ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2011.316.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 316

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 54
29. listopadu 2011


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1214/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o profesionální přeshraniční silniční přepravě eurohotovosti členskými státy eurozóny

1

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Legislativní akty

NAŘÍZENÍ

29.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 316/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1214/2011

ze dne 16. listopadu 2011

o profesionální přeshraniční silniční přepravě eurohotovosti členskými státy eurozóny

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 133 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Zavedením eura se značně zvýšila potřeba přeshraniční silniční přepravy hotovosti. V eurozóně by banky, velký maloobchodní sektor a ostatní subjekty zpracovávající hotovost měly být schopny uzavřít smlouvu se společností pro přepravu hotovosti (cash-in-transit – CIT), která nabízí nejlepší cenu nebo službu, a využívat hotovostní služby nejbližší pobočky národní centrální banky nebo střediska pro zpracování hotovosti CIT, i když se nachází v jiném členském státě. Navíc velký počet členských států, jejichž měnou je euro (dále jen „zúčastněné členské státy“), si zařídil nebo si může chtít zařídit výrobu eurobankovek a euromincí v zahraničí. Ze samotného principu jednotné měny vyplývá svoboda pohybu hotovosti mezi zúčastněnými členskými státy.

(2)

V důsledku značných rozdílů mezi vnitrostátními právními úpravami členských států je obecně velmi obtížné provádět profesionální přeshraniční silniční přepravu eurohotovosti mezi zúčastněnými členskými státy. Tato situace je v rozporu se zásadou volného oběhu eura a na úkor zásady volného pohybu služeb, která je jednou ze základních zásad Evropské unie.

(3)

Toto nařízení je reakcí na možné předložení harmonizačních nástrojů pro přepravu hotovosti vyjádřené v čl. 38 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu (3).

(4)

Za účelem zlepšení bezpečnosti CIT pro zapojené bezpečnostní pracovníky CIT i pro veřejnost by mělo být podporováno používání inteligentního systému neutralizace bankovek (IBNS) a poté, co Komise provede důkladnou analýzu možných dopadů, by mělo být možno jej rozvíjet způsobem, který zahrne harmonizaci inteligentního systému neutralizace bankovek mezi zúčastněnými členskými státy, aniž by tím byla dotčena pravidla týkající se platných přepravních podmínek stanovená tímto nařízením.

(5)

S ohledem na zvláštní nebezpečí pro zdraví a život bezpečnostních pracovníků CIT i široké veřejnosti, která jsou s přepravou hotovosti spojena, je vhodné, aby přeshraniční přeprava eurohotovosti podléhala zvláštní přeshraniční licenci CIT. Tato licence by měla doplňovat vnitrostátní licenci CIT, která je vyžadována ve většině zúčastněných členských států a jejíž formu toto nařízení neharmonizuje. Navíc je vhodné, aby společnosti CIT usazené v těch zúčastněných členských státech, které nezavedly zvláštní postup pro schvalování společností CIT nad rámec svých všeobecných pravidel pro bezpečnost nebo přepravu, doložily, že prováděly pravidelnou přepravu hotovosti v členském státě usazení po dobu nejméně 24 měsíců bez porušení vnitrostátních právních předpisů, než jim bude moci být tímto členským státem udělena přeshraniční licence CIT. Takový přístup by zvýšil vzájemnou důvěru mezi členskými státy.

(6)

S cílem zabránit duplicitě povinností a vytváření zbytečných zatěžujících postupů je dále vhodné stanovit, aby se po držiteli přeshraniční licence CIT nepožadovalo, aby byl rovněž držitelem licence Společenství pro mezinárodní silniční nákladní přepravu, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy (4).

(7)

Profesionální přeshraniční silniční přeprava eurohotovosti mezi zúčastněnými členskými státy by měla být plně v souladu s tímto nařízením nebo s právními předpisy členského státu původu, hostitelského členského státu a popřípadě členského státu tranzitu.

(8)

Toto nařízení má umožnit profesionální přeshraniční silniční přepravu eurohotovosti mezi zúčastněnými členskými státy za podmínek, které zaručí bezpečnost transakcí, bezpečnost zapojených bezpečnostních pracovníků CIT a veřejnosti a volný pohyb měny. V souladu s běžnými tržními postupy je rovněž vhodné povolit, aby ve stejném vozidle CIT byla v omezené hodnotě přítomna hotovost i v jiné měně než v euru.

(9)

S ohledem na zvláštní požadavky kladené na přeshraniční pracovníky odvětví CIT je vhodné, aby prošli zvláštní odbornou přípravou v přeshraničním modulu popsaném v příloze VI. S cílem předejít zbytečné duplicitě by přeshraniční modul odborné přípravy neměl obsahovat prvky, které jsou již součástí povinné odborné přípravy vyžadované k výkonu činnosti v oblasti CIT v tuzemsku.

(10)

Vzhledem ke zvláštním podmínkám v odvětví CIT je obtížné organizovat bezpečné vícedenní dodávky eurohotovosti. Proto je vhodné, aby se vozidlo CIT, které provádí profesionální přeshraniční silniční přepravu eurohotovosti, vrátilo do svého členského státu původu tentýž den, kdy jej opustilo.

(11)

Komise by měla předložit návrh na změnu definice „denní doby“ nebo minimální požadované délky úvodní cílené odborné přípravy stanovené tímto nařízením, pokud se sociální partneři na úrovni Unie dohodnou, že je vhodnější jiná definice.

(12)

Podle nařízení (ES) č. 1072/2009 je počet operací, které lze v návaznosti na mezinárodní přepravu věcí z jiného členského státu do hostitelského členského státu provést, omezen na tři kabotážní přepravy za sedm dní. Vzhledem ke zvláštní charakteristice odvětví CIT je však běžné, že vozidlo CIT může za den provést mnohem větší počet dodávek/vyzvednutí eurohotovosti. Proto je vhodné odchýlit se od nařízení (ES) č. 1072/2009 a nestanovit omezení podle počtu dodávek/vyzvednutí eurohotovosti, který může vozidlo CIT v členském státu za jeden den uskutečnit.

(13)

Vnitrostátní pravidla, jež upravují chování bezpečnostních pracovníků CIT mimo vozidlo CIT a zabezpečení míst dodávek/vyzvednutí eurohotovosti, by se neměla vztahovat na případné používání systémů neutralizace bankovek v kombinaci s přepravou bankovek v plně opancéřovaném vozidle CIT, které není vybaveno IBNS.

(14)

Ustanovení čl. 1 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (5) se vztahuje na vyslání, kdy podnik poskytuje nadnárodní služby na vlastní účet a pod svým vedením na základě smlouvy uzavřené mezi podnikem a stranou, pro kterou jsou služby určeny.

(15)

Vzhledem ke zvláštní povaze přepravních služeb CIT je zapotřebí stanovit obdobné použití směrnice 96/71/ES na všechny služby přeshraniční přepravy hotovosti, aby se zajistila právní jistota pro hospodářské subjekty a praktická použitelnost směrnice v tomto odvětví.

(16)

Vzhledem ke specifičnosti dotčených přepravních činností a příležitostnému charakteru některých těchto činností by mělo být obdobné používání pravidel minimální ochrany stanovených směrnicí 96/71/ES omezeno na minimální mzdu, včetně sazeb za přesčasy, jak je uvedeno v čl. 3 odst. 1 písm. c) uvedené směrnice, a uvedená mzda by měla být zaručena na celý pracovní den, aby hospodářským subjektům nevznikala zbytečná administrativní zátěž. V souladu se směrnicí 96/71/ES a v mezích judikatury Soudního dvora Evropské unie je pojem minimální mzdy definován vnitrostátními právními předpisy nebo praxí členského státu, do nějž je pracovník vyslán. Vykonává-li pracovník odvětví CIT na základě smluv, právních nebo správních předpisů či praktických ustanovení přeshraniční přepravu více než 100 pracovních dnů v kalendářním roce v jiném členském státě, je vhodné, aby se na takovéhoto pracovníka obdobným způsobem vztahovala pravidla minimální ochrany stanovená směrnicí 96/71/ES.

(17)

Použitím pravidel minimální ochrany v hostitelském členském státě by nemělo být dotčeno použití pracovních podmínek, pokud jsou pro pracovníka příznivější podle zákona, kolektivní smlouvy nebo pracovní smlouvy pracovníka v jeho členském státu původu.

(18)

Za účelem stanovení příslušných pravidel minimální ochrany je vhodné, aby se obdobným způsobem použila ustanovení o spolupráci v oblasti informací podle článku 4 směrnice 96/71/ES. V tomto ohledu by členské státy měly mít možnost využít administrativní spolupráce a výměny informací stanovených směrnicí 96/71/ES.

(19)

Tímto nařízením není dotčeno uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící (6).

(20)

Za účelem zohlednění technického pokroku a možných nových evropských norem by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změny technických pravidel pro normy týkající se IBNS, pancéřování vozidel CIT, neprůstřelných vest a zbraňových bezpečnostních schránek. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni a se sociálními partnery. Při přípravě a vypracování aktu v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(21)

V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii toto nařízení nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení jeho cíle, totiž usnadnění profesionální přeshraniční silniční přepravy eurohotovosti mezi členskými státy eurozóny,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

ODDÍL 1

SPOLEČNÁ PRAVIDLA, KTERÝMI SE ŘÍDÍ VEŠKERÁ PŘESHRANIČNÍ SILNIČNÍ PŘEPRAVA EUROHOTOVOSTI

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„zúčastněnými členskými státy“ členské státy, jejichž měnou je euro;

b)

„přeshraniční silniční přepravou eurohotovosti“ profesionální silniční přeprava eurobankovek nebo euromincí prováděná za odměnu jménem třetích stran nebo v rámci společnosti pro přepravu hotovosti (cash-in-transit, dále jen „CIT“) vozidlem CIT ze zúčastněného členského státu za účelem dodávky eurobankovek nebo euromincí do jednoho nebo více míst nebo vyzvednutí eurobankovek nebo euromincí z jednoho nebo více míst na území jednoho nebo více zúčastněných členských států, a v členském státě původu, aniž je dotčena přeprava nejvýše 20 % hotovosti v jiné měně než euru ve vztahu k celkové hodnotě hotovosti přepravované v témže vozidle CIT, je-li většina dodávek/vyzvednutí eurohotovosti uskutečňovaných vozidlem CIT během téhož dne prováděna na území hostitelského členského státu, nebo je-li v případě přepravy z bodu do bodu přeprava prováděna mezi dvěma různými zúčastněnými členskými státy;

c)

„přeshraniční licencí CIT“ licence udělená vydávajícím orgánem členského státu původu, jež opravňuje držitele k výkonu přeshraniční silniční přepravy eurohotovosti mezi zúčastněnými členskými státy v souladu s podmínkami stanovenými tímto nařízením;

d)

„vydávajícím orgánem“ orgán v členském státě původu pověřený vydáváním přeshraničních licencí CIT;

e)

„členským státem původu“ zúčastněný členský stát, na jehož území je společnost CIT usazena. Společnost CIT se považuje za usazenou, pokud skutečně vykonává výdělečnou činnost ve smyslu článku 49 Smlouvy o fungování EU po neurčitou dobu a prostřednictvím stálé infrastruktury, z níž je činnost poskytování služby skutečně vykonávána;

f)

„hostitelským členským státem“ jeden nebo několik zúčastněných členských států, ve kterých společnost CIT poskytuje službu dodávání/vyzvedávání eurohotovosti mimo svůj členský stát původu;

g)

„členským státem tranzitu“ jeden nebo několik zúčastněných členských států, mimo členský stát původu, kterými musí vozidlo CIT projet, aby dosáhlo hostitelského členského státu nebo se vrátilo do členského státu původu;

h)

„denní dobou“ v souvislosti s přepravou přeprava prováděná v době od 6:00 do 22:00 hod.;

i)

„bezpečnostními pracovníky CIT“ zaměstnanci pověření řízením vozidla CIT, v němž se přepravuje eurohotovost, nebo ochranou jeho nákladu;

j)

„vozidlem CIT“ vozidlo používané k profesionální silniční přepravě eurohotovosti;

k)

„vozidlem běžného vzhledu“ vozidlo CIT, jež má obvyklý vzhled a nevykazuje žádné zvláštní znaky svědčící o skutečnosti, že náleží společnosti CIT nebo že se používá za účelem přepravy eurohotovosti;

l)

„přepravou z bodu do bodu“ přeprava z jednoho zabezpečeného místa na jiné bez jakýchkoli mezizastávek;

m)

„zabezpečenou oblastí“ místo vyzvedávání/dodávek eurohotovosti umístěné v budově a zabezpečené proti neoprávněnému přístupu z hlediska vybavení (systémy proti neoprávněnému vniknutí) i z hlediska pravidel pro přístup osob;

n)

„zabezpečeným místem“ místo v zabezpečené oblasti, které je přístupné vozidlům CIT a na kterém lze vozidla CIT bezpečně nakládat a vykládat;

o)

„neutralizací“ bankovky poškození či znehodnocení bankovky barvou nebo jiným prostředkem, jak stanoví příloha II;

p)

„inteligentním systémem neutralizace bankovek“ nebo „IBNS“ systém, který splňuje tyto podmínky:

i)

schránka na bankovky nepřetržitě chrání bankovky systémem pro neutralizaci eurohotovosti při přepravě z jedné zabezpečené oblasti do místa dodání eurohotovosti nebo z místa vyzvednutí eurohotovosti do zabezpečené oblasti;

ii)

bezpečnostní pracovníci CIT nemají možnost otevřít schránku mimo předem naprogramovaný čas nebo místo nebo změnit předem naprogramovaný čas nebo místo, kdy/kde lze schránku otevřít, jakmile byla operace přepravy eurohotovosti zahájena;

iii)

schránka je vybavena mechanismem pro trvalou neutralizaci bankovek, dojde-li k neoprávněnému pokusu o otevření schránky; a

iv)

jsou dodrženy požadavky stanovené v příloze II;

q)

„systémem IBNS „end-to-end““ systém IBNS, který je vybaven k použití v režimu „end-to-end“, tedy v němž bankovky zůstávají pro pracovníky odvětví CIT neustále nepřístupné a jsou pod nepřetržitou ochranou systému IBNS z jedné zabezpečené oblasti do jiné nebo v případě kazet do bankomatů či jiných typů peněžních automatů ze zabezpečené oblasti do útrob bankomatu či jiného typu peněžního automatu;

r)

„A1“ a „B1“ v souvislosti s jazykovými znalostmi úrovně stanovené Radou Evropy ve společném evropském referenčním rámci pro jazyky, blíže vymezené v příloze VII;

s)

„úředními jazyky EU“ jazyky vymezené v článku 1 nařízení č. 1 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství (7).

Článek 2

Vyloučení z oblasti působnosti

1.   Z oblasti působnosti tohoto nařízení je vyloučena přeprava eurobankovek a euromincí, která:

a)

probíhá mezi národními centrálními bankami a na jejich účet nebo mezi tiskárnami bankovek nebo mincovnami zúčastněných členských států a příslušnými národními centrálními bankami a

b)

probíhá za vojenského nebo policejního doprovodu.

2.   Z oblasti působnosti tohoto nařízení je vyloučena přeprava výlučně euromincí, která:

a)

probíhá mezi národními centrálními bankami a na jejich účet nebo mezi mincovnami zúčastněných členských států a příslušnými národními centrálními bankami a

b)

probíhá za vojenského nebo policejního doprovodu nebo za doprovodu soukromých bezpečnostních pracovníků v samostatných vozidlech.

Článek 3

Místo odjezdu, maximální trvání a počet dodávek/vyzvednutí hotovosti

1.   Přeshraniční přeprava eurohotovosti poskytovaná v souladu s tímto nařízením se provádí během denní doby.

2.   Vozidlo CIT, které provádí přeshraniční přepravu eurohotovosti, zahájí svou cestu ve svém členském státě původu a tentýž den se do něj vrací.

3.   Odchylně od odstavců 1 a 2 se přeprava z bodu do bodu může provést v rozmezí 24 hodin, pokud je noční přeprava eurohotovosti povolena podle vnitrostátních pravidel členského státu původu, členských států tranzitu a hostitelského členského státu.

4.   Odchylně od nařízení (ES) č. 1072/2009 není omezen počet dodávek/vyzvednutí eurohotovosti, které může vozidlo CIT provést v hostitelském členském státě během téhož dne.

Článek 4

Přeshraniční licence CIT

1.   Společnost, která má zájem provádět přeshraniční silniční přepravu eurohotovosti, požádá o přeshraniční licenci CIT vydávanou vydávajícím orgánem jejího členského státu původu.

2.   Vnitrostátní vydávající orgán udělí přeshraniční licenci CIT na dobu pěti let, splňuje-li žadatel tyto podmínky:

a)

je schválen k provádění přepravy CIT ve svém členském státě původu, nebo pokud členský stát nezavedl zvláštní postup schvalování pro společnosti CIT nad rámec všeobecných pravidel pro bezpečnost nebo přepravu, je schopen doložit, že prováděl pravidelnou profesionální přepravu hotovosti ve svém členském státě původu po dobu nejméně 24 měsíců před podáním žádosti, aniž porušil právní předpisy tohoto členského státu, které se vztahují na takové činnosti;

b)

členové jeho řídicích a správních orgánů nemají relevantní záznam v trestním rejstříku, mají dobrou pověst a jsou bezúhonní, např. podle příslušných policejních záznamů;

c)

má platné pojištění občanskoprávní odpovědnosti, které pokrývá alespoň škody způsobené na životě a majetku třetích stran, bez ohledu na to, zda je v jejím rámci pojištěna převážená hotovost;

d)

žadatel, jeho bezpečnostní pracovníci CIT podílející se na přeshraniční přepravě eurohotovosti a vozidla a bezpečnostní postupy za tím účelem používané splňují požadavky tohoto nařízení, nebo je-li to v tomto nařízení výslovně uvedeno, požadavky vnitrostátních právních předpisů, které se konkrétně týkají přepravy hotovosti.

3.   Přeshraniční licence CIT se vydává v souladu se vzorem a základními fyzickými vlastnostmi vymezenými v příloze I. Bezpečnostní pracovníci CIT ve vozidlech CIT účastnících se profesionální přeshraniční silniční přepravy eurohotovosti jsou vždy schopni předložit kontrolním orgánům originál nebo ověřenou kopii platné přeshraniční licence CIT.

4.   Přeshraniční licence CIT umožňuje společnosti provádět přeshraniční přepravu eurohotovosti za podmínek tohoto nařízení. Odchylně od nařízení (ES) č. 1072/2009 se po držiteli takové licence nepožaduje, aby byl držitelem licence Společenství pro mezinárodní silniční nákladní přepravu.

Článek 5

Bezpečnostní pracovníci CIT

1.   Všichni bezpečnostní pracovníci CIT musí splňovat tyto požadavky:

a)

nemají relevantní záznam v trestním rejstříku, mají dobrou pověst a jsou bezúhonní, např. podle příslušných policejních záznamů;

b)

mají lékařské potvrzení osvědčující, že jsou fyzicky a duševně způsobilí k výkonu daného úkolu;

c)

úspěšně absolvovali nejméně 200 hodin úvodní cílené odborné přípravy, mimo odbornou přípravu v oblasti používání střelných zbraní.

Minimální požadavky na úvodní cílenou odbornou přípravu uvedenou v písmenu c) stanoví příloha VI. Bezpečnostní pracovníci CIT absolvují alespoň jednou za tři roky následná školení v oblastech uvedených v bodě 3 přílohy VI.

2.   Nejméně jeden bezpečnostní pracovník CIT ve vozidle CIT má jazykové znalosti nejméně na úrovni A1 jazyků používaných místními orgány a obyvatelstvem v příslušných oblastech členského státu tranzitu a hostitelského členského státu. Vozidlo je navíc prostřednictvím operačního střediska společnosti v nepřetržitém rádiovém spojení s osobou, která má jazykové znalosti nejméně na úrovni B1 jazyků používaných místními orgány a obyvatelstvem v příslušných oblastech členského státu tranzitu a hostitelského členského státu, aby byla neustále zajištěna možnost účinné komunikace s vnitrostátními orgány.

Článek 6

Nošení zbraní

1.   Bezpečnostní pracovníci CIT dodržují právní předpisy členského státu původu, členského státu tranzitu a hostitelského členského státu týkající se nošení střelných zbraní a maximální povolené ráže.

2.   Při vstupu na území členského státu, jehož právní předpisy nedovolují, aby bezpečnostní pracovníci CIT byli ozbrojeni, jsou všechny zbraně v držení bezpečnostních pracovníků CIT umístěny do zbraňové bezpečnostní schránky ve vozidle, která vyhovuje evropské normě EN 1143-1. Zbraně zůstanou pro bezpečnostní pracovníky CIT nedostupné po celou dobu tranzitu přes území dotyčného členského státu. Ze zbraňové bezpečnostní schránky je lze vyjmout při vstupu na území členského státu, jehož právní předpisy dovolují, aby bezpečnostní pracovníci CIT byli ozbrojeni, a musejí být z bezpečnostní schránky vyjmuty při vstupu na území členského státu, jehož právní předpisy vyžadují, aby bezpečnostní pracovníci CIT byli ozbrojeni. K otevření bezpečnostní schránky na zbraně je nutný zásah operačního střediska vozidla CIT na dálku a otevření je podmíněno ověřením přesné zeměpisné polohy vozidla operačním střediskem.

Požadavky uvedené v prvním pododstavci platí i tehdy, jestliže podle právních předpisů členského státu tranzitu nebo hostitelského členského státu není povolen typ nebo ráže zbraně.

3.   Při vstupu vozidla CIT, jehož členský stát původu nedovoluje, aby bezpečnostní pracovníci CIT byli ozbrojeni, na území členského státu, podle jehož právních předpisů jsou bezpečnostní pracovníci CIT povinni být ozbrojeni, zajistí společnost CIT, aby bezpečnostním pracovníkům CIT ve vozidle byly poskytnuty požadované zbraně a aby splňovali minimální požadavky hostitelského členského státu na odbornou přípravu.

4.   Bezpečnostní pracovníci CIT, kteří jsou ozbrojeni nebo cestují vozidlem CIT, v němž se nacházejí zbraně, musí mít profesionální zbrojní pas nebo povolení vydané vnitrostátními orgány členského státu tranzitu nebo hostitelského členského státu, pokud tyto členské státy dovolují, aby bezpečnostní pracovníci CIT byli ozbrojeni, a splnit veškeré vnitrostátní požadavky, které se k profesionálnímu zbrojnímu pasu nebo povolení vztahují. Za tímto účelem mohou členské státy uznat profesionální zbrojní pas nebo povolení jiného členského státu.

5.   Členské státy zřídí jeden centrální národní kontaktní bod, ke kterému mohou společnosti CIT se sídlem v jiných členských státech podávat žádosti o profesionální zbrojní pas nebo povolení pro své bezpečnostní pracovníky CIT. Federativní členské státy mohou kontaktní místa zřídit na státní úrovni. Členské státy informují žadatele o výsledku žádosti do tří měsíců od podání úplné žádosti.

6.   Aby pro bezpečnostní pracovníky CIT, kteří jsou zaměstnáni společností usazenou v jiném členském státě, bylo snazší splnit vnitrostátní požadavky na získání profesionálního zbrojního pasu nebo povolení, stanoví členské státy validaci rovnocenné profesionální odborné přípravy v oblasti používání zbraní absolvované v členském státě, kde je usazen zaměstnavatel žadatele. Není-li to možné, členské státy zajistí, aby byla potřebná profesionální odborná příprava v oblasti používání zbraní poskytnuta na jejich vlastním území v úředním jazyce EU, který je úředním jazykem členského státu, kde je usazen zaměstnavatel žadatele.

Článek 7

Vybavení vozidla CIT

1.   Všechna vozidla CIT jsou vybavena globálním navigačním systémem. Operační středisko společnosti CIT je schopno nepřetržitě a přesně určovat polohu svých vozidel.

2.   Vozidla CIT jsou vybavena vhodnými komunikačními nástroji, které jim umožňují kdykoli navázat spojení s operačním střediskem společnosti, jež vozidla řídí, a s příslušnými vnitrostátními orgány. Ve vozidle jsou čísla tísňového volání na policejní orgány členského státu tranzitu a hostitelského členského státu.

3.   Vozidla CIT jsou vybavena způsobem, který umožňuje registrovat čas a místo všech dodávek/vyzvednutí eurohotovosti, aby bylo možné kdykoli zkontrolovat podíl dodávek/vyzvednutí eurohotovosti uvedený v čl. 1 písm. b).

4.   Jsou-li vozidla CIT vybavena IBNS, musí být použitý systém IBNS v souladu s přílohou II a homologován v zúčastněném členském státě. V reakci na případnou žádost o ověření provedenou orgány členského státu původu, hostitelského členského státu nebo členského státu tranzitu podniky, které provádějí přeshraniční přepravu eurohotovosti ve vozidlech CIT používajících IBNS, písemně doloží schválení používaného modelu systému IBNS do 48 hodin.

Článek 8

Úloha vnitrostátních policejních složek

Tímto nařízením není dotčeno používání vnitrostátních pravidel, která vyžadují, aby:

a)

před přepravou hotovosti byla informována policie;

b)

vozidla CIT byla vybavena zařízením, které policii umožní sledovat je na dálku;

c)

přeprava vysoké hodnoty z bodu do bodu probíhala za doprovodu policie.

Článek 9

Pravidla, která zajistí zabezpečení míst dodávek/vyzvednutí hotovosti v hostitelském členském státě

Tímto nařízením není dotčeno používání vnitrostátních pravidel, jež upravují chování bezpečnostních pracovníků CIT mimo vozidlo CIT a zabezpečení míst, kde je v dotčeném členském státě dodávána/vyzvedávána hotovost.

Článek 10

Stažení neutralizovaných bankovek z oběhu

Společnosti CIT, které působí podle tohoto nařízení, stáhnou z oběhu všechny neutralizované bankovky, s nimiž se při provádění svých činností setkají. Tyto bankovky předají příslušné pobočce národní centrální banky svého členského státu původu a předloží písemné prohlášení o příčinách a charakteru neutralizace. Jsou-li tyto bankovky vyzvednuty v hostitelském členském státě, informuje jeho národní centrální banku hostitelského členského státu národní centrální banka členského státu původu.

Článek 11

Vzájemné informování

1.   Členské státy předají Komisi pravidla uvedená v článcích 8 a 9 a informace, podle nichž homologovaly IBNS, a neprodleně Komisi informují o případných změnách, které se těchto pravidel a homologací týkají. Komise zajistí zveřejnění uvedených pravidel a seznamu homologovaných systémů IBNS vhodnými prostředky ve všech úředních jazycích EU, které jsou úředními jazyky příslušných zúčastněných členských států, s cílem rychle informovat všechny subjekty podílející se na přeshraniční činnosti CIT.

2.   Členské státy vedou evidenci všech společností, jimž vydaly přeshraniční licenci CIT, a informují Komisi o jejím obsahu. Evidenci aktualizují, a to též s ohledem na každé rozhodnutí o pozastavení nebo odejmutí licence podle článku 22, a neprodleně o takových aktualizacích informují Komisi. Pro usnadnění sdílení informací zřídí Komise centrální zabezpečenou databázi údajů o vydaných, pozastavených a odejmutých licencích, která je přístupná příslušným orgánům zúčastněných členských států.

3.   Při provádění čl. 5 odst. 1 písm. a) členský stát původu náležitě zohlední informace o trestním rejstříku, pověsti a bezúhonnosti pracovníků odvětví CIT, které mu sdělí hostitelský členský stát.

4.   Členské státy informují Komisi o svých zvláštních požadavcích na bezpečnostní pracovníky CIT pro účely úvodní odborné přípravy za daným účelem uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. c). Komise zajistí zveřejnění uvedených informací vhodnými prostředky ve všech úředních jazycích EU, které jsou úředními jazyky příslušných zúčastněných členských států, s cílem informovat všechny subjekty podílející se na přeshraniční činnosti CIT.

5.   Členské státy sdělí Komisi adresy a jiné kontaktní údaje národních kontaktních bodů uvedených v čl. 6 odst. 5, jakož i příslušné vnitrostátní právní předpisy. Komise zajistí zveřejnění uvedených informací vhodnými prostředky s cílem informovat všechny subjekty podílející se na přeshraniční činnosti CIT.

6.   Pokud členský stát odejme profesionální zbrojní pas či povolení, které vydal bezpečnostnímu pracovníkovi CIT společnosti usazené v jiném členském státě, informuje o tom vydávající orgán členského státu původu.

7.   Členské státy sdělí Komisi adresy a jiné kontaktní údaje příslušných orgánů uvedených v čl. 12 odst. 2. Komise zajistí zveřejnění uvedených informací vhodnými prostředky s cílem informovat všechny dotčené subjekty podílející se na přeshraniční činnosti CIT.

Článek 12

Informace před zahájením přeshraniční přepravy

1.   Společnost, která je držitelem přeshraniční licence CIT nebo která o tuto licenci podala žádost, oznámí vydávajícímu orgánu nejméně dva měsíce před zahájením své přeshraniční činnosti členský stát, v němž bude vykonávat přepravu CIT. Členský stát původu následně neprodleně informuje dotyčný členský stát, že bude zahájena přeshraniční činnost.

2.   Společnost, která hodlá provádět přeshraniční přepravu hotovosti, sdělí příslušnému orgánu či orgánům určeným hostitelským členským státem v dostatečném předstihu informace o typu či typech přepravy, které bude používat, jména osob, jež mohou tuto přepravu provádět, a typ zbraní, jimiž budou případně vyzbrojeni.

ODDÍL 2

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO KAŽDÝ ZPŮSOB PŘEPRAVY

Článek 13

Platné přepravní podmínky

1.   Pokud jde o přeshraniční silniční přepravu eurobankovek na jeho území, každý členský stát povolí:

a)

alespoň jednu z možností uvedených v článcích 14, 15, 16, 17 nebo 18 a

b)

ty možnosti uvedené v článcích 14, 15, 16, 17 a 18, které jsou srovnatelné s podmínkami přepravy povolenými pro domácí přepravu CIT.

Článek 17 platí pro všechny členské státy, pokud jde o přepravu z bodu do bodu.

2.   Pokud jde o přeshraniční silniční přepravu euromincí na jeho území, každý členský stát povolí:

a)

alespoň jednu z možností uvedených v článcích 19 nebo 20 a

b)

ty možnosti uvedené v článcích 19 a 20, které jsou srovnatelné s přepravními podmínkami povolenými pro domácí přepravu CIT.

3.   Pro přepravu, která zahrnuje eurobankovky i euromince, platí stejné přepravní podmínky jako pro přeshraniční přepravu eurobankovek.

4.   Co se týče používání článků 14, 15, 16 a 18 může členský stát rozhodnout, že na jeho území může být k obsluze venkovních bankomatů nebo jiných typů venkovních peněžních automatů používán pouze systém IBNS „end-to-end“ za předpokladu, že se tatáž pravidla vztahují na domácí přepravu CIT.

5.   Zúčastněné členské státy informují Komisi o přepravních podmínkách platných v souladu s tímto článkem. Komise zveřejní odpovídající informační oznámení v Úředním věstníku Evropské unie. Příslušné přepravní podmínky nabývají účinku jeden měsíc po zveřejnění tohoto informačního oznámení. Zúčastněné členské státy použijí stejný postup v případě, že začnou používat nové přepravní podmínky v souladu s tímto článkem.

6.   Jestliže hostitelský členský stát nebo členský stát tranzitu zjistí, že IBNS vykazuje vážné nedostatky, pokud jde o běžně požadované technické parametry, tedy že k hotovosti lze získat přístup bez spuštění neutralizačního mechanismu nebo že systém IBNS byl po homologaci upraven takovým způsobem, že již nesplňuje homologační kritéria, informuje o tom Komisi a členský stát, který udělil homologaci, a může požadovat provedení nových zkoušek uvedeného systému IBNS. Před získáním výsledků těchto nových zkoušek může členský stát dočasně zakázat používání uvedeného systému IBNS na svém území. Bezodkladně o tom informuje Komisi a ostatní zúčastněné členské státy.

Článek 14

Přeprava bankovek v neopancéřovaném vozidle CIT běžného vzhledu vybaveném IBNS

Společnost, která je držitelem přeshraniční licence CIT, může vykonávat přeshraniční silniční přepravu eurobankovek v neopancéřovaném vozidle CIT vybaveném IBNS, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

jedná se o vozidlo běžného vzhledu;

b)

v každém vozidle jsou alespoň dva bezpečnostní pracovníci CIT;

c)

žádný z bezpečnostních pracovníků CIT na sobě nemá uniformu.

Článek 15

Přeprava bankovek v neopancéřovaném vozidle CIT s jasným označením svědčícím o tom, že je vybaveno IBNS

Společnost, která je držitelem přeshraniční licence CIT, může vykonávat přeshraniční silniční přepravu eurobankovek v neopancéřovaném vozidle CIT vybaveném IBNS, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

vozidlo a schránky na bankovky nesou velice jasné označení svědčící o tom, že jsou vybaveny IBNS, a tato označení odpovídají piktogramům vyobrazeným v příloze III;

b)

v každém vozidle jsou alespoň dva bezpečnostní pracovníci CIT.

Článek 16

Přeprava bankovek ve vozidle CIT s opancéřovanou kabinou, které je vybaveno IBNS

Společnost, která je držitelem přeshraniční licence CIT, může vykonávat přeshraniční silniční přepravu eurobankovek ve vozidle CIT s opancéřovanou kabinou, které je vybaveno IBNS, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

opancéřování kabiny vozidla je schopno odolat přinejmenším palbě ze střelných zbraní v souladu se specifikacemi uvedenými v příloze V;

b)

vozidlo a schránky na bankovky nesou velice jasné označení svědčící o tom, že jsou vybaveny IBNS, a tato označení odpovídají piktogramům vyobrazeným v příloze III;

c)

kabina vozidla je pro všechny bezpečnostní pracovníky CIT ve vozidle vybavena neprůstřelnými vestami, které splňují alespoň normu VPAM bezpečnostní třídu 5, třídu balistické odolnosti NIJ IIIA nebo rovnocennou normu;

d)

v každém vozidle jsou alespoň dva bezpečnostní pracovníci CIT.

Bezpečnostní pracovníci CIT mohou mít vesty uvedené v písmenu c) na sobě během přepravy a jsou povinni je nosit, vyžadují-li to právní předpisy členského státu, v němž se nacházejí.

Článek 17

Přeprava bankovek v plně opancéřovaném vozidle CIT, které není vybaveno IBNS

Společnost, která je držitelem přeshraniční licence CIT, může vykonávat přeshraniční silniční přepravu eurobankovek v plně opancéřovaném vozidle CIT, které není vybaveno IBNS, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

opancéřování částí vozidla, v nichž se nacházejí bezpečnostní pracovníci CIT, je schopno odolat přinejmenším palbě ze střelných zbraní v souladu se specifikacemi uvedenými v příloze V;

b)

kabina vozidla je pro všechny bezpečnostní pracovníky CIT ve vozidle vybavena neprůstřelnými vestami, které splňují alespoň normu VPAM bezpečnostní třídu 5, třídu balistické odolnosti NIJ IIIA nebo rovnocennou normu;

c)

v každém vozidle jsou alespoň tři bezpečnostní pracovníci CIT.

Bezpečnostní pracovníci CIT mohou mít vesty uvedené v písmenu b) na sobě během přepravy a jsou povinni je nosit, vyžadují-li to právní předpisy členského státu, v němž se nacházejí.

Článek 18

Přeprava bankovek v plně opancéřovaném vozidle CIT vybaveném IBNS

Společnost, která je držitelem přeshraniční licence CIT, může vykonávat přeshraniční silniční přepravu eurobankovek v plně opancéřovaném vozidle CIT vybaveném IBNS v souladu s čl. 16 písm. b) a čl. 17 písm. a) a b).

V každém vozidle musí být alespoň dva bezpečnostní pracovníci CIT.

Článek 19

Přeprava mincí v neopancéřovaném vozidle CIT

Společnost, která je držitelem přeshraniční licence CIT, může vykonávat přeshraniční silniční přepravu euromincí v neopancéřovaném vozidle CIT přepravujícím pouze mince, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

jedná se o vozidlo běžného vzhledu;

b)

ve vozidle jsou alespoň dva bezpečnostní pracovníci CIT;

c)

žádný z bezpečnostních pracovníků CIT na sobě nemá uniformu.

Článek 20

Přeprava mincí ve vozidle CIT s opancéřovanou kabinou.

Společnost, která je držitelem přeshraniční licence CIT, může vykonávat přeshraniční silniční přepravu euromincí ve vozidle CIT s opancéřovanou kabinou přepravujícím pouze mince, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

opancéřování kabiny vozidla je schopno odolat přinejmenším palbě ze střelných zbraní v souladu se specifikacemi uvedenými v příloze V;

b)

vozidlo nese velice jasné označení svědčící o tom, že přepravuje pouze mince, a toto označení odpovídá piktogramu vyobrazenému v příloze IV;

c)

kabina vozidla je pro všechny bezpečnostní pracovníky CIT ve vozidle vybavena neprůstřelnými vestami, které splňují alespoň normu VPAM bezpečnostní třídu 5, třídu balistické odolnosti NIJ IIIA nebo rovnocennou normu;

d)

v každém vozidle jsou alespoň dva bezpečnostní pracovníci CIT.

Bezpečnostní pracovníci CIT mohou mít vesty uvedené v písmenu c) na sobě během přepravy a jsou povinni je nosit, vyžadují-li to právní předpisy členského státu, v němž se nacházejí.

ODDÍL 3

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 21

Dodržování pravidel

Během doby platnosti přeshraniční licence CIT členské státy původu zajistí, aby byla pravidla stanovená tímto nařízením dodržována, rovněž prováděním namátkových inspekcí bez předchozího oznámení společnosti. Tyto inspekce mohou provádět i hostitelské členské státy.

Článek 22

Sankce

1.   Pokud příslušné vnitrostátní orgány zjistí, že došlo k porušení jedné z podmínek, za nichž byla udělena přeshraniční licence CIT, může vydávající orgán v závislosti na povaze či závažnosti porušení zaslat dotyčné společnosti upozornění, uložit pokutu, pozastavit na dobu od dvou týdnů do dvou měsíců licenci nebo licenci zcela odejmout. Vydávající orgán může dotyčné společnosti rovněž udělit zákaz podat žádost o novou licenci na dobu až pěti let.

2.   Členský stát tranzitu nebo hostitelský členský stát oznámí jakékoli porušení tohoto nařízení – včetně porušení vnitrostátních pravidel uvedených v článcích 8 a 9 – příslušným vnitrostátním orgánům členského státu původu, které rozhodnou o vhodné sankci. Členský stát tranzitu nebo hostitelský členský stát může navíc uložit pokutu v případě porušení vnitrostátních pravidel uvedených v článcích 8 a 9 nebo platných přepravních podmínek uvedených v článku 13. Může bezpečnostním pracovníkům CIT, kteří se tohoto porušení dopustili, zakázat provádění přeshraniční přepravy hotovosti na svém území, lze-li jim porušení přičítat.

3.   Dokud vydávající orgán členského státu původu nevydá ve lhůtě dvou měsíců rozhodnutí, může členský stát tranzitu nebo hostitelský členský stát na uvedenou dobu nejvýše dvou měsíců pozastavit právo společnosti CIT provozovat silniční přepravu eurohotovosti na jeho území, pokud společnost CIT:

a)

nedodržela ustanovení tohoto nařízení týkající se minimálního počtu bezpečnostních pracovníků CIT na jedno vozidle nebo týkající se zbraní;

b)

provádí svou přepravní činnost způsobem, který ohrožuje veřejný pořádek;

c)

opakovaně porušuje toto nařízení.

4.   Členský stát, který vydal profesionální zbrojní pas či povolení, může uložit bezpečnostním pracovníkům CIT sankce podle svých vnitrostátních pravidel v případě porušení jeho vnitrostátních zbrojních předpisů.

5.   Sankce musí být úměrné závažnosti porušení.

Článek 23

Naléhavá bezpečnostní opatření

1.   Členský stát může rozhodnout o zavedení dočasných bezpečnostních opatření nad rámec opatření stanovených tímto nařízením, pokud vyvstane naléhavý problém, který podstatným způsobem ovlivňuje bezpečnost operací CIT. Tato dočasná opatření se vztahují na veškerou přepravu CIT na celém vnitrostátním území nebo na jeho části, použijí se po dobu nejvýše čtyř týdnů a jsou neprodleně oznámena Komisi. Komise zajistí jejich rychlé zveřejnění vhodnými prostředky.

2.   Prodloužení dočasných opatření uvedených v odstavci 1 na dobu delší než čtyři týdny podléhá předběžnému schválení Komise. Komise rozhodne o takovém předběžném schválení do 72 hodin od obdržení žádosti.

Článek 24

Odměňování bezpečnostních pracovníků CIT provádějících přeshraniční přepravu

Bezpečnostním pracovníkům CIT, kteří provádějí přeshraniční přepravu v souladu s tímto nařízením, je v hostitelském členském státě zaručena příslušná minimální mzda, včetně sazeb za přesčasy, v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice 96/71/ES. Je-li minimální mzda v hostitelském členském státě vyšší než mzda vyplácená zaměstnanci v členském státě původu, použije se příslušná minimální mzda hostitelského členského státu, včetně sazeb za přesčasy, na celý pracovní den. Je-li během téhož dne přeprava prováděna v několika hostitelských členských státech a více než jeden z těchto členských států má vyšší příslušnou minimální mzdu, než je mzda používaná v členském státě původu, použije se nejvyšší minimální mzda, včetně sazeb za přesčasy, na celý pracovní den.

Vykonává-li však pracovník odvětví CIT na základě smluv, právních nebo správních předpisů či praktických ustanovení přeshraniční přepravu více než 100 pracovních dní, strávených ať již celých, nebo pouze v jejich částech, v kalendářním roce v jiném členském státě, použijí se na všechny pracovní dny, ať již celé nebo částečně strávené v tomto hostitelském členském státě v uvedeném kalendářním roce, v plném rozsahu pracovní podmínky uvedené ve směrnici 96/71/ES.

Za účelem stanovení příslušných pracovních podmínek se obdobným způsobem použije článek 4 směrnice 96/71/ES.

Článek 25

Výbor pro přeshraniční přepravu eurohotovosti

1.   Zřizuje se výbor pro přeshraniční přepravu eurohotovosti. Výboru předsedá Komise a zasedají v něm dva zástupci z každého zúčastněného členského státu společně se dvěma zástupci Evropské centrální banky.

2.   Výbor se schází alespoň jednou ročně, aby si vyměnil názory na provádění tohoto nařízení. Za tímto účelem konzultuje také se zúčastněnými stranami v odvětví, včetně sociálních partnerů, a případně vezme v úvahu jejich názory. Výbor je konzultován ve věci přípravy přezkumu uvedeného v článku 26.

Článek 26

Přezkum

Do 1. prosince 2016 a poté každých pět let podá Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení. Za tímto účelem vede konzultace se zúčastněnými stranami v odvětví včetně sociálních partnerů a následně s členskými státy. Zpráva zejména přezkoumá možnost stanovit společné požadavky na odbornou přípravu v oblasti nošení zbraní bezpečnostními pracovníky CIT a možnou změnu článku 24 s ohledem na směrnici 96/71/ES, vezme náležitě v úvahu technologický pokrok v oblasti IBNS, vyhodnotí případný přínos, který by mohlo mít vydávání unijních licencí CIT, a posoudí, zda má být nařízení příslušným způsobem revidováno.

Článek 27

Změna technických pravidel

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 28, pokud jde o změny přílohy II a technických pravidel pro normy použitelné na pancéřování vozidel CIT a neprůstřelné vesty, uvedené v článcích 16, 17 18 a 20, a na zbraňové bezpečnostní schránky, uvedené v čl. 6 odst. 2, s ohledem na technologický pokrok a případné nové evropské normy.

Článek 28

Výkon přenesení pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 27 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje 30. listopadu 2012.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedená v článku 27 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 27 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

Článek 29

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvanáct měsíců po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

Ve Štrasburku dne 16. listopadu 2011.

Za Evropský parlament

předseda

J. BUZEK

Za Radu

předseda

W. SZCZUKA


(1)  Úř. věst. C 278, 15.10.2010, s. 1.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 27. září 2011 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 27. října 2011.

(3)  Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36.

(4)  Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 72.

(5)  Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 9.

(7)  Úř. věst. 17, 6.10.1958, s. 385.


PŘÍLOHA I

VZOR PŘESHRANIČNÍ LICENCE CIT

Image

Image


PŘÍLOHA II

INTELIGENTNÍ SYSTÉM NEUTRALIZACE BANKOVEK (IBNS)

I.   Definice a obecná ustanovení

IBNS může obsahovat bankovky (v balíčcích nebo volné) či jednu nebo více kazet do bankomatů či jiných typů peněžních automatů.

Aby mohl být systém IBNS používán k přeshraniční přepravě eurohotovosti podle tohoto nařízení, musí být homologován v zúčastněném členském státě. Homologace musí být provedena podle stávající zvláštní evropské normy. Pokud žádná takováto norma neexistuje, musí být homologace provedena v souladu s touto přílohou.

II.   Postup schvalování IBNS

a)   Má-li být systém IBNS schválen, musí projít různými zkouškami ve zkušební laboratoři, která byla schválena nebo uznána zúčastněným členským státem. Navíc musí být doplněn návodem k použití, v němž jsou uvedeny provozní postupy a podmínky, jež zajišťují účinnost ničení či neutralizace bankovek.

Tyto zkoušky musí umožnit zjistit, že tyto technické parametry IBNS jsou uspokojivé:

i)

Hlavní požadované funkce monitorovacího systému

Neustále sledovat a zaznamenávat pokyny, které se týkají podmínek pro přístup k IBNS a pro jeho používání.

Průběžně ověřovat dodržování těchto pokynů a odhalovat anomální situace.

Automaticky a okamžitě neutralizovat bankovky v případě nedodržení pokynů, odhalení anomálních situací nebo otevření schránky mimo předem naprogramovaný čas nebo místo.

ii)

Místo, kde lze monitorovací systém naprogramovat, a vliv bezpečnostních pracovníků CIT na fungování IBNS

IBNS musí být programována pouze v zabezpečené oblasti. Systém IBNS „end-to-end“ musí být programován pouze na zabezpečeném místě.

Bezpečnostní pracovníci CIT nesmějí mít žádný prostředek k ovlivnění fungování IBNS mimo předem naprogramovaný čas nebo místo. Je-li však používán systém spuštění neutralizace s časovým zpožděním, mohou bezpečnostní pracovníci CIT časové zpoždění jednou obnovit.

iii)

Místo, kde lze IBNS otevřít (u systémů „end-to-end“)

IBNS musí být možné otevřít pouze na předem naprogramovaném místě.

b)   Systém IBNS musí být přezkoušen každých pět let, i když je vnitrostátní schválení vydáno na dobu neurčitou. Nejsou-li již nové zkoušky přesvědčivé, přestává být homologace pro přeshraniční přepravu podle tohoto nařízení platná.

c)   Má-li IBNS ve zkouškách uspět, musí být při provádění zkoušek dosaženo jednoho z těchto výsledků:

nebylo možné získat přístup k bankovkám, systém IBNS nebyl poškozen a jeho mechanismus zůstal funkční,

systém IBNS byl poškozen, ale nebylo možné získat přístup k bankovkám bez spuštění systému neutralizace.

III.   Zkušební postupy

Metoda používaná k provádění zkoušek a normy, kterými se zjišťuje výsledek, jehož musí zkoušené systémy dosáhnout, jsou stanoveny v této příloze. Na vnitrostátní úrovni však lze provést jejich úpravy, aby byly v souladu se stávajícími zkušebními protokoly, kterými se laboratoře v každém členském státě řídí. Má-li být systém IBNS homologován, zajistí jeho výrobce, aby byly výsledky zkušebních postupů uvedených v této příloze předány homologačnímu orgánu.

a)   Zkouška odolnosti IBNS vůči různým scénářům útoku

Z různých zkoušek, které simulují scénáře útoku, jich musí členské státy provést šest, i když mohou provést i ostatní zkoušky v souladu s použitelnými vnitrostátními pravidly.

V každé provedené zkoušce musí IBNS uspět ve smyslu bodu II písm. c).

povinné zkoušky:

1.

přerušení napájení;

2.

vloupání do schránky;

3.

otevření schránky destruktivními prostředky (např. perlíkem);

4.

rychlé rozříznutí (gilotinovými nůžkami);

5.

ponoření do kapaliny;

6.

postupné i bezprostřední vystavení extrémním teplotám (horku a chladu); např. chlazení v kapalném dusíku a ohřev v předehřáté troubě,

doporučené zkoušky, které lze rovněž provést:

7.

odolnost vůči střelným zbraním (např. s patronami ráže 12);

8.

použití chemických látek;

9.

volný pád;

10.

vystavení výraznému elektromagnetickému rázu;

11.

vystavení výraznému elektrostatickému rázu.

b)   Účinnost neutralizace bankovek

Neutralizačními procesy používanými v současnosti jsou obarvení, chemické zničení a pyrotechnické zničení. Jelikož může dojít k technologickému rozvoji, seznam používaných procesů není vyčerpávající, ale čistě orientační.

Po jakémkoli neoprávněném pokusu získat přístup k bankovkám různými formami útoku musí být bankovky zničeny nebo obarveny. Musí být provedeny minimálně tři zkoušky.

100 % bankovek musí být nevratně neutralizováno. Dále musí být každému držiteli bankovek zřejmé, že byly podrobeny neutralizaci.

Jsou-li bankovky v bezpečnostních sáčcích, musí být obarveno minimálně 10 % plošného obsahu obou stran každé bankovky. Nejsou-li bankovky v bezpečnostních sáčcích, musí být obarveno minimálně 20 % plošného obsahu obou stran každé bankovky. U destrukčních systémů musí být v obou případech zničeno minimálně 20 % plošného obsahu každé bankovky.

c)   Obsah zkoušek odolnosti bankovek vůči čištění – pro systémy IBNS, které používají obarvení.

U tohoto „čištění“ musí být použity různé výrobky nebo kombinace výrobků. Musí být připraveny různé scénáře, aby se lišila teplota a délka čištění. Při těchto zkouškách čištění musí být použity dva postupy:

čištění musí být provedeno bezprostředně po obarvení a

čištění musí být provedeno 24 hodin po obarvení.

Tyto zkoušky musí být provedeny na reprezentativním vzorku skutečných bankovek používaných v eurozóně.

Na konci těchto zkoušek musí být získán jeden z těchto výsledků:

čištění vede ke zničení bankovek,

po čištění zůstane alespoň na 10 % plošného obsahu každé bankovky viditelná barva (kritérium hustoty použité barvy),

čistění vede ke znehodnocení původní barvy bankovek i jejich bezpečnostních prvků.

IV.   Záruky bezpečnosti použitých systémů

Chemické látky uvolňované z IBNS za účelem neutralizace bankovek mohou podléhat nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (1). Uvedené nařízení se zabývá riziky vyrobených, dovezených nebo používaných látek samotných nebo obsažených ve směsích či v předmětech pro lidské zdraví a životní prostředí.

Má-li být systém IBNS homologován, musí výrobce ověřit, zda musí látky obsažené ve svých výrobcích registrovat či oznámit nebo zda musí svým zákazníkům sdělit informace o bezpečném užívání. Výrobce může mít také zákonné povinnosti, které vyplývají ze zapsání na seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy nebo na seznam látek podléhajících povolení, jak stanoví nařízení (ES) č. 1907/2006. Tyto povinnosti se týkají nejen látek uvedených na seznamu samotných nebo obsažených ve směsích, ale také obsažených v předmětech.

Výrobce IBNS musí homologačnímu orgánu členského státu poskytnout osvědčení, které obsahuje výsledky tohoto ověření a uvádí látky nebo prvky použité k zajištění zničení nebo neutralizace bankovek a potvrzuje, že nepředstavují vážné riziko pro zdraví v případě vdechnutí nebo kontaktu s pokožkou bezpečnostních pracovníků CIT a zaměstnanců národních centrálních bank. V osvědčení musí být dále uvedena případná preventivní opatření, která je třeba přijmout. Homologační orgán předá osvědčení národním centrálním bankám zúčastněných členských států, pokud jde o systém IBNS, který homologoval.

Za tímto účelem může osvědčení obsahovat analýzu rizik vystavení chemickým látkám, tj. maximální povolenou délku vystavení určenému množství.


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.


PŘÍLOHA III

PIKTOGRAMY IBNS

Piktogram pro vozidla CIT vybavená IBNS

Image

Piktogram pro schránky na bankovky vybavené IBNS

Image


PŘÍLOHA IV

PIKTOGRAM PRO VOZIDLA CIT PŘEPRAVUJÍCÍ VÝLUČNĚ MINCE

Image


PŘÍLOHA V

SPECIFIKACE PANCÉŘOVÁNÍ

Minimálními požadavky na pancéřování uvedenými v oddílu 2 tohoto nařízení se rozumí, že pancéřování vozidla CIT je schopno odolat palbě ze střelných zbraní typu Kalašnikov ráže 7,62 mm × 39 mm, za použití (pokovované) munice s ocelovým pláštěm a železným jádrem o hmotnosti 7,97 g (+/– 0,1 g), s úsťovou rychlostí nejméně 700 m/s na vzdálenost 10 metrů (+/– 0,5 m).


PŘÍLOHA VI

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA ÚVODNÍ ODBORNOU PŘÍPRAVU PRO BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍKY CIT, KTEŘÍ PROVÁDĚJÍ PŘESHRANIČNÍ PŘEPRAVU EUROHOTOVOSTI

Pracovníci odvětví CIT, kteří se účastní profesionální přeshraniční silniční přepravy eurohotovosti mezi členskými státy eurozóny, musí:

1)

v plném rozsahu absolvovat a dokončit alespoň příslušnou úvodní odbornou přípravu stanovenou jejich vnitrostátními referenčními předpisy nebo příslušnými kolektivními smlouvami, nebo jestliže uvedené předpisy ani smlouvy neexistují, výcvikové kurzy vnitrostátního sdružení CIT/bezpečnostního sdružení nebo interní podnikové výcvikové kurzy;

2)

úspěšně složit zkoušky po této úvodní odborné přípravě nebo úspěšně absolvovat jakýkoli postup zaměřený na zjištění výsledku odborné přípravy;

3)

v plném rozsahu absolvovat a dokončit dodatečný povinný modul odborné přípravy stanovený touto přílohou, který sestává alespoň z:

postupů přeshraniční přepravy CIT,

právních předpisů Unie týkajících se CIT,

použitelných vnitrostátních právních předpisů o CIT členských států tranzitu a hostitelských členských států,

pravidel pro řízení pro CIT v členských státech tranzitu a hostitelských členských státech (včetně práva vozidel CIT používat zvláštní jízdní pruhy),

vnitrostátních bezpečnostních protokolů v případě útoku v členských státech tranzitu a hostitelských členských státech,

organizačních a provozních postupů přepravy CIT chráněné technologií IBNS členských států tranzitu a hostitelských členských států,

použitelných vnitrostátních operativních protokolů, pravidel a předpisů členských států tranzitu a hostitelských členských států,

vnitrostátních protokolů pro naléhavé případy členských států tranzitu a hostitelských členských států v případě poruchy, silničních nehod a technických a mechanických selhání jakéhokoli vybavení a vozidla CIT,

vnitrostátních správních postupů a podnikových pravidel v členských státech tranzitu a hostitelských členských státech, která se týkají komunikace s kontrolním bodem atd. všech členských států tranzitu a hostitelských členských států,

informací a odborné přípravy v oblasti spolupráce a příslušných protokolů s vnitrostátními, regionálními a místními policejními složkami včetně kontrol prováděných na vozidle CIT a u bezpečnostních pracovníků CIT,

použitelných vnitrostátních právních předpisů, právních předpisů Unie nebo kolektivních smluv o pracovní době, počtu nezbytných přestávek, pracovních podmínkách a příslušné mzdě,

použitelných ustanovení vnitrostátních právních předpisů, právních předpisů Unie nebo kolektivních smluv o době odpočinku bezpečnostních pracovníků CIT – kdy je zapotřebí, jak často, délka každé přestávky, zabezpečené místo, komunikace s operačními středisky atd.,

použitelných bezpečnostních pravidel pro dodávky/vyzvedávání (zabezpečené místo, řízení rizika na chodníku atd.),

vnitrostátních referenčních právních předpisů o používání zbraní a jejich uskladnění

ofenzivních a defenzivních řidičských dovedností,

příslušné odborné přípravy v používání GPS, telefonu a jiného technického vybavení/systémů používaných při přeshraniční přepravě CIT,

vnitrostátních zdravotních a bezpečnostních předpisů členských států tranzitu a hostitelských členských států, jež se týkají pracovníků, kteří přepravují cennosti a cestují po silnici velkým vozidlem, a protokolů v případě zranění nebo nemoci zaměstnanců,

výcviku první pomoci.

Odborná příprava musí dále zahrnovat tyto součásti:

preventivní a nápravná opatření v oblastech zvládání stresu a násilí ze strany třetí osoby,

posouzení rizik v práci,

jazykové vzdělávání potřebné ke splnění jazykových požadavků stanovených v čl. 5 odst. 2.


PŘÍLOHA VII

SPOLEČNÝ EVROPSKÝ REFERENČNÍ RÁMEC PRO JAZYKY RADY EVROPY: ÚROVNĚ

Uživatel B1: Rozumí hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Umí popsat své zážitky a události, své sny, naděje a cíle a umí stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány.

Uživatel A1: Rozumí známým každodenním slovům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tato slova výrazy a tyto fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Umí se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.