ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2011.335.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 335

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 54
17. prosince 2011


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV

1

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1320/2011 ze dne 16. prosince 2011, kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

15

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1321/2011 ze dne 16. prosince 2011, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí

17

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1322/2011 ze dne 16. prosince 2011, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 517/94 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Společenství

42

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1323/2011 ze dne 16. prosince 2011, kterým se stanoví pravidla pro správu a rozdělování textilních kvót stanovených pro rok 2012 podle nařízení Rady (ES) č. 517/94

57

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1324/2011 ze dne 16. prosince 2011, kterým se na rok 2012 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1067/2008 o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí

65

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1325/2011 ze dne 16. prosince 2011, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011, pokud jde o spouštěcí hodnoty pro dodatečná cla na hrušky, citrony, jablka a cukety

66

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1326/2011 ze dne 16. prosince 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

68

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1327/2011 ze dne 16. prosince 2011 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2011 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso

70

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1328/2011 ze dne 16. prosince 2011 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2011 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 539/2007 pro některé produkty v odvětví vajec a vaječného albuminu

72

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1329/2011 ze dne 16. prosince 2011 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2011 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa

74

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1330/2011 ze dne 16. prosince 2011 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2011 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1384/2007 pro odvětví drůbežího masa pocházejícího z Izraele

76

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady 2011/845/SZBP ze dne 16. prosince 2011 o dočasném přijetí určitých Palestinců členskými státy Evropské unie

78

 

 

2011/846/SZBP

 

*

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru ATALANTA/5/2011 ze dne 16. prosince 2011, kterým se mění rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru ATALANTA/2/2009 o přijetí příspěvků třetích států na vojenskou operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (Atalanta) a rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru ATALANTA/3/2009 o zřízení Výboru přispěvatelů na vojenskou operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (Atalanta)

79

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/847/SZBP ze dne 16. prosince 2011, kterým se provádí rozhodnutí 2010/639/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska

81

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/848/SZBP ze dne 16. prosince 2011, kterým se provádí rozhodnutí 2010/788/SZBP o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo

83

 

 

2011/849/SZBP

 

*

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EULEX/2/2011 ze dne 16. prosince 2011 o prodloužení mandátu vedoucího Mise Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu (EULEX KOSOVO)

85

 

 

2011/850/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2011, kterým se stanovují pravidla pro směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, pokud jde o vzájemnou výměnou informací a podávání zpráv o kvalitě vnějšího ovzduší (oznámeno pod číslem K(2011) 9068)

86

 

 

2011/851/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2011 o dodatečném finančním příspěvku Unie pro rok 2006 a 2007 k úhradě výdajů vynaložených Portugalskem za účelem boje proti háďátku Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (oznámeno pod číslem K(2011) 9247)

107

 

 

2011/852/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 15. prosince 2011, kterým se mění rozhodnutí 2005/363/ES o některých ochranných veterinárních opatřeních proti africkému moru prasat na Sardinii v Itálii (oznámeno pod číslem K(2011) 9248)  ( 1 )

109

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Legislativní akty

SMĚRNICE

17.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/1


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/92/EU

ze dne 13. prosince 2011

o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 82 odst. 2 a čl. 83 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pohlavní zneužívání a pohlavní vykořisťování dětí, včetně dětské pornografie, představují závažné porušování základních práv, zejména práv dítěte na ochranu a péči nezbytnou pro jeho blaho, jak jsou stanovena Úmluvou Organizace spojených národů o právech dítěte z roku 1989 a Listinou základních práv Evropské unie (3).

(2)

V souladu s čl. 6 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii uznává Unie práva, svobody a zásady obsažené v Listině základních práv Evropské unie, jejíž čl. 24 odst. 2 stanoví, že při všech činnostech týkajících se dětí, ať už uskutečňovaných veřejnými orgány nebo soukromými institucemi, musí být prvořadým hlediskem nejvlastnější zájem dítěte. Boj proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii je navíc jednoznačně upřednostněn ve Stockholmském programu – otevřená a bezpečná Evropa, která slouží svým občanům a chrání je (4).

(3)

Dětská pornografie, která sestává z vyobrazení pohlavního zneužívání dětí, a jiné zvlášť závažné formy pohlavního zneužívání a pohlavního vykořisťování dětí stále narůstají a šíří se pomocí nových technologií a internetu.

(4)

Rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV ze dne 22. prosince 2003 o boji proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii (5) sbližuje právní předpisy členských států s cílem učinit trestnými nejzávažnější formy pohlavního zneužívání a pohlavního vykořisťování dětí, rozšířit vnitrostátní soudní příslušnost a poskytnout obětem minimální úroveň pomoci. Rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV ze dne 15. března 2001 o postavení obětí v trestním řízení (6) stanoví soubor práv obětí v trestním řízení, včetně práva na ochranu a odškodnění. Koordinace stíhání v případech pohlavního zneužívání a pohlavního vykořisťování dětí a dětské pornografie bude dále usnadněna prováděním rámcového rozhodnutí Rady 2009/948/SVV ze dne 30. listopadu 2009 o předcházení kompetenčním sporům při výkonu pravomoci v trestním řízení a jejich řešení (7).

(5)

Podle článku 34 Úmluvy Organizace spojených národů o právech dítěte se státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, zavazují chránit dítě před všemi formami pohlavního vykořisťování a pohlavního zneužívání. Opční protokol z roku 2000 k Úmluvě Organizace spojených národů o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie a zejména Úmluva Rady Evropy z roku 2007 o ochraně dětí před pohlavním vykořisťováním a zneužíváním představují významné kroky v procesu posilování mezinárodní spolupráce v této oblasti.

(6)

Závažné trestné činy, jakými jsou pohlavní vykořisťování dětí a dětská pornografie, vyžadují komplexní přístup zahrnující stíhání pachatelů trestných činů, ochranu dětských obětí a předcházení tomuto jevu. Prvořadým hlediskem při provádění všech opatření zaměřených na boj proti těmto trestným činům musí být nejlepší zájem dítěte, a to v souladu s Listinou základních práv Evropské unie a s Úmluvou Organizace spojených národů o právech dítěte. Rámcové rozhodnutí 2004/68/SVV by mělo být nahrazeno novým nástrojem, který poskytne takový ucelený právní rámec, aby bylo dosaženo požadovaného účelu.

(7)

Tato směrnice by měla doplňovat směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV (8), neboť některými oběťmi obchodování s lidmi jsou dětské oběti pohlavního zneužívání nebo pohlavního vykořisťování.

(8)

V souvislosti s kriminalizací činů souvisejících s prováděním pornografických představení se tato směrnice vztahuje na činy, které představují organizovaná živá vystoupení určená určitému publiku, jež proto z definice vylučují bezprostřední osobní styk mezi přihlížejícími osobami ve věku pohlavní dospělosti a dětmi ve věku pohlavní dospělosti a jejich partnery.

(9)

Dětská pornografie často zahrnuje vyobrazení, na nichž je zaznamenáno sexuální zneužívání dětí ze strany dospělých. Může rovněž zahrnovat vyobrazení dětí, které se účastní jednoznačně sexuálního jednání, nebo jejich pohlavních orgánů, přičemž tato vyobrazení jsou vytvářena nebo používána k prvotně sexuálním účelům a zneužívána s vědomím nebo bez vědomí dítěte. Pojem dětské pornografie se dále vztahuje také na realistické obrázky dítěte, které se účastní jednoznačně sexuálního jednání nebo je zobrazeno, jak se účastní jednoznačně sexuálního jednání, určené k prvotně sexuálním účelům.

(10)

Postižení samo o sobě automaticky nevylučuje možnost souhlasit s pohlavním stykem. Zneužívání existence takového postižení za účelem účasti na sexuálních praktikách s dítětem by však mělo být považováno za trestný čin.

(11)

Při přijímání právních předpisů v oblasti trestního práva hmotného by Unie měla zajistit soulad těchto právních předpisů, a to zejména z hlediska trestních sazeb. S ohledem na Lisabonskou smlouvu je třeba mít na paměti závěry Rady ze dne 24. a 25 dubna 2002 o přístupu, který je třeba uplatňovat při sbližování trestních sazeb, uvádějící čtyři úrovně trestních sazeb. Vzhledem k mimořádně vysokému počtu různých trestných činů, které jsou v této směrnici uvedeny, je v ní za účelem zohlednění různé míry jejich závažnosti nutné stanovit různé úrovně trestních sazeb, což jde nad rámec toho, co by mělo být v právních nástrojích Unie obvykle uvedeno.

(12)

Za závažné formy pohlavního zneužívání a pohlavního vykořisťování dětí by měly být stanoveny účinné, přiměřené a odrazující sankce. Jedná se zejména o různé formy pohlavního zneužívání a pohlavního vykořisťování dětí, jež jsou usnadněné využíváním informačních a komunikačních technologií, jako například navazování kontaktu s dětmi k sexuálním účelům prostřednictvím sociálních sítí a diskusních fór na internetu. Rovněž definice dětské pornografie by měla být upřesněna a měla by se přiblížit definicím obsaženým v mezinárodních nástrojích.

(13)

Tresty odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby, které tato směrnice stanoví za trestné činy v ní uvedené, by měly být ukládány přinejmenším v případě nejzávažnějších forem této trestné činnosti.

(14)

Pro dosažení horní hranice sazby trestu odnětí svobody stanovené v této směrnici v případě trestných činů týkajících se pohlavního zneužívání a pohlavního vykořisťování dětí a dětské pornografie, mohou členské státy s přihlédnutím ke svému vnitrostátnímu právu kombinovat sazby trestů odnětí svobody stanovené ve vnitrostátních právních předpisech upravujících tyto trestné činy.

(15)

Tato směrnice ukládá členským státům povinnost stanovit ve svých vnitrostátních právních předpisech tresty s ohledem na právo Unie v oblasti boje proti pohlavnímu zneužívání, pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii. Pokud jde o uplatňování těchto trestů nebo jiného dostupného systému vymáhání práva v konkrétních případech, neukládá tato směrnice žádné povinnosti.

(16)

Zejména v případech, kdy jsou trestné činy uvedené v této směrnici spáchány za účelem finančního zisku, by měly členské státy zvážit stanovení možnosti uložit kromě trestu odnětí svobody i finanční pokutu.

(17)

Termínem „protiprávní“ je ve spojení s dětskou pornografií dána členským státům možnost, aby uznaly jako oprávněné jednání vztahující se k „pornografickému materiálu“, který má například lékařský, vědecký či jiný podobný účel. Uvedený termín rovněž připouští aktivity prováděné na základě pravomocí vyplývajících z vnitrostátního práva, jako je oprávněné držení dětské pornografie státními orgány za účelem vedení trestního řízení nebo za účelem prevence, odhalování či vyšetřování trestné činnosti. Nevylučuje rovněž jiné důvody nebo podobné zásady, které dotyčnou osobu za daných okolností zprošťují odpovědnosti, například když jsou tyto případy ohlašovány prostřednictvím telefonních či internetových horkých linek.

(18)

Vědomé získávání přístupu k dětské pornografii prostřednictvím informačních a komunikačních technologií by mělo být považováno za trestný čin. K tomu, aby daná osoba mohla být činěna odpovědnou, je třeba, aby na internetovou stránku, na níž je dětská pornografie k dispozici, vstoupila úmyslně a byla si zároveň vědoma toho, že tam lze takové snímky nalézt. Sankce by neměly být uplatňovány vůči osobám, které internetové stránky obsahující dětskou pornografii navštíví neúmyslně. Úmyslnou povahu trestného činu lze vyvodit zejména ze skutečnosti, že k němu dochází opakovaně nebo že trestné činy byly spáchány prostřednictvím služby za úplatu.

(19)

Navazování kontaktu s dětmi k sexuálním účelům představuje hrozbu, která získává v souvislosti s internetem zvláštní podobu, protože Internet umožňuje bezprecedentní, anonymitu uživatelů, neboť jim dává příležitost k utajování jejich skutečné totožnosti a vlastností, jako je například věk. Členské státy současně uznávají, že proti navazování kontaktu s dětmi k sexuálním účelům je třeba bojovat i mimo rámec internetu, zejména tam, kde k navazování kontaktů tohoto druhu nedochází prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Členské státy se vybízejí k tomu, aby za trestný čin považovaly jednání, kdy pachatel navazuje kontakt s dítětem, aby se s ním stýkalo za účelem sexu, v přítomnosti či v blízkosti dítěte, což může mít formu zvláštního trestného činu přípravy, pokusu o spáchání trestných činů uvedených v této směrnici nebo zvláštní formu pohlavního zneužití. Členské státy by bez ohledu na to, jaké zvolí právní řešení otázky kriminalizace získávání důvěry dětí přes Internet k sexuálním účelům („off-line grooming“), měly zajistit, aby pachatelé této trestné činnosti byli nějakým způsobem stíháni.

(20)

Tato směrnice neupravuje politiku členských států, pokud jde o sexuální praktiky prováděné se souhlasem zúčastněných stran, kterých se mohou účastnit děti a které lze považovat za normální objevování sexuality při vývoji lidského jedince s přihlédnutím k různým kulturním a právním tradicím, a také k novým formám navazování a udržování vztahů u dětí a dospívající mládeže, mimo jiné prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Uvedené otázky nespadají do oblasti působnosti této směrnice. Jestliže členské státy využijí možností uvedených v této směrnici, činí tak v rámci výkonu svých pravomocí.

(21)

Členské státy by ve svém vnitrostátním právu měly v souladu s příslušnými pravidly týkajícími se přitěžujících okolností danými jejich právním řádem stanovit přitěžující okolnosti. Měly by zajistit, aby tyto přitěžující okolností měli k dispozici soudci a mohli k nim při vyměřování trestu pro pachatele trestných činů přihlížet, ačkoli soudci nemají povinnost tyto přitěžující okolnosti uplatňovat. Jsou-li tyto přitěžující okolnosti vzhledem k povaze konkrétního trestného činu nepodstatné, členské státy by je ve svém vnitrostátním právu stanovovat neměly. Závažnost jednotlivých přitěžujících okolností stanovených v této směrnici by měla být na vnitrostátní úrovni vyhodnocena pro každý trestný čin uvedený v této směrnici.

(22)

Tělesná či mentální nezpůsobilost by v rámci této směrnice měla být chápána v tom smyslu, že zahrnuje také stav tělesné či mentální nezpůsobilosti způsobený vlivem omamných látek či alkoholu.

(23)

V rámci boje proti pohlavnímu vykořisťování dětí je třeba v plné míře využívat stávající nástroje zaměřené na zajištění a konfiskaci výnosů z trestné činnosti, jako je Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu a protokoly k této úmluvě, Úmluva Rady Evropy z roku 1990 o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu, rámcové rozhodnutí Rady 2001/500/SVV ze dne 26. června 2001 o praní peněz, identifikaci, vysledování, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní (9) a rámcové rozhodnutí Rady 2005/212/SVV ze dne 24. února 2005 o konfiskaci výnosů a majetku z trestné činnosti a nástrojů trestné činnosti (10). Je třeba podporovat využívání zajištěných a konfiskovaných nástrojů trestné činnosti uvedené v této směrnici a výnosů z ní na pomoc obětem a na jejich ochranu.

(24)

Je třeba zabránit tomu, aby oběti trestných činů uvedených v této směrnici byly vystaveny sekundární viktimizaci. V členských státech, v nichž je za prostituci nebo vystupování v pornografii možno v souladu s vnitrostátním trestním právem ukládat tresty, by mělo být možné nezahajovat trestní stíhání či neukládat sankce podle těchto právních předpisů v případě, že dotyčné dítě tyto činy spáchalo v důsledku toho, že bylo obětí pohlavního vykořisťování, nebo v případě, že bylo k účasti na dětské pornografii přinuceno.

(25)

Tato směrnice jakožto nástroj sbližování trestního práva stanoví trestní sazby, které by měly být uplatňovány, aniž jsou tím dotčeny konkrétní trestní politiky členských států týkající se dětských pachatelů trestné činnosti.

(26)

Vyšetřování trestných činů a podávání žalob v trestních řízeních by se mělo usnadnit, aby se vzaly v úvahu obtíže, které musí dětské oběti při oznamování pohlavního zneužití překonávat, a anonymita pachatelů trestných činů v kybernetickém světě. Aby byla zajištěna úspěšnost vyšetřování a stíhání trestných činů uvedených v této směrnici, nemělo by zahájení vyšetřování či trestního stíhání v zásadě záviset na tom, zda oběť nebo její zástupce učiní oznámení či vznese obvinění. Dostatečně dlouhá doba pro stíhání by měla být stanovena v souladu s vnitrostátním právem.

(27)

Osobám a orgánům odpovědným za vyšetřování a stíhání trestných činů uvedených v této směrnici by měly být k dispozici účinné vyšetřovací nástroje. Mezi tyto nástroje může patřit odposlech, sledování včetně elektronického sledování, monitorování bankovních účtů nebo jiné finanční vyšetřování, přičemž je třeba přihlížet mimo jiné k zásadě proporcionality a k povaze a závažnosti vyšetřovaných trestných činů. V souladu s vnitrostátním právem by tyto nástroje měly případně zahrnovat rovněž možnost, aby donucovací orgány mohly používat na internetu utajenou totožnost.

(28)

Členské státy by měly vybízet všechny osoby, které vědí nebo mají podezření, že došlo k pohlavnímu vykořisťování nebo pohlavnímu zneužívání dítěte, k tomu, aby tyto skutečnosti oznámily příslušným orgánům. Členské státy by měly určit příslušné orgány, jimž mohou být taková podezření oznamována. Tyto příslušné orgány by se ve své činnosti neměly omezovat na ochranu dětí nebo na příslušné sociální služby. Požadavek, aby se podezření oznamovalo „v dobré víře“, by měl zabránit uplatňování příslušného ustanovení k tomu, aby jej bylo možné zneužívat k oznamování naprosto smyšlených nebo nepravdivých skutečností.

(29)

Měla by se změnit pravidla o soudní příslušnosti, aby se zajistilo, že pachatelé pohlavního zneužívání nebo pohlavního vykořisťování dětí, kteří pocházejí z Unie, budou stíháni i tehdy, pokud se dopustí trestného činu mimo Unii, zejména v rámci tzv. sexuální turistiky. Sexuální turistika zaměřená na děti by měla být chápána jako pohlavní vykořisťování dětí páchané osobou či osobami, které z obvyklého místa svého pobytu vycestují do zahraničí, kde se dopouštějí pohlavního styku s dětmi. V případě, že je sexuální turistika zaměřená na děti provozována za hranicemi Unie, by členské státy měly prostřednictvím dostupných vnitrostátních a mezinárodních nástrojů, včetně dvoustranných a mnohostranných smluv o vydávání, vzájemné pomoci či předávání trestního řízení, usilovat o prohlubování spolupráce se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi s cílem bojovat proti sexuální turistice. Členské státy by měly podporovat otevřený dialog a komunikaci se zeměmi mimo Unii, aby bylo možné stíhat v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy pachatele, kteří vycestovávají z Unie za účelem sexuální turistiky zaměřené na děti.

(30)

Měla by být přijata opatření na ochranu dětských obětí, která jsou v jejich nejlepším zájmu a zohledňují jejich potřeby. Dětské oběti by měly mít snadný přístup k právním prostředkům nápravy a k možnosti využívat opatření řešících střet zájmů, pokud k pohlavnímu zneužívání nebo pohlavnímu vykořisťování dítěte dochází v rodině. V případě, že by byl pro dítě v průběhu trestního vyšetřování či řízení určen zvláštní zástupce, může tuto úlohu plnit rovněž právnická osoba, instituce nebo orgán. Pokud svůj případ předloží příslušným orgánům, neměly by dětské oběti také podléhat sankcím ukládaným například podle vnitrostátních právních předpisů o přistěhovalectví nebo prostituci. Dále by účast v trestním řízení neměla u těchto obětí vyvolávat pokud možno žádná další traumata v důsledku výslechů nebo vizuálního kontaktu s pachateli. Schopnost dobře rozumět dětem a způsobu jejich chování pod tíhou traumatických zážitků pomůže zajistit vysokou kvalitu získávání důkazů a ulevit dětem od stresu při provádění nezbytných opatření.

(31)

Členské státy by měly zvážit možnost poskytování krátkodobé a dlouhodobé pomoci dětským obětem. Jakákoli újma způsobená pohlavním zneužíváním a pohlavním vykořisťováním dítěte je závažná a je třeba ji řešit. Vzhledem k povaze újmy způsobené pohlavním zneužíváním a pohlavním vykořisťováním by měla být tato pomoc poskytována tak dlouho, jak je to nutné k fyzickému a psychickému zotavení dítěte, případně až do dospělosti. Je třeba uvážit možnost poskytovat pomoc a rady i rodičům nebo opatrovníkům dětských obětí, pokud nejsou podezřelí ze spáchání příslušného trestného činu, aby mohli být těmto dětským obětem nápomocni po celou dobu trestního řízení.

(32)

Práva obětí v trestním řízení, včetně práva na ochranu a odškodnění, jsou stanovena v rámcovém rozhodnutí 2001/220/SVV. Kromě toho by dětem, které jsou oběťmi pohlavního zneužívání, pohlavního vykořisťování a dětské pornografie, měl být umožněn přístup k právní pomoci a v souladu s postavením oběti v příslušném právním řádu rovněž k právnímu zastupování, a to mimo jiné za účelem uplatnění nároku na odškodnění. Tuto právní pomoc a právní zastupování mohou také poskytovat příslušné orgány za účelem uplatňování nároku na odškodnění od státu. Právní pomoc má obětem umožnit přístup k informacím a zajistit, že se jim dostane rady o různých možnostech, které jsou jim k dispozici. Právní pomoc by měla poskytovat osoba, která absolvovala příslušnou odbornou přípravu, přičemž se nemusí nutně jednat o právníka. Právní pomoc a, v souladu s postavením oběti v příslušném právním řádu, právní zastoupení by měly být poskytovány bezplatně, a to alespoň v případě, že oběť nemá dostatečné finanční prostředky, a způsobem, který je v souladu s vnitrostátními postupy členských států.

(33)

Členské státy by měly přijmout opatření, která jim umožní předcházet aktivitám souvisejícím s propagací pohlavního zneužívání dětí a sexuální turistiky zaměřené na děti nebo tyto aktivity zakázat. Uvažovat lze o různých preventivních opatřeních, jako je vypracování a prosazování kodexu chování a samoregulačních mechanismů v odvětví cestovního ruchu, vytvoření etického kodexu nebo „známek kvality“ pro organizace působící v odvětví cestovního ruchu, které proti sexuální turistice zaměřené na děti bojují nebo mají pro boj se sexuální turistikou zaměřenou na děti vypracovánu přímou strategii.

(34)

Členské státy by prostřednictvím informačních a osvětových kampaní a výzkumných a vzdělávacích programů měly zavést nebo posílit politiky pro prevenci pohlavního zneužívání a pohlavního vykořisťování dětí, včetně odrazujících opatření a opatření na snížení poptávky, která podporuje všechny formy pohlavního vykořisťování dětí, a opatření na snižování rizika, že se děti stanou oběťmi. V rámci takových iniciativ by měly členské státy prosazovat práva dítěte. Zvláštní péče by měla být věnována zajištění toho, aby osvětové kampaně určené dětem byly vhodné pro děti a byly snadno srozumitelné. Zvážit je třeba také zřízení linek důvěry či horkých linek.

(35)

Pokud jde o systém informování o pohlavním zneužívání a pohlavním vykořisťování dětí a o pomoc dětem v nouzi, měly by být propagovány horké linky s číslem 116 000 pro pohřešované děti, 116 006 pro oběti trestných činů a 116 111 pro děti, zavedené rozhodnutím Komise 2007/116/ES ze dne 15. února 2007 o vyhrazení vnitrostátního číselného rozsahu 116 pro harmonizovaná čísla harmonizovaných služeb se sociální hodnotou (11), a měly by být zohledněny zkušenosti s jejich fungováním.

(36)

Odborní pracovníci, u nichž se předpokládá, že přijdou do styku s dětskými oběťmi pohlavního zneužívání a pohlavního vykořisťování, by měli být odpovídajícím způsobem proškoleni, aby byli schopni tyto oběti rozpoznat a jednat s nimi. Absolvování takového školení by mělo být prosazováno zejména v případě dále uvedených kategorií povolání, pakliže je u nich možné předpokládat kontakt s dětskými oběťmi: policisté, státní zástupci, právníci, soudci a soudní úředníci, inspektoři práce, zaměstnanci služeb péče o dítě a zdravotnický personál, ale mohly by mezi ně patřit i další skupiny osob, u kterých lze předpokládat, že budou v rámci své práce přicházet do styku s dětskými oběťmi pohlavního zneužívání a pohlavního vykořisťování.

(37)

Za účelem předcházení pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí by pachatelům sexuálně motivovaných trestných činů měly být nabídnuty specificky zaměřené intervenční programy nebo opatření. Tyto intervenční programy nebo opatření, které by měly být nepovinného charakteru, by měly vycházet z široce pojatého flexibilního přístupu a zaměřovat se na léčebné a psychosociální aspekty. Těmito intervenčními programy nebo opatřeními nejsou dotčeny intervenční programy nebo opatření ukládané příslušnými justičními orgány.

(38)

Právo na využití intervenčních programů nebo opatření nevzniká automaticky. Volba vhodných intervenčních programů nebo opatření závisí na rozhodnutí členského státu.

(39)

Aby se předešlo opakovanému páchání trestných činů a aby se tento jev v co největší míře omezil, měli by se pachatelé trestných činů podrobit posouzení své nebezpečnosti a možného rizika opakování sexuálně motivovaných trestných činů spáchaných na dětech. Úprava tohoto posouzení, jako je určení orgánu příslušného k tomu, aby posouzení nařídil nebo provedl, nebo okamžik před trestním řízením či po něm, kdy by mělo být toto posouzení provedeno, jakož i úprava účinných intervenčních programů nebo opatření nabízených na základě tohoto posouzení, by měly být v souladu s vnitrostátními postupy členských států. V zájmu dosažení výše uvedeného cíle by pachatelé trestných činů měli mít přístup k účinným intervenčním programům nebo opatřením rovněž na základě dobrovolnosti. Tyto intervenční programy nebo opatření by neměly narušovat zavedené vnitrostátní systémy pro léčbu osob s duševními poruchami.

(40)

Tam, kde je to vzhledem k nebezpečnosti pachatele či možnému riziku opakování trestného činu vhodné, by se mělo pachatelům trestných činů, kteří byli odsouzeni, případně dočasně nebo trvale zabránit alespoň ve výkonu profesních činností, u nichž se předpokládá přímý a pravidelný styk s dětmi. Zaměstnavatelé mají právo na to, aby se při náboru osoby na pracovní místo, jehož náplň zahrnuje přímý a pravidelný kontakt s dětmi, informovali o dosavadních odsouzeních za sexuálně motivované trestné činy spáchané na dětech zaznamenaných v rejstříku trestů nebo o platných zákazech činnosti. Pro účely této směrnice by za zaměstnavatele měly být považovány i osoby, které provozují organizaci vykonávající dobrovolnickou práci v oblasti dozoru nad dětmi nebo péče o ně, pokud tato práce zahrnuje přímý a pravidelný kontakt s dětmi. Způsob, jakým mají být tyto informace podávány, zda je má například zpřístupnit dotčená osoba, jakož i přesný obsah těchto informací a definice organizovaných dobrovolnických činností a přímého a pravidelného kontaktu s dětmi by měly být stanoveny v souladu s vnitrostátním právem.

(41)

Tato směrnice bere s ohledem na rozdílné právní tradice členských států v úvahu skutečnost, že přístup k rejstříku trestů je možný pouze na základě povolení příslušných orgánů nebo se souhlasem dotyčné osoby. Tato směrnice neukládá povinnost upravovat vnitrostátní systémy, jimiž se řídí rejstříky trestů či způsob, jakým lze k těmto rejstříkům získat přístup.

(42)

Cílem této směrnice není harmonizace pravidel týkajících se souhlasu dotyčné osoby při sdělování informací z rejstříku trestů, tj. zda její souhlas je či není vyžadován. Bez ohledu na to, zda je nebo není podle vnitrostátního práva tento souhlas vyžadován, neukládá tato směrnice žádnou novou povinnost měnit v tomto směru vnitrostátní právo a postupy.

(43)

Členské státy mohou v souvislosti s pachateli zvážit přijetí dalších administrativních opatření, jako je například registrace odsouzených osob za trestné činy uvedené v této směrnici v rejstřících pachatelů sexuálních trestných činů. Přístup k těmto rejstříkům by měl podléhat omezení v souladu vnitrostátními ústavními zásadami a platnými normami pro ochranu údajů, tak aby k němu mohly mít přístup například pouze soudní nebo donucovací orgány.

(44)

Členské státy by za účelem sledování a vyhodnocování fenoménu pohlavního zneužívání a pohlavního vykořisťování dětí měly vytvořit na státní či místní úrovni a ve spolupráci s občanskou společností mechanismy určené ke shromažďování údajů nebo koordinační střediska. Aby mohla Unie řádně vyhodnotit výsledky opatření pro boj proti pohlavnímu zneužívání, pohlavnímu vykořisťování a dětské pornografii, měla by pokračovat ve své práci na metodikách a metodách shromažďování údajů s cílem získat srovnatelné statistiky.

(45)

Členské státy by měly přijmout vhodná opatření pro zřízení informačních služeb, které budou poskytovat informace o tom, jakým způsobem lze rozpoznat příznaky pohlavního zneužívání a pohlavního vykořisťování.

(46)

Dětská pornografie, kterou se rozumí vyobrazení pohlavního zneužívání dítěte, je zvláštním typem obsahu, který nelze považovat za vyjadřování názoru. V rámci boje proti dětské pornografii je nezbytné snížit oběh materiálů zobrazujících zneužívání dětí tím, že bude pachatelům ztíženo nahrávání takového obsahu na veřejně přístupné internetové stránky. Proto jsou nezbytná taková opatření, která umožní odstranit obsah již u zdroje a dopadnout osoby vinné z výroby, distribuce nebo stahování vyobrazení pohlavního zneužívání dítěte. Členské státy by se s ohledem na podporu úsilí, které Unie věnuje boji proti dětské pornografii, měly co nejvíce vynasnažit spolupracovat se třetími zeměmi ve snaze zajistit odstraňování takového obsahu ze serverů provozovaných na jejich území.

(47)

Navzdory takovému úsilí se však ukazuje odstranění materiálů obsahujících dětskou pornografii u zdroje často jako nemožné, pokud jsou původní materiály umístěny mimo Unii, a to buď proto, že stát, na jehož území jsou servery spravovány, není ochoten ke spolupráci, nebo proto, že zajištění toho, aby příslušný stát uvedený materiál odstranil, se ukáže být obzvlášť zdlouhavé. Mohou být také zavedeny mechanismy, jež by z území Unie zablokovaly přístup k internetovým stránkám označeným jako stránky obsahující nebo šířící dětskou pornografii. Opatření prováděná členskými státy v souladu s touto směrnicí za účelem odstraňování, popřípadě blokování internetových stránek obsahujících dětskou pornografii, mohou zahrnovat různé činnosti veřejných orgánů, jako například legislativní, nelegislativní, soudní a jiné povahy. Touto směrnicí nejsou v této souvislosti dotčena dobrovolná opatření přijatá subjekty, které působí v rámci internetového odvětví, s cílem zabránit zneužívání jejich služeb a není jimi dotčena ani podpora takových opatření ze strany členských států. Členské státy by bez ohledu na to, jaký základ zvolí pro svůj postup či metodu, měly zajistit, aby tento základ zaručoval uživatelům a poskytovatelům služeb potřebnou míru právní jistoty a předvídatelnosti. S cílem odstranit a blokovat materiály zobrazující zneužívání dětí by měla být navázána a posilována spolupráce mezi veřejnými orgány, zejména v zájmu zajištění toho, aby vnitrostátní seznamy internetových stránek s dětskou pornografií byly co nejúplnější a aby se zamezilo zdvojování práce. Všechny takové činnosti musí brát ohled na práva konečných uživatelů, dodržovat stávající právní a soudní postupy a být v souladu s Úmluvou Rady Evropy o lidských právech a základních svobodách a Listinou základních práv Evropské unie. Program pro bezpečnější Internet vytvořil síť horkých linek, jejichž cílem je shromažďování informací a podávání a výměna zpráv o hlavních typech nedovoleného internetového obsahu.

(48)

Cílem této směrnice je pozměnit a rozšířit ustanovení rámcového rozhodnutí 2004/68/SVV. Jelikož je změn, které je třeba provést, značný počet a jsou nejrůznější povahy, mělo by být rámcové rozhodnutí v zájmu jasnosti nahrazeno v plném rozsahu ve vztahu k členským státům, které se účastní přijímání této směrnice.

(49)

Jelikož cíle této směrnice, totiž bojovat proti pohlavnímu zneužívání, pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být z důvodu rozsahu a účinků této směrnice lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(50)

Tato směrnice dodržuje základní práva a respektuje zásady uznávané zejména v Listině základních práv Evropské unie a zejména právo na ochranu lidské důstojnosti, zákaz mučení a nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestu, práva dítěte, právo na svobodu a bezpečnost, svobodu projevu a informací, právo na ochranu osobních údajů, právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces a zásady zákonnosti a přiměřenosti trestných činů a trestů. Cílem této směrnice je zajistit plné dodržování těchto práv a zásad, v souladu s nimiž musí být provedena.

(51)

V souladu s článkem 3 Protokolu (č. 21) o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, oznámily Spojené království a Irsko své přání účastnit se přijímání a používání této směrnice.

(52)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání této směrnice, a tato směrnice pro ně není závazná ani použitelná,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Předmět

Tato směrnice stanoví minimální pravidla týkající se vymezení trestných činů a sankcí v oblasti pohlavního zneužívání a pohlavního vykořisťování dětí, dětské pornografie a navazování kontaktu s dětmi k sexuálním účelům. Jejím cílem je také zavést ustanovení umožňující těmto trestným činům lépe předcházet a chránit jejich oběti.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

a)

„dítětem“ každá osoba mladší 18 let;

b)

„věkem pohlavní dospělosti“ věk, pod jehož hranicí je podle vnitrostátního práva zakázána účast na sexuálních praktikách s dítětem;

c)

„dětskou pornografií“

i)

jakýkoli materiál, který zobrazuje dítě, které se účastní skutečného nebo předstíraného jednoznačně sexuálního jednání,

ii)

jakékoli zobrazení pohlavních orgánů dítěte prvotně k sexuálním účelům,

iii)

jakýkoli materiál, který zobrazuje osobu se vzhledem dítěte, která se účastní skutečného nebo předstíraného jednoznačně sexuálního jednání, nebo každé zobrazení pohlavních orgánů osoby se vzhledem dítěte k prvotně sexuálním účelům, nebo

iv)

realistické obrázky dítěte, které se účastní jednoznačně sexuálního jednání, nebo realistické obrázky pohlavních orgánů dítěte k prvotně sexuálním účelům;

d)

„dětskou prostitucí“ zneužívání dítěte k sexuálním praktikám, kdy jsou dítěti za jeho účast na sexuálních praktikách poskytovány či slibovány peníze nebo jiné odměny či výhody bez ohledu na to, zda je tato platba, slib nebo výhoda poskytována dítěti či třetí straně;

e)

„pornografickým představením“ živé vystoupení určené určitému publiku, a to i prostřednictvím informačních a komunikačních technologií:

i)

dítěte, které se účastní skutečného nebo předstíraného jednoznačně sexuálního jednání, nebo

ii)

pohlavních orgánů dítěte k prvotně sexuálním účelům;

f)

„právnickou osobou“ subjekt, který má podle použitelného práva právní subjektivitu, s výjimkou států nebo jiných veřejných orgánů vykonávajících státní moc a veřejných mezinárodních organizací.

Článek 3

Trestné činy pohlavního zneužívání

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění trestnosti úmyslných jednání uvedených v odstavcích 2 až 6.

2.   Zapříčinění toho, že je dítě, které nedosáhlo věku pohlavní dospělosti, za sexuálním účelem svědkem sexuálních praktik, a to i v případě, kdy se těchto praktik samo neúčastní, se trestá odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně jeden rok.

3.   Zapříčinění toho, že je dítě, které nedosáhlo věku pohlavní dospělosti, za sexuálním účelem svědkem pohlavního zneužívání, a to i v případě, kdy se tohoto zneužívání samo neúčastní, se trestá odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně dvě léta.

4.   Účast na sexuálních praktikách s dítětem, které nedosáhlo věku pohlavní dospělosti, se trestá odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně pět let.

5.   Účast na sexuálních praktikách s dítětem, pokud

i)

dochází ke zneužití důvěry, autority nebo vlivu vyplývajících ze vztahu pachatele k dítěti, se trestá odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně osm let, nedosáhlo-li dítě věku pohlavní dospělosti, a odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně tři léta, jestliže dítě tohoto věku dosáhlo, nebo

ii)

dochází ke zneužití zvlášť zranitelného postavení dítěte, zejména pokud se jedná o dítě s mentálním či tělesným postižením či dítě ve stavu závislosti, se trestá odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně osm let nebo, nedosáhlo-li dítě věku pohlavní dospělosti, a odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně tři léta, jestliže dítě tohoto věku dosáhlo, nebo

iii)

je k nim použito nátlaku, násilí nebo pohrůžek, se trestá odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let, nedosáhlo-li dítě věku pohlavní dospělosti, a odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně pět let, jestliže dítě tohoto věku dosáhlo.

6.   Donucování dítěte k sexuálním praktikám se třetími osobami za použití násilí nebo pohrůžek se trestá odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let, nedosáhlo-li dítě věku pohlavní dospělosti, a odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně pět let, jestliže dítě tohoto věku dosáhlo.

Článek 4

Trestné činy pohlavního vykořisťování

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění trestnosti úmyslných jednání uvedených v odstavcích 2 až 7.

2.   Zapříčinění účasti dítěte na pornografických představeních, najímání dítěte k účasti na pornografických představeních, prospěch z takové účasti dítěte nebo jiné vykořisťování dítěte k takovým účelům se trestá odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně pět let, nedosáhlo-li dítě věku pohlavní dospělosti, a odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně dvě léta, jestliže dítě tohoto věku dosáhlo.

3.   Donucení dítěte násilím k účasti na pornografických představeních nebo pohrůžkou násilí vůči dítěti se trestá odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně osm let, nedosáhlo-li dítě věku pohlavní dospělosti, a odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně pět let, jestliže dítě tohoto věku dosáhlo.

4.   Vědomá účast na pornografických představeních, v nichž účinkuje dítě, se trestá odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně dvě léta, nedosáhlo-li dítě věku pohlavní způsobilosti, a odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně jeden rok, jestliže dítě tohoto věku dosáhlo.

5.   Zapříčinění účasti dítěte na dětské prostituci nebo najímání dítěte za účelem účasti na dětské prostituci a prospěch z takové účasti dítěte nebo jiné vykořisťování dítěte k takovým účelům se trestá odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně osm let, nedosáhlo-li dítě věku pohlavní dospělosti, a odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně pět let, jestliže dítě tohoto věku dosáhlo.

6.   Donucování dítěte k dětské prostituci za použití násilí nebo pohrůžek vůči dítěti se trestá odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let, nedosáhlo-li dítě věku pohlavní dospělosti, a odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně pět let, jestliže dítě tohoto věku dosáhlo.

7.   Účast na sexuálních praktikách s dítětem v případech, kdy se jedná o dětskou prostituci, se trestá odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně pět let, nedosáhlo-li dítě věku pohlavní dospělosti, a odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně dvě léta, jestliže dítě tohoto věku dosáhlo.

Článek 5

Trestné činy dětské pornografie

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění trestnosti úmyslných jednání uvedených v odstavcích 2 až 6, jsou-li protiprávní.

2.   Pořizování nebo držení dětské pornografie se trestá odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně jeden rok.

3.   Vědomé získávání přístupu k dětské pornografii prostřednictvím informačních a komunikačních technologií se trestá odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně jeden rok.

4.   Distribuce, šíření nebo předávání dětské pornografie se trestá odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně dvě léta.

5.   Nabízení, dodávání nebo zpřístupňování dětské pornografie se trestá odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně dvě léta.

6.   Výroba dětské pornografie se trestá odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně tři roky.

7.   Členské státy rozhodnou, zda se tento článek použije na případy dětské pornografie uvedené v čl. 2 písm. c) bodě iii), pokud osobě se vzhledem dítěte bylo v době vyobrazení ve skutečnosti již 18 let nebo více.

8.   Členské státy rozhodnou, zda se odstavce 2 a 6 tohoto článku použijí na případy, kdy se zjistí, že pornografický materiál uvedený v čl. 2 písm. c) bodě iv) výrobce vyrobil a vlastní výlučně pro své osobní použití, pokud k jeho výrobě nebyl použit pornografický materiál uvedený v čl. 2 písm. c) bodech i), ii) nebo iii) a za předpokladu, že nehrozí riziko šíření tohoto materiálu.

Článek 6

Navazování kontaktu s dětmi k sexuálním účelům

1.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění trestnosti tohoto úmyslného jednání:

Navrhne-li dospělá osoba prostřednictvím informačních a komunikačních technologií setkání dítěti, které nedosáhlo věku pohlavní dospělosti, s cílem spáchat trestný čin uvedený v čl. 3 odst. 4 a čl. 5 odst. 6 a učiní-li po tomto návrhu konkrétní kroky vedoucí k tomuto setkání, trestá se tento návrh odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně jeden rok

2.   Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění trestnosti pokusu dospělé osoby o spáchání trestných činů uvedených v čl. 5 odst. 2 a 3, pokud se tato osoba snaží navázat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií kontakt s dítětem, které nedosáhlo věku pohlavní dospělosti, za účelem pořizování dětské pornografie obsahující vyobrazení tohoto dítěte.

Článek 7

Návod, pomoc a účastenství a pokus

1.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění trestnosti navádění, pomoci a účastenství při páchání některého z trestných činů uvedených v článcích 3 až 6.

2.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění trestnosti pokusu o spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 4, 5 a 6, čl. 4 odst. 2, 3, 5, 6 a 7 a v čl. 5 odst. 4, 5 a 6.

Článek 8

Sexuální praktiky prováděné se souhlasem zúčastněných osob

1.   Členské státy rozhodnou, zda se čl. 3 odst. 2 a 4 použijí na sexuální praktiky prováděné se souhlasem zúčastněných osob mezi vrstevníky podobného věku i stupně duševního a tělesného vývoje či zralosti, pokud při tomto jednání nedošlo ke zneužití.

2.   Členské státy rozhodnou, zda se čl. 4 odst. 4 použije na pornografická představení, v nichž dochází k praktikám uskutečňovaným se souhlasem zúčastněných osob, kdy dítě dosáhlo věku pohlavní dospělosti, nebo mezi vrstevníky podobného věku i stupně duševního a tělesného vývoje či zralosti, pokud při tomto jednání nedochází ke zneužití nebo vykořisťování a jestliže za pornografické představení není vyplácena peněžitá odměna či jiná forma odměny nebo úhrady.

3.   Členské státy rozhodnou, zda se čl. 5 odst. 2 a 6 použijí na výrobu, pořizování nebo držení materiálu, do kterého jsou zapojeny děti, jež dosáhly věku pohlavní dospělosti, jestliže je tento materiál vyráběn a držen s jejich souhlasem a výlučně pro soukromé použití zúčastněných osob a pokud při tomto jednání nedochází ke zneužívání.

Článek 9

Přitěžující okolnosti

Pokud následující okolnosti nejsou již součástí skutkové podstaty trestných činů uvedených v článcích 3 až 7, přijmou členské státy opatření nezbytná k zajištění toho, že tyto okolnosti budou moci být v souladu s příslušnými ustanoveními vnitrostátního práva a v souvislosti s příslušnými trestnými činy uvedenými v článcích 3 až 7 považovány za přitěžující okolnosti:

a)

trestný čin byl spáchán na dítěti ve zvlášť zranitelné situaci, například na dítěti s mentálním či tělesným postižením či dítěti ve stavu závislosti nebo ve stavu tělesné či mentální nezpůsobilosti;

b)

trestný čin byl spáchán členem rodiny dítěte, osobou žijící s dítětem ve společné domácnosti nebo osobou, která zneužila své důvěryhodnosti či své autority vyplývajících z jejího postavení;

c)

trestný čin byl spáchán společně několika osobami;

d)

trestný čin byl spáchán v rámci zločinného spolčení ve smyslu rámcového rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji proti organizované trestné činnosti (12);

e)

pachatel byl již v minulosti odsouzen za trestné činy stejné povahy;

f)

pachatel úmyslně nebo z nedbalosti ohrozil život dítěte nebo

g)

trestný čin byl spáchán za použití hrubého násilí nebo způsobil dítěti vážnou újmu.

Článek 10

Zákaz činnosti z důvodu odsouzení

1.   S cílem vyhnout se riziku opakování trestných činů přijmou členské státy opatření nezbytná k zajištění toho, aby fyzické osobě, která byla odsouzena za některý z trestných činů uvedených v článcích 3 až 7, mohlo být dočasně či trvale zabráněno alespoň ve výkonu profesních činností zahrnujících přímé a pravidelné kontakty s dětmi.

2.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby zaměstnavatelé při náboru osoby pro účely výkonu profesní nebo organizované dobrovolné činnosti, která zahrnuje přímý a pravidelný kontakt s dětmi, měli právo vhodným způsobem, jako například na základě žádosti o výpis z rejstříku trestů nebo prostřednictvím dotčené osoby, a v souladu s vnitrostátním právem požadovat informace o tom, zda byla dotčená osoba odsouzena za některý z trestných činů uvedených v článcích 3 až 7 a zda je o tom veden záznam v rejstříku trestů nebo zda jí bylo z důvodu odsouzení za některý z těchto trestných činů zakázáno vykonávat činnosti, při nichž by vstupovala do přímého a pravidelného kontaktu s dětmi.

3.   Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby pro účely odstavců 1 a 2 tohoto článku byly informace o tom, zda byla dotčená osoba odsouzena za některý z trestných činů uvedených v článcích 3 až 7 nebo jí bylo z důvodu odsouzení za tyto trestné činy zakázáno vykonávat činnosti, při nichž by vstupovala do přímého a pravidelného kontaktu s dětmi, na žádost podanou podle článku 6 rámcového rozhodnutí se souhlasem dotčené osoby předány ve shodě s postupy, které stanoví rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV ze dne 26. února 2009 o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy (13).

Článek 11

Zajištění a konfiskace

Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby jejich příslušné orgány byly oprávněny zajistit a konfiskovat nástroje použité ke spáchání trestných činů uvedených v článcích 3, 4 a 5 a výnosy z nich.

Článek 12

Odpovědnost právnických osob

1.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby právnické osoby bylo možné činit odpovědnými za trestné činy uvedené v článcích 3 až 7, které v jejich prospěch spáchá jakákoli osoba jednající samostatně nebo v rámci orgánu dotyčné právnické osoby a která v této právnické osobě působí ve vedoucím postavení na základě:

a)

oprávnění zastupovat tuto právnickou osobu nebo

b)

pravomoc přijímat jménem této právnické osoby rozhodnutí nebo

c)

pravomoc vykonávat v rámci této právnické osoby kontrolu.

2.   Členské státy přijmou rovněž opatření nezbytná k zajištění odpovědnosti právnických osob v případech, kdy nedostatek dohledu nebo kontroly ze strany osoby uvedené v odstavci 1 umožnil spáchání trestných činů uvedených v článcích 3 až 7 ve prospěch této právnické osoby osobou jí podřízenou.

3.   Odpovědnost právnických osob podle odstavců 1 a 2 nevylučuje trestní řízení proti fyzickým osobám, které se dopustí trestných činů uvedených v článcích 3 až 7, nebo navádějí k jejich spáchání, nebo se na nich spolupodílí.

Článek 13

Sankce vůči právnickým osobám

1.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění možnosti postihnout právnickou osobu odpovědnou podle čl. 12 odst. 1 účinnými, přiměřenými a odrazujícími sankcemi, které zahrnují pokuty trestní nebo jiné povahy a mohou zahrnovat i jiné sankce, jako například:

a)

zbavení oprávnění pobírat veřejné výhody nebo podpory;

b)

dočasný nebo trvalý zákaz provozování obchodní činnosti;

c)

uložení soudního dohledu;

d)

zrušení rozhodnutím soudu nebo

e)

dočasné nebo trvalé uzavření provozoven, jichž bylo využito ke spáchání trestného činu.

2.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění možnosti postihnout právnickou osobu odpovědnou podle čl. 12 odst. 2 účinnými, přiměřenými a odrazujícími sankcemi nebo opatřeními.

Článek 14

Nezahájení trestního stíhání obětí a neukládání sankcí obětem

Členské státy v souladu se základními zásadami svého právního řádu přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby jejich příslušné vnitrostátní orgány měly pravomoc nezahájit trestní stíhání dětí, které se staly obětí pohlavního zneužívání a pohlavního vykořisťování za svou účast v trestných činnostech, k jejichž spáchání byly přinuceny v přímém důsledku toho, že byly oběťmi některého z činů uvedených v čl. 4 odst. 2, 3, 5 a 6 a v čl. 5 odst. 6.

Článek 15

Vyšetřování a trestní stíhání

1.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby vyšetřování nebo stíhání trestných činů uvedených v článcích 3 až 7 nebylo závislé na oznámení nebo obvinění učiněném obětí nebo jejím zástupcem a aby trestní řízení pokračovalo i v případě, že dotčená osoba svou výpověď vzala zpět.

2.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby bylo možné stíhat všechny trestné činy uvedené v článku 3, čl. 4 odst. 2, 3, 5, 6 a 7 a všechny závažné trestné činy uvedené v čl. 5 odst. 6, kdy byla využívána dětská pornografie ve smyslu čl. 2 písm. c) bodech i) až ii), po dostatečně dlouhou dobu poté, co oběť dosáhla plnoletosti, přičemž tato doba odpovídá závažnosti příslušného trestného činu.

3.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby osoby, útvary nebo orgány odpovědné za vyšetřování nebo stíhání trestných činů uvedených v článcích 3 až 7 měly k dispozici účinné vyšetřovací nástroje, jakých se využívá při vyšetřování případů organizované a jiné závažné trestné činnosti.

4.   Členské státy přijmou nezbytná opatření, která vyšetřovacím útvarům nebo orgánům umožní pokusit se o identifikaci obětí trestných činů uvedených v článcích 3 až 7, zejména analýzou dětského pornografického materiálu, jako například fotografií a audiovizuálních záznamů šířených nebo předávaných prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

Článek 16

Oznamování podezření z pohlavního zneužívání nebo pohlavního vykořisťování

1.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby pravidla důvěrnosti ukládaná právními předpisy daného státu určitým odborníkům, jejichž hlavní pracovní náplní je práce s dětmi, nebránila těmto odborníkům informovat orgány odpovědné za ochranu dětí o každé situaci, kdy mají důvodné podezření, že je dítě obětí trestných činů uvedených v článcích 3 až 7.

2.   Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby povzbudily všechny osoby, které vědí nebo se v dobré víře domnívají, že došlo ke spáchání některého z trestných činů uvedených v článcích 3 až 7, k oznamování těchto skutečností příslušným orgánům.

Článek 17

Působnost k trestnímu stíhání a koordinace trestního stíhání

1.   Každý členský stát přijme opatření nezbytná k určení své působnosti ve vztahu k trestným činům uvedeným v článcích 3 až 7, pokud:

a)

trestný čin byl zcela nebo zčásti spáchán na jeho území nebo

b)

pachatel je státním příslušníkem tohoto státu.

2.   Každý členský stát informuje Komisi v případě, že se rozhodne rozšířit svou působnost na trestné činy uvedené v článcích 3 až 7 spáchané mimo jeho území, například pokud:

a)

je trestný čin spáchán na státním příslušníkovi tohoto státu nebo na osobě, která má místo obvyklého pobytu na jeho území;

b)

je trestný čin spáchán ve prospěch právnické osoby usazené na jeho území nebo

c)

má pachatel místo obvyklého pobytu na jeho území.

3.   Každý členský stát zajistí, aby se jeho působnost vztahovala i na trestné činy uvedené v článcích 5 a 6, případně v článcích 3 a 7, spáchané prostřednictvím informačních a komunikačních technologií použitých z jeho území, bez ohledu na to, zda jsou tyto technologie provozovány na jeho území či nikoli.

4.   V případě stíhání jakéhokoli trestného činu uvedeného v čl. 3 odst. 4, 5 a 6, v čl. 4 odst. 2, 3, 5, 6 a 7 a v čl. 5 odst. 6 spáchaného mimo území příslušného členského státu, pokud jde o odst. 1 písm. b) tohoto článku, přijme každý členský stát opatření nezbytná k zajištění toho, aby jeho působnost nebyla podmíněna tím, že čin představuje trestný čin v místě, kde byl spáchán.

5.   V případě stíhání některého z trestných činů uvedených v článcích 3 až 7 spáchaných mimo území příslušného státu, pokud jde o odst. 1 písm. b) tohoto článku, přijme každý členský stát opatření nezbytná k zajištění toho, aby jeho působnost nebyla podmíněna tím, že stíhání může být zahájeno pouze na základě oznámení podaného obětí v místě, kde byl trestný čin spáchán, nebo na základě oznámení státu, na jehož území byl trestný čin spáchán.

Článek 18

Obecná ustanovení o opatřeních na pomoc a podporu dětským obětem a na jejich ochranu

1.   Dětským obětem trestných činů uvedených v článcích 3 až 7 se poskytuje pomoc, podpora a ochrana v souladu s články 19 a 20, přičemž se zohlední nejlepší zájem dítěte.

2.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby byla dítěti poskytnuta pomoc a podpora, jakmile příslušné orgány získají důvodné podezření, že se dítě mohlo stát obětí některého z trestných činů uvedených v článcích 3 až 7.

3.   Členské státy zajistí, aby osoba, která se stala obětí některého z trestných činů uvedených v článcích 3 až 7, jejíž věk není jistý a u níž existují důvody k domněnce, že se jedná o dítě, byla za dítě považována a získala tak okamžitý přístup k pomoci, podpoře a ochraně v souladu s články 19 a 20.

Článek 19

Pomoc obětem a jejich podpora

1.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby byla obětem poskytnuta pomoc a podpora před zahájením trestního řízením, během něj a po přiměřenou dobu od jeho skončení, s cílem umožnit jim uplatňovat práva stanovená v rámcovém rozhodnutí Rady 2001/220/SVV a v této směrnici. Členské státy zejména učiní kroky nezbytné k zajištění ochrany dětí, které nahlásí, že dochází ke zneužívání v rámci jejich rodiny.

2.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby pomoc a podpora dětské oběti nebyla podmíněna její ochotou spolupracovat při vyšetřování trestného činu, trestním řízení či soudním procesu.

3.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby zvláštní opatření, která mají dětským obětem krátkodobě i dlouhodobě pomáhat a podpořit je v uplatňování práv, která jim přísluší na základě této směrnice, byla přijata až po individuálním posouzení zvláštní situace každé dětské oběti při řádném zohlednění názorů, potřeb a zájmů dítěte.

4.   Dětské oběti trestných činů uvedených v článcích 3 až 7 se považují za obzvlášť ohrožené oběti podle čl. 2 odst. 2, čl. 8 odst. 4 a čl. 14 odst. 1 rámcového rozhodnutí 2001/220/SVV.

5.   Je-li to vhodné a možné, členské státy přijmou opatření na poskytnutí pomoci a podpory rodině dětské oběti, aby jí umožnily uplatnit práva, která jí přísluší na základě této směrnice, jestliže se tato rodina nachází na území těchto členských států. Je-li to vhodné a možné, členské státy zejména použijí na tuto rodinu dětské oběti článek 4 rámcového rozhodnutí 2001/220/SVV.

Článek 20

Ochrana dětských obětí při vyšetřování trestných činů a při trestním řízení

1.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby při vyšetřování trestných činů a při trestním řízení příslušné orgány určily v souladu s postavením oběti v příslušném právním řádu zvláštního zástupce dětské oběti, v případě, že osoby, které mají za dítě rodičovskou zodpovědnost, podle vnitrostátního práva nesmějí dítě z důvodu střetu zájmů mezi nimi a dětskou obětí zastupovat, nebo v případě, že je dítě bez doprovodu nebo odloučeno od rodiny.

2.   Členské státy zajistí, aby dětské oběti měly neprodleně přístup k právní pomoci a, v souladu s postavením oběti v příslušném právním řádu, k právnímu zastupování, a to mimo jiné za účelem požadování odškodného. V případě, že oběť nemá dostatečné finanční prostředky, je právní pomoc a právní zastoupení poskytováno bezplatně.

3.   Aniž jsou dotčena práva obhajoby, členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby při vyšetřování trestných činů uvedených v článcích 3 až 7:

a)

výslechy dětských obětí proběhly bez zbytečného prodlení poté, co byly skutečnosti předloženy příslušným orgánům;

b)

výslechy dětských obětí v případě potřeby proběhly v prostorách k tomuto účelu určených nebo upravených;

c)

výslechy dětských obětí byly prováděny odborníky vyškolenými k tomuto účelu nebo s jejich pomocí;

d)

pokud je to možné a v případě potřeby vedly všechny výslechy určité dětské oběti tytéž osoby;

e)

počet výslechů byl co nejmenší a výslechy proběhly pouze v případě, že je to naprosto nezbytné pro účely vyšetřování trestného činu a trestního řízení;

f)

dětská oběť mohla být doprovázena svým právním zástupcem, nebo případně dospělou osobou podle svého výběru, pokud nebylo v souvislosti s touto osobou přijato odůvodněné rozhodnutí v opačném smyslu.

4.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby při vyšetřování trestných činů uvedených v článcích 3 až 7 mohly být všechny výslechy dětských obětí nebo případně dítěte, které vystupuje jako svědek, zaznamenány pomocí audiovizuálních prostředků a aby tyto audiovizuální záznamy výslechů mohly být v souladu s ustanoveními vnitrostátního práva použity jako důkazy v trestním řízení.

5.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby v trestním řízení týkajícím se jakéhokoli trestného činu uvedeného v článcích 3 až 7 mohlo být nařízeno, že:

a)

slyšení proběhne s vyloučením veřejnosti;

b)

dětská oběť může být vyslýchána v soudní síni, aniž by byla přítomna, především s využitím vhodných komunikačních technologií.

6.   Jestliže je to v zájmu dětských obětí a s přihlédnutím k dalším důležitým zájmům, přijmou členské státy nezbytná opatření, aby zajistily ochranu soukromí dětských obětí, jejich totožnosti a jejich podoby a zabránily veřejnému šíření jakýchkoli informací, které by mohly vést k jejich identifikaci.

Článek 21

Opatření proti propagaci zneužívání dětí a sexuální turistiky zaměřené na děti

Členské státy přijmou vhodná opatření pro prevenci nebo zákaz:

a)

šíření materiálů propagujících možnost spáchat některý z trestných činů uvedených v článcích 3 až 6 a

b)

organizování cest, ať pro komerční, nebo jiné účely, pro třetí osoby za účelem spáchání některého z trestných činů uvedených v článcích 3 až 5.

Článek 22

Preventivní intervenční programy nebo opatření

Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby osoby, které se obávají, že by mohly spáchat některý z trestných činů uvedených v článcích 3 až 7, mohly mít případně přístup k účinným intervenčním programům nebo opatřením, na jejichž základě je možné posoudit riziko spáchání takového trestného činu a těmto rizikům předcházet.

Článek 23

Prevence

1.   Členské státy přijmou vhodná odrazující opatření, například ve formě vzdělávání nebo odborné přípravy, zaměřená na snížení poptávky, která podporuje všechny formy pohlavního vykořisťování dětí.

2.   Členské státy, případně ve spolupráci s příslušnými organizacemi občanské společnosti a dalšími zúčastněnými subjekty, přijmou vhodná opatření, která využívají rovněž Internet, jako jsou informační a osvětové kampaně, výzkumné a vzdělávací programy, zaměřená na zvyšování informovanosti a snižování rizika, že se děti stanou oběťmi pohlavního zneužívání a pohlavního vykořisťování.

3.   Členské státy podpoří pravidelnou odbornou přípravu státních zaměstnanců, včetně policistů v přímém výkonu služby, u nichž lze předpokládat, že se dostanou do kontaktu s dětmi, které se staly oběťmi pohlavního zneužívání nebo pohlavního vykořisťování, jejímž cílem je umožnit těmto pracovníkům rozpoznávat dětské oběti a potenciální dětské oběti pohlavního zneužívání nebo pohlavního vykořisťování a umět s nimi jednat.

Článek 24

Intervenční programy nebo opatření na dobrovolném základě v průběhu trestního řízení nebo po jeho skončení

1.   Aniž jsou dotčeny intervenční programy nebo opatření uložené příslušnými soudními orgány podle vnitrostátního práva, přijmou členské státy nezbytná opatření, aby zajistily dostupnost účinných intervenčních programů nebo opatření s cílem předejít riziku opakování trestných činů sexuální povahy namířených proti dětem či toto riziko minimalizovat. Tyto programy nebo opatření jsou dostupné po celou dobu trestního řízení, ve věznici i mimo ni, v souladu s vnitrostátním právem.

2.   Intervenční programy nebo opatření uvedené v odstavci 1 musí odpovídat zvláštním vývojovým potřebám dětí, které se dopustily sexuálně motivovaného trestného činu.

3.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby k intervenčním programům nebo opatřením uvedeným v odstavci 1 mohly mít přístup tyto osoby:

a)

osoby, proti nimž je vedeno trestní řízení pro některý z trestných činů uvedených v článcích 3 až 7, za podmínek, které nejsou v rozporu s právem na obhajobu ani s požadavky na spravedlivý a nestranný proces, a především při respektování zásady presumpce neviny, a

b)

osoby odsouzené za některý z trestných činů uvedených v článcích 3 až 7.

4.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby byl v případě osob uvedených v odstavci 3 vypracován posudek ohledně nebezpečí, které tato osoba představuje, a možných rizik opakování některého z trestných činů uvedených v článcích 3 až 7, a to s cílem stanovit vhodné intervenční programy nebo opatření.

5.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby osoby uvedené v odstavci 3, kterým byly navrženy intervenční programy nebo opatření v souladu s odstavcem 4:

a)

byly plně informovány o důvodech návrhu;

b)

souhlasily s účastí v těchto programech nebo opatřeních s plným vědomím všech skutečností;

c)

mohly účast odmítnout a byly informovány o možných důsledcích takového odmítnutí.

Článek 25

Opatření proti internetovým stránkám obsahujícím nebo šířícím dětskou pornografii

1.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby byly neprodleně odstraněny internetové stránky obsahující nebo šířící dětskou pornografii, které jsou spravovány na jejich území, a budou usilovat o odstranění i těch stránek, které jsou spravovány mimo jejich území.

2.   Členské státy mohou přijmout opatření umožňující zablokovat uživatelům internetu na svém území přístup k internetovým stránkám obsahujícím nebo šířícím dětskou pornografii. Tato opatření musí být stanovena transparentním způsobem a musí poskytovat dostatečné záruky, zejména aby bylo zajištěno, že toto omezení bude uplatňováno jen v nezbytných případech a přiměřeným způsobem a že uživatelé budou o důvodech tohoto omezení informováni. Mezi tyto záruky patří i možnost soudní nápravy.

Článek 26

Nahrazení rámcového rozhodnutí 2004/68/SVV

Tímto se ve vztahu k členských státům, které se účastní přijímání této směrnice, nahrazuje rámcové rozhodnutí 2004/68/SVV, aniž by byly dotčeny další povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení tohoto rámcového rozhodnutí ve vnitrostátním právu.

Odkazy na rámcové rozhodnutí 2004/68/SVV se ve vztahu k členským státům, které se účastní přijímání této směrnice, považují za odkazy na tuto směrnici.

Články 27

Provedení

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 18. prosince 2013.

2.   Členské státy předloží Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, kterými ve svém vnitrostátním právu provádějí povinnosti, jež pro ně vyplývají z této směrnice.

3.   Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 28

Podávání zpráv

1.   Do 18. prosince 2015 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ve které zhodnotí, do jaké míry členské státy přijaly opatření nezbytná k dosažení souladu s touto směrnicí a případně připojí legislativní návrh.

2.   Do 18. prosince 2015 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ve které vyhodnotí provádění opatření stanovených v článku 25.

Článek 29

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 30

Určení

Tato směrnice je určena členským státům v souladu se Smlouvami.

Ve Štrasburku dne 13. prosince 2011.

Za Evropský parlament

předseda

J. BUZEK

Za Radu

předseda

M. SZPUNAR


(1)  Úř. věst. C 48, 15.2.2011, s. 138.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 27. října 2011 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 15. listopadu 2011.

(3)  Úř. věst. C 364, 18.12.2000, s. 1.

(4)  Úř. věst. C 115, 4.5.2010, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 13, 20.1.2004, s. 44.

(6)  Úř. věst. L 82, 22.3.2001, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 328, 15.12.2009, s. 42.

(8)  Úř. věst. L 101, 15.4.2011, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 182, 5.7.2001, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 68, 15.3.2005, s. 49.

(11)  Úř. věst. L 49, 17.2.2007, s. 30.

(12)  Úř. věst. L 300, 11.11.2008, s. 42.

(13)  Úř. věst. L 93, 7.4.2009, s. 23.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

17.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/15


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1320/2011

ze dne 16. prosince 2011,

kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (1), a zejména čl. 8a odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. května 2006 přijala Rada nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku.

(2)

Vzhledem k závažnosti situace v Bělorusku by měly být na seznam fyzických a právnických osob, subjektů nebo orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze IA nařízení (ES) č. 765/2006, zařazeny další osoby,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na seznam obsažený v příloze IA nařízení (ES) č. 765/2006 se doplňují osoby uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2011.

Za Radu

předseda

T. NALEWAJK


(1)  Úř. věst. L 134, 20.5.2006, s. 1.


PŘÍLOHA

Osoby uvedené v článku 1

 

Jméno

(angl. přepis z běloruštiny;

angl. přepis z ruštiny)

Jméno (v běloruštině)

Jméno (v ruštině)

Místo a datum narození

Funkce

„1.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich

Bondarenko Sergei Vladimirovich

Бандарэнка Сяргей Уладзiмiравiч

Бондаренко Сергей Владимирович

Adresa: Právní oddělení správního orgánu obvodu Pjervomajskij, K. Čornogo 5, kancelář 417,

tel.: +375 17 2800264

Soudce obvodního soudu pro obvod Pjervomajskij v Minsku; dne 24. listopadu 2011 vynesl rozsudek nad Alešem Bjalackým, který patří mezi nejvýznamnější běloruské obránce lidských práv, je ředitelem běloruské organizace pro lidská práva „Viasna“ a místopředsedou Mezinárodní federace lidských práv (FIDH). Líčení bylo vedeno způsobem, jenž byl v jasném rozporu s trestním řádem.

Bjalacki aktivně hájil osoby, které se staly terčem represí v souvislosti s volbami dne 19. prosince 2010 a zásahů proti občanské společnosti a demokratické opozici, a poskytoval jim pomoc.

2.

Saikouski Uladzimir

Saikovski Vladimir

Сайкоўскi Уладзiмiр

Сайковский Владимир

Adresa: Právní oddělení správního orgánu obvodu Pjervomajskij, K. Čornogo 5, kancelář č. 417,

tel.: +375 17 2800264

Prokurátor obvodního soudu pro obvod Pjervomajskij v Minsku; zabýval se případem Aleše Bjalackého, který patří mezi nejvýznamnější běloruské obránce lidských práv, je předsedou běloruské organizace pro lidská práva „Viasna“ a místopředsedou Mezinárodní federace lidských práv (FIDH). Obžaloba, kterou prokurátor v průběhu líčení přednesl, byla jednoznačně a bezprostředně politicky motivovaná a byla v jasném rozporu s trestním řádem.

Bjalacki aktivně hájil osoby, které se staly terčem represí v souvislosti s volbami dne 19. prosince 2010 a zásahů proti občanské společnosti a demokratické opozici, a poskytoval jim pomoc.“


17.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/17


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1321/2011

ze dne 16. prosince 2011,

kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 ze dne 12. října 1993 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí (1), a zejména na článek 19 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Společná pravidla dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí by měla být aktualizována, aby se zohlednily změny nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a společném celním sazebníku (2), které mají rovněž vliv na některé kódy v příloze I nařízení (EHS) č. 3030/93.

(2)

Nařízení (EHS) č. 3030/93 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro textil zřízeného podle článku 17 nařízení (EHS) č. 3030/93,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EHS) č. 3030/93 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 275, 8.11.1993, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (EHS) č. 3030/93 se mění takto:

Příloha I se nahrazuje tímto:

PŘÍLOHA I

TEXTILNÍ VÝROBKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 1  (1)

1.

Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, formulace popisu zboží se považuje jen za orientační, protože výrobky zahrnuté do každé kategorie jsou určeny kódy KN v této příloze. Je-li před kódem kombinované nomenklatury uveden výraz „ex“, jsou příslušné výrobky v každé kategorii určeny rozsahem platnosti kódu kombinované nomenklatury a odpovídajícího popisu.

2.

Není-li u výrobků z kategorie 1 až 114 pocházejících z Číny zvlášť uveden základní materiál, považují se takové výrobky za vyrobené výhradně z vlny či jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken.

3.

Oděvy, u nichž nelze rozlišit, zda jde o pánské nebo chlapecké oděvy nebo zda jde o dámské nebo dívčí oděvy, se zařazují jako posledně jmenované.

4.

Používá-li se výraz „kojenecké oděvy“, rozumí se jím oděvy do obchodní velikosti 86.

Kategorie

Popis

Kód KN 2012

Tabulka odpovídajících hodnot

kusy/kg

g/ks

(1)

(2)

(3)

(4)

SKUPINA I A

1

Bavlněná příze, neupravená pro maloobchodní prodej

 

 

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

2

Bavlněné tkaniny, jiné než gáza, froté tkaniny, stuhy, vlasové tkaniny, žinylkové tkaniny, tyl a jiné síťoviny

 

 

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

2 a)

Z toho: Jiné než nebělené či bělené

 

 

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

3

Tkaniny ze syntetických vláken (nespojitých či odpadových) jiné než tenké tkaniny, vlasové tkaniny (včetně smyčkových tkanin) a žinylkové tkaniny

 

 

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

3 a)

Z toho: Jiné než nebělené či bělené

 

 

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

SKUPINA 1 B

4

Košile, trička a tílka, roláky, svetry, pulovry, zapínací vesty, (jiné než z vlny nebo z jemných zvířecích chlupů), vesty a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

6,48

154

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

5

Trička, svetry, vesty, komplety, noční kabátky a krátké kabáty (jiné než saka a blejzry), bundy, větrovky, kabáty do pasu a podobné výrobky, pletené či háčkované

4,53

221

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

6

Pánské či chlapecké tkané krátké kalhoty, šortky jiné než plavky a kalhoty (včetně kalhot pro volný čas); dámské nebo dívčí kalhoty a kalhoty pro volný čas z vlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken; spodní díly teplákových souprav s podšívkou, jiné než z kategorie 16 nebo 29, z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

1,76

568

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

7

Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky, též pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

5,55

180

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

8

Pánské nebo chlapecké košile, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

4,60

217

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

SKUPINA II A

9

Smyčkové textilie (froté) a podobné tkané smyčkové textilie z bavlny; toaletní a kuchyňské prádlo, jiné než pletené nebo háčkované, z froté a podobné smyčkové tkaniny, z bavlny

 

 

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

20

Ložní prádlo, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

22

Šicí nitě ze střižových nebo odpadových syntetických vláken, neupravené pro maloobchodní prodej

 

 

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

22 a)

Z nichž akrylové

 

 

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

23

Šicí nitě ze střižových nebo odpadových umělých vláken, neupravené pro maloobchodní prodej

 

 

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

32

Vlasové textilie a žinylkové textilie (jiné než froté nebo smyčkové tkaniny z bavlny a úzkých tkanin) a útkové textilní povrchy, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

 

 

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 26 005801 27 005801 31 005801 32 005801 33 005801 36 005801 37 005802 20 005802 30 00

32 a)

Z toho: Bavlněný manšestr

 

 

5801 22 00

39

Stolní, toaletní a kuchyňské prádlo, jiné než pletené nebo háčkované, jiné než z froté nebo podobných smyčkových textilií z bavlny

 

 

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

SKUPINA II B

12

Punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky a jiné punčochové zboží, pletené nebo háčkované, jiné než dětské, včetně punčoch na křečové žíly, jiné než výrobky kategorie 70

24,3 párů

41

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

13

Pánské nebo chlapecké slipy a spodky, dámské nebo dívčí kalhotky pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo syntetických nebo umělých vláken

17

59

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10ex 9619 00 51

14

Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště do deště a jiné pláště, pláštěnky a větrovky, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken (jiné než bundy s kapucou) (z kategorie 21)

0,72

1 389

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

15

Dámské nebo dívčí kabáty, pláště do deště a jiné pláště, větrovky a pláštěnky; saka a blejzry, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken (jiné než bundy s kapucou) (z kategorie 21)

0,84

1 190

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

16

Pánské nebo chlapecké obleky a komplety, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken, jiné než lyžařské komplety; pánské nebo chlapecké teplákové soupravy s podšívkou, ze stejné vnější textilie nebo z vnější textilie z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

0,80

1 250

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

17

Pánská nebo chlapecká saka nebo blejzry, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

1,43

700

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

18

Pánské nebo chlapecké nátělníky, slipy, spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Dámská nebo dívčí tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, kombiné, spodničky, kalhotky, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10ex 9619 00 59

19

Kapesníky, jiné než pletené nebo háčkované

59

17

6213 20 00ex 6213 90 00

21

Parky; bundy, větrovky a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken; horní díly teplákových souprav s podšívkou, jiné než kategorie 16 nebo 29, z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

2,3

435

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

24

Pánské nebo chlapecké noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

3,9

257

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Dámské nebo dívčí noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

26

Dámské nebo dívčí šaty, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

3,1

323

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

27

Dámské nebo dívčí sukně, včetně kalhotových sukní

2,6

385

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

28

Kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

1,61

620

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

29

Dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken, jiné než lyžařské komplety; dámské nebo dívčí teplákové soupravy s podšívkou, ze stejné vnější textilie nebo z vnější textilie z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

1,37

730

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

31

Podprsenky, tkané, pletené nebo háčkované

18,2

55

ex 6212 10 106212 10 90

68

Kojenecké oděvy a oděvní doplňky, kromě dětských rukavic prstových, palcových a bez prstů kategorií 10 a 87 a dětských punčoch a ponožek, jiných než pletených nebo háčkovaných, kategorie 88

 

 

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90ex 9619 00 51ex 9619 00 59

73

Teplákové soupravy z pletené nebo háčkované tkaniny, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

1,67

600

6112 11 006112 12 006112 19 00

76

Pánské nebo chlapecké pracovní oděvy, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Dámské nebo dívčí zástěry, pláště se zapínáním vzadu a jiné pracovní komplety a jiné pracovní oděvy, jiné než pletené nebo háčkované

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

77

Lyžařské kombinézy a komplety, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

ex 6211 20 00

78

Oděvy, jiné než pletené nebo háčkované, kromě oděvů kategorií 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 a 77

 

 

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 42 906211 43 90ex 6211 49 00ex 9619 00 59

83

Kabáty, saka, blejzry a jiné oděvy, včetně lyžařských kombinéz a kompletů, s výjimkou oblečení z kategorií 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

 

 

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00ex 9619 00 51

SKUPINA III A

33

Tkaniny ze syntetických vláken vyrobené z pásků nebo podobných tvarů z polyethylenu nebo polypropylenu o šířce menší než 3 m

 

 

5407 20 11

Pytle a pytlíky k balení zboží, jiné než pletené či háčkované, vyrobené z pásků nebo podobných tvarů

6305 32 196305 33 90

34

Tkaniny ze syntetických vláken vyrobené z pásků nebo podobných tvarů z polyethylenu nebo polypropylenu o šířce nejméně 3 m

 

 

5407 20 19

35

Tkaniny ze syntetických vláken, jiné než tkaniny pro pneumatiky z kategorie 114

 

 

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

35 a)

Z nichž: Jiné než nebělené či bělené

 

 

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36

Tkaniny z umělých vláken, jiné než tkaniny pro pneumatiky z kategorie 114

 

 

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36 a)

Z nichž: Jiné než nebělené či bělené

 

 

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

37

Tkaniny z umělých střižových vláken

 

 

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

37 a)

Z nichž: Jiné než nebělené či bělené

 

 

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

38 A

Pletené nebo háčkované textilie ze syntetických vláken pro záclony, včetně síťové záclonoviny

 

 

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

38 B

Záclony, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

40

Vitrážky, záclony, vnitřní rolety, draperie a postelové draperie, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

41

Šicí nitě ze syntetických (nekonečných) vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než jednoduché netvarované nitě nekroucené nebo kroucené nejvýše s 50 zákruty na metr

 

 

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 005402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

42

Šicí nitě z umělých nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej

 

 

5401 20 10

Nitě z umělých vláken; nitě z umělých nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než jednoduché nitě z viskózového vlákna, nekroucené nebo kroucené nejvýše s 250 zákruty na metr a jednoduché netvarované nitě z acetátu celulosy

5403 10 005403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

43

Nitě ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken, nitě z umělých střižových vláken, bavlněné nitě, upravené pro maloobchodní prodej

 

 

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

46

Ovčí či jehněčí vlna a jemné zvířecí chlupy, mykané nebo česané

 

 

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

47

Příze z ovčí nebo jehněčí vlny (česaná příze) nebo příze z jemných zvířecích chlupů, neupravená pro maloobchodní prodej

 

 

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

48

Příze z ovčí nebo jehněčí vlny (česaná příze) nebo česaná příze z jemných zvířecích chlupů, neupravená pro drobný prodej

 

 

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

49

Příze z ovčí nebo jehněčí vlny nebo česaná příze z jemných zvířecích chlupů, upravená pro maloobchodní prodej

 

 

5109 10 105109 10 905109 90 00

50

Tkaniny z ovčí nebo jehněčí vlny nebo z jemných zvířecích chlupů

 

 

5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99

51

Bavlna, mykaná nebo česaná

 

 

5203 00 00

53

Perlinkové tkaniny z bavlny

 

 

5803 00 10

54

Umělá střižová vlákna, včetně odpadních, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání

 

 

5507 00 00

55

Syntetická střižová vlákna, včetně odpadních, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání

 

 

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

56

Nitě ze syntetických střižových vláken (včetně odpadních), upravené pro maloobchodní prodej

 

 

5508 10 905511 10 005511 20 00

58

Koberce, koberečky a předložky, vázané (upravené i neupravené)

 

 

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

59

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, jiné než koberce z kategorie 58

 

 

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 30ex 5705 00 80

60

Ručně tkané tapiserie typu Goblén, Flanderský goblén, Aubusson, Beauvais apod. a jehlou vypracované tapiserie (např. stehem zvaným petit point nebo křížovým stehem) a ručně vyšívané

 

 

5805 00 00

61

Tkané stuhy a stuhy bez útku z nití nebo rovnoběžných vláken spojených pojivy (bolduky), jiné než štítky a obdobné výrobky z kategorie 62

Elastické tkaniny a lemovky (jiné než pletené nebo háčkované), vyrobené z textilních materiálů spletených z kaučukových nití

 

 

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

62

Žinylkové nitě, opředené nitě (jiné než metalizované nitě a opředené žíněné příze)

 

 

5606 00 915606 00 99

Tyly, bobinové tyly a jiné síťové textilie, kromě tkaných, pletených nebo háčkovaných textilií, ručně nebo strojově vyrobené krajky, v metráži, pásech nebo motivech

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Štítky, odznaky a podobné výrobky z textilních materiálů, v kusech, pásech nebo vystřižené na tvar nebo velikost, nevyšívané, tkané

5807 10 105807 10 90

Prýmky a prýmkařské výrobky a podobné ozdobné lemovky v metráži; střapce, bambule a podobné výrobky

5808 10 005808 90 00

Výšivky v metráži, v pásech nebo v motivech

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

63

Pletené nebo háčkované textilie ze syntetických vláken o obsahu nejméně 5 % hmotnostních elastomerových nití a pletené nebo háčkované textilie o obsahu nejméně 5 % hmotnostních pryžových nití

 

 

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Rašlová krajka a textilie s „dlouhým vlasem“ ze syntetických vláken

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

65

Pletené nebo háčkované textilie, jiné než textilie kategorií 38 A a 63, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

 

 

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

66

Plédy a přikrývky, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

 

 

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

SKUPINA III B

10

Prstové rukavice, palčáky a rukavice bez prstů, pletené nebo háčkované

17 párů

59

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

67

Pletené nebo háčkované oděvní doplňky, jiné než kojenecké; veškeré prádlo, pletené nebo háčkované; záclony (včetně závěsů) a vnitřní rolety, drapérie a postelové drapérie a jiné bytové textilie, pletené nebo háčkované; pletené nebo háčkované plédy a přikrývky, jiné pletené nebo háčkované výrobky včetně částí oděvů nebo oděvních doplňků

 

 

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 109619 00 41ex 9619 00 51

67 a)

Z toho: pytle a pytlíky k balení zboží z polyethylenových nebo polypropylenových pásků

 

 

6305 32 116305 33 10

69

Dámské a dívčí kombiné a spodničky, pletené nebo háčkované

7,8

128

6108 11 006108 19 00

70

Punčochové kalhoty a punčochy ze syntetických vláken, o délkové hmotnosti jednoduché nitě nižší než 67 decitex (6,7 tex)

30,4 párů

33

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Dámské punčochy ze syntetických vláken

ex 6115 10 906115 96 91

72

Plavky, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

9,7

103

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

74

Dámské nebo dívčí kostýmy a komplety, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken, s výjimkou lyžařských kompletů

1,54

650

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

75

Pánské nebo chlapecké obleky a komplety, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken, s výjimkou lyžařských kompletů

0,80

1 250

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

84

Přehozy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

 

 

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

85

Vázanky, motýlky a kravaty, nepletené ani neháčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

17,9

56

6215 20 006215 90 00

86

Korzety, podvazkové pásy, šle, podvazky s přezkou a kulaté podvazky a podobné výrobky a jejich části, též pletené nebo háčkované

8,8

114

6212 20 006212 30 006212 90 00

87

Prstové rukavice, palčáky, rukavice bez prstů, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

88

Punčochy, podkolenky a ponožky, nepletené ani neháčkované; ostatní oděvní doplňky, části oděvů nebo oděvních doplňků, jiné než kojenecké, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

90

Motouzy, šňůry, provazy a lana ze syntetických vláken, též splétané

 

 

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

91

Stany

 

 

6306 22 006306 29 00

93

Pytle a pytlíky k balení zboží, jiné než z polyethylenových nebo polypropylenových pásků

 

 

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

94

Vata z textilních materiálů a výrobky z ní; textilní vlákna o délce nepřesahující 5 mm (postřižek), textilní prach a nopky

 

 

5601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 009619 00 319619 00 39

95

Plsť a výrobky z ní, též impregnovaná nebo povrstvená, jiná než podlahové krytiny

 

 

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

96

Netkané textilie a výrobky z nich, též impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované

 

 

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 926210 10 98ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 306307 90 92ex 6307 90 989619 00 49ex 9619 00 59

97

Sítě a síťovina z motouzů, šňůr, provazů nebo lan a zhotovené rybářské sítě z nití, motouzů, provazů nebo lan

 

 

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

98

Ostatní výrobky z motouzů, šňůr, provazů nebo lan, jiné než textilie, výrobky z textilií a výrobky kategorie 97

 

 

5609 00 005905 00 10

99

Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, používané pro vnější obaly knih nebo podobné účely; kopírovací nebo průsvitná plátna na výkresy; připravené malířské plátno; ztužené plátno a podobné ztužené textilie používané jako kloboučnické podložky

 

 

5901 10 005901 90 00

Linoleum, též přiříznuté do tvaru; podlahové krytiny sestávající z povrstvení nebo povlaku na textilní podložce, též přiříznuté do tvaru

5904 10 005904 90 00

Textilie povrstvené pryží, nepletené ani neháčkované, kromě textilií pro pneumatiky

5906 10 005906 99 105906 99 90

Textilie jiným způsobem impregnované, povrstvené nebo potažené; malované plátno pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích, jiné než výrobky kategorie 100

5907 00 00

100

Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované deriváty celulózy nebo jinými plasty

 

 

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

101

Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané, jiné než ze syntetických vláken

 

 

ex 5607 90 90

109

Nepromokavé plachty, ochranné a stínicí plachty

 

 

6306 12 006306 19 006306 30 00

110

Tkané nafukovací matrace

 

 

6306 40 00

111

Kempinkové výrobky, tkané, jiné než nafukovací matrace a stany

 

 

6306 90 00

112

Ostatní zhotovené textilní výrobky, tkané, kromě výrobků kategorií 113 a 114

 

 

6307 20 00ex 6307 90 98

113

Hadry na podlahu, hadry na nádobí a prachovky, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

6307 10 90

114

Tkaniny a výrobky pro technické účely

 

 

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 115911 32 195911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

SKUPINA IV

115

Lněné nebo ramiové nitě

 

 

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

117

Tkaniny ze lnu nebo ramie

 

 

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

118

Prádlo stolní, toaletní a kuchyňské ze lnu nebo ramie, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

120

Záclony (včetně závěsů), vnitřní rolety, drapérie a postelové drapérie a ostatní bytové textilie, nepletené ani neháčkované, ze lnu nebo ramie

 

 

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

121

Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané, ze lnu nebo ramie

 

 

ex 5607 90 90

122

Pytle a pytlíky k balení zboží, použité, ze lnu, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

ex 6305 90 00

123

Vlasové tkaniny a žinylkové předdílo, ze lnu nebo ramie, jiné než stuhy

 

 

5801 90 10ex 5801 90 90

Přehozy, šerpy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, ze lnu nebo ramie, jiné než pletené nebo háčkované

ex 6214 90 00

SKUPINA V

124

Syntetická střižová vlákna

 

 

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

125 A

Nitě ze syntetických (nekonečných) vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než nitě z kategorie 41

 

 

5402 45 005402 46 005402 47 00

125 B

Nitě z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofilamenty), proužky (např. umělá sláma) a katgut ze syntetických materiálů

 

 

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

126

Umělá střižová vlákna

 

 

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

127 A

Nitě z umělých nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než nitě z kategorie 42

 

 

5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

127 B

Nitě z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofilamenty), proužky (např. umělá sláma) a katgut z umělých textilních materiálů

 

 

5405 00 00ex 5604 90 90

128

Hrubé zvířecí chlupy, mykané nebo česané

 

 

5105 40 00

129

Příze z hrubých zvířecích chlupů nebo žíněná příze

 

 

5110 00 00

130 A

Hedvábné nitě, jiné než spředené z hedvábného odpadu

 

 

5004 00 105004 00 905006 00 10

130 B

Hedvábné nitě, jiné než kategorie 130 A; messinský vlas

 

 

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

131

Nitě z jiných rostlinných textilních vláken

 

 

5308 90 90

132

Papírové nitě

 

 

5308 90 50

133

Nitě z pravého konopí

 

 

5308 20 105308 20 90

134

Kovové a metalizované nitě

 

 

5605 00 00

135

Tkaniny z hrubých zvířecích chlupů nebo ze žíní

 

 

5113 00 00

136

Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu

 

 

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

137

Vlasové textilie a žinylkové předdílo a stuhy z hedvábí nebo z hedvábného odpadu

 

 

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

138

Tkaniny z papírových nití a z jiných textilních vláken, jiné než ramiové

 

 

5311 00 90ex 5905 00 90

139

Tkaniny z kovových nití nebo tkaniny z metalizovaných nití

 

 

5809 00 00

140

Pletené nebo háčkované textilie z jiných textilních materiálů než z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo syntetických či umělých vláken

 

 

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

141

Plédy a přikrývky z jiných textilních materiálů než z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo syntetických či umělých vláken

 

 

ex 6301 90 90

142

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave nebo z manilského konopí

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

144

Plsť z hrubých zvířecích chlupů

 

 

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

145

Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané, z abakových vláken (manilského konopí) nebo z pravého konopí

 

 

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

146 A

Vázací nebo balicí motouzy pro zemědělské stroje, ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave

 

 

ex 5607 21 00

146 B

Motouzy, šňůry, provazy a lana ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave, jiné než výrobky kategorie 146 A

 

 

ex 5607 21 005607 29 00

146 C

Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané nebo oplétané, z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303

 

 

ex 5607 90 20

147

Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání), přízový odpad a rozvlákněný materiál, jiný než nemykaný ani nečesaný

 

 

ex 5003 00 00

148 A

Nitě z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303

 

 

5307 10 005307 20 00

148 B

Kokosové nitě

 

 

5308 10 00

149

Tkaniny z juty nebo jiných textilních lýkových vláken o šířce větší než 150 cm

 

 

5310 10 90ex 5310 90 00

150

Tkaniny z juty nebo jiných textilních lýkových vláken o šířce nejvýše 150 cm; pytle a pytlíky k balení zboží, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken, jiné než použité

 

 

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

151 A

Podlahové krytiny z kokosových vláken

 

 

5702 20 00

151 B

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken, jiné než všívané nebo povločkované

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

152

Vpichovaná plsť z juty nebo jiných textilních lýkových vláken, neimpregnovaná ani nepovrstvená, jiná než podlahové krytiny

 

 

5602 10 11

153

Použité pytle a pytlíky k balení zboží, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303

 

 

6305 10 10

154

Zámotky (kokony) bource morušového vhodné ke smotávání

 

 

5001 00 00

Surové hedvábí (neskané)

5002 00 00

Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání), přízový odpad a rozvlákněný materiál, nemykaný ani nečesaný

ex 5003 00 00

Vlna, nemykaná ani nečesaná

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Jemné nebo hrubé zvířecí chlupy, nemykané ani nečesané

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Odpad z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů, včetně niťového odpadu, avšak kromě rozvlákněného materiálu

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Rozvlákněný materiál z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů

5104 00 00

Len, surový nebo zpracovaný, avšak nespředený: lněná koudel a lněný odpad (včetně niťového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramiová a jiná rostlinná textilní vlákna surová nebo zpracovaná, avšak nespředená: koudel, výčesky a odpad z těchto vláken, jiná než kokosová a abaková vlákna

5305 00 00

Bavlna, nemykaná ani nečesaná

5201 00 105201 00 90

Bavlněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Konopí (Cannabis sativa L.), surové nebo zpracované, avšak nespředené: koudel a odpad z pravého konopí (včetně niťového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5302 10 005302 90 00

Abaková vlákna (manilské konopí nebo Musa textilis Nee), surová nebo zpracovaná, avšak nespředená: koudel a odpad z abakových vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5305 00 00

Juta a jiná textilní lýková vlákna (kromě lnu, konopí a ramie), surová nebo zpracovaná: koudel a odpad z juty nebo jiných textilních lýkových vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5303 10 005303 90 00

Jiná rostlinná textilní vlákna surová nebo zpracovaná, avšak nespředená; koudel a odpad z těchto vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5305 00 00

156

Dámské a dívčí halenky a pulovry pletené nebo háčkované z hedvábí nebo hedvábného odpadu

 

 

6106 90 30ex 6110 90 90

157

Oděvy, pletené nebo háčkované, jiné než kategorie 1 až 123 a 156

 

 

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

159

Šaty, halenky a košilové halenky, nepletené ani neháčkované, z hedvábí nebo hedvábného odpadu

 

 

6204 49 106206 10 00

Přehozy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, nepletené ani neháčkované, z hedvábí nebo hedvábného odpadu

6214 10 00

Vázanky, motýlky a kravaty z hedvábí nebo hedvábného odpadu

6215 10 00

160

Kapesníky z hedvábí nebo hedvábného odpadu

 

 

ex 6213 90 00

161

Oděvy, nepletené ani neháčkované, jiné než kategorie 1 až 123 a kategorie 159

 

 

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 00ex 6211 49 00ex 9619 00 59

PŘÍLOHA I A

Kategorie

Popis

Kód KN 2012

Tabulka odpovídajících hodnot

kusy/kg

g/ks

(1)

(2)

(3)

(4)

163 (2)

Gáza a výrobky z gázy v úpravě nebo balení pro maloobchodní prodej

 

 

3005 90 31

PŘÍLOHA I B

1.

Tato příloha zahrnuje textilní suroviny (kategorie 128 a 154) a textilní výrobky jiné než ty, které jsou vyrobeny z vlny a jemných zvířecích chlupů, bavlny a ze syntetických nebo umělých vláken, jakož i syntetická nebo umělá vlákna a nekonečná vlákna a nitě kategorií 124, 125 A, 125 B, 126, 127 A a 127 B.

2.

Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, formulace popisu zboží se považuje jen za orientační, protože výrobky zahrnuté do každé kategorie jsou určeny kódy KN v této příloze. Tam, kde se před kódem KN nachází symbol „ex“, jsou výrobky zařazené do každé kategorie určeny rámcem kódu KN a rámcem odpovídajícího popisu.

3.

Oděvy, u nichž nelze rozlišit, zda jde o pánské nebo chlapecké oděvy nebo zda jde o dámské nebo dívčí oděvy, se zařazují jako posledně jmenované.

4.

Používá-li se výraz „kojenecké oděvy“, rozumí se jím oděvy do obchodní velikosti 86 včetně.

Kategorie

Popis

Kód KN 2012

Tabulka odpovídajících hodnot

kusy/kg

g/ks

(1)

(2)

(3)

(4)

SKUPINA I

ex 20

Ložní prádlo, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

ex 6302 29 90ex 6302 39 90

ex 32

Vlasové textilie a žinylkové předdílo a útkové textilní povrchy

 

 

ex 5802 20 00ex 5802 30 00

ex 39

Prádlo stolní, toaletní a kuchyňské, jiné než pletené nebo háčkované, jiné než kategorie 118

 

 

ex 6302 59 90ex 6302 99 90

SKUPINA II

ex 12

Punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky a jiné punčochové zboží, pletené nebo háčkované, jiné než kojenecké

24,3

41

ex 6115 10 90ex 6115 29 00ex 6115 30 90ex 6115 99 00

ex 13

Pánské nebo chlapecké slipy a spodky, dámské nebo dívčí kalhotky pletené nebo háčkované

17

59

ex 6107 19 00ex 6108 29 00ex 6212 10 10

ex 14

Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště do deště a jiné pláště, pláštěnky a větrovky

0,72

1 389

ex 6210 20 00

ex 15

Dámské nebo dívčí kabáty, pláště do deště a jiné pláště, větrovky a pláštěnky, saka a blejzry, jiné než bundy s kapucou

0,84

1 190

ex 6210 30 00

ex 18

Pánské nebo chlapecké nátělníky, slipy, spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

ex 6207 19 00ex 6207 29 00ex 6207 99 90

Dámská nebo dívčí tílka, kombiné, spodničky, kalhotky, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované

ex 6208 19 00ex 6208 29 00ex 6208 99 00ex 6212 10 10

ex 19

Kapesníky, jiné než z hedvábí nebo hedvábného odpadu

59

17

ex 6213 90 00

ex 24

Pánské nebo chlapecké noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

3,9

257

ex 6107 29 00

Dámské nebo dívčí noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

ex 6108 39 00

ex 27

Dámské nebo dívčí sukně, včetně kalhotových sukní

2,6

385

ex 6104 59 00

ex 28

Kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), pletené nebo háčkované

1,61

620

ex 6103 49 00ex 6104 69 00

ex 31

Podprsenky, tkané, pletené nebo háčkované

18,2

55

ex 6212 10 10ex 6212 10 90

ex 68

Kojenecké oděvy a oděvní doplňky, s výjimkou kojeneckých prstových rukavic, palčáků, rukavic bez prstů z kategorií ex 10 a ex 87, a dětských punčoch, podkolenek a ponožek, jiných než pletených nebo háčkovaných, z kategorie ex 88

 

 

ex 6209 90 90

ex 73

Teplákové soupravy z pletené nebo háčkované tkaniny

1,67

600

ex 6112 19 00

ex 78

Tkané oděvy z textilií čísel 5903, 5906 a 5907, s výjimkou oděvů z kategorií ex 14 a ex 15

 

 

ex 6210 40 00ex 6210 50 00

ex 83

Oděvy z pletených nebo háčkovaných textilií čísel 5903 a 5907 a lyžařské komplety, pletené nebo háčkované

 

 

ex 6112 20 00ex 6113 00 90

SKUPINA III A

ex 38 B

Záclony, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

ex 6303 99 90

ex 40

Vitrážky, záclony, vnitřní rolety, draperie a postelové draperie, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

ex 6303 99 90ex 6304 19 90ex 6304 99 00

ex 58

Koberce, koberečky a předložky, vázané (upravené i neupravené)

 

 

ex 5701 90 10ex 5701 90 90

ex 59

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, jiné než koberce z kategorií ex 58, 142 a 151B

 

 

ex 5702 10 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5703 90 20ex 5703 90 80ex 5704 10 00ex 5704 90 00ex 5705 00 80

ex 60

Ručně tkané tapiserie typu Goblén, Flanderský goblén, Aubusson, Beauvais apod. a jehlou vypracované tapiserie (např. stehem zvaným petit point nebo křížovým stehem) a ručně vyšívané

 

 

ex 5805 00 00

ex 61

Tkané stuhy a stuhy bez útku z nití nebo rovnoběžných vláken spojených pojivy (bolduky), jiné než štítky a obdobné výrobky z kategorie ex 62 a kategorie 137

Elastické tkaniny a lemovky (jiné než pletené nebo háčkované), vyrobené z textilních materiálů spletených z kaučukových nití

 

 

ex 5806 10 00ex 5806 20 00ex 5806 39 00ex 5806 40 00

ex 62

Žinylkové nitě, opředené nitě (jiné než metalizované nitě a opředené žíněné příze)

 

 

ex 5606 00 91ex 5606 00 99

Tyly, bobinové tyly a jiné síťové textilie, kromě tkaných, pletených nebo háčkovaných textilií, ručně nebo strojově vyrobené krajky, v metráži, pásech nebo motivech

ex 5804 10 10ex 5804 10 90ex 5804 29 10ex 5804 29 90ex 5804 30 00

Štítky, odznaky a podobné výrobky z textilních materiálů, v kusech, pásech nebo vystřižené na tvar nebo velikost, nevyšívané, tkané

ex 5807 10 10ex 5807 10 90

Prýmky a prýmkařské výrobky a podobné ozdobné lemovky v metráži; střapce, bambule a podobné výrobky

ex 5808 10 00ex 5808 90 00

Výšivky v metráži, v pásech nebo v motivech

ex 5810 10 10ex 5810 10 90ex 5810 99 10ex 5810 99 90

ex 63

Pletené nebo háčkované textilie ze syntetických vláken o obsahu nejméně 5 % hmotnostních elastomerových nití a pletené nebo háčkované textilie o obsahu nejméně 5 % hmotnostních pryžových nití

 

 

ex 5906 91 00ex 6002 40 00ex 6002 90 00ex 6004 10 00ex 6004 90 00

ex 65

Pletené nebo háčkované textilie, jiné než kategorie ex 63

 

 

ex 5606 00 10ex 6002 40 00ex 6004 10 00

ex 66

Plédy a přikrývky, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

ex 6301 10 00

SKUPINA III B

ex 10

Prstové rukavice, palčáky a rukavice bez prstů, pletené nebo háčkované

17 párů

59

ex 6116 10 20ex 6116 10 80ex 6116 99 00

ex 67

Pletené nebo háčkované oděvní doplňky, jiné než kojenecké; veškeré prádlo, pletené nebo háčkované; záclony (včetně závěsů) a vnitřní rolety, drapérie a postelové drapérie a jiné bytové textilie, pletené nebo háčkované; pletené nebo háčkované plédy a přikrývky, jiné pletené nebo háčkované výrobky včetně částí oděvů nebo oděvních doplňků

 

 

ex 5807 90 90ex 6113 00 10ex 6117 10 00ex 6117 80 10ex 6117 80 80ex 6117 90 00ex 6301 90 10ex 6302 10 00ex 6302 40 00ex 6303 19 00ex 6304 11 00ex 6304 91 00ex 6307 10 10ex 6307 90 10

ex 69

Dámské a dívčí kombiné a spodničky, pletené nebo háčkované

7,8

128

ex 6108 19 00

ex 72

Plavky

9,7

103

ex 6112 39 10ex 6112 39 90ex 6112 49 10ex 6112 49 90ex 6211 11 00ex 6211 12 00

ex 75

Pánské nebo chlapecké pletené nebo háčkované obleky a komplety

0,80

1 250

ex 6103 10 90ex 6103 29 00

ex 85

Vázanky, motýlky a kravaty, jiné než pletené nebo háčkované, jiné než kategorie 159

17,9

56

ex 6215 90 00

ex 86

Korzety, podvazkové pásy, šle, podvazky s přezkou a kulaté podvazky a podobné výrobky a jejich části, též pletené nebo háčkované

8,8

114

ex 6212 20 00ex 6212 30 00ex 6212 90 00

ex 87

Prstové rukavice, palčáky, rukavice bez prstů, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

ex 6209 90 90ex 6216 00 00

ex 88

Punčochy, podkolenky a ponožky, nepletené ani neháčkované; ostatní oděvní doplňky, části oděvů nebo oděvních doplňků, jiné než kojenecké, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

ex 6209 90 90ex 6217 10 00ex 6217 90 00

ex 91

Stany

 

 

ex 6306 29 00

ex 94

Vata z textilních materiálů a výrobky z ní; textilní vlákna o délce nepřesahující 5 mm (postřižek), textilní prach a nopky

 

 

ex 9619 00 39ex 5601 29 00ex 5601 30 00

ex 95

Plsť a výrobky z ní, též impregnovaná nebo povrstvená, jiná než podlahové krytiny

 

 

ex 5602 10 19ex 5602 10 38ex 5602 10 90ex 5602 29 00ex 5602 90 00ex 5807 90 10ex 6210 10 10ex 6307 90 91

ex 97

Sítě a síťovina z motouzů, šňůr, provazů nebo lan a zhotovené rybářské sítě z nití, motouzů, provazů nebo lan

 

 

ex 5608 90 00

ex 98

Ostatní výrobky z motouzů, šňůr, provazů nebo lan, jiné než textilie, výrobky z textilií a výrobky kategorie 97

 

 

ex 5609 00 00ex 5905 00 10

ex 99

Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, používané pro vnější obaly knih nebo podobné účely; kopírovací nebo průsvitná plátna na výkresy; připravené malířské plátno; ztužené plátno a podobné ztužené textilie používané jako kloboučnické podložky

 

 

ex 5901 10 00ex 5901 90 00

Linoleum, též přiříznuté do tvaru; podlahové krytiny sestávající z povrstvení nebo povlaku na textilní podložce, též přiříznuté do tvaru

ex 5904 10 00ex 5904 90 00

Textilie povrstvené pryží, nepletené ani neháčkované, kromě textilií pro pneumatiky

ex 5906 10 00ex 5906 99 10ex 5906 99 90

Textilie jiným způsobem impregnované, povrstvené nebo potažené; malované plátno pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích, jiné než výrobky kategorie ex 100

ex 5907 00 00

ex 100

Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované deriváty celulózy nebo jinými plasty

 

 

ex 5903 10 10ex 5903 10 90ex 5903 20 10ex 5903 20 90ex 5903 90 10ex 5903 90 91ex 5903 90 99

ex 109

Nepromokavé plachty, ochranné a stínicí plachty

 

 

ex 6306 19 00ex 6306 30 00

ex 110

Tkané nafukovací matrace

 

 

ex 6306 40 00

ex 111

Kempinkové výrobky, tkané, jiné než nafukovací matrace a stany

 

 

ex 6306 90 00

ex 112

Ostatní zhotovené textilní výrobky, tkané, kromě výrobků kategorií ex 113 a ex 114

 

 

ex 6307 20 00ex 6307 90 98

ex 113

Hadry na podlahu, hadry na nádobí a prachovky, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

ex 6307 10 90

ex 114

Tkaniny a zboží pro technické účely, jiné než kategorie 136

 

 

ex 5908 00 00ex 5909 00 90ex 5910 00 00ex 5911 10 00ex 5911 31 19ex 5911 31 90ex 5911 32 11ex 5911 32 19ex 5911 32 90ex 5911 40 00ex 5911 90 10ex 5911 90 90

SKUPINA IV

115

Lněné nebo ramiové nitě

 

 

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

117

Tkaniny ze lnu nebo ramie

 

 

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

118

Prádlo stolní, toaletní a kuchyňské ze lnu nebo ramie, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

120

Záclony (včetně závěsů), vnitřní rolety, drapérie a postelové drapérie a ostatní bytové textilie, nepletené ani neháčkované, ze lnu nebo ramie

 

 

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

121

Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané, ze lnu nebo ramie

 

 

ex 5607 90 90

122

Pytle a pytlíky k balení zboží, použité, ze lnu, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

ex 6305 90 00

123

Vlasové tkaniny a žinylkové předdílo, ze lnu nebo ramie, jiné než stuhy

 

 

5801 90 10ex 5801 90 90

Přehozy, šerpy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, ze lnu nebo ramie, jiné než pletené nebo háčkované

ex 6214 90 00

SKUPINA V

124

Syntetická střižová vlákna

 

 

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

125 A

Nitě ze syntetických nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej

 

 

ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00

125 B

Nitě z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofilamenty), proužky (např. umělá sláma) a katgut ze syntetických materiálů

 

 

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

126

Umělá střižová vlákna

 

 

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

127 A

Nitě z umělých nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jednoduché nitě nebo viskózové vlákno, nekroucené nebo kroucené nejvýše s 250 zákruty na metr a jednoduché netvarované nitě z acetátu celulosy

 

 

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

127 B

Nitě z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofilamenty), proužky (např. umělá sláma) a katgut z umělých textilních materiálů

 

 

5405 00 00ex 5604 90 90

128

Hrubé zvířecí chlupy, mykané nebo česané

 

 

5105 40 00

129

Příze z hrubých zvířecích chlupů nebo žíněná příze

 

 

5110 00 00

130 A

Hedvábné nitě, jiné než spředené z hedvábného odpadu

 

 

5004 00 105004 00 905006 00 10

130 B

Hedvábné nitě, jiné než kategorie 130 A; messinský vlas

 

 

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

131

Nitě z jiných rostlinných textilních vláken

 

 

5308 90 90

132

Papírové nitě

 

 

5308 90 50

133

Nitě z pravého konopí

 

 

5308 20 105308 20 90

134

Kovové a metalizované nitě

 

 

5605 00 00

135

Tkaniny z hrubých zvířecích chlupů nebo ze žíní

 

 

5113 00 00

136 A

Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu, jiné než nebělené, odklížené nebo bělené

 

 

5007 20 19ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 305007 90 505007 90 90

136 B

Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu, jiné než kategorie 136A

 

 

ex 5007 10 005007 20 115007 20 21ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 515007 90 105803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

137

Vlasové textilie a žinylkové předdílo a stuhy z hedvábí nebo z hedvábného odpadu

 

 

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

138

Tkaniny z papírových nití a z jiných textilních vláken, jiné než ramiové

 

 

5311 00 90ex 5905 00 90

139

Tkaniny z kovových nití nebo tkaniny z metalizovaných nití

 

 

5809 00 00

140

Pletené nebo háčkované textilie z jiných textilních materiálů než z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo syntetických či umělých vláken

 

 

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

141

Plédy a přikrývky z jiných textilních materiálů než z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo syntetických či umělých vláken

 

 

ex 6301 90 90

142

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave nebo z manilského konopí

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

144

Plsť z hrubých zvířecích chlupů

 

 

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

145

Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané, z abakových vláken (manilského konopí) nebo z pravého konopí

 

 

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

146 A

Vázací nebo balicí motouzy pro zemědělské stroje, ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave

 

 

ex 5607 21 00

146 B

Motouzy, šňůry, provazy a lana ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave, jiné než výrobky kategorie 146 A

 

 

ex 5607 21 005607 29 00

146 C

Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané nebo oplétané, z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303

 

 

ex 5607 90 20

147

Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání), přízový odpad a rozvlákněný materiál, jiný než nemykaný ani nečesaný

 

 

ex 5003 00 00

148 A

Nitě z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303

 

 

5307 10 005307 20 00

148 B

Kokosové nitě

 

 

5308 10 00

149

Tkaniny z juty nebo jiných textilních lýkových vláken o šířce větší než 150 cm

 

 

5310 10 90ex 5310 90 00

150

Tkaniny z juty nebo jiných textilních lýkových vláken o šířce nejvýše 150 cm; pytle a pytlíky k balení zboží, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken, jiné než použité

 

 

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

151 A

Podlahové krytiny z kokosových vláken

 

 

5702 20 00

151 B

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken, jiné než všívané nebo povločkované

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

152

Vpichovaná plsť z juty nebo jiných textilních lýkových vláken, neimpregnovaná ani nepovrstvená, jiná než podlahové krytiny

 

 

5602 10 11

153

Použité pytle a pytlíky k balení zboží, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303

 

 

6305 10 10

154

Zámotky (kokony) bource morušového vhodné ke smotávání

 

 

5001 00 00

Surové hedvábí (neskané)

5002 00 00

Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání), přízový odpad a rozvlákněný materiál, nemykaný ani nečesaný

ex 5003 00 00

Vlna, nemykaná ani nečesaná

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Jemné nebo hrubé zvířecí chlupy, nemykané ani nečesané

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Odpad z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů, včetně niťového odpadu, avšak kromě rozvlákněného materiálu

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Rozvlákněný materiál z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů

5104 00 00

Len, surový nebo zpracovaný, avšak nespředený: lněná koudel a lněný odpad (včetně niťového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramiová a jiná rostlinná textilní vlákna surová nebo zpracovaná, avšak nespředená: koudel, výčesky a odpad z těchto vláken, jiná než kokosová a abaková vlákna

5305 00 00

Bavlna, nemykaná ani nečesaná

5201 00 105201 00 90

Bavlněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Konopí (Cannabis sativa), surové nebo zpracované, avšak nespředené: koudel a odpad z pravého konopí (včetně niťového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5302 10 005302 90 00

Abaková vlákna (manilské konopí nebo Musa textilis Nee), surová nebo zpracovaná, avšak nespředená: koudel a odpad z abakových vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5305 00 00

Juta a jiná textilní lýková vlákna (kromě lnu, konopí a ramie), surová nebo zpracovaná, koudel a odpad z juty nebo jiných textilních lýkových vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5303 10 005303 90 00

Jiná rostlinná textilní vlákna surová nebo zpracovaná, avšak nespředená; koudel a odpad z těchto vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5305 00 00

156

Dámské a dívčí halenky a pulovry pletené nebo háčkované z hedvábí nebo hedvábného odpadu

 

 

6106 90 30ex 6110 90 90

157

Oděvy, pletené nebo háčkované, s výjimkou oděvů z kategorií ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 a 156

 

 

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

159

Šaty, halenky a košilové halenky, nepletené ani neháčkované, z hedvábí nebo hedvábného odpadu

 

 

6204 49 106206 10 00

Přehozy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, nepletené ani neháčkované, z hedvábí nebo hedvábného odpadu

6214 10 00

Vázanky, motýlky a kravaty z hedvábí nebo hedvábného odpadu

6215 10 00

160

Kapesníky z hedvábí nebo hedvábného odpadu

 

 

ex 6213 90 00

161

Oděvy, nepletené ani neháčkované, s výjimkou oděvů z kategorií ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 a 159

 

 

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00


(1)  Pozn.: Vztahuje se pouze na kategorie 1 až 114, s výjimkou Ruské federace a Srbska, na které se vztahují kategorie 1 až 161.

(2)  Vztahuje se jen na dovoz z Číny.


17.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/42


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1322/2011

ze dne 16. prosince 2011,

kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 517/94 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Společenství

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 517/94 ze dne 7. března 1994 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Společenství (1), a zejména na článek 28 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Společná pravidla dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí by měla být aktualizována, aby se zohlednily změny nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (2), které mají rovněž vliv na některé kódy v příloze I nařízení (ES) č. 517/94.

(2)

Nařízení (ES) č. 517/94 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro textil, zřízeného článkem 25 nařízení (ES) č. 517/94,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 517/94 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 67, 10.3.1994, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (ES) č. 517/94 se mění takto:

Příloha I se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA I

A.   TEXTILNÍ VÝROBKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 1

1.

Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, formulace popisu zboží se považuje jen za orientační, protože výrobky zahrnuté do každé kategorie jsou určeny kódy KN v této příloze. Je-li před kódem kombinované nomenklatury uveden výraz „ex“, jsou příslušné výrobky v každé kategorii určeny rozsahem platnosti kódu kombinované nomenklatury a odpovídajícího popisu.

2.

Oděvy, u nichž nelze rozlišit, zda jde o pánské nebo chlapecké oděvy nebo zda jde o dámské nebo dívčí oděvy, se zařazují jako posledně jmenované.

3.

Používá-li se výraz „kojenecké oděvy“, rozumí se jím oděvy do obchodní velikosti 86.

Kategorie

Popis

KÓD KN 2012

Tabulka odpovídajících hodnot

kusy/kg

g/ks

(1)

(2)

(3)

(4)

SKUPINA I A

1

Bavlněná příze, neupravená pro maloobchodní prodej

 

 

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

2

Bavlněné tkaniny, jiné než gáza, froté tkaniny, stuhy, vlasové tkaniny, žinylkové tkaniny, tyl a jiné síťoviny

 

 

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

2 a)

Z toho: Jiné než nebělené či bělené

 

 

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

3

Tkaniny ze syntetických vláken (nespojitých či odpadových) jiné než tenké tkaniny, vlasové tkaniny (včetně smyčkových tkanin) a žinylkové tkaniny

 

 

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

3 a)

Z toho: Jiné než nebělené či bělené

 

 

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

SKUPINA I B

4

Košile, trička a tílka, roláky, svetry, pulovry, zapínací vesty, (jiné než z vlny nebo z jemných zvířecích chlupů), vesty a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

6,48

154

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

5

Trička, svetry, vesty, komplety, noční kabátky a krátké kabáty (jiné než saka a blejzry), bundy, větrovky, kabáty do pasu a podobné výrobky, pletené či háčkované

4,53

221

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

6

Pánské či chlapecké tkané krátké kalhoty, šortky jiné než plavky a kalhoty (včetně kalhot pro volný čas); dámské nebo dívčí kalhoty a kalhoty pro volný čas z vlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken; spodní díly teplákových souprav s podšívkou, jiné než z kategorie 16 nebo 29, z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

1,76

568

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

7

Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky, též pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

5,55

180

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

8

Pánské nebo chlapecké košile, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

4,60

217

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

SKUPINA II A

9

Smyčkové textilie (froté) a podobné tkané smyčkové textilie z bavlny; toaletní a kuchyňské prádlo, jiné než pletené nebo háčkované, z froté a podobné smyčkové tkaniny, z bavlny

 

 

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

20

Ložní prádlo, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

22

Šicí nitě ze střižových nebo odpadových syntetických vláken, neupravené pro maloobchodní prodej

 

 

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

22 a)

Z nichž akrylové

 

 

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

23

Šicí nitě ze střižových nebo odpadových umělých vláken, neupravené pro maloobchodní prodej

 

 

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

32

Vlasové textilie a žinylkové textilie (jiné než froté nebo smyčkové tkaniny z bavlny a úzkých tkanin) a útkové textilní povrchy, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

 

 

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 26 005801 27 005801 31 005801 32 005801 33 005801 36 005801 37 005802 20 005802 30 00

32 a)

Z nich: Bavlněný manšestr

 

 

5801 22 00

39

Stolní, toaletní a kuchyňské prádlo, jiné než pletené nebo háčkované, jiné než z froté nebo podobných smyčkových textilií z bavlny

 

 

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

SKUPINA II B

12

Punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky a jiné punčochové zboží, pletené nebo háčkované, jiné než kojenecké, včetně punčoch na křečové žíly, jiné než výrobky kategorie 70

24,3 párů

41

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

13

Pánské nebo chlapecké slipy a spodky, dámské nebo dívčí kalhotky pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo syntetických nebo umělých vláken

17

59

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10ex 9619 00 51

14

Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště do deště a jiné pláště, pláštěnky a větrovky, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken (jiné než bundy s kapucou) (z kategorie 21)

0,72

1 389

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

15

Dámské nebo dívčí kabáty, pláště do deště a jiné pláště, větrovky a pláštěnky; saka a blejzry, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken (jiné než bundy s kapucou) (z kategorie 21)

0,84

1 190

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

16

Pánské nebo chlapecké obleky a komplety, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken, jiné než lyžařské komplety; pánské nebo chlapecké teplákové soupravy s podšívkou, ze stejné vnější textilie nebo z vnější textilie z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

0,80

1 250

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

17

Pánská nebo chlapecká saka nebo blejzry, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

1,43

700

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

18

Pánské nebo chlapecké nátělníky, slipy, spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Dámská nebo dívčí tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, kombiné, spodničky, kalhotky, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10ex 9619 00 59

19

Kapesníky, jiné než pletené nebo háčkované

59

17

6213 20 00ex 6213 90 00

21

Parky; bundy, větrovky a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken; horní díly teplákových souprav s podšívkou, jiné než kategorie 16 nebo 29, z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

2,3

435

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

24

Pánské nebo chlapecké noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

3,9

257

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Dámské nebo dívčí noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

26

Dámské nebo dívčí šaty, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

3,1

323

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

27

Dámské nebo dívčí sukně, včetně kalhotových sukní

2,6

385

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

28

Kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

1,61

620

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

29

Dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken, jiné než lyžařské komplety; dámské nebo dívčí teplákové soupravy s podšívkou, ze stejné vnější textilie nebo z vnější textilie z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

1,37

730

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

31

Podprsenky, tkané, pletené nebo háčkované

18,2

55

ex 6212 10 106212 10 90

68

Kojenecké oděvy a oděvní doplňky, kromě kojeneckých rukavic prstových, palcových a bez prstů kategorií 10 a 87 a kojeneckých punčoch a ponožek, jiných než pletených nebo háčkovaných, kategorie 88

 

 

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90ex 9619 00 51ex 9619 00 59

73

Teplákové soupravy z pletené nebo háčkované tkaniny, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

1,67

600

6112 11 006112 12 006112 19 00

76

Pánské nebo chlapecké pracovní oděvy, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Dámské nebo dívčí zástěry, pláště se zapínáním vzadu a jiné pracovní komplety a jiné pracovní oděvy, jiné než pletené nebo háčkované

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

77

Lyžařské kombinézy a komplety, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

ex 6211 20 00

78

Oděvy, jiné než pletené nebo háčkované, kromě oděvů kategorií 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 a 77

 

 

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 42 906211 43 90ex 6211 49 00ex 9619 00 59

83

Kabáty, saka, blejzry a jiné oděvy, včetně lyžařských kombinéz a kompletů, s výjimkou oblečení z kategorií 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

 

 

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00ex 9619 00 51

SKUPINA III A

33

Tkaniny ze syntetických vláken vyrobené z pásků nebo podobných tvarů z polyethylenu nebo polypropylenu o šířce menší než 3 m

 

 

5407 20 11

Pytle a pytlíky k balení zboží, jiné než pletené či háčkované, vyrobené z pásků nebo podobných tvarů

6305 32 196305 33 90

34

Tkaniny ze syntetických vláken vyrobené z pásků nebo podobných tvarů z polyethylenu nebo polypropylenu o šířce nejméně 3 m

 

 

5407 20 19

35

Tkaniny ze syntetických vláken, jiné než tkaniny pro pneumatiky z kategorie 114

 

 

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

35 a)

Z nichž: Jiné než nebělené či bělené

 

 

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36

Tkaniny z umělých vláken, jiné než tkaniny pro pneumatiky z kategorie 114

 

 

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36 a)

Z nichž: Jiné než nebělené či bělené

 

 

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

37

Tkaniny z umělých střižových vláken

 

 

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

37 a)

Z nichž: Jiné než nebělené či bělené

 

 

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

38 A

Pletené nebo háčkované textilie ze syntetických vláken pro záclony, včetně síťové záclonoviny

 

 

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

38 B

Záclony, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

40

Vitrážky, záclony, vnitřní rolety, draperie a postelové draperie, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

41

Šicí nitě ze syntetických (nekonečných) vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než jednoduché netvarované nitě nekroucené nebo kroucené nejvýše s 50 zákruty na metr

 

 

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 005402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

42

Šicí nitě z umělých nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej

 

 

5401 20 10

Nitě z umělých vláken; nitě z umělých nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než jednoduché nitě z viskózového vlákna, nekroucené nebo kroucené nejvýše s 250 zákruty na metr a jednoduché netvarované nitě z acetátu celulosy

5403 10 005403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

43

Nitě ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken, nitě z umělých střižových vláken, bavlněné nitě, upravené pro maloobchodní prodej

 

 

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

46

Ovčí či jehněčí vlna a jemné zvířecí chlupy, mykané nebo česané

 

 

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

47

Příze z ovčí nebo jehněčí vlny (česaná příze) nebo příze z jemných zvířecích chlupů, neupravená pro maloobchodní prodej

 

 

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

48

Příze z ovčí nebo jehněčí vlny (česaná příze) nebo česaná příze z jemných zvířecích chlupů, neupravená pro maloobchodní prodej

 

 

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

49

Příze z ovčí nebo jehněčí vlny nebo česaná příze z jemných zvířecích chlupů, upravená pro maloobchodní prodej

 

 

5109 10 105109 10 905109 90 00

50

Tkaniny z ovčí nebo jehněčí vlny nebo z jemných zvířecích chlupů

 

 

5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99

51

Bavlna, mykaná nebo česaná

 

 

5203 00 00

53

Perlinkové tkaniny z bavlny

 

 

5803 00 10

54

Umělá střižová vlákna, včetně odpadních, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání

 

 

5507 00 00

55

Syntetická střižová vlákna, včetně odpadních, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání

 

 

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

56

Nitě ze syntetických střižových vláken (včetně odpadních), upravené pro maloobchodní prodej

 

 

5508 10 905511 10 005511 20 00

58

Koberce, koberečky a předložky, vázané (upravené i neupravené)

 

 

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

59

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, jiné než koberce z kategorie 58

 

 

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 30ex 5705 00 80

60

Ručně tkané tapiserie typu Goblén, Flanderský goblén, Aubusson, Beauvais apod. a jehlou vypracované tapiserie (např. stehem zvaným petit point nebo křížovým stehem) a ručně vyšívané

 

 

5805 00 00

61

Tkané stuhy a stuhy bez útku z nití nebo rovnoběžných vláken spojených pojivy (bolduky), jiné než štítky a obdobné výrobky z kategorie 62

Elastické tkaniny a lemovky (jiné než pletené nebo háčkované), vyrobené z textilních materiálů spletených z kaučukových nití

 

 

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

62

Žinylkové nitě, opředené nitě (jiné než metalizované nitě a opředené žíněné příze)

 

 

5606 00 915606 00 99

Tyly, bobinové tyly a jiné síťové textilie, kromě tkaných, pletených nebo háčkovaných textilií, ručně nebo strojově vyrobené krajky, v metráži, pásech nebo motivech

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Štítky, odznaky a podobné výrobky z textilních materiálů, v kusech, pásech nebo vystřižené na tvar nebo velikost, nevyšívané, tkané

5807 10 105807 10 90

Prýmky a prýmkařské výrobky a podobné ozdobné lemovky v metráži; střapce, bambule a podobné výrobky

5808 10 005808 90 00

Výšivky v metráži, v pásech nebo v motivech

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

63

Pletené nebo háčkované textilie ze syntetických vláken o obsahu nejméně 5% hmotnostních elastomerových nití a pletené nebo háčkované textilie o obsahu nejméně 5% hmotnostních pryžových nití

 

 

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Rašlová krajka a textilie s „dlouhým vlasem“ ze syntetických vláken

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

65

Pletené nebo háčkované textilie, jiné než textilie kategorií 38 A a 63, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

 

 

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

66

Plédy a přikrývky, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

 

 

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

SKUPINA III B

10

Prstové rukavice, palčáky a rukavice bez prstů, pletené nebo háčkované

17 párů

59

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

67

Pletené nebo háčkované oděvní doplňky, jiné než kojenecké; veškeré prádlo, pletené nebo háčkované; záclony (včetně závěsů) a vnitřní rolety, drapérie a postelové drapérie a jiné bytové textilie, pletené nebo háčkované; pletené nebo háčkované plédy a přikrývky, jiné pletené nebo háčkované výrobky včetně částí oděvů nebo oděvních doplňků

 

 

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 109619 00 41ex 9619 00 51

67 a)

Z toho: Pytle a pytlíky k balení zboží z polyethylenových nebo polypropylenových pásků

 

 

6305 32 116305 33 10

69

Dámské a dívčí kombiné a spodničky, pletené nebo háčkované

7,8

128

6108 11 006108 19 00

70

Punčochové kalhoty a punčochy o délkové hmotnosti jednoduché niti nižší než 67 decitex (6,7 tex)

30,4 párů

33

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Dámské punčochy ze syntetických vláken

ex 6115 10 906115 96 91

72

Plavky, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

9,7

103

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

74

Dámské nebo dívčí kostýmy a komplety, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken, s výjimkou lyžařských kompletů

1,54

650

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

75

Pánské nebo chlapecké obleky a komplety, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken, s výjimkou lyžařských kompletů

0,80

1 250

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

84

Přehozy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

 

 

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

85

Vázanky, motýlky a kravaty, nepletené ani neháčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

17,9

56

6215 20 006215 90 00

86

Korzety, podvazkové pásy, šle, podvazky s přezkou a kulaté podvazky a podobné výrobky a jejich části, též pletené nebo háčkované

8,8

114

6212 20 006212 30 006212 90 00

87

Prstové rukavice, palčáky, rukavice bez prstů, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

88

Punčochy, podkolenky a ponožky, nepletené ani neháčkované; ostatní oděvní doplňky, části oděvů nebo oděvních doplňků, jiné než kojenecké, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

90

Motouzy, šňůry, provazy a lana ze syntetických vláken, též splétané

 

 

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

91

Stany

 

 

6306 22 006306 29 00

93

Pytle a pytlíky k balení zboží z tkanin, jiné než z polyethylenových nebo polypropylenových pásků

 

 

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

94

Vata z textilních materiálů a výrobky z ní; textilní vlákna o délce nepřesahující 5 mm (postřižek), textilní prach a nopky

 

 

5601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 009619 00 319619 00 39

95

Plsť a výrobky z ní, též impregnovaná nebo povrstvená, jiná než podlahové krytiny

 

 

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

96

Netkané textilie a výrobky z nich, též impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované

 

 

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 926210 10 98ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 306307 90 92ex 6307 90 989619 00 49ex 9619 00 59

97

Sítě a síťovina z motouzů, šňůr, provazů nebo lan a zhotovené rybářské sítě z nití, motouzů, provazů nebo lan

 

 

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

98

Ostatní výrobky z motouzů, šňůr, provazů nebo lan, jiné než textilie, výrobky z textilií a výrobky kategorie 97

 

 

5609 00 005905 00 10

99

Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, používané pro vnější obaly knih nebo podobné účely; kopírovací nebo průsvitná plátna na výkresy; připravené malířské plátno; ztužené plátno a podobné ztužené textilie používané jako kloboučnické podložky

 

 

5901 10 005901 90 00

Linoleum, též přiříznuté do tvaru; podlahové krytiny sestávající z povrstvení nebo povlaku na textilní podložce, též přiříznuté do tvaru

5904 10 005904 90 00

Textilie povrstvené pryží, nepletené ani neháčkované, kromě textilií pro pneumatiky

5906 10 005906 99 105906 99 90

Textilie jiným způsobem impregnované, povrstvené nebo potažené; malované plátno pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích, jiné než výrobky kategorie 100

5907 00 00

100

Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované deriváty celulózy nebo jinými plasty

 

 

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

101

Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané, jiné než ze syntetických vláken

 

 

ex 5607 90 90

109

Nepromokavé plachty, ochranné a stínicí plachty

 

 

6306 12 006306 19 006306 30 00

110

Tkané nafukovací matrace

 

 

6306 40 00

111

Kempinkové výrobky, tkané, jiné než nafukovací matrace a stany

 

 

6306 90 00

112

Ostatní zhotovené textilní výrobky, tkané, kromě výrobků kategorií 113 a 114

 

 

6307 20 00ex 6307 90 98

113

Hadry na podlahu, hadry na nádobí a prachovky, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

6307 10 90

114

Tkaniny a výrobky pro technické účely

 

 

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 115911 32 195911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

SKUPINA IV

115

Lněné nebo ramiové nitě

 

 

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

117

Tkaniny ze lnu nebo ramie

 

 

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

118

Prádlo stolní, toaletní a kuchyňské ze lnu nebo ramie, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

120

Záclony (včetně závěsů), vnitřní rolety, drapérie a postelové drapérie a ostatní bytové textilie, nepletené ani neháčkované, ze lnu nebo ramie

 

 

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

121

Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané, ze lnu nebo ramie

 

 

ex 5607 90 90

122

Pytle a pytlíky k balení zboží, použité, ze lnu, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

ex 6305 90 00

123

Vlasové tkaniny a žinylkové předdílo, ze lnu nebo ramie, jiné než stuhy

 

 

5801 90 10ex 5801 90 90

Přehozy, šerpy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, ze lnu nebo ramie, jiné než pletené nebo háčkované

ex 6214 90 00

SKUPINA V

124

Syntetická střižová vlákna

 

 

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

125 A

Nitě ze syntetických (nekonečných) vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než nitě z kategorie 41

 

 

5402 45 005402 46 005402 47 00

125 B

Nitě z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofilamenty), proužky (např. umělá sláma) a katgut ze syntetických materiálů

 

 

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

126

Umělá střižová vlákna

 

 

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

127 A

Nitě z umělých nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než nitě z kategorie 42

 

 

5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

127 B

Nitě z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofilamenty), proužky (např. umělá sláma) a katgut z umělých textilních materiálů

 

 

5405 00 00ex 5604 90 90

128

Hrubé zvířecí chlupy, mykané nebo česané

 

 

5105 40 00

129

Příze z hrubých zvířecích chlupů nebo žíněná příze

 

 

5110 00 00

130 A

Hedvábné nitě, jiné než spředené z hedvábného odpadu

 

 

5004 00 105004 00 905006 00 10

130 B

Hedvábné nitě, jiné než kategorie 130 A; messinský vlas

 

 

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

131

Nitě z jiných rostlinných textilních vláken

 

 

5308 90 90

132

Papírové nitě

 

 

5308 90 50

133

Nitě z pravého konopí

 

 

5308 20 105308 20 90

134

Kovové a metalizované nitě

 

 

5605 00 00

135

Tkaniny z hrubých zvířecích chlupů nebo ze žíní

 

 

5113 00 00

136

Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu

 

 

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

137

Vlasové textilie a žinylkové předdílo a stuhy z hedvábí nebo z hedvábného odpadu

 

 

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

138

Tkaniny z papírových nití a z jiných textilních vláken, jiné než ramiové

 

 

5311 00 90ex 5905 00 90

139

Tkaniny z kovových nití nebo tkaniny z metalizovaných nití

 

 

5809 00 00

140

Pletené nebo háčkované textilie z jiných textilních materiálů než z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo syntetických či umělých vláken

 

 

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

141

Plédy a přikrývky z jiných textilních materiálů než z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo syntetických či umělých vláken

 

 

ex 6301 90 90

142

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave nebo z manilského konopí

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

144

Plsť z hrubých zvířecích chlupů

 

 

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

145

Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané, z abakových vláken (manilského konopí) nebo z pravého konopí

 

 

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

146 A

Vázací nebo balicí motouzy pro zemědělské stroje, ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave

 

 

ex 5607 21 00

146 B

Motouzy, šňůry, provazy a lana ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave, jiné než výrobky kategorie 146 A

 

 

ex 5607 21 005607 29 00

146 C

Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané nebo oplétané, z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303

 

 

ex 5607 90 20

147

Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání), přízový odpad a rozvlákněný materiál, jiný než nemykaný a nečesaný

 

 

ex 5003 00 00

148 A

Nitě z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303

 

 

5307 10 005307 20 00

148 B

Kokosové nitě

 

 

5308 10 00

149

Tkaniny z juty nebo jiných textilních lýkových vláken o šířce větší než 150 cm

 

 

5310 10 90ex 5310 90 00

150

Tkaniny z juty nebo jiných textilních lýkových vláken o šířce nejvýše 150 cm; pytle a pytlíky k balení zboží, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken, jiné než použité

 

 

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

151 A

Podlahové krytiny z kokosových vláken

 

 

5702 20 00

151 B

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken, jiné než všívané nebo povločkované

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

152

Vpichovaná plsť z juty nebo jiných textilních lýkových vláken, neimpregnovaná ani nepovrstvená, jiná než podlahové krytiny

 

 

5602 10 11

153

Použité pytle a pytlíky k balení zboží, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303

 

 

6305 10 10

154

Zámotky (kokony) bource morušového vhodné ke smotávání

 

 

5001 00 00

Surové hedvábí (neskané)

5002 00 00

Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání), přízový odpad a rozvlákněný materiál, nemykaný ani nečesaný

ex 5003 00 00

Vlna, nemykaná ani nečesaná

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Jemné nebo hrubé zvířecí chlupy, nemykané ani nečesané

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Odpad z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů, včetně niťového odpadu, avšak kromě rozvlákněného materiálu

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Rozvlákněný materiál z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů

5104 00 00

Len, surový nebo zpracovaný, avšak nespředený: lněná koudel a lněný odpad (včetně niťového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramiová a jiná rostlinná textilní vlákna surová nebo zpracovaná, avšak nespředená; koudel, výčesky a odpad z těchto vláken, jiná než kokosová a abaková vlákna

5305 00 00

Bavlna, nemykaná ani nečesaná

5201 00 105201 00 90

Bavlněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Konopí (Cannabis sativa L.), surové nebo zpracované, avšak nespředené: koudel a odpad z pravého konopí (včetně niťového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5302 10 005302 90 00

Abaková vlákna (manilské konopí nebo Musa textilis Nee), surová nebo zpracovaná, avšak nespředená: koudel a odpad z abakových vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5305 00 00

Juta a jiná textilní lýková vlákna (kromě lnu, konopí a ramie), surová nebo zpracovaná, avšak nespředená: koudel a odpad z juty nebo jiných textilních lýkových vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5303 10 005303 90 00

Jiná rostlinná textilní vlákna surová nebo zpracovaná, avšak nespředená: koudel a odpad z těchto vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

5305 00 00

156

Dámské a dívčí halenky a pulovry pletené nebo háčkované z hedvábí nebo hedvábného odpadu

 

 

6106 90 30ex 6110 90 90

157

Oděvy, pletené nebo háčkované, jiné než kategorie 1 až 123 a 156

 

 

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

159

Šaty, halenky a košilové halenky, nepletené ani neháčkované, z hedvábí nebo hedvábného odpadu

 

 

6204 49 106206 10 00

Přehozy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, nepletené ani neháčkované, z hedvábí nebo hedvábného odpadu

6214 10 00

Vázanky, motýlky a kravaty z hedvábí nebo hedvábného odpadu

6215 10 00

160

Kapesníky z hedvábí nebo hedvábného odpadu

 

 

ex 6213 90 00

161

Oděvy, nepletené ani neháčkované, jiné než kategorie 1 až 123 a kategorie 159

 

 

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 00ex 6211 49 00ex 9619 00 59

B.   JINÉ TEXTILNÍ VÝROBKY UVEDENÉ V ČL. 1 ODST. 1

Kódy kombinované nomenklatury

 

3005 90

 

3921 12 00

 

ex 3921 13

 

ex 3921 90 60

 

4202 12 19

 

4202 12 50

 

4202 12 91

 

4202 12 99

 

4202 22 10

 

4202 22 90

 

4202 32 10

 

4202 32 90

 

4202 92 11

 

4202 92 15

 

4202 92 19

 

4202 92 91

 

4202 92 98

 

5604 10 00

 

6309 00 00

 

6310 10 00

 

6310 90 00

 

ex 6405 20

 

ex 6406 10

 

ex 6406 90

 

ex 6501 00 00

 

ex 6502 00 00

 

ex 6504 00 00

 

ex 6505 00

 

ex 6506 99

 

6601 10 00

 

6601 91 00

 

6601 99

 

6601 99 90

 

7019 11 00

 

7019 12 00

 

ex 7019 19

 

8708 21 10

 

8708 21 90

 

8804 00 00

 

ex 9113 90 00

 

ex 9404 90

 

ex 9612 10“


17.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/57


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1323/2011

ze dne 16. prosince 2011,

kterým se stanoví pravidla pro správu a rozdělování textilních kvót stanovených pro rok 2012 podle nařízení Rady (ES) č. 517/94

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 517/94 ze dne 7. března 1994 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Společenství (1), a zejména na čl. 17 odst. 3 a 6 a čl. 21 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 517/94 zavedlo množstevní omezení pro dovoz některých textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, která se přidělují podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“.

(2)

Podle tohoto nařízení je za určitých podmínek možné použít jiné metody přidělování, rozdělit kvóty na tranše, nebo vyhradit určitou část specifikovaného množstevního limitu výlučně na žádosti podložené důkazem o minulém plnění dovozu.

(3)

Pravidla pro správu kvót stanovených pro rok 2012 by měla být přijata před začátkem kvótového roku, aby nebyla nepřiměřeně ovlivněna návaznost obchodních toků.

(4)

Opatření přijatá v předcházejících letech, jako ta v nařízení Komise (EU) č. 1159/2010 ze dne 9. prosince 2010, kterým se stanoví pravidla pro správu a rozdělování textilních kvót stanovených pro rok 2011 podle nařízení Rady (ES) č. 517/94 (2), se ukázala jako uspokojivá, a proto je třeba přijmout podobná pravidla pro rok 2012.

(5)

Aby bylo možno uspokojit co možná největší počet hospodářských subjektů, je vhodné vytvořit pružnější metodu přidělování podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“, a sice stanovením limitů na množství, jež lze podle této metody přidělit každému jednotlivému subjektu.

(6)

K zajištění určitého stupně kontinuity obchodu a účinné správy kvót by mělo být hospodářským subjektům umožněno v první žádosti o dovozní oprávnění pro rok 2012 zažádat o ekvivalent množství, které dovezli v roce 2011.

(7)

K dosažení optimálního využití množství by mělo být subjektu, který využil alespoň polovinu již povoleného množství, dovoleno požádat o další množství za předpokladu, že taková množství jsou v kvótách k dispozici.

(8)

V zájmu řádné správy by měla dovozní povolení platit devět měsíců ode dne vydání, ale nejdéle pouze do konce roku. Členské státy by měly vydávat licence pouze poté, co jim Komise sdělí, že příslušná množství jsou dostupná, a jen tehdy, pokud může hospodářský subjekt prokázat existenci smlouvy a může osvědčit, neexistují-li odchylná ustanovení, že mu dosud nebylo přiděleno dovozní povolení Společenství vydané podle tohoto nařízení pro dotčené kategorie a země. Příslušné vnitrostátní orgány by měly být nicméně oprávněny na základě žádostí dovozců prodloužit licence, které byly do dne podání žádosti využity alespoň z poloviny, o tři měsíce, nejdéle však do 31. března 2013.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro textil, zřízeného článkem 25 nařízení (ES) č. 517/94,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Účelem tohoto nařízení je stanovit pravidla pro správu množstevních kvót pro dovoz některých textilních výrobků uvedených v příloze IV nařízení (ES) č. 517/94 pro rok 2012.

Článek 2

Kvóty uvedené v článku 1 se přidělují podle časového pořadí, v němž Komise obdržela sdělení členských států o žádostech jednotlivých hospodářských subjektů ohledně množství nepřesahujících maximální množství na hospodářský subjekt stanovená v příloze I.

Maximální množství se však nevztahují na hospodářské subjekty, které mohou příslušným vnitrostátním orgánům při podání první žádosti na rok 2012 prokázat, že pokud jde o dané kategorie a dané třetí země, dovezly více než maximální množství uvedená pro každou kategorii podle dovozních licencí, které jim byly uděleny pro rok 2011.

Takovým subjektům mohou příslušné orgány povolit dovoz nepřesahující množství daných kategorií dovezených v roce 2011 z daných třetích zemí za předpokladu, že je k dispozici dostatečný objem kvót.

Článek 3

Kterýkoliv dovozce, který již využil nejméně 50 % množství, jež mu bylo přiděleno podle tohoto nařízení, může podat další žádost ohledně téže kategorie a země původu o množství nepřesahující maximální množství stanovená v příloze I.

Článek 4

1.   Příslušné vnitrostátní orgány uvedené v příloze II mohou Komisi od 9. ledna 2012 od 10:00 hodin sdělovat množství, na která se vztahují žádosti o dovozní povolení.

Časovým údajem stanoveným v prvním pododstavci se rozumí bruselský čas.

2.   Příslušné vnitrostátní orgány vydávají povolení pouze poté, co jim Komise podle čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 517/94 sdělí, že množství pro dovoz jsou k dispozici.

Povolení vydají jen v případě, že hospodářský subjekt:

a)

prokáže existenci smlouvy o dodání zboží a

b)

písemně osvědčí, že v souvislosti s dotčenými kategoriemi a zeměmi

i)

mu dosud nebylo přiděleno žádné povolení podle tohoto nařízení nebo

ii)

mu bylo přiděleno povolení podle tohoto nařízení, ale to již nejméně z 50 % využil.

3.   Dovozní povolení platí devět měsíců ode dne vydání, nejdéle však do 31. prosince 2012.

Příslušné vnitrostátní orgány však mohou na žádost dovozce o tři měsíce prodloužit platnost povolení, která byla v době podání žádosti využita nejméně z 50 %. Platnost takového prodloužení nesmí za žádných okolností skončit později než 31. března 2013.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. Všechny členské státy

V Bruselu dne 16. prosince 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 67, 10.3.1994, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 326, 10.12.2010, s. 25.


PŘÍLOHA I

Maximální množství podle článků 2 a 3

Dotčená země

Kategorie

Jednotka

Maximální množství

Bělorusko

1

kilogramy

20 000

2

kilogramy

80 000

3

kilogramy

5 000

4

kusy

20 000

5

kusy

15 000

6

kusy

20 000

7

kusy

20 000

8

kusy

20 000

15

kusy

17 000

20

kilogramy

5 000

21

kusy

5 000

22

kilogramy

6 000

24

kusy

5 000

26/27

kusy

10 000

29

kusy

5 000

67

kilogramy

3 000

73

kusy

6 000

115

kilogramy

20 000

117

kilogramy

30 000

118

kilogramy

5 000

Severní Korea

1

kilogramy

10 000

2

kilogramy

10 000

3

kilogramy

10 000

4

kusy

10 000

5

kusy

10 000

6

kusy

10 000

7

kusy

10 000

8

kusy

10 000

9

kilogramy

10 000

12

páry

10 000

13

kusy

10 000

14

kusy

10 000

15

kusy

10 000

16

kusy

10 000

17

kusy

10 000

18

kilogramy

10 000

19

kusy

10 000

20

kilogramy

10 000

21

kusy

10 000

24

kusy

10 000

26

kusy

10 000

27

kusy

10 000

28

kusy

10 000

29

kusy

10 000

31

kusy

10 000

36

kilogramy

10 000

37

kilogramy

10 000

39

kilogramy

10 000

59

kilogramy

10 000

61

kilogramy

10 000

68

kilogramy

10 000

69

kusy

10 000

70

páry

10 000

73

kusy

10 000

74

kusy

10 000

75

kusy

10 000

76

kilogramy

10 000

77

kilogramy

5 000

78

kilogramy

5 000

83

kilogramy

10 000

87

kilogramy

8 000

109

kilogramy

10 000

117

kilogramy

10 000

118

kilogramy

10 000

142

kilogramy

10 000

151 A

kilogramy

10 000

151B

kilogramy

10 000

161

kilogramy

10 000


PŘÍLOHA II

Seznam orgánů pro vydávání licencí podle článku 4

1.   Rakousko

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1A

1011 Wien, Österreich

Tel.: +43 171100-0

Fax: +43 171100-8386

2.   Belgie

FOD Economie, kmo, Middenstand en Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Vooruitganstraat 50

1210 Brussel

Tel. +32 22776713

Fax +32 22775063

SPF Économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale potentiel économique

Service licences

Rue du Progrès 50

1210 Bruxelles

BELGIQUE

Tél. +32 22776713

Fax +32 22775063

3.   Bulharsko

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Тел.: +359 29 40 7008/+359 29 40 7673/+359 29 40 7800

Факс: +359 29 81 5041/+359 29 80 4710/+359 29 88 3654

4.   Kypr

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Department

6 Andrea Araouzou Str.

CY-1421 Nicosia

Τηλ. +357 2 867100

Φαξ +357 2 375120

5.   Česká republika

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Tel.: (420) 22490 7111

Fax: (420) 22421 2133

6.   Dánsko

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinje Allé 17

DK – 2100 København

Tlf. (45) 35 46 60 30

Fax (45) 35 46 60 29

7.   Estonsko

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Tel: +372 6256400

Faks: +372 6313660

8.   Finsko

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

SUOMI

Puhelin: +358 96141

Faksi: +358 204922852

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

FINLAND

Faksi: +358 204922852

9.   Francie

Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi

Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services

Sous-direction «industries de santé, de la chimie et des nouveaux matériaux»

Bureau «matérieaux du futur et nouveaux procédés»

Le Bervil

12, rue Villiot

75572 Paris Cedex 12

FRANCE

Tél. + 33 153449026

Fax + 33 153449172

10.   Německo

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Str. 29-35

65760 Eschborn, Deutschland

Tel.: +49 6196-9080

Fax: +49 6196-908800

11.   Řecko

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ. +(30 210) 328 6021-22

Φαξ +(30 210) 328 60 94

12.   Maďarsko

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Budapest

Németvölgyi út 37–39.

1124

MAGYARORSZÁG

Tel. +36 1458 5503

Fax + 36 1458 5814

E-mail: mkeh@mkeh.gov.hu

13.   Irsko

Department of Enterprise, Trade and Employment

Internal Market

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Tel. (353 1) 631 21 21

Fax (353 1) 631 28 26

14.   Itálie

Ministero dello Sviluppo economico

Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione

Direzione generale per la Politica commerciale internazionale

Divisione III — Politiche settoriali

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

Tel. (39 06) 5964 7517, 5993 2202, 5993 2198

Fax (39 06) 5993 2263, 5993 2636

E-mail: polcom3@sviluppoeconomico.gov.it

15.   Lotyšsko

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Tālr.: + 371 670 132 99/+ 371 670 132 48

Fakss: + 371 672 808 82

16.   Litva

Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija

Gedimino pr. 38, Vasario 16-osios g. 2

LT-01104 Vilnius

Tel.: + 370 706 64 658/+ 370 706 64 808

Faks. + 370 706 64 762

17.   Lucembursko

Ministère de l’économie et du commerce

Office des licences

Boîte postale 113

2011 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tél. + 352 4782371

Fax + 352 466138

18.   Malta

Il-Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u l-Investiment

Id-Dipartiment tal-Kummerċ, Id-Direttorat tas-Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta VLT 2000

Malta

Tel. 00 356 256 90 202

Fax 00 356 212 37 112

19.   Nizozemsko

Belastingdienst/Douane

Centrale dienst voor in- en uitvoer

Kempkensberg 12

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Tel. +31 881512122

Fax +31 881513182

20.   Polsko

Ministerstwo Gospodarki

Pl. Trzech Krzyży 3/5

PL-00-950 Warszawa

Tel.: 0048/22/693 55 53

Faks: 0048/22/693 40 21

21.   Portugalsko

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega

P-1149-060 LISBOA

Tel. (351-1) 218 814 263

Fax: (351-1) 218 814 261

E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt

22.   Rumunsko

Ministerul Economiei,

Comerțului și Mediului de Afaceri

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel. +40 213150081

Fax +40 213150454

e-mail: clc@dce.gov.ro

23.   Slovensko

Ministerstvo hospodárstva SR

Oddelenie licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava

Tel.: +421 24854 2021 / +421 2 4854 7119

Fax: + 421 24342 3919

24.   Slovinsko

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji plavž 6c

SLO-4270 Jesenice

Slovenija

Telefon: +386-4 2974470

Telefaks: +386-4 2974472

E-naslov: taric.cuje@gov.si

25.   Španělsko

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana no 162

E-28046 Madrid

Tel. (34 91) 349 38 17 / 349 38 74

Fax (34 91) 349 38 31

E-mail: sgindustrial.sscc@comercio.mityc.es

26.   Švédsko

National Board of Trade (Kommerskollegium)

Box 6803

113 86 Stockholm

Tfn +46 86904800

Fax +46 8306759

E-post: registrator@kommers.se

27.   Spojené království

Department for Business, Innovation and Skills

Import Licensing Branch

Queensway House – West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Tel. (44-1642) 36 43 33

Fax (44-1642) 36 42 69

E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk


17.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/65


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1324/2011

ze dne 16. prosince 2011,

kterým se na rok 2012 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1067/2008 o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na článek 144 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 1067/2008 ze dne 30. října 2008 o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí a o odchylkách od nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (2) stanoví, že podkvóta III pro ostatní třetí země se dělí na čtyři čtvrtletní tranše, jež se vztahují zejména k tranši 1 v období od 1. ledna do 31. března pro množství 594 597 tun a k tranši 2 v období od 1. dubna do 30. června pro množství 594 597 tun.

(2)

Vzhledem k situaci na trhu a s cílem napomoci v roce 2012 plynulému zásobování trhu Unie s obilovinami podkvóty III je vhodné sloučit tranši 1 a tranši 2 v tranši jedinou, zahrnující celkové množství tranší 1 a 2, tj. 1 189 194 tun.

(3)

Z tohoto důvodu je třeba pro rok 2012 stanovit odchylku od nařízení (ES) č. 1067/2008.

(4)

Za účelem zajištění účinné správy postupu vydávání dovozních licencí ode dne 1. ledna 2012 by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(5)

Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odchylně od čl. 3 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 1067/2008 trvá tranše 1 v roce 2012 od 1. ledna 2012 do 30. června 2012 a zahrnuje množství 1 189 194 tun.

Odchylně od čl. 3 odst. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 1067/2008 se tranše 2 na rok 2012 ruší.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se do dne 30. června 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 290, 31.10.2008, s. 3.


17.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/66


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1325/2011

ze dne 16. prosince 2011,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011, pokud jde o spouštěcí hodnoty pro dodatečná cla na hrušky, citrony, jablka a cukety

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 143 písm. b) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), stanoví dohled nad dovozem produktů uvedených v příloze XVIII uvedeného nařízení. Tento dohled je třeba vykonávat v souladu s pravidly stanovenými v článku 308d nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (3).

(2)

Pro účely čl. 5 odst. 4 Dohody o zemědělství (4) uzavřené během Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání a vzhledem k nejnovějším údajům za roky 2008, 2009 a 2010 je třeba upravit spouštěcí hodnoty pro dodatečná cla na tyto produkty: hrušky, citrony, jablka a cukety.

(3)

Nařízení (EU) č. 543/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha XVIII prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 22.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA XVIII

DODATEČNÁ DOVOZNÍ CLA: HLAVA IV KAPITOLA I ODDÍL 2

Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, popis produktů se chápe pouze jako orientační. Působnost dodatečných cel je pro účely této přílohy určena působností kódů KN tak, jak existují v době přijetí tohoto nařízení.

Pořadové číslo

Kód KN

Popis produktů

Období uplatnění

Spouštěcí objemy (v tunách)

78.0015

0702 00 00

Rajčata

Od 1. října do 31. května

481 762

78.0020

Od 1. června do 30. září

44 251

78.0065

0707 00 05

Okurky salátové

Od 1. května do 31. října

92 229

78.0075

Od 1. listopadu do 30. dubna

55 270

78.0085

0709 90 80

Artyčoky

od 1. listopadu do 30. června

11 620

78.0100

0709 90 70

Cukety

od 1. ledna do 31. prosince

54 760

78.0110

0805 10 20

Pomeranče

Od 1. prosince do 31. května

292 760

78.0120

0805 20 10

Klementinky

Od 1. listopadu do konce února

85 392

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarinky (včetně tangerinek a satsum); wilkingy a podobné citrusové hybridy

Od 1. listopadu do konce února

99 128

78.0155

0805 50 10

Citrony

Od 1. června do 31. prosince

340 920

78.0160

od 1. ledna do 31. května

90 108

78.0170

0806 10 10

Stolní hrozny

od 21. července do 20. listopadu

80 588

78.0175

0808 10 80

Jablka

od 1. ledna do 31. srpna

701 247

78.0180

od 1. září do 31. prosince

64 981

78.0220

0808 20 50

Hrušky

od 1. ledna do 30. dubna

230 148

78.0235

Od 1. července do 31. prosince

35 573

78.0250

0809 10 00

Meruňky

od 1. června do 31. července

5 794

78.0265

0809 20 95

Třešně, s výjimkou višní

od 21. května do 10. srpna

30 783

78.0270

0809 30

Broskve, včetně nektarinek

od 11. června do 30. září

5 613

78.0280

0809 40 05

Švestky

od 11. června do 30. září

10 293“


17.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/68


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1326/2011

ze dne 16. prosince 2011

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že:

prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. prosince 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AL

60,1

MA

69,2

TN

85,7

TR

109,2

ZZ

81,1

0707 00 05

TR

125,1

ZZ

125,1

0709 90 70

MA

43,8

TR

148,5

ZZ

96,2

0805 10 20

AR

40,2

BR

39,0

CL

30,5

MA

57,8

TR

51,6

ZA

54,5

ZZ

45,6

0805 20 10

MA

69,3

TR

79,7

ZZ

74,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

87,9

TR

86,3

ZZ

87,1

0805 50 10

AR

52,9

TR

51,2

ZZ

52,1

0808 10 80

CA

109,9

CL

90,0

US

106,5

ZA

80,2

ZZ

96,7

0808 20 50

CN

42,7

ZZ

42,7


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


17.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/70


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1327/2011

ze dne 16. prosince 2011

o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2011 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 533/2007 ze dne 14. května. 2007 o otevření a správě celních kvót v odvětví drůbežího masa (3), a zejména na čl. 5 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 533/2007 otevřelo celní kvóty pro dovoz produktů v odvětví drůbežího masa.

(2)

Žádosti o dovozní licence podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2011 pro podobdobí od 1. ledna do 31. března 2012 přesahují pro některé kvóty dostupná množství. Je proto třeba určit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a to stanovením koeficientu přidělení, který se použije pro požadovaná množství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na žádosti o dovozní licence podané podle nařízení (ES) č. 533/2007 pro podobdobí od 1. ledna do 31. března 2012 se vztahují přídělové koeficienty uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. prosince 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 125, 15.5.2007, s. 9.


PŘÍLOHA

Číslo skupiny

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro žádosti o dovozní licence podané pro podobdobí od 1.1.2012-31.3.2012

(%)

P1

09.4067

2,34745

P3

09.4069

0,396986


17.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/72


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1328/2011

ze dne 16. prosince 2011

o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2011 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 539/2007 pro některé produkty v odvětví vajec a vaječného albuminu

EVROPSKÁ KOMISE

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 539/2007 ze dne 15. května 2007 o otevření a správě celních kvót v odvětví vajec a vaječného albuminu (3), a zejména na čl. 5 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 539/2007 otevřelo celní kvóty pro dovoz produktů z odvětví vajec a vaječného albuminu.

(2)

Žádosti o dovozní licence podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2011 pro podobdobí od 1. ledna do 31. března 2012 přesahují pro některé kvóty dostupná množství. Je proto třeba určit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a to stanovením koeficientu přidělení, který se použije pro požadovaná množství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na žádosti o dovozní licence podané podle nařízení (ES) č. 539/2007 pro podobdobí od 1. ledna do 31. března 2012 se vztahují koeficienty přidělení uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. prosince 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 128, 16.5.2007, s. 19.


PŘÍLOHA

Číslo skupiny

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro žádosti o dovozní licence podané pro podobdobí od 1.1.2012-31.3.2012

(%)

E2

09.4401

45,956039


17.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/74


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1329/2011

ze dne 16. prosince 2011

o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2011 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1385/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 774/94, pokud jde o otevření a správu některých celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa (3), a zejména na čl. 5 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Žádosti o dovozní licence podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2011 pro podobdobí od 1. ledna do 31. března 2012 přesahují pro některé kvóty dostupná množství. Je proto třeba určit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a to stanovením koeficientu přidělení, který se použije pro požadovaná množství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na žádosti o dovozní licence podané podle nařízení (ES) č. 1385/2007 pro podobdobí od 1. ledna do 31. března 2012 se vztahují koeficienty přidělení uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. prosince 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 309, 27.11.2007, s. 47.


PŘÍLOHA

Číslo skupiny

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro žádosti o dovozní licence podané pro podobdobí od 1.1.2012-31.3.2012

(%)

1

09.4410

0,339444

3

09.4412

0,379075

4

09.4420

0,385208

6

09.4422

0,388953


17.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/76


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1330/2011

ze dne 16. prosince 2011

o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2011 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1384/2007 pro odvětví drůbežího masa pocházejícího z Izraele

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1384/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2398/96, pokud se jedná o otevření a správu některých celních kvót týkajících se dovozů produktů z odvětví drůbežího masa pocházejícího z Izraele do Společenství (3), a zejména na čl. 5 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Žádosti o dovozní licence podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2011 pro podobdobí od 1. ledna do 31. března 2012 přesahují v případě licencí týkajících se kvóty s číslem 09.4092 dostupná množství. Je proto třeba určit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a to stanovením koeficientu přidělení, který se použije pro požadovaná množství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na žádosti o dovozní licence podané podle nařízení (ES) č. 1384/2007 pro podobdobí od 1. ledna do 31. března 2012 se vztahují koeficienty přidělení uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. prosince 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 309, 27.11.2007, s. 40.


PŘÍLOHA

Číslo skupiny

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro žádosti o dovozní licence podané pro podobdobí od 1.1.2012-31.3.2012

(v %)

IL1

09.4092

77,639751


ROZHODNUTÍ

17.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/78


ROZHODNUTÍ RADY 2011/845/SZBP

ze dne 16. prosince 2011

o dočasném přijetí určitých Palestinců členskými státy Evropské unie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 a čl. 31 odst. 1 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 17. listopadu 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/694/SZBP o dočasném přijetí určitých Palestinců členskými státy Evropské unie (1), které stanovilo prodloužení platnosti jejich vnitrostátních povolení ke vstupu na území členských států a k pobytu na něm, uvedených ve společném postoji 2002/400/SZBP ze dne 21. května 2002 o dočasném přijetí určitých Palestinců členskými státy Evropské unie (2), o dalších dvanáct měsíců.

(2)

Na základě vyhodnocení uplatňování společného postoje 2002/400/SZBP považuje Rada za vhodné, aby platnost těchto povolení byla prodloužena o dalších dvanáct měsíců,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Členské státy uvedené v článku 2 společného postoje 2002/400/SZBP prodlouží platnost vnitrostátních povolení ke vstupu a k pobytu udělených podle článku 3 uvedeného společného postoje o dalších dvanáct měsíců.

Článek 2

Rada vyhodnotí uplatňování společného postoje 2002/400/SZBP do šesti měsíců od přijetí tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 16. prosince 2011.

Za Radu

předseda

T. NALEWAJK


(1)  Úř. věst. L 303, 19.11.2010, s. 13.

(2)  Úř. věst. L 138, 28.5.2002, s. 33.


17.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/79


ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU ATALANTA/5/2011

ze dne 16. prosince 2011,

kterým se mění rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru ATALANTA/2/2009 o přijetí příspěvků třetích států na vojenskou operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (Atalanta) a rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru ATALANTA/3/2009 o zřízení Výboru přispěvatelů na vojenskou operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (Atalanta)

(2011/846/SZBP)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 38 třetí pododstavec této smlouvy,

s ohledem na společnou akci Rady 2008/851/SZBP ze dne 10. listopadu 2008 o vojenské operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (1), a zejména na článek 10 uvedené společné akce,

s ohledem na rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru Atalanta/2/2009 (2) a rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru Atalanta/3/2009 (3) a dodatek k němu (4),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Velitel operace EU uspořádal dne 16. prosince 2008 konferenci o vytváření sil.

(2)

V návaznosti na nabídku Srbska přispět k operaci Atalanta a v návaznosti na doporučení velitele operace EU a Vojenského výboru Evropské unie by měl být příspěvek Srbska schválen.

(3)

V souladu s článkem 5 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní vypracovávání a provádění těch rozhodnutí a činností Unie, které mají vliv na obranu,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Článek 1 rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru Atalanta/2/2009 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Příspěvky třetích států

V návaznosti na konference o vytváření sil a jejich personálním obsazení a v návaznosti na doporučení velitele operace EU a Vojenského výboru Evropské unie se přijímají příspěvky Norska, Chorvatska, Černé Hory, Ukrajiny a Srbska na vojenskou operaci EU s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (Atalanta)“.

Článek 2

Příloha rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru Atalanta/3/2009 se nahrazuje zněním obsaženým v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 16. prosince 2011.

Za Politický a bezpečnostní výbor

předseda

O. SKOOG


(1)  Úř. věst. L 301, 12.11.2008, s. 33.

(2)  Úř. věst. L 109, 30.4.2009, s. 52.

(3)  Úř. věst. L 112, 6.5.2009, s. 9.

(4)  Úř. věst. L 119, 14.5.2009, s. 40.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

SEZNAM TŘETÍCH STÁTŮ PODLE ČL. 2 ODST. 1

Norsko

Chorvatsko

Černá Hora

Ukrajina

Srbsko“.


17.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/81


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY 2011/847/SZBP

ze dne 16. prosince 2011,

kterým se provádí rozhodnutí 2010/639/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/639/SZBP ze dne 25. října 2010 o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 25. října 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/639/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska.

(2)

Vzhledem k závažnosti situace v Bělorusku by měly být na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze IIIA rozhodnutí 2010/639/SZBP, zařazeny další osoby,

(3)

Příloha IIIA rozhodnutí 2010/639/SZBP by měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Na seznam obsažený v příloze IIIA rozhodnutí 2010/639/SZBP se doplňují osoby uvedené v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 16. prosince 2011.

Za Radu

předseda

T. NALEWAJK


(1)  Úř. věst. L 280, 26.10.2010, s. 18.


PŘÍLOHA

Osoby uvedené v článku 1

 

Jméno

(angl. přepis z běloruštiny;

angl. přepis z ruštiny)

Jméno

(v běloruštině)

Jméno

(v ruštině)

Místo a datum narození

Funkce

„1.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich

Bondarenko Sergei Vladimirovich

Бандарэнка Сяргей Уладзiмiравiч

Бондаренко Сергей Владимирович

Adresa: Právní oddělení správního orgánu obvodu Pjervomajskij, K. Čornogo 5, kancelář 417,

tel.: +375 17 2800264

Soudce obvodního soudu pro obvod Pjervomajskij v Minsku; dne 24. listopadu 2011 vynesl rozsudek nad Alešem Bjalackým, který patří mezi nejvýznamnější běloruské obránce lidských práv, je ředitelem běloruské organizace pro lidská práva „Viasna“ a místopředsedou Mezinárodní federace lidských práv (FIDH). Líčení bylo vedeno způsobem, jenž byl v jasném rozporu s trestním řádem.

Bjalacki aktivně hájil osoby, které se staly terčem represí v souvislosti s volbami dne 19. prosince 2010 a zásahů proti občanské společnosti a demokratické opozici, a poskytoval jim pomoc.

2.

Saikouski Uladzimir

Saikovski Vladimir

Сайкоўскi Уладзiмiр

Сайковский Владимир

Adresa: Právní oddělení správního orgánu obvodu Pjervomajskij, K. Čornogo 5, kancelář č. 417,

tel.: +375 17 2800264

Prokurátor obvodního soudu pro obvod Pjervomajskij v Minsku; zabýval se případem Aleše Bjalackého, který patří mezi nejvýznamnější běloruské obránce lidských práv, je předsedou běloruské organizace pro lidská práva „Viasna“ a místopředsedou Mezinárodní federace lidských práv (FIDH). Obžaloba, kterou prokurátor v průběhu líčení přednesl, byla jednoznačně a bezprostředně politicky motivovaná a byla v jasném rozporu s trestním řádem.

Bjalacki aktivně hájil osoby, které se staly terčem represí v souvislosti s volbami dne 19. prosince 2010 a zásahů proti občanské společnosti a demokratické opozici, a poskytoval jim pomoc.“


17.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/83


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY 2011/848/SZBP

ze dne 16. prosince 2011,

kterým se provádí rozhodnutí 2010/788/SZBP o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/788/SZBP ze dne 20. prosince 2010 o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo (1), a zejména na článek 6 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 20. prosince 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/788/SZBP o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo.

(2)

Výbor Rady bezpečnosti, zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1533 (2004) o Demokratické republice Kongo, aktualizoval ve dnech 12. října a 28. listopadu 2011 seznam osob a subjektů, na které se vztahují omezující opatření.

(3)

Příloha rozhodnutí 2010/788/SZBP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Na seznam obsažený v příloze rozhodnutí 2010/788/SZBP se doplňují osoby uvedené v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 16. prosince 2011.

Za Radu

předseda

T. NALEWAJK


(1)  Úř. věst. L 336, 21.12.2010, s. 30.


PŘÍLOHA

Osoby podle článku 1

Jméno

Další jména

Datum / místo narození

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

Jamil MUKULU

Professor Musharaf

Steven Alirabaki

David Kyagulanyi

Musezi Talengelanimiro

Mzee Tutu

Abdullah Junjuaka

Alilabaki Kyagulanyi

1965

Alternativní datum narození: 1. ledna 1964

vesnice Ntoke,

správní oblast Ntenjeru,

okres Kayunga,

Uganda

Uganďan

vedoucí představitel Spojeneckých demokratických sil (ADF);

velitel, Spojenecké demokratické síly

Podle otevřených zdrojů a oficiálních zpráv, mimo jiné zpráv skupiny odborníků Výboru pro sankce Rady bezpečnosti OSN pro DRK, je Jamil Mukulu vojenským velitelem Spojeneckých demokratických sil (ADF); jedná se o zahraniční ozbrojenou skupinu, která působí v DRK a brání odzbrojení a dobrovolné repatriaci a přesídlení bojovníků ADF, jak je uvedeno v odst. 4 písm. b) rezoluce 1857 (2008).

12.10.2011

Hussein Muhammad

Nicolas Luumu

Talengelanimiro

 

 

Skupina odborníků Výboru pro sankce Rady bezpečnosti OSN pro DRK informovala, že Jamil Mukulu velí a poskytuje materiální podporu ADF (ozbrojená skupina operující na území DRK).

Podle řady zdrojů, mimo jiné zpráv skupiny odborníků Výboru pro sankce RB OSN pro DRK, Jamil Mukulu rovněž nadále uplatňuje vliv v politice, financuje a kontroluje činnost sil ADF v terénu a zajišťuje přímé velení a v této souvislosti mimo jiné kontroluje vazby na mezinárodní teroristické sítě.

Ntabo Ntaberi SHEKA

 

4. dubna 1976

oblast Walikale,

Demokratická republika Kongo

Konžan

vrchní velitel, ozbrojené síly na obranu Konga (Nduma Defence of Congo), skupina Mayi Mayi Sheka

Ntabo Ntaberi Sheka, vrchní velitel politické složky skupiny Mayi Mayi Sheka, je politickým vůdcem konžské ozbrojené skupiny, která brání odzbrojení, demobilizaci a začlenění bojovníků zpět do společnosti. Mayi Mayi Sheka jsou milice operující v Kongu, ze základen v oblasti Walikale na východě DRK.

Skupina Mayi Mayi Sheka provedla útoky na doly ve východní části DRK, mimo jiné převzala kontrolu nad doly v Bisiye a vynucuje si materiální podporu od místních obyvatel.

Ntabo Ntaberi Sheka se rovněž dopustil závažných porušení mezinárodního práva, včetně porušení týkajících se dětí. Naplánoval a nařídil sérii útoků v oblasti Walikale; cílem útoků provedených od 30. července do 2. srpna 2010 bylo potrestat místní obyvatele obviněné ze spolupráce s konžskými vládními silami. V průběhu těchto útoků byly znásilněny a uneseny děti, které byly následně využity k nucené práci a staly se předmětem krutého, nelidského a ponižujícího zacházení. Milice Mayi Mayi Sheka rovněž provádějí násilný nábor chlapců a děti z těchto násilných náborových akcí zadržují ve svých řadách.

28.11.2011


17.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/85


ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU EULEX/2/2011

ze dne 16. prosince 2011

o prodloužení mandátu vedoucího Mise Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu (1) (EULEX KOSOVO)

(2011/849/SZBP)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 38 třetí pododstavec této smlouvy,

s ohledem na společnou akci Rady 2008/124/SZBP ze dne 4. února 2008 o Misi Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu (EULEX KOSOVO) (2), a zejména na čl. 12 odst. 2 uvedené společné akce,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle společné akce 2008/124/SZBP je Politický a bezpečnostní výbor zmocněn v souladu s článkem 38 Smlouvy k přijímání příslušných rozhodnutí za účelem výkonu politické kontroly a strategického řízení Mise Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu (EULEX KOSOVO), včetně rozhodnutí o jmenování vedoucího mise.

(2)

Dne 8. června 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/322/SZBP (3), kterým se mise EULEX KOSOVO prodlužuje do dne 14. června 2012.

(3)

Rozhodnutím 2010/431/SZBP (4) jmenoval Politický a bezpečnostní výbor na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoká představitelka“) vedoucím mise EULEX KOSOVO pana Xaviera BOUT DE MARNHACA s účinkem ode dne 15. října 2010.

(4)

Rozhodnutím 2011/688/SZBP (5) prodloužil Politický a bezpečností výbor mandát pana Xaviera BOUT DE MARNHACA ve funkci vedoucího mise EULEX KOSOVO do 14. prosince 2011.

(5)

Dne 9. prosince 2011 navrhla vysoká představitelka prodloužení mandátu pana Xaviera BOUT DE MARNHACA ve funkci vedoucího mise EULEX KOSOVO do dne 14. června 2012,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Mandát pana Xaviera BOUT DE MARNHACA ve funkci vedoucího mise EULEX KOSOVO se prodlužuje do dne 14. června 2012.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Použije se ode dne 15. prosince 2011.

V Bruselu dne 16. prosince 2011.

Za Politický a bezpečnostní výbor

předseda

O. SKOOG


(1)  Ve smyslu rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1244 (1999).

(2)  Úř. věst. L 42, 16.2.2008, s. 92.

(3)  Úř. věst. L 145, 11.6.2010, s. 13.

(4)  Úř. věst. L 202, 4.8.2010, s. 10.

(5)  Úř. věst. L 270, 15.10.2011, s. 32.


17.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/86


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 12. prosince 2011,

kterým se stanovují pravidla pro směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, pokud jde o vzájemnou výměnou informací a podávání zpráv o kvalitě vnějšího ovzduší

(oznámeno pod číslem K(2011) 9068)

(2011/850/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES ze dne 15. prosince 2004 o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší (1), a zejména na čl. 5 odst. 4 této směrnice,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (2), a zejména na čl. 28 odst. 2 této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2004/107/ES stanovuje cílové hodnoty, které musejí být splněny do určitého dne, určí společné metody a kritéria pro posuzování uvedených znečišťujících látek, stanovuje informace, které musejí být předloženy Komisi, a zajišťuje zpřístupnění dostatečných informací o koncentracích těchto znečišťujících látek veřejnosti. Vyžaduje, aby byla přijata podrobná úprava předávání informací o kvalitě vnějšího ovzduší.

(2)

Směrnice 2008/50/ES stanovuje rámec pro posuzování a řízení kvality vnějšího ovzduší. Stanovuje požadované informace o kvalitě vnějšího ovzduší a lhůty, v nichž musí členské státy tyto informace zpřístupnit za účelem oznamování a vzájemné výměny informací o kvalitě ovzduší. Dále vyžaduje, aby byly určeny možnosti zefektivnění způsobu oznamování a vzájemné výměny informací.

(3)

Rozhodnutí Rady 97/101/ES ze dne 27. ledna 1997, kterým se zavádí vzájemná výměna informací a údajů ze sítí a jednotlivých stanic, měřících znečištění vnějšího ovzduší v členských státech (3), uvádí seznam informací o kvalitě ovzduší, které členské státy musejí poskytovat za účelem vzájemné výměny informací.

(4)

Směrnice 2008/50/ES stanovuje, že rozhodnutí 97/101/ES bude zrušeno s účinkem od konce druhého kalendářního roku poté, co vstoupí v platnost prováděcí opatření o předávání informací a zpráv. Z toho důvodu by se ustanovení rozhodnutí 97/101/ES měla uvést v tomto rozhodnutí.

(5)

Toto rozhodnutí se použije na podávání výročních zpráv o posuzování kvality vnějšího ovzduší a informací o plánech a programech souvisejících s mezními hodnotami pro některé znečišťující látky ve vnějším ovzduší, na které se aktuálně vztahuje rozhodnutí Komise 2004/224/ES ze dne 20. února 2004, kterým se stanovují pravidla pro podávání informací o plánech nebo programech požadovaných směrnicí Rady 96/62/ES, pokud jde o mezní hodnoty pro některé znečisťující látky ve vnějším ovzduší (4), a rozhodnutí Komise 2004/461/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví dotazník pro zpracování ročních zpráv o posuzování kvality vnějšího ovzduší podle směrnic Rady 96/62/ES a 1999/30/ES a podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2000/69/ES a 2002/3/ES (5). Z tohoto důvodu by měla být v zájmu jasnosti a jednotnosti právních předpisů Unie tato rozhodnutí zrušena.

(6)

Komise by s pomocí Evropské agentury pro životní prostředí měla vytvořit internetové rozhraní nazvané portál kvality vnějšího ovzduší, pomocí něhož by členské státy zveřejňovaly informace o kvalitě ovzduší a kde by měla veřejnost přístup k informacím o životním prostředí poskytnutých členskými státy.

(7)

Za účelem zefektivnění množství informací zpřístupňovaných členskými státy, maximalizace užitečnosti těchto informací a snížení administrativní zátěže by členské státy měly být povinny poskytovat informace na standardizovaném a strojově čitelném formuláři. Komise by měla za pomoci Evropské agentury pro životní prostředí tento standardizovaný a strojově čitelný formulář vytvořit v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (6). Je obzvláště důležité, aby Komise během přípravných prací vedla náležité konzultace, včetně konzultací na odborné úrovni.

(8)

Za účelem snížení administrativní zátěže a prostoru pro chyby by členské státy měly při zpřístupňování informací používat elektronickou aplikaci přístupnou přes Internet na portálu kvality vnějšího ovzduší. Tato aplikace by měla sloužit ke kontrole soudržnosti informací a kvality údajů a vytváření souhrnů primárních údajů. To znamená, že v případech, kdy toto rozhodnutí vyžaduje zpřístupnění informací v úhrnné podobě, měla by aplikace vytvoření úhrnu zajistit. Členské státy by měly mít možnost aplikaci používat nezávisle na zpřístupňování informací o kvalitě vnějšího ovzduší Komisi za účelem povinného podávání zpráv nebo výměny údajů o kvalitě vnějšího ovzduší.

(9)

Evropská agentura pro životní prostředí by měla Komisi podle potřeby pomáhat se správou portálu kvality vnějšího ovzduší a vývojem elektronické aplikace pro zajištění soudržnosti informací, kvality údajů a vytváření úhrnů primárních údajů. Evropská agentura pro životní prostředí by měla Komisi pomáhat zejména při monitorování registru údajů a provádění analýzy plnění povinností členskými státy podle směrnic 2004/107/ES a 2008/50/ES.

(10)

Je nezbytné, aby členské státy a Komise shromažďovaly, vyměňovaly si a hodnotily aktualizované informace o kvalitě ovzduší, aby mohly lépe posoudit dopady znečištění ovzduší a vytvořit vhodné politiky. Za účelem usnadnění manipulace a porovnávání aktuálních informací o kvalitě ovzduší by měly být tyto informace poskytovány Komisi na stejném standardizovaném formuláři jako ověřené údaje bezodkladně po jejich zveřejnění.

(11)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro kvalitu vnějšího ovzduší,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Toto rozhodnutí stanoví prováděcí pravidla směrnicím 2004/107/ES a 2008/50/ES, pokud jde o:

a)

povinnosti členských států podávat zprávy o posuzování a řízení kvality vnějšího ovzduší;

b)

vzájemnou výměnu informací mezi členskými státy týkajících se sítí a stanic, jakož i měření kvality ovzduší pořízených na těchto stanicích, které členské státy vyberou pro účely vzájemné výměny informací ze stávajících stanic.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí a společně s definicemi stanovenými v článku 2 směrnice 2004/107/ES, článku 3 směrnice 2007/2/ES a článku 2 přílohy VII směrnice 2008/50/ES se rozumí:

1)

„stanicí“ místo, kde se provádějí měření nebo odebírají vzorky v jednom či více místech odběru ve stejné lokalitě o rozloze zhruba 100 m2;

2)

„sítí“ organizační struktura provádějící posuzování kvality vnějšího ovzduší prostřednictvím měření v jedné nebo více stanicích;

3)

„konfigurací měření“ technická zařízení používaná pro měření jedné znečišťující látky nebo jedné z jejích složek v určité stanici;

4)

„naměřenými údaji“ informace o koncentraci nebo úrovni depozice konkrétní znečišťující látky získané měřeními;

5)

„údaji z modelování“ informace o koncentraci nebo úrovni depozice konkrétní znečišťující látky získané matematickým modelováním fyzikálního stavu;

6)

„údaji odborného odhadu“ informace o koncentraci nebo úrovni depozice konkrétní znečišťující látky získané na základě odborné analýzy; tyto údaje mohou zahrnovat použití statistických nástrojů;

7)

„primárními údaji“ informace o koncentraci nebo úrovni depozice konkrétní znečišťující látky v nejvyšším časovém rozlišení předpokládaném v tomto rozhodnutí;

8)

„primárními aktualizovanými údaji pro posouzení kvality vnějšího ovzduší“ primární údaje shromažďované s četností vhodnou pro každou metodu posouzení znečišťující látky a bezodkladně zpřístupňované veřejnosti;

9)

„portálem kvality vnějšího ovzduší“ internetová stránka spravovaná Komisí za pomoci Evropské agentury pro životní prostředí, jejímž prostřednictvím se poskytují informace související s prováděním tohoto rozhodnutí, včetně registru údajů;

10)

„registrem údajů“ informační systém napojený na portál kvality vnějšího ovzduší a spravovaný Evropskou agenturou pro životní prostředí, který obsahuje informace a údaje o kvalitě ovzduší, které jsou zpřístupňovány prostřednictvím národních uzlů pro oznamování a výměnu informací, které spravují členské státy;

11)

„datovým typem“ popisná charakteristika, pomocí níž se podobné údaje, které se mají použít pro různé účely, kategorizují, jak je stanoveno v příloze II části A tohoto rozhodnutí;

12)

„environmentálním cílem“ cíl v oblasti kvality vnějšího ovzduší, kterého je třeba dosáhnout ve stanoveném období nebo případně za stanovené období či dlouhodobě, jak stanoví směrnice 2004/107/ES a 2008/50/ES.

KAPITOLA II

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O PROCESU PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KONTROLE KVALITY

Článek 3

Portál kvality vnějšího ovzduší a registr údajů

1.   Komise za pomoci Evropské agentury pro životní prostředí zřídí registr údajů a zpřístupní jej prostřednictvím portálu kvality vnějšího ovzduší (dále jen „portál“).

2.   Členské státy budou v registru údajů zpřístupňovat informace používané pro podávání zpráv a ke vzájemné výměně informací v souladu s článkem 5.

3.   Registr údajů spravuje Evropská agentura pro životní prostředí.

4.   Registr údajů je zdarma přístupný veřejnosti.

5.   Každý členský stát jmenuje pověřenou osobu nebo osoby, které jeho jménem vkládají do registru údajů informace obsažené v podávaných zprávách nebo informace, které jsou předmětem výměny informací. Zpřístupňování informací, které jsou předmětem zpráv nebo výměny informací, mohou provádět jen pověřené osoby.

6.   Každý členský stát Komisi sdělí jméno osoby nebo osob uvedených v odstavci 5.

Článek 4

Kódování informací

Komise za pomoci Evropské agentury pro životní prostředí na portálu pro členské státy uvede standardizovaný strojově čitelný popis, jak kódovat informace požadované tímto rozhodnutím.

Článek 5

Postup poskytování informací

1.   Členské státy zpřístupňují v registru údajů informace požadované tímto rozhodnutím v souladu s požadavky na údaje, které jsou stanoveny v části A přílohy I. Tyto informace se automaticky zpracovávají pomocí elektronické aplikace.

2.   Elektronická aplikace uvedená v odstavci 1 se použije k provádění následujících funkcí:

a)

kontrole soudržnosti zpřístupňovaných informací;

b)

kontrole primárních údajů zaměřené na konkrétní cíle kvality údajů uvedené v příloze IV směrnice 2004/107/ES a příloze I směrnice 2008/50/ES;

c)

shromažďování primárních údajů v souladu s pravidly stanovenými v příloze I tohoto rozhodnutí a přílohách VII a XI směrnice 2008/50/ES.

3.   Pokud se v souladu s články 6 až 14 vyžaduje poskytnutí úhrnných údajů, tento úhrn se vytvoří za použití elektronické aplikace uvedené v odstavci 1 tohoto článku.

4.   Komise potvrdí přijetí informací.

5.   Pokud chce členský stát informace aktualizovat, při poskytování aktualizovaných informací do registru údajů popíše rozdíly mezi aktualizovanými a původními informacemi a důvody aktualizace.

Komise potvrdí přijetí aktualizovaných informací. Po potvrzení se aktualizované informace považují za oficiální.

KAPITOLA III

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ INFORMACÍ ČLENSKÝCH STÁTŮ O KVALITĚ VNĚJŠÍHO OVZDUŠÍ

Článek 6

Zóny a aglomerace

1.   V souladu s postupem uvedeným v článku 5 tohoto rozhodnutí členské státy zpřístupní informace stanovené v části B přílohy II tohoto rozhodnutí o vymezení a typu zón a aglomerací stanovených v souladu s článkem 3 směrnice 2004/107/ES a článkem 4 směrnice 2008/50/ES, v nichž se bude v následujícím kalendářním roce provádět posuzování a řízení kvality ovzduší.

V případě zón a aglomerací, na něž se v souladu s článkem 22 směrnice 2008/50/ES vztahuje výjimka nebo prodloužení lhůt, se tato skutečnost uvede ve zpřístupňovaných informacích.

2.   Členské státy Komisi zpřístupní informace uvedené v odstavci 1 nejpozději do 31. prosince každého kalendářního roku. Členské státy mohou uvést, že oproti předchozím zpřístupněným informacím nebyly provedeny žádné změny.

3.   Jestliže se změní vymezení a typ zón a aglomerací, členské státy o této skutečnosti informují Komisi nejpozději devět měsíců po skončení kalendářního roku, v němž ke změnám došlo.

Článek 7

Systém posuzování kvality vnějšího ovzduší

1.   V souladu s postupem uvedeným v článku 5 tohoto rozhodnutí členské státy zpřístupní informace stanovené v části C přílohy II o systému posuzování kvality vnějšího ovzduší, který se použije v následujícím kalendářním roce pro každou znečišťující látku v jednotlivých zónách a aglomeracích v souladu s článkem 4 směrnice 2004/107/ES a články 5 a 9 směrnice 2008/50/ES.

2.   Členské státy Komisi zpřístupní informace uvedené v odstavci 1 nejpozději do 31. prosince každého kalendářního roku. Členské státy mohou uvést, že oproti předchozím zpřístupněným informacím nebyly provedeny žádné změny.

Článek 8

Metody prokazování překročení mezních hodnot, která lze připsat přírodním zdrojům nebo zimnímu posypu silnic pískem nebo solí, a odečítání takových překročení

1.   V souladu s postupem uvedeným v článku 5 tohoto rozhodnutí členské státy zpřístupní informace stanovené v části D přílohy II o metodách prokazování a odečítání překročení mezních hodnot, která lze připsat přírodním zdrojům nebo zimnímu posypu silnic pískem nebo solí v jednotlivých zónách a aglomeracích v souladu s články 20 a 21 směrnice 2008/50/ES.

2.   Členské státy poskytnou Komisi informace uvedené v odstavci 1 za celý kalendářní rok nejpozději devět měsíců po skončení každého kalendářního roku.

Článek 9

Metody posuzování kvality vnějšího ovzduší

1.   V souladu s postupem uvedeným v článku 5 tohoto rozhodnutí členské státy zpřístupní informace stanovené v části D přílohy II o kvalitě a zpětné vysledovatelnosti použitých metod posuzování.

2.   Členské státy zpřístupní Komisi informace uvedené v odstavci 1 za celý kalendářní rok nejpozději devět měsíců po skončení každého kalendářního roku.

3.   V případech, kdy je v určité zóně nebo aglomeraci povinné provádět stacionární měření v souladu s článkem 4 směrnice 2004/107/ES a články 6 a 9 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2008/50/ES, musí informace zahrnovat alespoň:

a)

konfiguraci měření;

b)

prokázání rovnocennosti nereferenčních metod, pokud se takové používají;

c)

polohu, popis a klasifikaci místa odběru vzorků;

d)

dokumentaci kvality údajů.

4.   V případech, kdy se v určité zóně nebo aglomeraci používá orientační měření v souladu s článkem 4 směrnice 2004/107/ES a články 6 a 9 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2008/50/ES, musí informace zahrnovat alespoň:

a)

použitou metodu měření;

b)

místa odběru vzorků a oblast pokrytí;

c)

metodu ověření;

d)

dokumentaci kvality údajů.

5.   V případech, kdy se v určité zóně nebo aglomeraci používají metody modelování v souladu s článkem 4 směrnice 2004/107/ES a články 6 a 9 směrnice 2008/50/ES, musí informace zahrnovat alespoň:

a)

popis systému modelování a jeho vstupů;

b)

ověření modelu pomocí měření;

c)

oblast pokrytí;

d)

dokumentaci kvality údajů.

6.   V případech, kdy se v určité zóně nebo aglomeraci používá odborný odhad v souladu s článkem 4 směrnice 2004/107/ES a články 6 a 9 směrnice 2008/50/ES, musí informace zahrnovat alespoň:

a)

popis metody odhadu;

b)

dokumentaci kvality údajů.

7.   Členské státy rovněž zpřístupní informace stanovené v části D přílohy II o kvalitě a zpětné vysledovatelnosti použitých metod posuzování pro sítě a stanice zvolené pro účely vzájemné výměny informací, jak je uvedeno v čl. 1 písm. b), pro znečišťující látky uvedené v části B přílohy I, případně pro další znečišťující látky uvedené v části C přílohy I a pro další znečišťující látky uvedené na portálu pro tento účel. Na vyměňované informace se uplatní odstavce 1 až 6 tohoto článku.

Článek 10

Primární ověřené údaje a primární aktualizované údaje pro posouzení kvality vnějšího ovzduší

1.   V souladu s postupem uvedeným v článku 5 tohoto rozhodnutí členské státy zpřístupní informace stanovené v části E přílohy II o primárních ověřených údajích pro posouzení kvality vnějšího ovzduší za všechna místa odběru vzorků, kde se takové údaje sbírají, uvedená členskými státy v souladu s článkem 9 pro znečišťující látky uvedené v části B a C přílohy I.

V případech, kdy se v určité zóně nebo aglomeraci používají metody modelování, členské státy zpřístupní informace stanovené v části E přílohy II v nejvyšším dostupném časovém rozlišení.

2.   Primární ověřené údaje pro posouzení kvality vnějšího ovzduší se zpřístupní Komisi za celý kalendářní rok jako ucelená časová řada nejpozději devět měsíců po skončení každého kalendářního roku.

3.   V případě, že členské státy využijí možnosti uvedené v čl. 20 odst. 2 a čl. 21 odst. 3 směrnice 2008/50/ES, zpřístupní informace o kvantifikaci příspěvků z přírodních zdrojů v souladu s čl. 20 odst. 1 směrnice 2008/50/ES nebo zimního posypu silnic pískem nebo solí v souladu s čl. 21 odst. 1 a 2 směrnice 2008/50/ES.

Informace obsahují:

a)

prostorový rozsah, na který se uplatní odečítání příspěvků z přírodních zdrojů nebo posypu silnic;

b)

množství primárních ověřených údajů pro posouzení kvality vnějšího ovzduší zpřístupněných v souladu s odstavcem 1 tohoto článku, které lze přisoudit přírodním zdrojům nebo zimnímu posypu silnic pískem nebo solí;

c)

výsledky použití metod oznamovaných v souladu s článkem 8.

4.   Členské státy rovněž zpřístupní informace stanovené v části E přílohy II o primárních aktualizovaných údajích pro posouzení kvality vnějšího ovzduší pro jimi zvolené sítě a stanice za účelem zpřístupnění aktualizovaných informací mezi jimi zvolenými sítěmi a stanicemi pro účely vzájemné výměny informací, jak je uvedeno v čl. 1 písm. b), pro znečišťující látky uvedené v části B přílohy I, případně pro další znečišťující látky uvedené v části C přílohy I a pro další znečišťující látky uvedené na portálu pro tento účel.

5.   Členské státy rovněž zpřístupní informace stanovené v části E přílohy II o primárních ověřených údajích pro posouzení pro jimi zvolené sítě a stanice pro účely vzájemné výměny informací, jak je uvedeno v čl. 1 písm. b), pro znečišťující látky uvedené v části B přílohy I, případně pro další znečišťující látky uvedené v části C přílohy I a pro další znečišťující látky uvedené na portálu pro tento účel. Na vyměňované informace se uplatní odstavce 2 a 3 tohoto článku.

6.   Předběžné primární aktualizované údaje pro posouzení podle odstavce 4 se zpřístupní Komisi s četností, která je vhodná vzhledem k jednotlivým metodám posuzování znečišťujících látek, a v přiměřené lhůtě poté, co jsou data zpřístupněna veřejnosti v souladu s článkem 26 směrnice 2008/50/ES pro znečišťující látky stanovené pro tento účel v části B přílohy I tohoto rozhodnutí.

Informace obsahují:

a)

úrovně posuzovaných koncentrací;

b)

uvedení stavu kontroly kvality.

7.   Primární aktualizované informace zpřístupněné podle odst. 4 musejí být v souladu s informacemi zpřístupňovanými podle článků 6, 7 a 9.

8.   Členské státy mohou aktualizovat primární aktualizované údaje pro posouzení kvality vnějšího ovzduší, zpřístupněné podle odstavce 4 po provedení další kontroly kvality. Aktualizované informace nahradí původní informace a musí být jasně uveden jejich stav.

Článek 11

Úhrnné ověřené údaje pro posouzení kvality vnějšího ovzduší

1.   Pomocí elektronické aplikace uvedené v čl. 5 odst. 1 se z informací o primárních ověřených údajích pro posouzení kvality vnějšího ovzduší zpřístupněných členskými státy v souladu s článkem 10 získají informace stanovené v části F přílohy II o úhrnných ověřených údajích pro posouzení kvality vnějšího ovzduší.

2.   V případě znečišťujících látek, jejichž monitorování je povinné, se informace získané pomocí elektronické aplikace skládají z úhrnných úrovní naměřených koncentrací ze všech míst odběru vzorků, o nichž musejí členské státy zpřístupňovat informace v souladu s čl. 9 odst. 3 písm. c).

3.   V případě znečišťujících látek, pro něž byly stanoveny environmentální cíle, obsahují informace získané pomocí elektronické aplikace úroveň koncentrací vyjádřených jako míru plnění definovaného environmentálního cíle stanoveného v části B přílohy I a zahrnují:

a)

roční průměr, pokud je stanoven cíl nebo mezní hodnota pro roční průměr;

b)

celkový počet hodin překročení, pokud je stanovena hodinová mezní hodnota;

c)

celkový počet dní překročení, pokud je stanovená denní mezní hodnota nebo percentil 90,4 pro PM10 v konkrétním případě, kdy se místo kontinuálního měření použije namátkové měření;

d)

celkový počet dní překročení, pokud je stanoven cíl nebo mezní hodnota pro maximální denní osmihodinový průměr;

e)

AOT40 v souladu s částí A přílohy VII směrnice 2008/50/ES v případě cílové hodnoty ozonu pro ochranu vegetace;

f)

průměrný ukazatel expozice v případě cíle snížení expozice a maximální expoziční koncentrace PM2,5.

Článek 12

Dosažení environmentálních cílů

1.   V souladu s postupem uvedeným v článku 5 tohoto rozhodnutí členské státy zpřístupní informace stanovené v části G přílohy II o dosažení environmentálních cílů, které stanovují směrnice 2004/107/ES a směrnice 2008/50/ES.

2.   Informace uvedené v odstavci 1 musí být zpřístupněny Komisi za celý kalendářní rok nejpozději devět měsíců po skončení každého kalendářního roku.

Informace musí obsahovat:

a)

prohlášení o splnění všech cílů v každé konkrétní zóně nebo aglomeraci, včetně informací o překročení jakékoli příslušné meze tolerance;

b)

je-li to relevantní, prohlášení, že překročení v dané zóně lze připsat přírodním zdrojům;

c)

je-li to relevantní, prohlášení, že překročení cíle kvality ovzduší PM10 v dané zóně nebo aglomeraci bylo způsobeno resuspenzí částic po zimním posypu silnic pískem nebo solí;

d)

informace o splnění maximální expoziční koncentrace PM2,5.

3.   Pokud došlo k překročení, musí zpřístupňované informace zahrnovat také informace o zasažené oblasti, v níž k překročení došlo, a počtu zasažených obyvatel.

4.   Zpřístupňované informace musejí být v souladu s vymezením zóny zveřejněným podle článku 6 ve stejném kalendářním roce a úhrnnými ověřenými údaji pro posouzení poskytnutými podle článku 11.

Článek 13

Plány kvality ovzduší

1.   V souladu s postupem uvedeným v článku 5 tohoto rozhodnutí členské státy zpřístupní informace stanovené v částech H, I, J a K přílohy II tohoto rozhodnutí o plánech kvality ovzduší, které vyžaduje článku 23 směrnice 2008/50/ES, včetně:

a)

povinných částí plánu kvality ovzduší, jak je uvedeno v článku 23 směrnice 2008/50/ES a v oddílu A přílohy XV směrnice 2008/50/ES;

b)

odkazy, kde může veřejnost získat pravidelně aktualizované informace o provádění plánů kvality ovzduší.

2.   Tyto informace musejí být zpřístupněny Komisi bezodkladně, nejpozději dva roky po skončení kalendářního roku, kdy bylo zaznamenáno první překročení.

Článek 14

Opatření pro dosažení souladu s cílovými hodnotami směrnice 2004/107/ES

1.   V souladu s postupem uvedeným v článku 5 tohoto rozhodnutí členské státy zpřístupní informace stanovené v části K přílohy II tohoto rozhodnutí o opatřeních pro dosažení souladu s cílovými hodnotami podle čl. 5 odst. 2 směrnice 2004/107/ES.

2.   Tyto informace musejí být zpřístupněny Komisi nejpozději dva roky po skončení roku, kdy bylo zaznamenáno první překročení, na základě něhož bylo opatření uplatněno.

KAPITOLA IV

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 15

Zrušení

Rozhodnutí 2004/224/ES a 2004/461/ES se zrušují s účinkem od 1. ledna 2014.

Článek 16

Použitelnost

1.   Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2014.

2.   Odchylně od odstavce 1 tohoto článku členské státy poprvé poskytnou informace v souladu s články 6 a 7 nejpozději do 31. prosince 2013.

Článek 17

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 12. prosince 2011.

Za Komisi

Janez POTOČNIK

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 23, 26.1.2005, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 152, 11.6.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 35, 5.2.1997, s. 14.

(4)  Úř. věst. L 68, 6.3.2004, s. 27.

(5)  Úř. věst. L 156, 30.4.2004, s. 78.

(6)  Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1.


PŘÍLOHA I

A)   Požadavky na údaje

1)   Záznamy o čase

Veškeré časové údaje se uvádějí v souladu s normou ISO 8601:2004(E) v rozšířeném formátu (RRRR-MM-DDThh:mm:ss ± hh:mm), který zahrnuje informace o odchylce od koordinovaného světového času (UTC).

Časové razítko se vztahuje ke konci doby měření.

2)   Počet číslic a zaokrouhlování

Údaje by měly být zveřejňovány s takovým počtem číslic, s jakým se použili v monitorovací síti.

Zaokrouhlení se provede jako poslední krok výpočtu, tj. bezprostředně před porovnáním výsledku s environmentálním cílem, a provádí se jen jednou. Systém případně zaokrouhluje zpřístupněné údaje automaticky běžným zaokrouhlením.

3)   Rovnocennost metod

Jestliže se v určité lokalitě používá více metod posuzování kvality vnějšího ovzduší, měly by být poskytnuty údaje za použití té metody, která v této lokalitě vykazuje nejnižší nejistotu.

4)   Standardizace

Vzájemná výměna informací se řídí ustanoveními uvedenými v části IV přílohy IV směrnice 2004/107/ES a části C přílohy VI směrnice 2008/50/ES.

5)   Ustanovení pro PM2,5

Mezní hodnoty a meze tolerance

Pro PM2,5 platí v souladu s částí E přílohy směrnice 2008/50/ES tento součet mezní hodnoty (LV) + meze tolerance (MOT) v níže uvedených příslušných letech:

Rok

LV + MOT

2008

30

2009

29

2010

29

2011

28

2012