ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2011.295.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 295

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 54
12. listopadu 2011


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1129/2011 ze dne 11. listopadu 2011, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 vytvořením seznamu potravinářských přídatných látek Unie ( 1 )

1

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1130/2011 ze dne 11. listopadu 2011, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách zavedením seznamu potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinářských přídatných látkách, potravinářských enzymech, potravinářských aromatech a živinách ( 1 )

178

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1131/2011 ze dne 11. listopadu 2011, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o steviol-glykosidy ( 1 )

205

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

12.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 295/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1129/2011

ze dne 11. listopadu 2011,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 vytvořením seznamu potravinářských přídatných látek Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na článek 10, čl. 30 odst. 1 a čl. 30 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví vytvoření seznamu, který obsahuje potravinářské přídatné látky Unie schválené pro použití v potravinách a podmínky jejich použití.

(2)

Potravinářské přídatné látky, které jsou v současnosti povoleny k použití v potravinách podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/35/ES ze dne 30. června 1994 o náhradních sladidlech pro použití v potravinách (2), směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/36/ES ze dne 30. června 1994 o barvivech pro použití v potravinách (3) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES ze dne 20. února 1995 o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla (4), je třeba zařadit do přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008 po prověření jejich souladu s články 6, 7 a 8 uvedeného nařízení. Tento přezkum by neměl zahrnovat nové posouzení rizika provedené Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“). Potravinářské přídatné látky a způsoby jejich použití, které již nejsou potřebné, se do přílohy II uvedeného nařízení nezapíší.

(3)

Potravinářské přídatné látky lze uvádět na trh jen v případě, že jsou zařazeny na seznam Unie uvedený v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008, a v potravinách je lze používat jen za podmínek použití stanovených v uvedené příloze. Potravinářské přídatné látky je třeba zapsat na seznam podle kategorií potravin, do nichž se smějí přidávat. Z důvodu jednoduchosti převodu a zlepšení transparentnosti schvalovacího postupu je vhodné vypracovat nový systém potravinových kategorií, který vytvoří základ přílohy II.

(4)

Systém kategorizace potravin stanovený obecnou normou pro potravinářské přídatné látky v Codex Alimentarius (5) byl použit jako výchozí systém pro vypracování systému Unie. Tento systém je však třeba upravit, aby se zohlednila specifičnost stávajících povolení potravinářských přídatných látek v Unii. Byla zohledněna současná zvláštní odvětvová ustanovení Unie týkající se potravin. Kategorie se vytvářejí pouze za účelem vypracování seznamu povolených potravinářských přídatných látek a podmínek jejich použití.

(5)

Z důvodů srozumitelnosti je nezbytné zapsat potravinářské přídatné látky na seznam ve skupinách přídatných látek podle povolování v určitých potravinách. Aby se zajistil jednotný výklad, měly by být poskytnuty pokyny k popisu jednotlivých kategorií. V případě nutnosti mohou být přijata rozhodnutí o výkladu podle článku 19 nařízení (ES) č. 1333/2008, aby se objasnilo, zda určitá potravina náleží do určité kategorie potravin či nikoli.

(6)

Dusitany (E 249–250) jsou potřebné ke konzervaci masných výrobků, aby se zabránilo možnému růstu škodlivých bakterií, zejména Clostridium botulinum. Použití dusitanů v mase však může vést ke vzniku nitrosaminů, které jsou karcinogenními látkami. Současné povolení dusitanů jako potravinářských přídatných látek vyvažuje oba tyto účinky, přičemž zohledňuje vědecké stanovisko úřadu a potřebu udržet na trhu některá tradiční jídla. Pro některé tradičně vyráběné masné výrobky byly stanoveny maximální limity reziduí v příloze III směrnice 95/2/ES. Ve výrobcích, které byly odpovídajícím způsobem specifikovány a identifikovány, je třeba tyto limity udržet; je však třeba objasnit, že tyto limity se vztahují na konec výrobního procesu. Dále bude Komise konzultovat členské státy, zúčastněné strany a úřad, aby projednala možnost snížení současných maximálních limitů ve všech masných výrobcích a dalšího zjednodušení pravidel pro tradičně vyráběné výrobky. V závislosti na výsledku takové konzultace Komise zváží, zda je vhodné navrhnout úpravu maximálních limitů dusitanů, které mohou být přidávány do některých masných výrobků.

(7)

Pokud jde o balenou stolní vodu zahrnutou do kategorie 14.1.1, jedinými povolenými potravinářskými přídatnými látkami jsou kyselina fosforečná a fosforečnany. Vzhledem k tomu, že příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 má dále harmonizovat použití potravinářských přídatných látek v potravinách v Unii a zajistit účinné fungování vnitřního trhu, minerální soli, které jsou přidávány do balené stolní vody z normalizačních důvodů, by neměly být považovány za potravinářské přídatné látky, a proto by neměly spadat do oblasti působnosti tohoto nařízení.

(8)

Všechny potravinářské přídatné látky, které jsou v současné době povolené, jsou předmětem přehodnocení úřadu v souladu s nařízením Komise (EU) č. 257/2010 (6), které stanoví program pro přehodnocení schválených přídatných potravinářských látek. Přehodnocení potravinářských přídatných látek se uskutečňuje v souladu s prioritami stanovenými v uvedeném nařízení.

(9)

V lednu 2008 přijal úřad stanovisko k lykopenu (7), ve kterém odvodil přijatelný denní příjem (ADI) lykopenu (E 160d) ze všech zdrojů na 0,5 mg/kg tělesné hmotnosti a dospěl k závěru, že možný příjem by mohl převyšovat ADI, zejména pokud jde o děti. Použití lykopenu jako potravinového barviva je proto třeba omezit.

(10)

V září 2009 přijal úřad vědecká stanoviska ke žluti SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S) (E 110) (8), chinolinové žluti (E 104) (9) a ponceau 4R (košenilové červeni A) (E 124) (10). Na základě posouzení dietární expozice dospěl úřad ve vědeckých stanoviscích k závěru, že v případě použití chinolinové žluti a ponceau 4R (košelinové červeně) v maximálních používaných množstvích převyšují obecně příjmy odhadované ve středních a vyšších percentilech ADI. Také v případě žluti SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S), může být expozice příliš vysoká, zejména pokud jde o děti ve věku od jednoho do deseti let. Odhadované příjmy jsou počítané na základě používaných množství poskytnutých potravinářským průmyslem v roce 2009. Komise přehodnocuje současná povolená použití a používaná množství, aby prokázala, že expozice těmto látkám je pro spotřebitele bezpečná, a plánuje připravit nový návrh obsahující přehodnocená množství do července 2011.

(11)

Ve svém stanovisku ze dne 22. května 2008 k bezpečnosti hliníku, který je přijímán potravinami, dospěl úřad k závěru, že expozice je pravděpodobně příliš vysoká pro významnou část evropské populace. Úřad nemohl dospět k závěru, pokud jde o konkrétní zdroje, které zvyšují obsah hliníku v určitých potravinách, jakým je množství přirozeně přítomné, zvýšení způsobená použitím potravinářských přídatných látek a množství uvolňující se do potravin během zpracování a skladování v hliníkových fóliích, nádobách a použitím hliníkového nářadí. Za účelem snížení expozice hliníku je třeba omezit použití určitých potravinářských přídatných látek obsahujících hliník. Komise připravuje opatření k omezení expozice potravinářským přídatným látkám obsahujícím hliník a zamýšlí připravit návrh s přehodnocenými množstvími do září 2011.

(12)

Zúčastněné strany byly požádány o poskytnutí informací týkajících se použití a potřeby použití potravinových barviv, která jsou uvedena v příloze směrnice 94/36/ES. Část uvedených potravinových barviv není v současné době používána ve všech potravinářských kategoriích uvedených ve zmíněné příloze. Některá z těchto povolených barviv je však třeba ponechat na seznamu, protože může nastat potřeba je nahradit nebo částečně nahradit barvivy, která mohou vzbudit obavy úřadu během přehodnocení. V tomto stadiu může být počet povolených potravinových barviv snížen v následujících potravinářských kategoriích: ochucené zpracované sýry, konzervy červeného ovoce, pasty z ryb a korýšů, předvaření korýši a uzené ryby.

(13)

Potravinové barvivo etyl ester β-apo-8'-karotenalu (C30) (E 160f) už není výrobcem nabízen a přehodnocení této látky úřadem už není podporováno provozovateli. Tato potravinářská přídatná látka by proto neměla být zařazena na seznam Unie.

(14)

Použití potravinového barviva kanthaxanthinu (E161) je povoleno jen ve „frankfurtských párcích“. Komise byla informována, že toto potravinové barvivo se už nepoužívá. Povolení použití této potravinářské přídatné látky ve frankfurtských párcích by proto nemělo být zařazeno na seznam Unie. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/35/ES ze dne 23. dubna 2009 o barvivech, která mohou být přidávána do léčivých přípravků (11),však stanoví, že členské státy nepovolí pro barvení humánních a veterinárních přípravků žádná jiná barviva než ta, která jsou uvedena v příloze I směrnice 94/36/ES. Kanthaxanthin je v současné době používán v některých léčivých přípravcích. Tato potravinářská přídatná látka by proto měla zůstat na seznamu povolených přídatných látek.

(15)

Nařízení Komise (ES) č. 884/2007 ze dne 26. července 2007 o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje používání barviva E 128 červeň 2G jako potravinového barviva (12), pozastavilo používání a uvádění na trh potravin obsahujících toto barvivo. Barvivo E 128 červeň 2G by proto nemělo být zařazeno na seznam Unie.

(16)

Během přehodnocení úřadem vyšlo najevo, že potravinové barvivo E 154 hněď FK, které bylo povoleno jen k používání v uzených sledích, se už nepoužívá. Během přehodnocení úřad nemohl dojít k závěru o bezpečnosti této látky kvůli chybám v dostupných údajích o toxicitě (13). Tato potravinářská přídatná látka by proto neměla být zařazena na seznam Unie.

(17)

Protispékavá látka E 551 oxid křemičitý je v současné době povolena směrnicí 95/2/ES pro různá použití. Vědecký výbor pro potraviny přiřadil ve svém stanovisku ze dne 18. května 1990 této potravinářské přídatné látce přijatelný denní příjem (ADI) „neurčený“ (14). Z technologických důvodů je třeba rozšířit její použití na vyšší množství, než je povoleno v současné době pro náhrady soli. Takové použití by prospělo spotřebitelům, protože by umožnilo prodej protispékavých náhrad solí v horkých a vlhkých evropských zemích, jelikož v důsledku současných protispékavých účinků náhrad soli je jejich použití často nevyhovující nebo nemožné. Je proto vhodné povolit zvýšená maximální množství pro náhrady soli.

(18)

Úřad posoudil informace o bezpečnosti základního methylmetakrylátového kopolymeru používaného jako leštící/povrchově aktivní látka v pevných doplňcích stravy. Ve svém stanovisku ze dne 10. února 2010 dospěl úřad k závěru, že toto použití nevyvolává bezpečnostní obavy, protože základní methylmetakrylátový kopolymer, který byl podán ústy, téměř není vstřebáván trávicí soustavou. Tato potravinářská přídatná látka má mít technologický význam, protože poskytuje ochranu proti vlhkosti a maskuje chuť různých živin v kombinaci s rychlým uvolněním živiny v žaludku. Je proto vhodné povolit použití základního methylmetakrylátového kopolymeru jako leštící/povrchově aktivní látky v pevných doplňcích stravy podle článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES (15) na množství 100 000 mg/kg. Této nové potravinářské přídatné látce by mělo být přiřazeno číslo označení E 1205.

(19)

Je třeba upravit použití potravinářských přídatných látek ve stolních sladidlech, jak jsou definována v čl. 3 odst. 2 písm. g) nařízení (ES) č. 1333/2008. Tyto přípravky obsahující povolená náhradní sladidla jsou určeny k prodeji konečnému spotřebiteli jako náhrada za cukr. Potřeba pro potravinářské přídatné látky může být různá v závislosti na různých formách provedení: tekuté, práškové formě nebo ve formě tablet.

(20)

Převod potravinářských přídatných látek do přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008 je třeba považovat za dokončený v souladu s článkem 34 uvedeného nařízení ke dni použitelnosti změn zavedených tímto nařízením. Do toho dne je třeba dále používat ustanovení čl. 2 odst. 1, 2 a 4 směrnice 94/35/ES, čl. 2 odst. 1 až 6 a odst. 8 až 10 směrnice 94/36/ES a článků 2 a 4 směrnice 95/2/ES a příloh těchto směrnic.

(21)

Převod potravinářských přídatných látek, na které se vztahují články 6, 7 a 8 nařízení (ES) č. 1333/2008, na seznam Unie by neměl ovlivnit jejich současná použití. Je však třeba poskytnout přechodné období, aby se umožnilo obchodním provozovatelům vyhovět opatřením tohoto nařízení.

(22)

Je nutno objasnit výjimku ze zásady převedení v jiných vícesložkových potravinách, než které jsou uvedeny v příloze II, jak je stanoveno v čl. 18 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1333/2008. V článku 3 směrnice 95/2/ES a článku 3 směrnice 94/36/ES se tato výjimka vztahovala na potraviny, které jsou nyní uvedeny v tabulkách 1 a 2. Pokud jde o jiné vícesložkové potraviny, které patří do kategorií uvedených v části E (jako jsou polévky, omáčky, saláty apod.), je třeba zásadu převedení dále uplatňovat.

(23)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, a Evropský parlament ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 1333/2008

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se nahrazuje zněním přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Přechodná ustanovení

1.   Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 ve znění tohoto nařízení se použije ode dne 1. června 2013.

2.   Odchylně od odstavce 1 se použijí následující položky v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008 ve znění tohoto nařízení ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost:

a)

v části B bodu 3 položka týkající se základního methylmetakrylátového kopolymeru (E 1205);

b)

v části E bodu 12.1.2 položka týkající se oxidu křemičitého (E 551) v náhradách soli;

c)

v části E bodu 17.1 položka týkající se použití základního methylmetakrylátového kopolymeru (E 1205) v doplňcích stravy v pevné formě.

3.   Ustanovení čl. 2 odst. 1, 2 a 4 směrnice 94/35/ES, čl. 2 odst. 1 až 6 a odst. 8 až 10 směrnice 94/36/ES a články 2 a 4 směrnice 95/2/ES a přílohy těchto směrnic se přestanou používat ode dne 1. června 2013.

4.   Odchylně od odstavce 3 se přestane používat položka v příloze IV směrnice 95/2/ES týkající se použití oxidu křemičitého (E 551) v náhradách soli ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

5.   Potraviny, které byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh před 1. červnem 2013, ale které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být dále uváděny na trh do konce doby minimální trvanlivosti nebo data spotřeby.

Článek 3

Nařízení (ES) č. 884/2007 se zrušuje s platností od 1. června 2013.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. listopadu 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s.16.

(2)  Úř. věst. L 237, 10.9.1994, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 237, 10.9.1994, s. 13.

(4)  Úř. věst. L 61, 18.3.1995, s. 1.

(5)  GSFA, Codex STAN 192-1995.

(6)  Úř. věst. L 80, 26.3.2010, s. 19.

(7)  The EFSA Journal (2008) 674, s. 1.

(8)  EFSA Journal 2009; 7(11):1330.

(9)  EFSA Journal 2009; 7(11):1329.

(10)  EFSA Journal 2009; 7(11):1328.

(11)  Úř. věst. L 109, 30.4.2009, s. 10.

(12)  Úř. věst. L 195, 27.7.2007, s. 8.

(13)  EFSA Journal 2010; 8(4):1535.

(14)  Opinion of the Scientific Committee for Food on First Series of Food Additives for various technological functions, Reports of SCF (25th series, 1991).

(15)  Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 51.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA II

Seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinách a podmínky použití

ČÁST A

1.   Úvod

Seznam Unie zahrnuje:

název potravinářské přídatné látky a příslušné číslo označení E,

potraviny, do nichž lze potravinářskou přídatnou látku přidávat,

podmínky, za nichž lze potravinářskou přídatnou látku používat,

omezení přímého prodeje potravinářské přídatné látky konečnému spotřebiteli.

2.   Obecná ustanovení o potravinářských přídatných látkách zapsaných do seznamu a o podmínkách jejich použití

1.

Pouze látky uvedené v části B lze používat jako potravinářské přídatné látky.

2.

Přídatné látky lze používat jen v potravinách a za podmínek stanovených v části E této přílohy.

3.

Potraviny jsou zapsány do části E této přílohy podle kategorií potravin uvedených v části D této přílohy a přídatné látky jsou zapsány do skupin podle definic uvedených v části C této přílohy.

4.

Hliníkové laky připravené z barviv uvedených na seznamu se povolují.

5.

Barviva E 123, E 127, E 160b, E 173 a E 180 nesmí být prodávána přímo spotřebiteli.

6.

Látky uvedené pod čísly E 407, E 407a a E 440 mohou být standardizovány s cukry za podmínky, že je to uvedeno v dodatku k číslu a názvu látky.

7.

Pokud jsou dusitany označeny ‚pro použití v potravinách‘, mohou být prodávány pouze ve směsi se solí nebo s náhradou soli.

8.

Zásada přenosu stanovená v čl. 18 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1333/2008 se nepoužije na potraviny zapsané do tabulky 1, pokud jde o potravinářské přídatné látky obecně, a do tabulky 2, pokud jde o potravinářská barviva.

Tabulka 1

Potraviny, ve kterých nesmí být povolena přítomnost přídatné látky podle zásady přenosu stanovené v čl. 18 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1333/2008

1

Nezpracované potraviny ve smyslu článku 3 nařízení (ES) č. 1333/2008

2

Med ve smyslu směrnice Rady 2001/110/ES (1)

3

Neemulgované oleje a tuky živočišného nebo rostlinného původu

4

Máslo

5

Neochucené pasterované a sterilované (včetně UHT sterilace) mléko a neochucená plnotučná pasterovaná smetana (kromě smetany se sníženým obsahem tuku)

6

Neochucené kysané mléčné výrobky, které nebyly po kvašení tepelně zpracovány

7

Neochucené podmáslí (kromě sterilovaného podmáslí).

8

Přírodní minerální vody ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES (2), pramenité vody a všechny ostatní vody plněné do lahví nebo balené

9

Káva (kromě ochucené instantní kávy) a kávové extrakty

10

Neochucené čajové lístky

11

Cukry ve smyslu směrnice Rady 2001/111/ES (3)

12

Sušené těstoviny, kromě bezlepkových těstovin a/nebo těstovin určených pro hypoproteinové diety podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES (4)


Tabulka 2

Potraviny, ve kterých nesmí být povolena přítomnost potravinářského barviva podle zásady přenosu stanovené v čl. 18 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1333/2008

1

Nezpracované potraviny ve smyslu článku 3 nařízení (ES) č. 1333/2008

2

Všechny vody plněné do lahví nebo balené

3

Mléko plnotučné, polotučné a odtučněné, pasterované nebo sterilované (včetně UHT sterilace) (neochucené)

4

Mléko ochucené čokoládou

5

Kysané mléko (neochucené)

6

Trvanlivé mléko ve smyslu směrnice Rady 2001/114/ES (5) (neochucené)

7

Podmáslí (neochucené)

8

Smetana a sušená smetana (neochucená)

9

Oleje a tuky živočišného nebo rostlinného původu

10

Zrající a nezrající sýry (neochucené)

11

Máslo z ovčího a kozího mléka

12

Vejce a vaječné výrobky ve smyslu nařízení (ES) č. 853/2004

13

Mouka, ostatní mlýnské výrobky a škroby

14

Chléb a podobné výrobky

15

Těstoviny a noky

16

Cukry, včetně všech mono- a disacharidů

17

Rajčatový protlak a rajčatové konzervy

18

Omáčky na bázi rajčatové šťávy

19

Ovocné šťávy a nektary ve smyslu směrnice Rady 2001/112/ES (6) a zeleninové šťávy a nektary

20

Ovoce, zelenina (včetně brambor) a houby – v konzervách, sklenicích nebo sušené; zpracované ovoce, zelenina (včetně brambor) a houby

21

Výběrový džem (Extra), výběrový rosol (Extra) a kaštanový krém ve smyslu směrnice Rady 2001/113/ES (7); crème de pruneaux

22

Ryby, měkkýši, korýši, maso, drůbež a zvěřina a výrobky z nich (netýká se hotových pokrmů z nich)

23

Kakaové výrobky a čokoládové složky čokoládových výrobků ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/36/ES (8)

24

Pražená káva, čaj, bylinné a ovocné čaje, čekanka; výtažky z čaje, bylinných a ovocných čajů a čekanky; přípravky na bázi čaje, bylinných a ovocných čajů a obilovin pro přípravu čajů a směsí a instantních směsí z těchto výrobků

25

Sůl, náhrady soli, koření a směsi koření

26

Vína a ostatní výrobky, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (9) a které jsou uvedeny v části XII přílohy I uvedeného nařízení

27

Lihoviny uvedené v odstavcích 1–14 přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 (10), destiláty (s uvedením názvu ovoce) získané macerací a destilací a London gin (odstavce 16 a 22 přílohy II uvedeného nařízení)

Sambuca, Maraschino, Marrasquino nebo Maraskino a Mistrà uvedené v odstavcích 38, 39 a 43 přílohy II nařízení (ES) č. 110/2008

28

Sangria, Clarea a Zurra ve smyslu nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 (11)

29

Vinný ocet a ostatní výrobky, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 1234/2007 a které jsou uvedeny v části XII přílohy I uvedeného nařízení.

30

Výživa pro kojence a malé děti ve smyslu směrnice 2009/39/ES, včetně výživy pro kojence a malé děti pro zvláštní léčebné účely

31

Med ve smyslu směrnice 2001/110/ES

32

Slad a výrobky ze sladu

ČÁST B

SEZNAM VŠECH POTRAVINÁŘSKÝCH PŘÍDATNÝCH LÁTEK

1.   Barviva

Číslo označení E

Název

E 100

Kurkumin

E 101

i) riboflavin ii) riboflavin-5′-fosfát

E 102

Tartrazin

E 104

Chinolinová žluť

E 110

Žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S)

E 120

Košenila, kyselina karmínová, karmíny

E 122

Azorubin (Carmoisin)

E 123

Amarant

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

E 127

Erythrosin

E 129

Allura Red AC / Červeň AC

E 131

Patentní modř V

E 132

Indigotin (Indigocarmine)

E 133

Brilantní modř FCF

E 140

Chlorofyly a chlorofyliny

E 141

Měďnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů

E 142

Zeleň S

E 150a

Karamel (12)

E 150b

Kaustický sulfitový karamel

E 150c

Amoniakový karamel

E 150d

Amoniak-sulfitový karamel

E 151

Čerň BN (čerň PN)

E 153

Rostlinná uhlíková čerň

E 155

Hněď HT

E 160a

Karoteny

E 160b

Annatto, bixin, norbixin

E 160c

Paprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin

E 160d

Lykopen

E 160e

β-apo-8′-karotenal (C30)

E 161b

Lutein

E 161g

Kanthaxanthin (13)

E 162

Betalainová červeň, betanin

E 163

Anthokyany

E 170

Uhličitan vápenatý

E 171

Oxid titaničitý

E 172

Oxidy a hydroxidy železa

E 173

Hliník

E 174

Stříbro

E 175

Zlato

E 180

Litholrubin BK

2.   Náhradní sladidla

Číslo označení E

Název

E 420

Sorbitol

E 421

Mannitol

E 950

Acesulfam K

E 951

Aspartam

E 952

Kyselina cyklamová a její sodná a vápenatá sůl

E 953

Isomalt

E 954

Sacharin a jeho sodná, draselná a vápenatá sůl

E 955

Sukralosa

E 957

Thaumatin

E 959

Neohesperidin DC

E 961

Neotam

E 962

Sůl aspartamu-acesulfamu

E 965

Maltitol

E 966

Laktitol

E 967

Xylitol

E 968

Erythritol

3.   Potravinářské přídatné látky jiné než barviva a náhradní sladidla

Číslo označení E

Název

E 170

Uhličitany vápenaté

E 200

Kyselina sorbová

E 202

Sorban draselný

E 203

Sorban vápenatý

E 210

Kyselina benzoová (14)

E 211

Benzoan sodný (14)

E 212

Benzoan draselný (14)

E 213

Benzoan vápenatý (14)

E 214

Ethyl p-hydroxybenzoát

E 215

Ethyl p-hydroxybenzoát sodná sůl

E 218

Methyl p-hydroxybenzoát

E 219

Methyl p-hydroxybenzoát sodná sůl

E 220

Oxid siřičitý

E 221

Siřičitan sodný

E 222

Hydrogensiřičitan sodný

E 223

Disiřičitan sodný

E 224

Disiřičitan draselný

E 226

Siřičitan vápenatý

E 227

Hydrogensiřičitan vápenatý

E 228

Hydrogensiřičitan draselný

E 234

Nisin

E 235

Natamycin

E 239

Hexamethylentetramin

E 242

Dimethyldiuhličitan

E 249

Dusitan draselný

E 250

Dusitan sodný

E 251

Dusičnan sodný

E 252

Dusičnan draselný

E 260

Kyselina octová

E 261

Octan draselný

E 262

Octany sodné

E 263

Octan vápenatý

E 270

Kyselina mléčná

E 280

Kyselina propionová

E 281

Propionan sodný

E 282

Propionan vápenatý

E 283

Propionan draselný

E 284

Kyselina boritá

E 285

Tetraboritan sodný (borax)

E 290

Oxid uhličitý

E 296

Kyselina jablečná

E 297

Kyselina fumarová

E 300

Kyselina L-askorbová

E 301

Askorban sodný

E 302

Askorban vápenatý

E 304

Estery mastných kyselin s kyselinou askorbovou

E 306

Extrakt s vysokým obsahem tokoferolů

E 307

Alfa-tokoferol

E 308

Gama-tokoferol

E 309

Delta-tokoferol

E 310

Propylgallát

E 311

Oktylgallát

E 312

Dodecylgallát

E 315

Kyselina erythorbová

E 316

Erythorban sodný

E 319

Terciální butylhydrochinon (TBHQ)

E 320

Butylhydroxyanisol (BHA)

E 321

Butylhydroxytoluen (BHT)

E 322

Lecitiny

E 325

Mléčnan sodný

E 326

Mléčnan draselný

E 327

Mléčnan vápenatý

E 330

Kyselina citronová

E 331

Citronany sodné

E 332

Citronany draselné

E 333

Citronany vápenaté

E 334

Kyselina vinná (L (+)-)

E 335

Vinany sodné

E 336

Vinany draselné

E 337

Vinan sodno-draselný

E 338

Kyselina fosforečná

E 339

Fosforečnany sodné

E 340

Fosforečnany draselné

E 341

Fosforečnany vápenaté

E 343

Fosforečnany hořečnaté

E 350

Jablečnany sodné

E 351

Jablečnan draselný

E 352

Jablečnany vápenaté

E 353

Kyselina metavinná

E 354

Vinan vápenatý

E 355

Kyselina adipová

E 356

Adipan sodný

E 357

Adipan draselný

E 363

Kyselina jantarová

E 380

Citronan amonný

E 385

Dvojsodnovápenatá sůl kyseliny diamintetraoctové (kalcium-dinatrium EDTA)

E 392

Výtažky z rozmarýnu

E 400

Kyselina alginová

E 401

Alginan sodný

E 402

Alginan draselný

E 403

Alginan amonný

E 404

Alginan vápenatý

E 405

Propan-1,2-diol-alginát

E 406

Agar

E 407a

Guma Euchema / Afinát řasy Eucheuma

E 407

Karagenan

E 410

Karubin

E 412

Guma guar

E 413

Tragant

E 414

Arabská guma

E 415

Xanthan

E 416

Guma karaya

E 417

Guma tara

E 418

Guma gellan

E 422

Glycerol

E 425

Konjaková guma a glukomannan

E 426

Sójová hemicelulosa

E 427

Guma Cassia

E 431

Polyoxyethylen (40) stearan

E 432

Polyoxyethylensorbitanmonolaurát (polysorbát 20)

E 433

Polyoxyethylensorbitanmonooleát (polysorbát 80)

E 434

Polyoxyethylensorbitanmonopalmitát (polysorbát 40)

E 435

Polyoxyethylensorbitanmonostearát (polysorbát 60)

E 436

Polyoxyethylensorbitantristearát (polysorbát 65)

E 440

Pektiny

E 442

Amonné soli fosfatidových kyselin

E 444

Isobutyrát octanu sacharosy

E 445

Glycerolestery dřevných pryskyřic

E 450

Difosforečnany

E 451

Trifosforečnany

E 452

Polyfosforečnany

E 459

Beta-cyklodextrin

E 460

Celulosa

E 461

Methylcelulosa

E 462

Ethylcelulosa

E 463

Hydroxypropylcelulosa

E 464

Hydroxypropylmethylcelulosa

E 465

Ethylmethylcelulosa

E 466

Karboxymethylcelulosa, sodná sůl karboxymethylcelulosy, celulosová guma

E 468

Zesíťovaná sodná sůl karboxymethyl-celulosy, zesíťovaná celulosová guma

E 469

Enzymově hydrolyzovaná karboxymethylcelulosa, enzymově hydrolyzovaná celulosová guma

E 470a

Sodné, draselné a vápenaté soli mastných kyselin

E 470b

Hořečnaté soli mastných kyselin

E 471

Mono- a diglyceridy mastných kyselin

E 472a

Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou

E 472b

Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou

E 472c

Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citronovou

E 472d

Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou vinnou

E 472e

Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetylvinnou

E 472f

Směsné estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou a vinnou

E 473

Estery sacharózy s mastnými kyselinami

E 474

Sacharoglyceridy

E 475

Estery polyglycerolu s mastnými kyselinami

E 476

Polyglycerylpolyricinoleát

E 477

Estery propan-1,2-diolu s mastnými kyselinami

E 479b

Směsný produkt interakce tepelně opracovaného sojového oleje s mono- a diglyceridy mastných kyselin

E 481

Stearoyl-2-mléčnan sodný

E 482

Stearoyl-2-mléčnan vápenatý

E 483

Vinan stearylu

E 491

Sorbitanmonostearát

E 492

Sorbitantristearát

E 493

Sorbitanmonolaurát

E 494

Sorbitanmonooleát

E 495

Sorbitanmonopalmitát

E 500

Uhličitany sodné

E 501

Uhličitany draselné

E 503

Uhličitany amonné

E 504

Uhličitany hořečnaté

E 507

Kyselina chlorovodíková

E 508

Chlorid draselný

E 509

Chlorid vápenatý

E 511

Chlorid hořečnatý

E 512

Chlorid cínatý

E 513

Kyselina sírová

E 514

Sírany sodné

E 515

Sírany draselné

E 516

Sírany vápenaté

E 517

Síran amonný

E 520

Síran hlinitý

E 521

Síran sodno-hlinitý

E 522

Síran draselno-hlinitý

E 523

Síran hlinito-amonný

E 524

Hydroxid sodný

E 525

Hydroxid draselný

E 526

Hydroxid vápenatý

E 527

Hydroxid amonný

E 528

Hydroxid hořečnatý

E 529

Oxid vápenatý

E 530

Oxid hořečnatý

E 535

Hexakyanoželeznatan sodný

E 536

Hexakyanoželeznatan draselný

E 538

Hexakyanoželeznatan vápenatý

E 541

Kyselý fosforečnan sodno-hlinitý

E 551

Oxid křemičitý

E 552

Křemičitan vápenatý

E 553a

Křemičitan hořečnatý

E 553b

Trikřemičitan hořečnatý Talek

E 554

Křemičitan sodno-hlinitý

E 555

Křemičitan draselno-hlinitý

E 556

Křemičitan vápenato-hlinitý

E 558

Bentonit

E 559

Křemičitan hlinitý (kaolin)

E 570

Mastné kyseliny

E 574

Kyselina glukonová

E 575

Glukono-delta-lakton

E 576

Glukonan sodný

E 577

Glukonan draselný

E 578

Glukonan vápenatý

E 579

Glukonan železnatý

E 585

Mléčnan železnatý

E 586

4-hexylresorcinol

E 620

Kyselina glutamová

E 621

Glutaman sodný

E 622

Glutaman draselný

E 623

Glutaman vápenatý

E 624

Glutaman amonný

E 625

Glutaman hořečnatý

E 626

Kyselina guanylová

E 627

Guanylan sodný

E 628

Guanylan draselný

E 629

Guanylan vápenatý

E 630

Inosinová kyselina

E 631

Inosinan sodný

E 632

Inosinan draselný

E 633

Inosinan vápenatý

E 634

5’ribonukleotidy vápenaté

E 635

5’ribonukleotidy sodné

E 640

Glycin a jeho sodná sůl

E 650

Octan zinečnatý

E 900

Dimethylpolysiloxan

E 901

Včelí vosk, bílý a žlutý

E 902

Kandelilový vosk

E 903

Karnaubský vosk

E 904

Šelak

E 905

Mikrokrystalický vosk

E 907

Hydrogenovaný poly-1-decen

E 912

Estery kyseliny montanové

E 914

Oxidovaný polyethylenový vosk

E 920

L-cystein

E 927b

Karbamid

E 938

Argon

E 939

Helium

E 941

Dusík

E 942

Oxid dusný

E 943a

Butan

E 943b

Izobutan

E 944

Propan

E 948

Kyslík

E 949

Vodík

E 999

Extrakt z kvillaji

E 1103

Invertáza

E 1105

Lysozym

E 1200

Polydextrosa

E 1201

Polyvinylpyrolidon

E 1202

Polyvinylpolypyrolidon

E 1203

Polyvinylalkohol (PVA)

E 1204

Pullulan

E 1205

Bazický kopolymer methakrylátu

E 1404

Oxidované škroby

E 1410

Fosforečnan škrobu

E 1412

Zesíťovaný fosforečnan škrobu

E 1413

Fosforečnan zesíťovaného fosforečnanu škrobu

E 1414

Acetylovaný zesíťovaný fosforečnan škrobu

E 1420

Acetylovaný škrob

E 1422

Acetylovaný zesíťovaný adipan škrobu

E 1440

Hydroxypropylester škrobu

E 1442

Hydroxypropylester zesíťovaného fosforečnanu škrobu

E 1450

Sodná sůl oktenyljantaranu škrobu

E 1451

Acetylovaný oxidovaný škrob

E 1452

Škrobový oktenylsukcinát hlinitý

E 1505

Triethylcitrát

E 1517

Glyceryldiacetát (diacetin)

E 1518

Glyceryltriacetát (triacetin)

E 1519

Benzylalkohol

E 1520

Propan-1,2-diol (propylenglykol)

E 1521

Polyethylenglykol

ČÁST C

DEFINICE SKUPIN POTRAVINÁŘSKÝCH PŘÍDATNÝCH LÁTEK

1)   Skupina I

Číslo označení E

Název

Specifická maximální úroveň

E 170

Uhličitany vápenaté

quantum satis

E 260

Kyselina octová

quantum satis

E 261

Octan draselný

quantum satis

E 262

Octany sodné

quantum satis

E 263

Octan vápenatý

quantum satis

E 270

Kyselina mléčná

quantum satis

E 290

Oxid uhličitý

quantum satis

E 296

Kyselina jablečná

quantum satis

E 300

Kyselina L-askorbová

quantum satis

E 301

Askorban sodný

quantum satis

E 302

Askorban vápenatý

quantum satis

E 304

Estery mastných kyselin s kyselinou askorbovou

quantum satis

E 306

Extrakt s vysokým obsahem tokoferolů

quantum satis

E 307

Alfa-tokoferol

quantum satis

E 308

Gama-tokoferol

quantum satis

E 309

Delta-tokoferol

quantum satis

E 322

Lecitiny

quantum satis

E 325

Mléčnan sodný

quantum satis

E 326

Mléčnan draselný

quantum satis

E 327

Mléčnan vápenatý

quantum satis

E 330

Kyselina citronová

quantum satis

E 331

Citronany sodné

quantum satis

E 332

Citronany draselné

quantum satis

E 333

Citronany vápenaté

quantum satis

E 334

Kyselina vinná (L (+)-)

quantum satis

E 335

Vinany sodné

quantum satis

E 336

Vinany draselné

quantum satis

E 337

Vinan sodno-draselný

quantum satis

E 350

Jablečnany sodné

quantum satis

E 351

Jablečnan draselný

quantum satis

E 352

Jablečnany vápenaté

quantum satis

E 354

Vinan vápenatý

quantum satis

E 380

Citronan amonný

quantum satis

E 400

Kyselina alginová

quantum satis  (15)

E 401

Alginan sodný

quantum satis  (15)

E 402

Alginan draselný

quantum satis  (15)

E 403

Alginan amonný

quantum satis  (15)

E 404

Alginan vápenatý

quantum satis  (15)

E 406

Agar

quantum satis  (15)

E 407

Karagenan

quantum satis  (15)

E 407a

Guma Euchema / Afinát řasy Eucheuma

quantum satis  (15)

E 410

Karubin

quantum satis  (15)  (16)

E 412

Guma guar

quantum satis  (15)  (16)

E 413

Tragant

quantum satis  (15)

E 414

Arabská guma

quantum satis  (15)

E 415

Xanthan

quantum satis  (15)  (16)

E 417

Guma tara

quantum satis  (15)  (16)

E 418

Guma gellan

quantum satis  (15)

E 422

Glycerol

quantum satis

E 425

Konjak

10 g/kg (jednotlivě nebo v kombinaci (15)  (17)

E 440

Pektiny

quantum satis  (15)

E 460

Celulosy

quantum satis

E 461

Methylcelulosa

quantum satis

E 462

Ethylcelulosa

quantum satis

E 463

Hydroxypropylcelulosa

quantum satis

E 464

Hydroxypropylmethylcelulosa

quantum satis

E 465

Ethylmethylcelulosa

quantum satis

E 466

Karboxymethylcelulosa, sodná sůl karboxymethylcelulosy

quantum satis

E 469

Enzymově hydrolyzovaná karboxymethylcelulosa

quantum satis

E 470a

Sodné, draselné a vápenaté soli mastných kyselin

quantum satis

E 470b

Hořečnaté soli mastných kyselin

quantum satis

E 471

Mono- a diglyceridy mastných kyselin

quantum satis

E 472a

Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou

quantum satis

E 472b

Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou

quantum satis

E 472c

Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citronovou

quantum satis

E 472d

Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou vinnou

quantum satis

E 472e

Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetylvinnou

quantum satis

E 472f

Směsné estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou a vinnou

quantum satis

E 500

Uhličitany sodné

quantum satis

E 501

Uhličitany draselné

quantum satis

E 503

Uhličitany amonné

quantum satis

E 504

Uhličitany hořečnaté

quantum satis

E 507

Kyselina chlorovodíková

quantum satis

E 508

Chlorid draselný

quantum satis

E 509

Chlorid vápenatý

quantum satis

E 511

Chlorid hořečnatý

quantum satis

E 513

Kyselina sírová

quantum satis

E 514

Sírany sodné

quantum satis

E 515

Sírany draselné

quantum satis

E 516

Sírany vápenaté

quantum satis

E 524

Hydroxid sodný

quantum satis

E 525

Hydroxid draselný

quantum satis

E 526

Hydroxid vápenatý

quantum satis

E 527

Hydroxid amonný

quantum satis

E 528

Hydroxid hořečnatý

quantum satis

E 529

Oxid vápenatý

quantum satis

E 530

Oxid hořečnatý

quantum satis

E 570

Mastné kyseliny

quantum satis

E 574

Kyselina glukonová

quantum satis

E 575

Glukono-delta-lakton

quantum satis

E 576

Glukonan sodný

quantum satis

E 577

Glukonan draselný

quantum satis

E 578

Glukonan vápenatý

quantum satis

E 640

Glycin a jeho sodná sůl

quantum satis

E 920

L-cystein

quantum satis

E 938

Argon

quantum satis

E 939

Helium

quantum satis

E 941

Dusík

quantum satis

E 942

Oxid dusný

quantum satis

E 948

Kyslík

quantum satis

E 949

Vodík

quantum satis

E 1103

Invertáza

quantum satis

E 1200

Polydextrosa

quantum satis

E 1404

Oxidované škroby

quantum satis

E 1410

Fosforečnan škrobu

quantum satis

E 1412

Zesíťovaný fosforečnan škrobu

quantum satis

E 1413

Fosforečnan zesíťovaného fosforečnanu škrobu

quantum satis

E 1414

Acetylovaný zesíťovaný fosforečnan škrobu

quantum satis

E 1420

Acetylovaný škrob

quantum satis

E 1422

Acetylovaný zesíťovaný adipan škrobu

quantum satis

E 1440

Hydroxypropylester škrobu

quantum satis

E 1442

Hydroxypropylester zesíťovaného fosforečnanu škrobu

quantum satis

E 1450

Sodná sůl oktenyljantaranu škrobu

quantum satis

E 1451

Acetylovaný oxidovaný škrob

quantum satis

E 620

Kyselina glutamová

10 g/kg, jednotlivě nebo v kombinaci, vyjádřeno jako kyselina glutamová

E 621

Glutaman sodný

E 622

Glutaman draselný

E 623

Glutaman vápenatý

E 624

Glutaman amonný

E 625

Glutaman hořečnatý

E 626

Kyselina guanylová

500 mg/kg, jednotlivě nebo v kombinaci, vyjádřeno jako kyselina guanylová

E 627

Guanylan sodný

E 628

Guanylan draselný

E 629

Guanylan vápenatý

E 630

Inosinová kyselina

E 631

Inosinan sodný

E 632

Inosinan draselný

E 633

Inosinan vápenatý

E 634

5’ribonukleotidy vápenaté

E 635

5’ribonukleotidy sodné

E 420

Sorbitol

quantum satis (pro jiné účely než přislazování)

E 421

Mannitol

E 953

Isomalt

E 965

Maltitol

E 966

Laktitol

E 967

Xylitol

E 968

Erythritol

2)   Skupina II: Potravinářská barviva, pro která není stanoveno nejvyšší množství

Číslo označení E

Název

E 101

i) riboflavin ii) riboflavin-5′-fosfát

E 140

Chlorofyly a chlorofyliny

E 141

Měďnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů

E 150a

Karamel

E 150b

Kaustický sulfitový karamel

E 150c

Amoniakový karamel

E 150d

Amoniak–sulfitový karamel

E 153

Rostlinná uhlíková čerň

E 160a

Karoteny

E 160c

Paprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin

E 162

Betalainová červeň, betanin

E 163

Anthokyany

E 170

Uhličitany vápenaté

E 171

Oxid titaničitý

E 172

Oxidy a hydroxidy železa

3)   Skupina III: Potravinářská barviva, pro která je stanoven kombinovaný maximální limit

Číslo označení E

Název

E 100

Kurkumin

E 102

Tartrazin

E 104

Chinolinová žluť

E 110

Žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S)

E 120

Košenila, kyselina karmínová, karmíny

E 122

Azorubin (Carmoisin)

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

E 129

Allura Red AC/ Červeň AC

E 131

Patentní modř V

E 132

Indigotin (Indigocarmine)

E 133

Brilantní modř FCF

E 142

Zeleň S

E 151

Čerň BN (čerň BN)

E 155

Hněď HT

E 160e

β-apo-8′-karotenal (C30)

E 161b

Lutein

4)   Skupina IV: Polyalkoholy

Číslo označení E

Název

E 420

Sorbitol

E 421

Mannitol

E 953

Isomalt

E 965

Maltitol

E 966

Laktitol

E 967

Xylitol

E 968

Erythritol

5)   Ostatní přídatné látky, jejichž regulace může být kombinována

a)   E 200 – 203: Kyselina sorbová – sorbany (KS)

Číslo označení E

Název

E 200

Kyselina sorbová

E 202

Sorban draselný

E 203

Sorban vápenatý


b)   E 210 – 213: Kyselina benzoová – benzoany (KB)

Číslo označení E

Název

E 210

Kyselina benzoová

E 211

Benzoan sodný

E 212

Benzoan draselný

E 213

Benzoan vápenatý


c)   E 200 – 213: Kyselina sorbová – sorbany; kyselina benzoová – benzoany (KS+KB)

Číslo označení E

Název

E 200

Kyselina sorbová

E 202

Sorban draselný

E 203

Sorban vápenatý

E 210

Kyselina benzoová

E 211

Benzoan sodný

E 212

Benzoan draselný

E 213

Benzoan vápenatý


d)   E 200 – 219: Kyselina sorbová – sorbany; kyselina benzoová – benzoany; p-hydroxybenzoany (KS+KB+PHB)

Číslo označení E

Název

E 200

Kyselina sorbová

E 202

Sorban draselný

E 203

Sorban vápenatý

E 210

Kyselina benzoová

E 211

Benzoan sodný

E 212

Benzoan draselný

E 213

Benzoan vápenatý

E 214

Ethyl p-hydroxybenzoát

E 215

Ethyl p-hydroxybenzoát sodná sůl

E 218

Methyl p-hydroxybenzoát

E 219

Methyl p-hydroxybenzoát sodná sůl


e)   E 200 - 203; 214 – 219: Kyselina sorbová – sorbany; p-hydroxybenzoany (KS+PHB)

Číslo označení E

Název

E 200

Kyselina sorbová

E 202

Sorban draselný

E 203

Sorban vápenatý

E 214

Ethyl p-hydroxybenzoát

E 215

Ethyl p-hydroxybenzoát sodná sůl

E 218

Methyl p-hydroxybenzoát

E 219

Methyl p-hydroxybenzoát sodná sůl


f)   E 214 – 219: p-hydroxybenzoany (PHB)

Číslo označení E

Název

E 214

Ethyl p-hydroxybenzoát

E 215

Ethyl p-hydroxybenzoát sodná sůl

E 218

Methyl p-hydroxybenzoát

E 219

Methyl p-hydroxybenzoát sodná sůl


g)   E 220 – 228: Oxid siřičitý – siřičitany

Číslo označení E

Název

E 220

Oxid siřičitý

E 221

Siřičitan sodný

E 222

Hydrogensiřičitan sodný

E 223

Disiřičitan sodný

E 224

Disiřičitan draselný

E 226

Siřičitan vápenatý

E 227

Hydrogensiřičitan vápenatý

E 228

Hydrogensiřičitan draselný


h)   E 249 – 250: Dusitany

Číslo označení E

Název

E 249

Dusitan draselný

E 250

Dusitan sodný


i)   E 251 – 252: Dusičnany

Číslo označení E

Název

E 251

Dusičnan sodný

E 252

Dusičnan draselný


j)   E 280 – 283: Kyselina propionová – propionany

Číslo označení E

Název

E 280

Kyselina propionová

E 281

Propionan sodný

E 282

Propionan vápenatý

E 283

Propionan draselný


k)   E 310 – 320: Galátty, TBHQ a BHA

Číslo označení E

Název

E 310

Propylgallát

E 311

Oktylgallát

E 312

Dodecylgallát

E 319

Terciální butylhydrochinon (TBHQ)

E 320

Butylhydroxyanisol (BHA)


l)   E 338–341, E 343 a E 450–452 Kyselina fosforečná – fosforečnany – di – tri – a polyfosforečnany

Číslo označení E

Název

E 338

Kyselina fosforečná

E 339

Fosforečnany sodné

E 340

Fosforečnany draselné

E 341

Fosforečnany vápenaté

E 343

Fosforečnany hořečnaté

E 450

Difosforečnany

E 451

Trifosforečnany

E 452

Polyfosforečnany


m)   E 355 – 357: Kyselina adipová – adipany

Číslo označení E

Název

E 355

Kyselina adipová

E 356

Adipan sodný

E 357

Adipan draselný


n)   E 432 – 436: Polysorbáty

Číslo označení E

Název

E 432

Polyoxyethylensorbitanmonolaurát (polysorbát 20)

E 433

Polyoxyethylensorbitanmonooleát (polysorbát 80)

E 434

Polyoxyethylensorbitanmonopalmitát (polysorbát 40)

E 435

Polyoxyethylensorbitanmonostearát (polysorbát 60)

E 436

Polyoxyethylensorbitantristearát (polysorbát 65)


o)   E 473 – 474: Estery sacharózy s mastnými kyselinami, sacharoglyceridy

Číslo označení E

Název

E 473

Estery sacharózy s mastnými kyselinami

E 474

Sacharoglyceridy


p)   E 481 – 482: Stearoyl-2-mléčnany

Číslo označení E

Název

E 481

Stearoyl-2-mléčnan sodný

E 482

Stearoyl-2-mléčnan vápenatý


q)   E 491 – 495: Estery sorbitanů

Číslo označení E

Název

E 491

Sorbitanmonostearát

E 492

Sorbitantristearát

E 493

Sorbitanmonolaurát

E 494

Sorbitanmonooleát

E 495

Sorbitanmonopalmitát


r)   E 520 – 523: Sírany hlinité

Číslo označení E

Název

E 520

Síran hlinitý

E 521

Síran sodno-hlinitý

E 522

Síran draselno-hlinitý

E 523

Síran hlinito-amonný


s)   E 551 – 559: Oxid křemičitý – křemičitany

Číslo označení E

Název

E 551

Oxid křemičitý

E 552

Křemičitan vápenatý

E 553a

Křemičitan hořečnatý

E 553b

Trikřemičitan hořečnatý Talek

E 554

Křemičitan sodno-hlinitý

E 555

Křemičitan draselno-hlinitý

E 556

Křemičitan vápenato-hlinitý

E 559

Křemičitan hlinitý (kaolin)


t)   E 620 – 625: Kyselina glutamová – glutamany

Číslo označení E

Název

E 620

Kyselina glutamová

E 621

Glutaman sodný

E 622

Glutaman draselný

E 623

Glutaman vápenatý

E 624

Glutaman amonný

E 625

Glutaman hořečnatý


u)   E 626 – 635: Ribonukleotidy

Číslo označení E

Název

E 626

Kyselina guanylová

E 627

Guanylan sodný

E 628

Guanylan draselný

E 629

Guanylan vápenatý

E 630

Kyselina inosinová

E 631

Inosinan sodný

E 632

Inosinan draselný

E 633

Inosinan vápenatý

E 634

5’ribonukleotidy vápenaté

E 635

5’ribonukleotidy sodné

ČÁST D

KATEGORIE POTRAVIN

číslo

Název

0.

Všechny kategorie potravin

01.

Mléčné výrobky a jejich analogy

01.1

Neochucené pasterované a sterilované (včetně UHT) mléko

01.2

Neochucené fermentované mléčné výrobky, včetně přírodního neochuceného podmáslí (kromě sterilovaného podmáslí), které nebyly po fermentaci tepelně ošetřené

01.3

Neochucené fermentované mléčné výrobky, které byly po fermentaci tepelně ošetřené

01.4

Ochucené fermentované mléčné výrobky včetně tepelně ošetřených

01.5

Zahuštěné nebo sušené mléko, jak je definováno směrnicí 2001/114/ES

01.6

Smetana a smetanový prášek

01.6.1

Neochucená pasterovaná smetana (kromě smetany se sníženým obsahem tuku)

01.6.2

Neochucené kysané smetanové výrobky s živou kulturou a náhražky o obsahu tuku nižším než 20 %

01.6.3

Jiné druhy smetany

01.7

Sýry a výrobky ze sýra

01.7.1

Nezrající sýry kromě výrobků spadajících do kategorie 16

01.7.2

Zrající sýry

01.7.3

Jedlá kůrka sýrů

01.7.4

Syrovátkové sýry

01.7.5

Tavené sýry

01.7.6

Výrobky ze sýra (kromě výrobků zahrnutých do kategorie 16)

01.8

Analogy mléčných výrobků, včetně náhrad mléka do teplých nápojů

02.

Tuky, oleje a tukové a olejové emulze

02.1

Tuky a oleje, v zásadě bez obsahu vody (kromě bezvodého mléčného tuku)

02.2

Tukové a olejové emulze, zejména typu voda v oleji

02.2.1

Máslo, koncentrované máslo, máselný olej a bezvodý mléčný tuk

02.2.2

Jiné tukové a olejové emulze včetně pomazánek definovaných v nařízení (ES) č. 1234/2007 a kapalných emulzí

02.3

Rostlinné oleje ve spreji určené na pečicí formy

03.

Zmrzliny

04.

Ovoce a zelenina

04.1

Nezpracované ovoce a zelenina

04.1.1

Celé čerstvé ovoce a zelenina

04.1.2

Loupané, krájené a na kousky nařezané ovoce a zelenina

04.1.3

Zmrazené ovoce a zelenina

04.2

Zpracované ovoce a zelenina

04.2.1

Sušené ovoce a zelenina

04.2.2

Ovoce a zelenina v octě, oleji nebo slaném nálevu

04.2.3

Sterilované ovoce a zelenina v plechovkách nebo sklenicích

04.2.4

Ovocné a zeleninové přípravky kromě výrobků spadajících do kategorie 5.4

04.2.4.1

Ovocné a zeleninové přípravky kromě kompotů

04.2.4.2

Kompoty kromě výrobků spadajících do kategorie 16

04.2.5

Džemy, rosoly, marmelády a podobné výrobky

04.2.5.1

Výběrový džem (Extra) a výběrový rosol (Extra) ve smyslu směrnice 2001/113/ES

04.2.5.2

Džemy, rosoly a marmelády a slazený kaštanový krém ve smyslu směrnice 2001/113/ES

04.2.5.3

Ostatní obdobné ovocné nebo zeleninové pomazánky

04.2.5.4

Ořechová másla a ořechové pomazánky

04.2.6

Zpracované výrobky z brambor

05.

Cukrovinky

05.1

Kakaové a čokoládové výrobky ve smyslu směrnice 2000/36/ES

05.2

Ostatní cukrovinky včetně drobných cukrovinek na osvěžení dechu

05.3

Žvýkačky

05.4

Dekorace, polevy a náplně, kromě náplní na bázi ovoce spadajících do kategorie 4.2.4

06.

Obiloviny a ostatní obilné a škrobnaté výrobky

06.1

Celé, zlomkové nebo vločkové zrno

06.2

Mouky a ostatní mlýnské výrobky a škroby

06.2.1

Mouky

06.2.2

Škroby

06.3

Snídaňové cereálie

06.4

Těstoviny

06.4.1

Čerstvé těstoviny

06.4.2

Sušené těstoviny

06.4.3

Čerstvé předvařené těstoviny

06.4.4

Bramborové gnocchi

06.4.5

Náplně pro plněné těstoviny (ravioli a podobné výrobky)

06.5

Nudle

06.6

Šlehané těsto

06.7

Předvařené nebo zpracované obiloviny

07.

Pekařské výrobky

07.1

Chléb a pečivo

07.1.1

Chléb připravený pouze z těchto složek: pšeničná mouka, voda, droždí nebo kvásek, sůl

07.1.2

Pain courant francais (běžný francouzský chléb); friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

07.2

Jemné pečivo

08.

Maso

08.1

Nezpracované maso

08.1.1

Nezpracované maso jiné než masné polotovary ve smyslu nařízení (ES) č. 853/2004

08.1.2

Masné polotovary ve smyslu nařízení (ES) č. 853/2004

08.2

Zpracované maso

08.2.1

Tepelně neopracované zpracované maso

08.2.2

Tepelně opracované zpracované maso

08.2.3

Střívka a obaly a dekorace na maso

08.2.4

Tradičně konzervované masné výrobky, na které se vztahují specifická ustanovení týkající se dusičnanů a dusitanů

08.2.4.1

Tradiční výrobky konzervované ponořením do nálevu (masné výrovky konzervované ponořením do nálevu obsahujícího dusitany a/nebo dusičnany, sůl a jiné složky)

08.2.4.2

Tradiční výrobky získané sušením (Proces konzervace sušením zahrnuje působení konzervační směsi obsahující dusitany anebo dusičnany, sůl a jiné složky za sucha na povrch masa s následným obdobím stabilizace/zrání)

08.2.4.3

Ostatní tradičně konzervované masné výrobky (Procesy konzervace nakládáním a sušením jsou používány kombinovaně nebo pokud je dusičnan a/nebo dusitan obsažen ve složeném výrobku nebo pokud je konzervační nálev vpraven do výrobku vstříknutím před vařením)

09.

Ryby a produkty rybolovu

09.1

Nezpracované ryby a produkty rybolovu

09.1.1

Nezpracované ryby

09.1.2

Nezpracovaní měkkýši a korýši

09.2

Zpracované ryby a produkty rybolovu včetně měkkýšů a korýšů

09.3

Jikry

10.

Vejce a vaječné výrobky

10.1

Nezpracovaná vejce

10.2

Zpracovaná vejce a vaječné výrobky

11.

Cukry, sirupy, med a stolní sladidla

11.1

Cukry a sirupy ve smyslu směrnice 2001/111/ES

11.2

Ostatní cukry a sirupy

11.3

Med ve smyslu směrnice 2001/110/ES

11.4

Stolní sladidla

11.4.1

Stolní sladidla v tekuté formě

11.4.2

Stolní sladidla ve formě prášku

11.4.3

Stolní sladidla v tabletách

12.

Soli, koření, polévky, omáčky, saláty a bílkovinové produkty

12.1

Sůl a náhražky soli

12.1.1

Sůl

12.1.2

Náhražky soli

12.2

Byliny, koření, ochucovadla

12.2.1

Byliny a koření

12.2.2

Ochucovací a kořenící přípravky

12.3

Octy

12.4

Hořčice

12.5

Polévky a vývary

12.6

Omáčky

12.7

Saláty a lahůdkové pomazánky

12.8

Kvasnice a výrobky z kvasnic

12.9

Bílkovinové produkty, kromě produktů spadajících do skupiny 1.8

13.

Potraviny určené pro zvláštní výživu ve smyslu směrnice 2009/39/ES

13.1

Potraviny pro kojence a malé děti

13.1.1

Počáteční kojenecká výživa ve smyslu směrnice Komise 2006/141/ES (18)

13.1.2

Pokračovací kojenecká výživa ve smyslu směrnice 2006/141/ES

13.1.3

Obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti ve smyslu směrnice Komise 2006/125/ES (19)

13.1.4

Ostatní potraviny pro malé děti

13.1.5

Dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely pro kojence a malé děti podle směrnice Komise 1999/21/ES (20) a zvláštní počáteční výživa pro kojence

13.1.5.1

Dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely pro kojence a zvláštní počáteční výživa pro kojence

13.1.5.2

Dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely pro kojence a malé děti podle směrnice 1999/21/ES

13.2

Dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely podle směrnice 1999/21/ES (kromě výrobků spadajících do kategorie potravin 13.1.5)

13.3

Dietní potraviny pro diety zaměřené na regulaci hmotnosti určené k náhradě celodenní stravy nebo jednotlivého pokrmu

13.4

Potraviny vhodné pro osoby s nesnášenlivostí lepku ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 41/2009 (21)

14.

Nápoje

14.1

Nealkoholické nápoje

14.1.1

Voda, včetně přírodní minerální vody ve smyslu směrnice 2009/54/ES, a pramenité vody a všech ostatních vod plněných do lahví nebo balených

14.1.2

Ovocné šťávy ve smyslu směrnice 2001/112/ES a zeleninové šťávy

14.1.3

Ovocné nektary ve smyslu směrnice 2001/112/ES a zeleninové nektary a podobné výrobky

14.1.4

Ochucené nápoje

14.1.5

Káva, čaj, bylinné a ovocné čaje, čekanka; extrakty z čaje, bylinných a ovocných čajů a čekanky; přípravky na bázi čaje, bylin, ovoce a obilovin pro přípravu čajů a směsi a instantní směsi z těchto výrobků

14.1.5.1

Káva, kávové extrakty

14.1.5.2

Ostatní

14.2

Alkoholické nápoje, včetně podobných výrobků bez alkoholu a se sníženým obsahem alkoholu

14.2.1

Pivo a sladové nápoje

14.2.2

Víno a ostatní výrobky ve smyslu nařízení (ES) č. 1234/2007 a podobné nealkoholické výrobky

14.2.3

Cider a perry

14.2.4

Ovocné víno a made wine

14.2.5

Medovina

14.2.6

Lihoviny ve smyslu nařízení (ES) č. 110/2008

14.2.7

Aromatizované vinné výrobky ve smyslu nařízení (EHS) č. 1601/91

14.2.7.1

Aromatizovaná vína

14.2.7.2

Aromatizované vinné nápoje

14.2.7.3

Aromatizované vinné koktejly

14.2.8

Ostatní alkoholické nápoje včetně směsí alkoholických nápojů s nealkoholickými nápoji a destiláty s obsahem alkoholu do 15 %

15.

Pochutiny k přímé spotřebě a snacky

15.1

Bramborové, obilné, moučné nebo škrobové snacky

15.2

Zpracované ořechy

16.

Dezerty, kromě výrobků spadajících do kategorií 1, 3 a 4

17.

Doplňky stravy, jak jsou definovány ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES  (22) , kromě doplňků stravy pro kojence a malé děti

17.1

Doplňky stravy dodávané v pevné formě, včetně tobolek a tablet a podobných forem, kromě žvýkačkových forem

17.2

Doplňky stravy dodávané v tekuté podobě

17.3

Doplňky stravy dodávané ve formě sirupu nebo určené ke žvýkání

18.

Zpracované potraviny, které nespadají do kategorií 1 až 17, kromě výživy pro kojence a malé děti

ČÁST E

POVOLENÉ POTRAVINÁŘSKÉ PŘÍDATNÉ LÁTKY A PODMÍNKY JEJICH POUŽITÍ V KATEGORIÍCH POTRAVIN

Kategorie (číslo)

Číslo označení E

Název

Maximální množství (mg/kg nebo mg/l)

Poznámky

Omezení/výjimky

0.

Potravinářské přídatné látky povolené ve všech kategoriích potravin

E 290

Oxid uhličitý

quantum satis

 

 

E 938

Argon

quantum satis

 

 

E 939

Helium

quantum satis

 

 

E 941

Dusík

quantum satis

 

 

E 942

Oxid dusný

quantum satis

 

 

E 948

Kyslík

quantum satis

 

 

E 949

Vodík

quantum satis

 

 

E 338 - 452

Kyselina fosforečná – fosforečnany – di tri a polyfosforečnany

10 000

(1) (4) (57)

pouze potraviny v práškové formě (tj. potraviny sušené během výrobního procesu a jejich směsi), kromě potravin uvedených v tabulce 1 části A této přílohy

E 551 - 559

Oxid křemičitý – křemičitany

10 000

(1) (57)

pouze potraviny v práškové formě (tj. potraviny sušené během výrobního procesu a jejich směsi), kromě potravin uvedených v tabulce 1 části A této přílohy

E 459

Beta-cyklodextrin

quantum satis

 

pouze potraviny ve formě tablet a potahovaných tablet, kromě potravin uvedených v tabulce 1 části A této přílohy

E 551 - 559

Oxid křemičitý – křemičitany

quantum satis

(1)

pouze potraviny ve formě tablet a potahovaných tablet, kromě potravin uvedených v tabulce 1 části A této přílohy

(1):

Přídatné látky mohou být přidány jednotlivě nebo v kombinaci

(4):

Maximální množství je vyjádřeno jako P2O5

(57):

Pokud není v bodech 01–18 této přílohy ve vztahu k jednotlivým potravinám nebo kategoriím potravin uvedeno jiné maximální množství, použije se maximální množství

01

Mléčné výrobky a jejich analogy

01.1

Neochucené pasterované a sterilované (včetně UHT) mléko

E 331

Citronany sodné

4 000

 

pouze UHT kozí mléko

E 338 – 452

Kyselina fosforečná – fosfáty - di- tri- a polyfosfáty

1 000

(1) (4)

pouze sterilované a UHT mléko

(1):

Přídatné látky lze přidat jednotlivě nebo v kombinaci

(4):

Maximální množství je vyjádřeno jako P2O5

01.2

Neochucené fermentované mléčné výrobky, včetně přírodního neochuceného podmáslí (kromě sterilovaného podmáslí), které nebyly po fermentaci tepelně ošetřené

01.3

Neochucené fermentované mléčné výrobky, které byly po fermentaci tepelně ošetřené

Skupina I

Přídatné látky

 

 

 

E 200 – 203

Kyselina sorbová – sorbany

1 000

(1) (2)

pouze kyselé mléko

(1):

Přídatné látky lze přidat jednotlivě nebo v kombinaci.

(2):

Maximální množství se vztahuje na součet a množství jsou vyjádřena jako volné kyseliny.

01.4

Ochucené fermentované mléčné výrobky včetně tepelně ošetřených

Skupina I

Přídatné látky

 

 

 

Skupina II

Barviva v quantum satis

 

 

 

Skupina III

Barviva, pro která je stanoven kombinovaný maximální limit

150

 

 

Skupina IV

Polyalkoholy

quantum satis

 

pouze výrobky se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

E 160b

Annatto, bixin, norbixin

10

 

 

E 160d

Lykopen

30

 

 

E 200 – 213

Kyselina sorbová – sorbany kyselina benzoová – benzoany

300

(1) (2)

pouze tepelně neošetřené dezerty na bázi mléka

E 297

Kyselina fumarová

4 000

 

pouze dezerty s ovocnou příchutí

E 338 – 452

Kyselina fosforečná – fosfáty - di- tri- a polyfosfáty

3 000

(1) (4)

 

E 355 – 357

Kyselina adipová – adipany

1 000

 

pouze dezerty s ovocnou příchutí

E 363

Kyselina jantarová

6 000

 

 

E 416

Guma karaya

6 000

 

 

E 427

Guma Cassia

2 500

 

 

E 432 – 436

Polysorbáty

1 000

 

 

E 473 – 474

Estery sacharózy s mastnými kyselinami, sacharoglyceridy

5 000

 

 

E 475

Estery polyglycerolu s mastnými kyselinami

2 000

 

 

E 477

Estery propan-1,2-diolu s mastnými kyselinami

5 000

 

 

E 481 – 482

Stearoyl-2-mléčnany

5 000

 

 

E 483

Vinan stearylu

5 000

 

 

E 491 – 495

Estery sorbitanů

5 000

 

 

E 950

Acesulfam K

350

 

pouze výrobky se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

E 951

Aspartam

1 000

 

pouze výrobky se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

E 952

Kyselina cyklamová a její sodné a vápenaté soli

250

(51)

pouze výrobky se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

E 954

Sacharin a jeho sodné, draselné a vápenaté soli

100

(52)

pouze výrobky se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

E 955

Sukralosa

400

 

pouze výrobky se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

E 957

Thaumatin

5

 

pouze jako látka zvýrazňující chuť a vůni

E 959

Neohesperidin DC

50

 

pouze výrobky se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

E 962

Sůl aspartamu-acesulfamu

350

(11)a (49) (50)

pouze výrobky se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

E 961

Neotam

32

 

pouze výrobky se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

(1):

Přídatné látky lze přidat jednotlivě nebo v kombinaci.

(2):

Maximální množství se vztahuje na součet a množství jsou vyjádřena jako volné kyseliny.

(4):

Maximální množství je vyjádřeno jako P2O5.

(11):

Limity jsou vyjádřeny jako a) ekvivalent acesulfamu K nebo b) ekvivalent aspartamu.

(49):

Maximální použitelná množství jsou odvozena od maximálních použitelných množství, která platí pro jejich jednotlivé součásti, aspartam (E 951) a acesulfam K (E 950).

(50):

V případě E 951 a E 950 nesmí dojít k překročení množství použitím soli aspartamu-acesulfamu, ať už samotné nebo v kombinaci s E 950 nebo E 951.

(51):

Maximální použitelná množství jsou vyjádřena jako volné kyseliny.

(52):

Maximální použitelná množství jsou vyjádřena jako volný imid.

01.5

Zahuštěné nebo sušené mléko ve smyslu směrnice 2001/114/ES

Skupina II

Barviva v quantum satis

quantum satis

 

kromě neochucených produktů

E 300

Kyselina L-askorbová

quantum satis

 

 

E 301

Askorban sodný

quantum satis

 

 

E 304

Estery mastných kyselin s kyselinou askorbovou

quantum satis

 

 

E 310 – 320

Galátty, TBHQ a BHA

200

(1)

pouze sušené mléko pro prodejní automaty

E 322

Lecitiny

quantum satis

 

 

E 331

Citronany sodné

quantum satis

 

 

E 332

Citronany draselné

quantum satis

 

 

E 338 – 452

Kyselina fosforečná – fosfáty - di- tri- a polyfosfáty

1 000

(1) (4)

pouze zahuštěné mléko s obsahem sušiny méně než 28 %

E 338 – 452

Kyselina fosforečná – fosfáty - di- tri- a polyfosfáty

1 500

(1) (4)

pouze zahuštěné mléko s obsahem sušiny více než 28 %

E 338 – 452

Kyselina fosforečná – fosfáty - di- tri- a polyfosfáty

2 500

(1) (4)

pouze sušené mléko a sušené odtučněné mléko

E 392

Výtažky z rozmarýnu

200

(41) (46)

pouze sušené mléko pro prodejní automaty

E 392

Výtažky z rozmarýnu

30

(46)

pouze sušené mléko pro výrobu zmrzliny

E 407

Karagenan

quantum satis

 

 

E 500

Hydrogenuhličitan sodný

quantum satis

 

 

E 501

Hydrogenuhličitan draselný

quantum satis

 

 

E 509

Chlorid vápenatý

quantum satis

 

 

(1):

Přídatné látky lze přidat jednotlivě nebo v kombinaci.

(4):

Maximální množství je vyjádřeno jako P2O5.

(41):

Vyjádřeno ve vztahu k tuku.

(46):

Vyjádřeno jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny.

01.6

Smetana a sušená smetana

01.6.1

Neochucená pasterovaná smetana (kromě smetany se sníženým obsahem tuku)

E 401

Alginan sodný

quantum satis

 

 

E 402

Alginan draselný

quantum satis

 

 

E 407

Karagenan

quantum satis

 

 

E 466

Karboxymethylcelulosa, sodná sůl karboxymethylcelulosy

quantum satis

 

 

E 471

Mono- a diglyceridy mastných kyselin

quantum satis

 

 

01.6.2

Neochucené kysané smetanové výrobky s živou kulturou a náhražky o obsahu tuku nižším než 20 %

E 406

Agar

quantum satis

 

 

E 407

Karagenan

quantum satis

 

 

E 410

Karubin

quantum satis

 

 

E 412

Guma guar

quantum satis

 

 

E 415

Xanthan

quantum satis

 

 

E 440

Pektiny

quantum satis

 

 

E 460

Celulosa: i) mikrokrystalická celulosa ii) prášková celulosa

quantum satis

 

 

E 466

Karboxymethylcelulosa, sodná sůl karboxymethylcelulosy

quantum satis

 

 

E 471

Mono- a diglyceridy mastných kyselin

quantum satis

 

 

E 1404

Oxidované škroby

quantum satis

 

 

E 1410

Fosforečnan škrobu

quantum satis

 

 

E 1412

Zesíťovaný fosforečnan škrobu

quantum satis

 

 

E 1413

Fosforečnan zesíťovaného fosforečnanu škrobu

quantum satis

 

 

E 1414

Acetylovaný zesíťovaný fosforečnan škrobu

quantum satis

 

 

E 1420

Acetylovaný škrob

quantum satis

 

 

E 1422

Acetylovaný zesíťovaný adipan škrobu

quantum satis

 

 

E 1440

Hydroxypropylester škrobu

quantum satis

 

 

E 1442

Hydroxypropylester zesíťovaného fosforečnanu škrobu

quantum satis

 

 

E 1450

Sodná sůl oktenyljantaranu škrobu

quantum satis

 

 

E 1451

Acetylovaný oxidovaný škrob

quantum satis

 

 

01.6.3

Jiné druhy smetany

Skupina I

Přídatné látky

 

 

 

Skupina II

Barviva v quantum satis

quantum satis

 

pouze ochucená smetana

Skupina III

Barviva, pro která je stanoven kombinovaný maximální limit

150

 

pouze ochucená smetana

E 234

Nisin

10

 

pouze clotted cream

E 338 – 452

Kyselina fosforečná – fosfáty - di- tri- a polyfosfáty

5 000

(1) (4)

pouze sterilovaná, pasterovaná, UHT a šlehaná smetana

E 473 – 474

Estery sacharózy s mastnými kyselinami, sacharoglyceridy

5 000

(1)

pouze sterilovaná smetana a sterilovaná smetana se sníženým obsahem tuku

(1):

Přídatné látky lze přidat jednotlivě nebo v kombinaci.

(4):

Maximální množství je vyjádřeno jako P2O5.

01.7

Sýry a výrobky ze sýra

01.7.1

Nezrající sýry kromě výrobků spadajících do kategorie 16

Skupina I

Přídatné látky

 

 

kromě sýra mozzarella a neochucených fermentovaných nezrajících sýrů s živými kulturami

Skupina II

Barviva v quantum satis

quantum satis

 

pouze ochucené nezrající sýry

Skupina III

Barviva, pro která je stanoven kombinovaný maximální limit

150

 

pouze ochucené nezrající sýry

E 200 – 203

Kyselina sorbová – sorbany

1 000

(1) (2)

 

E 234

Nisin

10

 

pouze mascarpone

E 260

Kyselina octová

quantum satis

 

pouze mozzarella

E 270

Kyselina mléčná

quantum satis

 

pouze mozzarella

E 330

Kyselina citronová

quantum satis

 

pouze mozzarella

E 338 – 452

Kyselina fosforečná – fosfáty - di- tri- a polyfosfáty

2 000

(1) (4)

kromě sýra mozzarella

E 460 ii)

Prášková celulosa

quantum satis

 

pouze strouhaná a plátková mozzarella

E 575

Glukono-delta-lakton

quantum satis

 

pouze mozzarella

(1):

Přídatné látky lze přidat jednotlivě nebo v kombinaci.

(2):

Maximální množství se vztahuje na součet a množství jsou vyjádřena jako volné kyseliny.

(4):

Maximální množství je vyjádřeno jako P2O5.

01.7.2

Zrající sýry

E 1105

Lysozym

quantum satis

 

 

E 120

Košenila, kyselina karmínová, karmíny

125

 

pouze červeně mramorovaný sýr

E 140

Chlorofyly a chlorofyliny: i) chlorofyly ii) chlorofyliny

quantum satis

 

pouze sýr sage derby

E 141

Měďnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů: i) měďnaté komplexy chlorofylů ii) měďnaté komplexy chlorofylinů

quantum satis

 

pouze sýr sage derby

E 153

Rostlinná uhlíková čerň

quantum satis

 

pouze sýr morbier

E 160a

Karoteny: i) směs karotenů ii) β-karoten

quantum satis

 

pouze zrající sýry zbarvené oranžově, žlutě a lomeně bíle

E 160b

Annatto, bixin, norbixin

15

 

pouze zrající sýry zbarvené oranžově, žlutě a lomeně bíle

E 160b

Annatto, bixin, norbixin

50

 

pouze sýr red Leicester

E 160b

Annatto, bixin, norbixin

35

 

pouze sýr mimolette

E 160c

Paprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin

quantum satis

 

pouze zrající sýry zbarvené oranžově, žlutě a lomeně bíle

E 163

Anthokyany

quantum satis

 

pouze červeně mramorovaný sýr

E 170

Uhličitany vápenaté

quantum satis

 

 

E 200 – 203

Kyselina sorbová – sorbany

1 000

(1) (2)

pouze plátkový a krájený balený sýr, vrstvený sýr a sýr s přidanými potravinami

E 200 – 203

Kyselina sorbová – sorbany

quantum satis

 

pouze povrchové ošetření zrajících výrobků

E 234

Nisin

12,5

(29)

 

E 235

Natamycin

1

(8)

pouze povrchové ošetření tvrdých, polotvrdých a poloměkkých sýrů

E 239

Hexamethylentetramin

25 mg/kg zbytkové množství, vyjádřeno jako formaldehyd

 

pouze sýr Provolone

E 251 – 252

Dusičnany

150

(30)

pouze tvrdé, polotvrdé a poloměkké sýry

E 280 – 283

Kyselina propionová – propionany

quantum satis

 

pouze povrchové ošetření

E 460

Prášková celulosa

quantum satis

 

pouze plátkový a strouhaný zrající sýr

E 500 ii)

Hydrogenuhličitan sodný

quantum satis

 

pouze sýry z kyselého mléka

E 504

Uhličitany hořečnaté: i) uhličitan hořečnatý ii) hydrogenuhličitan hořečnatý

quantum satis

 

 

E 509

Chlorid vápenatý

quantum satis

 

 

E 551 – 559

Oxid křemičitý – křemičitany

10 000

(1)

pouze plátkované nebo strouhané tvrdé a polotvrdé sýry

E 575

Glukono-delta-lakton

quantum satis

 

 

(1):

Přídatné látky lze přidat jednotlivě nebo v kombinaci.

(2):

Maximální množství se vztahuje na součet a množství jsou vyjádřena jako volné kyseliny.

(8):

mg/dm2 povrchu (nepřítomný v hloubce 5 mm).

(29):

Tato látka se může nacházet v některých sýrech v důsledku procesů fermentace.

(30):

V mléce na výrobu sýrů nebo srovnatelné množství přidané po odstranění syrovátky a přidání vody.

01.7.3

Jedlá kůrka sýrů

Skupina II

Barviva v quantum satis

quantum satis

 

 

Skupina III

Barviva, pro která je stanoven kombinovaný maximální limit

quantum satis

 

 

E 160d

Lykopen

30

 

 

E 180

Litholrubin BK

quantum satis

 

 

E 160b

Annatto, bixin, norbixin

20

 

 

01.7.4

Syrovátkové sýry

Skupina II

Barviva v quantum satis

quantum satis

 

 

E 200 – 203

Kyselina sorbová – sorbany

1 000

(1) (2)

pouze plátkový balený sýr; vrstvený sýr a sýr s přidanými potravinami

E 251 – 252

Dusičnany

150

(30)

pouze mléko na výrobu tvrdých, polotvrdých a poloměkkých sýrů

E 260

Kyselina octová

quantum satis

 

 

E 270

Kyselina mléčná

quantum satis

 

 

E 330

Kyselina citronová

quantum satis

 

 

E 460 ii)

Prášková celulosa

quantum satis

 

pouze strouhané a plátkové sýry

E 575

Glukono-delta-lakton

quantum satis

 

 

(1):

Přídatné látky lze přidat jednotlivě nebo v kombinaci.

(2):

Maximální množství se vztahuje na součet a množství jsou vyjádřena jako volné kyseliny.

(30):

V mléce na výrobu sýrů nebo srovnatelné množství přidané po odstranění syrovátky a přidání vody.

01.7.5

Tavené sýry

Skupina I

Přídatné látky

 

 

 

Skupina II

Barviva v quantum satis

quantum satis

 

pouze ochucené tavené sýry

E 100

Kurkumin

100

(33)

pouze ochucené tavené sýry

E 102

Tartrazin

100

(33)

pouze ochucené tavené sýry

E 104

Chinolinová žluť

100

(33)

pouze ochucené tavené sýry

E 110

Žluť SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S)

100

(33)

pouze ochucené tavené sýry

E 120

Košenila, kyselina karmínová, karmíny

100

(33)

pouze ochucené tavené sýry

E 122

Azorubin (Carmoisin)

100

(33)

pouze ochucené tavené sýry

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

100

(33)

pouze ochucené tavené sýry

E 160e

β-apo-8′-karotenal (C30)

100

(33)

pouze ochucené tavené sýry

E 161b

Lutein

100

(33)

pouze ochucené tavené sýry

E 160d

Lykopen

5

 

pouze ochucené tavené sýry

E 160a

Karoteny: i) směs karotenů ii) β-karoten

quantum satis

 

 

E 160c

Paprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin

quantum satis

 

 

E 160b

Annatto, bixin, norbixin

15

 

 

E 200 – 203

Kyselina sorbová – sorbany

2 000

(1) (2)

 

E 234

Nisin

12,5

(29)

 

E 338 – 452

Kyselina fosforečná – fosfáty - di- tri- a polyfosfáty

20 000

(1) (4)

 

E 427

Guma Cassia

2 500

 

 

E 551 – 559

Oxid křemičitý – křemičitany

10 000

(1)

 

(1):

Přídatné látky lze přidat jednotlivě nebo v kombinaci.

(2):

Maximální množství se vztahuje na součet a množství jsou vyjádřena jako volné kyseliny.

(4):

Maximální množství je vyjádřeno jako P2O5.

(29):

Tato látka se může nacházet v některých sýrech v důsledku procesů fermentace.

(33):

Maximální přípustné množství samostatně nebo v kombinaci E 100, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 124, E 160e a E 161b.

01.7.6

Výrobky ze sýra (kromě výrobků spadajících do kategorie 16)

Skupina I

Přídatné látky

 

 

 

Skupina II

Barviva v quantum satis

quantum satis

 

pouze ochucené nezrající výrobky

Skupina III

Barviva, pro která je stanoven kombinovaný maximální limit

100

 

pouze ochucené nezrající výrobky

E 1105

Lysozym

quantum satis

 

pouze zrající výrobky

E 120

Košenila, kyselina karmínová, karmíny

125

 

pouze výrobky z červeně mramorovaného sýra

E 160a

Karoteny: i) směs karotenů ii) β-karoten

quantum satis

 

pouze zrající výrobky ze sýrů zbarvené oranžově, žlutě a lomeně bíle

E 160b

Annatto, bixin, norbixin

15

 

pouze zrající výrobky ze sýrů zbarvené oranžově, žlutě a lomeně bíle

E 160c

Paprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin

quantum satis

 

pouze zrající výrobky ze sýrů zbarvené oranžově, žlutě a lomeně bíle

E 163

Anthokyany

quantum satis

 

pouze výrobky z červeně mramorovaného sýra

E 170

Uhličitany vápenaté

quantum satis

 

pouze zrající výrobky

E 200 – 203

Kyselina sorbová – sorbany

1 000

(1) (2)

pouze nezrající výrobky; zrající výrobky z plátkového baleného sýra; vrstveného zrajícího sýra a zrajícího sýra s přidanými potravinami

E 200 – 203

Kyselina sorbová – sorbany

quantum satis

 

pouze povrchové ošetření zrajících výrobků

E 234

Nisin

12,5

(29)

pouze zrající a tavené výrobky

E 235

Natamycin

1 mg/dm2 povrchu (nepřítomný v hloubce 5 mm)

 

pouze povrchové ošetření výrobků z tvrdých, polotvrdých a poloměkkých sýrů

E 251 – 252

Dusičnany

150

(30)

pouze zrající výrobky z tvrdých, polotvrdých a poloměkkých sýrů

E 280 – 283

Kyselina propionová – propionany

quantum satis

 

pouze povrchové ošetření zrajících výrobků

E 338 – 452

Kyselina fosforečná – fosfáty - di- tri- a polyfosfáty

2 000

(1) (4)

pouze nezrající výrobky

E 460

Prášková celulosa

quantum satis

 

pouze strouhané a plátkové výrobky a nezrající výrobky

E 504

Uhličitany hořečnaté: i) uhličitan hořečnatý ii) hydrogenuhličitan hořečnatý

quantum satis

 

pouze zrající výrobky

E 509

Chlorid vápenatý

quantum satis

 

pouze zrající výrobky

E 551 – 559

Oxid křemičitý - křemičitany

10 000

(1)

pouze plátkované nebo strouhané tvrdé a polotvrdé výrobky

E 575

Glukono-delta-lakton

quantum satis

 

pouze zrající výrobky

(1):

Přídatné látky lze přidat jednotlivě nebo v kombinaci.

(2):

Maximální množství se vztahuje na součet a množství jsou vyjádřena jako volné kyseliny.

(4):

Maximální množství je vyjádřeno jako P2O5.

(29):

Tato látka se může nacházet v některých výrobcích ze sýra v důsledku procesů fermentace.

(30):

V mléce na výrobu sýrů nebo srovnatelné množství přidané po odstranění syrovátky a přidání vody.

01.8

Analogy mléčných výrobků, včetně náhrad mléka do teplých nápojů

Skupina I

Přídatné látky

 

 

 

Skupina II

Barviva v quantum satis

quantum satis

 

 

E 200 – 203

Kyselina sorbová – sorbany

quantum satis

(1) (2)

pouze analogy sýra (pouze k povrchovému ošetření)

E 200 – 203

Kyselina sorbová – sorbany

2 000

(1) (2)

pouze analogy sýra na bázi bílkovin

E 251 – 252

Dusičnany

150

(30)

pouze analogy sýra na bázi mléka

E 280 – 283

Kyselina propionová – propionany

quantum satis

 

pouze analogy sýra (pouze k povrchovému ošetření)

E 338 – 452

Kyselina fosforečná – fosfáty - di- tri- a polyfosfáty

5 000

(1) (4)

pouze analogy šlehané smetany

E 338 – 452

Kyselina fosforečná – fosfáty - di- tri- a polyfosfáty

20 000

(1) (4)

pouze analogy tavených sýrů

E 338 – 452

Kyselina fosforečná – fosfáty - di- tri- a polyfosfáty

30 000

(1) (4)

pouze náhrady mléka do teplých nápojů

E 338 – 452

Kyselina fosforečná – fosfáty - di- tri- a polyfosfáty

50 000

(1) (4)

pouze náhrady mléka pro přípravu nápojů pro prodejní automaty

E 432 – 436

Polysorbáty

5 000

(1)

pouze analogy mléka a smetany

E 473 – 474

Estery sacharózy s mastnými kyselinami, sacharoglyceridy

5 000

(1)

pouze analogy smetany

E 473 – 474

Estery sacharózy s mastnými kyselinami, sacharoglyceridy

20 000

(1)

pouze náhrady mléka do teplých nápojů

E 475

Estery polyglycerolu s mastnými kyselinami

5 000

 

pouze analogy mléka a smetany

E 475

Estery polyglycerolu s mastnými kyselinami

500

 

pouze náhrady mléka do teplých nápojů

E 477

Estery propan-1,2-diolu s mastnými kyselinami

1 000

 

pouze náhrady mléka do teplých nápojů

E 477

Estery propan-1,2-diolu s mastnými kyselinami

5 000

 

pouze analogy mléka a smetany

E 481 – 482

Stearoyl-2-mléčnany

3 000

(1)

pouze náhrady mléka do teplých nápojů

E 491 – 495

Estery sorbitanů

5 000

(1)

pouze analogy mléka a smetany; náhrady mléka do teplých nápojů

E 551 – 559

Oxid křemičitý – křemičitany

10 000

(1)

pouze plátkované nebo strouhané analogy sýra a analogy taveného sýra; náhrady mléka do teplých nápojů

(1):

Přídatné látky lze přidat jednotlivě nebo v kombinaci.

(2):

Maximální množství se vztahuje na součet a množství jsou vyjádřena jako volné kyseliny.

(4):

Maximální množství je vyjádřeno jako P2O5.

(30):

V mléce na výrobu sýrů nebo srovnatelné množství přidané po odstranění syrovátky a přidání vody.

02

Tuky, oleje a tukové a olejové emulze

02.1

Tuky a oleje, v zásadě bez obsahu vody (kromě bezvodého mléčného tuku)

E 100

Kurkumin

quantum satis

 

pouze tuky

E 160a

Karoteny: i) směs karotenů ii) β-karoten

quantum satis

 

pouze tuky

E 160b

Annatto, bixin, norbixin

10

 

pouze tuky

E 270

Kyselina mléčná

quantum satis

 

pouze pro účely vaření nebo smažení a pro přípravu omáček

E 300

Kyselina L-askorbová

quantum satis

 

pouze pro účely vaření nebo smažení a pro přípravu omáček

E 304

Estery mastných kyselin s kyselinou askorbovou

quantum satis

 

kromě panenských olejů a olivových olejů

E 306

Extrakt s vysokým obsahem tokoferolů

quantum satis

 

kromě panenských olejů a olivových olejů

E 307

Alfa-tokoferol

quantum satis

 

kromě panenských olejů a olivových olejů

E 307

Alfa-tokoferol

200

 

pouze rafinované olivové oleje, včetně oleje z výlisků oliv

E 308

Gama-tokoferol

quantum satis

 

kromě panenských olejů a olivových olejů

E 309

Delta-tokoferol

quantum satis

 

kromě panenských olejů a olivových olejů

E 310 – 320

Galláty, TBHQ a BHA jednotlivě nebo v kombinaci

200

(1) (41)

pouze tuky a oleje pro výrobu tepelně opracovaných potravin; fritovací oleje a fritovací tuk (kromě oleje z olivových výlisků), vepřové sádlo, rybí tuk, hovězí a ovčí lůj, drůbeží tuk

E 321

Butylhydroxytoluen (BHT)

100

(41)

pouze tuky a oleje pro výrobu tepelně opracovaných potravin; fritovací oleje a fritovací tuk (kromě oleje z výlisků oliv), vepřové sádlo, rybí tuk, hovězí a ovčí lůj, drůbeží tuk

E 322

Lecitiny

30 000

 

kromě panenských olejů a olivových olejů

E 330

Kyselina citronová

quantum satis

 

kromě panenských olejů a olivových olejů

E 331

Citronany sodné

quantum satis

 

kromě panenských olejů a olivových olejů

E 332

Citronany draselné

quantum satis

 

kromě panenských olejů a olivových olejů

E 333

Citronany vápenaté

quantum satis

 

kromě panenských olejů a olivových olejů

E 392

Výtažky z rozmarýnu

30

(41) (46)

pouze rostlinné oleje (kromě panenských olejů a olivových olejů) a tuky s obsahem polynenasycených mastných kyselin vyšším než 15 % hmotnostních z celkového množství mastných kyselin pro použití v tepelně neošetřených potravinářských výrobcích

E 392

Výtažky z rozmarýnu

50

(41) (46)

pouze rybí tuk a olej z mořských řas; vepřové sádlo, hovězí a ovčí lůj, drůbeží a vepřový tuk; tuky a oleje pro profesionální výrobu tepelně ošetřených potravin; oleje a tuky na smažení kromě oleje z olivových výlisků

E 471

Mono- a diglyceridy mastných kyselin

10 000

 

kromě panenských olejů a olivových olejů

E 472c

Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citronovou

quantum satis

 

pouze pro účely vaření nebo smažení nebo pro přípravu omáček

E 900

Dimethylpolysiloxan

10

 

pouze fritovací oleje a tuky

(1):

Přídatné látky lze přidat jednotlivě nebo v kombinaci.

(41):

Vyjádřeno ve vztahu k tuku.

(46):

Vyjádřeno jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny.

02.2

Tukové a olejové emulze, zejména typu voda v oleji

02.2.1

Máslo, koncentrované máslo, máselný olej a bezvodý mléčný tuk

E 160a

Karoteny: i) směs karotenů ii) β-karoten

quantum satis

 

kromě másla z ovčího a kozího mléka

E 500

Uhličitany sodné: i) uhličitan sodný ii) hydrogenuhličitan sodný iii) seskviuhličitan sodný

quantum satis

 

pouze máslo z kysané smetany

E 338 – 452

Kyselina fosforečná – fosfáty - di- tri- a polyfosfáty

2 000

(1) (4)

pouze máslo z kysané smetany

(1):

Přídatné látky lze přidat jednotlivě nebo v kombinaci.

(4):

Maximální množství je vyjádřeno jako P2O5.

02.2.2

Jiné tukové a olejové emulze včetně pomazánek definovaných v nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 a kapalných emulzí

Skupina I

Přídatné látky

 

 

 

E 100

Kurkumin

quantum satis

 

kromě másla se sníženým obsahem tuku

E 160a

Karoteny: i) směs karotenů ii) β-karoten

quantum satis

 

 

E 160b

Annatto, bixin, norbixin

10

 

kromě másla se sníženým obsahem tuku

E 200 – 203

Kyselina sorbová – sorbany

1 000

(1) (2)

pouze tukové emulze (kromě másla) s obsahem tuku 60 % nebo vyšším

E 200 – 203

Kyselina sorbová – sorbany

2 000

(1) (2)

pouze tukové emulze s obsahem tuku nižším než 60 %

E 310 – 320

Galláty, TBHQ a BHA jednotlivě nebo v kombinaci

200

(1) (2)

pouze fritovací tuk

E 321

Butylhydroxytoluen (BHT)

100

 

pouze fritovací tuk

E 338 – 452

Kyselina fosforečná – fosfáty - di- tri- a polyfosfáty

5 000

(1) (4)

pouze roztíratelné tuky

E 385

Dvojsodnovápenatá sůl kyseliny diamintetraoctové (kalcium-dinatrium EDTA)

100

 

pouze roztíratelné tuky ve smyslu článku 115 a přílohy XV nařízení (ES) č. 1234/2007, s obsahem tuku nejvýše 41 %

E 405

Propan-1,2-diol-alginát

3 000

 

 

E 432 – 436

Polysorbáty

10 000

(1)

pouze tukové emulze pro pekařské účely

E 473 – 474

Estery sacharózy s mastnými kyselinami, sacharoglyceridy

10 000

(1)

pouze tukové emulze pro pekařské účely

E 475

Estery polyglycerolu s mastnými kyselinami

5 000

 

 

E 476

Polyglycerylpolyricinoleát

4 000

 

pouze roztíratelné tuky ve smyslu článku 115 a přílohy XV nařízení (ES) č. 1234/2007, s obsahem tuku nejvýše 41 % a podobné roztíratelné výrobky s obsahem tuku nejvýše 10 %

E 477

Estery propan-1,2-diolu s mastnými kyselinami

10 000

 

pouze tukové emulze pro pekařské účely

E 479b

Směsný produkt interakce tepelně opracovaného sojového oleje s mono- a diglyceridy mastných kyselin

5 000

 

pouze tukové emulze pro fritovací účely

E 481 – 482

Stearoyl-2-mléčnany

10 000

(1)

 

E 491 – 495

Estery sorbitanů

10 000

(1)

 

E 551 – 559

Oxid křemičitý – křemičitany

30 000

(1)

pouze výrobky pro vymazání pečicích plechů tukem

E 900

Dimethylpolysiloxan

10

 

pouze oleje a tuky na smažení

E 959

Neohesperidin DC

5

 

pouze jako látka zvýrazňující chuť a vůni, pouze ve skupinách tuků B a C v příloze XV nařízení ES č. 1234/2007

(1):

Přídatné látky lze přidat jednotlivě nebo v kombinaci.

(2):

Maximální množství se vztahuje na součet a množství jsou vyjádřena jako volné kyseliny.

(4):

Maximální množství je vyjádřeno jako P2O5.

02.3

Rostlinné oleje ve spreji určené na pečicí formy

Skupina I

Přídatné látky

 

 

 

E 338 – 452

Kyselina fosforečná – fosfáty - di- tri- a polyfosfáty

30 000

(1) (4)

pouze rozprašovací emulze na bázi vody pro potírání pečicích plechů

E 392

Výtažky z rozmarýnu

50

(41) (46)

pouze tuky a oleje pro výrobu tepelně opracovaných potravin

E 551 – 559

Oxid křemičitý – křemičitany

30 000

(1)

pouze výrobky pro vymazání pečicích plechů tukem

E 943a

Butan

quantum satis

 

pouze rostlinné oleje ve spreji určené na pečicí formy (pouze pro profesionální použití) a rozprašovací emulze na bázi vody

E 943b

Izobutan

quantum satis

 

pouze rostlinné oleje ve spreji určené na pečicí formy (pouze pro profesionální použití) a rozprašovací emulze na bázi vody

E 944

Propan

quantum satis

 

pouze rostlinné oleje ve spreji určené na pečicí formy (pouze pro profesionální použití) a rozprašovací emulze na bázi vody

(1):

Přídatné látky lze přidat jednotlivě nebo v kombinaci.

(4):

Maximální množství je vyjádřeno jako P2O5.

(41):

Vyjádřeno ve vztahu k tuku.

(46):

Vyjádřeno jako součet karnosolu a karnosolové kyseliny.

03

Zmrzliny

Skupina I

Přídatné látky

 

 

 

Skupina II

Barviva v quantum satis

quantum satis

 

 

Skupina III

Barviva, pro která je stanoven kombinovaný maximální limit

150

(25)

 

Skupina IV

Polyalkoholy

quantum satis

 

pouze výrobky se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

E 160b

Annatto, bixin, norbixin

20

 

 

E 160d

Lykopen

40

 

 

E 338 – 452

Kyselina fosforečná – fosfáty - di- tri- a polyfosfáty

1 000

(1) (4)

 

E 405

Propan-1,2-diol-alginát

3 000

 

pouze vodové zmrzliny

E 427

Guma Cassia

2 500

 

 

E 432 – 436

Polysorbáty

1 000

(1)

 

E 473 – 474

Estery sacharózy s mastnými kyselinami, sacharoglyceridy

5 000

(1)

 

E 477

Estery propan-1,2-diolu s mastnými kyselinami

3 000

 

 

E 491 – 495

Estery sorbitanů

500

(1)

 

E 901

Včelí vosk, bílý a žlutý

quantum satis

 

pouze balené oplatky se zmrzlinou

E 950

Acesulfam K

800

 

pouze výrobky se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

E 951

Aspartam

800

 

pouze výrobky se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

E 954

Sacharin a jeho sodné, draselné a vápenaté soli

100

(52)

pouze výrobky se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

E 955

Sukralosa

320

 

pouze výrobky se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

E 957

Thaumatin

50

 

pouze výrobky se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

E 959

Neohesperidin DC

50

 

pouze výrobky se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

E 961

Neotam

26

 

pouze výrobky se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

E 962

Sůl aspartamu-acesulfamu

800

(11)b (49) (50)

pouze výrobky se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

(1):

Přídatné látky lze přidat jednotlivě nebo v kombinaci.

(2):

Maximální množství se vztahuje na součet a množství jsou vyjádřena jako volné kyseliny.

(4):

Maximální množství je vyjádřeno jako P2O5.

(11):

Limity jsou vyjádřeny jako a) ekvivalent acesulfamu K nebo b) ekvivalent aspartamu.

(25):

Množství každého z barviv E 110, E 122, E 124 a E 155 nesmí překročit 50 mg/kg nebo mg/l.

(49):

Maximální použitelná množství jsou odvozena od maximálních použitelných množství, která platí pro jejich jednotlivé součásti, aspartam (E 951) a acesulfam K (E 950).

(50):

V případě E 951 a E 950 nesmí dojít k překročení množství použitím soli aspartamu-acesulfamu, ať už samotné nebo v kombinaci s E 950 nebo E 951.

(51):

Maximální použitelná množství jsou vyjádřena jako volné kyseliny.

(52):

Maximální použitelná množství jsou vyjádřena jako volný imid.

04

Ovoce a zelenina

04.1

Nezpracované ovoce a zelenina

04.1.1

Celé čerstvé ovoce a zelenina

E 200 – 203

Kyselina sorbová – sorbany

20

 

pouze povrchové ošetření neloupaných čerstvých citrusových plodů

E 220 – 228

Oxid siřičitý – siřičitany

10

(3)

pouze stolní hrozny, čerstvé liči (měřeno v jedlém podílu) a borůvky (Vaccinium corymbosum)

E 220 – 228

Oxid siřičitý – siřičitany

100

(3)

pouze vakuově balená cukrová kukuřice

E 445

Glycerolester dřevných pryskyřic

50

 

pouze povrchové ošetření citrusových plodů

E 473 – 474

Estery sacharózy s mastnými kyselinami, sacharoglyceridy

quantum satis

(1)

pouze povrchové ošetření čerstvého ovoce

E 901

Včelí vosk, bílý a žlutý

quantum satis

 

pouze povrchové ošetření čerstvých citrusových plodů, melounů, jablek, hrušek, broskví a ananasů a leštící látky pro ořechy

E 902

Kandelilový vosk

quantum satis

 

pouze povrchové ošetření čerstvých citrusových plodů, melounů, jablek, hrušek, broskví a ananasů a leštící látky pro ořechy

E 903

Karnaubový vosk

200

 

pouze povrchové ošetření čerstvých citrusových plodů, melounů, jablek, hrušek, broskví a ananasů a leštící látky pro ořechy

E 904

Šelak

quantum satis

 

pouze povrchové ošetření čerstvých citrusových plodů, melounů, jablek, hrušek, broskví a ananasů a leštící látky pro ořechy

E 905

Mikrokrystalický vosk

quantum satis

 

pouze povrchové ošetření melounů, papáji, manga a avokáda

E 912

Estery kyseliny montanové

quantum satis

 

pouze povrchové ošetření citrusových plodů, melounů, papáji, manga, avokáda a ananasu

E 914

Oxidovaný polyethylenový vosk

quantum satis

 

pouze povrchové ošetření citrusových plodů, melounů, papáji, manga, avokáda a ananasu

(1):

Přídatné látky lze přidat jednotlivě nebo v kombinaci.

(3):

Maximální množství vyjádřená jako SO2 se vztahují k celkovému množství dostupnému ze všech zdrojů, obsah SO2 nepřevyšující 10 mg/kg nebo 10 mg/l se považuje za nulový.

04.1.2

Loupané, krájené a na kousky nařezané ovoce a zelenina

E 220 – 228

Oxid siřičitý – siřičitany

50

(3)

pouze loupané brambory

E 220 – 228

Oxid siřičitý – siřičitany

300

(3)

pouze cibulová, česneková a šalotková pulpa

E 220 – 228

Oxid siřičitý – siřičitany

800

(3)

pouze křenová pulpa

E 296

Kyselina jablečná

quantum satis

 

pouze balené nezpracované a loupané brambory

E 300

Kyselina L-askorbová

quantum satis

 

pouze chlazené nezpracované ovoce a chlazená nezpracovaná zelenina připravená ke spotřebě a loupané brambory

E 301

Askorban sodný

quantum satis

 

pouze chlazené nezpracované ovoce a chlazená nezpracovaná zelenina připravená ke spotřebě a loupané brambory

E 302

Askorban vápenatý

quantum satis

 

pouze chlazené nezpracované ovoce a chlazená nezpracovaná zelenina připravená ke spotřebě a loupané brambory

E 330

Kyselina citronová

quantum satis

 

pouze chlazené nezpracované ovoce a chlazená nezpracovaná zelenina připravená ke spotřebě a loupané brambory

E 331

Citronany sodné

quantum satis

 

pouze chlazené nezpracované ovoce a chlazená nezpracovaná zelenina připravená ke spotřebě a loupané brambory

E 332

Citronany draselné

quantum satis

 

pouze chlazené nezpracované ovoce a chlazená nezpracovaná zelenina připravená ke spotřebě a loupané brambory

E 333

Citronany vápenaté

quantum satis

 

pouze chlazené nezpracované ovoce a chlazená nezpracovaná zelenina připravená ke spotřebě a loupané brambory

(3):

Maximální množství vyjádřená jako SO2 se vztahují k celkovému množství dostupnému ze všech zdrojů, obsah SO2 nepřevyšující 10 mg/kg nebo 10 mg/l se považuje za nulový.

04.1.3

Zmrazené ovoce a zelenina

E 220 – 228

Oxid siřičitý – siřičitany

50

(3)

pouze zelenina bílé barvy včetně hub a bílých luštěnin

E 220 – 228

Oxid siřičitý – siřičitany

100

(3)

pouze zmrazené a hluboce zmrazené brambory

E 300

Kyselina L-askorbová

quantum satis

 

 

E 301

Askorban sodný

quantum satis

 

 

E 302

Askorban vápenatý

quantum satis

 

 

E 330

Kyselina citronová

quantum satis

 

 

E 331

Citronany sodné

quantum satis

 

 

E 332

Citronany draselné

quantum satis

 

 

E 333

Citronany vápenaté

quantum satis

 

 

(3):

Maximální množství vyjádřená jako SO2 se vztahují k celkovému množství dostupnému ze všech zdrojů, obsah SO2 nepřevyšující 10 mg/kg nebo 10 mg/l se považuje za nulový.

04.2

Zpracované ovoce a zelenina

04.2.1

Sušené ovoce a zelenina

Skupina I

Přídatné látky

 

 

Látky E 410, E 412, E 415 a E 417 nesmějí být použity pro výrobu dehydratovaných potravin určených k rehydrataci při spotřebě.

E 101

i) riboflavin ii) riboflavin-5′-fosfát

quantum satis

 

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 120

Košenila, kyselina karmínová, karmíny

200

(34)

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 122

Azorubin (Carmoisin)

200

(34)

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

200

(34)

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 129

Allura Red AG / Červeň AC

200

(34)

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 131

Patentní modř V

200

(34)

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 133

Brilantní modř FCF

200

(34)

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 140

Chlorofyly a chlorofyliny: i) chlorofyly ii) chlorofyliny

quantum satis

 

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 141

Měďnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů: i) měďnaté komplexy chlorofylů ii) měďnaté komplexy chlorofylinů

quantum satis

 

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 150a–d

Karamel

quantum satis

 

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 160a

Karoteny i) směs karotenů ii) β-karoten

quantum satis

 

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 160c

Paprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin

quantum satis

 

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 162

Betalainová červeň, betanin

quantum satis

 

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 163

Anthokyany

quantum satis

 

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 200 – 203

Kyselina sorbová – sorbany

1 000

(1) (2)

pouze sušené ovoce

E 220 – 228

Oxid siřičitý – siřičitany

50

(3)

pouze sušený kokosový ořech

E 220 – 228

Oxid siřičitý – siřičitany

50

(3)

pouze zelenina bílé barvy, zpracovaná, včetně luštěnin

E 220 – 228

Oxid siřičitý – siřičitany

100

(3)

pouze sušené houby

E 220 – 228

Oxid siřičitý – siřičitany

150

(3)

pouze sušený zázvor

E 220 – 228

Oxid siřičitý – siřičitany

200

(3)

pouze sušená rajčata

E 220 – 228

Oxid siřičitý – siřičitany

400

(3)

pouze sušená zelenina bílé barvy

E 220 – 228

Oxid siřičitý – siřičitany

500

(3)

pouze sušené ovoce a ořechy ve skořápce kromě sušených jablek, hrušek, banánů, meruněk, broskví, hrozinek, švestek a fíků

E 220 – 228

Oxid siřičitý – siřičitany

600

(3)

pouze sušená jablka a hrušky

E 220 – 228

Oxid siřičitý – siřičitany

1 000

(3)

pouze sušené banány

E 220 – 228

Oxid siřičitý – siřičitany

2 000

(3)

pouze sušené meruňky, broskve, hrozinky, švestky a fíky

E 907

Hydrogenovaný poly-1-decen

2 000

 

pouze jako lešticí látka na sušené ovoce

(1):

Přídatné látky lze přidat jednotlivě nebo v kombinaci.

(2):

Maximální množství se vztahuje na součet a množství jsou vyjádřena jako volné kyseliny.

(3):

Maximální množství vyjádřená jako SO2 se vztahují k celkovému množství dostupnému ze všech zdrojů, obsah SO2 nepřevyšující 10 mg/kg nebo 10 mg/l se považuje za nulový.

(34):

Maximální přípustné množství jednotlivě nebo v kombinaci: E 120, E 122, E 124, E 129, E 131, E 133.

04.2.2

Ovoce a zelenina v octě, oleji nebo slaném nálevu

Skupina I

Přídatné látky

 

 

 

E 101

i) riboflavin ii) riboflavin-5′-fosfát

quantum satis

 

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 120

Košenila, kyselina karmínová, karmíny

200

(34)

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 122

Azorubin (Carmoisin)

200

(34)

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

200

(34)

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 129

Allura Red AG / Červeň AC

200

(34)

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 131

Patentní modř V

200

(34)

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 133

Brilantní modř FCF

200

(34)

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 140

Chlorofyly a chlorofyliny: i) chlorofyly ii) chlorofyliny

quantum satis

 

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 141

Měďnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů: i) měďnaté komplexy chlorofylů ii) měďnaté komplexy chlorofylinů

quantum satis

 

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 150a–d

Karamel

quantum satis

 

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 160a

Karoteny i) směs karotenů ii) β-karoten

quantum satis

 

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 160c

Paprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin

quantum satis

 

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 162

Betalainová červeň, betanin

quantum satis

 

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 163

Anthokyany

quantum satis

 

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 101

i) riboflavin ii) riboflavin-5′-fosfát

quantum satis

 

pouze zelenina (kromě oliv)

E 140

Chlorofyly a chlorofyliny: i) chlorofyly ii) chlorofyliny

quantum satis

 

pouze zelenina (kromě oliv)

E 141

Měďnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů: i) měďnaté komplexy chlorofylů ii) měďnaté komplexy chlorofylinů

quantum satis

 

pouze zelenina (kromě oliv)

E 150a–d

Karamel

quantum satis

 

pouze zelenina (kromě oliv)

E 160a

Karoteny i) směs karotenů ii) β-karoten

quantum satis

 

pouze zelenina (kromě oliv)

E 162

Betalainová červeň, betanin

quantum satis

 

pouze zelenina (kromě oliv)

E 163

Anthokyany

quantum satis

 

pouze zelenina (kromě oliv)

E 200 – 213

Kyselina sorbová – sorbany kyselina benzoová – benzoany

2 000

(1) (2)

pouze zelenina (kromě oliv)

E 200 – 203

Kyselina sorbová – sorbany

1 000

(1) (2)

pouze olivy a přípravky na bázi oliv

E 210 – 213

Kyselina benzoová – benzoany

500

(1) (2)

pouze olivy a přípravky na bázi oliv

E 200 – 213

Kyselina sorbová – sorbany kyselina benzoová – benzoany

1 000

(1) (2)

pouze olivy a přípravky na bázi oliv

E 220 – 228

Oxid siřičitý – siřičitany

100

(3)

kromě oliv a žlutých paprik ve slaném nálevu

E 220 – 228

Oxid siřičitý – siřičitany

500

(3)

pouze žlutá paprika ve slaném nálevu

E 579

Glukonan železnatý

150

(56)

pouze olivy ztmavlé oxidací

E 585

Mléčnan železnatý

150

(56)

pouze olivy ztmavlé oxidací

E 950

Acesulfam K

200

 

pouze ovoce a zelenina ve sladkokyselém nálevu

E 951

Aspartam

300

 

pouze ovoce a zelenina ve sladkokyselém nálevu

E 954

Sacharin a jeho sodné, draselné a vápenaté soli

160

(52)

pouze ovoce a zelenina ve sladkokyselém nálevu

E 955

Sukralosa

180

 

pouze ovoce a zelenina ve sladkokyselém nálevu

E 959

Neohesperidin DC

100

 

pouze ovoce a zelenina ve sladkokyselém nálevu

E 961

Neotam

10

 

pouze ovoce a zelenina ve sladkokyselém nálevu

E 962

Sůl aspartamu-acesulfamu

200

(11)a (49) (50)

pouze ovoce a zelenina ve sladkokyselém nálevu

(1):

Přídatné látky lze přidat jednotlivě nebo v kombinaci.

(2):

Maximální množství se vztahuje na součet a množství jsou vyjádřena jako volné kyseliny.

(3):

Maximální množství vyjádřená jako SO2 se vztahují k celkovému množství dostupnému ze všech zdrojů, obsah SO2 nepřevyšující 10 mg/kg nebo 10 mg/l se považuje za nulový.

(11):

Limity jsou vyjádřeny jako a) ekvivalent acesulfamu K nebo b) ekvivalent aspartamu.

(34):

Maximální přípustné množství jednotlivě nebo v kombinaci: E 120, E 122, E 124, E 129, E 131, E 133.

(49):

Maximální použitelná množství jsou odvozena od maximálních použitelných množství, která platí pro jejich jednotlivé součásti, aspartam (E 951) a acesulfam K (E 950).

(50):

V případě E 951 a E 950 nesmí dojít k překročení množství použitím soli aspartamu-acesulfamu, ať už samotné nebo v kombinaci s E 950 nebo E 951. E 950.

(52):

Maximální použitelná množství jsou vyjádřena jako volný imid.

(56):

Vyjádřeno jako Fe.

04.2.3

Sterilované ovoce a zelenina v plechovkách nebo sklenicích

E 101

i) riboflavin ii) riboflavin-5′-fosfát

quantum satis

 

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 120

Košenila, kyselina karmínová, karmíny

200

(34)

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 122

Azorubin (Carmoisin)

200

(34)

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

200

(34)

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 129

Allura Red AG / Červeň AC

200

(34)

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 131

Patentní modř V

200

(34)

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 133

Brilantní modř FCF

200

(34)

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 140

Chlorofyly a chlorofyliny: i) chlorofyly ii) chlorofyliny

quantum satis

 

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 141

Měďnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů: i) měďnaté komplexy chlorofylů ii) měďnaté komplexy chlorofylinů

quantum satis

 

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 150a–d

Karamel

quantum satis

 

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 160a

Karoteny i) směs karotenů ii) β-karoten

quantum satis

 

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 160c

Paprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin

quantum satis

 

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 162

Betalainová červeň, betanin

quantum satis

 

pouze zelenina (kromě oliv)

E 163

Anthokyany

quantum satis

 

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 102

Tartrazin

100

 

pouze zpracovaná hrachová kaše a hrášek (konzervované)

E 133

Brilantní modř FCF

20

 

pouze zpracovaná hrachová kaše a hrášek (konzervované)

E 142

Zeleň S

10

 

pouze zpracovaná hrachová kaše a hrášek (konzervované)

E 127

Erythrosin

200

 

pouze koktejlové a proslazené třešně

E 127

Erythrosin

150

 

pouze třešně srdcovky v sirupu a v koktejlech

E 220 – 228

Oxid siřičitý – siřičitany

50

(3)

pouze zelenina bílé barvy, včetně luštěnin

E 220 – 228

Oxid siřičitý – siřičitany

250

(3)

sterilované plátky citronu ve sklenicích

E 220 – 228

Oxid siřičitý – siřičitany

100

(3)

pouze bílé třešně srdcovky ve sklenicích; vakuově balená cukrová kukuřice

E 260

Kyselina octová

quantum satis

 

 

E 261

Octan draselný

quantum satis

 

 

E 262

Octany sodné

quantum satis

 

 

E 263

Octan vápenatý

quantum satis

 

 

E 270

Kyselina mléčná

quantum satis

 

 

E 296

Kyselina jablečná

quantum satis

 

 

E 300

Kyselina L-askorbová

quantum satis

 

 

E 301

Askorban sodný

quantum satis

 

 

E 302

Askorban vápenatý

quantum satis

 

 

E 325

Mléčnan sodný

quantum satis

 

 

E 326

Mléčnan draselný

quantum satis

 

 

E 327

Mléčnan vápenatý

quantum satis

 

 

E 330

Kyselina citronová

quantum satis

 

 

E 331

Citronany sodné

quantum satis

 

 

E 332

Citronany draselné

quantum satis

 

 

E 333

Citronany vápenaté

quantum satis

 

 

E 334

Kyselina vinná (L (+)-)

quantum satis

 

 

E 335

Vinany sodné

quantum satis

 

 

E 336

Vinany draselné

quantum satis

 

 

E 337

Vinan sodno-draselný

quantum satis

 

 

E 385

Dvojsodnovápenatá sůl kyseliny diamintetraoctové (kalcium-dinatrium EDTA)

250

 

sterilované luštěniny, sterilovaná lusková zelenina, houby a artyčoky

E 410

Karubin

quantum satis

 

pouze jedlé kaštany v nálevu

E 412

Guma guar

quantum satis

 

pouze jedlé kaštany v nálevu

E 415

Xanthan

quantum satis

 

pouze jedlé kaštany v nálevu

E 509

Chlorid vápenatý

quantum satis

 

 

E 512

Chlorid cínatý

25

(55)

pouze bílý chřest

E 575

Glukono-delta-lakton

quantum satis

 

 

E 579

Glukonan železnatý

150

(56)

pouze olivy ztmavlé oxidací

E 585

Mléčnan železnatý

150

(56)

pouze olivy ztmavlé oxidací

E 900

Dimethylpolysiloxan

10

 

 

E 950

Acesulfam K

350

 

pouze ovoce se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

E 951

Aspartam

1 000

 

pouze ovoce se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

E 952

Kyselina cyklamová a její sodné a vápenaté soli

1 000

(51)

pouze ovoce se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

E 954

Sacharin a jeho sodné, draselné a vápenaté soli

200

(52)

pouze ovoce se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

E 955

Sukralosa

400

 

pouze ovoce se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

E 959

Neohesperidin DC

50

 

pouze ovoce se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

E 961

Neotam

32

 

pouze ovoce se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

E 962

Sůl aspartamu-acesulfamu

350

(11)a (49) (50)

pouze ovoce se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

(3):

Maximální množství vyjádřená jako SO2 se vztahují k celkovému množství dostupnému ze všech zdrojů, obsah SO2 nepřevyšující 10 mg/kg nebo 10 mg/l se považuje za nulový.

(11):

Limity jsou vyjádřeny jako a) ekvivalent acesulfamu K nebo b) ekvivalent aspartamu.

(34):

Maximální přípustné množství jednotlivě nebo v kombinaci: E 120, E 122, E 124, E 129, E 131, E 133.

(49):

Maximální použitelná množství jsou odvozena od maximálních použitelných množství, která platí pro jejich jednotlivé součásti, aspartam (E 951) a acesulfam K (E 950).

(50):

V případě E 951 a E 950 nesmí dojít k překročení množství použitím soli aspartamu-acesulfamu, ať už samotné nebo v kombinaci s E 950 nebo E 951.

(51):

Maximální použitelná množství jsou vyjádřena jako volné kyseliny.

(52):

Maximální použitelná množství jsou vyjádřena jako volný imid.

(55):

Vyjádřeno jako Sn.

(56):

Vyjádřeno jako Fe.

04.2.4

Ovocné a zeleninové přípravky kromě výrobků spadajících do kategorie 5.4

04.2.4.1

Ovocné a zeleninové přípravky kromě kompotů

Skupina I

Přídatné látky

 

 

 

Skupina II

Barviva v quantum satis

quantum satis

 

pouze mostarda di frutta

Skupina III

Barviva, pro která je stanoven kombinovaný maximální limit

200

 

pouze mostarda di frutta

Skupina IV

Polyalkoholy

quantum satis

 

pouze výrobky se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru kromě výrobků na výrobu nápojů na bázi ovocné šťávy

E 101

i) riboflavin ii) riboflavin-5′-fosfát

quantum satis

 

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 120

Košenila, kyselina karmínová, karmíny

200

(34)

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 122

Azorubin (Carmoisin)

200

(34)

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

200

(34)

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 129

Allura Red AG / Červeň AC

200

(34)

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 131

Patentní modř V

200

(34)

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 133

Brilantní modř FCF

200

(34)

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 140

Chlorofyly a chlorofyliny: i) chlorofyly ii) chlorofyliny

quantum satis

 

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 141

Měďnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů: i) měďnaté komplexy chlorofylů ii) měďnaté komplexy chlorofylinů

quantum satis

 

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 150a–d

Karamel

quantum satis

 

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 160a

Karoteny i) směs karotenů ii) β-karoten

quantum satis

 

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 160c

Paprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin

quantum satis

 

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 162

Betalainová červeň, betanin

quantum satis

 

pouze zelenina (kromě oliv)

E 163

Anthokyany

quantum satis

 

pouze zavařeniny z červeného ovoce

E 200 – 203

Kyselina sorbová – sorbany

1 000

(1) (2)

pouze ovocné a zeleninové přípravky včetně přípravků z mořských řas, ovocných omáček, aspiku, kromě protlaků, mousse, kompotu, salátů a podobných výrobků, v plechovkách nebo sklenicích

E 210 – 213

Kyselina benzoová – benzoany

500

(1) (2)

pouze přípravky z mořských řas, olivy a přípravky na bázi oliv

E 210 – 213

Kyselina benzoová – benzoany

2 000

(1) (2)

pouze vařená červená řepa

E 200 – 213

Kyselina sorbová – sorbany Kyselina benzoová – benzoany

1 000

(1) (2)

pouze přípravky na bázi oliv

E 220 – 228

Oxid siřičitý – siřičitany

50

(3)

pouze zelenina bílé barvy a houby

E 220 – 228

Oxid siřičitý – siřičitany

100

(3)

pouze rehydratované sušené ovoce a liči, mostarda di frutta

E 220 – 228

Oxid siřičitý – siřičitany

300

(3)

pouze cibulová, česneková a šalotková pulpa

E 220 – 228

Oxid siřičitý – siřičitany

800