ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2011.296.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 296

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 54
15. listopadu 2011


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 1150/2011 ze dne 14. listopadu 2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 442/2011 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

1

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1151/2011 ze dne 14. listopadu 2011, kterým se provádí nařízení (EU) č. 442/2011 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

3

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2011 ze dne 14. července 2011, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o preventivní zdravotní opatření pro tlumení infekce Echinococcus multilocularis u psů ( 1 )

6

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1153/2011 ze dne 30. srpna 2011, kterým se mění příloha Ib nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o technické požadavky na očkování proti vzteklině ( 1 )

13

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1154/2011 ze dne 10. listopadu 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Zgornjesavinjski želodec (CHZO))

14

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1155/2011 ze dne 10. listopadu 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Šebreljski želodec (CHZO))

16

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1156/2011 ze dne 10. listopadu 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Kočevski gozdni med (CHOP))

18

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1157/2011 ze dne 10. listopadu 2011, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách EU a mezinárodních vodách oblastí Vb, VIb a VIaN plavidly plujícími pod vlajkou Francie

20

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1158/2011 ze dne 11. listopadu 2011, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky jednoskvrnné v oblasti IIIa, vodách EU subdivizí 22–32 plavidly plujícími pod vlajkou Švédska

22

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1159/2011 ze dne 11. listopadu 2011, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách Norska oblastí I a II plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

24

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1160/2011 ze dne 14. listopadu 2011 o schválení a neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se týkají snížení rizika onemocnění ( 1 )

26

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1161/2011 ze dne 14. listopadu 2011, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 a nařízení Komise (ES) č. 953/2009, pokud jde o seznamy minerálních látek, které lze přidávat do potravin ( 1 )

29

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1162/2011 ze dne 14. listopadu 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

31

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1163/2011 ze dne 14. listopadu 2011, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/12

33

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2011/90/EU ze dne 14. listopadu 2011, kterou se mění část II přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES, kterou se stanoví dodatečné předpoklady pro výpočet roční procentní sazby nákladů ( 1 )

35

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2011/734/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 12. července 2011 určené Řecku s cílem posílit a prohloubit fiskální dohled a vyzvat Řecko, aby učinilo opatření ke snížení schodku, která jsou považována za nezbytná pro nápravu situace nadměrného schodku

38

 

*

Rozhodnutí Rady 2011/735/SZBP ze dne 14. listopadu 2011, kterým se mění rozhodnutí 2011/273/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii

53

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/736/SZBP ze dne 14. listopadu 2011, kterým se provádí rozhodnutí 2011/273/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii

55

 

 

2011/737/EU, Euratom

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2011, kterým se mění její jednací řád

58

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

15.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 296/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1150/2011

ze dne 14. listopadu 2011,

kterým se mění nařízení (EU) č. 442/2011 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/273/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 9. května 2011 přijala Rada nařízení (EU) č. 442/2011 (2) o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii.

(2)

Dne 2. září 2011 Rada změnila (3) nařízení (EU) č. 442/2011 s cílem rozšířit opatření proti Sýrii, včetně rozšíření kritérií pro zařazování na seznam za účelem zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů a zákazu nákupu, dovozu a přepravy surové ropy ze Sýrie. Dne 23. září 2011 Rada změnila (4) nařízení (EU) č. 442/2011 s cílem dále rozšířit opatření proti Sýrii, začlenit do něj zákaz investic do ropného odvětví, přidat na seznam další údaje a zakázat dodávky syrských bankovek a mincí Syrské centrální bance. Dne 13. října 2011 Rada opět změnila (5) nařízení (EU) č. 442/2011 tím, že zařadila na seznam další subjekt a stanovila odchylku, která dočasně povoluje využívání zmrazených finančních prostředků, které tento subjekt následně obdržel v souvislosti s financováním obchodu s osobami a subjekty, které nejsou uvedeny na seznamu.

(3)

Vzhledem k trvajícím brutálním represím a porušování lidských práv ze strany vlády Sýrie Rada dne 14. listopadu 2011 přijala rozhodnutí Rady 2011/735/SZBP, kterým se mění rozhodnutí 2011/273/CFSP o omezujících opatřeních vůči Sýrii (6), stanovující dodatečné opatření, a sice zakázat Evropské investiční bance vyplácet finanční prostředky či provádět jakékoli platby v rámci stávajících smluv o úvěru se Sýrií nebo v souvislosti s nimi a pozastavit provádění všech stávajících smluv o poskytování služeb technické pomoci při státních projektech v Sýrii.

(4)

Toto opatření spadá do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a a k jeho provádění je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo možné zajistit jeho jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(5)

Rozhodnutí Rady 2011/735/SZBP dále stanoví aktualizaci informací týkající se jedné osoby uvedené na seznamu v příloze I rozhodnutí 2011/273/SZBP.

(6)

Nařízení (EU) č. 442/2011 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

K zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením musí toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V nařízení (EU) č. 442/2011 se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 3d

Evropská investiční banka (EIB):

a)

má zakázáno vyplácet finanční prostředky či provádět jakékoli platby v rámci stávajících smluv o úvěru mezi syrským státem nebo jakýmkoli jeho veřejným orgánem a EIB nebo v souvislosti s nimi;

b)

pozastaví provádění všech stávajících smluv o poskytování služeb technické pomoci při projektech financovaných v rámci smluv o úvěru uvedených v písmenu a), z nichž má přímý či nepřímý prospěch syrský stát nebo jakýkoli jeho veřejný orgán a které mají být provedeny v Sýrii.“

Článek 2

Příloha II nařízení (EU) č. 442/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. listopadu 2011.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 121, 10.5.2011, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 121, 10.5.2011, s. 1.

(3)  Nařízení Rady (EU) č. 878/2011, Úř. věst. L 228, 3.9.2011, s. 1.

(4)  Nařízení Rady (EU) č. 950/2011, Úř. věst. L 247, 24.9.2011, s. 3.

(5)  Nařízení Rady (EU) č. 1011/2011, Úř. věst. L 269, 14.10.2011, s. 18.

(6)  Viz strana 53 v tomto čísle Úředního věstníku.


PŘÍLOHA

Položka týkající se Nizara AL-ASSAADA v příloze II nařízení (EU) č. 442/2011 se nahrazuje tímto:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„38.

Nizar Al-Assad

(Image)

bratranec Bašára Asáda; stál v čele společnosti „Nizar Oilfield Supplies“.

V úzkém kontaktu s hlavními vládními představiteli. Poskytuje finanční prostředky pro milice šabíha v oblasti Latakia.

23.8.2011“.


15.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 296/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1151/2011

ze dne 14. listopadu 2011,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 442/2011 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 442/2011 ze dne 9. května 2011 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 9. května 2011 přijala Rada nařízení (EU) č. 442/2011 o omezujících opatřeních vůči Sýrii.

(2)

S ohledem na závažnost situace v Sýrii a v souladu s prováděcím rozhodnutím Rady 2011/736/SZBP ze dne 14. listopadu 2011, kterým se provádí rozhodnutí 2011/273/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii (2), by měly být na seznam osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze II nařízení (EU) č. 442/2011 zařazeny další osoby,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na seznam obsažený v příloze II nařízení (EU) č. 442/2011 se doplňují osoby uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 14. listopadu 2011.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 121, 10.5.2011, s. 1.

(2)  Viz strana 55 v tomto čísle Úředního věstníku.


PŘÍLOHA

Osoby uvedené v článku 1

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Generálmajor Jumah Al-Ahmad

 

Velitel zvláštních sil. Odpovědný za použití násilí vůči demonstrantům na celém území Sýrie.

14.11.2011

2.

Plukovník Lu'ai al-Ali

 

Velitel syrské vojenské rozvědky, oblast Dera’a Odpovědný za násilí vůči demonstrantům ve městě Dera’a.

14.11.2011

3.

Generálporučík Ali Abdullah Ayyub

 

Zástupce náčelníka generálního štábu (Personál a lidské zdroje). Odpovědný za použití násilí vůči demonstrantům na celém území Sýrie.

14.11.2011

4.

Generálporučík Jasim al-Furayj

 

Náčelník generálního štábu. Odpovědný za použití násilí vůči demonstrantům na celém území Sýrie.

14.11.2011

5.

Generál Aous (Aws) ASLAN

Narozen v roce 1958

Velitel praporu v rámci Republikánské gardy. Blízký spolupracovník Mahera al-ASÁDA a prezidenta al-ASÁDA. Podílí se na násilných represích vůči civilnímu obyvatelstvu na celém území Sýrie.

14.11.2011

6.

Generál Ghassan BELAL

 

Velitel kanceláře vyhrazené pro 4. divizi. Poradce Mahera al-ASÁDA a koordinátor bezpečnostních operací. Odpovědný za násilné represe vůči civilnímu obyvatelstvu na celém území Sýrie.

14.11.2011

7.

Abdullah BERRI

 

Velitel milicí rodiny BERRI. Odpovědný za provládní milice zapojené do násilných represí vůči civilnímu obyvatelstvu ve městě ALEPPO.

14.11.2011

8.

George CHAOUI

 

Člen syrské elektronické armády. Podílí se na násilných represích a podněcuje k použití násilí vůči civilnímu obyvatelstvu na celém území Sýrie.

14.11.2011

9.

Generálmajor Zuhair Hamad

 

Zástupce velitele generálního ředitelství zpravodajské služby. Odpovědný za násilí na celém území Sýrie a za zastrašování a mučení demonstrantů.

14.11.2011

10.

Amar ISMAEL

 

Civilní osoba - velitel syrské elektronické armády (zpravodajská služba pozemní armády). Podílí se na násilných represích a podněcuje k použití násilí vůči civilnímu obyvatelstvu na celém území Sýrie.

14.11.2011

11.

Mujahed ISMAIL

 

Člen syrské elektronické armády. Podílí se na násilných represích a podněcuje k použití násilí vůči civilnímu obyvatelstvu na celém území Sýrie.

14.11.2011

12.

Saqr KHAYR BEK

 

Náměstek ministra vnitra. Odpovědný za násilné represe vůči civilnímu obyvatelstvu v Sýrii.

14.11.2011

13.

Generálmajor Nazih

 

Zástupce ředitele generálního ředitelství zpravodajské služby. Odpovědný za násilí na celém území Sýrie a za zastrašování a mučení demonstrantů.

14.11.2011

14.

Kifah MOULHEM

 

Velitel praporu v rámci 4. divize. Odpovědný za násilné represe vůči civilnímu obyvatelstvu ve městě Deïr el-Zor.

14.11.2011

15.

Generálmajor Wajih Mahmud

 

Velitel 18. ozbrojené divize. Odpovědný za násilí vůči demonstrantům ve městě Homs.

14.11.2011

16.

Bassam SABBAGH

Narozen 24. 8. 1959 v Damašku. Adresa: Kasaa, rue Anwar al Attar, immeuble al Midani, Damas. Syrský pas č. 004326765, vydaný 2.11.2008, s platností do listopadu 2014.

Vedoucí advokátní kanceláře Sabbagh a spol. (Damašek), člen pařížské advokátní komory. Právní a finanční poradce pověřený vyřizováním záležitostí Ramiho Makhloufa a Khaldouna Makhloufa. Podílí se spolu s Bašárem al-Asádem na financování stavebníhoprojektu ve městě Latakia. Podílí se na financování režimu.

14.11.2011

17.

Generálporučík Tala Mustafa Tlass

 

Zástupce náčelníka generálního štábu (logistická podpora a zásobování). Odpovědný za použití násilí vůči demonstrantům na celém území Sýrie.

14.11.2011

18.

Generálmajor Fu’ad Tawil

 

Zástupce velitele syrských vzdušných sil. Zpravodajská služba. Odpovědný za násilí na celém území Sýrie a za zastrašování a mučení demonstrantů.

14.11.2011


15.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 296/6


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1152/2011

ze dne 14. července 2011,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o preventivní zdravotní opatření pro tlumení infekce Echinococcus multilocularis u psů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 998/2003 stanoví veterinární podmínky pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu. Stanoví zejména pravidla pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek do členských států a v případě nutnosti stanoví preventivní zdravotní opatření, jež mohou být přijata prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci s cílem zajistit tlumení jiných nákaz, než je vzteklina, které se mohou šířit při přesunu těchto zvířat. Tato opatření musí být vědecky odůvodněná a přiměřená riziku šíření těchto nákaz v důsledku přesunu zvířat.

(2)

Nařízení (ES) č. 998/2003 dále stanoví, že zvířata v zájmovém chovu musí být provázena pasem, který vystavil veterinární lékař schválený příslušným orgánem a který potvrzuje, že u dotyčného zvířete byla v případě nutnosti provedena preventivní zdravotní opatření, pokud jde o jiné nákazy, než je vzteklina.

(3)

Alveolární echinokokóza je parazitární onemocnění způsobené tasemnicí Echinococcus multilocularis. Tam, kde je nákaza zjištěna, je typický přenosový cyklus parazita v Evropě vázán na volnou přírodu a zapojují se do něj volně žijící masožravci jako koneční hostitelé a některé druhy savců, zejména malí hlodavci, jako přechodní hostitelé, u nichž k infekci dochází požitím vajíček, která se do přírody dostávají ve výkalech konečných hostitelů.

(4)

I když mají psi z hlediska udržení životního cyklu tohoto parazita v endemickém prostředí pouze druhořadý význam, mohou se nakazit požitím infikovaných hlodavců. Jako potenciální konečná hostitelská zvířata a v důsledku svých těsných kontaktů s lidmi mohou představovat zdroj infekce u lidí a zdroj kontaminace prostředí, včetně oblastí prostých výskytu tohoto parazita za přirozenými překážkami. Neexistují zprávy o tom, že by konečnými hostiteli byly fretky, a podle současného stavu znalostí je přínos koček k přenosovému cyklu diskutabilní.

(5)

Pokud dojde k postižení lidí jako nestandardních přechodných hostitelů larvální formou tasemnice, závažné klinické a patologické příznaky onemocnění lze pozorovat až po dlouhé inkubační době a u neléčených nebo nevhodně léčených pacientů může úmrtnost dosáhnout více než 90 %. Zvyšující se prevalence nákazy ve volné přírodě, a souběžně s tím i onemocnění u lidí v určitých částech Evropy vyvolává u orgánů veřejného zdraví v mnoha členských státech vážné obavy.

(6)

Ačkoliv se infekce Echinococcus multilocularis u zvířat vyskytuje na severní polokouli, včetně středních a severních částí Evropy, Asie a Severní Ameriky, nebyla nikdy zaznamenána u domácích ani volně žijících konečných hostitelů v určitých oblastech Evropské unie navzdory průběžnému dozoru nad divoce žijícími zvířaty a navzdory neomezenému přístupu psů.

(7)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „EFSA“) určil ve svém vědeckém stanovisku týkajícím se posouzení rizika zavlečení echinokokózy do Spojeného království, Irska, Švédska, na Maltu a do Finska v důsledku zrušení vnitrostátních pravidel (2) jako hlavní potenciální způsob pronikání parazita Echinococcus multilocularis přeshraniční pohyb infikovaných volně žijících zvířat, zejména v oblastech bez účinných fyzických překážek, například bez otevřeného moře. EFSA má za to, že význam epidemiologické role psů v endemickém prostředí je pro životní cyklus parazita omezený.

(8)

EFSA však považuje riziko, že se přenosový cyklus parazita Echinococcus multilocularis etabluje ve vhodných volně žijících přechodných a konečných hostitelích v oblastech, kde se tento parazit dříve nevyskytoval, za větší než zanedbatelné, pokud by byl parazit zavlečen v důsledku přesunů infikovaných psů, jejichž výkaly obsahují vajíčka tasemnice.

(9)

Podle názoru EFSA lze riziko zavlečení parazita Echinococcus multilocularis do oblastí, kde se dříve nevyskytoval, zmírnit ošetřením psů pocházejících z endemických oblastí. Pro zabránění opakované infekce by se toto ošetření mělo provést co nejdříve před vstupem do oblastí prostých parazita. Musí však být dodržena doba po ošetření dlouhá nejméně 24 hodin, aby se zabránilo tomu, že se do oblasti prosté parazita ve výkalech dostanou zbylá infekční vajíčka tasemnice.

(10)

Pro zajištění efektivity léčivých přípravků při tlumení infekce Echinococcus multilocularis u psů by těmto přípravkům měla být udělena registrace v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků (3) nebo nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky (4), nebo by měly být schváleny či licencovány příslušným orgánem třetí země původu zvířete.

(11)

Článek 16 nařízení (ES) č. 998/2003 stanoví, že Finsko, Irsko, Malta, Švédsko a Spojené království, pokud jde o echinokokózu, mohou podmínit dovoz zvířat v zájmovém chovu na své území splněním zvláštních pravidel platných ke dni vstupu uvedeného nařízení v platnost. Vzhledem k tomu, že článek 16 uvedeného nařízení platí pouze do 31. prosince 2011, je třeba před zmíněným datem přijmout opatření zajišťující nepřerušenou ochranu členských států uvedených ve zmíněném článku, které uvádějí, že na jejich území se v důsledku uplatňování vnitrostátních pravidel parazit nevyskytuje.

(12)

Zkušenosti ukazují, že 24 až 48 hodinový časový rámec pro ošetření, který některé členské státy vyžadují podle svých vnitrostátních pravidel v souladu s článkem 16 nařízení (ES) č. 998/2003, může být pro majitele zvířat v zájmovém chovu velmi obtížně splnitelný, či dokonce nesplnitelný, zejména musí-li být ošetření provedeno o víkendu nebo během státních svátků, nebo pokud po ošetření dojde ke zpoždění odjezdu z důvodů, které majitel nemůže ovlivnit.

(13)

Podle zkušeností některých ostatních členských států, které na základě svých vnitrostátních pravidel v souladu s článkem 16 nařízení (ES) č. 998/2003 povolují delší časový rámec pro ošetření a jejichž území je i nadále prosté parazita, by přiměřené prodloužení tohoto rámce na časové rozmezí 24 až 120 hodin nemělo u ošetřených psů z endemických oblastí výrazně zvýšit riziko opakované infekce parazitem Echinococcus multilocularis.

(14)

Preventivní zdravotní opatření pro tlumení infekce Echinococcus multilocularis u psů by proto měla spočívat v tom, že veterinární lékař podá zvířeti efektivní schválený či licencovaný léčivý přípravek, který zaručuje včasné odstranění střevních forem parazita Echinoccocus multilocularis, a toto ošetření zdokumentuje.

(15)

Ošetření by mělo být zdokumentováno v příslušném oddíle pasu stanoveného rozhodnutím Komise 2003/803/ES ze dne 26. listopadu 2003, kterým se stanoví vzorový pas pro přesuny psů, koček a fretek uvnitř Společenství (5), nebo ve veterinárním osvědčení zavedeným rozhodnutím Komise 2004/824/ES ze dne 1. prosince 2004, kterým se zavádí vzorové veterinární osvědčení pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek z třetích zemí do Společenství (6).

(16)

Vzhledem k tomu, že preventivní zdravotní opatření jsou obtížná, měla by být uplatňována přiměřeně riziku šíření infekce Echinococcus multilocularis prostřednictvím neobchodních přesunů psů v zájmovém chovu. Proto je vhodné tato rizika zmírnit použitím preventivních zdravotních opatření podle tohoto nařízení u neobchodních přesunů psů vstupujících na území členských států nebo jejich částí, v nichž infekce nebyla zaznamenána, tedy členských států uvedených v příloze I části A tohoto nařízení.

(17)

Kromě toho by po striktně omezenou dobu měla být preventivní zdravotní opatření použita i k tomu, aby zabránila znovuzavlečení parazita Echinococcus multilocularis do členských států nebo jejich částí, ve kterých je zaznamenána nízká prevalence tohoto parazita a ve kterých je prováděn povinný program eradikace u volně žijících konečných hostitelů, tedy členských států uvedených v příloze I části B tohoto nařízení.

(18)

Směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (7), mimo jiné stanoví veterinární předpisy pro obchod se psy a jejich dovoz z třetích zemí. Veterinární požadavky uvedené v článcích 10 a 16 zmíněné směrnice odkazují na nařízení (ES) č. 998/2003. Proto je v zájmu soudržnosti právních předpisů Unie vhodné, aby programy eradikace infekce Echinococcus multilocularis u volně žijících konečných hostitelů byly vypracovávány a předkládány Komisi s ohledem na prvky uvedené v čl. 14 odst. 1 směrnice 92/65/EHS.

(19)

Vzhledem k tomu, že přesun psů z oblasti prosté parazita Echinoccocus multilocularis představuje zanedbatelné riziko šíření nákazy, neměla by se preventivní zdravotní opatření vyžadovat u psů pocházejících z členských států nebo jejich částí uvedených v příloze I části A tohoto nařízení.

(20)

Švédsko podalo zprávu o případech infekce Echinococcus multilocularis u volně žijících zvířat zaznamenaných od ledna 2011, zatímco Irsko, Finsko a Spojené království předložily Komisi výsledky svého dozoru nad výskytem parazita Echinoccocus multilocularis u volně žijících konečných hostitelů, které potvrzují jejich tvrzení, že v jejich příslušných ekosystémech se parazit nevyskytuje.

(21)

Malta předložila důkazy o tom, že se na ostrově nevyskytují vhodná volně žijící konečná hostitelská zvířata, že u původních domácích konečných hostitelů nebyl parazit Echinococcus multilocularis nikdy zaznamenán a že její prostředí nepodporuje významnější populaci potenciálních přechodných hostitelských zvířat.

(22)

Z informací, které předložily Irsko, Malta, Finsko a Spojené království, je zřejmé, že tyto členské státy splňují jednu z podmínek pro uvedení v příloze I části A tohoto nařízení pro celé své území. Proto by jim mělo být povoleno, aby ode dne 1. ledna 2012, kdy skončí platnost přechodného opatření uvedeného v článku 16 nařízení (ES) č. 998/2003, mohly uplatňovat preventivní zdravotní opatření podle tohoto nařízení.

(23)

Podle stanoviska EFSA z roku 2006 jsou infekční vajíčka parazita Echinococcus multilocularis vylučována nejdříve 28 dní po požití infikovaného přechodného hostitele. Toto nařízení by tedy mělo stanovit podmínky pro udělování odchylek v případě psů pobývajících na území členských států nebo jejich částí uvedených v příloze I tohoto nařízení po uplatnění preventivních zdravotních opatření méně než 28 dní, neboť tito psi nepředstavují riziko zavlečení tohoto parazita,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví preventivní zdravotní opatření pro tlumení infekce Echinococcus multilocularis u psů určených pro neobchodní přesuny na území členských států nebo jejich částí, která jsou určena na základě:

a)

nepřítomnosti parazita Echinococcus multilocularis u konečných hostitelských zvířat; nebo

b)

provedení programu eradikace parazita Echinococcus multilocularis u volně žijících konečných hostitelských zvířat ve stanovené lhůtě.

Článek 2

Zeměpisné použití preventivních zdravotních opatření

1.   Členské státy uvedené v příloze I použijí preventivní zdravotní opatření stanovená v článku 7 (dále jen „preventivní zdravotní opatření“) u psů určených pro neobchodní přesuny dovezených na území těchto členských států nebo jejich částí uvedených ve zmíněné příloze.

2.   Členské státy uvedené v příloze I části A nepoužijí preventivní zdravotní opatření u psů určených pro neobchodní přesuny pocházejících přímo z jiného členského státu nebo jeho částí uvedených ve zmíněné části.

3.   Členské státy uvedené v příloze I části B nepoužijí preventivní zdravotní opatření u psů určených pro neobchodní přesuny pocházejících přímo z jiného členského státu nebo jeho částí uvedených v části A.

Článek 3

Podmínky pro uvedení členských států nebo jejich částí v příloze I části A

Členské státy musí být uvedeny v příloze I části A, a to pro celé své území nebo jeho části, pokud Komisi předložily žádost dokládající splnění alespoň jedné z těchto podmínek:

a)

členské státy v souladu s postupem doporučeným v kapitole 1.4 čl. 1.4.6 odst. 3 Kodexu zdraví suchozemských živočichů Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE), vydání z roku 2010, svazek 1, prohlásily, že celé jejich území nebo jeho část je prostá infekce Echinococcus multilocularis u konečných hostitelských zvířat a že mají pravidla stanovující pro infekci Echinococcus multilocularis u hostitelských zvířat oznamovací povinnost podle vnitrostátního práva;

b)

po dobu 15 let přede dnem podání takové žádosti a bez programu cíleného dozoru nad určitým patogenním původcem nezaznamenaly žádný výskyt infekce Echinococcus multilocularis u hostitelských zvířat, a během deseti let přede dnem podání takové žádosti byly splněny tyto podmínky:

i)

existovala pravidla stanovující pro infekci Echinococcus multilocularis u hostitelských zvířat oznamovací povinnost podle vnitrostátního práva,

ii)

byl zaveden systém včasného odhalení infekce Echinococcus multilocularis u hostitelských zvířat,

iii)

byla zavedena vhodná opatření proti zavlečení parazita Echinococcus multilocularis prostřednictvím domácích konečných hostitelských zvířat,

iv)

nebylo známo, že by byla zjištěna infekce parazitem Echinococcus multilocularis u volně žijících hostitelských zvířat na jejich území;

c)

po tři 12měsíční období přede dnem podání takové žádosti prováděly program cíleného dozoru nad určitým patogenním původcem, který je v souladu s požadavky přílohy II, a nezaznamenaly žádný výskyt infekce Echinococcus multilocularis u volně žijících konečných hostitelských zvířat, a takový výskyt podléhá oznamovací povinnosti podle vnitrostátního práva.

Článek 4

Podmínky pro uvedení členských států nebo jejich částí v příloze I části B

Členské státy musí být uvedeny v příloze I části B nejvýše po pět 12měsíčních období dozoru, pokud Komisi předložily žádost dokládající, že:

a)

na celém jejich území nebo v jeho části, jež má být uvedena ve zmíněné části, byl v souladu s odrážkami v čl. 14 odst. 1 směrnice 92/65/EHS proveden povinný program eradikace infekce Echinococcus multilocularis u volně žijících konečných hostitelských zvířat;

b)

existují pravidla stanovující pro infekci Echinococcus multilocularis u hostitelských zvířat oznamovací povinnost podle vnitrostátního práva.

Článek 5

Povinnosti členských států uvedených v příloze I

1.   Členské státy uvedené v příloze I musí mít:

a)

pravidla stanovující pro infekci Echinococcus multilocularis u hostitelských zvířat oznamovací povinnost podle vnitrostátního práva;

b)

zavedený systém včasného odhalení infekce Echinococcus multilocularis u hostitelských zvířat.

2.   Členské státy uvedené v příloze I musí provést program cíleného dozoru nad určitým patogenním původcem, který musí být vypracován a proveden v souladu s přílohou II.

3.   Členské státy uvedené v příloze I okamžitě oznámí Komisi a ostatním členským státům odhalení jakékoliv infekce Echinococcus multilocularis ve vzorcích odebraných z volně žijících konečných hostitelských zvířat:

a)

během předchozího 12měsíčního období dozoru v případě členských států nebo jejich částí uvedených v příloze I části A; nebo

b)

po uplynutí prvního 24měsíčního období po zahájení povinného programu eradikace infekce Echinococcus multilocularis u volně žijících konečných hostitelských zvířat podle článku 4 v členských státech nebo jejich částech uvedených v příloze I části B.

4.   Členské státy uvedené v příloze I podají Komisi zprávu o výsledcích programu cíleného dozoru nad určitým patogenním původcem podle odstavce 2 do 31. května po ukončení každého 12měsíčního období dozoru.

Článek 6

Podmínky pro odstranění členských států nebo jejich částí z přílohy I

Komise odstraní členské státy nebo jejich části z příslušného seznamu uvedeného v příloze I, pokud:

a)

podmínky uvedené v čl. 5 odst. 1 již neplatí; nebo

b)

byl v průběhu období dozoru uvedených v čl. 5 odst. 3 odhalen výskyt jakékoliv infekce Echinococcus multilocularis u konečných hostitelských zvířat; nebo

c)

Komisi nebyla předložena zpráva uvedená v čl. 5 odst. 4 ve lhůtě stanovené v čl. 5 odst. 4; nebo

d)

byl ukončen program eradikace podle článku 4.

Článek 7

Preventivní zdravotní opatření

1.   Psi určení pro neobchodní přesuny do členských států nebo jejich částí uvedených v příloze I musí být ošetřeni proti dospělým i nedospělým střevním formám parazita Echinococcus multilocularis ve lhůtě nejvýše 120 hodin a nejméně 24 hodin před jejich plánovaným vstupem do těchto členských států nebo jejich částí.

2.   Ošetření uvedené v odstavci 1 musí být vykonáno veterinárním lékařem a spočívat v podání léčivého přípravku:

a)

obsahujícího vhodnou dávku:

i)

prazikvantelu, nebo

ii)

farmakologicky účinných látek, u nichž bylo prokázáno, že samostatně nebo v kombinaci snižují zátěž dospělých a nedospělých střevních forem parazita Echinococcus multilocularis v dotčeném hostitelském druhu;

b)

jemuž:

i)

byla udělena registrace v souladu s článkem 5 směrnice 2001/82/ES nebo s článkem 3 nařízení (ES) č. 726/2004, nebo

ii)

bylo uděleno schválení nebo licence příslušným orgánem třetí země, ze které je pes určený pro neobchodní přesun dovezen.

3.   Ošetření uvedené v odstavci 1 musí být potvrzeno:

a)

ošetřujícím veterinárním lékařem v příslušném oddíle vzorového pasu stanoveného rozhodnutím 2003/803/ES, jedná-li se o neobchodní přesuny psů uvnitř Unie; nebo

b)

úředním veterinárním lékařem v příslušném oddíle vzorového veterinárního osvědčení stanoveného rozhodnutím 2004/824/ES, jedná-li se o neobchodní přesuny psů z třetí země.

Článek 8

Odchylky od použití preventivních zdravotních opatření

1.   Odchylně od čl. 7 odst. 1 jsou neobchodní přesuny do členských států nebo jejich částí uvedených v příloze I povoleny psům, kteří byli podrobeni preventivním zdravotním opatřením podle:

a)

čl. 7 odst. 2 a čl. 7 odst. 3 písm. a), a to nejméně dvakrát v intervalu nepřesahujícím 28 dní, přičemž ošetření se následně opakuje v pravidelných intervalech nepřesahujících 28 dní;

b)

čl. 7 odst. 2 a 3, a to nejméně 24 hodin před vstupem a nejvýše 28 dní přede dnem ukončení přesunu, přičemž v tomto případě musí psi projít místem vstupu pro cestující určeným daným členským státem v souladu s článkem 13 nařízení (ES) 998/2003.

2.   Odchylka uvedená v odstavci 1 se použije pouze pro přesuny psů vstupujících do členských států nebo jejich částí, které jsou uvedeny v příloze I a které:

a)

Komisi oznámily podmínky pro kontrolu těchto přesunů; a

b)

tyto podmínky zveřejnily.

Článek 9

Přezkum

Komise:

a)

přezkoumá toto nařízení nejpozději do pěti let od data jeho vstupu v platnost s přihlédnutím k vědeckému vývoji ohledně infekce Echinococcus multilocularis u zvířat;

b)

předloží výsledky svého přezkumu Evropskému parlamentu a Radě.

Přezkum posoudí zejména přiměřenost a vědecké zdůvodnění preventivních zdravotních opatření.

Článek 10

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. července 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 146, 13.6.2003, s. 1.

(2)  The EFSA Journal (2006) 441, 1–54 (http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/441.pdf).

(3)  Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 312, 27.11.2003, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 358, 3.12.2004, s. 12.

(7)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.


PŘÍLOHA I

ČÁST A

Seznam členských států nebo jejich částí, které splňují podmínky stanovené v článku 3

Kód ISO

Členský stát

Část území

FI

FINSKO

celé území

GB

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

celé území

IE

IRSKO

celé území

MT

MALTA

celé území


ČÁST B

Seznam členských států nebo jejich částí, které splňují podmínky stanovené v článku 4

Kód ISO

Členský stát

Část území

 

 

 


PŘÍLOHA II

Požadavky na program cíleného dozoru nad určitým patogenním původcem podle čl. 3 písm. c)

1.

Program cíleného dozoru nad určitým patogenním původcem musí být vypracován tak, aby v epidemiologicky relevantní zeměpisné jednotce členského státu nebo jeho části odhalil prevalenci nepřesahující 1 % při úrovni spolehlivosti nejméně 95 %.

2.

Program cíleného dozoru nad určitým patogenním původcem využije vhodného odběru vzorků, buď založeného na rizicích, nebo reprezentativního, který zajistí odhalení parazita Echinococcus multilocularis, vyskytuje-li se v jakékoliv části členského státu s předpokládanou prevalencí uvedenou v bodě 1.

3.

Program cíleného dozoru nad určitým patogenním původcem spočívá v průběžném odběru vzorků z volně žijících konečných hostitelů během 12měsíčních období dozoru a v případě doložené nepřítomnosti volně žijících konečných hostitelů v členském státě nebo jeho části v odběru vzorků z domácích konečných hostitelů, přičemž vyšetření se týká:

a)

střevního obsahu s cílem odhalit parazita Echinococcus multilocularis pomocí sedimentační metody stanovení počtu nebo metody se srovnatelnou citlivostí a specificitou; nebo

b)

výkalů s cílem odhalit druhově specifickou kyselinu deoxyribonukleovou (DNA) z tkání nebo vajíček parazita Echinococcus multilocularis pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) nebo metody se srovnatelnou citlivostí a specificitou.


15.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 296/13


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1153/2011

ze dne 30. srpna 2011,

kterým se mění příloha Ib nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o technické požadavky na očkování proti vzteklině

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS (1), a zejména na čl. 19a odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 998/2003 stanoví veterinární podmínky pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek uvedených v částech A a B přílohy I uvedeného nařízení mezi členskými státy. Stanoví, že tato zvířata musí být provázena pasem, který potvrzuje, že dotyčné zvíře bylo podle přílohy Ib platně očkováno proti vzteklině. Nařízení (ES) č. 998/2003 dále stanoví, že technické požadavky na očkování proti vzteklině uvedené v příloze Ib mohou být upraveny prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

(2)

Příloha Ib nařízení (ES) č. 998/2003 stanoví, že očkování proti vzteklině se považuje za platné mimo jiné pouze tehdy, pokud není datum očkování dřívější než datum zavedení mikročipu uvedené v pasu nebo ve veterinárním osvědčení, které zvíře provází. Podle téhož nařízení se ale považují za identifikovaná i zvířata, která mají zřetelně čitelné tetování z období před 3. červencem 2011. V zájmu přehlednosti právních předpisů Unie je proto nezbytné změnit přílohu Ib nařízení (ES) č. 998/2003, aby bylo zajištěno, že očkování proti vzteklině se považuje za platné mimo jiné tehdy, pokud není datum očkování dřívější než datum zavedení mikročipu nebo tetování.

(3)

Příloha Ib nařízení (ES) č. 998/2003 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze Ib nařízení (ES) č. 998/2003 se v bodě 2 písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

datum uvedené v písmenu a) nesmí být dřívější než datum zavedení mikročipu nebo tetování uvedené:

i)

v oddíle III(2) nebo III(5) pasu nebo

ii)

v příslušném oddíle veterinárního osvědčení, které zvíře provází;“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. srpna 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 146, 13.6.2003, s. 1.


15.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 296/14


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1154/2011

ze dne 10. listopadu 2011

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Zgornjesavinjski želodec (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Zgornjesavinjski želodec“ předložená Slovinskem byla v souladu s čl. 6 odst. 2 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 510/2006 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být uvedený název zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. listopadu 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. C 45, 12.2.2011, s. 28.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.2   Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

SLOVINSKO

Zgornjesavinjski želodec (CHZO)


15.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 296/16


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1155/2011

ze dne 10. listopadu 2011

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Šebreljski želodec (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Šebreljski želodec“ předložená Slovinskem byla v souladu s čl. 6 odst. 2 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 510/2006 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být uvedený název zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. listopadu 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. C 45, 12.2.2011, s. 25.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.2   Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

SLOVINSKO

Šebreljski želodec (CHZO)


15.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 296/18


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1156/2011

ze dne 10. listopadu 2011

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Kočevski gozdni med (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Kočevski gozdni med“ předložená Slovinskem byla v souladu s čl. 6 odst. 2 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 510/2006 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být uvedený název zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. listopadu 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. C 70, 4.3.2011, s. 11.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.4   Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

SLOVINSKO

Kočevski gozdni med (CHOP)


15.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 296/20


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1157/2011

ze dne 10. listopadu 2011,

kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného ve vodách EU a mezinárodních vodách oblastí Vb, VIb a VIaN plavidly plujícími pod vlajkou Francie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 57/2011 ze dne 18. ledna 2011, kterým se pro rok 2011 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb platná ve vodách EU a pro plavidla EU v některých vodách mimo EU (2), stanoví kvóty na rok 2011.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2011.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2011 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. listopadu 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 24, 27.1.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Č.

66/T&Q

Členský stát

Francie

Populace

HER/5B6ANB

Druh

Sleď obecný (Clupea harengus)

Oblast

Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, VIb a VIaN

Datum

12.10.2011


15.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 296/22


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1158/2011

ze dne 11. listopadu 2011,

kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky jednoskvrnné v oblasti IIIa, vodách EU subdivizí 22–32 plavidly plujícími pod vlajkou Švédska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 57/2011 ze dne 18. ledna 2011, kterým se pro rok 2011 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb platná ve vodách EU a pro plavidla EU v některých vodách mimo EU (2), stanoví kvóty na rok 2011.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2011.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2011 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. listopadu 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 24, 27.1.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Č.

69/T&Q

Členský stát

Švédsko

Populace

HAD/3 A/BCD

Druh

Treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus)

Oblast

IIIa, vody EU subdivizí 22–32

Datum

24.10.2011


15.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 296/24


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1159/2011

ze dne 11. listopadu 2011,

kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách Norska oblastí I a II plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 57/2011 ze dne 18. ledna 2011, kterým se pro rok 2011 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb platná ve vodách EU a pro plavidla EU v některých vodách mimo EU (2), stanoví kvóty na rok 2011.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2011.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2011 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. listopadu 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 24, 27.1.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Č.

67/T&Q

Členský stát

Španělsko

Populace

COD/1N2AB.

Druh

Treska obecná (Gadus morhua)

Oblast

Vody Norska oblastí I a II

Datum

6.7.2011


15.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 296/26


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1160/2011

ze dne 14. listopadu 2011

o schválení a neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se týkají snížení rizika onemocnění

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (1), a zejména na čl. 17 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení (ES) č. 1924/2006 jsou zdravotní tvrzení při označování potravin zakázána, pokud je Komise v souladu s uvedeným nařízením neschválí a nezařadí na seznam schválených tvrzení.

(2)

Nařízení (ES) č. 1924/2006 rovněž stanoví, že provozovatelé potravinářských podniků mohou podávat žádosti o schválení zdravotních tvrzení u příslušného vnitrostátního orgánu členského státu. Příslušný vnitrostátní orgán postoupí platné žádosti Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA, dále jen „úřad“).

(3)

Jakmile úřad žádost obdrží, neprodleně o tom uvědomí ostatní členské státy a Komisi a k dotčenému zdravotnímu tvrzení vydá své stanovisko.

(4)

Komise rozhodne o schválení zdravotních tvrzení s ohledem na stanovisko úřadu.

(5)

V návaznosti na žádost společnosti CreaNutrition AG předloženou podle čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se účinků ovesného beta-glukanu na snížení hladiny cholesterolu v krvi (otázka č. EFSA-Q-2008-681) (2). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „Zařazení ovesného beta-glukanu jako součásti vyvážené stravy může aktivně snížit hladinu LDL cholesterolu (lipoproteinu o nízké hustotě) a celkového cholesterolu v krvi.“

(6)

Na základě předložených údajů dospěl úřad ve svém stanovisku, jež Komise a členské státy obdržely dne 8. prosince 2010, k závěru, že byla zjištěna příčinná souvislost mezi užíváním ovesného beta-glukanu a snížením koncentrací LDL cholesterolu v krvi. Zdravotní tvrzení formulované ve smyslu těchto závěrů by proto mělo být považováno za vyhovující požadavkům nařízení (ES) č. 1924/2006 a mělo by být zařazeno na seznam schválených tvrzení platných pro Unii.

(7)

V čl. 16 odst. 4 nařízení (ES) č. 1924/2006 je stanoveno, že stanovisko doporučující schválení zdravotního tvrzení by mělo obsahovat určité údaje. Tyto údaje týkající se schváleného tvrzení by proto měly být uvedeny v příloze I tohoto nařízení a případně by v souladu s pravidly stanovenými v nařízení (ES) č. 1924/2006 a příslušnými stanovisky úřadu měly zahrnovat revidovanou formulaci tvrzení, zvláštní podmínky používání tvrzení a případně podmínky používání nebo omezení používání dané potraviny a/nebo doplňující sdělení nebo varování.

(8)

Jedním z cílů nařízení (ES) č. 1924/2006 je zajistit, aby zdravotní tvrzení byla pravdivá, jasná, spolehlivá a užitečná pro spotřebitele a aby se v této souvislosti zohlednilo jejich znění a prezentace. Pokud má tedy text tvrzení pro spotřebitele stejný význam jako text schváleného zdravotního tvrzení, neboť poukazují na stejný vztah existující mezi kategorií potravin, potravinou nebo některou z jejích složek a zdravím, měly by podléhat stejným podmínkám používání uvedeným v příloze tohoto nařízení.

(9)

V návaznosti na žádost společnosti HarlandHall Ltd (jménem Soya Protein Association, European Vegetable Protein Federation a European Natural Soyfood Manufacturers Association) předloženou podle čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se účinků sójového proteinu na snížení koncentrací cholesterolu v krvi (otázka č. EFSA-Q-2009-00672) (3). Navrhované tvrzení zformulovali žadatelé takto: „Bylo prokázáno, že sójový protein snižuje hladinu cholesterolu v krvi; snížení hladiny cholesterolu v krvi může snížit riziko (koronárního) srdečního onemocnění.“

(10)

Na základě předložených údajů dospěl úřad ve svém stanovisku, jež Komise a členské státy obdržely dne 30. července 2010, k závěru, že nebyla zjištěna příčinná souvislost mezi užíváním sójového proteinu a uváděným účinkem. Vzhledem k tomu, že dané tvrzení neodpovídá požadavkům nařízení (ES) č. 1924/2006, nemělo by být schváleno.

(11)

V návaznosti na žádost společnosti Danone France předloženou podle čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se účinků výrobku Actimel®, kysaného mléčného výrobku obsahujícího Lactobacillus casei DN-114 001 a směsnou jogurtovou kulturu, na snížení přítomnosti toxinů Clostridium difficile ve střevě (otázka č. EFSA-Q-2009-00776) (4). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „Kysané mléko obsahující probiotikum Lactobacillus casei DN-114 001 a směsnou jogurtovou kulturu snižuje přítomnost toxinů Clostridium difficile ve střevě (u náchylných starších osob). Přítomnost toxinů Clostridium difficile je spojována s výskytem akutního průjmu.“

(12)

Na základě předložených údajů dospěl úřad ve svém stanovisku, jež Komise a členské státy obdržely dne 8. prosince 2010, k závěru, že předložené důkazy nejsou dostatečné ke stanovení příčinné souvislosti mezi užíváním výrobku Actimel® a snížením rizika průjmu vyvolaného C. difficile díky snížení přítomnosti toxinů C. difficile. Vzhledem k tomu, že dané tvrzení neodpovídá požadavkům nařízení (ES) č. 1924/2006, nemělo by být schváleno.

(13)

Připomínky, které Komise obdržela od žadatelů a veřejnosti v souladu s čl. 16 odst. 6 nařízení (ES) č. 1924/2006, byly při stanovení opatření v tomto nařízení vzaty v úvahu.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a ani Evropský parlament ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Zdravotní tvrzení uvedené v seznamu v příloze I tohoto nařízení může při dodržení podmínek stanovených v uvedené příloze označovat potraviny na trhu Evropské unie.

2.   Zdravotní tvrzení zmíněné v odstavci 1 se zařadí na seznam schválených tvrzení platných pro Unii stanovený v čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1924/2006.

Článek 2

Zdravotní tvrzení uvedená v seznamu v příloze II tohoto nařízení se nezařadí na seznam schválených tvrzení platných pro Unii stanovený v čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1924/2006.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. listopadu 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  EFSA Journal (2010); 8(12):1885.

(3)  EFSA Journal (2010); 8(7):1688.

(4)  EFSA Journal (2010); 8(12):1903.


PŘÍLOHA I

SCHVÁLENÉ ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ

Žádost – příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 1924/2006

Žadatel – adresa

Živina, látka, potravina nebo kategorie potravin

Tvrzení

Podmínky používání tvrzení

Podmínky používání a/nebo omezení používání potraviny a/nebo doplňující sdělení nebo varování

Referenční číslo stanoviska EFSA

Zdravotní tvrzení o snížení rizika onemocnění podle čl. 14 odst. 1 písm. a)

CreaNutrition AG, Business Park, 6301 Zug, Švýcarsko

Ovesný beta-glukan

Bylo prokázáno, že ovesný beta-glukan snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Vysoká hladina cholesterolu představuje rizikový faktor pro vznik koronárního srdečního onemocnění.

Je třeba informovat spotřebitele, že příznivého účinku je dosaženo na základě denního příjmu 3 g ovesného beta-glukanu.

Tvrzení lze použít u potravin, které obsahují alespoň 1 g ovesného beta-glukanu v kvantifikované porci.

 

Q-2008-681


PŘÍLOHA II

ZAMÍTNUTÁ ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ

Žádost – příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 1924/2006

Živina, látka, potravina nebo kategorie potravin

Tvrzení

Referenční číslo stanoviska EFSA

Zdravotní tvrzení o snížení rizika onemocnění podle čl. 14 odst. 1 písm. a)

Sójový protein

Bylo prokázáno, že sójový protein snižuje hladinu cholesterolu v krvi; snížení hladiny cholesterolu v krvi může snížit riziko (koronárního) srdečního onemocnění.

Q-2009-00672

Zdravotní tvrzení o snížení rizika onemocnění podle čl. 14 odst. 1 písm. a)

ACTIMEL® obsahující Lactobacillus casei DN-114 001 a směsnou jogurtovou kulturu

Kysané mléko obsahující probiotikum Lactobacillus casei DN-114 001 a směsnou jogurtovou kulturu snižuje přítomnost toxinů Clostridium difficile ve střevě (u náchylných starších osob). Přítomnost toxinů Clostridium difficile je spojována s výskytem akutního průjmu.

Q-2009-00776


15.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 296/29


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1161/2011

ze dne 14. listopadu 2011,

kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 a nařízení Komise (ES) č. 953/2009, pokud jde o seznamy minerálních látek, které lze přidávat do potravin

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy (1), a zejména na čl. 4 odst. 5 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin (2), a zejména na čl. 3 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES ze dne 6. května 2009 o potravinách určených pro zvláštní výživu (3), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedené směrnice,

po konzultaci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II směrnice 2002/46/ES stanoví seznam vitaminů a minerálních látek, které mohou být používány při výrobě doplňků stravy. Nařízení Komise (ES) č.1170/2009 (4) nahradilo přílohy I a II směrnice 2002/46/ES. Změny seznamu uvedeného v příloze II směrnice 2002/46/ES ve znění uvedeného nařízení se přijímají v souladu s požadavky uvedenými v článku 4 uvedené směrnice a v souladu s postupem stanoveným v čl. 13 odst. 3 uvedené směrnice.

(2)

Příloha II nařízení (ES) č. 1925/2006 stanoví seznam vitaminů a minerálních látek, které mohou být přidávány do potravin.

(3)

Příloha nařízení Komise (ES) č. 953/2009 (5) stanoví seznam látek, které mohou být pro zvláštní výživové účely přidávány do potravin pro zvláštní výživu.

(4)

Úřadem EFSA byly za účelem jejich použití v potravinách zhodnoceny nové minerální látky. Látky, pro které úřad EFSA vydal příznivé stanovisko, by měly být doplněny do příslušných seznamů v uvedených předpisech.

(5)

Zúčastněné strany byly konzultovány prostřednictvím poradní skupiny pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a rostlin a předložené připomínky byly vzaty v úvahu.

(6)

Směrnice 2002/46/ES, nařízení (ES) č. 1925/2006 a nařízení (ES) č. 953/2009 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a ani Evropský parlament ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Část B přílohy II směrnice 2002/46/ES se mění takto:

a)

za položku „fosforečnan železnatý“ se vkládají tyto položky:

„fosforečnan železnatoamonný

železito-sodná sůl EDTA“;

b)

za položku „sodné soli kyseliny trihydrogenfosforečné“ se vkládají tyto položky:

„síran sodný

síran draselný“.

Článek 2

Část 2 přílohy II nařízení (ES) č. 1925/2006 se mění takto:

a)

za položku „síran železnatý“ se vkládají tyto položky:

„fosforečnan železnatoamonný

železito-sodná sůl EDTA“;

b)

za položku „síran chromitý a jeho hexahydrát“ se vkládá tato položka:

„chrom-pikolinát“.

Článek 3

Kategorie 2. (Minerální látky) přílohy nařízení (ES) č. 953/2009 se mění takto:

a)

za položku „síran železnatý“ se vkládají tyto položky:

„fosforečnan železnatoamonný

x

 

železito-sodná sůl EDTA

x“

 

b)

za položku „síran chromitý a jeho hexahydráty“ se vkládá tato položka:

„chrom-pikolinát

x“

 

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. listopadu 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 51.

(2)  Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 26.

(3)  Úř. věst. L 124, 20.5.2009, s. 21.

(4)  Úř. věst. L 314, 1.12.2009, s. 36.

(5)  Úř. věst. L 269, 14.10.2009, s. 9.


15.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 296/31


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1162/2011

ze dne 14. listopadu 2011

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že:

prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 15. listopadu 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. listopadu 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AL

64,0

AR

40,4

MA

67,1

TR

89,1

ZZ

65,2

0707 00 05

AL

64,0

TR

143,9

ZZ

104,0

0709 90 70

AR

61,1

MA

59,0

TR

129,4

ZZ

83,2

0805 20 10

MA

115,3

ZA

71,4

ZZ

93,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

29,1

IL

75,8

MA

79,7

TR

82,5

UY

54,6

ZZ

64,3

0805 50 10

TR

61,0

ZA

59,4

ZZ

60,2

0806 10 10

BR

235,4

EC

65,7

LB

271,1

TR

145,0

US

266,1

ZA

77,5

ZZ

176,8

0808 10 80

CA

86,1

CL

90,0

CN

67,2

NZ

182,1

US

142,4

ZA

142,9

ZZ

118,5

0808 20 50

CL

73,3

CN

46,3

TR

133,1

ZA

73,2

ZZ

81,5


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


15.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 296/33


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1163/2011

ze dne 14. listopadu 2011,

kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/12

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (2), a zejména na čl. 36 odst. 2 druhý pododstavec druhou větu uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Částky reprezentativních cen a dodatečných cel použitelné při vývozu bílého cukru, surového cukru a některých sirupů na hospodářský rok 2011/12 byly stanoveny prováděcím nařízením Komise (EU) č. 971/2011 (3). Tyto ceny a tato cla byly naposledy pozměněné prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1137/2011 (4).

(2)

Údaje, jež má Komise momentálně k dispozici, vedou ke změně uvedených částek v souladu s pravidly a postupy stanovenými nařízením (ES) č. 951/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 36 nařízení (ES) č. 951/2006 stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 971/2011 na hospodářský rok 2011/12 se mění a jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 15. listopadu 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. listopadu 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 254, 30.9.2011, s. 12.

(4)  Úř. věst. L 292, 10.11.2011, s. 10.


PŘÍLOHA

Pozměněné reprezentativní ceny a pozměněná dodatečná dovozní cla pro bílý cukr, surový cukr a produkty kódu KN 1702 90 95 ode dne 15. listopadu 2011

(EUR)

Kód KN

Výše reprezentativních cen na 100 kg netto příslušného produktu

Výše dodatečného cla na 100 kg netto příslušného produktu

1701 11 10 (1)

43,24

0,00

1701 11 90 (1)

43,24

1,93

1701 12 10 (1)

43,24

0,00

1701 12 90 (1)

43,24

1,64

1701 91 00 (2)

47,87

3,11

1701 99 10 (2)

47,87

0,00

1701 99 90 (2)

47,87

0,00

1702 90 95 (3)

0,48

0,23


(1)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu III nařízení (ES) č. 1234/2007.

(2)  Pro standardní jakost vymezenou v příloze IV bodu II nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)  Na 1 % obsahu sacharosy.


SMĚRNICE

15.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 296/35


SMĚRNICE KOMISE 2011/90/EU

ze dne 14. listopadu 2011,

kterou se mění část II přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES, kterou se stanoví dodatečné předpoklady pro výpočet roční procentní sazby nákladů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS (1) (směrnice o spotřebitelském úvěru), a zejména na čl. 19 odst. 5 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ze zkušeností, které členské státy získaly při provádění směrnice 2008/48/ES, vyplývá, že předpoklady stanovené v části II přílohy I uvedené směrnice nejsou dostačující pro výpočet roční procentní sazby nákladů jednotným způsobem a navíc již přestaly odpovídat obchodní situaci na trhu.

(2)

Je nezbytné tyto předpoklady doplnit stanovením nových předpokladů týkajících se norem pro výpočet roční procentní sazby u úvěrů bez pevně stanovené doby trvání či opakovaně plně splatných. Je rovněž nezbytné stanovit normy pro stanovení termínů prvního čerpání úvěru a splátek, jež má spotřebitel provést.

(3)

Část II přílohy I směrnice 2008/48/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 25 odst. 1 směrnice 2008/48/ES a ani Evropský parlament, ani Rada nevyjádřily nesouhlas s těmito opatřeními,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Část II přílohy I směrnice 2008/48/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2012. Neprodleně o tom informují Komisi.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 2013.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 14. listopadu 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 133, 22.5.2008, s. 66.


PŘÍLOHA

Část II přílohy I směrnice 2008/48/ES se nahrazuje tímto:

„II.

Dodatečné předpoklady pro výpočet roční procentní sazby nákladů se stanoví takto:

a)

Dává-li úvěrová smlouva spotřebiteli volnost v čerpání, považuje se celková výše úvěru za vyčerpanou okamžitě a v plné výši.

b)

Dává-li úvěrová smlouva spotřebiteli obecně volnost v čerpání, avšak u různých způsobů čerpání stanoví omezení částky nebo období, považuje se celková výše úvěru za vyčerpanou k nejbližšímu datu stanovenému ve smlouvě a v souladu s těmito omezeními čerpání.

c)

Stanoví-li úvěrová smlouva různé způsoby čerpání s různými poplatky nebo výpůjčními úrokovými sazbami, považuje se celková výše úvěru za vyčerpanou při nejvyšším poplatku a nejvyšší výpůjční úrokové sazbě uplatňované na nejpoužívanější mechanismus čerpání u tohoto druhu úvěrové smlouvy.

d)

V případě možnosti přečerpání se celková výše úvěru považuje za vyčerpanou v plné výši a na celou dobu trvání úvěrové smlouvy. Není-li doba trvání možnosti přečerpání známa, vypočítá se roční procentní sazba nákladů za předpokladu, že doba trvání úvěru je tři měsíce.

e)

V případě úvěrové smlouvy na dobu neurčitou, která nepředpokládá možnost přečerpání, se má za to:

i)

že je úvěr poskytnut na období jednoho roku počínaje datem prvního čerpání a že konečná splátka učiněná spotřebitelem vyrovná zůstatek kapitálu, úroků a případných dalších poplatků,

ii)

že kapitál je spotřebitelem splácen ve stejných měsíčních splátkách počínaje jeden měsíc po dni prvního čerpání. Nicméně v případech, kdy musí být kapitál plně splacen jedinou splátkou v rámci každého platebního období, se předpokládá, že následná čerpání a splácení celého kapitálu spotřebitelem probíhají po dobu jednoho roku. Úroky a další poplatky se použijí v souladu s uvedeným čerpáním a splácením kapitálu a v souladu s tím, jak stanoví úvěrová smlouva.

Pro účely tohoto písmene se úvěrovou smlouvou na dobu neurčitou rozumí úvěrová smlouva bez pevně stanovené doby trvání a zahrnuje úvěry, které musí být plně splaceny v rámci určitého období nebo po něm, ale jakmile jsou splaceny, jsou přístupné k dalšímu čerpání.

f)

V případě úvěrových smluv jiných než možnost přečerpání a úvěrových smluv na dobu neurčitou uvedených v písmenech d) a e):

i)

jestliže datum nebo částka splátky kapitálu, kterou má spotřebitel provést, nelze zjistit, předpokládá se, že splátka je provedena k nejbližšímu datu stanovenému v úvěrové smlouvě a za nejnižší částku, kterou úvěrová smlouva stanoví,

ii)

jestliže datum uzavření úvěrové smlouvy není známo, předpokládá se, že den prvního čerpání je den, který vyplývá z nejkratšího intervalu mezi tímto datem a datem první platby, kterou má spotřebitel provést.

g)

Jestliže den nebo částku platby, kterou má spotřebitel provést, nelze zjistit na základě úvěrové smlouvy nebo předpokladů stanovených v písmenech d), e) nebo f), předpokládá se, že je platba provedena v souladu s daty a podmínkami požadovanými věřitelem a, nejsou-li tyto údaje známy:

i)

úrokové sazby se platí společně se splácením kapitálu,

ii)

neúrokové sazby vyjádřené jedinou sumou se platí v den uzavření úvěrové smlouvy,

iii)

neúrokové sazby vyjádřené jako několik plateb se platí v pravidelných intervalech počínaje dnem prvního vyplácení kapitálu a jestliže částka takových plateb není známa, předpokládá se, že se jedná o stejné částky,

iv)

konečná platba vyrovná zůstatek kapitálu, úroků a případných dalších poplatků.

h)

Pokud ještě nebyla dohodnuta horní hranice úvěru, předpokládá se ve výši 1 500 EUR.

i)

Jsou-li po omezenou dobu nebo pro omezenou částku nabízeny různé úrokové sazby a poplatky, považuje se za příslušnou úrokovou sazbu a poplatky nejvyšší sazba za celou dobu trvání úvěrové smlouvy.

j)

U smluv o spotřebitelském úvěru, u kterých je sjednána pevná výpůjční úroková sazba ve vztahu k počátečnímu období, na jehož konci je stanovena nová výpůjční úroková sazba, a ta je následně pravidelně upravována podle dohodnutého indexu, vychází výpočet roční procentní sazby z předpokladu, že na konci období s pevnou výpůjční úrokovou sazbou je výpůjční úroková sazba stejná jako v okamžiku výpočtu roční procentní sazby, na základě hodnoty indexu sjednaného v tomto okamžiku.“


ROZHODNUTÍ

15.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 296/38


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 12. července 2011

určené Řecku s cílem posílit a prohloubit fiskální dohled a vyzvat Řecko, aby učinilo opatření ke snížení schodku, která jsou považována za nezbytná pro nápravu situace nadměrného schodku

(přepracované znění)

(2011/734/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 126 odst. 9 a článek 136 této smlouvy,

s ohledem na doporučení Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Rady 2010/320/EU ze dne 10. května 2010 určené Řecku s cílem posílit a prohloubit fiskální dohled a vyzvat Řecko, aby učinilo opatření ke snížení schodku, která jsou považována za nezbytná pro nápravu situace nadměrného schodku (1), bylo několikrát podstatně změněno (2). Vzhledem k novým změnám by uvedené rozhodnutí mělo být z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti přepracováno.

(2)

Ustanovení čl. 136 odst. 1 písm. a) Smlouvy o fungování EU umožňuje, aby byla přijata opatření týkající se členských států, jejichž měnou je euro, k posílení koordinace jejich rozpočtové kázně a dohledu nad ní.

(3)

Článek 126 Smlouvy o fungování EU stanoví, že se členské státy mají vyvarovat nadměrných schodků veřejných financí, a určuje, jak při nadměrném schodku postupovat. Pakt o stabilitě a růstu, jehož nápravná složka podrobněji upravuje postup při nadměrném schodku, poskytuje rámec na podporu vládních politik k rychlému návratu ke zdravému stavu rozpočtů s přihlédnutím k hospodářské situaci.

(4)

Dne 27. dubna 2009 Rada v souladu s čl. 104 odst. 6 Smlouvy o založení Evropského společenství rozhodla, že v Řecku existuje nadměrný schodek, a podala doporučení k nápravě tohoto schodku nejpozději do roku 2010, v souladu s čl. 104 odst. 7 Smlouvy o založení ES a čl. 3 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1467/97 ze dne 7. července 1997 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku (3). Rada rovněž stanovila, že Řecko musí přijmout účinná opatření do 27. října 2009. Dne 30. listopadu 2009 Rada v souladu s čl. 126 odst. 8 Smlouvy o fungování EU zjistila, že Řecko účinná opatření nepřijalo; dne 16. února 2010 proto Rada v souladu s čl. 126 odst. 9 Smlouvy o fungování EU vyzvala Řecko, aby přijalo opatření k nápravě nadměrného schodku nejpozději do roku 2012 (dále jen „rozhodnutí Rady podle článku 126 odst. 9“). Rada rovněž stanovila, že účinná opatření musí být přijata do 15. května 2010.

(5)

Nařízení (ES) č. 1467/97 v čl. 5 odst. 2 stanoví, že pokud byla v souladu s čl. 126 odst. 9 Smlouvy o fungování EU přijata účinná opatření a pokud po přijetí výzvy nastanou nepředvídané nepříznivé hospodářské okolnosti mající zásadní negativní důsledky pro veřejné finance, může Rada na doporučení Komise rozhodnout o přijetí revidované výzvy podle čl. 126 odst. 9 Smlouvy o fungování EU.

(6)

Podle prognóz útvarů Komise z podzimu 2009, které byly východiskem první výzvy určené Řecku, se pro rok 2010 očekávalo snížení HDP o ¼ % a jeho zotavení počínaje rokem 2011, kdy měla řecká ekonomika podle prognózy růst o 0,7 %. V roce 2010 došlo k většímu snížení reálného HDP a očekává se, že snižování bude v roce 2011 pokračovat. Poté se předpokládá postupné obnovení růstu. Beze změny politiky se toto výrazné zhoršení ekonomického scénáře projeví odpovídajícím zhoršením výhledu v oblasti veřejných financí. K tomu je zapotřebí přičíst revizi výsledného schodku veřejných financí za rok 2009 směrem nahoru (z předpokládaných 12,7 % HDP v době rozhodnutí Rady podle čl. 126 odst. 9 na 13,6 % HDP podle fiskálního oznámení, které Řecko předložilo 1. dubna 2010) (4) a později na 15,4 % HDP po završení šetření, které Eurostat provedl ve spolupráci s řeckými statistickými úřady (5). Kromě toho se obavy trhů v souvislosti s výhledem veřejných financí odrazily v prudkém nárůstu rizikových prémií u veřejného dluhu, což ještě více ztížilo kontrolu nad vývojem schodku veřejných financí a veřejného dluhu.

(7)

Ke konci roku 2009 činil hrubý veřejný dluh 127,1 % HDP. Jedná se o největší míru zadlužení v EU, která zároveň značně přesahuje referenční hodnotu ve výši 60 % HDP uvedenou ve Smlouvě. Podaří-li se uskutečnit plán na snižování schodku, který je vzhledem k okolnostem považován za nezbytný a proveditelný, mohl by být růst dluhu zvrácen počínaje rokem 2013. Vedle vytrvale vysokých schodků veřejných financí zvýšily dluhu též některé finanční operace. Tyto činitele přispěly k podlomení důvěry trhů ve schopnost řecké vlády do budoucna dluh splácet. Je naprosto nezbytné, aby Řecko co nejdříve přijalo rozhodná opatření bezprecedentního rozsahu, která se zaměří na schodek a další faktory přispívající ke zvyšování dluhu, aby zvrátilo zvyšování poměru dluhu k HDP a mohlo se co nejdříve navrátit k tržnímu financování.

(8)

Kvůli velmi závažnému zhoršení finanční situace řecké vlády se ostatní členské státy eurozóny rozhodly poskytnout Řecku stabilizační podporu s cílem zajistit finanční stabilitu v eurozóně jako celku, ve spojení s mnohostrannou pomocí ze strany Mezinárodního měnového fondu. Podpora poskytovaná členskými státy eurozóny bude mít podobu souboru dvoustranných půjček, který koordinuje Komise. Věřitelé se rozhodli podmínit svou podporu tím, že Řecko bude naplňovat toto rozhodnutí. Zejména se očekává, že Řecko podle stanoveného harmonogramu uskuteční opatření obsažená v tomto rozhodnutí.

(9)

V červnu 2011 se ukázalo, že s ohledem na zhoršení stavu rozpočtu v roce 2010 a na plnění rozpočtu do května by byl cílový schodek pro rok 2011 bez změny politiky výrazně překročen, což by ohrozilo celkovou důvěryhodnost programu. Proto bylo nutné aktualizovat konkrétní rozpočtová opatření, aby se Řecko v roce 2011 neodchýlilo od cílového schodku a dodrželo stropy schodku pro následující roky stanovené v rozhodnutí 2010/320/EU. Tato opatření byla podrobně projednána s řeckou vládou a na jejich přijetí se společně dohodla Evropská komise, Evropská centrální banka a Mezinárodní měnový fond.

(10)

S ohledem na výše uvedené úvahy se jeví vhodné změnit rozhodnutí 2010/320/EU v řadě ohledů a ponechat lhůtu pro nápravu nadměrného schodku beze změny,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Řecko co nejrychleji a nejpozději do roku 2014 odstraní současnou situaci nadměrného schodku.

2.   Postup korekce nadměrného schodku má za cíl schodek veřejných financí nejvýše 18 508 milionů EUR (8,0 % HDP) v roce 2010, 17 065 milionů EUR (7,6 % HDP) v roce 2011, 14 916 milionů EUR (6,5 % HDP) v roce 2012, 11 399 milionů EUR (4,8 % HDP) v roce 2013 a 6 385 milionů EUR (2,6 % HDP) v roce 2014. K dosažení tohoto cíle bude nezbytné zlepšit v období let 2009–2014 strukturální saldo alespoň o 10 % HDP.

3.   Postup korekce uvedený v odstavci 2 vyžaduje, aby meziroční změna konsolidovaného hrubého veřejného dluhu nepřekročila 34 058 milionů EUR v roce 2010, 17 365 milionů EUR v roce 2011, 15 016 milionů EUR v roce 2012, 11 599 milionů EUR v roce 2013 a 7 885 milionů EUR v roce 2014. Na základě projekcí HDP z května 2011 odpovídající hodnoty poměru dluhu k HDP nepřesáhnou 143 % v roce 2010, 154 % v roce 2011, 158 % v roce 2012, 159 % v roce 2013 a 157 % v roce 2014.

Článek 2

1.   Řecko přijme do konce června 2010 tato opatření:

a)

zákon, který zavede progresivní daňovou stupnici pro všechny zdroje příjmu a horizontálně jednotný přístup k příjmu z výdělečné činnosti a příjmu z kapitálového majetku;

b)

zákon, který zruší v daňovém systému všechny výjimky a ustanovení o autonomním zdanění, včetně příjmu ze zvláštních příplatků vyplácených státním zaměstnancům;

c)

zrušení rozpočtových prostředků v pohotovostní rezervě s cílem ušetřit 700 milionů EUR;

d)

zrušení většiny rozpočtových prostředků na příspěvek solidarity (kromě složky určené na zmírňování chudoby) s cílem uspořit 400 milionů EUR;

e)

snížení nejvyšších důchodů s cílem ušetřit 500 milionů EUR za celý rok (350 milionů EUR za rok 2010);

f)

snížení velikonočních, letních a vánočních prémií a příplatků vyplácených státním zaměstnancům s cílem uspořit 1 500 milionů EUR za celý rok (1 100 milionů EUR za rok 2010);

g)

zrušení velikonočních, letních a vánočních prémií vyplácených důchodcům, při zachování ochrany důchodců pobírajících nízké důchody, s cílem uspořit 1 900 milionů EUR za celý rok (1 500 milionů EUR za rok 2010);

h)

zvýšení sazby DPH s výnosem nejméně 1,8 mld. EUR za celý rok (800 milionů EUR za rok 2010);

i)

zvýšení spotřební daně z paliv, tabáku a alkoholu s výnosem nejméně 1 050 milionů EUR za celý rok (450 milionů EUR za rok 2010);

j)

právní předpisy k provedení směrnice o službách (6);

k)

zákon o reformě a zjednodušení veřejné správy na místní úrovni s cílem snížit provozní náklady;

l)

ustavení pracovní skupiny zaměřené na zlepšování míry absorpce strukturálních fondů a Fondu soudržnosti;

m)

zákon, který zjednoduší zakládání nových podniků;

n)

snížení veřejných investic oproti plánům o 500 milionů EUR;

o)

směřování rozpočtových prostředků na spolufinancování strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na zvláštní centrální účet, který nelze používat pro žádný jiný účel;

p)

zřízení nezávislého fondu pro finanční stabilitu, jehož úkolem bude řešit případný nedostatek kapitálu a zachovávat zdraví finančního sektoru tím, že v případě potřeby poskytne bankám kapitálovou podporu;

q)

zvýšený bankovní dohled s posílením lidských zdrojů, častějším vykazováním a čtvrtletními zátěžovými testy.

2.   Řecko přijme do konce září 2010 tato opatření:

a)

opatření k fiskální konsolidaci ve výši nejméně 3,2 % HDP (4,3 % HDP, pokud se vezmou v potaz i přesuny z opatření provedených v roce 2010), která se zahrnou do návrhu rozpočtu na rok 2011: snížení mezispotřeby vládního sektoru o nejméně 300 milionů EUR oproti úrovni roku 2010 (vedle úspor vyplývajících z reformy veřejné správy a místní samosprávy podle tohoto odstavce); zmrazení valorizace důchodů (s cílem ušetřit 100 milionů EUR); uvalení dočasné krizové dávky na vysoce ziskové podniky (která přinese dodatečné výnosy ve výši nejméně 600 milionů EUR ročně v letech 2011, 2012 a 2013); systém paušálního zdanění pro osoby samostatně výdělečně činné (s výnosem nejméně 400 milionů EUR v roce 2011 a výnosy, které v letech 2012 a 2013 vzrostou alespoň o 100 milionů EUR); rozšíření základu pro výpočet DPH tak, aby zahrnoval některé služby, na které se doposud vztahovala výjimka, a převedení 30 % zboží a služeb ze snížené do základní sazby (s výnosem 1 miliardy EUR); postupné zavedení ekologické daně na emise CO2 (s výnosem nejméně 300 milionů EUR v roce 2011); povedení právních předpisů k reformě veřejné správy a reorganizaci místní samosprávy vládou (s cílem snížit náklady nejméně o 500 milionů EUR v roce 2011 a dalších 500 milionů EUR ročně v roce 2012 i 2013); snížení investic financovaných z domácích zdrojů (nejméně o 500 milionů EUR) cestou upřednostnění investičních projektů financovaných ze strukturálních fondů EU; pobídky k legalizaci staveb porušujících předpisy o územním plánování (s výnosem nejméně 1 500 milionů EUR v letech 2011 až 2013, z toho nejméně 500 milionů EUR v roce 2011); výběr příjmů z herních licencí (nejméně 500 milionů EUR z prodeje licencí a 200 milionů EUR z ročních licenčních poplatků); rozšíření základu pro výpočet daně z nemovitostí cestou aktualizace hodnoty majetku (které přinese dodatečný výnos ve výši nejméně 400 milionů EUR); zvýšené zdanění mezd v naturáliích, mimo jiné cestou zdanění plateb z leasingu automobilů (nejméně o 150 milionů EUR); zvýšené zdanění luxusního zboží (nejméně o 100 milionů EUR); zvláštní daň na nepovolené objekty (s výnosem nejméně 800 milionů EUR ročně); nahrazení pouze 20 % zaměstnanců ve veřejném sektoru (orgány státní správy a místní samosprávy, fondy sociálního zabezpečení, veřejné společnosti, státní agentury a další veřejné instituce), kteří odcházejí do důchodu. Opatření přinášející srovnatelné rozpočtové úspory lze zvážit po konzultaci s Komisí;

b)

posílení úlohy a zdrojů nejvyššího kontrolního úřadu a vytvoření pojistek proti možnému politickému vlivu na prognózy a účetnictví;

c)

návrh reformy mzdové legislativy ve veřejném sektoru, která bude zahrnovat zejména vytvoření jednotného platebního úřadu pro výplatu mezd, zavedení jednotných zásad a harmonogramu pro stanovení zjednodušené a jednotné mzdové tabulky pro veřejný sektor, která bude platit pro státní správu, místní samosprávu a další veřejné instituce;

d)

právní předpisy ke zvýšení účinnosti daňové správy a kontrol;

e)

zahájení nezávislých přezkumů ústřední veřejné správy a stávajících sociálních programů;

f)

zveřejňování měsíčních statistik (na hotovostním základě) o příjmech, výdajích, financování a nedoplatcích výdajů týkajících se dostupných údajů o vládním sektoru a jeho podřízených složkách;

g)

akční plán na zlepšení sběru a zpracování údajů o veřejných financích, zejména zdokonalením kontrolních mechanismů ve statistických orgánech a v nejvyšším kontrolním úřadě a zajištěním skutečné osobní odpovědnosti za případy nesprávného vykazování, aby se zajistilo rychlé poskytování vysoce kvalitních údajů o veřejných financích požadovaných nařízeními (ES) č. 2223/96 (7), (ES) č. 264/2000 (8), (ES) č. 1221/2002 (9), (ES) č. 501/2004 (10), (ES) č. 1222/2004 (11), (ES) č. 1161/2005 (12), (ES) č. 223/2009 (13) a (ES) č. 479/2009 (14);

h)

pravidelné zveřejňování informací o finanční situaci veřejných podniků a dalších veřejných subjektů, které nejsou součástí vládního sektoru (včetně podrobných výkazů zisku a ztráty, rozvah a údajů o pracovních místech a mzdových nákladech);

i)

zřízení uceleného centrálního rejstříku pro veřejné podniky;

j)

akční plán s harmonogramem pro konkrétní opatření vedoucí k vytvoření ústředního orgánu pro zadávání veřejných zakázek;

k)

právní předpis stanovící horní hranici ve výši 50 milionů EUR pro každoroční veřejný příspěvek na závazek veřejné služby provozovatelům železnic na období 2011–2013 a stanovící zásadu, že stát provozovatelům železnic neposkytuje žádnou dodatečnou explicitní či implicitní podporu;

l)

obchodní plán pro řecké železnice. Obchodní plán uvádí, jakým způsobem dosáhnou provozní činnosti zisku, včetně nákladů na odpisy, a to od roku 2011, včetně uzavření ztrátových tratí, zvýšení tarifů a snížení platů a počtu zaměstnanců; dále uvádí podrobnou analýzu citlivosti týkající se důsledků pro mzdové náklady v souvislosti s různými scénáři výsledku kolektivního vyjednávání a poskytuje informace o několika možnostech pro zaměstnance; a rovněž stanoví restrukturalizaci holdingové společnosti, včetně prodeje pozemků a jiného majetku;

m)

zákon o reformě systému kolektivního vyjednávání o mzdách v soukromém sektoru, který by měl stanovit snížení sazeb za práci přesčas a větší flexibilitu v uspořádání pracovní doby a umožnit, aby místní územní pakty stanovovaly nižší růst mezd než odvětvové dohody;

n)

reformu právních předpisů na ochranu zaměstnanosti, která prodlouží zkušební dobu u nových zaměstnání na jeden rok a usnadní širší využívání smluv na dobu určitou a práce na částečný úvazek;

o)

změnu právní úpravy rozhodčího řízení, která všem stranám umožní uchýlit se k rozhodčímu řízení, nesouhlasí-li s návrhem mediátora;

p)

reformu rozhodčího řízení, jíž se zajistí, aby rozhodčí řízení probíhala na základě průhledných a objektivních kritérií s nezávislým výborem rozhodců, jejichž rozhodovací pravomoc není ovlivňována veřejnou mocí.

3.   Řecko přijme do konce prosince 2010 tato opatření:

a)

definitivní přijetí opatření uvedených v odst. 2 písm. a);

b)

provedení právních předpisů na posílení fiskálního rámce. Ten by měl obsahovat zejména stanovení střednědobého fiskálního rámce, vytvoření povinné pohotovostní rezervy v rozpočtu odpovídající 5 % celkových rozpočtových prostředků vládních resortů, kromě platů, důchodů a úroků, vytvoření silnějších mechanismů pro sledování výdajů a založení rozpočtového úřadu Parlamentu;

c)

výrazné zvýšení míry absorpce strukturálních fondů a Fondu soudržnosti;

d)

právní předpisy zjednodušující a urychlující postup udělování oprávnění pro podniky, průmyslové činnosti a povolání;

e)

úpravu institucionálního rámce řeckého úřadu pro ochranu hospodářské soutěže s cílem zvýšit jeho nezávislost, stanovit přiměřené lhůty pro prošetřování a vydávání rozhodnutí a vybavit jej pravomocí zamítat stížnosti;

f)

opatření, která odstraní stávající omezení, jež brání volnému pohybu služeb;

g)

právní předpis znemožňující místním samosprávám vytvářet schodky alespoň do roku 2014; snížení transferů místním samosprávám v souladu s plánovanými úsporami a přesuny pravomocí;

h)

zveřejnění prozatímních dlouhodobých prognóz výdajů na důchody až do roku 2060, jak je stanoveno v legislativní reformě z července 2010, týkající se hlavních systémů důchodového zabezpečení (IKA, včetně důchodového systému pro státní zaměstnance, OGA a OAEE);

i)

zavedení jednotného systému elektronického předepisování; zveřejnění úplného ceníku léčiv na trhu; uplatňování seznamu léčivých přípravků, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, a seznamu volně prodejných léčivých přípravků; zveřejnění nového seznamu léčivých přípravků, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění, s využitím nového systému referenčních cen; využívání informací zpřístupňovaných prostřednictvím elektronického předepisování a skenování ke sběru rabatů od farmaceutických společností; zavedení mechanismu sledování, jenž umožňuje měsíční hodnocení farmaceutických výdajů; prosazení spoluúčasti ve výši 5 EUR za běžné ambulantní služby a rozšíření spolufinancování za neopodstatněné návštěvy na pohotovosti; zveřejňování ověřených účetních závěrek nemocnic a zdravotních středisek; vytvoření nezávislé pracovní skupiny odborníků na politiku zdravotnictví, jejímž úkolem je do konce května 2011 vypracovat podrobnou zprávu o celkové reformě systému zdravotnictví s cílem zlepšit účinnost a účelnost systému zdravotnictví;

j)

další snížení provozních výdajů alespoň o 5 %, čímž se uspoří minimálně 100 milionů EUR;

k)

další snížení transferů, čímž vláda uspoří celkově alespoň 100 milionů EUR. Veřejné subjekty, jež jsou příjemci těchto prostředků, zajistí souběžné snížení výdajů, aby se nehromadily nedoplatky;

l)

navázání rodinných přídavků na majetkové poměry od ledna 2011, čímž se uspoří alespoň 150 milionů EUR (bez souvisejících administrativních nákladů);

m)

snížení nákupu vojenského vybavení (dodávek) alespoň o 500 milionů EUR ve srovnání se skutečným stavem v roce 2010;

n)

snížení farmaceutických výdajů fondů sociálního zabezpečení o 900 milionů EUR díky dalšímu snížení cen léčiv a novým postupům při zadávání veřejných zakázek a výdajů nemocnic (rovněž včetně výdajů na vybavení) alespoň o 350 milionů EUR;

o)

změny v řízení, oceňování a mzdách veřejných podniků vedoucí k úsporám alespoň 800 milionů EUR;

p)

zvýšení snížených sazeb DPH z 5,5 na 6,5 % a z 11 na 13 %, čímž vzniknou úspory alespoň ve výši 880 milionů EUR, a snížení sazby DPH pro léčivé přípravky a hotelové ubytování z 11 na 6,5 %, přičemž náklady nepřesáhnou 250 milionů EUR bez úspor pro fondy sociálního zabezpečení a nemocnice, které vyplynou z nižší sazby DPH pro léčivé přípravky;

q)

zintenzívnění boje proti pašování paliv (získat alespoň 190 milionů EUR);

r)

zvýšení poplatků za soudní řízení (získat alespoň 100 milionů EUR);

s)

provedení akčního plánu na urychlení výběrů daňových nedoplatků (vybrat alespoň 200 milionů EUR);

t)

urychlení výběru daňových penále (vybrat alespoň 400 milionů EUR);

u)

výběr příjmů, které vyplynou z nového rámce daňových sporů a řízení (získat alespoň 300 milionů EUR);

v)

příjmy z obnovení telekomunikačních licencí s končící platností (alespoň ve výši 350 milionů EUR);

w)

příjmy z koncesí (získat alespoň 250 milionů EUR);

x)

plán restrukturalizace aténské dopravní sítě (OASA). Cílem plánu je snížit provozní ztráty společnosti a obnovit její ekonomickou životaschopnost. Plán zahrnuje škrty provozních výdajů společnosti a zvýšení jízdného. Požadovaná opatření mají být provedena do března 2011;

y)

právní předpis, kterým se omezí nábor zaměstnanců v celé veřejné správě na poměr maximálně 1 nový zaměstnanec na 5 zaměstnanců, kteří odešli do důchodu nebo byli propuštěni, bez odvětvových výjimek a včetně zaměstnanců, kteří byli v rámci restrukturalizace převedeni z veřejných podniků do orgánů veřejné správy;

z)

právní předpisy na podporu institucí trhu práce, které stanoví, že: dohody na úrovni podniků mají přednost před dohodami podle odvětvových kolektivních smluv bez jakýchkoliv neodůvodněných omezení; podnikové kolektivní smlouvy nejsou omezeny požadavkem na minimální velikost podniku; rozšíření působnosti odvětvových kolektivních smluv na subjekty, které se neúčastnily vyjednávání, je vyloučeno; zkušební doba u nových pracovních míst je prodloužena; časová omezení pro využívání dočasného agenturního zaměstnávání jsou zrušena; překážky většího využívání smluv na dobu určitou jsou odstraněny; ustanovení o vyšším hodinovém výdělku zaměstnanců pracujících na částečný úvazek jsou zrušena; větší flexibilita uspořádání pracovní doby včetně práce na částečný úvazek je dovolena.

4.   Řecko přijme do konce března 2011 tato opatření:

a)

zveřejnění ucelených dlouhodobých prognóz výdajů na důchody do roku 2060, jak je stanoveno v legislativní reformě z července 2010. Prognózy zahrnují doplňkové (pomocné) systémy na základě uceleného souboru údajů shromážděných a zpracovaných národním orgánem pro pojistněmatematické prognózy. Prognózy jsou předmětem odborného přezkumu a schvaluje je Výbor pro hospodářskou politiku;

b)

vláda vyrovná nedoplatky nahromaděné v roce 2010 a sníží nedoplatky z předešlých let;

c)

plán proti daňovým únikům, který zahrnuje kvantitativní ukazatele výkonnosti, podle kterých by byla vedena k odpovědnosti správa příjmů; právní předpisy pro zjednodušení správního řízení a odvolacích soudních řízení u daňových sporů a potřebné předpisy a postupy pro lepší řešení případů porušení povinností, korupce a slabé výkonnosti daňových úředníků, včetně stíhání v případě porušení povinností; zveřejňování měsíčních zpráv pěti zřízených pracovních skupin pro boj proti daňovým únikům, včetně souboru ukazatelů pokroku;

d)

podrobný akční plán s harmonogramem na dokončení a zavedení zjednodušeného systému odměňování; příprava střednědobého plánu lidských zdrojů na období do roku 2013 v souladu s pravidlem „1 nový zaměstnanec na 5 odcházejících“, s uvedením plánů na převedení kvalifikovaných pracovníků do prioritních oblastí; zveřejňování měsíčních údajů o pohybu zaměstnanců (nábor, odchod, převedení mezi institucemi) určitých vládních resortů;

e)

provedení komplexní reformy systému zdravotní péče zahájené v roce 2010 s cílem udržet veřejné výdaje na zdravotnictví na úrovni nejvýše 6 % HDP; opatření, která přinesou úspory za farmaceutické výrobky ve výši nejméně 2 miliardy EUR ve srovnání s úrovní roku 2010, z čehož nejméně 1 miliarda EUR bude ušetřena v roce 2011; zlepšení účetních a fakturačních systémů nemocnic, a to dokončením zavádění podvojného účetnictví respektujícího zásadu časového rozlišení ve všech nemocnicích, využíváním jednotného systému kódů a společného rejstříku zdravotnických potřeb, prováděním výpočtu zásob a toku zdravotnických potřeb ve všech nemocnicích pomocí jednotného systému kódů pro zdravotnické potřeby, včasnou fakturací nákladů na léčbu (nejpozději do dvou měsíců) řeckým fondům sociálního zabezpečení, jiným členským státům a soukromým zdravotním pojišťovnám a zajištěním, aby alespoň 50 % objemu léčivých přípravků používaných ve veřejných nemocnicích do konce roku 2011 tvořila generika a nepatentované léčivé přípravky, a to stanovením povinnosti, že všechny veřejné nemocnice musí obstarávat farmaceutické výrobky podle účinné látky;

f)

s cílem bojovat proti plýtvání a špatnému hospodaření ve státem vlastněných společnostech a dosáhnout fiskálních úspor ve výši alespoň 800 milionů EUR sníží primární odměňování ve veřejných podnicích alespoň o 10 % na úrovni společnosti, sníží sekundární odměňování na 10 % primárního odměňování, zavede strop ve výši 4 000 EUR měsíčně na hrubý příjem (12 plateb ročně), zvýší jízdné v městské dopravě alespoň o 30 %, zavede opatření, kterými sníží provozní výdaje veřejných společností o 15 až 25 %, a přijme právní předpis, kterým restrukturalizuje OASA;

g)

nový regulační rámec, který usnadní uzavírání koncesních dohod pro regionální letiště;

h)

zřízení nezávislé pracovní skupiny pro politiku vzdělávání s cílem zvýšit efektivitu systému veřejného vzdělávání (základní, střední a vyšší vzdělávání) a dosáhnout účinnějšího využívání zdrojů;

i)

přijetí zákona o zřízení ústředního orgánu pro zadávání veřejných zakázek v souladu s akčním plánem; vývoj IT platformy pro elektronické zadávání veřejných zakázek a stanovení dílčích milníků v souladu s akčním plánem, včetně testování pilotní verze, dostupnosti všech funkcí pro všechny zakázky a postupného zavedení povinného využívání systému elektronického zadávání veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce.

5.   Řecko přijme do konce července 2011 tato opatření:

a)

předloží Parlamentu zjednodušenou a jednotnou mzdovou tabulku pro veřejný sektor, která bude platit pro orgány státní správy a místní samosprávy a další veřejné subjekty, která bude zavedena postupně v průběhu tří let a která zajistí, aby platy odrážely produktivitu a svěřené úkoly;

b)

střednědobý plán pracovních míst na období do roku 2015 v souladu s pravidlem „1 nový zaměstnanec na 5 odcházejících“ (1 na 10 v roce 2011). Plán zahrnuje přísnější pravidla pro dočasné zaměstnance, rušení volných pracovních míst a převedení kvalifikovaných pracovníků do prioritních oblastí a bere v úvahu prodloužení pracovní doby ve veřejném sektoru;

c)

podrobný akční plán s harmonogramem na dokončení a zavedení zjednodušeného systému odměňování v souladu se mzdami v soukromém sektoru, který přispěje ke snížení celkových mzdových nákladů. Tento plán vychází z výsledků zprávy zveřejněné ministerstvem financí a jednotným platebním úřadem. Právní předpis týkající se zjednodušeného systému odměňování se zavede postupně v průběhu tří let. Mzdy zaměstnanců ve státem vlastněných podnicích musí být v souladu s novou mzdovou tabulkou pro veřejný sektor;

d)

posílení inspektorátu práce, který musí být plně obsazen kvalifikovanými pracovníky a musí mít kvantitativní cíle ohledně počtu kontrol, které mají být provedeny;

e)

právní předpis, kterým se mění hlavní parametry důchodového systému s cílem omezit zvýšení veřejných výdajů na důchody v období 2009–2060 na méně než 2,5 % HDP, pokud z dlouhodobých prognóz vyplývá, že by předpokládaný nárůst veřejných výdajů na důchody překročil tuto hranici. Národní orgán pro pojistněmatematické prognózy nadále předkládá dlouhodobé prognózy výdajů na důchody do roku 2060 podle přijaté reformy. Prognózy zahrnují hlavní doplňkové (pomocné) systémy (ETEAM, TEADY, MTPY) na základě komplexních údajů shromážděných a zpracovaných národním orgánem pro pojistněmatematické prognózy;

f)

revizi seznamu náročných a fyzicky namáhavých povolání provedenou tak, aby se oblast jeho působnosti snížila na nejvýše 10 % zaměstnanců; nový seznam náročných a nebezpečných povolání bude platit od 1. srpna 2011 pro všechny stávající i budoucí zaměstnance;

g)

právní předpis, kterým se zřizuje ústřední orgán pro zadávání veřejných zakázek a stanoví jeho poslání, cíle, působnost, pravomoci a harmonogram zahájení činnosti, v souladu s akčním plánem;

h)

další opatření na podporu využívání generických léčiv, a to prostřednictvím povinného elektronického předepisování podle účinné látky, a levnějších generik, jsou-li k dispozici; zavedení nižší sazby spoluúčasti pacientů na úhradě generických léčiv, jejichž cena je výrazně nižší než referenční cena (méně než 60 % referenční ceny), na základě zkušeností z ostatních členských států; stanovení maximální ceny generik na 60 % značkových léčivých přípravků s podobnou účinnou látkou;

i)

zveřejnění soupisu majetku státu, včetně účastí v kotovaných i nekotovaných společnostech a vlastnictví hospodářsky životaschopných nemovitostí; zřídí se ústřední sekretariát pro rozvoj nemovitostí za účelem lepší správy nemovitostí, zbavení nemovitostí veškerých zatížení a jejich přípravy k privatizaci;

j)

střednědobou fiskální strategii až do roku 2015 popsanou v příloze I tohoto rozhodnutí a příslušné prováděcí zákony. Střednědobá fiskální strategie vychází z trvalých opatření fiskální konsolidace, která zajišťují, aby stropy schodku pro roky 2011–2015 stanovené v rozhodnutí Rady nebyly překročeny a poměr dluhu k HDP byl udržitelným způsobem snižován;

k)

privatizaci majetku v hodnotě nejméně 390 milionů EUR; přijetí programu privatizace s cílem získat nejméně 15 miliard EUR do konce roku 2012, 22 miliard EUR do konce roku 2013, 35 miliard EUR do konce roku 2014 a nejméně 50 miliard EUR do konce roku 2015; příjmy z privatizace majetku (nemovitostí, koncesí a finančních aktiv) se použijí na umoření dluhu a nesníží snahu o fiskální konsolidaci na splnění stropů schodku podle čl. 1 odst. 2;

l)

zřízení privatizačního fondu s řádným vedením k urychlení procesu privatizace a zajištění jeho nezvratnosti a profesionálního řízení. Fond nabude vlastnická práva k majetku určenému k privatizaci. Fond nesmí uzavírat závazky na svůj majetek způsobem, který by mařil jeho účel, tj. privatizaci majetku;

m)

předložení právních předpisů o rušení a slučování neživotaschopných subjektů a snižování počtu jejich zaměstnanců;

n)

opatření k zesílení kontroly výdajů: rozhodnutí stanovící kvalifikaci a povinnosti účetních, kteří mají být jmenováni na všech hlavních ministerstvech a odpovídat za řádné finanční kontroly;

o)

nová kritéria a podmínky pro uzavírání smluv fondy sociálního zabezpečení se všemi poskytovateli zdravotní péče s cílem dosáhnout požadovaného snížení výdajů; organizace společného nákupu zdravotnických služeb a zdravotnického zboží ve snaze podstatně snížit výdaje o nejméně 25 % oproti roku 2010 prostřednictvím dohod, v nichž cena závisí na objemu nákupů (price-volume agreements);

p)

zveřejnění závazných pokynů pro lékaře k předepisování léčivých přípravků na základě mezinárodních pokynů k lékařským předpisům, aby se zajistilo hospodárné používání léčivých přípravků; zveřejnění a průběžná aktualizace pozitivního seznamu léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění;

q)

příprava plánu reorganizace a restrukturalizace nemocnic v krátkodobém a střednědobém výhledu za účelem snížení stávajících nedostatků, využití úspor z rozsahu a zlepšení kvality péče o pacienty. Cílem je snížit náklady nemocnic o nejméně 10 % v roce 2011 a o dalších 5 % v roce 2012.

6.   Řecko přijme do konce září 2011 tato opatření:

a)

rozpočet na rok 2012 v souladu se střednědobou fiskální strategií a cíl dodržet stropy schodku stanovené v čl. 1 odst. 2;

b)

zmírnění daňových překážek pro fúze a akvizice;

c)

zjednodušení celního odbavení u vývozů a dovozů;

d)

další zvýšení míry absorpce strukturálních fondů a Fondu soudržnosti;

e)

plné provedení programu zlepšování právní úpravy s cílem snížit administrativní zátěž o 20 % (oproti roku 2008);

f)

právní předpisy o rušení a slučování velkých neživotaschopných subjektů a snižování počtu jejich zaměstnanců;

g)

opatření ke snížení nákladů na veřejné zakázky a nákladů třetí strany ve státem vlastněných podnicích, aktualizace tarifů a vstup do nových oblastí podnikání, snižování personálních nákladů díky dokončení a zavedení plánu omezování počtu zaměstnanců. Nadbytečný počet zaměstnanců, který nelze zredukovat podle pravidla přijetí 1 nového zaměstnance na 5 odcházejících (1 na 10 v roce 2011), je řešen nedobrovolným propouštěním a nucenou dovolenou (rezerva pracovních sil). Toto pravidlo se uplatňuje bez odvětvových výjimek, a to i na zaměstnance převedené z veřejných společností do jiných veřejných institucí poté, co jejich odbornou kvalifikaci prověří podle svých běžných hodnotících kritérií rada ASEP. Zaměstnanci zařazení do rezervy pracovních sil jsou odměňováni ve výši 60 % své základní mzdy po dobu nejvýše dvanácti měsíců a poté jsou propuštěni;

h)

právní rámec, který umožní rychle určit způsob využívání půdy a urychlí zápis vlastnictví státních pozemků;

i)

právní předpis, který podpoří investice v odvětví cestovního ruchu (turistická letoviska a prázdninové turistické ubytování) a spolu se zákonem o využívání půdy přispěje ke zrychlení procesu privatizace pozemků spravovaných řeckou agenturou pro cestovní ruch a nemovitosti (ETA);

j)

dokončení funkčního přezkumu stávajících sociálních programů; posouzení výsledků druhé a poslední fáze nezávislého funkčního přezkumu ústřední správy vládou; právní předpis a opatření provádějící doporučení politických nástrojů z první fáze funkčního přezkumu veřejné správy na ústřední úrovni a celkového přezkumu stávajících sociálních programů;

k)

důkladný přezkum fungování vedlejších/doplňkových veřejných penzijních fondů, včetně fondů sociální péče a systémů jednorázových plateb. Cílem přezkumu je stabilizovat výdaje na důchody, zaručit rozpočtovou neutralitu těchto systémů a zajistit střednědobou a dlouhodobou udržitelnost systému. Přezkum povede k dalšímu snížení počtu stávajících fondů, odstranění nerovnováhy ve fondech, které vykazují deficit, stabilizaci současných výdajů na udržitelné úrovni pomocí vhodných úprav, které se provedou od 1. ledna 2012, a dlouhodobé udržitelnosti vedlejších systémů díky přísné vazbě mezi příspěvky a dávkami;

l)

určení systémů, v nichž paušální částky vyplácené při odchodu do důchodu neodpovídají uhrazeným příspěvkům, v zájmu upravení plateb do konce prosince 2011;

m)

další opatření k nákladově efektivnímu rozšíření elektronického předepisování léčivých přípravků, elektronické diagnostiky a elektronických lékařských doporučení ve všech fondech sociálního zabezpečení, zdravotních střediscích a nemocnicích. Vláda vyhlašuje v souladu s pravidly EU pro zadávání zakázek nezbytná nabídková řízení k zavedení komplexního a jednotného informačního systému zdravotní péče (systém elektronického zdravotnictví);

n)

další opatření k zajištění požadavku, aby alespoň 30 % objemu léčivých přípravků používaných ve veřejných nemocnicích tvořila generika, jejichž cena je nižší než cena podobných značkových výrobků, a nepatentované léčivé přípravky, a to především stanovením povinnosti, že všechny veřejné nemocnice musí obstarávat farmaceutické výrobky podle účinné látky;

o)

rozhodnutí o vytvoření a zavedení pracovních míst pro zaměstnance ústředního orgánu pro zadávání veřejných zakázek, o organizaci lidských zdrojů a služeb orgánu v souladu s ustanoveními zákona o tomto orgánu a o jmenování jeho členů;

p)

zveřejňování měsíčních údajů o pohybu zaměstnanců (nábor, odchod, převedení mezi institucemi) určitých vládních resortů.

7.   Řecko přijme do konce prosince 2011 tato opatření:

a)

konečné přijetí rozpočtu na rok v 2012;

b)

posílení řídící schopnosti všech řídících orgánů a zprostředkujících subjektů operačních programů, které jsou součástí národního strategického referenčního rámce pro období let 2007–2013, a jejich certifikace podle normy ISO 9001:2008 (management kvality);

c)

systém individuálního účtování nemocničních nákladů, který se má využívat pro rozpočtové účely počínaje rokem 2013;

d)

právní předpisy provádějící doporučení politických nástrojů z první fáze funkčního přezkumu veřejné správy na ústřední úrovni a celkového přezkumu stávajících sociálních programů; posouzení výsledků druhé a poslední fáze nezávislého funkčního přezkumu ústřední správy;

e)

zahájení provozu ústředního orgánu pro zadávání veřejných zakázek s nezbytnými zdroji, aby mohl plnit své poslání a cíle a vykonávat svou působnost a pravomoci v souladu s akčním plánem;

f)

přezkum poplatků za zdravotnické služby zadané soukromým poskytovatelům, aby bylo možno snížit související náklady o nejméně 15 % v roce 2011 a o dalších 15 % v roce 2012;

g)

opatření ke zjednodušení daňového systému, rozšíření daňových základů a snížení daňových sazeb fiskálně neutrálním způsobem u daní z příjmu fyzických a právnických osob a u DPH;

h)

další opatření k zajištění požadavku, aby alespoň 50 % objemu léčivých přípravků používaných ve veřejných nemocnicích tvořila generika, jejichž cena je nižší než cena podobných značkových výrobků, a nepatentované léčivé přípravky, a to především stanovením povinnosti, že všechny veřejné nemocnice musí obstarávat farmaceutické výrobky podle účinné látky.

8.   Řecko přijme do konce března 2012 tato opatření:

a)

zreformování vedlejších/doplňkových penzijních systémů sloučením fondů a zahájením výpočtu dávek na základě nového formálně fondového příspěvkově definovaného systému (notional defined-contribution system); zmrazení nominálních důchodů z doplňkových systémů a snížení náhradových poměrů pro nároky nabyté u fondů ve schodku na základě pojistněmatematické studie vypracované národním orgánem pro pojistněmatematické prognózy. Nebude-li pojistněmatematická studie hotova, sníží se náhradové poměry, s cílem předejít schodkům, od 1. ledna 2012;

b)

výpočet marží lékáren jako paušální částky nebo paušálního poplatku v kombinaci s nízkým ziskovým rozpětím ve snaze snížit celkovou marži na nejvýše 15 %, a to i u nejdražších léčiv.

Článek 3

Řecko plně spolupracuje s Komisí a na její odůvodněnou žádost jí neprodleně předá veškeré údaje nebo dokumenty, které jsou nezbytné pro kontrolu dodržování tohoto rozhodnutí.

Článek 4

1.   Řecko předkládá Radě a Komisi čtvrtletně zprávy, v nichž uvede opatření přijatá k dosažení souladu s tímto rozhodnutím.

2.   Zprávy uvedené v odstavci 1 musí obsahovat podrobné informace o:

a)

konkrétních opatřeních provedených k dosažení souladu s tímto rozhodnutím do data zprávy, včetně vyčíslení jejich rozpočtového dopadu;

b)

plánovaných konkrétních opatřeních k dosažení souladu s tímto rozhodnutím, která budou provedena po datu zprávy, spolu s harmonogramem jejich provedení a odhadem jejich rozpočtového dopadu;

c)

měsíčním plnění státního rozpočtu;

d)

plnění rozpočtu institucemi sociálního zabezpečení, místní samosprávou a mimorozpočtovými fondy za dobu kratší než jeden rok;

e)

vydávání a výplatě státních dluhopisů;

f)

vývoji pracovních míst na dobu neurčitou a určitou ve veřejném sektoru;

g)

očekávaných platbách z veřejných výdajů, přičemž se upřesní ty, které jsou po splatnosti;

h)

finanční situaci ve veřejných podnicích a dalších veřejných subjektech.

3.   Komise a Rada rozborem zpráv posoudí, zda Řecko toto rozhodnutí dodržuje. V rámci tohoto posouzení může Komise označit opatření nezbytná k dodržení postupu korekce k nápravě nadměrného schodku stanoveného tímto rozhodnutím.

Článek 5

Rozhodnutí 2010/320/EU se zrušuje.

Odkazy na zrušené rozhodnutí se považují za odkazy na toto rozhodnutí v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 6

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení.

Článek 7

Toto rozhodnutí je určeno Řecké republice.

V Bruselu dne 12. července 2011.

Za Radu

předseda

M. SAWICKI


(1)  Úř. věst. L 145, 11.6.2010, s. 6.

(2)  Viz příloha I.

(3)  Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s. 6.

(4)  Tisková zpráva Eurostatu č. 55/2010, 22. dubna 2010.

(5)  Tisková zpráva Eurostatu č. 60/2011, 26. dubna 2011.

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36).

(7)  Nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství (Úř. věst. L 310, 30.11.1996, s. 1).

(8)  Nařízení Komise (ES) č. 264/2000 ze dne 3. února 2000, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o konjunkturální statistiku veřejných financí (Úř. věst. L 29, 4.2.2000, s. 4).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2002 ze dne 10. června 2002 o čtvrtletních nefinančních účtech vládních institucí (Úř. věst. L 179, 9.7.2002, s. 1).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 501/2004 ze dne 10. března 2004 o čtvrtletních finančních účtech vládních institucí (Úř. věst. L 81, 19.3.2004, s. 1).

(11)  Nařízení Rady (ES) č. 1222/2004 ze dne 28. června 2004 o sestavování a předávání údajů o čtvrtletním veřejném zadlužení (Úř. věst. L 233, 2.7.2004, s. 1).

(12)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1161/2005 ze dne 6. července 2005 o sestavování čtvrtletních nefinančních účtů podle institucionálních sektorů (Úř. věst. L 191, 22.7.2005, s. 22).

(13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164).

(14)  Nařízení Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství (Úř. věst. L 145, 10.6.2009, s. 1).


PŘÍLOHA I

Opatření v rámci střednědobé fiskální strategie

(uvedená v čl. 2 odst. 5 tohoto rozhodnutí)

Střednědobá fiskální strategie do roku 2015 bude zahrnovat tato opatření:

 

Škrty mzdových nákladů ve výši nejméně 770 milionů EUR v roce 2011 a dalších 600 milionů EUR v roce 2012, 448 milionů EUR v roce 2013, 306 milionů EUR v roce 2014 a 71 milionů EUR v roce 2015, jichž bude dosaženo snižováním počtu zaměstnanců nad rámec pravidla „1 nový zaměstnanec na 5 odcházejících“ (v roce 2011 1 nový zaměstnanec na 10 odcházejících), zvýšením týdenní pracovní doby pro zaměstnance veřejného sektoru z 37,5 na 40 hodin a snížením plateb za práci přesčas, snížením počtu odměňovaných výborů a komisí, omezením dalších dodatečných systémů náhrad, příspěvků a prémií, snížením počtu smluvních zaměstnanců (50 % v roce 2011 a dalších 10 % v roce 2012 a dále), dočasným zmrazením automatického zvyšování mezd, zavedením nové tabulky odměňování, zavedením pracovních míst ve veřejném sektoru na částečný úvazek a neplaceného volna, snížením počtu přijímaných osob na vojenské a policejní akademie, přesunem nadbytečných pracovníků do rezervy pracovních sil s průměrným příjmem ve výši 60 % mzdy vypláceným po dobu nejvýše dvanácti měsíců a snížením příplatku za produktivitu o 50 %.

 

Škrty provozních výdajů státu ve výši nejméně 190 milionů EUR v roce 2011 a dalších 92 milionů EUR v roce 2012, 161 milionů EUR v roce 2013, 323 milionů EUR v roce 2014 a 370 milionů EUR v roce 2015, jichž bude dosaženo zavedením elektronického zadávání u všech veřejných zakázek, racionalizací nákladů na energii ve veřejných službách, snížením výdajů na pronájem díky účinnějšímu využívání veřejného majetku, snížením všech výdajů na telekomunikační služby, zrušením bezplatné distribuce novin, škrty provozních výdajů ve všech oblastech běžného rozpočtu, zavedením referenčních úrovní veřejných výdajů po roce plného fungování systému MIS pro veřejné výdaje.

 

Škrty výdajů mimorozpočtových fondů a převodu do jiných subjektů ve výši nejméně 540 milionů EUR v roce 2011 a dalších 150 milionů EUR v roce 2012, 200 milionů EUR v roce 2013, 200 milionů EUR v roce 2014 a 150 milionů EUR v roce 2015 na základě posouzení mandátu, životaschopnosti a výdajů všech subjektů dotovaných veřejným sektorem a jejich slučování a rušení, slučování/rušení vzdělávacích institucí (škol, institucí vyššího vzdělávání) a snížení dotací těmto institucím, snížení dotací poskytovaných státem subjektům mimo vládní sektor a akční plán rušení a slučování subjektů a snižování počtu jejich zaměstnanců.

 

Úspory ve státem vlastněných podnicích ve výši nejméně 414 milionů EUR v roce 2012 a dalších 329 milionů EUR v roce 2013, 297 milionů EUR v roce 2014 a 274 milionů EUR v roce 2015 dosažené zvýšením příjmů řeckých drah OSE, aténské dopravní sítě OASA a dalších podniků, provedením plánů restrukturalizace a privatizace společností „Hellenic Defence Systems“, „Hellenic Aeronautical Industry“, „Hellenic Horse Racing Corporation“, prodejem aktiv podniků nesouvisejících s jejich hlavní činností, snížením výdajů na zaměstnance, snížením provozních výdajů a slučováním a rušením podniků.

 

Škrty provozních výdajů v oblasti obrany ve výši nejméně 133 milionů EUR v roce 2013 a dalších 133 milionů EUR v roce 2014 a 134 milionů EUR v roce 2015 provázející snížení zakázek na vojenské vybavení (dodávek) o 830 milionů EUR v období 2010–2015.

 

Škrty výdajů ve zdravotnictví a farmaceutických výdajů ve výši nejméně 310 milionů EUR v roce 2011 a dalších 697 milionů EUR v roce 2012, 349 milionů EUR v roce 2013, 303 milionů EUR v roce 2014 a 463 milionů EUR v roce 2015, jichž bude dosaženo zavedením nového „plánu pro zdravotnictví“ a souvisejícím snížením výdajů na nemocnice, přehodnocením mandátu a výdajů subjektů, nad nimiž je vykonáván dohled a jež nejsou nemocnicemi, zavedením centrálního systému zadávání zakázek, snížením průměrných nákladů na jednotlivé případy díky vytváření skladby hospitalizačních případů (case mixing), omezením služeb poskytovaných nepojištěným osobám (funkce kontroly přístupu), zavedením poplatků za služby poskytované cizincům, provozem národní organizace pro primární zdravotní péči (EOPI), kontrolou ručně psaných předpisů prováděnou institucí sociálního zabezpečení IKA, rozšířením seznamu léků, které nevyžadují předpis, novými cenami léků, stanovením ceny pojištění sektorem sociálního zabezpečení a úplným zavedením elektronického předepisování léčiv.

 

Škrty sociálních dávek ve výši nejméně 1 188 milionů EUR v roce 2011 a dalších 1 230 milionů EUR v roce 2012, 1 025 milionů EUR v roce 2013, 1 010 milionů EUR v roce 2014 a 700 milionů EUR v roce 2015, jichž bude dosaženo úpravou doplňkových penzijních systémů a následným zmrazením do konce roku 2015, zmrazením základních důchodů, reformou systému invalidních důchodů, sčítáním důchodců a křížovou kontrolou osobních údajů spolu s plným zavedením čísla sociálního zabezpečení a horní hranice výše důchodů, systematizací kritérií pro důchodce (EKAS), racionalizací příspěvků a příjemců OEE-OEK a OAED (řecká agentura práce), škrty paušálních částek vyplácených při odchodu do důchodu, křížovou kontrolou osobních údajů při zavedení stropů pro zaměstnavatele, kteří se mohou zapojit do systémů OAED, snížením základního důchodu OGA (úřad pro zemědělská pojištění) a spodních hranic důchodů v dalších fondech sociálního zabezpečení a zpřísněním kritérií na základě trvalého bydliště, snížením výdajů na sociální dávky pomocí křížových kontrol údajů, jednotnou regulací dávek zdravotní péče pro všechny fondy sociálního zabezpečení, jednotnými smlouvami se soukromými nemocnicemi a zdravotními středisky, přezkoumáním peněžitých a věcných sociálních dávek, jež povede ke zrušení těch nejméně účinných, zvýšením zvláštních příspěvků důchodců (zákon č. 3863/2010) pro ty důchodce, jejichž měsíční důchod přesahuje 1 700 EUR, zvýšením zvláštních sociálních příspěvků placených důchodci pod 60 let s měsíčním důchodem vyšším než 1 700 EUR, zavedením zvláštního odstupňovaného příspěvku pro doplňkové důchody vyšší než 300 EUR měsíčně, snížením transferů do důchodového systému NAT (důchodový systém pro námořníky) a OTE a souběžným snížením výdajů na důchody nebo zvýšením příspěvků od příjemců.

 

Snížení transferů státu místní samosprávě o nejméně 150 milionů EUR v roce 2011 a dalších 355 milionů EUR v roce 2012, 345 milionů EUR v roce 2013, 350 milionů EUR v roce 2014 a 305 milionů EUR v roce 2015. Těchto snížení se dosáhne zejména snížením výdajů místní samosprávy o nejméně 150 milionů EUR v roce 2011 a dalších 250 milionů EUR v roce 2012, 175 milionů EUR v roce 2013, 170 milionů EUR v roce 2014 a 160 milionů EUR v roce 2015. Zároveň se zvýší vlastní příjmy místní samosprávy o nejméně 105 milionů EUR v roce 2012 a dalších 170 milionů EUR v roce 2013, 130 milionů EUR v roce 2014 a 145 milionů EUR v roce 2015, a to díky zvýšení příjmů z mýtného, poplatků, práv a dalších toků příjmů v důsledku slučování místních správních orgánů a díky zlepšení daňové disciplíny na místní úrovni, které vyplývá ze zavedení požadavku potvrzení, že osoba nemá nedoplatky místních daní.

 

Škrty výdajů z rozpočtu na veřejné investice (veřejné investice financované z domácích zdrojů a dotace spojené s investicemi) a správních nákladů ve výši 950 milionů EUR v roce 2011, z čehož 350 milionů EUR natrvalo, a dalších 154 milionů EUR (správní náklady) v roce 2012.

 

Zvýšení daní o nejméně 2 017 milionů EUR v roce 2011 a dalších 3 678 milionů EUR v roce 2012, 156 milionů EUR v roce 2013 a 685 milionů EUR v roce 2014, k němuž povede zvýšení sazby DPH pro restaurace a bary z 13 na 23 % od září 2011, zvýšení daní z majetku, snížení nezdanitelné části příjmu na 8 000 EUR a zavedení odstupňovaného příspěvku solidarity, zvýšení paušálního zdanění a poplatků pro osoby samostatně výdělečné činné, omezení osvobození od daně/daňových výdajů, změny daňového režimu pro tabákové výrobky spolu s rychlejším placením spotřební daně a změny daňové struktury, spotřební daň z nealkoholických nápojů, spotřební daň ze zemního a zkapalněného plynu, zrušení daňového zvýhodnění pro topný olej (pro podniky od října 2011 a pro domácnosti postupně od října 2011 do října 2013), zvýšení daně z vozidel, mimořádné poplatky z vozidel, motocyklů a bazénů, zvýšení pokut za nepovolené budovy a řešení případů porušení předpisů v oblasti územního plánování, zdanění soukromých lodí a jachet, zvláštní daň z nemovitosti vysoké hodnoty a zvláštní poplatky za místa vyhrazená kuřákům.

 

Zlepšení daňové disciplíny vedoucí ke zvýšení příjmů z daní o nejméně 878 milionů EUR v roce 2013 a dalších 975 milionů EUR v roce 2014 a 1 147 milionů EUR v roce 2015.

 

Zvýšení příspěvků na sociální zabezpečení o nejméně 629 milionů EUR v roce 2011 a dalších 259 milionů EUR v roce 2012, 714 milionů EUR v roce 2013, 1 139 milionů EUR v roce 2014 a 504 milionů EUR v roce 2015, k němuž povede celoplošné zavedení jediné a jednotné metody plateb daní z mezd a příspěvků na pojištění, zvýšení sazeb příspěvků pro příjemce OGA a ETAA, zřízení fondu solidarity příjemců OAEE, úprava příspěvků na politiku zaměstnanosti pro zaměstnance soukromého sektoru, zavedení příspěvků na politiku zaměstnanosti pro osoby samostatně výdělečně činné a pro zaměstnance veřejného sektoru, včetně státem vlastněných podniků, místní samosprávy a dalších veřejných subjektů.


PŘÍLOHA II

Zrušené rozhodnutí a jeho následné změny

Rozhodnutí Rady 2010/320/EU ze dne 10. května 2010

(Úř. věst. L 145, 11.6.2010, s. 6).

Rozhodnutí Rady 2010/486/EU ze dne 7. září 2010

(Úř. věst. L 241, 14.9.2010, s. 12).

Rozhodnutí Rady 2011/57/EU ze dne 20. prosince 2010

(Úř. věst. L 26, 29.1.2011, s. 15).

Rozhodnutí Rady 2011/257/EU ze dne 7. března 2011

(Úř. věst. L 110, 29.4.2011, s. 26).


PŘÍLOHA III

Srovnávací tabulka

Rozhodnutí 2010/320/EU

Toto rozhodnutí

Článek 1

Článek 1

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 2 návětí

Čl. 2 odst. 2 návětí

Čl. 2 odst. 2 písm. a)

Čl. 2 odst. 2 písm. a)

Čl. 2 odst. 2 písm. c)

Čl. 2 odst. 2 písm. b)

Čl. 2 odst. 2 písm. d)

Čl. 2 odst. 2 písm. c)

Čl. 2 odst. 2 písm. e)

Čl. 2 odst. 2 písm. d)

Čl. 2 odst. 2 písm. f)

Čl. 2 odst. 2 písm. e)

Čl. 2 odst. 2 písm. g)

Čl. 2 odst. 2 písm. f)

Čl. 2 odst. 2 písm. h)

Čl. 2 odst. 2 písm. g)

Čl. 2 odst. 2 písm. i)

Čl. 2 odst. 2 písm. h)

Čl. 2 odst. 2 písm. j)

Čl. 2 odst. 2 písm. i)

Čl. 2 odst. 2 písm. k)

Čl. 2 odst. 2 písm. j)

Čl. 2 odst. 2 písm. l)

Čl. 2 odst. 2 písm. k)

Čl. 2 odst. 2 písm. m)

Čl. 2 odst. 2 písm. l)

Čl. 2 odst. 2 písm. n)

Čl. 2 odst. 2 písm. m)

Čl. 2 odst. 2 písm. o)

Čl. 2 odst. 2 písm. n)

Čl. 2 odst. 2 písm. p)

Čl. 2 odst. 2 písm. o)

Čl. 2 odst. 2 písm. q)

Čl. 2 odst. 2 písm. p)

Čl. 2 odst. 3 návětí

Čl. 2 odst. 3 návětí

Čl. 2 odst. 3 písm. a)

Čl. 2 odst. 3 písm. a)

Čl. 2 odst. 3 písm. b)

Čl. 2 odst. 3 písm. b)

Čl. 2 odst. 3. písm. f)

Čl. 2 odst. 3 písm. c)

Čl. 2 odst. 3 písm. i)

Čl. 2 odst. 3 písm. d)

Čl. 2 odst. 3 písm. j)

Čl. 2 odst. 3 písm. e)

Čl. 2 odst. 3 písm. k)

Čl. 2 odst. 3 písm. l)

Čl. 2 odst. 3. písm. f)

Čl. 2 odst. 3 písm. m)

Čl. 2 odst. 3. písm. g)

Čl. 2 odst. 3 písm. n)

Čl. 2 odst. 3 písm. h)

Čl. 2 odst. 3 písm. o)

Čl. 2 odst. 3 písm. i)

Čl. 2 odst. 3 písm. q)

Čl. 2 odst. 3 písm. j)

Čl. 2 odst. 3 písm. r)

Čl. 2 odst. 3 písm. k)

Čl. 2 odst. 3 písm. s)

Čl. 2 odst. 3 písm. l)

Čl. 2 odst. 3 písm. t)

Čl. 2 odst. 3 písm. m)

Čl. 2 odst. 3 písm. u)

Čl. 2 odst. 3 písm. n)

Čl. 2 odst. 3 písm. v)

Čl. 2 odst. 3 písm. o)

Čl. 2 odst. 3 písm. w)

Čl. 2 odst. 3 písm. x)

Čl. 2 odst. 3 písm. p)

Čl. 2 odst. 3 písm. y)

Čl. 2 odst. 3 písm. q)

Čl. 2 odst. 3 písm. z)

Čl. 2 odst. 3 písm. r)

Čl. 2 odst. 3 písm. aa)

Čl. 2 odst. 3 písm. s)

Čl. 2 odst. 3 písm. bb)

Čl. 2 odst. 3 písm. t)

Čl. 2 odst. 3 písm. cc)

Čl. 2 odst. 3 písm. u)

Čl. 2 odst. 3 písm. dd)

Čl. 2 odst. 3 písm. v)

Čl. 2 odst. 3 písm. ee)

Čl. 2 odst. 3 písm. w)

Čl. 2 odst. 3 písm. ff)

Čl. 2 odst. 3 písm. x)

Čl. 2 odst. 3 písm. gg)

Čl. 2 odst. 3 písm. y)

Čl. 2 odst. 3 písm. hh)

Čl. 2 odst. 3 písm. z)

Čl. 2 odst. 4 návětí

Čl. 2 odst. 4 návětí

Čl. 2 odst. 4 písm. b)

Čl. 2 odst. 4 písm. a)

Čl. 2 odst. 4 písm. c)

Čl. 2 odst. 4 písm. b)

Čl. 2 odst. 4 písm. d)

Čl. 2 odst. 4 písm. e)

Čl. 2 odst. 4 písm. c)

Čl. 2 odst. 4 písm. f)

Čl. 2 odst. 4 písm. d)

Čl. 2 odst. 4 písm. g)

Čl. 2 odst. 4 písm. e)

Čl. 2 odst. 4 písm. h)

Čl. 2 odst. 4 písm. f)

Čl. 2 odst. 4 písm. i)

Čl. 2 odst. 4 písm. g)

Čl. 2 odst. 4 písm. j)

Čl. 2 odst. 4 písm. h)

Čl. 2 odst. 4 písm. k)

Čl. 2 odst. 4 písm. i)

Čl. 2 odst. 4 písm. l)

Čl. 2 odst. 5 návětí

Čl. 2 odst. 5 návětí

Čl. 2 odst. 5 písm. a)

Čl. 2 odst. 5 písm. a)

Čl. 2 odst. 5 písm. b)

Čl. 2 odst. 5 písm. b) a c)

Čl. 2 odst. 5 písm. c)

Čl. 2 odst. 5 písm. d)

Čl. 2 odst. 5 písm. d)

Čl. 2 odst. 5 písm. e)

Čl. 2 odst. 5 písm. e)

Čl. 2 odst. 5 písm. f)

Čl. 2 odst. 5 písm. f)

Čl. 2 odst. 5 písm. g)

Čl. 2 odst. 5 písm. g)

Čl. 2 odst. 5 písm. h)

Čl. 2 odst. 5 písm. h)

Čl. 2 odst. 5 písm. i)

Čl. 2 odst. 5 písm. i)

Čl. 2 odst. 5 písm. j) až q)

Čl. 2 odst. 6 návětí

Čl. 2 odst. 6 návětí

Čl. 2 odst. 6 písm. a)

Čl. 2 odst. 6 písm. a)

Čl. 2 odst. 6 písm. b)

Čl. 2 odst. 6 písm. b)

Čl. 2 odst. 6 písm. c)

Čl. 2 odst. 6 písm. c)

Čl. 2 odst. 6 písm. d)

Čl. 2 odst. 6 písm. d)

Čl. 2 odst. 6 písm. e)

Čl. 2 odst. 6 písm. e)

Čl. 2 odst. 6 písm. f)

Čl. 2 odst. 6 písm. f) až p)

Čl. 2 odst. 7 návětí

Čl. 2 odst. 7 návětí

Čl. 2 odst. 7 písm. a)

Čl. 2 odst. 7 písm. a)

Čl. 2 odst. 7 písm. b)

Čl. 2 odst. 7 písm. b)

Čl. 2 odst. 7 písm. d)

Čl. 2 odst. 7 písm. c)

Čl. 2 odst. 7 písm. e)

Čl. 2 odst. 7 písm. d)

Čl. 2 odst. 7 písm. f)

Čl. 2 odst. 7 písm. e)

Čl. 2 odst. 7 písm. f) až h)

Čl. 2 odst. 8 návětí

Čl. 2 odst. 8 návětí

Čl. 2 odst. 8 písm. a)

Čl. 2 odst. 8 písm. a)

Čl. 2 odst. 8 písm. b)

Článek 3

Článek 3

Článek 4

Článek 4

Článek 5

Článek 5

Článek 6

Článek 6

Článek 7

Přílohy I, II a III


15.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 296/53


ROZHODNUTÍ RADY 2011/735/SZBP

ze dne 14. listopadu 2011,

kterým se mění rozhodnutí 2011/273/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 9. května 2011 přijala Rada rozhodnutí 2011/273/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii (1).

(2)

Dne 23. října 2011 Evropská rada uvedla, že EU bude proti syrskému režimu zavádět další opatření, dokud represe proti civilnímu obyvatelstvu neustanou.

(3)

Vzhledem k závažnosti situace v Sýrii se Rada domnívá, že je nezbytné uložit další omezující opatření.

(4)

Evropská investiční banka by měla pozastavit vyplácení finančních prostředků či jiné platby na základě stávajících smluv o úvěru uzavřených se Sýrií či v souvislosti s nimi, jakož i stávající smlouvy o službách technické pomoci při státních projektech v Sýrii.

(5)

Dále by měly být aktualizovány informace týkající se jedné osoby uvedené na seznamu v příloze I rozhodnutí 2011/273/SZBP.

(6)

Rozhodnutí 2011/273/SZBP by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rozhodnutí Rady 2011/273/SZBP se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 2e

Zakazuje se:

a)

jakákoli výplata finančních prostředků či platba ze strany Evropské investiční banky (EIB) na základě jakékoli stávající smlouvy o úvěru uzavřené mezi Sýrií a EIB nebo v souvislosti s ní;

b)

pokračování jakékoli stávající smlouvy o službách technické pomoci při státních projektech v Sýrii ze strany EIB.“.

Článek 2

V příloze I rozhodnutí 2011/273/SZBP se položka týkající se Nizara AL-ASSAADA nahrazuje položkou obsaženou v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 14. listopadu 2011.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 121, 10.5.2011, s. 11.


PŘÍLOHA

Osoba podle článku 2

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Nizar Al-Assad

(Image)

bratranec Bašára Asáda; stál v čele společnosti „Nizar Oilfield Supplies“.

V úzkém kontaktu s hlavními vládními představiteli. Poskytuje finanční prostředky pro milice šabíha v oblasti Latakia.

23.8.2011


15.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 296/55


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY 2011/736/SZBP

ze dne 14. listopadu 2011,

kterým se provádí rozhodnutí 2011/273/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 9. května 2011 přijala Rada rozhodnutí 2011/273/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii (1).

(2)

Dne 23. října 2011 Evropská rada uvedla, že EU bude proti syrskému režimu zavádět další opatření, dokud represe proti civilnímu obyvatelstvu neustanou.

(3)

Vzhledem k závažnosti situace v Sýrii se Rada domnívá, že je nezbytné uložit další omezující opatření.

(4)

Na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze I rozhodnutí 2011/273/SZBP by měly být zařazeny další osoby.

(5)

Rozhodnutí 2011/273/SZBP by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Na seznam obsažený v příloze I rozhodnutí 2011/273/SZBP se doplňují osoby uvedené v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 14. listopadu 2011.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 121, 10.5.2011, s. 11.


PŘÍLOHA

Osoby uvedené v článku 1

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Generálmajor Jumah Al-Ahmad

 

Velitel zvláštních sil. Odpovědný za použití násilí vůči demonstrantům na celém území Sýrie.

14.11.2011

2.

Plukovník Lu'ai al-Ali

 

Velitel syrské vojenské rozvědky, oblast Dera’a Odpovědný za násilí vůči demonstrantům ve městě Dera’a.

14.11.2011

3.

Generálporučík Ali Abdullah Ayyub

 

Zástupce náčelníka generálního štábu (Personál a lidské zdroje). Odpovědný za použití násilí vůči demonstrantům na celém území Sýrie.

14.11.2011

4.

Generálporučík Jasim al-Furayj

 

Náčelník generálního štábu. Odpovědný za použití násilí vůči demonstrantům na celém území Sýrie.

14.11.2011

5.

Generál Aous (Aws) ASLAN

Narozen v roce 1958.

Velitel praporu v rámci Republikánské gardy. Blízký spolupracovník Mahera al-ASÁDA a prezidenta al-ASÁDA. Podílí se na násilných represích vůči civilnímu obyvatelstvu na celém území Sýrie.

14.11.2011

6.

Generál Ghassan BELAL

 

Velitel kanceláře vyhrazené pro 4. divizi. Poradce Mahera al-ASÁDA a koordinátor bezpečnostních operací. Odpovědný za násilné represe vůči civilnímu obyvatelstvu na celém území Sýrie.

14.11.2011

7.

Abdullah BERRI

 

Velitel milicí rodiny BERRI. Odpovědný za provládní milice zapojené do násilných represí vůči civilnímu obyvatelstvu ve městě ALEPPO.

14.11.2011

8.

George CHAOUI

 

Člen syrské elektronické armády. Podílí se na násilných represích a podněcuje k použití násilí vůči civilnímu obyvatelstvu na celém území Sýrie.

14.11.2011

9.

Generálmajor Zuhair Hamad

 

Zástupce velitele generálního ředitelství zpravodajské služby. Odpovědný za násilí na celém území Sýrie a za zastrašování a mučení demonstrantů.

14.11.2011

10.

Amar ISMAEL

 

Civilní osoba - velitel syrské elektronické armády (zpravodajská služba pozemní armády). Podílí se na násilných represích a podněcuje k použití násilí vůči civilnímu obyvatelstvu na celém území Sýrie.

14.11.2011

11.

Mujahed ISMAIL

 

Člen syrské elektronické armády. Podílí se na násilných represích a podněcuje k použití násilí vůči civilnímu obyvatelstvu na celém území Sýrie.

14.11.2011

12.

Saqr KHAYR BEK

 

Náměstek ministra vnitra. Odpovědný za násilné represe vůči civilnímu obyvatelstvu v Sýrii.

14.11.2011

13.

Generálmajor Nazih

 

Zástupce ředitele generálního ředitelství zpravodajské služby. Odpovědný za násilí na celém území Sýrie a za zastrašování a mučení demonstrantů.

14.11.2011

14.

Kifah MOULHEM

 

Velitel praporu v rámci 4. divize. Odpovědný za násilné represe vůči civilnímu obyvatelstvu ve městě Deïr el-Zor.

14.11.2011

15.

Generálmajor Wajih Mahmud

 

Velitel 18. ozbrojené divize. Odpovědný za násilí vůči demonstrantům ve městě Homs.

14.11.2011

16.

Bassam SABBAGH

Narozen 24. 8. 1959 v Damašku. Adresa: Kasaa, rue Anwar al Attar, immeuble al Midani, Damas. Syrský pas č. 004326765, vydaný 2.11.2008, s platností do listopadu 2014.

Vedoucí advokátní kanceláře Sabbagh a spol. (Damašek), člen pařížské advokátní komory. Právní a finanční poradce pověřený vyřizováním záležitostí Ramiho Makhloufa a Khaldouna Makhloufa. Podílí se spolu s Bašárem al-Asádem na financování stavebníhoprojektu ve městě Latakia. Podílí se na financování režimu.

14.11.2011

17.

Generálporučík Tala Mustafa Tlass

 

Zástupce náčelníka generálního štábu (logistická podpora a zásobování). Odpovědný za použití násilí vůči demonstrantům na celém území Sýrie.

14.11.2011

18.

Generálmajor Fu'ad Tawil

 

Zástupce velitele syrských vzdušných sil. Zpravodajská služba. Odpovědný za násilí na celém území Sýrie a za zastrašování a mučení demonstrantů.

14.11.2011


15.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 296/58


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 9. listopadu 2011,

kterým se mění její jednací řád

(2011/737/EU, Euratom)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 249 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 106a této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí 2010/138/EU, Euratom ze dne 24. února 2010, kterým se mění jednací řád Komise (1),

s ohledem na rozhodnutí předsedy Komise K(2011) 8000 ze dne 27. října 2011,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

V článku 12 jednacího řádu Komise se vkládá nový bod 5, který zní:

„5.   Každý člen Komise, který si přeje pozastavit písemný postup v oblasti koordinace hospodářských a rozpočtových politik členských států a dohledu nad nimi, zejména v eurozóně, zašle předsedovi odůvodněnou žádost založenou na nestranném a objektivním hodnocení doby, struktury, důvodů nebo výsledků navrhovaného rozhodnutí a výslovně v ní uvede, k jakým prvkům předlohy rozhodnutí se vztahuje.

Pokud se předseda domnívá, že žádost není řádně odůvodněna, a člen Komise na pozastavení trvá, může předseda pozastavení odmítnout a rozhodnout, aby písemný postup pokračoval; v takovém případě generální tajemník požádá o stanovisko ostatní členy Komise, aby se zajistila usnášeníschopnost stanovená v článku 250 Smlouvy o fungování Evropské unie. Předseda rovněž může tento bod zahrnout pro účely jeho přijetí na pořad jednání následující schůze Komise.“

Článek 2

V článku 23 jednacího řádu Komise se vkládá nový bod 5a, který zní:

„5a.   Konzultace generálního ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti je povinná u všech iniciativ, které se týkají růstu, konkurenceschopnosti nebo hospodářské stability Evropské unie nebo eurozóny nebo na ně mohou mít vliv.“

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem následujícím po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 9. listopadu 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 55, 5.3.2010, s. 60.