ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2011.291.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 291

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 54
9. listopadu 2011


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

 

2011/719/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 7. března 2011 o uzavření Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví

1

Dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví

3

 

 

IV   Akty přijaté před 1. prosincem 2009 podle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU a Smlouvy o Euratomu

 

 

2011/720/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 26. listopadu 2007 o podpisu Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví jménem Společenství

45

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

9.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 291/1


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 7. března 2011

o uzavření Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví

(2011/719/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 100 odst. 2 a čl. 207 odst. 4 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a), čl. 218 odst. 7, čl. 218 odst. 8 prvním pododstavcem a čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise sjednala jménem Unie Dohodu mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví (dále jen „dohoda“) v souladu s rozhodnutím Rady, kterým se Komise zmocňuje k zahájení vyjednávání.

(2)

Dohoda byla jménem Unie podepsána dne 30. června 2008 s výhradou jejího pozdějšího uzavření.

(3)

V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 nahradila Evropská unie Evropské společenství a stala se jeho právním nástupcem

(4)

Dohoda by měla být schválena.

(5)

Je třeba stanovit procesní pravidla pro účast Unie ve společných orgánech zřízených touto dohodou, jakož i pro přijímání některých rozhodnutí týkajících se zejména změny této dohody a jejích příloh, doplnění nových příloh, vypovězení konkrétních příloh, konzultací a řešení sporů a přijímání ochranných opatření.

(6)

Členské státy by měly přijmout nezbytná opatření k zajištění toho, aby jejich dvoustranné smlouvy se Spojenými státy americkými upravující stejné záležitosti byly pozměněny, nebo případně vypovězeny ke dni vstupu dohody v platnost,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví mezi se schvaluje jménem Unie.

2.   Znění dohody je připojeno k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

3. Předseda Rady je oprávněn jmenovat osoby zmocněné učinit oznámení podle čl. 19 bodu A dohody a dále učinit toto oznámení:

„V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 nahradila Evropská unie Evropské společenství a stala se jeho právním nástupcem a od uvedeného dne vykonává všechna jeho práva a povinnosti. Odkazy v dohodě na „Evropské společenství“ se proto tam, kde je to vhodné, považují za odkazy na „Evropskou unii“.“

Článek 3

1.   Ve Dvoustranném dozorčím výboru zřízeném článkem 3 dohody je Unie zastoupena Evropskou komisí, které je nápomocna Evropská agentura pro bezpečnost letectví a kterou doprovázejí letecké orgány jakožto zástupci členských států.

2.   Unie je zastoupena v Dozorčím certifikačním výboru podle bodu 2.1.1 přílohy 1 dohody a ve Společném koordinačním výboru pro údržbu podle bodu 3.1.1 přílohy 2 dohody Evropskou agenturou pro bezpečnost, které jsou nápomocny letecké úřady přímo dotčené agendou příslušného zasedání.

Článek 4

1.   Po konzultaci se zvláštním výborem jmenovaným Radou rozhodne Komise o postoji, který má Unie zaujmout ve Dvoustranném dozorčím výboru v těchto záležitostech:

a)

přijetí nebo změna vnitřních řídících postupů Dvoustranného dozorčího výboru podle článku 3 bodu B dohody;

b)

změny příloh dohody v souladu s článkem 19 bodem B dohody, které jsou v souladu s příslušnými právními akty Unie a nevyžadují jejich změnu.

2.   Po konzultaci se zvláštním výborem uvedeným v odstavci 1 může Komise:

a)

přijmout ochranná opatření podle článku 15 bodu B dohody;

b)

požádat o konzultace podle článku 17 bodu A dohody;

c)

pozastavit uznávání závěrů a zrušit toto pozastavení v souladu s článkem 18 dohody.

3.   Rada rozhodne na návrh Komise kvalifikovanou většinou o postoji, který má Unie zaujmout ve Dvoustranném dozorčím výboru k přijetí dalších příloh podle článku 3 bodu C podbodu 7 a článku 19 bodu C dohody.

4.   Rada rozhodne na návrh Komise kvalifikovanou většinou a v souladu se Smlouvou o jiných změnách dohody, které nespadají do působnosti odstavce 1 a 3, včetně vypovězení konkrétních příloh podle článku 19 bodu E dohody.

Článek 5

Členské státy přijmou všechna nezbytná opatření k zajištění toho, aby jejich dvoustranné smlouvy se Spojenými státy americkými vyjmenované v dodatku 1 dohody byly pozměněny nebo vypovězeny ke dni vstupu dohody v platnost.

V Bruselu dne 7. března 2011.

Za Radu

předseda

CZOMBA S.


DOHODA MEZI

Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

a

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

(dále jen „strany“),

PŘEJÍCE si budovat po desetiletích transatlantické spolupráce v oblasti bezpečnosti civilního letectví a měření a schválení týkajících se ochrany životního prostředí;

USILUJÍCE o zdokonalení dlouhodobého vztahu spolupráce mezi Evropou a Spojenými státy pro zajištění vysoké úrovně bezpečnosti civilního letectví ve světovém měřítku a pro minimalizaci ekonomických zátěží leteckého průmyslu a provozovatelů nadbytečným regulačním dohledem;

ZAVAZUJÍCE se k zajišťování zachování provozní bezpečnosti letadlového parku v civilním letectví a ke včasné výměně údajů o provozu;

ZAVAZUJÍCE se k rozvíjení komplexního systému regulační spolupráce v oblasti bezpečnosti civilního letectví a měření a schválení týkajících se ochrany životního prostředí na základě průběžné komunikace a vzájemné důvěry;

UZNÁVAJÍCE práva a povinnosti Spojených států a členských států Evropského společenství (dále jen „členské státy“) podle Úmluvy o mezinárodním civilním letectví uzavřené v Chicagu dne 7. prosince 1944 (dále jen „Chicagská úmluva“) a jejích příloh;

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Definice

Pro účely této dohody se:

A.

„schválením letové způsobilosti“ rozumí závěr, že návrh nebo změna návrhu výrobku civilní letecké techniky splňuje platné standardy nebo že jednotlivý výrobek odpovídá návrhu, jenž dle závěru splňuje takové standardy, a je ve stavu schopném bezpečného provozu,

B.

„leteckým úřadem“ rozumí odpovědná vládní agentura nebo subjekt členského státu Evropské unie, který jménem Evropského společenství vykonává právní dohled nad regulovanými subjekty a určuje jejich soulad s platnými normami, předpisy a s ostatními požadavky v působnosti Evropského společenství,

C.

„výrobkem civilní letecké techniky“ rozumí jakékoli civilní letadlo, letadlový motor nebo vrtule, nebo zařízení, letadlová část nebo celek, které do něj mají být zastavěny,

D.

„schválením týkajícím se ochrany životního prostředí“ rozumí závěr, že návrh nebo změny návrhu výrobku civilní letecké techniky splňuje platné standardy pro hluk, unikání paliva a výfukové emise,

E.

„měřením týkajícím se ochrany životního prostředí“ rozumí proces, kterým se provádí hodnocení slučitelnosti návrhu nebo změny návrhu výrobku civilní letecké techniky s platnými standardy a postupy pro hluk, unikání paliva nebo výfukové emise,

F.

„technickým zástupcem“ rozumí pro Spojené státy Federální letecký úřad (FAA) a pro Evropské společenství Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA),

G.

„údržbou“ rozumí provádění jednoho nebo více z následujících úkonů: prohlídka, generální opravy, opravy, konzervace nebo výměna letadlových částí, materiálů, zařízení nebo letadlových celků výrobku civilní letecké techniky pro zajištění zachování letové způsobilosti takového výrobku; nebo zástavba dříve schválených úprav nebo modifikací, která se provádí v souladu s požadavky zavedenými příslušným technickým zástupcem,

H.

„sledováním“ rozumí pravidelný dohled s cílem určit, jsou-li průběžně dodržovány příslušné standardy,

I.

„regulovaným subjektem“ rozumí všechny fyzické nebo právnické osoby, které z hlediska bezpečnosti civilního letectví a měření týkajících se ochrany životního prostředí a činností schvalování spadají do zákonné nebo regulační působnosti jedné nebo obou stran.

Článek 2

Účel a oblast působnosti

A.

Účely této dohody jsou následující:

1)

umožňovat podle ustanovení v přílohách této dohody vzájemné uznávání závěrů o vyhovění a oprávnění nebo schválení vydaných technickými zástupci a leteckými úřady,

2)

prosazovat vysokou míru bezpečnosti v letecké dopravě,

3)

zajišťovat trvání vysoké úrovně spolupráce v oblasti regulace a harmonizace mezi Spojenými státy a Evropským společenstvím v oblastech, na které se vztahuje bod B.

B.

Předmětem spolupráce podle této dohody je:

1)

vydávání schválení letové způsobilosti a sledování výrobků civilní letecké techniky,

2)

provádění měření týkajících se ochrany životního prostředí a schvalování výrobků civilní letecké techniky,

3)

schvalování a sledování provozních prostorů údržby.

C.

Strany spolu mohou sjednat další oblasti spolupráce a uznávání formou písemné dohody o změně této dohody v souladu s článkem 19.

Článek 3

Výkonné řízení

A.

Strany tímto ustavují Dvoustranný dozorčí výbor (dále jen „výbor“), který odpovídá za zajištění efektivního fungování této dohody a schází se v pravidelných intervalech k hodnocení účinného provádění této dohody.

B.

Výbor se skládá ze zástupců:

 

Spojených států amerických, zástupcem je Federální letecký úřad (spolupředsednictví),

a

 

Evropského společenství, zástupcem je Evropská komise (spolupředsednictví) za asistence Evropské agentury pro bezpečnost letectví za účasti leteckých úřadů.

Výbor může v určitých případech přizvat k účasti experty se specializací na dané téma. Výbor může ustavovat odborné pracovní skupiny a dohlížet na jejich práci. Výbor vypracovává a přijímá vnitřní řídící postupy. Veškerá rozhodnutí výboru se přijímají konsensuálně, přičemž každá ze stran má jeden hlas. Tato rozhodnutí mají písemnou formu a musí být podepsána zástupci stran ve výboru.

C.

Výbor může posuzovat veškeré záležitosti týkající se fungování této dohody. Zejména mu přísluší:

1)

řešit spory, jak je blíže uvedeno v článku 17,

2)

podle potřeby měnit přílohy v souladu s čl. 19 bodem B,

3)

poskytovat prostor pro projednávání problémů, které mohou vznikat, a změn, které mohou ovlivňovat provádění této dohody,

4)

poskytovat prostor pro pravidelné projednávání společných přístupů k problematice bezpečnosti a ochrany životního prostředí v rámci oblasti působnosti této dohody a pro pravidelné sdílení informací o záležitostech bezpečnosti letectví, včetně konzultací k navrhovaným novým bezpečnostním opatřením a ke změnám opatření stávajících,

5)

poskytovat prostor pro včasné předběžné projednávání návrhů nařízení a právních předpisů kteroukoli ze stran,

6)

provádět výměnu informací o plánovaných organizačních změnách,

7)

podle potřeby přijímat další přílohy,

8)

podle potřeby předkládat návrhy stranám na jiné změny této dohody.

Článek 4

Všeobecná ustanovení

A.

Každá ze stran musí uznávat závěry o vyhovění a schválení nebo oprávnění vydaná technickým zástupcem druhé strany a v případě Spojených států závěry o vyhovění a schválení nebo oprávnění vydané leteckými úřady v souladu s podmínkami stanovenými v přílohách této dohody.

B.

S výjimkou ustanovení konkrétně uvedených v přílohách této dohody nesmí být tato dohoda vykládána tak, že ukládá vzájemné uznávání nebo přijímání standardů nebo technických předpisů stran.

C.

Strany uznávají vzájemně své systémy delegování jmenovaných osob nebo regulovaných subjektů existujících k datu vstupu této dohody v platnost za rovnocenné pro účely vyhovění příslušným zákonným požadavkům té které strany. Strany přikládají závěrům o vyhovění vytvořeným těmito jmenovanými osobami nebo regulovanými subjekty v souladu s ustanoveními v přílohách tutéž platnost jako závěrům vytvořeným přímo technickým zástupcem nebo leteckým úřadem. Systémy delegace zavedené po datu vstupu této dohody v platnost podléhají opatřením na vytváření důvěry.

D.

Strany musí zajistit, aby jejich techničtí zástupci a letecké úřady plnili své povinnosti podle této dohody, včetně jejích příloh.

E.

V případě, že držitel schválení návrhu převede své schválení na jiný subjekt, technický zástupce odpovědný za schválení návrhu neprodleně vyrozumí o tomto převodu druhého technického zástupce.

F.

Tato dohoda, včetně jejích příloh, je závazná pro obě strany.

Článek 5

Přílohy

A.

V záležitostech náležejících do oblasti působnosti čl. 2 bodu B podbodu 1, 2 a 3 se strany dohodly na tom, že standardy, pravidla, praxe a postupy civilního letectví obou stran vyhovují dostatečně k tomu, aby umožňovaly vzájemné uznávání oprávnění a závěrů o vyhovění odsouhlasených na základě standardů vydávaných jednou stranou jménem strany druhé, jak konkrétně stanoví přílohy. Strany se rovněž shodují na tom, že mezi jejich systémy civilního letectví existují technické rozdíly, jimiž se dále zabývají přílohy.

B.

V záležitostech doplněných do působnosti čl. 2 bodu B podle čl. 2 bodu C vypracují strany nebo jejich zástupci nové přílohy, které budou formulovat podmínky vzájemného uznávání takových závěrů o vyhovění a oprávnění, pokud se shodnou na tom, že standardy, pravidla, praxe a postupy civilního letectví obou stran ve všech doplněných oblastech spolupráce vyhovují dostatečně tomu, aby umožňovaly uznávání oprávnění a závěrů o vyhovění odsouhlasených na základě standardů vydávaných jednou stranou jménem strany druhé.

C.

Každá příloha musí obsahovat alespoň:

1)

ustanovení k vytváření a udržování důvěry v odbornou způsobilost technických zástupců obou stran a všech relevantních leteckých úřadů provádět závěry jménem druhé strany,

2)

postupy pro zařazování a pozastavování platnosti přijetí závěrů o vyhovění a schválení nebo oprávnění vydaných konkrétními leteckými úřady,

3)

definovaný rozsah pro přijetí závěrů o vyhovění a schválení nebo oprávnění mezi stranami,

4)

ustanovení o technických konzultacích mezi technickými zástupci,

5)

ustanovení o společných koordinačních orgánech, podle potřeby,

6)

ustanovení opravňující technické zástupce k vypracovávání a schvalování technických prováděcích postupů.

Článek 6

Regulační spolupráce a transparentnost

A.

Techničtí zástupci vypracovávají a schvalují postupy pro regulační spolupráci v oblasti bezpečnosti civilního letectví a měření a schválení týkajících se ochrany životního prostředí, přičemž musí přihlížet k příslušným pokynům pro regulační spolupráci mezi stranami. Tyto postupy musejí zahrnovat vždy, pokud to lze, již v přípravných fázích návrhů na regulaci v oblasti civilního letectví chystaných jednou stranou možnost konzultací a účasti expertů technického zástupce, leteckých úřadů a leteckého průmyslu druhé strany.

B.

S výhradou dostupnosti finančních prostředků zajišťují strany podle okolností trvalou transatlantickou spolupráci na významných iniciativách v oblasti civilního letectví.

Článek 7

Spolupráce při zajišťování jakosti a při činnostech standardizačních kontrol

V zájmu podpory trvalého vzájemného porozumění a slučitelnosti systémů regulace civilního letectví obou stran se může technický zástupce jedné strany účastnit činností vnitřního zajišťování jakosti a standardizačních kontrol, prováděných v souvislosti s akreditací a sledováním podle ustanovení v přílohách.

Článek 8

Spolupráce při vynucování práva

Strany se dohodly, že si budou s výhradou platných zákonů a předpisů poskytovat prostřednictvím svých technických zástupců nebo leteckých úřadů v příslušných případech vzájemnou spolupráci nebo pomoc při všech vyšetřováních nebo postupech vynucování práva týkajících se jakéhokoli domnělého porušení nebo podezření z porušení jakýchkoli zákonů nebo předpisů v rozsahu oblasti působnosti této dohody. Každá ze stran rovněž musí ihned vyrozumět druhou stranu o každém vyšetřování, které se dotýká zájmů obou stran.

Článek 9

Výměna bezpečnostních údajů

Strany se s výhradou platných zákonů a předpisů dohodly, že si budou

A.

Navzájem na vyžádání a v odpovídající lhůtě poskytovat informace dostupné jejich technickým zástupcům, jež se vztahují k leteckým nehodám a incidentům, týkající se výrobků civilní letecké techniky nebo regulovaných subjektů,

B.

Vyměňovat další bezpečnostní informace v souladu s postupy vypracovanými technickými zástupci.

Článek 10

Platné požadavky, postupy a metodické pokyny

Strany se dohodly, že se budou navzájem uvědomovat o všech platných požadavcích, postupech a metodických pokynech týkajících se záležitostí spadajících do působnosti této dohody.

Článek 11

Ochrana údajů v souvislosti s ochranou průmyslového vlastnictví a žádosti o informace

A.

Strany uznávají, že informace týkající se této dohody, předkládané regulovaným subjektem nebo určitou stranou, mohou obsahovat duševní vlastnictví, obchodní tajemství, důvěrné obchodní informace, údaje související s ochranou průmyslového vlastnictví nebo jiné údaje, které takový regulovaný subjekt nebo jiná osoba chrání jako důvěrné (vyhrazené informace). Pokud to nevyžaduje zákon, nesmí žádná ze stran informace určené jako vyhrazené kopírovat, poskytovat ani dávat k nahlédnutí nikomu jinému než zaměstnancům dané strany bez předchozího písemného souhlasu osoby nebo subjektu, která nebo který má zájem na tom, aby vyhrazené informace zůstaly důvěrnými.

B.

V rozsahu, v němž Evropské společenství sdílí vyhrazené informace s kterýmkoli leteckým úřadem nebo kterýmkoli subjektem pověřeným vyšetřováním leteckých nehod a incidentů v oblasti civilního letectví, zachází Evropské společenství s těmito vyhrazenými informacemi jako s citlivými dokumenty a zajišťuje, aby daný letecký úřad ani subjekt nepořizovali kopie, neposkytovaly ani nesdělovaly takové informace komukoli jinému než zaměstnancům daného leteckého úřadu nebo subjektu bez předchozího písemného souhlasu osoby nebo právnické osoby, která má zájem na tom, aby vyhrazené informace zůstaly důvěrnými.

C.

Žádosti veřejnosti o informace, na něž se odkazuje v bodu A tohoto článku, včetně umožnění přístupu k dokumentům, se řeší v souladu s platnými zákony a předpisy, kterými se řídí strana, jež takovou žádost obdrží. Technický zástupce, který obdrží žádost o informace dodanou druhou stranou nebo jejími regulovanými subjekty, musí – dříve než takové informace poskytne – konzultovat s technickým zástupcem této druhé strany. Techničtí zástupci si podle okolností navzájem poskytují pomoc při odpovídání na tyto žádostí.

Článek 12

Způsob uplatňování

Pokud není v přílohách této dohody stanoveno jinak, uplatňuje se tato dohoda na straně jedné pro regulační systém civilního letectví Spojených států tak, jak je uplatňován na území Spojených států amerických, a na straně druhé pro regulační systém civilního letectví Evropského společenství tak, jak je uplatňován na územích, na něž se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství, a za podmínek stanovených touto smlouvou (a jejím libovolným nástupnickým dokumentem).

Článek 13

Volný přístup

Pro účely dohledu a kontrol musí technický zástupce a letecké úřady každé ze stran napomáhat technickému zástupci druhé strany, s cílem získat volný přístup k regulovaným subjektům spadajícím do jeho pravomoci.

Článek 14

Poplatky

Obě strany jsou povinny vynakládat úsilí k tomu, aby poplatky, jež jejich techničtí zástupci ukládají žadatelům a regulovaným subjektům za certifikaci a služby spojené se schvalováním podle této dohody, byly oprávněné, odůvodněné a přiměřené službám.

Článek 15

Zachování regulační pravomoci

Nic v této dohodě nelze vykládat způsobem omezujícím pravomoci žádné ze stran:

A.

Stanovit, prostřednictvím jejích legislativních, regulativních a administrativních opatření, úroveň ochrany, kterou pokládá za vhodnou pro potřeby bezpečnosti civilního letectví, měření a schvalování týkajících se ochrany životního prostředí;

B.

Přijímat veškerá vhodná a okamžitá opatření, nezbytná k vyloučení nebo minimalizaci jakéhokoli snižování bezpečnosti. Pokud kterákoli ze stran přijme takový krok, s dopadem na činnosti náležející do oblasti působnosti této dohody, musí informovat druhou stranu podle příslušnosti buď prostřednictvím technického zástupce, nebo leteckého úřadu, a to co nejrychleji, nejpozději však do 15 dnů po přijetí takového kroku.

C.

Provádět změny ve svých předpisech, postupech nebo standardech a uplatňovat je vůči svým regulovaným subjektům. Pokud by jakákoli taková změna mohla mít dopad na provádění této dohody, může kterákoli ze stran nebo její technický zástupce požádat o konzultace podle článku 17 ve věci pozměnění této dohody. Bez ohledu na výsledky těchto konzultací nebrání nic v této dohodě dotčené straně, aby danou změnu provedla a uplatnila ji vůči svým regulovaným subjektům.

Článek 16

Jiné dohody

A.

S výjimkou ustanovení v přílohách této dohody, která stanoví jinak, nejsou práva a povinnosti obsažené v jakékoli jiné dohodě uzavřené kteroukoli ze stran s některou třetí stranou platná ani účinná vůči druhé straně této dohody.

B.

Po vstupu této dohody v platnost přijmou Spojené státy americké v tomto ohledu nezbytná opatření a Evropské společenství zajistí v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství, aby členské státy Evropské unie přijaly vhodná nezbytná opatření buď k pozměnění, nebo ukončení dvoustranných dohod mezi Spojenými státy a jednotlivými členskými státy Evropské unie, uvedených v doplňku 1.

C.

Pokud není v přílohách stanoveno jinak, závěry o vyhovění a schválení nebo oprávnění platné k datu vstupu této dohody v platnost a dříve uznané Spojenými státy nebo některým členským státem Evropské unie podle jedné z dvoustranných dohod o bezpečnosti letectví nebo dvoustranných dohod o letové způsobilosti uvedených v doplňku 1 budou stranami této dohody pokládány za platné v souladu s podmínkami akceptovanými v rámci uvedených smluv, a to až do doby, kdy budou tato schválení nahrazena nebo zrušena.

Článek 17

Konzultace a urovnávání sporů

A.

Každá ze stran může požádat o konzultace s druhou stranou ke kterékoli záležitosti související s touto dohodou. Druhá strana musí na takový požadavek urychleně odpovědět a do 45 dnů zahájit konzultace v termínu dohodnutém stranami.

B.

Techničtí zástupci stran jsou povinni pokusit se veškeré neshody mezi sebou týkající se jejich spolupráce podle této dohody vyřešit konzultací v souladu s ustanoveními obsaženými v přílohách této dohody.

C.

V případě, že techničtí zástupci nejsou schopni vyřešit spory podle ustanovení v bodu B, může kterýkoli technický zástupce takový spor postoupit výboru, který ve věci provede konzultace.

Článek 18

Pozastavení uznávání závěrů

A.

Pokud konzultace podle článku 17 nevyřeší neshodu, která se týká závěru o vyhovění a schválení nebo oprávnění, může kterákoli strana oznámit druhé straně svůj záměr pozastavit uznávání závěrů o vyhovění a schválení nebo oprávnění, o kterých existuje neshoda. Toto oznámení musí být učiněno písemně a uvádět podrobně důvody pozastavení.

B.

Pozastavení nabývá účinnosti 30 dní od data oznámení, pokud ještě před uplynutím této lhůty strana, která je původcem pozastavení, neoznámí písemně druhé straně, že své oznámení stahuje. Pozastavení nemá vliv na platnost závěrů o vyhovění, osvědčení a schválení nebo oprávnění vydaných příslušnými technickými zástupci nebo leteckým úřadem před datem nabytí účinnosti pozastavení. Jakékoli pozastavení, které nabylo účinnosti, může být ihned zrušeno na základě výměny písemné korespondence stran v tomto smyslu.

Článek 19

Vstup v platnost, změny a ukončení dohody

A.

Tato dohoda, včetně jejích příloh, vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni, kdy si strany vymění diplomatické nóty potvrzující dokončení svých příslušných postupů pro vstup této dohody v platnost.

B.

Tuto dohodu lze pozměňovat písemnou dohodou stran. Tyto změny nabývají platnosti prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni, kdy si strany vymění diplomatické nóty potvrzující dokončení svých příslušných postupů pro vstup této dohody nebo jejích jakýchkoli změn v platnost. Změny příloh lze provádět rozhodnutím výboru.

C.

Veškeré přílohy vypracované výborem po datu vstupu této dohody v platnost vstupují v platnost rozhodnutím výboru.

D.

Tato dohoda zůstává v platnosti, dokud ji některá ze stran nevypoví. Dohoda pozbývá platnosti na základě písemné výpovědi, kterou si strany vzájemně oznámí, s šedesátidenní výpovědní lhůtou. S tímto ukončením platnosti pozbývají platnosti všechny změny této dohody a také všechny přílohy této dohody. Toto ukončení platnosti nemá vliv na platnost jakýchkoli osvědčení a jiných schválení nebo oprávnění udělených stranami v souladu s podmínkami dohody, včetně jejích příloh.

E.

Jednotlivé přílohy této dohody může vypovědět kterákoli ze stran. Kterákoli příloha pozbývá platnosti šedesát dní ode dne, kdy jedna strana obdrží výpověď od druhé strany, pokud uvedená výpověď nebude vzata zpět. V případě ukončení platnosti jedné či více příloh zůstávají zbývající přílohy nadále platné. Strany však musejí uskutečnit konzultace o zachování zbytku dohody. Pokud není za tímto účelem dosaženo potřebného souhlasu, může tuto dohodu ukončit kterákoli ze stran. Ukončení platnosti nabude účinnosti šedesát dní ode dne, kdy jedna ze stran obdrží písemnou výpověď druhé strany.

F.

Po vypovězení této dohody jako celku nebo některé z jejích příloh budou strany nadále pokračovat v plnění svých povinností podle této dohody nebo jejích příloh, a to až do dne pozbytí její platnosti.

NA DŮKAZ ČEHOŽ níže podepsaní, k tomuto účelu řádně zplnomocnění svými příslušnými vládami, připojují k této dohodě své podpisy.

V Bruselu dne třicátého června 2008, ve dvou vyhotoveních, v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském. V případě rozdílů ve výkladu různých jazykových znění je rozhodné anglické znění.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

За Cъeдинeнитe aмepикaнcки щaти

Por los Estados Unidos de América

Za Spojené státy americké

For Amerikas Forenede Stater

Für die Vereinigten Staaten von Amerika

Ameerika Ühendriikide nimel

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

For the United States of America

Pour les États-Unis d'Amérique

Per gli Stati Uniti d'America

Amerikas Savienoto Valstu vārdā

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu

az Amerikai Egyesült Államok részéről

Għall-Istati Uniti tal-Amerika

Voor de Verenigde Staten van Amerika

W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki

Pelos Estados Unidos da América

Pentru Statele Unite ale Americii

Za Spojené štáty americké

Za Združene države Amerike

Amerikan yhdysvaltojen puolesta

På Amerikas förenta staters vägnar

Image

Doplněk 1

Země

Dvoustranné

Rakousko

Dohoda o podpoře bezpečnosti letectví; podepsána ve Vídni dne 14. ledna 1997

Dohoda o vzájemném uznávání osvědčení o letové způsobilosti dovážených letadel; uvedena v platnost výměnou nót ve Washingtonu dne 30. dubna 1959

Belgie

Dohoda o vzájemném uznávání osvědčení o letové způsobilosti; uvedena v platnost výměnou nót v Bruselu dne 12. února a 14. května 1973

Česká republika

Provozní postupy mezi Federálním leteckým úřadem (FAA) a Státní leteckou inspekcí (SLI) České republiky pro schvalování návrhu, certifikaci letové způsobilosti, zachování letové způsobilosti a vzájemnou spolupráci a technickou pomoc v souladu s dohodou mezi vládou Spojených států amerických a vládou Československé socialistické republiky, podepsané dne 29. ledna 1996

Dohoda mezi vládou Spojených států amerických a vládou Československé socialistické republiky o vzájemném uznávání osvědčení letové způsobilosti dovážených letadel; vstoupila v platnost výměnou nót v Praze 1. a 21. října 1970

Dánsko

Dohoda o podpoře bezpečnosti letectví; podepsána v Kodani dne 6. listopadu 1998

Dohoda o vzájemném uznávání osvědčení o letové způsobilosti; uvedena v platnost výměnou nót ve Washingtonu 6. ledna 1982

Finsko

Dohoda o podpoře bezpečnosti letectví, podepsána v Helsinkách dne 2. listopadu 2000

Dohoda o vzájemném uznávání osvědčení o letové způsobilosti dovážených civilních kluzáků a zařízení civilních letadel; uvedena v platnost výměnou nót ve Washingtonu 7. března 1974

Francie

Dohoda o podpoře bezpečnosti letectví, podepsána v Paříži dne 14. května 1996

Prováděcí postupy pro schvalování návrhu, výrobní činnosti, schvalování letové způsobilosti při vývozu, činnosti po schválení návrhu a technickou pomoc mezi úřady v souladu s dohodou o podpoře bezpečnosti letectví mezi vládou Spojených států amerických a vládou Francouzské republiky, podepsané dne 23. srpna 2001

Prováděcí postupy pro údržbu v souladu s dohodou o podpoře bezpečnosti letectví mezi vládou Spojených států amerických a vládou Francouzské republiky, podepsané dne 14. května 1996

Německo

Dohoda o podpoře bezpečnosti letectví, podepsána v Milwaukee dne 23. května 1996

Prováděcí postupy pro schvalování návrhu, výrobní činnosti, schvalování letové způsobilosti při vývozu, činnosti po schválení návrhu a technickou pomoc mezi úřady v souladu s dohodou mezi vládou Spojených států amerických a vládou Spolkové republiky Německo o podpoře bezpečnosti letectví, Revize č. 1, podepsané dne 3. června 2002

Prováděcí postupy pro údržbu v souladu s dohodou mezi vládou Spojených států amerických a vládou Spolkové republiky Německo o podpoře bezpečnosti letectví, podepsané dne 6. června 1997

Irsko

Dohoda o podpoře bezpečnosti letectví, podepsána v Dublinu dne 5. února 1997

Prováděcí postupy pro údržbu v souladu s dohodou o podpoře bezpečnosti letectví mezi vládou Spojených států amerických a vládou Irska, podepsané dne 5. února 1999

20. dubna 1999

Itálie

Dohoda o podpoře bezpečnosti letectví, podepsána v Římě dne 27. října 1999

Prováděcí postupy pro schvalování návrhu, výrobní činnosti, schvalování letové způsobilosti při vývozu, činnosti po schválení návrhu a technickou pomoc mezi úřady v souladu s dohodou mezi vládou Spojených států amerických a vládou Itálie o podpoře bezpečnosti letectví, podepsané dne 4. června 2002

Nizozemsko

Dohoda o podpoře bezpečnosti letectví, podepsána v Haagu dne 13. září 1995

Prováděcí postupy pro schvalování návrhu, výrobní činnosti, schvalování letové způsobilosti při vývozu, činnosti po schválení návrhu a technickou pomoc mezi úřady v souladu s dohodou mezi vládou Spojených států amerických a vládou Nizozemska o podpoře bezpečnosti letectví, podepsané dne 3. června 2002

Polsko

Dohoda o vzájemném uznávání letové způsobilosti dovážených výrobků civilní letecké techniky, ve znění změn; vstoupila v platnost výměnou nót ve Washingtonu dne 8. listopadu 1976

Rumunsko

Dohoda o podpoře bezpečnosti letectví, podepsána v Bukurešti dne 10. září 2002

Dohoda o vzájemném uznávání osvědčení o letové způsobilosti dovážených civilních kluzáků; vstoupila v platnost výměnou nót ve Washingtonu dne 7. prosince 1976

(Poznámka: Spojené státy požádaly o ukončení této dohody v únoru 2007. Oznámením ze strany USA a odpovědí Rumunska dojde k ukončení platnosti.)

Prováděcí postupy pro schvalování návrhu, výrobní činnosti, schvalování letové způsobilosti při vývozu, činnosti po schválení návrhu a technickou pomoc mezi úřady v souladu s dohodou mezi vládou Spojených států amerických a vládou Rumunska o podpoře bezpečnosti letectví, podepsané dne 24. září 2002

Španělsko

Dohoda o podpoře bezpečnosti letectví, podepsána ve Washingtonu dne 23. září 1999

Dohoda o vzájemném uznávání osvědčení o letové způsobilosti dovážených letadel, ve znění změn; vstoupila v platnost výměnou nót v Madridu dne 23. září 1957

Švédsko

Dohoda o podpoře bezpečnosti letectví, podepsána ve Stockholmu dne 9. února 1998

Prováděcí postupy pro schvalování návrhu, výrobní činnosti, schvalování letové způsobilosti při vývozu, činnosti po schválení návrhu a technickou pomoc mezi úřady v souladu s dohodou mezi vládou Spojených států amerických a vládou Švédska o podpoře bezpečnosti letectví, podepsané dne 3. června 2002

Spojené království

Dohoda o podpoře bezpečnosti letectví, podepsána v Londýně dne 20. prosince 1995

Prováděcí postupy pro schvalování návrhu, výrobní činnosti, schvalování letové způsobilosti při vývozu, činnosti po schválení návrhu a technickou pomoc mezi úřady v souladu s dohodou mezi vládou Spojených států amerických a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o podpoře bezpečnosti letectví, podepsané dne 23. května 2002

Prováděcí postupy pro uznávání simulátorů v souladu s dohodou o podpoře bezpečnosti letectví ze dne 20. prosince 1995 mezi vládou Spojených států amerických a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Revize č. 1, podepsané dne 6. října 2005

PŘÍLOHA 1

CERTIFIKACE LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI A CERTIFIKACE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1.   OBLAST PŮSOBNOSTI

1.1   Tato příloha upravuje 1) vzájemné uznávání závěrů o vyhovění, schválení nebo oprávnění a dokumentace, a dále 2) technickou pomoc, pokud jde o:

a)

letovou způsobilost a zachování letové způsobilosti výrobků civilní letecké techniky (dále jen „výrobky“);

b)

hluk, unikání paliva a výfukové emise.

1.2   Jak je stanoveno v článku 4 dohody, strany vzájemně uznávají závěry druhé strany, vydané v rámci systémů technických zástupců nebo leteckých úřadů, s výhradou ustanovení této přílohy a podle okolností také technické prováděcí postupy uzavřené technickými zástupci.

2.   SPOLEČNÝ KOORDINAČNÍ ORGÁN

2.1   Složení

2.1.1

Tímto se ustavuje společný technický koordinační orgán nazvaný Dozorčí certifikační výbor, odpovědný Dvoustrannému dozorčímu výboru, pod společným vedením technických zástupců. Jeho členy jsou zástupci delegovaní oběma technickými zástupci a odpovídají za certifikaci letové způsobilosti a certifikaci ochrany životního prostředí, systémy řízení jakosti a stanovení pravidel.

2.1.2

Společné vedení může k usnadnění plnění mandátu Dozorčího certifikačního výboru přizvat další účastníky.

2.2   Mandát

2.2.1

Dozorčí certifikační výbor se schází v pravidelných intervalech, aby zajistil efektivní fungování a provádění této přílohy. Plní zejména tyto funkce:

a)

vypracovávání, schvalování a revidování technických prováděcích postupů;

b)

sdílení informací o závažných bezpečnostních problémech a příprava plánů nápravných opatření;

c)

zajišťování důsledného uplatňování této přílohy;

d)

řešení technických otázek náležejících do rámce odpovědnosti technických zástupců a zkoumání dalších technických otázek, které nelze vyřešit na nižší úrovni;

e)

vyvíjení efektivních prostředků pro spolupráci, pomoc a výměnu informací v oblasti standardů bezpečnosti a ochrany životního prostředí, certifikačních systémů a systémů řízení jakosti a standardizace;

f)

správa seznamu leteckých úřadů uvedených v dodatku této přílohy, v souladu s rozhodnutími přijatými Dvoustranným dozorčím výborem;

g)

navrhování změn a dodatků k této příloze Dvoustrannému dozorčímu výboru.

2.2.2

Dozorčí certifikační výbor podává Dvoustrannému dozorčímu výboru hlášení o nevyřešených otázkách a zajišťuje provádění všech rozhodnutí, ke kterým dospěl Dvoustranný dozorčí výbor v souvislosti s touto přílohou.

3.   PROVÁDĚNÍ

3.1   Obecně

3.1.1

Techničtí zástupci vypracovávají technické prováděcí postupy k provádění této přílohy, které blíže řeší rozdíly mezi systémy certifikace letové způsobilosti a certifikace ochrany životního prostředí zúčastněných stran.

3.1.2

Každý technický zástupce a v příslušných případech letecký úřad musí poskytnout podporu technickému zástupci a v příslušných případech leteckému úřadu druhé strany při požadavcích o přístup k údajům pod regulativní kontrolou druhého technického zástupce a podle okolností leteckého úřadu v rámci plnění činností podle této přílohy.

3.2   Schvalování návrhu

3.2.1

Technický zástupce USA vykonává pro regulované subjekty spadající do jeho působnosti funkce státu projektování platné pro Spojené státy podle přílohy 8 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví uzavřené v Chicagu dne 7. prosince 1944 („Chicagská úmluva“).

3.2.2

Technický zástupce ES vykonává pro regulované subjekty spadající do jeho působnosti jménem členských států EU funkce státu projektování, platné pro ně podle přílohy 8 Chicagské úmluvy.

3.2.3

Pro požívání výhod plynoucích ze vzájemného uznávání podle této dohody:

a)

EASA jedná jako certifikační úřad a přijímá žádosti o certifikaci pouze od žadatelů umístěných na území Evropského společenství o první schválení jejich návrhu, změn návrhu a údajů o opravách;

b)

FAA jedná jako certifikační úřad a přijímá žádosti o certifikaci pouze od žadatelů umístěných ve Spojených státech o první schválení jejich návrhu, změn návrhu a údajů o opravách.

3.2.4

Každý technický zástupce používá proces potvrzení, kterým schvaluje

a)

návrh letadla, letadlových motorů, vrtulí a zařízení;

b)

doplňková typová osvědčení;

c)

určité významné změny typového návrhu podle definice v technických prováděcích postupech;

d)

akustické a emisní změny,

které byly schváleny nebo dosud jsou předmětem procesu schvalování technickým zástupcem druhé strany při výkonu funkcí státu projektování. Proces potvrzování, v souladu s definicí v technických prováděcích postupech, je v maximálním reálně možném rozsahu založen na technických hodnoceních, zkouškách nebo měřeních, kontrolách a potvrzeních vyhovění provedených druhým technickým zástupcem. Certifikační předpisová základna letové způsobilosti stanovená během procesu potvrzování letadla, letadlového motoru nebo vrtule musí využívat použitelné standardy nebo předpisy letové způsobilosti účinné k datu podání žádosti technickému zástupci vykonávajícímu funkce státu projekce. Certifikační předpisová základna ochrany životního prostředí se stanoví na základě termínů podání žádosti předepsaných v technických prováděcích postupech.

3.2.5

Techničtí zástupci musejí zajistit, aby informace související s provozními požadavky, které mají dopad na návrh, byly během procesu potvrzování k dispozici oběma stranám. Letecké úřady zajistí dostupnost těchto informací pro EASA.

3.2.6

Techničtí zástupci mohou v příslušných případech rovněž využívat společný certifikační proces. Společná certifikace v případě vzájemného souhlasu žadatele a obou technických zástupců představuje alternativní formu potvrzování v souladu s definicí v technických prováděcích postupech. Společná certifikace je obzvlášť vhodná tam, kde jsou letadlové celky nového výrobku projektovány regulovaným subjektem umístěným na území druhé strany. Při společné certifikaci se předpokládá, že prokázání vyhovění a závěrů provede v místě technický zástupce druhé strany.

3.2.7

Jelikož se regulační systémy stran pro letadlové části, údaje o návrhu oprav a změny návrhu odlišné od odst. 3.2.4 pokládají za dostatečně srovnatelné, takže se nevyžaduje samostatné schválení technickým zástupcem nebo leteckým úřadem dovážející strany, technický zástupce dovážející strany uzná letadlovou část, údaje o návrhu oprav nebo změnu návrhu, pokud již byly schváleny nebo jinak uznány technickým zástupcem druhé strany při výkonu funkce státu projektování pro letadlovou část, údaje o návrhu oprav nebo změnu oprav. Technické prováděcí postupy stanoví, kdy bude nezbytné samostatné schválení technickým zástupcem dovážející strany.

3.2.8

Osvědčující prohlášení týkající se schváleného návrhu, včetně údajů o úrovni hluku a emisí, se definují v technických prováděcích postupech.

3.2.9

V případě, že držitel schváleného návrhu převede své schválení na jiný subjekt, technický zástupce odpovědný za schválení návrhu o tomto převodu neprodleně vyrozumí druhého technického zástupce. Techničtí zástupci definují postupy pro usnadňování převodu osvědčení mezi regulovanými subjekty zúčastněných stran v technických prováděcích postupech.

3.2.10

EASA uznává certifikační postupy USA jako přijatelnou alternativu požadavků Evropského společenství na prokazování způsobilosti žadatele.

3.3   Zachování letové způsobilosti

3.3.1

Techničtí zástupci jsou zavázáni přijímat kroky k řešení nebezpečných stavů výrobků, které certifikovali. Techničtí zástupci jsou povinni vyměňovat si informace o poruchách, nesprávných činnostech a závadách, které obdrží od svých držitelů schválení nebo oprávnění, a podporovat tak vyšetřování provozních potíží či jiných případných bezpečnostních problémů druhým technickým zástupcem. Výměna těchto informací mezi technickými zástupci se pokládá za plnění povinnosti všech držitelů schválení nebo oprávnění hlásit poruchy, nesprávné činnosti a závady technickému zástupci druhé strany podle platné právní úpravy takové druhé strany. Kroky k řešení nebezpečných stavů a výměna bezpečnostních informací se definují v technických prováděcích postupech.

3.3.2

Pokud technický zástupce jedné ze stran neoznámí jinak:

a)

FAA vykonává v oblasti zachování letové způsobilosti funkce státu projektování platné pro Spojené státy podle přílohy 8 Chicagské úmluvy pro letadla, letadlové motory, vrtule a zařízení po dobu životnosti výrobku.

b)

EASA vykonává jménem členských států EU v oblasti zachování letové způsobilosti funkce státu projektování platné pro tyto státy podle přílohy 8 Chicagské úmluvy pro letadla, letadlové motory, vrtule a zařízení po dobu životnosti výrobku.

3.3.3

FAA vykonává funkce státu výroby platné pro Spojené státy podle přílohy 8 Chicagské úmluvy pro letadla, letadlové motory, vrtule a zařízení po dobu životnosti výrobku, který spadá do působnosti FAA. Letecké úřady a v příslušných případech EASA vykonávají funkce státu výroby platné pro členské státy EU podle přílohy 8 Chicagské úmluvy pro letadla, letadlové motory, vrtule a zařízení po dobu životnosti výrobku, který spadá do působnosti EASA. Kroky k řešení nebezpečných stavů se definují v technických prováděcích postupech.

3.3.4

Veškeré změny vlastnictví nebo stavu letové způsobilosti v osvědčení vydaném technickým zástupcem některé ze stran musí být včas sděleny druhému technickému zástupci.

3.4   Výroba

3.4.1

Techničtí zástupci a v příslušných případech letecké úřady udělují výrobci na základě systému přijatelné výrobní jakosti/kontrol oprávnění k výrobě v souladu s jejich vlastním regulačním systémem, pokud se výrobce podílí na vývozu letadel, letadlových motorů, vrtulí, zařízení nebo letadlových částí druhé straně. Tato oprávnění k výrobě musí zajistit, aby všechna letadla, letadlové motory, vrtule, zařízení a letadlové části byly ve shodě se schváleným návrhem dovážející strany, prošly dle potřeby provozní kontrolou a byly v okamžiku vývozu ve stavu schopném bezpečného provozu.

3.4.2

Jelikož se regulační systémy stran pro výrobu pokládají za dostatečně srovnatelné, technický zástupce dovážející strany nebo letecký úřad nevydá své vlastní oprávnění k výrobě pro ty výrobce, kteří jsou regulováni vyvážející stranou.

3.4.3

Každý technický zástupce a v příslušných případech letecké úřady uznají oprávnění k výrobě druhého technického zástupce nebo leteckých úřadů, a to:

a)

oprávnění k výrobě udělená nebo prodloužená výrobci letadel, letadlových motorů, vrtulí, zařízení nebo letadlových částí na jejich územích; a dále výrobci letadel, letadlových motorů, vrtulí, zařízení nebo letadlových částí mimo jejich území;

b)

oprávnění k výrobě udělená výrobci letadel, letadlových motorů, vrtulí, zařízení nebo letadlových částí na základě licenční smlouvy výrobce nebo odpovídajícího ujednání s držitelem schváleného návrhu na území druhé strany nebo třetí země. Pokud licenční smlouva na výrobu letadla, letadlového motoru nebo vrtule rozdělí odpovědnosti státu projektování a státu výroby mezi obě strany, uzavřou spolu FAA a EASA nebo v příslušných případech některý letecký úřad pracovní ujednání.

3.4.4

Technický zástupce každé ze stran a v příslušných případech letecké úřady plní své příslušné povinnosti regulátora, pokud jde o dohled nad výrobci a nad dodavateli schválenými podle systému jakosti výrobce, kteří jsou umístěni na území druhé strany, a to spoléháním na systém dohledu druhé strany, jestliže jsou splněny veškeré následující podmínky:

a)

technický zástupce nebo letecký úřad odpovědný za dohled nad držitelem oprávnění k výrobě oficiálně požádá o pomoc při dohledu;

b)

výrobnímu zařízení bylo dodatečně vydáno oprávnění k výrobě podobného rozsahu, vydané buď technickým zástupcem nebo leteckým úřadem území, na němž je tento provoz umístěn;

c)

technický zástupce druhé strany nebo letecký úřad si přeje a je schopen uskutečnit takové činnosti, jaké mu umožňují jeho zdroje;

d)

techničtí zástupci nebo v příslušných případech letecký úřad zdokumentují bližší údaje o každé sjednané pomoci při dohledu.

3.4.5

Pro letadlové části vyrobené podle regulačního systému jedné strany v provozu umístěném na území druhé strany uznají techničtí zástupci a letecké úřady namísto své vlastní dokumentace osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou nebo podle dohody další doklady, a to za následujících podmínek:

a)

Výrobnímu zařízení bylo uděleno oprávnění k výrobě v obdobném rozsahu, vydané buď technickým zástupcem nebo leteckým úřadem uvedeným v dodatku, který má nad tímto výrobním zařízením regulační pravomoc; a podle okolností

b)

jestliže to dovoluje regulační systém držitele osvědčení, vydal pro účely dodávky koncovému uživateli držitel příslušného schválení nebo oprávnění písemné povolení svému dodavateli.

3.4.6

Pro výrobky zhotovené na základě licenční smlouvy stanoví techničtí zástupci postupy, které zajistí, aby všechny změny návrhu prováděné držitelem licence byly prostřednictvím držitele schváleného návrhu schváleny technickým zástupcem, jenž pro daný výrobek vykonává odpovědnosti státu projekce.

3.5   Osvědčování letové způsobilosti při vývozu

3.5.1

Technický zástupce každé ze stran nebo v příslušných případech letecké úřady, vzájemně uznávají osvědčení letové způsobilosti druhé strany na všechny výrobky, pokud se výrobek vyváží z regulační příslušnosti jedné strany do regulační příslušnosti druhé strany s odpovídajícím osvědčováním letové způsobilosti. Techničtí zástupci a v příslušných případech letecké úřady nebo odpovídajícím způsobem schválené organizace vydají pro každý případ vývozu následující dokumentaci o letové způsobilosti:

a)

Vývozní osvědčení letové způsobilosti pro nové nebo použité letadlo v souladu s definicí v technických prováděcích postupech.

b)

Buď vývozní osvědčení letové způsobilosti nebo osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou pro nový letadlový motor nebo vrtuli.

c)

Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou pro novou letadlovou část nebo zařízení.

3.5.2

Pro nové výrobky techničtí zástupci nebo letecké úřady uvedené v dodatku (nebo podle okolností jimi jmenované regulované subjekty) osvědčí vydáním konkrétního vývozního dokumentu o letové způsobilosti, že letadlo, letadlový motor, vrtule, letadlová část nebo zařízení:

a)

odpovídá návrhu schválenému technickým zástupcem dovážející strany a specifikovanému v příloze k typovému osvědčení nebo jinému schválení návrhu, včetně veškerých dalších doplňkových typových osvědčení;

b)

je ve stavu schopném bezpečného provozu, tedy vyhovuje veškerým požadavkům na zachování letové způsobilosti (jsou-li použitelné) nebo bezpečnostní informaci podle oznámení technického zástupce dovážející strany a všem povinným bezpečnostním opatřením (jsou-li použitelné) vztahujícím se k výrobě nebo údržbě podle oznámení příslušného leteckého úřadu dovážející strany;

c)

prošlo v příslušných případech konečnou provozní kontrolou;

d)

je řádně označeno nebo identifikováno v souladu s požadavky technického zástupce dovážející strany;

e)

splňuje všechny dodatečné požadavky předepsané a oznámené technickým zástupcem dovážející strany;

f)

v případě přestavěného letadlového motoru, že tento motor byl přestavěn výrobcem daného motoru.

3.5.3

Techničtí zástupci nebo letecké úřady uvedené v dodatku (nebo podle okolností jimi jmenované regulované subjekty) rovněž uznají použité civilní letadlo buď pro standardní osvědčení letové způsobilosti nebo osvědčení pro zvláštní/omezené účely pouze tehdy, jestliže existuje držitel typového osvědčení nebo držitel evropského omezeného typového osvědčení a jestliže technický zástupce nebo letecký úřad druhé strany osvědčí, že toto letadlo:

a)

bylo až dosud po dobu své provozní lhůty řádně udržováno (jak je doloženo odpovídajícími záznamy údržby);

b)

splňuje požadavky písm. a) až e) odstavce 3.5.2.

Kontrolní záznamy a záznamy údržby určené k doprovázení použitého letadla jsou blíže uvedeny v technických prováděcích postupech.

3.5.4

Veškerá dokumentace k letové způsobilosti musí obsahovat odpovídající osvědčující prohlášení specifikované v technických prováděcích postupech.

3.5.5

Pokud během provádění osvědčování letové způsobilosti technický zástupce nebo letecký úřad vyvážející strany není schopen vyhovět všem požadavkům uvedeným v písm. a) – f) odst. 3.5.2 nebo v odst. 3.5.3, musí technický zástupce nebo letecký úřad vyvážející strany;

a)

okamžitě tuto skutečnost oznámit technickému zástupci nebo leteckému úřadu dovážející strany;

b)

zkoordinovat s technickým zástupcem nebo leteckým úřadem dovážející strany, jež jsou uvedeny v technických prováděcích postupech, uznání nebo zamítnutí výjimek z požadavků z jejich strany, a to před dokončením osvědčení letové způsobilosti;

c)

zdokumentovat při vývozu výrobku veškeré uznané výjimky.

3.5.6

Vedle výrobků uvedených v dodatku této přílohy bude FAA nadále pokračovat v uznávání výrobků, které byly zahrnuty do oblasti působnosti dvoustranné dohody související s letovou způsobilostí uvedené v doplňku 1 dohody a které jsou v shodě s návrhem schváleným FAA, za podmínky, že byly vyrobeny a odpovídající osvědčení letové způsobilosti pro ně vydána před datem vstupu této dohody v platnost.

3.5.7

Evropské společenství nevyžaduje specifické značení European Part Approval (EPA) u letadlových částí dovážených ze Spojených států, s výjimkou případů, kdy EASA jedná jako stát projekce.

4.   UZNÁVÁNÍ ZÁVĚRŮ A SCHVÁLENÍ NEBO OPRÁVNĚNÍ

4.1   Kvalifikační požadavky pro uznávání osvědčení a schválení nebo oprávnění

4.1.1

Techničtí zástupci a v příslušných případech letecké úřady stanoví systém certifikace a dohledu pro různé činnosti zahrnuté do oblasti působnosti této přílohy. Tento systém musí být zdokumentován a obsahovat organizační strukturu, kvalifikaci pracovníků, a dále vnitřní předpisy a postupy používané pro výkon těchto činností.

4.1.2

Každý technický zástupce a v příslušných případech letecké úřady musejí vykazovat dostatečnou vzájemnou znalost svých systémů, pokud jde o letovou způsobilost a požadavky ochrany životního prostředí, související zásady a metodické pokyny, postupy a organizační strukturu.

4.1.3

Každý technický zástupce a v příslušných případech letecké úřady musejí zajistit, aby pracovníci byli řádně kvalifikováni a měli dostatečné znalosti, praxi a výcvik pro výkon svých odpovědností podle této dohody.

4.1.4

Tyto systémy musejí podléhat vnitřním auditům jakosti, akreditaci nebo standardizačním kontrolám. Technické prováděcí postupy musejí definovat pravidelnou účast technických zástupců jedné strany na vnitřních auditech jakosti, akreditaci nebo standardizačních kontrolách druhé strany, včetně kontrol leteckých úřadů uvedených v odst. 4.2.3, v zájmu udržování vzájemné důvěry v systémy obou stran. Techničtí zástupci a letecké úřady jsou povinny se podvolit takovým kontrolám a zajistit, aby regulované subjekty umožnily přístup technickým zástupcům obou stran.

4.2   Kvalifikace technických zástupců a leteckých úřadů

4.2.1

S výhradou veškerých podmínek uvedených v technických prováděcích postupech se má za to, že techničtí zástupci splňují požadavky uvedené v odst. 4.1.1 až 4.1.3 na základě procesu budování důvěry. Pro certifikace letové způsobilosti byl proces budování důvěry dokončen, což je doloženo připojením této přílohy k dohodě. Pro certifikace ochrany životního prostředí je proces budování důvěry definován v technických prováděcích postupech.

4.2.2

Letecké úřady, které splňují požadavky v odst. 4.1.1 až 4.1.3 pro výkon funkcí v oblasti výroby a certifikace letové způsobilosti, jsou uvedeny v dodatku této přílohy, včetně oblasti působnosti jejich činnosti.

4.2.3

Pokud Evropské společenství na základě standardizačních kontrol prováděných EASA určí, že další letecké úřady splňují požadavky uvedené v odst. 4.1.1 až 4.1.3, musejí techničtí zástupci postupovat dle procesu charakterizovaného v § 1 technických prováděcích postupů. Po dokončení tohoto procesu techničtí zástupci, pokud to posoudí jako náležité, navrhnou Dvoustrannému dozorčímu výboru jakékoli změny dodatku, včetně změn oblasti působnosti činností leteckých úřadů.

4.2.4

Pokud je jeden z technických zástupců přesvědčen, že způsobilost druhého technického zástupce nebo některého z leteckých úřadů již není nadále na adekvátní úrovni, provedou techničtí zástupci konzultaci a navrhnou akční plán, který bude obsahovat aktivity k budování důvěry, s cílem řešit nedostatky. Obdobně, pokud je jeden z technických zástupců přesvědčen, že by uznávání závěrů nebo schválení nebo oprávnění prováděné leteckým úřadem mělo být pozastaveno, provedou techničtí zástupci konzultaci. Pokud nedojde k obnovení důvěry prostřednictvím vzájemně přijatelných prostředků, kterýkoli z technických zástupců může věc postoupit Dvoustrannému dozorčímu výboru. Pokud daný problém není vyřešen prostřednictvím vzájemně přijatelných prostředků, může kterákoli ze stran dát druhé stran oznámení podle čl. 18 bodu A dohody.

4.2.5

Obdobně jsou techničtí zástupci povinni provést konzultaci, kdykoli některý z technických zástupců navrhne posoudit obnovení platnosti schválení leteckého úřadu, který byl předtím Dvoustranným dozorčím výborem odstraněn z dodatku nebo jehož závěry a schválení nebo jím udělená oprávnění byly pozastaveny.

5.   SDĚLENÍ

Veškerá sdělení mezi technickými zástupci a v příslušných případech leteckými úřady, včetně dokumentace, se uskutečňují v anglickém jazyce. Techničtí zástupci mohou sjednat případ od případu výjimky pro údaje o certifikaci vyhovění.

6.   TECHNICKÉ KONZULTACE

Techničtí zástupci souhlasí s tím, že problémy spojené s prováděním této přílohy řeší formou konzultace. Techničtí zástupci vynaloží veškeré úsilí k řešení problémů a otázek na nejnižší možné technické úrovni, s využitím procesu charakterizovaného v technických prováděcích postupech, před jejich postoupením výše Dvoustrannému dozorčímu výboru.

7.   TECHNICKÁ POMOC

7.1   Na vyžádání a po vzájemném odsouhlasení poskytne technický zástupce každé ze stran nebo v příslušných případech letecký úřad technickou pomoc technickému zástupci druhé strany nebo v příslušných případech leteckému úřadu při dozorových aktivitách v oblasti certifikace a trvající letové způsobilosti v souvislosti s projekcí, výrobou, letovou způsobilostí a certifikací ochrany životního prostředí navzájem ve svých teritoriích. Proces provádění takové pomoci je popsán v technických prováděcích postupech.

7.2   Techničtí zástupci nebo letecké úřady mohou odmítnout poskytnutí uvedené technické pomoci z důvodu nedostatku dostupných zdrojů, vzhledem k tomu, že výrobek nespadá do rámce působnosti této dohody, nebo protože neexistuje žádná regulativní vazba s daným provozem.

7.3   Jestliže je poskytována technická pomoc, technický zástupce nebo v příslušných případech letecký úřad poskytující tuto pomoc uplatňuje regulační systém a postupy své strany, pokud není technickými zástupci nebo v příslušných případech leteckým úřadem sjednáno jinak. Technickou pomoc, k níž náleží kontrola shody, účast na testech a zkouškách a určování vyhovění, smějí provádět schválené nebo delegované organizace. V případě, že organizace schválená Evropským společenstvím nemá tato práva udělena ve svém výrobním oprávnění, mohou letecké úřady takovou pomoc poskytnout přímo, nebo tím, že na organizaci tato práva přenesou. V případech, kdy organizace schválená Evropským společenstvím nemá tato práva udělena ve svém projekčním oprávnění, může EASA takovou pomoc poskytnout přímo, nebo tím, že na organizaci tato práva přenese.

7.4   Technickou pomoc si lze rovněž vyžádat v souvislosti s dovozem použitého letadla, které bylo původně vyvezeno ze Spojených států nebo Evropského společenství. Technický zástupce každé ze stran nebo v příslušných případech letecké úřady jsou povinni pomáhat technickému zástupci druhé strany nebo v příslušných případech leteckému úřadu v souvislosti s konfigurací letadla, kterou mělo v době svého vypravení od výrobce.

8.   OZNÁMENÍ O VYŠETŘOVÁNÍ NEBO VYNUCOVACÍM OPATŘENÍ

Techničtí zástupci každé ze stran a v příslušných případech letecké úřady jsou povinni ihned oznámit technickému zástupci druhé strany a v příslušných případech leteckým úřadům své vlastní vyšetřování nebo vynucovací opatření, které se týká 1) výrobku nebo regulovaného subjektu z hlediska letové způsobilosti nebo certifikace ochrany životního prostředí nebo 2) opatření technického zástupce nebo leteckého úřadu, jež se jeví jako nesouladné s touto přílohou. Techničtí zástupci a v příslušných případech letecké úřady jsou povinni spolupracovat při sdílení informací potřebných pro jakékoli takové vyšetřování nebo vynucovací opatření, včetně jeho uzavření.

Dodatek

CERTIFIKACE LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI A CERTIFIKACE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

EASA, LETECKÝ ÚŘAD A VÝROBKY USA, SOUVISEJÍCÍ VÝVOZNÍ DOKUMENTACE A ČINNOST TECHNICKÉ POMOCI UZNÁVANÉ PODLE TÉTO DOHODY

Technický zástupce Evropského společenství

Výrobky, vývozní dokumentace a činnosti technické pomoci

EASA

Výrobky a související vývozní dokumentace uznávané pro dovoz do USA

Nová letadla, která jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, vyráběná podle oprávnění organizace k výrobě vydaného EASA a doprovázeného formulářem 27 EASA.

Nové motory a vrtule, které jsou v souladu s návrhem schváleným FAA a jsou vyráběné podle oprávnění organizace k výrobě vydaného EASA (odst. 3.4.3) doprovázeného formulářem 1 EASA Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou.

Následující nové letadlové části vyráběné podle oprávnění organizace k výrobě vydaného EASA, které jsou v souladu s údaji o návrhu schváleným FAA a jsou způsobilé pro zástavbu ve výrobku nebo zařízení, kterému bylo vydáno schválení návrhu FAA (doprovázené formulářem 1 EASA):

náhradní části bez ohledu na stát projekce pro daný výrobek nebo zařízení,

modifikační části pro změny návrhu v případě, že EASA vystupuje jako stát projekce pro danou změnu návrhu za žadatele z EU. Pokud jsou tyto modifikační části spojeny s doplňkovým typovým osvědčením EASA, musí být toto doplňkové typové osvědčení v mezích rozsahu technických prováděcích postupů,

modifikační části pro libovolný výrobek v případě, že jsou USA státem projekce pro danou změnu návrhu a letadlové části jsou vyráběny podle licenční smlouvy uzavřené s držitelem schváleného návrhu z USA (rozdílný stát projekce a stát výroby).

Činnosti technické pomoci prováděné jménem FAA

Údaje o návrhu (prohlášení o shodě) a účast na testech a zkouškách.

Výrobní dohled a dozor prováděný jako technická pomoc.

Kontrola shody.


Technický zástupce Evropského společenství

Výrobky, vývozní dokumentace a činnosti technické pomoci

Rakousko

Výrobky a související vývozní dokumentace uznávané pro dovoz do USA

Nová malá letadla, ultralehká letadla, kluzáky a motorové kluzáky, které jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, vyráběné podle rakouského oprávnění organizace k výrobě a doprovázené formulářem 27 EASA, tj. Vývozním osvědčením letové způsobilosti, nebo rakouským vývozním osvědčením letové způsobilosti vydaným před 28. zářím 2008.

Použitá letadla, která jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, udržovaná v souladu s částí 145, případně s částí M EASA, pokud jsou doprovázena formulářem 27 EASA, tj. Vývozním osvědčením letové způsobilosti, nebo rakouským vývozním osvědčením letové způsobilosti vydaným před 28. zářím 2008. Pokud příslušná ustanovení části M nejsou dosud provedena, jsou použitelnými požadavky na údržbu požadavky Rakouska a uvedou se na rakouském vývozním osvědčení letové způsobilosti nebo formuláři 27 EASA.

Nové motory a vrtule, které jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, vyráběné podle rakouského oprávnění organizace k výrobě a doprovázené formulářem 1 EASA, Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou, nebo formulářem 1 JAA vydaným před 28. zářím 2005.

Nová zařízení, která jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, vyráběná podle rakouského oprávnění organizace k výrobě a doprovázená formulářem 1 EASA, Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou, nebo formulářem 1 JAA vydaným před 28. zářím 2005.

Následující nové letadlové části vyráběné podle rakouského oprávnění organizace k výrobě, které jsou v souladu s údaji o návrhem schváleným FAA a jsou způsobilé pro zástavbu ve výrobku nebo zařízení, kterému bylo vydáno schválení návrhu FAA (doprovázeného formulářem 1 EASA nebo formulářem 1 JAA vydaným před 28. zářím 2005):

náhradní části bez ohledu na stát projekce pro daný výrobek nebo zařízení,

modifikační části pro změny návrhu v případě, že EASA vystupuje jako stát projekce pro danou změnu návrhu za žadatele z EU. Pokud jsou tyto modifikační části spojeny s doplňkovým typovým osvědčením EASA, musí být toto doplňkové typové osvědčení v mezích rozsahu technických prováděcích postupů,

modifikační části pro libovolný výrobek v případě, že jsou USA státem projekce pro danou změnu návrhu a letadlové části jsou vyráběny podle licenční smlouvy uzavřené s držitelem schváleného návrhu z USA (rozdílný stát projekce a stát výroby).

Činnosti technické pomoci prováděné jménem FAA

Výrobní dohled a dozor prováděný jako technická pomoc.

Kontrola shody.

Belgie

Výrobky a související vývozní dokumentace uznávané pro dovoz do USA

Použitá letadla, která jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, udržovaná v souladu s částí 145, případně s částí M EASA, pokud jsou doprovázena formulářem 27 EASA, tj. Vývozním osvědčením letové způsobilosti, nebo belgickým vývozním osvědčením letové způsobilosti vydaným před 28. zářím 2008. Pokud příslušná ustanovení části M nejsou dosud provedena, jsou použitelnými požadavky na údržbu požadavky Belgie a uvedou se na belgickém vývozním osvědčení letové způsobilosti nebo formuláři 27 EASA.

Nová zařízení, která jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, vyráběná podle belgického oprávnění organizace k výrobě a doprovázená formulářem 1 EASA, Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou, nebo formulářem 1 JAA vydaným před 28. zářím 2005.

Nové balony s posádkou, které jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, vyráběné podle EASA hlava F část 21 nebo belgického oprávnění organizace k výrobě a doprovázené formulářem 27 EASA, tj. Vývozním osvědčením letové způsobilosti, nebo belgickým vývozním osvědčením letové způsobilosti vydaným před 28. zářím 2008.

Následující nové letadlové části vyráběné podle belgického oprávnění organizace k výrobě, které jsou v souladu s údaji o návrhu schválenými FAA a jsou způsobilé pro zástavbu ve výrobku nebo zařízení, kterému bylo vydáno schválení návrhu FAA (doprovázené formulářem 1 EASA nebo formulářem 1 JAA vydaným před 28. zářím 2005):

náhradní části bez ohledu na stát projekce pro daný výrobek nebo zařízení,

modifikační části pro změny návrhu v případě, že EASA vystupuje jako stát projekce pro danou změnu návrhu za žadatele z EU. Pokud jsou tyto modifikační části spojeny s doplňkovým typovým osvědčením EASA, musí být toto doplňkové typové osvědčení v mezích rozsahu technických prováděcích postupů,

modifikační části pro libovolný výrobek v případě, že jsou USA státem projekce pro danou změnu návrhu a letadlové části jsou vyráběny podle licenční smlouvy uzavřené s držitelem schváleného návrhu z USA (rozdílný stát projekce a stát výroby).

Činnosti technické pomoci prováděné jménem FAA

Výrobní dohled a dozor prováděný jako technická pomoc.

Kontrola shody.

Česká republika

Výrobky a související vývozní dokumentace uznávané pro dovoz do USA

Nová malá letadla, ultralehká letadla a kluzáky, které jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, vyráběné podle oprávnění organizace k výrobě České republiky, a doprovázené formulářem 27 EASA, tj. Vývozním osvědčením letové způsobilosti, nebo českým exportním osvědčením letové způsobilosti vydaným před 28. zářím 2008.

Nové balony s posádkou, které jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, vyráběné podle oprávnění organizace k výrobě České republiky a doprovázené formulářem 27 EASA, tj. Vývozním osvědčením letové způsobilosti, nebo českým exportním osvědčením letové způsobilosti vydaným před 28. zářím 2008.

Nové vzducholodě, které jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, vyráběné podle oprávnění organizace k výrobě České republiky a doprovázené formulářem 27 EASA, tj. Vývozním osvědčením letové způsobilosti, nebo českým exportním osvědčením letové způsobilosti vydaným před 28. zářím 2008.

Použitá letadla, která jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, udržovaná v souladu s částí 145, případně s částí M EASA, pokud jsou doprovázena formulářem 27 EASA, tj. Vývozním osvědčením letové způsobilosti, nebo exportním osvědčením letové způsobilosti České republiky vydaným před 28. zářím 2008. Pokud příslušná ustanovení části M nejsou dosud provedena, jsou použitelnými požadavky na údržbu požadavky České republiky a uvedou se na českém exportním osvědčení letové způsobilosti nebo formuláři 27 EASA.

Nové motory a vrtule, které jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, vyráběné podle oprávnění organizace k výrobě České republiky a doprovázené formulářem 1 EASA, Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou, nebo formulářem 1 JAA vydaným před 28. zářím 2005.

Nová zařízení, která jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, vyráběná podle oprávnění organizace k výrobě České republiky a doprovázená formulářem 1 EASA, Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou, nebo formulářem 1 JAA vydaným před 28. zářím 2005.

Následující nové letadlové části vyráběné podle oprávnění organizace k výrobě České republiky, které jsou v souladu s údaji o návrhu schváleným FAA a jsou způsobilé pro zástavbu ve výrobku nebo zařízení, kterému bylo vydáno schválení návrhu FAA (doprovázené formulářem 1 EASA nebo formulářem 1 JAA vydaným před 28. zářím 2005):

náhradní části bez ohledu na stát projekce pro daný výrobek nebo zařízení,

modifikační části pro změny návrhu v případě, že EASA vystupuje jako stát projekce pro danou změnu návrhu za žadatele z EU. Pokud jsou tyto modifikační části spojeny s doplňkovým typovým osvědčením EASA, musí být toto doplňkové typové osvědčení v mezích rozsahu technických prováděcích postupů,

modifikační části pro libovolný výrobek v případě, že jsou USA státem projekce pro danou změnu návrhu a letadlové části jsou vyráběny podle licenční smlouvy uzavřené s držitelem schváleného návrhu z USA (rozdílný stát projekce a stát výroby).

Činnosti technické pomoci prováděné jménem FAA

Výrobní dohled a dozor prováděný jako technická pomoc.

Kontrola shody.

Dánsko

Výrobky a související vývozní dokumentace uznávané pro dovoz do USA

Použitá letadla, která jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, udržovaná v souladu s částí 145, případně s částí M EASA, pokud jsou doprovázena formulářem 27 EASA, tj. Vývozním osvědčením letové způsobilosti, nebo dánským vývozním osvědčením letové způsobilosti vydaným před 28. zářím 2008. Pokud příslušná ustanovení části M nejsou dosud provedena, jsou použitelnými požadavky na údržbu požadavky Dánska a uvedou se na dánském vývozním osvědčení letové způsobilosti nebo formuláři 27 EASA.

Nová zařízení, která jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, vyráběná podle dánského oprávnění organizace k výrobě a doprovázená formulářem 1 EASA, Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou, nebo formulářem 1 JAA vydaným před 28. zářím 2005.

Následující nové letadlové části vyráběné podle dánského oprávnění organizace k výrobě, které jsou v souladu s údaji o návrhu schválenými FAA a jsou způsobilé pro zástavbu ve výrobku nebo zařízení, kterému bylo vydáno schválení návrhu FAA (doprovázené formulářem 1 EASA nebo formulářem 1 JAA vydaným před 28. zářím 2005):

náhradní části bez ohledu na stát projekce pro daný výrobek nebo zařízení,

modifikační části pro změny návrhu v případě, že EASA vystupuje jako stát projekce pro danou změnu návrhu za žadatele z EU. Pokud jsou tyto modifikační části spojeny s doplňkovým typovým osvědčením EASA, musí být toto doplňkové typové osvědčení v mezích rozsahu technických prováděcích postupů,

modifikační části pro libovolný výrobek v případě, že jsou USA státem projekce pro danou změnu návrhu a letadlové části jsou vyráběny podle licenční smlouvy uzavřené s držitelem schváleného návrhu z USA (rozdílný stát projekce a stát výroby).

Činnosti technické pomoci prováděné jménem FAA

Výrobní dohled a dozor prováděný jako technická pomoc.

Kontrola shody.

Finsko

Výrobky a související vývozní dokumentace uznávané pro dovoz do USA

Použitá letadla, která jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, udržovaná v souladu s částí 145, případně s částí M EASA, pokud jsou doprovázena formulářem 27 EASA, tj. Vývozním osvědčením letové způsobilosti, nebo finským vývozním osvědčením letové způsobilosti vydaným před 28. zářím 2008. Pokud příslušná ustanovení části M nejsou dosud provedena, jsou použitelnými požadavky na údržbu požadavky Finska a uvedou se na finském vývozním osvědčení letové způsobilosti nebo formuláři 27 EASA.

Nová zařízení, která jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, vyráběná podle finského oprávnění organizace k výrobě a doprovázená formulářem 1 EASA, Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou, nebo formulářem 1 JAA vydaným před 28. zářím 2005.

Následující nové letadlové části vyráběné podle finského oprávnění organizace k výrobě, které jsou v souladu s údaji o návrhu schválenými FAA a jsou způsobilé pro zástavbu ve výrobku nebo zařízení, kterému bylo vydáno schválení návrhu FAA (doprovázené formulářem 1 EASA nebo formulářem 1 JAA vydaným před 28. zářím 2005):

náhradní části bez ohledu na stát projekce pro daný výrobek nebo zařízení,

modifikační části pro změny návrhu v případě, že EASA vystupuje jako stát projekce pro danou změnu návrhu za žadatele z EU. Pokud jsou tyto modifikační části spojeny s doplňkovým typovým osvědčením EASA, musí být toto doplňkové typové osvědčení v mezích rozsahu technických prováděcích postupů,

modifikační části pro libovolný výrobek v případě, že jsou USA státem projekce pro danou změnu návrhu a letadlové části jsou vyráběny podle licenční smlouvy uzavřené s držitelem schváleného návrhu z USA (rozdílný stát projekce a stát výroby).

Činnosti technické pomoci prováděné jménem FAA

Výrobní dohled a dozor prováděný jako technická pomoc.

Kontrola shody.

Francie

Výrobky a související vývozní dokumentace uznávané pro dovoz do USA

Nová letadla, vrtulníky, ultralehká letadla a kluzáky, které jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, vyráběné podle francouzského oprávnění organizace k výrobě, a doprovázené formulářem 27 EASA, tj. Vývozním osvědčením letové způsobilosti, nebo francouzským vývozním osvědčením letové způsobilosti vydaným před 28. zářím 2008.

Nové balony s posádkou, které jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, vyráběné podle pododdílu F části 21 EASA nebo podle francouzského oprávnění organizace k výrobě a doprovázené formulářem 27 EASA, tj. Vývozním osvědčením letové způsobilosti, nebo francouzským vývozním osvědčením letové způsobilosti vydaným před 28. zářím 2008.

Použitá letadla, která jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, udržovaná v souladu s částí 145, případně s částí M EASA, doprovázená formulářem 27 EASA, tj. Vývozním osvědčením letové způsobilosti, nebo francouzským vývozním osvědčením letové způsobilosti vydaným před 28. zářím 2008. Pokud příslušná ustanovení části M nejsou dosud provedena, jsou použitelnými požadavky na údržbu požadavky Francie a uvedou se na francouzském vývozním osvědčení letové způsobilosti nebo formuláři 27 EASA.

Nové motory a vrtule, které jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, vyráběné podle francouzského oprávnění organizace k výrobě a doprovázené formulářem 1 EASA, Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou, nebo formulářem 1 JAA vydaným před 28. zářím 2005.

Nová zařízení, která jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, vyráběná podle francouzského oprávnění organizace k výrobě a doprovázená formulářem 1 EASA, Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou, nebo formulářem 1 JAA vydaným před 28. zářím 2005.

Následující nové letadlové části vyráběné podle francouzského oprávnění organizace k výrobě, které jsou v souladu s údaji o návrhu schválenými FAA a jsou způsobilé pro zástavbu ve výrobku nebo zařízení, kterému bylo vydáno schválení návrhu FAA (doprovázené formulářem 1 EASA nebo formulářem 1 JAA vydaným před 28. zářím 2005):

náhradní části bez ohledu na stát projekce pro daný výrobek nebo zařízení,

modifikační části pro změny návrhu v případě, že EASA vystupuje jako stát projekce pro danou změnu návrhu za žadatele z EU. Pokud jsou tyto modifikační části spojeny s doplňkovým typovým osvědčením EASA, musí být toto doplňkové typové osvědčení v mezích rozsahu technických prováděcích postupů,

modifikační části pro libovolný výrobek v případě, že jsou USA státem projekce pro danou změnu návrhu a letadlové části jsou vyráběny podle licenční smlouvy uzavřené s držitelem schváleného návrhu z USA (rozdílný stát projekce a stát výroby).

Činnosti technické pomoci prováděné jménem FAA

Výrobní dohled a dozor prováděný jako technická pomoc.

Kontrola shody.

Uznávání francouzské dokumentace k letadlovým částem vyráběným ve Francii podle oprávnění k výrobě vydaného USA

Formulář 1 EASA, Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou, se uznává k letadlovým částem vyráběným v souladu se systémem jakosti držitele oprávnění k výrobě z USA u dodavatele tohoto držitele ve Francii, pokud je tento dodavatel zároveň držitelem francouzského oprávnění organizace k výrobě pro stejnou letadlovou část.

Německo

Výrobky a související vývozní dokumentace uznávané pro dovoz do USA

Nová letadla, vrtulníky, ultralehká letadla, kluzáky a motorové kluzáky, které jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, vyráběné podle německého oprávnění organizace k výrobě a doprovázené formulářem 27 EASA, tj. Vývozním osvědčením letové způsobilosti, nebo německým vývozním osvědčením letové způsobilosti vydaným před 28. zářím 2008.

Nové balony s posádkou, které jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, vyráběné podle německého oprávnění organizace k výrobě a doprovázené formulářem 27 EASA, tj. Vývozním osvědčením letové způsobilosti, nebo německým vývozním osvědčením letové způsobilosti vydaným před 28. zářím 2008.

Nové vzducholodě, které jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, vyráběné podle německého oprávnění organizace k výrobě a doprovázené formulářem 27 EASA, tj. Vývozním osvědčením letové způsobilosti, nebo německým vývozním osvědčením letové způsobilosti vydaným před 28. zářím 2008.

Použitá letadla, která jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, udržovaná v souladu s částí 145, případně s částí M EASA, pokud jsou doprovázena formulářem 27 EASA, tj. Vývozním osvědčením letové způsobilosti, nebo německým vývozním osvědčením letové způsobilosti vydaným před 28. zářím 2008. Pokud příslušná ustanovení části M nejsou dosud provedena, jsou použitelnými požadavky na údržbu požadavky Německa a uvedou se na německém vývozním osvědčení letové způsobilosti nebo formuláři 27 EASA.

Nové motory a vrtule, které jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, vyráběné podle německého oprávnění organizace k výrobě a doprovázené formulářem 1 EASA, Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou, nebo formulářem 1 JAA vydaným před 28. zářím 2005.

Nová zařízení, která jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, vyráběná podle německého oprávnění organizace k výrobě a doprovázená formulářem 1 EASA, Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou, nebo formulářem 1 JAA vydaným před 28. zářím 2005.

Následující nové letadlové části vyráběné podle německého oprávnění organizace k výrobě, které jsou v souladu s údaji o návrhu schválenými FAA a jsou způsobilé pro zástavbu ve výrobku nebo zařízení, kterému bylo vydáno schválení návrhu FAA (doprovázené formulářem 1 EASA nebo formulářem 1 JAA vydaným před 28. zářím 2005):

náhradní části bez ohledu na stát projekce pro daný výrobek nebo zařízení,

modifikační části pro změny návrhu v případě, že EASA vystupuje jako stát projekce pro danou změnu návrhu za žadatele z EU. Pokud jsou tyto modifikační části spojeny s doplňkovým typovým osvědčením EASA, musí být toto doplňkové typové osvědčení v mezích rozsahu technických prováděcích postupů,

modifikační části pro libovolný výrobek v případě, že jsou USA státem projekce pro danou změnu návrhu a letadlové části jsou vyráběny podle licenční smlouvy uzavřené s držitelem schváleného návrhu z USA (rozdílný stát projekce a stát výroby).

Činnosti technické pomoci prováděné jménem FAA

Výrobní dohled a dozor prováděný jako technická pomoc.

Kontrola shody.

Uznávání německé dokumentace k letadlovým částem vyráběným v Německu podle oprávnění k výrobě vydaného USA

Formulář 1 EASA, Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou, se uznává k letadlovým částem vyráběným v souladu se systémem jakosti držitele oprávnění k výrobě z USA u dodavatele tohoto držitele v Německu, pokud je tento dodavatel zároveň držitelem německého oprávnění organizace k výrobě pro stejnou letadlovou část.

Itálie

Výrobky a související vývozní dokumentace uznávané pro dovoz do USA

Nová letadla, vrtulníky a ultralehká letadla, které jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, vyráběná podle italského oprávnění organizace k výrobě a doprovázená formulářem 27 EASA, tj. Vývozním osvědčením letové způsobilosti, nebo italským vývozním osvědčením letové způsobilosti vydaným před 28. zářím 2008.

Použitá letadla, která jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, udržovaná v souladu s částí 145, případně s částí M EASA, pokud jsou doprovázena formulářem 27 EASA, tj. Vývozním osvědčením letové způsobilosti, nebo italským vývozním osvědčením letové způsobilosti vydaným před 28. zářím 2008. Pokud příslušná ustanovení části M nejsou dosud provedena, jsou použitelnými požadavky na údržbu požadavky Itálie a uvedou se na italském vývozním osvědčení letové způsobilosti nebo formuláři 27 EASA.

Nová zařízení, která jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, vyráběná podle italského oprávnění organizace k výrobě a doprovázená formulářem 1 EASA, Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou, nebo formulářem 1 JAA vydaným před 28. zářím 2005.

Následující nové letadlové části vyráběné podle italského oprávnění organizace k výrobě, které jsou v souladu s údaji o návrhu schválenými FAA a jsou způsobilé pro zástavbu ve výrobku nebo zařízení, kterému bylo vydáno schválení návrhu FAA (doprovázené formulářem 1 EASA nebo formulářem 1 JAA vydaným před 28. zářím 2005):

náhradní části bez ohledu na stát projekce pro daný výrobek nebo zařízení,

modifikační části pro změny návrhu v případě, že EASA vystupuje jako stát projekce pro danou změnu návrhu za žadatele z EU. Pokud jsou tyto modifikační části spojeny s doplňkovým typovým osvědčením EASA, musí být toto doplňkové typové osvědčení v mezích rozsahu technických prováděcích postupů,

modifikační části pro libovolný výrobek v případě, že jsou USA státem projekce pro danou změnu návrhu a letadlové části jsou vyráběny podle licenční smlouvy uzavřené s držitelem schváleného návrhu z USA (rozdílný stát projekce a stát výroby).

Činnosti technické pomoci prováděné jménem FAA

Výrobní dohled a dozor prováděný jako technická pomoc.

Kontrola shody.

Uznávání italské dokumentace k letadlovým částem vyráběným v Itálii podle oprávnění k výrobě vydaného USA

Formulář 1 EASA, Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou, se uznává k letadlovým částem vyráběným v souladu se systémem jakosti držitele oprávnění k výrobě z USA u dodavatele tohoto držitele v Itálii, pokud je tento dodavatel zároveň držitelem italského oprávnění organizace k výrobě pro stejnou letadlovou část.

Litva

Výrobky a související vývozní dokumentace uznávané pro dovoz do USA

Nové kluzáky a motorové kluzáky, které jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, vyráběné podle litevského oprávnění organizace k výrobě a doprovázené formulářem 27 EASA, tj. Vývozním osvědčením letové způsobilosti, nebo litevským vývozním osvědčením letové způsobilosti vydaným před 28. zářím 2008.

Použitá letadla, která jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, udržovaná v souladu s částí 145, případně s částí M EASA, jsou-li doprovázena formulářem 27 EASA, tj. Vývozním osvědčením letové způsobilosti, nebo litevským vývozním osvědčením letové způsobilosti vydaným před 28. zářím 2008.

Nové vrtule, které jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, vyráběné podle litevského oprávnění organizace k výrobě a doprovázené formulářem 1 EASA, Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou, nebo formulářem 1 JAA vydaným před 28. zářím 2005.

Následující nové letadlové části vyráběné podle litevského oprávnění organizace k výrobě, které jsou v souladu s údaji o návrhu schválenými FAA a jsou způsobilé pro zástavbu ve výrobku, jemuž bylo uděleno schválení návrhu FAA (doprovázené formulářem 1 EASA nebo formulářem 1 JAA vydaným před 28. zářím 2005):

náhradní části pro výše uvedené výrobky.

Lucembursko

Výrobky a související vývozní dokumentace uznávané pro dovoz do USA

Použitá letadla, která jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, udržovaná v souladu s částí 145, případně s částí M EASA, jsou-li doprovázena formulářem 27 EASA, tj. Vývozním osvědčením letové způsobilosti, nebo lucemburským vývozním osvědčením letové způsobilosti vydaným před 28. zářím 2008.

Následující nové letadlové části vyráběné podle lucemburského oprávnění organizace k výrobě, které jsou v souladu s údaji o návrhu schválenými FAA a jsou způsobilé pro zástavbu ve výrobku nebo zařízení, kterému bylo vydáno schválení návrhu FAA (doprovázené formulářem 1 EASA nebo formulářem 1 JAA vydaným před 28. zářím 2005):

náhradní části bez ohledu na stát projekce pro daný výrobek nebo zařízení,

modifikační části pro změny návrhu v případě, že EASA vystupuje jako stát projekce pro danou změnu návrhu za žadatele z EU. Pokud jsou tyto modifikační části spojeny s doplňkovým typovým osvědčením EASA, musí být toto doplňkové typové osvědčení v mezích rozsahu technických prováděcích postupů,

modifikační části pro libovolný výrobek v případě, že jsou USA státem projekce pro danou změnu návrhu a letadlové části jsou vyráběny podle licenční smlouvy uzavřené s držitelem schváleného návrhu z USA (rozdílný stát projekce a stát výroby).

Nizozemsko

Výrobky a související vývozní dokumentace uznávané pro dovoz do USA

Použitá letadla, která jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, udržovaná v souladu s částí 145, případně s částí M EASA, pokud jsou doprovázena formulářem 27 EASA, tj. Vývozním osvědčením letové způsobilosti, nebo nizozemským vývozním osvědčením letové způsobilosti vydaným před 28. zářím 2008. Pokud příslušná ustanovení části M nejsou dosud provedena, jsou použitelnými požadavky na údržbu požadavky Nizozemska a uvedou se na nizozemském vývozním osvědčení letové způsobilosti nebo formuláři 27 EASA.

Nová zařízení, která jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, vyráběná podle nizozemského oprávnění organizace k výrobě a doprovázená formulářem 1 EASA, Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou, nebo formulářem 1 JAA vydaným před 28. zářím 2005.

Následující nové letadlové části vyráběné podle nizozemského oprávnění organizace k výrobě, které jsou v souladu s údaji o návrhu schválenými FAA a jsou způsobilé pro zástavbu ve výrobku nebo zařízení, kterému bylo vydáno schválení návrhu FAA (doprovázené formulářem 1 EASA nebo formulářem 1 JAA vydaným před 28. zářím 2005):

náhradní části bez ohledu na stát projekce pro daný výrobek nebo zařízení,

modifikační části pro změny návrhu v případě, že EASA vystupuje jako stát projekce pro danou změnu návrhu za žadatele z EU. Pokud jsou tyto modifikační části spojeny s doplňkovým typovým osvědčením EASA, musí být toto doplňkové typové osvědčení v mezích rozsahu technických prováděcích postupů,

modifikační části pro libovolný výrobek v případě, že jsou USA státem projekce pro danou změnu návrhu a letadlové části jsou vyráběny podle licenční smlouvy uzavřené s držitelem schváleného návrhu z USA (rozdílný stát projekce a stát výroby).

Činnosti technické pomoci prováděné jménem FAA

Výrobní dohled a dozor prováděný jako technická pomoc.

Kontrola shody.

Polsko

Výrobky a související vývozní dokumentace uznávané pro dovoz do USA

Nová letadla, vrtulníky, ultralehká letadla a kluzáky, které jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, vyráběné podle polského oprávnění organizace k výrobě a doprovázené formulářem 27 EASA, Vývozní osvědčení letové způsobilosti, nebo polským vývozním osvědčením letové způsobilosti vydaným před 28. zářím 2008.

Použitá letadla, která jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, udržovaná v souladu s částí 145, případně s částí M EASA, pokud jsou doprovázena formulářem 27 EASA, tj. Vývozním osvědčením letové způsobilosti, nebo polským vývozním osvědčením letové způsobilosti vydaným před 28. zářím 2008. Pokud příslušná ustanovení části M nejsou dosud provedena, jsou použitelnými požadavky na údržbu požadavky Polska a uvedou se na polském vývozním osvědčení letové způsobilosti nebo formuláři 27 EASA.

Nové motory a vrtule, které jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, vyráběné podle polského oprávnění organizace k výrobě a doprovázené formulářem 1 EASA, Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou nebo formulářem 1 JAA vydaným před 28. zářím 2005.

Nová zařízení, která jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, vyráběná podle polského oprávnění organizace k výrobě a doprovázená formulářem 1 EASA, Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou, nebo formulářem 1 JAA vydaným před 28. zářím 2005.

Následující nové letadlové části vyráběné podle polského oprávnění organizace k výrobě, které jsou v souladu s údaji o návrhu schválenými FAA a jsou způsobilé pro zástavbu ve výrobku nebo zařízení, kterému bylo vydáno schválení návrhu FAA (doprovázené formulářem 1 EASA nebo formulářem 1 JAA vydaným před 28. zářím 2005):

náhradní části pro výše uvedené polské výrobky,

modifikační části pro změny návrhu v případě, že EASA vystupuje jako stát projekce pro danou změnu návrhu za žadatele z EU. Pokud jsou tyto modifikační části spojeny s doplňkovým typovým osvědčením EASA, musí toto doplňkové typové osvědčení být v mezích rozsahu technických prováděcích postupů,

modifikační části pro libovolný výrobek v případě, že jsou USA státem projekce pro danou změnu návrhu a letadlové části jsou vyráběny podle licenční smlouvy uzavřené s držitelem schváleného návrhu z USA (rozdílný stát projekce a stát výroby).

Činnosti technické pomoci prováděné jménem FAA

Výrobní dohled a dozor prováděný jako technická pomoc.

Kontrola shody.

Portugalsko

Výrobky a související vývozní dokumentace uznávané pro dovoz do USA

Použitá letadla, která jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, udržovaná v souladu s částí 145, případně s částí M EASA, pokud jsou doprovázena formulářem 27 EASA, tj. Vývozním osvědčením letové způsobilosti, nebo portugalským vývozním osvědčením letové způsobilosti vydaným před 28. zářím 2008.

Následující nové letadlové části vyráběné podle portugalského oprávnění organizace k výrobě, které jsou v souladu s údaji o návrhu schválenými FAA a jsou způsobilé pro zástavbu ve výrobku nebo zařízení, kterému bylo vydáno schválení návrhu FAA (doprovázené formulářem 1 EASA nebo formulářem 1 JAA vydaným před 28. zářím 2005):

náhradní části bez ohledu na stát projekce pro daný výrobek nebo zařízení,

modifikační části pro změny návrhu v případě, že EASA vystupuje jako stát projekce pro danou změnu návrhu za žadatele z EU. Pokud jsou tyto modifikační části spojeny s doplňkovým typovým osvědčením EASA, musí být toto doplňkové typové osvědčení v mezích rozsahu technických prováděcích postupů,

modifikační části pro libovolný výrobek v případě, že jsou USA státem projekce pro danou změnu návrhu a letadlové části jsou vyráběny podle licenční smlouvy uzavřené s držitelem schváleného návrhu z USA (rozdílný stát projekce a stát výroby).

Činnosti technické pomoci prováděné jménem FAA

Výrobní dohled a dozor prováděný jako technická pomoc.

Kontrola shody.

Rumunsko

Výrobky a související vývozní dokumentace uznávané pro dovoz do USA

Nové kluzáky, motorové kluzáky a ultralehká letadla, které jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, vyráběné podle rumunského oprávnění organizace k výrobě a doprovázené formulářem 27 EASA, tj. Vývozním osvědčením letové způsobilosti, nebo rumunským vývozním osvědčením letové způsobilosti vydaným před 28. zářím 2008.

Použitá letadla, která jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, udržovaná v souladu s částí 145, případně s částí M EASA, doprovázená formulářem 27 EASA, tj. Vývozním osvědčením letové způsobilosti, nebo rumunským vývozním osvědčením letové způsobilosti vydaným před 28. zářím 2008. Pokud příslušná ustanovení části M nejsou dosud provedena, jsou použitelnými požadavky na údržbu požadavky Rumunska a uvedou se na rumunském vývozním osvědčení letové způsobilosti nebo formuláři 27 EASA.

Následující nové letadlové části vyráběné podle rumunského oprávnění organizace k výrobě, které jsou v souladu s údaji o návrhu schválenými FAA a jsou způsobilé pro zástavbu ve výrobku nebo zařízení, kterému bylo vydáno schválení návrhu FAA (doprovázené formulářem 1 EASA nebo formulářem 1 JAA vydaným před 28. zářím 2005):

náhradní části bez ohledu na stát projekce pro daný výrobek nebo zařízení,

modifikační části pro změny návrhu v případě, že EASA vystupuje jako stát projekce pro danou změnu návrhu za žadatele z EU. Pokud jsou tyto modifikační části spojeny s doplňkovým typovým osvědčením EASA, musí být toto doplňkové typové osvědčení v mezích rozsahu technických prováděcích postupů,

modifikační části pro libovolný výrobek v případě, že jsou USA státem projekce pro danou změnu návrhu a letadlové části jsou vyráběny podle licenční smlouvy uzavřené s držitelem schváleného návrhu z USA (rozdílný stát projekce a stát výroby).

Činnosti technické pomoci prováděné jménem FAA

Výrobní dohled a dozor prováděný jako technická pomoc.

Kontrola shody.

Slovensko

Výrobky a související vývozní dokumentace uznávané pro dovoz do USA

Následující nové letadlové části vyráběné podle slovenského oprávnění organizace k výrobě, které jsou v souladu s údaji o návrhu schválenými FAA a jsou způsobilé pro zástavbu ve výrobku nebo zařízení, kterému bylo vydáno schválení návrhu FAA (doprovázené formulářem 1 EASA nebo formulářem 1 JAA vydaným před 28. zářím 2005):

náhradní části bez ohledu na stát projekce pro daný výrobek nebo zařízení,

modifikační části pro změny návrhu v případě, že EASA vystupuje jako stát projekce pro danou změnu za žadatele z EU. Pokud jsou tyto modifikační části spojeny s doplňkovým typovým osvědčením EASA, musí být toto doplňkové typové osvědčení v mezích rozsahu technických prováděcích postupů,

modifikační části pro libovolný výrobek v případě, že jsou USA státem projekce pro danou změnu návrhu a letadlové části jsou vyráběny podle licenční smlouvy uzavřené s držitelem schváleného návrhu z USA (rozdílný stát projekce a stát výroby.

Španělsko

Výrobky a související vývozní dokumentace uznávané pro dovoz do USA

Nová letadla a ultralehká letadla, která jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, vyráběná podle španělského oprávnění organizace k výrobě a doprovázená formulářem 27 EASA, tj. Vývozním osvědčením letové způsobilosti, nebo španělským vývozním osvědčením letové způsobilosti vydaným před 28. zářím 2008.

Použitá letadla, která jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, udržovaná v souladu s částí 145, případně s částí M EASA, pokud jsou doprovázena formulářem 27 EASA, tj. Vývozním osvědčením letové způsobilosti, nebo španělským vývozním osvědčením letové způsobilosti vydaným před 28. zářím 2008. Pokud příslušná ustanovení části M nejsou dosud provedena, jsou použitelnými požadavky na údržbu požadavky Španělska a uvedou se na španělském vývozním osvědčení letové způsobilosti nebo formuláři 27 EASA.

Nové balony s posádkou, které jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, vyráběné podle španělského oprávnění organizace k výrobě a doprovázené formulářem 27 EASA, tj. Vývozním osvědčením letové způsobilosti, nebo španělským vývozním osvědčením letové způsobilosti vydaným před 28. zářím 2008.

Nová zařízení, která jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, vyráběná podle španělského oprávnění organizace k výrobě a doprovázená formulářem 1 EASA, Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou, nebo formulářem 1 JAA vydaným před 28. zářím 2005.

Následující nové letadlové části vyráběné podle španělského oprávnění organizace k výrobě, které jsou v souladu s údaji o návrhu schválenými FAA a jsou způsobilé pro zástavbu ve výrobku nebo zařízení, kterému bylo vydáno schválení návrhu FAA (doprovázené formulářem 1 EASA nebo formulářem 1 JAA vydaným před 28. zářím 2005):

náhradní části bez ohledu na stát projekce pro daný výrobek nebo zařízení,

modifikační části pro změny návrhu v případě, že EASA vystupuje jako stát projekce pro danou změnu návrhu za žadatele z EU. Pokud jsou tyto modifikační části spojeny s doplňkovým typovým osvědčením EASA, musí být toto doplňkové typové osvědčení v mezích rozsahu technických prováděcích postupů,

modifikační části pro libovolný výrobek v případě, že jsou USA státem projekce pro danou změnu návrhu a letadlové části jsou vyráběny podle licenční smlouvy uzavřené s držitelem schváleného návrhu z USA (rozdílný stát projekce a stát výroby).

Činnosti technické pomoci prováděné jménem FAA

Výrobní dohled a dozor prováděný jako technická pomoc.

Kontrola shody.

Švédsko

Výrobky a související vývozní dokumentace uznávané pro dovoz do USA

Použitá letadla, která jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, udržovaná v souladu s částí 145, případně s částí M EASA, pokud jsou doprovázena formulářem 27 EASA, tj. Vývozním osvědčením letové způsobilosti, nebo švédským vývozním osvědčením letové způsobilosti vydaným před 28. zářím 2008. Pokud příslušná ustanovení části M nejsou dosud provedena, jsou použitelnými požadavky na údržbu požadavky Švédska a uvedou se na švédském vývozním osvědčení letové způsobilosti nebo formuláři 27 EASA.

Nová zařízení, která jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, vyráběná podle švédského oprávnění organizace k výrobě a doprovázená formulářem 1 EASA, Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou, nebo formulářem 1 JAA vydaným před 28. zářím 2005.

Následující nové letadlové části vyráběné podle švédského oprávnění organizace k výrobě, které jsou v souladu s údaji o návrhu schválenými FAA a jsou způsobilé pro zástavbu ve výrobku nebo zařízení, kterému bylo vydáno schválení návrhu FAA (doprovázené formulářem 1 EASA nebo formulářem 1 JAA vydaným před 28. zářím 2005):

náhradní části bez ohledu na stát projekce pro daný výrobek nebo zařízení,

modifikační části pro změny návrhu v případě, že EASA vystupuje jako stát projekce pro danou změnu návrhu za žadatele z EU. Pokud jsou tyto modifikační části spojeny s doplňkovým typovým osvědčením EASA, musí být toto doplňkové typové osvědčení v mezích rozsahu technických prováděcích postupů,

modifikační části pro libovolný výrobek v případě, že jsou USA státem projekce pro danou změnu návrhu a letadlové části jsou vyráběny podle licenční smlouvy uzavřené s držitelem schváleného návrhu z USA (rozdílný stát projekce a stát výroby).

Činnosti technické pomoci prováděné jménem FAA

Výrobní dohled a dozor prováděný jako technická pomoc.

Kontrola shody.

Spojené království

Výrobky a související vývozní dokumentace uznávané pro dovoz do USA

Nová malá letadla a ultralehká letadla, která jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, vyráběná podle oprávnění organizace k výrobě Spojeného království a doprovázená formulářem 27 EASA, tj. Vývozním osvědčením letové způsobilosti, nebo vývozním osvědčením letové způsobilosti Spojeného království vydaným před 28. zářím 2008.

Nové vzducholodě, které jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, vyráběné podle oprávnění organizace k výrobě Spojeného království a doprovázené formulářem 27 EASA, tj. Vývozním osvědčením letové způsobilosti, nebo vývozním osvědčením letové způsobilosti Spojeného království vydaným před 28. zářím 2008.

Nové balony s posádkou, které jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, vyráběné podle oprávnění organizace k výrobě Spojeného království a doprovázené formulářem 27 EASA, tj. Vývozním osvědčením letové způsobilosti, nebo vývozním osvědčením letové způsobilosti Spojeného království vydaným před 28. zářím 2008.

Použitá letadla, která jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, udržovaná v souladu s částí 145, případně s částí M EASA, doprovázená formulářem 27 EASA, tj. Vývozním osvědčením letové způsobilosti, nebo vývozním osvědčením letové způsobilosti Spojeného království vydaným před 28. zářím 2008. Pokud příslušná ustanovení části M nejsou dosud provedena, jsou použitelnými požadavky na údržbu požadavky Spojeného království a uvedou se na vývozním osvědčení letové způsobilosti Spojeného království nebo formuláři 27 EASA.

Nové motory a vrtule, které jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, vyráběné podle oprávnění organizace k výrobě Spojeného království a doprovázené formulářem 1 EASA, Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou, nebo formulářem 1 JAA vydaným před 28. zářím 2005.

Nová zařízení, která jsou v souladu s návrhem schváleným FAA, vyráběná podle oprávnění organizace k výrobě Spojeného království a doprovázená formulářem 1 EASA, Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou, nebo formulářem 1 JAA vydaným před 28. zářím 2005.

Následující nové letadlové části vyráběné podle oprávnění organizace k výrobě Spojeného království, které jsou v souladu s údaji o návrhu schválenými FAA a jsou způsobilé pro zástavbu ve výrobku nebo zařízení, kterému bylo vydáno schválení návrhu FAA (doprovázené formulářem 1 EASA nebo formulářem 1 JAA vydaným před 28. zářím 2005):

náhradní části bez ohledu na stát projekce pro daný výrobek nebo zařízení,

modifikační části pro změny návrhu v případě, že EASA vystupuje jako stát projekce pro danou změnu návrhu za žadatele z EU. Pokud jsou tyto modifikační části spojeny s doplňkovým typovým osvědčením EASA, musí být toto doplňkové typové osvědčení v mezích rozsahu technických prováděcích postupů,

modifikační části pro libovolný výrobek v případě, že jsou USA státem projekce pro danou změnu a letadlové části jsou vyráběny podle licenční smlouvy uzavřené s držitelem schváleného návrhu z USA (rozdílný stát projekce a stát výroby).

Činnosti technické pomoci prováděné jménem FAA

Výrobní dohled a dozor prováděný jako technická pomoc.

Kontrola shody.

Uznávání dokumentace Spojeného království k letadlovým částem vyráběným ve Spojeném království podle oprávnění k výrobě vydaného USA

Formulář 1 EASA, Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou, se uznává k letadlovým částem vyráběným v souladu se systémem jakosti držitele oprávnění k výrobě z USA u dodavatele tohoto držitele ve Spojeném království, pokud je tento dodavatel zároveň držitelem oprávnění organizace k výrobě Spojeného království pro stejnou letadlovou část.


United States Technical Agent

Products, export documentation, and technical assistance activities

FAA

Výrobky a související vývozní dokumentace uznávané pro dovoz do EU

Nová letadla, která jsou v souladu s návrhem schváleným EASA, vyráběná podle výrobního povolení USA a doprovázená formulářem 8130-4 FAA, tj. Vývozním osvědčením letové způsobilosti.

Nové balony s posádkou, které jsou v souladu s návrhem schváleným EASA, vyráběné podle výrobního povolení USA a doprovázené formulářem 8130-4 FAA, tj. Vývozním osvědčením letové způsobilosti.

Nové vzducholodi, které jsou v souladu s návrhem schváleným EASA, vyráběné podle výrobního povolení USA a doprovázené formulářem 8130-4 FAA, tj. Vývozním osvědčením letové způsobilosti.

Použitá letadla, která jsou v souladu s návrhem schváleným EASA, udržovaná podle schváleného systému FAA (tj. CFR 14, části 43, 65, 121, 125, 135, 145 nebo 129.14), pokud jsou doprovázena formulářem 8130-4 FAA, tj. Vývozním osvědčením letové způsobilosti.

Nové a přestavěné motory a vrtule, které jsou v souladu s návrhem schváleným EASA, vyráběné podle oprávnění USA k výrobě a doprovázené formulářem 8130-4 FAA, tj. Vývozním osvědčením letové způsobilosti.

Nová zařízení, která jsou v souladu s návrhem schváleným EASA, vyráběná podle oprávnění USA k výrobě a doprovázená formulářem 8130-3 FAA, tj. Osvědčením o uvolnění oprávněnou osobou.

Následující nové letadlové části vyráběné podle oprávnění USA k výrobě, které jsou v souladu s údaji o návrhu schválenými EASA a jsou způsobilé pro zástavbu ve výrobku nebo zařízení, kterému bylo vydáno schválení návrhu EASA (doprovázené formulářem 8130-3 FAA, tj. Osvědčením o uvolnění oprávněnou osobou):

náhradní části pro daný výrobek nebo zařízení včetně letadlových částí vyráběných podle licenční smlouvy uzavřené s držitelem schváleného návrhu v rámci EASA,

modifikační části pro změny návrhu v případě, že je FAA státem projekce pro danou změnu návrhu nebo letadlových částí vyráběných podle licenční smlouvy uzavřené s držitelem schváleného návrhu v rámci EASA,

náhradní a modifikační části s povolením PMA podle definice v technických prováděcích postupech, pokud je doprovázeno formulářem 8130-3 FAA s příslušnými osvědčujícími prohlášeními.

Činnosti technické pomoci prováděné jménem EASA

Údaje o návrhu (prohlášení o shodě) a účast na testech a zkouškách.

Výrobní dohled a dozor prováděný jako technická pomoc.

Kontrola shody.

PŘÍLOHA 2

ÚDRŽBA

1.   ÚČEL A OBLAST PŮSOBNOSTI

Strany navzájem vyhodnotily své standardy a systémy týkající se schvalování stanic/organizací oprávněných k údržbě, které provádějí údržbu výrobků civilní letecké techniky. V souladu s čl. 4 bodem A dohody tato příloha upravuje vzájemné uznávání závěrů o vyhovění, schválení nebo oprávnění, dokumentaci a technické pomoci, pokud jde o schválení a sledování stanic/organizací oprávněných k údržbě, jak je podrobněji rozvedeno v dodatcích této přílohy. Nic v této příloze nelze vykládat jako omezující pravomoc některé ze stran jednat v souladu s článkem 15 dohody.

2.   DEFINICE

2.1   „Generální opravou“ se rozumí proces, který zajišťuje, aby výrobek letecké techniky byl v naprostém souladu s platnými provozními tolerancemi uvedenými v typovém osvědčení držitele nebo v pokynech výrobce zařízení pro zachování letové způsobilosti nebo v údajích, které schválil nebo uznal úřad.

Žádná osoba nesmí označit výrobek za generálně opravený, jestliže nebyl přinejmenším rozebrán, vyčištěn, podroben kontrole, podle potřeby opraven, opět smontován a přezkoušen v souladu s výše uvedenými údaji.

2.2   „Úpravou nebo modifikací“ se rozumí změna návrhu, konfigurace, výkonnosti, charakteristik vlivu na životní prostředí nebo provozních omezení dotčeného výrobku civilní letecké techniky.

2.3   „Údaji schválenými FAA“ se rozumí údaje schválené administrátorem FAA nebo zástupcem jmenovaným administrátorem, včetně údajů o návrhu z ES vzájemně uznávaných podle přílohy 1.

2.4   „Údaji schválenými EASA“ se rozumí údaje schválené technickým zástupcem ES nebo organizací schválenou tímto technickým zástupcem, včetně údajů o návrhu z USA vzájemně uznávaných podle přílohy 1.

2.5   „Zvláštními podmínkami“ se rozumí požadavky buď uvedené v hlavě 14 US Code of Federal Regulations (sbírka federálních zákonů USA), částech 43 a 145 (dále jen „14 CFR část 43 nebo 145“, podle toho, co se týká) nebo v nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 příloze II (dále jen „EASA část 145“), které byly na základě srovnání regulačních systémů údržby zjištěny jakožto požadavky ležící mimo obsah společný oběma systémům, přičemž jsou natolik významné, že je nutno se jimi zabývat.

3.   SPOLEČNÝ KOORDINAČNÍ ORGÁN

3.1   Složení

3.1.1

Tímto se ustavuje Společný koordinační výbor pro údržbu (JMCB) odpovědný Dvoustrannému dozorčímu výboru pod společným vedením ředitele EASA odpovědného za oprávnění organizací (EASA Director responsible for Organisation Approvals) a ředitele FAA pro letové standardy (FAA Director of Flight Standards). Jeho členy jsou příslušní zástupci delegovaní oběma technickými zástupci, kteří podle příslušnosti odpovídají za systémy údržby a řízení jakosti a stanovení pravidel.

3.1.2

Společné vedení může přizvat další účastníky k usnadnění plnění mandátu JMCB.

3.2   Mandát

3.2.1

JMCB se schází nejméně jednou ročně, aby zajistil efektivní fungování a provádění této přílohy. Plní zejména tyto funkce:

a)

Vypracovávání, schvalování a revidování podrobných metodických pokynů, určených k použití v rámci procesů v působnosti této přílohy.

b)

Informování o závažných bezpečnostních problémech a tvorba akčních plánů jejich řešení.

c)

Zajišťování důsledného uplatňování této přílohy.

d)

Řešení technických otázek náležejících do rámce odpovědnosti technických zástupců a zkoumání dalších technických otázek, které nelze vyřešit na nižší úrovni.

e)

Vypracovávání, schvalování a revidování podrobných metodických pokynů určených k použití pro přechod, spolupráci, pomoc, výměnu informací, vzájemnou účast na vnitřních auditech jakosti, standardizačních a namátkových kontrolách v souvislosti s údržbou a systémy řízení jakosti a standardizace.

f)

Vedení seznamu leteckých úřadů uvedených v dodatku 2 této přílohy, v souladu s rozhodnutími přijatými dvoustranným dozorčím výborem.

g)

Navrhování změn a dodatků této přílohy dvoustrannému dozorčímu výboru.

3.2.2

JMCB podává dvoustrannému dozorčímu výboru hlášení o nevyřešených otázkách a zajišťuje provádění všech rozhodnutí, ke kterým dospěl dvoustranný dozorčí výbor v souvislosti s touto přílohou.

4.   PROVÁDĚNÍ

4.1   S výhradou podmínek této přílohy strany souhlasí s tím, že jejich techničtí zástupci jsou povinni přijímat kontroly a sledování stanic/organizací oprávněných k údržbě prováděné druhým technickým zástupcem nebo v příslušných případech leteckými úřady pro potřeby závěrů o vyhovění jejich příslušným požadavkům jakožto základ pro vydání oprávnění a pro zachování platnosti oprávnění.

4.2   Oprávnění vydané technickým zástupcem podle této přílohy nesmí přesáhnout hranice kvalifikací a omezení stanovených v oprávnění vydaném druhým technickým zástupcem nebo leteckým úřadem.

4.3   Osvědčení FAA

4.3.1

Aniž je tím dotčeno vlastní rozhodování administrátora FAA podle 14 CFR část 145, organizaci oprávněné k údržbě musí být vydáno osvědčení FAA a provozní specifikace, pokud byla schválena pro údržbu leteckým úřadem uvedeným v dodatku 2 této přílohy v souladu s přílohou II nařízení Komise (ES) č. 2042/2003, splňuje podmínky stanovené v této příloze, včetně zvláštních podmínek FAA stanovených v dodatku 1 a pokud letecký úřad vydal doporučení nebo souhlas pro FAA k osvědčení.

4.3.2

Osvědčení FAA se týkají pouze dalších stálých stanic umístěných v některém členském státu uvedeným v dodatku 2. Každé další stálé sídlo musí také být pod dohledem některého leteckého úřadu uvedeného v dodatku 2.

4.3.3

Osvědčení FAA se týkají pouze stanic traťové údržby umístěných v některém členském státu EU a pod dohledem některého leteckého úřadu uvedeného v dodatku 2.

4.4   Osvědčení EASA

4.4.1

Stanici oprávněné k údržbě musí být vydáno osvědčení EASA, jak je podrobně uvedeno v dodatku 4, pokud byla uznána pro údržbu FAA v souladu s 14 CFR část 145, splňuje podmínky stanovené v této příloze, včetně zvláštních podmínek EASA stanovených v dodatku 1, a pokud FAA vydal doporučení nebo souhlas pro schválení EASA, s výjimkou případu, kdy výkonný ředitel EASA zjistí, že takový krok není nezbytný pro údržbu nebo úpravy výrobků letecké techniky registrovaných nebo vyprojektovaných v některém členském státu EU, nebo že letadlové části zastavěné na těchto výrobcích nebo možnosti EASA neumožňují vyřízení dané žádosti.

4.4.2

Osvědčení EASA se týká pouze stanice traťové údržby umístěné na území Spojených států.

4.5   Techničtí zástupci a v příslušných případech letecké úřady jsou povinni:

a)

Poskytovat doporučení nebo souhlasy k osvědčování stanic oprávněných k údržbě pro FAA a organizací oprávněných k údržbě pro EASA.

b)

Provádět dohled a podávat hlášení týkající se průběžného vyhovění požadavkům uvedeným v této příloze za strany organizací oprávněných k údržbě v Evropském společenství a stanic oprávněných k údržbě ve Spojených státech.

c)

Podle okolnosti uznat nebo schválit dodatek k příručce/výkladu organizace předložené (předloženého) žadatelem, pokud byl shledán vyhovujícím dodatku 1.

d)

Dodržovat postupy uvedené v dodatku 3.

4.6   Technický zástupce každé ze stran, nebo v příslušných případech letecký úřad jsou povinni na vyžádání poskytnout technickou pomoc v činnostech údržby technickému zástupci nebo v příslušných případech leteckému úřadu druhé strany, jakožto součást prosazování cílů této přílohy. Techničtí zástupci nebo letecké úřady mohou odmítnout tuto technickou pomoc poskytnout z důvodu nedostatku dostupných zdrojů, vzhledem k tomu, že daná činnost údržby nespadá do rámce působnosti této dohody, nebo protože neexistuje žádná regulativní vazba s daným provozem. Tyto oblasti pomoci mohou mimo jiné zahrnovat:

a)

Provádění vyšetřování na vyžádání a hlášení o nich.

b)

Sběr a poskytování údajů pro hlášení na základě požadavků.

4.7   Techničtí zástupci mohou provádět nezávislé kontroly stanic/organizací oprávněných k údržbě, pokud je to odůvodněno konkrétním bezpečnostním znepokojením v souladu s čl.15 bodem B dohody.

4.8   Strany se dohodly, že údržba a úpravy nebo modifikace prováděné na výrobku civilní letecké techniky pod regulační kontrolou jedné strany mohou být uskutečněny a daný výrobek vrácen do provozu stanicí/organizací oprávněnou k údržbě pod regulační kontrolou druhé strany, pokud jí bylo vydáno oprávnění v souladu s ustanoveními této přílohy.

4.9   Strany se dohodly, že na základě předběžného schválení je možné mimořádnou nebo jinou než běžnou údržbu určenou jako údržbu na letadle nebo celku provádět mimo území stanovené v čl. 12 dohody. Schválení mimořádné nebo jiné než běžné údržby musí být uděleno v souladu s postupy stanovenými JMCB.

4.10   Změny prováděné jednou ze stran, které se týkají změn její organizace civilního letectví, jejích nařízení, postupů nebo standardů, včetně kontrol technických zástupců a leteckých úřadů, mohou mít vliv na předpisovou základnu, z níž vychází provádění této přílohy. Proto se strany o takových plánovaných změnách při první možné příležitosti navzájem informují prostřednictvím technických zástupců a v příslušných případech prostřednictvím leteckých úřadů a přitom projednají, do jaké míry takové plánované změny ovlivní uvedenou základnu této přílohy. Pokud konzultace podle čl. 15 bodu C dohody vyústí v dohodu o pozměnění této přílohy, musí se strany snažit zajistit, aby taková změna či doplněk vstoupila v platnost současně nebo s co nejkratším časovým odstupem po nabytí platnosti nebo provedení změny, která si takovou novou úpravu vynutila.

5.   KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE

5.1   Strany si prostřednictvím JMCB vymění seznam kontaktních osob pro různé technické aspekty této přílohy. Tento seznam udržují techničtí zástupci.

5.2   Veškerá komunikace mezi stranami, včetně technické dokumentace dodávané ke kontrole nebo schválení, jak je blíže uvedeno v této příloze, se uskutečňují v jazyce anglickém.

5.3   V případě vzniku naléhavých nebo neobvyklých situací kontaktní osoby technických zástupců a v příslušných případech leteckých úřadů komunikují a zajišťují přijímání odpovídajících okamžitých opatření.

6.   KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY PRO UZNÁVÁNÍ ZÁVĚRŮ O VYHOVĚNÍ

6.1   Základní požadavky

6.1.1

Technický zástupce každé ze stran a v příslušných případech letecké úřady musí technickému zástupci druhé strany prokázat systémy své strany pro regulační dohled nad stanicemi/organizacemi oprávněnými k údržbě. Pro účely provádění dohledu nad stanicemi/organizacemi oprávněnými k údržbě jménem druhé strany, techničtí zástupci každé ze stran a v příslušných případech letecké úřady prokáží zejména efektivní a odpovídající:

a)

právní a regulační strukturu;

b)

organizační strukturu;

c)

zdroje včetně dostatečně kvalifikovaných pracovníků;

d)

program výcviku;

e)

vnitřní předpisy, procesy a postupy;

f)

dokumentaci a evidenci;

g)

aktivní certifikační program a program dozoru;

h)

pravomoc nad regulovanými subjekty.

6.2   Počáteční důvěra

6.2.1

Techničtí zástupci a letecké úřady uvedené v dodatku 2 této přílohy v době vstupu této dohody v platnost splňují požadavky této přílohy, a to jako výsledek procesu budování důvěry uskutečněného pro účely uzavření této dohody.

6.2.2

Pokud JMCB dospěje ke zjištění, že určitý letecký úřad úspěšně absolvoval hodnocení pro vyhovění požadavkům této přílohy, předloží JMCB dvoustrannému dozorčímu výboru návrh na zapsání leteckého úřadu do dodatku 2.

6.3   Trvalá důvěra

6.3.1

Techničtí zástupci a letecké úřady musí nadále pokračovat v prokazování efektivního dohledu popsaného v odst. 6.1.1 v souladu s postupy JMCB.

a)

Techničtí zástupci a letecké úřady zejména:

i)

mají právo účastnit se u druhé strany jejích auditů jakosti, standardizačních a namátkových kontrol a stanovit roční plán namátkových kontrol, podle potřeby včetně případných změn sloužících přizpůsobení okolnostem,

ii)

podvolí se kontrolám podle ustanovení písm. a) až i) odst. 6.3.1,

iii)

zajistí, aby regulované subjekty umožnily přístup technickým zástupcům obou stran pro účely auditů a kontrol,

iv)

zajistí k dispozici všechny zprávy z auditů jakosti, standardizačních a namátkových kontrol, které jsou použitelné pro tuto přílohu,

v)

zajistí, aby byli k dispozici příslušní pracovníci pro účast na namátkových kontrolách,

vi)

zpřístupní záznamy organizace oprávněné k údržbě a kontrolní hlášení včetně uskutečněných vynucovacích opatření,

vii)

poskytnou tlumočnickou asistenci v kanceláři leteckého úřadu během přezkoumání vnitřních záznamů a dokumentace organizace oprávněné k údržbě vedené v národním jazyce,

viii)

napomáhají si vzájemně při formulování závěrů z veškerých zjištění učiněných během kontroly,

ix)

zajišťují, aby všechny namátkové kontroly byly určovány analýzou rizik a objektivními kritérii a z tohoto základu vycházely, aniž by tím byla dotčena vlastní rozhodovací pravomoc technických zástupců;

b)

Techničtí zástupci si při nejbližší možné příležitosti musejí oznámit případnou skutečnost, že určitý technický zástupce nebo letecký úřad není schopen plnit některý z požadavků tohoto odstavce. Pokud je některý z technických zástupců přesvědčen, že technická způsobilost není nadále odpovídající, musejí techničtí zástupci provést konzultaci a navrhnout akční plán, který bude obsahovat veškeré nezbytné nápravné činnosti s cílem řešit nedostatky;

c)

V případě, že některý technický zástupce nebo letecký úřad nenapraví nedostatky ve lhůtě stanovené v akčním plánu, může kterýkoli z obou technických zástupců věc postoupit JMCB;

d)

Pokud má některá ze stran v úmyslu pozastavit uznávání závěrů nebo schválení či oprávnění prováděných technickým zástupcem nebo leteckým úřadem, musí tato strana neprodleně vyrozumět druhou stranu v souladu s článkem 18 bodem A dohody.

7.   OZNAMOVÁNÍ VYŠETŘOVÁNÍ NEBO VYNUCOVACÍCH OPATŘENÍ

7.1   V souladu s ustanovením čl. 8 dohody musí každá ze stran prostřednictvím svých technických zástupců a v příslušných případech leteckých úřadů oznámit ihned druhé straně jakékoli vyšetřování a závěrečná opatření vyvozená pro neplnění v rámci působnosti této přílohy zjištěné na straně stanice/organizace oprávněné k údržbě pod regulační kontrolou druhé strany, pokud taková opatření mohou vyústit ve vynucovací opatření ve formě penalizace nebo zrušení, pozastavení platnosti nebo omezení oprávnění.

7.2   Takové oznámení se zašle příslušné kontaktní osobě druhé strany, uvedené v seznamu, o němž hovoří čl. 5 této přílohy.

7.3   Strany si ponechávají právo přijímat uvedená vynucovací opatření. V některých případech se však může určitá strana rozhodnout přezkoumat nápravné opatření přijaté druhou stranou. Proces konzultace vynucování podle této přílohy bude podléhat pravidelnému společnému přezkumu ze strany JMCB.

7.4   V případě zrušení nebo pozastavení osvědčení FAA stanice oprávněné k údržbě dle 14 CFR část 145 nebo osvědčení organizace oprávněné k údržbě v souladu s přílohou II nařízení Komise (ES) č. 2042/2003, technický zástupce a v příslušných případech letecký úřad musí o takovém zrušení nebo pozastavení uvědomit druhého technického zástupce.

8.   PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

8.1   Pokud jde o přechod schválení nebo oprávnění vydaných podle dvoustranných smluv mezi Spojenými státy a členskými státy Evropského společenství vyjmenovaných v doplňku 1 dohody a platných v době vstupu této přílohy v platnost, strany se dohodly na následujících ustanoveních o přechodu.

8.2   Bez ohledu na čl. 16 bod C oprávnění vydaná stanici/organizaci oprávněné k údržbě technickým zástupcem nebo leteckým úřadem v souladu s prováděcími postupy pro oblast údržby (dále jen „MIP“) podle dvoustranných dohod uvedených v doplňku 1 dohody a platná v době vstupu této přílohy v platnost jsou stranami této dohody pokládána za platná v souladu s podmínkami, jež byly přijaty v rámci uvedených dohod, a to po dobu dvou let od data vstupu této přílohy v platnost, za podmínky, že stanice/organizace oprávněná k údržbě, která obdržela uvedené oprávnění, vyhoví vždy zvláštním podmínkám obsaženým v MPI v platném znění, a to až doby, kdy taková oprávnění přejdou na Zvláštní podmínky této přílohy.

9.   USTANOVENÍ O PŘEVODU

Strany se dohodly, že přechod oprávnění stanic oprávněných k údržbě umístěných v členských státech EU uvedených v dodatku 2, avšak pod přímým dohledem FAA k datu vstupu této přílohy v platnost, se uskuteční v souladu s těmito ustanoveními o převodu.

Letecký úřad musí před provedením převodu stanic oprávněných k údržbě dokončit výcvik svého personálu v postupech týkajících se dohody, této přílohy a zvláštních podmínek FAA.

Až svůj výcvik dokončí počet pracovníků dostatečný k zajišťování dohledu nad provozy převáděnými v souladu s touto přílohou, převede FAA činnosti kontroly, sledování a dohledu stanic oprávněných k údržbě kvalifikovaných podle 14 CFR část 145 příslušnému leteckému úřadu.

Tyto převody na letecké úřady se musí uskutečnit do dvou let od data vstupu této přílohy v platnost v souladu se schválenými postupy JMCB.

10.   POPLATKY

Poplatky se uplatňují v souladu s článkem 14 dohody a v souladu s platnými regulativními požadavky.

Dodatek 1

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

1.   ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY EASA PLATNÉ PRO STANICE OPRÁVNĚNÉ K ÚDRŽBĚ UMÍSTĚNÉ V USA

1.1.

K získání oprávnění podle EASA části 145, v souladu s podmínkami této přílohy, musí stanice oprávněná k údržbě vyhovět všem dále uvedeným zvláštním podmínkám.

1.1.1.

Stanice oprávněná k údržbě předloží žádost formou a způsobem přijatelným pro EASA.

a)

Žádost o první oprávnění EASA i o jeho zachování musí obsahovat prohlášení prokazující, že osvědčení EASA nebo kvalifikace jsou nezbytné pro údržbu nebo úpravy výrobků letecké techniky registrovaných nebo projektovaných v některém členském státu EU nebo letadlových částí v letadlech zastavěných.

b)

Stanice oprávněná k údržbě připojí ke své příručce stanice oprávněné k údržbě (RSM) doplněk, který FAA ověří a přijme jménem EASA. Také pro veškeré revize doplňku se vyžaduje jejich přijetí FAA. Doplněk musí obsahovat:

i)

Prohlášení odpovědného vedoucího stanice oprávněné k údržbě podle definice v EASA části 145 v platném znění, která zavazuje stanice oprávněné k údržbě k dodržování podmínek této přílohy a zvláštních podmínek tak, jak jsou vyjmenovány.

ii)

Podrobné postupy pro provoz systému nezávislého sledování jakosti, včetně dohledu nad větším počtem provozních prostor a stanic traťové údržby na území Spojených států.

iii)

Postupy pro uvolnění do provozu nebo schválení vrácení do provozu, které splňují požadavky EASA části 145 pro letadlo a použití formuláře 8130-3 FAA pro letadlové celky, jakož i veškeré další informace vyžadované podle potřeby majitelem nebo provozovatelem.

iv)

Provozy kvalifikované pro draky/letadla, postupy pro zajištění toho, aby osvědčení letové způsobilosti a osvědčení kontroly letové způsobilosti byly platné před vydáním dokumentu o uvolnění do provozu.

v)

Postupy pro zajištění toho, aby opravy a modifikace definované požadavky EASA byly uskutečňovány v souladu s údaji schválenými EASA.

vi)

Postup pro stanici oprávněnou k údržbě při zajišťování toho, aby program počátečního a opakovacího výcviku schválený FAA a veškeré jeho revize zahrnovaly výcvik v oblasti lidských činitelů.

vii)

Postupy pro hlášení stavů nezpůsobilosti k letu dle požadavků EASA část 145 u výrobků civilní letecké techniky pro EASA, organizace k projektování, a dále pro klienta nebo operátora.

viii)

Postupy pro zajištění kompletnosti a souladu se zakázkou nebo smlouvou zákazníka nebo provozovatele, včetně notifikovaných příkazů k zachování letové způsobilosti EASA a jiných notifikovaných povinných pokynů.

ix)

Zavedené postupy k zajištění toho aby dodavatelé plnili podmínky těchto prováděcích postupů; to znamená při využívání organizace oprávněné podle EASA části 145 nebo při využití organizace, která není držitelem oprávnění EASA části 145, že stanice oprávněná k údržbě, která vrací výrobek do provozu, je odpovědná za zajištění jeho letové způsobilosti.

x)

Postupy pro povolování opakovaného provádění práce, v případě potřeby mimo stálá místa.

xi)

Postupy pro zajištění toho, aby pro údržbu letadel na základně byly k dispozici odpovídající kryté hangáry.

1.2.

Pro zachování oprávnění podle EASA části 145, v souladu s podmínkami této přílohy, musí stanice oprávněná k údržbě vyhovět následujícím podmínkám. FAA musí kontrolovat, aby stanice oprávněná k údržbě:

a)

Umožňovala EASA, nebo FAA jménem EASA, provádět kontrolu stanice z hlediska průběžného vyhovění požadavkům 14 CFR části 145 a těmto zvláštním podmínkám (tj. EASA část 145).

b)

Uznávala, že EASA může provádět vyšetřování a vynucovací opatření v souladu s libovolnými nařízeními ES a postupy EASA.

c)

Spolupracovala při jakémkoli vyšetřování nebo vynucovacím opatření EASA.

d)

Průběžně dodržovala 14 CFR část 43 a část 145, a dále tyto zvláštní podmínky.

2.   ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY FAA PLATNÉ PRO OPRÁVNĚNÉ ORGANIZACE K ÚDRŽBĚ UMÍSTĚNÉ V EU (AMO)

2.1.

K získání oprávnění podle CFR části 145, v souladu s podmínkami této přílohy, musí AMO vyhovět všem dále uvedeným zvláštním podmínkám.

2.1.1.

AMO předloží žádost formou a způsobem přijatelným pro FAA.

a)

Žádost o první oprávnění FAA i o jeho obnovu musí obsahovat:

i)

Prohlášení prokazující, že osvědčení FAA pro stanici oprávněnou k údržbě nebo kvalifikace jsou nezbytné pro údržbu nebo úpravy výrobků letecké techniky registrovaných v USA nebo výrobků letecké techniky registrovaných v zahraničí, provozovaných podle ustanovení 14 CFR.

ii)

Seznam funkcí, schválený leteckým úřadem, které budou dodavatelsky nebo subdodavatelsky provádět údržbu amerických výrobků civilní letecké techniky.

iii)

V případě přepravy nebezpečných výrobků písemné potvrzení prokazující, že všichni zapojení zaměstnanci jsou proškoleni v přepravě nebezpečných výrobků v souladu se standardy ICAO.

b)

AMO připojí ke svému MOE doplněk v angličtině, který je schválen leteckým úřadem a uložen u AMO. Po schválení leteckým úřadem se doplněk pokládá za schválený FAA. Veškeré revize doplňku musí schválit letecký úřad. Doplněk FAA k MOE musí obsahovat:

i)

Podepsané a datem opatřené prohlášení odpovědného vedoucího, které zavazuje organizaci k dodržování přílohy.

ii)

Přehled systému jakosti, který musí rovněž pokrývat zvláštní podmínky FAA.

iii)

Postupy pro schválení uvolnění nebo vrácení do provozu, které vyhovují požadavkům 14 CFR část 43 pro letadla, a použití formuláře 1 EASA pro letadlové celky. To zahrnuje informace vyžadované v odstavci 43.9 a v odstavci 43.11 požadavků 14 CFR a veškeré informace, které má povinně zpracovat a vést v angličtině vlastník nebo provozovatel.

iv)

Postupy pro hlášení poruch, nesprávných činností a závad pro FAA, a dále podezření na neschválené letadlové části (Suspected Unapproved Parts, SUP), zjištěné nebo zamýšlené k zástavbě ve výrobcích letecké techniky Spojených států.

v)

Postupy podávání oznámení FAA v souvislosti se všemi změnami stanic traťové údržby, které:

1)

jsou umístěny v některém členském státě EU;

2)

provádějí údržbu letadel zapsaných v rejstříku v USA;

3)

změnou ovlivní Provozní specifikace FAA.

vi)

Postupy pro kvalifikování a sledování dalších stálých sídel na seznamu členských států EU v dodatku 2 k této příloze.

vii)

Zavedené postupy pro ověřování, že všechny dodavatelské a subdodavatelské činnosti jsou ošetřeny ustanoveními, podle kterých se v případě zdroje necertifikovaného FAA výrobek vrací AMO ke konečné kontrole, přezkoušení a vrácení do provozu.

viii)

Postupy pro předkládání čtvrtletních hlášení FAA o využívání kapacit, které stanoví 10 nejlepších dodavatelů/subdodavatelů (outsourcingem zajištěných poskytovatelů údržby).

ix)

Postupy pro zajištění toho, aby veškeré významné opravy a významné úpravy/modifikace (podle definice v 14 CFR) byly prováděny v souladu s údaji schválenými FAA.

x)

Postupy pro zajištění plnění programu údržby k zachování letové způsobilosti (CAMP) leteckého dopravce, včetně oddělení údržby od kontroly u položek, které určí letecký dopravce/zákazník jako položky vyžadované ke kontrole (RII).

xi)

Postupy pro zajištění dodržování příruček údržby a instrukcí pro zachování letové způsobilost (ICA) a řešení odchylek. Postupy pro zajištění toho, aby všechny aktuální a platné příkazy k zachování letové způsobilosti (AD) vydávané FAA byly k dispozici personálu údržby v době, kdy provádí práci.

xii)

Postupy pro potvrzování, že vedoucí pracovníci a zaměstnanci AMO odpovědní za konečnou kontrolu a návrat amerických výrobků letecké techniky do provozu byli schopni anglicky číst, psát a rozuměli angličtině.

xiii)

Postupy pro povolování práce mimo stálé sídlo, podle okolností opakovaně.

2.2.

Pro zachování oprávnění podle 14 CFR část 43 a část 145, v souladu s podmínkami této přílohy, musí AMO vyhovět následujícímu. Letecký úřad musí ověřit, že AMO:

a)

umožňuje FAA, nebo leteckému úřadu jménem FAA, provádět její kontrolu z hlediska trvajícího vyhovění požadavkům EASA část 145 a těmto zvláštním podmínkám (tj.14 CFR část 43 a část 145);

b)

uznává, že FAA může provádět vyšetřování a vynucovací opatření v souladu s pravidly a příkazy FAA;

c)

musí spolupracovat při jakémkoli vyšetřování nebo vynucovacím opatření;

d)

musí průběžně dodržovat EASA část 145 a tyto zvláštní podmínky;

e)

pokud je zachováván regulativní soulad, získává tím FAA možnost obnovit první oprávnění AMO po 12 měsících, a poté vždy po každých dalších 24 měsících.

Dodatek 2

Techničtí zástupci pokládaní za kvalifikované pro účely této přílohy:

 

Federální letecký úřad

 

Evropská agentura pro bezpečnost letectví

Letecké úřady dále uvedených členských států EU se pokládají za kvalifikované pro účely této přílohy:

 

Republika Rakousko

 

Belgické království

 

Česká republika

 

Dánské království

 

Finská republika

 

Francouzská republika

 

Spolková republika Německo

 

Irsko

 

Italská republika

 

Lucemburské velkovévodství

 

Maltská republika

 

Nizozemské království

 

Polská republika

 

Portugalská republika

 

Španělské království

 

Švédské království

 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Dodatek 3

POSTUPY LETECKÉHO ÚŘADU

Letecký úřad, který jedná jménem FAA, musí v souladu se schválenými metodickými pravidly a postupy JMCB provádět následující úkony:

1)

V případě žádosti organizace oprávněné k údržbě o první oprávnění:

a)

prověří dokumentaci žadatele pro účely vydání osvědčení FAA;

b)

poskytne žadateli veškeré příslušné postupy;

c)

prověří a poskytne FAA veškeré údaje předcházející podání žádosti;

d)

prověří a schválí doplněk FAA k výkladu organizace údržby (MOE) pro žadatele AMO;

e)

provede audit/kontrolu AMO z hlediska vyhovění platným metodickým pokynům;

f)

schválí a poskytne FAA úplnou složku žádosti, která musí obsahovat kopii hlášení dozoru a podepsané doporučení k osvědčení FAA.

g)

ponechá si platný výtisk doplňku FAA.

2)

V případě obnovy osvědčení FAA organizace oprávněné k údržbě:

Obnovení se provádějí 12 měsíců po prvním osvědčení, a pak vždy po každých dalších 24 měsících.

a)

Prověří dokumentaci žadatele pro účely vydání osvědčení FAA.

b)

Ověří, zda byla provedena (provedeny) vyžadovaná kontrola(y) provozního prostoru.

c)

Prověří a schválí všechny změny doplňku FAA k výkladu organizace údržby (MOE) pro žadatele AMO.

d)

Informuje FAA o všech závěrech, které jsou relevantní pro dokončení kontroly provozního prostoru.

e)

Schválí a poskytne FAA úplnou složku žádosti, která musí obsahovat kopii hlášení dozoru a podepsané doporučení k obnově osvědčení FAA.

3)

V případě změny nebo doplnění osvědčení FAA:

a)

zajistí, aby všechny změny a doplnění byly doprovázeny přinejmenším předloženou žádostí;

b)

pro zapsání další stanice traťové údržby nebo stálých sídel poskytne FAA hlášení a doporučení.

Dodatek 4

FORMULÁŘ 3 EASA – OSVĚDČENÍ O OPRÁVNĚNÍ USA

OSVĚDČENÍ O OPRÁVNĚNÍ

ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ EASA.145.XXXX

S přihlédnutím k čl. 9 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 a dvoustranné dohodě, která je v současnosti platná mezi Evropským společenstvím a vládou Spojených států amerických, tímto Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) osvědčuje:

 

NÁZEV SPOLEČNOSTI

 

ADRESA

 

ADRESA

 

ADRESA

jako organizaci oprávněnou k údržbě podle části 145, k provádění údržby výrobků uvedených v osvědčení FAA Air Agency Certificate a v souvisejících Provozních specifikacích a dále k vydávání odpovídajících osvědčení o uvolnění do provozu s použitím shora uvedeného čísla oprávnění, a to za těchto podmínek:

1.

Působnost tohoto oprávnění je omezena na rozsah specifikovaný v osvědčení Air Agency Certificate pro stanici oprávněnou k údržbě podle 14 CFR část 145, a dále v souvisejících Provozních specifikacích pro práci prováděnou ve Spojených státech (pokud není sjednáno ze strany EASA v konkrétním případě jinak).

2.

Tato působnost oprávnění nesmí překročit povolené kvalifikace EASA část 145 podle ustanovení v nařízení (ES) č. 2042/2003.

3.

Toto oprávnění vyžaduje průběžné dodržování 14 CFR část 145, s rozdíly uvedenými v Prováděcích postupech pro údržbu, zároveň s uplatněním formuláře 8130-3 FAA pro uvolňování/navracení letadlových celků do provozu, a to včetně pohonných jednotek.

4.

Osvědčení o návratu do provozu se musí odvolávat na číslo oprávnění EASA podle části 145 uvedené shora a na číslo osvědčení Air Agency Certificate podle 14 CFR část 145.

5.

Za podmínky plnění výše uvedených podmínek zůstává toto oprávnění platné do:

[dvouletá doba platnosti],

pokud se jej držitel dříve nevzdá, není nahrazeno, pozastaveno nebo zrušeno.

Datum vydání

Podpis

Za EASA


IV Akty přijaté před 1. prosincem 2009 podle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU a Smlouvy o Euratomu

9.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 291/45


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 26. listopadu 2007

o podpisu Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví jménem Společenství

(2011/720/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 80 odst. 2 a čl. 133 odst. 4 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise jménem Společenství sjednala Dohodu mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví (dálen jen „dohoda“) v souladu s rozhodnutím Rady, kterým se Komise pověřuje zahájením vyjednávání.

(2)

Dohoda by měla být podepsána s výhradou jejího pozdějšího uzavření.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví (dále jen „dohoda“) se schvaluje jménem Společenství s výhradou rozhodnutí Rady o uzavření dohody.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Společenství s výhradou jejího uzavření.

Článek 3

Členské státy přijmou všechna nezbytná opatření k zajištění toho, aby jejich dvoustranné dohody se Spojenými státy americkými uvedené v doplňku 1 dohody byly pozměněny nebo ukončeny vstupem této dohody v platnost.

V Bruselu dne 26. listopadu 2007.

Za Radu

předseda

J. SILVA