ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2011.320.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 320

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 54
3. prosince 2011


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Sdělení týkající se vstupu v platnost Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Argentinskou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii

1

 

 

2011/790/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 14. listopadu 2011 o podpisu Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Středoafrickou republikou při prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie (FLEGT)

2

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 1256/2011 ze dne 30. listopadu 2011, kterým se pro rok 2012 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) č. 1124/2010

3

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1257/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 810/2008 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso

12

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1258/2011 ze dne 2. prosince 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity dusičnanů v potravinách ( 1 )

15

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1259/2011 ze dne 2. prosince 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity pro dioxiny, PCB s dioxinovým efektem a PCB bez dioxinového efektu v potravinách ( 1 )

18

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1260/2011 ze dne 2. prosince 2011, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 945/2010, kterým se přijímá plán přidělující členským státům zdroje vyčleněné na rozpočtový rok 2011 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob v EU a stanoví odchylky od některých ustanovení nařízení (EU) č. 807/2010

24

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1261/2011 ze dne 2. prosince 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

26

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2011/791/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2011, kterým se mění rozhodnutí Rady 2011/734/EU určené Řecku s cílem posílit a prohloubit fiskální dohled a vyzvat Řecko, aby učinilo opatření ke snížení schodku, která jsou považována za nezbytná pro nápravu situace nadměrného schodku

28

 

 

2011/792/SZBP

 

*

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru Atalanta/4/2011 ze dne 2. prosince 2011 o jmenování velitele sil EU pro vojenskou operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (Atalanta)

32

 

 

2011/793/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 19. října 2011 o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru pro zemědělství zřízeného Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty ke změně přílohy 9 uvedené dohody

33

 

 

2011/794/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2011, kterým se stanoví finanční příspěvek Unie na výdaje vzniklé v souvislosti s nouzovými opatřeními přijatými pro tlumení influenzy ptáků v Nizozemsku v roce 2010 (oznámeno pod číslem K(2011) 8714)

37

 

 

2011/795/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2011, kterým se stanoví finanční příspěvek Unie na výdaje vzniklé v souvislosti s nouzovými opatřeními přijatými pro tlumení vezikulární choroby prasat v Itálii v roce 2009 (oznámeno pod číslem K(2011) 8715)

39

 

 

2011/796/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2011 o finančním příspěvku Unie na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků v Cloppenburgu, Německo, v prosinci 2008 a v lednu 2009 (oznámeno pod číslem K(2011) 8716)

41

 

 

2011/797/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2011, kterým se stanoví finanční příspěvek Unie na výdaje vzniklé v souvislosti s nouzovými opatřeními přijatými pro tlumení newcastleské choroby ve Španělsku v roce 2009 (oznámeno pod číslem K(2011) 8717)

43

 

 

2011/798/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2011 o finančním příspěvku Unie na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků ve Španělsku v roce 2009 (oznámeno pod číslem K(2011) 8721)

45

 

 

2011/799/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2011 o finančním příspěvku Unie na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků v Polsku v roce 2007 (oznámeno pod číslem K(2011) 8722)

47

 

 

2011/800/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2011 o finančním příspěvku Unie na nouzová opatření pro tlumení katarální horečky ovcí v Německu v roce 2007 (oznámeno pod číslem K(2011) 8723)

49

 

 

2011/801/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2011, kterým se stanoví finanční příspěvek Unie na výdaje vzniklé v souvislosti s plány nouzového očkování proti katarální horečce ovcí ve Francii v letech 2007 a 2008 (oznámeno pod číslem K(2011) 8727)

50

 

 

2011/802/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2011, kterým se stanoví finanční příspěvek Unie na výdaje vzniklé v souvislosti s plány nouzového očkování proti katarální horečce ovcí v Itálii v letech 2007 a 2008 (oznámeno pod číslem K(2011) 8728)

52

 

 

2011/803/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2011, kterým se stanoví finanční příspěvek Unie na výdaje vzniklé v souvislosti s plány nouzového očkování proti katarální horečce ovcí v Rakousku v letech 2007 a 2008 (oznámeno pod číslem K(2011) 8729)

54

 

 

2011/804/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2011, kterým se stanoví finanční příspěvek Unie na výdaje vzniklé v souvislosti s plány nouzového očkování proti katarální horečce ovcí v Nizozemsku v letech 2007 a 2008 (oznámeno pod číslem K(2011) 8732)

56

 

 

2011/805/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2011, kterým se stanoví finanční příspěvek Unie na výdaje vzniklé v souvislosti s plány nouzového očkování proti katarální horečce ovcí ve Švédsku v letech 2007 a 2008 (oznámeno pod číslem K(2011) 8737)

58

 

 

2011/806/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2011, kterým se stanoví finanční příspěvek Unie na výdaje vzniklé v souvislosti s plány nouzového očkování proti katarální horečce ovcí v Lucembursku v letech 2007 a 2008 (oznámeno pod číslem K(2011) 8742)

60

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

3.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/1


Sdělení týkající se vstupu v platnost Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Argentinskou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Argentinskou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii (1) vstoupí v platnost dne 6. prosince 2011.


(1)  Úř. věst. L 317, 30.11.2011, s. 11.


3.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/2


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 14. listopadu 2011

o podpisu Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Středoafrickou republikou při prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie (FLEGT)

(2011/790/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 3 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská komise přijala v květnu 2003 sdělení Radě a Evropskému parlamentu nazvané „Prosazování práva, správa a obchod v lesnictví (FLEGT): návrh akčního plánu EU“, v němž vyzvala k přijetí opatření k boji proti nezákonné těžbě dřeva formou dobrovolných dohod o partnerství se zeměmi produkujícími dřevo. Závěry Rady ohledně tohoto akčního plánu byly přijaty v říjnu roku 2003 (1) a Evropský parlament přijal k tomuto akčnímu plánu usnesení dne 11. července 2005 (2).

(2)

Dne 5. prosince 2005 Rada pověřila Komisi, aby zahájila jednání o dohodách o partnerství s cílem provést akční plán Unie FLEGT.

(3)

Dne 20. prosince 2005 Rada přijala nařízení (ES) č. 2173/2005 (3), jímž byl zaveden režim licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropské unie ze zemí, se kterými Unie uzavřela dobrovolné dohody o partnerství.

(4)

Jednání se Středoafrickou republikou byla uzavřena a dne 21. prosince 2010 byla parafována Dobrovolná dohoda o partnerství mezi Evropskou unií a Středoafrickou republikou při prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie (FLEGT) (dále jen „dohoda“).

(5)

Dohoda by měla být podepsána s výhradou uzavření,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Středoafrickou republikou při prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie (FLEGT) (dále jen „dohoda“) se schvaluje jménem Unie s výhradou jejího uzavření (4).

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu zmocněnou podepsat dohodu jménem Unie s výhradou jejího uzavření.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 14. listopadu 2011.

Za Radu

předseda

M. SAWICKI


(1)  Úř. věst. C 268, 7.11.2003, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 157 E, 6.7.2006, s. 482.

(3)  Úř. věst. L 347, 30.12.2005, s. 1.

(4)  Znění dohody bude zveřejněno společně s rozhodnutím o jejím uzavření.


NAŘÍZENÍ

3.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/3


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1256/2011

ze dne 30. listopadu 2011,

kterým se pro rok 2012 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) č. 1124/2010

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 43 odst. 3 Smlouvy se stanoví, že Rada přijme na návrh Komise opatření týkající se stanovení a přidělení rybolovných práv.

(2)

Nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (1) požaduje, aby opatření, jimiž se řídí přístup do vod a ke zdrojům a udržitelné provozování rybolovných činností, byla stanovena s ohledem na dostupná vědecká doporučení, a zejména na zprávu vypracovanou Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR), jakož i s ohledem na každé doporučení získané od regionálních poradních sborů.

(3)

Je povinností Rady, aby přijala opatření, kterými se stanoví a rozdělují rybolovná práva podle lovišť nebo skupin lovišť, případně včetně některých podmínek, jež jsou s nimi funkčně spojeny. Rybolovná práva by měla být rozdělena mezi jednotlivé členské státy způsobem, který každému členskému státu zajistí relativní stabilitu rybolovných činností pro každou populaci nebo kategorii rybolovu, a s náležitým ohledem na cíle společné rybářské politiky stanovené v nařízení (ES) č. 2371/2002.

(4)

Celkové přípustné odlovy (TAC) by měly být stanoveny na základě dostupného vědeckého doporučení, s ohledem na biologické a socioekonomické aspekty a na zajištění spravedlivého zacházení pro všechna odvětví rybolovu, jakož i s ohledem na názory vyjádřené v průběhu konzultací se zúčastněnými subjekty, zejména na jednáních s Poradním výborem pro rybolov a akvakulturu a dotyčnými regionálními poradními sbory.

(5)

Pro populace podléhající specifickým víceletým plánům by měla být rybolovná práva určena v souladu s pravidly stanovenými v těchto plánech. Omezení odlovu a intenzity rybolovu pro populace tresky obecné v Baltském moři by tedy měla být stanovena v souladu s pravidly uvedenými v nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné v Baltském moři a lov těchto populací (2) (dále jen „plán pro tresku obecnou v Baltském moři“).

(6)

S ohledem na nejnovější vědecká doporučení lze zavést pružnost v řízení intenzity rybolovu v rámci plánu pro tresku obecnou v Baltském moři, aniž by se ohrozily cíle tohoto plánu a aniž by výsledkem bylo zvýšení úmrtnosti způsobené rybolovem. Tato pružnost by umožnila efektivnější řízení intenzity rybolovu v případech, kdy kvóty nejsou mezi loďstvo členského státu rozděleny rovnoměrně, a usnadnila by rychlé reakce na výměny kvót. Členským státům by proto mělo být dovoleno, aby přidělily plavidlům plujícím pod jejich vlajkou dodatečné dny, pokud je stejný počet dnů odejmut jiným plavidlům plujícím pod jejich vlajkou.

(7)

Ve světle nejnovějších vědeckých doporučení je vhodné zavést tuto pružnost v řízení intenzity rybolovu již v rámci plánu pro tresku obecnou v Baltském moři pro rok 2011. Příloha II nařízení Rady (EU) č. 1124/2010 ze dne 29. listopadu 2010, kterým se pro rok 2011 stanoví rybolovná práva pro určité populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moří (3) by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Na využívání rybolovných práv stanovených v tomto nařízení se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (4), a zejména články 33 a 34 uvedeného nařízení, pokud jde o zaznamenávání úlovků a intenzity rybolovu a oznamování údajů o vyčerpání rybolovných práv. Je proto třeba upřesnit kódy, které mají členské státy používat při předávání údajů týkajících se vykládek populací, na které se vztahuje toto nařízení, Komisi.

(9)

V souladu s článkem 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (5), je nezbytné určit, na které populace se vztahují různá opatření stanovená v uvedeném nařízení.

(10)

Za účelem zachování nepřetržitosti rybolovných činností a zajištění obživy rybářů v Unii je důležité otevřít tato loviště ode dne 1. ledna 2012. Jelikož se ale nařízení (EU) č. 1124/2010 uplatňuje od 1. ledna 2011, měla by být ustanovení tohoto nařízení umožňující pružnost v řízení intenzity rybolovu populací tresky obecné v Baltském moři použitelná ode dne 1. ledna 2011. Z důvodu naléhavosti by toto nařízení mělo vstoupit v platnost bezprostředně po vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři pro rok 2012 se mění nařízení (EU) 1124/2010, pokud jde o řízení intenzity rybolovu populací tresky obecné v Baltském moři.

Článek 2

Oblasti působnosti

Toto nařízení se vztahuje na plavidla EU působící v Baltském moři.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„oblastmi Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES)“ zeměpisné oblasti uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 ze dne 21. prosince 2005, kterým se stanoví technická opatření pro zachování rybolovných zdrojů ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Øresundu (6);

b)

„Baltským mořem“ subdivize ICES 22–32;

c)

„plavidlem EU“ rybářské plavidlo plující pod vlajkou členského státu a registrované v Unii;

d)

„celkovým přípustným odlovem“ (dále jen „TAC“) množství, které lze každoročně odlovit z každé populace;

e)

„kvótou“ část TAC přidělená Unii, členskému státu nebo třetí zemi;

f)

„dnem nepřítomnosti v přístavu“ každé nepřetržité období 24 hodin nebo jeho část, během něhož je plavidlo nepřítomno v přístavu.

KAPITOLA II

RYBOLOVNÁ PRÁVA

Článek 4

TAC a rozdělování

Celkové přípustné odlovy, jejich rozdělování mezi členské státy a případně podmínky, které jsou s nimi funkčně spjaty, jsou uvedeny v příloze I.

Článek 5

Zvláštní ustanovení o rozdělování

1.   Rozdělením rybolovných práv mezi členské státy stanoveným v tomto nařízení nejsou dotčeny:

a)

výměny provedené podle čl. 20 odst. 5 nařízení (ES) č. 2371/2002;

b)

přerozdělení podle článku 37 nařízení (ES) č. 1224/2009;

c)

dodatečné vykládky podle článku 3 nařízení (ES) č. 847/96;

d)

množství převedená v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 847/96;

e)

odpočty provedené podle článků 37, 105, 106 a 107 nařízení (ES) č. 1224/2009.

2.   Není-li v příloze I tohoto nařízení uvedeno jinak, použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 na populace, na které se vztahuje preventivní TAC, a čl. 3 odst. 2 a 3 a článek 4 uvedeného nařízení se použijí na populace, na které se vztahuje analytický TAC.

Článek 6

Podmínky vykládky úlovků a vedlejších úlovků

Ryby z populací, pro které jsou stanovena omezení odlovu, smějí být uchovávány na palubě nebo vyloženy, pouze pokud

a)

byl odlov proveden plavidly členského státu, jenž má kvótu, která dosud nebyla vyčerpána; nebo

b)

odlov představuje tu část kvóty Unie, která nebyla rozdělena mezi členské státy formou kvót, a uvedená kvóta Unie není vyčerpána.

Článek 7

Omezení intenzity rybolovu

1.   Omezení intenzity rybolovu jsou stanovena v příloze II.

2.   Omezení uvedená v odstavci 1 se vztahují rovněž na subdivize ICES 27 a 28.2, pokud Komise nerozhodla v souladu s čl. 29 odst. 2 nařízení (ES) č. 1098/2007 o vynětí těchto subdivizí ICES z omezení podle čl. 8 odst. 1 písm. b), čl. 8 odst. 3, 4 a 5 a článku 13 uvedeného nařízení.

3.   Omezení uvedená v odstavci 1 se nevztahují na subdivizi ICES 28.1, pokud Komise nerozhodla v souladu s čl. 29 odst. 4 nařízení (ES) č. 1098/2007 o tom, že se omezení podle čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 3, 4 a 5 nařízení (ES) č. 1098/2007 vztahují na uvedenou subdivizi.

KAPITOLA III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 8

Předávání údajů

Zasílají-li členské státy podle článků 33 a 34 nařízení (ES) č. 1224/2009 Komisi údaje týkající se vykládek objemů odlovených populací, použijí kódy populací stanovené v příloze I tohoto nařízení.

Článek 9

Změna nařízení (EU) č. 1124/2010

Příloha II nařízení (ES) č. 1124/2010 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze III tohoto nařízení.

Článek 10

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2012.

Článek 9 se však použije ode dne 1. ledna 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. listopadu 2011.

Za Radu

předseda

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Úř. věst. L 248, 22.9.2007, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 318, 4.12.2010, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3.

(6)  Úř. věst. L 349, 31.12.2005, s. 1.


PŘÍLOHA I

CELKOVÉ PŘÍPUSTNÉ ODLOVY PLATNÉ PRO PLAVIDLA EU V OBLASTECH, KDE CELKOVÉ PŘÍPUSTNÉ ODLOVY EXISTUJÍ PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY A OBLASTI

Níže uvedené tabulky stanoví TAC a kvóty (v tunách živé hmotnosti, není-li uvedeno jinak) podle populace a případně podmínky, které jsou s nimi funkčně spjaty.

Není-li stanoveno jinak, představují odkazy na rybolovné oblasti odkazy na oblasti ICES.

V rámci každé oblasti jsou populace ryb uváděny v abecedním pořadí podle latinského názvu druhů.

Pro účely tohoto nařízení se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů:

Vědecký název

Třípísmenný kód

Obecný název

Clupea harengus

HER

Sleď obecný

Gadus morhua

COD

Treska obecná

Pleuronectes platessa

PLE

Platýs evropský

Salmo salar

SAL

Losos obecný

Sprattus sprattus

SPR

Šprot obecný


Druh

:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast

:

Subdivize 30-31

HER/3D30.; HER/3D31.

Finsko

86 905

Analytický TAC

Švédsko

19 095

Unie

106 000

TAC

106 000


Druh

:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast

:

Subdivize 22–24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Dánsko

2 930

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Německo

11 532

Finsko

1

Polsko

2 719

Švédsko

3 718

Unie

20 900

TAC

20 900


Druh

:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast

:

Vody EU subdivizí 25–27, 28.2, 29 a 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

Dánsko

1 725

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Německo

457

Estonsko

8 810

Finsko

17 197

Lotyšsko

2 174

Litva

2 289

Polsko

19 537

Švédsko

26 228

Unie

78 417

TAC

Nepoužije se


Druh

:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast

:

Subdivize 28.1

HER/03D.RG

Estonsko

14 120

Analytický TAC

Lotyšsko

16 456

Unie

30 576

TAC

30 576


Druh

:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast

:

Vody EU subdivizí 25-32

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Dánsko

15 587

Analytický TAC

Německo

6 200

Estonsko

1 519

Finsko

1 193

Lotyšsko

5 795

Litva

3 818

Polsko

17 947

Švédsko

15 791

Unie

67 850

TAC

Nepoužije se


Druh

:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast

:

Subdivize 22–24

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Dánsko

9 298

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Německo

4 546

Estonsko

206

Finsko

183

Lotyšsko

769

Litva

499

Polsko

2 487

Švédsko

3 312

Unie

21 300

TAC

21 300


Druh

:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast

:

Vody EU subdivizí 22-32

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Dánsko

2 070

Preventivní TAC

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Německo

230

Polsko

433

Švédsko

156

Unie

2 889

TAC

2 889


Druh

:

Losos obecný

Salmo salar

Oblast

:

Vody Unie subdivizí 22-31

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Dánsko

25 396 (1)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Německo

2 826 (1)

Estonsko

2 581 (1)

Finsko

31 667 (1)

Lotyšsko

16 153 (1)

Litva

1 899 (1)

Polsko

7 704 (1)

Švédsko

34 327 (1)

Unie

122 553 (1)

TAC

Nepoužije se


Druh

:

Losos obecný

Salmo salar

Oblast

:

Vody EU subdivize 32

SAL/3D32.

Estonsko

1 581 (2)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Finsko

13 838 (2)

Unie

15 419 (2)

TAC

Nepoužije se


Druh

:

Šprot obecný a související úlovky

Sprattus sprattus

Oblast

:

Vody EU subdivizí 22-32

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Dánsko

22 218

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Německo

14 076

Estonsko

25 800

Finsko

11 631

Lotyšsko

31 160

Litva

11 272

Polsko

66 128

Švédsko

42 952

Unie

225 237 (3)

TAC

Nepoužije se


(1)  Vyjádřeno v počtu kusů ryb.

(2)  Vyjádřeno v počtu kusů ryb.

(3)  Šprot obecný musí představovat nejméně 92 % vykládek započítaných do tohoto TAC. Vedlejší úlovky sledě obecného se započítávají do zbývajících 8 % TAC.


PŘÍLOHA II

OMEZENÍ INTENZITY RYBOLOVU

1.

Členské státy přidělí plavidlům plujícím pod jejich vlajkou a provádějícím rybolov pomocí vlečných sítí, dánských nevodů nebo podobných lovných zařízení s oky o velikosti 90 mm nebo větší, pomocí tenatových sítí na chytání ryb za žábry, tenatových sítí nebo třístěnných tenatových sítí s oky o velikosti 90 mm nebo větší, nástražných lovných šňůr pro lov při dně, dlouhých lovných šňůr s výjimkou unášených lovných šňůr, ručních lovných šňůr a přívlačí právo být nejvýše:

a)

163 dní nepřítomen v přístavu v subdivizích 22–24 s výjimkou období od 1. do 30. dubna, kdy se použije čl. 8 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1098/2007; a

b)

160 dní nepřítomen v přístavu v subdivizích 25-28 s výjimkou období od 1. července do 31. srpna, kdy se použije čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1098/2007.

2.

Maximální počet dní nepřítomnosti v přístavu za rok, ve kterých může být plavidlo přítomno ve dvou oblastech uvedených v odst. 1 písm. a) a b) a mít lovná zařízení vymezená v odstavci 1 nesmí přesahovat nejvyšší počet dní nepřítomnosti v přístavu přidělených na jednu z daných dvou oblastí.

3.

Odchylně od odstavců 1 a 2 a pokud je to nutné v zájmu efektivního řízení intenzity rybolovu, mohou členské státy plavidlům plujícím pod jejich vlajkou přidělit další dny nepřítomnosti v přístavu za předpokladu, že stejný počet dnů nepřítomnosti v přístavu je odejmut jiným plavidlům plujícím pod jejich vlajkou a podléhajícím omezení intenzity v téže oblasti, pokud kapacita každého předávajícího plavidla v kilowattech je stejně velká nebo vyšší než kapacita přijímajících plavidel. Počet přijímajících plavidel nesmí překročit 10 % celkového počtu plavidel daného členského státu podle odstavce 1.


PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA II

OMEZENÍ INTENZITY RYBOLOVU

1.

Členské státy přidělí plavidlům plujícím pod jejich vlajkou a provádějícím rybolov pomocí vlečných sítí, dánských nevodů nebo podobných lovných zařízení s oky o velikosti 90 mm nebo větší, pomocí tenatových sítí na chytání ryb za žábry, tenatových sítí nebo třístěnných tenatových sítí s oky o velikosti 90 mm nebo větší, nástražných lovných šňůr pro lov při dně, dlouhých lovných šňůr s výjimkou unášených lovných šňůr, ručních lovných šňůr a přívlačí oprávnění být nejvýše:

a)

163 dní nepřítomen v přístavu v subdivizích 22–24 s výjimkou období od 1. do 30. dubna, kdy se použije čl. 8 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1098/2007; a

b)

160 dní nepřítomen v přístavu v subdivizích 25-28 s výjimkou období od 1. července do 31. srpna, kdy se použije čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1098/2007.

2.

Maximální počet dní nepřítomnosti v přístavu za rok, ve kterých může být plavidlo přítomno ve dvou oblastech uvedených v odst. 1 písm. a) a b) a mít lovná zařízení vymezená v odstavci 1, nesmí přesahovat nejvyšší počet dní nepřítomnosti v přístavu přidělených na jednu z daných dvou oblastí.

3.

Odchylně od odstavců 1 a 2 a pokud je to nutné v zájmu efektivního řízení intenzity rybolovu, mohou členské státy plavidlům plujícím pod jejich vlajkou přidělit další dny nepřítomnosti v přístavu za předpokladu, že stejný počet dnů nepřítomnosti v přístavu je odejmut jiným plavidlům plujícím pod jejich vlajkou a podléhajícím omezení intenzity v téže oblasti, pokud kapacita každého předávajícího plavidla v kilowattech je stejně velká nebo vyšší než kapacita přijímajících plavidel. Počet přijímajících plavidel nesmí překročit 10 % celkového počtu plavidel daného členského státu podle odstavce 1.“


3.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/12


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1257/2011

ze dne 23. listopadu 2011,

kterým se mění nařízení (ES) č. 810/2008 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT (1), a zejména na čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článkem 1 nařízení Komise (ES) č. 810/2008 (2) se otevřely roční celní kvóty pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso kódů KN 0201 a 0202, pro produkty kódů KN 0206 10 95 a 0206 29 91 a pro zmrazené vykostěné buvolí maso kódu KN 0202 30 90.

(2)

Ustanovením čl. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 810/2008 se přiděluje 28 000 tun vykostěného hovězího masa kódů KN 0201 30 00 a 0206 10 95 na vybrané kusy hovězího masa odpovídajícího přesné definici.

(3)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Argentinou podle čl. XXIV odst. 6 a článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii (3), schválená rozhodnutím Rady 2011/769/EU (4), stanoví pro konkrétní zemi (Argentinu) přídavek celní kvóty EU ve výši 1 500 tun pro „vykostěné hovězí maso, čerstvé nebo chlazené“. Během prvních čtyř let provádění dohody se zvýší o 2 000 tun ročně. Dohoda také stanoví otevření celní kvóty pro konkrétní zemi (Argentinu) ve výši 200 tun v rámci celní kvóty EU „vykostěné buvolí maso, zmrazené“, přičemž kvóta pro Argentinu se vztahuje také na maso „čerstvé a chlazené“.

(4)

Z důvodů jasnosti je vhodné určit zemi, z níž buvolí maso pochází.

(5)

Ustanovením čl. 2 písm. e) nařízení (ES) č. 810/2008 se přiděluje 1 300 tun masa kódů KN 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 a 0206 29 91 na kusy vysoce jakostního hovězího masa odpovídajícího přesné definici.

(6)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Novým Zélandem podle čl. XXIV odst. 6 a článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii (5), schválená rozhodnutím Rady 2011/767/EU (6), stanoví změnu v definici celní kvóty EU ve výši 1 300 tun pro „vysoce kvalitní hovězí maso“.

(7)

Nařízení (ES) č. 810/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 810/2008 se mění takto:

1)

V článku 1 se odstavec 1 mění takto:

a)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

66 750 tun pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso kódů KN 0201 a 0202 a pro produkty kódů KN 0206 10 95 a 0206 29 91. Pro dovozní období 2011/12 činí celkové množství 66 625 tun a pro dovozní období 2012/13, 2013/14, 2014/15 činí celkové množství 67 250 tun.“;

b)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

2 250 tun pro zmrazené vykostěné buvolí maso kódů KN 0202 30 90, vyjádřených jako hmotnost vykostěného masa, pocházející z Austrálie. Pořadové číslo kvóty je 09.4001.“;

c)

doplňuje se nové písmeno c), které zní:

„c)

200 tun pro „vykostěné buvolí maso čerstvé, chlazené nebo zmrazené“ kódů KN 0201 30 00 a 0202 30 90, vyjádřených jako hmotnost vykostěného masa, pocházející z Argentiny. Pořadové číslo kvóty je 09.4004.“

2)

Článek 2 se mění takto:

a)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

29 500 tun vykostěného hovězího masa kódu KN 0201 30 00 a 0206 10 95 a odpovídajícího této definici:

„vybrané kusy hovězího masa z volů, z mladých volů nebo z jalovic pocházejících po odstavení výhradně z pastevních chovů. Jatečně opracovaná těla volů se opatří označením ‚JJ‘, ‚J‘, ‚U‘ nebo „U2“, jatečně opracovaná těla mladých volů a jalovic označením ‚AA‘, ‚A‘ nebo ‚B‘ podle úřední klasifikace hovězího masa stanovené argentinským Sekretariátem pro zemědělství, chov hospodářských zvířat, rybolov a potraviny (Secretaría de Agricultura, Ganadería, PESCA y Alimentos – SAGPyA)“.

Pro dovozní období 2011/12 však celkové množství činí 29 375 tun a pro dovozní období 2012/13, 2013/14 a 2014/15 se zvyšuje na 30 000 tun.

Kusy musí být označeny v souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (7).

K údajům na štítku lze doplnit údaj „vysoce jakostní hovězí maso“.

Této kvótě náleží pořadové číslo 09.4450.

b)

v písmenu e) se definice nahrazuje tímto:

„vybrané kusy hovězího masa výhradně z volů nebo jalovic z pastevního chovu, jejichž jatečně opracovaná těla nesmí mít hmotnost vyšší než 370 kilogramů. Jatečně opracovaná těla se opatří označením A, L, P, T nebo F, s tukovou vrstvou P nebo nižší a třídou svalstva 1 nebo 2 podle klasifikace jatečně upravených těl vedené orgánem New Zealand Meat Board.“

3)

V článku 8 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Dovoz množství uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b) a c) a v čl. 2 písm. a) až e) a g) je při propuštění do volného oběhu podmíněn předložením dovozní licence vydané v souladu s čl. 4 písm. a) a b) a odstavcem 2 tohoto článku.“

4)

V článku 10 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Na množství uvedená v čl. 1 odst. 1 písm. b) a c) a v čl. 2 písm. a) až e) a g) tohoto nařízení jsou použitelná ustanovení nařízení (ES) č. 376/2008, kapitola III nařízení (ES) č. 1301/2006 a nařízení (ES) č. 382/2008, nestanoví-li toto nařízení jinak.“

5)

Článek 11 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

nejpozději dne 31. srpna po konci každého dovozního celního kvótového období celní kvóty s pořadovým číslem 09.4001 a 09.4004, množství produktů, včetně oznámení „bezpředmětné“, pro která byly v předcházejícím dovozním celním kvótovém období vydány dovozní licence;“;

b)

v odstavci 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Oznámení týkající se množství uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b) a c) a v čl. 2 písm. a) až e) a g) tohoto nařízení se učiní v souladu s přílohami IV, V a VI tohoto nařízení.“

6)

V příloze I se definice nahrazuje tímto:

Vysoce jakostní hovězí maso pocházející z …

(použitelná definice)

nebo buvolí maso pocházející z Austrálie

nebo buvolí maso pocházející z Argentiny.

7)

V příloze II se první odrážka nahrazuje tímto:

„MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS:

pro maso pocházející z Argentiny:

a)

odpovídající definici uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. c);

b)

odpovídající definici uvedené v čl. 2 písm. a).“

8)

V příloze IV, V a VI se doplňuje toto pořadové číslo a země původu:

„09.4004“

„Argentina“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. prosince 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. listopadu 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 219, 14.8.2008, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 317, 30.11.2011, s. 11.

(4)  Úř. věst. L 317, 30.11.2011, s. 10.

(5)  Úř. věst. L 317, 30.11.2011, s. 3.

(6)  Úř. věst. L 317, 30.11.2011, s. 2.

(7)  Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1.‘;


3.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1258/2011

ze dne 2. prosince 2011,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity dusičnanů v potravinách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách (1), a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (2), stanoví maximální limity dusičnanů v některé listové zelenině.

(2)

Navzdory pokroku ve správné zemědělské praxi jsou v některých případech maximální limity překračovány, a tudíž byla některým členským státům přiznána dočasná odchylka pro uvádění na trh některé listové zeleniny vypěstované a určené ke spotřebě na jejich území, která obsahuje množství dusičnanů přesahující stanovené maximální limity.

(3)

Od zavedení maximálních limitů dusičnanů v hlávkovém salátu a ve špenátu bylo provedeno mnoho šetření týkajících se faktorů, které ovlivňují přítomnost dusičnanů v hlávkovém salátu a ve špenátu, a opatření, která mají být přijata za účelem maximálního možného omezení přítomnosti dusičnanů v hlávkovém salátu a ve špenátu. Navzdory pokroku dosaženému ve správné zemědělské praxi v oblasti omezování přítomnosti dusičnanů v hlávkovém salátu a ve špenátu a přísnému uplatňování této správné zemědělské praxe nelze v některých regionech Unie soustavně dosahovat nižšího množství dusičnanů v hlávkovém salátu a čerstvém špenátu, než jsou stávající maximální limity. Důvodem je, že hlavním faktorem ovlivňujícím přítomnost dusičnanů v hlávkovém salátu a ve špenátu jsou klimatické, a zejména světelné podmínky. Tyto klimatické podmínky nemohou producenti řídit ani změnit.

(4)

Aby mohl být vytvořen aktuální vědecký základ pro dlouhodobější strategii řízení rizika vyplývajícího z přítomnosti dusičnanů v zelenině, bylo zapotřebí vědeckého posouzení rizika Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA), které by zohledňovalo nové informace. Toto posouzení muselo vzít v úvahu všechny příslušné úvahy o rizicích a přínosech, například zvážení možných negativních dopadů dusičnanů oproti možným pozitivním účinkům konzumace zeleniny, jako jsou antioxidační účinky nebo jiné vlastnosti, které by mohly určitým způsobem působit proti rizikům plynoucím z dusičnanů a výsledných nitrososloučenin nebo tato rizika vyrovnávat.

(5)

Na žádost Komise vědecká komise pro kontaminující látky v potravinovém řetězci (dále jen „vědecká komise“) přijala dne 10. dubna 2008 vědecké stanovisko týkající se dusičnanů v zelenině (3). Vědecká komise porovnala rizika a přínosy související s expozicí dusičnanům ze zeleniny. Ve výsledku odhadovaná expozice dusičnanům ze zeleniny pravděpodobně nepřináší významné zdravotní riziko, a uznávané pozitivní vlivy konzumace zeleniny tudíž převládají. Vědecká komise uznala, že u zeleniny, která má ve stravě velký podíl, nebo v případě osob, v jejichž stravě je vysoký podíl zeleniny, jako například rukoly, se příležitostně vyskytují situace (např. nepříznivé podmínky pro místní/domácí produkci), kdy je třeba posuzovat případ od případu.

(6)

V návaznosti na diskusi o vhodných opatřeních a obavách vyjádřených v souvislosti s možnými riziky pro kojence a malé děti v případě expozice při akutním příjmu z potravy, požádala Komise úřad EFSA o doplňující vědecké prohlášení týkající se dusičnanů v zelenině, které by podrobněji posoudilo možná rizika pro kojence a malé děti spojená s přítomností dusičnanů v čerstvé zelenině a také zvážilo akutní příjem z potravy s přihlédnutím k aktuálním údajům o přítomnosti dusičnanů v zelenině, podrobnějším údajům o spotřebě zeleniny u kojenců a malých dětí a možnosti stanovení maximálních limitů dusičnanů v listové zelenině, které by mírně převyšovaly limity současné. Vědecká komise přijala dne 1. prosince 2010 prohlášení o možných rizicích pro veřejné zdraví u kojenců a malých dětí plynoucích z přítomnosti dusičnanů v listové zelenině (4).

(7)

V uvedeném prohlášení dospěla vědecká komise k závěru, že expozice dusičnanům ve vařeném špenátu připravovaném z čerstvého špenátu na úrovni stávajících nebo zamýšlených maximálních limitů pravděpodobně nepředstavuje zdravotní riziko, ačkoliv u některých kojenců nelze při konzumaci přesahující jedno špenátové jídlo za den určité riziko vyloučit. EFSA uvedl, že nebral v úvahu případné změny množství dusičnanů způsobené zpracováním potravin, jako např. mytím, loupáním a/nebo vařením, jelikož to nedostatek reprezentativních údajů neumožňoval. Nezohlednění kvantitativního dopadu zpracování potravin na množství dusičnanů může vést k nadhodnocení expozice. Dále se uvádí, že limity dusičnanů v hlávkovém salátu nepředstavují pro děti zdravotní riziko. Prosazování stávajících maximálních limitů dusičnanů v hlávkovém salátu a ve špenátu nebo zamýšlených maximálních limitů o 500 mg/kg vyšších než současné maximální hodnoty by mělo pouze malý dopad.

(8)

V zájmu zajištění právní jistoty producentů ve všech regionech Evropské unie, kteří přísně uplatňují správnou zemědělskou praxi za účelem maximálního možného snížení přítomnosti dusičnanů ve špenátu a hlávkovém salátu, je tedy vhodné mírně zvýšit maximální limity dusičnanů v čerstvém špenátu a hlávkovém salátu, aniž by došlo k ohrožení veřejného zdraví.

(9)

Vzhledem k tomu, že rukola někdy vykazuje velmi velké množství dusičnanů, je vhodné stanovit maximální limit pro rukolu. Maximální limit pro rukolu by měl být za dva roky přezkoumán s ohledem na snížení limitů poté, co budou určeny faktory, které se podílejí na přítomnosti dusičnanů v rukole, a poté, co dojde u rukoly k plnému uplatňování správné zemědělské praxe, která by množství dusičnanů omezila.

(10)

Vzhledem k tomu, že EFSA byl Komisí pověřen shromažďováním všech údajů o výskytu kontaminujících látek v potravinách, včetně dusičnanů, do jedné databáze, je vhodné, aby byly výsledky sdělovány přímo úřadu EFSA.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a ani Evropský parlament ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1881/2006 se mění takto:

1)

V článku 7 se zrušují odstavce 1, 2 a 3.

2)

V článku 9 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy monitorují množství dusičnanů v zelenině, která je může obsahovat ve významném množství, zejména v zelené listové zelenině, a výsledky pravidelně sdělují úřadu EFSA.“

3)

V příloze se oddíl 1: Dusičnany nahrazuje oddílem uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne vstupu v platnost. Maximální limity pro rukolu stanovené v bodě 1.5 přílohy se však použijí ode dne 1. dubna 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. prosince 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5.

(3)  Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission to perform a scientific risk assessment on nitrate in vegetables, The EFSA Journal (2008), číslo 689, s. 1. http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/689.pdf

(4)  EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM); Scientific Opinion on possible health risks for infants and young children from the presence of nitrates in leafy vegetables. EFSA Journal 2010;8(12):1935.doi:10.2903/j.efsa.2010.1935. http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1935.pdf


PŘÍLOHA

„Oddíl 1:   Dusičnany

Potraviny (1)

Maximální limity (mg NO3/kg)

1.1

Čerstvý špenát (Spinacia oleracea) (2)

 

3 500

1.2

Konzervovaný, hluboce zmrazený nebo zmrazený špenát

 

2 000

1.3

Čerstvý hlávkový salát (Lactuca sativa L.) (skleníkový a polní salát) kromě salátu uvedeného v bodě 1.4

Sklizeň od 1. října do 31. března:

 

hlávkový salát pěstovaný pod ochranným krytem

5 000

hlávkový salát pěstovaný na otevřených plochách

4 000

Sklizeň od 1. dubna do 30. září:

 

hlávkový salát pěstovaný pod ochranným krytem

4 000

hlávkový salát pěstovaný na otevřených plochách

3 000

1.4

Salát typu ‚Iceberg‘

hlávkový salát pěstovaný pod ochranným krytem

2 500

hlávkový salát pěstovaný na otevřených plochách

2 000

1.5

Rukola (Eruca sativa, Diplotaxis sp., Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium)

Sklizeň od 1. října do 31. března:

7 000

Sklizeň od 1. dubna do 30. září:

6 000

1.6

Obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti (3) (4)

 

200“


3.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/18


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1259/2011

ze dne 2. prosince 2011,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity pro dioxiny, PCB s dioxinovým efektem a PCB bez dioxinového efektu v potravinách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách (1), a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (2), stanoví maximální limity pro dioxiny a PCB s dioxinovým efektem v řadě potravin.

(2)

Dioxiny spadají do skupiny 75 kongenerů polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD) a 135 kongenerů polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF), z nichž 17 je toxikologicky významných. Polychlorované bifenyly (PCB) představují skupinu 209 různých kongenerů, které lze podle toxikologických vlastností rozdělit do dvou skupin: 12 kongenerů má podobné toxikologické vlastnosti jako dioxiny, a jsou proto často označovány jako „PCB s dioxinovým efektem“. Ostatní polychlorované bifenyly nevykazují podobnou toxicitu jako dioxiny a mají odlišný toxikologický profil, a označují se tedy jako „PCB bez dioxinového efektu“.

(3)

Každý kongener dioxinů nebo PCB s dioxinovým efektem vykazuje odlišnou míru toxicity. Aby bylo možné provést součet toxicity těchto různých kongenerů, byl zaveden pojem faktorů toxické ekvivalence (TEF), který má usnadnit hodnocení rizik a kontrolu dodržování právních předpisů. Analytické výsledky týkající se všech jednotlivých toxikologicky významných kongenerů ze skupiny dioxinů, a PCB s dioxinovým efektem se tudíž vyjadřují pomocí kvantifikovatelné veličiny, jíž je toxický ekvivalent TCDD (TEQ).

(4)

Světová zdravotnická organizace (WHO) pořádala ve dnech 28.–30. června 2005 odborný seminář týkající se hodnot TEF, které schválila v roce 1998. Byla změněna řada hodnot TEF, zejména pak pro PCB, oktachlorované kongenery a pentachlorované furany. Údaje o účincích nových hodnot TEF a nedávném výskytu jsou shromážděny ve vědecké zprávě Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) nazvané Výsledky monitorování hodnot dioxinů v potravinách a krmivech (Results of the monitoring of dioxin levels in food and feed) (3). Proto je vhodné přezkoumat maximální limity PCB s přihlédnutím k těmto novým údajům.

(5)

Vědecká komise pro kontaminující látky v potravinovém řetězci při úřadu EFSA přijala na žádost Komise stanovisko týkající se přítomnosti PCB bez dioxinového efektu v krmivech a potravinách (4).

(6)

Suma šesti indikátorových PCB (PCB 28, 52, 101, 138, 153 a 180) zahrnuje přibližně polovinu celkového množství PCB bez dioxinového efektu přítomných v krmivech a potravinách. Tato suma se považuje za vhodný ukazatel výskytu PCB bez dioxinového efektu a expozice člověka těmto PCB, a měla by proto být stanovena jakožto maximální limit.

(7)

Maximální limity byly stanoveny s přihlédnutím k údajům o nedávném výskytu, které jsou shromážděny ve vědecké zprávě EFSA nazvané Výsledky monitorování PCB bez dioxinového efektu v potravinách a krmivech (Results of the monitoring of non dioxin-like PCBs in food and feed) (5). Přestože je možné dosáhnout nižších mezí kvantifikace, lze zaznamenat, že velká řada laboratoří používá mez kvantifikace 1 μg/kg tuku nebo dokonce 2 μg/kg tuku. Vyjádření analytického výsledku jako horní mez koncentrace by v některých případech vedlo k hodnotě blížící se maximálnímu limitu, pokud by byly stanoveny velmi přísné maximální limity, a to i tehdy, když by nebyly kvantifikovány žádné PCB. Bylo také konstatováno, že u některých kategorií potravin nebyly údaje dosti rozsáhlé. Proto by bylo namístě maximální limity po uplynutí tří let přezkoumat na základě rozsáhlejší databáze vytvořené s pomocí analytické metody, která bude dostatečně citlivá pro kvantifikaci nízkých hodnot.

(8)

Finsko a Švédsko získaly odchylku pro uvádění na trh ryb pocházejících z oblasti Baltského moře a určených ke spotřebě na území uvedených států, jejichž obsah dioxinů je vyšší než maximální limity stanovené pro dioxiny a sumu dioxinů a PCB s dioxinovým efektem v rybách. Uvedené členské státy splnily podmínky týkající se informování spotřebitelů o stravovacích doporučeních. Každoročně Komisi oznamují výsledky monitorování hodnot dioxinů v rybách z oblasti Baltského moře a opatření přijatá ke snížení expozice člověka dioxinům z oblasti Baltského moře.

(9)

Na základě výsledků monitorování hodnot dioxinů a PCB s dioxinovým efektem, které provádí Finsko a Švédsko, by měla být udělená odchylka omezena na určité druhy ryb. Vzhledem k přetrvávající přítomnosti dioxinů a PCB v životním prostředí, a tudíž i v rybách, je žádoucí udělit tuto odchylku bez časového omezení.

(10)

V případě uloveného volně žijícího lososa obecného požádalo Lotyšsko o podobnou odchylku, jaká byla udělena Finsku a Švédsku. Za tímto účelem Lotyšsko prokázalo, že expozice člověka dioxinům a PCB s dioxinovým efektem na jeho území není vyšší než nejvyšší průměrná míra v kterémkoli jiném členském státě a že zde existuje systém zajišťující plnou informovanost spotřebitelů o stravovacích doporučeních týkajících se omezení konzumace ryb z oblasti Baltského moře určitými ohroženými skupinami populace s cílem vyhnout se možnému zdravotnímu riziku. Dále by mělo být prováděno monitorování hodnot dioxinů a PCB s dioxinovým efektem v rybách z oblasti Baltského moře a o jeho výsledcích, jakož i o opatřeních přijatých ke snížení expozice člověka dioxinům a PCB s dioxinovým efektem z ryb pocházejících z oblasti Baltského moře by měla být informována Komise. Byla zavedena nezbytná opatření zajišťující, aby ryby a rybí produkty, jež nesplňují maximální limity EU pro PCB, nebyly uváděny na trh v jiných členských státech.

(11)

Vzhledem k tomu, že vzorec kontaminace PCB bez dioxinového efektu v rybách z oblasti Baltského moře vykazuje podobné rysy jako kontaminace dioxiny a PCB s dioxinovým efektem a že PCB bez dioxinového efektu jsou rovněž velmi perzistentní v životním prostředí, je žádoucí udělit podobnou odchylku týkající se přítomnosti PCB bez dioxinového efektu jako pro dioxiny a PCB s dioxinovým efektem v rybách z oblasti Baltského moře.

(12)

Úřad EFSA byl požádán o vydání vědeckého stanoviska ohledně přítomnosti dioxinů a PCB s dioxinovým efektem v játrech ovcí a jelenovitých a ohledně vhodnosti stanovení maximálních limitů pro dioxiny a PCB v játrech a produktech z nich vyrobených, které budou vztaženy spíše na celý produkt než na tuk, jak je tomu v současnosti. Ustanovení týkající se jater a produktů z nich vyrobených by proto měla být přezkoumána, zvláště pak ustanovení týkající se jater ovcí a jelenovitých, poté, co bude k dispozici stanovisko EFSA. Do té doby je záhodno stanovit maximální limit pro dioxiny a PCB vztažený na tuk.

(13)

Na potraviny obsahující méně než 1 % tuku se až doposud maximální limit pro dioxiny a PCB s dioxinovým efektem nevztahoval, jelikož k expozici člověka obecně přispívají v zanedbatelné míře. Vyskytly se však případy potravin obsahujících méně než 1 % tuku, avšak s velmi vysokým obsahem dioxinů a PCB s dioxinovým efektem v tuku. Proto je žádoucí na tyto potraviny uplatnit maximální limit, avšak vztažený na celý produkt. Vzhledem k tomu, že maximální limit se u některých potravin s nízkým obsahem tuku stanovuje vztažením na celý produkt, je namístě použít u potravin obsahujících méně než 2 % tuku maximální limit stanovený vztažením na celý produkt.

(14)

S ohledem na údaje z monitorování dioxinů a PCB s dioxinovým efektem v potravinách pro kojence a malé děti je žádoucí stanovit zvláštní nižší maximální limity pro dioxiny a PCB s dioxinovým efektem v potravinách určených pro kojence a malé děti. Německý spolkový institut pro hodnocení rizik předložil úřadu EFSA zvláštní žádost o posouzení rizik, které pro kojence a malé děti představuje přítomnost dioxinů a PCB s dioxinovým efektem v potravinách pro kojence a malé děti. Proto by poté, co bude stanovisko EFSA k dispozici, měla být ustanovení týkající se potravin pro kojence a malé děti přezkoumána.

(15)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a ani Evropský parlament ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1881/2006 se mění takto:

1)

Článek 7 se mění takto:

a)

Nadpis „Dočasné odchylky“ se nahrazuje nadpisem „Odchylky“.

b)

Odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Odchylně od ustanovení článku 1 mohou Finsko, Švédsko a Lotyšsko udělovat povolení uvádět na vlastní trh uloveného volně žijícího lososa obecného (Salmo salar) a produkty z něj, pocházející z oblasti Baltského moře a určené ke spotřebě na jejich území, s obsahem dioxinů a/nebo PCB s dioxinovým efektem a/nebo PCB bez dioxinového efektu vyšším než maximální limity stanovené v bodě 5.3 přílohy za předpokladu, že existuje systém zajišťující plnou informovanost spotřebitelů o stravovacích doporučeních týkajících se omezení konzumace uloveného volně žijícího lososa obecného z oblasti Baltského moře a produktů z něj určitými ohroženými skupinami populace s cílem vyhnout se možnému zdravotnímu riziku.

Finsko, Švédsko a Lotyšsko budou nadále provádět nezbytná opatření, která zajistí, aby ulovený volně žijící losos obecný a produkty z něj, které nejsou v souladu s bodem 5.3 přílohy, nebyly uváděny na trh v jiných členských státech.

Finsko, Švédsko a Lotyšsko podají každoročně Komisi zprávu o opatřeních přijatých k účinnému informování určitých ohrožených skupin populace o stravovacích doporučeních a k zajištění toho, aby ulovený volně žijící losos obecný a produkty z něj, které nesplňují maximální limity, nebyly uváděny na trh v jiných členských státech. Doloží také účinnost těchto opatření.“

c)

Doplňuje se nový odstavec 5, který zní:

„5.   Odchylně od ustanovení článku 1 mohou Finsko a Švédsko udělovat povolení uvádět na vlastní trh uloveného volně žijícího sledě obecného přesahujícího 17 cm (Clupea harengus), uloveného volně žijícího sivena (Salvelinus spp.), ulovenou volně žijící mihuli říční (Lampetra fluviatilis) a uloveného volně žijícího pstruha obecného (Salmo trutta) a produkty z nich, pocházející z oblasti Baltského moře a určené ke spotřebě na jejich území, s obsahem dioxinů a/nebo PCB s dioxinovým efektem a/nebo PCB bez dioxinového efektu vyšším než maximální limity stanovené v bodě 5.3 přílohy za předpokladu, že existuje systém zajišťující plnou informovanost spotřebitelů o stravovacích doporučeních týkajících se omezení konzumace uloveného volně žijícího sledě obecného přesahujícího 17 cm, uloveného volně žijícího sivena, ulovené volně žijící mihule říční a uloveného volně žijícího pstruha obecného z oblasti Baltského moře a produktů z nich určitými ohroženými skupinami populace s cílem vyhnout se možnému zdravotnímu riziku.

Finsko a Švédsko budou nadále provádět nezbytná opatření, která zajistí, aby ulovený volně žijící sleď obecný přesahující 17 cm, ulovený volně žijící siven, ulovená volně žijící mihule říční a ulovený volně žijící pstruh obecný a produkty z nich, které nejsou v souladu s bodem 5.3 přílohy, nebyly uváděny na trh v jiných členských státech.

Finsko a Švédsko podají každoročně Komisi zprávu o opatřeních přijatých k účinnému informování určitých ohrožených skupin populace o stravovacích doporučeních a k zajištění toho, aby ryby a rybí produkty, které nesplňují maximální limity, nebyly uváděny na trh v jiných členských státech. Doloží také účinnost těchto opatření.“

2)

Příloha se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. prosince 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5.

(3)  EFSA Journal 2010; 8(3):1385, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1385.pdf.

(4)  EFSA Journal (2005) 284, s. 1, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/284.pdf.

(5)  EFSA Journal 2010; 8(7):1701, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1701.pdf.


PŘÍLOHA

Oddíl 5: Dioxiny a PCB se mění takto: Příloha nařízení (ES) č. 1881/2006 oddíl 5: Dioxiny a PCB se mění takto:

a)

Oddíl 5: Dioxiny a PCB se nahrazuje tímto:

Oddíl 5:   Dioxiny a PCB (31)

Potraviny

Maximální limity

Suma dioxinů (WHO-PCDD/F-TEQ) (32)

Suma dioxinů A PCB s dioxinovým efektem (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) (32)

SUMA PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 a PCB180 (ICES – 6) (32)

5.1

Maso a masné výrobky (kromě poživatelných drobů) z těchto zvířat (6):

 

 

 

skot a ovce

2,5 pg/g tuku (33)

4,0 pg/g tuku (33)

40 ng/g tuku (33)

drůbež

1,75 pg/g tuku (33)

3,0 pg/g tuku (33)

40 ng/g tuku (33)

prasata

1,0 pg/g tuku (33)

1,25 pg/g tuku (33)

40 ng/g tuku (33)

5.2

Játra suchozemských zvířat uvedených v bodě 5.1 (6) a produkty z nich vyrobené

4,5 pg/g tuku (33)

10,0 pg/g tuku (33)

40 ng/g tuku (33)

5.3

Svalovina ryb a produktů rybolovu a výrobky z ní (25) (34), kromě

uloveného volně žijícího úhoře říčního

ulovených volně žijících sladkovodních ryb, s výjimkou diadromních druhů ulovených ve sladkých vodách

rybích jater a produktů z nich vyrobených

tuku z mořských živočichů

V případě korýšů se maximální limit vztahuje na svalovinu z končetin a břicha (44). V případě krabů a krabům podobných korýšů (Brachyura a Anomura) se maximální limit vztahuje na svalovinu z končetin.

3,5 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

6,5 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

75 ng/g hmotnosti v syrovém stavu

5.4

Svalovina ulovených volně žijících sladkovodních ryb, s výjimkou diadromních druhů ulovených ve sladkých vodách, a výrobky z ní (25)

3,5 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

6,5 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

125 ng/g hmotnosti v syrovém stavu

5.5

Svalovina uloveného volně žijícího úhoře říčního (Anguilla anguilla) a výrobky z ní

3,5 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

10,0 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

300 ng/g hmotnosti v syrovém stavu

5.6

Rybí játra a produkty z nich vyrobené, s výjimkou tuku z mořských živočichů uvedeného v bodě 5.7

20,0 pg/g hmotnosti v syrovém stavu (38)

200 ng/g hmotnosti v syrovém stavu (38)

5.7

Tuk z mořských živočichů (rybí tuk, tuk z rybích jater a tuky z dalších mořských živočichů určené k lidské spotřebě)

1,75 pg/g tuku

6,0 pg/g tuku

200 ng/g tuku

5.8

Syrové mléko (6) a mléčné výrobky (6) včetně máselného tuku

2,5 pg/g tuku (33)

5,5 pg/g tuku (33)

40 ng/g tuku (33)

5.9

Slepičí vejce a vaječné výrobky (6)

2,5 pg/g tuku (33)

5,0 pg/g tuku (33)

40 ng/g tuku (33)

5.10

Tuk z těchto zvířat:

 

 

 

skot a ovce

2,5 pg/g tuku

4,0 pg/g tuku

40 ng/g tuku

drůbež

1,75 pg/g tuku

3,0 pg/g tuku

40 ng/g tuku

prasata

1,0 pg/g tuku

1,25 pg/g tuku

40 ng/g tuku

5.11

Směsné živočišné tuky

1,5 pg/g tuku

2,5 pg/g tuku

40 ng/g tuku

5.12

Rostlinné oleje a tuky

0,75 pg/g tuku

1,25 pg/g tuku

40 ng/g tuku

5.13

Potraviny pro kojence a malé děti (4)

0,1 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

0,2 pg/g hmotnosti v syrovém stavu

1,0 ng/g hmotnosti v syrovém stavu“

b)

Poznámka pod čarou 31 se nahrazuje tímto:

„(31)

Dioxiny (suma polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD) a polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) vyjádřená v toxickém ekvivalentu Světové zdravotnické organizace (WHO) za použití faktorů toxické ekvivalence WHO (WHO-TEF)) a suma dioxinů a PCB s dioxinovým efektem (suma PCDD, PCDF a polychlorovaných bifenylů (PCB) vyjádřená v toxickém ekvivalentu WHO za použití WHO-TEF). WHO-TEF pro posouzení rizik pro lidské zdraví jsou založeny na závěrech ze setkání odborníků Mezinárodního programu chemické bezpečnosti (IPCS) Světové zdravotnické organizace (WHO) pořádaného v Ženevě v červnu 2005 (Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), s. 223–241 (2006)).

Kongener

Hodnota TEF

Dibenzo-p-dioxiny („PCDD“)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

Dibenzofurany („PCDF“)

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

PCB „s dioxinovým efektem“ Non-ortho PCB + Mono-ortho PCB

Non-ortho PCB

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

Mono-ortho PCB

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003

Použité zkratky: „T“ = tetra; „Pe“ = penta; „Hx“ = hexa; „Hp“ = hepta; „O“ = okta; „CDD“ = chlordibenzodioxin; „CDF“ = chlordibenzofuran; „CB“ = chlorbifenyl.“

c)

Poznámka pod čarou 33 se nahrazuje tímto:

„(33)

Maximální limit vztažený na tuk se nepoužije pro potraviny obsahující < 2 % tuku. Pro potraviny obsahující méně než 2 % tuku se použije maximální limit vztažený na celý produkt odpovídající potravině s obsahem 2 % tuku, který se vypočte z maximálního limitu vztaženého na tuk pomocí následujícího vzorce:

Maximální limit vztažený na celý produkt pro potraviny obsahující méně než 2 % tuku = maximální limit vztažený na tuk pro uvedené potraviny x 0,02.“


3.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/24


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1260/2011

ze dne 2. prosince 2011,

kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 945/2010, kterým se přijímá plán přidělující členským státům zdroje vyčleněné na rozpočtový rok 2011 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob v EU a stanoví odchylky od některých ustanovení nařízení (EU) č. 807/2010

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 43 písm. f) a g) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2799/98 ze dne 15. prosince 1998 o agromonetární úpravě pro euro (2), a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protože pro dodávku potravin k distribuci nejchudším osobám podle ročního plánu na rok 2012 přijatého prováděcím nařízením Komise (EU) č. 562/2011 (3) jsou k dispozici značně menší intervenční zásoby oproti rokům předchozím, je třeba prodloužit prováděcí dobu ročního plánu na rok 2011 přijatého nařízením Komise (EU) č. 945/2010 (4) tak, aby členské státy mohly doplnit potraviny k distribuci konečným příjemcům podle ročního plánu na rok 2012 prostředky, jež mohly být ušetřeny v rámci ročního programu na rok 2011.

(2)

V důsledku opravných prostředků podaných proti veřejným nabídkovým řízením a lhůtám v relevantních soudních řízeních nebylo Řecko s to završit platby u některých nákupů potravin na trhu a odebrat část přiděleného množství másla z intervenčních zásob Unie. Řecké orgány předložily Komisi žádost o prodloužení lhůty stanovené v čl. 3 odst. 3 nařízení Komise (EU) č. 807/2010 ze dne 14. září 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob v Unii (5), a lhůty stanovené v článku 4 nařízení (EU) č. 945/2010. Portugalsko předložilo podobnou žádost ohledně lhůty pro platební úkony stanovené v čl. 3 odst. 3 nařízení (EU) č. 807/2010. Vzhledem k obtížné finanční situaci těchto členských států je třeba umožnit jim završit platební úkony za produkty mobilizované na trhu a umožnit jim odebrání zbývajících množství intervenčních zásob, aby tato přidělení zůstala dostupná ke zvýšení množství potravin distribuovaných nejchudším lidem. Je tudíž třeba přiznat prodloužení uvedených dvou lhůt. Aby se zajistilo rovné zacházení s členskými státy, měly by se odchylky vztahovat na všechny platební úkony za produkty mobilizované na trhu a všechna odebrání mléčných výrobků z intervenčních zásob v rámci ročního plánu na rok 2011. Protože konečný termín pro platební úkony za produkty mobilizované na trhu byl stanoven na 1. září a za odebrání mléčných výrobků z intervenčních zásob Unie na 30. září, je třeba obě tyto odchylky použít se zpětnou platností.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 945/2010 se mění takto:

1)

Vkládá se nový článek 3a, který zní:

„Článek 3a

Odchylně od ustanovení čl. 3 odst. 1 nařízení (EU) č. 807/2010 končí prováděcí lhůta ročního distribučního plánu na rok 2011 dnem 29. února 2012.“

2)

V článku 4 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Odchylně od čl. 3 odst. 2 prvního a třetího pododstavce nařízení (EU) č. 807/2010 u distribučního plánu na rok 2011 platí, že k odebrání másla a sušeného odstředěného mléka z intervenčních zásob musí dojít od 1. června do 31. prosince 2011. Náklady vzniklé z udržování přidělených množství másla a odstředěného sušeného mléka v intervenčních zásobách mezi 30. zářím a dnem skutečného odebrání z intervenčního skladování nese členský stát, jemuž jsou tyto produkty přiděleny podle distribučního plánu na rok 2011.“

3)

Vkládá se nový článek 5a, který zní:

„Článek 5a

Odchylně od čl. 3 odst. 3 nařízení (EU) č. 807/2010 se u ročního distribučního plánu na rok 2011 platební úkony za produkty, které má dodat hospodářský subjekt, v případě produktů, jež se mají mobilizovat na trhu podle čl. 2 odst. 3 písm. a) bodu iii) a bodu iv) nařízení (EU) č. 807/2010, mají uzavřít před 31. prosincem 2011.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 bodů 2 a 3 se použijí ode dne 31. srpna 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. prosince 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 152, 11.6.2011, s. 24.

(4)  Úř. věst. L 278, 22.10.2010, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 242, 15.9.2010, s. 9.


3.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/26


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1261/2011

ze dne 2. prosince 2011

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že:

prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 3. prosince 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. prosince 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AL

58,8

IL

98,1

MA

39,1

MK

68,6

TN

143,0

TR

75,8

ZZ

80,6

0707 00 05

EG

193,3

TR

97,0

ZZ

145,2

0709 90 70

MA

31,4

TR

125,9

ZZ

78,7

0805 10 20

AR

36,9

BR

41,5

MA

56,6

UY

42,5

ZA

50,9

ZZ

45,7

0805 20 10

MA

66,2

ZZ

66,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

31,3

IL

78,6

JM

129,1

TR

88,8

UY

71,0

ZZ

79,8

0805 50 10

TR

56,9

ZZ

56,9

0808 10 80

CA

120,5

CL

90,0

CN

74,9

US

119,9

ZA

180,1

ZZ

117,1

0808 20 50

CN

59,0

TR

133,1

ZZ

96,1


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

3.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/28


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 8. listopadu 2011,

kterým se mění rozhodnutí Rady 2011/734/EU určené Řecku s cílem posílit a prohloubit fiskální dohled a vyzvat Řecko, aby učinilo opatření ke snížení schodku, která jsou považována za nezbytná pro nápravu situace nadměrného schodku

(2011/791/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 126 odst. 9 a článek 136 této smlouvy,

s ohledem na doporučení Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 136 odst. 1 písm. a) Smlouvy o fungování EU umožňuje, aby byla přijata opatření týkající se členských států, jejichž měnou je euro, k posílení koordinace jejich rozpočtové kázně a dohledu nad ní.

(2)

Článek 126 Smlouvy o fungování EU stanoví, že se členské státy vyvarují nadměrných schodků veřejných financí, a určuje, jak při nadměrném schodku postupovat. Pakt o stabilitě a růstu, jehož část o nápravě podrobněji upravuje postup při nadměrném schodku, poskytuje rámec pro podporu vládních politik zaměřených na rychlý návrat ke zdravému stavu rozpočtů s přihlédnutím k hospodářské situaci.

(3)

Dne 27. dubna 2009 Rada v souladu s čl. 104 odst. 6 Smlouvy o založení Evropského společenství rozhodla, že v Řecku existuje nadměrný schodek.

(4)

Dne 10. května 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/320/EU (1) určené Řecku podle čl. 126 odst. 9 a článku 136 s cílem posílit a prohloubit fiskální dohled a vyzvat Řecko, aby učinilo opatření ke snížení schodku, která jsou považována za nezbytná pro nápravu situace nadměrného schodku, a to nejpozději do roku 2014. Rada stanovila následující postup korekce nadměrného schodku: schodky veřejných financí nepřesáhnou 18 508 milionů EUR v roce 2010, 17 065 milionů EUR v roce 2011, 14 916 milionů EUR v roce 2012, 11 399 milionů EUR v roce 2013 a 6 385 milionů EUR v roce 2014.

(5)

Rozhodnutí 2010/320/EU bylo několikrát podstatně změněno (2). Vzhledem k novým změnám bylo rozhodnutím 2011/734/EU (3) ze dne 12. července 2011 z důvodu přehlednosti přijato jeho přepracované znění.

(6)

V září 2011 se ukázalo, že s ohledem na plnění rozpočtu do září by byl v případě, že se politika nezmění, cílový schodek pro rok 2011 výrazně překročen, což by ohrozilo celkovou důvěryhodnost programu. V říjnu 2011 řecká vláda oznámila opatření směřující k minimalizaci zhoršení stavu rozpočtu v roce 2011 a představila návrh rozpočtu na rok 2012 zaměřený na dodržení stropu schodku pro rok 2012 stanovený v rozhodnutí 2010/320/EU. Tato opatření mají být přijata ve formě zákona do konce října 2011. O těchto opatřeních vedly řecké orgány a útvary Komise rozsáhlé diskuze.

(7)

S ohledem na výše uvedené úvahy se jeví jako vhodné pozměnit rozhodnutí 2011/734/EU v řadě bodů a ponechat lhůtu pro nápravu nadměrného schodku beze změny,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Článek 2 rozhodnutí 2011/734/EU se mění takto:

1)

Vkládá se nový odstavec, který zní:

„6a.   Řecko bezodkladně přijme a provede následující opatření:

a)

omezení osvobození od daně, zejména nezdanitelných částí příjmu fyzických osob, s cílem zvýšit příjem nejméně o 2 831 milionů EUR v roce 2012;

b)

trvalá daň z nemovitosti vybíraná prostřednictvím faktur za elektřinu s cílem vybrat alespoň 1 667 milionů EUR v roce 2011 a 1 750 milionů EUR ročně v roce 2012 a následujících letech;

c)

okamžité zavedení revidované mzdové tabulky pro státní zaměstnance, jež přispěje k omezení výdajů minimálně o 101 milionů EUR v roce 2011 s přeneseným účinkem alespoň 552 milionů EUR v roce 2012, které doplní úspory stanovené ve střednědobé fiskální strategii do roku 2015. Tato reforma bude zahrnovat všechny zaměstnance vládních institucí s výjimkou zaměstnanců, na něž se vztahují zvláštní mzdové režimy. Tyto čisté úspory zohledňují dopad tohoto opatření na daň z příjmu a příspěvky na sociální zabezpečení, jakož i bonusy vyplácené zvláštním kategoriím zaměstnanců;

d)

snížení hlavních a doplňkových důchodů, jakož i paušálních částek vyplácených při odchodu do důchodu, s cílem ušetřit nejméně 219 milionů EUR v roce 2011 s přeneseným účinkem 446 milionů EUR v roce 2012 vedle úspor stanovených ve střednědobé fiskální strategii;

e)

maximální výše výdajů ze Zeleného fondu je stanovena na 5 % vkladů do tohoto fondu s cílem ušetřit 360 milionů EUR v roce 2012;

f)

ministerská rozhodnutí nebo oběžníky, jejichž předmětem jsou opatření týkající se spotřební daně ze zemního plynu, topného oleje a daně z vozidel stanovená ve střednědobé fiskální strategii;

g)

ministerská rozhodnutí o jednotné regulaci dávek zdravotní péče poskytovaných fondy sociálního zabezpečení;

h)

právní předpisy týkající se výběru solidárního příspěvku prostřednictvím srážkové daně;

i)

ministerská rozhodnutí o rušení a slučování subjektů a výrazném snižování počtu jejich zaměstnanců. Těmito rozhodnutími budou dotčeny subjekty KED, ETA, ODDY, Národní ústav pro mládež, EOMEX, IGME, OSK, DEPANOM, THEMIS, ETHYAGE, ERT a dalších 35 menších subjektů;

j)

ministerské rozhodnutí specifikující kritéria invalidity pro přiznávání invalidních důchodů, která budou v souladu s plněním cílů týkajících se úspor stanovených ve střednědobé fiskální strategii;

k)

zákon o zmrazení valorizace hlavních a doplňkových důchodů do roku 2015;

l)

dokončení pozitivního seznamu pro farmaceutické výrobky, který stanoví ceny účtované fondům sociálního zabezpečení;

m)

převod následujících aktiv na privatizační fond HRADF (Hellenic Republic Asset Development Fund): Alpha Bank (0,619 % akcií); National Bank of Greece (1,234 % akcií); Piraeus Bank (1,308 % akcií); správa přístavu Piraeus (23,1 % akcií); správa přístavu Thessaloniki (23,3 % akcií); správa přístavů Elefsina, Lavrio, Igoumenitsa, Alexandroupolis, Volos, Kavala, Corfu, Patras, Rafina, Heraklion (100 %); Athens Water and Sewerage Company (27,3 %); Thessaloniki Water and Sewerage Company (40 %); regionální státní letiště (převod koncesí); příbřežní zařízení na uskladnění zemního plynu „South Kavala“ (převod ekonomických práv, pokud jde o současné a budoucí koncese); řecké dálnice (převod ekonomických práv, pokud jde o současné a budoucí koncese); Egnatia odos (100 %); Hellenic Post (90 %); OPAP, SA (29 %); čtyři státní budovy;

n)

jmenování právních, technických a finančních poradců pro minimálně 14 z těchto privatizací, které jsou plánovány do konce roku 2012;

o)

na základě dialogu se sociálními partnery a s ohledem na cíl vytvoření a zachování pracovních míst a zlepšení konkurenceschopnosti firem další opatření, která umožní úpravu mezd s ohledem na hospodářské podmínky. Zejména je třeba zajistit, aby rozšiřování působnosti odvětvových kolektivních smluv a tzv. zásady příznivějšího ustanovení bylo po dobu uplatňování střednědobé fiskální strategie pozastaveno tak, aby dohody na úrovni podniků měly přednost před odvětvovými kolektivními smlouvami, a dále aby kolektivní dohody na úrovni podniků mohly být sjednány buď odbory, nebo – v případě neexistence firemních odborů – radami zaměstnanců nebo dalšími zastoupeními zaměstnanců, bez ohledu na velikost firmy.“

2)

Odstavec 7 se mění takto:

a)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

rozpočet na rok 2012 v souladu s cíli střednědobé fiskální strategie a cílovým schodkem stanoveným tímto rozhodnutím; aktualizaci a zveřejnění informací o některých opatřeních stanovených ve střednědobé fiskální strategii; a legislativní akty v oblasti daní a výdajů, které jsou nezbytné k provádění rozpočtu zároveň s rozpočtem;“;

b)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

posouzení výsledků první fáze nezávislého funkčního přezkumu ústřední správy, jehož výsledkem bude akční plán provádění operačních doporučení. Tato doporučení by měla určit, jak dosáhnout jednodušší a účinnější veřejné služby, stanovit jasnou zodpovědnost a linie řízení oddělení ministerstev, odstranit překrývající se pravomoci a zlepšit mobilitu mezi ministerstvy a v jejich rámci; dokončit probíhající funkční přezkum stávajících sociálních programů;“;

c)

doplňují se nová písmena, která znějí:

„i)

jmenování poradců pro další privatizační operace plánované na rok 2012, které nejsou zahrnuty do odst. 6a písm. n); urychlení zápisu vlastnictví státních pozemků a přijetí sekundárních právních předpisů o ubytování v cestovním ruchu a o využívání pozemků; zřízení a zahájení činnosti nového sekretariátu pro veřejný majetek, který bude spolupracovat s nově sloučenou organizací KED/ETA (instituce pro správu nemovitostí a instituce pro nemovitosti v cestovním ruchu), jež bude připravovat nemovitosti pro privatizaci komerčního a obchodovatelného majetku. Cílem je zlepšit správu nemovitého majetku, zbavit jej zatížení a připravit jej k privatizaci; vytvoření šesti portfolií nemovitého majetku v HRDAF; přijetí právního aktu o převodu movitého a nemovitého majetku uzavřených subjektů na stát;

j)

reformu správy příjmů prostřednictvím aktivace oddělení pro velké daňové poplatníky; odstranění překážek účelné správy daní zavedením klíčových reforem nového daňového zákona, včetně výměny vedoucích pracovníků, kteří nesplňují výkonnostní cíle, a nového posouzení kompetencí auditorů; zahájení činnosti nově vytvořeného orgánu pro rychlé řešení správních sporů, který bude rychle řešit rozsáhlé spory (tj. do 90 dnů); provedení centralizace funkcí a jejich spojení nejméně v 31 daňových úřadech;

k)

posílení kontroly výdajů prostřednictvím jmenování stálých finančních účetních na všech ministerstvech;

l)

zveřejnění střednědobého plánu pracovních míst na období do roku 2015 v souladu s pravidlem „1 nový zaměstnanec na 5 odcházejících“, který se týká obecně celé vlády bez oborových výjimek; převedení přibližně 15 000 pracovníků, kteří jsou v současné době zaměstnáváni různými vládními subjekty, do rezervy pracovních sil a odeslání přibližně 15 000 zaměstnanců do předčasného důchodu. Zaměstnanci v rezervě pracovních sil a v předčasném důchodu dostanou 60 % svého základního platu (bez přesčasů a příplatků) na dobu nejdéle 12 měsíců. Toto období 12 měsíců může být prodlouženo až na 24 měsíců u zaměstnanců, kteří se blíží důchodovému věku. Platby zaměstnancům v rezervě pracovních sil se považují za součást jejich platu;

m)

revizi seznamu náročných a fyzicky namáhavých povolání a omezení oblasti jeho působnosti na nejvýše 10 % pracovních sil. Důkladný přezkum fungování vedlejších/doplňkových veřejných penzijních fondů, včetně fondů sociální péče a systémů jednorázových plateb s cílem stabilizovat výdaje na důchody, zaručit rozpočtovou neutralitu těchto systémů a zajistit střednědobou a dlouhodobou udržitelnost systému. Přezkum povede k dalšímu snížení počtu stávajících fondů, odstranění nerovnováhy ve fondech, které vykazují deficit, stabilizaci současných výdajů na udržitelné úrovni pomocí vhodných úprav, které se budou provádět od 1. ledna 2012, a k dlouhodobé udržitelnosti vedlejších systémů díky přísné vazbě mezi příspěvky a dávkami.“

3)

V odstavci 8 se doplňují nová písmena, která znějí:

„c)

uskutečnění druhé fáze stávajícího funkčního přezkumu sociálních programů, která zahrnuje podrobnější přezkum konkrétních programů s cílem omezit přílišnou roztříštěnost, vytvořit úspory a zajistit účinnost;

d)

uplatnění elektronického předepisování u všech lékařských úkonů (léky, doporučení, diagnostika, operace) jak v zařízeních státního zdravotního systému, tak u poskytovatelů péče smluvně zajištěných prostřednictvím EOPYY a fondů sociálního zabezpečení; předkládání podrobných měsíčních auditorských zpráv u zařízení státního zdravotního systému a poskytovatelů péče; zavedení nižší sazby spoluúčasti pacientů na úhradě generických léčiv, jejichž cena je výrazně nižší než referenční cena (méně než 60 % referenční ceny), na základě zkušeností z ostatních členských států; zavedení povinnosti pro fondy sociálního zabezpečení zveřejňovat výroční zprávy o předepisování léčivých přípravků; přijetí registrů závazků ve všech nemocnicích;

e)

posun k novému centralizovanému zadávání zakázek na léky a zdravotnický materiál pro státní zdravotní systém prostřednictvím koordinačního výboru pro zásobování s podporou výboru pro specifikaci za použití jednotného systému kódů pro zdravotnický materiál a léky;

f)

přijetí právních předpisů zjednodušujících postup předkládání a schvalování dodatečných rozpočtů, aby došlo k posílení kontroly výdajů; pokračování v procesu vytváření registrů závazků, které budou pokrývat celý vládní sektor.“

4)

Doplňuje se nový odstavec, který zní:

„9.   Řecko přijme do konce června 2012 tato opatření:

a)

vypracování opatření, která budou přijata společně s rozpočty na rok 2013 a na rok 2014, zahájení přezkumu programů veřejných výdajů s cílem stanovit opatření dosahující 3 % HDP. Při přezkumu bude využita externí odborná pomoc a přezkum se zaměří na penzijní a sociální převody (tak, aby byla zachována základní sociální ochrana); omezení výdajů na obranu, aniž by byla ohrožena schopnost obrany země; reorganizaci ústřední a místní správy; úpravu systémů zvláštních mezd; upřesnění další racionalizace výdajů na léčivé přípravky a provozních výdajů nemocnic a sociálních dávek.“

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Řecké republice.

V Bruselu dne 8. listopadu 2011.

Za Radu

předseda

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  Úř. věst. L 145, 11.6.2010, s. 6.

(2)  Rozhodnutí 2010/486/EU (Úř. věst. L 241, 14.9.2010, s. 12); rozhodnutí 2011/57/EU (Úř. věst. L 26, 29.1.2011, s. 15); rozhodnutí 2011/257/EU (Úř. věst. L 110, 29.4.2011, s. 26).

(3)  Úř.věst. L 296, 15.11.2011, s. 38.


3.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/32


ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU ATALANTA/4/2011

ze dne 2. prosince 2011

o jmenování velitele sil EU pro vojenskou operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (Atalanta)

(2011/792/SZBP)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 38 této smlouvy,

s ohledem na společnou akci Rady 2008/851/SZBP ze dne 10. listopadu 2008 o vojenské operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska (1) (Atalanta), a zejména na článek 6 uvedené společné akce,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 6 odst. 1 společné akce 2008/851/SZBP zmocnila Rada Politický a bezpečnostní výbor k přijímání rozhodnutí o jmenování velitele sil EU.

(2)

Dne 5. července 2011 přijal Politický a bezpečnostní výbor rozhodnutí Atalanta/3/2011 (2) o jmenování kontradmirála Thomase JUGELA velitelem sil EU pro vojenskou operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska.

(3)

Velitel operace EU doporučil jmenovat novým velitelem sil EU pro vojenskou operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska kapitána Jorgeho MANSA.

(4)

Vojenský výbor EU toto doporučení podporuje.

(5)

V souladu s článkem 5 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní vypracovávání a provádění těch rozhodnutí a činností Unie, které mají vliv na obranu,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Kapitán Jorge MANSO je jmenován velitelem sil EU pro vojenskou operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 6. prosince 2011.

V Bruselu dne 2. prosince 2011.

Za Politický a bezpečnostní výbor

předseda

O. SKOOG


(1)  Úř. věst. L 301, 12.11.2008, s. 33.

(2)  Úř. věst. L 177, 6.7.2011, s. 26.


3.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/33


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 19. října 2011

o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru pro zemědělství zřízeného Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty ke změně přílohy 9 uvedené dohody

(2011/793/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady a Komise (2002/309/ES, Euratom) týkající se Dohody o vědeckotechnické spolupráci ze dne 4. dubna 2002 o uzavření sedmi dohod se Švýcarskou konfederací (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 druhý pododstavec šestou odrážku uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (2) (dále jen „dohoda“) vstoupila v platnost dne 1. června 2002.

(2)

Článkem 6 dohody se zřizuje Smíšený výbor pro zemědělství (dále jen „výbor“) odpovědný za správu dohody a za zajišťování jejího řádného fungování.

(3)

V souladu s čl. 6 odst. 4 a 7 dohody přijal výbor dne 21. října 2003 svůj jednací řád (3) a založil pracovní skupiny nezbytné pro správu příloh dohody (4).

(4)

Dvoustranná pracovní skupina pro „ekologické produkty“ se sešla, aby posoudila zejména oblast působnosti přílohy 9, pravidla dovozu, jež smluvní strany uplatňují, a výměnu informací, jež mezi nimi probíhá; dále aby v tomto smyslu výboru předložila doporučení s cílem přílohu 9 dohody upravit.

(5)

V souladu s článkem 11 dohody může výbor rozhodnout o změnách příloh dohody.

(6)

Vedoucí delegace Evropské unie ve Smíšeném výboru pro zemědělství vyjadřuje souhlas Evropské unie s konečným zněním předlohy rozhodnutí smíšeného výboru.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 37 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (5),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj Evropské unie ve Smíšeném výboru pro zemědělství zřízeném podle článku 6 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty se zakládá na předloze rozhodnutí Smíšeného výboru pro zemědělství, která se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Rozhodnutí Smíšeného výboru pro zemědělství bude po svém přijetí zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 19. října 2011.

Za Komisi

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132.

(3)  Společný postoj přijatý Radou dne 21. července 2003; Rozhodnutí Smíšeného výboru č. 1/2003 ze dne 21. října 2003 o přijetí jednacího řádu (Úř. věst. L 303, 21.11.2003, s. 24).

(4)  Společný postoj přijatý Radou dne 21. července 2003; rozhodnutí Smíšeného výboru č. 2/2003 ze dne 21. října 2003 o zřízení pracovních skupin a přijetí jejich mandátů (Úř. věst. L 303, 21.11.2003, s. 27).

(5)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

PŘEDLOHA

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU PRO ZEMĚDĚLSTVÍ č. 2/2011

ze dne 25. listopadu 2011

o změně přílohy 9 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty

SMÍŠENÝ VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ,

s ohledem na Dohodu mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty, a zejména na článek 11 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (dále jen „dohoda“) vstoupila v platnost dnem 1. června 2002.

(2)

Cílem přílohy 9 dohody je zjednodušit a podpořit dvoustranný obchod s ekologicky vyprodukovanými zemědělskými produkty a potravinami pocházejícími z Evropské unie a ze Švýcarska.

(3)

V souladu s článkem 8 přílohy 9 dohody pracovní skupina pro ekologické produkty posuzuje všechny záležitosti v souvislosti s přílohou 9 a jejím prováděním a předkládá doporučení výboru. Pracovní skupina se sešla, aby posoudila zejména oblast působnosti dohody, pravidla pro dovoz, jež obě strany dohody uplatňují, a výměnu informací mezi dotyčnými stranami. Pracovní skupina dospěla k závěru, že obsah článků přílohy 9 týkající se zmíněných témat by se měl přizpůsobit vývoji v produkci ekologického zemědělství a vývoji na trhu s ekologickými produkty,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Příloha 9 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty se mění takto:

1)

Článek 2 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se slovo „rostlinné“ nahrazuje slovem „zemědělské“;

b)

odstavec 2 se zrušuje.

2)

Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Třetí země a kontrolní orgány v třetích zemích

1.   Strany učiní vše pro to, aby zajistily rovnocennost dovozních režimů pro ekologicky vyprodukované zemědělské produkty pocházející z třetích zemí.

2.   V zájmu zajištění rovnocenného přístupu vůči třetím zemím a kontrolním orgánům v třetích zemích při uznávání dotčené strany naváží vhodnou spolupráci, aby využily svých zkušeností, a před tím, než uznají třetí zemi či kontrolní subjekt a než je zanesou do pro tento účel vypracovaných seznamů a do svých správních a právních předpisů, vedou předběžné konzultace.“

3)

Článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

Výměna informací

1.   Podle článku 8 dohody si dotčené strany a členské státy předávají zejména následující informace a dokumenty:

seznam příslušných orgánů, kontrolních subjektů a jejich číselný kód, jakož i zprávy o dohledu vykonávaném orgány, jež jsou tímto úkolem pověřeny,

seznam správních rozhodnutí, kterými se povoluje dovoz ekologicky vyprodukovaných zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí;

nesrovnalosti či porušení právních a správních předpisů narušující ekologickou povahu produktu, jež jsou uvedeny v dodatku 1. Úroveň předávání závisí na závažnosti a rozsahu nesrovnalosti nebo porušení zjištěných podle dodatku.

2.   Dotčené strany zajistí důvěrné nakládání s informacemi uvedenými v odst. 1 třetí odrážce.“

4)

Dodatek 1 se nahrazuje dodatkem 1 v příloze tohoto rozhodnutí a dodatek 2 se nahrazuje dodatkem 2 v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. prosince 2011.

V Bruselu dne 25. listopadu 2011.

Za Smíšený výbor pro zemědělství

Vedoucí delegace EU

Nicolas VERLET

Předseda a vedoucí švýcarské delegace

Jacques CHAVAZ

Tajemník výboru

Michaël WÜRZNER

PŘÍLOHA

„Dodatek 1

Seznam aktů uvedených v článku 3 a týkajících se ekologicky vyprodukovaných zemědělských produktů a potravin

Právní předpisy použitelné v Evropské unii

Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 967/2008 ze dne 29. září 2008 (Úř. věst. L 264, 3.10.2008, s. 1).

Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 426/2011 ze dne 2. května 2011 (Úř. věst. L 113, 13.5.2011, s. 1).

Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 590/2011 ze dne 20. června 2011 (Úř. věst. L 161, 21.6.2011, s. 9).

Právní předpisy použitelné ve Švýcarské konfederaci

Vyhláška ze dne 22. září 1997 o ekologickém zemědělství a označování ekologických produktů a potravin (vyhláška o ekologickém zemědělství), naposledy pozměněná dne 27. října 2010 (RO 2010 5859).

Vyhláška Spolkového ministerstva pro hospodářství ze dne 22. září 1997 o ekologickém zemědělství, naposledy pozměněná dne 25. května 2011 (RO 2011 2369).

Vyloučení z režimu rovnocennosti

Švýcarské produkty obsahující složky vyprodukované v rámci systému přechodu na ekologické zemědělství.

Produkty pocházející ze švýcarského chovu koz, pokud se na zvířata vztahuje výjimka podle článku 39d vyhlášky o ekologickém zemědělství a označování ekologických produktů a potravin (1).

„Dodatek 2

Prováděcí pravidla

Pravidla pro označování ekologických krmiv platná v právních předpisech dovážející smluvní strany se použijí pro dovozy druhé strany.“


(1)  (RS 910.18)“


3.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/37


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 30. listopadu 2011,

kterým se stanoví finanční příspěvek Unie na výdaje vzniklé v souvislosti s nouzovými opatřeními přijatými pro tlumení influenzy ptáků v Nizozemsku v roce 2010

(oznámeno pod číslem K(2011) 8714)

(Pouze nizozemské znění je závazné)

(2011/794/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/470/ES ze dne 25. května 2009 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na článek 4 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 75 finančního nařízení a čl. 90 odst. 1 prováděcích pravidel musí závazku výdajů z rozpočtu Unie předcházet rozhodnutí o financování, které stanoví základní prvky akce, která zahrnuje výdaj z rozpočtu, přičemž toto rozhodnutí musí být přijaté orgánem nebo subjekty, které tento orgán pověřil.

(2)

Rozhodnutí 2009/470/ES stanoví způsoby finančního přispívání Unie na specifická veterinární opatření zahrnující i nouzová opatření. V zájmu přispění k co nejrychlejší eradikaci influenzy ptáků by Unie na způsobilé výdaje členských států měla poskytovat finanční příspěvek. Ustanovení čl. 4 odst. 3 první a druhé odrážky uvedeného rozhodnutí stanoví pravidla týkající se procentního podílu, která se musí uplatnit na výdaje vynaložené členskými státy.

(3)

Článek 3 nařízení Komise (ES) č. 349/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví pravidla pro financování nouzových opatření a opatření pro tlumení některých chorob zvířat uvedených v rozhodnutí Rady 90/424/EHS Společenstvím (2), stanoví pravidla pro výdaje způsobilé pro financování ze strany Unie.

(4)

Prováděcím rozhodnutím Komise 2011/204/EU ze dne 31. března 2011 o finančním příspěvku Unie na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků v Dánsku a Nizozemsku v roce 2010 (3) byl mimo jiné poskytnut finanční příspěvek Unie na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků v Nizozemsku v roce 2010. Úřední žádost o náhradu, jak stanoví čl. 7 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 349/2005, předložilo Nizozemsko dne 20. května 2011.

(5)

Vyplacení finančního příspěvku Unie musí být podmíněno tím, aby plánovaná opatření byla skutečně provedena a orgány poskytly veškeré nezbytné informace ve stanovených lhůtách.

(6)

Nizozemsko v souladu s čl. 3 odst. 4 rozhodnutí 2009/470/ES neprodleně informovalo Komisi a ostatní členské státy o opatřeních uplatněných v souladu s právními předpisy Unie o ohlašování a eradikaci a o jejích výsledcích. K žádosti o náhradu byly připojeny finanční zpráva, doklady, epizootologická zpráva o každém hospodářství, jehož zvířata byla usmrcena nebo zničena, a výsledky příslušných auditů, jak vyžaduje článek 7 nařízení (ES) č. 349/2005.

(7)

Připomínky Komise, metoda výpočtu způsobilých výdajů a konečné závěry byly Nizozemsku sděleny dne 8. srpna 2011. Nizozemsko vyjádřilo svůj souhlas e-mailem ze dne 16. srpna 2011.

(8)

V důsledku toho lze nyní stanovit celkovou výši finančního příspěvku Unie na způsobilé výdaje vzniklé v souvislosti s eradikací influenzy ptáků v Nizozemsku v roce 2010.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Finanční příspěvek Unie na výdaje spojené s eradikací influenzy ptáků v Nizozemsku v roce 2010 se stanoví na 54 203,48 EUR.

Článek 2

Toto rozhodnutí je rozhodnutím o financování ve smyslu článku 75 finančního nařízení a je určeno Nizozemskému království.

V Bruselu dne 30. listopadu 2011.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Úř. věst. L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 86, 1.4.2011, s. 73.


3.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/39


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 30. listopadu 2011,

kterým se stanoví finanční příspěvek Unie na výdaje vzniklé v souvislosti s nouzovými opatřeními přijatými pro tlumení vezikulární choroby prasat v Itálii v roce 2009

(oznámeno pod číslem K(2011) 8715)

(Pouze italské znění je závazné)

(2011/795/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/470/ES ze dne 25. května 2009 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na čl. 3 odst. 4 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 75 finančního nařízení a čl. 90 odst. 1 prováděcích pravidel musí závazku výdajů z rozpočtu Unie předcházet rozhodnutí o financování, které stanoví základní prvky akce, která zahrnuje výdaj z rozpočtu, přičemž toto rozhodnutí musí být přijaté orgánem nebo subjekty, které tento orgán pověřil.

(2)

Rozhodnutí 2009/470/ES stanoví způsoby finančního přispívání Unie na specifická veterinární opatření zahrnující i nouzová opatření. V zájmu přispění k co nejrychlejší eradikaci vezikulární choroby prasat by Unie na způsobilé výdaje členských států měla poskytovat finanční příspěvek. Ustanovení čl. 3 odst. 6 první odrážky uvedeného rozhodnutí stanoví pravidla týkající se procentního podílu, která se musí uplatnit na výdaje vynaložené členskými státy.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 349/2005 (2) stanoví pravidla pro financování nouzových opatření a opatření pro tlumení některých chorob zvířat uvedených v rozhodnutí Rady 90/424/EHS Společenstvím. Článek 3 uvedeného nařízení stanoví pravidla týkající se výdajů způsobilých pro finanční podporu Unie.

(4)

Rozhodnutí Komise 2010/143/EU ze dne 5. března 2010 o finančním příspěvku Unie na nouzová opatření pro tlumení vezikulární choroby prasat v Itálii v roce 2009 (3) poskytlo Itálii finanční příspěvek Unie na výdaje vynaložené na eradikaci vezikulární choroby prasat.

(5)

V dnech 3. a 4. května 2010 Itálie předložila úřední žádost o náhradu, jak stanoví čl. 7 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 349/2005. Konečné závěry Komise byly Itálii sděleny e-mailem ze dne 29. června 2011. Itálie vyjádřila svůj souhlas e-mailem ze dne 23. srpna 2011.

(6)

Vyplacení finančního příspěvku Unie musí být podmíněno tím, aby plánovaná opatření byla skutečně provedena a orgány poskytly veškeré nezbytné informace ve stanovených lhůtách.

(7)

Italské orgány zcela splnily své technické a správní povinnosti podle čl. 3 odst. 4 rozhodnutí 2009/470/ES a článku 7 nařízení (ES) č. 349/2005.

(8)

S ohledem na výše uvedené by nyní měla být stanovena celková výše finančního příspěvku Unie na způsobilé výdaje vzniklé v souvislosti s eradikací vezikulární choroby prasat v Itálii v roce 2009.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Finanční příspěvek Unie na výdaje spojené s eradikací vezikulární choroby prasat v Itálii v roce 2009 se stanoví na 93 998,39 EUR. Jedná se o rozhodnutí o financování ve smyslu článku 75 finančního nařízení.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Italské republice.

V Bruselu dne 30. listopadu 2011.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Úř. věst. L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 56, 6.3.2010, s. 12.


3.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/41


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 30. listopadu 2011

o finančním příspěvku Unie na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků v Cloppenburgu, Německo, v prosinci 2008 a v lednu 2009

(oznámeno pod číslem K(2011) 8716)

(Pouze německé znění je závazné)

(2011/796/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/470/ES ze dne 25. května 2009 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na článek 4 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 75 finančního nařízení a čl. 90 odst. 1 prováděcích pravidel musí závazku výdajů z rozpočtu Unie předcházet rozhodnutí o financování, které stanoví základní prvky akce, jež zahrnuje výdaj z rozpočtu, přičemž toto rozhodnutí musí být přijato orgánem nebo subjekty, které tento orgán pověřil.

(2)

Rozhodnutí Rady 2009/470/ES stanoví způsoby finančního přispívání Unie na specifická veterinární opatření zahrnující i nouzová opatření. V zájmu co nejrychlejší eradikace influenzy ptáků by měla Unie poskytovat finanční příspěvek na způsobilé výdaje členských států. V čl. 4 odst. 3 první a druhé odrážce uvedeného rozhodnutí je určen procentní podíl finančního příspěvku Unie, který lze vyplatit jako náhradu za výdaje vynaložené členskými státy.

(3)

Článek 3 nařízení Komise (ES) č. 349/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví pravidla pro financování nouzových opatření a opatření pro tlumení některých chorob zvířat uvedených v rozhodnutí Rady 90/424/EHS Společenstvím (2), stanoví pravidla pro výdaje způsobilé pro finanční podporu ze strany Unie.

(4)

Rozhodnutí Komise 2009/581/ES ze dne 29. července 2009 o finančním příspěvku Společenství na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků v Cloppenburgu, Německo, v prosinci 2008 a v lednu 2009 (3) stanovilo finanční příspěvek poskytnutý Unií na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků v Německu v prosinci 2008 a v lednu 2009.

(5)

Dne 3. září 2009 předložilo Německo oficiální žádost o náhradu v souladu s ustanoveními čl. 7 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 349/2005.

(6)

Článek 7 nařízení (ES) č. 349/2005 podmiňuje vyplacení finančního příspěvku Unie tím, aby plánované operace byly skutečně provedeny a orgány poskytly veškeré nezbytné informace ve stanovených lhůtách.

(7)

Rozhodnutí 2009/581/ES stanovilo, že v rámci finančního příspěvku Unie by měla být vyplacena první splátka ve výši 2 000 000 EUR.

(8)

Audit provedený útvary Komise v souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 349/2005 zjistil pouze drobné finanční nedostatky.

(9)

Německo tudíž v tomto ohledu splnilo technické a správní povinnosti podle čl. 3 odst. 4 rozhodnutí 2009/470/ES a článku 7 nařízení (ES) č. 349/2005.

(10)

S ohledem na výše uvedené by nyní měla být stanovena výše druhé splátky finančního příspěvku Unie na způsobilé výdaje vzniklé v souvislosti s eradikací influenzy ptáků v Cloppenburgu, Německo, v prosinci 2008 a lednu 2009.

(11)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Německu se vyplatí druhá splátka finančního příspěvku Unie ve výši 4 000 000 EUR.

Článek 2

Toto rozhodnutí je rozhodnutím o financování ve smyslu článku 75 finančního nařízení a je určeno Spolkové republice Německo.

V Bruselu dne 30. listopadu 2011.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Úř. věst. L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 198, 30.7.2009, s. 83.


3.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/43


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 30. listopadu 2011,

kterým se stanoví finanční příspěvek Unie na výdaje vzniklé v souvislosti s nouzovými opatřeními přijatými pro tlumení newcastleské choroby ve Španělsku v roce 2009

(oznámeno pod číslem K(2011) 8717)

(Pouze španělské znění je závazné)

(2011/797/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/470/ES ze dne 25. května 2009 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na článek 6 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 75 finančního nařízení a čl. 90 odst. 1 prováděcích pravidel musí závazku výdajů z rozpočtu Unie předcházet rozhodnutí o financování, které stanoví základní prvky akce, která zahrnuje výdaj z rozpočtu, přičemž toto rozhodnutí musí být přijaté orgánem nebo subjekty, které tento orgán pověřil.

(2)

Rozhodnutí 2009/470/ES stanoví způsoby finančního přispívání Unie na specifická veterinární opatření zahrnující i nouzová opatření. V zájmu přispění k co nejrychlejší eradikaci newcastleské choroby by Unie na způsobilé výdaje členských států měla poskytovat finanční příspěvek. Ustanovení čl. 3 odst. 6 první odrážky uvedeného rozhodnutí stanoví pravidla týkající se procentního podílu, která se musí uplatnit na výdaje vynaložené členskými státy.

(3)

Článek 3 nařízení Komise (ES) č. 349/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví pravidla pro financování nouzových opatření a opatření pro tlumení některých chorob zvířat uvedených v rozhodnutí Rady 90/424/EHS Společenstvím (2), stanoví pravidla pro výdaje způsobilé pro financování ze strany Unie.

(4)

Prováděcím rozhodnutím Komise 2011/208/EU ze dne 1. dubna 2011 o finančním příspěvku Unie na nouzová opatření pro tlumení newcastleské choroby ve Španělsku v roce 2009 (3) byl mimo jiné poskytnut finanční příspěvek Unie na nouzová opatření pro tlumení newcastleské choroby ve Španělsku v roce 2009. Úřední žádost o náhradu, jak stanoví čl. 7 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 349/2005, předložilo Španělsko dne 31. května 2011.

(5)

Vyplacení finančního příspěvku Unie musí být podmíněno tím, aby plánovaná opatření byla skutečně provedena a orgány poskytly veškeré nezbytné informace ve stanovených lhůtách.

(6)

Španělsko v souladu s čl. 3 odst. 4 rozhodnutí 2009/470/ES neprodleně informovalo Komisi a ostatní členské státy o opatřeních uplatněných v souladu s právními předpisy Unie o ohlašování a eradikaci a o jejích výsledcích. K žádosti o náhradu byly připojeny finanční zpráva, doklady, epizootologická zpráva o každém hospodářství, jehož zvířata byla usmrcena nebo zničena, a výsledky příslušných auditů, jak vyžaduje článek 7 nařízení (ES) č. 349/2005.

(7)

Připomínky Komise, metoda výpočtu způsobilých výdajů a konečné závěry byly Španělsku sděleny dne 20. října 2011. Španělsko vyjádřilo svůj souhlas e-mailem ze dne 20. října 2011.

(8)

V důsledku toho lze nyní stanovit celkovou výši finančního příspěvku Unie na způsobilé výdaje vzniklé v souvislosti s eradikací newcastleské choroby ve Španělsku v roce 2009.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Finanční příspěvek Unie na výdaje spojené s eradikací newcastleské choroby ve Španělsku v roce 2009 se stanoví na 103 219,22 EUR.

Článek 2

Toto rozhodnutí je rozhodnutím o financování ve smyslu článku 75 finančního nařízení a je určeno Španělskému království.

V Bruselu dne 30. listopadu 2011.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Úř. věst. L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 87, 2.4.2011, s. 29.


3.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/45


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 30. listopadu 2011

o finančním příspěvku Unie na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků ve Španělsku v roce 2009

(oznámeno pod číslem K(2011) 8721)

(Pouze španělské znění je závazné)

(2011/798/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/470/ES ze dne 25. května 2009 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na článek 4 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 75 finančního nařízení a čl. 90 odst. 1 prováděcích pravidel musí závazku výdajů z rozpočtu Unie předcházet rozhodnutí o financování, které stanoví základní prvky akce, jež zahrnuje výdaj z rozpočtu, přičemž toto rozhodnutí musí být přijato orgánem nebo subjekty, které tento orgán pověřil.

(2)

Rozhodnutí 2009/470/ES stanoví způsoby finančního přispívání Unie na specifická veterinární opatření zahrnující i nouzová opatření. V zájmu co nejrychlejší eradikace influenzy ptáků by měla Unie poskytovat finanční příspěvek na způsobilé výdaje členských států. V čl. 4 odst. 3 první a druhé odrážce uvedeného rozhodnutí je určen procentní podíl finančního příspěvku Unie, který lze vyplatit jako náhradu za výdaje vynaložené členskými státy.

(3)

Článek 3 nařízení Komise (ES) č. 349/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví pravidla pro financování nouzových opatření a opatření pro tlumení některých chorob zvířat uvedených v rozhodnutí Rady 90/424/EHS Společenstvím (2), stanoví pravidla pro výdaje způsobilé pro finanční podporu ze strany Unie.

(4)

Rozhodnutí Komise 2010/148/EU ze dne 5. března 2010 o finančním příspěvku Unie na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků v České republice, Německu, Španělsku, Francii a Itálii v roce 2009 (3) stanovilo finanční příspěvek Unie na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků mimo jiné ve Španělsku v roce 2009.

(5)

Dne 3. května 2010 předložilo Španělsko oficiální žádost o náhradu v souladu s ustanoveními v čl. 7 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 349/2005.

(6)

Článek 7 nařízení (ES) č. 349/2005 podmiňuje vyplacení finančního příspěvku Unie tím, aby plánované operace byly skutečně provedeny a orgány poskytly veškeré nezbytné informace ve stanovených lhůtách.

(7)

Audit provedený útvary Komise v souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 349/2005 zjistil pouze drobné finanční nedostatky.

(8)

Španělsko tudíž v tomto ohledu splnilo technické a správní povinnosti podle čl. 3 odst. 4 rozhodnutí 2009/470/ES a článku 7 nařízení (ES) č. 349/2005.

(9)

S ohledem na výše uvedené by nyní měla být stanovena výše první splátky finančního příspěvku Unie na způsobilé výdaje vzniklé v souvislosti s eradikací influenzy ptáků ve Španělsku v roce 2009.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Španělsku se vyplatí první splátka finančního příspěvku Unie ve výši 500 000,00 EUR.

Článek 2

Toto rozhodnutí je rozhodnutím o financování ve smyslu článku 75 finančního nařízení a je určeno Španělskému království.

V Bruselu dne 30. listopadu 2011.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Úř. věst. L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 60, 10.3.2010, s. 22.


3.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/47


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 30. listopadu 2011

o finančním příspěvku Unie na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků v Polsku v roce 2007

(oznámeno pod číslem K(2011) 8722)

(Pouze polské znění je závazné)

(2011/799/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/470/ES ze dne 25. května 2009 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na článek 4 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 75 finančního nařízení a čl. 90 odst. 1 prováděcích pravidel musí závazku výdajů z rozpočtu Unie předcházet rozhodnutí o financování, které stanoví základní prvky akce, která zahrnuje výdaj z rozpočtu, přičemž toto rozhodnutí musí být přijaté orgánem nebo subjekty, které tento orgán pověřil.

(2)

Rozhodnutí 2009/470/ES stanoví způsoby finančního přispívání Unie na specifická veterinární opatření zahrnující i nouzová opatření. V zájmu co nejrychlejší eradikace influenzy ptáků by Unie na způsobilé výdaje členských států měla poskytovat finanční příspěvek. V čl. 4 odst. 3 první a druhé odrážce uvedeného rozhodnutí je určen procentní podíl finančních příspěvků Unie, jenž může být vyplacen jako náhrada výdajů vynaložených členskými státy.

(3)

Článek 3 nařízení Komise (ES) č. 349/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví pravidla pro financování nouzových opatření a opatření pro tlumení některých chorob zvířat uvedených v rozhodnutí Rady 90/424/EHS Společenstvím (2), stanoví pravidla pro výdaje způsobilé pro financování ze strany Unie.

(4)

Rozhodnutí Komise 2008/557/ES ze dne 27. června 2008 o finančním příspěvku Společenství na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků v Polsku v roce 2007 (3) stanovilo finanční příspěvek Unie na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků v Polsku v roce 2007.

(5)

Dne 13. března 2008 předložilo Polsko oficiální žádost o náhradu, jak je uvedeno v čl. 7 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 349/2005.

(6)

Článek 7 nařízení (ES) č. 349/2005 podmiňuje vyplacení uvedeného finančního příspěvku Unie tím, aby plánovaná opatření byla skutečně provedena a orgány poskytly veškeré nezbytné informace ve stanovených lhůtách.

(7)

Rozhodnutí 2008/557/ES stanovilo, že v rámci finančního příspěvku Unie by měla být vyplacena první splátka ve výši 845 000 EUR.

(8)

Audit podle článku 10 nařízení (ES) č. 349/2005 provedený útvary Komise poukázal na jen méně závažné finanční otázky.

(9)

Polsko tedy přesně splnilo své technické a správní povinnosti podle čl. 3 odst. 4 rozhodnutí 2009/470/ES a článku 7 nařízení (ES) č. 349/2005.

(10)

S ohledem na výše uvedené by nyní měla být stanovena druhá splátka finančního příspěvku Unie Polsku na způsobilé výdaje vynaložené v souvislosti s eradikací influenzy ptáků v roce 2007.

(11)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci finančního příspěvku Unie se vyplatí Polsku druhá splátka ve výši 750 000 EUR.

Článek 2

Toto rozhodnutí je rozhodnutím o financování ve smyslu článku 75 finančního nařízení a je určeno Polské republice.

V Bruselu dne 30. listopadu 2011.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Úř. věst. L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 180, 9.7.2008, s. 15.


3.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/49


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 30. listopadu 2011

o finančním příspěvku Unie na nouzová opatření pro tlumení katarální horečky ovcí v Německu v roce 2007

(oznámeno pod číslem K(2011) 8723)

(Pouze německé znění je závazné)

(2011/800/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/470/ES ze dne 25. května 2009 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na článek 3 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 75 finančního nařízení a čl. 90 odst. 1 prováděcích pravidel musí závazku výdajů z rozpočtu Unie předcházet rozhodnutí o financování, které stanoví základní prvky akce, která zahrnuje výdaj z rozpočtu, přičemž toto rozhodnutí musí být přijaté orgánem nebo subjekty, které tento orgán pověřil.

(2)

Rozhodnutí 2009/470/ES stanoví způsoby finančního přispívání Unie na specifická veterinární opatření zahrnující i nouzová opatření. V zájmu co nejrychlejší eradikace katarální horečky ovcí by Unie na způsobilé výdaje členských států měla poskytovat finanční příspěvek. V čl. 3 odst. 6 první odrážce uvedeného rozhodnutí je určen procentní podíl finančních příspěvků Unie, jenž může být vyplacen jako náhrada výdajů vynaložených členskými státy.

(3)

Článek 3 nařízení Komise (ES) č. 349/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví pravidla pro financování nouzových opatření a opatření pro tlumení některých chorob zvířat uvedených v rozhodnutí Rady 90/424/EHS Společenstvím (2), stanoví pravidla pro výdaje způsobilé pro financování ze strany Unie.

(4)

Rozhodnutí Komise 2008/444/ES ze dne 5. června 2008 o finančním příspěvku Společenství na nouzová opatření pro tlumení katarální horečky ovcí v Německu v roce 2007 (3) stanovilo finanční příspěvek Unie na nouzová opatření pro tlumení katarální horečky ovcí v Německu v roce 2007.

(5)

Dne 6. června 2008 předložilo Německo oficiální žádost o náhradu, jak je uvedeno v čl. 7 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 349/2005.

(6)

Článek 7 nařízení (ES) č. 349/2005 podmiňuje vyplacení uvedeného finančního příspěvku Unie tím, aby plánovaná opatření byla skutečně provedena a orgány poskytly veškeré nezbytné informace ve stanovených lhůtách.

(7)

Rozhodnutí 2008/444/ES stanovilo, že v rámci finančního příspěvku Unie by měla být vyplacena první splátka ve výši 950 000,00 EUR.

(8)

Audit podle článku 10 nařízení (ES) č. 349/2005 provedený útvary Komise ukázal na jen méně závažné finanční otázky.

(9)

Německo tedy přesně splnilo své technické a správní povinnosti podle čl. 3 odst. 4 rozhodnutí 2009/470/ES a článku 7 nařízení (ES) č. 349/2005.

(10)

S ohledem na výše uvedené by nyní měla být stanovena druhá splátka finančního příspěvku Unie na způsobilé výdaje vynaložené v souvislosti s eradikací katarální horečky ovcí v Německu v roce 2007.

(11)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci finančního příspěvku Unie se vyplatí Německu druhá splátka ve výši 1 950 000 EUR.

Článek 2

Toto rozhodnutí je rozhodnutím o financování ve smyslu článku 75 finančního nařízení a je určeno Spolkové republice Německo.

V Bruselu dne 30. listopadu 2011.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Úř. věst. L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 156, 14.6.2008, s. 18.


3.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/50


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 30. listopadu 2011,

kterým se stanoví finanční příspěvek Unie na výdaje vzniklé v souvislosti s plány nouzového očkování proti katarální horečce ovcí ve Francii v letech 2007 a 2008

(oznámeno pod číslem K(2011) 8727)

(Pouze francouzské znění je závazné)

(2011/801/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/470/ES ze dne 25. května 2009 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na čl. 3 odst. 3 a 4 a odst. 6 druhou odrážku uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 75 finančního nařízení a čl. 90 odst. 1 prováděcích pravidel musí závazku výdajů z rozpočtu Unie předcházet rozhodnutí o financování, které stanoví základní prvky akce, která zahrnuje výdaj z rozpočtu, přičemž toto rozhodnutí musí být přijaté orgánem nebo subjekty, které tento orgán pověřil.

(2)

Rozhodnutí 2009/470/ES stanoví způsoby finančního přispívání Unie na specifická veterinární opatření zahrnující i nouzová opatření. V zájmu přispění k co nejrychlejší eradikaci katarální horečky ovcí by Unie na způsobilé výdaje členských států měla poskytovat finanční příspěvek. Ustanovení čl. 3 odst. 6 druhé odrážky uvedeného rozhodnutí stanoví pravidla týkající se procentního podílu, která se musí uplatnit na výdaje vynaložené členskými státy.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 349/2005 (2) stanoví pravidla pro financování nouzových opatření a opatření pro tlumení některých chorob zvířat uvedených v rozhodnutí Rady 90/424/EHS Společenstvím. Článek 3 uvedeného nařízení stanoví pravidla týkající se výdajů způsobilých pro finanční podporu Unie.

(4)

Rozhodnutím Komise 2008/655/ES (3) ve znění rozhodnutí 2009/19/ES (4) byl poskytnut finanční příspěvek Unie na nouzová opatření pro tlumení katarální horečky ovcí ve Francii v letech 2007 a 2008.

(5)

Dne 31. března 2009 Francie podala úřední žádost o náhradu, jak stanoví čl. 7 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 349/2005.

(6)

Ve dnech 24.–28. listopadu 2008 provedl Potravinový a veterinární úřad ve Franci inspekci, při níž zaznamenal některé technické nedostatky. Tyto nedostatky však nenarušily celkové provádění programu, ani nezpůsobily další výdaje pro rozpočet Unie.

(7)

Ve dnech 1. až 4. prosince 2009 byla ve Francii provedena finanční kontrola, která dospěla k závěru, že výdaje předložené Francií jsou způsobilé.

(8)

Připomínky Komise, metoda výpočtu způsobilých výdajů a konečné závěry byly Francii sděleny dopisem ze dne 14. července 2011.

(9)

S ohledem na výše uvedené by nyní měla být podle čl. 3 odst. 2 rozhodnutí 2008/655/ES stanovena celková výše finančního příspěvku Unie na způsobilé výdaje vzniklé v souvislosti s eradikací katarální horečky ovcí ve Francii v letech 2007 a 2008.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Finanční příspěvek Unie na výdaje spojené s eradikací katarální horečky ovcí ve Francii v letech 2007 a 2008 se stanoví na 23 162 004,20 EUR. Jedná se o rozhodnutí o financování ve smyslu článku 75 finančního nařízení.

Článek 2

Zbývající částka finančního příspěvku se stanoví na 2 041 295,20 EUR.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Francouzské republice.

V Bruselu dne 30. listopadu 2011.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Úř. věst. L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 214, 9.8.2008, s. 66.

(4)  Úř. věst. L 8, 13.1.2009, s. 31.


3.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/52


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 30. listopadu 2011,

kterým se stanoví finanční příspěvek Unie na výdaje vzniklé v souvislosti s plány nouzového očkování proti katarální horečce ovcí v Itálii v letech 2007 a 2008

(oznámeno pod číslem K(2011) 8728)

(Pouze italské znění je závazné)

(2011/802/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/470/ES ze dne 25. května 2009 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na čl. 3 odst. 3 a 4 a odst. 6 druhou odrážku uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 75 finančního nařízení a čl. 90 odst. 1 prováděcích pravidel musí závazku výdajů z rozpočtu Unie předcházet rozhodnutí o financování, které stanoví základní prvky akce, která zahrnuje výdaj z rozpočtu, přičemž toto rozhodnutí musí být přijaté orgánem nebo subjekty, které tento orgán pověřil.

(2)

Rozhodnutí 2009/470/ES stanoví způsoby finančního přispívání Unie na specifická veterinární opatření zahrnující i nouzová opatření. V zájmu přispění k co nejrychlejší eradikaci katarální horečky ovcí by Unie na způsobilé výdaje členských států měla poskytovat finanční příspěvek. Ustanovení čl. 3 odst. 6 druhé odrážky uvedeného rozhodnutí stanoví pravidla týkající se procentního podílu, která se musí uplatnit na výdaje vynaložené členskými státy.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 349/2005 (2) stanoví pravidla pro financování nouzových opatření a opatření pro tlumení některých chorob zvířat uvedených v rozhodnutí Rady 90/424/EHS Společenstvím. Článek 3 uvedeného nařízení stanoví pravidla týkající se výdajů způsobilých pro finanční podporu Unie.

(4)

Rozhodnutím Komise 2008/655/ES (3) ve znění rozhodnutí 2009/19/ES (4) byl poskytnut finanční příspěvek Unie na nouzová opatření pro tlumení katarální horečky ovcí v Itálii v letech 2007 a 2008.

(5)

Dne 12. března 2009 Itálie podala úřední žádost o náhradu, jak stanoví čl. 7 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 349/2005. Připomínky Komise, metoda výpočtu způsobilých výdajů a konečné závěry byly Itálii sděleny dopisem ze dne 28. března 2011.

(6)

Vyplacení finančního příspěvku Unie musí být podmíněno tím, že plánovaná opatření byla skutečně provedena a orgány poskytly veškeré nezbytné informace ve stanovených lhůtách.

(7)

Italské orgány zcela splnily své technické a správní povinnosti podle čl. 3 odst. 4 rozhodnutí 2009/470/ES a článku 7 nařízení (ES) č. 349/2005.

(8)

S ohledem na výše uvedené by nyní měla být podle čl. 3 odst. 2 rozhodnutí 2008/655/ES stanovena celková výše finančního příspěvku Unie na způsobilé výdaje vzniklé v souvislosti s eradikací katarální horečky ovcí v Itálii v letech 2007 a 2008.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Finanční příspěvek Unie na výdaje spojené s eradikací katarální horečky ovcí v Itálii v letech 2007 a 2008 se stanoví na 732 680,67 EUR. Jedná se o rozhodnutí o financování ve smyslu článku 75 finančního nařízení.

Článek 2

Zbývající částka finančního příspěvku se stanoví na 1 336,20 EUR.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Italské republice.

V Bruselu dne 30. listopadu 2011.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Úř. věst. L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 214, 9.8.2008, s. 66.

(4)  Úř. věst. L 8, 13.1.2009, s. 31.


3.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/54


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 30. listopadu 2011,

kterým se stanoví finanční příspěvek Unie na výdaje vzniklé v souvislosti s plány nouzového očkování proti katarální horečce ovcí v Rakousku v letech 2007 a 2008

(oznámeno pod číslem K(2011) 8729)

(Pouze německé znění je závazné)

(2011/803/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/470/ES ze dne 25. května 2009 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na čl. 3 odst. 3 a 4 a odst. 6 druhou odrážku uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 75 finančního nařízení a čl. 90 odst. 1 prováděcích pravidel musí závazku výdajů z rozpočtu Unie předcházet rozhodnutí o financování, které stanoví základní prvky akce, která zahrnuje výdaj z rozpočtu, přičemž toto rozhodnutí musí být přijaté orgánem nebo subjekty, které tento orgán pověřil.

(2)

Rozhodnutí 2009/470/ES stanoví způsoby finančního přispívání Unie na specifická veterinární opatření zahrnující i nouzová opatření. V zájmu přispění k co nejrychlejší eradikaci katarální horečky ovcí by Unie na způsobilé výdaje členských států měla poskytovat finanční příspěvek. Ustanovení čl. 3 odst. 6 druhé odrážky uvedeného rozhodnutí stanoví pravidla týkající se procentního podílu, která se musí uplatnit na výdaje vynaložené členskými státy.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 349/2005 (2) stanoví pravidla pro financování nouzových opatření a opatření pro tlumení některých chorob zvířat uvedených v rozhodnutí Rady 90/424/EHS Společenstvím. Článek 3 uvedeného nařízení stanoví pravidla týkající se výdajů způsobilých pro finanční podporu Unie.

(4)

Rozhodnutím Komise 2008/655/ES (3) ve znění rozhodnutí Komise 2009/19/ES (4) byl poskytnut finanční příspěvek Unie na nouzová opatření pro tlumení katarální horečky ovcí v Rakousku v letech 2007 a 2008.

(5)

Dne 31. března 2009 Rakousko podalo úřední žádost o náhradu, jak stanoví čl. 7 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 349/2005. Připomínky Komise, metoda výpočtu způsobilých výdajů a konečné závěry byly Rakousku sděleny dopisem ze dne 28. března 2011.

(6)

Vyplacení finančního příspěvku Unie musí být podmíněno tím, že plánovaná opatření byla skutečně provedena a orgány poskytly veškeré nezbytné informace ve stanovených lhůtách.

(7)

Rakouské orgány zcela splnily své technické a správní povinnosti podle čl. 3 odst. 4 rozhodnutí 2009/470/ES a článku 7 nařízení (ES) č. 349/2005.

(8)

S ohledem na výše uvedené by nyní měla být podle čl. 3 odst. 2 rozhodnutí 2008/655/ES stanovena celková výše finančního příspěvku Unie na způsobilé výdaje vzniklé v souvislosti s eradikací katarální horečky ovcí v Rakousku v letech 2007 a 2008.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Finanční příspěvek Unie na výdaje spojené s eradikací katarální horečky ovcí v Rakousku v letech 2007 a 2008 se stanoví na 1 706 326,35 EUR. Jedná se o rozhodnutí o financování ve smyslu článku 75 finančního nařízení.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Rakouské republice.

V Bruselu dne 30. listopadu 2011.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Úř. věst. L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 214, 9.8.2008, s. 66.

(4)  Úř. Věst. L 8, 13.1.2009, s. 31.


3.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/56


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 30. listopadu 2011,

kterým se stanoví finanční příspěvek Unie na výdaje vzniklé v souvislosti s plány nouzového očkování proti katarální horečce ovcí v Nizozemsku v letech 2007 a 2008

(oznámeno pod číslem K(2011) 8732)

(Pouze nizozemské znění je závazné)

(2011/804/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/470/ES ze dne 25. května 2009 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na čl. 3 odst. 3 a 4 a odst. 6 druhou odrážku uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 75 finančního nařízení a čl. 90 odst. 1 prováděcích pravidel musí závazku výdajů z rozpočtu Unie předcházet rozhodnutí o financování, které stanoví základní prvky akce, která zahrnuje výdaj z rozpočtu, přičemž toto rozhodnutí musí být přijaté orgánem nebo subjekty, které tento orgán pověřil.

(2)

Rozhodnutí 2009/470/ES stanoví způsoby finančního přispívání Unie na specifická veterinární opatření zahrnující i nouzová opatření. V zájmu přispění k co nejrychlejší eradikaci katarální horečky ovcí by Unie na způsobilé výdaje členských států měla poskytovat finanční příspěvek. Ustanovení čl. 3 odst. 6 druhé odrážky uvedeného rozhodnutí stanoví pravidla týkající se procentního podílu, která se musí uplatnit na výdaje vynaložené členskými státy.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 349/2005 (2) stanoví pravidla pro financování nouzových opatření a opatření pro tlumení některých chorob zvířat uvedených v rozhodnutí Rady 90/424/EHS Společenstvím. Článek 3 uvedeného nařízení stanoví pravidla týkající se výdajů způsobilých pro finanční podporu Unie.

(4)

Rozhodnutím Komise 2008/655/ES (3) ve znění rozhodnutí 2009/19/ES (4) byl poskytnut finanční příspěvek Unie na nouzová opatření pro tlumení katarální horečky ovcí v Nizozemsku v letech 2007 a 2008.

(5)

Dne 26. března 2009 Nizozemsko podalo úřední žádost o náhradu, jak stanoví čl. 7 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 349/2005. Připomínky Komise, metoda výpočtu způsobilých výdajů a konečné závěry byly Nizozemsku sděleny dopisem ze dne 27. září 2010.

(6)

Vyplacení finančního příspěvku Unie musí být podmíněno tím, že plánovaná opatření byla skutečně provedena a orgány poskytly veškeré nezbytné informace ve stanovených lhůtách.

(7)

Nizozemské orgány zcela splnily své technické a správní povinnosti podle čl. 3 odst. 4 rozhodnutí 2009/470/ES a článku 7 nařízení (ES) č. 349/2005.

(8)

S ohledem na výše uvedené by nyní měla být podle čl. 3 odst. 2 rozhodnutí 2008/655/ES stanovena celková výše finančního příspěvku Unie na způsobilé výdaje vzniklé v souvislosti s eradikací katarální horečky ovcí v Nizozemsku v letech 2007 a 2008.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Finanční příspěvek Unie na výdaje spojené s eradikací katarální horečky ovcí v Nizozemsku v letech 2007 a 2008 se stanoví na 7 672 725 EUR. Jedná se o rozhodnutí o financování ve smyslu článku 75 finančního nařízení.

Článek 2

Zbývající částka finančního příspěvku se stanoví na 1 120 985 EUR.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Nizozemskému království.

V Bruselu dne 30. listopadu 2011.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Úř. věst. L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 214, 9.8.2008, s. 66.

(4)  Úř. věst. L 8, 13.1.2009, s. 31.


3.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/58


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 30. listopadu 2011,

kterým se stanoví finanční příspěvek Unie na výdaje vzniklé v souvislosti s plány nouzového očkování proti katarální horečce ovcí ve Švédsku v letech 2007 a 2008

(oznámeno pod číslem K(2011) 8737)

(Pouze švédské znění je závazné)

(2011/805/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/470/ES ze dne 25. května 2009 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na čl. 3 odst. 3 a 4 a odst. 6 druhou odrážku uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 75 finančního nařízení a čl. 90 odst. 1 prováděcích pravidel musí závazku výdajů z rozpočtu Unie předcházet rozhodnutí o financování, které stanoví základní prvky akce, která zahrnuje výdaj z rozpočtu, přičemž toto rozhodnutí musí být přijaté orgánem nebo subjekty, které tento orgán pověřil.

(2)

Rozhodnutí 2009/470/ES stanoví způsoby finančního přispívání Unie na specifická veterinární opatření zahrnující i nouzová opatření. V zájmu přispění k co nejrychlejší eradikaci katarální horečky ovcí by Unie na způsobilé výdaje členských států měla poskytovat finanční příspěvek. Ustanovení čl. 3 odst. 6 druhé odrážky uvedeného rozhodnutí stanoví pravidla týkající se procentního podílu, která se musí uplatnit na výdaje vynaložené členskými státy.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 349/2005 (2) stanoví pravidla pro financování nouzových opatření a opatření pro tlumení některých chorob zvířat uvedených v rozhodnutí Rady 90/424/EHS Společenstvím. Článek 3 uvedeného nařízení stanoví pravidla týkající se výdajů způsobilých pro finanční podporu Unie.

(4)

Rozhodnutím Komise 2008/655/ES (3) ve znění rozhodnutí 2009/19/ES (4) byl poskytnut finanční příspěvek Unie na nouzová opatření pro tlumení katarální horečky ovcí ve Švédsku v letech 2007 a 2008.

(5)

Dne 30. března 2009 Švédsko podalo úřední žádost o náhradu, jak stanoví čl. 7 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 349/2005. Připomínky Komise, metoda výpočtu způsobilých výdajů a konečné závěry byly Švédsku sděleny dopisem ze dne 28. března 2011.

(6)

Vyplacení finančního příspěvku Unie musí být podmíněno tím, že plánovaná opatření byla skutečně provedena a orgány poskytly veškeré nezbytné informace ve stanovených lhůtách.

(7)

Švédské orgány zcela splnily své technické a správní povinnosti podle čl. 3 odst. 4 rozhodnutí 2009/470/ES a článku 7 nařízení (ES) č. 349/2005.

(8)

S ohledem na výše uvedené by nyní měla být podle čl. 3 odst. 2 rozhodnutí 2008/655/ES stanovena celková výše finančního příspěvku Unie na způsobilé výdaje vzniklé v souvislosti s eradikací katarální horečky ovcí ve Švédsku v letech 2007 a 2008.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Finanční příspěvek Unie na výdaje spojené s eradikací katarální horečky ovcí ve Švédsku v letech 2007 a 2008 se stanoví na 1 281 076,73 EUR. Jedná se o rozhodnutí o financování ve smyslu článku 75 finančního nařízení.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Švédskému království.

V Bruselu dne 30. listopadu 2011.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Úř. věst. L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 214, 9.8.2008, s. 66.

(4)  Úř. věst. L 8, 13.1.2009, s. 31.


3.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 320/60


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 30. listopadu 2011,

kterým se stanoví finanční příspěvek Unie na výdaje vzniklé v souvislosti s plány nouzového očkování proti katarální horečce ovcí v Lucembursku v letech 2007 a 2008

(oznámeno pod číslem K(2011) 8742)

(Pouze francouzské znění je závazné)

(2011/806/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/470/ES ze dne 25. května 2009 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na čl. 3 odst. 3 a 4 a odst. 6 druhou odrážku uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 75 finančního nařízení a čl. 90 odst. 1 prováděcích pravidel musí závazku výdajů z rozpočtu Unie předcházet rozhodnutí o financování, které stanoví základní prvky akce, která zahrnuje výdaj z rozpočtu, přičemž toto rozhodnutí musí být přijaté orgánem nebo subjekty, které tento orgán pověřil.

(2)

Rozhodnutí 2009/470/ES stanoví způsoby finančního přispívání Unie na specifická veterinární opatření zahrnující i nouzová opatření. V zájmu přispění k co nejrychlejší eradikaci katarální horečky ovcí by Unie na způsobilé výdaje členských států měla poskytovat finanční příspěvek. Ustanovení čl. 3 odst. 6 druhé odrážky uvedeného rozhodnutí stanoví pravidla týkající se procentního podílu, která se musí uplatnit na výdaje vynaložené členskými státy.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 349/2005 (2) stanoví pravidla pro financování nouzových opatření a opatření pro tlumení některých chorob zvířat uvedených v rozhodnutí Rady 90/424/EHS Společenstvím. Článek 3 uvedeného nařízení stanoví pravidla týkající se výdajů způsobilých pro finanční podporu Unie.

(4)

Rozhodnutím Komise 2008/655/ES (3) ve znění rozhodnutí 2009/19/ES (4) byl poskytnut finanční příspěvek Unie na nouzová opatření pro tlumení katarální horečky ovcí v Lucembursku v letech 2007 a 2008.

(5)

Dne 27. března 2009 Lucembursko podalo úřední žádost o náhradu, jak stanoví čl. 7 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 349/2005. Připomínky Komise, metoda výpočtu způsobilých výdajů a konečné závěry byly Lucembursku sděleny dopisem ze dne 30. března 2011.

(6)

Vyplacení finančního příspěvku Unie musí být podmíněno tím, že plánovaná opatření byla skutečně provedena a orgány poskytly veškeré nezbytné informace ve stanovených lhůtách.

(7)

Lucemburské orgány zcela splnily své technické a správní povinnosti podle čl. 3 odst. 4 rozhodnutí 2009/470/ES a článku 7 nařízení (ES) č. 349/2005.

(8)

S ohledem na výše uvedené by nyní měla být podle čl. 3 odst. 2 rozhodnutí 2008/655/ES stanovena celková výše finančního příspěvku Unie na způsobilé výdaje vzniklé v souvislosti s eradikací katarální horečky ovcí v Lucembursku v letech 2007 a 2008.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Finanční příspěvek Unie na výdaje spojené s eradikací katarální horečky ovcí v Lucembursku v letech 2007 a 2008 se stanoví na 471 212,25 EUR. Jedná se o rozhodnutí o financování ve smyslu článku 75 finančního nařízení.

Článek 2

Zbývající částka finančního příspěvku se stanoví na 18 202,25 EUR.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Lucemburskému velkovévodství.

V Bruselu dne 30. listopadu 2011.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Úř. věst. L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 214, 9.8.2008, s. 66.

(4)  Úř. věst. L 8, 13.1.2009, s. 31.