je vhodné k zajištění daňové neutrality osvobodit od srážkové daně zisky, které dceřiná společnost rozděluje své mateřské společnosti.

(9)

Výplata rozděleného zisku stálé provozovně mateřské společnosti a příjem rozděleného zisku touto provozovnou by měly zakládat stejné zacházení, které se používá mezi dceřinou a mateřskou společností. To by mělo zahrnovat i případy, kdy se mateřská a dceřiná společnost nacházejí ve stejném členském státě a stálá provozovna se nachází v jiném členském státě. Naproti tomu se zdá, že případy, kdy se stálá provozovna a dceřiná společnost nacházejí ve stejném členském státě, mohou být řešeny, aniž je dotčeno používání zásad stanovených ve Smlouvě, na základě vnitrostátních právních předpisů příslušného členského státu.

(10)

V souvislosti se zacházením se stálými provozovnami je možné, že členské státy musí určit podmínky a právní nástroje, které jim umožní chránit své vnitrostátní daňové příjmy a bránit obcházení vnitrostátních právních předpisů v souladu se zásadami stanovenými ve Smlouvě a s ohledem na mezinárodně uznávaná daňová pravidla.

(11)

Pokud jsou skupiny organizovány jako řetězce společností a zisk je rozdělován mateřské společnosti prostřednictvím řetězce dceřiných společností, mělo by se zabránit dvojímu zdanění buď osvobozením od daně, nebo daňovým zápočtem. V případě daňového zápočtu by měla mít mateřská společnost možnost odečíst každou daň zaplacenou kteroukoli dceřinou společností v řetězci, pokud jsou splněny požadavky této směrnice.

(12)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu stanovených v příloze II části B,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1.   Každý členský stát použije tuto směrnici:

a)

na rozdělování zisku obdrženého společnostmi tohoto členského státu, který pochází od jejich dceřiných společností ostatních členských států;

b)

na rozdělování zisku vytvořeného společnostmi tohoto členského státu společnostem ostatních členských států, jichž jsou dceřinými společnostmi;

c)

na rozdělování zisku obdrženého v tomto státě se nacházejícími stálými provozovnami společností jiných členských států, který pochází od jejich dceřiných společností jiného členského státu, než ve kterém se stálá provozovna nachází;

d)

na rozdělování zisku vytvořeného společnostmi tohoto členského státu v jiném členském státě se nacházejícím stálým provozovnám společností stejného členského státu, jichž jsou dceřinými společnostmi.

2.   Tato směrnice nevylučuje použití vnitrostátních předpisů nebo smluvních ustanovení nezbytných k potlačení daňových úniků a zneužívání daňových předpisů.

Článek 2

Pro účely této směrnice se rozumí:

a)

„společností členského státu“ každá společnost, která:

i)

má některou z forem uvedených v příloze I části A,

ii)

je podle daňového práva některého členského státu pro daňové účely považována za daňového rezidenta tohoto členského státu a podle dohody o zamezení dvojího zdanění uzavřené s třetí zemí není pro daňové účely považována za daňového rezidenta mimo Unii,

iii)

podléhá navíc bez možnosti volby nebo osvobození jedné z daní uvedených v příloze I části B nebo jakékoli jiné dani, která některou z těchto daní v budoucnu nahradí;

b)

„stálou provozovnou“ trvale umístěné zařízení určené k podnikání, jež se nachází v členském státě a jehož prostřednictvím je zcela nebo zčásti vykonávána činnost společnosti jiného členského státu, pokud zisky z tohoto zařízení podléhají dani v členském státě, v němž se nachází, podle příslušné dvoustranné smlouvy o zdanění, nebo neexistuje-li taková smlouva, podle vnitrostátních právních předpisů.

Článek 3

1.   Pro účely použití této směrnice se:

a)

postavení mateřské společnosti přiznává:

i)

přinejmenším každé společnosti členského státu, která splňuje podmínky stanovené v článku 2 a která drží na základním kapitálu některé společnosti jiného členského státu splňující stejné podmínky podíl nejméně 10 %,

ii)

za stejných podmínek též společnosti členského státu, která drží na základním kapitálu některé společnosti stejného členského státu podíl nejméně 10 %, přičemž tento podíl drží zcela nebo zčásti stálá provozovna první společnosti nacházející se v jiném členském státě;

b)

„dceřinou společností“ rozumí společnost, na jejímž základním kapitálu je držen podíl uvedený v písmenu a).

2.   Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy:

a)

dvoustrannou dohodou nahradit podmínku podílu na základním kapitálu podmínkou disponování hlasovacími právy;

b)

nepoužít tuto směrnici na ty své společnosti, které nebudou držet bez přerušení po dobu nejméně dvou let podíl, který je opravňuje k přiznání postavení mateřské společnosti, ani na ty své společnosti, v nichž společnost jiného členského státu nedrží takový podíl bez přerušení po dobu nejméně dvou let.

Článek 4

1.   Obdrží-li mateřská společnost nebo její stálá provozovna z důvodu svého podílu na dceřiné společnosti zisky rozdělené jinak než při likvidaci dceřiné společnosti, členský stát mateřské společnosti a členský stát její stálé provozovny:

a)

upustí od zdanění těchto zisků nebo

b)

zdaní tyto zisky, přičemž umožní mateřské společnosti a její stálé provozovně odečíst od daně příslušnou část korporační daně, která se vztahuje k těmto ziskům a kterou uhradila dceřiná společnost nebo její dceřiná společnost, až do výše příslušné daně, a to za podmínky, že na každé úrovni společnost i její dceřiná společnost spadají pod definice podle článku 2 a splňují podmínky stanovené v článku 3.

2.   Tato směrnice nebrání členskému státu mateřské společnosti považovat na základě svého posouzení právní charakteristiky dané dceřiné společnosti vyplývající z právních předpisů, podle kterých je založena, dceřinou společnost za daňově transparentní, a tedy zdaňovat u mateřské společnosti její podíl na zisku dceřiné společnosti v okamžiku, kdy tento zisk vzniká. V takovém případě stát mateřské společnosti upustí od zdanění rozděleného zisku dceřiné společnosti.

Při určování podílu mateřské společnosti na zisku její dceřiné společnosti v okamžiku, kdy zisk vzniká, členský stát mateřské společnosti buď tento zisk od daně osvobodí, nebo umožní mateřské společnosti odečíst od daně příslušnou část korporační daně, která se vztahuje k podílu mateřské společnosti na zisku a kterou uhradila dceřiná společnost nebo její dceřiná společnost, až do výše příslušné daně, a to za podmínky, že na každé úrovni společnost i její dceřiná společnost spadají pod definice podle článku 2 a splňují podmínky stanovené v článku 3.

3.   Každý členský stát ponechá v platnosti možnost stanovit, že náklady vztahující se k držbě podílu na dceřiné společnosti a ztráty vyplývající z rozdělování jejích zisků nelze odečíst od zdanitelných příjmů mateřské společnosti.

Jsou-li v takovém případě výdaje na řízení vztahující se k podílu pevně stanoveny paušální sazbou, nesmí stanovená částka přesáhnout 5 % ze zisku rozdělovaného dceřinou společností.

4.   Odstavce 1 a 2 se použijí do dne zavedení společného systému zdanění obchodních společností.

5.   Rada přijme jednomyslně v souladu se zvláštním legislativním postupem a po konzultaci s Evropským parlamentem a Evropským hospodářským a sociálním výborem v přiměřené době předpisy, které se použijí ode dne zavedení společného systému zdanění společností.

Článek 5

Zisk rozdělovaný dceřinou společností její mateřské společnosti je osvobozen od srážkové daně.

Článek 6

Stát mateřské společnosti nesmí vybírat srážkovou daň ze zisků, které tato společnost obdrží od své dceřiné společnosti.

Článek 7

1.   Výrazem „srážková daň“ použitým v této směrnici se nerozumí záloha ani předběžná platba na korporační daň v členském státě dceřiné společnosti, která se uskutečňuje v souvislosti s rozdělováním jejích zisků mateřské společnosti.

2.   Tato směrnice se nedotýká použití vnitrostátních předpisů nebo smluvních ustanovení, jejichž účelem je zamezit nebo omezit ekonomické dvojí zdanění dividend, zejména ustanovení týkajících se daňových zápočtů pro příjemce dividend.

Článek 8

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 18. ledna 2012. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice spolu se srovnávací tabulkou mezi těmito ustanoveními a ustanoveními této směrnice.

Článek 9

Směrnice 90/435/EHS ve znění aktů uvedených v příloze II části A se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu stanovených v příloze II části B.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 10

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 11

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 30. listopadu 2011.

Za Radu

předseda

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  Stanovisko ze dne 4. května 2011 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku)

(2)  Úř. věst. C 107, 6.4.2011, s. 73.

(3)  Úř. věst. L 225, 20.8.1990, s. 6.

(4)  Viz příloha II část A.

(5)  Sbírka rozhodnutí 2008, s. I-03189.


PŘÍLOHA I

ČÁST A

Seznam společností uvedených v čl. 2 písm. a) bodu i)

a)

společnosti založené podle nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) (1) a směrnice Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (2), a dále družstevní společnosti založené podle nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 ze dne 22. července 2003 o statutu evropské družstevní společnosti (SCE) (3) a směrnice Rady 2003/72/ES ze dne 22. července 2003, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (4);

b)

společnosti podle belgického práva nazvané „société anonyme“/„naamloze vennootschap“, „société en commandite par actions“/„commanditaire vennootschap op aandelen“, „société privée a responsabilité limitée“/„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „société coopérative a responsabilité limitée“/„coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „société coopérative a responsabilité illimitée“/„coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid“, „société en nom collectif“/„vennootschap onder firma“, „société en commandite simple“/„gewone commanditaire vennootschap“, veřejné podniky, které přijaly některou z výše uvedených právních forem, a jiné společnosti založené podle belgického práva, které podléhají belgické korporační dani;

c)

společnosti podle bulharského práva nazvané: „събирателно дружество“, „командитно дружество“, „дружество с ограничена отговорност“, „акционерно дружество“, „командитно дружество с акции“, „неперсонифицирано дружество“, „кооперации“, „кооперативни съюзи“, „държавни предприятия“, založené podle bulharského práva a vykonávající obchodní činnost;

d)

společnosti podle českého práva nazvané: „akciová společnost“, „společnost s ručením omezeným“;

e)

společnosti podle dánského práva nazvané „aktieselskab“ a „anpartsselskab“. Ostatní společnosti, které podléhají dani podle zákona o korporační dani, pokud je jejich zdanitelný příjem vypočítáván a zdaňován v souladu s obecnými daňovými právními předpisy vztahujícími se na „aktieselskaber“;

f)

společnosti podle německého práva nazvané „Aktiengesellschaft“, „Kommanditgesellschaft auf Aktien“, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“, „Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit“, „Erwerbs- und Wirtschafts-genossenschaft“, „Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts“ a jiné společnosti založené podle německého práva, které podléhají německé korporační dani;

g)

společnosti podle estonského práva nazvané: „täisühing“, „usaldusühing“, „osaühing“, „aktsiaselts“, „tulundusühistu“;

h)

společnosti založené nebo existující podle irského práva, subjekty registrované podle „Industrial and Provident Societies Act“, subjekty typu „building societies“ registrované podle „Building Societies Acts“ a spořitelní banky ve smyslu „Trustee Savings Banks Act“ z roku 1989;

i)

společnosti podle řeckého práva nazvané „ανώνυμη εταιρεία“, „εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)“ a jiné společnosti založené podle řeckého práva, které podléhají řecké korporační dani;

j)

společnosti podle španělského práva nazvané: „sociedad anónima“, „sociedad comanditaria por acciones“, „sociedad de responsabilidad limitada“, veřejnoprávní subjekty řídící se soukromým právem. Jiné subjekty založené podle španělského práva, které podléhají španělské korporační dani („Impuesto sobre Sociedades“);

k)

společnosti podle francouzského práva nazvané „société anonyme“, „société en commandite par actions“, „société a responsabilité limitée“, „sociétés par actions simplifiées“, „sociétés d’assurances mutuelles“, „caisses d’épargne et de prévoyance“, „sociétés civiles“, automaticky podléhající korporační dani, „coopératives“, „unions de coopératives“, veřejnoprávní podniky průmyslové a obchodní povahy a jiné společnosti založené podle francouzského práva, které podléhají francouzské korporační dani;

l)

společnosti podle italského práva nazvané „società per azioni“, „società in accomandita per azioni“, „società a responsabilità limitata“, „società cooperative“, „società di mutua assicurazione“ a soukromé a veřejné subjekty vykonávající činnost zcela nebo převážně obchodní povahy;

m)

podle kyperského práva: „εταιρείες“, jak jsou vymezeny v zákonech o dani z příjmů;

n)

společnosti podle lotyšského práva nazvané: „akciju sabiedrība“, „sabiedrība ar ierobežotu atbildību“;

o)

společnosti vytvořené podle litevského práva;

p)

společnosti podle lucemburského práva nazvané „société anonyme“, „société en commandite par actions“, „société a responsabilité limitée“, „société coopérative“, „société coopérative organisée comme une société anonyme“, „association d’assurances mutuelles“, „association d’épargne-pension“, „entreprise de nature commerciale, industrielle ou miniere de l’Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public“ a jiné společnosti založené podle lucemburského práva, které podléhají lucemburské korporační dani;

q)

společnosti podle maďarského práva nazvané: „közkereseti társaság“, „betéti társaság“, „közös vállalat“, „korlátolt felelősségű társaság“, „részvénytársaság“, „egyesülés“, „szövetkezet“;

r)

společnosti podle maltského práva nazvané: „Kumpaniji ta“ Responsabilita „Limitata“, „Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum fazzjonijiet“;

s)

společnosti podle nizozemského práva nazvané „naamloze vennootschap“, „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „open commanditaire vennootschap“, „coöperatie“, „onderlinge waarborgmaatschappij“, „fonds voor gemene rekening“, „vereniging op coöperatieve grondslag“, „vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt“ a jiné společnosti založené podle nizozemského práva, které podléhají nizozemské korporační dani;

t)

společnosti podle rakouského práva nazvané „Aktiengesellschaft“, „Gesellschaft mit beschränkter Haftun“, „Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit“, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften“, „Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts“, „Sparkassen“ a jiné společnosti založené podle rakouského práva, které podléhají rakouské korporační dani;

u)

společnosti podle polského práva nazvané: „spółka akcyjna“, „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“;

v)

obchodní společnosti nebo společnosti občanského práva obchodní povahy a družstva nebo veřejné podniky, které jsou založeny v souladu s portugalským právem;

w)

společnosti podle rumunského práva nazvané: „societăți pe acțiuni“, „societăți în comandită pe acțiuni“, „societăți cu răspundere limitată“;

x)

společnosti podle slovinského práva nazvané: „delniška družba“, „komanditna družba“, „družba z omejeno odgovornostjo“;

y)

společnosti podle slovenského práva nazvané: „akciová společnost“, „společnost s ručením omezeným“, „komanditná spoločnosť“;

z)

společnosti podle finského práva nazvané „osakeyhtiö“/„aktiebolag“, „osuuskunta“/„andelslag“,„säästöpankki“/„sparbank“ a „vakuutusyhtiö“/„försäkringsbo-lag“;

aa)

společnosti podle švédského práva nazvané „aktiebolag“, „försäkringsaktiebolag“, „ekonomiska föreningar“, „sparbanker“, „ömsesidiga försäkringsbolag“, „försäkringsföreningar“;

ab)

společnosti založené podle práva Spojeného království.

ČÁST B

Seznam daní uvedených v čl. 2 písm. a) bodu iii)

impôt des sociétés/vennootschapsbelasting v Belgii,

корпоративен данък v Bulharsku,

daň z příjmů právnických osob v České republice,

selskabsskat v Dánsku,

Körperschaftssteuer v Německu,

tulumaks v Estonsku,

corporation tax v Irsku,

φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα v Řecku,

impuesto sobre sociedades ve Španělsku,

impôt sur les sociétés ve Francii,

imposta sul reddito delle società v Itálii,

φόρος εισοδήματος na Kypru,

uzņēmumu ienākuma nodoklis v Lotyšsku,

pelno mokestis v Litvě,

impôt sur le revenu des collectivités v Lucembursku,

társasági adó, osztalékadó v Maďarsku,

taxxa fuq l-income na Maltě,

vennootschapsbelasting v Nizozemsku,

Körperschaftssteuer v Rakousku,

podatek dochodowy od osób prawnych v Polsku,

imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas v Portugalsku,

impozit pe profit v Rumunsku,

davek od dobička pravnih oseb ve Slovinsku,

daň z príjmov právnických osôb na Slovensku,

yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund ve Finsku,

statlig inkomstskatt ve Švédsku,

corporation tax ve Spojeném království.


(1)  Úř. věst. L 294, 10.11.2001, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 294, 10.11.2001, s. 22.

(3)  Úř. věst. L 207, 18.8.2003, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 207, 18.8.2003, s. 25.


PŘÍLOHA II

ČÁST A

Zrušená směrnice a seznam jejích následných změn

(uvedených v článku 9)

Směrnice Rady 90/435/EHS

(Úř. věst. L 225, 20.8.1990, s. 6).

 

Příloha I, bod XI.B.I.3 Aktu o přistoupení z roku 1994

(Úř. věst C 241, 29.8.1994, s. 196).

 

Směrnice Rady 2003/123/ES

(Úř. věst. L 7, 13.1.2004, s. 41).

 

Příloha II, bod 9.8 Aktu o přistoupení z roku 2003

(Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 555).

 

Směrnice Rady 2006/98/ES

(Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 129).

Pouze příloha bod 7

ČÁST B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu

(uvedené v článku 9)

Směrnice

Lhůta pro provedení

90/435/EHS

31. prosince 1991

2003/123/ES

1. ledna 2005

2006/98/ES

1. ledna 2007


PŘÍLOHA III

Srovnávací tabulka

Směrnice 90/435/EHS

Tato směrnice

Čl. 1 odst. 1 první až čtvrtá odrážka

Čl. 1 odst. 1 písm. a) až d)

Čl. 1 odst. 2

Čl. 1 odst. 2

Čl. 2 odst. 1 první část návětí

Článek 2 návětí

Čl. 2 odst. 1 druhá část návětí

Čl. 2 písm. a) návětí

Čl. 2 odst. 1 písm. a)

Čl. 2 písm. a) bod i)

Čl. 2 odst. 1 písm. b)

Čl. 2 písm. a) bod ii)

Čl. 2 odst. 1 písm. c) návětí prvního pododstavce a druhý pododstavec

Čl. 2 písm. a) bod iii)

Čl. 2 odst. 1 písm. c) první pododstavec první až dvacátá sedmá odrážka

Příloha I Část B první až dvacátá sedmá odrážka

Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 písm. b)

Čl. 3 odst. 1 návětí

Čl. 3 odst. 1 návětí

Čl. 3 odst. 1 písm. a)

Čl. 3 odst. 1 písm. a) návětí

Čl. 3 odst. 1 písm. a) první pododstavec, dovětek

Čl. 3 odst. 1 písm. a) bod i)

Čl. 3 odst. 1 písm. a) druhý pododstavec

Čl. 3 odst. 1 písm. a) bod ii)

Čl. 3 odst. 1 písm. a) třetí pododstavec

Čl. 3 odst. 1 písm. a) čtvrtý pododstavec

Čl. 3 odst. 1 písm. b)

Čl. 3 odst. 1 písm. b)

Čl. 3 odst. 2 první a druhá odrážka

Čl. 3 odst. 2 písm. a) a b)

Čl. 4 odst. 1 první a druhá odrážka

Čl. 4 odst. 1 písm. a) a b)

Čl. 4 odst. 1 písm. a)

Čl. 4 odst. 2

Čl. 4 odst. 2 první věta

Čl. 4 odst. 3 první pododstavec

Čl. 4 odst. 2 druhá věta

Čl. 4 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 4 odst. 3 první pododstavec

Čl. 4 odst. 4

Čl. 4 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 4 odst. 5

Články 5, 6 a 7

Články 5, 6 a 7

Čl. 8 odst. 1

Čl. 8 odst. 2

Článek 8

Článek 9

Článek 10

Článek 9

Článek 11

Příloha

Příloha I Část A

Příloha II

Příloha III


ROZHODNUTÍ

29.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 345/17


ROZHODNUTÍ RADY č. 895/2011/EU

ze dne 19. prosince 2011,

kterým se mění rozhodnutí 2002/546/ES, pokud jde o dobu jeho použitelnosti

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 349 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Rady 2002/546/ES (2) bylo Španělsku až do 31. prosince 2011 povoleno uplatňovat osvobození od daně známé jako „Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas Canarias“ (dále jen „daň AIEM“) nebo její snížení u některých produktů, které byly vyprodukovány na Kanárských ostrovech. Seznam produktů, pro které platí osvobození od daně AIEM nebo její snížení, je uveden v příloze uvedeného rozhodnutí. Rozdíl ve výši daně mezi místními a ostatními produkty nesmí podle druhu produktu překročit 5, 15 nebo 25 %.

(2)

Protože se základní prvky odůvodňující povolení udělené na základě uvedeného rozhodnutí nezměnily, je prodloužení doby použitelnosti rozhodnutí 2002/546/ES o dva roky oprávněné. Zpráva Komise Radě ze dne 28. srpna 2008 o zvláštním režimu týkajícím se daně AIEM uplatňované na Kanárských ostrovech v této souvislosti potvrdila, že daň AIEM funguje uspokojivě a rozhodnutí 2002/546/ES není třeba měnit.

(3)

Ve zprávě Komisi od španělských orgánů se navíc potvrzuje, že znevýhodnění opravňující k povolení úplného osvobození od daně AIEM nebo jejího částečného snížení v případě seznamu produktů, které byly vyprodukovány na Kanárských ostrovech, stále přetrvávají,

(4)

Rozhodnutí 2002/546/ES by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V čl. 1 odst. 1 první větě rozhodnutí 2002/546/ES se datum 31. prosince 2011 nahrazuje datem 31. prosince 2013.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Španělskému království.

V Bruselu dne 19. prosince 2011.

Za Radu

předseda

M. KOROLEC


(1)  Stanovisko ze dne 1. prosince 2011 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 179, 9.7.2002, s. 22.


29.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 345/18


ROZHODNUTÍ RADY č. 896/2011/EU

ze dne 19. prosince 2011,

kterým se mění rozhodnutí 2007/659/ES, pokud jde o dobu jeho použitelnosti a roční kvótu, na niž lze uplatnit sníženou sazbu spotřební daně

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 349 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Rady 2007/659/ES ze dne 9. října 2007, kterým se Francie opravňuje, aby uplatňovala sníženou sazbu spotřební daně na „tradiční“ rum vyrobený v zámořských departementech (2), opravňuje Francii, aby na „tradiční“ rum vyrobený v zámořských departementech a prodávaný na území metropolitní Francie uplatňovala sníženou sazbu spotřební daně, která může být nižší než minimální sazba spotřební daně z alkoholu stanovená směrnicí Rady 92/84/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů (3), avšak nesmí být nižší než 50 % běžné vnitrostátní sazby spotřební daně z alkoholu. „Tradiční“ rum, na který se vztahuje snížená sazba spotřební daně, je nyní definován v příloze II bodě 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin (4). Snížená sazba spotřební daně je omezena roční kvótou ve výši 108 000 hektolitrů čistého alkoholu. Tato odchylka pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2012.

(2)

S cílem přizpůsobit ustanovení rozhodnutí 2007/659/ES článku 349 Smlouvy o fungování Evropské unie a vzhledem k tomu, že „tradiční“ rum se vyrábí pouze na Guadeloupu, ve Francouzské Guayaně a na Martiniku a Réunionu, by v tomto pozměňovacím rozhodnutí měl být učiněn odkaz výlučně na tyto čtyři nejvzdálenější regiony.

(3)

Francouzské orgány předložily dne 29. června 2010 Komisi zprávu uvedenou v článku 4 rozhodnutí 2007/659/ES. Zpráva obsahuje dvě žádosti. Francouzské orgány zaprvé žádají, aby byla roční kvóta ve výši 108 000 hektolitrů zvýšena na 125 000 hektolitrů čistého alkoholu v souladu s trendy na trhu Unie s rumem. Zadruhé žádají, aby doba použitelnosti rozhodnutí 2007/659/ES byla prodloužena o jeden rok, tedy do 31. prosince 2013, a byla tak uvedena v soulad s dobou použitelnosti rozhodnutí Komise ve věci státních podpor přijatého 27. června 2007, jež se týká stejné záležitosti (5) (dále jen „rozhodnutí o státních podporách“).

(4)

Z informací předložených francouzskými orgány vyplývá, že množství „tradičního“ rumu uvedeného na trh se sníženou sazbou spotřební daně se od přijetí rozhodnutí 2007/659/ES zvýšilo z 96 100 hektolitrů čistého alkoholu v roce 2007 na 105 700 hektolitrů v roce 2010, což odpovídá ročnímu nárůstu o 3,2 %. Pokud bude tento trend pokračovat, mělo by množství „tradičního“ rumu uvedeného na trh dosáhnout zhruba 109 100 hektolitrů čistého alkoholu v roce 2011, 112 600 hektolitrů v roce 2012 a 116 200 hektolitrů v roce 2013, čímž by byla překročena kvóta ve výši 108 000 hektolitrů stanovená rozhodnutím 2007/659/ES.

(5)

V 9. bodě odůvodnění rozhodnutí 2007/659/ES je zdůrazněno, že vzhledem k tomu, že je třeba podpořit konkurenceschopnost „tradičního“ rumu ze zámořských departementů na trhu území metropolitní Francie za účelem zachování činnosti odvětví cukrové třtiny–cukru–rumu těchto departementů, je třeba přezkoumat množství tradičního rumu ze zámořských departementů, na něž lze při uvolnění ke spotřebě na tomto trhu uplatnit sníženou sazbu spotřební daně. Roční kvóta ve výši 108 000 hektolitrů stanovená rozhodnutím 2007/659/ES by tudíž měla být zvýšena na 120 000 hektolitrů, a to již pro kvótu na rok 2011, aby byla zajištěna kontinuita s přihlédnutím k předpokládanému nárůstu pro tento rok. Toto zvýšení by umožnilo pokrýt roční nárůst o 4,3 %, tedy o něco více než je nárůst ve výši 3,2 % zjištěný v letech 2007–2010.

(6)

Je rovněž nezbytné prodloužit dobu použitelnosti rozhodnutí 2007/659/ES o jeden rok tak, aby skončila ve stejnou dobu jako použitelnost rozhodnutí o státních podporách.

(7)

Rozhodnutí 2007/659/ES by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2007/659/ES se mění takto:

1)

název se nahrazuje tímto:

2)

článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Odchylně od článku 110 Smlouvy o fungování Evropské unie se Francie opravňuje, aby na svém metropolitním území prodloužila uplatňování sazby spotřební daně na „tradiční“ rum vyrobený na Guadeloupu, ve Francouzské Guyaně a na Martiniku a Réunionu, která je nižší než plná sazba daně z alkoholu stanovená v článku 3 směrnice 92/84/EHS.“;

3)

článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Odchylka uvedená v článku 1 je omezena na rum, jak je vymezen v příloze II bodě 1 písm. f) nařízení (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin (6), vyrobený na Guadeloupu, ve Francouzské Guyaně a na Martiniku a Réunionu z cukrové třtiny, která byla sklizena v místě výroby, jehož obsah jiných těkavých složek než ethanolu a methanolu činí nejméně 225 gramů na hektolitr čistého alkoholu a jehož skutečný obsah alkoholu činí nejméně 40 % objemových.

4)

v článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Snížená sazba spotřební daně, která se použije na výrobek uvedený v článku 2, je omezena roční kvótou ve výši 108 000 hektolitrů čistého alkoholu na období do 31. prosince 2010. Pro období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 je tato sazba omezena roční kvótou ve výši 120 000 hektolitrů.“;

5)

v článku 5 se datum „31. prosince 2012“ nahrazuje datem „31. prosince 2013“.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Francouzské republice.

V Bruselu dne 19. prosince 2011.

Za Radu

předseda

M. KOROLEC


(1)  Stanovisko ze dne 1. prosince 2011 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 270, 13.10.2007, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 29.

(4)  Úř. věst. L 39, 13.2.2008, s. 16.

(5)  Úř. věst. C 15, 22.1.2008, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 39, 13.2.2008, s. 16.“;


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

29.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 345/20


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1387/2011

ze dne 14. prosince 2011,

kterým se opravuje finské, francouzské, italské, maďarské, polské, portugalské, slovenské a španělské znění nařízení (ES) č. 951/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na článek 85 a čl. 161 odst. 3 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Po změně nařízení Komise (ES) č. 951/2006 (2) nařízením Komise (ES) č. 1055/2009 (3) bylo zjištěno, že finské, francouzské, italské, maďarské, polské, portugalské, slovenské a španělské znění nařízení (ES) č. 951/2006 obsahuje chybu v čl. 7b odst. 3 týkající se data zahájení předkládání žádostí o vývozní licence.

(2)

Nařízení (ES) č. 951/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vztahuje se pouze na finské, francouzské, maďarské, italské, polské, portugalské, slovenské a španělské znění.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 290, 6.11.2009, s. 64.


ROZHODNUTÍ

29.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 345/21


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ RADY

ze dne 19. prosince 2011

o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky

(2011/897/EU)

EVROPSKÁ RADA,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 283 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na Protokol o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 11.2 tohoto protokolu,

s ohledem na doporučení Rady Evropské unie (1),

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (2),

s ohledem na stanovisko Rady guvernérů Evropské centrální banky (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dopisem ze dne 10. listopadu 2011 oznámil prezident Evropské centrální banky, pan Mario DRAGHI, rozhodnutí pana Lorenza BINIHO SMAGHIHO odstoupit z funkce ve Výkonné radě s účinkem ke skončení dne 31. prosince 2011. Proto je třeba jmenovat nového člena Výkonné rady Evropské centrální banky.

(2)

Evropská rada si přeje jmenovat pana Benoîta COEURÉ, neboť podle jejího názoru splňuje všechny požadavky uvedené v čl. 283 odst. 2 Smlouvy,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pan Benoît COEURÉ je jmenován členem Výkonné rady Evropské centrální banky na funkční období osmi let ode dne 1. ledna 2012.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 19. prosince 2011.

Za Evropskou radu

předseda

H. VAN ROMPUY


(1)  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(2)  Stanovisko ze dne 14. prosince 2011 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Stanovisko ze dne 8. prosince 2011 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).


29.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 345/22


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 21. prosince 2011,

kterým se mění rozhodnutí 2009/852/ES o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004 týkajících se zpracovávání nevyhovujícího syrového mléka v určitých zařízeních na zpracování mléka v Rumunsku a strukturálních požadavků na tato zařízení

(oznámeno pod číslem K(2011) 9562)

(Text s významem pro EHP)

(2011/898/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (1), a zejména na čl. 12 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (2), a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 852/2004 stanoví pro provozovatele potravinářských podniků obecná pravidla pro hygienu potravin, která jsou mimo jiné založena na zásadách analýzy rizik a kritických kontrolních bodů. Stanoví, že provozovatelé potravinářských podniků musí dodržovat určité postupy založené na těchto zásadách.

(2)

Nařízení (ES) č. 853/2004 stanoví pro provozovatele potravinářských podniků zvláštní pravidla pro hygienu potravin živočišného původu a doplňuje pravidla stanovená v nařízení (ES) č. 852/2004. Pravidla stanovená v nařízení (ES) č. 852/2004 zahrnují strukturální požadavky na zařízení na zpracování mléka a pravidla stanovená v nařízení (ES) č. 853/2004 zahrnují strukturální požadavky pro taková zařízení, jakož i hygienické požadavky týkající se syrového mléka a mléčných výrobků.

(3)

Článek 2 rozhodnutí Komise 2009/852/ES (3) stanoví, že určité strukturální požadavky stanovené v nařízení (ES) č. 852/2004 a v nařízení (ES) č. 853/2004 se nevztahují do 31. prosince 2011 na zařízení na zpracování mléka v Rumunsku uvedená v příloze I uvedeného rozhodnutí.

(4)

Rozhodnutí 2009/852/ES rovněž stanoví, že odchylně od požadavků stanovených v nařízení (ES) č. 853/2004 mohou zařízení na zpracování mléka uvedená v příloze II uvedeného rozhodnutí do 31. prosince 2011 zpracovávat vyhovující a nevyhovující mléko za podmínky, že takové zpracování probíhá na oddělených výrobních linkách.

(5)

Rozhodnutí 2009/852/ES dále rovněž stanoví, že zařízení na zpracování mléka uvedená v příloze III uvedeného rozhodnutí mohou do 31. prosince 2011 zpracovávat vyhovující a nevyhovující mléko bez oddělených výrobních linek.

(6)

Rumunsko v září 2011 informovalo Komisi, že od ledna 2012 budou veškerá zařízení na zpracování mléka, která jsou nyní uvedena v příloze I rozhodnutí 2009/852/ES, splňovat strukturální požadavky stanovené v nařízeních (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004. Článek 2 rozhodnutí 2009/852/ES by proto měl být zrušen.

(7)

Přílohy II a III rozhodnutí 2009/852/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(8)

Rumunsko dále informovalo Komisi, že se od vstupu rozhodnutí 2009/852/ES v platnost značně zvýšil u syrového mléka dodávaného do zařízení na zpracování mléka v tomto členském státě podíl, který je v souladu s požadavky nařízení (ES) č. 853/2004. V zájmu zajištění souladu s pravidly EU Rumunsko rovněž zavedlo akční plán, který se má zaměřit na celý řetězec produkce mléka v tomto členském státě.

(9)

Podle zprávy, kterou Rumunsko předložilo na základě článku 6 rozhodnutí 2009/852/ES, a podle informací, jež předložily rumunské orgány na zasedání Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 17. října 2011, však stále není situace v odvětví mléka v Rumunsku v souladu s požadavky, které jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 853/2004.

(10)

S ohledem na stávající situaci a aby nebylo zmařeno úsilí rumunských orgánů, je vhodné prodloužit použitelnost opatření stanovených v rozhodnutí 2009/852/ES.

(11)

Rumunsko by mělo pokračovat v procesu dosahování souladu s požadavky stanovenými v nařízení (ES) č. 853/2004 u syrového mléka zpracovávaného zařízeními uvedenými v přílohách II a III rozhodnutí 2009/852/ES.

(12)

Zejména by Rumunsko mělo i nadále sledovat situaci a předkládat Komisi pravidelné zprávy o pokroku směrem k plnému souladu s těmito požadavky. Na základě závěrů z těchto zpráv by měla být přijata vhodná opatření.

(13)

Rozhodnutí 2009/852/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(14)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2009/852/ES se mění takto:

1)

Článek 2 se zrušuje.

2)

V článku 3 se datum „31. prosince 2011“ nahrazuje datem „31. prosince 2013“.

3)

V článku 4 se datum „31. prosince 2011“ nahrazuje datem „31. prosince 2013“.

4)

Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

1.   Rumunsko předloží každý rok Komisi zprávu o pokroku, kterého bylo dosaženo při harmonizaci s nařízením (ES) č. 853/2004, pokud jde o:

a)

zemědělské podniky, které produkují nevyhovující mléko;

b)

systém sběru a přepravy nevyhovujícího mléka.

První výroční zpráva se Komisi předloží nejpozději do 31. prosince 2012 a druhá výroční zpráva nejpozději do 31. října 2013.

Zprávy se podávají na formuláři uvedeném v příloze IV.

2.   Komise bude pozorně sledovat pokrok, kterého bylo dosaženo při harmonizaci s požadavky stanovenými v nařízení (ES) č. 853/2004 u syrového mléka zpracovávaného zařízeními uvedenými v přílohách II a III.

Pokud Komise na základě zpráv předložených Rumunskem dospěje k závěru, že harmonizace nebude pravděpodobně do 31. prosince 2013 dosažena, navrhne vhodná opatření k nápravě tohoto stavu.“

5)

V článku 7 se datum „31. prosince 2011“ nahrazuje datem „31. prosince 2013“.

6)

Přílohy I, II a III se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 21. prosince 2011.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.

(3)  Úř. věst. L 312, 27.11.2009, s. 59.


PŘÍLOHA

Přílohy I, II a III rozhodnutí 2009/852/ES se mění takto:

1)

Příloha I se zrušuje.

2)

Přílohy II a III se nahrazují tímto:

PŘÍLOHA II

SEZNAM ZAŘÍZENÍ PODLE ČLÁNKU 3

č.

Číslo veterinárního schválení

Název zařízení

Adresa (město/vesnice/oblast)

1

L35

SC DANONE PDPA ROMANIA SRL

București, 032451

2

MM 1795

SC CALITATEA SRL

Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș, 437349

PŘÍLOHA III

SEZNAM ZAŘÍZENÍ PODLE ČLÁNKU 4

č.

Číslo veterinárního schválení

Název zařízení

Adresa (město/vesnice/oblast)

1

AB 641

SC BIOMILK SRL

Lopadea Nouă, județul Alba, 517395

2

AB 3386

SC LACTATE C.H. SRL

Sânmiclăuș, județul Alba, 517761

3

BH 4020

SC MOISI SERV COM SRL

Borșa, nr. 8, județul Bihor, 417431

4

L 136

SC CAMPAEI PREST SRL

Hidișeul de Sus, județul Bihor, 417277

5

L72

SC LACTOMUNTEAN SRL

Teaca, județul Bistrița-Năsăud, 427345

6

L78

SC ROMFULDA PROD SRL

Beclean, județul Bistrița-Năsăud, 425100

7

L107

SC BENDEAR CRIS PROD COM SRL

Șieu Măgheruș, județul Bistrița-Năsăud, 427295

8

L110

SC LECH LACTO SRL

Lechința, județul Bistrița-Năsăud, 427105

9

BN 2399

SC CARMO-LACT PROD SRL

Monor, județul Bistrița-Năsăud, 427175

10

BN 2120

SC ELIEZER SRL

Lunca Ilvei, județul Bistrița-Năsăud, 427125

11

L3

SC ABY IMPEX SRL

Șendriceni, județul Botoșani, 717380

12

L116

SC RAM SRL

Ibănești, județul Botoșani, 717215

13

L140

S.C. CARMOLACT SRL

Ucea, județul Brasov, 507235

14

L154

S.C. CAS SRL

Braila, județul Braila, 810224

15

L148

S.C. LACTAS SRL

Ianca, județul Braila, 815200

16

CL 0044

SC IANIS DIM SRL

Lehliu Gară, județul Călărași, 915300

17

L129

SC BONAS IMPORT EXPORT SRL

Dezmir, județul Cluj, 407039

18

L84

SC PICOLACT PRODCOM SRL

Iclod, județul Cluj, 407335

19

L149

S.C. COMLACT SRL

Corusu, județul Cluj, 407056

20

L43

SC LACTOCORV SRL

Ion Corvin, județul Constanța, 907150

21

L40

SC BETINA IMPEX SRL

Ovidiu, județul Constanța, 905900

22

L41

SC ELDA MEC SRL

Topraisar, județul Constanța, 907210

23

L87

SC NICULESCU PROD SRL

Cumpăna, județul Constanța, 907105

24

L118

SC ASSLA KAR SRL

Medgidia, județul Constanța, 905600

25

L130

SC MUNTINA PROD SRL

Constanța, județul Constanța, 900735

26

CT 225

SC MIH PROD SRL

Cobadin, județul Constanța, 907065

27

CT 256

SC IAN PROD SRL

Târgușor, județul Constanța, 90727

28

CT 258

SC BINCO LACT SRL

Săcele, județul Constanța, 907260

29

CT 30

SC EASTERN EUROPEAN FOODS SRL

Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, 907195

30

CT 15

SC NIC COSTI TRADE SRL

Dorobanțu, județul Constanța, 907211

31

CT 12203

SC LACTO GENIMICO SRL

Hârșova, județul Constanța, 905400

32

L82

SC TOTALLACT GROUP SA

Dragodana, județul Dâmbovița, 137200

33

DJ 80

SC DUVADI PROD COM SRL

Breasta, județul Dolj, 207115

34

DJ 730

SC LACTIDO SA

Craiova, județul Dolj, 200378

35

L91

SC COSMILACT SRL

Schela, județul Galați, 807265

36

GR 5610

SC LACTA SA

Giurgiu, județul Giurgiu, 080556

37

GJ 231

SC SEKAM PROD SRL

Novaci, județul Gorj, 215300

38

L49

SC ARTEGO SA

Tg. Jiu, Gorj, 210257

39

L65

SC KARPATEN MILK

Suseni, județul Harghita, 537305

40

L124

SC PRIMULACT SRL

Miercurea Ciuc, județul Harghita, 530242

41

HR 119

SC BOMILACT SRL

Mădăraș, județul Harghita, 537071

42

HR 625

SC LACTIS SRL

Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, 535600

43

HR 213

SC PAULACT SA

Mărtiniș, județul Harghita, 537175

44

L99

SC VALIZVI PROD COM SRL

Gârbovi, județul Ialomița, 927120

45

IS 1540

SC PROMILCH SRL

Podu Iloaiei, județul Iași, 707365

46

L18

S.C. EUROCHEESE SRL

Jilava, județul Ilfov, 077120

47

L47

SC OBLAZA SRL

Bârsana, județul Maramureș, 437035

48

L85

SC AVI-SEB IMPEX SRL

Copalnic Mănăștur, județul Maramureș, 437103

49

L86

SC ZEA SRL

Boiu Mare, județul Maramureș, 437060

50

L16

SC ROXAR PROD COM SRL

Cernești, județul Maramureș, 437085

51

L135

SC MULTILACT SRL

Baia Mare, județul Maramureș, 430015

52

MM 793

SC WROMSAL SRL

Satulung, județul Maramureș, 437270

53

MM 6325

SC ONY SRL

Larga, județul Maramureș, 437317

54

L54

SC RODLACTA SRL

Fărăgău, județul Mureș, 547225

55

L108

SC LACTEX REGHIN SRL

Solovăstru, județul Mureș, 547571

56

L121

SC MIRDATOD PROD SRL

Ibănești, județul Mureș, 547325

57

MS 483

SC HELIANTUS PROD

Reghin, județul Mureș, 545300

58

MS 5554

SC GLOBIVET PHARM SRL

Batoș, județul Mureș, 547085

59

NT 900

SC COMPLEX AGROALIMENTAR SRL

Bicaz, județul Neamț, 615100

60

L96

SC PROD A.B.C. COMPANY SRL

Grumăzești, județul Neamț, 617235

61

L101

SC 1 DECEMBRIE SRL

Târgu Neamț, județul Neamț, 615235

62

L106

SC RAPANU SR. COM SRL

Petricani, județul Neamț, 617315

63

L6

SC LACTA HAN PROD SRL

Urecheni, județul Neamt, 617490

64

L123

SC PROCOM PASCAL SRL

Păstrăveni, județul Neamț, 617300

65

L100

SC ALTO IMPEX SRL

Provița de Jos, județul Prahova, 107477

66

L88

SC AGROMEC CRASNA SA

Crasna, județul Sălaj, 457085

67

L89

SC OVINEX SRL

Sărmășag, județul Sălaj, 457330

68

L71

SC LACTO SIBIANA SA

Șura Mică, județul Sibiu, 557270

69

SM 4189

SC PRIMALACT SRL

Satu Mare, județul Satu Mare, 440089

70

L5

SC NIRO SERV COM SRL

Gura Humorului, județul Suceava, 725300

71

L36

SC PROLACT PROD COM SRL

Vicovu de Sus, județul Suceava, 727610

72

L81

SC RARAUL SA

Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, 727100

73

SV 1085

SC BUCOVINA SA FALTICENI

Fălticeni, județul Suceava, 725200

74

SV 1562

SC BUCOVINA SA SUCEAVA

Suceava, județul Suceava, 720290

75

SV 1888

SC TOCAR PROD SRL

Frătăuții Vechi, județul Suceava, 727255

76

SV 4909

SC ZADA PROD SRL

Horodnic de Jos, județul Suceava, 727301

77

SV 6159

SC ECOLACT SRL

Milișăuți, județul Suceava, 727360

78

TR 27

SC VIOLACT SRL

Putineiu, județul Teleorman, 147285

79

TR 81

SC BIG FAMILY SRL

Videle, județul Teleorman, 145300

80

TR 239

SC COMALACT SRL

Nanov, județul Teleorman, 147215

81

L80

SC INDUSTRIAL MARIAN SRL

Drănceni, județul Vaslui, 737220

82

VN 231

SC VRANLACT SA

Focșani, județul Vrancea, 620122


29.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 345/28


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 21. prosince 2011,

kterým se mění rozhodnutí 2009/861/ES o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 týkajících se zpracovávání nevyhovujícího syrového mléka v určitých zařízeních na zpracování mléka v Bulharsku

(oznámeno pod číslem K(2011) 9568)

(Text s významem pro EHP)

(2011/899/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (1), a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 853/2004 stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu pro provozovatele potravinářských podniků. Uvedená pravidla zahrnují hygienické požadavky týkající se syrového mléka a mléčných výrobků.

(2)

Rozhodnutí Komise 2009/861/ES (2) stanoví pro zařízení na zpracovávání mléka v Bulharsku, která jsou v něm uvedena, určité odchylky od požadavků stanovených v příloze III oddílu IX kapitole I částech II a III nařízení (ES) č. 853/2004. Uvedené rozhodnutí se použije do 31. prosince 2011.

(3)

V souladu s tím mohou odchylně od příslušných ustanovení nařízení (ES) č. 853/2004 určitá zařízení na zpracování mléka uvedená v příloze I rozhodnutí 2009/861/ES zpracovávat vyhovující a nevyhovující mléko za podmínky, že zpracování vyhovujícího a nevyhovujícího mléka probíhá na oddělených výrobních linkách. Dále určitá zařízení na zpracování mléka uvedená v příloze II uvedeného rozhodnutí mohou zpracovávat nevyhovující mléko bez oddělených výrobních linek.

(4)

Bulharsko informovalo Komisi, že se od vstupu rozhodnutí 2009/861/ES v platnost značně zvýšil u syrového mléka dodávaného do zařízení na zpracování mléka v tomto členském státě podíl, který je v souladu s požadavky nařízení (ES) č. 853/2004. V zájmu zajištění souladu s pravidly EU Bulharsko rovněž zavedlo akční plán, který se má zaměřit na celý řetězec produkce mléka v tomto členském státě.

(5)

Podle zprávy, kterou Bulharsko předložilo na základě článku 5 rozhodnutí 2009/861/ES, a podle informací, jež předložily bulharské orgány na zasedání Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 17. října 2011, však stále není situace v odvětví mléka v Bulharsku v souladu s požadavky, které jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 853/2004.

(6)

S ohledem na stávající situaci a aby nebylo zmařeno úsilí bulharských orgánů, je vhodné prodloužit použitelnost opatření stanovených v rozhodnutí 2009/861/ES.

(7)

Bulharsko by mělo pokračovat v procesu dosahování souladu s požadavky stanovenými v nařízení (ES) č. 853/2004 u syrového mléka zpracovávaného zařízeními uvedenými v přílohách rozhodnutí 2009/861/ES.

(8)

Zejména by Bulharsko mělo i nadále sledovat situaci a předkládat Komisi pravidelné zprávy o pokroku směrem k plnému souladu s těmito požadavky. Na základě závěrů z těchto zpráv by měla být přijata vhodná opatření.

(9)

Rozhodnutí 2009/861/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2009/861/ES se mění takto:

1)

V článku 2 se datum „31. prosince 2011“ nahrazuje datem „31. prosince 2013“.

2)

V článku 3 se datum „31. prosince 2011“ nahrazuje datem „31. prosince 2013“.

3)

Článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

1.   Bulharsko předloží každý rok Komisi zprávu o pokroku, kterého bylo dosaženo při harmonizaci s nařízením (ES) č. 853/2004, pokud jde o:

a)

zemědělské podniky, které produkují nevyhovující mléko;

b)

systém sběru a přepravy nevyhovujícího mléka.

První výroční zpráva se Komisi předloží nejpozději do 31. prosince 2012 a druhá výroční zpráva nejpozději do 31. října 2013.

Zprávy se podávají na formuláři uvedeném v příloze III.

2.   Komise bude pozorně sledovat pokrok, kterého bylo dosaženo při harmonizaci s požadavky stanovenými v nařízení (ES) č. 853/2004 u syrového mléka zpracovávaného zařízeními uvedenými v přílohách I a II.

Pokud Komise na základě zpráv předložených Bulharskem dospěje k závěru, že harmonizace nebude pravděpodobně do 31. prosince 2013 dosažena, navrhne vhodná opatření k nápravě tohoto stavu.“

4)

V článku 6 se datum „31. prosince 2011“ nahrazuje datem „31. prosince 2013“.

5)

Přílohy I a II se nahrazují zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 21. prosince 2011.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  Úř. věst. L 314, 1.12.2009, s. 83.


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA I

Seznam zařízení na zpracování mléka, která mají povolení zpracovávat vyhovující a nevyhovující mléko, jak je uvedeno v článku 2

Č.

Veterinární č.

Název zařízení

Město/ulice nebo vesnice/oblast

1

BG 0412010

„Bi Si Si Handel“ OOD

gr. Elena

ul. „Treti mart“ 19

2

BG 0612027

„Mlechen ray - 2“ EOOD

gr. Vratsa

kv. „Bistrets“

3

BG 0612043

ET „Zorov- 91 -Dimitar Zorov“

gr. Vratsa

Mestnost „Parshevitsa“

4

BG 2012020

„Yotovi“ OOD

gr. Sliven

kv. „Rechitsa“

5

BG 2512020

„Mizia-Milk“ OOD

gr. Targovishte

Industrialna zona

6

BG 2112001

„Rodopeya - Belev“ EOOD

gr. Smolyan,

Ul. „Trakya“ 20

7

BG 1212001

„S i S - 7“ EOOD

gr. Montana

„Vrachansko shose“ 1

8

BG 2812003

„Balgarski yogurt“ OOD

s. Veselinovo,

obl. Yambolska

PŘÍLOHA II

Seznam zařízení na zpracování mléka, která mají povolení zpracovávat nevyhovující mléko, jak je uvedeno v článku 3

Č.

Veterinární číslo

Název zařízení

Město/ulice nebo vesnice/oblast

1

BG 2412037

„Stelimeks“ EOOD

s. Asen

2

0912015

„Anmar“ OOD

s. Padina

obsht. Ardino

3

0912016

OOD „Persenski“

s. Zhaltusha

obsht. Ardino

4

1012014

ET“Georgi Gushterov DR“

s. Yahinovo

5

1012018

„Evro miyt end milk“ EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

6

1112004

„Matev-Mlekoprodukt“ OOD

s. Goran

7

1112017

ET „Rima-Rumen Borisov“

s. Vrabevo

8

1312023

„Inter-D“ OOD

s. Kozarsko

9

1612049

„Alpina -Milk“ EOOD

s. Zhelyazno

10

1612064

OOD „Ikay“

s. Zhitnitsa

obsht. Kaloyanovo

11

2112008

MK „Rodopa milk“

s. Smilyan

obsht. Smolyan

12

2412039

„Penchev“ EOOD

gr. Chirpan

ul. „Septemvriytsi“ 58

13

2512021

„Keya-Komers-03“ EOOD

s. Svetlen

14

0112014

ET „Veles-Kostadin Velev“

gr. Razlog

ul. „Golak“ 14

15

2312041

„Danim-D.Stoyanov“ EOOD

gr. Elin Pelin

m-st Mansarovo

16

2712010

„Kamadzhiev-milk“ EOOD

s. Kriva reka

obsht. N.Kozlevo

17

0712001

„Ben Invest“ OOD

s. Kostenkovtsi

obsht. Gabrovo

18

1512012

ET „Ahmed Tatarla“

s. Dragash voyvoda,

obsht. Nikopol

19

2212027

„Ekobalkan“ OOD

gr. Sofia

bul „Evropa“ 138

20

2312030

ET „Favorit- D.Grigorov“

s. Aldomirovtsi

21

2312031

ET „Belite kamani“

s. Dragotintsi

22

BG 1512033

ET „Voynov-Ventsislav Hristakiev“

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

23

BG 1512029

„Lavena“ OOD

s. Dolni Dębnik

obl. Pleven

24

BG 1612028

ET „Slavka Todorova“

s. Trud

obsht. Maritsa

25

BG 1612051

ET „Radev-Radko Radev“

s. Kurtovo Konare

obl. Plovdiv

26

BG 1612066

„Lakti ko“ OOD

s. Bogdanitza

27

BG 2112029

ET „Karamfil Kasakliev“

gr. Dospat

28

BG 0912004

„Rodopchanka“ OOD

s. Byal izvor

obsht. Ardino

29

0112003

ET „Vekir“

s. Godlevo

30

0112013

ET „Ivan Kondev“

gr. Razlog

Stopanski dvor

31

0212037

„Megakomers“ OOD

s. Lyulyakovo

obsht. Ruen

32

0512003

SD „LAF-Velizarov i sie“

s. Dabravka

obsht. Belogradchik

33

0612035

OOD „Nivego“

s. Chiren

34

0612041

ET „Ekoprodukt-Megiya- Bogorodka Dobrilova“

gr. Vratsa

ul. „Ilinden“ 3

35

0612042

ET „Mlechen puls - 95 - Tsvetelina Tomova“

gr. Krivodol

ul. „Vasil Levski“

36

1012008

„Kentavar“ OOD

s. Konyavo

obsht. Kyustendil

37

1212022

„Milkkomm“ EOOD

gr. Lom

ul. „Al.Stamboliyski“ 149

38

1212031

„ADL“ OOD

s. Vladimirovo

obsht. Boychinovtsi

39

1512006

„Mandra“ OOD

s. Obnova

obsht. Levski

40

1512008

ET „Petar Tonovski-Viola“

gr. Koynare

ul. „Hr.Botev“ 14

41

1512010

ET „Militsa Lazarova-90“

gr. Slavyanovo,

ul.“ Asen Zlatarev“ 2

42

1612024

SD „Kostovi - EMK“

gr. Saedinenie

ul. „L.Karavelov“ 5

43

1612043

ET „Dimitar Bikov“

s. Karnare

obsht. „Sopot“

44

1712046

ET „Stem-Tezdzhan Ali“

gr. Razgrad

ul. „Knyaz Boris“23

45

2012012

ET „Olimp-P.Gurtsov“

gr. Sliven

m-t „Matsulka“

46

2112003

„Milk- inzhenering“ OOD

gr. Smolyan

ul. „Chervena skala“ 21

47

2112027

„Keri“ OOD

s. Borino,

obsht. Borino

48

2312023

„Mogila“ OOD

gr. Godech,

ul. „Ruse“ 4

49

2512018

„Biomak“ EOOD

gr. Omurtag

ul. „Rodopi“ 2

50

2712013

„Ekselans“ OOD

s. Osmar,

obsht. V. Preslav

51

2812018

ET „Bulmilk-Nikolay Nikolov“

s. General Inzovo,

obl. Yambolska

52

2812010

ET „Mladost-2-Yanko Yanev“

gr. Yambol,

ul. „Yambolen“ 13

53

BG 1012020

ET „Petar Mitov-Universal“

s. Gorna Grashtitsa

obsht. Kyustendil

54

BG 1112016

Mandra „IPZHZ“

gr. Troyan

ul. „V.Levski“ 281

55

BG 1712042

ET „Madar“

s. Terter

56

BG 2612042

„Bulmilk“ OOD

s. Konush

obl. Haskovska

57

BG 0912011

ET „Alada-Mohamed Banashak“

s. Byal izvor

obsht. Ardino

58

1112026

„ABLAMILK“ EOOD

gr. Lukovit

ul. „Yordan Yovkov“ 13

59

1312005

„Ravnogor“ OOD

s. Ravnogor

60

1712010

„Bulagrotreyd-chastna kompaniya“ EOOD

s. Yuper

Industrialen kvartal

61

1712013

ET „Deniz“

s. Ezerche

62

2012011

ET „Ivan Gardev 52“

gr. Kermen

ul. „Hadzhi Dimitar“ 2

63

2012024

ET „Denyo Kalchev 53“

gr. Sliven

ul. „Samuilovsko shose“ 17

64

2112015

OOD „Rozhen Milk“

s. Davidkovo,

obsht. Banite

65

2112026

ET „Vladimir Karamitev“

s. Varbina

obsht. Madan

66

2312007

ET „Agropromilk“

gr. Ihtiman

ul. „P.Slaveikov“ 19

67

BG 1812008

„Vesi“ OOD

s. Novo selo

68

BG 2512003

„Si Vi Es“ OOD

gr. Omurtag

Promishlena zona

69

BG 2612034

ET „Eliksir-Petko Petev“

s. Gorski izvor

70

BG 1812003

„Sirma Prista“ AD

gr. Ruse

bul. „3-ti mart“ 51

71

BG 2512001

„Mladost -2002“ OOD

gr. Targovishte

bul.“29-ti yanuari“ 7

72

0812030

„FAMA“ AD

gr. Dobrich

bul. „Dobrudzha“ 2

73

0912003

„Koveg-mlechni produkti“ OOD

gr. Kardzhali

Promishlena zona

74

1412015

ET „Boycho Videnov - Elbokada 2000“

s. Stefanovo

obsht. Radomir

75

1712017

„Diva 02“ OOD

gr. Isperih

ul. „An.Kanchev“

76

1712037

ET „Ali Isliamov“

s. Yasenovets

77

1712043

„Maxima milk“ OOD

s. Samuil

78

1812005

„DAV - Viktor Simonov“ EOOD

gr. Vetovo

ul. „Han Kubrat“ 52

79

2012010

„Saray“ OOD

s. Mokren

80

2012032

„Kiveks“ OOD

s. Kovachite

81

2012036

„Minchevi“ OOD

s. Korten

82

2212009

„Serdika -94“ OOD

gr. Sofia

kv. Zheleznitza

83

2312028

ET „Sisi Lyubomir Semkov“

s. Anton

84

2312033

„Balkan spetsial“ OOD

s. Gorna Malina

85

2312039

EOOD „Laktoni“

s. Ravno pole,

obl. Sofiyska

86

2412040

„Inikom“ OOD

gr. Galabovo

ul. „G.S.Rakovski“ 11

87

2512011

ET „Sevi 2000- Sevie Ibryamova“

s. Krepcha

obsht. Opaka

88

2612015

ET „Detelina 39“

s. Brod

89

2812002

„Arachievi“ OOD

s. Kirilovo,

obl. Yambolska‘

90

BG 1612021

ET „Deni-Denislav Dimitrov-Ilias Islamov“

s. Briagovo

obsht. Gulyantsi

91

BG 2012019

„Hemus-Milk komers“ OOD

gr. Sliven

Promishlena zona Zapad

92

2012008

„Raftis“ EOOD

s. Byala

93

2112023

ET „Iliyan Isakov“

s. Trigrad

obsht. Devin

94

2312020

„MAH 2003“ EOOD

gr. Etropole

bul. „Al. Stamboliyski“ 21

95

2712005

„Nadezhda“ OOD

s. Kliment


Opravy

29.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 345/35


Oprava rozhodnutí Komise 2008/164/ES ze dne 21. prosince 2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se „osob s omezenou schopností pohybu a orientace“ v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému

( Úřední věstník Evropské unie L 64 ze dne 7. března 2008 )

Strana 126, bod 4.2.2.12.2:

místo:

„Vnitřní schůdky pro přístup zvnějšku nesmí mít výšku přesahující 200 mm a hloubku přesahující 240 mm …“

má být:

„Vnitřní schůdky pro přístup zvnějšku nesmí mít výšku přesahující 200 mm a hloubku menší než 240 mm …“