ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2011.289.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 289

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 54
8. listopadu 2011


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1116/2011 ze dne 31. října 2011, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1117/2011 ze dne 31. října 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Lough Neagh Eel (CHZO))

6

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1118/2011 ze dne 31. října 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Coppa di Parma (CHZO))

8

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1119/2011 ze dne 31. října 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Brovada (CHOP))

10

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1120/2011 ze dne 31. října 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Carciofo Brindisino (CHZO))

12

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1121/2011 ze dne 31. října 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Native Shetland Wool (CHOP))

14

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1122/2011 ze dne 31. října 2011, kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých ve vodách Norska oblasti IV plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska

16

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1123/2011 ze dne 31. října 2011, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech I a IIb plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

18

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1124/2011 ze dne 31. října 2011, kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech VIIIc, IX a X ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

20

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1125/2011 ze dne 31. října 2011, kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech VIIIa a VIIIb plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

22

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1126/2011 ze dne 7. listopadu 2011, kterým se mění příloha III nařízení (ES) č. 1120/2009, pokud jde o částky pro financování zvláštní podpory stanovené v nařízení Rady (ES) č. 73/2009

24

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1127/2011 ze dne 7. listopadu 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka 2-naftyloxyoctová kyselina ( 1 )

26

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1128/2011 ze dne 7. listopadu 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

28

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2011/724/EU

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2011 o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2011/003 DE/Arnsberg a Düsseldorf automobilový průmysl, Německo)

30

 

 

2011/725/EU

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2011 o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery, Dánsko)

31

 

 

2011/726/EU

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2011 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využití prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2010/026 PT/Rohde Portugalsko)

32

 

 

2011/727/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 7. listopadu 2011, kterým se stanoví finanční příspěvek Unie na výdaje vzniklé v souvislosti s nouzovými opatřeními přijatými pro tlumení influenzy ptáků v Dánsku v roce 2010 (oznámeno pod číslem K(2011) 7850)

33

 

 

2011/728/EU

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 31. října 2011, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/15 o správě úvěrů poskytovaných EFSF členským státům, jejichž měnou je euro, a rozhodnutí ECB/2010/31 o otevírání účtů k uskutečňování plateb v souvislosti s úvěry poskytovanými EFSF členským státům, jejichž měnou je euro (ECB/2011/16)

35

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

8.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 289/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1116/2011

ze dne 31. října 2011,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2368/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty (1), a zejména na článek 20 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na jeruzalémském plenárním zasedání v listopadu 2010 účastníci kimberleyského procesu rozhodnutím pléna prozatímně schválili zařazení Svazijska na seznam účastníků tohoto procesu. Takové schválení musí dále potvrdit předseda kimberleyského procesu na základě písemného sdělení poté, co se dořeší zbývající otázky.

(2)

Předseda kimberleyského procesu písemným sdělením dne 30. května 2011 potvrdil, že je Svazijsko nyní přijato jako účastník kimberleyského procesu.

(3)

Příloha II nařízení (ES) č. 2368/2002 by měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 2368/2002 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. října 2011.

Za Komisi

Catherine ASHTON

místopředsedkyně


(1)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 28.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA II

Seznam členů Kimberleyského systému certifikace a jejich řádně jmenovaných příslušných orgánů uvedených v článcích 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 a 20

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

C.P # 1260

Luanda

Angola

ARMÉNIE

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

M. Mkrtchyan 5

Yerevan

Armenia

AUSTRÁLIE

Department of Foreign Affairs and Trade

Trade Development Division

R.G. Casey Building

John McEwen Crescent

Barton ACT 0221

Australia

BANGLADÉŠ

Export Promotion Bureau

TCB Bhaban

1, Karwan Bazaar

Dhaka

Bangladesh

BĚLORUSKO

Ministry of Finance

Department for Precious Metals and Precious Stones

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRAZÍLIE

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios - Bloco “U” – 4o andar

70065 - 900 Brasilia - DF

Brazil

KANADA

 

International:

Department of Foreign Affairs and International Trade

Peace Building and Human Security Division

Lester B Pearson Tower B - Room: B4-120

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

 

General Enquiries:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

580 Booth Street, 9th floor

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA

Secrétariat Permanent du Processus de Kimberley

BP 26

Bangui

Central African Republic

ČÍNA, Čínská lidová republika

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing 100088

People’s Republic of China

HONG KONG, Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

Demokratická republika KONGO

Centre d’Evaluation, d’Expertise et de Certification (CEEC)

17th floor, BCDC Tower

30th June Avenue

Kinshasa

Democratic Republic of Congo

KONGO, Konžská republika

Bureau d’expertise, d’évaluation et de certification (BEEC)

Ministère des Mines, des Industries Minières et de la Géologie

BP 2474

Brazzaville

Republic of Congo

CHORVATSKO

Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship of the Republic of Croatia

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

Croatia

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

European Commission

DG External Relations/A/2

170, rue de la Loi

B-1049 Brussels

Belgium

GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House,

Kinbu Road,

P.O. Box M. 108

Accra

Ghana

GUINEA

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry

Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDIE

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

Diamond Plaza, 5th Floor 391-A

Mumbai 400 004

India

INDONÉSIE

Directorate-General of Foreign Trade

Ministry of Trade

JI M.I. Ridwan Rais No. 5

Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesia

IZRAEL

Ministry of Industry, Trade and Labor

Office of the Diamond Controller

3 Jabotinsky Road

Ramat Gan 52520

Israel

JAPONSKO

United Nations Policy Division

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8919 Tokyo, Japan

Japan

KOREA, Korejská republika

Export Control Policy Division

Ministry of Knowledge Economy

Government Complex

Jungang-dong 1, Gwacheon-si

Gyeonggi-do 427-723

Seoul

Korea

LAOS, Laoská lidově demokratická republika

Department of Import and Export

Ministry of Industry and Commerce

Vientiane

Laos

LIBANON

Ministry of Economy and Trade

Lazariah Building

Down Town

Beirut

Lebanon

LESOTHO

Department of Mines and Geology

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

LIBÉRIE

Government Diamond Office

Ministry of Lands, Mines and Energy

Capitol Hill

P.O. Box 10-9024

1000 Monrovia 10

Liberia

MALAJSIE

Ministry of International Trade and Industry

Trade Cooperation and Industry Coordination Section

Blok 10

Komplek Kerajaan Jalan Duta

50622 Kuala Lumpur

Malaysia

MEXIKO

Secretaría de Economía

Dirección General de Política Comercial

Alfonso Reyes No. 30, Colonia Hipodromo Condesa, Piso 16.

Delegación Cuactemoc, Código Postal: 06140 México, D.F.

Mexico

MAURICIUS

Import Division

Ministry of Industry, Small & Medium Enterprises, Commerce & Cooperatives

4th Floor, Anglo Mauritius Building

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

NAMIBIE

Diamond Commission

Ministry of Mines and Energy

Private Bag 13297

Windhoek

Namibia

NOVÝ ZÉLAND

 

Certificate Issuing authority:

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18 901

Wellington

New Zealand

 

Import and Export Authority:

New Zealand Customs Service

PO Box 2218

Wellington

New Zealand

NORSKO

Section for Public International Law

Department for Legal Affairs

Royal Ministry of Foreign Affairs

P.O. Box 8114

0032 Oslo

Norway

RUSKÁ FEDERACE

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Russia

SIERRA LEONE

Ministry of Mineral Resources

Gold and Diamond Office (GDO)

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPUR

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#0901, The Treasury,

Singapore 179434

JIŽNÍ AFRIKA

South African Diamond and Precious Metals Regulator

SA Diamond Centre

240 Commissioner Street

Johannesburg 2000

South Africa

SRÍ LANKA

National Gem and Jewellery Authority

25, Galleface Terrace

Colombo 03

Sri Lanka

SVAZIJSKO

Office for the Commissioner of Mines

Ministry of Natural Resources and Energy

Mining department

Lilunga House (3rd floor, Wing B)

Somhlolo Road

PO Box 9,

Mbabane H100

Swaziland

ŠVÝCARSKO

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

Task Force Sanctions

Effingerstrasse 27

3003 Berne

Switzerland

TCHAJ-WAN, PENGHU, KINMEN A MATSU, SAMOSTATNÉ CELNÍ ÚZEMÍ

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

1, Hu Kou Street

Taipei, 100

Taiwan

TANZANIE

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

PO Box 2000

Dar es Salaam

Tanzania

THAJSKO

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

44/100 Nonthaburi 1 Road

Muang District, Nonthaburi 11000

Thailand

TOGO

Ministry of Mine, Energy and Water

Head Office of Mines and Geology

B.P. 356

216, Avenue Sarakawa

Lomé

Togo

TURECKO

Foreign Exchange Department

Undersecretariat of Treasury

T.C. Bașbakanlık Hazine

Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No:36

06510 Emek - Ankara

Turkey

Import and Export Authority:

Istanbul Gold Exchange

Rıhtım Cad. No:81

34425 Karaköy – İstanbul

Turkey

UKRAJINA

Ministry of Finance

State Gemological Center

Degtyarivska St. 38-44

Kiev 04119

Ukraine

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

U.A.E Kimberley Process Office

Dubai Multi Commodities Center

Dubai Airport Free Zone

Emirates Security Building

Block B, 2nd Floor, Office # 20

Dubai

United Arab Emirates

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

United States Kimberley Process Authority

11 West 47 Street 11th floor

New York, NY 10036

United States of America

U.S. Department of State

Room 4843 EB/ESC

2201 C Street, NW

Washington D.C. 20520

United States of America

VIETNAM

Ministry of Industry and Trade

Import Export Management Department

54 Hai Ba Trung

Hanoi

Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709, Causeway

Harare

Zimbabwe“


8.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 289/6


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1117/2011

ze dne 31. října 2011

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Lough Neagh Eel (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Lough Neagh Eel“ do rejstříku předložená Spojeným královstvím byla v souladu s čl. 6 odst. 2 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 510/2006 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být uvedený název zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. října 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. C 47, 15.2.2011, s. 12.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.7   Čerstvé ryby, měkkýši a korýši a výrobky z nich získané

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Lough Neagh Eel (CHZO)


8.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 289/8


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1118/2011

ze dne 31. října 2011

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Coppa di Parma (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Coppa di Parma“ předložená Itálií byla v souladu s čl. 6 odst. 2 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 510/2006 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být uvedený název zapsán,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. října 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. C 37, 5.2.2011, s. 24.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.2.   Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

ITÁLIE

Coppa di Parma (CHZO)


8.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 289/10


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1119/2011

ze dne 31. října 2011

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Brovada (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Brovada“ předložená Itálií byla v souladu s čl. 6 odst. 2 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 510/2006 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být uvedený název zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. října 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. C 35, 4.2.2011, s. 19.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.6   Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ITÁLIE

Brovada (CHOP)


8.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 289/12


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1120/2011

ze dne 31. října 2011

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Carciofo Brindisino (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Carciofo Brindisino“ předložená Itálií byla v souladu s čl. 6 odst. 2 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 510/2006 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být uvedený název zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. října 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. C 29, 29.1.2011, s. 27.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.6.   Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

ITÁLIE

Carciofo Brindisino (CHZO)


8.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 289/14


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1121/2011

ze dne 31. října 2011

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Native Shetland Wool (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Native Shetland Wool“ do rejstříku předložená Spojeným královstvím byla v souladu s čl. 6 odst. 2 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 510/2006 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být uvedený název zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. října 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. C 45, 12.2.2011, s. 21.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty uvedené v příloze II nařízení (ES) č. 510/2006:

Třída 3.6   Vlna

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Native Shetland Wool (CHOP)


8.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 289/16


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1122/2011

ze dne 31. října 2011,

kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých ve vodách Norska oblasti IV plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 57/2011 ze dne 18. ledna 2011, kterým se pro rok 2011 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb platná ve vodách EU a pro plavidla EU v některých vodách mimo EU (2), stanoví kvóty na rok 2011.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2011.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2011 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. října 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 24, 27.1.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Č.

61/T&Q

Členský stát

Nizozemsko

Populace

ANF/04-N.

Druh

Ďasovití (Lophiidae)

Oblast

Vody Norska oblasti IV

Datum

10.10.2011


8.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 289/18


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1123/2011

ze dne 31. října 2011,

kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech I a IIb plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 57/2011 ze dne 18. ledna 2011, kterým se pro rok 2011 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb platná ve vodách EU a pro plavidla EU v některých vodách mimo EU (2), stanoví kvóty na rok 2011.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2011.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2011 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. října 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 24, 27.1.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Č.

64/T&Q

Členský stát

Španělsko

Populace

COD/1/2B.

Druh

Treska obecná (Gadus morhua)

Oblast

I a IIb

Datum

26.9.2011


8.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 289/20


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1124/2011

ze dne 31. října 2011,

kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech VIIIc, IX a X ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 57/2011 ze dne 18. ledna 2011, kterým se pro rok 2011 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb platná ve vodách EU a pro plavidla EU v některých vodách mimo EU (2), stanoví kvóty na rok 2011.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2011.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2011 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. října 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 24, 27.1.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Č.

63/T&Q

Členský stát

Španělsko

Populace

ANF/8C3411

Druh

Ďasovití (Lophiidae)

Oblast

Oblasti VIIIc, IX a X, vody EU oblasti CECAF 34.1.1

Datum

28.9.2011


8.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 289/22


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1125/2011

ze dne 31. října 2011,

kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech VIIIa a VIIIb plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 57/2011 ze dne 18. ledna 2011, kterým se pro rok 2011 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb platná ve vodách EU a pro plavidla EU v některých vodách mimo EU (2), stanoví kvóty na rok 2011.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2011.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2011 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. října 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 24, 27.1.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Č.

62/T&Q

Členský stát

Španělsko

Populace

SOL/8AB.

Druh

Jazyk obecný (Solea solea)

Oblast

VIIIa a VIIIb

Datum

28.9.2011


8.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 289/24


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1126/2011

ze dne 7. listopadu 2011,

kterým se mění příloha III nařízení (ES) č. 1120/2009, pokud jde o částky pro financování zvláštní podpory stanovené v nařízení Rady (ES) č. 73/2009

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003 (1), a zejména na čl. 69 odst. 7 čtvrtý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 49 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1120/2009 ze dne 29. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle hlavy III nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (2), mohou členské státy do 1. srpna jakéhokoliv kalendářního roku od roku 2010 požádat o přezkoumání částek uvedených v čl. 69 odst. 6 písm. a) nařízení (ES) č. 73/2009, pokud se částka, která je výsledkem výpočtu stanoveného v čl. 69 odst. 7 prvním pododstavci uvedeného nařízení, pro dotyčný rozpočtový rok liší od částky stanovené v příloze III nařízení (ES) č. 1120/2009 o více než 20 %.

(2)

Dánsko, Finsko a Slovinsko se na Komisi obrátily s žádostí o přezkoumání částek uvedených v čl. 69 odst. 6 písm. a) nařízení (ES) č. 73/2009 s účinkem od roku 2012.

(3)

Na základě žádostí podaných Dánskem, Finskem a Slovinskem provedla Komise nezbytný výpočet a ověřila tak, že prahové hodnoty ve výši 20 % uvedené v čl. 49 odst. 2 nařízení (ES) č. 1120/2009 bylo v rozpočtovém roce 2010 dosaženo. Pro účely použití čl. 69 odst. 7 písm. a) nařízení (ES) č. 73/2009 použila Komise průměrnou sazbu modulace odhadovanou pro Dánsko, Finsko a Slovinsko při stanovení stropů netto uvedených v příloze IV nařízení (ES) č. 73/2009.

(4)

Podle tohoto výpočtu se částka vyplývající z uplatnění výpočtu stanoveného v čl. 69 odst. 7 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 73/2009 na rozpočtový rok 2010 liší od částky stanovené v příloze III nařízení (ES) č. 1120/2009 v případě Dánska o 47 %, Finska o 29 % a Slovinska o 47 %.

(5)

Částka stanovená pro Dánsko, Finsko a Slovinsko v příloze III nařízení (ES) č. 1120/2009 by proto měla být předmětem přezkumu. Tyto přezkoumané částky by měly být použitelné od kalendářního rok 2012, a to v souladu s čl. 49 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1120/2009.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro přímé platby,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (ES) č. 1120/2009 se mění takto:

a)

položka týkající se Dánska se nahrazuje tímto:

„Dánsko

23,25“

b)

položka týkající se Finska se nahrazuje tímto:

„Finsko

6,19“

c)

položka týkající se Slovinska se nahrazuje tímto:

„Slovinsko

3,52“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. listopadu 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 130, 31.1.2009, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 316, 2.12.2009, s. 1.


8.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 289/26


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1127/2011

ze dne 7. listopadu 2011,

kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka 2-naftyloxyoctová kyselina

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 80 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1107/2009 se směrnice Rady 91/414/EHS (2) použije na postupy a podmínky schvalování účinných látek, u nichž bylo zjištěno, že žádost je úplná, v souladu s článkem 16 nařízení Komise (ES) č. 33/2008 ze dne 17. ledna 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 91/414/EHS, pokud jde o běžný a zkrácený postup pro posuzování účinných látek, které byly součástí pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice, nebyly však zařazeny do její přílohy I (3). 2-naftyloxyoctová kyselina je účinnou látkou, u níž bylo zjištěno, že žádost je v souladu s uvedeným nařízením úplná.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1112/2002 (4) a (ES) č. 2229/2004 (5) stanoví prováděcí pravidla pro čtvrtou etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS a zřizují seznam účinných látek, které mají být zhodnoceny z hlediska možného zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Na tomto seznamu byla uvedena 2-naftyloxyoctová kyselina.

(3)

V souladu s článkem 24f nařízení (ES) č. 2229/2004 a čl. 25 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení bylo přijato rozhodnutí Komise 2009/65/ES ze dne 26. ledna 2009 o nezařazení 2-naftyloxyoctové kyseliny do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (6).

(4)

V souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS původní oznamovatel (dále jen „žadatel“) předložil novou žádost o uplatnění zkráceného postupu stanoveného články 14 až 19 nařízení (ES) č. 33/2008.

(5)

Žádost byla předložena Itálii nahrazující Francii, která byla původně nařízením (ES) č. 2229/2004 jmenována členským státem zpravodajem. Lhůta pro zkrácený postup byla dodržena. Specifikace účinné látky a doporučená použití jsou stejná jako v případě rozhodnutí 2009/65/ES. Uvedená žádost je také v souladu se zbývajícími hmotněprávními a procesními požadavky podle článku 15 nařízení (ES) č. 33/2008.

(6)

Itálie posoudila dodatečné údaje předložené žadatelem a připravila dodatečnou zprávu. Postoupila tuto zprávu Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) a Komisi dne 21. května 2010. Úřad zaslal dodatečnou zprávu ostatním členským státům a žadateli k vyjádření připomínek a obdržené připomínky postoupil Komisi. V souladu s čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 33/2008 a na žádost Komise předložil úřad Komisi dne 28. dubna 2011 svůj závěr týkající se posouzení rizika 2-naftyloxyoctové kyseliny (7). Návrh zprávy o posouzení, dodatečná zpráva a závěr úřadu byly přezkoumány členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a dokončeny dne 27. září 2011 v podobě zprávy Komise o přezkoumání 2-naftyloxyoctové kyseliny.

(7)

Na základě nových údajů předložených žadatelem a zahrnutých v dodatečné zprávě mohla být stanovena hodnota pro přijatelný denní příjem. V průběhu hodnocení uvedené účinné látky byla ale zjištěna řada dalších problematických otázek. Zejména nebylo možné provést spolehlivé hodnocení expozice spotřebitelů, neboť chyběly nezbytné informace, pokud jde o expozici skotu, metabolismus rostlin, reziduální studie, studie zpracování a definici reziduí v rostlinách. Navíc také chyběly údaje k tomu, aby bylo možné dospět k závěru o riziku pro včely, žížaly a půdní makroorganismy.

(8)

Komise vyzvala žadatele, aby předložil své připomínky k závěru úřadu. Komise dále v souladu s čl. 21 odst. 1 nařízení (ES) č. 33/2008 vyzvala žadatele, aby předložil připomínky k návrhu zprávy o přezkoumání. Žadatel předložil své připomínky, které byly důkladně prozkoumány.

(9)

Navzdory argumentům předloženým žadatelem však nebylo možné vyvrátit obavy uvedené v 7. bodě odůvodnění. Nebylo proto prokázáno, že lze při navrhovaných podmínkách použití očekávat, že přípravky na ochranu rostlin obsahující 2-naftyloxyoctovou kyselinu obecně splňují požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 91/414/EHS.

(10)

V souladu s čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009 by proto 2-naftyloxyoctová kyselina neměla být schválena.

(11)

V zájmu jasnosti by mělo být rozhodnutí 2009/65/ES zrušeno.

(12)

Tímto nařízením není dotčeno předložení další žádosti pro 2-naftyloxyoctovou kyselinu podle článku 7 nařízení (ES) č. 1107/2009.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Neschválení účinné látky

Účinná látka 2-naftyloxyoctová kyselina se neschvaluje.

Článek 2

Zrušení

Rozhodnutí 2009/65/ES se zrušuje.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. listopadu 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 15, 18.1.2008, s. 5.

(4)  Úř. věst. L 168, 27.6.2002, s. 14.

(5)  Úř. věst. L 379, 24.12.2004, s. 13.

(6)  Úř. věst. L 23, 27.1.2009, s. 33.

(7)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 2-naphthyloxyacetic acid. EFSA Journal 2011; 9(5):2152 [52 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2152. K dispozici na internetové adrese: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


8.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 289/28


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1128/2011

ze dne 7. listopadu 2011

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že:

prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 8. listopadu 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. listopadu 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kódy třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AL

61,3

MA

47,5

MK

61,4

TR

85,9

ZZ

64,0

0707 00 05

AL

62,0

EG

161,4

TR

138,1

ZZ

120,5

0709 90 70

MA

69,6

TR

108,8

ZZ

89,2

0805 20 10

MA

70,7

ZA

130,9

ZZ

100,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

54,5

HR

32,0

IL

76,2

MA

79,7

TR

77,1

UY

69,9

ZZ

64,9

0805 50 10

AR

58,5

BO

59,5

TR

53,6

ZA

36,5

ZZ

52,0

0806 10 10

BR

249,3

CL

73,3

EC

65,7

LB

291,0

TR

140,7

US

249,8

ZA

80,8

ZZ

164,4

0808 10 80

CA

145,0

CL

90,0

CN

86,4

MK

41,0

NZ

127,6

ZA

82,8

ZZ

95,5

0808 20 50

CN

44,1

TR

133,1

ZZ

88,6


(1)  Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

8.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 289/30


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ze dne 25. října 2011

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2011/003 DE/Arnsberg a Düsseldorf automobilový průmysl, Německo)

(2011/724/EU)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (1), a zejména na bod 28 uvedené dohody,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2), a zejména na čl. 12 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) byl zřízen za účelem poskytování dodatečné podpory pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací, a za účelem poskytování podpory při jejich opětovném začlenění na trh práce.

(2)

Působnost EFG byla rozšířena na žádosti podané od 1. května 2009, aby byla zahrnuta podpora pracovníkům, kteří byli propuštěni v přímém důsledku celosvětové finanční a hospodářské krize.

(3)

Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 umožňuje uvolnění prostředků z EFG v mezích ročního stropu 500 milionů EUR.

(4)

Dne 9. února 2011 předložilo Německo žádost o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s propouštěním v pěti podnicích, jejichž činnost spadá do oddílu 29 NACE 2 („Výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů“) v regionech NUTS II Arnsberg (DEA5) a Düsseldorf (DEA1), a do 28. dubna 2011 ji doplnilo o dodatečné informace. Tato žádost splňuje požadavky na stanovení finančního příspěvku podle článku 10 nařízení (ES) č. 1927/2006. Komise proto navrhuje uvolnit částku 4 347 868 EUR.

(5)

V souvislosti s žádostí Německa by proto měly být z EFG uvolněny finanční prostředky.

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolní částka ve výši 4 347 868 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Štrasburku dne 25. října 2011.

Za Evropský parlament

předseda

J. BUZEK

Za Radu

předseda

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.


8.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 289/31


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ze dne 25. října 2011

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery, Dánsko)

(2011/725/EU)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (1), a zejména na bod 28 uvedené dohody,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2), a zejména na čl. 12 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) byl zřízen za účelem poskytování dodatečné podpory pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací, a za účelem poskytování podpory při jejich opětovném začleňování na trh práce.

(2)

Působnost EFG byla u žádostí podaných v období od 1. května 2009 rozšířena na podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni v přímé souvislosti s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí.

(3)

Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 umožňuje uvolnění prostředků z EFG v rámci ročního stropu 500 milionů EUR.

(4)

Dne 11. května 2010 předložilo Dánsko žádost o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s propouštěním v šesti podnicích, jejichž činnost spadá podle klasifikace NACE Revize 2 do oddílu 28 („Výroba strojů a zařízení“), v regionu NUTS II Midtjylland (DK04) a až do 21. března 2011 žádost doplňovalo o další informace. Žádost splňuje požadavky na stanovení výše finančních příspěvků podle článku 10 nařízení (ES) č. 1927/2006. Komise proto navrhuje uvolnit prostředky ve výši 3 944 606 EUR.

(5)

V souvislosti s uvedenou žádostí Dánska by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na finanční příspěvek.

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolňuje částka ve výši 3 944 606 EUR v prostředcích na závazky a platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Štrasburku dne 25. října 2011.

Za Evropský parlament

předseda

J. BUZEK

Za Radu

předseda

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.


8.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 289/32


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ze dne 25. října 2011

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využití prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2010/026 PT/Rohde Portugalsko)

(2011/726/EU)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (1), a zejména na bod 28 uvedené dohody,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2), a zejména na čl. 12 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) byl zřízen za účelem poskytování dodatečné podpory pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací, a za účelem poskytování podpory při jejich opětovném začleňování na trh práce.

(2)

Oblast působnosti EFG byla u žádostí podaných po 1. květnu 2009 rozšířena i na podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni v přímém důsledku celosvětové finanční a hospodářské krize.

(3)

Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 umožňuje uvolnění prostředků z EFG v rámci ročního stropu 500 milionů EUR.

(4)

Dne 26. listopadu 2010 předložilo Portugalsko žádost o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s propouštěním v podniku Rohde a do 19. května 2011 ji doplňovalo o další informace. Žádost splňuje požadavky na stanovení finančního příspěvku podle článku 10 nařízení (ES) č. 1927/2006. Komise proto navrhuje uvolnit prostředky ve výši 1 449 500 EUR.

(5)

V souvislosti s uvedenou žádostí Portugalska by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na finanční příspěvek,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolňuje částka ve výši 1 449 500 EUR v prostředcích na závazky a platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Štrasburku dne 25. října 2011.

Za Evropský parlament

předseda

J. BUZEK

Za Radu

předseda

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.


8.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 289/33


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 7. listopadu 2011,

kterým se stanoví finanční příspěvek Unie na výdaje vzniklé v souvislosti s nouzovými opatřeními přijatými pro tlumení influenzy ptáků v Dánsku v roce 2010

(oznámeno pod číslem K(2011) 7850)

(Pouze dánské znění je závazné)

(2011/727/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/470/ES ze dne 25. května 2009 o některých výdajích ve veterinární oblasti (1), a zejména na článek 4 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 75 finančního nařízení a čl. 90 odst. 1 prováděcích pravidel musí závazku výdajů z rozpočtu Unie předcházet rozhodnutí o financování, které stanoví základní prvky akce, která zahrnuje výdaj z rozpočtu, přičemž toto rozhodnutí musí být přijaté orgánem nebo subjekty, které tento orgán pověřil.

(2)

Rozhodnutí 2009/470/ES stanoví způsoby finančního přispívání Unie na specifická veterinární opatření zahrnující i nouzová opatření. V zájmu přispění k co nejrychlejší eradikaci influenzy ptáků by Unie na způsobilé výdaje členských států měla poskytovat finanční příspěvek. Ustanovení čl. 4 odst. 3 první a druhé odrážky uvedeného rozhodnutí stanoví pravidla týkající se procentního podílu, která se musí uplatnit na výdaje vynaložené členskými státy.

(3)

Článek 3 nařízení Komise (ES) č. 349/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví pravidla pro financování nouzových opatření a opatření pro tlumení některých chorob zvířat uvedených v rozhodnutí Rady 90/424/EHS Společenstvím (2), stanoví pravidla pro výdaje způsobilé pro financování ze strany Unie.

(4)

Prováděcím rozhodnutím Komise 2011/204/EU ze dne 31. března 2011 o finančním příspěvku Unie na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků v Dánsku a Nizozemsku v roce 2010 (3) byl poskytnut finanční příspěvek Unie na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků v Dánsku v roce 2010.

(5)

Dne 26. května 2011 předložilo Dánsko oficiální žádost o náhradu, jak je uvedeno v čl. 7 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 349/2005.

(6)

Vyplacení finančního příspěvku Unie musí být podmíněno tím, aby plánovaná opatření byla skutečně provedena a orgány poskytly veškeré nezbytné informace ve stanovených lhůtách. Připomínky Komise, metoda výpočtu způsobilých výdajů a konečné závěry byly Dánsku sděleny e-mailem ze dne 14. června 2011. Dánsko vyjádřilo svůj souhlas e-mailem ze dne 14. června 2011.

(7)

Dánské orgány zcela splnily své technické a správní povinnosti podle čl. 3 odst. 4 rozhodnutí 2009/470/ES a článku 7 nařízení (ES) č. 349/2005.

(8)

S ohledem na výše uvedené by nyní měla být stanovena celková výše finančního příspěvku Unie na způsobilé výdaje vzniklé v souvislosti s eradikací influenzy ptáků v Dánsku v roce 2010.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Finanční příspěvek Unie na výdaje spojené s eradikací influenzy ptáků v Dánsku v roce 2010 se stanoví na 183 858,72 EUR.

Článek 2

Toto rozhodnutí je rozhodnutím o financování ve smyslu článku 75 finančního nařízení a je určeno Dánskému království.

V Bruselu dne 7. listopadu 2011.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Úř. věst. L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 86, 1.4.2011, s. 73.


8.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 289/35


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 31. října 2011,

kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/15 o správě úvěrů poskytovaných EFSF členským státům, jejichž měnou je euro, a rozhodnutí ECB/2010/31 o otevírání účtů k uskutečňování plateb v souvislosti s úvěry poskytovanými EFSF členským státům, jejichž měnou je euro

(ECB/2011/16)

(2011/728/EU)

VÝKONNÁ RADA EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 17 a článek 21 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí ECB/2010/15 ze dne 21. září 2010 o správě úvěrů poskytovaných EFSF členským státům, jejichž měnou je euro (1), upravuje otevření peněžního účtu u Evropské centrální banky (ECB) na jméno Evropského nástroje finanční stability (EFSF) za účelem realizace úvěrových smluv (dále jen „úvěrové smlouvy“) podle rámcové dohody o EFSF, která vstoupila v platnost dne 4. srpna 2010 (dále jen „rámcová dohoda o EFSF“).

(2)

Rozhodnutí ECB/2010/31 ze dne 20. prosince 2010 o otevírání účtů k uskutečňování plateb v souvislosti s úvěry poskytovanými EFSF členským státům, jejichž měnou je euro (2), upravuje otevírání peněžních účtů u ECB na jméno národní centrální banky příslušného členského státu (dlužníka) za účelem realizace úvěrových smluv podle rámcové dohody o EFSF.

(3)

Rámcová dohoda o EFSF byla změněna dodatkem, jež vstoupil v platnost 18. října 2011. Změněná rámcová dohoda o EFSF vytváří další nástroje, které EFSF může používat při poskytování finanční podpory. Podle preambule odst. 2 a čl. 2 odst. 1 změněné rámcové dohody o EFSF může EFSF poskytovat půjčky, prostředky na preventivní programy, prostředky k financování rekapitalizace finančních institucí v členských státech eurozóny (prostřednictvím půjček vládám těchto členských států včetně zemí bez programu), prostředky k nákupu dluhopisů na sekundárních trzích či prostředky k nákupu dluhopisů na primárním trhu (všechny tyto nástroje představují „finanční pomoc“), přičemž tyto prostředky poskytuje na základě smluv o finanční pomoci (dále jen „smlouvy o finanční pomoci“). Úvěrové smlouvy mohou zůstat v platnosti i poté, kdy vstoupí v platnost změněná rámcová dohoda o EFSF.

(4)

Rozhodnutí ECB/2010/15 a ECB/2010/31 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí ECB/2010/15 se mění takto:

1)

Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Přijímání plateb na peněžní účet

ECB přijímá na peněžní účet otevřený na jméno EFSF a provádí z tohoto účtu jen takové platby, které vyplývají z úvěrových smluv nebo smluv o finanční pomoci.“

2)

Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Zůstatek na peněžním účtu

Peněžní účet otevřený na jméno EFSF nesmí po provedení plateb podle jakékoli úvěrové smlouvy či smlouvy o finanční pomoci vykazovat jakýkoli kladný zůstatek; stejně tak nesmí být na tento peněžní účet převedeny žádné peněžní prostředky dříve než v den, kdy mají být provedeny platby podle některé úvěrové smlouvy či smlouvy o finanční pomoci. Peněžní účet otevřený na jméno EFSF nesmí v žádném okamžiku vykazovat záporný zůstatek. Z peněžního účtu otevřeného na jméno EFSF se proto nesmí provádět platby převyšující kladný zůstatek na tomto účtu.“

Článek 2

Rozhodnutí ECB/2010/31 se mění takto:

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Otevírání peněžních účtů

ECB může na žádost národní centrální banky členského státu (dlužníka) otevřít peněžní účty na jméno této národní centrální banky za účelem uskutečňování plateb v souvislosti s úvěrovou smlouvou či smlouvou o finanční pomoci (dále jen „peněžní účet národní centrální banky“).“.

2)

Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Přijímání plateb na peněžní účty

Peněžní účet národní centrální banky slouží výhradně k uskutečňování plateb v souvislosti s úvěrovou smlouvou či smlouvou o finanční pomoci.“.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 2. listopadu 2011.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 31. října 2011.

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Úř. věst. L 253, 28.9.2010, s. 58.

(2)  Úř. věst. L 10, 14.1.2011, s. 7.