ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2011.338.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 338

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 54
21. prosince 2011


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Dodatek k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 ze dne 27. září 2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES (Úř. věst. L 272 ze dne 18.10.2011)

1

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13. prosince 2011 o evropském ochranném příkazu

2

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1345/2011 ze dne 19. prosince 2011, kterým se provádí nařízení (ES) č. 194/2008, kterým se obnovují a zpřísňují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru

19

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1346/2011 ze dne 13. prosince 2011, kterým se stanoví zákaz rybolovu drsnatcovitých ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí VI, VII a VIII plavidly plujícími pod vlajkou jakéhokoli členského státu kromě Dánska a Irska

20

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1347/2011 ze dne 13. prosince 2011, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách EU a mezinárodních vodách oblastí Vb, VIb a VIaN plavidly plujícími pod vlajkou Německa

22

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1348/2011 ze dne 13. prosince 2011, kterým se zakazuje rybolov drsnatcovitých ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí VI, VII a VIII plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království

24

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1349/2011 ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 376/2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty

26

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1350/2011 ze dne 20. prosince 2011 o dočasném pozastavení dovozních cel na některé obiloviny pro hospodářský rok 2011/12

27

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1351/2011 ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o pozastavení celních kvót Unie a referenčních množství pro některé zemědělské produkty pocházející ze Západního břehu Jordánu a pásma Gazy

29

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1352/2011 ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání

31

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1353/2011 ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o vedení účtů platebních agentur, výkazy výdajů a příjmů a podmínky následné úhrady výdajů v rámci EZZF a EZFRV

35

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1354/2011 ze dne 20. prosince 2011, kterým se otevírají roční celní kvóty Unie pro ovce, kozy, skopové a kozí maso

36

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1355/2011 ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

39

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1356/2011 ze dne 20. prosince 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

48

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1357/2011 ze dne 20. prosince 2011 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2011 v rámci celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso spravované nařízením (ES) č. 620/2009

50

 

*

Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1358/2011 ze dne 14. prosince 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 1745/2003 o uplatňování minimálních rezerv (ECB/2003/9) (ECB/2011/26)

51

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady 2011/857/SZBP ze dne 19. prosince 2011, kterým se mění a prodlužuje společná akce 2005/889/SZBP o zřízení mise Evropské unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (EU BAM Rafah)

52

 

*

Rozhodnutí Rady 2011/858/SZBP ze dne 19. prosince 2011, kterým se mění a prodlužuje rozhodnutí 2010/784/SZBP o policejní misi Evropské unie pro palestinská území (EUPOL COPPS)

54

 

*

Rozhodnutí Rady 2011/859/SZBP ze dne 19. prosince 2011 o změně rozhodnutí 2010/232/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru

55

 

*

Rozhodnutí Rady 2011/860/SZBP ze dne 19. prosince 2011, kterým se mění rozhodnutí 2010/800/SZBP o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

56

 

 

2011/861/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 19. prosince 2011 o dočasné odchylce od pravidel původu stanovených v příloze II nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 s ohledem na zvláštní situaci Keni, pokud jde o hřbety z tuňáka (oznámeno pod číslem K(2011) 9269)

61

 

 

2011/862/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 19. prosince 2011, kterým se schvalují některé pozměněné programy eradikace a sledování nákaz zvířat a zoonóz na rok 2011 a kterým se mění rozhodnutí 2010/712/EU, pokud jde o finanční příspěvek Unie na programy schválené uvedeným rozhodnutím (oznámeno pod číslem K(2011) 9478)

64

 

 

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

 

 

2011/2/EU

 

*

Rozhodnutí č. 2/2011 Smíšeného výboru Společenství-Švýcarsko pro leteckou dopravu zřízeného Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě ze dne 25. listopadu 2011, kterým se nahrazuje příloha Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě

70

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Legislativní akty

NAŘÍZENÍ

21.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/1


DODATEK

k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 ze dne 27. září 2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES

(Úřední věstník Evropské unie L 272 ze dne 18. října 2011)

K nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 ze dne 27. září bude připojeno toto prohlášení:

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Evropský parlament a Rada si uvědomují, že je důležité poskytovat spotřebitelům přesné informace, zejména pokud je u výrobků označen jejich původ, aby byli spotřebitelé chráněni před podvodnými, nepřesnými nebo zavádějícími informacemi. Využívání nových technologií jako elektronické označování, včetně radiofrekvenční identifikace, může být při poskytování těchto informací důležitým nástrojem a zároveň způsobem, jak držet krok s technickým rozvojem. Evropský parlament a Rada vyzývají Komisi, aby při vypracovávání zprávy podle článku 24 tohoto nařízení zvážila vliv těchto technologií na případné nové požadavky týkající se označování textilních výrobků, a to i s ohledem na zlepšení možnosti zpětného dohledání jejich původu.


SMĚRNICE

21.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/2


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/99/EU

ze dne 13. prosince 2011

o evropském ochranném příkazu

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 82 odst. 1 písm. a) a d) této smlouvy,

s ohledem na podnět Belgického království, Bulharské republiky, Estonské republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Maďarské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Rumunska, Finské republiky a Švédského království,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská unie si stanovila za cíl zachovat a rozvíjet prostor svobody, bezpečnosti a práva.

(2)

Podle čl. 82 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) je justiční spolupráce v trestních věcech v Unii založena na zásadě vzájemného uznávání rozsudků a soudních rozhodnutí.

(3)

Podle Stockholmského programu – otevřená a bezpečná Evropa, která slouží svým občanům a chrání je (2), by vzájemné uznávání mělo být rozšířeno na všechny druhy rozsudků a soudních rozhodnutí, které mohou být v závislosti na právním systému buď trestní, nebo správní povahy. Program dále vyzývá Komisi a členské státy, aby posoudily, jak zlepšit právní předpisy a opatření zaměřená na praktickou podporu ochrany obětí. Uvedený program rovněž stanoví, že by obětem trestného činu mohla být nabídnuta zvláštní ochranná opatření, která by měla být účinná v rámci celé Unie. Tato směrnice je součástí soudržného a komplexního souboru opatření v oblasti práv obětí.

(4)

V usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. listopadu 2009 o odstranění násilí páchaného na ženách se členské státy vyzývají, aby zlepšily své vnitrostátní právní předpisy a politiky zaměřené proti všem formám násilí páchaného na ženách a aby zahájily kroky k boji proti příčinám tohoto násilí, zejména prostřednictvím preventivních akcí, a dále se Unie vyzývá, aby všem obětem násilí zaručila právo na pomoc a podporu. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. února 2010 o rovnosti žen a mužů v Evropské unii – 2009 podporuje návrh na zavedení evropského příkazu k ochraně obětí.

(5)

Rada ve svém usnesení ze dne 10. června 2011 o plánu posílení práv a ochrany obětí, zejména v trestním řízení, uvedla, že je na úrovni Unie třeba podniknout kroky za účelem posílení práv a ochrany obětí trestných činů, a vyzvala Komisi, aby za tímto účelem předložila příslušné návrhy. V tomto rámci by měl být vytvořen mechanismus k zajištění vzájemného uznávání mezi členskými státy rozhodnutí o ochranných opatřeních pro oběti trestných činů. V souladu s uvedeným usnesením by měla být tato směrnice, která se týká vzájemného uznávání ochranných opatřeních přijatých v trestních věcech, doplněna vhodným mechanismem upravujícím opatření přijímaná v občanských věcech.

(6)

Ve společném prostoru práva bez vnitřních hranic je nezbytné zajistit, aby ochrana poskytovaná fyzické osobě v jednom členském státě byla zachována a pokračovala rovněž v jakémkoli jiném členském státě, do nějž se dotyčná osoba přestěhuje nebo přestěhovala. Také by mělo být zajištěno, aby oprávněný výkon práva občanů Unie svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států v souladu s čl. 3 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“) a článkem 21 Smlouvy o fungování EU nevedl ke ztrátě jejich ochrany.

(7)

Za účelem dosažení těchto cílů by tato směrnice měla stanovit pravidla, na jejichž základě je možné rozšířit ochranu vyplývající z určitých ochranných opatření přijatých podle práva jednoho členského státu (dále jen „vydávající stát“) i na další členský stát, v němž se chráněná osoba rozhodne pobývat nebo se zdržovat (dále jen „vykonávající stát“).

(8)

Tato směrnice zohledňuje rozdílné právní tradice členských států i skutečnost, že účinnou ochranu je možné zajistit prostřednictvím ochranných příkazů vydaných jinými orgány než trestními soudy. Tato směrnice nezakládá povinnost změnit vnitrostátní systémy přijímání ochranných opatření, ani nezakládá povinnost zavést trestněprávní systém pro vykonávání evropského ochranného příkazu nebo takový systém za tímto účelem pozměnit.

(9)

Tato směrnice se použije na ochranná opatření, která mají konkrétně za cíl chránit určité osoby proti trestnému činu jiné osoby, který může jakýmkoli způsobem ohrozit život, tělesnou, duševní a sexuální integritu dané osoby, například prostřednictvím předcházení jakékoli formě obtěžování, jakož i proti činu, který může ohrozit důstojnost nebo osobní svobodu, například prostřednictvím předcházení únosům, nebezpečnému pronásledování (tzv. stalking) a jiným formám nepřímého nátlaku, a která mají za cíl předcházet novému trestnému jednání či zmírnit dopady předchozího trestného jednání. Tato osobní práva chráněné osoby odpovídají úrovni základních hodnot uznávaných a dodržovaných ve všech členských státech. Členský stát však není povinen vydat evropský ochranný příkaz na základě trestního opatření, které neslouží konkrétně k ochraně osoby, ale slouží primárně k jiným účelům, například za účelem společenské rehabilitace pachatele. Je třeba zdůraznit, že tato směrnice se vztahuje na ochranná opatření, která mají za cíl chránit všechny oběti, a nikoli pouze oběti násilí páchaného na základě příslušnosti k pohlaví, přičemž se zohlední zvláštní povaha každého spáchaného trestného činu.

(10)

Tato směrnice se vztahuje na ochranná opatření v trestních věcech, a nevztahuje se proto na ochranná opatření ve věcech občanských. K výkonu ochranného opatření v souladu s touto směrnicí není nezbytné, aby byl spáchaný trestný čin stanoven pravomocným rozhodnutím. Nezáleží ani na tom, zda je orgán, který ochranné opatření přijal, orgánem trestněprávní, správní či občanskoprávní povahy. Tato směrnice neukládá členským státům povinnost, aby změnily své vnitrostátní právní předpisy tak, aby byly schopny přijímat ochranná opatření v rámci trestního řízení.

(11)

Tato směrnice se má vztahovat na ochranná opatření přijatá ve prospěch obětí nebo možných obětí trestných činů. Tato směrnice by se proto neměla vztahovat na opatření přijatá za účelem ochrany svědků.

(12)

Je-li ochranné opatření podle této směrnice přijato na ochranu příbuzného hlavní chráněné osoby, může být požádáno o vydání evropského ochranného příkazu a evropský ochranný příkaz může být vydán ve vztahu k tomuto příbuznému, pokud jsou splněny podmínky stanovené v této směrnici.

(13)

Každá žádost o vydání evropského ochranného příkazu by měla být posouzena dostatečně rychle s ohledem na bližší okolnosti případu včetně naléhavosti, předpokládaného data příjezdu chráněné osoby na území vykonávajícího státu a, pokud je to možné, s ohledem na míru ohrožení chráněné osoby.

(14)

Mají-li být chráněné osobě nebo osobě, která představuje nebezpečí, sdělovány informace podle této směrnice, měly by být tyto informace případně zároveň poskytnuty opatrovníkovi nebo zástupci dotčené osoby. Současně je nutné důsledně zohledňovat skutečnost, že chráněná osoba, osoba, která představuje nebezpečí, opatrovník nebo zástupce pro řízení musí obdržet informace podle této směrnice v jazyce, kterému rozumí.

(15)

V řízeních o vydání a uznání evropského ochranného příkazu by příslušné orgány měly náležitě zohledňovat potřeby obětí, a to zejména zvláště zranitelných osob, jako jsou nezletilí nebo zdravotně postižené osoby.

(16)

Pro použití této směrnice může být ochranné opatření uloženo na základě rozsudku ve smyslu rámcového rozhodnutí Rady 2008/947/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání na rozsudky a rozhodnutí o probaci za účelem dohledu nad probačními opatřeními a alternativními tresty (3), nebo na základě rozhodnutí o opatřeních dohledu ve smyslu rámcového rozhodnutí Rady 2009/829/SVV ze dne 23. října 2009 o uplatnění zásady vzájemného uznávání na rozhodnutí o opatřeních dohledu jakožto alternativy zajišťovací vazby mezi členskými státy Evropské unie (4). Bylo-li rozhodnutí přijato ve vydávajícím státě na základě jednoho z uvedených rámcových rozhodnutí, mělo by následovat příslušné řízení o uznání ve vykonávajícím státě. Tím by však neměla být vyloučena možnost postoupení evropského ochranného příkazu do jiného členského státu, než je stát vykonávající rozhodnutí, založená na uvedených rámcových rozhodnutích.

(17)

V souladu s článkem 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a s čl. 47 druhým pododstavcem Listiny základních práv Evropské unie by osoba, která představuje nebezpečí, měla buď v průběhu řízení vedoucího k přijetí ochranného opatření nebo před vydáním evropského ochranného příkazu mít možnost být slyšena a podat proti ochrannému opatření opravný prostředek.

(18)

Aby se předešlo spáchání trestného činu proti oběti ve vykonávajícím státě, měl by uvedený stát mít právní prostředky pro uznání rozhodnutí ve prospěch oběti, které bylo předtím přijato ve vydávajícím státě, a zároveň by se mělo zabránit tomu, aby oběť musela ve vykonávajícím státě zahájit nové řízení nebo znovu předkládat důkazní prostředky, jako by rozhodnutí ve vydávajícím státě nebylo přijato. Uznání evropského ochranného příkazu vykonávajícím státem znamená mimo jiné, že příslušný orgán uvedeného státu, s výhradou omezení uvedených v této směrnici, přijme existenci a platnost ochranného opatření přijatého ve vydávajícím státě, uzná faktickou situaci popsanou v evropském ochranném příkazu a souhlasí, že ochrana by měla být poskytnuta a její poskytování by mělo pokračovat v souladu s jeho vnitrostátním právem.

(19)

Tato směrnice obsahuje úplný seznam zákazů a omezení, které, jsou-li uloženy ve vydávajícím státě a obsaženy v evropském ochranném příkazu, by měly být uznány a vykonány ve vykonávajícím státě, s výhradou omezení stanovených v této směrnici. Umožňuje-li to vnitrostátní právo, lze na vnitrostátní úrovni přijímat další ochranná opatření, jako je povinnost osoby, která představuje nebezpečí, zdržovat se na určeném místě. Vydávající stát může tato opatření uložit v řízení, jehož výsledkem je přijetí některého ochranného opatření, které podle této směrnice může být základem evropského ochranného příkazu.

(20)

Jelikož jsou ve členských státech k přijímání a výkonu ochranných opatření příslušné různé druhy orgánů (občanskoprávní, trestněprávní či správní), je vhodné poskytnout v rámci této směrnice vysokou úroveň flexibility v mechanismu spolupráce mezi členskými státy. Příslušný orgán ve vykonávajícím státě proto nemusí ve všech případech přijmout stejné ochranné opatření, jako bylo přijato ve vydávajícím státě, a může do určité míry uvážit přijetí jakéhokoli opatření, které v obdobné situaci shledává vhodným a přiměřeným podle svého vnitrostátního práva, aby byla chráněné osobě poskytnuta pokračující ochrana s ohledem na ochranné opatření přijaté ve vydávajícím státě, jak je popsané v evropském ochranném příkazu.

(21)

Zákazy nebo omezení, na které se tato směrnice použije, zahrnují mimo jiné opatření zaměřená na omezení osobních kontaktů či kontaktů na dálku mezi chráněnou osobou a osobou, která představuje nebezpečí, například uložením určitých podmínek pro tyto kontakty nebo uložením omezení ohledně obsahu komunikace.

(22)

Příslušný orgán vykonávajícího státu by měl informovat osobu, která představuje nebezpečí, příslušný orgán vydávajícího státu a chráněnou osobu o jakémkoli opatření přijatém na základě evropského ochranného příkazu. Při oznámení osobě, která představuje nebezpečí, by měl být řádně zohledněn zájem chráněné osoby na tom, aby nebyla odhalena její adresa nebo jiné kontaktní údaje. Takové údaje by měly být z oznámení vyloučeny, pokud nejsou adresa či jiné kontaktní údaje zahrnuty v zákazu nebo omezení uloženém jako opatření výkonu osobě, která představuje nebezpečí.

(23)

Pokud příslušný orgán ve vydávajícím státě odvolá evropský ochranný příkaz, měl by příslušný orgán ve vykonávajícím státě přerušit opatření, která přijal za účelem výkonu evropského ochranného příkazu, přičemž se rozumí, že příslušný orgán vykonávajícího státu může nezávisle a v souladu se svým vnitrostátním právem přijmout jakékoli ochranné opatření podle svých vnitrostátních právních předpisů s cílem chránit dotčenou osobu.

(24)

Vzhledem k tomu, že se tato směrnice zabývá situací, kdy se chráněná osoba přestěhuje do jiného členského státu, vydání či výkon evropského ochranného příkazu by nemělo zahrnovat jakékoli přenesení pravomocí týkajících se hlavních, odložených, alternativních, podmíněných nebo vedlejších trestů nebo bezpečnostních opatření uložených osobě, která představuje nebezpečí, na vykonávající stát, pokud tato osoba i nadále pobývá ve státě, který ochranné opatření přijal.

(25)

Tam, kde je to vhodné, by mělo být možné použít elektronické prostředky s cílem uvést v souladu s vnitrostátními právními předpisy a postupy do praxe opatření přijatá na základě této směrnice.

(26)

V rámci spolupráce mezi orgány zapojenými do zajištění ochrany chráněné osoby by měl příslušný orgán vykonávajícího státu sdělit příslušnému orgánu vydávajícího státu jakékoli porušení opatření přijatých ve vykonávajícím státě za účelem výkonu evropského ochranného příkazu. Toto sdělení by mělo umožnit příslušnému orgánu vydávajícího státu urychleně rozhodnout o jakékoli vhodné reakci ohledně ochranného opatření uloženého v jeho státě vůči osobě, která představuje nebezpečí. Taková reakce může zahrnovat, je-li to vhodné, uložení trestu odnětí svobody namísto opatření nezahrnujícího odnětí svobody, které bylo původně přijato například jako alternativa k předběžnému zadržení nebo jako důsledek podmíněného trestu. Rozumí se, že takové rozhodnutí, jelikož neukládá trest ex novo ve vztahu k novému trestnému činu, není v rozporu s možností, že vykonávající stát případně uloží sankce v případě porušení opatření přijatých za účelem výkonu evropského ochranného příkazu.

(27)

Vzhledem k různým právním tradicím členských států, pokud by v případě obdobném faktické situaci popsané v evropském ochranném příkazu nebylo ve vykonávajícím státě k dispozici žádné ochranné opatření, měl by příslušný orgán vykonávajícího státu podat příslušnému orgánu vydávajícího státu zprávu o jakémkoli porušení ochranného opatření uvedeného v evropském ochranném příkazu, které je mu známo.

(28)

V zájmu hladkého uplatňování této směrnice v každém jednotlivém případě by příslušné orgány vydávajícího a vykonávajícího státu měly vykonávat své pravomoci v souladu s touto směrnicí a s ohledem na zásadu ne bis in idem.

(29)

Od chráněné osoby by nemělo být vyžadováno, aby hradila náklady související s uznáním evropského ochranného příkazu, které jsou nepřiměřené ve srovnání s obdobným vnitrostátním případem. Členské státy by měly při uplatňování této směrnice zajistit, aby chráněná osoba nebyla povinna po uznání evropského ochranného příkazu zahájit další vnitrostátní řízení, aby od příslušného orgánu vykonávajícího státu získala, jakožto přímý důsledek tohoto uznání, rozhodnutí o přijetí jakéhokoli opatření, které by bylo podle jeho vnitrostátního práva v obdobném případě dostupné pro zajištění ochrany chráněné osoby.

(30)

S ohledem na zásadu vzájemného uznávání, ze které tato směrnice vychází, by členské státy měly při uplatňování této směrnice podporovat v nejvyšší možné míře přímý kontakt mezi příslušnými orgány.

(31)

Aniž je dotčena nezávislost justice a rozdíly v její organizaci v rámci Unie, členské státy by měly případně od osob odpovědných za odbornou přípravu soudců, státních zástupců, příslušníků policie a soudních úředníků zapojených do řízení směřujícího k vydání nebo uznání evropského ochranného příkazu vyžadovat, aby zajistily náležitou odbornou přípravu, pokud jde o cíle této směrnice.

(32)

Členské státy by měly v zájmu snazšího hodnocení uplatňování této směrnice předávat Komisi příslušné údaje týkající se uplatňování vnitrostátních postupů ve věci evropského ochranného příkazu, a to alespoň počet žádostí o vydání evropského ochranného příkazu a počet vydaných nebo uznaných příkazů. Pro tyto účely by byly užitečné i další údaje, například o povaze dotčených trestných činů.

(33)

Tato směrnice by měla přispět k ochraně osob, jimž hrozí nebezpečí, a tak doplnit, avšak nikoli ovlivnit, již platné nástroje v této oblasti, jako je rámcové rozhodnutí 2008/947/SVV a rámcové rozhodnutí 2009/829/SVV.

(34)

Spadá-li rozhodnutí týkající se ochranného opatření do oblasti působnosti nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (5), nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti (6) nebo Haagské úmluvy z roku 1996 o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí (7), měly by být uznání a výkon takového rozhodnutí provedeny v souladu s příslušným právním nástrojem.

(35)

Členské státy a Komise by případně měly do stávajících vzdělávacích programů a osvětových kampaní zaměřených na ochranu obětí trestných činů zahrnout informace o evropském ochranném příkazu.

(36)

Osobní údaje zpracované v rámci provádění této směrnice by měly být chráněny v souladu s rámcovým rozhodnutím Rady 2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech (8) a se zásadami stanovenými v Úmluvě Rady Evropy z roku 1981 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat.

(37)

Tato směrnice by měla dodržovat základní práva, jak jsou zaručena v Listině základních práv Evropské unie a v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, v souladu s článkem 6 Smlouvy o EU.

(38)

Členské státy se vyzývají, aby při provádění této směrnice zohlednily práva a zásady zakotvené v Úmluvě Organizace spojených národů z roku 1979 o odstranění všech forem diskriminace žen.

(39)

Jelikož cíle této směrnice, totiž ochrany osob, jimž hrozí nebezpečí, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jej může být z důvodu jeho rozsahu a možných účinků lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o EU. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(40)

V souladu s článkem 3 Protokolu (č. 21) o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o EU a ke Smlouvě o fungování EU, oznámilo Spojené království své přání účastnit se přijímání a používání této směrnice.

(41)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu (č. 21) o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o EU a Smlouvě o fungování EU, a aniž je dotčen článek 4 tohoto protokolu, se Irsko neúčastní přijímání této směrnice a tato směrnice pro něj není závazná ani použitelná.

(42)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o EU a ke Smlouvě o fungování EU, se Dánsko neúčastní přijímání této směrnice a tato směrnice pro něj není závazná ani použitelná.

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Cíl

Tato směrnice stanoví pravidla umožňující justičnímu nebo rovnocennému orgánu ve členském státě, v němž bylo přijato ochranné opatření s cílem ochrany osoby před trestným činem jiné osoby, jenž může ohrozit její život, tělesnou nebo duševní integritu, důstojnost, osobní svobodu nebo sexuální integritu, vydat evropský ochranný příkaz umožňující příslušnému orgánu v jiném členském státě pokračovat v ochraně této osoby na území tohoto jiného členského státu, v důsledku spáchání trestného činu nebo údajného spáchání trestného činu podle vnitrostátního práva vydávajícího státu.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

1)

„evropským ochranným příkazem“ rozhodnutí přijaté justičním nebo rovnocenným orgánem členského státu v souvislosti s ochranným opatřením, na jehož základě justiční či rovnocenný orgán jiného členského státu přijme jakékoli vhodné opatření nebo jakákoliv vhodná opatření podle svého vnitrostátního práva s cílem pokračovat v ochraně chráněné osoby;

2)

„ochranným opatřením“ rozhodnutí v trestních věcech přijaté vydávajícím státem v souladu s jeho vnitrostátním právem hmotným i procesním, jímž se osobě, která představuje nebezpečí, ukládá jeden nebo více zákazů nebo omezení uvedených v článku 5 za účelem ochrany chráněné osoby před trestným činem, který může ohrozit její život, tělesnou nebo duševní integritu, důstojnost, osobní svobodu nebo sexuální integritu;

3)

„chráněnou osobou“ fyzická osoba, která je předmětem ochrany vyplývající z ochranného opatření přijatého vydávajícím státem;

4)

„osobou, která představuje nebezpečí“, fyzická osoba, jíž byl uložen jeden nebo více zákazů nebo omezení uvedených v článku 5;

5)

„vydávajícím státem“ členský stát, v němž bylo přijato ochranné opatření, na jehož podkladě byl vydán evropský ochranný příkaz;

6)

„vykonávajícím státem“ členský stát, kterému byl evropský ochranný příkaz předán za účelem jeho uznání;

7)

„státem dohledu“ členský stát, jemuž byl postoupen rozsudek ve smyslu článku 2 rámcového rozhodnutí 2008/947/SVV nebo rozhodnutí o opatřeních dohledu ve smyslu článku 4 rámcového rozhodnutí 2009/829/SVV.

Článek 3

Stanovení příslušných orgánů

1.   Každý členský stát informuje Komisi, který justiční či rovnocenný orgán nebo orgány jsou podle jeho vnitrostátního práva příslušné vydávat a uznávat evropský ochranný příkaz v souladu s touto směrnicí, je-li daný členský stát vydávajícím nebo vykonávajícím státem.

2.   Komise zpřístupní obdržené informace všem členským státům. Členské státy informují Komisi o veškerých změnách informací uvedených v odstavci 1.

Článek 4

Účast ústředního orgánu

1.   Každý členský stát může určit ústřední orgán nebo více ústředních orgánů, dovoluje-li to jeho právní systém, které budou nápomocny příslušným orgánům.

2.   Členský stát může, je-li to nezbytné kvůli organizaci jeho vnitřního justičního systému, přenést na svůj ústřední orgán nebo orgány odpovědnost za administrativní doručení a převzetí evropského ochranného příkazu a za veškerý další související úřední písemný styk. V důsledku toho lze veškerou komunikaci, konzultace, výměny informací, dotazy a oznámení mezi příslušnými orgány řešit případně za pomoci určeného ústředního orgánu nebo orgánů dotčeného členského státu.

3.   Členský stát, který hodlá využít možností uvedených v tomto článku, sdělí Komisi informace o určeném ústředním orgánu nebo orgánech. Tyto údaje jsou závazné pro všechny orgány vydávajícího státu.

Článek 5

Nezbytnost existence ochranného opatření podle vnitrostátního práva

Evropský ochranný příkaz lze vydat pouze tehdy, pokud bylo ve vydávajícím státě již přijato ochranné opatření ukládající osobě, která představuje nebezpečí, jeden nebo více z těchto zákazů nebo omezení:

a)

zákaz vstupu do určitých lokalit, míst nebo vymezených oblastí, kde chráněná osoba pobývá nebo které navštěvuje;

b)

zákaz nebo omezení kontaktů, v jakékoli formě, s chráněnou osobou, včetně kontaktů prostřednictvím telefonu, elektronické či běžné pošty, faxem či jakýmikoli jinými prostředky; nebo

c)

zákaz nebo omezení týkající se přiblížení se chráněné osobě blíže než na předepsanou vzdálenost.

Článek 6

Vydání evropského ochranného příkazu

1.   Evropský ochranný příkaz může být vydán, pokud se chráněná osoba rozhodne pobývat, nebo již pobývá, v jiném členském státě, nebo pokud se chráněná osoba rozhodne se zdržovat, nebo se již zdržuje v jiném členském státě. Při rozhodování o vydání evropského ochranného příkazu zohlední příslušný orgán ve vydávajícím státě mimo jiné dobu či doby, po které se chráněná osoba hodlá zdržovat ve vydávajícím státě, a závažnost potřeby ochrany.

2.   Justiční či rovnocenný orgán vydávajícího státu může vydat evropský ochranný příkaz pouze na žádost chráněné osoby a po ověření, že ochranné opatření splňuje požadavky stanovené v článku 5.

3.   Chráněná osoba může podat žádost o vydání evropského ochranného příkazu buď příslušnému orgánu vydávajícího státu, nebo příslušnému orgánu vykonávajícího státu. Jestliže se žádost podává ve vykonávajícím státě, předá tamní příslušný orgán tuto žádost co nejdříve příslušnému orgánu vydávajícího státu.

4.   Před vydáním evropského ochranného příkazu má osoba, která představuje nebezpečí, právo být slyšena a právo podat opravný prostředek proti ochrannému opatření, pokud se jí těchto práv nedostalo během řízení, jehož výsledkem bylo přijetí ochranného opatření.

5.   Pokud příslušný orgán přijme ochranné opatření obsahující jeden nebo více zákazů nebo omezení uvedených v článku 5, uvědomí jakýmkoli vhodným způsobem v souladu s postupy podle svého vnitrostátního práva chráněnou osobu o možnosti požádat o evropský ochranný příkaz, pokud se tato osoba rozhodne odejít do jiného členského státu, a o základních podmínkách pro podání takové žádosti. Tento orgán chráněné osobě poradí, aby žádost podala ještě předtím, než opustí území vydávajícího státu.

6.   Má-li chráněná osoba opatrovníka nebo zástupce, může tento opatrovník nebo zástupce podat žádost uvedenou v odstavcích 2 a 3 jménem chráněné osoby.

7.   Je-li žádost o vydání evropského ochranného příkazu zamítnuta, informuje příslušný orgán vydávajícího státu chráněnou osobu o jakýchkoli použitelných opravných prostředcích proti takovému rozhodnutí, které jsou dostupné podle jeho vnitrostátního práva.

Článek 7

Forma a obsah evropského ochranného příkazu

Evropský ochranný příkaz se vydává v souladu s formulářem uvedeným v příloze I této směrnice. Musí obsahovat zejména tyto informace:

a)

totožnost a státní příslušnost chráněné osoby, jakož i totožnost a státní příslušnost opatrovníka či zástupce, je-li chráněná osoba nezletilá nebo nemá-li způsobilost k právním úkonům;

b)

datum, od kterého chráněná osoba hodlá pobývat nebo se zdržovat ve vykonávajícím státě, a doba nebo doby pobytu, jsou-li známy;

c)

jméno, adresu, číslo telefonu a faxu a adresu elektronické pošty příslušného orgánu vydávajícího státu;

d)

určení (například prostřednictvím čísla a data) právního aktu obsahujícího ochranné opatření, na jehož podkladě byl vydán evropský ochranný příkaz;

e)

souhrn skutečností a okolností, které vedly k přijetí ochranného opatření ve vydávajícím státě;

f)

zákazy nebo omezení uložené v ochranném opatření, které je základem pro evropský ochranný příkaz, osobě, která představuje nebezpečí, doba jejich trvání a označení sankce, existuje-li, v případě porušení příslušného zákazu nebo omezení;

g)

použití technického zařízení, existuje-li, které bylo poskytnuto chráněné osobě nebo osobě, která představuje nebezpečí, jakožto prostředek k posílení ochranného opatření;

h)

totožnost a státní příslušnost osoby, která představuje nebezpečí, jakož i její kontaktní údaje;

i)

skutečnost, zda byla chráněné osobě nebo osobě, která představuje nebezpečí, poskytnuta bezplatná právní pomoc ve vydávajícím státě, pokud je tato skutečnost známa příslušnému orgánu vydávajícího státu bez dalšího zjišťování;

j)

v případě potřeby popis dalších okolností, které by mohly mít vliv na posouzení nebezpečí, jemuž je chráněná osoba vystavena;

k)

výslovné uvedení případné skutečnosti, že rozsudek ve smyslu článku 2 rámcového rozhodnutí 2008/947/SVV nebo rozhodnutí o opatřeních dohledu ve smyslu článku 4 rámcového rozhodnutí 2009/829/SVV již byly postoupeny státu dohledu, je-li odlišný od státu vykonání evropského ochranného příkazu, a určení orgánu uvedeného státu příslušného pro výkon tohoto rozsudku nebo rozhodnutí.

Článek 8

Postup předávání

1.   Předává-li příslušný orgán vydávajícího státu příslušnému orgánu vykonávajícího státu evropský ochranný příkaz, učiní tak jakýmkoli způsobem umožňujícím vyhotovení písemného záznamu, aby se mohl příslušný orgán vykonávajícího státu přesvědčit o jeho pravosti. Veškerý úřední styk rovněž probíhá přímo mezi těmito příslušnými orgány.

2.   Není-li příslušnému orgánu ve vykonávajícím státě nebo vydávajícím státě znám příslušný orgán ve druhém státě, provede tento orgán za účelem získání nezbytných informací všechna příslušná šetření, a to i prostřednictvím kontaktních míst Evropské soudní sítě podle rozhodnutí Rady 2008/976/SVV ze dne 16. prosince 2008 o Evropské soudní síti (9), národního člena Eurojustu nebo národního koordinačního systému Eurojustu ve svém státě.

3.   Není-li orgán vykonávajícího státu, který obdrží evropský ochranný příkaz, příslušný k jeho uznání, postoupí jej z úřední povinnosti příslušnému orgánu a neprodleně o tom uvědomí příslušný orgán vydávajícího státu jakýmkoli způsobem umožňujícím vyhotovení písemného záznamu.

Článek 9

Opatření ve vykonávajícím státě

1.   Příslušný orgán vykonávajícího státu neprodleně po obdržení evropského ochranného příkazu předaného v souladu s článkem 8 tento příkaz uzná a přijme rozhodnutí o přijetí jakéhokoli opatření, které by bylo podle jeho vnitrostátního práva v obdobném případě dostupné, aby zajistil ochranu chráněné osoby, pokud se nerozhodne uplatnit některý z důvodů pro odmítnutí uznání stanovených v článku 10. V souladu se svým vnitrostátním právem může vykonávající stát použít opatření trestněprávní, správní nebo občanskoprávní povahy.

2.   Opatření přijaté příslušným orgánem vykonávajícího státu podle odstavce 1 a jakékoli jiné opatření přijaté na základě následného rozhodnutí podle článku 11 musí v co největší možné míře odpovídat ochrannému opatření přijatému ve vydávajícím státě.

3.   Příslušný orgán vykonávajícího státu uvědomí osobu, která představuje nebezpečí, příslušný orgán vydávajícího státu a chráněnou osobu o jakýchkoli opatřeních přijatých podle odstavce 1 a také o možných právních důsledcích porušení takového opatření, jak jsou stanoveny ve vnitrostátním právu a v čl. 11 odst. 2. Adresa nebo jiné kontaktní údaje týkající se chráněné osoby nesmějí být prozrazeny osobě, která představuje nebezpečí, pokud tyto údaje nejsou nezbytné v zájmu vykonání opatření přijatého podle odstavce 1.

4.   Pokud se příslušný orgán vykonávajícího státu domnívá, že informace předané spolu s evropským ochranným příkazem podle článku 7 jsou neúplné, neprodleně o tom uvědomí příslušný orgán vydávajícího státu jakýmkoli způsobem umožňujícím vyhotovení písemného záznamu a stanoví mu přiměřenou lhůtu k poskytnutí chybějících informací.

Článek 10

Důvody pro neuznání evropského ochranného příkazu

1.   Příslušný orgán vykonávajícího státu může odmítnout uznat evropský ochranný příkaz za těchto okolností:

a)

evropský ochranný příkaz není úplný nebo nebyl doplněn ve lhůtě stanovené příslušným orgánem vykonávajícího státu;

b)

nebyly dodrženy požadavky stanovené v článku 5;

c)

ochranné opatření se vztahuje na čin, který není trestným činem podle práva vykonávajícího státu;

d)

ochrana vyplývá z výkonu trestu nebo opatření, na něž se podle práva vykonávajícího státu vztahuje amnestie, a týká se činu nebo jednání spadajícího podle tohoto práva do jeho pravomoci;

e)

podle práva vykonávajícího státu se osobě, která představuje nebezpečí, přiznává imunita, což znemožňuje přijmout opatření na základě evropského ochranného příkazu;

f)

trestní stíhání osoby, která představuje nebezpečí z důvodu činu nebo jednání, v souvislosti s nímž bylo přijato ochranné opatření, je podle práva vykonávajícího státu promlčeno, pokud daný čin nebo jednání spadá podle vnitrostátního práva tohoto státu do jeho pravomoci;

g)

uznání evropského ochranného příkazu by porušilo zásadu ne bis in idem;

h)

podle práva vykonávajícího státu nemůže být osoba, která představuje nebezpečí, z důvodu svého věku trestně odpovědná za čin nebo jednání, pro něž bylo přijato ochranné opatření;

i)

ochranné opatření se týká trestného činu, který je podle práva vykonávajícího státu považován za trestný čin, který byl zcela nebo z podstatné zčásti spáchán na jeho území.

2.   Pokud příslušný orgán vykonávajícího státu z jednoho z důvodů uvedených v odstavci 1 odmítne uznat evropský ochranný příkaz:

a)

neprodleně uvědomí o tomto odmítnutí a souvisejících důvodech vydávající stát a chráněnou osobu;

b)

v případě potřeby uvědomí chráněnou osobu o možnosti požádat o přijetí ochranného opatření v souladu s jeho vnitrostátní právem;

c)

případně informuje chráněnou osobu o jakýchkoli použitelných opravných prostředcích proti takovému rozhodnutí, které jsou dostupné podle jeho vnitrostátního práva.

Článek 11

Rozhodné právo a příslušnost ve vykonávajícím státě

1.   Vykonávající stát je příslušný přijímat a vykonávat opatření v tomto státě po uznání evropského ochranného příkazu. Při přijímání a výkonu rozhodnutí podle čl. 9 odst. 1 se uplatňuje právo vykonávajícího státu, včetně pravidel týkajících se opravných prostředků proti rozhodnutím přijatým ve vykonávajícím státě v souvislosti s evropským ochranným příkazem.

2.   V případě porušení jednoho nebo více opatření, která vykonávající stát přijal po uznání evropského ochranného příkazu, je příslušný orgán vykonávajícího státu na základě odstavce 1 příslušný k:

a)

uložení trestů a přijetí jakéhokoli jiného opatření v důsledku porušení daného opatření, pokud toto porušení představuje podle právních předpisů vykonávajícího státu trestný čin;

b)

přijetí rozhodnutí jiné než trestněprávní povahy v souvislosti s porušením opatření;

c)

přijetí jakéhokoli naléhavého a předběžného opatření za účelem ukončení porušování opatření, případně v očekávání následného rozhodnutí ze strany vydávajícího státu.

3.   Pokud na vnitrostátní úrovni neexistuje žádné opatření, které by mohlo být v obdobném případě přijato ve vykonávajícím státě, podá příslušný orgán vykonávajícího státu příslušnému orgánu vydávajícího státu zprávu o jakémkoli porušení ochranného opatření uvedeného v evropském ochranném příkazu, které je mu známo.

Článek 12

Oznámení v případě porušení

Příslušný orgán vykonávajícího státu oznámí příslušnému orgánu vydávajícího státu nebo státu dohledu jakékoli porušení opatření přijatých na základě evropského ochranného příkazu. Pro oznámení se použije jednotný formulář obsažený v příloze II.

Článek 13

Příslušnost ve vydávajícím státě

1.   Příslušný orgán vydávajícího státu má výlučnou příslušnost k přijímání rozhodnutí týkajících se:

a)

obnovení, přezkumu, změny, zrušení a odvolání ochranného opatření a následně i evropského ochranného příkazu;

b)

uložení opatření spojeného s odnětím svobody v důsledku zrušení ochranného opatření za předpokladu, že se ochranné opatření uplatňovalo na základě rozsudku ve smyslu článku 2 rámcového rozhodnutí 2008/947/SVV nebo na základě rozhodnutí o opatřeních dohledu ve smyslu článku 4 rámcového rozhodnutí 2009/829/SVV.

2.   Na rozhodnutí přijatá podle odstavce 1 se použije právo vydávajícího státu.

3.   Pokud rozsudek ve smyslu článku 2 rámcového rozhodnutí 2008/947/SVV nebo rozhodnutí o opatřeních dohledu ve smyslu článku 4 rámcového rozhodnutí 2009/829/SVV byly jinému členskému státu již postoupeny, nebo jsou-li postoupeny po vydání evropského ochranného příkazu, následná rozhodnutí, jak stanovují uvedená rámcová rozhodnutí, se přijímají v souladu s příslušnými ustanoveními uvedených rámcových rozhodnutí.

4.   Je-li ochranné opatření součástí rozsudku ve smyslu článku 2 rámcového rozhodnutí 2008/947/SVV, který byl po vydání evropského ochranného příkazu postoupen nebo je postupován do jiného členského státu, a příslušný orgán státu dohledu přijal další rozhodnutí týkající se povinností a příkazů obsažených v ochranném opatření v souladu se článkem 14 uvedeného rámcového rozhodnutí, příslušný orgán vydávajícího státu na tomto základě ochranný příkaz přiměřeně obnoví, přezkoumá, změní, zruší nebo odvolá.

5.   Příslušný orgán vydávajícího státu neprodleně informuje příslušný orgán vykonávajícího státu o jakémkoli rozhodnutí přijatém v souladu s odstavci 1 nebo 4.

6.   Pokud příslušný orgán vydávajícího státu zrušil nebo odvolal evropský ochranný příkaz v souladu s odst. 1 písm. a) nebo odstavcem 4, přeruší příslušný orgán vykonávajícího státu opatření přijatá v souladu s čl. 9 odst. 1, jakmile je o této skutečnosti náležitě informován příslušným orgánem vydávajícího státu.

7.   Pokud příslušný orgán vydávajícího státu pozměnil evropský ochranný příkaz v souladu s odst. 1 písm. a) nebo odstavcem 4, příslušný orgán vykonávajícího státu případně:

a)

v souladu s článkem 9 změní opatření přijatá na základě evropského ochranného příkazu nebo

b)

odmítne vykonat pozměněný zákaz nebo omezení, pokud nespadá mezi druhy zákazů nebo omezení uvedené v článku 5 nebo pokud jsou informace předávané spolu s evropským ochranným příkazem podle článku 7 neúplné, nebo nebyly doplněny ve lhůtě stanovené příslušným orgánem vykonávajícího státu v souladu s čl. 9 odst. 4.

Článek 14

Důvody pro přerušení opatření přijatých na základě evropského ochranného příkazu

1.   Příslušný orgán vykonávajícího státu může přerušit opatření přijatá při výkonu evropského ochranného příkazu:

a)

existují-li jednoznačné informace o tom, že chráněná osoba nepobývá ani se nezdržuje na území vykonávajícího státu nebo že toto území definitivně opustila;

b)

pokud v souladu s vnitrostátním právem uplynula maximální doba trvání opatření přijatých při výkonu evropského ochranného příkazu;

c)

v případě uvedeném v čl. 13 odst. 7 písm. b) nebo

d)

jsou-li rozsudek ve smyslu článku 2 rámcového rozhodnutí 2008/947/SVV nebo rozhodnutí o opatřeních dohledu ve smyslu článku 4 rámcového rozhodnutí 2009/829/SVV postoupeny vykonávajícímu státu po uznání evropského ochranného příkazu.

2.   Příslušný orgán vykonávajícího státu o tomto rozhodnutí neprodleně informuje příslušný orgán vydávajícího státu a pokud možno i chráněnou osobu.

3.   Příslušný orgán vykonávajícího státu může před přerušením opatření podle odst. 1 písm. b) vyzvat příslušný orgán vydávajícího státu, aby poskytl informace o tom, zda je za okolností daného případu stále nezbytná ochrana stanovená v evropském ochranném příkazu. Příslušný orgán vydávajícího státu na tuto výzvu neprodleně odpoví.

Článek 15

Priorita při uznávání evropského ochranného příkazu

Uznání evropského ochranného příkazu má stejnou prioritu, jakou by mělo v obdobném případě poskytnutí ochrany na základě vnitrostátního práva, a to s ohledem na konkrétní okolnosti případu včetně naléhavosti, předpokládané datum příjezdu chráněné osoby na území vykonávajícího státu a pokud možno s ohledem na míru ohrožení chráněné osoby.

Článek 16

Konzultace mezi příslušnými orgány

Příslušné orgány vydávajícího státu a vykonávajícího státu se mohou případně navzájem konzultovat, aby usnadnily plynulé a účinné uplatňování této směrnice.

Článek 17

Jazyky

1.   Evropský ochranný příkaz musí být příslušným orgánem vydávajícího státu přeložen do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků vykonávajícího státu.

2.   Příslušný orgán vykonávajícího státu přeloží do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků vydávajícího státu formulář uvedený v článku 12.

3.   Každý členský stát může v okamžiku přijetí této směrnice nebo později uvést v prohlášení, které uloží u Komise, že přijme překlad do jednoho nebo více dalších úředních jazyků Unie.

Článek 18

Náklady

Náklady vyplývající z uplatňování této směrnice, s výjimkou nákladů vzniklých výlučně na území vydávajícího státu, nese v souladu se svým vnitrostátním právem vykonávající stát.

Článek 19

Vztah k jiným dohodám a ujednáním

1.   Členské státy mohou nadále uplatňovat dvoustranné nebo mnohostranné dohody nebo ujednání platné v okamžiku vstupu této směrnice v platnost, pokud tyto dohody nebo ujednání umožňují prohloubit nebo rozšířit cíle této směrnice a pokud pomáhají dále zjednodušit nebo usnadnit postupy pro přijímání ochranných opatření.

2.   Členské státy mohou uzavírat dvoustranné nebo mnohostranné dohody nebo ujednání po vstupu této směrnice v platnost, pokud tyto dohody nebo ujednání umožňují prohloubit nebo rozšířit cíle této směrnice a pokud pomáhají zjednodušit nebo usnadnit postupy pro přijímání ochranných opatření.

3.   Do 11. dubna 2012 oznámí členské státy Komisi stávající dohody a ujednání uvedené v odstavci 1, které si přejí nadále uplatňovat. Členské státy Komisi rovněž oznámí všechny nové dohody nebo ujednání podle odstavce 2 do tří měsíců od jejich podpisu.

Článek 20

Vztah k jiným nástrojům

1.   Touto směrnicí není dotčeno uplatňování nařízení (ES) č. 44/2001, nařízení (ES) č. 2201/2003, Haagské úmluvy z roku 1996 o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí, nebo Haagské úmluvy z roku 1980 o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí.

2.   Touto směrnicí není dotčeno uplatňování rámcového rozhodnutí 2008/947/SVV nebo rámcového rozhodnutí 2009/829/SVV.

Článek 21

Provádění

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 11. ledna 2015. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 22

Shromažďování údajů

Členské státy v zájmu snazšího hodnocení uplatňování této směrnice předávají Komisi příslušné údaje týkající se uplatňování vnitrostátních postupů ve věci evropského ochranného příkazu, a to alespoň počet žádostí o vydání evropského ochranného příkazu a počet vydaných nebo uznaných příkazů.

Článek 23

Přezkum

Do 11. ledna 2016 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této směrnice. K uvedené zprávě se případně připojí legislativní návrhy.

Článek 24

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 25

Určení

Tato směrnice je určena členským státům v souladu se Smlouvami

Ve Štrasburku dne 13. prosince 2011.

Za Evropský parlament

předseda

J. BUZEK

Za Radu

předseda

M. SZPUNAR


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2010 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj Rady v prvním čtení ze dne 24. listopadu 2011 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku). Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2011 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. C 115, 4.5.2010, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 337, 16.12.2008, s. 102.

(4)  Úř. věst. L 294, 11.11.2009, s. 20.

(5)  Úř. věst. L 12, 16.1.2001, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 338, 23.12.2003, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 48, 21.2.2003, s. 3.

(8)  Úř. věst. L 350, 30.12.2008, s. 60.

(9)  Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 130.


PŘÍLOHA I

EVROPSKÝ OCHRANNÝ PŘÍKAZ

podle článku 7

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/99/EU ZE DNE 13. PROSINCE 2011 O EVROPSKÉM OCHRANNÉM PŘÍKAZU

K informacím obsaženým v tomto formuláři je třeba přistupovat jako k důvěrným

Image

Image

Image

Image


PŘÍLOHA II

FORMULÁŘ

podle článku 12

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/99/EU ZE DNE 13. PROSINCE 2011 O EVROPSKÉM OCHRANNÉM PŘÍKAZU

OZNÁMENÍ O PORUŠENÍ OPATŘENÍ PŘIJATÉHO NA ZÁKLADĚ EVROPSKÉHO OCHRANNÉHO PŘÍKAZU

K informacím obsaženým v tomto formuláři je třeba přistupovat jako k důvěrným.

Image

Image


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

21.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/19


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1345/2011

ze dne 19. prosince 2011,

kterým se provádí nařízení (ES) č. 194/2008, kterým se obnovují a zpřísňují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 194/2008 ze dne 25. února 2008, kterým se obnovují a zpřísňují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru (1), a zejména na čl. 18 odst. 5 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 25. února 2008 přijala Rada nařízení (ES) č. 194/2008, kterým se obnovují a zpřísňují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru.

(2)

V souladu s rozhodnutím Rady 2011/859/SZBP ze dne 19. prosince 2011 o změně rozhodnutí 2010/232/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru (2), je třeba aktualizovat informace týkající se jednoho subjektu uvedeného na seznamu v příloze V nařízení (ES) č. 194/2008.

(3)

Příloha V nařízení (ES) č. 194/2008 by měla být odpovídajícím způsobem aktualizována,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze V nařízení (ES) č. 194/2008 se údaje týkající se subjektu Mayar (H.K) Ltd nahrazují tímto:

„Mayar India Ltd (Yangon Branch)

37, Rm (703/4), Level (7), Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon, Yangon“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2011.

Za Radu

předseda

M. KOROLEC


(1)  Úř. věst. L 66, 10.3.2008, s. 1.

(2)  Viz strana 55 v tomto čísle Úředního věstníku.


21.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/20


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1346/2011

ze dne 13. prosince 2011,

kterým se stanoví zákaz rybolovu drsnatcovitých ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí VI, VII a VIII plavidly plujícími pod vlajkou jakéhokoli členského státu kromě Dánska a Irska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 57/2011 ze dne 18. ledna 2011, kterým se pro rok 2011 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb platná ve vodách EU a pro plavidla EU v některých vodách mimo EU (2), stanoví kvóty na rok 2011.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2011.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2011 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 24, 27.1.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Č.

23/T&Q

Členský stát

Všechny členské státy kromě Dánska a Irska

Populace

BOR/678-

Druh

Drsnatcovití (Caproidae)

Oblast

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VI, VII a VIII

Datum

29.11.2011


21.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/22


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1347/2011

ze dne 13. prosince 2011,

kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách EU a mezinárodních vodách oblastí Vb, VIb a VIaN plavidly plujícími pod vlajkou Německa

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 57/2011 ze dne 18. ledna 2011, kterým se pro rok 2011 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb platná ve vodách EU a pro plavidla EU v některých vodách mimo EU (2), stanoví kvóty na rok 2011.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2011.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2011 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 24, 27.1.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Č.

85/T&Q

Členský stát

Německo

Populace

HER/5B6ANB

Druh

Sleď obecný (Clupea harengus)

Oblast

Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, VIb a VIaN

Datum

26.11.2011


21.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/24


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1348/2011

ze dne 13. prosince 2011,

kterým se zakazuje rybolov drsnatcovitých ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí VI, VII a VIII plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 57/2011 ze dne 18. ledna 2011, kterým se pro rok 2011 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb platná ve vodách EU a pro plavidla EU v některých vodách mimo EU (2), stanoví kvóty na rok 2011.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2011.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2011 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 24, 27.1.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Č.

83/T&Q

Členský stát

Spojené království/GBR

Populace

BOR/678-

Species

Drsnatcovití (Caproidae)

Oblast

Vody EU a mezinárodní vody oblastí VI, VII a VIII

Datum

13.11.2011


21.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/26


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1349/2011

ze dne 20. prosince 2011,

kterým se mění nařízení (ES) č. 376/2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na článek 134 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 130 nařízení (ES) č. 1234/2007 k řízení dovozu byla Komisi udělena pravomoc stanovit produkty, jejichž dovoz vyžaduje předložení licence. Při posuzování nezbytnosti režimu licencí přihlíží Komise k příslušným nástrojům pro řízení trhů, a zejména pro sledování dovozu.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 376/2008 (2) ve svém čl. 1 odst. 2 písm. a) bodě i) ve spojení s přílohou II částí I bodem I stanoví povinnost dovozních licencí pro dovozy „Banánů, čerstvých, dovezených v rámci celní sazby podle společného celního sazebníku“ kódu KN 0803 00 19.

(3)

V současnosti lze dovoz sledovat jinými účinnými způsoby. V zájmu zjednodušení a za účelem zmírnění administrativní zátěže členských států a hospodářských subjektů by měl být zrušen požadavek na dovozní licence pro banány. Ustanovení čl. 1 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 2014/2005 ze dne 9. prosince 2005 o vydávání licencí v rámci režimu pro dovoz banánů do Společenství pro banány propuštěné do volného oběhu s celní sazbou podle společného celního sazebníku (3) omezuje platnost licencí na rok, kdy byly vydány. Je proto vhodné zrušit povinnost získávání dovozních licencí ode dne 1. ledna 2012.

(4)

Nařízení (ES) č. 376/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V části I přílohy II nařízení (ES) č. 376/2008 se zrušuje bod I „Banány (Část XI přílohy I nařízení (ES) č. 1234/2007)“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 324, 10.12.2005, s. 3.


21.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/27


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1350/2011

ze dne 20. prosince 2011

o dočasném pozastavení dovozních cel na některé obiloviny pro hospodářský rok 2011/12

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na článek 187 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S cílem podpořit zásobování trhu Společenství obilovinami v průběhu prvních měsíců hospodářského roku 2011/12 byla prováděcím nařízením Komise (EU) č. 633/2011 (2) pozastavena do 31. prosince 2011 dovozní cla na dovozní kvóty pro pšenici obecnou nízké a střední jakosti a pro krmný ječmen, jež byla otevřena nařízením Komise (ES) č. 1067/2008 (3) a nařízením Komise (ES) č. 2305/2003 (4).

(2)

Z předpokládaného vývoje na trhu s obilovinami v Evropské unii na konci hospodářského roku 2011/12 lze usuzovat, že s ohledem na nízkou úroveň zásob a současný stav odhadů Komise, pokud jde o množství, která budou ze sklizně roku 2011 skutečně dostupná, by pevné ceny měly přetrvávat. Pro snazší zachování dovozních toků účelných pro rovnováhu na trhu Unie se jeví jako nezbytné zajistit kontinuitu politiky dovozu obilovin tak, že se zachová dočasné pozastavení dovozních cel pro hospodářský rok 2011/12 u těch cel na dovozní kvóty, na něž se v současnosti toto opatření vztahuje, a to do 30. června 2012.

(3)

Hospodářským subjektům by však neměly být ukládány sankce, jsou-li obiloviny již dopravovány za účelem dovozu do Unie. Z tohoto důvodu je nutné vzít v úvahu lhůtu na přepravu a umožnit hospodářským subjektům propustit do volného oběhu obiloviny, na něž se vztahuje režim pozastavení cel stanovený tímto nařízením, a to u všech produktů, jejichž přímá přeprava do místa určení v Unii byla zahájena nejpozději dne 30. června 2012. Je tudíž nutné stanovit, jaký důkaz má být předložen pro prokázání přímé přepravy do místa určení v Unii a data, kdy byla přeprava zahájena.

(4)

Za účelem zajištění účinné správy postupu vydávání dovozních licencí od 1. ledna 2012 by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(5)

Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Uplatňování dovozních cel na produkty kódů KN 1001 99 00, jiné než vysoce jakostní podle definice v příloze II nařízení Komise (EU) č. 642/2010 (5), a na produkty kódů KN 1003 se pro veškerý dovoz realizovaný v rámci dovozních kvót se sníženou sazbou cla otevřených nařízením (ES) č. 1067/2008 a (ES) č. 2305/2003 pro hospodářský rok 2011/12 pozastavuje.

2.   Pokud se uskutečňuje přímá přeprava obilovin uvedených v odstavci 1 tohoto článku do místa určení v Unii a tato přeprava byla zahájena nejpozději dne 30. června 2012, zůstává pro propuštění dotčených produktů do volného oběhu použitelné pozastavení cel podle tohoto nařízení.

Uspokojivý důkaz o přímé přepravě do místa určení v Unii a o datu zahájení přepravy se příslušným orgánům podává na základě originálu přepravního dokumentu.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2012 do dne 30. června 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 170, 30.6.2011, s. 19.

(3)  Úř. věst. L 290, 31.10.2008, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 342, 30.12.2003, s. 7.

(5)  Úř. věst. L 187, 21.7.2010, s. 5.


21.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/29


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1351/2011

ze dne 20. prosince 2011,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001, pokud jde o pozastavení celních kvót Unie a referenčních množství pro některé zemědělské produkty pocházející ze Západního břehu Jordánu a pásma Gazy

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 747/2001 ze dne 9. dubna 2001 o správě celních kvót Společenství a referenčních množství v případě produktů, které mají na základě dohod s některými zeměmi Středomoří nárok na preference, a o zrušení nařízení (ES) č. 1981/94 a (ES) č. 934/95 (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Mezi Evropskou unií na jedné straně a palestinskou samosprávou Západního břehu Jordánu a pásma Gazy na straně druhé byla uzavřena dohoda ve formě výměny dopisů týkající se další liberalizace v oblasti obchodu se zemědělskými produkty, zpracovanými zemědělskými produkty, rybami a produkty rybolovu, kterou se mění Evropsko-středomořská prozatímní dohoda o přidružení týkající se obchodu a spolupráce mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na Západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy na straně druhé (dále jen „dohoda“) (2). Dohoda byla schválena jménem Unie rozhodnutím Rady 2011/824/EU (3).

(2)

Dohoda stanoví desetileté období počínající dnem jejího vstupu v platnost na rozšíření celních koncesí pro dovoz neomezeného množství produktů pocházejících ze Západního břehu Jordánu a pásma Gazy do Evropské unie. Navíc je v dohodě rovněž pamatováno na možné prodloužení rozšířených celních koncesí, a to v závislosti na budoucím hospodářském vývoji Západního břehu Jordánu a pásma Gazy.

(3)

Jelikož se v dohodě stanoví větší liberalizace obchodu se zemědělskými produkty, zpracovanými zemědělskými produkty, rybami a produkty rybolovu, je nezbytné pozastavit uplatňování celních kvót a referenčních množství stanovených s příloze VIII nařízení (ES) č. 747/2001 pro produkty pocházející ze Západního břehu Jordánu a pásma Gazy, a to během období používání dohody.

(4)

Nařízení Rady (EHS) č. 4088/87 ze dne 21. prosince 1987, kterým se stanoví podmínky pro uplatňování preferenčních celních sazeb na dovoz některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska, Kypru, Maroka, Západního břehu Jordánu a pásma Gazy (4), bylo zrušeno nařízením Rady (ES) č. 1234/2007 (5).

(5)

Nařízení Komise (EHS) č. 700/88 ze dne 17. března 1988, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla pro režim dovozu některých květin pocházejících z Izraele, Jordánska a Kypru, Maroka, Západního břehu Jordánu a pásma Gazy do Společenství (6), bylo zrušeno nařízením Komise (ES) č. 1227/2006 (7).

(6)

Na základě těchto zrušení se článek 2 nařízení (ES) č. 747/2001, v němž se stanoví nezpůsobilost celních koncesí pro čerstvé řezané květiny a poupata, pokud nejsou dodržovány cenové podmínky stanovené v nařízení (EHS) č. 4088/87, stal nadbytečným a měl by proto být zrušen.

(7)

Nařízení (ES) č. 747/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Protože dohoda vstoupí v platnost dne 1. ledna 2012, mělo by se toto nařízení použít od tohoto data.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 747/2001 se mění takto:

(1)

Vkládá se nový článek 1a, který zní:

„Článek 1a

Pozastavení uplatňování celních kvót a referenčních množství pro produkty pocházející ze Západního břehu Jordánu a pásma Gazy

Uplatňování celních kvót a referenčních množství stanovených v příloze VIII pro produkty pocházející ze Západního břehu Jordánu a pásma Gazy se na období deseti let dočasně pozastavuje ode dne 1. ledna 2012.

Nicméně v závislosti na budoucím hospodářském vývoji Západního břehu Jordánu a pásma Gazy by se o možném prodloužení o další období mohlo uvažovat nejpozději jeden rok před uplynutím desetiletého období stanoveného v dohodě ve formě výměny dopisů schválené jménem Unie rozhodnutím Rady 2011/824/EU (8).

(2)

Článek 2 se zrušuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 109, 19.4.2001, s. 2.

(2)  Úř. věst. L 328, 10.12.2011, s. 5.

(3)  Úř. věst. L 328, 10.12.2011, s. 2.

(4)  Úř. věst. L 382, 31.12.1987, s. 22.

(5)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 72, 18.3.1988, s. 16.

(7)  Úř. věst. L 222, 15.8.2006, s. 4.

(8)  Úř. věst. L 328, 10.12.2011, s. 2.“


21.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/31


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1352/2011

ze dne 20. prosince 2011,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (1), zejména s ohledem na čl. 12 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1236/2005 zavádí zákaz vývozu zboží, které nemá jiné praktické využití než pro účely trestu smrti nebo pro účely mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, jakož i kontroly vývozu některého zboží, které by pro tyto účely mohlo být použito. Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznávané Listinou základních práv Evropské unie, zejména dodržování a ochranu lidské důstojnosti, práva na život a zákaz mučení a nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání.

(2)

V případě některých nejnovějších léčivých přípravků vyvážených do třetích zemí došlo k odchylkám a užití pro účely trestu smrti, zejména injekční aplikací smrtelné dávky. Unie trest smrti odsuzuje za všech okolností a pracuje na jeho úplném zrušení. Vývozci se ohradili proti svému nedobrovolnému spojování s takovým užitím produktů, jež vyvinuli pro lékařské použití.

(3)

Proto je nutné doplnit seznam zboží, které podléhá omezení obchodu, s cílem zabránit užívání určitých léčivých přípravků pro trest smrti a zajištění toho, aby pro všechny vývozce léčivých přípravků sídlící v Unii platily v tomto ohledu jednotné podmínky. Příslušné léčivé přípravky byly vyvinuty mimo jiné jako anestetika a sedativa, a jejich vývoz by proto neměl podléhat úplnému zákazu.

(4)

Je rovněž nezbytné rozšířit zákaz obchodu s pásy vydávajícími elektrické šoky na podobná zařízení nošená na těle, jako jsou rukávy a želízka vydávající elektrické šoky, které mají stejné účinky jako pásy vydávající elektrické šoky.

(5)

Je nutné zakázat obchod s obušky s ostny, které pro vymáhání práva nejsou přípustné. Ostny sice mohou způsobovat značnou bolest či utrpení, ale obušky s ostny nejsou zřejmě při zvládání nepokojů nebo sebeobraně o nic účinnější než běžné obušky, a proto je způsobování bolesti či utrpení obušky s ostny kruté a pro účely zvládání nepokojů nebo sebeobrany není nezbytně nutné.

(6)

Po přijetí nařízení (ES) č. 1236/2005 byly přijaty změny v číslování určitých částí kombinované nomenklatury (KN) a příslušné kódy KN by měly být odpovídajícím způsobem aktualizovány.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společná pravidla pro vývoz výrobků.

(8)

K zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením musí toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Znění přílohy II a přílohy III nařízení (ES) č. 1236/2005 se nahrazují zněním v příloze I a příloze II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Nevztahuje se na přípravky uvedené v bodě 4.1 přílohy III, pro které bylo před vstupem nařízení v platnost podáno vývozní prohlášení.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 20. prosince 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 200, 30.7.2005, s. 1.


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA II

Seznam zboží uvedeného v článcích 3 a 4

Úvodní poznámka

Kódy kombinované nomenklatury (KN) odkazují na kódy uvedené v příloze I části druhé nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1).

Je-li před kódem KN uveden výraz „ex“, představuje zboží, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 1236/2005, pouze část rozsahu kódu KN a je určeno jednak popisem uvedeným v této příloze a jednak rozsahem kódu KN.

Poznámka: seznam neobsahuje zboží z oblasti zdravotnické techniky

Kód KN

Popis

1.   Zboží určené k popravě lidí:

ex 4421 90 98

ex 8208 90 00

1.1

Šibenice a gilotiny.

ex 8543 70 90

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

ex 9402 90 00

1.2

Elektrická křesla určená k popravě lidí

ex 9406 00 38

ex 9406 00 80

1.3

Vzduchotěsné komory vyrobené např. z oceli a skla, určené k popravě lidí pomocí aplikace smrtícího plynu nebo látky.

ex 8413 81 00

ex 9018 90 50

ex 9018 90 60

ex 9018 90 84

1.4

Automatické injekční systémy určené k popravě lidí podáním smrtící chemické látky.

2.   Zboží určené k zadržování lidí:

ex 8543 70 90

2.1

Zařízení vydávající elektrické šoky určená k nošení na těle zadrženého, jako např. pásy, rukávy a želízka, určená k zadržování lidí za pomoci aplikace elektrických šoků, které mají napětí naprázdno přesahující 10 000 V.

3.   Přenosná zařízení určená ke zvládání nepokojů:

ex 9304 00 00

3.1

Různé typy obušků z kovu nebo jiného materiálu opatřené násadou s kovovými hroty.


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.“.


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA III

Seznam zboží podle článku 5

Úvodní poznámka

Kódy kombinované nomenklatury (KN) odkazují na kódy uvedené v příloze I části druhé nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

Je-li před kódem KN uveden výraz „ex“, představuje zboží, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 1236/2005, pouze část rozsahu kódu KN a je určeno jednak popisem uvedeným v této příloze a jednak rozsahem kódu KN.

Kód KN

Popis

1.   Zboží určené k zadržování lidí:

ex 9401 61 00

ex 9401 69 00

ex 9401 71 00

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 20 80

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

1.1

Křesla omezující pohyb a desky pro připoutání.

Poznámka:

Tato položka nezahrnuje křesla omezující pohyb určená pro postižené.

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

1.2

Okovy, spojené řetězy, pouta a želízka nebo jednotlivá pouta.

Poznámka:

Tato položka nezahrnuje „běžná pouta“. Běžnými pouty se rozumějí pouta, která mají v uzamčeném stavu celkový rozměr včetně řetězu, měřeno od vnějšího okraje jednoho pouta k vnějšímu okraji druhého pouta, mezi 150 a 280 mm a která nebyla upravena tak, aby způsobovala fyzickou bolest nebo utrpení.

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

1.3

Palečnice včetně palečnic ozubených.

2.   Přenosná zařízení určená ke zvládání nepokojů nebo k sebeobraně:

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.1

Přenosná zařízení pro aplikování elektrických šoků včetně obušků a štítů vydávajících elektrické šoky, zbraní určených k omráčení a zbraní vydávajících elektrické šoky, které mají napětí naprázdno přesahující 10 000 V.

1.

Tato položka nezahrnuje pásy aplikující elektrické šoky a další zařízení popsané v položce 2.1 přílohy II.

2.

Tato položka nezahrnuje individuální elektronická zařízení pro aplikaci šoků, která má uživatel pro vlastní osobní ochranu.

3.   Přenosná zařízení pro rozptyl paralyzujících látek určená ke zvládání nepokojů nebo k sebeobraně a související látky:

ex 8424 20 00

ex 9304 00 00

3.1

Přenosná zařízení vytvořená nebo upravená pro účely zvládání nepokojů nebo sebeobrany, která aplikují nebo šíří paralyzující chemickou látku.

Poznámka:

Tato položka nezahrnuje individuální přenosná zařízení ani zařízení obsahující chemickou látku, která má uživatel pro vlastní osobní ochranu.

ex 2924 29 98

3.2

Vanilylamid kyseliny pelargonové (PAVA) (CAS RN 2444-46-4).

ex 2939 99 00

3.3

Oleoresin capsicum (OC) (CAS RN 8023-77-6)

4.   Výrobky, které by bylo možné použít k popravě lidí injekční aplikací smrtelné dávky:

ex 2933 53 90

[(a) až (f)]

ex 2933 59 95

[(g) a (h)]

4.1

Barbiturátová anestetika s krátkodobým či okamžitým působením včetně:

a)

amobarbitalu (CAS RN 57-43-2)

b)

sodné soli amobarbitalu (CAS RN 64-43-7)

c)

pentobarbitalu (CAS RN 76-74-4)

d)

sodné soli pentobarbitalu (CAS 57-33-0)

e)

sekobarbitalu (CAS RN 76-73-3)

f)

sodné soli sekobarbitalu (CAS RN 309-43-3)

g)

thiopentalu (CAS RN 76-75-5)

h)

thiopentalu sodného (CAS RN 71-73-8), známého také jako thiopenton sodný

Poznámka:

Tato položka zahrnuje také výrobky obsahující jedno z anestetik uvedených mezi barbiturátovými anestetiky s krátkodobým či okamžitým působením.“


21.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/35


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1353/2011

ze dne 20. prosince 2011,

kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o vedení účtů platebních agentur, výkazy výdajů a příjmů a podmínky následné úhrady výdajů v rámci EZZF a EZFRV

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (1), a zejména na článek 42 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 70 [odst. 4c] nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (2) umožňuje, aby se podíl příspěvku z EZFRV členským státům, jejichž finanční stabilita je ohrožena závažnými obtížemi, zvýšil až na maximum 95 %.

(2)

Pravidla pro výpočet příspěvku poskytovaného Unií z účtu EZFRV stanovená nařízením Komise (ES) č. 883/2006 (3) by se měla s okamžitým účinkem upravit, aby členské státy mohly co nejdříve využít možnosti zvýšené míry spolufinancování.

(3)

Nařízení (ES) č. 883/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru zemědělských fondů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 17 odst. 1 nařízení (ES) č. 883/2006 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Odchylně od prvního pododstavce se příspěvek Unie pro programy rozvoje venkova pozměněné podle ustanovení čl. 70 [odst. 4c] nařízení (ES) č. 1698/2005 po dobu platnosti odchylky uvedené v čl. 70 [odst. 4c] uvedeného nařízení vypočítá na základě plánu financování platného poslední den referenčního období. Pro poslední referenční období v době platnosti odchylky uvedené v čl. 70 [odst. 4c] nařízení (ES) č. 1698/2005 se ve výkazu výdajů podle článku 16 uvedou odděleně výdaje z období před platností odchylky a výdaje před ukončením jejího uplatňování. Příspěvek Unie, který se v rámci takových etap referenčního období vyplatí, se vypočítá na základě plánu financování platného po dobu příslušné etapy referenčního období.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 171, 23.6.2006, s. 1.


21.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/36


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1354/2011

ze dne 20. prosince 2011,

kterým se otevírají roční celní kvóty Unie pro ovce, kozy, skopové a kozí maso

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (1), a zejména na čl. 144 odst. 1 a článek 148 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Od roku 2012 by měly být otevřeny celní kvóty Unie pro ovce, kozy, skopové a kozí maso. Cla a množství by měla být stanovena v souladu s příslušnými mezinárodními dohodami platnými v roce 2012. V návaznosti na Dohodu ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Novým Zélandem podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii (2) se Unie zavázala navýšit roční objem pro Nový Zéland o 400 tun a začlenit do svého rozpisu erga omnes roční dovozní celní kvótu na skopové a kozí maso ve výši 200 tun hmotnosti jatečně upraveného těla.

(2)

Nařízení Rady (ES) č. 312/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se pro Společenství provádějí ustanovení o celních sazbách stanovených v Dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé (3), stanovilo doplňkovou dvoustrannou celní kvótu ve výši 2 000 tun s 10 % ročním nárůstem původního množství, která se otevírá od 1. února 2003 pro kód produktu 0204. K celní kvótě GATT/WTO pro Chile se proto připočte ročně 200 tun a obě kvóty je třeba i nadále spravovat stejným způsobem.

(3)

Nařízením Komise (EU) č. 1245/2010 ze dne 21. prosince 2010, kterým se pro rok 2011 otevírají celní kvóty Unie pro ovce, kozy, skopové a kozí maso (4), se pro rok 2011 otevřely celní kvóty Unie v souladu s příslušnými mezinárodními dohodami platnými v roce 2011. Uvedené celní kvóty by měly být spravovány a každoročně otevírány s ohledem na ustanovení výše uvedených dohod s Novým Zélandem a Chile. Nařízení (EU) č. 1245/2010 se na konci roku 2011 stane bezúčinným, a mělo by proto být zrušeno. Toto nařízení by mělo být v zájmu zjednodušení použitelné po dobu více než jednoho roku, aby nebylo nutné každý rok přijímat nové nařízení.

(4)

Dovozy podle tohoto nařízení by měly být spravovány na základě kalendářního roku.

(5)

S cílem zajistit řádné fungování celních kvót Unie je nutné stanovit ekvivalent hmotnosti jatečně upravených těl.

(6)

Celní kvóty produktů ze skopového a kozího masa by měly být odchylně od nařízení Komise (ES) č. 1439/95 ze dne 26. června 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3013/89, pokud jde o dovoz a vývoz produktů v odvětví skopového a kozího masa (5), spravovány ve shodě s čl. 144 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1234/2007. To by se mělo provést v souladu s články 308a, 308b a čl. 308c odst. 1 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (6).

(7)

Celní kvóty podle tohoto nařízení je třeba považovat zpočátku za nekritické ve smyslu článku 308c nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud se spravují podle systému „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“. Celní orgány by proto měly být oprávněny upustit od požadavků na bezpečnost, pokud jde o zboží dodané původně podle těchto celních kvót v souladu s čl. 308c odst. 1 a čl. 248 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2454/93.

(8)

Je třeba specifikovat, jaké doklady osvědčující původ produktů musí hospodářské subjekty předložit, aby mohly využívat celní kvóty podle systému „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Tímto nařízením se ode dne 1. ledna 2012 otevírají roční dovozní celní kvóty Unie pro ovce, kozy, skopové a kozí maso.

Článek 2

Cla platná pro produkty v rámci celních kvót uvedených v článku 1, kódy KN, země původu, roční objem a pořadová čísla jsou stanoveny v příloze.

Článek 3

1.   Množství vyjádřená ekvivalentem hmotnosti jatečně upravených těl pro dovoz produktů v rámci celních kvót uvedených v článku 1 jsou stanovena v příloze.

2.   Za účelem výpočtu množství „ekvivalentu hmotnosti jatečně upravených těl“ uvedeného v odstavci 1 se čistá hmotnost produktů ze skopového a kozího masa vynásobí těmito koeficienty:

a)

u živých zvířat: 0,47;

b)

u vykostěného masa jehňat a kůzlat: 1,67;

c)

u vykostěného skopového a kozího masa jiného než kůzlečího a jejich směsí: 1,81;

d)

u nevykostěných produktů: 1,00.

„Kůzletem“ se rozumí koza do stáří jednoho roku.

Článek 4

Odchylně od hlavy II A a B nařízení (ES) č. 1439/95 se celní kvóty stanovené v příloze tohoto nařízení spravují podle systému „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ v souladu s články 308a, 308b a čl. 308c odst. 1 nařízení (EHS) č. 2454/93. Nepožadují se žádné dovozní licence.

Článek 5

1.   Za účelem využívání celních kvót stanovených v příloze musí být celním orgánům Unie předložen platný doklad o původu vydaný příslušnými orgány dotyčné třetí země a celní prohlášení o propuštění do volného oběhu pro dotyčné zboží.

Původ produktů podléhajících jiným celním kvótám než těm, jež vyplývají z preferenčních celních dohod, se stanoví v souladu s platnými předpisy Unie.

2.   Dokladem o původu uvedeným v odstavci 1 je:

a)

v případě celní kvóty, která je součástí preferenční celní dohody, doklad o původu stanovený v uvedené dohodě;

b)

v případě ostatních celních kvót doklad stanovený v souladu s článkem 47 nařízení (EHS) č. 2454/93 a kromě bodů uvedených ve zmíněném článku ještě tyto údaje:

kód KN (přinejmenším čtyři první číslice),

pořadové číslo nebo pořadová čísla dotyčné celní kvóty,

celková čistá hmotnost na kategorii koeficientu, jak je stanoveno v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení;

c)

v případě země, jejíž celní kvóty spadají pod písmena a) a b) a jsou sloučeny, doklad uvedený v písmenu a).

Pokud se doklad o původu uvedený v písmenu b) předkládá jako podklad k jedinému prohlášení o propuštění do volného oběhu, může obsahovat několik pořadových čísel. Ve všech ostatních případech smí obsahovat pouze jedno pořadové číslo.

Článek 6

Nařízení (EU) č. 1245/2010 se zrušuje.

Článek 7

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 317, 30.11.2011, s. 2.

(3)  Úř. věst. L 46, 20.2.2003, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 338, 22.12.2010, s. 37.

(5)  Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 7.

(6)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.


PŘÍLOHA

SKOPOVÉ A KOZÍ MASO (v tunách (t) ekvivalentu hmotnosti jatečně upravených těl) ROČNÍ CELNÍ KVÓTY UNIE OD ROKU 2012

Kódy KN

Valorické clo

%

Specifické clo

EUR/100 kg

Pořadové číslo v systému „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“

Původ

Roční objem v tunách ekvivalentu hmotnosti jatečně upraveného těla

Živá zvířata

(koeficient =0,47)

Vykostěné jehněčí (1)

(koeficient =1,67)

Vykostěné skopové/ovčí maso (2)

(koeficient =1,81)

Nevykostěné maso a jatečně upravená těla

(koeficient =1,00)

0204

Nula

Nula

09.2101

09.2102

09.2011

Argentina

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Austrálie

19 186

09.2109

09.2110

09.2013

Nový Zéland

228 254

09.2111

09.2112

09.2014

Uruguay

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Chile (3)

6 800

09.2121

09.2122

09.0781

Norsko

300

09.2125

09.2126

09.0693

Grónsko

100

09.2129

09.2130

09.0690

Faerské ostrovy

20

09.2131

09.2132

09.0227

Turecko

200

09.2171

09.2175

09.2015

Ostatní (4)

200

09.2178

09.2179

09.2016

Erga omnes  (5)

200

0204, 0210 99 21, 0210 99 29, 0210 99 60

Nula

Nula

09.2119

09.2120

09.0790

Island

1 850

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10 %

Nula

09.2181

09.2019

Erga omnes  (5)

92


(1)  A kůzlečí maso.

(2)  A kozí maso kromě kůzlečího masa.

(3)  Celní kvóta pro Chile se zvyšuje o 200 tun ročně.

(4)  „Ostatní“ se vztahuje na všechny členské státy WTO mimo Argentinu, Austrálii, Nový Zéland, Uruguay, Chile, Grónsko a Island.

(5)  „Erga omnes“ se vztahuje na všechny původy, včetně zemí uvedených v této tabulce.


21.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/39


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1355/2011

ze dne 20. prosince 2011,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 329/2007 (1), a zejména na čl. 13 odst. 1 písm. e) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha V nařízení (ES) č. 329/2007 obsahuje seznam osob, subjektů a orgánů, u kterých Rada určila, že se na ně vztahuje zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2)

Dne 19. prosince 2011 Rada rozhodla o změně seznamu osob, subjektů a orgánů, kterých se týká zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů. Příloha V by proto měla být aktualizována.

(3)

K zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením musí toto nařízení okamžitě vstoupit v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha V nařízení (ES) č. 329/2007 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky


(1)  Úř. věst. L 88, 29.3.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA V

Seznam osob, subjektů a orgánů uvedených v čl. 6 odst. 2

A.   Fyzické osoby uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. a)

#

Jméno (a případné přezdívky)

Identifikační údaje

Důvody

1.

CHANG Song-taek (také znám jako JANG Song-Taek)

Datum narození:

2.2.1946 nebo 6.2.1946 nebo 23.2.1946 (provincie Severní Hamgyong)

Číslo pasu (v roce 2006): PS 736420617

Člen Komise národní obrany. Ředitel správního odboru Korejské strany pracujících.

2.

CHON Chi Bu

 

Člen Generálního úřadu pro atomovou energii, bývalý technický ředitel střediska v Yongbyonu.

3.

CHU Kyu-Chang (také znám jako JU Kyu-Chang)

Datum narození: mezi rokem 1928 a 1933

První náměstek ředitele odboru pro obranný průmysl (balistický program), Korejská strana pracujících, člen Komise národní obrany.

4.

HYON Chol-hae

Rok narození: 1934 (Mandžurie, Čína)

Náměstek ředitele odboru pro obecnou politiku lidových ozbrojených sil (vojenský poradce Kim Čong-ila).

5.

JON Pyong-ho

Rok narození: 1926

Tajemník ústředního výboru Korejské strany pracujících, vedoucí odboru ústředního výboru pro dodávky vojenského materiálu, který kontroluje druhý hospodářský výbor ústředního výboru, člen Komise národní obrany.

6.

generálporučík KIM Yong Chol

(také znám jako: Kim Yong-Chol; Kim Young-Chol; Kim Young-Cheol; Kim Young-Chul)

Rok narození: 1946

(Pyongan-Pukto, Severní Korea)

Velitel Generálního úřadu pro průzkum.

7.

KIM Yong-chun (také znám jako Young-chun)

Datum narození: 4.3.1935

Číslo pasu: 554410660

Místopředseda Komise národní obrany, ministr lidových ozbrojených sil, zvláštní poradce Kim Čong-ila pro jadernou strategii.

8.

O Kuk-Ryol

Rok narození: 1931

(provincie Jilin, Čína)

Místopředseda Komise národní obrany pověřený dohledem nad získáváním ze zahraničí vyspělých technologií pro jaderný a balistický program.

9.

PAEK Se-bong

Rok narození: 1946

Předseda druhého hospodářského výboru (odpovědný za balistický program) ústředního výboru Korejské strany pracujících. Člen Komise národní obrany.

10.

PAK Jae-gyong (také znám jako Chae-Kyong)

Rok narození: 1933

Číslo pasu: 554410661

Náměstek ředitele odboru pro obecnou politiku lidových ozbrojených sil a náměstek ředitele úřadu pro logistiku lidových ozbrojených sil (vojenský poradce Kim Čong-ila).

11.

PAK To-Chun

Datum narození: 9.3.1944

(Jagang, Rangrim)

Člen Rady národní bezpečnosti. Řídí zbrojní průmysl a údajně velí úřadu pro jadernou energii. Tato instituce hraje rozhodující úlohu v rámci jaderného a raketového programu KLDR.

12.

PYON Yong Rip (také znám jako Yong-Nip)

Datum narození: 20.9.1929

Číslo pasu: 645310121 (vydán dne 13.9.2005)

Předseda akademie věd, která je zapojena do biologického výzkumu souvisejícího se zbraněmi hromadného ničení.

13.

RYOM Yong

 

Ředitel Generálního úřadu pro atomovou energii (Organizace spojených národů určila tento subjekt k zařazení na seznam), pověřený mezinárodními vztahy.

14.

SO Sang-kuk

Datum narození: mezi rokem 1932 a 1938

Vedoucí katedry jaderné fyziky, Univerzita Kim Il Sunga.


B.   Právnické osoby, subjekty a orgány uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. a)

 

Jméno (a případné přezdívky)

Identifikační údaje

Důvody

1.

Green Pine Associated Corporation (také známa jako: Chongsong Yonhap; Ch’o’ngsong Yo’nhap; Saengpil Associated Company; General Precious Metal Complex (GPM); Myong Dae Company; Twin Dragon Trading (TDT))

c/o ústředí Generálního úřadu pro průzkum, Hyongjesan-Guyok, Pchjongjang / Nungrado, Pchjongjang

Sankce pro společnost Ch’o’ngsong Yo’nhap jsou stanoveny za vývoz zbraní nebo souvisejícího materiálu ze Severní Koreje. Společnost Green Pine se specializuje na výrobu námořních vojenských plavidel a výzbroje, např. ponorek, vojenských lodí a systémů raketových střel, a vyvážela torpéda a technické vybavení íránským společnostem z oblasti obrany. Společnost Green Pine je odpovědná za vývoz zhruba poloviny zbraní a souvisejícího materiálu ze Severní Koreje a převzala mnoho aktivit společnosti KOMID poté, co Rada bezpečnosti OSN určila tuto společnost k zařazení na seznam.

2.

Hesong Trading Corporation

Umístění: Pchjongjang

Pod kontrolou společnosti Korea Mining Development Corporation (KOMID) (subjekt určený Organizací spojených národů k zařazení na seznam s účinností ode dne 24. dubna 2009); jedna z největších společností obchodujících se zbraněmi a hlavní vývozce zboží a vybavení souvisejícího s balistickými raketami a konvenčními zbraněmi.

Společnost Hesong Trading Corporation se podílí na dodávkách s potenciálním využitím v programu balistických raket.

3.

Korea Complex Equipment Import Corporation

Umístění: Rakwon-dong, obvod Pothonggang, Pchjongjang

Pod kontrolou společnosti Korea Ryonbong General Corporation (subjekt určený Organizací spojených národů k zařazení na seznam s účinností ode dne 24. dubna 2009); obranný koncern zaměřující se na nákup zboží pro obranný průmysl KLDR a na podporu prodeje vojenského materiálu touto zemí.

4.

Korea Heungjin Trading Company

Umístění: Pchjongjang

Subjekt se sídlem v Pchjongjangu využívaný společností Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) pro obchodní účely (Organizace spojených národů určila společnost KOMID k zařazení na seznam s účinností ode dne 24. dubna 2009). Společnost Korea Heungjin Trading Company je rovněž podezřelá z účasti na dodávkách zboží souvisejícího s raketovými střelami íránskému subjektu Shahid Hemmat Industrial Group.

5.

Korea International Chemical Joint Venture Company

(také známa jako Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Corporation)

Umístění: Hamhung, provincie Jižní Hamgyong; Man gyongdae-kuyok, Pchjongjang; Mangyungdae-gu, Pchjongjang

Pod kontrolou společnosti Korea Ryonbong General Corporation (subjekt určený Organizací spojených národů k zařazení na seznam s účinností ode dne 24. dubna 2009); obranný koncern zaměřující se na nákup zboží pro obranný průmysl KLDR a na podporu prodeje vojenského materiálu touto zemí.

6.

Korea Kwangsong Trading Corporation

Umístění: Rakwon-dong, obvod Pothonggang, Pchjongjang

Pod kontrolou společnosti Korea Ryonbong General Corporation (subjekt určený Organizací spojených národů k zařazení na seznam s účinností ode dne 24. dubna 2009); obranný koncern zaměřující se na nákup zboží pro obranný průmysl KLDR a na podporu prodeje vojenského materiálu touto zemí.

7.

Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

 

Dceřiná společnost podniku Korea Ryongbong General Corporation (subjekt určený Organizací spojených národů k zařazení na seznam s účinností ode dne 24. dubna 2009); zajišťuje řízení provozů na výrobu hliníkového prášku, který lze použít v raketových střelách.

8.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

(také známa jako: Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation)

Umístění: Centrální obvod, Pchjongjang; Mangungdae-gu, Pchjongjang; obvod Mangyongdae, Pchjongjang

Pod kontrolou společnosti Korea Ryonbong General Corporation (subjekt určený Organizací spojených národů k zařazení na seznam s účinností ode dne 24. dubna 2009); obranný koncern zaměřující se na nákup zboží pro obranný průmysl KLDR a na podporu prodeje vojenského materiálu touto zemí.

Výrobní závody společnosti Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation byly v nedávné době modernizovány a mají částečně sloužit ke zpracování materiálů užívaných v jaderné výrobě.

9.

Korea Taesong Trading Company

Umístění: Pchjongjang

Subjekt se sídlem v Pchjongjangu využívaný společností Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) pro obchodní účely (Organizace spojených národů určila společnost KOMID k zařazení na seznam s účinností ode dne 24. dubna 2009). Společnost Korea Taesong Trading Company jednala jménem společnosti KOMID ve vztazích se Sýrií.

10.

Odbor pro muniční průmysl

(také znám jako: odbor pro dodávky vojenského materiálu)

Umístění: Pchjongjang

Odpovídá za dozor nad činností vojenského průmyslu v Severní Koreji, včetně druhého hospodářského výboru a společnosti KOMID. Zahrnuje to mj. dohled nad rozvojem severokorejského programu balistických raket a jaderným programem.

Donedávna stál v čele odboru pro muniční průmysl Jon Pyong Ho; podle získaných informací je současným ředitelem odboru pro muniční průmysl, o němž se veřejně hovoří jako o odboru pro strojírenský průmysl, bývalý první náměstek ředitele tohoto odboru Chu Kyu-ch’ang (Ju Gyu-chang). Chu pracoval jako generální kontrolor v rámci vývoje raketových střel v Severní Koreji, což mj. zahrnovalo dohled nad odpálením rakety Taepo Dong-2 (TD-2) dne 5. dubna 2009 a nad nezdařeným odpálením rakety TD-2 v červenci 2006.

11.

Korean Ryengwang Trading Corporation

Rakwon-dong, obvod Pothonggang, Pchjongjang, Severní Korea

Dceřiná společnost podniku Korea Ryongbong General Corporation (subjekt určený Organizací spojených národů k zařazení na seznam s účinností ode dne 24. dubna 2009).

12.

Generální úřad pro průzkum

(také znám jako: Chongch’al Ch’ongguk; RGB; KPA Unit 586)

Umístění: Hyongjesan-Guyok, Pchjongjang, Severní Korea; Nungrado, Pchjongjang, Severní Korea

Generální úřad pro průzkum je nejvýznamnější zpravodajská organizace Severní Koreje, která vznikla na počátku roku 2009 sloučením stávajících zpravodajských organizací Korejské strany pracujících, odboru operací a úřadu 35, a úřadu pro průzkum Korejské lidové armády. Spadá pod přímé velení ministerstva obrany a jeho hlavní úlohou je shromažďovat vojenské informace. Úřad obchoduje s konvenčními zbraněmi a kontroluje severokorejský podnik Green Pine Associated Corporation (Green Pine), který vyrábí konvenční zbraně.

13.

Druhý hospodářský výbor a Druhá akademie přírodních věd

 

Druhý hospodářský výbor se podílí na klíčových aspektech programu raketových střel Severní Koreje. Druhý hospodářský výbor je odpovědný za dozor nad výrobou balistických raket v Severní Koreji. Řídí rovněž aktivity společnosti KOMID (Organizace spojených národů určila společnost KOMID k zařazení na seznam s účinností ode dne 24. dubna 2009). Jde o ústřední organizaci, která je odpovědná za výzkum a vývoj pokročilých zbrojních systémů Severní Koreje, včetně raketových střel a pravděpodobně i jaderných zbraní. Využívá řadu podřízených organizací, včetně společnosti Korea Tangun Trading Corporation, k tomu, aby ze zámoří získával technologie, zařízení a informace k použití v programech Severní Koreje v oblasti výroby raketových střel a pravděpodobně i jaderných zbraní.

14.

Sobaeku United Corp. (také známa jako Sobaeksu United Corp.)

 

Státní podnik zapojený do výzkumu a nákupu citlivých výrobků a zařízení. Vlastní několik ložisek přírodního grafitu, které zásobují touto surovinou dvě zpracovatelská zařízení, jež vyrábějí mj. grafitové bloky použitelné v oblasti raketových střel.

15.

Tosong Technology Trading Corporation

Umístění: Pchjongjang

Pod kontrolou společnosti Korea Mining Development Corporation (KOMID) (subjekt určený Organizací spojených národů k zařazení na seznam s účinností ode dne 24. dubna 2009); jedna z největších společností obchodujících se zbraněmi a hlavní vývozce zboží a vybavení souvisejícího s balistickými raketami a konvenčními zbraněmi.

16.

Středisko jaderného výzkumu v Yongbyonu

 

Výzkumné středisko, které se podílelo na výrobě plutonia pro vojenské účely. Středisko je podřízeno Generálnímu úřadu pro atomovou energii (Organizace spojených národů určila tento subjekt k zařazení na seznam s účinností ode dne 16. července 2009).


C.   Fyzické osoby uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. b)

#

Jméno (a případné přezdívky)

Identifikační údaje

Důvody

1.

JON Il-chun

Datum narození: 24.8.1941

V únoru 2010 byl KIM Tong-un zbaven funkce ředitele úřadu 39, který kromě jiného řídí nákup zboží z diplomatických zastoupení KLDR obcházejících sankce. Nahradil ho JON Il-chun. Má se za to, že JON Il-chun je také jedním z hlavních činitelů ve Státní rozvojové bance.

2.

KIM Tong-un

 

Bývalý ředitel „úřadu 39“ ústředního výboru Korejské strany pracujících, který je zapojen do financování šíření zbraní.

3.

KIM Tong-Myo'ng

(také znám jako: Kim Chin-so'k)

Rok narození: 1964

Státní příslušnost: Severní Korea

Kim Tong-Myo'ng jedná jménem banky Tanchon Commercial Bank (subjekt určený Organizací spojených národů k zařazení na seznam s účinností ode dne 24. dubna 2009).

Kim Dong Myong zastával v rámci banky Tanchon přinejmenším od roku 2002 různé pozice a v současnosti je jejím ředitelem. Podílel se rovněž na řízení záležitostí banky Amroggang (vlastněné nebo kontrolované bankou Tanchon Commercial Bank) pod jménem Kim Chin-so'k.


D.   Právnické osoby, subjekty a orgány uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. b)

#

Jméno (a případné přezdívky)

Identifikační údaje

Důvody

1.

Amroggang Development Banking Corporation

(také známa jako: Amroggang Development Bank; Amnokkang Development Bank)

Adresa: Tongan-dong, Pchjongjang

Subjekt vlastněný nebo kontrolovaný bankou Tanchon Commercial Bank (subjekt určený Organizací spojených národů k zařazení na seznam s účinností ode dne 24. dubna 2009).

Banka Amroggang Development Banking Corporation byla založena v roce 2006 a řídí ji úředníci banky Tanchon Commercial Bank, která se podílí na financování prodeje balistických raket společnosti KOMID (subjekt určený Organizací spojených národů k zařazení na seznam s účinností ode dne 24. dubna 2009) a byla rovněž zapojena do transakcí souvisejících s prodejem balistických raket společností KOMID íránskému subjektu Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG).

2.

Bank of East Land

(také známa jako: Dongbang Bank; Tongbang U’nhaeng; Tongbang Bank)

Adresa: PO Box 32, budova BEL, Jonseung-Dung, obvod Moranbong, Pchjongjang

Severokorejská finanční instituce, která zprostředkovává transakce v oblasti zbraní a zajišťuje další podporu pro výrobce a vývozce zbraní Green Pine Associated Corporation (Green Pine), jenž byl určen k zařazení na seznam. Bank of East Land aktivně spolupracovala se společností Green Pine při převodu prostředků způsobem, kterým obešly sankce.

V letech 2007 a 2008 zprostředkovala Bank of East Land transakce, jichž se účastnily společnost Green Pine a íránské finanční instituce určené k zařazení na seznam, včetně Bank Melli a Bank Sepah. Bank of East Land také zprostředkovala finanční transakce ve prospěch zbrojního programu Generálního úřadu pro průzkum.

3.

Korea Daesong Bank

(také známa jako: Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank)

Adresa: Segori-dong, Gyongheung St., obvod Potonggang, Pchjongjang

Tel.: 85023818221

Tel.: 850218111-8221

Fax: 85023814576

Severokorejská finanční instituce, která je bezprostředně podřízena úřadu 39 a podílí se na zprostředkování projektů Severní Koreje zaměřených na financování šíření zbraní.

4.

Korea Daesong General Trading Corporation

(také známa jako: Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation)

Adresa: Pulgan Gori Dong 1, obvod Potonggang, Pchjongjang

Tel.: 850218111-8204/8208

Tel.: 85023818208/4188

Fax: 85023814431/4432

Společnost, jež je podřízena úřadu 39 a je využívána k realizaci zahraničních transakcí jménem úřadu 39.

Ředitel úřadu 39, Kim Tong-un, je uveden na seznamu v příloze V nařízení Rady (EU) č. 329/2007.

5.

Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC)

(také známa jako: Korea Kwangson Banking Corp; KKBC)

Adresa: Jungson-dong, ulice Sungri, Centrální obvod, Pchjongjang

Podřízený subjekt, který jedná jménem nebo na příkaz společnosti Korea Ryonbong General Corporation (subjekt určený Organizací spojených národů k zařazení na seznam s účinností ode dne 24. dubna 2009), je jí vlastněn nebo kontrolován.

Poskytuje finanční služby jak bance Tanchon Commercial Bank (subjekt určený Organizací spojených národů k zařazení na seznam s účinností ode dne 24. dubna 2009), tak společnosti Korea Hyoksin Trading Corporation (subjekt určený Organizací spojených národů k zařazení na seznam s účinností ode dne 16. července 2009).

Od roku 2008 využívá Tanchon Commercial Bank banku KKBC ke zprostředkování převodů částek v pravděpodobné výši několika milionů dolarů, včetně převodů prostředků souvisejících se společností Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) (subjekt určený Organizací spojených národů k zařazení na seznam s účinností ode dne 24. dubna 2009) z Barmy do Číny v roce 2009.

Kromě toho chtěla společnost Hyoksin, která byla Organizací spojených národů popsána jako společnost zapojená do vývoje zbraní hromadného ničení, využít KKBC v souvislosti s nákupem zařízení dvojího užití v roce 2008. Banka KKBC má přinejmenším jednu zahraniční pobočku v čínském městě Dandong.

6.

Úřad 39 Korejské strany pracujících

(také znám jako: Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee; Third Floor Division 39.)

Adresa: Druhá vládní budova Korejské strany pracujících (korejsky: Ch’o’ngsa), Chungso’ng, Urban Tower (Korean’Dong), čtvrť Chung, Pchjongjang; Chung-Guyok (Centrální obvod), ulice Sosong, Kyongrim-Dong, Pchjongjang; ulice Changgwang, Pchjongjang.

Úřad 39 Korejské strany pracujících se zabývá nezákonnou hospodářskou činností na podporu severokorejské vlády. Po celé zemi má pobočky, které získávají a spravují finanční prostředky, a je odpovědný za obstarávání cizí měny pro nejvyšší představitele Korejské strany pracujících prostřednictvím ilegálních aktivit, jako je obchod s drogami. Úřad 39 kontroluje řadu subjektů v Severní Koreji i v zahraničí a prostřednictvím těchto subjektů řídí mnoho ilegálních aktivit, včetně výroby, pašování a distribuce drog. Úřad 39 byl rovněž zapojen do pokusu o získání a převoz luxusního zboží do Severní Koreje.

Úřad 39 patří mezi nejdůležitější organizace, jejichž úkolem je získávat valuty a zboží. Uvádí se, že tento subjekt je pod přímým velením KIM Čong-ila; kontroluje několik obchodních společností, přičemž některé z nich se zabývají ilegálními aktivitami: jednou z těchto společností je Daesong General Bureau, součást skupiny Daesong, největší skupiny společností v zemi. Podle některých zdrojů má úřad 39 zastoupení v Římě, Pekingu, Bangkoku, Singapuru, Hongkongu a Dubaji. Navenek úřad 39 pravidelně mění jméno a podobu. Ředitel úřadu 39, JON Il-chun, byl již Organizací spojených národů zařazen na seznam osob, jež podléhají sankcím.

Úřad 39 vyráběl metamfetamin v regionu Sangwon (provincie Jižní Pyongan) a byl rovněž zapojen do distribuce metamfetaminu drobným severokorejským pašerákům, kteří jej distribuovali v celé Číně a Severní Koreji. Úřad 39 také provozuje farmy na pěstování máku v provinciích Severní Hamkyo’ng a Severní Pyongan a ve městech Hamhu’ng a Nachin vyrábí opium a heroin.

V roce 2009 byl úřad 39 zapojen do nezdařeného pokusu o nákup a vývoz dvou luxusních jachet vyrobených v Itálii v hodnotě více než 15 milionů USD přes Čínu do Severní Koreje. Pokus o vývoz jachet určených pro Kim Čong-ila, zmařený italskými orgány, byl v rozporu se sankcemi OSN vůči Severní Koreji podle rezoluce Radybezpečnosti OSN č. 1718, které konkrétně vyžadují, aby členské státy neumožňovaly dodávky, prodej či převoz luxusního zboží do Severní Koreje.

Úřad 39 dříve využíval banky Banco Delta Asia k praní peněz z nezákonných zdrojů. Banco Delta Asia byla ministerstvem financí USA v září 2005 označena podle článku 311 Vlasteneckého zákona USA (PATRIOT Act) za „přední koncern zaměřený na praní peněz“, neboť představovala nepřijatelné riziko, pokud jde o praní peněz a jiné finanční zločiny.“


21.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/48


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1356/2011

ze dne 20. prosince 2011

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že:

prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 21. prosince 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AL

61,8

MA

67,1

TN

88,5

TR

107,8

ZZ

81,3

0707 00 05

JO

182,1

TR

149,7

ZZ

165,9

0709 90 70

MA

37,8

TR

140,3

ZZ

89,1

0805 10 20

AR

41,5

BR

39,7

CL

30,5

MA

53,2

TR

67,2

ZA

48,3

ZZ

46,7

0805 20 10

MA

87,3

TR

79,7

ZZ

83,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

75,8

MA

64,3

TR

78,1

ZZ

72,7

0805 50 10

AR

52,9

TR

52,4

ZZ

52,7

0808 10 80

CA

112,8

US

108,5

ZA

121,8

ZZ

114,4

0808 20 50

CN

80,4

ZZ

80,4


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


21.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/50


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1357/2011

ze dne 20. prosince 2011

o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2011 v rámci celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso spravované nařízením (ES) č. 620/2009

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 620/2009 ze dne 13. července 2009 o správě dovozní celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso (3) stanoví podrobná pravidla pro podávání žádostí o dovozní licence a jejich vydávání.

(2)

Ustanovení čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1301/2006 stanoví, že v případech, kdy množství, na něž se vztahují žádosti o licenci, překračují množství dostupná pro kvótové období, se na množství, na něž se vztahuje každá žádost o licenci, stanoví přídělový koeficient. Žádosti o dovozní licence podané podle článku 3 nařízení (ES) č. 620/2009 mezi 1. a 7. prosince 2011 překračují dostupná množství. Proto by měla být určena míra, do které mohou být vydány dovozní licence, a stanoven přídělový koeficient,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Žádosti o dovozní licence, na něž se vztahuje kvóta s pořadovým číslem 09.4449, předložené mezi 1. a 7. prosince 2011 v souladu s článkem 3 nařízení (ES) č. 620/2009 se vynásobí přídělovým koeficientem ve výši 0,401722 %.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 182, 15.7.2009, s. 25.


21.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/51


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1358/2011

ze dne 14. prosince 2011,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1745/2003 o uplatňování minimálních rezerv (ECB/2003/9)

(ECB/2011/26)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“), a zejména na článek 19.1 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 19.1 statutu ESCB stanoví, že Evropská centrální banka (ECB) může požadovat na úvěrových institucích usazených v členských státech, aby v souladu s cíli měnové politiky udržovaly na účtech u ECB a u národních centrálních bank minimální rezervy, a že Rada guvernérů může vydat nařízení týkající se výpočtu a určování požadované výše minimálních rezerv.

(2)

Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 1745/2003 ze dne 12. září 2003 o uplatňování minimálních rezerv (ECB/2003/9) (1) stanoví mimo jiné kategorie institucí s povinností minimálních rezerv a sazby minimálních rezerv platné pro určité kategorie závazků.

(3)

S cílem podpořit poskytování úvěrů bankami a likviditu na peněžním trhu eurozóny Rada guvernérů dne 8. prosince 2011 rozhodla o dalších opatřeních na zvýšenou podporu poskytování úvěrů. Jelikož není nutné, aby byl systém minimálních rezerv ECB k ovlivňování podmínek na peněžním trhu uplatňován ve stejném rozsahu jako za normálních okolností, je za účelem podpory poskytování likvidity protistranám operací měnové politiky Eurosystému zapotřebí snížit sazbu minimálních rezerv na 1 %. Nařízení (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) je proto třeba změnit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9)

V článku 4 nařízení (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Pro všechny ostatní závazky zahrnuté do základu pro stanovení minimálních rezerv platí sazba minimálních rezerv 1 %.“

Článek 2

Vstup v platnost

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Článek 1 se použije od udržovacího období začínajícího dnem 18. ledna 2012.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 14. prosince 2011.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 250, 2.10.2003, s. 10.


ROZHODNUTÍ

21.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/52


ROZHODNUTÍ RADY 2011/857/SZBP

ze dne 19. prosince 2011,

kterým se mění a prodlužuje společná akce 2005/889/SZBP o zřízení mise Evropské unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (EU BAM Rafah)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28, čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 12. prosince 2005 přijala Rada společnou akci 2005/889/SZBP o zřízení mise Evropské unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (EU BAM Rafah) (1).

(2)

Dne 26. května 2011 přijala Rada rozhodnutí 2011/312/SZBP (2), kterým se společná akce 2005/889/SZBP mění a prodlužuje do 31. prosince 2011.

(3)

Dne 8. listopadu 2011 doporučil Politický a bezpečnostní výbor technické prodloužení mise o dalších šest měsíců.

(4)

Mise EU BAM Rafah by měla být znovu prodloužena na období od 1. ledna 2012 do 30. června 2012 na základě stávajícího mandátu.

(5)

Je rovněž třeba stanovit finanční referenční částku určenou na pokrytí výdajů souvisejících s EU BAM Rafah na období od 1. ledna 2012 do 30. června 2012.

(6)

EU BAM Rafah bude probíhat za situace, která se může zhoršit a která by mohla ohrozit dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy o Evropské unii,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Společná akce 2005/889/SZBP se mění takto:

1)

Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Bezpečnost

1.   Civilní velitel operace řídí plánování prováděné vedoucím mise v oblasti bezpečnostních opatření a zajišťuje jejich řádné a účinné provádění v rámci EU BAM Rafah v souladu s články 5 a 9 a v koordinaci s ředitelstvím pro bezpečnost Evropské služby pro vnější činnost (dále jen „ESVČ“).

2.   Vedoucí mise odpovídá za bezpečnost EU BAM Rafah a za zajištění plnění minimálních bezpečnostních požadavků kladených na EU BAM Rafah v souladu s politikou Unie v oblasti bezpečnosti personálu nasazeného mimo Unii při provádění operací podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii a jejích podpůrných dokumentů.

3.   Vedoucímu mise je nápomocen vyšší důstojník pro bezpečnost mise, který podává zprávy vedoucímu mise a rovněž udržuje úzké služební vztahy s ředitelstvím pro bezpečnost ESVČ.

4.   Personál mise EU BAM Rafah se před svým nástupem do funkce účastní povinného bezpečnostního školení v souladu s OPLAN. Dostane se mu také pravidelného udržovacího výcviku v místě působení organizovaného vyšším důstojníkem pro bezpečnost mise.“

2)

V článku 13 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Finanční referenční částka na období od 25. listopadu 2005 do 31. prosince 2011 určená na pokrytí výdajů týkajících se mise se stanoví na 21 570 000 EUR.

Finanční referenční částka na období od 1. ledna 2012 do 30. června 2012 určená na pokrytí výdajů týkajících se mise se stanoví na 970 000 EUR.“

3)

V článku 16 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Pozbývá platnosti dnem 30. června 2012.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Použije se ode dne 1. ledna 2012.

V Bruselu dne 19. prosince 2011.

Za Radu

předseda

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Úř. věst. L 327, 14.12.2005, s. 28.

(2)  Úř. věst. L 140, 27.5.2011, s. 55.


21.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/54


ROZHODNUTÍ RADY 2011/858/SZBP

ze dne 19. prosince 2011,

kterým se mění a prodlužuje rozhodnutí 2010/784/SZBP o policejní misi Evropské unie pro palestinská území (EUPOL COPPS)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28, čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 14. listopadu 2005 přijala Rada společnou akci 2005/797/SZBP (1) o policejní misi Evropské unie pro palestinská území (EUPOL COPPS), která byla naposledy prodloužena rozhodnutím Rady 2009/955/SZBP (2) a do 31. prosince 2010.

(2)

Dne 17. prosince 2010 přijala Rada rozhodnutí Rady 2010/784/SZBP (3) o pokračování policejní mise Evropské unie pro palestinská území s účinkem od 1. ledna 2011 a které má pozbýt platnosti dne 31. prosince 2011.

(3)

Dne 8. listopadu 2011 doporučil Politický a bezpečnostní výbor technické prodloužení mise EUPOL COPPS o dalších šest měsíců.

(4)

Mise EUPOL COPPS by měla být znovu prodloužena na období od 1. ledna 2012 do 30. června 2012 na základě stávajícího mandátu.

(5)

Je rovněž třeba stanovit finanční referenční částku určenou na pokrytí výdajů souvisejících s EUPOL COPPS na období od 1. ledna 2012 do 30. června 2012.

(6)

EUPOL COPPS bude probíhat za situace, která se může zhoršit a která by mohla ohrozit dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy o Evropské unii,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí Rady 2010/784/SZBP se mění takto:

1)

Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Bezpečnost

1.   Civilní velitel operace řídí plánování prováděné vedoucím mise v oblasti bezpečnostních opatření a zajišťuje jejich řádné a účinné provádění v rámci EUPOL COPPS v souladu s články 5, 6 a 9 a v koordinaci s ředitelstvím pro bezpečnost Evropské služby pro vnější činnost (dálen jen „ESVČ“).

2.   Vedoucí mise odpovídá za bezpečnost EUPOL COPPS a za zajištění plnění minimálních bezpečnostních požadavků kladených na EUPOL COPPS v souladu s politikou Unie v oblasti bezpečnosti personálu nasazeného mimo Unii při provádění operací podle hlavy V Smlouvy a jejích podpůrných nástrojů.

3.   Vedoucímu mise je nápomocen vyšší důstojník pro bezpečnost mise, který podává zprávy vedoucímu mise a rovněž udržuje úzké služební vztahy s ředitelstvím pro bezpečnost ESVČ.

4.   Personál mise EUPOL COPPS absolvuje před nástupem do funkcí povinné bezpečnostní školení v souladu s OPLAN. Dostane se mu také pravidelného udržovacího výcviku v místě působení organizovaného vyšším důstojníkem pro bezpečnost mise.“

2)

V článku 13 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí EUPOL COPPS na období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 činí 8 250 000 EUR.

Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů týkajících se mise na období od 1. ledna 2012 do 30. června 2012 činí 4 750 000 EUR.“

3)

V článku 16 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Pozbývá platnosti dne 30. června 2012.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Použije se ode dne 1. ledna 2012.

V Bruselu dne 19. prosince 2011.

Za Radu

předseda

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Úř. věst. L 300, 17.11.2005, s. 65.

(2)  Úř. věst. L 330, 16.12.2009, s. 76.

(3)  Úř. věst. L 335, 12.12.2010, s. 60.


21.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/55


ROZHODNUTÍ RADY 2011/859/SZBP

ze dne 19. prosince 2011

o změně rozhodnutí 2010/232/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropské unie, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/232/SZBP ze dne 26. dubna 2010, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru (1), a zejména na článek 14 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 26. dubna 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/232/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru.

(2)

Informace týkající se jednoho subjektu uvedeného na seznamu v příloze I rozhodnutí 2010/232/SZBP je třeba aktualizovat.

(3)

Příloha I rozhodnutí 2010/232/ES by měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V příloze I rozhodnutí 2010/273/SZBP se údaje týkající se subjektu Mayar (H.K) Ltd nahrazují tímto:

„Mayar India Ltd (Yangon Branch)

37, Rm (703/4), Level (7), Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon, Yangon.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 19. prosince 2011.

Za Radu

předseda

M. KOROLEC


(1)  Úř. věst. L 105, 27.4.2010, s. 22.


21.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/56


ROZHODNUTÍ RADY 2011/860/SZBP

ze dne 19. prosince 2011,

kterým se mění rozhodnutí 2010/800/SZBP o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/800/SZBP ze dne 22. prosince 2010 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 a č. 12 odst. 3 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 22. prosince 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/800/SZBP o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice.

(2)

Rada provedla celkový přezkum seznamu obsaženého v přílohách II a III rozhodnutí 2010/800/SZBP, v němž jsou uvedeny osoby a subjekty, na něž se vztahují čl. 4 odst. 1 písm. b) a c) a čl. 5 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného rozhodnutí.

(3)

Rada dospěla k závěru, že na osoby a subjekty zařazené na seznam v přílohách II a III rozhodnutí 2010/800/SZBP by se měla i nadále vztahovat v něm stanovená zvláštní omezující opatření.

(4)

Rada rovněž dospěla k závěru, že by měly být změněny údaje týkající se jednoho subjektu uvedeného v příloze II rozhodnutí 2010/800/SZBP.

(5)

Rada dále rozhodla, že na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v přílohách II a III rozhodnutí 2010/800/SZBP, by měly být zařazeny další osoby a subjekty.

(6)

Seznam osob a subjektů uvedený v přílohách II a III rozhodnutí 2010/800/SZBP by měl být odpovídajícím způsobem aktualizován,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přílohy II a III rozhodnutí 2010/800/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 19. prosince 2011.

Za Radu

předseda

M. KOROLEC


(1)  Úř. věst. L 341, 23.12.2010, s. 32.


PŘÍLOHA

Rozhodnutí 2010/800/SZBP se mění takto:

1)

Příloha II se mění takto:

a)

v bodu A se doplňují následující osoby a v bodu B se doplňují následující subjekty:

A.   Seznam osob podle čl. 4 odst. 1 písm. b) a podle čl. 5 odst. 1 písm. b)

 

Jméno

(a případně další používaná jména)

Identifikační údaje

Důvody

1.

generálporučík Kim Yong Chol

(další používaná jména: Kim Yong-Chol; Kim Young-Chol; Kim Young-Cheol; Kim Young-Chul)

Rok narození: 1946

Místo: Pyongan-Pukto, North Korea

Kim Yong Chol je velitelem hlavní zpravodajské služby (Reconnaissance General Bureau (RGB)).

2.

Pak To-Chun

Datum narození: 9. března 1944

Místo narození: Jagang, Rangrim

člen Národní rady bezpečnosti

Pak To-Chun je odpovědný za zbrojní průmysl. Existují informace, že je velitelem úřadu pro jadernou energii. Tento orgán má rozhodující význam pro program KLDR týkající se jaderných zbraní a odpalovacích zařízení pro rakety.

B.   Seznam subjektů podle čl. 5 odst. 1 písm. b)

 

Název

(a případně další používané názvy)

Identifikační údaje

Důvody

1.

Hesong Trading Corporation

Pyongyang, DPRK

Společnost ovládaná společností Korea Mining Development Corporation (KOMID) (tato společnost byla v dubnu roku 2009 označena výborem pro sankce zřízeným rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1718): jedna z největších společností obchodujících se zbraněmi a hlavní vývozce zboží a vybavení souvisejícího s balistickými raketami a konvenčními zbraněmi.

Je zapojena do dodávek, které mohou být využity v programu balistických raket.

2.

Tosong Technology Trading Corporation

Pyongyang, DPRK

Společnost ovládaná společností Korea Mining Development Corporation (KOMID) (tato společnost byla v dubnu roku 2009 označena výborem pro sankce zřízeným rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1718): jedna z největších společností obchodujících se zbraněmi a hlavní vývozce zboží a vybavení souvisejícího s balistickými raketami a konvenčními zbraněmi.

3.

Korea Complex Equipment Import Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, DPRK

Společnost ovládaná společností Korea Ryonbong General Corporation (tato společnost byla v dubnu roku 2009 označena výborem pro sankce zřízeným rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1718): zbrojní konsorcium zaměřené na nákup vybavení pro obranný průmysl KLDR a na podporu prodeje vojenského materiálu z této země.

4.

Korea International Chemical Joint Venture Company

další používané názvy: Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Corporation)

Hamhung, South Hamgyong Province, DPRK; Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, DPRK; Mangyungdae-gu, Pyongyang, DPRK

Společnost ovládaná společností Korea Ryonbong General Corporation (tato společnost byla v dubnu roku 2009 označena výborem pro sankce zřízeným rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1718): zbrojní konsorcium zaměřené na nákup vybavení pro obranný průmysl KLDR a na podporu prodeje vojenského materiálu z této země.

5.

Korea Kwangsong Trading Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, DPRK

Společnost ovládaná společností Korea Ryonbong General Corporation (tato společnost byla v dubnu roku 2009 označena výborem pro sankce zřízeným rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1718): zbrojní konsorcium zaměřené na nákup vybavení pro obranný průmysl KLDR a na podporu prodeje vojenského materiálu z této země.

6.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

(další používané názvy: Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation)

Central District, Pyongyang, DPRK; Mangungdae-gu, Pyongyang, DPRK; Mangyongdae District, Pyongyang, DPRK

Společnost ovládaná společností Korea Ryonbong General Corporation (tato společnost byla v dubnu roku 2009 označena výborem pro sankce zřízeným rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1718): zbrojní konsorcium zaměřené na nákup vybavení pro obranný průmysl KLDR a na podporu prodeje vojenského materiálu z této země.

Výrobní závody tohoto konsorcia byly v nedávné době modernizovány a částečně mají být využívány pro zpracovávání materiálů pro jaderný průmysl.

7.

Odbor vojenského průmyslu

(další používané názvy: Odbor dodávek pro vojenský průmysl)

Pyongyang, DPRK

Orgán odpovědný za dohled nad aktivitami severokorejského vojenského průmyslu, včetně druhého hospodářského výboru a KOMID. Mimo jiné dohlíží na vývoj severokorejských balistických raket a jaderných programů.

Až donedávna tento orgán řídil Jon Pyong Ho. Podle dostupných informací je nyní ředitelem odboru vojenského průmyslu bývalý první náměstek ředitele tohoto orgánu Chu Kyu-ch’ang (Ju Gyu-chang); na veřejnosti je tento subjekt označován jako odbor strojního průmyslu. Chu Kyu-ch’ang vykonával funkci hlavního dohlížitele nad vývojem severokorejských balistických raket. Mimo jiné dohlížel na odpálení balistické rakety Taepo Dong-2 (TD-2) dne 5. dubna 2009 a neúspěšný pokus o odpálení TD-2 v červenci 2006.

8.

Hlavní zpravodajská služba – Reconnaissance General Bureau (RGB)

(další používané názvy: Chongch’al Ch’ongguk; RGB; jednotka KPA 586)

Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, North Korea; Nungrado, Pyongyang, North Korea.

RGB je hlavní severokorejskou zpravodajskou organizací, která vznikla na počátku roku 2009 sloučením stávajících zpravodajských organizací Korejské strany pracujících, operačního útvaru a tzv. „kanceláře 35“ a zpravodajské služby Korejské lidové armády. Zpravodajská služba podléhá přímému velení Ministerstva obrany a je v první řadě odpovědná za shromažďování vojenských zpravodajských informací. RGB obchoduje s konvenčními zbraněmi a ovládá severokorejskou společnost Green Pine Associated Corporation (Green Pine), která se zabývá výrobou konvenčních zbraní a která byla zařazena na seznam EU.

b)

v bodu B se položka týkající se Green Pine Associated Corporation nahrazuje tímto:

 

Jméno

Identifikační údaje

Důvody

1.

Green Pine Associated Corporation (Chongsong Yonhap; Ch’o’ngsong Yo’nhap; Saengpil Associated Company; General Precious Metal Complex (GPM); Myong Dae Company; Twin Dragon Trading (TDT))

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang/Nungrado, Pyongyang

Společnost Ch’o’ngsong Yo’nhap byla označena jako subjekt podléhající sankcím za vývoz zbraní nebo souvisejícího materiálu ze Severní Koreje. Green Pine se specializuje na produkci vojenských námořních plavidel a výzbroje, například ponorek, vojenských lodí a raketových systémů, a dále vyváží torpéda a poskytuje technickou pomoc íránským společnostem působícím v oblasti obrany. Společnost Green Pine je odpovědná za zhruba polovinu severokorejského vývozu zbraní a souvisejícího materiálu; převzala řadu činností společnosti KOMID poté, co RB OSN označila tuto společnost za subjekt určený k zařazení na seznam.

2)

V příloze III se v bodu A se doplňují následující osoby a v bodu B se doplňují následující subjekty:

A.   Seznam osob podle čl. 4 odst. 1 písm. c) a podle čl. 5 odst. 1 písm. c)

 

Jméno

(a případná další používaná jména)

Identifikační údaje

Důvody

1.

Kim Tong-Myo'ng

(také znám jako Kim Chin-so'k)

Rok narození: 1964, Státní příslušnost: Severní Korea

Kim Tong-Myo'ng je zástupcem banky Tanchon Commercial Bank (tato banka byla v dubnu roku 2009 označena výborem pro sankce zřízeným rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1718).

V rámci této banky zastával minimálně od roku 2002 různé funkce a v současnosti je jejím prezidentem. Pod jménem Kim Chin-so'k byl rovněž zapojen do správy obchodních záležitostí rozvojové banky Amroggang (vlastněná a ovládaná bankou Tanchon Commercial Bank).

B.   Seznam subjektů podle čl. 5 odst. 1 písm. c)

 

Název

(a případně další používané názvy)

Identifikační údaje

Důvody

1.

Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC)

(další používané názvy: Korea Kwangson Banking Corp; KKBC)

Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, DPRK

Společnost podléhající a jednající jménem nebo pod vedením společnosti Korea Ryonbong General Corporation (tato společnost byla v dubnu roku 2009 označena výborem pro sankce zřízeným rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1718), kterou je vlastněna a ovládána.

Poskytuje finanční služby na podporu banky Tanchon Commercial Bank (tato banka byla v dubnu roku 2009 označena výborem pro sankce zřízeným rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1718) a konsorcia Korea Hyoksin Trading Corporation (v červenci roku 2009 bylo označeno výborem pro sankce zřízeným rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1718).

Společnost KKBC je od roku 2008 využívána bankou Tanchon ke zprostředkování převodu finančních prostředků, jejichž výše pravděpodobně dosahuje milionů dolarů, včetně převodů finančních prostředků z Barmy do Číny v roce 2009, do kterých byla zapojena společnost Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) (v dubnu roku 2009 označena výborem pro sankce zřízeným rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1718).

Společnost Hyoksin, kterou OSN označila jako společnost zapojenou do vývoje zbraní hromadného ničení, se kromě toho v roce 2008 snažila společnost KKBC využít v souvislosti s nákupem zboží dvojího užití. KKBC má nejméně jednu zahraniční pobočku – v čínském Dandongu.

2.

Amroggang Development Banking Corporation

(další používané názvy: Amroggang Development Bank; Amnokkang Development Bank)

Tongan-dong, Pyongyang, DPRK Vlastněná nebo ovládaná bankou Tanchon Commercial Bank (tato banka byla v dubnu roku 2009 označena výborem pro sankce zřízeným rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1718).

Banka Amroggang byla založena v roce 2006 a je spravována zaměstnanci banky Tanchon. Tanchon je zapojena do financování prodeje balistických raket realizovaného společností KOMID (v dubnu roku 2009 označena výborem pro sankce zřízeným rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1718) a rovněž byla zapojena do transakcí souvisejících s balistickými raketami mezi společností KOMID a íránským konsorciem Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG).

3.

Bank of East Land

(další používané názvy: Dongbang Bank; Tongbang U’nhaeng; Tongbang Bank)

PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang, North Korea.

Severokorejská finanční instituce Bank of East Land (další používaný název: Dongbang Bank) zprostředkovává transakce související se zbraněmi a poskytuje další podporu výrobci a vývozci zbraní Green Pine Associated Corporation (Green Pine), který byl zařazen na seznam. Bank of East Land spolu se společností Green Pine aktivně spolupracovaly na převodu prostředků tak, aby se vyhnuly sankcím.

V letech 2007 a 2008 zprostředkovala Bank of East Land transakce, do kterých byla zapojena společnost Green Pine a íránské finanční instituce zařazené na seznamech, mimo jiné Bank Melli a Bank Sepah. Bank of East Land rovněž zprostředkovala finanční transakce pro účely zbrojního programu severokorejské hlavní zpravodajské služby (RGB).

4.

Kancelář 39 Korejské strany pracujících

(další používané názvy: kancelář #39; kancelář č. 39; úřad 39; ústřední výbor; třetí patro / útvar 39.)

Druhá vládní budova Korejské strany pracujících (v korejštině: Ch’o’ngsa), Chungso’ng, Urban Tower (Korean’Dong), Chung Ward, Pyongyang, North Korea; Chung-Guyok (Central District), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pyongyang, North Korea; Changgwang Street, Pyongyang, North Korea.

Kancelář 39 spadající pod Korejskou stranu pracujících je zapojena do nedovolené hospodářské činnosti na podporu severokorejské vlády. Její pobočky rozmístěné po celé zemi získávají a spravují finanční prostředky. Kancelář je rovněž odpovědná za získávání zahraniční měny pro vysoké představitele Korejské strany prostřednictvím nedovolených činností, jako je obchodování s omamnými látkami. Kancelář 39 ovládá v Severní Koreji i v zahraničí řadu subjektů, jejichž prostřednictvím provádí četné nedovolené činnosti, mezi něž patří výroba, pašování a distribuce omamných látek. Byla rovněž zapojena do pokusu o nákup luxusního zboží a jeho převod do Severní Korey.

Kancelář 39 figuruje mezi nejvýznamnějšími organizacemi zapojenými do získávání devizových prostředků a zboží. Podle dostupných informací spadá pod přímé velení KIM Jong-ila.

Ovládá několik obchodních společností, z nichž některé provozují nedovolené činnosti, například Daesong General Bureau, která je součástí Daesong group, největší obchodní skupiny v zemi. Podle některých zdrojů má kancelář 39 zastoupení v Římě, Pekingu, Bangkoku, Singapuru, Hongkongu a v Dubaji. Pravidelně obměňuje oficiální název i formu, pod kterými se prezentuje veřejnosti. Ředitel kanceláře 39 JON il-chun je již zařazen na seznam EU, na kterém jsou uvedeny osoby, na něž se vztahují sankce.

Kancelář 39 vyráběla v Sangwonu (provincie Jižní Pyongan) metamfetamin a byla rovněž zapojena do jeho distribuce drobným severokorejským překupníkům, kteří tuto látku dále distribuovali přes Čínu a Jižní Koreu. Kancelář 39 rovněž provozuje farmy zaměřené na pěstování opiového máku v provincii Severní Hamkyo’ng a v provincii Severní Pyongan a ve městech Hamhu’ng a Nachin vyrábí opium a heroin.

V roce 2009 se kancelář 39 zapojila do neúspěšného pokusu o nákup dvou luxusních italských jachet v hodnotě přesahující 15 milionů dolarů a jejich vývoz (přes Čínu) do Severní Korey. Transakci zastavily italské orgány. Pokus o vývoz jachet pro Kim Jong-ila byl v rozporu se sankcemi vůči Severní Koreji podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1718, ve které je výslovně požadováno, aby členské státy zamezily dodávkám, prodeji a převodu luxusního zboží do Severní Korey.

K legalizaci výnosů z nedovolené činnosti kancelář 39 dříve využívala banku Banco Delta Asia. Ministerstvo financí USA označilo Banco Delta Asia v září roku 2005 v souladu s článkem 311 vlasteneckého zákona (USA PATRIOT Act) jako „jednu z hlavních hrozeb v oblasti praní peněz“, protože představuje nepřijatelné riziko praní peněz a další finanční trestné činnosti.


21.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/61


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 19. prosince 2011

o dočasné odchylce od pravidel původu stanovených v příloze II nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 s ohledem na zvláštní situaci Keni, pokud jde o hřbety z tuňáka

(oznámeno pod číslem K(2011) 9269)

(2011/861/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 ze dne 20. prosince 2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) (1), a zejména na čl. 36 odst. 4 přílohy II uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 16. února 2011 požádala Keňa podle článku 36 přílohy II nařízení (ES) č. 1528/2007 o odchylku od pravidel původu stanovených v uvedené příloze na období jednoho roku. Dne 20. září 2011 předložila Keňa ke své žádosti dodatečné informace. Žádost se týká celkového množství 2 000 tun hřbetů z tuňáka čísla HS 1604. Žádost je podána z toho důvodu, že se v Indickém oceánu snížily odlovy a dodávky původního syrového tuňáka a také kvůli problémům souvisejícím s pirátstvím.

(2)

Podle informací, které Keňa poskytla, jsou odlovy původního syrového tuňáka nezvykle nízké, a to i v porovnání s běžnými sezónními výkyvy, což vedlo k poklesu produkce hřbetů z tuňáka. Keňa navíc upozornila na riziko pirátství při dodávkách syrového tuňáka. Vzhledem k této mimořádné situaci tak Keňa po určité období nemůže dodržet pravidla původu stanovená v příloze II nařízení (ES) č. 1528/2007.

(3)

K zajištění kontinuity dovozu ze zemí AKT do Unie, jakož i plynulého přechodu od dohody o partnerství AKT-ES k dohodě, kterou se stanoví rámec k prozatímní dohodě o hospodářském partnerství (prozatímní dohoda o partnerství mezi Východoafrickým společenstvím a EU), by měla být nová odchylka poskytnuta se zpětnou platností ode dne 1. ledna 2011.

(4)

Vzhledem k dotčenému objemu dovozu by dočasná odchylka od pravidel původu stanovených v příloze II nařízení (ES) č. 1528/2007 nezpůsobila vážnou újmu stávajícímu odvětví Společenství za předpokladu, že budou dodrženy některé podmínky vztahující se k množství, dohledu a době trvání.

(5)

Je proto oprávněné poskytnout dočasnou odchylku podle čl. 36 odst. 1 písm. a) přílohy II nařízení (ES) č. 1528/2007.

(6)

Keňa využije automatické odchylky od pravidel původu u hřbetů z tuňáka čísla HS 1604 podle čl. 41 odst. 8 protokolu o původu připojeného k prozatímní dohodě o partnerství mezi Východoafrickým společenstvím a EU, až uvedená dohoda vstoupí v platnost nebo se začne prozatímně uplatňovat.

(7)

V souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1528/2007 budou pravidla původu stanovená v příloze II uvedeného nařízení a odchylky od těchto pravidel nahrazeny pravidly uvedenými v prozatímní dohodě o partnerství mezi Východoafrickým společenstvím a EU, která by podle předpokladů měla vstoupit v platnost nebo být prozatímně uplatňována v roce 2012. Tato odchylka by se proto měla uplatňovat do 31. prosince 2011. Přestože bude odchylka uznána ještě v roce 2011, celková situace včetně stavu ratifikace prozatímní dohody o partnerství mezi Východoafrickým společenstvím a EU v roce 2012 bude znovu posouzena.

(8)

V souladu s čl. 41 odst. 8 protokolu o původu připojeného k prozatímní dohodě o partnerství mezi Východoafrickým společenstvím a EU je automatická odchylka od pravidel původu omezena roční kvótou ve výši 2 000 tun hřbetů z tuňáka pro země, které parafovaly prozatímní dohodu o partnerství mezi Východoafrickým společenstvím a EU (Keňa, Uganda, Tanzanie, Rwanda a Burundi). Keňa je jedinou zemí v regionu, která v současné době vyváží hřbety z tuňáka do Unie. Je proto vhodné poskytnout Keni odchylku podle článku 36 přílohy II nařízení (ES) č. 1528/2007 na množství 2 000 tun hřbetů z tuňáka, které nepřekračuje celkovou roční kvótu poskytnutou oblasti Východoafrického společenství v rámci prozatímní dohody o partnerství mezi Východoafrickým společenstvím a EU.

(9)

V souladu s tím by měla být Keni poskytnuta odchylka na 2 000 tun hřbetů z tuňáka na období jednoho roku.

(10)

Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (2), stanoví pravidla pro správu celních kvót. Pro zajištění účinné správy prováděné za úzké spolupráce keňských orgánů, celních orgánů členských států a Komise by se tato pravidla měla obdobně použít na množství dovážená v rámci odchylky poskytnuté tímto rozhodnutím.

(11)

V zájmu účinné kontroly využívání dané odchylky by měly keňské orgány pravidelně sdělovat Komisi podrobnosti o vydávaných průvodních osvědčeních EUR.1.

(12)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Odchylně od přílohy II nařízení (ES) č. 1528/2007 a v souladu s čl. 36 odst. 1 písm. a) uvedené přílohy se hřbety z tuňáka čísla HS 1604 vyrobené z nepůvodních materiálů považují za pocházející z Keni podle podmínek stanovených v článcích 2 až 6 tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Odchylka stanovená v článku 1 se vztahuje na produkty a množství uvedené v příloze, které jsou v celním prohlášení navrženy k propuštění z Keni do volného oběhu v Unii v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011.

Článek 3

Množství stanovená v příloze tohoto rozhodnutí jsou spravována v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 4

Keňské celní orgány přijmou nezbytná opatření k provádění kontrol množství vyvážených produktů uvedených v článku 1.

Veškerá průvodní osvědčení EUR.1, která vydají v souvislosti s uvedenými produkty, musí obsahovat odkaz na toto rozhodnutí.

Příslušné keňské orgány zašlou Komisi čtvrtletní výkaz množství, na která byla podle tohoto rozhodnutí vydána průvodní osvědčení EUR.1, a pořadová čísla uvedených osvědčení.

Článek 5

Kolonka 7 průvodních osvědčení EUR.1 vydaných na základě tohoto rozhodnutí musí obsahovat tato slova:

„Derogation — Implementing Decision 2011/861/EU“.

Článek 6

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011.

Článek 7

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 19. prosince 2011.

Za Komisi

Algirdas ŠEMETA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 348, 31.12.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.


PŘÍLOHA

Pořadové číslo

Kód KN

Popis zboží

Období

Množství

09.1667

1604 14 16

Hřbety z tuňáka

1.1.2011 až 31.12.2011

2 000 tun


21.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/64


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 19. prosince 2011,

kterým se schvalují některé pozměněné programy eradikace a sledování nákaz zvířat a zoonóz na rok 2011 a kterým se mění rozhodnutí 2010/712/EU, pokud jde o finanční příspěvek Unie na programy schválené uvedeným rozhodnutím

(oznámeno pod číslem K(2011) 9478)

(2011/862/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/470/ES ze dne 25. května 2009 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na čl. 27 odst. 5 a 6 a čl. 28 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí 2009/470/ES stanoví postupy pro finanční příspěvek Unie na programy eradikace, tlumení a sledování nákaz zvířat a zoonóz.

(2)

Rozhodnutí Komise 2008/341/ES ze dne 25. dubna 2008, kterým se stanoví kritéria Společenství pro vnitrostátní programy eradikace, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz (2), stanoví, že aby byly programy předložené členskými státy Komisi, které se týkají eradikace, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz uvedených v příloze rozhodnutí 2009/470/ES, schváleny pro opatření stanovená v čl. 27 odst. 1 rozhodnutí 2009/470/ES, musí splňovat alespoň kritéria stanovená v příloze rozhodnutí 2008/341/ES.

(3)

Rozhodnutí Komise 2010/712/EU ze dne 23. listopadu 2010, kterým se schvalují roční a víceleté programy a finanční příspěvek Unie na eradikaci, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz předložené členskými státy pro rok 2011 a následující roky (3), schvaluje určité vnitrostátní programy a stanoví procentní sazbu a maximální výši finančního příspěvku Unie poskytovaného pro každý program předložený členskými státy.

(4)

Komise posoudila zprávy o vzniklých výdajích na tyto programy předložené členskými státy. Z vyhodnocení těchto zpráv vyplývá, že některé členské státy nevyužijí celý příděl na rok 2011, zatímco jiné utratí víc než přidělenou částku.

(5)

Některé členské státy informovaly Komisi, že za současné finanční situace je pro zajištění kontinuity veterinárních programů spolufinancovaných ze strany EU nezbytná dodatečná podpora na odškodnění vlastníků utracených zvířat a na další opatření financovaná z 50 %, aby byl udržen pozitivní vývoj u různých nákaz.

(6)

Komise žádosti o zvýšení finanční podpory přezkoumala s přihlédnutím k veterinární situaci a dostupnosti finančních prostředků z běžného finančního roku a usoudila, že je vhodné, aby na způsobilá opatření financovaná z 50 % byla poskytnuta vyšší podpora úpravou míry financování na 60 %.

(7)

Výši finančního příspěvku Unie na řadu těchto vnitrostátních programů je proto nutné upravit. Je vhodné přerozdělit finanční prostředky z vnitrostátních programů, které nevyužijí celý příspěvek, na programy, které jej pravděpodobně překročí. Přerozdělení by mělo být založeno na nejnovějších informacích o skutečných výdajích vzniklých dotčeným členským státům.

(8)

Kromě toho Portugalsko předložilo pozměněný program eradikace brucelózy skotu, Lotyšsko předložilo pozměněný program tlumení salmonelózy, Rumunsko a Slovensko předložily pozměněné programy tlumení a sledování klasického moru prasat, Dánsko předložilo pozměněný program zjišťování influenzy ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků, Belgie, Česká republika, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko a Spojené království předložily pozměněné programy týkající se přenosných spongiformních encefalopatií (TSE), bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) a klusavky a Rumunsko, Slovinsko a Finsko předložily pozměněné programy eradikace vztekliny.

(9)

Komise posoudila tyto pozměněné programy jak z hlediska veterinárního, tak z hlediska finančního. Bylo shledáno, že programy jsou v souladu s příslušnými veterinárními právními předpisy Unie, a zejména s kritérii stanovenými v příloze rozhodnutí 2008/341/ES. Tyto pozměněné programy by proto měly být schváleny.

(10)

Rozhodnutí 2010/712/EU by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Schválení pozměněného programu eradikace brucelózy skotu předloženého Portugalskem

Pozměněný program týkající se brucelózy skotu předložený Portugalskem dne 12. dubna 2011 se schvaluje na období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011.

Článek 2

Schválení pozměněných programů týkajících se salmonelózy (zoonotické salmonelózy) v hejnech brojlerů, nosnic a v reprodukčních hejnech druhu Gallus gallus a v hejnech krůt (Meleagris gallopavo) předložených Belgií a Lotyšskem

Následující pozměněné programy tlumení některých zoonotických salmonelóz v hejnech brojlerů, nosnic a v reprodukčních hejnech druhu Gallus gallus a v hejnech krůt (Meleagris gallopavo) se schvalují na období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011:

a)

program předložený Belgií dne 26. července 2011;

b)

program předložený Lotyšskem dne 8. března 2011.

Článek 3

Schválení pozměněných programů týkajících se klasického moru prasat předložených Rumunskem a Slovenskem

Následující pozměněné programy tlumení a sledování klasického moru prasat se schvalují na období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011:

a)

program předložený Rumunskem dne 7. října 2011;

b)

program předložený Slovenskem dne 21. listopadu 2011.

Článek 4

Schválení pozměněného programu zjišťování influenzy ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků předloženého Dánskem

Pozměněný program zjišťování influenzy ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků předložený Dánskem dne 4. března 2011 se schvaluje na období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011.

Článek 5

Schválení pozměněných programů týkajících se přenosných spongiformních encefalopatií (TSE), bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) a klusavky předložených některými členskými státy

Následující pozměněné programy sledování přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) a eradikace bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) a klusavky se schvalují na období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011:

a)

program předložený Belgií dne 15. června 2011;

b)

program předložený Českou republikou dne 17. června 2011;

c)

program předložený Dánskem dne 8. června 2011;

d)

program předložený Německem dne 14. června 2011;

e)

program předložený Estonskem dne 27. června 2011;

f)

program předložený Irskem dne 29. června 2011;

g)

program předložený Španělskem dne 1. července 2011;

h)

program předložený Francií dne 13. července 2011;

i)

program předložený Itálií dne 22. června 2011;

j)

program předložený Kyprem dne 30. června 2011;

k)

program předložený Lotyšskem dne 28. června 2011;

l)

program předložený Lucemburskem dne 24. června 2011;

m)

program předložený Maďarskem dne 29. června 2011;

n)

program předložený Nizozemskem dne 30. června 2011;

o)

program předložený Rakouskem dne 29. června 2011;

p)

program předložený Polskem dne 28. června 2011;

q)

program předložený Portugalskem dne 29. června 2011;

r)

program předložený Slovinskem dne 8. června 2011;

s)

program předložený Slovenskem dne 30. června 2011;

t)

program předložený Finskem dne 22. června 2011;

u)

program předložený Švédskem dne 20. června 2011;

v)

program předložený Spojeným královstvím dne 28. června 2011.

Článek 6

Schválení pozměněných programů týkajících se vztekliny předložených Rumunskem a Finskem

Následující pozměněné programy týkající se vztekliny se schvalují na období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011:

a)

program předložený Rumunskem dne 23. září 2011;

b)

program předložený Finskem dne 15. září 2011.

Článek 7

Schválení pozměněného víceletého programu týkajícího se vztekliny předloženého Slovinskem

Pozměněný víceletý program týkající se vztekliny předložený Slovinskem dne 16. září 2011 se schvaluje na období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2012.

Článek 8

Změny rozhodnutí 2010/712/EU

Rozhodnutí 2010/712/EU se mění takto:

1)

Článek 1 se mění takto:

a)

v odst. 2 písm. b) se procentní sazba „50 %“ nahrazuje procentní sazbou „60 %“;

b)

v odstavci 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

nepřesáhne částku:

i)

4 600 000 EUR pro Španělsko;

ii)

3 000 000 EUR pro Itálii;

iii)

90 000 EUR pro Kypr;

iv)

1 040 000 EUR pro Portugalsko;

v)

1 350 000 EUR pro Spojené království.“;

c)

v odstavci 3 se písmena a) až d) nahrazují tímto:

„a)

:

za test bengálskou červení

:

0,24 EUR na test;

b)

:

za séroaglutinační test (SAT)

:

0,24 EUR na test;

c)

:

za test reakce vazby komplementu

:

0,48 EUR na test;

d)

:

za test ELISA

:

1,2 EUR na test;“.

2)

Článek 2 se mění takto:

a)

v odst. 2 písm. b) se procentní sazba „50 %“ nahrazuje procentní sazbou „60 %“;

b)

v odstavci 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

nepřesáhne částku:

i)

16 000 000 EUR pro Irsko;

ii)

18 500 000 EUR pro Španělsko;

iii)

5 500 000 EUR pro Itálii;

iv)

1 440 000 EUR pro Portugalsko;

v)

26 500 000 EUR pro Spojené království.“;

c)

v odstavci 3 se písmena a) a b) nahrazují tímto:

„a)

:

za tuberkulinaci

:

2,4 EUR na test;

b)

:

za test na interferon gama

:

6 EUR na test;“.

3)

Článek 3 se mění takto:

a)

v odst. 2 písm. b) se procentní sazba „50 %“ nahrazuje procentní sazbou „60 %“;

b)

v odstavci 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

nepřesáhne částku:

i)

160 000 EUR pro Řecko;

ii)

9 200 000 EUR pro Španělsko;

iii)

4 200 000 EUR pro Itálii;

iv)

85 000 EUR pro Kypr;

v)

2 260 000 EUR pro Portugalsko.“;

c)

v odstavci 3 se písmena a) a b) nahrazují tímto:

„a)

:

za test bengálskou červení

:

0,24 EUR na test;

b)

:

za test reakce vazby komplementu

:

0,48 EUR na test;“.

4)

Článek 4 se mění takto:

a)

v odst. 2 písm. b) se procentní sazba „50 %“ nahrazuje procentní sazbou „60 %“;

b)

v odstavci 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

nepřesáhne částku:

i)

420 000 EUR pro Belgii;

ii)

10 000 EUR pro Bulharsko;

iii)

1 700 000 EUR pro Českou republiku;

iv)

0 EUR pro Dánsko;

v)

400 000 EUR pro Německo;

vi)

10 000 EUR pro Estonsko;

vii)

10 000 EUR pro Irsko;

viii)

100 000 EUR pro Řecko;

ix)

5 200 000 EUR pro Španělsko;

x)

3 000 000 EUR pro Francii;

xi)

300 000 EUR pro Itálii;

xii)

20 000 EUR pro Lotyšsko;

xiii)

5 000 EUR pro Litvu;

xiv)

60 000 EUR pro Maďarsko,

xv)

10 000 EUR pro Maltu;

xvi)

50 000 EUR pro Nizozemsko;

xvii)

160 000 EUR pro Rakousko;

xviii)

50 000 EUR pro Polsko;

xix)

1 650 000 EUR pro Portugalsko;

xx)

100 000 EUR pro Rumunsko;

xxi)

50 000 EUR pro Slovinsko;

xxii)

60 000 EUR pro Slovensko;

xxiii)

20 000 EUR pro Finsko;

xxiv)

20 000 EUR pro Švédsko.“;

c)

v odstavci 3 se písmena a) až f) nahrazují tímto:

„a)

:

za test ELISA

:

3 EUR na test;

b)

:

za test (PCR)

:

12 EUR na test;

c)

:

za nákup monovalentních očkovacích látek

:

0,36 EUR na dávku;

d)

:

za nákup bivalentních očkovacích látek

:

0,54 EUR na dávku;

e)

:

za podání očkovacích látek skotu

:

1,80 EUR za očkovaný kus skotu, bez ohledu na počet a druh použitých dávek;

f)

:

za podání očkovacích látek ovcím a kozám

:

0,90 EUR za očkovanou ovci nebo kozu, bez ohledu na počet a druh použitých dávek.“.

5)

Článek 5 se mění takto:

a)

v odst. 2 písm. b) se procentní sazba „50 %“ nahrazuje procentní sazbou „60 %“;

b)

v odstavci 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

nepřesáhne částku:

i)

1 200 000 EUR pro Belgii;

ii)

25 000 EUR pro Bulharsko;

iii)

2 100 000 EUR pro Českou republiku;

iv)

340 000 EUR pro Dánsko;

v)

1 000 000 EUR pro Německo;

vi)

40 000 EUR pro Estonsko;

vii)

120 000 EUR pro Irsko;

viii)

1 000 000 EUR pro Řecko;

ix)

1 300 000 EUR pro Španělsko;

x)

660 000 EUR pro Francii;

xi)

1 700 000 EUR pro Itálii;

xii)

150 000 EUR pro Kypr;

xiii)

1 650 000 EUR pro Lotyšsko;

xiv)

20 000 EUR pro Lucembursko;

xv)

2 400 000 EUR pro Maďarsko;

xvi)

150 000 EUR pro Maltu;

xvii)

3 900 000 EUR pro Nizozemsko;

xviii)

1 200 000 EUR pro Rakousko;

xix)

4 800 000 EUR pro Polsko;

xx)

65 000 EUR pro Portugalsko;

xxi)

500 000 EUR pro Rumunsko;

xxii)

120 000 EUR pro Slovinsko;

xxiii)

600 000 EUR pro Slovensko;

xxiv)

75 000 EUR pro Spojené království.“;

c)

v odstavci 3 se písmena a) až e) nahrazují tímto:

„a)

:

za bakteriologické vyšetření (kultivaci/izolaci)

:

8,4 EUR na test;

b)

:

za nákup očkovací látky

:

0,06 EUR na dávku;

c)

:

za sérotypizaci příslušných izolátů Salmonella spp.

:

24 EUR na test;

d)

:

za bakteriologické vyšetření prokazující účinnost dezinfekce drůbežáren po depopulaci hejn pozitivních na salmonelu

:

6 EUR na test;

e)

:

za vyšetření ke stanovení antimikrobiálních látek nebo inhibice růstu bakterií prováděné na tkáních z ptáků pocházejících z hejn vyšetřených na salmonelu

:

6 EUR na test;“.

6)

Článek 6 se mění takto:

a)

v odst. 2 písm. b) se procentní sazba „50 %“ nahrazuje procentní sazbou „60 %“;

b)

v odstavci 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

nepřesáhne částku:

i)

120 000 EUR pro Bulharsko;

ii)

1 600 000 EUR pro Německo;

iii)

240 000 EUR pro Francii;

iv)

160 000 EUR pro Itálii;

v)

700 000 EUR pro Maďarsko;

vi)

700 000 EUR pro Rumunsko;

vii)

30 000 EUR pro Slovinsko;

viii)

300 000 EUR pro Slovensko.“;

c)

v odstavci 3 se částka „2,5 EUR“ nahrazuje částkou „3 EUR“.

7)

Článek 8 se mění takto:

a)

v odst. 2 písm. b) se procentní sazba „50 %“ nahrazuje procentní sazbou „60 %“;

b)

v odstavci 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

nepřesáhne částku:

i)

90 000 EUR pro Belgii;

ii)

25 000 EUR pro Bulharsko;

iii)

70 000 EUR pro Českou republiku;

iv)

80 000 EUR pro Dánsko;

v)

300 000 EUR pro Německo;

vi)

10 000 EUR pro Estonsko;

vii)

75 000 EUR pro Irsko;

viii)

50 000 EUR pro Řecko;

ix)

150 000 EUR pro Španělsko;

x)

150 000 EUR pro Francii;

xi)

1 000 000 EUR pro Itálii;

xii)

20 000 EUR pro Kypr;

xiii)

45 000 EUR pro Lotyšsko;

xiv)

10 000 EUR pro Litvu;

xv)

10 000 EUR pro Lucembursko;

xvi)

360 000 EUR pro Maďarsko;

xvii)

20 000 EUR pro Maltu;

xviii)

360 000 EUR pro Nizozemsko;

xix)

60 000 EUR pro Rakousko;

xx)

100 000 EUR pro Polsko;

xxi)

45 000 EUR pro Portugalsko;

xxii)

180 000 EUR pro Rumunsko;

xxiii)

50 000 EUR pro Slovinsko;

xxiv)

15 000 EUR pro Slovensko;

xxv)

25 000 EUR pro Finsko;

xxvi)

50 000 EUR pro Švédsko;

xxvii)

160 000 EUR pro Spojené království.“;

c)

v odstavci 3 se písmena a) až e) nahrazují tímto:

„a)

:

za test ELISA

:

2,4 EUR na test;

b)

:

za imunodifúzní test v agarovém gelu

:

1,44 EUR na test;

c)

:

za test HI na H5/H7

:

14,40 EUR na test;

d)

:

za test izolace viru

:

48 EUR na test;

e)

:

za test PCR

:

24 EUR na test.“.

8)

Článek 9 se mění takto:

a)

v odst. 2 písm. c) se procentní sazba „50 %“ nahrazuje procentní sazbou „60 %“;

b)

v odstavci 2 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

nepřesáhne částku:

i)

1 900 000 EUR pro Belgii;

ii)

330 000 EUR pro Bulharsko;

iii)

1 030 000 EUR pro Českou republiku;

iv)

1 370 000 EUR pro Dánsko;

v)

7 750 000 EUR pro Německo;

vi)

330 000 EUR pro Estonsko;

vii)

4 000 000 EUR pro Irsko;

viii)

2 000 000 EUR pro Řecko;

ix)

6 650 000 EUR pro Španělsko;

x)

18 850 000 EUR pro Francii;

xi)

6 000 000 EUR pro Itálii;

xii)

1 700 000 EUR pro Kypr;

xiii)

320 000 EUR pro Lotyšsko;

xiv)

720 000 EUR pro Litvu;

xv)

125 000 EUR pro Lucembursko;

xvi)

1 180 000 EUR pro Maďarsko;

xvii)

25 000 EUR pro Maltu;

xviii)

3 530 000 EUR pro Nizozemsko;

xix)

1 800 000 EUR pro Rakousko;

xx)

3 440 000 EUR pro Polsko;

xxi)

1 800 000 EUR pro Portugalsko;

xxii)

1 000 000 EUR pro Rumunsko;

xxiii)

250 000 EUR pro Slovinsko;

xxiv)

550 000 EUR pro Slovensko;

xxv)

580 000 EUR pro Finsko;

xxvi)

850 000 EUR pro Švédsko;

xxvii)

6 500 000 EUR pro Spojené království.“;

c)

v odst. 3 písm. d) se částka „10 EUR“ nahrazuje částkou „12 EUR“.

9)

Čl. 10 odst. 2 písm. c) se mění takto:

a)

v bodě i) se částka „1 800 000 EUR“ nahrazuje částkou „850 000 EUR“;

b)

v bodě ii) se částka „620 000 EUR“ nahrazuje částkou „570 000 EUR“;

c)

v bodě iv) se částka „7 110 000 EUR“ nahrazuje částkou „8 110 000 EUR“;

d)

v bodě v) se částka „5 000 000 EUR“ nahrazuje částkou „2 100 000 EUR“;

e)

v bodě vii) se částka „200 000 EUR“ nahrazuje částkou „290 000 EUR“.

10)

V čl. 10 odst. 4 se slova „odstavce 2 a 3“ nahrazují slovy „odst. 2 písm. a) a b) a odstavec 3“.

11)

Čl. 11 odst. 5 písm. c) se mění takto:

a)

v bodě i) se částka „2 250 000 EUR“ nahrazuje částkou „1 600 000 EUR“;

b)

v bodě ii) se částka „1 800 000 EUR“ nahrazuje částkou „1 500 000 EUR“;

c)

v bodě v) se částka „740 000 EUR“ nahrazuje částkou „850 000 EUR“.

12)

V čl. 11 odst. 7 se slova „odstavce 5 a 6“ nahrazují slovy „odst. 5 písm. a) a b) a odstavec 6“.

Článek 9

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 19. prosince 2011.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Úř. věst. L 115, 29.4.2008, s. 44.

(3)  Úř. věst. L 309, 25.11.2010, s. 18.


AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

21.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/70


ROZHODNUTÍ č. 2/2011 SMÍŠENÉHO VÝBORU SPOLEČENSTVÍ-ŠVÝCARSKO PRO LETECKOU DOPRAVU ZŘÍZENÉHO DOHODOU MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A ŠVÝCARSKOU KONFEDERACÍ O LETECKÉ DOPRAVĚ

ze dne 25. listopadu 2011,

kterým se nahrazuje příloha Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě

(2011/2/EU)

VÝBOR SPOLEČENSTVÍ-ŠVÝCARSKO PRO LETECKOU DOPRAVU,

s ohledem na Dohodu mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě (dále jen „dohoda“), a zejména na čl. 23 odst. 4 této dohody,

ROZHODL TAKTO:

Jediný článek

Příloha tohoto rozhodnutí nahrazuje přílohu dohody s platností od 1. února 2012.

V Bruselu dne 25. listopadu 2011.

Za Smíšený výbor

vedoucí delegace Evropské unie

Matthew BALDWIN

vedoucí delegace Švýcarska

Peter MÜLLER


PŘÍLOHA

Pro účely této dohody se rozumí:

Evropská unie na základě Lisabonské smlouvy, která vstoupila v platnost dne 1. prosince 2009, nahrazuje Evropské společenství a stává se jeho nástupcem;

jestliže akt uvedený v této příloze obsahuje odkaz na členské státy Evropského společenství, jež bylo nahrazeno Evropskou unií, nebo na požadavek spojení s nimi, má se pro účely této dohody za to, že se odkaz vztahuje rovněž na Švýcarsko nebo na požadavek spojení se Švýcarskem.

odkazy na nařízení Rady (EHS) č. 2407/92 a (EHS) č. 2408/92 uvedené v článcích 4, 15, 18, 27 a 35 dohody se považují za odkazy na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008.

aniž je dotčen článek 15 této dohody, „leteckým dopravcem Společenství“ podle následujících směrnic a nařízení Společenství se rozumí též letecký dopravce, který je držitelem licence a má svou hlavní provozovnu a případně sídlo podniku ve Švýcarsku v souladu s (ES) č. 1008/2008. Jakýkoli odkaz na nařízení (EHS) č. 2407/92 se považuje za odkaz na nařízení (ES) č. 1008/2008;

jakýkoli odkaz na články 81 a 82 Smlouvy nebo na články 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie v následujících textech se považuje za odkaz na články 8 a 9 této dohody.

1.   Liberalizace letectví a ostatní předpisy v odvětví civilního letectví

Č. 1008/2008

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství

Č. 2000/79

Směrnice Rady ze dne 27. listopadu 2000 o Evropské dohodě o organizaci pracovní doby mobilních pracovníků v civilním letectví uzavřené mezi Sdružením evropských leteckých společností (AEA), Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF), Evropským sdružením technických letových posádek (ECA), Evropským sdružením leteckých společností (ERA) a Mezinárodním sdružením leteckých dopravců (IACA)

Č. 93/104

Směrnice Rady ze dne 23. listopadu 1993 o některých aspektech úpravy pracovní doby, ve znění:

Směrnice 2000/34/ES

Č. 437/2003

Nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. února 2003 o statistickém vykazování letecké přepravy cestujících, zboží a poštovních zásilek

Č. 1358/2003

Nařízení Komise ze dne 31. července 2003, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 o statistickém vykazování letecké přepravy cestujících, zboží a poštovních zásilek a kterým se mění přílohy I a II uvedeného nařízení

Č. 785/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ze dne 21. dubna 2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel ve znění:

nařízením Komise (EU) č. 285/2010

Č. 95/93

Nařízení Rady ze dne 18. ledna 1993 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství (články 1–12) ve znění:

nařízení (ES) č. 793/2004

Č. 2009/12

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. března 2009 o letištních poplatcích (kterou Švýcarsko začne používat od 1. července 2011)

Č. 96/67

Směrnice Rady ze dne 15. října 1996 o přístupu na trh odbavovacích služeb na letištích Společenství

(články 1–9, 11–23 a 25)

Č. 80/2009

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 80/2009 ze dne 14. ledna 2009 o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2299/89

2.   Pravidla hospodářské soutěže

Č. 3975/87

Nařízení Rady ze dne 14. prosince 1987, kterým se stanoví postup pro použití pravidel hospodářské soutěže pro podniky v odvětví letecké dopravy (čl. 6 odst. 3), naposledy pozměněné:

nařízením Rady (ES) č. 1/2003 (články 1–13, 15–45)

Č. 1/2003

Nařízení Rady ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (články 1–13, 15–45)

(V rozsahu, v němž je toto nařízení příslušné pro použití této dohody. Vložení uvedeného nařízení nemá vliv na rozdělení úkolů v souladu s touto dohodou.)

Nařízení (EHS) č. 17/62 bylo nařízením (ES) č. 1/2003 zrušeno s výjimkou čl. 8 odst. 3, který se použije i nadále pro rozhodnutí přijatá podle článku čl. 81 odst. 3 Smlouvy před zahájením používání tohoto nařízení až do konce platnosti uvedených rozhodnutí.

Č. 773/2004

Nařízení Komise ze dne 7. dubna 2004 o vedení řízení Komise podle článků 81 a 82 Smlouvy o ES, ve znění:

nařízení Komise (ES) č. 1792/2006

nařízení Komise (ES) č. 622/2008

Č. 139/2004

Nařízení Rady ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků (nařízení ES o spojování)

(články 1–18, čl. 19 odst. 1–2, články 20–23)

S ohledem na čl. 4 odst. 5 nařízení o spojování platí mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem toto:

1)

S ohledem na spojení definované v článku 3 nařízení (ES) č. 139/2004, které nemá význam pro celé Společenství ve smyslu článku 1 uvedeného nařízení a které může být přezkoumáno v rámci vnitrostátních předpisů pro hospodářskou soutěž nejméně tří členských států ES a Švýcarské konfederace, mohou osoby nebo podniky podle čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení před oznámením příslušným orgánům informovat Komisi prostřednictvím odůvodněného podání, že by spojení měla posoudit Komise.

2)

Evropská komise neprodleně předá Švýcarské konfederaci všechna podání podle čl. 4 odst. 5 nařízení (ES) č. 139/2004 a předchozího odstavce.

3)

Vyjádří-li Švýcarská konfederace svůj nesouhlas se žádostí o postoupení případu, příslušný švýcarský orgán pro hospodářskou soutěž si ponechá svou pravomoc a případ nebude od Švýcarské konfederace postoupen podle tohoto odstavce.

S ohledem na lhůty podle čl. 4 odst. 4 a 5, čl. 9 odst. 2 a 6 a čl. 22 odst. 2 nařízení o spojování:

1)

Evropská komise neprodleně předá příslušnému švýcarskému orgánu pro hospodářskou soutěž všechny příslušné dokumenty podle čl. 4 odst. 4 a 5, čl. 9 odst. 2 a 6 a čl. 22 odst. 2.

2)

Výpočet lhůt podle čl. 4 odst. 4 a 5, čl. 9 odst. 2 a 6 a čl. 22 odst. 2 nařízení (ES) č. 139/2004 začíná pro Švýcarskou konfederaci ihned poté, co příslušný švýcarský orgán pro hospodářskou soutěž obdrží příslušné dokumenty.

Č. 802/2004

Nařízení Komise ze dne 7. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků (články 1–24), ve znění:

nařízení Komise (ES) č. 1792/2006

nařízení Komise (ES) č. 1033/2008

Č. 2006/111

Směrnice Komise ze dne 16. listopadu 2006 o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř jednotlivých podniků

Č. 487/2009

Nařízení Rady (ES) č. 487/2009 ze dne 25. května 2009 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na některé kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví letecké dopravy.

3.   Bezpečnost letectví

Č. 216/2008

Nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES, ve znění:

nařízení Komise (EC) č. 690/2009,

nařízení (ES) č. 1108/2009

Agentura má i ve Švýcarsku pravomoci, které jí byly uděleny ustanoveními nařízení.

Komise má i ve Švýcarsku pravomoci, které jí byly uděleny pro rozhodnutí podle čl. 11 odst. 2, čl. 14 odst. 5 a 7, čl. 24 odst. 5, čl. 25 odst. 1, čl. 38 odst. 3 bodu i), čl. 39 odst. 1, čl. 40 odst. 3, čl. 41 odst. 3 a 5, čl. 42 odst. 4, čl. 54 odst. 1 a čl. 61 odst. 3.

Bez ohledu na horizontální úpravu stanovenou v druhé odrážce přílohy Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě se odkazy na „členské státy“ uvedené v článku 65 nařízení nebo v ustanoveních směrnice 1999/468/ES zmíněných v daném ustanovení nevztahují na Švýcarsko.

Žádné ustanovení tohoto nařízení nelze vykládat tak, že pověřuje Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví, aby jednala jménem Švýcarska v rámci mezinárodních dohod pro jiné účely než pro podporu při plnění povinností, které mu plynou z těchto dohod.

Pro účely dohody se nařízení upravuje takto:

a)

Článek 12 se mění takto:

i)

v odstavci 1 se za slovo „Společenstvím“ vkládají slova „nebo Švýcarskem“,

ii)

v odst. 2 písm. a) se za slovo „Společenství“ vkládají slova „nebo Švýcarsko“,

iii)

v odstavci 2 se zrušují písmena b) a c),

iv)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„3.   Kdykoliv Společenství vede jednání se třetí zemí s cílem uzavřít dohodu, která stanoví, že členský stát nebo agentura může vydávat osvědčení na základě osvědčení vydaných leteckými úřady dané třetí země, usiluje o to, aby Švýcarsku byla nabídnuta podobná dohoda s dotčenou třetí zemí. Švýcarsko zase usiluje o uzavření dohod se třetími zeměmi odpovídajících těm, které uzavřelo Společenství.“

b)

V článku 29 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„4.   Odchylně od čl. 12 odst. 2 písm. a) pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství je výkonný ředitel agentury oprávněn zaměstnávat na základě smlouvy švýcarské státní příslušníky, kteří požívají veškerých občanských práv.“

c)

V článku 30 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„V souladu s dodatkem k příloze A uplatní Švýcarsko na agenturu Protokol o výsadách a imunitách Evropské unie, který je uveden v příloze A této přílohy.“

d)

V článku 37 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Švýcarsko se plně podílí na činnosti správní rady a má v jejím rámci stejná práva a povinnosti jako členské státy Evropské unie, s výjimkou hlasovacího práva.“

e)

V článku 59 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„12.   Švýcarsko se podílí na finančním příspěvku uvedeném v odst. 1 písm. b) podle následujícího vzorce:

S (0,2/100) + S [1 – (a + b) 0,2/100] c/C

kde:

S

=

část rozpočtu agentury, která není financována z poplatků a plateb uvedených v odst. 1 písm. c) a d),

a

=

počet přidružených států,

b

=

počet členských států EU,

c

=

příspěvek Švýcarska do rozpočtu ICAO,

C

=

celkový příspěvek členských států EU a přidružených států do rozpočtu ICAO.“

f)

V článku 61 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Ustanovení vztahující se na finanční kontrolu prováděnou Společenstvím ve Švýcarsku, která se týká účastníků činností agentury, jsou uvedena v příloze B této přílohy.“

g)

Příloha II nařízení se doplňuje o následující letadla jako výrobky, na něž se vztahuje čl. 2 odst. 3 písm. a) bod ii) nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 ze dne 24. září 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (1):

 

A/c - [HB-IDJ] – typ CL600-2B19

 

A/c - [HB-IKR, HB-IMY, HB-IWY] – typ Gulfstream G-IV

 

A/c - [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] – typ Gulfstream G-V

 

A/c - [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF] – typ MD900.

Č. 1108/2009

Nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. října 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 216/2008 v oblasti letišť, uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb a zrušuje směrnice 2006/23/ES

Č. 91/670

Směrnice Rady ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví

(Články 1–8)

Č. 3922/91

Nařízení Rady ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví (články 1–3, čl. 4 odst. 2, články 5–11 a 13) ve znění:

nařízení (ES) č. 1899/2006,

nařízení (ES) č. 1900/2006,

nařízení Komise (ES) č. 8/2008,

nařízení Komise (ES) č. 859/2008

Č. 996/2010

Nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. října 2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví a o zrušení směrnice 94/56/ES

Č. 2004/36

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. dubna 2004 o bezpečnosti letadel třetích zemí, která používají letiště Společenství (články 1–9 a 11–14), naposledy pozměněná:

Směrnice Komise 2008/49/ES

Č. 351/2008

Nařízení Komise ze dne 16. dubna 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/36/ES, pokud jde o stanovení priorit pro prohlídky na odbavovací ploše u letadel, která používají letiště Společenství

Č. 768/2006

Nařízení Komise ze dne 19. května 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/36/ES, pokud jde o shromažďování a výměnu informací o bezpečnosti letadel, která používají letiště Společenství, a správu informačního systému

Č. 2003/42

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. června 2003 o hlášení událostí v civilním letectví (články 1–12)

Č. 1321/2007

Nařízení Komise ze dne 12. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zařazování informací o událostech v civilním letectví, jejichž výměna proběhla v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES, do centrální evidence

Č. 1330/2007

Nařízení Komise ze dne 24. září 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro šíření informací o událostech v civilním letectví zúčastněným osobám podle čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES

Č. 736/2006

Nařízení Komise ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Č. 1702/2003

Nařízení Komise ze dne 24. září 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací, ve znění:

nařízení Komise (ES) č. 335/2007,

nařízení Komise (ES) č. 381/2005,

nařízení Komise (ES) č. 375/2007,

nařízení Komise (ES) č. 706/2006,

nařízení Komise (ES) č. 287/2008,

nařízení Komise (ES) č. 1057/2008,

nařízení Komise (ES) č. 1194/2009

Pro účely dohody se ustanovení nařízení upravují takto:

Článek 2 se mění takto:

V odstavcích 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 a 14 se datum „28. září 2003“ nahrazuje „dnem vstupu v platnost rozhodnutí Výboru Společenství-Švýcarsko pro leteckou dopravu, kterým se nařízení (ES) č. 216/2008 začleňuje do přílohy uvedeného nařízení“.

Č. 2042/2003

Nařízení Komise ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů, ve znění:

nařízení Komise (ES) č. 707/2006,

nařízení Komise (ES) č. 376/2007,

nařízení Komise (ES) č. 1056/2008,

nařízení Komise (EU) č. 127/2010,

nařízení Komise (EU) č. 962/2010.

Č. 104/2004

Nařízení Komise ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanoví pravidla organizace a složení odvolacího senátu Evropské agentury pro bezpečnost letectví

Č. 593/2007

Nařízení Komise ze dne 31. května 2007 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví, naposledy pozměněné:

nařízením Komise (ES) č. 1356/2008

Č. 2111/2005

Nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES

Č. 473/2006

Nařízení Komise ze dne 22. března 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedený v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005

Č. 474/2006

Nařízení Komise ze dne 22. března 2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedeného v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, naposledy pozměněné:

prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1197/2011 (2)

4.   Ochrana letectví před protiprávními činy

Č. 300/2008

Nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002

Č. 272/2009

Nařízení Komise ze dne 2. dubna 2009, kterým se doplňují společné základní normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy stanovené v příloze nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008, naposledy pozměněné:

nařízením Komise (EU) č. 297/2010

nařízením Komise (EU) č. 720/2011

Č. 1254/2009

Nařízení Komise (EU) ze dne 18. prosince 2009, kterým se stanoví kritéria umožňující členským státům odchýlit se od společných základních norem v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a přijmout alternativní bezpečnostní opatření

Č. 18/2010

Nařízení Komise (EU) ze dne 8. ledna 2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008, pokud jde o specifikace národních programů řízení kvality v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy

Č. 72/2010

Nařízení Komise (EU) ze dne 26. ledna 2010, kterým se stanoví postupy provádění inspekcí Komisí v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy

Č. 185/2010

Nařízení Komise (EU) ze dne 4. března 2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti, ve znění:

nařízení Komise (EU) č. 357/2010,

nařízení Komise (EU) č. 358/2010,

nařízení Komise (EU) č. 573/2010,

nařízení Komise (EU) č. 983/2010,

nařízení Komise (EU) č. 334/2011

Č. 2010/774

Rozhodnutí Komise (EU) ze dne 13. dubna 2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy obsahující informace uvedené v čl. 18 písm. a) nařízení (ES) č. 300/2008, ve znění:

rozhodnutí Komise 2010/2604/EU,

rozhodnutí Komise 2010/3572/EU,

rozhodnutí Komise 2010/9139/EU.

5.   Uspořádání letového provozu

Č. 549/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení), ve znění:

nařízení (ES) č. 1070/2009

Komise má ve Švýcarsku pravomoci, které jí byly uděleny v souladu s články 6, 8, 10, 11 a 12.

Článek 10 se mění takto:

 

V odstavci 2 se slova „na úrovni Společenství“ nahrazují slovy „na úrovni Společenství, zahrnující Švýcarsko“.

 

Bez ohledu na horizontální úpravu stanovenou v druhé odrážce přílohy Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě se odkazy na členské státy uvedené v článku 5 nařízení (ES) č. 549/2004 nebo v ustanoveních rozhodnutí 1999/468/ES zmíněných v daném ustanovení nevztahují na Švýcarsko.

Č. 550/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 10. března 2004 o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (nařízení o poskytování služeb), ve znění:

nařízení (ES) č. 1070/2009

Komise má vůči Švýcarsku pravomoci, které jí byly uděleny v souladu s články 9a, 9b, 15a, 16 a 17.

Pro účely dohody se nařízení upravuje takto:

a)

Článek 3 se mění takto:

V odstavci 2 se za slovo „Společenství“ vkládají slova „a Švýcarsku“.

b)

Článek 7 se mění takto:

V odstavcích 1 a 6 se za slovo „Společenství“ vkládají slova „a Švýcarsku“.

c)

Článek 8 se mění takto:

V odstavci 1 se za slovo „Společenství“ vkládají slova „a Švýcarsku“.

d)

Článek 10 se mění takto:

V odstavci 1 se za slovo „Společenství“ vkládají slova „a Švýcarsku“.

e)

Čl. 16 odst. 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Komise sdělí své rozhodnutí členským státům a vyrozumí o něm poskytovatele služeb, pokud je tím z právního hlediska dotčen.“

Č. 551/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 10. března 2004 o organizaci a užívání vzdušného prostoru v jednotném evropském nebi (nařízení o vzdušném prostoru), ve znění:

nařízení (ES) č. 1070/2009

Komise má ve Švýcarsku pravomoci, které jí byly uděleny v souladu s články 3a, 6 a 10.

Č. 552/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 10. března 2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu (nařízení o interoperabilitě), ve znění:

nařízení (ES) č. 1070/2009

Komise má ve Švýcarsku pravomoci, které jí byly uděleny v souladu s články 4, 7 a čl. 10 odst. 3.

Pro účely dohody se nařízení upravuje takto:

a)

Článek 5 se mění takto:

V odstavci 2 se za slovo „Společenství“ doplňují slova „nebo Švýcarsku“.

b)

Článek 7 se mění takto:

V odstavci 4 se za slovo „Společenství“ doplňují slova „nebo Švýcarsku“.

c)

Příloha III se mění takto:

V druhé a poslední odrážce oddílu 3 se za slovo „Společenství“ doplňují slova „nebo Švýcarsku“.

Č. 2096/2005

Nařízení Komise ze dne 20. prosince 2005, kterým se stanoví společné požadavky pro poskytování letových navigačních služeb, ve znění:

nařízení Komise (ES) č. 1315/2007,

nařízení Komise (ES) č. 482/2008,

nařízení Komise (ES) č. 668/2008,

nařízení Komise (EU) č. 691/2010.

Komise má ve Švýcarsku pravomoci, které jí byly uděleny v souladu s článkem 9.

Č. 2150/2005

Nařízení Komise ze dne 23. prosince 2005, kterým se stanoví společná pravidla pro pružné užívání vzdušného prostoru

Č. 1033/2006

Nařízení Komise ze dne 4. července 2006, kterým se stanoví požadavky na postupy pro letové plány v předletové fázi pro jednotné evropské nebe, naposledy pozměněné:

nařízením Komise (EU) č. 929/2010

Č. 1032/2006

Nařízení Komise ze dne 6. července 2006, kterým se stanoví požadavky na automatické systémy pro výměnu letových údajů pro účely oznamování, koordinace a předávání letů mezi stanovišti řízení letového provozu, naposledy pozměněné:

nařízením Komise (ES) č. 30/2009

Č. 1794/2006

Nařízení Komise ze dne 6. prosince 2006, kterým se stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby (které Švýcarsko začne používat od vstupu příslušných švýcarských předpisů v platnost, nejpozději však od 1. ledna 2012), naposledy pozměněné:

nařízením Komise (EU) č. 1191/2010

Č. 2006/23

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 5. dubna 2006 o licenci řídícího letového provozu Společenství

Č. 730/2006

Nařízení Komise ze dne 11. května 2006 o klasifikaci vzdušného prostoru a o přístupu letů podle pravidel pro let za viditelnosti nad letovou hladinu 195

Č. 219/2007

Nařízení Rady ze dne 27. února 2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR), naposledy pozměněné:

nařízením Rady (ES) č. 1361/2008

Č. 633/2007

Nařízení Komise ze dne 7. června 2007, kterým se stanoví požadavky použití protokolu pro přenos zpráv o letu pro účely oznamování, koordinace a předávání letů mezi stanovišti řízení letového provozu, ve znění:

nařízení Komise (EU) č. 283/2011

Č. 1265/2007

Nařízení Komise ze dne 26. října 2007, kterým se stanoví pro jednotné evropské nebe požadavky na odstup kanálů hlasového radiokomunikačního spojení vzduch-země

Č. 29/2009

Nařízení Komise ze dne 16. ledna 2009, kterým se stanoví požadavky na služby datovým spojem pro jednotné evropské nebe

Č. 262/2009

Nařízení Komise ze dne 30. března 2009, kterým se stanoví požadavky na koordinované přidělování a užívání dotazovacích kódů režimu S pro jednotné evropské nebe

Č. 73/2010

Nařízení Komise ze dne 26. ledna 2010, kterým se stanoví požadavky na jakost leteckých dat a leteckých informací pro jednotné evropské nebe

Č. 255/2010

Nařízení Komise ze dne 25. března 2010, kterým se stanoví společná pravidla uspořádání toku letového provozu

Č. 691/2010

Nařízení Komise ze dne 29. července 2010, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě a mění nařízení (ES) č. 2096/2005, kterým se stanoví společné požadavky pro poskytování letových navigačních služeb

Nápravná opatření přijatá Komisí podle čl. 14 odst. 3 nařízení jsou pro Švýcarsko povinná poté, co je svým rozhodnutím přijme smíšený výbor

Č. 2010/5134

Rozhodnutí Komise ze dne 29. července 2010 o ustavení orgánu pro kontrolu výkonnosti v rámci jednotného evropského nebe

Č. 2010/5110

Rozhodnutí Komise ze dne 12. srpna 2010 o určení koordinátora pro systém funkčních bloků vzdušného prostoru v souvislosti s jednotným evropským nebem

Č. 176/2011

Nařízení Komise (EU) č. 176/2011 ze dne 24. února 2011 o informacích poskytovaných před zřízením a úpravou funkčního bloku vzdušného prostoru

Č. 2011/121

Rozhodnutí Komise 2011/121/EU ze dne 21. února 2011, kterým se na roky 2012 až 2014 stanoví výkonnostní cíle a varovné prahové hodnoty na úrovni Evropské unie pro poskytování letových navigačních služeb

6.   Životní prostředí a hluk

Č. 2002/30

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. března 2002 o pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Společenství (články 1–12, 14–18)

(Na základě přílohy II kapitoly 8 (Dopravní politika) oddílu G (Letecká doprava) bodu 2 Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie, se uplatní změny přílohy I)

Č. 89/629

Směrnice Rady ze dne 4. prosince 1989 o omezení emisí hluku civilních podzvukových proudových letadel

(Články 1–8)

Č. 2006/93/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 12. prosince 2006 o regulaci provozu letadel uvedených v části II kapitoly 3 svazku 1 přílohy 16 k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví, druhé vydání (1988).

7.   Ochrana spotřebitele

Č. 90/314

Směrnice Rady ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy

(Články 1–10)

Č. 93/13

Směrnice Rady ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách

(Články 1–11)

Č. 2027/97

Nařízení Rady ze dne 9. října 1997 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod (články 1–8), ve znění:

nařízení (ES) č. 889/2002

Č. 261/2004

Nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91

(Články 1–18)

Č. 1107/2006

Nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě

8.   Různé

Č. 2003/96

Směrnice Rady ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny

(Čl. 14 odst. 1 písm. b) a čl. 14 odst. 2)

9.   Přílohy

A

:

Protokol o výsadách a imunitách Evropské unie

B

:

Ustanovení o finanční kontrole prováděné Evropskou unií, která se týká švýcarských účastníků činností Evropské agentury pro bezpečnost letectví


(1)  Úř. věst. L 243, 27.9.2003, s. 6.

(2)  Toto nařízení se ve Švýcarsku použije po dobu své platnosti v EU.

PŘÍLOHA A

PROTOKOL O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH EVROPSKÉ UNIE

VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY,

BEROUCE V ÚVAHU, že podle článku 343 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 191 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (ESAE) požívají Evropská unie a ESAE na území členských států imunit a výsad nezbytných pro plnění svého poslání,

SE DOHODLY na následujících ustanoveních, která se připojují ke Smlouvě o Evropské unii, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii:

KAPITOLA I

MOVITÝ A NEMOVITÝ MAJETEK, POHLEDÁVKY A OPERACE EVROPSKÉ UNIE

Článek 1

Prostory a budovy Unie jsou nedotknutelné. Jsou vyloučeny z domovních prohlídek, rekvizic, zabavení či vyvlastnění. Majetek a pohledávky Unie se nemohou stát předmětem jakéhokoli výkonu správního nebo soudního rozhodnutí bez zmocnění Soudního dvora.

Článek 2

Archivy Unie jsou nedotknutelné.

Článek 3

Unie, její pohledávky, příjmy a ostatní majetek jsou osvobozeny od veškerých přímých daní.

Vlády členských států přijímají, kdykoli je to možné, vhodná opatření umožňující prominutí nebo navrácení nepřímých daní a poplatků z prodeje, které tvoří součást ceny věcí movitých nebo nemovitostí, jestliže Unie uskuteční pro své úřední potřeby větší nákupy, jejichž cena zahrnuje daně a poplatky tohoto druhu. Prováděním těchto opatření nesmí být narušena hospodářská soutěž v rámci Unie.

Osvobození se nevztahuje na daně, dávky a poplatky představující pouze odměnu za veřejně prospěšné služby.

Článek 4

Unie je osvobozena od veškerých cel, zákazů a omezení při dovozu a vývozu, pokud jde o předměty určené pro svou úřední potřebu: takto dovezené předměty nebudou zcizeny úplatně ani bezúplatně na území země, na něž budou dovezeny, jinak než za podmínek schválených vládou příslušné země.

Unie je rovněž osvobozena od veškerých cel a od zákazu a omezení při dovozu a vývozu svých publikací.

KAPITOLA II

KOMUNIKACE A PRŮKAZY

Článek 5

Orgány Unie požívají pro svou úřední komunikaci a předávání veškerých dokumentů na území všech členských států stejného zacházení, jaké daný stát přiznává diplomatickým zastoupením.

Úřední korespondence a jiná úřední komunikace orgánů Unie nepodléhá cenzuře.

Článek 6

Předsedové orgánů Unie mohou vydávat členům a zaměstnancům orgánů Unie průkazy, jejichž formu stanoví Rada, rozhodující prostou většinou, a jež orgány členských států uznávají za platné cestovní doklady. Tyto průkazy jsou vydávány úředníkům a jiným zaměstnancům za podmínek stanovených služebním a pracovním řádem Unie.

Komise může uzavřít dohody umožňující uznávat tyto průkazy za platné cestovní doklady na území třetích zemí.

KAPITOLA III

ČLENOVÉ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Článek 7

Volný pohyb členů Evropského parlamentu, kteří jedou na místo zasedání Evropského parlamentu nebo se z něj vracejí, nepodléhá žádným omezením správní či jiné povahy.

Členům Evropského parlamentu při celním odbavení a při devizové kontrole:

a)

přiznává jejich vlastní vláda stejné výhody, jaké přiznává vyšším úředníkům pohybujícím se v zahraničí při plnění dočasného úředního poslání;

b)

přiznávají vlády ostatních členských států stejné výhody, jaké přiznávají zástupcům zahraničních vlád při plnění dočasného úředního poslání.

Článek 8

Členové Evropského parlamentu nemohou být vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni pro své názory či hlasování během výkonu své funkce.

Článek 9

V průběhu zasedání Evropského parlamentu jeho členové:

a)

na území vlastního státu požívají imunit přiznávaných členům parlamentu vlastního státu;

b)

na území všech ostatních členských států nemohou být zadrženi ani soudně stíháni.

Jsou chráněni imunitou rovněž během cesty na místo zasedání Evropského parlamentu a při návratu z něj.

Imunity se nelze dovolávat v případě přistižení při činu; Evropský parlament je oprávněn svého člena imunity zbavit.

KAPITOLA IV

ZÁSTUPCI ČLENSKÝCH STÁTŮ ÚČASTNÍCÍ SE ČINNOSTI ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE

Článek 10

Zástupci členských států, kteří se účastní činnosti orgánů Unie, jejich poradci a techničtí experti požívají po dobu výkonu své činnosti a během cest na místo zasedání nebo při návratu z něj obvyklých výsad, imunit a výhod.

Tento článek se vztahuje rovněž na členy poradních orgánů Unie.

KAPITOLA V

ÚŘEDNÍCI A JINÍ ZAMĚSTNANCI EVROPSKÉ UNIE

Článek 11

Na území všech členských států úředníci a jiní zaměstnanci Unie bez ohledu na svou státní příslušnost:

a)

jsou vyňati z pravomoci soudů pro úkony spojené s výkonem jejich funkce, včetně ústních a písemných projevů, s výhradou použití ustanovení smluv jednak o pravidlech určujících odpovědnost úředníků a jiných zaměstnanců vůči Unii a jednak o příslušnosti Soudního dvora Evropské unie rozhodovat spory mezi Unií a jejími úředníky a jinými zaměstnanci. Této imunity požívají i po ukončení své funkce;

b)

nepodléhají oni ani jejich manželé či manželky a jimi vyživovaní rodinní příslušníci předpisům omezujícím přistěhovalectví a určujícím náležitosti přihlašování cizinců;

c)

požívají v oblasti měnových a devizových předpisů výhod přiznávaných obvykle zaměstnancům mezinárodních organizací;

d)

požívají práva bezcelně dovážet bytové zařízení a jiné věci osobní potřeby v souvislosti s prvním nástupem do funkce v dané zemi a práva bezcelně zpětně vyvézt bytové zařízení a jiné věci osobní potřeby při ukončení výkonu funkce v dané zemi, v obou případech s výhradou podmínek považovaných za nezbytné vládou země, v níž je toto právo uplatňováno;

e)

požívají práva bezcelně dovézt automobil pro svou osobní potřebu, který získali v zemi svého posledního pobytu nebo v zemi, jejímiž jsou státními příslušníky, za podmínek daného vnitřního trhu, a bezcelně zpětně vyvézt automobil, s výhradou podmínek považovaných za nezbytné vládou země, v níž je toto právo uplatňováno.

Článek 12

Platy, mzdy a služební požitky, které poskytuje Unie svým úředníkům a jiným zaměstnancům, podléhají dani ve prospěch Unie, jejíž podmínky a způsob vybírání stanoví Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem a po konzultaci s dotčenými orgány.

Úředníci a jiní zaměstnanci jsou osvobozeni od vnitrostátních daní z platů, mezd a požitků, které jim poskytuje Unie.

Článek 13

S úředníky a jinými zaměstnanci Unie, kteří si výlučně z důvodů výkonu svých funkcí ve službách Unie zřizují bydliště na území členského státu jiného, než jehož jsou daňovými rezidenty, je pro účely vybírání daní z příjmu, z majetku a dědické daně a dodržování smluv o zamezení dvojího zdanění, uzavřených mezi členskými zeměmi Unie, zacházeno jak ve státě, v němž pobývají, tak ve státě, jehož jsou daňovými rezidenty, tak, jako by si zachovali své původní bydliště v posledně jmenovaném státě, je-li tento stát členem Unie. Toto ustanovení se vztahuje rovněž na manžela nebo manželku, pokud nevykonává vlastní profesionální činnost, a na děti vyživované osobami uvedenými v tomto článku a v jejich péči.

Movitý majetek ve vlastnictví osob uvedených v předchozím pododstavci, který se nachází na území státu pobytu, je osvobozen od dědické daně v tomto státě; pro stanovení této daně je tento majetek posuzován, jako by se nacházel ve státě, jehož jsou tyto osoby daňovými rezidenty, s výhradou práv třetích zemí a případného použití ustanovení mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění.

Při použití ustanovení tohoto článku se nepřihlíží k bydlišti získanému výlučně k výkonu funkcí ve službách jiných mezinárodních organizací.

Článek 14

Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem a po konzultaci s dotčenými orgány rozhodují formou nařízení o stanovení systému sociálních dávek příslušejících úředníkům a jiným zaměstnancům Unie.

Článek 15

Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem a po konzultaci s ostatními dotčenými orgány určí formou nařízení kategorie úředníků a jiných zaměstnanců Unie, na které se použijí všechna nebo některá ustanovení článku 11, čl. 12 druhého pododstavce a článku 13.

Jména, funkce a adresy úředníků a jiných zaměstnanců zařazených do jednotlivých kategorií jsou pravidelně sdělovány vládám členských států.

KAPITOLA VI

VÝSADY A IMUNITY ZASTOUPENÍ TŘETÍCH ZEMÍ POVĚŘENÝCH U EVROPSKÉ UNIE

Článek 16

Členský stát, na jehož území se nachází sídlo Unie, přiznává zastoupením třetích zemí pověřených u Unie obvyklé diplomatické výsady a imunity.

KAPITOLA VII

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 17

Výsady, imunity a výhody jsou přiznávány úředníkům a jiným zaměstnancům Unie výhradně v zájmu Unie.

Každý orgán Unie je povinen zbavit úředníka nebo jiného zaměstnance imunity ve všech případech, kdy podle jeho názoru zrušení této imunity není v rozporu se zájmy Unie.

Článek 18

Při uplatňování tohoto protokolu jednají orgány Unie ve vzájemné shodě s odpovědnými orgány příslušných členských států.

Článek 19

Články 11 až 14 a článek 17 se vztahují na členy Komise.

Článek 20

Články 11 až 14 a článek 17 se vztahují na soudce, generální advokáty, tajemníky a pomocné zpravodaje při Soudním dvoru Evropské unie, aniž je dotčen článek 3 Protokolu o statutu Soudního dvora Evropské unie týkající se vynětí soudců a generálních advokátů z pravomoci soudů.

Článek 21

Tento protokol se vztahuje rovněž na Evropskou investiční banku, na členy jejích orgánů, její zaměstnance a zástupce členských států, kteří se účastní její činnosti; ustanovení protokolu o statutu této banky tím nejsou dotčena.

Evropská centrální banka je rovněž osvobozena od veškerých daní a jiných poplatků v souvislosti se zvýšením svého základního kapitálu a veškerých formalit, které s tím jsou spojeny ve státě, v němž má sídlo. Rovněž její rozpuštění či likvidace nepodléhá poplatkům. Kromě toho činnost banky a jejích orgánů vykonávaná na základě statutu nepodléhá dani z obratu.

Článek 22

Tento protokol se rovněž vztahuje na Evropskou centrální banku, na členy jejích orgánů a na její zaměstnance, aniž jsou dotčena ustanovení Protokolu o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.

Evropská centrální banka je rovněž osvobozena od veškerých daní a jiných poplatků v souvislosti se zvýšením svého základního kapitálu a různých formalit, které jsou s tím spojeny ve státě, v němž má sídlo. Činnost banky a jejích orgánů vykonávaná v souladu se statutem Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky nepodléhá dani z obratu.

Dodatek

POSTUPY PRO POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH EVROPSKÉ UNIE VE ŠVÝCARSKU

1.   Rozšíření používání na Švýcarsko

Každý odkaz na členské státy uvedený v Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie (dále jen „protokol“) se rovněž považuje za odkaz na Švýcarsko, pokud následující ustanovení nestanoví jinak.

2.   Osvobození agentury od nepřímých daní (včetně DPH)

Zboží a služby vyvážené ze Švýcarska nepodléhají švýcarské dani z přidané hodnoty (DPH). Pokud se jedná o zboží a služby dodané agentuře ve Švýcarsku pro její úřední potřebu, uplatní se osvobození od DPH v souladu s čl. 3 druhým pododstavcem protokolu, a to formou vrácení daně. Osvobození od DPH lze uplatnit, pokud skutečná nákupní cena zboží a poskytnutých služeb, která je uvedena na faktuře nebo na rovnocenném dokladu, je nejméně 100 švýcarských franků (včetně daně).

Vrácení DPH lze uplatňovat na základě předložení příslušných švýcarských formulářů federálnímu daňovému úřadu, hlavnímu oddělení pro DPH. Žádosti o vrácení musí být zpravidla vyřízeny do tří měsíců od data, kdy byla žádost o vrácení daně spolu s příslušnými doklady podána.

3.   Postupy pro použití pravidel týkajících se zaměstnanců agentury

Pokud se jedná o čl. 12 druhý pododstavec protokolu, Švýcarsko osvobozuje na základě zásad svého vnitrostátního práva úředníky a ostatní zaměstnance agentury podle článku 2 nařízení Rady (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69 (1) od federálních, kantonálních a obecních daní z platů, mezd a požitků, které jim poskytuje Evropská unie a které podléhají jeho vnitřní dani.

Pro účely použití článku 13 protokolu se Švýcarsko nepovažuje za členský stát podle výše uvedeného bodu 1.

Úředníci a ostatní zaměstnanci agentury, jakož i jejich rodinní příslušníci, na které se vztahuje systém sociálního pojištění pro úředníky a ostatní zaměstnance Evropské unie, nejsou povinni účastnit se švýcarského systému sociálního pojištění.

Soudní dvůr Evropské unie má výhradní pravomoc ve všech otázkách týkajících se vztahů mezi agenturou nebo Komisí a jejími zaměstnanci, pokud jde o používání nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (2) a ostatních právních předpisů Evropské unie o pracovních podmínkách.


(1)  Nařízení Rady (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69 ze dne 25. března 1969, kterým se stanoví kategorie úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství, na které se vztahují ustanovení článku 12, čl. 13 druhého pododstavce a článku 14 Protokolu o výsadách a imunitách Společenství (Úř. věst. L 74, 27.3.1969, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1749/2002 (Úř. věst. L 264, 2.10.2002, s. 13).

(2)  Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství a kterým se stanoví zvláštní opatření dočasně použitelná na úředníky Komise (pracovní řád ostatních zaměstnanců) (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2104/2005 (Úř. věst. L 337, 22.12.2005, s. 7).

PŘÍLOHA B

FINANČNÍ KONTROLA ŠVÝCARSKÝCH ÚČASTNÍKŮ ČINNOSTÍ EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ

Článek 1

Přímá komunikace

Agentura a Komise komunikují přímo se všemi osobami nebo subjekty usazenými ve Švýcarsku, které se účastní činností agentury, a to jako smluvní strany, účastníci programů agentury, příjemci plateb z rozpočtu agentury nebo Společenství nebo jako subdodavatelé. Tyto osoby mohou Komisi a agentuře přímo poskytnout veškeré příslušné informace a dokumentaci, jež jsou povinny sdělovat na základě nástrojů, na které odkazuje toto rozhodnutí, a uzavřených smluv nebo dohod a rozhodnutí přijatých v rámci těchto aktů.

Článek 2

Kontroly

1.   V souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (1), a finančním nařízením přijatým správní radou agentury dne 26. března 2003, s nařízením Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 23. prosince 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (2), jakož i s ostatními nařízeními, na která odkazuje toto rozhodnutí, mohou být uzavřené smlouvy nebo úmluvy a rozhodnutí přijatá s příjemci usazenými ve Švýcarsku stanovit, že úředníci agentury a Komise nebo jiné osoby pověřené agenturou a Komisí mohou u příjemců a jejich subdodavatelů kdykoli provádět vědecké, finanční, technologické nebo jiné audity.

2.   Úředníci agentury a Komise a ostatní osoby pověřené agenturou a Komisí mají přiměřený přístup do míst, k pracím a dokumentům, jakož i ke všem informacím – včetně informací v elektronické podobě – potřebným pro výkon takových auditů. Toto přístupové právo je výslovně stanoveno ve smlouvách nebo dohodách uzavřených s cílem provádět nástroje, na které odkazuje toto rozhodnutí.

3.   Evropský účetní dvůr má stejná práva jako Komise.

4.   Audity lze provádět pět let po ukončení platnosti tohoto rozhodnutí nebo podle podmínek uzavřených smluv nebo dohod a přijatých rozhodnutí.

5.   Švýcarský federální finanční kontrolní úřad je předem informován o auditech prováděných na švýcarském území. Tato informace není zákonnou podmínkou pro provedení těchto auditů.

Článek 3

Kontroly na místě

1.   V rámci této dohody je Komise (OLAF) oprávněna provádět na švýcarském území kontroly a inspekce na místě, a to v souladu s podmínkami a ustanoveními nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (3).

2.   Kontroly a inspekce na místě připravuje a vede Komise v úzké spolupráci se švýcarským federálním finančním kontrolním úřadem nebo jinými příslušnými švýcarskými orgány jmenovanými švýcarským federálním finančním kontrolním úřadem, které jsou včas informovány o předmětu, cíli a právním základu kontrol a inspekcí, aby mohly poskytnout veškerou nezbytnou podporu. Za tímto účelem se úředníci příslušných švýcarských orgánů mohou kontrol a inspekcí na místě účastnit.

3.   Pokud si to příslušné švýcarské orgány přejí, provádějí kontroly a inspekce na místě společně s Komisí.

4.   Pokud se účastníci programu brání kontrole nebo inspekci na místě, poskytnou švýcarské orgány kontrolorům Komise v souladu s vnitrostátními předpisy nezbytnou podporu, která umožní provedení kontroly nebo inspekce na místě.

5.   Komise neprodleně uvědomí švýcarský federální finanční kontrolní úřad o všech skutečnostech nebo podezřeních týkajících se nesrovnalostí, které objevila v průběhu kontroly nebo inspekce na místě. Komise je v každém případě povinna informovat výše uvedený orgán o výsledku těchto kontrol a inspekcí.

Článek 4

Informace a konzultace

1.   Pro účely řádného provádění této přílohy si příslušné švýcarské orgány a orgány Společenství pravidelně vyměňují informace a na žádost jedné ze stran provádějí konzultace.

2.   Příslušné švýcarské orgány neprodleně informují agenturu a Komisi o všech skutečnostech či podezřeních, které objevily a které se týkají nesrovnalostí v oblasti uzavírání a provádění smluv nebo dohod uzavřených v rámci použití nástrojů, na které odkazuje toto rozhodnutí.

Článek 5

Důvěrnost informací

Informace sdělené nebo získané v jakékoli formě na základě této přílohy jsou chráněny úředním tajemstvím a požívají ochrany, která přísluší obdobnému druhu informací na základě švýcarského vnitrostátního práva a příslušných předpisů platných pro orgány Společenství. Tyto informace nelze sdělovat jiným osobám kromě těch, od kterých se vzhledem k jejich funkci v orgánech Společenství, členských státech nebo Švýcarsku vyžaduje, aby je znaly, a nelze je využívat k jiným účelům než k zajištění účinné ochrany finančních zájmů smluvních stran.

Článek 6

Správní opatření a sankce

Aniž je dotčeno použití švýcarského trestního práva, agentura nebo Komise může uložit správní opatření a sankce v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, nařízením Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 a nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (4).

Článek 7

Náhrada a vykonatelnost

Rozhodnutí agentury či Komise přijatá v oblasti působnosti tohoto rozhodnutí, která ukládají peněžitý závazek jiným osobám než státům, jsou vykonatelná ve Švýcarsku.

Nařízení výkonu vydá bez jakékoliv další kontroly s výjimkou ověření pravosti aktu orgán určený švýcarskou vládou, který o tom uvědomí agenturu či Komisi. Výkon rozhodnutí se provede v souladu se švýcarským procesním řádem. Zákonnost rozhodnutí o výkonu podléhá kontrole Soudního dvora Evropské unie.

Pro vykonatelnost rozsudků Soudního dvora Evropské unie vynesených na základě rozhodčí doložky platí stejné podmínky.


(1)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(3)  Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2.

(4)  Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1.