ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2011.302.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 302

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 54
19. listopadu 2011


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Oznámení o vstupu v platnost Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o ochraně označení původu a zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty

1

 

*

Oznámení o vstupu v platnost Dohody mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím, kterou se mění Dodatková dohoda mezi Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím, kterou se na Lichtenštejnské knížectví rozšiřuje působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty

2

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 1183/2011 ze dne 14. listopadu 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 521/2008 o založení společného podniku pro palivové články a vodík

3

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1184/2011 ze dne 14. listopadu 2011, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé v oblasti IIIa a IV a ve vodách EU oblastí IIa, IIIb, IIIc a subdivizí 22–32 plavidly plujícími pod vlajkou Švédska

6

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1185/2011 ze dne 14. listopadu 2011, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníků ve vodách EU a mezinárodních vodách oblasti V, jakož i v mezinárodních vodách oblastí XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska

8

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1186/2011 ze dne 15. listopadu 2011, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách EU a ve vodách Norska oblasti IV severně od 53° 30′ severní šířky plavidly plujícími pod vlajkou Francie

10

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1187/2011 ze dne 15. listopadu 2011, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka mořského v oblasti IIIa a ve vodách EU subdivizí 22–32 plavidly plujícími pod vlajkou Dánska

12

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1188/2011 ze dne 15. listopadu 2011, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti IV, vodách EU oblasti IIa a v oblasti IIIa mimo Skagerrak a Kattegat plavidly plujícími pod vlajkou Švédska

14

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1189/2011 ze dne 18. listopadu 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice Rady 2010/24/EU o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření

16

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1190/2011 ze dne 18. listopadu 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 1730/2006 a (ES) č. 1138/2007, pokud jde o jméno držitele povolení pro doplňkovou látku kyselinu benzoovou (VevoVitall) ( 1 )

28

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1191/2011 ze dne 18. listopadu 2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 479/2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o oznámení členských států Komisi v odvětví mléka a mléčných výrobků

30

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1192/2011 ze dne 18. listopadu 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

32

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

19.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 302/1


Oznámení o vstupu v platnost Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o ochraně označení původu a zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty

Postupy nezbytné pro vstup v platnost Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o ochraně označení původu a zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (1), podepsané v Bruselu dne 17. května 2011, byly dokončeny dne 21. října 2011. Tato dohoda tedy vstoupí v platnost v souladu se svým čl. 3 odst. 3 dne 1. prosince 2011.


(1)  Úř. věst. L 297, 16.11.2011, s. 3.


19.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 302/2


Oznámení o vstupu v platnost Dohody mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím, kterou se mění Dodatková dohoda mezi Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím, kterou se na Lichtenštejnské knížectví rozšiřuje působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty

Postupy nezbytné pro vstup v platnost Dohody mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím, kterou se mění Dodatková dohoda mezi Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím, kterou se na Lichtenštejnské knížectví rozšiřuje působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (1), podepsané v Bruselu dne 17. května 2011, byly dokončeny dne 21. října 2011. Tato dohoda tedy vstoupí v platnost v souladu se svým článkem 3 dne 1. prosince 2011.


(1)  Úř. věst. L 297, 16.11.2011, s. 49.


NAŘÍZENÍ

19.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 302/3


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1183/2011

ze dne 14. listopadu 2011,

kterým se mění nařízení (ES) č. 521/2008 o založení společného podniku pro palivové články a vodík

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 187 a 188 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 30. května 2008 založili zakládající členové, tj. European Fuell Cell and Hydrogen Joint Technology Initiative Industry Grouping Aisbl (dále jen „průmyslové uskupení“) a Komise, podle nařízení Rady (ES) č. 521/2008 (2) společný podnik pro palivové články a vodík (dále jen „společný podnik FCH“).

(2)

Dne 14. července 2008 se členem společného podniku FCH stalo výzkumné uskupení. Výzkumné uskupení přispívá k cílům společného podniku FCH finančně i věcným příspěvkem. Vzhledem ke specifickému složení společného podniku FCH, k jeho pravidlům a povaze, cílům a oblasti rozsahu jeho činností mohou členové výzkumného uskupení využívat dosažených výsledků stejně jako členové průmyslového uskupení. Je tudíž odůvodněné umožnit, aby se věcný příspěvek průmyslového uskupení i výzkumného uskupení považoval za příspěvek odpovídající příspěvku finančnímu.

(3)

Výzkumné uskupení se stalo členem společného podniku FCH, a je tudíž třeba, aby věcné příspěvky od výzkumných organizací (včetně vysokých škol a výzkumných středisek) odpovídaly příspěvku Společenství ve smyslu stanov společného podniku FCH uvedených v příloze nařízení (ES) č. 521/2008 (dále jen „stanovy“).

(4)

Společný podnik FCH funguje déle než dva roky a během této doby byl završen plný provozní cyklus, včetně zveřejňování výzev k předkládání návrhů, posouzení návrhů, sjednávání financování a uzavírání dohod o grantech. Zkušenosti nabyté v uvedeném období ukázaly, že u všech účastníků bylo třeba výrazně snížit maximální úrovně financování v projektech společného podniku FCH. V důsledku toho úroveň účasti na akcích společného podniku FCH značně zaostávala za původními očekáváními.

(5)

V souladu s článkem 26 stanov schválila správní rada změny nařízení (ES) č. 521/2008.

(6)

Povolením toho, aby se věcné příspěvky od všech právních subjektů účastnících se na činnostech považovaly za rovnocenné k příspěvkům finančním, by se uznalo členství výzkumného uskupení a zlepšily by se úrovně financování, a přitom by se respektovala základní zásada příspěvku ve stejné výši, jakož i potřeba uplatnit spravedlivé a vyvážené snížení financování u různých druhů účastníků.

(7)

Provozní náklady programové kanceláře společného podniku FCH (dále jen „programová kancelář“) by měli nést jeho tři členové. Je třeba přijmout ustanovení o tom, že všichni členové společného podniku mají stejný harmonogram plateb.

(8)

Komisi by měla být přiznána určitá pružnost, pokud jde o přijímání opatření v případě, že jsou příspěvky považovány za nedostatečné.

(9)

V současné době se úroveň financování určuje pokaždé po vyhodnocení obdržených návrhů. Aby mohli příjemci posoudit rozsah možného financování, mělo by být možné určit minimální úroveň financování pro jedno výběrové řízení.

(10)

Nařízení (ES) č. 521/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 521/2008 se mění takto:

1)

V článku 6 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Společný podnik FCH může mít vlastní oddělení interního auditu.“

2)

Příloha se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Bez ohledu na čl. 12 odst. 3 přílohy nařízení (ES) č. 521/2008 nejsou tímto pozměňujícím nařízením dotčena práva a povinnosti vyplývající z dohod o grantech a z jiných smluv, které společný podnik FCH uzavřel přede dnem vstupu tohoto nařízení v platnost. Nejsou jím zejména dotčeny stropy financování v nich stanovené.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Bod 2 písm. a) přílohy tohoto nařízení se však použije ode dne 14. července 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. listopadu 2011.

Za Radu

předseda

M. SAWICKI


(1)  Stanovisko ze dne 13. září 2011 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 153, 12.6.2008, s. 1.


PŘÍLOHA

Stanovy společného podniku pro palivové články a vodík uvedené příloze nařízení (ES) č. 521/2008 se mění takto:

1)

Článek 2 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se první a druhá odrážka nahrazují tímto:

„—

zajistí, aby jeho příspěvek do zdrojů společného podniku FCH byl v souladu s článkem 12 těchto stanov poskytován předem ve formě peněžního plnění pokrývajícího 50 % provozních nákladů společného podniku FCH a byl do rozpočtu společného podniku FCH převáděn v dohodnutých splátkách,

zajistí, aby příspěvek průmyslu k provádění činností v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací financovaných společným podnikem FCH odpovídal dohromady s příspěvky ostatních příjemců alespoň výši příspěvku Unie,“;

b)

v odstavci 3 druhém pododstavci se čtvrtá odrážka nahrazuje tímto:

„—

zajistí, aby jeho příspěvek do zdrojů společného podniku FCH byl v souladu s článkem 12 těchto stanov poskytován předem ve formě peněžního plnění pokrývajícího 1/12 provozních nákladů společného podniku FCH a byl do rozpočtu společného podniku FCH převáděn v dohodnutých splátkách.“

2)

Článek 12 se mění takto:

a)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Provozní náklady společného podniku FCH jsou hrazeny z finančního příspěvku Unie a z věcných příspěvků od právních subjektů podílejících se na činnostech. Příspěvky od účastnících se právních subjektů musí být alespoň ve stejné výši jako finanční příspěvek Unie.

S příjmy se zachází v souladu s pravidly pro účast stanovenými v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES.

Tento odstavec se je použitelný ode dne, k němuž se výzkumné uskupení stalo členem společného podniku FCH.“;

b)

v odstavci 7 se druhý a třetí pododstavec nahrazují tímto:

„Jestliže se v rámci posouzení zjistí, že věcný příspěvek od účastnících se právních subjektů nedosahuje požadované úrovně, Komise může v následujícím roce svůj příspěvek snížit.

Jestliže se zjistí, že věcný příspěvek od právních subjektů podílejících se na činnostech po dva po sobě následující roky nedosahuje požadované úrovně, může Komise navrhnout Radě zrušení společného podniku FCH.“

3)

V článku 15 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„4.   Správní rada může u určité výzvy k předkládání návrhů rozhodnout, že stanoví pro každou kategorii účastníka minimální úroveň financování.“


19.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 302/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1184/2011

ze dne 14. listopadu 2011,

kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé v oblasti IIIa a IV a ve vodách EU oblastí IIa, IIIb, IIIc a subdivizí 22–32 plavidly plujícími pod vlajkou Švédska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 57/2011 ze dne 18. ledna 2011, kterým se na rok 2011 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb platná ve vodách EU a pro plavidla EU v některých vodách mimo EU (2), stanoví kvóty na rok 2011.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2011.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2011 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. listopadu 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 24, 27.1.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Č.

73/T&Q

Členský stát

Švédsko

Populace

POK/2A34.

Druh

Treska tmavá (Pollachius virens)

Oblast

IIIa a IV a vody EU oblastí IIa, IIIb, IIIc a subdivizí 22–32

Datum

31.10.2011


19.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 302/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1185/2011

ze dne 14. listopadu 2011,

kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníků ve vodách EU a mezinárodních vodách oblasti V, jakož i v mezinárodních vodách oblastí XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 57/2011 ze dne 18. ledna 2011, kterým se pro rok 2011 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb platná ve vodách EU a pro plavidla EU v některých vodách mimo EU (2), stanoví kvóty na rok 2011.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2011.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2011 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. listopadu 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 24, 27.1.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Č.

72/T&Q

Členský stát

Portugalsko

Populace

RED/51214D

Druh

Okouníci rodu Sebastes (pelagický druh žijící v hlubinách)

Oblast

Vody EU a mezinárodní vody oblasti V; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

Datum

24.10.2011


19.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 302/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1186/2011

ze dne 15. listopadu 2011,

kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách EU a ve vodách Norska oblasti IV severně od 53° 30′ severní šířky plavidly plujícími pod vlajkou Francie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 57/2011 ze dne 18. ledna 2011, kterým se pro rok 2011 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb platná ve vodách EU a pro plavidla EU v některých vodách mimo EU (2), stanoví kvóty na rok 2011.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2011.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2011 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. listopadu 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 24, 27.1.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Č.

75/T&Q

Členský stát

Francie

Populace

HER/4AB.

Druh

Sleď obecný (Clupea harengus)

Oblast

Vody EU a Norska oblasti IV severně od 53° 30′ s. š.

Datum

23.10.2011


19.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 302/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1187/2011

ze dne 15. listopadu 2011,

kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka mořského v oblasti IIIa a ve vodách EU subdivizí 22–32 plavidly plujícími pod vlajkou Dánska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 57/2011 ze dne 18. ledna 2011, kterým se na rok 2011 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb platná ve vodách EU a pro plavidla EU v některých vodách mimo EU (2), stanoví kvóty na rok 2011.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2011.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2011 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. listopadu 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 24, 27.1.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Č.

70/T&Q

Členský stát

Dánsko

Populace

LIN/3A/BCD

Druh

Mník mořský (Molva molva)

Oblast

IIIa a vody EU subdivizí 22–32

Datum

17.10.2011


19.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 302/14


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1188/2011

ze dne 15. listopadu 2011,

kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti IV, vodách EU oblasti IIa a v oblasti IIIa mimo Skagerrak a Kattegat plavidly plujícími pod vlajkou Švédska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 57/2011 ze dne 18. ledna 2011, kterým se pro rok 2011 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb platná ve vodách EU a pro plavidla EU v některých vodách mimo EU (2), stanoví kvóty na rok 2011.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2011.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2011 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. listopadu 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 24, 27.1.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Č.

74/T&Q

Členský stát

Švédsko

Populace

COD/2A3AX4

Druh

Treska obecná (Gadus morhua)

Oblast

IV, vody EU oblasti IIa, oblast IIIa mimo Skagerrak a Kattegat

Datum

31.10.2011


19.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 302/16


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1189/2011

ze dne 18. listopadu 2011,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice Rady 2010/24/EU o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2010/24/EU ze dne 16. března 2010 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření (1), a zejména na článek 26 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2010/24/EU podstatně změnila pravidla týkající se vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření a ve vztahu k pravomocím stanoveným ve směrnici Rady 2008/55/ES (2) nově určila prováděcí pravomoci Komise. Je proto vhodné nahradit stávající prováděcí pravidla přijatá Komisí novým prováděcím nařízením.

(2)

V zájmu zajištění rychlé komunikace mezi příslušnými orgány by měla být přijata podrobná pravidla týkající se praktických ujednání a lhůt pro komunikaci mezi dožádanými a dožadujícími orgány.

(3)

K zajištění právní jistoty je vhodné upřesnit, že platnost dokumentů není dotčena skutečností, že byly předány elektronicky.

(4)

Aby bylo potvrzeno, že dokumenty odeslané poštou byly zasány příslušným orgánem, je vhodné stanovit pro tento způsob komunikace zvláštní pravidla.

(5)

Aby byl zajištěn přenos příslušných údajů a informací, je nutno stanovit vzor standardního formuláře přiloženého k žádosti o doručení a vzor dokladu o vymahatelnosti pohledávky v dožádaném členském státě.

(6)

K zajištění právní jistoty je vhodné výslovně uvést právní účinek doručení uskutečněného dožádaným členským státem na žádost dožadujícího členského státu.

(7)

K zajištění právní jistoty je rovněž vhodné upřesnit, že doručení nebo předání jednotného dokladu o vymahatelnosti pohledávky v dožádaném členském státě nemá žádný vliv na důsledky doručení původního dokladu o vymahatelnosti pohledávky a že upravený doklad o vymahatelnosti pohledávky v dožádaném členském státě nemá žádný vliv na původní pohledávku nebo původní doklad o vymahatelnosti pohledávky.

(8)

Nařízení Komise (ES) č. 1179/2008 ze dne 28. listopadu 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice Rady 2008/55/ES o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z některých dávek, cel, daní a jiných opatření (3), by mělo být zrušeno.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro vymáhání pohledávek,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla k čl. 5 odst. 1, článku 8, článku 10, čl.12 odst. 1, čl. 13 odst. 2, 3, 4 a 5, článku 15, čl. 16 odst. 1 a čl. 21 odst. 1 směrnice 2010/24/EU, včetně prováděcích pravidel pro přepočet a převod vymožených částek, a rovněž způsoby přenosu sdělení mezi orgány.

Článek 2

1.   Všechny žádosti o informace, doručení, vymáhání pohledávky nebo předběžná opatření podle čl. 5 odst. 1, článku 8, článku 10 a čl. 16 odst. 1 směrnice 2010/24/EU (dále jen „žádosti o pomoc“) a veškeré přiložené doklady, formuláře a jiné dokumenty a rovněž jakékoli jiné informace sdělené s ohledem na tyto žádosti se zasílají prostřednictvím sítě CCN, ledaže to není z technických důvodů proveditelné.

2.   Dokumenty zasílané v elektronické formě nebo jejich výtisky mají stejný právní účinek jako doklady zaslané poštou.

3.   Nelze-li žádost zaslat prostřednictvím sítě CCN, je zaslána poštou. V tomto případě platí tato pravidla:

a)

žádost podepíše úřední osoba dožadujícího orgánu, která je k podání takové žádosti oprávněna;

b)

standardní formulář přiložený k žádosti o doručení podle čl. 8 odst. 1 druhého pododstavce směrnice 2010/24/EU (dále jen „jednotný doklad pro doručení“) nebo jednotný doklad o vymahatelnosti pohledávky v dožádaném členském státě podle článku 12 uvedené směrnice podepíše oprávněná úřední osoba dožadujícího orgánu;

c)

je-li k žádosti přiložena kopie jiného dokumentu než jednotného dokladu pro doručení nebo jednotného dokladu o vymahatelnosti pohledávky v dožádaném členském státě, potvrdí dožadující orgán shodnost této kopie s originálem tím, že na této kopii uvede v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků členského státu, v němž má své sídlo, slova „ověřená kopie“, jméno ověřující úřední osoby a datum tohoto ověření.

Pro účely prvního pododstavce písm. b) použijí členské státy jednotný doklad pro doručení vyhotovený podle vzoru uvedeného v příloze I tohoto nařízení a jednotný doklad o vymahatelnosti pohledávky v dožádaném členském státě vyhotovený podle vzoru uvedeného v příloze II tohoto nařízení.

4.   Pokud se jednotný doklad pro doručení nebo jednotný doklad o vymahatelnosti pohledávky v dožádaném členském státě zasílá elektronickými prostředky, lze jejich strukturu a grafickou úpravu přizpůsobit požadavkům elektronického komunikačního systému s cílem usnadnit komunikaci mezi příslušnými orgány, a to za předpokladu, že s ohledem na vzory uvedené v příloze I a II nedojde k podstatné změně souboru údajů a informací obsažených v těchto dokladech.

Článek 3

1.   Dožadující orgán může podat žádost o pomoc ohledně jedné pohledávky nebo několika pohledávek, pokud jsou vymahatelné od jedné a téže osoby.

2.   Žádost o informace, vymáhání pohledávky nebo předběžná opatření se může týkat těchto osob:

a)

hlavního dlužníka nebo spoludlužníka;

b)

jiné osoby než (spolu)dlužníka, která je podle právních předpisů platných v členském státě, v němž má sídlo dožadující orgán, povinna uhradit daně, poplatky, cla a na níž se vztahují jiná opatření, nebo která je povinna uspokojit jiné pohledávky vyplývající z těchto daní, poplatků, cel a jiných opatření;

c)

jakékoli třetí osoby, která má v držbě aktiva náležející jedné z osob uvedených v písmenech a) nebo b) nebo má vůči jedné z těchto osob dluhy.

Článek 4

Informace a další údaje sdělené dožádaným orgánem dožadujícímu orgánu podle čl. 5 odst. 1, článku 8, článku 10 a čl. 16 odst. 1 směrnice 2010/24/EU se předávají v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků členského státu dožádaného orgánu či v jiném jazyce, na němž se dožádaný a dožadující orgán dohodnou.

Článek 5

Pokud dožádaný orgán odmítne vyhovět žádosti o pomoc, sdělí dožadujícímu orgány důvody odmítnutí s upřesněním ustanovení směrnice 2010/24/EU, kterých se dovolává. Dožádaný orgán zašle toto sdělení co nejdříve po přijetí svého rozhodnutí, nejpozději však do jednoho měsíce od data potvrzení přijetí žádosti.

Článek 6

V každé žádosti o informace nebo o vymáhání pohledávky či o předběžná opatření je uvedeno, zda se podobná žádost zasílá i jinému orgánu.

KAPITOLA II

ŽÁDOSTI O INFORMACE

Článek 7

Dožádaný orgán potvrdí přijetí žádosti o informace co nejdříve, nejpozději však do sedmi kalendářních dnů od jejího přijetí.

Po přijetí žádosti dožádaný orgán v případě potřeby dožadující orgán požádá o poskytnutí jakýchkoli nezbytných doplňujících informací. Dožadující orgán poskytne veškeré nezbytné doplňující informace, k nimž má běžně přístup.

Článek 8

1.   Jakmile dožádaný orgán získá některou z požadovaných informací, předá ji dožadujícímu orgánu.

2.   Pokud vzhledem k okolnostem daného případu nelze všechny nebo některé požadované informace opatřit v přiměřené lhůtě, sdělí to dožádaný orgán s udáním důvodů dožadujícímu orgánu.

Po uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy bylo potvrzeno přijetí žádosti, sdělí dožádaný orgán dožadujícímu orgánu v každém případě výsledek šetření, které provedl za účelem získání požadovaných informací.

Dožadující orgán může na základě informací, které obdržel od dožádaného orgánu, tento orgán požádat, aby pokračoval v šetření. Tato žádost musí být podána do dvou měsíců od obdržení sdělení o výsledku šetření provedeného dožádaným orgánem a dožádaný orgán ji vyřídí v souladu s ustanoveními, která platí pro původní žádost.

Článek 9

Dožadující orgán může žádost o informace, kterou zaslal dožádanému orgánu, kdykoliv vzít zpět. Rozhodnutí o zpětvzetí žádosti předá dožádanému orgánu.

KAPITOLA III

ŽÁDOSTI O DORUČENÍ

Článek 10

1.   Žádost o doručení obsahuje originál nebo ověřenou kopii každého dokumentu, o jehož doručení je příslušný orgán žádán.

Jednotný doklad pro doručení připojený k žádosti podle čl. 8 odst. 1 druhého pododstavce směrnice 2010/24/EU je vyhotoven dožadujícím orgánem nebo v rámci jeho odpovědnosti. V tomto formuláři jsou adresátovi poskytnuty informace ohledně dokumentů, o jejichž doručení je příslušný orgán žádán.

2.   Co se týká informací uvedených v jednotném dokladu pro doručení, platí tato pravidla:

a)

ve formuláři je uvedena částka pohledávky, pokud již byla stanovena;

b)

údaj o lhůtě, v níž má být doručení uskutečněno, může být uveden formou data, k němuž dožadující orgán požaduje doručení uskutečnit.

Článek 11

Žádost o doručení se může vztahovat k jakékoli osobě uvedené v čl. 3 písm. c) směrnice 2010/24/EU, která má být v souladu s právními předpisy platnými v dožadujícím členském státě informována o jakémkoli dokumentu, který se jí týká.

Článek 12

1.   Dožádaný orgán potvrdí přijetí žádosti o doručení co nejdříve, nejpozději však do sedmi kalendářních dnů po jejím přijetí.

Po přijetí žádosti o doručení učiní dožádaný orgán nezbytná opatření k provedení doručení v souladu s právními předpisy platnými v členském státě, v němž má své sídlo.

V případě nutnosti, aniž by však bylo dotčeno dodržení lhůty pro doručení uvedené v žádosti o doručení, požádá dožádaný orgán dožadující orgán o poskytnutí doplňujících informací.

Dožadující orgán poskytne veškeré doplňující informace, k nimž má běžně přístup.

2.   Jakmile došlo k doručení, informuje dožádaný orgán dožadující orgán o datu doručení tak, že potvrdí doručení ve formuláři žádosti, který zašle zpět dožadujícímu orgánu.

Článek 13

1.   Doručení, které dožádaný členský stát uskutečnil v souladu s vnitrostátními právními předpisy a správní praxí platnými v tomto státě, má v dožadujícím členském státě stejný účinek, jako kdyby je uskutečnil dožadující členský stát sám v souladu s vnitrostátními právními předpisy a správní praxí platnými v dožadujícím členském státě.

2.   Doručení dokumentu týkajícího se více než jednoho druhu daně, poplatku, cla nebo jiného opatření se považuje za platné, pokud jej uskutečnil orgán dožádaného členského státu, který je příslušný přinejmenším pro jednu z daní, poplatků, cel nebo jiných opatření uvedených v doručovaném dokumentu, je-li to přípustné podle vnitrostátních právních předpisů dožádaného členského státu.

Článek 14

Pro účely doručování může dožádaný členský stát použít jednotný doklad pro doručení uvedený v čl. 10 odst. 1 ve svém úředním jazyce nebo v jednom ze svých úředních jazyků podle svých vnitrostátních právních předpisů.

KAPITOLA IV

ŽÁDOSTI O VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVKY NEBO O PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ

Článek 15

Žádosti o vymáhání pohledávky nebo o předběžná opatření obsahují prohlášení o tom, že byly splněny podmínky pro zahájení řízení o vzájemné pomoci stanovené ve směrnici 2010/24/EU.

Článek 16

1.   Jednotný doklad o vymahatelnosti pohledávky v dožádaném členském státě, který je připojen k žádosti o vymáhání pohledávky nebo o předběžná opatření, je vyhotoven dožadujícím orgánem nebo v rámci jeho odpovědnosti na základě původního dokladu o vymahatelnosti pohledávky v dožadujícím členském státě.

V jednotném dokladu o vymahatelnosti pohledávky v dožádaném členském státě lze dodatečně doplnit správní sankce, pokuty, poplatky a přirážky uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. a) směrnice 2010/24/EU, jakož i úroky a náklady uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. c) uvedené směrnice, které mohou být v souladu s předpisy platnými v dožadujícím členském státě splatné ode dne vydání původního dokladu o vymahatelnosti pohledávky do dne přede dnem zaslání žádosti o vymáhání pohledávky.

2.   Jednotný doklad o vymahatelnosti pohledávky v dožádaném členském státě lze vydat s ohledem na několik pohledávek a několik osob v souladu s původním dokladem o vymahatelnosti pohledávky v dožadujícím členském státě.

3.   Byly-li původní doklady o vymahatelnosti několika pohledávek v dožadujícím členském státě nahrazeny souhrnným dokladem o vymahatelnosti všech těchto pohledávek v tomto členském státě, může se jednotný doklad o vymahatelnosti pohledávky v dožádaném členském státě zakládat na původních dokladech o vymahatelnosti v dožadujícím členském státě, nebo na souhrnném dokladu seskupujícím tyto původní doklady o vymahatelnosti pohledávky v dožadujícím členském státě.

4.   Za účelem vymáhání pohledávek, s ohledem na něž se žádá o pomoc, může dožádaný členský stát použít jednotný doklad o vymahatelnosti pohledávky v tomto členském státě ve svém úředním jazyce nebo v jednom ze svých úředních jazyků podle svých vnitrostátních právních předpisů.

Článek 17

Osoba, jíž se žádost o vymáhání pohledávky nebo o předběžná opatření týká, se nemůže odvolávat na doručení nebo předání jednotného dokladu o vymahatelnosti pohledávky v dožádaném státě za účelem prodloužení nebo nového běhu lhůty pro napadení pohledávky nebo pro napadení původního dokladu o vymahatelnosti pohledávky, jestliže byl tento platně doručen.

Článek 18

1.   Pokud se měna dožádaného členského státu liší od měny dožadujícího členského státu, vyjádří dožadující orgán částku vymáhané pohledávky v obou měnách.

2.   Jako směnný kurz pro účely pomoci při vymáhání pohledávek se použije poslední směnný kurz zveřejněný v Úředním věstníku Evropské unie přede dnem zaslání žádosti.

Článek 19

1.   Dožadující orgán potvrdí co nejdříve, nejpozději však do sedmi kalendářních dnů od přijetí žádosti o vymáhání pohledávky nebo o předběžná opatření, přijetí této žádosti.

2.   Dožádaný orgán může dožadující orgán požádat o poskytnutí doplňujících informací nebo v případě potřeby o doplnění jednotného dokladu o vymahatelnosti v dožádaném členském státě. Dožadující orgán poskytne veškeré nezbytné doplňující informace, k nimž má běžně přístup.

Článek 20

1.   Nelze-li vzhledem k okolnostem daného případu v přiměřené lhůtě vymoci pohledávku zcela nebo částečně či přijmout předběžná opatření, sdělí to dožádaný orgán s udáním důvodů dožadujícímu orgánu.

Dožadující orgán může na základě informací, které mu dožádaný orgán poskytne, tento orgán požádat, aby znovu zahájil vymáhání pohledávky nebo přijal předběžná opatření. Tato žádost se podává do dvou měsíců od přijetí oznámení o výsledku uvedeného postupu a dožádaný orgán ji vyřídí v souladu s ustanoveními, která platí pro původní žádost.

2.   Nejpozději při uplynutí každé šestiměsíční lhůty po dni potvrzení přijetí žádosti sdělí dožádaný orgán dožadujícímu orgánu stav pokroku či výsledek vymáhání pohledávky nebo přijetí předběžných opatření.

Článek 21

1.   Dožadující orgán uvědomí dožádaný orgán o každém napadení pohledávky nebo dokladu o její vymahatelnosti, které je podáno v členském státě dožadujícího orgánu, neprodleně poté, co byl o napadení informován.

2.   Pokud právní předpisy a správní praxe platné v dožádaném členském státě nepřipouští předběžná opatření nebo vymáhání pohledávky požadované podle čl. 14 odst. 4 druhého a třetího pododstavce směrnice 2010/24/EU, oznámí to dožádaný orgán dožadujícímu orgánu co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od přijetí sdělení uvedeného v odstavci 1.

3.   Dožádaný orgán uvědomí dožadující orgán o každém úkonu učiněném v dožádaném členském státě, který se týká vrácení vymožených částek nebo náhrady v souvislosti s vymáháním napadených pohledávek podle čl. 14 odst. 4 třetího pododstavce směrnice 2010/24/EU, neprodleně poté, co byl o takovém úkonu informován.

Dožádaný orgán v nejvyšší možné míře zapojí dožadující orgán do řízení o stanovení částky, která má být vrácena, a stanovení výše splatné náhrady. Na odůvodněnou žádost dožádaného orgánu převede dožadující orgán vrácené částky a zaplacenou náhradu do dvou měsíců od přijetí této žádosti.

Článek 22

1.   Stane-li se žádost o vymáhání pohledávky nebo o předběžná opatření v důsledku splnění nebo zániku pohledávky nebo z jakéhokoliv jiného důvodu bezpředmětnou, sdělí to dožadující orgán neprodleně dožádanému orgánu, aby tento zastavil zahájené úkony.

2.   Je-li výše pohledávky, která je předmětem žádosti o vymáhání pohledávky nebo o předběžná opatření, rozhodnutím příslušného orgánu uvedeného v čl. 14 odst. 1 směrnice 2010/24/EU upravena, informuje dožadující orgán dožádaný orgán o tomto rozhodnutí, a je-li vyžádáno vymáhání pohledávky, předá mu rozhodnutí o úpravě spolu s upraveným jednotným dokladem o vymahatelnosti pohledávky v dožádaném členském státě. Tento upravený doklad o vymahatelnosti pohledávky v dožádaném členském státě je vyhotoven dožadujícím orgánem nebo v rámci jeho odpovědnosti na základě rozhodnutí o úpravě výše pohledávky.

3.   Upravený jednotný doklad o vymahatelnosti pohledávky v dožádaném členském státě nemá žádné důsledky ve vztahu k možnostem napadnout původní pohledávku, původní doklad o vymahatelnosti pohledávky v dožadujícím členském státě nebo rozhodnutí uvedené v předchozím odstavci.

4.   Spočívá-li úprava uvedená v odstavci 2 ve snížení výše pohledávky, pokračuje dožádaný orgán v zahájeném řízení o vymáhání pohledávky nebo k přijetí předběžných opatření, avšak pouze ohledně částky, která nebyla dosud uhrazena.

Pokud v době, kdy se dožádaný orgán dověděl o snížení výše pohledávky, již byla částka převyšující částku dosud neuhrazenou vymožena, ale dosud nedošlo k jejímu převodu podle článku 23, vrátí dožádaný orgán přeplatek oprávněné osobě.

5.   Spočívá-li úprava uvedená v odstavci 2 ve zvýšení výše pohledávky, může dožadující orgán zaslat dožádanému orgánu doplňující žádost o vymáhání pohledávky nebo o předběžná opatření.

Dožádaný orgán vyřídí tuto doplňující žádost pokud možno zároveň s původní žádostí dožadujícího orgánu. Není-li vzhledem k stavu probíhajícího řízení společné vyřízení původní a doplňující žádosti možné, vyhoví dožádaný orgán doplňující žádosti pouze tehdy, pokud se týká částky, která není nižší než částka uvedená v čl. 18 odst. 3 směrnice 2010/24/EU.

6.   Při přepočtu částky pohledávky vyplývající z úpravy uvedené v odstavci 2 na měnu členského státu dožádaného orgánu použije dožadující orgán směnný kurz, který byl použit v jeho původní žádosti.

Článek 23

1.   Částky, které mají být poukázány dožadujícímu orgánu podle čl. 13 odst. 5 směrnice 2010/24/EU, jsou dožadujícímu orgánu převedeny v měně dožádaného členského státu.

Převod vymožených částek se uskuteční do dvou měsíců ode dne, kdy byla pohledávka vymožena.

Jsou-li však opatření k vymáhání pohledávek, která uplatnil dožádaný orgán, napadena z důvodu, za nějž nenese odpovědnost dožadující členský stát, může dožádaný orgán počkat s převodem částek, které byly vymoženy s ohledem na pohledávku dožadujícího členského státu, do doby vyřešení sporu, jsou-li současně splněny tyto podmínky:

a)

dožádaný orgán považuje za pravděpodobné, že výsledek tohoto napadení vyzní ve prospěch dotčené strany, a

b)

dožadující orgán neprohlásil, že vrátí již převedené částky, vyzní-li výsledek napadení ve prospěch dotčené strany.

Pokud dožadující orgán učinil prohlášení o vrácení v souladu s třetím pododstavcem písm. b), vrátí vymožené částky, které již dožádaný orgán převedl, do jednoho měsíce od přijetí žádosti o vrácení částek. Případné jiné splatné náhrady nese v tomto případě výlučně dožádaný orgán.

2.   Příslušné orgány členských států se mohou o převodu částek nedosahujících prahové hodnoty podle čl. 18 odst. 3 směrnice 2010/24/EU dohodnout jinak.

Článek 24

Bez ohledu na částky vybrané dožádaným orgánem jako úroky uvedené v čl. 13 odst. 4 směrnice 2010/24/EU se pohledávka považuje za vymoženou ve výši částky vyjádřené v národní měně členského státu dožádaného orgánu na základě směnného kurzu uvedeného v čl. 18 odst. 2 tohoto nařízení.

KAPITOLA V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 25

Nařízení (ES) č. 1179/2008 se zrušuje.

Článek 26

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. listopadu 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2010, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 150, 10.6.2008, s. 28.

(3)  Úř. věst. L 319, 29.11.2008, s. 21.


PŘÍLOHA I

Jednotný doklad pro doručení s informacemi o doručovaném dokumentu/doručovaných dokumentech (jenž má být předán adresátovi sdělení)  (1)

Tento dokument je přiložen k dokumentu doručovanému/dokumentům doručovaným příslušným orgánem [název dožádaného členského státu].

Toto doručení se týká dokumentů příslušných orgánů [název dožadujícího členského státu], které požádaly o pomoc při doručování v souladu s článkem 8 směrnice Rady 2010/24/EU ze dne 16. března 2010.

A.   IDENTIFIKACE ADRESÁTA SDĚLENÍ

1.

Jméno:

2.

Adresa:

3.

Datum narození:

4.

Místo narození:

B.   ÚČEL DORUČENÍ

1.

Cílem tohoto doručení je:

informovat adresáta o dokumentu připojeném/dokumentech připojených k tomuto sdělení.

přerušit běh lhůty pro placení daně s ohledem na pohledávku uvedenou/pohledávky uvedené v doručeném dokumentu/doručených dokumentech.

potvrdit adresátovi jeho povinnost uhradit částky uvedené v písmenu C.

Upozorňuje se, že v případě neuhrazení těchto částek mohou orgány přistoupit k vymáhání a/nebo k přijetí předběžných opatření k vymožení pohledávky/pohledávek. To může znamenat dodatečné náklady účtované adresátovi.

Jste adresátem tohoto sdělení, jelikož se považujete za:

hlavního dlužníka

spoludlužníka

jinou osobu než dlužníka, nebo spoludlužníka, která je povinna uhradit daně, poplatky, cla a na níž se vztahují jiná opatření, nebo která je povinna uspokojit jiné pohledávky vyplývající z těchto daní, poplatků, cel a jiných opatření, podle právních předpisů platných v dožadujícím státě

jinou osobu než dlužníka, nebo spoludlužníka, která má v držbě aktiva náležející dlužníkovi, nebo spoludlužníkovi či jiné odpovědné osobě nebo má vůči těmto osobám dluhy

třetí osobu, která může být dotčena opatřeními k vymáhání pohledávek, jež se týkají jiných osob.

(Je-li adresátem sdělení jiná osoba než dlužník, nebo spoludlužník, osoba, která má v držbě aktiva náležející dlužníkovi, nebo spoludlužníkovi nebo jiné odpovědné osobě nebo má vůči těmto osobám dluhy, nebo třetí osoba, která může být dotčena opatřeními k vymáhání pohledávek, jež se týkají jiných osob, budou uvedeny tyto informace: doručované dokumenty se týkají pohledávek vyplývajících z daní, poplatků a cel, které má povinnost uhradit tato osoba/tyto osoby: [jméno a adresa (známá nebo předpokládaná)]).

2.

Dožadující orgán [název dožadujícího členského státu] požádal příslušné orgány [název dožádaného členského státu] o doručení do [datum]. Upozorňuje se, že toto datum nesouvisí s žádnou lhůtou pro placení daně.

C.   POPIS DORUČOVANÉHO DOKUMENTU/DORUČOVANÝCH DOKUMENTŮ

1.

Referenční číslo:

Datum vyhotovení:

2.

Druh doručovaného dokumentu:

Daňový výměr

Platební příkaz

Rozhodnutí na základě správního odvolání

Jiný správní dokument:

Rozsudek/příkaz:

Jiný soudní dokument

3.

Název dotyčné pohledávky (v jazyce dožadujícího členského státu):

4.

Druh pohledávky:

 a)

cla

 b)

daň z přidané hodnoty

 c)

spotřební daně

 d)

daň z příjmu nebo z majetku

 e)

daň z pojistného

 f)

dědická a darovací daň

 g)

jiné vnitrostátní daně a poplatky z nemovitostí než výše uvedené

 h)

vnitrostátní daně a poplatky z užívání nebo vlastnictví dopravních prostředků

 i)

ostatní daně, poplatky a cla ukládané dožadujícím státem či jeho jménem

 j)

daně, poplatky a cla ukládané nižšími územními nebo správními celky dožadujícího státu nebo jejich jménem kromě daní, poplatků a cel ukládaných místními orgány

 k)

daně, poplatky a cla ukládané místními orgány nebo jejich jménem

 l)

jiná pohledávka vyplývající z daní

 m)

náhrady, intervence a další opatření, jež jsou součástí systému částečného nebo úplného financování Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), včetně částek, jež mají být vybrány v souvislosti s těmito činnostmi, a dávky a jiné poplatky stanovené v rámci společné organizace trhů v odvětví cukru

5.

Částka dotyčné pohledávky v měně [název dožadujícího členského státu]:

Základní částka:

Správní sankce a pokuty:

Úroky do [datum]:

Náklady do [datum]:

Poplatky za osvědčení a podobné dokumenty vydávané v souvislosti se správními postupy souvisejícími s pohledávkou uvedenou v bodě 3:

Celková částka této pohledávky:

6.

Částku uvedenou v bodě 5 je nutno uhradit:

do:

do [počet] kalendářních dnů ode dne doručení

neprodleně

Tuto platbu je nutno provést ve prospěch:

Referenční údaje použité při platbě:

7.

Na doručovaný dokument/doručované dokumenty můžete odpovědět.

Poslední den pro odpověď:

Lhůta pro odpověď:

Název a adresa orgánu, jemuž je možno zaslat odpověď:

8.

Možnost napadení

Lhůta pro napadení pohledávky nebo doručovaného dokumentu/doručovaných dokumentů již uplynula.

Poslední den pro napadení:

Lhůta pro napadení:

Název a adresa orgánu, u nějž je nutno podat napadení:

Upozorňuje se, že spory týkající se pohledávky, dokladu o vymahatelnosti pohledávky či jakéhokoli jiného dokumentu pocházejícího od orgánů [název dožadujícího členského státu] spadají v souladu s článkem 14 směrnice Rady 2010/24/EU do pravomoci příslušných orgánů [název dožadujícího členského státu].

Jakýkoli takovýto spor se řídí procesními pravidly a pravidly pro užívání jazyka(ů) platnými v [název dožadujícího členského státu].

Upozorňuje se, že vymáhání může být zahájeno před uplynutím lhůty pro napadení.

9.

Úřad odpovědný za přiložený dokument/přiložené dokumenty

Název

Adresa

Telefon

E-mail

Jazyk, v němž je možné tento úřad kontaktovat

10.

Další informace o:

doručovaném dokumentu/doručovaných dokumentech

a/nebo možnosti napadnout povinnosti

lze získat u:

úřadu odpovědného za přiložený dokument/přiložené dokumenty uvedený/uvedené v bodě C.9.

tohoto úřadu:


(1)  Údaje uvedené kurzivou jsou nepovinné.


PŘÍLOHA II

Jednotný doklad o vymahatelnosti pohledávky v dožádaném členském státě  (1)

   JEDNOTNÝ DOKLAD O VYMAHATELNOSTI POHLEDÁVEK, NA NĚŽ SE VZTAHUJE SMĚRNICE RADY 2010/24/EU

Datum vydání:

   UPRAVENÝ JEDNOTNÝ DOKLAD O VYMAHATELNOSTI POHLEDÁVEK, NA NĚŽ SE VZTAHUJE SMĚRNICE RADY 2010/24/EU

Datum vydání původního jednotného dokladu:

Datum změny:

Důvod změny:  rozsudek/příkaz [název soudu]  správní rozhodnutí ze dne [datum]

Referenční číslo:

Členský stát EU, v němž byl tento dokument vydán:

Každý členský stát EU může ostatní členské státy požádat o pomoc při vymáhání neuhrazených pohledávek uvedených v článku 2 směrnice Rady 2010/24/EU ze dne 16. března 2010.

Opatření k vymáhání pohledávek, která přijal dožádaný členský stát, se zakládají na:

jednotném dokladu o vymahatelnosti pohledávky podle článku 12 uvedené směrnice.

pozměněném jednotném dokladu o vymahatelnosti pohledávky podle článku 15 uvedené směrnice (s cílem přihlédnout k rozhodnutí příslušného orgánu uvedeného v čl. 14 odst. 1 uvedené směrnice).

Tento dokument je [upraveným] jednotným dokladem o vymahatelnosti pohledávky. Týká se níže uvedené pohledávky/uvedených pohledávek, která nebyla dosud uhrazena/které nebyly dosud uhrazeny v [název dožadujícího členského státu]. Původní doklad o vymahatelnosti této pohledávky/těchto pohledávek byl doručen, vyžadují-li to vnitrostátní právní předpisy [název dožadujícího členského státu].

Spory týkající se pohledávky/pohledávek spadají v souladu s článkem 14 směrnice 2010/24/EU výhradně do pravomoci příslušných orgánů [název dožadujícího členského státu]. Jakýkoli takovýto úkon je nutno učinit vůči těmto orgánům v souladu s procesními pravidly a pravidly pro užívání jazyka(ů) platnými v [název dožadujícího členského státu].

POPIS POHLEDÁVKY/POHLEDÁVEK A DOTČENÉ OSOBY/DOTČENÝCH OSOB

IDENTIFIKACE POHLEDÁVKY

1.

Referenční číslo:

2.

Druh pohledávky

 a)

cla

 b)

daň z přidané hodnoty

 c)

spotřební daně

 d)

daň z příjmu nebo z majetku

 e)

daň z pojistného

 f)

dědická a darovací daň

 g)

jiné vnitrostátní daně a poplatky z nemovitostí než výše uvedené

 h)

vnitrostátní daně a poplatky z užívání nebo vlastnictví dopravních prostředků

 i)

ostatní daně, poplatky a cla ukládané (dožadujícím) státem či jeho jménem

 j)

daně, poplatky a cla ukládané nižšími územními nebo správními celky (dožadujícího) státu nebo jejich jménem kromě daní, poplatků a cel ukládaných místními orgány

 k)

daně, poplatky a cla ukládané místními orgány nebo jejich jménem

 l)

jiná pohledávka vyplývající z daní

 m)

náhrady, intervence a další opatření, jež jsou součástí systému částečného nebo úplného financování Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), včetně částek, jež mají být vybrány v souvislosti s těmito činnostmi, a dávky a jiné poplatky stanovené v rámci společné organizace trhů v odvětví cukru

3.

Název daně/poplatku, které se pohledávka týká:

4.

Období nebo datum, kterého se pohledávka týká:

5.

Datum stanovení pohledávky:

6.

Datum, kdy lze začít s vymáháním pohledávky:

7.

Částka pohledávky (původně splatné – dosud neuhrazené):

základní částka:

správní sankce a pokuty:

úroky do dne zaslání žádosti:

náklady do dne zaslání žádosti:

poplatky za osvědčení a podobné dokumenty vydávané v souvislosti se správními postupy souvisejícími s daní/poplatkem, kterých se pohledávka týká:

celková částka pohledávky:

8.

Datum doručení původního dokladu o vymahatelnosti pohledávky v [název dožadujícího státu]

9.

Úřad odpovědný za vyměření pohledávky: název, adresa a ostatní kontaktní údaje:

10.

Další informace týkající se pohledávky nebo možnosti napadnout platební povinnost lze získat u:

úřadu odpovědného za vyměření pohledávky, který je uveden v bodě 9

úřadu odpovědného za jednotný doklad o vymahatelnosti pohledávky: název, adresa a ostatní kontaktní údaje

IDENTIFIKACE DOTČENÉ OSOBY/DOTČENÝCH OSOB VE VNITROSTÁTNÍM DOKLADU/VNITROSTÁTNÍCH DOKLADECH O VYMAHATELNOSTI POHLEDÁVKY

1.

Jméno

2.

Adresa

3.

Důvod povinnosti:

hlavní dlužník

spoludlužník

jiná osoba než dlužník, nebo spoludlužník, která je povinna uhradit daně, poplatky, cla a na níž se vztahují jiná opatření, nebo která je povinna uspokojit jiné pohledávky vyplývající z těchto daní, poplatků, cel a jiných opatření


(1)  Údaje uvedené kurzivou jsou nepovinné.


19.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 302/28


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1190/2011

ze dne 18. listopadu 2011,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1730/2006 a (ES) č. 1138/2007, pokud jde o jméno držitele povolení pro doplňkovou látku kyselinu benzoovou (VevoVitall)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Společnost Emerald Kalama Chemical BV podala podle čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003 žádosti o změnu jména držitele povolení, co se týče nařízení Komise (ES) č. 1730/2006 ze dne 23. listopadu 2006 o povolení kyseliny benzoové (VevoVitall) jako doplňkové látky (2) a co se týče nařízení Komise (ES) č. 1138/2007 ze dne 1. října 2007 o povolení nového užití kyseliny benzoové (VevoVitall) jako doplňkové látky (3).

(2)

Žadatel uvedl, že s účinkem od 26. května 2011 se společnost DSM Special Products BV změnila na Emerald Kalama Chemical BV, která nyní vlastní práva pro uvádění této doplňkové látky na trh. Žadatel předložil dokumentaci na podporu svého tvrzení.

(3)

Navrhovaná změna podmínek povolení je čistě správní povahy a neobnáší nové posouzení dotčené doplňkové látky. Evropský úřad pro bezpečnost potravin byl o žádosti informován.

(4)

Aby mohl žadatel uplatňovat svá práva pro uvádění na trh pod jménem Emerald Kalama Chemical BV, je nutné změnit podmínky pro povolení.

(5)

Nařízení (ES) č. 1730/2006 a (ES) č. 1138/2007 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Jelikož změny podmínek povolení nesouvisí s bezpečnostními důvody, je vhodné stanovit přechodné období pro spotřebování stávajících zásob.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ve druhém sloupci přílohy nařízení (ES) č. 1730/2006 se slova „DSM Special Products“ nahrazují slovy „Emerald Kalama Chemical BV“.

Článek 2

Ve druhém sloupci přílohy nařízení (ES) č. 1138/2007 se slova „DSM Special Products“ nahrazují slovy „Emerald Kalama Chemical BV“.

Článek 3

Stávající zásoby, které jsou v souladu s ustanoveními použitelnými před datem vstupu tohoto nařízení v platnost, mohou být nadále uváděny na trh a používány až do 9 června 2012.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. listopadu 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Úř. věst. L 325, 24.11.2006, s. 9.

(3)  Úř. věst. L 256, 2.10.2007, s. 8.


19.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 302/30


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1191/2011

ze dne 18. listopadu 2011,

kterým se mění nařízení (EU) č. 479/2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o oznámení členských států Komisi v odvětví mléka a mléčných výrobků

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1), a zejména na čl. 192 odst. 2 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 2 odst. 4 nařízení Komise (EU) č. 479/2010 (2) uvádí, že „ceny ze závodu“ oznámené členskými státy Komisi se musí vztahovat k prodejům, které byly vyúčtovány v referenčním období.

(2)

Přestože faktury jsou spolehlivé oficiální účetní dokumenty, omezení zdrojů informací o cenách pouze na faktury může zamezit členským státům ve využití jiných spolehlivých dostupných zdrojů informací o cenách. V případě některých výrobků mohou tyto jiné spolehlivé dostupné zdroje informací o cenách lépe odrážet aktuální situaci na trhu. Proto by mělo být rovněž povoleno oznámení cen vyplývajících ze smluv uzavřených v referenčním období.

(3)

Praxe ukázala, že pro několik členských států je obtížné dodržet lhůty pro oznámení měsíčních cen podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 479/2010, a nemohou tedy poskytnout Komisi konečné ceny. Aby bylo možné zlepšit přesnost oznamovaných cen, je nutné prodloužit lhůty.

(4)

Je vhodné lépe popsat použitou metodu zjišťování, pokud jde o původ údajů o cenách a způsob, jakým by měly příslušné orgány údaje shromažďovat.

(5)

Je třeba sladit informace o vývozních povoleních, které členské státy oznamují každý měsíc s informacemi, které se oznamují denně. V měsíčních oznámeních se tedy vyžadují další informace.

(6)

Nařízení (EU) č. 479/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 479/2010 se mění takto:

(1)

Článek 2 se mění takto:

a)

V odstavci 2 se úvodní věta nahrazuje tímto:

„2.   Nejpozději 15. dne každého měsíce oznámí členské státy Komisi ohledně cen ze závodu zaznamenaných v předchozím měsíci u produktů uvedených v příloze I.B:“;

b)

Odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Pro účely odstavců 1 a 2 se „cenou ze závodu“ rozumí cena, za kterou je produkt zakoupen od podniku bez daní (DPH) a ostatních nákladů (dopravy, naložení, manipulace, skladování, palet, pojištění atd.).

Členské státy zajistí, aby oznámená cena reprezentovala aktuální situaci na trhu. Oznámená cena je založena na nejvhodnějším dostupném zdroji informací, konkrétně na:

a)

prodejích, které byly vyúčtovány v referenčním období;

a/nebo

b)

smlouvách uzavřených v referenčním období pro dodávky uskutečněné v rámci tří měsíců.“

(2)

V čl. 7 odst. 1 se písmena a) a b) nahrazují tímto:

„a)

množství rozdělená podle kódu nomenklatury mléčných výrobků pro vývozní náhrady, podle kódu místa určení a data podání žádosti, pro která byly zrušeny žádosti o licence podle čl. 10 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1187/2009;

b)

nevyužitá množství z licencí, jejichž platnost uplynula a jež byly vráceny v předchozím měsíci a které byly vydány po 1. červenci běžného roku GATT, rozdělená podle kódu nomenklatury mléčných výrobků pro vývozní náhrady a kódu místa určení;“

(3)

Bod 3 písm. c) přílohy II se nahrazuje tímto:

„c)

metoda zjišťování: uvede se, od kterých zúčastněných osob (producentů, prvních kupujících) údaje pocházejí a jakým způsobem nebo metodou byly shromážděny;“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. prosince 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. listopadu 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 135, 2.6.2010, s. 26.


19.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 302/32


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1192/2011

ze dne 18. listopadu 2011

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že:

prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 19. listopadu 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. listopadu 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AL

49,9

MA

48,9

MK

64,0

TR

86,5

ZZ

62,3

0707 00 05

AL

64,0

EG

161,4

TR

101,9

ZZ

109,1

0709 90 70

MA

57,3

TR

133,9

ZZ

95,6

0805 20 10

MA

91,7

ZA

65,5

ZZ

78,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

43,0

IL

74,8

MA

53,5

TR

77,6

UY

42,7

ZA

62,9

ZZ

59,1

0805 50 10

TR

56,4

ZA

43,5

ZZ

50,0

0806 10 10

BR

224,5

CL

70,8

EC

65,7

LB

293,6

PE

261,2

TR

143,7

US

270,3

ZA

85,0

ZZ

176,9

0808 10 80

CA

114,3

CL

90,0

MK

41,0

NZ

76,3

TR

95,1

US

111,1

ZA

104,2

ZZ

90,3

0808 20 50

AR

43,9

CL

73,3

CN

54,3

TR

85,0

ZA

73,2

ZZ

65,9


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.